روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 397 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 397

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 397

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 397

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 21 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /13‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /06‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪397‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫هم افزایی با پلیس شرط توسعه گردشگری‬ ‫‪2‬‬ ‫تپه نادری ؛‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫گلستان عاری از طاعون نشخوارکنندگان‬ ‫‪3‬‬ ‫جوالنگاهی برای معتادان‬ ‫در مواجهه با یک جنگ تمام‬ ‫عیار رسانه ای هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫بیش از ‪ 9‬هزار گلستانی در ‪ 6‬ماهه اول‬ ‫سال جاری ماهر شدند‬ ‫‪6‬‬ ‫اشنایی با انواع گردنبند زنانه؛‬ ‫چه مدلی برای شما مناسب است‬ ‫‪4‬‬ ‫مهارت خود اگاهی در کودک و نوجوان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نیروی انتظامی در خط مقدم‬ ‫مبارزه با مواد مخدر قرار دارد‬ ‫مدیرکل پست گلستان‪:‬‬ ‫مــردم بــه وجــود پلیــس مقتــدر و خــدوم افتخــار‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه‬ ‫نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬دکتــر «هــادی‬ ‫حــق شــناس» در حاشــیه مراســم امحــاء بیــش‬ ‫از ‪ 2‬تــن و ‪ 687‬کیلــو مــواد مخــدر در ســتاد‬ ‫فرماندهــی انتظامــی گلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کار نیــروی انتظامــی ســخت و حســاس اســت و‬ ‫احــاد جامعــه قــدردان زحمــات پلیــس هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کار پلیــس در جامعــه هزینــه‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬کمتــر شــغلی در جامعــه وجود دارد‬ ‫کــه فعــل و تــرک فعلــش هزینــه داشــته باشــد‬ ‫و ایــن مهــم نشــان از حساســیت و اهمیــت‬ ‫ماموریت هــای نیــروی انتظامــی دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر دســتگاه های زیــادی نقــش دارنــد‬ ‫لیکــن نیــروی انتظامــی همــواره در خــط مقــدم‬ ‫مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم قــرار دارد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای تامیــن گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کرد‪:‬تالش هــای جهــادی و شــبانه روزی پلیــس‬ ‫در برخــورد بــا ســوداگران مــرگ و مخــان نظــم‬ ‫و امنیــت بــر کســی پوشــیده نیســت لــذا همگــی‬ ‫وظیفــه داریــم یاریگــر ایــن نیــروی خــدوم و‬ ‫زحمتکــش باشــیم‪.‬‬ ‫حــق شــناس تاکیــد کــرد‪ :‬کارکنــان ناجــا ارامــش‬ ‫خــود را فــدای امنیــت و اســایش مــردم کرده انــد‬ ‫و امــروز همــه مــا بــه وجــود چنیــن نیروهــای‬ ‫خدومــی افتخــار می کنیــم‪.‬‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ات‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غا‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫جشنواره پاییزی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫ب‬ ‫اهدای ‪ ۱۰۰‬دستگاه ویلچر به معلوالن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫اغاز به کار مرکز نواوری پست‬ ‫مدیــرکل پســت اســتان گلســتان خبــر از راه انــدازی مرکــز نــواوری‪ ،‬تجــارت‬ ‫الکترونیــک و لجســتیک پیشــرفته پســت داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار؛ مهــرداد جاللــی مدیــرکل پســت‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــه مناســبت هفتــه پســت مرکــز نــواوری‪ ،‬تجــارت‬ ‫الکترونیــک و لجســتیک پســت اســتان گلســتان در تاریــخ ‪1400/07/20‬‬ ‫همزمــان بــا چهــار اســتان دیگــر بــه صــورت پایلــوت در گلســتان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــرای ایجــاد تحــول دیجیتــال یکــی از‬ ‫مهم تریــن خدماتــی کــه در شــرکت ملــی پســت انجــام شــده‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫مرکــز نــواوری و تجــارت الکترونیــک اســت‪.‬‬ ‫مهــرداد جاللــی در ادامــه افــزود‪ :‬سیاســت اصلــی شــرکت ملــی پســت‪،.‬‬ ‫تمرکــز بــر انجــام کارامــد و بهینــه عملیــات اصلــی لجســتیکی و هوشــمند‬ ‫ســازی و توســعه خدمــات‪ ،‬خصوصــا ً خدمــات ســکوی تجــارت الکترونیــک از‬ ‫طریــق بخــش خصوصــی و استارتاپ هاســت را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــه همیــن خاطــر طرحــی بــا عنــوان طــرح شــتاب دهی‬ ‫شــرکت پســت تعریــف شــده اســت کــه در ایــن طــرح بــا حضــور بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫مرکــز رشــد‪ ،‬شــتاب دهنده و پارک هــای علــم و فنــاوری و صنایــع مختلــف در‬ ‫سراســر کشــور ارتبــاط برقــرار شــده و تعــداد زیــادی از اســتارتاپ های فعــال‬ ‫جــذب شــبکه شــده اند تــا در کنــار ایــن مجموعــه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت گلســتان افــزود‪ :‬بــرای این کــه اســتارتاپ ها روی ارائــه خدمــات‬ ‫تخصصی پســتی و توســعه ســکو تمرکز داشــته باشــند ‪ ،‬تاســیس مرکز نواوری‬ ‫شــرکت پســت از ابتــدای ســالجاری در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه در گام‬ ‫نخســت شــعب در تاریــخ ‪ 1400/07/20‬ایــن مرکــز در اســتان های گلســتان‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬اصفهــان و یــزد راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬افــراد و تیم هایــی کــه دارای ایده انــد و در ایــن بیــن‬ ‫اســتارتاپ هایی کــه قصــد کار فعالیــت بــر روی پلتفــرم توســعه خدمات پســتی‬ ‫هماننــد سیســتم های پــردازش و هــوش مصنوعــی دارنــد می تواننــد در مراکــز‬ ‫ک فــاوا و پــارک علــم فنــاوری از‬ ‫رشــد پســت مــورد پذیــرش قــرار گیرنــد‪ .‬و پــار ‬ ‫ان هــا حمایــت می کننــد و شــرکت ملــی پســت نیــز متعهــد خواهــد شــد وقتــی‬ ‫محصــول مــورد نظــر پیاده ســازی گردیــد خریــد و ورود ان بــه بــازار را مــورد‬ ‫تضمیــن قــرار دهــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 20‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 48,770,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 48,770,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 112,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 116,290,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 60,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪397‬‬ ‫گلستان عاری از طاعون‬ ‫نشخوارکنندگان‬ ‫شهر گردشگری نیازمند‬ ‫امنیت حداکثری است‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬علیــه بیمــاری‬ ‫ویروســی طاعــون کلیــه دام هــای روســتاییان حاشــیه‬ ‫جنــگل بــه ویــژه دام هــای ســبک نشــخوارکنندگان‬ ‫کوچــک( پــی پــی ار) مایــه کوبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد و حفــظ امنیــت در چنیــن مناطقــی بــرای پلیــس‬ ‫مشــقت هــای زیــادی دارد کــه ضــرورت دارد مدیریــت شــهری‬ ‫همــگام بــا پلیــس و در کنــار ایــن نیروهــای حافظــان امنیــت‬ ‫مــردم حضــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هــر چقــدر امنیــت تفرجگاه ها و مناطق گردشــگری افزایش‬ ‫یابــد در طــرف مقابــل گردشــگران بیشــتری را شــاهد خواهیــم‬ ‫بــود و قابلیــت جــذب ســرمایه گــذاری هــای بیشــتری محقــق‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تاکنــون اقدامــات پیشــگیری و کنترلــی علیــه بیمــاری‬ ‫ویروســی طاعــون نشــخوارکنندگان کــه توســط ایــن اداره‬ ‫کل انجــام داد‪ ،‬مــوردی از درگیــری حیــات وحــش بــا ایــن‬ ‫بیمــاری ویروســی مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اداره بهداشــت و مبــارزه بــا بیماریهــای‬ ‫دامــی ایــن اداره کل بــه طــور مرتــب پایــش روســتاهای‬ ‫واقــع در حاشــیه و داخــل مناطــق جنگلــی‪ ،‬دام جامعــه‬ ‫عشــایری و دام روســتاییان حاشــیه نــوار مــرزی اســتان‬ ‫را در دســتور کار خــود دارد و اجــرای مایــه کوبــی دام را‬ ‫پیگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در زمــان حاضــر ‪ ۱۶‬شــرکت پخــش واکســن‬ ‫در گلســتان فعالیــت دارد کــه بیــش از یــک میلیــارد دُز‬ ‫واکســن در ســال بــه دام هــا و طیــور اســتان تزریــق مــی‬ ‫شــود تــا ســامت غذایــی مــردم اســتان و کشــور تامیــن‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫محرابــی اضافــه کــرد‪ :‬طاعون نشــخوارکنندگان کوچک‪،‬‬ ‫بیمــاری قابــل ســرایت از دام اهلــی بــه حیوانات وحشــی‬ ‫بــوده و در مکان هایــی مشــاهده می شــود کــه دام اهلی‬ ‫در تمــاس بــا حیوانات وحشــی اســت‪.‬‬ ‫بیمــاری طاعــون نشــخوار کننــدگان کوچــک متاثــر از‬ ‫ویروســی بــا واگیــری ســریع بیــن جمعیــت گوســفند و‬ ‫بــز بــوده کــه نخســتین بــار در کشــور افریقایــی ســاحل‬ ‫عــاج گــزارش یــا مشــاهده شــد و ایــن بیمــاری بیشــتر در‬ ‫افریقــا‪ ،‬هنــد خاورمیانــه و ایــران اتفــاق می افتــد کــه بــه‬ ‫ان‪ ،‬بیمــاری طاعــون بــزی هــم می گوینــد‪.‬‬ ‫عالیــم بــروز بیمــاری طاعــون نشــخوار کننــدگان کوچــک‬ ‫بــا شــروع ناگهانــی تــب‪ ،‬ریــزش ترشــحات از چشــم‬ ‫و بینــی‪ ،‬زخــم دهــان‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬اســهال بدبــو و‬ ‫ســرفه اســت و دام مبتــا بــه شــدت الغــر شــده و تلــف‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا وســعت ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت در شــمال کشــور قــرار دارد کــه دارای ‪ ۴۵۲‬هــزار‬ ‫هکتــار عرصــه جنگلــی در نوار جنوبی و ‪ ۸۶۲‬هزار هکتار‬ ‫عرصــه مرتعــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت‪ ،‬دامپــروری یکــی از حرفــه هــای اصلــی‬ ‫روســتاییان ان بــه شــمار مــی رود کــه در ایــن خطــه ســه‬ ‫میلیــون واحــد دامــی در حــال پــرورش وجــود دارد‪.‬‬ ‫موقع مسواک زدن یا اصالح‬ ‫صورت‪ ،‬یا شستن دست‬ ‫وصورت با صابون‪ ،‬شیر اب‬ ‫را باز نگذارید‪.‬‬ ‫هم افزایی‬ ‫با پلیس‬ ‫شرط توسعه‬ ‫گردشگری‬ ‫توســعه فعالیــت هــای گردشــگری بــا هــدف‬ ‫درامدزایــی پایــدار بــرای بهبــود خدمــات موردنیــاز‬ ‫شــهروندان گرگانــی از رویکردهــای ســالهای اخیــر‬ ‫مدیــران ایــن شــهر اســت کــه هــم افزایــی بــا‬ ‫پلیــس بــا در نظــر گرفتن پیوســت های امنیتی در‬ ‫طــرح هــای مربــوط‪ ،‬نقــش بســزایی در دســتیابی‬ ‫بــه ایــن مهــم دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مدیریــت شــهری‬ ‫گــرگان در حــدود یــک دهــه اخیــر تــاش کــرده انــد‬ ‫تــا بــرای ایجــاد شــهری بهتــر بــرای شــهروندان از‬ ‫همــه ظرفیــت هــای ان برای کســب درامد بیشــتر‬ ‫و افزایــش خدمــات شــهری اســتفاده کننــد تــا‬ ‫گــرگان را بــه یکــی از شــهرهای پیشــرو در شــهر‬ ‫هوشــمن د ُ خــاق‪ ،‬انســان محــور و توســعه یافتــه‬ ‫در شــمال ایــران تبدیــل کننــد و در ایــن مســیر‬ ‫میلیارد هــا ریــال ســرمایه گــذاری شــده اســت‬ ‫امــا یکــی از اصلــی تریــن مولفــه هــای تحقــق‬ ‫ایــن راهبــرد تــاش بــرای افزایــش بیــش از پیــش‬ ‫امنیــت در ایــن شــهر اســت کــه تصویــب برخــی از‬ ‫پــروژه هــا بــدون منظــور کــردن مالحظــات پلیــس‬ ‫مشــکالتی را بــرای شــهروندان ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس بــه عنــوان محــوری تریــن نهــاد در برقــرای‬ ‫امنیــت و اســایش خاطــر مــردم بایــد حداکثــر‬ ‫تــاش خــود را جهــت تعامــل بــا تمــام ســازمان ها‬ ‫برقــرار نمایــد‪ .‬زمانــی پلیــس خواهــد توانســت بــه‬ ‫هــدف واال خــود برســد کــه مــردم و ســایر نهادهــا‬ ‫مشــارکتی فعــال را جهــت ارتقــای امنیــت داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬یکــی از اصلــی تریــن نهادهایــی کــه بایــد‬ ‫بــا همگرایــی و تعامــل بــا پلیــس زمینــه بهبــود‬ ‫زیســت شــهری و ارتقــای امنیــت شــهروندان را‬ ‫رقــم بزنــد شــهرداری و شــورای هــر شــهری اســت‪.‬‬ ‫شــهروندان بــرای دســتیابی بــه زندگــی ســالم و‬ ‫تــداوم روابــط اجتماعــی نیازمنــد احســاس امنیــت‬ ‫در فضــای عمومــی شــهر هســتند‪ ،‬احســاس‬ ‫ناامنــی مانــع ایجــاد رشــد فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫مشــارکت عمومی مردم در ســاختارهای سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی مــی شــود و هزینــه تحمیلی‬ ‫بخش هــای مختلــف شــهر از جملــه مدیریــت‬ ‫شــهری را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫نیــروی انتظامــی بــه تنهایــی و بــدون مشــارکت‬ ‫شــهروندان و نهادهــای شــهری نمــی توانــد امنیت‬ ‫جانــی و مالــی شــهروندان را تامیــن کنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫الزم اســت مــردم و نهادهــای مختلــف از جملــه‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر خــود را در ایــن حــوزه‬ ‫مســئول بداننــد و ســعی در کمــک‪ ،‬پشــتیبانی و‬ ‫حمایــت از نیــروی انتظامــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زهــرا نــورا گفــت ‪ :‬تقویــت زیــر ســاخت هــای نــرم‬ ‫افــزاری و ســخت افــزاری پلیــس یکــی از وظایــف‬ ‫مدیریــت شــهری تلقــی مــی شــود‪ ،‬زمانــی مــی‬ ‫تــوان مولفــه هــای زیســت شــهری را افزایــش داد‬ ‫کــه امنیــت بــه عنــوان اصلی تریــن مــاک زندگــی‬ ‫شــهروندان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون نظــارت‪ ،‬بازرســی شــورای‬ ‫شــهر گــرگان افــزود ‪ :‬در زمــان حاضــر در برخــی از‬ ‫پــروژه هــای شــهری بــه ویــژه گردشــگری نیازمنــد‬ ‫همــکاری بیشــتر پلیــس هســتیم و ایــن مهــم را‬ ‫بایــد جــدی گرفــت‪.‬‬ ‫شهر گردشگری نیازمند امنیت حداکثری است‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری شــورای شــهر گــرگان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬بــرای انکــه گــرگان را تبدیــل بــه شــهر‬ ‫مقصــد گردشــگری کنیــم بــه مقیاس های زیــادی نیاز‬ ‫داریــم کــه اولیــن عنصــر امنیــت حداکثــری اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیــر نیــا گفــت ‪ :‬در شــهر گــرگان‬ ‫صدهــا میلیــارد تومان پروژه در بخش گردشــگری‬ ‫در دســت انجــام اســت کــه بنــا بــه شــرایط خــاص‬ ‫ان این تفرجگاه ها در مناطق حاشــیه ای گرگان‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایجــاد و حفــظ امنیــت در چنیــن‬ ‫مناطقــی بــرای پلیــس مشــقت هــای زیــادی دارد‬ ‫کــه ضــرورت دارد مدیریــت شــهری همــگام بــا‬ ‫پلیــس و در کنــار ایــن نیروهــای حافظــان امنیــت‬ ‫مــردم حضــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬هــر چقــدر امنیت تفرجگاه ها‬ ‫و مناطــق گردشــگری افزایــش یابــد در طــرف‬ ‫مقابل گردشــگران بیشــتری را شاهد خواهیم‬ ‫بــود و قابلیــت جــذب ســرمایه گذاری هــای‬ ‫بیشــتری محقــق مــی شــود‪.‬‬ ‫تعامل با پلیس مطلوب است‬ ‫ســخنگوی شــورای شــهر موضــوع امنیــت را امــری‬ ‫فراتــر از یــک دســتگاه و یــک مجموعــه برشــمرد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬عملکــرد هــر یــک از دســتگاه ها‬ ‫می تواننــد بــه امنیــت یــا نــا امنــی منجــر شــود از ایــن‬ ‫رو ضمــن ضــرورت تقویــت ســاختارها و نیروهــای‬ ‫ایــن مجموعــه همــه بخش ها و مردم بایــد در تامین‬ ‫امنیــت حضــور و مشــارکت فعــال داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حجــت الــه مقســم افــزود‪ :‬تعامــل پلیــس بــا‬ ‫دســتگاه هــای مختلــف از جملــه حــوزه مدیریــت‬ ‫شــهری بســیار مطلــوب اســت و ایــن فرصتــی‬ ‫ارزشــمند بــرای شــهروندان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬حضــور موثــر و مســتمر نیروهای پلیس‬ ‫در بخــش هــای مختلــف گــرگان‪ ،‬امینــت مطلوبــی را‬ ‫ایجــاد کــرده کــه ایــن امــر وظیفــه مدیــران شــهری‬ ‫را بــرای جبــران ایــن خدمــات دو چنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬کمــک بــه حفــظ امنیــت و‬ ‫همراهــی بــا پلیــس یه ســرمایه گذاری برای توســعه‬ ‫شــهر محســوب مــی شــود و اعضــای شــورای ششــم‬ ‫شــورا در گــرگان مصمــم هســتند تــا در حــد تــوان‬ ‫دغدغــه هــای پلیــس را در بخــش ســخت افــزاری و‬ ‫اماکــن مــورد نیــاز پلیــس تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫ارتقــای امنیــت عمومــی نیازمنــد همگرایــی‬ ‫نهادهــا بــا پلیــس‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان هــم معتقــد اســت کــه‬ ‫بــرای کاهــش اســیب های اجتماعــی و ارتقای امنیت‬ ‫عمومــی نیازمنــد بهبــود همگرایــی همــه دســتگاه هــا‬ ‫بــه ویــژه مدیریــت شــهری بــا پلیــس هســتیم ‪.‬‬ ‫ســردار محمدســعید فاضل دادگــر افــزود‪ :‬اتصــال‬ ‫پلیــس بــه مدیریــت شــهری بــرای اصــاح برخــی از‬ ‫اســیب های اجتماعــی ضرورتــی انکارناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬مدیــران و منتخبــان مــردم در‬ ‫پارلمــان شــهری وقتــی تصمیــم یــا الیحــه ای را در‬ ‫صحــن شــورا مطــرح مــی کننــد بایــد مالحظــات و‬ ‫پیوسـت های امنیتــی و نظــارت پلیــس را نیز منظور‬ ‫و پیــش بینــی کننــد‪ ،‬نبایــد تصمیماتــی گرفتــه شــود‬ ‫کــه بــه زایــش اســیب اجتماعــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان ایــن کــه برخــی پروژه هــا و‬ ‫تصمیمــات در مدیریــت شــهری اتخــاذ مــی شــود‬ ‫کــه دغدغــه هایــی را بــرای پلیــس رقــم مــی زنــد‬ ‫و بــه عنــوان نمونــه بــه جانمایــی نادرســت پــارک‬ ‫بانــوان گــرگان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬احــداث پــارک در‬ ‫مناطــق حاشــیه ای شــهر‪ ،‬بــدون در نظــر نظــر گرفتــن‬ ‫مالحظــات پلیــس ســبب شــده تــا تامیــن امنیــت در‬ ‫ایــن پــارک بــه دغدغــه مدیــران و مــردم تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬بــه یقیــن پلیــس بــا تمــام تــوان‬ ‫دغدغــه شــهروندان در ایــن پــارک را برطــرف مــی‬ ‫کنــد و اجــازه خودنمایــی و ایجــاد خدشــه بــه امنیــت‬ ‫تفرجــگاه هــای گلســتان را نمــی دهــد امــا مدیــران‬ ‫شــهری هم باید دقت نظر داشــته باشــند تا شــاهد‬ ‫تکــرار چنیــن مــواردی در مدیریــت شــهر نباشــیم‪.‬‬ ‫دادگــر گفــت‪ :‬بهــره گیــری از ظرفیــت و جاذبه هــای‬ ‫شــهر بــرای ورود گردشــگری امــری مطلــوب اســت اما‬ ‫فعالیــت در ایــن تفرجگاه هــا بایــد در ســاختارهای‬ ‫همســو و متعــارف بــا فرهنــگ جامعــه رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫فاضل دادگر گفت ‪ :‬متاســفانه در تعداد محدودی‬ ‫از تفرجــگاه هــا دغدغــه هایــی داریــم‪ ،‬شــاید بتوانیم‬ ‫بــا اجــرای برخوردهــای قهــری و انتظامــی تســکین‬ ‫بخــش ایــن دغدغه هــا باشــیم امــا همــه نهادهــای‬ ‫فرهنگــی و مدیریــت شــهری در ایــن زمینــه مســوول‬ ‫و وظیفــه منــد و بایــد پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫نهادهای فرهنگی نقش ایفا کنند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬نهادهــای فرهنگــی و متولــی بــا ارتقــای‬ ‫نقــش اموزشــی و فرهنگــی خــود مــی تواننــد‬ ‫کمــک بســزایی در کاهــش دغدغــه هــای امنیتــی‬ ‫در جامعــه ایفــا کننــد و مجموعــه هــای فرهنگــی‬ ‫و مدیــران شــهری مــی تواننــد بــا روش هــای‬ ‫اموزشــی تــاب اوری افــراد جامعــه را در برابــر‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عضویــت حــدود ‪ ۲۴‬نهــاد در‬ ‫حــوزه فرهنــگ ســازی اشــاره کــرد و گفــت بایــد‬ ‫دســت بــه دســت همــه در کنتــرل هیجانــات و‬ ‫رفتارهــای انــی شــهروندان هوشــیار باشــیم تــا‬ ‫اســیبی بــه شــهروندان وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــوادث چنــد ماهــه اخیــر در‬ ‫گلســتان و بــروز چنــد فقــره جرایــم خشــن گفــت‪:‬‬ ‫گلســتانی ها اهالی با فرهنگ و با ســابقه تاریخی‬ ‫درخشــانی در علــم و فرهنــگ هســتند و بایــد بــا‬ ‫همگرایــی همــه دســتگاه های اجــازه تکــرار چنیــن‬ ‫موضوعاتــی را از بیــن بــرد‪ ،‬اگــر قــرار اســت در محور‬ ‫گردشــگری حرکــت کنیــم‪ ،‬تقویــت و همراهــی بــا‬ ‫پلیــس بایــد بــه عنــوان یــک راهبــرد اصلــی مــد نظــر‬ ‫مدیــران شــهری قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســردار فاضل دادگــر گفــت ‪ :‬تقویــت زیــر‬ ‫ســاخت های ســخت افــزاری نظیــر افزایــش‬ ‫دورییــن در مناطــق و تفرجــگاه هــای منطقــه کمک‬ ‫بســزایی بــه تولیــد امنیــت در جامعــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬شــهر گــرگان بــا‬ ‫‪ ۱۴۰‬هــزار خانــوار جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر بــه ســبب واقــع شــدن در کریــدور تــردد زائران‬ ‫امــام رضــا(ع) همــه ســاله میزبــان میلیــون هــا‬ ‫زائــر اســت کــه ایــن موضــع ســبب شــد تــا مدیــران‬ ‫شــهری مرکــز اســتان تــاش کننــد بــا بهــره گیــری‬ ‫از تفرجــگاه هــای و جاذبــه هــای طبیعــی و ایجــاد‬ ‫بوســتان های متعدد در صدد جذب گردشــگران‬ ‫در این شهر شوند و گرگان را از مسیر گردشگری‬ ‫بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل کننــد‪ .‬موضوعی که‬ ‫تاکنــون صدهــا میلیــارد تومــان در ایــن بخــش‬ ‫ســرمایه گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تازگــی برخــی از اتفاقــات و ناهنجاریهــا در‬ ‫تفرجــگاه هــای و مناطــق گردشــگری همچــون‬ ‫النگــدره و یــا پــارک بانــوان گــرگان گالیه شــهروندان را‬ ‫بــه همــراه داشــته اشــت کــه با حضــور مقتدرانــه و به‬ ‫موقــع پلیــس ایــن دغدغــه هــا بــر طــرف شــده اســت‬ ‫مدیــران شــهری گــرگان بایــد قبــل از طراحــی هــر‬ ‫پــروژه یــا طــرح گردشــگری در ایــن شــهر ملزومــات‬ ‫و پیوســت هــای امنیتــی ان را بــا تکیــه بــر نظــرات‬ ‫پلیــس احصــاء کــرده تــا پــس از تکمیــل پروژه هــا‬ ‫شاهد خلل در بهره مندی شهروندان و گردشگران‬ ‫از ایــن مواهــب طبیعــی نشــویم‪/.‬ایرنا‬ ‫دکوراسیون پاییزی منزل؛ ‪ ۲۱‬ایده جذاب که پاییز را به خانه تان می اورد‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا بــا گــذر ماه هــا عــوض‬ ‫می شــوند و تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون داخلــی خانــه هــم می توانــد همــگام‬ ‫بــا انهــا عــوض شــود‪ .‬چیــز زیــادی تــا فرارســیدن فصــل پاییــز نمانــده اســت و‬ ‫می توانیــد از همیــن حــاال بــا عوض کــردن دکوراســیون خانــه‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن‬ ‫فصــل زیبــا و دل انگیــز برویــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما ایده هایــی بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫خواهیــم داد‪ .‬بــا ‪ ۲۱‬ایــده بــرای داشــتن یــک دکوراســیون پاییــزی جــذاب در خانــه‪،‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪396‬‬ ‫‪ .۱۸‬دکوراسیون پاییزی خانه با دو تکه رنگ زدن دیوارها‬ ‫یک ایده عالی دیگر برای داشتن دکوراسیون پاییزی در خانه‪ ،‬دو تکه‬ ‫رنگ زدن دیوارها است‪ .‬یعنی نیمی از دیوار را یک رنگ کنید و قسمت‬ ‫باقی مانده را رنگی دیگر‪ .‬هرچه تضاد میان این دو رنگی که انتخاب می کنید‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬نتیجه کار و طراحی دکوراسیون داخلی مناسب فصل پاییز‪ ،‬بهتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬درضمن بهتر است رنگ دوم را که رنگ تیره تر است‪ ،‬رنگی گرم‬ ‫مثل قهوه ای مایل به نارنجی یا چیزی در نزدیک به ان انتخاب کنید‪.‬‬ ‫انتخاب از میان ایده های دکوراسیون پاییزی خانه‬ ‫انتخاب از میان ایده های این مقاله کامال بستگی دارد به صالحدید و‬ ‫سلیقه شما و البته به اینکه تا چه حد می خواهید دکوراسیون داخلی خانه‬ ‫را تغییر دهید؛ برای مثال می توانید با رنگ کردن یکی از دیوارهای اتاق‬ ‫نشیمن یا پذیرایی به رنگ قهوه ای مایل به نارنجی یا چیزی شبیه به ان‪،‬‬ ‫حال وهوای خانه را کامال پاییزی کنید؛ اما اگر قصد ایجاد چنین تغییر بزرگی‬ ‫در دکوراسیون خانه را نداشته باشید‪ ،‬می توانید به اضافه کردن چند کوسن یا‬ ‫صندلی کوچک به رنگ های گرمی مثل قرمز و نارنجی بسنده کنید‪.‬‬ ‫راهنمای خرید جاکفشی متناسب با دکوراسیون منزل‬ ‫استفاده از اشیا و وسایل تزیینی پاییزی مطرح شده در این مطلب را‬ ‫هم فراموش نکنید که در عین سادگی‪ ،‬نقش موثری در رسیدن به نتیجه‬ ‫دلخواهتان خواهند داشت‪ .‬می توانید با استفاده خالقانه از چیز هایی‬ ‫مثل شاخ وبرگ درختان‪ ،‬کدو تنبل و ساقه های گندم‪ ،‬به سادگی به نتیجه‬ ‫دلخواهتان برسید‪.‬‬ ‫اگر ایده دیگری برای دکوراسیون پاییزی خانه به ذهنتان می رسد‪ ،‬می توانید‬ ‫در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید‪ .‬همچنین اگر نظر یا پیشنهادی درباره‬ ‫موضوع مطلب دارید‪ ،‬مشتاق شنیدن ان هستیم‪ .‬اگر خواندن مطلب برایتان‬ ‫مفید بود‪ ،‬لطفا ان را با دوستانتان درمیان بگذارید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باما همراه باشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫احتمــال وقــوع ســیالب ناشــی از تخریــب طبیعــت‪ ،‬تغییــرات اقلیمــی و وقــوع باران هــای رگبــاری لحظـه ای‬ ‫در مناطــق کوهســتانی باالدســت گــرگان ماننــد روســتای زیــارت‪ ،‬ایــن شــهر ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــری را تهدیــد‬ ‫می کنــد کــه بایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل اساســی تدابیــری ویــژه ای اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫بارهــا نــام روســتای گردشــگری زیــارت در جنــوب گــرگان در رســانه مطــرح شــده اســت و نخســتین موضوعی‬ ‫کــه بــه ذهــن هــر خواننــده ای متبــادر مــی شــود دســت انــدازی و تخریــب منابــع طبیعــی و جنــگل هــای‬ ‫هیرکانــی در ایــن منطقــه زیبــای ایــن شــهر شــمالی اســت‪.‬‬ ‫تدبیر الزمه‬ ‫جلوگیری از فاجعه‬ ‫سیل محتمل‬ ‫منطقه باالدست‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪397‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫فیلر گیری موتور‬ ‫کاغذ چالش اصلی مطبوعات‬ ‫مکتوب‬ ‫ فیلر گیری یکی از مهمترین و ضروری ترین عملی است‬‫کــه تعمیــر کار بایــد ایــن عمــل (فیلــرزدن )را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ هــر جســمی بــر اثــر حــرارت منبســط شــده و بــر طــول و‬‫قطــر و حجمــش افــزوده می شــود قطعاتــی کــه در موتــور‬ ‫بــکار رفته انــد در مقابــل حــرارت انبســاط پیــدا می کننــد‬ ‫کــه در هنــگام طراحــی موتــور بــا محاســبه ایــن مقــدار‬ ‫انبســاط را بخوبــی جبــران می کننــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد یــک جریــان رســانه ای نویــن در اغــاز گام‬ ‫دوم انقــاب اســامی هســتیم‪ .‬از ایــن رو اهمیــت حــوزه‬ ‫رســانه ای هــم در تهــران و هــم در ســایر اســتان ها و‬ ‫همچنیــن در بخــش بین الملــل را مدنظــر داریــم‪.‬‬ ‫مــا درگیــر موضوعــات جــدی در حمایت از رســانه های مکتوب‬ ‫هســتیم‪ ،‬بــا تغییــر ارایــش رســانه ای کــه صــورت گرفتــه و‬ ‫تقویــت رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی طبیعتــا حــوزه‬ ‫رســانه های مکتــوب دچــار چالــش جدیــد شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫کشــور مــا کاغــذ یــک دغدغــه بــرای اهالــی رســانه های مکتــوب‬ ‫اســت و ایــن موضــوع در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫در مواجهه با یک جنگ تمام‬ ‫عیار رسانه ای هستیم‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬در‬ ‫مواجهــه بــا یــک جنــگ تمــام عیــار رســانه ای‬ ‫هســتیم و در دولــت مردمــی بــه ایــن مســاله‬ ‫اعتقــاد کامــل داریــم و همــه بازارایــی و ارایــش‬ ‫رســانه ای بــه منظــور مقابلــه بــا این موضــوع را به‬ ‫کار خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی پیــش از ظهــر روز‬ ‫دوشــنبه (‪۱۹‬مهرماه) در مراســم تکریم و معارفه‬ ‫معاونــان ســابقه و جدیــد امــور مطبوعاتــی و‬ ‫اطالع رســانی بــا تقدیــر از زحمــات محمدخــدادی‬ ‫در دوران مدیریتــش در ایــن معاونــت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در همــان ابتــدای دوران وزارت خــود بــه‬ ‫همــه دوســتان گفتــم کــه مــا در مجموعـ ه وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی هماننــد حضــور در دو ِ‬ ‫امــدادی هســتیم کــه در ان عــده ای مســئولیتی‬ ‫را برعهــده دارنــد و در ادامــه دیگــران کار را ادامــه‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وقتــی روی ایــن صندلــی‬ ‫می نشــینیم یــک روز بــه فکــر برخاســتن از ان‬ ‫هــم هســتیم و ایــن صندلــی یــک جایــگاه موقــت‬ ‫و فرصتــی بــرای خدمتگــذاری اســت‪ .‬از نظــر مــن‬ ‫ایــن پسـت ها هماننــد یــک ســاعت شــنی اســت‬ ‫کــه در ان زمــان در حــال کــم شــدن اســت و بــه‬ ‫همیــن منظــور از خداونــد بــزرگ می خواهــم کــه‬ ‫در ایــن دوران مدیریتــی بتوانیــم وظایفــی را کــه‬ ‫برعهــده داریــم بــه خوبــی انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه‬ ‫اقــای خــدادی فــردی باتجربــه هســتند و بــه‬ ‫خوبــی در عرصــه مطبوعــات تــاش داشــته و‬ ‫دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در همیــن زمــان کوتــاه‬ ‫همــکاری شــاهد تــاش ایشــان بودیــم و از ایــن‬ ‫رو با پیشــنهاد رســمی اقای مهدی پور خواســتیم‬ ‫تــا همچنــان در مجموعــه وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در کنــار مــا باشــند و بــه همیــن‬ ‫منظــور حکــم ایشــان بــه عنــوان دبیــر کمیتــه‬ ‫اطالع رســانی ســتاد ملــی کرونــا را صــادر کردیــم‪.‬‬ ‫اســماعیلی در مــورد فرشــاد مهدی پــور معــاون‬ ‫جدیــد امــور مطبوعاتــی نیــز تصریــح کــرد‪ :‬زمــان‬ ‫بررســی و انتصــاب ایشــان طوالنــی شــد و بنــده‬ ‫اعتقــاد زیــادی داشــتم تــا ایشــان در ایــن ســمت‬ ‫حضــور پیــدا کننــد‪ ،‬از ابتــدا بــرای هــر انتصــاب‬ ‫تــاش کردیــم موانــع بــه کارگیــری را برطرف کنیم‪،‬‬ ‫اقــای مهدی پــور از خانــواده خــود مطبوعــات اســت‬ ‫و از کار میدانــی و صــف در حــوزه رســانه فعالیــت‬ ‫خــود را اغــاز کــرده و ویژگــی مهــم دیگــر وی ایــن‬ ‫اســت کــه در حــال حاضــر یــک نظریه پــرداز‬ ‫تئوریــک در حــوزه رســانه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور اقــای مهدی پــور و خــدادی‬ ‫تــاش می کنیــم بیشــتر بــه حــوزه مدیریــت‬ ‫فضــای رســانه ای ادامــه دهیــم‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫مــا چنــد مفــروض در حــوزه رســانه ای داریــم‪ ،‬در‬ ‫گام اول در مواجهــه بــا یــک جنــگ تمــام عیــار‬ ‫رســانه ای هســتیم و در دولــت مردمــی بــه ایــن‬ ‫مســاله اعتقــاد کامــل داریــم و همــه بازارایــی‬ ‫و ارایــش رســانه ای بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن‬ ‫موضــوع را بــه کار خواهیــم گرفــت‪ ،‬مــا معتقدیم‬ ‫درگیــر یــک تهاجــم فرهنگــی گســترده هســتیم‬ ‫و برنامــه مــا در حــوزه رســانه ایــن اســت کــه از‬ ‫حالــت پدافنــدی بــه افنــدی برســیم‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه بســیاری از اســتان ها بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫فضــای هــاب رســانه ای هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد یــک جریــان رســانه ای نویــن‬ ‫در اغــاز گام دوم انقــاب اســامی هســتیم‪ .‬از‬ ‫ایــن رو اهمیــت حــوزه رســانه ای هــم در تهــران‬ ‫و هــم در ســایر اســتان ها و همچنیــن در بخــش‬ ‫بین الملــل را مدنظــر داریــم‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا بیــان دغدغه هــای رســانه های‬ ‫مکتــوب بیــان کــرد‪ :‬مــا درگیــر موضوعــات جــدی‬ ‫در حمایــت از رســانه های مکتــوب هســتیم‪ ،‬بــا‬ ‫تغییــر ارایــش رســانه ای کــه صــورت گرفتــه و‬ ‫تقویت رســانه ها و شــبکه های اجتماعی طبیعتا‬ ‫حــوزه رســانه های مکتــوب دچــار چالــش جدیــد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در کشــور مــا کاغــذ یــک دغدغــه‬ ‫بــرای اهالــی رســانه های مکتــوب اســت و ایــن‬ ‫موضــوع در حــال پیگیــری اســت‪ .‬در ایــن بــاره‬ ‫دو تخلــف هــم صــورت گرفتــه کــه از طریــق قــوه‬ ‫قضائیــه در حــال پیگیــری هســتیم‪ .‬دو مجــوزی‬ ‫کــه بــرای وارد کــردن کاغــذ‪ ،‬ارز ان تخصیص پیدا‬ ‫کــرده‪ ،‬ولــی وارد نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گام بعــدی بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه نیــاز بــه کاغــذ را بــا تخصیــص ارز‬ ‫جبــران کنیــم کــه در همیــن راســتا دیــروز در‬ ‫جلســه بــا رئیــس جدیــد بانــک مرکــزی ایــن‬ ‫موضــوع مطــرح و کار ان در حــال انجــام اســت‪،‬‬ ‫امــا مهمتــر از همــه رســیدن بــه خودکفایــی‬ ‫در ایــن حــوزه اســت‪ .‬در هفتــه گذشــته تیمــی‬ ‫را بــه خوزســتان اعــزام کردیــم تــا از مجموعــه‬ ‫کارخانه هــای انجــا بازدیــد کننــد کــه یــک گــزارش‬ ‫مبســوط تهیــه و ارائــه شــد‪ ،‬در حــال حاضــر در‬ ‫تــاش هســتیم در جلســه بــا معــاون اول رئیــس‬ ‫جمهــور و همــکاری بــا وزارت صمــت موضــوع‬ ‫خودکفایــی را دنبــال کنیــم‪ ،‬هــدف گــذاری مــا‬ ‫برایــن اســت کــه بخــش عمــده ای از نیــاز کاغــذ‬ ‫بــرای اهالــی فرهنــگ و رســانه را تــا اخــر دولــت‬ ‫بــه خودکفایــی برســانیم‪ .‬ایــن اســتعداد در داخل‬ ‫‪۱۰۰‬درصد اعتبارات سفر رهبری‬ ‫ویژه محرومان خراسان شمالی‬ ‫جذب شد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪۱۰۰ :‬‬ ‫درصــد از اعتبــارات اختصاصــی ســفر رهبــر معظم انقالب به اســتان‬ ‫ویــژه محرومــان جــذب شــد کــه موجب توســعه این خطــه در بخش‬ ‫کشــور وجــود دارد و ایــن از برنامه هــای اصلــی‬ ‫بــود کــه بــه مجلــس هــم ارائــه کــردم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ادامــه ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬اقــای مهدی پــور بــرای انجــام ایــن‬ ‫رســالت بــزرگ نیــاز بــه همــکاری و همراهی همه‬ ‫اهالــی رســانه دارد‪ ،‬رئیــس جمهــور محتــرم نــگاه‬ ‫سیاســی ندارنــد و از همــان ابتــدا اعــام کردند که‬ ‫رقیــب بنــده جناح هــای سیاســی نیســتند بلکــه‬ ‫رقیــب مــن فســاد‪ ،‬تبعیــض و بی عدالتــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــعار را در ایــن دولــت پیگیــری می کنیــم‬ ‫از ایــن رو در هیــچ یــک از انتصابــات مســائل‬ ‫سیاســی و گروهــی را دخیــل نکــردم‪.‬‬ ‫اســماعیلی اضافه کرد‪ :‬درســت اســت که وقتی‬ ‫مــن در ایــن جایــگاه قــرار می گیــرم فراخــور حــوزه‬ ‫نگرشــی و تجربـه ای کــه دارم مبــادرت بــه انتخاب‬ ‫برخــی افــراد کنــم و طبیعــی اســت کــه افــرادی که‬ ‫همســو و هــم فکــر مــن هســتند انتخــاب شــوند‪،‬‬ ‫امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مــا نــگاه سیاســی‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬تــا بــه امــروز در هیــچ جریــان‬ ‫سیاســی نبــودم و ســعی کــردم بــدون نــگاه بــه‬ ‫ســوابق و پیشــینه های سیاســی مدیــران خــود‬ ‫را انتخــاب کنــم‪ .‬بــه همیــن خاطــر تــاش کردیــم‬ ‫بهترین هــا را انتخــاب کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای من روشــن اســت که اقای‬ ‫مهدی پــور فــردی توانمنــد اســت و قطعــا ایشــان‬ ‫هــم ســلیقه های سیاســی خــود را دارد امــا در‬ ‫ایــن جایــگاه اهــل اعمــال ســلیقه های سیاســی‬ ‫نیســت‪ ،‬ایشــان بــا ســعه صــدر از همــه اصحــاب‬ ‫فکــر‪ ،‬فرهنــگ و رســانه اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫جلســه هیــات نظــارت بــر مطبوعــات نیز گفتم ما‬ ‫خــود را مقیــد بــه ازادی بیــان خواهیــم کــرد‪ ،‬اقای‬ ‫رئیــس جمهــور زمانــی کــه در قــوه قضائیــه بودنــد‬ ‫تمــام شــکایت ها در دســتگاه قضــا کــه مربــوط‬ ‫بــه رســانه ها بــود را پــس گرفتنــد و در دولــت‬ ‫هــم همیــن رونــد را در پیــش گرفتــه و بــه مــن‬ ‫توصیــه کردنــد کــه فضــای کامــا ازاد را برای رشــد‬ ‫و تعالــی رســانه ها فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫اســماعیلی در پایــان از مدیــران مســئول‬ ‫رســانه ها و همــکاران معاونــت مطبوعاتی تشــکر‬ ‫و قدردانــی و اظهــار امیــدواری کــرد در اولیــن‬ ‫فرصــت جلســاتی را بــا انهــا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فرشــاد مهدی پــور‪ ،‬معــاون امــور مطبوعاتــی و‬ ‫اطالع رســانی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫در ادامــه بــا قدردانــی از همــکاران رســانه ای‪،‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همچنیــن‬ ‫معــاون پیشــین مطبوعاتــی‪ ،‬بــه تحــوالت ایجــاد‬ ‫شــده در حــوزه رســانه اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬طــی‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬علیرغــم تحــوالت ســریع و‬ ‫پرشــتابی کــه در ماهیــت‪ ،‬کارکــرد و فناوری هــای‬ ‫رســانه ای ایجــاد شــده اســت‪ ،‬امــا ســاختار‪،‬‬ ‫ســازمان و عملکردهــای مــا در ایــن حــوزه بــا‬ ‫توســعه چندانــی مواجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهدی پــور بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع رســانه‬ ‫و فضــای مجــازی به عنــوان یکــی از دغدغه هــای‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬گفــت‪ :‬بازارایــی نظــام‬ ‫رســانه ای کشــور یکــی از اولویت هــا و کارویژه هــای‬ ‫اصلــی مــا در معاونــت مطبوعاتــی خواهــد بــود و‬ ‫بــدون تردیــد‪ ،‬ایــن مهــم بــدون مشــارکت اصحــاب‬ ‫رسانه‪ ،‬دانشگاهیان و نهادها و تشکل های فعال‬ ‫و مرتبــط بــا حــوزه رســانه میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــای مختلــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری کمیتــه امــداد‪ ،‬مجیــد الهــی راد گفــت‪۱۹ :‬‬ ‫مهرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۱‬بــرای همیشــه در تاریــخ ایــن اســتان جــاودان‬ ‫شــد زیــرا شــاهد ســفر پــر خیروبرکــت رهبــر معظــم انقــاب بودیــم‬ ‫کــه دســتاوردهای ان‪ ،‬ایــن اســتان را بیــش از ‪ ۲۰‬ســال در مســیر‬ ‫روبه جلــو حرکــت داد‪.‬‬ ‫وی از حضــور رهبــر معظــم انقــاب در اســتان محــروم خراســان‬ ‫شــمالی به عنــوان بارقـه ای از امیــد نــام بــرد و گفــت‪ :‬پروژه هایــی کــه‬ ‫در ایــن ســفر در بخش هــای مختلــف مصــوب شــد‪ ،‬ســبب شــد تــا‬ ‫شــاخص های توســعه ایــن خطــه محــروم ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســفر مقــام عظمــای والیــت بــه اســتان ‪ ۴۱‬میلیــارد‬ ‫معــاون مطبوعاتــی در همیــن رابطــه بــه‬ ‫محدودیت هــا و موانــع موجــود اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا وجود چنیــن موانع و محدودیت هایی‪،‬‬ ‫بازارایــی نظــام رســانه ای کشــور به ســادگی‬ ‫امکان پذیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهدی پــور‪ ،‬کشــور مــا هم اکنــون در یک‬ ‫جنــگ فرهنگــی و رســانه ای ِ بــزرگ و فراگیــر قــرار‬ ‫گرفتــه اســت کــه تبعــات ان در جامعه محســوس‬ ‫اســت و تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن هجمــه بــزرگ‬ ‫بازارایــی نظــام رســانه ای کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی پیشــگیری از کاهــش یــا از دســت رفتــن‬ ‫مرجعیــت رســانه ای را یکــی از اهــداف نهایــی‬ ‫و غایــی معاونــت مطبوعاتــی عنــوان و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬موضــوع افزایــش مرجعیــت رســانه ای در‬ ‫همــه سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا‬ ‫لحــاظ می شــود و مــا بــا تمــام تــوان بــه ســمت ان‬ ‫حرکــت می کنیــم‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی ایــن ائیــن محمــد خُــدادی‬ ‫معــاون پیشــین مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه تعامــل گســترده‬ ‫خــود بــا اهالــی رســانه در ایــام تصــدی خــود‬ ‫در معاونــت مطبوعاتــی‪ ،‬بــه بیــان پــاره ای از‬ ‫مســائل و مشــکالت دو ســال گذشــته پرداخــت‬ ‫و ضمــن تاکیــد بــر لــزوم افزایــش اعتمــاد بــه‬ ‫رســانه ها گفــت‪ :‬بــا وجــود همــه مشــکالت و‬ ‫پیچیدگی هایــی کــه بــا ان هــا مواجــه شــدیم‬ ‫توانســتیم بــا اعتمــاد بــه رســانه ها و ایجــاد یــک‬ ‫فضــای همــکاری و همدلــی بــا اصحاب رســانه‪ ،‬از‬ ‫همــه ان هــا عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫خــدادی افــزود‪ :‬بنــده به عنــوان یکــی از اعضــای‬ ‫جامعــه بــزرگ رســانه ای کشــور معتقــدم کــه مــا‬ ‫در ایــن حــوزه همــکاران فــداکاری داریــم کــه‬ ‫فــداکاری ان هــا ریشــه در معرفــت و اعتقــاد‬ ‫درونــی دارد کــه انــان بــه اســام نــاب محمــدی‬ ‫(ص)‪ ،‬امــام و انقــاب خــود دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه همــه مــا در مســئولیت های‬ ‫مختلــف بایــد بــه فکــر خدمــت بــه مــردم و حــل‬ ‫مشــکالت ان ها باشــیم گفت‪ :‬وقتی در این مســیر‬ ‫افــرادی ماننــد شــهید عزیــز حاج قاســم ســلیمانی را‬ ‫در عرصــه دیده ایــم کــه بــا خــون پــاک خــود حجــت‬ ‫را بــر همــه مــا تمــام کــرد دیگــر بایــد توجــه بــه رفــع‬ ‫مشــکالت جامعــه و خدمــت بــه مــردم همــواره بــه‬ ‫عنــوان یــک اصــل مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معاون ســابق مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬همچنیــن انتخــاب فرشــاد مهدی پــور‬ ‫را یکــی از بهتریــن گزینه هــا بــرای معاونــت‬ ‫مطبوعاتــی دانســت و بــرای وی در ایــن زمینــه‬ ‫ارزوی موفقیــت کــرد و خواســتار تــاش و کمــک‬ ‫همــه مطبوعــات بــه اقــای مهــدی پــور بــرای‬ ‫پیشــبرد اهــداف رســانه ای کشــور شــد‪.‬‬ ‫یــاداور می شــود‪ ،‬در ایــن ائیــن حجت االســام‬ ‫محمــود دعائــی مدیرمســئول روزنامــه اطالعــات‪،‬‬ ‫عبداللــه گنجــی مدیــر مســئول روزنامــه جــوان‪،‬‬ ‫محمدحســین خوش وقــت مدیرمســئول‬ ‫پایــگاه خبــری فــرارو‪ ،‬محمدصــادق عــرب مدیــر‬ ‫مســئول پایــگاه خبــری تابنــاک‪ ،‬علــی صالــح‬ ‫ابــادی مدیرمســئول هفته نامــه ســتاره صبــح و‬ ‫محمدرضــا نوروزپــور مدیرعامــل ســابق ایرنــا بــه‬ ‫بیــان دیدگاه هــای خــود در خصــوص شــرایط‬ ‫فعلــی رســانه پرداختنــد‪.‬‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) اختصــاص یافــت کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد ان جــذب شــد‪ .‬وی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از ایــن کمک هــا بــرای رفــع مشــکالت فــوری‬ ‫مددجویــان در همــان ایــام حضــور معظــم لــه در اســتان بــود کــه‬ ‫شــامل پرداخــت عیــدی بــه میــزان یک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫بــه خانواده هــای نیازمنــد تحــت حمایــت و بخشــی هــم کــه بــا جــذب‬ ‫اعتبــارت در بخش هــای عمرانــی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬مســکن تاکنــون ادامــه‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی احــداث‬ ‫ســه مجتمــع فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی در شهرســتان های شــیروان‪،‬‬ ‫بجنــورد و اســفراین را از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن ســفر بابرکــت‬ ‫ یکــی از سیســتمهای کــه انبســاط در انهــا محســوس‬‫بــوده و بــرای کار موتــور تاثیــر بســزایی دارد سیســتم‬ ‫حرکــت ســوپاپها می باشــد کــه کارخانــه ســازنده بــا‬ ‫توجــه بــه جنــس و حجــم و ضریــب انبســاط قطعــات‬ ‫مقــداری فاصلــه بیــن انهــا در نظــر گرفتــه اســت تــا‬ ‫در هنــگام انبســاط ایــن فاصلــه پــر شــود و کار بــاز‬ ‫و بســته شــدن ســوپاپها مختــل نگــردد در صــورت عــدم‬ ‫وجــود ایــن لقــی قطعــات در برابــر گرمــا منبســط شــده‬ ‫وچــون میــدان حرکتــی در جهــت طولــی ندارنــد بــه هــم‬ ‫فشــار اورده باعــث ســائیدگی تــاب برداشــتن و خرابــی‬ ‫قطعــات می گردنــد‪.‬‬ ‫ مقدار این لقی توســط کارخانجات ســازنده اندازه گیری‬‫و اعــام شــده و انــرا بــا فیلــر انــدازه و تنظیم می کنند‪.‬‬ ‫نکات الزم برای فیلر گیری موتور‬ ‫ شناخت سوپاپها برای فیلر گیری‬‫ مقــدار لقــی و فاصلــه مجــازی کــه بایــد بــرای ســوپاپها بــا‬‫فیلــر میــزان کنیــم بدســت اورده باشــیم‪.‬‬ ‫ ایــن مقــدار لقــی بســته بــه دســتور کارخانــه بایــد در‬‫حالــت ســرد یــا گــرم بــرای فیلــر گیــری موتــور ماشــین‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ شــناخت احتــراق ســیلندر هــای مــورد نظــر بــرای‬‫فیلرگیــری از راههــای مختلــف‬ ‫ اماده کردن فیلر با شناخت نوع ماشین ‪.‬‬‫چطــور تشــخیص دهیــم کــه علــت قفــل شــدن موتــور‪،‬‬ ‫کدامیــک از مــوارد فــوق اســت؟‬ ‫‪ -۱‬اگــر حالــت اول‪ ،‬دلیــل قفــل شــدن موتــور باشــد‪،‬‬ ‫وقتــی شــمع های را بــاز کــرده و اســتارت بزنیــم‪ ،‬اب ســر‬ ‫پیســتون خــارج شــده و موتــور ازاد می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شکســتن یاتاقانهــا یــا یکــی از قطعــات داخــل موتــور‪،‬‬ ‫از نظــر فنــی پیچیده تــر بــوده و تشــخیص ان توســط‬ ‫کارشــناس خبــره صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صورتیکــه علــت قفــل شــدن موتــور‪ ،‬اســتارتر ان‬ ‫باشــد‪ ،‬وقتــی اســتارتر را از روی موتــور بــاز کنیــد و دنــده را‬ ‫در وضعیــت ‪ 5‬قــرار دهیــد‪ ،‬می توانیــد ماشــین را هــل داده‬ ‫و حرکــت دهیــد‪ .‬در ایــن حالــت بــا اطمینــان می تــوان گفــت‬ ‫کــه ایــراد از اســتارتر اســت‪ .‬در صورتیکــه پــس از بــاز کــردن‬ ‫اســتارتر‪ ،‬بــاز هــم نتوانیــد در دنــده ‪ 5‬ماشــین را هل دهید‪ ،‬با‬ ‫اطمینــان می تــوان گفــت علــت قفل شــدن موتور‪ ،‬شکســتن‬ ‫قطعــات موتــور‪ ،‬شــاطون‪ ،‬یــا میــل لنــگ اســت‪.‬‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو ‪:‬‬ ‫ کاهــش دمــای اب و زودتــر شــروع شــدن کارکــرد فــن‬‫خــودرو هنــگام بــاال امــدن دمــای رادیاتــور خــودرو ‪:‬‬ ‫ کاهــش دمــای فــن یکــی از بهتریــن کارهایــی اســت کــه‬‫میتــوان هنــگام ریمــپ ایســیو خــودرو انجــام داد چــون بــا‬ ‫کاهــش دمــای فــن خــودرو از طریــق ریمــپ ایســیو ‪ ،‬احتمــال‬ ‫داغ کــردن و ســوختن واشــر ســر ســیلندر ‪ ،‬بشــدت کاهــش‬ ‫مــی یابــد‬ ‫برداشتن محدودیت سرعت ‪:‬‬ ‫ یکــی دیگــر از مزایــای ریمــپ ایســیو براداشــتن محدودیــت‬‫ســرعت خودروهــای نظیــر کامیونــت مــی باشــد خودروهــای‬ ‫کامیونــت جدیــد دارای محدودیــت ســرعت می باشــد که این‬ ‫محدودیــت ســرعت بســیار بــه ضــرر انهــا اســت مخصوصــا‬ ‫بــرای کســانی کــه بــار تــر و بــار دارنــد پــس بــه همیــن دلیــل‬ ‫توصیــه مــی شــود کــه عزیزانــی کــه ماشــین انهــا محدودیــت‬ ‫ســرعت دارد از طریــق ریمــپ ایســیو ‪ ،‬محدودیــت ســرعت‬ ‫خــود را بردارنــد تــا بــه بارشــان اســیب نرســد ‪.‬‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای هــر پــروژه یــک میلیــارد تومــان پیش بینی‬ ‫شــد و هم اکنــون ســه پــروژه بــه اتمــام رســیده و در دســت اســتفاده‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از بــرکات ســفر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری کمــک بــه نوعروســان نیازمنــد بــود کــه ‪ ۲‬هــزار ســری‬ ‫جهیزیــه بــا ســرانه یک میلیــون تومــان بــه زوج هــای نیازمنــد اهــدا‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن مــا مصوبـه ای رو در بخــش تهیــه‬ ‫لــوازم منــزل محرومــان داشــتیم کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬ســری لــوازم‬ ‫منــزل بااعتبــار یــک میلیــارد و ‪ ۴۱۰‬میلیــون تومــان بــه مددجویــان‬ ‫اهــدا شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪397‬‬ ‫بیش از ‪ 9‬هزار‬ ‫گلستانی در ‪ 6‬ماهه‬ ‫اول سال جاری‬ ‫ماهر شدند‬ ‫برخورد قاطع با سارقان‬ ‫تجهیزات مخابراتی‬ ‫ســید علیرضــا حســینی طلــب مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫اســتان گلســتان از ارائــه امــوزش هــای مهارتــی بــه ‪ ۹‬هــزار و ‪۲۹۶‬‬ ‫گلســتانی در شــش ماهــه اول ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫دســتور ویــژه دادســتان اســتان گلســتان در‬ ‫برخــورد قاطــع بــا ســارقان تجهیــزات مخابراتــی‬ ‫در دیــدار رئیــس اداره حراســت مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــا دادســتان اســتان‪ ،‬بــر رفتــار قاطــع‬ ‫دســتگاه قضایــی بــا ســارقین تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬حمیدرضــا‬ ‫مســلمی ضمــن اشــاره بــه میــزان ســرقت تجهــزات‬ ‫مخابــرات و اثــرات مخــرب ان بــر خدمــت رســانی بــه‬ ‫مــردم‪ ،‬نگرانــی خــود از برخــورد غیــر ســخت گیرانــه‬ ‫مراجــع قضایــی در برخــی از شهرســتانها ابــراز کــرد‬ ‫و افــزود ‪ :‬ایــن امــر موجــب اســتمرار ســرقت هــا و‬ ‫افزایــش ان در ایــن شهرســتانها شــده اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره حراســت مخابــرات منطقــه گلســتان‪،‬‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرقت تجهیــزات شــرکت هــای‬ ‫خدمــت رســان علــی الخصــوص مخابــرات موجــب‬ ‫نارضایتــی فــراوان مشــتریان شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫اختــال در ارائــه خدمــات و سرویســها از جملــه‬ ‫تاثیــرات مشــکل ســاز ســرقت هــا بــوده کــه در صــورت‬ ‫برخــورد قاطــع و رفتــار ســخت گیرانــه نهادهــای‬ ‫قضایــی ایــن مشــکل کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی همــکاری مراجــع قضایــی اســتان در خصــوص‬ ‫تملیــک زمیــن جهــت احــداث دکل هــای همــراه اول‬ ‫را خواســتار شــد و گفــت‪ :‬بــا افــرادی کــه در ایــن زمینــه‬ ‫ممانعــت ایجــاد کــرده برخــورد شــود تــا بشــود اجــرای‬ ‫عملیــات توســعه ارتباطــات ســیار اســتان را ســرعت‬ ‫بخشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن حجــت االســام والمســلمین ســید رضــا‬ ‫حســینی دادســتان دادگاههــای عمومــی و انقــاب‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬بــا قدردانــی از اقدامــات مخابــرات‬ ‫در خصــوص ایمــن ســازی تجهیــرات و امکانــات‬ ‫مخابراتــی‪ ،‬قــول همــکاری و مســاعدت بیــش از پیــش‬ ‫دســتگاه قضایــی بــا مخابــرات را داد و گفــت ‪ :‬دســتور‬ ‫ویــژه در زمینــه برخــورد قاطــع بــا ســارقان تجهیــزات‬ ‫شــرکت هــای خدمــات رســان را صــادر خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۱۶‬میلیارد تومان‬ ‫کمک معیشت به خانواده های‬ ‫گلستانی تحت حمایت‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان ‪ ،‬خبــر ازپرداخــت ‪۲۱۶‬‬ ‫میلیارد تومان کمک معیشــت به مددجویانی گلســتانی درشــش‬ ‫ماهــه اول ســالجاری داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫کمیتــه امــداد ‪ ،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه حمایــت از ‪ ۸۳‬هــزار خانــوار نیازمنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماهــه اول ســالجاری بــرای ‪۷۵‬هــزار و ‪ ۲۳۸‬خانــوار تحــت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد مبلــغ ‪ ۲۱۶‬میلیــارد تومــان کمــک معیشــت‬ ‫پرداخــت شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره افزایــش ‪ ۶۷‬درصــدی مســتمری مددجویــان‬ ‫درســالجاری افــزود‪ :‬یکــی از الویت هــای اصلــی در خدمــت‬ ‫رســانی ازســوی ایــن نهــاد ‪ ،‬تامیــن حداقــل نیازهــای معیشــتی‬ ‫خانواده هاســت وبراین اســاس ســرانه مســتمری خانواده های‬ ‫یکنفــره ‪۳۵۰‬هزارتومــان‪ ،‬دونفــره ‪ ۵۰۰‬هزارتومــان‪ ،‬ســه نفــره‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزارتومــان‪ ،‬چهارنفــره ‪ ۹۰۰‬هزارتومــان و پنــج نفــره و‬ ‫بیشــتر ‪۱‬میلیــون و‪۱۰۰‬هزارتومــان میباشــد کــه بصــورت ماهانــه‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫احــداث ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی بــا مشــارکت شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و‬ ‫معدنــی‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت احــداث ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی توســط بخــش‬ ‫صنعــت و معــدن و بــا مشــارکت شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و معدنــی را نقطــه عطفــی در صنعــت بــرق‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬بــرای رشــد بــاالی ‪ ۱۰‬درصــد در حــوزه صنعــت و معــدن برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه‬ ‫یکــی از اهــرم هــای ایــن ســرمایه گذاری همیــن تولیــد پایــدار بــرق اســت‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۳۸‬درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی کشور‬ ‫فاطمــی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۸‬درصــد از میــزان بــرق مصرفــی کشــور متعلــق بــه بخــش صنعــت مــی‬ ‫باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا احــداث ایــن ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات و اضافــه شــدن ان بــه شــبکه توزیــع‪ ،‬بخــش‬ ‫صنعــت و معــدن نیــاز خــود بــه بــرق را تامیــن مــی نمایــد‪.‬‬ ‫امیدبخشی برای تامین نیرو و حرکت به سمت ساخت داخل نیروگاهی‬ ‫وی امضــا و اجــرای ایــن تفاهمنامــه را در جهــت تامیــن نیــرو و حرکــت بــه ســمت ســاخت داخــل در‬ ‫بخــش نیروگاهــی‪ ،‬امیدبخــش دانســت و افــزود‪ :‬احــداث ایــن ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی‬ ‫اقــدام موثــری اســت کــه بــه همــت شــرکت های بــزرگ معدنــی و صنایــع معدنــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر صمــت در پایــان گفــت‪ :‬ایــن شــرکتها هــم خودشــان را ارتقــا مــی دهنــد و هــم صنعــت بــرق‬ ‫کشــور را بــا رشــد قابــل توجهــی همــراه مــی ســازند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مراســم امضــای تفاهــم نامــه میــان وزارت صمــت و وزارت نیــرو در خصــوص احــداث‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی توســط بخــش صنعــت و معــدن بــا حضــور وزاری صمــت‬ ‫و نیــرو‪ ،‬مدیــران شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و معدنــی و معاونــان دو وزارتخانــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫استقبال کودکان از جشنواره فیلم کودک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان خدمــت ســربازی زمــان شــکل گیری‬ ‫تغییــرات در تمــام زمینــه هــای شــخصی‪،‬مهارتی و‏اجتماعــی اســت‪،‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســربازی فرصتــی مناســب بــرای خودســازی اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» در نشســت صمیمــی‬ ‫و جلســه پرســش و پاســخ بــا ســربازان‏انتظامــی شــیروان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امــروزه بســیاری از ماموریت هــای پلیــس توســط‬ ‫کارکنــان وظیفــه انجــام می گیــرد کــه بــا ‏بکارگیــری و نظــارت‬ ‫صحیــح و منطقــی می تــوان در افزایــش کارایــی و بازدهــی‬ ‫پلیــس نقــش ارزنــده ای داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســربازی در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫بــه معنــای یــک بســیجی در راســتای ایجــاد‏امنیــت اســت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬خدمــت ســربازی زمــان شــکل گیریی‬ ‫تغییــرات در تمــام زمینــه هــای شــخصی‪،‬مهارتی و اجتماعــی‬ ‫اســت ‏کــه ضمــن خوداتکائــی می توانــد در موفقیــت فــرد در‬ ‫اینــده تاثیرگــذار باشــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه ســربازان مایــه افتخار نظــام مقدس‬ ‫جمهــوری اســامی هســتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســربازی از‏بهتریــن‬ ‫و گرانقدرتریــن دورانــی اســت کــه انســان می توانــد بــه خودســازی‬ ‫کامــل برســد و نفــس خــود را از هرگونــه بدی هــا در‏امــان ســاز ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی از نصــب‬ ‫و راه انــدازی دســتگاه نمونــه بــردار اتوماتیــک در ســیلوی دولتــی‬ ‫‪ ۵۵‬هــزار تنــی ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ایــن اداره‬ ‫کل ســید جالل موســوی اظهار داشــت‪ :‬نمونه بردار اتوماتیک توســط‬ ‫مهندســان جــوان ایرانــی طراحــی و تولیــد شــده اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫شــعار ســال‪ ،‬تولیــد پشــتیبانی هــا و مانــع زدایی هــا و هماهنگــی‬ ‫صــورت پذیرفتــه بــا شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران‬ ‫دســتگاه نمونــه بــردار تهیــه و در ســیلوی دولتــی نصــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن سیســتم دســتگاه نمونه بــرداری وارد‬ ‫محمولــه شــده و بــا نیــروی هیدرولیــک تــا کــف محمولــه نفــوذ‬ ‫می کنــد و پــس از نمونــه بــرداری از محمولــه غلــه (گنــدم)‬ ‫خــارج می شــود و بــه وســیله نیــروی مکــش غیــر مســتقیم‬ ‫نمونــه بــه ازمایشــگاه منتقــل و امــور مربوطــه به اســتانداردهای‬ ‫نمونه بــرداری نیــز در ازمایشــگاه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫موســوی مــدت زمــان نمونه بــرداری توســط ایــن دســتگاه‬ ‫را ‪۲‬دقیقــه اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا نصــب و راه انــدازی ایــن‬ ‫دســتگاه در ســیلو ضمــن کاهــش زمــان نمونه بــرداری‪ ،‬باعــث‬ ‫یکنواختــی و دقــت در عملیــات نمونه بــرداری نیــز می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دســتگاه بــا تخصیــص اعتبــار بیــش از پنــج‬ ‫میلیاردریــال در ســیلوی دولتــی خریــداری و راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بیــان کــرد‪ :‬بــرای رشــد بــاالی ‪ ۱۰‬درصــد در حــوزه صنعــت و معــدن‬ ‫برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه یکــی از اهــرم هــای ایــن ســرمایه گذاری همیــن تولیــد پایــدار بــرق‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از شــاتا‪ ،‬ســید رضــا فاطمــی امیــن در مراســم امضــای‬ ‫تفاهــم نامــه میــان وزارت صمــت و وزارت نیــرو در خصــوص احــداث ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات ظرفیــت‬ ‫جدیــد نیروگاهــی توســط بخــش صنعــت و معــدن کــه بــا حضــور وزیــر نیــرو برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته ســرمایه گذاری های قابــل توجهــی در بخــش هــای مختلــف‬ ‫توســعه ای نداشــتیم و حتــی در برخــی از بخش هــا ســرمایه گذاری هــا از میــزان اســتهالک هــم‬ ‫پایین تــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن میــزان کــم ســرمایه گذاری حتــی در صنعــت بــرق نیــز خــود را نشــان داد کــه‬ ‫خاموشــی هــای امســال تابســتان گــواه ایــن موضــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سربازی فرصتی مناسب برای‬ ‫خودسازی است‬ ‫نصب دستگاه نمونه بردار‬ ‫اتوماتیک گندم‬ ‫برنامه ریزی برای تحقق رشد ‪ ۱۰‬درصدی بخش‬ ‫صنعت و معدن با تامین برق پایدار‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪49‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان‪ ،‬حســینی طلــب‬ ‫گفــت‪ :‬امــوزش هــای مهارتــی در قالــب هــزار و ‪ ۴۱۴‬دوره‬ ‫اموزشــی بــه عالقمنــدان ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــش ماهــه اول ســال جــاری ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۴۹‬نفــر مــرد‬ ‫و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۴۷‬نفــر زن از امــوزش هــای مهارتــی بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬امــوزش هــای مهارتــی اجــرا شــده در ‪ ۱۸‬گــروه هــدف‬ ‫شــامل اســیب دیــدگان اجتماعــی ‪ ۹۵‬نفر‪ ،‬افــراد دارای معلولیت‬ ‫‪ ۷۸‬نفــر‪ ،‬پناهنــدگان و اتبــاع خارجــی ‪ ۳‬نفــر‪ ،‬دانــش اموختــگان‬ ‫و فــارغ التحصیــان دانشــگاهی ‪ ۷۵‬نفــر‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫‪ ۹۰۹‬نفــر‪ ،‬دانشــجویان ‪ ۱۳۴‬نفــر‪ ،‬زنــان خانــه دار ‪ ۳۰۹‬نفــر‪،‬‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار ‪ ۱۲۱‬نفــر‪ ،‬زندانیــان ‪ ۶۴۰‬نفــر‪ ،‬ســاکنین‬ ‫ســکونتگاه غیــر رســمی ‪ ۸۱‬نفــر‪ ،‬ســاکنین مناطــق روســتایی هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵‬نفــر‪ ،‬ســاکنین مناطــق محــروم مــرزی ‪ ۳۴‬نفــر‪ ،‬ســربازان‬ ‫وظیفــه هــزار و ‪ ۶۶۶‬نفــر‪ ،‬شــاغلین بنــگاه هــای اقتصــادی ‪۶۰۱‬‬ ‫نفــر‪ ،‬عشــایر ‪ ۴۱‬نفــر‪ ،‬متقاضیــان مهــارت امــوزی ‪ ۳‬هــزار و ‪۲۴۹‬‬ ‫نفــر‪ ،‬مشــموالن بیمــه بیــکاری ‪ ۳۰‬نفــر و معتادیــن بهبــود یافتــه‬ ‫‪ ۲۰۵‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬امــوزش هــای مهارتــی در ‪ ۴‬خوشــه‬ ‫خدمــات بــا ‪ ۳۲۱‬دوره اموزشــی بــرای هــزار و ‪ ۶۰۶‬نفــر‪ ،‬خوشــه‬ ‫صنعــت بــا ‪ ۸۳۲‬دوره اموزشــی بــرای ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬نفــر‪ ،‬خوشــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر بــا ‪ ۹۹‬دوره اموزشــی بــرای ‪ ۷۱۹‬نفــر و خوشــه‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ ۱۶۲‬دوره اموزشــی بــرای هــزار و ‪ ۵۵۱‬نفــر ارائــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت اســتان گلســتان دارای ‪ ۱۴‬شهرســتان اســت‬ ‫کــه ‪ ۱۸‬مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای بــا ‪ ۱۱۸‬کارگاه اموزشــی‬ ‫ثابــت دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫صرفه جویی درمصرف‬ ‫اب با عایق کاری‬ ‫لوله های اب‬ ‫حواستان به لوله‬ ‫کشی ها باشد‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتقبال کــودکان و نوجوانــان‬ ‫چهــار روز اول اکــران از فیلــم هــای جشــنواره فیلــم کــودک بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫بســیار گســترده چشــمگیر بود‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ۴۰ :‬درصــد ظرفیــت ســالن ســینما گلشــن‬ ‫ایــن جشــنواره بــه هنــگام نمایــش فیلــم تکمیــل مــی شــود و از حضــور مراجعــه کننــدگان‬ ‫بیشــتر از ظرفیــت در نظــر گرفتــه شــده بــه علــت شــرایط کرونــا ممانعــت می شــود‪.‬‬ ‫وی شــمار بازدیــد کننــدگان از ابتــدای ایــن جشــنواره ‪ ۲۷۰‬نفــر عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫بازدیــد کننــدگان کــودکان بودنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬باتوجــه بــه شــرایط کرونایــی ســینماهای اســتان تعطیــل بودنــد و با برگزاری این جشــنواره‬ ‫فرصــت مناســبی بــرای کــودکان و نوجوانــان ایجــاد شــد تــا بــه تماشــای فیلم ها در ســینما باشــند‪.‬‬ ‫فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۹‬فیلــم بلنــد و ‪ ۱۰‬فیلــم کوتــاه نمایــی و پویانمایــی در‬ ‫ســالن گلشــن بجنــورد اکــران می شــود کــه از ایــن تعــداد تاکنــون پنــج فیلــم بلنــد و ‪ ۱۰‬فیلــم‬ ‫کوتــاه اکــران شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از جملــه فیلــم هــای ایــن جشــنواره را پســران دریــا بــه کارگردانــی افشــین هاشــمی و‬ ‫تهیــه کنندگــی حســین قاســمی جامــی‪ ،‬یــدو بــه کارگردانــی ســید حاتمــی‪ ،‬داســتان هــای‬ ‫هــزار و یــک روز بــه کارگردانــی حبیــب احمــد زاده‪ ،‬برزنگــی حســین قاســمی جامــی و بلیــط‬ ‫از مرتضــی رحیمــی را عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫فرخنــده همچنیــن شــهر گربــه هــا بــه کارگردانــی ســید جــواد هاشــمی‪ ،‬میــان صخــره هــا‬ ‫مختــار عبدالهــی‪ ،‬ای دی (پویــا نمایــی کوتــاه )‪ ،‬دوچرخــه بــاز (کوتــاه داســتانی)‪ ،‬بادهــای‬ ‫پاییــزی‪ ،‬بادهــای بهــاری و ‪ ۲‬کبوتــر ( پویانمایــی کوتــاه)‪ ،‬ســتارگان زیــر بــاران ســتارگان زیــر‬ ‫بــاران (پویانمایــی کوتــاه)‪ ،‬بــرای بــار دوم (کوتــاه داســتانی)‪ ،‬درختــان خیابــان ولیعصــر یــا‬ ‫امپرســیون (کوتــاه داســتانی)‪ ،‬علمیــات طبقــه دوم (کوتــاه داســتانی)‪ ،‬منــم ســمیرا(کوتاه‬ ‫داســتانی) و وادیــار (کوتــاه داســتانی ) را نــام بــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکــران فیلم هــای ایــن‬ ‫جشــنواره بــرای کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و والدیــن انهــا کامــا رایــگان اســت و عالقــه منــدان‬ ‫می تواننــددر روزهــای اکــران جشــنواره در ‪ ۲‬بــازه زمانــی ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬بــه تماشــا فیلم هــای ســی و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی کــودکان و نوجوانــان در ســینما گلشــن بنشــینند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۲۹ :‬داور کودک و نوجوان اســتان پس از تماشــای فیلم ها امتیازات الزم را با درجه‬ ‫عالــی‪ ،‬خــوب و ضعیــف در جدولــی کــه بــرای ایــن منظــور در ســایت جشــنواره تهیــه شــده اســت‪،‬‬ ‫درج کــرده و در نهایــت امتیــازات جمــع بنــدی شــده و نتایــج کلــی بــه دبیرخانــه مرکــزی ســی و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم هــای کــودکان و نوجوانــان اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســی و چهارمیــن جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بــه دبیــری علیرضــا‬ ‫تابــش بــا مشــارکت ســازمان ســینمایی‪ ،‬بنیــاد ســینمایی فارابــی و شــهرداری اصفهــان امســال از‬ ‫‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۱‬مهــر ‪ ۸( ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۱۳‬اکتبــر ‪ )۲۰۲۱‬بــا شــعار «ســینما‪ ،‬ســرزمین خیــال»‪ ،‬به صــورت ترکیبی‬ ‫و در ‪ ۲‬بخــش حضــوری و برخــط در بخش هــای ایــران و بین الملــل برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت خراســان شــمالی بــا جمعیتــی باالــغ بــر ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری دارای ‪ ۹‬ســالن‬ ‫ســینما بــا ‪ ۲‬هــزار ‪ ۲۷۴‬صندلــی و ‪ ۱۲‬ســالن نمایــش دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫اهدای ‪ ۱۰۰‬دستگاه‬ ‫ویلچر به معلوالن‬ ‫محمــد مهــدی ســلمان زاده مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‬ ‫ره اســتان گلســتان از اهــدای فــاز اول یکصــد دســتگاه ویلچــر بــه‬ ‫خانــواده هــای محــروم و دارای معلــول کــودک و نوجــوان از ســوی‬ ‫بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره و توزیــع‬ ‫ان در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت‪ :‬ایــن اقــدام بــا عنــوان پویــش «چــرخ زندگــی»‬ ‫بجهــت تامیــن بخشــی از ویلچــر مــورد نیــاز معلوالن محروم اســتان‬ ‫توســط بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد جهــت رفــع نیازمنــدی خانــواده هــای محروم‬ ‫دارای کــودک و نوجــوان معلــول صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره اســتان گفــت‪ :‬ایــن خدمــات از‬ ‫جمله اقدامات اجتماعی بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد وابسته به ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام ره هست که خدمات ان به این استان رسیده است‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه گفــت‪ :‬در ایــن پویــش‬ ‫در فــاز اول توزیــع ویلچــر جمعــا مبلــغ یــک‬ ‫میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال هزینــه‬ ‫ت کــه مقــرر اســت ایــن خدمــات در‬ ‫شــده اسـ ‬ ‫فازهــای بعــدی برنامــه ریــزی گــردد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده در ادامــه گفــت‪ :‬بنیــاد احســان‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره اســتان‬ ‫نیــز در اقدامــات اجتماعــی خــود همزمــان بــا‬ ‫بازگشــایی مــدارس در مهــر مــاه ســالجاری‬ ‫خدمــات خوبــی را بــه خانــواده هــای محــروم‬ ‫و نیازمنــد مناطــق کــم برخــوردار اختصــاص‬ ‫داده اســت کــه مــی تــوان بــه توزیــع ‪۶۲۰۰‬‬ ‫بســته کامــل لــوازم التحریــر و ‪ ۶۸۰۰‬بســته‬ ‫معیشــتی جمعــا بــه مبلــغ ‪ ۴‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام ره اســتان در عرصــه هــای‬ ‫مختلــف عمرانــی (ســاخت و تکمیــل مراکــز‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬مســاجد‪ ،‬مــدارس و ‪ ،...‬اشــتغال‬ ‫(توانمندســازی خانــواده هــا و اعطــای تســهیالت)‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫(توزیــع لــوازم التحریــر‪ ،‬بســته هــای معیشــتی و‪ ) ...‬خدمــات‬ ‫متنوعــی را در رفــع محرومیــت مناطــق کــم برخــوردار روســتایی و‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪397‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫‪‎‬چگونه یک برنامه نویس‬ ‫شویم؟‬ ‫‪‎‬همــه بــه خوبــی می دانیــم اینترنــت‪ ،‬موبایــل و‬ ‫اپلیکیشــن ها بــه بخــش مهمــی از زندگــی مــا تبدیــل‬ ‫شــده اســت بطوریکــه از ســفارش غــذا گرفتــه‏تــا خریــد‬ ‫لبــاس‪ ،‬گرفتــن تاکســی‪ ،‬پرداخــت قبــوض و … همــه‬ ‫از طریــق گوشــی موبایلمــان انجــام می شــود‪.‎‬ادامه‬ ‫شــماره ‪396‬‬ ‫انتخاب زبان برنامه نویسی‬ ‫حاشــیه ی شــهرها بــه توســط ســه بــازوی اجرایــی ایــن ســتاد در‬ ‫بنیــاد برکــت‪ ،‬بنیــاد احســان و بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد داشــته اســت کــه‬ ‫هــم اســتانیها عزیــز قطعــا بــا ایــن خدمــات اشــنا هســتند‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه حــوزه فعالیــت خــود را انتخــاب کردیــد‬ ‫الزم اســت زبان هــای برنامــه نویســی مرتبــط بــا ان حــوزه‬ ‫کاری را بیاموزیــد‪ .‬بــرای‏مثــال‪ ،‬بــرای انکــه ادمیــن پایــگاه‬ ‫داده شــوید بایــد زبــان‪‎SQL ‎‬را بیاموزیــد‪ .‬اگــر قصــد‬ ‫داریــد توســعه دهند ‪‎‬ه ‪‎ Front-end‬شــوید‪ ،‬بایــد‪‎CSS ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎JavaScript ‎‬بدانیــد و بــرای توســعه اپلیکیشــن موبایــل‬ ‫بــه زبان هایــی ماننــد‪‎Swift ‎‬و‪‎Java ‎‬نیــاز داریــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫انتخاب بهترین زبان برای شروع‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 7‬کیلو‬ ‫موادمخدر در اسفراین‏‬ ‫پلمپ‪ 9‬محل توزیع مواد‬ ‫مخدر در شیروان‏‬ ‫کشف لوازم خانگی قاچاق به‬ ‫ارزش بیش از ‪ 100‬میلیون ریال‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 7‬کیلــو و‬ ‫‪ 155‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک در ســه عملیــات‏جداگانــه‬ ‫و دســتگیری ‪ 6‬نفــر ســوداگر مــرگ درایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــه هویــت‬ ‫معلــوم اقــدام بــه جابــه جائــی و توزیــع مــواد مخــدر از نــوع تریــاک‬ ‫بــه صــورت عمــده‏در ســطح شهرســتان مــی کننــد مراتــب در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و ایجــاد تور‬ ‫ایست و بازرسی در محور سبزوار به اسفراین‏در اقدامی غافلگیرانه‬ ‫متهمــان را کــه در حــال جابجائــی مــواد مخــدر از نــوع تریــاک بودنــد‬ ‫متوقــف و بــرای تکمیــل تحقیقــات‏بــه مقــر انتظامــی انتقــال کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در‬ ‫بازرســی از خــودرو هــا مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪ 655‬گــرم موادمخــدر از‬ ‫‏نــوع تریــاک کشــف کردنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن دو عملیــات‬ ‫‪ 5‬ســوداگر مــرگ دســتگیر و دو دســتگاه خــودرو توقیــف‏شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانه پور افزود‪ :‬ماموران در بازرســی از خودرو مذکور‬ ‫یــک بســته حــاوی‏یــک کیلــو و ‪ 500‬گــرم موادمخــدر از نــوع تریــاک‬ ‫کشــف و متهــم را دســتگیر و خــودرو بــه پارکینــگ داللــت شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان خبــر از پلمــپ ‪9‬‬ ‫محــل توزیــع مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی‏بــر وجــود تعــدادی محــل‬ ‫توزیــع موادمخــدر در حاشــیه شــهر شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‬ ‫در دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا ‏مــواد مخــدر ایــن‬ ‫فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی اقــدام بــه شناســایی ایــن محــل هــا کردنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس‏مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان‬ ‫شــیروان بــا همــکاری کارکنــان انتظامــی شــیروان بــه‬ ‫محل هــای مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن رابطــه تعــداد ‪ 9‬محــل توزیــع موادمخــدر بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی‪ ،‬‏پلمــپ شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا ‪20‬معتــاد‬ ‫متجاهــر نیــز دســتگیر شــدند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد در‏صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین خبر از کشــف ‪ 16‬دســتگاه‬ ‫لــوازم خانگــی قاچــاق بــه ارزش ‪106‬‏میلیــون و ‪ 500‬هــزار ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان داد ‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح جزئیــات این‬ ‫خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال ‪،‬مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی در معیــت‏نماینــدگان‬ ‫اداره صمــت از صنــوف لــوازم خانگــی در ســطح شهرســتان‬ ‫بازدیــد کردنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح از ‪ 8‬واحــد صنفــی‬ ‫لــوازم خانگــی بازدیــد گردیــد ‪ ،‬افــزود‪:‬‏مامــوران پــس از هماهنگــی‬ ‫قضائــی در بازرســی بــه عمــل امــده تعــداد ‪16‬دســتگاه لــوازم خانگــی‬ ‫‏قاچــاق بــه ارزش بیــش از ‪ 100‬میلیــون ریــال کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫متهمیــن پــس از تشــکیل پرونــده بــه تعزیــرات‏حکومتــی معرفــی‬ ‫شدند‪،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امنیــت یــک نیــاز عمومــی و تولیــد ان‬ ‫نیازمنــد مشــارکت‏همگانــی اســت از شــهروندان خواســت‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع یــا مشــاهده هرگونــه تخلــف در اصناف‏مراتــب را از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس گــزارش دهنــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰-۹۷۳-۱۴۰۰/۰۳/۰۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی وحیــدی فرزندصفــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۵۵‬صــادره از رازو جــرگالن در یــک بــاب منــزل‬ ‫مســکونی بــه مســاحت ‪۳۰۳.۸۰‬مترمربــع پــاک ‪ ۱۵۵‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رســتم رســتمی فرزنــد عزیزاللــه محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد ‪.‬م الــف ‪۳۳۶۳‬تاریخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۷/۲۱:‬احمــد اصغــری شــیروان رئیــس ثبــت اســناد و امالک‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا‬ ‫رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) ب شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد ‪ -۱‬ششدانگ یکباب ساختمان از پالک ‪ ۸۴۸‬اصلی به مساحت ‪ ۸۹.۰۳‬مترمربع ابتیاعی اقای حمیدرضا نیازی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ و اقای امیدرضا نیازی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ و اقای حبیب الله‬ ‫نیازی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ (مشاعا و بالسویه) از محل مالکیت ثبتی علی اصغر یزدانی پاقلعه برابر اراء شماره های ‪ ۱۴۰۰-۱۶۳۸‬و ‪ ۱۴۰۰ -۱۶۳۵‬و ‪ ۱۴۰۰ -۱۶۴۲‬مورخه ‪ - 1400/۰۶/28‬کالسه های ‪ ۹۹ - ۰۰۰۷‬و ‪ ۹۹ - ۰۰۰۶‬و ‪۹۹ - ۰۰۰۸‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص دینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند درصورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م‪.‬الف ‪۳۳۶۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/21 :‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1400-2886‬مــورخ ‪ 1400.06.29‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-239‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم کلثــوم هاشــم ابــادی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه ‪ 413‬صــادره از ســبزوار در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 82‬متــر مربــع از پــاک ‪ 1949‬فرعــی از ‪155‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای جعفــر خانــی فرزنــد حجــی خــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪3350‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400.07.06 :‬تاریخ انتشار دوم‪ 1400.07.21:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۲۸۷۶-۱۴۰۰-۲۹/۰۶/۱۴۰۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‪ /‬خانــم جوادگریوانــی فرزنــد قربانعلــی به شــماره شناســنامه ‪ ۵‬صــادره ازبجنــورد در یــک باب منزل‬ ‫مســکونی به مســاحت‪ ۲۹۳‬مترمربع پالک‪ ۱۳۲۳‬فرعی از‪ ۱۵۵‬اصلی به شــماره پرونده ‪ ۱۴۰۰-۲۳۴‬واقع در اراضی کهنه کندخریداری از مالک رســمی اقای محمدخســروانی در پرچین محرز گردیده اســت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تار‪+‬یخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد‪.‬م الــف ‪۳۳۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۰۷/21:‬محمداصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا‬ ‫رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) بشــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫‪:‬بخــش دو بجنــورد پــاک ‪ -۱۶۹‬اصلــی اراضــی صــدر ابــاد ‪-۱‬شـش دانگ یــک بــاب خانــه از پــاک ‪ ۲۰۲‬فرعــی از ‪ ۱۶۹‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ ۱۷۶.۷۷‬مترمربــع ابتیاعــی اقــای محمــد مــرادی بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ و اقــای‬ ‫امیــن رحمانــی بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ از محــل مالکیــت رســمی محمــد علــی ثائبــی برابــر رای شــماره ‪ ۹۹-۳۴۶۲‬و ‪ ۳۴۶۱-۹۹‬مورخه‪-۹۹/۱۱/۲۹‬کالســه ‪۹۷-۰۵۱۲‬و‪۰۵۱۱-۹۷‬لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی‬ ‫و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم تاریــخ‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه‬ ‫ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م الــف‪ ۳۳۶۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱‬علیخــان نــادری‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت دوم درخصــوص پرونــده ‪ ۳۴۰۰۰۰۲۲۷‬محکــوم لــه‪ ،‬مهــدی لطفــی فرزنــد ابراهیــم و محکــوم علیــه مســکن ارغــوان ســفید محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 502/۶۸۶/842‬ریــال بابــت (اصــل خواســته‪ ،‬هزینــه دادرســی و‬ ‫‪)...‬در حــق محکــوم لــه و مبلــغ ‪ 25/۰۳۴/342‬ریــال بابــت نیــم عشــر در حــق دولــت و چــون نامبــرده در موعــد مقــرر نســبت بــه پرداخــت محکــوم بــه هیــچ اقدامــی ننمــوده و حســب تقاضایــی محکــوم لــه از امــوال ملــک محکــوم علیــه بــه شــرح‬ ‫ذیــل توقیــف و توســط کارشــناس دادگســتری ارزش کل ملــک بــه مبلــغ ‪ 20/366/325/000‬ریــال ارزیابــی گردیــده اســت و پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده کــه مــورد توقیفــی در مورخــه ســه شــنبه ‪ 1400/۰۸/04‬از ســاعت ‪ ۸.۳۰‬الــی‬ ‫‪ ۰۹.۰۰‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری نوبــت دوم در محــل اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف بجنــورد بــه فــروش برســد بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــراء حاضــر‬ ‫و از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬ضمنــا مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد همچنیــن از برنــده مزایــده ‪ ۱۰‬درصــد قیمــت مبلــغ پیشــنهادی‬ ‫(مصــوب) اخــذ و مابقــی نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد‪ .‬چنانچــه الباقــی مبلــغ مزایــده ظــرف یــک مــاه وصــول نشــود پــس از کســر هزینــه هــای مزایــده در حــق دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬مشــخصات مــورد توقیــف‪ :‬بــر اســاس تصویــر‬ ‫یــک فقــره ســند مالکیــت شــش دانــگ پــاک ‪ ۷۶۹۰‬فرعــی از پــاک ‪ ۱۵۵‬اصلــی بخــش ثبتــی دو بجنــورد بــه مالکیــت حقوقــی مســکن ارغــوان ســفید شــماره ملــی ‪ ۱۰۸۶۰۳۲۸۱۳۲‬دارای مالکیــت اصلــی بــا شــماره چاپــی ‪ ۶۷۹۷۱۹‬ســری ج ســال‬ ‫‪ ۹۶‬مــی باشــد بــه نشــانی بجنــورد خیابــان امــام خمینــی غربــی شــمال شــهرک حکمــت محــل پــروژه مســکن ارغــوان مــی باشــد‪ .‬ملــک مذکــور از قــرار متــر مربعــی ‪ 22/۵۵۰۰/۲۲‬ریــال ارزش کل عرصــه ملــک بــه مســاحت ‪ 905/17‬متــر مربــع ‪،‬‬ ‫مبلــغ ‪ 20/366/325/000‬ریــال تعییــن گردیــد‪.‬م الــف ‪800‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 140060312012000716‬مورخه ‪ 1400/06/27‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد پایدار فرزند کناس به شــماره شناســنامه ‪ 774‬صادره ازکالله در ششــدانگ یک قطعه زمین با‬ ‫بنای احداثی به مساحت ‪ 415.13‬مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک ‪ -201‬اصلی واقع در قریه ایدرویش بخش ‪ 9‬شهرستان کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی دولت یار ایلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م‪-‬الف‪9113 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/07/21‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪ 1400/08/08‬بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالله‬ ‫در برنامــه نویســی همــواره حوزه هــای ترنــدی وجــود دارد‬ ‫کــه ممکــن اســت از نظــر میــزان درامــد ‪‎‬و ‪‎‬تقاضــای کار‪،‬‬ ‫شــرایط بهتــری داشــته‏باشــند امــا به طــور قطعــی چیــزی‬ ‫به عنــوان بهتریــن زبــان برنامه نویســی وجــود نــدارد‪ .‬در‬ ‫واقــع بهتریــن زبــان برنامه نویســی را خــود شــما بــا‏توجــه‬ ‫بــه فاکتورهایــی کــه مــد نظــر داریــد تعییــن می کنیــد‪.‬‬ ‫تعــدادی از ایــن فاکتورهــای مهــم شــامل مــوارد زیــر‬ ‫می باشــد‪‎: ‎‬‬ ‫عالقه و شناخت مسیر‬ ‫•‬ ‫میزان تقاضا‬ ‫•‬ ‫میزان مهارت‬ ‫•‬ ‫اینده زبان‬ ‫•‬ ‫میزان درامد‬ ‫•‬ ‫دقــت کنیــد وقتــی می خواهیــد وارد حوزه برنامه نویســی‬ ‫شــوید فقــط در یــک زمینــه تمرکــز کنید‪.‬‬ ‫بعضــی از افــراد میخواهنــد همزمــان‏برنامه نویســی‬ ‫وب و موبایــل را باهــم یادبگیرنــد‪ ،‬ایــن کار بدتریــن‬ ‫اشــتباه اســت کــه بــرای یادگیــری برنامه نویســی‬ ‫میتوانیــد انجــام دهیــد در‏ایــن حالــت بدتریــن اتفاقــی‬ ‫کــه می افتــد ایــن اســت کــه از هیچکــدام نمی توانیــد‬ ‫بــه نتیجــه برســی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ضمنــا حوزه هــای مختلــف برنامه نویســی اینقــدر‬ ‫گســترده اســت کــه شــما بتوانیــد بــرای یــک عمــر روی‬ ‫هرکــدام از ان هــا حســاب کنیــد ابتــدا ‏یــک زبــان را‬ ‫خــوب خــوب یادبگیریــد ســپس بــه ســراغ زبان هــای‬ ‫دیگــر برویــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫احیا پروژه های راه و‬ ‫شهرسازی خراسان شمالی‬ ‫در پی سفر رهبری‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه جــذب ‪ ۱۰۰‬درصــدی اعتبــارات ســفر رهبــری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اگــر ســفر رهبــری نبــود شــاهد هیــچ فعالیتــی در اســتان‬ ‫نبودیــم زیــرا اعتبــارات دولتــی محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی بــه تشــریح دســتاوردهای ســفر رهبــر‬ ‫انقــاب بــه خراســان شــمالی در حــوزه راه و شهرســازی‬ ‫پرداخــت و اظهــار کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۵۱‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای پروژه هــای مختلــف در نظــر گرفتــه شــد کــه همــه‬ ‫ایــن مبلــغ جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ ۳۷ :‬پــروژه از ایــن محــل اغــاز شــده کــه ‪۱۸‬‬ ‫پــروژه تکمیــل و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اعــام جزئیــات هزینــه کــرد اعتبــارات‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اســتان و وزارت خانــه نیــز تعهداتــی در قبــال راه و‬ ‫شهرســازی خراســان شــمالی داشــتند کــه ایــن مــوارد‬ ‫محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی بــا تاکیــد بــر محرومیــت اســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫نظــام بودجــه ریــزی کشــور مبتنــی بــر قــدرت چانــه زنــی‬ ‫و پیگیــری متــداوم اســت تــا بودجه هــای ردیــف ملــی‬ ‫جــذب شــود امــا طــی ســالیان گذشــته ایــن اتفــاق رقــم‬ ‫نخــورده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫بــرای جــذب بودجــه و پیشــرفت اســتان از هــر مــاده‬ ‫قانونــی و روش ممکنــی اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عم ـا ً در ســال ‪ ۹۱‬پروژه هــای راه و شهرســازی‬ ‫اســتان رو بــه تعطیلــی رفتــه بــود و اگــر ســفر رهبــری نبــود‬ ‫طــی ســال های گذشــته شــاهد هیــچ فعالیتــی نبودیــم‪.‬‬ ‫قاســمی در انتهــا گفــت‪ :‬مســیر توســعه اســتان قطع ـا ً از‬ ‫راه و شهرســازی می گــذرد لــذا بایــد ارتبــاط دانشــگاه ها‬ ‫و نخبــگان بــا ایــن مجموعــه بیشــتر شــود؛ همچنیــن‬ ‫شــهرداری ها و شــورای شــهر بــرای خدمــت رســانی بیشــتر‬ ‫بــا مــردم از ایــن اداره کل مطالبــات خــود را مطــرح کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪397‬‬ ‫روز کردکوی گرامی داشته شد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان کردکــوی‪ ،‬عصــر شــنبه ‪ 17‬مهرمــاه‪ ،‬همزمان بــا روز‬ ‫کردکــوی‪ ،‬بــا ویژه برنامــه فرهنگــی و هنــری‪« ،‬روز کردکــوی»‬ ‫گرامــی داشــته شــد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه کــه بــه همــت شــورای اســامی شــهر و‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اداره میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی ایــن شهرســتان در‬ ‫مجموعــه اقامتــی بومگــردی مازندرانــی ایــن شهرســتان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بابــک امامــی و محمــود الک تراشــان‪ ،‬از هنرمنــدان‬ ‫برجســته موســیقی محلــی و پــاپ ایــن شهرســتان و شــمال‬ ‫کشــور‪ ،‬مازندرانــی‪ ،‬شــاعر محلی ســرا‪ ،‬امیرعلــی افتخــاری‪،‬‬ ‫شــعبده باز جــوان و توانــای شــمال کشــور بــه اجــرای برنامــه‬ ‫پرداختنــد و معصومــه کشــاورز از فعــاالن فرهنگــی و محیــط‬ ‫زیســت و از کارافرینــان برتــر کردکــوی و گلســتان‪ ،‬دربــاره‬ ‫ظرفیت هــای گردشــگری و اجتماعــی ایــن شهرســتان و لــزوم‬ ‫توجــه بــه فرهنگ ســازی حفــظ ایــن میــراث و بهره بــرداری پاک‬ ‫از ان در اقتصــاد ســخن گفــت‪.‬‬ ‫مهنــدس کهنســال‪ ،‬شــهردار کردکــوی نیــز در ایــن‬ ‫همایــش‪ ،‬کردکــوی را دارای ظرفیت هــای بالقــوه‬ ‫بســیار در حوزه هــای گردشــگری‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و هنــری خوانــد و بــا اشــاره بــه نــام برخــی نامــدران‬ ‫ان‪ ،‬انــان را از افتخــارات کردکــوی دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫شناســایی و شناســاندن ظرفیت هــای مختلــف کردکــوی و‬ ‫اســتفاده کــردن از ان بــه توســعه شهرســتان کمــک بســیار‬ ‫می کنــد و بــر ماســت کــه ایــن دریچه هــا را بــه روی شــهر‬ ‫خــود بگشــاییم و از ان بــرای داشــتن شــهری ابــاد و در مســیر‬ ‫توســعه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫مهنــدس حســین مصــدق‪ ،‬رئیــس کمیســیون فرهنگــی‬ ‫شــورای اســامی شــهر کردکــوی نیــز‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫روز کردکــوی بــه شــهروندان‪ ،‬از تــاش همــه کســانی‬ ‫کــه بــرای ثبــت ایــن روز و نیــز در راه توســعه ایــن شــهر از‬ ‫گذشــته تــا بــه امــروز تــاش کرده انــد‪ ،‬تقدیــر کــرد و ایــن‬ ‫روز را بــه مثابــه جشــن تولــد شــهر کردکــوی دانســت و‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد‪ ،‬در ســال اینــده بــا برنامــه ای فراگیــر‬ ‫و عمومــی‪ ،‬گرامــی داشــت روز کردکــوی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه مســتقیما ًاز طریــق شــبکه های اجتماعــی بــرای‬ ‫مخاطبــان ایــن فضــا پخــش شــد‪.‬‬ ‫طرز تهیه شیر جوی دوسر؛‬ ‫نکات مهم در تهیه این شیر‬ ‫گیاهی و پاسخ به سواالت رایج‬ ‫تــا بــه حــال شــیر جــوی دوســر را امتحــان کرده ایــد؟ اگــر طعــم‬ ‫جــوی دوســر را دوســت داشــته باشــید‪ ،‬بی تردیــد از خــوردن‬ ‫ایــن نوشــیدنی پرخاصیــت و لذیــذ نیــز لــذت می بریــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت افــراد مختلــف ایــن نوشــیدنی را بــا اســامی متفاوتــی‬ ‫ماننــد عصــاره جــوی دوســر بشناســند؛ ولــی نام این نوشــیدنی‬ ‫شــیر جــوی دوســر اســت‪ .‬ایــن نوشــیدنی دل چســب بــرای‬ ‫کســانی کــه عــدم تحمــل الکتــوز دارنــد یــا به دنبــال جایگزینــی‬ ‫گیاهی برای شــیر گاو هســتند مناســب اســت‪ .‬در ادامه‪ ،‬طرز‬ ‫تهیــه شــیر جــوی دوســر را بخوانیــد‪.‬‬ ‫شیر جوی دوسر چیست؟‬ ‫شــیر جــوی دوســر بــا صــاف و یک دســت کردن جــوی‬ ‫خیسانده شــده همــراه بــا اب تهیــه می شــود‪ .‬اگــر دوســت‬ ‫داریــد ایــن نوشــیدنی لذیــذ را امتحــان کنیــد‪ ،‬بایــد از چنــد‬ ‫ســاعت قبــل جــوی دوســر را بخیســانید‪ .‬اماده ســازی ان غیــر‬ ‫از حداقــل ‪ ۴‬ســاعت خیســاندن جــو و ‪ ۱‬ســاعت صاف کــردن‬ ‫ان‪ ،‬حــدود ‪ ۲۵‬دقیقــه طــول می کشــد‪ .‬بــا مقادیــری کــه در‬ ‫ایــن دســتور می بینیــد‪ ،‬می توانیــد ‪ ۷۵۰‬میلی لیتــر شــیر جــوی‬ ‫دوســر تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫ارزش غذایی به ازای هر ‪ ۱۰۰‬میلی لیتر‬ ‫کالری ‪۳۵‬؛‬ ‫چربی ‪ ۱‬گرم؛‬ ‫کربوهیدرات ‪ ۵‬گرم؛‬ ‫قند ‪ ۰‬گرم؛‬ ‫فیبر ‪ ۱‬گرم؛‬ ‫پروتئین ‪ ۲‬گرم؛‬ ‫نمک ‪ ۰٫۳‬گرم؛‬ ‫مواد الزم‬ ‫جوی دوسر پرک ‪ ۱۰۰‬گرم؛‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلی لیتر اب سرد؛‬ ‫مقداری نمک‪.‬‬ ‫طرز تهیه‬ ‫مرحله اول‪:‬‬ ‫جــوی دوســر پــرک را داخــل کاس ـه ای بریزیــد و روی ان اب‬ ‫بریزیــد تــا جایــی کــه تمــام جــو کامــا زیــر اب قــرار بگیــرد؛‬ ‫روی کاسه را با در ِظرف یا حوله اشپزخانه بپوشانید؛‬ ‫ظرف را در جایی خنک قرار دهید؛‬ ‫به مــدت حداقــل ‪ ۴‬ســاعت یــا طــول شــب را صبــر کنیــد تــا‬ ‫جــو خیــس بخــورد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪:‬‬ ‫مخلوط حاصل را از صافی رد کنید تا اب ان خارج شود؛‬ ‫جوی باقی مانده را برای چند ثانیه اب بکشید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باماهمراه باشید‪....‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫‪ ۱۹‬شایعه بی اساس درباره‬ ‫سرطان سینه و واقعیت هایی که‬ ‫باید بدانید‬ ‫یکــی از رایج تریــن انــواع ســرطان و البتــه یکــی از ســرطان هایی کــه‬ ‫شــاید از بقیــه انــواع انهــا بهتــر شــناخته شــده باشــد ســرطان ســینه‬ ‫اســت‪ .‬با این حــال‪ ،‬هنــوز برداش ـت های اشــتباه زیــادی دربــاره ان‬ ‫ی از افــراد هنــوز نمی تواننــد بیــن واقعیــت‬ ‫وجــود دارد‪ .‬شــاید خیل ـ ‬ ‫و شــایعه تمایــز قائــل شــوند‪ ،‬مگراینکــه خودشــان یــا یکــی از‬ ‫نزدیک ان شــان به این بیماری مبتال باشــند‪ .‬در این مقاله شــایعات‬ ‫بی اساســی را بررســی کرده ایــم کــه پیرامــون ســرطان ســینه وجــود‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اگــر در خانــواده ســابقه ســرطان ســینه نداشــته باشــم‪ ،‬بــه ان‬ ‫مبتــا نخواهــم شــد‬ ‫واقعیــت‪ :‬بیشــتر افــراد مبتــا بــه ســرطان ســینه هیــچ ســابقه‬ ‫خانوادگــی نداشــته اند‬ ‫خیلــی از افــراد فکــر می کننــد ســرطان ســینه ارثــی اســت‪ .‬امــا‬ ‫فقــط ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬درصــد از ســرطان های ســینه ارثــی هســتند‪ ،‬یعنــی‬ ‫به وســیله تغییــرات غیرعــادی (یــا جهش هــا) در تعــدادی از ژن هــا‬ ‫بــ ه وجــود می اینــد کــه از والدیــن بــه فرزنــد بــه ارث می رســند‪.‬‬ ‫اکثریــت چشــمگیری از افــرادی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتال می شــوند‬ ‫هیــچ ســابقه خانوادگــی ندارنــد‪ .‬ایــن امــار نشــان می دهــد کــه‬ ‫احتمــاال عوامــل دیگــری ماننــد محیط زیســت و ســبک زندگی‬ ‫دراین میــان موثرنــد‪.‬‬ ‫امــا پزشــکان اغلــب نمی تواننــد توضیــح دهنــد کــه چــرا بعضــی از‬ ‫افــراد دچــار ســرطان ســینه می شــوند و بعضــی دچــار نمی شــوند‪.‬‬ ‫اصلی تریــن عوامــل خطــر یکــی زن بــودن اســت و دیگــری باال رفتــن‬ ‫ســن‪ .‬ب ـ ا گذشــت زمــان‪ ،‬ممکــن اســت ســلول های ســالم ســینه‬ ‫به خودی خــود جهــش پیــدا کننــد و درنهایــت بــه ســلول های‬ ‫ســرطانی تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫البتــه داشــتن ســابقه ســرطان ســینه در خانــواده مــادری یــا پــدری‬ ‫عامــل خطــر مهمــی اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود‪ .‬اگــر در‬ ‫اقــوام خونــی نزدیــک‪ ،‬بیشــتر از یــک یــا چنــد مــورد ســرطان ســینه‬ ‫ســابقه ســرطان‬ ‫(به خصــوص در ســنین پایین تــر از ‪ ۵۰‬ســال) یــا‬ ‫ٔ‬ ‫تخمــدان یــا ســرطان پروســتات داریــد‪ ،‬حتمــا ایــن موضــوع را بــا‬ ‫پزشــک تان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اگــر وزنــم را کنتــرل کنــم‪ ،‬ورزش کنــم‪ ،‬رژیــم غذایــی ســالمی‬ ‫داشــته باشــم و الــکل مصــرف نکنــم‪ ،‬نیــازی نیســت نگــران ســرطان‬ ‫ســینه باشــم‬ ‫واقعیــت‪ :‬بااینکــه ایــن رفتارهــا می تواننــد خطــر ســرطان ســینه را‬ ‫کاهــش دهنــد‪ ،‬امــا احتمــال ان را حــذف نمی کننــد‬ ‫ایــن را از خیلــی از زنانــی کــه به تازگــی ســرطان ســینه در انهــا‬ ‫تشــخیص داده شــده اســت می شــنویم‪« :‬مــن رژیــم غذایــی‬ ‫ســالمی دارم‪ ،‬وزنم تحت کنترل اســت‪ ،‬ورزش می کنم و مشــروبات‬ ‫الکلــی نمی نوشــم‪ .‬پــس چــرا بایــد ســرطان ســینه بگیــرم؟» اگرچــه‬ ‫شــواهدی وجــود دارد کــه ثابــت می کنــد ایــن رفتارهــا از خطــر ابتــا‬ ‫بــه ســرطان ســینه می کاهنــد ولــی تضمیــن نمی کننــد کــه هرگــز بــه‬ ‫همه‬ ‫ایــن بیمــاری مبتــا نخواهیــد شــد‪ .‬افــراد بســیاری هســتند کــه‬ ‫ٔ‬ ‫مــوارد مذکــور را رعایــت می کننــد ولــی بازهــم بــه ســرطان ســینه‬ ‫مبتــا می شــوند‪.‬‬ ‫مطمئنــا کنتــرل عوامــل خطــر مثــل داشــتن رژیــم غذایــی ســالم‬ ‫و ورزش کــردن ارزشــمند اســت امــا غربالگــری منظــم‪ ،‬خودازمایــی‬ ‫ســینه ها و دقــت بــه هر گونــه تغییــر غیرعــادی در انهــا مهم اســت و‬ ‫اگــر در خانــواده یــا دوســتان تان افــرادی هســتند کــه تصــور می کنند‬ ‫به دلیــل داشــتن ســبک زندگــی ســالم هرگــز بــه ســرطان ســینه‬ ‫مبتــا نخواهنــد شــد‪ ،‬حتمــا بــه انهــا گوشــزد کنیــد کــه هیچ کــس‬ ‫صددرصــد در امــان نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بستن سوتین در ابتال به سرطان سینه نقش دارد‬ ‫واقعیــت‪ :‬هیــچ شــاهدی وجــود نــدارد کــه اثبــات کنــد بســتن‬ ‫ســوتین بــه ســرطان ســینه می انجامــد‬ ‫گاهــی در رســانه ها می بینیــم یــا می شــنویم که ســوتین خطر ابتال‬ ‫بــه ســرطان ســینه را افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن فرضیــه وجــود داشــت‬ ‫کــه بســتن ســوتین‪ ،‬به خصــوص ســوتین های فنــری‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫مانــع خــروج مایــع لنــف از ســینه شــود و بــه تجمــع مــواد ســمی در‬ ‫بافــت ســینه بینجامــد؛ امــا هیــچ شــاهدی بــرای اثبــات ایــن ادعــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۴‬انجــام گرفــت‪ ۱۵۰۰ ،‬زن‬ ‫مبتــا بــه ســرطان ســینه را بررســی کــرد و هیــچ نشــانه ای پیــدا نکــرد‬ ‫کــه بــر ارتبــاط بســتن ســوتین بــا ســرطان ســینه داللــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اســتفاده از ضد عــرق و دئودورانــت موجــب ســرطان ســینه‬ ‫می شــود‬ ‫واقعیــت‪ :‬هیــچ شــاهدی وجــود نــدارد کــه ارتبــاط میان اســتفاده از‬ ‫ضدعــرق و ســرطان ســینه را نشــان دهــد‪ ،‬امــا ســامت ضدعرق هــا‬ ‫هنــوز در حــال بررســی اســت‬ ‫شــایعات زیــادی مبنــی بــر ارتبــاط اســتفاده از ضدعرق هــای‬ ‫اشنایی با انواع‬ ‫گردنبند زنانه؛‬ ‫چه مدلی برای‬ ‫شما مناسب‬ ‫است‬ ‫مناســب اند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬گردنبند اویز‬ ‫ایــن گردنبنــد یکــی از انــواع گردنبندهایــی‬ ‫اســت کــه تمــام عالقه منــدان بــه زیــوراالت بایــد‬ ‫یکــی از ان را داشــته باشــند‪ .‬گردنبنــد اویــز یکــی‬ ‫از تطبیق پذیرتریــن زیــوراالت اســت و نه تنهــا‬ ‫باعــث جذاب تــر شــدن اســتایل شــما می شــود‪،‬‬ ‫بلکــه می توانیــد از طریــق ان شــخصیت خــود‬ ‫را نشــان دهیــد‪ .‬پالک هــای ایــن گردنبندهــا‬ ‫بــه شــکل های مختلفــی طراحــی می شــوند؛‬ ‫مــاه و ســتاره‪ ،‬درخــت‪ ،‬ســنگ های قیمتــی و‪-‬‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد تقریبــا ً بــرای همــه بــا تمــام‬ ‫اســتایل ها مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گردنبند طوقی یا چوکر‬ ‫گردنبنــد طوقــی یــا چوکــر کوتاه تریــن نــوع‬ ‫گردنبنــد زنانــه انــواع مختلفــی دارد‪ .‬طراحــی‪،‬‬ ‫شــکل‪ ،‬جنــس‪ ،‬انــدازه و تمــام ویژگی هــای ایــن‬ ‫گردنبندهــا بــا هــم متفــاوت اســت‪ .‬بــرای تمــام‬ ‫اســتایل ها‪ ،‬بودجه هــا و ســلیقه ها‪ ،‬گردنبنــدی‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ .‬همیــن تنــوع در انــواع‬ ‫گردنبنــد باعــث می شــود کــه انتخــاب بهتریــن‬ ‫گزینــه‪ ،‬کار ســختی باشــد‪ .‬در ادامــه مهم تریــن‬ ‫انــواع گردنبنــد زنانــه را ببینیــد و شــیوه انتخــاب‬ ‫مناســب ترین گردنبنــد را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫انواع گردنبند زنانه‬ ‫گردنبندهایــی کــه می بینیــد معمــوال ًدر یکــی از‬ ‫دســته بندی های زیــر جــای می گیرنــد‪ .‬هرکــدام‬ ‫ویژگــی خاصــی دارنــد و بــرای اســتایل خاصــی‬ ‫گردنبنــد اســت و دورتــادور گــردن بــدون‬ ‫اویــزان شــدن‪ ،‬قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن گردنبندهــا‬ ‫ممکــن اســت از جنــس فلــز‪ ،‬روبــان‪ ،‬مخمــل‬ ‫و حتــی چــرم باشــند‪ .‬ایــن نــوع گردنبنــد بــرای‬ ‫لباس هایــی بــا یقه هــای ‪ U‬شــکل‪ ،‬یقــه گــرد و‬ ‫لباس هــای دکلتــه مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گردنبند کوالر یا یقه ای (گلوبند)‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد هــم به نســبت کوتــاه اســت‬ ‫و دور گــردن قــرار می گیــرد و مقــدار بســیار‬ ‫کمــی اویــزان می شــود‪ .‬بــرای لباس هایــی کــه‬ ‫ـه بــاز یــا قایقــی دارنــد مناســب اســت‪ .‬بــرای‬ ‫یقـ ٔ‬ ‫لباس هــای مجلســی‪ ،‬ایــن گردنبنــد یــک مکمــل‬ ‫زیربغــل‪ ،‬به ویــژه انهایــی کــه حــاوی الومینیــوم و دیگــر مــواد‬ ‫شــیمیایی هســتند‪ ،‬و ابتــا بــه ســرطان ســینه وجــود دارد‪ .‬ایــن‬ ‫شــایعات ادعــا می کننــد کــه مــواد شــیمیایی موجــود در ضدعرق هــا‬ ‫توســط گره هــای لنفــاوی جــذب می شــوند و بــه ایــن شــکل بــه‬ ‫ســلول ها راه می یابنــد و خطــر ابتــا بــه ســرطان را افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬تصــور می شــد کــه رفــع موهــای رائــد زیربغــل نیــز‬ ‫شــکاف هایی ایجــاد می کنــد و بــه مــواد شــیمیایی بیشــتری اجــازه ٔ‬ ‫ـه دیگــر ایــن بــود کــه ایــن ضدعرق هــا‬ ‫ورود بــه بــدن می دهــد‪ .‬نظریـ ٔ‬ ‫مانــع عرق کــردن می شــوند و درنتیجــه بــه مــواد ســمی اجــازه ٔ خــروج‬ ‫از گره هــای لنفــاوی زیربغــل را نمی دهنــد و بدین ســان خطــر ابتــا‬ ‫بــه ســرطان ســینه را افزایــش می دهنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬هیــچ شــاهدی در اثبــات ارتبــاط بیــن اســتفاده از انــواع‬ ‫ضدعــرق و ابتــا بــه ســرطان ســینه وجــود نــدارد‪ .‬البتــه بعضــی‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه احتمــال تراکــم الومینیــوم در‬ ‫بافت هــای ســینه خانم هایــی کــه از ضدعرق هــای حــاوی الومینیوم‬ ‫اســتفاده می کننــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گذاشــتن تلفــن همــراه در ســوتین باعــث ســرطان ســینه‬ ‫می شــو د‬ ‫واقعیــت‪ :‬هیــچ شــاهدی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد میــان‬ ‫تلفن هــای همــراه و ســرطان ســینه رابطــه ای وجــود دارد‪ ،‬امــا‬ ‫ایمن بــودن تلفن هــای همــراه هنــوز در حــال بررســی اســت‬ ‫گزارش هــای زیــادی در رســانه ها بــه ایــن نگرانــی دامــن زده انــد کــه‬ ‫گذاشــتن تلفــن همــراه در ســوتین می توانــد خطــر ابتــا به ســرطان‬ ‫ســینه را افزایش دهد‪ .‬چند مورد از ســرطان ســینه در زنان جوانی‬ ‫دیــده شــد ه اســت کــه عــادت داشــتند تلفن شــان را در ســوتین‬ ‫بگذارنــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۳‬هــم دکتــر از در برنامــه تلویزیونــی خــود بــه‬ ‫خانم هــا هشــدار داد کــه هرگــز تلفن شــان را در ســوتین نگذارنــد‪.‬‬ ‫امــا پژوهشــی بــرای اثبــات ایــن ادعــا انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون بیشــتر مطالعــات اثــر تشعشــع فرکانس هــای رادیویــی‬ ‫تلفــن همــراه را بــر افزایــش خطــر تومــور مغــزی بررســی کرده انــد‬ ‫اشــعه ایکــس کــه پرانــرژی هســتند‪،‬‬ ‫(برخــاف تشعشــعات‬ ‫ٔ‬ ‫تشعشــع فرکانس هــای رادیویــی تلفــن همــراه کم انــرژی اســت)‪.‬‬ ‫پــس هنــوز ایــن موضــوع بــه انــدازه کافــی مطالعــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه تولیدکننــدگان تلفــن همــراه همــواره تاکیــد می کننــد کــه‬ ‫تاحدامــکان تلفن های مــان را از بدن مــان دور نگــه داریــم‪.‬‬ ‫بااینکــه هنــوز ارتباطــی بیــن فرکانس هــای تلفــن همــراه و ســرطان‬ ‫ســینه دیــده نشــده اســت‪ ،‬بهتــر اســت تلفــن همراه تــان را در‬ ‫ن یــا جیــب ســینه تان نگذاریــد‪.‬‬ ‫ســوتی ‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫عالــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گردنبند چارمز‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد بهتریــن فرصــت بــرای‬ ‫نشــان دادن شــخصیت شــما اســت‪ .‬طــول ایــن‬ ‫گردنبندها به طور متوســط ‪ ۶۰‬ســانتی متر اســت‪.‬‬ ‫بــرای تمــام انــواع یقه هــا و لباس هــای تک رنــگ از‬ ‫ایــن نــوع گردنبندهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گردنبند اپرا‬ ‫ایــن گردنبندهــا بــرای کســانی مناســب اســت‬ ‫کــه دوســت دارنــد کمــی جذابیــت دراماتیــک‬ ‫بــه اســتایل خــود اضافــه کننــد‪ .‬گردنبندهــای‬ ‫اپــرا بیــن ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۹۰‬ســانتی متر طــول دارنــد و‬ ‫می توانیــد ان هــا را بــه شــکل ســاده یــا بــا یــک‬ ‫دور چرخانــدن دور گــردن‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن گردنبندهــا را معمــوال بــا مرواریــد یــا مهــره‬ ‫طراحــی می کننــد‪ .‬می توانیــد ان را همــراه‬ ‫بــا لباس هــای یقه اســکی یــا یقه ایســتاده‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬گردنبند طنابی‬ ‫ایــن نــوع گردنبندها مناســب اســتایل های‬ ‫بوهــو (‪ )boho‬اســت؛ گردنبندهایــی ســبک‬ ‫کــه معمــوال بلنــد هســتند و بیشــتر از‬ ‫‪ ۹۰‬ســانتی متر طــول دارنــد‪ .‬البتــه انــواع‬ ‫کوتاه تــر ان هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬گردنبند الکت‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن گردنبندهــای‬ ‫محفظــه دار همیشــه دارای هالــه ای‬ ‫از رمــز و راز هســتند‪ .‬عکــس یکــی از‬ ‫عزیــزان‪ ،‬یــادگاری کوچــک یــا به ســادگی‬ ‫یــک ســاعت جیبــی را می توانیــد در ایــن‬ ‫گردنبنــد قــرار دهیــد‪ .‬ایــن گردنبندهــا بــرای‬ ‫موقعیت هــای روزمــره مناســب اســت و ان‬ ‫را بــا لباس هایــی کــه یق ـ ه گــرد یــا خشــتی‬ ‫دارنــد اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬گردنبند الریات‬ ‫یکــی دیگــر از گردنبندهــای جــذاب بــرای‬ ‫اســتفاده کــردن بــا یقه هــای بــاز‪ ،‬گردنبنــد‬ ‫الریــات اســت‪ .‬ایــن مــدل شــبیه حــرف ‪Y‬‬ ‫قــرار می گیــرد و قفــل یــا قــاب نــدارد‪ .‬انتهــای‬ ‫انهــا دارای گــره یــا نوعــی اویــز متصــل اســت‬ ‫کــه گاهــی نقــش قفــل را هــم بــرای گردنبنــد‬ ‫بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬گردنبند پرنسسی‬ ‫همانطــور کــه از اســم ایــن گردنبنــد مشــخص‬ ‫اســت‪ ،‬نمایــی ســلطنتی و فاخــر دارد‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع گردنبندهــا معمــوال ســنگ ها و جواهــرات‬ ‫گرانبهــا و بــراق دارنــد‪ .‬شــکل و انــدازه ســنگ ها‬ ‫بــا هــم متفــاوت اســت و همــه انهــا در کنــار‬ ‫هــم قــرار می گیرنــد و بــه ســمت پاییــن طراحــی‬ ‫می شــوند تــا در نهایــت بــه ســنگ بــزرگ و‬ ‫اصلــی گردنبنــد می رســند‪ .‬ایــن نــوع گردنبنــد‬ ‫بــرای لباس هایــی مناســب اســت کــه یقه هــای‬ ‫بــاز و بــدون بنــد دارنــد‪ .‬بــرای مراســم های‬ ‫باشــکوه مثــل جشــن عروســی می توانیــد از ایــن‬ ‫نــوع گردنبنــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬گردنبند متینه‬ ‫ایــن گردنبنــد بــرای یقه هایــی کــه تــا پاییــن‬ ‫بــاز هســتند مناســب اســت‪ .‬طــول ان هــا ‪۵۵‬‬ ‫تــا ‪ ۶۰‬ســانتی متر اســت‪ .‬ایــن مــدل گردنبنــد‬ ‫را می توانیــد بــا لباس هــای رســمی به راحتــی‬ ‫ســت کنیــد‪ .‬ایــن گردنبندهــا به طورمعمــول‬ ‫بــا مهــره و ســنگ طراحــی می شــوند و از‬ ‫گردنبندهــای اپــرا کوتاه تــر هســتند و درســت‬ ‫بــاالی ســینه قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬گردنبند زنجیری‬ ‫یکــی از انــواع گردنبندهای مینیمــال و همه کاره‪،‬‬ ‫زنجیرهــای ســاده اســت‪ .‬ایــن نــوع گردنبنــد بــرای‬ ‫اســتفاده ی روزمــره مناســب اســت ولــی می توانید‬ ‫ان را بــا پیراهن هــای مجلســی و اســتایل های‬ ‫رســمی هــم ســت کنیــد‪ .‬ایــن نــوع گردنبنــد بــرای‬ ‫تمــام انــواع یقه هــا مناســب اســت و بــا فلــزات‬ ‫مختلــف و بــا طول هــای متنوعــی طراحــی و‬ ‫ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬گردنبند الوالیر‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد بیــن ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۵۰‬ســانتی متر‬ ‫طــول دارد و معمــوال دارای یــک قســمت‬ ‫اویزلوســترمانند اســت‪ .‬ایــن گردنبنــد بــرای‬ ‫لباس هایــی کــه یقه هــای بســیار بــاز و هفتــی‬ ‫دارنــد مناســب اســت‪ .‬البتــه می توانیــد ان را‬ ‫بــا ســایر انــواع یقــه هــم ســت کنیــد چــون زیــر‬ ‫اســتخوان ترقــوه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬گردنبند نگلیژه‬ ‫گردنبنــد نگلیــژه گردنبنــدی بلنــد اســت کــه‬ ‫بــا طــول نامتقــارن اویزهــا یــا منگوله هــای ان‬ ‫مشــخص می شــود‪ .‬ایــن گردنبندهــای ظریــف‬ ‫را بــا لباس هــای بــراق ســت کنیــد تــا جلــوه ‬ ‫زیبــای لبــاس بــا ظرافــت ایــن گردنبنــد کامــل‬ ‫شــود‪ .‬یقه هــای دکلتــه و یقه دلبــری‪ ،‬بــرای‬ ‫اســتفاده همــراه بــا ایــن گردنبنــد مناســب اند‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬گردنبند جواهر‬ ‫ایــن نــوع گردنبندهــا بــا کنــار هــم قــرار دادن‬ ‫تعــداد زیــادی ســنگ قیمتــی و نیمه قیمتــی‬ ‫ســاخته می شــوند‪ .‬طــول ان هــا معمــوال‬ ‫بیــن ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬ســانتیمتر اســت و بــرای‬ ‫پیراهن هایــی کــه بنــد روی شــانه ندارنــد یــا یقــه‬ ‫هفتــی دارنــد مناســب اســت‪ .‬ایــن گردنبندهــا‬ ‫معمــوال دارای یــک ســنگ مزین کننــده ی اصلــی‬ ‫نیســتند و ابتــدا تــا انتهــای ان هــا یکســان و‬ ‫یکنواخــت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬گردنبند فستون‬ ‫ایــن نــوع گردنبنــد یکــی از انــواع گردنبندهــای‬ ‫قدیمــی اســت و شــبیه اویــزی تزیینــی اســت کــه‬ ‫زنجیرهایــی بــه شــکل هاللــی از ان اویزان اســت‪.‬‬ ‫ایــن زنجیرهــا ممکــن اســت بــا ســنگ های قیمتــی‬ ‫تزییــن شــده باشــند‪ .‬ایــن نــوع گردنبنــد بــرای‬ ‫لباس هــای دکلتــه مناســب اســت‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نســخه ســاخت مســکن در ایــن اســتان کــه یــک چهــارم جمعیــت ان‬ ‫مددجویــان نهادهــای حمایتــی هســتند بایــد متفــاوت از کشــور باشــد‪.‬‬ ‫محمدعلی شــجاعی دوشــنبه شــب در شــورای مســکن اســتان از روند کند ســاخت و ســاز مســکن در اســتان‬ ‫انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬درامــد خانوارهــای ایــن اســتان پاییــن اســت بــه همیــن دلیــل بایــد فرمــول اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی بــرای ســاخت مســکن تغییــر کند‪.‬‬ ‫نسخه ساخت‬ ‫مسکن در خراسان‬ ‫شمالی باید متفاوت‬ ‫از کشور باشد‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫حمله رمز ارز یا کریپتوجکینگ چیست و چگونه انجام می شود؟‬ ‫کریپتوجکینگ (‪ )Cryptojacking‬به اســتفاده‬ ‫بدخواهانــه و بــدون اجــازه از سیســتم یــک نفــر‬ ‫بــرای اســتخراج (مایــن کــردن) ارزهــای دیجیتــال‬ ‫گفتــه می شــود؛ یعنــی در ایــن روش مهاجــم‪،‬‬ ‫کنتــرل سیســتم قربانــی را در دســت می گیــرد‬ ‫و از تــوان پردازشــی سیســتم او بــرای اســتخراج‬ ‫رمــز ارزهــا (‪ )Cryptocurrency‬اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬معمــوال ً بــه دلیــل اگاهــی پاییــن‬ ‫قربانیــان‪ ،‬ان هــا حتــی از ایــن عملیــات مطلــع‬ ‫هــم نمی شــوند‪.‬‬ ‫بــا داغ شــدن بحــث رمزارزهــا ایــن نــوع از‬ ‫حمــات بــا ســرعت بســیار باالیــی در حــال‬ ‫گســترش هســتند‪ .‬بــه همیــن دلیــل به عنــوان‬ ‫یکــی از متداول تریــن دســته های بدافزارهــا بــه‬ ‫شــما م ـی رود‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بدافزارهــا‬ ‫هماننــد دیگــر بدافزارهــا لزوما ًبه دنبــال اطالعات‬ ‫و داده هــای سیســتم شــما نیســتند‪ .‬بلکــه بــه‬ ‫دنبــال تــوان پردازشــی سیســتم شــما هســتند‪.‬‬ ‫هکرهــا بــرای پیاده ســازی ایــن حملــه‪ ،‬لینــک‬ ‫مخربــی را از طریــق ایمیــل یــا شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــرای افــراد ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫هنگامی کــه قربانــی روی لینــک مخــرب کلیــک‬ ‫می کنــد کدهــای مربــوط بــه اســتخراج رمــز ارز‬ ‫در قالــب یــک فایــل اســکریپتی روی کامپیوتر او‬ ‫ذخیره شــده و توســط مرورگــر اجــرا می شــوند‪.‬‬ ‫روش دیگــری کــه هکرهــا از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد وب ســایت یــا تبلیــغ انالینــی اســت‬ ‫کــه الــوده بــه کدهــای جــاوا اســکریپت مخــرب‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کدهــا بــه شــکل خــودکار در مرورگــر‬ ‫کاربرانــی کــه ســایت یــا تبلیــغ را مشــاهده‬ ‫می کننــد بارگــذاری و اجــرا می شــوند‪ .‬کدهــای‬ ‫رمزنــگاری مخــرب پــس از الوده ســازی یــک‬ ‫ســامانه‪ ،‬بــدون اطــاع قربانــی روی کامپیوتــر او‬ ‫اجــرا می شــوند‪ .‬تنهــا نشــانه ای که ممکن اســت‬ ‫فــرد مشــاهده کنــد کاهــش ســرعت سیســتم یا‬ ‫تاخیــر در اجــرای برنامه هــا اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیل در ادامه مهم ترین نشــانه هایی‬ ‫کــه بــه کمــک ان می توانیــد متوجــه هــک شــدن یا‬ ‫نشــدن گوشــی خود بشــوید ذکر گردیده اســت‪:‬‬ ‫• داغ شدن بیش ازحد یکی از نشانه های‬ ‫هک گوشی‬ ‫عامل تبلیغ دروغین‬ ‫فروش بلیط دیدار‬ ‫بازی تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران با کره‬ ‫جنوبی دستگیر شد‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از شناســایی و دســتگیری‬ ‫عامــل تبلیــغ دروغیــن « فــروش بلیــط دیــدار بــازی تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال ایــران بــا کــره جنوبــی » خبــر داد ‪.‬‬ ‫• افت سریع باتری‬ ‫• اپ های نصب شده ناخواسته‬ ‫• مصرف اینترنت باال‬ ‫• تبلیغات زیاد در گوشی‬ ‫• کند شدن بیش ازحد گوشی‬ ‫• تماس ها و پیامک های مشکوک‬ ‫در ایــن جــا انــواع روش هــا بــرای پــی بــردن‬ ‫بــه موضــوع هــک گوشــی را ذکــر کردیــم‪،‬‬ ‫حتمــا ً بــه مــوارد مهــم نصــب برنامــه در‬ ‫گوشــی هــای اندرویــد دقــت کافــی داشــته‬ ‫باشــید و مــوارد گفته شــده را به دقــت‬ ‫موردتوجــه قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی »‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیس فتا ‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت ‪ :‬بــر‬ ‫اســاس رصدهــای صــورت‬ ‫گرفتــه در فضــای مجــازی‬ ‫شــخصی کــه در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــا تبلیغــات مختلف‬ ‫و دروغیــن‪ ،‬مدعــی فــروش‬ ‫بلیــط دیــدار بــازی فوتبــال بیــن‬ ‫تیــم ملــی ایــران و کــره جنوبــی‬ ‫در اســتادیوم ازادی بــود‪ ،‬مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول ادامــه داد‪:‬‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا پــس‬ ‫از اقدامــان فنــی و تخصصــی‬ ‫متهــم را احضــار نمــوده و بــه مراجــع قضایــی جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی پرونــده اش معرفــی کردنــد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫کارشناســان ســایبری ‪ ،‬فرصــت ارتــکاب جــرم از ایــن فــرد‬ ‫کالهبــردار گرفتــه شــد و وی چنــد ســاعت پــس از اقــدام‬ ‫مجرمانــه خــود مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا افــزود ‪ :‬متهــم در اعترافــات‬ ‫خــود اقــرار کــرد کــه بــه قصــد کالهبــرداری از هموطنــان‬ ‫فــروش ایــن بلیــط هــا را حتــی تــا مبلــغ دو میلیــون تومــان بــه‬ ‫دستگیریکالهبردار‬ ‫اینستاگرامی با ترفند فروش‬ ‫الماس به صورت اقساطی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری‬ ‫کالهبــردار اینســتاگرامی بــا ترفنــد فــروش المــاس‬ ‫به صــورت اقســاطی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ مرتضــی عســگری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده از‬ ‫دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان شــهرکرد‪،‬‬ ‫رســیدگی در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس فتــا ایــن‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر مســتندات ارائه شــده توســط‬ ‫شــاکی مشــخص شــد متهم یا متهمین به واســطه‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه فریــب‬ ‫شــاکی پرونــده کــرده و درنهایــت مبلــغ ‪7500000‬‬ ‫ریــال به عنــوان بیعانــه دریافــت نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عســگری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫متهــم ایــن پرونــده قضائــی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه کاله بــرداری بــا ترفنــد اگهــی‬ ‫جعلــی می نمــود‪ ،‬جهــت جلوگیری از گرفتار شــدن‬ ‫دیگــر شــهروندان ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در راســتای شناســایی متهــم ایــن پرونــده گفــت‪:‬‬ ‫طــی انجــام اقدامــات تخصصــی و پلیســی و تحلیــل‬ ‫محتــوای موجــود در ایــن پرونــده متهــم شناســایی و‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران هشــدار داد‪ :‬شــبکه های اجتماعــی‬ ‫درج اگهــی فرصتــی مناســب بــرای فــروش کاال و‬ ‫ارائــه خدمــات بــوده امــا نبایــد از ایــن نکتــه غافــل‬ ‫بــود کــه مجرمیــن از هر بســتر و زمانی برای رســیدن‬ ‫بــه اهــداف خــود اســتفاده می کننــد و کاربــران نبایــد‬ ‫قبــل دریافــت کاال و یــا خدمــات اقــدام بــه واریــز‬ ‫وجــه تحــت عناویــن مختلــف مثــل بیعانــه نماینــد‪.‬‬ ‫چگونه می توان با استفاده از‬ ‫ایفون متن را از عکس کپی و‬ ‫بهره برداری کرد‬ ‫اخریــن بــروز رســانی ایفون اپــل بــه شــما امــکان می دهــد متن هــا را‬ ‫از عکس هــا کپــی وجای گــذاری کنیــد در ذیــل نحــوه ی کار را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ 15 iOS‬می توانــد متــن را در عکــس ایفــون تشــخیص دهــد و بــه‬ ‫کاربــر اجــازه می دهــد کلمــات را در یــک ســند کپــی و جای گــذاری کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬کاربــران می تواننــد از صفحـه ای در یــک کتــاب عکــس‬ ‫بگیرنــد و ســپس ان متــن را برداشــته و در یــک ســند یــا یادداشــت‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫در ذیل نحوه کار توضیح داده شده است‪:‬‬ ‫اخرین نســخه سیســتم برای عامل ایفون‪ 15 ios ،‬دارای چند ویژگی‬ ‫جدیــد اســت‪ ،‬ایــن ویژگــی از هــوش مصنوعــی بــرای تجزیــه و تحلیــل‬ ‫محتــوای عکــس اســتفاده می کنــد‪ ،‬بــا ایــن کــه مدتــی اســت تشــخیص‬ ‫مهارت خود اگاهی‬ ‫در کودک و نوجوان‬ ‫خوداگاهــی یعنــی شــناخت احساســات اهــداف و عالیــق و‬ ‫انگیزه هــا و نقــاط قــوت و ضعــف خــود مالک هــای عملکــرد‬ ‫اخالقــی و احســاس ارزشــمندی نیازهــا باورهــا و رفتارهــا در مــورد‬ ‫احساســات نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــم تشــخیص دهیــم‬ ‫در ایــن چنــد مــاه اخیــر بیشــترین احســاس مــا چــه بــوده اســت‬ ‫برای شناســایی احساســات می توانیم از رفتارها و انچه در ذهن‬ ‫مــا نیــز میگــذرد اســتفاده کنیــم گاهــی کمــک گرفتــن از یــک فــرد‬ ‫دیگــر نیــز بــه مــا کمــک می کنــد تــا بفهمیــم در لحظــات مهــم‬ ‫احساســی چگونــه رفتــار می کنیــم و احســاس خــود را چگونــه‬ ‫نشــان مــی دهیــم بعــد از شناســایی درســت احساســات اولیــن‬ ‫نکتــه ان اســت کــه ببینیــم دقیقــا ًچــه چیــزی باعــث ایجــاد ایــن‬ ‫احســاس درمــان شــده اســت شناســایی درســت علــت در حــل‬ ‫مســئله بــه مــا کمــک خواهــد کــرد در درمــان ان احســاس منفــی‬ ‫دو گام مهم وجود دارد کاهش ان احســاس و دوم حل مســئله‬ ‫یادمــان باشــد احساســات منفــی مزمــن عالئــم هشــدار دهنــده‬ ‫هســتند کــه نشــان مــی دهنــد و اوضــاع خــوب پیــش نم ـی رود‬ ‫و در جایــی مشــکلی وجــود دارد بــرای خــود اگاهــی احساســات‬ ‫خــود را در یابیــم‪.‬‬ ‫دومیــن مــورد از خوداگاهــی شناســایی درســت اهــداف و‬ ‫عالیــق اســت اهــداف باعــث ایجــاد انگیــزه و اشــتیاق و شــور‬ ‫زندگــی درمــان می شــوند می تواننــد بــه زندگــی مــا و ســختی ها‬ ‫معنــا دهنــد و باعــث ایجــاد کارامــدی و کفایــت شــود اهــداف بــه‬ ‫فعالیــت هــای روزانــه مــا جهــت مــی دهنــد و باعــث ایجــاد حــس‬ ‫انســجام و یکپارچگــی می شــوند بــرای داشــتن اهــداف بایــد بــه‬ ‫حیطه هــای مختلــف هدف گــذاری توجــه کنیــم اهــداف شــغلی‬ ‫و مالــی شــخصی عالیــق فــردی و همســر و فرزنــدان و روابــط‬ ‫اجتماعــی در مــورد همــه افــراد می تواننــد حائــز اهمیــت باشــند‬ ‫یادمــان باشــد کــه بــا پرداختــن افراطــی بــه یکــی از حوزه های دیگر‬ ‫غافــل نمانیــم اهــداف بــه مــا مــاک عملکــرد می دهنــد یعنــی‬ ‫انتظــارات مــا را از خودمــان در ان حیطــه مشــخص می کنند‪ .‬برای‬ ‫اهــداف حتمــا ًبایــد زمــان مشــخص شــود کوتــاه و بلنــد مــدت؛و از‬ ‫همــه مهمتــر بایــد هــدف خــود را در ان هیــچ چه بــه صورت کامال‬ ‫علمــی و رفتــاری بنویســیم‪.‬‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫کدام وب سایت ها‬ ‫می توانند به مکان شما‬ ‫دسترسی داشته باشند؟‬ ‫نحــوه بررســی اینکــه کــدام وب ســایت ها می تواننــد بــه‬ ‫مــکان شــما دسترســی داشــته باشــند‬ ‫طعمه هــای خــود پیشــنهاد داده اســت ‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی ضمن بیان اینکه حضور هر گونه تماشاچی‬ ‫در بــازی مذکــور تابــع قوانیــن و مقــررات خاص فدراســیون فوتبال‬ ‫و اطــاع رســانی انهــا خواهــد بــود ؛ از شــهروندان خواســت ‪:‬‬ ‫فریب تبلیغات فریبنده مجرمان ســایبری را نخورند و در صورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه جرایــم در فضــای مجــازی موضــوع را از طریــق‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره تلفــن ‪ 096380‬و یــا‬ ‫وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارشــات مردمــی بــه کارشناســان مــا اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫اشــیاء اغــاز شــده اســت‪ ،‬اپــل می گویــد پیــاده ســازی ان متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬زیربــه جــای ســرور ابــری در دســتگاه اتفــاق می افتــد‪ ،‬بــه عــاوه‬ ‫در سیســتم عامــل تعبیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کاربردهــای مهــم ایــن فنــاوری جدید توانایی کپی و چســباندن‬ ‫متــن از عکــس اســت‪ .‬بنابرایــن بــرای کاربــران می تواننــد از صفحـه ای‬ ‫در کتــاب عکــس بگیرنــد و ســپس ان متــن را گرفتــه و در یــک ســند یــا‬ ‫فایــل یــا یادداشــت قــرار دهنــد‪ .‬همچنیــن بــه کاربــران ایــن امــکان را‬ ‫می دهــد تــا بــا تشــخیص شــماره تلفن هــا و ادرس هــای ایمیلــی کــه‬ ‫ماننــد کارت ویزیــت نوشــته شــده اســت‪ ،‬راحت تــر تمــاس بگیرنــد یــا‬ ‫ایمیــل بفرســتند‪ .‬ایــن سیســتم بــا متــن دسـت نویس نیــز کار می کنــد‪-‬‬ ‫هنگامــی کــه اپــل ایــن ویژگــی را معرفــی کــرد‪ ،‬قابلیــت تبدیــل دســت‬ ‫نوشــته های روی تختــه ســفید را بــه یــاد داشــت داشــت‪.‬‬ ‫در ذیل نحوه کار امده است‪ :‬کپی متن از عکس‬ ‫‪ .1‬از متنــی کــه می خواهیــد در ســند کپــی شــود عکــس بگیریــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا مــا از دســتورالعمل کتــاب اشــپزی اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .2‬وارد برنامــه ‪ Photos‬شــده وعکــس را بــا متنــی را کــه می خواهیــد‬ ‫کپــی کنیــد انتخــاب کنیــد‪ .‬ایــن ویژگــی همچنیــن از رول دوربیــن در‬ ‫برنامــه دوربیــن کار می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬متــن مــورد نظــر را بــا انگشــت خــود کپــی کنیــد‪ ،‬همــان طــور کــه در‬ ‫برنامــه ‪ Note‬ویــا پیــام متنــی انجــام می دهیــد؛ فشــار دهیــد‪ ،‬دو نقطــه‬ ‫انتخــاب کننــده متــن بایــد روی عکــس ظاهر شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬نشــان گر انتخــاب متــن را بکشــید تــا همــه متنــی کــه می خواهیــد‬ ‫کپــی کنیــد را پوشــش دهد‪«.‬کپــی» را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬وارد پردازشــگر کلمــه مــورد نظــر خــود شــوید‪ ،‬روی قســمت متــن‬ ‫ضربــه بزنیــدو جای گــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫از متــن عکــس بگیریــد و ان را مســتقیما در برنامــه یادداشــت‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬ایــن ویژگــی هماننــد برنامــه نــوت مســتقیما در پردازشــگر کلمــه کار‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬روی صفحه ضربه بزنید و نماد موجود در پنجره بازشــو را انتخاب‬ ‫کنیــد کــه شــبیه یــک متــن ســه خطــی در یــک کادر مربــع اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪397‬‬ ‫نمــاد متــن زنــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬برنامــه‪ ،‬پنجــره دوربیــن را در نیمــه پایانــی صفحــه نمایــش‬ ‫می دهــد‪ ،‬ان را بــه ســمت متــن نمایــش دهیــد‪ ،‬نــرم افــزار به طــور‬ ‫خــودکار ان را تشــخیص می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬نــرم افــزار اپــل‪ ،‬متنــی را کــه می خواهــد در برنامــه داخــل پنجــره‬ ‫عکــس قــرار گیــرد‪ ،‬برجســته می کنــد‬ ‫‪ .5‬وقتــی نــرم افــزار قســمت مناســب متــن را انتخــاب کــرد‪ ،‬دگمــه‬ ‫ابــی را بزنیــد‪.‬‬ ‫متن را مستقیما از دوربین ایفون اسکن کنید‬ ‫‪ .1‬همچنیــن می توانیــد متــن را مســتقیما از برنامــه دوربیــن ایفــون‬ ‫اســکن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دوربین را به سمت کلمات گرفته و اگر نرم افزار متن را تشخیص‬ ‫دهــد‪ ،‬نمــاد ســه خــط متــن را در پاییــن ســمت چــپ منظره یــاب یــا بــاال‬ ‫ســمت راســت در جهت افقی نشــان داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬دکمــه را فشــار دهیــد‪ ،‬زرد می شــود و پنجــره ای بــه متــن در عکــس‬ ‫اختصــاص داده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬می توانیــد ایــن متــن را انتخــاب کــرده و در هــر ســند کپــی و‬ ‫جای گــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫چنیــن وب ســایت هایی می تواننــد مــکان شــما را حتــی‬ ‫بــدون اجــازه شــما پیگیــری کننــد‪ ،‬اگــر مدتــی از ‪Google‬‬ ‫‪ Chrome‬اســتفاده می کنیــد‪ ،‬مطمئــن هســتیم کــه‬ ‫بــه طــور تصادفــی بــه بســیاری از وب ســایت ها اجــازه‬ ‫دسترســی بــه موقعیــت مکانــی شــما را داده ایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر عالقــه داریــد ببینیــد کــدام وب ســایت ها‬ ‫می تواننــد در مرورگــر ‪ Google Chrome‬بــه موقعیــت‬ ‫مکانــی شــما دسترســی داشــته باشــند‪ ،‬مــا یــک راهنمــای‬ ‫گام بــه گام دربــاره بررســی اینکــه کــدام وب ســایت ها بــه‬ ‫مــکان شــما دسترســی دارنــد را در ایــن مطلــب اموزشــی بــه‬ ‫اشــتراک می گذاریــم‪.‬‬ ‫مراحــل بررســی وب ســایت هایی کــه می تواننــد بــه مــکان‬ ‫شــما دسترســی داشــته باشــند‪:‬‬ ‫‪ .1‬ابتــدا ‪ Google Chrome‬را بــاز کــرده و روی ســه نقطــه‬ ‫کــه در تصویــر نشــان داده شــده اســت کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬از لیست گزینه ها‪ ،‬روی ‪ Settings‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬در صفحــه تنظیمــات‪ ،‬روی گزینــه ‪Privacy and‬‬ ‫‪ Security‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــه پاییــن برویــد و روی گزینــه ‪ Site Settings‬کلیــک‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬در صفحــه تنظیمــات ســایت روی گزینــه ‪ Location‬در‬ ‫زیــر ‪ Permissions‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬اکنــون وب ســایت هایی را مشــاهده می کنیــد کــه بــه‬ ‫مــکان شــما در ‪ Chrome‬دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬بــرای جلوگیــری از دسترســی ســایتی بــه موقعیــت‬ ‫مکانــی شــما روی ســایت کلیــک کنیــد‪ ،‬ســپس در کنــار‬ ‫مــکان روی منــوی کشــویی کلیــک کــرده و در صفحــه زیــر‬ ‫‪ Block‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب می توانیــد بررســی کنیــد کــدام وب‬ ‫ســایت ها می تواننــد بــه موقعیــت مکانــی شــما در ‪Google‬‬ ‫‪ Chrome‬دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫تپه ارگ نادری‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -397‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 06 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-397‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪13-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫روستای زارع محله‬ ‫روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه ی شــمالی البرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری‬ ‫شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات این روســتا‬ ‫مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد‬ ‫(خراب مســجد)و میاندره‪ ٬‬از شــرق به روســتای مفید اباد و از غرب به روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود‬ ‫خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافت روســتا‬ ‫پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانه هــای دیروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشته ی ان دیده می شود‪.‬خانه ها نسبت به گذشته بلندتر است و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشتر و بزرگ تر است ‪.‬زراع محله به سب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫سرد و بارانی و نسبتا ًتابستانی گرم دارد‪.‬در زمستان به واسطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محله از قدیم االیام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفه ها‪ :‬زراع محله در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانها و فراز و فرودهای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مردم زحمتکــش ما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمور ‪۳-‬تیمور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری‬ ‫قاسم اباد ‪ -۱۲‬شهاب الدین ‪ - ۱۳‬مازندرانی ‪ -۱۴‬رستگاری ‪ -۱۵‬صائمی ‪ -۱۶‬مهندی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربت نژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بزی ‪ -۲۱‬کیانی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از‬ ‫شــن و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تپه نادری ؛‬ ‫جوانــی کــه ســرو وضعــش‬ ‫حکایــت از معتــاد بــودن دارد‬ ‫خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫تــرس‪ ،‬اجــازه ورود بــه ایــن‬ ‫مــکان نــا امــن را بــه مــن نمــی‬ ‫دهــد ولــی قهقهــه افــرادی که‬ ‫بــه نظــر جمعــی از معتــادان‬ ‫هســتند بــه گــوش مــی رســد‬ ‫و در پــرس و جــو از اهالــی‬ ‫محــل انهــا مــی گوینــد؛ ایــن‬ ‫اتاقــک سالهاســت کــه محــل‬ ‫رفــت و امــد معتــادان و شــبانه روز دایــر اســت‪.‬‬ ‫در ســمت دیگــری شــخصی بــا شــرایط نامناســب ظاهــری‬ ‫و بــا گونــی کــه ضایعــات بــه نظــر مــی رســد در حــال گــذر‬ ‫اســت و بــه ســمت پاییــن دســت تپــه نــادری مــی رود و بعــد‬ ‫از چنــد دقیقــه همــان شــخص به ســمت منــازل اطــراف ارگ‬ ‫برمــی گــردد و داســتان تهیــه مــواد و فضانــوردی در داخــل‬ ‫ایــن تونــل هــا بــرای ایــن شــخص نیــز تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫کمــی جلوتــر نیــز بســاط زبالــه جمــع کــن هــا جــور اســت و‬ ‫حیــاط هــای منــازل جنوبــی ایــن اثــر باســتانی تبدیــل بــه محلی‬ ‫بــرای جمــع اوری ضایعــات شــده و پــازل خودکفایــی اســتعمال‬ ‫مــواد مخــدر را تکمیــل کــرده و داســتان ایــن قصــه تلــخ از ایــن‬ ‫قــرار اســت کــه معتــادان ضایعات را از داخل شــهر جمــع اوری‬ ‫و در همیــن مــکان بــه فــروش مــی رســانند و بعــد از تهیــه مواد‬ ‫در همیــن مــکان نیــز اســتعمال می کننــد‪.‬‬ ‫صاحــب یکــی از ایــن ضایعــات جمــع کــن هــا که به ســختی‬ ‫حاضــر بــا مصاحبــه بــا ما شــد و اجازه عکاســی را نــداد در این‬ ‫مــورد مــی افزایــد‪ :‬چنــد ســالی اســت کــه گاراژهــای ضایعاتی‬ ‫در ایــن محوطــه راه انــدازی شــده و خریــد ضایعــات از‬ ‫معتــادان رونــق گرفتــه و در اینــده ایــن شــغل بــه احتمــال در‬ ‫منطقــه رواج بیشــتری مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی کــه خواســت تــا نامــش فــاش نشــود مــی گویــد‪ :‬جمــع‬ ‫اوری زبالــه در جــوار ایــن تپــه رواج یافتــه و در حــال تبدیــل‬ ‫شــدن بــه بــازار زبالــه دان هــا اســت و ایــن شــغل بدلیــل‬ ‫حضــور مکــرر معتــادان در ایــن منطقــه رواج یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ :‬ایــن روال تــا فرهنگســازی مجموعــه‬ ‫ادامــه دارد‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی نیــروی انتظامــی شهرســتان‬ ‫شــیروان نیــز در مــورد ســاماندهی ارگ نــادری مــی افزایــد‪:‬‬ ‫طرح هــای جمــع اوری معتــادان ماهانــه در ایــن مــکان‬ ‫اجــرا مــی شــود و در اخریــن مرحلــه از ایــن طــرح ‪ ۲۰‬معتــاد‬ ‫متجاهــر دســتگیر و ‪ ۱۰‬بــاب منــزل مســکونی خــرده فــروش‬ ‫نیــز پلمــب شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مکرمــی مــی گویــد‪ :‬تخریــب و بگیــر و ببنــد چــاره‬ ‫نجــات ایــن اثــر تاریخــی نیســت و تامادامــی کــه ایــن اثــر بــا‬ ‫ســاماندهی بــه مکانــی فرهنگــی و باســتانی تبدیــل نشــود‪،‬‬ ‫ایــن روال ادامــه خواهــد داشــت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫بــا کمبــود کمــپ تــرک اعتیــاد مواجــه هســتیم و چرخــه‬ ‫دســتگیری و ازادســازی معتــاد متجاهــر تکــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزیــد‪ :‬در صورتــی کــه یکــی از ادارات فرهنگــی‬ ‫میراث و فرهنگ و ارشــاد شهرســتان در این مکان اســتقرار‬ ‫یابــد‪ ،‬تــردد افــراد فرهنگــی بیشــتر و حضــور معتــادان نیــز در‬ ‫ایــن مــکان کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫در شــگفتم کــه ایــن صحنــه زمــان تهیــه و اســتعمال مــواد‬ ‫مخــدر را بــه زیــر یــک دقیقــه رســانده و بنــا بــه عقیــده‬ ‫کارشناســان؛ اســتان گیــان بــه صــورت مشــترک با فــارس رتبه‬ ‫دوم دسترســی بعــد از تهــران را دارنــد ولــی معتــادان شــیروانی‬ ‫مرزهــای ایــن میانگیــن را جابجــا کــرده و به ثانیه ارتقــا داده اند‬ ‫و هــر معتــادی کــه اراده کنــد‪ ،‬ظــرف مــدت چنــد ثانیــه و دقیقه‬ ‫در ایــن مــکان مــواد را تهیــه و اســتعمال مــی کنــد‪.‬‬ ‫ساماندهی ارگ نادری؛ وعده ای روی کاغذ‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬کارشناســان میــراث فرهنگــی و گردشــگری‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬قــرار گرفتــن شــاهراه ارتباطــی‬ ‫اســتان در نزدیکــی ایــن اثــر و ایجــاد پــارک مــوزه گردشــگری‬ ‫ارگ نــادری را نقطــه قــوت بــرای رونــق اقتصــادی شــهر‬ ‫شــیروان و توجــه بــه بازســازی و مرمــت بــرج و بــاروی‬ ‫تاریخــی شــهر در طــرح ســاماندهی ایــن اثر ارزشــمند‪ ،‬ایجاد‬ ‫فضــای مناســب و مــورد نیــاز گردشــگر و همچنیــن ایجــاد‬ ‫بازارچه هــای صنایــع دســتی را از عوامــل مهــم معرفــی ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی و جــذب گردشــگر در ایــن خطــه مــی داننــد‪.‬‬ ‫انچــه امــروز بیــش از پیــش تحقــق ایــن برنامــه را ضــروری‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬همــکاری مســووالن شــهر شــیروان و اشــتیاق و‬ ‫پیگیــری هــای مردمــی بــرای انجــام ایــن گونــه طرح هــای‬ ‫تاریخــی و ملــی اســت امــا تمامــی ایــن طــرح هــا همچنان بر‬ ‫روی کاغــذ مانــده و عملیاتــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت گــروه حفــاری اثــر باســتانی ارگ نــادری شــیروان‬ ‫پیشــتر در گفــت و گــو بــا ایرنــا از کاوش هــای جدیــد در ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی خبــر داد و مــی گویــد‪ :‬کاوش فصــل اول در‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬و فصــل دوم در مردادمــاه ســال ‪ ۹۷‬انجــام شــد کــه‬ ‫جوالنگاهی برای معتادان‬ ‫تپــه ارگ نــادری شهرســتان شــیروان خراســان شــمالی‬ ‫مربــوط بــه هــزاره پنجــم قبــل از میــاد اســت امــا هــم‬ ‫اکنــون بــه جوالنــگاه معتــادان تبدیــل شــده اســت و انهــا‬ ‫بــا کنــده کاری‪ ،‬حفــر تونــل و پســتوهای تــو در تــو موجــب‬ ‫خســارت بــه ایــن اثــر تاریخــی بــا ارزش شــده انــد‪.‬‬ ‫ارگ نــادری؛ تپــه ای در قســمت جنوبــی شــهر شــیروان‬ ‫خراســان شــمالی اســت کــه شــکوه ایــن اثــر تاریخــی هــزاره‬ ‫پنجــم قبــل از میــاد طــوری در دل ایــن شــهر خودنمایــی‬ ‫مــی کنــد کــه ناخــوداگاه نــگاه هــر رهگــذری را بــه ســمت‬ ‫خــود جلــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن محوطــه باســتان شناســی در حاشــیه مســیر اصلــی‬ ‫اســتان هــای شــمالی کشــور بــه مشــهد مقــدس و در جــوار‬ ‫رودخانــه اتــرک واقــع اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدای بازدیــد از ایــن اثر باســتانی شــوری در دل ایجاد‬ ‫مــی شــود و اینکــه قــدم در ســرزمینی گذاشــته ایــم کــه‬ ‫میــراث دار نیــاکان و گــواه تمــدن و فرهنــگ ایــران اســامی‬ ‫اســت‪ ،‬حــس غــرور پیــدا مــی کنیــم‪ ،‬امــا وقتــی کــه نزدیــک‬ ‫مــی شــوی بــا جلــوه هــای ناهنجــاری برخــورد مــی کنــی کــه‬ ‫در ابتــدا تــرس و ناامنــی منطقــه بــر تــو چیــره مــی شــود‬ ‫و ســپس بــا صحنــه هــای دردناکــی مواجــه مــی شــوی و‬ ‫اندوهگیــن از اینکــه چــرا ایــن اثــر تاریخــی رهــا شــده و بــه‬ ‫ان رســیدگی نمــی شــود‪.‬‬ ‫اثــری کــه مــی توانســت بــا ایجــاد پارکــی کــه در جــوار ان بــا‬ ‫درختانی بلند و ســر به فلک کشــیده به اســتراحتگاهی برای‬ ‫مســافران تبدیــل شــود‪ ،‬اکنــون بــه مکانــی امــن و جوالنــگاه‬ ‫معتادانــی تبدیــل شــده کــه کنــده کاری و کاوش را در ایــن‬ ‫مــکان پیــش از کاوش باســتان شناســان در ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫اغــاز کــرده انــد تــا در تونــل هایــی کــه حفــر مــی کننــد اســوده‬ ‫بــه تزریــق و اســتعمال مــواد مخــدر بپردازنــد‪..‬‬ ‫معتــادان شــهر سالهاســت کــه بــا این مکان اشــنا هســتند‪،‬‬ ‫عــاوه بــر دســتیابی راحــت بــه هــر نــوع مــواد مخــدر در ایــن‬ ‫مــکان در غارهــا و تونــل هــای حفــر شــده در بدنــه ایــن اثــر‬ ‫تاریخــی بــه راحتــی و بــدون هیــچ مزاحمتــی مــواد مخــدر‬ ‫اســتعمال مــی کننــد و ایــن منطقــه کــه قدیمــی ترین بخش‬ ‫شــهر را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬اکنــون بــازاری بــرای جمــع اوری‬ ‫ضایعــات نیــز شــده ســت و معتــادان شــهر بــا جمــع اوری‬ ‫زبالــه و فــروش در گاراژهــای محــدوده تپــه نــادری‪ ،‬مــواد‬ ‫الزم را از همــان منطقــه تهیــه و زمــان خوشــی را در داخــل‬ ‫غارهــای ایــن اثــر تاریخــی ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫ارگ نادری؛ پناهگاهی برای معتادان‬ ‫وقتــی کــه بــه ایــن اثــر تاریخــی مــی نگــری‪ ،‬غــار و‬ ‫ســوراخ هایی کــه در بدنــه ان کنــده شــده توجــه را بــه خــود‬ ‫جلــب مــی کنــد و اتاقکــی مخروبــه کــه در جــوار ارگ قــرار‬ ‫دارد و محــل دایمــی رفــت و امــد معتــادان نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه در ایــن محوطــه قــدم مــی زنــم و بــه دنبــال‬ ‫مشــابهت ایــن منطقــه تاریخــی بــا دیگــر اثــار تاریخــی مــی گردم‬ ‫بــه یکبــاره چشــمم بــه شــخصی مــی خورد کــه با لباســی نامرتب‬ ‫و موهایــی ژولیــده از پنجــره منزلــی مشــرف بــه ارگ بســته ای را‬ ‫مــی گیــرد و بــه ســمت تپــه مــی رود و بــه جمــع معتادانــی کــه‬ ‫در دل غــاری در بدنــه تپــه گــرد هــم نشســته انــد‪ ،‬مــی پیونــدد‪.‬‬ ‫جهانگیر مرد میانســالی که در کنار ســکوی منزل نشســته‬ ‫در مــورد موقعیــت و مشــکالت ایــن محوطــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫ســال هــای زیــادی اســت کــه ســاکن ایــن منطقــه هســتم و‬ ‫خــرده فروشــی مــواد مخــدر و اســتعمال دخانیــات در جــوار‬ ‫ایــن تپــه باســتانی همچنــان رواج دارد و شــرایط ناامنــی در‬ ‫ایــن منطقــه حاکــم اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬حضــور معتــادان‪ ،‬مــواد فروشــی را نیــز را در‬ ‫این منطقه رواج داده و بیشــتر منازل مُشــرف به تپه نادری‪،‬‬ ‫مــواد فروشــانی هســتند کــه ســالها مــواد مخــدر معتــادان را‬ ‫تامیــن مــی کننــد و معتــادان نیز برای فرار از ســرمای زمســتان‬ ‫و گرمــای تابســتان غارهایــی را در دل ایــن اثــر تاریخــی کنــده و‬ ‫مــواد را در ایــن مــکان تهیــه و اســتعمال مــی کننــد‪.‬‬ ‫جهانگیــر ایزانلــو خواســتار ورود جــدی مســووالن ذیربط به این‬ ‫موضــوع شــده و مــی افزایــد‪ :‬امنیــت مــا در ایــن منطقــه ســلب‬ ‫شــده و اکنــون ایــن منطقــه مملــو از معتادانی اســت که ســرقت‬ ‫لولــه گاز‪ ،‬الســتیک خــودرو و نــرده هــای منــزل از فعالیــت‬ ‫هــای معمــول انهاســت و بارهــا از نیــروی انتظامــی خواســتار‬ ‫ســاماندهی ایــن منطقــه شــده ایــم کــه رســیدگی نمــی شــود‪.‬‬ ‫از اتاقکــی کــه درگوشــه دیگــری از محــل قــرار دارد دختــر‬ ‫گروه باســتان شناســی چین و فرانســه در این زمینه تفاهم‬ ‫نامه منعقد کردند و فصل ســوم کاوش اخیرا شــروع شــده‬ ‫اســت و بــه دلیــل بیمــاری کرونــا امــکان حضــور تیــم خارجــی‬ ‫وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر وحدتــی بــا ابــراز گالیــه از بــی توجهــی بــه ایــن‬ ‫اثــر باســتانی مــی افزایــد‪ :‬ایــن اثــر داخــل محــدوده مســکونی‬ ‫و در محــدوده اســیب هــای اجتماعــی قــرار دارد کــه نیــاز‬ ‫بــه تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات‪ ،‬ســاماندهی مســتمر‪،‬‬ ‫مرمــت و متوقــف نشــدن کاوش دارد زیــرا اطــراف محوطــه‬ ‫دیوارهایــی فرســوده اســت کــه بــر اثــر خشــتی های ایجــاد‬ ‫شــده توســط معتــادان بارندگــی هــای ســیل اســا و عــدم‬ ‫رســیدگی امــکان ریــزش وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان مــی کنــد‪ :‬امســال یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــرای کاوش و ســاماندهی ایــن اثــر باســتانی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت امــا بــا توجــه بــه اهمیــت اثــر تاریخــی‬ ‫ضــرروی اســت هــر ســاله مبلغــی بــه صورت مســتمر در نظر‬ ‫گرفتــه شــود تــا ســایت مــوزه در ان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وحدتــی بــا ابــراز گالیــه از حضــور گســترده معتــادان در‬ ‫اطــراف ایــن اثــر باســتانی ادامــه مــی دهــد‪ :‬معتــادان‬ ‫چاله هایــی را داخــل محوطــه حفــر کــرده و ســرپناهی بــرای‬ ‫خــود درســت کردنــد‪ ،‬اثــار روشــن کــردن اتــش کــه در دیــوار‬ ‫باقــی مانــده‪ ،‬منظــره را زشــت کــرده‪ ،‬ریختــن زبالــه و ایجــاد‬ ‫راه کــه تــردد وســایل نقلیــه را تســهیل و افزایــش داده‪،‬‬ ‫اســیب ها را تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت حفــاری تپــه ارگ نــادری شــیروان بابیــان اینکــه‬ ‫نیروهــای یــگان بــرای ایــن اثــر تاریخــی سرکشــی نمــی کننــد‪،‬‬ ‫اظهار می دارد‪ ۹۰ :‬درصد خســارت ها ناشــی از عوامل انســانی‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد عوامــل طبیعــی اســت کــه موجب تخریب بنا شــده‪،‬‬ ‫تپــه هایــی بــا قدمــت هشــت هــزار ســال هنــوز پابرجاســت و‬ ‫دچــار تخریــب نشــده در صورتــی کــه ایــن اثــر تاریخــی پنــج هــزار‬ ‫ســاله بســیار دســتخوش اســیب هــای انســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫ارگ نادری؛ نگینی درخشان بر تارک خراسان شمالی‬ ‫اگــر نگاهــی بــه تاریــخ ایــن تپــه باســتانی داشــته باشــیم‬ ‫بــه خوبــی متوجــه قدمــت ایــن پدیــده باســتانی خواهیــم‬ ‫شــد و اینکــه چــرا ایــن اثــر ارزشــمند تاکنــون مظلــوم واقــع‬ ‫شــده و بــه هــر بهانــه ای بــه ان رســیدگی نمــی شــود‪.‬‬ ‫تپــه ارگ شــیروان مربــوط بــه هــزاره پنجــم قبــل از میــاد‬ ‫اســت و در تاریــخ ‪ ۲۳‬فروردیــن ‪ ۱۳۴۶‬بــا شــماره ‪ ۷۰۳‬بـه ‬ ‫عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر تاریخــی ارزشــمند بــا مســاحت ‪ ۲۷‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫متــر مربــع در جنــوب غربی شــهر شــیروان قــرار دارد و ارتفاع‬ ‫تپــه از ســطح زمین هــای اطــراف حــدود ‪ ۲۰‬متــر اســت و‬ ‫نــوع ســفال های قرمــز بــا نقــش ســیاه کشــف شــده از ایــن‬ ‫اثرمربــوط بــه هــزاره پنجــم قبــل از میــاد (هفــت هــزار ســال‬ ‫قبــل) می باشــد و بــه عنــوان کهن تریــن زیســتگاه خراســان‬ ‫شــمالی مــورد تحقیــق و بررســی و پژوهــش باستانشناســان‬ ‫ایرانــی و خارجــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه قبــور زرتشــتی در اطراف تپه مذکور و روســتاهای‬ ‫قدیمــی گلیــان و تپــه خانلــق و بعضــی از اداب و رســوم مــردم‬ ‫شــیروان زندگــی زرتشــیان در شــیروان را تاییــد می نماید‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه عقدیــه باســتان شناســان؛ موقعیــت ایــن‬ ‫تپــه در محــل تالقــی دو رودخانــه مهــم منطقــه یعنــی‬ ‫رودخانــه اتــرک و چایلــق قــرار داشــت‪ ،‬منابــع سرشــار‬ ‫اب و زمین هــا و مراتــع حاصلخیــز مهــم تریــن عوامــل‬ ‫تشــکیل اســتقرارهای اولیــه در شــیروان بــود‪.‬‬ ‫پــس از پایــان زندگــی غارنشــینی و اســتقرار گروه هــای‬ ‫انســانی در دشـت ها و شــروع اســتقرارهای روســتایی کــه‬ ‫حــدود هشــت هــزار ســال قبــل اتفــاق افتــاد‪ ،‬بخش هایــی‬ ‫ت هــا و جلگــه هــا کــه در کنــار منابــع اب دایمــی و‬ ‫از دشـ ‬ ‫زمین هــای حاصلخیــز کشــاورزی قــرار داشــتند بــه ســرعت‬ ‫توســط نخســتین گروه هــای انســانی مســکونی شــد و‬ ‫اســتقرارهای روستانشــینی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان یکــی از مهــم تریــن مناطقــی کــه توســط‬ ‫گروه های انســانی دوران نوســنگی (هشــت هزار ســال قبل)‬ ‫مــورد اســتقرار قــرار گرفــت‪ ،‬تپــه ارگ نــادری شــیروان بــود‪.‬‬ ‫شــهر شــیروان نیــز تــا پایــان دوران قاجاریــه همچنــان در‬ ‫اطــراف تپــه ارگ نــادری و محصــور در بــرج و بــارو بــوده اســت‬ ‫و پــس از زلزلــه ســال ‪ ۱۳۰۸‬شمســی‪ ،‬ایــن محــدوده بــه‬ ‫کلــی ویــران شــد کــه مــردم ناچــار بــه تــرک ان و اســتقرار در‬ ‫بخش هــای مرکــزی شــهر امــروزی شــیروان شــدند‪.‬‬ ‫پــس از ایــن زلزلــه‪ ،‬اواری از خشــت و گل در اطــراف تپــه‬ ‫باقــی مانــد و بــارو‪ ،‬بــرج هــا و بخــش حاکــم نشــین ان بــه‬ ‫شــدت خســارت دیــد و پــس از توســعه شــهر شــیروان در‬ ‫ســال هــای بعــد‪ ،‬حاشــیه نشــین هــای شــهر شــیروان در‬ ‫اطــراف تپــه مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫از هــزار و ‪ ۳۱۵‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۶۵۵‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده‬ ‫کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان اثــر تاریخــی‪ ۵۴ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر‬ ‫ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول تاریخــی اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

شماره : 774
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

شماره : 773
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

شماره : 772
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

شماره : 771
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

شماره : 770
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

شماره : 769
تاریخ : 1402/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!