روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 396 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 396

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 396

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 396

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 20 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /12‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /05‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪396‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫نیاز سینمای کودک به مهندسی و معماری متفکرانه‬ ‫نیاز ضروری امروز جامعه گسترش‬ ‫وقف های مشارکتی‬ ‫‪3‬‬ ‫بدون شرح‪!...‬‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫با جدیت در رفع نقاط حادثه خیز‬ ‫تمرکز کرده ایم‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ارز مورد نیاز کاالهای اساسی را بانک‬ ‫مرکزی به موقع تامین کند‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت های زندگی‏‬ ‫‪6‬‬ ‫پس لرزه های زندگی کودکان طالق‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫مهندسی راه ها باید مورد توجه ویژه‬ ‫قرار گیرد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش عظیمــی از حــوادث رانندگــی‬ ‫مربــوط بــه عــدم توجــه بــه فرهنــگ ترافیــک‏اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬فرهنــگ ســازی ترافیکــی‬ ‫بایــد بــه عنــوان یــک اولویــت در ســرلوحه کار تمــام دســتگاه هــای درگیــر در حــوزه‬ ‫ترافیــک‏قــرار گیــرد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار‬ ‫«ســعید مطهــری زاده» در همایــش تجلیــل از همیــاران پلیــس بــا گرامــی داشــت‬ ‫‏یــاد و خاطــره شــهدا و تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬خدماتــی کــه‬ ‫امــروز پلیــس در جهــت امــد و شــد بــه مــردم‏ارائــه مــی دهــد بایــد بــا مشــارکت‬ ‫عمومــی باشــد کــه اگــر ایــن مشــارکت وجــود نداشــته باشــد قطعــا ماموریــت هــای‬ ‫پلیــس بــه‏درســتی پیــش نخواهــد رفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنــگ ســازی بــه عنــوان یــک شــاخصه مهــم قلمــداد‬ ‫مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروزه مــردم و جامعــه هــر‏موضوعــی کــه در ارتقــاء کیفــی‬ ‫زندگیشــان تاثیــر گــذار باشــد را بــه خوبــی و بــا اغــوش بــاز مــی پذیرنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬امــروزه در حــوزه فرهنــگ ســازی‬ ‫تمــام دســتگاه هــا خصوصــا مراکــز اموزشــی‪ ،‬‏صــدا و ســیما و از همــه مهمتــر‬ ‫خانــواده‪ ،‬نقــش بســیار زیــادی دارنــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بــی توجهــی بــه ارائــه امــوزش هــا باعــث‬ ‫مــی شــود تــا شــاهد حــوادث زیــادی در حــوزه‏ترافیــک باشــیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نبایــد‬ ‫از نقــش مهــم اموزشــگاه هــای رانندگــی غافــل شــد‪ ،‬ایــن مراکــز بــه عنــوان اولیــن و‬ ‫مهمتریــن‏مرکــز در ارتقــاء فرهنــگ صحیــح رانندگــی هســتند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان ادامــه داد‪ :‬امــروز تمــام تــوان و تــاش پلیــس ایــن اســت‬ ‫کــه فضــای مناســبی را در بحــث خدمــت‏رســانی هرچــه مطلــوب تــر بــه مــردم عزیــز‬ ‫فراهــم نمایــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه حــوزه مهندســی راه هــا و‬ ‫جــاده هــای اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‏مهندســی راه هــا و جــاده ســهم بســزایی در‬ ‫حــوزه ترافیــک و کاهــش تصادفــات دارنــد کــه اگــر بــه ایــن حــوزه توجــه نشــود قطعــا‬ ‫‏حــوادث روز بــه روز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عالئــم هشــدار دهنــده‪ ،‬خــط کشــی هــا و همچنیــن توجــه بــه‬ ‫زیــر ســاخت جــاده هــا در کاهــش حــوادث‏ترافیکــی بســیار مهــم اســت‪ ،‬خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه نیــاز اســت تــا تمــام دســتگاه هــا خصوصــا ســازمان حمــل‬ ‫و نقــل و‏اداره راه بــا جدیــت بیشــتر و جهــادی تــری پــای کار باشــند تــا شــرایط بهتــری‬ ‫بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم فراهــم شــود‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده همچنیــن بــا اشــاره بــه شــعار هفتــه ناجا»پلیــس هوشــمند‬ ‫امنیــت پایــدار» یــاد اور شــد‪ :‬امــروز بــه شــکر خــدا‏و بــا اســتفاده از تــوان داخــل تمــام‬ ‫ماموریت هــا و اقدامــات پلیســی بــه صــورت هوشــمندانه و الکترونیکــی انجام شــده که‬ ‫‏تــداوم ایــن مهــم باعــث ارتقــاء میــزان رضایتمنــدی مــردم را بــه دنبــال دارد‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روزدو شــنبه ‪ 19‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,368,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 112,990,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 117,890,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪60,490,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 35,540,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪396‬‬ ‫بهره برداری بیش از هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬پروژه مصوب سفر‬ ‫رهبری به خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از هــزار و ‪ ۳۰۰‬پــروژه مصــوب‬ ‫ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان تاکنــون‬ ‫بهره بــرداری شــده و اجــرای مابقــی پــروژه هــا در‬ ‫دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حســن پارســی پــور در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای امســال پیگیــری بــرای تامیــن اعتبــار‬ ‫الزم بــرای اتمــام و بهــره بــرداری ‪ ۵۰‬پــروژه در دســتور‬ ‫کار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پــروژه هــا در بخــش بهداشــت و‬ ‫درمــان‪ ،‬سدســازی‪ ،‬ســاخت فضاهــای اموزشــی و‬ ‫ورزشــی و دانــش امــوزی‪ ،‬ســاخت و توســعه مراکــز‬ ‫فرهنگــی و هنــری و حفــظ نظــم و امنیــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫پروژه هــای اغــاز شــده از ردیــف ســفر رهبــر بــه‬ ‫اســتان ‪ ۹۳‬درصــد اســت افــزود‪ :‬اجــرای ســایر پــروژه‬ ‫هــای تامیــن اعتبــار شــده از ردیــف ملــی و اســتانی‬ ‫و تعهــد معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی‬ ‫ســابق هــم بــه طــور میانگیــن ‪ ۶۵‬درصــد پیشــرفت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســفر رهبــر معظم انقالب‬ ‫بــه اســتان کــه در ســال ‪ ۹۱‬انجــام شــد‪ ۱۷ ،‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار عمرانــی و ‪ ۲۳‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت بانکــی مصــوب شــد‪ ،‬ایــن اعتبــارات‬ ‫در قالــب هــزار و ‪ ۶۳۵‬پــروژه و ‪ ۲۲۸‬مصوبــه بــه‬ ‫اســتان ابــاغ شــد کــه بیشــترین پــروژه هــای ایــن‬ ‫ســفر مربــوط بــه کشــاورزی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬منابــع اب‪،‬‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬حمــل و نقــل و عمرانــی شــهری و‬ ‫روســتایی اســت‪.‬‬ ‫پارســی پــور افــزود‪ :‬بــرای اجــرای پــروژه هــا بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت کــه ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات ردیــف ســفر رهبــری و مابقــی از محــل‬ ‫ســایر ردیف هــای پیــش بینــی شــده اســت ‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬مجمــوع تعهــد اعتبــاری اولیــه ردیف‬ ‫ســفر رهبری به اســتان پنج هزار و ‪ ۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫اســت کــه بــر اســاس تاکیــد معظــم لــه بــرای اتمــام‬ ‫پــروژه هــا تاکنــون بیــش از ‪ ۲.۵‬برابــر ای اعتبارات به‬ ‫اســتان اختصــاص یافته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســاخت بیمارســتان‬ ‫‪ ۲۸۵‬تخــت خوابــی امــام حســن(ع) در بجنــورد‪،‬‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۲۱۸‬تخــت خوابــی ایــت اللــه‬ ‫هاشــمی رفســنجانی در شــیروان‪ ،‬توســعه‪ ،‬تکمیــل‬ ‫و تجهیــز بیمارســتان ســپاه در بجنــورد‪ ،‬توســعه‬ ‫انجــام تعمیــرات اساســی و خریــد تجهیــزات مرکــز‬ ‫درمانــی بنــت الهــدی در بجنــورد‪ ،‬کمــک بــه تکمیــل‬ ‫خــط انتقــال ابرســانی شــهر بجنــورد (رینگ شــمالی)‬ ‫کمــک بــه تکمیــل و بهــره بــرداری ســدهای گلــول‪،‬‬ ‫ســومبار‪ ،‬چندیــر و گلمنــدره و ســاخت پســت بــرق‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلــو ولــت بجنــورد و انجــام بــرق رســانی بــه‬ ‫روســتاهای اســتان از جملــه پــروژه هایــی مهمــی‬ ‫اســت کــه در ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان‬ ‫پیگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫وقف متناسب با‬ ‫نیازهای روز‬ ‫بــه گفتــه وی در شــرایط کنونــی وقــف متناســب بــا نیازهــای‬ ‫روز جامعــه مــی توانــد بســیاری از مســائل و مشــکالت پیشــرو‬ ‫را رفــع کنــد‪.‬‬ ‫وی توزیــع بســته هــای معیشــتی‪ ،‬ســاخت مراکــز درمانــی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫خانــه ســالمندان‪ ،‬ترویــج فرهنــگ قرانــی‪ ،‬ســاخت مدرســه‪ ،‬مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬ازدواج جوانــان را از جملــه نیازهــای روز جامعــه‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫سیاســت کلــی ایــن نهــاد ورود در زمینه نیازهای جدید جامعه‬ ‫و انطبــاق ان بــا موضــوع وقف اســت‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا رئیسی _ روانشناس‬ ‫نیاز ضروری امروز‬ ‫جامعه گسترش‬ ‫وقف های مشارکتی‬ ‫و نوظهور‬ ‫فرهنــگ ســازی و مشــاوره بــه واقفــان مــی توانــد‬ ‫موقوفه هــا را بــر اســاس نیازمنــدی هــای نویــن‬ ‫جامعــه اســامی در مســیرهای جدیــد هدایــت و‬ ‫عوایــد ان را بــا اثربخشــی مطلوب تــر بــرای احــاد‬ ‫مــردم و محرومــان نمایــان ســاخته و پویایــی و‬ ‫مانایــی جامعــه را بیــش از پیــش محقــق نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬وقــف یکــی از‬ ‫ســنت های اصیــل دینــی و انســانی و میــراث‬ ‫گرانبهای ائمه اطهار (ع) است و بنا به مستندات‬ ‫تاریخــی اســام‪ ،‬حضــرت محمــد(ص) به صــورت‬ ‫عملــی پایه گــذار ایــن ســنت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وقــف ســنتی حســنه و جــاری و مصــداق نمایــان‬ ‫احســان و نیکــوکاری اســت‪ ،‬واژه وقــف را متــرادف‬ ‫بــا ایســتادن‪ ،‬بــه حالــت ایســتاده مانــدن و ارام‬ ‫گرفتــن مــی داننــد و در اصطــاح فقهــی بــه حبس‬ ‫کــردن مــال‪ ،‬تصــرف نکــردن در ان و بخشــیدن‬ ‫منفعــت هــای ان در راه خیــر اطــاق مــی شــود‪.‬‬ ‫وقــف بــه ‪ ۲‬نــوع انتفاعــی و منفعتــی در جامعــه‬ ‫بــه چشــم مــی خــورد در وقــف انتفاعــی‪ ،‬بنــا و‬ ‫یــا ســاختمانی ماننــد مســجد و حســینیه وقــف و‬ ‫مومنــان و اهالــی جامعــه از ان اســتفاده مــی کننــد‬ ‫امــا در وقــف منفعتــی از درامــد ملــک وقــف شــده‬ ‫ماننــد زمیــن زراعــی یــا چــاه اب بهــره مــی برنــد و بــر‬ ‫پایــه نیــت واقــف ان را بــه مصــرف مــی رســانند‪.‬‬ ‫وقــف اثــر بخــش تریــن ابــزار بــرای پاســخگوی‬ ‫نیــاز محرومــان و نیازمنــدان جامعــه بــه روش‬ ‫کریمانــه و بــی منــت اســت و دســتگیری و کمــک‬ ‫به همنوع را در جایگاه واالی الهی و انســانی به‬ ‫بهتریــن شــکل میســر مــی ســازد‪.‬‬ ‫اوقــاف نهــادی برامــده از ارزش هــای دینــی‬ ‫ماســت کــه بــرای خدمــت عمومــی یا نگه داشــتن‬ ‫اصــل هــر چیــزی و جــاری بــودن ســود ناشــی از ان‬ ‫در مســیر خیــر‪ ،‬نیکــی و رضــای خدا بــه کار می رود‬ ‫تــا منافــع ان در راه تامیــن نیازمندی هــای مــردم و‬ ‫تحقــق عدالــت اجتماعــی مصــرف شــود‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعــات مهــم در حــوزه وقــف توجــه‬ ‫بــه نیازمنــدی و اقتضایــات کنونــی جامعــه اســت‬ ‫یعنــی اینکــه دامنــه فراگیــری وقف به عنــوان یک‬ ‫حکــم فقهــی چنــان گســترده اســت کــه واقفیــن‬ ‫مــی تواننــد بــا پیــش بینــی نیاتــی جدیــد بــر مبنــای‬ ‫نیــاز جامعــه‪ ،‬خیــر بیشــتری از دنیــا و اخــرت را‬ ‫نصیــب خــود کننــد‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر بــه ســبب برخــی مشــکالت‬ ‫و گرفتاریهــا کــه بخشــی از ان بــه تحریــم هــا و‬ ‫فشــارهای ظالمانــه اســتکبار مرتبــط اســت تــوان‬ ‫و بنیــه اقتصــادی دولــت هــا در حمایــت از همــه‬ ‫بخــش هــای کشــور اندکــی کاهــش یافتــه اســت‬ ‫کــه در چنیــن شــرایطی مــی تــوان بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت حکــم فقهــی وقــف‪ ،‬بخــش هــای از‬ ‫جامعــه را زیــر چتــر حمایــت وقــف قــرار داد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بنــدر ترکمــن افزود ‪ :‬جنبــه های جدید‬ ‫وقــف در جامعــه اســامی بیانگــر پویایــی و مانایــی‬ ‫احــکام اســام اســت کــه بایــد ان را جــد گرفــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــد صالــح منصــوری ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مقصــد موقوفــات از گذشــته تــا کنــون یــک‬ ‫مقصــد ثابتــی نبــوده و در زمــان حاضــر هــم‬ ‫موقوفــات بــا نیــات مختلفــی وقــف مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمــک بــه دانــش امــوزان و‬ ‫دانشــجویان بــی بضاعــت بــرای اســتمرار امــوزش‪،‬‬ ‫اســتمداد بــه طــاب در راه فراگیــری علــوم دینــی‪،‬‬ ‫مشــارکت در تامیــن و واگــذاری ملزومــات تحصیلی‬ ‫ماننــد خریــد تبلــت و گوشــی بــرای دانــش امــوزان‬ ‫در دوران کرونــا و حمایــت مالــی از علــوم و‬ ‫پژوهش هــای قرانــی از جملــه ایــن نیــات اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بندرترکمــن ادامــه داد ‪ :‬پیــش‬ ‫بینــی برخــی موقوفــات بــرای ازدواج اســان و‬ ‫خریــد جهیزیــه و یــا دیگــر کمــک هــای مالــی از‬ ‫جملــه مــواردی اســت کــه بنــا بــه نیازهــای جامعــه‬ ‫می تــوان بــه انهــا پرداخــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان درایــن‬ ‫خصــوص گفــت ‪ :‬بــه طــور معمــول احــکام‬ ‫شــرعیه اســام منعطــف و بنــا بــر مقتضیــات و‬ ‫نیــاز زمانــه تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام عباســعلی گرزیــن افــزود‪ :‬دیــن‬ ‫مبیــن اســام بــرای همــه نیازهــای بلنــد مــدت و‬ ‫کوتــاه مــدت مســلمانان برنامــه دارد و مقتضیــات‬ ‫و احتیاجــات زمــان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی وقــف یکــی از پیشــرفته تریــن‬ ‫احــکام شــرعی اســت کــه گســتره فراگیــری و‬ ‫برخــورداری از ایــن اصــل‪ ،‬ان را بــه حکمــی پویــا و‬ ‫بســیار کارامــد بــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت ســوق دادن موقوفــات بــه نیازمندیهــای‬ ‫جدیــد جامعــه‬ ‫گرزیــن تصریــح کــرد ‪ :‬ســوق دادن موقوفــات بــه‬ ‫ســوی نیازمنــدی هــای جدید جامعــه امری بدیعی‬ ‫و بســیار ضــروری اســت ‪ ،‬در زمــان حاضــر و بنــا بــر‬ ‫نیــاز جامعــه ‪ ،‬پســندیده اســت کــه واقفیــن اموال‬ ‫و مســتغالت خــود را در حــوزه علــوم بــه ویــژه‬ ‫علــوم دانــش بنیــان و علــوم قرانــی وقــف کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬از جملــه مــواردی دیگــری کــه‬ ‫مــی شــود بــه ان اشــاره کــرد وقــف در بخــش‬ ‫تحقیقــات و فــن اوری اســت بــه عنــوان مثــال در‬ ‫حالــی کــه جامعــه اســامی در حــوزه تامیــن منابع‬ ‫اب بــا مشــکل روبــرو اســت وقــف امــوال بــرای‬ ‫تحقیقــات جهــت یافتــن روش هــای اثرگــذار برای‬ ‫تامیــن منابــع اب بســیار پرســود اســت‪.‬‬ ‫وقف مال در حوزه علوم هسته ای در گرگان‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان با اشــاره به‬ ‫ثبــت اولیــن وقــف مــال در حــوزه علــوم و صنایــع‬ ‫هســته ای توســط یــک واقــف گرگانــی گفــت‪:‬‬ ‫مومنــان خــوش فکــر و زیــرک همیشــه بــه دنبــال‬ ‫حــل مشــکالت جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مســاعدت هــای صــورت گرفتــه از‬ ‫ســوی واقفیــن در امــر کمــک های مومنانــه در دوران‬ ‫کرونــا و بــه ویــژه اقــام پزشــکی و درمانــی گفــت کــه‬ ‫چنیــن خیــرات و وقــف هایــی تــا ســال هــای ســال در‬ ‫اذهــان مســلمانان مانــدگار خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه گرزیــن بــا همــکاری نهادهــای ترویجــی‬ ‫و تبلیغــی و کمــک رســانه هــا مــی تــوان نگــرش‬ ‫مطلوبتــری در حــوزه وقــف دســت یافــت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه‬ ‫گــرگان بــه مســووالن اوقــاف در ایــن اســتان توصیه‬ ‫کــرد کــه بــرای ترویــج فرهنــگ وقــف بــا هــدف رفــع‬ ‫نیازهــای جامعــه بیشــتر ســرمایه گــذاری کننــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید کاظــم نــور مفیــدی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ایــن ســنت حســنه از دیــدگاه اســام فلســفه‬ ‫بســیار واالیــی دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امــروز ترویــج ایــن‬ ‫ســنت حســنه مــی توانــد بــه صــورت مشــارکتی بوده‬ ‫تــا کمبودهــا بــا ایــن روش ســریعتر مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان بــر تشــکیل‬ ‫هیــات امنــا بــرای وقــف مشــارکتی در اســتان‬ ‫تاکیــد و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــا توجه بــه الگوی‬ ‫مشــارکت مــردم در پشــتیبانی در هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس را داریــم‪ ،‬قابــل اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ترویــج وقــف مشــارکتی بــرای‬ ‫حــل نیازهــای روز جامعــه شــدنی بــوده و راه بــرای‬ ‫مشــارکت مــردم در ایــن صحنــه فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وقف متناسب با نیازهای روز‬ ‫به گفته وی در شــرایط کنونی وقف متناســب با‬ ‫نیازهای روز جامعه می تواند بســیاری از مســائل‬ ‫و مشــکالت پیشــرو را رفع کند‪.‬‬ ‫وی توزیــع بســته هــای معیشــتی‪ ،‬ســاخت مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ،‬ایجــاد خانــه ســالمندان‪ ،‬ترویــج فرهنــگ‬ ‫قرانی‪ ،‬ســاخت مدرســه‪ ،‬مراکز اموزش عالی‪ ،‬ازدواج‬ ‫جوانــان را از جملــه نیازهــای روز جامعــه برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬سیاســت کلــی ایــن نهــاد ورود در‬ ‫زمینــه نیازهــای جدیــد جامعــه و انطبــاق ان بــا‬ ‫موضــوع وقــف اســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم روح اله سلیمانی فرد تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخــاف انچــه کــه در ذهــن بســیاری از مــردم وجــود‬ ‫دارد و گاهــی اوقــات در گفتمــان برخــی از مســووالن‬ ‫مبنــی بــر کاهــش میــزان مشــارکت احــاد جامعــه در‬ ‫زمینــه وقــف مشــاهده می شــود‪ ،‬بایــد تاکیــد کنــم که‬ ‫حــدود ‪ ۷۸‬درصــد موقــوف اســتان پــس از پیــروزی‬ ‫انقــاب بــا نیــات مختلــف ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد‪ ،‬پرداختــن بــه مباحثــی چــون علــوم‬ ‫و فنــون‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬معیشــت‪ ،‬ازادی زندانیــان‬ ‫و فعالیت هــای قرانــی را از جملــه مهمتریــن‬ ‫موضوعــات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه دانســت‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اداره کل بــه دنبــال هدایــت‬ ‫موقوفــات در چنیــن موضوعاتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس همیــن سیاســت‪،‬‬ ‫اقدامــات مشــاوره ای و کارشناسـی های مختلــف در‬ ‫حــال انجــام بــوده تــا بــه ایــن وســیله واقفــان بتواننــد‬ ‫موقوفــات خــود را در زمینــه مســائل و نیازهــای روز‬ ‫جامعــه ماننــد محیــط زیســت‪ ،‬زوج هــای جــوان‪،‬‬ ‫نانــو‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬بیماری هــای مزمــن و ناعــاج وقــف‬ ‫کننــد تــا ایــن ســنت الهــی بتوانــد بــه بهتریــن شــکل‬ ‫ممکــن در جامعــه اثرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی فــرد گفــت ‪ :‬مــردم گلســتان از دیربــاز‬ ‫در دینــداری و نوعدوســتی زبانــزد بــوده و امــروز هــم‬ ‫وقتــی می بیننــد عوایــد موقوفــات در زمینــه نهضــت‬ ‫کمــک مومنانــه و مواســات اثــار مثبــت و ســازنده ای‬ ‫را در جامعــه از خــود برجــای می گــذارد‪ ،‬اســتقبال‬ ‫خــود را در ایــن زمینــه افزایــش داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف گلســتان افــزود ‪ :‬بــه طــور حتــم‬ ‫یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا مشــکل اختــاف‬ ‫طبقاتــی در جامعــه می توانــد موضــوع وقــف باشــد‬ ‫تــا جایــی کــه بــا انجــام ان می تــوان شــاهد پویایــی‬ ‫و احیــای بخــش مهمــی از جامعــه شــد و اگــر ایــن‬ ‫مســاله بــه درســتی صــورت گیــرد‪ ،‬بــا مشــارکت‬ ‫جــدی صاحبــان ســرمایه می تــوان شــاهد رفــع‬ ‫بســیاری از مشــکالت نیــز باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســلیمانی فــرد ‪ ،‬فرهنــگ ســازی‪،‬‬ ‫اطالع رســانی و مشــاوره بــه واقفــان یکــی دیگــر از‬ ‫موضوعاتــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه بیــش از‬ ‫پیــش ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و بــه خصــوص‬ ‫رســانه ها قــرار گیــرد تــا بتوانیــم موقوفه هــا را در‬ ‫مســیرهای بهتــری کــه مــردم و محرومــان جامعــه در‬ ‫ان حــوزه مشــکالت بیشــتری دارنــد‪ ،‬هزینــه کنیــم‪.‬‬ ‫ترویــج اخــاق و فرهنــگ‪ ،‬تولیــد علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫تجهیــز و توســعه مراکــز بهداشــتی درمانــی‪ ،‬دفاتــر‬ ‫مشــاوره‪ ،‬مراکــز تــرک اعتیــاد‪ ،‬تحصیــل‪ ،‬ازدواج و‬ ‫اشــتغال جوانــان‪ ،‬مســکن معلــوالن‪ ،‬حمایــت از‬ ‫کودکان و زنان و ســالمندان‪ ،‬توســعه مراکز ورزشــی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬ســاخت مدرســه و کمــک روســتایی‪،‬‬ ‫ارتقــا مطلوبیــت کالبــدی فضاهــای شــهری ‪،‬‬ ‫ایجــاد نشــاط اجتماعــی‪ ،‬احــداث مراکــز تفریحــی‬ ‫و گردشــگری‪ ،‬خوابــگاه هــا و محــل هــای اســکان‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توســعه کشــاورزی و تولید و بهره وری از‬ ‫جملــه جنبــه هــای وقــف در روز گار کنونی اســت که‬ ‫مــی تــوان بــه حضــور در ایــن عرصــه هــای توســعه‬ ‫جامعــه اســامی را افزایــش داد‪/.‬ایرنــا‬ ‫دکوراسیون پاییزی منزل؛ ‪ ۲۱‬ایده جذاب که پاییز را به خانه تان می اورد‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا بــا گــذر ماه هــا عــوض‬ ‫می شــوند و تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون داخلــی خانــه هــم می توانــد همــگام بــا‬ ‫انهــا عــوض شــود‪ .‬چیــز زیــادی تــا فرارســیدن فصــل پاییــز نمانــده اســت و می توانیــد‬ ‫از همیــن حــاال بــا عوض کــردن دکوراســیون خانــه‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن فصــل زیبــا و‬ ‫دل انگیــز برویــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما ایده هایــی بــرای انجــام ایــن کار خواهیــم داد‪ .‬بــا‬ ‫‪ ۲۱‬ایــده بــرای داشــتن یــک دکوراســیون پاییــزی جــذاب در خانــه‪ ،‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪395‬‬ ‫‪ .۱۵‬ایده دیگری برای تزیین پاییزی اتاق خواب‬ ‫اگر نمی خواهید وقت و هزینه چندان زیادی صرف تغییر دکوراسیون خانه کنید‪،‬‬ ‫می توانید مالفه ای شطرنجی به رنگ های قرمز‪ ،‬نارنجی و طالیی تهیه کنید و ان‬ ‫را روی تختخوابتان بیندازید‪ .‬با این کار‪ ،‬اتاقتان در کمال سادگی‪ ،‬حال وهوای‬ ‫پاییزی پیدا خواهد کرد‪ .‬هرچه رنگ دیوارها و دیگر قسمت های اتاق خواب‬ ‫روشن تر و نزدیک تر به رنگ سفید باشد‪ ،‬جلوه مالفه جدید بهتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬درست کردن تابلوی پاییزی با برگ های پاییزی‬ ‫هنگام فرارسیدن فصل پاییز‪ ،‬برگ های ریخته شده در کوچه و خیابان را جمع‬ ‫کنید و به خانه بیاورید‪ .‬می توانید با انها یک تابلوی زیبا درست کنید‪ .‬یک تکه‬ ‫چوب مستطیل شکل بزرگ تهیه کنید‪ .‬این تکه چوب نقش بوم نقاشی را برای‬ ‫تابلوی شما ایفا می کند‪ .‬روی ان برگ بزرگی بکشید و سپس‪ ،‬برگ هایی را که‬ ‫جمع کرده اید روی شکل تان بچسبانید تا ان را کامال پر کنید‪ .‬می توانید به سلیقه‬ ‫خودتان جایی برای این تابلوی زیبای برگ پیدا کنید؛ مثال روی طاقچه یا جایی‬ ‫روی دیوار‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬استفاده از کاغذهای دیواری مناسب فصل پاییز‬ ‫ایده مناسب دیگر برای داشتن دکوراسیون پاییزی در خانه‪ ،‬استفاده از‬ ‫مناسب این فصل است که حال وهوای پاییزی را در خانه تان‬ ‫کاغذهای دیواری‬ ‫ِ‬ ‫تداعی کنند؛ مثال کاغذ دیواری به طرح الوار داخل تنه درخت یا کاغذهای دیواری‬ ‫طرح چوب انتخاب های مناسبی هستند‪.‬‬ ‫البته یادتان باشد که در این صورت‪ ،‬باید دکوراسیون داخلی خانه را متناسب‬ ‫با کاغذ دیواری جدید طراحی کنید و بچینید؛ مثال در کنار این کاغذ دیواری‪،‬‬ ‫استفاده از مبل های چرمی به رنگ قهوه ای روشن انتخاب مناسبی خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین برای انکه تضاد رنگ موردنظر را ایجاد کنید و فضای خانه خیلی‬ ‫یکدست و دلگیر نشود‪ ،‬می توانید از وسایل و اشیای تزیینی به رنگ های روشن‬ ‫استفاده کنید (گلدان های بزرگ سفید یا ابی اسمانی و چیزهای دیگری نظیر‬ ‫اینها)‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باما همراه باشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫تپــه ارگ نــادری شهرســتان شــیروان خراســان شــمالی مربــوط بــه هــزاره پنجــم قبــل از میــاد اســت امــا‬ ‫هــم اکنــون بــه جوالنــگاه معتــادان تبدیــل شــده کــه انهــا بــا کنــده کاری‪ ،‬حفــر تونــل و پســتوهای تــو در تــو‬ ‫موجــب خســارت بــه ایــن اثــر تاریخــی بــا ارزش شــده انــد‪.‬‬ ‫ارگ نــادری؛ تپــه ای در قســمت جنوبــی شــهر شــیروان خراســان شــمالی اســت کــه شــکوه ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫هــزاره پنجــم قبــل از میــاد طــوری در دل ایــن شــهر خودنمایــی مــی کنــد کــه ناخــوداگاه نــگاه هــر رهگــذری‬ ‫را بــه ســمت خــود جلــب مــی کنــد‪.‬‬ ‫میراث پنج هزار‬ ‫ساله؛ جوالنگاه‬ ‫معتادان شیروان‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪396‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫مزایای ریمپ ایسیو خودرو‬ ‫فرهنگ بومی همیشه نجات‬ ‫بخش بوده‬ ‫از دیگــر مزایــای ریمــپ ایســیو خــودرو برداشــتن کوپ ســرگاز‬ ‫یــا تاخیــر دریچــه گاز مــی باشــد کــه بســیاری از مشــتریان‬ ‫شــکایت دارنــد کــه چــرا وقتــی گاز مــی دهنــد گشــتاور الزم‬ ‫بــه خــودرو وارد نمــی شــود یــا اینکــه بــا تاخیــر وارد مــی شــود‬ ‫و تاخیــر دریچــه گاز در هنــگام ســبقت در جــاده هــای دو‬ ‫طــرف و هنــگام ســر باالیــی نیــز بســیار ازار دهنــده اســت ‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه در جــاده ای دو طــرف هســتید ماننــد‬ ‫فرهنــگ بومــی همیشــه نجــات بخــش بــوده و هســت در‬ ‫همــه دوران بازگشــت بــه ریشــه هــای بومــی بســیاری از‬ ‫معادلــه هــا را بهــم ریختــه و کســب ابــرو کــرده اســت و‬ ‫ادبیــات در فرهنــگ بومــی بســیار غنــی اســت از اینــرو حتــی‬ ‫اگــر اثــار ســینمایی تولیــد شــده بــه لحــاظ فنــی و ســاختاری‬ ‫ضعیــف عمــل کردنــد امــا قصــه هــای بومــی اثــر مثبــت خــود‬ ‫را در همــه طیــف هــا ثابــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫نیاز سینمای کودک‬ ‫به مهندسی و معماری‬ ‫متفکرانه‬ ‫ســینمای کــودک و نوجــوان بــا فیلــم هــای‬ ‫سرنوشت ساز و جهان شمول اثرگذاری عمیقی‬ ‫در تعلیــم‪ ،‬تربیــت و انتقــال فرهنــگ بــه اینــده‬ ‫ســازان کشــور دارد کــه بــه گفتــه کارشناســان رفع‬ ‫چالشــهای متعــدد فــراروی اکنــون ایــن ســینما به‬ ‫مشــارکت و حمایــت ویــژه و مهمتــر بــه مهندســی‬ ‫و معمــاری متفکرانــه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اگرچــه ســینمای‬ ‫کــودک و نوجــوان در دهــه هــای اخیــر بــه دلیــل‬ ‫برخــی حواشــی از دوران طالیــی خــود دور شــده‬ ‫امــا بــا برنامــه ریــزی و همــکاری ســایر دســتگاه ها‬ ‫از جملــه امــوزش و پــرورش روح تازه بر ســینمای‬ ‫کــودک و نوجــوان دمیــده مــی شــود و مــی توانیــم‬ ‫شــاهد اوج و بازگشــت دوران طالیــی ســینمای‬ ‫کــودک بــرای تاثیرگــذاری تعلیــم‪ ،‬تربیت و انتقال‬ ‫فرهنــگ بــه اینــده ســازان مملکــت باشــیم‪.‬‬ ‫ســینمای کــوک و نوجــوان بــا قدمتــی بیــش‬ ‫از نیــم قــرن بــا فیلــم هایــی کــه کارگردانــان‬ ‫مشــهور ســینما ان هــا را هدایــت مــی کردنــد از‬ ‫جملــه «پشــتی مدرســه عــدل افــاق» داریــوش‬ ‫مهرجویــی‪« ،‬رســول پســر ابوالقاســم» داریــوش‬ ‫فرهنــگ‪« ،‬حصــار» و «مترســک» حســن‬ ‫محمــدزاده‪« ،‬دونــده» امیــر نــادری‪« ،‬شــهر‬ ‫موشــها» کار مشــترک محمدعلــی طالبــی و‬ ‫مرضیــه برومنــد‪« ،‬باشــو غریبــه کوچــک» بهــرام‬ ‫بیضایــی و «خانــه دوســت کجاســت؟» عبــاس‬ ‫کیارســتمی کــه در میادیــن ملــی و بیــن المللــی‬ ‫دوران طالیــی را بــرای ســینمای کــودک و نوجــوان‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ ۶۰‬رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫صاحبنظــران امــر از جمله نبود ســوپر اســتارهایی‬ ‫از جنــس کــودک و نوجــوان‪ ،‬توســعه رســانه ها و‬ ‫شــبکه های مجــازی‪ ،‬عــدم اختصــاص ســانس های‬ ‫اختصاصــی بــه فیلم هــای کــودک و نوجــوان‪،‬‬ ‫محدودیــت ســالن های ســینما‪ ،‬حمایــت نکــردن‬ ‫از فیلم هــای کــودک و نوجــوان و نبــود همــکاری‬ ‫بین بخشــی نهادهای متولی ســینما‪ ،‬ســینماداران‬ ‫و امــوزش و پــرورش موجــب شــده تا ســینمای این‬ ‫قشــر اســتقبال چندانی در مناطق مختلف کشــور‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن عــده اکــران عمومــی در سراســر روســتاها و‬ ‫شــهرهای کشــور‪،‬خلق سوپراســتارهایی همســن‬ ‫خــود کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬فیلــم نامه هــای‬ ‫منســجم‪ ،‬تداوم در برگزاری جشــنواره ها ‪ ،‬حمایت‬ ‫نهادهــای متولــی‪ ،‬ســازمان و دســتگاه ها و امــوزش‬ ‫و پــرورش را بــرای احیــای دوران طالیــی فیلــم هــای‬ ‫ســینمای کــودک و نوجــوان ضــروری مــی داننــد‪.‬‬ ‫رغبتــی بــرای ســاخت فیلــم کــودک و نوجــوان‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫بازیگــر ســینما بــا ســابقه ســینمای کــودک و‬ ‫نوجــوان بــازی در همیــن ارتبــاط گفــت‪ :‬وقتــی‬ ‫مــروری بــر ســینمای کــودک و نوجوان دهــه ‪۱۳۶۰‬‬ ‫و ‪ ۱۳۷۰‬مــی کنیــم نویســندگان و کارگردانــان‬ ‫صاحــب نــام ســینمای ایــران اثــار ارزشــمندی در‬ ‫ایــن ســینما دارنــد و بطــور مســتمر و جــدی از‬ ‫ســینمای کــودک و نوجــوان ان دوران حمایــت‬ ‫مــی شــد و افتخــارات و جوایــز جهانی ان اعتباری‬ ‫بــرای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــود‬ ‫چنانکــه افتخــارات ایــن بخــش ســینما بــر تــارک‬ ‫ســینمای جهــان مــی درخشــد‪.‬‬ ‫احمدرضا اســعدی در حاشــیه برگزاری جشنواره‬ ‫بیــن المللــی ســینمای کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫گــرگان اظهارداشــت‪ :‬در زمــان حاضــر رغبتــی بــه‬ ‫ســاخت فیلــم بــرای کــودک و نوجــوان وجــود‬ ‫نــدارد زیــرا متاســفانه مســئوالن نســبتی بــا‬ ‫نویســندگان و کارگردانــان دانــا و توانــای ســینمای‬ ‫کــودک و نوجــوان ندارنــد‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر گرگانــی تصریــح کــرد‪ :‬امیــدوارم بــا‬ ‫کــودکان و نوجوانــان رشــد کنیــم و بطــور مســتمر‬ ‫کارگاه های اموزشــی رفتار شایســته با این قشــر‬ ‫اینــده ســاز برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫نقــش برجســته ســینمای کــودک در فرهنــگ‬ ‫ســازی نســل اینــده‬ ‫اســعدی افــزود‪ :‬فرهنــگ در ســاحت شــادی‬ ‫جســم و جــان بــه تعالــی مــی رســد و جامعــه‬ ‫کنونــی مــا از ایــن نعمــت الهــی انســانی محــروم‬ ‫اســت پــر واضــح اســت کــه فرزنــدان مــا در خانــه‬ ‫شــاد نیســتند کــه رونــق بخــش خانــه باشــند و‬ ‫ســینمای کــودک و نوجــوان در فرهنــگ ســازی‬ ‫ایــن نســل اینــده نقــش برجســته ای دارد‪.‬‬ ‫حمایت ها کافی نیست‬ ‫کارگــردان و مســتند ســاز ســینما و تلویزیــون‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬در زمــان حاضــر ســینمای کــودک از‬ ‫ســوی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان‬ ‫بــا مشــارکت بنیــاد فارابــی حمایــت می شــود ولی‬ ‫خیلــی صریــح و روشــن مــی تــوان مطــرح کــرد که‬ ‫ایــن حمایــت کافــی نیســت‪.‬‬ ‫محمدحســین صفــری اظهارداشــت‪ :‬امــروز‬ ‫ســینمای کــودک حتــی در رســانه ملــی جایــگاه‬ ‫در خــور و شایســته ای نــدارد و اگــر جشــنواره‬ ‫فیلم هــای کــودکان نبــود ســینمای کــودک هــم‬ ‫بــه طــور کامــل از بیــن مــی رفــت‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون نبــود‬ ‫حمایت هــای درســت و روشــنگرانه بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی‪ ،‬انبــوه تولیــدات در‬ ‫دســترس کمپانی هــای بــزرگ در دنیــا‪ ،‬نبــود‬ ‫امکانــات تکنیکــی و فنــی در نهادهــای دولتــی‬ ‫بــرای حمایــت‪ ،‬ســپردن ایــن ســینما بــه بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬کارامــد نبــودن قصــه هــا‪ ،‬اعمــال‬ ‫سلیقه های غلط‪ ،‬رویکرد بیمارگونه فیلمسازان‬ ‫جــوان بــه تولیداتــی مشــابه از نظــر قصــه و‬ ‫ســاختار چــه در اثــار ســینمایی چــه در حــوزه‬ ‫فیلــم کوتــاه‪ ،‬اعمــال ســلیقه در جشــنواره های‬ ‫موضوعــی از جملــه کــودکان و تیــم گرایــی مفــرط‬ ‫مدیــران فرهنگــی بــدون توجــه بــه ســوابق و‬ ‫تخصــص افــراد از جملــه چالش هــای فــراروی‬ ‫ایــن بخــش برشــمرد‪.‬‬ ‫صفــری ادامــه داد‪ :‬بایــد بپذیریــم راهکارهــای‬ ‫فراوانــی بــرای بهبــود ســاختار تولیــدات در‬ ‫ســینمای کــودک وجــود دارد کــه گاهــی بــه‬ ‫صــورت مقطعــی‪ ،‬کوتــاه مــدت و مســکن وار‬ ‫برخــی ازمدیــران فرهنگــی بــه انهــا توجهــی هــر‬ ‫چنــد انــدک داشــته انــد کــه در ایــن بخــش عــاوه‬ ‫بــر حمایــت مالــی بایــد ســخت گیــری هــای اداری‬ ‫و ضوابــط تولیــد تســهیل شــوند‪.‬‬ ‫ایــن گارگــردان و مستندســاز گلســتانی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫جلســات تصویب فیلمنامه اش را بهبود بخشــد‬ ‫و در ایــن شــوراها بــه طــور ثابــت از ادم هایــی‬ ‫بــا تفکــر و دیــدگاه خــاص اســتفاده نشــود چــون‬ ‫ســینمای کــودک بــه لحــاظ فرهنگــی نیــاز بــه‬ ‫تعامــل‪ ،‬تســامح و انعطــاف دارد‪.‬‬ ‫لزوم همکاریهای مشترک‬ ‫صفــری اظهارداشــت‪ :‬همــکاری هــای مشــترک‬ ‫بیــن کانــون‪ ،‬رســانه ملــی‪ ،‬خانه ســینما‪ ،‬اموزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬بنیــاد فارابــی یــا ســازمان ســینمایی‬ ‫کشــور در راســتای ارتقــای ایــن نــوع از ســینما‬ ‫کــه بســیار پراهمیــت تــر از ســینمای بدنــه اســت‬ ‫می توانــد بــه شــرط تــداوم نجــات بخــش باشــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد وی ســینمای کــودک محــل ارایــه‬ ‫مانیفســت هــای ادم بزرگهــا نیســت و دل‬ ‫مشــغولی ادم بــزرگ هــا نبایــد وارد قصــه هــای‬ ‫کــودکان شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نقــش ســینما در فرهنــگ ســازی‬ ‫امــری بدیهــی ســت امــا اینکــه نســل اینــده بتواند‬ ‫از ایــن ســینما تاثیــر بپذیــرد یــا نــه کار دشــواری‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــور عمــوم کــودکان امــروز بواســطه‬ ‫وجــود امکانــات فــراوان در دســترس مــی تواننــد‬ ‫بــه تولیــد قصــه و فیلــم یــا نمایــش دامــن بزننــد‪.‬‬ ‫ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون گفــت‪ :‬بایســتی‬ ‫بپذیریــم کــه زبــان گفت و گو بــا مخاطبان کودک‬ ‫و نوجــوان در جهــان امــروز بســیار متفــاوت‪،‬‬ ‫پیچیــده و دشــوار شــده اســت و بــه مهندســی یــا‬ ‫معماری متفکرانه ای نیاز دارد از اینرو فیلمســاز‬ ‫حــوزه کــودک امــروز بایــد فیلســوف‪ ،‬روانشــناس‪،‬‬ ‫جامعــه شــناس‪ ،‬معلــم‪ ،‬اندیشــمند‪ ،‬قابــل‬ ‫انعطــاف و بــه معنــای واقعــی کلمــه هنرمنــد و به‬ ‫دور از کپــی کاری بــدون دانــش باشــد‪.‬‬ ‫صفــری اظهارداشــت‪:‬فرهنگ بومــی همیشــه‬ ‫نجــات بخــش بــوده و هســت در همــه دوران‬ ‫بازگشــت بــه ریشــه هــای بومــی بســیاری از‬ ‫معادلــه هــا را بهــم ریختــه و کســب ابــرو کــرده‬ ‫اســت و ادبیــات در فرهنــگ بومــی بســیار غنــی‬ ‫اســت از اینــرو حتــی اگــر اثــار ســینمایی تولیــد‬ ‫شــده بــه لحــاظ فنــی و ســاختاری ضعیــف عمــل‬ ‫کردنــد امــا قصــه هــای بومــی اثر مثبت خــود را در‬ ‫همــه طیــف هــا ثابــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از انجایــی کــه مــا مــردم ایــران‬ ‫اهــل قصــه هــای هــزار و یــک شــبی هســتیم و به‬ ‫لحــاظ روانشــناختی مــردم ســرزمین های شــرقی‬ ‫بویــژه ایــران درونگــرا هســتند قصــه هــای بومــی‬ ‫خویشــاوندی بســیار زیــادی بــا جنــس مــا دارنــد‬ ‫و در میــان بلبشــوی تکنولــوژی و دنیــای مجــازی‬ ‫بازگشــت بــه جهــان افســانه هــا‪ ،‬متــل هــا‪،‬‬ ‫قصه هــا‪ ،‬حکایــات نیــاز مــا را مرتفــع مــی ســازد‬ ‫و اگــر بــا روایــت درســت‪ ،‬درام قــوی و تکنیــک‬ ‫مســتحکم بــا الیــه هــای بینامتنــی تاثیرگــذار و‬ ‫پرمفهومــی همــراه باشــد حتــی مخاطــب جهانی‬ ‫را همــراه خواهــد ســاخت منتهی رســیدن به این‬ ‫ســاحت از اندیشــه‪ ،‬هنرمنــدان اندیشــمندی را‬ ‫هــم مــی طلبــد هنرمندانــی کــه بیشــتر دغدغـه ی‬ ‫فرهنگــی و هنــری دارنــد بــه دور از تجــارت در‬ ‫جشــنواره هــای جهانــی دارنــد‪.‬‬ ‫سینمای کودک و نوجوانان عقب ماند‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬پــس از پیــروزی انقالب به خصوص‬ ‫از نیمــه دوم دهــه ‪ ۶۰‬توجــه جــدی به حوزه کودک‬ ‫و نوجــوان شــد و مــا شــاهد تحــول وشــکوفایی‬ ‫فیلــم هــای ســینمایی کــودکان و نوحوانــان بودیــم‬ ‫کــه ایــن ســفر جادویــی مخاطبــان میلیونی داشــت‬ ‫و ســینما از تلویزیــون جلوتــر افتــاد‪.‬‬ ‫مهدی صاحبدل در این خصوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بــا ورود اینترنــت‪ ،‬افزایــش شــبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫افزایــش بــازی هــای کامپیوتــری و انالیــن و‬ ‫رســانه های دیجیتــال‪ ،‬تلویزیــون و ســینما تــوان‬ ‫رقابــت بــا ایــن رســانه هــای جدیــد را نداشــتند و‬ ‫در بــه روز رســانی خــود در فضــای رقابتــی عقــب‬ ‫ماندنــد و از دوران طالیــی فاصلــه جــدی گرفتنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارگــردان جــوان گلســتانی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫چالــش جــدی در ســینمای کــودک و نوجــوان ایــران‬ ‫عــدم تــوان جــذب مخاطــب اســت در حالــی کــه در‬ ‫ســال ‪ ۶۸‬گلنــار‪ ،‬ســال ‪ ۶۹‬دزد عروسـک ها و ســال‬ ‫‪ ۷۳‬کاله قرمــزی و پســر خالــه پرفروش تریــن فیلم‬ ‫هــای ســینمای ایــران بودنــد کــه نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه در ان دهــه فیلــم هایــی ســاخته‪ ،‬اکــران و مورد‬ ‫پذیــرش عمومــی قــرار مــی گرفتنــد ولــی دیگــر ان‬ ‫دوران را سالهاســت کــه نداریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در گذشــته توجــه بــه عنصــر تخیــل‬ ‫موضــوع مهمــی در فیلــم هــای موفــق ســینمای‬ ‫کــودک و نوجــوان بــود کــه در زمــان حاضــر در‬ ‫فیلم هــای موفــق ســینمای خارجــی هــم خیلــی‬ ‫بــه فضــای تخیلــی و فانتــزی توجــه جــدی دارنــد‬ ‫کــه البتــه فیلــم هــای مــا از ایــن فضــا تــا حــدودی‬ ‫دور شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه فیلــم هــای ســینمایی‬ ‫کوتــاه هــر ســاله فیلــم هایــی بــرای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان ســاخته مــی شــود چنانچــه بــا حمایــت‬ ‫دولت پکیج هایی از این فیلم ها در تلویزیون‪،‬‬ ‫پلتفرم هــای انالیــن‪ ،‬شــبکه توزیــع نمایــش‬ ‫خانگــی و مــدارس توزیــع و پخــش شــود تاثیــری‬ ‫چشــمگیری در توســعه و تولید فیلم های موفق‬ ‫ســینمایی بــرای رده هــای ســنی کــودک و نوجوان‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش مهمتربــن‬ ‫نقــش حمایتــی را در اشــنایی بیشــتر بچــه هــا بــا‬ ‫مدیــوم ســینما و تولیــدات داخلــی بــا پخــش و‬ ‫اکــران ایــن فیلــم هــا بــه شــکل وســیع در روســتاها‬ ‫وشهرســتانهــایکشــورمــیتوانــدداشــتهباشــد‪.‬‬ ‫صاحبــدل اظهارداشــت‪ :‬امــوزش و پــرورش بــا‬ ‫انعقــاد تفاهــم نامــه هایــی مــی توانــد امــکان‬ ‫اکــران فیلــم هــای ســینمایی را در مــدارس‬ ‫سراســر کشــور فراهــم کنــد کــه اقــدام مهمــی‬ ‫بــرای نشــر تعلیــم‪ ،‬تربیــت و فرهنگســازی بــرای‬ ‫ایــن نســل اســت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شــکل روایی تولیدات ســینمایی‬ ‫کــودک و نوجــوان جهــان بــا گســترش رســانه هــا و‬ ‫دسترســی کــودکان بــه محتوای تصویــری تغییراتی‬ ‫کــرده کــه لزومــا یکطرفــه و پیــام دهنــده نیســتند‬ ‫بلکــه خالقیــت کــودکان را درگیــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــودکان و نوجوانــان امــروز در‬ ‫حقیقــت تنهــا مصــرف کننــده نیســتند و بــا در‬ ‫اختیــار داشــتن تلفــن همــراه و دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت بــه نوعــی تولیــد کننــده محتــوا شــدند و‬ ‫بــه یقیــن نیازهایشــان‪ ،‬عالیقشــان و تقاضایــی که‬ ‫دارنــد خیلــی متفــاوت تــر از مخاطبــی اســت کــه در‬ ‫دهــه هــای گذشــته زندگــی مــی کردنــد و توجــه و‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای انــان مــی توانــد باعــث تولیــد و‬ ‫افزایــش مخاطبــان کــودکان و نوجــوان شــود‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ســینمای کــودک و نوجــوان در امــوزش و‬ ‫ارتقــای ســطح فرهنگــی جامعــه نقــش موثــری‬ ‫دارد کــه بــا ســاخت فیلــم هــای اثرگــذار تربیتــی و‬ ‫تبلیغــات مناســب و همــکاری بیــن بخشــی بــرای‬ ‫اکــران مناســب مــی تواننــد بــار دیگــر مخاطبــان‬ ‫امــروز کــودک و نوجــوان را جــذب کننــد‪.‬‬ ‫صاحبــدل اضافــه کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش‬ ‫بــرای مقابلــه بــا اســیب هــای انبــوه رســانه هــای‬ ‫مجــازی کــه اینــده ســازان مملکــت بــا ان مواجــه‬ ‫هســتند بــا کمــک رســانه ای دیــداری همچــون‬ ‫ســینمای کــودک و نوجــوان مــی توانــد فرهنگــی‬ ‫کــه مختــص ایرانیــان اســت بــرای انهــا نهادینــه‬ ‫کنــد کــه از خودبیگانگــی فرهنگــی بــه یقیــن‬ ‫جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬گاهــی برخــی فیلــم هــای‬ ‫جهــان شــمول و اثرگــذار در اندیشــه هــای افــراد‪،‬‬ ‫سرنوشــت انســان هــا را تغییــر مــی دهــد و نهــاد‬ ‫متولــی همچــون امــوزش و پــرورش مــی توانــد‬ ‫از ایــن ابــزار بــرای تولیــد فکــر و انتقــال محتــوای‬ ‫فرهنگــی درســت بــه نســل اینــده اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫الگوهای داخلی برای کودکان مبنا شود‬ ‫خامســی یــاداور شــد‪ :‬جــای تاســف دارد‬ ‫اشــخاص زیــادی ســال هــا روی شــخصیت‬ ‫دارا و ســارا بــرای الگوســازی در بیــن کــودکان‬ ‫و نوجوانــان کار کردنــد کــه ایــن شــخصیت‬ ‫یــک الگــو بــرای کــودک و نوجــوان مــا شــود کــه‬ ‫متاســفانه بــا بــی تدبیــری مــی بینیــم چقــدر‬ ‫راحــت بچــه هــای مــا جــذب کاراکترهایــی از‬ ‫کشــورهای خارجــی از جملــه دختــر کفــش‬ ‫دوزکــی‪ ،‬الســا و انــا شــدند‪/.‬ایرنا‬ ‫جــاده چالــوس و در هنــگام پیــچ وسوســه شــدید و ناگهــان‬ ‫ســبقت گرفتیــد ‪ .‬بــر اثــر تاخیــر دریچــه گاز ‪ ،‬احتمــال تصادف‬ ‫خــودروی شــما بســیار بــاال مــی باشــد و حتــی مــرگ شــاید‪.‬‬ ‫ برداشــتن تاخیر دریچه گاز در این شــرایط بســیار خاص‪ ،‬و‬‫شــرایط بحرانی بســیار کار مورد قبولی می باشــد ‪ .‬در هنگام‬ ‫ســرباالیی نیــز شــرایط بــه همیــن مقــدار بحرانــی اســت ‪ ،‬اگــر‬ ‫ماشــینی ماننــد ایکــس ‪ 33‬کــه زیــاد قــوی نمــی باشــد و هــم‬ ‫چنین کپ ســر گاز نیز دارد در هنگام باال رفتن از ســرباالیی‬ ‫‪ ،‬ماشــین خامــوش شــود یــا کار نکنــد و اگــر در ایــن حالــت‬ ‫مثــا یــک خانــوم پشــت فرمــان باشــد ممکــن اســت هــول‬ ‫شــود و همیــن باعــث ایجــاد حــوادث خطرناکــی شــود ‪.‬‬ ‫نکات فنی کاربردی‬ ‫ استپ موتور چهار وظیفه مهم دارد ‪:‬‬‫‪ -۱‬روشن نگه داشتن خودرو در حال دور ارام‬ ‫‪ -۲‬در هنــگام کولــر روشــن بــا افزایــش مقــداری گاز از‬ ‫افــت قــدرت موتــور جلوگیــری بــه عمــل مــی اورد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نقش ساسات را در خودرو دارد‬ ‫‪ -۴‬حفظ تعادل دور موتور در صورت استفاده از لوازم برقی‬ ‫ اگــر اســتپ موتــور خــراب شــود بــه طــور خالصــه بــا چهــار‬‫حالــت مواجــه مــی شــویم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دور باالی موتور بعد از روشن شدن‬ ‫‪ -۲‬خامــوش شــدن خــودرو در هنــگام رهــا کــردن ناگهانــی‬ ‫پدال گاز‬ ‫‪ - ۳‬کاهش دور موتور در هنگام کولر روشن‬ ‫‪ -۴‬عدم پایداری دور موتور ‪.‬‬ ‫ در نهایت خرابی ان باید توسط دیاگ تایید شود‪.‬‬‫ استپ موتور روی هوزینگ دریچه هوا قرار دارد‪.‬‬‫ اســتپر موتــور یــک موتــور الکتریکــی اســت هیــچ گاه ان‬‫را بــا حــال هایــی ماننــد بنزیــن تمیــز نکنیــد حتــی اجــازه‬ ‫ایــن کار را بــه مکانیــک ندهیــد‪.‬‬ ‫ از شستشوی بی دلیل استپر موتور پرهیز کنید‪.‬‬‫ توصیه های فنی و ایمنی در کار‬ ‫‪ -۱‬هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬ ‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬و از همــه مهمتــر خطــر پاشــیدن اب بــا دمــای بــاالی‬ ‫‪ ۸۰‬درجــه ســانتی گــراد‪ ،‬و ســوختگی شــدید‪ ،‬از ناحیــه‬ ‫دســت و صــورت‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪(.‬اول خــودرو را بــا اســتفاده از اب خنــک‬ ‫کــرده‪ ،‬و ســپس خامــوش کنیــد و در هــر دو دقیقــه یــک‬ ‫نیــش اســتارت‪ ،‬بصورتیکــه خــودرو روشــن نشــود‪،‬جهت‬ ‫جابجایــی پیســتون در ســیلندر‪ ,‬بزنیــد‪ ,‬تــا زمانیکــه موتــور‬ ‫خــودرو خنــک شــود‪) ,‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد قفــل مرکــزی و دزدگیــر اطمینــان داشــته باشــید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در صورت‬‫بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهای امــدادی تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ المــپ یــک کنتاکــت و دو کنتاکــت را همــراه داشــته‬‫باشــید‪.‬‬ ‫ از عملکــرد سیســتم ترمــز و ترمزدســتی اطمینــان داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ زاپـــــاس‪ ،‬اچارچــرخ‪ ،‬جــک و مثلــث خطــر را همــراه‬‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر‬‫خــودرو و چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائیــد‪.‬‬ ‫همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمائید‪.‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب‪ ،‬عایق بندی کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪396‬‬ ‫با جدیت در رفع نقاط حادثه‬ ‫خیز تمرکز کرده ایم‏‬ ‫فرا گیری نشاط فرهنگی‬ ‫و هنری با واکسیناسیون‬ ‫عمومی در کشور‬ ‫مدیــرکل اداره راهــداری اســتان بــا بیــان اینکــه امــروز ضریــب‬ ‫ایمنــی راه هــا و جــاده هــای اســتان بــه نســبت ســال گذشــته‬ ‫از ‪20‬‏بــه ‪ 40‬رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اقداماتــی کــه امــروز بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار قــرار گرفتــه انتظــار مــی رود تــا ایــن رقــم‬ ‫در اینــده‏نزدیــک بــه ‪ 60‬برســد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬مهنــدس «جعفــر شــهامت» امــروز در مراســم‬ ‫تجلیــل از فرهنگیــاران ترافیــک بــا گرامــی‏داشــت یــاد و خاطــره‬ ‫شــهدای عرصــه نظــم و امنیــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ســطح اســتان‬ ‫‪ 96‬نقطــه حادثــه خیــز وجــود دارد کــه بــا‏تــاش صــورت گرفتــه‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬امیــد ‪ ,‬نشــاط‬ ‫فرهنگــی و هنــری بــا تکمیــل واکسیناســیون عمومــی در‬ ‫ســطح کشــور را فــرا می گیــرد‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی‪ ،‬در حاشــیه برگــزاری اختتامیه‬ ‫جشــنواری سراســری نمایــش کــودک باغچــه بــان در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تــدوام‬ ‫واکسیناســیون عمومــی در ســطح کشــور امیــد اســت‬ ‫فضــای فعالیــت هــای عــادی فرهنــگ و هنــر بــه زودی در‬ ‫ســطح کشــور از ســرگرفته شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتور رییــس جمهــوری بــرای‬ ‫حمایــت از اهالــی حــوزه فرهنــگ و هنر‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در ایــن راســتا اقدامــات الزم انجــام شــده و مهمتریــن‬ ‫کار در ایــن عرصــه فراهــم کــردن زمینه هــای برگــزاری‬ ‫جشــنواره هــای فجــر امســال بــا حضــور مــردم اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫راســتا برنامه ریزی هــای الزم انجــام شــده تــا در ایــن‬ ‫جشــنواره ها بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی‬ ‫مــردم بتواننــد بعــد از ‪ ۲‬ســال حضــور یابنــد و‬ ‫جشــنواره ها بــه صــورت معمولــی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی‪ ،‬بــا اشــاره بــه موافقــت رییــس جمهــوری‬ ‫بــرای ارایــه بســته حمایتــی بــه اهالــی فرهنــگ و هنــر‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬رییــس جمهــوری در شــهریور مــاه امســال‬ ‫موافقــت خــود را بــرای ارایــه بســته حمایتــی بــه اهالــی‬ ‫ایــن حــوزه اعــام کــرده اســت کــه تــاش مــی شــود بــه‬ ‫زودی پــس از تخصیــص بودجــه ان از ســوی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه ایــن بســته در اختیــار جامعــه فرهنگــی‬ ‫و هنــری کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بســته حمایتــی اصحــاب فرهنــگ و هنــر کــه ‪۲۱‬‬ ‫شــهریور امســال در جلســه هیئــت دولــت تصویــب‬ ‫شــده شــامل تســهیالت کــم ســود و در برخــی مــوارد‬ ‫بالعــوض اســت کــه از ســوی صنــدوق اعتبــاری هنــر به‬ ‫هنرمنــدان تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫اختتامیــه جشــنواره سراســری نمایــش کــودک‬ ‫باغچــه بــان در کاروانســرای یــام شهرســتان مرنــد بــا‬ ‫حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار و از‬ ‫برگزیده هــا تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫اکران ‪ 10‬فیلم کوتاه در روز اخر‬ ‫جشنواره ‪ 34‬کودک و نوجوان‬ ‫درگرگان‬ ‫رییــس گــروه ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫گلستان‪ :‬اکران ‪ 10‬فیلم کوتاه جایگزین فیلم«ترانه های پدرانه»‬ ‫در روز اخــر ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم هــای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در اســتان گلســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬مریم رحمانی پور ضمن اشــاره‬ ‫بــه اســتقبال خــوب از ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلم هــای کودکان‬ ‫و نوجوانــان در اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تصمیــم ســتاد مرکــزی‬ ‫جشــنواره‪ ،‬فیلــم «ترانــه هــای پدرانــه» در روز ســه شــنبه ‪ 20‬مهــر ماه‬ ‫در پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد اکــران نمــی شــود و بجــای ان ‪9‬‬ ‫فیلــم کوتــاه حاضــر در ایــن رویــداد بیــن المللــی اکــران خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره ایــن ‪ 10‬فیلــم کوتــاه‪ ،‬گفــت‪ :‬فیلــم هــای ای دی‬ ‫(پویانمایــی کوتــاه)‪ ،‬دوچرخــه بــاز (کوتــاه داســتانی)‪ ،‬بادهــای‬ ‫پاییزی‪،‬بادهای بهاری و دو کبوتر (پویانمایی کوتاه)‪ ،‬ستارگان زیر‬ ‫بــاران (پویانمایــی کوتــاه)‪ ،‬بــرای بار دوم (کوتاه داســتانی )‪ ،‬درختان‬ ‫خیابــان ولــی عصــر یا امپرســیون (کوتاه داســتانی)‪ ،‬عملیات طبقه‬ ‫دوم (کوتــاه داســتانی )‪ ،‬منــم ســمیرا (کوتــاه داســتانی ) و وادیــار‬ ‫(کوتــاه داســتانی) در ایــن ســانس اکــران خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی دیدگاه های عبدالقاهر‬ ‫جرجانی در حوزه ادبیات‬ ‫و نظریات زبانی‬ ‫وبینــار تخصصــی « دیــدگاه هــای عبدالقاهــر جرجانــی در حــوزه‬ ‫ادبیــات و نظریــات زبانــی» بــه صــورت وبینــار برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬بــا حضــور «مهــدی محبتــی» و‬ ‫« علی جهانگیری» در روز سه شنبه ‪ 20‬مهر ماه ساعت ‪ 16‬وبینار «‬ ‫دیــدگاه هــای عبدالقاهــر جرجانــی در حــوزه ادبیــات و نظریــات زبانی»‬ ‫برپــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه تمامــی شــرکت کننــدگان در ایــن وبینــار کــه بــه همــت معاونــت‬ ‫امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی گلســتان و انجمــن اثــار و مفاخــر فرهنگــی گلســتان‬ ‫برگــزار مــی شــود‪ ،‬گواهــی اموزشــی اهــدا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یــاداوری مــی شــود عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــان جرجانــی (متوفــی‬ ‫‪ 471‬یــا ‪ ،)474‬ادیــب‪ ،‬نحــوی‪ ،‬موســس و نظریه پــرداز بالغــت در ســده‬ ‫پنجــم اســت کــه از اثــارش می تــوان بــه کتاب هایــی چــون دالئــل‬ ‫الاعجــاز فــی علــم المعانــی‪ ،‬اســرار البالغــه فــی علــم البیــان‪ ،‬ثــاث‬ ‫رســائل فــی اعجــاز القــران و درج الــدرر فــی تفســیر القــران العظیــم‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫حفظ منافع سازمان در تنظیم‬ ‫قراردادها و انتخاب پیمانکار‬ ‫حفــظ منافــع مخابــرات در تنظیــم قراردادهــا و انتخــاب پیمانــکار‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه ای بــا کارکنــان اداره‬ ‫تــدارکات بــر حفــظ منافــع ســازمان در تنظیــم قراردادهــا و انتخــاب‬ ‫پیمانــکار تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫‪ ،‬در جلســه ای کــه بــا حضــور کارکنــان اداره تــدارکات برگــزار‬ ‫شــد ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا قدردانــی از زحمــات و‬ ‫تالشــهای صــورت گرفتــه در حــوزه تــدارکات ‪ ،‬ایــن بخــش و‬ ‫فعالیتهــای انجــام شــده در ان را بعنــوان پشــتیبان ســایر حــوزه‬ ‫هــا دانســت و بــر جدیــت و دقــت در اجــرای امــور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا ضــروری خوانــدن اجــرای قانــون و حفــظ منافــع ســازمان‬ ‫در تنظیــم قراردادهــا ‪ ،‬انتخــاب پیمانــکار مجــرب ‪ ،‬متخصــص و‬ ‫متعهــد را از اهــم وظایــف اداره تــدارکات دانســت و انعقــاد قــراداد‬ ‫در ســامت کامــل اداری را همچــون گذشــته خواســتار شــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان نقش کارشناســان ایــن اداره را مهم‬ ‫ارزیابــی کــرد و از انــان خواســت تــا بــا توجــه و دقــت کامــل نســبت بــه‬ ‫اگاهــی و اشــراف بــه قوانیــن و اییــن نامــه معامالت اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه هــر کــدام از روســای ادارات حراســت‪ ،‬بازرســی‬ ‫‪ ،‬حقوقــی و تــدارکات بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختــه و به انجام‬ ‫فعالیتهــا و فرایندهــای کاری بــر اســاس قوانیــن و دســتورالعمل هــا‬ ‫توصیه داشــتند‬ ‫منزلــت اجتماعــی پلیــس‪ ،‬هــدف پلیــس از اجــرای برنامه هــای هفتــه‏ناجــا اســت‪.‬‏‬ ‫سرپرســت هیئــت بازرســی ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای برنامه هــای هفتــه ناجــا بــا‏اهــداف‬ ‫ت ‪‎:‬ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‪ ،‬پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫متعــددی برگــزار می شــود‪ ،‬گفــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ارتقــاء منزلــت‏اجتماعــی پلیــس‪ ،‬هــدف پلیــس از اجــرای برنامه هــای هفتــه ناجــا اســ ‪‎‬‬ ‫سرهنگ«عســگر وحیــد» در حاشــیه برپایــی نمایشــگاه پیشــگیری از اعتیــاد اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه ناجــا‬ ‫فرصــت خوبــی اســت تــا گوشـه ای از تالش هــا و‏فعالیت هــای پلیــس در حــوزه برقــراری نظــم و امنیــت در‬ ‫جامعــه را بــه مــردم عزیــز نشــان دهیــم‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه راهکارهــای زیــادی در حــوزه افزایــش منــزل اجتماعــی پلیــس وجــود دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬توســعه اقدامــات و‏محتــوی اموزشــی در فضــای مجــازی و رســانه ملــی ازجملــه ایــن اقدامــات‬ ‫و راهکارهــا اســت‪.‬‏‬ ‫سرپرســت هیئــت بازرســی ناجــا‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬برگــزاری نمایشــگاه مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬توصیه هــای‬ ‫پیشــگیری از جرائــم و‏حــوادث رانندگــی و ‪ ...‬در فضــای مجــازی و رســانه ملــی می توانــد پلیــس را به هدف‬ ‫اصلــی خــود کــه همــان برقــراری نظــم و‏امنیــت و ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در جامعــه اســت کمــک کنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــدی گفــت‪ :‬ارتقــاء امنیــت ‏اجتماعــی‪ ،‬پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در یک رویداد مجازی؛‬ ‫ارتقاء امنیت اجتماعی‪ ،‬مهم ترین هدف برگزاری‬ ‫برنامه های هفته ناجا‏‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 46‬نقطــه از ایــن نقــاط ایمــن ســازی شــده کــه تمــام تمرکــز و‬ ‫ظرفیــت اداره کل راهــداری در جهــت رفــع نقــاط‏حادثــه خیــز بــا‬ ‫قــدرت ادامــه دارد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا همــکاری پلیــس راه و ســازمان‬ ‫امــوزش و پــرورش بحــث ایمــن ســازی مــدارس حاشــیه جاده هــا‬ ‫نیــز‏بــا جدیــت دنبــال مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و تعطیلــی مــدارس اقدامــات الزم بــرای ایمــن‬ ‫ســازی‏مــدارس حاشــیه جــاده هــا دنبــال مــی شــد کــه ایــن رونــد‬ ‫بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس در نیمــه اول ابــان مــاه ســال‬ ‫جــاری بــا‏جدیــت بیشــتری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫مدیــر کل راهــداری خراســان شــمالی بــه محاســن ســامانه‬ ‫ســپهتن نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬وجــود ایــن ســامانه باعــث شــده‬ ‫تــا‏اشــرافیت بیشــتر و بهتــری بــر نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫داشــته باشــیم بــه نحــوی کــه بــه صــورت هوشــمند و انالیــن‪ ،‬ایــن‬ ‫‏نــاوگان رصــد و پایــش مــی شــود‪.‬‏‬ ‫مهنــدس شــهامت بــا بیــان اینکــه امــروز تمــام سیســتم هــای‬ ‫راهــداری بــه صــورت هوشــمند و بــا اثــر گــذاری بســیار بــاال در‬ ‫حــال‏فعالیــت هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه‬ ‫بــا تمــام ظرفیــت هــا و خصوصــا مشــارکت تمــام دســتگاه هــا در‬ ‫حــوزه‏ایمنــی راه هــا اقدامــات الزم را انجــام و بــه صــورت جهــادی‬ ‫در ایــن رابطــه تــاش وافــری انجــام شــود‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫جاده هــای اســتان حــدود ‪ 5‬میلیــون ترافیــک و ‪ 20‬میلیــون‬ ‫مســافر و زائــر‏تــردد مــی کننــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬با بررســی‬ ‫هــای انجــام شــده بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه بدتریــن‬ ‫حــوادث رانندگــی در‏جــاده هــا مشــخص شــده کــه بــر اثــر‬ ‫خــواب الودگــی بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫وی بــه افزایــش نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده و عالئــم‬ ‫جــاده ای در ســطح جــاده هــای اســتان کــه بــه صــورت مســتمر‬ ‫انجــام‏مــی شــود نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬شــریان ایمنــی راه هــای‬ ‫اســتان در اینــده نزدیــک بــه طــول ‪ 400‬کیلومتــر انجــام خواهــد‬ ‫شــد‏کــه ایــن موضــوع در نــوع خــود کــم نظیــر اســت‪.‬‏‬ ‫مهنــدس شــهامت ادامــه داد‪ :‬ســرعت متوســط در راه هــای‬ ‫اســتان بــا رشــد ‪ 5‬درصــدی مواجــه اســت کــه همیــن موضــوع‬ ‫باعــث ‏شــده تــا حــوادث جــاده ای افزایــش پیــدا کنــد لــذا از‬ ‫دســتگاه هــای زیربــط و خصوصــا رســانه هــا انتظــار مــی رود تــا‬ ‫فرهنــگ ســازی ‏الزم را در ایــن حــوزه انجــام داده تــا بتوانیــم‬ ‫افزایــش ســرعت در جــاده هــا را بــه صــورت مطلوبــی کاهــش‬ ‫داده و کنتــرل کنیــم‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــه افزایــش ‪ 10‬درصــدی تصادفات‬ ‫فوتــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هــدف اداره کل راهــداری و پلیس‬ ‫‏ایــن اســت کــه بــا ارتقــاء ضریــب ایمنــی بیشــتر در راه هــا بتوانیــم‬ ‫بــه مــردم عزیــز و زوار امــام رضــا(ع) بــه نحــو مطلوب تــری ارائــه‬ ‫‏خدمــت رســانی کنیــم‪.‬‏‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪7‬‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی وام دار‬ ‫ایثارگری های جانبازان و پایمردی ازادگان است‬ ‫‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا بیــان اینکــه جانبــازان عاشــقان واقعــی حریــم والیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬هویــت فرهنگــی و اجتماعــی ملــت ایــران ‏جانبــازان هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقل از پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنا»‬ ‫بــه همــراه رئیــس عقیدتــی سیاســی و حفاظــت اطالعــات در دیــدار بــا‏جانبــاز ‪70‬درصــد نیــروی‬ ‫انتظامــی « کرمعلــی رئوف»اظهــار داشــت‪ :‬بــدون شــک دســتاوردهای انقــاب اســامی وام دار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خــون پــاک شــهدا‪،‬‏ایثارگــری هــای جانبــازان و پایمــردی و اســتقامت ازادگان اسـ ‪‎‬‬ ‫وی رســیدگی بــه امــور جانبــازان و ایثارگــران را از جملــه ی افتخــارات ناجــا دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن بزرگــواران و خانــواده هــای‏گرانقدرشــان بــا تحمــل مشــکالت و بــا اســتعانت از درگاه‬ ‫حــق تعالــی موجــب عــزت و ســربلندی کشــور هســتند‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬جانبــازان هویــت فرهنگــی و اجتماعــی و مایــه عــزت و‬ ‫افتخــار ملــت ایــران و عاشــقان واقعــی حریــم والیــت‏هســتند کــه عشــق بــه والیــت و ایثــار‬ ‫را از جانبــاز کربــا اموختــه انــد‪.‬‏‬ ‫وی بــر حفــظ حرمــت جانبــازان و تکریــم انــان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬جانبــازان و ایثارگــران‬ ‫عشــق خــود بــه‏والیــت و میهــن را ثابــت کــرده و الگویــی بــرای جوانــان امــروزی هســتند‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪:‬امــروز کارکنــان نیــروی انتظامــی بــا الگــو قــرار دادن جانبــازان و ایثــار گــران در‬ ‫ایجــاد نظــم و امنیــت پایــدار‪ ،‬احقــاق حــق مظلومــان و‏ایســتادگی در برابــر ظالمــان از جــان‬ ‫خــود ســرمایه مــی گذارنــد‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬امنیــت پایــدار امــروز کشــور مرهــون خــون شــهداو ایثارگریهــای‬ ‫جانبــازان بــوده و مــردم نیــز بایــد قــدردان ‏ایــن نعمــت بــزرگ باشــند‪.‬‏‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در ایــن دیــدار بــه رســم یادبــود لــوح تقدیــر و هدایایــی از طــرف فرمانــده‬ ‫انتظامــی شهرســتان شــیروان بــه ایــن جانبــاز واالمقــام‏تقدیــم شــد‪.‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪1400‬‬ ‫ارز مورد نیاز‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫را بانک مرکزی به‬ ‫موقع تامین کند‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بانــک مرکــزی بــه موقــع ارز مــورد نیــاز کاالهــای‬ ‫اساســی را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری‪ ،‬در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار شــد‪ ،‬محمــد مخبــر بــر ضــرورت‬ ‫نظــارت مســتمر بــر وضعیــت بــازار و رفــع برخــی نابســامانی هــا‬ ‫در تامیــن مایحتــاج ضــروری مــردم تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫عــاوه بــر برنامه هــای کوتــاه مــدت‪ ،‬بــه دنبــال اصــاح ریش ـه ای‬ ‫مشــکالت و مســائلی باشــیم کــه موجــب نوســانات قیمتــی در‬ ‫بــازار مــی شــود بــه گونــه ای کــه رضایتمنــدی مــردم را در پــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــوری دســتگاه های متولــی تنظیــم بــازار‬ ‫را ملــزم کــرد تــا طرحــی جامــع و قابــل اجــرا بــرای مدیریــت و ثبــات‬ ‫بــازار تهیــه و بــه جلســه اینــده ســتاد ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫مخبــر از بانــک مرکــزی نیــز خواســت نســبت بــه تامیــن بــه موقــع‬ ‫ارز کاالهــای اساســی اهتمــام ویــژه داشــته باشــد تــا دســتگاه های‬ ‫متولــی تامیــن کاالهــای اساســی بتواننــد بهتــر بــه وظایــف خــود‬ ‫در ایــن خصــوص عمــل کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت اتــاق تعــاون و همچنیــن اصناف‪،‬‬ ‫انجمن هــای صنفــی و اتــاق بازرگانــی بــرای ســاماندهی بــازار از‬ ‫دیگــر موضوعــات مــورد تاکیــد در ایــن جلســه بــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه وزرای صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬رییــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬رییــس ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬رییــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی و رییــس اتــاق‬ ‫تعــاون ایــران نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬گــزارش هایــی از میــزان‬ ‫واردات و تامیــن کاالهــای اساســی در کشــور ارائــه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت همچنیــن راهکارهــای تامیــن و توزیــع مناســب‬ ‫اقــام و کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم و نیــز نحــوه نظــارت بــر‬ ‫رونــد توزیــع کاالهــا بــا قیمــت مصــوب مــورد بررســی قــرار گرفــت‬ ‫و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری مالخر حرفه ای‬ ‫اموال مسروقه در اسفراین‏‬ ‫دستگیری سارق اماکن دولتی‬ ‫با ‪ 7‬فقره سرقت در اسفراین‏‬ ‫افزایش ‪ 24‬درصدی رضایتمندی‬ ‫از عملکرد پلیس «شیروان‪»‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری مالخــر‬ ‫حرفــه ای امــوال مســروقه بــه ارزش ‪500‬‏میلیــون ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور‬ ‫در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت ‪:‬در‏پــی نیابــت قضائــی از‬ ‫خراســان رضــوی مبنــی بــر دســتگیری ســارق حرفــه ای لــب تــاپ‬ ‫و فــروش امــوال‏مســروقه بــه یــک مالخــر در ســطح شهرســتان‬ ‫اســفراین ‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا‏ســرقت‬ ‫پلیــس اگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران پلیــس بــا انجــام تحقیقــات جامــع‬ ‫فنــی ‪،‬پلیســی و کنتــرل نامحســوس موفــق‏بــه شناســائی مالخــر‬ ‫حرفــه ای شــدند‪،‬افزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی مقــام قضائــی در‬ ‫یک عملیات‏غافلگیرانه متهم را در محل مخفیگاهش دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد ‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات ضمــن‬ ‫دســتگیری مالخــر ‪،‬ســه دســتگاه لــب تــاپ و‏تجهیــزات ان‬ ‫کشــف گردیــد ‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا بیــان اینکــه ارزش اموال مســروقه کشــف‬ ‫شــده بالــغ بــر ‪ 500‬میلیــون ریــال مــی‏باشــد‪ ،‬عنــوان داشــت ‪:‬‬ ‫امــوال مســروقه کشــف شــده تحویــل مالباختــه گردیــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار اماکــن دولتــی بــا ‪ 7‬فقــره ســرقت‏مــدارس در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ مجیــد یگانــه پــور‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن ‏خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫اماکــن دولتــی و اعــام نارضایتــی مســئوالن موضــوع‬ ‫‏بصــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت ‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مامــوران پلیــس‬ ‫بــا انجــام تحقیقــات فنــی و پلیســی و گشــت هــای‬ ‫‏نامحســوس ســارق را شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه ســارق ســابقه‏دار را در محــل‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر و جهــت تحقیقــات بیشــتر بــه مقــر‬ ‫انتظامــی داللــت دادنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا بیــان اینکــه متهــم در تحقیقــات بعمــل‬ ‫امــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت مــدارس اعتــراف ‏کردند‪،‬عنــوان‬ ‫داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی تعــدادی از اموال مســروقه‬ ‫کشــف شــده اعــم از‏دوربیــن هــای مداربســته و موتــور کولرهــای‬ ‫مــدارس تحویــل مالباختــگان گردیــد ‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از افزایــش ‪24‬‬ ‫درصــدی میــزان رضایتمنــدی و تقدیــر از عملکــرد پلیــس این‬ ‫شهرســتان در طــول‏شــش ماهــه اول ســال جــاری خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»محمد روهنــا» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در ‪ 6‬ماهــه اول ســال جــاری بــا بررســی‬ ‫‏به عمل امــده مشــخص شــد کــه در حــوزه تقدیــر و تشــکر از‬ ‫عملکــرد پلیــس شهرســتان ‪ 24‬درصــد افزایش یافتــه اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــنهاد ها مــردم بــه پلیــس‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ 27‬درصــد افزایــش دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬میــزان‬ ‫شــکایت از عملکــرد‏پلیــس شهرســتان نیــز خوشــبختانه ‪57‬‬ ‫درصــد کاهــش را نشــان می دهــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه تمــام تــاش پلیــس‬ ‫خدمت رســانی مطلــوب بــه شــهروندان و تــداوم امنیــت پایدار‬ ‫در ســطح حــوزه‏اســتحفاظی اســت‪ ،‬از همــکاری و همراهــی‬ ‫مــردم عزیــز بــا پلیــس در تمــام حوزه هــا تقدیــر کــرد‏‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ســامانه ‪ 197‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫ســامانه در طــول ‪ 24‬ســاعت امــاده دریافــت انتقــادات‪،‬‬ ‫شــکایات‪ ،‬پیشــنهاد ها و ‏حتــی تقدیــر مــردم از عملکــرد‬ ‫پلیــس اســت ‪.‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2779‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/06/23‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 -467‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‏اقــای عیســی حســن زاده فرزنــد‬ ‫ابراهیــم بشــماره شناســنامه ‪ 1180‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 341.45‬متــر مربــع از‏پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای علــی‏اکبــر فتحــی حمزانلوئــی فرزنــد حســن‬ ‫محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‏شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت‏خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‏مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3397‬‏‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۶۰۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۸۷۲‬تقاضــای اقــای اقایوســف محمدخانــی بــه شناســنامه ‪ ۲۱۱‬و کدملــی ‪۲۱۲۱۰۴۴۹۵۷‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۶۲.۴۰‬مترمربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد از پــاک شــماره ‪ _۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۹۸۴:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۸:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏ اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-1431‬مــورخ‬ ‫‪ 1400/04/06‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 -396‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنوردتصرفات مالکانه بالمعــارض‏متقاضی اقای محمــود یزدانی فرزند رجبعلی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 0670474789‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب ســاختمان بــه‏مســاحت ‪ 174.05‬متــر مربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک‏رســمی شــهرداری بجنــورد محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتراض طبق‏مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/07/20 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3395‬‏‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪-2887‬‬ ‫‪1400‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1399 - 549‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‏متقاضــی اقــای صفرعلــی‬ ‫حصــاری فرزنــدوردی بشــماره شناســنامه ‪ 1350‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب راهــرو بــه مســاحت‏‏‪ 46.60‬متــر مربــع از پــاک ‪ 16‬فرعــی از‪ 129‬اصلــی واقــع در اراضــی ملکــش بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏حســین پارســه محرزگردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی‏کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‏مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه‏مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‏صادرخواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/05 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3397‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/07/20 :‬‬ ‫اگهــی مزایــده نویــت دوم در مــورد پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 934258‬ش‪ 1‬اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد ‪،‬فیمابیــن محکــوم لــه علی اکبــر ربانــی و ای بی بــی ربانــی و فاطمــه ربانــی و محکــوم علیــه هــا قربــان بیگــی فرهــادی‪ ،‬ســلطانقلی زهــره‪ ،‬زینــب‪ ،‬بتــول ‪،‬معصومــه‪،‬‬ ‫هــادی ‪،‬امنــه حســنقلی‪ ،‬هــادی محمــد همگــی زمانــی وباموضــوع دســتور فــروش مــال مشــاع بــا عنایــت بــه انجــام کارشناســی ملــک بــه مشــخصات ذیــل الذکــر‪ :‬موضــوع ‪:‬دســتور فــروش مــال مشــاع پــاک ثبتــی‪471‬و‪ 472‬فرعــی از ‪173‬اصلــی بخــش‪ 2‬بجنــورد‪-1،‬‬ ‫مشــخصات فنــی موضــوع‪ -:‬اظهــارات محکوم لــه‪ -‬برداشــت میدانــی و محاســبات پیوســت‪ -‬نقشــه طــرح جامــع (اخــذ شــده از شــهرداری) ‪-2‬مشــخصات و مــدارک حقوقــی‪ -:‬تصاویــر اســناد مالکیــت ‪-5‬اقدامــات انجام شــده‪ -:‬هماهنگــی بــا محکوم لــه و حضــور در محــل‬ ‫ملــک موردنظــر بــه اتفــاق ایشــان( بــه ادرس بجنــورد‪ -‬خیابــان ازادی ‪-‬کوچــه پنجــم‪ -‬انتهــای کوچــه‪ -‬ســمت چــپ) اخــذ و بررســی مــدارک شناســایی برخــی از مالکیــن ‪-‬اخــذ تصاویــر برخــی از اســناد مالکیــت از محکوم لــه و بررســی و مطابقــت ان بــا محــل موردنظــر‪ -‬اســتماع‬ ‫اظهــارات محکــوم لــه و برخــی از وراث حاضــر در محــل‪ -‬بررســی و برداشــت میدانــی موضــوع و کشــف قیمــت منطقــه‪ -‬بــه دلیــل نبــودن اســناد مــادر و کامــل نبــودن اســناد مشــاعی چندین بــار مراجعــه بــه ثبــت اســناد و عــدم همــکاری و حصــول نتیجــه‪ -‬دریافــت نامــه‬ ‫از ان مقــام محتــرم بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک مبنی بــر همــکاری بــا کارشــناس منتخــب ‪-‬طــی پروســه اســتعالم از حراســت و اجــازه مطالعــه پرونــده ( صرفــا پالکهــای ‪471‬و‪472‬فرعــی ) ‪-‬برداشــت مجــدد زمیــن بــا توجــه بــه اســناد مــادر و تعییــن حــدود ‪-‬اســتعالم از‬ ‫شــهرداری در چنــد مرحلــه بــرای تعییــن وضعیــت غــرب پــاک ‪ 472‬کــه به علــت تغییــر نقشــه بــه درازا کشــید‪ -‬تهیــه نقشــه ملــک بــا توجــه بــه اســناد مــادر و نقــش شــهرداری ‪ -3‬مبانــی مــورد اســتناد در اظهارنظــر کارشــناس‪ -:‬امــاک مــورد نظــر واقــع در بجنــورد‪ -‬خیابــان‬ ‫ازادی‪ -‬کوچــه نجــم‪ -‬انتهــای کوچــه‪ -‬ســمت چــپ بــوده از شــمال و شــرق بــه کوچه هــای ‪8‬متــری‪ ،‬از غــرب بــه خیابــان ‪ 16‬متــری و از جنــوب بــه همســایه محدوداســت‪ .‬ملــک دارای اســناد مشــاعی می باشــد کــه تصاویــر بعضــی از ان هــا بــه ایــن کارشــناس ارائــه شده اســت‬ ‫‪.‬از ملــک ‪ 471‬مقــدار ‪ 177/2‬مترمربــع طــی ســند شــماره ‪ 738‬فرعــی از ‪ 471‬فرعــی از ‪ 28‬فرعــی از ‪ 173‬اصلــی بنــام علی اصغــر زمانــی ثبت شــده اســت باقیمانــده ملــک ‪ 471‬دوبــر بــوده و از شــرق و شــمال محــدود اســت بــه کوچه هــای ‪8‬متــری واز شــرق ‪ 1‬متــر از‬ ‫شــمال ‪2‬متــر عقب نشــینی دارد‪ .‬ملــک ‪ 472‬دوبــر بــوده و از شــمال بــه کوچــه ‪ 8‬متــری و از غــرب بــه خیابــان ‪ 16‬متــری محــدود اســت و از شــمال ‪ 2‬متــر عقب نشــینی دارد‪ .‬ملــک دارای امتیــازات اب وبــرق و گاز اســت‪ .‬ملــک دارای اعیانــی مخروبــه بــه قدمــت تقریبــی ‪70‬‬ ‫ســال در قســمت های مختلــف و فاقــد ارزش می باشــد‪ .‬بــا نقش ـه برداری زمیــن و تهیــه نقشــه ان مســاحت باقیمانــده بــرای ســند‪ 471‬پ ـس از عقب نشــینی ‪ 140‬مترمربــع و مســاحت ســند ‪ 472‬بعــد از عقب نشــینی ‪ 318‬مترمربــع محاسبه شــد‪-.‬در بررســیها و تحقیقــات‬ ‫محلــی‪ ،‬قیمــت زمیــن بــرای ســند‪ 471‬بـه ازای هــر مترمربــع ‪(70000000‬هفتــاد میلیــون )ریــال و بــرای ســند‪ 472‬بــه ازای هــر مترمربع‪(130000000‬یکصدوســی میلیــون) ریــال کشــف شــد ‪.‬بــا عنایــت بــه مشــاعی بــودن و حــق مشــرفیت متعلــق بــه ســند‪ ،472‬قیمــت ایــن‬ ‫زمیــن ب ـه ازای هــر مترمربــع ‪(100000000‬یکصــد میلیون)ریــال محاســبه می گــردد‪ -.‬بــا عنایــت بــه مشــاعی بــودن ‪ ،471‬قیمــت ایــن زمیــن ب ـه ازای هــر مترمربــع ‪(60000000‬شــصت میلیــون) ریــال محاســبه می گــردد‪ -4 .‬محاســبات‪ -:‬ارزش امــاک بــه ریــال; ســند‪471‬‬ ‫‪8,400,000,000=000000›60×140‬ســند‪ 31,800,000,000=100,000,000×318‬امتیازات‪300,000,000‬جمــع‪_ 840,500,000,000‬جمــع بنــدی و نظریــه کارشــناس‪ -:‬بــا توجــه بــه اســناد و مــدارک ارائه شــده و بررســی های انجام شــده ارزش کل زمیــن و امتیــازات‬ ‫امــاک مــورد نظــر ‪،‬اســناد‪471‬و‪,472‬معادل‪(40,500,000,000‬چهل میلیاردوپانصدمیلیــون) ریــال بــراورد می گــردد ‪.‬و اینکــه پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده کل ملــک مذکــور در روز شــنبه ‪01/08/1400‬ســاعت ‪12:00‬و‪ 12:30‬از طریــق‬ ‫مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪ ،‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کم وکیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل‬ ‫از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و د ه درصــد مبلــغ پیشــنهادی قبــل از برگــزاری مزایــده اخــذ و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد‬ ‫شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی( نــود درصــد) در مهلــت مقــرر‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪ .‬دادورز شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد‪ -‬نعمت اللــه کنعانــی‬ ‫م‪.‬الف ‪۷۹۸‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪2884 -1400‬مــورخ ‪ 1400/06/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای‏فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهین‏مهرجــردی‬ ‫فرزندغالمحســین بشــماره شناســنامه ‪ 65‬صــادره ازبجنــورد دریــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 208‬متــر مربــع پــاک ‪51‬‏فرعــی از‪ 164‬اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪ 1400-0233‬واقــع در اراضــی حصارشــیر علــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای‏غالمحســین وحیــدی‬ ‫حصــاری فرزنــد خدابخــش محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‏روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ‏انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم‏اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول‏اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/20 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3396‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪396‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫‪‎‬چگونه یک برنامه نویس‬ ‫شویم؟‬ ‫‪‎‬همــه بــه خوبــی می دانیــم اینترنــت‪ ،‬موبایــل و‬ ‫اپلیکیشـن ها بــه بخــش مهمــی از زندگــی ما تبدیل شــده‬ ‫اســت بطوریکــه از ســفارش غــذا گرفتــه‏تــا خریــد لبــاس‪،‬‬ ‫گرفتــن تاکســی‪ ،‬پرداخــت قبــوض و … همــه از طریــق‬ ‫گوشــی موبایلمــان انجــام می شــود‪.‎‬ادامه شــماره ‪395‬‬ ‫تعیین حوزه برنامه نویسی‬ ‫پیــش از انکــه یادگیــری یــک زبــان برنامــه نویســی را اغــاز‬ ‫کنیــد بایــد براســاس عالقــه و اســتعداد خــود حــوزه کاری‬ ‫که میخواهید در ان‏فعالیت کنید را مشــخص کنید‪ .‬به‬ ‫عنــوان برنامــه نویــس امــکان فعالیــت در ســه حــوزه بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــما فراهم اسـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬تحت دسکتاپ‬ ‫•‬ ‫تحت وب‬ ‫•‬ ‫برنامه نویسی موبایل‬ ‫•‬ ‫معرفی برنامه نویسی تحت دسکتاپ‬ ‫زبان هــای برنامه نویســی تحــت دســتکاپ زبان هایــی‬ ‫هســتند کــه از انهــا بــرای تولیــد نــرم افزارهــای کاربــردی‬ ‫روی سیســتم عامــل وینــدوز‪ ،‬‏لینوکــس‪ ،‬مــک و …‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ماننــد انــواع مرورگرهــا و یــا نــرم‬ ‫افزارهایــی مثــل فتوشــاپ و … کــه نیــاز بــه نصــب شــدن‬ ‫روی‏سیســتم عامــل دارنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معرفی برنامه نویسی تحت وب‬ ‫یکــی از محبوب تریــن حوزهــای برنامه نویســی حــوزه‬ ‫تحــت وب اســت‪ .‬برنامــه نویســی وب‪ ،‬نوشــتن‬ ‫برنامه هایــی اســت کــه در وب ســرور‏اجــرا شــده و توســط‬ ‫کاربــران اینترنــت قابــل اســتفاده هســتند‪ .‬بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه شــما بــا اتصــال بــه اینترنــت و جســتجو قــادر بــه‬ ‫اســتفاده از انهــا‏هســتید‪ .‬ایــن برنامــه هــا توســط زبانهــای‬ ‫برنامــه نویســی ســمت ســرور نوشــته مــی شــوند و در هــر‬ ‫زمانــی قابــل دسترســی هســتند‪ .‬بــه عنــوان‏مثــال انــواع‬ ‫وب ســایت ها‪ ،‬خریــد انالیــن‪ ،‬امــور بانکــی‪ ،‬مجلــه هــا و‬ ‫برنامــه هــای انالیــن نمونــه کارردهایــی کــه از زبــان تحــت‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫وب بــرای‏ایجــاد ان هــا اســتفاده شده اســ ‪‎‬‬ ‫معرفی برنامه نویسی موبایل‬ ‫زبــان برنامه نویســی موبایــل زبان هایــی هســتند‬ ‫ی ‪‎‬اســتفاده‬ ‫ت ‪‎‬اپلیکیشــن های موبایلــ ‪‎‬‬ ‫کــه بــرای ســاخ ‪‎‬‬ ‫می شــوند‪ .‬یعنــی بــا اســتفاده از انهــا می توانیــد‏انــواع‬ ‫اپلیکیشــن های اندرویــدی ‪‎‬و ‪‎IOS‬تولیــد کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دقت داشــته باشــید بســیاری از زبان های برنامه نویســی‬ ‫اســتفاده چنــد منظــوره دارنــد‪ .‬بعنــوان مثــال بــا زبــان‬ ‫برنامــه نویســی جــاوا شــما هــم‏می توانید اپلیکیشـن های‬ ‫اندرویــدی بســازید هــم دســکتاپ اپلیکیشــن و هــم وب‬ ‫اپلیکیشن‪‎.‎‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫کارکنان ناجا مامن‬ ‫و پناهگاه قابل اعتماد‬ ‫مردم هستند‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬حجــت االســام والمســلمین «ســید علــی‬ ‫مهــدی نــژاد» در دیــدار بــا فرمانــده و مســئوالن انتظامــی‬ ‫علــی ابــاد کتــول‪ ،‬ضمــن تبریــک هفتــه ناجــا خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بزرگتریــن ســرمایه پلیــس‪ ،‬اعتمــاد مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برقــراری نظــم و امنیت برای شــهروندان‪ ،‬که‬ ‫اصلــی تریــن هــدف و ماموریــت نیــروی انتظامــی می باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امنیــت و حفــظ ارامــش موجــود در جامعــه را مرهــون‬ ‫همــت‪ ،‬عــزم و تــاش مضاعــف فرماندهــان و مدیــران و‬ ‫کارکنــان خــدوم نیــروی انتظامــی هســتیم کــه بــا اطاعــت‬ ‫از فرماندهــی معظــم کل قــوا و در ادامــه راه شــهدای‬ ‫گرانقــدر و ایثارگــران ســرافراز نقــش افرینــی می کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه علــی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬پلیــس بیشــتر از ســایر‬ ‫ارگان هــا بــا مــردم در ارتبــاط اســت و نــگاه مــردم امــروز بــه‬ ‫پلیــس بــه عنــوان پناهــگاه اســت و در کنــار پلیــس احســاس‬ ‫امنیــت و ارامــش مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪396‬‬ ‫مریم مرادی‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫درس های بازاریابی که‬ ‫باید از کودکان یاد بگیریم‬ ‫مهارت های زندگی‏‬ ‫قــدم در فراینــد زندگــی ایــن اســت کــه مهــارت هــای خــود را‬ ‫شناســایی کنیــم درســت همــان طــور کــه ماهیچــه هــا و اجــزای‬ ‫‏مختلــف کالبــد اینــده مــا را تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬یــک برنامــه‬ ‫خودشناســی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا مهــارت هــای فعلــی‬ ‫و‏مهــارت هایــی را کــه مــی خواهیــد بدســت بیاوریــد شناســایی‬ ‫کنیــد‪ ،‬تجریــه و تحلیــل دقیــق و کامــل مولفه ای سرنوشــت ســاز‬ ‫‏در فراینــد زندگــی س ـت‪‎. ‎‬‬ ‫اهداف مهارت های زندگی‬ ‫یکــی از اهــداف مهــارت هــای زندگــی فهــم « هــدف زندگــی »‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه هــدف شناســی نوعــی کمــال انســانی اســت‪.‬‏‬ ‫همــه فعالیــت هــای اگاهانــه و نــا اگاهانــه انســان زمانــی‬ ‫مفهــوم خواهــد داشــت کــه هــدف نهایــی از زندگــی روشــن‬ ‫باشــد‪،‬‏هــدف فــرد از کارکــردن تحصیــل علــم‪ ،‬و تناســل و حتــی‬ ‫غــذا خــوردن ادامــه زندگــی اســت و هــدف از زندگــی و ادامــه‬ ‫ان پایــه‏نگــرش انســان و جهــان بینــی او محســوب مــی شــود‪.‬‏‬ ‫تاثیر مثبت مهارت های زندگی‬ ‫مهــارت هــای زندگــی شــخص را قــادر مــی ســازد تــا دانــش‪،‬‬ ‫نگــرش و ارزشــهای وجــودی خــود را بــه توانایــی هــای واقعــی‬ ‫و‏عینــی تبدیــل کنــد تــا بتوانــد از ایــن توانایــی هــا در اســتفاده‬ ‫صحیــح تــر نیروهــای خــود بهــره گیــرد و زندگــی مثبــت و شــادابی‬ ‫را‏بــرای خــود فراهــم ســازد‪.‬‏‬ ‫شــخصی کــه از مهــارت هــای زندگــی در مــراوده و ارتبــاط بــا دیگران‬ ‫کمــک مــی گیــرد بــه احــراز موفقیــت هــای ذیــل نایل خواهد‏شــد‏‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬قــدرت تحمــل نســبت بــه نظــرات مختلــف و احســاس‬ ‫بســیاری از مــا تصــور می کنیــم کــودکان فقــط‬ ‫ادم کوچولوهایــی هســتند کــه همیشــه لباس هایشــان‬ ‫پــر از لــک اســت‪ ،‬موقــع عطســه و ســرفه دهانشــان را‬ ‫نمی پوشــانند و فقــط دویــدن و بازی کــردن را بلدنــد؛‬ ‫به جرئــت می توانیــم بگوییــم هیچ یــک از مــا تاکنــون‬ ‫بــه رفتارهــای کــودکان درزمینــه بازاریابــی دقــت‬ ‫نکرده ایــم‪ .‬امــا به تازگــی تحقیقــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫کــودکان می تواننــد منبــع الهــام مــا در بازاریابــی باشــند‬ ‫و درس هــای بازاریابــی ارزشــمندی بــه مــا یــاد بدهنــد!‬ ‫همــراه مــا باشــید تــا بــا ایــن درس هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره‪395‬‬ ‫‪ .۹‬روی اعتمادسازی تمرکز کنید‬ ‫کــودکان عاشــق ایــن هســتند کــه از روی بلنــدی بــه‬ ‫اغــوش پــدر یــا مادرشــان بپرنــد‪ .‬انهــا مطمئن انــد کــه‬ ‫پــدر یــا مادرشــان انهــا را می گیرنــد‪ ،‬حتــی اگــر کامــا‬ ‫ناگهانــی به ســمت انهــا بپرنــد‪ .‬کــودکان بــا کمــک‬ ‫کســانی کــه مراقبشــان هســتند‪ ،‬چیزهــای جدیــد را‬ ‫می اموزنــد و خطرکــردن را یــاد می گیرنــد و درنهایــت‬ ‫ترسشــان می ریــزد‪ .‬چــرا؟ چــون «اعتمــاد» شــکل‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در دنیــای بازاریابــی وقتــی روی اعتمادســازی تمرکــز‬ ‫می کنیــد‪ ،‬می توانیــد روابــط بی نظیــری بــا همــکاران‪،‬‬ ‫مشــتریان‪ ،‬مشــتریان احتمالــی و شــریکان ایجــاد‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی بــه شــما اعتمــاد کردنــد‪ ،‬دیگــر در خریــد‬ ‫محصوالتتــان تردیــد نخواهنــد داشــت‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه احســاس می کنیــد اعتمــاد مصرف کننــدگان‬ ‫بــه برندتــان کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬بایــد بیشــتر روی‬ ‫اعتمادســازی تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬هدایت پذیر باشید و یاد بگیرید‬ ‫کــودکان مــدام اســباب بازی ها را پــرت می کننــد‪،‬‬ ‫گریــه می کننــد و فریــاد می زننــد‪ .‬گاهــی اوقــات بــه‬ ‫نظــر می رســد بی دلیــل ایــن کارهــا را انجــام می دهنــد؛‬ ‫بااین همــه طبیعــت کنجــکاو و اعتمادکننــده انهــا باعــث‬ ‫می شــود به طــرزی باورنکردنــی اموزش پذیــر باشــند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــه دنیــای کســب وکار وارد می شــویم‪،‬‬ ‫ایــن خصوصیــت فوق العــاده را به اســانی از دســت‬ ‫می دهیــم‪ .‬اگــر از مــا بپرســند چقــدر خودمــان را‬ ‫کامــل می دانیــم‪ ،‬احتمــاال همــه مــا پاســخ می دهیــم‬ ‫هیچ کــس کامــل نیســت و ایــن را بــا فروتنــی تمــام‬ ‫ابــراز می کنیــم؛ امــا وقتــی پــای بازخــورد بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬چنــد درصــد از مــا واقعــا بــه ان اهمیــت‬ ‫می دهیــم؟ اگــر می خواهیــد در کارتــان موفــق باشــید‪،‬‬ ‫بایــد فکرتــان را بــاز کنیــد و هدایت پذیــر باشــید‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬ایــا سرپرســت شــما بازخــورد ســازنده ای‬ ‫بــه شــما ارائــه داده اســت؟ به جــای انکــه موضــع‬ ‫دفاعــی بگیریــد‪ ،‬ان را بپذیریــد‪ .‬بــا او مســتقیم‬ ‫روبــه رو شــوید و گــوش دهیــد؛ حتــی می توانیــد از‬ ‫صحبت هایــش یادداشــت برداریــد‪.‬‬ ‫اگــر مشــتریان نظــرات ناخوشــایندی در رســانه های‬ ‫اجتماعــی برایتــان گذاشــته اند‪ ،‬انهــا را تاییــد کنیــد و‬ ‫فرصتــی بــرای صحبــت دربــاره جزئیــات انهــا فراهــم‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن نه تنهــا ثابــت می کنــد کــه رضایــت انهــا‬ ‫برایتــان مهــم اســت‪ ،‬بلکــه بــه ســایر کاربــران هــم‬ ‫نشــان می دهــد کــه گرفتــن بازخــورد و رفــع نگرانی هــای‬ ‫انهــا چقــدر برایتــان اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫ایــا تاکنــون از هیچ یــک از درس هــای بازاریابــی‬ ‫مشــابه ایــن مــوارد اســتفاده کرده ایــد؟ به نظــر شــما‬ ‫چــه منابــع الهام بخــش دیگــری وجــود دارنــد کــه‬ ‫بازاریــاب می توانــد بــرای بازاریابــی موفــق از انهــا درس‬ ‫بگیــرد؟‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫اموزش خیاطی برای‬ ‫تازه کارها‬ ‫هرانچه برای شروع‬ ‫باید بدانید‬ ‫بســته بــه نــوع دوختــی کــه می خواهیــد‬ ‫انجــام دهیــد‪ ۲ ،‬روش بــرای نخ کــردن ســوزن‬ ‫وجــود دارد‪:‬ادامــه شــماره ‪395‬‬ ‫انواع دوخت چرخ خیاطی‬ ‫‪ .۱‬کوک مستقیم (‪)Straight Stitch‬‬ ‫کــوک مســتقیم رایج تریــن نــوع دوختــی‬ ‫اســت کــه در چرخ خیاطــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کــوک پایــه ای اســاس دوخــت همــه‬ ‫درزهاســت‪ .‬می توانیــد طــول ایــن کــوک را‬ ‫تنظیــم کنیــد‪ .‬طــول ‪ ۳‬میلی متــر نقطــه شــروع‬ ‫بســیار خوبــی اســت‪ ،‬ولــی ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬میلی متــر‬ ‫بــرای کوک شــل چرخ خیاطــی ایدئــال اســت‪.‬‬ ‫امنیــت نســبت بــه گفتــار دیگــران‪.‬‏‬ ‫ب‪ :‬انجام به موقع کار با توجه به شرایط زمان و مکان ‏‪.‬‬ ‫ج‪ :‬برنامــه ریــزی و کوشــش در امــور مفیــد و دوری از هــر کار‬ ‫بــی فایــده‪.‬‏‬ ‫د‪ :‬رازداری و کنترل گفتار ‪.‬‏‬ ‫ه‪ :‬برداشــت واقــع بینانــه از جهــان و عبــرت امــوزی از وقایــع‬ ‫اگــر در چرخ خیاطــی امــکان تغییــر عــرض ایــن‬ ‫کــوک وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ایــن کار موجــب‬ ‫تغییــر محــل قرارگیــری ســوزن می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کوک ‪Lock-a-Matic‬‬ ‫انتخــاب ایــن کــوک یعنــی چرخ خیاطــی‬ ‫به طــور خــودکار کــوک را در ابتــدا و انتهایــش‬ ‫«قفــل» می کنــد‪ .‬ایــن موجــب می شــود نــخ از‬ ‫هــم بــاز نشــود و دوخــت کوک شــل برگشــتی‬ ‫به هم ریختــه و نامرتــب نشــود‪ .‬دوخــت‬ ‫کوک شــل برگشــتی یــا ‪ Backtacking‬دوختــی‬ ‫معکــوس و به ســمت عقــب در ابتــدا و انتهــای‬ ‫درز اســت که موجب محکم شــدن و جلوگیری‬ ‫از بازشــدن دوخــت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کوک مستقیم با کوک های قفل کننده‬ ‫(‪Straight Stitch With Locking‬‬ ‫‪)S t i t c h e s‬‬ ‫در ایــن دوخــت‪ ،‬به طــور نامرئــی و نامشــخصی‬ ‫کوک هــا در ابتــدا و انتهــا «قفــل» می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫کــوک شــبیه کــوک ‪ lock-a-Matic‬اســت‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫تفــاوت کــه کوک هــای قفل کننــده در محــل زده‬ ‫می شــوند و بنابرایــن نتیجــه‬ ‫کار نامرئی تــر و نامحســوس تر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کوک زیگزاگ‬ ‫می تــوان از کــوک زیگــزاگ‬ ‫بــرای درزهــای پایانــی‪،‬‬ ‫پارچه هــای‬ ‫دوختــن‬ ‫کــش داری ماننــد ژرســه و‬ ‫الکــرا (‪ )Lycra‬و همچنیــن‬ ‫دوختــن کــش بــه پارچــه‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬می توانیــد‬ ‫طــول و عــرض ایــن کــوک را‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کوک زیگزاگ سه مرحله ای‬ ‫کــوک زیگــزاگ سـه مرحله ای‬ ‫دوختــی اســت کــه کمتــر‬ ‫اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫ولــی دوختــی ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نــوع کــوک از قابلیت هــای رایــج در‬ ‫تمــام چرخ خیاطی هــا‪ ،‬البتــه به جــز ســاده ترین‬ ‫ـن انهاســت‪ .‬از ایــن نــوع کــوک نیــز‬ ‫و ابتدایی تریـ ِ‬ ‫تاریــخ گذشــته‪.‬‏‬ ‫و‪ :‬تقویت خود پنداری و اتکای به نفس ‏‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب مهــارت هــای زندگــی‪ ،‬مولــف‪ :‬حســین‬ ‫خنیفــر و همــکاران‬ ‫کارشــناس مشــاوره دایــره اجتماعــی کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی (ع)‬ ‫بجنورد‬ ‫ماننــد کــوک زیگــزاگ بــرای دوختــن کــش بــه‬ ‫پارچــه اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن کــوک نســبت‬ ‫بــه کــوک زیگــزاگ معمولــی‪ ،‬امــکان کشــش‬ ‫بیشــتری را فراهــم می کنــد و بنابرایــن گزینـه ای‬ ‫عالــی بــرای دوختــن کــش اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کوک ‪ Lightning‬یا کوک‬ ‫‪Stretch‬‬ ‫ایــن کــوک بــرای دوختــن پارچه هــای کشــی‬ ‫مناســب اســت‪ .‬وقتــی ایــن کــوک روی پارچــه‬ ‫دوختــه می شــود‪ ،‬ظاهــر شــبیه عالمــت صاعقــه‬ ‫ان شــکلی تقریبــا شــبیه کــوک مســتقیم پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬منتهــا حالت زیگزاگی انــدک این دوخت‬ ‫موجــب می شــود کوک هــا همــراه بــا پارچــه کــش‬ ‫بیاینــد‪ .‬ایــن کــوک دوخــت بســیار مفیــدی اســت و‬ ‫حتمــا دفعــه بعــد کــه قصــد دوختــن پارچــه کشــی‬ ‫را داریــد از ان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کوک اورالک (‪/)Overlock‬‬ ‫کوک ‪Overedge‬‬ ‫اگــر چــرخ ســردوز نداریــد‪ ،‬می توانــد از ایــن کــوک‬ ‫بــرای لبه هــای دوخته نشــده پارچــه اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬شــاید چرخ خیاطــی شــما کوک هــای اورالک‬ ‫گوناگونــی داشــته باشــد‪ ،‬ولــی اصــل پایــه ای و‬ ‫مشــترک در ایــن نــوع دوخــت‪ ،‬کوکــی اســت کــه‬ ‫لبــه پارچــه را می پوشــاند‪ .‬معمــوال بــرای ایــن کــوک‬ ‫بــه پایــه ویــژه ای نیــاز داریــد‪ .‬در دفترچــه راهنمــای‬ ‫چرخ خیاطــی گفتــه می شــود کــه بایــد از چــه پایه ای‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کوک سجاف کور‬ ‫(‪)Blind Hem Stitch‬‬ ‫ســجاف کــور دوخــت ســجاف تمیــزی اســت‬ ‫کــه خــط دوخــت ضعیفــی را در ســمت راســت‬ ‫پارچــه باقــی می گــذارد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫ســجاف کــور بدوزیــد‪ ،‬کــوک ویــژه ای در‬ ‫چرخ خیاطــی شــما وجــود دارد کــه ایــن کار‬ ‫را برایتــان انجــام می دهــد‪ .‬در ایــن نــوع‬ ‫دوخــت‪ ،‬پارچــه بایــد بــا الگــوی خاصــی در‬ ‫چرخ خیاطــی تــا شــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬اگــر‬ ‫می خواهیــد از ایــن نــوع کــوک اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــرای اگاهــی از نحــوه کار بــه دفترچــه‬ ‫راهنمــای چرخ خیاطــی خــود مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬کوک های تزیینی‬ ‫کوک هــای تزیینــی در ســبک ها و شــکل های‬ ‫گوناگونــی وجــود دارنــد و اغلــب از انهــا در‬ ‫دوخــت لحــاف اســتفاده می شــود‪ .‬البتــه‬ ‫می توانیــد از ایــن کوک هــا بــرای تزییــن لــوازم‬ ‫تزیینــی خانگــی یــا حتــی ســجاف لباس هــا نیــز‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن کوک هــا در شــکل های‬ ‫متنوعــی‪ ،‬از بــرگ و قلــب گرفتــه تــا دانه هــای‬ ‫بــرف وجــود دارنــد و در چرخ خیاطی هــا کــه‬ ‫تعــداد و تنــوع کوک هــای بیشــتری دارنــد‪،‬‬ ‫تعــداد کوک هــای تزیینــی نیــز بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬کوک جادکمه ای‬ ‫اگــر چرخ خیاطــی شــما دوخــت جادکمــه ای‬ ‫یک مرحلــه ای را انجــام می دهــد‪ ،‬بایــد کــوک‬ ‫ویــژه مناســب بــرای ایــن کار را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر چرخ خیاطی تــان برقــی باشــد (بــدون‬ ‫صفحه نمایــش) معمــوال بایــد یــک پیــچ انتخــاب‬ ‫کــوک را بچرخانیــد تــا بــاال‪ ،‬پاییــن و پهلوهــای‬ ‫جادکمــه ای را به صــورت مجــزا بدوزیــد‪ .‬در‬ ‫جادکمـه ای یک مرحلـه ای بایــد از پایــه جادکمـه ای‬ ‫خاصــی اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن پایــه در بعضــی از‬ ‫چرخ خیاطی هــا وجــود دارد و نیــازی نیســت کــه‬ ‫ان را جداگانــه تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫حــاال کــه می دانیــد چطــور ســوزن چرخ خیاطــی‬ ‫را نــخ کنیــد و وســایل و لــوازم موردنیازتــان را‬ ‫خریده ایــد‪ ،‬می توانیــد امــوزش خیاطــی از صفــر‬ ‫را شــروع کنید‪ .‬البته نباید انتظار داشــته باشــید‬ ‫از همــان ابتــدا کارهایتــان بی عیب ونقــص‬ ‫و عالــی باشــند‪ .‬فرامــوش نکنیــد یادگیــری‬ ‫خیاطــی بــه زمــان و تمریــن زیــادی نیــاز دارد و‬ ‫اشــکالی نــدارد اگــر گاهــی اشــتباه کنیــد‪ .‬پیــش‬ ‫از اســتفاده از هــر روش دوخــت نیــز ابتــدا ان‬ ‫را روی تکه پارچه هــای اضافــه امتحــان کنیــد و‬ ‫وقتــی نحــوه درســت انجــام ان را یــاد گرفتیــد‪،‬‬ ‫روی لبــاس اصلــی خــود اجــرا کنیــد تــا ناخواســته‬ ‫موجــب خراب شــدن لباســتان نشــوید‪.‬‬ ‫اگــر درمــورد نــکات گفته شــده در اینجــا‬ ‫درمــورد امــوزش خیاطــی اســان در منــزل نظــر‬ ‫یــا تجربـه ای داریــد‪ ،‬می توانیــد ان را در بخــش‬ ‫«ارســال دیــدگاه» بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏‪ :‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرائــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یا رســمی انان‬ ‫در هیــات‏مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنوردمــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬‏روز در دو نشــریه اگهــی هــای ثبتــی ( کثیراالنتشــار و محلــی ) بشــرح ذیــل اگهــی میگــردد‪ .‬‏بخــش دو بجنــورد پــاک‬ ‫‪ - 155‬اصلــی اراضــی کهنــه کنــد ‪ -1‬ششــدانگ یکبــاب منــزل دارای پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 188.40‬متــر مربــع ابتیاعــی اقــای بــای محمــد ســرفراز فرزنــد‏محمــد از محــل مالکیــت ثبتی جلیل باغجقی فرزند بــوداغ برابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2778‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/23‬کالســه ‪-229‬‏‏‪1400‬هیــات مــواد ‪ 147‬و ‪ 148‬اصالحــی قانــون ثبــت ‪ -2‬ششــدانگ یکبــاب ســاختمان دارای پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 180٫80‬متــر مربــع ابتیاعــی امیــد رضــا وحیــدی فرزنــد‏قربــان مــراد از محــل مالکیــت ثبتــی غالمحســین‬ ‫علــی ابــادی فرزنــد حســین برابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2866‬مــورخ ‪1400/06/29‬‏کالســه‪1400-258‬هیات‏‏‪ - 3‬ششــدانگ یکبــاب منــزل دارای پــاک فرعــی از پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 185٫20‬متــر مربــع ابتیاعــی خانــم عاطفــه‏بهمــن فرزنــد محمــد علــی‬ ‫از محــل مالکیــت ثبتــی محمــد حســین ترکانلــو فرزنــد حســن پرابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2878‬مــورخ ‪/06/29‬‏‏‪ 1400‬کالســه ‏‏‪ 1400-351‬هیــات ‪ -4‬ششــدانگ یکبــاب منــزل دارای پــاک فرعــی از پــاک ‪ 155‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ 160٫80‬متــر مربــع ابتیاعــی خانــم‬ ‫یونــس‏بهمــن فرزنــد اکــه از محــل مالکیــت ثبتــی غالمحســین علــی ابــادی فرزنــد حســین برابــر رای شــماره ‪ 1400 - 2877‬مــورخ‏‏‪ 1400/06/29‬کالســه ‪ 1400-186‬هیــات‏لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده‬ ‫ابــاغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد‏از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم‏و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبادرتبــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‏نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‏معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد ‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/05 :‬‏‬ ‫اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور‏ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود ‪ .‬م الــف ‪3375‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪1400/07/20 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‏‏ اگهــی مزایــده نوبــت اول در مــورد پرونــده اجرایــی کالســه‪ 0000668‬ش دوم اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد ‪،‬فی مابیــن محکوم لــه فاطمــه رضایــی و محکوم علیهــم یــاور طاهــری مریــم رنجبــر و اشــکان طاهــری بــا موضــوع فــروش مــال مشــاع‪ ،‬بــا عنایــت بــه‬ ‫توقیــف مــال و انجــام کارشناســی ملــک و مشــخصات ذیل الذکــر ‪:‬مشــخصات ملــک ‪،‬موقعیــت ملــک واقــع در بجنــورد‪ ،‬خیابــان ‪ ۱۶‬متــری ثبــت احــوال ‪،‬کوچــه شــهید واقفــی ‪ (۴‬انتهای بن بســت) پــاک ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۲‬طبقه اول‪ :‬مشــخصات عرصه و اعیان شـش دانگ‬ ‫عرصــه و اعیــان مســکونی (وضعیــت خالــص طلق)بــه شــماره پــاک ثبتــی‪ ۱۵۵۹‬فرعــی از ‪ ۱۶۷‬اصلــی وز و مجــزا از ‪ ۷۰۱‬فرعــی بخــش ‪ ۲‬حــوزه ثبــت بجنــورد خراســان شــمالی بــه مســاحت عرصــه ‪ ۱۵۴.۰۰‬مترمربــع بــا حــدودات منــدرج در ســند و تحــت مالکیــت‬ ‫‪)۱‬مریــم رنجبــر فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی ‪ ۵۲۴۹۵۱۲۴۶۱‬بــه میــزان ‪ ۲۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۶۳‬ســهم عرصــه و اعیــان شـش دانگ ‪) ۲‬یــاور طاهــری فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی‪ 0670549371‬بــه میــزان ‪ ۱۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۶۳‬ســهم عرصــه و اعیــان شــش‬ ‫دانــگ ‪ )۳‬اشــکان طاهــری فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی ‪5240059934‬بــه میــزان ‪ ۱۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۶۳‬ســهم عرصــه و اعیــان ش ـش دانگ ‪)۴‬و الباقــی ‪ ۱۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۶۳‬ســهم عرصــه و اعیــان ش ـش دانگ تحــت مالکیــت فاطمــه رضایــی می باشــد‬ ‫همچنیــن دارای اعیــان در ‪ ۲‬ســقف بــه مســاحت هــر طبقــه حــدود ‪ ۷۵‬مترمربــع‪ ،‬یک خــواب‪ ،‬پارکینــگ در حیــاط‪ ،‬فاقــد اسانســور‪ ،‬دارای امتیــازات اب‪ ،‬بــرق و گاز مجــزا و بــا قدمــت بنــای حــدود ‪ ۲۵‬ســال اســت‪ .‬نتیجــه کارشناســی‪ :‬بــا عنایــت بــه مــوارد مطروحــه‬ ‫و در نظــر گرفتــن ســایر عوامــل و پارامترهــای موثــر من جملــه موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬شــرایط تویوگرافــی‪ ،‬مســاحت ملــک کاربــری ملــک ‪،‬دهانــه ملــک‪ ،‬نورگیــری قدمــت بنــا‪ ،‬مصالح و لــوازم به کاررفته‪ ،‬دسترســی ‪،‬امتیازات موجــود‪ ،‬عرف محل و ‪...‬بدین وســیله‬ ‫ارزش پایــه شـش دانگ عرصــه و اعیــان ملــک موصــوف بــدون در نظــر گرفتــن دیــون احتمالــی بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی جمعــا ًبــه مبلــغ ‪۱۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال (بحــروف ‪:‬هفــده میلیــارد و شســصد میلیــون ریــال توســط کارشناســان دادگســتری ارزیابــی‬ ‫شده اســت ‪ .‬همچنیــن اجاره بهــای کل بنــا از مورخــه‪ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴‬الــی ‪۱۴۰۰/۰۳/۲۳‬بـه ازای ماهیانــه مبلــغ‪ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال و بــرای یــازده مــاه گذشــته جمعــا ًبــه مبلــغ ‪۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال( بــه حــروف دویســت و بیســت میلیــون ریــال) تعییــن و بــه حضــور تقدیــم‬ ‫می گــردد‪ .‬و این کــه پـس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده در روز سه شــنبه مــورخ ‪ 1400/08/4‬ســاعت‪ 12:00‬الــی ‪ 12:30‬و از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه‬ ‫مزایــده می تواننــد ‪ ۵‬روز قبـل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کم وکیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مزایــده بازدیــد نماینــد بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ‬ ‫پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ (بایــد قبـل از جلســه مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و فیــش ان در زمــان مزایــده تحویــل گــردد) و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف ‪ ۱‬مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی( ‪ ۹۰‬درصــد) در‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پـس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪.‬م الــف ‪ ۷۹۳‬دادورز شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد احمــدی‬ صفحه 6 ‫دوتارنــواز برجســته ترکمــن بــه تازگــی از میــان مــا رفــت و موســیقی کشــور را داغــدار کــرد‪ ،‬اگرچــه از شــمار‬ ‫دو چشــم‪ ،‬یــک تــن کــم امــا از شــمار خــرد هــزاران بیــش بــود‪ ،‬چــه زیباســت نامــت»دردی طریــک» خنیاگــر‬ ‫جــاودان‪ ،‬اری‪ ،‬دلتنــگ نغمه هایــت خواهیــم بــود‪ .‬بــا دوتــار عاشــقت دل مــی بــردی‪ ،‬دلهــا را بــا نــوای جــان‬ ‫بخــش موســیقی ات صفــا مــی بخشــیدی و امــروز کــه در بیــن مــا نیســتی بــا نغمــه هــای ســاز و اوازت زندگــی‬ ‫مــی کنیــم ای خنیانگــر جــاودان؛ تــو نــه تنهــا در تاریــخ موســیقی ســرزمین کهـن ات بلکــه در دلهــای عاشــقان و‬ ‫دلــدادگان و اهالــی منطقــه ات جــاودان مــی مانــی‪.‬‬ ‫دلتنگ‬ ‫نغمه هایت‬ ‫خواهیم بود‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪1400‬‬ ‫چگونه می توانیم افکار غیر منطقی خود را تغییر دهیم؟‏‬ ‫ستواندوم مریم اسکندریان‬ ‫اکثــر مــردم بایــد‪ ،‬بــرای نفــوذ در مکانیســم هــای‬ ‫دفاعــی و اســتفاده از نیــروی شــخصی در جهــت‬ ‫تغییــر دادن افــکار غیــر منطقــی‏خــود‪ ،‬از درمانگــر‬ ‫کمــک بگیرنــد‪ ،‬امــا برخــی اشــخاص شــخصا ً‬ ‫می تواننــد رفتارهــای خــود را عــوض کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫الیــس بــرای ایــن گونــه اشــخاص‪ ،‬خــط مشــی‬ ‫زیــر را پیشــنهاد مــی کنــد‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬پیامدهــا را ارزشــیابی کنیــد‪ :‬برخــی هیجان هــا‪،‬‬ ‫مثــل خشــم‪ ،‬اضطــراب و افســردگی‪ ،‬معمــوال ً‬ ‫« طبیعــی» بــه نظــر مــی‏رســد‪ ،‬در صورتــی کــه ایــن‬ ‫طــور نیســت‪ .‬بــه جــای اینکــه هیجــان های منفــی را‬ ‫جــزء زندگــی بــه حســاب اوریــد و بدیــن طریــق‏انهــا‬ ‫را جاودانــه فــرض کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد از خــود بپرســید‬ ‫کــه ایــا ایــن واکنش هــا‪ ،‬بــرای زندگــی رضایــت‬ ‫بخــش و حــل مســائل مــی‏تواننــد مفیــد باشــند‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬نظــام باورهــای خــود را تحلیــل کنیــد‪:‬‬ ‫باورهــای خــود را کشــف کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫از خــود بپرســید کــه چــرا برخــی هیجان هــا‬ ‫‏را احســاس مــی کنیــد‪ .‬بــه عقیــده الیــس‪،‬‬ ‫موشــکافی در انچــه بــاور داریــم‪ ،‬بــه مــا کمــک‬ ‫مــی کنــد تــا افــکار غیــر منطقــی مســاله‏ســاز را‬ ‫کشــف کنیــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬بــا افــکار خــود تخریبــی مبــارزه کنیــد‪ :‬وقتــی‬ ‫کشــف کردیــد کــه انتظارهــای زیــادی داریــد یــا‬ ‫متوجــه شــدید کــه باورهــای غیر‏منطقــی دارید‪،‬‬ ‫بــا انهــا مبــارزه کنید؛ مثال ًدوســت داشــته شــدن‬ ‫از طــرف کســانی کــه انهــا را دوســت داریــد‪،‬‬ ‫واقعــا ًلــذت بخــش‏اســت‪ ،‬امــا اگــر چنین نشــد‪،‬‬ ‫اســمان بــه زمیــن نخواهــد امــد‪ ،‬بــا خطــر مواجه‬ ‫نخواهیــد شــد و نخواهیــد مــرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬مثبــت فکــر کــردن را تمریــن کنیــد‪ :‬بــه‬ ‫مشــاهده واکنش هــای خــود در مقابــل رویدادهــا‬ ‫ادامــه دهیــد؛ بــا ایــن روش‪ ،‬شــما ‏موقعیــت‬ ‫خواهیــد یافــت تــا باورهــای غیــر منطقــی خــود‬ ‫را کنــار بگذاریــد و انهــا را بــا ادراک هــای واقــع‬ ‫بینانــه جــای گزیــن کنیــد‪.‬‏نگــرش هــا و رفتارهــای‬ ‫مثبت تــری پیــش بگیریــد و بپذیرید کــه رویدادها‬ ‫بــه راحتــی عــوض مــی شــوند‏‪.‬‬ ‫از احساســات خــود بــرای تفســیر واقعیــت‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد‪ .‬مثــل‪« :‬چــون دلــم شــور مــی‬ ‫زنــد‪ ،‬پــس اتفــاق ناگــواری مــی‏افتــد»‏‪.‬‬ ‫برگرفته از‪ :‬کتاب انگیزش و هیجان ‪ ،‬اثر‪ :‬جان‬ ‫مارشــال ریو ‪ ،‬مترجم ‪ :‬یحیی ســید محمدی‬ ‫گرداورنــد ‪‎‬ه‏‪ ‎:‬کارشــناس دایــره مشــاوره و مــددکاری‬ ‫کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا (ع‏)‬ ‫تقدیر فرماندار بندرگز از‬ ‫اقدامات ارزشمند پلیس‬ ‫در سطح جامعه‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب وکاربــه نقــل‬ ‫از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬مهنــدس «حســین‬ ‫احمــدی» در دیــدار بــا فرمانــده و مســئوالن‬ ‫انتظامــی بندرگــز ضمــن تبریــک هفتــه ناجــا‬ ‫بــا بیــان اینکــه همــه ســازمان هــا و نهادهــا‬ ‫بایــد کمــک کار پلیــس در تامیــن نظــم و‬ ‫امنیــت باشــند تاکیــد کــرد‪ :‬تولیــد و تامیــن‬ ‫امنیــت مقولــه حساســی اســت کــه از عهــده‬ ‫یــک ســازمان بــه تنهایــی بــر نمــی ایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز کارکنــان پلیــس در قلــب‬ ‫مــردم و مســئوالن قــرار دارد چــرا کــه بــرای‬ ‫دفــاع از امنیــت و ارامــش جامعــه شــبانه‬ ‫روز مجاهدانــه تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندگــز تصریــح کــرد‪ :‬اصلــی تریــن‬ ‫شــاخص توســعه اجتماعــی‪ ،‬نظــم و امنیــت‬ ‫پایــداری اســت کــه تمامــی اقشــار اجتماعــی‬ ‫نســبت بــه ان مســئولیت دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز بیــان داشــت‪ :‬در جهــت‬ ‫حفــظ عــزت و اقتــدار نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫هــر کــدام از دســتگاه ها بــه نوبــه خــود در‬ ‫معرفــی پلیــس مقتــدر مســئول بــوده و‬ ‫بایســتی نهایــت همــکاری را در ایــن زمینــه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امنیتی که در ســطح شهرســتان‬ ‫و کشــور موجــود اســت حاصــل تــاش بــی‬ ‫وقفــه سبزپوشــان نیــروی انتظامــی اســت‬ ‫کــه بــا تمــام وجــود در پــی ایجــاد ارامــش‬ ‫شــهروندان و برخــورد قاطــع بــا مخــان نظــم‬ ‫و امنیــت مــی باشــند‪.‬‬ ‫ناهیداکبری مقدم‬ ‫پس لرزه های زندگی کودکان طالق‬ ‫طــاق تغییــر بزرگــی در زندگــی مــی باشــد ایــن تغییــر هــم بــرای‬ ‫زوجیــن ســخت می باشــد هــم بــرای فرزنــدان از طرفــی فرزنــدان‬ ‫بــه نظــر می رســد قربانیــان تصمیم هــای والدیــن مــی شــود‬ ‫ممکــن اســت ذهــن کســانی کــه در فراینــد طــاق هســتند درگیــر‬ ‫ایــن مســئله شــود کــه ایــا طــاق میشــه اســیب ســاز مــا در ایــن‬ ‫مطلــب مشــکالت روانــی فرزنــدان طــاق را مطــرح مــی کنیــم و‬ ‫راه هایــی بــرای افزایــش ارامــش شــما و فرزندانتــان در ایــن زمینــه‬ ‫را پیشــنهاد مــی دهیــم‪.‬‬ ‫فرزندان طالق‬ ‫واضــح اســت کــه طــاق پدیــده اســیب زا بــرای کــودکان می باشــد‬ ‫کودکانــی کــه پــدر و مادرشــان از هــم جــدا می شــوند احساســات‬ ‫مختلفــی را تجربــه می کننــد و ســازگاری بــا وضعیــت جدیــد‬ ‫برایشــان ســخت خواهــد بــود امــا در مقابــل کودکانــی کــه در یــک‬ ‫محیــط پــر تعــارض بــزرگ می شــوند شــاهد دعــوا و قهرهــای پــدر‬ ‫و مــادر خــود هســتند و حتــی ممکــن اســت پیــام رســان پــدر و‬ ‫مادرشــان در دوره هــای کــه بــه همدیگــر باشــند با اضطــراب زیادی‬ ‫دســت بــه گریبــان مــی شــوند اگــر کودک بعــد از یــک دوره درگیری‬ ‫پــدر و مــادر یــک زندگــی ارام پــس از طــاق منطقــه می شــود و‬ ‫اســیب های بســیار کمتــری خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫مشکالت فرزندان طالق‬ ‫کودکانــی کــه والدیــن شــان ازهــم جــدا می شــوند و ممکــن اســت‬ ‫هــر یــک از مشــکالت زیــر را از خــود نشــان دهنــد اولیــن بازخــورد‬ ‫رقابت کودک ‪5‬‬ ‫ساله شما با خواهر و‬ ‫برادرش‏‬ ‫کامــا طبیعــی اســت کــه فرزنــد ‪ 5‬ســاله شــما بــا خواهــران‬ ‫و بــرادران خــود در کشــمکش و تضــاد باشــد‪ .‬فرزنــدان شــما‬ ‫بــرای‏رســیدن بــه عشــق‪ ،‬محبــت و توجــه شــما بــا هــم بــه‬ ‫رقابــت مــی پردازن ـد‪‎. ‎‬‬ ‫روزهایــی کــه کــودکان بــه مدرســه نمــی رونــد‪ ،‬بیشــتر وقــت‬ ‫خــود را در خانــه مــی گذراننــد‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر انهــا چنــد تــا‬ ‫خواهــر و ‏بــرادر باشــند‪ ،‬ممکــن اســت در اتــاق خــواب یــا در‬ ‫بعضــی از اشــیاء مشــترک باشــند و همیــن امــر باعــث برخــورد‬ ‫و جــر و بحــث انهــا‏خواهــد شــد‪ .‬انهــا حتــی در مــورد تماشــای‬ ‫تلویزیــون نیــز مشــکل خواهنــد داشــت‪ ،‬چــون ممکــن اســت هــر‬ ‫کــدام برنامــه خاصــی‏را ترجیــح دهنــد‪.‬‏‬ ‫بایــد بدانیــد کــه ایــن نــوع کشــمکش هــا کامــا عــادی و طبیعــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نــوع کشــمکش هــا و تضادهــا بیــن خواهــران و‬ ‫‏بــرادران‪ ،‬قســمتی از رشــد انهــا اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬فرزنــد پنــج‬ ‫ســاله شــما از ایــن طریــق فرصــت پیــدا مــی کنــد کــه بــا تضادهــا‬ ‫و‏مخالفــت هــا مــدارا کنــد و در نتیجــه‪ ،‬بتوانــد در بیــرون از خانــه‬ ‫نیــز بــا مخالفــت هــا و تضادهــا کنــار بیایــد‪.‬‏‬ ‫هــر نــوع جــر و بحــث و مشــاجره‪ ،‬فرصتــی برای یادگیری اســت‪،‬‬ ‫لــذا ســعی کنیــد دخالــت نکنیــد و اجــازه بدهیــد فرزنــد پنــج ســاله‬ ‫‏شــما خــودش مســائل و مشــکالت را حــل کنــد‪ .‬گاهــی انهــا از‬ ‫روانــی کــه در زندگــی کــودکان طــاق مشــاهده می شــود شــکل‬ ‫گیــری وفــاداری در کــودکان از کــودکان بــه هــر دو والــد خــود بــه‬ ‫یــک انــدازه نیــاز دارنــد و عشــق مــی ورزنــد در ایــن بیــن وقتــی‬ ‫مجبــور بــه تــرک یکــی از والدیــن خــود مــی شــوند نســبت بــه والــد‬ ‫مقابــل دچــار احســاس ســردرگمی در ابــراز و عالقــه مــی شــوند‬ ‫رفتــار هــای بــرون ریزانــه‪ :‬رفتارهــای چــون پرخاشــگری مخصوصا ً‬ ‫اگــر کــودک بــه مــدت طوالنــی در معــرض دواهــای فیزیکــی و‬ ‫کالمــی پــدر و مــادرش قــرار گرفتــه باشــد بــروز پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫نافرمانــی و لجبــازی ‪ :‬معمــوال ًکــودکان از دســت والدیــن خــود‬ ‫بــه خاطــر شــرایط پیش امــده خشــمگین می شــوند ممکــن اســت‬ ‫رفتــار شــان در مقابــل ایــن احســاس خشــم نافرمانــی از والدیــن‬ ‫باشــد دســتورات و قوانیــن را نادیــده بگیرنــد یــا لجبــازی کننــد‪.‬‬ ‫انــزوا و اجتنــاب ‪ :‬برخــی کــودکان روی بــه رفتارهــای درون ریــزان‬ ‫مــی اورنــد بــرای مثــال منــزوی شــده و در معــرض افســردگی‬ ‫کودکــی قــرار می گیرنــد و اضطــراب را تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫احساس گناه‬ ‫برخی کودکان خود را مقصر جدایی والدین می دانند و احســاس‬ ‫گنــاه بــه انهــا دســت مــی دهــد کنــار امــدن بــا ایــن احســاس گنــاه‬ ‫بــرای کــودکان بســیار ســخت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســترس تــا چــه حــد روان بچــه هــا را به هــم می ریزد تنش هایی‬ ‫کــه فرزنــدان بعــد از طــاق والدیــن تجربــه مــی کننــد بــا توجــه بــه‬ ‫ســندی کــه دارنــد بــر رشــد روانــی و اجتماعــی انهــا تاثیــرات زیــادی‬ ‫مــی گــذارد در کل پدیــده طــاق بــرای تمامــی اعضــای خانــواده‬ ‫اســترس اور اســت و بیشــترین تاثیــر ان در رفتــار فرزنــدان‬ ‫مشــاهده می شــود بــر اســاس جنســیت فرزنــدان و ســن شــان‬ ‫هنــگام متارکــه والدیــن تغییــرات رفتــاری متفاوتــی پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود در دختــران بیشــتر پدیــده انــزوا گزینــی را مشــاهده‬ ‫می کنیــم کــه می توانــد منجــر بــه افســردگی شــود در پســران‬ ‫بیشــتر رفتارهــای پرخاشــگرانه و ناســازگاری مشــاهده مــی شــود‬ ‫راهکارهایی برای کاهش عوارض روانی در کودکان طالق‬ ‫والدیــن بــرای زندگــی بعــد از طــاق بایــد مهــارت هــای الزم را‬ ‫امــوزش ببیننــد تــا بــا رعایــت نکاتــی بتواننــد کــودکان را کاهــش‬ ‫دهنــد و اولیــن نکتـه ای کــه والدیــن بایــد بــه ان توجــه کننــد ایــن‬ ‫اســت کــه بعــد از جدایــی برنامه ریــزی انهــا بــرای کــودکان یکســان‬ ‫و هماهنــگ باشــد نکتــه دوم پرهیــز از ســوال کــردن از کــودک‬ ‫در رابطــه بــا والــد مقابــل اســت و ســومین و مهــم تریــن نکتــه‬ ‫ایــن کــردن رغایــب اســت پــدر و مــادر همــواره بایــد ســعی در‬ ‫تصویرســازی مناســب و شــخصیت همســر ســابق خود در کودک‬ ‫داشــته باشــند و بدون تو ســال بردن شــخصیت طرف مقابلشــان‬ ‫بــرای کــودک توضیــح دهنــد کــه علــت طــاق و عــدم تفاهــم انهــا‬ ‫بــوده اســت و جایــگاه والدیــن مقابــل را در ذهــن کــودک خــراب‬ ‫نکننــد و در نهایــت ایــن اطمینــان را بــه کودک بدهند که انها هیچ‬ ‫نقشــی یــا تقصیــری در ایــن مســئله طــاق نداشــتند تــا احســاس‬ ‫گنــاه در ذهــن کــودکان شــکل نگیــرد بعــد از جدایــی کودکتــان را‬ ‫پســت قــرار ندهیــد و از او نخواهیــد اخبــار خانــه ای والــد دیگــر را‬ ‫بــرای شــما بیــاورد ایــن رفتــار مصــداق دقیــق کــودک ازاری اســت و‬ ‫بــه فرزندتــان اســیب زیــادی می زنــد ایــن کار باعــث احســاس گناه‬ ‫در امــور میشــود و ایــن احســاس در اینــده می توانــد به افســردگی‬ ‫و اضطــراب تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫منبــع مشــکالت روانــی کــودکان طالق‪،‬ســاروخانی‪،،‬باقر‪،‬تهران‬ ‫انتشــارات ســروش‪,۱۳۸۵،‬مجله حورا‪،‬اسفند‪.۸۶‬شــماره‪.۲۶‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫سرگرد سیده فاطمه محمدی‬ ‫روش هــای خاصــی بــرای حــل مســائل خــود اســتفاده مــی کننــد‬ ‫‏کــه باعــث تعجــب شــما مــی شــود‪.‬‏‬ ‫اگر مجبور به دخالت باشید باید موارد زیر را در نظر بگیرید‏‪:‬‬ ‫وقتــی مــی خواهیــد مشــکل انهــا برطــرف شــود‪ ،‬همــه انهــا بایــد‬ ‫حضــور داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫ســعی کنیــد بــا لحــن ارام صحبــت کنیــد تــا انهــا یــاد بگیرنــد کــه‬ ‫در چنیــن مــواردی ارام صحبــت کننــد‪ ،‬چــون اگــر شــما داد بزنیــد‬ ‫یــا‏بــا صــدای بلنــد صحبــت کنیــد‪ ،‬انهــا نیــز همیــن طــور رفتــار‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‏‬ ‫از هــر یــک از کــودکان بخواهیــد مشــکل را تشــریح کنــد و‬ ‫چگونگــی حــل ان را نیــز ارائــه دهنــد‪ .‬تنهــا در صــورت اجبــار و‬ ‫اضطــرار‪،‬‏نظــر و رای خــود را بیــان کنیــد‪.‬‏‬ ‫از کلمــه «بــس اســت» اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ :‬وقتــی‬ ‫رانندگــی مــی کنیــد و کــودکان جــر و بحــث و مشــاجره مــی کننــد‪،‬‬ ‫‏تنهــا کافــی اســت اتومبیــل را نگــه داشــته و چیــزی نگوییــد‪.‬‬ ‫توقــف شــما باعــث مــی شــود کــه انهــا دریابنــد رفتارهــای‬ ‫نامناســبی ‏از خــود نشــان داده و در نتیجــه ســعی مــی کننــد‬ ‫ارام باشــند‪.‬‏‬ ‫فرزنــد پنــج ســاله شــما در موقعیتــی اســت کــه حــس عــزت نفــس‬ ‫او رشــد مــی یابــد‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬هــر نــوع مقایســه ای بیــن او و‏دیگــران‬ ‫باعــث صدمــه دیــدن عــزت نفــس او خواهــد شــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫وقتــی مــی گوییــد کــه خواهــر و برادرتــان در ســن شــما‏بهتــر از شــما‏‬ ‫رفتــار مــی کــرد ‪ ،‬ایــن مقایســه باعــث نابــودی حــس عــزت‬ ‫نفــس و بــه وجــود امــدن رنجــش و ناراحتــی بیــن خواهــران و‬ ‫بــرادران‏مــی شــود‪.‬‏‬ ‫برگرفته از کتاب‪ :‬رفتار با کودکان و نوجوانان‬ ‫مترجم‪ :‬سیاوش جمال فر‬ ‫تهیه کننده‪ :‬کارشناس مشاوره کالنتری ‪ 14‬بجنورد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪396‬‬ ‫عامل تبلیغ دروغین فروش‬ ‫بلیط دیدار بازی تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران با کره جنوبی‬ ‫دستگیر شد‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از شناســایی و‬ ‫دســتگیری عامــل تبلیــغ دروغیــن « فــروش بلیــط دیــدار‬ ‫بــازی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا کــره جنوبــی « خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ « رامیــن پاشــایی « در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــر اســاس رصدهــای صــورت گرفتــه در‬ ‫فضــای مجــازی شــخصی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫بــا تبلیغــات مختلــف و دروغیــن ‪ ،‬مدعــی فــروش بلیــط‬ ‫دیــدار بــازی فوتبــال بیــن تیــم ملــی ایــران و کــره جنوبــی‬ ‫در اســتادیوم ازادی بــود ‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫پــس از اقدامــان فنــی و تخصصــی متهــم را احضــار نمــوده‬ ‫و بــه مراجــع قضایــی جهــت ســیر مراحــل قانونــی پرونــده‬ ‫اش معرفــی کردنــد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬خوشــبختانه بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫کارشناســان ســایبری ‪ ،‬فرصــت ارتــکاب جــرم از ایــن فــرد‬ ‫کالهبــردار گرفتــه شــد و وی چنــد ســاعت پــس از اقــدام‬ ‫مجرمانــه خــود مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و دســتگیر شــد‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا افــزود ‪ :‬متهــم در‬ ‫اعترافــات خــود اقــرار کــرد کــه بــه قصــد کالهبــرداری از‬ ‫هموطنــان فــروش ایــن بلیــط هــا را حتــی تــا مبلــغ دو‬ ‫میلیــون تومــان بــه طعمــه هــای خــود پیشــنهاد داده اســت‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن بیــان اینکــه حضــور هــر گونــه‬ ‫تماشــاچی در بــازی مذکــور تابــع قوانیــن و مقــررات خــاص‬ ‫فدراســیون فوتبــال و اطــاع رســانی انهــا خواهــد بــود ؛ از‬ ‫شــهروندان خواســت ‪ :‬فریــب تبلیغــات فریبنــده مجرمــان‬ ‫ســایبری را نخورنــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه جرایــم‬ ‫در فضــای مجــازی موضــوع را از طریــق مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری بــه شــماره تلفــن ‪ 096380‬و یــا وب ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات‬ ‫مردمــی بــه کارشناســان مــا اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫راه اندازی نمایشگاه مجازی‬ ‫پلیس پایتخت به مناسبت‬ ‫هفته ناجا‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت‬ ‫ضمــن تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه نیــروی‬ ‫انتظامــی از راه انــدازی نمایشــگاه مجــازی پلیــس پایتخــت‬ ‫بــا شــعار پلیــس هوشــمند‪،‬امنیت پایــدار خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی‬ ‫گــودرزی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر بیــان داشــت ‪ :‬ســال جــاری باتوجــه بــه تدابیــر ســردار‬ ‫فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ مبنــی بــر عــدم برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه حضــوری پلیس‪،‬بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫و لــزوم رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونا‪،‬بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای فضــای‬ ‫مجــازی ‪ ،‬نمایشــگاهی از اقدامــات خــاص و جــذاب پلیــس‬ ‫پایتخــت کــه بخــش کوچکــی از زحمــات شــبانه روزی ایــن‬ ‫پلیــس اســت ‪ ،‬راه انــدازی شــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬شــهروندان عزیــز‬ ‫مــی تواننــد بــا کلیــک کــردن بــر روی بنــر ویــژه پلیــس در‬ ‫بــاالی صفحــه اصلــی ســایت اپــارات بــه ادرس ‪https:‎//‬‬ ‫‪ www.aparat.com‬وارد نمایشــگاه مجــازی پلیــس‬ ‫پایتخــت شــده و از اقدامات‪،‬دســتاوردها و هشــدارهای‬ ‫پلیــس هــای تخصصــی فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ‬ ‫بازدیــد نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫روستای الملنگ‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫امامزاده سلیمان‬ ‫‪ -396‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 05 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-396‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 12‬اکتبر‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مهر ‪12-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی‬ ‫اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از‬ ‫جنوب به اســتان ســمنان و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب‬ ‫بــه شهرســتان کردکــوی محــدود‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی‬ ‫و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظر وضعیت طبیعی و اقلیمی‬ ‫دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه با داشــتن‬ ‫رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی به این روســتا از روســتای اهنگرمحله می گذرد‪ .‬همینطوردر‬ ‫امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد می گــذرد ودر انتهای‬ ‫ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد‬ ‫احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی‬ ‫اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده‬ ‫کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز پنبــه‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم‬ ‫گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫باغ گلبن ‪،‬روستایی از توابع بخش مرکزی استان گلستان است‪ .‬این روستا‬ ‫در دهستان استراباد جنوبی و در‪ 7‬کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر‬ ‫جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫این روســتا از شــمال به روســتای نصر اباد از جنوب به روســتای زیارت از شــرق‬ ‫بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را‬ ‫خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال‬ ‫کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده می کنیم‪.‬روســها زمانی که روســها از مرزهای‬ ‫شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در‬ ‫ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی‬ ‫ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از‬ ‫گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد بــه او‬ ‫می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در‬ ‫تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت‬ ‫می شــد توتــون بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای‬ ‫خشــک کــردن توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیر ساخت های موجوددر روستا‪ :‬کلیه زیر ساخت ها تامین گردیده است‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت‬ ‫جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روستای کفشگیری‬ ‫کفشــگیری ‪ ،‬از قدیمــی تریــن روســتاهای توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان روشــن ابــاد و در فاصلــه ‪13‬کیلومتــری غــرب‬ ‫گــرگان در مســیر جــاده قدیــم گــرگان بــه کردکــوی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت‬ ‫ان‪ ۱۷۶۷‬نفــر (‪ ۴۹۳‬خانــوار) بــوده اســت‪ .‬روســتای‬ ‫کفشــگیری در دوران قاجــار بــه واســطه ســکونت خوانیــن‬ ‫وامــرای صاحــب حکومــت محلــی همچــون « محمــد باقــر‬ ‫خــان ســردار رفیــع یانــه ســری» کــه در ان دوره حاکــم‬ ‫والیــت گــرگان واســترابادبود‪،‬ازابادانی وخرمــی بســیار‬ ‫بیشــتری نســبت بــه ســایر روســتاهای اطــراف برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن روســتا چنــد رشــته قنــات و بناهــای‬ ‫تاریخــی ثبــت شــده و از همــه جالبتــر بقایــای ســنگ فرش‬ ‫کوچه هــا از زمــان قاجــار تــا کنــون هنــوز باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ .‬اهمیــت ســنگفرش در انزمــان از ایــن جهــت مهــم‬ ‫اســت کــه در بســیاری از روســتاها و شــهر هــای انزمــان و‬ ‫حتــی امــروز بــا ریــزش کمتریــن بــاران کوچه هــا وخیابانهــا‬ ‫گل الــود می شــدند و مــردم عــادی بــرای رفــت امــد در‬ ‫کوچه هــای گل الــود یــا از اســب و االغ اســتفاده می کردنــد‬ ‫و یــا بوســیله اســباب چوبــی کــه بنــام «چولنــگ» تــردد‬ ‫می کردنــد‪ .‬اولیــن دبســتان روســتایی اســتراباد تاســیس‬ ‫‪، 1307‬خانه هــای تاریخــی ثبــت شــده ‪،‬حمــام تاریخی‪،‬تپه‬ ‫باســتانی ‪،‬ســنگفرش کوچه ها و‪ ...‬باعث شده کفشگیری‬ ‫متفاوتریــن بافــت تاریخــی روســتا های اســتان را به ســبب‬ ‫تنــوع در خــود جــای دهــد‪ .‬بنــای تاریخــی اندرونــی ســردار‬ ‫رفیــع بنــای ارزشــمند برجــای مانــده از دوران قاجاریــه‬ ‫اســت ایــن بنــا دارای سیســتم انتقــال اب و اصطبــل‬ ‫درمان خانگی چربی کبد‬ ‫با ‪ 3‬میوه معجزه اسا!‬ ‫کبــد یکــی از اندام هــای ضــروری در بــدن‬ ‫اســت کــه در داشــتن دســتگاه گــوارش ســالم و‬ ‫پــرکار اهمیــت بســیاری دارد‪ ،‬امــا رژیــم غذایــی‬ ‫نامناســب یکــی از عوامــل ایجــاد چربــی در‬ ‫اطــراف کبــد و در نتیجــه بیمــاری چربــی کبــد‬ ‫اســت کــه میتوانــد بــرای ســامتی مــا بســیار‬ ‫خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اووکادو‬ ‫اگــر قصــد داریــد کبــد چــرب تــان را از شــر‬ ‫چربی هــا نجــات دهیــد می توانیــد ایــن میــوه را نیــز‬ ‫بــه ســبد غذایــی تــان اضافــه کنیــد‪ ،‬در نظــر داشــته‬ ‫باشــید کــه ترکیبــات موجــود در اووکادو باعــث‬ ‫کاهــش ســلول های چــرب تجمــع یافتــه در ایــن‬ ‫ارگان شــده و باعــث بهبــود عملکــرد ان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیب سبز‬ ‫ســیب ســبز یکــی از ســالم ترین و مفیدتریــن‬ ‫ســیب ها و البتــه میوه هــا محســوب می شــود؛‬ ‫ســیب و بــه خصــوص ســیب ســبز باعــث‬ ‫پاکســازی کبــد می شــود؛ توصیــه می شــود کــه‬ ‫ســیب را بــا پوســت میــل کنیــد بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه ســیب دارای مــواد معدنــی مفیــدی اســت‬ ‫کــه بــا چربی هــا مقابلــه کــرده و فلــزات ســنگین‬ ‫را از بــدن دفــع می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گریپ فروت‬ ‫یکــی دیگــر از میوه هــای مشــهور بــرای کبــد‬ ‫چــرب گریــپ فــروت اســت‪ .‬گریــپ فــروت‬ ‫و دارابــی یــا پوملــو نیــز مثــل لیموتــرش جــزو‬ ‫میوه هــای مفیــد کبــد و ناجــی کبــد چــرب‬ ‫هســتند‪ .‬گریــپ فــروت حــاوی انزیمــی اســت‬ ‫کــه باعــث تحریــک کبــد شــده و چربی هــا و‬ ‫توکســین ها را دفــع می کنــد‪ .‬دارابــی حــاوی‬ ‫میــزان زیــادی اســید مالیــک و کاراتنوئیــد اســت‬ ‫کــه ایــن دو ترکیــب باعــث تقویــت و تمیــزی‬ ‫کبــد می شــوند‪.‬‬ ‫مخصــوص ســردار بــوده اســت‪ .‬در بــاره وجــه تســمیه‬ ‫روســتای کفشــگیری «اســد اللــه معطوفــی» در کتــاب‬ ‫ســنگ مزارهــا وکتیبه هــای تاریخــی گــرگان و اســتراباد این‬ ‫گونــه می نویســد‪ »:‬چنــد ســنگ مــزار متعلــق بــه طایفــه‬ ‫کفشــگر در گورســتان روشـن اباد‪ ،‬دهنــه محمدابادکتــول‪،‬‬ ‫کفشــگیری و مخصوصــا شموشــک وجــود دارد کــه بــه‬ ‫عــاوه بــا اســتناد بــه اســناد تاریخــی ‪ ،‬وقفنامه هــا و اســتاد‬ ‫تملــک اراضــی اراضــی منطقــه می تــوان بــر ایــن امــر صحــه‬ ‫نهــاد کــه روســتای کفشــگیری فعلــی نــام اصلــی اش‬ ‫کفشگر(کفشــگری) و تیــول همیــن طایفــه یــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫شــغل اصلــی مردمــان ایــن روســتا کشــاورزی و دامــداری‬ ‫اســت‪ .‬کوهســتان های یانســر(منطقه هزارجریــب ) و‬ ‫دهکــده جهــان نمــا (مشــرف بــر دشــت گــرگان ) درالبــرز‬ ‫مرکــزی ‪،‬مناطــق ییالقــی اهالــی کفشــگیری بــوده اســت‪.‬‬ ‫در روستای علی اباد باغی بزرگ‬ ‫به نام کوشک علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتری شــمال شــرقی بجنورد‪ ،‬در روســتای علی اباد باغی بزرگ با درختانی کهنســال دیده می شــود که نشــان از قدمت‬ ‫طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامند‪ .‬این ســاختمان متعلق‬ ‫بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم تریــن الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪ .‬دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد‬ ‫گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل‬ ‫یــک حوضخانــه بــا ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ و ســقف‬ ‫با اســتفاده از تیرهای چوبی ســاخته شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه‬ ‫رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخی از ســفرنامه های‬ ‫قدیمــی نیــز نــام بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده اســت‪ .‬ناصرالدیــن شــاه قاجــار‬ ‫هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان‬ ‫حکمرانــی ســردار مفخــم‪ ،‬حاکــم بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ و بنــای‬ ‫تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جرگالن یکی از مناطق و بخشــهای مربوط به شهرســتان بجنورد میباشــد که دارای طبیعت زیبا و در برخی مناطق بکر ودســت‬ ‫نخــورده اســت‪ .‬در فاصلــه حــدود ‪۱۰‬کیلومتــری جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعی قرار گرفته اســت‬ ‫بــاغ دره دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز و جــرگالن اســت کــه زبــان‬ ‫هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قــارچ هــای ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای‬ ‫ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع این نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا اندازه گیری کــرده اند‬ ‫درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختان‬ ‫پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی کنــد چیــزی کــه درایــن طبیعــت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند‬ ‫ترکیــب دره هــای عمیــق ووســیع مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انهــا باورنکردنــی اســت صخــره‬ ‫هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه های پراب ‪-‬بوته های زرک و ترشــک و تمشــک‬ ‫اینهــا قســمتی از زیبایــی هــا ی ایــن منطقــه اســت کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر‬ ‫ایــن منطقــه بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 557

روزنامه بازار کسب و کار پارس 557

شماره : 557
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 556

روزنامه بازار کسب و کار پارس 556

شماره : 556
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 555

روزنامه بازار کسب و کار پارس 555

شماره : 555
تاریخ : 1401/03/31
روزنامه بازار کسب و کار پارس 554

روزنامه بازار کسب و کار پارس 554

شماره : 554
تاریخ : 1401/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 553

روزنامه بازار کسب و کار پارس 553

شماره : 553
تاریخ : 1401/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 552

روزنامه بازار کسب و کار پارس 552

شماره : 552
تاریخ : 1401/03/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!