روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 395 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 395

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 395

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 395

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‪ 19 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /11‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /04‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪395‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫شادی این هفته‪ ،‬را به کودکان هدیه دهیم‬ ‫‪2‬‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫هرگز کدی را در اختیار دیگران قرار ندهید‬ ‫‪7‬‬ ‫نکاتی که باید همیشه به انها توجه‬ ‫داشته باشید‬ ‫‪3‬‬ ‫در حال اجرای ‪ ۱۶۸‬طرح محرومیت زدایی‬ ‫‪4‬‬ ‫رشد اشتغال در حوزه شیالت موجب‬ ‫کاهش صیدغیر مجاز می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫نگرانی بجنوردی ها‬ ‫از پرسه سگ های ولگرد‬ ‫دل مردم به حضور‬ ‫پلیس گرم است‬ ‫ابطال مجوز احداث تله کابین ناهارخوران گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫هــای کرونایــی نیــز حضــور فعــال داشــته و بــدون‏هیــچ‬ ‫گونــه تنــش و مشــکلی ایــن ماموریــت را انجــام داده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان‬ ‫گلســتان طــی یــک ســال اخیــر در مولفــه هــای‏امنیتــی‬ ‫رشــد داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برای دفاع از نظم و امنیت‬ ‫جامعــه همچــون شــهدا تــا اخریــن ‏نفــس تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد‏‪.‬‬ ‫ناجا در جایگاه رفیع‬ ‫تامین نظم و امنیت‬ ‫جامعه اسالمی قرار دارد‏‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گفــت‪ :‬ناجــا در جایــگاه‬ ‫رفیــع تامیــن نظــم و امنیــت جامعــه اســامی قــرار دارد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار به نقــل از پایگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ایــت اللــه «ســید کاظــم نورمفیــدی»‬ ‫در دیــدار بــا فرمانــده و ‏مســئوالن انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬ضمــن تبریــک هفتــه ناجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تامیــن نظــم و امنیــت ‏جامعــه مســئولیت بســیار‬ ‫ســنگینی اســت کــه بخــش عمــده ان بــر عهــده نیــروی‬ ‫انتظامــی اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیــروی انتظامــی طــی ســالیان اخیــر نشــان‬ ‫داده توانایــی باالیــی در تامیــن نظــم و امنیــت‏جامعــه‬ ‫داشــته و از ماموریــت هــای مختلــف ســربلند بیــرون‬ ‫امــده کــه ایــن مهــم در ســایه تــاش‏مجاهدانــه و‬ ‫متعهدانــه فرماندهــان‪ ،‬مدیران و کارکنان نیرو بدســت‬ ‫امــده اســت‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫الزمــه انجــام فعالیــت هــای روزمــره مــردم‪ ،‬وجــود‬ ‫‏امنیــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دل مــردم بــه حضــور پلیــس گرم‬ ‫اســت و احــاد جامعــه نیــروی انتظامــی را پناهــگاه‏امــن‬ ‫و قابــل اعتمــاد مــی داننــد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان در ادامــه تصریــح کرد‪ :‬امــروز ناجا‬ ‫در جایــگاه رفیــع تامیــن امنیــت جامعــه اســامی‏قــرار‬ ‫دارد و کارکنــان خــدوم ایــن نیــرو شــبانه روز و بــدون‬ ‫هیــچ چشــم داشــتی بــرای رضــای خــدای‏متعــال بــه‬ ‫مــردم خدمــت مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقتــدار همــراه بــا مهربانــی از‬ ‫مهمتریــن ویژگــی هــای پلیــس در تــراز جمهــوری‬ ‫‏اســامی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا مــردم‬ ‫قانونمــدار مهربــان بــوده و بــه انــان خدمت مــی کند‏اما‬ ‫در مقابــل هنجارشــکنان و مجرمــان قاطعانــه ایســتاده‬ ‫اســت‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان گفــت‪ :‬نیــروی‬ ‫انتظامــی عــاوه بــر ماموریــت هــای ذاتــی خود‏در ســایر‬ ‫مــوارد نیــز خــوش درخشــیده اســت کــه نمونه هــای بارز‬ ‫ان حضــور فعــال در مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‏ســیل و اتــش‬ ‫ســوزی جنــگل هــا بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــت اللــه نورمفیــدی در پایــان ضمــن تقدیــر از تــاش‬ ‫های خالصانه مجموعه فرماندهی انتظامی‏استان در‬ ‫راســتای ارتقــاء نظــم و امنیــت‪ ،‬افــزود‪ :‬پلیــس گلســتان‬ ‫طــی یــک ســال اخیــر‪ ،‬شــهدای‏گرانقــدری را تقدیــم‬ ‫نظــام کــرده کــه ایــن نشــان دهنــده روحیــه ایثــار و‬ ‫فــداکاری در سبزپوشــان عرصــه‏نظــم و امنیــت اســت‏‪.‬‬ ‫بــرای دفــاع از نظــم و امنیــت‪ ،‬بــا جــان و دل تــاش‬ ‫مــی کنیــم‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬ســردار «ســعید دادگــر»‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای نظــم و‏امنیــت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه ناجــا از ‪ 17‬مهرمــاه بــا شــعار‬ ‫«پلیــس هوشــمند‪ ،‬امنیــت پایــدار» اغــاز و تــا ‏‏‪23‬‬ ‫مهرمــاه ادامــه دارد کــه برنامــه هــای مختلفــی نیــز در‬ ‫طــول ایــن هفتــه اجــرا خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبــر فرزانــه انقــاب‬ ‫(مدظلــه العالــی) در خصــوص امنیــت‪ ،‬افــزود‪ :‬خــدای‬ ‫‏بــزرگ را شــاکریم کــه در هندســه امنیتــی جمهــوری‬ ‫اســامی نقش داشــته و بعنوان ســربازان جان‏بر کف‬ ‫والیــت مشــغول خدمــت رســانی بــه مــردم هســتیم‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫نظرســنجی هــای رســمی از شــهروندان در خصــوص‬ ‫‏میــزان رضایــت انــان از دســتگاه هــا و ســازمان هــای‬ ‫خدمــات رســان‪ ،‬نیــروی اتظامــی همــواره رتبــه‏هــای‬ ‫برتــر را کســب کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا بیــان اینکــه راهبــرد و رویکــرد پلیــس‬ ‫تعامــل بــا ســایر دســتگاه هــا اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‏در‬ ‫تامیــن نظــم و امنیــت جامعــه دســتگاه هــای مختلــف‬ ‫نقــش دارنــد کــه هــر یــک بایــد برنامــه ریــزی‏هدفمنــد‬ ‫در ایــن راســتا داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس گلســتان عــاوه بــر تامیــن‬ ‫امنیــت‪ ،‬در ماموریــت هــای دیگــری نظیــر اجــرای‬ ‫‏دســتورالعمل هــای بهداشــتی و اعمــال محدودیــت‬ ‫‪8‬‬ ‫به فکر درامد پایدار شهرداری های‬ ‫گلستان باشند‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫انجام بیش از ‪ ۴۸‬هزار بازرسی از‬ ‫واحدهای صنفی‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری ‪ 48429‬مــورد‬ ‫بازرســی از واحدهــای صنفــی‪ ،‬تولیــدی و خدماتــی سراســر اســتان توســط بازرســان‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان‪ ،‬علــی اصغــر اصغــری گفــت‪:‬‬ ‫حضــور تاًثیرگــزار بازرســان درســطح بــازار‪ ،‬تشــدید طرحهــای نظارتــی و‬ ‫اجــرای گشــتهای مشــترک بــا ســایر دســتگاههای مرتبــط عاملــی موثــر در‬ ‫راســتای پیشــگیری از وقــوع تخلفــات احتمالــی در ســطح بــازار مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ ،‬بــر اســاس امــار دریافتــی تعــداد ‪ 2323‬مــورد گــزارش و‬ ‫شــکایات مردمــی پیرامــون خریــد و فــروش کاال و ارائــه خدمــات در شــش مــاه‬ ‫نخســت ســال ‪ 1400‬بــه ســتاد خبــری ســازمان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان گــزارش شــده کــه از ایــن تعــداد ‪1999‬مــورد از گزارشــات مربــوط‬ ‫بــه عرضــه کاال و ‪324‬مــورد از گزارشــات مربــوط بــه ارائــه خدمــات بــه شــهروندان‬ ‫بــوده اســت ‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــترین امــار تخلفــات بــه ترتیــب مربــوط بــه قاچاق‪-‬عــدم رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی تقلــب مــاده ‪ 54‬قانــون نظــام صنفــی عــدم درج‬ ‫قیمــت تبلیــغ محصــول خــاف واقــع عرضــه خــارج از شــبکه گرانفروشــی =تداخــل‬ ‫صنفــی اخفــاء و امتنــاع از عرضــه احتکارمیباشــد‪.‬‬ ‫اصغــری در ادامــه بــا تاًکیــد بــر اولویــت رســیدگی بــه شــکایات مردمــی در مرکــز‬ ‫اســتان و شهرســتان هــای تابعــه بــا ارائــه گزارشــی از امــار پرونــده هــای تنظیــم‬ ‫شــده بــرای متخلفــان اقتصــادی در ایــن مــدت افــزود‪، :‬تعــداد ‪48429‬مــورد بازرســی‬ ‫از واحدهــای صنفــی‪ ،‬تولیــدی و خدماتــی درســطح اســتان بعمــل امــد کــه در ایــن‬ ‫بررســیها تعــداد ‪ 1878‬واحــد متخلــف شناســایی و پرونــده تخلــف ایــن واحدهــا بــه‬ ‫ارزش ‪ 1/854/550/301/136‬ریــال تشــکیل و جهــت صــدور رای نهایــی بــه اداره کل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه گفــت‪ :‬همچنیــن ‪147‬مــورد از پرونــده هــای‬ ‫متشــکله منجــر بــه مصالحــه و جلــب رضایــت گشــته کــه شــاکیان پرونــده هــا‬ ‫در ازای دریافــت حــق و حقــوق قانونــی‪ ،‬تعویــض کاالی معیــوب و یــا دریافــت‬ ‫خدمــات معــوق رضایــت خــود را اعــام نمــوده و بــه تبــع ان از تشــکیل و ارجــاء‬ ‫پرونــده بــه ادارات کل تعزیــرات حکومتــی و دیگــر محاکــم قضایــی اجتنــاب گردیــد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در خاتمه از تمامی شــهروندان خواســت تا در صورت مشــاهده‬ ‫هــر گونــه تخلــف احتمالــی ضمــن جمــع اوری مســتندات کافــی مــورد را ســریعا از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 124‬بــه بازرســان ســازمان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان اطــاع دهنــد تــا در کمتریــن زمــان مــورد رســیدگی قــرار گیــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روزیک شــنبه ‪ 18‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,340,000‬ریــال هــر گرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,402,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬سکه بهار ازادی ‪ 112,510,000‬ریال‪ ،‬و سکه امامی معادل ‪ 117,680,000‬ریال‪ ،‬نیم سکه ‪60,800,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 35,700,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪395‬‬ ‫کاهش هزینه ها با‬ ‫رسیدگی پرونده های‬ ‫قضایی بصورت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان کاهــش رفــت‬ ‫و امــد متقاضیــان بــه دادگســتری ها‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از خــروج غیرضــروری مــردم از خانــه و صرفــه‬ ‫جویــی در هزینــه هــا را از جملــه مزایــای‬ ‫برگــزاری جلســات دادگاه بصــورت الکترونیــک و‬ ‫غیرحضــوری برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل دادگســتری اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه تشــکیل سیســتمی‬ ‫(الکترونیکــی یــا بــدون کاغــذ) پرونــده قضایــی‬ ‫و اداری در ســال جــاری گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فقــره پرونــده کــه‬ ‫بــه صــورت الکترونیکــی در ایــن نهــاد تشــکیل‬ ‫شــد و تــا رســیدگی کامــل بــه همیــن شــکل‬ ‫پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬در راســتای رســیدگی بــه‬ ‫صــورت انالیــن و برخــط پرونده هــای قضایــی‬ ‫در ایــن مــدت ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬جلســه دادگاه‬ ‫در ایــن اســتان بــه همیــن صــورت برگــزار شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اســیابی اضافــه کــرد‪ :‬در رونــد رســیدگی و‬ ‫جلســات دادگاه چنیــن پرونده هایــی‪ ،‬طرفیــن‬ ‫دعــوی بــه صــورت تصویــری و بــدون حضــور‬ ‫فیزیکــی در جلســات دادگاه حاضــر شــده و بــه‬ ‫بیــان اظهــارات‪ ،‬ارائــه مســتندات و نیــز دفاعیــات‬ ‫از خــود می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته جلســات انالیــن‬ ‫ویــژه پرونده هایــی بــود کــه یکــی از طرفیــن در‬ ‫زنــدان بودنــد و بــه منظــور جلوگیــری از انتقــال‬ ‫متهــم بــه دادگاه و کاهــش هزینه هــا‪ ،‬دادگاه‬ ‫چنیــن پرونده هایــی بــه صــورت ارتبــاط تصویــری‬ ‫بــا اتــاق مــورد نظــر در زنــدان برگــزار می شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری شــیوه غیرحضــوری و انالیــن‬ ‫جلســات دادگاه بــرای همــه پرونده هــا بــا توجــه‬ ‫بــه ایجــاد زیرســاخت های الزم در سراســر‬ ‫اســتان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫اســیابی اضافــه کــرد‪ :‬متقاضیــان رســیدگی‬ ‫غیرحضــوری بــه پرونده هــای قضایــی در‬ ‫دادگاه هــای اســتان‪ ،‬بایــد درخواســت خــود را بــه‬ ‫صــورت مکتــوب بــه قاضــی پرونــده ارائــه دهنــد‬ ‫تــا شــرایط شــرکت غیرحضــوری بــرای انــان‬ ‫فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت بــرای ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬نفــر‪ ،‬گواهــی ســوء پیشــینه بــه صــورت‬ ‫اینترنتــی صــادر شــد و افــراد در کوتاهتریــن‬ ‫زمــان ممکــن و بــدون نیــاز بــه خــروج از منــزل ‪،‬‬ ‫ایــن گواهــی خــود را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫با کودکان تا می توانید‬ ‫بازی کنید‬ ‫شــاید ندانیــد کــه راه ورود بــه دنیــای کــودکان بــازی‬ ‫کــردن اســت؛ از بازی هــای ســاده ای ماننــد قایــم باشــک تــا‬ ‫منــچ و مارپلــه و انــواع دیگــر بازی هــای نیازمنــد حرکــت و‬ ‫جنب وجــوش؛ ایــن یــک هفتــه را لطفــا تــا می توانیــد بــا‬ ‫کودکان تــان بــازی کنیــد‪ ،‬انهــا را بــا رعایــت شــیوه نامه ها‬ ‫در ســاعات خلــوت بــه پــارک ببریــد‪ ،‬باهــم بــه گش ـت وگذار‬ ‫برویــد و همــه تــاش خــود را بــه کار گیریــد تــا انچــه را کــه‬ ‫دوســت دارنــد فراهــم کنیــد بــه جــز بازی هــای رایانه ایــی‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا رئیسی _ روانشناس‬ ‫شادی این‬ ‫هفته‪ ،‬را به‬ ‫کودکان هدیه‬ ‫دهیم‬ ‫اواخــر بهمن مــاه ‪ ۹۸‬کــه خبــر ورود نامبــارک‬ ‫ویــروس کرونــا بــه کشــور منتشــر شــد‪ ،‬شــاید‬ ‫بدگمان تریــن افــراد هــم تصــور نمی کردنــد‬ ‫ایــن میهمــان ناخوانــده تــا امــروز مانــدگار شــود‬ ‫و حتــی در پیونــد بــا ســویه های جدیــد خــود‪،‬‬ ‫نفــس جامعــه را بــه شــماره بینــدازد‪.‬‬ ‫اغــراق نیســت اگــر بگوییــم در ایــن ‪ ۲۰‬مــاه‬ ‫ســخت کرونایــی و موج هــای بلنــد همه گیــری‪،‬‬ ‫کــودکان بیشــترین اســیب را از نظــر روانــی‬ ‫و رشــد دهنــی جســمی متحمــل شــدند و بــار‬ ‫بیشــترین ناخوش ـی های ممکــن‪ ،‬بــر شــانه های‬ ‫کوچک شــان ســنگینی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بچه هــای مــا هــر روز و هــر ســاعت همــراه‬ ‫بــا والدیــن (یــا گاهــی بــه صــورت تکــی)‬ ‫اخبــار ناگــواری از کمبــود ماســک و مــواد‬ ‫ضدعفونی کننــده تــا مــرگ و بســتری و بیمــاری‬ ‫و کمبــود واکســن و دارو را می شــنیدند و بــا‬ ‫ذهن هــای کوچــک خــود‪ ،‬فاجعه هایــی بزرگتــر‬ ‫و پررنگ تــر از واقعیــت‪ ،‬تجســم می کردنــد؛ از‬ ‫تصــور فجایعــی ذهنــی دربــاره مــرگ خواهــر و‬ ‫بــرادر و پــدر و مــادر و دوســتان و فامیــل و معلم‬ ‫مدرســه و مربــی مهــد کــودک تــا بستری شــدن‬ ‫در تنهایی هــای بیمارســتان‪ ،‬امــکان بنــد امــدن‬ ‫نفــس در دســتگاه های اکسیژن ســاز و ‪...‬‬ ‫فقــط کافــی اســت بــه ایــن نکته روانشناســان‬ ‫دربــاره کــودکان دقــت کنیــم کــه می گوینــد‪:‬‬ ‫«کــودکان مشــاهده گرانــی دقیــق و باهــوش‬ ‫و مفســرانی بی تجربــه هســتند»؛ بــه‬ ‫بیــان دیگــر کــودکان‪ ،‬کوچکتریــن عالئــم و‬ ‫نشــانه های اســترس‪ ،‬شــادی‪ ،‬غــم‪ ،‬هیجــان‬ ‫و نگرانــی را در چهــره و رفتــار بزرگترهــا بــه‬ ‫ســرعت متوجــه می شــوند‪ ،‬امــا در تفســیر‬ ‫و فهــم دالیــل یــا نتایــج ان عاجزنــد؛ بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه ممکــن اســت یــک نگرانــی‬ ‫ســاده یــا یــک غــم زودگــذر را در چهــره پــدر‬ ‫و مــادر بــه یــک حادثــه بســیار ترســناک‬ ‫در اینــده ربــط دهنــد یــا ان را بــه اتفاقــی‬ ‫بســیار ناخوشــایندتر‪،‬بزرگتر‪ ،‬وحشــتناک تر و‬ ‫وخیم تــر از واقعیــت تعبیــر کننــد!‬ ‫بــه همیــن دلیــل در روزهــای کرونایــی کــه حــال‬ ‫عمومــی جامعــه خــوش نبــود‪ ،‬کــودکان در کنــار‬ ‫شــنیدن و دیــدن اخبــار‪ ،‬بــا دیــدن چهره هــای‬ ‫پریشــان بزرگترهــا‪ ،‬شــاید در ظاهــر بــه دلــداری‬ ‫انهــا تمکیــن می کردنــد‪ ،‬امــا خــدا می دانــد کــه‬ ‫در دل هــای کوچک شــان چــه غوغایــی از دلهــره‬ ‫و تشــویش برپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫حــاال می توانیــم تــا حــدی درک کنیــم کــه ایــن‬ ‫گــروه ســنی‪ ،‬چــه روزهــا و ماه هــای وحشــتناک‬ ‫و پراسترســی را از ســر گذرانده انــد؛ چــه شــبها‬ ‫کــه بــا تــرس از مــرگ عزیــران شــان بــه خــواب‬ ‫رفتــه و چــه صبح هــا کــه بــا اســترس فقــدان‬ ‫عزیــزی دیگــر برخاســته اند‪.‬‬ ‫بــه ایــن مــوارد اضافــه کنید کاهش محســوس‬ ‫تفریــح و بــازی و نیــز مهدکــودک نرفتــن‪ ،‬پــارک‬ ‫نرفتــن‪ ،‬شــهربازی نرفتــن‪ ،‬اســتخر و باشــگاه‬ ‫ورزشــی نرفتــن و البتــه مدرســه نرفتــن و وقــت‬ ‫نگذرانــدن بــا همســاالن و محصــور مانــدن در‬ ‫خانه هــای اپارتمانــی امــروز و مصیبت هــای‬ ‫ماســک زدن و شستشــوی مکــرر دســت ها‬ ‫و ضدعفونــی کــردن اســباب بازی هــا و‬ ‫خوراکی هــا و ‪...‬‬ ‫بــا در نظــر داشــتن مجمــوع این مــوارد‪ ،‬احتماال‬ ‫شــما هــم بــا نگارنــده موافقیــد کــه کــودکان‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬بیــش و پیــش از هــر چیــزی‬ ‫نیازمنــد خوشــحالی‪ ،‬نشــاط‪ ،‬تفریــح و شــادی‬ ‫کــردن هســتند و اگــر بــه واقــع بــه ســامت‬ ‫روان و ســاختارهای رشــد ذهنــی انهــا اهمیــت‬ ‫می دهیــم‪ ،‬بایــد از کوچکتریــن فرصــت بــرای‬ ‫بــراوردن ایــن نیــاز عمیــق انهــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۲‬مهرمــاه هــر ســال در کشــور مــا بــه‬ ‫نــام هفتــه ملــی کــودک نامگــذاری شــده اســت‬ ‫و چــه فرصتــی گرانقدرتــر از ایــن بــرای شــاد‬ ‫کــردن کــودکان؟ پــس لطفــا بــه هــر کــدام از‬ ‫مــوارد زیــر کــه می توانیــد عمــل کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تا می توانید با انها بازی کنید‬ ‫شــاید ندانیــد کــه راه ورود بــه دنیــای کــودکان‬ ‫بــازی کــردن اســت؛ از بازی هــای ســاده ای ماننــد‬ ‫قایــم باشــک تــا منــچ و مارپلــه و انــواع دیگــر‬ ‫بازی هــای نیازمنــد حرکــت و جنب وجــوش؛ ایــن‬ ‫یــک هفتــه را لطفــا تــا می توانیــد بــا کودکان تــان‬ ‫بــازی کنیــد‪ ،‬انهــا را بــا رعایــت شــیوه نامه ها‬ ‫در ســاعات خلــوت بــه پــارک ببریــد‪ ،‬باهــم بــه‬ ‫گشــت وگذار برویــد و همــه تــاش خــود را بــه‬ ‫کار گیریــد تــا انچــه را کــه دوســت دارنــد فراهــم‬ ‫کنیــد بــه جــز بازی هــای رایانه ایــی‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تلویزیون و گوشی را خاموش کنید‬ ‫لطفــا ایــن یــک هفتــه را دســت از گوشــی‬ ‫تلفــن همــراه برداریــد و بــه جــای ان بــا کــودک‬ ‫خــود وقــت بگذرانیــد؛ ســاعات اســتفاده از‬ ‫تلویزیــون را بــرای خــود و کودک تــان محــدود‬ ‫کنیــد و بــه جــای ان بــه فعالیت هــای مفیــد‬ ‫دیگــر بپردازیــد؛ بــه طــور نمونــه بــا هــم بــه خریــد‬ ‫برویــد یــا فعالیت هــای عــادی رزوانــه را بــرای‬ ‫بچه هــا شــاد کنیــد؛ مثــا بــا هــم و همــراه بــا‬ ‫شــوخی و بــازی خانــه را جاروکنیــد‪ ،‬راه پلــه یــا‬ ‫انبــاری را نظافــت و مرتــب کنیــد؛ کتابخانه تــان‬ ‫را مرتــب کنیــد‪ ،‬بــرای بچه هــا کتــاب داســتان‬ ‫بخوانیــد‪ ،‬بــا هــم فیلــم یــا کارتــون مــورد عالقــه‬ ‫او را ببینیــد‪ ،‬دســته جمعــی شــعر و اواز‬ ‫بخوانیــد و اهنگ هــای شــاد کودکانــه را بــرای‬ ‫انهــا پخــش کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر کودکتــان هــم بــه اســتفاده از لپ تــاپ یــا‬ ‫گوشــی وابســته شــده‪ ،‬تــاش کنیــد ایــن یــک‬ ‫هفتــه را چنــان برنامه ریــزی کنیــد کــه نیــاز‬ ‫کمتــری بــه رفتــن بــه ســراغ گوشــی و خریــدن‬ ‫در تنهایــی خــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هدیه های ساده بگیرید‬ ‫اگــر کودکــی و نوجوانــی خــود را بــه خوبــی بــه‬ ‫یــاد داشــته باشــیم‪ ،‬احتمــاال متوجــه می شــویم‬ ‫هدیه هــا و کادوهــای دیگــران‪ ،‬چــه نقــش‬ ‫مهمــی در شــادکردن مــا داشــتند؛ در ایــن یــک‬ ‫هفتــه تــاش کنیــد بــا خریــدن هدایــای ســاده‪،‬‬ ‫کــودک را شــگفت زده (ســورپرایز) کنیــد؛ اگــر‬ ‫تــوان مالــی داریــد ســعی کنیــد چیــزی بخریــد‬ ‫کــه کودکتــان مدت هــا در انتظــارش بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬در غیراین صــورت بــا کادوهــای ســاده و‬ ‫ارزان ماننــد کتــاب‪ ،‬خوراکــی یــا تنقــات ســالم‬ ‫مــورد عالقــه او و کادو کــردن انهــا‪ ،‬لحظــات‬ ‫شــادی بــرای او بســازید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به کودک «توجه» و او را تشویق کنید‬ ‫مــا بزرگترهــا اگــر می دانســتیم توجــه و‬ ‫تشــویق کــردن کــودک تــا چــه انــدازه بــرای او‬ ‫مهــم و لذتبخــش اســت‪ ،‬هرگــز از ان غفلــت‬ ‫نمی کردیــم؛ در ایــن هفتــه بــه صــورت ویــژه‬ ‫بــه کــودک توجــه کنیــد؛ از رفتارهــای خوبــش‬ ‫تعریــف و تمجیــد کنید؛بــه نقاشــی ای کــه‬ ‫می کشــد دقــت کنیــد و بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف تشــویق اش کنیــد؛ بــه شــعری کــه‬ ‫می خوانــد توجــه کنیــد و از او بخواهیــد بــاز‬ ‫هــم بخوانــد؛ بــه پرس ـش های مکــرر او توجــه‬ ‫کنیــد و پاســخ دهیــد؛ بــا او حــرف بزنیــد و بــه‬ ‫حرف هایــش بــا توجــه و شــوق گــوش کنیــد؛‬ ‫دربــاره ترس هــای ذهنــی اش بــا او حــرف‬ ‫بزنیــد؛ دربــاره بهتــر شــدن وضعیــت کرونــا در‬ ‫اینــده نزدیــک دلگرمــش کنیــد؛ از نتایــج خــوب‬ ‫فراگیرشــدن واکســن در جامعــه بگوییــد و‬ ‫بــه او اطمینــان دهیــد کــه بــار دیگــر روزهــای‬ ‫خــوب بی کرونــا بــاز می گــردد و ‪...‬‬ ‫تــا چشــم بــه هــم بزنیــد‪ ،‬ایــن هفتــه تمــام‬ ‫می شــود و از شــما در ذهــن کــودک یــک خاطــره‬ ‫شــاد و دلچســب باقــی می مانــد؛ حــاال اگــر‬ ‫نتایــج مثبــت یــک هفتــه شــاد را بــرای کــودک‬ ‫دیدیــد‪ ،‬در طــول ســال هــم بــه ان ادامــه دهید؛‬ ‫الزم نیســت بــه شــدت ایــن هفتــه باشــد؛ فقــط‬ ‫کافــی اســت در روز دقایقــی را بــه کــودک و‬ ‫دنیــای او اختصــاص دهیــد‪ ،‬انــگاه خودتــان‬ ‫راه هــای اختصاصــی شــادتر کــردن کودک تــان را‬ ‫پیــدا خواهیــد کــرد‪ ،‬بــه همیــن ســادگی‪/.‬ایرنا‬ ‫می توان از ابی که برای شستن سبزی ها و دست و صورت استفاده می شود‪،‬‬ ‫به وسیله لوله کشی و هدایت ان به سمت فالش تانک‪ ،‬در توالت استفاده نمود‪.‬‬ ‫دکوراسیون پاییزی منزل؛ ‪ ۲۱‬ایده جذاب که پاییز را به خانه تان می اورد‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا بــا گــذر ماه هــا عــوض‬ ‫می شــوند و تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون داخلــی خانــه هــم می توانــد همــگام بــا‬ ‫انهــا عــوض شــود‪ .‬چیــز زیــادی تــا فرارســیدن فصــل پاییــز نمانــده اســت و می توانیــد‬ ‫از همیــن حــاال بــا عوض کــردن دکوراســیون خانــه‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن فصــل زیبــا و‬ ‫دل انگیــز برویــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما ایده هایــی بــرای انجــام ایــن کار خواهیــم داد‪ .‬بــا‬ ‫‪ ۲۱‬ایــده بــرای داشــتن یــک دکوراســیون پاییــزی جــذاب در خانــه‪ ،‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪394‬‬ ‫‪ .۱۲‬انداختن مالفه روی تکیه گاه مبل ها و صندلی ها‬ ‫کار دیگــری کــه می توانیــد بــرای داشــتن دکوراســیون پاییــزی در خانــه انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬انداختــن شــال مبــل بــر روی قســمت تکی ـه گاه مبل هــا و صندلی هــا اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار‪ ،‬فضایــی دلپذیــر و پاییــزی در اتــاق نشــیمن یــا پذیرایــی خانــه بــه وجــود‬ ‫می اوریــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬شــال روی تکیه گاه هــا فقــط بــرای افزایــش زیبایــی‬ ‫خانــه نیســت؛ مهمانانتــان می تواننــد در شــب های ســرد پاییــزی‪ ،‬شــال ها را دور‬ ‫خودشــان بپیچنــد‪.‬‬ ‫استفاده از پارچه پشمی‬ ‫می توانیــد به جــای شــال مبــل از پارچـه ای از جنــس پشــم هــم اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫پارچــه پشــمی شــاید نقــش بهتــر و موثرتــری در رســیدن بــه نتیجــه دلخــواه شــما‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬راهــکار دیگــر بــرای اســتفاده از ایــن پارچــه در دکــور خانــه‪ ،‬ان اســت‬ ‫کــه پارچــه پشــمی را روی گل میزهــا بیندازیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬دکوراسیون پاییزی خانه با انداختن قالیچه در اشپزخانه‬ ‫فــرش یــا قالیچ ـه ای تهیــه کنیــد کــه رنگ هــای گــرم مثــل قرمــز و نارنجــی داشــته‬ ‫باشــد و بــا ان‪ ،‬قســمتی از کــف اشــپزخانه را بپوشــانید‪ .‬ایــن کار هــم بــه ایجــاد‬ ‫فضــای پاییــزی در خانــه کمــک می کنــد‪ .‬بــرای انکــه جلــوه دکوراســیون اشــپزخانه را‬ ‫بــه ان چیــزی نزدیک تــر کنیــد کــه مدنظــر داریــد‪ ،‬می توانیــد در ســبد کوچکــی چنــد‬ ‫کــدو تنبــل نارنجی رنــگ بگذاریــد و ســبدتان را روی پیشــخوان اشــپزخانه بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬دکوراسیون پاییزی خانه با ساقه های طالیی رنگ گندم‬ ‫شــاید کمتــر چیــزی را بتــوان ســراغ گرفــت کــه مثــل ســاقه های طالیی رنــگ گنــدم‬ ‫بتوانــد تداعی کننــده فصــل پاییــز و زیبایی هــای ان باشــد‪ .‬ســاقه های گنــدم را‬ ‫بــا روبان هــای قرمز رنــگ کوچــک دســته بندی کنیــد و انهــا را زیــر محفظه هــای‬ ‫استوانه ای شــکل شیشــه ای قــرار دهیــد‪ .‬می توانیــد در هــر قســمتی از خانــه کــه‬ ‫دلتــان بخواهــد‪ ،‬از ایــن وســیله تزیینــی زیبــا اســتفاده کنیــد‪ .‬اســتفاده از شــمع های‬ ‫ســفیدرنگ در جاشــمعی های طالیــی کنــار گندم هــا‪ ،‬می توانــد جلــوه دکــور خانــه را‬ ‫بهتــر و زیباتــر کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور باما همراه باشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫ســینمای کودک و نوجوان با فیلم های سرنوشــت ســاز و جهان شــمول اثرگذاری عمیقی در تعلیم‪ ،‬تربیت و انتقال‬ ‫فرهنــگ بــه اینــده ســازان کشــور دارد کــه بــه گفتــه کارشناســان رفــع چالشــهای متعــدد فــراروی اکنــون ایــن ســینما بــه‬ ‫مشــارکت و حمایــت ویــژه و مهمتــر بــه مهندســی و معمــاری متفکرانه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫اگرچــه ســینمای کــودک و نوجــوان در دهــه هــای اخیــر بــه دلیــل برخــی حواشــی از دوران طالیــی خــود دور شــده امــا بــا‬ ‫برنامــه ریــزی و همــکاری ســایر دســتگاه هــا از جملــه امــوزش و پــرورش روح تــازه بــر ســینمای کــودک و نوجــوان دمیــده‬ ‫مــی شــود و مــی توانیــم شــاهد اوج و بازگشــت دوران طالیــی ســینمای کــودک بــرای تاثیرگذاری تعلیــم‪ ،‬تربیت و انتقال‬ ‫فرهنــگ بــه اینده ســازان مملکت باشــیم‪.‬‬ ‫نیاز متفکرانه‬ ‫سینمای کودک‬ ‫به مهندسی و‬ ‫معماری‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪395‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫جوالن سگ ها موجب ترس‬ ‫زن و بچه هاست‬ ‫نکاتی که باید همیشه به‬ ‫انها توجه داشته باشید‬ ‫ســگ ها در ســطح کوچــه و محلــه ایــن منطقــه جــوالن‬ ‫می دهنــد و زنهــا و بچه هــا جــرات نمی کننــد کــه بــه تنهایــی‬ ‫وارد کوچــه شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن منطقــه شــهرداری زباله هــا را از در منــازل‬ ‫جمــع اوری نمی کنــد بلکــه ســاکنان ایــن منطقــه بایــد‬ ‫زباله هــای خــود را حمــل و در ســطل های بزرگــی کــه در‬ ‫حاشــیه خیابــان گذاشــته شــده اســت ببرنــد امــا برخــی‬ ‫از شــهروندان کیســه زبالــه خــود را در کنــار کوچــه رهــا‬ ‫می کننــد و همچنیــن بعضــا زباله هــا در کنــار ســطل‬ ‫بــزرگ دپــو می شــود کــه ایــن عامــل هــم ســبب شــده‬ ‫اســت تــا ســگ و گربــه بــرای یافتــن غــذا وارد کوچه هــا‬ ‫بشــوند‪.‬‬ ‫ هرگــز در حالتــی کــه موتــور گــرم یــا روشــن اســت درب‬‫رادیاتــور خــودرو را بــاز ننمائیــد زیــرا در ایــن حالــت سیســتم‬ ‫خنــک کننــده موتــور برخــی از خودروهــا نیــاز بــه هواگیــری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نگرانی بجنوردی ها‬ ‫از پرسه سگ های ولگرد‬ ‫جــوالن ســگ های ولگــرد در حاشــیه شــهر‬ ‫و حتــی محله هــا و خیابان هــای اصلــی‬ ‫بجنــورد باعــث دلهــره شــهروندان شــده‬ ‫اســت بطوریکــه پرســه ایــن حیوانــات امنیــت‬ ‫و ارامــش را از انــان ســلب کــرده اســت‪.‬‬ ‫خیابان گــردی ســگ های ولگــرد اعتــراض‬ ‫و انتقــاد شــهروندان را در پــی داشــته و از‬ ‫طریــق رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫نیــز بارهــا منعکــس شــده و از دیگــر ســو‬ ‫بــا توجــه بــه امارهــا‪ ،‬خراســان شــمالی از‬ ‫جملــه اســتان هایی اســت کــه در ان حیــوان‬ ‫گزیدگــی شــیوع باالیــی دارد و بــا وجــود‬ ‫اقداماتــی کــه دامپزشــکی و شــهرداری انجــام‬ ‫می دهــد بــاز هــم می تــوان سـگ های ولگــرد‬ ‫را حتــی بــه صــورت گلــه ای در بســیاری از‬ ‫نقــاط مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســاکنان مناطــق مختلــف بجنــورد‬ ‫پرســه ســگ های ولگــرد حتــی بــا گلــه هــای‬ ‫هفــت تــا ‪ ۱۰‬قــاده نیــز دیــده شــده و ایــن‬ ‫موضــوع در حــال بــه دغدغــه و تهدیــد جــان‬ ‫و ســامت شــهروندان تبدیــل شــده اســت‬ ‫و بــه همیــن علــت شــمار زیــادی از ســاکنان‬ ‫ایــن شــهر ‪ ۲۲۰‬هــزار نفــری از ایــن وضعیــت‬ ‫گالیــه کــرده و گفتنــد بــه هنــگام خــارج شــدن‬ ‫از خانــه‪ ،‬تــرس و وحشــت تمامــی وجودمــان را‬ ‫در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫زباله گردی سگ ها‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــوردی کــه در‬ ‫خیابــان شــهریار (الغدیــر) ســکونت دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه نظــر می رســد تعــداد ســگ های‬ ‫بــدون صاحــب و ولگــرد در ایــن منطقــه در‬ ‫حــال افزایــش اســت کــه بــرای شــهروندان‬ ‫مزاحمــت ایجــاد می کنــد همــواره ســگ ها‬ ‫در زباله هــای شــهری در جســت و جــوی‬ ‫غــذا هســتند‪.‬‬ ‫افســانه جــوان کــه بــه هنــگام خــروج از‬ ‫خانــه بــا چنــد قــاده ســگ مواجــه شــده‬ ‫بــود افــزود‪ :‬هــر روز بــا تعــدادی ســگ ولگــرد‬ ‫مواجــه مــی شــوم کــه تــرس سراســر وجــودم‬ ‫را فــرا می گیــرد و بــه همیــن علــت بناچــار‬ ‫یکــی از بســتگانم‪ ،‬مــن را تــا نزدیکی هــای‬ ‫خیابــان اصلــی همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫حمله سگها‬ ‫یکــی دیگــر از ســاکنان ایــن منطقــه کــه بــا‬ ‫گلــه ای از ســگ ها مواجــه شــده بــود گفــت‪:‬‬ ‫سـگ ها در ســطح کوچــه و محلــه ایــن منطقــه‬ ‫جــوالن می دهنــد و زنهــا و بچه هــا جــرات نمــی‬ ‫کننــد کــه بــه تنهایــی وارد کوچــه شــوند‪.‬‬ ‫بابــک صانعــی افــزود‪ :‬در ایــن منطقــه‬ ‫شــهرداری زباله ها را از در منازل جمع اوری‬ ‫نمی کنــد بلکــه ســاکنان ایــن منطقــه بایــد‬ ‫زبالــه هــای خــود را حمــل و در ســطل های‬ ‫بزرگــی کــه در حاشــیه خیابــان گذاشــته شــده‬ ‫اســت ببرنــد امــا برخــی از شــهروندان کیســه‬ ‫زبالــه خــود را در کنــار کوچــه رهــا می کننــد‬ ‫و همچنیــن بعضــا زبالــه هــا در کنــار ســطل‬ ‫بــزرگ دپــو مــی شــود کــه ایــن عامــل هــم‬ ‫ســبب شــده اســت تــا ســگ و گربــه بــرای‬ ‫یافتــن غــذا وارد کوچــه هــا بشــوند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان بجنــوردی گفــت‪:‬‬ ‫در خیابــان امیریــه ایــن شــهر کــه مرکــز بــازار‬ ‫محســوب مــی شــود بــرای خریــد مراجعــه‬ ‫کــرده بــودم کــه ناگهــان ســگی پشــت پــای‬ ‫مــن را گاز گرفــت کــه بــر روی زمیــن افتــادم‬ ‫و از شــدت تــرس و وحشــت هیــچ کاری‬ ‫نمی کــردم کــه مــردم کمکــم کردنــد‪.‬‬ ‫زهــرا باقــری افــزود‪ :‬وجــود ســگ در حالــی در‬ ‫ایــن خیابــان بــود کــه جمعیــت زیــادی نیــز در‬ ‫رفــت و امــد بودنــد؛ گزیدگــی باعــث شــد تــا‬ ‫مــن چنــد روزی در بیمارســتان بســتری شــوم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان بجنــوردی نیــز‬ ‫بــا بیــان اینکــه هــر هفتــه برنامــه پیــاده‬ ‫روی دارم گفــت‪ :‬در طــول مســیر همــواره‬ ‫ســگ های زیــادی را مشــاهده مــی کنیــم‬ ‫امــا تاکنــون حملــه ای از ســوی انهــا صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کبــری محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ســگ ها‬ ‫بــرای یافتــن غــذا در کوچــه و پــس کوچه هــا‬ ‫پرســه می زننــد و ایــن وضعیــت موجــب‬ ‫شــده تــا در هــر منطقــه بجنــورد انهــا را‬ ‫مشــاهده کنــی‪.‬‬ ‫واکسیناســیون رایــگان هــاری در حیوانــات‬ ‫خانگــی اســتان‬ ‫مــردم بــا توجــه بــه مشــاهده خــود از پرســه‬ ‫ســگ هــای ولگــرد در مناطــق مختــف شــهر‬ ‫خواهــان رســیدگی بــه ایــن موضــوع هســتند‬ ‫و از متولیــان مــی خواهنــد تــا قبــل از تبدیــل‬ ‫شــدن ایــن مــورد بــه یــک معضــل شــهری بــه‬ ‫ان رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه مناســبت روز جهانــی هــاری‪،‬‬ ‫طــرح رایــگان واکسیناســیون حیوانــات‬ ‫خانگــی و ســگ های شــهری از ششــم تــا‬ ‫چهاردهــم مهرمــاه جــاری در شــبکه های‬ ‫دامپزشــکی شهرســتان های اســتان اجرایــی‬ ‫شــد کــه فرضــت خوبــی بــرای افــرادی بــود کــه‬ ‫حیوانــات خــود را واکســینه کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد رمضانــی بــا اشــاره بــه احتمــال‬ ‫ابتــای انســان ها در اثــر حیــوان گزیدگــی‬ ‫بــه ایــن بیمــاری مهلــک اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــدف بــه صفــر رســاندن امــار مــرگ و میــر‬ ‫انســان ها در اثــر هــاری ناشــی از گــزش‬ ‫ســگ اســت و در ایــن راســتا‪ ،‬ســازمان هــای‬ ‫دامپزشــکی در سراســر دنیــا اقدامــات خــود‬ ‫را در ایــن زمینــه تشــدید کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دامپزشــکی اســتان در نیمــه‬ ‫نخســت ســال جــاری ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۹۹۲‬قــاده‬ ‫ســگ گلــه و نگهبــان را در برابــر هــاری‬ ‫واکســینه کــرده و شــمار کانون هــای ثبــت‬ ‫شــده از ایــن بیمــاری هــم در ایــن مــدت تنهــا‬ ‫چهــار مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۵‬تاکنــون بــا‬ ‫تزریــق بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار دُز واکســن هــاری‬ ‫در اســتان تــاش شــده گام موثــری در‬ ‫تحقــق اهــداف ملــی و جهانــی در ایــن زمینــه‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫شــیوع بــاالی حیــوان گزیدگــی در خراســان‬ ‫شــمالی‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی نیــز‬ ‫گفتــه اســت کــه جــزو اســتان هــای بــا شــیوع‬ ‫بــاالی حیــوان گزیدگــی هســتیم‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه بــا انجــام مراقبــت هــای بهداشــتی فعــال و‬ ‫پیگیــر و مراجعــه بــه موقــع مــردم بــرای دریافت‬ ‫و انجــام اقدامــات بهداشــتی و تزریــق بــه موقع‬ ‫واکســن و ســرم بعــد از حیــوان گزیدگــی مــورد‬ ‫مثبــت هــاری انســانی در طــی ســالیان متمــادی‬ ‫نداشــته ایــم امــا مــوارد مثبــت هــاری حیوانــی‬ ‫دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ایــن مــوارد مثبــت در بیــن جمعیــت‬ ‫حیوانــات را نشــان از الــوده بــودن ایــن اســتان‬ ‫بــه ویــروس هــاری دانســت و افــزود‪ :‬هــاری‬ ‫یــک بیمــاری عفونــی حــاد و کشــنده ویروســی‬ ‫اســت کــه از طریــق گازگرفتگــی حیوانــات‬ ‫گوشــتخوار ماننــد ســگ‪ ،‬گربــه‪ ،‬گــرگ‪ ،‬روبــاه و‬ ‫نشــخوارکنندگان ماننــد گاو‪ ،‬گوســفند‪ ،‬اســب‪،‬‬ ‫االغ بــه انســان منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫برزگــر اظهــار داشــت‪ :‬افــراد گزیــده شــده بــا‬ ‫هــر نــوع حیوانــی در اولیــن فرصــت ممکــن‬ ‫عضــو گزیــده شــده را بــا اب و صابــون و بــا‬ ‫فشــار زیــاد بــه مــدت ‪ ۲۰‬دقیقــه شســت و‬ ‫شــوی فــراوان قــرار دهنــد زیــرا ایــن اقــدام‬ ‫حیاتــی اســت و ســپس بــه ســرعت بــه مراکــز و‬ ‫خانه هــای بهداشــت مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در صــورت اشــکار شــدن عالیــم‬ ‫بیمــاری هــاری در انســان و حیــوان‪ ،‬هیــچ راه‬ ‫درمانــی وجــود نــدارد و ابتــا بــه بیمــاری هــاری‬ ‫مســاوی مــرگ حتمــی اســت‪.‬‬ ‫برزگــر افــزود‪ :‬عالیــم اولیــه بیمــاری هــاری‬ ‫شــامل ســرفه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بــدن‬ ‫درد‪ ،‬ســوزش در محــل گازگرفتگــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫اشــتها‪ ،‬احســاس تهــوع‪ ،‬درد عضالنــی و گلــو‬ ‫درد اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مرحلــه نهایــی بیمــاری‬ ‫هــاری‪ ،‬دوره حــاد عصبــی نــام دارد و در طــول‬ ‫ایــن دوره‪ ،‬ویــروس هــاری سیســتم عصبــی‬ ‫مرکــزی فــرد را الــوده می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــه‬ ‫عالیــم نهایــی هــاری نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬رفتارهــای خشــونت امیز‪ ،‬توهــم و‬ ‫افســردگی‪ ،‬تــرس از اب‪ ،‬مشــکل در صحبــت‬ ‫کــردن و تکلــم‪ ،‬ناتوانــی در بلــع‪ ،‬فلــج شــدن‬ ‫فــک‪ ،‬حرکــت غیــر طبیعــی عضلــه دیافراگم‪ ،‬دو‬ ‫بینــی‪ ،‬ایســت قلبــی‪ ،‬مشــکالت تنفســی و در‬ ‫نهایــت مــرگ بیمــار اســت‪.‬‬ ‫برزگــر بــا بیــان اینکــه ســگ نقــش زیــادی‬ ‫در انتقــال ایــن ویــروس دارد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اگــر اقدامــی جــدی و اصولــی بــرای‬ ‫جمــع اوری و کنتــرل جمعیــت ســگ های‬ ‫ولگــرد نشــود‪ ،‬هــر روز پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫حیوان گزیدگــی مشــکل تر و کنتــرل بیمــاری‬ ‫هــاری دشــوارتر می شــود‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۳۵۰‬سگ ولگرد از سطح شهر‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد بــا‬ ‫بیــان اینکــه در ‪ ۶‬مــاه ســال جــاری ‪ ۳۵۰‬قــاده‬ ‫ســگ ولگــرد از ســطح شــهر بجنــورد و حاشــیه‬ ‫ان جمــع اوری شــد گفــت‪ :‬هــر ســاله بایــد بیــن‬ ‫‪ ۸۰۰‬تــا ‪ ۹۰۰‬قــاده ســگ رهــا شــده جمـع اوری‬ ‫شــود تــا جمعیــت ان کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫وی بــه دســتورالعمل ابالغــی بــه شــهرداری هــا‬ ‫و دهیــاری هــا اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــه منظــور‬ ‫کنتــرل جمعیــت حیوانــات ولگــرد از جملــه‬ ‫ســگ شــهرداری ها و دهیاری هــا بایــد جمعیــت‬ ‫ان را کنتــرل کننــد در غیــر اینصــورت جمعیــت‬ ‫ان افزایــش پیــدا مــی کنــد کــه مشــکالتی بــرای‬ ‫شــهروندان ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر‬ ‫زنده گیــری ســگ ها بــا داروی بیهوشــی انجــام‬ ‫می شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه بــا کمبــود ایــن دارو مواجــه هســتیم‬ ‫سـگ های ولگــرد بــه ســایر روش هــا نیــز توســط‬ ‫دو پیمانــکار اســتان جمــع اوری می شــوند‪.‬‬ ‫شــادکام از شــهروندان خواســت تــا در صــورت‬ ‫مشــاهده ســگ در محلــه خــود بــا شــماره هــای‬ ‫‪ ۱۳۷‬و ‪ ۳۲۲۲۲۱۱۳‬تمــاس بگیرنــد و گفــت‪:‬‬ ‫پیمانــکاران در محــل حضــور خواهنــد یافــت‬ ‫و ســگ ها را زنده گیــری و بــه مراکــز نگهــداری‬ ‫تحویــل خواهنــد داد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬سـگ های ولگــرد از روســتاها‬ ‫و کالته هــا وارد شــهر شــده اند امــا برخــی از‬ ‫روســتاییان و دامــداران پــس از فصــل ســرما‬ ‫کــه نیــازی بــه نگهبانــی ســگ نیســت ان را‬ ‫رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫وی از روســتاییان خواســت تــا در صــورت نیــاز‬ ‫نداشــتن بــه ســگ بــرای نگهبانــی بــا پیمانــکاران‬ ‫تمــاس بگیرنــد و گفــت‪ :‬هیــچ هزینــه ای نیــز از‬ ‫انــان دریافــت نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــادکام بــا بیــان اینکــه هــم اینــک در بجنــورد‬ ‫یــک مرکــز نگهــداری ســگ هــای ولگــرد وجــود‬ ‫دارد افــزود‪ :‬تمامــی ســگ هــای جمــع اوری‬ ‫شــده بــه ایــن مرکــز انتقــال داده مــی شــود کــه‬ ‫اگــر افــرادی بــرای نگهبانــی نیــاز داشــته باشــند‬ ‫در صــورت تعهــد حفــظ و نگهــداری بــه انــان‬ ‫تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش از‬ ‫دهیاری هــای شهرســتان بجنــورد انتقــاد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬دهیاری هــا بــه ایــن وظیفــه خــود‬ ‫عمــل نمــی کننــد ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫اگــر س ـگ های ولگــرد را تحویــل دهنــد هزینــه‬ ‫نگهــداری از انــان گرفتــه نمی شــود‪.‬‬ ‫وی از دهیــاران خواســت تــا پــای کار بیاینــد‬ ‫و ســگ هایــی کــه توســط اهالــی روســتا رهــا‬ ‫شــده انــد توســط پیمانــکاران جمــع اوری و بــه‬ ‫مراکــز تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫شــادکام گفــت‪ :‬زاد و ولــد باعــث ایجــاد‬ ‫مشــکالت بیشــتر در ســال های اینــده نیــز‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬جمعیــت ایــن حیــوان بایــد کنترل‬ ‫شــود و از دیگــر ســو تمامــی س ـگ های ولگــرد‬ ‫کــه از مناطــق شــهری جمــع اوری می شــوند‬ ‫پــس از انتقــال بــه ســوله قرنطینــه اولیــه‬ ‫می شــوند و ســپس بــا معاینــه دامپزشــک‪ ،‬در‬ ‫صــورت ســامت بــه محــل نگهــداری انتقــال‬ ‫داده می شــود‪.‬‬ ‫هــم اکنــون بجنــورد مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی طبــق سرشــماری ‪ ۱۳۹۵‬دارای ‪۲۲۸‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت اســت کــه بــا احتســاب‬ ‫شــهرداری مرکــزی بــا ســه مدیریــت شــهری‬ ‫اداره مــی شــود‪ /.‬ایرنــا‬ ‫در مراکز اموزشی و مدارس به اطفال و دانش اموزان محدودیت منابع‬ ‫اب و روش های صرفه جویی ان را اموزش دهیم‪.‬‬ ‫ هیــچ گاه خودروئــی را کــه جــوش اورده اســت یکبــاره‬‫خامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫ هنــگام بازدیــد اســید باطــری هیچــگاه صــورت خــود را بــه‬‫باطــری نزدیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫ از عملکرد قفل مرکزی و دزدگیر اطمینان داشته باشید‪.‬‬‫ در هــر فرصتــی تلفــن همــراه خــود را شــارژ نمائیــد تــا در‬‫صــورت بــروز مشــکل بتوانیــد بــا نیروهــای امــدادی تمــاس‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫ هرگــز خــودرو را در محیــط هــای سرپوشــیده بــرای مــدت‬‫زیــاد روشــن نگذاریــد‪.‬‬ ‫ انــواع فیوزهــای مــورد اســتفاده در خــودرو را همــراه داشــته‬‫باشید‪.‬‬ ‫ المپ یک کنتاکت و دو کنتاکت را همراه داشته باشید‪.‬‬‫ از عملکرد سیستم ترمز و ترمزدستی اطمینان داشته باشید‪.‬‬‫ زاپـــاس‪ ،‬اچارچرخ‪ ،‬جک و مثلث خطر را همراه داشته باشید‪.‬‬‫ از رانندگــی بــا خــودرو کــه صــدای غیــر عــادی از زیــر خــودرو و‬‫چرخهــا شــنیده شــود جــدا خــوداری فرمائید‪.‬‬ ‫ همیشــه از قطعــات یدکــی بــا کیفیــت و برندهــای درجــه‬‫یــک اســتفاده نمائیــد‪.‬‬ ‫ بــرای روشــن کــردن خــودرو در صــورت خرابــی باطــری‪,‬‬‫خودرو را هل ندهید‪(,‬خطر اسیب احتمالی به تسمه تایم )‬ ‫ از روی ســقف خــودرو بــه دلیــل عــدم تعــادل و بــاال‬‫رفتــن مصــرف ســوخت‪ ,‬بــه جــای صنــدق‪ ,‬اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫ بــرای خودروهــای بیــش از عمــر دوســال معاینــه فنــی‬‫فرامــوش نشــود‬ ‫ همیشــه در خــودرو اب اشــامیدنی و در صنــدوق‬‫عقــب یــک چهــار لیتــری اب‪ ,‬بــه همــراه داشــته باشــین‪,‬‬ ‫و‪...‬‬ ‫چرا داخل رایاتور رسوب‬ ‫می گیرد؟ایا خطری هم دارد؟‬ ‫ دلیــل ایــن رســوبات و زنگارهــا داخــل رادیاتــور اســتفاده‬‫از اب لولــه کشــی بــه جــای اب رادیاتــور می باشــد کــه‬ ‫بــه مــرور زمــان امــاح مدنــی اب دربیــن شــبکه های‬ ‫داخلــی رادیاتــور رســوب کــرده و تــه نشــین می شــود و‬ ‫مســیرعبوراب را مســدود می کنــد‪.‬‬ ‫همیــن عامــل باعــث خرابــی رادیاتــور و جــوش امــدن اب‬ ‫خــودرو می شــود‪.‬‬ ‫حتــی ایــن رســوبات بــروی درب رادیاتــور وحتــی‬ ‫ترموســتات تاثیرمنفــی دارنــد وعملکــرد ایــن قطعــات‬ ‫نیــز مختــل مــی شــود و در وضعیــت بحرانــی می توانــد‬ ‫کانال هــای داخلــی ســیلندر و سرســیلندر را نیــز مســدود‬ ‫کنــد و باعــث ســوختگی واشــر سرســیلندر شــود‬ ‫ بــرای اضافــه کــردن اب بــه داخــل رادیاتــور بایــد ابتــدا‬‫اب را جوشــانده و بعــد از خنــک شــدن ان را مجــددا ً‬ ‫جوشــانید و بعــد از خنــک شــدن‪ ،‬ان را بــه ارامــی بــه داخــل‬ ‫رادیاتــور یــا منبــع انبســاط خــودرو منتقــل کــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪395‬‬ ‫در حال اجرای‬ ‫‪ ۱۶۸‬طرح‬ ‫محرومیت زدایی‬ ‫بودجه ورزشی باید‬ ‫عادالدنه توزیع شود‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در پنــج بخــش مــدارس‪ ،‬راه روســتایی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫درمــان‪ ،‬ابرســانی و ابخیــزداری بــا ‪ ۴۸۷‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫‪ ۱۶۸‬طــرح محرومیــت زدایــی در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حســن پارســی پــور در جلســه‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان بــا تاکیــد بــر‬ ‫ایــن کــه شــهرداری متولــی تیمــداری و ورزش حرفـه ای‬ ‫در اســتان نیســت‪ ،‬گفــت طبــق پیــش بینی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه نســبت بــه حضــور مقتدرانــه تیــم‬ ‫بســکتبال شــهرداری گــرگان در ســری رقابتهــای لیــگ‬ ‫برتــر و مســابقات قهرمانــی اســیایی ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان هزینــه تیمــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت الــه مقســم‬ ‫در جلســه شــورای شــهر افــزود ‪ :‬تخصیــص بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از اعتبــارات ورزشــی گــرگان بــه‬ ‫بســکتبال مصــداق کامــل بی عدالتــی اســت اگــر قــرار‬ ‫اســت شــهرداری در ورزش حرفــه ای تیــم داری کنــد‬ ‫می بایســت ایــن ســرانه بیــن ‪ ۱۲‬رشــته ورزشــی شــهر‬ ‫کــه در بیــن نخســتین های رشــته های ورزشــی کشــور‬ ‫در حــال فعالیــت هســتند تقســیم شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت از ورزش بســکتبال‬ ‫گــرگان در لیــگ برتــر اظهارداشــت ایــن حمایــت هــا‬ ‫بایــد عادالنــه باشــد‪ ،‬یعنــی همــان مســاعدتی کــه بــرای‬ ‫بســکتبال در نظــر مــی گیریــم بایــد بــرای والیبــال یــا‬ ‫ســایر رشــته هــا هــم منظــور شــود‪.‬‬ ‫ورزش همگانــی کــه بــه عنــوان وظیفــه قانونــی و‬ ‫تکلیــف شــهرداری اســت فرامــوش شــده اســت‪.‬‬ ‫مقســم گفت ‪ :‬امیدواریم با تشــکیل باشــگاه فرهنگی‬ ‫ورزشــی شــهرداری گــرگان و ایجــاد ســاز و کارهــا و‬ ‫تعییــن شــاخص هــای مناســب حمایــت از ورزش‬ ‫و تیمــداری از رشــته هــای ورزشــی گوناگــون در شــهر‬ ‫ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مبلغــی معــادل ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال در بودجــه ســال جــاری شــهرداری گــرگان‬ ‫بــرای حمایــت از رشــته هــای ورزشــی غیــر بســکتبالی‬ ‫پیــش بینــی شــد کــه هنــوز ســاز و کاری بــرای ان پیــش‬ ‫بینــی شــنده اســت‪.‬‬ ‫بودجــه نهایــی شــهر گــرگان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رقمــی‬ ‫معــادل ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫تیــم شــهرداری گــرگان در گــروه الــف رقابت هــای‬ ‫لیــگ برتــر بــا تیم هــای پاالیــش نفــت ابــادان‪ ،‬ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان‪ ،‬صنعــت مــس کرمــان‪ ،‬کوچیــن امل‪،‬‬ ‫خانــه بســکتبال خوزســتان‪ ،‬نیــروی زمینــی تهــران و‬ ‫نظــم اوران نویــن ســیرجان هــم گــروه اســت‪.‬‬ ‫ایــن فصــل از رقابت هــا بــه میزبانــی تهــران در‬ ‫تــاالر بســکتبال ازادی برگــزار خواهــد شــد کــه تیــم‬ ‫شــهرداری گــرگان در دیــدار افتتاحیــه شــنبه ‪۲۴‬‬ ‫مهرمــاه راس ســاعت ‪ ۱۵‬بــه مصــاف نظــم اوران‬ ‫نویــن ســیرجان مــی رود‪.‬‬ ‫شــهرداری گــرگان در دومیــن دیــدارش یکشــنبه ‪۲۵‬‬ ‫مهرمــاه راس ســاعت ‪ ۱۵‬بــه مصــاف نیــروی زمینــی‬ ‫تهــران خواهــد رفــت و دیدارهــای ســوم و چهــارم‬ ‫ایــن تیــم روزهــای چهــارم و پنجــم ابــان مــاه بــه‬ ‫ترتیــب مقابــل ذوب اهــن اصفهــان و صنعــت مــس‬ ‫کرمــان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شناسایی سه هزار و ‪۴۵۹‬‬ ‫بیمار سرطانی‬ ‫توسعه شبکه همراه اول‬ ‫بطور جدی‬ ‫رییــس انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی عطوفــت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از ســه هــزار بیمــار ســرطانی تاکنــون بــر اســاس‬ ‫امارهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان مــورد شناســایی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه بیشــتر انهــا نیــاز بــه حمایــت دارنــد‪.‬‬ ‫ســیدحمید حریری در این خصوص داشــت‪ :‬از این تعداد ‪۷۰۰‬‬ ‫بیمــار مددجــوی کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و ‪ ۱۳۰‬نفــر هــم‬ ‫مددجــوی بهزیســتی هســتند و مابقــی بیمــاران از ســوی خیــران‬ ‫کمــک می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن انجمــن روزانــه ‪ ۱۶۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال بــرای خریــد‬ ‫داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران هزینــه می کنــد ایــن درحالــی اســت کــه‬ ‫هزینــه هــای پاراکلینیــک ایــن بیمــاران رقــم باالیــی تشــکیل می دهــد‬ ‫کــه نیازمنــد کمــک هــای بیشــتر از ســوی خیــران اســت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی عطوفــت خراســان‬ ‫شــمالی از افزایــش امــار بیمــاران ســرطانی در اســتان ابــراز نگرانــی کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن امــر نیــاز بــه بررســی کارشناســی دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دکتــر قاســم بیانــی ســرطان معــده‪ ،‬پوســت‪ ،‬مثانــه و‬ ‫مــری را نیــز شــایع تریــن ســرطان هــا در بیــن مــردان اســتان‬ ‫دانســت و گفتــه بــود‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار ســرطانی ایــن اســتان‬ ‫از خدمــات دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از قبیــل تخفیفــات‬ ‫حوالــه دارویــی بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در بازدیــد از مدیریــت ارتباطــات‬ ‫ســیار ‪ ،‬تاســیس ســایت های جدید را نوید بخش توســعه چشــمگیر‬ ‫همــراه اول در اســتان دانســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه از‬ ‫مدیریــت ارتباطــات ســیار بازدیــد می کــرد ‪ ،‬ضمــن اشــاره بــه اجــرای‬ ‫عملیــات هــای توســعه ای در بخــش ارتباطــات ســیار اســتان ‪ ،‬از پروژه‬ ‫احــداث ســایت هــای جدیــد همــراه اول در نقــاط مختلــف خبــر داد‬ ‫وافــزود‪ :‬توســعه کمــی و کیفــی شــبکه همــراه اول اســتان بطــور جــدی‬ ‫در دســتور کار اســت کــه بــا اجــرای ایــن عملیــات کیفیــت ارتباطــات‬ ‫همــراه اول افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از تالشــهای مجموعه کارکنان ارتباطات ســیار گفت ‪:‬‬ ‫اجــرای پــروژه هــا در زمــان بنــدی انجــام شــده مــورد انتظــار اســت و نیاز‬ ‫اســت تــا در صــورت وجــود موانــع درجهــت اجــرای بــه موقــع برنامه ها‪،‬‬ ‫فرایندهــا بازنگــری و موانع رفع شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان افزایــش ســهم بــازار همــراه اول را‬ ‫بــا ارائــه خدمــات و سرویســهای بــا کیفیــت امــکان پذیــر دانســت و بــر‬ ‫ایــن موضــوع تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مقابله با صیادان غیر مجاز‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بــا تمــام تــوان عملیاتــی و اســتفاده‬ ‫از تمــام ظرفیــت هــا نســبت بــه برخــورد بــا عوامــل ســودجو ‪ ،‬در راســتای مقابلــه بــا صیــادان غیرمجــاز‬ ‫تــاش مــی نماییــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل ازروابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ دوم‬ ‫ابوالفضــل تمســکنی‪ ،‬در جلســه بــا فرماندهــان پایگاه هــای یــگان حفاظــت شــیالت و معاونیــن‬ ‫ســتادی تصریــح کــرد‪ :‬کنتــرل و نظــارت بــر تعاونــی هــای پره و خاویاری در راســتای دســتورالعمل های‬ ‫صیــد و صیــادی‪ ،‬برنامــه ریــزی جهــت پیشــگیری از صیــد غیرمجــاز و تعامــل و همــکاری بــا مقامــات و‬ ‫دســتگاههای قضایــی شهرســتان های ســاحلی‪ ،‬از جملــه مهم تریــن مســائلی اســت کــه بایــد مدنظــر‬ ‫نیروهــای یــگان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر انجــام گشــت هــای مشــترک بــا دیگــر ارگان هــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫مهــم تریــن فعالیــت هــای یــگان حفاظــت منابــع ابــزی‪ ،‬انجــام گشــت هــای مشــترک در راســتایی‬ ‫حفاظــت از منافــع ملــی اســت کــه در همیــن راســتا تعامــل و همــکاری پایگاه هــا بــا ارگان هایــی‬ ‫همچــون دریابانــی‪ ،‬محیــط زیســت و منابــع طبیعــی‪ ،‬مــی توانــد تاثیــر عمــده ای در نائــل امــدن بــه‬ ‫اهــداف داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬برنامــه ریــزی‬ ‫در جهــت بهــره گیــری از تــوان و ظرفیــت هــای دســتگاه هایی مرتبــط جهــت جلوگیــری از‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫میــزان اعتبــار‪ ۱۷۴ ،‬میلیــارد تومــان در بخــش بهداشــت و‬ ‫ســامت‪ ۱۴۱ ،‬میلیــارد تومــان در بخــش مــدارس‪ ۹۸ ،‬میلیــارد‬ ‫تومــان در بخــش ابرســانی‪ ۲۲ ،‬میلیــارد تومــان در بخــش راه‬ ‫روســتایی و ‪ ۵۲‬میلیــارد تومــان هــم در بخــش ابخیــزداری‬ ‫هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســهم تمامــی شهرســتان هــای اســتان نیــز از‬ ‫ایــن ردیــف بودجــه مشــخص شــده و ‪ ۱۰۵‬میلیــارد تومــان از ایــن‬ ‫اعتبــار در شهرســتان بجنــورد‪ ۴۵ ،‬میلیــارد تومــان در شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن‪ ۶۰ ،‬میلیــارد تومــان در شهرســتان جاجــرم‪۵۰ ،‬‬ ‫میلیــارد تومــان در شهرســتان اســفراین‪ ۷۳ ،‬میلیــارد تومــان در‬ ‫شهرســتان شــیروان‪ ۹۵ ،‬میلیــارد تومــان در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ۳۲ ،‬میلیــارد تومــان در شهرســتان گرمــه و ‪ ۲۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان در شهرســتان فــاروج هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بودجــه محرومیــت زدایــی بخــش راه و ســامت بــه‬ ‫صــورت اســتانی تعریــف مــی شــود و تنفیــذ اختیــار ان بــا شــرایط‬ ‫خــاص بــر عهــده اســتانها اســت و بخــش هــای مــدارس‪ ،‬راه‬ ‫روســتایی و ابخیــزداری نیــز بــه صــورت ملــی تعریــف مــی شــود‪.‬‬ ‫هزینه ‪ ۱۶۵‬میلیارد تومان در پنج شهرستان‬ ‫پارســی پــور در ادامــه بــه مصوبــات ســفرهای شهرســتانی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دور دوم ســفر‬ ‫اســتاندار بــه پنــج شهرســتان بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬راز و‬ ‫جــرگالن و اســفراین انجــام شــده کــه ‪ ۱۶۵‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان مصوبــه در ایــن شهرســتان هــا هزینــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ ‪ ۱۵۴‬طــرح در ‪ ۳۳‬دســتگاه و ‪ ۱۷‬شــهرداری در‬ ‫طــی ایــن ســفرها اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ ۱۷ :‬طــرح راهــداری‪ ۲۵ ،‬طــرح اب و فاضــاب‪ ۱۵ ،‬طــرح‬ ‫توزیــع بــرق‪ ۹ ،‬طــرح کشــاورزی و ‪ ۱۰‬طــرح بنیــاد مســکن عمــده‬ ‫ایــن پــزوژه هــا محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از اســتان هــای شمالشــرق کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود کــه ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و در ‪۲۴‬‬ ‫شــهر و حــدود یــک هــزار روســتا ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر‬ ‫دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت و ســهم اشــتغال در ایــن‬ ‫اســتان در بخــش کشــاورزی ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت ‪ ۲۴.۳‬درصــد‬ ‫و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور‬ ‫اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪19‬سیلســیوس‪ .‬شــمال شــرق وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان غــرب شــمال غربــی‬ ‫از ‪ 15‬بــه ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رسیدگی ‪ 94‬درصدی‬ ‫گزارشات مردمی‬ ‫معــاون نظــارت‪ ،‬بازرســی و حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫‪94‬درصــد گزارشــات دریافتــی مردمــی در شــهریور مــاه ســالجاری‬ ‫بررســی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان ؛علــی اصغــر اصغری با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬در شهریور ماه سالجاری ‪ 412‬گزارش مردمی‬ ‫بــه ایــن ســازمان اعــام کــه ‪ 94‬درصــد انهــا رســیدگی شــده اســت‪.‬‬ ‫اصغــری بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 119‬مــورد گــزارش منجــر بــه کشــف‬ ‫تخلــف شــده اســت از تشــکیل و ارســال پرونــده هــای تخلــف بــه‬ ‫شــعب تعزیــرات حکومتــی اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین گزارشــات مردمــی پیرامــون‬ ‫گرانفروشی‪ ،‬عدم درج قیمت ‪ ،‬تقلب و کم فروشی بوده است‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرســی ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت گلســتان‬ ‫در پایــان یــاداور شــد‪ :‬شــهروندان عزیــز گلســتانی در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه گرانفروشــی‪ ،‬عــدم درج قیمــت ‪ ،‬عــدم صــدور‬ ‫فاکتــور ‪ ،‬احتــکار و ‪ ...‬مراتــب را بــه تلفــن ‪ 124‬اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫صیــد غیرمجــاز بایــد در راس برنامه هــا و اقدامــات یــگان حفاظــت شــیالت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جلســه مســائل و مشــکالت پیــش روی یــگان حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت‬ ‫اســتان مــورد هــم اندیشــی و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم اســیه مــوری بــه شناســنامه ‪ ۳۳۶۵‬کدملــی ‪ ۵۲۱۹۴۴۳۸۳۶‬صــادره از ســبزوار فرزنــد رجبعلــی متقاضــی کالس پرونــده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۰۰‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۷۲.۲۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد ‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت دو مــاه اعتراض خــود را با ذکر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۸۸۵۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/19 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۶۸۸۶‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بال معارض اقای‪/‬خانم علی جان امیر خانی به شناسنامه ‪ ۱۲۶۷‬کدملی ‪ ۲۱۲۰۸۴۹۷۷۳‬صادره از گرگان فرزند حسین متقاضی کالسه پرونده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۱۴‬‬ ‫در شـش دانگ اعیانی یکباب ســاختمان که ششــدانگ عرصه ان وقف اســت به مســاحت ‪ ۸۷۰‬مترمربع از پالک ‪ ۳۸۶۵‬فرعی از ‪ _۱۰۷‬اصلی واقع در اراضی موقوفه چاله باغ بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۸۹۸۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۵:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 1400-2776‬مــورخ ‪ 1400/06/23‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪99 -416‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫‏متقاضــی اقــای حســین دانایــی مقــدم فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه‪ 177‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب منــزل بــه مســاحت ‪147.12‬‏متــر مربــع از پــاک باقیمانــده ‪ 123‬فرعــی از ‪ 173‬اصلــی واقــع در اراضــی معصــوم زاده بخــش دو بجنــورد خریــداری‬ ‫مــع الواســطه‏از مالــک رســمی اقــای میــر علــی اکبــر حســینی معصــوم فرزنــد حاجــی میــرزا رحیــم محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی‏اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‏رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‏انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/04 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک م الــف ‪3389‬‏‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی ســری ششــم ســال ‪ 1400‬در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪-13‬اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی قانــون مزبــور مقــرر مــی دارد کــه پرونــده هایــی کــه بــه موجــب اراء هیــات محتــرم مســتقر درثبــت اســناد و امــاک رامیــان منجــر بــه صــدور رای جهــت صــدور ســند مالکیــت گردیــده انــد دردو نوبــت و بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی شــود‪-1:‬‬ ‫رای شــماره ‪ 140060312010000500‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412010000068‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای حبیــب جــال زائــی فرزنــد شــاه نظــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 14241‬دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 244.05‬مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 350‬فرعــی از ‪-2‬اصلــی واقــع دربخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی ملــک رامیــان کــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی اقــای میرهاشــم حســینی‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذی‬ ‫نفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد ازتاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها ازتاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر کالســه پرونــده بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک رامیــان تحویــل دهــد‪ .‬درایــن صــورت اقدامــات ثبــت‪،‬‬ ‫مــوکل بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض ایــن اداره وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ ،‬صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪-‬الــف‪9100 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬دوشنبه ‪ 1400/07/19‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪ 1400/08/05‬هادی عطایی مقدم‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 59‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪1400‬‬ ‫ابطال مجوز‬ ‫احداث تله کابین‬ ‫ناهارخوران گرگان‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان گفــت کــه شــورای‬ ‫عالــی معمــاری و شهرســازی کشــور کلیــه مجوزهــای احــداث و‬ ‫راه انــدازی تلــه کابیــن در پــارک جنگلــی ناهارخــوران گــرگان را‬ ‫باطــل کــرد‪.‬‬ ‫صفرعلــی پایین محلــی در ایــن خصــوص در جلســه شــورای‬ ‫شــهرگرگان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مجوزهــا در دی مــاه ســال‬ ‫گذشــته دریافــت شــده و بــرای اجــرای طــرح تله کابیــن منتظــر‬ ‫ابــاغ ایــن مصوبــه بودیــم ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه محــل اجــرای پــروژه تلــه کابیــن‬ ‫گــرگان از مســاحت بیــش از پنــج هکتــار برخــوردار اســت طبــق‬ ‫قانــون بایــد طرح جامــع زیســت محیطــی ان اخــذ شــود در حالــی‬ ‫کــه تاکنــون بــه ایــن مــورد اشــاره نشــده بــود‪.‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی شــهر گــرگان ادامــه داد‪ :‬تاکنون ایــن پروژه‬ ‫‪ ۲‬بــار در شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری مصــوب شــده و ابطال‬ ‫مجوزهــای ان از ســوی ایــن شــورای عالــی قابــل پذیرش نیســت‪.‬‬ ‫علی اکبــر بصیرنیــا رئیــس کمیســیون گردشــگری گــرگان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس مــوارد مطروحــه در شــورای عالــی شهرســازی‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ابطــال همــه مجوزهــا‪ ،‬مدیــران صــادر کننــده هــم بایــد‬ ‫در مراجــع نظارتــی پاســخگو باشــند ‪.‬‬ ‫ســعیدی سرپرســت شــهرداری گــرگان نیــز گفــت‪ :‬رویکــرد حاکــم‬ ‫بــر شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی کشــور بــه تلــه کابیــن‬ ‫گــرگان مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫قــرار بــود عملیــات اجرایــی تله‪‎‬کابیــن گــرگان در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع اجرایــی شــود کــه در کنــار ان‬ ‫ســاخت یــک مجموعــه فروشــگاهی‪ ،‬پارکینــگ و ســالن همایــش‬ ‫نیــز پیش‪‎‬بینــی شــده بــود‪.‬‬ ‫احــداث تلــه کابیــن در ناهارخــوران گــرگان پیشــینه قدیمــی‬ ‫در ایــن شــهر دارد امــا وعــده جــدی بــرای ســاخت ایــن پــروژه‬ ‫از حــدود ‪ ۱۶‬ســال قبــل بــه صــورت جــدی در شــورای شــهر و‬ ‫شــهرداری گــرگان مطــرح شــد کــه در ایــن مــدت هیــچ اتفاقــی‬ ‫رقــم نخــورده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس برخــی منابــع‪ ،‬جنــگل ناهارخــوران در جنــوب شــهر‬ ‫گــرگان مرکــز اســتان گلســتان بــا قدمــت ‪ ۴۰‬میلیــون ســال در‬ ‫زمــره جنگل هــای هیرکانــی و بــه عصــر ژوراســیک بازمی گــردد‪.‬‬ ‫ناهارخــوران بــا اقلیــم معتــدل و نیمه مرطــوب بــه ســبب قــرار‬ ‫گرفتــن در ارتفاعــات گــرگان خنــک تــر از مرکــز شــهر بــوده و طــی‬ ‫ســال های اخیــر ســاخت و ســازهایی در ان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اقدامات فرهنگی و اموزشی‬ ‫نقش موثری در پیشگیری‬ ‫از اسیب های اجتماعی دارد‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار‬ ‫با ‪ 13‬فقره سرقت از اماکن‬ ‫خصوصی و دولتی‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد زائــری» در برنامــه تلویزیونــی «خانــه‬ ‫محبــت» اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه نیــروی انتظامیــی فرصــت‬ ‫مناســبی بــرای ارائــه عملکــرد یــک ســاله ناجــا بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انعــکاس خدمــات گســترده نیــروی انتظامــی بــه مــردم‬ ‫نقــش بســزایی در جلــب مشــارکت هــای عمومــی در راســتای تولیــد‬ ‫و تامیــن امنیــت دارد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان گلســتان گفــت‪ :‬رویکــرد‬ ‫ناجا در مقابله با جرایم و اسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم‬ ‫اعتیــاد طــی ســالیان اخیــر‪ ،‬رویکــردی فرهنگــی اســت کــه در این راســتا‬ ‫اقدامــات و برنامــه هــای هدفمنــدی در جوامع هدف اجرا شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ زائــری بــا تاکیــد بــر نقــش امــوزش و اگاهســازی در کاهش و‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫با اســتفاده از ظرفیت رســانه ها‪ ،‬مراکز اموزشــی و حضور کارشناســان‬ ‫مجــرب در ســطح جامعــه‪ ،‬بــرای ایــن منظور تــاش می کند‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬تامیــن نظــم و امنیــت و ایجــاد محیطــی ســالم و‬ ‫امــن بــرای زندگــی وظیفــه حساســس اســت کــه در ایــن راســتا از احــاد‬ ‫شــهروندان و دســتگاه هــای متولــی انتظــار تعامــل و همــکاری داریــم‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق ســابقه‬ ‫دار بــا ‪ 13‬فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی و دولتــی در‏اســتان‬ ‫خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود‬ ‫رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏چندیــن مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی و دولتــی در ســطح‬ ‫اســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا بررســی اظهــارات شــاکیان‬ ‫پرونــده و انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق شــدند محــل‬ ‫‏اختفــای ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر ســارق ســابقه دار در ایــن رابطــه دســتگیر و بــه‬ ‫‏مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه ســارقان در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 13‬فقــره ســرقت از اماکن خصوصی‬ ‫و‏دولتــی در ســطح اســتان اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان‬ ‫در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫‏مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ترس و وحشت‬ ‫رانندگان هنگام‬ ‫تردد از پل لرزان‬ ‫خاتم االنبیا‬ ‫تــرس و وحشــت راننــدگان خودروهــای ســبک و ســنگین از‬ ‫لرزه هــای پــل خاتــم االنبیــا واقــع در کمربنــدی شــیروان بــه‬ ‫هنــگام تــردد شــده و بــه همیــن علــت ایــن افــراد خواســتار‬ ‫چــاره جویــی مســئولین بــرای اســتحکام بخشــی ایــن پــل‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــن پــل در ســال ‪ ۸۶‬مــورد‬ ‫بهــره بــرداری قــرار گرفــت کــه بــا گذشــت ‪ ۱۴‬ســال هــم اکنــون‬ ‫بــه بنــای ترســناک بــرای راننــدگان خودروهــای ســبک و ســنگین‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک راننــده خــودروی ســنگین شــیروانی گفــت‪ :‬هــر روز بــرای‬ ‫حمــل بــار از مقصــد شــیروان بــه بجنــورد از ایــن پــل عبــور‬ ‫می کنــم کــه هنــگام تــردد لرزه هــای بســیاری را احســاس‬ ‫می کنــم گویــا ایــن پــل امنیــت عبــور را نــدارد‪.‬‬ ‫مجتبــی خــان باغانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا زمزمــه تــرک برداشــتن پــل و نبــود اســتحکام‬ ‫موجــب تــرس و وحشــت راننــدگان بــه هنــگام گــذر از ایــن‬ ‫پــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن در حالیســت کــه بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن این‬ ‫شهرســتان در مســیر جــاده اســیایی و ترددهــای بــی شــمار و‬ ‫نبــود مســیر دیگــری بــه غیــر از ایــن پــل بــرای تــردد خودروهــای‬ ‫ســنگین‪ ،‬انتظــار مــی رود مســئوالن مربوطــه موضــوع را بــا‬ ‫جدیــت بیشــتری پــی گیــری کننــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬از ســال گذشــته تاکنــون کــه زمزمه هایــی مبنــی بــر‬ ‫لرزیــدن پــل و تــرس شــهروندان بــه گــوش مــی رســد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل چندیــن نوبــت بازدیــد از ان صــورت گرفتــه اســت‬ ‫کــه متوجــه ایجــاد تــرک هایــی در کــوره میانــی پــل شــدیم‪.‬‬ ‫غالمرضــا هوائــی در مراســم تکریــم معارفــه شــهرداران‬ ‫شــیروان و زیــارت ضمــن انتقــاد شــدید از کــم کاری شــهردار‬ ‫گذشــته شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری شــیروان بســیاری‬ ‫از کارهــا از جملــه ایــن پــل را بــه پایــان نرســاند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای اولیــن بــار بــه دلیــل تعلل هــای زیــاد‬ ‫شــهرداری در جهــت حــل ایــن مشــکل‪ ،‬پرونــده پــل‬ ‫کمربنــدی خاتــم االنبیــا بــه قــوه قضاییــه ارســال و رســما‬ ‫اعــام کردیــم چنانچــه اتفاقــی بیفتــد ایــن اقایــان مســئول‬ ‫مقصــر اصلــی هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــک در ســایر اســتان هــا و‬ ‫شهرســتان ها پــل هایــی بــا قدمــت ‪ ۱۰۰‬ســال هســتند کــه‬ ‫تاکنــون چنیــن مشــکلی نداشــته و ندارنــد ولــی ایــن پــل در‬ ‫طراحــی و ســاخت ضعــف داشــته کــه پــس از گذشــت ‪ ۱۴‬ســال‬ ‫از عمــر ان دچــار تــرک هایــی شــده کــه عــدم رســیدگی بــه ان‬ ‫جــان شــهروندان را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫هوائــی اضافــه کــرد‪ :‬چــرا عــادت کردیــم خطاهــای گذشــته را‬ ‫کشف ‪ 22‬مورد کالهبرداری‬ ‫در سطح خراسان شمالی‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف‏‪‎‎22‬مــورد کالهبــرداری و‬ ‫دســتگیری ‪ 2‬نفــر کالهبــردار در ســطح اســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چندیــن مــورد شــکایت مبنــی بــر اینکه افــرادی با‬ ‫ترفنــد هــای مختلــف اقــدام بــه کالهبرداری از چند شــهروند کــرده اند‪،‬‬ ‫بالفاصلــه‏موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫موفــق شــدند کالهبــرداران را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏یــک عملیات‬ ‫غافلگیرانــه ‪ 2‬نفــر کالهبــردار حرفه ایــی دســتگیر و بــه مقــر پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 22‬مــورد کالهبرداری در ســطح‏اســتان‬ ‫اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا بیــان اینکــه امنیــت و ارامــش در جامعــه خــط‬ ‫قرمــز پلیــس اســت از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‏از‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫در طــول کار فرامــوش کنیــم؟ ‪ ۱۴‬ســال از ســاخت پــل گذشــته‬ ‫کــه ایــن عمــر کوتاهــی اســت و حتمــا از بازرســی و مقــام هــای‬ ‫مربوطــه مــی خواهــم بــا عوامــل دخیــل در ســاخت ایــن پــل‬ ‫کــه دچــار مشــکل شــده برخــورد شــود چــرا کــه جــان مــردم‬ ‫بــه صــورت جــدی در خطــر اســت و طــی ‪ ۲‬هفتــه دیگــر حتمــا‬ ‫مشــکل حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع و برگــزاری جلســات متعــدد بــا‬ ‫دفتــر فنــی اســتانداری در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــه شــهردار‬ ‫جدیــد ایــن شــهر تاکیــد مــی شــود ایــن موضــوع را در اولویــت‬ ‫قــرار داده و بنــده شــخصا پــی گیــری خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی هــم در جلســه بررســی مســائل‬ ‫و مشــکالت شــیروان بــا اشــاره بــه درخواســت فرمانــدار ایــن‬ ‫شــهر در خصــوص رفــع مشــکل ایــن پــل گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫قــرار گرفتــن پــل خاتــم االنبیــا کمربنــدی شــیروان و تــردد روزانه‬ ‫بســیاری از خودروهــا از ایــن مســیر‪ ،‬بحــث ایمنــی بســیار مهــم‬ ‫اســت و بــا جدیــت دنبــال مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬اینــک بــا توجــه بــه‬ ‫وضعیــت فعلــی پــل و خطرافریــن بــودن طــی هفتــه اینــده بــا‬ ‫ایجــاد مســیر جدیــد فرعــی تــا اطــاع ثانــوی بــه هیــچ وجــه تردد‬ ‫از ایــن مســیر صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــک بــرای رفــع حــل مشــکل ایــن پــل‬ ‫‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع تامیــن اعتبــار صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫دسترســی بــه شــهردار ســابق ایــن شــهر در زمینــه‬ ‫گفته هــای مســووالن اســتانداری در بــاره وضعیــت ایــن‬ ‫پــل امکانپذیــر نشــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت در حــد‬ ‫فاصــل اســتان های شــمالی بــه مشــهد مقــدس واقــع اســت‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 1400-2777‬مــورخ ‪ 1400/06/23‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪99 -333‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنوردتصرفات مالکانــه بالمعارض‏متقاضی اقای‬ ‫مجیــد گریوانــی فرزنــد محمدقلــی بشــماره شناســنامه ‪ 2265‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب منــزل بــه مســاحت ‪247.65‬‏متــر مربــع از پــاک ‪ 89‬فرعــی از ‪ 129‬اصلــی واقــع در اراضــی ملکــش بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای قربــان‏ملکشــی‬ ‫فرزنــد محمدرضــا محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‏در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫‏بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‏‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫‏مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م الــف ‪3392‬‏ ‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/19 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/04 :‬‏احمــد اصغــری شــیروان ‪ -‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫ـق‬ ‫ـه)‪ ۱۰۰۰۹۰۸‬متعلـ‬ ‫ـی (بدنـ‬ ‫ـماره شاسـ‬ ‫ـور ‪ ۲۷۸۵۲p‬و شـ‬ ‫ـماره موتـ‬ ‫ـه شـ‬ ‫ـپ ‪ ۲۸۵‬بـ‬ ‫ـدل ‪ ۱۳۸۸‬تیـ‬ ‫ـیلندر مـ‬ ‫ـن ‪ ۴‬سـ‬ ‫ـور فرگوسـ‬ ‫ـت تراکتـ‬ ‫ـه مالکیـ‬ ‫ـودی دفترچـ‬ ‫ـی مفقـ‬ ‫اگهـ‬ ‫بــه اقای مهــدی لگزایــی بــه شــماره ملــی ‪ ۲۰۲۰۵۰۶۱۹۱‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باش ـد ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪395‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫‪‎‬چگونــه یــک برنامــه نویس‬ ‫شویم؟‬ ‫‪‎‬همــه بــه خوبــی می دانیــم اینترنــت‪ ،‬موبایــل و‬ ‫اپلیکیشـن ها بــه بخــش مهمــی از زندگــی ما تبدیل شــده‬ ‫اســت بطوریکــه از ســفارش غــذا گرفتــه‏تــا خریــد لبــاس‪،‬‬ ‫گرفتــن تاکســی‪ ،‬پرداخــت قبــوض و … همــه از طریــق‬ ‫گوشــی موبایلمــان انجــام می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا رونــق کســب و کار اینترنتــی بســیاری از افــرادی کــه بــه‬ ‫مشــاغل ســنتی و یا اداری عالقه ای ندارند به فعالیت در‬ ‫حــوزه تکنولــوژی‏ترغیــب می شــوند کــه البتــه ایــن امــری‬ ‫طبیعــی اســت زیــرا بــا تحــوالت جهــان همــه چیــز در‬ ‫حــال پیونــد بــا تکنولــوژی اســت و بنابرایــن‏برنامه نویســی‬ ‫ابــزاری قدرتمنــد بــرای تســلط هرچی بیشــتر بــر زندگیمان‬ ‫اســت پــس اگــر می خواهیــد حرفــی بــرای گفتــن و در‬ ‫تحــوالت‏جهــان ســهیم باشــید نیــاز بــه یادگیــری برنامــه‬ ‫نویســی داریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟‬ ‫ماهیــت کار برنامــه نویســی بســیار هیجــان انگیــز اســت‬ ‫ی ‪‎‬بــه هیــچ‬ ‫ی ‪‎‬برنامــه نویســ ‪‎‬‬ ‫امــا یادتــون باشــه یادگیــر ‪‎‬‬ ‫وجــه کار راحتــی نیســت‪ .‬یــک‏برنامــه نویــس هــر روز بــا‬ ‫چالش هــای متعــددی روبــرو اســت کــه بــرای رفعشــان‬ ‫نیــاز بــه دانــش بیشــتر اســت‪ .‬اگــر هنــوز بــا هیــچ زبــان‬ ‫‏برنامه نویسـی ای اشــنایی نداریــد بهتر اســت چنــد نکته را‬ ‫مدنظــر داشــته باشــید تــا وســط کار بــه مشــکل برنخوری ـ ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‏‪ 1‬‏‪‎ -‎‬به برنامه نویسی عالقه داشته باشید‬ ‫اول از همــه شــما بایــد بــه ایــن کار عالقه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه برنامــه نویســی یــک فنــاوری رو بــه‬ ‫رشــد اســت و مرتبــا در حــال‏بروزرســانی می باشــد شــما‬ ‫بایــد ذوق و اشــتیاق الزم بــرای یادگیــری مطالــب جدیــد‬ ‫را داشــته باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪-2‬‏با پایه و اساس برنامه نویسی اشنا باشید‬ ‫در مرحلــه دوم شــما بایــد بــا مفاهیــم پایــه و بیســیک‬ ‫برنامــه نویســی اشــنایی داشــته باشــید‪ .‬شــما هــر زبانــی‬ ‫را انتخــاب کنیــد ســاده یــا پیچیــده‪،‬‏تحــت وب‪ ،‬موبایــل یــا‬ ‫دســکتاپ‪ ،‬بایــد بــا مفاهیــم پایــه و تفکــر برنامــه نویســی‬ ‫اشــنا شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪-3‬‏صبر داشته باشید‬ ‫بدلیــل پیچیدگــی مفاهیــم در برنامــه نویســی یکــی از‬ ‫اصلــی تریــن توانی هایــی کــه هــر فــرد بایــد داشــته باشــد‬ ‫صبــور بــودن اســت‪ .‬شــما بایــد در‏ایــن راه کمــی انعطــاف‬ ‫داشــته باشــید و بــا صبــر و حوصلــه بــه یادگیــری ادامــه‬ ‫دهی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ 4‬‏‪‎ -‎‬هدف داشته باشید‬ ‫قبــل از ورود بــه برنامــه نویســی بایــد شــما هدفــی بــرای‬ ‫خــود داشــته باشــید‪ .‬بــرای مثــال هــدف شــما بــرای ورود‬ ‫ی ‪‎‬کســب‏درامــ ‪‎‬د ‪‎‬اســت یــا ایــده ای در‬ ‫بــه برنامــه نویســ ‪‎‬‬ ‫ذهــن داریــد کــه بــا یادگیــری برنامــه نویســی بــه تحقــق‬ ‫ت‪ ‎.‬ادامــه دارد‪.....‬‬ ‫خواهــد پیوســ ‪‎‬‬ ‫خرفه گیاه جادویی‬ ‫اگرتابحــال از گیــاه خرفــه اســتفاده نکرده ایــد بایــد بدانیــد‬ ‫کــه یکــی از مهمتریــن گیاهــان دارویــی را از دســت‬ ‫داده ایــد‪ .‬خرفــه گیاهــی اســت علفــی و یــک ســاله کــه‬ ‫بــرروی زمیــن گســترده میشــود وبیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬گونــه دارد‪.‬‬ ‫برگهــای قاشــقی شــکل وســاقه های قرمــز وگلهایــی دارد کــه در‬ ‫نــور خورشــید می شــکفد ایــن گیــاه نســبت بــه خشــکی خــاک‬ ‫مقــاوم اســت تمــام قســمتهای ایــن گیــاه شــامل بــرگ‪ ،‬ســاقه‪،‬‬ ‫گل و دانــه ی ان خوراکــی اســت ســبزی خرفــه حــاوی مقــدار‬ ‫بســیار زیــادی امــگا‪ ،۳‬اســیدچرب‪ ،‬اهــن‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬منگنــز‪ ،‬مــس و ویتامین هــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫وامــا از فوایــد بســیار زیــاد ان بــرای ســامتی هــم غافــل نشــوید‬ ‫ازجملــه خــواص ان بــرای بهبــود ســامت قلــب ‪ ،‬کاهــش وزن‪،‬‬ ‫کاهــش عالئــم اوتیســم‪ ،‬پیــش فعالــی درکــودکان‪ ،‬درمــان‬ ‫بیماری هــای گوارشــی‪ ،‬ترمیــم کننــده ی پوســت‪ ،‬خاصیــت‬ ‫ضدســرطانی‪ ،‬بهبــود بینایــی‪ ،‬اســتحکام اســتخوان ها‪ ،‬بهبــود‬ ‫گــردش خــون‪ ،‬اســم و ســردرد وبســیاری خــواص دیگــر اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬تنهــا منــع مصــرف ایــن گیــاه بــرای زنــان بــاردار مــی باشــد‬ ‫طریقــه مصــرف ان بــه صــورت خــام یــا پختــه در ســاالد‪ ،‬ســوپ‬ ‫و یــا ابمیــوه اســت بهتریــن نــوع مصــرف بــه صــورت پختــه وبــه‬ ‫همــراه ماســت اســت ‪.‬‬ ‫این گیاه خودرو اســت ودراواخر تابســتان می توانید براحتی در‬ ‫مناطــق جنگلــی زمین هــای کشــاورزی وحتــی شــهری انــرا بیابید‪.‬‬ ‫امــا اگــر دلتــان می خواهــد کــه همیشــه از خــواص جادویــی ایــن‬ ‫ســبزی بهره مند بشــوید فقط کافیســت در اردیبهشــت تا تیرماه‬ ‫بــذر انــرا در باغچــه خــود بکاریــد تــا ســالهای بعــد هــم شــاهد‬ ‫رویــش ان باشــید‬ ‫بیتا بصیری‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪395‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫درس های بازاریابی که باید از‬ ‫کودکان یاد بگیریم‬ ‫بســیاری از مــا تصــور می کنیــم کــودکان فقــط‬ ‫ادم کوچولوهایــی هســتند کــه همیشــه لباس هایشــان پــر از‬ ‫لک اســت‪ ،‬موقع عطســه و ســرفه دهانشــان را نمی پوشــانند‬ ‫و فقــط دویــدن و بازی کــردن را بلدنــد؛ به جرئــت می توانیــم‬ ‫بگوییــم هیچ یــک از مــا تاکنــون بــه رفتارهــای کــودکان درزمینه‬ ‫بازاریابــی دقــت نکرده ایــم‪ .‬امــا به تازگــی تحقیقــات نشــان‬ ‫داده انــد کــه کــودکان می تواننــد منبــع الهــام مــا در بازاریابــی‬ ‫باشــند و درس هــای بازاریابــی ارزشــمندی بــه مــا یــاد بدهنــد!‬ ‫همــراه مــا باشــید تــا بــا ایــن درس هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪394‬‬ ‫‪ .۶‬مخاطب همیشه دنبال چیزهای اشناست‬ ‫فــرض کنیــد دو اژانــس تبلیغاتــی رقیــب برای یــک برند جدید‬ ‫پفــک طــرح زده انــد‪ .‬یکــی از انهــا رویکــردی کامــا نــو در نظــر‬ ‫گرفتــه اســت و به روشــی ان را نشــان می دهــد کــه درظاهــر‬ ‫ارتباطــی بــه پفــک نــدارد‪ .‬یکــی دیگــر تصویــر کالســیک پفــک‬ ‫را بــه کار بــرده اســت کــه بچه هایــی را درحــال پفک خــوردن‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫بچه هــا همیشــه ســعی می کننــد مطمئــن شــوند خوراکــی یــا‬ ‫اســباب بازی ای کــه می خرنــد‪ ،‬همــان چیــز همیشــگی باشــد‪.‬‬ ‫هرقــدر هــم ان چیــز جــذاب باشــد‪ ،‬بازهــم انهــا به دنبــال‬ ‫چیــزی اشــنا می گردنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بیشــتر‬ ‫برندهــای بــزرگ ســعی می کننــد همیشــه از همــان رنگ هــا و‬ ‫ظاهــر همیشــگی اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر هــم تغییراتــی در ان‬ ‫ایجــاد می کننــد‪ ،‬بســیار جزئــی اســت‪ .‬ایــن چیــزی اســت کــه‬ ‫بزرگ ســاالن هــم همیشــه به دنبــال ان هســتند؛ بنابرایــن تــا‬ ‫زمانــی کــه ضرورتــی بــرای برندســازی مجــدد وجــود نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬اســتفاده از همــان ظاهــر و رنگ هــای اشــنا بهتــر‬ ‫اســت‪ .‬هنگامــی کــه جوهــره و ظاهــر یــک برند تغییــر می کند‪،‬‬ ‫به ســختی می تــوان بــه ان وفــادار مانــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬هویتی جدید به مخاطب بدهید‬ ‫بچه هــا عاشــق ایــن هســتند کــه فرصتــی بیابنــد تــا بتواننــد‬ ‫بــه شــخص دیگــری تبدیــل شــوند و هویــت جدیــدی را تصــور‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن هویــت می توانــد اتش نشــان‪ ،‬جادوگــر‪ ،‬دانشــمند‬ ‫یــا اشــپز باشــد‪ .‬درواقــع شــاید همــه ما همیــن را می خواهیم‪.‬‬ ‫مــا دوســت داریــم خانــه دار حرفــه ای‪ ،‬مدیــر دقیــق و کارگــر‬ ‫مفیــدی باشــیم‪ .‬بازاریــاب خــوب وقتــی محصولــی را معرفــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬کاری می کنــد کــه خریــدار خــود را در نقشــی جدیــد‬ ‫تصــور کنــد‪ ،‬نــه اینکــه فقــط وســیله ای بخــرد کــه الزمــش دارد؛‬ ‫مثــا شــما کدام یــک از ایــن دو جملــه را ترجیــح می دهیــد؟‬ ‫«با مایکروفر الف به اشپز حرفه ای تبدیل شوید»؛‬ ‫«مایکروفر الف با بهترین کیفیت و کاربرد اسان»‪.‬‬ ‫اگــر دوســت داریــد اشــپزی حرفــه ای باشــید‪ ،‬جملــه اول‬ ‫حســابی شــما را قلقلــک می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬حس کنجکاوی را در خودتان تقویت کنید‬ ‫کنجــکاوی یکــی از ســاده ترین و درعین حــال ارزشــمندترین‬ ‫درس هــای بازاریابــی اســت کــه می توانیــم از کــودکان یــاد‬ ‫بگیریــم‪ .‬انهــا دربــاره همه چیــز کنجکاونــد و ســعی می کننــد‬ ‫ســوال بپرســند‪ .‬شــما هــم به عنــوان بازاریــاب بایــد حــس‬ ‫کنجــکاوی را در خودتــان تقویــت کنیــد و از خودتــان بپرســید‪:‬‬ ‫چــه کاری می توانــم انجــام دهــم کــه بــا وجــود جلســات‬ ‫پشت ســرهم‪ ،‬بودجــه کــم و ایمیل هــای بی پایــان همچنــان‬ ‫دقیــق باشــم و از هیــچ مــوردی سرســری نگــذرم؟ فرصت هــای‬ ‫زیــادی بــرای کنجــکاوی و بررســی عملکردتــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫پیشــرفت شــغلی‪ :‬اگــر می توانیــد‪ ،‬هــر هفتــه زمــان کمــی‬ ‫بــرای نوشــیدن فنجانــی قهــوه و گشـت وگذار در اخریــن اخبــار‬ ‫صنعــت موردعالقه تــان بگذاریــد‪ .‬ایــا گواهی نامــه یــا دوره ‬ ‫اموزشــی ای هســت کــه ان را نادیــده گرفتــه باشــید؟ بــرای‬ ‫بهترشــدن کارتــان بهتــر اســت همچنــان بــه فکــر یادگیــری‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫نــواوری راهبــردی‪ :‬وقتــی در جلســات س ـه ماهه یــا ســاالنه‬ ‫برنامــه ریــزی راهبــردی بازاریابــی شــرکت می کنید‪ ،‬ایــا با دقت‬ ‫ایــن موضــوع را بررســی می کنیــد کــه چــرا ایــن توصیه هــا را‬ ‫ارائــه می دهیــد؟ از ان گذشــته‪ ،‬ایــا ســایر احتمــاالت را در‬ ‫نظــر گرفته ایــد؟ روش هایــی را بــرای ایجــاد نــواوری بررســی‬ ‫کرده ایــد؟‬ ‫تامــل و رشــد‪ :‬همــه مــا معمــوال خیلــی ســریع وارد عمــل‬ ‫می شــویم‪ ،‬بــدون اینکــه از «چرایــی» هــر چیــزی ســوال‬ ‫کنیــم‪ .‬معمــوال هــم زمانــی را بــرای نگاه کــردن بــه گذشــته‬ ‫در نظــر نمی گیریــم تــا بفهمیــم چطــور بــه جایــی رســیده ایم‬ ‫کــه هســتیم‪ .‬چــه فرایندهایــی را می توانســتیم بهتــر تنظیــم‬ ‫کنیــم؟ دلیــل واقعــی مشــکالتی کــه در بازاریابــی برایمــان‬ ‫پیــش می ایــد‪ ،‬چیســت؟‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫رشد اشتغال در حوزه شیالت‬ ‫موجب کاهش صیدغیر مجاز‬ ‫می شود‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در اییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده‬ ‫یــگان حفاظت‪،‬رشــد اشــتغال در حــوزه شــیالت موجــب کاهــش‬ ‫صیدغیــر مجــاز مــی شــود‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه بسترســازی بــرای‬ ‫کاهــش حضــور صیــادان غیــر مجــاز در دریــا اظهــار کــرد‪ :‬رشــد‬ ‫و توســعه اشــتغال در حــوزه شــیالت موجــب کاهــش تعــداد‬ ‫صیــادان غیرمجــاز مــی شــود‪ .‬بگونــه ای کــه در حــال اعضــای‬ ‫حاضــر ‪ ۳‬شــرکت از ‪ ۶‬شــرکت ســرمایه گــذار در حــوزه پــرورش‬ ‫ماهــی در دریــا پیــش از ایــن بــه صیــد غیــر مجــاز مشــغول‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه بسترســازی بــرای‬ ‫کاهــش حضــور صیــادان غیــر مجــاز در دریــا اظهــار کــرد‪ :‬رشــد‬ ‫اموزش خیاطی برای‬ ‫تازه کارها؛ هرانچه برای‬ ‫شروع باید بدانید‬ ‫بســته بــه نــوع دوختــی کــه می خواهیــد انجــام‬ ‫دهیــد‪ ۲ ،‬روش بــرای نخ کــردن ســوزن وجــود‬ ‫دارد‪:‬ادامــه شــماره ‪394‬‬ ‫اســتفاده از نــخ به صــورت یــک رشــته‪ :‬از ایــن‬ ‫روش بــرای بیشــتر دوخت هــای دســتی اســتفاده‬ ‫می شــود؛ به ویــژه در مــواردی کــه می خواهیــد‬ ‫کوک هــا دیــده نشــوند‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬نــخ را‬ ‫به انــدازه ای کــه می خواهیــد ببریــد ســپس ان را‬ ‫از ســوراخ ســوزن عبــور دهیــد و انتهایــش را گــره‬ ‫بزنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از نــخ به صــورت دوتایــی‪ :‬از ایــن روش‬ ‫بــرای دوخت هایــی اســتفاده می شــود کــه بایــد‬ ‫محکــم باشــند‪ ،‬ماننــد دوخــت بــرای چیــن ســوزنی‪.‬‬ ‫نــخ را به انــدازه طــول موردنیازتــان ببریــد و ســپس‬ ‫ان را از وســط تا کنید و دو انتهای نخ را از ســوراخ‬ ‫ســوزن عبــور دهیــد‪ .‬پــس از اولیــن کــوک‪ ،‬ســوزن‬ ‫را از حلقــه ای کــه در انتهــای دیگــر ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬عبــور دهیــد تــا شــروع بســیار محکــم و‬ ‫بــدون گرهــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر نخ کــردن ســوزن برایتــان دشــوار اســت‪،‬‬ ‫می توانیــد از ابــزار مفیــدی ماننــد ســوزن نخ کن‬ ‫و توســعه اشــتغال در حــوزه شــیالت موجــب کاهــش تعــداد‬ ‫صیــادان غیرمجــاز مــی شــود‪ .‬بگونــه ای کــه در حــال اعضــای‬ ‫حاضــر ‪ ۳‬شــرکت از ‪ ۶‬شــرکت ســرمایه گــذار در حــوزه پــرورش‬ ‫ماهــی در دریــا پیــش از ایــن بــه صیــد غیــر مجــاز مشــغول‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــیالت گلســتان مهنــدس ســید‬ ‫جــواد قــدس علــوی در اییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت شــیالت گلســتان کــه بــا حضــور حبیــب اللــه ســیفی‬ ‫مدیــر کل امنیتــی انتظامــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬حجــت‬ ‫االســام ســایری نماینــده ولــی فقیــه در اداره کل جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان‪ ،‬ســرهنگ دیــده ور فرمانــده یــگان حفاظــت‬ ‫شــیالت ایــران و هیــات همــراه ‪ ،‬ســرهنگ ابراهیمــی فرمانــده‬ ‫مرزبانــی اســتان‪ ،‬فرماندهــان پایــگاه هــای حفاظــت منابــع و‬ ‫برخــی از روســای شــیالت شهرســتان هــا برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن وظایــف شــیالت در کنــار بازســازی ذخایــر‬ ‫‪،‬حفاظــت از ابزیــان بــه عنــوان انفــال عمومــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ســایر دســتگاه‬ ‫هــای مســئول در دریــا از جملــه دریابانــی و مرزبانــی داریــم‬ ‫کــه تاکنــون در مبــارزه بــا صیــادان غیــر مجــاز ماموریــت هــای‬ ‫مشــترکی بــا نیروهــای ایــن دســتگاهها در یــگان حفاظــت‬ ‫شــیالت گلســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان یــاداور شــد‪ :‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫دالیــل حضــور صیــادان غیرمجــاز در دریــا بیــکاری اســت و البتــه‬ ‫تــاش کردیــم بــا ایجــاد اشــتغال جایگزیــن و اجــرای طــرح هایــی‬ ‫همچــون پــرورش ماهــی دردریــا و یــا راه انــدازی مجتمــع پــرورش‬ ‫میگــو زمینــه کاهــش صیــادان غیرمجــاز را فراهــم اوریــم‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی ادامــه داد‪ :‬پــس از گذشــت چهــار ســال‬ ‫از راه انــدازی طــرح پــرورش ماهــی در دریــا (قفــس و پــن) ایــن‬ ‫طــرح همچنــان در حــال توســعه در اســتان اســت بــه طوریکــه و‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۷۰‬ســازه (نصــب شــده و در حال ســاخت)‬ ‫قفــس و پــن در دریــا وجــود دارد ‪ ،‬کــه قفــس هــای نصــب شــده‬ ‫ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۵۰‬تــن ماهــی در ابهــای اســتان را دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توســعه ایــن طــرح در اســتان اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی مــی گــردد در افــق ‪ ، 1404‬تولیــد ‪ ۷۰۰‬تــن ماهی را در‬ ‫دریــا شــاهد باشــیم‪ .‬البتــه مطالعــات نشــان میدهــد محــدوده‬ ‫دریایــی گلســتان امادگــی تولیــد ‪ ۸‬هــزار تــن ماهــی را دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار پــرورش ماهــی در دریــا ‪،‬اب را بــه‬ ‫ســاحل هدایــت کردیــم و تنهــا مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫شــمال کشــور را در شهرســتان گمیشــان در ســطح ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬معمــوال در تمــام کیت هــای‬ ‫خیاطــی مبتــدی ســوزن نخ کن نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫انواع دوخت دستی‬ ‫در دوخــت دســتی‪ ،‬می توانیــد از انــواع مختلفــی‬ ‫از دوخت هــا اســتفاده کنیــد تــا نتیجــه کارتــان‬ ‫تمیزتــر و زیباتــر شــود‪ .‬اســتفاده از گل دوزی نیــز‬ ‫موجــب می شــود زیبایــی و جلــوه بیشــتری بــه‬ ‫کارتــان بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دوخــت شــال ســاده‬ ‫(‪)Running Stitch‬‬ ‫ایــن نــوع دوخــت‬ ‫بــرای افــزودن دوخــت‬ ‫روکار بــه لباس هــا‪،‬‬ ‫پارگی هــا‪،‬‬ ‫ترمیــم‬ ‫لباس هــا‬ ‫تعمیــر‬ ‫و دوخــت حاشــیه‬ ‫و لبــه طرح هــای‬ ‫گل دوزی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن دوخــت شــبیه‬ ‫کوک شــل اســت و‬ ‫بــرای تزییــن لباســی‬ ‫دوخته شــده یــا بــرای‬ ‫چیــن ســوزنی پارچــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در دوخــت شــال‬ ‫ســاده‪ ،‬بایــد ســوزن‬ ‫را از پارچــه عبــور‬ ‫دهیــد و بــاال و پاییــن‬ ‫بیاوریــد تــا کوک هــای‬ ‫منظمــی ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫طــول تمــام کوک هــا و‬ ‫فاصلــه میــان انهــا بایــد‬ ‫به یک انــدازه باشــد تــا دوختــی تمیــز داشــته‬ ‫با شــید ‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دوخــت برگشــتی یــا کــوک بخیــه‬ ‫( ‪)B a c k s t i t c h‬‬ ‫دوخــت بخیــه دوختــی مناســب بــرای ترمیــم‬ ‫درز لبــاس یــا دوخــت دســتی درزی اســت کــه‬ ‫بایــد محکــم باشــد‪ .‬همــه کوک هــا بایــد طــول‬ ‫یکســانی داشــته باشــند و هیــچ فاصلـه ای میــان‬ ‫انهــا وجــود نداشــته باشــد‪ .‬هرچــه کوک هــا‬ ‫کوچک تــر باشــند‪ ،‬درز محکم تــری خواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬کــوک بخیــه دوخــت محکمــی اســت کــه‬ ‫بــرای دوخــت تمــام درزهایــی کــه نمی توانیــد‬ ‫بــا چرخ خیاطــی بدوزیــد (به ویــژه در تعمیــر‬ ‫لباس هــا) ایدئــال اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بخیه ضربدری (‪)Cross Stitch‬‬ ‫بخیــه ضربــدری از دوخت هــای گل دوزی اســت‬ ‫کــه روی پارچــه مشــبک انجــام می شــود و در‬ ‫ان‪ ،‬دو کــوک کوچــک ازهــم عبــور می کننــد تــا‬ ‫شــکل ضربــدر (‪ )X‬را ایجــاد کننــد‪ .‬ایجــاد تعــداد‬ ‫زیــادی از ایــن ضربدرهــای کوچــک صحنه هــای‬ ‫ظریــف و زیبایــی را خلــق می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ساتن دوزی یا توپردوزی (‪)Satin Stitch‬‬ ‫هکتــار اجــرا کردیــم و علــی رغــم بــروز بیمــاری لکــه ســفید‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬امســال در اقدامــی منحصــر بــه فــرد در دنیــا‬ ‫بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی توانســتیم ایــن‬ ‫بیمــاری را در ســال جــاری (‪)1400‬ریشــه کــن نماییــم و در‬ ‫مزارعــی پــاک بــه پــرورش میگــو بــا کیفیــت ادامــه مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن شــروع عملیــات اجرایــی بزرگتریــن‬ ‫مجتمــع پــرورش ماهیــان خاویــاری ‪ ۵۰۰‬هکتــاری ‪۳‬مــاه پیــش‬ ‫بــا کلنــگ زنــی ‪ ۴‬مزرعــه بــه صــورت پایلــوت اغــاز شــد کــه ایــن‬ ‫مجتمــع قابلیــت تولیــد ‪۴‬هزارتــن گوشــت ماهــی خاویــاری‬ ‫و‪ ۳۶۰‬تــن خاویــار را دارد و مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بزرگتریــن ظرفیــت هــای اشــتغال زایــی اســتان مطــرح گــردد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی گفــت‪ :‬تقویــت یــگان حفاظــت موجــب‬ ‫تقویــت شــیالت میشــود و امیدواریــم مدیریــت ملــی ایــن‬ ‫مســئله را مــورد توجــه قــرار دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه ســرهنگ دیــده ور فرمانــده‬ ‫یــگان حفاظــت شــیالت ایــران ضمــن تقدیــر از اقدامــات‬ ‫صــورت گرفتــه در گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬یــگان حفاظــت‬ ‫بــر اســاس خواســته وزارت خانــه هــا و بــا پذیــرش ناجــا‬ ‫و ســتاد کل نیروهــای مســلح و بــا تاییــد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری شــکل گرفتــه اســت و از ‪ ۲۱‬وظیفــه برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برقــراری تعامل‪،‬هــم افزایــی بــا اداره کل شــیالت‪،‬‬ ‫مرزبانــی‪ ،‬دســتگاه قضــا و دیگــر دســتگاه هــای مرتبــط همــواره‬ ‫مــورد توجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دیــده ور ادامــه داد‪ :‬احقــاق حقــوق پرســنل‬ ‫وظیفه‪،‬امــوزش چهــره بــه چهــره انــان و حفــظ و نگهــداری از‬ ‫تجهیــزات ســازمان بایــد مــورد توجــه فرمانــده یــگان باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت ایــران در پایــان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد ‪:‬پیگیــری و تعامــل بــا حــوزه حقوقــی اداره کل‪ ،‬وحــدت ارا‬ ‫بــا دادســتان ها‪،‬تعامــل بــا مســئوالن تعاونــی هــای صیــادی در‬ ‫عملیــات هــا و اســتفاده از مشــارکت انهــا و برنامــه ریــزی در‬ ‫زمــان صیــد بایــد از اولویــت هــای یــگان حفاظــت باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم از زحمــات و خدمــات‬ ‫ســرهنگ شــفائی زاده تقدیــر و ســرهنگ تمســکنی زاهــدی بــه‬ ‫عنــوان فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســاتن دوزی دوخــت مناســبی بــرای کارهــای‬ ‫گل دوزی اســت‪ ،‬زیــرا بــا اســتفاده از ان‬ ‫می توانیــد قســمتی را بــا رنــگ پــر کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫دوخــت بــرای دوخــت گل عالــی اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫می توانیــد در چنــد ســایه کار کنیــد تــا گلــی‬ ‫شــبیه گل هــای طبیعــی ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کوک دانه (‪)Seed Stitch‬‬ ‫کــوک دانــه از دوخت هــای ابتدایــی بســیار‬ ‫خوبــی اســت کــه می توانیــد بیاموزیــد‪ ،‬زیــرا بــا‬ ‫اســتفاده از ان می توانیــد فضــای موجــود در‬ ‫کار را به خوبــی پــر کنیــد‪ .‬ایــن دوخــت بــرای‬ ‫ســایه دادن و افــزودن عمــق بــه رنگ هــا در کار‬ ‫عالــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دوخت زنجیره (‪)Split Stitch‬‬ ‫دوخــت زنجیــره دوخــت مناســبی بــرای‬ ‫حاشــیه ها و خطــوط بیرونــی شکل هاســت‬ ‫و وقتــی بــرای گل دوزی کلمــات اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬بســیار زیبــا بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫ســاختار و حالــت بافــت دار ایــن دوخــت بــه‬ ‫کلمــات عمــق می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دوخــت دیــزی تنبــل (‪Lazy Daisy‬‬ ‫‪)S t i t c h‬‬ ‫دوخــت دیــزی تنبــل دوختــی ســریع و ســاده‬ ‫اســت کــه به راحتــی می توانیــد ان را بیاموزیــد‬ ‫و پــس از اموختــن ان نیــز می توانیــد در زمانــی‬ ‫کوتــاه گل هایــی زیبــا را گل دوزی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬دوخت پَر (‪)Feather Stitch‬‬ ‫دوخــت پــر یــا پَرســان دوختــی عالــی اســت کــه‬ ‫می توانیــد بــه مهارت هــای گل دوزیتــان اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن دوخــت ظریــف شــکلی شــبیه پــر‬ ‫دارد‪ .‬البتــه ایــن دوخــت بــرای طرح هــای گل‬ ‫نیــز بســیار مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬گره فرانسوی (‪)French Knots‬‬ ‫دوخــت ایــن گره هــای گل دوزی زیبــا مهــارت‬ ‫بســیار مفیــدی اســت‪ .‬ایــن گره هــای کوچــک‬ ‫در هــر نوعــی از کارهــای گل دوزی درخشــان بــه‬ ‫نظــر می رســند و از جالب تریــن انــواع دوخــت‬ ‫در گل دوزی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬گره شمش (‪)Bullion Knot‬‬ ‫دوخــت ایــن گره هــای گل دوزی زیبــا مهــارت‬ ‫بســیار مفیــدی اســت‪ .‬ایــن گره هــای کوچــک‬ ‫در هــر نوعــی از کارهــای گل دوزی درخشــان بــه‬ ‫نظــر می رســند و از جالب تریــن انــواع دوخــت‬ ‫در گل دوزی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن گره هــای بلنــد رزهــای زیبایــی می ســازند‬ ‫و بــه کار گل دوزی شــما عمــق و بافــت‬ ‫می بخشــند ‪.‬‬ ‫انتخاب چرخ خیاطی‬ ‫اگــر تاکنــون بــا دســت خیاطــی کــرده باشــید‪،‬‬ ‫حتمــا می دانیــد چرخ خیاطــی چقــدر ســرعت‬ ‫کار را افزایــش می دهــد و موجــب تمیــزی‬ ‫و زیبایــی نتیجــه کار شــود‪ .‬خریــد نخســتین‬ ‫چرخ خیاطــی ســرمایه گذاری بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫گرچــه محصــوالت ارزانــی نیــز در بــازار وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بــرای خریــد چرخ خیاطــی مبتــدی و ســاده‬ ‫نیــز بایــد مبلــغ قابل توجهــی را هزینــه کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حســاب‪ ،‬بهتــر اســت پیــش از اقــدام‬ ‫بــرای خریــد چرخ خیاطــی تحقیــق کنیــد و‬ ‫چرخ خیاطــی مناســبی را بخریــد‪.‬‬ ‫در زمــان خریــد چرخ خیاطــی‪ ،‬نــکات زیــر را در‬ ‫نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بودجه تــان چقــدر اســت؟ ایــا چیــزی بســیار‬ ‫ارزان می خواهیــد یــا پــول بیشــتری داریــد و‬ ‫می خواهیــد محصولــی باکیفیــت بخریــد؟‬ ‫ایــا می خواهیــد چرخ خیاطــی را از‬ ‫فروشــگاه های محــل زندگی تــان بخریــد یــا‬ ‫انالیــن خریــداری کنیــد؟ در خریــد انالیــن‬ ‫می توانیــد قیمت هــای مناســب تری پیــدا‬ ‫کنیــد ‪.‬‬ ‫ایــا می خواهیــد کــه چرخ خیاطی تــان امکانــات‬ ‫و ویژگی هــای فراوانــی داشــته باشــد یــا چرخــی‬ ‫ســاده را ترجیــح می دهیــد کــه یادگیــری‬ ‫کارکــردن بــا ان اســان تر اســت؟ یــا شــاید‬ ‫گزینه هــای خاصــی را در چرخ خیاطی تــان‬ ‫مدنظــر داریــد؟‬ ‫در زمــان خریــد چرخ خیاطــی از بــازار‪ ،‬بایــد‬ ‫نــکات زیــادی را در نظــر داشــته باشــید و چیــزی‬ ‫را انتخــاب کنیــد کــه بیــش از همــه بــرای شــما‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫فقــط بــه ایــن دلیــل کــه اکنــون به دنبــال‬ ‫امــوزش خیاطــی بــرای تازه کارهــا هســتید‪،‬‬ ‫نبایــد ســاده ترین چرخ خیاطــی را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما همیشــه تــازه کار باقــی نمی مانیــد‬ ‫و در اینــده در خیاطــی پیشــرفت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫بایــد چیــزی بخریــد کــه در اینــده و پــس از‬ ‫پیشــرفت در خیاطــی نیــز برایتــان مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫یادگیری نحوه کارکردن با چرخ خیاطی‬ ‫پــس از خریــد بایــد نخ کــردن ســوزن‬ ‫چرخ خیاطــی‪ ،‬تغییــر تنظیمــات و کاربــرد‬ ‫دکمه هــای ان را بیاموزیــد‪ .‬هــر چرخ خیاطــی‬ ‫کمــی بــا بقیــه متفــاوت اســت‪ .‬بهتریــن کار‬ ‫ایــن اســت کــه از دفترچــه راهنمــای محصــول‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬منتهــا جــای نگرانــی نیســت‪.‬‬ ‫بیشــتر چرخ خیاطی هــای مبتــدی‪ ،‬تنظیمــات‬ ‫زیــاد و پیچیــده ای ندارنــد کــه شــما را گیــج‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫یادگیــری نخ کــردن چرخ خیاطــی نیــز کار‬ ‫ســختی نیســت‪ .‬بیشــتر چرخ خیاطی هــای‬ ‫جدیــد تصویــری از مســیر نــخ دارنــد کــه نشــان‬ ‫می دهــد چطــور بایــد چرخ خیاطــی را نــخ کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن تصویــر از بــاالی چرخ خیاطــی شــروع‬ ‫می شــود و بــه ســوزن ختــم می شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫گلســتان بــا برخــورداری از زیرســاختهای الزم اکنــون بــا ‪ ۱۸۲‬کارگاه یکــی از اســتانهای مهــم تولیــد قــارج‬ ‫صنعتــی و نیمــه صنعتــی در کشــور اســت کــه توســعه همــه جانبــه ان نیازمنــد ســرمایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســازمان از عالقمنــدان بــه ســرمایه گــذاری در ایجــاد کارگاه صنعتــی یــا نیمــه صنعتــی پــرورش‬ ‫قــارچ خوراکــی بــا ظرفیــت تولیــد اســمی ســاالنه ‪ ۲۰۰‬تــن حمایــت همــه جانبــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫توسعه پرورش‬ ‫قارچ خوراکی در‬ ‫گلستاننیازمند‬ ‫سرمایه گذاری است‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪1400‬‬ ‫متهم اینستاگرامی‬ ‫شناسایی شد‬ ‫هرگز کدی را در اختیار دیگران قرار ندهید‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬کاربــران شــبکه های‬ ‫اجتماعــی توجــه داشــته باشــند کــه هــر‬ ‫کــدی کــه بــرای انــان بــه طــرق مختلــف‬ ‫ارســال مــی شــود تحــت هیــچ شــرایطی در‬ ‫اختیــار افــراد ناشــناس قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ محســن محمــودی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه هــا و‬ ‫همچنیــن برگــزاری کالس هــا بــه صــورت‬ ‫مجــازی دانــش امــوزان و دانشــجویان و‬ ‫اســاتید مراقــب کالهبــرداران ســایبری‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬والدیــن و دانــش امــوزان‬ ‫توجــه داشــته باشــند چنــان چــه در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی و یــا در اپلیکیشــن‬ ‫مختــص امــوزش‪ ،‬شــخصی کــه خــود را از‬ ‫اعضــای مدرســه معرفــی کنــد و از شــما‬ ‫درخواســت نمایــد پیامکــی کــه حــاوی یــک‬ ‫کــد بــرای شــما ارســال شــده در اختیــار وی‬ ‫قــرار دهیــد بــه هیــچ عنــوان ایــن عمــل را‬ ‫انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫کدهایــی کــه در شــبکه هــای اجتماعــی یــا‬ ‫از طریــق پیامــک بــرای اشــخاص ارســال‬ ‫مــی شــود بــه منزلــه اطالعــات شــخصی‬ ‫اســت و در صــورت واگــذاری ایــن کــد بــه‬ ‫افــراد غیــر از طــرق مختلــف مــورد ســوء‬ ‫اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫کاربــران حتمــا هوشــیاری الزم را در‬ ‫مواجهــه بــا ایــن افــراد داشــته باشــند تــا‬ ‫در دام کالهبــرداران گرفتــار نشــوند و بــه‬ ‫اکانت هــا و صفحــات جعلــی شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه هیــچ عنــوان اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گفــت‪ :‬پلیــس فتــا بــه‬ ‫صــورت ‪ 24‬ســاعته امــاده پاســخگویی‪،‬‬ ‫هدایــت و ارائــه امــوزش هــای الزم بــه‬ ‫هموطنــان عزیــز مــی باشــد‪ .‬لــذا در‬ ‫صــورت نیــاز از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫و لینــک مرکــز فوریــت هــای ســایبری و یــا‬ ‫شــماره تمــاس‪ 096380‬راهنمایــی الزم را‬ ‫دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهــم‬ ‫اینســتاگرامی خبــر داد کــه بــا اســتفاده از بســتر ایــن‬ ‫شــبکه اجتماعــی اقــدام بــه انتشــار مطالــب توهیــن‬ ‫امیــز نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ فداییــان‬ ‫در راســتای کشــف ایــن پرونــده گفــت‪ :‬در پــی وصــول‬ ‫یــک فقــره پرونــده قضایــی بــا موضــوع هتــک حیثیــت‬ ‫در فضــای اینســتاگرام‪ ،‬رســیدگی در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه مســتندات ارائــه شــده‬ ‫توســط شــاکی مشــخص گردیــد متهــم بــا اســتفاده از‬ ‫بســتر شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ارســال‬ ‫مطالــب کــذب‪ ،‬توهیــن امیــز نمــوده و موجــب هتــک‬ ‫حیثیــت شــاکی پرونــده شــده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬در راســتای شناســایی‬ ‫متهــم بــا تحلیــل ادلــه دیجیتــال جمــع اوری گردیــده‬ ‫و اقدامــات پلیســی متهــم شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی دســتگیری صــورت پذیرفــت‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اســتان بــه کاربــران توصیــه کــرد‬ ‫‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی اگاه باشــند شــبکه های‬ ‫اجتماعــی محلــی بــرای انتشــار مطالــب کــذب و‬ ‫توهیــن امیــز نبــوده و براســاس قانون بــا کاربرانی که‬ ‫بــا ســوء اســتفاده از ایــن بســتر ایجــاد مزاحمــت بــرای‬ ‫ســایر کاربــران نماینــد برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از کاربران درخواســت‬ ‫کــرد از مطالــب اموزشــی ایــن ســایت اســتفاده نموده‬ ‫و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک و‬ ‫مجرمانــه ان را از طریــق لینــک ســامانه پاســخگویی‬ ‫بــه فوریت هــای ســایبری‪ ،‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ناهیداکبری مقدم‬ ‫فرزندپروری موفق‬ ‫(تکنیک های فرزندپروری)‬ ‫تکنیک هــای فرزندپــروری نــام روشــی اســت کــه بــا کمــک ان‬ ‫والدیــن می تواننــد بهتــر و موثرتــر بــا فرزندانشــان ارتبــاط برقــرار‬ ‫کــرده و بــر انهــا کنتــرل بیشــتری داشــته و بــه رشــد شــخصیت‬ ‫ســالم و پیشــگیری از مشــکالت روانــی در انهــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫تکنیک پاکش کن‬ ‫تکنیــک پاکــش کــن وقتــی بــه کار مــی رود کــه می فهمیــم‬ ‫کاری کــه کردیــم و حرفــی کــه زدیــم درســت نبــوده اســت‬ ‫می دانیــد فرزنــدان مــا بــه ســادگی و بــه راحتــی اشــتباهات مــا‬ ‫را پــاک می کننــد‬ ‫تکنیک یادم بده‬ ‫اگرچــه بچه هــا بهتــر از مــا بلــد هســتند و بــه شــدید تــر از مــا‬ ‫هســتند چــرا از انــان یــاد نگیریــم بــرای اجــرای تکنیــک یــادم‬ ‫بــده فقــط کافیســت از فرزنــدان مــا بخواهیــم بــه مــا یــاد بدهنــد‬ ‫کــه در ایــن شــرایط چــه کار کنیــم بهتــر اســت و مــا بهــش‬ ‫میگیــم ‪:‬بابــا جــون تــو یــادم بــده ‪،‬کــه اگــه مشــقاتو ننوشــتی‬ ‫چیــکار کنــم؟ در ایــن تکنیــک از خــود فرزنــد بــرای حــل مســئله‬ ‫کمــک مــی گیریــم‬ ‫تکنیک نقش بازی کردن‬ ‫بچه هــا خیلــی در فرزندپــروری می تواننــد کمــک کننــد بــه‬ ‫عنــوان وکیــل مدافــع یعنــی وقتــی تکنیــک یادم بــده را اجــرا‬ ‫می کنیــم در واقــع ایــن تکنیکهــا حالتهــای از نقــش بــازی کــردن‬ ‫اســت‬ ‫مراسم رییس خانه‬ ‫اینطــور اجــرا می شــود کــه بــرای چنــد ســاعت یــا یــک روز یکــی‬ ‫از بچه هــا رئیــس خانــه می شــود و اوســت کــه بایــد منــزل و‬ ‫خانــواده را طــوری اداره کنــد کــه امــور عــادی زندگــی بــه هــم‬ ‫نخــورد‪ ،‬همــه راضــی باشــند و زندگــی خــوب و خــوش باشــد‪.‬‬ ‫البتــه او فقــط دســتور می دهــد یعنــی اســت کــه می گویــد‪ :‬غــذا‬ ‫چــه درســت کنیــد و غیــره ‪.‬‬ ‫حــدس زدیــد کــه چــه فوایــدی دارد حــس مســئولیت پذیــری‬ ‫و درک کــردن احســاس خســتگی پــدر و مــادر و ســختی‬ ‫تصمیم گیــری طوریکــه کســی ضــرر نکنــد‬ ‫تکنیک مراسم مسابقه‬ ‫یــک مراســم دیگــر مراســم مســابقه مســابقه هــای ســاده ای‬ ‫کــه همــه مــادر پدرهــا بــا ان اشــنا هســتند مثــل کــی میتونــه‬ ‫مســواک بزنــه یــا اینکــه ایــن هفتــه هــر کــس رئیــس خانــه شــد‬ ‫و برنــده اســت‪ .‬هــر کاری را کــه بــه اســم مســابقه یــا هــر روش‬ ‫دیگــری بــه صــورت تفریحــی درایــت مفیــد اســت ‪.‬شــادی و‬ ‫نشــاط ‪،‬منــزل را بــرای بچــه هــا شــاد و ارام میکنــد‬ ‫تکنیک ایست‬ ‫مثــا ً مــی توانیــم خیلــی وقــت هــا بــه ســادگی بــه فرزنــدان‬ ‫بگوییــم‬ ‫ایست‪،‬تختخواب برای مطالعه نیست‬ ‫ایست‪،‬کفش برای پرت کردن نیست‬ ‫ایست‪،‬زبان برای فحش دادن نیست‬ ‫بچه ها به این شکل بهتر اگاهی پیدا می کنند‬ ‫تکنیک یادداشت‬ ‫تکنیــک یادداشــت ســاده اســت ‪،‬کافیســت یــک یادداشــت‬ ‫برایشــان بگذاریــد دختــرم از اینکــه صبــح موقــع خــودت را‬ ‫بــرای رفتــن بــه مدرســه امــاده کــردی ازت ممنونــم خیلــی وقتــه‬ ‫نوشــته بیشــتر تاثیــر می گــذارد تــا همچــون نوشــته مانــدگار‬ ‫اســت می شــود بعــدا ً هــم خوانــد‪ .‬از طرفــی نوشــته موضــوع‬ ‫را مهــم تــر مــی کنــد نگــران ســواد بچه هــا نباشــید انهــا بلــد‬ ‫هســتند یکــی را پیــدا کننــد کــه یادداشــت را بخوانــد‬ ‫تکنیک صندوق پستی‬ ‫یــک شــکل اجــرای تکنیــک یادداشــت کنــی ک صنــدوق پســتی‬ ‫اســت بخصــوص بــرای پــدر و مادرهــای کاربــرد دارد کــه خیلــی‬ ‫گرفتــار هســتند و فرصــت صحبــت کــردن کــم دارنــد‬ ‫تکنیک نقاشی‬ ‫نقاشــی می توانــد کمــک کنــد کــه بچــه هــا احساساتشــان را‬ ‫بهتــر بیــان کننــد‬ ‫مثــال مــادر‪ :‬مــن نمی فهمــم چته!نــق زدن روش خوبــی بــرای‬ ‫حــرف زدن نیســت‪ .‬نمیتونــی حــرف بزنــی؟ ایــن قلــم و کاغــذ‬ ‫بشــینی بکــش ببینــم چــی میگــی؟‬ ‫بچــه یــک کاغــذ را خــط خطــی مــی کنــد بعــد از چنــد دقیقــه‬ ‫مــادر می گویــد خــوب حــاال بگــو ببینــم چــی کشــیدی ایــن خطــا‬ ‫یعنــی عصبانــی بــودی؟‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیبرابر اراء هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی در‏واحد ثبتــی کردکوی‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضیــان‏و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی گــردد در‏صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و بعــد از اخــذ رســید‏ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‏اســت در صــورت انقــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -1‬خانــم فائــزه بــازدار فرزنــد نصــرت الــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 2151‬و شــماره ملــی ‪ 2120353158‬صــادره‏گــرگان در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام‏اســت بــه مســاحت ‪ 168‬متــر مربــع قســمتی از‬ ‫باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک‏کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی قدرعلــی زمانــی طبــق رای شــماره ‪140060312002002029‬‏مــورخ ‪ 1400/6/27‬کالســه پرونــده ‪1396114412002000146‬‏‬ ‫‏‪ -2‬اقــای حســن بارانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 10895‬و شــماره ملــی ‪ 2248529082‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 14750‬کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم‏ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی‬ ‫از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک‏کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ابراهیــم طیــاری طبــق رای شــماره ‪140060312002002168‬‏مــورخ ‪ 1400/7/7‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000174‬‏‬ ‫‏‪ -3‬خانــم احتــرام صباغــان شــهری فرزنــد علــی مــراد بــه شــماره شناســنامه ‪ 203‬و شــماره ملــی ‪2249087962‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 504/11‬متر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالک رســمی پرویــز رادکانــی طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002001497‬مــورخ ‪ 1400/4/29‬کالســه پرونــده ‪1398114412002000203‬‏‬ ‫‏‪ -4‬اقــای ســید حمیــد مســلمی عقیلــی فرزنــد ســید یوســف بــه شــماره شناســنامه ‪ 56‬و شــماره ملــی ‪2249203113‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت‬ ‫‪ 200‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت‏ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ســید یوســف مســلمی عقیلــی طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002138‬مــورخ ‪ 1400/7/4‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000081‬‏‬ ‫‏‪ -5‬اقــای مجتبــی رزاقــی فرزنــد علیرضــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 2240249587‬و شــماره ملــی ‪2240249587‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان‏وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 300/67‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه‏ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی ســید تقــی ال هاشــم طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002001381‬مــورخ ‪ 1400/4/16‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000291‬‏‬ ‫‏‪ -6‬خانــم ســودابه کیــاء فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 184‬و شــماره ملــی ‪ 2249159831‬صــادره کردکــوی‏در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام اســت‪ ،‬بــه‏مســاحت ‪ 97/88‬متــر مربع‪ ،‬قســمتی‬ ‫از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی‏خریــداری شــده از مالــک رســمی احمــد کیــاء طبــق رای شــماره ‪ 140060312002002012‬مــورخ‏‏‪ 1400/6/25‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000368‬‏‬ ‫‏‪ -7‬اقــای ســید محمــود مداحــی فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه ‪ 446‬و شــماره ملــی ‪ 2249120447‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام‏اســت‪ ،‬به مســاحت ‪ 197/40‬متر مربع‪،‬‬ ‫قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک‏کردکــوی خریــداری شــده از مالک رســمی ابراهیم شــهری طبــق رای شــماره ‪140060312002002142‬‏مــورخ ‪ 1400/7/4‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000338‬‏‬ ‫‏‪ -8‬اقــای ســید ســلمان حســینی فرزنــد ســید عبدالــه بــه شــماره شناســنامه ‪ 345‬و شــماره ملــی ‪2249215243‬‏صــادره کردکــوی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 300‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی احمــد علــی‏کیــاء طبــق رای شــماره ‪ 140060312002002003‬مــورخ ‪ 1400/6/25‬کالســه پرونــده‬ ‫‏‏‪1400114412002000029‬‏‬ ‫‏‪ -9‬اقــای عبــاد کیــاء فرزنــد عباســعلی بــه شــماره شناســنامه ‪ 611‬و شــماره ملــی ‪ 2249192952‬صــادره کردکــوی‏در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 300‬متــر مربــع کــه‏مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع‏در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی احمــد علــی کیــاء طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002005‬مــورخ ‪ 1400/6/25‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000030‬‏‬ ‫‏‪ -10‬اقــای ســید باقــر حســینی فرزنــد ســید شــعبان بــه شــماره شناســنامه ‪ 7137‬و شــماره ملــی ‪2248491875‬‏صــادره کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2163/50‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم‏مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪2‬‏حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی بابــا زاهــد طبــق رای شــماره‏‏‪ 140060312002002048‬مــورخ ‪ 1400/6/27‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000032‬‏‬ ‫‏‪ -11‬اقــای عــادل رســولی فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 1‬و شــماره ملــی ‪ 2249380864‬صــادره‏کردکــوی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 188‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی محمــود کیــاء‏طبــق رای شــماره ‪ 140060312002001879‬مــورخ ‪ 1400/6/18‬کالســه پرونــده‬ ‫‏‏‪1400114412002000062‬‏‬ ‫‏‪ -12‬خانــم فرشــته عبدالرســول فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 67‬و شــماره ملــی ‪ 2249371997‬صــادره‏کردکــوی در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 188‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم‬ ‫مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده‏پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی محمــود کیــاء‏طبــق رای شــماره ‪ 140060312002001886‬مــورخ ‪ 1400/6/21‬کالســه پرونــده‬ ‫‏‏‪1400114412002000063‬‏‬ ‫‏‪ -13‬اقای بهرام عبدالرســول فرزند علی اصغر به شــماره شناســنامه ‪ 42‬و شــماره ملی ‪ 2249401195‬صادره‏کردکوی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شــده به مســاحت ‪ 188‬متر‏مربع که مقدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم‬ ‫ششــدانگ عرصه وقف عام اســت‪ ،‬قســمتی از باقیمانده پالک ‪2‬‏اصلی واقع در بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شــده از مالک رســمی محمود کیاء طبق رای‏شــماره ‪ 140060312002001888‬مورخ ‪ 1400/6/21‬کالســه پرونده ‪1400114412002000064‬‏‬ ‫‏‪ -14‬خانــم فرشــته عبدالرســول فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 67‬و شــماره ملــی ‪ 2249371997‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ اعیانــی بانضمــام ‪ 764‬ســهم مشــاع از ‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه بقیــه ان وقــف عــام‏اســت‪ ،‬بــه مســاحت ‪ 141/92‬متــر‬ ‫مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک‏کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی مرتضــی زاهــد طبــق رای شــماره ‪140060312002001816‬‏مــورخ ‪ 1400/6/10‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000065‬‏‬ ‫‏‪ -15‬اقــای بهمــن پورقــاز فرزنــد تاجقلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 407‬و شــماره ملــی ‪ 2239775750‬صــادره‏کردکــوی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2182‬متــر مربــع کــه مقــدار ‪ 100‬ســهم مشــاع از‏‏‪ 864‬ســهم ششــدانگ عرصــه وقــف عــام اســت‪،‬‬ ‫قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت‏ملــک کردکــوی خریــداری شــده از مالــک رســمی رحیــم کیانــی طبــق رای شــماره ‪140060312002001874‬‏مــورخ ‪ 1400/6/18‬کالســه پرونــده ‪1400114412002000099‬‏‬ ‫‏‪ -16‬اقــای علیرضــا شــیروانی بهرامــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه ‪ 7‬و شــماره ملــی ‪ 3031686667‬صــادره‏جیرفــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 19573‬متــر مربــع‪ ،‬قســمتی از باقیمانــده پــاک ‪79‬‏اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبت‬ ‫ملــک کردکــوی اراضــی روســتای ایلــوار پنــج دانگــه خریــداری شــده از‏مالــک رســمی اقــای حســین تیمور قاســم ابــاد طبــق رای شــماره ‪ 140060312002002205‬مــورخ‏‏‪ 1400/7/12‬کالســه پرونــده ‪1399114412002000378‬‏‬ ‫‏ سیروس اریافر‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوی تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/7/19 :‬‏‏ تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/8/5 :‬‏ م‪.‬الف‪1400/134 :‬‏ ‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪395‬‬ ‫پیام تبریک فرمانده انتظامی‬ ‫گلستان به مناسبت هفته ناجا‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» بــا صــدور پیامــی هفتــه ناجــا‬ ‫را بــه کارکنــان خــدوم انتظامــی اســتان و خانــواده‬ ‫انــان تبریــک گفــت‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬متــن پیــام تبریــک فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحیم‬ ‫نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫الهــام از امــوزه هــای اســام نــاب محمــدی(ص) و‬ ‫تاســی بــه ســیره حســینی (ع) و در راســتای عمــل‬ ‫بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و فرمانــده‬ ‫معظــم کل قــوا حضــرت امــام خامنــه ای عزیــز‬ ‫(مدظلــه العالــی) بــا برنامــه ریــزی‪ ،‬ســازماندهی‪،‬‬ ‫کنتــرل و نظــارت مســتمر بــر اجــرای ماموریــت هــا و‬ ‫وظایــف محولــه‪ ،‬بــا مدیریــت جهــادی تــوام بــا ایثــار و‬ ‫از جــان گذشــتگی‪ ،‬جلــب مشــارکت اقشــار مختلــف‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امنیتــی پایــدار و مثــال زدنــی در کشــور‬ ‫پهنــاور و عزیزمــان برقــرار نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بحمداللــه تاکنــون بــا عنایــت الهــی و هوشــیاری‬ ‫مــردم شــریف ایــران اســامی و جانفشــانی تحســین‬ ‫برانگیــز تالشــگران عرصــه نظــم و امنیــت‪ ،‬همــواره‬ ‫توطئــه هــای دشــمنان و حامیــان انــان در منطقــه‬ ‫خنثــی و جبهــه اســتکبار و معارضیــن انقــاب در‬ ‫رســیدن بــه اهــداف خــود نــاکام مانــده انــد‪.‬‬ ‫هفتــه نیــروی انتظامــی‪ ،‬فرصــت مغتنمــی اســت کــه‬ ‫در ان بــا ارائــه کارنامــه عملکــرد یــک ســاله پلیــس بــه‬ ‫مــردم فهیــم اســتان و معرفــی توانمنــدی‪ ،‬اقتــدار و‬ ‫کارامــدی ناجــا در تامیــن نظــم و امنیــت بســترهای‬ ‫جلــب اعتمــاد عمومــی و مشــارکت همگانــی فراهــم‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان ضمــن گرامــی‬ ‫داشــت یــاد و نــام همــکاران شــهید و ادای احتــرام بــه‬ ‫خانــواده معظــم ایثارگــران بــا عــرض تبریــک هفتــه‬ ‫نیــروی انتظامــی بــه تمامــی کارکنــان و خانــواده‬ ‫محتــرم انــان کــه بــا از خودگذشــتگی‪ ،‬خالصانــه در‬ ‫تامیــن امنیــت و ارامــش اســتان تــاش می کننــد‪،‬‬ ‫توفیــق شــما عزیــزان را در راه خدمتگــزاری بــه مــردم‬ ‫والیتمــدار از درگاه حضــرت احدیــت خواســتارم‪.‬‬ ‫ســرتیپ دوم «ســعید دادگــر»؛ فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان گلســتان‬ ‫خسارت متخلفان حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال به محیط زیست‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬متخلفــان در نیمــه نخســت‬ ‫امســال حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال بــه محیــط زیســت اســتان‬ ‫خســارت وارد کردنــد کــه در ایــن زمینــه ‪ ۳۱۱‬نفــر دســتگیر‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی روز یکشــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در نیمــه نخســت امســال بیــش از یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۳۳۳‬میلیــون ریــال از خســارت هــای زیســت‬ ‫محیطــی از متخلفــان وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــه ‪۲۶۴‬‬ ‫تخلــف زیســت محیطــی در اســتان رســیدگی شــده اســت‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۹۶‬فقــره پرونــده مختــوم شــده و‬ ‫‪ ۲۵۷‬فقــره پرونــده در حــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫خشکســالی هــا و کاهــش بارندگــی ســبب شــده تــا تعلیــف‬ ‫غیرمجــاز در عرصــه هــای طبیعــی افزایــش یافتــه اســت‬ ‫گفــت‪ :‬محیــط بانــان اســتان در نیمــه نخســت امســال بــا‬ ‫‪ ۲۰۸‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز برخــورد کــرده انــد کــه ایــن رقــم‬ ‫در مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۹۰‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز ثبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیمــه نخســت امســال تخلــف‬ ‫صیــد غیرمجــاز ابزیــان ســه مــورد‪ ،‬شــکار غیرمجــاز پرنــدگان‬ ‫‪ ۱۰‬مــورد و شــکار غیرمجــاز پســتانداران ‪ ۲۰‬مــورد ثبــت شــده‬ ‫اســت و در ایــن مــدت زنــده گیــری پرنــدگان ‪۱۱‬مــورد‪ ،‬زنــده‬ ‫گیــری پســتاندارن ‪۱۰‬مــورد و شــروع بــه شــکار ‪ ۱۷‬مــورد‬ ‫گــزارش شــده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -395‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 04 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-395‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 11‬اکتبر‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬مهر ‪11-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫به فکر درامد پایدار شهرداری های‬ ‫گلستان باشند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫همدلــی و وحــدت میــان اعضــای شــوراهای اســامی و شــهرداران اســتان‪،‬‬ ‫از انــان خواســت بــرای رســیدن بــه توســعه متــوازن‪ ،‬عــاوه بــر درامدهــای‬ ‫مختلــف ماننــد کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬و کمک هــای دولتــی‪ ،‬تامیــن درامــد‬ ‫پایــدار را ســرلوحه فعالیــت خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫در مراســم تکریــم و معارفــه شــهردار گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس بــا راه انــدازی کارگاه سنگ شــکن و جایــگاه ســوخت طبیعــی‪،‬‬ ‫درامــد پایــداری ایجــاد کــرده امــا همچنــان نیــاز اســت بــا اســتفاده از ظرفیت هــا‬ ‫موجــود ایــن درامدهــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬شــورای اســامی دوره پنجــم شــهر‬ ‫گنبــدکاووس در ســایه وحــدت و همدلــی یکــی از کــم حاشــیه ترین شــوراها‬ ‫در گلســتان بــود کــه امیدواریــم بــا همراهــی دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬علمــا و‬ ‫بــزرگان ایــن رونــد همچنــان در دوره ششــم ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همــدم افــزود‪ :‬گنبــدکاووس ظرفیت هــای فــراوان تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ورزشــی و اجتماعــی دارد کــه مدیــران شــهری بایــد از ایــن‬ ‫ت بــرای توســعه و ابادانــی ایــن شــهر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ظرفیــ ‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار کانــون غبارخیــز در گلســتان کــه‬ ‫بخشــی از ان در گنبــدکاووس اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی بایــد‬ ‫بــرای مبــارزه بــا گــرد و غبــار اقدامــات الزم را انجــام دهنــد و شــهرداری ها نیــز‬ ‫بــا ایجــاد فضــای ســبز در کاهــش الودگی هــا تاثیرگــذار باشــند‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر پیشــگیری از ســاخت و ســازهای‬ ‫غیرمجــاز بــا اقداماتــی ماننــد فعــال کــردن پلیــس ســاختمان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫افزایــش نظــارت بــر ســاخت و ســازهای غیرمجــاز از شــکل گیــری بافت هــای‬ ‫ناکارامــد و حاشــیه ای جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫همــدم‪ ،‬حــذف نــگاه درامــدی بــه کمیســیون مــاده ‪ ،۱۰۰‬توجــه ویــژه بــه‬ ‫معمــاری ایرانــی اســامی و کمــک بــه مدیریــت بحــران اب را از مــوارد‬ ‫مهــم در توســعه شــهری دانســت و از شــهرداری گنبــدکاووس خواســت‬ ‫بــرای ابیــاری فضــای ســبز از پســاب های تصفیــه خانــه فاضــاب ایــن شــهر‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت مدیریــت بحــران ســیل‬ ‫ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬و ‪ ۲‬ســال درگیــری بــا کرونــا در ســایه وحــدت و همدلــی‬ ‫بــا دســتگاه های اجرایــی و مــردم را از جملــه اقدامــات خــوب شــورای شــهر‬ ‫و شــهردار ســابق دانســت و از شــورای اســامی شــهر و شــهردار جدیــد‬ ‫خواســت ادامــه دهنــده ایــن رویــه باشــند‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی بــا اشــاره بــه افزایــش انتظــار مــردم بــرای وقــوع‬ ‫اتفاقــات خــوب در حــوزه مدیریــت شــهری گنبــدکاووس‪ ،‬افــزود‪ :‬توســعه‬ ‫فضــای ســبز و بهبــود مبلمــان شــهری‪ ،‬کاهــش ترافیــک شــهری‪ ،‬بازافرینــی‬ ‫مناطــق توســعه نیافتــه‪ ،‬ســاماندهی متکدیــان و معتــادان متجاهــر از جملــه‬ ‫خواســته های شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬انتظــار مــی رود اعضــای شــورای شــهر و شــهردار جدیــد‬ ‫در ســایه حمایــت مدیــران شهرســتانی‪ ،‬بــزرگان و افــراد صاحــب نفــوذ و‬ ‫بهره گیــری از نظــرات نخبــگان و افــراد بــا تجربــه بیــش از گذشــته بــا نــگاه‬ ‫عدالــت محــور بــرای توســعه متــوازن و ارائــه خدمــات شــهری تــاش کننــد‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت بودجــه ســالجاری این شــهرداری‬ ‫را چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۰‬درصــد از‬ ‫ایــن بودجــه محقــق شــده و بقیــه نیــز بــا تکمیــل مراحــل اخــذ ســند تفکیــک‬ ‫اراضــی محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی اصغر موســوی بیــان کــرد‪ :‬شــهرداری گنبــدکاووس برنامه هــای‬ ‫مختلفــی را بــرای توســعه و عمــران شــهری و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان‬ ‫بــا رویکــرد عدالــت محــوری در دســتورکار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی امــام جمعــه گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫نشســت گفــت‪ :‬عــاوه بــر توجــه بــه عمــران و ابادانــی‪ ،‬بایــد بــه ســرمایه های‬ ‫اجتماعــی و افزایــش انســجام و وحــدت بــا حمایــت همــه جانبــه مــردم و‬ ‫مســووالن در ایــن شــهر توجــه شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه جهــاد فقــط اســلحه بــه دســت گرفتــن بــرای مقابلــه بــا دشــمنان‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر فــردی کــه بــه عنــوان مســوول معرفــی می شــود بایــد‬ ‫بــا نگاهــی جهــادی بــرای پیشــبرد اهــداف اســام و تحقــق ارمان هــای بلنــد‬ ‫امــام راحــل(ره) تــاش کنــد‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالباســط نــوری زاد افــزود‪ :‬مــردم از اعضــای شــوراهای اســامی‬ ‫شــهر و شــهردار گنبــدکاووس توقــع دارنــد بــا اســتفاده از خــرد جمعــی‪،‬‬ ‫خلــوص نیــت و عدالــت محــوری بــرای تحــول‪ ،‬پیشــرفت و ابادانــی متــوازن‬ ‫شهرســتان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری گلســتان نیــز در حاشــیه ایــن‬ ‫نشســت بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬تاکنــون حکــم ‪ ۱۰‬شــهردار صــادر شــده و امــروز‬ ‫چهارمیــن شــهردار اســتان در گنبــدکاووس معارفــه شــد‪.‬‬ ‫طیبــه خلیلــی بودجــه امســال شــهرداری های گلســتان را ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ســال ‪ ۹۶‬بودجــه شــهرداری های اســتان چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه امســال افزایــش چنــد برابــری را نشــان‬ ‫می دهد‪/.‬ایرنــا‬ ‫برای توسعه پایدار ظرفیت های هزار روستای‬ ‫گلستان پیشرانی مطمئن‬ ‫پویایــی اقتصــادی و اجتماعــی هــزار روســتای گلســتان‬ ‫بــا قابلیت هــای متعــدد بخش هــای زراعــی ‪،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی پیشــران مطمئــن بــرای توســعه این اســتان‬ ‫شــمالی اســت‪ ،‬تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫تامیــن زیرســاختها و امیدافرینــی بــه روســتاییان اســت کــه‬ ‫از همــت جهــادی دولــت ســیزدهم برمــی ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬روســتاها بــه عنــوان یکــی‬ ‫از مراکــز جمعیتــی بیــش از نیمــی از جمعیــت گلســتان را‬ ‫در خــود جــای داده انــد‪ ،‬هرچنــد روســتاهای گلســتان بــا‬ ‫چالــش هایــی همچــون خشکســالی ‪ ،‬بیــکاری و کمبــود‬ ‫درامــد ســرانه و البتــه نبــود زیرســاختهای خدماتــی کافــی‬ ‫مواجــه بــوده امــا برخــورداری از برخــی ویژگــی هــای‬ ‫جغرافیایــی‪ ،‬فرهنگــی و جاذبــه هــای طبیعــی و تاریخــی‬ ‫زمینــه تحــول افرینــی و تحقــق توســعه پایــدار را در خــود‬ ‫دارا هســتند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان عینیــت بخشــی بــه ایــن مطالبــه‬ ‫بــه حــق روســتاییان در خصــوص توســعه پایــدار در روســتا‬ ‫نیازمنــد مولفــه هــای مختلفــی اســت‪ ،‬واگــذاری اداره امــور‬ ‫روســتا بــه روستانشــینان‪ ،‬کاهــش تصــدی گــری دولــت هــا‬ ‫در روســتا و حــذف کاغذبــازی زایــد و حــذف واســطه گــری‬ ‫در تولیــد و خدمــات روســتاییان بــه شــهرها از جملــه ایــن‬ ‫مــوارد اســت‪.‬‬ ‫پرهیــز از ترســیم رویکردهــای تــک بعــدی بــرای روســتاها‬ ‫و ترســیم راهبردهــای تقلیــدی در مســیر توســعه مانــع‬ ‫بزرگــی از تمرکــز بــر ظرفیــت هــای هــر روستاســت ‪،‬بــرای‬ ‫توســعه هــر روســتا بایــد داشــته هــای فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫و جغرافیایــی هــر منطقــه بــه عنــوان بســتر توســعه مــورد‬ ‫ارزیابــی و برنامه ریــزی قــرار بگیــرد‪ .‬روســتاهای گلســتان در‬ ‫زمینــه کشــت برنــج‪ ،‬گنــدم‪ ،‬ســویا‪ ،‬پنبــه‪ ،‬زیتــون و حبوبات‬ ‫در زمینــه کشــاورزی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد‪.‬‬ ‫در بخــش برخــورداری از جاذبــه هــای طبیعــی و تاریخــی‬ ‫در حــوزه گردشــگری بســیار سرشــار از فرصــت هــای متعــد‬ ‫هســتند و بــه جهــت اســکان بیــش از ‪ ۱۵‬قومیــت ایرانــی در‬ ‫اســتان از جاذبــه هــای فرهنگــی و صنایــع دســتی متعــددی‬ ‫بــرای جــذب گردشــگر برخوردارنــد امــا بــا وجــود همــه ایــن‬ ‫مزایا و اتفاقات خوبی که در ســالیان گذشــته در روســتاها‬ ‫ایجــاد شــده مقولــه مهاجــرت از روســتاه و تخریــب منابــع‬ ‫طبیعــی و تغییرکاربــری اراضــی زراعــی همچنــان مشــهود‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم بالشــی دانــش اموختــه کارشناســی ارشــد‬ ‫اقتصاد نظری اظهارداشــت‪ :‬روســتاها برای تجربه توســعه‬ ‫پایدار و نقش افرینی در تحوالت کالن کشــور نیازمند ان‬ ‫هســتند تــا برخــی از چالش هــای پیش روی خــود را برطرف‬ ‫ســازند‪ ،‬چالش هایــی کــه بــه طــور معمــول در همــه نقــاط‬ ‫کشــور از جملــه روســتاهای گلســتان در ترازهــای مختلفی‬ ‫مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫لزوم تامین زیرساختهای مناسب‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از چالــش هــای روســتاهای اســتان‬ ‫گلســتان نبــود زیرســاخت های مناســب جهــت ایجــاد‬ ‫و توســعه اشــتغال مبتنــی بــر صــادرات اســت‪ ،‬بــه زبــان‬ ‫ســاده تر انکــه موضوع رقابت پذیری محصــوالت و خدمات‬ ‫ارائ ه شــده در مناطق روســتایی برای روستانشــینان تبیین‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫بالشــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن موضــوع ســبب کاهــش‬ ‫درامد ســرانه روســتاییان شــده و موجب مهاجرت بی رویه‬ ‫نیــروی کار مناطــق روســتایی بــه شــهرها شــده اســت‬ ‫کــه ایــن رویکــرد در کنــار خالی شــدن مناطــق روســتایی‬ ‫از نیــروی کار خبــره و ماهــر‪ ،‬حاشیه نشــینی در مناطــق‬ ‫شــهری و تبــع ان افزایــش معضــات اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و ازدیــاد بزهــکاری و توســعه فقــر را رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫بالشــی بــه موضــوع اســیب پذیــری بــاالی مناطــق‬ ‫روســتایی در برابــر مخاطــرات غیــر مترقبــه اشــاره و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن مولفــه بــه عنــوان یکــی از عناصــر تشــدید کننــده‬ ‫در مهاجــرت روســتاییان نقــش بســزایی دارد متاســفانه‬ ‫بــرای تــاب اوری روســتاها در برابــر ســوانح طبیعــی بــه‬ ‫عنــوان رویکــردی عملیاتــی اقدامــات ثمــر بخشــی انجــام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫ضرورت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی‬ ‫وی افــزود‪ :‬نبــود برنامه ریــزی در زمینــه کاهــش ضایعــات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ســبب شــده تــا حــدو ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در فراینــد تولیــد تــا مصــرف بــه هدر‬ ‫می رونــد کــه ایــن موضــوع در طوالنــی مــدت بــه اقتصــاد‬ ‫روستانشــینان لطمــات زیــادی می زنــد‪.‬‬ ‫بالشــی بیــان کــرد‪ :‬بــی توجهــی بــه ایجــاد ارزش افــزوده‬ ‫در تولیــدات روســتایی‪ .‬خــام فروشــی‪ ،‬کیفیــت پاییــن‬ ‫م اســتفاده از فناوری هــای نویــن در‬ ‫بســته بندی‪ ،‬عــد ‬ ‫افزایــش بهــره وری محصــوالت کشــاورزی از دیگــر‬ ‫چالش هایــی اســت کــه روســتاییان گلســتان بــا ان دســت‬ ‫به گریبان هســتند و عدم توفیق کامل در توســعه صنایع‬ ‫تبدیلــی در مناطــق روســتایی از جملــه عواملی اســت کــه‬ ‫ســود حاصــل از تولیــد را کاهــش داده و بــه عبــارت دیگــر‬ ‫ارزش افــزوده چندانــی را نصیــب ایــن جوامــع و بــه تبع ان‪،‬‬ ‫کشــور در زمینــه صــادرات ننمــود ه اســت‪.‬‬ ‫رفــع مشــکالت بــه تحقــق توســعه پایــدار در روســتاها‬ ‫منجــر مــی شــود‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان گلســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اظهارداشــت‪ :‬تــاش هــای زیــادی بــرای ایجــاد‬ ‫فرصت های شــغلی از طریق توســعه مشــاغل خانگی در‬ ‫روســتاهای اســتان گلســتان انجــام شــده اســت و اهتمــام‬ ‫بر ان اســت تا بر اســاس مزیت نســبی و شــرایط اقلیمی‬ ‫هــر روســتا مشــاغلی بــا درامــد مکفــی در روســتاهای ایــن‬ ‫منطقــه شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود ‪ :‬رفــع مشــکالت پیــش‬ ‫روی روســتاییان و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای تولیــدات‬ ‫روستانشــینان در حــوزه هــای مختلــف اهــم از زراعــت‪،‬‬ ‫باغــداری ‪ ،‬صنایــع دســتی و یــا حتــی گردشــگری از جملــه‬ ‫سیاســت هــای اســت کــه بــه تحقــق توســعه پایــدار در‬ ‫روســتاها جامعــه عمــل مــی پوشــاند‪.‬‬ ‫وی بــه موضــوع دانــش اموختــگان بیــکار در روســتاها‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬برنامــه ریــزان اســتان برای طــرح ریزی‬ ‫مشــاغل در روســتاها بایــد ابتــدا نیــاز ســنجی کننــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫ابتــدا ظرفیــت هــای روســتا و یا اطالعــات دانش اموختگان‬ ‫هــر روســتا را احصــا و بــر اســاس رشــته و ســواد تحصیلــی‬ ‫انهــا مشــاغل روســتایی را توســعه دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــزارع کــرم ابریشــم ‪ ،‬گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫پــرورش دام و طیــور‪ ،‬توســعه واحدهــای بومگــردی از‬ ‫جملــه ظرفیت هــای روســتاهای گلســتان اســت کــه بــا‬ ‫حمایت هــای مالــی و برنامــه ریزی درســت‪ ،‬تحقق توســعه‬ ‫اســتان را عملــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بایــد بپذیریــم کــه ﺗﻮســعه ﺭﻭﺳﺘﺎیــی‬ ‫ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮســعه ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی اســت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬ ‫ماننــد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ زارعــی‪ ،‬ﺍﮐﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳتــی‪ ،‬فعالیــت ﻫﺎی ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ‪ ،‬ﺗﻮســعه‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی نصیبــی افــزود‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ‬ ‫بهره بــرداری از منابــع ﻃﺒﻴﻌی‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪگــی‬ ‫ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺍمنــه ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی فعالیــتﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎنــی ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﺭﻭﺳﺘﺎیی‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﺩﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی‪ ،‬ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ متنــوع ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ روســتا از جملــه‬ ‫موضوعاتــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر بــه ان پرداختــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در برخــی از روســتاهای اســتان در حــوزه‬ ‫اشــتغال و کارافرینــی فعالیــت هــای چشــمگیری صــورت‬ ‫گرفتــه کــه مــی تواننــد حتــی بــه عنــوان الگــو در ســطح‬ ‫کشــور مطــرح باشــند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقداماتی همچون زهکشــی اراضی کشــاورزی‬ ‫در نــوار شــمالی‪ ،‬رونــق مشــاغل جدیــد همچــون واحدهای‬ ‫بومگــردی و طبیعــت گــردی‪ ،‬توســعه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی و ایجــاد تشــکل هــای منســجم در بخــش صنایــع‬ ‫دســتی ظرفیتهــای جدیــدی را بــرای روســتاهای گلســتان‬ ‫پدیــد اورده اســت‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد نصیبــی تــداوم پرداخــت تســهیالت ارزان قیمت‬ ‫به ســرمایه گذاران و کارافرینان روســتایی اســتان گلستان‬ ‫مــی توانــد کمــک شــایانی به ایجــاد اشــتغال در این مناطق‬ ‫دارای ظرفیــت هــای فراوان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع حــدود یــک هــزار روســتای‬ ‫گلســتان در ســال های اخیــر در بســیاری از انهــا‪،‬‬ ‫اقامتگاه هــای بومگــردی تاســیس شــده کــه می توانــد‬ ‫در توســعه گردشــگر روســتایی نقــش افریــن باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫ایجــاد اگاهــی و افزایــش اطالعــات در روســتاها در زمینــه‬ ‫بومگــردی اصولــی و اینکــه بومگــردی چیســت و چــه کمکــی‬ ‫بــه توســعه و مانــدگاری جوامــع محلــی می کنــد می تــوان‬ ‫امیــدوار بــود تــا در اینــده از خانه هــای مهمانپذیر روســتایی‬ ‫بــه ســمت بومگــردی هایــی حرکــت کنیــم کــه بــه واقــع‬ ‫نمــادی از فرهنگ هــا و ســنت ها و نــوع و ســبک زندگــی‬ ‫در یــک روســتا بــوده و در تــاش بــرای حفــظ طبیعــت و‬ ‫فرهنــگ منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫نصیبــی گفــت ‪ :‬عــاوه بــر جاذبه هــای طبیعــی‪ ،‬می تــوان‬ ‫روســتاهای گلســتان را در زمینــه تاریخــی هــم دارای‬ ‫ظرفیت هــای بــی شــماری دانســت؛ بافــت قدیمــی و خاص‬ ‫روســتاها در بســیاری از مناطــق کــه همچنــان بــه همــان‬ ‫ســبک و ســیاق قدیم باقی مانده و از افت شــهری شــدن‪،‬‬ ‫رهــا ماندنــد می توانــد بــه عنــوان منبــع مهمــی بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر محســوب شــود از این نوع روســتاها می توان به‬ ‫فارســیان در شهرســتان ازادشــهر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اخریــن امــار مربــوط بــه روســتاهای‬ ‫اســتان گفت ‪ :‬براســاس اخرین سرشــماری رســمی کشــور‬ ‫در ســال ‪ ،۹۵‬بیــش از ‪ ۸۷۱‬هــزار نفــر از گلســتانی هــا کــه‬ ‫رقمــی معــادل ‪ ۴۶‬و ‪ ۶‬دهــم درصــد از جمعیــت را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر ایــن کــه درصــد روستانشــینی در کشــور ‪۲۵‬‬ ‫و ‪ ۹‬دهــم درصــد بــوده و جمعیــت روستانشــین اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ۲۰‬و ‪ ۷‬دهــم درصــد بیشــتر از میانگیــن کشــوری‬ ‫بــوده کــه از لحــاظ درصــد جمعیــت روستانشــین‪ ،‬گلســتان‬ ‫رتبــه دوم کشــور را داراســت‪.‬‬ ‫در هفت شهرســتان از ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد جمعیــت شهرســتان را تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه در مــراوه تپــه ‪ ۸۴‬و ‪ ۲۲‬دهــم‬ ‫درصــد جمعیــت‪ ،‬در اق قــا ‪ ۶۸‬و ‪ ۳‬دهــم درصــد‪ ،‬در کالله‬ ‫‪ ۶۴‬و ‪ ۲‬دهــم درصــد و در گالیکــش ‪ ۶۳‬درصــد جمعیــت در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫روســتاهای گلســتان در اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ اســتان نقــش‬ ‫بســزایی دارنــد کــه بایــد ابعــاد مختلــف ان را به طــور‬ ‫تخصصــی ارزیابــی کــرد و همبســتگی‪ ،‬وفــاق و حس تعلق‬ ‫روســتاییان از مهمتریــن ظرفیت هــای توســعه مناطــق‬ ‫روســتایی هــر منطقــه اســت و ضــرورت دارد ظرفیت هــای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی روســتاها بــه نحــو مطلــوب‬ ‫شــناخته و شناســانده شــود تــا از انهــا در برنامه هــای‬ ‫توســعه اســتان به خوبــی بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫گلســتان روســتای موفــق کــم نــدارد از موفقیــت اهالــی‬ ‫روســتای وامنــان‪ ،‬ســیب چــال‪ ،‬نــراب و کاشــیدار ازادشــهر‬ ‫در کشــت زعفــران‪ ،‬از برنــد شــدن روســتای عطاابــاد اق قــا‬ ‫بــه عنــوان مرکز تولید مبل‪ ،‬روســتای قازانقایــه مراوه تپه و‬ ‫برداشــت پشــته وحشــی و صادرات ان به کشــورهای دیگر‬ ‫فقــط نمونــه هایــی از حرکــت مترقــی روســتاهای گلســتان‬ ‫در ســالهای اخیــر اســت کــه بــه نمــادی از اســتقامت و‬ ‫خودبــاوری تبدیــل شــده انــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه شــکوفایی همــه ابعــاد‬ ‫ظرفیتهــای روســتاهای اســتان گلســتان بــا همــت و‬ ‫برنامه ریــزی دولــت جهــادی ســیزدهم میســر اســت چــرا‬ ‫کــه روســتاهای گلســتان حــرف هــای زیــادی بــرای توســعه‬ ‫دارنــد کــه تاکنــون بــه معنــای واقعــی شــنیده نشــده اســت‬ ‫امــا مســووالن نهادهــای مربــوط در ایــن دولــت مردمــی بــه‬ ‫طــور قطــع بــا شــنیدن صــدای روســتاهای همه جای کشــور‬ ‫روی توســعه را بــرای اهالــی ان فراهــم خواهنــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 565

روزنامه بازار کسب و کار پارس 565

شماره : 565
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 564

روزنامه بازار کسب و کار پارس 564

شماره : 564
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 563

روزنامه بازار کسب و کار پارس 563

شماره : 563
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 562

روزنامه بازار کسب و کار پارس 562

شماره : 562
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 561

روزنامه بازار کسب و کار پارس 561

شماره : 561
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

شماره : 560
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!