روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 394 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 394

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 394

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 394

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‪ 18 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /10‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /3‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪394‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫گرانی ها امان مردم را بریده است‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫در جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫چه فیلم های اکران می شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نشانه های خرابی دسته موتور و دسته‬ ‫گیربکس ها‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژگی ممتاز نیروی انتظامی مردمی بودن است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پناه گرفتار شدگان بی پناه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هوشمندی و اقتدار از وی‍ژگی های‬ ‫پلیس اسالمی‬ ‫نقش وی‍ژه پلیس در هندسه امنیتی‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫کالله و جاذبه های زیبای گردشگری‬ ‫‪6‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 17‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,860,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,513,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 113,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,770,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 60,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,600,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪394‬‬ ‫در جشنواره فیلم کودک‬ ‫و نوجوان چه فیلم های‬ ‫اکران می شود؟‬ ‫دور تازه هماهنگی‬ ‫دستگاههای دولتی و انقالبی‬ ‫امــا واقعــا برنامــه رییــس جمهــور بــرای کنتــرل‬ ‫قیمت هــا چیســت و مــا چــه زمانــی شــاهد رفــع ایــن‬ ‫بحــران در جامعــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫در نشســت ســتاد اقتصــادی دولــت در شــهریور‬ ‫مــاه ‪ ،‬مهمتریــن مســائل اقتصــادی کشــور از جملــه‬ ‫راهکارهای نظارت و تضمین ســامت زنجیره تامین‪،‬‬ ‫توزیــع و مصــرف کاالهــای اساســی در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫گرانی ها امان مردم‬ ‫را بریده است‬ ‫فیلمهــای لیپــار ســاخته حســین ریگــی و‬ ‫داســتان های هــزار و یــک روز ســاخته حبیــب احمــد‬ ‫زاده عصــر امــروز در دومیــن روز جشــنواره فیلــم‬ ‫کــودک و نوجــوان در گــرگان اکــران مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســانس اول از ســاعت ‪ ۱۶‬و ســانس دوم از‬ ‫ســاعت ‪ ۱۸‬در پردیــس ســینمایی عصــر جدیــد گــرگان‬ ‫اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رضــا یازرلــو بــا بیــان اینکــه تماشــای فیلم هــا بــرای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان رایــگان اســت افــزود‪ :‬ســی و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کــودک و‬ ‫نوجــوان از دیــروز در گــرگان اغــاز شــده و عصــر روز‬ ‫ســه شــنبه بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫رضــا یازرلــو افــزود‪ :‬امــروز بــه ترتیــب فیلم هــای لیپــار‬ ‫ســاخته حســین ریگــی و داســتان های هــزار و یــک‬ ‫روز ســاخته حبیــب احمــد زاده‪ ،‬فــردا یکشــنبه ‪ ۱۸‬مهــر‬ ‫فیلــم بــام بــاال ســاخته ســید جــواد ســید حاتمــی در‬ ‫ســانس اول و برزنگــی اثــر حســین قاســمی جامــی در‬ ‫ســانس دوم‪ ،‬دوشــنبه ‪ ۱۸‬مهــر فیلــم بلیــط از مرتضــی‬ ‫رحیمــی در ســانس اول و شــهر گربه هــا کاری از ســید‬ ‫جــواد هاشــمی در ســانس دوم و عصــر ســه شــنبه‬ ‫نیــز بــه ترتیــب فیلــم میــان صخره هــا کاری از مختــار‬ ‫عبداللهــی و ترانه هــای پدرانــه از محمــد بصیــری‬ ‫نمایــش داده می شــود‪.‬‬ ‫باغچه را تنها در ساعات خنک‬ ‫روز ابیاری کنیم‪ .‬این کار از رشد‬ ‫گیاهان انگلی جلوگیری کرده و‬ ‫تبخیر اب را به حداقل می رساند‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی ‪ :‬گرانــی و تــورم امــان مــردم را‬ ‫بریــده اســت و بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم‬ ‫بــا همــه تــاش هــای کــه در حــال انجــام اســت‬ ‫امــا متاســفانه شــیب صعــودی قیمــت هــا هماننــد‬ ‫گذشــته ادامــه دارد و مــردم تمــام امیدشــان به دولت‬ ‫ســیزدهم اســت و منتظــرن ببیننــد کــه دولــت چــه‬ ‫زمانــی مــی توانــد کنتــرل قیمــت را در دســت بگیــرد‪.‬‬ ‫رونــد جهــش تورمــی کــه در دولــت دوم حســن‬ ‫روحانــی شــروع شــد‪ ،‬هنــوز دســت از ســر کشــور‬ ‫برنداشــته اســت‪ .‬نــرخ تــورم کل کشــور در شــهریور‬ ‫مــاه ‪ ١٤٠٠‬بــه ‪ ٤٥,٨‬درصــد رســید کــه در دهک هــای‬ ‫مختلــف هزینـه ای در بــازه ‪ ٤٥.٥‬درصــد بــرای دهــک‬ ‫ششــم و تــا ‪ ٤٩.٤‬درصــد بــرای دهــک دهــم نوســان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در گــروه‬ ‫عمــده «خوراکی هــا‪ ،‬اشــامیدنی ها و دخانیــات» بیــن‬ ‫‪ ٦١.٣‬درصــد بــرای دهــک دوم تــا ‪ ٥٧.٥‬درصــد بــرای‬ ‫دهــک دهــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫اعــداد و ارقــام رســمی‪ ،‬خبــر از جهش هــا و‬ ‫نزول هــای قیمتــی در جامعــه می دهــد‪ ،‬تورمــی کــه‬ ‫بــه بیــان ســاده تر همــان گرانــی در اقــام و همچنیــن‬ ‫خدمــات در یــک جامعــه اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اخیــر بانــک مرکــزی‪ ،‬در شــهریور مــاه‬ ‫امســال متوســط قیمــت یــک متــر مربــع مســکن در‬ ‫شــهر تهــران ‪ ۳۱‬میلیــون و ‪ ۷۰۳‬هــزار تومــان بــوده‬ ‫کــه نســبت بــه مــاه قبــل و مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ۲.۴‬و ‪ ۳۰.۵‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عالوه بــر ایــن‪ ،‬بررســی شــاخص کرایــه مســکن اجاری‬ ‫در شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهری در شــهریور‬ ‫امســال نشــان دهنده رشــدی معــادل ‪ ۴۲.۸‬و ‪۴۵.۷‬‬ ‫درصــد نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت تورمــی در اقــام غذایــی هــم کامال مشــهود‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬یــک شــانه تخــم مرغ تــا ‪60‬‬ ‫هــزار تومــان هــم رســیده اســت و همیــن وضعیــت‬ ‫بــرای بســیاری دیگــر از مــواد مصرفــی مــردم وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان اقتصــادی در تشــریح نوســانات نــرخ‬ ‫تورمــی‪ ،‬معتقدنــد طــی ســه دولــت اخیــر تــورم ســه‬ ‫قلــه بــزرگ را فتــح کرده و در سراشــیبی افتــاده و حال‬ ‫دوبــاره طــی ســه مــاه تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬مســیر رشــد و‬ ‫صعــود قلــه ســوم را در پیــش گرفتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫میــراث کار را بــرای دولــت ســیزدهم بســیار دشــوار‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫قصــه پرغصــه گرانــی هــا در کجــا بــه پایــان خواهــد‬ ‫رســید؟‬ ‫امــا ایــن قصــه پــر غصــه تــورم تــا کــی ادامــه خواهــد‬ ‫بیش از ‪ ۶۶‬درصد جمعیت‬ ‫باالی ‪ ۱۸‬سال در خراسان‬ ‫شمالی واکسینه شدند‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای طــرح ملــی‬ ‫واکسیناســیون تاکنــون بیــش از ‪ ۶۶‬درصــد جمعیــت بــاالی‬ ‫‪ ۱۸‬ســال اســتان در برابــر کرونــا واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی در نشســت اســتانی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا در بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫جمعیــت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال اســتان نیــز واکســینه شــده انــد کــه‬ ‫ایــن میــزان از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت‪.‬‬ ‫داشــت؟ گرانــی امــان مــردم را بریــده اســت و زندگــی‬ ‫برایشــان دشــوارتر از همیشــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رحیــم عســگری یــک کارگــر بــا داشــتن دو فرزنــد و‬ ‫بــا حقــوق ماهیانــه ســه میلیــون تومــان مــی گویــد؟‬ ‫انتظــار داشــتیم کــه بــا امــدن دولــت ســیزدهم یــک‬ ‫پنجــره امیــد بــه ســوی مــردم گشــوده شــود و کمــی‬ ‫شــاهد کنتــرل قیمــت هــا باشــیم امــا متاســفانه‬ ‫افزایــش قیمــت هــا همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــوان خریــد مــردم بــه ســفر رســیده‬ ‫اســت مــن یــک کارگــرم بــا کار شــبانه روزی در مــاه‬ ‫ســه میلیــون درامــد دارم و متاســفانه نمــی توانــم‬ ‫حداقــل هــای زندگــی ام را تامیــن کنــم واقعــا دولــت‬ ‫بایــد برنامــه ای بــرای درامــد هــا و معیشــت کارگرهــا‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عابدیــن میرحاجــی کــه ‪ 17‬ســال بــه عنــوان یــک‬ ‫پلیس در جامعه خدمت کرده اســت ماهانه نزدیک‬ ‫بــه هفــت میلیــون حقــوق دارد او نیــز مــی گویــد‪ :‬در‬ ‫چنــد ســال اخیــر هــر چنــد حقوق هــا افزایش داشــته‬ ‫اســت امــا تــورم چندیــن برابــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫گرانــی و تــورم چنــان سرســام اور اســت کــه مــا ایــن‬ ‫روزهــا بــه حداقــل هــا بســنده مــی کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫بــا ایــن حقــوق حداقلــی تــا اخــر مــاه دوام بیاوریــم‪.‬‬ ‫عاطفــه میقانــی کــه یــک کارگاه خیاطــی دارد نیــز در‬ ‫ایــن خصــوص بســیار گالیــه منــد اســت او بــه امیــد‬ ‫بســیار و تــاش هــای فــراوان موفــق شــده ایــن‬ ‫کارگاه را ایجــاد کنــد و ســه نفــر را در کنــار خــود بــه‬ ‫طــور مســتفیم و ‪ 5‬نفــر را بــه صــورت غیــر مســتقیم‬ ‫مشــغول کار کنــد‪.‬‬ ‫او نیــز مــی گویــد‪ :‬با کار شــبانه روزی خودم و دخترم‬ ‫در ایــن کارگاه متاســفانه هنــور نمــی توانــم از پــس‬ ‫نیازهــای زندگــی بربیایــم و بــا افزایــش قیمــت هــا‬ ‫شــاهد رکــود بــازار و نبــود کار بــرای کارگاه هســتیم‪.‬‬ ‫تــوروم‪ ،‬تحریــم و کرونــا همــه تاثیــر مســتقیمی بــر‬ ‫بــازار کار مــا دارنــد و نبــود ســفارش و یــا بــرش جدیــد‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتــدای اغــاز واکسیناســیون کرونــا تاکنــون‪،‬‬ ‫‪ ۷۱۵‬هــزار دُز واکســن کرونــا دریافــت و ‪ ۵۴۴‬هــزار دُز تزریــق‬ ‫شــده اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۳۸۸‬هــزار دُز در مرحلــه اول‬ ‫و ‪ ۱۵۵‬هــزار دُز نیــز در مرحلــه دوم واکسیناســیون تزریــق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه شهرســتان گرمــه در میــزان‬ ‫واکسیناســیون همچنــان در اســتان پیشــتاز اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬گرچــه ‪ ۸۲‬درصــد جمعیــت هــدف گرمــه در برابــر کرونــا‬ ‫واکســینه شــده انــد امــا‪ ،‬همچنــان میــزان واکسیناســیون در‬ ‫روســتاهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان و رازوجــرگالن پاییــن اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رونــد کاهشــی میــزان مبتالیــان در اســتان‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در شــبانه روز گذشــته نیــز ‪ ۳۵‬مبتــای جدیــد‬ ‫بســتری و چهــار بیمــار دیگــر کرونایــی نیــز فــوت کردنــد‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬هــم اینــک نیــز ‪ ۲۰۹‬بیمــار کرونایــی در‬ ‫بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بســتری هســتند‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها کــه‬ ‫ســبب مــی شــود مــن و کســانی کــه اکثــرا زنــان خانــوار‬ ‫هســتند بیــکار می شــویم و گاهــی اوقــات درامدهای‬ ‫مــا در یــک هفتــه یــا دو هفتــه بــه صفــر مــی رســد‪.‬‬ ‫دور تازه هماهنگی دستگاههای دولتی و انقالبی‬ ‫امــا واقعــا برنامــه رییــس جمهور بــرای کنترل قیمت‬ ‫هــا چیســت و مــا چــه زمانــی شــاهد رفــع ایــن بحــران‬ ‫در جامعــه خواهیــم بود‪.‬‬ ‫در نشســت ســتاد اقتصــادی دولــت در شــهریور‬ ‫مــاه ‪ ،‬مهمتریــن مســائل اقتصــادی کشــور از جملــه‬ ‫راهکارهــای نظــارت و تضمیــن ســامت زنجیــره‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و مصرف کاالهای اساســی در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ایــن جلســه وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت را مامــور کــرد گــزارش کاملــی از‬ ‫زنجیــره تامیــن‪ ،‬توزیــع تــا مصــرف کاالهــای اساســی‬ ‫و راهکارهــای نظــارت دقیــق و شــفاف و تضمیــن‬ ‫ســامت ایــن زنجیــره تهیــه و بــه ســتاد هماهنگــی‬ ‫اقتصــادی ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــر لــزوم بهره گیــری از ظرفیــت همــکاری‬ ‫اتحادیه هــای صنفــی‪ ،‬بســیج اصنــاف و تشــکل های‬ ‫بــازار بــرای نظــارت دقیق تــر بــر زنجیــره تولیــد‪ ،‬توزیع و‬ ‫مصــرف تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیســی همچنیــن اســتفاده از دیدگاه هــای نخبــگان‬ ‫و صاحب نظــران اقتصــادی کشــور در چارچــوب‬ ‫جلســات و نشس ـت های کارگروه هــای زیرمجموعــه‬ ‫ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت را در امــر نظــارت‬ ‫ضــروری و راهگشــا دانســت‪.‬‬ ‫مــردم چشــم امیدشــان بــه دولــت اســت و همچنان‬ ‫منتظرند تا ببینند برنامه های اقتصادی و معیشــتی‬ ‫دولــت ســیزدهم چــه زمانــی شــروع خواهــد شــد ایــا‬ ‫ایــن دولــت موفــق بــه کنتــرل قیمــت هــا خواهــد شــد‬ ‫و یــا ایــن قصــه پــر غصــه همچنــان تــداوم خواهــد‬ ‫داشــت؟!!!‬ ‫از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬شهرســتان های بجنــورد‪ ،‬شــیروان و اســفراین در‬ ‫وضعیــت نارنجــی (پرخطــر)‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‬ ‫و جاجــرم زرد و شهرســتان رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت ابــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکوراسیون پاییزی منزل؛ ‪ ۲۱‬ایده جذاب که پاییز را به خانه تان می اورد‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا بــا گــذر ماه هــا عــوض می شــوند و‬ ‫تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون داخلــی خانــه هــم می توانــد همــگام بــا انهــا عــوض شــود‪ .‬چیــز‬ ‫زیــادی تــا فرارســیدن فصــل پاییــز نمانــده اســت و می توانیــد از همیــن حــاال بــا عوض کــردن‬ ‫دکوراســیون خانــه‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن فصــل زیبــا و دل انگیــز برویــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما‬ ‫ایده هایــی بــرای انجــام ایــن کار خواهیــم داد‪ .‬بــا ‪ ۲۱‬ایــده بــرای داشــتن یــک دکوراســیون‬ ‫پاییــزی جــذاب در خانــه‪ ،‬همــراه مــا باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪393‬‬ ‫‪ .۷‬استفاده از برگ های زرد و نارنجی برای تزیین خانه‬ ‫چنــد بــرگ بــه رنگ هــای زرد و نارنجــی را بــا ساقه هایشــان از درخــت جــدا کنیــد‪ .‬ســپس انهــا‬ ‫را بــا نــوار قرمزرنــگ بــه هــم ببندیــد و روی میــز ناهارخــوری و جاهــای دیگر بگذاریــد‪ .‬در گلدان‬ ‫اب هــم می توانیــد همیــن برگ هــا را بــا ساقه هایشــان بگذاریــد‪ .‬چنــد روزی در گلــدان اب‬ ‫دوام خواهنــد اورد‪ .‬هنــگام انتخــاب برگ هــا‪ ،‬دقــت داشــته باشــید کــه رنــگ بــرگ بایــد رو بــه‬ ‫زردی رفتــه باشــد‪ ،‬امــا هنــوز کامــا پژمــرده نشــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تزیین کدو تنبل برای دکوراسیون پاییزی خانه‬ ‫کــدو تنبــل هــم مثــل برگ هــا و گل هــای زرد و نارنجی رنــگ‪ ،‬انتخــاب بســیار خوبــی بــرای‬ ‫دکوراســیون پاییــزی خانــه اســت‪ .‬می توانیــد چنــد کــدو تنبــل را به اندازه هــای مختلــف تهیــه‬ ‫کنیــد و روی انهــا را بــا شــکل ها و عبــارات موردعالقه تــان حکاکــی کنیــد‪ .‬ســپس انهــا را در‬ ‫قســمت های مختلــف خانــه‪ ،‬مثــا روی طاقچــه‪ ،‬بگذاریــد‪ .‬رنگ کــردن یــا چســباندن برچســب‬ ‫بــر روی کــدو تنبل هــا‪ ،‬راهــکار دیگــری بــرای تزیین شــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دکوراسیون پاییزی خانه با برگ های خشک شده‬ ‫تعــدادی بــرگ در رنگ هــا و اندازه هــای مختلــف برداریــد و بگذاریــد انهــا بــرای چنــد روزی‪،‬‬ ‫الی کتــاب قطــوری بماننــد‪ .‬بعــد از چنــد روز‪ ،‬برگ هــا را برداریــد و کنــار هــم روی تکــه مقــوای‬ ‫ســفیدی بچســبانید‪ .‬می توانیــد مقــوای ســفید را بــه ســلیقه خودتــان جایــی بــه دیــوار بزنیــد‪.‬‬ ‫ایــن هــم ایــده بســیار مناســب دیگــری بــرای تزییــن و دکوراســیون پاییــزی خانــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬عوض کردن برخی قسمت های اثاثیه خانه‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا در گــذر ماه هــا عــوض می شــوند و تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون‬ ‫خانــه هــم می توانــد همــگام بــا انهــا عــوض شــود‪ .‬بــا ایجــاد برخــی تغییرهــای کوچــک و‬ ‫خالقانــه هــم می توانیــد حال وهــوای پاییــزی را بــه خانه تــان بیاوریــد؛ مثــا می توانیــد کالهــک‬ ‫ابــاژور اتاق خــواب یــا اتــاق نشــیمن را برداریــد و به جــای ان‪ ،‬از کالهکــی پارچ ـه ای اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه جلــوه طبیعی تــری دارد و بــرای دکوراســیون پاییــزی خانــه مناســب اســت‬ ‫‪ .۱۱‬استفاده از رنگ قرمز برای کوسن و روکش مبل ها‬ ‫یکــی دیگــر از کارهــای نســبتا ســاده ای کــه می توانیــد بــرای داشــتن دکوراســیون پاییــزی‬ ‫در منزلتــان انجــام دهیــد‪ ،‬عوض کــردن روکــش مبل هــا و کوســن ها و خریــد نمونه هــای‬ ‫قرمزرنــگ اینهــا اســت‪ .‬بهتریــن نتیجــه زمانــی حاصــل می شــود کــه دیوارهــای اتــاق نشــیمن‬ ‫یــا پذیرایــی ســفید باشــند تــا تضــاد رنــگ ایجادشــده بیشــتر حال وهــوای پاییــزی را بــه خانــه‬ ‫ببخشــد‪ .‬خوبــی رنــگ قرمــز ایــن اســت کــه در فصــل زمســتان هــم حال وهــوای خانــه را گــرم و‬ ‫مطبــوع نگــه مـی دارد و بــا اســتفاده از ان‪ ،‬تــا مدت هــا از تغییــر دکوراســیون بی نیــاز خواهیــد‬ صفحه 2 ‫پویایــی اقتصــادی و اجتماعــی هــزار روســتای گلســتان بــا قابلیت هــای متعــدد بخش هــای زراعی ‪،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی پیشــران مطمئــن بــرای توســعه ایــن اســتان شــمالی اســت‪ ،‬تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد برنامه ریــزی‪ ،‬تامیــن‬ ‫زیرســاختها و امیدافرینــی بــه روســتاییان اســت کــه از همــت جهــادی دولــت ســیزدهم برمــی ایــد‪.‬‬ ‫روســتاها بــه عنــوان یکــی از مراکــز جمعیتــی بیــش از نیمــی از جمعیــت گلســتان را در خــود جــای داده انــد‪ ،‬هرچنــد‬ ‫روســتاهای گلســتان بــا چالــش هایــی همچــون خشکســالی ‪ ،‬بیــکاری و کمبــود درامد ســرانه و البته نبود زیرســاختهای‬ ‫خدماتــی کافــی مواجــه بــوده امــا برخــورداری از برخــی ویژگــی هــای جغرافیایــی‪ ،‬فرهنگــی و جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫تاریخــی زمینــه تحــول افرینــی و تحقــق توســعه پایــدار را در خــود دارا هســتند‪.‬‬ ‫ظرفیت های هزار‬ ‫روستای گلستان‬ ‫پیشرانمطمئن‬ ‫برای توسعه پایدار‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪394‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫اتش نشانی یک شغل‬ ‫ن در عین حال‬ ‫پرهیجا ‬ ‫پرخطرتر است‬ ‫نشانه های خرابی دسته‬ ‫موتور و دسته گیربکس ها‬ ‫ دســته موتور هــای الســتیکی اگــر پــاره شــوند‪ ،‬بــه راحتــی‬‫می تــوان خــط بــرش را در قســمت الســتیکی انهــا دیــد و‬ ‫از طرفــی در خودرو هــای دیفرانســیل عقــب نیــز می تــوان‬ ‫بــا کمــی بــازی دادن بــه گیربکــس و موتــور‪ ،‬خرابــی دســته‬ ‫شــغل اتــش نشــانی بــه عنــوان یکــی از پرهیجان تریــن‬ ‫و در عیــن حــال پرخطرتریــن وســخت تریــن کارهــای‬ ‫دنیاســت‪ ،‬زمانــی کــه بــه شــغل اتــش نشــان مــی‬ ‫اندیشــیم بــه الزمــه هــای عملکــرد اتــش نشــان ســرعت‬ ‫عمــل‪ ,‬قــدرت تحلیــل ســریع‪ ،‬اعصــاب قــوی و کنتــرل‬ ‫خــود در برابــر واکنش هــای احتمالــی اســیب دیــدگان از‬ ‫حریــق یــا هــر حادثــه دیگــری و مهمتریــن بخــش ایثــار‬ ‫انهــا مــی رســیم ‪.‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫پناه گرفتار شدگان‬ ‫بی پناه‬ ‫نیمــه شــب اســت و تــازه از یــک ماموریــت‬ ‫نجــات فــردی از داخــل فضــای دربســته‬ ‫برگشــته اند‪ .‬خــواب و بیــدار هســتند کــه اژیــر‬ ‫مرکــز اتش نشــانی بــا باالتریــن درجــه ممکــن‬ ‫بــه صــدا درمی ایــد و گــروه بــا عجلــه خــود‬ ‫رابــه محــل حادثــه میرســانند‪ .‬ایــن عجلــه‬ ‫بــرای چیســت؟ ایــا جــز ایــن کــه نجــات جــان‬ ‫انســانی شــریف نخســتین وظیفه انهاســت؟‬ ‫در خطــر انداختــن جــان جــود بــرای زندگــی‬ ‫یــک نفــر دیگــر مســئله ای اســت کــه فقــط‬ ‫یــک عاشــق از پــس درک ان برمی ایــد و‬ ‫اتش نشــان عاشــق اســت‪ .‬اتش نشــانی‬ ‫شــغل نیســت و عشــق اســت‪.‬‬ ‫بــه محــل اتش ســوزی کــه میرســند‪ ،‬اوضــاع‬ ‫کامــا ً بــه هــم ریختــه اســت‪ .‬اضطــراب و‬ ‫وحشــت بــر محــل حادثــه ســایه انداخته اســت‪.‬‬ ‫عــده ای نالــه می کننــد و دیگــران بــر ســرخود‬ ‫میزننــد‪ .‬مــادری اشــک ریزان فریــاد میزنــد‬ ‫بچــه ام در اتــش مانــده اســت» و دنیــا انــگار‬ ‫روی ســر پــدرش خــراب شــده اســت کــه‬ ‫هرچنــد دقیقــه نزدیــک اتــش میشــود و بــاز‬ ‫خــودش را عقــب میکشــد؛ نمیدانــد چــه کنــد‪.‬‬ ‫اتش نشــان بــا قــدرت و صالبــت بــه میــدان‬ ‫مــی ایــد تــا مــردم امیــدوار شــوند‪ .‬از پــدر‬ ‫کودک نشــانی های الزم را میگیــرد و داخــل‬ ‫اتــش مــی شــود‪ .‬چــه شــیرین اســت ان‬ ‫لحظــه کــه اتش نشــان بــا طفــل معصومــی‬ ‫در اغــوش از میــان اتش هــا بیــرون مــی اید‪.‬‬ ‫کــودک را در پنــاه خــود گرفتــه در حالیکــه‬ ‫خــودش بــر اثــر گرمــا خســته و رنجــور‬ ‫شــده اســت‪ .‬کــودک رابــه والدینــش‬ ‫می ســپارد و بــرای کمــک بــه همکارانــش‬ ‫کــه در حــال خامــوش کــردن اتــش هســتند‪،‬‬ ‫دوبــاره بطــرف شــعله ها راهــی میشــود‪.‬‬ ‫امــا پشــت ایــن همــه ی ارامــش اتش نشــان‬ ‫چــه دلهــره ای اســت؟ دلهــره ایــن کــه فــردی‬ ‫وســط اتــش بمانــد و او نتوانــد نجاتــش‬ ‫دهــد‪ .‬هیــچ مــزدی بــرای اتش نشــان نمــی‬ ‫توانــد جــای لبخنــد مــردم را پــس از نجــات‬ ‫جــان خــود یــا عزیزانشــان بگیــرد‪.‬‬ ‫اتش نشــان بــا انتخــاب چنیــن شــغلی کــه‬ ‫جــان خــودش را بــرای نجــات جــان دیگــران‬ ‫بــه خطــر می انــدازد‪ ،‬بــه راســتی کــه یــک‬ ‫فرشــته نجــات اســت‪ .‬یــک اتش نشــان‬ ‫فــداکار همــواره در قلــب مــردم جــای دارد ‪.‬‬ ‫بــه بهانــه ی روزی کــه بــه نــام انهــا‬ ‫ثبــت شــده اســت بــه ســراغ یکــی از انهــا‬ ‫رفتــه و مصاحبــه ای را ترتیــب داده ایــم‪.‬‬ ‫فریــدون بــدری یکــی از اتــش نشــانان مطــرح‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪20‬ســال ســابقه بــه شــغل‬ ‫خــود عالقــه ی زیــادی دارد و از زمانــی کــه‬ ‫وارد ایــن شــغل شــده اســت تاکنــون تمــام‬ ‫تالشــش برایــن بــود کــه بهتریــن خدمــت را بــه‬ ‫شــهروندان ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫وی یــک روز کاری اتــش نشــان را‬ ‫اینگونــه بــاز گــو مــی کنــد‪ :‬شــروع کاری از‬ ‫ســاعت‪7:15‬دقیقه صبــح بــا بازدیــد روزانــه‬ ‫خودروهــا‪ ،‬شــرکت در کالس هــای دو ســاعته‬ ‫روزانــه و تبــادل اطالعــات ‪ ,‬مرتــب ســازی ‪,‬‬ ‫ورزش و اســتراحت و از صبــح بــه تنــاوب‬ ‫‪2‬ســاعت صبح ‪2‬ســاعت شــب نگهبانی شــروع‬ ‫وتــا ســاعت ‪8‬صبــح فــردا ادامــه پیــدا مــی کنــد‬ ‫بــدری گفــت‪ :‬طبــق برنامــه ســاعت کاری ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت ماموریــت و ‪ ۴۸‬ســاعت اســتراحت تــا‬ ‫‪8‬صبــح فــردا اغــاز فعالیــت می کننــد‪ .‬زمــان‬ ‫عزیمــت ماشــین های اتش نشــانی بــه محــل‬ ‫حادثــه از لحظــه بــه صــدا درامــدن اژیــر حریــق‬ ‫در روز بایــد کمتــر از یــک دقیقــه و در شــب‬ ‫کمتــر از ســه دقیقــه باشــد و مــا تمــام تالشــمان‬ ‫را مــی کنیــم کــه ایــن زمــان حفــظ شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فریــدون بــدری اولویــت روز کاری‬ ‫یــک اتش نشــان را اژیــر خطــر تعییــن می کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه محــض اینکــه ایــن‬ ‫اژیــر بــه صــدا درمی ایــد در هــر شــرایطی کــه‬ ‫هســتیم بایــد در کمتــر از ‪ ۴۵‬ثانیــه لبــاس‬ ‫پوشــیده و ســوار ماشــین ها شــده باشــیم و‬ ‫ادرس هــا را چــک کنیــم تــا مســیری مســدود‬ ‫نباشــد‪،‬تا بــه محــل حادثــه برســیم‪.‬‬ ‫ایــن اتــش نشــان بــا ســابقه و مطــرح‬ ‫اســتان در خصــوص ســختی هایــی کــه بــرای‬ ‫یــک اتــش نشــان در ایــن شــغل وجــود دارد‬ ‫اعــام داشــت ‪ :‬شــغل اتــش نشــانی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از پرهیجان تریــن و در عیــن‬ ‫حــال پرخطرتریــن وســخت تریــن کارهــای‬ ‫دنیاســت‪ ،‬زمانــی کــه بــه شــغل اتــش‬ ‫نشــان مــی اندیشــیم بــه الزمــه هــای عملکرد‬ ‫اتــش نشــان ســرعت عمــل‪ ,‬قــدرت تحلیــل‬ ‫ســریع‪ ،‬اعصــاب قــوی و کنتــرل خــود در برابــر‬ ‫واکنش هــای احتمالــی اســیب دیــدگان از‬ ‫حریــق یــا هــر حادثــه دیگــری و مهمتریــن‬ ‫بخــش ایثــار انهــا مــی رســیم ‪.‬‬ ‫وقتــی اژیــر بــه صــدا درمی ایــد اولیــن‬ ‫چیــز مهــم ایــن اســت کــه در کمتــر از ‪۴۵‬‬ ‫ثانیــه لبــاس پوشــیده و ســوار ماشــین شــده‬ ‫باشــیم‪ .‬نمی دانیــم حریــق بــزرگ اســت یــا‬ ‫نــه و در طــول اطفــای حریــق هــم اســترس‬ ‫زیــادی بــه مــا وارد می شــود کــه عــوارض‬ ‫زیــادی داردو کــم کــم ایــن اســیب های‬ ‫روحــی بــر روی تاثیــر مــی گــذارد کــه منشــاء ‬ ‫بیماری هــای جســمی می شــود‪.‬‬ ‫در ان واحــد بایــد تصمیــم گیــری شــود‬ ‫نســبت بــه جایــی کــه هیــچ شــناختی از ان‬ ‫نداریــم حتــی فرصــت مشــورت بــا همــکاران‬ ‫وجــود نــدارد یــک تصمیــم فــی البداهــه کــه‬ ‫اول از همــه حفــظ جــان شــخص اســیب‬ ‫دیــده مطــرح اســت و در مرحلــه دوم حفــظ‬ ‫مال ان و‪ .‬چقدر بدن و سیستم عصبی تان‬ ‫بایــد چنیــن فشــاری را تحمــل کنــد کــه بتوانــد‬ ‫شــما را بــرای اطفــای حریــق امــاده نمایــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن بیماری هایــی هــم بــه‬ ‫ســراغ اتش نشــانان مــی ایــد از جملــه‬ ‫بیماری هــای قلبــی‪ ،‬بیماری هــای تنفســی‬ ‫و ســرطان‪ .‬کــه بیشــترین میــزان مــرگ‬ ‫و میــر در میــان اتش نشــانان در نتیجــه‬ ‫اســترس و ایســت قلبــی و بــه نوبــت‬ ‫ســرطان کبــد‪ ،‬ریــه و پوســت اســت کــه‬ ‫بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫فریــدون بــدری تیــپ شــخصیتی یــک‬ ‫اتــش نشــان را اینگونــه تعریــف مــی کنــد‪:‬‬ ‫اتــش نشــان ها اغلــب افــرادی انعطــاف‬ ‫پذیــر ‪,‬مهربــان ‪ ,‬ریســک پذیــر‪ ,‬دارای توانایــی‬ ‫مدیریــت بحــران و عالقــه منــد بــه حفــظ و‬ ‫حراســت از مــردم هســتند ‪.‬بــه قــول حکیــم‬ ‫ارد بــزرگ اتــش نشــانها ‪ ،‬اســاطیر مهــر و‬ ‫مهربانــی هســتند ‪.‬‬ ‫انهــا هــر دم ‪ ،‬هســتی خــود را بــرای‬ ‫زنــده مانــدن دیگــران‪ ،‬بــه خطــر مــی‬ ‫افکننــد ‪ .‬فداکارتــر و از جــان گذشــته‬ ‫تــر از اتــش نشــانها وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص چالــش پیــش روی اتــش‬ ‫نشــان ها لبخنــدی زد گفــت‪:‬کار اتــش‬ ‫نشــان بیشــتر ان چالــش برانگیــز اســت‬ ‫در عملیــات هــای مختلــف همیشــه در‬ ‫معــرض خطــر هســتیم احتمــال ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری هــای ناشــی از دود ‪ ,‬گاز و مــواد‬ ‫شــیمیایی و ســمی ‪ ,‬عــدم امنیــت شــغلی‬ ‫ســختی کار و عــدم همــکاری مــردم در زمــان‬ ‫بــروز حادثــه و عــدم تامیــن اســیب دیدگــی‬ ‫و خســارت اتــش نشــان توســط مســئوالن‪,‬‬ ‫در حــرف جایگاهــت بــاال باشــد ولــی در‬ ‫عمــل ‪....‬همــه و همــه چالــش اســت‪.‬‬ ‫بــدری همــکاری مــردم بــا اتــش نشــانان‬ ‫در حیــن حادثــه را بــه دلیــل کمبودهــای‬ ‫فرهنگــی در بعضــی مــوارد خــاص فاجعــه‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬گاهــی اوقــات بعضــی از‬ ‫مــردم بــا مــا اصــا همــکاری الزم را ندارنــد‬ ‫و بــا مــا لــج مــی کننــد و ایــن عــدم احســاس‬ ‫مســئولیت بــرای بــاز کــردن راه هــا و خلــوت‬ ‫کــردن خیابــان بــه صــورت معضــل تعریــف‬ ‫شــده اســت و نبــود همــکاری انهــا در جایــی‬ ‫کــه نیروهــای امــداد رســانی بــا عجلــه در‬ ‫حــال عبــور و بــا یــک حادثــه پــر خطــر مواجــه‬ ‫هســتند یــا بــا ماشــین اتــش نشــانی کــورس‬ ‫مــی گذارنــد یــا در مســیر خلــوت خیابــان‬ ‫همپــای مــا رانندگــی مــی کننــد و در بیشــتر‬ ‫مواقــع هــم گوشــی بدســت در حــال ضبــط‬ ‫حــوادث و ســوانح شــهری هســتند کــه ایــن‬ ‫امــر باعــث تضعیــف ســرعت نیروهــای امــداد‬ ‫مــی شــوند و اتفاقــی کــه نبایــد بیفتــد مــی‬ ‫افتــد کــه بعضــا گاهــی پیــش امــده کــه در‬ ‫محــل ماموریــت بــه مــا فحــش مــی دهنــد و‬ ‫درگیــر مــی شــوند هــر چنــد مــا تمــام ســعی‬ ‫مــان برایــن اســت کــه هیــچ واکنشــی انجــام‬ ‫ندهیــم ومســلط بــه کار خــود باشــیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کیفیــت و کمیــت امکانــات‬ ‫و تجهیــزات اتــش نشــانی در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار مــا اذعــان داشــت‪ :‬لبــاس کامــل‬ ‫یــک اتش نشــان کــه شــامل کالهخــود‪،‬‬ ‫ماســک محافــظ‪ ،‬لبــاس ضــد اتــش‪ ،‬پوتین و‬ ‫دســتکش و ابزار نظیر انبرها و کپســول های‬ ‫فشــار قــوی خودروهــای اتش نشــانی اســت‬ ‫کــه بــه نســبت شــهرهای کــو چــک و بــزرگ‬ ‫در اختیــار مــا قــرار مــی گیــرد تجهیــزات مــا از‬ ‫لحــاظ کیفیــت به روزاســت ‪ .‬از لحــاظ کمیــت‬ ‫هــم ایســتگاه هــا در ســطح شــهر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت کــه نیــاز بــه تجهیــزات نــو و‬ ‫پرســنل بیشــتری دارد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی فریــدون بــدری لــذت بخــش‬ ‫تریــن قســمت کار اتــش نشــان نجــات‬ ‫جــان و یــا مــال فــرد اســیب دیــده بــا‬ ‫کمتریــن ضرراســت وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫عــدم رعایــت نــکات ایمنــی وســایل‬ ‫گرمایشــی‪ ,‬مهمتریــن دلیــل ســوانح‬ ‫اســت کــه در مواجــه بــا ایــن ســوانح‬ ‫اولویــت اتش نشــان حفــظ جــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن اتــش نشــان مهربــان و کــم توقــع و‬ ‫تــودار در پاســخ بــه ســوال کــه عکــس العمــل‬ ‫خانــواده بعــد ازهــر حادثــه مخصوصــا یــک‬ ‫حادثــه یــا اتــش ســوزی پرخطــر پــر ریســک‬ ‫افــزود‪ :‬تقریبــا بــرای بیشــتر خانــواده هــا‬ ‫ایــن عکــس العمــل هــا عــادی شــده اســت‬ ‫اســترس هســت امــا مــا بــه خاطــر ارامــش‬ ‫انهــا همیشــه ســعی کردیــم همــه چیــز را‬ ‫خــوب جلــوه بدهیــم ناگفتــه نمانــد اکثــر‬ ‫خانــواده هــا در جریــان شــدت حادثــه‬ ‫و جزئیــات اتفاقاتــی کــه پیــش مــی ایــد‬ ‫نیســتند یعنــی اصــا زیــاد تعریفــی از ان‬ ‫اتفــاق نمــی کنیــم شــاید لحظــه ای کــه مــا در‬ ‫محــل اعــام شــده حاضــر مــی شــویم انقــدر‬ ‫وضعیــت بــد و پرتنــش باشــد کــه تــو روحیــه‬ ‫ی خــود اتــش نشــان تاثیــر منفــی بســزایی‬ ‫مــی گــذارد می گوینــد ســه چیــز اســت کــه‬ ‫یــک اتش نشــان هرگــز در زندگــی اش‬ ‫فرامــوش نمی کنــد‪ :‬اولیــن بــاری کــه یــک‬ ‫نفــر را از مــرگ نجــات می دهــد‪ ،‬اولیــن بــاری‬ ‫کــه مــرگ کســی را بــا چشــم خــود می بینــد‬ ‫و اولیــن بــاری کــه موفــق می شــود حریــق‬ ‫بزرگــی را خامــوش کنــد‪.‬‬ ‫فریــدون بــدری بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫امــوزش شــهروندی در حــوزه اتــش نشــانی و‬ ‫خدمــات ایمنــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫راهبردهــای ایــن ســازمان در پیشــگیری از‬ ‫حوادثخاطــر نشــان کــرد‪ :‬برگــزاری دوره امــوزش‬ ‫عمومــی رایــگان واشــنایی بــا اطفــای حریــق‬ ‫بحــث پیشــگیری از حــوادث احتمالــی بــرای‬ ‫کاهــش خســارت های جانــی و مالــی‪ ،‬ضــروری‬ ‫اســت شــهروندان بــا شــرکت در دوره هــای‬ ‫اموزشــی ســطح اگاهــی و مهــارت هــای خــود‬ ‫را در هنــگام وقــوع حــوادث ارتقــا دهنــد‪ .‬تــا در‬ ‫حواشــی بحران هــا بتواننــد امدادهــای اولیــه‬ ‫و پیشــگیری از گســترش حریــق و حــوادث را‬ ‫بــرای خــود‪ ،‬خانــواده و اطرافیانشــان انجــام‬ ‫دهنــد تــا شــاهد کاهــش خســارات جانــی و‬ ‫مالــی در حــوادث باشــیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان ایــن نکتــه ؛ در شــغل‬ ‫مــا همیشــه حــق بــا مــردم اســت و حفــظ و‬ ‫حراســت جــان ومــال انهــا بــه عهــده ی مــا‬ ‫مــی باشــد یــاداور شــد‪ :‬اگرچــه یــک اتــش‬ ‫نشــان دوره هــای تخصصــی مختلفــی‬ ‫را پشــت ســر مــی گذارنــد و تــاش مــی‬ ‫کننــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن خــود‬ ‫را بــه محــل حادثــه برســانند امــا بعضــی‬ ‫از مــردم توقــع بیشــتر ی ازمادارندهیــچ‬ ‫گاه حادثــه زمــان و مــکان وقوعــش را بــه‬ ‫مــا اعــام نمــی کنــد گاهــی پیــش امــده‬ ‫بــه دلیــل یکســری مشــکالت مثــل ترافیــک‬ ‫یــا بــاز هــم کــم کاری خــود مــردم کمــی بــا‬ ‫تاخیــر رســیده باشــیم شــخص حادثــه‬ ‫دیــده بــا اتــش نشــان درگیــر مــی شــود‬ ‫روزهایــت مــی گذرنــد و تــو چــون شــمع‬ ‫مــی ســوزی راز فــداکاری ات‪ ،‬دهــان بــه‬ ‫دهــان مــی چرخــد شــهر بــه تــو مــی بالــد‬ ‫تــو مهربــان تریــن اشــنایی هســتی کــه بــه‬ ‫یــاری امیدهایــی مــی شــتابی کــه تــا خاکســتر‬ ‫شــدن‪ ،‬زمانــی بیــش‪ ،‬فاصلــه ندارنــد تــو مــی‬ ‫توانــی عشــق و امیــد را از زیــر انبوهــی از‬ ‫خاکســتر بیــرون بکشــی و اســمان ابــی را‬ ‫بــه پنجــره هــای دود گرفتــه نشــان بدهــی‬ ‫وقتــی شــعله در شــعله مــی پیچــد‪ ،‬بــه هیــچ‬ ‫چیــز نمــی اندیشــی؛ مگــر ان ســوی اتــش ‪,‬‬ ‫وخــوب مــی دانــم کــه هیــچ شــبی‪ ،‬بــی دلهره‬ ‫واضطــراب پشــت ســر نگذاشــته ای‪ .‬شــب‬ ‫هایــت را پــاس مــی داری تــا خــواب شــهر‪،‬‬ ‫بــه ارامــش بگــذرد‪ .‬پشــت پلــک هــای تــو‬ ‫ارامــش جریــان دارد‪ .‬تــو از هــزاران فرشــته‬ ‫نجــات زمیــن ایــن شــهرهای دور و نزدیکــی‬ ‫کــه مــن مــی شناســم بلــه از اتــش نشــان‬ ‫ســخن مــی گویــم پنــاه گرفتارشــدگان بــی‬ ‫پنــاه ســربازان بــی ســاحی کــه در میــان‬ ‫مــردم هســتند انهــا هــر روز بــا مــرگ مــی‬ ‫جنگنــد تــا مــا را نجــات بخشــند‪.‬‬ ‫موتــور و دســته گیربکــس را ازمایــش کــرد‪ .‬دســته موتور هــای‬ ‫الســتیکی بــا پــاره شــدن از قســمت محــل پیــچ شــدن‬ ‫خــود‪ ،‬جــدا می شــوند و دســته موتور هــای هیدرولیکــی نیــز‬ ‫در صــورت معیــوب شــدن‪ ،‬دچــار نشــتی روغــن خواهنــد‬ ‫شــد و چــون معمــوال در بــاالی موتــور قــرار دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫راحتــی قابــل معاینــه کــردن هســتند‪ .‬امــا اشــکار ترین و‬ ‫واضح تریــن عیبــی کــه در صــورت پارگــی دســته موتــور یــا‬ ‫دســته گیربکــس در خــودرو بــروز می کنــد‪ ،‬لرزش هــای ‬ ‫حیــن کار اســت کــه بــه کل اتــاق منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫ ایــن لرزش هــا خصوصــا در نواحــی نزدیــک بــه دور موتــور‬‫بیشــترین گشــتاور‪ ،‬نمــود بارز تــری دارد‪ .‬در ایــن حالــت بــا‬ ‫نــگاه کــردن بــه دســته دنــده می تــوان لــرزش ان را مشــاهده‬ ‫کــرد‪ .‬ضمــن اینکــه بــا رهــا کــردن کالچ‪ ،‬بــه خاطــر اینکــه لگــد‬ ‫موتــور بــه خوبــی گرفتــه نمی شــود بــه کل مجموعــه ضربــه‬ ‫و تــکان وارد خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن اگــر خرابــی ناشــی از‬ ‫دســته گیربکــس باشــد‪ ،‬لــرزش کالچ زیــر پــا کامــا مشــهود‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬امــا بایــد مراقــب باشــیم تــا در خودرو هــای دارای‬ ‫گاردان‪ ،‬ایــن لرزش هــا ناشــی از تــاب برداشــتن گاردان و یــا‬ ‫خرابــی چهار شــاخ ها نباشــد‪ ،‬هــر چنــد کــه هزینــه و تعمیــر‬ ‫دســته های نگه دارنــده به مراتــب کمتــر از هزینــه تعمیــر و‬ ‫تعویــض گاردان و قطعــات مربــوط بــه ان اســت‪.‬‬ ‫عالئم عیب یابی در پژو ‪206‬‬ ‫اتوماتیک‬ ‫(تیــپ ‪ )SD V9 ،6‬و پــژو ‪ 207‬روشــن شــدن و چشــمک‬ ‫زدن * ‪( S ,‬دکمــه اس و بــرف ‪)Sport-Snow‬‬ ‫ روشــن شــدن نمایشــگر ‪ S‬و * بــا صــدای بــوق اخطــار‪ ،‬بــه‬‫معنــی وجــود اشــکال در گیربکــس اســت (نــه لزومــا فقــط شــیر‬ ‫برقــی)‪ ،‬در اغلــب مواقــع یکــی از مــوارد زیــر علــت ان هســتند‪:‬‬ ‫ ضعیــف یــا خــراب شــدن شــیر برقــی‪ .‬کــه در ایــن حالــت‬‫گیربکــس بــه دنــده ‪ 3‬رفتــه و از ان خــارج نمــی شــود‪ ،‬مگــر‬ ‫بــا خامــوش و روشــن شــدن خــودرو‪.‬‬ ‫ رســیدن شــمارنده روغــن گیربکــس بــه حــدی کــه بایــد‬‫تعویــض شــود (گیربکــس اتوماتیــک مجهــز بــه شــمارنده ای‬ ‫اســت کــه بســته بــه فشــار وارده بــه گیربکــس‪ ،‬اســتهالک و‬ ‫زمــان تعویــض روغــن ان را تعییــن مــی کنــد)‪ ،‬کــه در ایــن‬ ‫حالــت عملکــرد گیربکــس عــادی اســت‪ ،‬امــا بــا خامــوش‬ ‫روشــن شــدن خــودرو‪ ،‬چــراغ ‪ S‬و * خامــوش نمــی شــوند‪.‬‬ ‫ کمتر یا بیشتر شدن فشار روغن از محدوده تعیین شده‪.‬‬‫موارد دیگر نادر هستند‪:‬‬ ‫ مســدود شــدن مجــرای گــردش روغــن گیربکــس‪.‬‬‫ نقص در تامین ولتاژ ‪.ECU‬‬‫ قطع شدن ارتباط کابل سریال ‪ ECU‬با پنل‪.‬‬‫ پاک شدن برنامه تعریف پدال گاز‪،‬‬‫ چــرب شــدن و یــا کثیــف شــدن ســوکت هــای ارتباطی بین‬‫اجزای گیربکس (‪ ،ECU‬گیربکس‪ ،‬سلکتور‪ ،‬لیور و ‪) ...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 29‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪17‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال شرقی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫شمـاره ‪394‬‬ ‫ویژگی ممتاز‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫مردمی بودن است‬ ‫قلعه مستحکم امنیت‪،‬‬ ‫افتخار بزرگ پلیس‬ ‫ســردار دادگــر بــا تاکیــد بــر نقــش و‍یــژه پلیــس در هندســه‬ ‫امنیتــی جمهــوری اســامی‪ ،‬خاطرنشــان‏کــرد‪ :‬امــروز بــا‬ ‫تالش هــای شــبانه روزی جــان بــر کفــان والیــت در نیــروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬ســپاه پاســداران‪،‬‏ارتش‪ ،‬بســیج قهرمان و ســایر‬ ‫دســتگاه هــای امنیتــی‪ ،‬جمهــوری اســامی از امنیتــی مثال‬ ‫زدنــی در‏ســطح منطقــه و جهــان برخــوردار بــوده و ایــن‬ ‫قلعــه مســتحکم امنیــت‪ ،‬افتخــار بزرگــی بــرای همــه‏اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــل قولــی از ســردار دل هــا شــهید «حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی»‪،‬‏گفت‪ :‬جمهوری اســامی حرم اســت و‬ ‫مــا افتخــار خادمــی در ایــن حــرم مقــدس را داریــم‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تعامــل خــوب دســتگاه هــای‬ ‫مختلــف بــا پلیــس در ســطح اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه‏لطــف‬ ‫خــدا‪ ،‬تــاش بــی وقفــه پلیــس و دســتگاه هــای امنیتــی و‬ ‫البتــه همــکاری خــوب مــردم‪ ،‬امنیــت‏مطلوبــی در اســتان‬ ‫گلســتان حکمفرماســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه اقتــدار و‬ ‫امنیــت در کشــور بــر اســاس تاکیــدات مقــام معظــم‬ ‫‏رهبــری پــا برجاســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــروز کارکنــان خدوم‬ ‫نیــروی انتظامــی بــا مولفــه هایــی نظیر اقتــدار‪،‬‏مهربانی و‬ ‫ایثــار در راه دفــاع از نظــم و امنیــت بــا جــان و دل تــاش‬ ‫می کننــد کــه گــواه ایــن مطلب‏شــهدای گرانقدریســت که‬ ‫در طــول ســال تقدیــم انقــاب مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا تاکیــد بــر اینکه ســرافرازی مــا در خدمت‬ ‫صادقانــه بــه ملــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی یــک‏ســال اخیــر‬ ‫پلیــس گلســتان دســتاوردهای خوبــی داشــته و در حــال‬ ‫پیشــرفت اســت و شــاهد ارتقــاء‏مولفــه هــای ایمنــی و‬ ‫امنیتــی در ســطح اســتان بوده ایــم کــه بــرای تقویــت‬ ‫هرچــه بیشــتر ان تــاش‏خواهیــم کــرد‏‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مردمــی بــودن نیــروی‬ ‫انتظامــی از ویژگــی هــای ممتــاز و بــی نظیــر پلیــس در جهــان‬ ‫اســت و ایــن وضعیــت ســبب شــده تــا احــاد جامعــه در کنــار‬ ‫پلیــس باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدعلــی شــجاعی در اییــن‬ ‫صبحــگاه مشــترک نیروهــای مســلح خراســان شــمالی کــه بــه‬ ‫مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی برگــزار شــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نقــش و وظیفــه بســیار خطیــر پلیــس در ایجــاد نظــم و امنیــت‬ ‫فــردی و اجتماعــی بــر کســی پوشــیده نیســت‪ ،‬امــروز افتخــار و‬ ‫ســربلندی نظــام اســامی ایــران بــه پایمــردی و دالورمــردی نیــروی‬ ‫انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی در تمامــی عرصــه هــا حضــور‬ ‫دارد و ماموریــت هــای متنــوع و کارکردهــای مختلــف کــه بــر‬ ‫دوش پلــس اســت ســبب شــده تــا در هــر موضوعــی در کنــار‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای نیــروی انتظامــی ایــران همیــن افتخــار بــس‬ ‫اســت کــه رهبــر انقــاب بــا رضایــت از ایــن نیــرو و نیروهــای‬ ‫مســلح نــام مــی برنــد‪ ،‬چــه افتخــاری بهتــر از ایــن کــه مــردم‬ ‫نیــروی انتظامــی را حامــی خــود مــی داننــد‪.‬‬ ‫شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬در کشــور مــا هیــچ ماموریــت نیســت‬ ‫کــه نیــروی انتظامــی در ان نقــش سرنوشــت ســاز نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫پلیــس در حادثــه هــای ســیل‪ ،‬کرونــا و در موضوعــات امنیتــی‬ ‫همــواره در کنــار مــردم و بــرای مــردم و گــوش بــه فرمــان رهبــر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اتصــال و وابســتگی بــی نظیــر‬ ‫مــردم بــه نیروهــای مســلح و بــه نیــروی انتظامــی در مقایســه بــا‬ ‫ســایر کشــورهای جهــان بــی نظیــر اســت‪.‬‬ ‫پلیس ایران مقتدر است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی هــم در ایــن اییــن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نیــروی انتظامــی مســتقل بــوده و وابســتگی بــه‬ ‫قــدرت هــای دنیــا و نظــام اســتکباری نــدارد ایــن نیــرو در چهــار‬ ‫دهــه گذشــته در تمامــی حــوزه هــا اســتقالل دارد و بــا حضــور‬ ‫میدانــی و تــاش خــود‪ ،‬فتنــه هــای و توطیــه هــای مختلــف را‬ ‫خنثــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری اظهــار داشــت‪ :‬نیــروی انتظامــی‬ ‫در اوایــل انقــاب فتنــه هــای منافقــان را خنثــی کــرد و پــس از‬ ‫ان هــم کــه شــاهد بدخواهــی و توطئــه هــای دشــمنان بودیــم‪،‬‬ ‫امنیــت و ارامــش بــا تــاش نیــروی انتظامــی بــه جامعــه بازگشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد خطــاب بــه نیــروی انتظامــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫دشــمنان هــر روز دنبــال ایــن بودنــد کــه در جامعــه مــا ناامنــی‬ ‫ایجــاد کننــد امــا شــما بــا اخــاص و بــا حرکــت جهــادی ارامــش را‬ ‫بــه جامعــه بازگردانــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در حاشــیه ایــن اییــن نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق‬ ‫کشــور دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز بــا کشــور ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پیشگیری اجتماعی‬ ‫از جرایم و اسیب ها‪،‬‬ ‫اولویت نیروی انتظامی‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» بــا اشــاره بــه اغاز هفته ناجــا‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن هفتــه‪ ،‬فرصتــی مناســب بــه منظــور‏نمایــش‬ ‫دســتاوردهای پلیــس اســت چــرا کــه انعــکاس عملکــرد نیروی‬ ‫انتظامــی موجــب افزایــش اعتمــاد مــردم و‏مشــارکت انــان در‬ ‫تامیــن امنیــت پایــدار خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعار هفتــه ناجــا «پلیــس هوشــمند‪،‬‬ ‫امنیــت پایــدار»‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای رســیدن بــه پلیــس‬ ‫در تــراز ‏جمهــوری اســامی ایــران در گام دوم انقــاب‬ ‫اســامی بــه مولفه هایــی نیازمندیــم کــه یکــی از ان هــا‬ ‫هوشمندســازی ‏اســت‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هوشــمند ســازی‪ ،‬تامیــن امنیــت‪ ،‬تحکیــم نظم‬ ‫و اجــرای قانــون و‏عدالــت‪ ،‬از مهــم تریــن مولفــه هــای ثبات‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و ســامت نظام اجتماعی و سیاســی اسـ ‪‎‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‏‪‎»‎‬پلیــس هوشــمند‪ ،‬امنیــت پایــدار»‬ ‫برگرفته از فرمایشات مقام معظم‏رهبری(مدظله العالی)‬ ‫اســت که فرمودند‪« :‬مردم می خواهند ناجا قوی و مقتدر‬ ‫باشــد؛ هوشــمند و پیچیــده باشــد‪.‬‏پلیــس هوشــمند در‬ ‫ارتقــای رضایتمنــدی شــهروندان بســیار تاثیرگــذار اسـت‪».‎‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده تامیــن نظــم‬ ‫و امنیــت بــر عهــده ناجــا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گســتردگی دامنــه‬ ‫‏مســئولیت و چالش هــای فــراوان پیــش روی پلیــس از یــک‬ ‫طــرف و وظیفــه ســنگین برقــراری امنیــت اجتماعــی از‏طرف‬ ‫دیگــر‪ ،‬ضــرورت پلیــس هوشــمند و مقتــدر و در عیــن حــال‬ ‫مردمــی را بیــش از پیــش نمایــان مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اصــل پیشــگیری اجتماعــی در‬ ‫برخــورد بــا جرایــم و اســیب هــا‪،‬‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬اولویــت‬ ‫پلیــس در مبــارزه بــا جرایــم‪ ،‬پیشــگیری اجتماعــی اســت و‬ ‫در ایــن راســتا هفتــه ناجــا فرصتیی‏خواهــد بــود تــا ضمــن‬ ‫پیــش بینــی برنامه هایــی هدفمنــد‪ ،‬بــا فرهنــگ ســازی و‬ ‫امــوزش اقشــار مختلــف‪ ،‬گامــی مهم در‏راســتای پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی و مبــارزه بــا جرایــم برداری ـم‪‎ .‎‬‬ ‫تماس بیش از ‪ 517‬هزار شهروند‬ ‫با پلیس از طریق سامانه ‪110‬‏‬ ‫کشف ‪ 92‬درصد از پرونده های‬ ‫تشکیل شده در پلیس فتا‬ ‫اصالح هندسی معابر‪ ،‬عاملی‬ ‫مهم در رفع گره های ترافیکی‬ ‫ســرهنگ «حســین پهلــوان دلیــر» بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫حضــور بــه موقــع پلیــس در صحنــه هــای جرم‏عــاوه بــر افزایش‬ ‫احســاس امنیــت‪ ،‬موجــب ارتقــاء اعتمــاد عمومــی بــه نیــروی‬ ‫انتظامــی خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از ‪517‬‬ ‫هــزار تمــاس بــا مرکــز فوریــت های‏پلیســی ‪ 110‬برقرار شــده که نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 17‬درصــد افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫معــاون عملیــات فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان در ادامــه بــا‬ ‫اشــاره بــه برخــی از مصادیــق ماموریــت هــای‏فوریتــی پلیــس گفــت‪:‬‬ ‫مزاحمــت هــای خیابانــی‪ ،‬ســرقت بــه عنــف‪ ،‬ســرقت هــای مســلحانه‪،‬‬ ‫حضــور ســارق در‏محــل وقــوع جــرم‪ ،‬چاقوکشــی‪ ،‬قتــل‪ ،‬خودکشــی‪،‬‬ ‫نــزاع و درگیــری و شــرارت از جملــه ماموریــت هــای‏فوریتــی پلیــس‬ ‫اســت کــه بالفاصلــه بــا تمــاس شــهروندان و اعــام مــوارد مذکــور‬ ‫پلیــس در بــازه زمانــی‏متناســب در صحنــه حضــور خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫امــا مــواردی ماننــد‪ :‬جعــل اســناد‪ ،‬کالهبــرداری‪ ،‬قاچــاق‪ ،‬تهدیــدات‏از‬ ‫ســوی افــراد‪ ،‬تکــدی گــری و مــوارد مشــابه از جملــه ماموریت های غیر‬ ‫فوریتــی پلیــس بــوده کــه نیــاز بــه‏بررســی بیشــتر دارنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬طی بررســی هــای صورت‬ ‫گرفتــه بیــش از ‪ 90‬درصــد از تمــاس‏گیرنــدگان بــا مرکــز ‪ 110‬از عملکــرد‬ ‫پلیــس اظهــار رضایت داشــتند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ابراهیــم پرســا» بــا اشــاره بــه اهمیــت روزافــزون‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه فضــای مجــازی و‬ ‫‏شــبکه هــای اجتماعــی بخــش بزرگــی از زندگــی شــهروندان‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فضــای مجــازی عــاوه بــر مزایــای فراوانــی کــه‬ ‫دارد مــی توانــد موجــب بــروز مشــکالت عمــده ای بــرای‬ ‫‏کاربــران شــود کــه گاهــی جبــران ان بســیار ســخت و نــا‬ ‫ممکــن اســت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬همواره عــده ای‬ ‫مجــرم و فرصــت طلــب در ایــن فضــا بدنبال شــکار طعمه ها‬ ‫‏بــوده و از عــدم اگاهــی کاربــران بــرای رســیدن بــه نیــت های‬ ‫پلیــد خــود اســتفاده مــی کنند لــذا ضــرورت دارد‏شــهروندان‬ ‫قبــل از حضــور در فضــای مجــازی‪ ،‬بــا خطرات و اســیب های‬ ‫ان اشــنا شوند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شــبانه روز مشــغول رصــد فضــای مجــازی بــوده‬ ‫و از‏امنیــت ســایبری کاربرایــن دفــاع مــی کننــد بطــوری کــه‬ ‫طــی ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از ‪ 92‬درصــد از‬ ‫پرونــده‏هــا در ایــن حــوزه منجــر بــه کشــف شــده اســت‬ ‫ســرهنگ «عبــاس مهاجــر بســطامی» بــا اشــاره بــه نقــش‬ ‫مخــرب حــوادث رانندگــی در جامعــه‪ ،‬اظهار‏داشــت‪ :‬پلیس‬ ‫راهنمایــی رانندگــی طــی ســالیان اخیــر‪ ،‬اقدامــات فرهنگــی‬ ‫و اموزشــی فراوانــی بــه‏منظــور کاهــش حــوادث رانندگــی‬ ‫انجــام داده اســت لیکــن بــرای اثــر بخشــی بیشــتر بایــد‬ ‫دســتگاه هــای‏متولــی نســبت بــه رفــع زمینــه های بــروز این‬ ‫ســوانح اقــدام کننــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رفــع نقــاط حادثــه خیــز‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اصــاح هندســی معابــر نیــز از مــواردی اســت‏کــه انجــام ان‬ ‫نقــش بســزایی در کاهــش حــوادث رانندگــی و ارتقــاء نظــم‬ ‫ترافیکــی خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی گلســتان در‬ ‫ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی ‪ 6‬ماهــه نخســت‏ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬تعــداد متوفیــان‬ ‫حــوادث رانندگــی در شــهرهای‏اســتان ‪ 20‬درصــد کاهــش‬ ‫داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ بســطامی همچنیــن گفــت‪ :‬عــدم توجــه بــه جلــو‬ ‫و عــدم حــق تقــدم بیشــترین علــل حــوادث‏رانندگــی در‬ ‫شــهرهای اســتان گلســتان بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۷۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۶۴‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالعــارف ال جلیــل‬ ‫فرزنــد دوردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۳۵۶۱۱‬کدملــی ‪ ۴۹۷۰۰۳۵۶۱‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۸۹۳.۶۷‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره‬ ‫‪ -۵‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه محمــد الــق بخــش ‪ -۱۳‬حــدود ثبتــی ملکــی شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف ‪۸۹۴۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز یکشنبه ‪ 1400/۰۷/18‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه ‪ 1400/۰۸/03‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیاگهی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 1400-2147‬مورخــه ‪ 1400/05/13‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-132‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه ‏بــا معــارض متقاضــی اقــای محمدرضــا نودهــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 13‬صــادره از بجنــورد در ششــدانگ یــک بــاب ‏ســاختمان بــه مســاحت ‪ 247‬مترمربــع از پــاک ‪ 155‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری ‏از مالــک رســمی اقــای رمضانعلــی علــی ابــادی فرزنــد رضــا قلــی محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو ‏نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‏می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت‏یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‏مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/07/18 :‬‏ تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/08/03 :‬‏ احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3282‬‏‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬نظــر بــه این کــه اقــای طاهــر طاهــری فرزنــد اســماعیل بــه شــماره ملــی ‪ ۰۶۳۸۳۸۳۸۶۲‬صــادره اســفراین باســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه ‪ ۷‬اســفراین منضــم بــه تقاضــای کتبــی‬ ‫جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی هســتند ســند مالکیــت ‪ ۵.۲‬ســهم مشــاع از ششــدانگ زمیــن پــاک ‪ ۱۰‬فرعــی از پــاک ‪ ۳۵‬اصلــی قریــه حســین اباد واقــع در بخــش ‪ ۵‬حــوزه ثبتــی‬ ‫شهرســتان اســفراین بــه ادرس اســفراین روســتای حســین اباد خانیکــور کــه متعلــق بــه خــود ایشــان می باشــد بعلــت نامعلــوم مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد نســبت بــه مــورد ثبــت فــوق بنــام متقاضــی المثنــی‬ ‫ذیــل دفتــر الکترونیــک ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۷۱۱۶۰۰۰۸۷۴‬ســند مالکیــت تــک بــرگ بــه ســریال ‪ ۸۴۸۶۰۴‬صــادر و برابــر ســند شــماره ‪ ۹۷ /۱۰ /۲۳ -۹۹۹۳‬دفترخانــه ‪ ۳‬در وثیقــه بانــک صنــدوق کارافرینــی امیــد بــه مبلــغ ‪ 1/۷۵۰/000/000‬ریــال در‬ ‫وثیقــه قــرار گرفتــه و ســپس برابــر نامــه شــماره ‪ ۱۴۰۰/۰۵/19 - ۱۴۰۰۰۵۸۰۷۱۵۱۰۰۰۵۴۷‬اجــرای ثبــت اســفراین و برابــر نامــه ‪ ۱۴۰۰/۰۳/09 -۱۴۰۰۲۷۹۹۰۰۰۱۵۳۳۲۰۶‬اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری و برابــر شــماره ‪۱۴۰۰۲۷۹۹۰۰۰۳۹۶۳۲۹۴‬‬ ‫ ‪ ۱۴۰۰/۰۶/22‬شــعبه اول اجــرای احــکام دادگســتری بازداشــت میباشــد امــاک بیــش از ایــن حکایتــی ندارنــد لــذا طبــق مــاده ‪ ۱۲۰‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت‬‫بــه ملــک مذکــور بــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت چنانچــه در ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت طبــق مقــررات نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد کرد‪.‬م‪.‬الــف ‪۱۹۸‬‬ ‫اردالن محمدی کوشکی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین از طرف ضرغامی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی ارا هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت تبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪3‬قانــون و مــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی‬ ‫افــرادی کــه اســناد عــادی بارســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره تبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی وتاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه‪ 15‬روز در دونشــریه اگهــی هــای تبتــی‬ ‫(کتیراالنتشــار و محلی)بشــرح ذیــل اگهــی مــی گردد‪_1:‬ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی از پــاک ‪ 184‬فرعــی از ‪171‬اصلــی فــوق بــه مســاحت‪ 229.93‬متــر مربــع ابتیاعــی اقــای قاســم قاســمی از محــل مالکیــت رســمی‬ ‫غالمعلــی پوررمضــان برابــر رای شــماره ‪ 1590_1400‬مورخــه‪ 1400/06/22‬کالســه ‪ 0424_99‬لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع درارای اعــام شــده ابــاغ مــی گــردد چنانچــه اعتراضــی‬ ‫دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرات بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره تبــت محــل تحویــل در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارایــه ننمایــد اداره تبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه دمتضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود ‪.‬م الــف‪ 3355‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪ 03/07/1400‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 18/07/1400‬علیخــان نــادری رییــس اداره تبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400/۰۶/29 - ۱۴۰۰ -۲۸۸۵‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای‪ /‬خانــم یعقــوب درخشــان بعــدا ً بــه احمــد اقــا بشــماره شناســنامه ‪ ۱۰۰۰‬در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۱۹۵.۷۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۹۰۷‬فرعــی از ‪ ۱۶۳‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبــه زار خریــداری از‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســب ‬ ‫س از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــ ‬ ‫اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف ‪۳۳۷۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۸/03 :‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‏اگهی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی‏برابــر رای شــماره ‪ 99-4874‬مــورخ ‪ 99/11/27‬و رای اصالحــی شــماره‏‏‪140060307005001240‬مــورخ ‪ 1400/03/27‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪1398 -216‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی‏اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقردر واحدثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنوردتصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض متقاضــی اقــای جلیــل وحدانــی قالنلــو فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه‬ ‫‏‏‪ 5240107548‬صــادره ازبجنــورد بــه مســاحت ‪ 107.05‬متــر مربــع از پــاک ‪ 737‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصــار‏شــیرعلی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای ورثــه علــی اصغــر رجــب پــور‬ ‫مقــدم محرزگردیــده اســت‪.‬لذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت ‏متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‏درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/08/03 :‬‏‬ ‫احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3276‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 85‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫با «یوار» مسیر تردد‬ ‫اهالی یک روستای‬ ‫مراوه تپه را کوتاه‬ ‫می شود‬ ‫مســیر ‪ ۲‬کیلومتــری تــردد اهالــی روســتای کمتــر توســعه یافتــه‬ ‫«قرنــاوه علیــا» از توابــع بخــش گلیــداغ شهرســتان مــرزی‬ ‫مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــرق اســتان گلســتان بــا ســاخت یــک‬ ‫دهنــه پــل عابــر پیــاده بــر روی رودخانــه فصلــی روســتا توســط‬ ‫یــک نیکــوکار در قالــب ســنت ایینــی «یــوار» بــه ‪ ۱۵۰‬متــر کاهــش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیــداغ در ایــن خصــوص اظهــار داشــت کــه ‪۵۰‬‬ ‫خانــوار اهالــی محلــه «دردی زاده هــا» روســتای قرنــاوه علیــا‬ ‫به ســبب واقــع شــدن در انســوی رودخانــه فصلــی مجبــور‬ ‫بودنــد بــرای خریــد نــان و مایحتــاج زندگــی و نیــز رفتــن بــه‬ ‫مســجد روســتا هــر روز مســیر ‪ ۲‬کیلومتــری محــل زندگــی تــا‬ ‫مرکــز روســتا را طــی کننــد‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی گفــت‪ :‬اخونــد صاتلــق دردی زاده یکــی از‬ ‫نیکــوکاران ایــن روســتای هــزار و ‪ ۵۵۰‬نفــره تصمیــم گرفــت بــا‬ ‫احــداث یــک دهنــه پــل عابــر پیــاده بــر روی رودخانــه فصلــی‬ ‫روســتا مســیر ‪ ۲‬کیلومتــری محلــه دردی زاده هــا بــه مرکــز روســتا‬ ‫را کوتاهتــر نمایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نیکــوکار بــا صــرف هزینــه ‪ ۴۵۶‬میلیــون ریــال‬ ‫اقــدام بــه ســاخت ایــن پــل نمــود و اهالــی روســتا نیــز در مراحــل‬ ‫ســاخت ان بــه عنــوان نیــروی کار در ایــن اقــدام خداپســندانه‬ ‫مشــارکت داشــتند‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیــداغ همچنیــن یــاداور شــد کــه چنــد مــاه قبــل نیــز‬ ‫اهالــی روســتای قرنــاوه ایــن بخــش در قالــب ســنت حســنه یــوار‬ ‫یــا تعــاون اقــدام بــه زیرســازی مســیر هشــت کیلومتــری جــاده‬ ‫روســتا پــس از ‪ ۴۰‬ســال نمودنــد کــه متعاقــب ان مســووالن‬ ‫متولــی نیــز اقــدام بــه اســفالت جــاده کردنــد‪.‬‬ ‫ســنت حســنه تعــاون کــه در زبــان ترکمنــی بــه ان «یــوار»‬ ‫می گوینــد در بیــن مردمــان ایــن قــوم جایــگاه واالیــی دارد‪.‬‬ ‫بخــش گلیــداغ شهرســتان مــرزی مراوه تپــه حــدود ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه در یــک نقطــه شــهری‪ ۵۳ ،‬روســتای دارای کــد‬ ‫شناســایی و ‪ ۲۱‬نقطــه جمعیتــی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫دریافت ‪ ۳۷‬درصدی واکسن‬ ‫کرونا توسط دانش اموزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 358‬میلیارد‬ ‫ریال کاالی قاچاق در گلستان‏‬ ‫کشف ‪ 59‬درصد از سرقت ها‬ ‫در گلستان‬ ‫ســرهنگ «عباســعلی پهلوانــی نســب» بــا بیــان اینکــه‬ ‫قاچاق کاال یکی از موانع توســعه و رشــد‏اقتصادی کشــور‬ ‫اســت اظهــار داشــت‪ :‬کاالی قاچــاق در همــه زمینه هــای‬ ‫اقتصــادی ‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‏فرهنگــی و حتــی بهداشــتی کشــور‬ ‫اثــرات مخربــی دارد‪.‬‏‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتان گلســتان محــل امنــی بــرای‬ ‫قاچاقچیــان کاال نخواهــد بــود بــه اقدامــات و‏فعالیت هــای‬ ‫پلیــس در ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬طــی ایــن مــدت پلیــس‏گلســتان بــا اجــرای طرح هــا‬ ‫و اقدامــات هوشــمندانه‪ ،‬فعالیــت هــای بســیار خوبــی‬ ‫را در حــوزه مبــارزه ‏بــا قاچــاق کاال تهیــه و تدویــن و بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا گذاشــته اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ‪12‬‬ ‫مرحلــه طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال اجــرا و‏‏‪ 652‬متهــم نیــز‬ ‫در ایــن راســتا دســتگیر شــدند‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای‏ســال تــا‬ ‫کنــون بیــش از ‪ 358‬میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون ریــال کاالی‬ ‫قاچــاق در گلســتان کشــف شــده‏اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» بــا بیــان اینکــه وقــوع جرایــم‬ ‫از جملــه ســرقت موجــب نارضایتــی شــهروندان خواهــد‬ ‫شــد‪،‬‏اظهــار داشــت‪ :‬پلیــس گلســتان شــبانه روز بــرای‬ ‫تامیــن نظــم و امنیــت شــهروندان و مقابلــه بــا قانــون‬ ‫شــکنان تــاش مــی‏کنــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات صــورت گرفتــه توســط مامــوران‪،‬‬ ‫طــی ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه‏ســال گذشــته‪ ،‬کشــف انــواع ســرقت هــا در ســطح‬ ‫اســتان ‪ 16‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬طــی ایــن‬ ‫مدت ‪ 18‬طرح شناســایی و دســتگیری ســارقان در اســتان‬ ‫اجــرا‏و ‪ 54‬بانــد ســرقت نیــز متالشــی شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مروتــی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن مــدت ‪59‬‬ ‫درصــد ســرقت هــای بــه وقــوع پیوســته در ســطح اســتان‬ ‫کشــف‏شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امنیــت و ارامــش‬ ‫مــردم خــط قرمــز پلیــس بــوده و نیــروی انتظامــی قاطعانــه‬ ‫بــا مجرمــان و‏هنجارشــکنان برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪394‬‬ ‫دفتر نظارت همگانی ‪، 197‬‬ ‫گامی در راستای ارتقاء جامعه‬ ‫محوری پلیس‬ ‫رئیــس بازرســی فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مهــم نیــروی انتظامــی در راســتای‬ ‫نیــل بــه پلیــس جامعــه محــور‪،‬‏راه انــدازی ســامانه ‪197‬‬ ‫بــرای ارتبــاط مســتقیم شــهروندان بــا خادمــان خــود در‬ ‫نیــروی انتظامــی و اســتفاده از نظــرات‪ ،‬پیشــنهادات و‬ ‫‏انتقــادات مردمــی اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یاســر عباس زاده» تصریح کرد‪ :‬طی ‪ 6‬ماهه‬ ‫نخســت ســال جــاری بیــش از ‪ 14‬هــزار نفــر از شــهروندان‬ ‫بــا ایــن مرکــز تمــاس‏گرفتــه انــد کــه میــزان تقدیــر و تشــکر‬ ‫از عملکــرد پلیــس نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫‪ 13‬درصــد رشــد و انتقــاد از پلیــس ‪ 32‬درصــد ‏کاهــش‬ ‫داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی نقــش مشــارکت هــای مردمــی را در تامیــن نظــم‬ ‫و امنیــت جامعــه انکارناپذیــر دانســت و ضمــن تقدیــر‬ ‫از تعامــل و همــکاری خــوب مــردم‏بــا نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان محتــرم مــی تواننــد هرگونــه‬ ‫پیشــنهاد‪ ،‬انتقــاد‪ ،‬شــکایت و یــا تقدیــر خــود از پلیس را در‬ ‫‏تمــاس بــا ســامانه ‪ 197‬اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت نظــر بــه این کــه اقــای طاهــر طاهــری فرزنــد اســماعیل بــه شــماره ملــی ‪ ۰۶۳۸۳۸۳۸۶۲‬صــادره اســفراین باســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه ‪ ۷‬اســفراین منضــم‬ ‫بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی هســتند ســند مالکیــت ششــدانگ زمیــن پــاک ‪ ۱۰۶۶‬فرعــی از پــاک ‪ ۳۱‬اصلــی قریــه تــوی به علــت نامعلــوم مفقــود‬ ‫گردیده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد نســبت بــه مــورد ثبــت فــوق بنــام متقاضــی المثنــی ذیــل دفتــر ‪۲۸۲‬صفحــه ‪ ۵۵‬ثبــت ‪۲۱۷۰‬ســند مالکیــت تــک بــرگ بــه ســریال ‪ ۵۴۷۰۲۸‬صــادر و برابــر ســند شــماره ‪۷۴۱۲۲‬‬ ‫ ‪ ۱۵/۱۱/۹۳‬دفترخانــه‪ ۲۱‬در وثیقــه بانــک کشــاورزی بــه مبلــغ ‪ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰‬ریــال و طــی ســند شــماره ‪ ۱۰/۱۱/۹۴ - ۷۵۶۹۶‬ریــال در وثیقــه بانــک کشــاورزی بــه مبلــغ ‪ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰‬ریــال قــرار گرفتــه ســپس برابــر نامــه شــماره‬‫‪ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۵۸۰۷۱۵۰۰۰۵۴۷‬اجــرای ثبــت اســفراین و برابــر نامــه ‪ ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ -۱۴۰۰۲۷۹۹۰۰۰۱۵۳۳۲۰۶‬اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری و برابــر شــماره ‪ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ - ۱۴۰۰۲۷۹۹۰۰۰۳۹۶۳۲۹۴‬شــعبه اول‬ ‫اجــرای احــکام دادگســتری بازداشــت میباشــد امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا طبــق مــاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور‬ ‫بــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد کــرد ‪.‬م‪.‬الــف ‪۱۹۷‬‬ ‫چنانچــه در ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت طبــق مقــررات نســب ‬ ‫اردالن محمدی کوشکی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین از طرف ضرغامی‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1400-2773‬مــورخ ‪ 1400/06/23‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-148‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو‬ ‫بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی اقــای ســید علــی فیــروزه ء فرزنــد ســید مصیــب بشــماره شناســنامه ‪ 15208‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 121‬مترمربــع از پــاک ‪ 101‬فرعــی از ‪ 173‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی معصــوم زاده خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای علــی و محمــد مجاهــد فرزنــدان غالمعلــی محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3384‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــمارات ‪ 1400-2460‬و ‪ 1400-2461‬مورخــه ‪ 1400/06/07‬هیــات بــه شــماره کالســه هــای ‪ 1400-162‬و ‪ 1400-161‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم اکــرم محبــی فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه ‪ 32‬صــادره از بجنــورد و اقــای حســین ایمانــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 379‬صــادره از بجنــورد کــه هــر کــدام از مالکیــن بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســهیم و شــریک میباشــند ‪.‬درششــدانگ یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 173.75‬مترمربــع از پــاک ‪ 350‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی قریــه عزیــز خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای قربانعلــی رحمانــی فرزنــد رمضانعلــی محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3365‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400-2642‬مورخــه ‪ 1400/06/15‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1398-280‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی اقــای رضــا ابراهیــم زاده فرزنــد بــرات بشــماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از اســفراین درششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 37.55‬مترمربــع از پــاک ‪ 165‬فرعــی از‬ ‫‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصارشــیرعلی خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای امــان ســاجدی حصــاری محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3350‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ 1400-2464‬مــورخ ‪ 1400/06/07‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1400-49‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه‬ ‫دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم بــی بــی صنــم مــرادی فرزنــد محمدمــراد بشــماره شناســنامه ‪ 1122‬صــادره از بجنــورد در یــک بــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 102.85‬مترمربــع از پــاک ثبتــی ‪ 151‬و ‪ 152‬فرعــی از‬ ‫‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصارشــیرعلی بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای علــی ضیغمــی فرزنــد عباســعلی محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م الف ‪3386‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت دوم در مــورد پرونــده اجرانــی کالســه ‪ 0000141‬ش ‪ 2‬اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد‪ ،‬فیمابیــن محکــوم لــه‪ :‬رســول شــاکر کلیانــی و محکــوم علیــه‪ :‬علیرضــا گــودرزی و بــا موضــوع دســتور فــروش مــال مشــاع کــه‬ ‫بــا عنایــت بــه انجــام کارشناســی ملــک بــه مشــخصات ذیــل الذکــر ‪ :‬مشــخصات ملــک‪ :‬پــاک ثبتــی یــک فرعــی از ‪ 3333‬اصلــی واقــع در بجنــورد خیابــان شــهید بهشــتی جنوبــی ‪ ،‬کوچــه شــهید علــوی ‪ ،‬مقابــل رســتوران مهــرگان‬ ‫مــی باشــد‪ .‬بــه مســاحت ‪ 23477‬متــر کــه از جنــوب بــا بــر‪ 6/30‬متربــه معبــر متصــل اســت ‪ ،‬اعیــان بــه مســاحت مجمــوع حــدود ‪ 65‬مترمربــع ‪ ،‬شــامل دو دربنــد مغــازه دایــر شــامل تعمیــر لــوازم خانگــی و فــروش ظــروف یکبــار‬ ‫مصــرف ‪،‬اعیانــی ســقف چوبــی بــا پوشــش ایرانیــت کــف موزاییــک شیشــه ســکوریت مــی باشــد‪ .‬ملــک در تصــرف مســتاجر مــی باشــد ‪ ،‬مغــازه شــرقی ‪ 800‬هــزار تومــان و مغــازه غربــی ‪ 800‬هــزار تومــان بــا ‪ 10‬میلیــون ودیعــه‪،‬‬ ‫در مجمــوع ارزش کل عرصــه ایــن ملــک باتوجــه بــه موقعیــت مکانــی ‪ :‬ابعــاد ؛ متــراژ عرصــه ‪ ،‬حــدودات اربعــه و ســایر عوامــل موثــر در قیمــت گــذاری کــه ارزش زمیــن توســط هیئــت کارشناســان رســمی دادگســتری مبلــغ‬ ‫‪34/000/000/000‬ریــال ارزیابــی گردیــده اســت و اینکــه پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده کل ملــک مذکــور در روز شــنبه مــورخ ‪ 1400/08/08‬ســاعت ‪ 10‬و ‪ 10:30‬از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد ‪ ،‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی قبــل از شــروع جلســه مزایــده اخــذ مــی شــود و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف در صــورت‬ ‫موافقــت و ضــرورت نهایتــا در طــی یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و درصــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد) در مهلــت مقــرر ‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد میگــردد‪.‬‬ ‫دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد مکبر م الف‪796‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۷‬درصــد از جمعیــت دانــش امــوزی ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫ایــن اســتان دُز اول واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون در‬ ‫مجمــوع ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۳۰‬نفــر از دانــش امــوزان گــروه ســنی ‪۱۲‬‬ ‫تــا ‪ ۱۸‬ســال در ســال تحصیلــی جدیــد ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی می شــود تــا ‪۲۰‬‬ ‫مهرمــاه ســال جــاری تمامــی دانــش امــوزان گــروه ســنی‬ ‫‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال دُز اول واکســن کرونــا را دریافــت کننــد‬ ‫گفــت‪ :‬از امــروز در مــدارس پرجمعیــت اســتان نیــز تزریــق‬ ‫واکســن صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اولویــت اصلــی حضــوری کــردن امــوزش و تامیــن‬ ‫ســامت معلمــان‪ ،‬دانــش امــوزان و اولیــای ان هــا اســت براین‬ ‫اســاس بــا همــکاری خــوب وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی و دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان برای واکسیناســیون‬ ‫ایــن جامعــه هــدف برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫مودی اظهــار داشــت‪ :‬سیاســت دولــت و امــوزش پــرورش‬ ‫بــر ارائــه تدریجــی امــوزش حضــوری در مــدارس اســت‪.‬‬ ‫وی از مدیــران‪ ،‬معلمــان‪ ،‬اولیــا و دانــش اموزان خواســت‬ ‫تــا بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعــه و واکســن کرونــا را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مــودی بــا بیــان ایــن کــه دریافــت واکســن دغدغــه مــا و‬ ‫والدیــن را برطــرف مــی کنــد افــزود‪ :‬بــا واکسیناســیون و رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی امــوزش هــای حضــوری بــدون مشــکل‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪۱۸۳‬هــزار و ‪ ۸۱۹‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش امــوز در‬ ‫مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه هســتند‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی هــم اکنــون ‪ ۱۳‬مرکــز تجمیــع واکسیناســیون در‬ ‫اســتان دایر اســت که از این تعداد ‪ ۶‬مرکز در شهرســتان‬ ‫بجنــورد فعــال اســت‪.‬‬ ‫بایدواکسیناسیون‬ ‫دانش اموزان سرعت گیرد‬ ‫بایــد واکسیناســیون دانــش امــوزان علیــه کرونا ســرعت گیرد‬ ‫و در ایــن زمینــه نبایــد خانــواده هــا نگــران حضــور فرزنــدان‬ ‫خــود در مــدارس باشــند‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در نشســت اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۴۴‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان واکســینه شــدند کــه بــرای رفــع نگرانــی خانــواده هــا بــرای‬ ‫بازگشــایی مــدارس بایــد ایــن میــزان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بازگشــایی مدارس اســتان از ‪ ۱۵‬ابان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حقیقــت بــا ســرعت بخشــی و بهــره گیــری از تمامــی ظرفیت هــا‬ ‫بایــد تــا هفتــه اینــده میــزان واکسیناســیون دانــش امــوزان‬ ‫اســتان بــه ‪ ۷۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬همچنیــن بایــد میــزان واکسیناســیون‬ ‫دانشــجویان و اســاتید نیــز بــه تفکیــک هــر دانشــگاه بایــد‬ ‫مشــخص شــود تــا در صــورت پاییــن بــودن میزان واکسیناســیون‬ ‫هــر مرکــز اموزشــی‪ ،‬ان را بــه میانگیــن کشــور و باالتــر برســانیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اینــک مشــکلی در خصــوص تزریــق‬ ‫مراکــز ظرفیــت واکسیناســیون در اســتان وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اینــک ‪ ۸۷‬درصد کادر درمانی اســتان در‬ ‫برابــر کرونــا واکســینه شــده انــد کــه ایــن رقــم نیــز بایــد تــا هفته‬ ‫اینــده بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هــم افزایــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی و همــکاری مــردم‪ ،‬رونــد بیمــاری کرونــا در اســتان‬ ‫کاهشــی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــی تردیــد مراجعــه زودهنــگام‬ ‫مــردم بــه مراکــز درمانــی‪ ،‬تاثیر بســزایی در کاهــش فوتی های‬ ‫کرونــا خواهــد داشــت بنابرایــن از مــردم اســتان تقاضــا مــی‬ ‫کنیــم بــا مشــاهده هرگونــه عالئــم بیمــاری بــه مراکــز درمانــی‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل‬ ‫می کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش امــوز در مقطــع‬ ‫ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪394‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫درس های بازاریابی که باید‬ ‫از کودکان یاد بگیریم‬ ‫بســیاری از مــا تصــور می کنیــم کــودکان فقــط‬ ‫ادم کوچولوهایــی هســتند کــه همیشــه لباس هایشــان پر از‬ ‫لک اســت‪ ،‬موقع عطســه و ســرفه دهانشــان را نمی پوشانند‬ ‫و فقــط دویــدن و بازی کــردن را بلدنــد؛ به جرئــت می توانیــم‬ ‫بگوییــم هیچ یــک از مــا تاکنــون بــه رفتارهــای کــودکان‬ ‫درزمینــه بازاریابــی دقــت نکرده ایــم‪ .‬امــا به تازگــی تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه کــودکان می تواننــد منبــع الهــام مــا در‬ ‫بازاریابــی باشــند و درس هــای بازاریابــی ارزشــمندی بــه ما یاد‬ ‫بدهنــد! همــراه مــا باشــید تــا بــا ایــن درس هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بسته بندی زیبا در جذب مشتری تاثیر دارد‬ ‫فرقــی نمی کنــد کــودکان را بــه فروشــگاه های بــزرگ ببریــد‬ ‫یــا بقالی هــای کوچــک؛ انهــا همیشــه دنبــال هله هولــه یــا‬ ‫اســباب بازی های پالســتیکی گران قیمت انــد‪ .‬والدیــن یــا‬ ‫بایــد عقب نشــینی کننــد یــا قهــر بچه هــا را تحمــل کننــد؛‬ ‫امــا بچه هــا برایشــان مهــم نیســت‪ .‬بچه هــا به ســمت‬ ‫بســته بندی هایی کشــیده می شــوند کــه دقیقــا بــرای‬ ‫جلب توجــه انهــا درســت شــده اند‪ .‬بچه هــا درک نمی کننــد‬ ‫چیــزی کــه برداشــته اند‪ ،‬باکیفیــت اســت یــا نــه؛ انهــا هرچــه‬ ‫چشم شــان را خیــره کنــد یــا به نظرشــان جالــب‪ ،‬خوش مــزه‬ ‫یــا ســرگرم کننده برســد‪ ،‬می خواهنــد‪.‬‬ ‫ایــا همــه مــا همین طــور نیســتیم؟ بســیاری از مــا بارهــا بــا‬ ‫خودمــان عهــد کرده ایــم کــه مراقــب خرج کردنمــان باشــیم؛‬ ‫امــا ناگهــان بــا دیــدن چیــزی لوکــس و گران قیمــت کــه ازنظــر‬ ‫کیفیــت شــاید فــرق چندانــی بــا برندهــای معمولــی نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ازخودبی خــود شــده ایم و ان را خریده ایــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن بســته بنــدی زیبــا و چشــم نواز ســبب جــذب‬ ‫مشــتری می شــود‪ .‬بیشــتر اوقــات واقعــا مهــم نیســت‬ ‫کیفیــت ان بهتــر از برنــد رقیــب اســت یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هر برندی باید داستانی داشته باشد‬ ‫همان طــور کــه گفتیــم‪ ،‬کــودکان بیشــتر بــه احساســات‬ ‫توجــه می کننــد نــه بــه حقایــق؛ بنابرایــن قابـل درک اســت که‬ ‫چــرا بچه هــا عاشــق داســتان ها هســتند و جــذب قصه هــای‬ ‫مربــوط بــه هــر چیــزی می شــوند‪.‬‬ ‫در بازاریابــی ارزش دارد کــه وقــت صــرف کنیــد و داســتانی‬ ‫بــرای برنــد خــود بســازید‪ .‬داســتان ها مــا را جــذب می کننــد و‬ ‫رضایــت کــودک درون مــا را برمی انگیزنــد‪ .‬انهــا بــه مــا کمــک‬ ‫می کننــد بــه برندهایــی کــه در ارتباطیــم‪ ،‬جنب ـه ای انســانی‬ ‫ببخشــیم‪ .‬داســتان ها از برندهــا و چگونگــی به وجودامــدن‬ ‫انهــا می گوینــد؛ همچنیــن دربــاره اینکــه چــه کســی یــا چــه‬ ‫کســانی پشــت انهاســت و چــه چیــزی ارائــه می کننــد‪ ،‬بــه مــا‬ ‫اطالعــات می دهنــد‪ .‬صفحــه «دربــاره مــا» در وب ســایت هــر‬ ‫برنــد‪ ،‬درواقــع داســتان ان برنــد اســت‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات داســتان یــک برنــد فراتــر از محتوایــی ســاده‬ ‫اســت کــه صرفــا بــرای ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتری ایجــاد‬ ‫شــده باشــد‪ .‬پلت فرم هــای پیام رســانی کــه یــک برنــد ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬هــدف ان برنــد (نمونه هــا و شــواهدی کــه نشــان‬ ‫می دهنــد برنــد چــه محصــوالت یــا خدماتــی ارائــه می دهــد)‬ ‫را تعییــن می کننــد و اطالعاتــی درباره صاحبان و گردانندگان‬ ‫ان برنــد در اختیــار مخاطبــان قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــا مشــتریان جدیــد ســروکار داریــم‪ ،‬بایــد‬ ‫لحظ ـه ای را کــه مشــتری احســاس «رضایــت و خشــنودی»‬ ‫می کنــد‪ ،‬عمیقــا بررســی کنیــم‪ .‬ایــن موضــوع دلیــل اصلــی‬ ‫وجــود هــر ســازمانی اســت و بایــد بیشــتر از هــر چیــز دیگــری‬ ‫به ان توجه کنیم‪ .‬فهرست بلندباالی محصوالت و خدماتی‬ ‫کــه برنــد ارائــه می کنــد‪ ،‬بــه ایــن انــدازه اولویــت نــدارد‪.‬‬ ‫اینکــه «چــه چیــزی» ارائــه می کنیــد‪ ،‬در درجــه دوم‬ ‫اهمیــت قــرار دارد‪ .‬چیــزی کــه افــراد را به ســمت برنــد‬ ‫شــما می کشــاند و وابســتگی ایجــاد می کنــد‪ ،‬ایــن ســوال‬ ‫اســت‪« :‬چــرا» ایــن برنــد؟‬ ‫‪ .۵‬مخاطبان را شاد کنید‬ ‫بچه هــا دوســت دارنــد بخندنــد‪ .‬امــکان نــدارد حتــی یــک‬ ‫برنامــه کــودک پیــدا کنیــد (البتــه به جــز برنامه کودک هــای‬ ‫دهــه شــصت!) کــه ذره ای خنده دار نباشــد‪ .‬لطیفـه ای بی مزه‬ ‫بــرای یــک کــودک تعریــف کنیــد یــا بــا او شــوخی کنید‪ ،‬ببینید‬ ‫چطــور غش غــش می خنــدد‪ .‬اصــا همــان لحظــه عاشــقتان‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه فقــط بچه هــا نیســتند کــه دوســت دارنــد‬ ‫بخندنــد؛ حتــی مــردی بالــغ بــا کــت و شــلوار رســمی هــم‬ ‫بــدش نمی ایــد گاهــی بخنــدد‪.‬‬ ‫در بســیاری از مواقــع‪ ،‬صاحبــان کســب و کار‪ ،‬به خصــوص‬ ‫انهایــی کــه طــرف تجاری شــان کس ـب وکارهای دیگــر اســت‬ ‫(‪ ،)B2B‬فکــر می کننــد بایــد جــدی باشــند تــا دیگــران هــم‬ ‫انهــا را جــدی بگیرنــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید ایــن انســان های‬ ‫واقعــی هســتند کــه دارنــد محصــوالت شــما را می خرنــد؛‬ ‫بنابرایــن درعین حــال کــه اطالعاتــی صریــح و روشــن بــه انهــا‬ ‫می دهیــد‪ ،‬در صفحــات شــبکه هــای اجتماعــی خــود کمــی‬ ‫طنزهــای مرتبــط بــا صنعــت خــود را چاشــنی کار کنیــد تــا بــه‬ ‫مطالبتــان ســرزندگی ببخشــید‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم در اســتفاده از طنــز در کارتــان ایــن اســت کــه‬ ‫در ان زیــاده روی نکنیــد‪ .‬موضوعــی کــه در ان طنــز بــه کار‬ ‫می بریــد‪ ،‬بایــد بــرای مخاطــب جالــب و خنــده دار باشــد‪،‬‬ ‫نــه بــرای شــما؛ مثــا اگــر مخاطبــان شــما مــادران هســتند‪،‬‬ ‫شــاید بــه مــذاق انهــا خــوش نیایــد کــه شــوخی هایتان دربــاره‬ ‫خواننده هــای رپ باشــد‪ .‬اگــر طنــزی بــه کار می بریــد کــه‬ ‫مربــوط بــه قومیــت خاصــی اســت‪ ،‬باید پیامدهــای ان را هم‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ .‬طنــز سیاســی؟ فکــرش را هــم نکنیــد!‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫هوشمندی و اقتدار‬ ‫از وی‍ژگی های‬ ‫پلیس اسالمی‏‬ ‫پلیس در ماموریت های‬ ‫مختلف خوش درخشیده است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه تــاش هــای مجاهدانــه مجموعــه‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان بــرای تامیــن نظــم و امنیــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫پلیــس در‏ماموریت هــای مختلــف خــوش درخشــیده اســ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬دکتــر «هــادی حــق شــناس» در مراســم صبحــگاه هفتــه‬ ‫ناجــا‏در ســتاد انتظامــی گلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هفتــه نیــروی‬ ‫انتظامــی را بــه همــه تالشــگران عرصــه‏نظــم و امنیــت و خانــواده‬ ‫محتــرم انــان تبریــک گفتــه و ارزوی ســامتی و توفیــق روزافــزون‬ ‫بــرای انــان‏دارم‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعار هفتــه ناجــا «پلیــس هوشــمند‪ ،‬امنیــت‬ ‫پایــدار»‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز نیــروی انتظامــی بــا‏هوشــمندیی و درایــت‬ ‫بــاال مشــغول انجــام وظیفــه و تامیــن نظــم و‬ ‫امنیــت بــوده و بــا عملکــرد خــوب خــوب‏رضایــت‬ ‫مــردم را جلــب کــرده اســت‪.‬‏‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در واقــع‬ ‫پلیــس هــم بیــم اســت و هــم امیــد؛ بــرای‬ ‫هنجارشــکنان و مخــان‏نظــم و امنیــت بیــم‬ ‫بــوده و در مقابــل انــان قاطعانــه برخــورد مــی‬ ‫کنــد و بــرای شــهروندان قانونمــدار‏پناهگاهــی‬ ‫امــن و قابــل اعتمــاد اســت‪.‬‏‬ ‫رئیــس شــورای تامیــن اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه گســتردگی و تنــوع ماموریت هــای‬ ‫پلیــس‪،‬‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی‬ ‫در ماموریت هــای مختلفــی حضــور فعــال‬ ‫داشــته و در همــه ان هــا ‏بخوبــی وظیفــه‬ ‫اش را انجــام می دهــد‪.‬‏‬ ‫حــق شــناس در ادامــه ضمــن تقدیــر از‬ ‫تالش هــای مجاهدانــه و شــبانه روزی ســردار‬ ‫«ســعید دادگــر» و ‏مجموعــه فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس گلســتان طــی‬ ‫یــک ســال اخیــر در ماموریت هــای ‏مختلــف‬ ‫خــوش درخشــیده اســت‪.‬‏‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری‬ ‫(مدظلــه العالــی)‪ ،‬پلیــس ویتریــن ‏امنیــت کشــور اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همــت‪ ،‬اقتــدار‪ ،‬هوشــمندی و تعهــد در پلیــس اســامی‬ ‫نمایــان ‏اســت و مــردم بــا دیــدن کارکنــان خــدوم نیــروی‬ ‫انتظامــی احســاس امنیــت و ارامــش مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫وی گفــت‪ :‬پلیــس عــاوه بــر انجــام ماموریــت هــای ذاتــی در‬ ‫ســایر مــواردی کــه مــردم نیــاز داشــته باشــند‏بــا تمــام وجــود‬ ‫نقش وی‍ژه پلیس در هندسه امنیتی‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫فرمانده انتظامی استان گفت‪‎: ‎‬قلعه مستحکم امنیت‪ ،‬افتخار بزرگ پلیس است‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در مراســم صبحــگاه مشــترک هفتــه‏ناجــا‪ ،‬ضمــن تبریــک حلــول مــاه ربیــع االول‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اموزش خیاطی برای‬ ‫تازه کارها؛ هرانچه برای‬ ‫شروع باید بدانید‬ ‫خیاطــی حــس خوبــی بــه مــا می دهــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫پــس از یادگیــری ان می توانیــم لباس هایــی زیبــا‬ ‫بدوزیــم‪ ،‬لباس هــای بــزرگ را انــدازه تــن خــود‬ ‫کنیــم و بــا چیزهایــی کــه می دوزیــم خاطــرات‬ ‫مانــدگاری بســازیم‪ .‬امــوزش خیاطــی کار ســختی‬ ‫نیســت و فقــط بــه تمریــن نیــاز دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫امــوزش خیاطــی مبتــدی‪ ،‬تمــام نــکات الزم بــرای‬ ‫خیاطــی بــا چرخ خیاطــی و بــا دســت را بــه شــما‬ ‫می گوییــم‪ .‬وســایل و ابــزار الزم بــرای دوخــت‬ ‫لباس هــای زیبــا را نیــز معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬بعضــی از مهارت هــای پایــه ای بــرای‬ ‫امــوزش خیاطــی را نیــز امــوزش می دهیــم‪.‬‬ ‫لوازم ضروری خیاطی‬ ‫خیاطــی از ان دســته هنرهــای دســتی‬ ‫اســت کــه می توانیــد ان را بــا کمتریــن‬ ‫امکانــات در خانــه انجــام دهیــد‪ .‬کیت هــای‬ ‫خیاطــی گوناگونــی نیــز در بــازار هســتند کــه‬ ‫ضروری تریــن و کاربردی تریــن لــوازم خیاطــی را‬ ‫در خــود دارنــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬مهم تریــن وســایل و‬ ‫ابــزار خیاطــی را فهرســت کرده ایــم‪ .‬البتــه‪ ،‬بــه‬ ‫تمــام ایــن وســایل نیــاز نخواهیــد داشــت‪ ،‬ولــی‬ ‫داشــتن انهــا در خانــه می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫لوازم ضروری خیاطی عبارت اند از‪:‬‬ ‫نخ؛‬ ‫سوزن؛‬ ‫متر خیاطی؛‬ ‫چرخ خیاطی؛‬ ‫سوزن نخ کن؛‬ ‫سوزن ته گرد؛‬ ‫قیچی خیاطی؛‬ ‫بالشتک سوزن؛‬ ‫بِشکاف (وسیله ای برای شکافتن درزها)؛‬ ‫وزنــه الگــوی خیاطــی (بــرای جلوگیــری از‬ ‫جابه جاشــدن پارچــه در زمــان بــرش الگــو)؛‬ ‫کاتــر چرخــان (وســیله ای شــبیه‬ ‫کاتــر پیتــزا بــرای بــرش زدن‬ ‫راحت تــر قســمت های الگــو)؛‬ ‫مارکــر پارچــه (ماژیــک یــا‬ ‫مدادهایــی بــرای عالمت گذاشــتن و‬ ‫منتقل کــردن الگــو بــه پارچــه)‪.‬‬ ‫کارهــای خیاطــی اســان بــرای‬ ‫تا زه کا رهــا‬ ‫بهتریــن کار در امــوزش خیاطــی‬ ‫اســان ایــن اســت کــه بــا دوختــن‬ ‫چیزهــای بســیار ســاده شــروع‬ ‫کنیــد‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫چیزهایــی کــه خیلــی پیچیــده‬ ‫نیســتند (چیــزی کــه تزیینــات و چین‬ ‫و مــدل زیــادی نداشــته باشــد)؛‬ ‫دوخــت خطوط مســتقیم (دوخت‬ ‫خــط مســتقیم ســاده ترین کار در‬ ‫خیاطــی اســت و جــای خوبــی بــرای‬ ‫شــروع اســت)؛‬ ‫دوخــت وســایل خانگــی (دوخــت‬ ‫لبــاس مشــکل اســت‪ ،‬بنابرایــن دوختــن‬ ‫چیزهایــی ماننــد روبالشــی‪ ،‬کیســه خریــد‪،‬‬ ‫کوســن یــا حتــی دم کنــی و دســتگیره شــروع‬ ‫خوبــی بــرای امــوزش خیاطــی اســت)‪.‬‬ ‫بــرای یافتــن الگوهای ســاده خیاطــی می توانید‬ ‫از اینترنــت اســتفاده کنیــد‪ .‬اینترنــت پــر از‬ ‫پروژه هــای خیاطــی ســاده بــرای افــراد مبتــدی‬ ‫اســت؛ بــرای نمونــه‪ ،‬در پینترســت می توانیــد‬ ‫تعــداد زیــادی از ایــن پروژه هــا را مشــاهده‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی در خیاطــی پیشــرفت کردیــد و‬ ‫اعتمادبه نفــس بیشــتری بــه دســت اوردیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ســراغ پروژه هــای ســخت تر برویــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ســرعت یادگیــری خودتــان پیــش‬ ‫برویــد و چیــزی را کــه بیشــتر مناســب شماســت‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد خیاطــی بایــد‬ ‫ســرگرم کننده باشــد‪ ،‬نــه خســته کننده‪.‬‬ ‫مهارت های خیاطی پایه‬ ‫مهارت پایه خیاطی عبارت اند از‪:‬‬ ‫دوختن دکمه؛‬ ‫دوختن جادکمه ای؛‬ ‫نحوه استفاده از الگوی خیاطی؛‬ ‫گل دوزی روی لبــاس (افــزودن جزییــات‬ ‫تزیینــی بــه لبــاس ان را جذاب تــر و زیباتــر‬ ‫می کنــد ) ؛‬ ‫اگاهــی از پارچــه مناســب بــرای هــر لبــاس‬ ‫(انتخــاب اشــتباه پارچــه ممکــن اســت کل‬ ‫لبــاس را خــراب کنــد)؛‬ ‫در میــدان حاضــر مــی شــود کــه نمونــه هــای بــارز ان را در‬ ‫حــوادث مختلــف نظیــر اتــش‏ســوزی جنــگل هــا‪ ،‬ســیالب‪،‬‬ ‫زلزلــه و کرونــا همــگان شــاهد بوده انــد‪.‬‏‬ ‫حــق شــناس در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت زیربنــای‬ ‫همــه فعالیــت هــای جامعــه اســت‪،‬‏خاطرنشــان کــرد‪ :‬توســعه‬ ‫کشــور در گــرو امنیــت پایــدار اســت لــذا همــه دســتگاه هــا‬ ‫بایــد در حــد تــوان‏خــود در راســتای تقویــت نظــم و امنیــت‬ ‫یاریگــر پلیــس باشــند‪.‬‏‬ ‫درود می فرســتیم بــه روح پــاک شــهدای‏عزیــز خصوصــا ‪ 13‬هــزار شــهید گرانقــدر عرصــه نظــم و‬ ‫امنیــت کــه جــان خــود را بــرای دفــاع از ارامــش‏جامعــه تقدیــم انقــاب کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا ارزوی ســامتی بــرای رهبــر معظــم انقــاب (مدظلــه العالــی) و همــه خدمتگــزاران‬ ‫صدیــق نظــام‪،‬‏افــزود‪ :‬خداونــد متعــال را شــاکریم کــه بــه مــا توفیق خدمت به مــردم والیتمدار‬ ‫اســتان را عنایــت‏فرمــوده و امیدواریــم ســرباز الیقــی بــرای انقــاب اســامی باشــیم‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه اغــاز هفتــه ناجــا‪ ،‬گفــت‪ :‬هفتــه‬ ‫نیــروی‏انتظامــی از ‪ 17‬مهرمــاه بــا شــعار «پلیــس هوشــمند‪ ،‬امنیــت پایــدار» اغــاز و تــا ‪23‬‬ ‫مهرمــاه ادامــه دارد و‏برنامــه هــای متنوعــی بــرای ایــن ایــام در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‏‬ ‫روش دوخــت پارچــه ژرســه یــا کشــباف‬ ‫(دوختــن پارچــه ژرســه کار دشــواری اســت و‬ ‫بایــد بــا روش درســت دوخــت ایــن پارچه هــا‬ ‫اشــنا باشــید)‪.‬‬ ‫سایر مهارت های خیاطی‬ ‫وقتــی در خیاطــی تجربــه بیشــتری پیــدا‬ ‫کردیــد‪ ،‬می توانیــد تکنیک هــای خیاطــی‬ ‫پیچیده تــر را نیــز بیاموزیــد و یــاد بگیریــد چطــور‬ ‫لباس هایتــان را انــدازه تــن خــود کنیــد‪.‬‬ ‫روش دوخــت جیــب‪ :‬دوخــت جیــب راه خوبــی‬ ‫بــرای بازیافــت لباس هــای قدیمــی اســت؛‬ ‫نحــوه دوخــت زیــپ مخفــی‪ :‬بــا دوخــت زیــپ‬ ‫مخفــی بــه لباس هایتــان ظاهــری حرفــه ای‬ ‫می دهیــد؛‬ ‫روش افــزودن حاشــیه چیـن دار بــه لبــاس‪ :‬بــا ایــن‬ ‫تکنیــک جالــب لباس هایتــان را شــکوفا می کنیــد؛‬ ‫نحــوه دوخــت پلیســه‪ :‬بــا اموختــن نحــوه‬ ‫دوخــت پلیســه می توانیــد کمــی بــه‬ ‫لباس هایتــان مــدل بدهیــد؛‬ ‫روش دوخــت کــش در لبــاس‪ :‬دوخــت کــش‬ ‫در لبــاس ســخت اســت‪ ،‬ولــی مهــارت بســیار‬ ‫مفیــدی اســت؛‬ ‫نحــوه دوختــن ســجاف و روش دوخــت ســجاف‬ ‫شــلوار‪ :‬دوخــت ســجاف شــلوار مهارتــی ضروری‬ ‫برای کســانی اســت که در خرید شــلوار مشــکل‬ ‫دارنــد و هــر بــار مجبــور می شــوند شــلوار‬ ‫خریداری شــده را کوتــاه کننــد؛‬ ‫روش دوخــت چیــن ســوزنی (‪:)Gather‬‬ ‫می تــوان از چیــن ســوزنی در دوخــت کمــر‬ ‫دامــن‪ ،‬اســتین های چیــن دار و بســیاری از‬ ‫چیزهــای دیگــر اســتفاده کــرد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫لباس هــای خودتــان را بدوزیــد‪ ،‬دوخــت چیــن‬ ‫ســوزنی مهــارت بســیار مفیــدی اســت کــه‬ ‫می توانیــد بیاموزیــد‪.‬‬ ‫اموزش خیاطی در منزل با دست‬ ‫کــوک زدن روی خــط مســتقیم مهــارت مفیــدی‬ ‫اســت کــه بــا یادگیــری ان می توانیــد ســجاف‬ ‫شــلوار را بــا دســت بدوزیــد‪ ،‬ســوراخی را کــه‬ ‫در درز لبــاس ایجــاد شــده اســت‪ ،‬ترمیــم‬ ‫کنیــد یــا تکــه ای تزیینــی را بــه ژاکــت جیــن‬ ‫موردعالقه تــان متصــل کنیــد‪.‬‬ ‫نخ مناسب برای دوخت دستی‬ ‫در بــازار‪ ،‬نخ هایــی در اشــکال و رنگ هــای‬ ‫متنــوع بــرای انــواع لباس هــا وجــود دارد‪ .‬شــاید‬ ‫وسوســه شــوید یــک بســته نــخ ارزان و دارای‬ ‫تخفیــف را بخریــد‪ .‬منتهــا همیشــه بهتــر اســت‬ ‫نخ هــای باکیفیــت برندهــای شناخته شــده را‬ ‫انتخــاب کنیــد و کیفیــت را فــدای قیمــت نکنیــد‪.‬‬ ‫نخــی کــه محکــم نباشــد یــا درســت دور قرقــره‬ ‫پیچیــده نشــده باشــد‪ ،‬به اســانی پــاره می شــود‬ ‫یــا گــره می خــورد و ایــن اتفــاق وقتــی روی‬ ‫دوختــی تمیــز و خــوب تمرکــز کرده ایــد اصــا‬ ‫خــوب نیســت‪.‬‬ ‫از نخــی اســتفاده کنیــد کــه تــا جــای ممکــن‬ ‫رنگــش نزدیــک بــه رنــگ پارچــه لباســتان باشــد‬ ‫تــا دوخت هــا قابل مشــاهده نباشــند‪ .‬البتــه‬ ‫بــرای دوخــت کوک شــل بهتــر اســت کــه از‬ ‫رنگــی متضــاد اســتفاده کنیــد تــا پــس از دوخــت‬ ‫اصلــی‪ ،‬راحت تــر بتوانیــد نخ هــای کــوک را‬ ‫بشــکافید‪ .‬نــخ پلی اســتر یــا ترکیــب پنبــه و‬ ‫پلی اســتر بهتریــن انتخــاب اســت‪ ،‬زیــرا نســبت‬ ‫بــه نــخ کامــا پنبــه ای اســتحکام بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫سوزن مناسب برای دوخت دستی‬ ‫ســوزن خیاطــی نیــز به انــدازه نــخ مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســوزن بایــد تیــز باشــد و ســوراخ ان نیــز‬ ‫به انــدازه کافــی بــزرگ باشــد تــا نــخ به راحتــی‬ ‫وارد ان شــود‪ .‬البتــه ســوراخ ســوزن نبایــد‬ ‫به انــدازه ای بــزرگ باشــد کــه در زمــان دوخــت‬ ‫به ســختی از پارچــه عبــور کنــد‪ .‬هرچــه ســوزن‬ ‫کوچک تــر و ظریف تــر باشــد بهتــر اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫دوخــت تمیزتــری خواهیــد داشــت‪ .‬ســوزن‬ ‫کوچــک و ظریــف الیــاف پارچــه را ســوراخ و‬ ‫از انهــا عبــور می کنــد و در انهــا گیــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫ســوزن کــرول (‪ )Crewel Needle‬یــا گل دوزی‬ ‫بــرای ایــن منظــور عالــی اســت‪.‬‬ ‫پیــش از شــروع دوخــت‪ ،‬به دقــت نــوک ســوزن‬ ‫را بــا انگشــت لمــس کنیــد‪ .‬اگــر قســمت هایی‬ ‫ناهمــوار را حــس کردیــد یــا متوجــه هرگونــه‬ ‫زنگ زدگــی یــا خمیدگــی درطــول ســوزن شــدید‪،‬‬ ‫بایــد از ســوزن جدیــدی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســوزن های خمیــده یــا ســوزن هایی کــه نــوک‬ ‫انهــا شکســته اســت در پارچــه گیــر می کننــد‬ ‫و موجــب نخ کش شــدن پارچــه شــوند‪.‬‬ ‫ســوزن ها در اندازه هــا و طول هــای گوناگونــی‬ ‫وجــود دارنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــا پارچه هــای‬ ‫تخصصــی ماننــد چرمــی یــا ژرســه کار کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد از ســوزن متفاوتــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫روش خیاطی با دست‬ ‫مقــداری نــخ به طــول تقریبــی ســاعدتان‬ ‫جــدا کنیــد‪ .‬اگــر طــول نــخ بیشــتر از ایــن‬ ‫مقــدار باشــد‪ ،‬بیرون کشــیدن ان از پارچــه‬ ‫دشــوارتر می شــود و احتمــال گره خــوردن‬ ‫نــخ افزایــش می یابــد؛‬ ‫پــس از انتخــاب نــخ و ســوزن باکیفیــت‪،‬‬ ‫می توانیــد خیاطــی را شــروع کنیــد‪ .‬ابتــدا در‬ ‫انتهــای نــخ گــره ای بزنیــد‪ .‬ایجــاد گــره کوچکــی‬ ‫در نزدیکــی انتهــای نــخ کافــی اســت؛‬ ‫ســپس انتهــای دیگــر نــخ را از ســوراخ ســوزن‬ ‫عبــور دهیــد‪ .‬اگــر چشــم هایتان دوربین انــد‪،‬‬ ‫حتمــا از عینــک مناســب اســتفاده کنیــد تــا‬ ‫بتوانیــد ســوراخ ســوزن را واضــح ببینیــد‪.‬‬ ‫بعضی هــا بــرای عبــور اســان تر نــخ از ســوزن‪،‬‬ ‫انتهــای نــخ را مرطــوب می کننــد‪ .‬اگــر پــس از‬ ‫چنــد بــار تــاش نتوانســتید نــخ را از ســوراخ‬ ‫ســوزن عبــور دهیــد‪ ،‬انتهــای نامرتــب نــخ را‬ ‫قیچــی کنیــد تــا راحت تــر از ســوراخ ســوزن‬ ‫عبــور کنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اگــر منتظــر ارتقــاء تلفــن خــود هســتید‪ ،‬گــوگل گوشـی های هوشــمند خــود را بــا عنوان هــای پیکســل ‪6‬‬ ‫و پیکســل ‪ 6‬پــرو را بــه طــور کامــل در چنــد روز اینــده ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه دو گوشــی هوشــمند بعــدی خــود را بــه صــورت رســمی ســاعت ‪10‬‬ ‫صبــح نوزدهــم اکتبــر بــه بــازار عرضــه مــی کنــد‪ .‬یــک رویــداد از پیــش ضبــط شــده توســط ‪ Google‬در وب‬ ‫ســایتی کــه بــرای راه انــدازی ایجــاد شــده اســت پخــش می شــود‪.‬‬ ‫گوگل جدیدترین‬ ‫تلفن هایهوشمند‬ ‫خود را معرفی‬ ‫می کند‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫پیشگیری اجتماعی از جرایم و اسیب ها‪ ،‬اولویت ناجا‬ ‫هفته ناجا‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫نمایش خدمات‏متنوع‬ ‫پلیس‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» بــا اشــاره بــه اغــاز‬ ‫هفتــه ناجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن هفتــه‪ ،‬فرصتــی‬ ‫مناســب بــه منظــور‏نمایــش دســتاورد های پلیس‬ ‫اســت چــرا کــه انعــکاس عملکــرد نیــروی انتظامی‬ ‫موجــب افزایــش اعتمــاد مــردم و‏مشــارکت انــان‬ ‫در تامیــن امنیــت پایــدار خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعار هفتــه ناجــا «پلیــس‬ ‫هوشــمند‪ ،‬امنیــت پایــدار»‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه پلیــس در تــراز ‏جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در گام دوم انقــاب اســامی‬ ‫بــه مولفه هایــی نیازمندیــم کــه یکــی از ان هــا‬ ‫هوشــمند ســازی ‏اســت‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬هوشــمند ســازی‪ ،‬تامیــن امنیــت‪ ،‬تحکیــم‬ ‫نظــم و اجــرای قانــون و‏عدالــت‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫مولفه هــای ثبــات و ســامت نظــام اجتماعــی و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫سیاســی اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪‎« :‬پلیــس هوشــمند‪،‬‬ ‫امنیــت پایــدار» برگرفتــه از فرمایشــات مقــام‬ ‫معظــم ‏رهبری(مدظلــه العالــی) اســت کــه‬ ‫فرمودنــد‪« :‬مــردم مــی خواهنــد ناجــا قــوی و‬ ‫مقتدر باشد؛ هوشمند و پیچیده باشد‪.‬‏پلیس‬ ‫هوشــمند در ارتقــای رضایتمنــدی شــهروندان‬ ‫بســیار تاثیرگــذار اســت‪» .‎‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده‬ ‫تامین نظم و امنیت بر عهده ناجا اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گســتردگی دامنــه ‏مســئولیت و چالش هــای‬ ‫فــراوان پیــش روی پلیــس از یــک طــرف و وظیفــه‬ ‫ســنگین برقــراری امنیت اجتماعــی از‏طرف دیگر‪،‬‬ ‫ضــرورت پلیــس هوشــمند و مقتــدر و در عیــن‬ ‫حــال مردمــی را بیــش از پیــش نمایــان مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اصل پیشــگیری اجتماعی‬ ‫در برخــورد بــا جرایــم و اســیب هــا‪،‬‏خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫اولویــت پلیــس در مبــارزه بــا جرایــم‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫اجتماعی اســت و در این راســتا هفته ناجا فرصتی‬ ‫‏خواهــد بــود تــا ضمــن پیــش بینــی برنامه هایــی‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬بــا فرهنــگ ســازی و امــوزش اقشــار‬ ‫مختلــف‪ ،‬گامــی مهــم در ‏راســتای پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی و مبــارزه بــا جرایــم برداریــم‪‎ .‎‬‬ ‫میوه و سبزیجات را در یک کاسه بزرگ بخیسانید و بعد ابکشی کنید‬ ‫و زیر شیر اب ان ها را نشویید‪ .‬از اب شست وشوی سبزیجات هم‬ ‫می توانید برای ابیاری گیاهان خانه استفاده کنید‪.‬‬ ‫ناهید اکبری‬ ‫با استرس و بحران کرونا‬ ‫چگونه برخورد کنیم ؟‬ ‫اکثــر مــا وقتــی یــا اتفاقــات و حــوادث ناگــوار ی مثــل ســیل‪،‬‬ ‫زلزلــه ‪ ،‬یــا از دســت دادن عزیــزی روبــرو مــی شــویم ‪،‬یــا‬ ‫احســاس کنتــرل روی شــرایط نداریــم و اوضــاع برایمــان غیــر‬ ‫قابــل پیــش بینــی مــی شــود ؛ ماننــد مواجهــه یــا همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا ‪ ،‬دچــار اســترس مــی شــویم‬ ‫اســترس گاهــی نتیجــه یــک اتفــاق مهــم و غیــر معمــول اســت‬ ‫و گاهــی هــم بــه دلیــل انباشــته شــدن فشــارهای کوچــک پیش‬ ‫مــی ایــد ‪ .‬وقتــی احســاس میکنیــم شــرایط بــرای مــا غیــر قابــل‬ ‫تحمــل شــده ممکــن اســت در بحــران باشــیم ‪ .‬هــر یــک از‬ ‫مــا بــه شــکل متفاوتــی بــه اســترس و حــوادث ناگــوار واکنــش‬ ‫نشــان مــی دهیــم‪ .‬گاهــی نشــانه هــای جســمی مانــد ‪ :‬ســردرد‪،‬‬ ‫دردهــای پراکنــده بدنــی‪ ،‬مشــکالت گوارشــی ‪ ،‬احســاس‬ ‫خســتگی ‪ ،‬کاهــش اشــتها و بــی خوابــی پیــش مــی ایــد ‪.‬و‬ ‫گاهــی نشــانه هــای روانــی ماننــد احســاس تــرس و اضطــراب‪،‬‬ ‫درماندگــی‪ ،‬نــا امیــدی ‪ ،‬کرختــی ‪ ،‬شــوکه شــدن ‪ ،‬یــا خشــم‬ ‫تجربــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫انچــه کــه بــه مــا کمــک میکنــد بــا اســترس ها و حوادث ســخت‬ ‫کنــار بیاییــم ‪ .‬تــاب اوری گفتــه مــی شــود ‪.‬تــاب اوری بــه ایــن‬ ‫معنــی نیســت کــه تحــت تاثیــر مشــکالت قــرار نمی گیریــم و‬ ‫ناراحــت نمــی شــویم ‪ ،‬بلکــه تعییــن میکنــد چطــور بــا مشــکالت‬ ‫کنــار بیاییــم ‪ ،‬از ان هــا گــذر کنیــم و ســامت روانمــان را حفــظ‬ ‫نماییــم ‪.‬‬ ‫باید و نبایدهای شرایط پر استرس کرونا‬ ‫• اکثــر رفتارهــا و واکنــش هایــی کــه افــراد درهنــگام حــوادث‬ ‫و بحــران هــای غیــر منتظــره از خــود نشــان مــی دهنــد‪،‬‬ ‫رفتارهایــی طبیعــی اســت ‪ .‬بــه همیــن دلیــل بــه خودتــان‬ ‫یــا دیگــران برچســب هایــی نظیــر ضعیــف ‪ ،‬ترســو ویــا غیــر‬ ‫طبیعــی بــودن نزنیــد ‪.‬‬ ‫• از موقعیــت هایــی کــه اســترس شــما را زیــاد مــی کنــد دوری‬ ‫کنیــد ‪ .‬بــرای مثــال کمتــر اخبــار را چــک کنیــد ‪ .‬خوانــدن اخبــار‬ ‫یــک یــا دو بــار در روز اســترس کمتــری دارد تــا اینکــه تمــام‬ ‫طــول روز اخبــار را ببینیــد یــا بشــنوید‪.‬‬ ‫• از جمع های پرتنش دوری کنید ‪.‬‬ ‫• در مــورد نگرانــی هــا و احساســاتتان حــرف بزنیــد و از بیــان‬ ‫انهــا خجالــت نکشــید اجــازه ی بــروز احساســاتی ماننــد گریــه و‬ ‫خشــم را بــه خــود و دیگــران بدهیــد ‪.‬‬ ‫• بــا احساســات و افــکار خــود نجنگیــد ‪ ،‬تغییــر حــال شــما در‬ ‫هــر لحظــه طبیعــی هســت و بــرای حــل و فصــل ان نیــاز بــه‬ ‫زمــان هســت ‪.‬‬ ‫• بپذیریــد همــه چیــز در کنتــرل شــما نیســت ‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫برنامــه و زندگــی عــادی خــود را حفــظ کنیــد و روی چیزهایــی‬ ‫کــه کنتــرل داریــد تمرکــز کنیــد ‪،‬نــه روی چیزهایــی کــه کنتــرل‬ ‫نداریــد ‪.‬‬ ‫• ســاعت هایــی را بــه دور از فضــای مجــازی بگذرانیــد و‬ ‫کارهایــی کــه بــرای شــما ارامبخــش اســت را در برنامــه روزانــه‬ ‫تــان بگنجانیــد ‪ .‬بــرای مثــال ‪ :‬نیایــش کنیــد ‪ ،‬موســیقی گــوش‬ ‫کنیــد کتــاب بخوانیــد ‪ ،‬یــا فیلمــی کــه دوســت داریــد ببینیــد ‪.‬‬ ‫• در شــرایط بحرانــی و بــی ثبــات ‪،‬تصمیــم مهمــی نگیریــد و‬ ‫دستگیری عامل انتشار عکس های خصوصی‬ ‫در شبکه اجتماعی اینستاگرام‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه بــا ایجــاد صفحـه ای درشــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام‬ ‫بــه انتشــار عکس هــای خصــوص یکــی از شــهروندان کــرده بــود شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫پایــگاه اطــا ‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــرده و از ســاخت صفحـه ای در اینســتاگرام بــا‬ ‫جعــل هویــت خــود و انتشــار عکس هــای خصوص ـی اش در ایــن شــبکه اجتماعــی‪ ،‬توســط فــرد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪394‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 7‬تن‬ ‫و ‪ 695‬کیلو‬ ‫فرهنگ سازی و اموزش‪،‬‬ ‫موادمخدر‬ ‫دو مولفه اساسی در‬ ‫در گلستان‬ ‫پیشگیری از حوادث رانندگی‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تــاش مامــوران و مقابلــه ‏بــی‬ ‫امــان بــا ســوداگران مــرگ‪ ،‬بیــش از ‪ 7‬تــن‬ ‫و ‪ 695‬کیلوگــرام انــواع مــواد افیونــی در ‪6‬‬ ‫ماهــه نخســت ســال‏جــاری کشــف شــده‬ ‫اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ 10‬درصــد رشــد را نشــان‬ ‫می دهــد ‪.‬‏‬ ‫‏ ســرهنگ «مجیــد زائــری» افــزود‪ :‬در‬ ‫راســتای مبــارزه بــا عوامــل تهیــه و توزیــع‬ ‫مــواد مخــدر طــی ایــن مــدت‏‏‪ 143‬قاچاقچــی‬ ‫و بیــش از یــک هــزار و ‪ 200‬خــرده فــروش‬ ‫موادمخــدر دســتگیر و ‪ 9‬بانــد تهیــه و توزیــع‬ ‫‏مــواد افیونــی نیــز منهــدم شــده اســت‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان بیشــترین میــزان مــاده مخــدر‬ ‫کشــف شــده را تریــاک عنــوان کــرد و‏افــزود‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ 5‬تــن و ‪ 469‬کیلــو تریــاک در ایــن‬ ‫بــازه زمانــی کشــف شــده اســت‪.‬‏‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای مطالبــات‬ ‫بحــق مــردم طــی ایــن مــدت بیــش از ‪4‬‬ ‫هــزار و ‪ 200‬نفــر از معتــادان ‏پرخطــر و‬ ‫متجاهــر نیــز شناســایی و از ســطح شــهر ها‬ ‫جمــع اوری شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ زائــری در پایــان بــا تاکیــد بــر‬ ‫مقابلــه بــی امــان بــا ســوداگران مــرگ‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای مبــارزه‏ریشــه ای بــا‬ ‫اعتیــاد و مــواد مخــدر همــه دســتگاه هــای‬ ‫متولــی بایــد پــای کار بــوده و یاریگــر پلیــس‬ ‫باشــند‪.‬‏‬ ‫تغییــر بــزرگ در زندگــی خــود ایجــاد نکنیــد‬ ‫• بــه انــدازه ی کافــی اســتراحت کنیــد ‪ ،‬خــواب خــوب و کافــی‬ ‫کمــک میکنــد کــه تــوان خــود را بازیابــی کنیــد ‪.‬‬ ‫• اگــر امــکان ورزش منظــم نداریــد ‪ ،‬تحــرک بیشــتری داشــته‬ ‫باشــید و حداقــل ‪ 20‬دقیقــه در روز پیــاده روی کنیــد‬ ‫• از روش هــای ارام ســازی اســتفاده کنیــد ‪ .‬در مواقــع‬ ‫اســترس نفــس هــای عمیــق بکشــید ‪.‬‬ ‫• در حضــور کــودکان اخبــار بــد را پیگیــری نکنیــد و راجــع بــه‬ ‫ان صحبــت نکنیــد‬ ‫• از مصــرف هرگونــه دارو بــدون تجویــز پزشــک خــود داری‬ ‫کنیــد‪ .‬از مــواد یــا الــکل بــرای ســرکوب کــردن احساســات منفــی‬ ‫اســتفاده نکنیــد ‪.‬‬ ‫• در صورتــی کــه احســاس کردیــد کــه بــرای چنــد روز متوالــی‬ ‫نمــی توانیــد کارهــای روزمــره را انجــام دهیــد یــا کنتــرل بــر‬ ‫احســاس و شــرایط خــود نداریــد بــه پزشــک ‪ ،‬روان پزشــک یــا‬ ‫روانشــناس مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫• در صــورت نیــاز بــه کمــک هــای پزشــکی ‪ ،‬روانپزشــکی‬ ‫یــا روان شناســی ‪ ،‬بــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت ‪،‬‬ ‫درمانگاه هــا ‪ ،‬بیمارســتان هــا و یــا هــر مرکــز درمانــی کــه در‬ ‫دســترس شماســت مراجعــه کنیــد ‪.‬‬ ‫• مراقــب خودتــان باشــید تــا بتوانیــد از دیگــران هــم مراقبــت‬ ‫کنیــد ‪.‬‬ ‫• هریــک از اقدامــات فــوق مــی توانــد از شــدت اســترس و‬ ‫نگرانــی شــما کــم کنــد ‪.‬‬ ‫منبــع ‪:‬مقالــه بررســی روان شــناختی عوامــل موثــر درمدیریــت‬ ‫اســترس خانــواده هــا ناشــی از همــه گیــری کرونــا‬ ‫تنظیم کننده مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫ناشناســی خبــر داد و شــکایت خــود را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬پرونــده اولیــه تشــکیل شــده و کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا تحقیقــات خــود را در ایــن خصــوص اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬در ادامــه بــا بررســی فنــى و پلیســى‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا موفــق‬ ‫بــه شناســایی هویــت متهــم شــده و در مرحلــه بعــدی بــا اقدامــات تخصصــی محــل ســکونت وی‬ ‫را نیــز کشــف کردنــد کــه در عملیــات غالفگیرانـه ای متهــم دســتگیر شــده و بــرای ادامــه تحقیقــات‬ ‫بــه پلیــس فتــا هدایــت شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از مواجــه شــدن بــا مســتندات و ادلــه‪ ،‬بــه جــرم‬ ‫انتســابی خــود اعتــراف کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خصومــت شــخصی کــه بــا شــاکی داشــته اقــدام بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر وی بــه قصــد ضربــه زدن بــه حیثیــت و خدش ـه دار نمــودن ابــروی شــاکی کــرده اســت‪.‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1400-974‬مورخــه ‪ 1400/03/09‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ 1399-280‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد‬ ‫تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی خانــم مهرنــاز عابــدی فرزنــد یونــس علــی بشــماره شناســنامه ‪ 171‬صــادره از بجنــورد درششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 183.36‬مترمربــع از پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 129‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی ملکــش خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقایــان ســید علــی ملکشــی فرزنــد میــرزا اســماعیل و علــی اصغــر ملکشــی فرزنــد ســید علــی و ولــی ملکشــی فرزنــد اســماعیل محــرز گردیــده اســت ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان – رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪3366‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۵۶۱‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۴۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای بیــرام محمدحســن قاســمی فرزنــد الله قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۵‬و کــد ملــی ‪۴۹۷۹۷۷۶۰۷۸‬‬ ‫صــادره از اق قــا در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۸۰.۸۰‬مترمربــع در قســمتی از شـش دانگ پــاک شــماره ‪۷۱۳‬فرعــی از ‪ ۱‬اصلــی واقــع در بخــش ‪_۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اســماعیل ارخــی محــرز‬ ‫گردیده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۸۹۴۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۸:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی»‪ ،‬حــوادث و ســوانح رانندگــی را یکــی‬ ‫از معضــات و مســائل جامعــه عنــوان کــرد و گفــت ‪:‬‏تصادفــات‬ ‫رانندگــی خســارت هــای زیــادی را بــر خانــواده هــا و جامعــه وارد‬ ‫کــرده و بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی‏مــوارد ایــن خســارت هــا قابــل‬ ‫جبــران نیســت ‪ ،‬ضــرورت دارد راه کارهــای موثــری برای جلوگیری‬ ‫از ان اندیشــیده‏شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تصریــح کــر ‪‎‬د ‪‎:‬کاهــش امــار حــوادث رانندگــی را نبایــد در‬ ‫عرصــه فعالیــت هــای یــک ســازمان جســت و جــو کــرد‏چــرا کــه‬ ‫در ایــن خصــوص دســتگاه هــای مرتبــط و از همــه مهمتــر مــردم‬ ‫نقــش بســزایی دارنــد و همگــی بایــد مســئولیت‏خــود را بــه خوبــی‬ ‫اجــرا کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان‪ ،‬نقــش‬ ‫رســانه هــا را در قانونمنــدی ترافیکــی شــهروندان مهــم‏دانســت و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬یکی از راه های موثر در کاهش ســوانح رانندگی‪،‬‬ ‫امــوزش قوانیــن‪ ،‬اطــاع رســانی در‏خصوص عواقــب تصادفات و‬ ‫ارتقــاء فرهنــگ ترافیکــی شــهروندان اســت کــه اســتفاده از رســانه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫هــای جمعــی یکــی از‏ابزارهــای مهــم در ایــن مــورد اسـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی بــر لــزوم توجــه بــه رفــع تمامــی عوامــل موثــر در‬ ‫تصادفــات از جملــه حــذف نقــاط حادثــه خیــز تاکیــد‏کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫نقــاط حادثــه خیــز ســهم عمــده ای از تلفــات رانندگــی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده انــد کــه مــی طلبــد‏مســئوالن ذیربــط بــرای حــذف‬ ‫ان تدابیــر الزم را اتخــاذ کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان بــا بیــان ایــن کــه امنیــت جــاده هــا‬ ‫و ترافیــک بــه عنــوان یکــی از حــوزه هــای امنیــت عمومی‪،‬‏بخشــی‬ ‫از نیازهــای اساســی در جامعــه تلقــی مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫حــل معضــل ترافیــک و کاهــش حــوادث و‏ســوانح ترافیکــی نیــاز‬ ‫بــه بســیج همگانــی دارد و همــه ســازمان هــا و نهادهــای دخیــل‬ ‫در ایــن حــوزه بایــد بــا تمــام وجــود‏تــاش کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی در پایــان گفــت‪ :‬طــی ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال‬ ‫جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬تخلفــات‏رانندکی‬ ‫در ســطح اســتان ‪ 10‬درصــد کاهــش داشــته کــه بــرای کاهــش‬ ‫بیشــتر ان بایــد بــا اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت هــا‏تــاش شــود‏‪.‬‬ ‫مطالبه گری از دستگاه ها‪،‬‬ ‫رویکرد ناجا در تامین نظم‬ ‫و امنیت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار معــاون اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬‏گفــت‪ :‬گســترش و تحقــق‬ ‫امنیــت پایــدار و مشــارکت شــهروندان در تامیــن امنیــت‬ ‫اجتماعــی از مهمتریــن‏برنامــه هــای پلیــس بــوده کــه‬ ‫در ایــن راســتا اقدامــات هدفمنــدی نیــز انجــام شــده‬ ‫اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ «رضــا رضــی»‪ ،‬امنیــت را الزمــه ســایر‬ ‫فعالیت هــای جوامــع دانســت و بیــان داشــت‪ :‬تامیــن‬ ‫نظــم‏و امنیــت مقولــه بســیار مهمــی اســت کــه از عهــده‬ ‫یــک ســازمان بــر نمــی ایــد لــذا پلیــس بــرای انجــام ایــن‬ ‫‏رســالت مهــم نیــاز بــه همــکاری و تعامــل احــاد جامعــه‬ ‫و دســتگاه های متولــی دارد‪ .‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مطالبــه گــری‬ ‫از دســتگاه هــا‪ ،‬رویکــرد اخیــر ناجــا در تولیــد امنیــت‬ ‫اســت لــذا‏همــه ســازمان هــای متولــی بایــد ســهم و‬ ‫نقــش خــود در ارتقــاء نظــم و امنیــت را بدرســتی انجــام‬ ‫دهنــد‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه بــه گوشــه ای از اقدامــات و فعالیــت‬ ‫هــای حــوزه اجتماعــی پلیــس در راســتای جلــب‬ ‫مشــارکت‏های مردمــی در تامیــن امنیــت اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬طــی ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال جــاری اقدامــات‬ ‫رســانه ای‪،‬‏فرهنگــی و اموزشــی هدفمنــدی در راســتای‬ ‫اگاهــی بخشــی و ارتقــاء ســطح دانــش عمومــی‬ ‫خانــواده هــا در‏حــوزه هــای مختلــف انجــام شــده کــه‬ ‫نقــش موثــری در پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‏‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان ارائــه‬ ‫خدمــات مشــاوره ای را از دیگــر اقدامــات پلیــس عنــوان‬ ‫‏کــرد و افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت بیــش از ‪ 7‬هــزار و ‪300‬‬ ‫پرونــده بــه مرکــز مشــاوره ارامــش ارجــاع کــه بیــش از‬ ‫‏‏‪ 79‬درصــد ان هــا بــه مصالحــه انجامیــده اســت‪.‬‏‬ صفحه 7 ‫هفته نیروی انتظامی گرامی باد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫پلیس هوشمند امنیت و پایدار‬ ‫‪ -394‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 03 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-394‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 10‬اکتبر‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬مهر ‪10-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کتاب های مورد عالقه ثروتمندان؛‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب توصیه شده توسط‬ ‫ثروتمندان دنیا‬ ‫الگوبــرداری از ســبک زندگــی افــراد موفــق و ثروتمنــد یکــی از راه هایــی‬ ‫اســت کــه بــه مــا در مســیر موفقیــت کمــک می کنــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬انچــه‬ ‫ثروتمنــدان به عنــوان تغذیــه روحشــان اســتفاده می کننــد اهمیــت ویــژه ای‬ ‫دارد‪ .‬در ایــن معرفــی کتــاب‪ ،‬به ســراغ کتاب هایــی رفته ایــم کــه مطالعــه‬ ‫انهــا از نظــر ثروتمندانــی ماننــد بیــل گیتــس‪ ،‬ایــان ماســک‪ ،‬وارن بافــت‪،‬‬ ‫اســتیو جابــز و مــارک زاکربــرگ توصیــه شــده اســت‪ .‬اگــر از ان دســته افــراد‬ ‫هســتید کــه بــرای موفق شــدن پیگیــر نظرهــا و توصیــه بــزرگان هســتید‪ ،‬ایــن‬ ‫معرفــی کتــاب را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید‪:‬‬ ‫در میــان این همــه کتــاب کــه در حــوزه موفقیــت و ثروتمند شــدن وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬کتــاب بیندیشــید و ثروتمنــد شــوید اثــری قدیمــی بــه حســاب می ایــد؛‬ ‫چراکــه چــاپ اول ان مربــوط بــه ســال ‪ ۱۹۳۷‬اســت‪ .‬البتــه کــه ایــن‬ ‫قدیمی بــودن بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری و محبوبیتــش در عصــر حاضــر بیشــتر‬ ‫بــه ارزش ان افــزوده اســت‪ .‬در ایــن کتــاب‪ ،‬ناپلئــون هیــل ‪ ۱۳‬اصــل بــرای‬ ‫ثروتمندشــدن ارائــه می کنــد؛ اصــول و قوانینــی کــه حاصــل بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫ســال مطالعــه او در زمینــه ثــروت اســت‪.‬‬ ‫هیــل بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای ثروتمندشــدن در ابتــدا بایــد بدانیــم‬ ‫ثروتمنــدان چگونــه می اندیشــند و بــه چــه شــیوه ای زندگــی می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫طــرز فکــر او باعــث شــد بــا افــراد ثروتمنــد و موفــق زیــادی مصاحبــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب حاصــل مصاحبــه و تحقیــق او در ایــن زمینــه اســت‪ .‬ازای ـن رو‪،‬‬ ‫مطالعــه ایــن کتــاب تجربیــات زیــادی در اختیــار کســانی کــه می خوانــد‬ ‫کســب وکار خــود را شــروع کننــد و بــه ثــروت برســند می گــذارد‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫‪-4‬کتاب کفش باز‬ ‫نایکــی امــروزه یکــی از بزرگ تریــن و محبوب تریــن برندهــای ورزشــی در‬ ‫دنیاســت‪ .‬در کتــاب کفــش بــاز قــرار اســت داســتان تبدیل شــدن ایــن شــرکت‬ ‫بــه یکــی از غول هــای تولیدکننــده لبــاس و لــوازم ورزشــی را از زبــان فیــل‬ ‫نایــت بنیان گــذار و مدیــر نایکــی بشــنویم‪ .‬ایــن شــرکت در ابتــدا بــا نــام‬ ‫«روبــان ابــی» و فقــط توســط شــخص فیــل نایــت کار خــود را اغــاز کــرد‪ .‬او‬ ‫دونــده ای حرف ـه ای بــود و از اهمیــت کفش هــا بــرای ورزشــکاران و به ویــژه‬ ‫دونده هــا اگاه بــود‪ .‬کارش را هــم از همین جــا یعنــی فروختــن کفش هــای‬ ‫وارداتــی اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫زندگــی پرفرازونشــیب فیــل نایــت و البتــه مســیر پــر از چالشــی کــه بــا‬ ‫نایکــی طــی کــرد پــر از درس هــای ارزشــمندی اســت کــه بــرای هــر کارافریــن‬ ‫تــازه کاری کــه به دنبــال توســعه شــغلش و درامــد بیشــتر اســت مفیــد و‬ ‫الهام بخــش اســت‪ .‬وارن بافــت و بیــل گیتــس ایــن کتــاب را از بهتریــن‬ ‫کتاب هــای منتشرشــده در ســال ‪ ۲۰۱۶‬می داننــد‪ .‬اگــر می خواهیــد داســتانی‬ ‫واقعــی و جــذاب را دنبــال کنیــد کــه هم زمــان درس هــای زیــادی بــرای شــما‬ ‫مراکز گردشگری و اثار باستانی این شهرستان عبارتند از‪:‬‬ ‫زیارتــگاه خالــد نبــی‪ -‬چشــمه زاو‪-‬چشــمه اق سو‪-‬مدرســه و‬ ‫مســجد کریــم ایشــان‪-‬نیل کوه‪-‬پــارک گل کالله‪-‬کــوه بیلــی‬ ‫دیــوار تاریخــی گــرگان ‪-‬پــرورش اســب اصیــل ترکمــن‪،‬‬‫صوفیــان‪ .‬باشــگاه یاســین و یاســر و باشــگاه ســعدی‬ ‫قبرستان خالد نبی کجاست؟‬ ‫مجموعــه گورســتان و زیارتــگاه خالــد نبــی از چنــد مــکان‬ ‫زیارتــی و همچنیــن یــک قبرســتان تاریخــی تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مجموعــه کــه در ارتفاعــات و مناطــق کوهســتانی‬ ‫اســتان گلســتان موســوم بــه کــوه «تانگــری داغ» در ارتفــاع‬ ‫‪ ۷۰۰‬متــری قــرار دارد‪ ،‬محــل تدفیــن خالــد نبــی و همچنیــن‬ ‫میزبــان تندیس هــای ســنگی متعــدد و کوچــک و بزرگــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫سوپ مرغ‬ ‫‪ .۳‬کتاب چرا می خوابیم؟‬ ‫دنیــای امــروز‪ ،‬تحت تاثیــر فنــاوری‪ ،‬بــه زندگــی مــا ســرعت و اضطــراب و‬ ‫حــس کافی نبــودن القــا می کنــد‪ .‬ایــن احساســات مســتقیم بــر خــواب و‬ ‫ســاعت اســتراحت مــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬حــاال ایــن ســوال پیــش می ایــد‬ ‫کــه اصــا چــرا می خوابیــم؟ متیــو واکــر متخصــص مغــز و اعصــاب و‬ ‫محقــق خــواب اســت‪ .‬او در ایــن کتــاب‪ ،‬به صــورت کامــا علمــی‪ ،‬مســئله‬ ‫خــواب و رویــا را بررســی می کنــد‪ .‬ایــن کتــاب حاصــل تحقیقــات او در‬ ‫زمینــه خــواب و رویاســت‪.‬‬ ‫چــرا می خوابیــم؟ چنــد ســاعت بایــد بخوابیــم؟ خوابیــدن و نخوابیــدن چــه‬ ‫تاثیــری بــر ســامتی مــا دارد؟ و هــر چیــز دیگــری کــه مربــوط بــه خــواب‬ ‫می شــود در ایــن کتــاب امــده اســت‪ .‬به عنــوان کســی کــه به دنبــال‬ ‫موفقیــت اســت خــواب همــواره می توانــد چالشــی در روزمــره مــا باشــد کــه‬ ‫بایــد به شــکل درســتی ان را درک کنیــم و بــرای ان برنامه ریــزی کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬بــا توجــه بــه علمی بــودن‪ ،‬ان گزینــه مناســب بــرای اگاهــی در زمینــه‬ ‫خــواب و رویاســت‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه یکــی از شهرســتانهای ایــران در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬شــهر کاللــه مرکــز ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان کاللــه در ســال ‪ ،۱۳۹۵‬برابــر بــا‬ ‫‪ ۱۱۷،۳۱۹‬نفــر بوده اســت‪ ]۱[.‬شهرســتان کاللــه بــا چهــار هــزار‬ ‫و ‪۹۶۲‬کیلومتــر مربــع وســعت در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬در ایــن شهرســتان عــاوه بــر عشــایر کوچنــده‬ ‫اکــراد شــمال خراســان‪ ،‬حــدود ‪۱۶۰‬هــزار نفــر ســکونت دارنــد‬ ‫کــه ترکیــب جمعیتــی ان را قــوم ترکمــن قــوم بلــوچ اقــوام‬ ‫بلوچســتانی مردمــان سیســتان(بلوچ)ها یــا همــان زابلــی هــا‬ ‫شــاهرودی وعــده کمــی خراســانی تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۶‬بخــش مراوه تپــه در شــمال شهرســتان کاللــه‬ ‫بــه شهرســتان ارتقــاء یافــت و از ان جــدا شــد‪ .‬دهســتان‬ ‫پیش کمــر نیــز در ان ســال بــه بخــش ارتقــاء یافــت‪]۴[.‬‬ ‫مسیر دسترسی به خالد نبی‬ ‫ادرس مجموعــه خالــد نبــی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬شــهر کاللــه‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــمال کاللــه (مشــاهده روی نقشــه)‬ ‫به دلیــل واقــع شــدن ایــن محوطــه ‪ ۱۲‬هکتــاری در ارتفاعــات‬ ‫دورافتــاده‪ ،‬مســیر دسترســی بــه گورســتان و زیارتــگاه خالــد‬ ‫نبــی تنهــا از گنبــد‪ ،‬مــراوه تپــه و کاللــه امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــرای بازدیــد از مجموعــه خالــد نبــی ابتــدا بایــد بــه‬ ‫گــرگان رفتــه و ســپس وارد جــاده گرگان–بجنــورد شــد‪ .‬پــس از‬ ‫عبــور از ازادشــهر و مینــو دشــت بــه گالیکــش می رســید‪ .‬پــس‬ ‫از طــی مســافتی کوتــاه کیلومتــر وارد دوراهــی ســمت چــپ‬ ‫شــده و از جــاده گــرگان – بجنــورد خــارج شــوید و مســیر را‬ ‫ادامــه دهیــد تــا بــه کاللــه‪ ،‬اخریــن شــهر مســیر برســید‪.‬‬ ‫از کاللــه بایــد مســیر مــراوه تپــه را در پیــش بگیریــد؛ امــا در‬ ‫میانــه راه‪ ،‬همــان جــا کــه در ابتــدای یــک جــاده فرعــی تابلــوی‬ ‫راهنمایــی ادامــه مســیر را تــا مقصــد نشــان می دهــد‪ ،‬وارد‬ ‫جــاده فرعــی شــوید‪ .‬حــاال دیگر حــال و هــوای ترکمن صحرایی‬ ‫کامــا مشــهود اســت‪ .‬از اینجــا مســیر خاکــی یــا همــان جــاده‬ ‫خالــد نبــی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫چشمه زاو‪:‬‬ ‫چشــمه زاو در فاصلــه ‪ ۴۵‬کیلومتــری کاللــه‪ ،‬در نزدیکــی‬ ‫گــرگان رود و در نزدیکــی روســتای زاو قــرار دارد و بــا جریانــی‬ ‫پــراب‪ ،‬در منطقــه ای جنگلــی و مصفــا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن چشــمه از روســتا‪ ،‬از میــان مــزارع‬ ‫عبــور می کنــد و خاکــی اســت‪ .‬همچنیــن در منطقــه چشــمه‬ ‫هیچ گونــه امکانــات رفاهــی وجــود نــدارد‪ .‬ایــن چشــمه بیشــتر‬ ‫در فصــول تابســتان و بهــار‪ ،‬میزبــان گردشــگران می شــود‪.‬‬ ‫طبیعت نیل کوه ‪:‬‬ ‫ســوپ مــرغ یکــی از ســوپ هــای خوشــمزه و مفیــدی اســت کــه عــاوه بــر‬ ‫اینکــه بــرای درمــان بیمــاران اســتفاده مــی شــود بــه عنــوان پیــش غــذا هــم از ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬ســوپ مــرغ یــک ســوپ کامــا ســالم و مقــوی اســت و بــه‬ ‫همیــن جهــت بــرای تقویــت بیمــاران مناســب اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم سوپ مرغ‬ ‫ســینه مــرغ ‪ ۲۵۰‬گرم‪-‬پیــاز بــزرگ ‪ ۱‬عدد‪-‬ســیر ‪ ۱‬حبه‪-‬لیمــو تــرش ‪ ۱‬عدد‪-‬هویــج‬ ‫متوســط ‪ ۲‬عدد‪-‬روغــن مایــع بــه انــدازه کافی‪-‬ســیب زمینــی متوســط ‪ ۲‬عدد‪-‬جعفری‬ ‫خــرد شــده ‪ ۱‬قاشــق غذاخوری‪-‬نمــک ‪ ،‬فلفــل ســیاه و زردچوبــه بــه انــدازه کافــی‬ ‫طرز تهیه سوپ مرغ‬ ‫ابتــدا ‪ ۲‬لیــوان اب داخــل یــک قابلمــه مناســب بریزیــد و روی حــرارت قــرار دهیــد‬ ‫تــا اب بــه جــوش بیایــد‪ .‬ســپس مــرغ را بــه همــراه مقــداری زردچوبــه اضافــه کنیــد ‪،‬‬ ‫درب قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه دهیــد مــرغ ‪ ۱۵‬دقیقــه داخــل اب جــوش بمانــد تــا‬ ‫عــاوه بــر اینکــه مــرغ نیمپــز شــود و بــوی زهمــش نیــز گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد پوســت پیــاز و ســیر را بگیریــد و بــه صــورت ریــز خــرد کنیــد‬ ‫ســپس قابلمــه ای کــه بــرای تهیــه ســوپ در نظــر گرفتــه ایــد را روی حــرارت قــرار‬ ‫دهیــد و مقــداری روغــن مایــع اضافــه کنیــد‪ .‬در ادامــه ســیر و پیــاز خــرد شــده را‬ ‫بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫پــس از اینکــه ســیر و پیــاز کمــی نــرم شــدند مقــداری زردچوبــه اضافــه کنیــد و‬ ‫تفــت دادن را ادامــه دهیــد تــا زردچوبــه بــه خــورد ســیر و پیــاز بــرود‪ .‬حــاال مــرغ‬ ‫را بــه صــورت دلخــواه ( نگینــی یــا ریــش ریــش ) خــرد کنیــد و بــه مخلــوط ســیر و‬ ‫پیــاز اضافــه کنیــد ســپس کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــدی ‪ ۴‬لیــوان اب جــوش بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و بــه مــدت ‪۲۰‬‬ ‫دقیقــه اجــازه دهیــد مــرغ بپــزد‪ .‬پــس از گذشــت ایــن زمــان هویــج هــا را بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کنیــد و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ ۱۵ .‬دقیقــه دیگــر صبــر کنیــد‬ ‫تــا هویــج هــا هــم بپزنــد ســپس ســیب زمینــی هــا را خــرد کنیــد و اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫دلیــل اینکــه ســیب زمینــی را از هویــج دیــر تــر اضافــه مــی کنیــم ایــن اســت کــه اگــر‬ ‫همزمــان بــا هویــج اضافــه کنیــم ســیب زمینــی زودتــر مــی پــزد و لــه مــی شــود‪ .‬حــاال‬ ‫جعفــری خــرد شــده را اضافــه مــی کنیــم و نمــک و فلفــل ســوپ را انــدازه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در پایــان پــس از اینکــه ســبزی ســوپ بــه طــور کامــل پخــت انــرا از روی حــرارت بــر‬ ‫مــی داریــم و بــا جعفــری خــرد شــده تزییــن مــی کنیــم‪ .‬اب لیمــو ترش را مــی توانیم‬ ‫در اواخــر پخــت ســوپ بعــد از اضافــه کــردن جعفــری اضافــه کنیــم یا اینکــه در زمان‬ ‫ســرو اضافــه کنیم‪.‬‬ ‫لعاب سوپ‬ ‫ســوپ مــرغ بــه دلیــل اینکــه هیــچ مــوادی نــدارد کــه باعــث لعــاب شــود ممکــن‬ ‫اســت کمــی ابکــی مــی شــود‪ .‬بــرای جلوگیــری از ابکــی شــدن ســوپ مــرغ مــی‬ ‫توانیــد مقــدار کمــی رشــته ســوپی بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬یــک مشــت رشــته ســوپی‬ ‫را بــه صــورت خیلــی ریــز خــرد کنیــد و در اواســط پخــت بــه ســوپ اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫رنگ سوپ‬ ‫رنــگ ســوپ مــرغ بــه دلیــل اینکــه بــه جــز زردچوبــه هیــچ رنــگ دهنــده ای بــه ان‬ ‫اضافــه نمی کنیــم زرد رنــگ مــی شــود‪ .‬در صورتــی کــه مــی خواهیــد ســوپ شــما‬ ‫رنــگ بهتــری داشــته باشــد ‪ ۱‬قاشــق غذاخــوری رب گوجــه فرنگــی را بــا روغــن‬ ‫تفــت دهیــد و در اواســط پخــت ســوپ بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫‪ .۲‬کتاب قدرت حال | پیشنهاد بیل گیتس‪:‬‬ ‫همــان طــور کــه از عنــوان کتــاب هــم پیداســت‪ ،‬ارزش زمــان حــال و‬ ‫چگونــه زندگی کــردن در زمــان حــال محوریــت مطالــب کتــاب اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬اکهــارت تلــه راهکارهایــی ارائــه می کنــد تــا از رنــج و یکنواختــی‪ ،‬کــه‬ ‫روزمرگی هــا مــا را بــا انهــا گرفتــار می کنــد‪ ،‬رهــا شــویم و بیشــتر از لحظــه‬ ‫لــذت ببریــم‪ .‬اگاهـی ای را کــه ایــن کتــاب از خودمــان و دنیــای اطرافمــان بــه‬ ‫مــا می دهــد می تــوان ویژگــی بــارز ان دانســت‪ .‬ایــن اگاهــی بــا زبانــی ســاده‬ ‫بــرای مخاطــب عــام بیــان شــده‪ .‬همیــن مســئله تاثیرگــذاری ان را دوچنــدان‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نویســنده ایــن کتــاب ســال های زیــادی از افســردگی رنــج بــرده و ایــن کتــاب‬ ‫حاصــل بیــداری معنــوی اوســت‪ .‬کتــاب قــدرت حــال از تجربــه شــخصی‬ ‫نویســنده سرچشــمه می گیــرد کــه ایــن موضــوع تاثیــر کالم او را بیشــتر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اگــر به دنبــال ارامــش و حــس رضایــت بیشــتری در زندگی تــان‬ ‫هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب شــما را در ایــن مســیر راهنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫کالله و جاذبه های زیبای گردشگری‬ ‫نیلکوه‪ ،‬کوهی با ارتفاع بیش از ‪ 1350‬متر در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان واقــع در شهرســتان گالیکــش اســت کــه از منظــره ای‬ ‫چشـم نواز و هوایــی دلپذیــر و طبیعتــی زیبا برخوردار بــوده و از‬ ‫طــرف شــرق‪ ،‬جنــوب شــرقی و جنــوب بــه گالیکــش مشــرف‬ ‫اســت‪ .‬جهــت کــوه شــمال شــرق‪ ،‬جنوب غــرب می باشــد‪ .‬این‬ ‫ن جهــت بــه ایــن نــام‪ ،‬نامیــده می شــود کــه از فاصلــه‬ ‫کــوه از ا ‬ ‫دور بــه رنــگ نیلــی اســت‪ ،‬سیســتانی های محلی هــا نیــز ایــن‬ ‫کــوه را کــوه رســتم می نامنــد‪ .‬در قلــه نیلکــوه حوضچــه ای‬ ‫وجــود دارد کــه چش ـم انداز بســیار زیبــا و خاصــی بــه نیلکــوه‬ ‫بخشــیده به طوری که در چهارفصل ســال دارای اب بوده و در‬ ‫می بنــدد‪.‬‬ ‫یــخ‬ ‫اغلــب‬ ‫زمســتان‬ ‫در گذشــته بــه دلیــل هــم مــرز بــودن منطقــه بــا کشــورهای هنــد و پاکســتان‪ ،‬اهالــی‬ ‫بلوچســتان ایــن نــوع مــواد اولیــه را ابتــدا از هندوســتان و ســپس از پاکســتان وارد مــی‬ ‫کردنــد و بــه همیــن جهــت در مــورد اصالــت ایــن هنــر بومی اســتان شــبه و شــک فراوانی‬ ‫وجــود داشــت بــه طــوری کــه بعضــی از محققیــن و کارشناســان ایــن رشــته ان را نشــات‬ ‫گرفتــه از هنرهــای دســتی هنــد عنــوان کــرده انــد در حالیکــه به هیچ وجه چنین نیســت‬ ‫زادگاه اصلــی ایــن هنــر در ایــران‪ ،‬شــهر زابــل در اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت و‬ ‫کمتــر در مناطــق دیگــر دیــده شــده اســت‪ .‬اینــه دوزی روی لبــاس در ســند و بلوچســتان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از بهتریــن انــواع صنایــع دســتی محســوب مــی شــود کــه بــه نــام هــای‬ ‫گاج‪ ،‬کارمــوچ‪ ،‬میتــی و بلــوچ معــروف انــد‪ .‬اینــه گاهــی در کنــار ســکه دوزی بــر روی‬ ‫لبــاس زنــان یــا کاله مــردان دوختــه مــی شــود کــه البتــه در بیــن زنــان بلــوچ دوختــن اینــه‬ ‫روی یک ســطح تیره تماما ســیاه رنگ به همراه ســوزن دوزی ها نماد خودشــید در دل‬ ‫کویــر تشــنه اســت‪ ،‬زیــرا در کویــر انچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری خودنمایــی مــی کنــد‪،‬‬ ‫خورشــید ســوزان و کویــر ســیاه رنــگ اســت‪.‬‬ ‫اعتقاد مردم در خصوص اینه دوزی‬ ‫اینــه دوزان از گذشــته تــا کنــون ایــن دیــدگاه را داشــته انــد کــه اینــه در واقــع‪،‬‬ ‫انعکاســی از حقیقــت اســت و همیــن ویژگــی اینــه‪ ،‬جنبــه ای طلســم گونــه بــه‬ ‫لبــاس هــا یــا هــر چیــز دیگــری کــه اینــه بــر روی ان دوختــه شــده باشــد مــی‬ ‫دهــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬اینــه دوزان معتقدنــد کــه کــه وجــود اینــه روی ایــن‬ ‫اجســام‪ ،‬بقــدی هــا و نظرهــای بــد را از صاحــب خــود دور مــی کنــد‪.‬‬ ‫کاربرد اینه دوزی‪:‬‬ ‫‪ .1‬لبــاس محلــی‪ .2‬اویزهــای دیــواری‪ .3‬تزئیــن کیــف‪ .4‬ســاک دســتی‪ .5‬پیــش‬ ‫بخــاری‪ .6‬جلــد قــران‪ .7‬ســجاده‪ .8‬رویــه کوســن‪ .9‬تزئیــن مانتــو‬ ‫مراکز اینه دوزی در ایران‬ ‫‪ .1‬استان سیستان و بلوچستان‪ .2‬گرگان‪ .3‬هرمزگان‪ .4‬کردستان‬ ‫کشور هایی که در ان اینه دوزی رواج دارد‬ ‫از گذشــته تــا کنــون اینــه دوزی هنــری بــرای تزئیــن پارچــه در منطقــه‬ ‫بلوچســتان پاکســتان بــوده اســت و در ایــن منطقــه نــه تنهــا اینــه دوزی‪ ،‬بلکــه‬ ‫بهتریــن کارهــای ســوزن دوزی و قــاب دوزی و ســایر دوخــت هــای دســتی هــم‬ ‫رواج داشــته و دارنــد‪ .‬در میــان کلیــه صنایــع هنــری‪ ،‬هنــر ریســندگی‪ ،‬قدیمــی‬ ‫تریــن و مهــم تریــن هنــر در پاکســتان بــه حســاب مــی امــده اســت اوج ترقــی‬ ‫و پیشــرفت کارهــای دســتی ابریشــمی و کتانــی هــم بــه قــرن هایــی بــاز مــی‬ ‫گــردد کــه ســاطین دهلــی و ســپس مغولســتان در شــبه قــاره ســاکن بودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســرزمین هــا‪ ،‬بهتریــن پارچــه هــای جــاز‪ ،‬دیبــا‪ ،‬حریــر‪ ،‬اطلــس کیــن‬ ‫خــواب‪ ،‬شــین بــاف‪ ،‬شــیرین بــاف بیرامــی‪ ،‬شوشــتری‪ ،‬تبریــزی‪ ،‬گل باقالــی و‬ ‫دیگــر پارچــه هــا از زمــان هــای دور تــا بــه امــروز تولیــد گشــته و مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ .‬پــس تعجبــی نــدارد کــه در چنیــن ســرزمین هایــی‪ ،‬اینــه‬ ‫دوزی هنــری بــرای تزئیــن پارچــه باشــد و اســتفاده از ان هــم رواج داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اینــه دوزی در ایــن مناطــق بــا نــام هــای گاج‪ ،‬کارمــوچ‪ ،‬میتــی و بلــوچ‬ ‫نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬اینــه دوزی هنــری بــرای تزئیــن پارچــه در ســند و‬ ‫بلوچســتان بــه عنــوان یکــی از بهتریــن صنایــع دســتی محســوب مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 565

روزنامه بازار کسب و کار پارس 565

شماره : 565
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 564

روزنامه بازار کسب و کار پارس 564

شماره : 564
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 563

روزنامه بازار کسب و کار پارس 563

شماره : 563
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 562

روزنامه بازار کسب و کار پارس 562

شماره : 562
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 561

روزنامه بازار کسب و کار پارس 561

شماره : 561
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

روزنامه بازار کسب و کار پارس 560

شماره : 560
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!