روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 393 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 393

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 393

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 393

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 17 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /9‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /2‬ربیع االول ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪393‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫لوی ُکاله ُکرکی‬ ‫خطر انقراض زیر َگ ِ‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫صدور ‪ 7‬پروانه حد مجاز االینده ها‬ ‫در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫مشکالت مربوط به تغییر سوخت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صادرات بیش از ‪۲‬میلیون کیلوگرم تخم مرغ‬ ‫‪4‬‬ ‫سواد ما و «توانایی تغییر»‬ ‫‪6‬‬ ‫اقدام جهادی‪ ،‬الزمه خروج‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬واحد تولیدی در تملک بانک ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫کشاورزی ظرفیتی برای اشتغال‬ ‫جوانانگلستان‬ ‫اصلی تریــن محرکــه جامعــه را جوانــان مــی داننــد‬ ‫و یکــی از مولفــه هــای صالبــت هــر کشــوری نیــروی‬ ‫انســانی جــوان ان ســرزمین بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اهمیــت وجــود جوانــان در جامعــه بــه دلیــل جایــگاه‬ ‫انهــا در تحــرکات اقتصــادی اســت چــرا کــه اصلــی تریــن‬ ‫موتــور حرکــت چــرخ دنــده هــای اقتصــادی جوانــان بــه‬ ‫عنــوان نیــروی پویــای کار محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫هــر انــدازه اقتصاد کشــوری بتواند زیرســاخت های الزم‬ ‫را بــرای اشــتغال جوانــان و بهره گیــری از فعالیــت انــان‬ ‫فراهــم اورد می توانــد شــاهد افزایــش رشــد اقتصــادی ‪،‬‬ ‫ارتقــا بهــره وری و بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه عنــوان یکــی از اســتان های شــاخص‬ ‫کشــور در تولیــد محصــوالت کشــاورزی محســوب‬ ‫می شــود بــه گونــه ای کــه ‪ 92‬محصــول زراعــی و باغــی‬ ‫بــا حجــم ‪ 5.4‬میلیــون تــن ســاالنه در گلســتان تولیــد‬ ‫می شــود کــه بــی تردیــد اقداماتــی نظیــر اصــاح بــذور‪،‬‬ ‫ابیــاری صحیــح ‪ ،‬کشــاورزی مکانیــزه و بهــره گیــری‬ ‫درســت از نیروی انســانی می تواند نقش تاثیرگذاری‬ ‫اگهی تجدید مزایده ساختمان کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری استان گلستان باستناد مصوبه مجمع‬ ‫عمومی عادی سال ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پلیس هوشمند‬ ‫امنیت و پایدار‬ ‫هفته نیروی انتظامی گرامی باد‬ ‫حفظ مرزها به عهده مرزبانی است‬ ‫در افزایــش حجــم ایــن محصــوالت داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 99‬تعهــد اشــتغال اســتان ایجــاد ‪ 30‬هــزار‬ ‫شــغل بــوده کــه ایــن رقم در ســال جــاری به ‪ 30‬هــزار ‪300‬‬ ‫رســیده اســت امــا نــرخ بیــکاری اســتان ‪ 7.4‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت بــا توجــه بــه حجــم بــاالی نیروهــای‬ ‫دولــت نــگاه جوانــان بــه اشــتغال دولتــی ان چنــان کــه‬ ‫بایــد و شــاید پاســخگو نیســت و بایــد جوانــان ســبد‬ ‫اشــتغال خــود را در فضایــی بــه جــز بدنــه دولــت قــرار‬ ‫دهنــد تــا بتواننــد بــه موفقیــت دســت یابنــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه عنــوان شــد حجــم بــاالی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی تولیــدی در اســتان و البتــه وجــود ‪650‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی قابــل کشــت مــی تواننــد ظرفیتــی‬ ‫ارزشــمند در توســعه اشــتغال جوانــان باشــد‪.‬‬ ‫بــی تردیــد بســتر ســازی نهادهــا و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی نقــش بــی بدیلــی در گرایــش جوانــان بــه‬ ‫مشــاغل غیردولتــی و البتــه پایــدار دارد‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه مانــع حضــور‬ ‫جوانــان در عرصــه مشــاغل غیــر دولتــی می شــود عــدم‬ ‫وجــود زیرســاخت های الزم و همچنیــن عــدم تخصیص‬ ‫حمایت هــای واقعــی و در عیــن حــال عــدم اختصــاص‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــه حــوزه اشــتغال باشــد‪.‬‬ ‫دولــت بایــد در ســال تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع‬ ‫زدایــی هــا بــه معنــای واقعــی کلمــه فرمایــش مقــام‬ ‫معظم رهبری را جامعه عمل بپوشــاند و برای شــکل‬ ‫گیــری تولیــدی درســت و صحیــح و مقــرون بصرفــه‬ ‫کــه منجــر بــه اشــتغال جوانــان و حتــی دیگــر رده هــای‬ ‫ســنی شــود بایــد حمایــت هــا و پشــتیبانی های الزم‬ ‫را بــر مبنــای واقیعیــت جامعــه صــورت دهنــد و البتــه‬ ‫موانــع پیــش رو شــامل بروکراســی های اداری‪،‬‬ ‫تســهیالت بــا نــرخ ســود بــاال و ‪ ...‬را از ســر راه بــردارد‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫‪8‬‬ ‫اجرای فاز دوم و تکمیل مصلی اهل سنت‬ ‫نیازمند کمک های مردم و خیرین‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار خانوار روستایی تحت‬ ‫پوشش بیمه اجتماعی اند‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫ســال جــاری بیــش از ‪ ۲‬هزار خانوار روســتایی‬ ‫و عشــایری زیــر پوشــش ایــن صنــدوق رفتنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده در ایــن خصــوص‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ســهمیه نیمه نخســت امســال‬ ‫بــرای پوشــش بیمــه ای در ایــن صنــدوق‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر اعــام شــده بــود‬ ‫کــه وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬منــع‬ ‫ترددهــا باعــث شــد کــه کمتــر از ایــن میــزان‬ ‫جــذب شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫پنــج هــزار نفــر خانــوار روســتایی و عشــایری ایــن اســتان زیــر پوشــش صنــدوق‬ ‫رفتنــد کــه در مقایســه بــا تمــام ســال هــا بیشــتری رکــورد بــود افــزود‪ :‬علــت‬ ‫ایــن اســتقبال نیــز جــذب مددجویــان نهادهــای حمایتــی بــود کــه بــا مشــارکت‬ ‫و همــکاری دســتگاه های مربوطــه انجــام شــد کــه عــاوه بــر مزایــای صنــدوق از‬ ‫حمایــت هــای ایــن ســازمان ها نیــز بهــره منــد شــدند و عــاوه بــر ان قالیبافــان و‬ ‫صنعتگــران نیــز زیــر پوشــش قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده جمعیــت مشــمول ایــن صنــدوق کــه شــامل جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬تــا ‪۵۰‬‬ ‫ســال اســت حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون از ایــن تعــداد ‪۶۵‬‬ ‫هــزار نفــر بیمــه شــده انــد‪ ،‬بــه طــور میانگیــن در هــر خانــوار مشــمول روســتایی و‬ ‫عشــایری هــم اینــک یــک نفــر زیــر پوشــش صنــدوق اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس امــار رســمی در ایــن اســتان حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر مشــمول‬ ‫بیمــه اجتماعــی روســتایی‪ ،‬عشــایری هســتند کــه از مجمــوع ایــن تعــداد ‪۱۴۴‬‬ ‫هــزار نفــر ســاکن در روســتاها و ‪ ۳۶‬هــزار نفــر نیــز در شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫نفــر ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده مزایــای عضویــت در صنــدوق را نیــز مســتمری پیــری‪ ،‬مســتمری‬ ‫بازمانــدگان‪ ،‬مســتمری ازکارافتادگــی کلــی و نقــل و انتقــاالت ســوابق دانســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه در ســال هــای گذشــته بــرای پوشــش بیمــه ای تمرکــز بــر روی گــروه‬ ‫سرپرسـت های خانــوار بــود افــزود‪ :‬امــا در ســال جــاری تمامــی افــراد ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫ســاکن روســتا و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر مجــرد و متاهــل هــم در اولویــت زیــر‬ ‫پوشــش هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بیمــه شــدگان بــا پرداخــت حداقــل ‪ ۱۵‬ســال حــق بیمــه ســاالنه و‬ ‫بــه شــرط داشــتن حداقــل ‪ ۶۵‬ســال ســن از مســتمری پیــری برخــوردار مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫صــورت فــوت بــه دلیــل حادثــه ناشــی از کار‪ ،‬بــه دون احتســاب ســابقه بیمــه و در‬ ‫غیــر اینصــورت بــا داشــتن یکســال ســابقه و ‪ ۹۰‬رور ارتبــاط بیمــه ای در ســال اخــر‪،‬‬ ‫افــراد تحــت تکفــل مشــمول مســتمری مــی شــوند‪.‬‬ ‫غالمــزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت وقــوع حادثــه ناشــی از کار‪ ،‬بــدون احتســاب‬ ‫ســابقه بیمــه و در صــورت وقــوع حادثــه غیــر ناشــی از کار و بــا شــروع بیمــاری پــس‬ ‫از یــک ســال ســابقه بــه شــرط داشــتن ‪ ۹۰‬روز ارتبــاط بیمــه ای‪ ،‬بیمــه شــده می توانــد‬ ‫مشــمول مســتمری از کار افتادگــی کلــی ‪ ۶۶‬درصــد شــود‪.‬‬ ‫وی اجرایــی شــدن نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه ای را مهمتریــن کارکــرد ایــن بیمــه‬ ‫دانســت و اظهارداشــت‪ :‬براســاس دســتورالعمل جدیــد امــکان انتقــال ســوابق‬ ‫صنــدوق هــای بیمــه اجتماعــی ( صنــدوق بیمــه اجتماعــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫بازنشســتگی کشــوری مطابــق قوانیــن و مقــرات صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه حــدود ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫انــان در روســتاها ســکونت دارنــد و ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن اســتان در‬ ‫حــوزه کشــاورزی اســت‪ ۳۰ ،‬هــزار نفــر از جمعیــت ایــن اســتان نیــز عشــایر هســتند‪،‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۳۰‬هــزار نفــر از جمعیــت اســتان عشــایر هســتند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 16‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 50,260,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,594,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 115,390,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 118,450,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪61,000,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫جمعه ‪ 16‬مهر‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪393‬‬ ‫صدور ‪7‬پروانه حد مجاز‬ ‫االینده ها در گلستان‬ ‫کاله کرکی خاص‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کاله ک ُرکــی خــاص خراســان شــمالی فقــط بــا کُــرک بُــز‬ ‫بافتــه می شــود و در روزگارانــی نــه چنــدان دور ایــن منطقــه‬ ‫از خراســان بــزرگ زیســتگاه بزهایــی بــود کــه از کـُـرک ان هــا‬ ‫بــرای بافــت کاله اســتفاده می شــد‪ ،‬امــا گفتــه می شــود‬ ‫بــا تغییــرات اقلیمــی و بیابانــی شــدن ایــن منطقــه و‬ ‫تغییرعلوفــه دام‪ ،‬کـُـرک بُزهــا هــم از بیــن رفــت و بافنــدگان‬ ‫هــم اکنــون بــرای تهیــه مواداولیــه ایــن کاله بایــد رنــج‬ ‫طوالنــی را متحمــل شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد گلســتان از صــدور ‪ 7‬پروانــه‬ ‫حــد مجــاز االینــده هــا در محصــوالت کشــاورزی بــا‬ ‫همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان براســاس‬ ‫دســتورالعمل کاربــرد نشــان حــد مجازاالینده هــا در‬ ‫محصوالت کشــاورزی توســط اداره کل اســتاندارد در‬ ‫شــش ماهــه ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار به نقــل از روابط عمومی‬ ‫اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬رضــا دهدشــتی زاده بــا‬ ‫اعــام ایــن مطلــب افــزود‪ :‬صــدور پروانه هــای نشــان‬ ‫حــد مجــاز االینده هــا در راســتای کاهــش اســتفاده‬ ‫از ســموم و االینده هــای مــورد مصــرف در تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه میــزان اســتاندارد اســت کــه‬ ‫ایــن مهــم افزایــش کیفیــت و ســامت محصــوالت‬ ‫تولیــدی کشــاورزی و حفاظــت از اب و خــاک را بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬الــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی‪ ،‬ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫هلــو و نخــود محصوالتــی بــوده انــد که برای انهــا پروانه‬ ‫کاربــرد نشــان حدمجــاز االینده هــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫دهدشــتی زاده افــزود‪ :‬پــس از درخواســت‬ ‫تولیدکننــدگان متقاضــی بــرای دریافــت پروانــه یــاد‬ ‫شــده‪ ،‬کارشناســان کنتــرل کیفیــت و شــرکت های‬ ‫بازرســی تاییــد صالحیــت شــده بــه شــکل دوره ای‬ ‫از مــزارع و باغــات بازدیــد و اقــدام بــه نمونــه‬ ‫بــرداری محصــول مــی کننــد و در صــورت انطبــاق‬ ‫در ازمون هــای باقیمانــده ســموم‪ ،‬مایکوتوکســین‪،‬‬ ‫فلــزات ســنگین و نیتــرات‪ ،‬بــه محصــول مربوطــه‬ ‫پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز االینده هــا ارائــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬فرهنــگ اســتفاده از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی دارای پروانــه کاربــرد نشــان حــد مجــاز‬ ‫االینده هــا بایــد اشــاعه پیــدا کنــد و ایــن موضــوع‬ ‫موجــب افزایــش کیفیــت محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫ارتقــای ســامت جامعــه و همچنین تولیــد محصوالت‬ ‫صــادرات محــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد امــان بائــی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬اشــتیاق‬ ‫بــه مصــرف محصــوالت کشــاورزی ســالم‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل نگرانی هــای روز افــزون از الودگی هــای‬ ‫محصــوالت و محیــط زیســت‪ ،‬رو بــه افزایــش اســت‬ ‫و محصــوالت تولیــدی دارای حــد مجــاز االینده هــا از‬ ‫بــازار صادراتــی خوبــی نیــز برخــوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫در صــورت اســتفاده از ماسـک های‬ ‫دســت دوز خانگی بهتر اســت که ‪۲‬‬ ‫یا ‪ ۳‬ماسک داشته باشید و پس از‬ ‫چنــد ســاعت پوشــیدن ماســک‪ ،‬ان‬ ‫را بــا رعایــت اصــول بهداشــتی و بــا‬ ‫اب داغ بشــویید و پــس از خشــک‬ ‫شــدن و اطــوی «داغ» دوبــاره ان را‬ ‫بپوشــید‪.‬‬ ‫خطر انقراض زیر گلوی‬ ‫کاله ُکرکی‬ ‫گــرد هــم نشســته انــد و همــه مقــداری کـُـرک بـ ُـز‬ ‫در جیــب دارنــد و همانطوریکــه نواهــای محلــی‬ ‫را نجــوا مــی کننــد بــا دوک هایــی کوچــک کـُـرک‬ ‫را می ریســند و از دغدغه هــای درونــی خــود در‬ ‫مــورد بــه حاشــیه رفتــن این دســت بافتــه ظریف‬ ‫خراســان شــمالی می گوینــد‪.‬‬ ‫در نــگاه اول گمــان نمی کنــی کــه افــراد جمــع شــده‬ ‫در برخــی محــل هــای قدیمــی از بافنــدگان چیــره‬ ‫دســتی باشــند کــه بــا دســتان هنرمنــد خــود کـُـرک بـ ُـز‬ ‫را بــه نــخ تبدیــل می کننــد و بــا پنــج میــل کاله ک ُرکــی‬ ‫می بافنــد هــر چنــد کــه دســتان تــرک خــورده انهــا‬ ‫شــاهدی بــر ظرافــت و لطافــت ایــن بافنــده قدیمــی‬ ‫اســت و ســن و ســال انهــا گــواه قدمــت و تاریــخ ایــن‬ ‫یــادگار دیــار گنجینــه معرفــت هــا و قومیــت هاســت‪.‬‬ ‫ایــن پیرمــردان چنــان بــا مهــارت پنــج میــل را‬ ‫حرکــت مــی دهنــد و رج هــا را یکــی پــس از دیگــری‬ ‫بــه صــورت دانــه ریــز می بافند که اســتانه ســلیقه و‬ ‫ظرافــت را بــه معنــای واقعــی به نمایــش می گذارند‬ ‫و بافتنــی انهــا ک ُاله نــرم و عایقــی مــی شــود که تاب‬ ‫ســرمای اســتخوان ســوز زمســتانی ایــن خطــه از‬ ‫خراســان را دارد کــه ســر و گــوش را در برابــر بــاد و‬ ‫بــوران هــای فصلــی مناطق مختلــف محافظت می‬ ‫کنــد و بــه گفتــه ایــن افــراد ایــن کاله هــا نه تنهــا گرم‬ ‫و نــرم بلکــه ضــد اب نیــز اســت‪.‬‬ ‫ایــن کاله کــه از ســری ســرپوش های مردانــه در‬ ‫منطقــه خراســان شــمالی اســت بــدون دخالــت‬ ‫هیچ گونــه ماشــین یــا ابــزار خــاص و بــا اســتفاده از‬ ‫پنــج میــل بافتــه می شــود و اســتفاده از ان تقریبــا‬ ‫بیــن تمامــی اقــوام خراســان شــمالی از کــرد و تــرک‬ ‫گرفتــه تــا تــات و ترکمــن رواج دارد و حتــی در‬ ‫بجنــورد نیــز بافــت این نــوع کاله به صــورت پراکنده‬ ‫دیــده مــی شــود‪ ،‬امــا تمرکــز بافنــدگان ایــن کاله در‬ ‫شهرســتان گرمــه و ســپس جاجــرم بیــش از دیگــر‬ ‫نقــاط اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه عقیــده بافنــدگان؛ ایــن دســت بافتــه کــه منطبق‬ ‫بــا فرهنــگ منطقـ ه شــکل گرفتــه و در ردیــف پوشــاک‬ ‫مردمــی تعریــف شــده اســت ایــن روزهــا حــال و روز‬ ‫خوبــی نــدارد و بیــم ان مــی رود کــه بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده شــود‪ ،‬بویــژه ان کــه در گــذر زمــان از تعــداد‬ ‫بافندگانــی کــه مهــارت بافــت کاله کرکــی را دارنــد تنها‬ ‫‪ ۲۰‬نفــر باقیمانــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد کــه وظیفــه ســنگین حفــظ ایــن هنــر‬ ‫و انتقــال ان را بــه جوانــان دارنــد ایــن مهــارت را از‬ ‫پدراموخته انــد تــا ان را بــه پســران خــود منتقــل‬ ‫کننــد‪ ،‬امــا بیــم ان را دارنــد کــه ایــن هنــر به فراموشــی‬ ‫ســپرده شــود‪.‬‬ ‫پسر کو ندارد نشان از پدر‬ ‫حــاج محمــود احســانی همچنــان کــه ســر بــه زیــر‬ ‫دارد و رج هــا را مــی بافــد بــا لحــن ارامــش بخــش‬ ‫خــود در مــورد بافــت ایــن کاله زیبــا و پرکاربــرد‬ ‫می گویــد‪ :‬ایــن هنــر را از پــدر اموختــم و او نیــز‬ ‫از پــدر خــود اموختــه بــود امــا اکنــون ماننــد دوران‬ ‫گذشــته نیســت کــه پســران از پــدران خــود حــرف‬ ‫شــنوی داشــته باشــند و پســرانم بــا وجــود اصــرار‬ ‫زیــاد تمایلــی بــرای ادامــه راه پــدر ندارنــد‪.‬‬ ‫وی که دل پُری نیز از کم کاری مســووالن در این‬ ‫زمینه دارد و می افزاید‪ :‬اکنون که دوران کهنسالی‬ ‫را ســپری می کنیــم نیــاز بــه حمایت هــای بیمــه ای‬ ‫و تســهیالت ویــژه بــرای رونــق ایــن هنــر دســت را‬ ‫داریــم و تاکنــون بــا وجــود تقاضــا نتوانســته ایــم از‬ ‫ایــن مزایــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد ادامــه مــی دهــد کــه ایــن هنــر وقــت و‬ ‫زمــان زیــادی را مــی بــرد و فعالیــت در ان فرسایشــی‬ ‫و زمــان بــر اســت و حــال کــه پســران مــا از ســختیهای‬ ‫ایــن هنــر اگاه هســتند راضــی بــه ادامــه فعالیــت‬ ‫نیســتند‪ ،‬امــا امســال تعــدادی از جوانــان گرمــه ای‬ ‫همــت کــرده انــد تــا بــا اموختــن ایــن هنــر خــاص‬ ‫تــاش هــای ‪ ۷۰‬ســاله مــا را بــی ثمــر نگذارنــد‪.‬‬ ‫نبود مواد اولیه‬ ‫کاله ک ُرکی خاص خراســان شــمالی فقط با ک ُرک‬ ‫بـُـز بافتــه مــی شــود و در روزگارانــی نــه چنــدان دور‬ ‫ایــن منطقــه از خراســان بــزرگ زیســتگاه بزهایــی‬ ‫بــود کــه از کـُـرک ان هــا بــرای بافــت کاله اســتفاده‬ ‫مــی شــد‪ ،‬امــا گفتــه مــی شــود با تغییــرات اقلیمی‬ ‫و بیابانــی شــدن ایــن منطقــه و تغییرعلوفــه دام‪،‬‬ ‫کُــرک بُزهــا هــم از بیــن رفــت و بافنــدگان هــم‬ ‫اکنــون بــرای تهیــه مواداولیــه ایــن کاله بایــد رنــج‬ ‫طوالنــی را متحمــل شــوند‪.‬‬ ‫نــادر محســنی از دیگــر پیرمردهــای ایــن جمــع‬ ‫نیــز وارد بحــث مــی شــود و از نبــود کـُـرک بعنــوان‬ ‫مــواد اولیــه مــی گویــد و مــی افزایــد‪ :‬بــرای تهیــه‬ ‫مــواد اولیــه ایــن کاله کــه حتــی از اروپــا و امریــکا‬ ‫نیــز ســفارش بافــت ان داده مــی شــود بایــد تــا‬ ‫اســتانهایی ماننــد سیســتان بلوچســتان و کرمــان‬ ‫ســفر کــرد و روســتا بــه روســتا و شــهر بــه شــهر در‬ ‫پــی پوســت مرغــوب گشــت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته قیمــت پوســت‬ ‫نیــز افزایــش چنــد برابــری یافتــه اســت و بــه قیمــت‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد چیــره دســت بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫بافــت هــر کاله تقریبــا ‪ ۳۰۰‬گــرم کــرک بــز الزم‬ ‫اســت‪ ،‬می افزایــد‪ :‬مراحــل تهیه کرک بســیار زمانبر‬ ‫طاقــت فرســا اســت چــرا کــه ایــن کرک هــا از چنــد‬ ‫پوســت تهیــه و در ابتــدا پوسـت ها شســته و مــوی‬ ‫بــز از کــرک جــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه هــم اکنــون زنــده نــگاه داشــتن ایــن هنــر و‬ ‫ســپردن ان بــه اهلــش مهمتریــن دغدغــه اســت کــه‬ ‫متاســفانه جوانــان در ایــن روزگار تــن بــه ســختی های‬ ‫ایــن کار نمــی دهنــد چــرا کــه ســود انــدک و بــازار‬ ‫فــروش کــم رونــق موجــب شــده تــا فرزندان مــا از این‬ ‫هنــر فاصلــه گیرنــد و تمهیداتــی هــم کــه بــرای جــذب‬ ‫ان هــا گرفتــه شــده کافــی نیســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال صنایــع دســتی از بیمــه نبــودن فعــاالن‬ ‫ایــن بخــش نیــز گالیــه کــرد و معتقــد اســت کــه‬ ‫هنرمنــدان ایــن رشــته بیــش از ‪ ۶۵‬ســال ســن دارنــد‬ ‫و مشــمول بیمــه نمــی شــوند و نفــوذ بیمــه نیــز در‬ ‫ابتــدای فعالیــت بــه حــدی نبــود کــه ایــن هنرمنــدان را‬ ‫در ابتــدای جوانــی بیمــه کنــد و اکنــون کــه پــا بــه ســن‬ ‫گذاشــته ایــم بیمــه هزینــه زیــادی را مــی طلبــد کــه‬ ‫تــوان پرداخــت ان را نداریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تســهیالت بانکــی بــا ســود زیــاد‬ ‫را عاملــی دیگــر از انــزوای ایــن هنــر دانســت و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬تهیــه مــاد اولیــه بــرای هــردوره فصلــی نیــاز بــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان هزینه دارد و دریافت تســهیالت‬ ‫تشــویقی انــدک در ایــن زمینــه بســیار محــدود و‬ ‫مقــرون بــه صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫تالش برای حفظ کاله کرکی‬ ‫بافت کاله ک ُرکی از رشــته هایی بود که در گذر ایام‬ ‫راه خــود را بــه ســوی زوال طــی مــی کــرد و بــا تاســیس‬ ‫اســتان و توجه ویژه مســووالن کشــوری و اســتانی به‬ ‫صنایــع دســتی دوبــاره احیــا شــد و بــه گفتــه رییــس‬ ‫اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گرمــه تــاش هــا درایــن زمینــه همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وحیــد محمــودی فــر در ایــن بــاره مــی افزایــد‪ :‬بافــت‬ ‫کاله ک ُرکــی قدمتــی بیــش از ‪ ۵۰۰‬ســال دارد و اگــر‬ ‫در گذشــته عمومیــت بســیار زیــادی داشــت بــه دلیــل‬ ‫شــرایط اقلیــم گرمــه بــود زیــرا در ان زمــان و تقریبــا‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬ســال قبــل نیــز شــرایط اب و هوایــی منطقــه‬ ‫بــه شــکلی بــود کــه پــرورش بــز رواج داشــت و بزهــای‬ ‫منطقــه نیــز کــرک فراوانــی داشــتند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬چوپــان هــا در گذشــته ایــن ک ُرکهــا‬ ‫را اســتحصال مــی کردنــد و ایــن افــراد از کـُـرک بــز‬ ‫و پنــج میــل کاله مــی بافتنــد تــا در زمســتان هــای‬ ‫ســرد عایقــی در سرشــان باشــد ولــی بــه مــرور زمــان‬ ‫و بــا تغییــر اقلیــم منطقــه مواد اولیــه کاهش یافت‬ ‫و عالقــه مــردم بــه بافــت و اســتفاده از ایــن کاله نیز‬ ‫از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫محمــودی فــر مــی افزایــد‪ :‬بــا تاســیس اســتان توجــه‬ ‫بــه ایــن هنــر نیــز بیشــتر و تمهیداتــی بــرای احیــای‬ ‫ان انجــام شــد بــه طــوری کــه دوبــاره مــردان بافنــده‬ ‫کاله ک ُرکــی کار خــود را اغــاز کردنــد و در حــال حاضــر‬ ‫تعــدادی از جوانــان عالقه منــد در ایــن بخــش وارد‬ ‫شــده و فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مســوول مــی افزایــد‪ :‬بهای ایــن کاله هم اکنون‬ ‫بیــن ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تــا ســه میلیــون تومــان اســت‬ ‫و حــدود ‪ ۲۰‬نفــر کاله بــاف در گرمــه‪ ،‬ایــور و درق و‬ ‫تعــداد انگشــت شــماری نیــز در دیگــر نقــاط اســتان‬ ‫فعــال هســتند و بــه دلیــل تقاضایــی کــه بــرای ایــن‬ ‫کاله وجود دارد درامد ســاالنه این افراد بیشــتر شــده‬ ‫و گفتــه مــی شــود ســاالنه هــر بافنــده بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون تومــان درامدزایــی دارد بنابرایــن تمام تالش‬ ‫مــا ایــن اســت بــا تشــویق جوانــان و مشــوق های‬ ‫مختلــف تعــداد بافنــدگان جــوان ایــن رشــته را‬ ‫افزایــش و بیمــه و تســهیالت ارزان قیمــت از جملــه‬ ‫مشــوق هــای مــا بــرای بافنــدگان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان گرمــه کــه در جنــوب‬ ‫غربــی خراســان شــمالی قــرار دارد ‪ ۲۵‬هــزار نفر‬ ‫اســت و پیشــه اصلــی ایــن افــراد کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری اســت‪.‬‬ ‫استاندارد ملی کاله ک ُرکی‬ ‫ک ُاله کرکــی خراســان شــمالی کــه بــه عنــوان میــراث‬ ‫ناملمــوس بــا شــماره ‪ ۱۰۸‬در فهرســت ملــی ثبــت‬ ‫شــده اســت و دارای اســتاندار ملــی نیــز هســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در‬ ‫ایــن مــورد مــی افزایــد‪ :‬بــا تشــکیل و تدویــن پرونــده‬ ‫استانداردســازی کاله ک ُرکــی اســتان ایــن پرونــده در‬ ‫کمیتــه ملــی بــه تصویــب رســید و هــم اکنــون ایــن‬ ‫رشــته کــه از رشــته هــای خــاص صنایــع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی اســت دارای اســتاندارد ملــی دارد‪.‬‬ ‫قهرمانیــان مــی گویــد‪ :‬ارائــه نشــان اســتاندارد بــه‬ ‫تولیــدات هنرمنــدان بــر اســاس معیارهایــی از‬ ‫پیــش تعیین شــده انجــام می شــود کــه در گــروه‬ ‫استانداردســازی تشــویقی و گواهی کیفیت ســازمان‬ ‫اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬استانداردســازی ایــن مزیــت را دارد کــه‬ ‫متناســب بــا ظهــور بخش هــای مشــتری جهانــی‬ ‫اســت‪.‬همچنین بــه خاطــر مشــتری های جهانــی کــه‬ ‫متقاضــی کیفیــت و خدمــات مشــابه در هــر جایــی‬ ‫هســتند کــه ممکــن اســت ان هــا حضــور یابنــد‬ ‫یــا خریــد انجــام دهنــد‪ ،‬یــک مزیــت خــاص بــرای‬ ‫استانداردســازی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫دکوراسیون پاییزی منزل؛ ‪ ۲۱‬ایده جذاب که پاییز را به خانه تان می اورد‬ ‫همان طــور کــه فصل هــا بــا گــذر ماه هــا عــوض می شــوند و‬ ‫تغییــر می کننــد‪ ،‬دکوراســیون داخلــی خانــه هــم می توانــد همــگام بــا انهــا عــوض شــود‪ .‬چیــز‬ ‫زیــادی تــا فرارســیدن فصــل پاییــز نمانــده اســت و می توانیــد از همیــن حــاال بــا عوض کــردن‬ ‫دکوراســیون خانــه‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن فصــل زیبــا و دل انگیــز برویــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه شــما‬ ‫ایده هایــی بــرای انجــام ایــن کار خواهیــم داد‪ .‬بــا ‪ ۲۱‬ایــده بــرای داشــتن یــک دکوراســیون‬ ‫پاییــزی جــذاب در خانــه‪ ،‬همــراه مــا باشــید‪.‬ادامه شــماره ‪392‬‬ ‫‪ .۳‬درست کردن برگ پاییزی با شاخه های درختان‬ ‫شــاخه های اضافــی درختــان یــا انهایــی را کــه در حیــاط روی زمیــن افتاده انــد‪ ،‬برداریــد و یــک‬ ‫کاردســتی زیبــای پاییــزی درســت کنیــد‪ ،‬مثــل انچــه در تصویــر می بینیــد‪ .‬شــاخه ها را بــه هــم‬ ‫بچســبانید و شــکل یــک بــرگ پاییــزی را بــا انهــا درســت کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اضافه کــردن و چســباندن چنــد بــرگ و بلــوط‪ ،‬می توانیــد کاردســتی تان را تزییــن کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس ان را بــه ســلیقه خودتــان گوشـه ای از خانــه بگذاریــد و از ان در دکوراســیون پاییــزی‬ ‫خانه تــان بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬استفاده مناسب از تضاد رنگ های سرد و گرم‬ ‫یکــی از مهم تریــن راهکارهــا و ایده هــا بــرای کامل کــردن دکوراســیون پاییــزی خانه‪ ،‬اســتفاده‬ ‫مناســب و اصولــی از تضــاد رنگ هــای ســرد و گــرم اســت؛ مثــا می توانیــد چنــد گلــدان کوچــک‬ ‫بــه رنگ هــای ابــی اســمانی تهیــه کنیــد و در انهــا‪ ،‬شــاخ وبرگ تزیینــی بــه رنگ هــای قرمــز‪،‬‬ ‫نارنجــی و زرد بگذاریــد‪.‬‬ ‫رنگ هــای ســردتری ماننــد ابــی‪ ،‬نیلــی و ســبز در تضــاد بــا رنگ هــای گرمــی مثــل قرمــز‪،‬‬ ‫نارنجــی و زرد حال وهــوای پاییــز را بــه خانــه می اورنــد‪ .‬می توانیــد از ایــن تضــاد بــرای دکــور‬ ‫پاییــزی منــزل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬راه تغییر دکوراسیون ارزان که به خانه حس تازگی می دهد‬ ‫‪ .۵‬دکوراسیون پاییزی در اتاق های هال و پذیرایی‬ ‫تضــاد رنگ هــای ســرد و گــرم بــرای تزییــن اتاق هــای هــال و پذیرایــی هــم بــه کمکتــان خواهد‬ ‫امــد؛ بــرای مثــال می توانیــد از کف پوشــی بــه رنــگ قهــوه ای و مبل هایــی ســفیدرنگ اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در دکــور اتاق هــا هــم از وســایل تزیینــی اســتفاده کنیــد‪ ،‬مثــل گلدان هایــی کــه قبــا‬ ‫درموردشــان توضیــح دادیــم‪ .‬اضافه کــردن کوســن های کوچــک بــه رنگ هــای قرمــز‪ ،‬زرد و‬ ‫نارنجــی یــا ترکیبــی از اینهــا را هــم فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دکوراسیون پاییزی میز ناهارخوری‬ ‫میــز ناهارخــوری را بــا یــک رومیــزی شــطرنجی بــه رنگ هــای ســرد و خنثــی مثــل‬ ‫نیلــی‪ ،‬قهــوه ای و ســفید بپوشــانید‪ .‬در دو طــرف میــز‪ ،‬میوه هــای پاییــزی مثــل‬ ‫ســیب درختــی و کــدو تنبــل بگذاریــد و بــا اینهــا‪ ،‬میزتــان را تزییــن کنیــد‪ .‬بــا گلــدان‬ ‫و گل هایــی بــه رنــگ قرمــز‪ ،‬نارنجــی و زرد رنــگ دکوراســیون پاییــزی ِ میــز ناهارخــوری‬ ‫را کامــل کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شــیروان گفــت‪ ۲۲۰ :‬جلــد ســند مالکیــت موقوفــات بــه مســاحت ‪ ۱۲۹‬هزار هکتار‬ ‫در این شهرســتان خراســان شــمالی طی یکســال اخیر اخذ شــد‪.‬‬ ‫ســعید علیپــور در جمــع خبرنــگاران شــیروان بــا بیــان اینکــه ایــن شهرســتان در اخــذ ســند مالکیــت رتبــه اول اســتان‬ ‫را دارد اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ایــن مــدت ‪ ۳۶۰‬رقبــه تمدیــد قــرارداد و ‪ ۴۴‬رقبــه جدیــد تنظیــم قــرارداد شــدند‪.‬‬ ‫علیپــور افــزود‪ :‬رســانه در ترویــج و توســعه فرهنگــی نقــش بــه ســزایی دارنــد کــه بایــد از ظرفیــت انــان در ایــن زمینــه‬ ‫بیشــتر اســتفاده شود‪.‬‬ ‫اخذ ‪ ۲۲۰‬جلد سند‬ ‫مالکیتموقوفات‬ ‫در شیروان‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪393‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫مشکالت رایج بد کارکردن در‬ ‫حالت گاز (خودروهای گازسوز‬ ‫کارخانه ای (لندی رنزو) سمند و‬ ‫‪ ۴۰۵‬و ‪ ) ...‬و همچنین مشکالت‬ ‫مربوط به تغییر سوخت‬ ‫خسارت به اقتصاد کشور‬ ‫اکنــون شــتاب بــرای تعییــن تکلیــف واحدهــای تملک شــده‬ ‫توســط بانــک هــای عامــل در گلســتان یکــی از خواســته های‬ ‫مســووالن دســتگاه هــای اقتصــادی اســتان اســت چراکــه‬ ‫معتقدنــد تعطیلــی چندیــن ســاله ســرمایه گــذاری ‪۳۱‬‬ ‫واحــد تولیــدی امــاده فعالیــت‪ ،‬خســارت ســنگین بــه رونــق‬ ‫اقتصــادی اســتان و حتــی کشــور وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫اقدام جهادی‪ ،‬الزمه خروج‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫در تملک بانک ها‬ ‫پرونــده واحدهــای تولیــدی تملــک در بانک هــا‬ ‫منجملــه اســتان گلســتان یکــی از چالــش هــای‬ ‫جــدی حــوزه صنعــت روز بــه روز قطورتــر شــده‬ ‫اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان امــر اقــدام‬ ‫جهــادی دولــت ســیزدهم رافــع ایــن مشــکالت‬ ‫اقتصــادی کشــور در شــرایط کنونــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬صنایــع بــه اعتقاد‬ ‫کارشناســان می تواننــد بــه عنــوان موتورهــای‬ ‫مولــد اقتصــاد‪ ،‬در ســامان دهــی و جهــت دهــی‬ ‫نیــروی کار فعــال جامعــه نقــش کلیــدی بــازی‬ ‫کننــد و زمینــه ســاز توســعه صنعتــی کشــور از‬ ‫جملــه اســتان گلســتان شــوند‪.‬‬ ‫صاحبنظــران علــم و توســعه بــه نقــش‬ ‫انکارناپذیــر صنعــت بــه عنــوان موتــور نیــرو‬ ‫محرکــه توســعه اقتصــادی در هــر کشــوری‬ ‫اذعــان و تاکیــد دارنــد اهــداف راهبــردی کشــور‬ ‫بایــد بــر پایــه تحکیــم اقتصــاد صنعتــی ملــی بــا‬ ‫بهره گیــری از اخریــن نتایــج و دســتاوردهای‬ ‫علمــی و تکنولــوژی اســتوار گــردد و در ایــن‬ ‫میــان و مهمتــر در شــرایط کنونــی کشــور‬ ‫واحدهــای تولیــدی بایــد بــدون دغدغــه و بــا‬ ‫حمایت هــای همــه جانبــه نهادهــای مربــوط‬ ‫بتواننــد بــا اهــداف ترســیم شــده از گردنه هــای‬ ‫ســخت مشــکالت عبــور کننــد تــا بــه معنــای‬ ‫واقعــی توســعه اقتصــادی کشــور رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش ابــان ‪ ۹۹‬ســازمان صنایــع کوچــک‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایــران و شــرکت های‬ ‫اســتانی تابعــه ان بــا دارا بــودن ‪ ۵۰۱‬شــهرک و‬ ‫‪ ۳۲۲‬ناحیــه صنعتــی و ســه منطقــه ویــژه اقتصادی‬ ‫درحــال بهره بــرداری‪ ۷۷ ،‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی‬ ‫تخصصــی‪ ۶ ،‬شــهرک فنــاوری‪ ۳۷ ،‬مرکــز خدمــات‬ ‫ب و کار‪ ۲ ،‬مجتمع فناوری اطالعات‬ ‫فناوری و کسـ ‬ ‫و خدمــات نرم افــزاری‪ ۸۷ ،‬هــزار و ‪ ۸۶۳‬قــرارداد‬ ‫منعقــده و بهره بــرداری از ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۴۱۳‬واحــد‬ ‫صنعتــی و ســه هــزار و ‪ ۵۵‬واحــد کارگاهــی‪ ،‬زمینــه‬ ‫اشــتغال مســتقیم ‪ ۹۳۵‬هــزار و ‪ ۵۵۷‬نفــر را در‬ ‫سراســر کشــور فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫ایــن امــار در اســتان گلســتان بیــش از هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی در بخــش صنعــت و صنایــع‬ ‫تبدیلــی کشــاورزی اســت کــه ‪ ۹۷‬درصــد ان را‬ ‫صنایــع کوچــک و متوســط تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬واحد تولیدی کشور در تملک بانکهاست‬ ‫بــا وجــود ســرمایه گــذاری بــزرگ در حــوزه‬ ‫صنعــت کشــور ‪ ،‬مطابــق اعــام قائم مقام ســتاد‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و معــاون اقتصــادی‬ ‫و توســعه منطقـه ای وزیــر کشــور در مــرداد ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬همچنــان ‪ ۱۶‬بانــک تعــداد یــک هــزار و‬ ‫‪ ۷۹۳‬واحــد تولیــدی را در تملــک خــود دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار موجــود ‪ ،‬ایــن واحدهــای‬ ‫تولیــدی توســط ‪ ۱۶‬بانــک کشــور تملــک شــده اند‬ ‫و بانک کشــاورزی در رتبه نخســت‪ ،‬بانک ملی با‬ ‫واحدهــای تحــت تملــک در رده دوم و بانک ملت‬ ‫ربتــه ســوم کشــور قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫بابــک دیــن پرســت افــزود‪ :‬بــا پیگیری هــای انجام‬ ‫شــده شــیوه نامــه هــای الزم از ســوی شــورای پــول‬ ‫و اعتبــار بــرای حــل مشــکالت ایــن واحدهــا تدوین‬ ‫و ابــاغ شــده و بانک هــا بهانــه ای بــرای معطــل‬ ‫نگــه داشــتن ایــن دســته از صنایــع نداشــته و بایــد‬ ‫بــه احیــای ایــن واحدهــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تعییــن تکلیــف واحدهــای تحــت‬ ‫تملــک بانک هــا و راکــد و نیمــه تمــام و ارایــه‬ ‫تســهیالت ســرمایه در گــردش در ســتادهای‬ ‫«تســهیل و رفــع موانــع تولیــد» و « اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی» طــی ســه ســال اخیــر بــا توجــه بــه‬ ‫نامگذاری هــای ســاالنه» رونــق تولیــد «‪»،‬‬ ‫جهــش تولیــد«و» « ولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع‬ ‫زدایی هــا» از ســوی رهبــر معظم انقــاب‪ ،‬پررنگ‬ ‫از قبــل در اولویــت قــرار گرفتــه و ایــن ســتادها در‬ ‫اســتان هــا فعــال و مصوبه هایــی هم بــرای رونق‬ ‫واحدهــای نیازمنــد حمایــت مالــی و غیربانکــی‬ ‫گذرانــده و عملیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫امــا در ایــن بیــن‪ ،‬رونــد کنــد تعییــن تکلیــف‬ ‫واحدهــای تحــت تملــک بانک هــا در اســتان ها‬ ‫باعــث شــد تــا بررســی و بازگشــت ایــن واحدهــا بــه‬ ‫ویــژه توســط دســتگاه قضایــی در قالــب اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی پیگیــری شــود کــه بــا ورود ایــت اللــه‬ ‫رییســی‪ ،‬به دســتگاه قضایی کشــور‪ ،‬شــتاب بخود‬ ‫گرفتــه و بــه طــور قطــع انتخــاب وی بــه عنــوان‬ ‫رییــس قــوه مجریــه اقــدام جهــادی بــرای بازگشــت‬ ‫بــه تولیــد ایــن واحدهــا‪ ،‬کارســاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســعید عمرانــی دبیــر ســتاد اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫قــوه قضاییــه معتقد اســت‪ :‬با توجــه به تاکیدات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب و برنامه ریزی هــای دولــت‬ ‫جدیــد‪ ،‬ایــن مشــکالت ( تعطیلــی واحدهــای در‬ ‫تملــک بانکهــا) نمی توانــد ادامـه دار باشــد و بایــد‬ ‫ایــن سیســتم اصــاح گــردد‪ ،‬بطــوری کــه کارهــا‬ ‫شــفاف و وضــع تســهیالت مشــخص شــود‪.‬‬ ‫خسارت به اقتصاد کشور‬ ‫اکنــون شــتاب بــرای تعییــن تکلیــف واحدهــای‬ ‫تملــک شــده توســط بانک هــای عامــل در گلســتان‬ ‫یکــی از خواســته های مســووالن دســتگاه های‬ ‫اقتصادی اســتان اســت چراکه معتقدند تعطیلی‬ ‫چندیــن ســاله ســرمایه گذاری ‪ ۳۱‬واحــد تولیــدی‬ ‫امــاده فعالیــت‪ ،‬خســارت ســنگین بــه رونــق‬ ‫اقتصــادی اســتان و حتــی کشــور وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت ‪ ۳۱‬واحــد تولیــدی‬ ‫واقــع در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی با ظرفیت‬ ‫ایجــاد ‪ ۶۰۰‬فرصــت شــغلی در تملــک بانک هــای‬ ‫اســتان قــرار دارد کــه امســال برنامــه ریــزی‬ ‫شــرکت‪ ،‬بازگشــت ایــن واحدهــا بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در ایــن خصــوص افــزود‪:‬‬ ‫مجمــوع ســرمایه گــذاری انجــام شــده در ایــن‬ ‫واحدهــای تولیــدی ‪ ۲۲۸‬میلیــارد ریــال بــوده‬ ‫کــه ایــن واحدهــا ســال ها بــه دلیــل بدهــی‬ ‫بانکــی صاحبــان ان هــا‪ ،‬رونــق تولیــد ندارنــد‪.‬‬ ‫ازوم اجرایــی شــدن مصوبــه ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی‬ ‫بــه اعتقــاد وی ایــن واحدهــای تولیدی ظرفیت‬ ‫بازگشــت بــه چرخــه تولیــد و رونــق اقتصــادی‬ ‫در اســتان را دارنــد و مشــکل انهــا بــا اجرایــی‬ ‫شــدن مصوبــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی توســط‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط و همــکاری بانک هــای‬ ‫عامــل‪ ،‬قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرکت بــه جــد پیگیــر شــتاب‬ ‫در تعییــن تکلیــف و تســهیل بــرای بازگشــت‬ ‫ایــن واحدهــا بــوده و بــه تازگــی هــم مســایل و‬ ‫مشــکالت صاحبــان ایــن واحدهــا بــه اطــاع‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان رســانده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬بازگشــت واحدهای تملک شــده‬ ‫توســط بانک هــای عامــل در اســتان می توانــد از‬ ‫ظرفیــت ایــن ســرمایه گذاری هــا بــرای ایجــاد‬ ‫فرصــت شــغلی و توســعه اقتصــادی اســتان‬ ‫بهینــه اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫رسیدگی به این واحدها شتاب گرفت‬ ‫حســین طلوعیــان افــزود‪ :‬در ایــن راســتا اقدام‬ ‫خوبــی توســط دســتگاه قضایــی اســتان بــا‬ ‫فعــال کــردن کارگاه اقتصــاد مقاومتــی در مرکــز‬ ‫اســتان و حتــی گســترش ان بــه شهرســتان ها‬ ‫بــه منظــور ســرعت دادن بــه رســیدگی در‬ ‫تعییــن واحدهــای تولیــدی تملــک شــده توســط‬ ‫بانک هــای عامــل اســتان‪ ،‬اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود بــا ســرعتی‬ ‫کــه دســتگاه قضایــی اســتان بــرای بازگشــت ایــن‬ ‫واحدهــای تولیــدی در پیــش گرفتــه‪ ،‬مشــکل‬ ‫بدهــی بانکــی صاحبــان ایــن واحدهــا بــا بانکهــای‬ ‫عامــل ‪،‬هرچــه زودتــر حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان تاکیــد کــرده‬ ‫اســت‪ :‬تملــک واحدهــای تولیــدی بایــد اخریــن‬ ‫مرحلــه بانــک هــا بــرای وصــول مطالبــات باشــد و‬ ‫اگــرواحــدیهــمتملــکشــد‪،‬نبایــدتعطیــلشــود‪.‬‬ ‫تملــک ‪ ۳۱‬واحــد تولیــدی گلســتان بــه ضــرر بــه‬ ‫اقتصاد اســتان اســت‬ ‫حیــدر اســیابی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تملــک ‪۳۱‬‬ ‫کارخانــه توســط بانک هــای اســتان‪ ،‬بــه ضــرر‬ ‫اقتصــاد کشــور و اســتان اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اولویــت‬ ‫دادگســتری اســتان در ســال جــاری‪ ،‬رونــق تولیــد‬ ‫دوبــاره بــه ایــن تعــداد واحــد تملــک شــده توســط‬ ‫بانک هــای اســتان بــوده و در نشس ـت هایی کــه‬ ‫در اینــده بــا مدیــران بانکهــا برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫راهکار مناســب فعالیت این واحدها را پیگیری‬ ‫و عملیاتــی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه بانک هــای عامــل در اســتان‬ ‫گفت‪:‬مصوبه هــای نشس ـت های ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســتان بــرای رونــق تولیــد‪ ،‬قانونــی‬ ‫و اجرایــی شــدن ان از ســوی بانک هــای عامــل‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫روشهای غلط بانکداری و موانع تولید‬ ‫معــاون دادســتان کل کشــور و دبیــر ســتاد‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی قــوه قضاییــه اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بخــش زیــادی از موانــع تولیــد و اقتصــادی‬ ‫کشــور مربــوط بــه روش هــای غلــط بان ـک داری‬ ‫بــوده و در بســیاری مــوارد نیــز ایــن روش هــا‬ ‫بــرای ارایــه خدمــات مبنــا قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ســعید عمرانــی دوم مهــر ســال جــاری در‬ ‫گــرگان بیــان کــرد‪ :‬تــا زمانــی کــه تغییــر اساســی‬ ‫در مقــررات بانک هــا و دیدگاه هــای برخــی افــراد‬ ‫و مدیــران ایجــاد نشــود‪ ،‬اتفــاق خاصــی در حــوزه‬ ‫بانک هــا رخ نخواهــد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در شــرایط فعلی و موجود‬ ‫بانک هــا قراردادهــای یــک طرفــه بســته‪ ،‬دریافــت‬ ‫تضامیــن مــازاد قانــون و ارائــه نکــردن قراردادهــا‬ ‫بــه طــرف مقابــل‪ ،‬از عمــده مشــکالت در ایــن‬ ‫بخــش اســت کــه در گلســتان ‪ ۲۰‬مــورد موانــع‬ ‫بانکــی شناســایی شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫همه چیز درباره مدیسن بال؛ چگونه با توپ طبی ورزش کنیم‬ ‫توپ مدیسن بال چیست؟‬ ‫مدیســن بــال (‪ )Medicine ball‬کــه بــا نــام تــوپ تناســب انــدام نیــز شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬بــرای اولیــن بــار در یونــان باســتان بــه دســت بقــراط بــا پوســت حیوانــات‬ ‫ســاخته شــد؛ بقــراط ایــن تــوپ را بــا اهــداف «دارویــی» بــرای بیمــاران خــود پرتــاب‬ ‫می کــرد‪ .‬تــوپ مدیســن امــروزه از جنــس پالســتیک های ســخت ســاخته می شــود و‬ ‫ن بــا شــن و هــوا پــر می شــود‪ .‬مدیســن بــال در بدنســازی به عنــوان ابــزاری بــرای‬ ‫درون ا ‬ ‫تقویــت عضــات و در فیزیوتراپــی بــرای بهبــود عملکــرد عضــات مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیرد‪.‬ادامــه شــماره ‪392‬‬ ‫‪ .۲‬دراز نشست با توپ مدیسن‬ ‫بــرای تقویــت عضلــه شــکم و چربی ســوزی در ایــن ناحیــه می توانیــد بــه کمــک تــوپ‬ ‫مدیســن شــروع بــه دراز نشســت کنیــد‪ .‬مدیســن بــال یــک نــوع تکی ـه گاه بــرای شــما‬ ‫محســوب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پشت بازو با توپ مدیسن‬ ‫بــرای انجــام ایــن حرکــت در حالــت ایســتاده یــا نشســته‪ ،‬ســعی کنیــد بــدن خــود را‬ ‫صــاف نگــه داریــد‪ .‬تــوپ را بــا دو دســت خــود بگیریــد و دسـت ها را تــا بــاالی ســر خــود‬ ‫بــاال ببریــد‪ .‬اکنــون ارنج هــا را ارام خــم کنیــد به طــوری کــه زاویــه ‪۹۰‬درجــه ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اسکوات با توپ مدیسن‬ ‫بــرای انجــام ایــن حرکــت در ابتــدا پاهــای خــود را بــه عــرض شــانه ها بــاز کنیــد و بعــد‬ ‫بــه کمــک تــوپ مدیســن ‪ ۴‬کیلویــی شــروع بــه انجــام حرکــت اســکوات کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫رســیدن بــه نتیجــه بهتــر ایــن حرکــت را به طــور مــداوم و روزمــره انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫مزایا و معایب استفاده از مدیسن بال‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫در دســترس بــودن؛ به راحتــی می توانیــد تــوپ مدیســن را در فروشــگاه های لــوازم‬ ‫ورزشــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫چالــش برانگیــز؛ بــه کمــک تــوپ مدیســن می توانیــد تمرینــات چالش برانگیــز هــوازی‬ ‫و قدرتــی انجــام دهیــد و عضــات خــود را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫تقویــت ماهیچه هــا؛ ورزشــکاران بــه کمــک تــوپ مدیســن می تواننــد ماهیچه هــای‬ ‫خــود را تقویــت کننــد و بــه مــرور زمــان از فوایــد ان برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫معایب‪:‬‬ ‫وزن؛ اگــر قصــد اســتفاده از تــوپ مدیســن ســنگین را داشــته باشــید ایــن نــوع از تــوپ‬ ‫به راحتــی هماننــد طنــاب ورزشــی قابــل حمــل نخواهــد بــود‪ .‬بــه هنــگام خریــد تــوپ‬ ‫مدیســن ایــن گزینــه را درنظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫و اما سخن پایانی…‬ ‫مدیســن بــال در دنیــای ورزشــی و پزشــکی از اهمیــت و فوایــد بســیار زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬به راحتــی می توانیــد از ان در منــزل و باشــگاه اســتفاده و شــروع بــه تقویــت‬ ‫عضــات و ماهیچه هــا کنیــد‪ .‬تــوپ مدیســن بــرای همــه افــراد قابل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫درادمه باچطور باماهمراه باشید‪...‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه خــودرو در حالــت بنزیــن بــدون مشــکل کار‬‫می کنــد ولــی در حالــت گازســوز ریــپ می زنــد‪ ،‬احتمــال دارد‬ ‫انژکتورهــای گاز خــودرو خــراب باشــند ‪ .‬برای تســت انژکتورها‬ ‫بهتریــن راه لمــس شــیلنگهای خروجــی از انژکتورهــا بــه‬ ‫منیفولــد خــودرو می باشــد ‪ .‬اگــر پاشــش همــه انژکتورهــا زیر‬ ‫دســت احســاس شــد(چگونگی اینکار در شــکل پایین همین‬ ‫پســت مشــخص گردیــده) ‪ ،‬انهــا ســالمند در غیــر اینصــورت‬ ‫یــک یــا چنــد انژکتــو ‍ِر معیــوب مشــخص مــی گــردد‪ .‬قطعــه‬ ‫انژکتورهــا مــی بایســت بــه طــور کلــی تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫ریپ زدن در حالت گاز ‪:‬‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد هنــگام تغییــر فشــار گاز‪ ،‬دمــای‬‫ان بــه شــدت کاهــش مــی یابــد و امــکان یــخ زدن گاز داخــل‬ ‫رگوالتــور وجــود دارد ‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن امــر لوله هــای‬ ‫اب گرم که از شــیلنگها ی رادیاتور بخاری انشــعاب یافته اند‪،‬‬ ‫از داخــل رگوالتــور عبــور یافته انــد‪ .‬در صــورت وجــود هــوا در‬ ‫سیســتم خنــک کننــده خــودرو یــا گرفتگــی لوله هــای ورودی‪،‬‬ ‫خروجــی بــه رگوالتــور دمــای داخــل رگوالتــور مناســب نبــوده و‬ ‫باعــث تغییــر دبــی گاز خروجــی شــده و باعث عدم یکنواختی‬ ‫نســبت ســوخت به هوا و در نتیجه بدکارکردن موتور و ریپ‬ ‫زدن ان مــی شــود‪.‬پس رگالتــور بایــد کامــا داغ شــود‪.‬‬ ‫فشار گاز خروجی از رگوالتور تنظیم نیست ‪:‬‬ ‫ بــا دســتگاه عیــب یــاب فشــار خروجــی را بررســی‬‫نماییــد و در صورتــی کــه کمتــر از ‪ ٢‬بــار بــود‪ ،‬بــا چرخانــدن پیــچ‬ ‫تنظیــم ( واقــع شــده بــر بــاالی رگوالتــور ) فشــار را تنظیــم نماییــد‪.‬‬ ‫فیلتر مسدود شده است‪:‬‬ ‫ بـه منظور جلوگیری از ورود ذرات به داخل ریل انژکتور و‬‫خرابی نشیمنگاه های انژکتور در ورودی ریـــل انژکـــتور از یـــک‬ ‫فیلـــتر اســـتفاده شـــده اســت که این فیلتر قادر اســت ذرات‬ ‫‪ ۸۰‬میکرونــی موجــود در گاز را جــذب نمایــد‪ .‬پــس از مــدت‬ ‫زمــان مشــخص(‪ )۴۰۰۰۰‬ایــن فیلتــر بایــد تعویــض گــردد‪.‬‬ ‫سنسور فشار‪-‬خال ایراد دارد‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه ایــن سنســور معیــوب باشــد‪ ،‬اطالعــات‬‫فشــار خروجــی از رگوالتــور بــه صــورت نادرســت بــه ‪ ECU‬گاز‬ ‫ارســال می گــردد و گرچــه فشــار خروجــی از رگوالتــور ‪ ٢‬بــار‬ ‫باشــد ولــی ‪ ECU‬ایــن فشــار را کمتــر یــا بیشــتر از ایــن مقــدار‬ ‫دانســته و اجــازه تبدیــل بــه حالــت گاز را نمی دهــد‪.‬‬ ‫سنسور دمای اب ایراد دارد ‪:‬‬ ‫ در صورتــی کــه سنســور دمــای اب ورودی رگوالتــور ایــراد‬‫داشــته باشــد‪ ،‬اطالعــات دمــای اب نادرســت بــه ‪ ECU‬ارســال‬ ‫شــده‪ ،‬باعــث می شــود علیرغــم رســیدن دمــا بــه حــد الزم‪،‬‬ ‫خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل نشــود‪( .‬یــا در حالــی کــه هنــوز‬ ‫دمــا بــه حــد الزم نرســیده‪ ،‬خــودرو بــه حالــت گاز تبدیــل شــود‬ ‫و ایــن باعــث بــد کارکــردن موتــور می شــود)‬ ‫ خرابی شیر سر مخزن‪:‬‬‫ در صــورت خرابــی شــیر ســر مخــزن بــا وجــود بــاز بــودن‬‫شــیر‪ ،‬گاز از مســیر عبــور نمــی کنــد کــه این امــر بخاطر خرابی‬ ‫توپــی شــیر اســت‪.‬‬ ‫کلید تبدیل خراب است‪ .‬ای سی یو خراب است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪393‬‬ ‫صادرات بیش‬ ‫از ‪۲‬میلیون‬ ‫کیلوگرم تخم مرغ‬ ‫در صورت فراهم شدن‬ ‫شرایط بازگشایی مرز زمینی‬ ‫اینچه برون میسر است‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت کــه در صــورت‬ ‫فراهــم شــدن شــرایط بــرای بازگشــایی مــرز زمینــی‬ ‫اینچه بــرون ایــن اســتان بــرای تــردد کامیــون و‬ ‫تریلی هــای ترانزیتــی از ایــن مــرز بــه ترکمنســتان‬ ‫شــرایط میســر اســت کــه در صــورت همــکاری طــرف‬ ‫ترکمنســتانی در اینــده ای نزدیــک ایــن مــرز بــرای تــردد‬ ‫کامیونــی بازگشــایی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینیدر ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫رایزنی هــای الزم بــرای بازگشــایی دوبــاره مــرز زمینــی‬ ‫اینچه بــرون توســط گمــرک جمهــوری اســامی و وزارت‬ ‫امورخارجــه کشــورمان بــا ترکمنســتان انجــام شــده و‬ ‫قول هــای مســاعدی از مقامــات کشــور همســایه بــرای‬ ‫بازگشــایی ایــن مــرز در روزهــای اینــده داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه زمــان رســمی بازگشــایی مــرز اینچــه‬ ‫بــرون هنــوز مشــخص نیســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬کشــور‬ ‫ترکمنســتان کــه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫اواخــر ســال ‪ ۹۸‬اقــدام بــه بســتن مرزهــای زمینــی‬ ‫خــود بــا ایــران از جملــه مــرز اینچه بــرون نمــود‪ ،‬اکنــون‬ ‫بــرای بازگشــایی دوبــاره ان خواســتار مجهــز شــدن‬ ‫ایــن مــرز بــه دســتگاه ها و امکانــات ضدعفونــی و‬ ‫گندزدایــی بهداشــتی کامیون هــای عبــوری و ترانزیــت‬ ‫قبــل از ورود بــه خــاک ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬از ماه هــای قبــل دســتگاه های‬ ‫ضدعفونــی کننــده هماننــد ‪ ۲‬نقطــه مــرزی دیگــر‬ ‫کشــورمان بــا ترکمنســتان یعنــی گمــرک ســرخس و‬ ‫لطــف ابــاد‪ ،‬در گمــرک اینچــه بــرون نیــز نصــب شــده و‬ ‫مشــکلی در ایــن خصــوص نیســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان ادامــه داد‪ :‬بازگشــایی‬ ‫دوبــاره مــرز زمینــی اینچه بــرون بــرای تــردد کامیــون و‬ ‫تریلی هــای ترانزیــت باتوجــه بــه اینکــه حجــم باالیــی از‬ ‫کاالهــای صادراتــی اســتان بــه کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫از ایــن مــرز انجــام می شــود‪ ،‬مزایــای قابــل توجهــی از‬ ‫جملــه کاهــش حداقــل ‪ ۲۰‬درصــدی هزینــه حمل و نقل‬ ‫بــرای تجــار و بازرگانــان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بازگشــایی دوبــاره ایــن مــرز رونــق کســب‬ ‫و کار بــه بازارچــه مــرزی اینچه بــرون و اهالــی مرزنشــین‬ ‫ایــن منطقــه نیــز پــس از ‪ ۱۸‬مــاه بازخواهد گشــت ضمن‬ ‫اینکــه بــا تــردد کامیون هــای ترانزیــت خارجــی‪ ،‬درامــد‬ ‫گمــرکات گلســتان هــم افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬و بــه دنبــال همــه‬ ‫گیــری ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در بیشــتر کشــورهای جهــان‬ ‫و نیــز ایــران‪ ،‬مســووالن ترکمنســتان اجــازه ورود‬ ‫کامیــون و تریلی هــای ترانزیــت و حتــی قطارهــای‬ ‫بــاری را از طریــق پایانــه مــرز اینچه بــرون گلســتان بــه‬ ‫کشورشــان ندادنــد تــا اینکــه پــس از فروکــش کــردن‬ ‫مــوج اول شــیوع کرونــا و بــا رایزنی هــای بیــن مقامــات‬ ‫دو کشــور‪ ،‬از ســوم تیرمــاه پارســال و فقــط مبــادالت‬ ‫ریلــی بیــن ایــران و ترکمنســتان از طریــق ایــن مــرز‬ ‫زمینــی از ســرگرفته شــد امــا ترکمنســتان هنــوز اجــازه‬ ‫بازگشــایی مــرز زمینــی خــود بــرای تــردد کامیون هــا و‬ ‫تریلی هــا را نــداده اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان‬ ‫گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از توابــع شهرســتان‬ ‫‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز ایــران و‬ ‫ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و‬ ‫زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک‬ ‫بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن‬ ‫المللی قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایران و گذر ان از‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیت‬ ‫معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان اضافــه شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬از ایــن شهرســتان‬ ‫بــه کشــورهای عــراق‪ ،‬قطــر و افغانســتان در ســاجاری ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۷۰۴‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم تخــم مــرغ خوراکــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی بــه مناســبت گرامیداشــت ‪ ۱۴‬مهــر روز‬ ‫ملــی دامپزشــکی‪ ،‬اظهارداشــت‪ ۲ :‬واحــد مــرغ تخمگــذار در‬ ‫گنبــدکاووس فعــال اســت کــه صــادرات تخــم مــرغ بــا نظــارت‬ ‫کامــل تیم هــای دامپزشــکی توســط یکــی از ایــن واحدهــا بــه نــام‬ ‫مجموعــه تولیــد تخــم مــرغ کاســپین طالیــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مجموعــه زنجیــره تولیــد تخــم‬ ‫رزمایش فاتحان خیبر جلوه ای‬ ‫کوچک از قدرت ایران اسالمی‬ ‫در هفته ملی کودک ‪۱۳۰‬‬ ‫برنامه فرهنگی برگزار می شود‬ ‫اهدا بیش از ‪ ۹‬هزار واحد خون‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫برگــزاری رزمایــش فاتحــان خیبر جلوه ای کوچک در منطقه عمومی‬ ‫شــمال غربی کشــور از اقتدار جمهوری اســامی ایران اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســنگدوینی در ایــن خصــوص اظهارداشــت ‪ :‬صالبــت‬ ‫و اقتــدار نیروهــای مســلح ایــران در ســپاه ‪ ،‬ارتــش و بســیج در‬ ‫بخش های نیروی انســانی ‪ ،‬تجهیزات لجســتیکی و اســتراتژی های‬ ‫نظامــی بســیار فراتــر از کشــورهای منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬ایــن رزمایــش پیــام روشــنی بــه رژیــم جعلــی‬ ‫صهیونیســتی و هــم پیمانــان کــم خــرد انهــا در منطقــه اســت کــه‬ ‫اگــر گوشــه چشــمی بــه منافــع انقــاب اســامی داشــته باشــند بــه‬ ‫شــدت مواخــذه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی تصریــح کــرد ‪ :‬نهادهــای امنیتــی و نیروهــای مســلح‬ ‫ایــران اســامی بــا تمــام قــوا و هوشــمندانه تحــوالت منطقــه را رصد و‬ ‫اجــازه هیــچ گونــه تعــدی بــه منافــع جمهــوری اســامی را نمی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد ‪ :‬تمــام کشــورهای منطقــه بــه‬ ‫ابهــت و قــدرت ایــران در حــوزه نظامــی اذعــان دارنــد و نیــازی بــه‬ ‫تکــرار ان نیســت امــا برخــی تحــرکات مذبوحانــه در منطقــه ســبب‬ ‫شــد تــا شــاهد برپایــی ایــن رزمایــش باشــیم‪.‬‬ ‫ســنگدوینی گفــت‪ :‬ایــران بــه طــور کامــل نســبت بــه تغییــرات‬ ‫مرزهــای رســمی کشــورها در منطقــه حســاس اســت و ان را قابــل‬ ‫قبــول نمی دانــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پرورش فکری گلســتان گفــت‪ :‬در هفته ملی کودک‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۰‬برنامــه فرهنگـی ‪ ،‬هنــری و ادبی برگزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محبوبــه رجــب نســب در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگاران اجــرای امــداد فرهنگــی بــا عنــوان طــرح هــزاران‬ ‫لبخنــد در روســتاهای مناطــق کمترتوســعه یافتــه‪ ،‬برنامــه نمایشــنامه ‬ ‫خوانــی اعضــای مراکــز فرهنگی هنــری‪ ،‬بازی هــای کودکانــ ه مرکــز‬ ‫علی ابادکتــول‪ ،‬مســابقه ی بــزرگ خاطــره نویســی از ایــام کودکــی‬ ‫کانــون کاللــه‪ ،‬یــک روز یــک لبخنــد گرگان‪ ،‬زنده بــاد کودکی در مجتمع‬ ‫فرهنگی هنری گرگان‪ ،‬مسابقه عکاسی لبخندها در دلند‪« ،‬کودک‪،‬‬ ‫ســامت‪ ،‬زندگــی» در کانــون گمیشــان و دســت ها و لبخندهــا در‬ ‫کانــون کردکــوی از جملــه برنامــه هــای ایــن هفتــه برشــمرد‪.‬‬ ‫وی رنگیــن کمــان امیــد در بندرترکمــن‪ ،‬یــک چــوب‪ ،‬یــک نمایــش‬ ‫در اق قــا‪ ،‬نمایشــگاه اثــار اعضــا بــا عنــوان روزنــه در مــراوه تپــه‪،‬‬ ‫قصــه گویــی شــبانه کانــون مینودشــت‪ ،‬مهــرواره قصه هــا را بــازی‬ ‫کنیــم در کانــون شــماره ‪ ۲‬گنبــدکاووس‪ ،‬شــیرین مثــل قنــد گــرگان‬ ‫‪ ۲‬و ارزوهــای مــن کانــون گالیکــش‪ ،‬جشــن لبخنــد رامیــان از دیگــر‬ ‫برنامه هــا هفتــه کــودک در گلســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری گلســتان گفت کــه هفته کودک‬ ‫بــا شــعار « حــال خــوش کودکــی‪ ،‬رنــگ خــوش زندگــی» فرصــت‬ ‫مغتنمــی اســت تــا توجــه مســئوالن نســبت بــه مســائل و نیازهــای‬ ‫ایــن قشــر از جامعــه معطــوف شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹‬هــزار واحد‬ ‫خــون در نیمــه نخســت ســالجاری در اســتان اهــدا شــد کــه نســبت بــه‬ ‫مدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۲‬درصد کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حســین زارع در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی در مجمــوع‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۱۴۲‬نفــر بــرای اهــدای خــون بــه مراکز‬ ‫خونگیــری اســتان مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۶۳‬نفــر زن‬ ‫و بقیــه مــرد بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۱۲‬بــرای نخســتین بــار بــرای اهــدای‬ ‫خــون بــه مراکــز خونگیــری مراجعــه کردند گفت‪ :‬همچنیــن تعداد‬ ‫افــرادی کــه بــه صــورت مســتمر خــون اهــدا کردنــد‪ ،‬پنــج هــزارو‬ ‫‪ ۲۹۶‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اهــدای خــون ابتــدا شــرایط مراجعه کننــدگان‬ ‫برای مســتعد بودن اهدا ســنجیده می شــود و در صورت مســتعد‬ ‫بــودن فــرد‪ ،‬خونگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زارع گفــت‪ :‬در صورتــی کــه داوطلبــی فاقــد یکی از شــرایط اهدای‬ ‫خــون باشــد بــرای اهــدای خــون پذیرفتــه نمی شــود و بــه اصطــاح‬ ‫معــاف می شــود‪.‬‬ ‫زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬اهداکننــدگان خــون بایــد مــد نظــر‬ ‫داشــته باشــند کــه مــدت نگهــداری خــون و بــه خصــوص‬ ‫پالکــت‪ ،‬محــدود اســت‪.‬‬ ‫تدوین کتاب مجاهدت های کمیته امداد‬ ‫گلستان در دوران دفاع مقدس‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬کتــاب مجاهدت هــای کمیتــه امــداد و نقــش ایــن‬ ‫نهــاد در دروان دفــاع مقــدس تدویــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد ‪ ،‬عیســی بابایــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان در دیــدار بــا ســرهنگ محمــد رضــا کاظمــی ‪،‬مدیــرکل حفظ‬ ‫اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان بــا بیــان این کــه خدمــت بــه جامعــه محــروم کمتــر‬ ‫از ایثارگری و جهاد نیســت ‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬کارکنان کمیته امداد اســتان گلســتان در دوران دفاع‬ ‫مقــدس پــا بــه پــای رزمنــدگان حضــور داشــتند و از خــود رشــادت های بســیاری بــه جــای گذاشــتند‬ ‫کــه از جملــه خدمــات کمیتــه امــداد در دوران دفــاع مقــدس را می تــوان پشــتیبانی از جبهــه هــای‬ ‫حــق علیــه باطــل و رزمنــدگان نــام بــرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مــرغ کاســپین طالیــی چیــکا کــه در چنــد مرحلــه بــا اعتبــار بیــش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال و ایجــاد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فرصــت شــغلی‬ ‫مســتقیم بــه بهره بــرداری رســید بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫و بزرگتریــن پروژه هــای اقتصــادی گنبــدکاووس بــه تنهایــی ‪۲۰‬‬ ‫درصــد نیــاز روزانــه تخــم مــرغ کشــور را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۶۵‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬کیلوگــرم خــوراک ابزیــان از‬ ‫ســه کارخانــه فعــال تولیــد کننــده ایــن محصــول در شهرســتان بــه‬ ‫کشــورهای مختلــف صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام اداره کل دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬کامبــوج‪،‬‬ ‫الئــوس‪ ،‬مالــزی‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬قطــر‪ ،‬امــارات‪،‬‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬گرجســتان و روســیه کشــورهای‬ ‫مقصــد صــادرات محصــوالت تولیــدی بخــش طیــور شــامل تخــم مــرغ‬ ‫خوراکــی‪ ،‬فــراورده هــای لبنــی‪ ،‬االیــش مــرغ‪ ،‬پــا و پنجــه مــرغ‪ ،‬خوراک‬ ‫و مکمــل ابزیــان و پــودر گوشــت اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس امســال بــر توزیــع ‪۲۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۴‬هــزار و ‪ ۶۵۹‬دٌز واکســن طیــور میــان مرغداری هــای‬ ‫صنعتــی شهرســتان نظــارت داشــت و همچنیــن گواهــی بهداشــتی‬ ‫جوجــه ریــزی بــرای ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬قطعــه را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شــمال کشــور از قطــب هــای مهــم‬ ‫پــرورش طیــور کشــور اســت کــه بیــش از هــزار واحــد پــرورش‬ ‫مــرغ گوشــتی‪ ،‬تخــم گــذار بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال و ظرفیــت فرصــت شــغلی مســتقیم بــرای بیــش از‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار نفــر دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۱۷۵‬واحــد صنعتــی مــرغ گوشــتی و ‪۹‬‬ ‫واحــد دامــداری صنعتــی در کنــار فعالیــت دامداری هــای ســنتی‬ ‫در روســتاهای گنبــدکاووس‪ ،‬افــزود‪ :‬تیم هــای دامپزشــکی‬ ‫امســال ‪ ۸۲۹‬مــورد بازرســی از مرغداری هــا‪ ،‬دامداری هــا‪ ،‬اب‬ ‫بندان هــا و میــدان دام شهرســتان انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬بــا انجــام‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۸۱۸‬مــورد بازدیــد از مراکــز تولیــد‪ ،‬نگهــداری و‬ ‫عرضــه فراورده هــای خــام دامــی گنبــدکاووس‪ ۶ ،‬هــزار و ‪۸۴۸‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع فراورده هــای خــام دامــی الــوده‪ ،‬فاســد و تاریــخ‬ ‫مصــرف گذشــته شناســایی و معــدوم شــد‪.‬‬ ‫گوگالنــی اظهارداشــت‪ :‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار راس دام ســنگین (گاو و‬ ‫گوســاله) و ‪ ۴۵۰‬هزار راس گوســفند در گنبدکاووس وجود دارد که‬ ‫امســال یــک میلیــون و ‪ ۱۳۴‬هــزار و ‪ ۹۳۶‬نوبــت واکســن مقابلــه بــا‬ ‫بیماری هایــی ماننــد شاربن(ســیاه زخــم)‪ ،‬تــب مالــت‪ ،‬تــب برفکــی‪،‬‬ ‫هــاری و طاعــون نوشــخوارکنندگان کوچــک دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن فصــل ســرما از دامــداران‬ ‫و صاحبــان مرغداری هــای گنبــدکاووس خواســت اقدامــات‬ ‫قرنطین ـه ای و بهداشــتی الزم را در ســطح واحدهــای خــود اجــرا‬ ‫کننــد و بــروز هــر گونــه بیمــاری و تلفــات غیرعــادی را بــه اداره‬ ‫دامپزشــکی شهرســتان اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دمای هوا ‪ 14‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 14‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬در نظــر داریــم بــا همــکاری اداره کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬نقــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) ایــن اســتان در دوران دفــاع مقــدس را‬ ‫کمتــر از ایثارگــری و جهــاد نیســت در قالــب یــک کتــاب تدویــن کنیــم و در همین راســتا کمیته ای با‬ ‫حضور پیشکســوتان و ایثارگران کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان گلســتان تشــکیل داده ایم‬ ‫کــه بــه جمـع اوری اســناد و مــدارک در دوران دفــاع مقــدس می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقشــار مختلــف مــردم در پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬دوران هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس و در عرصــه هــای گوناگــون حضــوری گســترده داشــته انــد و تاکنــون وحــدت خــود را بارهــا‬ ‫و بارهــا بــه جهانیــان ثابــت کــرده انــد و زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره رزمنــدگان و رشــادت های‬ ‫انــان بــرای همــه مســئولین در هــر نهــاد و ســازمان یــک وظیفــه اســت‪.‬‬ ‫نقش کمیته امداد در جنگ تحمیلی ماندگار است‬ ‫مدیــر کل حفــظ اثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع مقــدس اســتان گلســتان گفــت‪ :‬خدمــات کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) ایــن اســتان در دوران هشت ســال دفــاع مقــدس بســیار اثرگــذار بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن برخــی از نیاز هــای رزمنــدگان در‬ ‫طــول دوران دفــاع مقــدس از مهم تریــن اقدامــات و فعالیت هــای کمیتــه امــداد بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تقدیــم شــهید و جانبــاز و ایثارگــر از بیــن امدادگــران خدمتگــزار ایــن نهــاد مردمــی بخشــی از‬ ‫رشــادت ها و فداکاری هــای ان هــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مهم تریــن عملکــرد ایــن نهــاد مردمــی حمایــت از قشــرهای نیازمنــد و اســیب‬ ‫پذیــر جامعــه بــه عنــوان حامیــان اصلــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بعــد از دوران دفــاع‬ ‫مقــدس بــود کــه نقــش بســزایی در تقویــت روحیــه دفاعــی و انســجام ملــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی می باشــد در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه اجرایــی قانــون یادشــده اســامی افــرادی‬ ‫کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیئــت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تائیــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیــر االنتشــار و محلــی)‬ ‫بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬بخــش دو بجنــورد پــاک ‪-۱۶۹‬اصلــی اراضــی صــدر ابــاد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از پــاک ‪ ۱۶۰‬فرعــی از ‪ ۱۶۹‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ ۲۵۸/35‬مترمربــع ابتســیاعی اقــای عباســعلی یزدانــی از محــل‬ ‫مالکیــت رســمی غالمحســین حمایلــی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰-۱۲۹۸‬مورخــه ‪ - ۱۴۰۰/۰۵/12‬کالســه ‪ ۹۹ - ۰۱۹۹‬لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی‬ ‫دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی‬ ‫محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪.‬الــف ‪ ۳۳۸۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۶/30‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۷/17‬‬ ‫علیخــان نــادری رئیــس ادره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مدرســه و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای هــای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۶۸‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۶۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۶۵‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۶۶‬تقاضــای ‪_۱‬عبــاس فیــوج اهنگــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۴‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۳۷۰۳۶۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در شـش دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم از‬ ‫‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ _۲.‬حمیــد رضــا طالــع زاری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۲۱‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۱۴۷۹۵۹۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد عزیــز اللــه در ســه دانگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم از ‪ ۲۶۲‬ســهم مشــاع از ‪ ۲۸۸‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت کل ‪ ۲۲۴‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضیــان دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظرف مــدت یکماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۸۹۳۵:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۸/۳:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۱‬هیات موضــوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۷۵۹‬تقاضای اقای صفرعلی قاســمی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۰‬و‬ ‫کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۳۳۸۵۱۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد خدابخــش در شـش دانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۷۸/5‬مترمربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۸۹۱۸:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۸/۳:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبارهای صبحگاهی بیشینه ‪ 17‬سیلسیوس وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر احتمال بارش باران‪.%30‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪393‬‬ ‫طنز‬ ‫جریمه ‪ ۶۷‬میلیارد‬ ‫ریالی واحدهای‬ ‫صنفی متخلف شرق‬ ‫گلستان‬ ‫رییــس اداره تعزیــرات حکومتــی گنبــدکاووس در شــرق گلســتان‬ ‫گفــت بیــش از هــزار پرونــده تخلــف در نیمــه نخســت ســالجاریی‬ ‫مربــوط بــه واحدهــای صنفــی ایــن شهرســتان و ‪ ۲‬شهرســتان‬ ‫ازادشــهر و رامیــان توســط شــعب قضایــی ایــن اداره مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار گرفــت و متخلفــان بــه پرداخــت ‪ ۶۷‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال جــزای نقــدی تعزیــر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اســماعیل روان در جلســه‬ ‫کارگــروه تنظیــم بــازار گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬احــکام صــادره‬ ‫بــرای واحدهــای صنفــی متخلــف توســط واحــد اجــرای احــکام‬ ‫اداره تعزیــرات حکومتــی درحــال اجــرا و پیگیــری اســت و تــا کنــون‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۲۲۳‬میلیــون ریــال از جرائــم واحدهــای صنفــی‬ ‫متخلــف وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عمــده تخلفــات واحدهــای صنفــی (از صنــوف‬ ‫مختلــف) ســه شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬ازادشــهر و رامیــان‬ ‫گرانفروشــی یــا کــم فروشــی‪ ،‬عــدم درج قیمــت‪ ،‬عــدم صــدور‬ ‫صورتحســاب‪ ،‬احتــکار و کاالی قاچــاق بــوده اســت‪.‬‬ ‫روان بــا اشــاره بــه تشــکیل پرونــده بــرای یــک شــرکت تولیــدی‬ ‫تخــم مــرغ در گنبــدکاووس مبنــی بــر احتــکار افــزون بــر ‪ ۳۰۰‬تــن‬ ‫از ایــن مــاده پروتئینــی‪ ،‬افــزود‪ :‬رای ایــن شــرکت کــه تخلــف ان‬ ‫توســط کارشناســان دســتگاه های متولــی تاییــد شــده‪ ،‬در مرحلــه‬ ‫نهایــی اســت و طــی چنــد روز اینــده صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫جلســه بــا ارائــه گزارشــی از توزیــع برخــی اقــام اساســی در ســه‬ ‫مــاه تابســتان گفــت کــه در ایــن مــدت هــزار و ‪ ۲۲۸‬تــن مــرغ‬ ‫گــرم بــا قیمــت هــر کیلوگــرم ‪ ۲۴۹‬هــزار ریــال‪ ۱۹۷ ،‬تــن برنــج‬ ‫وارداتــی بــا قیمــت هــر کیلوگــرم ‪ ۱۸۵‬هــزار ریــال و ‪ ۱۲۸‬تــن شــکر‬ ‫بــا قیمــت هــر کیلوگــرم ‪ ۱۳۱‬هــزار ریــال توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫خلیــل رجبلــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون روزانــه ‪ ۱۸‬تــن مــرغ گــرم و‬ ‫چهــار تــن تخــم مــرغ بــا قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم ‪ ۱۸۵‬هــزار‬ ‫ریــال در ایــن شهرســتان توزیــع می شــود و در توزیــع روغــن‬ ‫نباتــی نیــز بــا قیمت هــای تصویبــی مشــکل خاصــی نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در تابســتان امســال ‪ ۸۵۰‬مــورد بازرســی از‬ ‫واحدهــای صنفــی گنبــدکاووس انجــام شــد کــه ‪ ۱۰۶‬پرونــده تخلــف‬ ‫تشــکیل و متخلفــان از ســوی اداره تعزیــرات حکومتــی بــه پرداخــت‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۳۸۴‬میلیــون ریــال جــزای نقــدی تعزیــر شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه ســحر کریمــی کارشــناس اداره امــور‬ ‫دام جهادکشــاورزی گنبــدکاووس از توزیــع حــدود ‪ ۷۵‬هــزار تــن‬ ‫انــواع نهاده هــای دامــی (کنســانتره‪ ،‬جــو‪ ،‬ســبوس‪ ،‬کنجالــه ســویا‬ ‫و تخــم پنبــه‪ ،‬ذرت و ســویا) بــا قیمــت مصــوب بیــن دامــداران‪،‬‬ ‫دامداری هــای صنعتــی و واحدهــای مرغــداری ایــن شهرســتان‬ ‫طــی ‪ ۶‬مــاه گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬فعــا مشــکلی در توزیــع‬ ‫نهاده هــا براســاس ســهمیه تخصیصــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره دامپزشــکی گنبــدکاووس نیــز درایــن نشســت‬ ‫از جوجــه ریــزی ‪ ۱۲‬میلیــون و ‪ ۵۲‬هــزار قطعــه توســط ‪۱۷۵‬‬ ‫واحدهــای مرغــداری گوشــتی ایــن شهرســتان در ‪ ۶‬مــاه گذشــته‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن میــزان جوجــه ریــزی در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل چهــار درصــد بیشــتر شــده و مشــکلی در تولیــد‬ ‫ایــن بخــش نیســت‪.‬‬ ‫نــادر گوگالنــی افــزود‪ :‬از مجمــوع جوجــه ریــزی انجــام شــده‬ ‫‪ ۶‬مــاه گذشــته در گنبــدکاووس‪ ،‬پنــج درصــد منجــر بــه تلفــات‬ ‫شــدند کــه ‪ ۲۵‬درصــد ایــن تلفــات صرفــا بــه خاطــر گرمــای هــوا و‬ ‫قطعــی بــرق در تابســتان امســال بــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار با دستگیری ‪ 3‬نفر از مخالن نظم‬ ‫و امنیت عمومی‬ ‫‪ 70‬فقره سرقت‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 14‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 70‬فقــره ســرقت در ســطح اســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید‬ ‫مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام‏وقــوع چندیــن فقره انواع ســرقت در ســطح اســتان‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیت در دســتور کار کاراگاهان پلیس‬ ‫اگاهــی اســتان‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫‏کاراگاهــان در چنــد عملیــات غافلگیرانــه موفــق شــدند ‪ 14‬نفــر‬ ‫ســارق ســابقه دار را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان با بیــان اینکه ســارقان در بازجویی های‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 70‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح اســتان‏اعتــراف‬ ‫کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســارقان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرقت از اماکــن خصوصــی‪ ،‬دولتــی‪ ،‬منــزل‪،‬‬ ‫مغــازه‪ ،‬خــودرو‪ ،‬داخــل خــودرو‪ ،‬موتورســیکلت و‏‏‪ ...‬از جملــه‬ ‫ســرقت هــای انجــام شــده توســط ایــن افــراد بــود‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت تا در صورت اطالع از هرگونه موارد‏مشــکوک بالفاصله‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 3‬شــرور‬ ‫متــواری و مخــل نظــم و امنیــت عمومــی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی ایجــاد شــرارت‪ ،‬درگیــری و‏ایجــاد رعب‬ ‫و وحشــت بــرای شــهروندان توســط ‪ 3‬نفــر از اراذل و اوبــاش‬ ‫منطقــه‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان پــس از ایــن اقــدام از محــل‬ ‫متــواری و مامــوران نیــز بالفاصلــه اقدامــات اطالعاتــی را بــرای‬ ‫دســتگیری‏متهمــان اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگی هــای‬ ‫قضائــی‪ ،‬مامــوران در عملیاتــی ضربتــی متهمــان را در‬ ‫مخفیــگاه شــان شناســایی و بــه‏دام انداختنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه ‏مخــان نظــم و امنیــت عمومــی کــه‬ ‫بخواهنــد بــا قــدرت نمایــی و حــرکات غیــر متعــارف ارامــش‬ ‫عمومــی شــهروندان را خدشــه دار کننــد‏هشــدار داد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ روهنــا در پایــان بــا بیــان ایبنکــه پلیــس هرگــز‬ ‫اجــازه نخواهــد افــراد شــرور و اوبــاش بــا قــدرت پوشــالی و‬ ‫کذایــی خــود‪ ،‬امنیــت و‏ارامــش شــهروندان را مختــل کننــد‪.‬‬ ‫حفظ مرزها به عهده‬ ‫مرزبانی است‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر کشــوری کــه میخواهــد مراحــل رشــد و پیشــرفت را‬ ‫تجربــه کنــد بایــد از مرزهــای ایمــن برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬امنیــت در کشــور میســر نمی شــود مگــر‬ ‫اینکــه مرزهــای پایــدار داشــته باشــیم‪.‬چرا کــه همــه شــون زندگــی‬ ‫مــردم در گــرو امنیــت اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی در ارتبــاط بــا پلیــس هوشــمند گفــت‪:‬‬ ‫وقتــی گفتــه میشــود پلیــس هوشــمند همــه ذهن هــا بــه ســمت‬ ‫تجهیــزات پیشــرفته مــی رود امــا اینطــور نیســت‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا رشــد تکنولــوژی جرائــم نیــز بــروز شــده و پلیــس‬ ‫نیــز بایــد توانمندی هــای خــود را تقویــت و بــروز کنــد چــرا کــه همــه‬ ‫چیــز بــه تکنولــوژی بــر نمی گــردد‬ ‫لــذا هوشــمندی پلیــس اســتفاده‬ ‫حداکثــری از تجهیــزات اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گلســتان بــا‬ ‫قدردانــی از همراهــی مطلــوب و‬ ‫همیشــگی مرزنشــیان در حراســت‬ ‫از ســرحدات ایــران گفــت کــه‬ ‫در راســتای طــرح حریــم امنیتــی‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۰‬درصــد عالئــم هشــدار‬ ‫در مرزهــای مشــترک ایــن اســتان‬ ‫بــا ترکمنســتان نصــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عالئــم هشــدار بقیــه‬ ‫مرزهــای مشــترک گلســتان بــا‬ ‫ترکمنســتان در اختیــار پیمانــکار‬ ‫قــرار گرفتــه و بــه زودی نصــب‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همراهــی بــزرگان‪ ،‬ریــش‬ ‫ســفیدان‪ ،‬ائمــه جمعــه و‬ ‫جماعــات در نقــاط مــرزی‬ ‫گلســتان را از عوامــل موثــر در‬ ‫ایجــاد تعامــل و همــکاری بیــن‬ ‫مرزنشــین و مرزبانــی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬اگاهــی بخشــی بــرای تشــریح مقــررات مــرزی و شــرح‬ ‫وظایــف مرزنشــینان و مرزبانــان بــر ایــن تعامــل خواهــد افــزود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی ادامــه داد‪ :‬مرزنشــینان گلســتان پیــش از شــکل گیری‬ ‫منســجم نیروهــای مســلح در ســرحدات‪ ،‬حافــظ مرزهــا بودنــد‬ ‫و بعــد از مشــخص شــدن وظایــف نیروهــای مســلح و حضــور‬ ‫مرزبانــی در ایــن منطقــه‪ ،‬رابطــه تنگاتنگــی بیــن مرزبــان و‬ ‫مرزنشــینان در گلســتان برقــرار شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گلســتان همچنیــن بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫فرمانــده مرزبانــی نیــروی انتظامــی گفت‪:‬ســعی و تــاش مــا‬ ‫بایــد ایــن باشــد کــه در هفتــه ناجــا قــدردان مرزبانانــی باشــیم‬ ‫کــه بــا جــان و دل حراســت مرزهــای ایــران را بــر عهــده گرفتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ بهــزاد‬ ‫ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬نمایــش اقتــدار و توانمنــدی‬ ‫مرزبانــان در حراســت از مرزهــای کشــور را در بیــن مرزنشــینان‬ ‫و افزایــش منزلــت مــرزداران را در ایــن هفتــه در نظــر داریــم‪.‬‬ ‫کشف«سرقت میلیاردی»‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم ازکشــف «ســرقت‬ ‫میلیــاردی»در جاجــرم خبــرداد ‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزییات این خبــر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر وقــوع‬ ‫ســرقت قطعــه تــراش‪ ،‬المــاس تــراش کاری ازکارگاه وی‪ ،‬موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در‏دســتور ماموریــن شهرســتان قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی بعمــل امــده و احتمــال اینکــه‬ ‫ســرقت توســط ســارق یــا ســارقان حرفــه ای صــورت گرفتــه‏اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه تــاش هــای میدانــی و تحقیقــات الزم در ایــن زمینــه‬ ‫اغــاز شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات پلیســی و اطالعاتــی‏یــک‬ ‫نفرســارق‪ ،‬شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم ادامــه داد‪ :‬در بازرســی‬ ‫بعمــل امــده از منــزل ســارق امــوال مســروقه کــه بصــورت کامــا‬ ‫‏ماهرانــه داخــل دیــوار جاسازشــده بودکشــف گردیــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارزش امــوال کشــف شــده ‪ 20‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســارق پــس از بازجویــی هــای‏اولیــه بــه مرجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان بابیــان اینکــه پلیــس بامخــان نظــم و امنیــت برخــورد‬ ‫قاطــع دارد از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده‏هرگونــه مــورد‬ ‫مشــکوک موضــوع را از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫دســتگیری شــکارچیان غیرمجــاز پرنــدگان شــکاری در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫نخســت امســال گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان شــهریور‬ ‫‪ ۱۴‬شــکارچی غیرمجــاز توســط مرزبانــان اســتان دســتگیر شــدند‬ ‫کــه ایــن امــار در مجمــوع ‪ ۱۲‬مــاه ســال گذشــته ‪ ۹۸‬مــورد بــود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود ان کــه برخــورد بــا شــکارچیان‬ ‫جــزو وظایــف ســازمانی مرزبانــی نیســت امــا در ‪ ۲‬ســال گذشــته و‬ ‫بــا هــدف جلوگیــری از نابــودی از گونــه هــای جانــوری و شــکاری‪،‬‬ ‫طــرح جلوگیــری از فعالیــت شــکارچیان غیرمجــاز پرنــدگان‬ ‫شــکاری از ســوی مرزبانــی اســتان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫از هشــت هزار و ‪ ۷۵۵‬کیلومتر مرز ایران با ‪ ۱۶‬کشــور پیرامونی‬ ‫خود‪ ،‬ســهم گلســتان با کشــور ترکمنســتان ‪ ۴۵۸‬کیلومتر شــامل‬ ‫‪ ۲۶‬کیلومتــر مــرز دریایــی‪ ۸۵ ،‬کیلومتــر مــرز ســاحلی و مابقــی‬ ‫مــرز خشــکی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی گلســتان بــه فعالیــت صیــادی اغلــب‬ ‫مرزنشــینان اســتان اشــاره کــرد و از دولــت و مســئوالن خواســت‬ ‫بــرای اشــتغال ایــن افــراد فکــر اساســی کننــد زیــرا بــه علــت‬ ‫کمبــود منابــع دریایــی و عقــب نشــینی اب دریــای خــزر‪ ،‬صیــادان‬ ‫ناخواســته وارد حریــم دریایــی کشــور مقابــل می شــوند کــه‬ ‫مشــکالتی در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ابراهیمــی در خصــوص اخریــن وضعیــت اجــرای طــرح حریــم‬ ‫امنیتــی در گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح در ســال ‪۸۷‬‬ ‫پــس از یــک انجــام مطالعــات منطقــه ای تهیــه و ابــاغ شــد‬ ‫کــه اجــرای ان برعهــده هنــگ مــرزی اتــرک و پایــگاه دریایــی‬ ‫بندرترکمــن اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اموزش هــای تخصصــی گفــت‪ :‬چــرا کــه پلیــس‬ ‫یــک کار تخصصــی محــور و بســیار ســخت و دشــوار اســت چــرا کــه‬ ‫پلیــس بــا همــه اقشــار جامعــه درگیــر اســت و خــود نیــز جــزئ از‬ ‫ایــن جامعــه اســت و بعنــوان یــک ارگان جامعــه محــور بایــد در کنــار‬ ‫مــردم باشــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش ســامت مرزنشــینان گفــت ‪:‬در حــال حاضــر در‬ ‫بحــث واکسیناســیون مرکــزی بــه نــام شــهید مرزبــان ســرهنگ‬ ‫نبــی اللــه خطیــری نیروهــای مرزبانــی مســتقر هســتند و در حــال‬ ‫کمــک رســانی بــه شــهروندان هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیمــی گفت‪:‬وقتــی مرزبــان بدانــد کــه مرزنشــینان‬ ‫کنــار انهــا هســتند برای شــان قــوت قلــب اســت همانطــور کــه‬ ‫مرزبانــان کنــار مرزنشــینان هســتند و ایــن روحیــه مــردم دوســتی‬ ‫در یگان هــای مرزبانــی نهفتــه اســت و مرزبانــان خودشــان‬ ‫را از جنــس مــردم می داننــد و ارتبــاط خوبــی بیــن مرزبانــان و‬ ‫مرزنشــینان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪ ۲۶‬ایده برای جشن واکسن!‬ ‫بــی تعــارف و رک و راســت بایــد اعتــراف کنــم بنــده از هــر طــرح‬ ‫و ایــده ای کــه حتــی بــه انــدازه یــک ســرگین غلطانــک چــرخ‬ ‫اقتصــاد مملکــت را تــکان بدهــد‪ ،‬بــه احســن وجــه و خیلــی‬ ‫شــدیدالحن حمایــت مــی کنــم‪ (.‬بمانــد کــه ایــن حشــره ‪350‬‬ ‫برابــر وزن خــود ســرگین قــل مــی دهــد!) حــاال مــی خواهــد‬ ‫جشــن ‪) baby shower‬تعییــن جنســیت نوزاد( یــا گودبــای‬ ‫پمپــرز( خداحافظــی بــا پوشــک) باشــد و یــا جشــن تولــد دو‬ ‫ســالگی اینســتاگرام اقــای نماینــده و جشــن امحــای کتــاب‬ ‫ببخشــید جشــن امضــای کتــاب فــان ســلبریتی پیژامــه پــوش!‬ ‫در مجمــوع هــر فعالیتــی کــه بــرای چهــار نفــر ایجــاد شــغل‬ ‫کنــد و محــرک چرخــه تولیــد و اقتصــاد باشــد‪ ،‬بایــد برایــش تــره‬ ‫خــرد کــرد‪ (.‬حتــی تــره ای کــه بــا فاضــاب ابیــاری شــده باشــد!)‬ ‫االن هم که به ســامتی کشــتی کشــتی واکســن در حــال وارد‬ ‫شــدن بــه کشــور اســت و حتــی کار ممکــن از دو دوزه بــازی رد‬ ‫شــده و بــه دوز ســوم و چهــارم بکشــد‪ ،‬جشــن واکســن مــد‬ ‫شــده اســت‪ .‬تــا جــای کــه در برخــی شــهرها پکیــج فیلمبــرداری‬ ‫حرفــه ای ارائــه شــده اســت در حــد لیــگ هــای جهانــی و تــب‬ ‫تنــد عکاســی از زمــان خــروج از خانــه و حرکــت بــه ســمت‬ ‫پایــگاه تزریــق واکســن تــا لحظــه تزریــق واکســن کرونــا و ســایر‬ ‫مخلفــات برخــی را بــه فکــر درامدزایــی مشــتی انداختــه اســت‪.‬‬ ‫در یکــی از ایــن اگهی هــا امــده اســت‪ 5 :‬دقیقــه فیلــم از لحظــه‬ ‫خــروج از منــزل تــا بعــد از تزریــق بــه همــراه مصاحبــه بعــد‬ ‫از تزریــق و همچنیــن فیلــم بــرداری هوایــی از ورود بــه مرکــز‬ ‫واکسیناســیون و خــروج بــه عــاوه ‪ ۱۰‬بــرگ البــوم و دو شاســی‬ ‫‪ ۴۰-۳۰‬از چهــار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‪ .‬البتــه در برخــی‬ ‫دیگــر از اگهی هــا ایــن مبلــغ تــا ‪ ۲۰‬میلیــون هــم دیــده می شــود!‬ ‫شــاید االن بــا خودتــان فکــر کنیــد ایــن دســت جلــف بــازی هــا‬ ‫و جشــن واکســن راه انداختــن‪ ،‬مختــص افــراد مرفــه بــدون‬ ‫درد و خونریــزی اســت و شــکاف طبقاتــی را تبدیــل بــه گســل‬ ‫طبقاتــی مــی کنــد و قــس علــی هــذا ‪ ...‬ولــی در جریــان‬ ‫باشــید همیــن قرتــی بــازی اگــر درســت انجــام شــود‪ ،‬دســتکم‬ ‫‪ 20‬نفــر اشــتغال زایــی مســتقیم دارد و چهــل پنجــاه نفــر هــم‬ ‫بــه صــورت غیــر مســتقیم ســر کار مــی رونــد‪ .‬بمانــد کــه در‬ ‫چنیــن مراســمی دســتکم دویســت ســیصد هــم همیــن طــوری‬ ‫تــا پاســی از شــب بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ســرکار‬ ‫هســتند! بــه هــر حــال جشــنی کــه سراســر پــر از ســورپرایز‬ ‫و شــگفتانه اســت‪ ،‬بایــد عــده ای را بــا ان ســر کار گذاشــت!‬ ‫یکــی از شــگفتانه هــای جشــن واکســن مــی توانــد یــک‬ ‫جعبــه ی بــزرگ بــا کلــی بادکنــک هلیومــی‪ ،‬بــا دو رنــگ‬ ‫متفــاوت باشــد‪ .‬مثــا ً بادکنــک هــای صورتــی نمــاد واکســن‬ ‫ســینو فــارم و بادکنــک هــای ابــی نمــاد واکســن اســپوتنیک‬ ‫یــا برکــت هســتند کــه بــا بــاز شــدن جعبــه نــوع واکســن‬ ‫مشــخص مــی شــود و غریــو شــادی محــل را مــی لرزانــد!‬ ‫حتــی در ایــن جشــن بــا شــکوه بــرای پایــان دادن بــه انتظــار‬ ‫مهمــان هــا مــی تــوان از پیناتــا هــم اســتفاده کــرد‪ .‬پیناتــا یــک‬ ‫بــازی و یــا یــک ســرگرمی مخصــوص تولــد یــا مجالــس عروســی‬ ‫اســت کــه بــا کشــیدن روبــان و یــا ضربــه زدن بــه ان کاغــذ رنگــی‪،‬‬ ‫شــکالت و هدایــای کوچــک از ان مــی ریــزد‪ .‬در چنیــن جشــنی بــا‬ ‫کشــیدن روبــان توســط میزبــان و ریختــه شــدن روبــان هــای هــم‬ ‫رنــگ بــا نــوع واکســن‪ ،‬دق دادن مهمــان هــا بــه پایــان مــی رســد!‬ ‫فلــذا توصیــه مــی شــود شــما بــه جــای ایــراد گرفتــن از چنیــن‬ ‫مراســمی بــه گــردش مالــی و ایجــاد اشــتغال حاصــل از پخــت‬ ‫کیــک‪ ،‬طراحــی تــم مراســم‪ ،‬عکاســی‪ ،‬فیلمبــرداری‪ ،‬ســاخت‬ ‫کلیپ‪ ،‬تهیه میوه و شــیرینی‪ ،‬پخت و ســرو شــام‪ ،‬توزیع گیفت‬ ‫یــا همــان هدیــه بیــن مهمانــان و ‪ ...‬فکــر کنیــد کــه ایــن ماجــرا‬ ‫چقــدر اشــتغال زایــی دارد و چنــد خانــواده از ان نان می خورند؟!‬ ‫حــاال بــی زحمــت ســایر ایــده هــا و طــرح هــای مختــص جشــن‬ ‫واکســن را خودتــان در اینترنــت جســتجو کنیــد یــا اگــر صاحــب‬ ‫ذوق هســتید طراحــی کنیــد‪ .‬بیــل کــه بــه کمرتــان نخــورده اســت!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 139660312005000636‬مــورخ‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫‪ 1399.03.22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد‬ ‫بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1395114412005000171‬‏تقاضــای‬ ‫اقــای مهــدی جوهرپیشــه به شــماره شناســنامه ‪29‬کــد ملــی ‪2269729730‬‬ ‫صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد حســین در ششــدانگ عرصــه‏و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 99‬مترمربــع مفــروز و مجــزا‬ ‫شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در‏علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان امــام رضــا (ع)‬ ‫بعدازچهــارراه ایــت ضلــع شــمالی خیابــان‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد‬ ‫تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‬ ‫کثیراالنتشــار اگهی می شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند‬ ‫‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‏ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الــف‪379 :‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/17:‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‏‪‎‬‬ ‫محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪393‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫درس های بازاریابی که باید‬ ‫از کودکان یاد بگیریم‬ ‫بســیاری از مــا تصــور می کنیــم کــودکان فقــط‬ ‫ادم کوچولوهایــی هســتند کــه همیشــه لباس هایشــان پر از‬ ‫لک اســت‪ ،‬موقع عطســه و ســرفه دهانشــان را نمی پوشانند‬ ‫و فقــط دویــدن و بازی کــردن را بلدنــد؛ به جرئــت می توانیــم‬ ‫بگوییــم هیچ یــک از مــا تاکنــون بــه رفتارهــای کــودکان‬ ‫درزمینــه بازاریابــی دقــت نکرده ایــم‪ .‬امــا به تازگــی تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه کــودکان می تواننــد منبــع الهــام مــا در‬ ‫بازاریابــی باشــند و درس هــای بازاریابــی ارزشــمندی بــه ما یاد‬ ‫بدهنــد! همــراه مــا باشــید تــا بــا ایــن درس هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬محتوا را ساده و قابل هضم کنید‬ ‫بــازه زمانــی توجــه (‪ )attention span‬بچه هــا بســیار‬ ‫کوتــاه اســت‪ .‬کــودک بــه ازای هــر ســالی کــه بزرگ تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬به طــور متوســط بــه هــر فعالیــت بیــن ‪ ۳‬تــا ‪۵‬‬ ‫دقیقــه بیشــتر توجــه می کنــد‪ .‬کــودکان دوســت دارنــد از‬ ‫هر کاری خیلی ســریع لذت ببرند و ســراغ فعالیت بعدی‬ ‫برونــد‪ .‬انهــا مکان هایــی را پیــدا می کننــد و چیزهایــی را‬ ‫کشــف می کننــد و ســپس مشــتاقانه به ســوی مکان هــا و‬ ‫کشــفیات بعــدی می رونــد‪ .‬در عصــر تلفن هــای هوشــمند‪،‬‬ ‫وضعیــت مــا هــم بهتــر از کــودکان نیســت!‬ ‫برخــی از دانشــمندان حتــی می گوینــد ماهــی قرمــز بیشــتر‬ ‫می توانــد یــک فکــر را در ذهنــش نگــه دارد تــا مــا! بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه امــروزه بســیاری از مــا محتوای خالصه شــده‬ ‫بــا تاثیرگــذاری ســریع را ترجیــح می دهیــم‪ .‬دوســت داریــم‬ ‫مطلبــی کــه می خوانیــم‪ ،‬ان قــدر راحــت و قابل فهــم باشــد‬ ‫کــه بــا سرســری خوانــدن هــم بتوانیــم معنایــش را بفهمیــم؛‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت اطالعــات محتوایتــان را در بخش هــای‬ ‫کوتــاه بــه مخاطبــان خــود ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬فــرض کنیــد وبالگــی داریــد‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫مطالبــی بــا بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬کلمــه می تواننــد ترافیک بیشــتری‬ ‫جــذب کننــد؛ امــا مطلــب خیلــی طوالنــی می شــود‪ .‬البتــه‬ ‫مطالــب خیلــی کوتــاه هــم معمــوال اطالعــات چندانــی بــه‬ ‫خواننــده ارائــه نمی کننــد؛ پــس چــه راهــی در پیــش بگیریم؟‬ ‫کافــی اســت برخــی از بخش هــای مطلــب را به صــورت نکتــه‪،‬‬ ‫میان تیتــر و فهرســت وار بنویســید؛ به این ترتیــب خوانــدن‬ ‫انهــا بــرای مخاطــب اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫اگــر ویدئــو درســت می کنیــد‪ ،‬مخاطــب را بــرای درک‬ ‫مفهــوم ویدئــو منتظــر نگذاریــد‪ .‬امــروزه مخاطــب حتــی‬ ‫حوصلــه منتظرمانــدن بــرای رســیدن بــه «بخــش خــوب»‬ ‫فیلمــی ســه دقیقه ای را هــم ندارد‪.‬اگــر درحــال راه انــدازی‬ ‫کمپینــی بــزرگ هســتید‪ ،‬بــرای به حداقل رســاندن کارهــا و‬ ‫ساده ســازی انهــا‪ ،‬روش هــای مختلفــی را باهــم ادغــام کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به احساس بیشتر از واقعیت ها اهمیت بدهید‬ ‫جمالتــی ماننــد «ســبزیجات بخــور‪ .‬بــرات خوبــه» یــا «بــا‬ ‫ایــن بــازی کــن‪ .‬هــوش رو تقویــت می کنــه» نمی تواننــد‬ ‫کــودکان را قانــع کننــد‪ .‬اگــر ســاعت ها از خــواص اســفناج‬ ‫بــرای انهــا تعریــف کنیــد‪ ،‬بازهــم ماکارونــی را ترجیــح‬ ‫می دهنــد! وقتــی احساســات از واقعیت هــا مهم تــر‬ ‫می شــوند‪ ،‬منطــق بــرای کــودکان چنــدان اهمیتــی نــدارد‪.‬‬ ‫انهــا بــا احساســات تصمیــم می گیرنــد بــا چــه چیــزی بــازی‬ ‫کننــد یــا نکننــد و چــه چیــزی بخورنــد یــا نخورنــد‪.‬‬ ‫شــاید فکــر می کنیــد مــا دراین بــاره بــا کــودکان متفاوتیــم‪.‬‬ ‫اغلــب‪ ،‬بــرای مــا‪ ،‬اطالعــات‪ ،‬ویژگی هــا و مزایــای یــک خدمــت‬ ‫یــا محصــول مهــم اســت‪ ،‬به خصــوص هنــگام ارتباطــات‬ ‫کاری بــا کس ـب وکارهای دیگــر (‪)B2B‬؛ امــا گاهــی بــرای مــا‬ ‫بزرگ ترهــا هــم ممکــن اســت «حقایــق» اصــا اهمیــت‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫به عنــوان نمونــه‪ ،‬تحقیقاتــی دربــاره تبلیغــات نشــان داده انــد‬ ‫کــه بــرای تبلیغــات تجــاری‪ ،‬هیجــان مهم تــر از محتواســت؛‬ ‫مثــا می توانیــم بــه تبلیــغ ‪Android’s Friends Furever‬‬ ‫مربــوط بــه اندرویــد اشــاره کنیــم کــه در ســال ‪ ۲۰۱۵‬به عنــوان‬ ‫محبوب ترین تبلیغ ســال انتخاب شــد و هنوز هم بیشــترین‬ ‫امــار به اشــتراک گذاری را دارد‪ .‬ایــن تبلیــغ نماهنگــی جــذاب‬ ‫بــود کــه اصــا پیامــی دربــاره خدمــات تلفــن اندرویــد دربــر‬ ‫نداشــت‪ .‬مقصــود انهــا صرفــا ایجــاد واکنشــی هیجانــی در‬ ‫برخــورد بــا اندرویــد بــود‪ .‬هیچ کــس بــه محتــوای نامربــوط ولــی‬ ‫واقعــا جــذاب ایــن برنــد توجهــی نمی کــرد؛ فقــط تندتنــد ان را‬ ‫بــه اشــتراک می گذاشــتند!‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫سواد ما‬ ‫و «توانایی تغییر»‬ ‫اولیــن مفهــوم ســواد در ذهــن اکثــر افــراد‪ ،‬توانایــی نوشــتن‬ ‫و خوانــدن (زبــان مــادری) اســت‪ .‬بعــد تعریــف ســواد کمــی‬ ‫عــوض شــد و توانایــی یادگیــری یــک زبــان خارجــه و کار بــا‬ ‫کامپیوتــر هــم بــه تعریــف ادم باســواد اضافــه شــد‪.‬‬ ‫ چندســال پیــش یونســکو یــک تعریــف جامع تــر از ســواد‬‫ارایــه کــرد و گفــت ‪ ۱۲‬تــا ســواد داریــم‪ :‬ســواد عاطفــی‪ ،‬ارتباطــی‪،‬‬ ‫مالــی‪ ،‬رایانــه‪ ،‬رســانه‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬ســامتی‪ ،‬نــژادی‪ ،‬بــوم شناســی‪،‬‬ ‫تحلیلــی‪ ،‬انــرژی‪ ،‬علمــی‪.‬‬ ‫این تعریف کمک کرد بدانیم که‪:‬‬ ‫ کســی کــه بلــد نیســت رابطــه اجتماعــی مناســب بــا بقیــه‬‫برقــرار کنــد‪ ،‬ســواد ارتباطــی ندارد‪.‬‬ ‫ کســی کــه نمیدانــد کــدام رســانه قابــل اســتناد و معتبــر‬‫اســت‪ ،‬ســواد رســانه نــدارد‪.‬‬ ‫ کســی کــه مدیریــت دخــل و خــرج و ســرمایه گــذاری نــدارد‪،‬‬‫ســواد مالــی نــدارد‪.‬‬ ‫ کســی کــه توانایــی ارزیابــی نظریه هــای مختلــف و ایجــاد‬‫اســتداللهای منطقــی بــدون تعصــب نــدارد‪ ،‬ســواد تحلیلــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــا درنظــر گرفتــن ایــن تعریــف از ســواد‪ ،‬احتمــاال» شــما هــم‬ ‫مثــل مــن و بقیــه خیلــی زود بــه ابعــاد بــی ســوادیتان فکــر کردید‪.‬‬ ‫ولی عجله نکنیم‪ .‬این تعریف به نظر تا حدودی ایراد دارد!‬ ‫ مطابــق ایــن تعریــف اگــر شــما «می پنداریــد» کــه توانایــی‬‫ارزیابــی نظریه هــای مختلــف را داریــد پــس ســواد تحلیلــی داریــد!‬ ‫درســتی یــا نادرســتی ایــن تعریــف مهــم نیســت؛ «اندیشــه‪ ،‬فکــر و‬ ‫پنــدار» ادمهــا از خودشــان مهــم اســت‪ .‬مــا اگــر انگیــزه و توانایــی و‬ ‫محرکــی در خــود نداشــته باشــیم « قــادر بــه تغییــر در خــود نیســتیم»‪.‬‬ ‫بعضیهــا کلــی هزینــه می کننــد کــه نمایــش دهنــد ادم باســوادی‬ ‫هســتند‪ ،‬یعنــی حــرف هــم کــه می زننــد‪ ،‬متعصبانــه در کتابهــا بــه‬ ‫دنبال شــاهد حرفهایشــان هســتند‪.‬‬ ‫ مــا معتقدیــم کــه افزایــش خــود پنــداره و ارتقــای صالحیت هــای‬‫فــردی و شایســتگی و توانمندی هــای شــخصی راهــکار تحــول در‬ ‫ارتباطــات اســت‪.‬‬ ‫ افــراد در تمــام در عرصه هــای فــردی و ســازمانی بایــد‬‫انــواع ســوادها و شایســتگی ها از جملــه؛ ســواد ارتباطــی‪،‬‬ ‫ســواد عاطفــی‪ ،‬ســواد شایســتگی و ســواد رســانه ای را در‬ ‫خــود بــاال بــرده و بــه اســتاندارها و معیارهــای الزم ارتباطــات‬ ‫مطلــوب بــرای تغییــر امــاده شــوند ‪.‬‬ ‫ انچــه مــا همــواره در مســیر تحــول فــردی و ســازمانی‬‫بــه ان نیــاز داریــم ایــن اســت کــه بایــد ‪:‬‬ ‫« تغییر را از خودمان اغاز کنیم »‬ ‫اخیــرا یونســکو در تعریــف ســواد بــه ایــن نتیجــه رســیده‬ ‫اســت کــه‪:‬‬ ‫ ادم بــا ســواد‪ ،‬ادمــی هســت کــه بتوانــد از اموخته هایش‬‫بــرای تغییــر در زندگــی خود اســتفاده کند‪.‬‬ ‫اگــر در زندگی مــان نمی توانیــم تغییــری ایجــاد کنیــم یعنــی‬ ‫بــی ســواد هســتیم؛ میــزان دانش مــان مهــم نیســت‪ ،‬میــزان‬ ‫عمــل و تغییرمــان مهــم اســت‪.‬‬ ‫روش نگهداری از چرم‬ ‫نکات طالیی که کارتان‬ ‫را ساده می کنند‬ ‫شــما هــم از ان دســته افــرادی هســتید کــه بــه‬ ‫وســایل چرمــی عالقــه دارنــد امــا گمــان می کننــد‬ ‫نگهــداری اش ســخت و دشــوار اســت؟‬ ‫عالقه تــان بــه چــرم نشــان از ســلیقه خوبتــان دارد‪.‬‬ ‫منتهــا بدانیــد کــه نگهــداری چــرم اصــا کار ســختی‬ ‫نیســت‪ .‬فقــط بایــد چنــد نکتــه ســاده را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫اگــر بلــد باشــید چطــور از لباس هــا و وســایل چرمــی‬ ‫نگهــداری کنیــد‪ ،‬هرگــز بــا صحنــه دلخــراش پوســته‬ ‫ پوسته شــدن انهــا یــا پارگــی و از جلوه افتادنشــان‬ ‫روبــه رو نخواهیــد شــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬روش‬ ‫نگهــداری از چــرم را تمام وکمــال خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫نگرانــی جایــز نیســت‪ ،‬همراهمــان باشــید‪.‬‬ ‫روش نگهداری از چرم؛ اصول و تکنیک ها‬ ‫مثــل همــه اشــیا‪ ،‬لباس هــا و اثاثیــه چرمــی هــم‬ ‫کثیــف می شــوند و گردوخــاک می گیرنــد‪ .‬منتهــا‬ ‫جــای نگرانــی نیســت‪ .‬بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده‬ ‫می توانیــد چــرم را تمیــز کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد چــرم‬ ‫ماننــد موجــودی زنــده اســت و می توانــد کهنــه و‬ ‫پیــر شــود‪ .‬ادم هایــی کــه بــه پوستشــان می رســند و‬ ‫ســبک زندگــی ســالمی دارنــد‪ ،‬دیرتــر پیــر می شــوند‪،‬‬ ‫زندگــی وســایل چرمــی هــم از چنیــن الگویــی پیــروی‬ ‫می کنــد؛ یعنــی اگــر بــه ان خــوب برســید‪ ،‬دیرتــر پیــر‬ ‫و خــراب می شــود‪ .‬بــرای نگهــداری از چــرم بایــد از‬ ‫ایــن مســیر برویــد‪:‬‬ ‫مراقبــت از چــرم پیچیــده نیســت‪ .‬در گام نخســت‪،‬‬ ‫بایــد دســت بــه تمیزکــردن ان بزنیــد‪.‬‬ ‫برای تمیزکاری به چه نیاز دارید؟‬ ‫لوازم موردنیاز‬ ‫مقداری اب؛‬ ‫صابونی با عطر و غلظت مالیم؛‬ ‫مسواک یا بُرِس مخصوص چرم؛‬ ‫چند تکه دستمال برای پاک کردن و گردگیری‪.‬‬ ‫روش تمیز کردن چرم‬ ‫بعــد از اینکــه ایــن لــوازم را تهیــه کردیــد‪ ،‬به ترتیــب‬ ‫زیــر شــروع بــه تمیزکــردن چــرم کنیــد‪:‬‬ ‫بــا حولــ ه یــا همــان پارچــه و دســتمال گردگیــری‬ ‫خشــک گردوخــاک و کثیفی هــا را تــا جــای ممکــن از‬ ‫روی ســطح چــرم پــاک کنیــد‪ .‬اگــر ســطح چــرم بســیار‬ ‫کثیــف اســت و بــا دســتمال خشــک پــاک نمی شــود‪،‬‬ ‫دســتمال را کمــی نـم دار کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز جــرم و کثیفــی روی چــرم باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ ،‬کمــی اب را بــا صابونــی مالیم مخلوط کنید و‬ ‫کــف را بــه ســطح چــرم یــا لکه هایــی از ان بمالیــد کــه‬ ‫پــاک نمی شــود‪ .‬ســعی کنیــد به کمــک کــف صابــون‬ ‫لکــه و کثیفی هــا را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫بــا دســتمالی مرطــوب کف هــا را از روی چــرم پــاک‬ ‫کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد بهتــر اســت‪ ،‬زیــاد از حد‪ ،‬چــرم را‬ ‫اغشــته بــه کــف و اب نکنیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه چــرم تمیــز شــد‪ ،‬ان را روی ســطحی‬ ‫خنــک‪ ،‬صــاف و خشــک پهــن کنیــد‪ .‬ان را زیــر نــور‬ ‫افتــاب نگذاریــد و از حــرارت بــرای خشک شــدنش‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ .‬بگذاریــد خودش خشــک شــود و به‬ ‫ان زمــان بدهیــد‪.‬‬ ‫چــرم را مرطــوب کنیــد و نگذاریــد خشــک شــود‬ ‫و بافتــش تــرک بــردارد‪ .‬از فروشــگاه های فــروش‬ ‫لباس هــا و لــوازم چرمــی کرم هــا و روغن هــای‬ ‫مخصــوص بخریــد و ســطح وســیله یــا لبــاس‬ ‫چرمی تــان را چــرب کنیــد تــا خــراب نشــوند‪.‬‬ ‫چند نکته بسیار مهم درباره نگهداری چرم‬ ‫بهتــر اســت کــه از مــواد شــوینده و انــواع‬ ‫صابون هــای شــیمیایی بــرای تمیزکــردن چــرم‬ ‫اســتفاده نکنید‪ .‬منتها اگر لکه هایی پاک نشــدنی‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬به ســراغ صابون هایــی مالیــم‬ ‫برویــد و از انهــا کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه از وســایل و لباس هــای چرمــی اســتفاده‬ ‫نمی کنیــد‪ ،‬انهــا را در جایــی خشــک و خنــک بگذارید‪.‬‬ ‫یادتان باشــد نباید چرم را در پالســتیک بپیچید‪ .‬این‬ ‫کار هــم برایــش خــوب نیســت و باعــث خراب شــدن‬ ‫ان می شــود‪ .‬پــس از کاورهــا یــا همــان روکِش هــای‬ ‫پالستیکی اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫هیـچ گاه نگذاریــد چــرم کشــیده شــود؛ بــرای مثــال‪،‬‬ ‫دســتتان را درون جیب هــای لبــاس چرمــی نکنیــد‪،‬‬ ‫چــون جــای دســت ها در لبــاس می مانــد یــا اگــر‬ ‫کیــف پــول چرمــی داریــد‪ ،‬ان را بیش ازحــد پـُـر نکنید‪،‬‬ ‫چــون از حالــت نخســت خــود خــارج می شــود‪.‬‬ ‫لــوازم موردنیــاز بــرای نگهــداری از چــرم طبیعــی در‬ ‫بلندمــدت‬ ‫راه هــای مختلفــی بــرای افزایــش طــول عمــر‬ ‫چــرم وجــود دارد‪ .‬اگــر می خواهیــد کــه از وســایل‬ ‫و لباس هــای چــرم طبیعــی خــود به خوبــی‬ ‫محافظــت کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت کــه لــوازم زیــر را در‬ ‫اختیــار داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کرم های نرم کننده‬ ‫کرم هــای نرم کننــده‪ ،‬هــم ظاهــر چــرم را خــوب‬ ‫نگــه می دارنــد و هــم بــه ان کمــک می کننــد ســالم تر‬ ‫بمانــد‪ .‬مــواد موجــود در کرم هــای نرم کننــدۀ‬ ‫مخصــوص چــرم مانــع از خشــک و شکننده شــدن‬ ‫وســایل و لباس هــا می شــود؛ بــرای مثــال‪ ،‬مــاده ای‬ ‫به نــام النولیــن (‪ )Lanolin‬در پشــم گوســفندها‬ ‫وجــود دارد کــه چــرب اســت و بــرای تولیــد کرم هــای‬ ‫نرم کننــده چــرم اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روغن های مخصوص چرم‬ ‫در مــرور روش نگهــداری از چــرم بــه روغن هــای‬ ‫مخصــوص هــم همیشــه نیــاز اســت‪ .‬روغن هــای‬ ‫مخصوصــی هســتند کــه کمکتــان می کننــد ســطح‬ ‫وســایل و لباس هایتــان را چــرب کنیــد‪ .‬از اینهــا هــم‬ ‫غافــل نشــوید‪ .‬اثرگــذاری روغن هــا و کرم هــا تقریبــا‬ ‫مشــابه اســت‪ .‬ایــن دیگــر بــه ســلیقه و ترجیحــات‬ ‫خودتــان بســتگی دارد کــه کــدام را بــرای محافظــت از‬ ‫چــرم اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬واکس های مخصوص چرم‬ ‫واکس هــا هــم از لوازمی انــد کــه بــرای نگهــداری از‬ ‫چــرم کاربــرد دارنــد‪ .‬منتهــا اثرگذاری شــان فوق العــاده‬ ‫چشــمگیر نیســت‪ .‬بایــد بدانیــد واکس هــا به انــدازه‬ ‫روغن هــا و نرم کننده هــا اثرگــذار نیســتند و به طــور‬ ‫موقــت ســطح چــرم را نــرم می کننــد و جلــوه ای‬ ‫موقتــی بــه ان می دهنــد‪.‬‬ ‫نکته مهم‬ ‫روش نگهــداری از چــرم گاوی‪ ،‬گوســفندی‪،‬‬ ‫مــاری و… یکســان اســت‪ .‬منتهــا گاهــی در تهیــه‬ ‫لــوازم مخصــوص نگهــداری بایــد دقــت کنیــد کــه‬ ‫محصــول مناســب و اختصاصــی هریــک از ایــن‬ ‫انــواع چــرم را تهیــه کنیــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬شــاید‬ ‫ترکیبــات شــیمیایی کــرم نرم کننــده چــرم مــاری بــا‬ ‫چــرم گاوی فــرق داشــته باشــد‪.‬‬ ‫روش نگهداری از چرم جیر‬ ‫جیــر طبیعــی نیــز نوعــی چــرم اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬جیــر‬ ‫چــرم نازکــی اســت کــه از پوســت حیواناتــی ماننــد‬ ‫بــز و گوســفند تولیــد می شــود‪ .‬نگهــداری از جیــر بــا‬ ‫چــرم تفــاوت دارد‪ .‬جیــر نســبت بــه چــرم شــکننده تر‬ ‫و حســاس تر اســت‪ .‬اســتفاده از اب برای تمیزکردن‬ ‫و نگهــداری از جیــر به هیچ وجــه توصیــه نمی شــود‪.‬‬ ‫بــرای تمیزکــردن جیــر بایــد از بــرس یــا مســواکی‬ ‫مناســب اســتفاده کنید و گردوخاک و کثیفی ها را از‬ ‫ســطح جیــر پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫از دســتمال خشــک بــرای پاک کــردن کفــش‪ ،‬لبــاس‬ ‫یــا وســایل دیگــر جیــر بهــره ببریــد‪ .‬یادتــان باشــد‬ ‫کفــش جیــر به مــرور ممکــن اســت حالــت و شــکل‬ ‫اولیــه اش را از دســت بدهــد‪ .‬اگــر بتوانیــد بعــد از‬ ‫خارج کــردن ان از پــا‪ ،‬قالبــی درونــش بگذاریــد و‬ ‫کاری کنیــد کــه حالــت پُــر پیــدا کنــد‪ ،‬شــکلش در‬ ‫طــول زمــان از دســت نخواهــد رفــت‪.‬‬ ‫ایــن توصیــه جالــب را هــم بــا احتیــاط دربــاره‬ ‫نگهــداری از جیــر در نظــر داشــته باشــید‪ :‬اســتفاده از‬ ‫پاک کــن بــرای از بین بــردن لکه هــای ایجادشــده روی‬ ‫جنــس جیــر فکــر بــدی نیســت و گاهــی مفید اســت‪.‬‬ ‫جنــس جیــر را هــم ماننــد چــرم در معــرض افتــاب و‬ ‫در داخــل پالســتیک قــرار ندهیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫کفــش یــا لباس هــای جیرتــان را مرتــب کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫نگهــداری از کفــش جیــر یــا لبــاس جیر از کیسـه های‬ ‫پارچـه ای کمــک بگیریــد‪ .‬پالســتیک را کنــار بگذاریــد‬ ‫کــه اصــا مناســب نیســت‪.‬‬ ‫روش نگهداری از چرم مصنوعی‬ ‫بعضی هــا دوســت ندارنــد از محصــوالت چرمــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬اســتفاده از چــرم طبیعــی حیوانــات‬ ‫برخــاف عقایــد انهاســت‪ ،‬چــون دوســت ندارنــد کــه‬ ‫بــه حیوانــات و محیط زیســت اســیبی وارد کننــد‪.‬‬ ‫عقیــده ایــن دوســتان بســیار قابل احتــرام اســت‪ .‬انها‬ ‫به ســراغ چــرم مصنوعــی می رونــد‪ .‬اگــر شــما هــم‬ ‫در ایــن دســته از افــراد قــرار می گیریــد‪ ،‬نگاهــی بــه‬ ‫روش نگهــداری از چــرم مصنوعــی داشــته باشــید‪:‬‬ ‫نگذاریــد لبــاس یــا هــر وســیله دیگــری کــه بــا چــرم‬ ‫مصنوعــی درســت شــده در معــرض تابــش نــور‬ ‫خورشــید قــرار بگیــرد؛‬ ‫گردوخــاک و الودگی هــا را از روی ســطح چــرم پــاک‬ ‫کنیــد و همــان مســیری را بــرای مراقبت و پاک ســازی‬ ‫برویــد کــه بــرای چــرم طبیعــی طــی می کردیــد‪.‬‬ ‫نحــوه نگهــداری از چــرم طبیعــی و مصنوعــی تقریبــا‬ ‫یکســان اســت؛ امــا حساســیت ها در نگهــداری چــرم‬ ‫مصنوعــی کمتر اســت‪.‬‬ ‫نگهداری از وسایل و لباس های چرمی مختلف‬ ‫تــا بــه اینجــا‪ ،‬دربــاره روش نگهــداری از چــرم برایتــان‬ ‫گفتیــم‪ .‬در ادامــه‪ ،‬می خواهیــم به طــور اختصاصــی‬ ‫هم از شــیوه مراقبت از وســایل و لباس های چرمی‬ ‫توضیحاتــی بدهیــم‪ .‬تکنیک هــای الزم بــرای هریــک‬ ‫را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۲۳‬تقاضــای خانــم مهســا شــعبانی نســب بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۰۴۶۰۳۱‬و کدملــی ‪ ۲۱۱۰۰۴۶۰۳۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد مســلم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۳۰۸/18‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ -۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫س از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬م‪ .‬الــف ‪ ۸۹۱۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰ /۰۷/17 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۸/03 :‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـ ‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004003515‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000473‬اقــای پرویــز زایدلــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 152‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031465635‬در‬ ‫مقــدار ‪ 1271.46‬مترمربــع مشــاع از ‪ 40000‬مترمربــع ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪- 4608/1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درحومــه گنبــدکاووس خریــداری ملــک مــع الواســطه از انــا ارخــی (مالــک رســمی)‪ .‬بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪ 8963 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 1400/07/17 :‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه هــای ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۶۲‬تقاضــای خانــم شــهال حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬و کــد ملــی ‪ ۵۷۲۹۷۰۹۱۸۸‬صــادره از بردســکن فرزنــد حبیــب اللــه در شـش دانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۷.۲۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪ ۸۹۱۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۷:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۸/۳:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ صفحه 6 ‫اگــر منتظــر ارتقــاء تلفــن خــود هســتید‪ ،‬گــوگل گوشـی های هوشــمند خــود را بــا عنوان هــای پیکســل ‪6‬‬ ‫و پیکســل ‪ 6‬پــرو را بــه طــور کامــل در چنــد روز اینــده ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه دو گوشــی هوشــمند بعــدی خــود را بــه صــورت رســمی ســاعت ‪10‬‬ ‫صبــح نوزدهــم اکتبــر بــه بــازار عرضــه مــی کنــد‪ .‬یــک رویــداد از پیــش ضبــط شــده توســط ‪ Google‬در وب‬ ‫ســایتی کــه بــرای راه انــدازی ایجــاد شــده اســت پخــش می شــود‪.‬‬ ‫گوگل جدیدترین‬ ‫تلفن هایهوشمند‬ ‫خود را معرفی‬ ‫می کند‬ ‫ شنبه ‪ 17‬مهر ‪1400‬‬ ‫خدمت رسانی شایسته به مردم باید در هفته ناجا نمود پیدا کند‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در هفتــه ناجــا بایــد برنامــه هــای متنــوع در‬ ‫راســتای ارتقــاء امنیــت و ارامــش‏شــهروندان‬ ‫اجــرا شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬خدمــت رســانی‬ ‫شایســته بــه مــردم بایــد در هفتــه ناجــا نمــود‬ ‫پیــدا کنــد و تــاش شــود در ایــن‏هفتــه بــا ارائــه‬ ‫برنامــه هــای بــا کیفیــت‪ ،‬رضایــت شــهروندان‬ ‫جلــب شــود‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه‬ ‫نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید‬ ‫مطهــری زاده» در جلســه نهایــی برنامــه ریــزی‬ ‫هفتــه ناجــا اظهــار‏داشــت‪ :‬هفته ناجــا فرصتی‬ ‫مناســب و کــم نظیــر در راســتای اگاهــی پلیس‬ ‫از نظــرات‪ ،‬پیشــنهادات و انتقــادات مــردم در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫رابطــه‏بــا عملکــرد پلیــس اسـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برنامــه هــای هفتــه ناجــا‬ ‫امســال بــا شــعار «پلیــس هوشــمند‪ ،‬امنیــت‬ ‫پایــدا ‪‎‬ر »‪‎‬از ‪ 17‬مهرمــاه الــی ‪ 23‬مهرمــاه‬ ‫‏همزمــان در سراســر کشــور اجــراء خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مــردم از نزدیــک خدمــات‬ ‫ارزشــمند و ایثارگونــه پلیــس در تامیــن امنیــت‬ ‫و ‏ارامــش فــردی و اجتماعــی را لمــس مــی‬ ‫کننــد و قــدردان ایــن خدمــات هســتند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه اقتــدار نیــروی انتظامــی بایــد بــه موقــع‬ ‫و در جــای خــود و بــ ه صــورت رفتــار ‏خــوش‬ ‫بــا مــردم باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اولویــت هــای‬ ‫کاری پلیــس در کنــار ســایر خدمــات انتظامــی‪،‬‬ ‫بکارگیری فناوری های نوین‬ ‫در خدمات رسانی‏‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از بکارگیــری‬ ‫فنــاوری هــای نویــن در خدمــات‏رســانی بــه مشــموالن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی شــجری» با اعالم جزئیات این خبر اظهار‏داشــت‪ :‬ارائه‬ ‫خدمــات الکترونیــک در ســازمان وظیفــه عمومــی بــا ورود ســامانه های‬ ‫رایانــه ای و راه‏انــدازی ســامانه جامــع وظیفــه عمومــی از اواخــر ســال‬ ‫‪ 1383‬اغــاز و تاکنــون ســیر تحــول شــگرفی را‏ســپری نمــوده اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن موضــوع ســازمان وظیفــه عمومــی را بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ســازمان هــای پیشــرو در‏عرصــه مکانیزاســیون اداری و همچنیــن ارائــه‬ ‫خدمــات الکترونیــک معرفــی کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫مبــارزه بــا تهیــه و توزیــع ‏کننــدگان مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬کاهــش ســرقت و جرایــم‪ ،‬جمــع اوری‬ ‫معتــادان متجاهــر و تابلــو و برخــورد بــا مخــان‬ ‫نظــم و امنیــت اخالقــی‏جامعــه خواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در هفتــه ناجــا بایــد برنامــه هــای متنــوع در‬ ‫راســتای ارتقــاء امنیــت و ارامــش شــهروندان‬ ‫‏اجــرا شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬خدمــت رســانی‬ ‫شایســته بــه مــردم بایــد در هفتــه ناجــا نمــود‬ ‫پیــدا کنــد و تــاش شــود در ایــن هفتــه بــا‏ارائــه‬ ‫برنامــه هــای بــا کیفیــت‪ ،‬رضایــت شــهروندان‬ ‫جلــب شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه هفتــه ناجــا‪ ،‬فرصتــی بــرای‬ ‫جلــب مشــارکت های مردمــی در تــداوم‬ ‫‏امنیــت پایــدار‪ ،‬نمایــش اقتــدار‪ ،‬موفقیت هــا‬ ‫و دســتاوردهای پلیــس بــه شــهروندان‬ ‫می ‏‪‎‬باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن هفتــه همچنیــن‬ ‫‏موقعیــت مناســبی اســت کــه بتــوان بــا رفتــار و‬ ‫ســعه صــدر موجــب معرفــی پلیســی نمونــه‪،‬‬ ‫مقتــدر و بــا اخــاق شــد کــه ایــن امــر‏موجــب‬ ‫نزدیکــی پلیــس بــا مــردم و تثبیــت جایــگاه‬ ‫پلیــس در جامعــه می شــود‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی در‬ ‫پایــان‪ ،‬هــدف اصلــی از اجــرای برنامــه هــای‬ ‫هفتــه ناجــا را خدمــت رســانی مضاعــف‪،‬‬ ‫‏خالصانــه و صادقانــه بــه شــهروندان عنــوان‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد ضمــن مدنظــر قــرار‬ ‫دادن تثبیــت و ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در‬ ‫‏طــول ســال‪ ،‬خدمــات مضاعــف و بــا کیفیــت‬ ‫بــه مــردم در هفتــه ناجــا ارائــه شــود تــا موجــب‬ ‫خرســندی و تقدیــر مردمــی از پلیــس ‏شــود‪.‬‏‬ ‫وی گفــت‪ :‬ارائــه خدمــات ‏الکترونیکــی ســازمان بــه مشــموالن و‬ ‫خانواده هــای انــان موجــب تســریع در خدمــات دهــی ‪ ،‬گزارش ‏گیــری‬ ‫بــا دقــت باالتــر و رصــد فعالیــت هــای ســازمانی بــا هــدف ارتقــاء و بهبــود‬ ‫کیفیــت خدمــات رســانی‏و اطــاع رســانی جامــع در حــوزه قوانیــن و‬ ‫مقــررات خدمــت وظیفــه عمومــی را بــه همــراه داشــته‏اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــجری همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه بکارگیــری فناوری هــای‬ ‫نویــن در خدمــات رســانی از ‏اولویت هــای ســازمان وظیفــه عمومــی‬ ‫ناجاســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا بکارگیــری فناوری هــای نویــن‏فرصتــی‬ ‫فراهــم گردیــده تــا مشــموالن بتواننــد در بســتر اینترنــت درخواسـت های‬ ‫خــود را در زمینــه ‏هــای خــروج از کشــور‪،‬ثبت معافیــت تحصیلــی‬ ‫‪،‬اســتعالم وضعیــت ‪،‬تمدیــد و تعجیــل و‪ ...‬را پیگیــری‏کننــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازنگــری فراینــد انــواع معافیت هــای ســربازی‪ ،‬بــه کارگیــری‬ ‫پزشــکان‏معتمــد بــرای معاینــه اولیــه مشــموالن و ارتبــاط سیســتمی‬ ‫پزشــکان معایــن بــا دفاتــر پلیــس‪ ،10+‬‏ایجــاد ارتبــاط سیســتمی بــا‬ ‫ثبــت احــوال ‪،‬ســامانه خــروج ازکشــور و معافیــت تحصیلــی در بســتر‬ ‫شناسایی و دستگیری‬ ‫اراذل و اوباش مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عوامــل‬ ‫ترویــج شــرارت و خشــونت بــا انتشــار تصاویــر‬ ‫ســاح ‪ ،‬تهدیــد و رجــز خوانــی در فضــای‬ ‫مجــازی توســط کاراگاهــان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار به نقــل از پایگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ ســامع‬ ‫خورشــاد اظهــار داشــت‪ :‬طــی رصــد و پایــش‬ ‫مســتمر انجــام شــده‪ ،‬صفحــ ه اینســتاگرامی‬ ‫فعــال در زمینــه ترویــج خشــونت از طریــق‬ ‫انتشــار فیلــم و تصاویــر مجرمانــه احصــاء و‬ ‫شناســایی گرداننــدگان ان بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫فنــی مالــک صفحــه اینســتاگرام کــه ســاکن‬ ‫شــهرمذکور بــوده مــورد شناســایی قرارگرفــت‬ ‫وبــا هماهنگــی مرجــع قضایــی متهــم‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــان درمواجهــه بــا ادلــه‬ ‫جمــع اوری شــده بــه بــزه انتســابی اقــرار کــرد و‬ ‫علــت انتشــار ایــن تصاویــر را در راســتای جــذب‬ ‫مخاطــب و باالبــردن تعــداد دنبــال کننده هــا و‬ ‫فریــب جوانــان بــه قصــد اخــاذی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬متهــم بعــد ازمسدودســازی‬ ‫صفحــات خشــنونت امیــز درفضــای مجــازی‬ ‫بــا تکمیــل پرونــده جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬امنیــت و اســایش‬ ‫شــهروندان در فضــای مجــازی یکــی از‬ ‫مهم تریــن اولویــت پلیــس فتــا اســت و‬ ‫قدرت نمایــی‪ ،‬خشــونت طلبی‪ ،‬تبلیــغ ســاح و‬ ‫مهمــات در فضــای مجــازی یکــی از مصادیــق‬ ‫برهــم خــوردن اســایش و امنیــت شــهروندان‬ ‫اســت ؛ایــن پلیــس بــا قاطعیــت و به صــورت‬ ‫ویــژه بــا هنجارشــکنی ها در ایــن فضــا برابــر‬ ‫قانــون رفتــار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‏اینترنــت‪ ...‬تاثیــر بــه ســزایی در تســریع رســیدگی بــه درخواس ـت های‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مشــموالن داشــته اس ـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ شــجری همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از اقدامــات‬ ‫چشــمگیر در ارائــه مشــاوره بــه‏مشــموالن و خانــواده هــای انــان در‬ ‫زمینــه قوانیــن و مقــررات خدمــت وظیفــه عمومــی‪ ،‬گســترش بســتر‬ ‫‏اینترنتــی خدمــات مشــاوره ای پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان وظیفــه‬ ‫ی ‪‎ ‎www.vazifeh.police.ir‬و پایــگاه فرهنگــی‬ ‫عمومــی بــه نشــان ‪‎‬‬ ‫ســربا ‪‎‬ز ‪‎www.vazifeh.ir‬اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬ایــن موضــوع‏موجــب‬ ‫رفــع ابهامــات مشــموالن و خانواده هــای انــان در اســرع وقــت و بدون‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫نیــاز بــه مراجعــه حضــوری‏شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬مشــموالن در سراســر کشــور می توانند از طریق‬ ‫ســامانه تلفن گویا به‏شــماه ‪ 096480‬به صورت شــبانه روزی از قوانین‬ ‫و مقــررات وظیفــه عمومــی مطلــع شــده و در صــورت‏نیــاز بــه مشــاوره‬ ‫تخصصــی از طریــق ســامانه مذکــور در ســاعات اداری بــا کارشناســان‬ ‫وظیفــه‏عمومــی در سراســر کشــور تمــاس بگیرنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‬ ‫گلستان باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی سال ‪1400‬‏‬ ‫کانون‏کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری‬ ‫گلستان‬ ‫شرایط مزایده‪:‬‏‬ ‫مشــخصات ملــک ‪ :‬اعیــان و ســهم العرصــه و ملحقــات یــک واحــد ســاختمان واقــع در خیابــان شــهید بهشــتی – مقابــل ســاختمان دادگســتری –‏نبــش پاســاژ‬ ‫رمضانــی – طبقــه فوقانــی از ابــواب جمعــی پــاک هــای فرعــی ‪ 1‬الــی ‪ 5‬از ‪ 2766‬مکــرر اصلــی بــه مســاحت اعیانــی ‪195/73‬‏متــر مربــع کــه دارای ســند دســتدارمی‬ ‫فروشــنامه واحــد بــه نــام کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری و تعهــد مالــک (وارثیــن مالــک) پاســاژ‏رمضانــی مبنــی بــر انتقــال ســند رســمی بعــد از تفکیــک اســناد‬ ‫مالکیــت اعیانی هــای پاســاژ مــی باشــد‪ .‬ملــک دارای انشــعاب اب و بــرق و گاز‏اختصاصــی می باشــد‏‪.‬‬ ‫عالقه مندان به شرکت در مزایده از تاریخ انتشار به مدت ده روز می توانند جهت بازدید ملک و رویت مدارک به ادرس کانون‬ ‫‏کارشناسان رسمی دادگستری گلستان مراجعه فرمایند‪.‬‏‬ ‫‏‪-1‬این مزایده کتبی و مدت بازدید از ملک ده روز از تاریخ انتشار این اگهی و مهلت تهیه ضمانت نامه یا واریز سپرده و شرکت‏در مزایده دو هفته بعد از ده روز مذکور می باشد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬ثمــن ایــن معاملــه نقــدی و مهلــت واریــز کل وجــه یــک هفتــه بعــد از اعــام برنــده شــدن بــه ترتیــب بــرای نفــر اول و یــک هفتــه بــرای نفــر‏دوم خواهــد بــود و در صــورت عــدم‬ ‫واریــز وجــه‪ ،‬ســپرده شــرکت در مزایــده برنــدگان بــه نفــع کانــون ضبــط خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫ـاه میلیون‬ ‫ـارد و هفتصد و پنجـ‬ ‫ـک‏میلیـ‬ ‫ـده یـ‬ ‫ـرکت در مزایـ‬ ‫ـپرده شـ‬ ‫ـد و سـ‬ ‫ـی باشـ‬ ‫ـال مـ‬ ‫ـارد ریـ‬ ‫ـج میلیـ‬ ‫ـی و پنـ‬ ‫‏‪ -3‬قیمــت پایــه مزایــده براســاس بــراورد کارشــناس رســمی دادگســتری سـ‬ ‫ـماره ‪ 1648223477‬ملــت شــهید بهشــتی بــه نــام کانــون‏کارشناســان رســمی دادگســتری گلســتان یــا ضمانــت نامــه بانکــی شــرکت در مزایــده‬ ‫ـاب شـ‬ ‫ریــال بصــورت نقــد واریــز بــه حسـ‬ ‫بــه مبلــغ فــوق بــا اعتبــار حداقــل ســه مــاه مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬مبایعه نامه تنظیمی عادی حسب تفاهم همراه با واگذاری عین ملک و اسناد در اختیار مربوطه خواهد بود‪.‬‏‬ ‫‏‪-5‬اعــام پیشــنهاد بصــورت کتبــی در پاکــت دربســته تــا پایــان وقــت اداری ‪ 24‬روز از انتشــار ایــن اگهــی ‪ 1400/08/10‬خواهــد بــود و‏پیشــنهاد دهنــدگان موظف انــد در دو پاکــت مجــزا‬ ‫بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد خــود را ارائــه نماینــد و رســید دریافــت کننــد‪.‬‏‬ ‫‏ الف‪-‬پاکت الف که در ان رسید بانکی یا ضمانت نامه بانکی وجه سپرده شرکت در مزایده قرار داده می شود‪.‬‏‬ ‫‏‬ ‫ب‪-‬پاکت ب که در ان پیشنهاد دهنده مطابق فرم پیوست (نزد کانون می باشد)‪ ،‬کتب ًا قیمت پیشنهادی را اعالم می نماید‪.‬‏‬ ‫‏‪-6‬انتخــاب برنــده براســاس باالتریــن قیمــت پیشــنهادی خواهــد بــود کــه ابتــدا یــک هفتــه جهــت واریــز وجــه بــه نفــر اول مهلــت داده مــی شــود و‏در صــورت عــدم واریــز‪ ،‬ضمــن‬ ‫ضبــط ســپرده شــرکت در مزایــده ایشــان‪ ،‬بــه نفــر دوم مشــروط بــه داشــتن اختــاف پیشــنهادی کمتــر از مبلــغ‏ســپرده بــا نفــر اول‪ ،‬اعــام و اقــدام مشــابه مــی گــردد و در صــورت‬ ‫عــدم تحقــق فــروش بــه نفــر دوم‪ ،‬مزایــده تجدیــد مــی گــردد‪.‬‏‬ ‫‏‪-7‬کانــون در پذیــرش یــا رد پیشــنهادات و همچنیــن لغــو یــا تجدیــد مزایــده تــا قبــل از واریــز کل ثمــن معاملــه مختــار اســت و در صورتیکــه‏لغــو یــا تجدیــد‪ ،‬بــدون قصــور و تقصیــر از‬ ‫طــرف برنــدگان مزایــده بــوده باشــد ســپرده (ضمانــت نامــه ) شــرکت در مزایــده عینــا ً عــودت مــی‏گــردد‪.‬‏‬ ‫‏‪-8‬هزینه انتشار اگهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‏‬ ‫کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪393‬‬ ‫شناسایی و دستگیری اراذل‬ ‫و اوباش مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عوامــل ترویــج شــرارت و‬ ‫خشــونت بــا انتشــار تصاویــر ســاح ‪ ،‬تهدیــد و رجــز خوانــی در‬ ‫فضــای مجــازی توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ ســامع خورشــاد رئیــس پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــی رصــد و پایــش مســتمر انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬صفح ـ ه اینســتاگرامی فعــال در زمینــه ترویــج خشــونت‬ ‫از طریــق انتشــار فیلــم و تصاویــر مجرمانــه احصــاء و شناســایی‬ ‫گردانندگان ان به صورت ویژه در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا امــل قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی فنــی مالــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرام کــه ســاکن شــهرمذکور بــوده مــورد شناســایی‬ ‫قرارگرفــت وبــا هماهنگــی مرجــع قضایــی متهــم دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ادامــه داد‪ :‬متهمــان درمواجهــه بــا ادلــه جمــع‬ ‫اوری شــده به بزه انتســابی اقرار کرد و علت انتشــار این تصاویر‬ ‫را در راســتای جــذب مخاطــب و باالبــردن تعــداد دنبــال کننده ها و‬ ‫فریــب جوانــان بــه قصــد اخــاذی اعــام کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اشــاره کــرد‪ :‬متهــم بعــد ازمسدودســازی‬ ‫صفحــات خشــنونت امیــز درفضــای مجــازی بــا تکمیــل پرونــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا در ادامه گفت‪ :‬امنیت و اســایش شــهروندان‬ ‫در فضــای مجــازی یکــی از مهم تریــن اولویــت پلیــس فتــا اســت‬ ‫و قدرت نمایــی‪ ،‬خشــونت طلبی‪ ،‬تبلیــغ ســاح و مهمــات در‬ ‫فضــای مجــازی یکــی از مصادیــق برهم خوردن اســایش و امنیت‬ ‫شــهروندان اســت ؛ایــن پلیــس بــا قاطعیــت و به صــورت ویــژه بــا‬ ‫هنجارشــکنی ها در ایــن فضــا برابــر قانــون رفتــار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری را از‬ ‫ایــن ســایت دریافــت کنند وشــماره تمــاس ‪096380‬به صورت‬ ‫شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان در‬ ‫سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫اعتماد بی جا‪ ،‬تحمیل‬ ‫قبض باالی تلفن همراه‬ ‫را در پی داشت‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل دسترســی غیــر‬ ‫مجــاز بــه اپلیکیشــن گوشــی تلفــن همــراه شــهروند مشــهدی‬ ‫و در پــی ان تحمیــل قبــض بــاالی تلفــن همــراه وی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ‪ ،‬ســرهنگ جــواد جهانشــیری‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی تحــت عنــوان شــاکی بــه پلیــس فتــا منطقــه‬ ‫مشــهد مراجعــه و درخواســت رســیدگی بــه شــکوائیه خــود مبنــی‬ ‫بــر تحمیــل قبــض میلیونــی گوشــی تلفــن همــراه خــود را داشــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬شــاکی در بیــان اظهــارات‬ ‫خــود بــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا ارائــه مســتندات‬ ‫درخواســت داشــت عامــل سوءاســتفاده از گوشــی‬ ‫هوشــمنداش را شناســایی نماینــد کــه ضمــن هــک نمــودن‬ ‫گوشــی موبایــل هوشــمند وی ؛ موجــب تحمیــل ناخواســته‬ ‫قبــض تلفــن همــراه او شــده و عــاوه بــر ایجــاد خســارت‬ ‫مــادی موجــب پریشــانی خاطــر افــکار وی را شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات‬ ‫شــاکی ‪ ،‬کارشناســان بــا بررســی هــای اولیــه دریافتنــد عامــل‬ ‫ســوا اســتفاده از طریــق ارســال شــارژ گوشــی بــه ســایر افــراد‬ ‫موجــب تحمیــل فبــض بــاالی تلفــن همــراه شــاکی شــده‬ ‫اســت و بــا اســتعالمات بعــدی دریافتنــد قبــض تلفــن همــراه‬ ‫شــاکی مرتبــط بــا شــارژهای ارســالی از طریــق گوشــی خــود‬ ‫شــاکی ارســال شــده اســت و در پی تحقیقات فنی و پلیســی‬ ‫ســرنخهایی از متهــم پرونــده بدســت اوردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬متهــم شناســایی شــده بــا اخــذ دســتور‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا احضــار شــد؛متهم جــوان کــه پســرخاله‬ ‫شــاکی از کار درامــده بــود در مواجهــه بــا ادلــه فنــی جــرم خــود‬ ‫را پذیرفــت و اعتــراف کــرد؛ بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد شــاکیه‬ ‫و دسترســی بــه گوشــی وی از طریــق نــرم افــزار بــا مشــخصات‬ ‫شــایی برای برخی دوســتانش شــارژ هدیه ارســال و مابقی را در‬ ‫بــازار بــه فــروش رســانده اســت ‪ ،‬متهــم بــه همــراه پرونــده جهت‬ ‫ســیر مراحــل قضایــی بــه دادســرا اعــزام شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری در رابطــه بــا حفــظ حریــم خصوصــی بــه‬ ‫کاربــران فضــای ســایبری توصیه کرد‪ :‬شــناخت و حفــظ امنیت در‬ ‫رســانه هــای نویــن ارتباطــی از مهمتریــن توصیه ها در پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جــرم مــی باشــد بــه همیــن منظــور بــا گــذاردن رمــز‬ ‫روی گوشــی خــود و همچنیــن بــه منظــور حفــظ اطالعــات مهــم‬ ‫و داده هــای حســاس درون گوشــی تلفــن همــراه‪ ،‬از واگــذاری‬ ‫گوشــی تلفــن خــود بــه ســایر افــراد حتــی بــرای یــک لحظــه اکیــدا ً‬ ‫خــودداری نمائیــد گفتنــی اســت؛ پلیــس فتــا از کلیــه کاربــران‬ ‫می خواهــد درصــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی ان را ثبــت کــرده و از اخریــن رویدادهــا از جملــه اخبــار و‬ ‫حــوادث ســایبری مطلــع گردنــد و در صــورت وقــوع حادثــه ای در‬ ‫فضــای ســایبری بالفاصلــه موضــوع را جهــت بررســی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا بــا شــماره ‪ 096380‬کــه بــه صــورت شــبانه روزی در‬ ‫خدمــت شــهروندان مــی باشــد در میــان بگذاریــد‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫امامزاده حمزه بن موسی(ع)‬ ‫روستای دهنه شیرین ‪ -‬اسفراین‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -393‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 02 - 2021‬ربیع االول ‪- 1442‬شماره ‪-393‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مهر ‪ 9- 1400‬اکتبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مصطفیصبوحی‬ ‫روند پیگیری ها باید تقویت شود‬ ‫عضو هیات امنای مصلی نماز جمعه اهل سنت گنبدکاووس ‪:‬‬ ‫اجرای فاز دوم و تکمیل مصلی اهل سنت‬ ‫نیازمند کمک های مردم و خیرین‬ ‫توصیــف و ســپس بــه اقدامــات انجــام شــده از ســوی‬ ‫دســتگاه های مســوول در ایــن خصــوص اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬خوشــبختانه در نتیجــه اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫بیشــتر مــوارد‪ ،‬مالکیــت اراضــی دولتــی در ایــن شهرســتان‬ ‫تثبیــت و اســناد مالکیــت بــه نــام دولــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن وجــود در مــوارد محــدودی نیــز کمــاکان‬ ‫بــه علــت وجــود تداخــل در پالک هــا و حریــم شــهر ها عمــا‬ ‫امــکان صــدور ســند مالکیــت مقدور نیســت‪.‬‬ ‫اکبری‪ ،‬با اشــاره به نقش مشــوق های انگیزشــی از جمله‬ ‫افــکار عمومــی و مــردم در پیشــگیری از تعــرض بــه اراضــی‬ ‫ملــی و منابــع طبیعــی‪ ،‬بــاال بــردن ســطح اگاهی هــای‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع‬ ‫ساطری پلو‬ ‫از جملــه غذاهایــی کــه بیــن مردمــان اســتان خراســان رضــوی و خراســان‬ ‫شــمالی مشــترک اســت غذایــی بــه‏نــام‪‎ ‎‬ســاطری پلـو‪‎ ‎‬می باشــد‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫بــه قــدری محبوبیــت باالیــی دارد کــه در ایــن دو اســتان بــه طــور مشــترک‬ ‫‏طبــخ مــی شــود و طعــم بســیار فــوق العــاده ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مــواد الزم ‪-1 :‬‏‪۴‬‏‪‎ ‎‬پیمانــه برنــج‪-2.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎ ‎‬گــرم هویــج‪-3.‬‏‪۱‬‏‪‎ ‎‬عددپیــاز متوســط‪.‬‬ ‫‪۲‬‏ ‪‎‬گــرم‬ ‫‪-4‬‏ ‪۱‎‬‏ ‪‎‬پیمانــه کشــمش پلویــی‪ -5.‬بــه انــدازه کافــی روغــن مایــع‪-6.‬‏‪‎ ۰۰‬‬ ‫‪۴‬‏ ‪‎‬قاشــق غــذا خــوری زعفــران دم کــرده‬ ‫گوشــت چــزخ کــرده‪-7.‬‏ ‪‎‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪ ‎- ‎‬در اولیــن مرحلــه از تهیــه ســاطوری پلــو هویــج هــا را پوســت گرفتــه‬ ‫و ســپس انهــا را شستشــو داده و بعــد هــر‏کــدام را بــه دو نیــم تقســیم‬ ‫کنیــد‪ .‬ســپس هــر کــدام را بــه صــورت خاللــی خــرد نماییــد‪ .‬حــاال تابـه ای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫برداشــته و در ان‏روغــن بریزیــد و ســپس تابــه را روی شــعله بگذاری ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬حــال بایــد هویــج هــای خاللــی را درون تابــه بریزیــد‪ .‬اجــازه دهیــد‬ ‫تفــت بخورنــد‪ .‬بایــد نــرم شــوند‪ .‬بعــد از نــرم شــدن ‏تابــه را برداریــد‪.‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫هویج هــا را در ظرفــی قــرار داده و تابــه را نیــز در کنــاری بگذاریــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪ -‎‬کاســه ای برداشــته و کشــمش هــا را در ان ریختــه و ســپس بــه‬ ‫کاســه اب اضافــه کنیــد‪ .‬حــدودا ً ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬دقیقــه‏صبــر کنیــد تــا خیــس‬ ‫بخورنــد‪ .‬بعــد از ایــن زمــان کشــمش هــا را در صافــی قــرار دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫ســراغ پوســت گرفتــن پیــاز‏رفتــه‪ ،‬ســپس بــا رنــده ریــز کنیــد‪ .‬اب پیازهــا‬ ‫را کامــا ً بگیریــد‬ ‫‏‪۴‬‏‪ ‎- ‎‬پیازهــای خــرد شــده را بــه گوشــت چــرخ کــرده اضافــه و بــه خوبــی‬ ‫مخلــوط کنیــد‪ .‬حــاال بایــد کوفتــه هــای کوچــک‏تهیــه کنیــم‪ .‬تابــه ای کــه در‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ان هویــج تفــت داده بودیــم را دوبــاره روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪ -‎‬کوفته هایــی کــه درســت کــرده ایــم را داخــل تابــه بگذاریــد‪ ،‬صبــر‬ ‫کنیــد تــا تفــت بخورنــد و رنگشــان تغییــر کنــد و‏ســرخ شــوند‪ .‬همیــن کــه‬ ‫حــس کردیــد ســرخ شــدند‪ ،‬ان را از روی شــعله برداریــد‪ ،‬کوفته هــا را روی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫هویــج ریختــه و‏تابــه را دوبــاره روی شــعله بگذاری ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎- ‎‬کشــمش هــا را درون تابــه بریزیــد تــا تفــت بخورنــد‪ ۱ .‬دقیقــه بــرای‬ ‫تفــت خــوردن کافــی اســت‪ .‬حــاال هویــج و کوفتــه‏هــا را بــه کشــمش‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬کمــی زعفــران هــم بیفزائیــد‪ .‬همــه مــواد را بــا هــم ترکیــب‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نماییــد‪ .‬بــه دلخــواه‏کم ـی‪‎ ‎‬نم ـک‪‎ ‎‬هــم اضافــه کنی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪ ‎- ‎‬شــعله را زیــاد کنیــد تــا جــوش بیایــد‪ .‬بــه ســراغ برنــج رفتــه و بــه‬ ‫خوبــی ان را شستشــو دهیــد‪ .‬قابلمــه ای برداشــته‏و برنــج را داخلــش‬ ‫بریزیــد‪ .‬اب هــم اضافــه کــرده و صبــر کنیــد تــا ‪ ۵‬دقیقــه برنــج نیــم پــز‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بشــود‪ .‬بعــد از ایــن مــدت برنــج را‏ابکــش نماییــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۸‬‏‪ -‎‬کــف قابلمــه کمــی روغــن بریزیــد‪ ،‬ســپس یــک کفگیــر برنــج بــه‬ ‫قابلمــه اضافــه نماییــد‪ .‬فــورا ًکفگیــر دوم را نیــز‏بریزیــد‪ .‬کمــی از مــواد روی‬ ‫برنــج بریزیــد و ســپس بــاز هــم یــک کفگیــر برنــج بریزیــد‪ .‬همینطــور الیــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫الیــه برنــج و مــواد را‏بریزیــد تــا تمــام شــون ‪‎‬‬ ‫‏‪۹‬‏‪ ‎- ‎‬در اخــر روی برنــج زعفــران بریزیــد‪ .‬درب قابلمــه را گذاشــته و بــا‬ ‫شــعله زیــاد صبــر کنیــد تــا حــدودا ً ‪ ۱‬ســاعت برنــج‏حاضــر شــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گذشــت ایــن زمــان برنــج ســاطوری مــا کامــا ً حاضــر شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ابزارهای اولیه در سفالگری‬ ‫اهــل ســنت شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬پیــش از ســال ‪ 1384‬بــه دلیــل‬ ‫نبــود مصــای بــزرگ‪ ،‬اییــن نمــاز عبــادی جمعــه را در بیش از ‪ 15‬مســجد‬ ‫محــات شــهر برگــزار مــی کردنــد‪ .‬انســجام و تمرکــز اییــن عبــادی و‬ ‫باشــکوه نمــاز جمعــه در فضایــی مناســب نیازمنــد همتــی عالــی داشــت‬ ‫کــه در ایــن راســتا بــه همــت ائمــه جمعــه وقــت‪ ،‬نماینــده ولــی فقیــه در‬ ‫اســتان و کمــک هــای بــی بدیــل خیریــن فــاز اول بنــای مصــای اهــل‬ ‫ســنت بــا زیربنــای ‪ ۵‬هزارمترمربــع درفضایــی بــه گنجایــش ‪ 10‬هــزار‬ ‫نمازگــزار در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۱۴‬هزارمترمربــع درخــارج از شــهرو در‬ ‫روســتای گــدم ابــاد بــه تاریــخ ‪ ۲۷‬ابــان ‪ ۱۳۸۴‬افتتــاح و اولین نمازجمعه‬ ‫بــا اســتقبال کــم نظیــر نمازگــزاران بــه صــورت متمرکــز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات امنــای مصلــی نمــاز جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس‬ ‫در گفتکــو بــا خبرنــگار مــا اظهــار داشــت‪ :‬طــی حــدود ‪ 15‬ســال گذشــته‬ ‫بــا پیگیــری هیــات امنــای مصلــی‪ ،‬کمــک هــای خیریــن عزیــز و مــردم‬ ‫خداجــوی‪ ،‬ســاختمان مصلــی بــه سیســتم سرمایشــی‪ ،‬گرمایشــی و‬ ‫تهویــه مطبــوع تجهیــز گردیــد و بــه لحــاظ طراحــی و گنجایــش نمازگــزار‬ ‫نیــز بــه یکــی از زیباتریــن و بزرگتریــن مســاجد کشــور تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر در مجــاورت ســاختمان اصلــی‬ ‫مصلــی‪ ،‬بنــای دو طبقــه بــا زیربنــای ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬مترمربــع در حــال‬ ‫احــداث می باشــد کــه اســکلت اصلــی و ســقف های ان تکمیــل شــده‬ ‫و در ایــام پیــک حضــور نمازگــزاران بــه خصــوص در مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫مــورد اســتفاده نمازگــزاران قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات امنــای مصلــی نمــاز جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ :‬در اواخــر اســفند مــاه ســال ‪ 99‬بــه دلیــل بــارش بــرف تقریبــا‬ ‫ســنگین در اســتان و درشــهر گنبدکاووس‪ ،‬متاســفانه سقف ساختمان‬ ‫مصلــی کــه از نــوع ســازه فضایــی می باشــد‪ ،‬بــه علــت بــرودت و‬ ‫مانــدگاری حجــم ســنگین بــرف بــر روی بــام ســاختمان مصلــی‪ ،‬ســازه‬ ‫لولـه ای روی ســتون ها اســیب دیــد و بطــور میانگیــن حــدود ‪ ۲۵‬ســانتی‬ ‫متــر نشســت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه درطــول عمــر حــدود ســی ســاله ایــن ســازه قبــا‬ ‫هــم چندیــن بــار شــاهد بــارش چنیــن برف هایــی بــوده ایــم‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫بــار فرســودگی ســازه هــای فلــزی‪ ،‬دلیــل مضاعفــی شــد تــا شــاهد ایــن‬ ‫تغییرشــکل اعضــای لولـه ای باشــیم‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد بــا عنایــت بــه‬ ‫مقطــع زمانــی ســاخت ســازه مصلــی‪ ،‬درطراحــی و اجــرای مصلــی از‬ ‫دانــش روز و بهتریــن تجهیــزات ان زمــان اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬خداونــد متعــال روح بزرگــواران مهنــدس انــه محمــد‬ ‫نیازی شــهردار اســبق گنبدکاووس را که طراحی ســازه را متقبل شــدند‬ ‫و مهنــدس جرجانــی را کــه اجــرای ان را عهــده دار بودنــد قریــن رحمــت‬ ‫الهــی نماید‪.‬‬ ‫قرنجیــک درخصــوص اقدامــات انجــام شــده جهــت بازســازی ســقف‬ ‫مصلــی اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال دعــوت هیــات امنــای مصلــی نمــاز‬ ‫جمعــه‪ ،‬جمعــی از مهندســین زبــده اقایــان صالــح بازیــار‪ ،‬عبداللــه‬ ‫ایمــری‪ ،‬منصــور طعنــه گنبــدی (شــهردار وقــت) و کریــم تــوری دعــوت‬ ‫مــا را لبیــک گفتــه پــس از بازدیــد‪ ،‬همفکــری و بررســی هــای فنــی اعــام‬ ‫داشــتند کــه هــر لحظــه احتمــال ریــزش کل ســقف ســازه دور از انتظــار‬ ‫نیســت و بنابــه تاکیــد کارشناســان از ‪ 29‬اســفندماه ســال ‪ 99‬اییــن نمــاز‬ ‫جمعــه در محوطــه بــاز مصلــی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هیــات امنــای مصلــی بــا برگــزاری چندیــن جلســه‬ ‫تخصصــی بــا گــروه کارشناســان و ائمــه محتــرم جمعــه‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفــت کــه بــا اســتفاده از علــم و تخصــص پیمانــکاران بومــی و بــا‬ ‫نظــارت مهنــدس تــوری‪ ،‬معمارجــوان گنبــدی کــه در ایــن زمینــه‬ ‫تخصــص و تجربــه گرانقــدری دارد و بــه صــورت فــی ســبیل اللــه‬ ‫اعــام امادگــی نمودنــد‪ ،‬عملیــات اجــرای ترمیــم ســازه مصلــی را‬ ‫دراســرع وقــت اغــاز نمایــد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات امنــای مصلــی نمــاز جمعــه اهــل ســنت گنبــدکاووس‬ ‫درخصــوص منابــع تامیــن هزینــه هــای اجرای عملیات بازســازی ســقف‬ ‫مصلــی کــه حــدود یــک و نیــم میلیــارد تومــان بــراورد شــده اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ابتــدا از طریــق مکاتبــه بــا نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس اقــای امانقلیــچ شــادمهر‪ ،‬اســتاندار گلســتان اقــای هــادی‬ ‫حــق شــناس و نیــز فرمانــدار ویــژه شهرســتان اقــای عبدالقدیــر کریمــی‬ ‫مکاتبه و درخواســت اعتبار دولتی نمودیم‪ .‬مســئولین محترم جملگی‬ ‫قــول مســاعدت دادنــد ولــی فعــا اعتبــاری تخصیــص نیافتــه و منتظــر‬ ‫ابــاغ اعتبــار دولتــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همزمــان بــا ایــن مکاتبــات‪ ،‬خدمــت برخــی خیریــن‬ ‫بنــام منطقــه رســیدیم و درخواســت مســاعدت کردیــم کــه خوشــبختانه‬ ‫چنــد تــن از خیریــن کمک هــای نقــدی قابــل مالحظــه ای داشــتند‪ .‬امــا‬ ‫در ایــن بیــن حــاج محمــد طاهــری از خیریــن بنــام منطقــه کــه قبــا هــم‬ ‫بــرای مصلــی کارهــای خیــر انجــام داده بودنــد (احــداث منــاره مصلــی از‬ ‫صفرتــا صــد کار و عرشــه پــل عابــر پیــاده پارکینــگ مصلــی)‪ ،‬خریــد اهــن‬ ‫االت مــورد نیــاز بالــغ بــر ‪ 800‬میلیــون تومــان کــه کمــک ارزنــده ای بــرای‬ ‫مصلــی بودنــد را متقبــل شــدند‪.‬‬ ‫دومیــن نشســت شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در‬ ‫امــور اراضــی و منابــع طبیعــی شهرســتان جاجــرم اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬به ریاســت محمد اکبری‪،‬‬ ‫رئیــس دادگســتری و بــا حضــور فدوی‪ ،‬دادســتان عمومی و‬ ‫انقــاب ایــن شهرســتان و دیگــر اعضــاء برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فــدوی‪ ،‬دادســتان عمومــی و انقــاب جاجــرم‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه محدودیت هــای منابــع ابــی در ایــن‬ ‫شهرســتان و تبعــات منفــی متاثــر از ان در ابعــاد مختلــف‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد رونــد پیگیری هــا تقویــت شــود و از جملــه‬ ‫اعتبــار الزم بــرای شــروع طرح هــای مطالعاتــی دربــاره‬ ‫مدیریــت اب هــای ســطحی و ســیالب ها جــذب شــود تــا بــا‬ ‫اصــاح زیرســاخت ها و فرایند هــا بتــوان اثــار نگــران کننــده‬ ‫خشکســالی های پیاپــی و معضــات مربــوط بــه کمبــود‬ ‫منابــع ابــی در بخش هــای مختلــف مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس گزارش هــای میدانــی ارائه شــده از‬ ‫ســوی دســتگاه های ذی ربــط در ایــن خصــوص کار مطالعات‬ ‫الزم در راســتای مدیریــت اب هــای ســطحی و ســیالب ها در‬ ‫ایــن شهرســتان انجــام و تکمیــل شــده و بخشــی از اعتبــارات‬ ‫الزم نیــز تخصیــص یافتــه و بــر ایــن اســاس می تــوان بــا‬ ‫احــداث بنــد ذخیــره و تغذیــه ای جهــت نگهــداری اب هــای‬ ‫ســطحی از مســیر ســه مســیل در روســتا های قرجــه ربــاط‬ ‫و قلــی مشــکالت مربــوط بــه محدودیــت منابــع ابــی را تــا‬ ‫حــدودی رفــع و ســاماندهی کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه اکبــری‪ ،‬رئیــس دادگســتری جاجــرم‬ ‫نیــز اجــرای طــرح کاداســتر و تشــخیص منابــع طبیعــی و‬ ‫ممیــزی ان از مســتثنیات قانونــی اشــخاص را از جملــه‬ ‫برنامه هــای موفــق ایــن شــورا طــی چنــد ســال گذشــته‬ ‫اجتماعــی و عمومــی افــراد جامعــه را گامــی مهــم در مســیر‬ ‫تحقــق اهــداف پیشــگیرانه دســتگاه قضایــی برشــمرد و‬ ‫در ادامــه از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مرتبــط بــه ویــژه‬ ‫مدیــران اجرایــی دســت انــدرکار خواســت قبــل از هــر گونــه‬ ‫اقدامــی و پیــش از هــر ســاخت و ســازی از مراجــع ذی ربــط‬ ‫اســتعالم و مجوز هــای قانونــی الزم را اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫وی اســیب شناســی و بررســی ابعــاد کارشناســانه علــل‬ ‫بــروز حریــق در اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی جاجــرم‬ ‫و بکارگیــری تدابیــر بازدارنــده و تمهیــدات مراقبتــی و‬ ‫پیشــگیرانه را از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث و تبــادل نظر‬ ‫در ایــن نشســت اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ل ‪‎‬اســت و بــه ظــرف ســاخته شــده از ایــن‬ ‫ی ‪‎‬ســاختن ظــروف بـ ‪‎‬ا ‪‎‬گ ‪‎‬‬ ‫ســفالگر ‪‎‬‬ ‫ُ‬ ‫طریـق‪‎ ‎‬ســفال‪‎ ‎‬می گوینــد‪ .‬از مشــهورترین‏ســفالینه ها می تــوان بــه کــوزه و‬ ‫پیالــه ســفالین اشــاره کــرد‪ .‬پیــش از رواج‪‎ ‎‬شیش ـه‪‎ ‎‬ســفالینه ها رایج تریــن‬ ‫مظروفــات‏بشــر بودنــد‪ .‬مرغوب تریــن خــاک در صنعــت ســفالگری‪‎ ‎‬خــاک‬ ‫رس‪‎ ‎‬می باشــد کــه بــه دلیــل وجــود مقادیــر بــاالی‪‎ ‎‬اه ـن‪‎ ‎‬در‏ان‪ ،‬بــه رنــگ‬ ‫ســرخ اسـت‪‎. ‎‬‬ ‫•سوزن سفالگری‪‎‬‬ ‫این سوزن‪ ،‬سوزن بلندی است که دسته ای چوبی یا پالستیکی دارد‪.‎‬‬ ‫از ایــن ســوزن بــه منظــور بــرش دادن گِل و ایجــاد نقــش و خطــوط بــر روی‬ ‫ســفال اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•سیم قطع کننده‪‎‬‬ ‫رایــج تریــن نــوع ان ســیمی ســت کــه بــه انتهــای دو ســر ان دو تکــه چــوب‬ ‫بعنــوان دســته وصــل شــده اس ـت‪.‎‬‬ ‫می توان از سیم ماهیگیری نیز به این منظور استفاده نمود‪.‎‬‬ ‫ایــن وســیله در بریــدن تــوده هــای گِل و تقســیم گِل بــه قطعــات کوچکتــر‬ ‫کاربــرد دارد‪ ،‬همچنیــن بــه منظــور جــدا کــردن ظــرف ســفالین‏از چــرخ مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫چاقوی سفالگری‪: ‎‬‬ ‫•‬ ‫چاقویی با تیغه نازک است که در دو نوع سخت و نرم عرضه می شود‪.‎‬‬ ‫نــوع ســخت ان قابلیــت انعطــاف پذیــری نــدارد‪ ،‬در حالیکــه نــوع نــرم ان بســیار‬ ‫منعطــف و حالــت پذیــر بــوده و مــی تــوان انــرا بــه‏زوایــای دلخــواه انحنــا داد‪ .‎‬از این‬ ‫چاقــو بــه منظــور پیراســتن و ارایــش ظــروف ســاخته شــده اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشته‪: ‎‬‬ ‫•‬ ‫در زمــان کار بـا‪‎ ‎‬چــرخ ســفالگری‪‎ ‎‬از مشــته بــه منظــور صــاف کــردن گِل و شــکل‬ ‫دادن بــه ظــرف اســتفاده می شــود‪.‎‬‬ ‫مشــته انــواع متفاوتــی دارد ولــی معمــول تریــن نوع ان از جنس چوب یا الســتیک‬ ‫ســاخته شــده و بــه شــکل نیــم دایــره یــا مثلــث با‏گوشــه هــای گرد می باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

شماره : 648
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

شماره : 647
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!