روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 391 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 391

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 391

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 391

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 11 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /3‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /26‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪391‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫مرگ با طعم گردو‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫ترس مردم از افزایش‬ ‫جمعیتگرگاس‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫بدون استقراض از بانک مرکزی دولت‬ ‫درشهریور بودجه خود راتامین کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هنــگام خریــد محصــوالت فــوالدی از جملــه میلگــرد اجدار‬ ‫و میلگــرد ســاده بایــد در رابطــه بــا محصــول مــورد نظــر‪،‬‬ ‫مشــخصات و قیمــت ان تحقیقاتــی را انجــام دهیــم؛ بــرای‬ ‫اطمینــان از خریــد باکیفیــت مــی توانیــد بــا کارشناســان و‬ ‫مشــاوران مجموعــه اهــن پرایــس جهــت خریــد هدفمنــد و‬ ‫باکیفیــت در ارتبــاط باشــید‪.‬‬ ‫میلگــرد یکــی از محصــوالت فــوالدی بــا ســطح مقطــع‬ ‫دایــره ای شــکل و نســبت طــول بــه قطــر بــاال مــی باشــد‬ ‫کــه از نــورد گــرم و یــا فــوالد ریختــه گــری شــده بــه دســت‬ ‫می ایــد و بــه عنــوان عنصــر اصلــی در صنعــت ســاختمان‬ ‫ســازی مشــاهده مــی شــود و از نظــر شــکل ظاهــری‬ ‫در بــازار بــه دو صــورت ســاده و اجــدار موجــود بــوده و‬ ‫اصطالحــا در بــازار بــه ان ارماتــور نیــز گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫میلگردهــا بــر اســاس نــوع بــه ‪ ۴‬دســته طبقــه بنــدی‬ ‫می شــوند‪:‬‬ ‫میلگــرد ‪ : A۱‬در صنعــت بــه نــام میلگرد نرم شــناخته شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میلگــرد ‪ : A۲‬شــکل ظاهــری دارای اج هــای یکنواخــت و‬ ‫هــم جهــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫میلگرد ‪ : A۳‬دارای اج هایی به شکل جناق است‪.‬‬ ‫قیمت میلگرد‬ ‫از انجایــی کــه قیمــت میلگــرد بــه عوامــل متعددی وابســته‬ ‫اســت پــس مــی تــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه نمــی تــوان‬ ‫ثباتــی در قیمــت ایــن محصــول مشــاهده کــرد و حتــی‬ ‫ممکــن اســت بــه واســطه تغییــرات و شــرایط کشــور‪ ،‬روزانــه‬ ‫نــرخ ان تغییــر کنــد؛ از ایــن رو مجموعــه اهــن پرایــس بــه‬ ‫صــورت روزانــه و لحظــه ای نــرخ انواع میلگرد را در وبســایت‬ ‫خــود بــه روزســانی کــرده و متقاضیــان خریــد ایــن محصــول‬ ‫می توانند به راحتی با مشــاهده قیمت میلگرد و مقایســه‬ ‫وزن ان هــا اقــدام بــه خریــد نماینــد‪ .‬قیمــت میلگرد همانند‬ ‫ســایر محصــوالت حــوزه اهــن االت بــه واســطه شــرایط‬ ‫روز بــازار همــواره در نوســان مــی باشــد بنابرایــن اگاهــی از‬ ‫قیمــت موجــب مــی شــود تــا متقاضیــان خریــد میلگــرد در‬ ‫رابطــه بــا خریــد محصــول خــود تصمیــم بهتــری اتخــاذ کنند‪.‬‬ ‫خریــداران بــرای خریــد محصــول مــورد نیــاز خــود همــواره بــه‬ ‫دنبــال محصولــی هســتند کــه از کیفیــت بــاال و در عین حال‬ ‫قیمــت مناســب برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫مجموعــه اهــن پرایــس درحــوزه فــروش اهــن االت‬ ‫ســاختمانی بابیــش از ‪ ۵۰‬ســال ســابقه فعالیــت یکــی از‬ ‫مراجــع معتبــر و حرفــه ای در بــازار اهــن مــی باشــد کــه در‬ ‫جهــت رفــاه حــال مخاطبیــن خــود اقــدام بــه اطــاع رســانی‬ ‫جامــع و کامــل در زمینــه اهــن االت مــی کنــد تــا متقاضیــان‬ ‫بتواننــد بــا بهــره گیــری از خدمــات ایــن مجموعــه خریــد‬ ‫باکیفیتــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫عوامل موثر بر قیمت میلگرد‬ ‫همانند سایر محصوالت ساختمانی‪ ،‬میلگرد نیز در ایران‬ ‫بــا رشــد صعــودی مواجــه شــده اســت کــه همیــن مســئله‬ ‫منجــر بــه نگرانــی صاحبــان صنایــع و همچنیــن خریــداران‬ ‫شــده اســت‪ .‬عوامــل بســیاری در ایــن رشــد قیمــت دخالــت‬ ‫دارنــد کــه مــی تــوان بــه انهــا اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه مهم ترین‬ ‫عواملــی کــه بــر قیمــت میلگرد تاثیرگــذار می باشــد می توان‬ ‫بــه عرضــه و تقاضــا اشــاره کــرد‪ ،‬بدیــن صــورت کــه می تــوان‬ ‫از ان بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی نــام بــرد بــه گونــه ای‬ ‫کــه افزایــش عرضــه‪ ،‬کاهــش قیمــت و افزایــش تقاضــا‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬قیمــت‬ ‫ارز و نوســانات ارزی نیــز از عواملــی اســت کــه مــی توانــد‬ ‫بــر قیمــت محصــوالت فــوالدی از جملــه میلگــرد تاثیرگــذار‬ ‫باشــد‪ .‬هزینــه حمــل و نقــل و صنایــع وابســته و همچنیــن‬ ‫افزایــش قیمــت جهانــی نیــز دیگــر عواملــی اســت کــه بــر‬ ‫قیمــت ایــن محصــول تاثیرگــذار هســتند‪.‬‬ ‫نحوه خرید انوع میلگرد‬ ‫هنــگام خریــد هــر محصولــی از جملــه محصــوالت‬ ‫فــوالدی از جملــه میلگــرد اجــدار و میلگــرد ســاده مــی‬ ‫بایســت در رابطــه بــا محصــول مــورد نظــر و مشــخصات‬ ‫مرتبــط بــا ان تحقیقاتــی را انجــام دهیــم؛ میلگــرد نیــز‬ ‫از ایــن مســئله مســتثنی نیســت چــون هــر میلگــرد بــا‬ ‫توجــه بــه کاربــرد ان در صنایــع مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬از ایــن رو توجــه بــه ســه مشــخصه ابعــاد و‬ ‫اســتاندارد و کارخانــه تولیدکننــده در امــر خریــد میلگــرد‬ ‫بســیار ضروری می باشــد‪ .‬بنابراین در صورت در اختیار‬ ‫قارچ سیاه به خودی خود ایجاد‬ ‫بیمارینمی کند‬ ‫در واگذاری مسکن به خبرنگاران هیچ‬ ‫تبعیضی قائل نیستیم‬ ‫‪6‬‬ ‫نحوه خرید و دریافت قیمت روز‬ ‫انواع میلگرد‬ ‫‪2‬‬ ‫نداشــتن اطالعات کافی ممکن اســت با اشــتباهاتی در‬ ‫خریــد مواجــه شــویم‪ .‬پــس از طــی کــردن مراحــل ذکــر‬ ‫شــده بــرای اطمینــان از خریــد باکیفیــت می توانیــد بــا‬ ‫کارشناســان و مشــاوران مجموعــه اهــن پرایــس جهــت‬ ‫خریــد هدفمنــد و باکیفیــت در ارتبــاط باشــید‪.‬‬ ‫کاالهــای تحویلــی از درب کارخانــه و بندیل هــای‬ ‫فابریــک توســط ایــن مجموعــه دارای برگــه اصالــت کاال‬ ‫بــوده و در خریدهایــی کــه بــه صــورت خــرد و شــاخهای‬ ‫صــورت می گیــرد توجــه بــه عالئــم اختصــاری حک شــده‬ ‫بــرروی میلگــرد توســط کارشناســان کنتــرل کیفــی ایــن‬ ‫مجموعــه صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫میلگردهای تولیدی کارخانه های معتبر‬ ‫بیشــتر کارخانــه هــای تولیــد کننــده میلگــرد‪ ،‬اســتاندارد‬ ‫هســتند امــا در ایــن بیــن برخــی از کارخانــه هــا نســبت بــه‬ ‫ســایر انهــا در اســتفاده از مــواد اولیــه کیفیــت باالتــری دارنــد‬ ‫و همیــن موضــوع موجــب شــده تــا تقاضای بیشــتری از انها‬ ‫صــورت گیــرد‪ .‬ازجملــه مهمتریــن ایــن کارخانــه ها مــی توان‬ ‫بــه کارخانــه ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬میلگــرد نیشــابور‪ ،‬میلگرد‬ ‫کویــر کاشــان و میلگــرد ظفربنــاب اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اهــن پرایــس‪ ،‬فــروش و قیمــت روز اهــن االتــی‬ ‫ســاختمانی‪ :‬مجموعــه اهــن پرایــس خــود را مســتلزم‬ ‫می دانــد تــا مخاطبــان خــود را در بــازار پــر تقاضــا و ملتهب‬ ‫خریــد میلگــرد و ســایر اهــن االت مصرفــی تنهــا نگــذارد و‬ ‫در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن پاســخگوی نیــاز و ســواالت‬ ‫مراجعــه کننــدگان خــود باشــد‪ .‬بنابرایــن پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود اگــر قصــد خریــد میلگــرد‪ ،‬تیراهــن‪ ،‬پروفیــل‪،‬‬ ‫نبشــی‪ ،‬انــواع ورق و لولــه را داریــد قبــل از اقــدام بــه‬ ‫خریــد بــا مشــاوران مجموعــه اهــن پرایــس از طریــق خط‬ ‫ویــژه ‪ ۵۴۱۰۳-۰۲۱‬و یــا وبســایت اهــن پرایــس بــه نشــانی‬ ‫‪ www.ahanprice.com‬ارتبــاط برقــرار نماییــد‪.‬‬ ‫حتی زمانی که‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫را دریافت کردید‬ ‫به طور کامل در مقابل‬ ‫ویروس ایمن نشدید‬ ‫لذا الزمه ایمن ماندن‬ ‫استفاده از سالحی به نام‬ ‫ماسک‬ ‫است‪.‬‬ ‫سالمت باشید‬ ‫پنج اصل ارتباطی‍ روابط عمومی‬ ‫هوشمند‬ ‫انچه کسب و کارها باید درباره‬ ‫خرابی داده ها بدانند‬ ‫‪7‬‬ ‫خسرویه فاروج تلفیقی از شکوه سبزه و باران‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نوسانات بازار طال و سکه‬ ‫در هفته نخست مهرماه‬ ‫قیمــت ســکه و طــا در هفتــه نخســت مهرمــاه تحــت تاثیــر افزایــش نــرخ ارز بــا رشــد‬ ‫همــراه بــود‪ ،‬حبــاب ســکه نیــز در هفتـه ای کــه گذشــت بــه ‪ ۵۲۰‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــازار ســکه و طــا در هفتــه پایانــی شــهریورماه‪ ،‬ارام‬ ‫و بــا ثبــات بــود‪ ،‬امــا در هفتــه نخســت مهرمــاه‪ ،‬شــرایط تغییــر کــرد و بــا افزایــش‬ ‫قیمــت همــراه شــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس در بــازار ســکه‪ ،‬در روز شــنبه ســکه تمــام بهــار ازادی طــرح جدیــد‬ ‫بــا رقــم ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هــزار تومــان معاملــه شــد و فــردای ان روز بهــای ان‪۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان رشــد داشــت‪.‬‬ ‫دوشــنبه مصادف با اربعین ســاالر شــهیدان بود و با توجه به تعطیالت رســمی‪ ،‬قیمتی‬ ‫اعالم نشــد‪ .‬فردای ان روز (ســه شــنبه) قیمت ســکه رشــد اندک ‪ ۱۰‬هزار تومانی داشــت‬ ‫و هــر ســکه بهــار ازادی طــرح جدیــد ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۷۸۰‬هــزار تومــان معامله شــد‪.‬‬ ‫بهــای ســکه در روز چهارشــنبه بــه ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان رســید و پرونــده‬ ‫معامــات پایــان هفتــه (پنجشــنبه) ســکه طــرح جدیــد بــا ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۹۳۰‬هــزار‬ ‫تومــان بســته شــد‪.‬‬ ‫نوســان قیمت هــا در بــازار طــای خــام نیــز انــدک بــود‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه یــک گــرم‬ ‫طــای ‪ ۱۸‬عیــار در روز شــنبه یــک میلیــون و ‪ ۱۴۱‬هــزار تومــان معاملــه شــد و در روز‬ ‫بعــد ‪ ۱۰‬هــزار تومــان افــت قیمــت داشــت‪ .‬پــس از اربعیــن حســینی قیمــت طــای‬ ‫خــام رونــد افزایشــی داشــت و روز ســه شــنبه بــا هشــت هــزار تومــان افزایــش بــه‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۱۴۸‬هــزار تومــان رســید و ایــن رونــد افزایــش هشــت هزارتومانــی‬ ‫روز چهارشــنبه نیــز تکــرار شــد و یــک گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار یــک میلیــون و ‪ ۱۵۶‬هــزار‬ ‫تومــان بــه فــروش رفــت‪ .‬در پایــان هفتــه (پنجشــنبه) قیمــت ان بــه یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۶۲‬هزارتومــان رســید‪.‬‬ ‫هــر مثقــال طــا در هفتــه گذشــته در کانــال چهــار میلیــون تومــان نوســان داشــت و‬ ‫در پایــان هفتــه بــه کانــال پنــج میلیــون تومــان وارد شــد‪ .‬برایــن اســاس در نخســتین‬ ‫روز هفتــه هــر مثقــال طــا برابــر چهــار میلیــون و ‪ ۹۴۵‬هــزار تومــان تعییــن شــد و‬ ‫روز بعــد قیمــت ان تقریبــا ثابــت بــود‪.‬‬ ‫بهــای هــر مثقــال طــا در روز سه شــنبه افزایشــی بــود و در ایــن روز بــا ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫تومــان افزایــش بــا رقــم چهــار میلیــون و ‪ ۹۷۳‬هــزار تومــان داد و ســتد می شــد‪.‬‬ ‫رشــد ارام قیمــت هــر مثقــال طــا در روز چهارشــنبه ادامــه داشــت و وارد کانــال‬ ‫پنــج میلیــون تومــان شــد‪ ،‬نــرخ ان در روز پنجشــنبه بــه پنــج میلیــون و ‪ ۳۴‬هــزار‬ ‫تومــان رســید‪.‬‬ ‫قیمــت انــس جهانــی طــا در هفتــه گذشــته در محــدوده قیمــت یــک هــزار و ‪۷۴۰‬‬ ‫تــا یــک هــزار و ‪ ۷۵۰‬دالر در نوســان بــود‪ .‬انــس جهانــی طــا در روز شــنبه یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۱‬دالر و ‪ ۱۲‬ســنت بــود و ایــن رقــم در روز یکشــنبه بــا توجــه بــه تعطیلــی‬ ‫بازارهــای جهانــی ثابــت بــود‪ .‬امــا در روزهــای بعــد قیمــت ان کاهــش یافــت و تــا یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۷۴۳‬دالر و ‪ ۶۶‬ســنت در روز ســه شــنبه رســید کــه بــر ایــن اســاس‪ ،‬کاهــش‬ ‫هشــت درصــدی را شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫انس جهانی طال در روز چهارشنبه معادل یک هزار و ‪ ۷۴۲‬دالر و ‪ ۴۲‬سنت شد‪.‬‬ ‫نائــب رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران دربــاره تحــوالت بــازار ســکه و طــا در‬ ‫هفتـه ای کــه گذشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬نوســان قیمــت انــس جهانــی طــا در هفتــه گذشــته کــم‬ ‫بــود و بهــای ان همچــون هفتــه پایانــی شــهریورماه حــدود ‪ ۲‬تــا ‪ ۱۰‬دالر نوســان داشــت‪.‬‬ ‫محمــد کشــتی ارای بــا اشــاره بــه قیمــت دالر در هفتــه گذشــته گفــت‪ :‬نــرخ ارز‬ ‫در هفتــه اول مهرمــاه ‪ ۶۵۰‬تومــان افزایــش یافــت و ایــن رشــد موجــب شــد قیمــت‬ ‫ســکه و طــا و نســبت بــه هفتــه پایانــی شــهریورماه بــا افزایــش همــراه باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حبــاب ســکه تــا روز چهارشــنبه گذشــته ‪ ۴۲۰‬هزارتومــان بــود‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫شــاخص در روز پنجشــنبه بــه حــدود ‪ ۵۲۰‬هــزار تومــان افزایــش یافــت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫جریان اب را به هنگام استحمام‬ ‫کاهش دهید‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 10‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 50,450,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,649,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 114,980,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 119,140,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪61,300,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,090,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪391‬‬ ‫بدون استقراض از بانک‬ ‫مرکزی دولت درشهریور‬ ‫بودجه خود راتامین کرد‬ ‫احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم در شــهریور بــدون یــک‬ ‫ریــال اســتقراض جدیــد از بانــک مرکــزی توانســت‬ ‫بودجــه خــود را تامیــن کنــد و زودتــر از پایــان‬ ‫شــهریور حقــوق کارکنــان دولــت واریــز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬خانــدوزی در یــک‬ ‫گفــت وگــوی تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه‬ ‫امــار افزایــش بیــش از ‪ ۳‬درصــدی متوســط‬ ‫قیمت هــا در اقــام مصرفــی خانــوار در شــهریور‬ ‫خبــر بســیار ناخوشــایندی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫نــرخ بایــد حتمــا ًدر ماه هــای اینــده کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره دالیــل ایــن تــورم گفــت‪ :‬بخشــی‬ ‫از ایــن تــورم مربــوط بــه افزایــش قیمــت ارز و‬ ‫همچنیــن فشــار کســری بودجــه در ماه هــای‬ ‫ابتدایــی ســال اســت کــه موجــب برداشــت بیــش‬ ‫از انــدازه از بانــک مرکــزی شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬سیاســت اقتصــادی بــا تاخیــر‬ ‫تاثیــر خــود را خواهــد گذاشــت و اگــر دولــت بــا‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه در چهــار‬ ‫ماهه نخســت امســال از بانک مرکزی اســتقراض‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن موضــوع خــود را در ماه هــای ششــم و‬ ‫هفتــم نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای کنتــرل افزایــش قیمت هــا اقــدام‬ ‫هایــی را در دســتور کار قــرار داده از جملــه‬ ‫کنتــرل نوســانات نــرخ ارز از طریــق افزایــش‬ ‫فــروش نفــت و میعانــات کــه در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــرای تســهیل دسترســی‬ ‫بــه ارزهــای بلوکــه شــده کشــور در ســایر کشــورها‬ ‫تدابیــری در روزهــای اخیــر اتخــاذ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دربــاره اســتقالل از بانــک مرکــزی نیــز‬ ‫اقدام هایــی انجــام شــده و بــر خــاف پنــج ماهــه‬ ‫ابتدایــی ســال‪ ،‬دولــت ســیزدهم در شــهریور‬ ‫بــدون یــک ریــال اســتقراض جدیــد از بانــک‬ ‫مرکــزی توانســت بودجــه خــود را تامیــن کنــد و‬ ‫زودتــر از پایــان شــهریور حقــوق کارکنــان دولــت‬ ‫واریــز شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬مــا در ماه هــای ابتدایــی ســال‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار میلیــارد تومــان تامیــن مالــی از طریــق‬ ‫فــروش اوراق داشــتیم کــه ایــن رقــم در یــک مــاه‬ ‫اخیــر‪ ،‬بــه ‪ ۲۷‬هــزار میلیــارد تومــان افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تــداوم ایــن اقــدام هــا‪ ،‬می توانــد‬ ‫کنتــرل تــورم و کشــیده شــدن ترمــز افزایــش‬ ‫قیمت هــا را در پــی داشــته باشــد هرچنــد ممکــن‬ ‫اســت بــا چنــد مــاه فاصلــه‪ ،‬تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫خانــدوزی در پایــان گفــت‪ :‬بویــژه بــا تغییــر‬ ‫الیحــه بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۱‬کمتــر کســری بودجــه‬ ‫خواهیــم داشــت و شــاهد پاییــن امــدن ســطح‬ ‫عمومــی قیمت هــا در ماه هــای اینــده خواهیــم‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫عدم استفاده از کارگران‬ ‫متخصص‬ ‫باغــداران در زمــان جمــع اوری گــردو از کارگــران متخصــص‬ ‫در ایــن زمینــه اســتفاده نمــی کننــد و بــه دلیــل مبتــدی بودن‬ ‫کارگــر در زمــان جمــع اوری گــردو متاســفانه شــاهد بــروز‬ ‫اســیب های ناگــواری بــه افــرادی هســتیم کــه در حیــن گــردو‬ ‫چینــی از درختــان گــردو بــا ارتفــاع زیــاد بــه پاییــن ســقوط‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫مرگ با طعم گردو‬ ‫مبــارزه نفس گیــر گــردو چین هــا بــرای جمــع اوری‬ ‫چهــار هــزار تــن گــردو در خراســان شــمالی هرســاله‬ ‫موجــب مــرگ و یــا مصــدوم شــدن شــماری از افــراد‬ ‫می شــود کــه ایــن وضعیــت هــم اکنــون بــه دغدغــه‬ ‫اصلــی باغــداران اســتان تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســقوط از درختــان بلنــد گــردو در مناطــق مختلــف‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن روزهــا بــه دغدغ ـه ای بــرای‬ ‫باغــداران ایــن خطــه تبدیــل شــده اســت‪ ،‬وقتــی گــردو‬ ‫چینــی باعــث نقــص عضــو و مــرگ می شــود‪.‬‬ ‫مــادر خانــواده نگــران و دغدغــه منــد اســت‪ ،‬چنــد‬ ‫کارگــر را بــرای گــردو چینــی بیمــه کــرده اســت و بــا‬ ‫اصــرار مــی گویــد کــه از کاله ایمنــی و طنــاب بــرای‬ ‫محافظــتدرحیــنچیــدنمحصــولاســتفادهکنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از گــردو چینــان از اســتفاده از طنــاب ناراضــی‬ ‫اســت و مــی گویــد نمــی توانــم بــر روی درخــت حرکت‬ ‫کنــم و گــردو تــکان بدهــم‪ ،‬امــا با اصرار کشــاورز اینکار‬ ‫را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن زن کــه پســر بزرگــش در اثــر گــردو تکانــی‬ ‫ســال ها خانــه نشــین شــده اســت در فصــل چیــدن‬ ‫گــردو دوبــاره دغدغــه منــد مــی شــود کــه نکنــد‬ ‫فرزندانــش و یــا کارگــر گــردو چیــن از روی درخــت‬ ‫ســقوط کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه فصــل چیــدن درخــت گــردو و انهــم‬ ‫زودهنــگام اســت بســیاری از باغــداران نگــران ســقوط‬ ‫خــود و کارگــران هســتند امــا هــم اینــک چــاره ای جــزء‬ ‫جمــع اوری محصــول ندارنــد‪ ،‬ســال هــا بــرای بــه بــار‬ ‫نشســتن درختــان گــردو زحمــت کشــیده انــد و هــم‬ ‫اکنــون فصــل برداشــت محصــول از درخــت هــای‬ ‫تنومنــد اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کشــاورزان روســتای طراقــی کــرد در بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬هــر ســاله در فصــل چیــدن گردو بســیار نگران‬ ‫هســتم زیــرا جمــع اوری محصــول درختــان گــردو کــه‬ ‫دارای جثه ای بســیار بزرگی هســتند بســیار ســخت و‬ ‫خطرافرین هســتند‪.‬‬ ‫محمــد کریــم یــاران افــزود‪ :‬بارهــا از روی درخــت‬ ‫گــردو ســقوط کــرده ام بــا وجــود اینکــه بــرای کارگرانــم‬ ‫نیــز اســتفاده از طنــاب را بارهــا تذکــر مــی دهــم امــا‬ ‫انــان مانــع کار مــی داننــد چــرا کــه تــکان دادن گــردو با‬ ‫در دســت داشــتن چوبــی بلنــد بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫سقوط ‪ ۴۵‬نفر از درخت گردو‬ ‫رییس ســازمان اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر‬ ‫حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای شــهریورماه ســال جاری تاکنــون ‪۴۵‬‬ ‫مــورد ســقوط از درخــت گــردو گــزارش شــده اســت کــه‬ ‫‪ ۴۴‬مــورد ان توســط پرســنل اورژانــس بــه بیمارســتان‬ ‫انتقــال داده شــده اســت‪.‬‬ ‫تقــی دولــت ابــادی بــا بیــان اینکــه هرســاله در‬ ‫فصــل چیــدن گــردو شــاهد مصدومیت هــای گــردو‬ ‫چینــان هســتیم افــزود‪ :‬متاســفانه ســقوط از درخــت‬ ‫گــردو یکــی از حــوادث پرتکــرار در ســال های اخیــر در‬ ‫ماه هــای شــهریور و مهــر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬باغــداران در زمــان جمــع اوری گردو از‬ ‫کارگران متخصص در این زمینه اســتفاده نمی کنند‬ ‫و بــه دلیــل مبتــدی بــودن کارگــر در زمــان جمــع اوری‬ ‫گــردو متاســفانه شــاهد بــروز اســیب های ناگــواری بــه‬ ‫افــرادی هســتیم کــه در حیــن گــردو چینــی از درختــان‬ ‫گــردو بــا ارتفــاع زیــاد بــه پاییــن ســقوط کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬چیــدن گــردو بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن شــرایط حرفـه ای و ایمنــی بــا حضور افــراد غیر‬ ‫متخصــص انجــام می شــود کــه در بســیاری از مــوارد‬ ‫شــاهد شکســتن دســت و پا و اســیب های نخاعی تا‬ ‫مــرگ در برخــی مــوارد بــوده ایــم‪.‬‬ ‫دولــت ابــادی بــا بیــان اینکــه افــرادی که دچار ســابقه‬ ‫فشــار خــون و دیابــت هســتند بایــد بیشــتر مراقــب‬ ‫حــوادث مشــابه در زمــان چیــدن گــردو باشــند‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬افــرادی کــه ســابقه مصــرف داروهــای فشــار‬ ‫خــون‪ ،‬مغــز و اعصــاب و یــا دیابــت دارنــد از رفتــن بــه‬ ‫بــاالی درخــت خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اســتفاده از کاله ایمنی‪ ،‬کفش مناســب‪،‬‬ ‫کمربنــد مهــاری و تجهیــزات و نردبان هــای مناســب‪،‬‬ ‫شــدت حــوادث احتمالــی را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫جثه بزرگ درختان گردوی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گــردو هــای بومــی اســتان‬ ‫دارای جثــه ای بــزرگ هســتند کــه بعــد از ‪ ۱۷‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫ســال اقتصــادی مــی شــوند کــه در فصــل چیــدن‬ ‫محصــول خطــرات زیــادی دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس محمدعلــی شــریکیان افــزود‪ :‬بیشــتر‬ ‫باغ هــای گــردوی اســتان بــا منشــا بــذری اســت کــه‬ ‫مشــکالت عمــده ای نظیــر ناهمرســی گل ها‪ ،‬ســختی‬ ‫عملیــات داشــت و برداشــت‪ ،‬نبــود امــکان برداشــت‬ ‫مکانیــزه و عملکــرد پاییــن محصــول را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گردوهای اســتان بیشــتر به شــکل‬ ‫تــوده و بومــی اســت گفــت‪ :‬ایــن گــردو هــا نیــاز بــه‬ ‫جایگزینــی و اصــاح دارنــد‪.‬‬ ‫وی از بهــره بــرداران خواســت تــا گــردوی پیونــدی را‬ ‫جایگزیــن درختــان بــا بهــره وری کــم کننــد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه کالس هــای اموزشــی نیز برای‬ ‫بهــره بــرداران و کارشناســان گذاشــته شــده اســت‪،‬‬ ‫ارتفــاع گــردوی پیونــدی از گــردوی هــای بومــی بســیار‬ ‫کوچکتــر اســت کــه برداشــت محصــول بــه راحتــی‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫شــریکیان بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از روش هــای‬ ‫اصــاح و نوســازی باغ هــای گــردو سرشــاخه کاری‬ ‫اســت گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات گــردو هایــی کــه‬ ‫محصــول کــم دارنــد یــا مغزهــای انــان ســفید نیســت‬ ‫و مقاومــت بــه ســرما ندارنــد سرشــاخه های انــان بــا‬ ‫عمــل پیونــد اصــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عملکــرد برداشــت محصــول در‬ ‫بــاغ هــای ســنتی در واحــد ســطح دو تــن اســت کــه‬ ‫عملکــرد بــاغ هــای گــردوی پیونــدی پنــج تــا ‪ ۶‬تــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاخیــر در گل دهــی و فــرار از ســرمای‬ ‫دیــررس بهــاره‪ ،‬هــم رســی‪ ،‬امــکان برداشــت‬ ‫مکانیــزه‪ ،‬افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد از مهم تریــن‬ ‫خصوصیــات مطلــوب ارقــام تجــاری گــردوی پیونــدی‬ ‫اســت کــه کارشناســان حــوزه کشــاورزی بــه کشــت‬ ‫ایــن نهــال هــا تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی خراسان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان در چهــار ســال متوالــی‬ ‫اقــدام بــه کشــت گــردوی پیونــدی بــه صــورت الگویــی‬ ‫کــرده اســت کــه در ســال اول هــزار اصلــه نهــال‪ ،‬در‬ ‫ســال دوم ‪ ۱۰‬هــزار اصلــه نهــال امــا امســال کشــت‬ ‫ایــن محصــول تجــاری بــه ‪ ۱۰‬برابــر افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان افــزود‪ :‬هــم اینــک نهــال هــای تولیــدی‬ ‫نهالســتان هــای ایــن اســتان عــاوه بــر اســتفاده در‬ ‫اراضــی کشــاورزی ایــن خطــه بــه ســایر اســتان ها نیــز‬ ‫حمــل مــی شــود‪ ،‬برخــی از بهــره بــرداران نیــز گــردوی‬ ‫پیونــدی را در گلخانــه هــا ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خراســان شــمالی دومیــن اســتان در‬ ‫شــرق کشــور اســت کــه تولیــد نهــال گــردوی پیونــدی‬ ‫دارد‪ ،‬هــم اینــک پــس از اذربایجــان غربــی و همــدان‬ ‫کــه قطــب گــردو هســتند‪ ،‬نهال هــای گــردوی پیونــدی‬ ‫در ایــن خطــه تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی خراسان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬نهــال گــردوی پیونــدی بــه منظــور‬ ‫اصــاح و نوســازی بــاغ هــای گــردوی ســنتی‪ ،‬افزایــش‬ ‫بهــره وری و بهبــود کمــی و کیفــی محصــول‪ ،‬بــا بهــره‬ ‫گیــری از دانــش فنــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی‪،‬‬ ‫نهــال گــردوی پیونــدی در اســتان تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان گفــت‪ :‬اصــاح و نوســازی باغ هــای گــردو‬ ‫بــا هــدف افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و افزایــش‬ ‫بهــره وری از نهاده هــای تولیــد یکــی از برنام ـ ه هــای‬ ‫در بخــش باغبانــی اســت‪ ،‬در ایــن راســتا در چهــار‬ ‫ســال گذشــته باغ هــای الگویــی گــردوی پیونــدی بــا‬ ‫ارقــام چندلــر‪ ،‬رونــد‪ ،‬فرنــور‪ ،‬فرانکــت‪ ،‬رنــت‪ ،‬هاتلــی‪،‬‬ ‫کاســپین و دماونــد توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ارقــام جدیــد بــه عنــوان‬ ‫گردوهــای پیونــدی در اســتان کشــت و توســعه یافتــه‬ ‫کــه از نظــر جثــه کوچــک امــا پــر محصــول اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گردوهــای اســتان بیشــتر بــه‬ ‫شــکل تــوده و بومــی اســت گفــت‪ :‬ایــن گــردو هــا‬ ‫نیــاز بــه جایگزینــی و اصــاح دارنــد‪ ،‬بــه صــورت بومــی‬ ‫ایــن گونــه هــا کاغــذی‪ ،‬ســنگی‪ ،‬امیختــه خراســانی‬ ‫نامگــذاری شــده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی دیگــر از روش هــای اصــاح‬ ‫و نوســازی باغ هــای گــردو سرشــاخه کاری اســت کــه‬ ‫در ایــن عملیــات گــردو هایــی کــه محصــول کــم دارنــد‬ ‫یــا مغزهــای انــان ســفید نیســت و مقاومــت به ســرما‬ ‫ندارنــد سرشــاخه های انــان بــا عمــل پیونــد اصــاح‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از گذشــته تنهــا روش تکثیــر و توســعه‬ ‫باغ هــای گــردو کاشــت مســتقیم بــذر در خــاک بــوده‬ ‫اســت کــه در ایــن روش قســمت عمــده ای از صفــات‬ ‫مطلــوب پایــه مــادری نظیــر مقاومــت بــه ســرما‪،‬‬ ‫باردهی باال‪ ،‬نســبت باالی مغز به پوســت‪ ،‬ســفیدی‬ ‫مغــز‪ ،‬نازکــی پوســت بــه نهال جدید حاصــل از رویش‬ ‫بــذر انتقــال نمی یافــت‪ ،‬بنابرایــن باغ هــای توســعه‬ ‫یافتــه بــا منشــا بــذری برای ســاخت باغ های تجــاری و‬ ‫یکپارچــه توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫شــریکیان بــر اصــاح و نوســازی باغــات گــردوی ایــن‬ ‫اســتان بــه روش سرشــاخه کاری بــا ژنوتیپ هــا و‬ ‫ارقــام برتــر نظیــر چندلــر‪ ،‬هارتلــی‪ ،‬فرانکــت‪ ،‬فرنــو‪،‬‬ ‫جمــال‪ ،‬بــی ‪ ،۲۱‬زد ‪ ۵۳‬تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح یکــی از برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی در‬ ‫حــوزه باغبانــی اســت کــه باعــث بهبــود کمــی و کیفــی‬ ‫محصــول گــردو مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ ۶.۵ :‬درصــد باغ هــای ایــن‬ ‫اســتان و ‪ ۲‬درصــد تولیــد مربــوط بــه گــردو اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درختــان کهــن گــردو در صورتــی کــه بــه‬ ‫افــت و کــرم خــراط مبتــا شــوند بایــد قطــع شــوند‪،‬‬ ‫شــاخه هــای ایــن درختــان شــکننده خواهنــد شــد کــه‬ ‫علــت خیلــی از افتــادن هــا از درخــت گــردو نیــز‪ ،‬الوده‬ ‫بــودن درختــان بــه کــرم خــراط اســت‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬کــرم خــراط چــوب را از داخل خورده‬ ‫و دچــار پوســیدگی مــی کنــد امــا ظاهر شــاخه نشــانی‬ ‫از بیمــاری و یــا شکســتگی وجــود نــدارد از ایــن رو ایــن‬ ‫شــاخه هــا کــه تحمــل وزن فــرد را نــدارد می شــکند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اکنــون برداشــت گــردو‬ ‫از ســطح ســه هــزار و ‪ ۷۳‬هکتــار بــاغ اســتان اغــاز‬ ‫شــده و پیش بینــی می شــود چهــار هــزار تن محصول‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬نــوع محصــول تولیــدی بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫از ‪‬ ۶‬‬ ‫اســتان ‪ ۲۹‬گونــه ان باغــی اســت کــه حجــم ســاالنه‬ ‫تولیــد ان بــه تــا حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن مــی رســد کــه‬ ‫امســال تولیــدات محصــول باغــی اســتان بــا ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫تــن کاهــش مواجــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫زیباترین گل های پاییزی که می توانید در گلدان یا حیاط خانه تان بکارید‬ ‫پایــان تابســتان و شــروع پاییــز به معنــای خداحافظــی بــا گل وگیــاه نیســت‪.‬‬ ‫گیاهــان گوناگونــی وجــود دارنــد کــه در روزهــای ســرد ســال هــم بــه باغچه تان‬ ‫جلــوه ای زیبــا و رنگارنــگ می دهنــد‪ .‬هنــوز بــرای کنارگذاشــتن بیلچــه و‬ ‫چنــگک زود اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا انــواع گل هــای پاییــزی کــه‬ ‫مــی توانیــد در باغچــه یــا گلــدان بکاریــد‪ ،‬اشــنا شــوید‪ .‬ادامــه شــماره ‪390‬‬ ‫‪ .۲۲‬گل ستاره ای‬ ‫گل ســتاره ای عاشــق نــور افتــاب اســت و اب زیــاد می خواهــد‪ .‬ایــن گیــاه‬ ‫تقریبــا تــا شــروع زمســتان گل می دهــد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۴۰‬تا منفی ‪ ۷‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۲۳‬جعفری‬ ‫بــا کاشــتن جعفــری در گلــدان یــا باغچــه‪ ،‬یکــی از مــواد رایــج پخت وپزتــان‬ ‫را تامیــن می کنیــد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۳۴‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۲۳‬برازمبل بلوچی‬ ‫بَرازَمبَل بلوچی که کمی نقره گون می شود گیاهی معطر است‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۲۹‬تا منفی ‪ ۷‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۲۴‬گل ناز اتِم جوی‬ ‫گل نــاز اتِم جــوی (‪ )Sedum Autumn Joy‬بــا رنگ هــای بنفــش و صورتــی‬ ‫ســرزنده‪ ،‬بــه روز هــای ســرد نشــاط می بخشــد‪ .‬ایــن گل پروانه هــا و زنبورهــا‬ ‫را بــه خــود جــذب می کنــد و گرده افشــان خوبــی اســت‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۴۰‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫هشت ساله‪ ،‬این ملت را ابدیده‪،‬‬ ‫‪ ‎ ‎‬جنگ ّ‬ ‫شجاع و متکی به نفس کرد‪ .‬نام این ملت‬ ‫مسلمان دنیا‬ ‫را بلند کرد‪ .‬خیلی از ملتهای ّ‬ ‫ّ‬ ‫به خاطر‏جنگ و عقاید شما ملت‪ ،‬توجه و‬ ‫گرایش پیدا کرده اند‪1375/۰۹/24 .‎‬‬ صفحه 2 ‫کمبــود زیــر ســاخت هــا‪ ،‬گرانــی تجهیــزات پایــش و کنتــرل حریــق‪ ،‬کمبــود نیــرو و نداشــتن بالگــرد از‬ ‫دغدغــه هــای متولیــان جنــگل هــای هیرکانــی گلســتان در مواجهــه بــا اتــش ســوزی اســت کــه بخشــی‬ ‫ازایــن تنگناههــا را بایــد بــا توانمندســازی و بهــره گیــری از ظرفیــت جوامــع حاشــیه نشــین ایــن عرصــه هــا‬ ‫کاهــش داد‪ .‬جنگل هــا و مراتــع از جملــه ثروت هایــی هســتند کــه نقــش کلیــدی در ایجــاد زیســتگاه های‬ ‫حیــات وحــش‪ ،‬تولیــد اکســیژن‪ ،‬کاهــش الودگــی‪ ،‬جــذب دی اکســیدکربن‪ ،‬حفــظ گونه هــای گیاهــی و‬ ‫جانــوری‪ ،‬کنتــرل ریزگردهــا‪ ،‬و حفــظ اب و خــاک دارنــد‪.‬‬ ‫توانمندی سازی‬ ‫بومیان راهبرد‬ ‫موثر برای مهار‬ ‫ش جنگلها‬ ‫ات ‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪391‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫گرگاس ظاهری شبیه گرگ‬ ‫و سگ دارد‬ ‫عواملی که باعث پارگی‬ ‫تسمه و یا کنده شدن‬ ‫دندانه های ا ن می گردد‬ ‫گــرگاس ظاهــری شــبیه گــرگ و ســگ و درندگــی گــرگ را‬ ‫دارد و تهدیــدی بــرای دام محســوب می شــود‪ ،‬برخــی از‬ ‫افــراد بــرای بــه دســت اوردن یــک نــژاد قــوی تــر از ســگ‬ ‫بــرای نگهبانــی‪ ،‬بــه اختــاط دو گونــه ســگ و گــرگ روی‬ ‫اورده انــد کــه در نهایــت ایــن گــرگاس رهــا می شــوند کــه‬ ‫ایــن امــر ســبب ایجــاد مشــکالتی در خصــوص حملــه ایــن‬ ‫گونــه بــه دام هــای و برخــی مــوارد بــه انســان شــده اســت‪.‬‬ ‫ترس مردم از افزایش جمعیت‬ ‫گرگاس‬ ‫افزایــش جمعیــت گــرگاس در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬پرســه و حملــه گاه و بیــگاه ان بــه‬ ‫دام نــه تنهــا ســبب نگرانــی مــردم و دامــداران‬ ‫در روســتاها شــده اســت بلکــه اشــغال‬ ‫زیســتگاه های گونه هــای علف خــوار از دیگــر‬ ‫خطــرات ایــن گونــه‪ ۲‬رگــه محســوب می شــود‪.‬‬ ‫گــرگاس یــا همــان ســگ گــرگ در هــر فصلــی‬ ‫ممکــن اســت بــه دام حملــه کند ایــن در حالی‬ ‫اســت کــه گــرگ در فصــل ســرد زمســتان و در‬ ‫شــرایط کمبــود طعمــه در طبیعــت در اطــراف‬ ‫مناطــق مســکونی و دامــداری هــا پرســه دارد و‬ ‫حملــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت ایــن حیــوان ‪ ۲‬رگــه اســت کــه‬ ‫بــا دخالــت انســان افزایــش پیــدا کرده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران بــرای دســتیابی بــه نــژاد قــوی تــر از‬ ‫ســگ‪ ،‬اقــدام بــه اختــاط ســگ و گــرگ کــرده‬ ‫و از ایــن رو عامــل افزایــش جمعیــت ایــن‬ ‫گونــه شــده اند‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ :‬وجــود حیوانــات ‪۲‬‬ ‫رگــه در طبیعــت غیرطبیعــی نیســت امــا در‬ ‫ایــن ســال ها کــه وجــود گــرگاس ســبب نگرانــی‬ ‫دامداران و انســان ها شــده ســبب حساســیت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫گــرگاس ژن ســگ و گــرگ را بــا هــم دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫حیــوان وحشــی کــه حاصــل جفت گیــری گرگ‬ ‫و ســگ اســت‪ ،‬درندگی گرگ و هوش ســگ را‬ ‫دارد و در واقــع گرگــی در لبــاس ســگ اســت‪.‬‬ ‫س جســورتر از گــرگ اســت از ایــن رو بــر‬ ‫گــرگا ‬ ‫خــاف گــرگ‪ ،‬انســان گریــز نیســت و البتــه از‬ ‫ســگ باهوش تــر اســت و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫مثــل ســگ بــه دنبــال یافتــن غــذا در نزدیکــی‬ ‫روســتاها و مناطــق مســکونی پرســه می زنــد‬ ‫خطــری بــرای انســان و دام محســوب می شــود‪.‬‬ ‫خــراب کارهایــی از گــرگاس کــه بــه حســاب‬ ‫پلنــگ گذاشــته مــی شــود‬ ‫در خراســان شــمالی گــزارش هایــی از حملــه‬ ‫حیــوان وحشــی بــه دامــداری هــا به دســت می‬ ‫رســد کــه مســووالن حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫احتمــال داده انــد ایــن حیــوان گــرگاس باشــد‪.‬‬ ‫گــرگاس بــا ویژگــی هــای گــرگ در حملــه خــود‬ ‫چنــد راس دام را تلــف مــی کنــد و البتــه در‬ ‫بســیاری مــوارد ایــن خــراب کاری ها به حســاب‬ ‫گــرگ و حتــی پلنــگ گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد‪ ،‬گــرگاس اشــتراک‬ ‫زیــادی بــا ســگ دارد از ایــن رو حضــورش در‬ ‫اطــراف گلــه‪ ،‬کمتــر بــا واکنــش سـگ های گلــه‬ ‫روبــه رو شــده اســت‪ ،‬امــا گــرگاس بــه راحتــی‬ ‫بــه انســان و گلــه حملــه می کنــد‪.‬‬ ‫افزایــش جمعیــت گــرگاس ســب تهدیــد‬ ‫بــرای گونــه هــای گیــاه خــوار در طبیعــت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ناامــن کــردن و اشــغال زیســتگاه هــای‬ ‫قــوچ و میــش و اهــوان و نیــز انتقــال بیمــاری‬ ‫در وحــوش از دیگــر تهدیدهــای گــرگاس در‬ ‫طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی در ایــن باره‬ ‫گفــت‪ :‬تصاویــر بدســت امــده از دوربین هــای‬ ‫تلــه ای نصــب شــده در مناطــق تحــت‬ ‫مدیریــت محیــط زیســت نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه گــرگاس در طبیعــت رو بــه افزایــش بــوده‬ ‫و در بســیاری از مــوارد در حملــه بــه دام هــا‬ ‫ایــن گونــه پیشــرو اســت‪.‬‬ ‫حســن پهلــوان اظهــار داشــت‪ :‬گــرگاس عالوه‬ ‫بــر ضررهــای اقتصــادی کــه بــه انســان وارد‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬رقیــب ســایر گوشــتخواران اســت و‬ ‫در مناطــق مختلــف در زیســتگاه هــای پلنــگ‪،‬‬ ‫یوزپلنــگ و یــا کاراکال مــی توانــد ســبب به هم‬ ‫خــوردن تعــادل زیســت محیطــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی هــای کارشناســی در‬ ‫چندیــن مــورد از شــکایت حملــه گــرگ بــه‬ ‫دامــداری هــای حاشــیه شــهر بجنــورد در‬ ‫ســال های اخیــر نشــان دهنــده ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن حمــات توســط گــرگاس انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بی مباالتی دامداران در گرفتن توله گرگاس‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش‬ ‫حفاظت محیط زیســت خراســان شــمالی هم‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬برخــی از دامــداران بــرای‬ ‫دســت اوردن نــژاد قــوی تــر از ســگ تولــه هــای‬ ‫حاصــل از امیــزش گــرگ و ســگ را نگــه داری‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬ایــن افــراد گــرگاس را بــرای نگهبــان‬ ‫در دامــداری خــود نگــه مــی دارنــد‪.‬‬ ‫بهــروز جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬چنــد ســال‬ ‫پیــش‪ ،‬در یکــی از مناطــق حاشــیه بجنــورد‬ ‫شــکایت مــردم از حملــه وحــوش بــه دام و‬ ‫تلــف شــدن دام زیــاد شــد‪ ،‬بررســی هــا نشــان‬ ‫داد کــه یکــی از دامــداران ایــن منطقه از جفت‬ ‫گیــری ســگ بــا گــرگ‪ ،‬تولــه گــرگاس گرفتــه و‬ ‫بعــد از مدتــی ان را رهــا کــرده بــود‪ ،‬این حیوان‬ ‫وحشــی شــب هــا بــه دامــداری هــا حملــه کرده‬ ‫و دام هــا را تلــف مــی کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گــرگاس ظاهــری شــبیه گــرگ و‬ ‫ســگ و درندگــی گــرگ را دارد و تهدیــدی بــرای‬ ‫دام محســوب می شــود‪ ،‬برخــی از افــراد بــرای‬ ‫بــه دســت اوردن یــک نــژاد قــوی تــر از ســگ‬ ‫بــرای نگهبانــی‪ ،‬بــه اختــاط دو گونــه ســگ‬ ‫و گــرگ روی اورده انــد کــه در نهایــت ایــن‬ ‫گــرگاس رهــا می شــوند کــه ایــن امــر ســبب‬ ‫ایجــاد مشــکالتی در خصــوص حملــه ایــن‬ ‫گونــه بــه دام هــای و برخــی مــوارد بــه انســان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تلف شدن ‪ ۱۳‬راس دام در یک ماه گذشته‬ ‫همیــن هفتــه پیش بــود که در حملــه حیوان‬ ‫وحشــی بــه دامــداری در شــهر ایــور ‪ ۱۳‬راس‬ ‫دام تلــف شــدکه احتمــال مــی رود ایــن حیوان‬ ‫گــرگاس باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت گرمــه در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬در یــک مــاه گذشــته بــر اثــر‬ ‫حملــه حیــوان وحشــی بــه چهــار دامــداری‬ ‫در اطــراف کالتــه نــو شــهر ایــور در مجمــوع‬ ‫‪ ۱۳‬راس دام تلــف شــده و هفــت راس دام‬ ‫زخمــی شــده اســت ‪.‬‬ ‫عبدالرحمن زحمتی اظهارداشت‪:‬بررسی های‬ ‫کارشناســی و بررســی نمایــه هــا و رد پاهــا‬ ‫نشــان داد ایــن حملــه هــا توســط ســگ ســانان‬ ‫از قبیــل گــرگ یــا گــرگاس انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه عــدم‬ ‫حضــور شــبانه مالــکان در دامداریهــا و کوتــاه‬ ‫بــودن دیــوار دامــداری توصیــه هــای الزم بــه‬ ‫دامــداران جهــت مقابلــه بــا ایــن حــوادث داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه گــزارش هایــی هــم در اســتان از حملــه‬ ‫گــرگاس بــه انســان بــه دســت رســیده اســت‪.‬‬ ‫دی مــاه پارســال بــود کــه گــرگاس پنــج نفــر‬ ‫از اهالــی روســتای گورپــان در اســفراین را‬ ‫مصــدوم و راهــی بیمارســتان کــرد‪.‬‬ ‫مدیر حفاظت محیط زیســت اســفراین در این‬ ‫بــاره گفت‪ :‬زمســتان پارســال در حملــه گرگاس‪،‬‬ ‫ســه تــن از مصدومــان اهالــی روســتای گورپــان‬ ‫بــه صــورت ســرپایی درمــان و از بیمارســتان‬ ‫مرخــص و ‪ ۲‬نفــر بســتری شــدند‪.‬‬ ‫علــی فرجــی اظهارکــرد‪ :‬ایــن حیــوان بعــد از‬ ‫زخمــی کــردن افــراد مذکــور توســط روســتاییان‬ ‫کشــته شــد‪.‬‬ ‫شــهرداری هــا مــی تواننــد جمعیــت گــرگاس‬ ‫را کنتــرل کننــد‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی در بــاره علــت‬ ‫افزایــش جمیــت گــرگاس در طبیعــت گفــت‪:‬‬ ‫در گذشــته روســتاییان بــرای جلوگیــری از‬ ‫افزایــش جمعیــت ســگ‪ ،‬تولــه هــای مــاده را‬ ‫معــدوم مــی کردنــد امــا در ســال هــای اخیــر‬ ‫ایــن اقــدام انجــام نمــی شــود و توله هــای ماده‬ ‫در طبیعــت رهــا مــی شــود و بــر ایــن اســاس‬ ‫جفتگیــری ســگ بــا گــرگ ســبب افزایــش‬ ‫جمعیــت گــرگاس شــده اســت‪.‬‬ ‫حبیب لشــکری اظهار داشــت‪ :‬بعضا گرگاس‬ ‫در اطــراف شــهرها و یــا نزدیکــی مناطــق‬ ‫مســکونی روســتاها مشــاهده مــی شــود کــه‬ ‫ســبب نگرانــی بــرای افــراد و یــا دام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نقــاط شــهری‪ ،‬شــهرداران بــه‬ ‫عنــوان عضــوی از ســتاد مدیریــت حیوانــات‬ ‫مزاحــم‪ ،‬بــرای کنتــرل جمعیت ســگ و گرگاس‬ ‫مــی تواننــد برنامــه ریــزی داشــته باشــند‪ ،‬ایــن‬ ‫حیوانــات بــا تصمیــم ایــن ســتاد و بــا رعایــت‬ ‫ضوابــط زنــده گیــری مــی شــوند و در صــورت‬ ‫قابلیــت واگــذاری بــه افــراد‪ ،‬بــه متقاضیــان‬ ‫واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در صورتــی کــه حیــوان‬ ‫بــه لحــاظ جســمی و بیمــاری قابلیــت واگــذاری‬ ‫نداشــته باشــد بــا روش هــای خــاص کــه‬ ‫کمتریــن ازار را دارد معــدوم مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام در روســتاها توســط دهیــاری هــا و‬ ‫بــا هماهنگــی فرمانــداری هــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی قطــب دامپــروری کشــور اســت و‬ ‫در ان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد دامــی‬ ‫نگهــداری و پــرورش داده مــی شــود کــه بخــش‬ ‫زیادی از واحدهای دامداری در روســتاها و در‬ ‫شــرایط ســنتی دایــر اســت‪.‬‬ ‫دامــداران خراســان شــمالی بــه صــورت‬ ‫معیشــتی بــه دامــداری مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در‬ ‫شــمال شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از‬ ‫ایــن جمعیــت در روســتاها ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫خرابی هــای گیربکــس می توانــد چنــد نــوع صــدا تولیــد‬ ‫کنــد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫ زوزه کشیدن گیربکس‪:‬‬‫وجــود ســاییدگی و یــا هرگونــه اســیب‪ ،‬ناهمــواری‪،‬‬ ‫شکســتگی و یــا پریدگــی در چرخ دنده هــا باعث ایجــاد صدای‬ ‫زوزه می شــود‪ .‬اگــر صــدا در حالــت خالص بــودن گیربکــس‬ ‫شــنیده می شــود‪ ،‬احتماال ناشــی از همراســتا نبودن موتور و‬ ‫گیربکــس یــا وجــود خالصــی اضافــی دنده هــا باشــد‪.‬‬ ‫سوت کشیدن و جرینگ جرینگ کردن‪:‬‬‫خشــک شــدن و یــا خرابــی هــر یــک از بلبرینگ هــا باعــث‬ ‫می شــود کــه گیربکــس بــه طــور پیوســته ســوت بکشــد‪.‬‬ ‫لقــی محورهــا و یــا هزارخــاری دنده هــا نیــز باعــث شــنیده‬ ‫شــدن صــدای جرینــگ جرینــگ می شــود‪.‬‬ ‫صدای درگیری دنده‪:‬‬‫تنظیــم نبــودن کالچ‪ ،‬تنظیــم نبــودن اهــرم دســته دنــده‪،‬‬ ‫خرابــی ماهــک‪ ،‬غــاف کشــویی و برنجی هــای و یــا تعویــض‬ ‫بی موقــع دنــده و یــا انتخــاب دنــده نامناســب بــا شــرایط و‬ ‫ســرعت لحظــه رانندگــی باعــث بــروز ایــن مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫کم مصرف ها به پیش‪:‬‬ ‫کال هر چیزی کم مصرفش‬ ‫خوب است‪ .‬از لوازم‬ ‫برقی و خانگی بگیرید تا‬ ‫همین المپ هایی که دائم‬ ‫ذکرخیرشان هست‪.‬‬ ‫همه باید بدانند که در دوران‬ ‫دفاع مقدس چه معجزات‬ ‫عظیمی از حضور مومنانه و‬ ‫پر تالش نیروهای بسیجی در‬ ‫صحنه های جنگ اتفاق‏افتاد؛‬ ‫این را باید همه بدانند‪‎.‬‬ ‫همه چیز درباره مدیسن بال؛ چگونه با توپ طبی ورزش کنیم‬ ‫توپ مدیسن بال چیست؟‬ ‫مدیســن بــال (‪ )Medicine ball‬کــه بــا نــام تــوپ تناســب اندام نیز شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫بــرای اولیــن بــار در یونــان باســتان بــه دســت بقــراط بــا پوســت حیوانــات ســاخته شــد؛‬ ‫بقــراط ایــن تــوپ را بــا اهــداف «دارویــی» بــرای بیمــاران خــود پرتــاب می کــرد‪ .‬تــوپ‬ ‫ن بــا شــن‬ ‫مدیســن امــروزه از جنــس پالســتیک های ســخت ســاخته می شــود و درون ا ‬ ‫و هــوا پــر می شــود‪ .‬مدیســن بــال در بدنســازی به عنــوان ابــزاری بــرای تقویــت عضــات‬ ‫و در فیزیوتراپــی بــرای بهبــود عملکــرد عضــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫چگونه از مدیسن بال در ورزش های خود استفاده کنیم؟‬ ‫شــما می توانیــد از مدیســن بــال در ورزش هــای هــوازی و قدرتــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تــوپ مدیســن یــک وســیله ورزشــی فــوق العــاده شــگفت انگیز و هم ـه کاره اســت کــه‬ ‫می توانــد به طــور هماهنــگ عضــات باالتنــه‪ ،‬میان تنــه‪ ،‬پایین تنــه شــما را درگیــر و در‬ ‫نهایــت تقویــت کنــد‪ .‬در تمرینــات بدنســازی و ورزش بــا دمبــل یــا هالتــر‪ ،‬می توانیــد‬ ‫تــوپ مدیســن را جایگزیــن ان هــا کنیــد و حــرکات را بــه کمــک ان شبیه ســازی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن تــوپ بهتریــن جایگزیــن بــرای انــواع وســایل ورزشــی اســت‪ .‬اســتفاده مــداوم و‬ ‫مرتــب از تــوپ مدیســن باعــث افزایــش کالری ســوزی در بــدن می شــود‪.‬‬ ‫چه کسانی می توانند از مدیسن بال استفاده کنند؟‬ ‫همــه افــراد بــا هــر ســطح و تــوان بدنــی می تواننــد به راحتــی از تــوپ مدیســن بــرای‬ ‫افزایــش قــدرت و انعطــاف خــود اســتفاده کننــد‪ .‬بــا صبــوری و انجــام مرتــب تمرینــات‬ ‫ورزشــی بــا تــوپ مدیســن می توانیــد از مزایــای بی نظیــر ان بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫ اســتفاده زیــاد از دورهــای بــاالی موتــور بخصــوص در‬‫دورهــای بیــش از ‪4000‬دور در دقیقــه کــه باعــث اســتهالک‬ ‫ســریع قطعــات مــی گــردد‪.‬‬ ‫ عدم اســتفاده از دنده مناســب بخصوص در ســرباالئی ها‬‫و یــا عبــور از روی ســرعت گیرهــا ;کــه باعــث فشــار خیلــی‬ ‫زیــاد روی موتــور و بــه عبارتــی روی ایــن تســمه میگردد‪.‬کــه‬ ‫در ســرباالئی حتمــا از دنــده ســنگین بایــد اســتفاده گــردد‪.‬‬ ‫ خرابــی تســمه ســفت کــن کــه در صــورت گیرپــاژ کــردن ان‬‫باعــث کشــیدگی و پارگــی تســمه تایــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ زیــاد ســفت کــردن تســمه کــه در ابتــدا باعــث خرابــی‬‫تســمه ســفت کــن و در نهایــت خرابــی تســمه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ تســمه هــای نامرغــوب در بــازار بــه وفــور یافت می شــود که‬‫تــوان تحمــل بارهــای زیــاد را ندارنــد و بــه ســرعت مســتهلک‬ ‫میگردنــد‪ .‬الزم اســت جهــت خریــد یــک تســمه مناســب بــا‬ ‫یــک تعمیــر کار مجــرب مشــورت نماییــد‪.‬‬ ‫ در صــورت خریــد تســمه تایــم بــا یــک بازدیــد چشــمی از‬‫عدم شکســتگی در ســطح تســمه مطمئن گردید و از تا زدن‬ ‫ویــا از قــراردان در جــای نامناســب (مثــل قــرار دادن درجعبــه‬ ‫ابــزار و یــا گذاشــتن وســایل روی ان)خــودداری نمائید‪.‬وظاهــر‬ ‫کلیــه دندانــه هــای تســمه بازدیــد گــردد و در صــورت رویــت‬ ‫ســیم هائی نــازک شــبیه نایلــون از ان اســتفاده نگــردد‪.‬‬ ‫چرا باید از مدیسن بال استفاده کنم؟‬ ‫‪ .۱‬افزایش انگیزه‬ ‫اســتفاده از مدیســن بــال بســیار مفــرح و جــذاب اســت و باعــث ایجــاد انگیــزه در افــراد‬ ‫می شــود‪ .‬شــما بــه کمــک ایــن تــوپ می توانیــد عــاوه بــر توان بخشــی بــه عضــات‬ ‫خــود‪ ،‬اســترس و تنش هــای عصبــی را نیــز از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسیب کمتر و ایمنی باالتر‬ ‫اســتفاده از مدیســن بــال بــرای همــه افــراد حتــی مبتدی هــا بســیار راحــت اســت و‬ ‫خطــر شکســتگی انگشــت یــا پارگــی ربــاط صلیبــی در ان بســیار کــم اســت‪ .‬اگــر بــه‬ ‫تازگــی شــروع بــه ورزش کرده ایــد مــی توانیــد بــا کمــک تــوپ مدیســن شــروع بــه‬ ‫انجــام تمرینــات قدرتــی کنیــد و عــاوه بــر رســیدن بــه اعتمادبه نفــس بــه مــرور زمــان‪،‬‬ ‫عضــات خــود را نیــز تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬توان بخشی‬ ‫از مدیســن بــال در فیزیوتراپــی بــا هــدف توان بخشــی بــه عضــات اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال اگــر زانــوی شــما اســیب دیــده باشــد‪ ،‬درمانگــر بــه شــما توصیــه می کنــد‬ ‫کــه تــوپ مدیســن را بیــن پاهــای خــود قــرار دهیــد و درحالــی کــه زانوهــا را خــم‬ ‫کرده ایــد شــروع بــه بلنــد کــردن تــوپ کنیــد‪ .‬ایــن تمریــن باعــث تقویــت ماهیچــه ران‬ ‫و ســاق پــا می شــود و بــه مــرور‪ ،‬مفصــل زانــو را قدرتمنــد می کنــد‪.‬‬ ‫درادمه باچطور باماهمراه باشید‪...‬‬ ‫گیربکس‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر فی ساعت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪391‬‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫قارچ سیاه به خودی‬ ‫خود ایجاد بیماری‬ ‫نمی کند‬ ‫اجرا ‪ ۱۰‬هزار پروژه عمرانی‬ ‫و فرهنگی توسط بسیج‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســازمان تاکنــون ‪ ۱۰‬هــزار پــروژه را بــه صــورت جهــادی‬ ‫در بخش هــای مختلــف عمرانــی و فرهنگــی و براســاس‬ ‫برنامــه زمان بنــدی شــده اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســردار غالمرضــا ســلیمانی در حاشــیه افتتــاح طرح هــای‬ ‫عمرانــی ســپاه شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫دولــت جدیــد بــا توانایی هــا و ظرفیت هــای جدیــد بــه‬ ‫میــدان امــده‪ ،‬تــاش خواهیــم کــرد نیمــه دوم امســال‬ ‫پروژه هــای محرومیــت زدایــی دیگــری را بــرای اجــرا در‬ ‫دســتور کار قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی یکــی از برنامــه هــای بســیار خــوب بســیج در سراســر‬ ‫کشــور را ایجــاد و دایــر کــردن مــدارس در مقاطــع مختلــف‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کرد‪ :‬ســپاه حضرت جواداالئمه(ع)‬ ‫خراســان شــمالی هــم گام هــای خوبــی بــرای اجــرای‬ ‫پروژه هــای عمرانــی و فرهنگــی برداشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرار ســلیمانی بــا بیــان اینکــه این نهــاد هم اکنــون کادر‬ ‫اموزشــی مجرب‪ ،‬امکانات پیشــرفته و فضاهای مناســب‬ ‫بــرای خدمــات رســانی بــه مــردم در بخش هــای مختلــف‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬فرهنگی و خدماتی اماده کرده اســت‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بنــا داریــم در هــر شهرســتان یــک زنجیــره ای از مهــد تــا‬ ‫پیــش دانشــگاهی را بــرای پســران و دختــران ایجــاد کنیــم‬ ‫کــه ایــن زنجیــره در اســتان خراســان شــمالی ســریع تــر‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین برنامــه هــای‬ ‫بســیج و ســپاه را در اســتان مفصــل و متعــدد دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نهــاد در زمینــه ســازندگی و محرومیــت زدایــی‬ ‫و همچنیــن رفــع نیازهــای مــردم محــروم در بخش هــای‬ ‫مســکن‪ ،‬راه روســتایی‪ ،‬تامین اب شــرب و زیرســاخت ها‬ ‫در روســتاها و حاشــیه شــهرها برنامه هایی مختلفی دارد‬ ‫کــه بــا همکاری دســتگاه های اجرایی‪،‬خیریــن و نهادهای‬ ‫مســئول اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه‬ ‫عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی‬ ‫در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫به گزارش بازار کسـب وکار فرمانده ســپاه نینوا گلســتان در‬ ‫مراســم افتتاحیــه ‪ ۱۰۰‬پــروژه محرومیــت زدایــی به مناســبت‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس گفــت‪:‬زدودن محرومیــت از چهــره‬ ‫مناطــق رســالت ماســت و مــا بایــد تــا جایــی کــه میتوانیــم‬ ‫زیرســاخت هــای اســتان را توســعه دهیــم چراکــه ایــن‬ ‫زیبنــده نظــام اســامی نیســت کــه اســتان مــا اینقــدر دچــار‬ ‫مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملــک شــاهکوهی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر ‪۴۰‬‬ ‫ســال پیــش جنــگ بــا دشــمن بــه همــت مــردم دفاعــی‬ ‫مقــدس شــد امــروز بــا بســیج مــردم بــرای خــود مــردم ‪،‬‬ ‫جهــادی مقــدس در عرصــه خدمــت رســانی رقــم میخــورد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی یــک ســال گذشــته کــه درگیــر کرونــا‬ ‫بودیــم ‪ ۳۲۵۶‬پــروژه محرومیــت زدایــی ‪ ۴۳۰ ،‬هــزار بســته‬ ‫معیشــتی ‪ ،‬یک میلیون و هشــتصد هزار پرس غذای گرم‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬ســری جهیزیــه بیــن نیازمنــدان توزیــع کــرده ایــم تــا‬ ‫قــدری از االم مــردم در ایــن شــرایط کاســته شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخیــرا اولویــت خــود را بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫اب شــرب و اب کشــاورزی اســتان قــرار دادیــم تــا مشــکل‬ ‫قطعــی اب شــرب مــردم و کمبــود اب کشــاورزی انهــا را‬ ‫رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت ســالجاری بیــش از ‪ ۶‬هــزار نفــر در‬ ‫اموزشــگاه های ازاد و دولتــی اســتان امــوزش هــای مختلــف‬ ‫مهارتــی را فــرا گرفتنــد‪.‬‬ ‫فــرج الــه راد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬نیمــه نخســت‬ ‫امســال بیــش از ‪ ۳‬هــزار نفــر از امــوزش هــای مهارتــی بخــش‬ ‫دولتــی و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۸۱‬نفــر در مراکــز بخــش خصوصــی و ازاد‬ ‫در رشــته هــای مختلــف مهــارت هــای فنــی را فــرا گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۷۸۸‬نفــر در بخــش دولتــی اســتان امــوزش مهارتــی را‬ ‫فراگرفتنــد افــزود‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۲۵‬نفــر در مراکــز ثابــت‪ ۱۶۶ ،‬نفــر‬ ‫در کارگاه هــای ســیار شــهری‪ ۲۵۱ ،‬نفــر در پــادگان‪ ۲۱۷ ،‬در‬ ‫محیــط کار واقعــی‪ ۳۲۸ ،‬نفــر در کارگاه هــای روســتایی‪۴۷ ،‬‬ ‫نفــر در بخــش عشــایری‪ ۲۱۷ ،‬نفــر در صنایــع از اموزشــهای‬ ‫فنــی و حرفــه ای بخــش دولتــی بهــره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫راد افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه ســتاد پیشــگیری هماهنگــی‬ ‫و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران کرونــا در اســتان‪،‬‬ ‫مراکــز دولتــی و اموزشــگاه هــای ازاد فنــی و حرفــه ای اســتان‬ ‫چنــد مــاه تعطیــل بــوده و بخــش کمــی از امــوزش هــا بصــورت‬ ‫مجــازی انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫بــا حضــور رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین بزرگتریــن‬ ‫مجموعــه اب درمانــی خراســان شــمالی کــه در زیربنای چهــار هزار‬ ‫مترمربــع احــداث شــده‪ ،‬در بجنــورد افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬کلنــگ ایــن مجتمــع در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در دهکــده مقاومــت بجنــورد بــه زمیــن زده شــد و از‬ ‫جملــه طرح هایــی بــود کــه بــا همــکاری ســپاه جواداالئمــه(ع)‬ ‫خراســان شــمالی و بســیج مســتضعفین در موعــد مقــرر بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــرای ســاخت ایــن مجتمــع ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات‬ ‫ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان و همــکاری ســازمان بســیج‬ ‫مســتضعفین هزینــه شــده اســت کــه دارای ســالن ورزشــی‬ ‫و تفریحــی‪ ،‬ســالن بــازی کــودکان‪ ،‬حمــام ســنتی‪ ،‬ســالن اب‬ ‫درمانــی‪ ،‬غــار نمکــی و اســتخر اســت‪.‬‬ ‫افتتــاح ‪ ۲‬مدرســه ‪ ۶‬کالســه نیــز از جملــه دیگــر طــرح هایــی بــود‬ ‫کــه امــروز در دهکــده مقاومــت بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ایــن طرح هــا بــا حضــور ســردار غالمرضــا ســلیمانی رییــس‬ ‫ســازمان بســیج مســتضعفین‪ ،‬ســردار اســماعیل فرجــی فرمانــده‬ ‫ســپاه جواداالئمه(ع) و علی بیگ زاده معاون توســعه مدیریت و‬ ‫منابع انســانی اســتاندار خراســان شــمالی و جمعی از فرماندهای‬ ‫نســیجی اســتان بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶‬هــزار نفــر در نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری در اموزشــگاه هــای ازاد و دولتــی اســتان امــوزش هــای مختلــف مهارتــی را فراگرفتنــد‪.‬‬ ‫فــرج الــه راد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال بیــش از ‪ ۳‬هــزار نفــر از‬ ‫اموزش هــای مهارتــی بخــش دولتــی و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۸۱‬نفــر در مراکــز بخــش خصوصــی و ازاد در‬ ‫رشــته هــای مختلــف مهارت هــای فنــی را فــرا گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت ســه هــزار و ‪ ۷۸۸‬نفــر در بخــش دولتــی اســتان‬ ‫امــوزش مهارتــی را فراگرفتنــد افــزود‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۲۵‬نفــر در مراکــز ثابــت‪ ۱۶۶ ،‬نفــر در کارگاه هــای‬ ‫ســیار شــهری‪ ۲۵۱ ،‬نفــر در پــادگان‪ ۲۱۷ ،‬در محیــط کار واقعــی‪ ۳۲۸ ،‬نفــر در کارگاه هــای روســتایی‪،‬‬ ‫‪ ۴۷‬نفــر در بخــش عشــایری‪ ۲۱۷ ،‬نفــر در صنایــع از اموزشــهای فنــی و حرفــه ای بخــش دولتــی‬ ‫بهره منــد شــد اند‪.‬‬ ‫راد افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه ســتاد پیشــگیری هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران‬ ‫کرونــا در اســتان‪ ،‬مراکــز دولتــی و اموزشــگاه هــای ازاد فنــی و حرفــه ای اســتان چنــد مــاه تعطیــل‬ ‫بــوده و بخــش کمــی از امــوزش هــا بصــورت مجــازی انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫مهارت اموزی بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬نفر در اموزشگاه های ازاد‬ ‫مدیــر کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی از مهــارت امــوزی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۸۱‬نفــر دوره‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪48‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رسالت سپاه رفع‬ ‫محرمیت زدایی است‬ ‫فراگیری بیش از ‪ ۶‬هزار نفر‬ ‫اموزش های مهارتی‬ ‫افتتاح بزرگترین مجتمع اب‬ ‫درمانی در بجنورد‬ ‫فراگیری بیش از ‪ ۶‬هزار نفر اموزش های مهارتی‬ ‫خداحافظی با خانه ی‬ ‫کاغذی‪ :‬خانه ی کاغذی‬ ‫برخالف اسم ان سریال‬ ‫معروف‪ ،‬یک خانه ی پر از‬ ‫پول و اسکناس نیست‪.‬‬ ‫بلکه خانه ای است که در و‬ ‫پنجره هایش به خوبی عایق‬ ‫نشده اند و در نتیجه انرژی‬ ‫محترم هم خیلی راحت از ان‬ ‫خانه فرار می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دکتــر محمــد دادجــو متخصــص داخلــی بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش مــوارد بیمــاری قــارچ ســیاه در زمــان شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا دلتــا گفــت‪ :‬یکــی از مــواردی کــه بیمــاری‬ ‫قــارچ ســیاه در افــراد ظاهــر می شــود بیمــاران کرونایــی‬ ‫دارای نقــص سیســتم ایمنــی و مصرف کننــده کورتــون‬ ‫هســتند لــذا در ویــروس کرونــا دلتــا کــه میــزان ســرایت‬ ‫و بیمــاران افرایــش پیــدا کــرده‪ ،‬مــوارد مربــوط بــه بیمــاری‬ ‫قــارچ ســیاه بیشــتر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫محمــد دادجــو اظهــار کــرد‪ :‬قــارچ ممکــن اســت به صــورت‬ ‫طبیعــی در مجــاری تنفســی هــر فــردی وجــود داشــته‬ ‫باشــد امــا بــا توجــه بــه نرمــال بــودن سیســتم ایمنــی‬ ‫افــراد‪ ،‬ایــن قــارچ به خودی خــود ایجــاد بیمــاری نمی کنــد‬ ‫و افــراد عــادی بــه ایــن بیمــاری مبتــا نمی شــوند بلکــه‬ ‫افــرادی کــه کورتــون مصــرف می کننــد‪ ،‬شــیمی درمانــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬پیونــد مغــز اســتخوان کرده انــد و افــراد مبتــا‬ ‫بــه بیماری هــای کاهــش دهنــده سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫ماننــد کرونــا کــه مجبــور بــه اســتفاده از کورتــون می شــوند‪،‬‬ ‫در معــرض ابتــا بــه بیمــاری قــارچ ســیاه هســتند و ایــن‬ ‫بیمــاری مســری نیســت نــه بیــن انســان بــا انســان و نــه‬ ‫بیــن حیــوان بــا انســان ســرایت پیــدا نمــی کنــد و علــت‬ ‫نام گــذاری قــارچ ســیاه‪ ،‬تغییــر رنــگ ســیاهی اســت کــه در‬ ‫بافــت بــه علــت نرســیدن خــون و مــردن ان بافــت ایجــاد‬ ‫می شــود و همچنیــن می توانــد بــه ســینوس ها‪ ،‬مجــاری‬ ‫تنفســی فوقانــی‪ ،‬حلــق‪ ،‬مجــاری ریــوی و ریــه و حتــی‬ ‫سیســتم گوارشــی و پوســت را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫محمــد دادجــو بــا اشــاره بــه عالئــم ایــن بیمــاری بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر قــارچ ســینوس ها را درگیــر کنــد عالئمــی‬ ‫ازجملــه ســردرد‪ ،‬لکه هــای ســیاه رنــگ در نــوک بینــی و‬ ‫داخــل دهــان‪ ،‬ترشــحات بینــی‪ ،‬قرمــزی صــورت‪ ،‬تــورم‬ ‫صــورت و ترشــحات بــه رنــگ ســیاه و خــون ابــه‪ ،‬اگــر بــه‬ ‫مجــاری ریــوی و تنفســی حملــه کنــد عالئمــی بــه شــکل‬ ‫ســنگینی نفــس‪ ،‬تــب‪ ،‬ســرفه و تنگــی نفــس‪ ،‬اگــر دســتگاه‬ ‫گوارشــی درگیــر شــود عالئمــی ازجملــه دل درد‪ ،‬اســهال و‬ ‫خون ریــزی گوارشــی و اگــر هــم بــه پوســت حملــه کنــد‪،‬‬ ‫تــاول و زخم هــای پوســتی بــه رنــگ ســیاه را بــه همــراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اشــاره بــه اینکــه ایــن قــارچ در محــل زندگــی همــه‬ ‫وجــود دارد‪،‬گفــت‪ :‬بهتــر اســت در ایــن ایــام در باغچه هــای‬ ‫گل و گیــاه‪ ،‬میوه هــای پوســیده و ســاختمان های قدیمــی‬ ‫در حــال تخریــب حضــور نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫محمــد دادجــو متخصــص بیمــاری هــای داخلــی در پایــان‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬اگر ایــن بیمــاری بــه موقــع تشــخیص‬ ‫داده شــود‪ ،‬بــا درمان هــای خوراکــی‪ ،‬تزریقــی و جراحــی‬ ‫قابل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫در نمیــه نخســت امســال در بخــش خصوصــی اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۱۷۶‬اموزشــگاه ازاد فعالیــت دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱۳‬اموزشــگاه مختــص بانــوان‪ ۱۴ ،‬اموزشــگاه‬ ‫مختــص اقایــان و ‪ ۵۰‬اموزشــگاه ‪ 2‬منظــوره اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش اکنــون هشــت مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای در ‪ ۶‬شهرســتان اســتان‬ ‫شــامل بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬جاجرم‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان و فــاروج در حــال بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫اغاز جهش تولید مسکن با ساخت ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خانه در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت تامیــن ‪ ۲۵۰‬هکتــار زمیــن بــرای اغــاز طــرح جهــش‬ ‫مســکن در اســتان گفــت کــه در ســال نخســت اجــرای ایــن طــرح‪ ۳۰ ،‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫بــرای متقاضیــان گلســتانی واجــد شــرایط ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در جلســه شــورای مســکن گلســتان اظهــار داشــت ‪ :‬طبــق برنامــه بایــد‬ ‫در مــدت زمــان چهــار ســال هــزار هکتــار زمیــن بــرای ســاخت حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫در اســتان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد ‪ :‬در ‪ ۲‬هفتــه اینــده دســتگاه هــای اجرایــی و اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬زمیــن هــای مــورد تاییــد مــاده ‪ ۹‬را در حــوزه شــهری و روســتایی شناســایی کــرده و‬ ‫بــرای تحقــق قانــون تولیــد مســکن بــه اداره کل راه و شهرســازی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۲‬قانــون زمیــن شــهری‪ ،‬وزارت مســکن و شهرســازی موظــف اســت زمین هــای‬ ‫مــورد نیــاز ســاخت مســکن و خدمــات عمومــی را ضمــن اســتفاده از کلیــه اراضــی مــوات و‬ ‫دولتــی در شــهرهائی کــه بــه دلیــل عــدم تکافــوی اراضــی مذکــور در ایــن شــهرها ضــرورت ان‬ ‫حتمــی اســت بــه ترتیــب از زمین هــای بائــر و دائــر شــهری تامیــن نمایــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت ‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی امــکان فــروش زمیــن هــای در اختیــار را نــدارد‬ ‫مگــر اینکــه وزارت راه و شهرســازی تاییــد کنــد کــه زمیــن مــورد نظــر از امــکان ســاخت مســکن‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه طــرح ملــی اقــدام مســکن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــرای شــرکت در ایــن‬ ‫طــرح ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۳۵۲‬گلســتانی ثبــت نــام کردنــد کــه هــزار و ‪ ۵۹۹‬نفــر انــان تاییــد شــدند و‬ ‫رونــد ســاخت خانــه ‪ ۶۸۸‬متقاضــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار خانــوار ســکونت دارنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۳۰‬هــزار خانــوار‬ ‫معــادل ‪ ۴۶.۶‬درصــد از جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری اســتان روســتایی هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر فی ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪391‬‬ ‫طنز‬ ‫خسارت ‪ ۷‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫کرونا به گردشگری گلستان‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان گفــت هفــت هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫کرونــا از اســفند ‪ ۹۸‬تــا پایــان شــهریور ســال جــاری بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف بخــش گردشــگری ایــن اســتان خســارت‬ ‫زده اســت‪.‬‬ ‫یاســر قندهــاری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬ایــن ویروس‬ ‫منحوس ســبب توقف ســفرهای نوروزی و تابســتانی مسافران‬ ‫و گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه گلســتان و در نتیجــه‬ ‫تعطیلــی یــا رکــود فعالیــت واحدهــای مختلــف گردشــگری ان‬ ‫از جملــه «دفاتــر خدمــات مســافرتی‪ ،‬واحدهــای پذیرایــی‪،‬‬ ‫اقامت گاه هــای بوم گــردی‪ ،‬ســفره خانه ها‪ ،‬مهمان پذیرهــا‪،‬‬ ‫راهنمایــان گردشــکری‪ ،‬مراکــز امــوزش گردشــگری و مــزارع‬ ‫گردشــگری» شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای جبــران بخشــی از خســارات وارده بــه‬ ‫بخش هــای گردشــگری کشــور و اســتان گلســتان ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه و پیشــگیری از کرونــا مصوباتــی از جملــه پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــا کارمــزد ‪ ۱۲‬درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲‬ســاله از ســوی‬ ‫بانک هــا تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫قندهــاری اضافــه کــرد‪ :‬پــس از ایــن مصوبــه اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی گلســتان نســبت بــه فراخــوان واحدهــای گردشــگری‬ ‫اســیب دیــده از کرونــا جهــت بهره منــدی از تســهیالت پیــش‬ ‫بینــی شــده انجــام داد کــه تــا کنــون ‪ ۲۱۵‬پرونــده بــرای فعــاالن‬ ‫اســیب دیــده ایــن حــوزه تشــکیل و بــه بانک هــای عامــل‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نیــاز تســهیالتی ایــن تعــداد پرونــده ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۲۱‬میلیــون ریــال بــا ایجــاد یــا تثبیــت ‪ ۳۵۰‬فرصــت‬ ‫شــغلی بــود کــه تــا کنــون ‪ ۱۲۰‬نفــر انهــا مبلــغ ‪ ۷۰‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۸۳‬میلیــون ریــال بــا ایجــاد یــا تثبیــت ‪ ۲۳۲‬شــغل دریافــت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان همچنیــن گفــت کــه ایــن اداره کل بــا‬ ‫همراهــی برخــی ســرمایه گذاران گردشــگری و از محــل منابــع‬ ‫مالــی انهــا نــزد بانک هــا درمجمــوع مبلــغ هفــت میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه صاحبــان ‪ ۶۸‬واحــد‬ ‫راهنمــای گردشــگران ایــن اســتان هــر کــدام بیــن ‪ ۱۰۰‬تــا ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫قندهــاری ادامــه داد کــه هــم اکنــون بیــش از ‪ ۴۵۰‬هتــل‪ ،‬هتــل‬ ‫اپارتمــان‪ ،‬مُتــل‪ ،‬دفاتــر خدمــات مســافرتی‪ ،‬مهمانپذیــر‪ ،‬خانــه‬ ‫مســافر‪ ،‬واحدهــای اقامتــی و بوم گــردی و واحدهــای پذیرایــی‬ ‫بــرای خدمــات رســانی بــه مســافران و گردشــگران در گلســتان‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر به صــورت مســتقیم در‬ ‫بخــش گردشــگری گلســتان مشــغول فعالیــت هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫درحــال حاضــر بخــش اعظــم ایــن واحدهــا بــه ســبب شــیوع کرونــا‬ ‫یــا تعطیــل بــوده یــا بــا ظرفیــت بســیار پاییــن و بــا رعایــت کامــل‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی مشــغول فعالیــت می باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اســتان گلســتان بیــن ‪ ۲‬قطــب‬ ‫گردشــگری شــمال کشــور و زیارتــی مشــهد قــرار دارد و بــه دلیــل‬ ‫میزبانــی از اقــوام متعــدد شــامل فــارس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪،‬‬ ‫تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندران ـی ‪ ،‬بلــوچ و قــزاق هــا بــه‬ ‫نگارســتان ایــران مشــهور اســت‪.‬‬ ‫بــرج قابــوس بــا بیــش از هــزار ســال قدمــت متعلــق بــه ســده‬ ‫چهــارم هجــری‪ ،‬تنهــا اثــر ثبــت جهانــی شــده گلســتان اســت کــه‬ ‫در گنبــدکاووس قــرار دارد‪.‬‬ ‫تجمیــع جاذبه هایــی همچــون ســاحل و دریــا‪ ،‬جزیــره‪ ،‬جنــگل‪،‬‬ ‫کوهســتان‪ ،‬دشــت‪ ،‬بیابــان و کویــر در گلســتان باعــث افزایــش‬ ‫مزیت هــای نســبی ایــن اســتان در حــوزه گردشــگری شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب بهره منــدی از ابشــارهای مختلــف نیــز‬ ‫موقعیــت ویــژه ای در بیــن اســتان های ایــران دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف سارق سابقه دار‬ ‫به سرقت ‪ 25‬فقره قطعات‬ ‫اسپیلت در ازادشهر‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت قطعــات اســپیلت در یکــی از مناطــق‬ ‫شهرســتان ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا بررســی هــای میدانــی و تخصصــی بــه‬ ‫ســرنخ هایــی از ســارق رســیده و ســرانجام بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی مخفیــگاه وی شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی و در عملیاتــی غافلگیرانــه‪،‬‬ ‫ســارق دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه وی مقادیــری امــوال‬ ‫مســروقه کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه‬ ‫و پــس از مشــاهده مســتندات موجــود بــه ‪ 25‬فقــره ســرقت‬ ‫قطعــات اســپیلت در ازادشــهر اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا مخــان نظــم‬ ‫و امنیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در واگذاری مسکن‬ ‫به خبرنگاران هیچ‬ ‫تبعیضی قائل نیستیم‬ ‫دستگیری ‪ 78‬سارق‬ ‫در گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫برقــراری نظــم و امنیــت جامعــه و افزایــش رضایتمنــدی‬ ‫شــهروندان‪ ،‬طــرح پاکســازی نقــاط الــوده و جــرم خیــز‬ ‫توســط یــگان هــای انتظامــی و پلیــس هــای تخصصــی در‬ ‫ســطح اســتان بــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای اینگونــه طــرح هــا‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تــاش هــای بــی وقفــه مامــوران ‪ 78‬ســارق‬ ‫حرفــه ای شناســایی و دســتگیر شــدند کــه در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی پلیــس بــه ‪ 141‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح‬ ‫اســتان اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری ‪ 72‬متهــم تحــت تعقیــب و جمــع اوری ‪132‬‬ ‫معتــاد متجاهــر‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ 42‬کیلــو‬ ‫انــواع مــواد مخــدر نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا تاکیــد بــر تــداوم چنیــن طــرح هایــی‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬افــزود‪ :‬توقیــف ‪ 20‬دســتگاه خــودرو و ‪425‬‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت متخلــف از دیگــر موفقیــت هــای‬ ‫طــرح مذکــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اشــاره بــه جلســه‬ ‫مشــترک بــا معــاون وزارت راه و شهرســازی درخصــوص‬ ‫مســکن خبرنــگاران‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در خصــوص واگــذاری‬ ‫مســکن بــه خبرنــگاران هیچگونــه تبعیضــی قائــل نخواهیــم‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی اســماعیلی در ارتبــاط بــا اهالــی رســانه‬ ‫جامانده از فهرســت نام نویســی شــده مســکن خبرنگاران‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مشــکل موجــود در نشســت مشــترک بــا‬ ‫معــاون وزارت راه و شهرســازی کــه بــه همیــن منظــور بــرای‬ ‫حــل ایــن مســاله ای برگــزار کردیــم مرتفــع شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬البتــه مــن گفتــم جلســه را رســانه ای نکننــد‬ ‫چــون دســتور رئیس جمهــور ایــن اســت کــه مــا از اقدامــات‬ ‫بگوییــم نــه از کارهایــی کــه می خواهیــم انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫منتظریــم تــا اقدامــات بــه نتیجــه روشــنی برســد و پــس‬ ‫از ان خبــر را منعکــس کنیــم امــا وقتــی ایــن موضــوع‬ ‫رســانه ای شــد در ایــن خصــوص توضیحاتــی را بــه اطــاع‬ ‫خبرنــگاران مــی رســانم‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــه ســفر اخیــر خــود بــه مشــهد مقــدس هــم‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حاشــیه برخــی برنامــه هایــی کــه در‬ ‫ایــن شــهر داشــتیم دوســتانی کــه بیشــتر همــکاران صــدا و‬ ‫ســیما بودنــد ایــن ســوال را مطــرح می کردنــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر کاری را در‬ ‫حــوزه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی انجــام می دهیــم‬ ‫بــرای اهالــی فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه اســت لــذا در ایــن‬ ‫مســیر از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫تبعیض در واگذاری مسکن خبرنگاران نداریم‬ ‫اســماعیلی درعیــن حــال تصریــح کــرد‪ :‬همــه همــکاران‬ ‫رســانه ای مــا شــاید بــه دالیلــی وابســتگی هایی بــه‬ ‫ســازمان های دیگــر داشــته باشــند‪ ،‬ولــی مــا هیــچ تبعیضــی‬ ‫را در زمینــه واگــذاری مســکن بــه خبرنــگاران قائــل نبــوده و‬ ‫کشف خودرو سرقتی در بندرگز‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مهــدی مهدوی نیــا»‬ ‫در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس‪،‬‬ ‫مامــوران انتظامــی‬ ‫حیــن‬ ‫شهرســتان‬ ‫گشــت زنــی در ســطح‬ ‫حــوزه اســتحفاظی بــه‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫مــزدا ‪ 3‬ســفید رنــگ‬ ‫کــه بالصاحــب رهــا شــده بــود‪ ،‬مشــکوک شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اســتعالم بــه عمــل امــده از ســامانه هوشــمند‬ ‫پلیــس مشــخص شــد خــودرو دارای ســابقه ســرقت از تهــران‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬خــودرو کشــف شــده بــه‬ ‫پارکینــگ داللــت و تــاش بــرای دســتگیری ســارق یــا ســارقان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز در پایــان بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬هشــدارهای پلیــس را در خصــوص پیشــگیری از‬ ‫ســرقت جــدی گرفتــه و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را ســریعا از طریــق تلفــن ‪110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫نخواهیــم بــود از ایــن رو در مــورد همــه چــه کســانیکه در‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و یــا زیــر مجموعــه هــای‬ ‫ان و چــه کســانی کــه خــارج از وزارتخانــه و تحــت حمایــت‬ ‫نهادهــای دیگــر فعالیــت می کننــد‪ ،‬تاکیــد داشــتیم هیــچ‬ ‫صاحــب حقــی در ایــن زمینــه از قلــم نیفتــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بخشــی از همــکاران رســانه ای بــه دلیــل‬ ‫وابســتگی های ســازمانی یکســری تســهیالت را دریافــت‬ ‫کننــد کــه طبیعــی اســت اولویــت بــا کســانی اســت کــه ایــن‬ ‫تســهیالت را دریافــت نکرده انــد‪.‬‬ ‫هیــچ صاحــب حقــی نبایــد از قلــم مســکن خبرنــگاران‬ ‫بیفتــد‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی مجــددا یــاداور شــد‪ :‬بــرای‬ ‫همــه همــکاران رســانه ای بــه ویــژه خبرنــگاران چــه ذیــل‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی باشــند و چــه نباشــند در‬ ‫مــوارد لــزوم مــا ایــن فضــا را فراهــم خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫اســماعیلی تاکیــد کــرد‪ :‬مــن خواهــش کــردم دوســتان‬ ‫بررســی مجــدد داشــته باشــند تــا هیــچ صاحــب حقــی از‬ ‫قلــم نیفتــد‪ .‬تــاش مــا بــا وزارت راه و شهرســازی بــر ایــن‬ ‫اســت کــه تمامــی خبرنــگاران صاحــب حــق و واجــد شــرایط‬ ‫بتواننــد از تســهیالت دریافــت مســکن بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال گفــت‪ :‬بــا عنایــت بــه اینکــه وارد فضــای‬ ‫جدیــدی در دولــت ســیزدهم شــده ایــم لــذا ســابقه گذشــته‬ ‫را رهــا کنیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مــرداد مــاه ســالجاری‬ ‫پیــرو تفاهم نامــه ســاخت مســکن بــرای اصحــاب فرهنــگ‬ ‫و هنــر و رســانه فــی مــا بیــن دو وزارتخانـه راه و شهرســازی‬ ‫و فرهنــگ و ارشــاد اســامی مقــرر شــد عملیــات اجرایــی‬ ‫پروژه هــای ســاخت مســکن بــرای ایــن بخــش از اهالــی‬ ‫فرهنــگ و هنــر و رســانه بــه زودی اغــاز شــود‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۵۹‬تاربــخ ‪۱۴۰۰/۰۵/۱۸‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۵۳‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بهــرام گرکــز فرزنــد عبدالحکیــم بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۰۳۵۸۵۷‬کدملــی ‪ ۴۹۷۰۰۳۵۸۵۷‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۷۷۵.۱۲‬متــر مربــع ‪،‬در قســمتی از شـش دانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ ۵-‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قریــه محمدالــق بخــش ‪ -۱۳‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪ ۸۸۰۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز شــنبه‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫وین مالیات قیاس اساس‬ ‫از حباب کن!‬ ‫ایــن روزهــا که شــورای نگهبــان واردات خودرو را ممنوع‬ ‫اعــام کــرده و مختصــری باعــث افزایــش قیمــت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬قیمــت گوشــت و شــیر و لبنیــات هــم رونــد‬ ‫صعــودی پیــدا کــرده انــد در عــوض زمزمــه اخــذ مالیــات‬ ‫از خانــه هــای خالــی شــنیده مــی شــود کــه قطعــا ً‬ ‫ربطــی بــه کاهــش قیمــت خانــه و اجــاره بهــا نــدارد!‬ ‫البــد در جریــان هســتید انطــور کــه مســئوالن وزارت‬ ‫راه و شهرســازی می گوینــد اطالعــات هویتــی ‪۲۶‬‬ ‫میلیــون خانــوار در ســامانه امــاک و اســکان وجــود‬ ‫دارد کــه تــا کنــون ‪ ۴.۵‬میلیــون نفــر در ســامانه ثبــت‬ ‫نــام کرده انــد و ســایر افــراد اگــر نســبت بــه درج‬ ‫اطالعــات ســکونتی اقــدام نکننــد واحــد انهــا بــه عنــوان‬ ‫خانــه خالــی تلقــی و مشــمول مالیــات می شــود‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! یعنــی اگــر خانــه ای را کــه بــه هــزار‬ ‫خــون و دل خــوردن در دوران مــردی کــه مــی خواســت‬ ‫همــه کارهــا را یــک تنــه انجــام دهــد بــه عنــوان مســکن‬ ‫مهــر بــه زور بــه شــما قالــب کــرده انــد‪ ،‬در ســامانه‬ ‫ثبــت نکنیــد‪ ،‬خانــه خالــی محســوب می شــود و بایــد‬ ‫مالیــات پرداخــت کنیــد! حــاال مالیــات گرفتــن از ایــن‬ ‫خانــه دردش خوردنــی اســت‪ ،‬می ترســیم دو روز دیگــر‬ ‫مســتاجر هــم برایــش بفرســتند!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه تعمیــم امــور ثــواب در جامعــه‬ ‫مــورد وثــوق همــه نیــک اندیشــان اســت و در توســعه‬ ‫پایــدار نقشــی اســاس دارنــد پیشــنهاد می شــود ‪.‬‬ ‫دوســتان روی پلــت فــرم همیــن ســایت‪« ،‬ســامانه‬ ‫ثبــت گوشــت و مــرغ مصرفــی ماهانه خانــوار ها» را نیز‬ ‫طراحــی کننــد تــا خانــواده هــا میــزان پروتئیــن مصرفــی‬ ‫خود را هر ماه ثبت کنند و مغازه ها از عرضه گوشــت‬ ‫و مــرغ بــه خانوارهایــی کــه بیشــتر از دو ســه وعــده‬ ‫گوشــت در مــاه مصــرف مــی کننــد‪ ،‬خــودداری کننــد!‬ ‫بــا ایــن شــیوه هــم بــازار گوشــت و مــرغ کنتــرل می شــود‬ ‫و هــم بــه تناســب وزن افــراد و کمــک مــی شــود و بــر‬ ‫و بچــه هــای وزارت بهداشــت و جهــاد دعاگــوی طــراح‬ ‫ســامانه خواهنــد بــود! تکلیــف ان هفــت میلیــون دامی‬ ‫هــم کــه امــاده ذبــح هســتند هــم مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫در ضمــن اگــر ایــن شــیوه خــوب جــواب داد مــی تــوان‬ ‫در مــورد میــوه جــات‪ ،‬غــات‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬نــان‪ ،‬لبنیــات‪،‬‬ ‫پوشــاک و ســایر محصــوالت و کاال هــا نیــز برنامــه ریــزی‬ ‫کــرد و جلــوی مصــرف بــی رویــه انهــا را گرفــت‪ .‬فقــط‬ ‫یادتــان باشــد زیــاد روی مالیــات گرفتــن از خانــه هــای‬ ‫خالــی حســاب بــاز نکنیــد و بــه قولــی «ویــن مالیــات‬ ‫قیــاس اســاس از حبــاب کــن!» چــون نصــف خانه هــای‬ ‫خالــی در اختیــار بانک هــا و از مــا بهتــرون اســت! از‬ ‫مــا گفتــن بــود‪...‬‬ ‫کشف ‪ ۱۵‬تن برنج خارج‬ ‫از شبکه در بجنورد‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫یکــی از فروشــگاه های بــزرگ مرکــز اســتان عرضــه خــارج‬ ‫از شــبکه ‪ ۱۵‬تــن برنــج تنطیــم بــازار کشــف شــد‪.‬‬ ‫علــی وفاخــواه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬کشــف‬ ‫ایــن تخلــف در بازرســی هــای انجــام شــده ازســطح بــازار‬ ‫و حضــور نامحســوس بازرســان در مراکــز توزیــع اقــام‬ ‫اساســی تنطیــم بــازار دراســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرونــده ایــن تخلــف توزیــع خــارج از شــبکه‬ ‫در ایــن فروشــگاه بــرای پیگیــری و صــدور احــکام الزم بــه‬ ‫تعزیــرات حکومتــی ارجــاع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وفاخــواه ارزش ریالــی ایــن پرونــده را ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۷۳۸‬‬ ‫میلیــون ریــال عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر از ســخنان خــود گفــت‪ :‬نیمه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬مــورد بازرســی از اصنــاف ســطح‬ ‫اســتان انجــام شــده اســت کــه ایــن بازدیدهــا منجــر بــه‬ ‫کشــف یکهــزار و ‪ ۹۸۴‬تخلــف صنفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت یکهــزار و ‪ ۶۶۴‬فقــره پرونــده تشــکیل شــده‬ ‫اســت کــه ارزش ریالــی ایــن پرونــده هــا بیــش از ‪۳۴‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۲۲‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار کســبه در مرکــز خراســان شــمالی فعالیــت‬ ‫دارنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪391‬‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫نحوه استفاده از لینکدین برای‬ ‫توسعه سازمانی و استخدام‬ ‫ادامه شماره ‪:390‬‬ ‫‪ .۲‬پرسش و پاسخ‬ ‫بــرای افــراد بســیاری‪ ،‬گروه هــا در لینکدیــن حکــم منبــع‬ ‫تفکــر موثــر و محلــی بــرای طوفــان فکــری هســتند‪ .‬بــا‬ ‫عرض ـه ی مهارت هایتــان در ایــن شــبکه‪ ،‬اعتمــاد دیگــران‬ ‫را جلــب می کنیــد و اعتبارتــان را بــه عنــوان یــک کارشــناس‬ ‫خبــره افزایــش می دهیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد در‬ ‫پروفایل تــان ســوالی مطــرح کنیــد یــا خبــر یــا ایــده ای را در‬ ‫ایــن شــبک ه بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تحقیق‬ ‫در لینکدیــن می توانیــد دربــاره ی افــراد یــا ســازمان ها‬ ‫اطالعــات کســب کنیــد‪ .‬فــرض کنیــد بــا یــک مشــتری‬ ‫احتمالــی قــرار مالقــات داریــد‪ ،‬بــا جسـت وجویی ســریع در‬ ‫لینکدیــن متوجــه می شــوید کــه هــر دو بــه یــک دانشــگاه‬ ‫رفته ایــد و افــراد دیگــری ماننــد او را هــم می شناســید‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب موضــوع خوبــی بــرای شــروع گفت وگویتــان‬ ‫پیــدا می کنیــد کــه بــه شــما کمــک می کنــد تاثیرگــذاری‬ ‫بیشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه ‪ :۱‬پروفایل تــان همــواره حکــم رزومــه ی انالیــن را‬ ‫س شــما بــه پروفایل شــما‬ ‫بــرای شــما دارد‪ .‬همــکاران و رئیـ ‬ ‫دسترســی دارنــد‪ ،‬بنابرایــن اگــر مــدام ان را بـه روز می کنید؛‬ ‫ممکن اســت این برداشــت برای انها ایجاد شــود که شــما‬ ‫به دنبــال شــغلی جدیــد هســتید‪.‬‬ ‫نکتــه ‪ :۲‬مســئله ای روشــن و مهــم کــه معمــوال فرامــوش‬ ‫می شــود‪ ،‬به اشــتراک گذاری بیــش از حــد اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫اصل محرمانگی را محترم بشمارید و اطالعاتی را که ممکن‬ ‫اســت بــه ســود شــرکت تان نباشــد بــه اشــتراک نگذاریــد‪.‬‬ ‫استفاده ی سازمانی‬ ‫بــا روش هــای زیــر می توانیــد از لینکدیــن بــرای توســعه‬ ‫شــرکت و کســب وکارتان کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برجســته شــدن ســازمان‪ :‬لینکدیــن‪ ،‬ســازمان یــا‬ ‫کسـب وکارتان را با اســتفاده از برند‪ ،‬محصوالت و اهداف‬ ‫ســازمانی ان برجســته تر و نمایان تــر می کنــد‪ .‬مشــتریان‬ ‫بالقــوه‪ ،‬مراجعیــن و تامین کننــدگان بــا جســت وجو‬ ‫و بررســی ســازمان شــما در لینکدیــن‪ ،‬کار کــردن بــا‬ ‫شــما را ارزیابــی می کننــد‪ .‬ایــن ویژگــی مخصوصــا اگــر‬ ‫عرضه کننــده ی محصــول یــا خدمــت بــه کســب وکارها و‬ ‫ســازمان های دیگــر باشــید‪ ،‬بســیار موثــر و کارامــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تحقیق در مورد سازمان ها و کسب وکارهای دیگر‬ ‫در ســوی دیگــر ایــن شــما هســتید کــه می توانیــد در‬ ‫لینکدیــن اطالعاتــی دربــاره ی رقبــا‪ ،‬شــرکای بالقــوه یــا‬ ‫تامین کننــدگان جدیــد بــه دســت بیاوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬داستان کسب وکارتان‬ ‫داســتان کســب وکار (اگــر بــه درســتی تعریــف شــود)‬ ‫بــا مــردم پیونــد احساســی برقــرار و مشــتریان بالقــوه و‬ ‫کارجویــان را جلــب می کنــد‪ .‬ابزارهایــی ماننــد ویدئــو امکان‬ ‫ارتبــاط چندرســانه ای را بــا کاربــران دیگــر فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬مطمئــن شــوید اســتفاده ی ســازمانی از لینکدیــن‬ ‫بــا اســتراتژی کلــی و ارتباطــات دیگــر ان هم خوانــی دارد‪.‬‬ ‫اســتخدام‪ :‬از لینکدیــن می تــوان بــرای اســتخدام نیــرو‬ ‫و کاریابــی اســتفاده کــرد‪ .‬مثــا اگــر بــه دنبــال فــردی بــا‬ ‫مهارت هــا و ویژگی هــای خــاص هســتید‪ ،‬می توانیــد ان‬ ‫را در لینکدیــن اعــام کنیــد یــا بــا بررســی پروفایــل افــراد‬ ‫مختلــف‪ ،‬گزینــه ی دلخواه تــان را پیــدا کنیــد‪( .‬پیــش از‬ ‫تمــاس‪ ،‬بــا بررســی پروفایــل افــراد مطمئــن شــوید کــه از‬ ‫پیشــنهاد شــغلی جدید اســتقبال می کنند‪ ).‬بســته به نوع‬ ‫و موقعیــت شــغلی و صنعــت مــورد نظــر‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫اســتفاده از لینکدیــن موثرتــر از روش هــای رایــج باشــد‪.‬‬ ‫افــراد بســیاری از لینکدیــن بــه عنــوان منبــع جسـت وجوی‬ ‫کار و تحقیــق دربــاره ی ان اســتفاده می کننــد‪ .‬فــرض کنیــد‬ ‫فــردی ‪ ۲‬پیشــنهاد کاری خــوب از دو شــرکت مختلــف‬ ‫دارد‪ .‬بــا بررســی ایــن شــرکت ها در لینکدیــن بــا فرهنــگ‬ ‫ســازمانی انهــا و همــکاران و رئیس (هــای) احتمالــی اش‬ ‫اشــنا می شــود و راحت تــر دربــاره ی اینکــه کــدام شــرکت‬ ‫بــرای او مناســب تر اســت‪ ،‬تصمیــم می گیــرد‪.‬‬ ‫پــس عــاوه بــر اینکــه پروفایــل ســازمان یــا کسـب وکارتان‬ ‫را بـه روز نگــه می داریــد کاری کنیــد کــه پروفایل شــخصی و‬ ‫پروفایــل ســازمان تان بازتــاب مثبتی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قواعد لینکدین‬ ‫در کار با لینکدین‪ ،‬این نکات را در نظر بگیرید‪:‬‬ ‫در «معرفــی» اعضــا دقــت کنیــد‪ :‬موفقیــت در لینکدیــن‬ ‫بــر اعتبــار اســتوار اســت‪ .‬پــس در معرفــی اعضــا به یکدیگر‬ ‫دقــت کنیــد و تنهــا درصورتی کــه همــه ی طرف هــا از ان‬ ‫نفــع می برنــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫همیشــه صــادق باشــید‪ :‬در بیــان توانایی هــا و‬ ‫تجربه هایتــان صــادق باشــید و اغــراق نکنیــد‪.‬‬ ‫شــایعه پراکنی نکنیــد‪ :‬شــایعات زندگــی شــخصی یــا کاری‬ ‫را در لینکدین مطرح نکنید‪ .‬معلوم نیســت چه کســی ان‬ ‫را خواهــد خوانــد و ایــن قضیــه بــه کجــا ختــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حرفـه ای رفتــار کنید‪ :‬لینکدین بیشــتر برای شبکه ســازی‬ ‫حرفــه ای و کاری بــه کار مــی رود‪ .‬بنابرایــن همیشــه‬ ‫حرفــه ای رفتــار کنیــد‪ .‬بــرای مطالــب و موضوعــات‬ ‫شــخصی‪ ،‬فیســبوک را داریــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪:‬در صــورت موافقــت ســازمان‪ ،‬در پایــان ایمیل تــان‬ ‫ن خــود را قــرار بدهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫لینــک صفحــه ی لینکدیــ ‬ ‫مخاطبان تــان در لینکدیــن عضــو باشــند‪ ،‬بــا دیــدن ایــن‬ ‫لینــک بــه شــما درخواســت ارتبــاط می فرســتند و اینگونــه‬ ‫شــبکه ی شــما گســترده تر می شــود‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫پنج اصل‬ ‫ارتباطی‍‬ ‫روابط عمومی‬ ‫هوشمند‬ ‫ارتباطات موثر‬ ‫و راههای شیفته کردن‬ ‫و جذب دیگران‬ ‫فــارغ از دوران کرونایــی‪ ،‬حتــی در شــرایط‬ ‫فاصلــه اجتماعــی؛ هرانچــه می گوییــد و‬ ‫احســاس مــی کنیــد و انــرا انجــام مــی دهیــد‬ ‫«روابــط عمومــی» شماســت‪...‬‬ ‫انعــکاس نــدادن احساســات یکــی از اشــتباهات‬ ‫رایــج در برقــراری ارتبــاط اســت‪ .‬بــرای جذابیــت‬ ‫بایــد نســبت بــه کوچک تریــن اعمــال فــرد مقابــل‬ ‫حســاس بــوده و عکــس العمــل نشــان داد‪.‬توجــه‬ ‫یکــی از رازهــای شــیفته کــردن دیگــران اســت‪.‬‬ ‫برایــان تریســی و برخــی از اســاتید ارتباطــات‬ ‫معتقدنــد کــه بــرای جــذب مخاطــب در هــر‬ ‫شــرایطی بایــد نگــرش ارتباطــی را ســرلوحه‬ ‫زندگــی خــود قــرار داد‪ .‬راههــای زیــادی بــرای‬ ‫متقاعــد ســازی و جــذب مخاطــب وجــود دارد‬ ‫در اینجــا بــه صورتــی کوتــاه و گــذرا بــه چنــد‬ ‫راهــکار ارتباطــی کلیــدی اشــاره مــی کنــم‪:‬‬ ‫پنــج نکتــه (پنــج اصــل) وجــود دارد کــه می توانیــد‬ ‫در جلســات یــا ســایر موقعیــت هــای اجتماعــی‬ ‫یــا تجــاری در نظــر بگیریــد تــا دیگــران احســاس‬ ‫کننــد مهــم هســتند‪ .‬بــه قــول برایــان تریســی‬ ‫اگــر می خواهیــد بــا صحبــت کــردن برنــده‬ ‫شــوید‪ ،‬توجــه بــه ایــن نــکات ضــروری اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬قابلیــت پذیــرش؛ یکــی از نیازهــای اساســی‬ ‫انســان ایــن اســت کــه بــدون قیــد و شــرط‬ ‫توســط دیگــران پذیرفتــه شــود‪ .‬بــرای ایــن کــه‬ ‫نشــان دهیــد کــی را پذیرفتــه ایــد‪ ،‬وقتــی او وارد‬ ‫می شــود یــا چیــزی میگویــد و در برگــزاری جلســه‬ ‫همــکاری مــی کنــد‪ ،‬مســتقیم بــه او نــگاه کنیــد‬ ‫و لبخنــد بزنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث مــی شــود افــراد‬ ‫احســاس کننــد مهــم و ارزشــمند هســتند‪ .‬در‬ ‫ضمــن‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس انهــا افزایــش و تصویــر‬ ‫ذهنــی شــان بهبــود مــی یابــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ایــن کار‬ ‫باعــث مــی شــود افــراد بــه صــورت ناخــوداگاه از‬ ‫پیشــنهادها بــا صحبــت هــای شــما حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قدرشناســی ؛ هــر وقــت بــه خاطــر کاری کــه‬ ‫کســی انجــام داده یــا حرفــی کــه زده از او قــدر‬ ‫شناســی کنیــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس و عالقــه او بــه‬ ‫شــما افزایــش مــی یابــد‪ .‬ســاده تریــن راه بــرای‬ ‫ابــراز قــدر شناســی ایــن اســت کــه از ان فــرد بــه‬ ‫خاطــر کاری کــه انجــام داده‪ ،‬یــا حرفــی کــه زده و‬ ‫مفیــد و ســازنده بــوده‪ ،‬تشــکر کنیــد‪ .‬مــی توانیــد‬ ‫از ایــن کــه مخاطبــان بــه موقــع امــده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫خاطــر ارائــه اطالعــات‪ ،‬بــه خاطــر اظهارنظــر و بــه‬ ‫خاطــر ایــن کــه بــه شــما کمــک یــا اشــتباهاتتان‬ ‫را اصــاح کــرده انــد‪ ،‬از انهــا تشــکر کنیــد‪.‬‬ ‫هــر وقــت بــه هر دلیلی از کســی تشــکر می کنید‪،‬‬ ‫در واقع او را تشویق می کنید رفتارش را تکرار‬ ‫کنــد و حتــی همــکاری ارزشــمندتری داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬وقتــی از کســی تشــکر می شــود‪ ،‬او‬ ‫احســاس مــی کنــد قابــل احتــرام و مهم اســت‪.‬‬ ‫عبارت متشــکرم در ایجاد عالقه افراد به شــما‬ ‫و کســب اطمینــان از ایــن کــه دیگــران بــا شــما‬ ‫همــکاری کننــد بســیار مهــم و کاربــردی اســت‪.‬‬ ‫‪ .٣‬تمجیــد و تحســین؛ «همــه دوســت دارنــد‬ ‫مــورد تعریــف و تمجیــد قــرار بگیرنــد‪ ».‬وقتــی‬ ‫از افــراد بــه دلیــل کاری کــه انجــام داده انــد‪،‬‬ ‫یــا حرفــی کــه زده انــد‪ ،‬یــا بــه هــر دلیــل دیگــری‬ ‫تشــکر مــی کنیــد‪ ،‬انهــا احســاس مــی کننــد‬ ‫ارزشــمندتر و مهــم تــر هســتند و در نتیجــه‬ ‫شــما را بیشــتر دوســت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫همیشــه بــه دنبــال راه هایــی بــرای تمجیــد و‬ ‫تحسین از دیگران باشید‪ .‬می توانید از کیف‬ ‫دســتی کیــف پــول‪ ،‬یــا خــودکار افــراد تعریــف‬ ‫کنیــد‪ .‬مــی توانیــد از لبــاس یــا جزیــی از چهــره‬ ‫انهــا تعریــف کنیــد‪ .‬اگــر کســی اطالعاتــی ارائــه‬ ‫کــرد بــرای تمجیــد از او بگوییــد اطالعاتــی کــه داده‬ ‫عالــی هســتند‪ .‬حتــی نــگاه کردن‪ ،‬ســر تــکان دادن‬ ‫و لبخنــد زدن بــه صــورت تحســین امیــز مــی توانــد‬ ‫باعــث شــود افــراد فکــر کننــد ارزشــمندتر و مهم تــر‬ ‫هســتند‪ ،‬شــما را دوســت داشــته باشــند و در‬ ‫اینــده از چیــزی کــه ارائــه مــی کنیــد حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تاییــد ؛ مــی دانیــد کــه همــه بــه دنبــال تاییــد‬ ‫دیگــران هســتند‪ .‬افــراد بــه تاییــد دیگــران‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه کســانی کــه بــه انهــا احتــرام مــی گذارنــد‪،‬‬ ‫نیــاز دارنــد‪ .‬هــر وقــت کــه بــه هــر دلیلــی از‬ ‫کســی تمجیــد و او را تاییــد می کنیــد‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس او را افزایــش و تصویــر ذهنــی اش را‬ ‫بهبــود مــی بخشــید و کاری میکنیــد کــه او در مــورد‬ ‫شــما و خــودش احســاس بهتــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ -‬بهتریــن راه ایــن اســت کــه تاییــد بالفاصلــه‬ ‫و دقیــق باشــد‪ .‬وقتــی کســی کار ارزشــمندی‬ ‫انجــام مــی دهــد‪ ،‬یــا اطالعــات مفیــدی در اختیــار‬ ‫گروهــی میگــذارد‪ ،‬بالفاصلــه بــا گفتــن عبــارت‬ ‫«خیلــی خــوب اســت اطالعــات او را تاییــد‬ ‫کنیــد‪ .‬دقیــق باشــید‪ .‬مثــا بگوییــد‪« :‬ایــن ارقــام‬ ‫قابــل توجــه هســتند؛ فــوق العــاده اســت‪».‬‬ ‫هرچــه بیشــتر همــکاری دیگــران را تاییــد کنیــد‪،‬‬ ‫انهــا هــم همــکاری بیشــتر و بهتــری خواهنــد‬ ‫داشــت‪ ،‬شــما را بیشــتر دوســت خواهنــد داشــت‬ ‫و بعدهــا از ایــده هــا و نظرهایتــان بیشــتر حمایــت‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪-5‬توجــه؛ مهم تریــن و قوی تریــن رفتــار بــرای‬ ‫افزایــش خودانگاری ســت‪.‬‬ ‫توجــه‪ ،‬کلیــد طالیــی بــرای شــیفته کــردن فــوری ِ‬ ‫دیگــران اســت‪.‬‬ ‫بــه هرکــدام از دوســتان یــا همکاران تــان کــه‬ ‫ـدنی خــود را‬ ‫ـی توصیف ناشـ ِ‬ ‫می رســید خوش حالـ ِ‬ ‫بــه زبــان بــدن و کالم بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫اســتخدام شــدن فراینــدی پیچیــده اســت‪ .‬بــرای اینکــه کارفرماهــا و‬ ‫کارشناســان منابــع انســانی از بیــن صدهــا یــا هزاران متقاضــی جویای‬ ‫کار‪ ،‬شــما را انتخــاب کننــد بایــد بــه خیلــی از نکته هــا و ریزه کاری هــا‬ ‫توجــه کنیــد‪ ،‬از وضــع ســر و لبــاس گرفتــه تــا رزومــه کاری‪ .‬اگــر جــزو‬ ‫کســانی هســتید کــه بــرای پیــدا کــردن شــغل مناســب تــاش می کنند‬ ‫امــا هنــوز موفــق نشــده اند‪ ،‬خوانــدن ایــن ‪ ۱۵‬نکتــه می توانــد بــه شــما‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬بــرای تغییــر ایــن رونــد و پیــدا کــردن ســریع تر شــغل‬ ‫دلخواهتــان تــا انتهــای ایــن مطلــب همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬توصیه مهم‬ ‫برای اینکه زودتر‬ ‫استخدامتان کنند‬ ‫خیلــی از کســانی کــه مدتــی اســت بــه دنبــال یافتــن شــغل مناســب‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه در بســته می خورنــد‪ ،‬دچــار ناامیــدی و ســرخوردگی‬ ‫می شــوند‪ .‬انهــا به ســراغ هــر شــغلی می رونــد و همــه تــاش خــود‬ ‫را می کننــد تــا نظــر کارفرمایــان را جلــب کننــد؛ امــا هــر بــار به نحــوی‬ ‫شکســت می خورنــد‪ .‬بهتریــن کار در چنیــن موقعیتــی ایــن اســت‬ ‫کــه به جــای تــاش کورکورانــه‪ ،‬وضعیــت رزومــه‪ ،‬ســرووضع ظاهــری‪،‬‬ ‫طــرز صحبــت کــردن در مصاحبــه شــغلی و… را ارزیابــی کنیــد و ببینیــد‬ ‫کجــای کارتــان اشــتباه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ‪ ۱۵‬نکتــه را مطــرح می کنیــم کــه در فهم بهتر این اشــتباه ها‬ ‫و درنتیجه‪ ،‬در یافتن شغل مناسب مهم اند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از بخــش جس ـت وجوی پیشــرفته ســایت های کاریابــی اســتفاده‬ ‫کنید این روزها اســتفاده از وب ســایت ها و شــبکه های کاریابی مجازی‬ ‫رونــق زیــادی پیــدا کــرده اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت ها و کارفرمایــان‬ ‫اگهی هــای شــغلی خــود را در ایــن بخش هــا منتشــر می کننــد‪ .‬هرکــدام‬ ‫از ایــن وب ســایت ها بــه موتورهــای جســت وجویی مجهزنــد تــا هــم‬ ‫کارفرمایــان بتواننــد رزومــه افــراد متقاضــی را جس ـت وجو کننــد و هــم‬ ‫متقاضیــان بتواننــد فرصت هــای شــغلی موردنظرشــان را بیابنــد‪.‬‬ ‫اگــر تاکنــون از ایــن ابزارهــا بهــره نبرده ایــد یــا فقــط از بخــش‬ ‫جســت وجوی ســاده ان اســتفاد ه کرده ایــد‪ ،‬بهتــر اســت ســری‬ ‫بــه جســت وجوی پیشــرفته بزنیــد‪ .‬ایــن بخــش بــا محدودکــردن‬ ‫مالک هــای جس ـت وجو‪ ،‬باعــث صرفه جویــی در زمــان می شــوند و در‬ ‫یافتــن شــغل مناســب کمــک شــایانی بــه شــما می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای مشــاغلی درخواســت بفرســتید کــه مناســب وضعیــت‬ ‫شــما باشــند‪ :‬فرســتادن رزومــه و پرکــردن فــرم درخواســت بــرای هــر‬ ‫شــغلی کــه دم دســتتان می رســد‪ ،‬ایــده خوبــی نیســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫باعــث اتــاف وقــت و انــرژی شــما می شــود‪ .‬به دنبــال شــغلی باشــید‬ ‫کــه بــا وضعیــت و توانایی هــای شــما همخوانــی داشــته باشــد؛‬ ‫به این ترتیــب شــانس بیشــتری خواهیــد داشــت کــه بــرای مصاحبــه‬ ‫دعــوت شــوید‪ .‬پیــش از شــروع کاریابــی‪ ،‬اول از خودتــان بپرســید‬ ‫چــه نــوع مشــاغلی مناســب شــما اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬منتظــر پاســخ یــک کارفرمــا نمانیــد اگر برای شــغلی درخواســت‬ ‫فرســتاده اید و هنــوز خبــری نشــده اســت‪ ،‬نیــازی نیســت تــا اعــام‬ ‫نتیجــه صبــر کنیــد؛ چــون ایــن کار باعــث اتــاف وقــت می شــود و‬ ‫حتــی ممکــن اســت بــا رد درخواســت قبلــی‪ ،‬فرصت هــای جدیــدی را‬ ‫از دســت بدهیــد‪ .‬به جــای اینکــه بی انگیــزه شــوید‪ ،‬بــه جس ـت وجو‪،‬‬ ‫ارســال رزومــه و شــرکت در ســایر مصاحبه هــا ادامــه دهیــد تــا بــه‬ ‫نتیجــه برســید‪ .‬از قدیــم گفته انــد‪« :‬ســنگ مفــت و گنجشــک مفــت»‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چکیــده رزومــه خــود را بررســی کنیــد اغلــب کارفرمایــان فقــط‬ ‫چنــد ثانیــه صــرف نگاه کــردن بــه چکیــده رزومــه شــما می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا می خواهنــد بداننــد شــما بــه درد کارکــردن در شــرکت ایشــان‬ ‫می خوریــد یــا خیــر؛ پــس نــگارش چکیــده ای جــذاب‪ ،‬دقیــق و مختصر‬ ‫کــه مناســب همــان کار طراحــی شــده باشــد‪ ،‬تاثیــر قابل توجهــی در‬ ‫برگزیده شــدن شــما بــرای ســایر مراحــل اســتخدام دارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬رزومــه خــود را بررســی و ویرایــش کنیــد نه تنهــا چکیــده بلکــه‬ ‫خــود رزومــه هــم مهــم اســت‪ .‬رزومــه شــما بایــد مــدام بازبینــی و‬ ‫به روزرســانی شــود‪ .‬ســعی کنیــد رزومــه خــود را طــوری طراحــی کنیــد‬ ‫کــه بیشــترین همخوانــی را بــا مشــاغل موردنظرتــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اغلــب شــرکت های بــزرگ از نرم افزارهــای خاصــی بــرای غربالگــری‬ ‫رزومه هــا اســتفاده می کننــد؛ پــس هرقــدر رزومه تــان همخوانــی‬ ‫بیشــتری بــا شــغل مدنظرتــان داشــته باشــد‪ ،‬احتمــال انتخــاب شــما‬ ‫بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نیــازی نیســت همــه تجربه هــای شــغلی خــود را در رزومــه وارد‬ ‫کنیــد! برخــی خیــال می کننــد هرچــه رزومــه مفصل تری داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بهتــر اســت؛ چــون نشــان دهنده تجربــه و دانــش فــراوان انهــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن تصــور غلطــی اســت‪ .‬بســیاری از کارفرمایــان به دنبــال دانســتن‬ ‫ت ســال ها تجربــه شــما نیســتند‪ .‬انهــا فقــط می خواهنــد‬ ‫همــه جزئیــا ِ‬ ‫نیــاز کاری خــود را رفــع کننــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬برخــی مشــاغل تجربــه چندانــی‬ ‫الزم ندارند و اتفاقا تجربه زیاد که گاهی نشــانه ســن بیشــتر متقاضی‬ ‫اســت‪ ،‬احتمــال دارد بــه عاملــی منفــی در اســتخدام تبدیــل شــود‪ .‬فقط‬ ‫اطالعــات الزم و مفیــد را وارد رزومــه خــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اطالعــات غیرشــغلی را هــم در رزومــه بنویســید بــرای داشــتن‬ ‫رزومــه ای مناســب‪ ،‬الزم نیســت فقــط بــه نوشــتن ســوابق کاری‬ ‫بســنده کنیــد‪ .‬شــاید مدتــی بیــکار شــده و در ایــن مــدت‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫گوناگونــی اموختــه باشــید‪ .‬می توانیــد مهارت هــا‪ ،‬نگرش هــای‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬فعالیت هــای داوطلبانــه و… را وارد رزومه تــان کنیــد تــا‬ ‫شــخصیت غنــی و چندوجهــی خــود را بهتــر نمایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بــه لبــاس و ســرووضع خــود درهنــگام مصاحبــه شــغلی‬ ‫توجــه کنیــد شــاید بگوییــد ظاهــر ادم هــا نبایــد مهــم باشــد‪ .‬قطعــا‬ ‫همین طــور اســت! امــا ایــن به معنــی بی توجــه شــدن بــه لبــاس و‬ ‫ظاهرتــان نیســت‪ .‬چنــد دقیقــه نخســت اولیــن دیــدار همیشــه مهــم‬ ‫اســت و بیشــترین تاثیــر مثبــت یــا منفــی را در نگــرش افــراد ایجــاد‬ ‫می کنــد؛ پــس الزم اســت لبــاس و ظاهــر شــما طــوری باشــد کــه‬ ‫بیشــترین تاثیــر مثبــت را در مصاحبه کننــدگان بــه وجــود اورد‪ .‬هــر‬ ‫شــغلی الزامات ظاهری خاصی دارد‪ .‬متناســب با محیط کاری لباس‬ ‫بپوشــید کــه قصــد ورود بــه ان را داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬در مصاحبــه شــغلی‪ ،‬خودتــان باشــید! جواب هــای تمرین شــده‪،‬‬ ‫لبخند هــای ســاختگی و حرف هایــی کــه فکر می کنیــد باعث جلب نظر‬ ‫کارفرمــا می شــوند (به جــای انچــه واقعــا بــاور داریــد)‪ ،‬کارفرمــا را گمــراه‬ ‫می کنند‪ .‬کارفرمایان می خواهند بدانند واقعا چه کســی را اســتخدام‬ ‫می کننــد‪ .‬پنهان کــردن شــخصیت نیــز به مــدت طوالنــی غیرممکــن‬ ‫اســت‪ .‬خودتــان باشــید و بــا صداقــت بــه پرسـش ها پاســخ دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مهارت هــا و تجربه هــای خــود را در قالــب خاطــره و قصــه‬ ‫بــه اشــتراک بگذاریــد یکــی از روش هــای تحت تاثیــر قــراردادن‬ ‫مصاحبه کننــدگان‪ ،‬ارائــه تجربیــات شــغلی خــود در قالــب خاطــره و‬ ‫قصــه اســت‪ .‬ســعی کنیــد در پاســخ بــه پرسـش های انهــا‪ ،‬مهارت ها و‬ ‫توانایی هــای خــود را در قالــب وقایعــی کــه در کار قبلــی تجربــه کردید‪،‬‬ ‫بازگــو کنیــد؛ بدیــن ترتیــب کارفرمــا هــم متوجــه تجربــه عملی شــما در‬ ‫رویارویــی بــا مســائل کاری می شــود و هــم بــه شــخصیت شــما بهتــر‬ ‫پــی می بــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬هرگــز بدگویــی نکنید! یکی از اشــتباه های بــزرگ کارجویان‪ ،‬بدگویی‬ ‫از شــغل قبلــی و رئیــس و همــکاران پیشــین اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬اولیــن‬ ‫ســوالی کــه در ذهــن مصاحبه کننــده نقــش می بنــدد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫چنیــن فــردی اگــر از ایــن شــرکت بــرود‪ ،‬دربــاره مــا چــه خواهــد گفــت؟!‬ ‫‪ .۱۲‬همیشــه بعــد از هــر مصاحبــه شــغلی پیــام تشــکر بفرســتید‬ ‫یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای پیگیــری مصاحبــه شــغلی‪ ،‬فرســتادن‬ ‫پیــام تشــکر اســت‪ .‬ایــن پیــام‪ ،‬ضمــن نشــان دادن قدردانــی شــما‪،‬‬ ‫فرصتــی اســت بــرای نشــان دادن عالقــه شــما و نیــز اشــاره بــه نکاتــی‬ ‫کــه ممکــن اســت حیــن مصاحبــه فرامــوش کــرده باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬شبکه ســازی کنیــد یکــی از ضروری تریــن روش هــا بــرای یافتــن‬ ‫شــغل مناســب‪ ،‬داشــتن ارتباطات فراوان و حرفه ای با افراد گوناگون‬ ‫اســت‪ .‬چــه به صــورت انالیــن‪ ،‬چــه به صــورت حضــوری‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫ارتباطــات حرفـه ای خــود را گســترش دهیــد‪ .‬چه بســا همیــن تعامــل با‬ ‫دیگــران بــه کار شــما بیاید‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬توصیه نامــه و معرفی نامــه بگیریــددر هــر شــغلی که هســتید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد در رزومــه خــود توصیه نامه هــا و معرفی نامه هایــی از‬ ‫دیگران را بگنجانید‪ .‬از مدیران و همکاران سابق‪ ،‬مشتریان‪ ،‬شریکان‬ ‫تجــاری و… بخواهیــد برایتــان توصیه نامــه بنویســند‪ .‬ایــن توصیه هــا‬ ‫نشــان می دهنــد کــه شــما فــردی باتجربــه و قابل اتــکا هســتید‪ .‬بــرای‬ ‫پرهیــز از دریافــت توصیه نامه هــای ازپیش طراحی شــده‪ ،‬از انهــا‬ ‫بخواهیــد راجــع بــه موضوعــی خــاص دربــاره شــما بنویســند‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬بــرای یــک شــغل بیــش از یــک بــار درخواســت بفرســتید!‬ ‫گاهــی اوقــات درخواســتی به همــراه رزومــه برای شــرکتی می فرســتید‪.‬‬ ‫مدتــی می گــذرد و خبــری نمی شــود‪ .‬ناگهــان دوبــاره می بینیــد کــه ان‬ ‫شــرکت بــرای همــان موقعیــت اعــام نیــاز کــرده اســت‪ .‬در این حالت‪،‬‬ ‫ارســال دوبــاره درخواســت مانعــی نــدارد‪ .‬فقــط بهتــر اســت ایــن بــار‬ ‫رزومــه و چکیــده اش را بازبینــی کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه مطابــق‬ ‫بــا نیازهــای اعالم شــده اســت‪ .‬همچنیــن از قــدرت شــبکه ارتباطــات‬ ‫خــود به عنــوان معــرف اســتفاده کنیــد‪/ .‬بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ صفحه 6 ‫دفــاع مقــدس ســرمایه عظیمــی اســت کــه بایــد از تمامــی وجــوه ان بهــر ه وافــر بــرد‪ ،‬ادبیــات دفــاع مقــدس از‬ ‫جملــه گنجینــه مانــدگار ایــن حــوزه و تجلــی ازادگــی و حماســه ملــت بــزرگ ایــران اســت کــه ضــروری اســت فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه ادبــی بــرای جاودانگــی ایــن میــراث ارزشــمند حمایــت ویــژه شــوند‪ .‬واژه هایــی چــون ادبیــات مقاومــت‪،‬‬ ‫پایــداری و ایســتادگی در یــادواره هشــت ســال دفــاع مقــدس بســیار شــنیده مــی شــود کــه پرداختــن بــه پشــتیبانی‬ ‫جــدی شــاعران‪ ،‬نویســندگان و هنرمنــدان ایــن حــوزه از بــاب نشــر ارزش هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی بــه منظــور‬ ‫جاودانگــی ایثارگــری هــای رزمنــدگان ایــن ســرزمین بــه طــور تقریبــی مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫ادبیات دفاع‬ ‫مقدس تجلی‬ ‫مقاومت ملت‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪391‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫اسیب پذیری امنیتی در میلیون ها دوربین ‪Hikvision‬‬ ‫غــول نظــارت تصویــری ‪ Hikvision‬یــک مشــاوره‬ ‫امنیتــی در وب ســایت خــود بــه کار گرفتــه اســت و‬ ‫بــه مشــتریان در مــورد اســیب پذیری ســایبری کــه‬ ‫می توانــد بــر میلیون هــا دوربیــن و ‪ NVR‬مســتقر‬ ‫در سراســر جهــان تاثیــر بگــذارد‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫تزریــق‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫اســیب پذیری‬ ‫(‪)command injection vulnerability‬‬ ‫می توانــد بــه بازیگــران تهدیــد اجــازه کنتــرل‬ ‫کامــل دســتگاه های اســیب دیده را بدهــد کــه‬ ‫ایــن موضــوع اولیــن بــار توســط محقــق امنیــت‬ ‫ســایبری ‪ Watchful IP‬در مــاه ژوئــن کشــف‬ ‫شــد و توســط ‪ IPVM‬گــزارش شــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫توصیه هــای امنیتــی‪ ،‬ایــن اســیب پذیری‬ ‫نمــره پایــه ‪ 9.8‬از ‪ 10‬را در سیســتم امتیازدهــی‬ ‫اســیب پذیری مشــترک (‪ )CVSS‬دریافــت کــرده‬ ‫اســت کــه ‪ IP Watchful‬ان را باالتریــن ســطح‬ ‫اســیب پذیری بحرانــی نامیــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه غــول نظــارت تصویــری ‪ Hikvision‬فــاش‬ ‫نکــرده اســت کــه چــه تعــداد محصــول احتمــاال ً‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد و فقــط بــه ذکــر نــام‬ ‫محصــوالت و نســخه های سیســتم عامل ان هــا‬ ‫بســنده کــرده اســت‪ IPVM ،‬تخمیــن می زنــد‬ ‫کــه بیــش از ‪ 100‬میلیــون دســتگاه می توانــد‬ ‫تحــت تاثیــر ایــن اســیب پذیری قرارگرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫‪ Hikvision‬در نامــه ای بــه اســتفاده کنندگان‬ ‫تجهیــزات خــود اطــاع داد کــه نســخه جدیــدی‬ ‫انچه کسب و کارها‬ ‫باید درباره خرابی‬ ‫داده ها بدانند‬ ‫پوســیدگی اطالعــات عبــارت اســت از کهنــه شــدن و منســوخ شــدن‬ ‫داده هــا بــه گونـه ای کــه دیگــر به دلیل از دســت دادن یکپارچگی ‪ ،‬کامل‬ ‫بــودن و دقــت ان هــا دیگــر قابــل اســتفاده نیســت‪ .‬داده هایــی کــه دیگــر‬ ‫بــه راحتــی قابــل درک نیســتند ‪ ،‬نمی تواننــد بــه طــور موثــر مورد اســتفاده‬ ‫قــرار گیرنــد و بنابرایـن ‪ ،‬فاقــد ارزش هســتند‪.‬‬ ‫در پنــج ســال اینــده ‪ ،‬انتظــار م ـی رود کــه بیــش از ‪ 180‬زتابایــت داده‬ ‫ایجــاد شــود ‪ ،‬بدیــن معنــا کــه مطمئنــا ًپوســیدگی داده هــا بــا ســرعتی‬ ‫حتــی بیشــتر از امــروز اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫مــا در دنیایــی زندگــی مــی کنیــم کــه از داده هــا تغذیــه می کنــد و از ایــن‬ ‫رو ارزش بســیاری از ســازمان ها بــه داده هایــی کــه ان هــا جمــع اوری‬ ‫می کننــد بســتگی دارد‪ .‬بــرای ایــن منظــور ‪ ،‬موفقیــت کســب و کار اغلــب‬ ‫بــه خطــرات و اســیب های ناشــی از داده هــای ضعیــف ‪ -‬و داده هــای‬ ‫ناشــی از ان بســتگی دارد‪ .‬درنهایــت بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــرای‬ ‫رهبــران شــرکت درک پوســیدگی داده هــا و نحــوه مدیریــت ان ها بســیار‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫پوسیدگی داده ها چگونه رخ می دهد؟‬ ‫چندیــن ســناریو وجــود دارد کــه می توانــد منجــر بــه خرابــی داده هــا‬ ‫از سیســتم عامل را از وب ســایت رســمی ایــن‬ ‫شــرکت بارگیــری کننــد تــا ایــن اســیب پذیری‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه ‪ Hikvision‬همچنیــن گفــت‪ :‬مــا‬ ‫می دانیــم کــه بســیاری از کاربــران از تجهیــزات‬ ‫‪ Hikvision‬کــه ممکــن اســت تحــت تاثیــر ایــن‬ ‫اســیب پذیری قــرار بگیرنــد اســتفاده می کننــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل مــا از نمایندگی هــای مجــاز‬ ‫خودخواســته ایم کــه مشــتریان را تشــویق بــه‬ ‫نصــب سیســتم عامل بــه روز شــده نماینــد تــا‬ ‫کاربــران مطمئــن شــوند کــه تجهیــزات ان هــا از‬ ‫بهداشــت ســایبری مناســب برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه ی هایک ویــژن‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫همکاری هــای الزم بــا ‪ IP Watchful‬را بــرای رفــع‬ ‫ایــن اســیب پذیری بــه کار گرفتــه اســت‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬ایــن شــرکت تمــام اســیب پذیری های‬ ‫گزارش شــده کاربــران بــه شــرکت را‪ ،‬در اخریــن‬ ‫نســخه سیســتم عامل خــود مرتفــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫هایک ویــژن متعهــد شــده اســت کــه بــه کمــک‬ ‫هکرهــای کاله ســفید و محققــان امنیتــی‪،‬‬ ‫خطــرات امنیتــی را شناســایی کنــد و بــا اســتفاده‬ ‫از به روزرســانی های به موقــع و متناســب بــا‬ ‫اســتراتژی تیم هــای مدیریــت اســیب پذیری‬ ‫شــرکت های ‪ ،CVE‬در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫یافته هــای امنیتــی خــود قــدم بــردارد‪.‬‬ ‫گــروه خدماتــی هایک ویــژن به شــدت پیــرو‬ ‫قوانیــن و مقــررات قابل اجــرا در همــه کشــورها و‬ ‫مناطقــی کــه در ان فعالیــت می کنــد می باشــد و‬ ‫تالش هــای ایــن شــرکت بــرای اطمینــان از امنیــت‬ ‫محصــوالت خــود‪ ،‬فراتــر از انتظــارات مشــتریان و‬ ‫خریــداران محصــوالت هایک ویــژن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــود‪ .‬شــایع تریــن اتفــاق زمانــی رخ می دهــد کــه ســوابق مشــتریان ‪-‬‬ ‫ماننــد فــروش ‪ ،‬داده هــای بازاریابــی و ‪ - CRM‬نگهــداری نمی شــوند‪ .‬در‬ ‫سیســتم هایی کــه دائمــا ًدر حــال تغییــر و تحــول بــرای بــراوردن نیازهای‬ ‫تجــاری هســتند ‪ ،‬پیوندهــا و کامــل بــودن مجموعــه داده هــا در صــورت‬ ‫عــدم نگهــداری مناســب می توانــد بــه ســرعت خــراب و قدیمــی شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول ‪ ،‬هیــچ منبــع داده ای در هیــچ ســازمانی وجــود نــدارد ‪،‬‬ ‫بلکــه مخــازن داده شــامل چندیــن پلــت فــرم ‪ ،‬قالــب و نماهــا اســت‪.‬‬ ‫عامــل دیگــری کــه منجــر بــه پوســیدگی داده هــا می شــود عنصــر‬ ‫انســانی اســت‪ .‬اغلــب در مقطعــی از ســفر ‪ ،‬داده هــا بــه صــورت دســتی‬ ‫وارد می شــوند‪ .‬در لحظــه ورود یــک نــوع اشــتباه یــا اطالعــات نادرســت‬ ‫بــه سیســتم ‪ ،‬ممکــن اســت ناســازگاری داده هــا ‪ ،‬بهداشــت ضعیــف‬ ‫داده هــا و پوســیدگی رخ دهــد‪.‬‬ ‫شــرکت ها بــه طــور متوســط ‪ 12‬بــار در هــر پرونــده داده هــا را کپــی‬ ‫می کننـد ‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه یــک اشــتباه واحــد می توانــد تاثیرات‬ ‫مخربــی بــا اســیب های نمایــی داشــته باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬همــه‬ ‫داده هــا دارای یــک چرخــه حیــات هســتند بــه ایــن معنــی کــه داده هــا‬ ‫ایجــاد ‪ ،‬مــورد اســتفاده و نظــارت قــرار می گیرنــد و در مقطعــی دیگــر‬ ‫ذخیــره ان هــا مناســب نیســت و بایــد بــه طــور ایمــن دفــع شــوند‪.‬‬ ‫چرا مشاغل باید به داده های خراب توجه کنند؟‬ ‫پوســیدگی داده هــا غالبــا ً نشــانه مدیریــت ضعیــف داده هــا اســت‬ ‫و فرایندهــای چرخــه حیــات داده هــا در ان هــا انــدک اســت یــا اصــا ً‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬خطــرات ناشــی از ان ‪ ،‬دیــد ضعیــف بــه تمــام داده هــا در‬ ‫سراســر تجــارت اســت‪ .‬از دیــدگاه امنیتــی و نظارتـی ‪ ،‬توانایــی اطمینــان‬ ‫از ایمنــی و حفاظــت از دارایی هــای داده تحــت مراقبــت یــک ســازمان بر‬ ‫اســاس داشــتن دانــش بنیــادی در مــورد محــل قرارگیــری همــه داده هـا ‪،‬‬ ‫صــرف نظــر از ایــن کــه ضعیــف نگهــداری می شــوند یــا بــه طــور فعــال در‬ ‫روزهــای اولیــه بــه روز شــده و ادغــام شــده اند ‪ ،‬ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بهترین راه برای جلوگیری از خرابی داده ها چیست؟‬ ‫تجزیــه داده هــا تقریبــا ًبــرای هــر ســازمانی اتفــاق می افتــد‪ .‬افزایــش‬ ‫ســن و ذخیــره انبــوه پرونده هــا غیــر معمــول نیســت ‪ ،‬امــا مشــاغل‬ ‫کاربران مراقب‬ ‫کالهبرداری به بهانه‬ ‫کمک به امور خیریه‬ ‫باشند‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه‬ ‫بــا هویــت جعلــی و بــه بهانــه کمــک بــه افــراد معلــول‬ ‫اقــدام بــه جمــع اوری کمک هــای مردمــی می کــرد‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی قهرمــان‬ ‫طالــع گفــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی‬ ‫و همچنیــن گزارش هــای مردمــی متعــدد مبنــی بــر‬ ‫فعالیــت فــردی ناشــناس در گــروه هــای تلگرامــی‬ ‫کــه اقــدام بــه جمــع اوری خیریــه بــرای افــراد معلــول‬ ‫می نمایــد‪ ،‬مراتــب در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن فــرد بــا مراجعــه بــه گروه هــای‬ ‫تلگرامــی و ارســال تصاویــر افــراد معلــول‪ ،‬بــه بهانــه‬ ‫تامیــن هزینه هــای درمــان و زندگــی انــان از افــراد‬ ‫حاضــر در گــروه قضــای وجــه کــرده و بــا اعــام شــماره‬ ‫کارت متعلــق بــه افــراد غیــر از انــان کالهبــرداری‬ ‫می کــرد کــه کاراگاهــان ســایبری بالفاصلــه بــا‬ ‫جمـع اوری مســتندات الزم و انجــام شــیوه های فنــی‬ ‫و پلیســی متهــم را شناســایی و دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬وی در تحقیقــات اولیــه اعــام‬ ‫کــرد کــه بــا هویــت جعلــی در فضــای مجــازی حاضــر‬ ‫و بــا بارگذاریــی عکــس هــای افــراد معلــول در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی از عواطــف انســانی شــهروندان‬ ‫سوءاســتفاده کــرده و بــا ایــن کار توانســته مبلــغ ‪15‬‬ ‫میلیــون تومــان را جمــع اوری کنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬هموطنــان توجه داشــته باشــند‬ ‫کــه بــرای انجــام کارهای خیرخواهانه و کمک به افراد‬ ‫محتــاج حتمــا از طریــق مراجــع معرفــی شــده توســط‬ ‫دولــت اقــدام نمــوده و بــه هیــچ عنــوان بــه تبلیغــات‬ ‫افــراد در شــبکه های اجتماعــی اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫همچنــان بایــد اقدامــات پیشــگیرانه ای را بــرای جلوگیــری از پوســیدگی‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مراحل زیر پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهش فرایندهای دستی از طریق اتوماسیون‬ ‫‪ -2‬اطمینــان از ایجــاد همــه داده هــا در منبــع ان (بــه عنــوان مثــال ‪،‬‬ ‫از مشــتری) بــا تاییــد اعتبــار ورودی قــوی و در صــورت امــکان ‪ ،‬تاییــد‬ ‫مســتقل (بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬پایــگاه داده ادرس ‪ ،‬اعتبــار چــک شــمارش‬ ‫شناســه های دولتــی و‪)...‬‬ ‫‪ -3‬تاییــد ارتبــاط قــوی و ایمــن بیــن همــه مجموعه هــای ضبــط شــده‬ ‫بــا بررســی صحــت داده هــا کــه بــه طــور منظــم در تمــام ذخیــره داده هــا‬ ‫انجــام می شــود‬ ‫‪ -4‬نظــارت مســتمر بــر همــه مکان هــای داده بــرای اطمینــان از اینکــه‬ ‫پرســنل مســئول بررســی صحــت و حجــم داده هــا می داننــد کــه داده هــا‬ ‫در وهلــه اول کجــا هســتند‬ ‫ارزش بینــش داده هــا باعــث رشــد مشــاغل در هــر صنعتــی می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬توانایــی مدیریــت ایــن داده هــا و اطمینــان از محرمانــه‬ ‫بــودن ‪ ،‬یکپارچگــی و در دســترس بــودن ان هــا یکــی از بزرگتریــن‬ ‫چالش هایــی اســت کــه ســازمان ها بــا ان روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده و ذخیــره داده هــا در نقــاط مختلــف نهایــی ‪ ،‬ســرورها ‪،‬‬ ‫ایمیل هـا ‪ ،‬برنامه هــای تجــاری ‪ ،‬اشــخاص ثالــث و ذخیــره ســازی ابــری ‪،‬‬ ‫احتمــال خرابــی یــا از دســت دادن داده هــا یــک تهدیــد واقعــی اســت‪.‬‬ ‫هنــگام شــروع ســفر بــرای بهبــود کیفیــت داده هـا ‪ ،‬مدیریــت داده هــا‬ ‫یــا ابتــکارات چرخــه حیــات داده ه ـا ‪ ،‬گامــی کــه اغلــب نادیــده گرفتــه‬ ‫می شــود امــا اساســی ایــن اســت کــه ابتــدا همــه داده هــای موجــود را‬ ‫درک کنیــد‪ .‬بــرای دســتیابی بــه ایــن دیــد ‪ ،‬ســازمان ها بایــد ابزارهــای‬ ‫کشــف داده را در همــه مخــازن داده اعمــال کننــد‪ .‬ســپس ‪ ،‬داده ها باید‬ ‫بــا توجــه بــه ســطح حساســیت ســازماندهی و در گروه هــای جداگانــه‬ ‫فهرســت بنــدی شــوند‪ .‬بــا دســتیابی بــه ایــن ســطح از دیـد ‪ ،‬ســازمان ها‬ ‫مجهزتــر خواهنــد شــد تــا بــا اگاهــی مــداوم و مدیریــت بعــدی همــه‬ ‫داده هــا از خطــر پوســیدگی داده هــا جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۶۶‬تاریــخ‪ 1400/۰۵/18 -‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای جمال الدیــن یلمــه فرزنــد یگــن دوردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۹‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۷۰۳۳۷۲‬صــادره از اق قــا‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۵.۳۷‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ باقیمانــده پــاک شــماره ‪ -۵۳۰‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای یخشــی محمــد بیگلــری محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۸۷۷۵ .‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه ‪ 1400/۰۶/27‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یک شنبه ‪ 1400 /۰۷/11‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۰۵‬تاربــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۵۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای تــاج دوردی صحنهء فرزند دولت گلدی به شــماره شناســنامه ‪ ۱۶۳۰‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۰۵۶۴۲۳‬صــادره از اق قال‬ ‫در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۳۶.۱۱‬متــر مربــع ‪،‬در قســمتی از شـش دانگ پــاک شــماره ‪ -۱۲۳‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه اق قــا و بخــش ‪ -۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــدم الــف‬ ‫‪ ۸۸۱۱‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬روز شــنبه‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬روز یکشــنبه‪ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱‬محمــد فندرســکی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت اول در مــورد پرونــده اجرائــی کالســه ‪ ۹۹۰۲۰۲۷‬ش دوم اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد فیمابیــن محکــوم لــه مقصــود حســین زاده و محکــوم علیهــم علــی اکبــر صفرنیــا بــا موضــوع مطالبــه وجــه‪ ،‬بــا عنایــت معرفــی و توقیــف مــال توســط شــخص ثالــث و‬ ‫ج ابــاذر مقصــودی بــا مشــخصات یوتــی ام (‪ * .)۴۱۴۸۱۶۶،۵۲۹۷۲۵‬پــاک ثبتی ‪۲‬‬ ‫انجــام کارشناســی امــاک بــه مشــخصات ذیــل الذکــر‪ :‬مشــخصات ملــک‪ * :‬ادرس ملــک ‪ :‬خیابــان صفــای شــرقی‪ ،‬کوچــه شــهید فیض ابــادی (کوچــه صفــا ‪ )۱۱‬جنــب پایــگاه ســامت شــهری حــا ‬ ‫فرعــی از اصلــی بخــش یــک بجنــورد‪ * .‬مالــک چهــار ســهم مشــاع از پنجــاه و چهــار ســهم از شـش دانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور اقــای حســین صفــر نیــا می باشــد‪ * .‬ملــک مذکــور درحال حاضــر ســه بــاب مغــازه تجــاری و مشــرف بــه کوچــه ‪ ۸‬متــری بــا مصالــح خشــتی‪،‬‬ ‫ســقف چوبــی‪ ،‬نمــای ســیمان ‪ ،‬درب اهنــی بــه مســاحت ‪ ۶۷.۵‬متــر مربــع می باشــد کــه قســمت اعظــم ان در طــرح تعریــض گــذر قــرار دارد‪* .‬ملــک موصــوف در طــرح کاربــری مســکونی بــوده لکــن دارای ســابقه کســب تجــاری می باشــد‪ * .‬بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن عوامــل موثــر در قیمت گــذاری و‪ ،‬ارزش مبنــای مزایــده چهــار ســهم مشــاع از پنجــاه و چهــار ســهم مبلــغ ‪ ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۰‬ریــال تعییــن توســط کارشناســی دادگســتری ارزیابــی شــده اند و اینکــه پـس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده در روز شــنبه مــورخ ‪۰۱/۰۸/۱۴۰۰‬‬ ‫ســاعت ‪ ۱۰:۳۰‬الــی ‪ ۱۱:۰۰‬و از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪ .‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می تواننــد پنــج روز قبـل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کم وکیــف موضــوع مطلــع و در صــورت‬ ‫تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ( بایــد قبـل از جلســه مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری‬ ‫واریــز و فیــش ان در زمــان مزایــده تحویــل گــردد) و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی ( نــود درصــد ) در مهلــت مقــرر‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد ‪٪‬‬ ‫دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد ‪ -‬احمدی‬ ‫ما هرچه برای دوره ی دفاع مقدس سرمایه گذاری و کار کنیم‪ ،‬زیاد نیست؛ چون ظرفیت هنری و ادبی کشور برای تبیین این‬ ‫دوره‪ ،‬خیلی‏گسترده‪ ،‬وسیع و عمیق است و از این ظرفیت تاکنون استفاده ی خوب و درخوری نشده‪1384/۰۶/31 .‎‬‬ ‫گرداننده صفحه‬ ‫اینستاگرامی که اقدام به‬ ‫تبلیغ سایت قمار می کرد ‪،‬‬ ‫دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری گرداننــده صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی کــه اقــدام بــه تبلیــغ ســایت قمــار و شــرط بنــدی‬ ‫در فضــای مجــازی مــی نمــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ فداییــان در راســتای‬ ‫کشــف ایــن پرونــده گفــت‪ :‬تیــم رصــد و پایــش فضــای‬ ‫مجــازی ایــن پلیــس در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫صفحــه ای را مــورد شناســایی قــرار داد کــه اقــدام به تبلیغ‬ ‫ســایت قمــار و شــرط بنــدی می نمــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تیــم ویــژه ای‬ ‫بــرای پیگیــری پرونــده تعییــن و مســتندات و ادله هــای‬ ‫دیجیتــال جمــع اوری شــد و در نهایــت بــا اقدامــات‬ ‫تخصصــی و تحلیــل مســتندات موجــود گرداننــده صفحــه‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬پــس از هماهنگی هــای قضایــی‬ ‫مالــک صفحــه ضمــن حضــور در پلیــس فتــا بــا بیــان مطالــب‬ ‫کــذب ســعی در گمــراه نمــودن کاراگاه پلیــس فتــا را داشــت‬ ‫کــه بــا مواجهــه بــا مســتندات و ادله هــای دیجیتــال انکارناپذیر‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود ‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران اگاه باشــند فضــای‬ ‫مجــازی دارای قابلیــت و مزایــای فراوانــی بــوده و فعالیــت‬ ‫کاربــران مــی بایســت براســاس قانــون باشــد و بــا متخلفیــن‬ ‫ایــن حــوزه براســاس قانــون برخــورد صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت برخــی از صفحــات تبلیغاتــی موجــود در‬ ‫بســتر شــبکه های اجتماعــی پرمخاطــب بــا تکنیک هــای‬ ‫مختلــف ســعی در ســرقت اطالعــات کاربــران را دارنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬از کاربران درخواســت کرد از‬ ‫مطالــب اموزشــی ایــن ســایت اســتفاده نمــوده و در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک و مجرمانــه ان را از‬ ‫طریــق لینک ســامانه پاســخگویی بــه فوریت های ســایبری‪،‬‬ ‫بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫حذف چندین برنامه‬ ‫در اندروید را بطور همزمان‬ ‫بــا حــذف دســته ای از برنامــه بطــور همزمــان در اندرویــد‬ ‫می تــوان بــه راحتــی مقــداری از فضــای ذخیره ســازی را‬ ‫بــه یــک بــاره ازاد کــرد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از مراحــل زیــر می توانیــد چندیــن برنامــه را‬ ‫بطــور همزمــان حــذف کــرد‪:‬‬ ‫ابتــدا ‪ Play Store‬را در دســتگاه ‪ Android‬خــود بــاز‬ ‫کنیــد و روی نمــاد نمایــه خــود در بــاال ســمت راســت‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد ‪ »Manage Apps & Device« ،‬را از‬ ‫منــوی بــاز شــده انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫قســمتی را کــه میــزان ذخیره ســازی را نشــان می دهــد‪،‬‬ ‫روی ان ضربــه کنیــد‪.‬‬ ‫تمــام برنامــه نصــب شــده از فروشــگاه ‪ Play‬را در دســتگاه‬ ‫خــود مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬همــه برنامه هایــی را کــه‬ ‫می خواهیــد حــذف شــوند را انتخــاب کــرده و ســپس روی‬ ‫نمــاد ســطل زبالــه در بــاال ســمت راســت کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫در نهایــت بــا انتخــاب «‪ »Uninstall‬در پیــام بــاز شــده‪،‬‬ ‫حــذف برنامه هــای انتخابــی را تاییــد می کنیــد‪.‬‬ ‫بســته بــه تعــداد انتخــاب برنامه هــا‪ ،‬ممکــن اســت کمــی‬ ‫طــول بکشــد تــا همــه ان هــا حــذف شــوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫امامزاده سلیمان‬ ‫روستای الملنگ‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫‪ -391‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 26 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-391‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬مهر ‪ 3- 1400‬اکتبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫یک‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫وامنان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫خسرویه فاروج تلفیقی از شکوه سبزه و باران‬ ‫فــاروج‪ ٬‬روســتای زیبــای خســرویه در ‪ 26‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شهرســتان فــاروج از توابــع خراسان شــمالی و در دهســتان‬ ‫‏شــاه جهان واقع شــده اســت‪ .‬در لهجه محلی به خســرویه‬ ‫« خَــروِه » نیــز گفتــه می شــود‏‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‬ ‫بــزرگان روســتا وجــه تســمیه خســرویه را بــه ایــن دلیــل می‬ ‫داننــد کــه فــردی کــه روســتا را پایــه گــذاری کــرده‪ ٬‬شــخصی‬ ‫بــه نــام‏خســروگرد بــوده اســت و عــده ای دیگرنیــز معتقــد‬ ‫هســتند کــه پادشــاهی بــه نــام «خســروی» در ایــن منطقــه‬ ‫حک مرانــی کــرده‏اســت‪ ،‬امــا هیــچ مــدرک مســتندی در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود نــدارد‪ .‬امــا در ســنگ قبرهــای تاریخــی روســتا‬ ‫نام هایــی مثــل خواجــه‏ســعدالدین و خواجــه شــمس الدین‬ ‫را در قدیــم االیــام نوشــته اند‏‪.‬‬ ‫روســتای خســرویه در دو طــرف کوه هــای رشــته کــوه شــاه‬ ‫جهــان و در دره ای سرســبز و خــرم واقــع شــده اس‪.‬ایــن‬ ‫روســتا جــز‪,‬‏روســتاهای سرســبز و ییالقــی اســت‪ .‬وســعت‬ ‫روســتا ‪ 51‬کیلومتــر مربــع بــوده بــا روســتای اســتاد در شــمال‬ ‫غربــی‪ ،‬رشــوانلو در‏شــمال‪ ،‬کالتــه شــامیر و قــره جقــه در‬ ‫شــرق و هشــت مــرخ در جنــوب همســایه اســت‪ .‬روســتای‬ ‫خســرویه در حــوزه جنوبــی کپــه‏داغ و در شــمال شــرقی‬ ‫ایــران واقــع شــده اســت‏‪.‬‬ ‫راهی زیبا و مناسب‬ ‫راه ارتباطــی روســتا اســفالت و از روســتاه هــای سیاهدشــت‪،‬‬ ‫ســه گنبــد‪ ،‬خیرابــاد و مایــوان عبــور می کنــد‪ .‬در ایــن مســیر زیبــا‬ ‫‏روســتاهای مایــوان و چوکانلــو در غــرب جــاده واقــع شــده و‬ ‫خانه هــای پلــه کانــی ان هــا بســیار دیدنــی اســت‪ .‬ورودی روســتا‬ ‫بعــد‏از یــک شــیب تنــد و گــذر از میــان درختــان گــردو و گیــاس‬ ‫اســت‪ .‬تمــام راه هــای داخــل جــاده اســفالت شــده و منــازل و‬ ‫خیابان هــای‏ان از نظــم خاصــی برخــوردار اســت‏‪.‬‬ ‫مراتــع در ایــن روســتا بــه دو دســته زمســتانی و تابســتانی‬ ‫تقســیم مــی شــوند‪ .‬مراتــع تابســتانی در ارتفاعــات و پشــت‬ ‫بــه افتــاب واقــع‏شــده اســت و بخــش عمــده مراتــع روســتا‬ ‫در ایــن فصــل چرانــده می شــود‪ .‬مراتــع زمســتانی نیــز در‬ ‫ارتفاعــات و کــوه هــای رو بــه‏افتــاب قــرار دارد و شــامل‬ ‫کوههــای پیــش کمــر اســت ‪.‬کــوه شــاه جهــان بــا ارتفــاع‬ ‫‪ 3032‬متــر از ســطح دریــا در جنــوب روســتا‏قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫اثار تاریخ روستا‬ ‫ارامــگاه «بابــا» و «بــی بــی» در داخــل روســتا واقــع شــده‬ ‫اســت و دارای یــک ســالن بــزرگ و مرتفــع و گنبــد شــیروانی‬ ‫پــوش‏مخروطــی وهمچنیــن یــک اتــاق کوچــک اســت‪،‬‬ ‫صنــدوق چوبــی ارامــگاه مســتطیل اســت و ارتفــاع ان یــک‬ ‫و نیــم متــر و طــول ان‏دومتــر اســت‪.‬جنس صنــدوق ازچــوب‬ ‫گــردو اســت و روی ان نوشــته هایــی ازایــات قــران و نقــوش‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کمه جوش‬ ‫کمــه جــوش ســبزواری از غذاهــای محلــی و لذیــذ اســتان خراســان اســت‬ ‫کــه اگــر بــا نــان و ســبزی خوردن ســرو‏شــود طعــم دلچس ـب تری خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬کمــه نوعــی ماســت چکیــده محلــی چــرب و ســفت اســت کــه برای‬ ‫ایــن‏غــذا اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای درســت کــردن کمــه جــوش بــه کمــه یــا ماســت چکیــده‪ ،‬ســبزی‬ ‫(تــره‪ ،‬نعنــای تــازه و خشــک) کشــک‪ ،‬پــودر‏گــردو‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬کــره‪ ،‬پیــاز و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫روغــن حیوانــی نیــاز داری ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کمه جوش‪(‎‬ماست جوش) خراسانی‬ ‫مواد الزم برا ‪‎‬‬ ‫کمـ ‪‎‬ه ‪‎250:‬گــرم (در صــورت نبــودن کمــه ا ‪‎‬ز ‪‎‬ماســت چکید ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاده‬ ‫•‬ ‫می کنیــم )‬ ‫ک ‪‎2:‬قاشق سوپخوری‬ ‫نعنا خش ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫ی ‪‎3:‬عددمتوسط‬ ‫گوجه فرنگ ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫غ ‪‎2:‬عدد‬ ‫تخم مر ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫پیاز‪‎1:‎‬عدد متوسط‬ ‫•‬ ‫ن ‪‎3:‬قاشق غذا خوری‬ ‫روغ ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫طرز تهیه کمه جوش (ماست جوش) خراسانی‬ ‫ک ‪‎‬بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫ی ‪‎‬نم ـ ‪‎‬‬ ‫کمــه را بــا چنــگال خــوب هــم بزنیــد و کم ـ ‪‎‬‬ ‫ســپس دو عــدد تخــم مــرغ داخــل ان‏بریزیــد و ‪ 5‬دقیقــه بــا چنــگال هــم‬ ‫بزنیــد تــا تخــم مــرغ کامــا بــا کمــه یکدســت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس از ان اب را کــم کــم بــه مخلــوط کمــه و تخــم مــرغ اضافــه کنیــد و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫هــم بزنیــد تــا رقیــق شــود و دوغ غلیظــی‏بدســت بیایـ ‪‎‬‬ ‫قابلمــه ای را روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغــن داخلــش بریزیــد‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫د ‪‎‬پیــا ‪‎‬ز ‪‎‬را داخلــش‏ســرخ کنیـ ‪‎‬‬ ‫تــا داغ شــود‪ .‬بعـ ‪‎‬‬ ‫پوســت گوجــه هــا را بگیریــد و گوجــه هــا را ریــز خــرد کنیــد و یــا رنــده‬ ‫کنید‪.‬بعــد بــه پیــاز تفــت داده شــده اضافــه‏کنیــد و بــا حــرارت کــم بــه مــدت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‪ 10‬دقیقــه تفــت دهیــد تــا اب گوجــه هــا کشــیده و پختــه شــون ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زرد چوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬را هــم بــه همــراه نعنــا بــه گوجــه اضافــه کنیــد‬ ‫نمــک ‪‎ ،‎‬فلفـ ‪‎‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫و کمــی ســرخ کنیـ ‪‎‬‬ ‫در ایــن مرحلــه مایــه ماســت را اضافــه کنیــد و تنــد تنــد هــم بزنیــد تــا مایع‬ ‫ت ‪‎‬نبر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه جــوش بیایــد ‪‎‬و ‪‎‬ماسـ ‪‎‬‬ ‫وقتــی مایــه ماســت بــه جــوش امــد ‪ ،‬بعــد از یکــی دو جــوش ان را از روی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫حــرارت برداریــد‪ .‬غلظــت ان بایــد‏شــبیه بــه یــک دوغ غلیــظ باشـ ‪‎‬‬ ‫بــرای ســرو‪ ،‬نــان کاک را داخــل کاســه ای خــرد کنیــد و مقــداری از کمــه را‬ ‫روی نــان هــا بریزیــد و بــه اصطــاح‏تلیــت کنیــد و در کنــار پیــاز و ســبزی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫میــل کنیـ ‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ش ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬ابگوشت و اشکن ‪‎‬ه ‪‎‬میباش ‪‎‬‬ ‫کمه جو ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫د‪.‬‬ ‫و زمان پخت و انتظار ان در حدو ‪‎‬د‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه ‪‎‬میباش ‪‎‬‬ ‫کمه جوش را می توانید در وعد ‪‎‬ه ‪‎‬نهار ‪ -‬شام ‪ -‬پیش غذ‪‎‬ا ‪‎-‬سرو کنی ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫ن ‪‎‬افطا ‪‎‬ر ‪‎-‬میل کر ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎2‬نف ‪‎‬ر ‪‎‬مناسب میباش ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برا ‪‎‬‬ ‫دوخت ملیله‏‬ ‫واژه شناسی ‪:‬‬ ‫وجه تمسیه‪ :‬وا = اقا ‪ .‬منان‪ :‬زیرک‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا حدودا ً‪ 300‬سال‬ ‫زبان محلی‏‪‎ :‎‬فارسی و لهجه محلی‬ ‫اداب و رسوم‏‪:‬‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪،‬‬ ‫نوعی حوله از جنس ابریشــم‏مصنوعی‪ ،‬انواع خشــکبار‪ ،‬زعفران و ترشــیجات‬ ‫‏ادرس‪:‬گلستان‪،‬ازادشــهر‪ ،‬بخش چشــمه ســاران‪ ،‬روســتای وامنان‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪:‬در شمال شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد کــه از اطــراف‬ ‫ان بــه جنــگل منتـ ه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرهنگ و اداب و رسوم‬ ‫زبان‬ ‫اهلــی روســتا بــه زبــان فارســی و لهجــه محلیبا هم صحبت می کنند‪ .‬ســاکنین‬ ‫روســتا‪ ،‬فرهنــگ و اداب و رســوم خــاص خــود را دارنــد‪.‬در‏حــال حاضــر ادبیــات‬ ‫نوشــتاری روســتای به زبان فارســی می باشــد و» گویش را می بایســتی از منشــا‬ ‫و ریشــه اقوام ان بررســی نمـــود‪ .‬اهالی‏روســتا در طایفه های شــاملو‪ ،‬عادلی‪،‬‬ ‫خان احمدی و نوروزی جـــای جـــای روســتا ســکونت دارند‏‪.‬‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا می تــوان بــه اش خمیــر‪ ،‬چنگالــی‪،‬‬ ‫ســوزیاش‪،‬و‏دندانی‬ ‫حلیم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلوا برنجی‪ ،‬چک ّو (اشــکنه)‪ ،‬ماششــله‪ُ ،‬‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در روســتا پختــه می شــود‪ .‬انــواع‬ ‫نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان پنجــه کش‪،‬نــان فتیــر و نــان‏کمــاج از ایــن جمله انــد‪.‬‏‬ ‫صنایع دستی‬ ‫از هنرهــای ســنتی روســتا می تــوان بــه نــخ ریســی و چادرشــب بافــی و دوخــت‬ ‫لباس هــای محلــی اشــاره کــرد‏‪.‬‬ ‫سوغات‬ ‫نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪ ،‬نوعــی حولــه از جنــس ابریشــم‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬انــواع خشــکبار‪ ،‬زعفــران و ترشــیجات را مــی توانیــد‏در ایــن روســتا‬ ‫تهیــه کنیــد‪.‬‏‬ ‫موسیقی‬ ‫موســیقی جایــگاه ویــژه ای در روســتای فارســیان دارد‪ .‬ســاز های مــورد اســتفاده‬ ‫در روســتا شــامل نــی‪ ،‬دوتــار‪ ،‬ســرنا و تنبــک اســت‪ .‬عــاوه بــر‏کاربــرد در زندگــی‬ ‫روزمــره‪ ،‬ســرنا و تنبــک در مراســم عروســی و نــی در مراســمات عــزاداری هــم‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‏‬ ‫ت‬ ‫مراسما ‪‎‬‬ ‫مــردم روســتای وامنــان اعیــاد ملــی و مذهبــی نــوروز‪ ،‬قربــان و فطر را به جشــن‬ ‫و ســرور و ایــام محــرم و وفــات ائمــه را بــه ســوگواری میپردازنــد‪.‬‏در اســتانه ســال‬ ‫نــو بــه پیشــواز عیــد نــوروز میرونــد و مراســم چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و‬ ‫شــب یلــدا را نیــز بــه جــا میاورنــد‪ .‬در مراســم‏عروســی و جشــنهای خانوادگــی بــا‬ ‫انــواع اوازهــا و موســیقی محلــی ســرگرم میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خدمات زیربنایی‬ ‫این روستاازنظرخدمات زیر بنایی دارای تمام امکانات از قبیل اب اشامیدنی‬ ‫‪،‬مخابرات(اینترنت) ‪،‬برق‪،‬گاز و مسیر دسترسی اسفالت‏می باشد‏‪.‬‬ ‫حرفه و پیشه‬ ‫کشاورزی‪:‬شــغل اکثر مردم این روســتا کشــاورزی‪ ،‬دامداری و باغداری اســت‪.‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی وامنــان عبارتنــد از‪ :‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬عــدس‪ ،‬لوبیــا‪،‬‏ســیب‬ ‫زمینــی و اخیــرا ًکشــت زعفــران نیــز بــه ان اضافــه شــده اســت‪ .‬در ایــن روســتا‬ ‫علی رقــم اب و هــوای کوهســتانی زعفــران مرغوبــی‏نیزتولیــد می شــود‪.‬بطوری‬ ‫کــه بــه ان زعفــران نگیــن وامنــان گفتــه می شــود؛ و ایــن منطقــه را بــه یکــی از‬ ‫قطب هــای تولیــد زعفــران بــا کیفیــت‏و صادراتــی تبدیــل کرده اســت‪ .‬از جملــه‬ ‫دالیــل تمایــل مــردم بــه کشــت زعفــران‪ ،‬مصــرف کـم اب و درامــد کافــی اســت‪.‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خــاک مســاعد ایــن‏منطقــه کیفیــت زعفــران تولیــدی را افزایــش داده اسـ ‪‎‬‬ ‫دامــداری‪:‬از دیروبــاز بــه علــت وجــود مراتــع گســترده در ایــن روســتا‪،‬‬ ‫شــغل دامــداری در ان رونــق فــراوان داشته اســت‪ .‬اگرچــه در ســالیان اخیــر‬ ‫دامــداری ‏صنعتــی و گاوداری در ایــن منطقــه رونــق خوبــی گرفته اســت‪،‬‬ ‫ولــی همچنــان دامــداری ســنتی و پــرورش دام در کــوه و دشــت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‏قدمــت و ریشــه دامــداری در ایــن روســتای بــر روی ســبک زندگــی مــردم‬ ‫تاثیــر بســازیی گذاشــته اســت‪ .‬بســیاری از صنایــع دســتی و غذاهــای‏محلــی‬ ‫ایــن روســتا سرمنشــاء فراورده هــای دامــی دارد‪‎.‎‬‬ ‫باغداری‪:‬باغــداری‪ ،‬یکــی از پیشـه های مرســوم‪ ،‬قدیمــی و درامــدزا در روســتای‬ ‫وامنــان اســت‪ .‬در اطــراف و داخــل روســتای وامنــان باغ هــای زیــاد وجــود‏دارد‪ .‬از‬ ‫جملــه مهتریــن محصــوالت ایــن منطقــه گیــاس‪ ،‬البالو‪ ،‬هلو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬ســیب‪،‬‬ ‫زردالــو‪ ،‬الــو بخــارا‪ ،‬گالبی‪،‬خرمالــو‪ ،‬گــردو می باشــد‪.‬‏ارتفــاع این منطقه از ســطح‬ ‫دریا و برخورداری از اقلیم کوهســتانی و سردســیر‪ ،‬شــرایط این منطقه را برای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــت البالو و گیالس‏مطلوب ســاخته اسـ ‪‎‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬گنــج مــردم وامنان‪:‬این کــه چطــور شــد زعفران به وامنــان امد‪،‬‬ ‫خــود قصـه ای شــنیدنی دارد‪ .‬یکــی از اهالــی روســتا کــه یــک روحانی اهل‬ ‫ن وحشــی را کــه در اطــراف‬ ‫ســفر اســت‪ ،‬پــس از‏این کــه گل هــای زعفــرا ‬ ‫روســتا روییــده بودنــد‪ ،‬مشــاهده کــرد‪ ،‬بــرای اولیــن بــار‪ ،‬بــذر زعفــران را‬ ‫از مــردم جنــوب‏خراســان خریــداری کــرد و بــه روســتا اورد و خــودش بــه‬ ‫کاشــت ان مشــغول شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫تاریخی کهن از گذشته‬ ‫اســامی حکاکــی شــده ‏اســت‪.‬این ارامــگاه درفهرســت‬ ‫اثارملــی باشــماره ‪5945‬ثبــت شــده اســت ومربــوط بــه دوره‬ ‫تیمــوری اســت‏‪.‬‬ ‫قلعــه ســنگی و ســنگ قبرهــای گورســتان قدیمــی بــا خــط‬ ‫ثلــث جلــی بــا قدمــت بیــش از ‪ 700‬ســال و ‪ 2‬صنــدوق‬ ‫منبــت کاری شــده‏امــام زاده از اثلــر دیگــر ایــن روســتای‬ ‫تاریخــی اســت کــه حکایــت از قدمــت روســتا بــه دوران پیش‬ ‫از صفویــه دارد‪‎ .‎‬‬ ‫وجــود تفرجگاه هــای طبیعــی و باغــات گیــاس و گالبــی‪،‬‬ ‫گردو‪ ،‬ســیب و زرد الو در جنوب و شــرق روســتا و در ورودی‬ ‫‏روســتا بــه چشــم می خــورد‪ .‬رویــش گونه هــای متفــاوت‬ ‫گیاهــی در فصــل بهــار همچــون کاکوتــی و اویشــن‪ ،‬زیبایــی‬ ‫خاصــی را بــه‏ایــن منطقــه می دهــد و عطــر و بــوی برخواســته‬ ‫از ایــن گیاهــان همــراه نســیم بهــاری ارامــش خاصــی را بــه‬ ‫گردشــگران ایــن منطقــه‏هدیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی اطــاق مــی شــود کــه از مفتــول هــای طالیــی‪،‬‬ ‫نقــره و الیاژهــای مختلــف‬ ‫کــه بــه شــکل فنــری ‏در‬ ‫امده انــد‪ ،‬بــرای تزئیــن ســطح‬ ‫پارچــه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ملیلــه بــر خــاف نخ هــای‬ ‫ســرمه قابلیــت انعطــاف‬ ‫نــدارد ‏و براثــر کشــش زیــاد‬ ‫از فــرم خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای امــاده کــردن پارچــه‬ ‫یــک قطعــه متقــال یــا کتــان‬ ‫بــه انــدازه مخمــل یــا ترمــه‬ ‫ای کــه می خواهنــد بــر ان‬ ‫ملیلــه‏دوزی کننــد‪ ،‬می برنــد و بــا قلــم مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان‬ ‫بــه طــور یــک نواخــت محلــول غلیظــی از ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل‬ ‫یــا ترمــه را روی ان قــرار مــی دهنــد و بــا دســت چنــد مرتبــه روی ان‬ ‫می کشــند تــا صــاف شــود و بــه‏پارچــه زیریــن متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا امــاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه ‏منتقــل می کننــد یعنــی‬ ‫دور کار را ملیلــه می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن محکــم‬ ‫می کننــد‪ .‬ســپس بــه‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش را ملیلــه‬ ‫می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا ملیلــه پــر‬ ‫‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا مقــداری پنبــه‬ ‫بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد و‏روی قســمت های مــورد‬ ‫نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی پارچــه می دوزنــد و‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫ســپس ان را ملیلــه ‏دوزی می کننــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده از‬ ‫حفاری هــا بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد‏‏‪ .‬هنــر زری دوزی‬ ‫و دوختــن نقشــها و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی شــلوارها در زمــان‬ ‫هخامنشــیان معمــول بــوده‏اســت لکــن انچــه دقیقــا گویــای ملیلــه‬ ‫بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا می باشــد‪ ،‬تکه هائــی اســت کــه در‬ ‫ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران کنونــی بدســت امــده اســت‬ ‫‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی و قالبــدوزی ‏اســت کــه در‬ ‫حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه مربــوط بــه دوره‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫اشــکانیان باش ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود کــه‬ ‫دارای شــاخه هــای پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ و انگــور‬ ‫پــر کــرده اســت ‪ .‬ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪ ،‬دوران‬ ‫تکاملــی را نیــز طــی‏کــرده و هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن دوزی را‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بــا دانــه هــای مرواریــد همــراه کردنـ ‪‎‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

روزنامه بازار کسب و کار پارس 648

شماره : 648
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

روزنامه بازار کسب و کار پارس 647

شماره : 647
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!