روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 390 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 390

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 390

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 390

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 10 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /2‬اکتبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /25‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪390‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بسیج نماد تحقق مردم ساالری دینی است‬ ‫‪8‬‬ ‫سه «اصل» مهم‬ ‫رهبر انقالب‬ ‫برای حرکت‬ ‫جوانانانقالبی‬ ‫در فضای رسانه‬ ‫نزدیــک بــه دو ســالی اســت کــه کرونــا ســایه‬ ‫بــه ســایه مــان می ایــد‪ ،‬گویــی خالصــی از‬ ‫ان ویــروس منحــوس پایانــی نــدارد‪ .‬در ایــن‬ ‫مــدت چ ـه نادیده هــا کــه دیدیــم و چه هــا کــه‬ ‫بــر مــا نرفتــه بــود و رفت؛اکنــون پرســش ایــن‬ ‫اســت کــه در برابــر ایــن همــه مشــکالت‪ ،‬انــان‬ ‫کــه داعیــه مخالفــت بــا واکسیناســیون را ســر‬ ‫می دهنــد‪ ،‬از پیامدهــای خطرنــاک ایــن رویــه‬ ‫بــر زندگــی خــود و دیگــران اگاهنــد؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬روزهــای‬ ‫تــرس و وحشــت نخســتین‪ ،‬بی خیالی هــای‬ ‫پســین‪ ،‬ســیل مســافران و گشــت وگذار در‬ ‫عیــن محدودیت هــا‪ ،‬نبــود واکســن و دارو‪،‬‬ ‫ســیل مســافران بــه ارمنســتان بــرای زدن‬ ‫واکســن‪ ،‬موج هــای چندگانــه و دنبالــه دار‬ ‫کرونــا‪ ،‬اوار بیمــاران بــر بخــش درمــان‪ ،‬صــف‬ ‫جان باختــگان در مســیر ارامســتان ها و ‪ ...‬در میــان‬ ‫همــه ایــن بحث هــا کــه ســرانجام شــاهد رود گســترده‬ ‫واکســن بــه کشــور هســتیم‪ ،‬چشــممان بــه جمــال‬ ‫مخالفــان واکســن در کشــور روشــن می شــود کــه‬ ‫در هفته هــای اخیــر از فضــای مجــازی بــه فضاهــای‬ ‫واقعــی شــیفت کــرده و تجمع هایــی را در مخالفــت بــا‬ ‫واکسیناســیون اجبــاری علیــه کرونــا برگــزار کرده انــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬جنبه هــای ایــن مخالفت هــا در فضــای‬ ‫مجــازی و بیشــتر نوعــی تقابــل طــب ســنتی و مــدرن‬ ‫بــود و عمومــا هــم در میــان اطبــای ســنتی و پزشــکان‬ ‫نمــود داشــت امــا به تازگــی تجمــع حامیــان کمپیــن‬ ‫«نــه بــه واکسیناســیون اجبــاری» مقابــل وزارت کشــور‬ ‫را شــاهد بودیــم کــه امــده بودنــد تــا مخالفــت خــود بــا‬ ‫واکسیناســیون اجبــاری اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ان هــم بعــد از ماه هــا درگیری ســخت و دسـت وپنجه‬ ‫نــرم کــردن بــا کرونــا و پیامدهــای ســنگین ان؛ اینــک‬ ‫واکســن بــه وفــور وارد شــده و در ایــن مــاه شــهریور‪،‬‬ ‫دوره متفاوتــی از ورود گســترده واکســن را شــاهدیم‪.‬‬ ‫امــا از منظــر دیگــر‪ ،‬در حالــی شــاهد تجمــع مخالفــان‬ ‫واکسیناســیون هســتیم کــه بعــد از تجربــه وحشــتناک‬ ‫پیــک پنجــم‪ ،‬خانواده هــای بســیاری داغــدار شــدند‬ ‫و هزینه هــای ســنگینی بــر خانوارهــا و نیــز بخــش‬ ‫درمــان کشــور برجــا نهــاده اســت‪.‬‬ ‫انچــه بهانــه ایــن مخالفــت بــود انتشــار خبــری مبنــی‬ ‫بــر اجبــاری شــدن ارائــه کارت واکســن بــرای حضــور‬ ‫در ســینما‪ ،‬مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬دریافــت خدمــات‬ ‫بانکــی‪ ،‬دریافــت بلیــت قطــار‪ ،‬هواپیمــا و اتوبــوس‪،‬‬ ‫حضــور در تماشــاگران در ورزشــگاه ها‪ ،‬ســفر بــه خــارج‬ ‫از کشــور بــه هــر مقصــدی و اقامــت در هتل هــا بــود‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت و درمــان در ایــن رابطــه اعــام کــرده‬ ‫کــه واکسیناســیون علیــه کرونــا در اینــده نزدیــک بــه‬ ‫صــورت واکسیناســیون هوشــمند پیــش مــی رود بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه بســیاری از خدمــات بــا ارائــه کارت‬ ‫واکســن انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بهــرام عین اللهــی‪ ،‬طبــق امارهــا‪۲۵ ،‬‬ ‫درصــد از گروه هایــی کــه بایــد واکســن را تزریــق کننــد‬ ‫تــا کنــون اقــدام نکرده انــد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه عــدم تزریــق واکســن هــم بــرای‬ ‫خــود ایــن افــراد و هــم دیگــران خطــر دارد‪ ،‬گفتــه‪:‬‬ ‫برنامــه واکسیناســیون را بــه صورتــی پیــش می بریــم‬ ‫کــه در عیــن ســرعت گرفتــن‪ ،‬بســیاری از خدمــات هــم‬ ‫بــا کارت واکســن ارائــه شــود‪ .‬ایــن برنامــه بــه نوعــی‬ ‫قرنطینــه هوشــمند اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫عین اللهــی در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم‬ ‫دنبــال نــوع واکســن کرونــا نباشــند همــه واکس ـن های‬ ‫وارداتــی مــورد تاییــد اســت؛ بیــان کــرد‪ :‬باید هر واکســنی‬ ‫کــه بــرای کرونــا موجــود اســت‪ ،‬اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بامراجعــه بــه هــر مرکــز واکسیناســیون‬ ‫بــه ســهولت می تــوان واکســن زد و در عمــده مراکــز‬ ‫تزریــق واکســن‪ ،‬دو نــوع ســینوفارم و برکــت وجــود‬ ‫دارد‪ .‬امــا نکتــه مهــم دیگــری کــه بعــد از فراوانــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مــردم مطــرح شــده‪ ،‬تنــوع و تعــدد واکســن اســت‪.‬‬ ‫‪ ۸۲‬درصد واکسن وارداتی سینوفارم است‬ ‫بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬حجــم قابــل‬ ‫توجهــی از ســبد واکســن کشــور را ســینوفارم تشــکیل‬ ‫می دهــد چنانکــه طبــق گــزارش گمــرک از ‪ ۱۵‬بهمن مــاه‬ ‫ســال گذشــته تــا ‪ ۲۱‬شــهریورماه امســال در مجمــوع‬ ‫‪ ۴۹‬میلیــون و ‪ ۸۷۳‬هــزار و ‪ ۶۰۶‬دز واکســن کرونــا در‬ ‫قالــب ‪ ۵۰‬محمولــه وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه گفتــه مهــرداد جمــال ارونقــی معــاون فنــی‬ ‫گمــرک‪ ،‬حــدود ‪ ۸۲‬درصــد واکس ـن های وارداتــی از نــوع‬ ‫واکســن چینــی ســینوفارم بــوده و در ایــن دوره زمانــی ‪۲۹‬‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫افتتاح ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۹۰‬پروژه حوزه مسکن‬ ‫کمیته امداد گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫تشخیص نوع مایعی که از زیر موتور‬ ‫خودرو میریزد‬ ‫‪2‬‬ ‫راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه دام‬ ‫‪4‬‬ ‫چطور از طریق لینکدین کار پیدا کنیم؟ ‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه از شبکه شرکتی در برابر جاسوس‬ ‫افزارها محافظت کنیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فراوانی واکسن کرونا و بهانه های‬ ‫«بی اساس» برای واکسن نزدن‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫محمولــه از ایــن واکســن بــه تعــداد ‪ ۴۰‬میلیــون و ‪۷۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۶‬دز وارد کشــور شــده و همچنان هم بیشــتر‬ ‫واردات از نــوع ســینوفارم اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا برخــی مــردم بــه دلیــل فضاســازی های‬ ‫منفــی علیــه واکســن های برکــت‪ ،‬ســینوفارم و حتــی‬ ‫اســترازنکا‪ ،‬منتظــر واردات انــواع دیگــری از واکســن‬ ‫هســتند و شــماری کــه واکســن نزده انــد وقتــی از‬ ‫انــان ســئوال می شــود چــرا واکســن نمی زنــی؟ پاســخ‬ ‫می دهنــد کــه منتظــر نــوع دیگــری از واکســن ها‬ ‫هســتند‪.‬حتی برخــی بــه مراکــز واکسیناســیون‬ ‫مراجعــه می کننــد وقتــی متوجــه می شــوند کــه فقــط‬ ‫یــک یــا دو نــوع واکســن مشــخص وجــود دارد‪،‬‬ ‫واکســن نــزده بازمی گردنــد‪.‬‬ ‫امــا وقتــی واکسـن های موجود یعنی ســینوفارم و‬ ‫برکــت‪ ،‬ایمنی زایــی بــودن خــود را بــه خوبــی اشــکار‬ ‫ســاخته‪ ،‬ایــن بهانه هــا‪ ،‬ایــا می توانــد بــرای قشــری‬ ‫کــه دنبــال واکسـن های دیگــر هســتند‪ ،‬توجیه ســاز‬ ‫باشد؟‬ ‫هرچنــد براســاس اعــام مســئوالن از جملــه در‬ ‫وزارت هــای بهداشــت و درمــان و امــور خارجــه‪،‬‬ ‫بــه جــز تولیــدات امریــکا و انگلیــس‪ ،‬محدودیتــی‬ ‫بــرای واکســن های معتبــر تولیــدی ســایر‬ ‫کشــورها وجــود نــدارد و چنــدی پیــش اعــام شــد‬ ‫کــه واکسـن های فایــزر نیــز وارد خواهــد شــد کــه‬ ‫البتــه مختــص بــه مــادران بــاردار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یــک عضــو کمیتــه پیشــگیری از کرونــا کشــور‪،‬‬ ‫یکــی از دالیــل تــرس شــماری مــردم را محدودیــت‬ ‫ســبد واکسیناســیون در کشــور دانســته و گفتــه‪ :‬همــه‬ ‫واکسـن هایی کــه در دنیــا تولیــد و تزریــق می شــود چــه‬ ‫در خصــوص کرونــا و یــا بیماری هــای عفونــی دیگــر بــه‬ ‫طــور طبیعــی بعضــا عوارضــی بــرای افــراد ایجــاد می کنــد‬ ‫و ایــن امــر مختــص واکســن کرونــا نیســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا محبوب فــر افــزود‪ :‬در مــورد کرونــا ایــن‬ ‫نگرانــی برخــی مــردم بــه دلیــل ان اســت کــه نخســت‬ ‫ســبد واکسیناســیون در ایــران محــدود بــوده و شــماری‬ ‫ترجیــح می دهنــد از چنــد نــوع واکســن موجــود فراتــر‬ ‫برونــد و واکســن های دیگــری مثــل فایــزر‪ ،‬مدرنــا و‬ ‫غیــره تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬برخــی از ایــن عــدم تمایــل بــه واکســن‬ ‫از ســوی کســانی اســت کــه مدعی انــد بــا اســتفاده از‬ ‫طــب ســنتی و اســامی و مکمــل نســبت بــه پیشــگیری‬ ‫یــا درمــان کرونــا اقــدام می کننــد و بــه طــور کلــی‬ ‫واکســن را قبــول ندارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پیــک پنجــم کرونا با شــرایط بســیار‬ ‫ســخت و جــان باختــن شــمار زیــادی از مــردم کشــور‬ ‫همــراه بــوده‪ ،‬در ایــن شــرایط انتظــار م ـی رود کســانی‬ ‫کــه بــه بهانه هــای مختلــف از زدن واکســن خــودداری‬ ‫کــرده و حتــی بــه مخالفــت بــا طــرح واکسیناســیون‬ ‫پرداخته انــد‪ ،‬بــا یــک بررســی در اطرافیــان خــود کــه‬ ‫واکنــس زده و ایمنــی را بــرای خــود و خانواده شــان‬ ‫همــراه اورده انــد‪ ،‬از توجــه بــه مطالــب غیرعلمــی‬ ‫و عامیانــه خــودداری کــرده و بــا کســب اطالعــات‬ ‫مــورد نیــاز از متولیــان امــر واکسیناســیون در مراکــز‬ ‫مختلــف‪ ،‬از دسترســی گســترده فراهــم شــده بــرای‬ ‫احــاد جامعــه در جهــت تســریع واکسیناســیون‬ ‫اســتفاده کــرده تــا بتــوان ایمنی زایــی را در کشــور بــه‬ ‫باالتریــن میــزان رســاند‪/.‬ایرناپالس‬ ‫افتتاح ‪ ۴۱‬مرکز نیکوکاری در گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫غصه ی ناتمام نبود امکانات ؛کی تمام می شود؟!‬ ‫تلی از خاکستر یا حراست و حفاظت؟‬ ‫شــعله و اتــش دو کلمــه ای هســتند کــه در بیــان میــزان عشــق و عالقــه و شــدت ان‬ ‫در اشــعار مختلــف شــاعران از ان وام گرفته انــد و احساســات خــود را بــا ان بیــان‬ ‫کرده اند‪.‬عاشــقی کــه عشــق معشــوق اتــش در جــان او افکنــده و شــعله هایش وجــود‬ ‫او را ســر تــا بــه پــا در بــر گرفتــه اســت و هــر روز بیــش از روز پیــش روح و جانــش را‬ ‫می ســوزاند امــا ایــن اتفــاق بــرای جنــگل کــه نمــاد سرســبزی و تازگــی ‪ ,‬ارامــش خــاص‪,‬‬ ‫تصفیــه کننــده هــوا و حیــات اســت وحکــم یــک امــوزگار را دارد بدســت مــا انســان های‬ ‫تخریــب چــی برعکــس انجــام شــده اســت و تبدیــل بــه کابــوس شــبانه ای همچــون تبر‬ ‫‪ ,‬اتــش و کشــاکش اره شــده اســت ‪.‬بــاز هــم جنگل هــای طبیعــی طعمــه اتــش شــدند‪.‬‬ ‫هــر ســاله اتش ســوزی جنــگل‪ ،‬هــزاران هکتــار از جنگل هــا را نابــود کــرده و ســطوح‬ ‫زیــادی از جنگل هــای کــره زمیــن را از بیــن می بــرد و انــگار ایــن اتــش ســوزی ها بــرای‬ ‫بعضی هــا البتــه خیلی هــا بیشــتر از جنگل هــای طبیعــی ؛ طبیعــی شــده اســت ان طــور‬ ‫کــه کارشناســان می گوینــد حــدود ‪ ۹۵‬درصــد از اتش ســوزی ها در جنگل هــا و مراتــع‬ ‫توســط عوامــل انســانی (کــدام انســانها؟؟!!!)به صورت عمــدی یــا بــر اثــر بی مباالتــی‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬ایــن رونــد روبــه افزایــش اتــش ســوزی جنگل هــا بــه یــک فاجعــه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و دارای اثــرات زیســت محیطــی تبدیــل شــده اســت جنگل هایــی‬ ‫کــه مهمتریــن منابــع کــره خاکــی هســتند و عملکــرد ان هــا نقشــی مهــم و اساســی در‬ ‫حفــظ تعــادل اکولوژیــک دارد‪ .‬ایــن اتش ســوزی هــا در جنگل هــا واقعــا نابــود کننــده‬ ‫اســت ومی توانــد اســیب گســترده ای بــه زندگــی و دارایی هــای حیــات جانــوران و مراتــع‬ ‫وارد نمایــد و ســبب تضعیــف پایــداری گونه هــا و ذخایــر ژنتیکــی شــود‪ .‬ســرعت انقراض‬ ‫جنگل هــای ایــران از حجــم افــت و قاچــاق چــوب و تصرف هــای غیرقانونــی و تغییــرات‬ ‫اقلیمــی و افزایــش دمــا ودر نهایــت اتــش انقــدر باالســت کــه بــا ایــن رونــد ســریع تاچند‬ ‫ســال دیگــر چیــزی از جنگل هــای ایــران باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن توصیفــات چــه بایــد کــرد ؟یکــی از موثرتریــن راه بــرای کاهــش خســارت های‬ ‫ناشــی از اتــش ســوزی های جنــگل‪ ،‬یافتــن ســریع اتــش و واکنــش همــه جانبــه بــا تمــام‬ ‫اقدامــات حفاظتــی اســت‪ .‬در واقــع شناســایی مناطــق بــا احتمــال وقــوع اتش ســوزی و‬ ‫طبقه بنــدی مناطــق خطــر ایجــاد اتش ســوزی و توزیــع مکانــی ان از جملــه شــیوه های‬ ‫مناســب در مهــار و کاهــش ســطوح اتش ســوزی می توانــد باشــد‪.‬اگر کمــی تدبیــر وجــود‬ ‫داشــته باشــد می تــوان بــه جــای توجیــه ناکارامــدی و کمبــود امکانــات در زمــان وقــوع‬ ‫اتــش ســوزی اقدامــات از پیــش تعییــن شــده ی حفاظتــی را بــکار بــرد ‪.‬‬ ‫اینکــه از لحــاظ امکانــات وضعیــت خوبــی نداریــدو تنهــا چنــد دســت تجهیزات انفــرادی‬ ‫و دمنــده در اختیــار داریــد در حالــی کــه بــرای اطفاءحریــق و رفــع اتش ســوزی ها بــه‬ ‫امکانــات بیشــتری همچــون تعــداد دســتگاه های دمنــده بیشــتر‪ ،‬بالگــرد اب پــاش و‬ ‫تعــدادی اتش کــوب نیــاز داریــدو تاکنــون هیچ گونــه اعتبــاری هــم بــه ایــن بخــش‬ ‫اختصــاص پیــدا نکــرده اســت امکانــات شــما هــم پاســخگوی ایــن ســطح از حریق هــا‬ ‫نیســت‪ ،‬تفاهم نام ـه ای هــم امضــا شــد مبنــی بــر اینکــه یــک بالگــرد وزارت دفــاع بــرای‬ ‫موارد وقوع حریق در اختیار شما قرار گیرد و حتی محل ابگیری بالگرد هم مشخص‬ ‫شــد‪ ،‬امــا بــا مشــکل ممنوعیــت پــرواز بالگــرد در شــب برخــورد کردیــد درحالی کــه بیشــتر‬ ‫اتش ســوزی های در جنــگل و مراتــع شـب هنگام رخ می دهــد و مهمتــر از همــه اینکــه‬ ‫در ســازمان برنامه وبودجــه دســت عمــدی در کار اســت کــه در بحــث اطفــای حریــق بــه‬ ‫خوبــی عمــل نکنیدو‪...‬و‪...‬و‪.....‬بــه فــرض هــم اینکــه هم ـه ی اینهــا درســت باشــد در‬ ‫نهایت تکلیف چیســت؟ این غصه ی ناتمام کی تمام میشــود ؟ سالهاســت که تمام‬ ‫اراضــی و محدوده هــای منابــع طبیعــی در معــرض خطــر اتش ســوزی قــرار می گیــرد و‬ ‫بــا وضعیــت بســیار بحرانــی اتش ســوزی جنگل هــا روبــه رو هســتیم و بــه دلیــل اهمیت‬ ‫حیاتــی جنگل هــا و حفاظــت جلوگیــری از نابــودی محیــط زیســت چــه بایــد کــرد ؟ هــر‬ ‫ســال دســت روی دســت بگذاریــم و شــعارهای ســال قبــل را تکــرار کنیــم و بــه طــرق‬ ‫مختلــف نــاالن باشــیم و بــه جــای حراســت و حفاظــت و تدبیــر درســت ‪,‬جنــگل را بــه‬ ‫حجمــی از خاکســتر بــدل کنیــم ؟‬ ‫در پایــان جــا دارد روزنامــه بــازار کســب و کار پــارس از تالش هــای مــردم غیرتمنــد ‪,‬‬ ‫فعــاالن حــوزه محیط زیســت ومنابــع طبیعی فرمانداری و اســتانداری ‪,‬شــورای شــهرنیروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬هالل احمــر‪ ،‬ســپاه‪ ،‬هوانیــروز‪ ....‬کــه در ایــن اتــش ســوزی اخیــر بــه ســمت‬ ‫اتــش ســوزی زنجیــره ای شــتافتند و جــان نثارانــه بــا ان جنگیدنــد تشــکر و قدردانــی نمایــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز پنج شــنبه ‪ 8‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 50,380,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,640,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,670,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 60,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,020,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 8‬مهر‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪390‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲‬هزار و ‪۴۹۰‬‬ ‫پروژه حوزه مسکن‬ ‫کمیته امداد گلستان‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۹۰‬پــروژه عمرانــی حــوزه مســکن‬ ‫اداره کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان‬ ‫باحضــور قائــم مقــام و مدیــرکل دفتــر تامیــن‬ ‫مســکن کمیته امداد کشــور و شــماری از مســووالن‬ ‫اســتانی به صــورت متمرکــز در شــهر گلیــداغ از توابــع‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــمال‬ ‫شــرق ایــن اســتان بــه بهره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت کــه بــرای عملیــات‬ ‫اجرایــی ایــن پروژه هــا در مجمــوع ‪ ۵۶۹‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی افــزود‪ :‬بخشــی از پروژه هــای‬ ‫افتتاحــی امــروز شــامل ‪ ۵۵۰‬واحــد احداثــی‬ ‫در قالــب طــرح مســکن محرومــان و ‪ ۵۰‬واحــد‬ ‫احداثــی دیگــر در قالــب طــرح مســکن ایتــام‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬احــداث ‪ ۷۹۰‬چشــمه ســرویس‬ ‫بهداشــتی و حمــام و نیــز لولــه کشــی گاز منــازل‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر از مددجویــان تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد گلســتان از دیگــر پروژه هــای‬ ‫افتتاحــی امــروز اســت‪.‬‬ ‫بابایــی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵۶۹‬میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه شــده بــرای عملیــات‬ ‫اجرایــی ایــن پروژه هــا‪ ۲۷۴ ،‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال ان بــه صــورت کمــک بالعــوض و ‪ ۲۹۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال ان نیــز در قالــب تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫بانکــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان همچنیــن گفــت‬ ‫کــه عملیــات اجرایــی ســاخت ‪ ۳۰۳‬واحــد مســکن‬ ‫محرومــان شهرســتان مراوه تپــه نیــز امــروز بــا‬ ‫همراهــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی مبلغ‬ ‫یــک میلیــارد ریــال تســهیالت قــرض الحســنه و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســهیالت بالعــوض از ســوی ایــن ‪۲‬‬ ‫نهــاد پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بابایــی اضافــه کــرد‪ :‬دیشــب ‪ ۶‬مهــر به مناســبت‬ ‫چهــل و یکمیــن ســالگرد بزرگداشــت دفــاع مقــدس‬ ‫و باحضــور قائــم مقــام کمیتــه امــداد کشــور مراســم‬ ‫افتتــاح متمرکــز ‪ ۴۱‬مرکــز نیکــوکاری گلســتان در‬ ‫شهرســتان کردکــوی برگــزار شــد و قــرار اســت عصــر‬ ‫امــروز نیــز در مراســمی کــه در حســینیه عاشــقان‬ ‫ثاراللــه گــرگان برگــزار خواهــد شــد‪ ۴۰ ،‬هــزار‬ ‫ســبدکاال بیــن نیازمنــدان اســتان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بیــش از ‪ ۸۳‬هــزار‬ ‫خانــوار بــا ‪ ۱۵۱‬هــزار نفــر جمعیــت در گلســتان‬ ‫تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بخــش گلیــداغ شهرســتان مراوه تپــه حــدود ‪۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه در یــک نقطــه شــهری‪،‬‬ ‫‪ ۴۹‬روســتای دارای کــد شناســایی و ‪ ۲۵‬نقطــه‬ ‫جمعیتــی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اصل قطعی برای فعالیت‬ ‫در فضای مجازی و رسانه‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه یــک اصــل مهــم در‬ ‫مقابــل چنــد افــت مرســوم فعالیــت در رســانه و‬ ‫فضــای مجــازی اشــاره کرده انــد‪ :‬رعایــت اخــاق‬ ‫و پرهیــز از دروغ و تهمــت و دشــنام‪.‬‬ ‫بــه بــاور ایشــان‪« ،‬اصــل قطعــی در ایــن بــاب ایــن‬ ‫اســت کــه بایســتی از شــیو ه اخالقــی در ایــن کار‬ ‫پیــروی کــرد» و «از ایــن کاری کــه بعضی هــا در‬ ‫فضــای مجــازی یــا در مطبوعــات و در مقاله هــا و‬ ‫اینجــا و انجــا انجــام میدهنــد کــه بــا دشــنام‪ ،‬بــا‬ ‫تهمــت و فریــب و دروغ بــا افــکار عمومــی مواجــه‬ ‫میشــوند‪ ،‬بایــد بش ـدّت اجتنــاب کــرد‪».‬‬ ‫سه «اصل» مهم رهبر انقالب‬ ‫برای حرکت جوانان انقالبی‬ ‫در فضای رسانه‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب روز اربعیــن‪ ،‬بــه بهانــه‬ ‫حرکــت اگاهی بخــش و تبیینــی حضــرت زینــب‬ ‫(س) بعــد از عاشــورا‪ ،‬ســه اصــل مهــم حرکــت‬ ‫جوانــان انقالبــی در فضــای رســانه را اعــام‬ ‫کردنــد؛ اخــاق‪ ،‬عقالنیــت و عاطفــه‪.‬‬ ‫در حالــی کــه فضــای مجــازی‪ ،‬در ســطح اول‬ ‫تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی قــرار گرفتــه‪،‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در پایــان مراســم‬ ‫عــزاداری هیئت هــای دانشــجویی‪ ،‬از طریــق‬ ‫ارتبــاط تصویــری بــا دانشــگاه تهــران (محل تجمع‬ ‫ایــن هیئــات) محــور ســخنان کوتــاه‪ ،‬امــا مهــم‬ ‫خــود را بــه اصــول حرکــت تبیینــی و اگاهی بخــش‬ ‫در رســانه و فضــای مجــازی اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫برکات بزرگ فضای باز انتشار افکار‬ ‫بــا توجــه بــه مخالفــت برخــی جریان هــا در‬ ‫کشــور بــا فضــای مجــازی‪ ،‬ازادی بیــان و ازادی‬ ‫نشــر افــکار‪ ،‬رهبــر انقــاب بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫«امــروز خوشــبختانه میــدان بــاز اســت بــرای‬ ‫انتشــار افــکار»‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪« :‬ایــن فضــای‬ ‫عمومــی در کنــار مشــکالتی کــه ممکــن اســت‬ ‫بــه وجــود بیــاورد‪ ،‬بــرکات بزرگــی هــم دارد‪».‬‬ ‫ایشــان برکــت ایــن فضــا را امــکان انتشــار‬ ‫افــکار صحیــح دانســته و افزوده انــد‪:‬‬ ‫«می توانیــد افــکار درســت را‪ ،‬افــکار صحیــح را‬ ‫منتشــر کنید‪ ،‬پاســخ به اشــکاالت را‪ ،‬پاســخ به‬ ‫ابهام افرینی هــا را در ایــن فضــا بــا اســتفاده ی‬ ‫از ایــن امــکان منتشــر کنیــد و میتوانیــد در ایــن‬ ‫زمینــه بــه معنــای واقعــی کلمــه جهــاد کنیــد‪».‬‬ ‫تاثیر بر افکار عمومی با «تبیین»‬ ‫مقــام معظــم رهبــری ســمت و ســوی ایــن‬ ‫حرکــت را بیــان حقایــق خوانــده و بــا تاکیــد بــر‬ ‫اهمیــت دادن جوانــان و دانشــجویان بــه مســئله‬ ‫«تبییــن» افزوده انــد‪« :‬خیلــی از حقایــق هســت‬ ‫کــه بایــد تبییــن بشــود‪ .‬در قبــال ایــن حرکــت‬ ‫گمراه کننــده ای کــه از صــد طــرف بــه ســمت‬ ‫ملّــت ایــران ســرازیر اســت و تاثیرگــذاری بر افکار‬ ‫عمومــی کــه یکــی از هدف هــای بــزرگ دشــمنان‬ ‫ایــران و اســام و انقــاب اســامی اســت و دچــار‬ ‫داشــتن افــکار و رهــا کــردن اذهــان‬ ‫ابهــام نگــه‬ ‫ِ‬ ‫مــردم و بخصــوص جوانهــا‪« ،‬حرکــت تبییــن»‬ ‫خنثی کننــد ه ایــن توطئ ـ ه دشــمن و ایــن حرکــت‬ ‫دشــمن اســت‪».‬‬ ‫اصــل قطعــی بــرای فعالیــت در فضــای‬ ‫مجــازی و رســانه‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه یــک اصــل مهــم در‬ ‫مقابــل چنــد افــت مرســوم فعالیــت در رســانه‬ ‫و فضــای مجــازی اشــاره کرده انــد‪ :‬رعایــت‬ ‫اخــاق و پرهیــز از دروغ و تهمــت و دشــنام‪.‬‬ ‫بــه بــاور ایشــان‪« ،‬اصــل قطعــی در ایــن بــاب‬ ‫ایــن اســت کــه بایســتی از شــیو ه اخالقــی در ایــن‬ ‫کار پیــروی کــرد» و «از ایــن کاری کــه بعضی هــا‬ ‫در فضــای مجــازی یــا در مطبوعــات و در مقاله هــا‬ ‫و اینجــا و انجــا انجــام میدهنــد کــه بــا دشــنام‪ ،‬بــا‬ ‫تهمــت و فریــب و دروغ بــا افــکار عمومــی مواجــه‬ ‫میشــوند‪ ،‬بایــد بشـدّت اجتنــاب کــرد‪».‬‬ ‫روشــن اســت کــه مخاطــب ایــن توصیــه مهــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬کســانی کــه نظــام و انقــاب را قبــول‬ ‫ندارنــد‪ ،‬نیســتند‪ .‬حرکــت جریان هــای انقالبــی‬ ‫در فضــای رســانه هــم گاه بــا نیت دفاع از نظام‪،‬‬ ‫دچــار برخــی افت هــا می شــود و اکنــون رهبــری‬ ‫بــا نــگاه اســیب شناســانه خــود‪« ،‬اصــل قطعی»‬ ‫در فعالیــت در فضــای رســانه را «پیــروی از‬ ‫شــیوه اخالقــی» خوانــده و از دشــنام‪ ،‬تهمــت‪،‬‬ ‫فریــب و دروغ پرهیــز داده انــد‪.‬‬ ‫عقالنیت و عاطفه‬ ‫ایــن روزهــا کــه فضــای مجــازی‪ ،‬عرصــه زد‬ ‫و خــورد شــدید اســت و حتــی برخــی از وجــود‬ ‫گــردان و لشــگر و ارتــش در ان نــام می برنــد‪،‬‬ ‫رهبــر انقــاب بعــد از تاکیــد بــه اخالقــی بــودن‬ ‫شــیوه هــا‪ ،‬بــر دو عنصــر عقالنیــت و عاطفــه‬ ‫تاکیــد کرده انــد‪« :‬بایســتی حقایــق را بــا منطــق‬ ‫قــوی‪ ،‬ســخن متیــن و عقالنیّــت کامــل‪ ،‬همراه با‬ ‫زینــت عاطفــه و عواطــف انســانی‪ ،‬و به کارگیــری‬ ‫اخــاق منتشــر کــرد‪ .‬امــروز همـ ه مــا بایســتی در‬ ‫ایــن میــدان حرکــت بکنیــم؛ هــر کــدام بــه نحــوی‬ ‫و بــا ســهمی کــه در ایــن راه داریــم‪».‬‬ ‫دو عنصــر عقالنیــت و عاطفــه‪ ،‬ان روی ســکه‬ ‫فریب و دروغ و دشــنام و تهمت اســت؛ شــیوه ای‬ ‫کــه ممکــن اســت تاثیــر ان بــر افــکار عمومــی دیرتر‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا اثــرات ان عمیــق و مانــدگار اســت‪.‬‬ ‫روشــن اســت کــه بدبینــی بســیاری افــراد بــه‬ ‫نظــام و انقــاب‪ ،‬ناشــی از مشــاهده رفتارهــای‬ ‫تنــد و نادرســت و برخوردهــای نامناســب بــوده‬ ‫و همیــن موضــوع ممکــن اســت باعــث نشــر‬ ‫دلخوری هــای انــان در فضــای رســانه ای و‬ ‫مجــازی شــود و اگــر جوانــان انقالبــی بــه جــای‬ ‫برخــورد منطقــی و تــوام بــا «عاطفــه انســانی»‬ ‫بــا خشــم و تحقیــر و تهمــت بــه انهــا واکنــش‬ ‫نشــان دهنــد‪ ،‬بدبینی شــان بــه نظــام و انقــاب‬ ‫مســتحکم تر مــی شــود‪ .‬امــا رفتــار دلســوزانه و‬ ‫انســانی و همــراه بــا عاطفــه اســت کــه ممکــن‬ ‫اســت بتوانــد در نــگاه ایــن دســته تغییــر مثبت‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫باال رفتن وزن فضای مجازی‬ ‫بیانــات رهبــر انقــاب در زمانــی مطــرح مــی شــود‬ ‫کــه طبــق یــک نظرســنجی تــازه‪ ،‬پیگیــری اخبــار روز‬ ‫از طریــق صداوســیما در شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬نســبت‬ ‫بــه اســفند ‪ ۱۵.۶ ،۱۳۹۷‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬در مقابــل اســتفاده از فضــای مجــازی بــه‬ ‫عنــوان منبــع کســب خبــر در ایــن بــازه زمانــی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫طبــق نظرســنجی ملــی ایســپا در شــهریور‬ ‫امســال‪ ،‬دربــاره نحــوه پیگیــری اخبــار روز‬ ‫جامعــه‪ ۴۲.۱ ،‬درصــد پاســخگویان صداوســیما‪،‬‬ ‫‪ ۴۱.۴‬درصــد فضــای مجــازی (رســانه های‬ ‫اجتماعــی و ســایت های خبــری) و ‪ ۵.۱‬درصــد‬ ‫شــبکه های ماهــواره ای را منبــع خبــر خــود اعــام‬ ‫کرده انــد‪ .‬اطالعــات ایــن نظرســنجی بــا رعایــت‬ ‫اصــول علمــی و بــا در نظرگرفتــن جمعیــت‬ ‫بــاالی ‪ ۱۸‬ســال کل کشــور (مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی) بــا تعــداد نمونــه ‪ ۱۵۸۱‬نفــر بــه شــیوه‬ ‫مصاحبــه تلفنــی گــرداوری شــده اســت‪.‬‬ ‫معیار پیروی از رهبری در فضای رسانه‬ ‫اکنــون ده هــا رســانه رســمی و دولتــی و‬ ‫غیردولتــی کــه نســبتی بــا ارگان هــای دولــت یــا‬ ‫نهادهــای مختلــف نظــام دارنــد‪ ،‬یــا میلیون هــا‬ ‫کاربــر شــبکه هــای اجتماعــی کــه دل در گــرو‬ ‫انقــاب و رهبــری دارنــد‪ ،‬از رســانه و فضــای‬ ‫مجــازی بــرای مقابلــه بــا تبلیغــات دشــمن‬ ‫اســتفاده مــی کننــد؛ متاســفانه مطالــب و‬ ‫رویکردهــای سرشــار از اتهــام و دور از اخــاق‬ ‫و عقالنیــت‪ ،‬در فضــای همیــن نــوع رســانه ها‬ ‫بــروز غیرقابــل انــکاری دارد‪ .‬حــال ان کــه معیار‬ ‫صحــت حرکــت انهــا‪ ،‬نــه صرفــا جهتگیــری در‬ ‫دفــاع از انقــاب‪ ،‬بلکــه التــزام بــه ســه اصــل‬ ‫اخــاق‪ ،‬منطــق و عاطفــه اســت‪.‬‬ ‫تاثیــر دروغ و دشــنام بیشــتر اســت یــا اخــاق‬ ‫و منطــق؟‬ ‫ممکــن اســت در کوتــاه مــدت اخبــار خــاص‬ ‫و هیجانــی یــا دروغگویــی و دشــنام مشــتری‬ ‫زیــادی جــذب کنــد‪ ،‬امــا در درازمــدت‪ ،‬منطــق‬ ‫و عقالنیــت‪ ،‬عاطفــه و اخــاق اســت کــه‬ ‫باعــث اقنــاع مخاطــب در درازمــدت مــی شــود‬ ‫و درواقــع نــکات رهبــر انقــاب در صــورت‬ ‫تحقــق‪ ،‬موجــب تاثیــر عمیــق مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد افــت هایــی چــون فریــب‪،‬‬ ‫دروغ‪ ،‬دشــنام و تهمــت کــه رهبــری روی ان‬ ‫دســت گذاشــته انــد‪ ،‬بــا تصــور افزایــش قــدرت‬ ‫از ســوی برخــی انقالبیــون مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬حــال ان کــه معیــار تاثیرگــذاری‬ ‫اقدامــات رســانه ای‪ ،‬نــه زیــاد دیــده شــدن‬ ‫مطلــب و الیــک و نشــر زیــاد‪ ،‬بلکــه اقنــاع‬ ‫اســت و اقنــاع بــا تغییــر مانــدگار در رفتــار‬ ‫مخاطــب قابــل ارزیابــی اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وصــف‪ ،‬گرچــه رهبــر انقــاب تاکیــد‬ ‫بــر ســه گانــه اخــاق‪ ،‬عقالنیــت و عاطفــه را از‬ ‫موضــع دینــی بیــان کــرده انــد‪ ،‬امــا واقعیــت ان‬ ‫اســت کــه اثرگــذاری درازمــدت پیــام نیــز جــز بــا‬ ‫همیــن معیارهــا ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫بــا گذشــت دســت کــم بیســت ســال از حضــور‬ ‫جــدی و روزافــزون فضــای مجــازی در افــکار‬ ‫عمومــی کشــور مــا‪ ،‬بایــد دیــد ایــن میــزان‬ ‫فعالیــت برخــی دلبســتگان انقــاب در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬در مجمــوع چــه میــزان اثــار مثبــت و‬ ‫منفــی داشــته اســت و چقــدر در تاثیرگــذاری‬ ‫بــر افــکار عمومــی موفــق ظاهــر شــده انــد؟‬ ‫نمــی دانیــم در ایــن زمینــه کاوش علمــی و‬ ‫دقیقــی انجــام شــده یــا نــه‪ ،‬امــا ظواهر امــر توفیق‬ ‫زیــادی در ایــن زمینــه نشــان نمــی دهــد و بــه نظــر‬ ‫مــی رســد دســت کــم یــک علــت مهــم ان‪ ،‬کــم‬ ‫توجهــی بــه همیــن ســه عامــل مــورد اشــاره رهبــر‬ ‫انقــاب اســت‪ :‬اخــاق‪ ،‬عقالنیــت و عاطفــه‪.‬‬ ‫زیباترین گل های پاییزی که می توانید در گلدان یا حیاط خانه تان بکارید‬ ‫پایــان تابســتان و شــروع پاییــز به معنــای خداحافظــی‬ ‫بــا گل وگیــاه نیســت‪ .‬گیاهــان گوناگونــی وجــود دارنــد کــه در روزهــای ســرد ســال هــم‬ ‫بــه باغچه تــان جلــوه ای زیبــا و رنگارنــگ می دهنــد‪ .‬هنــوز بــرای کنارگذاشــتن بیلچــه و‬ ‫چنــگک زود اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا انــواع گل هــای پاییــزی کــه مــی توانیــد‬ ‫در باغچــه یــا گلــدان بکاریــد ‪ ،‬اشــنا شــوید‪ .‬ادامــه شــماره ‪389‬‬ ‫‪ .۸‬داوودی‬ ‫گل داوودی شــکل ها‪ ،‬اندازه هــا و رنگ هــای گوناگونــی دارد‪ .‬ایــن گل بــرای پــرورش‬ ‫در گلــدان هــم مناســب اســت‪ .‬پــس اگــر باغچــه نداریــد نگــران نباشــید‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۲۹‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۹‬ایبریس‬ ‫این گیاه زیبا برای تزئین سنگ و کناره ها مناسب است‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۴۰‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۱۰‬چلون‬ ‫گل های گیاه چلون یا کله الک پشتی تا ‪ ۶‬هفته ماندگاری دارند‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۳۴‬تا منفی ‪ ۷‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۱۱‬رزماری‬ ‫برای اشپزی رزماری الزم دارید؟ رزماری تازه را از باغچه یا گلدان تان بچینید!‬ ‫ـه دمایــی مناســب‪ ۷ :‬تــا ‪ ۱۰‬درجــه ســانتی گراد بــرای کاشــت چندســاله و منفــی‬ ‫دامنـ ٔ‬ ‫‪ ۵۱‬تــا منفــی ‪ ۷‬درجــه ســانتی گراد بــرای کاشــت ســاالنه‬ ‫‪ .۱۲‬هلیوپسیس‬ ‫هرچنــد ایــن گل بــه «افتابگــردان تقلبــی» معــروف اســت امــا در زیبایــی کــم از‬ ‫ان نــدارد‪ .‬اگــر در روزهــای پایانــی بهــار هلیوپســیس را بکاریــد‪ ،‬در پاییــز می توانیــد‬ ‫شــاهد گل دادن ان باشــید‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۴۰‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۱۳‬سماق‬ ‫گیــاه ســماق ممکــن اســت تــا ‪ ۹‬متــر رشــد کنــد! گل ســماق بــه رنــگ قرمــز تنــد‬ ‫اســت‪ .‬ادویــه معــروف مــا ایرانی هــا‪ ،‬ســماق‪ ،‬هــم از برخــی انــواع ایــن گیــاه تهیــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۴۶‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۱۴‬هیدرانژای برگ بلوطی‬ ‫اگــر ایــن گیــاه را در مکانــی بکاریــد کــه افتاب گیــر باشــد و بعدازظهرهــا پرتوهــای‬ ‫خورشــید را جــذب کنــد‪ ،‬تغییــر رنــگ گلبرگ هــا را از ســفید بــه قرمــز‪ ،‬نارنجــی‪ ،‬زرد یــا‬ ‫بورگانــدی مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۲۹‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ صفحه 2 ‫قایــم مقــام کمیتــه امــداد امــام (ره) گفــت‪ :‬عمــده مشــکالت پنــج میلیــون نفــر مددجــو و نیازمنــد زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد مســکن اســت کــه ســاالنه ‪ ۹۰‬هــزار واحدمســکونی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫مصطفــی خاکســارقهرودی اظهارداشــت‪ :‬پیــش از روی کار امــدن دولــت ســیزدهم‪ ،‬تامیــن مســکن بــا همــکاری و‬ ‫هماهنگــی ســازمان هایی ماننــد بنیــاد مســکن‪ ،‬ســپاه پاســداران‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان و کمک هــای خیریــن در قالــب‬ ‫طرح هــای ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬هزارتایــی انجــام می شــد کــه اخریــن مــورد ان طــرح ‪ ۱۰‬هــزار مســکن برای مددجویان بود که ســهم‬ ‫گلســتان از ایــن تعــداد ‪ ۳۰۳‬واحــد بــود کــه روز گذشــته در شهرســتان مراوه تپــه بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫عمده مشکل‬ ‫مددجویان کمیته‬ ‫امداد امام(ره)‬ ‫مسکن است‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪390‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫اقتصادی تر از زراعت گندم‬ ‫تشخیص نوع مایعی که از‬ ‫زیر موتور خودرو میریزد‬ ‫(به زبان ساده )‬ ‫گلســتان در زمــان حاضــر حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار بــاغ‬ ‫مثمــر بــا تولیــد ســاالنه ‪ ۳۵۰‬هــزار تــن انــواع میــوه دارد‬ ‫کــه بــا تبدیــل اراضــی شــیبدار مناطــق جنوبــی ایــن اســتان‬ ‫کــه شــرایط اب و هوایــی و بــارش کافــی بــرای رشــد و نمــو‬ ‫درختــان مثمــر را دارد‪ ،‬می توانــد حجــم تولیــدات باغــی‬ ‫خــود را تــا ســه برابــر رقــم فعلــی افزایــش دهــد و از مزایــای‬ ‫ان بیشــترین بهــره را ببــرد‪.‬‬ ‫نیازمند تدابیر ویژه برای تحقق تبدیل‬ ‫اراضی شیبدار به باغ های مثمر‬ ‫طــرح توســعه و تبدیــل ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی کــم بــازده و شــیبدار واقــع در نــوار‬ ‫جنوبــی گلســتان از بندرگــز تــا مراوه تپــه بــه‬ ‫باغ هــای مثمــر بــا گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از اغــاز‬ ‫اجــرای ان بــه ک ُنــدی پیــش مــی رود کــه‬ ‫بایــد بــرای تحقــق ایــن نیــاز ضــروری بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫طــرح تبدیــل اراضــی کــم بــازده و شــیبدار‬ ‫گلســتان بــه بــاغ هــای مثمــر بــا هــدف‬ ‫حفــظ منابــع اب و خــاک‪ ،‬جلوگیــری از بــروز‬ ‫ســیالب های فصلــی و خســارات مالــی‪ ،‬جانــی‬ ‫و روحــی ان‪ ،‬ایجــاد درامــد و اشــتغال پایــدار‬ ‫بــرای جوامــع محلــی و افزایــش تولیدات باغی‬ ‫و خودکفایی در ان از سال ‪ ۸۲‬در این استان‬ ‫شــمالی اغــاز شــد و بــه گفتــه متولیــان امــر از‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار اراضــی مســتعد ایــن‬ ‫طــرح در اســتان تــا کنــون ‪ ۲۷‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار ان بــه بــاغ مثمــر تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ضــرب اهنــگ ک ُنــد عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫طــرح در ‪ ۱۸‬ســال گذشــته کــه بــ ه طــور‬ ‫میانگیــن ســالی حــدود هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار‬ ‫بــوده و ادامــه ایــن رونــد تــا تبدیــل ‪ ۸۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتــار باقــی مانــده ان بــه ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫زمــان نیــاز دارد کــه بــه اعتقــاد کارشناســان‪،‬‬ ‫زمــان بســیار طوالنــی اســت و مســووالن بایــد‬ ‫راهــکاری مناســب بــرای کوتــاه کــردن ایــن‬ ‫مســیر بیابنــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح مهــم بخش کشــاورزی گلســتان‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان امــر بــا تــاش‬ ‫جهــادی دولــت ســیزدهم بــه پایان می رســد‬ ‫تــا بتــوان روی توســعه را بــرای ایــن بخــش‬ ‫اقتصــادی اســتان فراهــم کــرد و همچنیــن‬ ‫بهــره بــرداران نیــز از عرصــه هــای کشــاورزی‬ ‫بهــره بــرداری علمــی کننــد‪.‬‬ ‫شــتاب بخشــی بــه عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫طــرح ملــی و مزایــای ذکــر شــده بــرای ان‬ ‫در بخش هــای مختلــف از ایجــاد درامــد و‬ ‫اشــتغال پایــدار بــرای جوامــع محلــی گرفتــه‬ ‫تــا ایجــاد پوشــش مناســب گیاهــی بــه‬ ‫منظــور حفــظ خــاک و جلوگیــری فرســایش‬ ‫ان‪ ،‬جلوگیــری از بــروز ســیالب هــای فصلــی‬ ‫و خســارات ان کــه در ســال های اخیــر بــه‬ ‫ســبب تغییــرات اقلیمــی و اب هوایی جهان‬ ‫و کشــورمان بــا کمتریــن بــارش رگبــاری و‬ ‫نقطــه ای شــاهد جــاری شــدن ســیالب و‬ ‫خســارات ناشــی از ان هســتیم‪ ،‬امــری‬ ‫ضــروری و انــکار ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه اســتاندار گلســتان ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫پارســال در مراســم متمرکــز شــروع عملیــات‬ ‫اجرایــی طــرح توســعه بــاغ هــای در اراضــی‬ ‫شــیبدار ایــن اســتان بــه ان اشــاره و ســرعت‬ ‫بخشــی بــه ایــن طــرح را مــورد تاکید قــرار داد و‬ ‫گفــت کــه تبدیــل اراضــی شــیبدار بــه بــاغ های‬ ‫مثمــر از فرصت هــای مناســب بــرای توســعه‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫حفــظ خــاک‪ ،‬ایجــاد درامــد‪ ،‬اشــتغال پایــدار‬ ‫و خودکفایــی‬ ‫هــادی حــق شــناس بــا «یــک تیــر و چنــد‬ ‫نشــان» دانســتن طرح تبدیل اراضی شــیبدار‬ ‫بــه بــاغ هــای مثمــر در گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‬ ‫کــه حفــظ خــاک‪ ،‬جلوگیــری از بــروز ســیل و‬ ‫خســارات ان‪ ،‬ایجاد درامد و اشــتغال پایدار و‬ ‫نیــز خودکفایــی در تولیــد از جملــه مزایــای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شــرایط اقلیمــی و اب و‬ ‫هوایــی گلســتان کــه بــه تنهایــی هفــت اقلیــم‬ ‫از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی جهــان را در خــود‬ ‫جــای داده و خاکــی مســتعد بــرای زراعــت و‬ ‫باغبانــی دارد‪ ،‬ســبب شــده تــا هــم اکنــون در‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۹۵‬محصــول تولیــد شــود کــه‬ ‫در ‪ ۱۶‬محصــول ان شــامل «ســویا‪ ،‬خاویــار‪،‬‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا‪ ،‬گندم‪ ،‬چغندرقند‪ ،‬گوشــت‬ ‫مــرغ‪ ،‬جــو‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬پنبــه‪ ،‬توتــون‪ ،‬پیله تر‬ ‫ابریشــم‪ ،‬برنــج‪ ،‬هلــو‪ ،‬الو‪ ،‬خرمالــو و زیتون»‪،‬‬ ‫گلســتان جایــگاه تــک رقمــی در کشــور دارد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا تاکیــد بر ضــرورت اســتفاده‬ ‫بهینــه از تنــوع اقلیمــی گلســتان بــرای‬ ‫توســعه بخــش کشــاورزی بویــژه طــرح‬ ‫تبدیــل اراضــی شــیبدار بــه بــاغ هــای مثمــر‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی شــیبدار مســتعد کاشــت درختــان‬ ‫مثمــر دارد کــه تــا کنــون فقــط در ‪ ۲۷‬هــزار‬ ‫هکتــار ان درخــت کشــت شــده کــه ایــن‬ ‫رونــد ک ُنــد و قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫گلســتان در زمــان حاضــر حــدود ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫هکتــار بــاغ مثمــر بــا تولیــد ســاالنه ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫تــن انــواع میــوه دارد کــه بــا تبدیــل اراضــی‬ ‫شــیبدار مناطــق جنوبــی ایــن اســتان کــه‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و بــارش کافــی بــرای‬ ‫رشــد و نمــو درختــان مثمــر را دارد‪ ،‬می توانــد‬ ‫حجــم تولیــدات باغــی خــود را تــا ســه برابــر‬ ‫رقــم فعلــی افزایــش دهــد و از مزایــای ان‬ ‫بیشــترین بهــره را ببــرد‪.‬‬ ‫اقتصادی تر از زراعت گندم‬ ‫همچنیــن مدیــر باغبانــی ســازمان‬ ‫جهادکشاورزی گلستان در جمع خبرنگاران‬ ‫و بــا بیــان اینکــه ایجــاد بــاغ هــای مثمــر در‬ ‫اراضــی شــیبدار‪ ،‬اقتصــادی تــر از زراعــت‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو و دانــه روغنی کلــزا یا افتابگردان‬ ‫اســت‪ ،‬گفتــه بــود ایــن ســازمان از افــرادی‬ ‫کــه اراضــی شــیبدار خــود را بــه بــاغ تبدیــل‬ ‫کننــد‪ ،‬حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫مهــدی لطفــی زاده بابیــان اینکــه طــرح ایجــاد‬ ‫بــاغ هــای مثمــر در اراضــی شــیبدار گلســتان‬ ‫تــا کنــون در ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار اجرایــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــزوده بــود کــه نهال هایــی‬ ‫ماننــد «زیتــون‪ ،‬گــردو‪ ،‬فنــدق‪ ،‬انــار‪ ،‬پســته‪،‬‬ ‫گل محمــدی‪ ،‬زرشــک‪ ،‬گیــاس‪ ،‬البالــو‪ ،‬تــوت‬ ‫و خرمالــو» قابلیــت کشــت در اراضــی شــیبدار‬ ‫ایــن اســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تامیــن نهــال یارانــه ای و چهــار مرحلــه‬ ‫ابیــاری رایــگان را از جملــه مشــوق های‬ ‫حمایتــی جهادکشــاورزی گلســتان از افــرادی‬ ‫کــه اراضــی شــیبدار خــود را بــه بــاغ تبدیــل‬ ‫نماینــد‪ ،‬اعــام کــرد و گفــت کــه متقاضیــان‬ ‫می تواننــد بــه ادارات یــا مراکــز جهادکشــاورزی‬ ‫محــل ســکونت خــود مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫افزایش متوسط عملکرد‬ ‫مدیــر باغبانــی جهادکشــاورزی گلســتان‪،‬‬ ‫بیشــترین توســعه بــاغ هــای اراضــی شــیبدار‬ ‫اســتان را در شهرســتان های کالله و مراوه تپه‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬متوســط عملکــرد هر هکتار‬ ‫اراضــی شــیبدار در زراعــت گنــدم‪ ،‬جــو و دانــه‬ ‫روغنــی کلــز حــدود ‪ ۲‬تــن اســت در حالــی کــه‬ ‫بــا تبدیــل اراضــی بــه بــاغ مثمــر ایــن عــدد بــه‬ ‫حداقــل ‪ ۶‬تــن افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد مجــری طــرح تبدیــل‬ ‫اراضــی شــیبدار بــه باغــات مثمــر در ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان اظهــار داشــت کــه‬ ‫امســال بــرای تبدیــل ‪ ۲‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫شــیبدار ایــن اســتان بویــژه در شهرســتان های‬ ‫«مینودشــت‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه» بــه باغ های‬ ‫مثمــر برنامه ریــزی و بــرای عملیــات اجرایــی‬ ‫ان نیــز ‪ ۵۹‬میلیــارد ریــال اعتبــار پیش بینــی و‬ ‫مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫ســعید عمــادزاده بابیــان اینکــه عملیــات‬ ‫غــرس نهال هــای مثمــر در اراضــی شــیبدار‬ ‫گلســتان بــه طــور معمــول از اذرمــاه هــر‬ ‫ســال شــروع می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنــون‬ ‫اعتبــاری در ایــن بخــش اختصــاص نیافتــه‬ ‫اســت امــا متقاضیــان تبدیــل اراضی شــیبدار‬ ‫بــه بــاغ هــای مثمــر در ایــن اســتان می توانند‬ ‫بــه مراکــز یــا مدیریت هــای جهادکشــاورزی‬ ‫محــل ســکونت خــود مراجعــه و تشــکیل‬ ‫پرونــده دهنــد‪.‬‬ ‫ارایه مشوق های حمایتی‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تامیــن و توزیــع نهــال‬ ‫گونه هــای مثمــر بــا قیمــت یاران ـه ای و چهــار‬ ‫مرحلــه ابیــاری رایــگان از جملــه حمایت هــای‬ ‫تشــویقی ســازمان جهادکشــاورزی از افــرادی‬ ‫اســت کــه نســبت بــه تبدیــل اراضــی شــیبدار‬ ‫خــود بــه بــاغ هــای مثمــر اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود پیــش بینی مشــوق های حمایتی‬ ‫از ســوی دولــت و وزارت جهادکشــاورزی‬ ‫بــرای اجــرای طــرح تبدیــل اراضــی شــیبدار‬ ‫بــه بــاغ هــای مثمــر و نیــز مزایــای قابــل‬ ‫توجــه اشــاره شــده ان امــا ســوال اساســی‬ ‫ایــن اســت کــه علــت ک ُنــدی اجــرای ایــن‬ ‫طــرح ملــی در گلســتان چیســت؟ و چــرا‬ ‫کشــاورزان بیشــتر خُــرده مالــک اســتان از‬ ‫ایــن طــرح اســتقبال نمی کننــد؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال و جواب هایــی کــه‬ ‫کارشناســان و مســووالن متولــی دادنــد تامــل‬ ‫برانگیــز اســت انجــا کــه مجــری طــرح تبدیــل‬ ‫اراضــی شــیبدار ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬دلیــل اصلــی کــم رغبتــی افــراد و‬ ‫کشــاورزان را نــوع فرهنــگ انهــا دانســت و‬ ‫گفــت کــه گرایــش بیشــتر افــراد بــه زراعــت‬ ‫اســت تــا باغبانــی؟‬ ‫ســعید عمــازاده افــزود‪ :‬افــرادی کــه دارای‬ ‫اراضی شــیبدار هســتند بیشــتر شــیوه کشــت‬ ‫ســنتی داشــته و تمایــل دارنــد‪ ،‬زراعــت گنــدم‪،‬‬ ‫جــو و دانــه روغنــی کلــزا یــا افتابگــردان داشــته‬ ‫باشــند تــا همــان ســال نیــز از درامد ان منتفع‬ ‫شــوند و منتظــر نمی ماننــد تــا بــه طــور مثــال با‬ ‫کاشــت درخــت و پــس از چهــار یــا پنــج ســال‬ ‫بعــد کــه درختــان بــه باردهــی می رســند‪ ،‬از‬ ‫درامــد ان بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫افزایش درامد‬ ‫وی بابیــان اینکــه ایــن افــراد بــه درامــد کــم‬ ‫امــا ســاالنه زراعــت خــود قانع انــد‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای تشــویق و ترغیــب بیشــتر افــراد‬ ‫جهــت تبدیــل اراضــی شــیبدار بــه بــاغ هــای‬ ‫مثمــر کــه حداقــل ســه برابــر بیشــتر نســبت‬ ‫بــه زراعــت بــرای انهــا درامــد دارد بایــد نســبت‬ ‫بــه انجــام بیشــتر فعالیت هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫ترویجــی و فرهنگ ســازی توســط کارشناســان‬ ‫جهادکشــاورزی و رســانه های ارتبــاط جمعــی‬ ‫اقــدام شــود‪.‬‬ ‫عمــادزاده تصریــح کــرد‪ :‬برنامــه ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان بــرای پنــج ســال‬ ‫اینــده رســاندن ســطح باغ هــای مثمــر در‬ ‫اراضــی شــیبدار اســتان از رقــم فعلــی بــه ‪۷۰‬‬ ‫هــزار هکتــار اســت کــه نیــاز بــه تخصیــص‬ ‫اعتبــارات ویــژه‪ ،‬انجــام فعالیت هــای اموزشــی‬ ‫و ترویجــی و همراهــی کشــاورزان و صاحبــان‬ ‫اراضــی شــیبدار دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه بــرای بهره منــدی‬ ‫از مزایــای قابــل توجــه تبدیــل اراضــی شــیبدار‬ ‫بــه بــاغ هــای مثمــر در گلســتان از جملــه‬ ‫مباحــث اقتصــادی ان ماننــد افزایــش چنــد‬ ‫برابــری درامــد و اشــتغال و نیــز توســعه‬ ‫گردشــگری کشــاورزی ان‪ ،‬بایــد بــه اجــرای این‬ ‫طــرح ملــی بــا انجــام فعالیت هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫اعمــال سیاس ـت های تشــویقی و کمک هــای‬ ‫بالعــوض بیشــتر شــتاب داد‪.‬‬ ‫رضــا مجیــدی دانشــجوی دوره دکتــری‬ ‫رشــته کشــاورزی از اســتان گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫کشــاورزی دانــش محــور در یکصــد ســال اخیر‬ ‫وارد ایــران شــده امــا تاکنــون ان طــور بایــد‬ ‫نتوانســته ایــم از دانــش روز بــرای توســعه این‬ ‫بخــش اقتصــادی بهــره وافــر ببریــم‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت توســعه بخــش کشــاورزی‬ ‫ایــران در همــه ابعــاد نیــاز بــه تهیــه نقشــه راه‬ ‫علمــی دارد تــا بــر اســاس ان گامهای تدریجی‬ ‫توســعه را برداشــت‪.‬‬ ‫مجیــدی یــاداور شــد‪ :‬برنامــه ریــزان امــر بایــد‬ ‫در همــه اســتانها ظرفیتهــای مختلــف بخــش‬ ‫کشــاورزی را شناســایی و براســاس اقلیــم ان‬ ‫منطقــه طــرح تدویــن کننــد تــا درامــد ایــن‬ ‫بخــش بیــش از گذشــته افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی طورالنــی شــدن طــرح ملــی تبدیــل‬ ‫اراضــی شــیبدار بــه بــاغ هــای مثمــر را صــاح‬ ‫بخش کشــاورزی اســتان گلســتان ندانســت و‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن طــرح هــا بایــد هــر چــه زودتــر‬ ‫اجرایــی شــود تــا بتوانیــم گامهــای توســعه‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولــت مردمــی ســیزدهم‬ ‫بــه طــور قطــع بــرای رفــع مشــکالت بخــش‬ ‫هــای مختلــف کشــور از جملــه کشــاورزی‬ ‫اقدام هــای مثبتــی خواهــد برداشــت و براینــد‬ ‫رفتارهــای کاری ان در روزهــای ابتــدای‬ ‫فعالیــت مبیــن ایــن اســت کــه طــرح ملــی‬ ‫تبدیــل اراضــی شــیبدار گلســتان بــه بــاغ هــای‬ ‫مثمــر پــس از هیجــده ســال بــا تــاش جهادی‬ ‫مســووالن امــر بــه اتمــام مــی رســد‪.‬‬ ‫گردشــگری کشــاورزی از جملــه‬ ‫ظرفیت هــای فرامــوش شــده صنعــت‬ ‫گردشــگری ایــران اســت کــه توســعه ان‬ ‫نیازمنــد شناســایی و تهیــه و تدویــن طــرح و‬ ‫فراهــم کــردن زیرســاخت هــای ایــن بخــش‬ ‫اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫توســعه ایــن نــوع جدیــد از گردشــگری‬ ‫در گلســتان کــه از ظرفیت هایــی نظیــر‬ ‫اقلیم هــای گوناگــون‪ ،‬تنــوع محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و اقامتگاه هــای بوم گــردی‬ ‫متنــوع برخــوردار اســت می توانــد زمینــه‬ ‫اشــتغال زایی و رونــق اقتصــادی به ویــژه در‬ ‫روســتاها را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر جمعیــت و افــزون‬ ‫بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت دارد کــه‬ ‫اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان بــر پایه کشــاورزی‬ ‫و دامپــروری اســتوار اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان مــرزی بــا داشــتن ‪ ۵۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی‪،‬‬ ‫‪ ۸۶۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫جنــگل و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر ســاحل‬ ‫دریــای خــزر‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــون تــن‬ ‫انــواع محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و‬ ‫دامــی را توســط افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بردار‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر انهــا درحــوزه زراعــت‬ ‫و باغبانــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬بــه ارزش تقریبــی‬ ‫‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال تولید و روانه‬ ‫بــازار مصــرف داخلــی و خارجــی می کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫ اگــر در تشــخیص رنــگ مایــع ریختــه شــده روی زمیــن بــه‬‫خاطــر تیرگــی یــا شــنی بــودن زمیــن مشــکل داریــد تکـه ای‬ ‫کارتــن ســفید یــا کاغــذ را زیــر ناحیــه ای کــه نشــتی دارد‬ ‫بگذاریــد تــا بهتــر بتوانیــد ان را ببینیــد و تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ قهوه ای است یا سیاه؟‬‫روغن موتــور در ابتــدا رنگــی طالیــی و شــفاف دارد امــا‬ ‫پــس از مدتــی اســتفاده و گــرم شــدن می توانــد بــه‬ ‫رنگ هــای قهــوه ای روشــن‪ ،‬قهــوه ای تیــره و حتــی ســیاه‬ ‫دربیایــد‪ .‬گاهــی اوقــات روغــن چکــه کــرده دارای لکه هــای‬ ‫ســیاه یــا قهــوه ای اســت زیــرا در مســیر نشــتی گردوخــاک‬ ‫و کثیفــی را نیــز بــه همــراه خــود مـی اورد؛ امــا روغن موتــور‬ ‫معمــوال ً روشــن تر اســت مخصوصــا ً اگــر تــازه باشــد‪.‬‬ ‫ سبز‪ ،‬ابی‪ ،‬زرد یا نارنجی ؟‬‫چنــد ســال قبــل مایــع خنک کننــده پیشــرانه (همــان ضدیخ)‬ ‫تنهــا بــا رنــگ ســبز تولیــد می شــد امــا بــا دسـت یابی صنعتــی‬ ‫بــه تکنولــوژی اســید غیــر ارگانیــک و اســیدهای ارگانیــک و‬ ‫هیبریــد‪ ،‬طیــف ضدیخ هــا نیــز گســترش یافتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روزهــا شــما می توانیــد مایعــات خنک کننــده ســبز‪ ،‬ابــی‪،‬‬ ‫نارنجــی و زرد را بیابیــد‪ .‬البتــه رنگ هــای قرمــز و صورتی نیز به‬ ‫تعــداد بســیار محــدود در برخــی خودروهــا دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫ اگــر بــا نــگاه بــه رنــگ مایــع ریختــه شــدن روی زمیــن‬‫نتوانســتید مطمئــن شــوید کــه ایــن مایــع خنک کننــده اســت‬ ‫دو توصیــه داریــم‪.‬‬ ‫ در زمــان ســرد بــودن پیشــرانه در رادیاتــور را بــاز کــرده و‬‫رنــگ ضدیــخ را ببینیــد‪ .‬اگــر رنــگ ان بــا رنــگ مایــع نشــتی‬ ‫یکســان بــود شــما موضــوع را می فهمیــد‪.‬‬ ‫ برخــی مایعــات خنک کننــده همچنیــن دارای بــوی قــوی‬‫پروپیلــن گالیکــول هســتند‪ .‬مایــع ریختــه شــده روی زمیــن‬ ‫را لمــس کــرده و ســپس بــو کنیــد‪ .‬اگــر بویــی مشــابه را‬ ‫تشــخیص دادیــد از نــوع نشــتی مطمئــن خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ صورتی روشن یا کثیف است؟‬‫در بخــش باالیــی گفتیــم کــه رنــگ صورتــی نیــز می توانــد داللــت‬ ‫بــر نشــتی مایــع خنک کننــده داشــته باشــد؛ امــا ایــن رنــگ از مایــع‬ ‫خنک کننــده چنــدان معمــول نیســت و نشــتی صورتی رنــگ در‬ ‫واقــع می توانــد نشــان دهنــده از دســت رفتــن روغــن گیربکــس‬ ‫یــا مایــع هیدرولیــک فرمــان باشــد‪ .‬هــر دو مایــع رنگ هــای قرمــز‬ ‫روشــن تــا صورتــی را دارنــد‪ .‬هماننــد روغن موتــور‪ ،‬گرمــا و زمــان‬ ‫نیــز می توانــد رنــگ ایــن مایعــات را تیــره و کثیــف کنــد‪.‬‬ ‫شفاف یا مایل به زرد است؟‬‫نشــتی روغــن ترمــز خطرنــاک اســت زیــرا ایــن سیســتم بــه‬ ‫منظــور عملکــردی مطمئــن بــه فشــار هیدرولیــک متکــی‬ ‫اســت‪ .‬وجــود مایــع شــفاف یــا مایــل بــه زرد نزدیــک بــه‬ ‫چرخ هــای خــودرو و یــا زیــر دیــواره اتــش خــودرو مشــکلی‬ ‫جــدی را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن روغــن نیــز می توانــد در‬ ‫اثــر گرمــا و گذشــت زمــان تیره تــر شــود بنابرایــن بــه خاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه بــه محــض رویــت ایــن نشــانه ها ســریعا ً‬ ‫بــه مکانیکــی باتجربــه مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ شفاف ؟‬‫ تنهــا دو احتمــال بــرای نشــتی کامــا ًشــفاف در زیــر خــودرو‬‫وجــود دارد‪ .‬اولیــن ســناریو کــه محتمل تریــن نیــز هســت‬ ‫اینکــه مایــع ریختــه شــده روی زمیــن تنهــا اب اســت کــه بــه‬ ‫احتمــال زیــاد بــه خاطــر اســتفاده از کولــر بــه روی زمیــن چکــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ســناریوی بدتــر نیــز اینکــه مایــع یاد شــده بنزین‬ ‫اســت کــه فــورا ًبــه خاطــر بــو می تــوان ان را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪140060312004003513‬‬ ‫– پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000253‬اقــای عبدالرضــا‬ ‫عظیمــی فرزنــد تقــان محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 128‬گنبــد و‬ ‫کــد ملــی ‪ 2032241803‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث‬ ‫بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 90.51‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک‬ ‫ثبتــی ‪-1/4799‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــد انتهــای خیابــان‬ ‫رســالت بعــد از باشــگاه ورزشــی خریــداری ملــک مــع الواســطه‬ ‫از اراز قلــی ارمشــی (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه‬ ‫چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9026 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/24 :‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪390‬‬ ‫راه اندازی تصفیه خانه‬ ‫کشتارگاه دام‬ ‫بیش از ‪ ۹‬میلیارد ریال‬ ‫برای ساخت پایگاه‬ ‫خدمات اجتماعی‬ ‫تخصیص یافت‬ ‫معــاون محیــط زیســت انســانی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کشــتارگاه صنعتــی دام مکلــف شــده‬ ‫اســت کــه سیســتم تصفیه خانــه را تــا دی مــاه امســال راه انــدازی و‬ ‫فعــال کنــد و در غیرایــن صــورت بــا ان برخــورد قانونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫حســین هراتــی اظهــار داشــت‪ :‬کشــتارگاه صنعتــی دام در بجنــورد‬ ‫اکنــون پســاب حاصــل از فعالیــت خود را در اســتخرها جمــع اوری و‬ ‫ســپس بــه وســیله تانکــر بــه قارلــق حمــل و رهاســازی مــی کنــد کــه‬ ‫ایــن هــم تخلــف اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬الگــون هــای قارلــق بــرای رهاســازی‬ ‫فاضــاب هــای خانگــی ایجــاد شــده و رهاســازی پســاب فاضــاب‬ ‫واحدهــای صنعتــی در ان غیرمجــاز و خــاف قانــون اســت امــا بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط نامناســب اســتخرهای جمــع اوری پســاب در کشــتارگاه‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان گفــت‪ :‬تخصیــص‬ ‫بیــش از ‪ ۹‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات بازافرینــی‬ ‫شــهری بــرای ســاخت پایــگاه خدمــات اجتماعــی ایــن‬ ‫شــهر خراســان شــمالی یافتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ارام در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫پــروژه کــه بیــش از ‪ ۲‬ســال از تصویــب ان در ســتاد‬ ‫اســتانی و شهرســتانی مــی گــذرد بــا پیگیــری هــای‬ ‫انجــام شــده در ســال جــاری جــذب اعتبــار شــد و بــه‬ ‫منظــور ارائــه خدمــات بــه جامعــه هــدف در محــات‬ ‫در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۵۰۰‬مترمربــع در ‪ ۲‬طبقــه‬ ‫احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی توانمندســازی ســاکنین ســکونتگاه هــای‬ ‫غیررســمی‪ ،‬کنتــرل و کاهــش اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی را هــدف کلــی پایــگاه هــای خدمــات‬ ‫اجتماعــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬از اهــداف جزئــی‬ ‫ایــن پایــگاه هــا مــی تــوان بــه شناســایی مســایل و‬ ‫مشــکالت ســاکنین ســکونتگاه هــای غیــر رســمی‪،‬‬ ‫اگاه ســازی گــروه هــای هــدف در جهــت شــناخت‬ ‫نیازهــا‪ ،‬مشــکالت و برنامــه ریــزی و اقــدام بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت منطقــه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ارام خاطرنشــان کــرد‪ :‬مراکــز اورژانــس اجتماعــی‬ ‫بــا ارایــه خدمــات تخصصــی در راســتای کنتــرل و‬ ‫کاهــش اســیب هــای اجتماعــی فعالیــت مــی کننــد‬ ‫و بــا شناســایی افــراد در معــرض اســیب و مداخلــه‬ ‫در شــرایط بحرانــی انهــا اســیب پذیــری انــان کاهــش‬ ‫مــی یابــد و کارشناســان پایــگاه هــای خدمــات‬ ‫اجتماعــی بــا شناســایی افــراد در معــرض اســیب‪،‬‬ ‫اســیب دیــده اجتماعــی و تشــکیل پرونــده بــرای انهــا‪،‬‬ ‫بــه ارایــه خدمــات تخصصــی روانشــناختی و مــددکاری‬ ‫بــرای انهــا کرده انــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫در ایــن مراکــز کارگاه هــای اموزشــی و اگاه ســازی‬ ‫بــرای گــروه هــای هــدف از جملــه کارگاه هــای‬ ‫مهــارت هــای زندگــی‪ ،‬پیشــگیری از خشــونت هــای‬ ‫خانگــی‪ ،‬کــودک ازاری و کارگاه هــای مهــارت امــوزی‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســاحت شــهر شــیروان هــزار و ‪ ۲۱۳‬هکتــار بــا‬ ‫جمعیتــی در حــدود ‪ ۸۳‬هــزار نفــر اســت کــه از کل‬ ‫مســاحت شــهر‪ ۱۲۰ ،‬هکتــار مشــتمل بــر ‪ ۹‬محلــه را‬ ‫مناطــق بــا بافــت فرســوده دربرمــی گیــرد‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۶۸‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت کرونایی در‬ ‫مانه و سملقان‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مانــه و ســملقان‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت ‪ ۶۸‬میلیــارد و ‪ ۱۵۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت کرونایــی بــه فعــاالن صنفــی و صاحبــان‬ ‫مشــاغل در ایــن شهرســتان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫روح اللــه کاویانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۸۴۶‬پرونــده بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۲۴‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫بانک هــای عامــل بــرای دریافــت تســهیالت کرونایــی معرفــی‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد معرفــی شــده بــه بانــک هــا بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت در بخــش هــای صنعــت‪ ،‬خدمــات و صنــوف‬ ‫مختلــف مشــغول بــه کار بودنــد کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا و کســادی کســب و کار بــا ثبــت نــام در ســامانه کارا‬ ‫مشــمول دریافــت ایــن تســهیالت شــدند‪.‬‬ ‫کاویانــی یــاداور شــد‪ :‬رســته های شــغلی توزیــع غذاهــای اماده‪،‬‬ ‫مراکــز گردشــگری‪ ،‬بخش هــای تولیــد‪ ،‬کیــف و کفــش‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬اجیــل و خشــکبار‪ ،‬قنــادی‪ ،‬باشــگاه ها‪ ،‬اموزشــگاه های‬ ‫هنــری و واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی در ردیــف مشــموالن‬ ‫دریافــت تســهیالت متضــرر از کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بــه صــدور ‪ ۱۰۶‬مــورد اخطاریــه بــرای بــرای واحدهــای االینــده اســتان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون محیــط زیســت انســانی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دفــع غیراصولــی پســماندها و‬ ‫زبالــه هــا‪ ،‬موضــوع فاضــاب و پســاب از جملــه مــواردی بــوده‬ ‫کــه منجــر بــه صــدور اخطاریــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شناسایی و توقف بیش از یکهزار‬ ‫کاالی بدون نام و نشان استاندارد‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی گفــت‪ :‬توقیــف و‬ ‫جمــع اوری بیــش از یکهــزار کاالی بــدون نشــان اســتاندارد‪،‬‬ ‫وفاقــد کــد ‪ ۱۰‬رقمــی در نیمــه نخســت امســال شناســایی‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل اســتاندارد اســتان خراســان شــمالی؛ فهیمــه مهمــان‬ ‫نــواز در این بــاره اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت یکهــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫مــورد بازرســی و نمونه بــرداری از مراکــز توزیــع و عرضــه کاال در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح طاهــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاالهــای بــدون نشــان اســتاندارد کشــف‬ ‫شــده شــامل فــراورده هــای مایــع ســفید کننده‪ ،‬چســب کاشــی‪،‬‬ ‫روغــن موتــور خــودرو‪ ،‬دســتمال کاغــذی‪ ،‬پروتئیــن ســویا و دیگــر‬ ‫مــواد خوراکــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر صیانــت از‬ ‫حقــوق شــهروندی و احقــاق حقــوق مصــرف کننــدگان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫تمامــی محصــوالت تولیــد داخــل مشــمول رعایــت اســتاندارد‬ ‫اجبــاری‪ ،‬ملــزم بــه درج کــد ‪ ۱۰‬رقمــی منحصــر بــه فــرد در زیــر‬ ‫نشــان اســتاندارد روی بســته بندی کاال اســت کــه بــا ارســال ایــن‬ ‫کــد بــه ســامانه ‪ ،۱۰۰۰۱۵۱۷‬اطالعاتــی شــامل نــام واحــد تولیدی‪،‬‬ ‫نــام محصــول‪ ،‬وضعیــت پروانــه کاربــرد نشــان اســتاندارد و‬ ‫تاریــخ انقضــای ان بــه مصرف کننــدگان اعــام شــود‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۳۱‬واحد بهداشتی‬ ‫متخلف فاروج به مراجع‬ ‫قضایی‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان فــاروج خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۱‬واحــد بهداشــتی متخلــف در نیمــه نخســت ســالجاری‪ ،‬در ایــن‬ ‫شهرســتان بــه مراجــع قضایــی معرفــی و ‪ ۲۹‬واحــد از ایــن تعــداد‬ ‫پلمــب شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر کریــم ذوقــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۲۰‬اخطــار بهداشــتی بــرای صاحبــان مراکز تهیــه و توزیع‬ ‫اماکــن عمومــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه احتمــال شــروع پیــک بعــدی و پیشــگیری های‬ ‫احتمالــی توســط اصنــاف خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اصنافــی کــه‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را جــدی نگیرنــد بــه طــور قاطــع‬ ‫برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫ذوقــی اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون بیشــترین قشــر‬ ‫اســیب دیــده اصنــاف هســتند کــه بایــد بــا همکاری هــای الزم کمــک‬ ‫کننــد تــا زنجیــره ایــن ویــروس قطــع شــود‪..‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فــاروج گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه اینکــه درصــد عمــده ای از مردم شهرســتان از اصناف هســتند لذا‬ ‫اگــر خودشــان رعایــت نکننــد اســیب مــی بیننــد و مــردم هــم بایــد در‬ ‫ایــن زمینــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت اول در مــورد پرونده هــای اجرائــی کالســه ‪ ۹۹۰۰۰۴۱‬ش ‪ ۲‬اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد و بــه موجــب اجراییــه شــماره ‪ ۹۸۱۰۴۲۵۸۴۶۵۰۰۲۵۱‬مورخــه ‪ 1398/۱۲/17‬صــادره از شــعبه ‪ ۹‬حقوقــی بجنــورد‪ ،‬فیمابیــن محکــوم لــه علــی عظیمیان و محکوم علیه‬ ‫رضــا قلــی زاده بــا موضــوع مطالبــه طلــب بــا عنایــت بــه انجــام کارشناســی ملــک توقیفــی بــه مشــخصات ذیــل الذکــر‪ :‬بــا موضــوع مطالبــه طلــب بــه میــزان ‪ ۴۷۵/۹۵۵/۳۴۸/۵‬ریــال می باشــد فــروش ششــدانگ ملــک توفیقــی محکوم علیه به مشــخصات ذیــل الذکر‪:‬‬ ‫بــر اســاس کارشناســی ملــک موردنظــر در پــاک ثبــت ‪ ۲۸۶۴‬فرعــی از ‪ ۱۶۷‬اصلــی بخــش ‪ ۲‬بــه مالکیــت رضــا قلـی زاده واقــع در بجنــورد خیابــان طالقانــی غربــی مهــر‪ ،‬مهــر ‪ ۴‬ب ‪ ۲۲‬ط ســوم اســکلت فلــز‪ ،‬پنجره هــا دوجــداره کابینــت‪ ،‬گــچ و کاغــذ دیــواری‪ ،‬کــف ســرامیک‬ ‫گرمایــش پکیــج دارای انشــعابات کامــل بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق و شــرایط خصوصــی ملــک موردنظــر نــرخ روز بــازار و موقعیــت و کاربــری ملــک و جمیــع جهــات و موثــر در قیمــت ارزش ریالــی ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک فــوق در مجمــوع بــدون دیــون احتمالــی‪،‬‬ ‫عوارضــات و بــدون معــارض در مجمــوع مبلــغ ‪ 1/250/000/000‬تومــان تعییــن و اعــام می گــردد کــه ارزش ملــک توســط کارشــناس رســمی دادگســتری مبلــغ ‪ 1/250/000/000‬تومــان ارزیابــی گردیــده اســت و ایــن کــه پ ـس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده شــش‬ ‫ل از موعــد مقــرر در‬ ‫دانــگ ملــک مذکــور در روز شــنبه مــورخ ‪ 1400/۰۸/01‬ســاعت ‪ 12/30‬الــی ‪ ۱۳:۰۰‬و از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام محلــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪ .‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می تواننــد پنــج روز قبـ ‬ ‫م و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و د ه درصــد مبلــغ پیشــنهادی قبـل از شــروع مزایــده و جهــت‬ ‫ایــن اجــرا حاضــر و از کـ ‬ ‫اجــازه شــرکت در مزایــده می بایســت واریــز شــده باشــد و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد) در مهلــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پـس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪.‬‬ ‫سعید یکم دادورز اجرای احکام استان خراسان شمالی ‪ -‬شهرستان بجنورد‪ -‬بلوار دولت ‪ -‬روبروی مصلی ‪ -‬محاکم عمومی و انقالب‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۲‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۱۶۳‬تقاضــای اقــای رمضــان عموئــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۳‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۹۸۶۳۹۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫محمدحســین در شــش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۷۸.۸۷‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ ۱۳۶‬فرعــی از یــک فرعــی از ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال از مالــک رســمی بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد لــذا بــ ه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۸۸۸۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۹۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۰۱‬تقاضــای خانــم زهــرا احمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰‬و کــد ملــی ‪ ۶۴۲۹۸۷۹۴۹۶‬صــادره‬ ‫از بیارجمنــد فرزنــد اســماعیل در شــش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۴۸.۶۲‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۳۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی اقــای محمــد ابراهیــم قاســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۸۸۴:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪46‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صنعتــی دام بجنــورد‪ ،‬ایــن تخلف‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬به کشــتارگاه‬ ‫صنعتــی دام بجنــورد چهارمــاه‬ ‫فرصــت داده شــده تــا سیســتم‬ ‫تصفیــه خانــه را تــا دی مــاه راه‬ ‫انــدازی کــرده و به انتقال پســاب‬ ‫بــه قارلــق خاتمــه دهــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش شــکایت از‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد‬ ‫بــا موضــوع زیســت محیطــی در‬ ‫ســال هــای گذشــته منجــر بــه‬ ‫صــدور رای پلمــب شــده بــود امــا‬ ‫ایــن رای اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫هراتــی در بخــش دیگــر ســخنان‬ ‫خــود در بــاره پایش هــای انجــام‬ ‫شــده از صنایــع اســتان گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۳۳۴‬مــورد پایــش از مراکــز و صنایــع مختلــف اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته ‪ ۱۶۵‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صــدور اخطاریــه بــرای واحدهــای االینــده اب‪،‬‬ ‫خــاک و یــا هــوا در اســتان در نیمــه نخســت پارســال ‪ ۶۴‬مــورد بــوده‬ ‫اســت افــزود‪ :‬ایــن پایــش هــا و نظــارت هــا در ســال جــاری منجــر‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ‎‎‬در جنگ تحمیلی ملت بزرگ ما‬ ‫با ایستادگی و مقاومت خود در‬ ‫راه خدا‪ ،‬این توطئه را به وسیله و‬ ‫نردبانی به سمت قله ی ارزوها و‬ ‫‏ارزشهای اسالمی و وسیله یی برای‬ ‫پیشرفت تبدیل کرد‪1369/۰۶/01 .‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال شــمال غربــی از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ثبــت امــاک یــک قســمت از بخــش پنــج حــوزه ثبتــی شهرســتان اســفراین پیــرو اگهــی قبلــی بــه موجــب مــاده چهــارده قانــون ثبــت اســناد و امــاک تحدیــد حــدود شــماره زیــر‪:‬‬ ‫قریــه قصبــه پــاک شــصت و هفــت(‪ -)67‬اصلــی‪ 109‬فرعــی خانــم حــوا بختیــاری مقــدم فرزنــد حســن اقــا ششــدانگ یــک بــاب منــزل در روز دوشــنبه ‪ 1400.08.03‬ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12:30‬قبــل از ظهــر در محــل بــه عمــل خواهــد امد‪(.‬تقاضــای ثبــت)‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده چهــارده قانــون ثبــت اســناد و امــاک بــه صاحبــان امــاک و حقــوق ارتفاقــی و مجاوریــن شــماره فــوق الذکــر بــه وســیله ایــن اگهــی اخطــار مــی گــردد‪ .‬کــه در روز و ســاعت بــاال در محــل حضــور بــه هــم رســانند‪ .‬چنانچــه هــر یــک‬ ‫از صاحبــان امــاک بــا نماینــده قانونــی ان هــا در موقــع مقــرر حاضــر نباشــد مطابــق مــاده ‪ 15‬قانــون مزبــور ملــک مــورد اگهــی بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن‪ ،‬تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن نســبت بــه حــدود ارتفاقــی و نیــز‬ ‫صاحبــان امــاک و حقــوق ارتفاقــی کــه در موقــع مقــرر حاضــر نبــوده انــد‪ ،‬مطابــق مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تحدیــد حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و در اجــرای تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی‬ ‫ثبتــی‪ ،‬معترضیــن مــی بایســت از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد ظــرف مــدت یــک مــاه‪ ،‬دادخواســت اعتــراض خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی الزم را از مرجــع مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد‪.‬م الــف‪191‬‬ ‫اردالن محمدی کوشکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین تاریخ انتشار ‪1400.07.10‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۵۲‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۸۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫عزیزاللــه غالمــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۳۵‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۵۴۰۰۷۴‬صــادره از اق قــا در شــش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪۱۳۶.۴۵‬مترمربــع در قســمتی از شــش دانگ باقیمانــده‬ ‫پــاک شــماره ‪ ۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مــرده یلمــه (یلمــه خنــدان) بخــش ‪ ۱۳‬حــوزه ثبتــی شهرســتان اق قــا از ســهمی اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض و دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف ‪۸۸۷۵.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول روز شنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰‬تاریخ انتشار نوبت دوم روز یکشنبه ‪۱۴۰۰/۰۷/۲۵‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۵۱۵‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪ /‬خانم ‪-۱‬محمد مصطفی رستمانی بشناسنامه ‪ ۲۲۴۰۰۸۶۲۸۹‬کد ملی ‪ ۲۲۴۰۰۸۶۲۸۹‬صادره از گرگان فرزند علی اصغر متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۸۲۰‬در ‪ ۱۶.۵‬سهم مشاع از ‪ ۳۰‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بناشده است ‪ -۲‬سیدرضا قریشی رودبارکی بشناسنامه ‪ ۲۹۴۷‬کدملی ‪ ۲۱۲۱۵۸۶۴۴۱‬صادره از گرگان فرزند سیدقاسم متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۸۱۹‬در ‪ ۱۳.۵‬سهم مشاع از ‪ ۳۰‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت کل ششدانگ ‪ ۳۰۰‬مترمربع از پالک ‪ -۱۰۸‬اصلی واقع در اراضی باکرمحله بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره‬ ‫ت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض‬ ‫ن رو اشخاصی که نسب ‬ ‫حکایت تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از ای ‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف‪۸۷۹۱‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۱/۰۷/۱۴۰۰ :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004003489‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412004000743‬اقــای موســی طاطــار فرزنــد خوجــه دردی بــه شــماره شناســنامه ‪ 9‬ازادشــهر و کــد ملــی ‪ 6249884823‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 107.80‬مترمربــع جــدا شــده از‬ ‫پــاک ثبتــی ‪-1/17383‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــد چــای بوییــن خیابــان یــاس خریــداری ملــک مــع الواســطه از مــرد ولــی پژمــان (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8999 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/24 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 65‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪390‬‬ ‫طنز‬ ‫افتتاح ‪ ۴۱‬مرکز نیکوکاری‬ ‫در گلستان‬ ‫فعالیــت ‪ ۴۱‬مرکــز نیکــوکاری در حوزه هــای مختلــف‬ ‫تخصصــی خدمــات رســانی بــا حضــور قائــم مقــام کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) و مســووالن گلســتان در شــهرهای‬ ‫اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اییــن نمادیــن افتتــاح ایــن‬ ‫مراکــز بــا حضــور مصطفــی خاکســار قهــرودی قائــم مقــام‬ ‫کمیتــه امــداد در کردکــوی برگــزار و بــا حضــور جمعــی از‬ ‫مســووالن مرکــز نیکــوکاری حضــرت صدیقــه طاهــره (س)‬ ‫کردکــوی افتتــاح شــد ‪.‬‬ ‫قائــم مقــام کمیتــه امــداد کشــور در ایــن مراســم گفــت ‪:‬‬ ‫توســعه مراکــز نیکــوکاری بــا توجــه بــه ضــرورت واگــذاری‬ ‫بیشــتر امــور بــه مــردم اقدامــی پســندیده و در راســتای‬ ‫پیشــبرد اهــداف ایــن نهــاد اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی خاکســار گفــت‪ :‬کمــک هــای این نهاد بــه نیازمندان‬ ‫و مســتمندان بایــد در مســیر ایجــاد خودکفایــی و خوداتکایــی‬ ‫مددجویــان باشــد کــه بــه طــور یقیــن‪ ،‬کمیتــه امــداد امــام‬ ‫راحــل ایــن امــر را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬راه انــدازی مراکــز نیکــوکاری‪ ،‬موثرتریــن‬ ‫رویکــرد کمیتــه امــداد بــرای جــذب مشــارکت بیشــتر مــردم در‬ ‫حــل مشــکالت نیازمنــدان اسـت ‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان هــم در پایــان ایــن مراســم‬ ‫گفــت ‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن مراکــز تعــداد مراکــز نیکــوکاری‬ ‫اســتان بــه ‪ ۳۴۰‬مرکــز افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی اظهارداشــت ‪ :‬در نظرداریــم تعــداد مراکــز‬ ‫نیکــوکاری گلســتان تــا پایــان ســال بــه ‪ ۴۰۰‬مــورد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بگفتــه وی در ســال های گذشــته رویکــرد حاکــم بــر مراکــز‬ ‫نیکــوکاری محلــه محــوری بــود و هــر مرکــز تمــام مشــکالت‬ ‫منطقــه پیرامونــی را پوشــش م ـی داد ولــی در ســال جــاری در‬ ‫تالشــیم تــا مراکــز نیکــوکاری خدمــات تخصصــی بــه جامعــه‬ ‫هــدف ارایــه دهنــد ‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت ‪ :‬در ســال گذشــته مشــارکت نیکــوکاران در مراکــز‬ ‫درمانــی گلســتان ‪ ۷۶۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه ایــن رقــم در ‪۶‬‬ ‫ماهــه اول ســال جــاری بــه حــدود هــزار و ‪ ۹۰‬میلیــارد رســید‬ ‫امــام جمعــه کردکــوی هــم بــه عنــوان مســوول ایــن مرکــز‬ ‫خیریــه اظهارداشــت ‪ :‬ایــن مرکــز نیکــوکاری بــا رویکــرد‬ ‫خدمــات حــوزه درمانــی بــه بیمــاران ســخت درمــان راه انــدازی‬ ‫شــده اســت‬ ‫حجــت االســام محمــد شــیخی افــزود ‪ :‬هزینــه هــای ســنگین‬ ‫دارو و ویزیــت بــه نحــوی اســت کــه برخــی از احــاد جامعــه از‬ ‫عهــده پرداخــت هزینــه هــای ان ناتــوان هســتند لــذا بــا هــدف‬ ‫کاهــش االم ایــن بیمــاران مرکــز نیکــوکاری صدیقــه طاهــره‬ ‫(س) راه انــدازی گردیــد‪.‬‬ ‫کردکوی در ‪ ۲۷‬کیلومتری غرب گرگان واقع است ‪/.‬ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫جاعل حرفه ای فیش های‬ ‫دولتی در بجنورد دستگیر شد‬ ‫کشف ‪ 9‬فقره سرقت دوچرخه‬ ‫در اسفراین‏‬ ‫کشف ‪ 7‬فقره کالهبرداری‬ ‫میلیاردی در بجنورد‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری جاعــل حرفــه ای‬ ‫فیــش هــای دولتــی در بجنــورد خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام‬ ‫بــه جعــل فیــش واریــزی یکــی از ســازمان هــای دولتــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‏جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــا جعل فیــش های واریزی به حســاب‬ ‫ایــن ســازمان دولتــی از مــردم کالهبــرداری مــی کــرد‪،‬‏افــزود‪ :‬متهــم در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده یــک واحد‬ ‫صنفــی دفتــر پیشــخوان کــه در ایــن‏رابطــه بــا متهــم همــکاری‬ ‫مــی کــرد نیــز بــا هماهنگــی مقــام قضائــی پلمــپ شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام‏شــده بــه جعــل دو فقــره‬ ‫فیــش واریــزی بــه ارزش ‪ 70‬میلیــون ریــال اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫وی‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا بــه هشــدار هــا و توصیه هــای‬ ‫پلیــس در خصــوص پیشــگیری از کالهبــرداری در صــورت‬ ‫اطــاع از ‏اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی «اســفراین» از دســتگیری یــک ســارق ســابقه‬ ‫دار و کشــف ‪ 9‬فقــره ســرقت‏دوچرخــه در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی اعــام چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫دوچرخــه در ســطح شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه‏در‬ ‫دســتور کار مامــوران تجســس کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی موفق به شناســائی و‏دســتگیری ســارق ســابقه دار و کشــف‬ ‫امــوال مســروقه شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجوئــی هــای انجــام‏شــده‬ ‫بــه ‪ 9‬فقــره ســرقت دوچرخــه در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد ‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا بیــان اینکــه ســارق‬ ‫امــوال مســروقه را در شهرســتان بــه ‏فــروش مــی رســاند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه ‪ 3‬نفــر مالخــر دســتگیر و جهــت‬ ‫تکمیــل تحقیقــات بــه‏مقــر انتظامــی منتقــل شــدند ‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا در صــورت مشــاهده افــراد‬ ‫مشــکوک در حوالــی منــزل و خیابــان محــل ســکونت خــود‬ ‫‏موضــوع را بالفاصلــه از طریــق تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ 110‬مراتــب را بــه پلیــس اعــام‏کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 7‬فقــره کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 287‬میلیــون ریــال در‏بجنــورد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد‬ ‫شــکایت مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف‬ ‫از انــان ‏کالهبــرداری کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫‏قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده‏موفــق شــدند‬ ‫محــل اختفــای کالهبــرداران را شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه‏کاراگاهــان ‪ 4‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای‬ ‫در ایــن رابطــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 7‬مــورد‏کالهبــرداری بــه ارزش‬ ‫‪ 2‬میلیــارد و ‪ 287‬میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان در نهایــت‏بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002397‬مــورخ ‪1400.06.20‬هیئت موضوع قانون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای اقــا گل هاشــمی میــان ابــاد بــه تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005001795‬تقاضــای اقــای‬ ‫ســید مهــدی هاشــمی میــان ابــاد بــه شــماره شناســنامه ‪ 11‬و کــد ملــی‏‏‪ 2122128674‬صــادره ازگــرگان فرزنــد اقــا گل درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪5718.94‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -12‬اصلــی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬روســتای میــان ابادبخــش ‪ 5‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه‏اســتناد تاییدیــه شــماره ‪23.1400.331.675‬مــورخ ‪ 1400.03.02‬منابــع اب شهرســتان گــرگان و مجــوز شــماره ‪ 25168‬مــورخ‏‏‪ 1400.04.05‬جهادکشــاورزی شهرســتان گــرگان‬ ‫تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دوماه‬ ‫اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪367:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/10:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002650‬مــورخ ‪1400.06.23‬هیئــت موضــوع‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت خانم راضیــه ابری به تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000275‬تقاضای اقــای ناصرعبدی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 21‬و کــد ملــی ‪ 2269660706‬صــادره‏ازعلــی ابــاد فرزنــد موســی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده (واحــد مرغــداری ) بــه مســاحت ‪4525‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -30‬اصلــی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬روســتای کــرد ابــاد ‪ ،‬خیابــان بیــن مــزارع بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 93091‬مــورخ ‪ 1400.06.23‬جهادکشــاورزی شهرســتان علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‏قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪363:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خاندوزی‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002732‬مــورخ ‪1400.06.27‬هیئت موضوع قانون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای غالمعلی شــکی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000249‬تقاضای اقــای غالم صالحی‬ ‫نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 244‬و کــد ملــی ‪4879558877‬‏صــادره ازرامیــان فرزنــد مرحــوم حیــدر درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪28.87‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع‬ ‫درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬ســی متــری شــمالی – پاییــن تــر از چهــارراه مجلســی ‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی‬ ‫‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪361:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001861‬مــورخ ‪1400.06.04‬هیئت موضــوع قانون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامــه قانون تعیین تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد علــی مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000007‬تقاضــای اقــای مجتبــی‬ ‫نعمتــی کتولــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3525‬و کــد ملــی‏‏‪2269875524‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد شــیراله درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 180‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬کمربنــدی قدیــم پاســداران ‪ – 56‬نبــش کوچــه دوم‏غربــی بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهی می‏شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الــف‪358:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001534‬مــورخ ‪1400.04.10‬هیئت موضــوع قانون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد مظلومــی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412005000363‬تقاضــای اقــای اصغــر‬ ‫مظلومــی بــه شــماره شناســنامه ‪134‬وکــد ملــی ‪2269397622‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد حســین درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 211.50‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع‬ ‫درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬ادامــه خیابــان پاســداران بعدازبیســت متــری جنــگل بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی‬ ‫‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪356:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۴۰‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۹‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۱۳۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۷‬و ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۶‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۷۹‬تقاضــای ‪۱‬مرتضــی احســن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۱۶۴۷۹۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ ۲.‬ســید دانیــال تیمــوری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۸‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۵۹۸۸۴۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد ســید شــجاع در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت‪ _۳ .‬زیــن العابدیــن ســامقانی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۶۹۱۹۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد ولــی اللــه در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام‬ ‫‪ ۱۳۱‬ســهم از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت کل‪۲۰۰ :‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش ‪ ۴‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از‬ ‫مالــک رســمی بــه متقاضیــان دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده و ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪۸۸۸۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۵۰۰۱۷۷۹‬مــورخ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ابادی از مالکیت خانم گوهر ممززی به تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۵۰۰۰۰۲۷‬تقاضای خانم ارزو میرشــاهی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه‪ ۴۵۴‬و کــد ملــی ‪ ۲۲۶۹۴۶۷۸۳۳‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد حســینعلی در شـش دانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ 578.45‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــد ه از پالک‪-۳۳‬اصلــی واقع‬ ‫در علی ابــاد کتــول روســتای افــرا تختــه خیابــان شــهید مســعودی کوچــه افــرا ‪ ۵‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علی ابــاد بــه اســتناد تاییــدی بــه شــماره ‪ ۱۴۰۰/1079‬مــورخ‪۱۴۰۰/۴/۲۹‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان علی ابــاد و مجــوز شــماره ‪37/۱۶/1060‬‬ ‫مورخ‪۱۴۰۰/۴/۲۲‬بنیــاد مســکن علی ابــاد تاییــد گردیــده مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبت دادخواســت خود را به مرجــع ذی صالح قضائی تقدیم نمایــد‪ .‬م الف‪۸۸۹۲‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۷/۱۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۲۶:‬محمــود خانــدوزی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک علی ابــاد کتول‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیریت چشمی بانکها!‬ ‫امــان از بــی ســوادی و کــم ســوادی‪ ...‬بــه قــول حافظ دریــغ و درد که‬ ‫غافــل ز کار خویشــتنیم‪....‬ای کاش مــردم یــک مقــدار ســطح ســواد‬ ‫رســانه ای و پزشــکی خــود را باالتــر ببرنــد و بــه جــای فــر خــوردن‬ ‫و گشــت و گــذار شــبانه روزی در فضــای مجــازی و الیــک کــردن‬ ‫ایــن و ان‪ ،‬چهــار صفحــه کتــاب بخواننــد! حقیقــت امــر چنــد روز‬ ‫قبــل جنــاب قاســمی وزیــر نفــت ببخشــید وزیــر راه و شــهر ســازی‬ ‫فرمودنــد مقــرر شــده بــرای تســریع در تخلیــه و انتقــال زائــران‪ ،‬ایــن‬ ‫تســت بــه صــورت چشــمی و بــدون انجــام تســت پی س ـی ار انجــام‬ ‫شــود‪ .‬بعــد ازایــن مصاحبــه یــک عــده کــه هنــوز فــرق ریمــل و ایمیل‬ ‫و روماتیســم و رمانتیســم را نمــی داننــد دادار دودور راه انداختنــد‬ ‫و گمــان بردنــد ایــن مــدل تســت گرفتــن‪ ،‬مثــل همــان نظــر ســنجی‬ ‫رئیــس جمهــور برجــام بــاز از داخــل خــودرو اســت و بــر مبنــای‬ ‫رویکــرد ‪ PNB‬یــا همــان «پلــک نــزن ببینــم» یــا ســاختار ‪ BTD‬بــه‬ ‫معنــای «ببینــم تــو رو ‪ /‬دیدمــت بــرو» طراحــی شــده اســت! غافــل‬ ‫از اینکــه تســت چشــمی یــک تســت علمــی اســت و طــرز گرفتــن‬ ‫تســت چشــمی کرونــا بــه ایــن صــورت اســت کــه ایــن کیــت‬ ‫ســوپاپی دارد کــه روی ملتهبــه کشــیده می شــود و از طریــق ابتــای‬ ‫فــرد بــه بیمــاری کوویــد مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫حــاال وســط ایــن شــلوغی و گــرد غبــار بــا ســر و صــورت نشســته‬ ‫چطــور مــی خواهنــد ســوپاپ را روی چشــم خلــق اللــه بکشــند واللــه‬ ‫و اعلــم؟! فقــط خــدا کنــد ســوپاپ داخــل چشــم بچــه مــردم نــرود یــا‬ ‫ســوپاپ کشــیدن شــان مثــل خــط چشــم کشــیدن برخــی نســوان‬ ‫نباشــد کــه تــا ســر کوچــه ادامــه پیــدا مــی کنــد!‬ ‫هــر چنــد ایــن روش خیلــی علمــی اســت و مــو الی درز ان نمــی‬ ‫رود ولــی بــا توجــه بــه کارکردهــای مختلــف چشــم توصیــه مــی‬ ‫شــود دوســتانی کــه قــرار اســت تســت چشــمی انجــام دهنــد‬ ‫خیلــی مراقــب باشــند کــه مثــل موالنــا خــدا بیامــرز محــو چشــمان‬ ‫خلــق اللــه نشــوند! در جریــان هســتید کــه موالنــا در خاطراتــش‬ ‫در مالقــات بــا یکــی از ســیمین بــران چنیــن ســروده کــه « محــو‬ ‫چشــمان تــو بــودم کــه بــه چــاه افتــادم» و باقــی داســتان ‪...‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه کارکردهــای چشــم در امــورات مختلــف‬ ‫پزشــکی‪ ،‬روانــی‪ ،‬عشــق و عاشــقی‪ ،‬ارایشــی‪ ،‬اخــم و تخــم‪ ،‬نــاز و‬ ‫عشــوه‪ ،‬عــزاداری و ‪ ....‬پیشــنهاد مــی شــود دوســتان دانشــمند و‬ ‫کارشــناس روی همیــن پلــت فــرم یــک مــدل تســت چشــمی هــم‬ ‫بــرای تعییــن میــزان صداقــت افــراد طراحــی کننــد!‬ ‫بعــد هــم چنــد بســته کیــت تعییــن صداقــت بــا چنــد تــا ســوپاپ‬ ‫اضافــه تحویــل رئیــس کل بانــک مرکــزی و روســای بانــک هــا بدهنــد‬ ‫تــا هنــگام اعطــای وام هــای کالن بــه از مــا بهتــرون ‪ ،‬دســتکم یــک‬ ‫تســت چشــمی از انهــا بگیرنــد تــا دو روز دیگــر میــزان معوقــات بانکی‬ ‫مملکــت ســر بــه فلــک نکشــد! البتــه بــه شــرطی کــه چشــم ایــن نــور‬ ‫چشــمی هــا ســگ نداشــته باشــد و یــا خــدای ناکــرده مثــل چشــمان‬ ‫دوســت موالنــا نباشــد کــه در چــاه بیفتنــد! از مــا گفتــن بــود‪...‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۴۵‬درصدی بهینه‬ ‫سازی مصرف موتور خانه‬ ‫های خانگی‬ ‫رئیــس بهینــه ســازی مصــرف گاز گلســتان از پیشــرفت‬ ‫‪ 45‬درصــدی بهینــه ســازی مصــرف موتورخانــه هــای‬ ‫خانگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد رضــا برنــا در گفت و گو با پایگاه خبری شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان از پیشــرفت ‪ 45‬درصــدی میــزان‬ ‫بهینــه ســازی مصــرف گاز در موتورخانــه هــای بخــش‬ ‫خانگــی براســاس‪   ‬هدفگــذاری ســال ‪ 1400‬ایــن‬ ‫شــرکت خبــر داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا عنایــت بــه اهمیــت مدیریــت کاهــش‬ ‫مصــرف و جلوگیــری از هدررفــت گاز طبیعــی ودر‬ ‫راســتای برنامــه ارتقــاء بهــره وری‪ ،‬طــرح جامــع بهینــه‬ ‫ســازی مصــرف گازدر موتورخانــه هــای خانگــی بــا‬ ‫حمایــت شــرکت ملــی گاز ایــران از مهرمــاه ســال ‪1399‬‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫برنــا بــا بیــان ایــن کــه ایــن طــرح کــه بــا ســه اقــدام‬ ‫تنظیــم مشــعل‪ ،‬نصــب رســوبگیر و عایــق کاری بصــورت‬ ‫رایــگان انجــام خواهــد شــد تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ایــن‬ ‫طــرح صرفــه جوئــی حداقــل ‪ 10‬درصــدی میــزان گاز‬ ‫موتورخانــه هــا را بهمــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مشــمولین طــرح مــی تواننــد پــس از‬ ‫مراجعــه بــه ادرس اینترنتــی ‪ goc.nigc.ir‬و ثبــت کــد اشــتراک‬ ‫منــدرج در قبــض گازخــود‪ ،‬بــه میــزان یارانه ای که شــرکت گاز‬ ‫بصــورت رایــگان در اختیــار انهــا قــرار مــی دهــد مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس بهینــه ســازی مصــرف شــرکت گازاســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه یارانــه تخصیصــی بــه‬ ‫موتورخانه هــای تجــاری و اداری و یکســان بــودن‬ ‫فراینــد ثبــت نــام در ســامانه اینترنتــی ‪،‬کاهــش‬ ‫گاز بهــا و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی را از‬ ‫نتایــج اجــرای ایــن طــرح اعــام کــرد و از مدیــران‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و اماکــن تجــاری خواســت‬ ‫تــا نســبت بــه ثبــت نــام و مشــارکت در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح همــکاری الزم را بــا شــرکت گاز داشــته باشــند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪390‬‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫خیلی هــا بــرای برقــراری و حفــظ تمــاس یــا معاشــرت هایی‬ ‫با زمینه ی شــغلی و کاری با دوســتان‪ ،‬مشــتریان و همکاران‬ ‫از لینکدیــن (‪ )LinkedIn‬کــه شــبکه ای اجتماعــی بــر محــور‬ ‫تخصــص و کس ـب وکار اســت‪ ،‬اســتفاده می کننــد ‪ .‬امــا ایــا‬ ‫امــکان اســتفاده های بیشــتر از ایــن شــبکه فراهــم اســت؟‬ ‫ایــا می تــوان از لینکدیــن بــرای رشــد و تقویــت شــبکه ی‬ ‫شــرکت یــا ســازمان کمــک گرفــت؟‬ ‫روش های استفاده از‬ ‫لینکدین برای توسعه‬ ‫سازمانی و استخدام‬ ‫در ایــن مقالــه بــه چگونگــی اســتفاده از لینکدین برای‬ ‫توســعه فردی‪ ،‬حرفه ای و توســعه ســازمانی که شــامل‬ ‫شــبکه ســازی‪ ،‬اســتخدام منابع انســانی و دنبال کردن‬ ‫روندهــا و اخبــار صنعــت می شــود؛ می پردازیــم‪.‬‬ ‫لینکدین‬ ‫اجتماعــی‬ ‫هــدف اصلــی لینکدیــن‪ ،‬شــبکه ی‬ ‫ِ‬ ‫کســب وکار محــوری کــه در ســال ‪ ۲۰۰۳‬راه انــدازی‬ ‫شــد‪ ،‬کمــک بــه شبکه ســازی حرفــه ای اســت و‬ ‫خدمــات پایــه ای ان رایــگان اســت‪.‬‬ ‫لینکدیــن امــکان یافتــن شــرکای کاری‪ ،‬مشــتریان و‬ ‫همــکاران را فراهــم می کنــد؛ بــا برقــراری ارتبــاط بــا انها‪،‬‬ ‫ایــن افــراد جزئــی از شــبکه ی شــما خواهنــد شــد‪ .‬پــس‬ ‫از برقــراری ارتبــاط بــا اشــخاص‪ ،‬امــکان دسترســی بــه‬ ‫ارتباطــات انهــا (افــرادی کــه بــا انهــا مرتبــط هســتند)‬ ‫را کــه «شــبکه ی توســعه یافته» می نامنــد‪ ،‬خواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬از طریــق رابــط مشــترک تان می توانیــد بــه‬ ‫اعضــای شــبکه ی توســعه یافته درخواســت برقــراری‬ ‫ارتبــاط بدهیــد‪.‬‬ ‫لینکدیــن همچنیــن امکانــات دیگــری از جملــه‬ ‫راه انــدازی گروه هــا یــا دایره هــای شــغلی دارد کــه‬ ‫امــکان اعــان موقعیت هــای شــغلی یــا درخواســت ‬ ‫شــغل را بــرای اعضــا فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫اصطالحات در لینکدین‬ ‫بــرای کار بــا لینکدیــن برخی اصطالحات کاربــردی را به‬ ‫شــما معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ارتباطات (‪)Connections‬‬ ‫ارتباطــات شــما شــامل اعضایــی هســتند کــه انهــا را‬ ‫شــخصا می شناســید‪ .‬شــما می توانیــد از هــر عضــوی‬ ‫درخواســت ارتبــاط کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ارتباطات درجه ی دوم‬ ‫ت اعضایــی اســت کــه شــما بــا انهــا ارتباطــات‬ ‫ارتباطــا ِ‬ ‫داریــد‪ .‬مثــا شــما دوســت ارمیــن هســتید کــه بــا‬ ‫رئیســش ارتبــاط دارد‪ ،‬رئیــس ارمیــن بــرای شــما یــک‬ ‫ارتبــاط درجــه ی دوم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ارتباطات درجه ی سوم‬ ‫هم ـه ی ارتباطــات مربــوط بــه ارتباطــات درج ـه ی دوم‬ ‫شــما‪ ،‬درجــه ی ســوم محســوب می شــوند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ارتباطــات رئیــس ارمیــن‪ ،‬ارتباطــات درجه ی ســوم شــما‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پروفایل (‪)Profile‬‬ ‫صفحــه ی شــخصی شــما در لینکدیــن اســت‪ .‬اگــر‬ ‫حالــت خصوصــی (‪ )private‬را فعــال نکــرده باشــید‪،‬‬ ‫پروفایــل شــما بــرای هم ـه ی اعضــای لینکدیــن قابــل‬ ‫دیــدن اســت‪ .‬در پروفایــل می توانیــد اطالعاتــی ماننــد‬ ‫تحصیــات‪ ،‬ســوابق شــغلی و حرفـه ای‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫جــاری و پیشــین‪ ،‬گروه هــا و پیوندهــا و … را ارائــه کنید‪.‬‬ ‫اگــر پروفایل تــان را در وضعیــت «عمومــی» (‪)public‬‬ ‫قــرار بدهیــد‪ ،‬حتــی کســانی که عضو لینکدین نیســتند‬ ‫هــم امــکان مشــاهده ی صفحه تــان را خواهنــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬توصیه ها (‪)Recommendations‬‬ ‫اعضایــی کــه بــا انهــا در ارتبــاط هســتید (یعنــی همــان‬ ‫ارتباطــات کــه در بــاال تعریــف کردیــم) می تواننــد بــرای‬ ‫شــما در پروفایل تــان توصیه نامــه بنویســند کــه مــدرک‬ ‫و ســند خوبــی بــرای مهارت هــای حرف ـه ای و کاری تــان‬ ‫بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬معرفی (‪)Introduction‬‬ ‫زمانــی بــه کار م ـی رود کــه طــرف ســومی‪ ،‬دو عضــو را‬ ‫کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط ندارنــد‪ ،‬بــه هــم معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫مثــا می توانیــد یکــی از مشــتریان تان را بــه یکــی از‬ ‫همکاران تــان‪ ،‬کــه در حــال حاضــر در لینکدیــن بــا هــم‬ ‫ارتبــاط ندارنــد‪ ،‬معرفــی کنیــد‪ .‬معرفــی روشــی ســاده‬ ‫بــرای متصــل کــردن افــراد بــه یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫استفاده ی کاری و حرفه ای‬ ‫روش هــای گوناگونــی بــرای به کارگیــری لینکدیــن بــه‬ ‫منظــور رشــد کاری و حرفــه ای وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شبکه سازی‬ ‫لینکدیــن امــکان شبکه ســازی بــا افــراد و ســازمان های‬ ‫فعــال را در زمینــه ی فعالیــت یــا صنعــت کاری تــان‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬بــا ایــن کار از اخریــن اخبــار و تغییرات‬ ‫روندهــای صنعتــی اگاه می شــوید و امــکان اشــتراک‬ ‫ی مشــابهی‬ ‫اطالعــات را بــا افــرادی کــه زمینــه ی کار ‬ ‫دارنــد خواهیــد داشــت‪ .‬همچنیــن می توانیــد گروه های‬ ‫ویــژه ی مشــترکی تشــکیل دهیــد و بــه بحــث و تبــادل‬ ‫نظــر دربــاره ی صنعــت و اخبــار مربــوط بــه ان بپردازیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار شــبکه ی کاری تــان را گســترده تر می کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫تنها « سخنگوی »‬ ‫سازمان‬ ‫روابط عمومی‬ ‫ان است!‬ ‫حمید شکری خانقاه‬ ‫نویســنده کتــاب برنامــه ریــزی راهبــردی ارتباطی‬ ‫در روابط عمومی و مدرس دانشگاه در مصاحبه‬ ‫بــا خبرنــگار مــا بیــان کرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــکده خبــر گفــت ‪ :‬چنــدی‬ ‫پیــش در جمــع برخــی از مدیــران روابــط‬ ‫عمومــی کشــور ‪ ،‬گفتگویــی در حــوزه روابــط‬ ‫عمومــی شــکل گرفــت ‪ ،‬رییــس مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی یکــی از وزارتخانــه هــای حاضــر در‬ ‫نشســت تاکیــد جالبــی داشــت براینکــه‪:‬‬ ‫«روابــط عمومــی هــا بعــد از مقــام عالــی وزارت‬ ‫تنهــا ســخنگوی ســازمان هســتند‪ ...‬و هــر وزارت‬ ‫خانــه ای کــه ســخنگویی غیــر از وزیــر و رئیــس‬ ‫مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی تعییــن‬ ‫کند‪ ،‬در اقناع و افزایش رضایت و اعتمادســازی‬ ‫مــردم قطعــا بــا مشــکل روبــرو خواهنــد شــد‪».‬‬ ‫نویســنده کتــاب برنامــه ریــزی راهبــردی ارتباطی‬ ‫در روابــط عمومــی بــا تاییــد مطلــب فــوق اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن اظهــار نظــر پیشــرو و قدرتمنــدی بود‬ ‫کــه اگــر روســای مراکــز روابــط عمومــی و مدیــران‬ ‫ارشــد ســازمانها در نقشــهای وزیر و مدیر عامل و‬ ‫‪ ...‬ان را جدی بگیرند‪ ،‬جایگاه شایسته و بایسته‬ ‫روابــط عمومــی هــا ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد ‪...‬‬ ‫بدیهــی اســت ‪ ،‬گذاشــتن یــک ســخنگو کنــار‬ ‫روابــط عمومــی هــا‪ ،‬یعنــی نادیــده گرفتــن‬ ‫نقشــهای کلیــدی و خطیــر روابــط عمومــی در‬ ‫عصــر ارتباطــات بــرای ارتقــای اعتمــاد و ســرمایه‬ ‫اجتماعــی نظــام منــد و تنــزل ان بــه یــک ســاختار‬ ‫بــی خاصیــت در ســطح ارســال خبــر بــه رســانه هــا‬ ‫و برگــزاری مراســم و مناســبتهای کلیشــه ای‪...‬‬ ‫کــه نقــش ان بــه یــک اداره امــور عمومــی تغییــر‬ ‫ماهیــت داده مــی شــود‪.‬‬ ‫حمیــد شــکری خانقــاه بــا اعتقــاد جــدی بــه‬ ‫جایــگاه مدیریتــی روابــط عمومــی در ســطح‬ ‫ســازمان ادامــه داد‪:‬از طرفــی در حکــم انتصــاب‬ ‫یکــی از وزرا دیــدم کــه رئیــس مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی را بــه عنــوان «مشــاور وزیــر»و رئیــس‬ ‫مرکــز خطــاب کــرده بــود ‪ ،‬ایــن نیــز از هوشــمندی‬ ‫ارتباطی و درک درســت ان وزیر و اعتماد ایشــان‬ ‫بــه مدیــری کــه بــرای روابط عمومی انتخــاب کرده‬ ‫حکایــت دارد‪.‬‬ ‫اگــر همــه روســای ســازمانها و وزرای‬ ‫وزارتخانه هــا بــه مدیــران روابــط عمومــی‬ ‫اعتمــاد کننــد و انهــا را در موقعیــت «مشــاوره‬ ‫ارتباطــی» قــرار دهنــد بــی شــک بســیاری‬ ‫از مشــکالت افــکار عمومــی بــا ایــن تقویــت‬ ‫جایــگاه برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه‪ ،‬مشــاوره مدیریــت را یکــی‬ ‫از الزامــات روابــط عمومــی دانســته و معتقــد‬ ‫اســت کــه در چنیــن شــرایطی کــه مدیــر روابــط‬ ‫عمومــی بــه عنــوان «مشــاور‬ ‫«وزیــر و مشــاور رئیــس ســازمان‬ ‫برگزیده می شــود بایســتی بخش‬ ‫«مطالعــات و تحقیقــات افــکار‬ ‫عمومــی و برنامــه ریــزی راهبــردی‬ ‫ارتباطــی» در روابــط عمومــی ان‬ ‫ســازمان نیــز بــه عنــوان اهرمهــای‬ ‫«مشــاوره ارتباطــی» قوی تــر و‬ ‫فعال تــر شــوند‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه ریــز ارتباطــی کــه‬ ‫ســابقه طراحــی برنامه هــا و‬ ‫کمپیــن هــای ارتباطــی بیشــماری‬ ‫را بــرای ســازمانهای مختلــف در‬ ‫ســابقه کاری خــود دارد گفــت‪ :‬اگر‬ ‫بپذیریــم کــه روابــط عمومی هــا‬ ‫مدیریــت پروژه هــای‬ ‫بایــد‬ ‫ارتباطــی ســازمان مربوطــه را بــا‬ ‫طراحــی «پیوسـت های ارتباطــی»‬ ‫پــروژه هــای ســازمانی بــرای‬ ‫افزایــش اعتمــاد و انســجام و مشــارکت و نهایتــا‬ ‫ارتقــای ســرمایه اجتماعــی و رضایــت منــدی‬ ‫افــکار عمومــی برعهــده بگیرنــد الزمــه ان «برنامــه‬ ‫محــوری» و «برنامــه مــداری» و «برنامــه ریــزی‬ ‫ارتباطــی» و رســانه ای اســت کــه بخــش مهــم و‬ ‫الینفــک روابــط عمومی هاســت‪ .‬امــا متاســفانه‬ ‫در اغلــب ســازمانهای دولتــی بــه شــدت بــه ان بی‬ ‫توجهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫حمیــد شــکری خانقــاه بــرای رســیدن بــه جایــگاه‬ ‫مدیریتی و ارتباطات یکپارچه سازمانی در ادامه‬ ‫گفــت ‪:‬بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــیم‬ ‫کــه روابــط عمومــی حرفــه ای یعنــی ارتباطــات‬ ‫یکپارچــه و ‪ ۳۶۰‬درجــه کــه از تمــام مهارتهــای‬ ‫ارتباطــی کالمــی و غیــر کالمــی‪ ،‬بــا بهــره گیــری‬ ‫از تمــام تکنیکهــا و تاکتیکهــای فــردی و گروهــی‬ ‫و ســازمانی و رســانه ای و ‪...‬بهــره مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه کــه اخیــرا نیــز از ریاســت‬ ‫محترم جمهوری درخواست ارتقای سطح روابط‬ ‫عمومــی هــا را در ریاســت جمهــوری مطــرح کــرده‬ ‫بــود مجــددا تاکیــد کــرد‪ :‬همــه باهــم تالش کنیم‬ ‫جایــگاه روابــط عمومــی هــا در ســطح «معاونــت‬ ‫ارتباطــات» وزارتخانــه هــا و ســازمان هــا بــرای‬ ‫«خــوب شناســاندن کارهــای خــوب» ارتقــا یابــد‬ ‫تــا موجبــات رضایتمنــدی و اعتمــاد افرینــی‬ ‫جامعــه بیــش تــر و بهتــر از همیشــه فراهم شــود‬ ‫و بــرون ســپاری خدمــات ارتباطــی بــرای‬ ‫جبــران خــا نیــروی انســانی متخصــص‬ ‫در روابــط عمومــی هــا جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫جامعــه مــا شایســته ارامــش و همزیســتی‬ ‫همــراه بــا اعتمــاد و گســترش ارتباطــات انســانی‬ ‫هوشــمندانه اســت‪.‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫در ســال های اخیر اســتفاده از لینکدین بین کاربران ایرانی گســترش‬ ‫زیادی داشــته اســت‪ .‬بســیاری از دانشــجویان یا ســایر افراد جویای کار‬ ‫ســری بــه ایــن شــبکه می زننــد تــا شــانس خــود را بــرای یافتــن شــغل‬ ‫موردنظرشــان امتحــان کننــد‪ .‬برخــی موفــق می شــوند و برخــی شــاید‬ ‫نتواننــد بــا ایــن شــبکه ارتبــاط مناســب برقــرار کننــد‪ .‬در ایــن یادداشــت‪،‬‬ ‫دربــاره اینکــه چطــور می تــوان از فرصت هــای و ظرفیت هــای ایــن شــبکه‬ ‫بــرای یافتــن شــغل بهــره بــرد صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫چطور از طریق‬ ‫لینکدین کار پیدا‬ ‫کنیم؟ ‬ ‫ادامه شماره ‪ :389‬کارهایی که قبل از پیداکردن کار در لینکدین‬ ‫بایــد انجام دهید‬ ‫بــرای یافتــن شــغل مناســب در لینکدیــن‪ ،‬کارهــای زیــادی هســت‬ ‫کــه بایــد انجــام دهیــد تــا شانســتان در یافتــن شــغل در ایــن شــبکه‬ ‫بیشــتر شــود‪ .‬ایــن کارهــا اغلب شــامل طراحی پروفایلــی حرفه ای و‬ ‫قدرتمنــد اســت؛ پروفایلــی کــه به خوبــی بتوانــد توانمندی های شــما‬ ‫را نشــان دهــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬پروفایــل شــما حکــم رزومــه شــما را دارد و‬ ‫هرچــه کامل تــر باشــد‪ ،‬به معنــای قوی تربــودن رزومــه شماســت‪.‬‬ ‫برای تکمیل پروفایل به نکات زیر توجه کنید‪:‬‬ ‫درخواست ثبت نام برای شغل‬ ‫پــس از انکــه نتایــج جســت وجو نمایــش داده شــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــرای هــر شــغل ثبت نــام کنیــد‪ .‬ایــن ثبت نــام بــه ‪ ۲‬صــورت انجــام‬ ‫ـدگان اگهــی ایــن امــکان را بــه شــما داده انــد‬ ‫می شــود‪ :‬یــا ثبت کننـ‬ ‫ِ‬ ‫کــه درخواســت را در لینکدیــن ثبــت کنیــد یــا اینکــه لینکــی در اختیار‬ ‫شماســت تــا بــه صفحـه ای خــارج از لینکدیــن منتقل شــده و فرایند‬ ‫ثبــت درخواســت را از انجــا پیگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫ترفندهای استفاده حرفه ای تر از بخش «کارها»‬ ‫در صفحــه کارهــای لینکدیــن ابزارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه در‬ ‫پیداکــردن شــغل یاری تــان می کنــد‪ .‬ایــن ابزارهــا را در ایــن قســمت‬ ‫معرفــی می کنیــم‪:‬‬ ‫‪My Jobs .۱‬‬ ‫در ایــن قســمت‪ ،‬می توانیــد کارهایــی را کــه ذخیــره کرده ایــد‬ ‫مشــاهده و ویرایــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪Job Alerts .۲‬‬ ‫در ایــن قســمت شــما کارهایــی را کــه روی حالــت یــاداور قــرار‬ ‫گرفته انــد مشــاهده و ویرایــش می کنیــد‪ .‬بــرای قــراردادن شــغل روی‬ ‫ایــن حالــت کافــی اســت روی گزینــه ‪ Job Alert On‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪Skill Assessment .۳‬‬ ‫ایــن بخــش بــه شــما امــکان می دهــد مهارت هایتــان را بــا‬ ‫پاسـخ گویی بــه برخــی پرسـش ها بســنجید‪ .‬نتایــج ایــن ســنجش در‬ ‫صفحــه شــما ثبــت می گردنــد و امتیــاز بــاالی ‪ 30‬درصــد به معنــای‬ ‫دریافــت نشــان از شــبکه لینکدیــن اســت کــه نوعــی گواهــی تاییــد‬ ‫ت نوشــته شــده در صفحــه شماســت‪.‬‬ ‫مهــار ِ‬ ‫‪Interview Preparations .۴‬‬ ‫در ایــن قســمت شــبکه لینکدیــن بانکــی از ســواالت متــداول‬ ‫طرح شــده از ســوی کارفرمایان را در اختیار شــما قرار می دهد‪ .‬این‬ ‫بانــک به تفکیــک مشــاغل مختلــف تهیــه شــده اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫بــا تعییــن نــوع شــغل موردنظرتــان‪ ،‬بــه ســواالت پرتکــرار ان شــغل‬ ‫دسترســی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪Resume Builder .۵‬‬ ‫در ایــن بخــش می توانیــد رزومــه خــود را از رایانــه خــود بارگــذاری و‬ ‫ویرایــش کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬می توانیــد پروفایــل لینکدیــن خــود را بــه‬ ‫ایــن بخــش انتقــال داده و ویرایــش کنیــد‪ .‬لینکدیــن بــه شــما امکان‬ ‫می دهــد بــر اســاس شــغل درخواســتی‪ ،‬کلمــات کلیــدی به کاررفتــه‬ ‫در پروفایلتــان را بررســی و کمب ود هــای ان را جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از نقــاط قــوت ایــن بخــش ایــن اســت کــه می توانیــد تــا ‪۴‬‬ ‫ویرایــش متفــاوت از پروفایــل خــود بــرای ‪ ۴‬حــوزه شــغلی تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه در ایــن بخــش ویرایش هــا و تغییــرات روی پروفایــل‬ ‫شــما اعمــال نمی شــوند‪ .‬در واقــع‪ ،‬شــما در اینجــا در حــال طراحــی‬ ‫ویراســتی خــاص از پروفایلتــان بــرای تصــدی شــغلی خــاص هســتید‪.‬‬ ‫مزایای پیداکردن کار در لینکدین‬ ‫از انجــا کــه لینکدیــن بزرگ تریــن شــبکه اجتماعــی مختــص شــاغالن‪،‬‬ ‫صاحبــان کسـب وکار‪ ،‬دانشــجویان و ســایر گروه هــای حرفـه ای اســت‪،‬‬ ‫یکــی از بهتریــن محیط هــا بــرای پیــدا کــردن شــغل اســت‪ .‬لینکدین این‬ ‫امــکان را بــه شــما می دهــد تــا ســوابق شــغلی‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬مهارت هــا‪،‬‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬ابداعــات و اختراعــات و ســایر تجربیــات حرفه ای تــان را در‬ ‫قالــب پروفایــل بــه حســاب کاربــری خــود اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫از ایــن طریــق‪ ،‬ایــن فرصــت در اختیــار شــما قــرار می گیــرد تــا بــه‬ ‫جس ـت وجوی شــغل موردنظرتــان بپردازیــد یــا خــود را در معــرض‬ ‫دیــد کارفرمایانــی قــرار دهیــد کــه به دنبــال افــراد مناســب بــرای‬ ‫اســتخدام می گردند‪ .‬شــبکه لینکدین با دراختیارگذاشــتن رزومه ای‬ ‫انالیــن بــرای هــر فــرد‪ ،‬در کنــار محیطــی تعاملــی بــرای حضــور‬ ‫میلیون هــا کارفرمــا و کارجــو‪ ،‬شــرایط مناســب بــرای رفــع نیــاز هــر دو‬ ‫گــروه را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر در حــال حاضــر نیــازی بــه شــغل نداریــد‪ ،‬داشــتن‬ ‫حســاب کاربــری فعــال و پروفایــل حرفـه ای‪ ،‬کار شــما را بــرای اینــده‬ ‫راحــت می کنــد‪ .‬چه بســا کارفرمایانــی کــه به دنبــال فــردی بــرای‬ ‫اســتخدام کردن می گردنــد در جســت وجوهای خــود بــه پروفایــل‬ ‫شــما بربخورنــد و پیشــنهاد شــغلی مناســبی بــه شــما بدهنــد؛‬ ‫پیشــنهادی کــه نتوانیــد به ســادگی از ان بگذریــد‪.‬‬ ‫چالش ها و محدودیت های کاربران ایرانی‬ ‫در کنــار مزایــا و فرصت هایــی کــه لینکدیــن در اختیــار کاربرانــش‬ ‫قــرار می دهــد‪ ،‬محدودیت هــا و چالش هایــی پیــش روی کاربــران‬ ‫ایرانــی ایــن شــبکه اجتماعــی وجــود دارد‪ .‬ایــن محدودیت هــا‬ ‫‪ ۲‬دســته اند‪ :‬دســته اول چالش هــای فرهنگــی و دســته دوم‬ ‫محدودیت هــای تکنیکــی‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چالش های فرهنگی‬ ‫نمونه ای از اگهی مشاغل در قسمت پست های لینکدین‬ ‫هرچنــد در ســال های اخیــر اســتفاده از ایــن شــبکه بیــن کاربــران‬ ‫ایرانــی رواج یافتــه‪ ،‬امــا هنــوز به علــت نااشــنایی بــا ابزارهــای‬ ‫لینکدیــن‪ ،‬فرهنــگ و شــیوه صحیــح اســتفاده از ابزارهــای ان در‬ ‫بیــن کارفرمایــان و شــرکت ها و کاربــران ایرانــی جــا نیفتــاده اســت؛‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬نتیجــه جسـت وجوی مشــاغل در کشــور ایــران در تیــر‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۰‬فقــط دو اگهــی شــغلی را نشــان می دهــد کــه هــردو نیــز‬ ‫متعلــق بــه شــرکت ها و نهادهــای بین المللــی اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫شــرکت ها و کارفرمایــان ایرانــی اگهی هــای شغلی شــان را در قالــب‬ ‫پسـت های عمومــی در بخــش ‪ Home‬لینکدیــن منتشــر می کننــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه می تواننــد شــغل موردنیازشــان را در بخــش ‪Post a‬‬ ‫‪ Free Job‬در بخــش مشــاغل منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬کاربــران جویــای کار ایرانــی بهتــر اســت به جــای تمرکــز‬ ‫روی اســتفاده از بخــش مشــاغل‪ ،‬بیشــتر روی ارتبــاط برقرارکــردن‬ ‫بــا افــراد‪ ،‬یافتــن صفحــات شــرکت های موردنظرشــان و دنبال کــردن‬ ‫پست هایشــان و به طــور کلــی گســترش شــبکه ارتباطــی خــود در‬ ‫لینکدیــن تمرکــز کننــد‪ .‬به عنــوان تجربــه ای شــخصی به عنــوان‬ ‫نویســنده ایــن یادداشــت‪ ،‬شــغل مترجمــی و نویســندگی در‬ ‫وب ســایت «چطــور» را از طریــق پســتی کــه مدیــران ایــن وبســایت‬ ‫در شــبکه منتشــر کــرده بودنــد یافتــم‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002413‬مــورخ ‪1400.06.20‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر مــاده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلی ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای علــی اکبــر عاشــوری شــیخی بــه تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000103‬تقاضــای اقــای منصورعاشــوری‬ ‫شــیخی بــه شــماره شناســنامه ‪2260128521‬‏وکــد ملــی ‪ 2260128521‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد علــی اکبــر درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه‏مســاحت ‪ 411.66‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی‬ ‫واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری جنوبــی فرزانــه ‪ 5‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪373:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001947‬مــورخ ‪1400.06.08‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای قربان دولتی نــوده به تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000291‬تقاضای خانم خــاور رضوان فربه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 5349‬کــد ملــی ‪3672935743‬‏صــادره اززابــل فرزنــد ابراهیــم درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت ‪ 75.60‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -28‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬‬ ‫خیابــان نــوده کتــول – کوچــه پرســتو ‪ 5‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی‏ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‏ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪365:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002322‬مــورخ ‪1400.06.18‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت خانــم گوهــر معــززی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000249‬تقاضــای اقــای ســید طاهــر میــر‬ ‫فندرســکی بــه شــماره شناســنامه ‪ 711‬و کــد ملــی‏‏‪ 4879553794‬صــادره ازرامیــان فرزنــد ســید یعقــوب درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده بــه مســاحت‏‏‪ 370‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -33‬اصلــی واقــع‬ ‫درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬روســتای ییالقــی افراتختــه خیابــان اصلــی روســتا‏‏(خیابــان اق چشــمه )‪ ،‬کوچــه چشــمه ‪ 16‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد بــه اســتناد تاییدیــه شــماره ‪ 1400.759‬مــورخ ‪ 1400.04.09‬اداره‏منابــع طبیعــی و ابخیــزداری علــی اباد و مجوز شــماره‬ ‫‪ 37.16.1003‬مــورخ ‪ 1400.04.09‬بنیــاد مســکن علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب‏دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند‏مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‏بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجــع‏ذیصالح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الــف‪369:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/07/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/26 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 6 ‫دفــاع مقــدس ســرمایه عظیمــی اســت کــه بایــد از تمامــی وجــوه ان بهــر ه وافــر بــرد‪ ،‬ادبیــات دفــاع مقــدس از‬ ‫جملــه گنجینــه مانــدگار ایــن حــوزه و تجلــی ازادگــی و حماســه ملــت بــزرگ ایــران اســت کــه ضــروری اســت فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه ادبــی بــرای جاودانگــی ایــن میــراث ارزشــمند حمایــت ویــژه شــوند‪ .‬واژه هایــی چــون ادبیــات مقاومــت‪،‬‬ ‫پایــداری و ایســتادگی در یــادواره هشــت ســال دفــاع مقــدس بســیار شــنیده مــی شــود کــه پرداختــن بــه پشــتیبانی‬ ‫جــدی شــاعران‪ ،‬نویســندگان و هنرمنــدان ایــن حــوزه از بــاب نشــر ارزش هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی بــه منظــور‬ ‫جاودانگــی ایثارگــری هــای رزمنــدگان ایــن ســرزمین بــه طــور تقریبــی مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫ادبیات دفاع‬ ‫مقدس تجلی‬ ‫مقاومت ملت‬ ‫ شنبه ‪ 10‬مهر ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫دوران دفاع مقدس‪ ،‬دوران سازندگی و خودباوری بود‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫در دوران جنــگ تحمیلــی روحیــه ایثــار و‬ ‫جانفشــانی رزمنــدگان باعــث شــد تــا بــه‬ ‫‏پیــروزی بــزرگ برســیم‪ ،‬گفــت‪ :‬دوران دفــاع‬ ‫مقــدس بــرای مــا دوران خودبــاوری و‬ ‫ســازندگی بــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه‬ ‫نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید‬ ‫مطهــری زاده» صبــح امروز در جلســه روایت‬ ‫گویــی دفــاع مقــدس بــا‏گرامــی داشــت یــاد و‬ ‫خاطــر شــهدا و تبریــک هفتــه دفــاع مقدس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس‬ ‫عــراق بــا کمــک‏چندیــن کشــور در دنیــا‪ ،‬جنگ‬ ‫را بــر مــا تحمیــل کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ان دوران رزمنــدگان‬ ‫زیــادی جــان شیرینشــان را بــرای دفــاع از شــرف‬ ‫و نامــوس و کشــور خــود نثــار‏کردنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫روحیــه جانفشــانی و ایثــار در بیــن رزمنــدگان‬ ‫سلحشــور باعــث شــد تــا کشــور مــا بــه پیــروزی‬ ‫بــزرگ دســت پیــدا‏کنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه در ان دوران رزمنــدگان عزیــز‬ ‫مــا جانفشــانی و ایثــار را معنــا کردنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‏بســیاری از ایــن رزمنــدگان‬ ‫دکتر«سجاد نامور»‬ ‫چگونه از شبکه‬ ‫شرکتی در برابر‬ ‫جاسوس افزارها‬ ‫محافظت کنیم؟‬ ‫قبــا ًبــرای مدیــران شــبکه‪ ،‬تشــخیص مناطــق محــدوده شــرکت ها‬ ‫اســان بــود‪ .‬انهــا معمــوال ًجایــی بودنــد کــه شــبکه های خارجــی و‬ ‫داخلــی بــا هــم مالقــات می کردنــد‪ .‬ایــن امــر باعــث شــد کــه مدیــران‬ ‫بداننــد کجــا بایــد فایــروال را بــرای ایمــن نگــه داشــتن شــبکه داخلــی‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬امــروزه چگونــه می تــوان تلفن هــای هوشــمند کارکنــان‬ ‫را از شــبکه شــرکتی جــدا کــرد وقتــی از انهــا بــرای احــراز هویــت چنــد‬ ‫عاملــی و خوانــدن ایمیل هــای کاری اســتفاده می شــود؟ مرزهــای‬ ‫داخلــی و خارجــی شــبکه تــار شــده اســت‪.‬‬ ‫قبــا ًبــرای مدیــران شــبکه تشــخیص مناطــق محــدوده شــرکت ها‬ ‫اســان بــود‪ .‬انهــا معمــوال ًجایــی بودنــد کــه شــبکه های خارجــی و‬ ‫داخلــی بــا هــم مالقــات می کردنــد‪ .‬ایــن امــر باعــث شــد کــه مدیــران‬ ‫بداننــد کجــا بایــد فایــروال را بــرای ایمــن نگــه داشــتن شــبکه داخلــی‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬امــروزه چگونــه می تــوان تلفن هــای هوشــمند کارکنــان‬ ‫را از شــبکه شــرکتی جــدا کــرد وقتــی از انهــا بــرای احــراز هویــت چنــد‬ ‫عاملــی و خوانــدن ایمیل هــای کاری اســتفاده می شــود؟ مرزهــای‬ ‫داخلــی و خارجــی شــبکه تــار شــده اســت‪.‬‬ ‫طیــف وســیعی از سیاسـت های امنیتــی برای برخــورد با تلفن های‬ ‫هوشــمند کاربــران وجــود دارد ‪ ،‬از محــدود کننــده تریــن روش –‬ ‫عــدم اجــازه دسترســی بــه تلفن هــای هوشــمند ‪ -‬تــا رویکــرد بــاز کــه‬ ‫بــه تلفن هــای شــخصی اجــازه می دهــد بــه شــبکه داخلــی شــرکت‬ ‫متصــل شــوند‪ .‬مــا اعــام می کنیــم کــه راه حــل مناســب در جایــی‬ ‫بیــن ایــن دو قــرار دارد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در مــورد اخبــار جاسوســی ‪ Pegasus‬خوانــده‬ ‫باشــید‪ .‬نــرم افــزار گــروه ‪ NSO‬از نقــص در‬)‪ iOS ‪(iPhone‬بــرای‬ ‫دسترســی بــه داده هــای تلفــن هــدف ناشــناس اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫در ان دوران و همچنیــن در دوران بعــد از‬ ‫دفــاع مقــدس همچنــان گمنــام هســتند و‬ ‫جانفشــانی ‏های خــود را بــا هیــچ پســت و‬ ‫مقــام و جایگاهــی عــوض نکردنــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده ادامــه داد‪ :‬ایــران‬ ‫اســامی بــا داشــتن ایــن چنیــن رزمندگانــی‬ ‫بــه پیــروزی رســیدو خداونــد بــزرگ نیــز کمــک‬ ‫‏کــرد تــا ایــن پیــروزی قطعــی شــود‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫دشــمن فکــر مــی کــرد در مــدت کوتاهــی‬ ‫ایــران را بــه تســخیر خــود در خواهــد اورد‪،‬‬ ‫‏امــا بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ان زمــان‬ ‫و فشــارهای زیــادی کــه بــر کشــور وجــود‬ ‫داشــت امــا رزمنــدگان مــا بــا دســتان خالــی‬ ‫‏توانســتند دشــمن را از خــاک ایــران اســامی‬ ‫بیــرون کننــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اگــر امــروز امنیــت و پیشــرفت در تمــام‬ ‫زمینه هــای علمــی‪ ،‬نظامــی و ‪ ...‬داریــم‬ ‫بــه ‏برکــت خــون شــهدا و جانفشــانی های‬ ‫رزمنــدگان اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫همانگونــه کــه رهبــر فرزانــه انقــاب هشــت‬ ‫ســال‏دفــاع مقــدس را گنجینــه ای گرانبهــا‬ ‫توصیــف کــرده انــد‪ ،‬لــذا همیــن گنجینــه‬ ‫گــران بهــا باعــث شــده تــا امــروز بــه ایــن‬ ‫خودبــاوری و ‏قــدرت برســیم‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امــروز نیــز‬ ‫هماننــد ان زمــان نیروهــای مســلح ما با همان‬ ‫روحیــه بســیجی وار و روحیــه‏جانفشــانی پــای‬ ‫کار هســتند و بــا قــدرت از دســتاورد هــای‬ ‫انقــاب اســامی دفــاع می کننــد‪.‬‏‬ ‫‪ NSO‬پگاســوس را بــه دولت هــا می فروشــد ‪ ،‬ظاهــرا ًبــرای ردیابــی‬ ‫مجرمــان ‪ ،‬امــا اغلــب توســط برخــی کشــورها بــرای جاسوســی از‬ ‫مخالفــان ‪ ،‬شــخصیت های سیاســی از ان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در گذشــته ‪ ،‬ســرایت پگاســوس در درجــه اول بــا ارســال پیونــد بــه‬ ‫تلفــن قربانــی انجــام می شــد‪ .‬هنگامــی کــه هــدف روی ان کلیــک‬ ‫می کنــد ‪ ،‬یــک سوء اســتفاده را ایجــاد می کنــد کــه بــه مهاجمــان‬ ‫اجــازه می دهــد دسترســی ریشــه ای بــه تلفــن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه نــرم افــزار جاسوســی دسترســی ریشــه ای پیــدا‬ ‫کــرد ‪ ،‬می توانــد پیام هــا را در برنامه هایــی ماننــد ‪iMessage ،‬‬ ‫‪ WhatsApp ، Telegram ، Gmail‬و غیــره بخوانــد‪ .‬یــک شــبکه‬ ‫فرمــان و کنتــرل پیچیــده می توانــد بــه اپراتــور گــزارش دهــد و تلفــن‬ ‫را نیــز کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫کاهش ریسک‬ ‫تلفن هــای هوشــمند مرزهــای مشــخص بیــن شــبکه های داخلــی‬ ‫و خارجــی شــرکت ها را از بیــن برده انــد و بــه هــدف عوامــل تهدیــد‬ ‫تبدیــل شــده انــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬نیــازی بــه یــک شــبکه بــزرگ‬ ‫زیرزمینــی نیســت تــا کاربــران را فریــب دهــد تــا بــا بارگیــری تصادفی‬ ‫برنامه هــای مخــرب ‪ ،‬برنامه هــای جاسوســی را نصــب کننــد‪.‬‬ ‫هیــچ سیســتم امنیتــی نمی توانــد همــه پیوندهــا و ســوء‬ ‫اســتفاده های مخــرب را مســدود کنــد ‪ ،‬امــا مــا می توانیــم اقدامــات‬ ‫الزم را بــرای کاهــش خطــر تــا حــد قابــل کنتــرل انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن چگونــه می توانیــم تلفن هــای هوشــمندی را کــه مــردم‬ ‫بــرای ارتبــاط بــا همــکاران از انهــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫عامــل حملــه بــه شــبکه شــرکتی نکنیــم؟‬ ‫در اینجا چند استراتژی وجود دارد‪:‬‬ ‫• خــط مشـی ای ایجــاد کنیــد کــه کلیدهــای مهــم ماننــد رمزهــای‬ ‫عبــور ‪ ،‬گواهــی نامه هــای خصوصــی و نشــانه های دسترســی‬ ‫را از طریــق ایمیــل یــا خدمــات پیــام رســانی تلفــن ارســال نکنــد‪.‬‬ ‫از جایگزین هایــی اســتفاده کنیــد کــه ایــن اطالعــات را بــه طــور‬ ‫جداگانــه ایمــن می کنــد ‪ ،‬ماننــد مدیــر گــذرواژه‪.‬‬ ‫• امــوزش کاربــران بــه نحــوه کنتــرل عوامــل تهدیــد بــر روی‬ ‫تلفن هــای خــود ‪ ،‬بهتریــن بازگشــت ســرمایه را دارد‪ .‬اگــر قربانــی‬ ‫احتمالــی بدانــد کــه بایــد بــه دنبــال چــه چیــزی باشــد ‪ ،‬ماننــد یــک‬ ‫پیونــد مشــکوک از یــک فرســتنده ناشــناس ‪ ،‬احتمــاال ً ان را بــه‬ ‫عنوان مخرب تشــخیص داده و از خود و شــبکه شــرکتی محافظت‬ ‫می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬اگــر انهــا می داننــد کــه نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی می تواننــد از برنامه هایــی کــه کاربــران از ‪Google Play‬‬ ‫‪ Store‬یــا ‪ Apple App Store‬بارگیــری می کننــد ‪ ،‬تهیــه شــوند ‪،‬‬ ‫می تواننــد قبــل از بارگیــری نــرم افزارهــای جاسوســی نیــز مراقــب‬ ‫انهــا باشــند‪ .‬شــما مجبــور نیســتید پــول یــا زمــان زیــادی را صــرف‬ ‫امــوزش کاربــران کنیــد ‪ ،‬کافــی اســت کاربــران را در مــورد روش هــای‬ ‫تصویر برداری سه بعدی‬ ‫در شیائومی‬ ‫شــیائومی یــک سیســتم تصویربــرداری ســه بعــدی‬ ‫را اختــراع نمــوده کــه عکاســی توســط گوشــی هــای‬ ‫هوشــمند را تقویــت می کنــد‪ .‬روز (‪ 24‬ســپتامبر‬ ‫‪ ،)2021‬شــیائومی ثبــت اختــراع یــک سیســتم‬ ‫تصویربــرداری جدیــد را منتشــر کــرد‪ .‬ایــن بــه کاربــران‬ ‫امــکان مــی دهــد بــا اســتفاده از چندیــن دســتگاه‬ ‫متصــل بــه یکدیگــر‪ ،‬تصاویــر ســه بعــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن اختــراع دارای شــماره انتشــار‬ ‫‪ CN113438462A‬اســت و تحــت عنــوان «روش‬ ‫و دســتگاه عکســبرداری متصــل بــه چنــد دســتگاه‬ ‫‪ ،‬تجهیــزات الکترونیکــی و محیــط ذخیــره ســازی»‬ ‫عنــوان شــده اســت‪ .‬بــا نگاهــی بــه توضیحــات‬ ‫ثبــت اختــراع ‪ ،‬سیســتم جدیــد اساســا ً تصاویــری‬ ‫را کــه از تعــدادی دســتگاه بــه هــم پیوســته گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ترکیــب مــی کنــد تــا تصویــری ســه‬ ‫بعــدی بــه دســت اورد‪ .‬ایــن امــر تجربــه کلــی‬ ‫عکاســی را افزایــش مــی دهــد و بــه کاربــران‬ ‫امــکان مــی دهــد تــا راه هــای خالقانــه ای را بــرای‬ ‫عکاســی از ســوژه یــا مناظــر خــود کــه در تــاش‬ ‫بــرای ثبــت ان هســتند ‪ ،‬بیابنــد‪.‬‬ ‫طبــق ثبــت اختــراع ‪ ،‬فراینــد عکســبرداری شــامل‬ ‫ارتبــاط بیــن ایــن دســتگاههای بــه هم پیوســته اســت‬ ‫کــه ابتــدا اتصــال را درخواســت مــی کنــد و ســپس‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه عکســبرداری را کــه عکــس‬ ‫نهایــی را تشــکیل مــی دهــد ‪ ،‬بدســت مــی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫دســتگاه همچنیــن شــامل یــک عکــس پانوراما اســت‬ ‫کــه ســایر عکــس هــا روی ان الیــه بنــدی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن ‪ ،‬حداقــل دو دســتگاه بــرای ایــن فراینــد‬ ‫تصویربــرداری مــورد نیــاز اســت‪ .‬در حــال حاضــر ‪،‬‬ ‫مشــخص نیســت کــه ایــا ایــن شــرکت واقعــا ًروی‬ ‫چنیــن سیســتمی کار مــی کنــد یــا فقــط همــه پایه هــا‬ ‫را پوشــش مــی دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫عکاســی از تلفــن هــای هوشــمند بــا مشــارکت‬ ‫چندیــن دســتگاه‪/‬کاربر جالــب تــر شــود و جنبــه‬ ‫اجتماعــی بیشــتری نیــز بــه ان اضافــه کنــد‪.‬‬ ‫حملــه کــه می توانــد شــامل تلفــن انهــا باشــد ‪ ،‬بــه روز کنیــد‪ .‬یکــی‬ ‫از مقــاالت اخیــر در مــورد نــرم افزارهــای جاسوســی ‪Pegasus‬‬ ‫را بخوانیــد تــا بــرای اســتفاده از تلفــن انهــا در شــبکه شــرکتی بــه‬ ‫مطالعــه نیــاز داشــته باشــید‪ .‬ســپس با مطالعه ماهانــه اخرین نرم‬ ‫افزارهــای جاسوســی ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫• دو اقــدام اساســی امنیتــی می توانــد ســطح حملــه شــبکه را‬ ‫کاهــش دهــد‪:‬‬ ‫‪ o‬احــراز هویــت چنــد عاملــی می توانــد در برابــر ســرقت رمــز عبور‬ ‫و حمالت فیشــینگ محافظت کند‬ ‫‪ o‬یــک شــبکه بــا ظریــب اعتمــاد صفــر بــه کاربــران تنها دسترســی‬ ‫بــه ســرورهایی را کــه بــرای انجــام وظایــف خــود نیاز دارنــد ‪ ،‬می دهد‬ ‫و دسترســی بــه ســایر مــوارد را ممنــوع می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫اطمینــان می دهــد کــه یــک حســاب اســیب دیــده نمی توانــد بــرای‬ ‫حرکــت جانبــی اســتفاده شــود‬ ‫برخــی توصیــه می کننــد فقــط اجــازه دهیــد تلفن هــای بــدون‬ ‫روت یــا بــدون جیلبریــک بــه شــبکه شــرکتی دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬یــک دســتگاه روت شــده یکپارچگــی سیســتم عامــل تلفــن‬ ‫را بررســی نمی کنــد و مخفــی کــردن یــک برنامــه مخــرب را در ان‬ ‫اســان تــر می کنــد‪ .‬متاســفانه ‪ ،‬ایــن امــر در بیشــتر مــواردی کــه نــرم‬ ‫افزارهــای جاسوســی تلفــن را الــوده می کننــد ‪ ،‬کمکــی نمی کنــد و‬ ‫می توانــد برخــی از کاربــران را بــه ایــن بــاور برســاند کــه تلفن هــای‬ ‫انهــا در مواقعــی کــه نمی تواننــد از انهــا محافظت می کننــد‪ .‬کاربران‬ ‫هنــوز می تواننــد برنامه هــا را بــه صــورت جانبــی روی گوش ـی های‬ ‫اندرویــدی خــود بارگــذاری کننــد ‪ ،‬امــا بــا برنامه هــای جانبــی بارگذاری‬ ‫شــده امــکان جاســوس افــزار وجــود دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬از انجــا کــه کاربــر صاحــب تلفــن اســت و بــه انهــا‬ ‫می گویــد نمی تواننــد تغییــری در ان ایجــاد کننــد ‪ ،‬ممکــن اســت او‬ ‫را از ایــده برقــراری ارتبــاط از ایــن طریــق منصــرف کنــد‪ .‬هــر شــرکتی‬ ‫نیازهــای متفاوتــی دارد ‪ ،‬بنابرایــن مــا نیازهــای ایــن سیاســت را بــه‬ ‫عهــده شــما می گذاریــم‪.‬‬ ‫ایــن کــه ایــا انهــا بــا نــرم افزارهــای جاسوســی ‪ Pegasus‬مــورد‬ ‫هــدف قــرار گرفته انــد یــا بــه اشــتباه یــک برنامــه مخــرب را بارگیــری‬ ‫کرده انــد ‪ ،‬مــی خواهیــد کاربــران اشــتباهات خــود را شناســایی‬ ‫کــرده و مشــکالت را بــرای متخصصــان مطــرح کننــد‪ .‬بایــد بــه‬ ‫خاطــر بســپاریم کــه همــه از تخصــص امنیتــی بــرای شناســایی نــرم‬ ‫افزارهــای جاسوســی روی گوشــی برخــوردار نیســتند‪ .‬مــا توصیــه‬ ‫می کنیــم سیاســتی داشــته باشــید کــه بــه کاربــران کمــک کنــد‬ ‫نگرانی هــای خــود را مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن روش هــا بــه بســتن حفره هــا و ایجــاد یــک دروازه‬ ‫امنیتــی واضــح و مشــخص بیــن شــبکه شــرکتی و دنیــای خــارج‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره‪ 1400/06/14_ 2627_1400‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم صدیقــه ره امــوز فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه ‪328‬‬ ‫صــادره از در یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 326‬متــر مربــع از پــاک ‪ 119‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی واقــع در اراضــی حصــار شــیر علــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای احمــد ره امــوز فرزنــد حســن محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد‪.‬م الــف ‪3372‬تاریــخ انتشــارز نوبــت اول‪ 1400/7/10:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1400/7/25‬احمــد اصغــری شــیروان رییــس ثبــت اســناد وامــاک‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رای هیات بشماره ‪ – 140060312004001996‬پرونده کالسه ‪1399114412004000150‬‬ ‫خانــم ســارا کــر فرزنــد عبدالعزیــز بــه شــماره شناســنامه ‪ 824‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 4869725215‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 178‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/60108‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس چــای بوییــن خیابــان غزالــی خریــداری ملــک مــع الواســطه از انــه دردی ارمشــی (مالــک رســمی) بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫ازتاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9033 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/24 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪390‬‬ ‫اموزش‬ ‫نحوه حذف کامل پیام ها‬ ‫در ‪Gmail‬‬ ‫ایــن مطلــب اموزشــی‪ ،‬بــرای یادگیــری این کــه چگونــه‬ ‫می تــوان پیام هــا را در ‪ gmail‬بــه طــور کامــل حــذف نمــود‪،‬‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫دو روش بــرای حــذف ایمیــل هــا از ‪ Gmail‬وجــود دارد‪:‬‬ ‫«بایگانــی» و «حــذف»‪ .‬وقتــی یــک ایمیــل را حــذف مــی‬ ‫کنیــد ‪ ،‬بــه «حــذف شــده هــا» ارســال مــی شــود ‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫بــه مــدت ‪ 30‬روز در انجــا مــی مانــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد‬ ‫زودتــر ان را خالــی کنیــد تــا بالفاصلــه فضــا ازاد شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه یــک ایمیــل «بایگانــی شــده» در واقــع حــذف‬ ‫نمــی شــود ‪ ،‬ایمیــل هــای «حــذف شــده» در نهایــت بــرای‬ ‫همیشــه ناپدیــد مــی شــوند‪ Gmail .‬انهــا را بــه مــدت ‪30‬‬ ‫روز در «ســطل زبالــه» نگــه مــی دارد در صورتــی کــه نظــر‬ ‫خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬انهــا بــرای همیشــه از‬ ‫بیــن رفتنــد ‪ ،‬امــا در صــورت تمایــل مــی توانیــد ایــن رونــد‬ ‫را تســریع کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای خالــی کــردن ســطل زباله ‪ ،‬بایــد ‪ Gmail‬را در مرورگر‬ ‫دســکتاپ یــا در ‪ iPhone ، iPad‬یــا دســتگاه ‪Android‬‬ ‫خــود بــاز کنیــد‪ .‬از دکمــه منــوی “‪”hamburger‬در گوشــه‬ ‫ســمت چــپ بــاالی صفحــه بــرای گســترش منــو‪-‬در صورتــی‬ ‫کــه قبــا ً بــزرگ نشــده است‪-‬اســتفاده کنیــد و «حــذف‬ ‫شــده» را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫در بــاالی صفحــه ‪ ،‬پیامــی را مــی بینیــد کــه توضیــح مــی‬ ‫دهــد حــذف شــده هــا پــس از ‪ 30‬روز حــذف مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار‪« ،‬خالــی کــردن ســطل زبالــه اکنــون»‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫یــک پیــام تاییــد اطمینــان مــی دهــد کــه مــی خواهیــد‬ ‫ســطل زبالــه را خالــی کنیــد‪ .‬بــرای ادامــه ‪« ،‬خالــی» را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫اکنــون ایمیــل هایــی کــه میخواســتید حــذف کنیــد بــه طــور‬ ‫کامــل بــرای شــما حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبرداران‬ ‫میلیاردی ارز دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری دو کالهبــردار اینترنتــی میلیــاردی‬ ‫از طریــق ســایت ســرمایه گــذاری ارزهــای دیجیتــال خبــر داد‬ ‫‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مرتضــی‬ ‫ابوطالبــی» در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا تشــریح کــرد‪ :‬بــا مراجعــه چندیــن نفــر بــه پلیــس فتــا‬ ‫و طــرح شــکایتی بــا موضــوع کالهبــرداری اینترنتــی در‬ ‫ســایتی تحــت عنــوان ســرمایه گــذاری جهــت ارز دیجیتــال‬ ‫‪ ،‬پرونــده اولیــه تشــکیل و بــرای پیگیــری در اختیــار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬متهــم یــا متهــان بــا راه انــدازی یــک ســایت‬ ‫بــا نــام شــبیه بــه ســایت ســرمایه گذاری خارجــی کــه ســابقه‬ ‫خوبی داشــته و ایرانیان زیادی در ان ســرمایه گذاری نموده‬ ‫انــد‪ ،‬اقــدام بــه جــذب ســرمایه قربانیــان نمــود ه بودنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬قربانیــان ایــن پرونــده کــه فریــب‬ ‫وعده هــای وسوســه انگیز ســودهای بــاال را خــورده و‬ ‫طــرح شــکایت نموده انــد‪ ،‬در مجمــوع بالــغ بــر بیســت‬ ‫میلیــارد ریــال از کفشــان رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای فنــی کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا و جمــع اوری ادلــه دیجیتــال در تحقیقــات یکماهــه ‪،‬‬ ‫مشــخص گردیــد کــه دو جــوان یــزدی از طریــق دریافــت‬ ‫ارز دیجیتــال و بــه بهانــه ســرمایه گــذاری در ســایت‬ ‫کانادایــی اقــدام بــه کالهبــرداری پانــزی نمــوده بودنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تــاش شــبانه روزی کاراگاهــان پلیــس‬ ‫فتــا‪ ،‬یکــی از متهمــان در یــزد دســتگیر و متهــم دیگــر‬ ‫کــه نقــش بیشــتری در ایــن کالهبــرداری ایفــا نمــوده‬ ‫و قصــد خــروج از کشــور را داشــت نیــز‪ ،‬پــس ازان کــه‬ ‫متوجــه شــد ممنوع الخــروج گردیــده اســت‪ ،‬دســتیر‬ ‫گردیــد و در نهایــت متهمــان بــا دســتور مقــام قضایــی‬ ‫روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تبهــکاران فضــای مجــازی بــا‬ ‫جعــل عملکــرد شــرکت های ســرمایه گذاری معتبــر‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬بانضمــام تبلیغــات وسوســه انگیــز‬ ‫و رویاپــردازی اقــدام بــه فریــب کاربــران و جــذب‬ ‫ســرمایه های انهــا می کننــد‪.‬‬ ‫وی ارتقــاء ســطح اگاهــی عمومــی و تخصصــی هموطنــان‬ ‫از ترفندهــای مجرمیــن ســایبری را بســیار ضــروری دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬در همیــن راســتا الزم اســت هموطنــان گرامــی‬ ‫توصیه هــای پلیــس را جــدی گرفتــه و بــرای اطــاع از‬ ‫راهکارهــای مقابلــه بــا جرائــم نوظهــور و رایــج بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعــه‬ ‫نماینــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫زیباسازی شهرم گرگان‬ ‫استان گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -390‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 25 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-390‬‬ ‫اکتبر‪2021‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 2- 1400‬اکتبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫بسیج نماد تحقق مردم ساالری‬ ‫دینی است‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی و دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی روســتای دوزیــن بــه طــور پراکنــده‬ ‫در اطــراف بافــت روســتا واقــع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر‬ ‫دارای شــیب مــی باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب‬ ‫و جنــوب غربــی بــه رودخانــه و از ســمت شــمال و شــمال‬ ‫غربــی و شــرق ان دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪.‬‬ ‫بیشــتر محصــوالت ایــن بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه باغــات شــامل ســیب‬ ‫و گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و‬ ‫قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای‬ ‫کشــاورزی به رودخانه دارای فعالیت های کشــاورزی ابی‬ ‫اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و‬ ‫‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمت هــای شــرقی‬ ‫روســتا کــه از رودخانــه دور می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم‬ ‫کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای روســتا در ‪ 70‬تــا ‪ 50‬ســال پیــش بــه‬ ‫صــورت دولتــی بوده اســت‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در‬ ‫گذشــته بــه صــورت ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه اســت و‬ ‫بیشــتر بــه صــورت کار یــدی و اســتفاده از حیوانــات مانند‬ ‫اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع‬ ‫اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت بــه صــورت‬ ‫مالیــات پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن شــده‬ ‫از ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک‬ ‫داران یــا (دهیــاران ) را مامــور جمــع اوری مالیــات در‬ ‫روســتا هــای زیــر پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده‬ ‫اســت کــه زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیری توســط دولــت‪،‬از‬ ‫هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت‬ ‫مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪ ،‬مالیــات بــر محصوالتــی‬ ‫چــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬پیلــه ابریشــم – خــوراک گاو و‬ ‫گوســفند مثــل (ارزن و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته بــرای نگاهــداری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از ســیلو هــای گلــی در ایــن روســتا اســتفاده‬ ‫مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن متــر‬ ‫کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن می کردنــد تــا‬ ‫ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال را بــا‬ ‫ورقــه هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطراف‬ ‫گــودال رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان هــا اســیب‬ ‫نرســاند‪ ،‬ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان‬ ‫می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی روســتا زیــر کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه‬ ‫‪ 2700‬هکتــار ان بــه صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا افــزون بــر فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی‪،‬یکی دیگــر از منابــع درامد مــردم فعالیت های‬ ‫دامــداری بــه صــورت ســنتی مــی باشــد ‪،‬بــر طبــق امــار‬ ‫بدســت امــده از خانــه بهداشــت تعــداد ‪ 76500‬راس گاو‬ ‫و گوســاله و ‪ 5000‬قطعــه طیــور در ایــن روســتا نگهــداری‬ ‫می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫مــواد لبنــی روســتا ی مــورد نظــر ‪ ،‬بخــش وســیعی از‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورشت قیمه بادمجان‬ ‫خورشت قیمه و خورشت بادمجان از غذاهای معمول سفره های ایرانی هستند‪.‬‬ ‫خورشت قیمه بادمجان ترکیبی از این دو خورشت است که بسیار خوشمزه است‬ ‫مواد الزم خورشت قیمه بادمجان‬ ‫زمان تقریبی پخت‪ ۲ :‬ساعت‬ ‫مواد الزم برای ‪ ۴‬نفر‪:‬‬ ‫لپــه‪ ۸‬قاشــق غذاخــوری‪ ،‬گوشــت خورشــتی‪ ۱۲‬تکــه کوچــک‪ ،‬بادمجــان‪ ۲‬عــدد‬ ‫قلمــی بــزرگ یــا ‪ ۴‬عــدد متوســط‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ۲‬عــدد بــزرگ‪ ،‬گوجــه‪ ۲‬عــدد‬ ‫پیاز‪ ۱‬عدد بزرگ‬ ‫رب‪ ۲‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر‪ ۱‬حبه متوسط‬ ‫زردچوبه‪ ،‬فلفل‪ ،‬نمک و پودر لیمو عمانی به مقدار الزم‬ ‫ابلیمو یا ابغوره به مقدار الزم‬ ‫دستور پخت خورشت قیمه بادمجان‬ ‫مرحلــه اول‪ ۲ :‬ســاعت قبــل از شــروع پخــت قیمــه بادمجــان‪ ،‬در یــک کاســه پــر‬ ‫از اب لپه هــا را بخیســانید‪.‬‬ ‫پیــاز را خــرد و ریــز کــرده و در قابلمــه ای کــه می خواهیــد خورشــت را در ان‬ ‫بپزیــد بــا مقدار کافی روغــن ســرخ کنیــد‪ .‬پیــاز را تفــت دهیــد تــا طالیــی رنــگ‬ ‫شــود‪ ۱ .‬حبه ســیر را خــرد کــرده و بــه پیازهــا اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫گوشت خورشــتی را در قابلمــه بریزیــد و با پیازها به خوبی تفــت دهیــد‪ .‬حــال‬ ‫بایــد زردچوبــه و فلفــل را بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ .‬وقتــی کــه گوشــت تغییر رنگ‬ ‫داد‪ ،‬لپه هــا را ابکشــی کــرده و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬خورشــت بادمجــان را بــا گوشــت قلقلــی‪ ،‬گوشــت ماهیچــه و گوشــت‬ ‫چــرخ کــرده نیــز می تــوان تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫یک تابه جــدا روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغن داخلش بریزید‪ .‬روغن‬ ‫که داغ شد رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و خوب تفت دهید تا کامال ًسرخ شود‬ ‫پــس از اینکــه رب گوجــه فرنگــی را کمــی تفــت دادیــد گوجه فرنگی ها را از وســط‬ ‫نصــف کنیــد و انهــا را هــم کمــی تفــت دهیــد‪ .‬در میانــه پخــت گوشــت و لپــه‪،‬‬ ‫رب گوجــه فرنگــی را بــه همــراه گوجــه فرنگــی بــه قابلمــه خورشــت اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا یــک ســانتی متــر باالتــر از گوشـت ها را اب بریزیــد و زیــرش را زیــاد کنیــد تــا‬ ‫ســریع جــوش بیایــد‪ .‬ســپس شــعله را کــم کنیــد‪ ،‬در قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه‬ ‫دهیــد تــا حــدود دو ساعت گوشــت بپزد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪ :‬در ایــن مرحله نوبت بــه امــاده کــردن بادمجان هــا می رســد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه گوشــت می پزد‪ ،‬بادمجان هــا را بشــویید و پوســت بگیریــد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه شــکل دلخواه برش بزنیــد و مقــداری نمــک روی انهــا بپاشــید تــا اب و تلخــی‬ ‫بادمجــان خــارج شــود و هنــگام ســرخ کــردن روغــن زیــادی بــه خــود جــذب نکند‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۲۰‬دقیقــه بادمجان هــا را ابکشــی کنیــد و بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه بگذاریــد‬ ‫خشــک شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم‪:‬مقداری روغــن در تابــه بریزیــد و بادمجان هــا را ســرخ کنیــد‪.‬‬ ‫همیــن کــه کمــی طالیــی مایــل بــه قهــوه ای شــدند‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم‪ :‬پــس از اینکــه گوشــت و لپه بــه طــور کامل پختنــد بادمجان‬ ‫را بــه همــراه مقــداری نمــک‪ ،‬فلفــل ســیاه و پــودر لیمــو عمانــی بــه قابلمــه‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫رییــس ســازمان بســیج‬ ‫مســتضعفین گفــت‪ :‬در بیانیــه‬ ‫گام دوم راهبــرد و اهــداف‬ ‫مردم ســاالری دینی در ســخنان‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه خوبی‬ ‫اشــاره شــده و بســیج در‬ ‫راســتای تحقــق ایــن امــر مهــم‬ ‫قــدم بــر مــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬‬ ‫ســردار غالمرضــا ســلیمانی‬ ‫در نشســت بــا فرماندهــان‬ ‫بســیجی خراســان شــمالی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬انقالب اســامی‬ ‫الگــوی نــاب بــرای اداره جوامــع بشــری اســت و مــردم ایــران ایــن نظــام را بــا ایثــار‪،‬‬ ‫پایــداری و جانفشــانی حفــظ کردنــد و اکنــون نیــز تــاش مــی شــود تــا ایــن نظــام‬ ‫پایــدار بمانــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت اســامی بــر اســاس بیانیــه گام دوم رهبــری بعــد‬ ‫از ‪ ۱۰‬ســال بایــد محقــق شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تاریــخ انقــاب بــه خوبــی نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه در گام اول انقــاب بــا رهبــری امــام خمینــی(ره) توانســتیم بــه‬ ‫مردم ســاالری دینــی بــه خوبــی عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬اســتقرار دولــت اســامی‪ ،‬اجــرای تمــدن نویــن‬ ‫اســامی و جامعــه پــردازی از مراحــل تکامــل انقالب در بیانیــه گام دوم رهبری‬ ‫محســوب مــی شــود و بایســتی بــه ســمت ایــن شــاخصه هــا حرکــت کنیــم تــا‬ ‫دولــت اســامی مســتقر شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بســیج شــاکله و پیشــقراول حرکــت بــه ســمت دولــت‬ ‫اســامی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬همانطــور کــه امــام مســلمین بســیج را لوکوموتیــو‬ ‫و پیش برنــده ملــت دانســتند‪ ،‬اینجاســت کــه بســیج بایــد وارد کار شــود و‬ ‫شــاخصه های مردم ســاالری را بــرای مــردم تفهیــم کنــد تــا از ایــن طریــق بتــوان‬ ‫بــر ریــل انقــاب حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین ادامــه داد‪ :‬تربیــت هشــت میلیــون جــوان‬ ‫بســیجی بــا همراهــی حلقــه هــای میانــی و ســازمان های مــردم نهــاد و تشــکیل‬ ‫حکومــت اســامی در جهــت تحقــق همــه جنبه هــای مردم ســاالری دینــی از اهداف‬ ‫بســیج اســت و همــه پایــگاه هــا بایــد بــه ایــن موضــوع مهــم هــم توجــه کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۷۰ :‬هــزار مســجد بــه همــراه یــک هــزار و ‪ ۵۴‬پایــگاه‬ ‫بســیجی در کشــور محــور تشــکیل حکومــت اســامی را تشــکیل مــی دهنــد و‬ ‫الزمــه ان هــم فعالیــت تمامــی کارکردهــای بســیج محــات در مســاجد اســت‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی عنوان کرد‪ :‬اینکه رهبر معظم انقالب بواســطه رویکردهای‬ ‫تحولــی بــر اجــرای همــه جانبــه مردم ســاالری دینی تاکیــد دارنــد‪ ،‬رویکرد مهمی‬ ‫اســت که بســیج بایســتی ان را ســرلوحه کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیج تشــکیالت انقــاب اســامی اســت و هــر جــا کــه بســیج بــا‬ ‫محوریــت فعالیت هــای مردمــی همــراه بــوده بــه موفقیت هــای خوبــی دســت‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا بیــان اینکــه کارکردهــای مســاجد در‬ ‫تمامــی حوزه هــای مردمــی بایــد فعــال شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬مســجد پیرامون هــای‬ ‫همچــون بــازارکار‪ ،‬کوچــه و محلــه را دارد و یــک مرکــز و پایــگاه زمانــی تمامــی‬ ‫کارکردهایــش اثرگــذار خواهــد شــد کــه در مناطــق پیرامــون نقــش افرینــی کنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــر اســاس تدابیــر رهبــری‪ ،‬بســیج بایــد نقــش افرینــی خــود را‬ ‫در تمامــی حوزه هــا بــه خوبــی ایفــا کنــد و در شــرایط فعلــی در حــوزه فرهنــگ‪،‬‬ ‫رســانه‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬مقابلــه بــا کرونــا و اســیب های اجتماعــی بــه خوبــی پیــش‬ ‫قــدم بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی بــا بیــان اینکــه بســیج نبایــد نســبت بــه مشــکالت جامعه بی‬ ‫تفــاوت باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن مهــم شــدنی اســت و تشــکیل ســتادهای تحــول‬ ‫محلــه و پایگاه هــای مقاومــت در دســتور کار قــرار گرفتــه تــا مشــکالت جامعــه‬ ‫را در حــد تــوان حــل کنیــم و در اینصــورت تمــدن ســازی بیانیــه گام دوم انقالب‬ ‫نیــز محقــق می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بســیج نبایــد بــا ســلیقه افــراد تعریــف شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬نظــام‬ ‫امــت و امــام در مکتــب بســیج بــه خوبــی نمــود داشــته و بســیج در ایــن نظــام‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا مــردم دارد‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی بــه نقــش افرینــی بســیج در حــوزه اقتصــاد نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫گفت‪ :‬ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن در کشــور کار بزرگی اســت که بســیج‬ ‫بایــد در ایــن حــوزه ورود کنــد و ایــن کار را بــا محوریــت مــردم انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــد گلخانــه و قطب هــای زنجیــره تولیــد اگــر توســط بســیج در‬ ‫شهرســتانها اجــرا شــود‪ ،‬شــاهد موفقیــت مناســبی در حــوزه اقتصــاد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت‪ :‬بســیج بایــد امــاده خیــز بلنــد در‬ ‫کشــور باشــد‪ ،‬زیــرا اگــر بــر اســاس بیانیــه گام دوم رهبــری با محوریــت جوانان‪،‬‬ ‫امیــد بــه اینــده‪ ،‬بــاور مــا مــی توانیــم و روحیــه جهــادی را ســرلوحه کار خــود قرار‬ ‫دهیــم بــه توســعه مناســب دســت مــی یابیم‪.‬‬ ‫ســردار غالمرضــا ســلیمانی رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین روز‬ ‫چهارشــنبه طی ســفر ‪ ۲‬روزه وارد بجنورد مرکز خراســان شــمالی شــد و افتتاح‬ ‫چندیــن طــرح محرومیــت زدایــی‪ ،‬دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه و بســیجیان‬ ‫خراســان شــمالی از برنامــه هــای وی در ســفر بــه ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری روستای قلعه قافهمینودشت»‬ ‫نیازهــای لبنــی شــهرهای اطــراف را نیــز بــر اورده مــی کند‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا‬ ‫انجــام مــی شــود مــی تــوان بــه کاربــری هــای گوناگونــی‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار بــری هــای موجــود در روســتای‬ ‫دوزیــن مــی تــوان بــه کاربــری اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪،‬‬ ‫خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد کــه در ذیــل‬ ‫بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از منابــع در امــدی‬ ‫ایــن منطقــه مــی باشــد‪ ،‬کــه تعــداد کثیــری از زنــان و‬ ‫دختــران روســتایی در کارگاه هــای صنعتــی کوچــک‬ ‫مشــغول می باشــند ‪ .‬عمــده تریــن صنایــع دســتی‬ ‫ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم ‪ ،‬چــادر شــب‪ ،‬پارچــه‬ ‫ابریشمی‪،‬روســری محلــی ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬و‪ ...‬کــه برخــی از ایــن‬ ‫صنایــع ارزش صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در‬ ‫روســتا‬ ‫بــه طــور کلــی قــوم ســاکن در ایــن روســتا را‬ ‫اقــوام تــات یــا قــوم پارســی و پارســی زبانــان تشــکیل‬ ‫می دهنــد و در بیــن ان هــا اقلیــت هــای دیگــر بــه‬ ‫غیــر از یــک یــا دو خانــواده سیســتانی وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ســال ‪ ۸۶‬بــا ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش‬ ‫جمعیتــی معــادل ‪ ۲۳‬هــزار نفــر و دوازده هــزار نفــر خانــوار‬ ‫دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪ ۸۲‬هکتــار ان زمیــن‬ ‫ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتــار ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و‬ ‫بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪7 0 0 0‬نفر ( ‪1 4 5 0‬خا نو ا را ســت )‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنــام اقــای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و هنــوز‬ ‫هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای اطــراف (بجنورد‬ ‫‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد می کننــد‪.‬او به تنهایی‬ ‫از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمــام مــی رســاند‪ .‬ایــن هنرمنــد درگوشــه ی حیــاط‬ ‫‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه امــوزش اطرافیــان و اهالــی‬ ‫روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنــر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقــو مخصوص(کوتــاه و‬ ‫بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ‬ ‫اهو(ســر نــازک) و همچنیــن‏مــواد اولیــه شــامل نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار‬ ‫کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده رشــته‬ ‫پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‏مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه‬ ‫زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز ثبــت مفاخــر حامــل میــراث‬ ‫ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب چوبــی‬ ‫جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را می پوشــانند ‪.‬‬ ‫دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی ) فشــار داده مــی‬ ‫شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن تــا ان طــرف امتــداد‬ ‫یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ‬ ‫پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه‬ ‫نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد‬ ‫کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر ســینه‬ ‫بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام تنــک از بــاالی‬ ‫پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه هــم مــی بندنــد‬ ‫یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم یــک کلگــی افســار‬ ‫چرمــی مــی زننــد وهمــه انهــا را بــا منگولــه وخرمهــره وزینــت االت دیگــر تزییــن مــی‬ ‫نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفتــه نــوک تیــز بــه نــام جــوال‬ ‫دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز درزهــای عــادی را مــی‬ ‫دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پــاالن ‪ ،‬بــدون اســتفاده از ســوزن‬ ‫بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

شماره : 577
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

شماره : 576
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!