روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 389 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 389

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 389

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 389

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 7 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /29‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /22‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪389‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫ت !‪‎‬‬ ‫به راستی اقتصاد زائیده سرقت اس ‪‎‬‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫رونق اقتصادی در گرو توسعه صنایع پیشران‬ ‫‪7‬‬ ‫رونق اقتصادی کشاورزی‬ ‫گلستان با حمایتهای دولت‬ ‫جهادی شکوفا می شود‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باید مشکل کمبود‬ ‫اب و سوخت صنایع برطرف شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برند شخصی چیست؟ ‬ ‫توزیع بیش از هزار تن جو میان عشایر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهمترین نیاز امروز جامعه‪،‬‬ ‫روحیه خودباوری و همدلی‬ ‫دفاع مقدس است‬ ‫شــماری از پیشکســوتان دفــاع مقــدس در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان روحیــه خودبــاوری ‪ ،‬خوداتکایــی‪ ،‬همدلــی و‬ ‫وحــدت ایــن حماســه تاریخــی را مهمتریــن نیــاز امــروز‬ ‫جامعــه بــرای غلبــه بــر مشــکالت فــراروی بخشــهای‬ ‫مختلــف کشــور برشــمردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬کشــور عزیزمــان برغــم‬ ‫مواجهــه بــا مشــکالت عدیــده و نزدیــک بــه ‪ ۲‬ســال اخیــر‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــه حرکــت و توســعه خــود ادامــه‬ ‫داده اســت امــا داشــتن روحیــه خودبــاوری‪ ،‬همدلــی و‬ ‫وحــدت همچــون دفــاع مقــدس و تزریــق روحیــه امیــد‬ ‫مهمتریــن نیــاز ضــروری شــرایط اکنــون جامعــه اســت تــا‬ ‫بــا تــاش جهــادی دولــت مردمــی ســیزدهم بــا ســرعت از‬ ‫گردنــه چالشــها عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫شــعار هفتــه دفــاع مقــدس در ســال جــاری «مــا‬ ‫مقتدریــم» انتخــاب شــده و ایــن شــعار در عمــل هــم‬ ‫محقــق شــده اســت بطــوری کــه ایــران اســامی مقتدرانــه‬ ‫قله هــای رفیــع پیشــرفت و تعالــی را فتــح می کنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد رســانه های داخلــی بایــد بــا تالش‬ ‫بیشــتر بــه معرفــی داشــته ها و دســتاوردهای بــزرگ‬ ‫انقــاب اســامی و بویــژه حماســه دفــاع مقــدس بپردازنــد‬ ‫تــا از ایــن طریــق چشــمه امیــد را در جامعــه بــه جوشــش‬ ‫دراورنــد و مانــع از دیــده نشــدن نقــاط قــوت کشــور شــوند‪.‬‬ ‫دفــاع مقــدس حماســه مانــدگار تاریــخ ایــران اســامی‬ ‫اســت کــه ملــت و مســووالن در همــه ادوار مــی تواننــد بــا‬ ‫الگوگیری از ارزشــها و دســتاوردهای ان بر همه مشــکالت‬ ‫فــراروی جامعــه غلبــه و روی توســعه را بــرای ایــن ملــت‬ ‫وفــادار بــه نظــام و انقــاب اســامی فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریورماه ‪ ۱۳۵۹‬همزمــان بــا حملــه رژیــم بعثــی‬ ‫عــراق بــه ایــران اســامی‪ ،‬مــردم کشــورمان بــه فرمــان‬ ‫امــام خمینــی(ره) بــه واکنشــی مقــدس برخاســته و علیــه‬ ‫دشــمن متجــاوز‪ ،‬کــه از ســوی جبهــه گســترده ای از‬ ‫قدرت هــای جهانــی پشــتیبانی و تجهیــز مــی شــد‪ ،‬بســیج‬ ‫شــده و در برابــر دشــمن ســینه ســپر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن رویارویــی بــی امــان‪ ،‬هشــت ســال اســتقامت‪،‬‬ ‫ایســتادگی‪ ،‬ایثار رزمندگان اســام در برابر تمام قدرتهای‬ ‫جهانــی را در پــی داشــت‪ .‬رزمنــدگان ایــران اســامی‬ ‫بــا الگوپذیــری از قافلــه ســاالر کربــا و نهضــت عاشــورا‬ ‫بــه مقابلــه بــا دشــمن متجــاوز پرداختنــد و توانســتند بــا‬ ‫حداقــل امکانــات‪ ،‬تنهــا بــا اتــکا بــر قــدرت ایمــان و اراده‬ ‫یکــی از درخشــان ترین و غرورانگیزتریــن قطعــات تاریــخ‬ ‫انقــاب اســامی را رقــم زده و نگذارنــد یــک وجــب از خــاک‬ ‫کشــورمان بــه دســت بیگانــگان بیفتــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی(ره)‪ ،‬بــه عنــوان پیر و مقتــدای این‬ ‫میــدان نابرابــر در خصــوص جنــگ تحمیلــی فرمودنــد کــه‬ ‫«ایــران بــرای خــدا قیــام کــرده اســت‪ ،‬بــرای خــدا ادامــه‬ ‫می دهــد و جــز دفــاع‪ ،‬جنــگ ابتدایــی بــا هیــچ کــس‬ ‫نخواهــد کــرد»‪( .‬صحیفــه نــور‪،‬ج‪ ،۱۶‬ص‪)۶۸‬‬ ‫اتحاد و وحدت الزمه موفقیت دفاع مقدس‬ ‫احمــد ایتــی یکــی از رزمنــدگان گنبــدی دوران دفــاع‬ ‫مقــدس اظهارداشــت کــه بعــد از پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی بــه رهبــری امــام خمینــی(ره) و ســقوط رژیــم‬ ‫ستم شــاهی و نــه گفتــن بــه اســتعمارگران غــرب‬ ‫و شــرق بــه خصــوص امریــکا‪ ،‬دشــمنان از تــرس‬ ‫افزایــش قــدرت ملــت ایــران در کنــار اعمــال توطئه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬گزینــه جنــگ را نیــز بــه انقــاب نوپــای ملــت‬ ‫ایــران تحمیــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ملــت ایــران تحــت فرمــان امــام راحــل و‬ ‫بــا تــوکل بــر خداونــد برای دفاع از ســرزمین خــود در جبهه‬ ‫نبــرد حاضــر شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬رزمنــدگان مــا بدون ریــاکاری و‬ ‫در ســایه اتحاد‪ ،‬سخت کوشــی و پاکدســتی هشــت ســال‬ ‫در مقابــل دشــمن ایســتادگی کردنــد و اجــازه تصــرف یــک‬ ‫وجــب از خــاک کشــور را ندادنــد‪.‬‬ ‫ایــن رزمنــده پیشکســوت عرصــه ایثــار و مقاومــت ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در میــدان نبــرد هشــت ســاله دوران دفــاع مقــدس‬ ‫بــه جوانــان اعتمــاد شــد و خیلــی از فرماندهــان ان دوران‬ ‫جــوان بودنــد کــه بــدون تــرس و ریــاکاری و بــا شــجاعتی‬ ‫مثــال زدنــی در مقابــل دشــمن ایســتادگی کردنــد‪.‬‬ ‫خوداتکایی و خودباوری مهمترین ویژگی دفاع مقدس‬ ‫ایتــی اضافــه کــرد‪ :‬تمــام اقشــار جامعــه از زنــان خانه دار‬ ‫کــه انــواع لبــاس و غــذا را بــرای رزمنــدگان تهیه می کردند‬ ‫تــا پزشــکان و پرســتاران همپــای رزمنــدگان بــدون هیــچ‬ ‫توقعــی بــا اتحــاد‪ ،‬همدلــی و خوداتکایــی درگیــر جنــگ‬ ‫هشــت ســاله بودنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬امــروز هــم جامعــه بــرای گــذر از‬ ‫مشــکالت نیــاز بــه حاکمیــت روحیــه اتحــاد و همدلــی‪،‬‬ ‫سخت کوشــی و پاکدســتی رزمنــدگان هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دشــمنان تمــام تــاش خــود را بــرای از‬ ‫بیــن بــردن روحیــه اتحاد‪ ،‬ایثارگــری و خوداتکایی و ایجاد‬ ‫تفرقــه در میــان مدیــران بـه کار گرفتنــد و در برخی مواقع‬ ‫موفقیت هایــی نیــز داشــتند کــه نتیجــه ان ایجــاد روحیــه‬ ‫تــرس و ضعــف در بعضــی مدیــران اســت‪.‬‬ ‫لزوم ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان‬ ‫ایــن رزمنــده دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬مهمتریــن علــت‬ ‫موفقیــت دشــمن در ایجــاد روحیــه تــرس در برخــی‬ ‫مدیــران را انتقــال نیافتــن روحیــه ایثــار و فــداکاری و‬ ‫تجــارب موفــق رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس بــه نســل‬ ‫جدیــد دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬رزمنــدگان در بعضــی‬ ‫نقــاط درگیــری بــا دشــمن بــا کمبــود امکانــات و تجهیــزات‬ ‫نظامــی مواجــه بودنــد امــا بــا روحیــه خــود اتکایــی خیلــی‬ ‫از مهمــات را ســاختند‪.‬‬ ‫سســتی در بعضــی از اعتقــادات‪ ،‬تــوکل‬ ‫ایتــی افــزود‪ُ :‬‬ ‫نداشــتن بــه خداونــد و افزایــش رفــاه طلبــی از مهمتریــن‬ ‫دالیــل کمرنــگ شــدن روحیه همدلــی و همراهــی دوران‬ ‫دفــاع مقــدس در جامعــه امــروز اســت کــه مســووالن‬ ‫امــر را مکلــف می کنــد تــا بیــش از گذشــته بــرای تبییــن‬ ‫ایــن روحیــه بــرای نســل جدیــد تــاش کننــد‪.‬‬ ‫وی کــه در عملیات هــای مختلــف فتــح بســتان‪ ،‬فتــح‬ ‫المبیــن‪ ،‬بیــت المقــدس‪ ،‬فتــح خرمشــهر و والفجــر ‪ ۲‬و‬ ‫هشــت حضــور داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی امــام خمینــی(ره)‬ ‫تکلیــف کــرد از نوجوانــان و جوانــان تــا افراد مســن با وحدت‬ ‫و همدلــی بــه ســمت جبهه هــای جنــگ گســیل شــدند‪.‬‬ ‫داشتن روحیه همدلی برای عبور از مشکالت‬ ‫ایتــی اضافــه کــرد‪ :‬ملــت ایــران در شــرایط کنونــی بایــد‬ ‫بــا روحیــه همدلــی و تبعیــت از والیــت فقیــه بــرای حفــظ‬ ‫و ارتقــای قــدرت ایــران اســامی و حــل مشــکالت کشــور‬ ‫تــاش کننــد‪.‬‬ ‫دیگــر رزمنــده گنبــدی دوران دفــاع مقــدس نیــز‬ ‫مهمتریــن عامــل موفقیــت رزمنــدگان در جنــگ‬ ‫تحمیلــی را اتحــاد و اطاعــت پذیــری از امــام‬ ‫خمینــی(ره) دانســت و بیــان کــرد‪ :‬ملــت ایــران از پیــر‬ ‫تــا جــوان بــا لبیــک گفتــن بــه بیانــات امــام راحــل بــرای‬ ‫اعــزام بــه جبهه هــا صــف کشــیدند‪.‬‬ ‫منصــور منصــوری‪ ،‬اتحــاد در ســایه پیــروی از دســتور‬ ‫رهبــری را رمــز قــدرت و پیشــرفت در عرصه هــای‬ ‫مختلــف بویــژه در دوران دفــاع مقــدس دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬نیــاز اســت از طریــق رســانه ها و یــا فضــای‬ ‫مجــازی فرهنــگ ایثــار و شــهادت حاکــم بــر دوران‬ ‫دفــاع مقــدس بــه نســل امــروز انتقــال یابــد‪.‬‬ ‫لزوم حل مشکالت با روحیه جهادی دفاع مقدس‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــل مشــکالت فعلــی جامعــه بــدون‬ ‫اطاعــت از والیــت فقیــه امــکان پذیــر نیســت لــذا‬ ‫مســووالن بایــد بــا داشــتن روحیــه والیــت پذیــری و‬ ‫الگوگیــری از مدیریــت هشــت ســاله جنــگ تحمیلــی‬ ‫بــرای موفقیــت بیشــتر ایــران اســامی گام بردارنــد‪.‬‬ ‫منصــوری کــه ‪ ۳۶‬مــاه در عملیات هایــی ماننــد‬ ‫والفجــر چهــار‪ ۶ ،‬و هشــت دوران دفــاع مقــدس‬ ‫حضــور داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬رزمنــدگان بــا وحــدت و‬ ‫همدلــی و اطاعــت از والیــت فقیــه از تصــرف خــاک‬ ‫ایــران اســامی توســط رژیــم بعثــی جلوگیــری کردنــد و‬ ‫بــا اقتــدار دشــمن را شکســت دادنــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار رزمنــده گلســتان بــرای دفــاع از میهــن و‬ ‫پایــداری انقــاب بــه نــدای امــام خمینــی (ره) لبیــک‬ ‫گفتنــد و در مناطــق عملیاتــی دفــاع مقــدس حضــور‬ ‫یافتنــد و در ایــن راه بیــش از ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫شــهید و حــدود ‪ ۱۲‬هــزار جانبــاز و یــک هــزار و ‪۱۷۹‬‬ ‫نفــر ازاده کارنامــه پرافتخــار مــردم ایــن خطــه شــمالی‬ ‫ایــران در طــول جنــگ تحمیلــی اســت‪.‬‬ ‫محــل شــهادت شــهدای اســتان گلســتان در ‪۷۷‬‬ ‫منطقــه جنگــی ثبــت شــده کــه بیشــترین فراوانــی‬ ‫بــا نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬شــهید در شــلمچه‪ ،‬بیــش از ‪۲۵۰‬‬ ‫شــهید در مریــوان‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰۰‬شــهید در منطقــه‬ ‫فــاو عــراق و حــدود ‪ ۲۰۰‬شــهید در پاســگاه زیــد عــراق‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریور تــا ششــم مهــر مــاه هــر ســال در تقویــم‬ ‫جمهــوری اســامی بــه عنــوان هفتــه گرامیداشــت‬ ‫دفــاع مقــدس نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس از اغــاز‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی تــا کنــون ‪ ۵۱۶‬شــهید‪۲۷۳ ،‬‬ ‫ازاده و هــزار و ‪ ۷۱۰‬جانبــاز تقدیــم انقــاب اســامی‬ ‫کــرده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫روستای زیبای دراز نو‪،‬الماس گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از تولیدکنندگان حمایت می کنیم‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان از افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی کشــف احتــکار در ‪۶‬‬ ‫ماهــه نخســت ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬ارزش ریالــی ایــن پرونــده هــا بیــش از ‪۴۹۰‬‬ ‫میلیاردریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عباســعلی پهلوانــی نســب‪ ،‬از افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی کشــف احتــکار در ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫نخســت ســال جــاری خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬ارزش ریالــی ایــن پرونــده هــا بیــش از ‪۴۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت و در ســال گذشــته ‪ ۲۸۵‬میلیــارد و ‪ ۳۸۴‬میلیــون ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد برایــن نکتــه کــه اهتمــام پلیــس در بحــث احتــکار جــدی اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬کشــفیات پلیــس در ‪ ۶‬ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در بخش‬ ‫انبارهــای کشــف شــده‪ ۴۰ ،‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان ایــن نکتــه کــه بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر التهابــات بــازار چهــار مرحلــه طــرح‬ ‫مبــارزه بــا احتــکار اجــرا کردیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۲۳‬نفــر دســتگیر شــدند کــه‬ ‫ارزش ریالــی مجمــوع ایــن طــرح هــا بالــغ بــر ‪ ۱۲۰‬میلیــار ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب ضمــن یــاداوری ایــن نکتــه کــه کشــفیات ویــژه ای در ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫نخســت ســال جــاری داشــتیم‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از ایــن کشــفات یــک فقــره احتــکار نهــاده‬ ‫دامــی از نــوع کنجالــه ســویا بــه میــزان ‪ ۶۸‬تــن و بــه ارزش ‪ ۱۰‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫در شهرســتان کردکــوی بــود کــه بــا اطالعــات واصلــه بالفاصلــه تیمــی از پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان کردکــوی در جریــان قــرار گرفــت و ایــن انبــار شناســایی و ضبــط شــده وپرونــده‬ ‫روانــه تعزیــرات شــد‪.‬‬ ‫کشــف احتــکار ‪ ۵۰‬تــن ســیمان‪ :‬وی از کشــف یــک فقــره احتــکار ســیمان بــه میــزان ‪ ۵۰‬تــن‬ ‫و ‪ ۱۱۵‬دســتگاه لــوازم خانگــی بــه ارزش ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۶۳۰‬میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تمامــی ایــن مــوارد بــا رصــد اطالعاتــی نیــروی پلیــس کشــف شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان کشــف دو فقــره احتــکار روغــن دیــزل بــه‬ ‫میــزان ‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۸۵۸‬لیتــردر ســال جــاری را از دیگــر اقدامــات پلیــس دانســت و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن کشــفیات بــه ارزش ‪ ۱۶‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال در یــک عملیــات مشــترک‬ ‫شهرســتان های گــرگان و علــی ابــاد اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن عملیــات در فصــل برداشــت گنــدم امســال انجام شــد زیــرا در این‬ ‫زمــان اکثــر خــودروی هــای ســنگین و نیمــه ســنگین نیــاز بــه روغــن هــای موتــور دیزلــی‬ ‫و ســنگین دارنــد بــه همیــن واســطه چنــد عمــده فــروش در گــرگان و علی ابــاد در برهه‬ ‫ای از زمــان نســبت بــه فــروش ایــن کاالهــا امتنــاع مــی کردنــد کــه در یــک عملیــات‬ ‫پلیســی انبــار کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی کشــف یــک فقــره احتــکار تخــم مــرغ بــه میــزان ‪ ۳۰۷‬تــن و بــه ارزش ‪ ۵۰‬میلیــارد و ‪۷۷۵‬‬ ‫میلیــون ریــال در گنبــد کاووس را از دیگــر اقدامــات پلیــس امنیــت اقتصــادی دانســت و در‬ ‫ایــن رابطــه گفــت‪ :‬ایــن کاال در دو ســردخانه گنبــد کاووس احتــکار شــده بــود کــه بــا ورود‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان کشــف و تحویــل تعزیــرات شــد‪.‬‬ ‫حمایت پلیس از عرضه کنندگان قانونمند‪ :‬به گفته ســرهنگ پهلوانی نســب‪ ،‬هرشــرکتی‬ ‫در راســتای قانــون موجــودی انبــارش را ثبــت ســامانه کــرد از انهــا حمایــت مــی شــود در غیــر‬ ‫ایــن صــورت بــا انهــا برخــورد قانونــی خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اولویــت مــا پیــش بینــی و پیشــگیری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬هرکــس مرتکــب‬ ‫احتــکار شــود بــا رعایــت امکانــات و شــرایط خاطــی و دفعات‪ ،‬مراتب جــرم تادیب به مجازاتی‬ ‫از دو تــا ‪ ۱۰‬برابــر بــه قیمــت کاالی احتــکار شــده و شــاق تــا ‪ ۷۴‬ضربــه محکــوم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ســوجویی‪ ،‬منفعــت طلبــی زیــاد و اغــراض‪ ،‬اهــداف سیاســی وعــدم اگاهــی اصنــاف‬ ‫نســبت بــه مقــررات را بــه عنــوان مهمتریــن علــل احتــکار جــرم در جامعــه برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫نگهــداری کاال در انبارهــای عمــده و عــدم عرضــه‪ ،‬دپــو در انبارهــای گمــرک و عــدم ترخیــص‬ ‫بــدون دلیــل و نگهــداری در ســردخانه هــای بــزرگ و عــدم عرضــه در محــل هــای توزیــع از‬ ‫متــداول تریــن روش هــای احتــکار در اســتان اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه احتــکار برخــی قوانیــن بازدارنــده نیســت‪:‬رئیس پلیــس امنیــت اقتصــادی گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه در حــوزه احتــکار برخــی قوانیــن بازدارنــده نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای رفــع خالهــای‬ ‫قانونــی ایــن مــوارد بایــد اصــاح شــود؛ بــه عنــوان مثــال در حــوزه گنــدم کــه یکــی از اولویــت‬ ‫هــای اســتان بــه شــمارمی رود را نمــی تــوان در مــواردی تحــت عنــوان قاچاق مطرح کرد بلکه‬ ‫فقــط در بحــث احتــکار ان امــکان ورود پلیــس وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه بــه رفــع و اصــاح ایــن خالهــای قانونــی تاکیــد و گفــت‪ :‬وجــود چنیــن مــواردی‬ ‫در اینــده صدماتــی را بــه اقتصــاد اســتان وارد خواهــد کــرد برایــن اســاس بــه رفــع ایــن‬ ‫اشــکاالت در اینــده نزدیــک اقــدام خواهــد شــد‪/.‬مهر‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز سه شــنبه ‪ 06‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,790,000‬ریال هر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,495,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 114,010,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 118,890,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪60,000,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 35,500,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مهر‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪389‬‬ ‫مصیب کوهی مشایخ‬ ‫یادداشت سفر اربعین‬ ‫هوالجمیل‬ ‫هدایت صنایع تبدیلی‬ ‫کشاورزی به شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫ایجــاد شــهرک های صنعتــی در مقیــاس بــزرگ و بــا محوریــت‬ ‫صنایع تبدیلی می تواند موجب رشــد اقتصاد کشــاورزی اســتان‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬شــهرک و ناحیه صنعتی در وســعتی بیش از ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫در گلســتان وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه ظرفیت هــای متنــوع در‬ ‫عرصه کشــاورزی اســتان‪ ،‬گســترش واحدهای صنایع تبدیلی در‬ ‫شــهرک های صنعتــی موجــب حفــظ ارزش افــزوده محصــوالت‬ ‫در اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫مصیب کوهی مشایخ‬ ‫درســی کــه اربعیــن بــه مــا میدهــد‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه بایــد یــاد حقیقــت و خاطرهــی شــهادت را در‬ ‫مقابــل طوفــان تبلیغــات دشــمن زنــده نگهداشــت‬ ‫«مقــام معظــم رهبــری حفظــه اللــه تعالــی»‬ ‫هر سفری با رویدادهایی همراه می باشد‪،‬ثانیه ها‬ ‫ســپری مــی شــوند و تجاربــی در روح و جــان اندوختــه‬ ‫می شــود‪ ،‬ممکن اســت چیزهایی بدســت اورده شــود‬ ‫و گاهــا ً چیزهایــی ازروح وجــان خــارج شــود‪.‬انچه در‬ ‫زندگــی مــا انسانهاســپری مــی شــود مــی توانــد بــا تفکــر‬ ‫و تامــل و اندیشــه‪،‬دارای حکمــت هــای پرنعمتــی گــردد و‬ ‫مســیر رونــق بخشــیدنش متضمــن بــه رفتــار و افــکار و‬ ‫ادیــان هــر انســانی مــی باشــد؛ ولــی مســلمانان معقــول‬ ‫درسراســر خاکهــای یــک رنــگ‪ ،‬بــا تاســی از خاتــم االنبیــاء‬ ‫و ائمــه اطهــار ســام اللــه علیهــا بــه دنبــال وحــدت مــی‬ ‫باشــند‪ ،‬وحدتــی کــه در کنــار یکدیگــر باصلــح و ارامــش و‬ ‫ازاد اندیشــی لحظــه هــا را ســپری نماینــد‪.‬‬ ‫راهپیمایــی اربعیــن حســینی ایــن مضامیــن‬ ‫و مفاهیــم دینــی را بــه دیگــر ادیــان انتقــال مــی‬ ‫دهد‪،‬انســانهایی از اقصــی نقــاط جهــان بــا هــر رنــگ‬ ‫و پوســت و ملیــت و زبانــی امــده اند؛تــا تجلیــل و‬ ‫عهــد و پیمــان ببندنــد بــا بزرگمــردی کــه اســام را‬ ‫حیاتــی دوبــاره ای بخشید‪،‬مســافرانی بــرای دیــدار‬ ‫بــا ان بزرگمــرد جهــان‪ ،‬مســیرها را عاشــقانه بــا‬ ‫پــای دل مــی پیماینــد تــا بــه ســرزمینی برســند بــه نــام‬ ‫ـرب بــا‪ ،‬ســرزمین متغیرگــر روح و روان انســانهای‬ ‫کـ ُ‬ ‫خــدا اندیــش‪ ،‬باشــد کــه روزی هماننــد قــاب دوربیــن‬ ‫مخلصانــه و مشــتاقانه بــا پــای دل ایــن مســیر را طــی‬ ‫نماییــم و هماننــد میزبانــان محبــت گــران حســینی این‬ ‫مســیر را طــی نماییــم‪.‬‬ ‫من مشتاقم که جوان های‬ ‫ما قصه ی جنگ تحمیلی‬ ‫هشت ساله را بدانند که چه‬ ‫بود‪‎. ‎‬این را بارها گفته ایم؛‬ ‫افراد هم گفته اند و تشریح‬ ‫‏کرده اند؛ اما یک نگاه کالن‬ ‫به این هشت سال‪ ،‬با اطالع‬ ‫از جزئیاتی که وجود داشته‬ ‫است‪ ،‬خیلی برای برنامه ریزی‬ ‫اینده ی جوان در ‏روزگار ما‬ ‫مهم است‪1387/۰۸/08 .‎‬‬ ‫رونق اقتصادی در گرو توسعه‬ ‫صنایعپیشران‬ ‫تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار تــن انــواع‬ ‫محصــول زراعــی و باغــی‪ ،‬گلســتان را بــه یکــی از‬ ‫ارکان مهــم کشــاورزی کشــور تبدیــل کــرده کــه‬ ‫توجــه بیــش از گذشــته بــه توســعه صنایــع تبدیلــی‬ ‫می توانــد راهــکار موثــر شــتاب بــه رونــق تولیــد و‬ ‫اقتصــاد اســتان و هــزاران بهره بــردار ان باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی و باغــی‬ ‫مســتعد تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی دارد‬ ‫کــه بخــش عمــده ایــن تولیــدات بــه دلیــل نبــود‬ ‫امــکان تبدیــل بــه محصــول بهتــر بــه صــورت خــام‬ ‫مصرف می شــود و ایجاد ارزش افزوده ان در ســبد‬ ‫درامــدی تولیدکننــدگان و رونــق اقتصــادی اســتان‬ ‫کــم رنــگ اســت‪.‬‬ ‫براســاس داده هــای ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬از مجمــوع تولیــدات ســال زراعــی قبــل‬ ‫اســتان‪ ،‬چهــار میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن تولیــدات‬ ‫زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن تولیــدات دامــی‪۳۴۰ ،‬‬ ‫هزارتــن تولیــدات باغــی‪ ۲۴۰ ،‬هــزار تــن تولیــدات‬ ‫جنــگل و مرتــع و بقیــه در حــوزه صیــد و ماهیــان‬ ‫پرورشــی بــود کــه از ظرفیــت فــراوری و صنایــع‬ ‫تبدیلــیبــرایایــنمحصــوالتکمتــراســتفادهشــد‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی‬ ‫کشــور شــامل دانــه هــای روغنــی کلــزا ‪ ،‬ســویا و‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتون و گوشــت مرغ رتبــه اول‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک‬ ‫(برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبه ســوم‪،‬‬ ‫ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و‬ ‫زیتون رتبه پنجم کشــوری را دارد که نشــان دهنده‬ ‫نقــش و اهمیــت کشــاورزی منطقــه در توســعه و‬ ‫خودکفایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫از ســال هــای گذشــته تاکنــون ‪ ۳۶۱‬واحــد صنایــع‬ ‫تبدیلــی از جملــه در بخــش هــای زراعــی‪ ،‬باغــی‪،‬‬ ‫دام‪ ،‬لبنیــات و تولیــد خــوراک دام با ظرفیت اســمی‬ ‫ســاالنه ســه میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن در گلســتان راه‬ ‫انــدازی شــده امــا هنــوز کمبودهــای فراوانــی در ایــن‬ ‫بخــش وجــود دارد کــه بهــره بــرداری از ایــن ظرفیت‪،‬‬ ‫نیازمنــد هماهنگــی بیــش از گذشــته دســتگاه های‬ ‫مرتبــط در حمایــت از ســرمایه گــذاران اســت‪.‬‬ ‫فعــاالن حــوزه اقتصــادی گلســتان همــواره بــر‬ ‫اهمیــت ســرمایه گــذاری و حمایــت از توســعه‬ ‫صنایــع تبدیلــی اســتان در حــذف خــام فروشــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی منطقــه تاکیــد فــراوان دارنــد‬ ‫تــا اثــار مثبــت ان در زندگــی بهــره بــرداران و رونــق‬ ‫اقتصــاد اســتان بیشــتر دیــده شــود‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس کشــاورزی گلســتان در ایــن زمینــه‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬رونــق صنایــع تبدیلــی بخــش‬ ‫کشــاورزی در منطقــه‪ ،‬نیازمنــد حمایت بــرای تزریق‬ ‫تســهیالت ارزان قیمت و ایجاد‪ ،‬نوســازی‪ ،‬بازســازی‬ ‫و خریــد مــاده خــام در فراینــد فــراوری اســت‪.‬‬ ‫عیدمحمــد فاروقــی افــزود‪ :‬توقــف خــام فروشــی‬ ‫تولیــدات کشــاورزی گلســتان نیازمنــد ســرمایه‬ ‫گــذاری در فــراوری و بســته بنــدی اســت کــه‬ ‫دســتگاه های مرتبــط از جملــه ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامــه ریــزی اســتان می تواننــد نقــش مهمــی در‬ ‫جــذب ســرمایه گذاران و ایجــاد زیــر ســاخت های‬ ‫الزم ایــن بخــش ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســرمایه گــذاری در بخــش‬ ‫فــراوری و بســته بنــدی تولیــد کشــاورزی گلســتان‬ ‫دارای اولویــت بنــدی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فــراوری تخــم‬ ‫مــرغ‪ ،‬پشــم و پوســت دام‪ ،‬گیاهــان دارویــی‪ ،‬شــیر‬ ‫شــتر‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬بســته بنــدی و ســبزیجات و‬ ‫حبوبات یخ زده‪ ،‬فراوری و بســته بندی محصوالت‬ ‫باغــی از جملــه اب میــوه‪ ،‬بســته بنــدی و قطعــه‬ ‫بنــدی ماهــی‪ ،‬گوشــت‪ ،‬میگــو و گوشــت ســفید‪،‬‬ ‫بســته بنــدی عســل و ایجــاد کارخانــه قنــد و شــکر‬ ‫و کارخانــه پنبــه‪ ،‬از جملــه طــرح هــای اولویــت دار‬ ‫بــرای معرفــی بــه ســرمایه گــذاری در بخــش صنایــع‬ ‫غذایــی و تبدیلــی ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی کشاورزی حلقه تداوم تولید‬ ‫رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گــرگان بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت ســرمایه گــذاری در حــوزه صنایــع تبدیلــی‬ ‫کشــاورزی گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن حــوزه حلقــه‬ ‫مرتبــط و مهــم بــرای تــداوم رونــق تولید کشــاورزی و‬ ‫ایجــاد ارزش افــزوده اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی افــزود‪ :‬ســرمایه گذاری بیشــتر در‬ ‫حــوزه صنایــع تبدیلــی گلســتان بــا اقتصــادی مبتنــی‬ ‫بــر کشــاورزی از اقــدام هــای مهــم و زیربنایــی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بایــد در ایــن حــوزه تــاش فراوانــی‬ ‫صــورت گیــرد تــا مشــکل خــام فروشــی‪ ،‬ضایعــات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و ارزان فروشــی محصــوالت‬ ‫بــه ویــژه در زمــان برداشــت بــا تکمیــل یــا ایجــاد‬ ‫طــرح هــای صنایــع تبدیلــی کشــاورزی بــه صــورت‬ ‫ریش ـه ای حــل شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر حضــور مســتمر‬ ‫در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی بــرای معرفــی‬ ‫محصــوالت فــراوری یــا بســته شــده کشــاورزی‬ ‫تولیــدی گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن موضــوع توســط‬ ‫اتــاق بازرگانــی گــرگان بــا جدیــت پیگیــری مــی شــود‬ ‫کــه اخریــن مــورد ان شــرکت شــماری از تولیــدات‬ ‫کننــدگان حــوزه صنایــع تبدیلــی کشــاورزی بــه‬ ‫صــورت مهمــان در نمایشــگاه اتحادیــه اوراســیا در‬ ‫تهــران بــود‪.‬‬ ‫هدایت صنایع تبدیلی کشاورزی به شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان گفــت‪ :‬ایجــاد شــهرک های‬ ‫صنعتــی در مقیــاس بــزرگ و بــا محوریــت صنایــع‬ ‫تبدیلــی مــی توانــد موجــب رشــد اقتصــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس بــه تازگــی در جمــع اعضــای‬ ‫ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان بیــان‬ ‫کــرد‪ ۲۴ :‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی در وســعتی‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار هکتار در گلستان وجود دارد اما با‬ ‫توجــه بــه ظرفیت هــای متنــوع در عرصــه کشــاورزی‬ ‫اســتان‪ ،‬گســترش واحدهــای صنایــع تبدیلــی در‬ ‫شــهرک های صنعتــی موجــب حفــظ ارزش افــزوده‬ ‫محصــوالت در اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫تاکید بر رونق صنایع تبدیلی کشاورزی در‬ ‫گلستان‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‬ ‫نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه محــور توســعه این اســتان‬ ‫کشــاورزی اســت‪ ،‬معتقد اســت‪ :‬ســرمایه گذاری در‬ ‫حــوزه صنایــع تبدیلــی و غذایــی کشــاورزی در ایــن‬ ‫خطــه بایــد بیــش از گذشــته حایــز اهمیــت باشــد‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان افزود‪:‬حــوزه صنایــع تبدیلــی‬ ‫کشــاورزی اســتان بایــد متناســب بــا نیازهــای تولیــد‬ ‫ایــن بخــش‪ ،‬ایجــاد یا توســعه یابــد تــا ارزش افزوده‬ ‫بــرای بهــره بــرداران داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای محصــوالت راهبــردی از جملــه‬ ‫گنــدم‪ ،‬دانــه هــای روغنــی و گوجــه فرنگــی ظرفیــت‬ ‫صنعتــی خوبــی وجــود دارد ولــی بایــد بــرای تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه ان چــاره اساســی اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه طلوعیــان در زمــان حاضــر ایــن واحدهــا‬ ‫بــا ظرفیــت بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد فعالیــت دارنــد و‬ ‫از مهــم تریــن مشــکل ان هــا نداشــتن ســرمایه در‬ ‫گــردش بــرای تامیــن مــواد اولیــه اســت‪.‬‬ ‫ارایــه مشــوق هــای الزم بــرای ســرمایه گــذاری در‬ ‫صنایــع تبدیلــی گلســتان‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ارایــه مشــوق هــای الزم بــرای حوزه‬ ‫صنایــع تبدیلــی کشــاورزی اســتان در اولویــت قــرار‬ ‫دارد و دســتگاه هــای مرتبــط و بانک هــای عامــل‬ ‫درخدمــت ســرمایه گــذاران هســتند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن راه انــدازی منطقــه ازاد تجــاری‬ ‫اینچــه بــرون را ظرفیتــی خــوب بــرای اســتفاده‬ ‫از واردات تکنولــوژی‪ ،‬جــذب ســرمایه گــذاران و‬ ‫افزایــش ظرفیــت فــراوری محصــوالت کشــاورزی‬ ‫و رونــق صــادرات تولیــد گلســتان بــه کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بهــره بــرداری از‬ ‫ایــن فرصــت نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق بــا چشــم‬ ‫انــدازی بلنــد مــدت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون زمینــه هدایــت ســرمایه گذاران‬ ‫حــوزه صنایــع تبدیلــی کشــاورزی در شــهرک ها‪،‬‬ ‫نواحــی صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫اهنگ توســعه صنایع تبدیلی کشــاورزی گلســتان‬ ‫برپایــه اولویــت ها‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان با اشــاره به این که برنامه‬ ‫ریزی برای توســعه صنایع تبدیلی و غذایی اســتان‬ ‫براســاس نیــاز و اولویــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال‬ ‫برنامــه ایجــاد ‪ ۵۱‬واحــد صنایــع تبدیلــی جدیــد و‬ ‫براســاس نیــاز هــا در دســتور کار قــرار دارد کــه‬ ‫ظرفیــت اســمی ایــن واحدهــا حداقــل پوشــش‪۴۵۰‬‬ ‫هــزار تــن فــراوری مــاده خــام کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نقــی اســدی ایــن اســتان‪ ۳۶۱‬واحــد‬ ‫صنایــع تبدیلــی کشــاورزی از جملــه ‪ ۱۶۳‬واحــد‬ ‫در بخــش زراعــی‪ ۷۶ ،‬واحــد در بخــش باغــی‪۵۰ ،‬‬ ‫واحــد در بخــش دام‪ ،‬پنــج واحــد در بخــش لبنــات‬ ‫و ‪ ۴۶‬واحــد در بخــش تولیــد خــوراک دام‪ ،‬دارد کــه‬ ‫ظرفیــت اســمی فــراوری ایــن واحدهــا ســه میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن در ســال بــراورد مــی شــود‪.‬‬ ‫خام فروشی محصوالت کشاورزی معضل‬ ‫جدی در گلستان‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قال در مجلس شــورای‬ ‫اســامی از خــام فروشــی محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بــه عنــوان معضلــی جــدی بــرای کشــاورزی اســتان‬ ‫نــام بــرد و گفــت‪ :‬بایــد ارزش افــزوده محصــوالت‬ ‫کشــاورزی تولیــدی اســتان بــه جیــب تولیدکننــدگان‬ ‫و مــردم اســتان بــرود‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬تقویــت و ایجــاد صنایــع‬ ‫تبدیلــی بــا بهــره گیــری از ظرفیــت بخــش خصوصی‬ ‫یکــی از راهکارهــای مهــم ایجــاد ارزش افــزوده بــه‬ ‫کشــاورزی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســان ســازی شــرایط حمایــت از‬ ‫ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در حــوزه صنایــع‬ ‫تبدیلــی‪ ،‬گفــت‪ :‬دســتگاه های مرتبــط هــم بایــد‬ ‫بــرای رونــق تولیــدات کشــاورزی و تاثیــر موثــر ان در‬ ‫اقتصــاد بهــره بــرداران و اســتان بیــش از گذشــته بــه‬ ‫ایــن مهــم توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زیباترین گل های پاییزی که می توانید در گلدان یا حیاط خانه تان بکارید‬ ‫پایــان تابســتان و شــروع پاییــز به معنــای خداحافظــی‬ ‫بــا گل وگیــاه نیســت‪ .‬گیاهــان گوناگونــی وجــود دارنــد کــه در روزهــای ســرد ســال هــم‬ ‫بــه باغچه تــان جلــوه ای زیبــا و رنگارنــگ می دهنــد‪ .‬هنــوز بــرای کنارگذاشــتن بیلچــه و‬ ‫چنــگک زود اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا انــواع گل هــای پاییــزی کــه مــی توانیــد‬ ‫در باغچــه یــا گلــدان بکاریــد ‪ ،‬اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬انمون ژاپنی‬ ‫بــر مبنــای نظــر کارشناســان‪ ،‬ایــن گیــاه به شــکلی تهاجمــی رشــد می کنــد و در‬ ‫فضایــی محــدود کــه خــاک انــدک اجــازه پیشــروی بــه گیــاه را نمی دهــد انمــون ژاپنــی‬ ‫مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کوکب کوهی‬ ‫این گیاه در برابر بی ابی مقاوم و شبیه گل افتاب گردان است‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۳۴‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۳‬بنفشه زمستانی‬ ‫همــان طــور کــه از نامــش برمی ایــد‪ ،‬ایــن گل در ســرما هــم مانــدگار اســت‪ .‬امــا بایــد‬ ‫در انتخــاب زمــان کاشــت ان دقــت کنیــد‪ .‬بنفشــه بایــد پیــش از اینکــه دمــای هــوا بــه‬ ‫‪ ۵‬درجــه ســانتی گراد و پایین تــر برســد‪ ،‬مدتــی در خــاک بمانــد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۱۰‬درجه سانتی گراد و باالتر‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۴‬فوشیا‬ ‫ایــن گل مقــاوم و زیبــای صورتــی جلــوه ای رنگارنــگ بــه باغچه تــان می دهــد‪ .‬فوشــیا‬ ‫را هــم می توانیــد در خــاک یــا در ســبد یــا گلــدان اویــز تزئینــی بکاریــد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۲۳‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۵‬گل سیکلمه یا نگون سار برگ پیچی‬ ‫نگون سار یا سیکلمه گیاه پرطرفداری است که در پاییز شکوفه می دهد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۲۹‬تا منفی ‪ ۱‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۶‬برگ نقره ای‬ ‫برگ نقــره ای بــا جلــوه ای غبارگرفتــه ترکیــب خوبــی بــا دیگــر گیاهــان پاییــزی خلــق‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۴‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۷‬بیوتی بری‬ ‫بی دلیــل نیســت کــه نــام ایــن گیــاه کلمــه «بیوتــی» بــه معنــی زیبایــی را در خــود‬ ‫دارد‪ .‬بیوتی بــری اســیایی در برابــر ســرما مقــاوم اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬دانه هــای رنگارنــگ‬ ‫بنفــش ان را در ســرما هــم خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫دامنه دمایی مناسب‪ :‬منفی ‪ ۲۹‬تا منفی ‪ ۷‬درجه سانتی گراد‬ ‫ٔ‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 2 ‫ملی پوش نام اشنای گلستانی اسکواش به عضویت مجدد تیم ملی بزرگساالن درامد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬یــک بانــوی گلســتانی بــه اردوی تیــم ملــی اســکواش بزرگســاالن بانــوان‬ ‫دعــوت شــد‪.‬‬ ‫فاطمــه ســادات حیــدری‪ ،‬ســرمربی تیــم هــای ملــی پــس از ســه روز انجام مســابقات انتخابی در ورزشــگاه‬ ‫انقــاب‪ ،‬پنــج ورزشــکار را بــرای حضــور در اردوی انتخابــی تیــم ملــی معرفــی کــرد کــه در ایــن لیســت نــام‬ ‫«غــزال شــرف پــور» ورزشــکار گلســتانی هــم دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫عضویت مجدد‬ ‫اسکواش باز‬ ‫گلستانی در تیم‬ ‫ملی بزرگساالن‬ ‫درامد‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪389‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫دستیابی به مدیریت توسعه‬ ‫پایدار با کشت گیاهان دارویی‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫‪ -۱‬شتاب اولیه و شتاب ثانویه چیست؟‬ ‫شــتاب اولیــه یعنــی زمانــی کــه طــول می کشــد تــا خــودرو‬ ‫برنامه ریــزی جامــع بــرای کشــت گیاهــان دارویــی در مراتــع‬ ‫گلســتان می توانــد عــاوه بــر دســتیابی بــه مدیریــت توســعه‬ ‫پایــدار از جملــه در ابعــاد کالن توســعه اقتصــادی‪ ،‬محیــط‬ ‫زیســتی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬امنیــت غذایــی و ذخایــر ژنتیکــی‪ ،‬در‬ ‫عرصـ ه ملــی نیــز بــه عنــوان یــک منبــع درامــد مناســب بــرای‬ ‫کشــور موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫رونق اقتصادی کشاورزی گلستان با‬ ‫حمایتهای دولت جهادی شکوفا می شود‬ ‫گلســتان از جملــه در تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی‬ ‫و دامــی از اســتانهای مهــم کشــور محســوب‬ ‫مــی شــود کــه شــکوفایی ظرفیت هــا و رفــع‬ ‫چالشــهای فــراروی ان بــا هــدف رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫اشــتغالزایی و ارتقــای بهــره وری توســعه و‬ ‫صنعتــی کــردن ایــن بخــش ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اســتان مــرزی‬ ‫گلســتان بــا داشــتن ‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار اراضــی باغــی‪ ،‬چهار‬ ‫میلیــون واحــد دامــی‪ ۸۶۰ ،‬هزار هکتار مرتع‪۴۵۲ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار جنــگل و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل دریــای خــزر‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــون‬ ‫تــن انــواع محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و‬ ‫دامــی را توســط افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر انهــا درحــوزه زراعــت و‬ ‫باغبانــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬بــه ارزش تقریبــی ‪۲۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال تولیــد و روانــه بــازار‬ ‫مصــرف داخلــی و خارجــی می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مختــار مهاجــر‪ ،‬رییــس ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان از مجمــوع تولیــدات‬ ‫ســاالنه بخــش کشــاورزی ایــن اســتان کــه هفت‬ ‫اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی جهــان را در‬ ‫خــود جــای داده و خاکــی مســتعد دارد‪ ،‬چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن محصــوالت زراعــی‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن تولیــدات دامــی‪ ۳۴۰ ،‬هزار‬ ‫تــن محصــوالت باغــی‪ ۲۴۰ ،‬هــزار تــن تولیــدات‬ ‫جنــگل و مرتــع و بقیــه در حــوزه صیــد و پــرورش‬ ‫انــواع ماهیــان و ابــزی پــروری می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی اکنــون در تولیــد ‪ ۱۶‬نــوع‬ ‫محصــول راهبــردی ماننــد «ســویا‪ ،‬خاویــار‪ ،‬دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد‪ ،‬گوشــت مــرغ‪،‬‬ ‫جــو‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬پنبــه‪ ،‬توتــون‪ ،‬پیله تــر ابریشــم‪،‬‬ ‫برنــج‪ ،‬هلــو‪ ،‬الــو‪ ،‬خرمالــو و زیتــون» رتبه هــای‬ ‫اول تــا پنجــم کشــور را در اختیــار دارد کــه بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان بخــش کشــاورزی می تــوان بــا‬ ‫اموزش هــای ترویجــی‪ ،‬بهره گیــری از روش هــای‬ ‫نویــن علمــی‪ ،‬توســعه کشــت های گلخانــه ای و‬ ‫زهکشــی اراضــی کــم بــازده مناطق شــمال گلســتان‬ ‫بــر موفقیت هــا و حجــم تولیــدات فعلــی ان افــزود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن امر گلســتان‪ ،‬هم اکنــون این‬ ‫اســتان در تولیــد دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتون و گوشــت مــرغ رتبه اول‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک‬ ‫(برنــج) پیله تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪،‬‬ ‫ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و‬ ‫زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۷‬اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم اب و هوایــی‬ ‫جهــان را دارد‬ ‫مجموعــه انچــه کــه از ظرفیت هــای بخــش‬ ‫کشــاورزی گلســتان در ســطور بــاال ذکــر شــد‪ ،‬در‬ ‫کنــار شــرایط اقلیمــی و اب و هوایــی ایــن اســتان‬ ‫شــمالی کــه بــه تنهایــی هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‬ ‫اب و هوایــی جهــان را در خــود جــای داده و خاکــی‬ ‫مســتعد بــرای کشــت و تولیــد حــدود ‪ ۹۵‬نــوع‬ ‫محصــول زراعــی و باغــی را دارد‪ ،‬ایــن اســتان را‬ ‫در ز ُمــره مناطــق و قطب هــای مهــم تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی پایــدار کشــور قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ظرفیت هــا و چالش هــای کشــاورزی‬ ‫گلســتا ن ( ز ر ا عت )‬ ‫از حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــون تــن محصــوالت بخــش‬ ‫کشــاورزی گلســتان چهــار میلیــون ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫تــن ان را محصــوالت زراعــی ماننــد گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫ســویا‪ ،‬دانــه روغنــی کلــزا‪ ،‬پنبــه‪ ،‬چغندرقنــد‪،‬‬ ‫توتــون و ‪ ...‬اســت کــه هرســاله در ســطح ‪۵۶۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن اســتان‬ ‫کشــت و برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫لزوم ارتقای دانش بهره برداران‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان کشــاورزی ایــن حجــم‬ ‫تولیــدات زراعــی گلســتان بــه راحتــی قابلیــت ‪۲‬‬ ‫برابــر شــدن را دارد امــا ســد راه تحقــق ایــن مهــم‬ ‫ســنتی بــودن بخــش کشــاورزی‪ ،‬ســن بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫ســال و کــم یــا بی ســواد بــودن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫از بهره بــرداران فقــط بخــش زراعــت و باغبانــی‬ ‫ایــن اســتان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان انگونــه کــه گفتــه شــد‪ ۲۲۰ ،‬هــزار‬ ‫بهره بــردار بخــش کشــاورزی دارد کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر انهــا در بخــش زراعــت و باغبانــی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند کــه ‪ ۹۰‬درصــد ایــن‬ ‫افــراد خــرده مالــک و مســاحت اراضــی انها کمتر‬ ‫از چهــار هکتــار اســت بــا ایــن حــال بــه گفتــه‬ ‫رییــس مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی اســتان‪ ،‬بیشــتر بهره بــرداران‬ ‫حــوزه کشــاورزی ایــن اســتان شــمالی پــا بــه ســن‬ ‫گذاشــته و غالبــا کــم یــا بی ســواد هســتند‪.‬‬ ‫ضرورت عبور از شیوه سنتی کشت‬ ‫ابوالفضل فرجی معتقد اســت که کم ســوادی‬ ‫یــا بی ســوادی و ســن بــاالی ‪ ۵۰‬ســال ‪ ۷۰‬تــا ‪۸۰‬‬ ‫درصــد از بهره بــرداران بخش کشــاورزی گلســتان‬ ‫کــه از اســتان های برتــر کشــور در تولیــدات‬ ‫کشــاورزی بــه شــمار مـی رود و نیــز شــیوه ســنتی‬ ‫کشــت محصــول توســط انهــا‪ ،‬ســبب شــده تــا‬ ‫هرســاله منابــع و ثروت هــای کالنــی در ایــن‬ ‫بخــش مولــد و تولیــدی بــه هــدر رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصــورت اســتفاده از دانــش فنــی و‬ ‫توصیه هــای کارشناســان و نیــز بذرهــای اصــاح‬ ‫شــده بــه راحتــی میــزان تولیــدات زراعــی بخــش‬ ‫کشــاورزی گلســتان باالخــص گنــدم‪ ،‬جــو و دانــه‬ ‫روغنــی ســویا در هــر هکتــار تــا ‪ ۲‬برابــر افزایــش‬ ‫می یابــد امــا ســن بــاال و کــم ســوادی یا بیســوادی‬ ‫بهره بــرداران اســتان ســبب شــده تــا انهــا در‬ ‫فراگیــری دانــش فنــی و رعایــت توصیــه هــای‬ ‫کارشناســان توفقیــق نداشــته باشــند و اصــوال‬ ‫امــوزش انهــا بــا مشــکل مواجــه شــود‪.‬‬ ‫فرجــی امــا راهــکار ســاده و کــم هزینــه رفــع‬ ‫ایــن مشــکل را در یــک برنامــه میــان مــدت‬ ‫یعنــی امــوزش و تربیــت نســل جــوان بویــژه‬ ‫فرزنــدان کشــاورزان در مناطــق روســتایی و‬ ‫در هنرســتان های کشــاورزی و یــا برگــزاری‬ ‫دوره هــای مهارتــی کوتــاه مــدت ازســوی مراکــز‬ ‫تحقیقــات کشــاورزی در شهرســتان ها می دانــد‬ ‫تــا ایــن اموزش هــا را بــه پــدران خویــش منتقــل‬ ‫و یــا خــود مدیریــت مزرعــه را برعهــده گیرنــد‪.‬‬ ‫صنعتی کردن کشاورزی بهترین راهکار‬ ‫حجــت اللــه میرزایــی‪ ،‬جایگزیــن کــردن‬ ‫دام اصــاح شــده بــا نمونــه محلــی‪ ،‬توســعه‬ ‫کشــت های گلخانــه و معرفــی ارقــام جدیــد‬ ‫زراعــی را از جملــه راهکارهــای افزایــش نــرخ‬ ‫بهــره وری کشــاورزی در گلســتان دانســت و بــا‬ ‫اشــاره بــه ظرفیت هــای بــاالی بخــش کشــاورزی‬ ‫ایــن اســتان افــزود‪ :‬بهتریــن راه بــرای رونــق‬ ‫اقتصــاد و اشــتغال گلســتان توســعه و صنعتــی‬ ‫کــردن کشــاورزی ان اســت‪.‬‬ ‫مطابــق برررســی انجــام شــده هــم اکنــون تعــداد‬ ‫هنرســتان های کشــاورزی در گلســتان بــه کمتــر‬ ‫از انگشــتان یــک دســت می رســد و کارشناســان‬ ‫معتقدنــد کــه در هــر یــک از ‪ ۱۴‬شهرســتان ایــن‬ ‫اســتان بایــد ‪ ۲‬هنرســتان کشــاورزی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫کشــت گلخانــه ای مقدمــه گــذر از کشــاورزی‬ ‫ســنتی‬ ‫کشــت های گلخانــه ای و توســعه ان باتوجــه‬ ‫بــه مزیت هایــی از جملــه افزایــش چنــد برابــری‬ ‫میــزان تولیــد‪ ،‬اشــتغال و درامــد فعــاالن بخــش‬ ‫کشــاورزی از مهمتریــن راهکارهــا و روش هــای‬ ‫میان بــر بــرای گــذر از کشــاورزی ســنتی‪ ،‬جهــش‬ ‫تولیــد و تامیــن امنیــت غذایــی پایــدار در‬ ‫اســتان های مســتعد از جملــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫انگونــه کــه گفتــه شــد‪ ،‬تنــوع اقلیمــی گلســتان‬ ‫بــه ســبب شــرایط جغرافیایــی و طبیعــی ان‪،‬‬ ‫قابــل توجــه اســت بــه طــوری کــه نواحــی جنوبــی‬ ‫ان دارای اب و هــوای کوهســتانی‪ ،‬نواحــی‬ ‫مرکــزی و غربــی از اب و هــوای معتــدل مدیترانه‬ ‫و نواحــی شــمالی از اب و هــوای نیمــه خشــک و‬ ‫خشــک برخــوردار اســت و همیــن اقلیــم متنــوع‬ ‫ســبب تولیــد ‪ ۹۵‬محصــول گوناگــون در ایــن‬ ‫اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط بــا اســیای میانــه فرصتــی بــرای صــادرات‬ ‫محصوالت گلســتان‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و هــم مــرز بــودن بــا‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه و روســیه از طریــق‬ ‫خشــکی و دریــا‪ ،‬بهره منــدی از خــط ریلــی‬ ‫بیــن المللــی و اتصــال بــه راه اهــن شــمال بــه‬ ‫جنــوب از دیگــر مزایــای اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه فرصــت خوبــی بــرای صــادرات بخشــی از‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫افزایــش هشــت تــا ‪ ۱۰‬برابــری تولیــد در واحــد‬ ‫ســطح نســبت بــه کشــت در فضــای بــاز‪ ،‬تولیــد‬ ‫در تمــام فصل هــا‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار حداقــل‬ ‫بــرای ‪ ۱۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و بــه همیــن‬ ‫تعــداد بــه صــورت غیرمســتقیم در هــر هکتــار‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده بــاال بــه دلیــل تولیــد بیشــتر و ثبــات‬ ‫قیمتــی ان در بــازار و مصــرف بهینــه منابــع ابــی و‬ ‫افزایــش بهــره روی ان در شــرایط خشکســالی های‬ ‫اخیــر از دیگــر مزایــای توســعه کشــت های‬ ‫گلخانـه ای در گلســتان اســت کــه بایــد مــورد توجه‬ ‫جــدی متولیــان و بهره بــرداران قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫توسعه گشت گیاهان دارویی‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار‬ ‫مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و‬ ‫اراضــی شــیب دار‪ ،‬ظرفیــت بکــری بــرای ترویــج‬ ‫و توســعه کشــت گیاهــان دارویــی دارد کــه بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان ســرمایه گذاری در ایــن حوزه‬ ‫عــاوه بــر ایجــاد درامــد و اشــتغال بــرای جوامــع‬ ‫محلــی‪ ،‬پیامدهــای زیســت محیطــی خوبــی‬ ‫از جملــه پیشــگیری از فرســایش خــاک‪ ،‬بــروز‬ ‫ســیالب مخــرب و جلوگیــری از ریزگردهــا بــرای‬ ‫ایــن اســتان شــمالی بــه ارمغــان خواهــد اورد‪.‬‬ ‫در گلســتان کــه اقتصــاد اصلــی ان برپایــه‬ ‫کشــاورزی اســتوار اســت‪ ۴۷ ،‬درصــد از جمعیــت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری ان در بیــش از‬ ‫هــزار روســتا و ابــادی‪ ،‬مســتقر هســتند و ایــن‬ ‫بهتریــن فرصــت بــرای ایجــاد کســب و کار مناســب‬ ‫درحــوزه کشــت و توســعه گیاهــان دارویــی اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع‬ ‫شــامل ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار در مناطــق ییالقــی و ‪۷۲۵‬‬ ‫هــزار هکتــار در مناطــق قشــاقی دارد کــه بــه‬ ‫گفتــه مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری ایــن‬ ‫اســتان در بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد ایــن مراتــع شــرایط‬ ‫بــرای کشــت گیاهــان دارویــی فراهــم اســت‪.‬‬ ‫بهــاره بهمنــش افــزود‪ :‬برنامه ریــزی جامــع‬ ‫بــرای کشــت گیاهــان دارویــی در مراتــع گلســتان‬ ‫می توانــد عــاوه بــر دســتیابی بــه مدیریــت توســعه‬ ‫پایــدار از جملــه در ابعــاد کالن توســعه اقتصــادی‪،‬‬ ‫محیــط زیســتی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬امنیــت غذایــی و ذخایــر‬ ‫ژنتیکــی‪ ،‬در عرصـ ه ملــی نیــز بــه عنــوان یــک منبــع‬ ‫درامــد مناســب بــرای کشــور موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫وی «خارمریــم‪ ،‬زیــره‪ ،‬مریــم گلــی‪ ،‬گل‬ ‫محمــدی‪ ،‬بــه لیمــو‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بادرنجبویــه‪،‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬گل رنــگ‪ ،‬گل همیشــه‬ ‫بهــار‪ ،‬بومــادران زرد‪ ،‬پونــه‪ ،‬مامیــران‪ ،‬درمنــه‪،‬‬ ‫شــیرپنیر‪ ،‬کنگر وحشــی‪ ،‬شــیرین بیان و یونجه‬ ‫زرد» را از جملــه گیاهــان داروی مناســب بــرای‬ ‫کشــت در مراتع گلســتان بویژه مناطق شــمالی‬ ‫و شــرق اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫باغبانی‬ ‫گلســتان ‪ ۳۳‬هــزار هکتــار انــواع بــاغ دارد‬ ‫کــه فعــاالن ایــن حــوزه ســاالنه ‪ ۳۴۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول تولیــد و روانــه بازارهــا می کننــد ضمــن‬ ‫اینکــه ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار اراضی شــیبدار این اســتان‬ ‫نیــز فرصــت خوبــی بــرای تبدیــل انهــا بــه باغــات‬ ‫مثمــر اســت که تحقــق ان به اعتقاد کارشناســان‬ ‫مزایــا و محاســن زیــادی از جملــه حفــظ خــاک‪،‬‬ ‫جلوگیــری از بــروز ســیل و خســارات ان‪ ،‬ایجــاد‬ ‫درامــد و اشــتغال و نیــز خودکفایــی در تولیــد و در‬ ‫نهایــت توســعه اســتان بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان تغییــر الگــوی کشــت‬ ‫بویــژه در اراضــی کــم بــازده و شــیبدار گلســتان‬ ‫از زراعــت بــه باغــات مثمــر و گیاهــان دارویــی‬ ‫عــاوه بــر افزایــش درامــد بــرای کشــاورزان و‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــاال‪ ،‬در تلطیــف هــوا‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از فرســایش خــاک و مصــرف بهینــه منابــع ابــی‬ ‫درایــن اســتان موثــر بــوده و مصــداق ضــرب‬ ‫المثــل یــک تیــز و چنــد نشــان اســت‪.‬‬ ‫دامپروری و ابزی پروی‬ ‫پــرورش دام و ابزیــان یکــی دیگــر از‬ ‫ظرفیت هــای بخــش کشــاورزی گلســتان‬ ‫اســت کــه یــک پنجــم حجــم ‪ ۵.۵‬میلیــون تـُـن‬ ‫تولیــدات ســاالنه ایــن اســتان شــمالی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان جهادکشــاورزی درصــورت اســتفاده‬ ‫کامــل از ظرفیت هــای موجــود اســتان از جملــه‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع ان‪ ،‬تولیــدات ایــن حوزه‬ ‫قابــل افزایــش تــا ‪ ۲‬برابــر نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫شــرایط اقلیمــی‪ ،‬حاصلخیــز بــودن اراضــی‬ ‫زراعــی گلســتان (وجــود ‪ ۵۸۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی زراعــی و ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار باغات) و امکان‬ ‫کشــت انــواع نباتــات علوف ـه ای از جملــه ســویا‪،‬‬ ‫یونجــه‪ ،‬شــبدر و فراورده هــای فرعــی انهــا ماننــد‬ ‫س چــر اراضــی زراعــی‬ ‫(کنجال ـه ) و همچنیــن پ ـ ‬ ‫در کنــار تولیــد چنــد میلیــون تنــی خــوراک دام و‬ ‫طیــور از دیگــر ظرفیت هــای مهــم ایــن اســتان‬ ‫بــرای پــرورش دام ســبک و ســنگین اســت‪.‬‬ ‫همجــواری بــا کشــورهای اســیای مرکــزی و‬ ‫فاصلــه کــم بــا مراکــز عمــده مصــرف‪ ،‬وجــود‬ ‫نیروی انســانی مســتعد در رشــته های دامپروری‬ ‫و دامپزشــکی و داشــتن دانشــکده علــوم دامــی‬ ‫در گلســتان‪ ،‬ظرفیــت خــوب جامعــه عشــایری‬ ‫اســتان بــا حــدود ‪ ۸۰۰‬هــزار راس دام‪ ،‬وجــود‬ ‫‪ ۳۲‬واحــد فعــال تولیــدی و صنایــع تبدیلــی‬ ‫شــیر (لبنبــات) و مهمتــر از همــه عالقه منــدی‬ ‫جامعــه روســتایی بــه نگهــداری از دام از دیگــر‬ ‫مزایــا و ظرفیت هــای پــرورش دام در ایــن اســتان‬ ‫سرســبز شــمالی اســت‪.‬‬ ‫نیازهــای زیرســاختی گلســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی‬ ‫توسعه صنایع تبدیلی‬ ‫یکی از نیازهای اساســی و زیرســاختی گلســتان‬ ‫دربخــش کشــاورزی ضــرورت توســعه صنایــع‬ ‫تبدیلــی ان اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬تحقــق ان گامــی مهــم‬ ‫بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای اقتصــاد‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫فعــاالن حــوزه اقتصــادی گلســتان همــواره بــر‬ ‫اهمیــت ســرمایه گذاری و حمایــت از توســعه‬ ‫صنایــع تبدیلــی اســتان در حــذف خــام فروشــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی منطقــه تاکیــد فــراوان‬ ‫دارنــد تــا اثــار مثبــت ان در زندگــی بهــره بــرداران‬ ‫و رونــق اقتصــاد گلســتان بیشــتر دیــده شــود‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس کشــاورزی گلســتان در ایــن‬ ‫زمینــه معتقــد اســت کــه رونــق صنایــع تبدیلــی‬ ‫بخــش کشــاورزی در منطقــه‪ ،‬نیازمنــد حمایــت‬ ‫بــرای تزریــق تســهیالت ارزان قیمــت و ایجــاد‪،‬‬ ‫نوســازی‪ ،‬بازســازی و خریــد مــاده خــام در فراینــد‬ ‫فــراوری اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫از حالــت ســکون یــا ســرعت های زیــر ‪ 20‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪ ،‬بــه ســرعت های باالتــر دســت پیــدا کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــتاب ثانویــه بیش تــر بــه حالت هایــی شــبیه بــه ســبقت‬ ‫گرفتــن مربــوط می شــود‪ ،‬یعنــی مثــا شــتاب گیــری از‬ ‫ســرعت ‪ 70‬بــه ‪ 90‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در ســپر عقــب ‪ 206‬چراغــی وجــود دارد؛ چــرا روشــن‬ ‫نمی شــود؟‬ ‫ایــن چــراغ‪ ،‬مــه شــکن عقــب اســت کــه بــرای شــرایط‬ ‫جــوی بــا دیــد کــم از جملــه بــاران و مــه اســتفاده می شــود‬ ‫تــا راننــدگان عقبــی مــا را بهتــر ببیننــد‪ .‬اســتفاده از ان هــم‬ ‫بــه ایــن صــورت اســت کــه روی دســته راهنمــا‪ ،‬حلقــه را دو‬ ‫بــار بــه ســمت جلــو می چرخانیــم و رهــا می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایــا امــکان شکســتن یــا بریــدن پلــوس ‪ ٤٠٥‬وجــود‬ ‫دارد؟ در صــورت بــروز‪ ،‬چــه خطراتــی ممکــن اســت در‬ ‫حیــن رانندگــی رخ دهــد؟‬ ‫ایــن احتمــال در مــورد همــه خودروهــای دیفرانســیل‬ ‫جلــو وجــود دارد‪ .‬در صــورت بــروز ایــن مشــکل‪ ،‬چنــان‬ ‫چــه ســرعت خــودرو کــم باشــد‪ ،‬خــودرو قــادر بــه حرکــت‬ ‫نخواهــد بــود و شــاید خطرنــاک هــم نباشــد‪ ،‬امــا اگــر در‬ ‫ســرعت های بــاال باشــد (کــه کمتــر اتفــاق می افتد)‪،‬ممکــن‬ ‫اســت باعــث انحــراف خــودرو از مســیر حرکــت و بــروز‬ ‫ســانحه شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬خــودرو ‪ 206‬تیــپ ‪ 2‬مــدل ‪ 84‬دارم کــه بعــد از کشــیدن‬ ‫شــدید و ناگهانــی ترمــز دســتی‪ ،‬چــراغ ‪ STOP‬ان روشــن‬ ‫می مانــد‪ ،‬بــرای رفــع مشــکل روغــن نیــز اضافــه کــرده ام‪،‬‬ ‫امــا برطــرف نشــد‪.‬این موضــوع فقــط بــه روغــن ترمــز مربــوط‬ ‫اســت کــه گفتیــد اضافــه کرده ایــد؛ تنهــا احتمالــی کــه باقــی‬ ‫می مانــد‪ ،‬خــراب بــودن یــا قطــع و وصل شــدن حســگر مربوط‬ ‫بــه ســطح روغــن ترمــز اســت کــه پیشــنهاد می کنیــم موضــوع‬ ‫را بــا نمایندگــی مجــاز در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬یــک ســمند ال ایکــس ‪ EF7‬دارم مــدل ‪ 90‬بــا ســرعت‬ ‫کــم اصــل ترمزهایــش خــوب عمــل نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه ای بــی اس فعــال مــی شــود زیــر پایــم‬ ‫حــس میکنــم کــه خالــی شــده‪ .‬بــه نمایندگی هــا‬ ‫مراجعــه کــرده ام می گوینــد ای بــی اس همیــن طــوری‬ ‫اســت‪ .‬لطفــا توضیــح بدهیــد‪.‬‬ ‫اصــوال ترمــز ضدقفــل‪ ،‬چیــزی عــاوه بــر ترمــز اصلــی‬ ‫خــودرو اســت؛ یعنــی حتــی اگــر کامــا از کار بیفتــد‪ ،‬ترمــز‬ ‫عــادی خــودرو کمــاکان وجــود دارد و نبایــد تغییــری در‬ ‫قــدرت ان ایجــاد شــود‪ .‬هنگامــی کــه سیســتم ضدقفــل‬ ‫فعــال می شــود‪ ،‬بــه دلیــل قطــع و وصــل مکــرر و خــودکار‬ ‫فشــار ترمــز‪ ،‬ممکــن اســت زیــر پــا احســاس خالــی شــدن‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬امــا قــدرت ترمزگیــری نبایــد کم تــر شــود‪.‬‬ ‫(در برخــی مــوارد ترمــز بــه اصطــاح زیــر پــا چــوب می شــود‪,‬‬ ‫کــه بــا جایگزیــن کــردن بوســتر ترمــز بزرگتــر‪ ,‬رفــع می شــود)‬ ‫در هــر صــورت اگــر بــاز هــم فکــر می کنیــد مشــکلی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بــه یــک نمایندگــی دیگــر هــم مراجعــه کنید‪.‬‬ ‫شهادت سرداران بزرگ‬ ‫اسالم‪ :‬فالحی ‪،‬فکوری ‪،‬‬ ‫نامجو‪،‬کالهدوز و جهان ارا‬ ‫‪ 1360/07/07‬بــا عــزل بنــی صــدر از ریاســت جمهــوری‬ ‫و فرماندهــی کل قــوا ‪ ,‬اولیــن عملیــات گســترده‬ ‫رزمنــدگان تحــت عنــوان عملیــات ثامــن االئمــه (ع ) بــا‬ ‫فرماندهــی مشــترک ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام گرفــت و شــهر‬ ‫ابــادان از محاصــره ازاد شــد بــا پیــروزی ایــن عملیــات‬ ‫بــرای همــگان روشــن شــد کــه عامــل نفــاق و دو دســتگی‬ ‫در رزمنــدگان اســام شــخص بنــی صــدر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســه روز پــس از شکســت حصــر ابــادان تاریــخ ‪7/7/60‬‬ ‫فرماندهــان ارتــش و ســپاه ‪ ,‬شــهیدان نامجــو ‪ ,‬فالحــی‪،‬‬ ‫فکــوری‪ ،‬کالهــدوز و جهــان ارا کــه ســازماندهی‬ ‫نیروهــای ارتــش و ســپاه را بــه عهــده داشــتند در حالــی‬ ‫کــه پــس از بازدیــد از منطقــه ابــادان و مواضــع ازاد‬ ‫شــده توســط رزمنــدگان اســام جهــت ارائــه گــزارش‬ ‫کار بــه محضــر حضــرت امــام خمینــی (ره )عــازم‬ ‫تهــران بودنــد هواپیمــای ‪ C 130‬انهــا دچــار نقــص فنــی‬ ‫شــده وســقوط کــرد‪ .‬حضــرت امــام خمینــی (ره ) در‬ ‫پیامــی بمناســبت شــهادت ایــن شــهیدان فرمودنــد ‪:‬‬ ‫کــه چــه ســعادتمند بودنــد ایــن شــهیدان کــه دیــن خــود را‬ ‫بــه اســام و ملــت شــریف ایــران ادا نمودنــد و بــه جایــگاه‬ ‫مجاهدیــن و شــهدای اســام شــتافتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 07‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر فی ساعت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪389‬‬ ‫توزیع بیش از هزار تن جو‬ ‫میان عشایر‬ ‫نیاز ‪ ۲۰‬درصد دانش‬ ‫اموزان شیروان به تبلت‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫درقالــب طــرح خریــد تضمیمــی بــه دولــت یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن‬ ‫جــو بــا قیمــت یارانـه ای میــان عشــایری کــه دام خــود را عرضــه‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫روح اللــه ارشــادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در مرحلــه نخســت ‪ ۱۰‬هــزار راس دام عشــایر بــا قیمــت‬ ‫تضمینــی خریــداری و کشــتار شــده اســت کــه دامــدار بــه‬ ‫ازای هرکیلوگــرم دام عرضــه شــده در قالــب ایــن طــرح ســه‬ ‫کیلوگــرم جــو دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه توزیــع جــو بــزودی در میــان ایــن عشــایر‬ ‫اغــاز مــی شــود افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد از وجــوه‬ ‫مربــوط بــه خریــد دام زنــده از عشــایر در قالــب طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای طــرح خریــد تضمینــی دام عشــایر گامــی‬ ‫بــرای تعدیــل قیمــت هــا در بــازار بــود امــا تاکنــون نتوانســته‬ ‫اســت خواســته ایــن تولیدکننــدگان را محقــق ســازد‪ ،‬هنــوز‬ ‫قیمــت دام زنــده در بــازار پاییــن اســت و تقاضــا بــرای عرضــه‬ ‫سرپرســت اداره امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از ‪ ۳۰‬هــزار دانــش امــوز ایــن شهرســتان در‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد بــه تبلــت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫مظفــر نــادری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بتازگــی ‪ ۱۶‬عــدد تبلــت توســط بانــک ملــی بــرای دانــش‬ ‫امــوزان محــروم و نیازمنــد شناســایی شــده خریــداری‬ ‫و اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن قبــل اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۰۰‬دســتگاه لپ تــاپ بــه مدیــران مــدارس‬ ‫حاشــیه شــهر و روســتاهای ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــرای توزیــع بیــن دانــش امــوزان نیازمنــد‬ ‫تحویــل داده شــدکه بــا توجــه بــه شــرایط ســخت‬ ‫کرونــا و امــوزش بــه صــورت مجــازی و حضــوری ایــن‬ ‫دســتگاه هــا کمــک زیــادی در امــر یادگیــری دروس‬ ‫دانــش امــوزان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نــادری بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای‬ ‫مــدارس شهرســتان در ســال تحصیلــی جدیــد اضافــه‬ ‫کــرد‪ ۳۰۰ :‬گالــون چهــار لیتــری صابــون مایــع بــرای‬ ‫رعایــت بهداشــت و پیشــگیری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا بــرای مــدارس شهرســتان خریــداری شــد‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا مســاعدت اســتانداری بــرای‬ ‫روســتاهای زیــر هــزار نفــر جمعیــت مبلــغ ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫ریــال و بــاالی هــزار نفــر ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال بــرای‬ ‫خریــد و تهیــه اقــام بهداشــتی و ماســک بــه حســاب‬ ‫دهیــاری هــا واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره امــوزش و پــرورش شــیروان از‬ ‫هزینــه کــرد ‪ ۴۵۰‬میلیــون ریــال بــرای تعمیــرات‬ ‫ســرویس هــای بهداشــتی مــدارس خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫هــزار بســته نوشــت افــزار بــه مبلــغ یــک میلیــارد ریــال‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬عــدد لبــاس فــرم توســط خیریــن بــرای دانــش‬ ‫امــوزان شهرســتان تهیــه شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‬ ‫کــه ‪ ۳۰‬هــزار دانــش امــوز در ‪ ۴۲۱‬اموزشــگاه شــهری‬ ‫و روســتایی ایــن شهرســتان زیــر نظــر ســه هــزار‬ ‫فرهنگــی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫دام زیــاد اســت‪ ،‬بســیاری از‬ ‫عشــایر خواســتار فــروش دام‬ ‫خــود هســتند امــا خریــد بــه‬ ‫کنــدی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ارشــادی افــزود‪ :‬عشــایر‬ ‫اســتان بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫راس دام امــاده عرضــه دارنــد‬ ‫امــا تاکنــون تنهــا ‪ ۱۰‬هــزار راس‬ ‫خریــداری شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫مرحلــه دوم هــم قــرار اســت‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار راس دام از عشــایر‬ ‫اســتان خریــداری و گوشــت‬ ‫ان ذخیــره ســازی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان‬ ‫شــمالی در زمینــه خریــد‬ ‫تضمینــی دام زنــده عشــایر‬ ‫رتبــه دوم اســتان هــای کشــور‬ ‫را دارد گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــرای حمایــت از ایــن تولیدکننــدگان‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و در ان دام پــرواری و دام‬ ‫حذفــی عشــایر بــه کشــتارگاه فرســتاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه عشــایری خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬قیمــت خریــد تضمینــی دام ســبک عشــایری بــه ازای هــر‬ ‫کیلوگــرم ‪ ۴۵۰‬هــزار ریــال اســت و عشــایر بــه ازای تحویــل‬ ‫هــر کیلوگــرم دام زنــده‪ ،‬ســه کیلوگــرم نهــاده دامــی دولتــی‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر عشــایر خراســان شــمالی در قالــب پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬خانــوار حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جابجایی‪ ۲‬رکورد ملی توسط‬ ‫شناگر گلستانی‬ ‫ایرالین ها مکلف به بازگشت‬ ‫مابه التفاوت بلیت اربعین هستند‬ ‫ن گلســتان گفــت‪« :‬هومــر عباســی» عضــو‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــا ‬ ‫تیــم کیــان شــنا گــرگان در انتخابــی تیــم ملــی شــنا بــرای رقابت هــای‬ ‫مســافت کوتــاه ‪ ۲‬رکــورد ملــی را جابجــا و بــه نــام خــود ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫قاســمعلی برزمینی در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬در دومین روز‬ ‫ایــن مســابقات عباســی موفــق شــد در مــاده ‪ ۱۰۰‬متــر کــرال پشــت‪،‬‬ ‫رکــورد ملــی را یــک صــدم ثانیــه ارتقــا داد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬وی امــروز در ایــن مــاده رکــورد ‪ ۵۵‬ثانیه و ‪ ۲‬صدم‬ ‫ن مــاده با زمــان ‪ ۵۵‬ثانیه‬ ‫ثانیــه را بــه نــام خــود ثبــت کــرد کــه رکــورد ای ‬ ‫و ســه صدم ثانیه در اختیار جمال چاوشــی بود‪.‬‬ ‫ن مــاده پیــش‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت‪ :‬رکــورد ای ـ ‬ ‫از اغــاز مســابقه عباســی‪ ،‬بــا زمــان ‪ ۲‬دقیقــه و ‪ ۲‬ثانیــه و ‪ ۷۲‬صــدم‬ ‫ثانیــه در اختیــار ابوالفضــل ســام از هیــات شــنا خراســان رضــوی در‬ ‫همیــن مســابقات بهدثبــت رســیده بــود کــه عباســی موفــق شــد ان‬ ‫را جابجــا کنــد‪.‬‬ ‫رقابت هــای شــنای مســافت کوتــاه انتخابــی تیــم ملــی‬ ‫روزهــای ســوم و چهــارم مهــر بــه میزبانــی هیــات شــنای‬ ‫اســتان زنجــان بــا هــدف انتخــاب شــناگران بــرای حضــور‬ ‫پرقــدرت در رقابت هــای کاپ شــنا قطــر و اماده ســازی جهــت‬ ‫مســابقات داخــل ســالن اســیا و مســابقات ابوظبــی در‬ ‫اســتخر شــهید شــهبازی زنجــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ایرالین هــا را موظــف بــه بازپرداخــت‬ ‫مابه التفــاوت بلیــت اربعیــن کــرد و افــزود ‪ :‬وجــه بلیــت افــرادی کــه‬ ‫موفــق بــه ســفر نشــدند‪ ،‬بــدون اخــذ خســارت بایــد بازگــردد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬رســتم‬ ‫قاســمی» بــا انتشــار توییتــی نســبت بــه نحــوه بازپرداخــت وجــه‬ ‫بلیــت هواپیمــا و مابه التفــاوت اخــذ شــده از زائــران اربعیــن‬ ‫واکنــش نشــان داد و نوشــت‪ :‬تعــدادی از زائریــن عزیــز بــا وجــود‬ ‫خریــد بلیــت بــه دالیــل مختلــف موفــق بــه ســفر نشــدند‪ .‬بــه‬ ‫همیــن جهــت مقــرر شــد وجــه کامــل بلیت بدون کســر خســارت‬ ‫بــه ایشــان عــودت داده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی مــوارد فــروش بلیــت عــراق بــا قیمــت باالتر‬ ‫از نــرخ مصــوب نیــز گفــت‪ :‬شــرکت های هواپیمایــی موظــف بــه‬ ‫پرداخــت مابه التفــاوت بلیــت (کــه بیشــتر از قیمــت مصــوب اخــذ‬ ‫شــده) هســتند و بــا خاطیــان برخــورد جــدی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه ســتاد اربعیــن وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬نــرخ‬ ‫بلیــت یکطرفــه عــراق از تهــران و ســایر شــهرها بــه جــز مشــهد و‬ ‫بندرعبــاس در بــازه زمانــی ‪ ۲۸‬شــهریور تــا ‪ ۱۰‬مهــر ســالجاری ‪۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان و نــرخ بلیــت دوطرفــه ‪ ۵‬میلیــون‬ ‫تومــان تعییــن شــده اســت‪ .‬ایــن نرخ هــا بــرای شــهرهای مشــهد و‬ ‫بندرعبــاس بــه ترتیــب ‪ ۴‬و ‪ ۶‬میلیــون تومــان هســتند‪.‬‬ ‫لزوم اقدامات فرهنگی برای مقابله با قاچاق‬ ‫سازمان یافته چوب‬ ‫اینکه تصور بشود که هنر دفاع مقدس‬ ‫در جامعه ی ما مخاطب ندارد‪ ،‬طالب‬ ‫ندارد‪ ،‬این هم خطای بزرگی است‪ ،‬از‬ ‫فاحش ‏است؛ اگر کسی این‬ ‫اشتباهات‬ ‫ً‬ ‫را خیال کند‪ .‬تحقیقا پرمشتری ترین‬ ‫اثار هنری بعد از انقالب در زمینه های‬ ‫مختلف‪ ،‬ان اثار هنری است که مربوط‬ ‫به ‏دفاع مقدس بود؛ چه در زمینه ی‬ ‫فیلم و سینما‪ ،‬چه در زمینه ی کتاب‪،‬‬ ‫خاطره‪ ،‬داستان‪1388/۰۶/24 .‎‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــا اشــاره بــه افزایــش ‪۳۰‬‬ ‫درصــدی کشــف چــوب قاچــاق از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون گفــت کــه مقابلــه بــا قاچــاق ســازمان یافته‬ ‫چــوب و کاهــش ان نیازمنــد اجــرای اقدامــات فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫مســعود منصــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود افزایــش کشــفیات‪ ،‬حجــم چوب هــای قاچــاق‬ ‫کشــف شــده در مقایســه با ‪ ۶‬ماهه اول ســال گذشــته کمتر شــده اما هنوز تا رســیدن به شــرایط مطلوب‬ ‫فاصلــه داریم‪.‬‬ ‫وی افزایــش زراعــت چــوب‪ ،‬مکانیــزه کــردن مجــوز حمــل چــوب‪ ،‬انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و مشــارکت‬ ‫نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضایــی در برخــورد بــا متخلفــان را در کاهــش قاچــاق چــوب موثــر دانســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری زراعــت چــوب را در کاهــش تمایــل بــه برداشــت از جنــگل‬ ‫مفیــد دانســت و گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار و امســال ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار از اراضــی ملــی کشــور بــه‬ ‫زراعــت چــوب اختصــاص یافــت و امیدواریــم بــا توجــه بــه اســتقبال ســرمایه گــذاران شــاهد بیشــتر شــدن‬ ‫ســاالنه مســاحت ایــن زراعــت باشــیم‪.‬‬ ‫منصــور اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا افزایــش زراعــت چــوب و تامیــن نیــاز واحدهــای صنعتــی و تولیــدی‬ ‫اینترنت رایگان برای استفاده‬ ‫دانش اموزان و معلمان از‬ ‫سامانه شاد‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬بــا هــدف رفــع‬ ‫نیــاز وزارت امــوزش و پــرورش بــرای فعالســازی ســامانه شــاد و‬ ‫دســتیابی اســان بــه ایــن ســامانه ‪ ،‬اینترنــت شــرکت مخابــرات‬ ‫ایــران بصــورت رایــگان در اختیــار دانــش امــوزان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬مخابــرات بــا نــگاه ویــژه بــه مســئولیت اجتماعــی بــه ارتقــای‬ ‫ظرفیت هــای زیرســاختی الزم بــرای توســعه امــوزش برخــط ســامانه شــاد‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش پرداختــه تــا در شــرایط کرونایــی کــه مــدارس‬ ‫همچنــان تعطیــل اســت بــه نظــام اموزشــی کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان افــزود‪ :‬ســامانه شــاد از ابتــدای مهــر مــاه‬ ‫همزمان با اغاز سال تحصیلی جدید مورد استفاده بیشتر دانش اموزان‬ ‫و معلمان قرار گرفته است و از انجایی که دامنه گسترده ای از مخاطبان‬ ‫و کاربــران در نقــاط مختلــف کشــور از ایــن طریــق می تواننــد از امــوزش‬ ‫بهره منــد شــوند بــه نوعــی عدالــت اموزشــی را نیــز توســعه داده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای برنامه هــای مختلف‬ ‫نظــام اموزشــی بــه زیرســاخت های ارتباطــی وابســته اســت گفــت ‪:‬‬ ‫مخابــرات توانســت بــا امادگــی شــبکه دسترســی و اپراتــوری و ارائــه‬ ‫شــاخص های مــورد نیــاز بــرای ارتبــاط مجــازی بســتر فعالســازی ســامانه‬ ‫شــاد را قابــل دســترس کنــد‪.‬‬ ‫وابســته بــه چــوب دیگــر فضایــی بــرای خریــد چــوب قاچــاق باقــی نمانــد و ایــن معضــل بــرای همیشــه‬ ‫ریشــه کن شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬زراعــت چــوب یکــی از بزرگ تریــن طرح هــای ســازمان‬ ‫جنگل هــا بــرای حفاظــت از جنگل هــا و منابــع طبیعــی اســت کــه بــا اجــرای ان ضمــن ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی جدیــد‪ ،‬منابــع درامــدی بــرای جوامــع محلــی ایجــاد شــده و ضمن تامین مواد اولیه صنایع ســلولزی‬ ‫و چوبــی کشــور از تخریــب جنگل هــا جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــه اقدامــات ایــن ســازمان بــرای مقابــل بــا بیایــان زایــی در‬ ‫کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬طــی ســال هــای اخیــر در حــدود ‪ ۷.۵‬میلیــون هکتــار از اراضــی کشــور عملیــات‬ ‫بیابــان زدایــی شــامل حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار نهــال کاری‪ ،‬حــدود چهــار میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار بــذر پاشــی‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار مالــچ پاشــی و حــدود ‪ ۴۶۰‬هــزار هکتــار مدیریــت رواناب هــا‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کانون هــای گــرد و غبــار و فرســایش بــادی در ایــران گفــت‪ ۲۲ :‬اســتان بــا وســعت ‪۲۹.۵‬‬ ‫میلیــون هکتــار تحــت تاثیــر فرســایش بــادی قــرار دارنــد کــه طبــق مطالعــات ســال ‪ ۹۷‬ایــن فرســایش و‬ ‫هجــوم شـن های روان ســاالنه بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــه ســکونت گاه ها‪ ،‬زیرســاخت ها و اراضــی‬ ‫خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن گفــت کــه اجــرای طــرح کاداســتر اراضــی ملــی امســال بــه پایــان‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫منصــور افــزود‪ :‬براســاس ایــن طــرح تمــام زمین هــا نقشــه بــرداری شــده و صاحبــان ان مشــخص می شــود‬ ‫و ســند اراضــی بــدون مدعــی از جملــه منابــع طبیعــی و جنگل هــا بــه نــام دولــت زده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۸‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۳‬تقاضای خانم شهناز پورحسن به شماره شناسنامه ‪ ۸۹‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۱۲۶۴۶۰۴‬صادره از گرگان فرزند‬ ‫احمد در ششــدانگ اعیانی یک باب ســاختمان به انضمام ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ ۴۲۳‬مترمربع از پالک شــماره ‪ -۱۲۴‬اصلی واقع در اراضی توشــن بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۸۸۶۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۷/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/24 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمیبرابر رای شــماره ‪ ۲۴۵۳۱۴۰۰‬مــورخ ‪ 1400/۰۶/07‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ ۵۷۰۱۳۹۹‬موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ایــوب صحرائــی فرزنــد علــی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۲۵‬صــادره از اســفراین در ششــدانگ یــه بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ ۱۱۲.۶۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۲۲۱۶‬باقیمانــده فرعــی از ‪ ۱۷۳‬اصلــی واقــع در اراضــی معصــوم زاده خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری‬ ‫از مالــک مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف ‪۳۳۷۲‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۶/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/07:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۲۴‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۳/۲۴‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای عبدالرحمــن توفیقــی راد فرزنــد تقانگلــدی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ ۳۸‬کدملــی ‪ ۴۹۷۹۶۷۵۳۸۷‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۲۴.۳۹‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ ۸۲۶‬فرعــی از ‪ ۵۱۷‬فرعــی از ‪ _۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا‬ ‫بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای تقانگلــدی توفیقــی راد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪ ۸۷۴۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۷:‬‬ ‫گهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۳۸‬تاریخ‪۱۴۰۰/۴/۲۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۰۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقای یحیی دلیجه فرزند امد به شــماره شناســنامه ‪۱۳۲۰۸‬کد‬ ‫ملی‪۴۹۷۹۱۷۲۴۵۸‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۰۰‬مترمربــع ‪،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی‬ ‫اصالحــات ارضــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عــدم وصول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز ســه شــنبه ‪۱۴۰۰/۶/۲۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬روز چهــار شــنبه‪۱۴۰۰/۷/۷‬محمد فندرســکی رئیــس اداره ثبت اســناد و امــاک اق قال‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 26‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪26‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر فی ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 07‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪389‬‬ ‫طنز‬ ‫انجام زهکشی ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫اراضی سد بوستان گنبدکاووس‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس درشــرق اســتان گلســتان گفــت‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال طــی روزهــای اینــده کــه بــا مشــخص‬ ‫شــدن پیمانــکار و تجهیــز کارگاه‪ ،‬عملیــات اجرایــی احــداث شــبکه‬ ‫زهکشــی زیرزمینــی در ســطح ‪ ۲‬هــزار هکتــار از اراضــی پایین دســت‬ ‫ســد بوســتان ایــن شهرســتان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زارع در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬مطالعــات اجــرای‬ ‫شــبکه زهکشــی زیرزمینــی در ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫منطقــه دیگچــه گنبــدکاووس نیــز انجــام شــده و در صــورت تامیــن‬ ‫اعتبــار ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریالــی ان‪ ،‬مناقصــه اجرایــی شــدن ایــن پــروژه‬ ‫هــم اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار شــبکه زهکشــی‬ ‫زیرزمینــی در گنبــدکاووس اجــرا شــده و ‪ ۱۲۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫زمین هــای کشــاورزی شهرســتان بــه ویــژه در مناطــق شــمالی‬ ‫مســتعد اجــرای ایــن طــرح هســتند‪.‬‬ ‫زارع اضافــه کــرد‪ :‬اجــرای طــرح زهکشــی موجــب افزایــش راندمــان‬ ‫تولیــد‪ ،‬هدایــت اب بــاران و اب هــای ســطحی بــه اب بندان هــای‬ ‫ن و بازچرخانــی ان بــرای‬ ‫کشــاورزی و تاالب هــا‪ ،‬خــروج اب از زمیــ ‬ ‫اســتفاده در ابیــاری محصــوالت کشــاورزی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در صــورت تامیــن اعتبــار (‪ ۴۰‬میلیــارد ریال) تســطیح‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی پایــاب ســد گلســتان و بوســتان نیــز جــزو‬ ‫برنامه هــای امســال جهادکشــاورزی گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس همچنیــن بــا یــاداوری شــروع‬ ‫عملیــات اجرایــی نصــب ســامانه ابیــاری نویــن در ســه هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی ایــن شهرســتان از ســال گذشــته گفــت کــه هــم اکنــون‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه تــا پایــان امســال‬ ‫بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫زارع بابیــان اینکــه گنبــدکاووس ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار اراضــی ابــی بــا‬ ‫قابلیــت تجهیــز بــه شــیوه های نویــن ابیــاری دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا کنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۲۲‬هــزار هکتــار از ایــن اراضــی به شــیوه نوین مجهز شــدند‬ ‫و قــرار اســت پــس تکمیــل طــرح ســه هــزار هکتاری فعلی در دســت‬ ‫اقــدام‪ ،‬بالفاصلــه تجهیــز ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار دیگــر از اراضی این‬ ‫شهرســتان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون راندمــان ابیــاری بــه شــیوه ســنتی بیــن‬ ‫‪ ۲۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد اســت امــا بــا اجــرای روش هــای نویــن ابیــاری‪،‬‬ ‫بهره بــرداری از منابــع ابــی در شــرایط کــم ابــی و خشکســالی فعلــی‬ ‫کــه بخش هــای زیــادی از کشــور و اســتان گلســتان بــا ان مواجــه‬ ‫اســت‪ ،‬بســیار بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زارع‪ ،‬اجــرای انتقــال اب بــا لولــه را از دیگــر پروژه هــای‬ ‫جهادکشــاورزی گنبــدکاووس بــا هــدف افزایــش بهــره وری اب‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬اجــرای ایــن پــروژه بــه طــول ‪ ۷۰‬کیلومتــر در‬ ‫برنامــه قــرار دارد و بــه ازای هــر هکتــار ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫بالعــوض بــه کشــاورزان داده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬همچنیــن تکمیــل شــبکه ابیــاری و زهکشــی ‪ ۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اراضــی منطقــه مــرزی اینچه بــرون گنبــدکاووس بــا‬ ‫پیــش بینــی اعتبــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال از دیگــر برنامه هــای‬ ‫امســال مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت و افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی‪ ،‬از شهرســتان های مهــم اســتان‬ ‫گلســتان در تولیــدات کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف سارقان به ‪8‬فقره‬ ‫سرقت در کردکوی‬ ‫‪   ‬تشدید طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در بندرترکمن‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی از دســتگیری ‪3‬ســارق ســابقه دار‬ ‫و کشــف‪8‬فقره ســرقت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «امیــر باقــری» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس بــا اعــام ایــن مطلــب‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬موضــوع ســرقت ها بــه منظــور شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارقان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ماموران‬ ‫انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی شهرســتان‪ ،‬تحقیقــات اطالعاتــی‬ ‫خــود را در ایــن خصــوص اغــاز کردنــد و پــس از یکســری اقدامــات‬ ‫پلیســی موفــق بــه شناســایی و دستگیری‪3‬ســارق شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ باقــری ‪  ‬ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی‬ ‫بــه عمــل امــده متهمــان بــه ‪ 8‬فقــره انــواع ســرقت اعتــراف‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان‬ ‫بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدارها و‬ ‫اموزش هــای پلیــس را جــدی گرفتــه و در صــورت برخــورد بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را ســریعا ً بــا پلیــس ‪ 110‬در‬ ‫میــان بگذارنــد و پلیــس را در تامیــن و حفــظ امنیــت پایــدار در‬ ‫جامعــه یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫‪    ‬فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن از اجــرای طــرح ارتقــا امنیــت‬ ‫اجتماعــی طــی ‪ 72‬ســاعت گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمدعلی کریمی»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای جلــب رضایــت شــهروندان و افزایــش احســاس‬ ‫امنیــت‪ ،‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی طــی ‪72‬ســاعت‬ ‫گذشــته اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نتیجــه اجــرای ایــن طرح ‪5‬ســارق دســتگیر که به‬ ‫‪ 11‬فقــره انواع ســرقت اعتــراف کردند‪.‬‬ ‫سرهنگ کریمی از کشف ‪ 6‬قبضه سالح شکاری‪ ،‬دستگیری‬ ‫‪3‬نفر از اراذل واوباش‪،‬پلمب‪3‬واحدصنفی و دستگیری ‪30‬نفر‬ ‫از متهمــان تحــت تعقیــب مراجع قضائی خبر داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرترکمــن بــا اشــاره بــه دســتگیری‪ 3‬خــرده‬ ‫فــروش موادمخــدر بیــان داشــت‪ :‬در اجــرای ایــن طرح ‪25‬معتاد‬ ‫متجاهــر از پــارک هــا و مناطــق الــوده جمع اوری و با هماهنگی‬ ‫مرجــع قضائــی تحویــل مراجع ذیصالح شــدند‪.‬‬ ‫وی در پایــان تلفــن ‪ 110‬مرکــز فوریــت هــای پلیســی را پــل‬ ‫ارتباطــی بیــن مــردم و نیــروی انتظامــی عنــوان کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مرکــز فوریــت های پلیســی به صــورت شــبانه روز اماده‬ ‫دریافــت گزارشــات مردمــی در مــورد مســائل انتظامــی اســت ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر از شناســائی و دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار و اعتــراف وی بــه ‪ 15‬فقــره ســرقت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سرهنگ«ســید داوود حســینی» در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبر گفــت‪ :‬در پی‬ ‫افزایــش وقــوع ســرقت کابــل مخابــرات و ایجــاد جــو روانــی نامطلــوب‬ ‫بیــن شــهروندان‪ ،‬دســتگیری ســارق یــا ســارقان احتمالــی در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬مامــوران بــا اســتفاده از بانــک اطالعاتــی و تحقیقــات‬ ‫و بررســی صحنــه هــای ســرقت و پیگیریهــای مــداوم ســرانجام بــه‬ ‫ســرنخ هایی از حضــور ســارق ســابقه دار در ســرقت های اخیــر رســیدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تحــت کنتــرل و مراقبــت ســارق ســابقه دار و شناســایی‬ ‫مخفیــگاه وی‪ ،‬طــی هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ســارق دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات تکمیلــی‬ ‫و بــا مواجــه شــدن بــا دالیــل و شــواهد پلیســی بــه ‪ 15‬فقــره‬ ‫ســرقت ســیم کابــل مخابــرات ‪ ،‬تجهیــزات اداره راه اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از تعامــل و همــکاری خــوب مــردم در‬ ‫راســتای یــاری کــردن پلیــس در پیشــگیری و کشــف جرائــم گفــت‪:‬‬ ‫متهــم پــس از تشــگیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫زمســتان بــا افــت فشــار گاز مواجــه اســت و کارخانجــات اســتان‬ ‫در فصــل ســرما اســیب پذیــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر دنبــال پیشــرفت خراســان شــمالی‬ ‫از طریــق توســعه صنعتــی هســتیم بایــد ســوخت و خــوراک‬ ‫صنایــع بــزرگ اســتان از طریــق گاز پــارس جنوبــی تامیــن شــود‪،‬‬ ‫هــر چنــد کــه تامیــن ســوخت از طریــق گاز خانگیــران ســرخس‬ ‫در اولویــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه بــه مشــکالت خشکســالی‬ ‫اســتان نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬از ‪ ۸۲۰‬ابــادی بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫اکنــون ‪ ۳۰۰‬روســتا در اســتان بــا تنــش ابــی مواجــه هســتند و ‪۸۵‬‬ ‫روســتا نیــز بــا تانکــر اب رســانی ســیار مــی شــود‪.‬‬ ‫پاکمهــر ادامــه داد‪ :‬از ‪ ۱۱‬دشــت خراســان شــمالی هشــت دشــت‬ ‫در وضعیــت ممنوعــه و بحرانــی اســت و در شــرایط بســیار‬ ‫نامناســب خشکســالی قــرار دارد و بایــد بهــره بــرداری اب هــای‬ ‫زیرزمینــی اســتان کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون کارخانــه هــای بــزرگ پتروشــیمی و‬ ‫الومینــای جاجــرم بــا مشــکل اب مواجــه هســتند کــه بایــد بــه ایــن‬ ‫وضعیــت رســیدگی شــود و الزمــه ان هــم ایــن اســت کــه اســم‬ ‫خراســان شــمالی در لیســت اســتان هــای دریافــت کننــده اب از‬ ‫دریــای عمــان قــرار گیــرد تــا شــاید ایــن مشــکالت برطــرف شــود‪.‬‬ ‫نماینــده پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در ادامــه بــه برخــی‬ ‫از طــرح هــای بــه جــا مانــده و نیمــه فعــال اســتان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬کلنــگ راه اهــن شــمال بــه مشــهد سال هاســت کــه‬ ‫بــه زمیــن زده شــده و تاکنــون ایــن طــرح هیچگونــه پیشــرفتی‬ ‫نداشــته اســت و اتصــال بــه شــبکه ریلــی بســیاری از مشــکالت‬ ‫زیرســاختی و حمــل و نقــل را برطــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پلتفــورم پتروشــیمی در اکثــر نقــاط کشــور ســه‬ ‫فــاز تعریــف مــی شــود ایــن در حالــی اســت کــه پتروشــیمی‬ ‫بجنــورد یــک فــاز اجــرا شــده و نیــاز اســت تــا فازهــای ان بــزودی‬ ‫تکمیــل شــود‪ ،‬هرچنــد کــه فــاز اول ان نیــز فرســوده شــده اســت‪.‬‬ ‫پاکمهــر نبــود تصفیــه خانــه فاضالب را از دیگر مشــکالت اســتان‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪ :‬هیــچ کــدام از شــهرهای اســتان تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب نــدارد و تنهــا فاضــاب رهــا شــده بــه محیــط زیســت‬ ‫ضربــه وارد کــرده و در ایــن زمینــه کــم کاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خراسان شــمالی بــه دلیــل دشــت هــای‬ ‫فــراوان ســهمی در تولیــد بــرق مــازاد نــدارد و تاکنــون در ایــن‬ ‫زمینــه ســرمایه گذاری نشــده اســت غافــل از اینکــه اســتان مــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬روز در ســال ظرفیــت تولیــد بــرق از انــرژی خورشــید را دارد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه بــه مشــکالت دامــداران نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬شــرایط دامــداران اســتان نیــز‬ ‫مناســب نیســت و تســهیالت ‪ ۱۸‬درصــد بانــک هــا بــه ایــن حــوزه‬ ‫تنهــا موجــب ایجــاد مشــکالت دیگــر بــرای دامــداران می شــود و‬ ‫بــرای حــل مشــکالت ایــن حــوزه بایــد تســهیالت کــم بهــره داده و‬ ‫نهاده هــای دامــی را نیــز تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اســامی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬شــرایط بهداشــتی و درمانــی اســتان نیــز مناســب نیســت و‬ ‫براســاس میانگیــن کشــوری بــه ازای هــر یکهــزار نفــر جمعیــت باید یک‬ ‫تخــت داشــته باشــیم و شهرســتان مانــه و ســملقان بــا ‪ ۱۰۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیت دارای یک بیمارســتان ‪ ۳۲‬تختخوابی اســت و دیگر شــهرهای‬ ‫اســتان شــرایط بهتــر از ایــن شهرســتان ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تصمیمــات انــی و مقطعــی بــه اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اســیب وارد کــرده اســت گفــت‪ :‬تمامــی ایــن‬ ‫مشــکالت موجــب شــده اســت کــه اســتان در شــاخص فالکــت‬ ‫دوم کشــوری باشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی با ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت در شــمال شــرق کشــور‬ ‫واقــع اســت و حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد صنعتــی در ان دایــر اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫باید مشکل کمبود‬ ‫اب و سوخت صنایع‬ ‫برطرف شود‬ ‫نماینــده پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬صنایــع بــزرگ اســتان بــا مشــکل کمبــود اب و‬ ‫ســوخت مواجــه هســتند کــه بایــد ایــن مشــکالت برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدپاکمهــر در جمــع اصحــاب‬ ‫رســانه در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان بــا اینکــه در‬ ‫همســایگی گاز خانگیــران ســرخس واقــع شــده ولــی در فصــل‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمیبرابر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۴۴‬تاریــخ ‪1400/05/02‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۵۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ســلطان بخــت حســن قاســمی فرزنــد انــا وردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۴۵‬کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۵۸۲۰۷۹‬صــادره‬ ‫از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۷۳۹.۴۱‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۱۱۵‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی یونــس پورقــاز محــرز گردیده اســت‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و بعــد از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪۸۷۴۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/06/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪1400/07/07‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۳۳‬تاریــخ ‪ ۲۴/۰۳/۱۴۰۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ســبک شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۷‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای بهــزاد توفیقــی راد فرزنــد تقانگلــدی به شــماره شناســنامه ‪ ۹۵۰۷‬کــد ملــی ‪ ۰۰۶۱۳۳۹۵۹۸‬صــادره از تهران‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۷.۹۵‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۸۲۶‬فرعــی از ‪ -۵۱۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی تقانگلــدی توفیقــی راد محــرز‬ ‫گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قانونــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۸۷۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه ‪ 1400/۰۶/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تعرفه خدمات پرستاری‬ ‫و ماضی محقق الوقوع!‬ ‫دوســتانی کــه اهــل مطالعــه و قلــم هســتند مــی داننــد کــه اکثــر‬ ‫ایرانی هــا بــرای خودشــان یــک پــا دکتــر ‪ ،‬مهنــدس ‪ ،‬ادیــب ‪،‬‬ ‫کارشــناس و ‪ ...‬هســتند و شــما کمتــر کســی را پیــدا مــی کنیــد کــه از‬ ‫علــوم مــاوراء الطبیعــه بــی بهــره باشــد و جالــب اینکــه قاطبــه مــردم‬ ‫بــرای اکتســاب ایــن علــوم هــم نیــازی بــه رفتــن بــه دانشــگاه یــا روم بــه‬ ‫دیــوار مطالعــه و تحقیــق نمــی بیننــد و بالنســبت شــما مــادر زاد خبــره‬ ‫بــه دنیــا مــی اینــد و نیــازی بــه توضیــح و تفســیر نیســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد دوســتان همــه از اشــکال و ضــرورت افعــال مطلــع هســتند‬ ‫ولــی حقیقــت امــر در دوران دبیرســتان مــا افتخــار اشــنایی بــا یــک‬ ‫فعــل بــه نــام «ماضــی محقــق الوقــوع » را داشــتیم‪ .‬خاصیــت ایــن‬ ‫فعــل بــه گونــه ای اســت کــه بــه لحــاظ قریــب الوقــوع بــودن عملیاتــی‬ ‫شــدن ان ‪ ،‬گوینــده علــی رغــم اجــرا نشــدن ان ‪ ،‬خبــر از اجــرای ان را‬ ‫مــی دهــد‪ .‬مــا در ان ســالها خیلــی تــاش کردیــم مصــداق و کاربــردی‬ ‫بــرای ایــن فعــل پیــدا کنیــم ‪ ،‬ولــی میســر نشــد‪ .‬تــا اینکــه اســتفاده از‬ ‫ایــن فعــل در ســال هــای اخیــر رایــج شــد و خیــال مــا از بابــت انقــراض‬ ‫نســل ایــن فعــل در حــال نابــودی تــا حــدود زیــادی راحــت شــد تــا‬ ‫جایــی کــه زاد و ولــد و تکثیــر بیــش از حــد ایــن فعــل نگرانــی هایــی را‬ ‫نیــز بــرای مســئولین محیــط زیســت رقــم زده اســت!‬ ‫یکــی از مصادیــق بــارز ( مقصودمــان الســتیک نیســت) کاربــرد ایــن‬ ‫فعــل نــادر و کمیــاب در خصــوص تعرفــه خدمــات پرســتاری اســت‪.‬‬ ‫خدمــات پرســتاری یــک چیــزی اســت کــه خــدا وکیلــی مــا هــم نمــی‬ ‫دانیــم کــه چیســت وگرنــه حتمــا ً شــما را مطلــع مــی کردیــم ولــی ایــن‬ ‫چیــز ان قــدر خــوب و پــر مــات اســت کــه در برخــی کشــور هــای‬ ‫اروپایــی پزشــکان عمومــی کار پرســتاری را بــه کار طبابــت ترجیــح‬ ‫می دهنــد ‪ ،‬چــرا کــه بــا اجــرای ایــن طــرح بــه کلیــه خدمــات پرســتاری‬ ‫یــک تعرفــه جداگانــه تعلــق مــی گیــرد و بابــت هــر فعــل دســتمزد‬ ‫جداگانــه ای بــه پرســتار پرداخــت مــی شــود‪ .‬ایــن ماجــرا در کشــور‬ ‫مــا در ســال ‪ 1384‬کلیــد خــورد ( هنــوز هــم ایــن کلیــد از گلویــش‬ ‫خــارج نشــده اســت) و قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری و‬ ‫تعدیــل کارانــه هــای پرســتاری طــی یــک جلســه علنــی در تاریــخ ‪۶‬‬ ‫تیــر مــاه ســال ‪ ۱۳۸۶‬بــا حــدود ‪ ۱۹۴‬رای مثبــت و بــدون رای مخالــف‬ ‫بــه صــورت چکشــی بــه تصویــب مجلــس رســید و علــی رغــم تاکیــد‬ ‫بــزرگان پرســتاری مملکــت و مســئولین در اجــرا شــدن ان و دســت‬ ‫بــه دســت شــدن ان بــه صــورت‪ :‬هدیــه روز پرســتار ‪ ،‬خبــر خــوش‬ ‫بــرای پرســتاری‪ ،‬پرداخــت ســهم پرســتاران از درامدهــای بیمارســتانی‬ ‫متناســب بــا زحماتــی کــه انجــام مــی دهنــد ‪ ،‬اجــرای ازمایشــی و‬ ‫پایلــوت ‪ ،‬و ‪...‬‬ ‫هنــوز کــه هنــوز اســت در عمــل اجــرا نشــده و پرســتاران دینــاری‬ ‫بیشــتر از حقــوق مصــوب خــود دریافــت نمــی کننــد‪ .‬حتــی چنــد ســال‬ ‫قبــل وزیــر محتــرم بهداشــت بــرای چندمیــن بــار از اجــرای قریــب‬ ‫الوقــوع ایــن طــرح در دو بیمارســتان تهــران بــه صــورت ازمایشــی خبــر‬ ‫داد و « پرســتاران ز او چــون ایــن شــنیدند ‪ /‬ز حیــرت جملــه انگشــتان‬ ‫گزیدنــد » کــه ایــن طــرح باالخــره کــی از حالــت ازمایشــگاهی خــارج‬ ‫و بــه مرحلــه تولیــد انبــوه خواهــد رســید؟ امــا بعــد از گذشــت تقریبــا ً‬ ‫دو دهــه از تصویــب ایــن طــرح‪ ،‬هنــوز فعــل ان در وزارت بهداشــت‬ ‫صــرف نشــده اســت و بــه صــورت ماضــی محقــق الوقــوع مطــرح‬ ‫اســت‪ .‬معلــوم نیســت مشــکل از فعــل اســت یــا طــرح؟!‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۲۳‬تاریــخ ‪ 1400/۰۳/24‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫بهــزاد توفیقــی راد فرزنــد تقانگنــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۵۰۷‬کدملــی‬ ‫‪ ۰۰۶۱۳۳۹۵۹۸‬صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۲۵.۳۴‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک‬ ‫شــماره ‪ -۸۲۶‬فرعــی از ‪ -۵۱۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش‬ ‫‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک شهرستان اق قال از سهمی تقانگلدی توفیقی راد محرز‬ ‫گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و بعد از اخذ رســید‪ ،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی درصــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪۸۷۵۲‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1400/۰۶/23‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمــد فندرســکی‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۶۳‬تاریــخ ‪ 1400/۰۵/18‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۵۰‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫اراز محمــد احمــدی فرزنــد رحمــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۷۳‬کدملــی‬ ‫‪ ۴۹۷۹۷۲۹۷۴۶‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۷۸.۳۹‬متــر مربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک‬ ‫شــماره ‪ -۲۰۲۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخش ‪ -۷‬حوزه ثبتی‬ ‫ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی رحمــان احمــدی محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور و عــدم وصول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف ‪۸۷۷۳‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬روز ســه شــنبه ‪1400/۰۶/23‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬روز چهارشــنبه ‪ 1400/۰۷/07‬محمــد فندرســکی‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪389‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫یادگیریاکتشافی‬ ‫کودکانــی را تصــور کنیــد کــه در کالس علــوم‪ ،‬خســته و‬ ‫بی حوصلــه نشســته اند و بــه صحبت هــای معلمشــان‬ ‫گــوش می دهنــد یــا در حــال یادداشــت برداری اند‪ .‬در‬ ‫همیــن حیــن‪ ،‬معلــم در حــال تشــریح اندام هــای درونــی‬ ‫بــدن اســت و یکی یکــی انهــا را بــرای دانش امــوزان بیــان‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن تصاویــر بــرای خیلــی از مــا اشناســت‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪:388‬‬ ‫مزایا و معایب یادگیری اکتشافی‬ ‫یادگیری اکتشافی مزایای زیادی دارد از جمله‪:‬‬ ‫تقویت حس استقالل و اعتمادبه نفس؛‬ ‫تشویق انگیزه و تقویت خالقیت دانش اموزان؛‬ ‫رساندن فراگیران به سطوح باالتری از یادگیری؛‬ ‫هماهنگی روش ها با سرعت یادگیری دانش اموزان؛‬ ‫شــیوه مناســب امــوزش بــه کودکانــی کــه مشــکالت‬ ‫رفتــاری و اختــاالت یادگیــری دارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن نظریــه‪ ،‬ماننــد هــر نظریـه ای دیگــری‪،‬‬ ‫محدودیت هــا و نقــاط ضعفــی نیــز دارد ماننــد‪:‬‬ ‫نیــاز بــه امــوزش کافــی و مناســب معلمــان بــرای انکــه‬ ‫شایســتگی الزم جهــت اجــرای ان را پیــدا کننــد؛‬ ‫نیــاز بــه چهارچوبــی دقیــق و منظــم‪ ،‬چراکــه جسـت وجو‬ ‫و تــاش بی هــدف ممکــن اســت باعــث ســردرگمی‬ ‫فراگیــران شــود؛‬ ‫در برخی موارد‪ ،‬ممکن اســت فراگیران را دچار این خطا کند‬ ‫کــه انهــا نیــازی بــه اموختــن یک ســری مســائل و مهارت هــای‬ ‫مهــم ندارنــد و هرانچــه خــود اموخته انــد کافــی اســت؛‬ ‫یادگیــری اکتشــافی نبایــد به عنــوان رکــن اصلــی برنامــه‬ ‫اموزشــی اســتفاده شــود‪ ،‬چراکــه اجــرای ان در عمــل‬ ‫بــا محدودیت هــای مختلــف مواجــه می شــود و باعــث‬ ‫کاهــش یادگیــری می گــردد‪.‬‬ ‫اهمیــت امــوزش و توانمندســازی معلمــان در نظریــه‬ ‫یادگیــری اکتشــافی‬ ‫نقــش معلمــان در اجــرای موفقیت امیــز یادگیــری‬ ‫اکتشــافی بســیار مهــم اســت‪ .‬معلمــان نه تنهــا بایــد‬ ‫انعطاف پذیــر باشــند کــه به خوبــی خــود را نیــز بایــد بــرای‬ ‫اجــرای روش هــای ایــن نظریــه امــاده کــرده باشــند‪ .‬انهــا‬ ‫بایــد ایــن موضــوع را درک کننــد کــه چگونــه موضوعــی‬ ‫اموزشــی می توانــد از ســوی دانش امــوزان کشــف شــود و‬ ‫بــه پیشــبرد برنامــه درســی کمــک کنــد‪ .‬معلمان باید شــیوه‬ ‫صحیــح طــرح پرســش و ارائــه بازخــورد را بــرای هدایــت‬ ‫اکتشــافات دانش امــوزان حیــن انجــام ایــن شــیوه بداننــد‪.‬‬ ‫بــرای کســب ایــن شایســتگی ها‪ ،‬معلمــان بایــد دوره هــای‬ ‫روان شناســی رشــد و یادگیری را بگذرانند و دوره های مختلف‬ ‫ســنی و مراحل رشــد فراگیران را بشناســند‪ .‬چطور از یادگیری‬ ‫اکتشــافی در کالس درس اســتفاده کنیــم؟ بــرای کاربــرد ایــن‬ ‫نظریه در کالس درس و استفاده از ان برای تقویت یادگیری‬ ‫ش امــوزان‪ ۵ ،‬روش را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم‪:‬‬ ‫دانـ ‬ ‫‪ .۱‬از مصاحبه برای تحریک کنجکاوی استفاده کنید‬ ‫صحبــت و تبــادل نظــر بــا دیگــران همیشــه اموزنــده اســت‪ .‬از‬ ‫فراگیــران بخواهیــد دربــاره موضوعاتی مشــخص بــا بزرگ ترها‬ ‫یــا ســایر معلمــان مصاحبــه کننــد‪ .‬در خــال ایــن مصاحبــه‪،‬‬ ‫انهــا چیزهــای زیــادی می اموزنــد‪ .‬از انهــا بخواهیــد متــن‬ ‫مصاحبــه را بنویســند و انچــه را اموخته انــد خالصــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فراگیران را تشویق به تحقیق فردی کنید‬ ‫بــه فراگیــران خــود موضوعــی بدهیــد و از انهــا بخواهیــد‬ ‫به تنهایــی تحقیــق کننــد‪ .‬انهــا را تشــویق بــه اســتفاده از‬ ‫منابــع مختلــف راجــع بــه ان تحقیق کنند‪ .‬ســپس هرکس‬ ‫نتایــج خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پروژه های داده محور به انها بدهید‬ ‫داده های مربوط به موضوعی درســی را در اختیار فراگیران‬ ‫قــرار دهیــد و از انهــا بخواهیــد داده هــا را تحلیــل‪ ،‬تفســیر‬ ‫و طبقه بنــدی کننــد و نتایــج و نظریــات احتمالــی را حــدس‬ ‫بزننــد‪ .‬بــا ایــن روش‪ ،‬عــاوه بــر پیشــبرد یادگیــری اکتشــافی‪،‬‬ ‫اهمیــت تحلیــل داده را بــه انهــا امــوزش می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ازمایشگاه مجازی استفاده کنید‬ ‫گاهــی امکانــات یــا زمــان کافــی بــرای انجــام یادگیــری‬ ‫اکتشــافی به شــیوه مرســوم وجــود نــدارد‪ .‬در ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫می توانیــد از شبیه ســازها اســتفاده کنیــد؛ بــرای مثــال‪،‬‬ ‫کالس کالبدشــکافی را بــا کمــک نرم افزارهــای اموزشــی‬ ‫بــرای دانش امــوزان اجــرا کنیــد و از انهــا بخواهیــد انهــا نیــز‬ ‫دس ـت به کار شــوند و بــا چاقــوی جراحــی مجــازی کار کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از فرصــت اشــتباه ها بــرای غنی ســازی یادگیــری‬ ‫اســتفاده کنیــد‬ ‫وقتــی دانش امــوزان کنتــرل اموزش را در فرایند اکتشــاف‬ ‫بــه دســت می گیرنــد‪ ،‬اشــتباه ها اجتناب ناپذیرنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬از هــر خطــا به عنــوان فرصتــی بــرای یادگیــری‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬به موقــع بازخــورد بدهیــد‪ .‬بــه فراگیــران‬ ‫کمــک کنیــد خطاهــا را شناســایی و اصــاح کننــد و انهــا را‬ ‫تشــویق کنیــد از اشــتباه کردن نترســند‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫نظریــه یادگیــری اکتشــافی بین روان شناســان حوزه رشــد‬ ‫و یادگیــری محبوبیــت زیــادی دارد‪ .‬انهــا بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫اموختــن بــا انجــام دادن محقــق می شــود‪ .‬اگــر معلــم ایــن‬ ‫نکتــه را کــه دانش امــوزش دانــش و تجربیاتــی از قبــل دارد‬ ‫در نظــر بگیــرد ‪ ،‬انــگاه می توانــد بــه او نشــان دهــد محتــوای‬ ‫اموزشــی بــه دانســته ها و تجربیــات او مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اجــرای موفــق ایــن شــیوه بــه اگاهــی و تــاش معلمــان نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬انهــا بایــد مراقــب باشــند فعالیتــی اموزشــی را صرفــا‬ ‫به خاطــر انکــه فعالیتــی انجــام می شــود اجــرا نکننــد؛ بلکــه‬ ‫روی هدایــت فعالیت هــا بــرای نیــل بــه اهــداف اموزشــی‬ ‫تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫برند شخصی چیست؟ ‬ ‫مــردم اغلــب در مــورد تمایــل بــه بهبــود برنــد‬ ‫شــخصی خــود صحبــت می کننــد‪ .‬شــما بــدون‬ ‫شــک می دانید که یک برند کســب و کار چیســت‪،‬‬ ‫امــا احتمــاال ًخودتــان زیــاد بــه داشــتن برنــد فکــر‬ ‫نمی کنیــد‪ .‬ایــده “برنــد شــخصی” بــرای اکثــر مــردم‬ ‫غیرمعمول است‪ .‬اما در عصر اینترنت و ارتباطات‬ ‫کــه همــه چیــز بــرای همیشــه در اینترنــت مانــدگار‬ ‫اســت‪ ،‬می تــوان برنــد شــخصی را بیــش از هــر‬ ‫زمــان دیگــری مهــم دانســت‪.‬ایا تاکنــون نام خــود را‬ ‫گــوگل کرده ایــد؟ ممکــن اســت متوجــه شــوید کــه‬ ‫افــراد دیگــر نــام شــما را به اشــتراک مــی گذارند‪ .‬اما‬ ‫ایــا نتایــج بــه گونـه ای اســت که بخواهید دنیا شــما‬ ‫را بــا ان بشناســد؟ یــا اینکــه بایــد اطالعــات انالیــن‬ ‫خــود را اصــاح کنیــد تــا بیشــتر قابــل قبــول باشــد و‬ ‫شــما را مطلوب تــر نشــان دهــد؟‬ ‫برند شخصی چیست؟‬ ‫برنــد شــخصی شــما بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫چگونــه خــود را تبلیــغ می کنیــد و ترکیبــی منحصــر‬ ‫بــه فــرد از مهارت هــا‪ ،‬تجربــه و شــخصیت اســت‬ ‫کــه می خواهیــد دنیــا در شــما ببینــد‪ .‬برنــد همچنیــن‬ ‫روایت گــر داســتان شــما و بازتــاب رفتــار‪ ،‬گفتــار و‬ ‫نگــرش شماست‪.‬شــما از برنــد شــخصی بــرای ایجــاد‬ ‫تمایز بین خودتان و دیگران اســتفاده می کنید‪ .‬اگر‬ ‫ایــن کار بــه خوبــی انجــام شــود‪ ،‬شــما می توانیــد برند‬ ‫شــخصی خــود را بــا کســب و کارتــان گــره بزنیــد بــه‬ ‫گونـه ای کــه هیچ شــرکتی نتوانــد در ان موفق شــود‪.‬‬ ‫از نظر حرفه ای‪ ،‬برند شــخصی شــما تصویری اســت‬ ‫کــه مــردم از شــما می بیننــد‪ .‬ایــن می توانــد ترکیبــی‬ ‫از نحــوه نــگاه ان هــا بــه شــما در زندگــی واقعــی‪،‬‬ ‫نحــوه نمایــش شــما در رســانه ها و برداشــتی باشــد‬ ‫کــه مــردم از اطالعــات در مــورد شــما کــه در اینترنــت‬ ‫موجــود اســت‪ ،‬کســب می کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد برنــد شــخصی خــود را نادیــده بگیریــد و‬ ‫اجازه دهید به شکل اشفته و خارج از کنترل شما‬ ‫توســعه یابــد‪ ،‬یــا می توانیــد بــه اصــاح ان بپردازیــد‬ ‫تــا شــما را بــه عنــوان شــخصی کــه می خواهیــد‪ ،‬بــه‬ ‫تصویــر بکشــد‪.‬در روزهــای قبــل از امــدن اینترنــت‪،‬‬ ‫برنــد شــخصی فقــط کارت ویزیــت شــما بــود‪ .‬اگــر در‬ ‫رسانه ها از شخصیت برجسته ای برخوردار نبودید‪،‬‬ ‫افــراد کمــی نام شــما را می شــنیدند‪ .‬در دنیــای امروز‬ ‫کــه هــر اقــدام کوچکــی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه طــور گســترده مــورد بحــث قــرار می گیــرد‪ ،‬شــما‬ ‫بســیار شناخته شــده تر هســتید‪.‬‬ ‫چرا باید یک برند شخصی داشته باشید؟‬ ‫برنــد شــخصی شــما می توانــد از نظــر حرف ـه ای‬ ‫بــرای شــما حیاتــی باشــد‪ .‬ایــن برند نحــوه معرفی‬ ‫شــما بــه مشــتریان فعلــی و بالقــوه اســت‪.‬‬ ‫بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه مــردم شــما را بــه روشــی کــه‬ ‫می خواهیــد‪ ،‬ببینند‪.‬برنــد ایــن فرصــت را بــه‬ ‫شــما می دهــد تــا نقــاط قــوت و عالیــق خــود را‬ ‫برجســته ســازید‪ .‬ایــن بــه مــردم کمــک می کنــد‬ ‫بــاور کننــد کــه شــما را بهتــر می شناســند و مــردم‬ ‫اعتمــاد بســیار بیشــتری بــه کســانی که احســاس‬ ‫می کننــد می شناســند‪ ،‬دارند‪.‬ایــن امــر بــه ویــژه‬ ‫در ســال های اخیر اســتفاده از لینکدین بین کاربران ایرانی گســترش‬ ‫زیادی داشــته اســت‪ .‬بســیاری از دانشــجویان یا ســایر افراد جویای کار‬ ‫ســری بــه ایــن شــبکه می زننــد تــا شــانس خــود را بــرای یافتــن شــغل‬ ‫موردنظرشــان امتحــان کننــد‪ .‬برخــی موفــق می شــوند و برخــی شــاید‬ ‫نتواننــد بــا ایــن شــبکه ارتبــاط مناســب برقــرار کننــد‪ .‬در ایــن یادداشــت‪،‬‬ ‫دربــاره اینکــه چطــور می تــوان از فرصت هــای و ظرفیت هــای ایــن شــبکه‬ ‫بــرای یافتــن شــغل بهــره بــرد صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫چطور از طریق‬ ‫لینکدین کار پیدا‬ ‫کنیم؟ ‬ ‫کارهایی که قبل از پیداکردن کار در لینکدین باید انجام دهید‬ ‫بــرای یافتــن شــغل مناســب در لینکدیــن‪ ،‬کارهــای زیــادی هســت‬ ‫کــه بایــد انجــام دهیــد تــا شانســتان در یافتــن شــغل در ایــن شــبکه‬ ‫بیشــتر شــود‪ .‬ایــن کارهــا اغلب شــامل طراحی پروفایلــی حرفه ای و‬ ‫قدرتمنــد اســت؛ پروفایلــی کــه به خوبــی بتوانــد توانمندی های شــما‬ ‫در زمــان انتخابــات مشــهود اســت‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه بســیاری از مــردم بــه دنبــال وعده هــای‬ ‫نامزدهــا در مــورد موضوعــات مهــم هســتند‪،‬‬ ‫رای دهنــدگان دیگــر عالقــه کمتــری بــه رونــد‬ ‫کار دارنــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬ان هــا بــه نامــی کــه‬ ‫می شناســند‪ ،‬رای می دهنــد‪ .‬جــای تعجــب‬ ‫نیســت کــه نامزدهایــی بــا برنــد شــخصی‬ ‫قــوی‪ ،‬صــرف نظــر از دیــدگاه سیاســی یــا‬ ‫اعتقاداتشــان‪ ،‬در سیاســت موفق می شــوند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬علی رغــم نظــر شــما در مورد‬ ‫دونالــد ترامــپ بــه عنــوان یک رئیــس جمهور‪،‬‬ ‫نمی توانیــد انــکار کنیــد کــه وی یــک برنــد‬ ‫شــخصی قوی ســاخته اســت‪ ،‬که به بســیاری‬ ‫از افــراد کمــک می کنــد بــه او رای بدهنــد‪.‬‬ ‫چرا برند شخصی مهم است؟‬ ‫اگــر می خواهیــد تاثیرگــذار شــناخته شــوید‪،‬‬ ‫بایــد یــک برنــد شــخصی قــوی ایجــاد کنیــد‪ .‬برنــد‬ ‫شــخصی به شــما کمک می کند تا از دیگران متمایز‬ ‫شــوید‪ .‬شــما می توانیــد از برنــد شــخصی خــود بــرای‬ ‫نشــان دادن دانــش و مهارتتــان در زمینــه تخصــص‬ ‫خود استفاده کنید‪.‬از بسیاری جهات‪ ،‬برند شخصی‬ ‫همــان چیــزی اســت کــه شــما را بــه یــاد ماندنــی‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن برنــد شــخصی اســت کــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد از هــزاران نفــر دیگــر متمایــز شــوید‪.‬‬ ‫نســل جدیــد نســبت بــه تبلیغــات بــه شــدت‬ ‫بی اعتمــاد هســتند‪ ٪۸۴ .‬از ان هــا بــه تبلیغــات‬ ‫و برندهــای ایجــاد کننــده ان هــا اعتمــاد ندارنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬ان هــا امــاده هســتند تــا بــه افــرادی کــه‬ ‫احســاس می کننــد “می شناســند” اعتمــاد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه معنــای بازنگــری اساســی در مــورد‬ ‫نحــوه بازاریابــی کســب و کارهــا اســت‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن یکــی از دالیــل موفقیت امیــز بــودن‬ ‫بازاریابــی تاثیرگــذار طــی ســال های اخیــر اســت‪.‬‬ ‫جنبشــی بــه ســمت شخصی ســازی افــراد اصلــی در‬ ‫کســب و کارهــا راه افتــاده اســت‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه ایــن کار بــرای یــک کســب و کار‬ ‫کوچــک اســان خواهــد بــود امــا ممکــن اســت بــرای‬ ‫شــرکت های بــزرگ دشــوارتر باشــد‪.‬‬ ‫اســتیو جابــز قبــل از اینکــه ایــن عبــارت حتــی بــه‬ ‫خوبــی شــناخته شــود‪ ،‬از برنــد شــخصی اســتفاده‬ ‫می کــرد تــا خــود را بــه عنــوان چهــره اپــل متمایــز‬ ‫کنــد‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬برنــد شــخصی ایــان‬ ‫ماســک احتمــاال ًبهتــر از برنــد کســب و کار ‪Tesla‬‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫اخریــن و جدیدتریــن مــوارد را در ایــن قســمت بیاوریــد‪.‬‬ ‫البتــه مگــر انکــه اطالعــات جدیــد بــا هــدف شــما ســازگار نباشــد و‬ ‫بخواهیــد روی مــوارد دیگــری تمرکــز کنیــد؛ مثــا اگــر شــما در حــال‬ ‫حاضــر بیکاریــد یــا به دنبــال شــغل خاصــی می گردیــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫عبــارت شــغلی موردنظــر را در ایــن بخــش بنویســید‪ .‬توجــه کنید که‬ ‫از عبــارت «به دنبــال شــغل می گــردم یــا بیــکارم» اســتفاده نکنیــد‪،‬‬ ‫چــون هیــچ کارفرمایــی چنیــن عبارتــی را جسـت وجو نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انتخاب عکس مناسب‬ ‫عــاوه بــر نوشــته های ایــن بخــش‪ ،‬تصویــر شــما نیــز نقــش مهمــی‬ ‫در جلــب نظــر دیگــران دارد‪ .‬بدانیــد چــه عکس هایــی بــرای پروفایــل‬ ‫لینکدیــن مناســب نیســت‪ .‬انتخاب عکس هــای مناســب و حرفه ای‬ ‫شــانس شــما را در جلــب نظــر کارفرما هایــی کــه بــه صفحه تــان ســر‬ ‫می زننــد افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بخش خالصه (‪ )Summery‬را به دقت بنویسید‬ ‫ایــن بخــش‪ ،‬کــه دقیقــا بعــد از بخــش اول در صفحــه شــما‬ ‫قابل مشــاهده اســت‪ ،‬خالصــه ای اســت از زندگــی حرفــه ای‬ ‫شــما و تجربیاتتــان‪ .‬در تکمیــل ایــن بخــش روی انتخاب کلمات‬ ‫وســواس بــه خــرج دهیــد‪ .‬اگــر به دنبــال شــغل خاصــی هســتید‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد در ایــن بخــش روی مهارت هــا و ســوابق خــود د ر ان‬ ‫حرفــه تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از کلمات کلیدی استفاده کنید‬ ‫انتخــاب کلمــات کلیــدی‪ ،‬کــه بیانگــر مهارت هــا و توانایی های شــما‬ ‫و نیــز مرتبــط بــا شــغلی کــه بــه دنبالــش هســتید باشــد‪ ،‬شــانس‬ ‫ظاهرشــدن صفحــه شــما در نتایــج جســت وجوی کارفرمایــان را‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن کلمــات را در سراســر صفحــه خــود بــه کار‬ ‫جدیــدی روی صفحــه شــما ایجــاد می شــود کــه بــه کارفرمایــان‬ ‫نشــان می دهــد کــه شــما به دنبــال شــغل هســتید‪ .‬همچنیــن در‬ ‫کنــار عکــس شــما یــک روبــان ســبزرنگ و هشــتگ ‪OpenToWork‬‬ ‫بــه نمایــش درمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬سایر بخش های صفحه تان را کامل کنید‬ ‫عــاوه بــر بخش هــای گفته شــده‪ ،‬ســایر بخش هــای صفحــه‬ ‫کاربری تــان را کامــل کنیــد‪ .‬هرچــه صفحه تــان کامل تــر شــده و رتبــه‬ ‫باالتــری داشــته باشــد‪ ،‬شــانس شــما بــرای ظاهرشــدن در نتایــج‬ ‫اولیــه جســت وجو های کارفرمایــان بیشــتر می شــود‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫تکمیــل صفحــه شــما نوعــی ســئوی (بهینه ســازی) صفحه تــان در‬ ‫موتورهــای جســت وجوی لینکدیــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تعامل کنید‬ ‫پــس از تکمیــل بخش هــای مختلــف صفحــه‪ ،‬وقتــش رســیده‬ ‫کــه بــا ســایر کاربــران لینکدیــن ارتبــاط بگیریــد‪ .‬شــما می توانیــد بــا‬ ‫جس ـت وجو در ایــن شــبکه بســیاری از همکارانتــان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت بــا افــرادی ارتبــاط برقــرار کنیــد کــه بــا اهــداف شــغلی‬ ‫و حــوزه حرفــه ای شــما ســازگار باشــند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬می توانیــد بــا‬ ‫کارفرمایــان و کســانی کــه دوســت داریــد بــا انهــا همــکاری کنیــد نیــز‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه تعامــل غیرمســتقیم همیشــه بهتــر از‬ ‫تعامــل مســتقیم اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه شــما بــا نوشــتن پســت‬ ‫یــا اظهارنظــر در زیــر پســت های مرتبــط بــا هــدف شــغلی تان‪،‬‬ ‫بیشــتر دیــده می شــوید نســبت بــه زمانــی کــه بخواهیــد مثــا به یک‬ ‫کارفرمــای ناشــناس پــس از ارتبــاط‪ ،‬فــورا پیام خصوصی بفرســتید و‬ ‫او را بــه بازدیــد از صفحــه خــود دعــوت کنیــد‪.‬‬ ‫اگاهــی از جزئیــات نحــوه عضویــت‪ ،‬ســاختن پروفایــل و نحــوه کار‬ ‫بــا لینکدیــن کمــک بزرگــی بــه شــما می کنــد‪.‬‬ ‫را نشــان دهــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬پروفایــل شــما حکــم رزومــه شــما را دارد و‬ ‫هرچــه کامل تــر باشــد‪ ،‬به معنــای قوی تربــودن رزومــه شماســت‪.‬‬ ‫برای تکمیل پروفایل به نکات زیر توجه کنید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬هدف و مخاطب هدف خود را تعیین کنید‬ ‫پیــش از انکــه به ســراغ تکمیــل یــا ویرایــش صفحــه خود برویــد‪ ،‬ابتدا‬ ‫هدفتــان را تعییــن کنیــد‪ .‬می خواهیــد در چــه حوزه ای مشــغول به کار‬ ‫شــوید؟ ترجیــح می دهیــد چه کســانی (چــه کارفرمایانــی) بــه صفحــه‬ ‫شــما دسترســی پیــدا کننــد؟ پاســخ ایــن ســواالت را بیابیــد تــا معلــوم‬ ‫شــود چگونــه بایــد صفحه تــان را ویرایــش کنیــد‪ ،‬کــدام بخش هــا را‬ ‫برجســته کنیــد‪ ،‬و روی کــدام بخش هــا بیشــتر وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بخش عنوان (‪ )Heading‬را به دقت تکمیل کنید‬ ‫از انجــا کــه ایــن بخــش اولیــن قســمتی اســت کــه هرکــس پــس‬ ‫از ورود بــه صفحــه ان را مشــاهده می کنــد‪ ،‬ضــرورت دارد ان را بــا‬ ‫دقــت کامــل کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه اطالعــات نوشــته شــده در ایــن‬ ‫بخــش بـه روز باشــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬اگــر شــما ســابقه کارکــردن در ‪۳‬‬ ‫شــرکت را داشــته اید یــا چندیــن مــدرک تحصیلــی دارید‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫ببریــد‪ .‬البتــه بــه شــکلی هنرمندانــه؛ نــه به گونـه ای کــه گویــا بـه زور‬ ‫ایــن کلمــات را در ان گنجانده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از کلی گویی و صفات مبهم بپرهیزید‬ ‫یکــی از مــواردی کــه زیــاد در لینکدیــن می بینم اســتفاده از کلماتی‬ ‫اســت کــه بیانگــر توانایی هــای کلــی و مبهــم اســت؛ بــرای مثــال‪،‬‬ ‫صفت هــای ماننــد «ســخت کوش» و «باانگیــزه» و «موفــق»‬ ‫کلماتی انــد کــه هرکســی می توانــد مدعــی داشتنشــان باشــد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت یــا ایــن کلمــات را بــه کار نبریــد یــا اگــر اســتفاده کردیــد‪،‬‬ ‫شــواهد کافــی بــرای اثبــات ایــن صفت هــا را ارائــه کــرده باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اعالمیــه صفحه تــان را روی گزینــه ‪ OpenToWork‬تنظیــم‬ ‫کنیــد‬ ‫یکــی از قابلیت هایــی کــه لینکدیــن بــه کاربرانــش می دهــد تعییــن‬ ‫نوعــی وضعیــت (‪ )Status‬اســت‪ .‬یکــی از ایــن وضعیت هــا اعــام‬ ‫امادگــی شــما بــرای کســب مشــاغل اســت‪ .‬بــرای فعال ســازی ایــن‬ ‫وضعیــت‪ ،‬بــه صفحه تــان برویــد و روی عبــارت ‪ Open To‬کلیــک‬ ‫کنیــد‪ .‬ســپس روی عبــارت ‪ Finding a New Job‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫بــا تعییــن متغیرهــای دل خــواه (مثــا محل شــغل) و تایید‪ ،‬بخش‬ ‫روش های پیداکردن کار در لینکدین‬ ‫کامل کــردن پروفایــل لینکدیــن شــانس شــما بــرای شناســایی و‬ ‫دیده شــدن از ســوی کارفرمایــان را افزایــش می دهــد؛ امــا لزومــا‬ ‫به معنــای ان نیســت کــه حتمــا بــه شــغل موردنظرتــان دســت پیــدا‬ ‫می کنیــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬تکمیــل صفحــه پروفایــل و تعامــل در شــبکه‬ ‫لینکدیــن کارهایی انــد کــه نتایج مثبتشــان احتمالی اند و تــا حدودی‬ ‫بــه شــانس شــما نیــز بســتگی دارد‪.‬‬ ‫منتهــا شــبکه لینکدیــن ایــن امــکان را بــرای هــر فــرد فراهــم کــرده‬ ‫تــا خــودش مســتقیما دسـت به کار شــده و شــغل مطلوبــش را پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن بخــش‪ ،‬بــه شــما امــوزش می دهیــم کــه چگونه شــغل‬ ‫موردنظرتــان را جسـت وجو کنیــد‪.‬‬ ‫بخش کارها (‪)Jobs‬‬ ‫بــرای یافتــن مشــاغل ثبت شــده در لینکدیــن‪ ،‬کافــی اســت بــه‬ ‫بخــش «کارهــا» وارد شــوید‪ .‬روی گزینــه ‪ Jobs‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫صفح ـه ای جدیــد گشــوده می شــود‪ .‬در ایــن صفحــه می توانیــد بــا‬ ‫نوشــتن عبــارت شــغل یــا محلــی کــه می خواهیــد در ان مشــغول‬ ‫بــه کار شــوید بــه جس ـت وجو بپردازیــد‪ .‬معیارهــای دیگــری ماننــد‬ ‫تعییــن نــوع شــرکت‪ ،‬تاریــخ انتشــار اگهــی شــغلی نیــز وجــود دارنــد‬ ‫کــه جســت وجوی شــما را دقیق تــر می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر در موتورهــای لینکدیــن چیــزی یافــت شــود‪ ،‬در قالــب‬ ‫فهرســت در ســمت چــپ صفحه نمایــش داده می شــود و جزئیــات‬ ‫هــر شــغل شــامل تمام وقــت‪ ،‬پاره وقــت یــا دورکاربــودن‪ ،‬ابعــاد‬ ‫شــرکت ثبت کننــده اگهــی‪ ،‬تعــداد کاربــران مشــترک شــما و شــرکت‬ ‫ثبت کننــده اگهــی‪ ،‬ســابقه شــرکت‪ ،‬و شــرح شــغل نیــز در ســمت‬ ‫راســت نمایــش داده خواهــد شــد‪ .‬می توانیــد هــر شــغل را بــا کلیــک‬ ‫روی کلمــه ‪ Save‬ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫درخواست ثبت نام برای شغل‬ ‫پــس از انکــه نتایــج جســت وجو نمایــش داده شــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــرای هــر شــغل ثبت نــام کنیــد‪ .‬ایــن ثبت نــام بــه ‪ ۲‬صــورت انجــام‬ ‫ـدگان اگهــی ایــن امــکان را بــه شــما داده انــد‬ ‫می شــود‪ :‬یــا ثبت کننـ‬ ‫ِ‬ ‫کــه درخواســت را در لینکدیــن ثبــت کنیــد یــا اینکــه لینکــی در اختیار‬ ‫شماســت تــا بــه صفحـه ای خــارج از لینکدیــن منتقل شــده و فرایند‬ ‫ثبــت درخواســت را از انجــا پیگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫دفــاع مقــدس ســرمایه عظیمــی اســت کــه بایــد از تمامــی وجــوه ان بهــر ه وافــر بــرد‪ ،‬ادبیــات دفــاع مقــدس از‬ ‫جملــه گنجینــه مانــدگار ایــن حــوزه و تجلــی ازادگــی و حماســه ملــت بــزرگ ایــران اســت کــه ضــروری اســت فعــاالن‬ ‫ایــن حــوزه ادبــی بــرای جاودانگــی ایــن میــراث ارزشــمند حمایــت ویــژه شــوند‪ .‬واژه هایــی چــون ادبیــات مقاومــت‪،‬‬ ‫پایــداری و ایســتادگی در یــادواره هشــت ســال دفــاع مقــدس بســیار شــنیده مــی شــود کــه پرداختــن بــه پشــتیبانی‬ ‫جــدی شــاعران‪ ،‬نویســندگان و هنرمنــدان ایــن حــوزه از بــاب نشــر ارزش هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی بــه منظــور‬ ‫جاودانگــی ایثارگــری هــای رزمنــدگان ایــن ســرزمین بــه طــور تقریبــی مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫ادبیات دفاع‬ ‫مقدس تجلی‬ ‫مقاومت ملت‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫کالهبرداری با ترفند شارژ بخرید هدیه بگیرید‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از‬ ‫شناســایی و دســتگیری عامــل راه انــدازى‬ ‫صفحــه فیشــنگ بــا ترفنــد خریــد شــارژ تلفــن‬ ‫همــراه بــا هدیــه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار داشــت‬ ‫در پــی مراجعــه شــخصی بــه پلیــس فتــا‬ ‫مبنــی بــر برداشــت غیــر مجــاز مبلــغ پانصــد‬ ‫میلیــون ریــال از حســاب بانکـى اش توســط‬ ‫فــرد یــا افــرادى ناشــناس‪ ،‬رســیدگى بــه‬ ‫ایــن پرونــده در دســتور کار پلیــس فتــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬شاکی در ادامه اظهاراتش‬ ‫عنــوان کــرد جهــت خریــد شــارژ تلفــن همــراه‬ ‫در فضــای مجــازی مشــغول جســتجو بــودم‬ ‫کــه بــا یــک صفحــه اینســتاگرامی مواجــه‬ ‫شــدم کــه مدعــی بودنــد بــا خریــد یــک شــارژ‬ ‫از ســایت یــک هدیــه بگیرید‪،‬بنــده هــم بدون‬ ‫توجــه بــه ادرس درگاه پرداخــت و اطمینــان‬ ‫از هویــت گرداننــدگان ان صفحــه اقــدام بــه‬ ‫خریــد کــردم و پــس از وارد کــردن اطالعــات‬ ‫محرمانــه کارت بانکــی بــا تراکنــش ناموفــق‬ ‫مواجــه شــدم و پــس از چنــد لحظــه تمــام‬ ‫موجــودی حســابم را از دســت دادم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات خــود را‬ ‫اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند فــردی تحــت‬ ‫عنــوان شــارژ بخــر هدیــه بگیــر بــا ایجــاد یــک‬ ‫درگاه جعلــی پرداخــت از کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی کالهبــرداری مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گودرزی عنوان داشــت‪:‬تخصصین‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا پــس از شناســایی مجرم‬ ‫در فضــای مجــازی اطالعــات هویتــی متهــم را‬ ‫بــه دســت اورده و پــس از تشــریفات قضایــی‬ ‫مجــرم در یکــی از مناطــق جنوبــی تهــران‬ ‫دســتگیر و بــه همــراه تجهیــزات الکترونیــک‬ ‫بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن شــیاد پــس‬ ‫از انتقــال بــه پلیــس فتــا پایتخــت بــا‬ ‫مشــاهده مســتندات موجــود در پرونــده‬ ‫بــزه انتســابی را پذیرفــت و گفــت بــا ایجــاد‬ ‫صفحــه جعلــی و وعــده فــروش شــارژ بــه‬ ‫همــراه هدیــه‪ ،‬قربانیــان خــود را بــه ســمت‬ ‫درگاه جعلــی بــرده و بــا بــه دســت اوردن‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــى افــراد نســبت بــه‬ ‫ســرقت موجــودی حســاب قربانیــان اقــدام‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتر«سجاد نامور»‬ ‫به راستی اقتصاد‬ ‫زائیده سرقت است‪‎! ‎‬‬ ‫بــاور عمومــی بــر انســت کــه ســرقت بــه عنــوان یک اســیب اجتماعی‬ ‫دارای ریشــه های اقتصادی اسـت‪‎. ‎‬‬ ‫نتایــج پژوهــش هــا و مطالعــات صــورت گرفتــه در حــوزه ســرقت‬ ‫تاییــد کننــده ایــن مدعاســت کــه ســرقت بــه عنــوان یــک مســئله‬ ‫تشریح ضوابط و مقررات سربازان‬ ‫امریه سازمان های دولتی ‏‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی اســتان از شــرایط ضوابــط و مقــررات اخــذ‬ ‫امریــه ســازمان هــای دولتــی بــرای خدمــت ســربازی خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی شــجری » در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫براســاس مــاده ‪ 66‬قانــون خدمــت‏وظیفــه عمومــی‪ ،‬نیروهــای مســلح‬ ‫مــی بایســت تعــدادی ازکارکنــان وظیفــه را بنــا بــه درخواســت دولــت‪،‬‬ ‫در امــور امدادی‪،‬تولیدی‪،‬جهــاد ‏کشاورزی‪،‬اموزشــی‪،‬تحقیقاتی و‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬بهداشــتی و درمانی‪،‬مشــروط بــر ایــن کــه بــه امادگــی رزمــی‬ ‫نیروهــای مســلح اســیبی وارد‏نشــود در اختیــار دولــت قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬هدف از بکارگیری ســربازان امریه ‪،‬افزایش مشــارکت‬ ‫در برنامه های مذکور به ویژه در مناطق محروم و کمتر توســعه‬ ‫یافتــه‏و بهــره گیــری از توانمنــدی هــای علمی و تخصصی کارکنان‬ ‫وظیفــه اســت‪،‬لذا دســتگاه های امریــه دهنــده صرفــا می تواننــد‬ ‫مشــموالن‏غیــر غایــب متخصــص را متناســب بــا نــوع وظایــف و‬ ‫فعالیت هــای مــورد نیازســازمان مربوطــه پذیــرش کنند‏‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬پیامــک‬ ‫رمــز یکبــار مصــرف کــه حــاوی اطالعاتــی‬ ‫از تراکنــش شــامل مبلغ‪،‬نــوع تراکنــش‬ ‫و ‪ ...‬می باشــد را بــا خریــد اینترنتــی‬ ‫خــود مطابقــت دهنــد و بــه هیــچ عنــوان‬ ‫فریــب تبلیغــات اغــوا کننــده و دروغیــن‬ ‫خریدهــای انالیــن بــا قیمت هــای ارزان‬ ‫تــر را نخورنــد و بــرای انجــام یــک خریــد‬ ‫اینترنتــی موفــق حتمــا از ســایت های‬ ‫دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک اســتفاده‬ ‫کنند‪،‬همچنیــن در صــورت مشــاهده مــوارد‬ ‫مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫لینــک مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا مــا‬ ‫درمیــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫والدین از فرزندان خود‬ ‫غافل نشوند‬ ‫پلیــس فتــا ضمــن تبریــک شــروع ســال‬ ‫تحصیلــی و بازگشــایی مــدارس گفــت‪ :‬والدیــن‬ ‫بــا نظــارت هــدف ســازی و زمان بنــدی کامــل بــر‬ ‫فرزنــدان خــود می تواننــد خطــرات و تهدیــدات‬ ‫فضــای مجــازی بــرای دانــش امــوزان را بــه‬ ‫فرصــت تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی عباســی‬ ‫کســانی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بازگشــایی‬ ‫مــدارس و مجــازی بــودن اموزش هــا‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫بیش ازپیــش از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن فضــا دارای فرصت هــای علمــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬فرهنگــی و ارتباط هــای اجتماعــی‬ ‫فــراوان بــوده کــه می توانــد یــک فرصــت مناســب‬ ‫بــرای اینــده ایــن قشــر باشــد امــا اســتفاده بی رویه‬ ‫بــدون داشــتن امــوزش ســواد رســانه ای‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت در اینــده زمینه ســاز بــروز ناهنجاری هــا‬ ‫و رفتارهــای مجرمانــه در جامعــه و حــوزه فضــای‬ ‫مجــازی شــده و اینــده انــان را بــه تباهــی بکشــاند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارتبــاط بــروز مشــکالت خانوادگی‬ ‫بــا فضــای مجــازی بیــان داشــت‪ :‬متاســفانه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی عــده ای بــا بــه نمایــش‬ ‫هویــت کاذب کــه ممکــن اســت غیرواقعــی نیــز‬ ‫باشــد‪ ،‬باعــث شــده اســت تــا ســطح توقــع از‬ ‫زندگی هــا را به خصــوص در میــان نوجوانــان و‬ ‫جوانــان بــه بیــش از درامــد خانواده هــا بــاال بــرود‪.‬‬ ‫ســرهنگ کســانی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر بــه‬ ‫دلیــل بی توجهــی والدیــن بــه فرزنــدان‪ ،‬فضــای‬ ‫مجــازی پناهگاهــی پــر از تهدیــدات فــراوان بــرای‬ ‫نوجــوان و جوانــان تبدی ـل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬والدیــن وظیفه دارنــد هشــدارها‬ ‫و اموزش هــای الزم را در خصــوص فضــای‬ ‫مجــازی و روابــط نامتعــارف متشــکل در ان را بــه‬ ‫فرزنــدان خــود ارائــه داده و بــا مراقــب از انــان‪،‬‬ ‫فرزنــدان خــود را از ایــن چالش هــای فضــای‬ ‫مجــازی در امــان نگه دارنــد‪.‬‬ ‫گــر باعــث شــکل گیــری مفهــوم مالکیــت خصوصــی شــد‪ ،‬در اثــر‬ ‫‏مالکیــت خصوصــی افــراد مالــک دســترنج خــود بودنــد و بــرای‬ ‫اســتفاده از دســترنج دیگــران بایــد دارایــی هــای خــود را بــه نحــوی‬ ‫بــا‏ایشــان بــه اشــتراک مــی گذاشــتند کــه پــس از ان نظــام مبادلــه‬ ‫کاال شــکل گرفــت در اثــر توســعه نظــام مبادلــه کاال بــه کاال بــه‏مــرور‬ ‫زمــان‪ ،‬پــول در انــواع اولیــه خــود بوجــود امــد و کــم کــم اقتصــاد‬ ‫پولــی بــه شــکل امــروزی ان شــکل گرفــت‪.‬‏‬ ‫در ایــن تحلیــل تاریخــی مــی تــوان گفــت‪ :‬ســرقت از عوامــل اصلــی‬ ‫تســهیل کننــده در شــکل گیــری اقتصــاد اســت و از جملــه‏انحرافــات‬ ‫اجتماعــی اســت کــه از زمــان شــکل گیــری اولیــن اجتماعــات تــا بــه‬ ‫امــروز وجــود داشــته و دارد‪.‬‏‬ ‫بــه راســتی اقتصــاد مــی توانــد زاییــده ســرقت باشــد چــرا کــه رابطــه‬ ‫ســرقت و اقتصــاد‪ ،‬رابطــه ی مســتقیم و تاریخــی ای اســت‪ .‬‏بــی‬ ‫گمــان و بــا اســتناد بــه نتایــج مطالعــات و پژوهــش هــای داخلــی‬ ‫و خارجــی مــی تــوان گفــت‪ :‬ســرقت بیشــتر از انکــه یــک‏مســئله‬ ‫اجتماعــی باشــد مســئله ای اقتصــادی اســت هــر چنــد کــه عوامــل‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬قانونــی‪ ،‬انتظامــی و ‪ ...‬بــر ان تاثیــر‏گذارنــد‪.‬‏‬ ‫در یــک نتیجــه گیــری کلــی اینطــور بیــان مــی شــود کــه اولیــن و‬ ‫ریشــه ای تریــن راهــکار بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرقت‏توســعه‬ ‫و تقویــت اقتصــادی اســت و در مبحــث اقتصــاد کالن ‪ 3‬عامــل‪:‬‬ ‫اشــتغال کامــل‪ ،‬ثبــات قیمــت هــا و رشــد اقتصــادی اصلــی‏تریــن‬ ‫اولویــت هــا در عرصــه اقتصــادی بــه شــمار مــی اینــد‪.‬‏‬ ‫هرمنوتیــک‪ :‬هرمنوتیــک برگرفتــه از واژه هرمــس بــه معنــای‬ ‫واســطه پیــام رســان وحــی اســت‪ .‬بــه معنــای تفســیر یــا تاویــل‬ ‫‏معناســت‪ ،‬یعنــی اگــر مــی خواهیــم پیــام هــا‪ ،‬نشــانه هــا و معانــی‬ ‫موضــوع یــا مســئله ای را کشــف کنیــم بایــد بــه اصــل و‏سرچشــمه‬ ‫ان بازگردیــم‪.‬‏‬ ‫‏اجتماعــی‪ -‬اقتصــادی تحــت تاثیــر عوامــل فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫اقتصــادی ماننــد حاشــیه نشــینی‪ ،‬فقــر‪ ،‬تــورم اقتصــادی‪،‬‏بیــکاری‪،‬‬ ‫اعتیــاد و ماننــد اینهــا شــکل مــی گیــرد‪.‬‏‬ ‫در ایــن مقالــه بــه موضوعــی کامــا متفــاوت پرداختــه مــی شــود کــه‬ ‫کمتــر تــا کنــون از ان شــنیده ایــم‪ .‬در تبییــن هــای تاریخــی بــه‏روش‬ ‫تبــار شناســی یــا هرمنوتیــک اندیشــمندان ان قــدر در دل تاریــخ بــه‬ ‫عقــب حرکــت مــی کننــد کــه بــه اولیــن لحظــه شــکل‏گیــری پدیــده هــا‬ ‫رســیده و عوامــل اصلــی شــکل گیــری پدیــده هــا را از ابتــدا بررســی‬ ‫مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫بــا نــگاه تبارشناســی بــه اقتصــاد اینطــور نتیجــه گیــری مــی شــود‬ ‫کــه پــس از ســاکن شــدن انســان هــا در نزدیکــی رودخانــه هــا و‬ ‫‏خــاک هــای حاصــل خیــز مهــارت هــای کشــاورزی و دامپــروری شــکل‬ ‫گرفــت و تقویــت شــد‪ .‬در ایــن دوران بــود کــه انســان هــا‏ماحصــل‬ ‫دســت رنــج تولیــدات کشــاورزی و دامــی خــود را بــرای فصــل زمســتان‬ ‫و قحطــی انبــار مــی کردنــد و ایــن انبــار کــردن در‏قالــب هــای مختلــف‬ ‫ماننــد‪ :‬دودی کــردن‪ ،‬فریــز کــردن‪ ،‬کنســرو کــردن و ‪ ...‬بــود از طرفــی‬ ‫نیــز احشــام تربیــت شــده و زمیــن هــای‏ابــاد شــده توســط ایشــان‬ ‫کــم کــم در حــال تبدیــل شــدن بــه مایملــک خصوصــی انهــا مــی‬ ‫شــد‪.‬‏‬ ‫امــا عاملــی کــه باعــث شــدت گرفتــن ایــن امــر شــد‪ ،‬وجــود اقــوام‬ ‫غارتگــر و ســارق بــود کــه بــا حملــه بــه انبارهــا و دامــداری هــا و‏مــزارع‬ ‫اقــوام ســاکن‪ ،‬امــوال انهــا را بــه ســرقت مــی بردنــد‪.‬‏‬ ‫در ایــن برهــه از تاریــخ کــم کــم مفهــوم مالکیــت خصوصــی بــه‬ ‫معنــای مالکیــت فــرد بــر تولیــدات و دســترنج خــودش شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‏مقدمــه کبــری یــا قضیــه اصلــی در اقتصــاد مفهــوم مالکیــت‬ ‫خصوصــی اســت‪ .‬پــس از شــکل گیــری مالکیــت خصوصــی قوانیــن‬ ‫‏بــرای حراســت از دارایــی هــای افــراد وضــع شــد و هــر رفتــاری‬ ‫کــه مالکیــت خصوصــی را تهدیــد مــی کــرد تحــت عنــوان جــرم بــا‬ ‫‏بیشــترین ســهم ســرقت هــا تعریــف شــد‪.‬‏‬ ‫از ایــن رو مــی تــوان گفــت ســرقت بــه عنــوان یــک عامــل تســهیل‬ ‫بــه قلــم‪ :‬ســرهنگ دوم دکتر«ســجاد نامــور» معــاون اجتماعــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان خراســان شــمالی و مــدرس‏دانشــگاه‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪:‬مشــموالن متقاضــی می بایســت‬ ‫حداقــل ســه مــاه قبــل از اتمــام مهلــت یکســاله‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت‏خدمتــی خود‪،‬بــرای اعــزام‬ ‫بــه خدمــت اقــدام کننــد و بــا بــرگ امــاده بــه خدمــت‬ ‫بــدون غیبــت‪،‬از طریــق ســایت فراخــوان ســازمان‬ ‫امریــه دهنــده ‏و یــا بــا پیگیــری حضــوری از ان‬ ‫سازمان‪،‬ســیر مراحــل کاری را انجــام دهنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــجری تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه های‬ ‫دولتــی ماننــد وزارت کشــور‪،‬وزارت نیرو‪،‬ســازمان‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬جهاددانشــگاهی و‪...‬‏براســاس ســهمیه‬ ‫اختصاصــی ســتاد کل نیروهــای مســلح‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه پذیــرش مشــموالن اقــدام و اســامی مشــموالن‬ ‫واجــد شــرایط‪،‬از‏ســوی ســتاد کل بــه ســازمان وظیفــه‬ ‫عمومــی ناجــا بــرای تعییــن مرکــز امــوزش رزم‬ ‫مقدماتــی انــان اعــام می شــود‏‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی اســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــدت خدمــت‬ ‫ایــن دســته از مشــموالن‪ 24،‬مــاه اســت‪،‬و حقــوق و مزایــا و بیمــه‬ ‫درمانــی‏ایــن دســته از مشــموالن بعهــده ســازمان امریــه دهنــده‬ ‫اســت و نهایتا اطالعات کارکنان وظیفه منقضی خدمت از ســازمان‬ ‫بــه‏کارگیرنــده بــه نیــروی مربوطــه اعــام شــده و اطالعــات انــان‬ ‫توســط یگان مورد نظر در ســامانه مشــترک نیروهای مســلح ثبت و‬ ‫ســازمان‏وظیفــه عمومــی پــس از بررســی اطالعــات وتاییــد ان‪ ،‬کارت‬ ‫هوشــمند پایــان خدمــت را صــادر مــی کنــد ‏‪.‬‬ ‫‪ www.vazifeh.police.ir‬ضمنــا متقاضیــان برای کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر مــی تواننــد از طریــق پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بــه‬ ‫نشــانی‏‪،‬یا ســامانه تلفــن گویــا بــه شــماره ‪ 096480‬و یــا کانــال‬ ‫ســازمان در پیــام رســان ســروش‏‪khabaresarbazi‬‏ @ اخریــن خبــر‬ ‫مربوطــه مطلــع‏شــوند‏‪.‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪389‬‬ ‫اموزش‬ ‫اموزش اصطالحات عمومی‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫اگــر بــا دقــت بــه محیــط پیرامــون خــود دقــت کــرده باشــیم‪،‬‬ ‫دایــره لغــات تخصصــی مــان بــه مــدد فنــاوری اطالعــات در‬ ‫حــال گســترش مــی باشــد‪ .‬در ایــن نــگارش ســعی برامــوزش‬ ‫اصطالحــات عمومــی شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــه در‬ ‫بیشــتر شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان بــه یــک معنــا و‬ ‫مفهــوم مــی باشــد‪ ،‬مــی پردازیــم‪:‬‬ ‫حســاب کاربــری (‪ :)Profile‬یــا حســاب شــخصی مــی باشــد‬ ‫کــه شــامل پســت ها‪ ،‬اســتوری ها و اطالعــات بیوگرافــی ‬ ‫کاربرمــی باشــد‪.‬‬ ‫خانــه (‪ :)Home‬همــان صفحــۀ اصلــی اســت کــه در ان‬ ‫پســت و اســتوری دنبال شــوندگان یا همان فالوئنیگ هایمان‬ ‫را می بینیــم‪.‬‬ ‫اکســپلور (‪ :)Explore‬اکســپلور همــان صفحــۀ بــا نشــان‬ ‫ذره بیــن اســت کــه در کنــار صفحــۀ خانــۀ قــرار دارد‪ .‬در‬ ‫اکســپلور می تــوان نــام کاربــر یــا شــخص را جسـت وجو کــرده‬ ‫یــا پس ـت هایی را کــه از نظــر اینســتاگرام کاربــر جــذاب مــی‬ ‫باشــد قابــل رویــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پســت (‪ :)Post‬محتواهایــی کــه در صفحــۀ اینســتاگرام‬ ‫ت نامیــده می شــوند‪ .‬ایــن محتواهــا‬ ‫کاربــر بارگــزاری شــود پسـ ‬ ‫همیشــه روی صفحــۀ کاربــر می ماننــد‪ ،‬مگــر اینکــه ان هــا را‬ ‫پــاک یــا ارشــیو نمایــد‪.‬‬ ‫اســتوری (‪ :)Story‬محتواهایــی هســتند کــه در صفحــۀ‬ ‫اینســتاگرام کاربــر عمــر یــک روزه دارنــد و معمــوال ًبــه شــرح‬ ‫ت کــردن (‪)Highlight‬‬ ‫حــال وی اشــاره دارد‪ .‬البتــه بــا هایالی ـ ‬ ‫یــک اســتوری می توانیــم ان را برگزیــده و بــرای همیشــه‬ ‫در صفحــۀ خــود نگهــداری کنــد‪ .‬هایالیــت بــرای اســتوری ها‬ ‫نقــش البــوم را بــازی می کنــد‪ .‬کاربــر می توانیــد یــک یــا چنــد‬ ‫هایالیــت داشــته باشــد‪ ،‬بــرای هــر هایالیت یک اســم انتخاب‬ ‫کــرده و در هــر هایالیــت یــک یــا چنــد اســتوری را مــی تــوان‬ ‫ذخیــره کــرد‪.‬‬ ‫ای جــی تــی وی (‪ :)IGTV‬محتواهــای ویدئویــی بــاالی ‪۱‬‬ ‫دقیقــه هســتند کــه بــا قابلیــت تبدیــل بــه ای جــی تــی وی در‬ ‫اینســتاگرام بارگــذاری می شــوند‪.‬‬ ‫نوتیفیکیشــن (‪ :)Notification‬اخریــن اطالعــات دربــارۀ‬ ‫افــرادی کــه کاربــررا الیــک یــا دنبــال کرده انــد‪ ،‬بــرای وی کامنــت‬ ‫یــا نظــر ثبــت کــرد ه و حتــی بــه ســوال های وی پاســخ داده انــد‪،‬‬ ‫در ایــن قســمت وجــود دارد‪.‬‬ ‫فالــو (‪ :)Follow‬زمانــی کــه هــر کاربــر صفحــه و اکانــت کاربــر‬ ‫دیگــری را دنبــال کنــد درواقــع ان اکانــت را فالــو کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫دنبال کننده هــا(‪ :)Followers‬افــرادی کــه پیگیــر فعالیت هــای‬ ‫کاربر در اینســتاگرام هستند‪.‬‬ ‫دنبــال می کنیــد (‪ :)Following‬افــرادی کــه کاربرفعالیت های‬ ‫ان هــا را دنبــال می کنــد‬ ‫انفالــو (‪ :)Unfollow‬هنگامــی کــه دیگــر قصــد دنبال کــردن‬ ‫صفحـه ای را نداشــته و فالــوی خــود را پــس بگیــرد بــه ایــن کار‬ ‫وی انفالوکــردن یــا دنبال نکــردن می گوینــد‪.‬‬ ‫بــاک (‪ :)Block‬اگــر کاربــر دوســت نداشــته باشــد اکانتــی‬ ‫محتواهــای وی را ببینــد یــا بتوانــد بــه هــر طریقــی بــا وی در‬ ‫اینســتاگرام در ارتبــاط باشــد‪ ،‬می تــوان روی کمــک ایــن گزینــه‬ ‫حســاب کــرد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ان صفحــه حتــی نمی توانــد وی‬ ‫را در اکســپلور جس ـت وجو کنــد‪.‬‬ ‫انبــاک (‪ :)Unblock‬هنگامــی کــه کاربــر صفحـه ای کــه قبال ً‬ ‫بــاک کــرده بــود از حالــت بــاک خــارج کنــد‪ ،‬ان صفحــه را‬ ‫انبــاک کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫بــاک انبــاک (‪ :)Block-UnBlock‬اگــر کاربــر بخواهــد‬ ‫صفحه ای که در فهرســت فالوئرهای وی هســت‪ ،‬محتواهای‬ ‫صفحــه وی را نبینــد‪ ،‬می تــوان اول ان را بــاک و مجــددا ً‬ ‫انبــاک کنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب نــه فالــور هایــش محتــوای ان‬ ‫صفحــه را دیــده و نــه بالعکــس‪.‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪ ‎‬همه باید بدانند که‬ ‫در دوران دفاع مقدس چه‬ ‫معجزات عظیمی از حضور‬ ‫مومنانه و پر تالش نیروهای‬ ‫بسیجی در صحنه های جنگ‬ ‫‏اتفاق افتاد؛ این را باید‬ ‫همه بدانند‪1387/۰۲/14 .‎‬‬ صفحه 7 ‫روستای درازنو‬ ‫شهرستان کردکوی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -389‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 22 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-389‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 7‬مهر ‪29-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫وقتی به علی اباد کتول سفر کردیم‬ ‫روستای زیبای دراز نو‪،‬الماس گلستان‬ ‫روســتای زیبــای درازنــو در ‪ 40‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫کردکــوی و در محــدوده روســتای باالجــاده و در‬ ‫مجــاورت قلــه درازنــو بــه ارتفــاع حــدود ‪ 2800‬متــر‬ ‫در قــرار دارد‪...‬‬ ‫روســتای ییالقــی « درازنــو » در فاصلــه ‪40‬‬ ‫کیلومتــری کردکــوی و درکنــار قلــه درازنــو واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن روســتا بــه دلیــل واقــع شــدن در‬ ‫ارتفاعــات البــرز‪ ،‬چشــم انــداز شــگفت انگیــزی بــه‬ ‫خلیــج گــرگان دادع اســت‪ ،‬طــوری کــه بیــش از ‪11‬‬ ‫شــهر و صدهــا روســتای والیــات گلســتان و مازنــدران‬ ‫از ایــن روســتا قابــل مشــاهده اســت‪ .‬وجــود دو غــار‬ ‫طبیعــی بــه نام هــای «گنــج خانــه» و «انبــار حســن‬ ‫خــان» از جاذبــه هــای منحصــر بــه فــرد ایــن روســتای‬ ‫درازنــو اســت ‪.‬‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــه همــراه‬ ‫خانه هایــی بــا معمــاری کوهســتانی اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫دهکــده‪ ،‬خانــه هــا بــا شــرایط اقلیــم اب و هوایــی‬ ‫خــود ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مکانهــای دیدنــی ایــن منطقــه‪ ،‬غــار یخچــال‬ ‫اســت کــه در زیــر قلــه دکالــی و در کنــار ســنگ بســیار‬ ‫بزرگــی اســت کــه محوطــه ای در حــدود بیســت متــر‬ ‫مــر بــع دارد و ســوراخی بــه انــدازه یــک انســان در‬ ‫کنــار ســنگ دیــده مــی شــود‪ .‬در شــهریور مــاه نیــز در‬ ‫داخــل ایــن محفظــه بــرف موجــود اســت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬ایــن مــکان‪ ،‬یخچــال نــام گرفتــه اســت‪ ،‬اب‬ ‫درازنــو از چشــمه هایی در دل کــوه بیــرون مــی ایــد‪.‬‬ ‫از مــکان هــای دیدنــی دیگــر درازنــو ایــن منطقــه‬ ‫غــار گنــج خانــه اســت و ان غــاری اهکــی اســت‬ ‫کــه ســنگهای اســتاال گتیــت و اســتاالگمیت در ان‬ ‫تشــکیل مــی شــود‪ .‬نــا گفتــه نمانــد بــرج معــروف‬ ‫رادکان یــادگار قــرن ‪ 5‬هجــری در جنــوب غــرب‬ ‫درازنــو و در کنــار ابــادی رادکان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــه همــراه‬ ‫خانه هایــی بــا معمــاری کوهســتانی اســت‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫غذاها و شیرینی های سنتی‬ ‫غذاها و شیرینی های سنتی‬ ‫غذاهــای محلــی و ســنتی از مهــم تریــن جاذبــه هــای اجتماعــی بــه شــمار‬ ‫می رونــد‪ .‬تقریبــا همــه انــواع خوراک هــا در شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫تهیــه و طبــخ می شــود ولــی برخــی از ان هــا خــاص خــود مــردم منطقــه‬ ‫اســت کــه در همــه شــهرها‪ ،‬بخش هــا و دهســتان ها تهیــه شــده و‬ ‫دســتور پخــت ان از ایــن خطــه بــه نقــاط دیگــر ایــران رفتــه اســت‪.‬‬ ‫مشــهورترین غذاهــای ســنتی علــی ابــاد کتــول‪ :‬کشــمش پلــو‪ ،‬مــاش‬ ‫پلــو‪ ،‬تــرش پلــو‪ ،‬ســیب تــه چیــن‪ ،‬اش تِرشــو ‪ ،‬اش شــوربا‪ ،‬خورشــت‬ ‫شــلِواش ‪ ،‬اِشــکِنه و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫ســلِف ‪ ،‬خورشــت ِ‬ ‫ِ‬ ‫حلــوا گردویــی‪ ،‬نــان شــیرمال ‪ ،‬نــان کمــاج ‪ ،‬مارمــرده ‪ ،‬خاکــی‪ ،‬بابِتــو‪،‬‬ ‫بِریانــی‪ ،‬ســوهان کنجــدی (کنجــی مَــک ‪ ،‬پشــت زیــک)‪ ،‬از شــیرینی ها‬ ‫و تنقــات معــروف علــی ابادکتــول اســت کــه بــا کیفیــت باالیــی در ایــن‬ ‫منطقــه تهیــه می شــود و شــهرت زیــادی دارد‪ ،‬اســتفاده از ســبزیجات‬ ‫محلــی در غذاهــای ایــن خطــه از ایــران زمیــن بــه ویــژه در فصــل بهــار‬ ‫و تابســتان در بیــن بانــوان رایــج اســت‪ .‬ســبزیجاتی چــون؛ شــلواش‪،‬‬ ‫ســلف‪،‬ک َلچیپا‪ ،‬اناریــژه‪ ،‬ز ُلنــگ‪ ،‬پیازچــه صحرایی(ا َلیــزو)‪ ،‬کــه بــه گفتــه‬ ‫قدیمی هــا خاصیــت دارویــی هــم دارد‪.‬‬ ‫مــاش پلــو یــا پلــو مــاش‪ ،‬یکــی از غذاهــای مشــهور و محبــوب اســتان‬ ‫گلســتان اســت کــه در سراســر ایــران نیــز طبــخ می شــود‪ .‬ایــن غــذای‬ ‫مقــوی و مفیــد را می تــوان به صــورت گیاهــی و ســاده یــا بــا گوشــت‬ ‫چرخ کــرده‪ ،‬ماهــی‪ ،‬تکه هــای مــرغ و حتــی گوشــت ماهیچــه و گــردن‬ ‫درســت کــرد‪ .‬مــاش‪ ،‬برنــج‪ ،‬پیــاز‪ ،‬کــره‪ ،‬نمــک‪ ،‬فلفــل و زردچوبــه از مــواد‬ ‫اصلــی تشــکیل دهنده مــاش پلــو هســتند‪.‬‬ ‫منب کاری‬ ‫وجه تسمیه شهرستان علی اباد کتول‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا بیــش از ‪ 150‬هــزار نفــر جمعیــت و ‪1160/19‬‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت ‪ ،‬یکــی از پرجاذبــه تریــن شــهرهای اســتان گلســتان‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه در فاصلــه ‪ 40‬کیلومتــری از مرکــز اســتان واقــع گردیــده‬ ‫اســت و دارای ‪ 4‬شــهر زیبــا و دیدنــی علــی ابــاد کتــول – فاضــل ابــاد – مزرعــه‬ ‫و ســنگدوین مــی باشــد‪ .‬ایــن شهرســتان از ســمت شــمال بــه گنبــد کاووس و‬ ‫اق قال ‪ ،‬از ســمت جنوب به ارتفاعات البرز و مرکز اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــه رامیــان و از غــرب بــه گــرگان محــدود اســت‪.‬‬ ‫نــام علــی ابــاد برگرفتــه از نــام علی محمدخان کتولــی ‪ ،‬مفاخرالملک ‪ ،‬حاکم‬ ‫کتــول در دوره ناصرالدیــن شــاه تــا محمدعلــی شــاه اســت و کتــول واژه ای‬ ‫اوســتایی اســت و بــه مجموعــه ابــادی هایــی گفتــه مــی شــود کــه درون دره و‬ ‫کــوه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از نقــاط گردشــگری و تاریخــی شهرســتان مــی تــوان بــه پــارک‬ ‫جنگلــی و ابشــار تمــام خــزه ای کبــودوال ‪ ،‬دهنــه ی محمدابــاد ‪،‬‬ ‫دهنــه ی زریــن گل و دهکــده هــای ییالقــی چینــو ‪ ،‬افــرا تختــه‪،‬‬ ‫الســتان ‪ ،‬ســیاه مرزکــوه ‪ ،‬نرســو ‪ ،‬خلینــدره ‪ ،‬قبرســتان باســتانی‬ ‫ماهیــان‪ ،‬تپــه هــای تاریخــی شــغال تپــه و تپــه چینــو و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در مــورد اثــار تاریخــی ایــن شــهر مــی تــوان بــه ‪ 98‬اثــر اشــاره کــرد کــه ‪68‬‬ ‫اثــر بــه ثبــت ملــی رســیده اســت و از شــاخص تریــن انهــا تپــه باســتانی‬ ‫چینــو بــا قدمــت تاریخی ‪ 7000‬ســاله ‪،‬قبرســتان ماهیان بــا قدمت تاریخی‬ ‫‪ 3000‬ســاله و شــغال تپــه واقــع در مرکــز شــهر می باشــد‪.‬‬ ‫موسیقی مقامی کتولی ‪ ،‬شهرستان علی اباد کتول‬ ‫موســیقی منطقــه کتــول ‪ ،‬ماننــد چشــمه ای ســت بکــر و نــاب از نغمــات‬ ‫اســمانی کــه از وجــود بی ادعاتریــن هنرمنــدان بــر مــی خیــزد و عامــل بســیار‬ ‫مهمــی بــرای حفــظ شــرف و ملیــت ســاکنان ســربلند ایــن ســرزمین اســت‪.‬‬ ‫موســیقی کتولــی از ژرفــای زندگــی پرفــراز و نشــیب قومــی برخاســته اســت کــه‬ ‫از طلــوع تــا غــروب یــک روز پرتالطــم را بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫همســایگی ایــن منطقــه بــا نواحــی خراســان ‪ ،‬صحــرای ترکمــن و‬ ‫مازنــدران ‪ ،‬پیچیدگــی شــگفتی را در مجموعــه فرهنــگ شــفاهی کتــول‬ ‫موجــب شــده اســت‪ .‬شــاید بــه دلیــل مجــاورت بــا مناطــق مذکــور و‬ ‫کــوچ اقــوام مختلــف بــه خــاک کتــول ‪ ،‬شــاهد ورود بعضــی از نغمــات‬ ‫باشــیم ‪ ،‬ولــی بــه هیــچ عنــوان در اصالــت موســیقی کتولــی کوچــک‬ ‫تریــن خدشــه ای وارد نشــده اســت‪ .‬از ایــن رهگــذر اســت کــه موســیقی‬ ‫کتولــی در نــوع خــود یکــی از ویــژه تریــن انــواع موســیقی نواحــی‬ ‫ایــران بــه شــمار مــی رود‪ .‬اواهــا و نواهــای موســیقی کتولــی‪ ،‬توســط‬ ‫نوازنــدگان و خواننــدگان محلــی بــا گویــش کتولــی بــه گــوش اهــل دل‬ ‫رســیده و انهــا را بــه زندگــی دلگــرم و امیــدوار می ســازد‪.‬‬ ‫موزه تاریخ طبیعی‬ ‫ایــن مــوزه از جملــه مکان هــای فرهنگــی ‪ ،‬علمــی و نمایشــگاهی ســت کــه در‬ ‫پــارک جنگلــی کبــودوال واقع شــده اســت ‪.‬‬ ‫در مــوزه تاریــخ طبیعــی ‪ 6‬دیورامــای معــروف اســتان از قبیــل انــواع‬ ‫زیســتگاه های ابــی ‪ ،‬خشــکی ‪ ،‬تاالبــی ‪ ،‬کوهســتانی و اســتپی نمایــش داده‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه شــامل دو غرفــه هــر باریــوم ( کــه نمونــه هــای گیاهــی منطقــه‬ ‫را معرفــی مــی کنــد ) دو غرفــه پرنــدگان ‪ ،‬یــک غرفــه پســتانداران ‪ ،‬دو غرفــه‬ ‫حشــرات ‪ ،‬یــک غرفــه صــدف هــا ‪ ،‬یــک غرفــه کانــی هــا و فســیل هــا و یــک‬ ‫غرفــه خزنــدگان اســت ‪.‬‬ ‫امامزاده ها و اماکن زیارتی‬ ‫بقعــه مبــارک امامــزاده جعفربــن زیــن العابدیــن ( ع ) ‪ :‬ایــن امــام فرزنــد بــا‬ ‫فاصــل حضــرت امــام ســجاد اســت کــه در نزدیکــی روســتای ییالقــی و مصفای‬ ‫گنــو قــرار دارد و دارای اب ‪ ،‬بــرق و امکانــات اولیــه شــامل دو بــاب زائــر ســرا و‬ ‫محوطــه ســر پوشــیده اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده عبداللــه ابــن موســی ابــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در شــمال‬ ‫روســتای معصــوم ابــاد فندرســک در ‪ 7‬کیلومتــری بعــد از شــهر علــی ابــاد در‬ ‫مســیر جــاده حکیــم ابــاد واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــازاده شــیخان‪ :‬ایــن امامــزاده در فاصلــه ‪ 7/3‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫فاضــل ابــاد در دهنــه ی محمــد ابــاد کتــول قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده هــارون بــن موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در ابتــدای غربــی‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول واقــع گردیــده و دارای اب ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬گاز و امکانــات‬ ‫اولیــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫امامــزاده خالــد بــن عــون موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در جنــوب‬ ‫روســتای برفتــان کــه در حاشــیه جنــگل طبیعی قــرار گرفته دارای رفضای ســبز‬ ‫بســیار مناســب بــا امکانــات اب و بــرق مــی باشــد ‪.‬‬ ‫پارک جنگلی کبودوال‬ ‫جنــگل و ابشــار زیبــای کبــودوال در ضلــع جنوبــی شــهر علــی ابــاد و در دل‬ ‫جنــگل و دامنــه ی کــوه هــارون بــه فاصلــه ی ‪ 4‬کیلومتــری از شــهر موهبتــی‬ ‫خــدادادی اســت کــه چشــم هــر بیننــده ای را نــوازش مــی دهــد ‪.‬‬ ‫ابشــار کبــودوال یکــی از زیباتریــن ابشــارهای خــزه ای ایــران در بهشــت کتول‬ ‫قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬پــارک جنگلــی کبــودوال با راه دسترســی مناســب به ابشــار‬ ‫دارای تاسیســات و زیر ســاخت های گردشــگری بشــرح ذیل می باشــد ‪:‬‬ ‫پارکینــگ – االچیــق – فروشــگاه صنایــع دســتی – مــوزه تاریــخ طبیعــی‬ ‫– ســرویس بهداشــتی – نمازخانــه و مهمتــر از همــه وجــود پایــگاه‬ ‫نیــروی انتظامــی جهــت تامیــن امنیــت مســافرین و گردشــگران محتــرم ‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫وجــود دو غــار طبیعــی «گنــج خانــه» و «انبار حســن‬ ‫خــان» از جاذبــه هــای منحصــر بــه فــرد روســتای‬ ‫درازنــو اســت‪.‬‬ ‫از مکانهــای دیدنــی درازنــو‪ ،‬غــار یخچــال اســت کــه‬ ‫در زیــر قلــه دکالــی و در کنــار ســنگ بســیار بزرگــی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ســوال منبــت کاری چیســت مــی تــوان گفــت منبــت کاری یکــی از‬ ‫هنرهــای دســتی ایرانــی اســت کــه در بخــش صنایــع جــای مــی گیــرد‪.‬‬ ‫منبــت کاری نوعــی کنــده کاری و حکاکــی روی چــوب اســت کــه بــه منظــور‬ ‫زیباســازی بــر روی چوبانجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫منبــت کار کســی اســت کــه بــا اســتفاده از خالقیــت و دســتان هنرمنــد خــود مــی‬ ‫توانــد نقوشــی برجســته را بــر روی چــوب بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫برجســتگی یــک عنصــر مهــم در منبــت کاری اســت کــه بــه خوبــی قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫برجســتگی هــای اشــیا در منبــت کاری بــر روی چــوب نیــز برجســته و برامــده از‬ ‫چــوب بــه نظرخواهــد رســید‪.‬‬ ‫ایــن هنــر اصیــل ایرانــی از گذشــته تــا بــه امــروز همــواره مــورد توجــه بــوده و در اثــار‬ ‫حجمــی و تزئینــی فراوانــی بــه کار گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫چوب ماده اصلی منبت کاری‬ ‫بدیهــی اســت مــاده اصلــی و اولیــه منبــت کاری ‪ ،‬چــوب اســت کــه مــی توانــد طیــف‬ ‫وســیعی ازچوب های جنگلی را شــامل شــود‪.‬‬ ‫به طور عمده از چوب درختان ‪:‬‬ ‫گردو‪،‬شمشادو گالبی‬ ‫در منبت کاری استفاده می شود که با‬ ‫توجه به طرح باید چوب مناسب را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫دقت در انتخاب چوب برای منبت کاری‬ ‫از انجایــی کــه چــوب مــورد اســتفاده بایــد بتوانــد اســتحکام و زیبایــی خــود را حفــظ‬ ‫کنــد الزم اســت تــا در انتخــاب چــوب ســختگیرانه عمــل کــرد‪ .‬چــوب اســتفاده شــده‬ ‫بایــد فشــرده و محکــم باشــد اســتفاده از چــوب هــای نــرم بــا بافــت نــه چنــدان‬ ‫ســخت جایــی در منبــت کاری نــدارد‪ .‬عــاوه بــر فشــردگی و اســتحکام چــوب بایــد‬ ‫بــه ســامت و یکپارچگــی ان نیــز توجــه شــود‪.‬‬ ‫منبت کاری در طی تاریخ‬ ‫منبــت کاران در طــول تاریــخ بــا توجــه بــه اوضاع توانســته انــد از ابزار مختلفی‬ ‫در کار منبــت اســتفاده کننــده‪ .‬مثــا در اوج دوران اســامی‪ ،‬همچــون دیگــر‬ ‫هنرمنــدان در امــر ســاخت مســاجد کوشــیدند‪.‬‬ ‫هنرنمایی معماران‪،‬کاشی کاران معرق‪،‬گچبرهای هنرمند‪،‬‬ ‫سنگتراشــان و بســیار از هنرمنــدان خــاق را در ابنیــه تاریخــی ایــران مــی تــوان‬ ‫دید‪.‬هــر چنــد برخــی از ایــن دســت ســازهای هنــری در طــول زمــان نابــود شــده‬ ‫ولــی بــه خوبــی مــی تــوان‬ ‫ذوق و هنــر منبــت کاران را در تزئیــن رحــل قــران‪ ،‬پنجــره هــای مســاجد‬ ‫قدیمــی‪ ،‬منبــر و مــوارد بســیار دیگــر دیــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

شماره : 577
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

شماره : 576
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!