روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 388 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 388

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 388

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 388

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 6 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /28‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /21‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪388‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫سفر اموات به روستاها‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫دستاوردهای دفاع‬ ‫مقدس ایثار‪ ،‬انسجام‪،‬‬ ‫وحدت‪ ،‬خودباوری و‬ ‫روحیه جهادی‬ ‫اموزش بیش از ‪ 13700‬نفر ساعت‬ ‫استاندارد گلستان‬ ‫دسته بندی سیستم های انژکتوری‬ ‫‪3‬‬ ‫نیاز گرگان به نصب بیشتر‬ ‫شیرهای اتش نشانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازخورد خوب یک ارتباط دو طرفه است‬ ‫‪6‬‬ ‫حمله به وزارتخانه و مرکز موشکی روسیه‬ ‫‪3‬‬ ‫« رسانه و نقش بی بدیل ان‬ ‫در دفاع مقدس »‬ ‫رســانه در دوران دفــاع مقــدس نقــش مهــم و اساســی در‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایران و رزمندگان شــجاع اســام‬ ‫داشــت کــه در ایــن یادداشــت بــه بررســی کارشناســی ایــن‬ ‫عملکــرد قابــل تحســین ان مــی پردازیم‪:‬‬ ‫_مقابلــه بــا جنــگ نــرم رســانه ای دشــمن علیــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران ‪:‬‬ ‫مقابلــه بــا شــایعه و جنــگ روانــی و اطالع رســانی‬ ‫غیــر واقعــی و گرفتــن بهانــه از دســت دشــمن ‪ ،‬یکــی از‬ ‫خصلــت رســانه های خبــری در ‪ ۸‬ســال دفــاع مقــدس‬ ‫بــود کــه عــاوه بــر اطالع رســانی بــه مــردم در خصــوص‬ ‫اخبــار جنــگ‪ ،‬ایســتادگی در برابــر هجــوم همــه جانبــه‬ ‫دســتگاه دروغ پراکنــی شــرق و غــرب علیــه ایــران بــه‬ ‫نمایــش در امــد ‪ .‬رســاندن صــدای مظلومیــت کشــورمان‬ ‫را بــه جهــان بــا شکســتن حصــر و تحریــم رســانه ای‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ‪ ،‬مــا در زمــان جنــگ تحمیلــی‬ ‫عــاوه بــر تحریــم تســلیحاتی و اقتصــادی ‪ ،‬در حصــر‬ ‫ســخت رســانه ای هــم قــرار داشــتیم امــا تــا جایــی کــه‬ ‫می توانســتیم می رســاندیم و در داخــل و در تنظیــم‬ ‫روابــط فرهنگــی‬ ‫– اجتماعــی بــر پایــه فرهنــگ دفــاع مقــدس چنــان کار‬ ‫کردیــم کــه امــروزه کســی در حقانیــت و جایــگاه شــهدا‬ ‫و رزمنــدگان و ازادگان و جانبــازان‪ ،‬کمتریــن تردیــدی‬ ‫نــدارد‪ .‬یعنــی کســانی کــه بــا انقــاب و حتــی ضــرورت‬ ‫ادامــه جنــگ‪ ،‬میانـه ای ندارنــد‪ ،‬بــاز می کوشــند کــه میانــه‬ ‫خــود و مدافعــان ســرفراز وطــن را حســنه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن نــگاه‪ ،‬تــا حــد قابــل احترامی نتیجــه کارکرد رســانه ای‬ ‫در ایــن بــاره اســت‪.‬‬ ‫_ رسانه بازوی توانمند دیپلماسی ایران ‪:‬‬ ‫رســانه ها عــاوه بــر اطالع رســانی داخلــی‪ ،‬بایــد بــازوی‬ ‫توانمنــد دیپلماســی ایــران در عرصــه بین المللــی بــرای‬ ‫اثبــات حقانیــت ایــران می شــدند و ایــن نقــش یکــی از‬ ‫حیاتی تریــن بخش هــای بین المللــی رســانه ای در ان‬ ‫دوران بود‪ .‬از ســوی دیگر شکســتن اتفاق جبهه جهانی‬ ‫رســانه ای‪ ،‬بــر علیــه ایــران وظیفــه رســانه ها در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس بــود کــه بــه نحــو احســن انجــام گردیــد‪.‬‬ ‫_ نمایــش چهــره مقتــدر جمهــوری اســامی از طریــق‬ ‫رســانه ‪ ،‬ســینما و ‪:...‬‬ ‫در ســینماها‪ ،‬فیلمهــای جنگــی دربــاره دفــاع مقــدس‬ ‫ســاخته می شــد و چهــره رزمنــدگان اســام بــا صالبــت و وقــار‬ ‫و متانــت و شکســت ناپذیــری بــه نمایــش گذاشــته مــی شــد‪.‬‬ ‫در مســاجد نیــز از بلندگوهــا صــدای نوحه خوانــی و‬ ‫حماسـه خوانی «صــادق اهنگــران » پخــش می شــد و رادیــو‬ ‫جنــگ نیــز گاهــی مــارش نظامــی بــا در کنــار صــدای « ناصــر‬ ‫کاشــانی»پخش مــی کــرد تــا در خصــوص عملیات هــای‬ ‫ع رســانی کنــد‪.‬‬ ‫مختلــف رزمنــدگان اســام اطــا ‬ ‫_ تبیین ایجاد و تشکیل « قرارگاه های تخصصی»‪:‬‬ ‫همــه اطالعــات و اخبــار و مســائل مربــوط بــه جنــگ‬ ‫بایــد منحصــرا از طریــق ایــن ســتاد تبلیغــات جنــگ‬ ‫هماهنــگ شــود‪ .‬بنابراین ایــن ســتاد بــرای اولیــن‬ ‫بــار ضمــن تبییــن ایجــاد و تشــکیل « قــرارگاه هــای‬ ‫تخصصــی » رابــا عملکــرد « ســتاد تبلیغــات جنــگ »‬ ‫دیپلماسی رسانه ای ایران بر عهده ایرنا بود‪.‬‬ ‫_ خون نگاری « ایثار و شهادت » ‪:‬‬ ‫در راســتای تحکیــم فرهنــگ« شــهادت طلبــی » کــه‬ ‫عامــل اصلــی پیــروزی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس‬ ‫بــود رســانه ‪ ،‬مطبوعــات و خبرنــگاران بــه خــون نــگاری‬ ‫« ایثــار و شــهادت » پرداختنــد و مجموعــه ای توانمنــد‬ ‫ســاختند کــه قُطــر صدهــا شــاهنامه اســت و در خــودش‬ ‫از حماســه ‪ ،‬فــداکاری ‪ ،‬ایثــار‪ ،‬جانفشــانی و تعبیــرات‬ ‫زیبــای اینچنینــی در خــودش دارد ‪.‬‬ ‫_ ایجاد اتحاد دربین اصحاب رسانه ‪:‬‬ ‫تــا قبــل از دفــاع مقــدس‪ ،‬انچــه در بیــن اصحــاب‬ ‫رســانه حاکــم بــود « رقابــت‪ ،‬زیرپاکشــی‪ ،‬سوءاســتفاده‬ ‫از امکانــات یکدیگــر‪ ،‬تخلیــه خبرنگاران از یکدیگــر و‪»....‬‬ ‫ایــن مفاهیــم ناپســند ولــی رایــج بــود ‪.‬‬ ‫امــا دفــاع مقــدس اصحــاب رســانه را حــول محورهــای‬ ‫مشــترک « دفــاع مقــدس ‪ ،‬اطــاع رســانی از حماســه‬ ‫عملیات هــای رزمنــدگان اســام ‪ ،‬افشــای حیلــه هــای‬ ‫رســانه ای دشــمن ‪ ،‬اشــاعه فرهنگ ایثار و شهادت و‪»...‬‬ ‫ایــن مفاهیــم زیبــا متحــد و بــرادر کــرد ‪.‬‬ ‫_ نهادینــه کــردن فرهنــگ مقاومــت همــه جانبــه‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا اطالع رســانی دقیــق و شــفاف و مســتند‬ ‫یکــی از راههــای تحکیــم فرهنــگ مقاومــت همــه جانبــه‬ ‫مــردم ایــران در دفــاع مقــدس اطالع رســانی دقیــق و‬ ‫شــفاف و مســتند بود که خبرنگاران و اصحاب رســانه با‬ ‫ایثــار و فــداکاری ایــن ماموریــت را به انجام رســاندند و در‬ ‫ایــن راه عزیزانــی را تقدیــم ایــن « راه نورانــی » کردنــد‪.‬‬ ‫_ حفــظ ارزش هــای نــاب خبــری‪ ،‬بــا مقاومــت همــه‬ ‫جانبــه ایــران بــا مخابــره ثانیــه بــه ثانیــه لحظه هــای دفــاع‬ ‫در دوران « ســکوت رســانه ای امپراتــوری رســانه ای‬ ‫غــرب » و « کینــه تــوزی دشــمنان بــا انقــاب اســامی‬ ‫مــردم شــریف ایــران » و « خــلا اخبــار دفــاع مقــدس‬ ‫و وارونــه نشــان دادن ان» رســانه های خــودی بــا‬ ‫اســتراتژی «حفــظ ارزش هــای نــاب خبــری‪ ،‬بــا مقاومــت‬ ‫همــه جانبــه ایــران بــا مخابــره ثانیــه بــه ثانیــه لحظه هــای‬ ‫دفــاع مقــدس» ایــن حربــه تبلیغاتــی و رســانه ای‬ ‫دشــمن را شکســتند وبــا پـُـر کــردن خــلا وجــود رادیــو و‬ ‫تلویزیــون بــا انتشــار اخبــار از طریــق ایرنــا کــه منبــع‬ ‫تغذیــه خبری روزنامه هــا و رادیــو و‪ ...‬بــود‪ ،‬انجــام شــد ‪.‬‬ ‫انتشــار بازتاب های بیــن المللــی اخبــار دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫تهیــه گــزارش تصویــری و عکــس از طریــق ســتاد‬ ‫فرماندهی تبلیغــات جنــگ و ایرنــا‪ ،‬کــه در تاثیرگــذاری و‬ ‫انتشــار بیــن المللــی اخبــار دفــاع مقــدس گام هــای‬ ‫بلنــدی برداشــته و از میــدان جهبــه ضــد تخریــب دشــمن‬ ‫ســربلند بیــرون امــد‪.‬‬ ‫_ دفاع جانانه از رهبری و مواضع او بویژه موضع‬ ‫« جنگ مسئله اصلی »‪:‬‬ ‫موفــق نمــودن تاکیــد حضــرت امــام (ره ) در «جــدی‬ ‫گرفتــن مســئله جنــگ و دفــاع مقــدس در همــه ارکان‬ ‫جامعــه» کــه رســانه جنــگ و دفــاع مقــدس را جــدی‬ ‫ت هــای جامعــه را پــای کار دفــاع‬ ‫گرفتــه و همــه ظرفی ـ ‬ ‫مقــدس اورد‪ .‬اصحــاب رســانه در روزگار جنــگ تحمیلــی‬ ‫و دفــاع مقــدس بــا قلــم در کنــار راس ـت قامتان مدافــع‬ ‫وطــن ایســتادند‪ .‬صداوســیما برنامه هــای خــاص تولیــد‬ ‫می کــرد بــرای رزمنــدگان‪ .‬صفحــات ویــژه مربــوط بــه‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬کارکــرد ویــژه و البتــه تعریــف شــده ای‬ ‫داشــتند بــرای تبییــن« واقعیتی بــه نام جنگ و حقیقتی‬ ‫بــه نــام دفــاع مقــدس»‪.‬‬ ‫_ نقشــی ســازنده در تقویــت فراینــد قهرمان ســازی از‬ ‫دالوران ان حماســه ‪ ،‬بــا کارکــردی دو ســویه ‪:‬‬ ‫رســانه هــم فرماندهان مــان را در چشــم مــردم وطــن‬ ‫بــزرگ و قابــل اتــکا تعریــف کــرد و هم از انان رســتم های‬ ‫زمانــه ســاخت کــه می تواننــد هفــت خــان خطــر را نــه‬ ‫تنهــا پشــت ســر بگذارنــد کــه کشــور را هــم از خطراتــی‬ ‫اینچنینــی بــه ســامت عبــور دهنــد و هــم کــوه ســرفراز‬ ‫ســاختیم از انــان در چشــم دشــمن تــا ترجمانــی باشــند‬ ‫از « ترهبــون بــه عدواللــه» بــرای دشــمن‪ .‬در حقیقــت‬ ‫رسانه های ما « واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» را در‬ ‫عرصــه رســانه تحقــق بخشــیده و از هــر چه می توانســت‬ ‫بهــره بــرد تــا ایــن رابطــه دوســویه را تحکیــم بخشــد‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن بررســی را از زبــان یکــی از فرماندهــان دفــاع‬ ‫مقــدس ســردار دکتــر وحیــدی (وزیــر کشــور فعلــی)‬ ‫بشــنوید کــه مــی گویــد‪ « :‬تقویــت وحــدت و بــرادری ‪،‬‬ ‫مقاومــت و پایــداری‪ ،‬خوداتکائــی و خودبــاوری‪ ،‬ایثــار و‬ ‫شــهادت طلبی‪ ،‬صداقــت و پاکــی‪ ،‬خلــوص و بی ادعایــی‪،‬‬ ‫معنویــت و تــوکل بــه ذات اقــدس الهــی‪ ،‬بصیــرت و‬ ‫والیت پذیــری و تمســک بــه ســیره نبــوی و رفتــار علــوی‬ ‫از کارکردهــای عمــده رســانه در دفــاع مقــدس اســت ‪».‬‬ ‫ایــن فرمانــده جنــگ در پایــان در تبییــن نقــش مهــم‬ ‫رســانه مــی نویســد ‪ «:‬تجربــه دفــاع مقــدس و بازخوانــی‬ ‫هوشــمندانه ان می توانــد افــق گشــای ایــن مســیر باشــد‬ ‫و بایســتی ایــن تجربــه بــه نســل جوان تــر بــه نحو درســت‬ ‫و واقعــی منتقــل شــود؛‬ ‫یعنــی نســل جــوان متوجــه این واقعیت راهبردی شــود‬ ‫کــه شــهیدان و جانبــازان و ازادگان ســرافراز بــا حمایــت‬ ‫احــاد ملــت‪ ،‬بــا وجــود انبوهــی از ســختی هــا و تنگناهــا‪،‬‬ ‫کشــور را از نیــات دشــمن بعثــی و حامیــان قدرتمنــدش‬ ‫نجــات دادنــد و از دل ایــن تهدیــد و بحــران‪ ،‬فرصتــی‬ ‫نویــن بــرای همبســتگی‪ ،‬وحــدت و تحــرک همــه جانبــه‬ ‫ملــی افریدنــد‪».‬‬ ‫کمان ‪99‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫با زبان هنر ناگفته های دفاع مقدس‬ ‫بازگو شود‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دفــاع مقــدس سرشــار از‬ ‫ناگفته هاســت و هنرمنــدان بــا زبــان هنــر بایــد ایــن اســرار را کشــف و بــه جوانــان‬ ‫عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دفتــر نماینــده ولی فقیــه‬ ‫در خراســان شــمالی‪ ،‬حجت االســام رضــا نــوری در دیــدار هنرمنــدان بــه مناســبت‬ ‫گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬ایــن جلســه را به واســطه روح حاکــم بــر ان‬ ‫برخــاف دیگــر جلســات بســیار لذت بخــش دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬محافلــی از‬ ‫ایــن دســت حــال و هــوای افــراد را تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن ابــراز خرســندی از قرائــت ســروده های شــاعران بــا بیــان این کــه اگــر‬ ‫بســتری بــرای رشــد اســتعدادها فراهــم نشــود‪ ،‬از بیــن می رونــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مجموعــه‬ ‫حــوزه هنــری بایــد به گونــه ای عمــل کنــد کــه اســتعدادها شناســایی و در مســیر‬ ‫درســت قــرار بگیرنــد و در ایــن راســتا برپایــی محافــل ادبــی و شـب های شــعر و نقــد‬ ‫و بررســی اثــار زمینه ســاز پختــه شــدن اشــعار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امام جمعــه بجنــورد ضمــن تاکیــد بــر برپایــی محافــل ادبــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اتفــاق‬ ‫بســتری خواهــد شــد تــا نســل جدیــدی از شــاعران دردمنــد بــه منصــه ظهــور برســند‪.‬‬ ‫وی بــه دردهــای موجــود در جامعــه اشــاره کــرد و خواســتار تبییــن ان بــه گونه هــای‬ ‫مختلــف به ویــژه از طریــق زبــان هنــر شــد و تصریــح کــرد‪ :‬بیــان دردهــای جامعــه بــه‬ ‫شــیوه هنرمندانــه بســیار اثرگذارتر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی خراســان شــمالی هم چنیــن بــه هنرنمایــی دعبــل‬ ‫خزایــی و اثرگــذاری ســروده های او اشــاره کــرد و بیــان داشــت‪ :‬احیــا و مانــدگاری‬ ‫بســیاری از مباحــث از بســتر زبــان هنــر امکان پذیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجت االســام نــوری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه قــرار داشــتن‬ ‫در هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬قصــه جنــگ تحمیلــی را پــر از حقایقــی ناگفتــه دانســت و‬ ‫بــا بیــان اینکــه مــا در جنــگ بــا مقاومــت بــه همــه اهدافمــان رســیدیم‪ ،‬افــزود‪ :‬تمــام‬ ‫جبهــه اســتکبار پــای کار امــد تــا انقــاب اســامی را ســرنگون کنــد؛ امــا نتوانســت و‬ ‫در مقابــل مــا موفــق شــدیم‪ ،‬به گون ـه ای کــه فرهنــگ معنویــت‪ ،‬جهــادی و انقالبــی‬ ‫بــودن جریــان پیــدا کــرد و مــا هنــوز از ذخیــره معنــوی شــهادت‪ ،‬جنــگ و جهــاد‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در خراســان شــمالی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان‬ ‫اینکــه جامعــه هنرمنــد دردهایــی دارنــد و بایــد بــه ان هــا توجــه و رســیدگی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬البتــه نقــش هنرمنــدان و پــای کار بــودن ان هــا بــرای برون رفــت از مســائل و‬ ‫مشــکالت و ایجــاد تحــول‪ ،‬حرکــت و پویایــی در عرصــه هنــر امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام نــوری ضمــن پاســخ بــه دغدغــه برخــی هنرمنــدان در خصــوص‬ ‫شــکل گیری جلســاتی مشــترک‪ ،‬بــر انتخــاب رابــط مجموعــه حــوزه هنــری خراســان‬ ‫شــمالی بــا دفتــر امام جمعــه و برپایــی جلســات در فضایــی خــارج از ایــن مجموعــه‬ ‫و در غیــر ســاعت اداری بــرای طــرح مســائل و مشــکالت موجــود جامعــه هنــری‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫علیرضــا فیــروزه از پیشکســوتان عرصــه تئاتــر خراســان شــمالی نیــز در ایــن‬ ‫دیــدار ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــه بیــان دغدغه هــای هنرمنــدان‬ ‫پرداخــت و از این کــه مســئوالن در شــهرهای کوچــک بــه هنــر بهایــی نمی دهنــد‪،‬‬ ‫ســخن گفــت و خواســتار تشــکیل ســتادی بــرای اهالــی هنــر ذیــل ســتاد نمــاز جمعــه‬ ‫و برگــزاری جلســات ماهانــه بــا هنرمنــدان و نشســتن پــای درد دل ان هــا شــد‪.‬‬ ‫او کــه دل پــردردی از کم توجهــی مســئوالن در حــوزه فرهنــگ و هنــر را داشــت‪ ،‬خطــاب‬ ‫بــه امام جمعــه بجنــورد بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــه می شــود‪ ،‬ســراغی از هنرمنــدان‬ ‫بگیریــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دشــمن بــرای تهاجــم فرهنگــی هزینــه می کنــد؛ امــا مســئوالن‬ ‫هیچ وقــت حاضــر نشــدند بــرای هنرمنــدان هزینــه کننــد و از زمــان شــیوع کرونــا تاکنون‬ ‫مســئوالن ســراغی از هنرمنــدان نگرفتنــد و حمایتــی از ان هــا نشــد‪.‬‬ ‫ایــن دیــدار کــه بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان تئاتــر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬فیلم نامه نویســی‪،‬‬ ‫نویســندگان ادبیــات پایــداری‪ ،‬شــعر و هنرهــای تجســمی برگــزار شــد‪ ،‬مرتضــی داوری‪،‬‬ ‫اباصلــت رضوانــی‪ ،‬میثــم اذری‪ ،‬فائــزه رمضانــی و علــی داوری سروده هایشــان را‬ ‫قرائــت کردنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 29‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 49,640,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,451,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 113,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 117,310,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 59,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,860,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪388‬‬ ‫اموزش بیش از ‪13700‬‬ ‫نفر ساعت استاندارد‬ ‫گلستان‬ ‫دفن اموات با رضایت‬ ‫روستائیان است‬ ‫دفــن امــوات در روســتاها موجــب گالیه منــدی روســتاییان‬ ‫نشــده اســت بلکــه بــا رضایــت ان هــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫افــراد فــوت شــده ای کــه بســتگانی نداشــته باشــند توســط‬ ‫شــهرداری بــه صــورت رایــگان در ارامســتان ها دفــن‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد گلســتان از برگــزاری بیــش‬ ‫از ‪ 13‬هــزار و ‪ 700‬نفرســاعت دوره اموزشــی‬ ‫بــرای کارکنــان خــود و نیــز مدیــران کنتــرل‬ ‫کیفیت‪،‬کارشناســان اســتاندارد و ســایر امــوزش‬ ‫گیرنــدگان بــرون ســازمانی در‪ 6‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬رضــا‬ ‫دهدشــتی زاده اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 6‬ماهــه‬ ‫نخســت ســال ‪ ،1400‬بیــش از یــک هــزار و ‪388‬‬ ‫نفرســاعت دوره اموزشــی بــرای کارکنــان اداره کل‬ ‫برگــزار شــد کــه نســبت بــه برنامــه مصــوب ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬تحقــق ‪ 67‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد گلســتان همچنیــن‬ ‫افــزود‪ :‬در زمینــه امــوزش تخصصــی کارشناســان‬ ‫اســتاندارد نیــز ‪ 414‬نفرســاعت دوره اموزشــی‬ ‫برگــزار شــده کــه برنامــه تکلیــف شــده از ســوی‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ‪ 336‬نفــر ســاعت بــود‬ ‫و خوشــبختانه اداره کل موفــق بــه تحقــق ‪123‬‬ ‫درصــدی برنامــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دهدشــتی زاده‪ ،‬مدیــران کنتــرل‬ ‫کیفیــت اســتان نیــز در ‪ 6‬ماهــه نخســت ســال‬ ‫‪ ،1400‬بیــش از ‪ 5‬هــزار نفرســاعت امــوزش‬ ‫دیدنــد و ســایر اموزش هــای بــرون ســازمانی کــه‬ ‫شــامل کارامــوزی دانشــجویان‪ ،‬امــوزش ارگان هــا‪،‬‬ ‫امــوزش کارشناســان ازمایشــگاه و بــه طــور کلــی‬ ‫مــواردی غیــر از کارمنــدان‪ ،‬مدیــران کنتــرل کیفیــت‬ ‫و کارشناســان اســتاندارد می باشــد؛ نیــز ‪ 6‬هــزار‬ ‫و ‪ 942‬نفرســاعت رســید کــه بــه ترتیــب گویــای‬ ‫تحقــق بیــش از ‪ 198‬و ‪ 210‬درصــدی برنامــه تعییــن‬ ‫شــده مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی عامــل تحقــق برنامــه را برنامه ریــزی بــه‬ ‫موقــع‪ ،‬پایــش مســتمر و مــداوم برنامــه پیش بینی‬ ‫شــده و عــدم واگــذاری اجــرای برنامــه بــه ماه هــای‬ ‫پایانــی ســال‪ ،‬پیگیــری‪ ،‬مشــاوره و نظــارت مســتمر‬ ‫بــر تقویــم اموزشــی و برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬ ‫شــرکت های همــکار اموزشــی دانســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل اســتاندارد گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اموزش هــای بــرون ســازمانی توســط مراکــز‬ ‫اموزشــی همــکار ســازمان برگــزار مــی شــوند کــه در‬ ‫حــال حاضــر ‪ 10‬مرکــز اموزشــی در ایــن زمینــه در‬ ‫اســتان گلســتان فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫سفر اموات به روستاها‬ ‫صــدای ال الــه اال اللــه حکایــت تلــخ یــک مــرگ‬ ‫دیگــر اســت کــه بــاز هــم شهرنشــینان بــرای‬ ‫تدفیــن مــردگان خــود بــه روســتاها امده انــد تــا از‬ ‫پیــچ و خــم تدفیــن بیمــاران کرونایــی بگریزنــد و‬ ‫ایــن قصــه تکــراری اســت کــه هــر روز در یکــی از‬ ‫روســتاهای خراســان شــمالی رخ می دهــد‪.‬‬ ‫همهمــه روســتا را فــرا گرفتــه اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫دوران شــیوع کرونــا اهالــی بهــت زده شــده اند‬ ‫و بــا دلهــره و نگرانــی جمعیــت را مــی نگرنــد‪،‬‬ ‫گویــی رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی تنهــا در‬ ‫شــهرها الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اهالــی روســتا حیــرت زده و ناراحــت از ایــن‬ ‫موضــوع هســتند کــه چــرا شهرنشــینان جنــازه را‬ ‫بــرای دفــن بــه روســتا اورده انــد‪ ،‬چــرا شــیوع بیماری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬را در روســتا جــدی نمی گیرنــد‪ ،‬انــگار کــه‬ ‫کرونــا در قبرســتان های روســتا پرســه نمی زنــد‪.‬‬ ‫افزایــش قیمــت قبــر‪ ،‬ســخت گیری دفــن‬ ‫متوفیــان کرونایــی و ازدحــام در قبرســتان ها در‬ ‫ســطح شــهرهای خراســان شــمالی باعــث شــده‬ ‫اســت کــه شــهروندان در ایــن ایــام امــوات را‬ ‫بــرای دفــن بــه روســتاها ببرنــد تــا مانعــی بــرای‬ ‫برگــزاری مراسـم های عزاداری هــا نداشــته باشــند‬ ‫کــه گاهــی نیــز ایــن موضــوع باعــث نارضایتــی‬ ‫روســتاییان شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی جــرگالن ضمــن انتقــاد از دفــن‬ ‫مــردگان شــهری در روســتاها گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ایــام کــه شــرایط کرونایــی محدودیت هــای را‬ ‫بــرای دفــن امــوات در شــهرها ایجــاد کــرده اســت‬ ‫افــرادی کــه بــه علــت کرونــا‪ ،‬تصــادف‪ ،‬کهولــت و‬ ‫بیماری هــای مختلــف فــوت می کننــد برای فــرار از‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی امــوات را بــرای دفــن بــه‬ ‫قبرســتان روســتاها می اورنــد‪.‬‬ ‫فرشــید درخشــان افــزود‪ :‬برخــی از روســتاییان‬ ‫ســال ها از روســتاها بــه اســتان های تهــران‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬مازنــدران و ســایر اســتان ها و حتــی‬ ‫شــهرهای خراســان شــمالی مهاجــرت کرده انــد‬ ‫کــه تــا قبــل از کرونــا امواتشــان را هــم در محــل‬ ‫ســکونت خــود دفــن می کردنــد امــا در شــرایط‬ ‫فعلــی و محدودیت هــای کرونایــی مــردگان را‬ ‫بــرای دفــن بــه قبرســتان های روســتا می اورنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از ایــن خانواده هــا در‬ ‫چنــد دهــه اخیــر هیــچ رفــت و امــدی بــه روســتا‬ ‫نداشــته اند امــا متاســفانه هــم اینــک بــرای خــاک‬ ‫کــردن یکــی از اعضــای خانــواده بــه روســتا ســفر‬ ‫می کننــد و همیــن افزایــش رفــت و امدهــا‬ ‫احتمــال شــیوع بیشــتر بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬را وجود‬ ‫مـی اورد و از دیگــر ســو مراســم عــزداری را نیــز در‬ ‫روســتا بــا جمعیــت زیــاد و در برخــی مــوارد بــدون‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار می کننــد‪.‬‬ ‫درخشــان گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن افــراد تنهــا بــه‬ ‫دفــن کــردن نیــز قناعــت نمی کننــد بلکــه تمامــی‬ ‫مراس ـم ها را در مســجد‪ ،‬حســینیه و یــا خانه هــای‬ ‫اقــوام برگــزار مــی کننــد و شــاید یکــی از دالیلــی کــه‬ ‫کرونــا در روســتاها بیشــتر شــده اســت نیــز همیــن‬ ‫امــر باشــد در حالــی کــه در ماه هــای گذشــته حتــی‬ ‫یــک مبتــا بــه ویــروس کرونــا در روســتا نداشــتیم‪.‬‬ ‫افزایش دفن اموات در روستاها‬ ‫عضــو شــورای اســامی یکــی از روســتاهای‬ ‫بجنــورد نیــز بــا بیــان اینکــه دفــن امــوات‬ ‫شهرنشــینان در روســتاها افزایــش پیــدا کــرده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬در دهــه هــای گذشــته مردمــی کــه‬ ‫از روســتا مهاجــرت کــرده بودنــد اگــر یکــی اعضــای‬ ‫خانــواده فــوت می شــد او را در همــان شــهر محــل‬ ‫ســکونت بــه خــاک می ســپردند امــا متاســفانه هم‬ ‫اینــک ایــن رونــد تغییــر یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حتــی برخــی از افــرادی کــه اقوامــی‬ ‫در روســتا ندارنــد امــا بــه صــرف اینکــه پدربــزرگ‬ ‫و یــا مــادر بــزرگ انــان در ســال های گذشــته در‬ ‫روســتا ســکونت داشــته بــرای دفــن متوفیــان بــه‬ ‫قبرســتان روســتای مراجعــه مــی کننــد و ایــن در‬ ‫حالی اســت که معموال گنجایش قبرســتان های‬ ‫روســتایی نیــز محــدود اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی رحمانــی گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت قبــر و‬ ‫هزینه هــای کفــن و دفن باال در شــهرهای خراســان‬ ‫شــمالی پــس از همــه گیــری کرونــا نارضایتــی مــردم‬ ‫ایــن اســتان را بــه همــراه داشــته و موجــب نگرانــی‬ ‫بازمانــدگان افــراد متوفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک بــا افزایــش فوتی هــای‬ ‫ناشــی از کرونــا رفــت و امــد بــه روســتاها بــرای‬ ‫برگــزاری مراســم تدفیــن و خاکســپاری نیــز بســیار‬ ‫افزایــش یافتــه کــه ایــن امــر نگــران کننــده اســت‬ ‫زیــرا پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت نمی شــود و‬ ‫بیشــتر روســتاییان از ماســک اســتفاده نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال های گذشــته نیــز‬ ‫افــرادی بوده انــد کــه پــس از فــوت شــدن بنــا‬ ‫بــه وصیــت نامــه افــراد جنــازه انــان در روســتا‬ ‫بــه خــاک ســپرده شــد امــا ایــن افــراد روســتاییان‬ ‫شهرنشــینی بودنــد کــه هیــچ گاه پیونــد خــود را با‬ ‫روســتا قطــع نکردنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ســاکنان بجنــورد نیــز کــه اخیــرا جنــازه‬ ‫یکــی از اعضــای خانــواده را بــه یکــی از روســتاها‬ ‫بــرای دفــن بــرده بــود گفــت‪ :‬مــردم روســتا از‬ ‫ایــن امــر ناراضی انــد و معتقدنــد نبایــد غــم را بــه‬ ‫روســتاها بــرد‪ ،‬امــا بــه هــر طریقــی که ممکــن بود‬ ‫رضایــت اهالــی را کســب کردیــم‪.‬‬ ‫ســیف اللــه رحیمــی افــزود‪ :‬با توجــه به وضعیت‬ ‫ارامســتان های بجنــورد‪ ،‬فقــط پــارک ارامســتان‬ ‫جاویــد امــکان تدفیــن یــک طبقــه امــوات مبتالبــه‬ ‫کرونــا را داراســت و ایــن امــکان در جــوار اســتان‬ ‫مقــدس ســیدعباس بجنورد معــروف به معصوم‬ ‫زاده میســر نیســت بــه همیــن دلیــل بیشــتر‬ ‫شــهروندان بجنــوردی کــه زادگاهشــان روســتا‬ ‫اســت امــوات خــود را بــه همــان روســتا می برنــد و‬ ‫البتــه هزینه هــای بــاالی کفــن و دفــن و قبــر نیــز‬ ‫موجــب افزایــش ایــن اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی بـ ه صــورت رســمی دارای‬ ‫دو محــل تدفیــن امــوات اســت کــه جــوار بقعــه‬ ‫امامــزاده ســید عبــاس و پــارک ارامســتان جاویــد‬ ‫ازجملــه ایــن مکان هــا اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار در ایام شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا عــاوه بــر افزایــش قیمــت قبــر هزینه هایــی‬ ‫دیگــری نیــز تحمیــل خانواده هــای متوفیان می شــود‬ ‫کــه گفتــه شــده اســت ایــن هزینه هــا گاهــی تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال افزایــش می یابــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه برخــی از خانــواده هــا توانایــی پرداخــت‬ ‫هزینه هــا را ندارنــد و بــه اجبــار امــوات خــود را در‬ ‫روســتاهای اطــراف شــهرها دفــن می کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان ارامســتان های شــهرداری‬ ‫بجنــورد در ایــن مــورد گفــت‪ :‬بنــا بــه درخواســت‬ ‫مــردم امــوات را بــه روســتاها منتقــل مــی کنیــم‬ ‫و ایــن امــر تــا قبــل از ایــن نیــز مرســوم بــود و‬ ‫همچنیــن قبرســتان های روســتایی فضــای کافی‬ ‫بــرای دفــن امــوات دارنــد‪.‬‬ ‫ایــرج کریمــی افــزود‪ :‬دفــن امــوات در روســتاها‬ ‫موجــب گالیه منــدی روســتاییان نشــده اســت‬ ‫بلکــه بــا رضایــت ان هــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افــراد فــوت شــده ای کــه بســتگانی‬ ‫نداشــته باشــند توســط شــهرداری بــه صــورت‬ ‫رایــگان در ارامســتان ها دفــن می شــوند‪.‬‬ ‫وی قیمــت هــر قبــر در بجنــورد را ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال‬ ‫عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬قیمت قبــر در معصوم‬ ‫زاده بجنــورد تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال نیــز می رســد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم‬ ‫ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم‬ ‫افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی‬ ‫شــهرها کــه از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی اعــام شــد‪ ،‬شهرســتان های‬ ‫بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم در وضعیــت نارنجــی‬ ‫(پرخطــر) و رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت زرد قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312480005406‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫‏بالمعــارض اقــای| خانــم ســیدوهاب موســوی بشناســنامه ‪ 40‬کدملــی ‪ 2122370521‬صــادره از‏گــرگان فرزنــد حســن متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1400114412480000306‬در ششــدانگ‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســنداعیانی بــه پــاک ‪ 2731‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی بخــش ‪3‬‏مــی باشــد بمســاحت ‪ 237.20‬متــر مربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلی واقع‬ ‫در‏اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان‏طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‏الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‏را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی‏تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‏م الف‏‪8746‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400|06|20:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار دوم‏‏‪1400|07|06:‬‏حجــت اللــه تجــری‏رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‏هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312480005510‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‏وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‏تصرفات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای | خانــم فاطمــه ســرگلزائی مقــدم بشناســنامه ‪18683‬‏کدملــی ‪3670185674‬صــادره از زابــل فرزنــد غالمعلــی متقاضــی کالســه پرونــده‏‏‪1400114412480000237‬در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنج‏دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ 170‬مترمربع‏از پــاک ‪ -88‬اصلی‬ ‫واقــع دراراضیجعفرابــاد بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ 2‬گــرگان‏طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــودرا بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه‏ایــن اداره ارایــه نماینــد‪.‬‏م الف‏‪8748‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400|06|20 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار‏نوبــت دوم ‪ 1400|07|06‬‏حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫تکنیک صندلی خالی در روانشناسی؛ صحبت با فرد خیالی چطور به ما کمک می کند؟‬ ‫روان درمانگــران از روش هــای مختلفــی بــرای‬ ‫درمــان مشــکالت مراجعــان اســتفاده می کننــد‪ .‬یکــی از ایــن روش هــای‬ ‫مشــهور و پرکاربــرد تکنیــک صندلــی خالــی اســت‪ .‬ایــن تکنیــک در حوزه هــای‬ ‫مختلفــی بــه کار می ایــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬اگــر شــما درگیــر مشــکالتی باشــید‬ ‫کــه در ان پــای یــک نفــر دیگــر در میــان باشــد‪ ،‬ایــن تکنیــک بســیار مفیــد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره تکنیــک صندلــی خالــی در روانشناســی‪،‬‬ ‫کاربردهــا‪ ،‬چالش هــا و شــیوه انجــام ان صحبــت می کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره‬ ‫‪387‬‬ ‫دشواری های اجرای تکنیک صندلی خالی‬ ‫بــا وجــود همــه فوایــد و کاربردهایــی کــه ایــن روش دارد اجــرای ان ممکــن‬ ‫اســت بــا دشــواری هایی احتمالــی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫‪_1‬در ایــن تکنیــک الزم اســت اجراکننــده توانایــی اســتفاده از قــوه خیــال‬ ‫را بــرای تصــور فــردی کــه می خواهــد بــا او صحبــت کنــد داشــته باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــه هــر دلیلــی فــرد نتوانــد از قــوه خیــال خــود اســتفاده کنــد‪ .‬اجــرای ان‬ ‫غیرممکــن خواهــد شــد‪ .‬مشــاوران می تواننــد بــا طــرح موضــوع یــا پرســش‬ ‫بــه ایــن افــراد کمــک کننــد تــا قــوه خیالشــان را بــه کار بیندازنــد‪.‬‬ ‫‪_2‬ممکــن اســت فــرد از اجــرای ایــن تکنیــک ســر بــاز بزنــد‪ ،‬چراکــه ان را‬ ‫احمقانــه می دانــد‪ .‬شــاید هــم نگــران اســت کــه افــکار و عواطــف واقعــی‬ ‫خــود را بــروز دهــد‪.‬‬ ‫‪_3‬گاهــی فــرد توانایــی شناســایی مســئله و مشــکل را نــدارد و نمی توانــد‬ ‫در خــال گفت وگــو بــا فــرد خیالــی نشســته بــر صندلــی موضــوع را از‬ ‫زوایــای گوناگــون بررســی کنــد‪ .‬در چنیــن حالت هایــی‪ ،‬شناســایی مشــکل‬ ‫دشــوار می شــود و شــاید نیــاز باشــد تــا درمانگــر از روش هــای دیگــری بــرای‬ ‫شناســایی ان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫شــما چقــدر بــا تکنیــک صندلــی خالــی در روانشناســی اشــنا هســتید؟‬ ‫تابه حــال بــه اســتفاده از ان فکــر کرده ایــد؟ اگــر تجربــه اجــرای ان را‬ ‫داشــته اید‪ ،‬از رونــد اجــرا و نتیجــه کار بــرای مــا بگوییــد‪ .‬اشــتراک تجربه تــان‬ ‫می توانــد بــرای برخــی ســودمند باشــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪.......‬‬ صفحه 2 ‫کشــور عزیزمــان برغــم مواجهــه بــا مشــکالت عدیــده و نزدیــک بــه ‪ ۲‬ســال اخیــر شــیوع ویــروس کرونــا بــه‬ ‫حرکــت و توســعه خــود ادامــه داده اســت امــا داشــتن روحیــه خودبــاوری‪ ،‬همدلــی و وحــدت همچــون دفــاع‬ ‫مقــدس و تزریــق روحیــه امیــد مهمتریــن نیــاز ضــروری شــرایط اکنــون جامعه اســت تــا با تالش جهــادی دولت‬ ‫مردمــی ســیزدهم بــا ســرعت از گردنــه چالشــها عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫شــعار هفتــه دفــاع مقــدس در ســال جــاری «مــا مقتدریــم» انتخــاب شــده و ایــن شــعار در عمــل هــم محقــق‬ ‫شــده اســت بطــوری کــه ایــران اســامی مقتدرانــه قله هــای رفیــع پیشــرفت و تعالــی را فتــح می کنــد‪.‬‬ ‫روحیه خودباوری‬ ‫و همدلی دفاع‬ ‫مقدس مهمترین‬ ‫نیاز امروز جامعه‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪388‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫دسته بندی سیستم های‬ ‫انژکتوری‬ ‫جنگ‪ ،‬نبرد ماشین جنگی‬ ‫نبود بلکه نبرد اندیشه بود‬ ‫نبــرد ســاح و ســاز و بــرگ جنگــی نبــود نبــرد اندیشــه بــود‪،‬‬ ‫زمانــی کــه فرمــان حضــرت امــام خمینــی (ره) ابــاغ مــی کردند‬ ‫اشــک حــاج ابراهیــم همــت را دیــدم کــه دســت بــه دعــا مــی‬ ‫شــد و مــی گفتنــد خدایــا توانــی بــده تــا فرمــان امــام در زمیــن‬ ‫نمانــد» و اینجاســت کــه مــی گوییــم جنــگ مــا جنــگ علیــه‬ ‫اســتکبار جهانــی و نبــرد حــق علیــه باطــل بــود‪.‬‬ ‫دستاوردهای دفاع مقدس ایثار‪ ،‬انسجام‪،‬‬ ‫وحدت‪ ،‬خودباوری و روحیه جهادی‬ ‫شــماری از فرماندهــان‪ ،‬امیــران و ســرداران دوران‬ ‫دفــاع مقــدس در اســتان گلســتان روحیــه جهــادی‪،‬‬ ‫معنویــت‪ ،‬وحــدت‪ ،‬همدلــی‪ ،‬ایثــار‪ ،‬والیتمــداری‪،‬‬ ‫انســجام‪ ،‬خودبــاوری‪ ،‬رشــادت و شــهادت و‬ ‫وفــاداری بــه نظــام را از مهمتریــن دســتاوردهای‬ ‫دفــاع مقــدس و ان را بهتریــن نقشــه راه ملــت‬ ‫ایــران برشــمردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هشــت ســال جنــگ‬ ‫تحمیلــی اســتکبار جهانــی علیــه اســام بســتری‬ ‫فراهــم ســاخت کــه جوانــان رزمنــده ایرانــی بــا‬ ‫حضــور در عرصه هــای مختلــف‪ ،‬بتواننــد هویــت‪،‬‬ ‫مقــام و منزلــت خویــش را بــه منصــه ظهــور‬ ‫برســانند؛ تحــول فکــری و روحــی بزرگــی کــه امــام‬ ‫خمینــی (ره) بــا اندیشــه و نــگاه ژرف خود‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫و هموارکننــده ایــن راه بــوده اســت‪.‬‬ ‫انــان گفتنــد دفــاع مقــدس زیباتریــن تابلــوی‬ ‫خودبــاوری و ایثــار و شــهادت ملــت وفــادار‬ ‫ایــران اســامی اســت کــه تاریــخ کهــن ایــران‬ ‫بــی ســابقه بــوده اســت و اکنــون ایــن الگــوی‬ ‫وفــاداری بــه نظــام اســامی درس امــوز بســیاری‬ ‫از کشــورهای جهــان شــده اســت‪.‬‬ ‫پای ســخن ســرداران و امیران هشــت ســال دفاع‬ ‫مقــدس کــه مــی نشــینی واســطه فیــض خــود را‬ ‫اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ســام الله می داننــد‬ ‫کــه بــا پیــروی از امــام و والیــت در ایــن مســیر قــدم‬ ‫نهادنــد و رویــدادی عظیــم را برای جهانیــان رقم زدند‬ ‫رویــدادی چنــان بــزرگ کــه هــر چــه از ان گفتــه و‬ ‫نوشــته شــود‪ ،‬بــاز هــم ناگفته هــای بســیاری دارد‪.‬‬ ‫رسانه ها ناشر فرهنگ ایثار و مقاومت‬ ‫امیــر ســرتیپ دوم ســید ابراهیــم عقیلــی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬رســانه ها بلندگوهای نشــر الگوهای‬ ‫ایثــار و مقاومــت و قــدرت اندیشــه رزمنــدگان‬ ‫هشــت ســال دفــاع مقــدس هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســواالت و چالش هــای‬ ‫پیــش روی جوانــان دربــاره فلســفه دفــاع‬ ‫مقــدس بــه ویــژه چگونگــی ایســتادگی در‬ ‫حــوزه مقابلــه بــا تکنولــوژی هــای نظامــی دنیــا‬ ‫نیازمند پاســخگویی همنسالن شهیدان صیاد‬ ‫شــیرازی‪ ،‬حــاج همــت و باکــری هاســت کــه‬ ‫رســانه در انتشــار ان در الگوســازی علمــی و‬ ‫فرهنگــی ان نســل بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ان هشــت ســال ‪ ۲‬راهبــرد بــرای‬ ‫همــدوره هــای مــن خیلــی مهــم و مطــرح بــود؛‬ ‫نخســت‪ ،‬وحــدت فرماندهــی و قــدرت ایمــان‬ ‫حضــرت امــام خمینــی(ره) بــود کــه تزریــق بــه‬ ‫نیروهــای معتقــد و انقالبــی مــی شــد و دوم‪ ،‬قــدرت‬ ‫اندیشــه و تفکر رزمندگان و ایمان به اینکه باید در‬ ‫مقابــل تهاجــم و اســتکبار ظالمــان ایســتادگی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن یــادگار دفــاع مقــدس ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــاخص های مکتــب دفــاع مقــدس و‬ ‫رزمنــدگان و ایثارگــران جنــگ تحمیلــی در جملــه‬ ‫مشــهور امــام خمینــی دیــده می شــود»مکتبی‬ ‫کــه شــهادت دارد اســارت نــدارد»‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ارتش هــای دنیــا در‬ ‫جبهه هــای جنــگ شعارشــان»بکش تــا زنــده‬ ‫بمانــی» اســت ولــی امــام فرهنــگ دیگــری‬ ‫ســاختند فرمودنــد «مــا بــه تکلیــف عمــل‬ ‫می کنیــم» و در ایــن راه چــه بکشــیم و چــه‬ ‫کشــته شــویم پیــروز میــدان هســتیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمــام رزمنــدگان هشــت‬ ‫ســال دفــاع مقــدس تمــام تالششــان ایــن بــود‬ ‫تــا بــه تکلیــف خــود عمــل کننــد تــا فرمــان امــام‬ ‫خمینــی(ره) در زمیــن نمانــد‪.‬‬ ‫نبرد اندیشه بود‬ ‫عقیلــی بیــان کرد‪ :‬نبرد رزمنــدگان و فرماندهان ما‬ ‫نبــرد ســاح و ســاز و بــرگ جنگــی نبــود نبرد اندیشــه‬ ‫بــود‪ ،‬زمانــی کــه فرمــان حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫ابــاغ مــی کردنــد اشــک حــاج ابراهیــم همــت را‬ ‫دیــدم کــه دســت بــه دعــا مــی شــد و مــی گفتنــد‬ ‫خدایــا توانــی بــده تــا فرمــان امــام در زمیــن نمانــد»‬ ‫و اینجاســت کــه مــی گوییــم جنــگ مــا جنــگ علیــه‬ ‫اســتکبار جهانــی و نبــرد حــق علیــه باطــل بــود‪.‬‬ ‫امیــر عقیلــی اظهارداشــت‪ :‬در جنــگ تحمیلــی‬ ‫عــراق علیــه ایــران همــه مــا یــا حاجــی بودیــم‪ ،‬یــا‬ ‫ســید و بــرادر‪ ،‬کســی بــه دنبــال درجــه‪ ،‬پســت و‬ ‫مقــام نبــود همــه دنبــال عمــل بــه تکلیــف الهــی‬ ‫بودنــد و در اجــرای ان الگــو و نمونــه مــا حضــرت‬ ‫سیدالشــهدا و یارانــش بودنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬فرماندهــی دفــاع مقــدس‬ ‫بــا امــام زمــان بــود و زیــر تمــام دســتورهای‬ ‫عملیاتــی جملــه «فرماندهــی بــا امــام زمــان‬ ‫اســت» نوشــته شــده بــود‪.‬‬ ‫نصرُنی رمز موفقیت‬ ‫هَل م ِن ناصِر ی َ ُ‬ ‫ایــن فرمانــده مکتــب حــق علیــه باطــل گفــت‪ :‬راز‬ ‫موفقیــت رزمنــدگان در مقابــل اســتکبار جهانــی‬ ‫نصرُنی‬ ‫ندای روحانی و ارزشــمند « َ‬ ‫هل مِن نا ِ‬ ‫صر ی َ ُ‬ ‫«و» لبیــک یــا خمینــی «بــود کــه ملــت ایــران ســر‬ ‫مــی دادنــد و توانســتند مکتبــی کــه شــهادت دارد‬ ‫اســارت نــدارد بــه جهانیــان نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ دوم عقیلــی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫نبــرد تبلیغاتــی روز اول عــراق در رادیــو اعــام کــرد‬ ‫ایــت اللــه خمینــی فــوت کــرد کــه همــان شــب در‬ ‫ســخنرانی حضــرت امــام فرمودنــد» این ملت الهی‬ ‫شــده اســت « و البتــه ایــن یــک واقعیــت انــکار‬ ‫ناپذیــر را نشــان داد کــه زبــان و صــدای هر کســی را‬ ‫بــا چمــاق مــی شــود خفــه کــرد امــا اندیشــه معنــوی‬ ‫هــر انســانی را قــادر نیســتید نابــود کنیــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اندیشــه الهــی بــه صــورت‬ ‫خــون جوانانــی ماننــد فهمیــده هــا در تــار و پــود‬ ‫جبهــه جریــان پیــدا کــرد و همــه ی رزمنــدگان‬ ‫حســین فهمیــده دیگــری شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــاج ابراهیــم همــت یــک انســان‬ ‫بــود ولــی اندیشــه برتــرش ان را مبــارز و شــهید‬ ‫نمونــه جبهــه حــق و حقیقت متجلی کــرد و البته‬ ‫بــرادران باکــری و صیــاد شــیرازی و امــروز حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی نمونــه هــای بــارز موفقیــت‬ ‫اندیشــه حــق بــر باطــل هســتند‪.‬‬ ‫امیــر عقیلــی بــا بیــان خاطراتــش رنــگ رهبــری‬ ‫مقــدس را یــاداوری مــی کنــد‪ :‬رهبــر و اندیشــه‬ ‫مــا ایــن بــود همــه بخاطــر قداســت مکتــب تحــت‬ ‫فرماندهــی رهبــری الهــی و پیامبرگونــه بجنگنــد و‬ ‫هیچکــس بــرای خــاک نجنگیــد فقــط بــرای اندیشــه‬ ‫حــق خــود ایســتادگی کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دنیــای اســتکبار بــا هزینــه های‬ ‫میلیــارد دالری تــاش مــی کنــد میــل جنگجویــان و‬ ‫ســربازانش را تقویــت کنــد ولــی حضــرت امــام بــا‬ ‫یــک فتــوا کــه مــا بــه تکلیــف عمــل مــی کنیــم چنــان‬ ‫قدرتــی بــه رزمنــدگان القــا کــرد کــه شــهادت یــا‬ ‫اســارت در مقابــل انجــام تکلیــف ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جوانــان امــروز بایــد بداننــد‬ ‫پدرانشــان بــا چــه قــدرت ایمانــی و بــا چــه اندیشــه‬ ‫برتــر و واالیــی در راه اســتیال و اســتقالل ایــن‬ ‫مملکــت و انقــاب ارزشــمندمان بــا دســت خالی در‬ ‫مقابل دنیای اســتکبار ایســتادند و حقانیت خود را‬ ‫بــا خونشــان ثابــت کردنــد و البتــه دنیــا بعد ســال ها‬ ‫صــدام را محکــوم کــرد و محکومیــت صــدام یعنــی‬ ‫محکومیــت دنیــای اســتکبار اســت‪.‬‬ ‫لــزوم نهادینــه شــدن درس دفاع مقــدس در نظام‬ ‫اموزشی‬ ‫ســردار و رزمنــده دفــاع مقــدس گفــت‪ :‬در‬ ‫دانشــگاه ها و مــدارس واحدهــا و ســرفصل های‬ ‫درســی مرتبــط بــا هشــت ســال دفــاع مقــدس‬ ‫و تجربــه هــای سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫مدیریتــی تجربــه ان زمــان نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا گوکالنــی اظهــار داشــت‪ :‬درس هــای‬ ‫ایثــار‪ ،‬جوانمــردی و اطاعــت از اســام نــاب محمّــدی‬ ‫در هشــت ســال دفــاع مقــدس و همچنیــن در‬ ‫دفــاع از حرمیــن ســوریه (مدافعیــن حــرم) باعــث‬ ‫پیــروزی در مقابــل اســتکبار جهانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬درس هــای انقــاب اســامی و‬ ‫دفــاع مقــدس در پوســت‪ ،‬گوشــت و خــون جوانان‬ ‫ایــران و مســلمانان جهــان نفــوذ کــرده و تــا ظهــور‬ ‫حضــرت ولــی عصر(عــج) ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در دفــاع از حــرم در ســوریه بیشــتر‬ ‫جوانــان ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۵‬ســال عاشــقانه بخاطــر اســام‬ ‫ایســتادگی کردنــد و در زمــان حاضــر توجــه بــه‬ ‫فرهنــگ ایثــار‪ ،‬شــهادت و چهــار اصــل بعثــت‪،‬‬ ‫غدیــر‪ ،‬عاشــورا و قیــام حضــرت مهــدی (عــج) هــر‬ ‫روز بیشــتر و بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نوشــتن کتــاب و بیــان خاطــرات‬ ‫رزمنــدگان و فیلــم هــای مســتند در انتقــال‬ ‫مفاهیــم و الگوهــای ارزشــی دفــاع مقــدس‬ ‫بســیار راهگشــا و موثــر اســت‪.‬‬ ‫ایمــان ‪ ،‬درس و ورزش مثلــث پیــروزی جوانــان‬ ‫است‬ ‫مســئول تــدارکات لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا بــا اشــاره‬ ‫بــه جنــگ نــرم دشــمن گفــت‪ :‬مثلــث پیــروزی‪،‬‬ ‫ســعادت و راه مقابلــه در جنــگ نــرم توجــه بــه‬ ‫دیانــت و ایمــان کــه ســرامد انهــا نمــاز‪ ،‬روزه‪،‬‬ ‫درس خوانــدن و ورزش جوانــان هســت‪.‬‬ ‫ســردار گوکالنــی اظهــار داشــت‪ :‬عشــق بــه امــام‬ ‫حســین (ع) و توجــه بــه مراســم محــرم و صفــر‬ ‫و بــه خصــوص اربعیــن و شــرکت در پیــاده روی‬ ‫نجــف‪ ،‬کربــا و ادامــه ان در قــدس راهگشــا و بیمه‬ ‫گــر جوانــان اســت و امــام راحــل و شــهدا راضــی و‬ ‫مســرور و دعاگــوی نســل جــوان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خاطــرات دوران دفــاع مقــدس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســخت تریــن خاطــره وقتــی شــکل‬ ‫گرفــت کــه حضــرت امــام راحــل قطعنامــه را‬ ‫پذیرفــت و فرمــود جــام زهــر‪ ،‬مــا رزمنــدگان‬ ‫احســاس کوتاهــی کــردن و ادا نکــردن وظایفمــان‬ ‫را داشــتیم و بهتریــن خاطــره هــا زمــان فتــح‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬فــاو و فتــح مجــدد مهــران بود کــه امام‬ ‫عزیزمــان فرمودنــد خرمشــهر‪ ،‬فــاو و مهــران را‬ ‫خــدا ازاد کــرد کــه ایــن امــر نشــانه دســت و رضــای‬ ‫خداونــد در پیــروزی عملیــات هــای ایــران بــود‪.‬‬ ‫ســردار گوکالنــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اطاعــت از‬ ‫رهبــری نظــام در حفــظ ارزش هــا و تثبیــت نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و قیــام حضــرت‬ ‫مهــدی (عــج) موثــر اســت‪.‬‬ ‫وحــدت ‪ ،‬ایثــار و شــهادت عامــل پیــروزی دفــاع‬ ‫مقــدس‬ ‫امیــر ســرتیپ دوم منصــور خمــری نیــز‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تلفیــق معنویــت وحــدت و روحیــه‬ ‫ایثارگــری‪ ،‬شــهادت و همدلــی غــرور افرینــی در‬ ‫دفــاع مقــدس و دفــاع علیــه اســتکبارگران جهانــی‬ ‫را بــه ارمغــان داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس دانشــگاه در اســتان گلســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــه کارگیــری قواعــد رزم در کنــار‬ ‫همدلــی‪ ،‬انســجام‪ ،‬وحــدت و رشــادت هــای‬ ‫رزمنــدگان موفقیــت در ایــن جنــگ نابرابــر را بــه‬ ‫جهانیــان نشــان داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــمن بعــد جنــگ تحمیلــی‬ ‫نیــز غافــل و ســاکت ننشســته و از هــر ابتــکار‬ ‫و خالقیتــی بــرای غافلگیــری جهــان اســام‬ ‫اســتفاده مــی کنــد و مــا بایــد بــا عملگرایــی همراه‬ ‫بــا اگاهــی کامــل و امــوزش روانشــناختی‪،‬‬ ‫خودشناســی و دشــمن شناســی کمربنــد امنیــت‬ ‫بخــش در فرهنــگ و ســنن بوجــود بیاوریــم‪.‬‬ ‫ایــن رزمنــده دفــاع مقــدس گفــت‪ :‬بــا ارائــه‬ ‫محتوایی جغرافیای انســانی و سیاســی مجاهدت‪،‬‬ ‫توانگــری‪ ،‬ایثارگــری را در قالــب وجــودی معرفــی‬ ‫کنیــم و بایــد برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت و بلند مدت‬ ‫تلفیقــی بــرای پــرورش انســان هــای خوب‪ ،‬ســالم و‬ ‫صــادق کارامــد داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بیانات رهبر معظم انقالب چراغ راه ملت‬ ‫امیــر خمــری اظهار داشــت‪ :‬بیانــات و منویات رهبر‬ ‫معظــم انقــاب اســامی چــراغ راهنمــا و ارمــان‬ ‫والیتمــداری و قانونمنــدی در وضعیــت موجــود برای‬ ‫شناســایی دشــمن داخلــی و خارجــی اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬افــراط و تفریــط دو نقطــه‬ ‫ســقوط اســت و جنــگ هــای نامتعــارف جنــگ‬ ‫نامردمــی اســت‪.‬‬ ‫دفاع مقدس تجلی اقتدار خداوند‬ ‫ســنگر ســاز بــی ســنگر دفــاع مقــدس گفــت‪:‬‬ ‫دفــاع مقــدس نمــاد و تجلــی اقتــدار خداونــد‬ ‫اســت و شــهیدان و رزمنــدگان انقالبــی بــه‬ ‫عنــوان نمادهــای معنــوی بــا از جــان گذشــتگی‬ ‫عــزت‪ ،‬شــرف و مقاومــت را برای امروز جمهوری‬ ‫اســامی ایــران رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫یحیــی صمــدی نــژاد بــا تاکیــد بــر ضــرورت نهادینــه‬ ‫شــدن ارزشــهای دفــاع مقــدس در جامعــه‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در جنــگ نابرابــر عــراق علیــه ایــران‪،‬‬ ‫جهــاد ســازندگی و رزمنــدگان جهادگرنقــش فاخــری‬ ‫در دفــاع از وطــن ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬سنگرســازان بی ســنگر دفاع‬ ‫مقــدس داوطلبانــه در هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس در عملیــات هــای مختلــف میزبــان‬ ‫رزمنــدگان جبهــه و در بخــش جاده ســازی‪،‬‬ ‫سنگرســازی‪ ،‬اب و غــذا رســانی‪ ،‬ســاخت پــل‬ ‫و پناهــگاه‪ ،‬تهیــه بالگــرد و رســاندن مجروحــان‬ ‫بــه بیمارســتان و در کل امــاده ســازی محیطــی‬ ‫قبــل از شــروع عملیــات پیشــرو بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رزمنــدگان جهادگــر همچنیــن تمــام‬ ‫نیازهــای مهندســی و تدارکاتــی نیروهــای حاضــر در‬ ‫عملیــات هــا را حمایــت و پشــتیبانی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســنگر ســاز بــی ســنگر دفــاع مقــدس‬ ‫گفــت‪ :‬بزرگتریــن و مهمتریــن درســی کــه‬ ‫هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه جهانیــان داد‬ ‫قدمــی کــه در راه حــق و بــرای خــدا برداشــته‬ ‫شــود همیشــه پیــروز اســت‪.‬‬ ‫توکل به خدا‬ ‫صمــدی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬در جبهــه حــق علیــه‬ ‫باطــل رزمنــدگان از خوشــی هــا و راحتی هــای خــود‬ ‫گذشــتند و همــه همــدل‪ ،‬برابــر و خالصانــه بــا‬ ‫تــوکل بــر خــدا گام بــر مــی داشــتند و کســی دنبــال‬ ‫منفعــت و توســعه قلمــرو شــخصی خــود نبــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬جوانــان ضــرورت دارنــد‬ ‫بــا افــکار رزمنــدگان در هشــت ســال جنــگ‬ ‫تحمیلی اشــنا شــوند و اگر در اشناســازی انها‬ ‫سســتی صــورت گیــرد نســل جدیــد امادگــی‬ ‫دفاعــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســئوالن‪ ،‬فعــاالن فرهنگــی و‬ ‫رســانه ها بــرای حفــظ ارزش هــا و انتقــال روحیــات‬ ‫و معنویــات بــه نســل جــوان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫لزوم اشنایی جوانان به مکتب سردار دلها‬ ‫ایــن جهادگــر دوران دفــاع مقــدس بیــان کــرد‪:‬‬ ‫اگــر جوانــان بــا مکتــب شــهیدانی چــون محمــد‬ ‫ابراهیــم همــت و حــاج قاســم ســلیمانی اشــنا‬ ‫شــوند و به این اگاهی برســند که این شــهیدان‬ ‫بــا همــه ی بزرگــی بــه دنبــال کســب مقام هــای‬ ‫دنیــوی نبودنــد خــود بــه دنبــال اشــنایی بیشــتر با‬ ‫شــهدا خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫نشر الگوهای مدیریتی دفاع مقدس‬ ‫صمــدی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬در نشــر ارزشــهای‬ ‫دفــاع مقــدس بایســتی کارهــای فرهنگــی از‬ ‫یــک طریــق و توســط یــک ارگان و مرکــز بــه‬ ‫جوانــان انتقــال داده شــود و مســئوالن از جزیــره‬ ‫جزیــره و مــوازی کاری پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه جنــگ نــرم تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر اگــر چنانچــه همــه بــه وظایف‬ ‫خــود بــه درســتی عمــل کننــد جنــگ نــرم نمــی توانــد‬ ‫بــرای مــا خطــری ایجــاد کنــد اگــر چنانچــه در دولــت‬ ‫جدیــد از نیروهــای انســانی و مدیــران خــوب و‬ ‫کارامــد اســتفاده شــود تمــام مشــکالت مملکــت‬ ‫حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ بطــور کلــی سیســتم هــای انژکتــوری بــه ســه دســته‬‫تقســیم مــی گردننــد ‪:‬‬ ‫‪.1‬سیســتم انژکتــوری پاشــش تــک نقطه ای(‪)SPEI‬ماننــد‬ ‫دوو ریســر‬ ‫‪.2‬سیســتم انژکتوربــه پاشــش چنــد نقط ـه ای (‪)MPFI‬کــه‬ ‫درتقریبــا در تمــام خودروهــای اســتفاده شــده اســت‬ ‫‪.3‬سیستم انژکتوری پاشش مستقیم بنزینی (‪)GDI‬‬ ‫ مدلهای انژکتوری مختلف‪:‬‬‫‪ : A‬دسته غیر ترتیبی ‪:‬‬ ‫ کــه درایــن دســته چهــار انژکتــور باهــم عمــل پاشــش‬‫راانجــام می دهنــد بــه ایــن دســته مگنتــی مارلــی گفتــه‬ ‫می شــود مانند ســری اول پژوپرشــیا وســمند‬ ‫‪:B‬دسته نیمه ترتیبی ‪:‬‬ ‫ در ایــن دســته انژکتورهــا بصــورت جفــت جفــت‬‫پاشــش می کننــد یعنــی انژگتــور ‪1‬و‪ 4‬باهــم وانژکتورهــای‬ ‫‪2‬و‪ 3‬نیــز باهم عمــل پاشــش را انجــام می دهنــد کــه بــه‬ ‫گروه ‪  SL96‬معــروف اســت ماننــد پــژو ‪ 405‬و پــژو ‪RD‬‬ ‫‪:c‬دسته ترتیبی‬ ‫ ایــن دســته بــا پیشــرفت تکنولــوژی جایگزیــن جایگزیــن‬‫دو گــروه قبلــی شــد وامــروزه در تمــام اتومبیل هــای‬ ‫ســاخته شــده از ایــن گــروه اســتفاده می گــردد درایــن نــوع‬ ‫ترتیــب پاشــش بصــورت ‪ 1.3.4.2‬میباشــد ایــن دســته‬ ‫معرف‪ S2000  ‬وسیســتم بــوش و‪ simens‬اســت ماننــد‬ ‫پــژو پرایــد و‪206‬‬ ‫ امــا در‪  ECU‬بــرای بررســی خطــای پیــش امــده کــه‬‫چــراغ چــک روشــن می گــردد بایــد دســتگاه دیــاگ را‬ ‫به ‪ ECU‬متصل نمــود بــرای ایــن قســمت یــک کابــل رابــط‬ ‫بیــن ‪ ECU‬و دســتگاه دیــاگ قــرارداده می شــود کــه در‬ ‫خودروهــا ایــن محل متفــاوت می باشــد ‪:‬‬ ‫ در ‪ 206‬داری یــک ســوکت ‪ 16‬پایــه اســت کــه در زیــر‬‫فرمــان قــرار دارد ‪ .‬در ‪405‬و پــارس و ســمند در کنــار‬ ‫مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد‬ ‫ در سمند ‪ LX‬در زیر فرمان قراردارد ‪ .‬در ‪ RD‬و ‪ ROA‬نیز‬‫در کنــار مخــزن روغــن ترمــز قــرار دارد ‪ .‬در پیــکان داخــل‬ ‫جعبه ‪ ECU‬قــرار دارد‬ ‫ در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد‬‫ درسســتم مگنتــی مارلــی میــزان ســوخت و اوانــس‬‫جرقــه را میتــوان بطــور دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫ درمدل ‪ SL96‬فقــط میتــوان مقــدار ســوخت را بصــورت‬‫دســتی تنظیــم نمــود‬ ‫اما در این مبحث ما فقط به تشریح عملگرها می پردازیم‪:‬‬ ‫عملگرهای سیستم انژکتور عبارتند از ‪:‬‬ ‫ رلــه فن‪.2  ‬کوئــل دوبل‪.3  ‬پمــپ بنزین‪.4  ‬اســتپ‬‫موتور‪.5   ‬شــیر برقی کنیســتر‪.6  ‬عقربه دور سنج موتور‪.7  ‬‬ ‫چــراغ اخطــار عیــب یاب‪.8   ‬انژکتــور‪ .9  ‬رلــه دوبــل‬ ‫ امــا پــس از ارســال ســیگنال های کــه از طــرف سنســورها‬‫به ‪ ECU‬کــه ایــن ســیگنال ها بصــورت ولتاژ(انالــوگ)‬ ‫به ‪ ECU‬ارســال میگــردد بایــد بــه دیجیتــال تبدیــل گردنــد‬ ‫کــه ایــن کار توســت قســمتی بــه نام ‪A/B‬کــه یــک‬ ‫مدار‪  ‬الکترونیکــی اســت انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۵۲۸‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸‬‬ ‫‪۰۰۰۵۵۲۹‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪-۱‬مجتبــی رامــرودی بــه شناســنامه ‪ ۸۸۳۱‬کــد‬ ‫ملــی ‪۴۸۶۹۹۲۰۸۰۸‬صــادره از کاللــه فرزنــد حلیــم متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۱۰‬در درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪-۲‬خدیجــه رامــرودی بشناســنامه‪۲۴‬‬ ‫‪۲‬کدملی‪۳۶۷۱۹۹۷۴۴۳‬صــادره از زابــل فرزنــد محمــد خــان متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰0011‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ‬ ‫‪۷۳.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۸۷۵۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول ‪:‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬‬ ‫حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان از طرف‬ ‫محمدامیــن صافــی‬ ‫مــن مشــتاقم کــه جوان هــای مــا قصــه ی جنــگ تحمیلــی‬ ‫هشــت ســاله را بداننــد کــه چــه بــو ‪‎‬د ‪‎.‬ایــن را بارهــا گفته ایــم؛‬ ‫افــراد هــم گفته انــد و تشــریح‏کرده انــد؛ امــا یــک نــگاه کالن‬ ‫بــه ایــن هشــت ســال‪ ،‬بــا اطــاع از جزئیاتــی کــه وجــود داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬خیلــی بــرای برنامه ریــزی اینــده ی جــوان در‏روزگار مــا‬ ‫مهــم اســت‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪388‬‬ ‫سوختن نزدیک به ‪ ۲۰۰‬هکتار‬ ‫از اراضی جنگلی در اتش‬ ‫پرداخت کمک هزینه‬ ‫بیکاری کرونابه ‪۶۰۰‬‬ ‫فعال فرهنگی هنری‬ ‫رییــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــا اشــاره بــه کنتــرل‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد اتــش عرصه هــای منابــع طبیعــی کردکــوی گفــت‪:‬‬ ‫طبــق براوردهــای ابتدایــی تابدیــن لحظــه نزدیــک بــه ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هکتار‬ ‫از ایــن منطقــه دچــار حریــق شــد‪.‬‬ ‫مســعود منصــور اظهــار داشــت‪ :‬در چنــد نقطــه حفاظــت شــده‬ ‫جهان نمــا و درازنــو ســرعت بــاد بــه ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬کیلومتــر رســیده و وزش‬ ‫شــدید‪ ،‬خامــوش کامــل اتــش را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۰۰ :‬فعــال فرهنگــی هنــری‬ ‫اســتان از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون بــه علــت تعطیلــی‬ ‫کســب و کارهــای هنــری کمــک هزینــه بیــکاری دریافــت‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫ابوالحســن حیــدری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در مجمــوع بــه ایــن تعداد از هنرمنــدان ‪ ۱۸‬میلیارد ریال‬ ‫تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن حــق بیمــه و ســرانه درمــان فصــل‬ ‫بهــار ‪ ۳۴۴‬هنرمنــد کــه عضــو صنــدوق هنــر هســتند‬ ‫واریــز شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه دنبــال ارائــه تســهیالت حمایتــی بــه‬ ‫اعضــای تحــت پوشــش کــه در شــرایط ناشــی از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا دچــار خســارت شــدند‪ ،‬حــق بیمه(ســهم‬ ‫فــرد) و ســرانه درمــان در ســه مرحله(فروردیــن‪،‬‬ ‫اردیبهشــت و خردادماه) بیمه شــدگان صندوق اعتباری‬ ‫هنــر بــه حســاب متصــل بــه هنــرکارت انهــا واریــز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن مبلــغ بــرای اعضایــی کــه‬ ‫در ســامانه هنــرکارت ثبــت نــام نکردنــد بــه شــماره‬ ‫حســاب ثبــت شــده در پروفایــل عضویــت انهــا واریــز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــق بیمــه و ســرانه درمــان‬ ‫فروردیــن ‪ ،‬اردیبهشــت و خــرداد مــاه اعضــا بــه ترتیــب‬ ‫در مــاه هــای تیــر ‪،‬مــرداد و شــهریور مــاه امســال از‬ ‫ســوی صنــدوق واریــز شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در مجمــوع‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۸۰‬میلیــون ریــال حــق بیمــه هنرمنــدان‬ ‫اســتان از ســوی صنــدوق هنــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حــق بیمــه‬ ‫فصــل بهــار براســاس نوع نــرخ بیمــه(‪ ۱۴ ،۱۸‬و ‪ ۱۲‬درصد)‬ ‫و حــذف ضریــب ‪ ۲۰‬درصــد از فرمــول محاســبه حــق‬ ‫بیمــه( طبــق اعــام ســازمان تامیــن اجتماعــی) محاســبه‬ ‫شــده اس ـت ‪.‬‬ ‫حیــدری اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن نــرخ ســرانه درمــان‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬معــادل ‪ ۷۱‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان بــه ازای هــر‬ ‫نفــر در مــاه از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی تعییــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــمولین طــرح پرداخــت حــق بیمــه‪،‬‬ ‫تمامــی بیمــه شــدگانی هســتند کــه تــا پایــان اســفندماه‬ ‫ســال ‪ ( ۱۳۹۹‬برابــر اعــام رســمی ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی) بیمــه ایشــان برقــرار بــوده اســت‪.‬‬ ‫حیــدری گفــت‪ :‬از انجــا کــه خدمــات صنــدوق اعتبــاری‬ ‫هنــر صرفــا ًبــه اعضــای ایــن صنــدوق تعلــق مــی گیــرد‪،‬‬ ‫براســاس اساســنامه امــکان ارائــه خدمــات به هنرمندان‬ ‫غیرعضــو وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۵۶‬نفــر از اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنر‬ ‫و رســانه ی خراســان شــمالی عضــو صنــدوق هنــر مــی‬ ‫باشــند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۴۴‬نفــر دارای بیمــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی و ‪ ۶۰۰‬نفــر هــم بــرای دریافــت هنــر کارت ثبت‬ ‫نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۲۳۲‬میلیارد تومان دستگاه های‬ ‫دولتی به شهرداری بدهکاراند‬ ‫رییــس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و ســرمایه گذاری شــورای‬ ‫اســامی بجنــورد گفــت‪ ۴۹ :‬دســتگاه دولتــی ‪ ۲۳۲‬میلیــارد تومــان به‬ ‫شــهرداری بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بدهــکار هســتند‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬دانشــگاه‬ ‫بجنــورد‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬امــوزش و پــرورش و حــوزه علمیــه بیشــترین‬ ‫بدهــکاری را بــه شــهرداری بجنــورد دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــهرداری بجنــورد بدلیــل شــرایط بد اقتصــادی در‬ ‫جامعــه و محدودیــت هــای کرونایــی بــا مشــکالت بودجــه ای همــراه‬ ‫اســت و ایــن رونــد اینــده شــهرداری را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و ســرمایه گذاری شــورای اســامی‬ ‫بجنــورد بــا بیــان اینکــه دســتگاه های اجرایــی بــرای ادامــه فعالیــت‬ ‫شــهرداری بدهــی خــود را بایــد پرداخــت کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫در کمیســیون برنامه و بودجه و ســرمایه گذاری شــورای شــهر بجنورد‬ ‫میزبــان رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان بودیــم کــه‬ ‫مقــرر شــد تــا ادارات مجبــور بــه پرداخــت بدهــی خــود شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دســتگاههای اجرایــی بایــد بیش از ایــن در انجام‬ ‫امــور بــه شــهرداری بجنــورد کمــک کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امــورات مهــم‬ ‫مربــوط بــه زیباســازی شــهری‪ ،‬فضــای ســبز و دیگــر مــوارد شــهری از‬ ‫فعالیــت هــای مهمــی اســت کــه در کنــار ایــن همدلــی و همــکاری در‬ ‫اولویــت کارهــا قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۱۷‬هزار دانش اموز‬ ‫ابتدایی در شیروان‬ ‫سرپرســت اداره امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬دانــش امــوز ابتدایــی در این شهرســتان خراســان شــمالی ثبت‬ ‫نــام کردنــد کــه ایــن میــزان ســال گذشــته ‪ ۱۵‬هــزار نفــر بــود‪.‬‬ ‫مظفــر نــادری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــع کل‬ ‫ثبــت نــام شــدگان ایــن مقطــع‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۲۲۶‬نفــر کالس اولی‬ ‫هســتند کــه تاکنــون ‪ ۹۹.۳۲‬درصــد ایــن پایــه ثبــت نــام خــود را بــا‬ ‫موفقیــت انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شهرســتان بیشــترین دانش اموز عشــایری خراســان‬ ‫شــمالی را دارد که ‪ ۱۰۳‬کالس عشــایری در مقطع ابتدایی‪ ،‬متوســطه‬ ‫اول و دوم دایــر خواهــد شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۴‬کالس درس مربوط‬ ‫بــه دانــش امــوزان ابتدایی اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬بــرای خدمــات‬ ‫اموزشــی بهتــر بــه دانــش امــوزان امســال تمامــی زیرســاخت هــای‬ ‫دانــش امــوزان عشــایری فراهــم شــده و ‪ ۲‬کانکــس دیگــر بــه ســایر‬ ‫فضاهــای اموزشــی اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نــادری افــزود‪ :‬در ســال تحصیلــی جدیــد‪ ۸۵۳ ،‬کالس درس‬ ‫در قالــب ‪ ۲۷۹‬مدرســه ابتدایــی‪ ۳۴۳ ،‬کالس مشــتمل بــر‬ ‫‪ ۹۲‬بــاب مدرســه متوســطه اول و ‪ ۲۰۵‬کالس در قالــب ‪۵۳‬‬ ‫مدرســه متوســطه دوم در ســطح شــهر و روســتای شــیروان‬ ‫دایــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجاد چهار هکتار گلخانه‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬امســال‪،‬‬ ‫چهــار هکتــار گلخانــه بــرای کشــت صیفــی جــات بــا مشــارکت ســرمایه‬ ‫گــذاران و کشــاورزان در ایــن شهرســتان خراســان شــمالی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫هــادی قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــا اســتقبال‬ ‫خــوب ســرمایه گــذران‪ ،‬جهشــی در احــداث گلخانه هــا بوجود امد‬ ‫بــه گونــه ای کــه ســطح کشــت گلخانــه ای شهرســتان از ‪ ۲‬هکتــار‬ ‫بــه ‪ ۱۲‬هکتــار رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون نیــز ‪ ۶۰‬قطعــه گلخانــه امــاده‬ ‫واگــذاری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اقلیــم مناســب‪ ،‬بازدهــی بــاال‪ ،‬داشــتن‬ ‫دانش بومی و نزدیکی بازار مصرف از مهمترین دالیل مشــارکت‬ ‫ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بــه احــداث گلخانــه اســت‪.‬‬ ‫قهرمانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث هــر متــر مربــع گلخانــه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون ریــال هزینــه دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگرچــه بخشــی‬ ‫از اعتبــارات ایجــاد گلخانــه هــا از ســوی بخــش خصوصــی تامیــن‬ ‫شــده اما بیشــتر اعتبارات هزینه شــده از محل تســهیالت بانکی‬ ‫تامیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هــم اکنــون نیــز شهرســتان مانــه وســملقان بــه‬ ‫عنــوان قطــب کشــاورزی اســتان کــه بیشــترین پهنه تحــت تاثیر از‬ ‫خشکســالی را دارد‪ ،‬توســعه کشــت گلخانه ای با توجه به بحران‬ ‫کــم ابــی و افزایــش تولیــد و بهــره وری بــاال‪ ،‬نیــاز ضــروری بخــش‬ ‫کشــاورزی شهرســتان است‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۱۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم حبیــب الــه شــفاعتی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲3۷۳۵۱۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد حســین متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۸‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۹۰‬مترمربــع از پــاک اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۶۸۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم محســن شــیرازی بــه شناســنامه ‪ ۸۲‬کــد ملــی ‪۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علــی ابادفرزنــد غــام حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۹‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۳۰۸.۰۷‬متــر مربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۸۷۲۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقایــی‪ /‬خانــم محســن شــیرازی بــه شناســنامه ‪ ۸۲‬کدملــی ‪ ۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد غــام حیــدر متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۰‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۳۰۲.۷۹‬متــر مربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزه اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪8726‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسنادو امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫ف‪ ‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001920‬مــورخ ‪ 1400.06.07‬هیئــت موضــوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد شــیخ نظــری بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1400114412005000063‬تقاضــای اقــای علــی رضــا محســن پــور قاســم ابــاد ســفلی‬ ‫بــه شــماره‏شناســنامه‪ 2680021118‬و کــد ملــی ‪ 2680021118‬صــادره ازرودســر فرزنــد اســفندیاردر ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن ‏کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 80.50‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول‪،‬‬ ‫خیابــان‏طالقانــی شــمالی ‪ ،‬چهــارراه ابراهیمــی – ســاختمان صنعــت بــرق بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه‏پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمایـ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الــف‪311:‬‏ تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪‎ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ســخت گــذر بــودن منطقــه‪ ،‬نقــش‬ ‫عوامــل انســانی در مهــار اتــش کم رنــگ اســت و بــرای مهــار کامــل ان‬ ‫بــه اســتفاده از بالگــرد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــا وجــود ســخت گــذر بــودن محــدوده متاثــر از اتــش‪،‬‬ ‫نیروهــای مردمــی و بــه خصــوص افــراد بومــی بــرای حضــور در ایــن‬ ‫مناطــق اعــام امادگــی کردنــد امــا از انجایــی کــه جــان افــراد بــرای مــا‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد از اعــزام ان هــا بــه نقــاط ســخت گــذر خــودداری‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری گفــت‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫هفــت نفــر بــه علــت حضــور در مناطــق اتش ســوزی مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور جــان خــود را از دســت دادنــد و از امســال نیــز چهــار عضــو یــک‬ ‫خانــواده در اســتان فــارس کــه بــرای کمــک بــه مهــار اتــش بــه مناطــق‬ ‫درگیــر رفتــه بودنــد‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬انچــه امــروز بیشــتر از هــر چیــز دیگــر در مناطق اتش‬ ‫ســوزی گلســتان مورد نیاز اســت‪ ،‬تانکرهای ابرســان اســت و با اضافه‬ ‫کــردن ‪ ۱۵۰‬نیــرو از صبــح امــروز‪ ،‬تعــداد نیروهــای حاضــر در منطقــه بــه‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر رســید‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری کشــور گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه اتـش زا بــودن مناطــق جنگلــی گلســتان‪ ،‬نیــاز اســت تــا حداقــل یــک‬ ‫بالگــرد بــه ایــن اســتان اختصــاص داده شــود و حداقــل تــا پایــان پاییــز‬ ‫در منطقــه حضــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫منصــور اضافــه کــرد‪ :‬عامــل اتــش ســوزی ‪ ۹۵‬درصــد مناطــق جنگلــی‬ ‫و عرصه هــای منابــع طبیعــی عوامــل انســانی اســت و تاکنــون در کشــور‬ ‫‪ ۳۰‬نفــر بــه عنــوان عوامــل اتش ســوزی عمــدی در مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور شناســایی و تحویــل مقامــات قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬از حوالــی ظهــر پنجشــنبه اول مهــر‬ ‫‪ 1400‬جنگل هــای محــدوده یانــه ســر‪ ،‬رادکان و درازنــو در کردکــوی دچار‬ ‫حریــق شــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار عرصه‬ ‫مرتعــی دارد کــه جــزو مناطــق پرخطــر از نظــر وقــوع اتــش ســوزی‬ ‫هســتند و گردشــگران‪ ،‬دامــداران و حاشیه نشــینان جنگل هــا و مراتــع‬ ‫نقــش بســزایی در حفــظ و نگهــداری ایــن نعمــت خــدادادی دارنــد‪.‬‬ ‫خشکســالی هــای امســال موجــب شــد تــا ریســک وقــوع حریــق در‬ ‫زیســتگاه هــای اســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫هواشناســی گلســتان در روز پنجشــنبه با اعالم افزایش دما‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه احتمــال اتش ســوزی در جنگل هــای هیرکانی هشــدار داده بود‪.‬‬ ‫اتــش ســوزی‪ ،‬تخریــب‪ ،‬تصــرف و خشکســالی از جملــه چالش هــای‬ ‫فــراروی جنگلهــای شــمال ایــران اســت کــه بــه تاکیــد کارشناســان بایــد‬ ‫بــرای رفــع ایــن معضــات ایــن اکوسیســتم ارزشــمند تدابیــری ویــژه‬ ‫اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان نیــز وســعت‬ ‫اتش ســوزی را تــا ظهــر جمعــه ‪ ۱۵۰‬هکتــار اعــام کــرده بــود کــه ایــن‬ ‫اتــش باعــث حریــق چنــد صــد اصلــه درخــت از گونــه کچــف و اورس در‬ ‫منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪45‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 34‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 6 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪30‬سیلســیوس‪ .‬ســرعت بــاد شــرق از ‪ 5‬تــا ‪ 10‬کیلومتــر فــی ســاعت‪ ،‬تغییــر بــه‬ ‫غــرب و افزایــش بــه ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر فــی ســاعت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۲۸۸۶-۱۴۰۰-1400/۰۶/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــی دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‪ /‬خانــم کلثــوم هاشـم ابادی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه‪ ۴۱۳‬صــادره از ســبزوار در یــک بــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت‪ ۸۲‬مترمربــع پــاک‪ ۱۹۴۹‬فرعــی از‪ ۱۵۵‬اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪ ۰۲۳۹_۱۴۰۰‬واقــع در اراضــی کهنــه کندخریــداری از مالــک رســمی اقــای جعفــر خانــی فرزنــد حجــی خــان محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاصی نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪۳۳۵۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/۰۷/21:‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۲۸۷۶-۱۴۰۰-1400/۰۶/29‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دوبجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‪ /‬خانــم جوادگریوانــی فرزنــد قربانعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵‬صــادره ازبجنــورد در یــک بــاب منــزل‬ ‫مســکونی بــه مســاحت‪ ۲۹۳‬مترمربــع پــاک‪ ۱۳۲۳‬فرعــی از‪ ۱۵۵‬اصلــی بــه شــماره پرونــده ‪ ۱۴۰۰-۲۳۴‬واقــع در اراضــی کهنــه کندخریــداری از مالــک رســمی اقــای محمدخســروانی در پرچیــن محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاصی نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪۳۳۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۰۷/21:‬محمداصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۶۰‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۶۱‬هیئت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪-۱‬علــی پاییــن محلــی بــه شناســنامه ‪ ۷۸۶‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۷۸۰۹۵۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۷۹‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪-۲‬زهرا خراســانی نــژاد بشناســنامه‪ ۸۰۰‬کــد ملی‪۲۱۲۲۷۸۱۱۰۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابوطالــب متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۸۰‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگ ‪ ۱۴۲.۲۰‬مترمربــع از پــاک‪ -۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی جلیــن علیــا بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکراعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪۸۷۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۳۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم لیال محمود به شــماره شناســنامه ‪ ۸۲۵‬و کدملی ‪ ۲۰۳۱۶۳۱۵۲۷‬صادره از گنبد کاووس فرزند محمد متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۳۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۸‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۷۰۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪27‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر فی ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪388‬‬ ‫طنز‬ ‫نیاز گرگان به نصب بیشتر‬ ‫شیرهای اتش نشانی‬ ‫رئیــس ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬ســرویس دهــی بهتــر‪ ،‬کنتــرل و جلوگیــری‬ ‫از اتــش ســوزی در مناطــق پرتــردد و بافــت قدیــم ایــن‬ ‫شــهر‪ ،‬نیازمنــد نصــب بیشــتر دســتگاه هــای شــیر برداشــت‬ ‫اب(هیدرانــت) اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار موســی الرضــا‬ ‫صفــری در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر گــرگان ‪ ۲۲‬شــیر مخصــوص اتــش‬ ‫نشــانی دارد و نصــب ‪ ۱۱‬شــیر دیگــر در بافــت‬ ‫قدیــم بــرای خدمــات رســانی بهتــر در زمــان‬ ‫وقــوع حــوادث ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبــود وســایل حفاظــت‬ ‫فــردی اتش نشــانان گفــت کــه اعتبــار ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریالــی بــرای خریــد تجهیزاتــی از‬ ‫قبیــل کاله‪ ،‬دســتکش و ماســک حفاظتــی‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫صفــری همچنیــن گفــت کــه گــرگان بــا احــداث‬ ‫ســاختمان هایــی هشــت طبقــه و بیشــتر نیــاز‬ ‫بــه خریــد نردبــان ‪ ۵۶‬متــری بــرای خامــوش‬ ‫کــردن اتــش احتمالــی دارد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات‬ ‫ایمنــی شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون در گــرگان و توابــع ‪ ۸۳۵‬مــورد اطفــا‬ ‫حریــق و هــزار و ‪ ۳۳‬مــورد عملیــات امــداد و نجــات انجــام‬ ‫شــده کــه اطفــای حریــق نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۲۵‬درصــد و‬ ‫عملیــات امــداد و نجــات ‪ ۴۴‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح تاکســی اتــش نشــان افــزود‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار تاکســی در گــرگان مشــغول فعالیــت هســتند‬ ‫و بــرای باالبــردن ضریــب ایمنــی بیشــتر امــوزش ان هــا بــرای‬ ‫نحــوه فعالیــت در زمــان بــروز حادثــه در یــک برنامــه ریــزی‬ ‫مشــخص در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫هفتــم مهــر مــاه ســال ‪ ۱۳۵۹‬بــه ســبب رشــادت های اتــش‬ ‫نشــانان در خامــوش کــردن اتــش پاالیشــگاه ابــادان پــس از‬ ‫حملــه هوایــی ارتــش بعثــی عــراق‪ ،‬بــه عنــوان روز اتــش نشــان‬ ‫نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫در ایــن حادثــه کــه اتــش نشــانان در حــال خامــوش کــردن‬ ‫اتــش بودنــد‪ ،‬حملــه هوایــی دیگــری از ســوی دشــمن انجــام‬ ‫شــد کــه بــر اثــر ان تعــدادی از اتــش نشــانان قهرمــان بــه‬ ‫شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ،۹۵‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب‬ ‫مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن نشســت خبــری در غیــاب رســانه های‬ ‫بومــی برگــزار شــد‬ ‫حوادث‬ ‫صدور کیفرخواست ضارب‬ ‫جنجالی چهارراه میدان گرگان‬ ‫یک فوتی در اثر برخورد خودرو‬ ‫پراید با موتورسیکلت‬ ‫هشدار پلیس به فروشندگان‬ ‫مواد مخدر اطراف مدارس‏‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان اعــام کــرد کــه صــدور‬ ‫کیفرخواســت پرونــده ضــارب جنجالــی چهــار راه میــدان گــرگان‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از مرکــز رســانه قــوه‬ ‫قضاییــه؛ رئیــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور کیفرخواســت‬ ‫پرونــده ضــارب جنجالــی چهــار راه میــدان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬ایــن ضــارب ‪ ۱۲‬مــرداد امســال در خیابــان‬ ‫چهــارراه میــدان شــهر گــرگان ‪ ۱۰‬نفــر را در عــرض چنــد ثانیــه بــا تبــر‬ ‫و کاتــر مجــروح کــرد کــه متاســفانه یــک نفــر از مصدومــان بــر اثــر‬ ‫شــدت جراحــات جــان باخــت‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان ایــن کــه ضــارب بالفاصلــه بــا حضــور پلیــس در‬ ‫صحنــه دســتگیر و روانــه زنــدان شــد گفــت‪ :‬رســیدگی بــه پرونــده‬ ‫ایــن حادثــه تلــخ‪ ،‬بــه صــورت ویــژه در دادســرای گــرگان اغــاز شــد و‬ ‫پــس از تکمیــل تحقیقــات و اعــام نظــر پزشــکی قانونــی مبنــی بــر‬ ‫ســامت روانــی متهــم‪ ،‬قرارجلــب بــه دادرســی وکیفرخواســت این‬ ‫فــرد بــه اتهــام قتــل صــادر شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پــس از صــدور‬ ‫کیفرخواســت‪ ،‬پرونــده ایــن فــرد بــرای رســیدگی بــه اتهــام محاربــه‬ ‫بــه دادگاه انقــاب گــرگان و اتهــام قتــل بــه کیفــری یــک اســتان‬ ‫گلســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از برخــورد یک دســتگاه ســواری‬ ‫پرایــد بــا موتورســیکلت در محــور روســتای گرمــه خــوش و کشــته‏شــدن‬ ‫یــک نفــردر ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه خبری پلیس‪،‬ســرهنگ‬ ‫«مجیــد یگانــه پــور » در تشــریح ایــن خبــر گفــت ‪ :‬در پــی اعــام مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی‪110‬‏مبنــی بــر اعــام یــک فقــره تصــادف در محــور‬ ‫روســتای« گرمــه خــوش» بالفاصلــه کارشناســان پلیـس راه بــه همــراه‬ ‫عوامــل امــدادی جهــت‏بررســی موضــوع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از حضــور در صحنــه مشــاهده کردنــد کــه‬ ‫یک دســتگاه پرایدبه دالیل نامعلومی با یک دســتگاه موتورســیکلت‬ ‫‏برخــورد نمــوده اســت کــه راکــب موتورســیکلت بــه علــت جراحــات‬ ‫وارده در دم فــوت و سرنشــین مصــدوم کــه توســط عوامــل امــدادی‬ ‫بــه‏بیمارســتان منتقــل شــده اســت ‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یگانــه پــور» عنــوان کــرد‪ :‬برابــر اعــام نظریــه کارشناســان‬ ‫پلیـس راه ‪،‬علــت تامــه تصــادف تجــاوز به چپ از ســوی ســواری پراید‬ ‫‏نســبت بــه موتورســیکلت علــت ایــن تصــادف بوده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین در پایان بابیان اینکه رعایت‬ ‫قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی از بــروز این گونــه حــوادث‬ ‫تلــخ‏پیشــگیری می کننــد از راننــدگان عزیــز خواســت تــا ایــن قوانیــن‬ ‫را بــا جدیــت تمــام موردتوجــه قــرار دهنــد تــا شــاهد حــوادث تلــخ‬ ‫رانندگــی‏نباشــیم‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج در حاشــیه اجــرای طــرح‬ ‫پاک ســازی اطــراف مــدارس بــه فروشــندگان مــواد مخــدر اطــراف‬ ‫مــدارس و ‏مراکــز اموزشــی هشــدار دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«علیرضا پوربــه» در ایــن رابطــه افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه فرارســیدن مــاه مهــر و اغــاز ســال‏تحصیلــی جدیــد و بازگشــایی‬ ‫مــدارس‪ ،‬ضــرورت دارد بســتری امــن تــوام بــا ارامــش و بــدون دغدغــه‬ ‫بــرای دانــش امــوزان و خانواده هــای انــان‏فراهــم شــود‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افزایــش نگهــداری و فــروش انــواع مــواد مخــدر در برخــی‬ ‫از واحدهــای صنفــی و امــکان الودگــی‏بــه اقــام قاچــاق و مــواد مخــدر‬ ‫پیرامونــی مــدارس و مراکــز اموزشــی موجبــات نارضایتــی و ســلب‬ ‫اســایش برخــی از مــردم و شــهروندان را‏فراهــم ســاخته اســت‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص طــرح ارتقاء امنیت اجتماعی‬ ‫بــا محوریــت شناســایی‏فروشــندگان و متصدیــان واحدهــای صنفــی‬ ‫و اماکــن الــوده بــه اقــام قاچــاق و مــواد مخــدر پیرامونــی مــدارس و‬ ‫مراکــز اموزشــی ســطح‏شهرســتان بــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح از ‪ 12‬واحــد ‏صنفــی مختلــف بازرســی‬ ‫به عمل امــده کــه تعــداد ‪ 820‬نــخ ســیگار غیرمجــاز قاچــاق ‪ ،‬مقــدار‬ ‫‪ 25‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی و تعــداد یــک هــزار و‏‏‪ 591‬بســته تنباکــو و‬ ‫بــی تــی کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001796‬مــورخ ‪ 1400.05.19‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای رمضانعلــی مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000051‬تقاضــای اقــای‬ ‫براتعلــی ســنچولی بــه شــماره شناســنامه‪ 558‬و کــد ملــی ‪6249412948‬‏صــادره ازگنبــد کاووس فرزنــد عبــاس در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 168.8‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬بلــوار دانشــگاه – انتهــای دانــش یــک بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬الف‪316:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001690‬مــورخ ‪1400.04.29‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای یــزدان مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000301‬تقاضــای خانــم‬ ‫مهدیــس محمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260008232‬کــد ملــی‏‏‪ 2260008232‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد عباســعلی درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‏بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 151.97‬مترمربــع‬ ‫ف ‪‎‬برابــر‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬بلــوار دانشــگاه ‪ ،‬دانــش ‪11‬‏انتهــای کوچــه ســمت چــپ طبقــه اول ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫رای شــماره ‪ 140060312005001691‬مــورخ ‪1400.04.29‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‏مالکیــت اقــای یــزدان مزیــدی بــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000128‬تقاضــای خانــم کلثــوم سربیشــه ء بــه ‏شــماره شناســنامه ‪ 30‬کــد ملــی ‪ 2269729749‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه‬ ‫دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 151.97‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‏کتــول ‪،‬بلــوار دانشــگاه ‪ ،‬دانــش ‪ 11‬انتهــای کوچــه ســمت چــپ طبقــه همکــف‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردید‪.‬مراتــب‬ ‫دردونوبــت‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‏قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪303:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/06/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001865‬مــورخ ‪ 1400.06.04‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای قاســم باســتانی کتولــی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000271‬تقاضــای‬ ‫اقــای علــی اصغــر عابــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1280‬کــد ملــی‏‏‪2269459075‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد قلــی در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‏مســاحت ‪ 240‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از‬ ‫پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬انتهــای خیابــان منوچهــری – خیابــان ‪16‬‏متــری بعــداز تقاطــع ‪ 20‬متــری – روبــروی کشــتارگاه ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزدر روزنامــه محلــی‬ ‫و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪305:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود‬ ‫خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001782‬مــورخ ‪ 1400.05.16‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ســید حســن حســینی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪1399114412005000217‬‬ ‫تقاضــای خانــم نرگــس علــی ابــادی بــه شــماره شناســنامه ‪ 204‬کــد ملــی ‪2269384245‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد ابوالقاســم در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪181.60‬‏مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان مزرعــه ‪ ،‬بعــداز پــل ‪،‬روبــروی ســی ان جــی ‪،‬‏بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫می‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪307:‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت‬ ‫اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۱۸‬هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم حبیب اله شــفاعتی به شــماره شناســنامه ‪ ۳۷‬و کدملی ‪ ۲۱۲۲۳۷۳۵۱۲‬صادره از گرگان فرزند محمد حســین متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۷۴.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صادره حکایــت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۸۶۸۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001664‬مــورخ ‪1400.04.26‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ایــوب باباکــردی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000389‬تقاضــای خانــم‬ ‫طاهــره شــاه حســینی بــه شــماره شناســنامه ‪ 3‬کــد ملــی ‪2269692209‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد قنبــر درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 119.39‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪-29‬‬ ‫اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬خیابــان کمــر بنــدی ‪ ،‬پاســداران ‪ 50‬قــدس ‪ 10‬درب دوم ‪ ،‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪299:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـف‪‎‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001313‬مــورخ ‪1400.03.29‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای حســین غیجــی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1397114412005000198‬تقاضــای اقــای‬ ‫حســن مزیــدی ســاجدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 384‬کــد ملــی‏‏‪ 2269905059‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد شــیرعلی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪50235.88‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از‬ ‫‪ -17‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬مزرعــه کتــول جنــب مرغــداری نــادران ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد وبــه اســتنادمجوز شــماره ‪ 1.148607‬مــورخ ‪ 1399.12.12‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده‬ ‫روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪291:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪1400/07/06‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از دفن استاندارد اموات‬ ‫چه خبر؟!‬ ‫از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد مــرگ شــتری اســت کــه زنــگ‬ ‫در همــه را مــی زنــد! ( البتــه در برخــی نســخ قدیمــی امــده‬ ‫اســت کــه ایــن شــتر در ِ خانــه افــراد چــرت مــی زنــد یــا‬ ‫می خوابــد و ‪ )...‬هیــچ کــس هــم از فردایــش خبــر نــدارد‪.‬‬ ‫ممکــن خــود مــا فــردا از ایــن طــرف خیابــان بــه ان طــرف‬ ‫خیابــان برویــم و ماشــین بــه مــا بزنــد و شــما فــوت کنیــد!‬ ‫بــه هــر تقدیــر چــاره ای در مقابــل ایــن مشــیت الهــی‬ ‫نیســت و هــر وقــت کــه پیالــه افــراد پــر شــد بایــد مهیــای‬ ‫ســفر باشــند‪ .‬امــا چقــدر خــوب اســت کــه ایــن ســفر هــم‬ ‫مثــل ســفرهای زمینــی اســتاندارد و روی برنامــه باشــد‪.‬‬ ‫البتــه درســت اســت کــه مــرده روی زمیــن نمــی مانــد‬ ‫ولــی همیــن چــال کــردن امــوات هــم برای خودش حســاب‬ ‫و کتــاب دارد‪ .‬چنــد ســال قبــل هــم هــم مســئوالن بــه‬ ‫فکــر افتــاده انــد تــا دفــن امــوات هــم بــه صــورت اســتاندارد‬ ‫صــورت گیــرد‪ « .‬در راســتای اجرایــی کــردن تکالیــف مندرج‬ ‫در بنــد(س) مــاده ‪ 211‬قانــون برنامــه پنجــم توســعه مبنــی‬ ‫بــر اســتاندارد ســازی صــدور جــواز دفــن!‬ ‫تفاهــم نامــه ای مشــترک بیــن پزشــکی قانونــی و وزارت‬ ‫بهداشــت امضــا شــد‪ .‬ایــن تفاهــم نامــه بــه منظــور تعییــن‬ ‫دقیــق علــت فــوت‪ ،‬صــدور گواهــی فــوت بــه روش‬ ‫علمــی و ایجــاد بانــک اطالعــات مــرگ و میــر ایرانیــان‬ ‫بــه امضــا رســیده اســت‪ (».‬حمایــت – ‪ 7‬مــرداد ‪)92‬‬ ‫حقیقتــا ً دســت مریــزاد‪ .‬طــرح خوبــی بــود امــا نمی دانیــم‬ ‫بــه فــاز اجــرا رســید یــا ایــن طــرح هــم مثــل طــرح رتبه بنــدی‬ ‫فرهنگیــان بــا مشــکل بودجــه ای همــراه شــد و امــوات‬ ‫همیــن طــور فلــه ای دفــن می شــوند؟!‬ ‫علــی ای حــال بایــد بپذیریــم بــا اجــرای برخــی طرح هــا‬ ‫روح انســان شــاداب می شــود و خیالمــان راحــت اســت‬ ‫دور از جــان بعــد از ‪ 120‬ســال‪ ،‬جــواز دفــن و گواهــی‬ ‫فوتمــان بــه صــورت علمــی صــادر مــی شــود که مــو الی درز‬ ‫ان نمــی رود و هیچکــس نمــی توانــد بــه مــا انــگ بزنــد و‬ ‫دربــاره علــت فــوت مــا اظهــار نظــر غیــر کارشناســی بکنــد یــا‬ ‫مثــل علــت فــوت برخــی هنرمنــدان و هنرپیشــگان گمانــه‬ ‫زنی هــای نــا معقــول و نابخردانــه کنــد! در واقــع بایــد بــه‬ ‫شــما مجریــان ایــن طــرح خــدا قــوت گفــت چــرا کــه «‬ ‫عالمــی امــوات را در یــک دم احیــا کرده ایــد» و منبعــد‬ ‫خیــال همــه امــوات راحــت اســت کــه دالیــل فوتشــان‬ ‫بــه صــورت واقعــی اعــام مــی شــود و شــان همــه حفــظ‬ ‫می شــود!‬ ‫فقــط جســارتا ً بــه عــرض برســانیم کــه هــر از گاهــی در‬ ‫اخبــار ‪ 3:20‬می بینیــم و مــی شــنویم کــه بــرای برخــی‬ ‫افــراد کــه هنــوز در قیــد حیــات هســتند گواهــی فــوت‬ ‫صــادر می شــود کــه بــرای ایــن «مــردگان زنــده» مشــکالت‬ ‫عدیــده ای پیــش مــی ایــد‪.‬‬ ‫شــما بــرای زنــدگان گواهــی فــوت صــادر نکنیــد‪ ،‬دفــن‬ ‫اســتاندارد پیــش کش!فلــذا بــرای صــدور گواهــی فــوت‬ ‫بــه صــورت علمــی و اســتاندارد و ایجــاد بانــک اطالعــات‬ ‫خودتــان را زیــاد بــه درد ســر نیندازیــد‪ .‬بــه قــول شــاعر «‬ ‫منــه بــه گوشـه ی طــاق بلنــد اســتاندارد ‪ . . .‬کلیــد وصــل‪،‬‬ ‫کــه دســتی چنــان درازم نیســت!» خیــر از جوانی تــان‬ ‫ببینیــد‪...‬‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه اجرایــی قانــون یــاد‬ ‫شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا رســمی انــان در هیــات‬ ‫مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و‬ ‫تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) بشــرح‬ ‫ذیــل اگهــی می گــردد ‪:‬بخــش دو بجنــورد پــاک ‪ -۱۶۹‬اصلــی اراضــی‬ ‫صــدر ابــاد ‪-۱‬ش ـش دانگ یــک بــاب خانــه از پــاک ‪ ۲۰۲‬فرعــی از ‪۱۶۹‬‬ ‫اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ ۱۷۶.۷۷‬مترمربــع ابتیاعــی اقــای محمــد‬ ‫مــرادی بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از شــش دانگ و اقــای امیــن‬ ‫رحمانــی بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ از محــل مالکیــت‬ ‫رســمی محمــد علــی ثائبــی برابــر رای شــماره ‪ ۹۹-۳۴۶۲‬و ‪۳۴۶۱-۹۹‬‬ ‫مورخه‪-۹۹/۱۱/۲۹‬کالســه ‪۹۷-۰۵۱۲‬و ‪ 97-0511‬لــذا بدین وســیله‬ ‫بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در ارای‬ ‫اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫معترضیــن بایــد ظــرف ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم تاریــخ دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد‬ ‫درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد‬ ‫اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م الــف‪ ۳۳۶۵‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱‬علیخــان نــادری رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک منطقــه یــک بجنــورد‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪388‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫یادگیریاکتشافی‬ ‫کودکانــی را تصــور کنیــد کــه در کالس علــوم‪ ،‬خســته و‬ ‫بی حوصلــه نشســته اند و بــه صحبت هــای معلمشــان‬ ‫گــوش می دهنــد یــا در حــال یادداشــت برداری اند‪ .‬در‬ ‫همیــن حیــن‪ ،‬معلــم در حــال تشــریح اندام هــای درونــی‬ ‫بــدن اســت و یکی یکــی انهــا را بــرای دانش امــوزان بیــان‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن تصاویــر بــرای خیلــی از مــا اشناســت‪.‬‬ ‫شــیوه مرســوم و متــداول امــوزش علــم‪ .‬منتهــا ایــا روشــی‬ ‫جذاب تــر وجــود نــدارد؟ در ایــن یادداشــت بــا نظریــه‬ ‫یادگیــری اکتشــافی‪ ،‬تاریخچــه‪ ،‬مزایــا و معایــب و نیــز‬ ‫کاربردهــای ان اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫یادگیری اکتشافی چیست؟‬ ‫نظریــه یادگیــری اکتشــافی فراگیران را تشــویق می کند برای‬ ‫یادگیــری دانــش جدیــد‪ ،‬روی تجربیات و دانش پیشــین خود‬ ‫تکیــه کننــد‪ .‬ســپس انهــا را بــا درک شــهودی‪ ،‬خیال پــردازی‪،‬‬ ‫خالقیــت و انجــام ازمایــش و جســت وجو ترکیــب کننــد تــا‬ ‫بتواننــد دانــش جدیــدی کســب (کشــف) کننــد‪ .‬بر مبنــای این‬ ‫نظریــه‪ ،‬یادگیــری به معنــای جــذب انچــه دیگــران گفته انــد‬ ‫نیســت؛ بلکــه به معنــای اســتفاده از دانــش پیشــینیان و‬ ‫ترکیــب ان بــا روحیــه جسـت وجوگری بــرای کشــف پاسـخ ها‬ ‫و پیداکــردن راه حل هــای جدیــد اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه نظریه یادگیری اکتشافی‬ ‫جــروم برونــر‪ ،‬روان شــناس مشــهور امریکایــی‪ ،‬نظریــه‬ ‫یادگیــری اکتشــافی را بــرای نخســتین بار در دهــه ‪۶۰‬‬ ‫میــادی طــرح کــرد‪ .‬اموختــن بــا انجــام دادن چیــزی بــود‬ ‫کــه او بــه ان تاکیــد می کــرد‪ .‬در نظریــه یادگیــری اکتشــافی‬ ‫ی انکــه صرفــا دریافت کننــده دانش‬ ‫برونــر‪ ،‬فراگیــران به جــا ‬ ‫باشــند‪ ،‬به طــور فعــال در یادگیــری دانــش مشــارکت‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا بــا جسـت وجو و دســتکاری اشــیا بــا محیــط‬ ‫اطرافشــان تعامــل می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تعامــل فرصتــی بــه وجــود مـی اورد تــا انهــا فکــر کننــد‪،‬‬ ‫ســوال بپرســند‪ ،‬حــدس بزننــد و بــا دیگــران همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬انهــا اعتمادبه نفــس الزم بــرای حــل مســئله‬ ‫دانــش ازپیش کسب شــده را یــاد می گیرنــد‪.‬‬ ‫و اســتفاده از‬ ‫ِ‬ ‫بــا ایــن حســاب‪ ،‬به جــای انکــه دانش امــوز انبــار تلقــی شــود‬ ‫کــه بایــد از دانــش پــر گــردد‪ ،‬فــردی دیــده می شــود کــه دارای‬ ‫ش و تجربیــات پیشــین اســت‪ .‬حــال ایــن دانش و تجربه‬ ‫دانـ ‬ ‫می توانــد در امــر یادگیــری دانــش جدیــد اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ژان پیــاژه‪ ،‬روان شــناس مشــهور سوئیســی نیــز کــه از‬ ‫مشــاهیر حوزه روانشناســی رشــد به شــمار می رود کودکان‬ ‫را همچــون فالســفه یــا دانشــمندانی کوچــک می دیــد‪ .‬وی‬ ‫معتقــد بــود انهــا بایــد در تعامــل بــا محیــط بیاموزنــد و‬ ‫مراحــل رشــد را طــی کننــد‪ .‬بــر مبنــای نظریه او‪ ،‬مشــارکت و‬ ‫درگیرشــدن کــودکان بــا محیــط زندگی نقشــی مهم در رشــد‬ ‫فکــری انهــا دارد‪ .‬ازایـن رو وی معتقد بود کودکان دبســتانی‬ ‫بایــد بــا دســتکاری و لمــس اشــیا گوناگــون‪ ،‬فراینــد یادگیری‬ ‫را در محیــط مدرســه طــی کننــد‪.‬‬ ‫اصول پنج گانه یادگیری اکتشافی‬ ‫یادگیــری اکتشــافی را می تــوان در ‪ ۵‬اصــل بــه شــرح زیــر‬ ‫خالصــه کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حل مسئله‬ ‫معلمــان بایــد دانش امــوزان را هدایــت و تشــویق کننــد‬ ‫تــا بــا ترکیــب دانــش پیشــین و اطالعــات جدیــد‪ ،‬هنــگام‬ ‫حــل مســئله راه حل هــای نــو پیــدا کننــد‪ .‬بــا ایــن روش‪،‬‬ ‫«دانش امــوزان» عامــل اصلــی و تاثیرگــذار در فراینــد‬ ‫یادگیری انــد کــه بــا توســعه مهارت هــای خــود و درگیرشــدن‬ ‫بــا مســئله‪ ،‬راه حل هــای جدیــد می یابنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هدایت فراگیران‬ ‫معلمــان بایــد بــه فراگیــران اجــازه دهنــد مســیر یادگیــری‬ ‫اکتشــافی را خــود به تنهایــی یــا بــا همــکاری دیگــران و بــا‬ ‫ســرعت مناســب طــی کننــد‪ .‬این شــیوه‪ ،‬برخــاف روش های‬ ‫معمــول تدریــس‪ ،‬اســترس فراگیــران را کاهــش می دهــد و‬ ‫اجــازه می دهــد انهــا بــا اســودگی خاطــر بیاموزنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ادغام و ترکیب‬ ‫معلمــان بایــد بــه فراگیــران شــیوه و اصــول صحیــح‬ ‫ش پیشــین بــا داده های جدیــد را اموزش‬ ‫ترکیب کــردن دانـ ‬ ‫دهنــد و انهــا را تشــویق کننــد بــرای انچــه کشــف شــده‬ ‫اســت کاربردهایــی بیابنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تحلیل و تفسیر داده ها‬ ‫یادگیــری اکتشــافی یادگیــری فرایندمحــور اســت‪ ،‬نــه‬ ‫محتوامحــور‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬فراگیــران به جــای به یادســپاری‬ ‫انچــه اموخته انــد‪ ،‬بایــد بیاموزنــد داده هــای کسب شــده را‬ ‫تحلیــل و تفســیر کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بازخورد شکست‬ ‫یادگیــری صرفــا زمانــی کــه مــا پاســخ صحیــح را پیــدا‬ ‫می کنیــم رخ نمی دهــد‪ .‬یادگیــری اکتشــافی صرفــا‬ ‫روی پیداکــردن پاســخ ها و راه حل هــای درســت تمرکــز‬ ‫نــدارد؛ بلکــه ایــن فرصــت را بــه فراگیــران می دهــد تــا بــا‬ ‫اشــتباه کردن نیــز بیاموزنــد‪ .‬در اینجــا وظیفــه معلــم ارائــه‬ ‫بازخــورد اســت‪.‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫بازخورد خوب یک ارتباط دو طرفه است‬ ‫دکترحمیــد شــکری خانقــاه‪ ،‬مدیــر دپارتمــان‬ ‫روابط عمومــی و مدیریــت برند برنامۀ مهارت ســنجی‬ ‫اروپایــی اســکو در ایــران و مــدرس دانشــگاه‬ ‫مجــاب کــردن دیگــران بــرای پذیرفتــن بازخــورد‬ ‫به ویــژه در مــوارد حیاتــی و حســاس چالش برانگیــز‬ ‫اســت‪ .‬مدیــران بــه خاطــر نگرانــی از اینکــه بازخــورد‬ ‫ان هــا باعــث صدمــه احساســی یــا کاهــش بهــره وری‬ ‫شــود‪ ،‬بــه تکنیک هایــی چــون ‪Praise Sandwich‬‬ ‫کــه در نهایــت بــه حفــظ ابــرو و مراعــات ظواهــر‬ ‫می پردازنــد متوســل می شــوند‪ .‬در نهایــت ایــن‬ ‫تکینک هــا بــه جــای کمــک بــه حــل مســاله بیشــتر‬ ‫اســیب می زنند‪.‬نتیجــه می شــود یــک فرهنــگ‬ ‫بازخــورد ضعیــف کــه عمدتــا بــر اســاس طفــره رفتن‪،‬‬ ‫ســردرگمی و خــود فریبــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت بــا یــک پیــام بهتــر – و یــک ذهنیــت‬ ‫جســورانه تر امــکان اصــاح دارد‪ .‬مــن در کار بــا‬ ‫تیم هــای رهبــری‪ ،‬دریافتـه ام کــه وقتــی مکالمــات بــا‬ ‫موضوع عملکرد و بهره وری با همراهی و مشــارکت‬ ‫طرف مقابل باشــد‪ ،‬چشـم انداز افراد تغییر می کند‪.‬‬ ‫نه تنهــا مدیــران از روابــط بهتــری بــا تیم هــای خــود‬ ‫برخــوردار می شــوند‪ ،‬بلکــه حتی بازخــورد ان ها بجای‬ ‫ایجــاد تــرس باعــث ایجــاد لــذت بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ مدیــران به جــای اعتمــاد بــه سلســله مراتــب‬‫بازخــورد‪ ،‬بایــد یــک مــدل مشــارکتی در نظــر بگیرنــد؛‬ ‫کــه توزیــع قــدرت و مکالمــه دو طرفــه بــا کارمنــدان‬ ‫را افزایــش داده و باعــث ایجــاد یــک تجربــه بازخــورد‬ ‫معتبــر و شــفاف شــود کــه ایــن باعــث تقویــت‬ ‫اعتمــاد‪ ،‬همراهــی بیشــتر بــا ریتــم و جریــان کار‬ ‫شــده و شــرایط را بــرای تغییــر مثبــت و پایــدار تنظیم‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن یــک رویکــرد متواضعانــه مدیریــت‬ ‫افــراد اســت کــه‪ ،‬بــر پرســیدن ســوال و نــه دســتور‬ ‫دادن متمرکــز اســت‪ .‬مــن ان را تفــاوت بیــن «خیــره‬ ‫شــدن بــه منظــره » و «نگه داشــتن اینــه» می نامــم‪.‬‬ ‫ «خیــره شــدن بــه منظــره» فراینــد دیــدن و گفتــن‬‫اســت‪ .‬از دو نفر که از پنجره به یک منظره یکســان‬ ‫خیــره شــده اند بخواهیــد انچــه را کــه می بیننــد‬ ‫توصیــف کننــد‪ .‬احتمــاال دو دیــدگاه ماهیتــا متفــاوت‬ ‫امــا معتبــر خواهیــد داشــت‪ .‬امــا در کار‪ ،‬عــدم تــوازن‬ ‫در قــدرت باعــث می شــود فقــط یــک زاویــه دیــد کــه‬ ‫متعلــق بــه مدیــر اســت خــود را نشــان دهند‪.‬ایــن‬ ‫تصویــر محــدود از عملکــرد‪ ،‬اغلــب بــا تصــور ذهنــی‬ ‫و جهت گیــری همــراه اســت؛ زیــرا مدیــران جزئیــات‬ ‫مربــوط بــه کار یــک کارمنــد را نادیــده می گیرنــد؛ و‬ ‫تحریــف می کننــد‪ .‬ایــن منظــره بــا گذشــت زمــان‬ ‫دچــار اختــال می شــود؛ و اغلــب شــبیه «منحنــی‬ ‫فراموشــی» اســت کــه ابتــدا بــا یــک شــیب تنــد‬ ‫ســقوط کــرده و ســپس در یــک ســطح ثابــت‬ ‫می مانــد‪ .‬در حالــی کــه مدیــران بیــش از گذشــته‬ ‫دسـت وپا می زننــد‪ ،‬کارکنــان مجبــور بــه قضــاوت‬ ‫می شــوند؛ و در ایــن جریــان گیــر می افتنــد‬ ‫و بی صبرانــه در انتظــار بــه پایــان رســیدن ایــن‬ ‫شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫ ایــن شــرایط بــا اســتفاده از رویکــرد‬‫«نگه داشــتن اینــه» تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد تغییــر چشــمگیری در لحــن‬ ‫و مســیر مکالمــات بازخــورد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــران به جــای اینکــه بــه کارمنــدان خــود‬ ‫بگوینــد چــه چیــزی را ببیننــد‪ ،‬ان هــا را راهنمایی‬ ‫می کننــد کــه کجــا را ببیننــد‪ .‬ان هــا کارمنــدان را‬ ‫در مکالمــه ای متفکرانــه در مــورد نقــاط قــوت‬ ‫فعلــی‪ ،‬اهــداف اینــده و چگونگــی نزدیک تــر‬ ‫کــردن ایــن دو درگیــر می کننــد‪ .‬مدیــران به جــای‬ ‫ارائــه دســتورالعمل ها‪ ،‬ســواالتی می پرســند‬ ‫کــه بــه کارمنــدان کمــک می کنــد تصویــر کار را‬ ‫بهتــر درک کننــد؛ و فرصت هــای کاری را در اختیــار‬ ‫انهــا قــرار می دهنــد تــا مســیر اینــده را شــکل دهنــد‪.‬‬ ‫ در کار بــا رهبــران در همــه ســطوح‪ ،‬قــدرت را یــک‬‫رویکــرد فروتنانه تــر دیــده ام‪ .‬رویکــرد نگه داشــتن‬ ‫اینــه‪ ،‬افــق دیــد کارمنــدان را توســعه داده؛ و در‬ ‫عیــن حــال فرصت هــای گفتگــو و تامــل را گســترش‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن باعــث می شــود مدیــران از شــر‬ ‫تشــریفات و روشــهای مدون و رســمی بازخوردگیری‬ ‫راحت شــوند (مرور ســریع کارهای انجام شــده‪ ،‬و به‬ ‫دنبــال ان لیســت بلنــد و بــاالی از کارهایــی که انجام‬ ‫نشــده)‪ .‬ایــن روش مدیــران را بــه قهرمانانــی تبدیــل‬ ‫می کنــد کــه به صــورت پویــا‪ ،‬پیشــرفت و اســتقالل‬ ‫کارمنــدان خــود را ارتقــا می دهنــد‪ .‬اگــر نشــانه یــک‬ ‫رهبــر خــوب ایجــاد رهبــران دیگــر اســت‪ ،‬پــس‬ ‫نگه داشــتن اینــه نشــانه رهبــری تحول افرین اســت‪.‬‬ ‫جو هیرش (‪)HBR‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫‪ ۳‬دلیل پنهان استرس و راه های‬ ‫مقابله با انها‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن روزهــا همــه اســترس داریــم‪ .‬از زندگــی‬ ‫دیجیتالــی گرفتــه تــا زندگــی پرمشــغلۀ کاری و خانوادگــی و اتفاقــات‬ ‫جدیــدی کــه هــر روز در دنیــا روی می دهــد همــه و همــه مــا را بــه‬ ‫اســترس می کشــانند؛ امــا بــا وجــود دالیــل اجتناب ناپذیــر زیــاد بــرای‬ ‫اســترس‪ ،‬بیشــتر ِ استرســمان را در واقــع خودمــان بــه خودمــان تحمیــل‬ ‫می کنیــم و جالــب اســت کــه حتــی از انجــام ایــن کار اطالع هــم نداریم‪.‬‬ ‫البتــه ایــن درمــورد همــه صــدق نمی کنــد‪ ،‬امــا حقیقت ســاده این اســت‬ ‫کــه خیلی هایمــان دچــار عادت هایــی شــده ایم کــه بــا اینکــه ممکــن‬ ‫اســت در ظاهــر مفیــد بــه نظــر برســند‪ ،‬میــزان زیــادی اســترس بــه‬ ‫همــراه دارنــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه بــا کمــی درون نگــری و پشــتکار‬ ‫می توانیــد بیشــتر ایــن اســترس را از زندگی تــان حــذف کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه می خواهیــم راجع بــه اســترس صحبــت کنیــم و ‪ ۳‬دلیــل پنهانــی‬ ‫اســترس را نیــز نــام ببریــم و راه هایــی بــرای حــذف و کاهــش اســترس‬ ‫پیشــنهاد دهیــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪387‬‬ ‫‪ .۲‬به جای مدیریت عامل استرس زا‪ ،‬استرس را مدیریت می کنید‬ ‫بزرگ تریــن افســان ه دربــاره اســترس مزمــن کــه همــۀ مــا بــاورش‬ ‫می کنیــم ایــن اســت کــه در برنامه هــای مدیریــت اســترس بایــد بهتــر‬ ‫شــویم‪ ،‬امــا در واقــع مدیریــت اســترس راه حــل خیلــی بــدی بــرای‬ ‫مشــکل اســترس مزمــن اســت؛ مثــل ایــن اســت کــه روی جــای گلولــه‬ ‫چس ـب زخم بزنیــم! در واقــع‪ ،‬وقتــی از برنامه هــای مدیریــت اســترس‬ ‫به عنــوان اولیــن راهبــرد رفــع اســترس اســتفاده می کنیــم‪ ،‬حــواس‬ ‫خودمــان را پــرت می کنیــم تــا به دالیــل پنهانــی استرســمان و عوامــل‬ ‫اســترس زا نــگاه نکنیــم‪.‬‬ ‫اگــر همیشــه اســترس داریــد‪ ،‬راه حــل واقعــی ایــن اســت کــه دالیــل‬ ‫اصلــی را درمــان کنیــد‪ ،‬نــه احســاس اســترس را‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر‬ ‫همیشــه ســر کار اســترس داریــد‪ ،‬می توانیــد تمریــن تنفــس عمیــق را‬ ‫در طــول روز انجــام دهیــد تــا شــاید میــزان استرســتان کمــی کاهــش‬ ‫یابــد؛ منتهــا هرقــدر هــم کــه تنفــس عمیــق انجــام دهیــد‪ ،‬بازهــم بــه‬ ‫شــما کمکــی در نــه گفتــن در مقابــل حجــم زیــاد کار نمی کنــد‪ .‬احســاس‬ ‫اســترس در محــل کار پیامــی اســت کــه می خواهــد بــه شــما بگویــد‬ ‫یــک جــای کارتــان اشــتباه اســت‪ .‬تکیــه بیــش از انــدازه بــه تکنیک هــای‬ ‫مدیریــت اســترس ایــن پیــام را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫مشــکل اســترس نیســت‪ ،‬بلکــه جریــان دائمــی اســترس در زندگــی‬ ‫و تمایل نداشــتن بــه مدیریــت انهاســت کــه مشکل ســاز می شــود‪.‬‬ ‫هیچ چیــز به خودی خــود درمــورد تکنیک هــای مدیریــت اســترس ماننــد‬ ‫تنفــس عمیــق یــا خوداگاهــی اشــتباه نیســت‪ .‬مشــکل وقتــی ایجــاد‬ ‫می شــود کــه عــادت می کنیــد بــه اســترس مزمــن فقــط بــه هــدف‬ ‫اینکــه چطــور می توانیــد عامــل اســترس زا را دور کنیــد نــگاه می کنیــد؛‬ ‫در صورتــی کــه مهم تریــن بخــش ایــن معاملــه عاملــی اســت کــه باعــث‬ ‫به وجودامــدن اســترس شــده اســت‪ .‬یــاد بگیریــد کــه عامل اســترس زا را‬ ‫مدیریــت کنیــد تــا اســترس به خودی خــود از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬قاطع نیستید‬ ‫شــاید قاطعیــت یکــی از مــواردی باشــد کــه بیشــتر از هرچیــز در تمامی‬ ‫برنامه هــای ســامت ذهــن و ارامــش ذهنــی دس ـت کم گرفتــه شــده‬ ‫اســت؛ در حالــی کــه یکــی از بهتریــن ســاح هایی اســت کــه در مقابــل‬ ‫اســترس مزمــن داریــم‪ .‬قاطعیــت به معنــی روشــن کردن ارزش هــا و‬ ‫به دنبــال انهــا رفتــن اســت‪.‬‬ ‫مــا زمانــی قاطــع هســتیم که برای جداکــردن هوس ها و تمایــات گذرا‬ ‫از اهــداف و الهامــات واقعــی وقــت بگذاریــم و بعــد‪ ،‬تصمیــم بگیریــم‬ ‫به دنبــال چیــزی برویــم کــه واقعــا ارزش دارد؛ حتــی اگــر به قیمــت‬ ‫ازدسـت رفتن ان چیــزی باشــد کــه حــس خوبــی بــه مــا می دهــد و راحت‬ ‫اســت‪ .‬به عنــوان مثــال‪:‬‬ ‫شــما زمانــی قاطــع هســتید کــه حاضریــد از دومیــن بســتنی بگذریــد‪،‬‬ ‫چــون یــک هــدف بــاارزش (ســامتی) را بــه هــوس لحظـه ای (بســتنی)‬ ‫ترجیــح می دهیــد؛‬ ‫شــما زمانــی قاطــع هســتید کــه در محــل کار تقاضــای ترفیــع می کنیــد‪،‬‬ ‫چــون ارزش را (دریافــت پاداشــی کــه شایســته اش هســتید) بــه‬ ‫احســاس (اضطرابــی کــه در صــورت ردشــدن درخواســتتان خواهیــد‬ ‫داشــت) ترجیــح می دهیــد‪.‬‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬قاطعیــت یعنــی تمایــل بــه گرفتــن تصمیماتــی بــر‬ ‫اســاس ار زش هــا و نــه احساســات‪ .‬ایــن موضــوع درمــورد اســترس‬ ‫مزمــن بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫یک مثال کاربردی‬ ‫بــرای اینکــه اهمیــت ایــن موضــوع را نشــان دهیــم‪ ،‬مثالــی مطــرح‬ ‫می کنیــم‪ .‬دو نفــر فرضــی‪ ،‬ارش و مینــا را در نظــر بگیریــد‪ .‬هــر دوی‬ ‫انهــا به تازگــی بــه فشــار خــون و کلســترول مبتــا شــده اند و پزشــکان‬ ‫بــه هــر دو گفته انــد کــه اگــر در ســبک زندگــی و سالمتی شــان تغییــرات‬ ‫اساســی ایجــاد نکننــد‪ ،‬بــا خطــر ســکته قلبــی یــا ســکته مغــزی مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه ارش و مینــا از خیلــی جهــات (ماننــد تحصیــات‪ ،‬هــوش‪،‬‬ ‫حمایــت اجتماعــی و منابــع مالــی) بــه هــم شــباهت دارنــد‪ ،‬از لحــاظ‬ ‫میــزان قاطعیــت باهــم متفاوت انــد‪:‬‬ ‫ارش به ســختی می توانــد نــه بگویــد‪ ،‬زیــرا از مــورد قضــاوت قــرار گرفتن‬ ‫به شــدت وحشــت دارد‪ .‬کمبــود قاطعیتــش باعــث می شــود بیشــتر از‬ ‫توانــش کار انجــام دهــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬عــاوه بــر داشــتن اســترس‪،‬‬ ‫همیشــه احســاس ناشایســتگی و احســاس گنــاه می کنــد‪.‬‬ ‫مینــا قاطــع اســت و بــا اینکــه دوســت نــدارد بــه دیگــران نــه بگویــد و‬ ‫گاهــی خجالــت می کشــد چیزهایــی کــه واقعــا می خواهــد را مطــرح‬ ‫کنــد‪ ،‬ولــی ایــن کار را انجــام می دهــد و می دانــد ایــن کار درســتی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حــال به نظــر شــما کدامشــان می توانــد عوامــل اصلــی اســترس زای‬ ‫داشــتن بیمــاری جــدی را بهتــر تحمــل کنــد؟ مســلما مینــا‪.‬‬ ‫مضرات و فواید قاطع نبودن‬ ‫وقتــی دائمــا تحــت فشــارید و کار داریــد‪ ،‬به ســختی می توانیــد بــرای‬ ‫ورزش کــردن و اماده کــردن غذاهــای ســالم وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫وقتــی دائمــا به خاطــر تمام نکــردن کارهــای زیــادی کــه روی ســرتان‬ ‫ریخته انــد نســبت بــه خودتــان احســاس بــدی داریــد‪ ،‬به ســختی‬ ‫می توانیــد اعتمــاد بــه نفــس خودتــان را حفــظ کنیــد و بــا چالشــتان‬ ‫مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه صحبــت از مدیریــت اســترس می شــود‪ ،‬نبــود قاطعیــت‬ ‫مشــکل بزرگــی ایجــاد می کنــد‪ ،‬امــا مشــکل بــه همین جــا ختــم‬ ‫نمی شــود‪ .‬مینــا عــاوه بــر اینکــه می توانــد استرســش را خیلــی بهتــر‬ ‫مدیریــت کنــد‪ ،‬از فوایــد قاطع بــودن هــم ســود می بــرد‪:‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه قاطــع اســت بهتــر می توانــد در مواقعــی کــه بــا‬ ‫مشــکلی مواجــه می شــود از خانــواده و دوســتانش کمــک بخواهــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه قاطــع اســت اعتمادبه نفــس بیشــتری دارد و در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬بهتــر می توانــد چالش هــا را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫اختالالت و بیماری های روانی‬ ‫عجیب و ترسناک‬ ‫مشــکالت روانــی عجیب وغریبــی وجــود دارنــد کــه حــدس‬ ‫می زنیــم حتــی اسمشــان را هــم نشــنیده اید! بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫کســی را در نظــر بگیریــد کــه فکــر می کنــد زامبــی یــا همــان‬ ‫مــرده متحــرک شــده اســت یــا دوســت دارد کاغــذ و کتــاب‬ ‫بخــورد! البتــه بیمــاری هــای روانــی عجیــب فقــط بــرای درصــد‬ ‫اندکــی از ادم هــا رخ می دهنــد‪ .‬منتهــا در هــر حــال‪ ،‬در صــورت‬ ‫وقــوع‪ ،‬موقعیت هــای بســیار ســختی را ایجــاد خواهند کــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬از بیمــاری هــای روانــی عجیــب در روان شناســی‬ ‫برایتــان خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪387‬‬ ‫‪ .۱۶‬اختالل دروغ گویی بیمارگونه‬ ‫بعضــی از افــراد بــدون دلیــل و انگیزه خاصــی دروغ می گویند‪.‬‬ ‫ایــن نوعــی اختــال روانــی اســت‪ .‬چنیــن افــرادی داســتان‬ ‫می ســازند و قصه هایــی غیرواقعــی دربــاره موضوعــات مختلف‬ ‫ســرهم می کننــد‪ .‬تفــاوت ایــن افــراد بــا دروغ گوهــای معمولــی‬ ‫در ایــن اســت کــه بــدون دلیــل و رســیدن بــه منفعــت دروغ‬ ‫می گوینــد! انهــا داســتان می ســازند و روایت هایــی کــذب ارائــه‬ ‫می کننــد؛ امــا دلیــل خاصــی بــرای ایــن کارشــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در اخر‬ ‫بــا بیمــاری هــای روانــی خطرنــاک و عجیــب اشــنا شــدید‪ .‬ابتــا‬ ‫بــه ایــن اختــاالت ســخت و ازاردهنــده اســت و نشــان می دهد‬ ‫روان و مغــز ادمــی چقــدر پیچیــده اســت و بــا وجــود تمــام‬ ‫پیشــرفت های علمــی هنــوز هــم راه درازی در شــناخت دقیــق‬ ‫مغــز و روان پیــش رویمــان قــرار دارد‪ .‬بدتریــن بیمــاری روانــی‬ ‫چــه می توانــد باشــد؟ مــا کــه فکــر می کنیــم هــر مشــکلی کــه‬ ‫روان را مــی ازارد به شــدت تلــخ و ســخت اســت و نمی تــوان‬ ‫ن زمینــه داشــت‪ .‬قبــول داریــد؟‬ ‫رده بنــدی خاصــی در ای ـ ‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمیبرابر رای هیات بشــماره ‪ – 1400603120040002847‬پرونده کالســه ‪ 1399114412004000726‬خانم فریبا جاللی فرزند علی رضا به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 3789‬تهــران و کــد ملــی ‪ 0055345492‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 166.66‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/2448‬اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درگنبــدکاووس ‪17‬شــهریور غربــی میــدان ســید قطــب خریــداری ملــک مع الواســطه از‬ ‫ابراهیم حســنی (مالک رســمی) لذا به منظور اطالع عموم این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود که چنانچه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8844 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رای هیات بشماره ‪ – 1400603120040002846‬پرونده کالسه ‪ 1399114412004000727‬خانم مرجان محمدی فرزند ابراهیم به شماره‬ ‫شناســنامه ‪ 325‬گنبد و کد ملی ‪ 2031560352‬در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت ‪ 166.66‬مترمربع جدا شــده از پالک ثبتی ‪-1/2448‬اصلی بخش ‪ 10‬واقع درگنبدکاووس ‪17‬شــهریور غربی میدان ســید قطب خریداری ملک مع الواســطه از ابراهیم‬ ‫حســنی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8846 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001629‬مــورخ ‪ 1400.04.22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد میقانــی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000097‬تقاضــای اقــای داود درگاهی به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2796‬کــد ملــی ‪2122800976‬‏صــادره ازگــرگان ابــاد فرزنــد درویــش درمقــدار ‪ 116‬ســهم و ‪ 875‬هــزارم ســهم مشــاع از ‪120‬ســهم ششــدانگ عرصــه و اعیــان کــه مقــدار ‪3‬‏ســهم و ‪ 525‬هــزارم ســهم مشــاع از ‪ 120‬ســهم ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت دریــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‏‏‪ 416.41‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -13‬اصلــی واقــع درجــاده علــی ابــاد کتــول ‪،‬گــرگان ‪ ،‬روســتای نــوده ملــک ‪ ،‬روســتای‏حســین ابــاد ملــک ‪ ،‬خیابــان اصلــی روســتا کوچــه شــهید درگاهــی ‪ ،‬بخــش ‪5‬حــوزه ثبت‬ ‫علــی ابــاد بــه اســتنادمجوز شــماره ‪ 14473462‬مــورخ ‏‏‪ 99.09.13‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه ‪ 2‬گــرگان و مجــوز شــماره ‪ 37.14.4006‬مــورخ ‪ 1399.09.12‬بنیادمســکن گــرگان تائیــد‏گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪300:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 6 ‫ثبــت جنــگل هــای شــمال ایــران از جملــه منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬ابــر و‬ ‫افراتختــه گلســتان بعنــوان بخشــی از جنــگل هــای هیرکانــی در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو‪ ،‬امیــد‬ ‫بــه توجــه افــزون تــر بــه ایــن ســرمایه ارزشــمند خــدادادی بــا وجــود برخــی کمبودهــا و نارســایی هــا در میــان‬ ‫مــردم‪ ،‬عالقــه منــدان بــه طبیعــت و مســووالن ایــن اســتان قــوت بیشــتری گرفــت‪.‬‬ ‫ســهم گلســتان از مســاحت ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــاری جنــگل هــای واقــع در فهرســت میــراث‬ ‫طبیعــی جهانــی‪ ۲۱ ،‬درصــد از نوکنــده در غــرب تــا گلــی داغ در شــرق گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رفع چالش‬ ‫افات جنگل های‬ ‫هیرکانی ‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ولع بازی اینترنتی‬ ‫برداشت های پنهانی از‬ ‫کارت بانکی را رقم زد‬ ‫حمله به وزارتخانه و مرکز موشکی روسیه‬ ‫با استفاده از اسیب پذیری ‪MSHTML‬‬ ‫مایکروســافت افیــس‪ ،‬اســیب پذیــری‬ ‫‪ MSHTML‬را حملــه روز صفــر نامیــده اســت‬ ‫کــه بــرای هــدف قــرار دادن دولــت روســیه از‬ ‫جملــه وزارت کشــور و مرکــز موشــکی دولتــی‪،‬‬ ‫از ان ســوء اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم اطالعاتــی ‪ Malwarebytes‬گــزارش‬ ‫مــی دهــد کــه اســیب پذیــری ‪MSHTML‬‬ ‫طبقــه بنــدی شــده‪ ،‬بــه عنــوان ‪-2021-CVE‬‬ ‫‪ 40444‬عوامل تهدیدی هســتند که نهادهای‬ ‫دولتــی روســیه را هــدف قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اســیب پذیــری ‪ 40444-2021-CVE‬شــامل‬ ‫‪ ActiveX‬اســت و یــک ایــراد قدیمــی اســت‪،‬‬ ‫امــا اخیــرا ً کشــف شــد و بــه زودی عوامــل‬ ‫تهدیــد کننــده شــروع بــه اشــتراک گــذاری‬ ‫‪ PoC‬هــا‪ ،‬امــوزش هــا و ســوء اســتفاده های‬ ‫خــود در انجمن هــای هــک کردنــد تــا بــه‬ ‫افــراد عالقــه منــد دســتورالعمل های گام بــه‬ ‫گام را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه طــور خودجــوش بــا‬ ‫انتشــار دســتورالعمل هــای کاهــش دهنــده‪،‬‬ ‫غیرفعــال کــردن نصــب کنترل هــای ‪ActiveX‬‬ ‫جدیــد و انتشــار وصلــه در اخریــن گــزارش‬ ‫‪ Patch Tuesday‬پاســخ داد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫زمــان وصلــه نســبتا بیشــتر از زمانــی اســت‬ ‫کــه بــرای اســتفاده از ایــن نقــص بــه افــراد‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‬ ‫توضیح الگوی ایمیل‬ ‫اولیــن الگــوی ‪ Malwarebytes‬کــه مــورد‬ ‫تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬شــبیه‬ ‫بــه یــک ارتبــاط داخلــی در مرکــز موشــکی‬ ‫دولتــی شــرکت ســهامی بــه نــام اکادمیــک‬ ‫‪ .V.P‬ماکیــف ایجــاد شــده اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫‪ ،Malwarebytes‬در ایمیــل فیشــینگ امــده‬ ‫اســت کــه بخــش منابــع انســانی اطالعــات‬ ‫شــخصی کارکنــان را بررســی مــی کنــد و از‬ ‫انهــا مــی خواهــد کــه یــک فــرم را در ایمیــل‬ ‫پــر کــرده یــا بــه نامــه پاســخ دهنــد‪ .‬بــرای پــر‬ ‫کــردن فــرم گیرنــده بایــد ویرایــش را فعــال‬ ‫کنــد کــه باعــث ســوء اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫نهادهای اسیب دیده‬ ‫‪ GREC Makeyev‬مجموعــه دفاعــی و‬ ‫صنعتــی اســتراتژیک روســیه بــرای صنعــت‬ ‫فضــا و موشــک اســت‪ .‬ایــن تاسیســات‬ ‫همچنیــن اصلــی تریــن توســعه دهنــده‬ ‫سیســتم موشــکی ســوخت جامــد و مایــع‬ ‫کشــور اســت‪ .‬بنابرایــن یکــی از مراکــز‬ ‫پیشــرو تحقیــق و توســعه روســیه بــرای‬ ‫توســعه فنــاوری موشــک و فضــا اســت‪.‬‬ ‫وزارت کشــور روســیه در مســکو نیــز‬ ‫هــدف کمپیــن مشــابهی اســت‪ .‬محققــان‬ ‫خاطرنشــان کردنــد کــه شــواهد جنایــات‬ ‫ســایبری علیــه نهادهــای روســی نــادر اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مهاجمــان توســعه دهنــده‬ ‫فضا‪/‬موشــک کشــور را هــدف قــرار مــی‬ ‫دهنــد‪ ،‬بــه نظــر مــی رســد کــه یــک بازیگــر‬ ‫تحــت حمایــت دولــت مرتکــب ایــن حمــات‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫حمله چگونه کار می کند؟‬ ‫بــر اســاس پســت وبــاگ ‪،Malwarebytes‬‬ ‫ایــن حملــه عمدتــا بــه ‪ MSHTML‬بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬وقتــی گیرنــده یــک ســند ‪MS Office‬‬ ‫الــوده را بــاز مــی کنــد و کــد دلخــواه را اجــرا‬ ‫مــی کنــد تــا سیســتم را بــا بدافزارهــای‬ ‫بیشــتری الــوده کنــد ‪ ،‬یــک کنتــرل ‪ActiveX‬‬ ‫طراحــی شــده را بارگــذاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫در ایمیــل مخــرب‪ ،‬محققــان ادعــا مــی کننــد‬ ‫رقیه رجبی‏‬ ‫انچه والدین باید بدانند‏‬ ‫خانــواده و والدیــن‪ ،‬نقــش مهمــی در تربیــت نوجوانــان و مراقبــت از‬ ‫ان ها در برابر رفتارهای پرخطر و اســیب های اجتماعی دارند‪.‬‏شــناخت‬ ‫ویژگی هــای رشــدی نوجوانــان‪ ،‬تغییــرات جســمی‪ ،‬روانــی و اجتماعــی‬ ‫ان هــا در دوره هــای مختلــف ســنی‪ ،‬اشــنایی بــا خطراتــی‏کــه نوجوانــان‬ ‫را تهدیــد می کنــد‪ ،‬شــیوه های فرزنــد پــروری و راهکارهــای مراقبــت از‬ ‫ان هــا‪ ،‬می توانــد موجــب ارتقــاء نقــش خانواده هــا و‏والدیــن در جهــت‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد و اســیب های اجتماعــی در بیــن نوجوانــان شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫رفتارهــای پرخطــر و چگونگــی مراقبــت از کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫برابــر اعتیــاد و اســیب های اجتماعــی‬ ‫خانــواده و والدیــن‪ ،‬نقــش مهمــی در تربیــت نوجوانــان و مراقبــت از‬ ‫ان ها در برابر رفتارهای پرخطر و اســیب های اجتماعی دارند‪.‬‏شــناخت‬ ‫ویژگی هــای رشــدی نوجوانــان‪ ،‬تغییــرات جســمی‪ ،‬روانــی و اجتماعــی‬ ‫ان هــا در دوره هــای مختلــف ســنی‪ ،‬اشــنایی بــا خطراتــی‏کــه نوجوانــان‬ ‫را تهدیــد می کنــد‪ ،‬شــیوه های فرزنــد پــروری و راهکارهــای مراقبــت از‬ ‫ان هــا‪ ،‬می توانــد موجــب ارتقــاء نقــش خانواده هــا و‏والدیــن در جهــت‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد و اســیب های اجتماعــی در بیــن نوجوانــان شــود‏‪.‬‬ ‫انچه باید بدانیم‪:‬‏‬ ‫چه خطراتی فرزندان ما را تهدید می کند؟‏‬ ‫‏‪.1‬‬ ‫‏ ‬ ‫در گــروه ســنی کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬خطــرات مختلفــی هســتند که به‬ ‫دلیــل مقتضیــات ایــن ســن و زمینه هــای خطــر جویــی‪ ،‬هیجان طلبــی‏و‬ ‫کنجــکاوی‪ ،‬به ویــژه در بیــن نوجوانــان‪ ،‬انــان را تهدیــد می کنــد و به طــور‬ ‫کــه پیوســت دیگــری از وزارت کشــور مســکو‬ ‫نشــات گرفتــه اســت ایــن پیوســت مــی توانــد‬ ‫بــرای هــدف قــرار دادن ســایر اهــداف امیدوار‬ ‫کننــده اســتفاده شــود‪ .‬عنــوان ســند بــه زبــان‬ ‫روســی اســت کــه عبــارت «اعــان فعالیــت‬ ‫غیرقانونــی» اســت در ایــن نامــه از قربانــی‬ ‫خواســته مــی شــود کــه فــرم پــر شــده را ظــرف‬ ‫‪ 7‬روز بــه وی برگردانــد‪.‬‬ ‫روسیه تحت حمالت سایبری قرار گرفت‬ ‫معمــوال ً در مــورد حمــات ســایبری‪ ،‬روســیه‬ ‫یــا چیــن مظنونیــن معمولــی هســتند کــه‬ ‫توســط ایــاالت متحــده و متحدانــش بــه انهــا‬ ‫اشــاره شــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال بــه تازگــی‪،‬‬ ‫روســیه در حــال مقابلــه بــا حمــات ســایبری‬ ‫وســیع از جملــه بزرگتریــن حملــه ‪DDoS‬‬ ‫جهــان بــه ‪ Yandex‬در اوایــل ایــن مــاه یــا‬ ‫‪ 19‬حملــه ‪ DDoS‬بــه سیســتم رای گیــری‬ ‫الکترونیکــی خــود در چنــد روز گذشــته بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در مــاه اوت‪ ،‬نــوع جدیــدی از بدافــزار‬ ‫بدنــام ‪ Konni RAT‬کــه روســیه را هــدف‬ ‫گرفتــه بــود ‪ ،‬کشــف شــد‪ .‬در کمپیــن حملــه‪،‬‬ ‫عوامــل تهدیــد کننــده مســائل اقتصــادی و‬ ‫سیاســی بیــن روســیه و کشــورهای همســایه‬ ‫را مــورد هــدف قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫خالصــه می تــوان ایــن خطــرات را در گرایــش بــه رفتارهــای پرخطــر‪،‬‬ ‫‏تعبیــر کــرد‪ .‬در اینجــا بــه برخــی از خطــرات اشــاره می شــود‏‪:‬‬ ‫‏* گرایش به مصرف دخانیات‬ ‫‏* گرایش به سوءمصرف مواد‬ ‫‏* گرایش به خشونت‬ ‫‏* گرایش به سبک های زندگی نابهنجار‬ ‫‏* تاثیرپذیری از فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی‏‬ ‫‏‪ -2‬عوامل مخاطره امیز نوجوانان کدم اند؟‬ ‫ایــن عوامــل را می تــوان بــه دودســته تقســیم کــرد‪( .‬الــف) عوامــل‬ ‫فــردی کــه شــامل ویژگی هــای شــخصیتی‪ ،‬وضعیــت بهداشــت روان‬ ‫و‏تــاب اوری فــرد( از قبیــل اعتمادبه نفــس‪ ،‬خــود ارزشــمندی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫هیجــان و‪ ...‬نگــرش نســبت بــه رفتارهــای پرخطــر‪ ،‬وضعیــت تحصیلــی‬ ‫و‏مولفه هــای مشــابه دیگــر اســت‪( .‬ب) عوامــل محیطــی و اجتماعــی‪:‬‬ ‫وضعیــت خانوادگــی‪ ،‬دوســتان و همســاالن‪ ،‬محیــط زندگــی فــرد‬ ‫‏‪ -3‬چرا کودکان و نوجوانان دچار رفتار پرخطر می شوند؟‬ ‫برخی از مهم ترین زمینه ها عبارت اند از‏‪:‬‬ ‫‏*فشار همساالن و یادگیری از ان ها‬ ‫‏* وجود زمینه های مخاطره امیز در خانواده‏‬ ‫‏* فشارهای ناشی از مشکالت مربوط به بهداشت روان‬ ‫‏* گرایش به کنجکاوی –تفریح و لذت‬ ‫‏* یادگیری از رسانه ها و صنایع فرهنگی‬ ‫‏* شکست های تحصیلی‬ ‫‏‪ -4‬چه کودکان و نوجوانانی‪ ،‬بیشتر در معرض خطر هستند؟‬ ‫پژوهشــگران و برنامــه ریــزان‪ ،‬توصیــه می کننــد کــه در کنــار مراقبــت‬ ‫از همــه کــودکان و نوجوانــان و امــوزش مهارت هــای خــود ـ مراقبتــی و‬ ‫پلیس فتا از شناســایی عامل برداشــتهای ســریالی‬ ‫از حســاب بانکــی شــهروند مشــهدی را خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬پســر نوجــوان عشــق بــه بــازی را عامل اصلی‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب پــدرش عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ جواد جهانشــیری‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬در پــی ارجــاع یــک فقــره شــکوائیه‬ ‫از ســوی دادســرای جرایــم رایانــه ای بــه پلیــس‬ ‫فتــا اســتان مبنــی بــر برداشــت غیــر مجــاز بــه مبلــغ‬ ‫‪580‬میلیــون ریــال رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬در اظهــارات‬ ‫اولیــه از ســوی شــاکی بــه کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا اســتان مشــخص شــد حســاب بانکــی وی‬ ‫بــه صــورت مســتمر و در مجمــوع بــه مبلــغ‬ ‫‪580‬میلیــون ریــال مــورد دســتبرد فــرد ناشناســی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و در خصــوص عامــل برداشــت‬ ‫و یــا نحــوه برداشــت نیــز اظهــار بــی اطالعــی کــرده‬ ‫و درخواســت شناســایی و عــودت وجــه را داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا‬ ‫بررســی هــای اولیــه دریافتند مبلغ برداشــت شــده‬ ‫صــرف خریــد بــازی رایانــه ای شــده و بــا یکســری‬ ‫اقدامــات فنــی و پلیســی کارشناســان عامــل‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز را شناســایی کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬عامــل برداشــت از حســاب‬ ‫شــاکی ؛کســی جــز پســر نوجــوان وی نبــود کــه طی‬ ‫هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا مقــام قضایــی پســر‬ ‫وی بــه مــکان پلیــس فتافراخوانــده شــد و با رویت‬ ‫شــواهد ؛عشــق بــه بــازی را عامــل اصلــی برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از حســاب پــدر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫شــهروندان گرامــی بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــا ادرس الکترونیکــی‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بروزتریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه‬ ‫در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫‏پیشــگیرانه بــه همــه انــان‪ ،‬درعین حــال‪ ،‬کــودکان و نوجوانانــی را کــه در‬ ‫معرض خطر هســتند بیشــتر موردتوجه قرار دهیم‪ .‬ســوال این‏اســت‬ ‫کــه چــه کســانی در معــرض خطــر هســتند‏‪.‬‬ ‫‏* کــودکان و نوجوانانــی کــه‪ -1 :‬ســابقه شکســت تحصیلــی و ســابقه‬ ‫مشــکالت رفتــاری و روانــی دارنــد ‪ -2‬در خانواده هــای پرخطــر زندگــی‬ ‫‏می کننــد‪ -3.‬در محیط هــای مخاطره امیــز ســکونت و یــا رفت وامــد‬ ‫دارنــد‪ -4 .‬دوســتانی دارنــد کــه ســابقه رفتارهــای پرخطــر دارنــد‪.‬‏‬ ‫والدین به چه مهارت هایی نیاز دارند؟‬ ‫‏* اشنایی با رفتارهای پرخطر و انواع ان‬ ‫‏* اشــنایی بــا ویژگی هــای کــودکان و نوجوانــان در دوره هــای مختلــف‬ ‫رشــدی (به ویــژه در دوره بلــوغ‏)‬ ‫‏* اشنایی با سبک های فرزند پروری‬ ‫‏* اشــنایی بــا راهکارهــای مراقبــت از نوجوانــان در برابــر رفتارهــای‬ ‫پرخطــر‬ ‫عالئم و نشان های هشداردهنده در مورد خطرپذیری نوجوانان‬ ‫‏* تغییر در الگوی خواب و تغذیه‬ ‫‏* تغییر فیزیکی و تغییر در خلق وخو و رفتارها‬ ‫‏* عدم تمرکز و اختالل در پیگیری فعالیت های تحصیلی‬ ‫‏* اجتنــاب از ارتبــاط بــا اعضــای خانــواده و یــا کاهــش ان‪ ،‬گوشـه گیری‬ ‫و تمایــل زیــاد به تنهایــی‬ ‫‏* دوســتی بــا افــراد پرخطــر و یــا کســانی کــه تمایــل نــدارد ان هــا را بــه‬ ‫خانــواده معرفــی کنــد‏‪.‬‬ ‫‏* تقاضای پول زیاد که توجیهی برای نحوه هزینه ان ها را ندارند‏‪.‬‬ ‫رقیه رجبی کارشناس مشاوره کالنتری ‪ 11‬اسفراین‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002231‬مــورخ ‪ 1400.06.14‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالکیت اقای قربان باســتانی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1399114412005000198‬تقاضای اقای هادی چشــک زاده یازتپه به شــماره شناســنامه ‪1715‬‬ ‫و کــد ملــی‏‏‪ 2269857429‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد حســین در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 124.76‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابان ســی متری شــمالی ‪ ،‬کوچه‬ ‫امیــد ‪،11‬‏نبــش کوچــه بــن بســت ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪309:‬‏تاریــخ‬ ‫انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی اباد کتول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محســن شــیرازی بشناســنامه ‪۸۲‬کــد ملــی ‪۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزندغــام حیــدر متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۳۰۶.۶۹‬متــر مربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در ارضــی خرگــوش تپــه بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۸۷۳۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم محســن شــیرازی بــه شناســنامه ‪ ۸۲‬کدملــی ‪ ۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد غــام حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۱‬در شــش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۰۹.۶۲‬مترمربــع از پــاک ‪ _۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۷۳۲:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1۴۰۰/۰۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اراء هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه اجرایــی قانــون یــاد شــده اســامی افــرادی کــه اســناد عــادی یــا‬ ‫رســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی و تاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز در دو نشــریه اگهی هــای ثبتــی (کثیراالنتشــار و محلــی) ب شــرح ذیــل اگهــی می گردد‪:‬بخــش یــک‬ ‫بجنــورد‪ -۱‬ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از پــاک ‪ ۸۴۸‬اصلــی بــه مســاحت ‪ ۸۹.۰۳‬مترمربــع ابتیاعــی اقــای حمیدرضــا نیــازی بــه میــزان دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ و اقــای امیدرضــا نیــازی بــه میــزان دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ و اقــای حبیب اللــه نیــازی بــه‬ ‫میــزان دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ (مشــاعا و بالســویه) از محــل مالکیــت ثبتــی علی اصغــر یزدانــی پاقلعــه برابــر اراء شــماره های ‪ ۱۴۰۰-۱۶۳۸‬و ‪ ۱۴۰۰ -۱۶۳۵‬و ‪ ۱۴۰۰ -۱۶۴۲‬مورخــه ‪ - 1400/۰۶/28‬کالســه هــای ‪ ۹۹ - ۰۰۰۷‬و ‪ ۹۹ - ۰۰۰۶‬و ‪۹۹ - ۰۰۰۸‬‬ ‫لــذا بدین وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص دینفــع در ارای اعالم شــده ابــاغ می گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اگهــی و در روســتاها تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع‬ ‫ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد درصورتی کــه اعتــراض در مهلــت‬ ‫قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪ .‬م‪.‬الــف ‪۳۳۶۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/21 :‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ -1400-973‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی وحیــدی فرزندصفــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۵۵‬صــادره از رازو جــرگالن در یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪۳۰۳.۸۰‬مترمربــع پــاک ‪ ۱۵۵‬اصلــی‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رســتم رســتمی فرزنــد عزیزاللــه محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪۳۳۶۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۰۷/۲۱:‬احمــد اصغــری شــیروان رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اصالحیــه در اگهــی چــاپ شــده شــماره ‪ 381‬مــورخ ‪ 1400/6/27‬مربــوط بــه اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون‏و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‏به شــماره م‪.‬الــف ‪ 1400/114‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/7/12‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‏ ‬ ‫صحیح‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪388‬‬ ‫اموزش‬ ‫نحوه مشاهده سابقه‬ ‫اعالنات (‪)notification history‬‬ ‫درگوشی های اندروید‬ ‫دیــدن اعالن هــا در یــک نــگاه بــر روی تلفــن هوشــمند بســیار‬ ‫مفیــد و کاربــردی اســت‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات ایــن اعالن هــا از‬ ‫کنتــرل خــارج می شــوند‪ .‬احتمــاال ًگاهــی پیش امــده اســت که‬ ‫در رد یــا حتــی حــذف تصادفــی پیام هــای اعــان بیش ازحــد‬ ‫باعجلــه رفتــار کرده ایــد و قبــل از اینکــه بــه ان ها نگاه کنیــد‪ ،‬از‬ ‫مشــاهده ی اعالن هــا صرف نظــر کرده ایــد‪.‬‬ ‫نترســید‪ ،‬زیــرا یــک راه ســریع و اســان بــرای دیــدن انچــه‬ ‫ممکن اســت ازدسـت داده باشــید وجود دارد‪ .‬در مراحل زیر‪،‬‬ ‫نحــوه مشــاهده ســابقه اعالن هــای ‪ Android‬تلفــن همــراه‬ ‫حتــی پــس از رد کــردن و یــا حــذف ان هــا را بــه شــما نشــان‬ ‫می دهیــم‪ .‬ایــن مراحــل تقریبــا ًروی هــر دســتگاه اندرویــد‪،‬‬ ‫به خصــوص تلفن هــای همــراه جدیدتــر قابل اجــرا می باشــد‪.‬‬ ‫مراحــل دقیــق ایــن کار بــه نســخه اندرویــد تلفــن همــراه شــما‬ ‫بســتگی دارد و ممکــن اســت در تنظیمــات نســخه اندرویــدی‬ ‫کــه در ان هســتید‪ ،‬کمــی متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬برنامــه تنظیمــات (‪ )Settings‬را بازکنیــد یــا نــوار اعــان‬ ‫(‪ )notification shade‬را پاییــن بیاوریــد و روی نمــاد‬ ‫تنظیمــات (بــه شــکل چرخ دنــده) ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــه پاییــن برویــد و روی ‪Apps & Notifications‬‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬روی ‪ Notifications‬ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬گزینه ی پیشرفته (‪ )Advanced‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬روی گزینــه ی ســابقه اطالع رســانی (‪Notification‬‬ ‫‪ )history‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬بــرای اســتفاده از ســابقه اعــان‪ ،‬کلیــد را در بــاالی‬ ‫صفحــه تغییــر دهیــد و در حالــت فعال قــرار دهید‪ .‬همچنین‬ ‫فهرســتی از اعالن هــای اخیــرا ً رد شــده خــود را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اکنــون‪ ،‬نــوار اعــان (‪ )notification shade‬را پاییــن‬ ‫بیاوریــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شــما بایــد یــک پیوند‪/‬دکمــه بــه نــام ‪ History‬را در‬ ‫پاییــن نــوار اعــان مشــاهده کنیــد‪ .‬روی ان ضربــه بزنیــد‪ .‬این‬ ‫کار شــما را بــه نمــای ســابقه اعالن هــا کــه در مرحلــه قبــل‬ ‫اشــاره کردیــم‪ ،‬بازمی گردانــد‪.‬‬ ‫‪ 5389‬نفر از داوطلبان کنکوری‬ ‫بازیچه شیادان اینترنتی شدند‬ ‫پلیس فتا از شناسایی و دستگیری سه عامل کالهبرداری‬ ‫بــا ترفنــد فــروش ســواالت کنکــور در فضــای مجــازی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ 5389 :‬نفــر از داوطلبــان کنکــوری بازیچــه شــیادان‬ ‫اینترنتی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری اظهــار داشــت‪:‬در پــی‬ ‫رصــد و پایــش فضــای ســایبری کارشناســان پلیس فتا متوجه‬ ‫فعالیــت غیــر قانونــی کانال تلگرامی با تعــداد قابل توجهی از‬ ‫اعضا شــده و رســیدگی به موضوع در دســتور کارکارشناســان‬ ‫اداره مبــارزه بــا جرایــم ســایبری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جهانشــیری ادامه داد‪ :‬در پی بررســی های بیشــتر مشــخص‬ ‫شــد محتــوای کانــال تلگرامــی بــا تعــداد مخاطــب قابــل توجــه‬ ‫بــا وعــده انتشــار ســواالت کنکــور اقــدام بــه فریــب و در ادامــه‬ ‫اخــذ مبالغــی از یــک میلیــون تومــان الــی ‪ 15‬میلیــون تومــان‬ ‫کــرده و بــا ایــن ترفنــد مخاطبیــن قابــل توجهــی را بــه ویــژه از‬ ‫داوطلبیــن کنکــور جــذب کانــال موصــوف کــرده اســت ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و پلیســی ســرنخهایی از فعالیــت مجرمانــه عامــل ایجــاد‬ ‫صفحــه تلگرامــی را بدســت اوردنــد و در همیــن رابطــه مــردی‬ ‫ســالخورده را در یکی از شهرســتانهای اســتان خراســان رضوی که‬ ‫ظاهــرا کانــال تلگرامــی توســط وی ایجــاد شــده بــود را شناســایی‬ ‫نمودنــد‪ ،‬مــرد ســالخورده بــا اعــام بــی خبــری خــود از موضــوع‬ ‫‪،‬حتــی دارا بــودن ســیم کارت و گوشــی هوشــمند را انــکار کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬در پــی تــاش هــای بــی وقفــه‬ ‫کارشناســان پلیس فتا شهرســتان ســرخس مشــخص شــد نوه‬ ‫فــرد شناســایی شــده کــه دانشــجوی ســال اول دانشــگاه بــود‬ ‫بــا همدســتی دو تــن دیگــر از دوســتانش بــا در دســت داشــتن‬ ‫کارت ملــی پدربــزرگ خــود اقــدام بــه اخــذ ســیم کارت کــرده و در‬ ‫ادامــه بــا ایجــاد کانــال تلگرامــی بــا نــام فــروش ســواالت کنکــور‬ ‫بــه قصــد کالهبــرداری از داوطلبیــن کنکــوری مبالغــی در حــدود‬ ‫‪700‬میلیــون ریــال بدســت اورده انــد کــه تحقیقــات در خصوص‬ ‫تعــداد و میــزان کالهبــرداری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪:‬شــهروندان به یاد داشــته باشــند کالهبرداران با‬ ‫توجه به گســتردگی فضای ســایبری و امکان ایجاد هویت پنهان‬ ‫در فضــای ســایبر‪،‬این فضــا را بــرای افعــال مجرمانــه خــود مســتعد‬ ‫مــی داننــد بنابرایــن بــا عــدم اعتمــاد بــه هویــت اعالم شــده توســط‬ ‫افــراد از قبــول هرگونــه پیشــنهادی خــاف قانون و مقــررات پرهیز‬ ‫نمــوده تا دســتمایه کالهبــرداران فضای ســایبری نگردند‪.‬‬ صفحه 7 ‫اربعین ‪99‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫پیاده روی میلیونی زائران حسینی‬ ‫مصیب کوهی‬ ‫‪ -388‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 21 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-388‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 28‬سپتامبر‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬مهر ‪28-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫پشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه یکــی از‬ ‫کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی ترین نامی که به شهر مینودشت نسبت داده شده «کبود جامه» است‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن منطقــه امده و‬ ‫مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان که توســط حمالت‬ ‫مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا‬ ‫قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشار حسینا ‪:‬‬ ‫حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر‬ ‫حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نــام روســتایی اســت کــه در مجــاورت ان چشــمه ای وجــود دارد کــه‬ ‫در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو غارهــای‬ ‫اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشار ساسنگ ‪:‬‬ ‫ابشــار زیبــای ساســنگ در جنــوب شــرق مینودشــت و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن محــل ‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر‬ ‫کــدام بــا فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار‬ ‫در حــدود ‪ 1/5‬کیلومتــر فاصلــه اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا‬ ‫شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشمه ابگرم دوزین ‪:‬‬ ‫چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای دیدنــی طبیعــی اســت‪،‬که در‬ ‫‪ 8‬کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) ماران کوه ( مرکوه ) ‪:‬‬ ‫مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و مســطح در باالتریــن نقطــه‬ ‫ارتفاعی دهســتان قلعه قافه مینودشــت که در طول پاییز و زمســتان پوشــیده‬ ‫از بــرف و در بهــار و تابســتان از سرســبزی وطــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه بــا چشــمه هــای پــر اب وجــاری ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق‬ ‫دامداران و مکانی مناســب برای گردش و اتراق گروههای فراوانی اســت‪،‬که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقراباد ‪:‬‬ ‫باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلــی و مرتعــی روســتایی اســت کــه ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور به تفــرج دران مــی پردازند‪ .‬این‬ ‫منطقــه از توابــع بخــش مرکــزی و در حــدود ‪ 14‬کیلومتــری شهرســتان مینودشــت‬ ‫و در جــاده ارتباطــی ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعه قافه ‪:‬‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم‬ ‫اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان « روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث‬ ‫فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی ممتــاز دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای‬ ‫قدمــت چنــد صدســاله اســت‪،‬که مــورد بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن‬ ‫روســتا دارای جاذبه های گردشــگری متعدد و متنوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه‬ ‫و جنگل هــای زیبــا و بدیــع ویــک زیارتــگاه بنــام « ســکینه خاتــون» اســت‪.‬قلعه‬ ‫قافــه از توابــع دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت ‪،‬کــه‬ ‫بــا شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چراغ تپه ‪:‬‬ ‫چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه در حــدود ‪3‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر مینودشــت واقــع شــده اســت ‪ ،‬و دارای یــک‬ ‫محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان از محلــه پســرک‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪ .‬از ایــن محوطــه اســتفاده گردشــگری می شــود ‪ ،‬و مــردم‬ ‫شــهر مینودشــت در فصل تابســتان به ان عزیمت می نمایند ‪ ،‬و از زیبائی های‬ ‫ان بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای‬ ‫چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطه ســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــراغ تپــه امــکان مناســب بــرای انجــام برخــی ورزش هــای کوهســتانی ‪،‬‬ ‫پیــاده روی و بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) سایت پروازی پاراگالیدر روستای ترسه ‪:‬‬ ‫روســتای ترســه از توابــع بخــش کوهســارات شهرســتان مینودشــت مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان ‪ 30‬کیلومتــر فاصلــه دارد ‪.‬وجــود‬ ‫ســایت پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن‬ ‫روســتا نیــز در جــذب گردشــگر و توریســت کمــک شــایانی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا به شــمار می اید‬ ‫کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای بهــاره و تابســتانه ‪،‬‬ ‫مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ف) درخت کهنسال چنار‪:‬‬ ‫درخت کهنســال چنار که در ‪ 2‬کیلومتری روســتای ســایر قرار گرفته اســت‪ .‬ســن‬ ‫درخت ‪ 400‬ســال می باشــد‪ .‬این درخت به شــماره ‪ 327‬ثبت ملی می باشــد‪.‬‬ ‫ق) قله خوجه قنبر ‪:‬‬ ‫قله خوجه قنبر در شــهر دوزین و در بخش کوهســارات شهرســتان مینودشــت‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن قلــه بــه ارتفــاع ‪ 2530‬متــر‪ ،‬اســتان ســمنان و گلســتان‬ ‫را از هــم جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫کمان ‪99‬‬ ‫اول مهرمــاه‪ ،‬ســالروز پاســخ همــه جانبــه نیــروی هوایــی‬ ‫ارتــش بــه حمــات رژیــم بعــث عــراق بــه کشــورمان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۹‬اســت کــه عملیــات «کمــان ‪ ۹۹‬یــا ‪۱۴۰‬‬ ‫فرونــدی» نــام گرفــت‪.‬‬ ‫عملیــات «کمــان ‪ ۹۹‬یــا ‪ ۱۴۰‬فرونــدی» بزرگ تریــن‬ ‫عملیــات هوایــی تاریــخ تیزپــروازان نیــروی هوایــی ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه باعــث اقتــدار و برتری‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــرای چند‬ ‫ســال در جنــگ شــد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ دوم خلبــان والــی اویســی از خلبانــان‬ ‫حاضــر در ایــن عملیــات از فراینــد اجرایــی ایــن عملیــات‬ ‫و پیامدهــای ان را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫طرح نبرد البرز‬ ‫ایــن عملیــات بــر پای ـ ه طــرح نبــرد البــرز صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫ســوابق طــرح «نبــرد البــرز» به جلســه هماهنگــی‪ ۱۸‬ابان‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۵۸‬در ســتاد مشــترک ارتــش برمی گــردد کــه رژیــم‬ ‫بعــث صــدام دســت بــه تحــرکات و اقدامــات مشــکوک و‬ ‫خصمانــه بــر علیــه جمهــوری اســامی زده بــود و ســتاد‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــرای مقابلــه بــا متجــاوز‬ ‫اقــدام بــه صــدور راهنمــای طرح ریــزی طــرح البــرز و ابــاغ‬ ‫ان بــه نیــروی هوایــی کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح نیــروی هوایــی از پیش دســتی و غافلگیــر‬ ‫کــردن دشــمن منــع شــده بــود‪ .‬پــس از اینکــه طــرح بــه‬ ‫دســتور عملیاتــی تبدیــل شــد‪ ،‬طراحــان و افســران زبــده‬ ‫و خــاق عملیاتــی نیــروی هوایــی دســتور عملیاتــی را‬ ‫در قالــب ‪ ۹۹‬صفحــه تدویــن‪ ،‬تصویــب ودر تاریــخ ‪۲۷‬‬ ‫تیرمــاه ‪ ۱۳۵۹‬بــه کلیــه یگان هــای عملیاتــی ابــاغ کردنــد‬ ‫و یگان هــای عملیاتــی دســتورات رزمــی الزم را تهیــه و‬ ‫منتظــر دســتور اجــرای ایــن طــرح بودنــد‪.‬‬ ‫بالفاصلــه پــس از تجــاوز رژیــم بعثــی صــدام در روز‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریورماه ‪ ،۵۹‬بــا دســتور فرمانــده نیــروی هوایــی‬ ‫شــهید سرلشــکرخلبان جــواد فکــوری مســئوالن عملیــات‬ ‫یگان هــا مشــغول برنامه ریــزی بــرای اجــرای دســتور‬ ‫عملیاتــی نبــرد البــرز شــدند‪ .‬خلبانــان و طراحــان عملیاتی‬ ‫در هــر پایــگاه بــه فرماندهــی فراخوانــده شــدند و تــا صبــح‬ ‫بــر روی برنامــه پــروازی‪ ،‬نــوع ماموریــت و مشــخص کردن‬ ‫اهدافــی کــه بایــد هــدف قــرار بگیــرد‪ ،‬کار کردنــد‪.‬‬ ‫کارکنــان فنــی‪ ،‬امــاد و پشــتیبانی و ترابــری و‪ ...‬یگان هــا‬ ‫تــا صبــح بــا کار طاقت فرســا و جهــادی‪ ۱۴۰ ،‬فرونــد‬ ‫هواپیمــا را بــه انــواع مهمــات‪ ،‬راکــت‪ ،‬موشــک‪ ،‬بمــب‬ ‫ام‪ -‬ک‪ ،۸۲‬بمب هــای ‪ ،۸۴/۸۳/MK۸۲‬بمب هــای‬ ‫خوش ـه ای‪ ،‬موش ـک های ماوریــک‪ ،‬موش ـک های حرارتــی‬ ‫و موشــک های راداری مجهــز و امــاده پــرواز کردنــد‪ .‬در‬ ‫واپســین دقایــق ‪ ۳۱‬شــهریور ‪ ۱۳۵۹‬طــرح نبــرد البــرز بــا‬ ‫رمــز «کمــان ‪ »۹۹‬بــا عبــور ‪ ۱۴۰‬فرونــد هواپیمــای جنگنــده‬ ‫شــکاری از مــرز امــاده و اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫تصورات عراق رنگ باخت‬ ‫نیــروی هوایــی در ســاعت ‪ ۱۶‬روز ‪ ۳۱‬شــهریور ‪۱۳۵۹‬‬ ‫در کمتــر از دو ســاعت پــس از حملــه رژیــم بعــث صــدام‪،‬‬ ‫اولیــن اقتــدار و قــدرت هوایــی خود را به نمایش گذاشــت‬ ‫و نظــر اصلــی فرماندهــان نیــروی هوایــی از اجــرای ســریع‬ ‫اولین عملیات در اولین ســاعات پس از هجوم متجاوز‪،‬‬ ‫در حقیقــت اغــاز جنگــی روانــی علیــه استراتژیسـت های‬ ‫ارتــش عــراق بــود‪ ،‬چــرا کــه انــان حمــات هوایــی خــود‬ ‫علیــه نیــروی هوایــی جمهــوری اســامی ایــران را بــا اتــکا‬ ‫بــر ایــن بــاور طراحــی کــرده بودنــد کــه نیــروی هوایــی تــوان‬ ‫پاســخگویی بــه تهاجــم را نخواهــد داشــت و بی درنــگ‬ ‫پــس ازحمــات‪ ،‬شــیرازه ایــن نیرو ازهم گســیخته شــده و‬ ‫ارکان نظــام فــرو خواهــد ریخــت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬نظــر فرماندهــان‪ ،‬اعــام تــوان‬ ‫مقاومــت‪ ،‬مقابلــه به مثــل‪ ،‬ســرعت‪ ،‬قــدرت کوبندگــی و‬ ‫قابلیــت انعطــاف نیــروی هوایی ارتش جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــه زمامــداران عــراق بــود تــا شــاید انــان را از ادامــه‬ ‫خشــونت و دشــمنی اشــکار بــاز دارد‪ .‬امــا اصــرار نیــروی‬ ‫هوایــی عــراق بــر ادامــه حمــات باعــث شــد تــا صبــح روز‬ ‫یکــم مهرمــاه ‪۱۳۵۹‬بــا یکــی از بزرگتریــن و کوبنده تریــن‬ ‫پاســخ های جنگ هــای هوایــی جهــان مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــا اجــرای بزرگتریــن عملیــات هوایــی خــود‪ ،‬رژیــم‬ ‫بعثــی صــدام کــه یکــی از بزرگتریــن ارتش هــای جهــان در‬ ‫ان زمــان را در اختیــار داشــت در بهــت و حیــرت فــرو بــرد‪.‬‬ ‫اهــداف ایــن عملیــات پایگاه هــای هوایــی‪ ،‬مخــازن‬ ‫ســوخت و مهمــات‪ ،‬پاالیشــگاه ها‪ ،‬اشــیانه هواپیماهــا‪،‬‬ ‫پناهگاه هــای تعمیــرات و نگهــداری هواپیمــا‪ ،‬باندهــای‬ ‫پــروازی‪ ،‬رادارهــای هدایت کننــده هواپیماهــای جنگــی‪،‬‬ ‫برج هــای مراقبــت و مراکــز مخابراتــی عــراق در مناطــق‬ ‫کرکــوک‪ ،‬موصــل‪ ،‬رشــید‪ ،‬حبانیــه‪ ،‬ناصریــه‪ ،‬شــعیبیه‪،‬‬ ‫کــوت و المثنــی بودنــد و علــت انتخــاب ایــن اهــداف از‬ ‫بعــد تاکتیکــی‪ ،‬انجــام حمــات هوایــی علیه ایــن اهداف‪،‬‬ ‫دشــمن را در ابعــاد خدمــات پشــتیبانی رزمــی و اتــش‬ ‫پشــتیبانی هوایــی‪ ،‬دفــاع هوایــی و اطالعــات و هشــدار‬ ‫اولیــه در میــدان جنــگ بــا موانــع زیــادی روبــرو می ســاخت‬ ‫و در نهایــت می توانســت بــه تهاجــم عــراق در خوزســتان‬ ‫پایــان داده و حرکــت دشــمن را متوقــف ســازد‪.‬‬ ‫از بعــد اســتراتژیک دفاعــی‪ ،‬از انجایــی کــه‬ ‫بــراورد دشــمن حاکــی از زمین گیــر بــودن نیــروی‬ ‫هوایــی ایــران بــود‪ ،‬انجــام چنیــن عملیــات ســنگینی‬ ‫می توانســت معــادالت اســتراتژیک دشــمن را بــا‬ ‫شکســت روبــرو ســازد‪.‬‬ ‫هواپیماهای به کار رفته در عملیات‬ ‫در ایــن عملیــات از جنگنــده بمب افکن هــای اف‪ ۵-‬و‬ ‫اف‪ ۴-‬بــرای بمبــاران و شــکاری‪-‬رهگیرهای اف‪ ۱۴-‬بــرای‬ ‫محافظــت از هواپیماهــا و بوئینــگ ‪ ۷۴۷‬و بوئینــگ‬ ‫‪ ۷۰۷‬بــرای سوخت رســانی و ســی‪۱۳۰-‬هرکولس بــرای‬ ‫جم ـع اوری اطالعــات الکترونیکــی بــرای مشــخص کــردن‬ ‫محــل پایگاه هــای موشــکی اســتفاده شــد و در مجمــوع‬ ‫در ایــن عملیــات ‪ ۲۰۰‬فرونــد هواپیمــا شــرکت داشــتند‬ ‫و حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر از پرســنل عملیاتــی و فنــی درگیــر‬ ‫مســتقیم بــا ایــن عملیــات بودنــد‪.‬‬ ‫عملیات چگونه اجرا شد‬ ‫نحــوه اجــرای عملیــات چنیــن بــود کــه در ســاعت مقــرر‬ ‫تانکرهــای سوخت رســان در محــل مالقــات حضــور‬ ‫داشــته باشــند و ابتــدا فانتوم هــای پایــگاه همــدان بــه‬ ‫پــرواز دراینــد و بــدون ســوختگیری هوایــی بــه اهــداف‬ ‫خــود حملــه کننــد‪ .‬دو دقیقــه بعــد از ان هــا‪ ،‬فانتوم هــای‬ ‫پایــگاه تهــران بــه پــرواز دراینــد و بــا ســوخت گیری‬ ‫هوایــی‪ ،‬بــه اهــداف خــود حملــه کننــد‪ .‬دو دقیقــه بعــد‬ ‫فانتوم هــای پایــگاه بوشــهر بــه پــرواز دراینــد و ان هــا نیــز‬ ‫بــا ســوخت گیری هوایــی بــه اهــداف خــود حملــه کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن زمــان هــم اف‪ ۵-‬هــای پایگاه هــای تبریــز‬ ‫و دزفــول بــه پــرواز درامــده و اهــداف خــود را بمبــاران‬ ‫کننــد و در ایــن زمــان اف‪ ۱۴-‬هــا از پایگاه هــای مربوطــه‬ ‫بــه پــرواز دراینــد و کار پشــتیبانی عملیاتــی را از پشــت‬ ‫مرزهــا بــه عهــده بگیرنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــرر شــد پایگاه هــای هوایــی شــرکت کننده‬ ‫در عملیــات پایگاه هــای تهــران‪ ،‬همــدان و بوشــهر بــا‬ ‫یگان هــای اف‪( ۴-‬فانتوم‪)۲-‬خــود و پایگاه هــای تبریــز‬ ‫و دزفــول بــا یگان هــای اف‪( ۵-‬تایگــر‪ )۲-‬خــود در ایــن‬ ‫عملیــات شــرکت کننــد و پایگاه هــای هفتــم و هشــتم‬ ‫شــکاری بــا یگان هــای اف‪( ۱۴-‬تامکــت) خــود‪ ،‬کار‬ ‫پشــتیبانی را برعهــده بگیرنــد‪.‬‬ ‫زمــان عملیــات هم زمــان بــا طلــوع افتــاب روز‬ ‫یکــم مهرمــاه ‪ ۱۳۵۹‬در ســرزمین عــراق انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫چــون خورشــید از شــرق طلــوع می کــرد و جنگنــده‬ ‫بمب افکن هــای نیــروی هوایــی از شــرق بــه غــرب بــه‬ ‫ســوی اهــداف خــود پــرواز می کردنــد بنابرایــن در هــوای‬ ‫گــرگ و میــش صبحگاهــی و تیــغ تیــز شــعاع افتــاب‪ ،‬کار‬ ‫هدف گیــری را بــرای پدافنــد هوایــی عــراق کــه بــه ســوی‬ ‫افتــاب نــگاه می کردنــد‪ ،‬مشــکل می کــرد‪.‬‬ ‫عملیــات ضــد پدافندهوایــی قبــل و همزمــان بــا ورود‬ ‫بمب افکن هــا بــه خــاک عــراق انجــام شــد تــا رادارهــا و‬ ‫پدافندهــای مناطقــی کــه قــرار بــود بــه ان هــا حمله شــود‪،‬‬ ‫از ســر راه بمب افکن هــا برداشــته شــود‪ .‬بــا انجــام ایــن کار‬ ‫برتــری کامــل هوایــی از ان خلبانــان نیــروی هوایــی شــد‬ ‫و ایــن باعــث شــد تــوان دشــمن بــه میــزان قابــل توجهــی‬ ‫کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از ورود بــه خــاک عــراق‪ ،‬فانتوم هــا بــه دو دســته‬ ‫تقســیم شــدند و با کم کردن ارتفاع از مرز گذشــتند و وارد‬ ‫خــاک عــراق شــدند‪ .‬وقتی بــه بغداد رســیدند‪ ،‬پدافند عراق‬ ‫کــه از حملــه اگاه شــده بــود‪ ،‬اســمان بغــداد را بــه گلولــه‬ ‫گرفتــه بودنــد و دودهــای ناشــی از ان اســمان را پوشــانده‬ ‫بــود‪ .‬خلبانــان نیــروی هوایــی بــه ســمت اهــداف خــود در‬ ‫پایــگاه الرشــید و فــرودگاه بغــداد شــیرجه رفتنــد و تمــام‬ ‫بمب هــای خــود را بــر روی اهــداف ریختنــد کــه در نتیجــه‬ ‫ان بانــد فــرودگاه‪ ،‬ســاختمان های ان و ماشــین االتی کــه‬ ‫در ان قــرار داشــت‪ ،‬تقریبــا ً منهــدم شــد‪.‬‬ ‫نتایج عملیات کمان ‪۹۹‬‬ ‫بــا نگاهــی دقیق تــر بــه این عملیات از زاویه اســتراتژیک‬ ‫مشــخص می شــود براوردهــای هوایــی دشــمن حکایــت‬ ‫از زمین گیــر بــودن نیــروی هوایــی ایــران داشــت و انجــام‬ ‫چنیــن عملیــات هوایــی ســنگینی در مدتــی کوتــاه کــه‬ ‫تخمیــن ان بــرای بزرگتریــن استراتژیســت های نظامــی‬ ‫نیــز اســان به نظــر نمی رســید‪ ،‬می توانســت معــادالت‬ ‫دشــمن درســرنگونی نظــام اســامی و جداســازی اســتان‬ ‫خوزســتان از پیکــر ایــران را باطــل کنــد‪.‬‬ ‫در پــی ایــن عملیــات رعداســا‪ ،‬نیــروی هوایــی عــراق برای‬ ‫مــدت طوالنــی نیمــی از تــوان عملیاتــی خــود را از دســت‬ ‫داد و تــا مدت هــا پــس از ان پایگاه هــای هوایــی ایــن‬ ‫کشــور قــادر بــه اســتفاده از تمــام و یــا بخشــی از تــوان‬ ‫رزمــی خــود نبودنــد‪ ،‬بـ ه طــوری کــه پایــگاه هوایــی الرشــید‬ ‫بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن پایگاه هــای هوایــی عــراق‬ ‫تــا ‪ ۶۹‬روز پــس از ایــن رزم هوایــی غیرعملیاتــی بــود و‬ ‫موجــب کاهــش تــوان رزمــی هوایــی دشــمن و کاهــش‬ ‫فعالیت هــای هوایــی بــر فــراز جبهه هــای زمینــی و کســب‬ ‫برتــری هوایــی بــرای دالور مــردان عرصــه پیــکار شــد‪.‬‬ ‫بازتاب های سیاسی نظامی عملیات کمان ‪۹۹‬‬ ‫کشــورهای دوســت و هم پیمــان عــراق شــامل‬ ‫کشــورهای عــرب منطقــه و برخــی کشــورهای اروپایــی‬ ‫نظیــر فرانســه و المــان و از همــه مهم تــر ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا بــا پاســخ قاطــع نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بی هیــچ تردیــدی دریافتنــد کــه محاســبات‬ ‫انــان چنــدان دقیــق و مبتنــی بــر اطالعــات درســت و‬ ‫حقایــق نبــوده و ارتــش ایــران‪ ،‬از تــوان دفاعــی قابــل‬ ‫توجهــی برخــوردار اســت‪ .‬خبرگزاری هــای خارجــی نیــز‬ ‫پــس از ایــن عملیــات بــا اذعــان بــه مهارت خلبانــان ایرانی‬ ‫و قابلیت هایــی کــه در عــرف ایــن جنگنده هــا پیــش بینــی‬ ‫نشــده‪ ،‬مجبــور بــه بازتــاب ایــن حملــه گســترده شــدند‪.‬‬ ‫انــان پــرواز خلبانــان ایرانــی را اعجــاب برانگیــز و قابلیت‬ ‫مانــور انــان را در برابــر پدافنــد هوایــی بغــداد بی نظیــر‬ ‫توصیــف کردنــد‪ ،‬امــا انچــه در البــای ایــن اخبــار بیشــتر‬ ‫بــه چشــم می خــورد ضربــه روحــی شــدید و وحشــتی بــود‬ ‫کــه زمامــدار عــراق و سیاســت مداران غربــی متحمــل‬ ‫شــدند‪ .‬بــه ایــن ترتیــب عملیــات «کمــان ‪ ۹۹‬یــا ‪۱۴۰‬‬ ‫فرونــدی» بزرگ تریــن عملیــات هوایــی تاریخ تیز پــروازان‬ ‫نیــروی هوایــی ارتــش جمهوری اســامی ایرانکه عملیاتی‬ ‫موفــق بــود‪ ،‬باعــث اقتــدار و برتــری نیــروی هوایــی ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــرای چنــد ســال در جنــگ شــد‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات ‪ ۱۱‬فرونــد هواپیمــای جنگنــده‬ ‫بمب افکــن از دســت رفــت و هشــت نفــر از خلبانــان‬ ‫کشــورمان بــه نام های شــهیدان سرلشــکر خلبــان منصور‬ ‫ناظریــان‪ ،‬همایــون شــوقی‪ ،‬غفــار رامین فــر‪ ،‬غالمحســین‬ ‫عروجــی‪ ،‬بهــرام عشــقی پور‪ ،‬عبــاس اســامی نیا‪ ،‬تــورج‬ ‫یوســف و علــی مــراد جهانشــاه لو دو نفــر اســیر و یــک نفــر‬ ‫مفقوداالثــر شــد کــه بعدهــا بــه جمــع شــهدا پیوســتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

شماره : 577
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

شماره : 576
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!