روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 387 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 387

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 387

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 387

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 4 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /26‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /19‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪387‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫شهر خسته از خودرو در تجربه ارامش‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫نذر دانایی ‪ ۵۰۰‬جلد کتاب دفاع مقدس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تالش جهادی برای تضمین‬ ‫روشنی برق پایدار‬ ‫افت تحصیلی دانش اموزان موجب‬ ‫نگرانی اولیا و معلمان‬ ‫ســال تحصیلــی جــاری در حالــی اغــاز مــی شــود کــه‬ ‫افــت تحصیلــی و کاهــش میــزان یادگیــری دانــش‬ ‫امــوزان در ســال گذشــته ســبب دغدغــه و نگرانــی‬ ‫معلمــان و اولیــا اســت در ایــن زمینــه امــوزش حضــوری‬ ‫می توانــد مرهمــی بــر ایــن افــت تحصیلــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬گرچــه ارزشــیابی و‬ ‫نمره هایــی کــه در کارنامــه دانــش امــوزان درج شــده‬ ‫نشــانی از افــت تحصیلــی نــدارد و برخــی مــوارد نمــره هــا‬ ‫بهتــر از ســال هــای پیــش از مجــازی شــدن امــوزش هــا‬ ‫اســت امــا اولیــا و حتــی معلمــان بــر ایــن عقیــده انــد کــه‬ ‫غیرحضــوری بــودن امــوزش هــا ســبب افــت تحصیلــی در‬ ‫فرزنــدان شــده اســت‪ ،‬ایــن چالــش گرچــه اولیــا و معلمــان‬ ‫را نگــران کــرده امــا امیــد مــی رود تــا بــا حضــوری شــدن‬ ‫امــوزش هــا‪ ،‬ایــن عقــب ماندگــی هــا جبــران شــود‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان افــت تحصیلی زمانــی رخ می دهد‬ ‫کــه اســتعدادهای بالقــوه دانــش امــوز بــه خوبــی بالفعــل‬ ‫نشــود این امر در ســال تحصیلی گذشــته بســیار مشــاهده‬ ‫شــد و دانــش امــوزان زیــادی را درگیــر کــرد‪.‬‬ ‫کــوچ زودهنــگام امــوزش بــه فضــای مجــازی در حالــی‬ ‫کــه هنــوز بســترها مهیــا نبــود‪ ،‬دانــش امــوزان و معلمان‬ ‫را گریبانگیــر مشــکالت زیــادی کــرد‪.‬‬ ‫ضعــف زیرســاخت هــا در اســتان محــروم خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬نبــود بســتر اینترنــت در بســیاری از روســتاها‪،‬‬ ‫ناتوانــی بســیاری از خانــواده هــا در تامیــن تجهیــزات‬ ‫نویــن اموزشــی ســبب شــد تــا بســیاری از دانــش امــوزان‬ ‫از حضــور در کالس درس مجــازی بازماننــد و از امــوزش‬ ‫عقــب بماننــد همچنیــن نااشــنابودن اولیــا و معلمــان‬ ‫بــا امــوزش در فضــای مجــازی‪ ،‬در دســترس نبــودن‬ ‫تجهیــزات و تکنولــوژی در بســیاری از خانواده هــا‪ ،‬بــاال‬ ‫بــودن هزینــه هــای اینترنــت‪ ،‬ناتوانــی از دیگــر مــواردی‬ ‫اســت کــه ســبب شــد تــا دانــش امــوزان در یادگیــری‬ ‫دروس دچــار افــت شــوند‪.‬‬ ‫کارنامه درخشان و افت سواد دانش اموزان‬ ‫یکــی از اولیــای دانــش امــوزان در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــا‬ ‫شــیوع کرونــا و کــوچ نســبتا بــه یک بــاره به فضــای مجازی‪،‬‬ ‫وضعیــت امــوزش بــر هــم ریخــت‪ ،‬هرچنــد اولیــا از همــان‬ ‫ابتــدا کــه امــوزش بــه فضــای مجــازی کشــانده شــد در کنــار‬ ‫فرزنــدان بودنــد و البتــه بــار زیــادی را بــر دوش کشــیدند‬ ‫امــا تعطیلــی کالس هــای حضــوری و کاهــش ارتباط میان‬ ‫معلمــان و دانــش امــوزان و معلمــان ســبب افت یادگیری‬ ‫در فرزنــدان شــد‪.‬‬ ‫والدین خواستار تکرار پایه فرزندان‬ ‫یکــی از معلمــان هــم در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫دسترســی نداشــتن بــه گوشــی هوشــمند بســیاری از‬ ‫دانــش امــوزان را دچــار مشــکل کــرد گفــت‪ :‬نداشــتن‬ ‫گوشــی هوشــمند بویــژه در دانــش امــوزان دوره‬ ‫متوســطه ســبب شــد تــا ایــن نوجوانــان قیــد مدرســه را‬ ‫بزننــد و بــه اشــتغال در مکانیکــی هــا و یــا ســایر مشــاغل‬ ‫روی اورنــد‪ ،‬البتــه شــمار زیــادی از دانــش امــوزان هم که‬ ‫در برنامــه شــاد حضــور داشــتند‪ ،‬مســتمر نبــود‪ ،‬غیبــت‬ ‫دانــش امــوزان در فضــای مجــازی بســیار زیــاد بــود کــه‬ ‫ایــن امــر ســبب افــت تحصیلــی انــان شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افــت تحصیلــی دانــش امــوزان بــه حدی اســت‬ ‫کــه برخــی خانــواده هــا خــود خواســتار تکــرار پایــه فرزنــدان‬ ‫شــده اند‪ ،‬ایــن مــورد در دانــش امــوزان دوره ابتدایــی‬ ‫بیشــتر مشــاهده مــی شــود‪ ،‬والدیــن بــه علــت نارضایتــی از‬ ‫وضعیت تحصیلی‪ ،‬ترجیح می دهند فرزندشــان در ســال‬ ‫جدیــد در همــان پایــه و بــه صــورت حضــوری تحصیــل کنــد‪.‬‬ ‫فضای مجازی نتوانست جای اموزش حضوری را پرکند‬ ‫یــک مــدرس دانشــگاه در خراســان شــمالی هــم در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬متاســفانه بــا کــوچ امــوزش بــه فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬شــاهد افــت تحصیلــی دانــش امــوزان بودیــم‬ ‫و البتــه برخــی هــم بــه علــت هایــی از حضــور در ایــن‬ ‫اموزش هــا بازماندنــد‪.‬‬ ‫قنبرعلــی خــوش ایینه اظهار داشــت‪ :‬خراســان شــمالی‬ ‫رتبــه ســه اســتان هــای کشــور در پراکندگــی روســتاها‬ ‫دارد‪ ،‬روســتایی بودن این اســتان‪ ،‬ضعف زیرســاخت ها‬ ‫و پاییــن بــودن ســطح درامــد ایــن مــردم ســبب شــد تــا‬ ‫خیلــی از خانــواده هــا در تامیــن ابــزار و تکنولــوژی بــرای‬ ‫حضــور در کالس هــای مجــازی ناتــوان باشــند از ایــن رو‬ ‫دانــش امــوزان از امــوزش در فضــای مجــازی بازماندنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زیرســاخت ها در اســتان بویــژه در روســتاها‬ ‫ضعیــف اســت‪ ،‬برخــی روســتاها فاقــد امکانــات بــرای‬ ‫دســتیابی دانــش امــوزان بــه فضــای مجــازی هســتند‪،‬‬ ‫البتــه در ایــن زمینــه اقدامــات خوبــی انجــام شــد و‬ ‫بســیاری از مشــکالت رفــع شــد امــا بــه هــر حــال امــوزش‬ ‫دانــش امــوزان را تحــت تاثیــر قــرار داد‪.‬‬ ‫خــوش ایینــه بــا اشــاره بــه اینکــه حاشــیه نشــینی‬ ‫در شــهرهای بجنــورد و شــیروان زیــاد اســت گفــت‪:‬‬ ‫شــغل های کاذب پدران‪ ،‬زندانی و بیســوادی اولیا‪ ،‬معتاد‬ ‫و یــا بیــکار بــودن والدیــن اســیب هایی اســت کــه بــه تبــع‬ ‫ان خانــواده هــای ســاکن در ســکونتگاه های غیررســمی را‬ ‫بــا مشــکل مالــی روبــه رو کــرده اســت‪ ،‬در ایــن وضعیــت با‬ ‫شــیوع کرونــا و مجــازی شــدن اموزش هــا دانــش امــوزان‬ ‫بــه ناچــار بــه کاری اشــتغال یافتــه و حضــور این کــودکان و‬ ‫یــا نوجوانــان در کالس هــای درس مجــازی محــدود شــد‪.‬‬ ‫خــوش ایینــه افــزود‪ :‬تمــام ایــن مــوارد دســت بــه دســت‬ ‫داد تــا امــوزش دانــش امــوزان در فضــای مجــازی را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪ ،‬در امــوزش بــه شــیوه مجــازی‪،‬‬ ‫شــاهد افــت تحصیلــی دانــش امــوزان و کاهش کیفیت‬ ‫امــوزش بودیــم‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد نمــی تــوان عنوان‬ ‫تــرک تحصیــل را بــرای ایــن دانــش امــوزان گذاشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عنــوان تــرک تحصیــل حتــی بــرای‬ ‫ان دســته از دانــش امــوزان کــه تکــرار پایــه دارنــد و‬ ‫یــا کالس اولــی هایــی کــه پارســال بــه علت ممانعت‬ ‫والدیــن از حضــور در کالس بازماندنــد هم نمی تواند‬ ‫مصــداق تــرک تحصیل باشــد‪.‬‬ ‫اموزش مجازی و افت تحصیلی دانش اموزان‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پرورش خراســان شــمالی هــم در این‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬کــوچ امــوزش بــه فضای مجازی با اســیب های‬ ‫زیــادی همــراه بــود‪ ،‬انچــه در امــوزش در کالس و مدرســه‬ ‫انتظــار مــی رود از فضــای مجــازی نمــی تــوان انتظــار‬ ‫داشــت‪ ،‬گرچــه دانــش امــوزان امــوزش در فضــای مجــازی‬ ‫را در کنار پدر و مادر بوده و درس را فراگرفتند اما اســیب‬ ‫در ایــن زمینــه متوجــه دانــش امــوزان شــد‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی اظهــار داشــت‪ :‬مجــازی بودن اموزش ســبب‬ ‫شــد تــا مســوولیت پذیــری و نقــش پذیــری دانــش امــوزان‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار گیــرد و فرزنــدان دچارکــم تحرکــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــت تحصیلــی را از اســیب هــای کرونــا و کشــانده‬ ‫شــدن امــوزش بــه فضــای مجــازی عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫امســال افــت کمــی درامــوزش اســتان مشــاهده نمــی‬ ‫شــود امــا افــت کیفــی دور از انتظــار نیســت کــه ان هــم‬ ‫در ازمــون هــا مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــوزش مجــازی ســبب افــت کیفیــت‬ ‫امــوزش شــد‪ ،‬ســال تحصیلــی گذشــته ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۷۳۱‬‬ ‫دانــش امــوز دوره ابتدایــی اســتان نیــاز بــه تــاش بیشــتر‬ ‫بــرای یادگیــری داشــتند کــه کالس هــای جبرانــی بــرای‬ ‫ایــن افــراد در تابســتان دایــر شــد و ‪ ۶۳۱‬معلــم در ایــن‬ ‫کالس جبرانــی بــه تدریــس مشــغول شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه یقین بــا حضوری شــدن اموزش ها‬ ‫افــت تحصیلــی دانــش امــوزان کمتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۲۰‬هزار کالس اولی در مدارس استان‬ ‫مــودی گفــت‪ :‬ثبــت احــوال اســتان شــمار واجــدان شــرایط‬ ‫بــرای ورود بــه کالس اول در ســال تحصیلــی جــاری ‪ ۱۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۸۶‬نفــر اعــام کــرده امــا اکنــون اکنــون ‪ ۲۰‬هــزار و ‪۴۳۳‬‬ ‫نفــر کالس اولــی در مــدارس اســتان ثبــت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪:‬ســال تحصیلی گذشــته خانواده های‬ ‫‪ ۲۴۰‬نفــر کالس اولــی‪ ،‬بــه علــت کرونــا مانــع حضــور‬ ‫فرزندشــان در کالس درس شــدند که این افراد امســال‬ ‫جــذب شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون هیــچ عقــب ماندگــی در زمینــه ثبــت‬ ‫نــام دانــش امــوزان وجــود نــدارد‪ ،‬در ســال گذشــته‬ ‫شــماری از والدیــن مانــع حضــور فرزنــد کالس اولی خود‬ ‫در مدرســه شــدند امــا امســال ایــن دانــش امــوزان در‬ ‫کالس درس جــذب شــدند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬امســال بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار ‪ ۵۴۰‬نفــر واجــد شــرایط‬ ‫بــرای ثبــت نــام در پایــه هفتــم هســتند کــه اکنــون ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد ایــن دانــش امــوزان ثبــت نــام کردنــد‪ ،‬شــمار دانــش‬ ‫امــوزان اســتان در پایــه دهــم هــم بیــش از هشــت هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر اســت کــه همــه انــان ثبــت نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫اغاز سال تحصیلی از سوم مهرماه‬ ‫مــودی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال تحصیلــی جدیــد از‬ ‫ســوم مهرمــاه در مــدارس اســتان بــه صــورت حضــوری‬ ‫و غیرحضــوری اغــاز مــی شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬براســاس‬ ‫تصمیمــات ســتاد کرونــا‪ ،‬تمامــی مــدارس روســتایی و‬ ‫عشــایر و دروس عملــی هنرســتانهای فنــی و حرفــه ای و‬ ‫کاردانــش کــه جمعیــت کالس هــای انها کمتــر از ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫اســت‪ ،‬بــه صــورت حضــوری اجرایــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در مــدارس روســتایی کــه کالس هــا‬ ‫‪ ۳۰‬نفــره هســتند‪ ،‬نیــز بــا تقســیم بنــدی کالس هــا در دو‬ ‫زمــان مختلــف امــوزش حضــوری خواهــد بــود‪ ،‬در ســایر‬ ‫مــدارس برگــزاری حضــوری کالس اولی هــا بــا تقســیم‬ ‫بندی هــا و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫نشست تخصصی با مسئولین‬ ‫سرمایه گذار پروژه شهر بازی‬ ‫توسعه و مدیریت تقاضا؛‬ ‫دو بال برنامه بخش برق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۳‬دلیل پنهان استرس و راه های‬ ‫مقابله با انها‬ ‫جرم در جرم فی الواقع‬ ‫دلبری چشمه های نیلبرگ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫معتقد به تفاوت های جنسیتی در حوزه‬ ‫هنراموزی نیستیم‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا تاکیــد بــر هنرامــوزی بانــوان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫حــوزه هنرامــوزی معتقــد بــه تفاوت هــای جنســیتی نیســتیم؛ بــاور داریــم بانــوان در‬ ‫حــوزه هنــر جلوتــر از مــردان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد مهــدی اســماعیلی شــنبه (ســوم مهــر)‬ ‫در حاشــیه اییــن اغــاز ســال تحصیلــی هنرســتان هنرهــای زیبــا تهــران در جمــع‬ ‫خبرنــگاران و در پاســخ بــه پرســش ایرنــا دربــاره اولویــت هــای کوتــاه مــدت و میــان‬ ‫مــدت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای جامعــه فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در کوتــاه مــدت‪ ،‬بســته حمایتــی بــه تصویــب رییــس جمهــوری رســید و در‬ ‫اختیــار صنــدوق اعتبــاری هنرمنــدان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بســته حمایتــی از مــاه اینــده بــه اهالــی فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه در‬ ‫قالــب تســهیالت بالعــوض تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن از راه انــدازی تدریجــی فعالیــت هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری سراســر کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه زودی همــه فعالیــت هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری بــا تکمیــل واکسیناســیون و بــه صــورت تدریجــی در سراســر‬ ‫کشــور از ســر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی همچنیــن در مــورد واگــذاری شــبکه نمایــش خانگــی بــه وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در چنــد ســال گذشــته‪ ،‬در جریــان جزئیــات ایــن موضــوع‬ ‫بــودم کــه بایــد بــدون جنجــال رســانه ای حــل شــود‪ .‬همــه اقدامــات را بایــد در چارچــوب‬ ‫قانــون انجــام دهیــم و در ایــن زمینــه بــا صــدا و ســیما‪ ،‬مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫شــورای عالــی مجــازی در یــک مــاه اخیــر گفــت و گوهــای فشــرده ای انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن بــاره بــه زودی در مراکــز قانونــی تصمیــم گیــری می شــود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬جایگاه نظارتی و شــان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و ســازمان ســینمایی‬ ‫در امــر نظــارت و در مســیر فعلــی ادامــه مــی یابــد؛ اگــر بــه تازگــی ابهامــی پیــش امــده‬ ‫اســت بــا رعایــت همــه قوانیــن و رویــه هــای موجــود بایــد تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫تاکید دولت بر حضور بانوان در عرصه هنر‬ ‫وی همچنیــن دربــاره هنرســتان هــا و هنرامــوزی بانــوان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در حــوزه‬ ‫هنرامــوزی معتقــد بــه تفــاوت هــای جنســیتی نیســتیم؛ بــر ایــن بــاور هســتم بانــوان‬ ‫در حــوزه هنــر جلوتــر از مــردان هســتند‪.‬‬ ‫دولــت بایــد حضــور بانــوان را در ایــن عرصــه هــا دنبــال کنــد و بــه دنبــال گســترش‬ ‫و تکمیــل حلقــه هنرســتان هــا در ســطح کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬امــوزش هفــت رشــته تخصصــی هنــر در‬ ‫انحصــار وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت و در همــه اســتان هــا حداقــل یــک‬ ‫هنرســتان دخترانــه و پســرانه راه انــدازی مــی شــود‪ .‬در ایــن صــورت همــه دختــران‬ ‫و پســران در یــک فضــای عادالنــه بــه تحصیــل مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مراســم اغــاز ســال تحصیلــی هنرســتان هــای‬ ‫هنرهــای زیبــا صبــح امــروز شــنبه ســوم مهرمــاه در هنرســتان دخترانــه موســیقی بــا‬ ‫حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار شــد و اســماعیلی از ‪ ۱۲‬رتبــه برگزیــده‬ ‫کنکــور رشــته هنــر ‪ ۱۴۰۰‬تقدیــر بــه عمــل اورد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 3‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,470,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,421,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 112,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,660,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 59,050,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,680,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪387‬‬ ‫نذر دانایی ‪ ۵۰۰‬جلد کتاب‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع‬ ‫مقــدس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اهــدا ‪ 500‬جلــد‬ ‫کتــاب بــه مناســب هفتــه دفــاع مقــدس در قالــب‬ ‫پویــش نــذر دانایــی بــرای مناطــق محــروم و مــدارس‬ ‫ایــن اســتان جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ محمــد نجاتــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن پویــش بــا هــدف جم ـع اوری کتاب هــای‬ ‫مــازاد مــردم بــرای اهــدای بــه کتابخانه هــای مناطــق‬ ‫کمتــر برخــوردار اســتان راه انــدازی شــد و امیــدوار‬ ‫هســتیم بــا ایــن رونــد مناطــق کمتــر برخــوردار مــردم‬ ‫بجنــورد در اولیــن قــدم از ایــن پویــش اســتقبال‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی اســتقبال مــردم از کمپیــن نــذر دانایــی را خــوب‬ ‫توصیــف و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن رونــد ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت و ســعی داریــم تــا پایــان مهرمــاه از طریــق‬ ‫پویــش دانایــی و نــذر کتــاب بتوانیــم کتابخانــه هــای‬ ‫مناطــق محــروم را تجهیــز کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع‬ ‫مقــدس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تبلیغــات و‬ ‫جریان ســازی انجــام شــده بــا همراهــی اهالــی رســانه‬ ‫و به کارگیــری ظرفیــت شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬زمینــه‬ ‫را بــرای همراهــی و اســتقبال مــردم فراهــم کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون عــاوه بــر اشــخاص حقیقــی‪،‬‬ ‫موسســه ها و همچنیــن مســووالن و البتــه ناشــران‬ ‫نیــز بــه نــذر دانایــی پیوســته اند و ایــن نویــد دهنــده‬ ‫اســتمرار حرکــت در مســیری فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫از ‪ ۳۱‬شــهریور تــا ‪ ۶‬مهــر هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم‬ ‫انقــاب کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫رزمنــده در دوران دفــاع مقــدس در عملیــات هــا‬ ‫حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫جنــگ‪ ،‬کار پیچیــده ای اســت‪ .‬مدیریــت جنــگ‬ ‫و فرماندهــی جنــگ‪ ،‬کار بســیار ســنگین و‬ ‫پیچیــده ای اســت‪ .‬ایــن کار را جوانهــای نــورس‬ ‫مــا در‏بســیاری از بخشــها انجــام میدادنــد‪ .‬ایــن‬ ‫تدبیــر‪ ،‬ایــن حکمــت‪ ،‬چیــز بســیار شــگفت اوری‬ ‫اســت؛ مظهــر شــکوفائی اســتعدادها و‬ ‫ظرفیتهاســت‪ .‬چقــدر‏جوانهــای کم ســال رفتنــد‬ ‫در جبهــه و توانســتند در انجــا کارهــای بــزرگ‬ ‫از خودشــان نشــان بدهنــد‪ .‬بعضــی شــهید‬ ‫شــدند‪ ،‬بعضــی هــم جــزو‏ســرمایه های انقــاب‬ ‫بودنــد‪ ،‬بعدهــا کشــور از اینهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫حقیقتــا ً ایــن جــوری بــود کــه ســپاه پاســداران‬ ‫یکــی از مراکــز صــدور نیــرو بــه همــه‏جــای کشــور‬ ‫شــده در طــول ایــن بیســت و هفــت هشــت‬ ‫ســال؛ بــه خاطــر اینکــه جنــگ توانســت از یــک‬ ‫مجموعــه ی جــوان‪ ،‬مجموعــه ای از عناصــر‬ ‫‏کارامــد و بااســتعداد درســت کنــد و تحویــل‬ ‫بدهــد؛ چــون اســتعدادها در اینهــا شــکوفا شـد‪.‎‬‬ ‫‪1388/۰۶/24‬‬ ‫ثبت پالک ‪ ۱۹۰‬هزار خودرو‬ ‫در کشــور مــا بــه ازای هــر هــزار نفــر ‪ ۲۱۸‬وســیله‬ ‫نقلیــه موتــوری و بــر اســاس براوردهــای انجــام‬ ‫شــده در ســال ‪ ۹۸‬در کشــور ‪ ۲۱‬میلیــون و ‪۷۸۸‬‬ ‫هــزار خــودروی فعــال و دارای پــاک وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــم چنیــن بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــون دســتگاه‬ ‫ت نیــز تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫موتورســیکل ‬ ‫شهر خسته از خودرو‬ ‫در تجربه ارامش‬ ‫شــهر بجنــورد کــه بــه علــت کاســه ای بــودن‬ ‫تــردد خــودرو در ان زیــاد اســت چهارشــنبه های‬ ‫هــر هفتــه بیشــتر شــهروندان بــدون اســتفاده از‬ ‫وســیله نقلیــه شــخصی پیــاده یــا بــا اســتفاه از‬ ‫دوچرخــه بــه محــل کار خــود رفتنــد و ایــن امــر‬ ‫موجــب شــد کــه مرکــز اســتان خلوتریــن روز‬ ‫ســال را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امــروز بخاطــر «روز جهانــی بــدون خــودرو»‬ ‫پارکینک هــای اداری و شــهری و حاشــیه کــوی‬ ‫بــرزن کــه همیشــه بــا صــف خــودرو مواجــه بــود‬ ‫خلــوت شــد گویــا رویــای خیابــان هــای ارام بــه‬ ‫واقعیــت پیوســت و اســمان نیــز درایــن پویش با‬ ‫لبخنــدی ابــی و هــوای فــرح بخــش شــریک شــد‬ ‫تــا بــه مــردم بگویــد هوای بــدون دود خــودرو حق‬ ‫مســلم همــه اســت‪.‬‬ ‫حمایــت و اســتقبال مــردم نشــان داد کــه‬ ‫اکنــون مــردم هــم ایــن فرهنــگ را پذیرفتــه انــد‬ ‫کــه بایــد بــا کــم کــردن برخــی از عــادت هــا ماننــد‬ ‫اســتفاده دائــم از خــودرو در حفــظ منابــع تجدیــد‬ ‫ناپذیــر بایــد کوشــا باشــند وجهانــی بهتــر از امــروز‬ ‫را بــه نســل هــای فــردا تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫نفس نکشید هوا ناسالم است‬ ‫در مورد مضرات اســتفاده مســتمر و بدون دلیل‬ ‫خــودروی شــخصی جامعــه پزشــکی‪ ،‬فعــاالن و‬ ‫کنشــگران محیــط زیســت انقــدر هشــدار داده‬ ‫انــد کــه مثنــوی هفتــاد مــن شــده اســت و ممکــن‬ ‫اســت بســیاری بــر ایــن عقیــده باشــند کــه بــدون‬ ‫خــودرو نمــی شــود زندگــی کــرد امــا اگــر شــما هــم‬ ‫در طــول یــک مــاه فقــط چنــد روز هــوای پــاک‬ ‫داشــته باشــید و دیــدن اســمان ابــی برایتــان ارزو‬ ‫شــود حتمــا در پویــش هایــی ماننــد روز جهانــی‬ ‫بــدون خــودرور شــرکت مــی کنیــد‪.‬‬ ‫در شــاخص ســنجش هــوا وضعیــت صفــر تــا‬ ‫‪ ۵۰‬هــوای پــاک‪ ۵۱ ،‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــوای ســالم‪ ۱۰۱ ،‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۰‬ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس‪ ۱۵۱ ،‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۰‬ناســالم بــرای تمــام گــروه هــای ســنی‪۲۰۱ ،‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰۰‬خیلــی ناســالم و بیــش از ‪ ۳۰۰‬خطرنــاک‬ ‫و بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫شهریور بدون یک روز هوای پاک‬ ‫بــه گفتــه جــواد عمارلــو اگــر چــه کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا در ســال جــاری ســبب شــده تــا‬ ‫میــزان ریزگردهــا در اســمان بجنــورد افزایــش‬ ‫یافتــه و شــمار روزهــای پــاک و ســالم کاهــش‬ ‫یابــد امــا تــردد خودرویــی نیــز در الودگــی هــوا بی‬ ‫تاثیــر نیســت امــا بــه ضــرس قاطــع نمــی تــوان‬ ‫درصــد ان را تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس داده هــای شــهریور‬ ‫مــاه نشــان مــی دهــد فقــط ‪ ۱۸‬روز هــوای ســالم‬ ‫در ایــن مــاه داشــتیم و ‪ ۱۲‬روز هــوا ناســالم بــرای‬ ‫گــروه هــای حســاس و یــک روز نیز ناســالم برای‬ ‫همــه گــروه هــا بــود و در ایــن مــاه حتــی یــک روز‬ ‫هــوای پــاک نداشــتیم‪.‬‬ ‫عمارلــو بــا اشــاره بــه امــار الودگــی هــوا در ‪۶‬‬ ‫مــاه گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت فقــط‬ ‫‪ ۳۱‬روز هــوای پــاک داشــتیم امــا ‪ ۱۳۹‬روز هــوای‬ ‫ســالم‪ ۱۴ ،‬روز هــوای ناســالم بــرای گــروه هــای‬ ‫حســاس و ‪ ۲‬روز ناســالم بــرای همــه گــروه هــا‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫شهر خودرو محور‬ ‫در ایــن رابطــه یــک کنشــگر محیــط زیســت در‬ ‫گفــت‪ :‬روز «جهانــی بــدون خــودرو» فرصتــی اســت‬ ‫تــا بــه تاثیــر الودگــی هــوا بــر زندگــی توجــه کنیــم و‬ ‫بدانیــم کــه خودروهــا و در واقــع ســوخت فســیلی‬ ‫چــه بــر ســر کــره خاکــی م ـی اورد‪.‬‬ ‫رضــا وحــدت افــزود‪ :‬خودروهــا یکــی از منابــع‬ ‫اصلــی الودگــی هــوا به ویــژه در شــهرها‬ ‫به حســاب می اینــد بــه طــوری کــه براســاس‬ ‫براورد ســازمان بهداشــت جهانی‪ ،‬ســاالنه هفت‬ ‫میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــر اثــر الودگــی‬ ‫هــوا جــان خــود را از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی که مدیرعامل ســمن دوســتدار محیط زیست‬ ‫پیونــد مهــر بخــش اتــرک و پویــش بجنــورد شــهر‬ ‫ســبز نیــز اســت افــزود‪ :‬بــر اســاس براوردهایــی‬ ‫کــه ســازمان محیــط زیســت انجــام داده اســت‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد االینده هــا مربــوط بــه منابــع متحــرک و‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد مربــوط بــه منابــع ســاکن ناشــی از ذرات‬ ‫تولیــد شــده االینــده در هــوا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬منابــع متحــرک بــه طــور متــداول‬ ‫مربــوط بــه وســایل نقلیــه اســت‪ ،‬امــا وســایل‬ ‫نقلیــه در دو قالــب بنزینــی و دیزلــی یــا گازوئیــل‬ ‫ســوز دســته بنــدی می شــوند کــه بــر اســاس امــار‬ ‫حــدود ذرات معلقــی (اولیــه) که از تردد وســایل‬ ‫نقلیــه تولیــد می شــود حــدود ‪ ۶۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــه ترویــج دوچرخه ســواری و توســعه‬ ‫وســایل حمــل و نقــل عمومی به عنــوان ‪ ۲‬راهکار‬ ‫و مشــوق بــرای کاهــش اســتفاده از خــودرو‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در بســیاری از شــهرهای‬ ‫جهــان ایــن راهکارهــا موثــر واقــع شــده اند و‬ ‫ایــن انتظــار وجــود دارد کــه در اســتان مــا نیــز‬ ‫زیرســاخت هــای از ایــن دســت فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وحــدت بــا بیــان ایــن کــه در شــهرهای بــزرگ‬ ‫کشــور مســیرهای دوچرخه ســواری در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده افــزود‪ :‬بــرای کاهــش تردد خــودرو و‬ ‫افزایش ســامتی و کاهش بیماری های ناشــی‬ ‫از اســتفاده از خــودرو الزم اســت مســیرهایی‬ ‫بــرای تــردد دوچرخــه هــا در نظــر گرفتــه شــود و‬ ‫پیــاده راه هــای بجنــورد نیــز مناســب ســازی و‬ ‫ایــن مســیرها بــا همــکاری نیــروی انتظامــی بــه‬ ‫فضاهایــی امــن بــرای تــردد پیــاده و دوچرخــه‬ ‫ســواران تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو چرخــه ســواری و پیــاده روی در‬ ‫ســامت و نشــاط روح و جســم موثــر اســت و‬ ‫بــه همیــن انــدازه اســتفاده از خــودرو نــه تنهــا‬ ‫در الودگــی هــوا نقــش دارد بلکــه ســامت‬ ‫انســان را نیــز بــه خطــر مــی انــدازد و از دیگــر‬ ‫ســو هزینه هایــی نیــز در بــر دارد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫بهــای بنزیــن و دیگــر هزینه ها اســتفاده کمتر از‬ ‫خــودرو بــه اقتصــاد خانــواده نیــز کمک مــی کند و‬ ‫حایــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫ثبت پالک ‪ ۱۹۰‬هزار خودرو‬ ‫در کشــور مــا بــه ازای هــر هــزار نفــر ‪ ۲۱۸‬وســیله‬ ‫نقلیــه موتــوری و بــر اســاس براوردهــای انجــام‬ ‫شــده در ســال ‪ ۹۸‬در کشــور ‪ ۲۱‬میلیــون و ‪۷۸۸‬‬ ‫هــزار خــودروی فعــال و دارای پــاک وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــم چنیــن بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــون دســتگاه‬ ‫ت نیــز تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫موتورســیکل ‬ ‫در خراســان شــمالی براســاس گفتــه مدیــر‬ ‫موسســه راهگشــای اســتان(مرکز تعویــض‬ ‫پــاک) ‪ ۱۹۰‬هــزار خــودرو پــاک گــذاری شــده اند‪.‬‬ ‫ســرهنگ هــادی داودی بــا بیــان اینکــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۱۷۰‬هــزار پــاک جدیــد و ‪ ۳۰‬هــزار پــاک‬ ‫قدیمــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ ۱۲۰ :‬هــزار پــاک‬ ‫از ایــن رقــم در مرکــز بجنــورد پــاک گــذاری شــده و‬ ‫بخــش عمــده ای مربــوط بــه مرکــز اســتان اســت‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۱۹۰‬هــزار خــودروی ســواری پــاک گــذاری‬ ‫شــده در اســتان عــدد بزرگــی اســت کــه تبعــات‬ ‫اســتفاده از بــه مــرور تلــخ و تلــخ تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه تقریبــا همــه مــردم‬ ‫معتقدنــد بایــد از خــودرو از کمتــر اســتفاده کــرد اما‬ ‫در هنــگام اوج رفــت و امــد هــا تعــداد خودروهــای‬ ‫تــک سرنشــین قابــل شــمارش نیســت‪.‬‬ ‫امــا در ایــن روز خوشــبختانه خیابــان هــای‬ ‫بجنــورد کمتــر شــاهد رفــت و امــد خودروهــای‬ ‫ســواری بــود کــه ایــن امــر نویــد دهنــده ایــن‬ ‫اســت کــه فعالیت هــای فرهنگــی در حــال‬ ‫جــواب دادن اســت‪.‬‬ ‫پیاده روی شهردار‬ ‫سرپرســت شــهرداری بجنــورد کــه امــروز پیــاده بــه‬ ‫محــل کار خــود رفــت در رابطــه بــا روز جهانی بدون‬ ‫خــودرو گفــت‪ :‬درتــاش هســتیم شــرایط را در‬ ‫بجنــورد بــه شــکلی ســاماندهی کنیــم کــه پیاده هــا‬ ‫و دوچرخــه ســواران بــه راحتــی تــردد کننــد‪.‬‬ ‫وی از توجه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر‬ ‫بجنــورد بــه پویــش هایی مانند پویــش روز بدون‬ ‫خــودرو خبــر داد و افــزود‪ :‬بجنورد شــهری خواهد‬ ‫شــد کــه همــه گــروه هــا و اقشــار بــه راحتــی ودر‬ ‫مســیری ایمــن بتواننــد در ان تــردد کنند‪.‬‬ ‫اقدام استانداری در روز بدون خودرو‬ ‫بــه گفتــه رییــس گــروه حمــل و نقــل و ترافیــک‬ ‫اســتانداری اســتانداری خراســان شــمالی امــروز‬ ‫همــه ادارات را موظــف کــرده اســت تــا جایــی‬ ‫کــه مقــدور اســت بــدون خــودرو و بــا اســتفاده از‬ ‫وســایل حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬دوچرخــه و حتــی‬ ‫پیــاده بــه محــل کار خــود برونــد و اداراتــی کــه در‬ ‫ایــن کار بیشــتر همــکاری داشــته باشــند مــورد‬ ‫تشــویق قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه شــهرها خــودرو محــور‬ ‫شــده اند افــزود‪ :‬بایــد اکنــون ایــن نگــرش تغییــر‬ ‫کنــد و شــهر انســان محــور و پیــاده محــور شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد ایــن فرهنــگ نهادینــه شــود کــه‬ ‫شــهر لزومــا بــرای تــردد و تســهیل خــودرو نبایــد‬ ‫ســاخته شــود و اصــول عدالــت اجتماعــی مــی گویــد‬ ‫همــه بایــد در برخــورداری از فضــای شــهری یکســان‬ ‫دیــده شــوند‪.‬‬ ‫شهر پیاده ها‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســطح شــهر امــروز‬ ‫شــهردار بجنــورد همــراه بــا رییــس ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی پیــاده بــه محــل کار خــود رفتــه اســت و‬ ‫تعــدادی از کارمنــدان شــهرداری نیــز بــدون خــودرو‬ ‫در محــل کار خــود حاضــر شــده انــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان ونیروهــای پــارک علــم و فنــاوری بجنــورد‬ ‫نیــز فاصلــه ‪ ۷‬کیلومتــری شــهر تــا محــل کار خــود را‬ ‫در تختــه ارکان رکاب زدنــد تــا در روز بــدون خــودرو‬ ‫ســهم خــود را در ترویــج فرهنــگ اســتفاده کمتــر از‬ ‫خــودرو ادا کــرده باشــند‪.‬‬ ‫حتــی برخــی واحــد هــای صنفــی نیــز در ایــن کار‬ ‫همــراه شــدند بــه طــوری کــه تعــدادی از دوچرخــه‬ ‫فروش ـی ها ماننــد خانــه دوچرخــه اعــام کــرده انــد‬ ‫در ایــن روز کاال و خدمــات خــود را بــا تخفیــف بــه‬ ‫مــردم ارائــه خواهنــد داد‪/.‬ایرنــا‬ ‫تکنیک صندلی خالی در روانشناسی؛ صحبت با فرد خیالی چطور به ما کمک می کند؟‬ ‫روان درمانگــران از روش هــای مختلفــی بــرای درمــان‬ ‫مشــکالت مراجعــان اســتفاده می کننــد‪ .‬یکــی از ایــن روش هــای مشــهور و پرکاربرد‬ ‫تکنیــک صندلــی خالــی اســت‪ .‬ایــن تکنیــک در حوزه هــای مختلفــی بــه کار می ایــد؛‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر شــما درگیــر مشــکالتی باشــید کــه در ان پــای یــک نفــر دیگــر در‬ ‫میــان باشــد‪ ،‬ایــن تکنیــک بســیار مفیــد خواهــد بــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره تکنیک‬ ‫صندلــی خالــی در روانشناســی‪ ،‬کاربردهــا‪ ،‬چالش هــا و شــیوه انجــام ان صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره ‪386‬‬ ‫تکنیک صندلی خالی چگونه اجرا می شود؟‬ ‫وقتــی معلــوم می شــود شــما بــه ایــن تکنیــک نیــاز داریــد‪ ،‬مثــا می خواهیــد حرفی‬ ‫را بــه کســی بزنیــد امــا توانایــی یــا امــکان رودرروشــدن بــا ان را نداریــد‪ ،‬مشــاور شــما‬ ‫بــا قــراردادن یــک صندلــی خالــی در کنــار یــا روبـه روی شــما فراینــد را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫او از شــما می خواهــد تصــور کنیــد فــرد موردنظــر روی صندلــی نشســته اســت‪.‬‬ ‫انچــه شــما بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه هرچــه بــه ذهنتــان می رسـ د ازادانــه‬ ‫بیــان کنیــد‪ .‬شــاید در ابتــدا بازکــردن ســر صحبــت کمــی عجیــب یــا ســخت بــه نظــر‬ ‫برســد؛ امــا به محــض شــروع به تدریــج حرف هــا بــه دنبالــش خواهــد امــد‪ .‬مشــاور‬ ‫شــما نیــز بــا طــرح پرســش می کوشــد تــا رشــته کالم را بــه دســت شــما بســپارد و‬ ‫مســیر گفت وگــوی شــما را هموارتــر کنــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــگام گفت وگــو بــا صندلــی شــما احساســات شــدیدی ماننــد خشــم زیــاد‪،‬‬ ‫اســترس یــا اضطــراب را تجربــه کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت مشــاور وارد بحــث شــود تــا بــه‬ ‫شــما در کنارامــدن بــا ان عواطــف یــاری کنــد‪.‬‬ ‫چه زمانی باید از تکنیک صندلی خالی استفاده کرد؟‬ ‫نیــازی نیســت نگــران زمــان اجــرای ایــن روش باشــید‪ .‬تشــخیص ایــن امــر بر عهده‬ ‫مشــاور یــا روان درمانگــر شماســت‪ .‬او بــا مشــاهده اینکــه به ســختی می توانیــد‬ ‫مســئله خودتــان را بیــان کنیــد یــا در رابطــه دچــار مشــکل ارتباطــی هســتید‪ ،‬ایــن‬ ‫تکنیــک را پیشــنهاد می کنــد‪.‬‬ ‫دشواری های اجرای تکنیک صندلی خالی‬ ‫بــا وجــود همــه فوایــد و کاربردهایــی کــه ایــن روش دارد اجــرای ان ممکــن اســت بــا‬ ‫دشــواری هایی احتمالــی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫در ایــن تکنیــک الزم اســت اجراکننــده توانایــی اســتفاده از قــوه خیــال را بــرای‬ ‫تصــور فــردی کــه می خواهــد بــا او صحبــت کنــد داشــته باشــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی‬ ‫فــرد نتوانــد از قــوه خیــال خــود اســتفاده کنــد‪ .‬اجــرای ان غیرممکــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشــاوران می تواننــد بــا طــرح موضــوع یــا پرســش بــه ایــن افــراد کمــک کننــد تــا قــوه‬ ‫خیالشــان را بــه کار بیندازنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬همــکاری و عضویت ایــران در ســازمان همکاری‬ ‫شــانگهای مشــت محکمــی بــر دهــان امریکایــی هــا زد و سیاســت راهبــردی انهــا را در کل دنیا شکســت داد‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه گــرگان اظهارداشــت‪ :‬امریکایــی هــا از‬ ‫اول انقــاب بــه دنبــال منــزوی کــردن و تنهــا گذاشــتن مــردم ایــران از دنیــا بــود و بــه نوعــی با ائتالف ســوزی برای‬ ‫خــراب کــردن کشــور مــا بــرای خودشــان بــا کشــورهای مرتجــع منطقــه ائتــاف ســازی مــی کردند‪.‬‬ ‫ایران با عضویت در‬ ‫شانگهای سیاست‬ ‫امریکایی ها را در‬ ‫جهان شکست داد‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪387‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫مشــکالت قطعــی بــرق و ضعــف شــدید ولتــاژ‬ ‫ان در تابســتان بســیار گــرم امســال بــه قــدری‬ ‫بــرای مــردم گنبــدکاووس ازار دهنــده بــود‬ ‫کــه امانقلیــچ شــادمهر نماینــده مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫چنــد نوبــت کــه اخریــن بــار ان ‪ ۲۴‬شــهریور‬ ‫امســال بــود از صحــن علنــی مجلــس بــه وزیــر‬ ‫نیــرو تذکــر داده و خطــاب بــه وی گفتــه بــود‪:‬‬ ‫«مــردم حــوزه انتخابیــه بنــده از ضعــف شــدید‬ ‫ولتــاژ بــرق بــا وجــود گرمــای شــدید رنــج می برنــد‬ ‫و بیشــتر روســتاییان بــا وجــود گرمــای بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫درجــه در تابســتان نــه ابــی دارنــد و نــه برقــی کــه‬ ‫بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای عــدم قطعــی اب و‬ ‫خاموشــی های بــرق تدبیــر کنیــد»‪.‬‬ ‫تالش جهادی برای تضمین‬ ‫روشنی برق پایدار‬ ‫مصوبــات ســفر معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایران(توانیــر)‬ ‫بــه گنبــدکاووس از گرمتریــن شــهرهای کشــور بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان امــر اینــده روشــنی را بــرای رفــع‬ ‫کمبودهــای زیرســاختی حــوزه بــرق ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی اســتان گلســتان ترســیم کــرد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دومیــن و بــا پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت بزرگتریــن شهرســتان اســتان‬ ‫گلســتان اســت کــه مدیریــت امور توزیع بــرق ان‬ ‫بــا ‪ ۱۴۱‬هــزار مشــترک خانگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬صنعتــی‪،‬‬ ‫اداری و خدماتــی بــه انــدازی چنــد شهرســتان این‬ ‫اســتان شــمالی وســعت‪ ،‬جمعیــت و مشــترک‬ ‫دارد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۲۱۳‬پارچــه ابــادی‬ ‫(روســتا) و نقطــه جمعیتــی پراکنــد ه شــدند و از‬ ‫طریــق ســه هــزار و ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر شــبکه انتقــال‬ ‫ایجــاد شــده بــرق فشــار ضعیــف و متوســط از‬ ‫نعمــت بــرق برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫گنبــدکاوس بــا اقلیــم اب و هوایــی خشــک‪ ،‬نیمــه‬ ‫خشــک و بیابانــی کــه بــارش ســاالنه ان بیــن ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی متــر در نواحــی شــمالی ان کــه دوســوم‬ ‫وســعت این شهرســتان مرزی را تشــکیل می دهد‬ ‫تــا ‪ ۴۰۰‬میلی متــر در نواحــی میانی و جنوبی متغیر‬ ‫اســت‪ ،‬چندیــن مــاه از ســال باالخــص از نیمــه دوم‬ ‫اردیبهشــت تــا اواخــر شــهریور روزهــای گرمــی را بــا‬ ‫دمــای بــاالی ‪ ۴۰‬درجــه ســانتی گراد ســپری می کنــد‬ ‫کــه ایــن درجــه دمایــی در برخــی ایــام اشــاره شــده‬ ‫بــه ‪ ۵۰‬درجــه و باالتــر هــم می رســد‪.‬‬ ‫همیــن ‪ ۱۴‬تیرمــاه امســال بــود کــه گنبــدکاووس‬ ‫بــا ثبــت دمــای ‪ ۵۰.۲‬درجــه ســانتی گراد‪ ،‬عنــوان‬ ‫گرمتریــن شــهر کشــور را از ان خــود کــرد کــه‬ ‫ثبــت ایــن درجــه دمایــی بــه گفتــه منصــور فرشــاد‬ ‫رییــس اداره هواشناســی ایــن شهرســتان‪ ،‬بــی‬ ‫ســابقه ترین دمــای هــوای ایــن شــهر در دوره‬ ‫امــاری ‪ ۲۹‬ســال فعالیــت ایــن اداره بــوده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن روز شــهر مــرزی اینچــه بــرون از دیگر‬ ‫شــهرهای حــوزه جغرافیایــی گنبــدکاووس نیــز بــا‬ ‫ثبــت دمــای ‪ ۴۹.۳‬درجــه ســانتی گراد دومیــن‬ ‫شــهر گــرم کشــور شــده بــود کــه هر ‪ ۲‬شــهر گنبد‬ ‫و اینچــه بــرون باالتــر از شــهر اهــواز بــا ‪ ۴۸‬درجــه‬ ‫ســانتی گراد‪ ،‬شــدند‪.‬‬ ‫دمای باالی ‪ ۴۰‬درجه ســانتی گراد بیشــتر روزهای‬ ‫نیمه نخســت ســال در گنبدکاووس ســبب شــد تا‬ ‫از ســال ‪ ۸۳‬ایــن شهرســتان مــرزی و مشــترکان‬ ‫ان مشــمول اعمال تعرفه ســه مناطق گرمســیری‬ ‫در ســه مــاه گــرم تابســتان شــوند و همیــن امــر از‬ ‫دالئــل افزایــش مصــرف بــرق مشــترکان ان از ‪۸۰‬‬ ‫مــگاوات در شــرایط عــادی بــه ســه و نیــم برابــر در‬ ‫فصــل گــرم و اوج مصــرف شــد‪.‬‬ ‫افزایــش مصــرف بــرق مشــترکان گنبــدکاووس‬ ‫در روزهــای گــرم و شــرجی هــوا درحالــی‬ ‫صــورت می گرفــت کــه ایــن شهرســتان درحــوزه‬ ‫زیرســاخت های ایــن انــرژی ارزشــمند بــا مشــکالت‬ ‫و کمبودهــای زیــادی مواجــه بــود و همیــن عامــل‬ ‫ســبب خاموش ـی های خواســته و ناخواســته (چنــد‬ ‫ســاعته) زیــادی شــده و تحمــل گرمــای هــوا را بــرای‬ ‫مردمــان ایــن دیــار دو چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در ســال های گذشــته بــا انجــام برخــی‬ ‫اقدامــات زیرســاختی ماننــد وارد مــدار شــدن‬ ‫ت بــرق ‪ ۶۳‬بــه ‪ ۲۰‬کیلوولــت‪ ،‬اصــاح‬ ‫چنــد پســ ‬ ‫شــبکه فرســوده و نصــب ترانــس در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی گنبــدکاووس تــا حــدودی از‬ ‫ایــن مشــکالت کاســته شــد امــا کاهــش بارش هــا‬ ‫درســال ابــی رو بــه پایــان ‪( ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬مهــر ‪۹۹‬‬ ‫تــا مهــر امســال) و وقــوع پدیــده خشکســالی و‬ ‫متعاقــب ان کاهــش تولیــد بــرق در کشــور‪ ،‬زخــم‬ ‫کهنــه کمبــود زیرســاخت های ایــن حــوزه را دوبــاره‬ ‫نمایــان و بــاز کــرد و مردمــان خونگــرم و صبــور این‬ ‫شهرســتان مــرزی را مجبــور بــه تحمــل درد ایــن‬ ‫زخــم و تحمــل رنــج هــوای گــرم و شــرجی بــا دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۴۵‬درجــه شهرشــان کــرد‪.‬‬ ‫مشــکالت قطعــی بــرق و ضعــف شــدید ولتــاژ‬ ‫ان در تابســتان بســیار گــرم امســال بــه قــدری‬ ‫بــرای مــردم گنبــدکاووس ازار دهنــده بــود کــه‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر نماینــده مــردم این شهرســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی در چنــد نوبــت کــه‬ ‫اخریــن بــار ان ‪ ۲۴‬شــهریور امســال بــود از صحــن‬ ‫علنــی مجلــس بــه وزیــر نیــرو تذکــر داده و خطــاب‬ ‫بــه وی گفتــه بــود‪« :‬مــردم حــوزه انتخابیــه بنــده از‬ ‫ضعــف شــدید ولتــاژ بــرق بــا وجــود گرمــای شــدید‬ ‫رنــج می برنــد و بیشــتر روســتاییان بــا وجــود گرمای‬ ‫بــاالی ‪ ۵۰‬درجــه در تابســتان نــه ابــی دارنــد و نــه‬ ‫برقــی کــه بایــد هــر چه ســریعتر بــرای عدم قطعی‬ ‫اب و خاموش ـی های بــرق تدبیــر کنیــد»‪.‬‬ ‫متعاقــب بیــان مشــکالت اب و بــرق توســط‬ ‫شــادمهر و دیگــر نماینــدگان مــردم گلســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬جلســه حضــوری بیــن‬ ‫مجمــع نماینــدگان ایــن اســتان بــا وزیــر نیــرو‬ ‫تشــکیل می شــود و علی اکبر محرابیان ‪ ۲‬نماینده‬ ‫یکــی‪ ،‬حمیدرضــا جانبــاز‪ ،‬رییــس هیــات مدیــره‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشــور و دیگــری غالمعلــی رخشــانی مهر معــاون‬ ‫هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر را به نمایندگی از‬ ‫خــود بــرای بررســی مســائل و مشــکالت حــوزه بــرق‬ ‫و اب گلســتان بــه ایــن اســتان شــمالی اعــزام کــرد‪.‬‬ ‫مســووالن در ایــن ســفر ‪ ۲‬روزه بــا بهره بــرداری‬ ‫از چنــد پــروژه حــوزه اب و بــرق و نیــز بازدیــد از‬ ‫طرح هــای نیمــه تمــام و دادن وعــده اختصــاص‬ ‫اعتبــارات ویــژه بــرای تکمیــل انهــا و همچنیــن قــول‬ ‫مســاعد بــرای کاهــش قطعی هــای اب و بــرق در‬ ‫تابســتان ســال اینــده‪ ،‬ســاکنان گلســتان باالخــص‬ ‫مردمــان گنبــدکاووس را بــه اینده روشــن حــوزه برق‬ ‫ایــن شهرســتان و رهایــی از مشــکالت خاموشـی ها‬ ‫و ضعــف ولتاژهــای بــرق امیــدوار کــرد‪.‬‬ ‫ضعــف ولتاژهایــی کــه بــه گفتــه مدیــر امــور‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس هــم اکنــون‬ ‫‪ ۵۷‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۰‬نقطــه روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان بــا ان مواجــه هســتند و رفــع ایــن‬ ‫معضــل بــه ‪ ۴۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫محمدعلــی عربگلــو درجلســه بررســی مســائل و‬ ‫مشــکالت بــرق گنبــدکاووس کــه ‪ ۲۸‬شــهریور بــا‬ ‫حضــور غالمعلــی رخشــانی معــاون هماهنگــی‬ ‫توزیــع شــرکت توانیــر‪ ،‬حســین افضلــی مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای مازنــدران بــه‬ ‫گلســتان و مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫گلســتان بــه همــراه فرمانــدار ویــژه گنبــد و نماینده‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان درمجلس شــورای اســامی‬ ‫به دیگر مشــکالت و کمبودهای زیرســاختی حوزه‬ ‫بــرق دیــار جرجــان زمیــن در قالــب گــزارش مصــور‬ ‫نیــز اشــاره کــرد کــه جــای بســی تحمــل و البتــه‬ ‫اقــدام عاجــل از ســوی مســووالن متولــی دارد‪.‬‬ ‫وی در ایــن جلســه گفــت کــه بــه ســبب وســعت‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربعــی گنبــدکاووس‬ ‫کــه یــک چهــارم وســعت اســتان گلســتان اســت‪،‬‬ ‫خدمــات رســانی بــه همــه ‪ ۱۴۱‬هــزار مشــترک ایــن‬ ‫مدیریــت کــه فاصلــه بیــن ‪ ۲‬مشــترک در برخــی‬ ‫مــوارد ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر و یــا فاصله دورترین مشــترک‬ ‫در نــوار مــرزی بــه مرکــز شــهر ‪ ۱۹۵‬کیلومتــر‬ ‫می باشــد‪ ،‬بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫عربگلــو‪ ،‬پیــک مصــرف بــرق مشــترکان‬ ‫ روغن ‪ DOT5‬چه تفاوتی‬ ‫با روغن ترمزهای معمولی دارد؟‬ ‫ روغــن ترمــز ‪ DOT5‬یــک ســیال بــا پایــه ســیلیکونی‬‫اســت و بــا دیگــر انــواع روغــن ترمــز کــه پایــه پلــی اتیلــن‬ ‫گنبــدکاووس را ‪ ۲۵۷‬مــگاوات اعــام کرد و افزود‪:‬‬ ‫بــه ســبب گرمای بــاالی ‪ ۴۵‬درجه بیشــتر روزهای‬ ‫تابســتان در ایــن شهرســتان‪ ،‬تامیــن بــرق پایــدار‬ ‫بــرای مشــترکان مســتلزم ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫مناســب از جملــه افزایــش ادارات بــرق و احــداث‬ ‫چنــد پســت جدیــد بــرق و نیــز نیــروگاه ‪ ۶‬مگاواتی‬ ‫در شــهر جدیــد «ک ُرنــد» اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس‬ ‫بــا وجــود وقــت کمــی کــه داشــت امــا بیشــتر‬ ‫مشــکالت و کمبودهــای زیرســاختی بــرق ایــن‬ ‫شهرســتان را کــه مطالبــه بــه حــق مردمــان ایــن‬ ‫دیــار کــه متشــکل از اقــوام مختلــف ایــران زمیــن‬ ‫و پیــروان ‪ ۲‬مذهــب بــزرگ اســامی هســتند و در‬ ‫کمــال وحــدت و یکپارچگــی‪ ،‬زندگــی مســالمت‬ ‫امیــزی بــا هــم دارنــد را بــه نماینــده ویــژه وزیر نیرو‬ ‫منعکــس کنــد تــا از ایــن فرصــت طالیــی کــه بــه‬ ‫وی داده شــد‪ ،‬بــه نحــو احســن اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫وی مشــکالت حــوزه بــرق گنبــدکاووس (از‬ ‫گرمتریــن شــهرهای کشــور) را در چنــد بخــش از‬ ‫جملــه مشــکالت خطــوط فــوق توزیــع و فولبــاری‬ ‫خــط ‪ ۲۳۰‬فجــر گنبــد‪ ،‬ریزگردهــا‪ ،‬حریم هــای‬ ‫بــرق‪ ،‬کمبــود و فرســودگی وســایل نقلیــه و نیــز‬ ‫ســاختمان اداری و کمبــود نیــروی انســانی اعــام‬ ‫کــرد و خواســتار رفــع ایــن مشــکالت و کمبودهــا‬ ‫بــا راه انــدازی چنــد اداره بــرق‪ ،‬تخصیــص اعتبــارات‬ ‫ویــژه بــرای رفــع ضعــف ولتاژهــا‪ ،‬خریــد یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو باالبــر و یک دســتگاه خــودرو مقره‬ ‫شــو‪ ،‬احــداث ســاختمان جدیــد و رفــع مشــکالت‬ ‫فــوق توزیــع و تامیــن نیــروی انســانی شــد‪.‬‬ ‫عربگلــو امــا در توضیــح بیشــتر مشــکالت حــوزه‬ ‫بــرق گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــه ســبب وســعت بــاالی‬ ‫ایــن شهرســتان (پنــچ هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع)‬ ‫و پراگندگــی روســتاهای ان کــه فاصلــه بیــن ‪۲‬‬ ‫مشــترک در برخــی مــوارد ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر و یــا فاصلــه‬ ‫دورتریــن مشــترک در نــوار مــرزی بــه مرکــز شــهر‬ ‫‪ ۱۹۵‬کیلومتــر می باشــد و در مقابــل کمبــود نیــروی‬ ‫انســانی و وســیله نقلیــه مدیریــت توزیــع بــرق ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬خدمــات رســانی بــه همــه ‪ ۱۴۱‬هــزار‬ ‫مشــترک ایــن مدیریــت را بســیار ســخت اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای خدمــات رســانی بهتــر‬ ‫بــه مشــترکان‪ ،‬تبدیــل مدیریــت توزیــع بــرق‬ ‫گنبــدکاووس بــه ‪ ۲‬امــور مســتقل یــا راه انــدازی‬ ‫چنــد اداره جدیــد در مراکــز دهســتان ها‪ ،‬تامین‬ ‫چنــد دســتگاه وســلیه نقلیــه باالخــص خــودرو‬ ‫باالبــر و خــودرو مقــره شــوی در کنــار رفــع کمبود‬ ‫نیــروی انســانی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه ایــن درخواســت مدیــر امــور‬ ‫نیــروی بــرق‪ ،‬رخشــانی مهــر معــاون هماهنگی‬ ‫توزیــع شــرکت توانیــر بــا راه انــدازی حداقــل‬ ‫ســه اداره توزیــع بــرق جدیــد بــا چــارت کامــل‬ ‫همچــون ســایر بخش هــای موجــود در ســطح‬ ‫اســتان‪ ،‬در گنبــدکاووس موافقــت و دســتور‬ ‫خریــد و اهــدای یــک دســتگاه خــودرو باالبــر‬ ‫ظــرف ‪ ۲‬تــا ســه مــاه اینــده بــرای مدیریــت امــور‬ ‫توزیــع بــرق ایــن شهرســتان را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع بــرق گنبــدکاووس همچنیــن‬ ‫درخصــوص ضعــف ولتــاژ بــرق در ‪ ۵۷‬نقطــه‬ ‫شــهری و ‪ ۱۰۰‬نقطه روســتایی و اعتبار مورد نیاز‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلیــارد ریالــی ان درخواســت مســاعدت و‬ ‫تخصیــص اعتبــار ویــژه کــرد کــه در ایــن بخــش‬ ‫نیــز نماینــده ویــژه وزیــر نیــرو (رخشــانی مهــر)‬ ‫دســتور اهــدای ‪ ۱۰۰‬دســتگاه ترانســفورماتور‬ ‫ظــرف ســه مــاه اینــده بــرای مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫عربگلــو بــه مشــکالت فول بــاری خــط ‪ ۲۳۰‬فجــر‬ ‫گنبد و خاموشـی های ناخواســت ه و مضاعفی که به‬ ‫مشــترکان تحمیــل می شــود‪ ،‬اشــاره کــرد و خواســتار‬ ‫احــداث پســت ‪ ۶۳‬کیلوولــت گنبــد پنــج و ارتبــاط‬ ‫گیــری از از خــط ‪ ۲۳۰‬مینودشــت بــرای کاهــش‬ ‫فول بــاری خــط گنبــد و جلوگیــری از خاموش ـی های‬ ‫ناشــی از ان شــد کــه در ایــن بخــش نیــز ابتــدا‬ ‫معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــز بــا احــداث‬ ‫پســت گنبــد پنــج بــا ســرمایه گذاری ‪ ۹۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریالــی موافقــت و دســتور داد ظــرف ســه مــاه اینــده‬ ‫بــا انتخــاب پیمانــکار توســط شــرکت بــرق منطقـه ای‬ ‫مازنــدران و گلســتان انجــام شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن حســین افضلــی مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫بــرق منطقـه ای مازنــدران و گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫جلســه از فراهــم بــودن مقدمــات زیرســاختی‬ ‫وصــل و ارتبــاط گیــری از خــط ‪ ۲۳۰‬مینودشــت‬ ‫توســط خطــوط انتقــال گنبــدکاووس خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام چنــد مــاه اینــده انجــام خواهد‬ ‫شــد تــا مشــکل فــول بــاری خــط ‪ ۲۳۰‬فجــر گنبد و‬ ‫خاموش ـی های ناشــی از ان مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬بــرای رفع مشــکل کمبود‬ ‫و ضعــف ولتــاژ بــرق ازادشــهر‪ ،‬ایســتگاه بــرق‬ ‫‪ ۴۰۰‬بــه ‪ ۶۳‬کیلوولــت بــا اعتبــار تقریبــی پنــج‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال در حومــه منطقــه» نگیــن‬ ‫شــهر» از توابــع ایــن شهرســتان بــا اعتبــار پنــج‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال ظــرف ســه ســال احــداث‬ ‫می شــود کــه بــا احــداث ایــن پــروژه مشــکل‬ ‫کمبــود و ضعــف ولتــاژ بــرق ازادشــهر و برخــی‬ ‫شــهرهای همجــوار از جملــه گنبد به طــور کامل‬ ‫رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس‬ ‫خطــر ریزگردهــا را از دیگــر مشــکالت حــوزه برق‬ ‫ایــن شهرســتان اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ریزگردهــا‬ ‫که از ســال ‪ ۹۴‬و از نواحی شــمالی گنبد شــروع‬ ‫شــده اکنــون بــه حومــه و مرکــز شــهر رســیدند و‬ ‫عــاوه بــر مشــکالتی کــه بــرای مقره هــا و قطــع‬ ‫بــرق ایجــاد کــرده و انهــا را نیازمنــد شستشــوی‬ ‫می کنــد‪ ،‬بیشــترین اســیب را بــه نیــز تیرهــای‬ ‫بــرق و خوردگــی ان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫عربگلــو اظهارداشــت‪ :‬هــم اکنــون بخــش اعظــم‬ ‫‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۵۸۱‬تیر شبکه فشار ضعیف و نیمی‬ ‫از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۴۹‬تیــر شــبکه متوســط بــا قدمــت‬ ‫‪ ۳۰‬ســال و حــدود ‪ ۱۶‬درصــد پایــه هــای فشــار‬ ‫متوســط ‪ ۱۹‬متــری بــا قدمــت بــاالی ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫نیازمنــد تعویــض یــا مقــاوم ســازی هســتند کــه‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مشــکالت واقــع شــدن برخــی واحدهــای‬ ‫مســکونی مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫گنبــدکاووس در حریــم خطــوط انتقــال را از دیگــر‬ ‫مشــکالت حــوزه بــرق ایــن شهرســتان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای رفــع ایــن معضــل نیــاز بــه اعتبــارات‬ ‫ویــژه تــا ســقف ‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫امــا رخشــانی مهــر نماینــده اعزامــی وزیــر نیــرو‬ ‫بــه گلســتان و گنبــدکاووس گفــت کــه شــرکت‬ ‫توانیــر خــط اعتبــاری بــرای رفــع حریم هــا نــدارد‬ ‫امــا در راســتای کمــک بــه مــردم ایــن شهرســتان‬ ‫کمتــر برخــودار بــا شــرایط خــاص اقلیمــی امادگــی‬ ‫داریــم کــه نیمــی از هزینــه اجــرای ایــن اقــدام در‬ ‫صورتــی کــه ‪ ۵۰‬درصــد هزینــه دیگــر را مســووالن‬ ‫اســتان گلســتان از محــل اعتبــارات اســتانی (تملــک‬ ‫دارای هایــی ســرمایه ای و منابــع دیگــر اســتان)‬ ‫تامیــن نماینــد‪ ،‬را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان ایــن دســتور معــاون‬ ‫هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــز یــک فرصــت‬ ‫طالیــی بــرای مســووالن گلســتان و شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس اســت تــا بــه رفــع حریــم خطــوط‬ ‫انتقــال قــوی و متوســط از منــازل مــردم ایــن‬ ‫دیــار کــه اغلــب خانواده هایــی بــا بنیــه ضعیــف‬ ‫اقتصــادی و در حاشــیه شــهرها و روســتاها‬ ‫ســکونت دارنــد‪ ،‬اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تامیــن ‪ ۵۰‬درصــد هزینــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫ســاخت ســاختمان جدیــد بــرای اداره توزیــع‬ ‫بــرق گنبــدکاووس توســط شــرکت توانیــر‪ ،‬کمک‬ ‫بــه رفــع کمبــود نیــروی انســانی ایــن مدیریــت‬ ‫و موافقــت بــا احــداث نیــروگاه ‪ ۶‬مگاواتــی در‬ ‫روســتای مــرزی هوتــن از دیگــر موافقت هــا و‬ ‫دســتورات رخشــانی مهــر مدیــر جهــادی وزارت‬ ‫نیــرو بــه مــردم ایــن شهرســتان مــرزی بــود‬ ‫کــه خوشــحالی اهالــی حاضــر در جلســه و‬ ‫احتمــاال مردمــان ایــن دیــار را درصــورت محقــق‬ ‫شــدن انهــا و تامیــن بــرق پایــدار و کاهــش‬ ‫خاموشـی های بــرق مشــترکان‪ ،‬فراهــم خواهــد‬ ‫کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫گلکــول دارنــد کامــا ً ناســازگار اســت‪ .‬بزرگتریــن تفــاوت‬ ‫ان هیدروفوبیــک بــودن اســت یعنــی در برابــر جــدب‬ ‫اب مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫روغن ترمز و مزایای تعویض ان‬ ‫ تعویــض روغــن ترمــز بــرای اطمینــان از عملکــرد‬‫صحیــح سیســتم ترمــز ضــروری اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‬ ‫بــا تعویــض مرتــب روغــن ترمــز می توانیــد از عمــر بــاالی‬ ‫سیســتم ترمــز مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫ موارد مهم برای کار با روغن ترمز‬‫ روغــن ترمــز مایعــی ســمی و ســوزان اســت و بایــد بــا‬‫دقــت بیشــتر بــا ان کار کنیــد‪.‬‬ ‫ در یــک خــودرو نبابــد از روغــن ترمز برای سیســتم های‬‫هیدروپنوماتیــک اســتفاده کــرد (بــرای ایــن سیســتم هــا‬ ‫از ســیال مخصوصــی ماننــد ‪ LHM‬اســتفاده می شــود‪).‬‬ ‫ منبــع ذخیــره روغــن ترمــز خــودرو بایــد بــه خوبــی‬‫اببنــدی باشــد تــا مانــع از نفــوذ رطوبــت هــوا بــه داخــل‬ ‫ان شــود‪.‬‬ ‫ هنــگام کار بــا روغــن ترمــز بــه خاطــر داشــته باشــید کــه‬‫ایــن مــاده خورندگــی باالیــی در برابــر رنــگ‪ ،‬الک و قطعــات‬ ‫کــرم کاری شــده دارد و هنــگام کار بــا ان بایــد احتیــاط‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫ ایــا می تــوان یــک روغــن ترمــز را بــا روغــن ترمــز‬‫دیگــری کــه درجــه ‪ DOT‬متفاوتــی دارد مخلــوط کــرد؟‬ ‫روغــن ترمــز ‪ DOT3‬می توانــد بــا روغــن ترمــز‬ ‫‪DOT4‬مخلــوط شــود‪.‬‬ ‫ همچنیــن روغــن ترمزهــای ‪ DOT3‬و ‪DOT4‬‬‫می تواننــد بــا روغــن ترمــز ‪DOT5.1‬مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫ و روغــن ترمــز ‪ DOT5‬کــه پایــه ســیلیکونی دارد بــا همــه‬‫انــواع دیگــر روغــن ترمــز کــه درجــه متفاوتی دارند ناســازگار‬ ‫اســت و نمی تــوان انهــا را بــا هــم مخلــوط کــرد‪.‬‬ ‫ بــرای ســر ریــز کــردن روغــن ترمــز خــودرو کــدام نــوع‬‫بهتــر اســت؟‬ ‫ بــرای ســر ریــز روغــن ترمــز می توانیــد هــر‬‫برنــدی بــا همــان درجــه اســتفاده کنیــد امــا ســیال‬ ‫بــا درجــه پاییــن تــر را هــم می توانیــد اســتفاده‬ ‫کنیــد (‪ DOT4‬را بــا ‪ DOT3‬ســرریز کنیــد) امــا‬ ‫بهتــر اســت کل روغــن ترمــز را تعویــض کنیــد‪.‬‬ ‫ امــا اگــر از روغــن ترمــز ‪ DOT5‬اســتفاده شــده بــود نمی‬‫توانیــد انــرا بــا هیچکــدام از درجــات دیگــر پــر کنید‪.‬‬ ‫ ایــا روغــن ترمــز را می تــوان ســر ریــز کــرد یــا بایــد انــرا‬‫تعویــض کــرد؟‬ ‫ ســر ریــز کــردن نمی توانــد قابلیت هــای برگشــت‬‫ناپذیــری ماننــد پیــری ســیال را برگردانــد نقطــه جــوش‬ ‫را بــاال ببــرد مانــع از خوردگــی در سیســتم ترمــز شــود و‬ ‫خــواص شــیمیایی از دســت رفتــه ســیال را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫ چگونه زمان تعویض روغن ترمز را متوجه شوم؟‬‫ تعمیرگاه هــا و نمایندگی هــای مجهــز تجهیزاتــی‬‫بــرای تســت روغــن ترمــز دارنــد‪ .‬اگــر چنیــن امکاناتــی‬ ‫در اختیــار نداشــتید‪ ،‬می توانیــد انــرا بــه صــورت دوره‬ ‫ای تعویــض نماییــد تعویــض ایــن روغــن بــه صــورت‬ ‫ســالیانه و هــر دو ســال یکبــار توصیــه می شــود‪ .‬و اگــر‬ ‫در نواحــی مرطــوب زندگــی می کنیــد بهتــر اســت ایــن کار‬ ‫را در دوره هــای زمانــی کوتاه تــری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫امسال وضعیت‬ ‫ذخیره اب پشت‬ ‫سد ها چندان مطلوب‬ ‫نیست‪ ،‬بنابراین‬ ‫ضرورت دارد بیش از‬ ‫پیش در مصرف اب‬ ‫صرفه جویی کنیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪387‬‬ ‫با همکاری مشترکین‪،‬نگرانی‬ ‫برای فصل زمستان نخواهیم‬ ‫داشت‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اماده برای جهادی‬ ‫به گستره ایران‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان بــا‬ ‫اعــام خبرفــوق‪ ،‬گفــت‪ :‬باهمــکاری مشــترکین‪ ،‬هموطنــان‬ ‫گرامــی اطمینــان داشــته باشــند گازهیــچ مشــترک خانگــی‬ ‫قطــع نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکاربــه نقــل ازروابــط عمومــی‬ ‫شــرکت گازاســتان گلســتان‪ ،‬وی افــزود‪ :‬اولویــت مصــرف‬ ‫گازدرایــام ســرد ســال تامیــن گازبخــش خانگــی بــوده‬ ‫ودرصــورت مواجهــه احتمالــی بــا افــت فشــار‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫در وهلــه نخســت محدودیــت مصــرف بــرای نیروگاه هــا‬ ‫وســپس صنایــع پرمصــرف اعمــال خواهــد نمــود؛ لــذا ایــن‬ ‫واحدهــا می بایســت ذخیــره ســوخت ایــام را از همیــن‬ ‫االن بــرای خــود فراهــم نماینــد‪.‬‬ ‫طالبــی پیشــاپیش بــا یــاداوری مقولــه مدیریــت مصــرف‬ ‫گازدرایــام ســرد تصریــح کــرد‪ :‬دراســتانه فصــل پائیــز‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در حســاب کاربــری خــود در‬ ‫شــبکه اجتماعــی توییتــر بــا اشــاره بــه ابــاغ قانــون‬ ‫جهــش تولیــد و تامیــن مســکن بــرای از بیــن رفتــن‬ ‫دغدغــه مهــم مــردم ایــران توســط رییس جمهــوری‬ ‫نوشــت‪ :‬اکنــون وزارت راه و شهرســازی بــرای اغــاز‬ ‫جهــادی بــه پهنــای ایــران امــاده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬رســتم قاســمی» در ایــن پیــام‬ ‫افزود‪ :‬همکاران در وزارت راه و شهرســازی برای جهادی‬ ‫بــزرگ بــه پهنــای خــاک ایــران زمیــن‪ ،‬امــاده باشــند‪.‬‬ ‫قانــون جهــش تولیــد مســکن در اجــرای اصــل‬ ‫یکصدوبیست وســوم قانــون اساســی جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــا عنــوان طــرح دوفوریتــی تولیــد و تامین مســکن‬ ‫‪ ۱۷‬مــرداد امســال بــه تاییــد مجلــس رســید‪.‬‬ ‫قانــون جهــش تولیــد مســکن مشــتمل بــر ‪ ۲۵‬مــاده‬ ‫و ‪ ۳۲‬تبصــره اســت و بــر اســاس قانــون جهــش تولیــد‬ ‫مســکن‪ ،‬ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی در‬ ‫کشــور‪ ،‬احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مــاده یــک قانــون جهــش تولیــد مســکن امــده‬ ‫اســت‪ :‬دولت موظف اســت نیاز ســاالنه مســکن کشــور‬ ‫را بــر اســاس اعــام وزارت راه و شهرســازی مســتند بــه‬ ‫مطالعــات طــرح جامــع مســکن در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی تامیــن کنــد و بــه نحــوی برنامه ریــزی و اقــدام‬ ‫کنــد تــا در چهارســال نخســت اجــرای این قانون‪ ،‬ســاالنه‬ ‫بــه طــور متوســط حداقــل یــک میلیــون واحــد مســکونی‬ ‫در کشــور بــرای متقاضیــان واجــد شــرایط بــر اســاس‬ ‫قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫مصــوب ‪ ۲۵‬شــهریور ‪ ۱۳۸۷‬و ایین نامه هــای مربوطــه‬ ‫عرضــه شــود‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۵‬نیــز تاکیــد شــده اســت‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرســازی مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی نســبت بــه تاســیس‪ ،‬توســعه و‬ ‫تســهیل مقــررات فعالیــت صندوق هــای ســرمایه گذاری‬ ‫موضــوع بنــد (‪ )۲۰‬مــاده (‪ )۱‬قانــون بــازار اوراق بهــادار‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران مصــوب اول اذر ‪ ۱۳۸۴‬بــرای‬ ‫تامیــن مالــی ســاخت و اجــاره واحدهــای مســکونی از‬ ‫طریــق جــذب ســرمایه بخــش خصوصــی اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬عضــو کمیســیون عمران‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬قانــون جهــش تولید مســکن‬ ‫را موجــب تقویــت تولیــد‪ ،‬رونــق اقتصــادی‪ ،‬کاهــش‬ ‫تــورم و هزینه هــای مســکن ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کسب رتبه نخست شیروان‬ ‫در تولید سیب‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬طبــق امارهــا ایــن‬ ‫شهرســتان رتبه نخســت تولید‪ ،‬کشــت و عملکرد ســیب خراســان‬ ‫شــمالی را بــا داشــتن هــزار و ‪۹۵۲‬هکتــار بــاغ‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬میانگین عملکرد‬ ‫تولیــد ســیب در ایــن شهرســتان ‪ ۲۵‬تــن در هکتــار اســت کــه‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن محصــول تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫ایزانلــو مناطــق قوشــخانه‪ ،‬شــهرلوجلی‪ ،‬دره ســیوکانلو‪ ،‬بیچرانلــو‪،‬‬ ‫جیرســتان‪ ،‬روســتای خانلق‪ ،‬زوارم‪ ،‬گلیان‪ ،‬بخش ســرحد و شــیخ امیر‬ ‫را بیشــترین مناطــق تولیــد ســیب در ایــن شهرســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬انــواع ســیب هــای بهــاره شــامل ارقام شــیخ‬ ‫امیــری‪ ،‬ســیب گالب و ســیب تابســتانه شــامل گاال‪ ،‬دو رنــگ‬ ‫فرانســه و ســبز فرانســه و ســیب های پاییزه شــامل لبنانی زرد و‬ ‫قرمــز بــا مانــدگاری بــاال دارای پایــه هــای مالینــگ‪ ،‬گرانــی اســمیت‪،‬‬ ‫گلــدن دلیشــزو و رد دلیشــز اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪:‬طــی ســال های اخیــر تســهیالت اصــاح و‬ ‫نوســازی بــاغ هــا بــا کارمــزد چهــار درصــد بــه کشــاورزان تخصیــص‬ ‫داده می شــد کــه در ســال ‪ ۵۰۰ ،۹۶-۹۷‬میلیــون ریــال اعتبــار بــه‬ ‫اصــاح و نوســازی بــاغ هــای شهرســتان تخصیــص داده شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امســال نیز اصالح و نوســازی باغ ها در ســطح ‪ ۱۰‬هکتار‬ ‫بــا تســهیالت ‪ ۹‬درصــد از محــل کمــک هــای فنی اعتباری بــا مبلغ ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در حال اجرا اســت‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در جلسه با معاونان و مدیران ارشد‬ ‫صنعت اب و برق کشور‪:‬‬ ‫توسعه و مدیریت تقاضا؛‬ ‫دو بال برنامه بخش برق‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬عمــل بــه وعده هــا در زمــان تعیین شــده یکی‬ ‫از مهم تریــن برنامه هــای وزارت نیــرو اســت‪.‬‬ ‫ب ـ ه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫وزارت نیــرو (پــاون)‪« ،‬علی اکبــر محرابیــان» در جلســه ای‬ ‫کــه بــا حضــور معاونــان و مدیــران ارشــد صنعــت اب و بــرق‬ ‫کشــور در ســاختمان ســتادی وزارت نیــرو از طریــق ویدئــو‬ ‫کنفرانــس برگــزار شــد‪ ،‬بــا اشــاره بــه توصیه هــای مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در دیــدار بــا کابینــه دولــت ســیزدهم اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پیگیــری و عمــل بــه وعده هــا یکــی از مهم تریــن و‬ ‫اساســی ترین محورهــای توصیــه رهبــری بــه دولــت ســیزدهم‬ ‫ان عزتــی‪ ،‬اعتمــاد بــه نفســی‪ ،‬احســاس اقتــداری‬ ‫کــه از ناحیــه ی معنویــت رزمنــدگان مــا و جامعــه ی‬ ‫اســامی ما احســاس شــد و توانســت ان‏حادثه ی‬ ‫عجیــب و شــگفت انگیز ‪ -‬یعنــی پیــروزی در دفــاع‬ ‫مقــدس و شکســت نخــوردن در مقابــل تهاجــم‬ ‫ایــن همــه دشــمن ‪ -‬را رقــم بزنــد‪ ،‬ان‏خصوصیات‪،‬‬ ‫ان خصلتهــا‪ ،‬بــرای ملــت مــا‪ ،‬بــرای کشــور ما‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگتریــن نیازهاسـت‪1388/۰۶/24 .‎‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 69‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪22‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 25‬تــا ‪ 40‬کیلومتــر فــی‬ ‫ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قرارداریــم وهــوا رفتــه رفتــه درحــال ســرد شــدن و‬ ‫درمناطــق کوهســتانی نیــز وســایل گرمایشــی درحــال‬ ‫نصــب مــی باشــد‪ ،‬لــذا ازمشــترکین گرامــی تقاضــا‬ ‫داریــم تاهمچــون ســنوات گذشــته بــا رعایــت کلیــه‬ ‫مــوارد ایمنــی و فنــی در راه انــدازی وســایل گاز ســوز و‬ ‫پرهیــزاز حــوادث خطرنــاک بــا مدیریــت بهینــه مصــرف‬ ‫گاز‪،‬ایــن شــرکت را درزمینــه اســتمرارجریان گازیــاری‬ ‫رســانند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کرد‪:‬درطــول ســال بــا توســعه‬ ‫گازرســانی و جــذب مشــترکین جــدی دربخش هــای‬ ‫مختلــف مصــرف بویــژه بخــش صنعــت ‪ ،‬حجــم‬ ‫مصــرف گاز کشــور واســتان نســبت بــه ســال قبــل‬ ‫بیشترشــده اســت؛ برایــن اســاس بــه منظــور‬ ‫اســتمرارجریان گاز‪ ،‬نیــاز اســت مشــترکین گرامــی در‬ ‫ایــام ســرد ســال بــا رعایــت الگوهــای مصــرف و اعمــال‬ ‫چنــد کار ســاده ‪،‬مصــرف گاز خــود را کاهــش داده تــا‬ ‫موازنــه تولیــد و مصــرف حفــظ شــود‪.‬‬ ‫طالبــی بــا بیــان اینکــه تعمیــرات و اورهــال ایســتگاهها‬ ‫و اقدامــات اساســی پیشــگیرانه بــرای ورود بــه فصــل‬ ‫ســرما انجــام پذیرفتــه اســت اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫مــوارد فــوق‪ ،‬هماهنگی هــای الزم بــا شــرکت پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی نیزجهــت تامیــن ســوخت جایگزیــن‬ ‫ُ‬ ‫فروش ‪ ۸۱‬هزار تن پودر الومینیوم‬ ‫جاجرم در بورس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم گفــت‪:‬‬ ‫در بــازار اصلــی بــورس کاالی ایــران ‪ ۸۱‬هــزار تـُـن پــودر الومینیــوم در‬ ‫ســالجاری بــا باالتریــن درجــه خلــوص تولیــدی عرضــه شــد کــه بــه طــور‬ ‫کامــل فروختــه شــد‪.‬‬ ‫تــورج زارع در ایــن خصــوص‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از مزیــت هــای‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران‪ ،‬تولیــد پــودر الومینا به عنوان مــاده اولیه این‬ ‫محصول اســت و این شــرکت تنها تولیدکننده پودر الومینا در کشــور‬ ‫اســت کــه ســاالنه ‪ ۲۴۰‬هــزار تــن از ایــن محصــول را تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته بدلیــل مشــکالت ناشــی از قطــع گاز در‬ ‫فصــل زمســتان میــزان تولیــد در ایــن کارخانــه افزایــش نداشــت و‬ ‫امســال تمــام برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای فصــل زمســتان انجــام‬ ‫شــده کــه امیدواریــم بــه میــزان قابــل قبولــی از تولیــد پــودر الومینیــوم‬ ‫دســت یابیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬ســاالنه در حــدود ‪ ۸۰‬هــزار تٌــن از پــودر الومینــای تولیــدی در‬ ‫کارخانــه تولیــد فلــز الومینیــوم بــه مصــرف مــی رســد و ‪ ۱۶۰‬هــزار تـ ٌـن‬ ‫نیــز از طریــق بــورس بــه ســایر کارخانــه هــای ایــران از جملــه ایرالکــو‪،‬‬ ‫المهــدی و ســالکو فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫پــودر الومینــا یــا اکســید الومینیــوم بــا فرمــول شــیمیایی ‪ Al۲O۳‬یــک‬ ‫ترکیــب شــیمیایی بســیار معــروف اســت کــه بیشــتر بــه خاطــر تولیــد‬ ‫فلــز الومینیــوم شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫مصــر اســت‪.‬‬ ‫بــوده و دولــت نیــز در تحقــق ایــن موضــوع کامــا ّ‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس میثاقــی کــه با مــردم و دولــت داریم‪،‬‬ ‫برنامـه ای جامــع و کامــل را بــه مجلــس ارائــه کردیــم‪ .‬برنامــه ارائه‬ ‫شــده نــه تنهــا برنامــه یــک نفــر‪ ،‬بلکــه برنامـه ای جامع در راســتای‬ ‫توســعه و پیشــرفت خدمات صنعت اب و برق کشــور اســت‪.‬‬ ‫محرابیــان اضافــه کــرد‪ :‬بایــد تمامــی تالش هــا بــه کار گرفتــه‬ ‫شــود تــا کمتریــن وابســتگی را بــه بودجــه عمومی داشــته باشــیم‬ ‫و بتوانیــم از بخش هــا‪ ،‬پتانســیل و ظرفیت هــای مختلــف بهــره‬ ‫کافــی و الزم را ببریــم‪.‬‬ ‫وی تدویــن زمان بنــدی دقیــق بــرای پروژه هــا و کار پیگیــری و‬ ‫رســیدگی بــه پروژه هــا را از مهم تریــن وظیفــه و اولویــت اصلــی‬ ‫مدیــران دانســت‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه برنامــه حوزه بــرق گفــت‪ :‬در برنامه حوزه‬ ‫بــرق دو بــال توســعه و مدیریــت تقاضــا را داریــم‪ .‬در ســال های‬ ‫گذشــته فــراز و نشــیب های بســیاری در بــال توســعه داشــتیم‪،‬‬ ‫لیکــن در بــال مدیریــت تقاضــا میــزان موفقیــت و برنامه ریــزی‬ ‫اندک بوده و با توجه به شــرایط قیمت گذاری و دیگر مشــکالت‬ ‫و چالش هــا‪ ،‬در مصــرف بــرق بی توجهــی شــده اســت و باعــث‬ ‫گازبــرای مصــارت صنعتــی انجــام شــده و مشــکلی درایــن‬ ‫زمینــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان درپایــان‬ ‫گفت‪:‬همــه شــرایط بــرای ورود بــه ایــام ســرد ســال امــاده‬ ‫بــوده و ایــن شــرکت امادگــی کامــل دارد تــا در فصلهــای‬ ‫پاییــز و زمســتان خدمــات خــود را بــه نحــو مطلــوب بــه هــم‬ ‫اســتانیهای عزیــز ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫دعوت جودوکاران ناشنوایان‬ ‫خراسان شمالی به اردوی‬ ‫تیم ملی‬ ‫رییــس هیــات ورزشــهای ناشــنوایان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫حضور در رقابت های جهانی ‪ ۲‬ورزشــکار ناشــنوای اســتان به اردوی‬ ‫اماده ســازی تیــم ملــی جــودو ناشــنوایان کشــور دعوت شــدند‪.‬‬ ‫دانیــال امامیــان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬علــی‬ ‫دهقــان و مهــرداد بداغــی از ورزشــکاران اســتان هســتند کــه‬ ‫بــه ششــمین مرحلــه اردوی امــاده ســازی تیــم ملــی در تهــران‬ ‫دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســابقات جــام جهانــی جــودو ناشــنوایان مهــر‬ ‫مــاه امســال در فرانســه برگــزار خواهــد شــد کــه ‪ ۲‬نماینــده ایــن‬ ‫اســتان در ایــن رقابتهــا حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫امامیــان بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۳۰۰‬نفــر از جــودوکاران‬ ‫خراســان شــمالی در رده نوجوانــان هســتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫اســتان هــزار و ‪ ۴۰۰‬ورزشــکار بیمــه شــده در رشــته کــوراش‬ ‫و جــودو دارد کــه یــک ســوم ان را بانــوان کوراشــکار تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه دلیــل رواج کشــتی بومــی باچوخــه‪ ،‬یکــی‬ ‫از قطــب هــای اصلــی ورزش هــای رزمــی کــوراش و جودو اســت‬ ‫و تاکنــون قهرمانــان زیــادی را بــه کشــور معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــده توســعه مــا بــه میــزان تقاضــا نباشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پســندیده نیســت پــس از ‪ ۴۲‬ســال از عمــر انقــاب‬ ‫بخش هــای مختلــف مصــرف دچــار محدودیــت باشــند‪ .‬بایــد بــا‬ ‫کمــک ظرفیت هــای بخــش خصوصــی‪ ،‬توانایی های متخصصان‬ ‫و کمــک صنایــع بــه نقطـه ای برســیم که توانایی تولید بــرق باالتر‬ ‫از نیــاز را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪۳‬ومــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۲۴۵۱۱۴۰۰‬مورخه‪۱۴۰۰/۶/۷‬هیئت به شــماره کالســه‪۱۳۳۱۴۰۰‬موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای موسـی الرضا نودهــی فرزنــد حبیب اللــه به شــماره شناســنامه ‪ ۵‬صادره‬ ‫از بجنــورد در شـش دانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪۲۴۸‬مترمربــع از پــاک ‪۱۵۵‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رمضانعلــی علی ابــادی فرزنــد رضاقلــی محــرز‬ ‫گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۳۲۹۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۴:‬احمــد اصغــری شــیروان رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰-۲۳۲۳‬مورخــه ‪۱۴۰۰/۶/۱‬هیــات بــه شــماره کالســه‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۱۰‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه بجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حســن‬ ‫فرهمنــد فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۷۹‬صــادره از تهــران در شــش دانگ یــک بــاب انبــاری (گلخانه)بــه مســاحت ‪۲۲۴.۷۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۵۵‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی‬ ‫بخــش ‪ ۲‬بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی باغچــه ای فرزنــد فرج اللــه محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــرای ادای تســلیم بــا پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۳۲۱۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۴:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی ‪-۱‬برابــر رای هیــات بــه شــماره ‪-۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۷۵۵‬پرونــده‬ ‫کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۳۵‬اقای اســماعیل بایلــری فرزنــد اق اویلــی بــه شــماره شناســنامه‪۷۵۶‬گنبد و کدملــی‪۲۰۳۱۳۱۲۵۲۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪۳۹۵.۳۴‬متر مربــع جــدا شــده از‬ ‫پــاک ثبتــی ‪-۱/۴۴۸۲‬اصلــی بخش‪۱۰‬واقعــدر گنبــد ارمــی ابــاد خیابــان ازادی کوچــه کمیتــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی اق اویلــی میهن(مالــک رســمی)منظور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪۱۵‬روز اگهــی میشــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬م‬ ‫الــف ‪8782‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۴:‬‬ ‫‪ ‎ ‎‬جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقالب به راه انداخت‪ ،‬اما همین جنگ‬ ‫تحمیلی باعث شعله ورتر شدن نیروی انقالب و‏روحیه ی انقالب شد‪1388/۰۱/26 .‎‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 85‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫بــاران‪ .‬بیشــینه ‪25‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر فــی ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران‬ ‫‪ .%100‬بــارش بــاران حــدود ‪ 12‬میلــی متــر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪387‬‬ ‫طنز‬ ‫نشست تخصصی با مسئولین‬ ‫سرمایه گذار پروژه شهر بازی‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری شــورای اســامی گرگان‪:‬اولیــن‬ ‫اقــدام ونشســت تخصصــی بــا مســئولین ســرمایه گذار پــروژه‬ ‫شــهربازی در محــل پــروژه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علــی اکبــر بصیرنیــا‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیســیون گردشــگری شــورای اســامی شــهر گــرگان بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬بــر خــاف رویه هایــی کــه در دوره هــای گذشــته‪ ,‬اکثــر‬ ‫کمیســیون ها در صحــن شــورا برگــذار مــی شــد امــا در ایــن دوره‬ ‫بــا تصمیــم اعضــای شــورا در راســتای رفــع اســیب ها و مشــکالت‬ ‫جلســه کمســیون گردشــگری و بافــت تاریخــی بــا محــور شــهر بازی‬ ‫مــدرن گــرگان بــه صــورت میدانــی در محــل ســاخت ان در منطقــه‬ ‫گردشــگری هــزار پیــچ برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بصیرنیــا افــزود‪ :‬زیرســاخت های شــهربازی گــرگان توســط قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــاء در حــال ســاخت اســت و پیش بینــی بــر ایــن بــود‬ ‫کــه ایــن مجموعــه گردشــگری ‪ ۱۸‬هکتــاری بــا ســرمایه گذاری هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان ظــرف مــدت ‪۱۸‬مــاه بتواننــد خاکبــرداری و جــداره‬ ‫ســازی اســکلت بنــدی و دیوارســازی و بتــن ریــزی و کــف ســازی‬ ‫شــهربازی را بــه اتمــام برســانند‬ ‫کــه متاســفانه فقــط ‪۲۶‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته و مــا‬ ‫نســبت بــه ان پیــش بینی هــا‬ ‫حداقــل ‪ ۳۰‬الــی‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫عقــب هســتیم‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مــا قطعــا نمــی توانیــم‬ ‫طبــق برنامــه حرکــت کنیــم امــا‬ ‫معتقدیــم کــه پــروژه شــهربازی‬ ‫مــدرن گــرگان بایــد در ایــن‬ ‫مــدت چهــار ســال کــه مــا در‬ ‫خدمــت دوســتان هســتیم‬ ‫بــه بهره بــرداری برســد تــا‬ ‫باعــث ایجــاد اشــتغال زایــی ‪,‬‬ ‫درامــد پایــدار و شــور و نشــاط‬ ‫اجتماعــی در شــهر شــود ‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬برنامه هــای بزرگــی بــرای‬ ‫توســعه گردشــگری در شــهر‬ ‫گــرگان پیــش بینــی شــده اســت کــه توجــه و نــگاه مثبــت وحمایتــی‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان بــه ویــژه اعضای کمیســیون‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پائیز و برگ ریزان‬ ‫و الودگی مجدد هوا!‬ ‫گردشــگری و بافــت تاریخــی بــه ایــن برنامه هــای بــزرگ گردشــگری‬ ‫و المــان ســازی می توانــد گــرگان را بــه جــای شــهر عبــوری بــه شــهر‬ ‫مقصــد تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫ناجا‪ ،‬سازمانی والیتمدار در‬ ‫طول تاریخ انقالب اسالمی‏‬ ‫حجــت االســام والمســلمین «رضــا نــوری» در گفــت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در‏حاشــیه دیــدار مســئوالن و‬ ‫فرماندهــان نیروهــای مســلح اظهــار داشــت‪ :‬در دوران دفــاع‬ ‫مقــدس‏تمــام مجموعــه هــا اعــم از ســپاه‪ ،‬ارتــش‪ ،‬نیروهــای‬ ‫مردمــی و خصوصــا نیــروی انتظامــی حماســه‏افرینــی کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن شــهید در زمــان دفــاع مقــدس‬ ‫نیــز متعلــق بــه ناجــا بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‏عزیزانمــان در نیــروی‬ ‫انتظامــی از همــان اوایــل شــروع جنــگ تحمیلــی در مرزهــا‪،‬‬ ‫شــهرها و‏روســتاها امنیــت و ارامــش را ایجــاد مــی کردنــد و در‬ ‫همیــن راه نیــز شــهدای زیــادی را چــه در‏دوران دفــاع مقــدس و‬ ‫چــه بعــد از ان تــا کنــون تقدیــم نظــام و انقــاب کــرده انــد‏‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ادامــه داد‪ :‬نیــروی انتظامــی در‬ ‫کنــار ســایر نیروهــا در ان زمــان‏حماســه ای افریــد کــه در تاریــخ‬ ‫ثبــت شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت و ارامــش امــروز کشــور را نیــز‬ ‫مدیــون خــون پــاک شــهدا و همچنیــن ‏تــاش هــای شــبانه‬ ‫روزی سبزپوشــان ناجــا هســتیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی‬ ‫جمهــوری‏اســامی ایــران یــک ســازمان والیتمــدار و انقالبــی در‬ ‫طــول تاریــخ پــر افتخــار انقــاب اســامی‏اســت‪.‬‬ ‫نشر اکاذیب در فضای مجازی‏‬ ‫ســرهنگ «ابراهیــم پرســا» اظهــار داشــت‪ :‬امــار جرائــم‏ســایبری در‬ ‫‪6‬ماهــه اول ســال جــاری‪ ،‬نشــان مــی دهــد کــه عنــوان هتک حیثیت‬ ‫و نشــر اکاذیــب در‏رتبــه اول جرایــم در ســطح اســتان گلســتان قــرار‬ ‫دارد و در ایــن خصــوص‪ ،‬انتشـــار اکاذیــب و اخبـــار‏جعلـــی در فضــای‬ ‫مجازی بعلت عـدم اگـاهـی و یا بـی تـوجهـی شهروندان از قوانین‪،‬‬ ‫اتفــاق می ‏افتــد و اغلــب متهمیــن ایــن حــوزه‪ ،‬انگیــزه خودشــان را‪،‬‬ ‫اغاز سال تحصیلی‬ ‫بیش از ‪ ۱۸۰‬هزار دانش اموز‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی طــی ایینــی بــا‬ ‫حضــور مســووالن اســتانی و ‪ ۲‬تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در مدرســه حضــرت رســول اکــرم (ص) شــهر بجنــورد اغــاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در ایــن اییــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن تعــداد دانــش امــوز در هشــت هــزار کالس درس و‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار اموزشــگاه مشــغول بــه تحصیــل می شــوند‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی بــا بیــان اینکــه امــوزش حضــوری تدریجــی در ســه‬ ‫مرحلــه بــرای دانــش امــوزان برنامــه ریــزی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫نخســتین مرحلــه دانــش امــوزان بــرای کالس هایــی بــا ظرفیــت ‪۱۵‬‬ ‫نفــر دارنــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫هفته دفاع مقدس؛ یاد اور رشادت‬ ‫ها و جان فشانی های رزمندگان‬ ‫اسالم است‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید مطهــری‬ ‫زاده» امــروز در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه هفتــه دفــاع‏مقــدس‬ ‫ضمــن گرامــی داشــت ایــن هفتــه مبــارک‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز ایــن‬ ‫امنیــت و ازادی ایــران اســامی را مدیــون ایــن‏رزمنــدگان عزیــز و خــون‬ ‫پــاک شــهدای واالمقــام هســتیم‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ناجــا در ان زمــان پــا بــه پــای ســایر نیروهــا‬ ‫در تمــام عملیــات هــا حضــور داشــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در زمــان ‪8‬‏ســال دفــاع‬ ‫مقــدس نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران شــهدای زیــادی را‬ ‫تقدیــم ایــن نظــام و انقــاب کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکه خیلــی از فرماندهــان عزیز ما‬ ‫یــادگاران دفــاع مقــدس هســتند‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‏نمایشــگاهی کــه امروز‬ ‫در مقابــل ســتاد فرماندهــی افتتــاح شــده نیــز بــه خاطــر تجدیــد میثــاق‬ ‫بــا ارمــان هــای شــهدا و‏گرامــی داشــت یــاد و خاطــره ایــن عزیــزان بــر‬ ‫پــا شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده هــدف از برپایــی ایــن نمایشــگاه را اشــنایی نســل‬ ‫جــوان بــا رشــادت هــای رزمنــدگان اســام در دوران‏‏‪ 8‬ســال دفــاع‬ ‫مقــدس برشــمرد و افــزود‪ :‬رزمنــدگان اســام در ان زمــان بــا عشــق و‬ ‫ایمــان بــه خــدا و بــا رشــادت و از جــان‏گذشــتگی در مقابــل دشــمنان‬ ‫تــا دنــدان مســلح ایســتادند تــا امــروز ایــن ازادی و امنیــت را بــه ارمغــان‬ ‫بیاورنــد‏‪.‬‬ ‫انتقـــام جـــویی و کنجـــکاوی اعــام مــی‏کننــد و از قوانیــن موجــود‬ ‫هــم اظهــار بــی اطالعــی می کننــد در حالیکــه جهــل بــه قانــون‪ ،‬رافــع‬ ‫‏مســئولیت بــرای ایــن دســت از اشــخاص نیســت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق مــاده ‪18‬قانــون جرایــم رایان ـه ای‪ ،‬هرگونــه‬ ‫نشــر اکاذیــب و‏تشــویش اذهــان عمومــی‪ ،‬از نظــر قانــون جــــرم‬ ‫هســت و بــا توجــه بــه انچــه کــه در قانــون مجــازات‏اســامی‪ ،‬قانــون‬ ‫مطبوعــات و قانــون جرایــم رایانــه ای امــده اســت‪ ،‬هــرگاه کســـی‬ ‫بــا نوشــته‪،‬‏اعالمیــه‪ ،‬ســخنرانی‪ ،‬صحبــت کــردن‪ ،‬انتشــار مطالــب‬ ‫مطبوعاتــی‪ ،‬نوشــتن در فضــای مجــازی یــا هر‏قســم دیگــری ‪ ،‬اقدام‬ ‫بــه نشــر اکاذیــب بـــا قصـــد ضـــرر بــه غیر یا تشــویش اذهــان عمومی‬ ‫کنــد‪ ،‬از نظــر‏قانــون مجــرم بــوده و بایــد پاســخگوی رفتــار خــود باشــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کـاربـــرانی کــه در شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی‬ ‫به هـــر‏نحـــوی‪ ،‬بـــا بـارگـــزاری محـتـــوا ( اعم از کلیپ‪ ،‬صوت‪ ،‬متن‪،‬‬ ‫عکس ) اقـدام به تخـریـب‪،‬‏تهـدیـد‪ ،‬تهـمـت‪ ،‬نشـر اکـاذیـب و هتک‬ ‫حیثیت دیگران‪ ،‬یا تشـویـش اذهـان عمومی‪ ،‬‏تحـریک قـومـیت ها‬ ‫و اخـــتالف افکـــنی بیــن اقشـــار جامعــه در فضــای مجــازی می کننــد‬ ‫مــورد رصـــد‏و پـایـــش قـــرار گرفتــه و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی‬ ‫پیگـــیری های قانونــی الزم در ایــن راســتا‏انجــام خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در پایان به منظور پیشــگیری از وقوع اینگونه جرایم‬ ‫ـرد‪ :‬در انتشــار هــر گونــه محتــوای در فضــای‬ ‫بــه شــهروندان توصیــه کـ ‏‏‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین متوســطه اول و دوم بخش اموزش مهارتی‬ ‫و فنــی حرفــه ای و مناطــق عشــایری کــه ‪ ۱۵‬درصــد بــه شــبکه شــاد‬ ‫دسترســی ندارنــد حضــوری خواهــد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا در مرحلــه دوم مدارســی کــه تــا ‪ ۳۰۰‬دانــش امــوز‬ ‫دارنــد بــه صــورت امــوزش ترکیبــی مجــازی از امــروز و بــه صــورت‬ ‫حضــوری از اول ابــان مــاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫مرحلــه ســوم‪ ،‬مدارســی کــه بیــش از ‪ ۳۰۰‬دانــش امــوز دارنــد از ‪۱۵‬‬ ‫ابــان مــاه حضــوری و از ســوم مهرمــاه مجــازی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی همچنیــن در‬ ‫خصــوص امــوزش پایــه اول ابتدایــی اظهــار داشــت‪ :‬باتوجــه بــه‬ ‫اینکــه کالس اول پایــه امــوزش اســت و احتمــال بســیار براینکــه‬ ‫دانــش امــوزان در ایــن دوران بیشــترین اســیب را خواهنــد دیــد‬ ‫بــه همیــن دلیــل کالس هایشــان بــه صــورت محــدود و حضــوری‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلــس‬ ‫دوران خدمت سربازی بهترین‬ ‫دوران زندگی یک جوان است‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬حجــت االســام «رضــا‬ ‫عرفانــی» صبــح امــروز در مراســم بدرقــه مشــموالن وظیفــه‏بــا گرامــی‬ ‫داشــت روز ســرباز و تبریــک هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬اظهــار داشــتک‬ ‫حضــرت علــی(ع) در نامــه ‪ 53‬خطــاب بــه مالــک‏اشــتر بــه جهــت‬ ‫باالبــودن جایــگاه ســرباز ‪ 5‬وســژگی را بــرای ســربازان عنــوان کــرده انــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنــا بــه فرمایــش حضــرت علــی (ع) ســربازان‬ ‫زینــت کشــور و دژ مســتحکم مــردم هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‏ســرباز در نظــام‬ ‫اســامی مایه عزت و ســربلندی اســت‪ ،‬امنیت امروز جامعه اســامی‬ ‫را مدیــون رشــادت هــا و تــاش‏هــای ســربازان عزیــز هســتیم‏‪.‬‬ ‫رئیــس عقیدتــی سیاســی فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکه‬ ‫دوران خدمــت مقــدس ســربازی بهتریــن دوران‏زندگــی هــر جــوان‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ســربازان عزیــز در ایــن دوران تجربیــات زیــادی‬ ‫را کســب مــی کننــد کــه در زندگــی بعــد‏از ســربازی قطعــا بــه درد انهــا‬ ‫خواهــد خــورد‏‪.‬‬ ‫حجــت االســام عرفانــی ادامــه داد‪ :‬فــرق نیروهــای مســلح کشــور ما‬ ‫بــا نیروهــای مســلح ســایر کشــور هــای جهــان این‏اســت کــه نیروهای‬ ‫مســلح مــا مومــن‪ ،‬متعهــد‪ ،‬متدیــن و ‪ ..‬هســتند و در دفــاع از مــرز و‬ ‫بــوم کشــور و نامــوس خــود بــا‏شــجاعت و غیــرت بــه میــدان خواهنــد‬ ‫امد‪.‬‏‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬نهایــت دقــت را داشــته‏باشــند‪.‬‬ ‫بگونـه ای کــه انتشــار ایــن محتــوا‪ ،‬بایــد منطبــق بــر قوانیــن باشــد‏‪.‬‬ ‫بــه حــق و حقــوق دیگــران و حریــم خصوصــی همدیگــر در فضــای‬ ‫مجــازی احتــرام بگذارنــد‪ ،‬اخــاق‏مـــداری را در فضــای مجــازی‪ ،‬ســر‬ ‫لـــوحه کارخــود قــرار دهنــد و از انتشــار مطالــب کذب و خــاف واقع‏و‬ ‫تخریبــی بــر علیــه ســایر افــراد خــودداری کننــد‪.‬‏‬ ‫‏ کاربــران فضــای مجــازی بــه خاطــر داشــته باشــند قبــل از نشــر‬ ‫و بازنشــر هرگونــه خبــر و محتــوا از‏صحــت و ســقم خبــر اطمینــان‬ ‫حاصــل نماینــد و بــدون اگاهــی‪ ،‬خبــری را در فضــای مجــازی انتشــار‬ ‫‏ندهنــد و همچنیــن شــهروندان بــرای کســب اخبــار صحیــح از طریق‬ ‫رســانه ملــی یــا خبرگزاری هــای‏رســمی اقــدام نمــوده و تــا زمانــی کــه‬ ‫از صحــت موضوعــی مطلــع نشــده انــد ان را در فضــای مجــازی(‬ ‫‏گروه هــا و کانــال هــا و صفحــات) انتشــار ندهنــد‏‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم‬ ‫رایانــه ای می تواننــد بــا مراجعــه بــه ‏پلیــس فتــا از مشــاوره ها و‬ ‫راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی‏اســتفاده و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ w‬بخــش گزارشــات‏مردمــی درخواســت خود را‬ ‫‏‪ ww.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫ثبــت نماینــد و یــا مــوارد را از طریــق شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت ‏هــای ســایبری گــزارش دهنــد‏‪.‬‬ ‫شــورای اســامی هــم در ادامــه ایــن اییــن گفــت‪ :‬بــا گســترش‬ ‫واکسیناســیون معلمــان‪ ،‬زمینــه حضــور دانــش امــوزان در‬ ‫کالســهای درس فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد وحیــدی گفــت‪ :‬امــوزش و پــرورش بــدون محــور قــرار دادن‬ ‫معلــم و شــاخص های روبــه رشــد نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫دیگــر نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫راز و جــرگالن در مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن اییــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کرونــا تنهــا ســامت را تهدیــد نکــرده اســت بلکــه بــر نظــام‬ ‫تعلیــم و تربیــت و رفتــار دانــش امــوزان نیــز اثــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر بــا بیــان اینکــه اولیــا نگــران حضــور فیزیکــی‬ ‫دانــش امــوزان در مــدارس هســتند گفــت‪ :‬بایــد اســیب هــای‬ ‫روحــی و رفتــاری انهــا را نیــز مدنظــر قــرار داد و بایــد ایــن نگرانــی هــا‬ ‫بــا اطــاع رســانی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا دانــش امــوزان بــه ســمت‬ ‫فضــای مجــازی رفتــه و اینــک بــا حضوری شــدن مــدارس امیدواریم‬ ‫کــه ایــن عقــب افتادگــی در دانــش امــوزان جبــران شــود‪.‬‬ ‫حقیقــت امــر مــا بــا وجــود اینکــه نیــم کیلومتــری جنــگل‬ ‫زندگــی مــی کنیــم و شــبها بــا زوزه شــغال هــا بــه خــواب‬ ‫مــی رویــم و صبــح هــا بــا قارقــار کالغ هــا از خــواب بیــدار‬ ‫مــی شــویم ولــی دلیــل نمــی شــود بــی خیــال الودگــی‬ ‫هــوا شــویم و ایــن مقولــه را اچارکشــی نکنیــم! فلــذا‬ ‫در طــول ایــن ســال هــا ان قــدر نظــر‪ ،‬پیشــنهاد‪ ،‬ایــده‪،‬‬ ‫راهــکار‪ ،‬رهنمــود‪ ،‬توصیــه‪ ،‬فرضیــه و ‪ ...‬در خصــوص‬ ‫کنتــرل الودگــی هــوا ارائــه کــرده ایــم کــه اگــر قــرار باشــد‪،‬‬ ‫یــک نفــر را بــه عنــوان ســلطان ایــده یــا ســلطان پیشــنهاد‬ ‫گَل دار ببرنــد‪ ،‬فکــر کنــم بنــده در همــان اوایــل صــف‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫امــا چــه کنیــم کــه مســئوالن نــه تنهــا بــرای راهکارهــای‬ ‫مــا تــره ابیــاری شــده بــا فاضالب هــای اطــراف تهــران‬ ‫خــرد خــرد نکردنــد‪ ،‬بلکــه دقیقــا ً برعکــس عمــل کردنــد‬ ‫و اوضــاع ایــن طــور کشمشــی شــده اســت و بــه قولــی‬ ‫«ان( هــوای تهــران) را کــه تــو پــروردی ‪ ،‬ســالم نشــود‬ ‫هرگــز!‬ ‫مثــا ً مــا پیشــنهاد کــرده بودیــم در راســتای عدالــت‬ ‫اموزشــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری و‬ ‫‪ ...‬بخشــی از امکانــات شــهرهای بــزرگ بــه شــهرهای‬ ‫کوچکتــر منتقــل شــود یــا احــداث شــاخه ها و تاسیســات‬ ‫جدیــد شــرکت هــا و کارخانجــات در شــهرهای کوچکتــر‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ،‬تــا عــاوه بر رونــق مناطق کمتــر برخوردار‪،‬‬ ‫مــردم شــهرهای بــزرگ هــم بتواننــد‪ ،‬البــای استنشــاق‬ ‫جــدول تناوبــی عناصــر‪ ،‬کمــی هــم اکســیژن بــه ریــه‬ ‫شــان برســانند‪ ،‬امــا دوســتان از روی لجبــازی بــا مــا نــه‬ ‫تنهــا ایــن کار را اجرایــی نکردنــد‪ ،‬بلکــه اگــر همیــن امــروز‬ ‫اگــر یــک رشــته جدیــد ورزشــی ایجــاد شــود یــا مثــا ً منــچ‬ ‫ورزش المپیکــی شــود‪ ،‬بالفاصلــه خانــه منــچ در تهــران‬ ‫ایجــاد مــی شــود چنــد تــا تورنمنــت هــم برگــزار مــی کننــد‬ ‫و کلــی بــه ترافیــک و دود و دم تهــران مــی افزاینــد!‬ ‫یــا در خصــوص مــردی کــه مــی خواســت همــه کارهــا را‬ ‫یــک تنــه انجــام دهــد‪ .‬بنــده خــدا بالنســبت کلــی زور زد‬ ‫تــا دفاتــر کارخانجاتــی کــه در شــهرهای دیگــر هســتند‬ ‫را بــه همــان شــهرها منتقــل کنــد‪ ،‬امــا بعــد از پایــان‬ ‫دوره ریاســت جمهــوری نــه تنهــا دفاتــر دوبــاره در تهــران‬ ‫بازگشــایی شــدند‪ ،‬بلکــه از روی لجبــازی چنــد تــا شــعبه‬ ‫جدیــد هــم احــداث کردنــد!‬ ‫( پیــش خودمــان بمانــد نمــی توانیــم چهــار تــا دفتر را به‬ ‫شهرســتان هــا منتقــل کنیــم بعــد یــک عــده مــی خواهنــد‬ ‫پایتخــت را جابجــا کننــد‪ ،‬از روی اســکناس صفــر حــذف‬ ‫کننــد‪ ،‬جلــوی مــازوت ســوزی را بگیرنــد و ‪ ...‬بگذریــم)‬ ‫هــر چنــد بــه قــول شــهریار خــدا بیامــرز «رفتــم از کــوی‬ ‫تــو لیکــن عقــب ســرنگران» ولــی ایــن البــا خــدا کنــد‬ ‫مســئوالن بــرای حــل مشــکل الودگــی تهــران‪ ،‬راهــکار‬ ‫هــای سوفســطایی شــان را دنبــال نکننــد کــه مثــا ًهزینــه‬ ‫زندگــی را در تهــران بــاال ببرنــد یــا اب و بــرق را قطــع‬ ‫کننــد تــا ملــت از تهــران مهاجــرت کننــد! چــون همیــن‬ ‫طــوری قیمــت هــا در تهــران بیشــتر از شــهرهای بــزرگ‬ ‫و پیشــرفته دنیــا اســت و اگــر هیــچ چیزمــان شــبیه بــه‬ ‫انهــا نیســت ‪ ،‬دســتکم قیمــت امــاک مــان چندیــن برابــر‬ ‫انهاســت!‬ ‫خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪ ...‬پاییــز و بــرگ ریــزان وارونگــی‬ ‫هــوا نزدیــک اســت!‬ ‫‪ ‎‎‬ایــن هشــت ســال‪ ،‬مظهــری از‬ ‫برتریــن صفاتــی اســت کــه یــک‬ ‫جامعــه میتوانــد بــه انهــا ببالــد و‬ ‫از جوانــان خــودش انتظــار داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬یعنــی دفــاع ‏مقــدس‬ ‫مظهــر حماســه اســت‪ ،‬مظهــر‬ ‫معنویت و دینداری اســت‪ ،‬مظهر‬ ‫ارمان خواهــی اســت‪ ،‬مظهــر ایثــار‬ ‫و از خودگذشــتگی اســت‪ ،‬مظهــر‬ ‫‏ایســتادگی و پایــداری و مقاومــت‬ ‫اســت‪ ،‬مظهــر تدبیــر و حکمــت‬ ‫اســت‪1388/۰۶/24 .‎‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪387‬‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫چرا من همیشه استرس دارم؟‬ ‫علت استرس و اضطراب زیاد و‬ ‫تاثیر ان بر سالمتی‬ ‫فراگیــری ویــروس کرونــا منبــع اســترس و اضطــراب بــرای‬ ‫همــه مــا بــوده اســت؛ امــا خیلــی پیش تــر از ورود کرونــا بــه‬ ‫زندگی هایمــان‪ ،‬اضطــراب در میــان مــا در حــال افزایــش‬ ‫بــود‪ .‬اختالالتــی ماننــد اختالل اضطراب فراگیر‪ ،‬افســردگی‬ ‫و خودکشــی به خصــوص در میــان جوانــان به شــدت رایــج‬ ‫بودنــد؛ امــا ایــا تــا بــه حــال از خــود پرســیده اید چــرا مــن‬ ‫همیشــه اســترس دارم ؟ در ایــن مقالــه می خواهیــم ایــن‬ ‫موضــوع را از نــگاه دو روان شــناس بررســی کنیــم‪ .‬بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اخریــن نظرســنجی ای کــه انجمــن روان شناســان امریــکا‬ ‫انجــام داد نشــان می دهــد کــه افــراد به طــور متوســط‬ ‫معتقدنــد دچــار میــزان ناســالمی از اســترس هســتند‪ .‬چــرا‬ ‫مــن همیشــه اســترس دارم؟ در پشــت پــردۀ ایــن اســترس‬ ‫و اضطــراب چه چیــزی نهفتــه اســت؟‬ ‫روان شناســان انتونــی روا و پــاول نپــر ایــن مســئله را در‬ ‫کتابشــان‪« ،‬قــدرت پویایــی»‪ ،‬بررســی کرده انــد‪ .‬انهــا بــه‬ ‫ایــن نکتــه اشــاره کرده انــد کــه زندگی هــای مــا عمیقــا تغییر‬ ‫کــرد ه و مــا به شــدت در حــال تالشــیم تــا خــود را از نظــر‬ ‫زیســتی بــا ایــن تغییــرات همســو کنیــم‪ .‬نپــر می گویــد‪:‬‬ ‫«در ‪ ۲۰۰‬ســال گذشــته‪ ،‬انســان ها از نظــر ژنتیکــی رشــد‬ ‫چندانــی نداشــته اند‪ ،‬امــا تغییراتــی کــه زندگــی انســان ها‬ ‫در ایــن ‪ ۲۰۰‬ســال داشــته شــوکه کننده بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬ناهماهنگــی فراوانــی بیــن اینکه ما چطــور طراحی‬ ‫شــده بودیــم و چیــزی کــه از مــا خواســته می شــود وجــود‬ ‫دارد و مــا به شــدت در تالشــیم تــا خــود را بــا چنین واقعیت‬ ‫تغییر یافت ـه ای هماهنــگ کنیــم‪».‬‬ ‫هشت عامل رایج اضطراب‬ ‫نپــر و روا هشــت عامــل را در «نشــئه بی وقفــه اضطراب»‬ ‫اثربخــش می داننــد‪ .‬در ادامــه بــه ایــن هشــت عامل اشــاره‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ازدست دادن کنترل‬ ‫خواســته ها و توقعات بســیار زیاد خیلی از ما را به ســمت‬ ‫«حــس ازدســت دادن کنتــرل زندگی هایمــان» کشــانده ‬ ‫اســت‪ .‬روا می گویــد‪« :‬مــن از افــراد زیــادی حتــی مدیــران‬ ‫تجــاری موفقــی کــه به شــدت در تالش انــد تــا خودشــان را‬ ‫مدیریــت کننــد و تصمیمــات درســت بگیرنــد می شــنوم کــه‬ ‫از احســاس خســتگی زیــاد شــکایت می کننــد‪».‬‬ ‫او ایــن را در میــان کودکانــی کــه در کلینیکــش معاینــه‬ ‫می کنــد می بینــد‪ .‬می گویــد‪« :‬سال به ســال انهــا منجمدتــر‬ ‫بــه نظــر می رســند‪ .‬بــه نظــر می رســد حســی از خســتگی‬ ‫مفــرط در انهــا وجــود دارد؛ لحظاتــی کــه انهــا را از تفکــر‬ ‫انتقادی شــان جــدا می کنــد و باعــث می شــود به شــدت‬ ‫احســاس درماندگــی کننــد‪».‬‬ ‫نپــر و روا ایــن احســاس درماندگــی و تحت فشــار بــودن را‬ ‫به ازدسـت دادن پویایی مرتبط می دانند‪ .‬انها در کتابشــان‬ ‫این طــور بیــان می کننــد‪« :‬کمبــود پویایــی اغلــب نتیجــه‬ ‫شــک فــراوان درمــورد جایگاهتان در دنیاســت‪ .‬مــردم ان را‬ ‫ماننــد حســی از حرکــت‪ ،‬بــدون داشــتن مســیری دقیــق یــا‬ ‫اعتمــاد بــه اینــده توصیــف می کننــد‪».‬‬ ‫‪ .۲‬موج دیجیتال‬ ‫نــواوری هــای دیجیتالــی تجربــه روزانــه مــا را کامــا تغییــر‬ ‫داده انــد‪ .‬نپــر می گویــد‪« :‬هــر روز پیام هــای فراوانــی‬ ‫دریافــت می کنیــم و دائمــا در حــال مصــرف اطالعــات‬ ‫دیجیتــال هســتیم‪ .‬ذهــن مــا به شــکلی طراحــی نشــده‬ ‫کــه بتوانــد جریــان مــداوم ورودی را پــردازش کنــد و ایــن از‬ ‫نظــر شــناختی مــا را تحــت فشــار قــرار می دهــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل مــردم گیــج شــده اند‪».‬‬ ‫او همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه مــا بــدون‬ ‫اینکــه متوجــه باشــیم دائمــا تحت تاثیــر دســتگاه های‬ ‫دیجیتالی مــان هســتیم‪ .‬او می گویــد‪« :‬دیگــران مــدام بــه‬ ‫مــا پیــام می دهنــد تــا مــا را تحت تاثیــر قــرار دهنــد یــا از مــا‬ ‫بخواهنــد کارهایــی برایشــان انجــام دهیــم؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫پیام هایــی کــه بــرای دعــوت به خریــد محصول یــا رای دادن‬ ‫در زمینــه خاصــی دریافــت می کنیــم‪».‬‬ ‫هرقــدر بیشــتر بــه صفحه نمایــش دســتگاه دیجیتالی مان‬ ‫وابســته باشــیم بیشــتر تحت تاثیــر ایــن پیام هــا قــرار‬ ‫می گیریــم‪ .‬روا می گویــد‪« :‬دســتگاه های دیجیتالــی‬ ‫کــه هــر روز در مقابــل مــا قــرار دارنــد به گون ـه ای طراحــی‬ ‫شــده اند کــه تــا حــد امــکان مــا را مقابــل خــود نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫مــا طــوری بــه نگه داشــتن و نگاه کــردن بــه انهــا‪ ،‬کارکــردن‬ ‫بــا انهــا و یافتــن دوســتانمان در انهــا عــادت کرده ایــم کــه‬ ‫ذهنمــان پیام هــای شــدید بــرای دسـت یابی بــه انهــا بــه مــا‬ ‫می دهــد‪ ».‬مــا عــادت کرده ایــم لحظــات بی حوصلگی مــان‬ ‫را بــا دســتگاه های دیجیتــال پــر کنیــم‪ .‬روا معتقــد اســت‬ ‫هزینــه ایــن عــادت ایــن اســت کــه نمی توانیــم به راحتــی‬ ‫ذهنمــان را خالــی کنیــم و به صــورت ناخــوداگاه به ســمت‬ ‫انهــا کشــیده می شــویم‪.‬‬ ‫اثــرات رســانه های اجتماعــی در جوانــان‪ ،‬به خصــوص‬ ‫انهایی که وارد دبیرســتان شــده اند‪ ،‬بیشــتر دیده می شود‪.‬‬ ‫ســمی‬ ‫روا می گویــد‪« :‬مقایســه های شــدید و گاهــی‬ ‫ِ‬ ‫رســانه های اجتماعــی ذهــن جوانــان را پــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫انهــا بــه خودشــان می گوینــد مــن دچــار نقــص هســتم‪ .‬بــه‬ ‫نظــر می رســد همــه از مــن شــادتر‪ ،‬خوشــبخت تر‪ ،‬بهتــر و‬ ‫زیباترنــد‪ ».‬ایــن مــوارد به احتمــال زیاد در میزان افســردگی‬ ‫و اضطــراب در میــان جوانــان نقــش مهمــی دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی کالمــی و غیــر کالمــی‬ ‫را در زندگــی خــود عملیاتــی کنیــم ‪...‬کلمــات‬ ‫و احساســاتمان را مدیریــت کنیــم‪...‬‬ ‫نادیده ها را ببینیم و ناشنیده ها را بشنویم‪...‬‬ ‫مثبــت نگــری را اســاس زندگــی خــود قــرار‬ ‫دهیــم ‪....‬‬ ‫ همــه ی مــا مــی میریم‪.‬همــه ی مــا‪...‬‬‫بــدون اســتثنا‪،‬کمی دیرتر‪،‬کمــی زودتــر ‪،‬‬ ‫یــک دفعــه ناگهانی‪.‬تمــام مــی شــویم‪...‬‬ ‫یــک روز همیــن خانــه ای کــه ســقف دارد خانــه‬ ‫عنکبــوت هــا و النــه ی خفــاش هــا مــی شــود‪،‬‬ ‫همیــن ماشــینی کــه دوســتش داریــم زیــر‬ ‫ـتان ماشــین زنــگ مــی زنــد‪،‬‬ ‫بــاران در یــک گورسـ ِ‬ ‫همیــن بچــه هایــی کــه نفــس مــان بــه نفــس‬ ‫شــان بنــد اســت‪ ،‬مــی رونــد پــی زندگــی یشــان‪.‬‬ ‫حتی نمی ایند ابی بریزند روی سنگ مزار مان‪.‬‬ ‫ قبــل از مــا میلیاردهــا انســان روی ایــن کــره ی‬‫خاکــی راه رفتــه انــد‪.‬‬ ‫مغرورانه گفته اند‪ :‬مگر من اجازه بدم!‬ ‫مگــر از روی جنــازه ی مــن رد بشــید‪...‬‬ ‫و حــاال کســی حتــی نمــی توانــد هــم‬ ‫اســتخوان هــای جنــازه شــان را پیــدا‬ ‫کنــد کــه از روی ان رد بشــود یــا نشــود!‬ ‫ قبل از ما کسانی زیسته اند که زیبا بوده اند‪،‬‬‫دلفریــب‪ ،‬مثــل اهــو خرامــان راه رفتــه انــد‪.‬‬ ‫زمیــن زیــر پــای تــکان خــوردن جواهراتشــان‬ ‫لرزیــده‪.‬‬ ‫ســیب هــا از ســرخی گونــه هایشــان رنــگ‬ ‫باختــه انــد و حــاال کســی حتــی نامشــان‬ ‫را هم به خاطر نمی اورد‪.‬‬ ‫ قبــل از مــا کســانی بــوده انــد کــه در جمجمــه‬‫ی دشمنانشــان شــراب ریخته اند و خورده اند‪.‬‬ ‫ســرداران و امیرانــی کــه گرزهــای گــران داشــته‬ ‫انــد‪ ،‬پنجــه در پنجــه شــیر انداختــه انــد‪،‬‬ ‫از گلوله نترسیده اند‬ ‫و حــاال کســی نمــی دانــد در کجــای تاریــخ گــم‬ ‫شــده انــد!‬ ‫ همــه ایــن کینــه ها‪،‬همــه ی ایــن تلخــی‬‫ها‪،‬همــه ی ایــن زخــم زبــان زدن ها‪،‬همــه ی‬ ‫ایــن کوفــت کــردن‬ ‫دقیقــه هــا بــه جــان هــم‪ ،‬همــه ی ایــن زهــر‬ ‫ریختــن هــا تهمــت زدن هــا‪ ،‬توهیــن کــردن هــا‬ ‫بــه هــم‪...‬‬ ‫تمــام مــی شــوداز یــاد مــی رود و هیــچ‬ ‫ســودی نــدارد جــز اینکــه زندگــی را بــه‬ ‫جــان خودمــان و همدیگــر زهــر کنیــم‪.‬‬ ‫ اگــر مــی توانیــم بــه هــم حــس خــوب بدهیــم‬‫کنار هم بمانیم‬ ‫و اگــر نــه‪ ،‬راهمــان را کــج کنیــم‪ .‬دورتــر‬ ‫بایســتیم و یادمــان نــرود کــه همــه ی مــا مــی‬ ‫میریم‪،‬همــه ی ما‪...‬بــدون اســتثناء‪ ،‬کمــی‬ ‫دیرتــر‪ ...‬کمــی زودتــر‪ ،‬یــک دفعــه‪ ،‬ناگهانــی‪...‬‬ ‫ زندگــی کنیــم و بگذاریــم دیگــران هــم زندگــی‬‫کننــد!‬ ‫مریم حسین پور‬ ‫‪ ۳‬دلیل پنهان استرس و‬ ‫راه های مقابله با انها‬ ‫بــه نظــر می رســد ایــن روزهــا همــه اســترس داریــم‪ .‬از زندگــی‬ ‫دیجیتالــی گرفتــه تــا زندگــی پرمشــغلۀ کاری و خانوادگــی و اتفاقات‬ ‫جدیــدی کــه هــر روز در دنیــا روی می دهــد همــه و همــه مــا را بــه‬ ‫اســترس می کشــانند؛ امــا بــا وجــود دالیــل اجتناب ناپذیــر زیــاد بــرای‬ ‫اســترس‪ ،‬بیشــتر ِ استرســمان را در واقــع خودمــان بــه خودمــان‬ ‫تحمیــل می کنیــم و جالــب اســت کــه حتــی از انجــام ایــن کار اطــاع‬ ‫هــم نداریــم‪ .‬البتــه ایــن درمــورد همــه صــدق نمی کنــد‪ ،‬امــا حقیقت‬ ‫ســاده ایــن اســت کــه خیلی هایمــان دچــار عادت هایــی شــده ایم‬ ‫کــه بــا اینکــه ممکــن اســت در ظاهــر مفیــد بــه نظــر برســند‪ ،‬میــزان‬ ‫زیــادی اســترس بــه همــراه دارنــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه بــا‬ ‫کمــی درون نگــری و پشــتکار می توانیــد بیشــتر ایــن اســترس را‬ ‫از زندگی تــان حــذف کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه می خواهیــم راجع بــه‬ ‫اســترس صحبــت کنیــم و ‪ ۳‬دلیــل پنهانــی اســترس را نیز نام ببریم‬ ‫و راه هایــی بــرای حــذف و کاهــش اســترس پیشــنهاد دهیــم‪.‬‬ ‫دالیل پنهان استرس به چه معناست؟‬ ‫خیلــی از افــراد یــا می ترســند یــا تمایلــی ندارنــد دالیــل پنهانــی‬ ‫اســترس و رنــج و ناراحتی شــان را بیابنــد‪ .‬بخشــی از ان بــه ایــن‬ ‫دلیــل اســت کــه ایــن موضــوع همیشــه روشــن نیســت‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬افســردگی دالیــل ناقــص و به هم مرتبــط زیــادی دارد‪ ،‬از‬ ‫اســیب پذیری های ژنتیکــی و واکنــش خودایمنــی التهابــی گرفتــه‬ ‫تــا نشــخوار فکــر و عوامــل اجتماعــی اســترس زا‪ .‬پــس درک کامــل‬ ‫تمامــی دالیــل پنهــان اســترس کــه باعــث ناراحتــی و عــذاب شــما‬ ‫شــده اند کار اســانی نیســت‪.‬‬ ‫امــا بــرای خیلــی از مــا‪ ،‬بــا وجــود ایــن پیچیدگی هــا‪ ،‬حداقــل‬ ‫چنــد دلیــل واضــح بــرای اســترس وجــود دارد کــه می توانیــم روی‬ ‫انهــا کار کنیــم‪.‬‬ ‫چند دلیل اشکار استرس‪:‬‬ ‫افســردگی یــا اضطــراب (ورزش منظــم تقریبــا بــرای همــه‬ ‫افــرادی کــه افســردگی یــا اضطــراب دارنــد مفیــد اســت)؛‬ ‫منفی بافی هــای ذهنــی (افزایــش اعتمــاد بــه نفــس بــرای‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه صحبت هــای ذهنــی بیمارگونــه دارنــد‬ ‫مفیــد اســت)؛‬ ‫مشــکل در مهــار احساســات (عــادات خــواب خــوب و منظــم‬ ‫بــرای خیلــی از افــرادی کــه بــا مهــار احساساتشــان مشــکل دارنــد‬ ‫مفیــد اســت)؛‬ ‫مشــکل در عزاداری هــای حل نشــده (حــرف زدن بــا مشــاور‬ ‫تقریبــا بــرای همــه افــرادی کــه بــا عزاداری هــای حل نشــده‬ ‫مشــکل دارنــد مفیــد اســت)؛‬ ‫خشــم (تمرین هــای منظــم اگاهــی و حضــور در لحظــه بــرای‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه مشــکالت خشــم دارنــد مفیــد اســت)‪.‬‬ ‫دشواری رفع دالیل پنهان استرس‬ ‫نکتــه اینجاســت کــه راه هــای منطقــی زیــادی بــرای رفــع دالیــل‬ ‫پنهانــی اســترس و درد درونــی وجــود دارد‪ ،‬اما مشــکل اینجاســت‬ ‫کــه ســخت اند‪:‬‬ ‫پنــج روز در هفتــه ورزش کــردن‪ ،‬در طــول مــاه‪ ،‬احتمــاال دشــوار‬ ‫اســت‪ ،‬مخصوصــا اگــر محدودیت هــای محیطــی و فیزیکــی‬ ‫داشــته باشــید؛‬ ‫تغییــر عــادات صحبت هــای منفــی درونــی بــه تــاش و صبــر و‬ ‫خوداگاهــی بســیاری نیــاز دارد؛‬ ‫تغییــر عــادات خــواب یعنــی بایــد از مهمانی هــای شــبانه‪،‬‬ ‫ت داریــد یــا خوش گذرانــی‬ ‫اخریــن قســمت ســریالی کــه دوســ ‬ ‫اخــر هفتــه بــا دوســتانتان بگذریــد‪.‬‬ ‫پــس چالش هــای زیــادی وجــود دارنــد؛ امــا اینکــه چطــور بــه‬ ‫ایــن چالش هــا پاســخ می دهیــم مهــم اســت‪.‬‬ ‫تحمل و درمان عالئم پنهان استرس‬ ‫بــرای خیلــی از افــراد‪ ،‬چالــش برطرف کــردن دالیــل پنهانــی‬ ‫اســترس خیلــی دشــوار اســت و بنابرایــن انهــا بــه مکانیزم هــای‬ ‫تحمــل و درمــان عالئــم ان روی می اورنــد‪ ،‬بــرای نمونــه‪:‬‬ ‫فــردی کــه اختــال اضطــراب اجتماعــی دارد‪ ،‬از بیرون رفتــن‬ ‫اجتنــاب می کنــد تــا نگــران نباشــد کــه دیگــران دربــاره اش چگونــه‬ ‫فکــر می کننــد؛‬ ‫فــردی کــه مشــکالت خشــم دارد یــک ســاعت و نیــم بــا‬ ‫دوســتانش دربــاره اینکــه رئیســش چــه ادم بــدی اســت صحبــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬چــون ایــن کار خیلــی اســان تر از تفکــر درونــی اســت‪.‬‬ ‫همــه اینهــا در لحظــه‪ ،‬حــس خوبــی بــه شــما می دهنــد‪ ،‬امــا‬ ‫در نهایــت فقــط حواســتان را پــرت می کننــد‪ ،‬کــه در نتیج ـه اش‬ ‫وقــت و انــرژی کمتــری بــرای مقابلــه بــا دالیــل پنهانــی اســترس‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬یکــی از ایــن عــادات رایــج حــواس پرتــی کــه‬ ‫همه مــان دچــارش می شــویم مشــغله اســت‪ ،‬کــه یکــی از‬ ‫ض جانبــی اش اســترس مزمــن اســت‪ .‬فرقــی نمی کنــد‬ ‫عــوار ‬ ‫مشــکلتان چــه باشــد‪ ،‬بــه هــر حــال باالخــره بایــد امثــال ایــن‬ ‫کارهــای ســخت را بپذیریــد و بــا دالیــل پنهانــی استرســتان‬ ‫مقابلــه کنیــد‪ .‬اگــر بازهــم مقاومــت کنیــد و نخواهیــد زیــر‬ ‫بــار برویــد‪ ،‬حالتــان بدتــر خواهــد شــد و احســاس بدتــری بــه‬ ‫خودتــان خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫سه دلیل پنهان استرس‬ ‫‪ .۱‬برای فرار از ناراحتی سرتان را گرم می کنید‬ ‫خیلــی از افــرادی کــه احســاس خوشــبختی ندارنــد نمی خواهنــد‬ ‫تنهــا بماننــد و در نتیجــه‪ ،‬بــرای پرهیــز از اضطرابــی کــه‬ ‫از تنهامانــدن بــا افکارشــان ناشــی می شــود‪ ،‬برنامه هــا و‬ ‫روتین هــای ســختی ایجــاد می کننــد تــا همیشــه مشــغول باشــند‪.‬‬ ‫ماننــد دیگــر تکنیک هــای حواس پرتــی‪ ،‬مشــغول بودن هــم فقــط‬ ‫در ســطح کار می کنــد و هرگــز نمی توانــد بــا دالیــل پنهانــی‬ ‫اســترس مقابلــه کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی دائــم مشــغول هســتید‪ ،‬فشــار زیــادی بــر ذهــن و‬ ‫جســمتان وارد می کنیــد‪ .‬وقتــی بــرای ارام کــردن ذهــن و جســم و‬ ‫رســیدن بــه ســکوت وقــت نمی گذاریــد‪ ،‬بهایــش را می پردازیــد و‬ ‫بهــای ان اســترس اســت‪ .‬ذهــن مــا پرمشــغله بودن دائمــی را بــه‬ ‫حســاب شــکل ســطح پایین تــری از خطــر یــا چالــش می گــذارد‬ ‫و در نتیجــه‪ ،‬شــما را در حالــت جنــگ یــا گریــز قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی ازادشــدن دائمــی جریانــی از هورمــون هــای اســترس‬ ‫ماننــد کورتیــزول و البتــه داشــتن التهــاب مزمــن‪ .‬هــر دوی ایــن‬ ‫مــوارد در میــزان کــم مشــکلی ندارنــد‪ ،‬امــا وقتــی دائمــی باشــند‬ ‫بــدن را نابــود می کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫اختالالت و بیماری های روانی‬ ‫عجیب و ترسناک‬ ‫مشــکالت روانــی عجیب وغریبــی وجــود دارنــد کــه حــدس‬ ‫می زنیــم حتــی اسمشــان را هــم نشــنیده اید! بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫کســی را در نظــر بگیریــد کــه فکــر می کنــد زامبــی یــا همــان‬ ‫مــرده متحــرک شــده اســت یــا دوســت دارد کاغــذ و کتــاب‬ ‫بخــورد! البتــه بیمــاری هــای روانــی عجیــب فقــط بــرای درصــد‬ ‫اندکــی از ادم هــا رخ می دهنــد‪ .‬منتهــا در هــر حــال‪ ،‬در صــورت‬ ‫وقــوع‪ ،‬موقعیت هــای بســیار ســختی را ایجــاد خواهند کــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬از بیمــاری هــای روانــی عجیــب در روان شناســی‬ ‫برایتــان خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪386‬‬ ‫‪ .۱۲‬اختالل وسواس فکری ـ عملی‬ ‫دربــاره ایــن اختــال بیشــتر از مــوارد دیگــر صحبــت شــده؛‬ ‫امــا ســوءتفاهم ها دربــاره اش هــم بســیار اســت‪ .‬اختــال‬ ‫وســواس فکــری ـ عملــی بــه شــکل های متنوعــی خــودش‬ ‫را نشــان می دهــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬افــراد مبتــا بــه ان دچــار‬ ‫اضطــراب و تــرس و نگرانی هــای شــدیدند‪ .‬اقداماتــی ماننــد‬ ‫تمیزکــردن و نظــم وســواس گونه بــه مبتالیــان بــه ایــن‬ ‫اختــال ارامــش می دهــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بیشــتر مبتالیــان بــه اختــال می داننــد کــه‬ ‫مشــکلی عجیــب و غیرعــادی دارنــد و همیــن هــم دلیــل‬ ‫دیگــری بــرای اضافه شــدن بــه اضطراب هایشــان می شــود‪.‬‬ ‫به هم ریختگــی وضعیــت مــواد شــیمیایی درون مغــز از‬ ‫جملــه دالیــل محتملــی اســت کــه دانشــمندان بــرای ابتــا بــه‬ ‫اختــال وســواس فکــری ـ عملــی در نظــر می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬اختالل پاریس‬ ‫اختــال پاریــس هــم از بیماری هــای به شــدت عجیبــی‬ ‫اســت کــه شــاید در نــگاه نخســت خنــده دار بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫ایــن مشــکل بیشــتر در میــان مســافران ژاپنــی دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬از چنــد میلیــون گردشــگر ژاپنــی کــه ســاالنه‬ ‫بــه پاریــس می رونــد تعــداد زیــادی دچــار ســندرم پاریــس‬ ‫می شــوند و حاالتــی ماننــد اضطــراب‪ ،‬افســردگی‪ ،‬دورشــدن‬ ‫از واقعیــت‪ ،‬تحمــل حــس ازردگــی شــدید و توهــم را‬ ‫احســاس می کننــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان دلیــل مشــخصی بــرای ابتــا بــه ایــن اختــال‬ ‫کشــف نکرده انــد‪ .‬بیشــتر افــرادی کــه پــس از بازدیــد از‬ ‫پاریــس دچــار ســندرم می شــوند از قبــل اختاللــی روانــی‬ ‫نداشــته اند‪ .‬انهــا پــس از دیــدن پاریــس دچــار اضطــراب و‬ ‫عالئمــی می شــوند کــه پیش تــر گفتــه شــد‪ .‬دالیــل احتمالــی‬ ‫ایــن اختــال می توانــد ریشــه در ســد و موانــع ارتباطــی‬ ‫ماننــد زبــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خســتگی ســفر یــا تفاوت داشــتن پاریــس بــا انچــه در ذهــن‬ ‫مســافر بــوده هــم از دالیلــی اســت کــه باعــث بــروز ایــن‬ ‫اختــال می شــود‪ .‬عجیــب اســت‪ ،‬نــه؟ شــهری معــروف و‬ ‫زیبــا می توانــد دلیــل بــروز اختاللــی ازاردهنــده شــود‪ .‬جــای‬ ‫بررســی دربــاره ایــن اختــال بســیار اســت‪ .‬قبــول داریــد؟‬ ‫‪ .۱۴‬اختالل پارامنزی تکراری‬ ‫ایــن اختــال عجیــب تــا حــد زیــادی شــبیه ســندرم کاپگراس‬ ‫اســت؛ امــا بــا ایــن تفــاوت کــه فــرد مبتــا به جــای اینکــه فکــر‬ ‫کنــد‪ ،‬از یــک فــرد دو نفــر وجــود دارد‪ ،‬فکــر می کنــد کــه یــک‬ ‫مــکان در دو جــای مختلــف وجــود دارد! یعنــی این طــور‬ ‫می پنــدارد کــه یــک لوکیشــن و موقعیــت مکانــی در دو جــای‬ ‫مختلــف وجــود دارد‪.‬‬ ‫ارنولــد پیــک (‪ )Arnold Pick‬متخصــص مغــز و اعصابــی‬ ‫اســت کــه نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۰۳‬اصطــاح اختــال‬ ‫پارامنــزی تکــراری را مطــرح کــرد و توصیف گــر بیمــاری مبتــا‬ ‫بــه الزایمــر بــود‪ .‬منتهــا ایــن روزهــا‪ ،‬اختــال پارامنــزی‪،‬‬ ‫عــاوه بــر کســانی کــه دچــار الزایمرنــد‪ ،‬بیشــتر در کســانی‬ ‫دیــده می شــود کــه زوال عقــل دارنــد یــا تومــوری در سرشــان‬ ‫موجــود اســت‪ .‬مبتالیــان بــه اختــاالت روانــی دیگــر‪ ،‬کســانی‬ ‫کــه بــه مغزشــان ضربــه خــورده یــا دچــار زوال عقل انــد هــم‬ ‫در معــرض ابتــا بــه اختــال پارامنــزی تکــراری هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬اختالل استاندال‬ ‫اختــال اســتاندال از اختــاالت موقتــی و روان تنــی اســت‬ ‫کــه بــا مواجهــه فــرد بــا حجــم عظیمــی از اثــار هنــری رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬بــ ه عبــارت دیگــر‪ ،‬مواجهــه بــا حجــم زیــادی از‬ ‫زیبایــی و هنــر موجــب شعله ورشــدن ایــن بیمــاری عجیــب‬ ‫می شــود‪ .‬کســانی کــه بــه ایــن اختــال دچارنــد در رویارویــی‬ ‫بــا هنــر و زیبایــی دچــار تپــش قلــب ســریع و ناگهانــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬گیجــی و ســردرگمی بــه سراغشــان‬ ‫می ایــد و حتــی گاهــی دچــار توهــم هــم می شــوند‪ .‬نــام‬ ‫ایــن بیمــاری از نویســنده ای فرانســوی در قــرن ‪ ۱۹‬گرفتــه‬ ‫شــده کــه تجرب ـ ه مشــابه خــود بــا ایــن حــاالت اختــال را بــا‬ ‫جزئیــات نوشــته اســت‪ .‬او تجربــه ایــن اختــال را در ســفرش‬ ‫بــه فلورانــس در ســال ‪ ۱۸۱۷‬داشــته اســت‪.‬‬ ‫در ادامه باچطور همراه ماباشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫صــدای ال الــه اال اللــه حکایــت تلــخ یــک مــرگ دیگــر اســت کــه بــاز هــم شهرنشــینان بــرای تدفیــن مــردگان‬ ‫خــود بــه روســتاها امــده انــد تــا از پیــچ و خــم تدفیــن بیمــاران کرونایــی بگریزنــد و ایــن قصــه تکــراری اســت‬ ‫کــه هــر روز در یکــی از روســتاهای خراســان شــمالی رخ می دهــد‪.‬‬ ‫همهمــه روســتا را فــرا گرفتــه اســت‪ ،‬در ایــن دوران شــیوع کرونــا اهالــی بهــت زده شــده انــد و بــا دلهــره‬ ‫و نگرانــی جمعیــت را مــی نگرنــد‪ ،‬گویــی رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی تنهــا در شــهرها الزامــی اســت‪.‬‬ ‫کوچ اموات‬ ‫به روستاها‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫جرم در جرم فی الواقع‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و سومین ناگفته و ناشنیده ‪:‬‏‬ ‫جــرم در جــرم فــی الواقــع ‪ ،‬جــرم ثانــوی‬ ‫متهمیــن بــه فســاد اقتصــادی اســت‪ .‬در‬ ‫جــرم اولیــه ‪ ،‬متهمیــن بــرای تحصیــل‬ ‫‏امــوال نامشــروع‪ ،‬سلســله اقداماتــی را‬ ‫اغــاز و مدیریــت میکننــد کــه در نهایــت‬ ‫بــه یــد واحــد شــدن خــود بــا ‏مدیــران‬ ‫ضعیــف و یــا فاســد شــرکت یــا بانــک یــا‬ ‫ســازمان دولتــی ختــم میشــود‪ .‬پــس‬ ‫از ان‪ ،‬ایــادی هــم پیمــان ‪ ،‬‏ســاز وکاری‬ ‫فراهــم میکننــد تــا اموالدولتیــدر ظاهــری‬ ‫قانونــی‪ ،‬از خزانــه خــارج شــده ودر‬ ‫تصرفشــان قــرار‏گیــرد‪ .‬امــا جــرم در جــرم‬ ‫بــه عنــوان جــرم ثانــوی هنگامــی اغــاز‬ ‫میشــود کــه جــرم اولیهکشــف شــده و‬ ‫دادرســی ‏قضایــی اغــاز شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫ایــن مرحلــه متهمیــن ‪ ،‬سلســله اقدامــات‬ ‫خــود را متناســب بــا وضــع جدیــد تغییــر‬ ‫‏میدهنــد‪ .‬بــه عبارتــی اقدامــات پیشــین‬ ‫خــود را بــه روز رســانی و اپ دیتمینماینــد‬ ‫‪ .‬تــا اینکــه ایــن بــار ‪ ،‬یحتمــل بــا‏وکالء‬ ‫کالهبرداری باند اسکیمری‬ ‫در پوشش پیک موتوری‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از شناســایی و انهــدام یــک بانــد ســه نفــره کــه‬ ‫در پوشــش «پیــک موتــوری رســتوران» از تعــدادی شــهروند ســاکن‬ ‫مناطــق مرفــه نشــین کــرج و تهــران بیــش از دو میلیــارد ریــال‬ ‫کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ارسال پیامک با عنوان‬ ‫سامانه ثنـا (ثبت نام‬ ‫الکترونیک قوه قضاییه)‬ ‫ســایت ثنـــا ‪ ،‬تنهــا ســامانه رســمی قــوه قضائیــه بــرای ارســال‬ ‫ابالغیه هــای الکترونیکــی اســت‬ ‫بــه گــزارش خبــر نــگار بــازار کســب و کار رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ارســال پیامک هــای حــاوی لینــک‬ ‫جعلــی ســامانه ثنــا‪ ،‬یکــی از ترفندهــای مجرمیــن ســایبری‬ ‫اســت و متاســفانه تعــدادی از افــراد بــه دلیــل بی دقتــی و‬ ‫یــا بی اطالعــی‪ ،‬در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار می شــوند ‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان‬ ‫در گفتکــو بــا فریبــا مســکنی خبــر نــگار بــازار کســب و کار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اخیــرا ً شــاهد حضــور برخــی مراجعه کننــدگان بــه‬ ‫مجموعــه پلیــس فتــا اســتان و افزایــش میــزان تماس هــای‬ ‫مردمــی بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری ایــن پلیــس هســتیم‬ ‫کــه گـویـــای افـــزایش فعـالـــیت کاله بــرداران در ایــن زمینــه‬ ‫اســت و اعــام می دارنــد کــه از حســاب بانکــی ان هــا‬ ‫مبلغــی برداشت شــده و خواهــان پیگیــری موضــوع بودنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت‪ :‬در بررس ـی های صــورت‬ ‫گرفتــه از جانــب کارشناســان پلیــس فتا‪،‬مشــخص گردیــد‬ ‫کــه بــرای تعــدادی از ایــن مراجعه کننــدگان‪ ،‬پیامکــی تحــت‬ ‫عنــوان ابالغیــه الکترونیکــی بــا سرشــماره هــای مختلــف و بــا‬ ‫شــماره تلفن هــای اپراتورهــای مختلــف ارســال گردیــده و از‬ ‫ان هــا خواسته شــده کــه بــرای مشــاهده ابالغیــه ‪ ،‬بــه لیـــنک‬ ‫و کارشناســان و نماینــدگان‬ ‫حقوقــی و مدیرانــی کــه در مقــام‬ ‫شــاکی هســتند بتواننــد یــد واحــد‬ ‫شــوند‪ .‬و یــا‏بتواننــد در صــف انها‬ ‫رخنــه کننــد و بــا همــکاری دســتان‬ ‫فاســد شــاکی‪ ،‬رونــد دادرســی‬ ‫را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد‬ ‫‏و در نهایــت مشــمول برائــت و‬ ‫یــا تقلیــل مجــازات شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫جــرم ثانــوی مفســدین کــه غالبــا‬ ‫مکتــوم میمانــد ‏همــان جــرم در‬ ‫جرمــی اســت کــه شــایع اســت‪.‬‬ ‫امــا شــکل ضعیفتــر جــرم در‬ ‫جــرم ایــن اســت کــه عوامــل‬ ‫شــاکی‪ ،‬‏اعــم از وکیــل و نماینــده‬ ‫و مشــاور و مدیــر حقوقــی و‬ ‫مدیــران فرادســت بــا حســاب‬ ‫ســازی واهــی منتســب بــه‬ ‫متهــم‏نگــون بخــت ‪ ،‬مبلــغ قابــل‬ ‫توجهــی بــا عنــوان حــق الوکالــه‬ ‫و یــا هزینــه هــای دیوانــی و‬ ‫حقوقــی وحتــی ‏ناجوانمردانــه‬ ‫بــه کام خــود وبــه نــام قاضــی و‬ ‫بازپرسازحســاب بانک ‪ ،‬شــرکت و ســازمان‬ ‫دولتــی خــارج کــرده ‏و تصــرف مــن غیــر‬ ‫حــق در بیــت المــال میکننــد‪ .‬شــق ســوم‬ ‫جــرم در جرم‪،‬مجموعــه اقداماتــی اســت‬ ‫کــه متهمیــن‏بــرای فریــب و الــوده کــردن‬ ‫قاضــی بــه فســاد‪ ،‬انجــام میدهنــد‪ .‬لیکــن‬ ‫نــوع شــایع و متــداول جــرم در جــرم همان‬ ‫‏شــق اول اســت‪ .‬و هــو المســتعان‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ رســول جلیلیــان در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد‪ :‬در اواخــر تیــر مــاه ســال جــاری‪،‬‬ ‫چندیــن نفــر از شــهروندان بــا در دســت داشــتن شــکوائیه ای بــه‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه و مدعــی شــدند در حالــی کــه کارت عابــر بانک‬ ‫نــزد خودشــان بــوده از حسابشــان مبالــغ قابــل توجهــی برداشــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬لــذا تیــم ویــژه ای تشــکیل و پرونــده در دســتور کار‬ ‫ماموریــن ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مشــخص شــد کــه برداشــت‬ ‫هــای صــورت گرفتــه از حســاب مالباختــگان بــه صــورت اینترنتــی‬ ‫نبــوده و متهمــان بــه صــورت فیزیکــی اقــدام بــه خالــی کــردن‬ ‫حســاب هــا از طریــق دســتگاه اســکیمر کــرده انــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تحقیقــات مامــوران در ایــن‬ ‫پرونــده هــا‪ ،‬حاکــی از ایــن بــود کــه مالباختــگان از رســتوران های‬ ‫معتبــر در شــمال تهــران و کــرج تقاضــای غــذا کرده انــد و غــذای‬ ‫سفارشــی انــان توســط پیــک موتــوری بــه انــان تحویــل و مبلــغ غــذا‬ ‫بــا اســتفاده از دســتگاه کارتخــوان پرداخــت شــده اســت لــذا بــا بــه‬ ‫دســت امــدن ســرنخ از متهمیــن و احتمــال کپــی بــرداری از کارت‬ ‫عابــر بانــک مالباختــگان‪ ،‬تجســس مامــوران روی پیــک موتــوری‬ ‫چنــد رســتوران در مناطــق فــوق اغــاز‪ ،‬و کاراگاهــان متوجــه شــدند‬ ‫کــه مجرمیــن در پوشــش پیــک موتــوری اقــدام بــه کپــی عابربانــک‬ ‫مالباختــگان نمــوده و حســاب انهــا را خالــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫سرهنگ جلیلیان ادامه داد‪ :‬با انجام اقدامات فنی و تخصصی‬ ‫و یــا ادرســی کــه در ذیــل ان پیـامـــک معرفی شــده ‪ ،‬مراجعــه‬ ‫کننــد و یــا در ان پیامــک‪ ،‬اعــام می دارنــد کــه علـــیه ان‬ ‫شــهروند و یــا کاربــر مربوطــه ‪ ،‬شــکایتی در ســامانه ثنـــا در‬ ‫تاریــخ معینــی بــه ثبــت رســیده و از ایــن کاربــر می خواهــد‬ ‫کــه بــرای اطالعــات بیشــتر ‪ ،‬وارد لینـــک مربوطــه در ان‬ ‫صفحــه جعلــی شــده و مبلــغ ناچیــزی را هــم به عنــوان‬ ‫کـارمـــزد ‪ ،‬پـــرداخت نماینــد‪( .‬مثــا ً ‪2000‬تومــان) ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ازانجایی کــه برخــی از شــهروندان ‪ ،‬اگاهــی‬ ‫کافــی از ایــن ســامانه ها و نحــوه فعالیــت ان هــا را ندارنــد و‬ ‫مبلــغ عنوان شــده هــم بســیار ناچیــز اســت و از طرفــی‪ ،‬طــرح‬ ‫مســئله شــکایت ‪ ،‬باعــث اســترس در شــهروندان شــده ‪،‬‬ ‫لـــذا بــه این گونــه ســایت ها ورود کــرده ‪ ،‬و پــس از درج‬ ‫شــماره موبایــل و کــد ملــی ‪ ،‬صفحـه ای بــرای ان هــا بازشــده‬ ‫و از ان هــا درخواســت می شــود کــه بــرای پرداخــت کارمــزد‬ ‫و مشــاهده ابالغیــه ‪،‬روی لینــک جعلــی معرفی شــده یــا‬ ‫درگاه الکترونیکــی جعلــی کلیــک کــرده و بــرای عملیــات‬ ‫پرداخــت وجــه اقــدام نماینــد‪ ،‬کــه به محــض درج اطالعــات‬ ‫بانکــی در ایــن درگاه جعلــی و رمــز دوم ‪ ،‬متاســفانه شــاهد‬ ‫ســرقت اطالعــات و موجــودی حســاب بانکــی می شــوند‪.‬‬ ‫متاســفانه در ایــن خصــوص ‪ ،‬از ابتــدای ســال تاکنــون ‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ 30‬پرونــده قضایــی در ایــن پلیــس تشکیل شــده و‬ ‫مبالــغ بیــش از ‪ 200‬میلیــون تومــان از حســاب بانکــی ان هــا‬ ‫برداشت شــده و همچنــان شــاهد حضــور مراجعه کننــدگان‬ ‫در ارتبــاط بــا ایــن نمونــه از پرونده هــا هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اضافــه کــرد‪ :‬در جدیدتریــن پرونــده ای‬ ‫کــه بــا همیــن موضــوع ‪ ،‬در پلیــس فتــا اســتان پیگیــری شــد‪،‬‬ ‫یــک فــرد نوجوانــی دستگیرشــده ‪ ،‬کــه ایــن فــرد ‪ ،‬از طریــق‬ ‫شــماره شــخصی کــه مالکیتــش بنــام افــراد دیگــر بــوده ‪ ،‬در‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪387‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫روزهای صفر مایکروسافت‬ ‫در بین مهاجمان‬ ‫رشد بازار امنیت شبکه‪،‬‬ ‫محبوبیت زیادی پیدا‬ ‫ناشی از محبوبیت دورکاری‬ ‫کرده است‬ ‫و نیازهای امنیتی‬ ‫کسپرسکی می گوید که اخیرا ًگزارش شده است‬ ‫که روزهای صفر مایکروسافت در بین مهاجمان‬ ‫محبوبیت زیادی پیدا کرده است‪ .‬نقصی در موتور‬ ‫‪ MSHTML‬که به مهاجم اجازه می دهد از سند‬ ‫افیس برای نصب بدافزار استفاده کند و در حال‬ ‫حاضر علیه بخش های انرژی ‪ ،‬صنعتی ‪ ،‬بانکی ‪،‬‬ ‫فناوری پزشکی و سایر بخش ها مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به تازگی یک اسیب پذیری امنیتی در موتور‬ ‫مرورگر ‪ MSHTML‬مایکروسافت در سراسر جهان‬ ‫پیدا شده است و کسپرسکی می گوید «انتظار می‬ ‫رود با استفاده از این اسیب پذیری حمالت افزایش‬ ‫یابد‪».‬‬ ‫‪ MSHTML‬موتور مرورگری است که در هر نسخه‬ ‫فعلی ویندوز ‪ ،‬سرور و رایانه شخصی موجود است‪.‬‬ ‫به این ترتیب ‪ ،‬این اسیب پذیری همه را با دستگاه‬ ‫ویندوز از هر نوع تحت تاثیر قرار می دهد ‪ ،‬به این‬ ‫معنی که این یک تهدید جدی است‪.‬‬ ‫بدتر از این‪ ،‬از اسیب پذیری (‪)40444-2021-CVE‬‬ ‫به راحتی می توان استفاده کرد‪ :‬تنها کاری که یک‬ ‫مهاجم باید انجام دهد این است که یک سند‬ ‫مایکروسافت افیس را به قربانی مورد نظر ارسال‬ ‫کند که حاوی یک اسکریپت مخرب باشد‪ .‬مانند‬ ‫بسیاری از حمالت دیگر با استفاده از اسناد مخرب‬ ‫‪ ،‬قربانی باید سند را باز کند تا دستگاه خود را با‬ ‫بار واقعی مهاجم الوده کند ‪ ،‬که توسط اسکریپت‬ ‫موجود در سند بازیابی می شود‪.‬‬ ‫کسپرسکی گفت که پس از بارگیری ‪ ،‬اکثر انها از‬ ‫کنترل های ‪ ActiveX‬برای انجام اقدامات مخرب‬ ‫بیشتر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫و تعقیــب مراقبت هــای طوالنــی متهمین پرونده شناســایی شــدند‬ ‫کــه پــس از هماهنگی هــای قضایــی طــی یــک عملیــات پیچیــده در‬ ‫یکــی از مناطــق حاشــیه ای اســتان البــرز دســتگیر و در بازرســی از‬ ‫محــل اختفــای انهــا تعدادی تجهیزات ســخت افــزاری و نــرم افزاری‬ ‫بــرای کپی بــرداری از کارت عابــر بانــک‪ ،‬و همچنیــن مــدارک هویتــی‬ ‫جعلــی بــه همــراه چنــد عــدد ســکه طــا و گوشــی موبایــل کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا در خصــوص تراکنــش از طریــق دســتگاه های‬ ‫کارت خــوان افــزود‪ :‬هنــگام وارد کــردن رمــز عبــور بــه اطــراف و‬ ‫اطرافیــان توجــه داشــته باشــید و بدانیــد کــه انجــام عملیــات بانکــی‬ ‫توســط مشــتری و دقــت در هنــگام خریــد مــی توانــد از کپــی شــدن‬ ‫کارت بانکــی جلوگیــری کنــد همچنیــن وارد کــردن رمــز عبــور توســط‬ ‫مشــتری مــی توانــد تضمیــن کننــده امنیــت کارت بانکــی وی باشــد‬ ‫چــرا کــه حتــی در صــورت نصــب اســکیمر بــر روی دســتگاه کارت‬ ‫خــوان‪ ،‬بــدون اطــاع از رمــز عبــور‪ ،‬امــکان برداشــت از حســاب وی‬ ‫امــکان پذیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان در پایــان گفــت ‪ :‬هموطنــان مــی‬ ‫تواننــد اخریــن اموزش هــای الزم و هشــدارهای ســایبری را از‬ ‫طریــق راه ارتباطــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس اینترنتــی ‪www.‬‬ ‫‪ ;cyberpolice.ir&nbsp‬مشــاهده نمــوده و بــه زبانــی ســاده تــر در‬ ‫اختیــار ســالمندان و کــودکان عزیــز و گرامــی قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــازه زمانــی ‪ ،‬حــدودا ً ســه ماهه ‪ ،‬پیامکــی را بــا موضــوع‬ ‫ثبــت ثنــا بــرای تعــداد بیـــش از شـش صد نفـــر ارســال کــرده‬ ‫کــه تقریبــا ً تعــداد زیــادی از شــهروندان ‪ ،‬وارد لینــک جعلــی‬ ‫شــدند و تاکنــون ‪ ،‬مبلــغ بیــش از ‪ 80‬میلیــون تومــان از‬ ‫حســاب ایــن افــراد ‪ ،‬برداشــت غیرمجــاز صــورت گرفتــه‪.‬‬ ‫لــذا توصیــه پلیــس فتـــا بــه شــهروندان عزیز این اســت که ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وارد هــر لینــک پیشــنهادی و مشــکوک نشــوند و فـریـــب‬ ‫این گونــه پیامک هــا را نخورنــد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬بــرای مشــاهده ابــاغ قضایــی ‪،‬نیــاز بــه واریــز چگونــه‬ ‫وجـــهی نیســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــرای اطمینان‪،‬کاربــران می توانندبــه ســایت اصلـــی‬ ‫ابـــاغ الکترونیــک قضـــایی بــه ادرس‪https://eblagh. :‬‬ ‫‪ adliran.ir‬مراجعــه وازایــن طریق‪،‬ابــاغ قضائــی را بررســی‬ ‫کنند‪ .‬ســایت ثنـــا ‪ ،‬تنها ســامانه رســمی قوه قضائیه برای‬ ‫ارســال ابالغیه هــای الکترونیکــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬پیامک هــای اصلــی ابـــاغیه قضـــائی‪ ،‬فاقــد لینــک اســت‬ ‫وبــه هیــچ عنــوان بــا شــماره ســیم کارت شخـصـــی و یــا در‬ ‫شــبکه های اجتمـــاعی ‪ ،‬بــرای افــراد ارســال نمی شــود و‬ ‫معمــوال ًاز ســوی قــوه قضائیــه ‪ ،‬بـــه افــرادی ارســال می شــود‬ ‫کــه از قـــبل در سیســتم ثنـــا‪ ،‬ثبت نــام کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬در پایــان ‪ ،‬در صــورت مواجه شــدن بــا چنیــن پیامکــی‪،‬‬ ‫لینــک جعلــی ذیــل پیامــک را بــه پلیــس فتــا بــه شــماره‬ ‫‪ 21822943‬و ‪ 21822972‬و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری گــزارش دهنــد تــا اقدامــات الزم از‬ ‫ســوی کارشناســان پلیــس فتــا انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫تحلیــل اخیــر فراســت ســالیوان از بــازار امنیــت شــبکه‬ ‫اســیا و اقیانوســیه (‪ )APAC‬نشــان می دهــد کــه اســتقبال‬ ‫روزافــزون دورکاری و اســتفاده از ابــر ‪ ،‬محــل کار از راه دور‬ ‫‪ ،‬همــکاری و امنیــت عامــل رشــد هســتند‪.‬‬ ‫تحلیــل اخیــر فراســت ســالیوان از بــازار امنیــت شــبکه‬ ‫اســیا و اقیانوســیه (‪ )APAC‬نشــان می دهــد کــه اســتقبال‬ ‫روزافــزون دورکاری و اســتفاده از ابــر ‪ ،‬محــل کار از راه دور‬ ‫‪ ،‬همــکاری و امنیــت عامــل رشــد هســتند‪.‬‬ ‫انتظــار مـی رود بــازار امنیــت شــبکه تــا ســال ‪ 2025‬بــه طــور‬ ‫مــداوم رشــد کنــد‬ ‫تصویــب اضطــراری دورکاری بــه دلیــل همــه گیــری‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه ســرمایه گــذاری در ارتقــاء سیســتم های کنتــرل امنیتــی‬ ‫بــرای محافظــت از کارکنــان از راه دور شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬افزایــش تعــداد حمــات ســایبری‬ ‫بســیار پیچیــده (ســازمان یافتــه یــا تحــت حمایــت دولــت)‬ ‫بــر زیرســاخت های حیاتــی و ســازمان های دولتــی ‪،‬‬ ‫ســازمان ها و مشــاغل منطقــه را بــر ان داشــته تــا ســرمایه‬ ‫گــذاری خــود را در فناوری هــای امنیــت ســایبری بــرای‬ ‫تقویــت قابلیت هــای تشــخیص و واکنــش تهدیــد خــود‬ ‫افزایــش دهنــد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬بــراورد می شــود کــه ایــن بــازار‬ ‫پررونــق تــا ســال ‪ 2025‬از ‪ 5.12‬میلیــارد دالر در ســال ‪2020‬‬ ‫بــه ‪ 7.32‬میلیــارد دالر برســد و رشــد ثابتــی را بــا نــرخ رشــد‬ ‫مرکــب ســاالنه ‪ 7.4 )CAGR(%‬ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫ویویــن پــوا ‪ ،‬تحلیلگــر صنعــت فنــاوری ارتباطــات اطالعات‬ ‫در فراســت ســالیوان گفــت‪:‬از دیــدگاه فنــاوری ‪ ،‬بــا افزایــش‬ ‫تقاضــا بــرای نرم افزارهــای امــن شــبکه وســیع (‪)SD WAN‬‬ ‫و راه حل هــای امــن ســرویس های ابــری ‪ ،‬بخــش فایــروال‬ ‫شــبکه همچنــان نیــروی پیشــرو بــرای رشــد کل بــازار ‪NWS‬‬ ‫در طــول دوره پیــش بینــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫«بــه طــور مشــابه ‪ ،‬انتظــار مــی رود بخــش دسترســی از‬ ‫راه دور ایمــن رشــد قــوی خــود را حفــظ کنــد ‪ ،‬کــه عمدتــا بــا‬ ‫افزایــش نیــاز بــه عملکــرد بــاال و دسترســی از راه دور ایمــن‬ ‫کــه بــه دلیــل کار از محیــط خانــه افزایــش یافتــه اســت ‪،‬‬ ‫تقویــت شــود‪« .‬‬ ‫پــوا افــزود‪« :‬در ســطح کالن ‪ ،‬رعایــت دقیــق مقــررات‬ ‫پیرامــون حفــظ حریــم خصوصــی و حفاظــت از داده هــا‬ ‫همچنــان محــرک اصلــی بــازار اســت ‪ ،‬بــه ویــژه بــرای صنایــع‬ ‫تحــت نظــارت بیشــتر ‪ ،‬ماننــد ‪ ، BFSI‬دولــت ‪ ،‬مخابــرات‬ ‫و مراقبت هــای بهداشــتی و بخش هایــی کــه دارای‬ ‫زیرســاخت های حیاتــی هســتند‪« .‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری در فناوری های امنیت سایبری‬ ‫ســازمان ها در حــال افزایــش ســرمایه گــذاری خــود در‬ ‫فناوری هــای امنیــت ســایبری هســتند و چشــم اندازهــای‬ ‫ســوداوری را بــرای شــرکت کننــدگان در بــازار ‪ NWS‬ارائــه‬ ‫می دهنــد ‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫• افزایــش ســریع بســترهای پیشــگیری از تهدیــد در‬ ‫کوتــاه مــدت‪ :‬نیــاز بــه سیســتم عامل هــای مدیریــت‬ ‫تهدیــد بــا عملکــرد بــاال ‪ ،‬یکپارچــه و خــودکار ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از شــرکت های بــزرگ را بــه تــازه ســازی و جایگزینــی‬ ‫سیســتم ها ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫• تقاضــای کوتــاه مــدت بــرای دسترســی از راه دور ایمــن‬ ‫و دسترســی بــه شــبکه بــدون اعتمــاد‪ :‬فروشــندگان بایــد‬ ‫اســتراتژی شــریک کانــال خــود را مــرور کننــد تــا نتایــج‬ ‫کســب و کار بهتــر و مشــارکت شــرکای کانــال را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫• افزایــش تقاضــا بــرای ‪ SD WAN‬امــن‪ :‬فروشــندگان‬ ‫بایــد بــا شــرکای کانــال منطقــه ای خــود همــکاری نزدیــک‬ ‫داشــته باشــند تــا بــازار را امــوزش دهنــد و بــرای دســتیابی‬ ‫بــه اهــداف خــود از مشــاغل پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫• افزایــش نیــاز بــه حفاظــت از زیرســاخت های حیاتــی‬ ‫(‪ :)CI‬شــرکت کننــدگان در بــازار بایــد بــر راه حل هــای امنیتی‬ ‫بــرای محافظــت از ‪ CI‬در برابــر حمــات ســایبری تمرکــز‬ ‫کننــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت نیــاز بــه گســترش محصــوالت‬ ‫یــا خدمــات خــود داشــته باشــند تــا( راه حل هــای امنیتــی‬ ‫سیســتم کنتــرل صنعتــی‪/‬راه حــل هــای امنیتــی فنــاوری) را‬ ‫در ســبد ســهام خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روستای زیارت‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫نرگس حسین راده‬ ‫‪ -387‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 19 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-387‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬مهر ‪26-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫بهشتی از گلشتان‬ ‫دلبری چشمه های نیلبرگ‬ ‫چگونه برنامه ریزی کنیم؟‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ساطری پلو‬ ‫‪ .1‬ترس از محدود شدن‬ ‫اولیــن دلیــل عــدم برنامــه نریختــن‪ ،‬ایــن اســت کــه می ترســیم وقت هــای ازاد و‬ ‫تفریحمــان از بیــن بــرود‪ ،‬محــدود بشــویم‪ ،‬نتوانیــم مثــل قبــل هــر کاری کــه دلمــان‬ ‫ی‪‎‬خواهــد انجــام بدهیــم و…‬ ‫م ‬ ‫‪ .2‬وقتی از برنامه عقب می اُفتیم دیگر ادامه نمی ‪‎‬دهیم!‬ ‫دومیــن دلیــل‪ ،‬ایــن اســت کــه وقتــی مــا فقــط و فقــط یــک کار را نمی توانیــم انجــام‬ ‫بدهیــم‪ ،‬کال ًبی خیــال ادامــه برنامه مــان می شــویم و ان را رهــا می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کار مــا‪ ،‬درســت مثــل ایــن می مانــد کــه وقتــی یــک ســوال را در برگــه‬ ‫امتحانــی بلــد نیســتیم‪ ،‬بقیــه ســواالت را هــم جــواب ندهیــم و قیــد کل ان‬ ‫امتحــان را بزنیــم!‬ ‫‪ .3‬کارهایی که در برنامه مان هست را دوست نداریم‬ ‫دلیــل ســوم‪ ،‬از یکــی از اشــتباهات مــا در برنامه ریــزی در زندگــی شــخصی‬ ‫سرچشــمه می گیــرد‪ .‬مــا معمــوال ً کارهایــی را در برنامــه قــرار می دهیــم کــه‬ ‫از انهــا خوشــمان نمی ایــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬حجــم زیــاد کار در برنامــه خیلــی از اوقــات هــم مــا یــا یــک برنامه ریــزی‬ ‫خــوب در زندگــی نداریــم‬ ‫یــا طــوری برنامــه می ریزیــم کــه انجــام دادنــش کار یــک روز و حتــی دو روز‬ ‫هــم نیســت! یعنــی تقریبــا ً تمــام کارهــای یــک هفتــه قبــل و بعدمــان را در‬ ‫برنامــه روزانه مــان می نویســیم! طبیعــی اســت کــه وقتــی نمی رســیم تمــام‬ ‫کارهایــی کــه مدنظرمــان هســت را انجــام بدهیــم‪ ،‬کال ً از ریختــن برنامــه نــا‬ ‫اُمیــد می شــویم‪.‬‬ ‫از جملــه غذاهایــی کــه بیــن مردمان اســتان خراســان رضوی و خراســان‬ ‫شــمالی مشــترک اســت غذایــی بــه‏نــام‪‎ ‎‬ســاطری پلـو‪‎ ‎‬می باشــد‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫بــه قــدری محبوبیــت باالیــی دارد کــه در ایــن دو اســتان بــه طــور مشــترک‬ ‫‏طبــخ مــی شــود و طعــم بســیار فــوق العــاده ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪۲‬‏ ‪‎‬گرم هویج‪-3.‬‏ ‪۱‎‬‏ ‪‎‬عددپیاز متوسط‪.‬‬ ‫‪۴‬‏ ‪‎‬پیمانه برنج‪-2.‬‏‪‎ ۰۰‬‬ ‫مواد الزم ‪-1 :‬‏ ‪‎‬‬ ‫‪-4‬‏‪۱‬‏‪‎ ‎‬پیمانــه کشــمش پلویــی‪ -5.‬بــه انــدازه کافــی روغــن مایــع‪-6.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬گــرم گوشــت چــزخ کــرده‪-7.‬‏‪۴‬‏‪‎ ‎‬قاشــق غــذا خــوری زعفــران دم کــرده‬ ‫‏‪۱‬‏‪ ‎- ‎‬در اولیــن مرحلــه از تهیــه ســاطوری پلــو هویــج هــا را پوســت گرفتــه‬ ‫و ســپس انهــا را شستشــو داده و بعــد هــر‏کــدام را بــه دو نیــم تقســیم‬ ‫کنیــد‪ .‬ســپس هــر کــدام را بــه صــورت خاللــی خــرد نماییــد‪ .‬حــاال تابـه ای‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫برداشــته و در ان‏روغــن بریزیــد و ســپس تابــه را روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬حــال بایــد هویــج هــای خاللــی را درون تابــه بریزیــد‪ .‬اجــازه دهیــد‬ ‫تفــت بخورنــد‪ .‬بایــد نــرم شــوند‪ .‬بعــد از نــرم شــدن‏تابــه را برداریــد‪.‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫هویــج هــا را در ظرفــی قــرار داده و تابــه را نیــز در کنــاری بگذاریــ ‪‎‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪ -‎‬کاســه ای برداشــته و کشــمش هــا را در ان ریختــه و ســپس بــه‬ ‫کاســه اب اضافــه کنیــد‪ .‬حــدودا ً ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬دقیقــه‏صبــر کنیــد تــا خیــس‬ ‫بخورنــد‪ .‬بعــد از ایــن زمــان کشــمش هــا را در صافــی قــرار دهیــد‪ .‬بــه‬ ‫ســراغ پوســت گرفتــن پیــاز‏رفتــه‪ ،‬ســپس بــا رنــده ریــز کنیــد‪ .‬اب پیازهــا‬ ‫را کامــا ً بگیریــد‬ ‫‏‪۴‬‏‪ ‎- ‎‬پیازهــای خــرد شــده را بــه گوشــت چــرخ کــرده اضافــه و بــه خوبــی‬ ‫مخلــوط کنیــد‪ .‬حــاال بایــد کوفتــه هــای کوچــک‏تهیــه کنیــم‪ .‬تابــه ای کــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫در ان هویــج تفــت داده بودیــم را دوبــاره روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪ -‎‬کوفته هایــی کــه درســت کــرده ایــم را داخــل تابــه بگذاریــد‪ ،‬صبــر‬ ‫کنیــد تــا تفــت بخورنــد و رنگشــان تغییــر کنــد و‏ســرخ شــوند‪ .‬همیــن کــه‬ ‫حــس کردیــد ســرخ شــدند‪ ،‬ان را از روی شــعله برداریــد‪ ،‬کوفته هــا را‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫روی هویــج ریختــه و‏تابــه را دوبــاره روی شــعله بگذاری ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎- ‎‬کشــمش هــا را درون تابــه بریزیــد تــا تفــت بخورنــد‪ ۱ .‬دقیقــه بــرای‬ ‫تفــت خــوردن کافــی اســت‪ .‬حــاال هویــج و کوفتــه‏هــا را بــه کشــمش‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬کمــی زعفــران هــم بیفزائیــد‪ .‬همــه مــواد را بــا هــم ترکیــب‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫نماییــد‪ .‬بــه دلخــواه‏کمـی‪‎ ‎‬نمـک‪‎ ‎‬هــم اضافــه کنیـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪ ‎- ‎‬شــعله را زیــاد کنیــد تــا جــوش بیایــد‪ .‬بــه ســراغ برنــج رفتــه و بــه‬ ‫خوبــی ان را شستشــو دهیــد‪ .‬قابلمــه ای برداشــته‏و برنــج را داخلــش‬ ‫بریزیــد‪ .‬اب هــم اضافــه کــرده و صبــر کنیــد تــا ‪ ۵‬دقیقــه برنــج نیــم پــز‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫بشــود‪ .‬بعــد از ایــن مــدت برنــج را‏ابکــش نمایی ـ ‪‎‬‬ ‫‏‪۸‬‏‪ -‎‬کــف قابلمــه کمــی روغــن بریزیــد‪ ،‬ســپس یــک کفگیــر برنــج بــه‬ ‫قابلمــه اضافــه نماییــد‪ .‬فــورا ً کفگیــر دوم را نیــز‏بریزیــد‪ .‬کمــی از مــواد‬ ‫روی برنــج بریزیــد و ســپس بــاز هــم یــک کفگیــر برنــج بریزیــد‪ .‬همینطــور‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫الیــه الیــه برنــج و مــواد را‏بریزیــد تــا تمــام شــون ‪‎‬‬ ‫‏‪۹‬‏‪ ‎- ‎‬در اخــر روی برنــج زعفــران بریزیــد‪ .‬درب قابلمــه را گذاشــته و بــا‬ ‫شــعله زیــاد صبــر کنیــد تــا حــدودا ً ‪ ۱‬ســاعت برنــج‏حاضــر شــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گذشــت ایــن زمــان برنــج ســاطوری مــا کامــا ً حاضــر شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫چرا برنامه ریزی نمی کنیم ؟‬ ‫زمین هــای کشــاورزی از میــان ان هــ ‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫نیلبــرگ رامیــان در تمامــی فصل هــای ســال چهره هــای‬ ‫متنــوع و چشــم نــوازی را بــه نمایــش می گــذارد و‏در‬ ‫تمامــی روزهــای ســال‪ ،‬پذیــرای گردشــگران بســیاری بــا‬ ‫ســلیقه های متنــوع اســت‪.‬‬ ‫گل هــای زیبــای‏بهــاری‪ ،‬طــراوت و سرســبزی مراتــع‬ ‫در کنــار چشــمه های زالل نیلبــرگ در نیمــه اول ســال‬ ‫و رقــص رنگ ‏هــای گــرم در پاییــز هــزار رنــگ شــمال‬ ‫ابزارهای اولیه در سفالگری‬ ‫برخــاف بســیاری از تبلیغــات شــعارگونه ی معلمــان موفقیــت‪ ،‬برنامــه‬ ‫ریــزی بــه خــودی خــود نمی توانــد بــرای مــا موفقیــت و نتایــج مثبــت بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همچنانکــه کتــاب خوانــدن‪ ،‬بــه خــودی خــود‪ ،‬نمی توانــد از مــا دانشــمند‬ ‫بســازد و مســافرت های متعــدد‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک فــرد جهاندیــده بســازد‬ ‫و ســالها مدیریــت‪ ،‬نمی توانــد از مــا یــک مدیــر توانمنــد بســازد‪.‬‬ ‫چرا برنامه ریزی را دوست نداریم؟‬ ‫عالقــه بــه یــک فعالیــت و دوســت داشــتن ان فعالیــت می توانــد نقــش‬ ‫مهمــی در اثربخشــی نهایــی ان داشــته باشــد‪ .‬چــون ایــن عالقــه داشــتن و‬ ‫رابطــه عاطفــی خــوب بــا یــک موضــوع‪ ،‬نحــوه ی رفتــار و تعامــل مــا را بــا ان‬ ‫موضــوع تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫تعریف برنامه ریزی چیست؟‬ ‫یکــی از گالیه هایــی کــه معمــوال ً مطــرح می شــود و میــل و رغبــت بــه برنامــه‬ ‫ریــزی را کاهــش می دهــد ایــن اســت کــه چنــدان مشــخص نیســت دربــاره‬ ‫چــه چیــزی حــرف می زنیــم‪ .‬همــه ی مــا دوســت داریــم یــک برنامه ریــزی‬ ‫خــوب بــرای زندگــی انجــام دهیــم؛ امــا ابتــدا بایــد مشــخص شــود «برنامــه‬ ‫ریــزی چیســت؟» کــه بتوانیــم در ادامــه ‪ ،‬بــه برنامــه ریــزی خــوب و‬ ‫برنامه ریــزی بــد بپردازیــم‪.‬‬ ‫برنامه ریزی روزانه‬ ‫یکــی از مهم تریــن برنامه ریزی هایــی کــه مــا بایــد انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی روزانــه اســت‪ .‬چــرا کــه همیــن برنامه هــای کوچــک و روزمــره‬ ‫زندگــی هســتند کــه در نهایــت موفقیت هــای بــزرگ مــا را شــکل می دهنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــا چندیــن مــاه و حتــی چندیــن ســال بتوانیــم برنامه ریــزی روزانــه‬ ‫درســتی داشــته باشــیم و خیلــی منظــم و درســت پیــش برویــم‪ ،‬قطعــا ًنتیجــه‬ ‫بســیار خوبــی خواهیــم گرفــت و ماننــد تصویــر زیــر کــه نت هــای موســیقی‬ ‫کوچــک بــه هــم پیوســته شــدند تــا در نهایــت یــک نــت درســت را بســازند‪ ،‬مــا‬ ‫هــم روز بــه روز کامل تــر خواهیــم شــد و نهایتــا ً می توانیــم موفقیــت بزرگــی‬ ‫را از ان خــود کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیت برنامه ریزی‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫•‬ ‫منظم شدن‬ ‫•‬ ‫انجام دادن تمام کارها‬ ‫•‬ ‫افزایش قدرت اراده و سرسختی‬ ‫•‬ ‫غلبه بر تنبلی‬ ‫•‬ ‫و کلــی فایــده دیگــر کــه حتــی نــام بردنشــان هــم از حوصلــه متــن‬ ‫•‬ ‫خــارج اســت…‬ ‫یکــی دیگــر از تفریــح گاه هــای رامیــان جنــگل و‬ ‫چشــمه های نیلبــرگ کــه در چهــار کیلو‏متــری جنــوب‬ ‫شــرقی مرکــز شــهر رامیــان قــرار دار ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫راه هــای رســیدن بــه جنــگل و چشــمه نیلبــرگ پیمــودن‬ ‫جاده هــای خاکــی اســت کــه ‏بیشــتر مــورد اســتفاده‬ ‫کشــاورزان و وســایل نقلیــه کشــاورزی اســت‪.‎‬‬ ‫چشــمه های اب جوشــان و پراب بســیاری در ان وجود‬ ‫دارد کــه یکــی از همیــن چشــمه‏هــا اب شــرب مــورد نیــاز‬ ‫شــهر رامیــان را تامیــن می کنــد‬ ‫‪ ‎‬منطقــه خــوش اب و هــوای رامیــان بــا وســعت بــه‬ ‫نســبت کوچــک خــود جاذبه هــای گردشــگری بســیاری‬ ‫را‏در خــود جــای داده اســت و از ایــن میــان مجموعــه‬ ‫چشــمه های نیلبــرگ جــزو پرطرفدارتریــن ان هــای بــه‬ ‫‏شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫چشــمه های زالل نیلبــرگ نــه تنهــا از شــریان های‬ ‫حیاتــی زمین هــای رامیــان بــه شــمار ‏می رونــد بلکــه‬ ‫بیشــتر ســاکنین ایــن منطقــه اب شــرب خــود را از ایــن‬ ‫منبــع شــفا بخــش تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫‏مناظــر ســیری ناپذیــر نیلبــرگ بــه همــراه زمزمــه زیبــای‬ ‫طبیعــت هــوش از ســر هــر بیننــده ای بیــرون کــرده و‬ ‫دل هایشــان را ارام می کنــد‪.‬‬ ‫در امتــداد چشــمه های نیلبــرگ ابشــارهای کوچــک و‬ ‫بزرگــی از میــان صخــره و‏پســتی بلــدی هــا بیــرون زده‬ ‫انــد و باعــث ایجــاد محیطــی مطبــوع و هوایــی دلنشــین‬ ‫می شــوند‪ .‬هیجــان ‏ســفر بــه چشــمه های نیلبــرگ‬ ‫از جاده هــای خاکــی ان اغــاز مــی شــود‪ ،‬جاده هــای‬ ‫پنهــان شــده در میــان‏درختــان تنومنــد و نمایــان شــدن‬ ‫ایــران‪ ،‬باعــث شــده تــا ایــن ‪ 2‬فصــل بهتریــن زمــان ســفر‬ ‫بــه نیلبــرگ‏باشــند‪ .‬امــا زمســتان نیلبــرگ بــا بــه وجــود‬ ‫ســرمای شــدید‪ ،‬بــرف و صعب العبــور بــودن جاده هــای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ان‪ ،‬مقصــد‏عــده خاصــی از طبیعــت دوســتان اســ ‪‎‬‬ ‫بــا ســفر بــه رامیــان پــس از تفریــح در چشــمه نیلبــرگ‬ ‫حتمــا از چشــمه گل رامیــان‪ ،‬مجموعــه ابشــار های‏نعیم‬ ‫ابــاد بــا ‪ 28‬متــر طــول‪ ،‬ابشــار های ســید کالتــه و جــوزک‬ ‫و قلــه ‪ 2400‬متــری ایــن منطقــه دیــدن کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ق‬ ‫ل ‪‎‬اســت و بــه ظــرف ســاخته شــده از ایــن طریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســاختن ظــروف بـ ‪‎‬ا ‪‎‬گ ‪‎‬‬ ‫ســفالگر ‪‎‬‬ ‫ُ‬ ‫ل ‪‎‬می گوینــد‪ .‬از مشــهورترین‏ســفالینه ها می تــوان بــه کــوزه و پیالــه ســفالین‬ ‫‪‎‬ســفا ‪‎‬‬ ‫ج ‪‎‬شیشـ ‪‎‬ه ‪‎‬ســفالینه ها رایج تریــن مظروفــات‏بشــر بودنــد‪.‬‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬پیــش از روا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬می باشــد کــه بــه دلیــل‬ ‫ی ‪‎‬خــاک ر ‪‎‬‬ ‫مرغوب تریــن خــاک در صنعــت ســفالگر ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫ن ‪‎‬در‏ان‪ ،‬بــه رنــگ ســرخ اسـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اهـ ‪‎‬‬ ‫وجــود مقادیــر بــاال ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫•سوزن سفالگر ‪‎‬‬ ‫این سوزن‪ ،‬سوزن بلندی است که دسته ای چوبی یا پالستیکی دارد‪.‎‬‬ ‫از ایــن ســوزن بــه منظــور بــرش دادن گِل و ایجــاد نقــش و خطــوط بــر روی ســفال‬ ‫اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫•سیم قطع کنند ‪‎‬ه‬ ‫رایــج تریــن نــوع ان ســیمی ســت کــه بــه انتهــای دو ســر ان دو تکه چــوب بعنوان‬ ‫دســته وصل شــده است‪.‎‬‬ ‫می توان از سیم ماهیگیری نیز به این منظور استفاده نمود‪.‎‬‬ ‫ایــن وســیله در بریــدن تــوده هــای گِل و تقســیم گِل بــه قطعــات کوچکتــر کاربــرد‬ ‫دارد‪ ،‬همچنیــن بــه منظــور جــدا کــردن ظــرف ســفالین‏از چــرخ مــورد اســتفاده قرار‬ ‫می گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی‪:‬‬ ‫چاقوی سفالگر ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫چاقویی با تیغه نازک است که در دو نوع سخت و نرم عرضه می شود‪.‎‬‬ ‫نــوع ســخت ان قابلیــت انعطــاف پذیــری نــدارد‪ ،‬در حالیکــه نــوع نــرم ان بســیار‬ ‫منعطــف و حالــت پذیــر بــوده و مــی تــوان انــرا بــه‏زوایــای دلخــواه انحنــا داد‪.‎‬‬ ‫از این چاقو به منظور پیراستن و ارایش ظروف ساخته شده استفاده می شو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مشت ‪‎‬ه ‪:‬‬ ‫•‬ ‫ی ‪‎‬از مشــته بــه منظــور صــاف کــردن گِل و شــکل‬ ‫در زمــان کار ب ـ ‪‎‬ا ‪‎‬چــرخ ســفالگر ‪‎‬‬ ‫دادن بــه ظــرف اســتفاده می شــود‪.‎‬‬ ‫مشــته انــواع متفاوتــی دارد ولــی معمــول تریــن نوع ان از جنس چوب یا الســتیک‬ ‫ســاخته شــده و بــه شــکل نیــم دایــره یــا مثلــث با‏گوشــه هــای گرد می باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

شماره : 577
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

شماره : 576
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!