روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 386 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 386

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 386

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 386

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 3 -‬مهر‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /25‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪WWW.Gpclub.IR‬‬ ‫‪ /18‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪386‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫مسیر تحول در حوزه اقتصاد گلستان‬ ‫هموار می شود‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫پست استان گلستان‬ ‫تالش جهادی تضمین پایدار روشنی برق‬ ‫‪2‬‬ ‫موتور ماشینم جوش اورد چکار کنم‬ ‫شکار یوزهای‬ ‫ایرانی در چنگال‬ ‫شکارچیان‬ ‫غیرمجاز‬ ‫‪3‬‬ ‫وکیل بیکار همچون پارکینگی‬ ‫از خودرو است‬ ‫رییس هیات مدیره کانون وکالی دادگســتری گلســتان‬ ‫ضمــن اشــاره بــه تصویــب ایین نامــه قانــون وکالــت در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۴‬و الیحــه اســتقالل کانــون وکال گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫مــاده ‪ ۲‬ایــن قانــون تصریــح شــده هرگونــه نیــاز بــه تغییــر‬ ‫و تصویــب در ایــن قانــون بایــد توســط کانون هــای وکال‬ ‫تهیــه و بــه تاییــد وزیــر دادگســتری برســد‪.‬‬ ‫غالمرضــا اتحادیــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه در ارتبــاط بــا اســتقالل کانون هــای وکال‬ ‫دســتگاه قضــا بــه مفــاد قانــون توجهــی نــدارد‪ ،‬ایــن در‬ ‫صورتــی کــه قــوه تنهــا می توانــد تغییــرات و تصمیمــات‬ ‫گرفتــه شــده را از ســوی کانــون تاییــد یــا رد نمایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪،‬رئیــس کانــون‬ ‫وکالی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬اینکــه کانون هــای وکال‬ ‫مجموعــه ای مســتقل از دولــت و قــوه قضاییــه بــوده و‬ ‫طبــق اصــل ‪ 35‬قــاون اساســی بــه منظــور احقــاق حــق‬ ‫مظلومان در مراجعات قضایی و حمایت از ستمدیدگان‪،‬‬ ‫باشگاه مشتریان تجارت الکترونیک‬ ‫مالباختــگان و مظلومــان کــه هیــچ‬ ‫پناهــی جــز وکیــل در مقابــل قاضــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وکال اگر مســتفل نباشند‬ ‫نخواهنــد توانســت از تــرس از دســت‬ ‫دادن شــغل و مشــکالت بعــدی‪ ،‬در‬ ‫مقابــل قاضــی کــه نماینــده دولــت و‬ ‫مجــری قانــون اســت از مــوکل خــود‬ ‫دفــاع جانانــه کنــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه گفــت‪ :‬اداره کانون هــای‬ ‫وکال تنهــا از طریــق حــق‬ ‫عضویت هــای پرداختــی وکال از‬ ‫قبیــل مالیــات‪ ،‬بیمــه‪ ،‬حق عضویت‬ ‫و غیــره می باشــد‪ ،‬و در ایــن بیــن‬ ‫بــا همیــن مبالــغ بــدون حتــی یــک‬ ‫ریــال بــار مالــی بــرای دولــت اقــدام‬ ‫بــه پــرورش وکالی جــوان‪ ،‬تــازه‬ ‫نفــس‪ ،‬خبــره‪ ،‬کارازمــوده‪ ،‬مجــرب و‬ ‫متعهــد می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ایین نامــه‬ ‫قانــون نیســتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــران کار مجلــس‬ ‫شــورای اســامی چیــزی جــز تصویــب قانــون نیســت‪،‬‬ ‫امــا ابتــدای تابســتان ســال جــاری ریاســت وقــت قــوه‬ ‫قضاییــه ایین نامــه بــدون تاییــد کانــون وکال مبنــی بــر‬ ‫صــدور پروانــه وکالــت بــه صــورت شــناور امضــا‪ ،‬تاییــد و‬ ‫ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نماینــدگان خانــه ملــت در کــش و قــوس‬ ‫کانــون وکالی دادگســتری و قــوه قضاییــه کلیــات طــرح‬ ‫صــدور برخــی مجوزهــای کســب و کار را مصــوب نمــوده‬ ‫کــه طبــق ان بــه وکالــت بــه عنــوان اصــل ‪ 35‬قانــون‬ ‫اساســی اســت در منظــر اصــل ‪ 44‬قانــون اساســی و‬ ‫بــه عنــوان ایجــاد اشــتغال و در زمــره مســائل اقتصــادی‬ ‫نگریســته‪ ،‬در صورتــی کــه برخــی خدمــات کانــون وکال‬ ‫ماننــد وکیــل معاضدتــی یــا تســخیری رایــگان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن طــرح دارای ماهیــت حقوقــی بــوده‬ ‫در صورتیکــه مســایل وکال بایــد در کمیســیون قضایــی‬ ‫مــورد بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬ایین نامــه ابالغــی رییــس‬ ‫وقــت قــوه قضاییــه باعــث تعــدد و تکثــر وکالیــی خواهــد‬ ‫شــد کــه فارغ التحصیــل دانشــگاه های قارچ گونه انــد‪ ،‬و‬ ‫بــدون هیچگونــه دانــش و بــار علمــی‪.‬‬ ‫اتحادیــه گفــت‪ :‬تنهــا جنبــه اقتصــادی وکالــت مــورد‬ ‫توجــه نماینــدگان گرفتــه اســت‪ ،‬امــا ایــن در صورتــی کــه‬ ‫امــر وکالــت بــا جــان‪ ،‬مــال‪ ،‬امنیــت و نامــوس مــردم ســر‬ ‫و کار دارد‪ ،‬و از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بحــث وکالــت در قانــون اساســی‬ ‫ذیــل حقــوق ملــت قــرار داده شــده و تغییــر ان از اصــل‬ ‫‪ ۳۵‬بــه اصــل ‪ ۴۴‬تنهــا یــک نــگاه عامیانــه و وارد شــدن‬ ‫ضــرر‪ ،‬زیــان و خســارت بــه مــردم می باشــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره کانــون وکالی دادگســتری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬کانــون وکال در کنــار مــردم و بــرای دفاع‬ ‫از حقوقشــان اســت در صورتیکــه تعــدادی از وکالی‬ ‫همیــن کانــون مــورد بی مهــری و حتــی بازداشــت از‬ ‫ســوی مراجــع قضایــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه افــزود‪ :‬ایــن مــورد تاســف وکال اســت کــه‬ ‫امــروز بایــد پذیــرای بی ســوادی برخــی دانشــجویان‬ ‫حقــوق می باشــد و متاســفانه هــر روز شــاهد افزایــش‬ ‫تعــداد انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬تعــدد و تکثــر وکال موجــب شــده‬ ‫تــا بســیاری از وکال از پــس هزینه هایــی خــود ماننــد‬ ‫اجــاره دفتــر‪ ،‬حق بیمــه و منشــی برنیاینــد و برخــی اقــدام‬ ‫بــه تودیــع پروانــه وکالت شــان نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تصویــب ایــن طــرح در مجلــس‬ ‫و ابــاغ ان اییــن نامــه باعــث می شــود تــا هــر روز بــه‬ ‫تعــداد وکالی بی ســواد اضافــه شــود گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫تحقــق ایــن موضــوع وکالــت بیشــتر بــه پارکینگــی‬ ‫شــباهت دارد کــه ایــن پارکینــگ در یــک اصطــاح رایــج‬ ‫بیــن وکال بــه علــت بیــکاری ناشــی از افزایــش وکال‬ ‫اســت‪ ،‬افــزوده شــود‪.‬‬ ‫اتحادیــه گفــت‪ :‬در صورتیکــه نماینــدگان خانــه ملــت‬ ‫در اســتان ها در جریــان اصــل ماجــرا قــرار گیرنــد‪ ،‬بــدون‬ ‫شــک ایــن طــرح مــورد پذیــرش قــرار نخواهــد گرفــت‬ ‫کــه ایــن اطالع رســانی بــه نماینــدگان بخشــی برعهــده‬ ‫رســانه ها و بخشــی بــر عهــده کانونهــا اســت کــه بــا وکالی‬ ‫مــردم در خانــه ملــت جلســات حضــوری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن اســتان دارای ‪ ۶۲۸‬وکیــل پایــه یــک‬ ‫اســت کــه ‪ ۲‬نفــر در حالــت تعلیــق و ‪ ۳‬وکیــل پایــه ‪۲‬‬ ‫در اســتان فعــال اســت‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت ایــن اســتان‬ ‫‪ ۷۱‬کارامــوز وکالــت دارد کــه ‪ ۹‬نفــر از انــان در گلســتان‬ ‫مهمــان هســتند‪.‬‬ ‫جنگ به وسیله ی مردم اداره شد‪ .‬هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫و هم نیروهای گوناگون‪ ،‬متکی به مردم بودند؛ به‏ایمان مردم‪ ،‬به عشق مردم‪،‬‬ ‫به صفای مردم‪.‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تدوین سند توسعه روستایی فاروج‬ ‫‪4‬‬ ‫بازخورد خوب یک ارتباط دو طرفه است‬ ‫‪6‬‬ ‫ضمانت نامه بانکی و تعهد پرداخت‬ ‫مطالبه مردم رامیان تامین‬ ‫زیرساخت های گردشگری از دولت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کیف پول های الکترونیک اغاز عصری جدید‬ ‫درتراکنش های مالی ایران‬ ‫بانــک مرکــزی بدنبــال عملیاتــی کــردن ســوئیچ متمرکــز تعامــل پذیــری کیف هــای پــول‬ ‫الکترونیکــی اســت‪ ،‬بــه نحــوی کــه افــراد در صــورت تمایــل قــادر باشــند بــا یــک کیــف‬ ‫الکترونیکــی در هــر درگاه و پلتفرمــی‪ ،‬پرداخت هــای مــورد نظــر خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا توســعه فضــای کســب و کار و شناســایی نیازهــای‬ ‫جدیــد در حــوزه پرداخــت‪ ،‬شــورای پــول و اعتبــار بــا هــدف تضمیــن راحتــی در پرداخــت‪،‬‬ ‫بــا صــدور کیــف پــول الکترونیــک موافقــت کــرد و ضوابــط ان هــم در شــهریور ‪۱۳۹۹‬‬ ‫توســط بانــک مرکــزی بــه بانک هــا ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫نهــاد ناظــر پولــی ایــن روزهــا تاکیــد دارد کــه عزمــی جــدی بــرای فعال ســازی کیــف پــول‬ ‫الکترونیــک دارد‪.‬در عصــر حاضــر دالیلــی همچــون ســرقت‪ ،‬دشــواری جابه جایی اســکناس‬ ‫و توســعه فضــای کســب و کار‪ ،‬پرداخت هــای الکترونیــک را در بیــن افــراد رواج داده اســت‪.‬‬ ‫کشــورها نیــز بــا پذیــرش فناوری هــای جدیــد ســعی دارنــد بــه دنیــای امــن پرداخت هــای‬ ‫الکترونیکــی وارد شــوند؛ دنیایــی کــه پــول نقــد و مبــادالت فیزیکــی اســکناس در ان جایــی‬ ‫نــدارد و همزمــان باعــث افزایــش شــفافیت و قابــل ردیابــی شــدن تراکنش هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی یکــی از ابزارهــای پرداخــت الکترونیــک اســت‪ .‬در ادبیــات بانکــی‪،‬‬ ‫کیــف پــول الکترونیکــی یــا مجــازی یــک ســامانه نرم افــزاری اســت و افــراد می تواننــد بــدون‬ ‫نیــاز بــه پــول نقــد یــا کارت بانکــی بــه کمــک رایانــه یــا گوشــی هوشــمند پــول پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫انواع کیف پول الکترونیکی‬ ‫بــه طــور کلــی ســه نــوع کیــف پــول الکترونیکــی‪ ،‬بســته‪ ،‬نیمــه بســته و بــاز وجــود‬ ‫دارد‪ .‬کیــف پــول بســته در کشــور مــا بــه صــورت کارت هــای هدیــه اســت کــه مبالــغ‬ ‫از قبــل مشــخصی در انهــا قــرار دارد‪.‬نمونــه کیــف پول هــای نیمــه بســته در کشــور‬ ‫برنامه هــای نرم افــزاری هســتند کــه افــراد حســاب کاربــری خــود را بــا اســتفاده از‬ ‫کارت هــای بانکــی شــارژ می کننــد و در خریدهــا از ان اســتفاده می کننــد‪ .‬نکتــه‬ ‫ف پول هــای‬ ‫قابــل توجــه ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی بــرای صــدور ایــن گونــه کیـ ‬ ‫الکترونیکــی بایــد مجــوز صــادر کنــد‪.‬‬ ‫کیــف پول هــای بــاز فقــط از طریــق بانک هــا یــا در همــکاری بــا بانک هــا صــادر می شــود‪.‬‬ ‫از ایــن کیــف پول هــا می تــوان در تمــام تراکنش هــا اســتفاده کــرد و همچنیــن می تــوان‬ ‫از دســتگاه های خودپــرداز پــول دریافــت کرد‪.‬‬ ‫مزایای کیف پول الکترونیکی‬ ‫شــاخصه اصلــی کیــف پــول الکترونیکــی ســهولت اســتفاده‪ ،‬تســهیل در پرداخت هــای‬ ‫خــرد‪ ،‬امــن و مطمئــن بــودن‪ ،‬ســرعت بــاال‪ ،‬ارتبــاط اســان بــا ســایر حســاب ها و‬ ‫تجمیــع تراکنش هــای خــرد اســت‪ .‬بــه کمــک کیــف پول هــای الکترونیکــی می تــوان‬ ‫تراکنش هایــی همچــون افزایــش و کاهــش موجــودی‪ ،‬کاهــش موجــودی بــا وجــه نقد‪،‬‬ ‫کیــف بــه کیــف‪ ،‬خریــد و برگشــت از خریــد را انجــام داد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نحــوه پرداخــت خریــدار نیــاز بــه ارائــه هیچ گونــه اطالعاتــی از قبیــل‬ ‫رمــز یــا شــماره حســاب خــود بــه فروشــنده نــدارد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی هــای مثبــت کیــف پــول امــکان اســتفاده نامحــدود اســت‪ .‬کاربــر‬ ‫صرفــا بــا یــک بــار وارد کــردن اطالعــات حســاب خــود در کیــف پــول می توانــد بــرای تعداد‬ ‫دفعــات زیــاد و مــدت طوالنــی از ان اســتفاده کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــرای خریــد از‬ ‫فروشــگاه اینترنتــی پــس از برقــراری ارتبــاط بیــن ســایت و کیــف پــول شــما می توانیــد‬ ‫بــدون نیــاز بــه وارد کــردن شــماره کارت یــا رمــز پویــا بــه تعــداد دفعــات نامحــدود خریــد‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای هــر خریــد صرفــا نیــاز بــه تاییــد و وارد کــردن یــک کــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کیف الکترونیکی پول در ایران‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬بانــک مرکــزی کلیــات راه انــدازی طــرح کیــف پــول الکترونیــک را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در طــرح ارائه شــده کیــف پــول الکترونیکــی مشــتری از طریــق حســاب بانکــی خــود‬ ‫می توانســت نســبت بــه شــارژ کیــف الکترونیکــی اقــدام کنــد و از طریــق مانــده وجــوه‬ ‫ریالــی ذخیــره شــده در کیــف پــول الکترونیکــی تراکنش هــای انتقال‪ ،‬خرید‪ ،‬برگشــت از‬ ‫خریــد‪ ،‬پرداخــت قبــض و مانده گیــری را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫کیف های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند‬ ‫مدیــر اداره نظام هــای پرداخــت بانــک مرکــزی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا تاکیــد بــر‬ ‫اهمیــت موضــوع تعامل پذیــری در ســرویس کیــف الکترونیکــی پــول‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر کیــف الکترونیکــی پــول توســط افــراد در پرداخت هــای انالیــن بــه ویــژه کســب‬ ‫و کارهــای غیرحضــوری بــه طــور جداگانــه و مســتقل اســتفاده می شــود بــه شــکلی کــه‬ ‫هــر پذیرنــده‪ ،‬دارای کیــف الکترونیکــی پــول منحصــر بــه خــود اســت و امــکان اســتفاده‬ ‫از موجــودی یــک کیــف پــول الکترونیکــی در کســب و کارهــای مختلــف وجــود نــدارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 2‬مهــر هــر مثقــال طــا ‪ 49,850,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,523,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 113,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,630,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 58,700,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,830,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫جمعه ‪ 2‬مهر‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪386‬‬ ‫تالش جهادی تضمین پایدار‬ ‫روشنی برق‬ ‫مصوبــات ســفر معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایران(توانیــر) بــه‬ ‫گنبــدکاووس از گرمتریــن شــهرهای کشــور بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان امر اینده روشــنی را برای رفع کمبودهای‬ ‫زیرســاختی حــوزه بــرق ایــن شهرســتان مــرزی اســتان‬ ‫گلســتان ترســیم کــرد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دومیــن و بــا پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع وســعت‬ ‫بزرگتریــن شهرســتان اســتان گلســتان اســت کــه‬ ‫مدیریــت امــور توزیــع بــرق ان بــا ‪ ۱۴۱‬هــزار مشــترک‬ ‫خانگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬اداری و خدماتــی بــه انــدازه‬ ‫چنــد شهرســتان ایــن اســتان شــمالی وســعت‪ ،‬جمعیــت‬ ‫و مشــترک دارد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۲۱۳‬پارچــه‬ ‫ابــادی (روســتا) و نقطــه جمعیتــی پراکنــد ه شــدند و از‬ ‫طریــق ســه هــزار و ‪ ۱۵۰‬کیلومتــر شــبکه انتقــال ایجــاد‬ ‫شــده بــرق فشــار ضعیــف و متوســط از نعمــت بــرق‬ ‫برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا اقلیــم اب و هوایــی خشــک‪ ،‬نیمــه‬ ‫خشــک و بیابانــی کــه بــارش ســاالنه ان بیــن ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی متر در نواحی شــمالی ان که دوســوم وســعت این‬ ‫شهرســتان مــرزی را تشــکیل می دهــد تــا ‪ ۴۰۰‬میلی متــر‬ ‫در نواحــی میانــی و جنوبــی متغیــر اســت‪ ،‬چندیــن مــاه از‬ ‫ســال باالخص از نیمه دوم اردیبهشــت تا اواخر شــهریور‬ ‫روزهــای گرمــی را بــا دمــای بــاالی ‪ ۴۰‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫ســپری می کنــد کــه ایــن درجــه دمایــی در برخــی ایــام‬ ‫اشــاره شــده بــه ‪ ۵۰‬درجــه و باالتــر هــم می رســد‪.‬‬ ‫در همیــن روز شــهر مــرزی اینچــه بــرون از دیگــر‬ ‫شــهرهای حــوزه جغرافیایــی گنبــدکاووس نیــز بــا ثبــت‬ ‫دمــای ‪ ۴۹.۳‬درجــه ســانتی گراد دومیــن شــهر گــرم کشــور‬ ‫شــده بــود کــه هــر ‪ ۲‬شــهر گنبــد و اینچــه بــرون باالتــر از‬ ‫شــهر اهــواز بــا ‪ ۴۸‬درجــه ســانتی گراد‪ ،‬شــدند‪.‬‬ ‫دمــای بــاالی ‪ ۴۰‬درجــه ســانتی گراد بیشــتر روزهــای نیمه‬ ‫نخســت ســال در گنبدکاووس ســبب شــد تا از ســال ‪۸۳‬‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی و مشــترکان ان مشــمول اعمــال‬ ‫تعرفه ســه مناطق گرمســیری در ســه ماه گرم تابســتان‬ ‫شــوند و همیــن امــر از دالئــل افزایــش مصــرف بــرق‬ ‫مشــترکان ان از ‪ ۸۰‬مــگاوات در شــرایط عــادی بــه ســه و‬ ‫نیــم برابــر در فصــل گــرم و اوج مصــرف شــد‪.‬‬ ‫افزایــش مصــرف بــرق مشــترکان گنبــدکاووس در‬ ‫روزهــای گــرم و شــرجی هــوا درحالــی صــورت می گرفــت‬ ‫کــه ایــن شهرســتان درحــوزه زیرســاخت های ایــن انــرژی‬ ‫ارزشــمند بــا مشــکالت و کمبودهــای زیــادی مواجــه‬ ‫بــود و همیــن عامــل ســبب خاموشــی های خواســته و‬ ‫ناخواســته (چنــد ســاعته) زیــادی شــده و تحمــل گرمــای‬ ‫هــوا را بــرای مردمــان ایــن دیــار دو چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در ســال های گذشــته بــا انجــام برخــی اقدامــات‬ ‫ت بــرق ‪۶۳‬‬ ‫زیرســاختی ماننــد وارد مــدار شــدن چنــد پسـ ‬ ‫به ‪ ۲۰‬کیلوولت‪ ،‬اصالح شــبکه فرســوده و نصب ترانس‬ ‫در مناطق شــهری و روســتایی گنبدکاووس تا حدودی از‬ ‫ایــن مشــکالت کاســته شــد امــا کاهــش بارش ها درســال‬ ‫ابــی رو بــه پایــان ‪( ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬مهــر ‪ ۹۹‬تــا مهــر امســال)‬ ‫و وقــوع پدیــده خشکســالی و متعاقــب ان کاهش تولید‬ ‫بــرق در کشــور‪ ،‬زخــم کهنــه کمبــود زیرســاخت های ایــن‬ ‫حــوزه را دوبــاره نمایــان و بــاز کــرد و مردمــان خونگــرم و‬ ‫صبــور ایــن شهرســتان مــرزی را مجبــور بــه تحمــل درد‬ ‫ایــن زخــم و تحمــل رنــج هــوای گــرم و شــرجی بــا دمــای‬ ‫بــاالی ‪ ۴۵‬درجــه شهرشــان کــرد‪.‬‬ ‫امانقلیــچ شــادمهر نماینــده مــردم ایــن شهرســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در چنــد نوبــت کــه اخریــن بــار‬ ‫ان ‪ ۲۴‬شــهریور امســال بــود از صحــن علنــی مجلــس بــه‬ ‫وزیــر نیــرو تذکــر داده و خطــاب بــه وی گفته بــود‪« :‬مردم‬ ‫حــوزه انتخابیــه بنــده از ضعــف شــدید ولتــاژ برق بــا وجود‬ ‫گرمــای شــدید رنــج می برنــد و بیشــتر روســتاییان بــا وجود‬ ‫گرمــای بــاالی ‪ ۵۰‬درجــه در تابســتان نــه ابــی دارنــد و نــه‬ ‫برقــی کــه بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای عــدم قطعــی اب و‬ ‫خاموشـی های بــرق تدبیــر کنید»‪/..‬ایرنــا‬ ‫گشودن راه توسعه‬ ‫تجارت بین المللی‬ ‫بــا حــل ایــن دغدغــه راه هــای توســعه تجــارت بیــن المللــی‬ ‫گشــوده خواهــد شــد و مســیر تحــول در حــوزه اقتصــاد گلســتان‬ ‫هموارتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا رفــع چالــش بیــن ایــران و ترکمســتان و عــادی شــدن روابــط‪،‬‬ ‫بازارخوبــی بــرای تولیــدات دامــی شــیالتی و صنعتــی اســتان‬ ‫شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــا عــادی شــدن روابــط زمینــه ســرمایه گــذاری بیشــتر در حــوزه‬ ‫نیازمنــدی هــای کشــور ترکمنســتان در بخــش محصــوالت باغــی‬ ‫و زراعــی فراهــم مــی شــود و ایــن امــر در اشــتغال زایــی و ایجــاد‬ ‫ارزش افــزوده در تولیــدات اســتان را فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫مسیر تحول در حوزه اقتصاد‬ ‫گلستان هموار می شود‬ ‫توافق روسای جمهوری ایران و ترکمنستان‬ ‫در خصــوص حــل مناقشــه گازی ‪ ۲‬کشــور در‬ ‫حاشــیه اجــاس ســازمان همــکاری شــانگهای‬ ‫در تاجیکســتان‪ ،‬افــق روشــنی بــرای تامیــن‬ ‫بخشــی از گاز موردنیــاز کشــور و جلوگیــری از‬ ‫احتمــال قطــع ان را ترســیم کــرده و در رونــق‬ ‫تبــادالت اقتصــادی اســتان های شــمالی بــه‬ ‫ویــژه گلســتان موثــر اســت‪.‬‬ ‫دیمــاه ســال ‪ ۱۳۸۶‬هیــچ گاه از ذهــن اهالــی‬ ‫گلســتان و برخــی از مناطــق اســتان هــای‬ ‫شــمالی کشــور فرامــوش نمــی شــود دمــای‬ ‫هــوای در برخــی نقــاط گلســتان بــه منفــی‬ ‫‪ ۱۳‬درجــه ســانتی گــراد رســیده بــود و بــرف‬ ‫ســنگینی در ایــن خطــه شــمالی کشــور باریــده‬ ‫بــود بنحــوی کــه ارتفــاع بــرف در گــرگان بــه ‪۱۲‬‬ ‫ســانتیمتر رســید‪.‬‬ ‫در ســرمای بــی ســابقه دیمــاه ‪ ۱۴‬ســال پیــش‬ ‫کــه بــه گفتــه کارشناســان هواشناســی در ‪۵۰‬‬ ‫ســال اخیــر بیســابقه بــود گاز گلســتان قطــع‬ ‫شــد‪ .‬حــدود یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر از‬ ‫اهالــی گلســتان بودنــد کــه بــه دلیــل برخــی‬ ‫چالــش هــای مالــی در حــوزه گاز فــی مابیــن‬ ‫دولــت ایــران و ترکمنســتان ســبب شــد تــا این‬ ‫کشــور گاز ورودی بــه ســوی گلســتان را قطــع‬ ‫کنــد‪ .‬نبــود ســوخت کار را بــه جایــی رســاند کــه‬ ‫اهالــی گلســتان حتــی در گــرگان بــه اســتفاده‬ ‫از ذغــال و هیــزم رو اوردنــد البتــه در برخــی‬ ‫مناطــق باالشــهر گــرگان نفــت و گازوییــل یکــه‬ ‫تــازی مــی کــرد‪.‬‬ ‫گلســتانی هــا در دهــه هــای گذشــته‬ ‫اتفاقــات مشــابه را زیــاد تجربــه کــرده انــد کــه‬ ‫از ان جملــه مــی تــوان بــه قطــع گاز در ســال‬ ‫‪ ۹۵‬هــم اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بــه ســبب وابســتگی گلســتان بــه گاز‬ ‫ورودی از ترکمنســتان هــر چنــد ســال ایــن‬ ‫اتفاقــات تکــرار مــی شــود‪ .‬فقــط چنــد هفتــه‬ ‫پــس از رهایــی مــردم از قطــع اب و بــرق‬ ‫روایــت تکــراری کمبــود افــت فشــار گاز و یــا‬ ‫روزهــای متوالــی بــدون گاز در گلســتان اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬گلســتانی هــا امیدوارنــد بــا تــاش‬ ‫و دیپلماســی دولتمــردان جهــادی دولــت‬ ‫ســیزدهم ایــن موضــوع یــک بار برای همیشــه‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫خبــری کوتــاه از دیــدار «ایــت اللــه دکتر ســید‬ ‫ابراهیــم رییســی رییــس جمهــوری ایــران و‬ ‫قربانقلــی بــردی محمــداف رییــس جمهــوری‬ ‫ترکمنســتان مخابــره شــد‪:‬‬ ‫«در ایــن دیــدار ‪ ۲‬رییــس جمهــوری همســایه‬ ‫دربــاره حــل مســاله گاز بــا یکدیگــر توافــق کردنــد»‬ ‫امــا همیــن خبــر کوتــاه بارقــه امیــدی بــرای‬ ‫گشــودن دریچــه ای بــزرگ بــه ســوی اقتصــاد‬ ‫ایــران بــه ویــژه اســتانهای شــمالی بویــژه‬ ‫گلســتان در همســایگی بــا ترکمنســتان ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫کشــور دوســت و همســایه کــه بــه ســبب‬ ‫اختالفــات مالــی در حوزه خریــد و فروش گاز در‬ ‫ده هــای گذشــته تعامــات تجــاری چشــمگیری‬ ‫بــا هــم نداشــتند امــا اراده دولت ســیزدهم برای‬ ‫نقــش افرینــی بیشــتر دیپلماســی اقتصــادی در‬ ‫سیاســت خارجــه ســبب شــد تــا روســای جمهــور‬ ‫ایــن کشــورها بــرای حل مســاله اختالفــات گازی‬ ‫بــه توافــق برســند‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی در ایــن دیــدار گفــت‪:‬‬ ‫برگــزاری منظــم جلســات کمیســیون مشــترک‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی مــی توانــد محــرک‬ ‫موثــری بــرای گســترش مناســبات ایــران و‬ ‫ترکمنســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تبــادل انــرژی و‬ ‫افزایــش حجــم مبــادالت و ترانزیــت کاال از‬ ‫جملــه زمینه هــای مســتعد بــرای تقویــت‬ ‫همکاری هــای ایــران و ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری ترکمنســتان در ایــن‬ ‫دیــدار بــا ابــراز خرســندی از روابــط دوســتانه‬ ‫کشــورش بــا جمهــوری اســامی ایــران تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بنــا داریــم برگــزاری کمیســیون مشــترک‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی بــه شــکل منظــم‬ ‫دنبــال شــود‪.‬‬ ‫قربانقلــی بــردی محمــداف خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫فعــال تــر کــردن ظرفیــت هــای ترانزیتــی بیــن‬ ‫ایــران و ترکمنســتان نقــش قابــل توجهــی در‬ ‫ارتقــای ســطح تعامــات اقتصــادی و تجــاری‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫هرچنــد ســازمان همــکاری شــانگهای بــه طور‬ ‫عمــده ماهیــت امنیتــی و سیاســی دارد با این‬ ‫حــال عضویــت در ایــن ســازمان در توســعه‬ ‫روابــط تجــاری و مالــی انحصــاری بــا شــرق‬ ‫حائــز اهمیــت اســت و گلســتان بــه عنــوان‬ ‫یکــی از کریدورهــای تبــادل کاال و خدمــات بــا‬ ‫کشــورهای عضــو ایــن پیمــان نامــه منطقــه ای‬ ‫نقــش موثــری در توفیــق ایــران از برخــورداری‬ ‫از مواهــب حاصــل از عضویــت ایــران برعهــده‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــهروندان گلستانی‪ ،‬کارشناســان و فعاالن‬ ‫حــوزه صنعــت اســتان بــر ایــن اعتقادنــد‬ ‫کــه اختالفــات گازی ایــران بــا ترکمنســتان‬ ‫همچــون ســنگ بزرگــی مانــع رونــق تعامــات‬ ‫‪ ۲‬کشــور بــود کــه بــا برداشــتن ایــن مانــع بــزرگ‬ ‫چشــم انــداز روشــنی در انتظــار اســتان و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی گلســتان و حتی اســتانهای‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫توســعه دیپلماســی اقتصــادی راهبــرد دولــت‬ ‫جهادی‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت ‪ :‬ویــژه بینــی بــه‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی بصــورت میدانــی و‬ ‫در مذاکــرات دوســویه دولــت بــه کشــورها‬ ‫و مجامــع خارجــی در دولــت ســیزدهم بــر‬ ‫همــگان اشــکار شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬ترکیــب‬ ‫هیــات همــراه رییــس جمهــور جهــت حضــور در‬ ‫اجــاس شــانگهای بیانگــر ان اســت کــه توســعه‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی بــه عنــوان یــک امــر‬ ‫راهبــردی در دولــت جهــادی دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا تکیــه بــر تقویــت‬ ‫ارتباطــات بــا کشــورهای دوســت و همســایه و‬ ‫بهــره منــدی از فرصــت هــای فــراوان پیرامــون‬ ‫کشــور عــاوه بــر کــم اثــر کــردن تحریــم هــای‬ ‫بیــن المللــی اتفاقــات خوبــی در بخــش‬ ‫شــکوفایی اقتصــادی رقــم بخــورد‪.‬‬ ‫بازارهــای جدیــد اقتصــادی در امنیــت کشــور‬ ‫نقــش بســزایی دارد‬ ‫منتظــری گفــت ‪:‬بــا توجــه بــه اســتمرار‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه از ســوی دشــمنان‬ ‫بــه ویــژه امریــکا‪ ،‬یافتــن بازارهــای جدیــد و‬ ‫کریدورهــای اقتصــادی ایمــن و همســو نقش‬ ‫بســزایی در امنیــت اقتصــادی کشــور دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬ارتبــاط بــا کشــورهای مشــترک‬ ‫المنافــع یــک پشــتوانه و ظرفیــت قــوی بــرای‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توافــق و اراده رییــس‬ ‫جمهــور ایــران و ترکمنســتان گــره دیرینــه‬ ‫مشــکالت در حــال رفــع شــدن اســت کــه‬ ‫ایــن اتفــاق بهــره هــای فراوانــی بــرای اســتان‬ ‫گلســتان در پــی دارد‪.‬‬ ‫گشودن راه توسعه تجارت بین المللی‬ ‫منتظــری افــزود ‪ :‬بــا حل این دغدغــه راه های‬ ‫توســعه تجــارت بیــن المللــی گشــوده خواهــد‬ ‫شــد و مســیر تحول در حوزه اقتصاد گلســتان‬ ‫هموارتــر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس بــه اشــاره بــه‬ ‫ظرفیت هــای گلســتان در حــوزه تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی گفــت ‪ :‬بــا رفــع چالــش‬ ‫بین ایران و ترکمســتان و عادی شــدن روابط‪،‬‬ ‫بازارخوبــی بــرای تولیــدات دامــی شــیالتی و‬ ‫صنعتــی اســتان شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا عــادی شــدن روابــط زمینــه‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر در حوزه نیازمندی های‬ ‫کشــور ترکمنســتان در بخــش محصــوالت‬ ‫باغــی و زراعــی فراهــم مــی شــود و ایــن امــر‬ ‫در اشــتغال زایــی و ایجــاد ارزش افــزوده در‬ ‫تولیــدات اســتان را فراهــم می ســازد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی همچنیــن گفــت ‪ :‬ایــن توافــق‬ ‫دســتاوردهای فرهنگــی خوبــی را هــم بدنیــال‬ ‫خواهــد داشــت ؛ بــا توجــه بــه تاریخچــه‬ ‫تعامــات ایــن کشــورها و وجــود چنــد صــد‬ ‫هــزار ترکمــن در گلســتان؛ افزایــش تعامــات‬ ‫بــا ترکمنســتان ارتباطات فرهنگــی و قومیتی ‪۲‬‬ ‫کشــور دوســت و همســایه را تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت ‪ :‬عضویــت ایــران در‬ ‫اجالســیه شــانگهای در رونق اقتصادی کشــور‬ ‫ثمــرات بســیاری خواهــد داشــت‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫عضویت کشــور با نفوذ و توانمند مانند چین‬ ‫و روســیه در ایــن مجمــع ‪ ،‬رهاوردهــای زیــادی‬ ‫بــرای کشــور حاصــل خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫جنــگ هشــت ســاله‪ ،‬مــا را قوی تــر‬ ‫کــرد‪ .‬اگــر جنــگ هشــت ســاله نبــود‪،‬‬ ‫ایــن ســرداران شــجاع‪ ،‬ایــن مــردان‬ ‫برجســته نشــان داده نمیشــدند‪،‬‬ ‫در بیــن‏ملــت بــروز نمیکردنــد؛ ایــن‬ ‫م مخلصانــه ی مــردم‬ ‫حرکــت عظیــ ِ‬ ‫مجــال بــروز و ظهــور پیــدا نمیکــرد‪.‎‬‬ ‫تکنیک صندلی خالی در روانشناسی؛ صحبت با فرد خیالی چطور به ما کمک می کند؟‬ ‫روان درمانگــران از روش هــای مختلفــی بــرای درمــان‬ ‫مشــکالت مراجعــان اســتفاده می کننــد‪ .‬یکــی از ایــن روش هــای مشــهور و پرکاربرد‬ ‫تکنیــک صندلــی خالــی اســت‪ .‬ایــن تکنیــک در حوزه هــای مختلفــی بــه کار می ایــد؛‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر شــما درگیــر مشــکالتی باشــید کــه در ان پــای یــک نفــر دیگــر در‬ ‫میــان باشــد‪ ،‬ایــن تکنیــک بســیار مفیــد خواهــد بــود‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬دربــاره تکنیک‬ ‫صندلــی خالــی در روانشناســی‪ ،‬کاربردهــا‪ ،‬چالش هــا و شــیوه انجــام ان صحبــت‬ ‫می کنیــم‪ .‬ادامــه شــماره ‪385‬‬ ‫‪ .۲‬دادن ازادی عمل به شما برای ابراز خودتان‬ ‫شــاید شــما در شــرایطی قــرار داشــته باشــید کــه امــکان ازادانــه صحبت کــردن‬ ‫نداریــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬به تازگــی عزیــزی را از دســت داده ایــد و حرف هــای نگفتــه‬ ‫زیــادی در قلــب شــما باقــی مانــده‪ ،‬امــا نگرانیــد اگــر انهــا را بــا کســی در میــان‬ ‫بگذاریــد قضــاوت نابجایــی نســبت بــه شــما بــروز دهــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬گاهــی افــراد امادگــی شــنیدن حرف هــای مــا را ندارنــد‪ .‬مــا را پــس‬ ‫می زننــد یــا نمی تواننــد بــا مــا ابــراز همدلــی کننــد‪ .‬بــا صحبت کــردن بــا صندلــی‬ ‫خالــی‪ ،‬چــون احســاس امنیــت بیشــتری می کنیــم‪ ،‬به راحتــی حرف هــای نگفتــه را‬ ‫بیــان می کنیــم و در نتیجــه بــار عاطفــی حرف هــای نــزده را از دوش خــود برداریــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کمک به شما برای کسب بینش عمیق تر نسبت به رابطه‬ ‫وقتــی در رابطــه هســتید‪ ،‬شــاید برایتــان ســخت باشــد کــه بتوانید نگرشــی شــفاف‬ ‫و روشــن نســبت بــه وضعیــت ان داشــته باشــید؛ بــرای مثــال‪ ،‬شــاید برخــی از مــا‬ ‫از صداقــت در رابطــه بترســیم‪ .‬طــرح مســائل مربــوط بــه رابطــه بــا صندلــی خالــی‬ ‫فرصتــی فراهــم می کنــد تــا ان مســائل شناســایی شــوند و بتــوان بــرای رفــع انهــا‬ ‫کاری کــرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬شــما بــا اســتفاده از تکنیــک صندلــی خالــی متوجــه می شــوید کــه‬ ‫چــه احساســی نســبت بــه رابطه تــان داریــد‪ .‬خوشــحالید؟ یـ ا انکــه وقتــش رســیده‬ ‫رابطــه را تــرک کنیــد؟ بــا کســب نگــرش عمیق تــر تصمیم هــای بهتــری خواهیــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کمک به کسب مهارت های ارتباطی‬ ‫وقتــی کلمــات و عواطــف شــما هنــگام صحبــت بــا صندلی جریان می یابند‪ ،‬شــاید‬ ‫متوجــه شــوید کــه کجاهــا کنتــرل احساســات و افــکار خــود را از دســت می دهیــد‪.‬‬ ‫تکنیــک صندلــی خالــی کمکتــان می کنــد مهارت هــای ارتباطــی خودتــان را اصــاح‬ ‫کنیــد و ارتقــا دهیــد‪ .‬مشــاور حیــن گفت وگــو از شــما ســواالتی می پرســد؛ مثــا از‬ ‫شــما می خواهــد حــس خاصــی را در قالــب دقیق تریــن کلمــات بــروز دهیــد یــا‬ ‫دربــاره حالت هــای چهــره شــما بازخــورد می دهــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‪ ،‬در گفت وگوهــای‬ ‫واقعــی بهتــر می توانیــد منظــور خودتــان را بــه دیگــری بفهمانیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۳‬هــزار تــن انــواع محصــول زراعــی و باغــی‪ ،‬گلســتان را بــه یکــی از ارکان مهم‬ ‫کشــاورزی کشــور تبدیــل کــرده کــه توجــه بیــش از گذشــته بــه توســعه صنایــع تبدیلــی مــی توانــد راهــکار موثــر‬ ‫شــتاب بــه رونــق تولیــد و اقتصــاد اســتان و هــزاران بهره بــردار ان باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی و باغــی مســتعد تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی دارد کــه بخــش عمــده‬ ‫ایــن تولیــدات بــه دلیــل نبــود امــکان تبدیــل بــه محصــول بهتــر بــه صــورت خام مصــرف می شــود و ایجــاد ارزش‬ ‫افــزوده ان در ســبد درامــدی تولیدکننــدگان و رونــق اقتصــادی اســتان کــم رنــگ اســت‪.‬‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫تبدیلی پیشران‬ ‫رونق اقتصادی‬ ‫گلستان‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪386‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫افزایش محیط بان‬ ‫در زایشگاه یوزپلنگ ایرانی‬ ‫موتور ماشینم جوش اورد‬ ‫چکار کنم‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بتازگــی ‪ ۲‬نفــر بــه شــمار محیــط‬ ‫بانــان منطقــه میاندشــت شهرســتان جاجــرم بــه عنــوان‬ ‫زایشــگاه یوزپلنــگ ایرانــی در کشــور‪ ،‬افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬بــا احتیــاط کامــل ســرعت خــودرو را کاهــش داده و‬ ‫شکار یوزهای ایرانی در چنگال‬ ‫شکارچیانغیرمجاز‬ ‫افزایــش شــکار اهــو در میاندشــت جاجــرم‬ ‫خراســان شــمالی کــه بــه عنــوان یکــی از‬ ‫اخریــن پناهــگاه هــای زیباتریــن و نادرتریــن‬ ‫گربــه ســانان در کشــورمان محســوب می شــود‬ ‫ایــن روزهــا موجــب نگرانــی دوســتداران محیــط‬ ‫زیســت شــده اســت‪.‬‬ ‫شــکار طعمــه یوزپلنــگ در ایــن منطقــه در کنــار‬ ‫ســایر تهدیــدات نظیــر تخریــب زیســتگاه ایــن‬ ‫گونه ارزشــمند بدلیل افزایش تعارضات انســانی‬ ‫و نقــش مســتقیم انســان در تخریب قلمــرو این‬ ‫گربــه ســان و تصادفــات جــاده ای موجــب شــده‬ ‫اســت کــه مســووالن بــرای مقابلــه بــا شــکارچیان‬ ‫شــدت عمــل بیشــتری از خــود نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده میاندشــت بــا گســتره‬ ‫‪ ۸۵‬هــزار هکتــار‪ ،‬از امــن تریــن زیســتگاه های‬ ‫یــوز ایرانــی اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۵۲‬زیــر‬ ‫حفاظــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پوشــیده از دشــت هــای وســیع‬ ‫بــا اقلیمــی خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و تراکــم‬ ‫گیاهــی نســبتا مطلــوب اســت و عبــور کالشــور‬ ‫از ان ســبب شــده تــا ایــن منطقــه حتــی در‬ ‫خشکســالی هــا چنــدان مشــکل کــم ابــی را‬ ‫احســاس نکنــد‪.‬‬ ‫بیش از یکهزار راس اهو در میاندشــت جاجرم‬ ‫زیســت دارنــد کــه گفتــه می شــود جمعیــت ایــن‬ ‫گونــه وحشــی در ایــن منطقــه همــواره افزایشــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬امــا ایــن روزهــا افزایــش شــکار اهــو‬ ‫هشــداری بــرای کاهــش جمعیــت انــان اســت و‬ ‫می توانــد تهدیــد بــرای زیســت یوزپلنــگ ایرانــی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مســووالن مــی گوینــد شــکار اهــو و کاهــش‬ ‫جمعیــت ایــن گونــه‪ ،‬یکــی از تهدیدهــا بــرای‬ ‫حفاظــت از یوزپلنــگ ایرانــی اســت از ایــن رو‬ ‫بایــد شــمار محیــط بانــان در منطقــه میاندشــت‬ ‫جاجــرم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫هفتــه پیــش یــک مــورد اغــاز بــه شــکار و‬ ‫یــک مــورد هــم شــکار غیرمجــاز در میاندشــت‬ ‫جاجــرم کشــف شــد‪ ،‬گویــا بــا فــرا رســیدن‬ ‫فصــل پاییــز‪ ،‬زنــگ خطــر شــکارهای غیرمجــاز‬ ‫هــم بــه صــدا درامــده اســت‪.‬‬ ‫دستگیری شکارچیان متخلف اهو در جاجرم‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم هــم‬ ‫در ایــن بــاره از دســتگیری شــکارچیان اهــو در‬ ‫اوخــر هفتــه گذشــته خبــر داد و گفت‪ :‬ماموران‬ ‫یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان‪ ،‬در‬ ‫بازرســی از منــزل شــکارچی متخلــف مقــداری‬ ‫گوشــت اهــو کشــف و ضبــط کردنــد و در ایــن‬ ‫زمینــه ‪ ۲‬نفــر دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده افــزود‪ :‬مطابــق قانــون شــکار‬ ‫و صیــد جریمــه شــکار هــر راس اهــو بــه لحــاظ‬ ‫مطالبــه ضــرر و زیــان ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر اداره حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در مــورد دیگــر هــم‪ ،‬شــکارچیان‬ ‫اهــو کــه بــه قصــد شــکار وارد حاشــیه شــمالی‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬متــواری شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همیــاران کــوه اوزم متوج ـه ‬ ‫حضورشــکارچیان شــده و بــا همــکاری محیــط‬ ‫بانــان میاندشــت بــه تعقیــب شــکارچیان‬ ‫پرداختنــد‪ ،‬شــکارچیان در ایــن تعقیــب و گریــز‬ ‫در تاریکــی شــب چــراغ هــای خــود را خامــوش‬ ‫و موتورســیکلت را در داخــل کالچــه ای اســتتار‬ ‫کــرده و متــواری شــدند‪.‬‬ ‫صفــرزاده افــزود‪ :‬روز بعــد‪ ،‬محیــط بانــان و‬ ‫همیــاران موفــق بــه کشــف موتورســیکلت و‬ ‫ادوات شــکار شــکارچیان شــدند و پرونــده بــرای‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی ارجــاع‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افزایــش جمعیــت اهــوان‬ ‫ســبب شــده تــا ایــن گونــه وحشــی بویــژه در‬ ‫منطقــه اوزم بــرای شــکارچیان در دســترس‬ ‫باشــند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت ادامــه این‬ ‫رونــد جمعیــت اهــوان کــه بــه عنــوان طعمــه‬ ‫اصلــی یوزپلنــگ ایرانــی در منطقــه میاندشــت‬ ‫جاجــرم اســت‪ ،‬دچــار مشــکل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر اداره حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه بــا اقدامــات انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬جمعیــت اهــوان در میاندشــت جاجــرم‬ ‫بســیار مناســب اســت امــا جمعیــت ایــن گونــه‬ ‫بــه علــت شــکارچیان وحشــی در ســال هــای‬ ‫اخیــر همــواره افزایشــی بــوده اســت و اکنــون‬ ‫بیــش از یکهــزار راس اهــو در ایــن منطقــه‬ ‫زیســت دارنــد‪.‬‬ ‫تصادف جاده ای‪ ،‬بالی جان وحوش‬ ‫صفــرزاده در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫تصــادف جــاده ای را از دغدغــه هــای دیگــر‬ ‫بــرای صیانــت از گونــه هــای وحشــی عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته یــک راس اهــو‬ ‫در تصــادف بــا خــودروی عبــوری از جــاده‬ ‫سنخواســت ‪ -‬جاجــرم تلــف شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تصــادف وحــوش در ایــن جــاده یکــی‬ ‫از دغدغــه هــا اســت و در ایــن زمینــه نیــاز اســت‬ ‫تــا بــا تقویــت تابلوهــای هشــدار تذکــر و توصیــه‬ ‫هــای الزم بــه راننــدگان عبــوری داده شــود‪ ،‬البتــه‬ ‫تابلوهــای هشــدار در ایــن جــاده نصــب شــده و‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬قصــور و بــی احتیاطــی راننــدگان‬ ‫عبــوری قابــل پیگیری اســت و خســارت هــای وارد‬ ‫شــده بــه وحــوش ناشــی از تصــادف از راننــدگان‬ ‫دریافــت می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان‬ ‫جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬جــاده سنخواســت‪-‬‬ ‫جاجــرم بیــن ‪ ۲‬زیســتگا ه پناهــگاه حیــات وحــش‬ ‫میاندشــت و کــوه اوزوم واقــع اســت تــردد‬ ‫وحــوش در ایــن جــاده خطــری جــدی بــرای حیوانا‬ ‫اســت از ایــن رو نیــاز اســت محدودیــت هــای‬ ‫کاهــش ســرعت بیشــتر اعمــال شــود و راننــدگان‬ ‫عبــوری بایــد دقــت الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫افزایــش محیط بــان در زایشــگاه یوزپلنــگ‬ ‫ایرانــی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بتازگــی ‪ ۲‬نفــر بــه شــمار محیــط بانــان منطقــه‬ ‫میاندشــت شهرســتان جاجــرم بــه عنــوان‬ ‫زایشــگاه یوزپلنــگ ایرانــی در کشــور‪ ،‬افــزوده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫شــمار محیط بانــان در پناهــگاه حیــات وحــش‬ ‫میاندشــت جاجــرم بــه ‪ ۱۰‬نفــر رســیده‪ ،‬هشــت‬ ‫نفــر اســت امــا بــرای رســیدن بــه وضعیــت‬ ‫مطلــوب و اســتاندارد بایــد ایــن میــزان بــه ســه‬ ‫برابــر فعلــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون چهــار پاســگاه محیط بانــی در‬ ‫میاندشــت جاجــرم وجــود دارد کــه هــر کــدام از‬ ‫ایــن محیــط بانــی هــا بایــد دســت کم هشــت نفر‬ ‫نیرو داشــته باشــند اما در وضعیت کنونی شــمار‬ ‫نیروهــا بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬خوشــبختانه امســال شــمار‬ ‫مشــاهدات یوزپلنــگ در منطقــه میاندشــت‬ ‫افزایــش یافتــه اســت از ایــن رو بــرای حفاظــت‬ ‫از ایــن گونــه زیبــا و قلمــرو طلــب و نیــز بهبــود‬ ‫شــرایط زیســت ان شــمار محیــط بانــان‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش شــمار محیــط‬ ‫بانــان بــرای جلوگیــری از شــکارغیرمجاز اهــوان‬ ‫دارای اهمیــت اســت زیــرا ایجــاد محیــط‬ ‫مناســب و امــن بــرای افزایــش جمعیــت اهــوان‬ ‫بــه عنــوان طعمــه اصلــی یوزپلنــگ هــا امــر‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫حفاظــت از قلمــرو یوزهــا در میاندشــت‬ ‫جاجــرم‪ ،‬نیــاز بــه تقویــت نیروهــای محیــط‬ ‫بــان دارد و عــاوه بــر ان‪ ،‬بایــد جوامــع محلــی‬ ‫در طــرح هــای ســرمایه گــذاری و گردشــگری‬ ‫مشــارکت داده شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هرســاله و در اواخــر‬ ‫شــهریورماه حضــور شــکارچیان غیرمجــاز در‬ ‫مناطــق زیــاد مــی شــود ایــن مشــکل همــواره‬ ‫در نیمــه دوم ســال ســبب دغدغــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬البتــه محیــط بانــان در‬ ‫منطقــه حضــور دارنــد و بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫مــی کننــد امــا کمبــود شــمار ایــن نیروهــا‪،‬‬ ‫ســبب شــده تــا شناســایی تمــام متخلفــان‬ ‫میســر نباشــد‪.‬‬ ‫میاندشــت جاجــرم زایشــگاه و در کنــار منطقــه‬ ‫تــوران خراســان شــمالی از زیســتگاه های مولــد‬ ‫یوزپلنــگ در کشــور اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ً‬ ‫‪ ‎ ‎‬هشت سال دفاع مقدس ما صرفا یک امتداد زمانی و فقط یک برهه ی زمانی نیست؛ گنجینه ی عظیمی‬ ‫است که تا مدتهای طوالنی‏ملت ما میتواند از ان استفاده کند‪ ،‬ان را استخراج کند و مصرف کند‬ ‫و سرمایه گذاری کند‪.‎‬‬ ‫چطور خانه را برای رسیدن پاییز اماده کنیم؟‬ ‫باالخــره تابســتان تمــام شــد‪ .‬کم کــم روزهــا کوتاه تــر و شــب ها خنک تــر می شــوند‪ .‬بچه هــا‬ ‫دوبــاره بــا کوله پشتی های شــان راهــی مدرســه شــده اند و ریــزش برگ هــای زردرنــگ درخت هــا‬ ‫تــا چنــد روز دیگــر شــروع می شــود‪ .‬بلــه‪ ،‬امــروز رســما پاییــز اغــاز شــد‪ .‬یکــی از وظایفــی کــه طــی‬ ‫ایــن روزهــا بــه عهــده داریــم‪ ،‬اماده کــردن خانــه بــرای ازراه رســیدن فصــل جدیــد اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب از همیــن موضــوع صحبــت خواهیــم کــرد؛ بــه شــما خواهیــم گفــت کــه چطــور و بــا انجام‬ ‫چــه کارهایــی می توانیــد خانــه را بــرای شــروع ســرما و بارندگــی و رســیدن پاییــز امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫بخش اول‪ :‬اماده سازی فضای بیرونی خانه‬ ‫‪ .۱‬پرکردن ترک خوردگی های دیوار و اسفالت بیرون از خانه‬ ‫اگــر دیــوار بیرونــی خانــه ترک خوردگــی پیــدا کــرده اســت یــا بــه رســیدگی نیــاز دارد‪ ،‬طــی همیــن‬ ‫ـه دیگــر هــوا ســرد می شــود و دیگــر بــرای‬ ‫چنــد روز بــرای ایــن کار اقــدام کنیــد‪ .‬تــا دو ســه هفتـ ٔ‬ ‫کارهایــی مثــل ایــن مناســب نیســت‪ .‬بــرای ســنگ فرش یــا اســفالت مقابــل خانــه نیــز همیــن کار‬ ‫را انجــام دهیــد؛ اگــر مشــکلی پیــدا کــرده اســت‪ ،‬همیــن حــاال برطرفــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬وارسی پشت بام‬ ‫هــر زمــان فرصــت داشــتید‪ ،‬روی پشــت بام برویــد و عایــق کاری‪ ،‬نــاودان‪ ،‬دودکش هــا و … را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬اگــر مشــکلی می بینیــد‪ ،‬همیــن حــاال برطرفــش کنیــد‪ .‬اگــر هــم ســقف خانه تــان‬ ‫شــیروانی اســت‪ ،‬حتما مســیر ناودان را تمیز کنید‪ .‬شــاید کمی زمان ببرد و خســته کننده باشــد‪،‬‬ ‫امــا بــا همیــن یکــی دو ســاعتی کــه وقــت می گذاریــد‪ ،‬ازبــروز مشــکالت جــدی در اینــده جلوگیــری‬ ‫می کنیــد‪ .‬خالی کــردن اب کولــر را هــم فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محافظت از تجهیزات اب پاشی بیرون از خانه‬ ‫اگــر حیــاط و باغچــه بزرگــی داشــته باشــید‪ ،‬احتمــاال از اب پــاش و تجهیزاتــی ماننــد ان اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ .‬همیــن حــاال به فکــر پوششــی بــرای محافظــت از انهــا باشــید‪ .‬بــا رســیدن فصــل ســرما‪،‬‬ ‫ممکــن اســت دچــار یخ زدگــی و ترک خوردگــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تهیه دستگاه کودساز خانگی‬ ‫ایــن مــورد هــم بــرای کســانی اســت کــه حیــاط و باغچــه بــزرگ دارنــد‪ .‬بــا تهیــه ایــن دســتگاه‬ ‫می توانیــد بــا برگ هــای زرد درختــان‪ ،‬کــودی عالــی و فنــی بــرای باغچه تــان درســت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تمیزکردن اثاث بیرون از خانه و ابزارهای باغبانی‬ ‫بــا رســیدن فصــل ســرما‪ ،‬ایــن ابزارهــا دیگــر کمتــر بــه کار می اینــد و در معــرض هــوای ســرد‬ ‫ممکــن اســت ایــراد پیــدا کننــد‪ .‬همیــن حاال تمیزشــان کنیــد تا بعدا بــرای گذاشتن شــان در انباری‬ ‫دردســری نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کاشتن پیاز گل هایی که بهار می رویند‬ ‫ـه ســرما گذشــت و خــاک دمــای تقریبــا ثابتــی پیــدا کــرد‪ ،‬بهترین‬ ‫مهرمــاه‪ ،‬پــس از انکــه ســوز اولیـ ٔ‬ ‫تجربه کاشــتن پیــاز گل را نداشــته اید‪ ،‬برای‬ ‫فرصــت بــرای کاشــتن پیــاز گل هــا اســت‪ .‬اگــر تاکنــون‬ ‫ٔ‬ ‫کاشتن شــان در باغچــه قســمتی را انتخــاب کنیــد کــه بیشــترین افتــاب را در طــول روز می گیــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اطــراف از جــاده خــارج شــده و اتومبیــل‬ ‫را متوقــف ‪ ،‬دنــده را خــاص کــرده وترمــز دســتی را‬ ‫بکشــید بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــه هیــچ‬ ‫عنــوان در ایــن شــرایط خــودرو را خامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کولر اتومبیل را خاموش کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صــورت خــروج اب جــوش یــا بخــا راب از‬ ‫رادیاتــور یــا مخــزن ذخیــره‪ ،‬موتــور را بــه علــت کــم‬ ‫ابــی خامــوش نکنیــد و بــه تدریــج مقــداری اب داخــل‬ ‫رادیاتــور بریزیــد تــا موتــور خنــک شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بازدیــد هــای نظــری تســمه پروانــه جهــت پارگــی یــا‬ ‫شــل بــودن‪ ،‬همچنیــن بازدیــد ازنشــت اب رادیاتــور ‪،‬‬ ‫شــیلنگ ها و زیراتومبیــل بویــژه هنــگام مبــادرت بــه‬ ‫ســفرها بــا مســیرهای طوالنــی در دفعــات مختلــف‬ ‫کــه بایــد دقــت داشــته باشــید در صــورت روشــن بــودن‬ ‫اتومبیــل جهــت بازدیــد‪ ،‬دســت یــا لبــاس شــما به تســمه‬ ‫پروانــه خــودرو اصابــت نکنــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در صــورت پارگــی یــا شــل بــودن تســمه پروانــه و یــا‬ ‫نشــت اب بــه هــر علــت موتــور را بایــد خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در صــورت ســالم بــودن تســمه پروانــه اجــازه‬ ‫دهیــد موتــور چنــد دقیقـه ای بــا ‪۱۵۰۰‬دور در دقیقــه در‬ ‫حالــت خــاص کارکنــد چــرا کــه ایــن عمــل باعــث خنــک‬ ‫شــدن ســریع موتــور مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬در صــورت جــوش بــودن اب رادیاتــور قبــل از ســرد‬ ‫شــدن ان بــه هیــچ عنــوان اقــدام بــه بــاز کــردن درب‬ ‫رادیاتــور نکنیــد چراکــه امــکان دارد اب جــوش داخــل‬ ‫رادیاتــور بــه اطــراف یــا صــورت شــما پاشــیده شــود‪.‬‬ ‫‪ -۸‬هــر یــک دقیقــه یکبــار اســتارت بزنیــد تــا اگــر‬ ‫احیانــا رینگهــا ذوب شــده اند بــه ســیلندر نچســبند‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تــا دلیــل جــوش اوردن یــا کســری اب رادیاتــور را‬ ‫پیــدا و رفــع نکرده ایــد حرکــت نکنیــد‪.‬‬ ‫نکاتی درمورد وایر شمع‬ ‫خودرو‬ ‫ بــا وجــودی کــه عالئــم خرابــی در وایــر شــمع هــا‬‫معمــوال قابــل رویــت نمیباشــند ولــی بایــد انهــا را هــر‬ ‫بــار هنــگام تنظیــم موتــور مــورد بررســی قــرار داده و‬ ‫پــس از گذشــت یــک ســال تعویــض گردنــد‪.‬‬ ‫ تــرک و بریدگــی در وایرهــا قابــل رویــت میباشــد‬‫ولــی بعضــی از انهــا دارای عایــق ســیلیکونی‬ ‫میباشــند کــه وجــود عیــوب یــاد شــده در انهــا را‬ ‫نمیتــوان روئیــت نمــود‪.‬‬ ‫(روش تشــخیص وجــود ترکهــای ریــز در وایر‪:‬هنــگام‬ ‫روشــن بــودن خــودرو و هــوای تاریــک اطــراف‬ ‫وایروجــود جرقــه نشــاندهنده وجــود تــرک می باشــد‪).‬‬ ‫ هــر وایــر فقــط بایــد بــه شــمع خــودش وصــل‬‫شــود(جا بــه جــا وصــل نشــود)‬ ‫ همــه وایــر شــمع هــا بایــد یکجــا تعویــض گــردد‬‫و وایرهــای تعویضــی بهتــر اســت از همــان جنــس‬ ‫قبلــی انتخــاب شــوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر‬ ‫بجنورد‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪386‬‬ ‫افزایش سقف تسهیالت بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده پیگیری می شود‬ ‫کسب رتبه مخابرات‬ ‫منطقه گلستان‬ ‫معــاون اداره کل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســقف تســهیالت بازســازی مناطــق زلزلــه زده‬ ‫اســتان بــه ازای هــر واحــد مســکونی روســتایی ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫مصــوب شــده اســت کــه پیگیــر هســتیم تــا ایــن رقــم بــه بیــش از‬ ‫یــک میلیــارد ریــال افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫صــادق رمضــان زاده اظهــار داشــت‪ :‬روســتاییان از پاییــن‬ ‫بــودن ســقف تســهیالت بازســازی گالیــه دارنــد از ایــن رو‬ ‫پیگیــری هایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت کــه امیــد مــی‬ ‫رود نتیجــه بخــش باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی دیگــر از مشــکالت‪ ،‬پاییــن بــودن تعــداد‬ ‫تســهیالت مصــوب شــده اســت در زلزلــه بهــار امســال هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۲‬واحــد مســکونی بــه علــت خســارت هــای وارد شــده نیــاز‬ ‫بــه بازســازی و یــا تعمیــر پیــدا کــرد امــا شــمار تســهیالت مصــوب‬ ‫شــده بــرای بازســازی تنهــا ‪ ۷۹۵‬فقــره اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل دفتــر مدیریــت بحران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در زلزلــه بهــار امســال یکهــزار و ‪ ۲۴۵‬واحــد‬ ‫مســکونی در روســتاها و شــهرها نیــاز بــه بازســازی و ‪۵۷‬‬ ‫در شــاخص مــدت زمــان رســیدگی بــه شــکایات مردمــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در شــاخص مــدت زمــان‬ ‫رســیدگی بــه شــکایات مردمــی رتبــه دوم را کســب کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫ســامانه ‪ 195‬کــه بــرای ثبــت شــکایات مــردم از مخابــرات در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت و رســیدگی ســریع و بــه موقــع بــه‬ ‫شــکایات یکــی از وظایــف مهــم بــرای مــا تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تامیــن نیــاز مشــترکان و ارائــه خدمــت بــر اســاس‬ ‫خواســته انهــا را ضــروری دانســت و انــرا عامــل رضایتمنــدی‬ ‫در مشــریان عنــوان کــرد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا قدردانــی از همــکاران‬ ‫دســت انــدرکاردر رســیدگی بــه شــکایات ثبــت شــده در‬ ‫ســامانه ‪ ، 195‬کســب رتبــه دومــی در ایــن شــاخص را در‬ ‫مــاه مــرداد ‪ ،‬موجــب خرســندی دانســت و ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد بــا پیگیــری هــای مســتمر و رفــع مســائل مخابراتــی‬ ‫مشــرکان بتوانیــم رضایتمنــدی حداکثــری مشــتریان را‬ ‫کســب نماییــم‪.‬‬ ‫توزیع اوقاف گلستان ‪۲۵‬‬ ‫هزار بسته نوشت افزار بین‬ ‫دانش اموزان نیازمند‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت کــه ایــن اداره‬ ‫کل در اســتانه اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد توزیــع ‪ ۲۵‬هــزار بســته‬ ‫نوشــت افــزار را بیــن دانــش امــوزان نیازمنــد اســتان اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫م روح اللــه ســلیمانی فرد در مراســم توزیــع‬ ‫حجــت االســا ‬ ‫نوشــت افــزار تحصیلــی در امامــزاده نــور گــرگان بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بســته هــای نوشــت افــزار در قالــب طــرح مهــر تحصیلــی و از‬ ‫محــل اجــرای نیــات موقوفــه هــا و مشــارکت خیریــن گلســتان‬ ‫بــه ارزش پنــج میلیــارد ریــال تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توزیــع بســته هــای نوشــت افــزار توســط ادارات‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ها در کوتاهتریــن زمــان بــه‬ ‫دســت دانــش امــوزان نیازمنــد مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی و‬ ‫متوســطه خواهــد رســید‪.‬‬ ‫گلســتان پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬موقوفــه بــا ‪ ۷۰‬هــزار رقبــه دارد کــه‬ ‫حــدود ‪ ۸۵‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد انهــا بــا نیــت اطعــام دهــی و عــزاداری‬ ‫امــام حســین (ع) وقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫مطابــق امــار امــوزش و پرورش گلســتان ‪ ،‬ســال تحصیلــی جدید در‬ ‫ایــن اســتان بــا ‪ ۳۸۵‬هــزار محصــل در مقاطع مختلف تحصیلی و در‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬مدرســه اعــم از دولتــی و غیــر انتفاعــی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬واکسیناســیون بیــش از هــزار‬ ‫زندانــی در زندان هــای اســتان علیــه کرونــا کــه عــاوه بــر‬ ‫مددجویــان تمامــی کارکنــان و ســربازان این دســتگاه نیز‬ ‫واکســینه شــدند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تمامــی مددجویــان و کارکنــان زنــدان هــای ایــن اســتان‬ ‫دُز اول علیــه کرونــا واکســینه شــدند‪ ،‬دُز دوم نیــز هــم‬ ‫اکنــون اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی تمهیــدات الزم بــرای جلوگیــری از ورود‬ ‫ویــروس کرونــا بــه داخــل زنــدان هــا اندیشــیده شــده اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل خانــواده هــا در ایــن خصــوص هیــچ‬ ‫نگرانــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬در بــدو ورود بــه زنــدان هــا‪ ،‬تمامــی‬ ‫کارکنــان اداری‪ ،‬یــگان هــا‪ ،‬ســربازان و زندانیان ضدعفونی و‬ ‫غربالگــری مــی شــوند و همچنیــن تــب انــان نیــز بــه صــورت‬ ‫مســتمر ســنجیده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــا کوچکترین بروز هر مشــکلی مددجویان‬ ‫در زنــدان هــای ایــن اســتان معاینــه خواهنــد شــد و در‬ ‫صــورت مشــکوک بــودن ســریعا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫گرجــی بــا بیــان اینکــه زنــدان برخــاف دیگــر مراکــز‬ ‫تعطیل بــردار نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه بــرای پیشــگیری از‬ ‫انتشــار ویــروس کرونــا تمامــی تمهیــدات الزم اندیشــیده‬ ‫شــده و رعایــت مســایل بهداشــتی بــا وســواس تمــام در‬ ‫فضــای زنــدان صــورت گرفتــه و بــه مددجویــان نیــز ســفارش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تدوین سند توسعه‬ ‫روستایی فاروج‬ ‫نماینــده مــردم قوچــان و فــاروج در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬بــزودی ســند نهایــی توســعه عمرانــی و اشــتغال زایی‬ ‫ روســتاهای شهرســتان فــاروج خراســان شــمالی در حــال تدویــن‬ ‫اســت تکمیــل و اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اذری در نشســت بررســی‬ ‫مشــکالت فــاروج کــه بــا حضــور اســتاندار خراســان شــمالی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای توســعه روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســند توســعه روســتایی تنظیم شــده و قرار نیســت ‪ ۴۰‬ســال عقب‬ ‫ماندگــی را ادامــه دهیــم و اســفالت راه روســتایی ایــن شهرســتان‬ ‫پیگیــری مــی شــود و در اینــده ای نزدیــک ایــن مشــکل اساســی در‬ ‫ایــن شهرســتان نیــز برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫واحــد نیــاز بــه تعمیــر پیــدا کــرده اســت و بــر ایــن اســاس‬ ‫بیــش از ‪ ۴۵۰‬واحــد مســکونی خســارت دیــده از دریافــت‬ ‫تســهیالت بــاز مــی مانــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای بازســازی ‪ ۱۴۵‬واحــد مســکونی شــهری‬ ‫یــک میلیــارد ریــال بــرای هر واحــد و در مجموع ‪ ۱۴۵‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار پرداخــت مــی شــود و بــرای بازســازی ‪ ۶۵۰‬واحــد مســکونی‬ ‫روســتایی بــه هــر واحــد ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال و در مجمــوع ‪۵۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار تســهیالتی در اختیــار قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه خســارت زلزلــه هفتــه گذشــته بــه‬ ‫‪ ۱۱۷‬واحــد مســکونی در روســتاهای فــاروج گفــت‪ :‬پرداخــت‬ ‫تســهیالت بازســازی بــه ایــن روســتاییان بایــد در نشســت‬ ‫هیــات دولــت مصــوب شــود‪ ۲۹ .‬میلیــارد ریــال کمــک بالعوض‬ ‫بــرای ســاخت ‪ ۱۴۵‬واحــد مســکونی شــهری مصــوب شــد کــه به‬ ‫ازای هــر واحــد تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬همچنیــن ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال کمــک بالعــوض بــرای‬ ‫ســاخت ‪ ۶۵۰‬واحــد مســکونی روســتایی پرداخــت مــی شــود‬ ‫کــه بــه ازای هــر واحــد تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال در اختیــار اســیب‬ ‫دیــدگان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن هفــت میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال کمــک بالعــوض‬ ‫بــرای تعمیــر واحدهــای مســکونی شــهری و روســتایی و تجــاری‬ ‫منظــور شــده و بــه ازای هــر واحــد تــا ســقف ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫پرداخــت مــی شــود عــاوه بــر ان ‪ ۲۹‬میلیــارد ریــال کمــک هزینــه‬ ‫اســکان موقــف بــرای تامیــن ‪ ۱۴۵‬واحــد مســکونی شــهری مصــوب‬ ‫شــده و بــه ازای هــر واحــد تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪ ۹۷ ،‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال کمــک هزینــه اســکان‬ ‫موقــت ‪ ۶۵۰‬واحــد مســکونی روســتایی مصــوب شــده کــه بــه ازای‬ ‫هــر واحــد تــا ســقف ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۶۸۰‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال تســیهالت بانکــی ارزان قیمت‬ ‫بــا ســود و کارمــزد چهــار درصــد در مناطــق روســتایی و پنــج درصــد‬ ‫در مناطق شــهری با معرفی بنیاد مســکن انقالب اســامی برای‬ ‫جبــران خســارت هــای زلزلــه در شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫مانــه و ســملقان بــا ضمانــت زنجیــره ای پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــرای تعمیــر اماکــن مســکونی و تجــاری شــهری و روســتایی تــا‬ ‫ســقف ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت پرداخــت مــی شــود و در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار تســهیالتی بــا‬ ‫ســود و کارمــزد پنــج درصــد و بازپرداخــت هفــت ســاله مصــوب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتر ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه بامــداد روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در عمــق ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر‬ ‫سنخواســت در شهرســتان جاجــرم اســتان خراســان شــمالی‬ ‫را لرزانــد و پــس از ان در مــدت ‪ ۲۴‬ســاعت بیــش از ‪ ۳۰‬بــار‬ ‫سنخواســت‪ ،‬شــوقان و برخــی مناطــق اطــراف شــاهد پــس‬ ‫لرزه هایــی بــه بزرگــی ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬ریشــتر بــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫واکسیناسیون تمامی‬ ‫زندانیان علیه کرونا‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 21‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس جنــوب جنــوب شــرقی وزش بــاد وتغییــر ســرعت ان غــرب از ‪15‬‬ ‫بــه ‪ 25‬کیلومتــر فــی ســاعت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پرداخت بیش از چهار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به فرزندان بازنشسته‬ ‫واکسینه شدن‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ایثارگران شیروان‬ ‫مدیــر صنــدوق بازنشســتگی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری ایــن صنــدوق بیــش از چهــار میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫ازدواج بــه ‪ ۱۷‬نفــر از فرزنــدان بازنشســتگان اســتان پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫رضــا فیضــی نــژاد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مبلــغ وام ازدواج‬ ‫فرزنــدان بازنشســتگان ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال اســت کــه نــرخ ایــن‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۰‬درصــد بــا دوره بازپرداخــت ‪ ۶۰‬ماهــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــراد شــامل مشــموالنی مــی شــود کــه از خــرداد مــاه‬ ‫ســال گذشــته تــا مــرداد امســال ازدواج کــرده انــد و تاریــخ عقدشــان در‬ ‫ایــن مــدت بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در کل کشــور بــه بیــش از یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‬ ‫ســهمیه اختصــاص تســهیالت بانکــی داده شــد کــه ســهم اســتان در‬ ‫ایــن مرحلــه ‪ ۱۷‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۲ :‬هــزار و ‪ ۳۷۴‬بازنشســته عضــو ایــن صنــدوق در‬ ‫اســتان هســتند کــه بــه طــور متوســط هــر بازنشســته ایــن اســتان‬ ‫‪ ۷۲‬میلیــون ریــال حقــوق دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫فیضــی نــژاد افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه میانگیــن حقــوق پرداختــی‬ ‫بازنشســتگان افزایــش یافتــه اســت امــا بــا ایــن وجــود مشــکالت‬ ‫اقتصــادی زیــادی ســر راه بازنشســتگان وجــود دارد کــه بعضــا بــا ارایــه‬ ‫تســهیالت قــرض الحســنه بــه ایــن قشــر در رفــع مشــکالت مــوردی‬ ‫کمــک مــی کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس اداره بنیــاد شــهید و امــور ایثاگــران شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬ایثارگــر ایــن شهرســتان معــادل ‪ ۵۰‬درصــد ایثارگــران‬ ‫تاکنــون واکســن کرونــا دریافــت کــرده انــد کــه ایــن تعــداد در‬ ‫روزهــای اینــده رونــد افزایــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی رازقــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعداد‬ ‫شــامل ازادگان‪ ،‬جانبــازان و ایثارگــران پنــج درصــد بــه بــاال اســت‬ ‫کــه عــاوه بــر ایــن‪ ،‬واکسیناســیون خانــواده شــهدا‪ ،‬همســران و‬ ‫فرزنــدان انــان در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن شهرســتان دارای هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫جانبــاز‪ ۲۷۰ ،‬والدیــن‪ ۱۵۰ ،‬همســر شــهید‪ ۴۰۰ ،‬فرزنــد شــهید و‬ ‫‪ ۶۳۷‬شــهید ســرافراز نظــام جمهــوری ایــران اســت‪.‬‬ ‫رازقــی اضافــه کــرد‪ :‬جامعــه ایثارگــر اعــم از مــادران‪ ،‬فرزنــدان و‬ ‫همســران شــهدا و ازادگان نیــز ســختی ها و مشــکالت زیــادی‬ ‫را متحمــل شــده اند و ســهم بســیار مهمــی در فداکاری هــا و‬ ‫ایثارگری هــای عزیــزان خــود دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن هفتــه برنامــه هــای نظیــر برگــزاری‬ ‫مســابقات فرهنگــی‪ ،‬قرانــی‪ ،‬مســابقات ورزشــی دارت‪ ،‬فوتســال‪،‬‬ ‫کوه پیمایــی‪ ،‬غبارروبــی و عطرافشــانی گلــزار شــهدا‪ ،‬دیــدار بــا‬ ‫خانــواده شــهدا و برگــزاری یــادواره شــهدای محلــه بــرای ایــن‬ ‫عزیــزان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس افــزود‪ :‬رزمنــدگان بــا دســت‬ ‫خالــی جنــگ را اداره و مــردم را پشــتیبانی کردنــد و بــا گــذر از ایــن دوران‬ ‫متوجه روحیه اســتقامت و شــهادت می شــویم که امروزه رو به ضعف‬ ‫اســت کــه بایــد در راســتای حفــظ ایــن ارزش هــا تــاش کــرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شــورای اســامی عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬دشــمنان همــواره تــاش مــی کننــد کــه ناامیــدی و یــاس را بــه‬ ‫مــردم جامعــه تزریــق کننــد و ایــن مــردم هســتند کــه در دهــه دوم‬ ‫انقــاب بایــد رفتارهــای نــا امیــد را از خــود دور کننــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد طــرح هــای افتتــاح شــده در شهرســتان فــاروج گفــت‪:‬‬ ‫اگــر دیــدگاه جهــادی حاکــم در ایــن شهرســتان بــود‪ ،‬ایــن طــرح هــا‬ ‫بایــد تاکنــون افتتــاح مــی شــد و در حــال حاضــر بایــد در جهــت‬ ‫وحــدت و توســعه ایــن شهرســتان محــروم تــاش کــرد‪.‬‬ ‫اذری ادامــه داد‪ :‬کــم کاری هــای داخــل و اقتصــاد بیمــار اســتان بــا‬ ‫وحــدت مــردم و ســفرهای اســتاندار بــه نتیجــه رســید و توانســتیم بــا‬ ‫همــکاری مدیــران اســتانی فعــل خواســتن را معنــا کنیــم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه فــاروج در خراســان شــمالی هــم گفــت‪ :‬راه روســتایی‬ ‫و تامیــن اب اشــامیدنی تعــدادی از روســتاهای ایــن شهرســتان در‬ ‫وضعیــت قرمــز قــرار دارد و بایــد اعتبــار خاصــی بــرای رســیدگی بــه ایــن‬ ‫مشــکالت تخصیــص داده شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام علــی نــوروزی اظهــار داشــت‪ :‬روســتای بیــرم ابــاد و‬ ‫امیرابــاد دارای جــاده خاکــی اســت و مــردم را بــا مشــکل مواجــه کرده‬ ‫کــه بایــد بــه ایــن منطقه رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوروزی ادامــه داد‪ :‬سودرســاندن و خدمتگــزاری‬ ‫بــه جامعــه اســامی بزرگتریــن ارزش و فضیلــت اخالقــی اســت کــه‬ ‫مســوالن خــادم مــردم را افتخــار مــی داننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نبایــد فرصــت هــا را از دســت بدهیــم و دوران خدمتگــزاری‬ ‫را غنیمــت بدانیــم و بــرای رســیدگی بــه مشــکالت مــردم تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه فــاروج افــزود‪ :‬مــردم کمبودهــا و فشــارها را بــه خوبــی‬ ‫مطلــع هســتند و اگــر مســوالن در کنــار مــردم باشــند و مشــکالت‬ ‫را توضیــح دهیــم و از طــرف مســوالن خدمتگــزاری ببیننــد مــردم نیــز‬ ‫صبــر می کننــد و پــای کار مــی ایســتند و در مقابــل اگــر مســووالن فخــر‬ ‫فروشــی کننــد موجــب دلســردی مــردم مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیفبرابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۵‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی و تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪/‬خانم اسیه موری به شناسنامه ‪ ۳۳۶۵‬کدملی ‪ ۵۲۱۹۴۴۳۸۳۶‬صادره از سبزوار فرزند رجبعلی متقاضی کالس پرونده‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۰۰‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۷۲.۲۰‬متر مربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬م‪.‬الف ‪۸۸۵۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۷/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/۰۷/19 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ثبــت امــاک یــک قســمت از بخــش پنــج حــوزه ثبتــی شهرســتان اســفراین پیــرو اگهــی قبلــی به موجــب مــاده چهــارده قانــون ثبــت اســناد و امــاک تحدیــد حــدود شــماره زیــر‪:‬‬ ‫فربــه قزاقــی پــاک یکصــد و هفتــاد و شــش (‪ - )۱۷۶‬اصلــی‪ ۴۸۰‬فرعــی مفــروز از ‪ ۹۴‬فرعــی خانــم طاهــره برغمــدی فرزنــد محمــد ششــدانگ بــاغ در روز یکشــنبه ‪ +-1400/۰۷/25‬ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲:۳۰‬قبــل از ظهــر در‬ ‫محــل بعمــل خواهــد امــد (در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی )لــذا به موجــب مــاده چهــارده قانــون ثبــت اســناد و امــاک بــه صاحبــان امــاک و حقــوق ارتفاقــی و‬ ‫مجاوریــن شــماره فوق الذکــر بــه وســیله ایــن اگهــی اخطــار می گــردد کــه در روز و ســاعت بــاال در محــل حضــور به هــم رســانند‪ .‬چنانچــه هــر یــک از صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی انهــا در موقــع مقــرر حاضــر نباشــد‬ ‫مطابــق مــاده ‪ ۱۵‬قانــون مزبــور ملــک مــورد اگهــی بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن‪ ،‬تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن نســبت بــه حــدود ارتفاقــی و نیــز صاحبــان امــاک و حقــوق ارتفاقــی کــه در موقــع مقــرر‬ ‫حاضــر نبوده انــد مطابــق مــاده ‪ ۲۰‬قانــون ثبــت فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تجدیــد حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و در اجــرای تبصــره ‪۲‬مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبتــی‪ ،‬معترضیــن می بایســت‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت اســناد ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم را از مرجــع مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد‪.‬م الــف‪187‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬شنبه ‪1400/۰۷/03‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیبرابر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004003515‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1399114412004000473‬اقــای پرویــز زایدلــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 152‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031465635‬در مقــدار ‪ 1271.46‬مترمربــع مشــاع از ‪ 40000‬مترمربــع ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪-1/4608‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 10‬واقــع درحومــه گنبــدکاووس خریــداری ملــک مــع الواســطه از انــا ارخــی (مالــک رســمی)‪ .‬بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه چنانچــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪8963 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/17 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی ارا هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت تبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی در اجــرای مــاده ‪3‬قانــون و مــاده‪ 13‬اییــن نامــه اجرایی قانون یاد شــده اســامی افــرادی که اســناد عادی‬ ‫بارســمی انــان در هیــات مســتقر در اداره تبــت اســناد و امــاک بجنــورد مــورد رســیدگی وتاییــد قــرار گرفتــه جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه‪ 15‬روز در دونشــریه اگهــی هــای تبتــی (کتیراالنتشــار و محلی)بشــرح ذیــل اگهــی مــی‬ ‫گردد‪_1:‬ششــدانگ یکباب منزل مســکونی از پالک ‪ 184‬فرعی از ‪171‬اصلی فوق به مســاحت‪ 229.93‬متر مربع ابتیاعی اقای قاســم قاســمی از محل مالکیت رســمی غالمعلی پوررمضان برابر رای شــماره ‪1400_1590‬مورخه‪1400/06/22‬‬ ‫کالســه ‪ 99_0424‬لــذا بدیــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع درارای اعــام شــده ابــاغ مــی گــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا دو ماه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه اداره تبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرات بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫اداره تبــت محــل تحویــل در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارایــه ننمایــد اداره تبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمود ضمنا صدور ســند مالکیت‬ ‫مانــع از مراجعــه دمتضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود ‪.‬م الــف‪ 3355‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/07/03‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1400/07/18‬علیخــان نــادری رییــس اداره تبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک بجنورد‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 28‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 77‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی بیشــینه‪ 28‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر فــی‬ ‫ســاعت احتمــال بــارش بــاران‪%50‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر‬ ‫گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪386‬‬ ‫طنز‬ ‫برای توسعه شهرستان فاروج‬ ‫‪ ۱۳۵‬میلیارد تومان مصوب شد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای توســعه شهرســتان‬ ‫فــاروج ‪ ۱۳۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب شــد کــه از ایــن‬ ‫میــزان‪ ۴۵ ،‬میلیــارد تومــان در حــوزه عمرانــی و زیــر ســاخت و‬ ‫‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت بخــش خصوصــی خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬محمدعلی شــجاعی در جلســه‬ ‫بررســی و مشــکالت شهرســتان فــاروج در خراســان شــمالی‬ ‫کــه بــا حضــور نماینــده ایــن شهرســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و مدیــران کل اســتان برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اعتبــارات دولتــی در بخــش عمرانــی بویــژه در حــوزه اب و‬ ‫راه و تســهیالت بخــش خصوصــی نیــز بــرای اجــرای ‪ ۶‬طــرح‬ ‫اقتصــادی هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه بانــوان نیــز بــرای اجــرای ســالن‬ ‫سرپوشــیده ایــن شهرســتان تصمیمــات مهمــی انجــام شــد کــه‬ ‫اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بسته های تشویقی برای فراوری زعفران و انگور‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬شهرســتان فــاروج‬ ‫قطــب تولیــد زعفــران و انگــور در اســتان اســت و بســته هــای‬ ‫تشــویقی و حمایتــی بــرای فــراوری ایــن محصــوالت و جــذب‬ ‫ســرمایه گــذار در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اشــاره بــه اینکــه در زمینــه بازاریابــی و رفــع معضــات زعفران‬ ‫درســت عمــل نکــرده ایــم اظهــار داشــت‪ :‬بــه رغــم تولیــد بیــش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد زعفــران دنیــا در ایــران‪ ،‬کشــور اســپانیا بیــش از ‪۹۰‬‬ ‫درصــد از بــازار ایــن محصــول را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت های تشــویقی و‬ ‫حمایتــی بــرای فــراوری زعفــران در اســتان اجــرا نشــده اســت‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بایــد ســهمیه ویــژه ســرمایه گــذاری زعفــران‬ ‫و انگــور در فــاروج در نظــر گرفتــه شــود و بــا قیمــت گــذاری‬ ‫درســت در خریــد تضمینــی زعفــران بــه کشــاورزان و باغــداران‬ ‫ایــن محصــوالت مهــم کمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت ویــژه بــا ســودهای کمتــر مــی توانــد از‬ ‫بســته هــای تشــویقی و حمایتــی بــرای فــراوری انگــور و زعفــران‬ ‫در ایــن شهرســتان باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بازارچــه زعفــران کــه عملیــات‬ ‫اجرایــی ان در نیمــه خردادمــاه امســال اغــاز شــده اســت فعالیــت‬ ‫مهمــی در ایــن حــوزه عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن بازارچــه بــا ‪۳۱‬‬ ‫غرفــه هــم اکنــون پیشــرفت مناســبی داشــته و در اینــده نزدیــک‬ ‫افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن بازارچــه در زمینــی بــه مســاحت یــک‬ ‫هــزار متــر در حــال ســاخت اســت بــرای ســاخت ایــن بازارچــه‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده و‬ ‫تاکنــون بیشــتر بخــش از ایــن اعتبــار هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان فــاروج بــا دارا بــودن ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۳۵‬هکتارســطح زیــر‬ ‫کشــت‪ ،‬قطــب تولیــد طــای ســرخ در اســتان اســت‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن نشســت از همســر شــهید علــی اصغــر ریاحــی و‬ ‫حســن ابوالفضلــی جانبــاز ‪ ۲۵‬درصــد تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ســفر یکــروزه بــه شهرســتان‬ ‫فــاروج در شــرق اســتان ســه طــرح مجتمــع خدمــات رفاهــی‬ ‫بیــن راهــی‪ ،‬بهســازی جــاده ورودی شــرقی و مجموعــه ورزشــی‬ ‫کارگــران را افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان فــاروج بــا حــدود ‪ ۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت در ‪۹۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در کردکوی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار ســرهنگ «امیــر‬ ‫باقــری» در گفــت و‬ ‫گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬در تشــریح این‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح ‪ 75‬معتــاد‬ ‫متجاهــر بــا ســابقه‬ ‫ســرقت جمــع اوری و تحویــل کمــپ تــرک اعتیــاد شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران انتظامــی ‪ 5‬ســارق‬ ‫حرفـه ای مغــازه دســتگیر کــه بــا تشــکیل پرونده بــه مراجع قضائی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی تصریــح کــرد‪ :‬کشــف یــک کیلــو و‪550‬‬ ‫گــرم انــواع مــواد مخدر و ‪ 2‬قبضه ســاح شــکاری غیرمجــاز از دیگر‬ ‫دســتاوردهای ایــن طــرح بود‪.‬‬ ‫ســرهنگ باقــری بــا اشــاره بــه پاکســازی نقــاط الــوده شهرســتان‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس مقتــدر‪ ،‬حافــظ جــان‪ ،‬مــال و نامــوس‬ ‫مــردم اســت و همیشــه و در همــه حــال در راســتای ایجــاد امنیــت‬ ‫و ارامــش شــهروندان ایثارگرانــه در کنــار انهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 46‬فقره سرقت‬ ‫در گرگان‏‬ ‫پلمب ‪ 8‬واحد صنفی متخلف‬ ‫در اق قال‏‬ ‫بــه گــزاش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بدنبــال وقــوع ‏چندیــن فقــره ســرقت محتویــات داخــل‬ ‫خــودرو در «گــرگان»‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار‏مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــد زنگانــه»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای ‏اجــرای دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی اق قــا بــه همــراه نماینــده‏اصنــاف‪،‬‬ ‫بازرســان شــبکه بهداشــت و بازرســان ســازمان صمــت‬ ‫شهرســتان‪ ،‬طــی طرحــی مشــترک از ‏تعــداد ‪ 67‬واحــد‬ ‫صنفــی بازدیــد کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫پیگیــری ســرنخ هــای موجــود‪ ،‬موفــق بــه شناســایی‏ســارق‬ ‫حرفــه ای شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتــی ضربتــی متهــم را در ‏مخفیگاهــش دســتگیر‬ ‫کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســارق‬ ‫در تحقیقــات مقدماتــی پلیــس بــه ‪ 46‬فقــره ســرقت‬ ‫‏محتویــات داخــل خــودرو در ســطح شهرســتان گــرگان‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا تاکیــد بــر مقابلــه قاطعانــه‬ ‫پلیــس بــا مخــان نظــم و امنیــت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‏ســارق‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫بــه ‪ 21‬واحــد صنفــی مطابــق دســتورالعمل هــای‏ســتاد‬ ‫ملــی مبــارزه بــا کرونــا اخطــار و از فعالیــت ‪8‬واحــد صنفــی‬ ‫متخلــف نیــز جلوگیــری و بــه طــور موقــت‏پلمــب شــدند‪.‬‏‬ ‫جانشــین انتظامــی اق قــا در پایــان ضمــن تشــکر و‬ ‫قدردانــی از کلیــه اصنــاف و مردم از شــهروندان‏خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف صنفــی‪ ،‬خصوصــا ً‬ ‫موضوعاتــی ماننــد عــدم رعایــت ‏بهداشــت یــا احتــکار‬ ‫اقــام بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬موضــوع را ســریعا ً بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪110‬‏اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫انجام بدون وقفه عملیات‬ ‫گازرسانی به روستای‬ ‫کوهستانی سیاه مرزکوه‬ ‫شهرستان علی اباد کتول‬ ‫در بازدیــد انجــام شــده رحمــت الــه نــوروزی نماینــده‬ ‫شهرســتان علــی اّبــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫جمالــی فرمانــدار شهرســتان ‪ ،‬امــام جمعــه فاضــل‬ ‫ابــاد‪ ،‬طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز ‪،‬میقانــی مدیــرکل‬ ‫راهــداری‪ ،‬نصیــری مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫‪،‬کوهســتانی بخشــدار کمــاالن و اســامی رئیــس بنیــاد‬ ‫مســکن از روســتای کوهســتانی ســیاه مرزکــوه ‪ ،‬ضمــن‬ ‫بررســی مشــکالت و تنگناهــای شهرســتان علــی ابــاد و‬ ‫رونــد انجــام و پیشــرفت عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه‬ ‫ایــن روســتا و مشــکالت موجــود در فراینــد اجــرای پــروژه‬ ‫مذکــور مــورد بازدیــد و ارزیابــی قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان ‪،‬درایــن بازدیــد کــه بــا هــدف‬ ‫بررســی میدانــی مشــکالت و درخواســتهای شــورا و اهالــی‬ ‫روســتای ســیاه مرزکــوه صــورت پذیرفــت ‪ ،‬مســئولین‬ ‫ذیربــط اســتان و شهرســتان ضمــن شــنیدن مشــکالت و‬ ‫درخواســتهای مطــرح شــده ‪ ،‬از عملیــات گازرســانی بــه ایــن‬ ‫روســتا ‪ ،‬وضعیــت راه دسترســی و نصــب تیرهــای انتقــال‬ ‫بــرق نیــز بازدیــد بعمــل اوردنــد ‪.‬‬ ‫درایــن بازدیــد نــوروزی نماینــده مــردم شــریف شهرســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بــا تشــکر از حضــور مدیــران‬ ‫اســتانی در روســتای ســیاه مرزکــوه ‪ ،‬گفــت ‪:‬مســئولین‬ ‫ذیربــط بــا حضــور در ایــن روســتا و طــی مســیر منتهــی بــه‬ ‫روســتا ‪ ،‬از مشــکالت عمــده ایــن روســتا بــا خبــر شــده انــد‬ ‫و انشــالله بــا همــکاری و پیگیــری فرمانــداری و مجموعــه‬ ‫ادارات شهرســتان بــا اســتان ایــن مشــکالت بــزودی مرتفــع‬ ‫شــود و تــاش دارم تــا از طریــق وزارتخانــه هــای متولــی‬ ‫و مدیــران ارشــد در تهــران پیگیــر جــذب اعتبــارات مــورد‬ ‫نیــاز گردم‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه مجتبــی جمالــی فرمانــدار علــی ابــاد‬ ‫کتــول نیــز ضمــن تقدیــر از زحمــات مجموعــه شــرکت گاز‬ ‫اســتان بخاطــر اجــرای بــدون وقفــه عملیــات گازرســانی بــه‬ ‫روســتای ســیاه مرزکــوه ‪،‬گفت‪:‬یکــی ازمشــکالت اساســی‬ ‫روســتا فــارغ از بحــث راه منتهــی بــه روســتا و تیرهــای‬ ‫بــرق ‪ ،‬بحــث گازرســانی بــه کل روســتا اســت‪ ،‬زیــرا بــا‬ ‫توجــه بــه ســابقه رانــش در ایــن منطقــه و دو تکــه بــودن‬ ‫روســتا‪ ،‬امــکان گازرســانی بــه بخــش کوچکــی از روســتا‬ ‫میســر نیســت کــه در ایــن ارتبــاط نیــاز اســت راهکارهــای‬ ‫مناســبی توســط متولیــان امــر اتخــاذ شــود تــا همــه‬ ‫اهالــی روســتا از ایــن نعمــت خــدادادی بهــره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان نیــز ضمــن تشــکر از مســاعدت و‬ ‫پشــتیبانی مســئولین شهرســتان از شــرکت گاز ‪،‬گزارشــی‬ ‫از رونــد پیشــرفت پــروژه گازرســانی روســتای ســیاه مرزکــوه‬ ‫و همچنیــن مشــکالت موجــود در مســیر اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫ارائــه نمــوده و خواســتار ادامــه همکاریهــای الزم در رونــد‬ ‫اجــرای کار شــده تــا بــا پیگیــری و امــاده شــدن بســترها و‬ ‫شــرایط الزم هرچــه ســریعتر ایــن پــروژه بــه پایــان برســد‬ ‫و شهرســتان علــی ابادکتــول نیــز دربخــش گازرســانی بــه‬ ‫روســتاها بعنــوان شهرســتان کامــا ســبز مفتخــر شــود و بــا‬ ‫ایــن کار تمــام روســتاهای شهرســتان گازدار مــی شــوند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در همیــن رابطــه مراســم کلنــگ زنــی‬ ‫احــداث مســجد روســتای کوهســتانی وســیع ســر از توابــع‬ ‫بخــش کمــاالن شهرســتان علــی ابــاد کتــول نیــز انجــام‬ ‫شــده و در پایــان نیــز مدیرعامــل گاز گلســتان و همراهــان‬ ‫بــا حضــور در روســتای خولیــن دره ‪ ،‬مشــکالت موجــود در‬ ‫زمینــه گاز روســتا مذکــور مــورد بررســی و پیگیــری قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫شــایان ذکراســت گازرســانی بــه روســتای ســیاه مرزکــوه‬ ‫بعنــوان اخریــن روســتای فاقــد گاز شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫کتــول بــا بــا ‪ 65‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‪  ‬در حــال انجــام‬ ‫اســت کــه بــرای تکمیــل پــروژه خــط تغذیــه و شــبکه‬ ‫داخلــی روســتا مبلــغ ‪ 20‬میلیــارد ریــال‪   ‬اعتبــار در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫رتبه بندی فرهنگیان و فرش‬ ‫شفقی تبریز!‬ ‫درســت اســت کــه بعــد هــا در تاریــخ از دولتــی یــاد مــی‬ ‫کننــد کــه تمــام نــکات منفــی اش تقصیــر دولــت قبلــی‬ ‫بــود و تمــام ثمــره اش در دولــت بعــدی اتفــاق افتــاد‪ ،‬ولــی‬ ‫خواهشــا ً شــما هــم مراقــب باشــید در ایجــاد اشــتغال‪،‬‬ ‫واردات واکســن‪ ،‬رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬نظــام تعرفــه‬ ‫گــذاری گــذاری خدمــات پرســتاری‪ ،‬حــذف صفــر از پــول‬ ‫ملــی ‪ ،‬خصوصــی ســازی اســتقالل و پرســپولیس و ‪...‬‬ ‫رکــورد دار نشــوید!‬ ‫حقیقــت امــر ایــن طــوری کــه دولــت گازش را گرفتــه‬ ‫اســت و بیســت و چهــاری در حــال واکســن وارد کــردن‬ ‫اســت مــی ترســیم کار از دو دوزه بــازی بگــذرد و بــه دوز‬ ‫چهــارم و پنجــم بکشــد و وزارت بهداشــت تــا قــورچ کرونــا‬ ‫را در نیاورنــد بــی خیــال واکسیناســیون نشــود!‬ ‫اشــتغال هــم داســتان خــودش را دارد و یــک عــده کــه از‬ ‫قضــا حــال بیــل زدن و کار کــردن ندارنــد فقــط اتــش نــرخ‬ ‫بیــکاری را بــاد مــی زننــد و وقتــی شــغل برایشــان ایجــاد‬ ‫مــی شــود‪ ،‬گــم و گــور مــی شــوند و دریــغ از پــا بیــل! فلــذا‬ ‫دوســتان عنایــت داشــته باشــند کــه یــک وقــت کار از خــرک‬ ‫در نــرود کــه بــرای پــر کــردن ظرفیــت هــای اشــتغال ایجــاد‬ ‫شــده مجبــور بــه واردات کارگــر ارزان قیمــت و دســت بــه‬ ‫اچــار چینــی و افریقایــی شــویم!‬ ‫ماجــرای مســکن هــم بــرای خــودش ســوق الثلثایــی(‬ ‫ســه بــازار) اســت‪ .‬از جمــات مانــدگار اخونــدی و تعــداد‬ ‫مســکن های ســاخته شــده در دولــت روحانــی کــه فاکتــور‬ ‫بگیریــم بــاز مــی بینیــم همــان هایــی کــه االن مدعــی‬ ‫هســتند خانــه نداریــم‪ ،‬بــه محــض واگــذاری خانــه‪ ،‬ان‬ ‫را بــه ثمــن بخــس بــه دیگــری واگــذار کــرده و دوبــاره‬ ‫خودشــان را در صــف مســتاجران زورچپــان مــی کننــد!‬ ‫اینطــوری اســت کــه هــر ســاله کلــی مســکن در مملکــت‬ ‫ســاخته مــی شــود و بــه همــان تعــداد بــه مســتاجران‬ ‫اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫رتبــه بنــدی فرهنگیــان کــه خــودش اساســا ً یــک راهبــرد و‬ ‫یــک رویکــرد مدیریتــی نویــن اســت و قــرار نیســت چیــزی‬ ‫اجــرا شــود یــا تغییــر کنــد‪ .‬چــون ظاهــرا ً تعــداد گره هــای‬ ‫ایــن طــرح از گره هــای فــرش شــفقی تبریــز بیشــتر اســت‬ ‫و اگــر وزیــر و تمــام معاونــان و پرســنل وزارتخانــه امــوزش‬ ‫و پــرورش بــا هــم تــاش کننــد‪ ،‬گره هــای ان را نمی تواننــد‬ ‫بشــمارند چــه رســد کــه انهــا را بــاز کننــد!‬ ‫جالب تــر اینکــه اگــر زبانــم الل گره هــای ایــن طــرح بــا‬ ‫دنــدان یــا بــه ضــرب و زور بــاز شــود‪ ،‬تــازه در بودجــه گــره‬ ‫می افتــد تــا جایــی تمــام ضــرب المثل هــای فارســی از‬ ‫چــوب الی چــرخ و ســنگ بــر راه بودجــه گرفتــه تــا ســنگ‬ ‫بــزرگ‪ ،‬کفگیــر بــه تــه خــورده و ‪ ...‬در ایــن طــرح نمایــان‬ ‫مــی شــوند البتــه تــا نزدیــکای انتخابــات بعــدی! فقــط مــا‬ ‫متوجــه نشــدیم چــرا وقتــی موســم افزایــش حقــوق یــا‬ ‫رتبــه بنــدی کارکنــان ســایر ادارات فــرا مــی رســد‪ ،‬هیــچ‬ ‫ضــرب المثــل بــه کار نمــی ایــد و طــرح هــم مثــل پــاالز‬ ‫موکــت اســت و دریــغ از یــک نیــم گــره! عجیــب نیســت؟!‬ ‫ایا می دانید‬ ‫روزنامه‬ ‫بازار کسب وکار‬ ‫را میتوانید به‬ ‫صورت انالین و‬ ‫از طریق لینک‬ ‫ذیل مطالعه‬ ‫کنید؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 3‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید موشهای صحرایی ساالنه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند!‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایا می دانید ‪:‬کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪386‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫کمدی سیاه چیست؟ بهترین‬ ‫فیلم های این ژانر را بشناسید‬ ‫شــاید نــام ژانــر کمــدی ســیاه را شــنیده باشــید‪ .‬منتهــا‬ ‫می دانیــد معنــای ان چیســت و فیلم هــا و ســریال هایی‬ ‫کــه در ایــن ژانــر ســاخته می شــوند معمــوال چــه المان هایــی‬ ‫دارنــد؟ می دانیــد بــرای بــار نخســت چــه کســی راه را بــرای‬ ‫به کارگیــری ایــن ژانــر در اثــار مختلــف ســینمایی و تلویزیونــی‬ ‫همــوار کــرد؟ اگــر مشــتاقید پاســخ ایــن ســوال ها را بدانیــد‪،‬‬ ‫ادامــه ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬خواهیــم‬ ‫گفــت کــه کمــدی ســیاه یعنــی چــی و اطالعاتــی مختصــر‬ ‫و مفیــد راجع بــه تاریخچــه ایــن ژانــر در اختیارتــان خواهیــم‬ ‫گذاشــت‪ .‬پــس از ان‪ ،‬بهتریــن فیلمهــای کمــدی ســیاه تاریــخ‬ ‫ســینما را بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد کــه بــر اســاس امتیــاز‬ ‫دریافتــی فیلم هــا از کاربــران وب ســایت ‪ IMDb‬رتبه بنــدی‬ ‫شــده اند‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫چه فیلم هایی کمدی سیاه هستند؟‬ ‫انچــه ســبب نام گــذاری ایــن ژانــر شــده اســت رویکــردی‬ ‫اســت کــه در ان در مواجــه بــا موضوعاتــی کــه به اصطــاح‬ ‫تابــو (‪ )taboo‬نامیــده می شــوند پیــش گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫موضوعاتــی مثــل قتــل‪ ،‬خشــونت‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬جنــگ و نظایــر‬ ‫اینهــا‪ .‬وقتــی در فیلــم و داســتان بــا شــوخ طبعی ایــن‬ ‫موضوعــات را بــه تصویــر می کشــند یــا راجع بــه انهــا قلــم‬ ‫می زننــد‪ ،‬نــام ژانــر اثــر کمــدی یــا طنــز ســیاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی از ســاخت اثــار مختلــف در ایــن ژانــر‬ ‫شــوکه کردن مخاطــب بــا چیــزی غیرمنتظــره اســت‪ .‬البتــه‬ ‫بعضــا اتفــاق می افتــد کــه هــدف واالتــری بــرای ان در نظــر‬ ‫می گیرنــد و بــا اســتفاده از کمــدی ســیاه‪ ،‬مخاطــب را وادار‬ ‫بــه فکرکــردن راجع بــه مســائلی می کننــد کــه در حالــت عــادی‬ ‫احتمــاال تمایلــی بــه تامــل راجع بــه ان نــدارد‪.‬‬ ‫اثــاری کــه در ژانــر کمــدی یــا طنــز ســیاه ســاخته می شــوند‬ ‫معمــوال یکــی از موضوعــات زیــر را هــدف قــرار می دهنــد‪:‬‬ ‫نژادپرستی؛‬ ‫فساد سیاسی؛‬ ‫مسائل جنسی؛‬ ‫جنگ و تروریسم؛‬ ‫فقر‪ ،‬مرگ‪ ،‬قحطی؛‬ ‫قتل‪ ،‬خشونت‪ ،‬مرگ‪.‬‬ ‫در کمــدی ســیاه معمــوال روی موضوعاتــی دســت گذاشــته‬ ‫می شــود کــه در حالــت عــادی صحبت کــردن یــا نوشــتن دربــاره‬ ‫انهــا خوشــایند نیســت‪ .‬موضوعاتــی کــه اگــر به شــکلی جــدی‬ ‫راجع بهشــان بحــث شــود‪ ،‬تــوی ذوق مخاطــب خواهــد خــورد‬ ‫و از انهــا روی برخواهــد گردانــد‪ .‬المــان طنــز و کمــدی کمــک‬ ‫می کنــد ایــن موضوعــات جــدی را بــا عامــه مــردم مطــرح کــرد‬ ‫و انهــا را وادار بــه تامــل راجع بــه ایــن موضوعــات کــرد‪ .‬البتــه‬ ‫اگــر هــدف از پیاده ســازی کمــدی و طنــز ســیاه صرفــا جنبــه‬ ‫ســرگرمی باشــد‪ ،‬ان بحــث دیگــری اســت‪.‬‬ ‫رویکرد مورداستفاده در ژانر کمدی سیاه جدی است؟‬ ‫رویکــردی کــه در کمــدی ســیاه در مواجــه بــا ایــن مســائل‬ ‫پیــش گرفتــه می شــود اصــا جــدی نیســت‪ .‬نه تنهــا جــدی‬ ‫نیســت کــه مخاطــب را بــه خنــده می انــدازد‪ .‬منتهــا معمــوال‬ ‫در پــس ایــن خنده هــا واقعیت هایــی نگران کننــده نهفتــه‬ ‫اســت کــه او را بــه فکــر واخواهــد داشــت‪ .‬بعضــا هــم اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه اســتفاده از المان هــای ایــن ژانــر صرفــا جنبــه‬ ‫ســرگرمی دارد‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی انــگل (‪ ،)Parasite‬از بهتریــن فیلم هــای‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬و برنــده جایــزه اســکار‪ ،‬بهتریــن فیلــم مثالی اســت‬ ‫ارزنــده و فاخــر کــه در ان از المان هــای کمــدی ســیاه بــرای‬ ‫اشــناکردن مخاطبــان بــا واقعیت هــای زندگــی در جوامــع‬ ‫امــروزی و مســائل مرتبــط بــا اختــاف طبقاتــی اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬نیمــه نخســت فیلــم کامــا فضایــی کامیــک‬ ‫و ســرگرم کننده دارد‪ .‬خانــواده فقیــر کیــم بــا ترفندهــای‬ ‫هوشــمندانه و بعضــا خنــده دار (مثــل سوءاســتفاده از‬ ‫حساســیت خدمتــکار خانــواده ثروتمنــد پــارک بــه هلــو) خــود‬ ‫را وارد خانــه انهــا می کننــد‪ .‬منتهــا وقتــی پــای خدمتــکار ســابق‬ ‫بــه زیرزمیــن خانــه بــاز می شــود‪ ،‬فضــای فیلــم کامــا عــوض‬ ‫می شــود و همه چیــز رنگ وبویــی هولنــاک و دلهــره اور بــه خــود‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫تمایــل بــه اســتفاده از ژانــر کمــدی ســیاه در اثــار مختلــف از‬ ‫کجــا شــروع شــد؟‬ ‫جاناتــان ســوئیفت‪ ،‬شــاعر و نویســنده صاحب ســبک‬ ‫انگلیســی ـ ایرلندی‪ ،‬رســاله ای دارد تحت عنوان «پیشــنهادی‬ ‫فروتنانــه» (‪ )A Modest Proposal‬کــه در ان بــه مــردم‬ ‫ایرلنــد پیشــنهاد می کنــد کــه بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫رهایی از فقری که گریبان گیرشــان شــده اســت بچه هایشــان‬ ‫را به عنــوان غــذا بــه ثروتمنــدان بفروشــند تــا بخورند‪ .‬خنــده دار‬ ‫اســت‪ ،‬نــه؟‬ ‫و در عیــن حــال هولنــاک‪ .‬انــدره برتــون‪ ،‬از پیشــگامان ســبک‬ ‫سوررئالیســم در هنــر و داستان نویســی کســی بــود کــه بــا‬ ‫تفســیر ایــن رســاله بــرای بــار نخســت از کمــدی ســیاه ســخن‬ ‫بــه میــان اورد‪ .‬از ان زمــان به بعــد در محافــل ادبــی کم وبیــش‬ ‫از ایــن ســبک خــاص کمــدی صحبــت می شــد‪ .‬بعدهــا و بــا‬ ‫انتشــار اثــاری از نویســندگانی چــون ادوارد البــی (‪Edward‬‬ ‫‪ )Albee‬و تومــاس پینچــون (‪ )Thomas Pynchon‬کمــدی‬ ‫ســیاه میــان مــردم محبوبیــت بیشــتری یافــت و فیلم ســازان‬ ‫بــه ســاخت اثــار مختلــف ســینمایی و تلویزیونــی در ایــن ژانــر‬ ‫روی اوردنــد‪.‬‬ ‫اگــر مایلیــد بــا اثــار بیشــتری در این ژانر اشــنا شــوید‪ ،‬حتما‬ ‫در ادامــه مطلــب بــا مــا همــراه باشــید‪ .‬در ادامــه ‪ ۱۰‬عنــوان‬ ‫از بهتریــن فیلــم هــای کمــدی ســیاه را بــه شــما معرفــی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بازخورد خوب یک ارتباط دو طرفه است‬ ‫مجــاب کــردن دیگــران بــرای پذیرفتــن‬ ‫بازخــورد به ویــژه در مــوارد حیاتــی و حســاس‬ ‫چالش برانگیــز اســت‪ .‬مدیــران بــه خاطــر‬ ‫نگرانــی از اینکــه بازخــورد ان هــا باعــث صدمــه‬ ‫احساســی یــا کاهــش بهــره وری شــود‪ ،‬بــه‬ ‫تکنیک هایــی چــون ‪ Praise Sandwich‬کــه‬ ‫در نهایــت بــه حفــظ ابــرو و مراعــات ظواهــر‬ ‫می پردازنــد متوســل می شــوند‪ .‬در نهایــت‬ ‫ایــن تکینک هــا بــه جــای کمــک بــه حــل مســاله‬ ‫بیشــتر اســیب می زنند‪.‬نتیجــه می شــود یــک‬ ‫فرهنــگ بازخــورد ضعیــف کــه عمدتــا بــر اســاس‬ ‫طفــره رفتــن ‪ ،‬ســردرگمی و خــود فریبی ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت بــا یــک پیــام بهتــر – و یــک‬ ‫ذهنیــت جســورانه تر امــکان اصــاح دارد‪.‬‬ ‫مــن در کار بــا تیم هــای رهبــری‪ ،‬دریافتــه ام‬ ‫کــه وقتــی مکالمــات بــا موضــوع عملکــرد و‬ ‫بهــره وری بــا همراهــی و مشــارکت طــرف مقابل‬ ‫باشــد‪ ،‬چشــم انداز افــراد تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫نه تنهــا مدیــران از روابــط بهتــری بــا تیم هــای‬ ‫خــود برخــوردار می شــوند‪ ،‬بلکــه حتــی بازخــورد‬ ‫ان هــا بجــای ایجــاد تــرس باعــث ایجــاد لــذت‬ ‫بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ مدیــران به جــای اعتمــاد بــه سلســله مراتــب‬‫بازخــورد‪ ،‬بایــد یــک مــدل مشــارکتی در نظــر‬ ‫بگیرنــد؛ کــه توزیــع قــدرت و مکالمــه دو طرفــه‬ ‫بــا کارمنــدان را افزایــش داده و باعــث ایجــاد‬ ‫یــک تجربــه بازخــورد معتبــر و شــفاف شــود کــه‬ ‫ایــن باعــث تقویــت اعتمــاد‪ ،‬همراهــی بیشــتر‬ ‫بــا ریتــم و جریــان کار شــده و شــرایط را بــرای‬ ‫تغییــر مثبــت و پایــدار تنظیــم می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــک رویکــرد متواضعانــه مدیریــت افــراد اســت‬ ‫کــه‪ ،‬بــر پرســیدن ســوال و نــه دســتور دادن‬ ‫متمرکــز اســت‪ .‬مــن ان را تفــاوت بیــن «خیــره‬ ‫شــدن بــه منظــره » و «نگه داشــتن اینــه»‬ ‫می نامــم‪.‬‬ ‫ «خیــره شــدن بــه منظــره» فراینــد دیــدن‬‫و گفتــن اســت‪ .‬از دو نفــر کــه از پنجــره بــه‬ ‫یــک منظــره یکســان خیــره شــده اند بخواهیــد‬ ‫انچــه را کــه می بیننــد توصیــف کننــد‪ .‬احتمــاال‬ ‫دو دیــدگاه ماهیتــا متفــاوت امــا معتبــر‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬امــا در کار‪ ،‬عــدم تــوازن در‬ ‫قــدرت باعــث می شــود فقــط یــک زاویــه دیــد‬ ‫کــه متعلــق بــه مدیــر اســت خــود را نشــان‬ ‫دهند‪.‬ایــن تصویــر محــدود از عملکــرد‪،‬‬ ‫اغلــب بــا تصــور ذهنــی و جهت گیــری همــراه‬ ‫اســت؛ زیــرا مدیــران جزئیــات مربــوط بــه کار‬ ‫یــک کارمنــد را نادیــده می گیرنــد؛ و تحریــف‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن منظــره بــا گذشــت زمــان دچــار‬ ‫اختــال می شــود؛ و اغلــب شــبیه «منحنــی‬ ‫فراموشــی» اســت کــه ابتــدا بــا یــک شــیب‬ ‫تنــد ســقوط کــرده و ســپس در یــک ســطح‬ ‫ثابــت می مانــد‪ .‬در حالــی کــه مدیــران بیــش‬ ‫از گذشــته دس ـت وپا می زننــد‪ ،‬کارکنــان مجبــور‬ ‫بــه قضــاوت می شــوند؛ و در ایــن جریــان گیــر‬ ‫می افتنــد و بی صبرانــه در انتظــار بــه پایــان‬ ‫رســیدن ایــن شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫ ایــن شــرایط بــا اســتفاده از رویکــرد‬‫«نگه داشــتن اینــه» تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد تغییــر چشــمگیری در لحــن‬ ‫و مســیر مکالمــات بازخــورد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــران به جــای اینکــه بــه کارمنــدان خــود‬ ‫بگوینــد چــه چیــزی را ببیننــد‪ ،‬ان هــا را‬ ‫راهنمایــی می کننــد کــه کجــا را ببیننــد‪ .‬ان هــا‬ ‫کارمنــدان را در مکالمــه ای متفکرانــه در مــورد‬ ‫نقــاط قــوت فعلــی‪ ،‬اهــداف اینــده و چگونگــی‬ ‫نزدیک تــر کــردن ایــن دو درگیــر می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــران به جــای ارائــه دســتورالعمل ها‪،‬‬ ‫ســواالتی می پرســند کــه بــه کارمنــدان کمــک‬ ‫می کنــد تصویــر کار را بهتــر درک کننــد؛ و‬ ‫فرصت هــای کاری را در اختیــار انهــا قــرار‬ ‫می دهنــد تــا مســیر اینــده را شــکل دهنــد‪.‬‬ ‫ در کار بــا رهبــران در همــه ســطوح‪ ،‬قــدرت‬‫را یــک رویکــرد فروتنانه تــر دیــده ام‪ .‬رویکــرد‬ ‫نگه داشــتن اینــه‪ ،‬افــق دیــد کارمنــدان را‬ ‫توســعه داده؛ و در عیــن حــال فرصت هــای‬ ‫گفتگــو و تامــل را گســترش می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫باعــث می شــود مدیــران از شــر تشــریفات و‬ ‫روشــهای مــدون و رســمی بازخوردگیــری راحــت‬ ‫شــوند (مــرور ســریع کارهــای انجــام شــده‪ ،‬و‬ ‫بــه دنبــال ان لیســت بلنــد و بــاالی از کارهایــی‬ ‫کــه انجــام نشــده)‪ .‬ایــن روش مدیــران را بــه‬ ‫قهرمانانــی تبدیــل می کنــد کــه به صــورت‬ ‫پویــا‪ ،‬پیشــرفت و اســتقالل کارمنــدان خــود را‬ ‫ارتقــا می دهنــد‪ .‬اگــر نشــانه یــک رهبــر خــوب‬ ‫ایجــاد رهبــران دیگــر اســت‪ ،‬پــس نگه داشــتن‬ ‫اینــه نشــانه رهبــری تحول افریــن اســت‪.‬‬ ‫‪ -‬جو هیرش (‪)HBR‬‬ ‫نگار اذری نمین‬ ‫چگونه از مطالعه کردن‬ ‫لذت ببریم؟‬ ‫افــرادی کــه از یادگیــری مطالــب جدیــد بیشــترین لــذت را می برنــد‪،‬‬ ‫می تواننــد عادت هــای جدیــدی در خــود ایجــاد کننــد‪ ،‬در شغلشــان‬ ‫پیشــرفت کننــد و توانایی هــا و نقــاط قــوت خــود را گســترش دهنــد؛‬ ‫البتــه تــا زمانــی کــه تــرس از مطالعــه راهشــان را بــرای یادگیــری‬ ‫مطالــب جدیــد ســد کــرده باشــد هیچ کــدام از ایــن پیشــرفت ها‬ ‫حاصــل نخواهنــد شــد‪ .‬ادامــه شــماره ‪385‬‬ ‫قدم دوم‪ :‬ارتباط بین مطالعه و پیشرفت را درک کنید‬ ‫پیشــرفت ذاتا عاملی مشــوق اســت‪ .‬وقتی ارتباط بین پیشــرفت و‬ ‫کارهــا را ببینیــد‪ ،‬به طــور طبیعــی تمایلتــان بــه انجــام ان کار تقویــت‬ ‫می شــود‪ .‬ارنولــد شــوارتزنگر بیــش از حــد تمریــن می کــرد‪ ،‬زیــرا از‬ ‫درد عضالتــش بعــد از تمریــن لــذت می بــرد‪ .‬او معتقــد بــود درد ِ‬ ‫جزئــی عضالتــش بــا رشــد انهــا ارتبــاط دارد‪ .‬همیــن بــاور باعــث‬ ‫ِ‬ ‫می شــد او از تمرین هــای ســخت بدن ســازی لــذت ببــرد‪.‬‬ ‫اگــر میــزان پیشــرفت تان را ببینیــد و درک کنیــد‪ ،‬از مطالعــه لــذت‬ ‫خواهیــد بــرد؛ مثــا اگــر مشــغول یادگیــری زبــان هســتید‪ ،‬بــرای‬ ‫هــر روز یــک فهرســت از کلمــات تهیــه کنیــد و در پایــان روز جلــوی‬ ‫کلماتــی کــه یــاد گرفته ایــد عالمــت بزنیــد‪ .‬وقتــی ببینیــد بــا مطالعــه‬ ‫در هــر روز بــه هــدف تعیین شــده تان نزدیک تــر می شــوید‪ ،‬از‬ ‫مطالعــه لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬نقش ـه ای از تمــام مطالبــی کــه بایــد‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ ،‬بکشــید و بعــد از مطالعــه هــر مطلــب‪ ،‬ان را روی‬ ‫نقشــه رنگ کنید و قلمرو دانشــتان را روی نقشــه گســترش دهید‪.‬‬ ‫بــا ایــن روش پیشــرفت تان در رســیدن بــه هــدف را تصویرســازی‬ ‫می کنیــد کــه در نتیجـه اش‪ ،‬انگیزه تــان بــرای پیشــرفت و رســیدن به‬ ‫هــدف چندبرابــر می شــود‪.‬‬ ‫قدم سوم‪ :‬برای خودتان پروژه های مطالعاتی تعریف کنید‬ ‫ایــن راهــکار شــاید کمــی ســخت و عجیــب بــه نظــر برســد و شــاید‬ ‫بپرســید وقتــی مــن از مطالعــه بیــزارم‪ ،‬افــزودن بــه حجــم مطالعات‬ ‫چــه کمکــی بــه مــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫برخــی از افــراد داخــل مارپیــچ اعتمــاد بــه نفــس پاییــن گیــر‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا عملکــرد قابل قبولــی در مدرســه ندارنــد و بنابرایــن‬ ‫احساس شــان نســبت بــه مطالعــه روزبــه روز بدتــر می شــود؛ بــا‬ ‫ایــن حســاب نمی تواننــد به خوبــی مطالعــه کننــد و عملکردشــان در‬ ‫مدرســه ضعیف تــر می شــود و ایــن چرخــه مــدام ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫وقتــی یــک پــروژه مطالعــه فــردی تعریــف کنیــد‪ ،‬منشــا بازخــورد‬ ‫منفــی را حــذف خواهیــد کــرد و از ایــن مارپیــچ نجــات خواهیــد‬ ‫یافــت‪ .‬وقتــی شــما هــدف‪ ،‬عالیــق‪ ،‬روش ها و اصــول خود را تعیین‬ ‫می کنیــد و کار روی یــک پــروژه را شــروع می کنیــد‪ ،‬وارد چرخ ـه ای‬ ‫مثبــت می شــوید و احتمــال موفقیــت شــما افزایــش می یابــد‪ .‬اگــر‬ ‫موضــوع پــروژه مطالعاتی تــان بــه مباحــث مدرســه نزدیــک باشــد‪،‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفســی کــه در پروژه تــان بــه دســت می اوریــد موجــب‬ ‫بهبــود عملکردتــان در مدرســه می شــود‪.‬‬ ‫قدم چهارم‪ :‬روی زمان حال تمرکز کنید‬ ‫انســان عاشــق فعالیت هــای ذهنــی چالش برانگیــز اســت‪ .‬حــل‬ ‫جــدول کلمــات و چیــدن یــک جورچیــن دشــوار بــرای بســیاری از‬ ‫افــراد جنبــه ســرگرمی دارد‪ ،‬امــا اگــر همیــن افــراد مجبــور بودنــد ایــن‬ ‫کارهــا را به عنــوان تکالیــف کالســی انجــام دهنــد‪ ،‬به احتمال زیــاد از‬ ‫انجــام انهــا متنفــر می شــدند‪ .‬علــت چیســت؟ علــت ایــن اســت کــه‬ ‫ارزیابــی عملکــرد در اینــده‪ ،‬شــبه داوطلبانــه بــودن و ضروری بــودن‬ ‫ممکــن اســت تمــام شــوقتان بــرای کار را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬نکتــه کــه دانســتن انهــا هنــگام خریــد چــراغ مطالعــه اهمیــت‬ ‫دارد‬ ‫فــرض کنیــد مجبــور بــه حــل جــدول کلمــات هســتید و می دانیــد‬ ‫کــه اشــتباهتان در حــل جــدول‪ ،‬زندگی تــان را نابــود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت‪ ،‬از حــل جــدول به انــدازه زمانــی کــه ان را فقــط‬ ‫بــرای ســرگرمی انجــام می دادیــد لــذت نخواهیــد بــرد؛ بنابرایــن‬ ‫یکــی از موثرتریــن روش هــا بــرای لذت بــردن از مطالعــه ایــن‬ ‫اســت کــه هنــگام مطالعــه فقــط و فقــط روی عمــل مطالعــه تمرکــز‬ ‫کنیــد و فکرکــردن بــه امتحــان و پاســخ بــه معلــم و تــرس از اینــده‬ ‫را کنــار بگذاریــد‪ .‬بــه اینــده فکــر نکنیــد‪ .‬فقــط روی جورچینــی کــه‬ ‫روبه رویتــان قــرار دارد متمرکــز شــوید و بــرای حــل ان تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫تغییر عالیق‬ ‫هیچ کــدام از قدم هــای ذکرشــده نمی تواننــد یک شــبه نفــرت شــما‬ ‫از مطالعــه را بــه عشــق تبدیــل کننــد‪ .‬مارپیــچ شرطی شــدن های‬ ‫تقویتــی ریشـه ای چندســاله دارد و حــل ان زمــان زیــادی می طلبــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ای ـن ‪ ،‬اگــر راهکارهــای ایــن مقالــه را اگاهانــه در زندگــی‬ ‫خــود اعمــال کنیــد‪ ،‬می توانیــد شــدت نفرتتــان از مطالعــه را کاهش‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا کمــک ایــن قدم هــا می توانیــد مطالعــه را از فعالیتــی‬ ‫به ظاهــر ناخوشــایند بــه فعالیتــی جالب برای خودتــان تبدیل کنید‪.‬‬ ‫حتی تغییرات بســیار کوچک در احساســتان نســبت به مطالعه به‬ ‫کاهــش اســترس خودتــان کمــک می کنــد و باعث می شــود مطالعه‬ ‫را کمتــر پشــت گــوش بیندازیــد‪ .‬یادگیــری چگونگــی لذت بــردن از‬ ‫مطالعــه مهم تــر از یادگیــری مطالعــه اصولــی اســت‪ .‬اگــر بیاموزیــد‬ ‫از چالش هــا لــذت ببریــد و بــه انچــه یــاد می گیریــد بــا دیــد مثبــت‬ ‫نــگاه کنیــد‪ ،‬عملکردتــان بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫اختالالت و بیماری های روانی‬ ‫عجیب و ترسناک‬ ‫مشــکالت روانــی عجیب وغریبــی وجــود دارنــد کــه حــدس می زنیــم‬ ‫حتــی اسمشــان را هــم نشــنیده اید! بــرای نمونــه‪ ،‬کســی را در نظــر‬ ‫بگیریــد کــه فکــر می کنــد زامبــی یــا همــان مرده متحرک شــده اســت یا‬ ‫دوســت دارد کاغــذ و کتــاب بخــورد! البتــه بیمــاری هــای روانــی عجیــب‬ ‫فقــط بــرای درصــد اندکــی از ادم هــا رخ می دهنــد‪ .‬منتهــا در هــر حــال‪،‬‬ ‫در صــورت وقــوع‪ ،‬موقعیت هــای بســیار ســختی را ایجــاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬از بیمــاری هــای روانــی عجیب در روان شناســی برایتان‬ ‫خواهیــم گفت‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪385‬‬ ‫‪ .۷‬توهم کوتارد‬ ‫از طرفــداران مجموعــه مــردگان متحرک (‪ )Walking Dead‬هســتید؟‬ ‫عالقه تــان بــه ایــن مجموعــه بــرای ســرگرمی طبیعــی اســت؛ امــا بایــد‬ ‫بدانیــد برخــی از افــراد هســتند کــه خودشــان را شــبیه مــردگان متحرک‬ ‫می بیننــد‪ .‬انهــا گمــان می کننــد مــرده یــا روح انــد و بدنشــان پوســیده‬ ‫اســت! گاهــی هــم تصــور می کننــد خونــی در اندام هایشــان جــاری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫متوهمانــی کــه بــه کوتــارد دچارنــد بدنشــان را گندیــده می پندارنــد و‬ ‫بیشترشــان بــه افســردگی هــم دچارنــد‪ .‬در برخــی از مــوارد‪ ،‬دیده شــده‬ ‫کــه فــرد مبتــا تــا ســر حــد مــرگ چیــزی نمی خــورد‪ .‬ایــن اختــال را‬ ‫نخســتین بــار متخصــص مغزواعصابــی به نــام جولــز کوتــارد (‪Jules‬‬ ‫‪ )Cotard‬در ســال ‪ ۱۸۸۰‬مطــرح کــرد‪ .‬معروف تریــن مبتــا بــه ایــن‬ ‫اختــال در کشــور هائیتــی بــوده اســت؛ مــردی کــه فکــر می کــرد‬ ‫به خاطــر ابتــا بــه بیمــاری ایــدز مــرده و حــاال در جهنــم بــه ســر می بــرد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اختالل دیوژن‬ ‫ســندرم دیــوژن یــا انباشــتن هــم از بیمــاری هــای روانــی عجیــب‬ ‫اســت و نســبت بــه مــوارد دیگــر ســوءتفاهم های زیــادی دربــاره اش‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ایــن اختــال از روی نــام فیلســوفی یونانــی برداشــته‬ ‫شــده کــه دیــوژن ســینوپ نــام داشــت و اعتقــادات مینیمالیســتی و‬ ‫کلبی مســلکی را پیشــه کــرده بــود‪.‬‬ ‫مبتالیــان بــه ســندرم دیــوژن اشــیا و وســایلی را به طــور تصادفــی و‬ ‫اتفاقــی جمــع می کننــد و بعــد بــه انهــا وابســته می شــوند! ایــن افــراد‬ ‫بــه خــود توجــه نمی کننــد‪ ،‬منزوی انــد و حــس همراهی شــان بــا جمــع‬ ‫و حتــی خــود را از دســت می دهنــد‪ .‬انهــا عادت هــای عجیبــی را در خود‬ ‫پــرورش می دهنــد و بــرای ایــن عجیب بــودن شــرمنده و خجال ـت زده‬ ‫نمی شــوند‪ .‬ابتــا بــه دیــوژن بیشــتر در کهن ســاالنی دیــده می شــود‬ ‫کــه دچــار زوال عقل انــد‪ .‬کســانی کــه در مقطعــی از زندگی طــرد و ترک‬ ‫شــده اند یــا در شــرایط محیطــی نابســامان و پرنوســان زیســته اند نیــز‬ ‫بــه ایــن بیمــاری عجیــب دچــار می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اختالل تجزیه هویت‬ ‫اختــال تجزیــه هویــت‪ ،‬کــه پیش تــر بــا عنــوان اختــال شــخصیت‬ ‫چندگانــه هــم شــناخته می شــد‪ ،‬از بیمــاری هــای روانــی خطرنــاک‬ ‫اســت کــه در فیلم هــا و مجموعه هــای تلویزیونــی هــم بــه ان توجــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬منتهــا همچنــان ســوءتفاهم هایی دربــاره اش وجــود‬ ‫دارد‪ .‬درصــد اندکــی از مبتالیــان بــه ایــن اختــال دارای چنــد شــخصیت‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن افــراد شــخصیت های مختلفــی را به طــور دوره ای از خود‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬گاهــی مدت زمــان ثبــات یکــی از شخصیت هایشــان‬ ‫بــه چنــد ســاعت تــا چنــد ســال می رســد‪.‬‬ ‫ی هشــدار‬ ‫انهــا زیــر بــار دچاربــودن بــه ایــن اختــال نمی رونــد و بــ ‬ ‫و نشــانه از یــک حالــت شــخصیتی بــه حالتــی دیگــر می رونــد‪.‬‬ ‫چنیــن رونــدی امــکان زندگــی معمولــی را از ادم هــا می گیــرد‪ .‬بــرای‬ ‫همیــن اســت کــه بیشــتر افــراد دچــار بــه اختــال تجزیــه هویــت در‬ ‫اسایشــگاه های روانــی بــه ســر می برنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬اختالل ساختگی‬ ‫اختــال ســاختگی نیــز یکــی از بیمــاری هــای روانــی خطرنــاک اســت‬ ‫کــه در ان‪ ،‬فــرد مبتــا گمــان می کنــد بــه بیمــاری دچــار اســت‪ ،‬امــا‬ ‫نیســت! ایــن افــراد دوســت دارنــد مریــض و بیمــار شــوند و درمانشــان‬ ‫کننــد‪ .‬انهــا گاهــی بــه دروغ‪ ،‬فهرســت بلندباالیــی از عالئــم بیمــاری را‬ ‫ردیــف می کننــد‪ .‬از ایــن بیمارســتان بــه بیمارســتانی دیگــر می رونــد‬ ‫و داســتان هایی خودســاخته دربــاره حالــت مریضــی خــود تعریــف‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن اختــال ریشــه در بیماری هــای جــدی و ضربــات روانــی‬ ‫ناشــی از حــوادث تلــخ دارد‪ .‬چنیــن اختاللــی نیــز درمانــی نــدارد و بــا‬ ‫شــرکت در جلســات روان درمانــی می تــوان اقــدام بــه کنتــرل ان کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اختالل کلووِر‪-‬بوسی‬ ‫اختــال کلوور‪-‬بوســی نیــز از بیمــاری هــای روانــی عجیــب اســت‪.‬‬ ‫مبتالیــان بــه ان دوســت دارنــد مــزه اشــیا را بچشــند! بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫مایل انــد کتابــی را بخورنــد و ببیننــد کــه چــه مــزه ای می دهــد‪ .‬به طــور‬ ‫کلــی‪ ،‬رابطـه ای عجیــب و غیرعــادی میــان انهــا و اشــیا شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫حتــی گاهــی میــل بــه برقــراری رابطــه جنســی بــا اشــیا هــم در افــراد‬ ‫دچــار بــه کلوور‪-‬بوســی دیــده می شــود!‬ ‫کســانی کــه دچــار ایــن اختالل انــد حافظــه ای مخــدوش دارنــد و افــراد‬ ‫و اشــیای اشــنا را ب ـ ه خاطــر نمی اورنــد و تشــخیص نمی دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اختــال عجیــب در میــان بیمــاری هــای روانــی خطرنــاک جــای دارد و‬ ‫بیشــتر بــرای کســانی رخ می دهــد کــه لــوب گیجگاهی شــان اســیب‬ ‫دیــده اســت‪ .‬متاســفانه درمانــی بــرای ایــن مشــکل وجــود نــدارد‪.‬در‬ ‫ادامــه باچطــور همــراه مــا باشــید‪....‬‬ صفحه 6 ‫شنبه ‪ 3‬مهر ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫ضمانت نامه بانکی و تعهد پرداخت‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شصت و دومین ناگفته و ناشنیده‬ ‫( قسمت هفدهم)‏‪:‬‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی تعهــد پرداخــت صــد در‬ ‫صــد قیمــت کاال از منافــذ و ماخــذ مفاســد‬ ‫‏اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در ضمانــت نامــه حســن اجــرای تعهــدات‪،‬‬ ‫تضمیــن بــه پرداخــت ‪ %5‬تــا ‪ %10‬مبلــغ‬ ‫قــرارداد می شــود ‪ .‬امــا در ‏ضمانــت نامــه‬ ‫تعهــد پرداخــت کاال تعهــد بــه پرداخــت ‪%100‬‬ ‫مبلــغ قــرارداد می گــردد‪ .‬تفــاوت ماهــوی را‬ ‫مالحظــه ‏می کنیــد!‬ ‫‪ .1‬امــا در عمــل یــا بــا تغییــر نــام ضمانــت‬ ‫نامــه عهــد پرداخــت و یــا بــا اخــذ وثائــق در حــد‬ ‫ضمانــت نامــه‏حســن اجــرای تعهــدات‪ ،‬زمینه‬ ‫فســاد فراهــم می شــود‪ .‬بــه نحــوی میگردد که‬ ‫وفــای بــه عهــد خریــدار اگــر انصــاف‏را بــه کنــار‬ ‫بگــذار احمقانــه جلــوه می کنــد!!‪ .‬مالحظــه‬ ‫می شــود کــه ریســک تجــاری ضمانــت نامــه‬ ‫تعهــد پرداخــت‏عمــا ‪ 10‬برابــر بیــش از ضمانت‬ ‫نامــه حســن اجــرای تعهــدات اســت‪.‬‬ ‫اکنون اگر وثائق توثیقی مضمون عنه ‏برای‬ ‫ایــن دو ضمانــت نامــه یکســان باشــد‪،‬‬ ‫نیــازی بــه بیــان نیســت کــه مضمــون‬ ‫عنــه عمــا تشــویق بــه نقــض عهــد‬ ‫‏قــرارداد پایــه شــده اســت!!‪.‬‬ ‫زیــرا اگــر شــخصی از محــل ارتــکاب‬ ‫تخلــف ‏‪a‬‏ ریــال تحصیــل مــن غیرحــق‬ ‫کنــد‪ .‬و‏بدانــد کــه در فــرض کشــف و‬ ‫محکومیــت‪ ،‬ملــزم بــه اســترداد همان‬ ‫مبلــغ‏‪a‬‏ ریــال خواهــد شــد‪ ،‬ترجیــح‬ ‫خواهــد‏داد کــه تخلــف کنــد‪.‬‬ ‫ف تخلــف‪ ،‬چیــزی‬ ‫زیــرا در فــرض کشـ ِ‬ ‫بیشــتر از انچــه بــرده اســت عــودت‬ ‫نخواهــد داد‪.‬‬ ‫و‏اگــر کشــف نشــود‪ ،‬مالــک ‏‪a‬‏ ریــال ناحــق‬ ‫نیــز شــده اســت‪ !!!.‬در قوانیــن مــدون‪ ،‬قانــون‬ ‫گــذار در هــر مــورد کــه ‏تخلــف و جرمــی را‬ ‫احصــاء کــرده‪ ،‬بهــاء و هزینــه ارتکاب به جرم را‬ ‫ـل مبلــغ ِ مقررکــرده اســت‏‏‪.‬‬ ‫خیلــی بیــش از اصـ ِ‬ ‫تــا اقــدام مجرمانــه بــه صرفــه و صالح مرتکب‬ ‫نباشــد‪ .‬بنابرایــن اگــر در روابــط تجــاری‪ ،‬اخــاق‬ ‫حســنه حاکم‏نباشــد‪ ،‬شــخص ترجیح می دهد‬ ‫کــه تعهدحــال را بــه تعهــد موجل تبدیــل کند‏‪.‬‬ ‫شصت و دومین ناگفته و ناشنیده‬ ‫( قسمت هیجدهم )‏‪:‬‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی تعهــد پرداخــت صــد در‬ ‫صــد قیمــت کاال از منافــذ و ماخــذ مفاســد‬ ‫‏اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫انچــه کــه قــرارداد پایــه را غیرمتعــارف و‬ ‫صــوری می نمایانــد‪ ،‬ضمانــت نامه هایــی‬ ‫اســت کــه در انهــا تعهــد بــه‏پرداخت کل مبلغ‬ ‫قــرارداد شــده و عمــا خریــدار را نســبت بــه‬ ‫فروشــنده بــری الذمــه نموده اســت‪ .‬در چنین‬ ‫‏شــرایط و اوضــاع و احوالــی‪ ،‬اگــر خریــدار در‬ ‫سررســید ِ منعکــس در قــرارداد ‪ ،‬مبــادرت بــه‬ ‫ادای دیــن کنــد ‪ ،‬فقط‏از ســر اخــاق اداء کرده‬ ‫اســت!!‪ .‬زیــرا بــا تبدیــل تعهــد‪ ،‬الزامــی بــه اداء‬ ‫ـن حــال نداشــته اســت‪.‬‬ ‫دیـ ِ‬ ‫چــرا کــه کاال را‏چنــد مــاه قبــل از سررســید‬ ‫تعهــد بــه پرداخــت؛ تحویــل گرفتــه و در‬ ‫بــازار معاملــه کــرده اســت‪ .‬علیهــذا مالحظــه‬ ‫‏می گــردد کــه چنیــن ضمانــت نام ـه ای عمــا‬ ‫قــرارداد پایــه را صــوری نمــوده و صرفــا‬ ‫تبدیــل بــه وســیله ای بــرای ‏تحصیــل منافــع‬ ‫مــن غیــر حــق از بانــک شــده اســت‪.‬‬ ‫توضیحــا ً مبلــغ تضمیــن شــده در ضمانــت‬ ‫نامــه حســن اجــرای ‏تعهــدات پروژه هــای‬ ‫ســاختمانی و مشــابه براســاس مــاده ‪34‬‬ ‫شــرایط عمومــی پیمــان و اییــن نامــه تضمیــن‬ ‫‏معامــات دولتــی‪ ،‬معــادل ‪ %5‬مبلــغ اولیــه‬ ‫قــرارداد اســت‪ .‬و در خریــد کاال و ماشــین‬ ‫االت بــر اســاس مندرجــات ‏جــدول ‪ 3‬بنــد‬ ‫ب مــاده ‪ 5‬اییــن نامــه تضمیــن معامــات‬ ‫دولتــی مصــوب ‪ 1394/09/22‬هیــات وزیــران‬ ‫کــه‏موضــوع مــاده ‪ 6‬قانــون تنظیــم بخشــی‬ ‫از مقــررات مالــی دولــت‪ ،‬مصــوب ســال ‪1380‬‬ ‫می باشد‪ ،‬معادل ‪%10‬‏ارزش کاالی خریداری‬ ‫شــده می باشــد‪ .‬بنابرایــن مالحظــه می گــردد‬ ‫قانونگــذار در هیــچ مــورد جــواز تضمیــن ‏‏‪%100‬‬ ‫قیمــت کاال را مقــرر نکــرده اســت‪ .‬بنابرایــن در‬ ‫حالتــی کــه بایــد بــرای صــدور ضمانــت نامــه‪،‬‬ ‫ضوابطــی ‏اعمــال گــردد کــه در ان نقــض تعهد‬ ‫قــرارداد پایــه بــه صرفــه و صــاح مضمــون عنــه‬ ‫نباشــد‪ ،‬لیکــن بــه ترتیبــی صادر ‏می شــوند که‬ ‫ـال‬ ‫نقــض عهــد بیــش از وفــای بــه عهــد‪ ،‬بــه حـ ِ‬ ‫مضمــون عنــه ســودمند اســت‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫واتس اپ در حال تست‬ ‫قابلیت جدید «راهنمای‬ ‫مشاغل محلی» می باشد‬ ‫‪ WhatsApp‬ازمایــش ویژگــی جدیــدی را در ســائوپائولو‬ ‫برزیــل اغــاز کــرده اســت کــه بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد‬ ‫بــدون اینکــه مجبــور بــه خــروج از پلتفــرم پیــام رســان خــود‬ ‫شــوند‪ ،‬مشــاغل محلی نزدیک خود را کشــف کنند‪ .‬این کار‬ ‫یافتــن مشــاغل نزدیــک را اســان می کنــد امــا تــا ایــن لحظــه‬ ‫فقــط در برزیــل در حــال اســتفاده می باشــد‪.‬‬ ‫واتــس اپ قصــد دارد هــزاران کســب و کار را در دســته‬ ‫بندی هایــی ماننــد؛ غــذا‪ ،‬خــرده فروشــی‬ ‫و خدمــات محلــی در برخــی از محله هــای‬ ‫ســائوپائولو مطــرح کنــد و ‪،Matt Idema‬‬ ‫معــاون پیام هــای تجــاری فیــس بــوک‬ ‫می گویــد هنــد و اندونــزی در اینــده‬ ‫می تواننــد ایــن ویژگــی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ ،Will Cathcart‬مدیرعامــل واتـس اپ نیــز‬ ‫در توییتــی گفــت‪« :‬در واتــس اپ هدایــت‬ ‫بــه کســب و کارهــای تجــاری محلــی را‬ ‫شــروع کرده ایــم و مــن بســیار هیجــان زده‬ ‫هســتم ایــن قابلیــت بــه شــما کمــک می کند‬ ‫تــا مشــاغل اطــراف محلــه خود ماننــد؛ کافی‬ ‫شــاپ‪ ،‬گل فروشــی‪ ،‬فروشــگاه پوشــاک و‬ ‫مــوارد دیگــر را پیــدا کنیــد و بــا انهــا تمــاس‬ ‫بگیریــد‪».‬‬ ‫یک شرکت استخدام در‬ ‫انگلیس ماه ها اطالعات‬ ‫حساس متقاضیان را در‬ ‫معرض دید قرارداد‬ ‫کارگــر ماهــر‪ ،‬بــه ‪ CV‬هــای متعــدد پیوســت شــد‪ .‬همــه این هــا‬ ‫متقاضــی مســتقیم و غیرمســتقیم ‪ PII‬هســتند‪.‬‬ ‫نمونه هایــی از ‪ PII‬قابل شناســایی مســتقیم شــامل مــوارد زیــر‬ ‫است‪:‬‬ ‫نام کامل‬ ‫ادرس ایمیل‬ ‫ادرس های خانه‬ ‫تاریخ تولد‬ ‫شماره گذرنامه‬ ‫عکس های متقاضی‬ ‫شماره تلفن های همراه‬ ‫ادرس اینترنتی شبکه اجتماعی برای برخی از متقاضیان‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت کــه پیکربنــدی ســرور بــه عهــده امــازون‬ ‫نیســت بلکــه شــرکت ‪ FastTrack‬اســت کــه از ان به عنــوان‬ ‫یــک منبــع ذخیره ســازی ابــر عمومــی اســتفاده می کنــد‪ .‬طبــق‬ ‫پســت وبــاگ ‪ ، Website Planet‬ایــن ســطل شــامل ‪21000‬‬ ‫پرونــده مشــتری (ازجملــه نســخه های تکــراری) ‪ ،‬معــادل ‪5‬‬ ‫گیگابایــت داده اســت کــه بــرای هرگونــه هکــر یــا مجــرم ســایبری‬ ‫و قصــد سوءاســتفاده از ان هــا محافظــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬ده هــا هــزار نفــر می تواننــد تحــت تاثیــر ایــن‬ ‫مســئله قــرار بگیرنــد‪ .‬به عنــوان مثــال قــرار گرفتــن در معــرض ‪،‬‬ ‫ایــن شــرکت در مــاه دســامبر ســال ‪ 2020‬از وجــود اطالعــات در‬ ‫معــرض دیــد مطلــع شــد امــا در مــارس ‪ 2021‬بــه ایــن مســاله‬ ‫پاســخ داده و اطالعــات را ایمــن کردنــد‪.‬‬ ‫شــرکت اســتخدام ‪ FastTrack Reflex‬اخیــرا ً بــه جمــع‬ ‫شــرکت های دیگــری پیوســت کــه بــه دلیــل تنظیمــات غلــط‬ ‫ســطل های ‪ AWS S3‬تحــت تاثیــر نشــت داده هــا قرارگرفته انــد‪.‬‬ ‫ایــن تیــم تحقیــق در وب ســایت ‪ Planet‬گــزارش داد ‪ ،‬ایــن‬ ‫نقــض داده هــا عمدتــا ً بــر متقاضیانــی کــه ‪ CV‬حــاوی اطالعــات‬ ‫شــخصی ان هــا درز کــرده بــود ‪ ،‬تاثیــر گذاشــت‪.‬‬ ‫شناســه شــخصی متقاضیــان‪ ،‬ازجملــه گذرنامــه ‪ ،‬کارت‬ ‫شناســایی شــهروندان‪ ،‬گواهینامــه رانندگــی و شناســنامه‬ ‫سامانه احراز هویت‬ ‫امتا چیست؟‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‪ ،‬به منظور تسهیل‬ ‫و تســریع در شــروع کسـب وکار و دریافــت خدمــات‬ ‫توســط کســب و کارهــای اینترنتــی در حوزه هــای‬ ‫مختلــف بــه صــورت یکپارچــه و هماهنگ‪ ،‬اقــدام به‬ ‫ایجــاد پنجــره واحــد تجــارت الکترونیکی کرده اســت‪.‬‬ ‫پنجــره واحــد تجــارت الکترونیکــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫زیرســاخت های اصلی ســهولت در شــروع و توسعه‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از پنجــره واحــد‪ ،‬امــکان تبــادل‬ ‫درخواســت و دریافــت خدمــات از حوزه هــای‬ ‫مختلــف میســر می شــود‪ .‬بخش هــای اصلــی پنجره‬ ‫واحــد تجــارت الکترونیکــی شــامل احــراز مشــتریان‬ ‫تجــارت الکترونیکــی (اِمتــا)‪ ،‬درگاه یکپارچــه ثبــت‬ ‫شــکایات‪ ،‬درخواســت درگاه پرداخــت اینترنتــی‪،‬‬ ‫درخواســت خدمــات تحویــل کاال اســت‪.‬‬ ‫ا ِمتا چیست ؟‬ ‫ســامانه احــراز مشــتریان تجــارت الکترونیکــی‬ ‫(اِمتــا)‪ ،‬بــا درخواســت کاربــران و احــراز اطالعــات‬ ‫هویتــی‪ ،‬مکانــی‪ ،‬تماســی‪ ،‬اعتبــاری و غیــره‬ ‫انهــا از طریــق پایگاه هــای اطالعاتــی حاکمیتــی‬ ‫بــه صــورت انالیــن و اختصــاص حســاب‬ ‫کاربــری یکتــا‪ ،‬امــکان ورود انهــا بــه وب ســایت ‬ ‫کســب وکارها را از طریــق افزونــه ایــن ســامانه‬ ‫نیــز فراهــم اورده اســت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن ســامانه‪ ،‬دیگــر الزم نیســت‬ ‫مشــتریان در وب ســایت های کســب وکارهای‬ ‫گوناگــون ثبــت نــام کننــد و نــام کاربــری و رمــز‬ ‫عبورهــای متعــدد را بــه خاطــر بســپارند و اجــازه‬ ‫ســطح دسترســی کســب وکارها بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی شــان را نیــز خــود مدیریــت می کننــد‪.‬‬ ‫کســب وکارهای الکترونیکــی نیــز بــا اســتفاده از‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬می تواننــد مشــتریان خــود را احــراز‬ ‫نماینــد و بــا مشــکالت و محدودیت هــای مربــوط‬ ‫بــه ان مواجــه نگردنــد‪ .‬همچنیــن بکارگیــری ایــن‬ ‫ســامانه هزینه هــای مدیریــت حســاب مشــتریان‬ ‫انهــا را نیــز بــه شــدت کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــا انجــام ایــن کار واتــس اپ بیــن دارنــدگان مشــاغل‬ ‫محبوبیــت بیشــتری بدســت خواهــد اورد ‪WhatsApp‬‬ ‫‪ Business API‬ایجــاد شــد تــا راهــی بهتــر بــرای ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتریان ارائــه دهــد بــه عنــوان مثــال‪ ،‬برنامــه ‪WhatsApp‬‬ ‫‪ Business‬برقراری ارتباط شــخصی با مشــتریان‪ ،‬به چشــم‬ ‫امــدن محصــوالت و خدمــات‪ ،‬پاســخگویی بــه ســواالت و در‬ ‫اختیــار قــرار دادن تجــارب خریــد بــا دیگــران را اســان تر کــرده‬ ‫اســت اما گســترش تعامالت بیشــتر بین مشــاغل و مصرف‬ ‫کننــدگان بــدون اشــکال نیســت!‬ ‫بحــث برانگیزتریــن تغییــر‪ ،‬تغییــر سیاســت حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی واتـس اپ بــود کــه بــه فیــس بــوک اجــازه مـی داد‬ ‫بــه اطالعــات مربــوط بــه مکالمــات بیــن شــرکت ها و مصــرف‬ ‫کننــدگان دســت پیــدا کنــد‪ .‬ضعیــف معرفــی کردن سیاســت‬ ‫جدیــد را نبایــد دســت کــم بگیریــم بســیاری از کاربــران ایــن‬ ‫پلتفــرم می ترســیدند کــه فیــس بــوک بخواهــد بــه مکالمــات‬ ‫خصوصــی انهــا دسترســی پیــدا کنــد تــا جایــی کــه تنظیــم‬ ‫کننــده حریــم خصوصــی المــان نیــز بــا ایــن سیاســت جدیــد‬ ‫مخالفــت کــرد کــه در مــاه مــه پــس از تهدیــد بــه محــدود‬ ‫کــردن عملکــرد حســاب کســانی کــه سیاســت حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی جدیــد را قبــول نکننــد عقــب نشــینی کردنــد‪.‬‬ ‫‪ FastTrack‬می توانــد اقدامــات قانونــی را از ‪ GDPR‬و قانــون‬ ‫محافظــت از داده ‪ 2018 UK‬دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫اگــر مجرمــان ســایبری ایــن پایــگاه داده محافظــت نشــده را‬ ‫پیــدا کننــد ‪ ،‬مشــتریان می تواننــد از طریــق اقدامــات مجرمانــه‬ ‫مختلــف تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد‪ .‬ایــن مــوارد شــامل ســرقت‬ ‫هویــت ‪ ،‬کاله بــرداری ‪ ،‬فیشــینگ ‪ ،‬بدافــزار ‪ ،‬ســرقت و تصاحــب‬ ‫حســاب اســت‪ .‬از طــرف دیگــر ‪ ،‬ایــن شــرکت بــه دلیــل عــدم‬ ‫پایبنــدی بــه قوانیــن حریــم خصوصــی داده هــا ماننــد ‪GDPR‬‬ ‫کــه می توانــد ان را در حــدود ‪ 20‬میلیــون یــورو یــا ‪ ٪4‬از گــردش‬ ‫مالــی ســاالنه موردبحــث جریمــه کنــد (هرکــدام باالتــر باشــد)‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بعــاوه ‪ ،‬ان هــا ممکــن اســت بــه دلیــل از دســت دادن اعتمــاد‬ ‫مشــتریان فعلــی بــه شــرکت خــود و اخــراج متقاضیــان جدیــد‬ ‫بالقــوه خــود ‪ ،‬بــا از دســت دادن تجــارت مواجــه شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫نقــض اطالعــات بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ‪ 29‬دســامبر ســال‬ ‫‪ 2020‬توســط تیــم تحقیقاتــی وب ســایت ‪ Planet‬کشــف شــد‬ ‫و بــا ایــن شــرکت در ‪ 15‬و ‪ 17‬ژانویــه ‪ 2021‬تمــاس گرفتــه شــد‬ ‫امــا ان هــا فقــط در ‪ 17‬مــارس پــس از چندیــن بــار تــاش بــرای‬ ‫تمــاس بــا ان هــا پاســخ دادنــد و ســطل در ‪ 23‬مــارس امــن شــد‬ ‫چرا باید در مصرف اب صرفه جویی کنیم ؟‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف اب عــاوه بــر ذخیــره پــول‪ ،‬بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه از الودگــی اب جلوگیــری کنیــم کــه در رودخانــه هــا‪ ،‬دریاچه هــا‬ ‫و دیگــر منابــع ابــی تاثیرگــزار هســتند و همیــن امــر بــه کاهــش گازهــای گلخانــه ای کمــک مــی کنــد ‪.‬صرفــه جویــی در مصــرف اب همچنیــن‬ ‫مــی توانــد سیســتم گنــد زدایــی را ارتقــا ببخشــد و الودگــی هــای بیشــتری را از اب هــای عمومــی بگیــرد ‪ .‬هرچقــدر میــزان اب وارد شــده بــه‬ ‫ایــن سیســتم هــا کمتــر باشــد‪ ،‬الودگــی ان هــا نیــز کمتــر خواهــد بــود و در نتیجــه هزینــه هــای مربــوط بــه اب شــهری نیــز کاســته مــی شــود ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪386‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫برانگیختن حس طمع با یک‬ ‫چمدان پول‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان رضــوی در هشــداری تازه‬ ‫از شــگرد «خیّرنمــای «خــارج از کشــور پــرده برداشــت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیس فتا ســرهنگ جواد جهانشــیری در تشــریح خبر گفت‪:‬‬ ‫تعــداد بیــش از ده تــن از شــهروندان خراســانی بــا در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه پلیــس فتــا اســتان مراجعــه و‬ ‫درخواســت دادخواهــی خــود را از کالهبــرداری شــکل گرفتــه‬ ‫بــه روش دریافــت مبلــغ یــک میلیــون دالر و صــرف ان در‬ ‫امدادرســانی بــه نیازمنــدان تحــت عنــوان امــور خیریــه را‬ ‫داشــتند ‪ ،‬ایــن افــراد کــه بــا خیــال مــدد رســانی فریــب تمــاس‬ ‫اینســتاگرامی فــردی ناشــناس و نامســلط بــه زبــان فارســی‬ ‫را خــورده بودنــد همگــی در دام کالهبــردار یــا کالهبــرداران‬ ‫ســایبری گرفتــار شــده و جمعــا بیــش از پانصد میلیــون تومان‬ ‫را از دســت داده بودنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افزود‪ :‬در بررســی های نخستین توسط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد فــرد کالهبردارنقشــه‬ ‫خــود را طــوری طراحــی کــرده کــه گویــی ایــن فــرد صرفــا از روی‬ ‫انســانیت قصــد کمــک بــه همنــوع خــود را داشــته و بــا انتخــاب‬ ‫اتفاقــی افــراد از شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام حــس واالی‬ ‫نیکــوکاری و انفــاق را در کاربــر قربانــی القــاء کــرده و جــای هیــچ‬ ‫شــکی را بــرای کاربــر قربانــی باقــی نمــی گــذارد و بــا تمــاس های‬ ‫متمــادی از وی مــی خواهــد هزینــه انتقــال یــک میلیــون دالر‬ ‫وجــه نقــد بــه ایــران را بــا پرداخــت ‪6000‬هــزار دالر و هزینه های‬ ‫مالیاتــی ان را متقبــل گــردد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬متهــم در فــاز بعــدی طــوری نقشــه‬ ‫خــود را بــه پایــان رســانده کــه اگــر زمــان از دســت بــرود‬ ‫ایــن مبلــغ توســط دولــت متبــوع وی لغــو خواهــد شــد و‬ ‫بدیــن ترتیــب ایــن پیــام در شــبکه هــای اجتماعــی در حال‬ ‫گســترش مــی باشــد و همچنــان کاربــران رود بــاور را بــه‬ ‫ســمت خــود مــی کشــاند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ناگفتــه پیداســت کــه شــیادان فضــای‬ ‫مجــازی ایــن بــار بــا شــگردی جدیــد امــا بــا مختصــات مشــابه‬ ‫پرونــده «کالهبــرداری نیجریــه ای» بــه ســراغ کاربــران فضــای‬ ‫ســایبری امئــه انــد‪ .‬کالهبــرداران ایــن افــراد را قــدم بــه قــدم‬ ‫در جورچینــی از پیــش طراحــی شــده وارد کــرده و ان هــا را‬ ‫بــا وعــده دســتمزد کالن بــرای ایــن اقــدام انســان دوســتانه‪،‬‬ ‫وسوســه کــرده انــد‪ .‬قربانیــان کــه بــه راحتــی فریــب وعــده و‬ ‫وعیدهــای شــیادان را خــورده بودنــد‪ ،‬بــرای یــک ســراب چنــد‬ ‫میلیــون دالری‪ ،‬میلیــون هــا تومــان بــه شــکل هــای مختلــف‬ ‫بــه متهمــان ایــن پرونــده پرداخــت کــرده بودنــد‪ ،‬امــا پــس از‬ ‫پرداخــت مبالغــی چشــمگیر‪ ،‬دیگــر خبــری از کالهبــرداران و‬ ‫وعــده هــای شیرینشــان نمــی شــود و بــه جــای ان یــک دنیــا اه‬ ‫و حســرت بــرای قربانیــان مــی مانــد‪.‬‬ ‫وی نمونــه ای از پرونــده هــای متشــکله بــا محتــوای ذکــر‬ ‫شــده را چنیــن مطــرح کــرده کــه مــردی جــوان از اهالــی یکــی‬ ‫از مناطــق اطــراف شهرســتان قوچــان بــود‪ .‬چنــدی پیــش فــردی‬ ‫در اینســتاگرام بــا او ارتبــاط مــی گیــرد و ادعاهــای فــوق را مطرح‬ ‫مــی کنــد‪ .‬فــرد تمــاس گیرنــده مدعــی بــوده کــه ایرانــی اســت‬ ‫امــا ســاکن امریــکا‪ .‬او ادامــه مــی دهــد کــه در حادثــه یازدهــم‬ ‫ســپتامبر تاریخــی ایــاالت متحــده‪ ،‬یکــی از عزیزانــش را از‬ ‫دســت مــی دهــد و سال هاســت کــه بــه دنبــال دریافــت غرامــت‬ ‫بابــت ایــن موضــوع اســت‪ .‬حــاال پــس از گذشــت ایــن همــه‬ ‫ســال دولــت امریــکا بــا پرداخــت ایــن مبلــغ موافقــت کــرده امــا‬ ‫مشــکالت حقوقــی پیــش پــای اوســت کــه تنهــا یــک هــم وطــن‬ ‫داخــل کشــور مــی توانــد مشــکل او را حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬فــرد تمــاس گیرنــده کــه متوجــه رغبــت شــهروند‬ ‫بــه ماجــرا می شــود‪ ،‬تیــر خــاص را بــه پیکــره ایــن تماس هــا‬ ‫مــی زنــد بــا ادعــای اینکــه او خــودش دســت از ایــن پــول‬ ‫شســته و مــی خواهــد حداقــل خدمتــی بــه کشــورش کــرده‬ ‫باشــد‪ ،‬مدعــی مــی شــود کــه اگــر یــک موسســه خیریــه در‬ ‫ایــران حســاب بیــن المللــی داشــته باشــد و اقداماتــش ثبــت‬ ‫جهانــی شــده باشــد‪ ،‬مــی تــوان بــا عنــوان حرکــت هــای انســان‬ ‫دوســتانه ایــن وجــوه را بــه حســاب ان هــا واریــز کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه نامــه هــای زیــادی بــه زبــان انگلیســی بــه‬ ‫دســت شــهروند قوچانــی مــی رســد کــه طبــق اعــام شــهروند‬ ‫امریکایــی براســاس همیــن نامــه هــا امــکان واریــز وجــه بــه‬ ‫حســاب موسســات خیریــه وجــود دارد‪ .‬شــهروند قوچانــی کــه‬ ‫حتــی نتوانســته بــود یــک خــط از ایــن نامــه هــا را ترجمــه کنــد از‬ ‫یــک جــا بــه بعــد بــه اظهــارات ایــن فــرد اعتماد کــرده و اعــام می‬ ‫کنــد کــه مــی خواهــد در ایــن اقــدام بشردوســتانه ســهیم باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری تصریح کرد ‪:‬شــهروند خارجی‪ ،‬با استقبال‬ ‫از ایــن تصمیــم ان را شــجاعانه مــی خوانــد امــا اعــام مــی کنــد کــه‬ ‫مشــکالت مالیاتــی یکــی از مباحــث موجــود در ایــن پرونــده اســت‬ ‫و تــا مالیــات ایــن غرامــت پرداخــت نشــود‪ ،‬دولــت ایــاالت متحــده‬ ‫هــم مبلــغ را واریــز نمــی کنــد‪ .‬از اینجــا بــه بعــد فــرد تمــاس گیرنــده‬ ‫مدعــی مــی شــود کــه اهــی در بســاط نــدارد و بــه ایــن شــکل مــرد‬ ‫قوچانــی را وادار مــی کنــد تــا هزینــه هــای مالیاتــی را بپــردازد و ایــن‬ ‫مبلــغ را از روی همــان چندهــزار دالری کــه قــرار اســت پرداخــت‬ ‫شــود بــه اضافــه هــزار دالر دســتمزد بــردارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرداخــت مبلــغ بــه ظاهــر مالیــات بــه یــک کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال بــرای حل مشــکالت قوانین بیــن المللی تقریبا اخرین‬ ‫قطعــه ایــن پــازل مجرمانــه بــوده اســت و از ان بــه بعــد دیگــر‬ ‫خبــری از ان فــرد بــه ظاهــر امریکایــی نمی شــود و ایــن مرد جوان‬ ‫متوجــه مــی شــود کــه فریــب یــک شــیاد را خــورده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد ‪ :‬پــس از بررســی هــای‬ ‫الزم کارشناســان دریافتنــد کــه ایــن افــراد در یــک تلــه‬ ‫مجــازی گرفتــار شــده انــد و شــیادان بــا مهندســی ذهــن‬ ‫ان هــا و تمــاس هــای مکــرر تصویــری ان هــا را بــه ایــن بــاور‬ ‫رســانده انــد کــه خــارج از کشــور ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫اربعین حسینی‬ ‫عراق جاده کربال‬ ‫مصیب کوهی‬ ‫‪ -386‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 18 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-386‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر‬ ‫ شنبه ‪ 3‬مهر ‪25-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫عضوباشگاه مشتریان تجارت الکترونیک پست گلستان‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مطالبه مردم رامیان تامین‬ ‫زیرساخت های گردشگری از دولت‬ ‫چشمه سرگل ‪:‬‬ ‫در پــای قلعــه میــران و در ضلــع جنــوب شــرقی ان قــرار دارد‬ ‫دارای چشــمه هــای پــر اب و خنــک اســت ‪ .‬انبــوه درختــان‬ ‫جنگلــی پیرامــون ان فضایــی کامــا جنگلــی و بکــر را بــه‬ ‫وجــود اورده اســت درختــان از گونــه ســرخ دار‪ ،‬افــرا‪ ،‬ممــرز‪،‬‬ ‫توســکا در منطقــه حائــز اهمیــت اســت ‪ .‬گونــه ســرخدار کــه‬ ‫دارای اهمیــت باالیــی مــی باشــد در ایــن منطقــه رویــش‬ ‫دارد کــه عمــر تقریبــی ان بــه ‪3000‬ســال نیــز می رســد ‪.‬‬ ‫ســرگل زیســتگاه حیواناتــی ماننــد مــارال ‪ ،‬اهــو ‪ ،‬خــرس و‬ ‫پلنــگ مــی باشــد نــام ان از روســتای قدیمــی گرفتــه شــده‬ ‫اســت کــه قدمــت تاریخــی باالیــی را دارد ‪ .‬مســیر جــاده‬ ‫جنگلــی رامیــان بــه علــی ابــاد نیــز از ســرگل مــی گــذرد کــه‬ ‫در تابســتان زنبــوردارن منطقــه بــا ایجــاد برکهــای زیبــا در‬ ‫دل جنــگل محیطــی زیبــا بــرای گردشــگران پدیــد می اورنــد ‪.‬‬ ‫انجیر چشمه‬ ‫با توجه به دسترسی اسان وجود جاده اسفالته و محوطه‬ ‫ســازی انجام شــده ‪ ،‬نماز خانه و ســرویس های بهداشــتی ‪،‬‬ ‫موقیعت مناســبی برای تفرج و تفریح مســافران می باشــد‪.‬‬ ‫وجــود چشــمه هــای فــراوان و پــر اب در مســیر رودخانــه‬ ‫قــارا چــای بــرای عالقــه منــدان بــه ماهــی گیــری محلــی‬ ‫دلپذیــر را بــه وجــود اورده اســت ‪ .‬انجیــر چشــمه بــه علــت‬ ‫گونــه درختــان خــودرو انجیــر در گذشــته کــه در پیرامــون‬ ‫ان می روییــده اســت بــه همیــن نــام معــروف اســت ‪.‬‬ ‫سرسو رضی‬ ‫سرســو بــا چشــمه هــای فــراوان و محلــی خنک در تابســتان‬ ‫بــرای گردشــگران اهمیــت باالیــی دارد ارتفــاع بــاال منطقــه و‬ ‫محیط بکر در پیرامون زیســتگاه خیلی از حیوانات از جمله‬ ‫خــرس ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬گربــه وحشــی ‪،‬اهــو و پرنــدگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی جنگلــی اســت کــه از روســتا روضــی گــذر‬ ‫می کنــد و گونــه درختــان پهــن بــرگ در ان مشــهود اســت ‪.‬‬ ‫معرفی صنایع دستی شهرستان رامیان‬ ‫ابریشم بافی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان یکــی از مشــاغل کاربــردی محســوب‬ ‫می شــود و در ایــن زمینــه کارگاه هایــی در ایــن شــهر دایــر‬ ‫اســت ‪ .‬این رشــته یکی از صنایع ســنتی و ریشــه دار اســت‪.‬‬ ‫کل ایــن پروســه از زمــان نوقــان داری ان و پــرورش کــرم‬ ‫ابریشــم تــا زمــان کاربافــی و تولیــد منســوجات ابریشــمی در‬ ‫شهرســتان انجــام مــی پذیــرد‪ .‬رنگریــزی ابریشــم نیــز توســط‬ ‫هنرمنــد صــورت مــی پذیــرد کــه بــه هفــت رنــگ (قرمــز ‪،‬‬ ‫ســفید ‪ ،‬ســیاه‪ ،‬ابــی‪ ،‬ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬قهــوه ای ) مــی باشــد‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت بافــت منســوجات‬ ‫ابریشــمی در کارگاه شــامل ماکــو‪ ،‬ماســوره‪ ،‬چــرخ‪،‬‬ ‫چرخجــه‪ ،‬نــورد می باشــد‪.‬‬ ‫چادر شب بافی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان و در بیــن هنرمنــدان کاربافــت جهــت‬ ‫مصــرف و عرضــه در بــازار صــورت مــی پذیــرد ‪ .‬چــادر شــب‬ ‫یکی از صنایع دســتی ریشــه دار منطقه می باشــد ‪.‬از جمله‬ ‫منســوجاتی اســت کــه کاربــرد فراوانــی از جملــه بــرای کمــر‬ ‫بســتن و بوقچــه کــردن و پــرده و غیــره داراســت ‪ .‬چــادر شــب‬ ‫بــا نــخ و بــه رنگهــای زیبــای قرمــز ‪ ،‬ســفید ‪ ،‬ســبز‪ ،‬ســیاه‪،‬‬ ‫ابــی‪،‬زرد ‪،‬قهــوه ای کــه در اییــن و ســنت اقــوام بومــی ریشــه‬ ‫دارد بافتــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت بافــت منســوجات ابریشــمی در‬ ‫کارگاه شــامل ماکــو‪ ،‬ماســوره‪ ،‬چــرخ‪ ،‬چرخجــه‪ ،‬نــورد می باشــد‪.‬‬ ‫گلیم بافی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان از جملــه صنایــع دســتی و مصرفی‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫پاناکوتا‬ ‫اماده ســازی ســس میــوه‪ :‬میــوه دلخــواه خــود را بــرای چنــد ســاعت در فریــزر‬ ‫قــرار دهیــد تــا کامــا یــخ بزنــد‪ .‬ســپس میوه هــای یــخ زده را در یــک غذاســاز‬ ‫یــا میکســر بریزیــد و دو قاشــق غذاخــوری پــودر قنــد بــه ان هــا اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫میوه هــا را انقــدر میکــس کنیــد تــا یــک ترکیــب یک دســت حاصــل شــود‪.‬‬ ‫پاناکوتــا را از قالــب دربیاوریــد و در ظــرف ســرو قــرار دهیــد؛ ســپس ســس میــوه‬ ‫دلخــواه خــود را روی ان بریزیــد و ســرو کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫دســرها بــدون شــک‪ ،‬هیجان انگیزتریــن بخــش یــک مهمانــی ناهــار یــا شــام‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن خوشــمزه های شــیرین و رنگارنــگ بــه میــز شــما رنــگ و لعابــی‬ ‫چشــمگیر و وسوســه کننده می دهنــد و بــدون ان هــا یــک مهمانــی تکمیــل‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬پاناکوتــا (‪ ،)panna cotta‬یــک دســر مشــهور ایتالیایــی اســت‬ ‫کــه بــا شــیر‪ ،‬شــکر‪ ،‬خامــه و ژالتیــن در طعم هــای مختلــف در قالــب تهیــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫طــرز تهیــه ‪:‬دســرها بــدون شــک‪ ،‬هیجان انگیزتریــن بخــش یــک مهمانــی ناهــار‬ ‫یــا شــام هســتند‪ .‬ایــن خوشــمزه های شــیرین و رنگارنــگ بــه میــز شــما رنــگ‬ ‫و لعابــی چشــمگیر و وسوســه کننده می دهنــد و بــدون ان هــا یــک مهمانــی‬ ‫تکمیــل نخواهــد شــد‪ .‬پاناکوتــا (‪ ،)panna cotta‬یــک دســر مشــهور ایتالیایــی‬ ‫اســت کــه بــا شــیر‪ ،‬شــکر‪ ،‬خامــه و ژالتیــن در طعم هــای مختلــف در قالــب‬ ‫تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫پــس از هــم زدن مــواد و بــه دســت اوردن یــک مخلــوط یکدســت‪ ،‬قابلمــه‬ ‫را از روی حــرارت برداریــد و اجــازه دهیــد تــا پاناکوتــا کمــی خنــک شــود تــا‬ ‫بتــوان ان را در قالــب ریخــت‪ .‬مایــه پاناکوتــا را در قالــب بریزیــد و ان را بــرای‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد تــا ســفت شــود و خــودش را بگیــرد‪.‬‬ ‫دوخت ملیله‬ ‫شهرســتان رامیــان واقــع در شــرق گلســتان دارای جاذبه هــای فــراوان طبیعــی و‬ ‫تاریخــی اســت کــه توســعه ان نیازمنــد تامیــن زیرساختهاســت‪ ،‬شــکوفایی ایــن‬ ‫ظرفیتهــا از جملــه مــوارد تاکیــد رییــس جمهــوری در ایــام تبلیغات انتخاباتــی بود که‬ ‫بــا تــاش کابینــه جهــادی دولــت ســیزدهم میســر می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۸۷‬هــزار نفــر و گســتره جغرافیایــی‬ ‫‪ ۷۸۳‬کیلومتــر مربــع‪ ،‬ســرزمینی محصــور در میــان رشــته کوه هــای البــرز شــرقی بــا‬ ‫چشمه ســارها‪ ،‬ابشــارها و جویبارهــای متعــدد و جنگل هــا و چشـم اندازهای زیبــای‬ ‫طبیعــی و تاریخــی‪ ،‬منطق ـه ای جــذاب بــرای گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫ارتفاعــات قلعــه میــران‪ ،‬چشــمه گل رامیــان‪ ،‬ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی‬ ‫«النــگ‪ ،‬پاقلعــه‪ ،‬شــیر ابــاد‪ ،‬شــفیع ابــاد‪ ،‬پشــمکی‪ ،‬کشــکک‪ ،‬ویــرو‪ ،‬جوزچــال‪،‬‬ ‫الهــادی ‪،‬ملــچ ارام» و چشــمه های نیلبــرگ‪ ،‬ســیدکالته‪ ،‬انجیــر چشــمه‪ ،‬ســرگل‬ ‫و ابشــارهای پشــمکی‪ ،‬شــیراباد‪ ،‬ســرخه کمــر‪ ،‬شــفت‪ ،‬جــوزک‪ ،‬اوتــره‪ ،‬اوشرشــر‪،‬‬ ‫هشــت بهشــت و اوگردگــرد و همچنیــن وجــود اب بندان هــای زیبــای شــفیع ابــاد‪،‬‬ ‫نقــی ابــاد‪ ،‬اللــه بــاغ و کلوکــن تنهــا بخشــی از چشــم اندازهــای طبیعی رامیان اســت‬ ‫کــه تــا پیــش از شــیوع کرونــا در طــول ســال بــه ویــژه تعطیــات عید نوروز و تابســتان‬ ‫جمعیــت قابــل توجهــی از گردشــگران و مســافران بــرای دیــدن جاذابه هــا و مواهــب‬ ‫خــدادادی بــه ایــن شهرســتان ســفر می کردنــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی ‪۲‬‬ ‫ســال اخیــر تعــداد گردشــگران کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی شهرســتان رامیــان می تــوان بــه حمــام‬ ‫تاریخی (گرمایه اروج)‪ ،‬غار پشــمکی (در روســتای پاقلعه)‪ ،‬غار شــیراباد‪ ،‬امامزاده‬ ‫بــی بــی حلیمــه خاتــون روســتای الهــادی‪ ،‬امامــزاده قاســم شــهر دلنــد‪ ،‬پــارک جنگلی‬ ‫شــیر ابــاد‪ ،‬پــارک جنگلــی دلنــد در حاشــیه جــاده تهــران ‪ -‬گــرگان ‪ -‬مشــهد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وجــود ســایت پــروازی الهــادی و پاقلعــه نیــز رامیــان را تبدیــل بــه بهشــت‬ ‫پاراگالیــدر ســوارها نمــوده اســت‪ ،‬ایــن ســایت زیبــا کــه بیشــتر عالقمنــدان‬ ‫ایــن رشــته اوازه اش را شــنیده اند بــی شــک یکــی از بهتریــن و پرطرفدارتریــن‬ ‫ســایت های پــروازی ایــران اســت‪.‬‬ ‫هــر ســاله بــا شــروع برداشــت تــوت فرنگــی‪ ،‬جشــنواره تــوت فرنگــی بــه منظــور‬ ‫شــکرگزاری از برداشــت ایــن محصــول بــا هــدف انتقــال اداب و رســوم‪ ،‬ایین هــای‬ ‫بومــی محلــی و نکوداشــت ســنن کهــن در محــل اب بنــدان روســتای شــفیع ابــاد‬ ‫بخــش فندرســک رامیــان برگــزار می شــود کــه خــود بــه تنهایــی یکــی از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫منســوجات ابریشــمی برجســته ترین اثــر هنــر دســت مردمــان (زنــان و دختــران)‬ ‫رامیان اســت و چه بســا که هنر ابریشــم بافی ان از معماری‪ ،‬موســیقی‪ ،‬اشــعار و‬ ‫داســتان های بومــی نیــز شــهرت بیشــتری دارد و هــم اکنــون ایــن شهرســتان در کنــار‬ ‫مینودشــت قطب تولید ابریشــم اســتان گلســتان به شــمار می رود و بانوان در این‬ ‫دیــار از دیربــاز بــه نوغانــداری و بافــت پارچه هــای ابریشــمی می پرداختنــد‪.‬‬ ‫تولید دســتمال‪ ،‬رومیزی‪ ،‬ســفره‪ ،‬حوله‪ ،‬عرقچین‪ ،‬جلیقه‪ ،‬پیراهن و البســه زنانه‬ ‫محلــی از جنــس ابریشــم رامیــان معــروف اســت و ابریشــم بافــی ایــن شهرســتان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۲‬گواهــی نامــه مهــر اصالــت یونســکو را احــراز کــرد و هنــوز منســوجات‬ ‫ابریشــمی در زندگــی روزمــره کاربــرد دارد و بــه عنــوان هدیــه و ســوغاتی در میــان‬ ‫مــردم رواج داشــته و جــزو هویــت بومــی مــردم ایــن دیــار بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫تامین زیرساختها به توسعه گردشگری می انجامد‬ ‫جــواد صادقلــو اظهارداشــت کــه وجــود ایــن نــوع از اقامتگاه هــا البتــه از نــوع‬ ‫مجــاز و قانونــی و بــا امکانــات مناســب ســبب تنــوع ســازی و ایجــاد رقابــت در‬ ‫بــازار گردشــگری در کنــار تقویــت توجــه بــه محیــط زیســت و فرهنــگ بومــی و‬ ‫انتقــال فرهنــگ اصیــل گذشــتگان بــه نســل امــروز و از همــه مهمتــر درامدزایــی‬ ‫بــرای جوامــع محلــی می شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬معرفــی جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی رامیــان‪ ،‬ســاماندهی و نظــارت بــر‬ ‫فعالیــت اقامتگاه هــای مجــاز بوم گــردی در کنــار ســایر مراکــز اقامتــی و پذیرایــی را‬ ‫از مهمتریــن راهکارهــا بــرای توســعه صنعــت گردشــگری ایــن شهرســتان دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬توســعه زیرســاخت های گردشــگری رامیــان بــا توجــه بــه وجــود پتانســیل های‬ ‫بالقــوه فــراوان ان می توانــد بــه معرفــی بهتــر جاذبه هــای تفریحــی و رونــق‬ ‫اکوتوریســم منطقــه کمــک زیــادی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار رامیــان‪ ،‬ایجــاد ســایت های گردشــگری را از دیگــر راهکارهــای جــذب‬ ‫توریســم و رونــق گردشــگری ایــن شهرســتان دانســت و افــزود‪ :‬اعتبــار الزم بــرای‬ ‫ایجــاد ســایت های گردشــگری در مناطــق شــیراباد‪ ،‬پــارک جنگلــی دلنــد‪ ،‬باغ تاشــته‪،‬‬ ‫اولنــگ‪ ،‬گل رامیــان‪ ،‬نیلبــرگ‪ ،‬شــفیع ابــاد و کمپینــگ دارکالتــه بایــد تامیــن شــود‪.‬‬ ‫لزوم سرمایه گذاری در بخش گردشگری رامیان‬ ‫صادقلــو تاکیــد کــرد‪ :‬در صــورت ســرمایه گذاری در بخــش گردشــگری رامیــان کــه‬ ‫مســووالن محلــی از ان اســتقبال می کننــد‪ ،‬ایــن شهرســتان ظرفیــت خوبــی بــرای‬ ‫تبدیــل شــدن بــه مقصــد نهایــی گردشــگران داخلــی و خارجــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار رامیــان‪ ،‬روســتاییان دارای فرهنگــی متفــاوت نســبت بــه‬ ‫گردشــگران هســتند و هنــوز برخــی محدودیت هــا و حساســیت ها در ایــن مناطــق‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد بــه ان توجــه شــود و از طــرف دیگــر نحــوه برخــورد و چگونگــی‬ ‫تعامــل بــا گردشــگران ماننــد یادگیــری زبان هــای خارجــی از اموزش هــای الزم بــرای‬ ‫افــراد عالقمنــد بــه ایجــاد اقامتگاه هــای بوم گــردی اســت‪.‬‬ ‫صادقلــو افــزود‪ :‬هــم اکنــون رامیــان ‪ ۱۵‬واحــد اقامتــی شــامل یــک هتــل‪ ۲ ،‬هتــل‬ ‫اپارتمــان‪ ،‬یــک متــل‪ ،‬یــک مهمانپذیــر و ‪ ۶‬اقامتــگاه بوم گــردی‪ ،‬چهــار خانــه مســافر و‬ ‫یــک واحــد پذیرایــی دارد مضــاف بــر اینکــه ســه واحــد بوم گــردی و ســه مرکــز اقامتــی‬ ‫توســط ســرمایه گذاران در ایــن شهرســتان در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫تاثیر توسعه گردشگری بر حل مشکالت بیکاری و افزایش درامد اقتصادی‬ ‫رضــا صمــدی دانشــجوی کارشناســی ارشــد رامیانــی افــزود‪ :‬از دولــت جهــادی‬ ‫ســیزدهم انتظــار داریــم کــه محدودیــت هــا و مشــکالت این شهرســتان را که ســالها‬ ‫گریبانگیــر منطقــه بــوده اســت برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری رامیان‬ ‫اســت کــه در بیــن اقــوام ترکمــن تولیــد مــی گــردد‪ .‬مــردم‬ ‫ترکمــن در شــهر تاتــار و روســتاهای اطــراف در دشــت‬ ‫کارگاه هایــی فعــال بــرای تولیــد قالــی دارنــد ‪ .‬ریشــه ایــن‬ ‫هنــر در نقــش و نــگار و رنــگ در باورهــای مــردم ترکمــن‬ ‫وجــود دارد ‪.‬‬ ‫سوزدوزی سیستانی ‪:‬‬ ‫در شهرســتان رامیــان از جملــه صنایــع دســتی و مصرفــی‬ ‫اســت کــه در بیــن اقــوام سیســتانی تولیــد مــی گــردد‪ .‬کــه بــه‬ ‫دو بخــش ســنتی و مــدرن تقســیم مــی گردد‪ .‬نقوش ســنتی‬ ‫شــامل گل و گیاه و طبیعت پیرامون می باشــد و در بخش‬ ‫مدرن از خطوط نســخ و نســتعلیق برای نوشــتن ایات قران‬ ‫اســتفاده می گــردد‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت ســوزن دوزی شــامل نــخ و‬ ‫ســوزن و پارچــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫سوزن دوزی بلوچ ‪:‬‬ ‫در شهرســتان از جملــه صنایــع دســتی و مصرفــی‬ ‫اســت کــه در بیــن اقــوام بلــوچ تولیــد می گــردد‪.‬‬ ‫کــه بــه دو بخــش ســنتی و مــدرن تقســیم مــی‬ ‫گــردد‪ .‬نقــوش ســنتی شــامل گل و گیــاه و طبیعــت‬ ‫پیرامــون مــی باشــد و در بخــش مــدرن از خطــوط‬ ‫نســخ و نســتلیغ بــرای نوشــتن ایــات قــران اســتفاده‬ ‫می گــردد‪ .‬تفــاوت ان بــا ســوزن دوزی سیســتان در‬ ‫ان اســت کــه نقــش در ســوزن دوزی بلوچــی بیشــتر‬ ‫خــود نمایــی می کننــد و فضــای زیــادی را روی پارچــه‬ ‫مــورد دوخــت مــی گیرد و اینه کاری مشــهود اســت ‪.‬‬ ‫وســایل مــورد اســتفاده جهــت ســوزن دوزی شــامل‬ ‫نــخ و ســوزن و پارچــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی اطــاق مــی شــود کــه از مفتــول هــای طالیــی‪ ،‬نقــره و‬ ‫الیاژهــای مختلــف کــه بــه شــکل فنــری‏در امده انــد‪ ،‬بــرای تزئیــن ســطح پارچــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ملیلــه بــر خــاف نخ هــای ســرمه قابلیــت انعطــاف نــدارد‏و‬ ‫براثــر کشــش زیــاد از فــرم خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای امــاده کــردن پارچــه یــک قطعــه متقــال یــا کتــان بــه انــدازه مخمــل‬ ‫یــا ترمــه ای کــه می خواهنــد بــر ان ملیلــه‏دوزی کننــد‪ ،‬می برنــد و بــا قلــم‬ ‫مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان بــه طــور یــک نواخــت محلــول غلیظــی از‬ ‫ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل یــا ترمــه را روی ان قــرار مــی دهنــد و بــا‬ ‫دســت چنــد مرتبــه روی ان می کشــند تــا صــاف شــود و بــه‏پارچــه زیریــن‬ ‫متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا امــاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه‏منتقــل می کننــد یعنــی دور کار را ملیلــه‬ ‫می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن محکــم می کننــد‪ .‬ســپس بــه‬ ‫‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش را ملیلــه می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه‬ ‫می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا ملیلــه پــر ‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و‬ ‫برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا مقــداری پنبــه بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد‬ ‫و‏روی قســمت های مــورد نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی پارچــه‬ ‫می دوزنــد و ســپس ان را ملیلــه ‏دوزی می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده از حفاری هــا‬ ‫بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد‏‏‪ .‬هنــر زری دوزی و دوختــن نقشــها‬ ‫و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی شــلوارها در زمــان هخامنشــیان معمــول‬ ‫بــوده‏اســت لکــن انچــه دقیقــا گویــای ملیلــه بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬تکه هائــی اســت کــه در ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران‬ ‫کنونــی بدســت امــده اســت ‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی و قالبــدوزی‬ ‫‏اســت کــه در حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه مربــوط بــه‬ ‫دوره اشــکانیان باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود کــه دارای‬ ‫شــاخه های پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ و انگــور پــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪ ،‬دوران تکاملــی را نیــز طــی‏کــرده و‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن دوزی را بــا دانه هــای مرواریــد همــراه کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس 577

شماره : 577
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس 576

شماره : 576
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!