روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 376 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 376

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 376

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 376

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 20 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /11‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /4‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪376‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بیماران ام اس در جستجوی تهیه دارو‬ ‫خشکسالی و کم ابی‪ ،‬تولید زیتون‬ ‫گلستان را ‪ ۳۰‬درصد کاهش داد‬ ‫‪2‬‬ ‫روشن نشدن خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫تقالی دختران‬ ‫گلستانی برای‬ ‫افتخار‪ ،‬فوتبال‬ ‫در شن های داغ‬ ‫ساحل‬ ‫هدف جشنوراه توسعه متوازن‬ ‫و پیشرفت مناطق محروم است‬ ‫‪5‬‬ ‫روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید و عرضه سیمان ساماندهی می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫مینودشت شهری مملو از زیبایی‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان در جلســه کمیتــه پایــش ســیمان اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬تولیــد و عرضــه ســیمان در بــورس‬ ‫ســبب ســاماندهی بــازار ایــن کاال می شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬حســین طلوعیــان در جلســه کمیتــه‬ ‫پایــش ســیمان اســتان گلســتان کــه بــا حضــور‬ ‫مدیــران کل تعزیــرات حکومتــی و راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان و نماینــدگان‬ ‫دســتگاههای اجرایــی مرتبــط و مدیــر عامــل کارخانــه‬ ‫ســیمان پیونــد گلســتان در محــل ســالن جلســات‬ ‫ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫برگــزار گردیــد ‪ ،‬گفــت ‪ :‬مشــکالت تولیــد و عرضــه‬ ‫ســیمان کــه ناشــی از قطــع برق کارخانجات ســیمان‬ ‫در ماه هــای اخیــر بــود باعــث شــد تــا کمیتــه پایــش‬ ‫ســیمان در ســطح ملــی و اســتانی تشــکیل گــردد ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬عرضــه ســیمان تولیــدی کارخانجــات در‬ ‫بــورس از تصمیماتــی اســت کــه بمنظور ســاماندهی‬ ‫وضعیــت عرضــه ســیمان در ســطح ملــی گرفتــه‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫طلوعیــان گفــت ‪ :‬خوشــبختانه کارخانــه ســیمان‬ ‫پیونــد گلســتان هــم اکنــون تمامــی تولیــدات خــود را‬ ‫در بــورس عرضــه مــی نمایــد و طــی روزهــای گذشــته‬ ‫روزانــه بیــن ‪ ۲۰۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰۰‬تــن ســیمان تولیــد و در‬ ‫بــورس عرضــه نمــوده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬مطابــق تصمیــم کمیتــه پایــش ســیمان‬ ‫کشــور ‪ ،‬همــه طــرح هــا و پروژه هــای عمرانــی و‬ ‫ســیمان بــر بایــد کــد بورســی گرفتــه و خریــد ســیمان‬ ‫خــود را از طریــق بــورس تامیــن نماینــد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه طلوعیــان ‪ ،‬یکــی از مشــکالت حــوزه‬ ‫ســیمان ‪ ،‬ســیمان ورودی به اســتان و قیمت عرضه‬ ‫ان بــود کــه بــا هماهنگــی اداره کل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای اســتان ‪ ،‬مقاصــد تخلیــه ســیمان‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫گزارش خالف واقع کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری و دادگاه انتظامی‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫رصــد شــده و بــا نظــارت بهتــر تــاش خواهــد شــد از‬ ‫گران فروشــی ایــن کاال جلوگیــری شــود ‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صمــت گلســتان ‪:‬عرضــه ســیمان تنهــا از طریــق‬ ‫بــورس کاال انجــام مــی گــردد‪.‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده از عرضــه ســیمان در‬ ‫ســطح کشــور تنهــا از طریــق بــورس کاال خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت‬ ‫ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه تصمیمــات متخــذه کشــوری‪،‬‬ ‫عرضــه ســیمان در ســطح کشــور تنهــا از طریــق‬ ‫بــورس کاال در حــال انجــام مــی باشــد‪.‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده افــزود ‪ :‬کلیــه ذینفعــان‬ ‫ســیمان اعــم از واحدهــای تولیــدی ســیمان بــر ‪،‬‬ ‫پــروژه هــای عمرانــی ‪ ،‬واحدهــای صنفــی توزیعــی و‬ ‫تولیــدی مرتبــط الزم اســت هرچــه ســریعتر نســبت‬ ‫بــه ثبــت نــام و اخــذ کــد بــورس اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬همچنیــن کلیــه واحدهــای تولیــد‬ ‫ســیمان و عوامــل زنجیــره خریــدار و توزیــع کننــده‬ ‫سیمان مکلف به ثبت اطالعات خرید و فروش در‬ ‫ســامانه جامــع تجــارت و ســامانه انبــار هــا هســتند ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در صــورت عــدم ثبــت و عــدم شــفافیت‬ ‫در هــر مرحلــه از زنجیــره ســیمان تخلــف محســوب‬ ‫شــده و اقــدام قانونــی انجــام خــو اهــد شــد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫قسمت دوم ‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن منشــاء گــزارش خــاف واقــع ‪ ،‬حقیقیتی‬ ‫اســت کــه نمیتوانــد در ماهیــت متزلــزل باشــد و یــا‬ ‫قابلیــت تغییــر و تفســیر ‏متعــدد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســبب نمیتــوان نظریــه ارزیابــی قیمــت ‬ ‫ملکــی را کــه توســط کارشناســی ارائــه شــده ‪ ،‬بــه‬ ‫‏منزلــه حقیقتــی تلقــی نمــوده و منشــاء قیــاس‬ ‫باگزارشــی قــرارداد کــه در مظــان خــاف واقــع قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬زیــرا‏حقیقــت قبــل از ارائــه گــزارش ‬ ‫بایــد موجــود باشــد و نــه پــس از ارائــه گــزارش ‬ ‫ایجــاد نمــود‪ .‬ابتــدا «واقــع» بایــد‏موجودیــت داشــته باشــد تــا «خــاف واقــع» ‬ ‫موضوعیــت یابــد‪ .‬فــارغ از اینکهنظریــه ثانــوی ‪ ،‬حقیقــت از پیــش واقــع ‏شــده‬ ‫و یــا از قبــل ارائــه شــده باشــد نمیباشــد و بــه تعــداد کارشناســان ذیصــاح ‬ ‫نیــز میتوانــد متعــدد و متغیــر و متزلــزل‏باشــد‪ .‬اساســا چنیــن قیاســی‪ ،‬قیــاس‬ ‫نظریه شــخصی با نظریه شــخصی محســوب شــده و در این حالت حقیقت و‬ ‫‏واقعـه ای کــه بایــد مبنــای قیــاس باشــد مفقــود اســت‪ .‬لــذا نتیجــه چنیــن قیاســی‬ ‫لــوث اســت‪ .‬واضــح اســت کهحقیقــت‏نمیتوانــد متغیــر و غیرمســلم و در قالــب‬ ‫شــرعی‬ ‫م اصــل بایــد حکــم‬ ‫نظریــه شــخصی و فــردی باشــد‪ .‬در قیــاس ؛ حکــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫م تکلیفــی یــا حکــم وضعــی و یــا حکــم قانونــی باشــد و یــا‬ ‫‏فرعــی‪ ،‬اعــم از حک ـ ِ‬ ‫مبتنــی بــر واقعــه عینــی باشــد‪ .‬اعتبــار نظریــه‏هیــات ســه نفــره بــر یــک نفــره‪،‬‬ ‫صرفــا شــکلی و از جهــت فصــل خصومــت و مصلحــت اجتماعــی اســت و لزومــا‬ ‫بــه مفهــوم ‏اعتبــار ماهــوی ان نیســت ‪ .‬تــا بتــوان انــرا بــه منزلــه حقیقتــی تصــور‬ ‫نمــوده‪ ،‬مبنــای قیــاس در ماهیــت قــرار داد‪ .‬بایــد توجــه‏شــود منــاط اعتبــار در ‬ ‫بررســی تخلفــات انتظامــی‪ ،‬ارزش ماهــوی گــزارش کارشــناس اســت و نــه ارزش‬ ‫شــکلی ان ‪ .‬‏اساســا در فــرض قیــاس بیــن دو نظریــه شــخصی‪ ،‬هنگامیکــه ‬ ‫نظریــه ثانونــی مبنــا و یــا حقیقــت فــرض میگــردد صرفنظــر از ‏متغیــر بودنش‪ ،‬با‬ ‫مفاهیمــی کــه در مثالهــای قانونــی اورده شــد ‪ .‬در تضــاد قــرار میگیــرد‪ .‬‬ ‫لــذا بدیهــی اســت نظریــه‏ثانــوی نمیتوانــد مبنــای قیــاس در ماهیــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫زیــرا در اینجــا مقیــس علیــه هماننــد مقیــس غیرمســتدل و متزلــزل و‏متغیــر و‬ ‫غیرمســلم و غیرتکلیفــی بــوده لــذا فاقــد وصــف حقیقــت اســت‪.‬اما اگــر مبایعــه‬ ‫نامــه اییــا ســند مســلمی موجــود‏باشــد کــه قیمــت حقیقــی ملــک را کــه مــورد‬ ‫معاملــه واقــع شــده اســت نشــان دهــد‪ .‬چنیــن ســندی میتواندمقیــس علیــه واقع‬ ‫‏گــردد و گــزارش کارشــناس کــه ظــن خــاف واقــع دارد بــه عنــوان مقیــس بــا ان‬ ‫قیــاس داده شــود‪ .‬پــس اگــر در چنیــن‏قیاســی ‪،‬مقیســبصورت نامتعارفــی‬ ‫مخالــف بــا مقیــس علیــه باشـد مصــداق خــاف واقــع خواهــد بــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫شهادت شهید محراب ایت الله مدنی‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 19‬شهریور‬ ‫ شنبه ‪ 20‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 19‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 51,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,836,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,780,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 123,040,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 61,950,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,680,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪376‬‬ ‫خشکسالی و کم ابی‪ ،‬تولید‬ ‫زیتون گلستان را ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش داد‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت تولیــد باغ هــای بــارور زیتــون کنســروی و روغنــی ‬ ‫بــا کاهــش بارندگــی و گرمــای هــوا در ســالجاری‪۳۰ ،‬‬ ‫درصــد کمتــر از مقــدار پیش بینــی شــده بــود‪.‬‬ ‫نویدرضــا فراهانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کارشناســان باغبانــی اســتان مقــدار تولیــد زیتــون را‬ ‫در شــرایط عــادی ‪ ۱۱‬هــزار و چهــار تــن از ســطح چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۱۱۰‬هکتــار بــارور بــراورد کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۵۰‬درصــد زیتــون تولیدشــده گلســتان بــه‬ ‫صــورت کنســروی جمــع اوری و بــه بــازار عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫برداشــت زیتون کنســروی از میانه شــهریور تا اواخر مهر‬ ‫و زیتــون روغنــی تــا اواخــر ابان در گلســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه تعــدادی از زیتــون کاران مینودشــتی‪ ،‬در‬ ‫ســالجاری میــزان تولیــد زیتــون در باغ هــای مســمر و‬ ‫بــارور منطقــه بــه علــت شــدت خشکســالی و کــم ابــی‬ ‫در ســال جــاری کاهــش چشــمگیری یافــت‪.‬‬ ‫هــر ســاله زیتــون باغــداران گلســتان بــه صــورت توافقی‬ ‫از ســوی کارخانه هــای فــراوری زیتــون منطقــه و خــارج‬ ‫اســتان خریــداری مــی شــود کــه کارشناســان پیــش بینــی‬ ‫مــی کننــد امســال هــر کیلوگــرم کنســروی ان بیــن ‪ ۱۸۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار ریــال در بــازار داد و ســتد شــود ‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه پارســال هــر کیلوگــرم زیتــون‬ ‫کنســروی بــه صــورت توافقــی بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال در ایــن اســتان خریــد و فــروش مــی شــد‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی گلســتان در‬ ‫خصــوص وضعیــت صنایــع فــراوری زیتــون در اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۱۸‬واحــد فــراوری زیتــون بــا ظرفیــت اســمی‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن در گلســتان مشــغول فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫باغ هــای زیتــون در اســتان گلســتان بیشــتر در نواحــی‬ ‫شــرق و از ارقــام کرونایکــی‪ ،‬میشــن‪ ،‬مانــزا‪ ،‬بلیــدی‪،‬‬ ‫اریســونا‪ ،‬ارییکــن‪ ،‬مانزالیــا و ملکشــاهی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا داشــتن شــرایط اقلیــم مناســب و‬ ‫زمین هــای مســتعد‪ ،‬از قطــب هــای مهــم تولیــد‬ ‫زیتــون کشــور بــه شــمار مــی رود کــه بــه گفتــه‬ ‫مســووالن ســازمان جهادکشــاورزی‪ ،‬ظرفیــت ایجــاد ‪۶۰‬‬ ‫هــزار هکتــار بــاغ زیتــون در ایــن اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان در دهــه هــای اخیر‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهدافــی چــون تغییــر کاربــری اراضــی‬ ‫شــیبدار بــه بــاغ مثمــر‪ ،‬ایجــاد فرصــت هــای جدیــد‬ ‫شــغلی‪ ،‬ارتقــای درامــد بهــره بــرداران و مشــارکت در‬ ‫بی نیــاز کــردن کشــور از واردات‪ ،‬ایجــاد بــاغ زیتــون را‬ ‫در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون در اســتان گلســتان هفــت هــزار و ‪ ۱۱۳‬هکتــار‬ ‫بــاغ زیتــون احــداث شــده وجــود دارد‬ ‫اســتان گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت بــا جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪۱۳‬‬ ‫اقلیــم دنیــا‪ ،‬از قطــب هــای مهــم کشــاورزی و باغی‬ ‫کشــور بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫قطرات اب در طبیعت‬ ‫مانند قطرات خون‬ ‫در بدن هستند‪.‬‬ ‫ام اس بیماری خاص‬ ‫ام اس بیمــاری خــاص اســت و بیمــاران بایــد بــه دور از‬ ‫اســترس و نگرانــی باشــند ایــن در صورتــی اســت کــه دارو‬ ‫درمــان ضــروری انــان یافــت نمی شــود و بــرای تهیــه ان بایــد‬ ‫ســاعت های طوالنــی در صــف باشــند‪.‬‬ ‫بیماران ام اس در جستجوی تهیه دارو‬ ‫بیمــاران ام اس شــیروان بــه علــت نبــود دارو در‬ ‫داروخانه هــای ایــن شهرســتان بــرای تهیــه ان بایــد‬ ‫بــه بجنــورد یــا مشــهد ســفر کننــد کــه ایــن وضعیــت‬ ‫مشــکالتی را بــرای خانــواده هــای انهــا در شــرایط‬ ‫کرونایــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در ایــن شــرایط‬ ‫قرمــز و ســخت کرونایــی ایــن بیمــاران بیــم و‬ ‫امیدهــای از تهیــه دارو دارنــد کــه بــه مشــکل‬ ‫اساســی بــرای انــان تبدیــل شــده زیراکــه تاکنــون‬ ‫ایــن موضــوع رفــع نشــده و اینــک بیمارانــی کــه‬ ‫ارامــش و نداشــتن اســترس یکــی از راه هــای‬ ‫پیشــگیری درمــان انــان اســت اســترس و نگرانــی‬ ‫بابــت تهیــه داروی بــه بزرگتریــن مشــکل پیــش‬ ‫روی انــان تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بیمــاران کــه ســال هاســت بــا ایــن‬ ‫بیمــاری دســت و پنجــه نــرم مــی کند گفــت‪ :‬برای‬ ‫تهیــه داروی دیفــوزال کــه ســال هاســت مصــرف‬ ‫می کنــم بــه بســیاری از داروخانــه هــا شــهر‬ ‫مراجعــه کــردم کــه یافــت نشــد و گفتنــد بایــد از‬ ‫مرکــز اســتان تهیــه کنــم‪.‬‬ ‫وی کــه حاضــر بــه ذکــر نــام خــود نیســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه به شــرایط خاص بیمــاران ام اس‬ ‫و قرمــز بــودن شــرایط کرونــا و تــردد بیمــاران بــرای‬ ‫تهیــه ایــن دارو مســئوالن بــرای اینگونــه مشــکالت‬ ‫بایــد تدبیــری بیندیشــند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ایــن بیمــاران گفــت‪ :‬حــدود ‪۲‬‬ ‫ســال اســت کــه داروی دالفیــرا اســتفاده می کنم‬ ‫ولــی مســئوالن امــر توجهــی بــه تهیــه داروهــای‬ ‫در دســترس و مــورد نیــاز اینگونــه بیمــاران ندارنــد‬ ‫زیــرا کــه تاکنــون ایــن دارو در داروخانــه هــای‬ ‫دومیــن شــهر مرکــز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫یافــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســحر دولتشــاهی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وقتــی بــرای‬ ‫تهیــه دارو بــه هــال احمــر مرکــز اســتان مراجعــه‬ ‫کــردم بــا صــف شــلوغی مواجــه شــدم کــه تــردد در‬ ‫ایــن شــرایط و مانــدن در صــف طوالنــی بــرای مــا‬ ‫کــه بیمــار خــاص هســتیم اصــا توصیــه نمــی شــود‬ ‫و باعــث اســترس و نگرانــی دوچنــدان مــا عــاوه بــر‬ ‫بیمــاری ام اس از مبتــا شــدن بــه کرونــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برخــی از داروهایــی که در این‬ ‫شهرســتان نیســت نیاز بســیای از بیمارن است و‬ ‫انــان عــاوه بــر مشــکالت تهیــه دارو و طــی کــردن‬ ‫مســافت طوالنــی بــا هزینــه بــاالی قیمــت دارو‬ ‫و عــدم پوشــش بیمــه مواجــه هســتند کــه بــرای‬ ‫درمــان خــود مجبــور بــه تحمــل اینگونــه شــرایط‬ ‫سخت هســتند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بیمــاران کــه کپســول دنلویــن‬ ‫اســتفاده مــی کنــد می گوید‪ :‬ام اس بیمــاری خاص‬ ‫اســت و بیمــاران بایــد بــه دور از اســترس و نگرانــی‬ ‫باشــند ایــن در صورتــی اســت کــه دارو درمــان‬ ‫ضــروری انــان یافــت نمــی شــود و بــرای تهیــه ان‬ ‫بایــد ســاعت هــای طوالنــی در صــف باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد و ابــراز گالیــه از مســئوالن امــر عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و‬ ‫از ســویی شــرایط ایــن بیمــاری خــاص مســئوالن‬ ‫داروهــای مــورد اســتفاده بیمــاران کــه از نــان شــب‬ ‫هــم واجــب تــر اســت تهیــه کننــد و بیشــتر از ایــن‬ ‫بــرای بیمــار مشــکالت پیــش نیایــد‪.‬‬ ‫مهر ماه ‪ ۱۰‬هزار کالس درس‬ ‫اماده بهره برداری می شود‬ ‫سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۱۵۰‬فضــای‬ ‫اموزشــی و ‪ ۱۰‬هــزار کالس درس تــا اول مــاه مهــر امــاده بهره بــرداری‬ ‫خواهــد شــد و هشــت هــزار ســرویس بهداشــتی مــدارس بازســازی‬ ‫شــده و مــدارس نیــز تجهیــز شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬علیرضــا کاظمــی در جمــع خبرنــگاران‬ ‫در گــرگان بــا اشــاره بــه تجهیــز مــدارس در ســال تحصیلــی جــاری‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ایــن تجهیــز بــه معنــای داشــتن امادگــی کامــل بــرای اغــاز‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد از ابتــدای مــاه مهــر اســت کــه هــر چنــد کمــی بعــد‬ ‫هــم اکنــون داروهــای ســرطان تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه ای هســتند و بســیاری از داروهــا بــا هزینــه‬ ‫کمتــری و تنهــا بــا پرداخــت فرانشــیز در دســترس‬ ‫بیمــار قــرار می گیــرد امــا بــه قــدری قیمــت دارو زیــاد‬ ‫اســت کــه گاهــی بیمــاران تــوان پرداخــت همــان‬ ‫فرانشــیز را هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫مســئول انجمــن بیمــاران ام اس شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی از داروهــای بیمــاران ام اس در‬ ‫داروخانه هــای ایــن شــهر موجــود نیســت و بایــد از‬ ‫مرکــز اســتان تهیــه شــود‪.‬‬ ‫مهــری گل محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬نبــود‬ ‫برخــی از داروهــای ایــن بیمــاران خــاص موجــب‬ ‫تــردد انــان بــه مرکــز اســتان شــده اســت کــه‬ ‫ایــن خــود موجــب مشــکالتی در بیمــاران شــده و‬ ‫انتظــار مــی رود مســئوالن مربوطــه تدبیــری بــرای‬ ‫ایــن موضــوع داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن برخــی بیمــاران‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه نیروهــای مســلح هســتند کــه‬ ‫نســخه انــان الکترونیکــی نیســت و بایــد بــرای تهیــه‬ ‫نســخه حضــوری مراجعــه کننــد کــه ایــن خــود از‬ ‫دیگــر مشــکالت ایــن بیمــاران اســت‪.‬‬ ‫گل محمــدزاده بــا بیــان اینکــه انجمــن ام اس‬ ‫ایــن شهرســتان از ســال ‪ ۹۰‬فعالیــت خــود را اغــاز‬ ‫کــرده اضافــه کــرد‪ :‬اینــک ‪ ۱۰۲‬بیمــار عضــو ایــن‬ ‫انجمــن شهرســتان هســتند کــه از این تعــداد ‪۲۲‬‬ ‫بیمــار اقــا و مابقــی خانــم هســتند کــه بیشــترین‬ ‫تعــداد بیمــاران در ســنین جوانــی و بــاالی ‪۱۶‬‬ ‫ســال هســتند‪.‬‬ ‫مســئول انجمــن بیمــاران ام اس شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫از اول مهــر بــا توجــه بــه برخــی الزامــات کالس هــا بــا تاخیر چنــد روزه اغاز‬ ‫کنیــم امــا بــه قطــع یقیــن‪ ،‬اغــاز ســال تحصیلــی روز اول مهــر اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از انجایــی کــه در بازگشــایی مــدارس ســامت‬ ‫دانش امــوزان اولویــت نخســت ماســت اما احتمال زمینه های بازگشــایی‬ ‫مــدارس مدتــی بعــد از اغــاز ســال تحصیلــی دور از انتظــار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫طراحی الگوی خاص برای بازگشایی مدارس‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک مــدل الگویــی خاصــی بــرای بازگشــایی مــدارس‬ ‫کشــور طراحــی شــده کــه هفتــه اینــده بــه اســتان ها ابــاغ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬بــه علــت متفــاوت بــودن‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬الگــوی طراحــی شــده‪ ،‬بــرای کشــور متفــاوت اســت و‬ ‫پــس از ابــاغ بــه مدیــران امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــه انــان در هــر منطقــه‬ ‫و مدرســه اختیــار داده می شــود تــا خــود تصمیم گیــر نهایــی باشــند‪.‬‬ ‫کاظمــی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن الگــو اســتانداردها و اصــول مشــخص‬ ‫انســان هــا ســه نیــاز بنیــادی دارنــد‪ .‬نیــاز بــه شایســتگی ‪ ،‬خــود‬ ‫مختــاری و نیــاز بــه داشــتن ارتبــاط بــا دیگــران‪ .‬شــاخصه انســان ســالم عالقــه اجتماعــی بــه‬ ‫دیگــران و میــل بــه برقــراری رابطــه اســت‪ .‬امــا ارتباطــات اجتماعــی در عیــن اینکــه مزایــای زیــادی‬ ‫دارد‪ ،‬گاهــی هــم ممکــن اســت دردســرهایی درســت کنــد‪ .‬مثــا اینکــه درشــرایطی رفتــار دیگــران‬ ‫ممکــن اســت موجــب خشــم مــا شــود‪ ،‬گاهــی در روابــط خــود ممکــن اســت دچــار تعارض شــویم‬ ‫یــا حتــی در رابطــه ای بــه بــن بســت برســیم‪.‬ادامه ‪375‬‬ ‫‪.1‬محبــت کــردن‪ :‬محبــت کــردن بــه برقــراری یــک ارتبــاط موثــر کمــک مــی کنــد‪ .‬البتــه نــوع ایــن‬ ‫محبــت بایــد متناســب باشــد‪ .‬نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه همــه انســان هــا تعریــف یکســانی‬ ‫از محبــت ندارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل گفتــه شــد کــه بایــد شــناخت صحیحــی از یکدیگــر داشــته‬ ‫باشــیم و بدونیــم تعریــف طــرف مقابــل از محبــت چیســت‪ .‬گاهــی از دیــد یــک خانــم گل خریدن‬ ‫همســرش برایــش معنــی محبــت کــردن مــی دهــد و گاهــی یــک دوســت انتظــار دارد بــدون‬ ‫قضــاوت فقــط بــه حــرف هایــش گــوش کنیــم‪ .‬پــس یادمــان باشــد که قبــل از محبت کــردن ابتدا‬ ‫بدانیــم از دیــد طــرف مقابــل محبــت یعنــی چــی‪.‬‬ ‫‪.2‬حفــظ احتــرام در روابــط‪ :‬اهمیــت ایــن موضــوع بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت‪ .‬علــت‬ ‫توهیــن احســاس منفــی متراکــم شــده اســت‪ .‬یعنــی نتوانســته ایــم احساســات منفــی را بــه طرز‬ ‫صحیحــی ابــراز کنیــم‪ .‬در مقالــه مقابلــه بــا هیجانــات منفــی توضیــح داده شــد که یکــی از عوامل‬ ‫موثــر در کنتــرل خشــم ابــراز صحیــح احساســات اســت کــه در ادامــه توضیــح داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪.3‬ســرمایه گــذاری در روابــط ‪ :‬وقتــی بــه دنبــال روابــط صمیمــی هســتیم‪ ،‬بایــد بــرای ان ســرمایه‬ ‫گــذاری کنیــم‪ .‬یــک راه ســرمایه گــذای خلــق تجربــه هــای لــذت بخــش و مشــترک اســت‪ .‬مثــا‬ ‫مــردم تــرس‪ ،‬نــگاه و بــاور اشــتباهی دربــاره ایــن‬ ‫بیمــاری دارنــد کــه از ان بــه عنــوان بیمــاری صعــب‬ ‫العــاج و یــا زمیــن گیــر یــاد مــی کننــد و ایــن خــود‬ ‫باعــث شــده بســیاری از بیمــاران دوســت نداشــته‬ ‫باشــند کســی از بیمــاری انــان مطلــع باشــد‪.‬‬ ‫گل محمــدزاده ضمــن توصیــه اکیــدا بــه ایــن‬ ‫بیمــاران بــه ورزش کــردن و نقــش و روحیــه حائــز‬ ‫اهمیــت ان در ایــن بیمــاری افــزود‪ :‬ایــن انجمــن‬ ‫خدماتــی از جملــه برگــزاری کالس روانشناســی‪،‬‬ ‫توزیــع بســته معیشــتی‪ ،‬حمایتــی و کمــک هزینــه‬ ‫دارو بــه برخــی از بیمــاران نیازمنــد ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تعــداد بیمــاران ام اس‬ ‫ایــن شهرســتان بــه کرونــا عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون پنــج بیمــار عضــو انجمــن بــه کرونــا‬ ‫مبتــا شــده انــد کــه بهبــود یافتــه انــد‪.‬‬ ‫«ام اس» یکــی از بیماری هــای التهابــی اســت‬ ‫کــه بســیاری از جوانــان را درگیــر کــرده بــه گون ـه ای‬ ‫کــه در دنیــا ایــن بیمــاری گریبــان اقشــار مختلــف‬ ‫بویــژه نســل جــوان را گرفتــه و تنهــا راه نجــات از‬ ‫ایــن بیمــاری کــه سیســتم ایمنی بــدن را هــدف قرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬دوری از اســترس و هیجان هــای کاذب‬ ‫و افراطــی اســت‪.‬‬ ‫پیگیــری هــای مکــرر خبرنــگار ایرنــا بــا حســن زاده‬ ‫مدیر داخلی بیمارســتان امام خمینی(ره) شــیروان‬ ‫در زمینــه وضعیــت بیمــاران ام اس نتیجــه نــداد‪.‬‬ ‫شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان‬ ‫پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫شــده تــا منطقــه‪ ،‬مدرســه و شــورای امــوزش و پــرورش مالحظــات‬ ‫الزم را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اولویــت وزارت واکسیناســیون کرونــا و بازگشــایی‬ ‫مــدارس ســامت همــراه بــا حفــظ ســامت انــان اســت‪،‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کشــورهای مختلــف بــه ســمت واکسیناســیون کرونــا‬ ‫دانــش امــوزان زیــر ‪ ۱۰‬ســال نرفتنــد و در هیــچ جــا از دنیــا نیــز واکســن‬ ‫کرونــا دانــش امــوزان زیــر ‪ ۱۰‬ســال تزریــق نشــد البتــه برخــی از کشــورها‬ ‫واکســن کرونــا را بــرای ســنین ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ســال تزریــق کردنــد و این موضوع‬ ‫در کشــورمان مطــرح شــده و در دســتور کار وزارت بهداشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۹۰‬درصد فرهنگیان‬ ‫کشــور دُز اول و حدود ‪ ۳۰‬درصد دُز دوم را نیز تزریق کردند‪.‬‬ ‫کاظمــی در ســفر یکــروزه بــه اســتان گلســتان ســه واحــد اموزشــی را‬ ‫افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫ارتباط موثر‬ ‫مــادری کــه بــه دنبــال صمیمیــت بــا فرزنــد نوجــوان خــود اســت می توانــد زمانــی را به یک فعالیت‬ ‫لــذت بخــش کــه مــورد عالقــه پســرش اســت اختصــاص دهــد‪ .‬مثــل تماشــای فوتبــال‪ .‬یــا ورزش‬ ‫کــردن یــک پــدر بــا فرزنــد‪ .‬ایــن تجربیــات مشــترک در صمیمــی شــدن روابــط بســیار بســیار موثــر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نحوه صحیح ابراز احساسات‪:‬‬ ‫‪.1‬توصیف رفتار مقابل‬ ‫‪.2‬بیان احساس‬ ‫‪.3‬بیان فکری که زیر بنای احساس است‪.‬‬ ‫‪.4‬بیان درخواست‪ .‬بیان درخواست باید مثبت باشد و عینی ‪.‬‬ ‫مثــا وقتــی خانمــی از اینکــه همســرش دیــر بــه خانــه امــده اســت عصبانــی اســت بــرای ابــراز‬ ‫صحیــح ایــن خشــم مــی توانــد از ایــن گفــت و گــو اســتفاده کنــد ‪:‬‬ ‫وقتــی دیــر بــه خانــه مــی رســی ( توصیــف رفتــار مقابل)‪ ،‬من نگران می شــوم ( بیان احســاس)‪،‬‬ ‫فکــر مــی کنــم کــه اتفــاق بــدی ممکــن اســت برایــت افتــاده باشــد ( بیــان فکــر زیربنایــی) لطفــا از‬ ‫ایــن بــه بعــد اگــر قــرار اســت دیــر بــه خانــه بیایــی بــه مــن اطــاع بــده (بیــان درخواســت بــه صورت‬ ‫مثبــت و عینی )‬ ‫ایــن گفــت و گــو مــی توانــد در موقعیــت هــای مختلــف تعمیــم پیــدا کنــد ‪ .‬در مواجهــه بــا یــک‬ ‫دوســت‪ ،‬همــکار و … امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بایــد حتما تمریــن کنیم تا بتوانیم در شــرایط‬ ‫خــاص ایــن دیالــوگ را بــه کار ببریــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش کشــور در مراســمی بــا حضــور جمعــی از مســووالن اســتانی مدرســه ‪ ۶‬کالســه‬ ‫شــرکت چــاپ و نشــر کتاب هــای درســی ایــران در روســتای چارقلــی شهرســتان گمیشــان اســتان گلســتان را افتتــاح‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن مراســم کــه شــماری از مســووالن اســتانی و شهرســتانی حضــور داشــتند دانــش امــوز دختــر گمیشــانی‬ ‫بــه علیرضــا کاظمــی سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش و هیــات همــراه خیرمقــدم گفــت‪.‬‬ ‫بــرای احــداث مدرســه ‪ ۶‬کالســه چــاپ و نشــر روســتای چارقلــی گمیشــان بــا ‪ ۷۴۵‬مترمربــع زیربنــا در مجمــوع‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫افتتاح مدرسه‬ ‫‪ ۶‬کالسه چارقلی‬ ‫گمیشان‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪376‬‬ ‫اموزش و عیب یابی خودرو‬ ‫عشق به فوتبال مخصوص‬ ‫مردان نیست‬ ‫روشن نشدن خودرو‬ ‫تابســتان اســت و همچنــان هــوای شــهرهای ســاحلی‬ ‫گلســتان مثــل بندرگــز گــرم و شــرجی اســت‪ ،‬اتــاق‬ ‫کوچکــی در کنــار مجموعــه ورزشــی بــه عنــوان رخــت‬ ‫کــن پیــش بینــی شــده اســت کــه از شــکل ســاختمان‬ ‫مشــخص اســت که خبری از وســایل سرمایشــی در ان‬ ‫نیســت و بازیکنــان بایــد در همیــن اتــاق کوچــک مهیــای‬ ‫حضــور در میــدان رقابــت شــوند‪.‬‬ ‫‪-۱‬ســوئیچ اینرســی‪  :‬ممکــن اســت دراثرضربــه شــدیدبه‬ ‫خــودرو (ماننــد دســت انــداز) عمــل کــرده باشــد‪.‬‬ ‫تقالی دختران گلستانی برای افتخار‪ ،‬فوتبال در شن های داغ ساحل‬ ‫دختران گلســتانی از شــهرهای مختلف اســتان‬ ‫در ســواحل بندرگز گردهم امدند تا ثابت کنند‪،‬‬ ‫عشــق بــه فوتبــال مخصــوص مــردان نیســت و‬ ‫نبــود حامــی مالــی و شـن های داغ ســاحل هــم‬ ‫نمــی توانــد جلــوی عزم شــان را بــرای رســیدن بــه‬ ‫ســکوهای افتخــار بگیــرد‪.‬‬ ‫تابســتان اســت و همچنــان هــوای شــهرهای‬ ‫ســاحلی گلســتان مثــل بندرگــز گــرم و شــرجی‬ ‫اســت‪ ،‬اتــاق کوچکــی در کنــار مجموعــه ورزشــی‬ ‫بــه عنــوان رخــت کــن پیــش بینــی شــده اســت‬ ‫کــه از شــکل ســاختمان مشــخص اســت کــه‬ ‫خبــری از وســایل سرمایشــی در ان نیســت و‬ ‫بازیکنــان بایــد در همیــن اتــاق کوچــک مهیــای‬ ‫حضــور در میــدان رقابــت شــوند‪.‬‬ ‫بــرای راحت تــر شــدن کار بــه نوبــت وارد اتــاق‬ ‫مــی شــوند و پــس امــاده شــدن‪ ،‬پابرهنــه گام‬ ‫روی ماســه هــای داغ ســاحل ایــن شهرســتان‬ ‫غــرب اســتان گلســتان مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫اختصــاص زمــان تمرینــی نامناســب بــه ورزشــکاران‬ ‫زن صرفــا بــه ســالن هــای ورزشــی محدود نمی شــود‬ ‫بلکــه در اســتفاده از ســواحل ماســه ای بندرگــز هــم‬ ‫بایــد در اوج گرمــا بــرای تمریــن وارد زمیــن شــویم‪.‬‬ ‫دخترانــی کــه تــا لحظــات قبــل بــا پوشــش و‬ ‫تیــپ هــای و کفــش هــای رنگارنــگ مختلــف‬ ‫وارد رختکــن شــده انــد بــا لبــاس ورزشــی و البتــه‬ ‫پابرهنــه بــر مــی گردنــد‪ ،‬دخترانــی عاشــق فوتبــال‬ ‫بــا تــوپ هــای نارنجــی زیرپــا‪.‬‬ ‫ورزشــکارانی کــه از شــهرهای مختلــف گلســتان و‬ ‫حتی شــهرهای شــرقی مازندان خود را به مجموعه‬ ‫ســاحلی شهرســتان بندرگز رســاندند تا در تمرینات‬ ‫اســتعدادیابی ملــوان بندرگــز حاضر شــوند‪.‬‬ ‫شــاز نایــب رییــس هیــات فوتبــال اســتان‬ ‫گلســتان جویــای ایــن تمرینــات مــی شــویم‪،‬‬ ‫ســمیه کبیــری افــزود ‪:‬حــدود ‪ ۲۰‬روز پیــش نامــه‬ ‫ای بــه اســتان هــا زده شــده و از اســتان هایــی کــه‬ ‫در لیــگ برتــر و دســته یــک مــردان تیــم فوتبــال‬ ‫ســاحلی دارند خواســته شــد تا در صورت امادگی‬ ‫تیــم بانــوان خــود را بــه فدراســیون معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هرچنــد حامــی مالــی بــرای تیــم‬ ‫بانــوان پیــش قــدم نشــد با ایــن وجود بــا اعتبارات‬ ‫هیــات فوتبــال ایــن تیــم تشــکیل و ‪ ۴۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی ورودیــه بــرای مســابقات واریــز شــد‪.‬‬ ‫کبیــری اظهارداشــت‪ :‬بــا حضــور مریم صباغیان‬ ‫و ذکیــه صلبــی از بازیکنــان عالقه مند به فوتبال‬ ‫ســاحلی ازمایــش گرفتــه شــد که خوشــبختانه با‬ ‫اقبــال خوبــی هــم روبــرو شــدیم و دخترانــی از‬ ‫گنبــد‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬گرگان‪ ،‬کالله نوکنــده و بندرگز‬ ‫در ایــن تمرینــات حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تیــم از اســتان های خراســان جنوبــی‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬گیالن‪،‬گلســتان‪ ،‬کرمــان‪ ،‬هرمزگان‪،‬یزد‪ ،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬بوشــهر و منطقــه ازاد تجــاری کیــش در‬ ‫ایــن مســابقات حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات فوتبــال بندرگــز گفــت ‪ :‬امادگی‬ ‫میزبانــی از ایــن مســابقات را بــه فدراســیون‬ ‫اعــام کــرده ایــم‪.‬‬ ‫علــی رضایــی تصریح کرد‪ :‬در مســابقات دســته‬ ‫اول فوتبــال ســاحلی زنــان ‪ ۱۲‬تیــم در ســه گــروه‬ ‫چهــار تیمــی حضــور دارنــد و بازیهــا بــه صــورت‬ ‫متمرکــز برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۵۰۰‬فوتبالیســت زن در رده‬ ‫هــای ســنی نونهــاالن‪ ،‬نوجوانــان ‪ ،‬جوانــان و‬ ‫بزرگســاالن در فوتبــال چمنــی‪ ،‬فوتبــال ســالنی‬ ‫و فوتبــال ســاحلی دارد کــه شــمار ایــن جمعیــت‬ ‫روز بــه روز در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه رحیمــی و الهــام عبدالرحمــن در رده‬ ‫ششفوتبالیســت هــای ملــی پــوش گلســتان‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫هــر چنــد تیــم سرخپوشــان گــرگان در لیــگ برتــر‬ ‫فوبتــال زنــان کشــور نایــب قهرمــان شــد امــا چون‬ ‫در زمــان حاضــر در ســطح نخســت ایــن رشــته ‬ ‫گلســتانی تیمــی در بخــش بانــوان نــدارد‪.‬‬ ‫تعــدادی از دختــران فوتبالیســت گلســتان در‬ ‫تیم های لیگ برتری مثل ذوب اهن‪ ،‬ســپاهان‬ ‫و ملــوان بندرانزلــی حضــور دارنــد از جمله مهدیه‬ ‫دهقــان‪ ،‬زهــرا رحیمــی‪ ،‬مهیــن جعفــری ‪ ،‬مریم ‬ ‫بــذر افشــان ‪ ،‬الهــام محبــوب از بازیکنــان مطرح‬ ‫گلســتان در فوتبــال هســتند کــه سالهاســت در‬ ‫ایــن رشــته ورزشــی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناســان فوتبال‪ ،‬نگاه فدراســیون‬ ‫فوتبــال بــه زنــان نــگاه توســعه محــور اســت چــرا‬ ‫که نیمی از جمعیت کشــور را زنان تشــکیل می‬ ‫دهنــد بنابرایــن باشــگاه های فوتبــال در همــه‬ ‫اســتانها بایــد بــه فوتبــال و فوتســال زنــان توجــه‬ ‫ویــژه ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه بــاور ایــن کارشناســان فوتبــال زنــان بخشــی‬ ‫از فوتبال ملی ماســت و حمایت از فوتبال زنان‬ ‫بــرای ســرزمین مــا افتخــار محســوب مــی شــود‬ ‫کــه بایــد بــرای توســعه ایــن بخــش ورزش کشــور ‬ ‫بــه ویــژه در اســتانها برنامــه ریــزی منســجم و‬ ‫اصولــی اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫بندرگــز در ‪ ۴۲‬کیلومتــری غــرب گرگان واقع شــده‬ ‫اســت و بیــش از ‪ ۱۰‬ســال اســت کــه در رشــته‬ ‫فوتبــال ســاحلی مــردان تی ـم داری مــی کنــد‪.‬‬ ‫در اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان افــزون ‪۲۵‬‬ ‫هــزار ورزشــکار ســازماندهی شــده فعالیــت دارد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند‏رســمی برابــر ماده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312480005406‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‏ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه‏بالمعارض اقای| خانم ســیدوهاب موســوی بشناســنامه ‪ 40‬کدملی ‪ 2122370521‬صادره از‏گرگان فرزند حســن متقاضی کالســه پرونده ‪ 1400114412480000306‬در ششــدانگ‬ ‫‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه دارای ســنداعیانی بــه پــاک ‪ 2731‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی بخــش ‪3‬‏مــی باشــد بمســاحت ‪ 237.20‬متــر مربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ -107‬اصلــی واقــع در‏اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق باباصادقیــان بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت‬ ‫ناحیــه ‪ 2‬گــرگان‏طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‏نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صادره فوق‏الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‏را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‏تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی‏تقدیــم دادخواســت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‏م الف‏‪8746‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400|06|20:‬تاریــخ انتشــار دوم‏‏‪1400|07|06:‬‏حجــت اللــه تجــری‏رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان‏هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪ 140060312480005510‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف‏وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی‏تصرفات مالکانه بالمعارض اقای | خانم فاطمه ســرگلزائی مقدم بشناســنامه ‪18683‬‏کدملی ‪3670185674‬صادره از زابل فرزند غالمعلی متقاضی کالســه پرونده‏‏‪1400114412480000237‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام پنج‏دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ 170‬مترمربع‏از پالک ‪ -88‬اصلی واقع دراراضیجعفراباد بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیه ‪ 2‬گرگان‏طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‏مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــودرا بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‏دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه‏ایــن اداره ارایه نماینــد‪.‬‏م الف‏‪8748‬‏تاریخ انتشــار نوبــت اول‪:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400|06|20 :‬تاریــخ انتشــار‏نوبــت دوم ‪ 1400|07|06‬‏حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیتاقــای صــادق عســگری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت‏ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن دارای پــاک ‪ -8/252‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 1231/27‬متر مربــع واقع در‏بخــش دو ثبت بندرگز شــماره دفتر ‪41‬‬ ‫صفحه ‪ 359‬ذیل ثبت ‪ 7297‬ســند مالکیت به شــماره چاپی‏‏‪ 999465‬صادر گردیده اســت که بعلت اســباب کشــی مفقود شــده و نامبرده تقاضای صدور المثنی‏ســند مالکیت را از این اداره نموده اســت‪ .‬از این رو باســتناد ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون‬ ‫‏ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری‏انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهی‪،‬‏اعتــراض کتبی خــود را ضمن ارائه مــدارک و مســتندات به این‬ ‫اداره تســلیم نمایــد در غیــر‏اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام‏خواهد شــد‪ .‬بموجب ســند رهنی شــماره ‪ 13352‬مورخــه ‪ 1390/11/29‬دفتر ‪ 99‬بندرگــز در قبــال‏مبلــغ ‪ 1.170.000.000‬ریال و بموجب‬ ‫ســند رهنی شــماره ‪ 9924‬مورخه ‪ 1388/11/19‬در قبال‏مبلغ ‪ 3.510.000.000‬ریال در رهن بانک کشــاورزی بندرگز قرار دارد‪.‬‏مهدی شــاه مهری – سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک بندرگزتاریخ انتشــار اگهی روز‪ :‬شــنبه مورخه ‪1400/6/20‬‏م‪.‬الف‪1400/109 :‬‏‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001629‬مــورخ ‪ 1400.04.22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالکیت اقای محمد میقانی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1399114412005000097‬تقاضای اقای داود درگاهی به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 2796‬کــد ملــی ‪2122800976‬‏صــادره ازگــرگان ابــاد فرزنــد درویــش درمقــدار ‪ 116‬ســهم و ‪ 875‬هــزارم ســهم مشــاع از ‪120‬ســهم ششــدانگ عرصــه و اعیــان کــه مقــدار ‪3‬‏ســهم و ‪ 525‬هــزارم ســهم مشــاع از ‪ 120‬ســهم ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت دریــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‏‏‪ 416.41‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -13‬اصلــی واقــع درجــاده علــی ابــاد کتــول ‪،‬گــرگان ‪ ،‬روســتای نــوده ملــک ‪ ،‬روســتای‏حســین اباد ملک ‪ ،‬خیابان اصلی روســتا کوچه شــهید درگاهــی ‪ ،‬بخش ‪5‬حوزه ثبت‬ ‫علــی ابــاد بــه اســتنادمجوز شــماره ‪ 14473462‬مــورخ‏‏‪ 99.09.13‬اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه ‪ 2‬گــرگان و مجــوز شــماره ‪ 37.14.4006‬مــورخ ‪ 1399.09.12‬بنیادمســکن گــرگان تائیــد‏گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‏خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪300:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خاندوزی رئیس اداره ثبت اســنادو امــاک علی اباد کتول‬ ‫طرز برخورد با افراد عصبی؛ چند نکته ای که تنش را از شما دور می کند‬ ‫بیشــتر ِ مــردم فکــر می کننــد قهرکــردن و بدخلقــی فقــط مختــص بچه هــای کوچــک‬ ‫اســت کــه نمی تواننــد احساسات شــان را کنتــرل یــا بیــان کننــد‪ .‬ولــی ادم بزرگ هــا‬ ‫هــم می تواننــد عصبــی شــوند‪ ،‬طــوری کــه ویژگی هــای عصبانیــت انهــا درســت‬ ‫ماننــد قهــر بچه هــا باشــد‪ .‬خوشــبختانه بیشــتر ِ بزرگ ترهــا انســان هایی منطقی انــد‬ ‫کــه می تواننــد فکــر کننــد و خشــم خــود را کنتــرل کننــد‪ .‬ولــی برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫فــردی عصبــی کمــی فــرق می کنــد‪ .‬در ادامــه روش هایــی پیشــنهاد می کنیــم کــه بــا‬ ‫به کارگیــری انهــا می توانیــد طــرز برخــورد بــا افــراد عصبــی را فــرا بگیریــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪375‬‬ ‫اگــر فــرد بخواهــد‪ ،‬می توانیــد راهنمای ـی اش کنیــد یــا حتــی خــود شــما هــم بــا او‬ ‫همراهــی کنیــد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬بــرای مدیتیشــن بــه ایــن تمریــن دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫در جــای راحتــی بنشــینید و پاهای تــان را روی زمیــن قــرار دهیــد و دسـت های تان را‬ ‫هــم روی پاهــای خــود بگذاریــد‪ .‬چشــمان تان را ببندید‪.‬‬ ‫نفــس عمیقــی بکشــید و بــا هــر بــازدم‪ ،‬شــکم خــود را از هــوا پــر کنیــد‪ .‬تصــور کنیــد‬ ‫همان طــور کــه هــوا وارد بدن تــان می شــود‪ ،‬چراغــی هــم در گوشــه ی ذهن تــان‬ ‫روشــن می شــود‪.‬‬ ‫به ارامــی و کامــا هوشــیارانه هــوا را بیــرون دهیــد‪ .‬بــا هــر بــازدم احساســات منفــی‬ ‫را به صــورت رنگ هــای تیــره و کــدری تصــور کنیــد کــه از بدن تــان خــارج می شــود و‬ ‫تنهــا روشــنایی باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬بــار بــه همیــن ترتیــب دم و بــازدم داشــته باشــید یــا تــا وقتــی ایــن تمرین را‬ ‫ادامــه دهیــد کــه احســاس ارامــش و راحتــی کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای مشکل راه حل پیشنهاد دهید‬ ‫اگــر فــرد عصبــی نمی توانــد بــر احساســاتش مســلط شــود و منطقــی فکــر کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫او چنــد راه حــل پیشــنهاد دهیــد‪ .‬اگــر فــرد در ابتــدا راه حل هــای پیشــنهادی تان را رد‬ ‫کــرد‪ ،‬زیــاد تعجــب نکنیــد‪ .‬ممکــن اســت بــرای ارام شــدن و تحلیــل گفته تــان نیــاز بــه‬ ‫زمــان داشــته باشــد‪ .‬احتمــاال بعــدا بــا حــال بهتــر پیــش شــما می ایــد و می گویــد کــه‬ ‫یکــی از راه حل های تــان را بـه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از فرد مقابل بپرسید برای ارام شدنش به چه چیزی نیاز دارد‬ ‫اگــر واقعــا نمی دانیــد چطــور بــه او کمــک کنید‪ ،‬می توانید از خودش بپرســید‪ .‬شــاید‬ ‫در جــواب بگویــد کــه تنهــا نیــاز بــه زمــان دارد یــا نیــاز به اغوش یــا پیــاده روی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مباحث حساس را در زمان دیگری مطرح کنید‬ ‫اگــر بــا کســی مکالمـه ای داشــتید کــه باعــث عصبانیتــش شــده اســت‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫ادامـه ی بحـث را فعــا رهــا کنیــد و بــرای زمــان دیگــری بگذاریــد‪ .‬بــه طــرف مقابل تــان‬ ‫فرصــت بدهیــد بــر خشــم اولیـه اش غلبــه کنــد و بعــد کــه ارام و منطقی شــد‪ ،‬دوباره‬ ‫بــا او صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪-۲‬سنســوردور موتــور‪  :‬ممکــن اســت خــراب باشــد یــا بــراده‬ ‫بــه نــوک ان چســبیده باشــد‪.‬در زمــان اســتارت عقربــه دور‬ ‫موتــور حرکــت نمــی کنـد ‪.‬‬ ‫‪-۳‬پمپ بنزین‪(:‬فیوزسیم کشیپمپ بنزین)‬ ‫‪-۴‬رلــه اصلــی دوبــل‪  :‬درایــن حالــت چــراغ چــک پشــت‬ ‫امپــر نداریــم‪.‬‬ ‫ ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم‪.‬‬‫‪-۵‬گیر کردن شافت استپر موتور‪.‬‬ ‫‪-۶‬بــا دیــاگ چــک شــود دمــای اب چنــد درجــه اســت(مثال ‬ ‫اگــر منفــی‪ ۴۰‬یــا مثبــت ‪ ۲۱۵‬را نشــان دهــد فشــنگی اب‬ ‫یــا ســیم کشــی ایــراد دارد‪.‬‬ ‫‪-۷‬درخودرو های پیکان و ‪RD‬سنسور‪MAP‬‬ ‫‪-۸‬باتری‬ ‫‪-۹‬قطــع شــدن تغذیــه‪ : ECU‬درایــن حالــت چــراغ چــک‬ ‫پشــت امپر خاموش اســت‪،‬باتوجه به نقشه‪،‬مســیر‬ ‫ولتــاژ‪ ۱۲‬ولــت و ســوئیچ بــاز را چــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪-۱۰‬خرابــی‪: ECU‬بــه عنــوان مثــال اگــر چــراغ چــک نداشــته‬ ‫باشــیم ممکــن اســت ای ســی رگوالتــور یــا رلــه دوبــل‬ ‫خــراب باشــد‪.‬‬ ‫جداکردن کابل باطری هنگامی‬ ‫که خودرو روشن است‬ ‫ همانطــور کــه می دانیــد ولتــاژ تولیــدی دینــام حــدود‬‫‪ 14‬ولــت اســت‪ ،‬امــا بایــد دانســت کــه ایــن ولتــاژ‪ ،‬ولتــاژ‬ ‫متوســط تولیــدی دینام اســت‪ .‬قله (پیــک) تولید ولتاژ‬ ‫دینــام برحســب دور موتــور و بــار گرفتــه شــده از دینام‪،‬‬ ‫متغیــر بــوده و گاهــی اوقــات بــه بیــش از ‪ 16‬ولــت نیــز‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫ در حالــت عــادی کــه کابــل هــای باطــری متصــل اســت‬‫ایــن نوســان ولتــاژی بــه دلیــل خاصیــت خازنــی باطــری‬ ‫تعدیــل می شــود امــا اگــر کابل باطری در هنگامیکــه خودرو‬ ‫روشــن اســت‪ ،‬بــاز شــود‪ ،‬ایــن نوســانات مــی توانــد بــر روی‬ ‫قســمت های حســاس خــودرو (تمامــی کنتــرل یونیتی هــای‬ ‫الکتریکــی) تاثیــر نامطلوب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ حداکثــر قــدرت تحمــل نوســان ولتــاژی‪ ECU‬بــه‬‫طــور اســتاندارد تــا ‪ 16‬ولــت اســت‪ .‬اگــر هنگامــی‬ ‫کــه خــودرو روشــن اســت کابــل باطــری را جــدا کنیــم‬ ‫بــه طــور حتــم ریســک ســوختن ‪ ECU‬وجــود دارد‪،‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه بــا توجــه بــه قیمــت زیــاد ان ایــن‬ ‫کار عاقالنــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫سه فیوز مهم و کاربردی‬ ‫درسمند‪،‬پارس و‪:۴۰۵‬‬ ‫این فیوزهادر کنار‪ECU‬قراردارد؛‬ ‫درصــورت خرابــی ایــن فیوزهــا خــودرو روشــن نخواهــد شــد‬ ‫ فیوز ‪ ۱۰‬امپر مربوط به پمپ بنزین‪.‬‬‫ فیوز ‪۱۵‬امپر مربوط به سنسوراکسیژن‪.‬‬‫ فیوز ‪ ۱۵‬امپر مربوط به گرمکن دریچه گاز‬‫(در روزهای سرد موتور بد روشن میشود)‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 20‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 36‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتاصــاف بیشــینه ‪ 30‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق و تغیــر ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪376‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بازدید معاون دادگستری‬ ‫استان گلستان از اماکن‬ ‫پرسرقت مخابراتی‬ ‫معــاون دادگســتری اســتان گلســتان از اماکــن پــر ســرقت‬ ‫مخابراتــی بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون دادگســتری اســتان گلســتان بــه همــراه مدیــر مخابــرات‬ ‫منطقــه از اماکــن پــر ســرقت مخابراتــی بازدیــد کردنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در حاشــیه ایــن بازدیــد ســخن‬ ‫میگفــت ‪:‬بــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت وقــوع ســرقت تجهیــزات‬ ‫مخابراتــی افزود‪:‬علــی رغــم ســرقت هــای فــراوان بــا توجــه‬ ‫بــه اقدامــات انجــام شــده در خصــوص ایمــن ســازی اماکــن و‬ ‫امکانــات مخابراتــی و تامیــن تجهیــزات الزم اجــازه نداریــم خللــی‬ ‫در ارتباطــات اســتان بوجــود بیایــد و ایــن مســئله موجــب شــده‬ ‫تــاش کارشناســان بصــورت شــبانه روزی و مســتمرصورت گیــرد‬ ‫در ایــن بازدیــد کــه حمیــد رضــا مســلمی رئیــس اداره حراســت‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان نیــز حضــور داشــت ‪،‬بــا ارائــه گزارشــی‬ ‫از میــزان ســرقت های انجــام شــده ‪ ،‬اقدامــات صــورت گرفتــه‬ ‫تا احیای برجام چه کار‬ ‫اقتصادی انجام دهیم؟‬ ‫هــر چنــد دولــت قبلی این روزهای اخر وعده یک ســورپرایز‬ ‫اقتصــادی تپــل را داده بــود و تــن و جــان مــان بــه لرزه افتاده‬ ‫اســت ولــی ایــن دلیــل نمــی شــود کــه دســت روی دســت‬ ‫بگذاریــم و بــی خیــال فعالیــت هــای اقتصــادی شــویم!‬ ‫باالخــره مــا هــم بایــد از نمــد فتــح الفتــوح برجــام کالهــی‬ ‫بــرای خودمــان مــی بافتیــم! درســت اســت کــه ظریــف گفته‬ ‫در ایــن ‪ ۸‬ســال‪ ،‬در سیاســت خارجــی «صفــر درصــد»‬ ‫نقــش داشــته ولــی نشــان درجــه یــک لیاقــت و مدیریــت و‬ ‫‪ 100‬تــا ســکه گرفتــه اســت کــه همیــن باعث دلگرمی اســت!‬ ‫فلــذا اگــر االن ســایت هــای اقتصــادی را مالحظــه بفرمائیــد‬ ‫همگــی در حــال توصیــه بــه خریــد و فــروش پســا برجامــی‬ ‫هســتند! قبــل از احیــای برجــام چــه ســهامی بخریــم؟! بعــد‬ ‫از برجــام چگونــه روزی یــک میلیــون تومــان درامــد داشــته‬ ‫باشــیم؟! قبــل از برجــام کجــا ملــک و زمیــن بخریــم؟!‬ ‫یعنــی هشــت ســال ملــت را بــا وعــده هــای برجامــی و‬ ‫پسابرجامی عالف خودشان کردند کم نبود‪ ،‬باز دوباره جنازه‬ ‫برجــام را پهــن کــرده انــد و دارنــد برایــش الالیــی می خوانند!‬ ‫امــا از انجایــی کــه از حقــوق کارمنــدی مــا علــی االصــول‬ ‫مبلغــی بــرای ســرمایه گــذاری هــای کالن باقــی نمــی‬ ‫مانــد فلــذا گاهــی اوقــات شــیطان مــا را گــول مــی زنــد و‬ ‫فریــب ایــن اگهــی هــای صــد تــا یــه غــاز را مــی خوریــم‪.‬‬ ‫فــی المثــل پارســال یــک اگهــی بــا عنــوان «کســب درامــد‬ ‫دالری» توجــه مــا را بــه خــود جلــب کــرد کــه در تصویــر‬ ‫یــک اقــای خوشــتیپ درب یــک خــودروی بنــز را بــاز‬ ‫کــرده بــود و دالر هــا تــا روی زمیــن پخــش شــده بودنــد و‬ ‫زیــرش نوشــته بــود بهتریــن شــیوه کســب درامــد دالری !‬ ‫خالصــه چهــل هــزار تومــان را واریــز کردیــم و فایــل را‬ ‫خریدیــم‪ ( .‬یــک نفــر هــم نبــود بگــه مومــن اگــه ایــن‬ ‫بابــا بلــده دالر دربیــاره و ماشــین بنــز ســوار میشــه‪،‬‬ ‫بــه ایــن چهــل هــزار تومــن هــا چــه نیــازی داره؟!)‬ ‫فایــل حــاوی کلیاتــی دربــاره نحــوه کســب درامــد از طریــق‬ ‫نوشتن برای مجالت خارجی‪ ،‬برنامه نویسی برای شرکتهای‬ ‫خارجــی‪ ،‬صــادرات صنایــع دســتی‪ ،‬معرفــی جاذبه هــای‬ ‫کشــور و دعــوت توریســت بــه کشــور و ‪ ...‬بــود‪ .‬دســت‬ ‫اخــر هــم تبلیــغ موسســه خودشــان بــرای اجــاره کامپیوتــر‬ ‫در کشــورهای خارجــی و نحــوه افتتــاح حســاب بانکــی بــود!‬ ‫خالصــه دوســتانی کــه در ســر ســودای یــک شــبه پولــدار‬ ‫شــدن ان هــم بــه دالر را بعــد از احیــای برجــام دارنــد‪ ،‬از این‬ ‫فایــل هــا خریــداری نکننــد‪ .‬بــا مــن تمــاس بگیرند تا فایــل را‬ ‫برایشــان رایــگان بفرســتم!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫شمار مسافربران شخصی‬ ‫در جاده های خراسان شمالی‬ ‫افزایش یافت‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده‬ ‫ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــرایط اقتصــادی و مشــکالت مــادی‬ ‫ســبب شــده تــا شــمار خودروهــای مســافربر بــا پــاک ســفید در‬ ‫جاده هــای اســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ســعید ســبحانی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود غیرقانونــی بــودن جابــه‬ ‫جایــی مســافر بــا خودروهــای شــخصی‪ ،‬ایــن مشــکل همچنــان در‬ ‫اســتان وجــود دارد و بــراورد مــی شــود معــادل مســافرانی کــه بــا‬ ‫نــاوگان ســواری عمومــی جابــه جــا مــی شــوند‪ ،‬افــراد بــا نــاوگان‬ ‫شــخصی ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســفر بــا نــاوگان شــخصی و پــاک ســفید بــا‬ ‫خطراتی رو به رو اســت گفت‪ :‬با وجود این مردم از ان اســتقبال‬ ‫می کنند و علت اســتقبال زمان کوتاه ســفر با ناوگان شــخصی و‬ ‫یــا پاییــن بــودن میــزان کرایــه اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬راننــدگان بــا‬ ‫پــاک شــخصی‪ ،‬بعضــا بــا ســرعت بــاال در جاده هــا تــردد دارند و بر‬ ‫ایــن اســاس زمــان ســفر کوتــاه اســت و برخــی افراد هم بــرای جابه‬ ‫جایی محموله های غیرقانونی از مســافربران شــخصی اســتفاده‬ ‫مــی کننــد زیــرا حمــل محمولــه هــای غیرقانونی در نــاوگان عمومی‬ ‫میســر نیســت و راننــدگان از ان اجتنــاب مــی کنند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫احداث ‪ ۲‬پایگاه اورژانس‬ ‫جاده ای توسط نیکوکار مراوه تپه‬ ‫بخشــدار گلیــداغ از توابــع شهرســتان مــرزی مراوه تپــه واقــع‬ ‫در منتهــی الیــه شــرق اســتان گلســتان گفــت‪ ۲ :‬بــاب ســاختمان‬ ‫اورژانــس جــاده ای بــه همّــت یکــی از نیکــوکاران بومــی منطقــه‬ ‫به نــام حــاج اخونــد «عصــام الدیــن گــوگالن» در مناطق روســتایی و‬ ‫شــهری ایــن بخــش احــداث می شــود‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تفام نامــه احــداث‬ ‫ســاختمان ایــن ‪ ۲‬پایــگاه اورژانــس جــاده ای کــه قــرار اســت یکــی در‬ ‫ورودی شــهر گلیــداغ و دومــی در جــاده روســتای «عــرب قــره حاجــی»‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬چهارشــنبه گذشــته توســط نیکــوکار و بانــی ایــن اقــدام‬ ‫خداپســندانه امضــا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر یــک از ســاختمان های پایــگاه اورژانــس جــاده ای‬ ‫بــا زیربنــای ‪ ۱۱۲‬مترمربــع و بــا هزینــه پیــش بینــی شــده ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قربانــی اضافــه کــرد‪ :‬عملیــات اجرایــی ســاخت این ســاختمان ها‬ ‫بــه زودی بــا تهیــه نقشــه معمــاری توســط دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گلســتان و تحویــل زمیــن توســط نیکــوکار اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیــداغ تصریــح کــرد‪ :‬پــس از ســاخت ســاختمان‬ ‫اورژانــس جــاده ای‪ ،‬تجهیــز ان بــه لــوازم اداری و امبوالنــس‬ ‫توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫«سارگپه» مصدوم به محیط زیست‬ ‫غرب گلستان تحویل داده شد‬ ‫یکــی از دوســتداران حیــات وحــش یــک بهلــه پرنده شــکاری مصدوم‬ ‫از گونه «ســارگپه» را به اداره حفاظت محیط زیســت بندرترکمن در‬ ‫غــرب گلســتان تحویــل داد تــا تیمارداری و مراقبت شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان هــای بندرترکمــن گفت‪ :‬این‬ ‫پرنــده از ناحیــه چنــگال و بــال راســت دچــار مصــدوم شــد کــه پــس از‬ ‫ثبــت اطالعــات مورفولوژیکــی و بیومتــری بــه اداره امــور حیات وحش‬ ‫اداره کل محیــط زیســت اســتان انتقــال یافت‪.‬‬ ‫علــی بیانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت ‪ :‬بــا هــدف ارتقــای‬ ‫ســطح مشــارکت و تشــویق شــهروندان بــرای کمــک بــه حیــات وحش‬ ‫از دوســتداران و حامیانــی کــه ایــن گونــه پرنــدگان را به محیط زیســت‬ ‫تحویــل مــی دهنــد‪ ،‬قدردانــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت کــه در صــورت مشــاهده هرگونــه حیــات‬ ‫وحــش مصــدوم یــا بیمــار مراتــب را از طریــق تلفــن ‪ ۱۵۴۰‬بــه ادارات‬ ‫محیــط زیســت شهرســتان هــای اســتان اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان از معــدود تنفــس گاه هــای گونــه هــای مختلــف گیاهــی و‬ ‫جانــوری ایــران اســت‪ ،‬ایــن اســتان بــه عنــوان ایرانــی کوچــک از کــوه‪،‬‬ ‫دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دشــت و بیابــان بــه صــورت یکجــا برخــوردار اســت کــه‬ ‫بــه گفتــه مســئوالن محیــط زیســت ‪ ۱۱۴‬گونــه پرنــده مهاجــر در ایــن‬ ‫منطقــه زمســتان گذرانــی و بعضــا زاداوری مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقایــی‪ /‬خانــم محســن شــیرازی بــه شناســنامه ‪ ۸۲‬کدملــی ‪ ۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علی ابــاد فرزنــد غــام حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۰‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪ ۳۰۲.۷۹‬متــر مربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزه اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف ‪8726‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسنادو امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای هیات بشماره ‪ – 140060312004001986‬پرونده کالسه ‪ 1399114412004000346‬خانم امینه قولجایی فرزند بهرام قلیچ به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 11‬گنبد و کد ملی ‪ 2032217724‬در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ‪ 150‬مترمربع جدا شده از پالک ثبتی ‪-1/5462‬اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان بالل حبشی خیابان فجر روبروی مدرسه خالدنبی بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک‬ ‫مع الواسطه از فرزام جهانی هیوه چی (مالک رسمی) لذا به منظور اطالع عموم این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد‪ .‬م‪-‬الف‪8708 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/20 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم محســن شــیرازی بــه شناســنامه ‪ ۸۲‬کــد ملــی ‪۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علــی ابادفرزنــد غــام حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۹‬در ششــدانگ یــک ‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت ‪۳۰۸.۰۷‬متــر مربــع از پــاک ‪-۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مدت یکماه ‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۸۷۲۸‬تاریخ انتشــار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت‬ ‫اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۱۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم حبیــب الــه شــفاعتی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲3۷۳۵۱۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد حســین متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۴۸‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۹۰‬مترمربــع از پــاک اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۶۸۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪13‬ایین‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪140060312005001920‬‬ ‫‏نامــه قانــون تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫مــورخ ‪ 1400.06.07‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای محمــد شــیخ نظــری ‬ ‫بــه تصرفــات مالکانــه ‏بالمعــارض کالســه ‪1400114412005000063‬‬ ‫تقاضــای اقــای علــی رضــا محســن پــور قاســم ابــاد ســفلی بــه شــماره‬ ‫‏شناســنامه‪ 2680021118‬و کــد ملــی ‪ 2680021118‬صــادره ازرودســر‬ ‫فرزنــد اســفندیاردر ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن ‏کــه‬ ‫دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 80.50‬مترمربــع مفــروز و مجــزا‬ ‫شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان‏طالقانــی‬ ‫شــمالی ‪ ،‬چهــارراه ابراهیمــی – ســاختمان صنعــت برق بخــش ‪ 6‬حوزه‬ ‫ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه‏پانــزده روزدر‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نمایــ ‪‎‬د‪ ‎.‬م‪.‬الف‪311:‬‏تاریــخ‬ ‫انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد‬ ‫‪7‬‬ ‫در زمینــه کاهــش و پیشــگیری از ســرقت‬ ‫را تشــریح و گفــت ‪ :‬واگــذاری خدمــات و‬ ‫ســرویس هــا مســتلزم تامیــن امکانــات و‬ ‫تجهیــزات بــه روز و ســالم اســت کــه مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان از حداکثــر ظرفیــت در ایــن‬ ‫زمینــه اســتفاده مــی کنــد تــا وقفــه ای در‬ ‫خدمــات رســانی اتفــاق نیفتــد‪.‬‬ ‫همچنیــن حجــت االســام قاســمی معــاون‬ ‫اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫دادگســتری کل اســتان ‪ ،‬برصــدور دســتورات‬ ‫الزم بــه دســتگاههای ذیربــط جهــت اجــرای‬ ‫اقدامــات ســختگیرانه بــه منظــور دســتگیری‬ ‫ســارقان تجهیــزات دســتگاه هــای خدمــت‬ ‫رســان ‪ ،‬تقویــت و بهینــه ســازی روشــنایی‬ ‫معابــر و محلــه هــا افزایــش گشــت زنــی و‬ ‫اســتعالم از مخابــرات در صــورت مشــاهده‬ ‫فعالیــت کارشناســان جهــت اطمینــان و احــراز‬ ‫هویــت انهــا اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬تمامــی‬ ‫ایــن فعالیــت هــا در کوتاهتریــن زمــان اجــرا‬ ‫شــده تــا درجهــت کاهــش و پیشــگیری از‬ ‫وقــوع ســرقت موثــر و کارگشــا باشــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰-۲۳۲۳‬مورخــه ‪۱۴۰۰/۶/۱‬هیــات بــه شــماره کالســه ‪ ۱۴۰۰-۱۱۰‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه بجنورد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حســن فرهمند فرزند حســین به شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۷۹‬صادره از تهران در شـش دانگ‬ ‫یــک بــاب انبــاری (گلخانه)بــه مســاحت ‪۲۲۴.۷۵‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۵۵‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش ‪ ۲‬بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی باغچـه ای فرزنــد فرج اللــه محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــرای ادای تســلیم بــا‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۳۲۱۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۴:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۲۴‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۳۵‬تقاضای اقای امیرعلی تقدسی به شماره شناسنامه ‪ ۲۱۱۱۵۰۰۶۱۵‬و کد ملی ‪ ۲۱۱۱۵۰۰۶۱۵‬صادره از گرگان فرزند حسن در شش دانگ‬ ‫اعیانی یک باب ساختمان به انضمام چهار و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه که جهت یک ونیم دانگ ان قرارداد اوقاف تنظیم شده است به مساحت ‪182/90‬مترمربع از پالک شماره ‪_۱۲‬اصلی واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت‬ ‫گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۷۵۸۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001690‬مــورخ ‪1400.04.29‬هیئــت موضــوع ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیت اقای یــزدان مزیدی به تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000301‬تقاضای خانم مهدیس‬ ‫محمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 2260008232‬کــد ملــی‏‏‪ 2260008232‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد عباســعلی درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث‏بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 151.97‬مترمربــع مفــروز و مجزا‬ ‫شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬بلــوار دانشــگاه ‪ ،‬دانــش ‪11‬‏انتهــای کوچــه ســمت چــپ طبقــه اول ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪.‬‏‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001691‬مــورخ ‪1400.04.29‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی‬ ‫برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫ابــاد سلســله ایــادی از‏مالکیــت اقــای یــزدان مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000128‬تقاضــای خانــم کلثــوم سرپیشــه ء بــه ‏شــماره شناســنامه ‪ 30‬کــد ملــی ‪ 2269729749‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد درســه‬ ‫دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‏قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 151.97‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد‏کتــول ‪،‬بلــوار دانشــگاه ‪ ،‬دانــش ‪ 11‬انتهــای کوچــه ســمت چــپ طبقــه‬ ‫همکــف‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردید‪.‬مراتــب دردونوبــت‏بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‏متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‏اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح‏قضایــی تقدیــم نمایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م‪.‬الف‪303:‬‏تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1400/06/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی اباد کتول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001796‬مــورخ ‪ 1400.05.19‬هیئــت موضــوع ‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای رمضانعلــی مزیــدی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000051‬تقاضــای اقــای‬ ‫براتعلــی ســنچولی بــه شــماره شناســنامه‪ 558‬و کــد ملــی ‪6249412948‬‏صــادره ازگنبــد کاووس فرزنــد عبــاس در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 168.8‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫از ‪ -29‬اصلــی واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬بلــوار دانشــگاه – انتهــای دانــش یــک بخــش ‪ 6‬حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به مرجع‬ ‫‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬الف‪316:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتاصاف بیشینه ‪ 32‬سیلسیوس وزش غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 20‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪1400‬‬ ‫هدف جشنوراه توسعه متوازن‬ ‫و پیشرفت مناطق محروم است‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کرد‪:‬عملکــرد دســتگاه های اجرایــی اســتان هرســاله در بعــد‬ ‫شــاخص های عمومــی و اختصاصی‪،‬مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫قدرت الــه عابــدی اظهــار داشــت‪:‬برش های برنامــه ای بــا هــدف‬ ‫توســعه متــوازن و بــا نگاهــی بــه پیشــرفت مناطــق محــروم و کمتــر‬ ‫توســعه یافتــه‪،‬در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬با هدف اســناد توســعه ای اســتان‪،‬و با بررســی وضع‬ ‫موجوداســتان و ترســیم نقشــه راه‪،‬برش هــای برنامه هــای را‬ ‫بــرای حــل مســائل اساســی توســعه ای اســتان و دســتیابی بــه‬ ‫توســعه همــه جانبــه اســتان‪،‬تا رســیدن بــه ســاختاری منطقــی‬ ‫کــه ماحصــل ان ارائــه خدمــات شایســته بــه مــردم اســتان‬ ‫می باشــد تــاش نماییــم‪.‬‬ ‫عابــدی گفــت‪:‬در بخــش شــاخص هــای عمومی و اختصاصــی‪،‬اداره‬ ‫کل هواشناســی اســتان‪،‬اداره کل اســتاندارد اســتان و اداره کل‬ ‫اقتصــاد و دارایــی اســتان بــه عنــوان دســتگاه هــای برتــر و منتخــب‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن دســتگاه های منتخــب در بخــش شــاخص های عمومــی‬ ‫شــامل‪،‬اداره کل ثبــت احــوال اســتان‪،‬اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫و دســتگاه های برتــر در گــروه پنج گانه‪،‬شــامل اداره‬ ‫کل فنــی و حرف ـه ای ‪،‬اداره کل امــور مالیاتــی‪،‬اداره‬ ‫کل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان‪،‬بیمه‬ ‫ســامت اســتان و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫و همچنیــن دســتگاه های ارائــه دهنــده خدمــات‬ ‫برجســته شــامل ‪،‬اداره کل دامپزشــکی اســتان و‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫مــی باشــد کــه مــورد تقدیــر و قدردانــی قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫حــق شــناس اســتاندار گلســتان در ایــن‬ ‫جشــنواره ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره‬ ‫شــهیدان رجایــی و باهنــر و همــه شــهدای‬ ‫دولــت تصریــح کرد‪:‬کارکنــان دســتگاه های‬ ‫اجرایی‪،‬عملکــرد قابــل توجهــی دارند و جشــنواره‬ ‫شــهیدرجایی فرصتــی اســت کــه بخشــی از‬ ‫عملکــرد دســتگاه های اجرایــی اســتان تشــکر و‬ ‫قدردانــی گــردد‪.‬‬ ‫حــق شــناس افزود‪:‬وقتــی نظــام اداری کارامــد باشــد‪،‬بخش‬ ‫خصوصــی نیــز موفــق خواهــد بــود و نظــام اداری کارامــد موجــب‬ ‫تقویــت بخــش خصوصــی می گــردد و ایــن دو الزم و ملــزوم‬ ‫یکدیگرنــد و برایــن اســاس توســعه پایــدار نیــز خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪376‬‬ ‫اغاز ساخت فیلم «قدمگاه»‬ ‫به سفارش شهرداری گرگان‬ ‫دکتــر حــق شــناس اســتاندار گلستان‪،‬شــهیدان رجایــی و باهنــر را‬ ‫نمونــه‪ ،‬اســوه و الگویــی کــه بــا اقــدام خالصانــه و خلــوص نیــت و‬ ‫فعالیــت صادقانه‪،‬بــا مــردم رفتــار می نمودنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪:‬بخش قابــل توجهــی از رشــد‬ ‫بهــره وری در دســتان کارمنــدان دســتگاه های اجرایــی می باشــد و‬ ‫پیشــرفت های قابــل توجهــی نیــز در کشــور صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 6‬فقره سرقت در اسفراین‬ ‫کشف بیش از یک و نیم تن‬ ‫انواع مواد مخدر‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫فرمانده انتظامی اســفراین از دســتگیری ســارق ســابقه دار با ‪ 4‬فقره‬ ‫ســرقت منزل و‏کشــف ‪ 2‬دســتگاه موتورسیکلت خبردا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» با‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‏در پــی اعــام چندین فقره ســرقت‬ ‫منــزل درســطح شهرســتان موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫‏مامــوران مبــارزه بــا ســرقت اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫فنــی و پلیســی موفــق بــه شناســایی و‏دســتگیری ســارق‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫‪4‬فقــره ســرقت منــزل و‏طالجــات اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در‬ ‫بازرســی از مخفیــگاه متهــم ‪ 2‬عــدد‏موتورســیکلت ســرقتی‬ ‫رانیــز کشــف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬امــوال مکشــوفه بــه‬ ‫مالباختــگان تحویــل و‏متهــم نیــز بــه همــراه پرونــده متشــکله‬ ‫بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بیــان داشــت‪ :‬مقابلــه بــا هنجارشــکنان‬ ‫وظیفــه اصلــی پلیــس اســت و از‏شــهروندان عزیــز انتظــار میــرود‬ ‫بــه توصیــه هــای پلیســی درخصــوص مســائل ایمنی پیشــگیری از‬ ‫‏ســرقت توجــه کــرده و درصــورت برخورد بــا اینگونه موارد بالفاصله‬ ‫مراتــب را ازطریــق پــل ارتباطــی‏‏‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتدای ســال جاری‬ ‫تــا کنــون یــک تــن و ‪ 546‬کیلــو و ‪ 783‬گــرم انــواع مــواد مخــدر‏در‬ ‫ســطح اســتان کشــف و ضبط شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬پلیس با قدرت‬ ‫در مقابــل ســوداگران مــرگ کــه ســامت و امنیــت جامعــه‏را مختل‬ ‫مــی کنند‪ ،‬ایســتاده اســت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سردار«ســعید مطهــری زاده» در‬ ‫گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تــا کنــون یــک تــن‏و ‪ 540‬کیلــو و‪ 521‬گــرم مــواد مخــدر ســنتی‬ ‫و ‪ 6‬کیلو و ‪ 262‬گرم نیز مواد مخدر صنعتی در خراســان شــمالی‬ ‫کشــف و ضبــط‏شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬در ایــن بــازه زمانــی ‪ 619‬نفــر قاچاقچــی و خرده‬ ‫فــروش نیــز دســتگیر شــده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن رقــم در‏مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه در ســال گذشــته افزایــش ‪ 3‬درصــدی را بــه دنبــال داشــت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مجمــوع از‬ ‫ابتــدای ســال تــا کنــون ‪ 813‬نفــر دســتگیر شــده انــد‪ ،‬تصریــح‏کــرد‪ :‬از‬ ‫ایــن تعــداد‪ 194 ،‬نفــر معتــاد متجاهــر بودنــد کــه بــا هماهنگــی هــای‬ ‫انجــام شــده ایــن افــراد بــه کمــپ هــای تــرک اعتیــاد‏معرفــی شــده انــد‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون تعــداد ‪ 14‬عملیــات‬ ‫مشــترک بــرون اســتانی انجــام شــده کــه در‏مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ایــن رقــم ‪ 27‬درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سرهنگ«ســید داوود حســینی»‬ ‫در گفــت و گــو بــا‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال افزایــش وقــوع‬ ‫ســرقت در ســطح شــهر‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویژه‬ ‫در دســتور کار مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران‬ ‫بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقــات میدانــی ســارق ســابقه‬ ‫دار را شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪  :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه بــه ‪ 15‬فقــره‬ ‫ســرقت اماکــن خصوصــی ‪،‬کابــل بــرق و ‪ ...‬اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر در پایــان بــا بیــان اینکــه متهــم پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده در اختیــار مراجــع قضائــی قــرار گرفــت‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت‪ :‬بــرای پیشــگیری از ســرقت‪ ،‬توصیــه هــا و‬ ‫هشــدارهای پلیــس را جــدی گرفتــه و هــر گونه مورد مشــکوک را از‬ ‫طریــق شــماره ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۵۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۴‬تقاضــای مهــدی احمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۷۲‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۹۱۶۱۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪۴۳.۱۸‬مترمربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعد ابــاد از پــاک شــماره‪ -۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۷۶۰۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان و از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۹۳۴‬هیئت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۱۵‬تقاضای اقــای علــی کالئــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۹‬کــد ملــی ‪۵۸۹۱۸۹۰۰۱۵‬صــادره از شــاهرود فرزنــد عبــاس‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱.۱۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی و متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۷۵۹۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان و از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۷۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۰۹‬تقاضــای اقــای اســماعیل احســانی نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۱۸۸‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۲۷۰۷۹۱۷‬‬ ‫صــادره از گــرگان فرزنــد علی اصغــر در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۵/۱۴۳‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۱۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۶۰‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۶۱‬هیئت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪-۱‬علی پایین محلی به شناســنامه ‪ ۷۸۶‬کد ملــی ‪۲۱۲۲۷۸۰۹۵۹‬صــادره از گرگان فرزند محمد متقاضــی کالســه پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۷۹‬در‬ ‫ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت‪-۲‬زهرا خراســانی نــژاد بشناســنامه‪ ۸۰۰‬کــد ملی‪۲۱۲۲۷۸۱۱۰۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابوطالــب متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۸۰‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل شـش دانگ ‪ ۱۴۲.۲۰‬مترمربــع از پــاک‪ -۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی جلیــن علیــا بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکراعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الف‪۸۷۱۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۵۲۸‬و‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۵۲۹‬هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم ‪-۱‬مجتبــی رامــرودی به شناســنامه ‪ ۸۸۳۱‬کــد ملــی ‪۴۸۶۹۹۲۰۸۰۸‬صــادره از کالله فرزند حلیم متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۱۰‬در‬ ‫درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت ‪-۲‬خدیجــه رامــرودی بشناســنامه‪۲۴۲‬کدملی‪۳۶۷۱۹۹۷۴۴۳‬صادره از زابــل فرزنــد محمــد خــان متقاضی کالســه پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰0011‬در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ ‪۷۳.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۸۷۵۰‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬‬ ‫حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمدامیــن صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم محســن شــیرازی بــه شناســنامه ‪ ۸۲‬کدملــی ‪ ۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد غــام حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۱‬در شــش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۰۹.۶۲‬مترمربــع از پــاک ‪ _۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۷۳۲:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1۴۰۰/۰۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۰۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم محســن شــیرازی بشناســنامه ‪۸۲‬کــد ملــی ‪۲۲۶۹۳۶۴۲۷۹‬صــادره از علــی ابــاد فرزندغــام حیــدر متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۳۰۶.۶۹‬متــر مربــع از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در ارضــی خرگــوش تپــه بخش‪۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۸۷۳۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۲۵‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۳۶‬تقاضــای اقــای عبــاس تقدســی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۱۹۲۵۶۲‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۱۱۱۹۲۵۶۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در شـش دانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از ش ـش دانگ عرصــه کــه جهــت یک ونیــم دانــگ ان قــرارداد اوقــاف تنظیم شــده اســت بــه مســاحت ‪190/84‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۸۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی‬ ‫روابــط عمومــی شــهرداری گــرگان‪ ،‬کار ســاخت مســتند‬ ‫داســتانی «قدمگاه» به ســفارش شــهرداری گرگان در بافت‬ ‫تاریخــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫پیــش تولیــد ایــن پــروژه تصویــری کــه بــه موضــوع‬ ‫«تشــریف فرمایی امــام حســن عســکری (ع) بــه شــهر‬ ‫گــرگان» اختصــاص دارد‪ ،‬پــس از اتمــام تحقیقــات الزم‪ ،‬از‬ ‫روز دوشــنبه پانزدهــم شــهریورماه در بافــت قدیمــی خانــه‬ ‫باقری هــا کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫در نخســتین روز فیلمبــرداری‪ ،‬مجیــد ســعیدی سرپرســت‬ ‫شــهرداری بــه همــراه صفرعلــی پاییــن محلــی رئیــس شــورا و‬ ‫ســید میثــم حســینی رئیــس کمیســیون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و ورزشــی شــورای اســامی شــهر در محــل ســاخت پــروژه‬ ‫حضــور یافتنــد و بــا عوامــل ان دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫ســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن عــرض خداقوت بــه عوامل‬ ‫ســاخت مســتند بیــان کــرد‪ :‬شــهرداری گــرگان همــواره در‬ ‫کنــار توجــه بــه موضوعــات عمرانــی‪ ،‬بــه مســایل فرهنگــی‬ ‫و ارزشــی نیــز بــه صــورت ویــژه توجــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توجــه بــه موضوعــات فرهنگــی ‪ -‬مذهبــی بــه‬ ‫ویــژه مرتبــط بــا خانــدان عصمــت و طهــارت (ع) همــواره‬ ‫جــزو دغدغــه هــای شــهرداری گــرگان بــوده و بایــد تــاش‬ ‫کنیــم تــا شــهر دارالمومنیــن گــرگان در همــه عرصه هــا‬ ‫عشــق و ارادت خــود را بــه ائمــه اطهــار (ع) ثابــت کنــد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬کار فیلمبرداری مســتند داســتانی قدمگاه‬ ‫بــه تهیــه کنندگــی و کارگردانــی حســین عامــری تــا اخــر‬ ‫هفتــه جــاری در گــرگان ادامــه دارد و گــروه برنامــه ســاز پــس‬ ‫از وقفــه ای چنــد روزه‪ ،‬عــازم تهــران مــی شــوند تــا بخــش دوم‬ ‫پــروژه را در شــهرک ســینمایی غزالــی جلــوی دوربیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫بازیگرانــی همچــون مهــران رجبــی‪ ،‬زهــره حمیــدی و کاوه‬ ‫خداشــناس از جملــه هنرمنــدان سرشــناس ایــن پــروژه‬ ‫سفارشــی هســتند‪.‬‬ ‫مدت زمان نهایی این مســتند داســتانی ‪ 30‬دقیقه خواهد بود‬ ‫و اواخر مهرماه به شــهرداری گرگان تحویل داده خواهدشــد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۲‬درصدی مصرف‬ ‫گوشت قرمز‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا افزایــش ‪ 22‬درصــدی میــزان مصــرف گوشــت قرمز‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته موجــب افزایــش‬ ‫کشــتار دام در کشــتارگاه هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر علــی اکبــر دلیرصحرایــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پنــج ماهــه امســال میــزان کشــتار دام ســبک‬ ‫در کشــتارگاه هــای اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۵۸.۶‬درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه البتــه‬ ‫بخشــی از ایــن افزایــش مربــوط بــه اجــرای طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی دام عشــایر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۴۳۹‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک در کشــتارگاه هــای اســتان کشــتار شــده اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬هــزار راس از ایــن تعــداد مربــوط بــه کشــتار دام‬ ‫عشــایر در قالــب طــرح خریــد تضمینــی اســت‪.‬‬ ‫دلیرصحرایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت کشــتار دام‬ ‫ســنگین در اســتان ‪ ۶۸.۷‬درصــد بــه نســبت مــدت مشــابه‬ ‫پارســال افزایــش داشــته اســت گفــت‪ :‬در پنــج ماهــه امســال‬ ‫چهار هزار و ‪ ۵۳۳‬راس دام ســنگین در اســتان کشــتار شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۷۶‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۰۹‬تقاضــای اقــای اســماعیل احســانی نیابه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۵۱۸۸‬کــد ملــی ‪۲۱۲۲۷۰۷۹۱۷‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد علی اصغــر در شـش دانگ ‪ ۱‬قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۴۳.55‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ -۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی گــرگان بخــش ‪ ۲‬حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی‬ ‫دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بیــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م‬ ‫الف‪۷۶۱۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم ‪۱۴۰۰/۶/۲۰‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 20‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪376‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار‬ ‫می بــرد‪ ،‬نقــش مهمی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬این مطلب‬ ‫راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار‬ ‫در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار‬ ‫می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫بیان شیوا تاثیرگذار‬ ‫در سخنرانی‬ ‫رسایی و بلندی صدا‬ ‫ســخنرانان بــا باالبــردن صــدای خودشــان یــا با بهره گیــری از‬ ‫میکروفــون‪ ،‬صــدای تولیدشــده را کنتــرل می کننــد تــا صدای‬ ‫انهــا به انــدازه ی کافــی بلنــد و رســا باشــد‪ .‬منظــور از رســایی‬ ‫ویژگی‬ ‫صــدا‪ ،‬بلنــدی صــدای گوینده اســت‪ .‬رســایی درواقــع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ شــناختی قــدرت فیزیکــی صــدا (دامنــه ی نوســان‪،‬‬ ‫روان‬ ‫ِ‬ ‫‪ )Amplitude‬اســت‪ .‬رســایی صــدا توســط حــس شــنوایی‬ ‫شــنونده درک می شــود و می تــوان ان را در مقیاســی از‬ ‫اهســته تــا بلنــد قــرار داد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بلنــدی صــدا مقیــاس ذهنــی شــنونده اســت کــه‬ ‫عینــی قــدرت صــدا ماننــد ســطح‬ ‫اغلــب بــا مقیاس هــای‬ ‫ِ‬ ‫فشــار صــوت (‪( )Sound Pressure Level‬برحســب‬ ‫دســی بل)‪ ،‬شــدت صــوت (‪ )Sound Intensity‬یــا تــوان‬ ‫صــوت (‪ )Sound Power‬اشــتباه گرفتــه می شــود‪ .‬دامنـه ی‬ ‫نوســان‪ ،‬قــدرت یــا تــوان ســیگنال مــوج اســت‪ .‬دامنه هــای‬ ‫باالتــر در گــراف مــوج‪ ،‬بــه رســایی و بلنــدی بیشــتر تفســیر‬ ‫می شــوند و به همین دلیــل‪ ،‬از نــام «تقویت کننــده»‬ ‫(‪ )Amplifier‬بــرای دســتگاهی اســتفاده می شــود کــه‬ ‫دامنــه ی نوســان را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫کاربرد صدای «برهنه» در سخنرانی‬ ‫وقتــی به طــور طبیعــی و بــدون بهره گیــری از هرگونــه‬ ‫تقویت کننــده صحبــت می کنیــد‪ ،‬بایــد به فاصلـه ای که باید‬ ‫بــا صــدای شــما پوشــش داده شــود توجــه کنیــد‪ .‬می تــوان‬ ‫ســخن گفتن را بــه عمــل پرتاب کــردن تــوپ تشــبیه کــرد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه کنیــد کــه بــرای پرتــاب تــوپ بــه نقط ـه ای دور‬ ‫(در مقایســه بــا پرتــاب ان بــه نقط ـه ای نزدیک تــر)‪ ،‬چقــدر‬ ‫نیــروی عضالنــی بیشــتری نیــاز داریــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه تــا‬ ‫چــه حــد به طــور ناخــوداگاه صــدای خــود را باالتــر می بریــد‪.‬‬ ‫اگــر به صــورت چهره به چهــره بــرای گروهــی ســخنرانی‬ ‫می کنیــد و از میکروفــون بهــره نمی گیریــد‪ ،‬از خــود بپرســید‬ ‫ایــا به انــدازه ی کافــی بلنــد صحبــت می کنیــد کــه مخاطبــان‬ ‫در ردیــف اخــر نیــز بتواننــد صــدای شــما را بشــنوند‪ .‬در‬ ‫ســخنرانی دربرابــر گروهــی بــزرگ بــه انــرژی بیشــتری بــرای‬ ‫نفس گرفتــن و کنترل کــردن صــدای خــود نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد ســخنرانی باشــید کــه بهتــر می توانــد از‬ ‫صــدای «برهنــه» ی خــود بهــره بگیــرد‪ ،‬تکنیک هــای زیــر را‬ ‫ب ـه کار بگیریــد‪:‬‬ ‫بــا یکــی از دوســتان خــود‪ ،‬ســخنرانی را در اتاقــی بــزرگ‬ ‫تمریــن کنیــد و از او بخواهیــد کــه به تدریــج از شــما دور‬ ‫و دورتــر شــود تــا جایــی کــه بــه انتهــای اتــاق برســد‪ .‬از او‬ ‫بپرســید کــه ایــا صــدای شــما را همچنــان می شــنود‪.‬‬ ‫حتما راســت بایســتید و خمیده نباشــید و برای تولید صدا‬ ‫از بیشــترین ظرفیــت ریه هــای خــود بــرای نفس کشــیدن و‬ ‫بیــرون رانــدن هــوا اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫در تمریــن ســخنرانی‪ ،‬مــردم را درحالــی تصــور کنیــد کــه‬ ‫در فاصله هایــی متفــاوت از شــما قــرار گرفته انــد؛ مثــا در‬ ‫نزدیکــی شــما‪ ،‬وســط اتــاق یــا در انتهــای تــاالری بــزرگ‪.‬‬ ‫بهره گیری از میکروفون‬ ‫در تاالرهــای بــزرگ یــا هنــگام بهره گیــری از تجهیــزات‬ ‫ویدئوکنفرانــس می توانیــد بــرای تبدیــل صــدا بــه‬ ‫سیگنال هال الکتریکی و تقویت صدای خود از میکروفون‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬انــواع گوناگونــی از میکروفــون وجــود دارد‬ ‫کــه می توانیــد در موقعیت هــای گوناگــون از انهــا اســتفاده‬ ‫کنیــد؛ از جملــه‪:‬‬ ‫میکروفــون دســتی؛ میکروفــون یقــه ای؛ میکروفــون‬ ‫ثابــت؛‬ ‫بــه شــکل های گوناگــون می تــوان میکروفــون را در اتــاق‬ ‫قــرار داد و از ان بــرای ضبــط صــدا یــا ویدئوکنفرانــس بهــره‬ ‫گرفــت‪ .‬بــرای نمونــه‪:‬‬ ‫قــراردادن میکروفــون در نزدیکــی گوینــده یــا ســخنران‪ :‬در‬ ‫ایــن حالــت‪ ،‬میکروفــون در فاصلــه ای نســبتا نزدیــک (حدود‬ ‫‪ 8‬تــا ‪ 30‬ســانتی متر) از گوینــده قــرار می گیــرد کــه موجــب‬ ‫کاهــش صداهــای خارجــی می شــود‪.‬‬ ‫قــراردادن میکروفــون بــا فاصلـ ه از گوینــده یــا ســخنران‪ :‬در‬ ‫ایــن حالــت‪ ،‬میکروفــون با فاصله ای از گوینــده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هــدف از ایــن کار به دســت اوردن ترکیبــی گســترده تر و‬ ‫طبیعی تــر از منبــع صــدا همــراه بــا صداهــای محیطی ازجمله‬ ‫پژواک هــای ایجادشــده در اتــاق یــا ســالن اســت‪.‬‬ ‫قــراردادن میکروفــون در اتــاق‪ :‬ایــن میکروفــون‪ ،‬همــراه بــا‬ ‫میکروفونــی در نزدیکــی گوینــده ب ـه کار م ـی رود و گاهــی از‬ ‫ایــن حالــت در جلســات پرسش وپاســخ اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید ‪.....‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫روانشناســی زرد چیســت ؟ دربــاره اش چیــزی‬ ‫شــنیده اید؟ اگــر نــه کــه حتمــا بایــد بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید تــا دربــاره ایــن موضــوع مهــم بــا شــما‬ ‫صحبــت کنیــم‪ .‬ایــن روزهــا‪ ،‬توجــه ادم هــا بــه‬ ‫مقوله روانشناســی بیشــتر شــده و تعداد افرادی‬ ‫کــه بــرای مشــاوره و درمیان گذاشــتن مشــکالت‬ ‫روانی شــان بــا مشــاوران صحبــت می کننــد هــم‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬ایــن خوب اســت؛ از خوب‬ ‫هــم بهتــر اســت‪ .‬منتهــا بایــد قبــول کــرد گاهــی از‬ ‫ت بعضــی کارهــا منحرف می شــویم‪.‬‬ ‫مســیر درسـ ِ‬ ‫اینجاســت کــه بایــد فــرق اصالــت را از جَــو و‬ ‫تبلیغــات بدانیــم‪ .‬روانشناســی زرد هــم اصطــاح‬ ‫وســیعی اســت کــه بــه روش هــای درمانــی و‬ ‫نظراتــی در حــوزه روانشناســی گفتــه می شــود کــه‬ ‫به خاطــر برنامـه ای تلویزیونــی‪ ،‬کتــاب یــا مطلبــی‬ ‫در فضــای مجــازی معــروف شــده اند‪ .‬دربــاره اش‬ ‫در ایــن مقالــه برایتــان خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫روانشناسی زرد چیست و چه معنایی دارد؟‬ ‫رویکردهــای روانشناســی زرد اغلــب به پیشــنهاد‬ ‫راه حل هــای ســریع بــرای مشــکالت مهــم و‬ ‫دشــوار ختــم می شــوند‪ .‬ایــن روش هــا به طــور‬ ‫معمــول از ســوی پژوهش هــا و جامعــه علمــی‬ ‫تاییــد نمی شــوند؛ امــا ادم هــای عادی را به ســمت‬ ‫خــود جلــب می کننــد‪ .‬کســانی کــه بــه دنبــال حــال‬ ‫خــوب هســتند‪ ،‬بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف‪ ،‬از‬ ‫روانشناســی زرد اســتقبال می کننــد‪.‬‬ ‫روانشناســی زرد در ایــران هــم در جریــان اســت‪.‬‬ ‫حتمــا شــما هــم بــا کالس هــا یــا محتواهــای‬ ‫مختلــف دربــاره روانشناســی روبـه رو شــده اید کــه‬ ‫بــرای مشــکالت پیچیــده راه کارهایــی کپســولی‬ ‫و ســریع ارائــه می دهنــد‪ .‬اگــر بخواهیــم مثــال‬ ‫دقیق تــری در اختیارتــان بگذاریــم‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫ازمون هــای شخصیت شناســی اشــاره کنیــم؛‬ ‫ازمون هایــی کــه برخــی از انهــا بنیــاد علمــی‬ ‫ندارنــد و بــا چهــار پرســش خنــده دار و بی معنــی‬ ‫بــه شــما می گوینــد چــه شــخصیتی داریــد! اینهــا‬ ‫از مصادیــق روانشناســی زرد هســتند‪.‬‬ ‫بهتــر اســت بدانیــد شــخصیت هایی ماننــد دکتــر‬ ‫فیــل مک گــراو (‪ )Phil McGrow‬یــا اُپــرا وینفــری‬ ‫روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫(‪ )Oprah Winfery‬از کســانی اند کــه بــه رواج‬ ‫روانشناســی زرد کمــک کرده انــد‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫می خواهیــم از تاریخچــه ایــن نــوع روانشناســی‬ ‫و انواعــش بگوییــم‪ .‬بایــد بدانیــم تکیه کــردن بــه‬ ‫سســت ایــن نــوع از روانشناســی چنــدان‬ ‫نهــال ُ‬ ‫ســودمند نیســت‪ .‬بــا مــا همــراه هســتید؟‬ ‫تاریخچه روانشناسی زرد را بشناسید‬ ‫تاریخچــه ایــن ســبک از روانشناســی بــه قــرن‬ ‫‪ ۱۷‬بازمی گــردد‪ .‬از زمانــی کــه فیلســوفانی ماننــد‬ ‫دکارت و جــان الک از دانششــان دربــاره طبیعــت‬ ‫انســان بــرای اثبــات چیزهایــی اســتفاده کردند که‬ ‫ایــن روزهــا به عنــوان نظریه هــای روانشناســی در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــوند‪ .‬انتشــار نظریه هــای فروید‬ ‫(تفســیر خــواب) نیــز در ابعــاد وســیع و انبــوه‬ ‫موجــب شــد عالقــه عمــوم بــه کنــکاش در روان‬ ‫بیشــتر شــود و هیــزم اتــش روانشناســی عامــه‬ ‫پســند افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۶۰‬کتــاب دیگــری روانــه بــازار شــد‬ ‫کــه بــه محبوبیــت و توســعه روانشناســی زرد‬ ‫کمــک زیــادی کــرد‪ :‬فــرار از ازادی (‪Escape‬‬ ‫‪ )from Freedom‬کــه ان را اریــک فــروم (‪Erich‬‬ ‫‪ )Fromm‬نوشــته بــود‪ .‬ایــن کتــاب پــس از جنــگ‬ ‫جهانــی دوم منتشــر شــد و نخســتین کتابــی بــود‬ ‫کــه در ان دوران از یــوگا و مذاهــب شــرقی حــرف‬ ‫مــی زد و البتــه از نیازمــان بــه ازادی می گفــت‪.‬‬ ‫در ســال های دهــه ‪ ۷۰‬میــادی‪ ،‬کتاب هــای‬ ‫دیگــری هــم بـه میــان امدنــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬کتابی‬ ‫از تومــاس هریــس (‪ )Thomas Harris‬به نــام‬ ‫«مــن خوبــم تــو خوبــی» بــه بــازار امــد‪.‬‬ ‫بعدتــر‪ ،‬در ‪ ۱۹۸۰‬نیــز اثــری بــا عنــوان «مــردان‬ ‫مریخــی‪ ،‬زنــان ونوســی» نوشــته جــان گــری‬ ‫(‪ )John Gray‬روانــه بــازار شــد کــه شــهرتش‬ ‫تمــام دنیــا را فراگرفــت‪ .‬اگــر اهــل کتــاب‬ ‫باشــید یــا دســت کم بــه عناویــن کتاب هــا در‬ ‫کتاب فروشــی ها یــا حتــی بســاطی های کنــار‬ ‫خیابــان هــم نگاهــی داشــته باشــید‪ ،‬حتمــا ایــن‬ ‫کتــاب را در میــان کتاب هایشــان دیده ایــد‪ .‬در‬ ‫ایــن ســال ها‪ ،‬توجــه بــه چنیــن اثــاری از دنیــای‬ ‫روانشناســی عامــه پســند زیــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫منتهــا نظریه هــا و روش هــای روانشناســی بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت نیــاز بــه پایه هــای محکم تــر و‬ ‫علمی تــری دارد‪.‬‬ ‫نشانه های اثار روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫دکتــر فیــل مک گــراو‪ ،‬یکــی از متهمــان اصلــی‬ ‫ترویــج روان شناســی زرد‬ ‫شــاید بــا خوانــدن مقالــه تــا اینجــا‪ ،‬احســاس‬ ‫کرده ایــد محتوایــی کــه شــما می خوانید و پیگیری‬ ‫می کنیــد در کــدام دســته از اثــار روانشناســی قرار‬ ‫دارد؟ بــرای اینکــه بتوانیــد بــه تشــخیص درســتی‬ ‫در ایــن زمینــه برســید‪ ،‬برایتــان از نشــانه های اثــار‬ ‫زرد و عامــه پســند روانشناســی می گوییــم‪:‬‬ ‫محتــوای زرد به طــور معمــول راهکارهایــی ارائــه‬ ‫می دهــد کــه بیش ازحــد رویایی انــد و خــوب بــه ‬ ‫نظــر می رســند‪ .‬گاهــی هــم روش هــا ان قــدر بــد‬ ‫و غیرکاربردی انــد کــه می تــوان فهمیــد پایــه و‬ ‫اساســی علمــی در کار نیســت‪ .‬روانشناســی زرد‬ ‫حرف هایــی بی پایه واســاس می زنــد و از نظــر‬ ‫علمــی توجیــه و تفســیر نــدارد‪.‬‬ ‫در بیشــتر اثــار زرد‪ ،‬نویســنده ای کــه ادعــای‬ ‫ارائــه راهــکار دارد تابه حــال مــوردی از مراجعانــی‬ ‫موفــق نداشــته و راهکارهایــش را به طــور عملــی‬ ‫نیازمــوده اســت‪.‬‬ ‫محتوایــی کــه در کتاب هــای زرد ارائه می شــود از‬ ‫ســوی هیچ پایگاه علمی پشــتیبانی نمی شــوند و‬ ‫اثباتی برایشــان نیست‪.‬‬ ‫انواع روانشناسی زرد چیست؟‬ ‫بــرای درک بهتــر روانشناســی عامــه پســند و‬ ‫تشــخیص روانشناســی زرد بــه انواعــش نگاهــی‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫روانشناســی عامه پســند در قالــب بــاگ‪:‬‬ ‫اشــخاصی کــه هیــچ تخصــص خاصــی دربــاره‬ ‫روانشناســی ندارنــد در ایــن زمینــه دســت بــه‬ ‫تولیــد محتــوا می زننــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای اینترنتــی‪ :‬یادتــان باشــد بســیاری از‬ ‫برنامه هــای اینترنتــی به دنبــال افزایــش بازدیدنــد‬ ‫و حرف هایــی کــه در خصــوص روانشناســی در‬ ‫انهــا مطــرح می شــود پایه هــای علمــی نــدارد یــا‬ ‫راهکارهایــی غیرکارشناســانه ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫کتاب هــای خودامــوز‪ :‬کتاب هــای خودامــوز‬ ‫هــم می تواننــد بــا هــدف فــروش بیشــتر مملــو‬ ‫از توصیه هــای بیهــوده ای باشــند کــه اســاس‬ ‫علمــی ندارنــد‪ .‬دوره هــای اموزشــی محتوایــی کــه‬ ‫در ســطح اینترنــت هــم بــه فــروش می رســند‬ ‫معمــوال چنیــن ویژگی هایــی دارنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای گفت وگومحــور تلویزیونــی یــا‬ ‫پادکســتی‪ :‬ایــن برنامه هــا‪ ،‬بــرای جــذب مخاطب‪،‬‬ ‫اقــدام می کننــد بــه ارائــه راهکارهــای کپســولی‬ ‫از ســوی روانشناســان عوام فریــب‪ .‬در بعضــی‬ ‫از ایــن برنامه هــا‪ ،‬کــه در قالــب پادکســت یــا‬ ‫برنامه هــای اینترنتــی ارائــه می شــوند‪ ،‬افــراد‬ ‫غیرکارشــناس نظــرات کارشناســانه می دهنــد‪.‬‬ ‫توصیه های مهم درباره روانشناسی عامه پسند‬ ‫خوانــدن کتاب هایــی دربــاره روان و تــاش بــرای‬ ‫کشــف راهکارهایــی بــرای بهتــر زندگی کــردن‬ ‫فکــر خوبــی اســت‪ .‬مطالعه کــردن در ایــن زمینــه‬ ‫زندگــی را بهتــر می کنــد‪ ،‬روی بهبــود روابــط اثــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬و زندگــی شــغلی را هــم اســان تر و‬ ‫بهره ورتــر می کنــد‪ .‬منتهــا گاهــی نبــود پشــتوانه‬ ‫علمــی در توصیه هــای روانشناســی عامــه پســند‬ ‫باعــث می شــود افــراد ب ـه دردســر بیفتنــد‪/.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید ‪.....‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫اموزش ساخت زیوراالت رزینی‬ ‫ایــا اهــل اســتفاده از جواهــرات و زیــوراالت متنــوع هســتید؟ اگــر بــه‬ ‫زیوراالتــی ماننــد گوشــواره‪ ،‬گردنبنــد‪ ،‬دســتبند و انگشــتر عالقــه داریــد و‬ ‫دوســت داریــد زیوراالتــی مختــص خودتــان بســازید‪ ،‬خبر خوبــی برایتان‬ ‫دارم‪ .‬شــما می توانیــد به راحتــی زیوراالتــی از جنــس رزیــن بــا ســلیقه‬ ‫خودتــان بســازید‪ .‬بــرای ســاخت زیــوراالت رزینــی کافی اســت مــواد الزم‬ ‫را تهیــه کنیــد و نــکات مربــوط بــه ان را بــا دقــت دنبــال کنیــد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه تنــوع رزیــن مصنوعــی‪ ،‬هیــچ محدودیتــی بــرای خالقیــت در طراحــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬درمــورد ســاخت زیــوراالت رزینــی‪ ،‬نــکات‬ ‫مهــم مربــوط بــه ان و مشــکالتی کــه ممکــن اســت در هنــگام ســاخت‬ ‫ان پیــش بیایــد صحبــت می کنیــم‪ .‬در انتهــای مطلــب نیــز بــه ســواالت‬ ‫متــداول دراین بــاره پاســخ می دهیــم‪.‬‬ ‫انواع رزین‬ ‫اولیــن چیــزی کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه همــه رزین هــا یکســان‬ ‫نیســتند‪ .‬گاهــی تفاوت هــای فراوانــی در نحــوه پــردازش انــواع مختلــف‬ ‫رزیــن وجــود دارد‪ .‬می توانیــد بــرای ســاخت زیــوراالت رزینــی بیــن رزیــن‬ ‫اپوکســی‪ ،‬رزیــن پلی اســتر یــا رزیــن ‪ UV‬یکــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬رزین اپوکسی‬ ‫رزیــن اپوکســی ســطحی زیبــا و شــفاف دارد و بنابرایــن‪ ،‬بــرای تولیــد‬ ‫جواهــرات ایدئــال اســت‪ .‬بــرای اســتفاده از ایــن نــوع رزیــن بایــد ان را بــا‬ ‫نســبت مشــخص بــا ســفت کننده مخلــوط کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رزین پلی استر‬ ‫ایــن نــوع رزیــن بســیار ســریع خشــک می شــود و همچنیــن بســیار‬ ‫محکــم اســت‪ .‬ایــن رزیــن در درجــه اول بــرای قطعاتــی ماننــد ســاختمان‬ ‫قایــق یــا صفحــات پروفیــل اســتفاده می شــود‪ .‬بــرای اســتفاده از ایــن‬ ‫نــوع رزیــن نیــز نیــاز بــه ســفت کننده داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رزین ‪UV‬‬ ‫رزیــن ‪ UV‬یکــی دیگــر از رزین هــای معــروف و بســیار کاربــردی اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع رزیــن الزم نیســت بــا یــک جــزء دیگر مخلــوط شــود و در زیر نور‬ ‫مــاوراء بنفــش بــا اســتفاده از المــپ مخصــوص‪ ،‬در عــرض چنــد دقیقــه‬ ‫به طــور کامــل ســفت می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬فقــط می توانــد به صــورت‬ ‫الیه هــای نــازک ریختــه و قالب گیــری شــود‪ .‬از انجا که زیــوراالت معموال‬ ‫قطعــات بســیار کوچکی انــد‪ ،‬ایــن مــورد مشــکلی بــه وجــود نمـی اورد‪.‬‬ ‫عناصر تزیینی کاربردی در ساخت زیوراالت رزینی‬ ‫اگــر در اغــاز راه جواهرســازی هســتید بایــد بدانیــد رنگدانه هــا‪ ،‬گل هــا‪،‬‬ ‫ســنگ های کوچــک‪ ،‬صــدف‪ ،‬مرواریــد و اکلیــل نمونه هایــی از عناصــر‬ ‫تزیینــی بــرای افــزودن جلــوه خاصــی بــه رزیــن هســتند‪.‬‬ ‫نکاتی در مورد عناصر تزیینی‪:‬‬ ‫اشــیای بســیار شــکننده ماننــد گل هــای خشک شــده بایــد بــا احتیــاط‬ ‫زیــاد روی الیــه رزیــن قــرار داده شــوند؛‬ ‫از انجــا کــه ذرات فشــرده امــا کوچــک و ســبک ماننــد اکلیل یا مهره های‬ ‫کوچــک در رزیــن پایــدار می ماننــد‪ ،‬بهتــر اســت انها را قبــل از قالب گیری‬ ‫بــا رزیــن مخلوط کنید؛‬ ‫عناصــر ســنگین تر ماننــد ســنگ های کوچــک و کریســتال ها به ســرعت‬ ‫داخــل رزیــن فــرو می رونــد و بنابرایــن‪ ،‬چنین اشــیایی بایــد بین الیه های‬ ‫رزیــن جداگانه ریخته شــوند‪.‬‬ ‫اگــر در اینجــا بــا مهــارت کافــی کار نکنید‪ ،‬عناصر به خودی خــود در رزین‬ ‫قابل مشــاهده نیســتند‪ ،‬بلکــه فقــط توده هــای ناخوشــایند را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫اموزش ساخت زیوراالت رزینی‬ ‫مواد موردنیاز برای ساخت زیوراالت رزینی‬ ‫ماسک؛‬ ‫سشوار؛‬ ‫دستکش؛‬ ‫خالل دندان؛‬ ‫عینکایمنی؛‬ ‫کاغذ سنباده؛‬ ‫قالبسیلیکونی؛‬ ‫چوب بستنی برای هم زدن محلول؛‬ ‫ظرفی برای مخلوط کردن رزین و سفت کننده‪.‬‬ ‫نحوه ساخت زیوراالت رزینی‬ ‫مرحله اول‪ :‬اماده سازی قبل از ساخت جواهرات رزین‬ ‫هنگامــی کــه تصمیم گرفتیــد جواهــرات رزینی دلخواهتان را بســازید‪،‬‬ ‫اولیــن قــدم انتخاب قالب ســیلیکونی مناســب اســت؛‬ ‫ســپس بایــد حداقــل به طــور تقریبــی تخمیــن بزنیــد کــه بــرای پرکــردن‬ ‫قالــب بــه چــه مقــدار رزیــن نیــاز داریــد؛‬ ‫حــاال نیمــی از مقــدار محاسبه شــده را بــا کاتالیــزور مخلــوط کــرده‪ ،‬کمی‬ ‫بــا چــوب بســتنی هــم بزنیــد تــا به طــور کامــل بــه خــورد هــم برونــد؛‬ ‫اگــر می خواهیــد زیــوراالت رنگــی درســت کنیــد‪ ،‬اکنــون نوبــت‬ ‫اضافه کــردن رنــگ دلخواهتــان بــه مخلــوط اســت‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ :‬ریختن رزین داخل قالب‬ ‫پــس از اضافه کــردن رنــگ و به دس ـت امدن محلولــی یکدســت‪ ،‬ان را‬ ‫داخــل قالــب بریزیــد؛‬ ‫پــس از ان‪ ،‬بایــد حداقــل ‪ ۲۴‬ســاعت (یــا مدت زمانــی کــه روی ان درج‬ ‫شــده) بــرای خشک شــدن بــه ان زمــان بدهیــد؛‬ ‫اگــر می خواهیــد چیزهــای تزیینــی داخــل رزیــن قــرار دهیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫انهــا را پــس از سفت شــدن روی اولیــن الیــه رزیــن قــرار دهیــد؛‬ ‫هنگامــی کــه عناصــر تزیینــی به طــور ایمــن ثابــت شــدند‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بقیــه قالــب ســیلیکونی را بــا رزیــن پــر کنیــد؛‬ ‫اگــر بــه زیــوراالت اکلیلــی عالقــه داریــد و دوســت داریــد شــما هــم از‬ ‫اکلیلــی اســتفاده کنیــد‪ ،‬حــاال می توانیــد ان را اضافــه کنیــد؛‬ ‫حاال باید همه چیز به طور کامل خشک شود؛‬ ‫دســتورالعمل های روی بســته رزیــن اطالعاتــی درمــورد مدت زمــان‬ ‫سفت شــدن ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‪ :‬جداکردن زیوراالت رزینی از قالب‬ ‫زمــان دقیــق سفت شــدن رزیــن و اماده شــدن کامــل ان در برندهــای‬ ‫مختلــف متفــاوت اســت‪ .‬معمــوال پــس از حــدود ‪ ۴۸‬ســاعت قطعــه کار‬ ‫به انــدازه ای ســفت می شــود کــه از قالــب جــدا شــود؛‬ ‫مراقــب باشــید هنــگام برداشــتن ان‪ ،‬لبه هــای تیــز در قســمت زیریــن‬ ‫قالــب بــه دســتتان اســیب نرســاند‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬اخرین نکات مربوط به زیوراالت رزینی‬ ‫اگــر در حیــن سفت شــدن لبه هــای تیــز ایجــاد شــده اند‪ ،‬می توانیــد انهــا‬ ‫را به راحتــی بــا کاغــذ ســنباده دانه ریــز رفــع کنیــد؛‬ ‫خمیــر پولیــش و پارچ ـه ای نــرم درخششــی زیبــا بــه زیــوراالت رزینــی‬ ‫شــما خواهنــد داد؛‬ ‫اســتفاده از اســپری جــا نیــز به عنــوان روکشــی درخشــنده بــرق جذابــی‬ ‫بــه محصولــی کــه ســاخته اید می دهــد؛‬ ‫افــزودن قطعـه ای فلــزی بــه زیوراالتــی که می ســازید‪ ،‬جلــوه بی نظیری‬ ‫بــه ان می دهــد‪.‬‬ ‫مشکالت رایج در ساخت زیوراالت رزینی‬ ‫اجــازه دهیــد نگاهــی بــه چنــد مشــکل کــه ممکن اســت هنگام ســاخت‬ ‫زیــوراالت رزینــی شــما ایجاد شــود بیندازیم‪.‬‬ ‫گل های جاسازی شده در رزین ممکن است زرد یا پژمرده شوند‬ ‫بــرای حفــظ ظاهــر تــازه گل هــا‪ ،‬بهتــر اســت ابتــدا انهــا را خشــک‬ ‫کنیــد و ســپس بــا الک الــکل مــاوراء بنفــش ســطح ان را بپوشــانید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬می توانیــد کمــی رنــگ هم رنــگ خــود گل هــا بــه‬ ‫انهــا اضافــه کنیــد تــا ظاهــر گل هــا تــازه بــه نظــر برســد‪ .‬پیــروی از‬ ‫روش هــای صحیــح هنــگام قــرار دادن گل در جواهــرات رزینــی تنها‬ ‫راه بــرای حفــظ شــکل و رنــگ انهاســت‪.‬‬ ‫روی زیوراالت رزینی دست ساز اغلب حباب تشکیل می شود‬ ‫در طــی فراینــد مخلوط کــردن رزیــن بــا ســفت کننده‪ ،‬حباب هایــی‬ ‫در محلــول شــما ایجــاد خواهنــد شــد‪ .‬بــرای ازبین بــردن ایــن‬ ‫حباب هــا‪ ،‬می توانیــد پــس از مخلوط کــردن رزیــن و ســفت کننده‪،‬‬ ‫بــا سشــوار روی ان بگیریــد تــا همــه حباب هــا بــه ســطح محلــول‬ ‫بیاینــد و یکی یکــی بترکنــد‪.‬‬ ‫زیوراالت رزینی در حالت مایع مضرند‬ ‫هنگامــی کــه می خواهیــد رزیــن را با ســفت کننده مخلوط کنیــد و رزین‬ ‫هنــوز در حالــت مایــع اســت ممکــن اســت بخــارات مضــری را ازاد کنــد‪.‬‬ ‫منتهــا هنگامــی کــه رزیــن به طور کامل ســفت شــد دیگر ســمی نیســت‪.‬‬ ‫بــرای اطمینــان بیشــتر‪ ،‬بررســی کنیــد کــه رزیــن اپوکســی شــما فاقــد‬ ‫بیســفنول ‪ A‬باشــد‪ .‬توصیــه می شــود هنــگام کار بــا رزیــن از تجهیــزات‬ ‫محافــظ ماننــد دســتکش و ماســک اســتفاده کنیــد‪ .‬محــل کار شــما نیــز‬ ‫بایــد به خوبــی تهویــه شــود و در اتاقــی جداگانــه باشــد‪.‬‬ ‫رزین با گذشت زمان زرد می شود‬ ‫بیشــتر رزین هــا در نهایــت بــا گذشــت زمــان زرد می شــوند‪ ،‬به خصــوص‬ ‫اگــر اغلــب در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیرنــد‪ .‬کیفیــت رزیــن شــما و‬ ‫همچنیــن افــزودن فیلتــر ‪ UV‬یا تثبیت کننــده‪ ،‬زردشــدن ان را به تعویق‬ ‫خواهــد انداخت‪.‬‬ ‫سواالت متداول درمورد زیوراالت رزینی‬ ‫‪ .۱‬ایا جواهرات رزین ضداب اند؟‬ ‫بلــه‪ ،‬جواهــرات رزینــی ضداب انــد‪ .‬منتهــا از انجــا کــه فلــزات‬ ‫مورداســتفاده در ســاخت زیوراالت ممکن اســت اســیب ببینند‪ ،‬هنگام‬ ‫دوش گرفتــن‪ ،‬شــنا یــا کار بــا اب‪ ،‬زیوراالتتــان را از بدنتــان خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عمر زیوراالت رزینی چقدر است؟‬ ‫جواهــرات رزینــی معمــوال مدت زمانــی طوالنــی دوام می اورنــد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت از قــرار دادن جواهــرات در دمــای بــاال خــودداری کنیــد و بایــد‬ ‫به طــور مناســب از ان مراقبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایا زیوراالت رزینی برای کودکان بی خطرند؟‬ ‫پــس از سفت شــدن رزیــن‪ ،‬اســتفاده از ان بــرای کــودکان و همچنیــن‬ ‫زنــان بــاردار بی خطــر اســت‬ ‫‪.‬با چطور در کنار شما هستیم‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید که ریه سمت راست بیشتر از ریه سمت چپ هوا میگیرد!‬ ‫ایا می دانید ‪ 31‬برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند‬ ‫ایا میدانید جلیقه ضد گلوله ‪ ،‬ضد اتش ‪ ،‬برف پاک کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند‬ ‫ایامیدانید خطوط موجود بر تن گورخرها به نوعی به استتار انها در مقابل شکارچیان کمک می کند‬ ‫ایا می دانید‪:‬الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شــصت و یکمیــن ناگفتــه و ناشــنیده در‬ ‫بــاب انتقــال بــه غیــر‏‬ ‫اگــر کســی بــه شــما بگویــد فــان ملــک‬ ‫دو ســند مالکیــت ششــدانگ دارد‪ .‬شــاید‬ ‫در بــدو امــر خیلــی متعجــب شــوید‪.‬‏زیــرا‬ ‫ششــدانگ بــه کلیــت ملــک اطــاق میشــود‬ ‫و فقــط در مالکیــت مشــاعی وجــود چندیــن‬ ‫ســندمالکیت متصور‏اســت‪ .‬اما این قاعده‬ ‫لزومــا در خصــوص امــاک وقــف حاکمیــت‬ ‫نــدارد‪ .‬زیــرا واقــف ملــک ‪ ،‬منحصــرا مالــک‬ ‫‏عرصه اســت ‪ .‬لذا ســند مالکیت ششــدانگ ‬ ‫او مترتــب بــر عرصــه دارد‪ .‬امــا از ســوی‬ ‫دیگــر مســتاجر عرصــه غالبــا‏مالــک اعیانــی‬ ‫اســت‪ .‬لــذا ســند مالکیــت ششــدانگ او بــر‬ ‫اعیانــی ملــک اســتوار اســت‪ .‬بنابرایــن هــر‬ ‫دو مالــک از‏حقــوق مالکانــه برخوردارنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن تفــاوت کــه مالــک اعیانــی در نقــل و‬ ‫انتقــال بایــد عــوارض‬ ‫پذیــره ناشــی از‬ ‫عرصــه‏ای کــه اعیانی ‬ ‫او بــر ان بنــا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه مالــک‬ ‫پرداخــت‬ ‫عرصــه‬ ‫کنــد‪ .‬علیهــذا اجــازه‬ ‫واقــف بــه نقــل و‬ ‫انتقــال‏مالــک اعیانی‬ ‫‪ ،‬صرفــا مبتنــی بــر‬ ‫اخــذ عــوارض پذیــره‬ ‫قاعــده‬ ‫اســت‪.‬در‬ ‫کلــی‪ ،‬مســتاجر از‬ ‫انتقــال مــورد اجــاره‬ ‫بــه‏غیرممنــوع اســت‬ ‫‪ .‬امــادر ایــن حالــت‬ ‫هرچنــد کــه در اجــاره‬ ‫نامــه موقوفــه تصریــح بــه ممنوعیــت شــده‬ ‫باشــد ‪ ،‬ایــن‏تصریــح ناظــر بــه عرصــه اســت‪ .‬‬ ‫در چنیــن وضعیتــی‪ ،‬مــراد ازممنوعیــت «‬ ‫مــورد اجــاره» ؛ « عرصــه ملــک» اســت‪ .‬‬ ‫‏لذامســتاجر ِعرصــه کــه خــود مالــک اعیانــی‬ ‫اســت‪ ،‬حــق اجــاره دادن اعیانــی بــه غیــر را‬ ‫دارد‪ .‬تخلــف مســتاجر و عــدول‏از شــرط‪ ،‬‬ ‫زمانــی اســت کــه مســتاجر ‪ ،‬عرصــه را بــه‬ ‫اجاره داده باشد‪ .‬منتها مستاجر در اجاره ‬ ‫دادن اعیانــی‏مکلــف بــه پرداخــت عــوارض‬ ‫پذیــره بــه مالــک عرصــه اســت‪ .‬زیــرا مــاده ‪2‬‬ ‫اییــن نامــه نحــوه و ترتیــب وصــول پذیــره و‬ ‫‏اهدایی مصوب ‪ 1365/2/10‬ماده ‪ 13‬قانون‬ ‫تشــکیالت و اختیــارات ســازمان حــج واوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه مصــوب ‏‏‪ 1363/10/2‬مقــرر‬ ‫میــدارد ‪ :‬مســتاجر عرصــه کــه حــق تملــک‬ ‫ردپای اینستاگرام‬ ‫مریــم زنــی ‪ ۴۷‬ســاله و متاهــل اســت او در اینســتاگرام در صفحــه‬ ‫شــخصی اســت چنــد عکــس از خــود گذاشــته بــود وی بیــان داشــت‬ ‫چــون صفحــه شــخصی هــم بــاز بــود افــراد زیــادی عکــس هایــم را‬ ‫می دیدنــد یــک روز فــردی بــه مــن پیــام داد کــه از مــن خوشــش امــده و‬ ‫ســواالت شــخصی میپرســید و ایــن گونــه ارتبــاط مــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫او بــه دروغ خــودش را کارمنــد معرفــی کــرده بــود و مــن راجــع‬ ‫بــه اختــاف بــا همســرم و مشــکالت مالــی ان بــا او صحبــت‬ ‫کــرده بــودم بیــان داشــت مــن نیــاز بــه وام دارم او هــم گفــت‬ ‫اشــنا دارد و می توانــد کمکــم کنــد و از مــن تقاضــای مــدارک‬ ‫شــخصی کــرد و مــن نیــز تصویــر مدارکــم را برایــش فرســتادم‬ ‫مدتــی بــا منصــور در اینســتاگرام بــه خاطــر وام در ارتبــاط بــودم و بــه‬ ‫دفعــات متعــدد از مــن بــه بهانــه انجــام مراحــل وام گرفتــن و خریــد‬ ‫ســفته درخواســت پــول مــی نمــود در مجمــوع حــدود ‪ ۷‬میلیــون‬ ‫پــول برایــش کارت بــه کارت کــردم هــر بــار کــه از ایشــان پیگیــر وام‬ ‫می شــدم بهانــه م ـی اورد تــا اینکــه گفــت کــه ســه تــا وام گرفتــم بــه‬ ‫نــام خــودم مــادرم و شــما کــه هــر ســه را بــه شــما خواهــم داد و یــک‬ ‫اعیــان را دارد و بــه هزینــه خــود احــداث بنــا‬ ‫نمــوده‏چنانچــه بخواهــد مــورد اجــاره را بــه‬ ‫غیــر انتقــال دهــد مــی بایســتی ‪ %15‬تفــاوت‬ ‫ارزش فعلــی عرصــه نســبت بــه ارزش‏زمــان‬ ‫ایجــار را بــه عنــوان پذیــره انتقالــی بــه هنــگام‬ ‫تنظیــم ســند اجــاره به نفع موقوفــه پرداخت‬ ‫نمایــد‪ .‬بنابرایــن قانــون‏گــذار حــق انتقــال را‬ ‫بــرای مســتاجر تجویــز و منــوط بــه تادیــه‬ ‫پذیــره نمــوده اســت‪ .‬اساســا مســتاجری‬ ‫مالکیــن‬ ‫کــه مالــک اعیانــی‏اســت هماننــد‬ ‫ِ‬ ‫امــاک طلــق غیرموقوفــه ؛ بــر اســاس اصــل‬ ‫تســلیط و حقــوق مالکانــه حــق اجــاره اعیانی‬ ‫و ‏فــروش انــرا بــه ثالــث دارد‪ .‬در اینمــورد‬ ‫دفاتــر اســناد رســمی مکلفنــد هنگام تنظیم‬ ‫ســند عــاوه بــر اســتعالم از ثبــت و‏دارایــی‬ ‫و شــهرداری از مالــک عرصــه (اوقــاف) نیــز‬ ‫اســتعالم نمــوده و جــواز انتقــال را تحصیــل‬ ‫کنــد‪ .‬ســازمان اوقــاف‏نیــز بــه اســتناد مــاده‬ ‫قانونــی مذکــور در فــوق صرفــا مکلــف اســت ‬ ‫پــس از اخــذ عــوارض پذیــره ؛ اجــازه انتقــال‬ ‫را صــادر‏کنــد‪.‬‬ ‫هســتند‪ .‬و ارائــه نظریــه شــخصی‪ ،‬تحــت‬ ‫عنــوان نظریــه ‏کارشناســی ‪ ،‬یــک حــق‬ ‫محســوب میشــود‪ .‬درحالیکــه نظریــه‬ ‫کارشناســی بایــد بــه امــری تخصصــی ‪،‬‬ ‫محاســباتی ‏معطــوف بــوده و از فراینــد‬ ‫اســتدالل حاصــل شــده باشــد‪ .‬نظریــه‬ ‫کارشناسی نه تنها حق شخصی کارشناس‬ ‫‏محســوب نمیشــود ‪ .‬بلکــه تکلیــف اســت‪.‬‬ ‫تکلیــف وجــه متقابــل حق اســت ‪ ،‬متضمن‬ ‫تبعیــت از الزامــات‏حکومتــی اســت‪.‬‏‬ ‫هوالمستعان‬ ‫وام هــم بالعــوض و چــک بیــن بانکــی اســت کــه بایــد بــه صــورت‬ ‫حضــوری دریافــت کنیــد و از مــن خواســت بــه شــهر محــل ســکونت‬ ‫او کــه در اســتان خودمــان بــود بــروم تــا چــک را بــه مــن بدهــد و بــا‬ ‫مــن قــرار گذاشــت مــن فقــط دختــرم را در جریــان ماجــرا گذاشــتم‬ ‫تــا ان زمــان منصــور را ندیــده بــودم ناگهــان دیــدم جوانــی کــه حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬ســاله در برابــر برایــم بــاز کــرد و مــن را بــه داخــل منــزل دعــوت‬ ‫کــرد مــن وارد شــدم امــا خــود را از پشــت قفــل کــرد و زمانــی کــه‬ ‫مــن اعتــراض کــردم گفــت قفــل خــراب اســت چــون کســی در منــزل‬ ‫نبــود مــن احســاس تــرس و نگرانــی کــردم و گفتــم هرچــه زودتــر‬ ‫چــک را بــه مــن بدهیــد تــا بــه شــهر محــل ســکونت خــود بازگــردم‬ ‫امــا او مــن را دعــوت بــه نشســتن و غــذا خــوردن نمــود و در نهایــت‬ ‫بــه مــن نزدیــک شــد و بــا مــن رابطــه برقــرار نمــود امــا چــرا بــه مــن‬ ‫نــداد ولــی برایــم اســنپ گرفتــن بــه شــهر محــل ســکونتم بازگشــتم‬ ‫مجددا ًاخر هفته پیام داد که اماده است من هم رفتم‪....‬‬ ‫بــه نظــر مــی امــد قلیــان کشــیده و مشــروب مصــرف کــرده اســت‬ ‫دوبــاره همــان اتفــاق افتــاد ‪....‬‬ ‫او مــرا تهدیدمــی کــرد کــه از مــن فیلــم دارد و همیــن موضــوع‬ ‫باعــث شــد بــه رابطــه بــا وی ادامــه داد هــم ایــن اتفــاق چندیــن بــار‬ ‫تکــرار شــد و بــه بهانــه دادن چــک از مــن ســوء اســتفاده می کــرد او‬ ‫راه بی پایان‬ ‫مزاحمت های واتساپی‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬فــردی کــه از طریــق شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت‬ ‫بــرای همســر یــک خانــواده کــرده بــود‪ ،‬مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ یادگارنــژاد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬فــردی بــا در دســت داشــتن مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه کــرد وعنــوان‬ ‫داشــت شــخصی در شــبکه اجتماعــی واتســاپ‪،‬‬ ‫موجــب ایجــاد مزاحمــت و ســلب اســایش همســر‬ ‫وی شــده اســت؛ لــذا پرونــده در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا طــی‬ ‫عملیــات پلیســی و در مــدت زمــان کوتــاه عامــل‬ ‫ایجــاد مزاحمــت را مــورد شناســایی قــرار دادنــد و‬ ‫بــا هماهنگی هــای مراجــع قضائــی وی را بــه اداره‬ ‫پلیــس منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یادگارنژاد ادامه داد‪ :‬متهم در تحقیقات‬ ‫مقدماتــی منکــر هــر گونــه جــرم انتســابی شــد؛ لکن‬ ‫بــا مشــاهده مســتندات و ادلــه دیجیتــال لــب بــه‬ ‫ســخن گشــود و بــه بــزه ارتکابــی خــود اعتــراف کــرد‬ ‫و انگیــزه اش را از ایــن اقــدام مجرمانــه‪ ،‬تفریــح و‬ ‫ســرگرمی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرگونــه مزاحمــت در فضــای ســایبری‬ ‫برابــر قانــون جرایــم رایانــه ای جــرم محســوب شــده و‬ ‫قانــون گــذار بــرای ان مجــازات تعیین نمــوده که الزم‬ ‫اســت کاربرانــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‬ ‫حتمــا ًقانــون جرایــم رایانــه را مطالعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعه به پلیس فتا از مشــاوره ها و راهنمایی های‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫تماس هــای مردمــی درخواســت خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫تهدیــدم کــرد کــه اگــر پــول را نفرســتم تمــام فیلــم هــا و عکــس هایــم‬ ‫را بــرای خانــواده و همســرم و تمــام فالوورهایــم می فرســتد وقتــی‬ ‫دیــدم ادامــه دارد بــه کالنتــری مراجعــه کــردم تــا از وی شــکایت کنــم‬ ‫نظریه کارشناسی‬ ‫فضــای مجــازی در دنیــای امــروز یکــی از چالش هــای اساســی اســت‬ ‫و امکانــات ایــن فضــا هــم فرصــت و هــم تهدیــد ایجــاد می کنــد‬ ‫لــذا امــوزش نحــوه اســتفاده صحیــح از ایــن فضــا بــه افــراد جامعــه‬ ‫امــری ضــروری اســت در ســبب شناســی علــل بــروز ایــن اســیب در‬ ‫مددجــو مــی تــوان بــه نداشــتن مهــارت هایــی از جملــه مهــارت‬ ‫نــه گفتــن و جــرات منــدی و خــا عاطفــی و احســاس تنهایــی ‪،‬‬ ‫ســردی روابــط بــا همســر کــه منجــر بــه اختالفــات خانوادگــی و‬ ‫عــدم توجــه بــه نیازهــای مددجــو از ســوی همســر اشــاره کــرد‬ ‫توصیه می شود به منظور پیشگیری از اسیب های بعدی در مددجو‬ ‫نســبت بــه امــوزش مهــارت هــای زندگــی از جملــه مهــارت نــه گفتــن‬ ‫و حــل مســئله و افزایــش عــزت نفــس و ارتقــای اعتقــادات مذهبــی ‬ ‫و ارتقــای مهارت هــای زندگــی زناشــویی بــه زوجیــن اقــدام گــردد‪.‬‬ ‫تنظیم کننده‪ :‬ناهید اکبری مقدم‪ -‬ام کلثوم حسینی مجد‬ ‫مشاور و مددکار کالنتری ‪ 13‬شهرستان گرگان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی ‪-۱‬برابــر رای هیــات بــه شــماره ‪-۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۷۵۵‬پرونــده کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۳۵‬اقای اســماعیل بایلــری فرزنــد اق اویلــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه‪۷۵۶‬گنبد و کدملــی‪۲۰۳۱۳۱۲۵۲۹‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت‪۳۹۵.۳۴‬متر مربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-۱/۴۴۸۲‬اصلــی بخش‪۱۰‬واقــع در گنبــد ارمــی ابــاد خیابــان ازادی کوچــه کمینــه خریــداری ملــک مــع الواســطه از‬ ‫مالــک رســمی اق اویلــی میهن(مالــک رســمی)منظور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز اگهــی میشــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهی به مــدت دوماه اعتــراض خود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ 8782‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۷/۴:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۱۸‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم حبیــب الــه شــفاعتی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۳۷۳۵۱۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد حســین متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۵۳‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۳۷۴.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۶۸۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۲۳‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/24‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۹۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای بهــزاد توفیقـی راد فرزنــد تقانگنــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۵۰۷‬کدملــی ‪ ۰۰۶۱۳۳۹۵۹۸‬صــادره از تهــران‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۵۲۵.۳۴‬مترمربــع‪ ،‬در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪ -۸۲۶‬فرعــی از ‪ -۵۱۷‬فرعــی از ‪ -۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی تقانگلــدی توفیقــی راد محــرز‬ ‫گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و بعــد از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪۸۷۵۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه‪ ۱۴۰۰/۰۶/23‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۷/07‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪۳‬قانــون و مــاده ‪۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۲۴۵۱۱۴۰۰‬مورخه‪۱۴۰۰/۶/۷‬هیــات بــه شــماره کالســه‪۱۳۳۱۴۰۰‬موضوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای موسـی الرضا نوردهــی فرزنــد حبیب اللــه بــه شــماره شناســنامه ‪۵‬صــادره از بجنــورد در شـش دانگ یــک باب ســاختمان به مســاحت‬ ‫‪ ۲۴۸‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۵۵‬اصلــی واقــع در اراضــی کهنــه کنــد خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای رمضانعلــی علی ابــادی فرزنــد رضــا قلــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬م الــف ‪۳۲۹۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۷/۴:‬احمداصغــری شــیروان‬ ‫رئیــس تبت اســنادوامالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۵۴۳۱‬هییــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم لیــا محمــود بــه شــماره شناســنامه ‪ ۸۲۵‬و کدملــی ‪ ۲۰۳۱۶۳۱۵۲۷‬صــادره از گنبــد کاووس فرزنــد محمــد متقاضــی کالســه‬ ‫پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۳۷‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۸‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات‬ ‫متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۸۷۰۳:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۲۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۷/۶:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001313‬مــورخ ‪1400.03.29‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و‏ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی علی اباد سلســله ایادی از مالکیت اقای حســین غیجی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض کالســه ‪ 1397114412005000198‬تقاضای اقای حســن مزیدی ســاجدی به شــماره شناســنامه ‪384‬‬ ‫کــد ملــی‏‏‪ 2269905059‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد شــیرعلی درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪50235.88‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -17‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتــول ‪،‬مزرعــه کتــول جنــب مرغــداری نــادران ‪ ،‬بخــش ‪6‬‬ ‫حــوزه‏ثبــت علــی ابــاد وبــه اســتنادمجوز شــماره ‪ 1.148607‬مــورخ ‪ 1399.12.12‬جهادکشــاورزی علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه‏فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از این رو اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی‬ ‫‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم‏و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم‏نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪291:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001664‬مــورخ ‪1400.04.26‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون تعییــن تکلیـ ‪‎‬‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از مالکیــت اقــای ایــوب باباکــردی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412005000389‬تقاضــای خانم طاهره شــاه حســینی به شــماره شناســنامه ‪ 3‬کد‬ ‫ملــی ‪2269692209‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد قنبــر درششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 119.39‬مترمربــع‏مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -29‬اصلــی واقــع درعلــی ابــاد کتول ‪،‬خیابــان کمر بندی ‪ ،‬پاســداران ‪ 50‬قــدس ‪ 10‬درب‬ ‫دوم ‪ ،‬بخــش ‪6‬‏حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دومــاه‏اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‏ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪299:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪376‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫کالهبرداری با ترفندهای‬ ‫دروغین برنده شدن‬ ‫در مسابقات صداوسیما‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری یکــی از اعضــای بانــد‬ ‫کالهبــرداری تلفنــی خبــر داد و گفــت‪ :‬اعضــای ایــن بانــد بــا‬ ‫تمــاس تلفنــی بــا عمــوم مــردم بــه بهانــه برنــده شــدن در‬ ‫مســابقات رادیــو جــوان از انهــا کالهبــرداری مـی کردنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ مرتضــی ابوطالبــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از هموطنــان بــه پلیــس‬ ‫فتــا مبنــی بــر برداشــت ‪ 300‬میلیــون ریــال از حســاب وی ‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬طبــق اظهــارات شــاکی مشــخص شــد‪ ،‬زمانــی‬ ‫کــه وی در حــال رانندگــی بــوده اســت فــردی ناشناســی‬ ‫کــه خــود را مجــری صــدا و ســیما معرفــی کــرده ؛ بــه بهانــه‬ ‫واریــز کمــک هزینــه ســفر بــه عتبــات عالیــات و بــا اســتفاده‬ ‫از ترفندهــای ماهرانــه کلیــه اطالعــات حســاب بانکــی و‬ ‫رمــز پویــا را بــه صــورت تلفنــی از قربانــی گرفتــه و ســپس‬ ‫حســاب بانکــی او را خالــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بررس ـی های فنــی و اطالعاتــی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬متهــم کــه بــا‬ ‫اســتفاده از وجــه ســرقتی‪ ،‬اقــدام بــه ســوخت گیری در‬ ‫پمــپ بنزیــن در یکــی از اســتان های همجــوار نمــوده بــود‪،‬‬ ‫شناســایی و بــا دســتور مقــام قضایــی وهمــکاری پلیــس فتــا‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی بیــان داشــت‪ :‬برقــراری تماس هــای‬ ‫تلفنــی و اعــام برنــده شــدن در قرعــه کشــی‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫یکــی از مهم تریــن شــگردهای مجرمــان اســت کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری بــرای فریــب دادن کاربــران جهــت رســیدن بــه‬ ‫خواســته هــای پلیــد خــود از ان بهــره می برنــد و گاهــی‬ ‫اوقــات ایــن تماس هــا تحــت عناویــن مختلفــی نظیــر‬ ‫برنامه هــای مطــرح رادیویــی و تلویزیونــی و یــا اپراتورهــای‬ ‫تلفــن همــراه صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر حفــظ اطالعــات کارت هــای بانکــی‪ ،‬بــه‬ ‫شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬بخش‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001865‬مــورخ ‪1400.06.04‬‬ ‫تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‏ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‬ ‫مالکیــت اقــای قاســم باســتانی کتولــی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412005000271‬تقاضــای اقــای علــی اصغــر عابــدی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 1280‬کــد ملــی‏‏‪2269459075‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد محمــد‬ ‫قلــی در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه ‏مســاحت ‪ 240‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی‬ ‫واقــع در علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬انتهــای خیابــان منوچهــری – خیابــان ‪16‬‏متــری‬ ‫بعــداز تقاطــع ‪ 20‬متــری – روبــروی کشــتارگاه ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی‬ ‫ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‏روزدر روزنامــه محلــی‬ ‫و کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از‏اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪305:‬‏تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک‬ ‫علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه‬ ‫ف ‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005001782‬مــورخ‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــ ‪‎‬‬ ‫‪ 1400.05.16‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله‬ ‫ایادی از مالکیت اقای ســید حســن حســینی به تصرفات مالکانه‏بالمعارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412005000217‬تقاضــای خانــم نرگــس علــی ابــادی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 204‬کــد ملــی ‪2269384245‬‏صــادره ازعلــی ابــاد فرزند ابوالقاســم‬ ‫در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‬ ‫مســاحت ‪181.60‬‏مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک از ‪ -19‬اصلــی واقــع در‬ ‫علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان مزرعــه ‪ ،‬بعــداز پــل ‪،‬روبــروی ســی ان جــی ‪،‬‏بخــش‬ ‫‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده‬ ‫روزدر روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار اگهــی مــی‏شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‏مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‏بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خودرابه مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪307:‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪1400/06/20:‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪ ‎‬محمــود خانــدوزی رئیــس اداره ثبــت اســنادو‬ ‫امــاک علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪13‬اییــن‏نامــه قانــون‬ ‫ف‪‎‬برابــر رای شــماره ‪ 140060312005002231‬مــورخ ‪1400.06.14‬‬ ‫تعییــن تکلی ـ ‪‎‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‏ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی از‬ ‫مالکیــت اقــای قربــان باســتانی بــه تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ 1399114412005000198‬تقاضــای اقــای هــادی چشــک زاده یازتپــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 1715‬و کــد ملــی‏‏‪ 2269857429‬صــادره ازعلــی ابــاد فرزنــد حســین‬ ‫در ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بنــا شــده بــه ‬ ‫مســاحت‏‏‪ 124.76‬مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک از ‪ -19‬اصلی واقع در‬ ‫علــی ابــاد کتــول ‪ ،‬خیابــان ســی متــری شــمالی ‪ ،‬کوچــه امیــد ‪،11‬‏نبــش کوچــه‬ ‫بــن بســت ‪ ،‬بخــش ‪ 6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردیــد‪ .‬مراتــب دردونوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روزدر روزنامــه محلــی و‏کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود‪.‬از این‬ ‫رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خودرابــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم نمای ‪‎‬د‪‎.‬م‪.‬الف‪309:‬‏تاریخ انتشــارنوبت‬ ‫اول‪1400/06/20:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/07/06 :‬‏‪‎‎‬محمــود خانــدوزی‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک علــی ابــاد کتــول‬ صفحه 7 ‫هزارپیچ‬ ‫شهرستان گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -376‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 4 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-376‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪11-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫شهادت شهید محراب ایت الله مدنی‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را برای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع‬ ‫دســتی مختلــف از جملــه پــرورش پیلــه ابریشــم و‬ ‫ابریشــم بافی مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬که‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بسیاری می باشد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریم عمــوم مردم منطقه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و‬ ‫ ‬ ‫در محله پســرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شــهیدان انقالب‬ ‫اســامی نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل‬ ‫و مســافران امــام رضــا (ع) همــه روزه بــه زیــارت ان‬ ‫بزرگــوار می اینــد ‪ ،‬محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی‬ ‫و باغ هــای مشــجر ان را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن‬ ‫زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب کرامــات و مــورد توجــه علمــا‬ ‫و بــزرگان دیــن منطقــه می باشــد‪ .‬دارای مســجد و‬ ‫شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین‬ ‫و شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی‬ ‫منطقــه بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان به‬ ‫زیــارت می اینــد‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪،‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ماش شله غذای محلی مردم بجنورد‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ماش‪ 200 :‬گرم‬ ‫برنج‪ 150 :‬گرم‬ ‫گوشت قورمه شده‪ 250 :‬گرم‬ ‫پیاز داغ‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫زیره سیاه‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫طــرز تهیــه‪ :‬ابتــدا مــاش و پیــاز داغ را در ظــرف ریختــه و کمــی اب‬ ‫روی ان می ریزیــم و نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه ان اضافــه کــرده و‬ ‫می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت برنــج را شســته و در داخــل ان می ریزیــم و گوشــت‬ ‫قورمــه راهــم بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫برنــج ان بایــد کامــا ً لــه شــود ماننــد شــله‪ .‬هــر از گاهــی ان را هــم‬ ‫می زنیــم تــا تــه نگیــرد و اگــر اب ان کــم بــود کمــی اب جــوش بــه ان‬ ‫اضافــه می کنیــم‪ .‬ایــن غــذا ابــدار نیســت و ماننــد شــله زرد ســفت‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬در ایــن غــذا از گوشــت قورمــه شــده اســتفاده می شــود‪ .‬بــدون‬ ‫گوشــت هــم می توانیــد درســت کنیــد‪.‬‬ ‫طریقه قورمه کردن گوشت هم به این صورت است‪:‬‬ ‫گوشــت بــدون اســتخوان را خــرد کــرده بــا کمــی اب می گذاریــم بپــزد‬ ‫وقتــی گوشــت پخــت و اب ان خشــک شــد گوشــت بــه روغــن می ایــد‬ ‫بــا چربــی خــود گوشــت ان را ســرخ می کنیــم‪ .‬کمــی هــم نمــک بــه ان‬ ‫می زنیــم‪ .‬اگــر گوشــت چــرب نبــود همــان ابتــدا کمــی دنبــه هــم در ان‬ ‫خــرد می کنیــم‪ .‬ایــن گوشــت را مــدت طوالنــی می توانیــد در یخچــال‬ ‫نگه داریــد و جهــت مصــرف غذاهــای مختلــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ماش لـِـه شــله یــک غــذای بجنــوردی اســت‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬ســاده ولــی مقوی اســت‬ ‫و بســیار راحــت هــم درســت می شــود‪.‬‬ ‫بافته های داری خراسان شمالی‬ ‫‪ 20‬شــهریور ‪ 1360‬ایــت اللَّــه سیداســداللَّه مدنــی در ســال ‪ 1292‬ش (‪1323‬ق) در روســتایی در‬ ‫اذرشــهر اذربایجان شــرقی چشــم به جهان گشــود و در ســنین جوانی برای تحصیل علوم دینی‬ ‫بــه قــم عزیمــت نمــود‪ .‬وی پــس از گذرانــدن دروس مقدماتــی و ســطح‪ ،‬در حــدود چهــار ســال‬ ‫بــه تحصیــل دروس فقــه و اصــول در محضــر حضــرت امــام خمینــی(ره) مشــغول شــد‪ .‬ســپس‬ ‫راهــی نجــف اشــرف گردیــد و در جلســات درس حضــرات ایــات‪ :‬سیدابوالحســن اصفهانــی‪،‬‬ ‫ســید عبدالهــادی شــیرازی‪ ،‬ســید محســن حکیــم و ســید ابوالقاســم خویــی شــرکت نمــود‪.‬‬ ‫ایــت اللَّــه مدنــی‪ ،‬ســال هــا پیــش از ورود بــه عرصــه مبارزات سیاســی‪ ،‬در مقابل افکار ضددینی‬ ‫کســروی مقابلــه کــرده بــود و بــا شــهید نــواب صفــوی همــکاری داشــت‪ .‬بــا اغــاز قیــام مردمــی‬ ‫ایــران بــه رهبــری حضــرت امــام خمینــی(ره) و تبعیــد ان حضــرت بــه نجــف اشــرف‪ ،‬ایــت اللَّــه‬ ‫مدنــی در کنــار اســتاد و رهبــر خــود قــرار گرفــت و در ایــام ســفر بــه ایــران‪ ،‬ضمــن نــام بــردن‬ ‫از حضــرت امــام‪ ،‬رســالت و وظایــف مــردم مســلمان را در برابــر رژیــم پهلــوی بیــان مــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــت اللَّــه مدنــی در ســال ‪ 1350‬بــه فرمــان امــام جهــت تدریــس علــوم دینــی بــه خــرم‬ ‫ابــاد رفــت و در انجــا حــوزه علمیــه تاســیس نمــود‪ .‬چنــدی بعــد بــر اثــر فعالیــت هایــی‬ ‫کــه علیــه رژیــم ســتم شــاهی داشــت بــه مــدت بیــش از ســه ســال بــه شــهرهای‬ ‫مختلــف تبعیــد شــد و بــا اوج گیــری انقــاب اســامی‪ ،‬از تبعیــد بــه قــم بازگشــت‪ .‬ایــن‬ ‫روحانــی مبــارز‪ ،‬پــس از پیــروزی انقــاب بــه دعــوت مــردم همــدان‪ ،‬راهــی ایــن شــهر‬ ‫گردیــد و از طــرف مــردم ایــن اســتان بــه مجلــس خبــرگان قانــون اساســی راه یافــت‪.‬‬ ‫ایــت اللَّــه مدنــی پــس از شــهادت ایــت اللَّــه قاضــی طباطبایــی‪ ،‬نخســتین امــام جمعه تبریــز‪ ،‬از‬ ‫ســوی امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان نماینــده ولــی فقیــه و امام جمعه تبریز انتخاب شــد و در این‬ ‫ســنگر بــه پاســداری و حراســت از ارمــان هــای انقــاب اســامی همــت گماشــت‪ .‬ایــن مجاهــد‬ ‫نستوه سرانجام در بیستم شهریور ‪ 1360‬ش برابر دوازدهم ذی قعده ‪ 1401‬ق در ‪ 68‬سالگی در‬ ‫همین سنگر پس از اقامه نماز در محراب نماز جمعه تبریز توسط منافقین به شهادت رسید‪.‬‬ ‫و پــس از تشــییعی بــا شــکوه در تبریــز و قــم‪ ،‬در حــرم مطهــر حضــرت معصومــه(س) بــه خــاک‬ ‫ســپرده شــد‪ .‬پیــام امــام خمینــى (ره) بــه مناســبت شــهادت ایــت اللــه مدنى(شــهید محــراب)‬ ‫بســم اللــه الرحمــن الرحیــم‪ ،‬اناللــه و اناالیــه راجعــون بــا شــهید نمــودن یــک تــن دیگــر از ذریــه‬ ‫رســول الله و اوالد روحانى و جســمانى شــهید بزرگ امیرالمومنین (ع( ســند جنایت منحرفان و‬ ‫منافقان به ثبت رسید‪ .‬سید بزرگوار و عالم عادل عالى قدر و معلم اخالق و معنویات‪ ،‬حجت‬ ‫االســام و المســلمین شــهید عظیــم الشــان مرحــوم حــاج ســید اســدالله مدنــى رضــوان اللــه‬ ‫علیــه‪ ،‬همچــون جــد بزرگــوارش در محــراب عبــادت بــه دســت منافقى شــقى به شــهادت رســید‪.‬‬ ‫اگــر بــا بــه شــهادت رســیدن مــوالى متقیــان اســام محــو و مســلمانان نابــود شــدند‪ ،‬شــهادت‬ ‫امثــال فرزنــد عزیــزش شــهید مدنــى هــم ارزوى منافقــان را بــر اورده خواهــد کــرد‪ .‬اگــر خــوارج‬ ‫ســیاه بخــت از شــهادت ولــى اللــه االعظــم طرفــى بســتند و بــه حکومــت رســیدند‪ ،‬ایــن‬ ‫گروهکهــاى خائــن نیــز بــه امــال خبیــث خــود کــه ســقوط حکومــت اســام و برقــرارى حکومــت‬ ‫امریکایــى اســت مــى رســند‪ .‬انــان لعنــت خــدا و رســول و ننــگ ابــدى را بــراى خــود و اینــان‬ ‫عــذاب ابــدى خــدا و نفــرت و لعنــت قــادر متعــال و امــت اســام را بــراى خــود و هــم پیمانــان و‬ ‫اربابــان خونخــوار خویــش بــه بــار اوردنــد‪ .‬ملــت بــزرگ و روحانیــت معظــم چــون صفــى مرصوص‬ ‫ایســتاده انــد کــه هــر پرچمــى از دســت توانــاى ســردارى بیفتــد ســردار دیگــرى ان را برداشــته‬ ‫و بــه میــدان ایــد و بــا قــدرت بیشــتر در حفــظ پرچــم اســامى بــه کوشــش برخیــزد ‪.‬شــهید‬ ‫مدنــى بــا شــهادت مظلومانــه خــود ضــد انقــاب و منافقیــن ضــد اســام را بکلــى منــزوى کــرد‪.‬‬ ‫ایــن چهــره نورانــى اســامى عمــرى را در تهذیــب نفــس و خدمــت بــه اســام و تربیــت‬ ‫مســلمانان و مجاهــده در راه حــق علیــه باطــل گذرانــد و از چهــره هــاى کــم نظیــرى بــود کــه‬ ‫بــه حــد و افــر از علــم و عمــل و تقــوى و تعهــد و زهــد و خودســازى برخــوردار بــود‪ .‬بــه شــهادت‬ ‫رســاندن چنیــن شــخصیتى بــه تمــام معنــى اســامى همــراه بــا تنــى چنــد از فرزنــدان اســام‬ ‫و یــاران باوفــاى انقــاب اســامى در میعــادگاه نمــاز جمعــه و در حضــور جماعــت مســلمین‬ ‫جــز عنــاد بــا اســام و کمــر بســتن بــه محــو اثــار شــریعت و تعطیــل جمعــه و جماعــت‬ ‫مســلمین توجیهــى نــدارد‪ .‬اگــر تــا امــروز بــراى جنایتهــا و شــرارتهاى خــود بهانــه هــاى بــى‬ ‫پایــه اى مــى تراشــیدند‪ ،‬در شــهادت ایــن عالــم متقــى کــه جــز دربــاره خدمــت بــه اســام و‬ ‫مســلمانان نمــى اندیشــید بهانــه اى جــز انتقــام از اســام و ملــت شــریف نمــى تواننــد بتراشــند‪.‬‬ ‫انتقــام از اســام کــه ان را اســاس ســقوط دســتگاههاى جبــار و شکســت ابرقدرتهــا در‬ ‫ایــران و پــس از ان در منطقــه مــى بیننــد و از ملــت قدرتمنــد کــه پشــت بــر انــان نمــوده و‬ ‫کاخهــاى امــال و ارزوى انــان را در هــم کوبیــده و تمامــى انانــرا از صحنــه تــا ابــد بیــرون رانــده‬ ‫اســت مــى گیرنــد‪ .‬مــردم رزمنــده ایــران و خصــوص مــردم غیرتمنــد اذربایجــان کــه چنیــن‬ ‫روحانــى متعهــد و معلــم عالــى قــدرى را از دســت داده انــد و حریــف شکســت خــورده خــود‬ ‫را مــى شناســند‪ ،‬بــا عزمــى جــزم و اراده اى خلــل ناپذیــر انتقــام خــود را از انــان مــى گیرنــد‪.‬‬ ‫اینجانــب‪ ،‬شــهادت ایــن مجاهــد عزیــز عظیــم و یــاران باوفایش را به پیشــگاه اجداد طاهرینش‪،‬‬ ‫خصوصــا بقیــه اللــه ‪ -‬ارواحنالــه الفــدا ‪ -‬و بــه ملــت مجاهــد ایــران و اهالــى غیــور و شــجاع‬ ‫اذربایجــان و بــه حــوزه هــاى علمیــه و بــه خانــدان محتــرم ایــن شــهیدان تبریــک و تســلیت‬ ‫میگویــم‪ .‬خــط ســرخ شــهادت‪ ،‬خــط ال محمــد (ص) و علــى (ع) اســت و ایــن افتخــار ازخانــدان‬ ‫نبــوت و والیــت بــه ذریــه طیبــه ان بزرگــواران و بــه پیــروان خــط انــان بــه ارث رســیده اســت‪ .‬درود‬ ‫خداونــد و ســام امــت اســام بــر ایــن خــط ســرخ شــهادت و رحمــت بــى پایــان حــق تعالــى بــر‬ ‫شــهیدان ایــن خــط در طــول تاریــخ و افتخــار و ســرافرازى بــر فرزنــدان پرتــوان پیــروزى افریــن‬ ‫اســام و شــهداى راه ان و ننــگ و نفــرت و لعنــت ابــدى بــر وابســتگان و پیــروان شــیاطین شــرق‬ ‫و غــرب خصوصــا شــیطان بــزرگ امریــکاى جنایتــکار کــه با نقشــه هاى شــیطانى شکســت خورده‬ ‫خــود گمــان کــرده ملتــى را کــه بــراى خداونــد متعــال و اســام بــزرگ قیــام نمــوده و هزاران شــهید‬ ‫و معلــول تقدیــم نمــوده بــا ایــن دغــل بازیهــا مــى توانــد سســت کنــد و یــا از میــدان بــه در بــرد‪.‬‬ ‫اینــان پیــروان ســید شــهیدانند کــه در راه اســام و قــران کریــم‪ ،‬از طفــل شــش ماهــه تــا پیرمــرد‬ ‫هشــتاد ســاله را قربــان کــرد و اســام عزیــز را بــا خــون پــاک خــود ابیــارى و زنــده نمــود‪ .‬ارتــش و‬ ‫ســپاه و بســیج و ســایر قــواى مســلح نظامــى و انتظامــى و مردمــى مــا پیــرو اولیایــى هســتند کــه‬ ‫همــه چیــز خــود را در راه هــدف و عقیــده فــدا نمــوده و بــراى اســام و پیــروان معظــم ان شــرف و‬ ‫افتخار افریدند‪ .‬از خداوند تعالى عظمت اســام و مســلمین و رحمت براى شــهیدان خصوصا ً‬ ‫شــهداى اخیرمــان و باالخــص شــهید عزیــز مدنــى معظــم و ســامت کامــل بــراى مجروحیــن‬ ‫ایــن حادثــه و صبــر و اســتقامت بــراى ملــت بــزرگ خصوصــا ًاذربایجانیهــاى عزیــز و بازمانــدگان‬ ‫شــهیدان خواهانــم‪ .‬ســام و درود بــر همــگان ‪ .‬والســام علــى عبادللــه الصالحیــن‪ ،‬روح اللــه‬ ‫الموســوى الخمینــى‪ 21 ،‬شــهریور ‪1360‬‬ ‫«مینودشت شهری مملو از زیبایی»‬ ‫کــه پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه‬ ‫شــهدت رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه‬ ‫حضــرت موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روستای قره چشمه در کمربندی شهرستان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 15‬کیلومتر فاصله دارد‪ .‬زیارتگاه قزل امام‬ ‫فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام‬ ‫اســت‪ .‬زیارتــگاه اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعه قافه از توابع‬ ‫بخش مرکزی مینودشــت قرار گرفته اســت ‪ ،‬و با شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین‬ ‫(ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط‬ ‫کوهســتانی و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات‬ ‫رفاهــی شــامل اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی واقــع شــده اســت ‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪12‬‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکه حضــرت پیر در یک‬ ‫محیــط جنگلــی زیبــا قــرار دارد ‪ ،‬و دارای اب ‪ ،‬بــرق جــاده‬ ‫اســفالته و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫بافته های داری‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر و رونــق دامــداری کــه نتیجــه ان دسترســی بــه‬ ‫مــواد اولیــه فــراوان و ارزان قیمــت اســت‪ ،‬دســتبافت هــای متنــوع و چشــم‬ ‫نــوازی از نظــر طــرح و رنــگ را باعــث شــده اســت‪ .‬نقشــهای ذهنــی همــه‬ ‫ریشــه در اعتقــادات و باروهــای بافنــده دارد‪ .‬نــگاره هــا و موتیــف هــا برگرفتــه‬ ‫از طبیعــت و زندگــی روزمــره و کارکــردی ســمبلیک دارنــد‪ .‬بافتــه هــای داری‬ ‫شــامل مــوارد گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪ ،‬پــاس‪ ،‬قالــی‪ ،‬قالیچــه و پشــتی مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫گلیــم ‪ :‬نوعــی مفــرش بــدون پــرز اســت کــه از درگیــری تــار و پــود بــه یکدیگــر‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬کــه معمــوال ً تــار از پنبــه و پشــم بــوده و پــود گــذاری بــا‬ ‫نخ هــای پشــمی بــوده یــا کــرک بصــورت رنگــی انجــام می شــود‪ .‬گلیــم بافــی‬ ‫در ایــران شــوه های گوناگونــی دارد ولــی انچــه کــه مهــم اســت و گلیــم یــک‬ ‫منطقــه را از منطقــه دیگــر جــدا می کنــد نقــوش و طرحهــای مــورد اســتفاده‬ ‫رنــگ امیــزی و نــوع بافــت ان بســیار اســت‪ .‬گلیــم شــامل یــک رو و دورو بوده‬ ‫و مــوارد اســتفاده ان بســیار اســت‪ .‬نــه تنهــا جهــت زیانــداز بلکــه در مــواردی‬ ‫دیگــر چــون جــوال‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬پــادری‪ ،‬کنــاره‪ ،‬پرده ای‪ ،‬کیف‪ ،‬پشــتی و موارد‬ ‫تزئینــی بــه کار مـی رود‪ .‬امــروزه تقریبــا ًدر تمــام شهرســتانهای اســتان بافــت‬ ‫گلیــم رواج داشــته و در کلیــه مراکــز اموزشــی صنایــع دســتی بــه هنــر جویــان‬ ‫امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫ســفره کــردی ‪ :‬رایج تریــن هنــر عشــایر بافــت نوعــی گلیــم بــه نــام ســفره‬ ‫کــردی اســت کــه بازگــو کننــده داســتان زندگــی بافنــده اســت‪ .‬ایــن هنــر‬ ‫مختــص بــه خراســان بــزرگ بــوده و از بافته هــای منحصــر بــه فــرد زنــان کــرد‬ ‫عشــایر ایــن خطــه می باشــد کــه در شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬فاروج و اســفراین رواج دارد‪ .‬ســفره کردی با نقشــهای بســیار زیبا‬ ‫و بــا مضامیــن و مفاهیــم عمیــق کــه ریشــه در باورهــای ایــن منطقــه دراد‪ ،‬از‬ ‫جنــس پشــم بافتــه مــی شــود‪ .‬نقــوش بــه کار رفتــه در ایــن دســتبافته های‬ ‫نیــز دارای تنــوع بســیاری بــوده کــه عمدتــا ًشــامل نقــوش انتزاعــی گیاهــی‪،‬‬ ‫حیوانــی و نقــوش هندســی و بــر اســاس ســه شــکل مربــع‪ ،‬مثلــث و دایــره‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫جاجیــم‪ :‬جاجیــم دســتبافته ای ضخیــم شــبیه پــاس یــا گلیــم کــه راه راه و‬ ‫رنگیــن اســت و ماننــد ســایر دســتبافته ها بــه عنــوان زیرانــداز مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد و جنــس ان عمدتــا ًاز پشــم انتخــاب می گــردد‪ ،‬تمــام جاجیــم‬ ‫یــک بــار بافتــه می شــود و رنــگ و نقــش ان متنــوع و نمادهایــی ماننــد جــوان‬ ‫بــودن بافنــده و امیــد بــه اینــده ای روشــن را در بــر دارد‪.‬‬ ‫فــرش‪ ،‬پشــتی و قالیچــه ترکمنی‪:‬فــرش و پشــتی ترکمنــی هنــر دســت زنــان‬ ‫ترکمــن نشــین بجنــورد و همچنیــن در شهرســتانهای مانــه و ســملقان رواج‬ ‫داشــته و نقــوش بســیار زیبــا و خــاص ان چشــم را نــوازش مــی دهــد‪.‬‬ ‫عمدتــا ًنقــوش فرشــهای ترکمــن از لحــاظ شــکل هندســی و شکســتگی‬ ‫خطــوط‪ ،‬خــاص مــردم کــوچ نشــین کــه بــه صــورت ذهنــی و در انــواع‬ ‫طرحهــای ترکمــن یموتــی‪ ،‬شــانه ای‪ ،‬اغــال‪ ،‬چهارقــاب‪ ،‬غــزال گــز و قاشــقی‬ ‫بافتــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!