روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 375 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 375

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 375

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 375

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهارشنبه‪ 17 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /8‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /1‬صفر ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪375‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫افت تولید نهاده‪ ،‬نیشی بر کالبد دامپروری‬ ‫‪2‬‬ ‫رفع تصرف ‪ ۲۷۰‬هکتار از عرصه های‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫تنظیم بودن بادالستیک های خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان شدن برق ‪ ۱۰‬میلیون نفر‬ ‫مشترک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۴‬عادت منفی زبان بدن‬ ‫که باید کنار بگذارید‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫واسه نونه ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫از مراجعه به مرزها زائران اربعین خودداری کنند‬ ‫ســخنگوی نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه مرزهــای‬ ‫زمینــی چهارگانــه بــا عــراق مســدود اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫زائــران از مراجعــه بــه مرزهــا خــودداری و اخبــار موثــق‬ ‫را از رســانه های رســمی دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار مهــدی حاجیــان افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه محدودیــت هــای کرونایــی و حفــظ ســامت‬ ‫هموطنــان عزیــز مرزهــای چهارگانــه زمینــی بــا عــراق‬ ‫بــرای خــروج عاشــقان حســینی در ایــام اربعیــن بســته‬ ‫اســت و هیــچ گونــه خدمــات گذرنامــه ای در ایــن رابطــه‬ ‫ارائــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس‬ ‫اعــام ســتاد مرکــزی اربعیــن‪ ،‬دولــت عــراق بــا اعــزام‬ ‫هوایــی حداکثــر ‪ ۳۰‬هــزار زائــر بــرای حضــور در مراســم‬ ‫اربعیــن حســینی موافقــت کــرده‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه ایــن‬ ‫افــراد بایــد ‪۷۲‬ســاعت قبــل از ســفر تســت «‪»pcr‬‬ ‫مبنــی بــر ســامت را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعــزام زائــران از ایــن طریــق نیــز‬ ‫تابــع شــرایط خــاص ابالغــی مراجــع ذیصــاح خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬زائرانــی کــه دو دز واکســن کرونــا را‬ ‫تزریــق کــرده انــد‪ ،‬مــی تواننــد پیــش ثبت نــام خــود را‬ ‫در ســامانه ســماح انجــام دهنــد هرچنــد‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫دلیلــی بــرای عزیمــت قطعــی محســوب نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی ناجــا بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان‬ ‫اخبــار موثــق را از رســانه هــای رســمی دنبــال کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه مســدود بــودن مرزهــای زمینــی جمهــوری‬ ‫اســامی و عــراق فعــا تــردد زائــران و عاشــقان حســینی‬ ‫بــه ان کشــور ممنــوع بــوده و هموطنــان از مراجعــه بــه‬ ‫مرزهــای چهارگانــه زمینــی دو کشــور جــدا خــودداری کــرده‬ ‫و اخبــار موثــق را از رســانه های رســمی دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬کمیتــه اعــزام ســتاد‬ ‫مرکــزی اربعیــن حســینی(ع) در اطالعیــه ای اعــام ‬ ‫کــرد‪ :‬ثبــت نــام زائــران اربعیــن فعــا متوقــف شــده تــا‬ ‫تصمیــم تــازه طــرف عراقــی‪ ،‬در ســتاد مرکــزی اربعیــن‬ ‫بررســی و تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫در اطالعیــه کمیتــه اعــزام ســتاد مرکــزی اربعیــن‬ ‫حســینی(ع) امــده اســت‪ :‬بــه اطــاع مشــتاقان زیــارت‬ ‫اربعیــن حســینی مــی رســاند بــا توجــه بــه اخبــار واصلــه‬ ‫در خصــوص تصمیــم دولــت عــراق مبنــی بــر تخصیــص‬ ‫ســهمیه ‪ ۳۰‬هــزار نفــری بــرای جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــرای شــرکت در مراســم اربعیــن و صرفــا ً تعییــن‬ ‫مــرز هوایــی بــرای اعــزام و ضــرورت لــزوم اگاهــی از‬ ‫جزییــات و شــرایط مدنظــر کشــور عــراق و نحــوه اعــزام‬ ‫مشــتاقان مقــرر گردیــد کــه ثبــت نــام فعــا متوقــف تــا‬ ‫در خصــوص تصمیــم طــرف عراقــی در ســتاد مرکــزی‬ ‫اربعیــن بررســی و تصمیــم گیــری و اعــام گــردد‪.‬‬ ‫اطالعــات تکمیلــی متعاقبــا ً بــه اســتحضار مشــتاقان‬ ‫زیــارت اربعیــن حســینی خواهــد رســید‪.‬‬ ‫کمیتــه عالــی بهداشــت و ســامت عــراق در جلســه ای‬ ‫بــا حضــور مصطفــی الکاظمــی نخســت وزیــر ایــن کشــور‬ ‫بــا پذیــرش ‪ ۳۰‬هــزار ایرانــی بــرای مراســم اربعیــن‬ ‫حســینی موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫کمیتــه اعــزام ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی(ع) روز‬ ‫گذشــته و پیــش از ایــن تصمیــم دولــت عــراق‪ ،‬از صــدور‬ ‫اطالعیــه پیــش ثبــت نــام از متقاضیــان زیــارت کربــای‬ ‫معلــی در اربعیــن حســینی خبــر داد‪.‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫گزارش خالف واقع کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری و دادگاه انتظامی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫قسمت اول‬‫ف واقعــدر جــرم انــگاری‬ ‫صــدور گواهــی خــا ِ‬ ‫یکــی از زیــان بارتریــن رفتارهــای اجتماعــی‬ ‫محســوب شــدهودر قانــون‏مجــازات اســامی بــا‬ ‫عنــوان جعــل و تزویــر شــناخته شــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫داخــل در مصادیــق مــاده ‪ 523‬ق‪.‬م‪.‬ا بــوده و‬ ‫عنصــر‏قانونــی ان مــاده ‪ 539‬ق‪.‬م‪.‬ا میباشــد‪.‬‬ ‫در اینجــا می خواهیــم مصــداق گــزارش خــاف‬ ‫واقع کارشــناس رســمی‏دادگســتری را شناســایی‬ ‫کنیــم‪ .‬بــرای پاســخ بــدوا مثالهایــی از قانونگــذار‬ ‫ذکــر می شــود‪ .‬مثــا محلــی کــه بــرای شــرب‏خمــر و یــا قمــار بــازی دایــر شــده‬ ‫اگرضابطیــن قضایــی ضمــن بازدیــد بــا وصــف وجــود متعلقــات ممنوعــه‪ ،‬انــرا‬ ‫منــزه از ‏فعــل ممنوعــه گــزارش دهنــد مرتکــب گــزارش خــاف واقــع شــده‬ ‫انــد‪ .‬و یــا در اداره گذرنامــه یــا در شــهرداری یــا در‏ثبــت احــوال و یــا اداره‬ ‫گمــرک و یــا ثبــت اســناد احــدی از کارمنــدان و مدیــران گواهینامــه و یــا‬ ‫تاییدیــه ای صــادر کنــد‏کــه مغایــر بــا الزامــات مصرحــه قانونــی باشــد‪ .‬یــا‬ ‫مهنــدس ناظــر یــا مهنــدس مشــاور بــرای ملکی‪،‬گواهــی عــدم خــاف‏صــادر‬ ‫کنــد کــه ناقــض مقــررات ملــی ســاختمان باشــد‪ .‬و یــا طبیبــی بــرای معافیــت‬ ‫از ســربازی‪ ،‬گواهینام ـه ای را صــادر‏کنــد کــه ضمــن کتمــان برخــی از احــوال‬ ‫شــخصی متقاضــی تحلیلــی مغایــر بــا نتایــج ازمایشــات ارائــه کــرده باشــد‪ .‬و‬ ‫یــا ‏فــرد نظامــی گزارشــی را بــه فرمانــده خــود ارائــه دهــد کــه مغایــر بــا وقایــع‬ ‫و حوادثــی باشــدکه اثــار ان مســتند بــه ســند‏میباشــد‪ .‬از مثالهــای مذکــور‬ ‫چنیــن اســتنتاج میشــود کــه گــزارش خــاف واقــع صــرف کتمــان واقعــه نیســت‬ ‫بلکــه کتمــان‏حقیقــت یــا ســتکه بــا فعــل مثبــت بیــان میشــود‪ .‬و یــا حقیقتــی‬ ‫اســت کــه بصــورت ناقــص و بــا دخــل و تصــرف اظهــار میگــردد‏‏‪ .‬پــس هرجــا‬ ‫کــه از گــزارش خــاف واقــع صحبــت می شــود‪ .‬پیشــاپیش حقیقــت و واقعــه‬ ‫ای تثبیــت شــدهو الــزام اور کــه‏متضمــن تعریفــی از قانونگــذار و یــا واقعیــات‬ ‫عینــی اســت وجــود دارد ‪ .‬پــس منشــاء گــزارش خــاف واقــع یــا اثــار وقایــع‬ ‫‏عینــی اســت ماننــد وجــود فیلــم و عکــس و ســند از واقعــه ویــا حقیقتــی اســت‬ ‫کــه نظامــات و الزامــات قانونــی و قواعــد‏امــره موجــد ان اســت ‪ .‬و یــا میتــوان‬ ‫گفــت منشــاء گــزارش خــاف واقــع حقیقتــی اســت اســتوار کــه قبــل از ارائــه‬ ‫‏گــزارش وجــود داشــته اســت و نــه اینکــه پــس از ارائــه گــزارش خلــق شــده‬ ‫باشــد ‪.‬ادامــه در قســمت بعــدی ‪ .‬و‏هوالمســتعان‬ ‫به روایت تاریخ ‪ 17 :‬شهریور ‪ -‬جمعه سیاه کشتار مردم‬ ‫در میدان ژاله‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫صفی اباد ‪،‬شهری به بلندای تاریخ‬ ‫‪7‬‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 16‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,640,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,677,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,620,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 61,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪375‬‬ ‫رفع تصرف ‪ ۲۷۰‬هکتار از‬ ‫عرصه های منابع طبیعی‬ ‫جانشــین یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬در ســال جــاری بــا‬ ‫تشــکیل ‪ ۱۱۲‬پرونــده تخلــف بــه میــزان ‪ ۲۱‬و ‪۲۴۹‬‬ ‫هکتــار عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی ایــن اســتان رفــع‬ ‫تصــرف شــد‪.‬‬ ‫محمــد اریان فــر در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫وســعت عرصه هــای منابــع طبیعــی رفــع تصــرف شــده‬ ‫امســال اســتان در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۷۵‬هکتــار بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال ‪ ۲۳۷‬فقــره پرونــده تصــرف‬ ‫عرصه هــای مرتعــی و جنگلــی بــه مســاحت ‪۳۲۸‬‬ ‫هکتــار بــرای متصرفــان منابــع طبیعــی گلســتان تنظیــم‬ ‫و بــه محاکــم قضایــی ارجــاع شــد کــه بیشــترین ان‬ ‫بــا ‪ ۱۸۷‬هکتــار مرتــع مربــوط بــه گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــار امســال پرونــده متصرفــان‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی گلســتان در مقایســه بــا‬ ‫‪ ۲۰۲‬فقــره بــه مســاحت ‪ ۲۴۴‬هکتــار مــدت مشــابه‬ ‫پارســال‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جانشــین یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان اظهارداشــت‪ :‬بــر اســاس تبصــره‬ ‫یــک ذیــل مــاده ‪ ۵۵‬قانــون حفاظــت و بهره بــرداری‬ ‫ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور در قالــب‬ ‫جلوگیــری و رفــع تجــاوز‪ ،‬امســال ‪ ۵۶‬هکتــار از مراتــع‬ ‫و جنگل هــای اســتان بــا تشــکیل ‪ ۴۰‬فقــره پرونــده‬ ‫تجــاوز قبــل از ارجــاع متخلفــان بــه محاکــم قضایــی‬ ‫ازادســازی شــد‪.‬‬ ‫اریان فــر ادامــه داد‪ :‬طبــق ایــن تبصــره مامــوران یــگان‬ ‫حفاظــت بالفاصلــه بــا مشــاهده جــرم بــا هماهنگــی‬ ‫دســتگاه قضایــی از ادامــه تجــاوز جلوگیــری می کننــد‬ ‫و اثــار جــرم جمـع اوری و صورتجلســه در محــل تنظیــم‬ ‫و بعــد از امضــای فــرد خاطــی زمین هــای تصرفــی‬ ‫ازادســازی می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته در مجمــوع بــا‬ ‫تشــکیل ‪ ۳۰۲‬فقــره پرونــده بــرای متصرفــان‪۴۷۹ ،‬‬ ‫هکتــار از عرصه هــای مرتعــی و جنگلــی گلســتان‬ ‫رفــع تصــرف شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۵۷۰ :‬نفر که ‪ ۹۰‬درصد انان شرکتی هستند‬ ‫ی یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی‬ ‫بــه عنــوان نیروهــا ‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان بــا انجــام گشــت و مراقبــت از‬ ‫عرصه هــای ملــی اســتان حفاظــت می کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان از مــردم اســتان خواســت‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه تخریــب و تجــاوز بــه‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی از طریــق ســامانه ‪ ۱۳۱‬و‬ ‫تمــاس بــا شــماره ‪ ۱۵۰۴‬بــه یــگان حفاظــت اســتان‬ ‫اطــاع رســانی کننــد تــا در کمتریــن زمــان پیگیــری‬ ‫موضــوع در دســتورکار مامــوران قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و ‪۸۶۲‬‬ ‫هــزار هکتــار عرصــه مرتعــی دارد کــه جــزو مناطــق‬ ‫پرخطــر از نظــر وقــوع اتــش ســوزی هســتند و‬ ‫گردشــگران‪ ،‬دامــداران و حاشیه نشــینان جنگل هــا‬ ‫و مراتــع نقــش بســزایی در حفــظ و نگهــداری ایــن‬ ‫نعمــت خــدادادی دارنــد‪.‬‬ ‫افت تولید علوفه دامی‬ ‫به سبب خشکسالی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان هــم بــه گفــت‪ :‬در ســال جــاری بــه دلیــل‬ ‫خشکســالی میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫کاهــش یافتــه و یکــی از مهم تریــن انهــا اقــام‬ ‫خوراکــی جــو اســت کــه بخــش عمــده ای از نیــاز اســتان‬ ‫را مرتفــع می کــرد‪.‬‬ ‫افت تولید نهاده‪ ،‬نیشی بر کالبد دامپروری‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫خشکســالی‪ ،‬افزایــش چنــد برابــری‬ ‫قیمــت و نبــود نهــاده هــای دامــی در‬ ‫کنــار عــدم پشــتیبانی مســئوالن از‬ ‫دامــداران‪ ،‬صنعــت دامپــروری گلســتان را‬ ‫بــا مشــکلی جــدی مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫عــدم حمایــت کافــی مســئوالن از‬ ‫دامپــروران ‪،‬چنــد برابرشــدن قیمــت‬ ‫نهاده هــای دامــی در کنــار خشکســالی‬ ‫چنــد ســال اخیــر و از بیــن رفتــن مراتــع‬ ‫عالــی‪ ،‬باعــث شــده بعــد از تحمــل ســال ها‬ ‫کار ســخت‪ ،‬دامــداران بازدهــی جــز ضــرر‬ ‫و زیــان نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن اســتان یکــی از تولیدکننــدگان‬ ‫اصلــی گوشــت دامــی کشــور شــناخته‬ ‫می شــود یکــی از گنجایــش هــای‬ ‫اقتصــادی گلســتان پــرورش دام و طیــور‬ ‫بــوده امــا بــا ایــن حــال مشــکالت پیــش‬ ‫روی ایــن بخــش باعــث ناامیــدی دامــداران‬ ‫و ضررهــای مالــی بــه انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫دامــداران امنیــت غذایــی کشــور را فراهــم‬ ‫می کننــد و اگــر بــه هــر دلیلــی مجبــور‬ ‫شــوند دام هــای مولــد خــود را کــه ســال ها‬ ‫بــرای اصــاح نــژاد ان تــاش کرده انــد را‬ ‫بــه کشــتارگاه بســپارند و دامداری هــای‬ ‫خــود را تعطیــل کننــد در اینــده نزدیــک‬ ‫بــرای تامیــن شــیر و گوشــت در کشــور بــا‬ ‫مشــکل روبــرو خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫یکــی از دامــداران گلســتانی ســاکن‬ ‫روســتای نومــل گفــت‪ :‬قیمــت نهاده هــای‬ ‫دامــی چنــد برابــر شــده اســت‪ ،‬حتــی‬ ‫کاه و کلــش گنــدم را بایــد چنــد برابــر‬ ‫ســال های قبــل خریــداری کنیــم و بــا ایــن‬ ‫حســاب درامــدی کــه از محــل فــروش‬ ‫شــیر بــه دســت می اوریــم‪ ،‬حتــی کفــاف‬ ‫خریــد غــذای دام هــای مــا را نمی دهــد‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ‪ ۱۰‬ســال کار دامــداری‪،‬‬ ‫دام هــای را خــود فروختــه و دامــداری خــود‬ ‫را بــرای همیشــه تعطیــل کــرده ام‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر بخواهــم بــاز هــم‬ ‫شــیر و گوشــت تولیــد کنــم بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه بایــد بــه مــردم یارانــه‬ ‫بدهــم و ایــن در تــوان مــن نیســت‪.‬‬ ‫نداشــتن صرفــه اقتصــادی و مشــکل‬ ‫تامیــن نهاده هــا باعــث شــده کــه امیــدی‬ ‫بــرای ادامــه ایــن شــغل نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫دیگــر دامــدار روســتای نــوده ملــک گــرگان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬تنهــا درامــد زندگــی مــا از‬ ‫دامــداری ‪ ۴۰‬راســی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنــد مــاه اخیــر دولــت‬ ‫پشــتیبانی خــود را قطــع کــرده و تنهــا‬ ‫نیمــی از خــوراک دام را بــه صــورت حوالــه‬ ‫می توانیــم تامیــن کنیــم و ایــن در حالــی‬ ‫بــوده کــه قیمــت کاه یکبــاره ‪ ۱۵‬برابــر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قیمــت هــر عــدل کاه کــه‬ ‫تــا ســال گذشــته رایــگان و یــا نهایتــا ً پنــج‬ ‫هــزار تومــان بــود امســال بــه ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫تومــان رســید و ایــن مســاله باعــث شــده‬ ‫در همیــن چنــد مــاه اخیــر هفــت راس از‬ ‫بهتریــن دام هــای خــود را بــه کشــتارگاه‬ ‫پرداخت بیش از هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت کرونایی‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت کــه از زمــان‬ ‫شــیوع کرونــا تــا کنــون مبلــغ هــزار و ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫بــه هشــت هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر از افــراد یــا واحدهــای صنفــی و تولیــدی‬ ‫خســارت دیــده از ایــن بیمــاری در اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬ســعید مازندرانی ع در نشســت خبری‬ ‫به مناســبت هفتــه تعــاون ( ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۹‬شــهریور ) در جمــع خبرنــگاران‬ ‫بســپارم و اگــر وضعیــت بــه همیــن صــورت‬ ‫باشــد مجبــور می شــویم بــرای همیشــه‬ ‫دامــداری را تعطیــل کنیــم‪.‬‬ ‫افــت تولیــد علوفــه دامــی بــه ســبب‬ ‫خشکســا لی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان هــم بــه گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری بــه دلیــل خشکســالی میــزان‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی کاهــش‬ ‫یافتــه و یکــی از مهم تریــن انهــا اقــام‬ ‫خوراکــی جــو اســت کــه بخــش عمــده ای از‬ ‫نیــاز اســتان را مرتفــع می کــرد‪.‬‬ ‫رحمــت الــه ســمیعی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫افــت تولیــد گنــدم میــزان کاه خروجــی ان‬ ‫هــم بــا کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی روبــرو شــد‬ ‫و در کنــار ایــن مــوارد همــه ســاله بخــش‬ ‫عمــده نیــاز دام ســبک اســتان کــه حــدود‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس اســت‪ ،‬از‬ ‫طریــق مراتــع اســتان تامیــن می شــد کــه‬ ‫بــه دلیــل خشکســالی شــدید ایــن امــر‬ ‫ممکــن نبــود لــذا تقاضــای علوفــه در بــازار‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر مــوارد فــوق بــه‬ ‫دلیــل کمبــود منابــع ابــی کشــت نباتــات‬ ‫علوفـه ای بــه ویــژه ذرت در اســتان کاهش‬ ‫یافتــه و مشــکالت تامیــن علوفــه را بــرای‬ ‫دامــداران صنعتــی افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫ســمیعی افــزود‪ :‬کمبــود نهــاده و علوفــه در‬ ‫اســتان و کشــور موجــب افزایــش قیمــت‬ ‫ایــن نهــاده و در نهایــت افزایــش قیمــت‬ ‫گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬مجمــوع پرونده هــای تشــکیل شــده بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت کرونایــی در اســتان گلســتان هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال می باشــد کــه تــا کنــون هــزار و ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال ان پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی همچنیــن در ســال ‪ ۹۹‬مجموعــا ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر از‬ ‫اهالــی اســتان گلســتان از بیمــه بیــکاری کرونــا ( از یــک مــاه تــا یــک‬ ‫ســال) اســتفاده کردنــد کــه ایــن رقــم در ســال جــاری و پنج ماه گذشــته‬ ‫بــه ‪ ۵۰۰‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مازندرانــی بــا تبریــک هفتــه تعــاون و بیــان برخــی برنامه هــای پیــش‬ ‫ن گران گلســتانی و‬ ‫بینی شــده در این هفته از جمله نشســت با تعاو ‬ ‫برگــزاری مســابقات فرهنگــی و ورزشــی‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اکنــون از مجموع‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار تعاونــی ثبــت شــده در اســتان فقــط حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تعاونــی بــا جمعیــت شــاغل ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۶۸۹‬نفــر ان فعــال اســت‪.‬‬ ‫انســان هــا ســه نیــاز بنیــادی دارنــد‪ .‬نیــاز بــه شایســتگی ‪ ،‬خــود‬ ‫مختــاری و نیــاز بــه داشــتن ارتبــاط بــا دیگــران‪ .‬شــاخصه انســان‬ ‫ســالم عالقــه اجتماعــی بــه دیگــران و میــل بــه برقــراری رابطــه اســت‪ .‬امــا ارتباطــات اجتماعــی در‬ ‫عیــن اینکــه مزایــای زیــادی دارد‪ ،‬گاهــی هــم ممکــن اســت دردســرهایی درســت کنــد‪ .‬مثــا اینکــه‬ ‫درشــرایطی رفتــار دیگــران ممکــن اســت موجــب خشــم مــا شــود‪ ،‬گاهــی در روابــط خــود ممکــن‬ ‫اســت دچــار تعــارض شــویم یــا حتــی در رابطــه ای بــه بــن بســت برســیم‪.‬ادامه ‪374‬‬ ‫در بیــرون از اتــاق ســه نفــر در انتظــار هســتند‪ .‬دو نفــر همدســت ازمایــش گــر و یــک نفــر بــی‬ ‫اطــاع از هــدف ازمایــش‪ .‬نفــر اول داخــل اتــاق مــی رود و هنــگام خــروج بــه ســایرین مــی گویــد‬ ‫شــخص مصاحبــه کننــده بســیار فــرد بــد اخــاق و عبوســی اســت‪ .‬نفــر دوم هــم همیــن گفتــه را‬ ‫تکــرار مــی کنــد‪ .‬وقتــی شــخص ســوم کــه در واقــع بــی اطــاع از هــدف ازمــون اســت و داخــل مــی‬ ‫رود ‪ ،‬رفتــاری خشــک و رســمی نشــان مــی دهــد ‪ ،‬متعاقــب همیــن رفتــار نیــز شــخص مصاحبــه‬ ‫گــر رفتــاری رســمی تــر نشــان مــی دهــد ‪ .‬در حالیکــه در واقــع ایــن طــور نبــوده و تحــت تاثیــر‬ ‫شــخص مقابــل رفتــار خــود را تغییــر داده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع مــا تحــت تاثیــر یــک ســری پیــش داوری در روابــط خــود عمــل مــی کنیــم‪ ،‬دیگــران نیــز‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و رفتــار شــان متفــاوت مــی شــود‪ ،‬ایــن تغییــر رفتــار باعــث مــی شــود مــا‬ ‫فکــر کنیــم کــه پیــش داوری هــای مــا درســت بــوده اســت ‪ .‬بــه ایــن موضــوع پیــش گویــی خــود‬ ‫کام بخــش گفتــه مــی شــود‪ .‬مثــا شــخصی فکــر مــی کنــد کــه دیگــران دوســت ندارنــد بــا او رابطــه‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل از دیگــران کنــاره گیــری مــی کنــد‪ ،‬ســایرین نیــز بــا مشــاهده این‬ ‫رفتــار دقیقــا همیــن فکــر را در مــورد وی مــی کننــد کــه او دوســت نــدارد بــا مــا رابطــه داشــته باشــد‬ ‫تمــام شــده محصــوالت بــرای دامــداران‬ ‫شــده و ایــن درحالــی اســت کــه قیمــت‬ ‫محصــوالت ثابــت بــوده و برخــی ماننــد‬ ‫دام زنــده رونــد نزولــی هــم داشــته اســت‪.‬‬ ‫واردات علوفــه پاســخگوی نیــاز نیســت‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــه منظــور‬ ‫کاهــش اثــرات خشکســالی پیگیــر واردات‬ ‫اقالمــی ماننــد دانــه جــو و ذرت بــرای‬ ‫دامــداران باقیمــت ارز دولتــی شــدیم‬ ‫ولــی ایــن میــزان واردات جوابگــوی نیــاز‬ ‫دامــداران نیســت‪.‬‬ ‫ســمیعی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز دامــداران اســتان و اســتفاده‬ ‫حداکثــری از ســایر اقــام علوفـه ای اســتان‬ ‫بــه طــور متوســط در مــاه حــدود ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫تــن کنســانتره بــا قیمــت دولتــی و پنــج‬ ‫هزارتــن خــوراک بــه صــورت خــام در‬ ‫اختیــار تعاونی هــای داوران اســتان جهــت‬ ‫توزیــع بیــن دامــداران قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه تامیــن نیــاز غذایــی‬ ‫کشــور و توجــه بــه بخــش دام و طیــور‬ ‫یکــی از اولویت هــای کشــور اســت امــا‬ ‫اقدامــات انجــام شــده بــرای رفع مشــکالت‬ ‫دامــداران اثربخــش نبــوده و بایــد دولــت و‬ ‫مجلــس تــاش بیشــتری در ایــن زمینــه‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حفــظ تعاونی هــای موجــود‪ ،‬کیفــی و فراگیــر کــردن انهــا‪،‬‬ ‫حمایت هــای تســهیالتی ارزان قیمــت‪ ،‬حرکــت بــه ســمت تعاونی های‬ ‫دانــش بنیــان و برگــزاری دوره هــای اموزشــی تخصصی بــرای تعاونی ها‬ ‫را از رویکردهــای جدیــد وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتمعــی نســبت‬ ‫بــه ایــن تشــکل ها برشــمرد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون اســتان گلســتان ‪۲۹‬‬ ‫تعاونــی فراگیــر ثبــت شــده دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫تشــکیل تعاونی هــای جدیــد و بــا کیفیــت در اســتان و پیشــگیری‬ ‫از شکســت احتمالــی انهــا بــا همــکاری دیگــر دســتگاه های اجرایــی‬ ‫از جملــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و ظرفیت هایــی کــه هــر‬ ‫دســتگاه دارد‪ ،‬مشــاوره های تخصصــی الزم بــه افــراد عالقمنــد ایــن‬ ‫حــوزه داده می شــود‪.‬‬ ‫ارتباط موثر‬ ‫و ارتبــاط خــود را کــم تــر مــی کننــد و شــخص تصــور مــی کنــد کــه افــکار او درســت بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگام شــدن بایــد موانــع شــناختی کــه مانــع مــی شــود را بشناســیم و ان را‬ ‫برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫اصل دوم‪ :‬بشناسید و اجازه دهید شناخته شوید‬ ‫منظــور از شــناخت‪ ،‬شــناخت دنیــای روانــی انســان هــا اســت‪ .‬ایــن شــناخت الیــه الیــه‬ ‫اســت و بایــد اجــازه دهیــم تدریجــی اتفــاق بیفتــد‪ .‬ابتــدا از الیــه هــای ســطحی تــر تــا کــم‬ ‫کــم بــه الیــه هــای عمیــق تــر برســیم‪ .‬ایــن فراینــد هــم در مــورد خودمــون بایــد اتفــاق‬ ‫بیافتــد و هــم در مــورد دیگــران‪ .‬ابتــدا بایــد نقــاط ضعــف و قــوت خودمــان را بشناســیم‬ ‫و ســپس نقــاط ضعــف و قــوت دیگــران را ‪ .‬در برقــراری یــک ارتبــاط موثــر بســیار مهــم‬ ‫اســت کــه ویژگــی هــای طــرف مقابــل را بشناســیم و بــا اســتفاده از همیــن ویژگــی هــا‬ ‫روابــط خــود را مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫اصل سوم‪ :‬بکوشید از رابطه خود محافظت کنید‬ ‫وقتــی نهالــی را مــی کاریــم خیلــی حســاس اســت‪ .‬بــا هــر بــادی ممکــن اســت اســیب‬ ‫ببینــد‪ .‬روابــط مــا هــم هماننــد یــک نهــال بــه مراقبــت احتیــاج دارد‪ .‬ایــن مراقبــت‬ ‫همیشــگی اســت‪ .‬حفاظــت از رابطــه بــه توانایــی و اگاهــی احتیــاج دارد‪ .‬هــر دو ایــن‬ ‫عوامــل در حفاظــت از رابطــه مهــم اســت‪ .‬در ادامــه بــه برخــی از مــواردی کــه بــه‬ ‫حفاظــت از رابطــه کمــک مــی کنــد اشــاره مــی شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫اقتصــاد دریــا بــرای اســتانهای ســاحلی بویــژه گلســتان بایــد بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای اصلــی توســعه پایــدار مدنظر مســووالن‬ ‫قــرار گیــرد کــه تاکنــون از ظرفیــت هــای ان اســتفاده نشــده اســت تحقــق ایــن مهــم بــه اعتقــاد کارشناســان در دولــت جهــادی و‬ ‫انقالبی ســیزدهم میســر اســت که باید زیرســاختهای ان بیش از پیش فراهم شــود‪ .‬کارشناســان معتقدند تاکنون در حوزه دریا‬ ‫و ظرفیــت هــای موجــود ان بــه ویــژه در ســواحل اســتان گلســتان مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و از ان اســتفاده چندانــی نشــده اســت‬ ‫کــه مــی تــوان بــا برنامه هــای ویــژه زیرســاخت ها معطــل مانــده ایــن بخــش را پویــا کــرد و از مزیــت ســواحل بــرای توســعه تجــارت‬ ‫ارزان تــر‪ ،‬توســعه صنعتــی‪ ،‬ارتقــا گردشــگری و بهبــود تولیــدات ابــی بهــره بــرد و از ایــن طریــق افزایــش رفــاه اهالــی را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫راهبرد اقتصاد‬ ‫دریامحور‪،‬‬ ‫راهکاری برای‬ ‫توسعهگلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪375‬‬ ‫اموزش و عیب یابی خودرو‬ ‫نرخ باروری تعیین کننده‬ ‫نیروی کار اینده‬ ‫تنظیم بودن بادالستیک های‬ ‫خودرو‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــرات کاهــش جمعیــت بــر اقتصــاد اســتان و‬ ‫کشــور افــزود‪ :‬در بســیاری از مــدل هــای رشــد اقتصــادی‪ ،‬جمعیــت‬ ‫بــه عنــوان متغیــری حیاتــی بــرای تامیــن رشــد پایــدار در نظــر گرفته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬روشــن اســت کــه نــرخ بــاروری امــروز‪ ،‬تعییــن کننــده‬ ‫اساســی نیــروی کاری اینــده اســت و کاهــش نــرخ بــاروری مــی‬ ‫توانــد اســیب هــای مهــم و فشــارهای باالیــی بــر عرضه نیــروی کار‪،‬‬ ‫کاهــش و کنــد شــدن در تولیــد و رشــد اقتصــادی‪ ،‬احتمــال اختــراع‬ ‫و نــواوری‪ ،‬انباشــت ســرمایه انســانی‪ ،‬نظــام ســامت و تامیــن‬ ‫اجتماعــی اینــده داشــته باشــد و اینــده اقتصــادی فرزنــدان مــا را‬ ‫ســخت تــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سیاست انگیزشی دولت‪ ،‬عاملی برای ترغیب خانواده ها به فرزنداوری‬ ‫ادامه شماره ‪375‬‬ ‫حمایــت اجتماعــی در فرزنــداوری تاثیــرات مثبتــی‬ ‫دارد‬ ‫در همین ارتباط همچنین استادیار گروه اموزشی‬ ‫علــوم اجتماعــی و سیاســی دانشــگاه گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬حمایــت اجتماعــی در کنــار ســخنرانی هــا و‬ ‫وضــع قوانیــن مختلــف چنانچــه ضمانــت اجرایــی‬ ‫جــدی داشــته باشــند در افزایــش جمعیــت تاثیــرات‬ ‫چشــمگیر مثبتــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کــوروش غالمــی کوتنائــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کســانی کــه ســرمایه فرهنگــی باالیــی‬ ‫دارنــد بــا حمایــت اجتماعــی تشــویق مــی شــوند‬ ‫و اگــر خیالشــان از اشــتغال‪ ،‬درمــان‪ ،‬رفــاه راحــت‬ ‫باشــد بــه طــور یقیــن نــرخ فرزنــداوری بــه خصــوص‬ ‫در قشــر تحصیلکــرده و ســرمایه هــای فرهنگــی‬ ‫افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــی اعتمــادی نهــادی ســرمایه‬ ‫هــای اجتماعــی تصریــح کــرد‪ :‬علــل مختلفــی در‬ ‫مســائل اجتماعــی نقــش دارنــد کــه یکـی از عوامــل‬ ‫اصلــی عــدم اســتقبال ســرمایه هــای اجتماعــی به‬ ‫فرزنــداوری بــی اعتمــادی نهــادی اســت‪.‬‬ ‫تک فرزندی و بروز بحران روابط اجتماعی‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــدم فرزنــداوری و یــا تــک فرزنــدی‬ ‫بحــران هــای روابــط اجتماعــی را در پــی خواهــد‬ ‫داشــت و خیلــی از نســبت هــای فامیلــی یــواش‬ ‫یــواش از بیــن خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫اســتادیار گــروه اموزشــی علــوم اجتماعــی و‬ ‫سیاســی دانشــگاه گلســتان بــا اشــاره بــه تاثیــر‬ ‫شــبکه هــای مجــازی بــر فرزنــداوری گفــت‪ :‬فضــای‬ ‫مجــازی هیچوقــت بــه تنهایــی عامل و علــت ایجاد‬ ‫یــک تفکــر درســت یــا غلــط نیســت ولی در تســریع‬ ‫هــر فکــر و فرهنگــی عامــل گســترش و تقویــت‬ ‫کننــده ســرعت انتقــال اســت و ابــزاری بــرای‬ ‫اســتفاده مثبــت و یــا منفــی در تمــام عرصــه هــا از‬ ‫جملــه افزایــش فرزنــداوری اســت‪.‬‬ ‫غالمــی کوتنائــی اظهــار داشــت‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫واســطه ای برای ســرعت شــکل گیری تفکر مثبت در‬ ‫افزایــش فرزنــداوری مــی توانــد باشــد کــه اقدامــات‪،‬‬ ‫حمایــت هــا و فرهنــگ ســازی هــا مــی توانــد از ایــن‬ ‫طریــق بــه ســرعت در جامعــه منعکــس شــود‪.‬‬ ‫موانع اقتصادی سد راه فرزنداوری‬ ‫اســتادیار اقتصــاد دانشــگاه گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫موانــع اقتصــادی ســد راه فرزنــداوری گفــت‪ :‬ســاختار‬ ‫کمــی و کیفــی اقتصــاد‪ ،‬یکــی از مهمتریــن متغیرهــا‬ ‫بــرای تصمیــم بــه فرزنــداوری بــوده اســت و از انجایی‬ ‫کــه فرزنــد کاالیــی بلنــد مــدت و بــادوام اســت‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر متغیرهــا اقتصــادی جــاری‪ ،‬متغیرهــای انتظــاری‬ ‫دربــاره وضعیــت اینــده بــر تقاضــای فرزنــد موثــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حســن دلیــری درایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫شــرایط اقتصــادی ایــران بــه دالیــل مهمــی هماننــد‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه دول غربــی‪ ،‬در دهــه هــای‬ ‫اخیــر همــراه بــا مشــکالت اقتصــادی بــوده کــه‬ ‫اثرشــان را بــر نــرخ بــاروری کشــور گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عوامــل اقتصــادی در تصمیــم‬ ‫گیــری بــر فرزنــداوری یــا نداشــتن ان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بســیاری از متغیرهــای اقتصــادی هماننــد تــورم‪،‬‬ ‫بیــکاری‪ ،‬درامــد ســرانه پاییــن‪ ،‬فقــر‪ ،‬نابرابــری‬ ‫درامــد‪ ،‬نااطمینانــی شــغلی‪ ،‬تــورم انتظــاری‪،‬‬ ‫تحصیــات والدیــن‪ ،‬نوســانات و شــوک هــای خــرد‬ ‫و کالن اقتصــادی بــر نــرخ بــاروری در ایــران موثــر‬ ‫بــوده و ایــن تاثیــر در جوامــع شــهری بــه دلیــل‬ ‫شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر انهــا بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫نرخ باروری تعیین کننده نیروی کار اینده‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــرات کاهــش جمعیــت بــر‬ ‫اقتصــاد اســتان و کشــور افــزود‪ :‬در بســیاری از‬ ‫مــدل هــای رشــد اقتصــادی‪ ،‬جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫متغیــری حیاتــی بــرای تامیــن رشــد پایــدار در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬روشــن اســت کــه نــرخ‬ ‫بــاروری امــروز‪ ،‬تعییــن کننــده اساســی نیــروی‬ ‫کاری اینــده اســت و کاهــش نــرخ بــاروری مــی‬ ‫توانــد اســیب هــای مهــم و فشــارهای باالیــی بــر‬ ‫عرضــه نیــروی کار‪ ،‬کاهــش و کنــد شــدن در تولید‬ ‫و رشــد اقتصــادی‪ ،‬احتمــال اختــراع و نــواوری‪،‬‬ ‫انباشــت ســرمایه انســانی‪ ،‬نظــام ســامت و‬ ‫تامیــن اجتماعــی اینــده داشــته باشــد و اینــده‬ ‫اقتصــادی فرزنــدان مــا را ســخت تــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتادیار اقتصــاد دانشــگاه گلســتان همچنیــن‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ســطوح اســتانی نیــز کاهــش‬ ‫عرضــه نیــروی کار اثــرات منفــی بــر بســیاری‬ ‫از فعالیــت هــای کاربــر دارد و از انجایــی کــه‬ ‫گلســتان اســتانی کشــاورزی محــور اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫اثــرات بســیار محســوس تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سیاســت انگیزشــی دولــت خانــواده هــا را بــه‬ ‫فرزنــداوری ترغیــب مــی کنــد‬ ‫دلیــری بیــان کــرد‪ :‬دولــت مــی توانــد از‬ ‫سیاســت های انگیزشــی موثــر از جملــه بهبــود‬ ‫نــرخ اشــتغال خانــواده‪ ،‬افزایــش اطمینــان بــه‬ ‫پایــداری شــغلی‪ ،‬کاهــش هزینه هــای تامیــن‬ ‫مســکن‪ ،‬کاهــش هزینــه هــای درمانــی نابــاروری‪،‬‬ ‫حمایت هــای درمانــی و اقتصــادی از والدیــن‬ ‫نــوزادان بــرای ترغیــب خانــواده هــا بــه فرزنــد اوری‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬‬ ‫برنامــه صیانــت از جمعیــت در گلســتان در حــال‬ ‫اجراســت‬ ‫مدیــر ســامت خانــواده و جمعیــت مرکــز بهداشــت‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه نقــش امــوزش فرزنــداوری‬ ‫و افزایــش جمعیــت گفــت‪ :‬در راســتای ابــاغ‬ ‫سیاســتهای جمعیتــی از ســوی رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــه همــه دســتگاه هــای اجرایی و پیــرو اعالم‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬برنامــه‬ ‫عملیاتــی جامــع و کاملــی بــا عنــوان» صیانــت از‬ ‫جمعیــت» در مراکــز بهداشــت در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫خدیجــه کــردی اظهارداشــت‪ :‬افزایــش جمعیــت‬ ‫نیازمنــد مداخــات موثــر و کلیدی همزمان توســط‬ ‫همــه دســتگاه هــای اســتان اســت کــه موضــوع از‬ ‫طریــق شــورای راهبــردی جمعیــت در اســتانداری‬ ‫گلســتان در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اجرایــی مرکــز بهداشــت‬ ‫اســتان در راســتای صیانت از جمعیت تصریح کرد‪:‬‬ ‫برگزاری کمیته صیانت از جمعیت‪ ،‬برگزاری کمیته‬ ‫ازدواج‪ ،‬ارائــه خدمــات امــوزش و مشــاوره ســامت‬ ‫بــاروری و زناشــویی‪ ،‬حقــوق‪ ،‬روانشناســی‪ ،‬اخــاق و‬ ‫احــکام در خانــواده‪ ،‬امــوزش و مشــاوره فرزنــداوری‪،‬‬ ‫ســامت زنــان و پیشــگیری از نابــاروری اکتســابی‪،‬‬ ‫برگــزاری کالس هــای امادگــی بــرای زایمــان بــرای‬ ‫مــادران بــاردار‪ ،‬انجــام مراقبــت هــای پیــش از‬ ‫بــارداری و پــس از زایمــان‪ ،‬برگــزاری کمپین هــای‬ ‫مجــازی و حضــوری فرزنــداوری و تدویــن و اجــرای‬ ‫پــروژه هــای تخصصــی درحــوزه فرزنــداوری از‬ ‫جملــه اقدامــات اجرایــی مرکــز بهداشــت در راســتای‬ ‫صیانــت از جمعیــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫رضــا مهــران فــر زوج جــوان بندرگــزی در گفــت‬ ‫و گــو بــا ایرنــا در خصــوص تعــداد فرزنــدان ایــا‬ ‫تصمیمــی بــا همسرشــان گرفتــه ایــد یــا نــه؟‬ ‫گفــت‪ :‬در روز اول دیــدار بــا خانمــم یکــی از‬ ‫بندهــای مباحــث ریشــه ای ازدواج همدیگــر‬ ‫تعــداد فرزنــد بــود کــه بــر داشــتن دو فرزنــد‬ ‫تاکیــد داشــتیم‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال یــاداور شــد‪ :‬والدیــن ‪۷۹‬‬ ‫ســاله ام ‪ ۶‬فرزنــد بــزرگ کردنــد و تحویــل دادنــد‬ ‫امــا در روزگار مــا کــه همــه مســائل را بــا دیــدگاه‬ ‫اقتصــادی مــی ســنجند بــه طــور قطع ایــن رویکرد‬ ‫بــر همــه امــور زندگــی مثــا داشــتن خانــه و فرزند‬ ‫و ماشــین و تحصیــات تاثیــر گذاشــته شــده‬ ‫اســت البتــه بایــد ریشــه بســیاری از مباحــث‬ ‫اینگونــه را بایــد علمــی بررســی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن دانــش اموختــه بندرگــزی کــه کارمنــد یکــی‬ ‫واحدهــای تولیــدی منطقــه اســت ‪ ،‬تصریــح کــرد ‪:‬‬ ‫درامــد کــم و گرانــی مایحتایــج عمومــی و کاالهــای‬ ‫زندگــی اجــازه اندیشــیدن مســاله مثــل فرزنــد اوری را‬ ‫بــه زوجیــن نمــی دهــد ضمــن ایــن کــه افــکار جامعــه‬ ‫در شــرایط کنونــی ان را تاییــد نمــی کنــد بــه خاطــر‬ ‫همیــن هســت کــه در بیــن مردم این جملــه به تکرار‬ ‫گفتــه مــی شــود «فرزنــد کمتــر زندگــی بهتــر»‪.‬‬ ‫مهــران فــر تصریــح کــرد‪ :‬مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫اجــاره نشــینی و تــورم و افزایــش ســاالنه قیمــت‬ ‫کاالهــا اجــازه نمــی دهــد کــه بــه اصــل زندگــی‬ ‫بپردازیــم و یــا بــه موضــوع تعــداد فرزنــد توجــه‬ ‫کنیــم چــرا کــه داشــتن فرزنــدان بیشــتر اولویــت و‬ ‫مبنــای ازدواج نســل مــا قــرار نــدارد‪.‬‬ ‫وی اظهارامیــدواری کــرد روزی برســد کــه‬ ‫شــرایطی فراهــم بشــود تــا جوانــان هــم بــدون‬ ‫دغدغــه هایــی همچــون داشــتن خانــه و شــغل‬ ‫و درامــد در شــرایط ســنی بموقــع ازدواج کننــد تــا‬ ‫مشــکالت روحــی و روانــی انــان کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد بحــران کاهــش جمعیــت‬ ‫پیامدهــای متفاوتــی از بحــران پیــری و خاکســتری‬ ‫شــدن نســل تــا انقطــاع نســل را در پــی خواهــد‬ ‫داشــت؛ پیامــدی کــه بــه دنبــال ان بجــای شــنیدن‬ ‫صــدای خنــده و شــادی جوانــان‪ ،‬نوجوانــان و حتــی‬ ‫کــودکان از هــر خانــه ای‪ ،‬صداهایــی عصبــی و‬ ‫پرخاشــگر در مهمانی ها و مراســم جامعه ســالمند‬ ‫اینــده شــنیده خواهــد شــد کــه خواهنــد گفــت‬ ‫چــرا بــه فکــر اینــده کــودکان خــود نبودیــد و بــا‬ ‫خودخواهــی خــود مــا را بــا چالــش هایــی جــدی در‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬امنیــت و صلــح روبــرو کردیــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر امــار موجــود دســت کــم پنــج میلیــون‬ ‫از جمعیــت ‪ ۸۵‬میلیونــی ایــران بــاالی ‪ ۳۵‬ســال‬ ‫هســتند و بــه تجــرد قطعــی نزدیــک مــی شــوند‪،‬‬ ‫ایــن افــراد بیشــتر دهــه شــصتی هــا هســتند کــه‬ ‫دهــه هفتــاد بــه ایــن جمعیــت افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس منابــع رســمی موجــود‪ ،‬امــار تولــد در‬ ‫استان گلستان از ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۹۳۹‬تولد در سال ‪۹۸‬‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬مــورد در ســال ‪ ۹۹‬کاهــش یافتــه‬ ‫اســت و در ســه ماهــه ســال جــاری تنهــا ســه دهــم‬ ‫درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش‬ ‫فرزنــداوری در اســتان داشــته ایــم‪.‬‬ ‫کارشناســان ثبــت احــوال فرزنــداوری را یکــی از‬ ‫نیازهــای اساســی جامعــه امــروز برشــمردند و بــر‬ ‫لــزوم برنامــه ریــزی کالن و زیرســاختی بــا اتخــاذ‬ ‫راهبــرد انگیزشــی از ســوی مســووالن نهادهــای‬ ‫ذیربــط تاکیــد کردند‪.‬اســتان گلســتان ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫نفــر جمعیــت دارد‪ /.‬ایرنــا‬ ‫طرز برخورد با افراد عصبی؛ چند نکته ای که تنش را از شما دور می کند‬ ‫بیشــتر ِ مــردم فکــر می کننــد قهرکــردن و بدخلقــی فقــط مختــص بچه هــای کوچــک اســت کــه‬ ‫نمی تواننــد احساسات شــان را کنتــرل یــا بیــان کننــد‪ .‬ولــی ادم بزرگ هــا هــم می تواننــد عصبــی‬ ‫شــوند‪ ،‬طــوری کــه ویژگی هــای عصبانیــت انهــا درســت ماننــد قهــر بچه هــا باشــد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫بیشــتر ِ بزرگ ترهــا انســان هایی منطقی انــد کــه می تواننــد فکــر کننــد و خشــم خــود را کنتــرل‬ ‫کننــد‪ .‬ولــی برقــراری ارتبــاط بــا فــردی عصبــی کمــی فــرق می کنــد‪ .‬در ادامــه روش هایــی پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم کــه بــا به کارگیــری انهــا می توانیــد طــرز برخــورد بــا افــراد عصبــی را فــرا بگیرید‪.‬ادامــه‬ ‫شــماره‪374‬‬ ‫‪ .۵‬از منطقی فکرکردن حمایت کنید‬ ‫متقاعدکــردن فــردی عصبــی بــرای منطقــی فکرکردن‪ ،‬کار ســاده ای نیســت‪ ،‬ولی اگــر بتوانید این‬ ‫کار را بکنیــد‪ ،‬احتمــاال بــر عصبانیتش غلبــه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایــن روش بــرای همــه جــواب نمی دهــد‪ ،‬ولــی اگــر کمــک کنیــد کســی بفهمــد کــه عصبی شــدن‬ ‫ـردن او هــم باشــد‪.‬‬ ‫مشــکلی را حــل نمی کنــد‪ ،‬ممکــن اســت همیــن شــروعی بــرای منطقــی فکرکـ ِ‬ ‫شــاید بگوییــد‪« :‬می دونــم کــه حــاال عصبانـی ای و البتــه حــق هــم داری کــه عصبانــی باشــی‪ .‬بیــا با‬ ‫هــم حــرف بزنیــم و ببینیــم چــه راه هایــی بــرای حــل ایــن مشــکل داریــم و بــا هــم اوضــاع رو بهتــر‬ ‫کنیــم‪ ».‬حتمــا احساســاتش را تاییــد کنیــد تــا حرف های تــان را حمــل بــر «خودبزرگ بینــی» نکنــد‬ ‫و فکــر نکنــد نمی توانیــد درکــش کنیــد‪ .‬بعــد از تاییــد احساســاتش می توانیــد تشــویقش کنیــد‬ ‫منطقــی فکــر کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تغییر وضعیت‬ ‫‪ .۱‬به شخص مقابل فضا و زمان بدهید‬ ‫ی بــا شــما‬ ‫کســی کــه به شــدت عصبانــی اســت‪ ،‬ممکــن اســت نخواهــد گفت وگویــی منطقــ ‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬گاهــی بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــه او فرصــت بدهیــد ارام شــود تا بعــدا بتواند با‬ ‫شــما حــرف بزنــد‪ .‬اگــر ایــن شــخص کســی اســت کــه بــا شــما زندگــی می کنــد‪ ،‬می توانیــد در ایــن‬ ‫لحظــات بــه اتــاق دیگــری بــا حتــی بیــرون خانــه برویــد و ســرتان را گــرم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به طرف مقابل پیشنهاد کنید فضایش را عوض کند‬ ‫خیلی هــا وقتــی عصبانی انــد‪ ،‬از پیشــنهاد تغییــر فضــا اســتقبال می کننــد‪ .‬رفتــن از فضــای بســته‬ ‫بــه فضــای بیــرون می توانــد خیلــی کمــک کنــد و خلق وخــوی فــرد را بهتــر کنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد خیلــی رک بــه او بگوییــد‪« :‬تــو ناراحتــی‪ .‬بیا بریم قدم بزنیم و یه کــم درموردش‬ ‫حــرف بزنیــم» یــا اینکــه به طــور غیرمســتقیم حــرف بزنیــد و بگوییــد‪« :‬مــن بایــد بــرم بیــرون‬ ‫و یــه چیــزی بخــرم‪ .‬دوســت داری تــو هــم بیــای یــه هوایی بخــوری؟»‬ ‫‪ .۳‬تشویقش کنید نفس عمیق بکشد یا مدیتیشن کند‬ ‫یکــی از راه هــای بســیار خــوب بــرای مقابلــه بــا خشــم یــا احساســات شــدید ِ دیگــر‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه ارام بنشــینید و نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬ترکیــب تنفــس عمیــق بــا تمرینــات مدیتیشــن‪ ،‬ماننــد‬ ‫تصــور مکانــی شــاد یــا تصــور احساســات منفـی ای کــه دارنــد از بــدن خــارج می شــوند‪ ،‬می توانــد‬ ‫تاثیــر ایــن کار را چنــد برابــر کنــد‪.‬‬ ‫تنظیــم بــودن بادالســتیک های خــودرو یکــی از نــکات‬ ‫مهــم در کاهــش اســتهالک و افزایــش هندلینــگ خــودرو‬ ‫اســت کــه بســیاری ان را زیــاد جــدی نمــی گیرنــد‪ .‬معمــوال‬ ‫فقــط در زمانــی کــه الســتیک خــودرو بــا کاهــش فشــار‬ ‫محســوس رو بــه رو مــی شــود بــرای تنظیــم فشــار بــاد‬ ‫اقــدام مــی کنیــم‪ .‬فشــار بــاد الســتیک هــا همــواره بایــد بــه‬ ‫مقــدار مشــخص شــده در اســتاندارد ان تنظیــم شــود‪ .‬اگــر‬ ‫فشــار درون الســتیک افزایــش یــا کاهــش یابــد‪ ،‬اثــرات‬ ‫منفــی بســیار دارد‪.‬‬ ‫ در صــورت افزایــش بیــش از حــد فشــار بــاد الســتیک‬‫اشــکاالتی از قبیــل‪:‬‬ ‫‪.1‬باریــک شــدن ســطح تمــاس الســتیک و جــاده‪ ،‬کاهــش‬ ‫قابلیت هــای الســتیک و کاهــش ســطح تمــاس الســتیک‬ ‫بــا جــاده و در نتیجــه کاهــش قــدرت ترمــز‬ ‫‪ .2‬ســفت شــدن الســتیک بــر اثــر ازدیــاد بــاد و انتقــال‬ ‫ضربــه بــه کابیــن‬ ‫‪ .3‬ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی‬ ‫‪ .4‬از بیــن رفتــن قابلیــت جــذب نیرو هــای وارده از جــاده‬ ‫بــه الیه هــای میانــی الســتیک و افزایــش اســیب پذیری انهــا‬ ‫‪ .5‬تمایــل زیــاد بــه جــدا شــدن الیه هــای الســتیکی در‬ ‫زمــان گــرم شــدن الســتیک‪ ،‬بــه دلیــل افزایــش نیــرو‪،‬‬ ‫تنــش و حــرارت در مرکــز‬ ‫حــال تصــور کنیــد فشــار بــاد کاهــش یابــد‪ ،‬ان وقــت‬ ‫مشــکالت زیــر بــه وجــود مــی اینــد‪:‬‬ ‫ افزایــش مصــرف ســوخت بــه دلیل افزایش ســطح تماس‬‫الســتیک بــا جــاده و در نتیجــه اطصحــکاک بیش از حد‬ ‫ ســفت شــدن یــا انحــراف فرمــان بــه یــک ســمت بــه‬‫دلیــل افزایــش اصطحــکاک و احتمــال خــارج شــدن دیــواره‬ ‫الســتیک از روی رینــگ در نمونه هــای تویوبلــس‬ ‫ ســاییدگی قســمت بیرونــی الســتیک ها بــه خصــوص‬‫در زمــان دور زدن‬ ‫ افزایــش حــرارت الســتیک بــه دلیــل افزایــش ســطح‬‫تمــاس بــا زمیــن و در خطــر ترکیدگــی در اثــر افزایــش‬ ‫دمــا بــه خصــوص در فصــول گــرم و افزایــش احتمــال‬ ‫جداشــدن الیه هــا‪.‬‬ ‫چگونه روغن هیدرولیک‬ ‫فرمان را چک کنیم؟‬ ‫ همــه خودروهــا بــه جــز برخــی خودروهــای کوچــک از‬‫سیســتم فرمــان هیدرولیــک بهــره می برنــد کــه بــه راننــده‬ ‫اجــازه می دهــد بــدون زحمــت زیــاد فرمــان را بچرخانــد‪.‬‬ ‫سیســتم فرمــان هیدرولیــک از چنــد بخــش تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬یــک چــرخ دنــده و یــک پنیــون کــه بــه چرخ هــای جلــو‬ ‫متصــل اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬یــک پنیــون و یــک پیســتون در داخــل پنیــون‪ ،‬ایــن‬ ‫پیســتون توســط روغنــی کــه پمــپ هیدرولیــک فرمــان‬ ‫فشــرده کــرده اســت بــه حرکــت در می ایــد و بــه چرخانــدن‬ ‫غربیلــک فرمــان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫(اگــر روغــن هیدرولیــک کــم شــده باشــد‪ ،‬فرمــان ســفت‬ ‫می شــود و ممکــن اســت چــرخ دنــده‪ ،‬پنیــون و پمــپ‬ ‫هیدرولیــک اســیب ببیننــد)‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬چــک کــردن میــزان‬ ‫روغــن هیدرولیــک در دوره هــای زمانــی معیــن ضــروری‬ ‫اســت و در صــورت نیــاز روغــن بایــد ســر ریــز شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 78‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی بیشــینه ‪ 29‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‪ -‬احتمــال بــارش بــاران ‪ 40‬درصــد‬ ‫شمـاره ‪375‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫رفع اختالف بین دوایستگاه‬ ‫‪ 120‬و ‪ 50‬هزار روستای کوچک‬ ‫الوم شهرستان‬ ‫علی عقبا طلب رئیس اداره گاز گنبد از رفع اختالف بوجود‬ ‫امــده بیــن دوایســتگاه تقلیــل فشــار گاز ‪ 120‬هــزار و ‪50‬‬ ‫هــزار واقــع در روســتای کوچــک الــوم شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫وی در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬درفصــل زمســتان ‪  ‬ســال‬ ‫گذشــته بعــد از نصــب ‪ LBV‬در خــط سراســری گاز در‬ ‫محــل دشــت حلقــه و تزریــق گاز‪،‬متاســفانه اختــاف‬ ‫فشــار بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ PSI   ۹۰‬بیــن دو ایســتگاه تقلیــل فشــار‬ ‫گاز بــا ظرفیــت ‪ ۱۲۰‬هــزار و ‪ ۵۰‬هــزار بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫عقبــا طلــب افــزود‪ :‬طــی هماهنگــی بعمــل امــده‬ ‫و مکاتبــات انجــام شــده ایــن اداره گاز بــا همــکاران‬ ‫منطقــه ‪ 9‬عملیــات انتقــال گاز نســبت بــه بررســی‬ ‫موضــوع و تزریــق متانــول بــه خــط اقــدام نمودنــد کــه بــا‬ ‫تالشــهای صــورت گرفتــه مشــکل مذکــور برطــرف نگردیــد‪.‬‬ ‫تا احیای برجام چه کار‬ ‫اقتصادی انجام دهیم؟‬ ‫هــر چنــد دولــت قبلــی ایــن روزهــای اخــر وعــده یــک‬ ‫ســورپرایز اقتصــادی تپــل را داده بــود و تــن و جــان‬ ‫مــان بــه لــرزه افتــاده اســت ولــی ایــن دلیــل نمــی‬ ‫شــود کــه دســت روی دســت بگذاریــم و بــی خیــال‬ ‫فعالیــت هــای اقتصــادی شــویم! باالخــره مــا هــم بایــد‬ ‫از نمــد فتــح الفتــوح برجــام کالهــی بــرای خودمــان‬ ‫مــی بافتیــم! درســت اســت کــه ظریــف گفتــه در ایــن‬ ‫‪ ۸‬ســال‪ ،‬در سیاســت خارجــی «صفــر درصــد» نقــش‬ ‫داشــته ولــی نشــان درجــه یــک لیاقــت و مدیریــت و‬ ‫‪ 100‬تــا ســکه گرفتــه اســت کــه همیــن باعــث دلگرمــی‬ ‫اســت! فلــذا اگــر االن ســایت هــای اقتصــادی را‬ ‫مالحظــه بفرمائیــد همگــی در حــال توصیــه بــه خریــد‬ ‫و فــروش پســا برجامــی هســتند! قبــل از احیــای‬ ‫برجــام چــه ســهامی بخریــم؟! بعــد از برجــام چگونــه‬ ‫روزی یــک میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــیم؟!‬ ‫قبــل از برجــام کجــا ملــک و زمیــن بخریــم؟!‬ ‫یعنــی هشــت ســال ملــت را بــا وعــده هــای برجامــی‬ ‫و پســابرجامی عــاف خودشــان کردنــد کــم نبــود‪ ،‬بــاز‬ ‫دوبــاره جنــازه برجــام را پهــن کــرده انــد و دارنــد برایــش‬ ‫الالیــی مــی خواننــد!‬ ‫امــا از انجایــی کــه از حقــوق کارمنــدی مــا علــی‬ ‫االصــول مبلغــی بــرای ســرمایه گــذاری هــای کالن‬ ‫باقــی نمــی مانــد فلــذا گاهــی اوقــات شــیطان مــا را‬ ‫گــول مــی زنــد و فریــب ایــن اگهــی هــای صــد تــا یــه‬ ‫غــاز را مــی خوریــم‪ .‬فــی المثــل پارســال یــک اگهــی‬ ‫بــا عنــوان «کســب درامــد دالری» توجــه مــا را بــه‬ ‫خــود جلــب کــرد کــه در تصویــر یــک اقــای خوشــتیپ‬ ‫درب یــک خــودروی بنــز را بــاز کــرده بــود و دالر هــا تــا‬ ‫روی زمیــن پخــش شــده بودنــد و زیــرش نوشــته بــود‬ ‫بهتریــن شــیوه کســب درامــد دالری !‬ ‫خالصــه چهــل هــزار تومــان را واریــز کردیــم و فایــل‬ ‫را خریدیــم‪ ( .‬یــک نفــر هــم نبــود بگــه مومــن اگــه ایــن‬ ‫بابــا بلــده دالر دربیــاره و ماشــین بنــز ســوار میشــه ‪،‬‬ ‫بــه ایــن چهــل هــزار تومــن هــا چــه نیــازی داره؟!)‬ ‫فایــل حــاوی کلیاتــی دربــاره نحــوه کســب درامــد از‬ ‫طریــق نوشــتن بــرای مجــات خارجــی‪ ،‬برنامــه نویســی‬ ‫بــرای شــرکت هــای خارجــی‪ ،‬صــادرات صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫معرفــی جاذبــه هــای کشــور و دعــوت توریســت بــه‬ ‫کشــور و ‪ ...‬بــود‪ .‬دســت اخــر هــم تبلیــغ موسســه‬ ‫خودشــان بــرای اجــاره کامپیوتــر در کشــورهای خارجــی‬ ‫و نحــوه افتتــاح حســاب بانکــی بــود!‬ ‫خالصــه دوســتانی کــه در ســر ســودای یــک شــبه‬ ‫پولــدار شــدن ان هــم بــه دالر را بعــد از احیــای برجــام‬ ‫دارنــد‪ ،‬از ایــن فایــل هــا خریــداری نکننــد‪ .‬بــا مــن‬ ‫تمــاس بگیرنــد تــا فایــل را برایشــان رایــگان بفرســتم!‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجــددا ً بــا بررســی میدانــی دو‬ ‫ایســتگاه و رینــگ کــردن دوخــط و اســتفاده از‬ ‫بلــودان ایســتگاه ‪ ۵۰‬هــزار همچنــان نتیجه ای‬ ‫حاصــل نشــد بنابرایــن پــس از رایزنــی هــای‬ ‫انجــام شــده مقــرر گردیــد خــط ورودی‬ ‫ایســتگاه ‪ ۱۲۰‬هــزار مجــددا ً بررســی گــردد کــه‬ ‫ایــن موضــوع بــا حضــور نماینــدگان خــط‬ ‫انتقــال گاز ‪ ،‬ولــو ورودی ‪ 8‬اینــچ ایســتگاه بــاز‬ ‫شــده و مشــاهده گردیــد مقــدار قابــل توجهــی‬ ‫گــچ پــاک ‪ ،‬قســمت ورودی ولــو ‪  ‬را مســدود‬ ‫و مانــع از ورود کامــل گاز بــه ایســتگاه شــده‬ ‫اســت کــه پــس از جمــع اوری گــچ ودر ادامــه‬ ‫تمیــزکاری ‪ ،‬پــرچ خــط و نصــب مجــدد ولــو‬ ‫‪ ،‬ایســتگاه راه انــدازی شــد کــه خوشــبختانه‬ ‫تاکنــون مشــکلی ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪  ‬رئیــس اداره گاز گنبــد درخاتمــه ضمــن‬ ‫تشــکر از زحمــات کارکنــان شــرکت و همــکاران منطقــه‬ ‫‪ 9‬عملیــات انتقــال کــه در ایــن عملیــات زحمــات زیــادی‬ ‫کشــیدند اظهــار داشــت‪:‬این اداره بــرای ورود بــه فصــول‬ ‫ســرد ســال‪ ،‬بررســی و کنتــرل تاسیســات گازرســانی‬ ‫شهرســتان را برنامــه ریــزی و اجــرا نمــوده کــه خوشــبختانه‬ ‫وضعیــت تاسیســات کامــا ً مطلــوب بــوده و نگرانــی در‬ ‫ایــن رابطــه وجــود نــدارد و انشــاء ا‪ ...‬بــا تمــام ظرفیــت و‬ ‫امکانــات جهــت پایــداری جریان گاز و خدمت رســانی موثر‬ ‫بــه مــردم عزیــز بویــژه در ایــام ســرد تالش مــی کنیم ‪       .‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت شهرســتان گنبــد در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 109‬هــزار مشــترک از‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی بهــره منــد مــی باشــند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پزشک مدافع سالمت شهرستان مرزی‬ ‫رازوجرگالن به خیل شهدای پیوست‬ ‫دکتــر عبدالجلیــل غیــادی از پزشــکان شهرســتان مــرزی‬ ‫رازوجــرگالن خراســان شــمالی بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا فــوت کــرد و‬ ‫بــه خیــل شــهدای ســامت اســتان پیوســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایــن پزشــک عمومــی پــس از ‪۲۰‬‬ ‫مــاه مقابلــه بــا بحــران کرونــا در شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن و‬ ‫ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم ایــن خطــه ســرانجام خــود نیــز‬ ‫گرفتــار ایــن ویــروس منحــوس شــد در بیمارســتان امــام حســن‬ ‫(ع) بجنــورد دعــوت حــق را لبیــگ گفــت‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالجلیــل غیــادی اهــل اســتان گلســتان اســت کــه ‪۲۸‬‬ ‫ســال از عمــر خــود را در بیــن مــردم جــرگالن و در مطــب کوچــک‬ ‫خــود در شــهر یکــه ســعود بخــش جــرگالن گذرانــده اســت و‬ ‫ســال ها بیمــاران جرگالنــی را معاینــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی کــه مدیــر شــرکت تعاونــی پــرورش اســب اســت‪ ،‬تاکنــون‬ ‫خدمــات زیــادی در منطقــه محــروم جــرگالن از جملــه کمــک بــه‬ ‫احیــای صنعــت اســب اصیــل ترکمــن انجــام داده اســت و تاکنــون‬ ‫چندیــن بــار جــزو تعاونی هــای برتــر در کشــور معرفــی شــده و‬ ‫همچنیــن بــرای ثبــت فــرش دوروی دویــدوخ در جــرگالن بعنــوان‬ ‫فــرش منحصــر بــه فــرد در جهــان نقــش بســزایی داشــته اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز دکتــر وحیــد یحیــوی‪ ،‬پزشــک فــوق تخصــص‬ ‫انکولــوژی و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا‪ ،‬جــان باخــت‪.‬‬ ‫تمدید زمان ثبت نام‬ ‫وام ودیعه مسکن‬ ‫تا پایان اذرماه‬ ‫زمــان ثبــت نــام وام ودیعــه مســکن بــرای‬ ‫متقاضیــان ایــن وام تــا پایــان اذرمــاه امســال‬ ‫تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار به نقــل از پایگاه‬ ‫اطالع رســانی و پایــش اثــار اقتصــادی کرونــا‬ ‫(کرونومــی)‪ ،‬در چهــل و نهمیــن جلســه کارگــروه‬ ‫مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی کرونــا کــه بــه‬ ‫ریاســت «محســن رضایــی» معــاون اقتصــادی‬ ‫رییــس جمهــوری برگــزار شــد‪ ،‬پیشــنهاد وزارت‬ ‫مســکن و شهرســازی بــرای تمدیــد زمــان ثبــت‬ ‫نــام وام ودیعــه مســکن بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس متقاضیــان دریافــت ایــن‬ ‫خاموش کردن المپ های‬ ‫اضافی‪ ،‬ساده ترین راه‬ ‫صرفه جویی در مصرف برق‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬دستگاه پنل خورشیدی‬ ‫بین عشایر فاروج توزیع شد‬ ‫فرمانــدار فــاروج گفــت‪ ۲۷ :‬دســتگاه پنــل خورشــیدی ‪ ۱۰۰‬وات بیــن‬ ‫عشــایر ایــن شهرســتان توزیــع شــد کــه برنامه ریــزی الزم بــرای ادامه‬ ‫نصــب پنل هــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ابوالحســن نجفــی بــا بیــان اینکــه بــرای ایــن تعــداد پنــل ‪ ۲‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬یکی‬ ‫از اولویت هــا و برنامه هــای امــور عشــایری را تجهیــز ســامانه عرفــی‬ ‫عشــایر بــه پنل هــای خورشــیدی و انرژی هــای نــو اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پنل هــا قابلیــت شــارژ موبایــل‪ ،‬چــراغ‬ ‫قوه و روشــنایی همزمان ‪ ۶‬رشــته المپ و نیز اســتفاده از تلویزیون‬ ‫و رادیوهــای کــم مصــرف را دارد‪.‬‬ ‫نجفــی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پنل هــا پنج ســال ضمانــت دارد و غیرقابل‬ ‫فــروش بــه غیر اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار فــاروج وزن کــم‪ ،‬قابــل حمــل بــودن و نصــب اســان را از‬ ‫مهم تریــن مزایــای ایــن پنل هــا عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن مزیــت‬ ‫بــه مصــرف کننــده کمــک مــی کنــد تــا بــدون نیــاز بــه متخصــص‪،‬‬ ‫بــه راحتــی خــود بتوانــد ایــن سیســتم خورشــیدی را نصــب و از ان‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫نجفــی افــزود‪ :‬در راســتای اســتفاده بهینــه از منابــع و صرفــه جویــی‬ ‫در منابــع انــرژی و اســتفاده از انرژی هــای پــاک‪ ،‬اداره کل امــور‬ ‫عشــایر ایــن پنل هــای خورشــیدی را در مناطــق عشــایری توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫وام تــا پایــان اذرمــاه مهلــت‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــرای دریافــت ایــن وام در‬ ‫ســامانه جامــع اقــدام ملــی مســکن‬ ‫(‪ )/https://tem.mrud.ir‬ثبــت‬ ‫نــام کننــد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن زمــان مهلــت ثبــت نام‬ ‫وام ودیعه مســکن تا پایان شــهریور‬ ‫مــاه امســال بود‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬همــه‬ ‫مســتاجرانی کــه سررســید قــرارداد‬ ‫اجــاره انــان تــا پایــان اذرمــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اســت می تواننــد بــرای دریافــت‬ ‫ایــن وام ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫تــا امــروز بیــش از ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬خانــوار اجاره نشــین موفــق‬ ‫بــه دریافــت ایــن وام شــده و در‬ ‫مجمــوع حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ .‬پیــش از ایــن‪ ،‬تنهــا مســتاجرانی کــه‬ ‫سررســید اجاره های شــان تــا پایــان شــهریور بــود‪،‬‬ ‫پاسخگویی تلفنی مدیر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان به مردم در‬ ‫مرکز سامد‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان درمرکــز ســامد حضــور یافــت بــه‬ ‫گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی بــا حضــور در مرکــز پاســخگویی اداره بازرســی‬ ‫عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات اســتانداری گلســتان بــه صــورت‬ ‫تلفنــی پاســخگویی مــردم اســتان بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت رســیدگی بــه‬ ‫مشــکالت مــردم اســتان در زمینــه مســائل مخابراتــی افــزود ‪ :‬ارائــه‬ ‫خدمــات بــا کیفیــت از اولویــت هــای ماســت امــا پشــتیبانی خدمــات‬ ‫پــس از فــروش از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت کــه بــه ان توجــه‬ ‫زیــادی در مخابــرات وجــود دارد‪.‬الزم بــه ذکــر اســت مســائل مطــرح‬ ‫شــده بصــورت تلفنــی بالفاصلــه توســط کارشناســان بررســی و جهــت‬ ‫رفــع ان اقــدام مــی شــود ‪.‬‬ ‫می توانســتند بــرای ایــن وام ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫«پروانــه اصالنــی» مدیــر کل دفتــر اقتصــاد‬ ‫مســکن وزارت راه و شهرســازی از تمدیــد مهلــت‬ ‫ثبــت نــام وام ودیعــه مســکن تــا پایــان شــهریور‬ ‫مــاه خبــر داده و گفتــه بــود‪ :‬بــر اســاس مجوزهــای‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا در خــرداد مــاه امســال مقــرر‬ ‫شــد کــه ثبــت نــام تــا پایــان شــهریور ســال جــاری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روندکاهشی ابتال نباید سبب عادی انگاری‬ ‫مردم با ویروس کرونا شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد نزولی‬ ‫مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬کاهــش امــار نباید‬ ‫ســبب عادی انــگاری مــردم در‬ ‫رفتارهــای اجتماعــی شــود چرا که‬ ‫بازگشــت شــیوع مجدد ان دور از‬ ‫انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امارهــای بســتری امــروز در اســتان بــه علــت ابتــا بــه کرونــا نســبت بــه روز گذشــته ‪ ۵۵‬نفــر کمتر‬ ‫شــد و در زمــان حاضــر ‪ ۸۹۷‬مبتــا بــه ویــروس کرونــا در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن از ایــن تعــداد افــراد بســتری‪ ۱۶۵ ،‬نفــر در بخــش مراقبت هــای‬ ‫ویــژه تحــت نظــر و درمــان قــرار دارنــد کــه نســبت بــه روز قبــل تعــداد انــان ‪ ۶‬نفــر کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬حــال ‪ ۶۲‬نفــر از مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا کــه در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫بســتری هســتند‪ ،‬وخیــم اســت کــه در ایــن بخــش هــم نســبت بــه ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬ســه نفــر‬ ‫کاهش داشــتیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســاده انگاری و عــادی انــگاری در رفتارهــای اجتماعــی از جمله نزدن ماســک‪ ،‬شــرکت‬ ‫کــردن و حضــور داشــتن در انــواع مراسـم ‪ ،‬همایش هــا و مهمانی هــا‪ ،‬رعایــت نکــردن نکات بهداشــتی‬ ‫و بــی توجــه بــه پروتکل هــای بهداشــتی ابالغــی ســتادهای ملــی و اســتانی کرونــا باعــث خواهــد شــد‬ ‫تــا شــیب نزولــی معکــوس شــده و بــه یکبــاره شــاهد اوج گیــری شــیوع ویــروس کرونا باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــیوع ویــروس دلتــا بــا چنــد برابــر قــدرت ســرایت‪ ،‬دورهمی های خانوادگی‪ ،‬مراســم‬ ‫عــزاداری بــه خصــوص در محیــط بســته‪ ،‬رســتوران ها و تاالرهایــی کــه در فضــای سرپوشــیده‬ ‫غــذا ســرو می کننــد‪ ،‬کاهــش اســتفاده از ماســک و فاصله گــذاری از جدی تریــن عوامــل افزایــش‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا در گلســتان طــی هفتــه هــای گذشــته بــود‪.‬‬ ‫فاضــل یــاداور شــد‪ :‬کادر درمــان اســتان تــا حــدودی در حــال نفــس کشــیدن هســتند و بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن کــه رفتــن بــه پیــک ششــم دور از انتظــار نیســت بــه نوعــی بــرای مقابلــه و پیشــگیری از‬ ‫ان در بیمــاران مراجعــه کننــده‪ ،‬نیــاز بــه اســتراحت دارنــد تــا بتواننــد خدمــات بهتــری بــه مراجعــه‬ ‫کننــدگان ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تــا شــنبه گذشــته (‪ ۱۳‬شــهریور مــاه) ‪ ۶۲۹‬هــزار دُز واکســن کرونــا در‬ ‫نوبت هــای اول و دوم در اســتان تزریــق شــده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬روز گذشــته از طریــق وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ۱۳۰ ،‬هزار دُز دیگر به اســتان داده شــد و اکنون مشــکلی در خصوص کمبود واکســن‬ ‫در اســتان نداریــم‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 77‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 29‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ چهار شنبه ‪17‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪1400‬‬ ‫رایگان شدن برق ‪ ۱۰‬میلیون نفر‬ ‫مشترک‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه تعرفــه بــرق‬ ‫مشــترکانی بــا مصــرف زیــر ‪ ۱۰۰‬کیلــووات ســاعت رایــگان‬ ‫محاســبه می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬هزینــه بــرق‬ ‫مصرفــی حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون مشــترک رایــگان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری شــرکت‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران‪« ،‬مصطفــی‬ ‫رجبــی مشــهدی» افــزود‪ :‬مشــترکانی کــه زیــر ‪ ۳۰۰‬کیلووات‬ ‫ســاعت مصــرف داشــته باشــند‪ ،‬در گــروه خــوش مصرف هــا‬ ‫قــرار می گیرنــد کــه حــدود ‪ ۸۶‬درصــد از مشــترکان در ایــن‬ ‫بخــش قــرار دارنــد؛ هزینــه بــرق ماهانــه ایــن مشــترکان‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬هــزار تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعرفــه بــرق مشــترکانی کــه تــا ســطح ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلــووات ســاعت مصــرف کننــد‪ ،‬تنهــا هفــت درصــد در‬ ‫ســال اضافــه می شــود امــا کســانی کــه بیــش از ایــن میــزان‬ ‫مصــرف داشــته باشــند‪ ۱۶ ،‬درصــد دیگــر نیــز بــه تعرفــه بــرق‬ ‫انهــا اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق خاطرنشــان کــرد‪ :‬از میــان همــه‬ ‫مشــترکان کشــور‪ ۱۴ ،‬درصــد جــزو پرمصرف هایــی هســتند‬ ‫کــه دو برابــر الگــو بــرق مصــرف می کننــد امــا از ایــن میــان‬ ‫تنهــا ‪ ۲‬درصــد در گروهــی قــرار می گیرنــد کــه بیــش از ‪۲‬‬ ‫برابــر الگــو بــرق مصــرف و قبض هایــی بــا ارقــام بــاال را‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی گفــت‪ :‬براســاس قانــون‪ ،‬هزینــه بــرق‬ ‫مصرفــی مشــترکان تــا دو برابــر الگــو بــا تعرفــه عــادی‬ ‫محاســبه می شــود امــا مــازاد بــران بــا میانگیــن قیمــت‬ ‫تمام شــده انرژی هــای تجدیدپذیــر محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه طــور مثــال اگــر مشــترکی ‪ ۷۰۰‬کیلــووات‬ ‫ســاعت مصــرف داشــته باشــد‪ ،‬تــا ســقف ‪ ۶۰۰‬کیلــووات‬ ‫ســاعت ان بــا تعرفــه عــادی محاســبه و ‪ ۱۰۰‬کیلــووات‬ ‫ســاعت ان بــا میانگیــن قیمــت تمــام شــده انــرژی‬ ‫تجدیدپذیــر محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق افــزود‪ :‬مشــترکان پرمصــرف‬ ‫می تواننــد برای تامیــن بــرق مــورد نیــاز خــود اقــدام بــه‬ ‫احــداث مولدهــای خورشــیدی کوچــک کننــد یــا انکــه‬ ‫هزینــه بــرق مصرفــی خــود را براســاس میانگیــن قیمــت‬ ‫تمــام شــده انرژی هــای تجدیدپذیــر بپردازنــد‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی گفــت‪ :‬بــرای هــر منطقــه الگویــی تعریــف‬ ‫می شــود کــه برایــن اســاس‪ ۵‬منطقــه شــامل یــک منطقــه‬ ‫‪ ۴‬مرکز نیکوکاری کمیته‬ ‫امدادافتتاح شد‬ ‫عــادی و ‪ ۴‬منطقــه گرمســیر وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد مناطــق کشــور در گــروه مناطــق‬ ‫عــادی قــرار می گیرنــد و شــهرهایی ماننــد تهــران‪ ،‬تبریــز‪ ،‬مشــهد‬ ‫در ایــن گــروه قــرار دارنــد کــه الگــوی مصــرف بــرق در ایــن مناطــق‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلــووات ســاعت اســت و کســانی کــه بیــش از ایــن میــزان‬ ‫بــرق مصــرف کننــد‪ ،‬در زمــره مشــترکان پرمصــرف قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ۳۶ ،‬میلیــون مشــترک بــرق‬ ‫در کشــور وجــود دارد کــه از ایــن میــان نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫مشــترک خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫‪ 15‬فقره سرقت اماکن خصوصی‬ ‫در پرونده سارق سابقه دار‬ ‫کالهبردار میلیاردی در بجنورد‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ســارق اماکــن‬ ‫خصوصــی بــا ‪ 15‬فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا اعالم جزئیات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد فقــره ســرقت‬ ‫از اماکــن خصوصــی در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند ســارق را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر و بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 15‬فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی اعتــراف و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شــد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا ضمــن همــکاری مســتمر بــا پلیــس در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگو‪.‬نــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خبــر از دســتگیری فــردی کــه از شــهروندان‬ ‫اقــدام بــه ‪ 36‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 13‬میلیــارد ریــال کــرده‬ ‫بــود‪،‬داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت تعــدادی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی با ترفند فــروش ملک‪ ،‬جعل‬ ‫چــک‪ ،‬ثبــت نــام خــودرو و ‪ ...‬از انهــا کالهبــرداری کــرده اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی و همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده‪ ،‬موفــق‬ ‫شــدند محــل اختفــای ایــن فــرد را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫عملیات غافلگیرانه کاراگاهان‪ ،‬متهم در مخفیگاهش در بجنورد‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه در بررســی اظهــارات‬ ‫متهــم‪ ،‬مشــخص شــد کــه این فرد اقــدام به ‪ 36‬فقــره کالهبرداری‬ ‫بــه ارزش ‪ 13‬میلیــارد ریــال از شــهروندان کــرده اســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری یــک نفــر کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 2‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪300‬‬ ‫میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»مقصود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت دو نفــر از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مراتــب در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر را در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه‬ ‫یــک مــورد کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 300‬میلیــون ریــال‬ ‫در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫اجازه ندهیم فاجعه «زیارت»‬ ‫در ریزگردها تکرار شود‬ ‫عباســی‪ :‬ریزگــرد رخــدادی خزنــده و بــای تدریجــی‪ /‬بــه ســمت‬ ‫مدیریــت ریزگــرد حرکــت کنیم‬ ‫رئیــس اداره ابخیــزداری و حفاظــت خــاک اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان گلســتان در ایــن میزگــرد تخصصــی از چنــد‬ ‫خطــره بــودن عجیــب پدیــده ریزگــرد در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬معضــل ریزگــرد در اســتان گلســتان اکنــون بــه پدیــده‬ ‫اشــکار و ملمــوس تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه در چنیــن شــرایطی‬ ‫نبایــد دســتپاچه شــویم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حساســیت های‬ ‫مربــوط بــه پدیــده ریزگــرد بایــد گفتــه شــود امــا نبایــد دچــار‬ ‫اشــفتگی ذهنــی شــویم و فکــر کنیــم در گردابــی اســیر‬ ‫شــدیم‪ ،‬بلکــه برعکــس بایــد در ارامــش و هم افزایــی بــه‬ ‫اقــدام و عمــل بپردازیــم و اینکــه چگونــه بایــد ایــن موضــوع‬ ‫را مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫معضــل ریزگــرد در اســتان گلســتان اکنــون بــه پدیــده اشــکار‬ ‫و ملمــوس تبدیــل شــده اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد خودمــان را نســبت بــه تغییــرات‬ ‫اقلیمــی ســازگار کنیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬سیاســت هایی کــه در دنیــا‬ ‫پیرامــون مخاطــرات طبیعــی انجــام می شــود نشــان می دهــد‬ ‫کــه بایــد بــا ایــن شــرایط ســازگار شــویم‪.‬‬ ‫عباســی بــا بیــان اینکــه ریزگــرد یــا گــرد و غبــار یــک بــای تدریجــی‬ ‫اســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬ریزگــرد یــک رخــداد خزنــده اســت و مربــوط بــه‬ ‫دیروز و امروز نیســت یک پروسـه ای را طی کرده و به این مرحله‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬بایــد بــه ســمت مدیریــت ایــن واقعــه برویــم‪.‬‬ ‫حســینی‪ :‬ریزگردهــا منشــاء داخلــی و خارجــی دارد کــه بایــد‬ ‫مهــار شــود‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای اســتان گلســتان نیز در این‬ ‫نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه در ‪ ۱۵‬ســال اخیــر دنیــا بــا تغییــرات‬ ‫اقلیمــی و حــدی مواجــه شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬انچــه در ایــن‬ ‫ســال ها اذهــان عمومــی را درگیــر کــرده اســت تغییــرات خــارج‬ ‫از حــد معمــول اســت از طرفــی خشکســالی هایی بــا فاصلــه‬ ‫کــم و بارش هــا و ترســالی هایی بــا فواصــل زیــاد زمانــی را‬ ‫تجربــه می کنیــم‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی؛ تغییــر مــدل بــارش‪ ،‬تغییــر زمــان‬ ‫بــارش و کم بــارش بــودن را از اثــرات تغییــرات اقلیمــی‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬ایــن مســائل در تغییــرات حــدی تاثیرگــذار‬ ‫شــده و مربــوط بــه یــک یــا دو کشــور نیســت‪ ،‬برخــی کشــورها‬ ‫کــه حالــت جزیــره ای و یــا در ارتفــاع پســت قــرار دارنــد بــه‬ ‫ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۲۰‬ســال دیگــر تغییــر‬ ‫مــکان دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــاید دالیــل طبیعــی هــم وجــود دارد کــه‬ ‫بــا دخالت هــای انســانی تشــدید شــده اســت موضــوع ریزگــرد‬ ‫در کشــور مــا بــوده و اهمیــت چندانــی بــه ان داده نشــد‪،‬‬ ‫ریزگردهــا منشــاء داخلــی و خارجــی دارد کــه بایــد مهــار شــود‪،‬‬ ‫اگــر گــرد و غبــار از عربســتان‪ ،‬عــراق و یــا قره قــوم می ایــد‬ ‫بایــد راهکارهــای ان نیــز تدبیــر و یــا اینکــه تنهــا بــه اقدامــات‬ ‫مقابلــه ای بســنده شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای اســتان گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه عــوارض ناشــی از شــیوع ریزگــرد در اســتان بایــد‬ ‫مشــخص و تشــریح شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر پیرامــون ایــن معضــل‬ ‫در اســتان مطالعــه نشــده بایــد نســبت بــه جزئیــات ان اقــدام‬ ‫عاجــل شــود مصادیــق ان بــرای مــردم تبییــن شــود‪ ،‬اگــر ایــن‬ ‫مســئله تبدیــل بــه مطالبــه عمومــی نشــود بــه حــل ان خیلــی‬ ‫نمی تــوان امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫گلســتان در انتظــار اقــدام ملــی و بین المللــی بــرای «هجــوم‬ ‫ریزگــرد»‪ /‬نگذاریــم فاجعــه «زیــارت» در ریزگردهــا تکــرار شــود‬ ‫هجــوم ریزگردهــا در اســتان گلســتان یکــی از مخاطــرات جــدی‬ ‫اســت اســتانی کــه در نــام و عنــوان دارای طبیعتــی جــذاب و‬ ‫زیباســت چنــد ســالی اســت کــه در ســیطره ریزگردهایــی بــا‬ ‫منشــاء داخلــی و خارجــی گرفتــار شــده و مســووالن متولــی را‬ ‫بــر ان داشــته بــه دلیــل اهمیــت موضــوع از وزارت امــور خارجــه‬ ‫اســتمداد کننــد‪.‬‬ ‫تغییــرات اقلیمــی کــه ایــن روزهــا شــتاب بیشــتری بــه خــود‬ ‫گرفتــه و گاه روی ناخــوش طبیعــت بــا ســیالب های خروشــان‬ ‫فــوران می کنــد و گاه بــا خشکســالی و گرمــای طاقت فرســا کــه‬ ‫عطــش زمیــن و زمــان را ملمــوس می کنــد همــه گویــای ایــن‬ ‫واقعیــت تلــخ اســت کــه ایــن خطــه شــمالی بــه کانونــی بــرای‬ ‫ریزگردهــا تبدیــل شــده و حــاال نبــض زمــان االرم خطــر را بــه‬ ‫صــدا دراورده اســت‪.‬‬ ‫اهمیــت ایــن موضــوع ســبب شــد تــا برخــی از مســووالن‬ ‫متولــی در یــک میزگــرد تخصصــی دورهــم جمــع شــوند و‬ ‫هجــوم ریزگــرد و خطــر ایــن پدیــده پرمخاطــره را بــه همــگان‬ ‫گوشــزد کننــد تــا شــاید در ســایه یــک تصمیــم اســتانی‪ ،‬ملی و‬ ‫یــا بین المللــی خطــر ایــن معضــل نامیمــون بــه احسـن الحال‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪375‬‬ ‫کالهبردار سابقه دار با ‪2‬‬ ‫میلیارد ریال کالهبرداری‬ ‫دستگیر شد‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۹۴۹‬هییت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم غالمحســین جامــی خالقــداد بشناســنامه ‪۱۱۳۳‬کدملی‪۵۳۳۹۴۷۵۷۰۰‬صــادره زهــک فرزنــد محمــد متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۶۲۱‬در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنجدانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۷۴.۷۳‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــا ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۷۵۶۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۱۷:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫ً‬ ‫اگر دوش حمام شما بتواند در طی کمتر از ‪ ٢٠‬ثانیه یک ظرف چهارلیتری را پر از اب کند در انصورت حتما انرا‬ ‫با یک سر دوش کاهنده مصرف تعویض نمایید‪.‬‬ ‫‪ ۴‬مرکــز نیکــوکاری کمیته امدادشهرســتان کردکوی با حضور‬ ‫بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان و جمعــی از مســئوالن‬ ‫اســتانی و شهرســتانی در روســتای چهارده افتتاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی کمیتــه امداد‪،‬عیســی بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان در مراســم راه نــدازی ایــن مراکــز گفــت‪:‬‬ ‫بــا افتتــاح ایــن ‪ ۴‬مرکــز نیکــوکاری تعــداد مراکــز نیکــوکاری‬ ‫شهرســتان کردکــوی بــه ‪ ۲۲‬مرکــز نیکــوکاری افزایــش یافــت ‪.‬‬ ‫وی در حاشــیه راه انــدازی ایــن مراکــز کــه بــه میزبانــی مرکــز‬ ‫نیکــوکاری حضــرت فاطمــه زهــرا(س) در روســتای چهــارده‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬مراکــز نیکــوکاری بــه عنــوان بــازوی کمیته‬ ‫امــداد در تســریع کمــک بــه نیازمنــدان وباهــدف رفــع فقــر و‬ ‫محرومیــت مســتضعفان‪ ،‬کمک هــای مردمــی را جم ـع اوری‬ ‫کــرده و در اختیــار نیازمنــدان واقعــی قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از ‪ ۳۰۰‬مرکــز نیکــوکاری‬ ‫در سراســر اســتان‪،‬خاطر نشــان کــرد‪ :‬مراکــز نیکــوکاری در‬ ‫‪ ۵‬ماهــه نخســت ســال جــاری تاکنــون بــا کمــک و همراهــی‬ ‫خیــران و مــردم نوعدوســت ‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۰۳‬میلیــارد تومــان در‬ ‫بخــش هــای مختلــف اعــم از تامین جهیزیه ‪ ،‬لــوازم ضروری‬ ‫منــزل‪ ،‬مســکن‪ ،‬بهداشــت ودرمــان ‪ ،‬اشــتغال و بســته هــای‬ ‫معیشــتی بــه مددجویــان تحــت حمایــت و ســایر اقشــار‬ ‫نیازمنــد کمــک کــرده اســت ‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬تقویــت و گســترش حضــور اگاهانــه و‬ ‫موثــر احــاد جامعــه‪ ،‬ارتقــای ســرمایه های اجتماعی‪ ،‬توســعه‬ ‫شــبکه های مردمــی و تعامــل بــا موسســات عام المنفعــه از‬ ‫ســازوکارهای جــدی و موثــر کمیتــه امــداد بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ارمــان بلنــد فقرزدائــی و عدالت گســتری بــه شــمار م ـی رود‪،‬‬ ‫اســتقرار شــبکه های نیکــوکاری مردمــی و اســتفاده از منابــع‬ ‫و ظرفیــت خیــران و تشــکل های موجــود به عنــوان ضرورتــی‬ ‫بنیادیــن در مســیر توســعه مشــارکت ها و هــم یاری هــای‬ ‫مردمــی مطــرح و موردتوجــه اســت‪.‬‬ ‫وی مراکز نیکوکاری را حلقه اتصال نیکوکاران با نیازمندان‬ ‫و مددجویــان کمیتــه امــداد دانســت و افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد‬ ‫بــا هــدف واگــذاری امــور خیریــه بــه عمــوم مــردم و تســریع‬ ‫در رســیدگی بــه امــور فقــرا و نیازمنــدان بــا بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای موجــود در درون محله هــا اقــدام بــه راه انــدازی‬ ‫ایــن مراکــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫هنگام استفاده از دستشویی شیر‬ ‫اب را بطور مداوم باز نگذارید چون‬ ‫جریان دائم اب موجب اتالف ان‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪375‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫شش کاله تفکر؛‬ ‫تکنیکی برای دست یابی‬ ‫به ایده های خالقانه‬ ‫ایــا تــا بــه حــال دربــاره شــش کاله تفکــر چیــزی شــنیده اید؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪374‬‬ ‫‪ .۳‬کاله سیاه؛ افکار بدبینانه و تمرکز بر ضعف ها‬ ‫رنــگ ســیاه به طــور پیش فــرض بــا تاریکــی در ارتبــاط‬ ‫اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬می توانــد نماینــده افــکار منفــی‪ ،‬انتقــادی‬ ‫یــا تردیدامیــزی باشــد کــه بــر شناســایی ریســک ها و‬ ‫مشــکالت متمرکــز هســتند‪ .‬وقتــی کاله ســیاه بــه شــما‬ ‫رســید‪ ،‬بایــد دیدگاه هــای منفی تــان را بیــان کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫دیگــران بگوییــد چــرا بــر ایــن باوریــد کــه پــروژه خــوب پیــش‬ ‫نم ـی رود‪ .‬همــه مشــکالتی را کــه فکــر می کنیــد بــا پــروژه‬ ‫تداخــل دارنــد و مانــع از موفقیــت ان می شــوند برشــمارید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کاله زرد؛ افکار خوش بینانه و تمرکز بر قوت ها‬ ‫رنــگ زرد اغلــب نمــاد افتــاب و خوش حالــی اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بیشــتر بــا رویکردهــای خوش بینانــه‪،‬‬ ‫گمانه زنی هــا و به طــور کلــی بــا بهتریــن حالــت تفکــر در‬ ‫ارتبــاط اســت‪ .‬ایــن کاله نقطــه مقابــل کاله ســیاه اســت‬ ‫و همــه جوانــب مثبــت ایده هــا را بیــان می کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬بایــد بیــان کنیــد کــه چــرا بــه ایــن پــروژه ایمــان‬ ‫داریــد و چــرا فکــر می کنیــد واقعــا بــا موفقیــت روبــه رو‬ ‫ن حــال‪ ،‬یادتــان نــرود فروتنانــه نظرتــان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫را ابــراز کنیــد‪ .‬خوش بینــی و مثبت بــودن دلیلــی بــر ایــن‬ ‫نیســت کــه اظهــارات مبالغه امیــز و بی ربــط را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاله سبز؛ افکار خالقانه و ایده های نو‬ ‫رنــگ ســبز بــا رنــگ درختــان و طبیعــت در ارتبــاط اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬می توانــد نماینــده تفکــر خــاق‪ ،‬ایده هــای جدیــد و‬ ‫بــارش ذهنــی باشــد‪ .‬در ایــن مرحلــه‪ ،‬کمــی بایــد از واقعیــات‬ ‫موجــود فاصلــه بگیریــد و ســعی کنیــد گزینه هــای خالقانــه‬ ‫مفیــدی را بــرای پاســخ بــه مشــکل معیــن پیــدا کنیــد‪ .‬هروقت‬ ‫راه حلــی پیــدا کردیــد‪ ،‬بــرای تاییــد انهــا‪ ،‬بایــد کاله هــای ســیاه و‬ ‫زرد را مــرور کنیــد تــا جوانــب منفــی و مثبــت انهــا را بســنجید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کاله ابی؛ نظارت بر همه دیدگاه ها‬ ‫ابــی رنــگ اســمان اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬می توانــد بــا تفکــر‬ ‫ســاختارمند‪ ،‬بررســی ســطح بــاال از نمــای کلــی وضعیــت و‬ ‫به طــور کلــی همــان تصویــر بــزرگ در ارتبــاط باشــد‪ .‬هربــار‬ ‫کــه ایــن کاله بــه کســی می رســد‪ ،‬بایــد بــه کل جلســه‬ ‫نظــارت کنــد‪ ،‬افــکار و دیدگاه هــا را ســازمان دهی کنــد‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه دیــدگاه بدهــد‪ .‬از جملــه وظایفــی کــه ایــن‬ ‫فــرد بــه عهــده دارد ایــن اســت کــه مشــکل را تعییــن کنــد‪،‬‬ ‫اقدامات الزم و اهدافی را که باید محقق شــوند مشــخص‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد ان دســته از ایده هایــی را کــه قــرار‬ ‫اســت بررســی شــود تعییــن کنــد و گزارشــی از پیشــرفت‬ ‫پــروژه تهیــه کنــد‪ .‬همــه افــراد هــر بــار کــه کاله ابــی در‬ ‫اختیارشــان قــرار می گیــرد بایــد همیــن نقــش را ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫نکاتی مهم هنگام استفاده از این روش در جلسات‬ ‫افــراد را تشــویق کنیــد در ارائــه دیــدگاه مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫نیــازی بــه طبقه بنــدی نیســت‪ .‬همــه بایــد از همــه کاله هــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از توالــی ‪ ۲‬یــا ‪ ۳‬کاله بــرای هــدف خاصــی‬ ‫اســتفاده کنیــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬کاله ســیاه بالفاصلــه بعد‬ ‫از کاله زرد می توانــد بــرای ارزیابــی یــک ایــده‪ ،‬و کاله‬ ‫ســیاه و به دنبــال ان کاله ســبز می توانــد بــرای بهبــود‬ ‫یــک طــرح مناســب باشــد‪.‬‬ ‫در طــی جلســه‪ ،‬هــرگاه الزم بــود می توانیــد بیــش از یــک‬ ‫کاله را انتخــاب کنیــد‪ .‬حتــی در صــورت لــزوم می توانیــد‬ ‫بــرای هدایــت و تغییــر رونــد تفکــر از انهــا اســتفاده کنیــد؛‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬در جایــی از بحــث کــه الزم اســت بالفاصلــه‬ ‫دربــاره مشــکالت صحبــت کنیــد‪ ،‬می توانیــد بگوییــد بیاییــد‬ ‫بــا کاله ســیاه رنگ فکــر کنیــم؛ یعنــی بیاییــد دربــاره جوانــب‬ ‫منفــی و مشــکالت پــروژه صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫می توانیــد از راه کارهــای موثــر مدیریــت جلســات و‬ ‫ترفندهــای مدیریــت ناســازگاری در جلســات اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫موارد استفاده از این روش تفکر‬ ‫روش شــش کاله تفکــر تکنیــک قدرتمنــدی بــرای‬ ‫تصمیم گیــری اســت‪ ،‬زیــرا از تلفیــق دیدگاه هــای مختلــف‬ ‫اســتفاده می کنــد و تصمیمــی جامــع و کامــل بــه ما تحویل‬ ‫می دهــد‪ .‬بــا کمــک ایــن روش‪ ،‬می توانیــم افــکار هیجانــی‬ ‫و حتــی بدبینی هــا را بــه روش هایــی کــه رونــدی کامــا‬ ‫منطقــی دارنــد وارد کنیــم‪ .‬منتهــا مزیــت ان چیســت؟‬ ‫اینکــه فرصتــی بــرای خالقیــت در تصمیم گیــری خواهیــم‬ ‫داشــت‪ .‬تصمیم هایــی کــه بــا ایــن روش می گیریــم‬ ‫انعطاف پذیرترنــد و چــون مبتنــی بــر دیدگاهــی جامع انــد‪،‬‬ ‫می توانیــم قبــل از قطعی کــردن انهــا از همــان ابتــدا جلــوی‬ ‫مشــکالت و موانــع احتمالــی را بگیریــم‪.‬‬ ‫این روش در موارد زیر بسیار کارامد عمل می کند‪:‬‬ ‫وقتــی می خواهیــم جلســات بهتــر و ســاختارمندتری‬ ‫داشــته باشــیم؛‬ ‫وقتــی می خواهیــم هم اندیشــی (بــارش ذهنــی) کنیــم و بــه‬ ‫همــکاری همــه نیــاز داریــم؛‬ ‫وقتــی می خواهیــم بــا داشــتن دیــدی جامع تــر‪ ،‬کــه‬ ‫همــه جوانــب و مشــکالت را در نظــر گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫تصمیمــات بهتــری بگیریــم؛‬ ‫وقتــی می خواهیــم از زاویــه متفاوتــی بــه واقعیــات‪،‬‬ ‫هیجانــات و ایده هــای خالقانــه نــگاه کنیــم و بــا کمــک ان‬ ‫مشــکالت را بهتــر بررســی کنیــم؛‬ ‫وقتــی بــه ایده هــای الهام بخــش نیــاز داریــم و می خواهیــم‬ ‫افــراد بــا پذیــرش نقش هــای مختلــف از حالــت منفعــل‬ ‫بیــرون بیاینــد و خالقیتشــان شــکوفا شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬عادت منفی زبان بدن که باید کنار بگذارید‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫بــر اســاس گزارشــی کــه توســط ‪Personal‬‬ ‫‪ Power Information‬منتشــر شــد ه اســت‪،‬‬ ‫ســیگنال های خاموشــی کــه ممکــن اســت بــه‬ ‫تصویــر بکشــید‪ ،‬ممکــن اســت کســب و کار و‬ ‫روابط تــان را مــورد اســیب قــرار بدهــد ان هــم‬ ‫بــدون اینکــه خودتــان بدانیــد‪.‬‬ ‫حفــظ یــک زبــان بــدن مناســب بــه تــاش جــدی‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬در بیشــتر مــوارد‪ ،‬شــما حتــی نمی دانید‬ ‫که در حال اســتفاده از زبان بدن منفی هســتید‬ ‫و ممکــن اســت بــا ایــن کار بــه کســب و کار خــود‬ ‫اســیب برسانید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬نگاه کردن به گوشه و کنار اتاق‬ ‫قطعــا همــه مــا بــا شــخصی کــه بــه گوشــه و‬ ‫کنــار اتــاق نــگاه می کــرده صحبــت کرده ایــم‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه ان هــا در حــال‬ ‫جســتجوی فضــا هســتند تــا ببیننــد بــا چــه‬ ‫شــخص دیگــری قــرار اســت صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫شــما چنیــن ادمــی نباشــید! بــا هرکســی کــه‬ ‫صحبــت می کنیــد بــا احتــرام رفتــار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬زبان بدن منفی؛ عدم ارتباط چشمی‬ ‫مــردم بــا ســبک های متنــوع ارتباطــی ســازگار‬ ‫می شــوند‪ ،‬امــا بــه طــور اگاهانــه بکوشــید‬ ‫کــه تمــاس چشــمی برقــرار کنیــد و گاهــی‬ ‫لبخنــد بزنیــد‪ .‬شــواهد حاصــل از مطالعــات‬ ‫روانشناســی نشــان می دهــد کــه ارتبــاط‬ ‫چشــمی کافــی​​باعــث ایجــاد اعتمــاد بــه نفس‪،‬‬ ‫عالقــه و ارامــش مــردم می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خیره شدن به تلفن همراه‬ ‫اگــر در هــر گردهمایــی عمومــی حضــور داریــد‪،‬‬ ‫تلفــن را کنــار بگذاریــد‪ .‬اســتفاده از تلفــن در جمــع‬ ‫یــک زبــان بــدن منفــی محســوب می شــود‪ .‬هرچند‬ ‫کــه اکنــون اعتیــاد بــه تلفــن همه گیــر شده اســت‪،‬‬ ‫امــا همچنــان رفتــاری بــی ادبانــه اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در جمــع بــا دیگــران تعامــل داشــته‬ ‫باشــید و از چــک کــردن تلفن تــان پرهیــز کنیــد‪.‬‬ ‫مطمئنــاً‪ ،‬اگــر وضعیــت اضطــراری رخ دهــد‪،‬‬ ‫نــگاه کــردن بــه تلفن تــان اشــکالی نــدارد‪ ،‬امــا‬ ‫کار درســت ایجــاد ارتباطــات عالــی بــدون وجــود‬ ‫عوامــل حــواس پرتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬گوش ندادن‬ ‫توانایــی گــوش دادن فعاالنــه بــه مخاطب تــان‬ ‫و نــه فقــط شــنیدن صــدای او‪ ،‬احتــرام قائــل‬ ‫شــدن بــرای اوســت‪ .‬گــوش دادن فعاالنــه در‬ ‫هــر زمینـه ای‪ ،‬خــواه روابــط اجتماعــی و خــواه در‬ ‫تعامــات کســب و کاری می توانــد تاثیــر بســیار‬ ‫مثبتــی داشــته باشــد‪ .‬عــدم توجــه بــه مخاطــب و‬ ‫انچــه می گویــد‪ ،‬یــک زبــان بــدن منفــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تند صحبت کردن‬ ‫خیلــی ســریع صحبــت کــردن یــا ســریع پلــک‬ ‫زدن نشــانه عصبــی بــودن و بــی اعتمــادی اســت‪.‬‬ ‫مکــث بیــن جمــات را تمریــن کنیــد‪ ،‬اجــازه‬ ‫دهیــد ادم هــا جمالت شــان را بــه پایــان برســانند‬ ‫و هنــگام صحبــت بــا مــردم‪ ،‬چشم های شــان را‬ ‫نــگاه کنیــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد بــه چشـم های ان هــا‬ ‫نــگاه کنیــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــه پیشانی شــان نــگاه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد تمــاس‬ ‫چشــمی داریــد در حالــی کــه اینطــور نیســت!‬ ‫‪ -۶‬زبان بدن منفی؛ تجاوز به حریم شخصی‬ ‫تجــاوز بــه حریــم شــخصی تاثیــر مخربــی بــر‬ ‫روابــط کســب و کاری و هــر نــوع رابطــه دیگــری‬ ‫دارد‪ .‬یــک قانــون ســاده ایــن اســت کــه بیــش‬ ‫از نیــم متــر بــه ادم هــا نزدیــک نشــوید و هرگــز‬ ‫فضــای شــخصی یــک همــکار را بــه عنــوان فضــای‬ ‫شــخصی خــود در نظــر نگیریــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬عدم نشان دادن واکنش‬ ‫هنگامــی کــه بــا شــخصی صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه او می دانــد شــما در‬ ‫حــال گــوش دادن هســتید‪ ،‬حتــی اگــر بــا کســی‬ ‫موافــق نیســتید‪ ،‬مهــم اســت کــه ســیگنال هایی‬ ‫بدهیــد کــه بــه ان هــا بفهمانــد حرف هایشــان‬ ‫را گــوش می دهیــد‪ .‬ایــن رفتــار نشــانه اساســی‬ ‫احتــرام اســت و انجــام ندادنــش بــه معنــای‬ ‫داشــتن یــک زبــان بــدن منفــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -۸‬استفاده از کلمه (اما)‬ ‫اســتفاده از کلمــه «امــا» می توانــد مشــکالتی‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬در بعضــی مــوارد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه نظــر برســد کــه شــما بهانــه می اوریــد یــا‬ ‫مســئله شــخص مقابــل برای تــان مهــم نیســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬می توانیــد بگوییــد‪،‬‬ ‫«متاســفم کــه محصــول شــما بــه موقــع‬ ‫تولیــد نشده اســت‪ ،‬امــا می دانیــد کــه‬ ‫اوضــاع ایــن روزهــا همیــن اســت‪،».‬‬ ‫ایــن جملــه واقعــا ًنشــان نمی دهــد کــه‬ ‫متاســف هســتید‪.‬‬ ‫‪ -۹‬زبان بدن بسته‬ ‫نداشــتن رفتــار دوســتانه بــرای روابــط‬ ‫کســب و کاری بســیار مضر اســت و قطعا‬ ‫در دســته زبــان بــدن منفــی قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگــر در پاســخ بــه مــردم رفتــاری منفــی‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬درگیــر مکالمــه بــا دیگــران‬ ‫نشــوید یــا زبــان بــدن شــما بســته باشــد‪،‬‬ ‫پیشــرفتی در کار و روابط اتــان نخواهیــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬دست به سینه بودن‬ ‫دســت بــه ســینه بــودن در حیــن گفت وگــو کار‬ ‫کامال ًاشــتباه اســت‪ .‬این موضع نســبتا ًدفاعی‬ ‫اســت و دیگــران برداشــت خوبــی از شــما‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ .‬بهتریــن راه بــرای جلوگیــری‬ ‫از دســت بــه ســینه شــدن ایــن اســت کــه بــه‬ ‫خودتــان یــاد دهیــد کــه دســت ها را پشــت‬ ‫ســرتان نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬زبــان بــدن منفــی؛ ابروهــای گــره خــورده و‬ ‫چهــره در هــم فشــرده‬ ‫ممکــن اســت متوجــه نشــوید کــه ابروهــای گــره‬ ‫خــورده و صــورت در هــم فشــرده ممکــن اســت‬ ‫باعــث ایجــاد تــرس یــا خصومــت در مخاطبــان‬ ‫شــما شــود‪ .‬ایــن حالــت می توانــد ان هــا را از‬ ‫صحبــت صریــح بــا شــما منصــرف کنــد و باعــث‬ ‫شــود کــه ان هــا حالــت دفاعــی بــه خــود بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬شل ایستادن و قوز کردن‬ ‫وقتــی حالــت شــل و قــوز کــرده داریــد‪ ،‬کمبــود‬ ‫انــرژی و اعتمــاد بــه نفــس را در خودتــان نشــان‬ ‫می دهیــد‪ .‬بــرای هــر نــوع تعاملــی بــه خصوص‬ ‫تعامــات کســب و کاری مهــم اســت کــه میزان‬ ‫خاصــی از اشــتیاق را نشــان دهیــد و بــه مــردم‬ ‫بگوییــد کــه بــه خودتــان اعتمــاد داریــد‪ .‬اگــر‬ ‫قــوز کــرده باشــید‪ ،‬زبــان بــدن منفــی داریــد و‬ ‫ســیگنال اشــتباهی ارســال می کنیــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد وقتــی حالــت‬ ‫اســتقامتی قــوی داریــد‪ ،‬احســاس انــرژی‬ ‫بیشــتری می کنیــد و ایــن هــم بــرای خودتــان‬ ‫و هــم بــرای افــرادی کــه بــا ان هــا صحبــت‬ ‫می کنیــد خــوب اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬لبخند نزدن‬ ‫ایــا می دانیــد ثابــت شده اســت کــه لبخنــد‬ ‫زدن احســاس شــادی بیشــتری در مــا ایجــاد‬ ‫می کنــد؟ مــردم تمایــل دارنــد خــاف ایــن را باور‬ ‫کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر ان لبخنــد زیبــای خــود را‬ ‫روی صورت تــان حفــظ کنیــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫بیشــتری خواهیــد داشــت و بــدون شــک همــه‬ ‫چیــز خوشــایندتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬خیلی محکم یا خیلی شل دست دادن‬ ‫دســت دادن اغلــب اولیــن برخوردتــان بــا دیگــران‬ ‫اســت‪ .‬شــل دســت دادن نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــما حرفــه ای نیســتید و ممکــن اســت در ایــن‬ ‫صنعــت تــازه کار باشــید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بیــش از‬ ‫حــد محکــم دســت دادن هــم می توانــد بــه فــرد‬ ‫هشــدار دهــد کــه شــما پرخاشــگر هســتید‪ .‬حفــظ‬ ‫تعــادل در ایــن مــورد‪ ،‬از بــه کار بــردن یــک زبــان‬ ‫بــدن منفــی پیشــگیری می کنــد‪.‬‬ ‫الناز طرزمن‬ ‫چطور در شرایط‬ ‫سخت دیدگاهی‬ ‫سازنده داشته‬ ‫باشیم؟‬ ‫ایــا تاثیــر دیــدگاه شــما بــر دســتیابی بــه اهــداف خودتــان‬ ‫ســازنده اســت یــا نابودگــر؟ ایــا در دشــوارترین شــرایط هــم‬ ‫خوش بیــن هســتید؟ شــاید هــم برعکــس‪ ،‬حتــی در بهتریــن‬ ‫ـی خــود را بگیریــد‪.‬‬ ‫شــرایط هــم نمی توانیــد جلــوی افــکار منفـ ‬ ‫بیشــتر ادم هــا جایــی در میانــه ایــن طیــف قــرار می گیرنــد‪ .‬ما‬ ‫معمــوال وقتــی اوضــاع خــوب اســت‪ ،‬احســاس خوبــی داریــم‬ ‫و در شــرایط ناخوشــایند احســاس بــدی داریــم‪ .‬توانایــی مــا‬ ‫بــرای تغییــر دیــدگاه در شــرایط ســخت و چالش برانگیــز‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی در موفقیــت مــا دارد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما‬ ‫می گوییــم چطــور در شــرایط ســخت بــا تغییــر دیــدگاه در‬ ‫مســیر دســتیابی بــه اهــداف حرکــت کنیم‪.‬ادامــه‬ ‫‪ .۵‬فرشته نگهبان باشید‬ ‫بهتریــن راه بــرای تغییــر دیــدگاه دربــاره رویدادهــای منفــی‬ ‫زندگــی‪ ،‬کمــک بــه دیگــران اســت‪ .‬بــا تمرکــز بیشــتر بــر نیــاز‬ ‫دیگــران‪ ،‬اتفــاق شــگفت انگیزی را تجربــه می کنیــد‪ .‬نخســت‬ ‫درنتیجــه نــگاه مثبــت دیگــران بــه خودتــان‪ ،‬احســاس بهتــری‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬ســپس متوجــه می شــوید هرقــدر هــم‬ ‫ی اســت کــه‬ ‫کــه اوضــاع خــراب باشــد‪ ،‬جــای شــکرش باقــ ‬ ‫اوضاع تــان بدتــر از ایــن نیســت!‬ ‫تمرکــز بــر مشــکالت دیگــران‪ ،‬روشــی اســت بــرای اصــاح‬ ‫دیــدگاه دربــاره موقعیت هــای منفــی‪ .‬رویداد منفــی بی تردید‬ ‫ناخوشــایند اســت؛ امــا نــوع نــگاه مــا بــه ان می توانــد‬ ‫متفــاوت باشــد‪.‬اگر رئیــس بی مالحظـه ای داریــد که کارتــان را‬ ‫ناخوشــایند می کنــد‪ ،‬دسـت کم می توانیــد سپاســگزار باشــید‬ ‫کــه شــغلی داریــد‪ .‬شــاید همســرتان ولخــرج باشــد؛ امــا‬ ‫دسـت کم کســی را داریــد کــه دوســتتان دارد! اگــر فرزندتــان‬ ‫به خاطــر گوشــی قدیم ـی اش شــاکی اســت‪ ،‬بــه او یــاداوری‬ ‫کنیــد خوش شــانس اســت کــه می توانــد در این ســن گوشــی‬ ‫تلفــن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خودتان را به چالش بکشید‬ ‫تقریبــا همــه مــا بــا رویدادهــای ناخوشــایند روبـه رو بوده ایــم‬ ‫و هســتیم‪ .‬مســئله ایــن اســت کــه مــا چنــان درگیــر اتفاقــات‬ ‫ناگــوار زندگــی خودمــان هســتیم که اوضاع نابســامان زندگی‬ ‫دیگــران را نمی بینیــم‪ .‬بــا تغییــر زاویــه دیــد از خودمــان بــه‬ ‫دیگــران‪ ،‬متوجــه می شــویم ادم هــای بســیاری بــا وقایــع‬ ‫ناخوشــایند دس ـت وپنجه نــرم می کننــد‪ ،‬امــا همچنــان دیــد‬ ‫مثبتــی بــه زندگــی دارنــد‪ .‬ایــن ادم هــا قــدردان داشــته های‬ ‫خوشایندشــان هســتند‪ .‬انهــا می داننــد کــه اغلــب ایــن‬ ‫دشــواری ها دسـت کم یــک جنبــه مثبــت دارنــد‪ :‬بــدون تجربــه‬ ‫درد و رنــج‪ ،‬نمی توانیــم خوشــی و لــذت را درک کنیــم!‬ ‫سخن پایانی‬ ‫منظــور از تغییــر دیــدگاه نســبت بــه وقایــع ناخوشــایند ایــن‬ ‫نیســت کــه وانمــود کنیــم اتفاقــات ناگــوار رخ نمی دهنــد؛‬ ‫چــون ایــن حقیقــت نــدارد‪ .‬قــرار هــم نیســت همیشــه‬ ‫لبخندبه لــب وانمــود کنیــم همه چیــز رو ب ـه راه اســت؛ چــون‬ ‫چنیــن چیــزی ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫تغییــر دیــدگاه یعنــی اینکــه بپذیریــم رویدادهــای منفــی‬ ‫بخشــی از زندگــی هســتند؛ امــا لزومــا باعــث پســرفت یــا‬ ‫شکســت مــا نمی شــوند‪ .‬مــا همیشــه می توانیــم از هــر‬ ‫موقعیتــی چیــزی بیاموزیــم‪ .‬همیشــه می توانیم چیــزی برای‬ ‫قدردانــی پیــدا کنیــم‪ .‬اگــر کاری کنیم که ذهنمان بر چیزهای‬ ‫قابل کنتــرل و خوبی هــای زندگــی تمرکــز کنــد‪ ،‬نیروی عظیمی‬ ‫پیــدا می کنیــم بــرای دســتیابی بــه رویاهایمــان‪ .‬بــا پذیــرش‬ ‫اینکــه دشــواری به معنــی ناممکــن نیســت‪ ،‬می توانیــم‬ ‫بــه جایــی برســیم کــه خیلی هــا بــا پذیــرش شکســت از ان‬ ‫محــروم می مانند‪]/.‬چطــور‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید که ریه سمت راست بیشتر از ریه سمت چپ هوا میگیرد!‬ ‫ایا می دانید ‪ 31‬برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند‬ ‫ایا میدانید جلیقه ضد گلوله ‪ ،‬ضد اتش ‪ ،‬برف پاک کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند‬ ‫ایامیدانید خطوط موجود بر تن گورخرها به نوعی به استتار انها در مقابل شکارچیان کمک می کند‬ ‫ایا می دانید‪:‬الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫پنجــاه و نهمیــن ناگفتــه و ناشــنیده در بــاب وصیــت‬ ‫‪ ،‬وکالــت ومنجــزات ‪.‬‏‬ ‫ابتــدا فــرق موصــی لــه و وصــی را بدانیــم‪ .‬هــر‬ ‫دو مخاطــب موصــی در وصیــت هســتند‪ .‬کــه‬ ‫مبــادرت بــه اجــرای مفــاد ‏وصیــت نامــه میکننــد ‪.‬‬ ‫امــا موصیله‪،‬وصیــت نامــه عهــدی رااجراءمیکنــدو‬ ‫خــود نیــز داخــل در وراث حیــن الفــوت و ذینفــع ‏در‬ ‫ماتــرک بــه قدرالســهم اســت ‪ .‬لیکــن وصــی کســی‬ ‫اســت کــه وصیــت نامــه تملیکــی را اجــراء مینمایــد‬ ‫و ممکــن اســت‏داخــل در وراث باشــد یــا نباشــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ســبب تصریــح موصــی در وصیت‬ ‫نامــه‪ ،‬ذینفــع در قســمتی از ثلــث ‏ماتــرک باشــد یــا‬ ‫نباشــد‪.‬اما وکالــت و وکیــل و مــوکل کــه متجانــس‬ ‫بــا وصیــت و وصــی و موصــی هســتند مقیــد بــه‬ ‫حیــات ‏مــوکل اســت‪ .‬کــه در ان اجــرای امــوری در‬ ‫قالــب وکالتهــای کاری ‪ ،‬معامالتــی و قضایــی بــه‬ ‫وکیــل ســپرده میشــود‪ .‬‏و بســته بــه مــورد خــود بــر‬ ‫اجــرای امــور نظــارت میکنــد و امــکان عــزل وکیــل‬ ‫منصوبــه را دارد‪ ..‬‏‏ بنابرایــن وکیــل درحکــم امیــن‬ ‫مــوکل بــوده وبیــن اینــدو‪ ،‬عقدجایزحاکــم اســت‪.‬‬ ‫شــرط حیــات در وکالــت موجــب میشــود ‏کــه عقــد‬ ‫وکالــت بعــد از مــرگ مــوکل باطــل‬ ‫گــردد‪ .‬امــا منجــزات‪ ،‬مُنَجِّــز ‪ ،‬و‬ ‫مُنَجَّــز ؛ متجاننــس بــا وکالــت‬ ‫‪ ،‬مــوکل ‏و وکیــل و همچنیــن‬ ‫متجانــس بــا وصیــت و موصــی و‬ ‫موصــی لــه چیســت ؟ بــاز هــم‬ ‫ســپردن کار و سفارشــات و‏امــور‬ ‫محولــه ای مشــابه امــور محولــه‬ ‫در وصیــت و وکالــت اســت کــه‬ ‫منجــزات نامیــده میشــود کــه‬ ‫منجــز ‏اجــرای امــور را بــه‬ ‫در ان‬ ‫ِ‬ ‫منجَــز محــول میکنــد‪ . .‬منتهــا‬ ‫در ایــن وضعیــت محــول کننــده امــور ‪ ،‬نــه فــوت‬ ‫کــرده و نــه ‏حیــات توانمنــدی بــرای نظــارت دارد‪.‬‬ ‫بلکــه در ایــن وضعیــت میــان حیــات و مــوت اســت‪.‬‬ ‫بیمــاری اســت کــه بهبــود‏نمــی یابــد و بــا همــان‬ ‫بیمــاری فــوت میکنــد‪ .‬در خصــوص اعتبــار منجــزات‪،‬‬ ‫قانــون ســاکت اســت‪ .‬امــا در مبانــی فقهــی ‏مقــرر‬ ‫شــده اســت کــه هــرگاه منجــزات مریــض رو بــه‬ ‫مــوت جنبــه تبــرع داشــته باشــد وبــدون عوض باشــد‬ ‫‏ماننــده به‪،‬وقف‪،‬عتق‪،‬صدقه‪،‬محابــات‪ ،‬اینکــه‬ ‫ازاصــل مــال خــارج شــودو یاازثلــث مــال؟!؛ دو قــول‬ ‫جــاری اســت ‪ .‬یــک‏قــول ایــن اســت کــه از اصــل‬ ‫مــال اســت و قــول دیگــر انــرا داخــل در ثلــث مــال‬ ‫میدانــد‬ ‫شــصتمین ناگفتــه و ناشــنیده در بابســفاهت و‬ ‫محجوریــت (قســمت اول‏)‬ ‫افــرادی را کــه عقــل معیشــت ندارند»غیــر رشــید»‬ ‫و یــا مجنــون و ســفیه مینامنــد‪ .‬منشــاء ســفه یــا‬ ‫ســفاهت ‪ ،‬تصرفــات‏غیرعقالیــی در امــوال اســت‪.‬‬ ‫فــرد ســفیه ‪ ،‬مالــی بــه ارزش میلیــارد را گاه بــا‬ ‫انگیــزه رحمانــی بــه ریالــی مــی فروشــد و‏یــا از بــذل‬ ‫تمــام دارایــی و امــوال خــود تــا ســر حــد فقــر خــود‬ ‫و تحــت تکفــل خــود ابایــی نــدارد‪ .‬زیــرا امــوال و‬ ‫دارایــی در‏منظــر ســفیه همچــون پشــیزی اســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد از اداب اجتماعــی بســیار بــاال برخــوردار‬ ‫بــوده و از احتــرام همگانــی و‏شــخصیت دوســت‬ ‫داشــتنی برخوردارنــد‪ .‬متاســفانه مــورد تشــویق و‬ ‫تمجیــد دیگــران واقــع میشــوند‪ .‬در ظاهــر امر خللی‬ ‫‏در روان انهــا مشــاهده نمیگــردد ‪ .‬از هــر عاقلــی‬ ‫عاقلتــر بــه نظــر میرســند ‪ .‬لیکــن صرفــا و منحصــرا‬ ‫در معامــات و‏تصرفــات مالــی‪ ،‬همچــون کــودک و‬ ‫صغیــر رفتــار میکنند‪.‬میتــوان گفــت کــه ســفیه حــب‬ ‫مــال نــدارد‪ .‬و توجــه او بــه مــال‏در حــد اضطــرار‬ ‫اســت‪ .‬در حالیکــه حــب مــال ‪ ،‬غریــزه ذاتــی و‬ ‫روحــی و روانــی بشــر اســت‪ .‬خداونــد بشــر را بــا‬ ‫غرائــز ‏متعــددی خلــق نمــوده کــه هریــک ضامــن‬ ‫بقــا و اعتــای بشــریت اســت‪ .‬از جملــه ایــن غرائــز‬ ‫‪ ،‬حــب مــال اســت‪ .‬ایــن‏غریــزه ســبب میشــود کــه‬ ‫اموال؛ از احترام برخوردار شــده و اســباب حراســت‬ ‫و کثــرت و توســعه انهــا فراهــم گــردد ‪.‬‏حــب مــال‬ ‫منشــاء اختراعــات ‪ ،‬اکتشــافات ‪ ،‬تجــارت و فعالیــت‬ ‫بشــر اســت‪ .‬تکویــن و توســعه دنیایــی کــه در ان‬ ‫زندگــی‏میکنیــم بــدون حــب مــال میســر نیســت‪.‬‬ ‫در فرضیکــه در پــی تحصیــل و نگهــداری و توســعه‬ ‫مــال بــر نیایداساســا امــوال‏تولیــد و زاده نمیشــوند‬ ‫‪ . .‬حــب مــال‪ ،‬ماننــد هــر پدیــده دیگــری وقتــی بــه‬ ‫ســمت افراط می رود ‪ ،‬در اناخالق حســنه‏و شــرع‬ ‫و قانون نادیده گرفته میشــود و فســاد به بار میاید‬ ‫ت افــراط در حــب مــال‬ ‫‪ .‬شــارع مقــدس در کراه ـ ِ‬ ‫ـرل‏نفــس بشــر‪ ،‬دســتورات ویــژه ای صــادر و‬ ‫و کنتـ ِ‬ ‫مقــرر کــرده اســت‪ .‬متقابــا در خصــوص تفریط در‬ ‫حــب مــال و یــا نفــی مــال ‏کــه ســبب ضایــع شــدن‬ ‫امــوال و عســر و حــرج میگــردد نیــز قواعــد و قوانیــن‬ ‫خــاص وضــع شــده اســت‪.‬‏‬ ‫‏‏ و هوالمستعان ‏‬ ‫ایین نامه دفاتر‬ ‫خدمات اینترنت‬ ‫(‪)Coffeenet‬‬ ‫دفتــر خدمــات دسترســی حضــوری بــه شــبکه هــای‬ ‫اطــاع رســانی و اینترنــت (‪ )Coffeenet‬محلــی بــرای‬ ‫دسترســی حضــوری مشــتریان و کاربــران بــه شــبکه‬ ‫اطــاع‏رســانی (اینترنــت و اینترانــت) می‏باشــد‪.‬‬ ‫ایــن دفاتــر‪ ،‬ضمــن رعایــت ضوابــط منــدرج در ایــن‬ ‫اییــن نامــه‪ ،‬واحــد صنفــی محســوب مــی شــوند و‬ ‫مشــمول قانــون نظــام صنفــی بــوده و مجــوز الزم‬ ‫توســط اتحادیــه صنفــی صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫تبصــره‪ -‬اتحادیــه صنفــی بایــد تصویــر مجــوز صــادره‬ ‫را همزمــان بــا تحویــل بــه متقاضی به وزارت پســت و‬ ‫تلگــراف و تلفــن نیــز ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫اشــخاص متقاضــی بایــد دارای شــرایط عمومی ذیل‬ ‫باشند‪:‬‬ ‫تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســام و یــا یکــی از ادیــان‬ ‫شــناخته شــده در قانــون اساســی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران‬ ‫پایبنــدی بــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران‬ ‫عــدم اشــتهار بــه فســاد اخالقــی و نداشــتن ســوء‬ ‫پیشــینه کیفــری و عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‬ ‫داشــتن برگــه پایــان خدمــت و یــا معافیــت دائــم از‬ ‫خدمــت نظــام وظیفــه بــرای اقایــان‬ ‫متاهل با داشتن حداقل ‪ 30‬سال سن‬ ‫ایــن محــل بایــد در معــرض دیــد و نظــارت عمومــی‬ ‫باشــد و رعایــت ضوابــط اماکــن عمومــی الزامــی‬ ‫می‏باشــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط اینترنتــی ایــن دفاتــر فقــط از طریــق‬ ‫موسســات شــرکتهای رســا (‪ )ISP‬مجــاز می‏باشــد‪.‬‬ ‫ارائــه خدمــات ارتباطــی دیگــر مثــل تلفــن اینترنتــی‬ ‫– اوانــت (‪ )VIPO‬مســتلزم کســب مجــوز مربــوط‬ ‫می‏باشــد‪.‬‬ ‫رعایــت ضوابــط منــدرج در مــاده ‪ 6‬اییــن نامــه‬ ‫موسســات و شــرکتهای رســا(‪ )ISP‬الزامــی اســت‪.‬‬ ‫زهره ولی پور‬ ‫تاثیر رفتارهای اجتماعی بر کاهش‬ ‫استرس در دوره کرونا‬ ‫بــروز واکنــش هایــی مثــل تــرس‪،‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬اســترس و خشــم در هــر‬ ‫شــرایط بحرانــی و غیــر منتظــره امــری‬ ‫عــادی اســت‪.‬‬ ‫رفتــار مهارتــی اموختنــی‪ ،‬قابــل یادگیــری‬ ‫و قابــل انتقــال بــه دیگــران اســت‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل بخــش عمــده ای از‬ ‫رفتارهــای افــراد برگرفتــه از نــوع و مــدل‬ ‫رفتــار اطرفیــان بــه ویــژه افــراد نزدیــک مثــل‬ ‫خانــواده‪ ،‬هــم کالســی و همــکاران اســت‪.‬‬ ‫از ایــن رو گفتــه مــی شــود هماننــد‬ ‫ســازی بــا دیگــران بــه ویــژه شــخصیت‬ ‫هــای شــناخته شــده‪ ،‬محبــوب یــا مقبــول‬ ‫امــری اســت کــه در ایجــاد رفتارهــای‬ ‫اجتماعــی و الگــو بــرداری نقــش مهــم و‬ ‫بســزایی دارنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــم بــروز واکنــش‬ ‫هایــی مثــل تــرس‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬اســترس‬ ‫و خشــم در هــر شــرایط بحرانــی و غیــر‬ ‫منتظــره امــری عــادی اســت‪ ،‬زیــرا هنگامــی‬ ‫کــه افــراد اگاهــی و امادگــی الزم را بــرای‬ ‫مواجــه شــدن و مقابلــه بــا یــک اتفــاق‬ ‫را ندارنــد بطــور طبیعــی واکنــش هــای‬ ‫هیجانــی غیــر منتظــره دارنــد که در شــرایط‬ ‫عــادی و طبیعــی کامــا غیــر منطقــی بنظــر‬ ‫مــی رســند‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل وجــود تــرس و اضطــراب‬ ‫در جامعــه در دوره کرونــا امــری طبیعــی‬ ‫اســت زیــرا ایــن پدیــده بــرای مــردم بســیار‬ ‫ناشــناخته غیــر منتظــره و اســیب زا بــود‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی توجــه و تمرکــز بــر‬ ‫مدیریــت رفتــار اجتماعــی مــردم از اهمیت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪ ،‬زیــرا واکنــش‬ ‫افــراد نســبت بــه یــک هشــدار یــا پیــام مــی‬ ‫توانــد نقــش و تاثیــر زیــادی در نــوع رفتــار‬ ‫دیگــران داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از دیــدگاه روانشناســی اجتماعــی بــرای‬ ‫نهادینــه کــردن یــک رفتــار الزم اســت بــه‬ ‫فاکتورهایــی مثــل‪ ،‬ماهیــت و اهمیــت‬ ‫رفتــار‪ ،‬ضــرورت و نیــاز انســان هــا نســبت‬ ‫بــه یادگیــری ان رفتــار‪ ،‬ســاده بــودن رفتــار‪،‬‬ ‫در دســترس بــودن ابــزار و امکانــات مــورد‬ ‫نیــاز‪ ،‬فراگیــر بــودن رفتــار و قابــل تکــرار‬ ‫بــودن ان رفتــار توجــه کــرد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه یکــی از رفتارهایــی کــه‬ ‫در حال حاضر ویندوز سرور ‪2022‬‬ ‫در دسترس است‬ ‫مایکروســافت اعــام کــرد کــه وینــدوز ســرور ‪ 2022‬بــا یــک‬ ‫کانــال ســرویس دهــی طوالنــی مــدت (‪ )LTSC‬بــا ده ســال‬ ‫پشــتیبانی‪ ،‬بــه طــور کلــی در دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ Bernardo Caldas‬از مایکروســافت گفــت‪« :‬ایــن یــک گام‬ ‫بــزرگ و رو بــه جلــو بــرای سیســتم عاملــی اســت کــه مــورد‬ ‫اعتمــاد شــرکت هــای بــزرگ و همچنیــن کســب و کارهــای‬ ‫کوچــک بــوده تــا بــه طــور یکســان از ان اســتفاده کــرده و‬ ‫کارهــای کســب و کار و ماموریت هــای خــود را بــا ان انجــام‬ ‫دهنــد‪».‬‬ ‫« مشــتریان مــی تواننــد بــا وینــدوز ســرور ‪ 2022‬بــه طور ایمن‬ ‫کار خــود را ادامــه داده‪ ،‬ســناریوهای ابــر جدیــد هیبریــدی را‬ ‫فعــال و برنامــه هــای خــود را بــرای رفــع نیازهــای کســب و کار‬ ‫در حــال توســعه خــود‪ ،‬مــدرن ســازی کننــد‪».‬‬ ‫در شــرایط کرونــا تاثیــر بســیار زیــادی‬ ‫در کاهــش یــا افزایــش اســترس و‬ ‫تنــش روانــی در جامعــه داشــته و‬ ‫دارد‪ ،‬اســتفاده از ماســک بــه عنــوان‬ ‫یــک رفتــار بهداشــتی و خــود مراقبتــی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــور طبیعــی هــرگاه در‬ ‫کوچــه و خیابــان یــا محــل کار و‬ ‫زندگــی خــود بــا افــرادی برخــورد مــی‬ ‫کنیــم کــه از ماســک اســتفاده کردنــد‪،‬‬ ‫بطــور غیــرارادی میــزان اســترس مــا در‬ ‫برخــورد بــا ایــن اشــخاص کمتــر اســت و‬ ‫بالعکــس افــرادی کــه ایــن رفتــار را ندارند و‬ ‫یــا اصــول اولیــه بهداشــتی را رعایــت نمــی‬ ‫کننــد باعــث افزایــش تنــش و اســترس در‬ ‫دیگــران مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ روانشــناختی مشــاهده‬ ‫رفتارهــای خوشــایند و یــا مــورد انتظــار‬ ‫از دیگــران باعــث احســاس لــذت در مــا‬ ‫و ایجــاد پذیــرش و بــاور مثبــت نســبت‬ ‫بــه ایــن گــروه از افــراد مــی شــود کــه‬ ‫ایــن موضــوع نقــش بســیار ارزشــمند و‬ ‫مهمــی در تعامــات و روابــط بیــن فــردی‬ ‫و اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫به تعبیری مشــاهده رفتارهای بهداشــتی‬ ‫در دیگــران باعــث کاهــش تنــش روانــی‬ ‫در ســطح کلــی جامعــه مــی شــود و ایــن‬ ‫موضــوع مــی توانــد بــه عنــوان یــک الگــوی‬ ‫رفتــاری مثبــت در جامعــه تبلیــغ و مــورد‬ ‫تشــویق قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتفاده کــردن از سیســتم پــاداش و‬ ‫تنبیــه در تــداوم و گســترش یــک رفتــار‬ ‫اجتماعــی نقــش مهمــی دارد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫در گزارشــی مایکروســافت اعــام کــرد‪ :‬در حالــی کــه‬ ‫دسترســی عمومــی بــه وینــدوز ســرور ‪ 2022‬بــه تازگــی اشــکار‬ ‫شــده‪ ،‬نســخه جدیــد ان از طریــق مرکــز‪Volume Licensing‬‬ ‫‪ Service‬برای مشــتریان مایکروســافت در دســترس و تقریبا‬ ‫دو هفتــه پیــش نیــز بــرای کاربــران اصلــی ارائــه شــده بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن شــرکت صفحــه چرخــه عمــر خــود را بــه روز کرد‬ ‫تــا نشــان دهــد کــه تاریخ شــروع پشــتیبانی برای نســخه جدید‬ ‫وینــدوز ســرور ‪ 18‬اوت‪ ،‬تاریــخ پایــان اصلــی تنظیــم شــده ‪13‬‬ ‫اکتبــر ‪ 2026‬و تاریــخ پایــان تمدیــد شــده ‪ 14‬اکتبــر ‪ 2031‬اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وینــدوز ســرور ‪ 2022‬همــراه بــا پیشــرفت هــای امنیتــی و‬ ‫متمرکــز بــر ابــر اســت‪.‬‬ ‫مایکروســافت اعــام کــرد کــه پیــش نمایــش وینــدوز ســرور‬ ‫‪ 2022‬را در مــاه مــارس بــا عنــوان انتشــار ‪ LTSC‬بــا قابلیــت‬ ‫هــای ترکیبــی پیشــرفته بــا ‪ ،Azure‬امنیــت چنــد الیــه و یــک‬ ‫پلــت فــرم انعطــاف پذیــر بــرای مــدرن ســازی برنامــه هــا ارائــه‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫مایکروســافت گفــت‪« :‬بــا ارتقــا بــه وینــدوز ســرور ‪ 2022‬شــما‬ ‫مــی توانیــد از امنیــت چنــد الیــه بــا ســرور امــن و اتصــال امــن‬ ‫مثــال هــر گاه افــرادی کــه در محیــط هــای‬ ‫کاری و اداری اصــول بهداشــتی را رعایــت‬ ‫مــی کنندخدمــات بهتــر یــا ســریعتری‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫از منظــر روانشناســی یادگیــری بــه دلیــل‬ ‫پاداشــی کــه مغــز بواســطه ان رفتــار‬ ‫دریافــت مــی کنــد خــود بــه خــود میــل و‬ ‫تمایــل بــه تکــرار و تــداوم ان رفتــار دارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل رفتارهــای اجتماعــی‬ ‫متاثــر از هــم هســتند و بقــول جامعــه‬ ‫شناســان رفتارهــای فــردی بــر جامعــه اثــر‬ ‫مــی گذارنــد و جامعــه بــر رفتــار افــراد‪.‬‬ ‫از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه مفهــوم‬ ‫یادگیــری اجتماعــی در گــروی تعامــات‬ ‫بیــن فــردی اســت و رشــد اجتماعــی در‬ ‫گــروی یادگیــری فرهنــگ و رفتــار اجتماعــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫و اینگونــه میتــوان متوجــه نقــش و تاثیــر‬ ‫الگــو در جامعــه شــد‪،‬‬ ‫شــما یــک الگــو هســتید لطفــا مراقــب‬ ‫ســامت خــود و اطرافیانتــان باشــید‪.‬‬ ‫کارشــناس روان شناســی مرکــز مشــاوره‬ ‫ارامــش پلیــس گلســتان‬ ‫استفاده از المپهای‬ ‫رشته ای را در‬ ‫ماههای گرم سال به‬ ‫حداقل برسانید‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ».‬عــاوه بــر ایــن شــما مــی توانیــد از خدمــات‬ ‫ابــری وینــدوز ســرور ‪ 2022‬بــا اســتفاده از اتصــال بــه ‪ARC‬‬ ‫‪ Azure‬و همچنیــن فشــرده ســازی ‪ SMB‬بــرای بهبــود انتقــال‬ ‫فایــل برنامــه‪ ،‬مرکــز مدیریــت وینــدوز‪ ،‬بهبــود مقیــاس پذیــری‪،‬‬ ‫پیشــرفت بــا کانتینــر وینــدوز و غیــره اســتفاده کنیــد‪».‬‬ ‫یــک بســتر کامــل از ویژگــی هــای جدیــد موجــود در وینــدوز‬ ‫ســرور ‪ 2022‬را مــی تــوان در وب ســایت اســناد مایکروســافت‬ ‫یافــت‪ .‬بــرای شــروع بــا وینــدوز ســرور ‪ 2022‬مــی توانیــد ان‬ ‫را دانلــود و یــا از طریــق ‪ Azure‬مرکــز ارزیابــی وینــدوز ســرور‬ ‫ان را امتحــان کنیــد‪ .‬گزینــه هــای دیگــر موجــود بــرای کســانی‬ ‫کــه مــی خواهنــد نســخه جدیــد وینــدوز ســرور را دانلــود کننــد‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫• وینــدوز ســرور در بــازار ‪ Azure‬بــرای اجــرای ماشــین هــای‬ ‫مجــازی در ‪.Azure‬‬ ‫• مرکــز ‪ Volume Licensing Service‬کــه مشــتریان‬ ‫مجــوزدار مــی تواننــد وینــدوز ســرور ‪ 2022‬را از ان دانلــود‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫• بــه صفحــه قیمــت گــذاری بــرای نســخه هــای وینــدوز‬ ‫ســرور ‪ 2022‬و جزئیــات ان مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪375‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫رتبه بندی سارقان رمز ارز‬ ‫در زمره برترین تهدیدات‬ ‫بدافزاری در افریقا‬ ‫برخــی از رایج تریــن روش هــای فریــب ســرمایه گذاران حــوزه‬ ‫رمزنــگاری‪ ،‬تبلیغــات دروغیــن بــا ادعــای فــروش تجهیــزات‬ ‫ماینــر و وب ســایت های جعلــی اســت کــه به عنــوان مبــادالت‬ ‫رمزنــگاری مطــرح می شــوند‪ .‬کسپرســکی‪ ،‬ســارقان رمــز ارز را در‬ ‫زمــره برتریــن تهدیــدات بدافــزاری در افریقــا رتبه بنــدی می کنــد‬ ‫شــرکت امنیت ســایبری روســیه (کسپرســکی) بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫واحــد متقلــب را شناســایی کــرده اســت کــه ســرمایه گذاران‬ ‫و ماینرهــای احتمالــی رمزنــگاری را در نیمــه اول ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫هــدف قــرار داده انــد‪ .‬تحقیقــات کسپرســکی نشــان می دهــد‬ ‫کــه ‪ ۰٫۶‬درصــد از کاربــران کشــورهای افریقــای جنوبــی قبــا ً‬ ‫مــورد هــدف ماینرهــای مخــرب رمزنــگاری قرارگرفته انــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن نشــان می دهــد کــه متداول تریــن‬ ‫روش هــای فریــب کاربــران‪ ،‬تبلیغــات دروغیــن بــا ادعــای‬ ‫فــروش تجهیــزات ماینــر و وب ســایت های جعلــی اســت کــه‬ ‫به عنــوان مبــادالت رمزنــگاری ظاهــر می شــوند‪.‬‬ ‫داده هــای کسپرســکی بــر اســاس امارهــای ناشــناس نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ ۰٫۸۵‬درصــد از ســرمایه گذاران حــوزه رمزنــگاری‬ ‫از کنیــا و ‪ ۰٫۷۱‬درصــد از نیجریــه هــدف بدافزارهــای رمزنــگاری‬ ‫قرارگرفته انــد‪ ،‬درحالی کــه ســرمایه گذاران اتیوپــی بــا ‪۳٫۶۸‬‬ ‫درصــد و روانــدا بــا ‪ ۳٫۲۲‬درصــد بیشــترین تهدیــد را در ایــن‬ ‫زمینــه داشــته اند‪ ،Bethwel Opil .‬مدیــر فــروش شــرکت‬ ‫افریقایــی در کسپرســکی‪ ،‬هشــدار داد کــه درصدهــای پاییــن‬ ‫بــه ایــن معنــی نیســت کــه تهدیــد ناچیــز اســت‪:‬‬ ‫«بدافــزار ‪ Crypto-miner‬به عنــوان یکــی از ‪ ۳‬خانــواده‬ ‫اصلــی بدافزارهــای رایــج در افریقــای جنوبــی‪ ،‬کنیــا و نیجریــه‬ ‫شناخته شــده اســت کــه بــه اعتقــاد مــا بــا پیشــرفت روزافــزون‬ ‫ارزهــای رمــز پایــه‪ ،‬احتمــاال ً کاربــران بیشــتری هــدف قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪».‬‬ ‫وی همچنیــن گــزارش می دهــد کــه متداول تریــن روش هــای‬ ‫فریــب ســرمایه گذاران حــوزه رمزنــگاری‪ ،‬تبلیغــات دروغیــن‬ ‫بــا ادعــای فــروش تجهیــزات ماینــر و وب ســایت های جعلــی‬ ‫اســت کــه به عنــوان مبــادالت رمزنــگاری مطــرح می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن بســترهای کاله بــرداری از کاربــران می خواهــد کــه بــه‬ ‫بهانــه پرداخــت پیشــرفته یــا تاییــد اعتبــار‪ ،‬پیش پرداخــت‬ ‫کننــد‪ ،‬پـس ازان کاله بــرداران دیگر پاســخ نمی دهند‪ .‬مجرمان‬ ‫ســایبری همچنیــن از پلتفرم هــای فیشــینگ بــرای دسترســی‬ ‫بــه کلیدهــای خصوصــی کیــف پول هــای رمزنگاری شــده‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬الکســی مارچنکــو‪ ،‬مدیــر توســعه‬ ‫روش هــای فیلتــر محتــوا در کسپرســکی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«هــر دو گــروه ســرمایه گــذاراران و اســتخراج کنندگان ارز در‬ ‫حــوزه رمزنــگاری می تواننــد خــود را در معــرض کالهبــرداران‬ ‫قــرار دهنــد‪».‬‬ ‫در ژوئــن ‪ ،۲۰۲۱‬گــروه کاری بیــن دولتــی فیــن تــک افریقــای‬ ‫جنوبــی (‪ )IFWG‬نقشــه راهــی برای تعریــف چارچوب نظارتی‬ ‫قــاره بــرای مدیریــت دارایی هــای رمزنگاری شــده ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫‪ IFWG‬همچنیــن خطــرات و نوســانات ذاتــی ســرمایه گذاری‬ ‫در ارزهــای رمزنگاری شــده را برجســته کــرد و ‪ ۲۵‬توصیــه‬ ‫نظارتــی را بــرای مبــارزه بــا پول شــویی‪ ،‬تامیــن مالــی تروریســم‬ ‫و دس ـت کاری بــازار بــه اشــتراک گذاشــت‪.‬‬ ‫اگر کامپیوتر شما اهسته‬ ‫شروع به کار می کند چه کاری‬ ‫باید انجام دهید‬ ‫راه انــدازی اهســته و یــا طوالنــی وینــدوز (بــوت شــدن) مــی‬ ‫توانــد توســط بســیاری از مســائل مختلــف ایجــاد شــود‪ .‬ایــن‬ ‫متــن شــامل پیشــنهادات و راهنمایــی هــای مختلفــی بــرای‬ ‫کمــک بــه بهبــود ســرعت کلــی کامپیوتــر دســکتاپ یا لــپ تاپ‬ ‫بــرای شــروع و راه انــدازی مجــدد کامپیوتــر شــما اســت‪.‬‬ ‫غیر فعال کردن برنامه های ‪startup‬‬ ‫برنامــه هایــی کــه بــه عنــوان برنامــه هــای ‪ startup‬بارگــذاری‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬در حافظــه فعــال می ماننــد‪ .‬در نتیجــه انهــا یکــی‬ ‫از علــل اصلــی بــوت اهســته ویندوز هســتند‪ .‬غیرفعــال کردن‬ ‫برنامــه هایــی کــه هــر بــار بــا روشــن شــدن سیســتم بــه صورت‬ ‫خــودکار بــاال مــی اینــد‪ ،‬قــدرت کامپیوتــر را بــاال بــرده و زمــان‬ ‫بــوت را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ scandisk‬و ‪defrag‬‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ Microsoft Scandisk‬و ‪ Defrag‬یــا ‪Defrag‬‬ ‫یــا ابزارهــای مشــابه ‪ Disk Utilities‬مــی توانیــد هــارد دیســک‬ ‫و داده هــای ذخیــره شــده خــود را کــه بصــورت ازاد در حــال‬ ‫اجــرا هســتند‪ ،‬ســازماندهی کنیــد و ایــن کارامــد تریــن روش‬ ‫ممکــن اســت‪ .‬مــا پیشــنهاد می کنیم هــر دو این ســرویس ها‬ ‫را حداقــل یــک بــار در هــر چنــد مــاه انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫فضای کم هارد دیسک‬ ‫بــرای اینکــه کامپیوتــر شــما بــه طــور مطلــوب اجــرا شــود‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه حداقــل ‪ 250‬مگابایــت از فضــای دردســترس هــارد دیســک‬ ‫داریــد‪ .‬اگــر کمتــر از ایــن مقــدار باشــد‪ ،‬در عملکــرد کلــی‬ ‫سیســتم و زمــان بــوت تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به روز رسانی درایورها و ویندوز‬ ‫درایورهای خراب‪ ،‬نادرســت یا منقضی می توانند مشــکالت‬ ‫مختلفــی را ایجــاد کننــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه رایانــه‬ ‫شــما دارای اخریــن درایورهــا و بروزرســانی های‬ ‫مایکروســافت اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫برای یک لقمه نان‬ ‫ترمینال گرگان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -375‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 1 - 2021‬صفر ‪- 1442‬شماره ‪-375‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 8- 1400‬سپتامبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫شهر شناسی ‪ -‬شهرستان صفی اباد خراسان شمالی‬ ‫صفی اباد ‪،‬شهری به بلندای تاریخ‬ ‫توشــن ‪ ،‬نــام روســتایی در ‪ 3.5‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهر گــرگان واقــع در اســتان گلســتان‬ ‫کــه در دهســتان ” انجیــراب ” قــرار دارد و‬ ‫دارای طبیعــت بســیار زیبــا اســت‪ .‬توشــن در‬ ‫لغــت نامــه دهخــدا بــه معنــی کــم شــدن اب‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫در جنــوب ایــن روســتا‪ ،‬جایــی بــه نــام ابنــدان‬ ‫واقــع شــده کــه ســه طــرف ایــن اببنــدان جنــگل و‬ ‫مرتــع اســت ‪ ،‬دارای درختانــی تنومنــد و مرتــع ان‬ ‫کامــا ســبز می باشــد‪ .‬یکــی از مهــم تریــن جاذبـه ‬ ‫هــای طبیعــی ایــن روســتا وجــود یــک دریاچــه‬ ‫بســیار زیبــا در قلــب ان اســت‪ .‬دریاچــه توشــن‬ ‫بیــن اهالــی روســتا بــا نــام اب بنــدان نیز شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن دریاچــه ن ـ ه تنهــا در ایــن روســتا‪،‬‬ ‫بلکــه در کل اســتان یکــی از جاذبه هــای مهــم‬ ‫گردشــگری به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫روســتای توشــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در‬ ‫دامنــه کــوه ‪ ،‬اب و هــوای معتــدل و مرطــوب‪،‬‬ ‫وجــود اببنــدان ‪ ،‬مناطــق جنگلــی ‪ ،‬دریاچــه و‬ ‫ســد ‪ ،‬وجــود ماهیــان مختلــف در اب دریاچــه‪،‬‬ ‫و همچنیــن نزدیکــی بــه شــهر گــرگان ‪ ،‬از‬ ‫ســال های گذشــته مــورد توجــه اهالــی متمکــن‬ ‫گــرگان و گردشــگران قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن منطقــه در فصــول مختلــف‬ ‫مــورد اســتفاده ماهیگیــری قــرار می گیــرد‪ .‬اب‬ ‫چشــمه ” دوبــرار ” کــه حــدود ‪۱۶‬کیلومتــر از دل جنــگل‬ ‫بــه ایــن منطقــه هدایــت شــده ‪ ،‬جــزو بهتریــن ابهــای‬ ‫منطقــه از نظــر امــاح اســت کــه باعــث رونــق روســتا و‬ ‫همچنیــن کشــاورزی کــه شــغل دیرینــه اهالــی ایــن روســتا‬ ‫می باشــد؛ شــده اســت ‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به روستای توشن‬ ‫روســتای توشــن در ‪ ۳.۵‬کیلومتــری جنــوب گــرگان‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫چلو کباب کوبیده‬ ‫گوشــت کبــاب کوبیــده نــه خیلــی چــرب باشــد و نــه خیلــی خشــک‪ .‬معمــوال‬ ‫از گوشــت گوســفند اســتفاده مــی شــود یــا مخلوطــی از گوشــت گوســفند‬ ‫و گوســاله‪ .‬در ایــن مطلــب بــا طــرز تهیــه “چلــو کبــاب کوبیــده” مخصــوص‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫مــواد الزم بــرای چلــو‬ ‫کبــاب کوبیــده مخصــوص‬ ‫گوشــت چــرخ کرده‪:‬یک‬ ‫کیلوگرم‬ ‫پیاز‪ 300:‬گرم‬ ‫زعفــران ســاییده‬ ‫شــده‪:‬یک قاشــق چــای‬ ‫خــو ر ی‬ ‫نمــک و فلفل‪:‬بــه‬ ‫مقــدار کافــی‬ ‫طــرز تهیــه چلــو کبــاب‬ ‫کوبیــده مخصــوص‬ ‫ابتــدا پیــاز را بــا رنــده ریــز‬ ‫رنــده کنیــد و اب ان را بگیریــد‪.‬‬ ‫ســپس پیــاز را بــا گوشــت چــرخ کــرده ‪ ،‬نمــک ‪ ،‬فلفــل و زعفــران دم کــردن‬ ‫مخلــوط کنیــد و بــا دســت ورز دهیــد تــا مــواد خــوب یکدســت شــوند‪.‬‬ ‫وقتــی گوشــت حالــت چســبندگی پیــدا کــرد ان را بــه مــدت ‪ 2‬تــا ‪ 3‬ســاعت در‬ ‫یخچــال نگهداریــد‪.‬‬ ‫بعد ار مزدار شدن گوشت ‪ ،‬ان را به سیخ بکشید‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار هــم مقــداری اب کنــار دســتتان داشــته باشــید و قبــل از‬ ‫برداشــتن مایــه گوشــت دســتتان را در ان فــرو ببریــد و خیــس کنیــد‪.‬‬ ‫سپس یک مشت از مایه بردارید و به شکل دوک در بیاورید‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه مایــع گوشــت در دســت راســتتان قــرار دارد ‪ .‬ســیخ را روی ان‬ ‫بگذاریــد و کامــا ســطح ان را بــا مایــه بپوشــانید‪.‬‬ ‫ســپس دوبــاره دســتتان را خیــس کنیــد و روی ســیخ فشــار دهیــد تــا اثــر‬ ‫انگشــت شــما بــر روی گوشــت باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫در مرحله اخر ‪،‬با فشار دست ابتدا و انتهای گوشت را به سیخ بچسبانید‪.‬‬ ‫ســپس ســیخ هــا را بــر روی اتــش امــاده شــده قــرار دهیــد و در ابتــدا مــدام‬ ‫اتــش را بــاد بزنیــد تــا گوشــت خــودش را بگیــرد و وقتــی گوشــت خــودش را‬ ‫گرفــت دیگــر بــاد نزنیــد تــا کبــاب هــا برشــته شــوند برنــج ایــن چلــو کبــاب را هــم‬ ‫بــه صــورت جداگانــه در قابلمــه یــا پلــو پــز بپزیــد‪..‬‬ ‫_ بــرای تهیــه کبــاب کوبیــده بــا گوشــت گوســاله بــه تنهایــی امــکان پذیــر نیســت‬ ‫چــون گوشــت گوســاله چربــی نــدارد‪ .‬البتــه قســمت خیلــی چــرب گوشــت‬ ‫گوســفند نیــز بــرای پخــت کبــاب کوبیــده مناســب نیســت‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫_ اگــر اســترس ریختــن کبــاب در هنــگام پختــن را داریــد میتوانیــد یکــی دو‬ ‫تخــم مــرغ بــه مایــه کبــاب اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫بهتر است برای شستن سبزیجات‬ ‫ابتدا انها را در ظرفی بخیسانید‬ ‫و سپس اب بکشید‪.‬‬ ‫زیبایی بی نظیر روستای توشن‬ ‫سبد بافی‬ ‫صفی ابــاد از شــهرهای اســتان اســتان خراســان شــمالی و مرکــز بخــش بــام‬ ‫و صفی ابــاد از توابــع شهرســتان اســفراین است‪.‬شــهر صفــی ابــاد یکــی از‬ ‫شــهرهای کهــن و داری پیشــینه غنــی اســت ایــن شــهر بــا توجــه بــه موقعیــت‬ ‫قرارگیــری در جــاده ابریشــم و از ســویی داشــتن منابــع طبیعــی قــوی دارای‬ ‫جاذبه هــای فرهنگــی ‪-‬تاریخــی و طبیعــی اســت‪.‬مهمترین محصــوالت‬ ‫زراعــی ایــن شــهر گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬زیــره می باشــد‬ ‫وجه تسمیه شهر صفی اباد‬ ‫نــام صفــی ابــاد فعلــی بیشــتر بــه دوره نادرشــاه و پــس از ان بــر می گــردد‬ ‫ایــن دهســتان کــه امــروزه بــه شــهر مبــدل گشــته بــه ســال ‪۱۱۴۵–۱۱۴۰‬‬ ‫هجــری بــه دســت صفــی خــان بغایــری احــداث شــد در دوره قاجاریــه در‬ ‫زمــان محمــد خــان قاجــار در ســال ‪۱۲۱۱‬حاکــم ان لطفعلــی خــان بغایــری‬ ‫بــود پــس از او در ســال ‪۱۲۱۵‬حکمــت صفــی ابــاد بــه لطفعلــی خــان بغایــری‬ ‫رســید‪ .‬صفــی ابــاد در دوره قاجاریــه در حــدود ‪ ۵۰۰‬خانــوار بــوده کــه نــژاد‬ ‫ان هــا از تــرکان بغایــری از تیــره گرایلــی می باشــند‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری صفی اباد‬ ‫اب انبار صفی اباد‬ ‫اب انبــار صفــی ابــاد مربــوط بــه دوره افشــار – دوره قاجــار اســت و در‬ ‫شهرســتان اســفراین‪ ،‬بخــش بــام وصفــی ابــاد‪ ،‬مرکــز شــهر صفــی ابــاد واقــع‬ ‫شــده و ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۲۲‬ابــان ‪ ۱۳۸۶‬بــا شــماره ٔ ثبــت ‪ ۱۹۹۸۵‬به عنــوان‬ ‫یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫اب انبــار صفــی ابــاد در ســال ‪ ۱۳۴۴‬شمســی توســط حــاج محمــد گرایلــی و‬ ‫حــاج عبداللــه ارغیانــی مرمــت شــده اســت‪ .‬در شــعری نیــز کــه بــر ســنگی بــر‬ ‫ســر درب ورودی اب انبــار اویــزان بــوده اســت ســابق بــر ایــن نوشــته شــده‬ ‫اســت کــه ایــن اب انبــار توســط صفی خــان بغایــری حاکــم بــام و صفی ابــاد‬ ‫بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫کاروانسرای راونیز‬ ‫ویرانــه­هــای بنــای ســنگی مشــهور بــه کاروانســرا یــا ربــاط راونیــز در شــمال‬ ‫شــهر صفــی ابــاد بــه دورۀ تیمــوری تعلــق دارد‪ .‬بقایــای ایــن ربــاط کــه دو‬ ‫دروازه در ضلــع شــمالی و جنوبــی داشــته حــدود ‪ ۲۵۰۰‬متــر مربــع مســاحت‬ ‫دارد‪ .‬امــروزه فقــط یکــی از جرزهــای دراوزۀ جنوبــی بــه شــکل ســتونی از‬ ‫ســنگ و ســاروج باقیمانــده کــه در نماســازی ان ســنگ ریــزه هــای رنگــی‬ ‫به­ــکار رفتــه اســت‪ .‬ایــن بنــا یکــی از رباط­هایــی اســت کــه در امتــداد مســیر‬ ‫مواســاتی و کاروانــروی نیشــابور بــه گــرگان ســاخته شــده و زمانــی کاروانیــان‬ ‫در ان اتــراق می­کرده­انــد‪.‬‬ ‫ارامگاه شاهزاده محمد‬ ‫ایــن ارامــگاه یکــی از بقــاع متبرکــۀ شــهر صفــی ابــاد می باشــد کــه در‬ ‫روســتای باغشــجرد واقــع گردیــده اســت‪ .‬از لحــاظ قدمــت متعلــق بــه دوره‬ ‫صفــوی تاریخگــذاری شــده و بــه شــماره ‪ ۵۹۵۰‬در فهرســت اثــار ملــی ثبــت‬ ‫شده اســت‪.‬پالن بنــا بــه صــورت مربــع شــکل اســت و چهــار ورودی در جهــات‬ ‫اصلــی داشــته کــه فعـ ً‬ ‫ـا فقــط ورودی شــرقی بــاز اســت و ســایر ورودی­هــا بــه‬ ‫شــکل تاقنمــا درامده­انــد‪ .‬پــان بنــا بــه صــورت مربــع شــکل اســت و ‪ 99‬متــر‬ ‫مربــع مســاحت دارد‪ .‬ورودی اصلــی بــا قــوس جناقــی پوشــش یافتــه کــه در‬ ‫داخــل ان یــک طــاق نمــا بــا قــوس نیــز تعبیــه شده اســت‪.‬‬ ‫ارامگاه امامزاده حمزه بن موسی‬ ‫ایــن بنــا در روســتای دهنــه شــیرین در ‪ 75‬کیلومتــری شــرق شــهر اســفراین‬ ‫و ‪ 10‬کیلومتــری شــرق شــهر صفــی ابــاد واقــع شده اســت‪ .‬بقعــه امامــزاده‬ ‫حمــزه بــن موســی در دامنــه تپــه ای بــا شــیب مالیــم قــرار گرفته اســت‪ .‬طــرح‬ ‫کلــی پــان بنــا مربــع شــکل اســت کــه بوســیله ســه کنــج در گوشـه ها فضــای‬ ‫مناســب بــرای اســتقرار گنبــد بــر فــراز ان فراهــم شده اســت‪.‬‬ ‫قرانــی مزیــن شده اســت‪ .‬ایــات قرانــی بــا اســتفاده از خــط ثلــث ســفید‬ ‫رنــگ بــر زمینــه ابــی و دور کمربنــد میانــی و دیوارهــا بــه صــورت قرینــه‬ ‫بنــا بــکار رفته اســت کــه بیشــتر نقــوش و کتیبه هــا متعلــق بــه دوران‬ ‫قاجاریــه میباشــد‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫قــرار دارد‪ .‬بــرای رفتــن بــه ایــن روســتا می توانیــد از‬ ‫مســیر بلــوار صیــاد و همچنیــن جنــگل النگــدره عبــور‬ ‫کنیــد‪ .‬فقــط بــا چنــد دقیقــه رانندگــی وارد ایــن بهشــت‬ ‫زیبــا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ســبدبافی یــا مرواربافــی نشــان دهنــده ی ذهــن خــاق‪ ،‬تــاش خســتگی‬ ‫ناپذیــر‪ ،‬تــوان بــاال و ســرپنجه هــای روســتاییان هنرمنــد اســت‪.‬‬ ‫سبد بافی یا مروار بافی چیست؟‬ ‫ســبدبافی از قدیمــی تریــن بافتــه هــای بشــر در عرصــه صنایــع دســتی اســت‪.‬‬ ‫از زمانــی کــه بشــر بــا تنیــدن ســاقه هــا و شــاخه هــای نــازک درهــم اشــنا شــد‪،‬‬ ‫ســبدبافی نیــز اغــاز شــد‪.‬در هــر نقطــه از ایــران بــر اســاس طبیعــت هــر منطقــه‪،‬‬ ‫از الیــاف طبیعــی ان بــرای بافــت هــای ســبدی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســبدبافی کــه بــه ان ترکــه بافــی هــم میگوینــد همچــون حصیربافــی دراســتان‬ ‫هــای یــزد و گیــان بســیار رایــج مــی باشــد ‪.‬ایــن هنــر درقدیــم جــز ان دســته‬ ‫ازصنایعــی محســوب مــی شــدکه بیشــتر جنبــه کاربــردی داشــت تــا هنــری و‬ ‫عمدتــا براورنــده ی نیازهــای مصرفــی محلــی و منطقــه ای بــه شــمارمی رفتنــد‪.‬‬ ‫گیــاه ارغــوان در ییالقــات اطــراف مشــهد ازجملــه طرقبــه فــراوان بــوده و از ان در‬ ‫بافــت ســبد اســتفاده مــی شود‪.‬اســتفاده از گیــاه ارغــوان در ایــن صنعــت منجربــه‬ ‫طــرح اینکــه ارغــوان چیســت و محــل رویــش ان کجاســت و انــواع بافــت و نحــوه‬ ‫تبدیــل ایــن هنــر بــه یــک صنعــت جهــت عرضــه محصــول نهایــی بــرای ســایق‬ ‫امــروز چگونــه مــی توانــد رخ دهــد‪ ،‬مــی شــود‪.‬‬ ‫تاریخچــه ســبدبافی‪ :‬ســبدبافی از نظرمحققــان بســیاری پــس از ســنگ تراشــی‬ ‫قدیمــی تریــن صنعتــی اســت کــه انســان بــا ان اشــنای شــده و ایــن صنعــت‬ ‫منشــا بســیاری از صنایــع دســتی دیگــر از جملــه پارچــه بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی‪،‬‬ ‫بامبوبافــی‪ ،‬ســفالگری و کــوزه گــری است‪.‬ســبد بافــی یــا مــراوا بافــی یکــی از‬ ‫صنعــت هــای بومــی ایــران اســت‪.‬مراوا نوعــی ترکــه خــود روی اســت کــه در‬ ‫مناطــق شــمالی و مرکــزی ایــران مــی رویــد‪ .‬ایــن هنــر بدلیــل عوامــل محیطــی‬ ‫مثــل رطوبــت‪ ،‬نــور خورشــید‪ ،‬اتــش‪ ،‬بــاران و ‪.....‬مقــاوم نمــی باشــد بــه همیــن‬ ‫علــت اثــار بســیاری از زمــان گذشــته در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫پخل بافی چیست؟‬ ‫ســفله گنــدم نیــز گفتــه‬ ‫پخــل بافــی در گویــش محلــی پَخَــل‪ِ ،‬‬ ‫شــلمه‪ ،‬ســفال و ُ‬ ‫مــی شــود‪ .‬در اکثــر شهرســتان هــای اســتان خراســان جنوبــی بــه ویــژه قاینــات‪،‬‬ ‫ســرایان‪ ،‬طبــس و بشــرویه کــه گنــدم کشــت مــی شــود‪ ،‬پخــل بافــی نیــز انجــام‬ ‫مــی شــود‪ .‬کــه از تولیــدات ایــن هنــر مــی تــوان انــواع ســبد‪ ،‬گلــدان هــای‬ ‫تزیینــی و زیرقابلمــه ای اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن محصــوالت بــه طــور معمــول بــه صــورت تــک رنــگ طالیــی کــه همــان رنــگ‬ ‫طبیعــی ســاقه هــای گنــدم خشــک شــده و معمــوال ًبــدون نقــش اســت‪ .‬در برخــی‬ ‫از شهرســتان هــا تولیــدات بــا نــخ هــای پشــمی رنگیــن کــه در حیــن بافــت بــه دور‬ ‫ســاقه هــا مــی پیچنــد‪ ،‬نقــش هــای ســاده رنگارنــگ در مجموعــه هــای فرضــی‬ ‫هندســی شــکل (اغلــب مثلثــی) ایجــاد مــی کننــد‪.‬در فصــل بهــار کــه فصــل‬ ‫برداشــت گنــدم اســت ایــن هنــر بیشــتر رونــق دارد‪ ،‬امــا در ســایر فصــول ســال‬ ‫نیــز در صــورت در دســترس بــودن ســاقه گنــدم بافــت ان انجــام مــی گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫مهــارت در ‪ ۲۱‬ابــان ‪ ۹۶‬در فهرســت اثــار معنــوی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫مــردم شهرســتان بیرجنــد فعالیــت عمــده ای در ایــن حرفــه دارنــد‪ .‬بــه طــوری‬ ‫کــه در ســال ‪ 1369‬از حــدود یکصــد روســتای اســتان خراســان بــزرگ کــه بــه ایــن‬ ‫رشــته اشــتغال داشــته انــد‪ 63 ،‬روســتای ان در اطــراف شــهر بیرجنــد‪ ،‬خصوصــا ً‬ ‫کــوه پایــه هــای رشــته کــوه باقــران قــرار داشــته اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!