روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 374 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 374

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 374

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 374

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 16 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /7‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /29‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪374‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫نقره داغ اتشک بر جان باغ های میوه‬ ‫تولید ‪ ۵۰۰‬هزار بوته مرتعی در گنبدکاووس‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاستانگیزشی‬ ‫دولت‪ ،‬عاملی برای‬ ‫ترغیب خانواده ها‬ ‫به فرزنداوری‬ ‫جوش اوردن اب رادیاتور‬ ‫‪3‬‬ ‫الزامی به تنظیم سند خودرو‬ ‫در دفاتر اسناد رسمی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۵‬گام برای یادگیری عکاسی حرفه ای از پایه‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪3‬‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت‪ :‬تمامــی‬ ‫شــرایط الزم بــرای ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی‬ ‫در قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن پیش بینــی‬ ‫شــده و هــم اینــک شــرایط اجــرای ان و تامیــن ســرپناه‬ ‫بــرای مــردم فراهــم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدرضــا رضایــی‬ ‫کوچــی در جمــع خبرنــگاران در ایــن خصــوص نســبت‬ ‫بــه نحــوه اجــرای قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــه همــت نماینــدگان مجلــس و شــورای‬ ‫نگهبــان طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن بــه قانــون‬ ‫تبدیــل و ابــاغ شــده اســت‪ .‬و در حــال حاضــر همــه‬ ‫بایــد بــرای اجرایــی شــدن ایــن قانــون تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران مجلــس افــزود‪ :‬ســاخت‬ ‫ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی براســاس قانــون‬ ‫جهــش تولیــد و تامیــن مســکن بــه اراده و اهتمــام جــدی‬ ‫همــه ارکان دولــت و همــکاری انهــا بــا مجلــس نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رضایی کوچــی تصریــح کــرد‪ :‬همــه مولفه هــا و شــرایط‬ ‫ســاخت ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی در قانــون‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪ .‬خوشــبختانه در حــوزه تامیــن‬ ‫مصالــح ســاختمانی خودکفــا هســتیم و تســهیالت‬ ‫بانکــی بــرای هدایــت بــه ســمت ســاخت مســکن‪،‬‬ ‫نیــروی انســانی کارامــد‪ ،‬زمیــن مناســب بــرای تولیــد‬ ‫خانــه در کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اولیــن کاری کــه کمیســیون عمــران‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫ب‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫بــه هزینه هــای تامیــن مســکن اختصــاص پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫بــرای تحقــق ایــن امــر نــرخ تســهیالت را بــه ‪ ۱۰‬الــی ‪۱۲‬‬ ‫بــا بــاز پرداخــت ‪ ۲۵‬درصــد رســاندیم‪ ،‬حــال امیدواریــم‬ ‫بــا اجــرای طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن و‬ ‫همراهــی دولــت کــه خوشــبختانه اراده کافــی بــرای‬ ‫اجــرای ان دارد‪ ،‬گام هــای جــدی در حــوزه ســاخت‬ ‫ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی برداشــته شــود تــا‬ ‫ضمــن کنتــرل تالطم هــای بــازار‪ ،‬افــراد فاقــد مســکن‬ ‫نیــز صاحــب خانــه شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر مبنــای ســاخت مســکن‬ ‫و ثبــت نــام مــردم‪ ،‬قانــون کاهــش تولیــد و تامیــن‬ ‫مســکن بــوده و کســانی کــه قبــا ً بــرای طــرح اقــدام‬ ‫ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد و بــه هــر دلیلــی انصــراف‬ ‫داده و یــا صاحبخانــه نشــدند‪ ،‬می تواننــد در ایــن قانــون‬ ‫ثبت نــام کــرده و از ایــن مســیر صاحب خانــه شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده جهــرم در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن افــراد و سرپرســت خانواده هــا کــه مســتاجر‬ ‫هســتند و بــه دلیــل شــرایط کرونایــی از تســهیالت دولــت‬ ‫(وام ودیعــه مســکن) اســتفاده کرده انــد‪ ،‬فــرم (ج) ان هــا‬ ‫قرمــز نخواهــد شــد و می تواننــد از تســهیالت خریــد‬ ‫مســکن کــه همــان ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی‬ ‫بــرای افــراد فاقــد مســکن اســت‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رضایی کوچــی بــا اشــاره بــه تالش هــای کمیســیون‬ ‫عمــران مجلــس بــرای کنتــرل بــازار رهــن و اجاره مســکن‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــا پیگیــری کمیســیون عمــران‪ ،‬همراهــی‬ ‫دولــت؛ ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مصوب ـه ای بــرای‬ ‫تعییــن ســقف اجــاره بهــا تعییــن کــرد کــه بــر اســاس‬ ‫ان ســقف اجــاره ‪ ۲۵‬درصــدی در تهــران و ‪ ۲۰‬درصــدی‬ ‫در ســایر کشــورها تصویــب شــد‪ .‬ایــن مصوبــه شــکلی‬ ‫از قانــون بــوده و همــه دســتگاه ها مکلــف بــه نظــارت‬ ‫بــر اجــرای دقیــق ان هســتند‪ .‬از طرفــی مســتاجران‬ ‫می تواننــد در صــورت مشــاهده تخلــف‪ ،‬شــکایت کننــد‬ ‫چــرا کــه ایــن موضــوع حقــی اســت کــه حاکمیــت بــرای‬ ‫انهــا در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫‪8‬‬ ‫اشتغال هوشمند در سایه کرونا‬ ‫شرایط احداث یک میلیون مسکن مهیا است‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــرای اجرایــی شــدن قانــون‬ ‫جهــش تولیــد و تامیــن مســکن انجــام داده دعــوت‬ ‫از وزیــر راه و شهرســازی جهــت ارائــه برنامه هــا و‬ ‫مکانیســم اجرایــی وی بــرای اجــرای قانــون جهــش‬ ‫تولیــد و تامیــن مســکن و ســاخت یــک میلیــون واحــد‬ ‫مســکونی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬براســاس قانــون جهــش تولیــد و تامیــن‬ ‫مســکن تمامــی اراضــی تحــت تملــک دســتگاه های‬ ‫دولتــی در محــدوده حریــم شــهرها بایــد در اختیــار‬ ‫وزارت راه و شهرســازی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫رضایــی کوچــی عنــوان کــرد‪ :‬ضمــن اینکــه وزارت صمــت‬ ‫نیــز مکلــف شــده مصالــح مــورد نیــاز بــرای ســاخت ایــن‬ ‫تعــداد واحــد مســکونی را در اختیــار ســازندگان قــرار‬ ‫داده تــا کمبــودی در ایــن زمینــه وجــود نداشــته باشــد‬ ‫همچنیــن بانک هــا نیــز مکلــف بــه پرداخــت تســهیالت‬ ‫بانکــی بــرای ســاخت مســکن شــدند‪ ،‬بــرای تامیــن منابــع‬ ‫ایــن تســهیالت‪ ،‬صنــدوق ملــی مســکن تشــکیل شــده تــا‬ ‫کمک هــای دولــت و مالیات هــا را متمرکــز و بــا نــرخ ‪ ۱۰‬الــی‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد بــه مــردم پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬معتقــد هســتیم در قانــون جهــت‬ ‫تولیــد و تامیــن مســکن تمامــی شــرایط الزم بــرای‬ ‫ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی پیش بینــی شــده‬ ‫و هــم اکنــون زمینــه اجــرای ان و تامیــن خانــه بــرای‬ ‫مــردم فراهــم اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بازپرداخــت تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد‬ ‫در طــرح اقــدام ملــی مســکن حــدود ‪ ۵۰‬درصــد حقــوق‬ ‫کارمنــدان را بــه خــود اختصــاص می دهــد کــه در‬ ‫شــرایط فعلــی امــکان پرداخــت ان بــرای مــردم وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل برخــی از متقاضیــان بعــد از‬ ‫ثبــت نــام انصــراف دادنــد‪.‬‬ ‫رضایی کوچــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬به دنبــال ایــن‬ ‫هســتیم کــه حداکثــر ‪ ۳۰‬درصــد درامــد یــک کارمنــد‬ ‫رامیان شهر عجایب‬ ‫‪7‬‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی و‬ ‫دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه می دانیــم عصــر‪،‬‬ ‫عصــر ‏دیجیتــال اســت عصــری کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار‬ ‫را در وســیعترین و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر‬ ‫کوچکتریــن‏اتفــاق در دور افتاده تریــن نقطــه دنیــا رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان ممکــن بــه انــدازه یــک پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد مشــاغلی بــود کــه فــارغ از وجــود حتــی‬ ‫مکانــی بــرای ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو ســال اخیــر بــا ورود و‬ ‫انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا بــه ســمتی پیــش رفــت کــه بســیاری از مشــاغل کــه خــود را‬ ‫وابســته بــه جــا و مــکان‏کــرده بــودن اقــدام بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو یکــی پــس از‬ ‫دیگــری کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای متولــد شــدند کــه قــادر بودنــد‏بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن هیــچ مــکان فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت دور کاری پروژه هــای را انجــام دهند‬ ‫کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‏راحــت و بــدون دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و‬ ‫مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت بالقــوه و مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‏‪.‬‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر شــرکت ها کــه اقــدام‬ ‫بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان نیــرو داده تــا جایــی کــه‬ ‫ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل خــود را به واســطه‬ ‫کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‏چــرا کــه از جانــب شــیوع کرونــا شــغل های‬ ‫پدیــدار شــد کــه بــه واســطه ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال سفارشــات ارائــه شــده‬ ‫توســط‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها می تــوان‬ ‫بــه شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه‬ ‫کــه گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری‬ ‫افــرادی کــرد کــه از جانــب کرونــا‏شــغل خــود را از دســت داده و بیــکار شــده اند‏‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا قبــل از کرونــا‬ ‫اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد‏کــه بــه واســطه کرونــا نــه تنهــا‬ ‫دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری نیــروی‬ ‫جدیــد و تــازه نفــس شــد تــا‏جایــی کــه به گفته مدیران شــرکت پســت نامه رســان های‬ ‫ایــن شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را در ایــام کرونــا احســاس نکردنــد بلکــه بــه‏صــورت‬ ‫شــبانه روزی نیــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬پرســنل پســت برعکس ســایر مشــاغل‏جز پیش قره قاوالن مواجه با کرونا‬ ‫بــه واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق گمــرگ وارد کشــور شــده و بــه‬ ‫دســت ســفارش‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‏‪.‬‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند را‬ ‫می تــوان بــه چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪،‬‬ ‫تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید چــرا کــه بــا‬ ‫وجــود شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود توجــه داشــته‬ ‫باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 15‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,530,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,680,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,620,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 61,750,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪374‬‬ ‫تولید ‪ ۵۰۰‬هزار بوته‬ ‫مرتعی در گنبدکاووس‬ ‫برگ های بیمار افتی بر جان‬ ‫شاخه های سالم‬ ‫برگ هــای الــوده و بیمــار بتدریــج بــه رنــگ قهــوه ای و بــه‬ ‫حالــت پیچیــده و چروکیــده و بــه ظاهــر ســوخته مدت هــا‬ ‫روی شــاخه باقــی مــی مانــد بــا توســعه بیمــاری عالئــم از محل‬ ‫شــکوفه ها و برگ هــای الــوده بــه ســمت شــاخه های بیمــار بــه‬ ‫ســرعت پژمــرده و بــه دلیــل ســوختگی و خمیدگی بیــش از حد‬ ‫قســمت های انتهایــی شــاخه ایــن سرشــاخه ها حالتــی شــبیه‬ ‫بــه عصــا پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس‬ ‫واقــع درشــرق اســتان گلســتان بــه منظــور پیشــگیری از‬ ‫بیابانــی شــدن شهرســتان مــرزی خبــر از تولیــد ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫بوتــه (نهــال) مرتعــی بــرای کاشــت در ســطح هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار از عرصه هــای منابــع ملــی و طبیعــی ایــن انهــا داد‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫تولید این مقدار نهال مرتعی از گونه های «اترپیلکس‪،‬‬ ‫کانــی ســنس‪ ،‬لنتــی فورمیــس‪ ،‬هالیموس‪ ،‬لئوکــوکالدا‪،‬‬ ‫اگروپایــرون‪ ،‬النگاتــوم و قــره داغ»‪ ،‬مبلــغ ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال از منابــع ملــی و اســتانی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه تولیــد گونه هــای مرتعــی توســط‬ ‫پیمانکار و گروه های کارگری ان و با نظارت کارشناســان‬ ‫منابــع طبیعــی انجــام می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن نهال هــا‬ ‫پــس از تکمیــل دوره رشــد ســه ماهــه‪ ،‬بــه تدریــج از‬ ‫اذرمــاه امســال جهــت کاشــت در ســطح هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار از مراتــع نواحــی شــمالی گنبــدکاووس (کلیجــه و‬ ‫قیزلــر) منتقــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رحمانــی اضافــه کــرد‪ :‬ایســتگاه تولیــد بــذر و نهــال‬ ‫چیرقویمــه گنبــدکاووس هــر ســال اقــدام بــه تولیــد‬ ‫بوته هــای مرتعــی مطابــق ســهمیه ابالغــی می کنــد کــه‬ ‫نهال هــای تولیــدی ان از ســال ‪ ۹۶‬تــا ســال گذشــته‬ ‫در ســطح هفــت هــزار و ‪ ۳۴۰‬هکتــار از مراتــع ایــن‬ ‫شهرســتان کاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گنبــدکاووس همچنیــن بــا اشــاره بــه جــدی بــودن‬ ‫خطــر بیابانــی شــدن بخشــی از مراتــع و اراضــی زراعــی‬ ‫مناطــق شــمالی ایــن شهرســتان‪ ،‬از مــردم بومــی و‬ ‫کشــاورزان ســاکن در نــوار مــرزی خواســت در اجــرای‬ ‫طرح هــای حفاظــت و احیــای مراتــع و نیــز رعایــت‬ ‫اصــول کشــاورزی حفاظتــی‪ ،‬انجــام عملیــات صحیــح‬ ‫خــاک ورزی و کشــت بوته هــای مرتعــی بــا ایــن اداره‬ ‫بیشــتر همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اداره منابــع طبیعــی گنبــدکاووس بــرای‬ ‫جلــب مشــارکت کشــاورزان و بومیــان محلــی بــرای‬ ‫اجــرای طرح هــای مرتــع داری و بیابان زدایــی و یــا‬ ‫ایجــاد مراتــع خصوصــی نهال هــای مرتعــی رایــگان در‬ ‫اختیــار انهــا قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس بــا پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع وســعت‪ ۳۴۱ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی ملــی و مرتــع دارد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با ارسال پیام‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫امــکان کالهبــرداری از طریــق ارســال پیــام‬ ‫درخواســت وجــه از طــرف مخاطبانتــان شــما در‬ ‫فضــای مجــازی وجــود دارد‪.‬‬ ‫در صــورت ارســال پیــام درخواســت پــول در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی مختلــف از طرف دوســتان‬ ‫و اشــنایانتان بــرای شــما حتمــا صحــت پیــام را از‬ ‫طریــق دیگــر نظیــر تمــاس تلفنــی بــا درخواســت‬ ‫کننــده بررســی نماییــد‪.‬‬ ‫نقره داغ اتشک بر جان باغ های میوه‬ ‫باغــداران خراســان شــمالی از شــیوع باکتــری‬ ‫اتشــک در ســطح باغ هــای گالبــی و ســیب‬ ‫ابــراز نگرانــی کردنــد و گفتنــد‪ :‬ایــن بیمــاری‬ ‫ســبب از دســت رفتــن محصــوالت شــده و‬ ‫میــوه درختانــی کــه بــا زحمــت زیــاد بــه باردهــی‬ ‫رســیده اکنــون در حــال از دســت رفتــن اســت‪.‬‬ ‫یکــی از باغــداران خراســان شــمالی کــه بــاغ‬ ‫‪ ۲‬هکتــاری ســیب گالب دارد بــا ابــراز نگرانــی‬ ‫از شــیوع باکتــری اتشــک در ســطح بــاغ خــود‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اینــک شــاخ و برگ هــای بیشــتر‬ ‫درختــان خشــکیده گویــی پاییــز شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن نامــور الــوده شــدن درختــان ســیب بــه‬ ‫بیمــاری اتشــک را خطــر بســیار جــدی دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای اینکــه درختــان بــه باردهــی برســند‬ ‫ســال هــای ســال زحمــت کشــیده ام امــا‪،‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬ســرمازدگی و بــارش بــاران بــی‬ ‫موقــع خســارت زیــادی بــه بــاغ زده اســت که هم‬ ‫اینــک قــادر بــه مقابلــه و پیشــگیری بــا بیمــاری و‬ ‫افــات نیــز نیســتم‪.‬‬ ‫وی از گرانــی انــواع ســم اظهــار نگرانــی کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان باغبانــی کشــاورزان‬ ‫را بــرای مقابلــه بــه بیمــاری هــا و افــات و گــذر‬ ‫از خشکســالی توصیــه بــه خریــد مــواد مغــذی و‬ ‫ســموم مــی کننــد امــا افزایــش قیمــت هــا مانــع‬ ‫ایــن مهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از باغــداران کــه بیــش از ســه‬ ‫هکتــاری بــاغ انــواع گالبــی و ســیب دارد نیــز از‬ ‫شــیوع اتشــک بر جان درختان دانه دار اظهار‬ ‫نگرانــی کــرد و افــزود‪ :‬هنــوز محصــول گالبــی‬ ‫بــاغ را جمــع اوری نکــرده ام کــه بیشــتر شــاخ و‬ ‫بــرگ هــای درختــان خشــکیده اســت‪.‬‬ ‫تقــی وحیــدی نیــز نگــران خشــک شــدن‬ ‫درختــان بــارده شــد و گفــت‪ :‬بخشــی از بــاغ‬ ‫الــوده بــه اتشــک شــده و شــاخه بخشــی دیگــر‬ ‫از درختان ســوخته اســت هم اکنون‪ ،‬بخشــی‬ ‫از شــاخه هــا بــا میــوه هــای نــارس خشــک و‬ ‫اویــزان شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر بــرگ هــای درختــان‬ ‫قهــوه ای شــده انــد افــزود‪ :‬اتشــک عــاوه بــر‬ ‫اســیب زدن بــه محصــول بــه خــود درخــت نیــز‬ ‫اســیب مــی زنــد کــه در ســال های اینــده بــا‬ ‫مشــکل جــدی تــری رو بــه رو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫مدیرحفــظ نباتــاب ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی ضمــن تاییــد گفتــه هــای‬ ‫کشــاورزان گفــت‪ :‬بیمــاری باکتــری اتشــک درختان‬ ‫ســیب‪ ،‬گالبــی و بــه را درگیــر مــی کنــد و بــه نــدرت‬ ‫ســراغ میــوه هــای هســته دار مــی رود‪.‬‬ ‫مهنــدس محمدرضــا رضایــی با بیان اینکه در ســال‬ ‫‪ ۷۹‬اولیــن مــوج ایــن نــوع بیمــاری پــس از بــارش‬ ‫بــاران دیــده مــی شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قطره هــای‬ ‫بــاران باعــث ایجــاد ایــن بیمــاری می شــود و بیشــتر‬ ‫نیــز در فصــل بهــار اتفــاق می افتــاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمــاری اتشــک در ســال های بهــار‬ ‫پربــاران اتفــاق مــی افتــد کــه شــرایط برای انتشــار‬ ‫ایــن بیمــاری مهیــا اســت کــه اولیــن الودگــی‬ ‫ســوخته شــدن شــکوفه و جوانــه اتفــاق مــی افتد‬ ‫بــه تدریــح سرشــاخه ها‪ ،‬شــاخه هــا و حتــی تنــه‬ ‫درخــت نیــز بــه ایــن بیمــاری درگیــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درختــان میــوه ای که در ســطح باغ های‬ ‫ایــن اســتان دچــار اتشــک شــده انــد مربــوط به ســال‬ ‫هــای گذشــته اســت امــا بــه دلیــل اینکــه بــاغ داران‬ ‫بــا ایــن بیمــاری مبــارزه نکــرده اند هم اینک شــاخه و‬ ‫حتــی تنــه درختــان نیــز درگیر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفــظ نباتــاب ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افزود‪ :‬کشــاورزان در ســال های‬ ‫گذشــته بــا انــدام هــای الــوده بــه اتشــک مبــارزه‬ ‫نکــرده انــد کــه متاســفانه ســطح بیشــتری از‬ ‫درخــت را درگیــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه منبــع الــوده شــدن درختان‬ ‫به اتشــک در ســال های گذشــته بوده است اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه بــاغ داران مبــارزه شــیمیایی و‬ ‫غیــر شــیمیایی بــا ایــن بیمــاری نداشــته اند‪.‬‬ ‫وی بــه مبــارزه غیــر شــیمیایی بــا بیمــاری اتشــک‬ ‫درختــان ســیب‪ ،‬گالبــی و بــه تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫باغــداران در زمــان زنــده بــودن درختــان نبایــد‬ ‫شــاخه هــای ان را هــرس کننــد امــا در فصــل خواب‬ ‫بایــد ایــن مهــم را جــدی بگیرنــد و در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫شــاخه ها الــوده بــه اتشــک بایــد هــرس شــوند‪.‬‬ ‫مدیرحفــظ نباتــاب ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی از کشــاورزان خواســت در فصــل‬ ‫پاییــز درختــان الــوده را هــرس کننــد و افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫جــای زخــم را نیــز ضــد عفونــی و شــاخه هــای الوده‬ ‫را از بــاغ خــارج کننــد در غیــر اینصــورت دوبــاره‬ ‫بیمــاری در بــاغ گســترش می یابــد‪.‬‬ ‫رضایــی در خصــوص مبــارزه شــیمیایی نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در فصــل تــورم جوانــه بــرای مبــارزه بــا‬ ‫بیماری اتشــک باید از ســموم مســی اســتفاده‬ ‫کــرد و ایــن نــوع مبــارزه شــیمیایی در ســه‬ ‫مرحلــه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس امــور باغــداری دربــاره فعالیــت‬ ‫باکتــری عامــل اتشــک خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫باکتــری در پنــج مرحلــه شــکوفه‪ ،‬سرشــاخه‪،‬‬ ‫تنــه‪ ،‬پایــه و ریشــه فعالیــت دارد کــه بیشــترین‬ ‫اسیب رســانی ان در مرحلــه شــکوفه اســت امــا‬ ‫باغدارهــا بــه طــور ســنتی بــا ایــن اندیشــه کــه‬ ‫سم پاشــی شــکوفه‪ ،‬باعــث ریــزش ان می شــود‬ ‫از ایــن کار خــودداری می کننــد کــه همیــن‬ ‫موضــوع تاثیــر زیــادی در کــم شــدن مقاومــت‬ ‫شــکوفه بــه باکتــری می گــذارد‪.‬‬ ‫مهنــدس محمــد جــواد گریوانــی افــزود‪ :‬بیمــاری‬ ‫گیاهــی و باکتریایــی اتشــک‪ ،‬از مهمتریــن‬ ‫بیماری هــای درختــان میــوه دانــه دار (ســیب‪،‬‬ ‫گالبــی و بــه) اســت‪ ،‬اتشــک بــر اثــر عفونــت بــا‬ ‫یــک بیمارگــر رخ می دهــد و مــرگ ســریع بــرگ‪،‬‬ ‫جوانــه‪ ،‬شــاخه و انــدام گیاهــی از اثــار ان اســت‬ ‫و پیــش از مــرگ ایــن اندام هــا معمــوال نخســت‬ ‫زردی و قهــوه ای شــدن در گیــاه دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نام عامل بیماری اتشــک یا ســوختگی‬ ‫اتشــی‪ ،‬باکتــری ‪ Armylovora Erwinia‬اســت‪،‬‬ ‫ایــن باکتــری بــی هــوازی اختیــاری‪ ،‬گــرم منفــی‬ ‫و میلــه ای شــکل اســت و اولیــن عالئــم بیمــاری‬ ‫اتشــک روی گل هــا ظاهــر می شــود بطوریکــه‬ ‫گل هــا ابتــدا حالــت اب ســوختگی پیــدا کــرده و بــه‬ ‫ســرعت پالســیده و قهــوه ای و ســپس ســیاهرنک‬ ‫می شــوند‪ ،‬ســپس عالئــم بیمــاری در اطــراف گل‬ ‫اذیــن یــا جــام گل روی برگ هــا و نــوک شــاخه های‬ ‫جــوان ظاهــر می شــود‪.‬‬ ‫گریوانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرگ هــای الــوده و‬ ‫بیمــار بتدریــج بــه رنــگ قهــوه ای و بــه حالــت‬ ‫پیچیــده و چروکیــده و بــه ظاهــر ســوخته مــدت‬ ‫ها روی شــاخه باقی می ماند با توســعه بیماری‬ ‫عالئــم از محــل شــکوفه هــا و بــرگ هــای الــوده‬ ‫بــه ســمت شــاخه هــای بیمــار بــه ســرعت پژمــرده‬ ‫و بــه دلیــل ســوختگی و خمیدگــی بیــش از حــد‬ ‫قســمت هــای انتهایــی شــاخه ایــن سرشــاخه هــا‬ ‫حالتــی شــبیه بــه عصــا پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مرحلــه از الودگــی‬ ‫ممکــن اســت شــیرابه هــا و یــا قطــرات و تراوشــات‬ ‫چســبناک کــه ابتــدا شــیری رنــگ مــی باشــد و در‬ ‫هــوای ازاد رنــک کهربایــی و قهــوه ای پیــدا مــی کند‬ ‫روی شــاخه هــای جــوان مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن قطــرات حــاوی میلیــون هــا‬ ‫ســلول باکتــری هســتند کــه بــه اســانی توســط‬ ‫حشــرات‪ ،‬بــاران‪ ،‬پرنــدگان‪ ،‬بــاد و انســان بــه‬ ‫درختــان ســالم منتقــل و انهــا را نیــز الــوده مــی‬ ‫انســان هــا ســه نیــاز بنیــادی دارنــد‪ .‬نیــاز بــه شایســتگی ‪ ،‬خــود‬ ‫مختــاری و نیــاز بــه داشــتن ارتبــاط بــا دیگــران‪ .‬شــاخصه انســان‬ ‫ســالم عالقــه اجتماعــی بــه دیگــران و میــل بــه برقــراری رابطــه اســت‪ .‬امــا ارتباطــات اجتماعــی در‬ ‫عیــن اینکــه مزایــای زیــادی دارد‪ ،‬گاهــی هــم ممکــن اســت دردســرهایی درســت کنــد‪ .‬مثــا اینکــه‬ ‫درشــرایطی رفتــار دیگــران ممکــن اســت موجــب خشــم مــا شــود‪ ،‬گاهــی در روابــط خــود ممکــن‬ ‫اســت دچــار تعــارض شــویم یــا حتــی در رابطــه ای بــه بــن بســت برســیم‪.‬ادامه ‪373‬‬ ‫شــخصیت اســکیزوئید‪ :‬شــخصیت اســکیزوئید بــه شــخصیتی گفتــه مــی شــود کــه کامــا انــزوا‬ ‫گزیــن اســت‪ .‬ایــن افــراد در واقــع هیــچ میلــی بــه برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران ندارنــد‪.‬‬ ‫در مواردی که با مشــکالت باال روبه رو هســتیم باید با مشــاوره و روان درمانی این مســئله رو‬ ‫حل کنیم تا بتوانیم به ســطح مناســبی از ارتباط موثر برســیم‪ .‬اما گاهی انســان ها از ســامت‬ ‫روان برخــوردار هســتند ولــی از چگونگــی برقــراری ارتبــاط موثــر اگاه نیســتند‪ .‬یعنــی توانایــی دارند‬ ‫ولــی اگاهــی ندارند‪.‬‬ ‫اصول برقراری ارتباط موثر‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر و کارامــد شــامل ‪ ۳‬اصــل اساســی مــی باشــد‪ .‬شــما عــاوه بــر شناســایی‬ ‫موانــع برقــراری ارتبــاط موثــر بایــد ایــن اصــول را بــه خوبــی بدانیــد و در ارتباطــات خــود بــه صــورت‬ ‫عملــی از انهــا اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن ســه اصــل شــامل‪:‬‬ ‫اصل اول‪ :‬برای برقراری رابطه پیشگام شوید‪.‬‬ ‫بــرای برقــراری یــک ارتبــاط بایــد یــاد بگیریــم پیشــگام شــویم و یــا بــه اصطــاح خودمــان ســر‬ ‫صحبــت را بــاز کنیــم یــا مواقعــی پیشــنهاد دوســتی بدهیــم‪ .‬امــا گاهــی موانعــی وجــود دارد کــه‬ ‫کنــد و الودگــی میــوه نیــز از دم گل انجــام مــی‬ ‫گیــرد امــا الودگــی مســتقیم نیــز ممکــن اســت‬ ‫انجــام شــود و بدیــن ترتیــب میــوه ابتــدا اب‬ ‫ســوخته ســپس قهــوه ای رنــگ‪ ،‬پالســیده و‬ ‫خشــک شــده و ســیاه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نهایــت بــاغ حالــت اتــش گرفتگــی‬ ‫و ســوختگی بــه خــود مــی گیــرد زیــرا انبــوه‬ ‫برگ هــای چروکیــده و قهــوه ای میوه هــای خشــک‬ ‫و سرشــاخه هــای خمیــده و ســیاه را مــی تــوان‬ ‫مشــاهده کــرد کــه در البــه الی برگ هــا‪ ،‬شــاخه ها‬ ‫و میــوه هــای ســالم درختــان پراکنده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی ســطح باغ های ســیب اســتان‬ ‫را ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫پیش بینــی مــی شــود حــدود ‪ ۵۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول از ســطح ایــن باغ هــا جمــع اوری شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان اظهــار داشــت‪ :‬ســیب‬ ‫پــس از انگــور بیشــترین محصــول باغــی تولیدی‬ ‫در ایــن اســتان اســت کــه میــزان تولیــد ان در‬ ‫برخــی از ســال هــا تــا ‪ ۶۰‬هــزار تــن نیــز مــی رســد‪،‬‬ ‫امــا خشکســالی در ســال زراعــی جــاری ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از محصــوالت باغــی از جملــه ســیب را‬ ‫کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال جــاری عملیــات‬ ‫اصــاح‪ ،‬نوســازی و جایگزینــی بــاغ های ســیب با‬ ‫تامین نهال شناســه دار انجام شــده و همچنین‬ ‫بــه منظــور توســعه ایــن نــوع بــاغ هــا‪ ،‬اصلــه‬ ‫نهــال ســیب پایــه رویشــی از نهالســتان هــای‬ ‫داخــل اســتان تامیــن و توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان گفــت‪ :‬در ســطح اســتان حــدود ‪۸۱۴‬‬ ‫هکتــار گالبــی کشــت شــده کــه ‪ ۱۵۶‬هکتــار ان‬ ‫غیــر بــارور و ‪ ۶۵۸‬هکتــار بــارور و بــا تولید ســاالنه‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۴۰‬تــن بــوده کــه ارقــام زیــر کشــت‬ ‫ایــن محصــول شــامل شــیرین تــرکان‪ ،‬درگــزی‪،‬‬ ‫اســپادانا اســت‪.‬‬ ‫برداشــت ‪ ۲۱۵‬هــزار تــن میــوه در ســال زراعــی‬ ‫جــاری از بــاغ هــای اســتان بــراورد مــی شــود کــه‬ ‫ایــن میــزان تولیــد بدلیــل خشکســالی بــه نســبت‬ ‫ســال زراعــی گذشــته ‪ ۳۵‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫گســتره بــاغ هــای اســتان ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬هکتــار‬ ‫اســت‪ ۲۶ ،‬گونــه باغــی در ایــن ســطح کاشــت و‬ ‫ســاالنه در حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن محصــول باغــی‬ ‫برداشــت می شــود که امســال خشکســالی موجب‬ ‫کاهــش برداشــت محصــوالت باغــداران شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫ارتباط موثر‬ ‫مانــع از ایــن کار مــی شــود‪ .‬در مقالــه خــود اگاهــی از یــک مثلــث شــناختی صحبــت کردیــم و‬ ‫مفهــوم باورهــای بنیادیــن – خطاهــای شــناختی و افــکار خــود کار منفی را توضیــح دادیم‪ .‬گاهی‬ ‫همیــن مــوارد مانــع از پیشــگام شــدن مــا مــی شــود‪ .‬ایــن افــکار مــواردی از ایــن دســت هســتند‪:‬‬ ‫ممکن است مرا تحویل نگیرند‪.‬‬ ‫شاید دوست نداشته باشد با من رابطه داشته باشد‪.‬‬ ‫چرا من اول باید رابطه برقرار کنم‪.‬‬ ‫دلیلی برای شروع رابطه ندارم‪.‬‬ ‫اگر پشیمان شدم چه طور قطع رابطه کنم‪.‬‬ ‫حتما طرف مقابل دوست ندارد‪ ،‬رابطه شروع شود‪.‬‬ ‫چه طوری شروع کنم؟ ممکنه این بار هم شکست بخورم‪.‬‬ ‫ممکنه فکر کنه دارم چابلوسی می کنم‪.‬‬ ‫ایــن افــکار در روابــط مــا اختــال ایجــاد مــی کننــد‪ .‬بــرای توضیــح بیشــتر از مفهــوم پیشــگویی‬ ‫خــودکام بخــش اســتفاده مــی کنــم‪ .‬پیشــگویی خــود کام بخــش ســازه ای اســت کــه در روان‬ ‫شناســی اجتماعــی مطــرح شــده اســت‪ .‬پژوهشــگران بــرای اینکــه نقــش افــکار و پیــش داوری‬ ‫انســان را در روابط نشــان دهند یک موقعیت ازمایشــی را طراحی کردند‪ .‬در این موقعیت یک‬ ‫فــرد کــه بســیار شــخص صمیمــی و بــرون گرایــی هســت در یــک اتــاق مــی نشــیند و مســئول یــک‬ ‫مصاحبــه شــغلی اســت ‪ .‬ایــن فــرد از هــدف ازمایــش بــی اطــاع اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران گلســتان گفــت‪ :‬حریــق در جنگل هــای «جهــان نمــا» شهرســتان کردکــوی بــه کنتــرل‬ ‫درامــده و بخــش عمــده ان اطفــاء شــده ولــی هنــوز در نقــاط مختلــف بــه صــورت نقطه ای نیروهــای امــدادی در حال‬ ‫اطفــاء حریــق هســتند‪ .‬رســول حســام در گــرگان در خصــوص اخریــن وضعیــت حریــق در ارتفاعــات جنگلی «جهان‬ ‫نمــا» اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس اخریــن اســتعالم و پایــش انجــام شــده در منطقــه توســط فرماندهــان عملیاتــی کــه‬ ‫دقایقــی پیــش انجــام شــد‪ ،‬در حــال حاضــر اتش ســوزی در ایــن منطقــه بــه کنتــرل نیروهــای عملیاتــی در امــده و‬ ‫بخــش عمــده ای از اتش ســوزی اطفــاء شــده اســت‬ ‫کنترل حریق‬ ‫در «جهان نما»‬ ‫باحضور‬ ‫نیروهای امدادی‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪374‬‬ ‫اموزش و عیب یابی خودرو‬ ‫سرنگونی فرزندان‬ ‫جوش اوردن اب رادیاتور‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ملکــی اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫زمــان جاهلیــت عــرب بخاطــر مشــکالت اقتصــادی فرزنــدان‬ ‫خــود را ســرنگون مــی کردنــد کــه در زمــان حاضــر مشــابه‬ ‫ان در فرهنــگ هــای غربــی دیــده مــی شــود کــه بــا حضــور‬ ‫فرزنــد مشــکالت و گرفتــاری هــای مالــی مــا بیشــتر مــی‬ ‫شــود کــه اگــر بــه فرهنــگ دینــی مقیــد باشــیم بــه یقیــن ســد‬ ‫مقاومــی در مقابــل ایــن فرهنــگ غلــط غربــی در خصــوص‬ ‫فرزنــداوری ایجــاد مــی کنیــم و اجتمــاع را از اســیب هــای‬ ‫فــراوان ان نجــات مــی دهیــم‪.‬‬ ‫سیاست انگیزشی دولت‪ ،‬عاملی برای ترغیب خانواده ها به فرزنداوری‬ ‫فرزنــداوری ســرمایه گذاری ارزشــمندی بــرای‬ ‫نســل اینــدۀ ســرزمین ایــران اســت کــه بــه تاکیــد‬ ‫صاحبنظــران‪ ،‬دولــت مــی توانــد بــا سیاســت هــای‬ ‫انگیزشــی موثــر خانواده هــا را بــه فرزنــداوری ترغیــب‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان بی توجهــی بــه رونــد‬ ‫کاهــش جمعیــت و عــدم اســتقبال از فرزنــداوری‬ ‫کشــور را بــا چالش هــای ماننــد انقطــاع و عــدم بقــای‬ ‫نســل‪ ،‬بحــران پیــری و خاکســتری شــدن جمعیــت‪،‬‬ ‫ورشکســتگی و از هــم پاشــیدگی جمعیــت‪ ،‬کاهــش‬ ‫شــدید بــاروری‪ ،‬تغییــر ســبک زندگی‪ ،‬تغییر ســاختار‬ ‫ســنی جمعیــت و بســیاری مــوارد خطرنــاک دیگــر‬ ‫مواجــه ســاخته اســت کــه انتظــار اســت دولــت‬ ‫مردمــی ســیزدهم بــا تدابیــری خــاص بــرای ایــن‬ ‫چالش هــا سیاســت گذاری های اصولــی داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ایــران در ‪ ۲۰‬ســال گذشــته جوانتریــن میانگیــن‬ ‫جمعیتــی را در دنیــا داشــت امــا اکنون این جمعیت‬ ‫بــه ســمت کهولــت مــی رود و از انجــا کــه جمعیّــت‬ ‫یکــی از مول ّفه هــای قــدرت اســت و نیــروی جــوان‬ ‫کارامــد‪ ،‬نقطــه قــوت حرکــت بــه ســوی پیشــرفت‬ ‫اســت‪ .‬‬ ‫بــه بــاور کارشناســان امــر شــرایط اقتصــادی ایــران‬ ‫بــه دالیــل مهمــی هماننــد تحریــم هــای ظالمانــه‬ ‫دول غربــی‪ ،‬در دهــه هــای اخیــر همــراه با مشــکالت‬ ‫اقتصــادی بــوده کــه اثرشــان را بــر نــرخ بــاورری در‬ ‫جامعــه گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بســیاری از متغیرهــای اقتصــادی‬ ‫هماننــد تــورم‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬درامــد ســرانه پاییــن‪،‬‬ ‫فقــر‪ ،‬نابرابــری درامــد‪ ،‬نااطمینانــی شــغلی‪ ،‬تــورم‬ ‫انتظــاری‪ ،‬تحصیــات والدیــن‪ ،‬نوســانات و شــوک‬ ‫هــای خــرد و کالن اقتصــادی بــر نــرخ بــاروری در‬ ‫ایــران موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان در کشــور ‪ ۸۵‬میلیونــی‬ ‫کشــور مــا نــرخ رشــد جمعیــت بــه شــدت روبــه‬ ‫کاهــش اســت و ایــن امــر پیــر شــدن جمعیــت را‬ ‫بــه دنبــال دارد‪ ،‬بــرای نمونــه اکنــون جمعیــت بــاالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال ایــران حــدود هشــت یــا ‪ ۹‬درصــد جمعیــت‬ ‫کل را تشــکیل مــی دهنــد و ایــن هــر روز بیشــتر مــی‬ ‫شــود امــا مشــکل بزرگتــری کــه ایــران بــا ان مواجــه‬ ‫اســت ان جمعیــت فعــال کشــور یعنــی ‪ ۱۵‬تــا ‪۶۰‬‬ ‫ســال اســت‪ ،‬افــرادی کــه در عرصــه تولیــد نقــش‬ ‫دارنــد هــر چــه میــزان ایــن قشــر کمتــر شــود بــه‬ ‫اقتصــاد ان مملکــت صدمــه مــی زنــد و مشــکالتی‬ ‫پیامــد ان پیــش مــی ایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در زمــان حاضــر وضعیــت جمعیت ما نرخ‬ ‫رشــد خوبــی نــدارد‪ ،‬در ‪ ۱۳۶۵‬خورشــیدی نــرخ رشــد‬ ‫جمعیــت انفجــاری شــده بــود‪ ،‬انفجــاری یعنــی ســه‬ ‫درصــد بــه بــاال؛ امــا بعــد از ان مســیری کــه طــی شــد‬ ‫منفــی و کاهشــی بــود و اکنــون بــه جایــی رســیده کــه‬ ‫از ســه درصــد بــه حــدود بــه یــک و ‪ ۲‬دهــم درصــد‬ ‫رســیده اســت و نگرانــی از ایــن اســت کــه ظــرف ‪۳۰‬‬ ‫یــا ‪ ۴۰‬ســال اینــده حتــی جمعیــت ایــران صفــر یــا‬ ‫منفــی شــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۳۹۲‬خورشــیدی در کشــور طرحــی بــا عنــوان‬ ‫طــرح تحــول جمعیــت مطــرح شــد امــا بــا بــاور‬ ‫صاحبنظــران امــر هیــچ وقــت عملی نشــد زیرا همه؛‬ ‫مســاله جمعیــت را در یــک کلمــه خالصــه می کنند و‬ ‫ان طــرح تنظیــم خانــواده اســت کــه نــه تنهــا نتیجــه‬ ‫ای بــه همــراه نداشــت چــون بــه ریشــه و علــت ایــن‬ ‫مســاله توجــه نشــده بــود اصــل مســاله بایــد حمایت‬ ‫از خانــواده و تشــکیل خانــواده باشــد و نــه فقــط در‬ ‫حــرف بلکــه بایــد ایــن در عمــل دیــده شــود‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان بایــد اقدامــات جــدی در ایــن‬ ‫زمینــه مهــم صــورت گیــرد کــه جــوان مــا از تشــکیل‬ ‫خانــواده دلهــره نداشــته باشــد‪ ،‬نیازهــای امــروز بچــه‬ ‫دار شــدن بــا ان جامعــه ســنتی گذشــته متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬االن ‪ ۸۰‬درصــد مــردم در شــهرها زندگــی مــی‬ ‫کننــد و حتــی روســتاها هــم شــکل ســنتی خــود را از‬ ‫دســت داده انــد‪.‬‬ ‫در روســتاها ســن ازدواج دختران به ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۲‬ســال‬ ‫و بــرای پســرها بــه میانگیــن ‪ ۲۳‬تــا ‪ ۲۵‬ســال رســیده‬ ‫و در جامعــه شــهری ایــن میانگیــن ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫بــرای خانــم هــا و ‪ ۳۵‬ســال بــه بــاال بــرای اقایــان‬ ‫اســت بــا تحقــق حقــوق شــهروندی افــراد و تامیــن‬ ‫حداقــل نیازهــای اقتصــادی جوانــان‪ ،‬مــی تــوان بــر‬ ‫موانــع رشــد جمعیتــی غلبــه کــرد‪.‬‬ ‫فرزنداوری مورد بی مهری قرار گرفت‬ ‫مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان گلســتان در‬ ‫ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬در ســبک زندگــی اســامی در‬ ‫نقطــه مقابــل فرهنــگ غــرب فرزنــداوری توصیــه‬ ‫شــده اســت ولیکــن امــروز با تقلیــد از امــوزه های‬ ‫غربــی‪ ،‬ایــن موضــوع مــورد تردیــد و بــی مهــری‬ ‫بســیاری از خانــواده هــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین مصطفــی ملکــی در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــر چــه از ســبک‬ ‫زندگی اســامی فاصله بگیریم مشــکالت سیاســی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و اخالقــی بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر خانــواده هــای‬ ‫ایرانــی بــا توجــه بــه تقلیــد از فرهنــگ غربــی در‬ ‫مواجهــه بــا مشــکالت جمــات «هــر کســی بایــد‬ ‫بــار خــودش را بکشــد» و «مشــکل تــو چــه ربطــی‬ ‫بــه مــن داره» بیــان مــی کننــد کــه بــا ایــن فرهنــگ و‬ ‫تفکــر اشــتباه غربی‪ ،‬فرهنــگ ازدواج و فرزنداوری به‬ ‫چالــش کشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در فرهنــگ غربــی زن و مــرد تنهــا بــه‬ ‫فکــر حــل مشــکل خود هســتند و تصــور صحیحی از‬ ‫ازدواج ندارنــد و بــرای فــرار از مســئولیت‪ ،‬کمتــر زیــر‬ ‫بــار فرزنــداوری مــی رونــد‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ســبک زندگــی اســامی درســت نقطــه مقابــل‬ ‫فرهنــگ غــرب اســت و مــا بایــد فاصلــه را بــا ایــن‬ ‫فرهنــگ هــای غلــط غربــی حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین ملکی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در زمــان جاهلیــت عــرب بخاطر مشــکالت اقتصادی‬ ‫فرزنــدان خــود را ســرنگون مــی کردنــد کــه در زمــان‬ ‫حاضــر مشــابه ان در فرهنــگ هــای غربــی دیــده می‬ ‫شــود کــه بــا حضــور فرزند مشــکالت و گرفتــاری های‬ ‫مالــی مــا بیشــتر مــی شــود کــه اگــر بــه فرهنــگ دینی‬ ‫مقیــد باشــیم بــه یقیــن ســد مقاومــی در مقابــل این‬ ‫فرهنــگ غلــط غربــی در خصــوص فرزنــداوری ایجــاد‬ ‫مــی کنیــم و اجتمــاع را از اســیب هــای فــراوان ان‬ ‫نجــات مــی دهیــم‪.‬‬ ‫کاهش رغبت خانواده ها به فرزنداوری‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حقیقــت ایــن اســت حاکم شــدن‬ ‫فرهنــگ غربــی در فضــای مجــازی‪ ،‬بــه تدریــج رغبــت‬ ‫خانواده هــا بــه فرزنــداوری را کاهــش داد ه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــات و روایــات بســیاری بــه‬ ‫مســلمانان تاکیــد شــده در حــل مشــکالت و یــاری‬ ‫رســاندن کنــار یکدیگــر باشــند و چنانچــه مــردم ایــن‬ ‫ســبک زندگــی اســامی را مــورد نظــر قــرار دهند دیگر‬ ‫تــرس از ازدواج و فرزنــداوری و از ایــن قبیــل مســائل‬ ‫در جامعــه مشــهود نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬چنانچــه بــر اســاس فرهنــگ دینــی‬ ‫و اســامی ازدواج هــا صــورت گیــرد در کنــار زندگــی‬ ‫شــیرین زوجیــن‪ ،‬فرزنــداوری خانــواده هــا هــم‬ ‫دوبــاره فرهنــگ مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر حوزه های علمیه اســتان گلســتان همچنین‬ ‫بــا اشــاره بــه اختالفــات خانوادگــی شــدید و عــدم‬ ‫تمایــل بــه فرزنــداوری در پــی مهریــه هــای ســنگین‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬بانــوان بــرای ازدواج خودشــان را مقیــد بــه‬ ‫مهریــه هــای ســنگین نکننــد بلکــه بــا تحقیق پســری‬ ‫ســالم‪ ،‬قابــل اعتمــاد و دور از فســادها را انتخــاب‬ ‫کننــد کــه بــه یقیــن بــه انهــا مــی تواننــد تکیــه کننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین ملکی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه به ســبک زندگی اســامی فرزنــداوری تاثیر‬ ‫فراوانــی در رشــد‪ ،‬شــکوفایی و گــرم کــردن کانــون‬ ‫خانــواده هــا دارد‪.‬‬ ‫کاهــش جمعیــت کشــور را بــا چالــش جــدی مواجه‬ ‫کرد‬ ‫بــه اعتقــاد مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان‬ ‫گلســتان توجــه و اعتقــاد بــه فرزنــداوری در تمــام‬ ‫جوامــع و اقــوام مختلــف تاریــخ دیــده مــی شــود و‬ ‫جلوگیــری از ان خــاف طبیعــت‪ ،‬فطــرت‪ ،‬غریــزه‬ ‫انســان و مســائل اجتمــاع اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام عباســعلی گرزیــن در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرنــگار ایرنــا تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش جمعیــت‬ ‫کشــور را بــا مســائل و چالــش هایــی برای پیشــرفت‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬صنعــت‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬تولیــد‪ ،‬اجتمــاع‪،‬‬ ‫امنیــت‪ ،‬رفــاه و صلــح روبــرو کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فرزنــداوری در کنــار مســئولیت‬ ‫پذیــری اجتماعــی‪ ،‬تاثیــرات فــردی بســیاری از جملــه‬ ‫رفــع نیازهــای مــادی و معنــوی‪ ،‬روحیــه‪ ،‬نشــاط‪،‬‬ ‫انگیــزه‪ ،‬تــاش و مســئولیت پذیــری بیشــتر بــرای‬ ‫والدیــن ارمغــان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬رزاقیــت خداونــد متعــال محــدود بــه‬ ‫سیاســت اقتصــادی نیســت و بــا معرفــی ســیره و‬ ‫زندگــی اهــل بیــت‪ ,‬علمــا‪ ،‬شــهدا و دیگــر شــخصیت‬ ‫هــای الگــوی اســامی بایــد ایــن موضــوع بــه خوبــی‬ ‫در قشــر جــوان تبییــن شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬جمعیــت مهمتریــن عامــل حفــظ هویــت‬ ‫کشــور اســت و بایــد بــا رویکــرد مثبــت و مناســب بــه‬ ‫فرزنــداوری و افزایــش جمعیــت توجــه شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام گرزیــن اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫بزهــکاران جامعــه محصــول خانــواده هــای تــک‬ ‫فرزنــدی هســتند کــه بــا مســئولیت پذیــری و ســختی‬ ‫کمتــری رشــد کردنــد و ایــن موضــوع جــای تامــل‬ ‫بیشــتری در ایــن زمینــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توجــه دولــت بــه موضــوع بحــران‬ ‫کاهــش جمعیــت دولــت ســیزدهم تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بایــد بــرای رفــع ایــن چالش رویکرد مناســب و مثبتی‬ ‫را اتخــاذ کنــد و در رفــع شــبهات و اصــاح نــگاه افــکار‬ ‫عمومــی بــه ایــن موضــوع تــاش کنــد‪.‬‬ ‫تدبیــر ویــژه بــرای رفــع چالــش چالــه جمعیتــی‬ ‫کشــور‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توصیــه هــای مکــرر رهبــری مبنــی‬ ‫بــر تــاش بــرای حفــظ اکثریــت نیــروی جــوان در‬ ‫جامعــه‪ ،‬افــزود‪ :‬فرزنــد اوری مطالبــه جــدی رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب در حداقــل ‪ ۵۰‬ســخنرانی اخیــر‬ ‫اســت کــه بیــش از ‪ ۳۰‬بــار در ســخنان خــود بــه‬ ‫بحــث جمعیــت اشــاره کــرده انــد کــه ســند هشــداری‬ ‫از خطــر جــدی بــرای کشــور اســت‪ /.‬ایرنــا ‪.‬ادامــه‬ ‫دارد‪....‬‬ ‫طرز برخورد با افراد عصبی؛ چند نکته ای که تنش را از شما دور می کند‬ ‫بیشــتر ِ مــردم فکــر می کننــد قهرکــردن و بدخلقــی فقــط مختــص بچه هــای کوچــک اســت‬ ‫کــه نمی تواننــد احساسات شــان را کنتــرل یــا بیــان کننــد‪ .‬ولــی ادم بزرگ هــا هــم می تواننــد‬ ‫عصبــی شــوند‪ ،‬طــوری کــه ویژگی هــای عصبانیــت انهــا درســت ماننــد قهــر بچه هــا باشــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بیشــتر ِ بزرگ ترهــا انســان هایی منطقی انــد کــه می تواننــد فکــر کننــد و خشــم‬ ‫خــود را کنتــرل کننــد‪ .‬ولــی برقــراری ارتبــاط بــا فــردی عصبــی کمــی فــرق می کنــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫روش هایــی پیشــنهاد می کنیــم کــه بــا به کارگیــری انهــا می توانیــد طــرز برخــورد بــا افــراد عصبی‬ ‫را فــرا بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تایید احساسات‬ ‫‪ .۱‬ارامش خود را حفظ کنید‬ ‫اگــر شــما هــم عصبــی شــوید یــا حالــت تدافعــی بگیریــد‪ ،‬خشــم او را تشــدید می کنیــد‪،‬‬ ‫ولــی اگــر خون ســرد و منطقــی باشــید احتمــال اینکــه طــرف مقابــل هــم ارام شــود‪ ،‬بیشــتر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬این را بپذیرید که نمی توانید دیگری را کنترل کنید‬ ‫ت ارتبــاط بــا انســانی دیگــر‪ ،‬به خصــوص دوســت صمیمــی‬ ‫یکــی از قســمت های بســیار ســخ ِ‬ ‫یــا یکــی از اعضــای خانــواده ‪ ،‬قبول کــردن ایــن اســت کــه نمی توانیــد افــکار یــا رفتارهــای او را‬ ‫عــوض کنیــد‪ .‬البتــه می توانیــد بــه او پیشــنهاد کمــک بدهیــد‪ ،‬ولــی نمی توانیــد کنترلــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از او بپرسید چه چیزی ناراحتش کرده است‬ ‫بزرگ ســاالنی کــه مبتــا بــه بهانه گیــری و خشــم هســتند‪ ،‬قــادر بــه برقــراری ارتبــاط موثــر بــا‬ ‫دیگــران نیســتند‪ .‬بنابرایــن شــما بایــد پیش قــدم شــوید و از او بپرســید چــه چیــزی ناراحتــش‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ارام باشــید و بــه او فرصــت بدهیــد خــودش را خالــی کنــد‪ .‬یادتــان نــرود کــه مصر ّ‬ ‫و صبــور باشــید‪.‬‬ ‫مثــا می توانیــد بگوییــد‪« :‬می دونــم گفتــه بــودی کــه همه چــی روبه راهــه‪ ،‬ولــی از روی‬ ‫رفتــارت می تونــم حــدس بزنــم کــه تــو از چیــزی ناراحتــی‪ .‬لطفــا راجع بهــش با من حــرف بزن تا‬ ‫اگــر کمکــی از دســتم برمیــاد‪ ،‬بــرات انجــام بــدم‪ .‬اگــه االن نمی تونــی درمــوردش صحبــت کنی‪،‬‬ ‫لطفــا هروقــت حوصلـه اش رو داشــتی‪ ،‬بیــا پیشــم‪ .‬مــن همیشــه امــاده ی شــنیدن حرفاتــم‪».‬‬ ‫‪ .۴‬احساسات طرف مقابل را تایید کنید‬ ‫بایــد بــه طــرف مقابل تــان ایــن اطمینــان را بدهیــد کــه داشــتن چنیــن احساســاتی طبیعــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بســیار مهــم اســت‪ ،‬حتــی اگــر روش ابــراز احساســاتش را قبــول نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫تاییــد احساســاتی ماننــد خشــم یکــی از بخش هــای طبیعــی زندگــی اســت کــه می توانــد بــه‬ ‫مــردم کمــک کنــد بــا احساسات شــان ســالم تر برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫مثــا می توانیــد بگوییــد‪« :‬انــگار از ایــن شــرایط عصبان ـی ای و البتــه عصبانیتــت هــم کامــا‬ ‫طبیعیــه‪ .‬به نظــرت می تونیــم درمــوردش بــا هــم حــرف بزنیــم و یــه فکــری بکنیــم تــا احســاس‬ ‫بهتــری پیــدا کنــی؟»‬ ‫ بارعایــت مــوارد زیــر ســعی در کاهــش دمــای اب موتــور‬‫و اســیب بــه موتــور کنیــد ‪:‬‬ ‫ خودرو را در حاشیه خیابان یا محل امن متوقف کنید‪.‬‬‫ عالیــم اخطــاری را در فاصلــه ‪ 50‬متــری از عقــب خــورو‬‫قــرار دهیــد ‪.‬‬ ‫ موتــور را خامــوش نکنیــد و اجــازه دهیــد در حالــت در‬‫جــا شــروع بــه کار کنــد‪.‬‬ ‫ درب موتــور را بــاال بزنیــد و از اینکــه فن های خنک کننده‬‫مشغول کار هستند اطمینان حاصل کنید‪.‬‬ ‫در ادامه یاد بگیریم‪...‬‬ ‫ اگــر هیــچ فنــی کار نمیکنــد کولــر خــودرو را فعــال کنیــد تــا‬‫فرمــان چرخــش فــن از طریــق ایســو و مــدار کولــر صــادر شــود‪.‬‬ ‫ اگــر همچنــان فن هــا کار نمی کردنــد فقــط بــا ریختــن‬‫اب بــه روی شــبکه های رادیاتــور ســعی در کاهــش‬ ‫دمــای موتــور کنیــد و بــه نزدیکتریــن مرکــز تعمیرگاهــی یــا‬ ‫امــدادی اطــاع دهیــد‪.‬‬ ‫ پــس از بــکار افتــادن فن هــای خنک کننــده بــا ریختــن‬‫اب بــه روی شــبکه هــای رادیاتــور اب موتــور ســعی کنیــد‬ ‫دمــای اب موتــور را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫ اگــر بــا ریختــن اب روی شــبکه رادیاتــور دمــای اب موتــور‬‫کاهــش پیــدا کــرد و فــن خامــوش شــد بــا یــک پارچــه کــه‬ ‫روی درب رادیاتــور و یــا منبــع انبســاط اب قــرار میدهیــد بــه‬ ‫ارامــی در جهــت عکــس گــردش عقربــه هــای ســاعت درب‬ ‫را چرخانــده تــا هنگامــی کــه درب بــه شــکل پلــه ای یــک‬ ‫جهــش کمــی زیــر دســت شــما انجــام دهــد‪(.‬در مــورد درب‬ ‫منبــع انبســاط ایــن مــورد صــدق نکــرده و درب را ‪1.5‬دور‬ ‫در جهــت خــاف گــردش عقربــه هــای ســاعت بچرخنــد)‬ ‫ســپس مجــدد اب بــه روی رادیاتــور بریزیــد و مطمئــن شــوید‬ ‫کــه فشــار سیســتم کاهــش پیدا کــرده‪.‬‬ ‫ در ایــن مرحلــه درب را کامــا بــاز کنیــد و اب رادیاتــور‬‫را فــول کنیــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای فرانســوی عملیــات هواگیــری سیســتم‬‫بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫ اگــر بــا ریختــن اب بــه روی شــبکه هــای رادیاتــور و بــکار‬‫انداختــن کولــر همچنــان دمــای اب موتــور بــاال بــود خــودرو‬ ‫را بــا دور موتــور کــم بــه یــک واحــد تعمیرگاهــی هدایــت‬ ‫کنیــد و یــا بــا نزدیــک تریــن امــداد ارتبــاط بگیریــد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید‬ ‫ کــه در تمــام مراحــل فــوق موتــور نبایــد خامــوش شــود‪.‬‬‫بــا ریختــن اب بــه روی شــبکه هــای رادیاتــور اب ماشــین‬ ‫میتوانیــد دمــای اب و فشــار سیســتم را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫ و ســایر اقدامــات ماننــد بــاز کــردن درب رادیاتــور‪،‬‬‫خامــوش کــردن موتور‪...‬موجــب اســیب رســاندن بیشــتر‬ ‫بــه خــود و موتــور خــودرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ لــذا قبــل از بــروز چنیــن مشــکلی نقــص سیســتم‬‫خنک کننــده موتــور خــودرو خــود را بــر طــرف کنیــد‪،‬‬ ‫کولر خنک کنندگی ندارد!!‬ ‫ایراد از کجاست؟‬ ‫ یکــی از دالیــل پایین بــودن میــزان خنکــی کولــر‪ ،‬کثیفــی‬‫رادیاتــور بیرونــی کولــر یــا همــان کندانســور اســت ‪.‬‬ ‫ پره هــای ایــن قطعــه را بایــد بــا فشــار اب و یــا بــاد تمیــز کــرد‬‫تــا شــدت مایــع شــدن گاز کولــر در ایــن بخــش‪ ،‬باالتــر بــرود‪.‬‬ ‫ همچنین خرابی کمپرسور و یا کالچ ان و سفت نبودن تسمه‬‫نیز از دیگر علل کاهش ســرمای تولیدی می تواند باشــد‪.‬‬ ‫ وضعیــت تســمه هــا و کمپرســور را حتمــا چــک کنیــد‪.‬‬‫ کاهــش حجــم گاز درون سیســتم کولــر‪ ،‬اتصــال‬‫نادرســت خشـک کن‪ ،‬مســدود بــودن ان از داخــل و حتــی‬ ‫کثیفــی پره هــای اواپراتــور نیــز از دیگــر عواملــی اســت کــه‬ ‫در کاهــش ســرمای تولیــدی کولــر اثــر خواهــد داشــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪374‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫دخالت در عزل و نصب ها‬ ‫نخواهم کرد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫از بــاب مشــورت در خدمــت تمامــی مســئوالن هســتم گفــت‪:‬‬ ‫دخالــت در عــزل و نصــب هــا نخواهــم کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت االســام رضــا نــوری در‬ ‫نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار داشــت‪ :‬امامــان جمعــه‬ ‫بــر تمامــی مســایل حــوزه فعالیــت خــود نظــارت دارنــد و در ایــن‬ ‫زمینــه تکلیــف دینــی و اجتماعــی خــود را انجــام می دهنــد و تنهــا‬ ‫موضوعــات حــاد و بحرانــی را بــه مســووالن گوشــزد می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬وقتــی مشــکلی حــاد در بخشــی ایجــاد‬ ‫می شــود ســعی می کنیــم بــا تعامــل موضــوع را برطــرف کنیــم‬ ‫و اگــر ایــن مــوراد بــا ایــن توصیه هــا حــل نشــود مجبوریــم در‬ ‫خطبه هــای نمــاز جمعــه مطــرح کنیــم‪.‬‬ ‫خبرنگاران زمینه ساز تصمیمات مهم جامعه‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در ادامــه ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره‬ ‫«حســین فالحتــی» رییــس فقیــد خبرگــزاری جمهــوری اســامی‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اصحــاب رســانه زمانــی کــه یــک‬ ‫افزایش لحظه ای قیمت اجناس‬ ‫و کاهش پلکانی حقوق!‬ ‫یــادش بــه خیــر‪ ...‬زمانــی قیمــت اجنــاس‪ ،‬کاالهــا‬ ‫و خدمــات در ســال یــک یــا دو بــار گــران مــی شــد ان‬ ‫در حــد معقــول و منطقــی و شــرکت هــای دولتــی هــم‬ ‫بیشــتر ده در صــد حــق افزایــش قیمــت خدمــت را در‬ ‫ســال نداشــتند‪ .‬امــا االن دوره و زمانــه پشــت و رو شــده‬ ‫اســت و بــا پیشــرفت لحظــه ای تکنولــوژی‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمــت هــا هــم بــه روز و در برخــی مواقــع لحظــه ای‬ ‫شــده اســت! ده ســال قبــل ســایت شــبکه تلویزیونــی‬ ‫بــازار بــه صــورت ازمایشــی راه انــدازی شــد‪ .‬تــا مخاطبــان‬ ‫ایــن شــبکه بتواننــد مهمتریــن اطالعــات دربــاره برنامــه‬ ‫هــای شــبکه بــازار‪ ،‬رخدادهــا‪ ،‬وقایــع اقتصــادی و قیمــت‬ ‫لحظــه اى اجنــاس(!) را عــاوه بــر دریافــت از طریــق‬ ‫گیرنــده هــای تلویزیــون‪ ،‬در فضــای مجــازی و از طریــق‬ ‫اینترنــت نــگاه کننــد‪ .‬چنــد وقــت پیــش هــم ســایت‬ ‫‪ 124‬بــا هــدف اطــاع رســانی قیمــت کاالهایــی اســت‬ ‫کــه مشــمول قیمــت تثبیتــی هســتند راه انــدازی شــد و‬ ‫جالــب اینکــه در ایــن ســایت هنــوز ســیمان پاکتــی ‪22‬‬ ‫هــزار تومــان و ماســت پرچــرب ‪ 9700‬تومــان اســت مــا‬ ‫بــی خــودی ســیمان را پاکتــی را ‪ 60‬هــزار تومــان و یــک‬ ‫ظــرف ماســت ‪ 900‬گرمــی را ‪ 22‬هــزار تومــان مــی خریــم!‬ ‫البتــه اینکــه علــم پیشــرفت کــرده اســت و از ایــن بــه‬ ‫بعــد قــادر هســتیم وقایــع اقتصــادی و حتــی قیمــت‬ ‫لحظــه ای اجنــاس را بــه صــورت برخــط ( همــان انالیــن‬ ‫ســابق) رصــد کنیــم‪ ،‬باعــث خرســندی و مســرت اســت‬ ‫ولــی دوســتان عنایــت داشــته باشــند قبــل از راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه هــا بهتــر اســت بــه فکــر دیگــر نهــاد هــا‬ ‫و ادارات و ســایر اقشــار جامعــه هــم باشــند و اگــر بــه‬ ‫نــکات زیــر توجــه داشــته باشــند‪ ،‬عیــن صــواب اســت‪:‬‬ ‫الــف) افزایــش شــکایات‪ :‬طبــق اخبــار واصلــه و‬ ‫مشــاهدات میدانــی قیمــت هــا بعــد از صعــود تمایــل‬ ‫چندانــی بــه ســقوط ندارنــد‪ .‬بنابرایــن پخــش لحظــه ای‬ ‫افزایــش قیمــت هــا باعــث افزایــش شــکایات مردمــی‬ ‫بــه ســازمان تعزیــرات مــی شــود کــه بــا ایــن شــرایط‬ ‫کرونایــی انصــاف نیســت ایــن بنــدگان خــدا را شــبانه‬ ‫روز راهــی کوچــه و بــازار کنیــم تــا متخلفــان را نقــره داغ‬ ‫کننــد و جریمــه هــا را بــه حســاب دولــت واریــز کننــد‪.‬‬ ‫ب) چشــم و هــم چشــمی شــرکت هــا‪ :‬ایــن نــوع اطــاع‬ ‫رســانی دقیــق و شــفاف ممکــن نوعــی رقابــت زیــر‬ ‫پوســتی در بیــن صنــوف مختلــف ایجــاد کنــد و بــرای این‬ ‫از کــورس رقابــت بــا یکدیگــر عقــب نماننــد‪ ،‬قیمــت هــا را‬ ‫دَم بــه ســاعت بــاال ببرنــد‪ .‬مثــا ًصنــف محتــرم پوشــاک‬ ‫بــا دیــدن افزایــش قیمــت ســیمان قیمــت پوشــاک‬ ‫را بــاال ببرنــد‪ .‬بــا ایــن توجیــه کــه کســی کــه در ایــن‬ ‫شــرایط مــی توانــد ســاختمان ســازی کنــد‪ ،‬تــوان خریــد‬ ‫پبراهــن و کــت و شــلوار گرانتــر را نیــز دارد‪ .‬یــا صنــف‬ ‫محتــرم اجیــل و خشــکبار بــا افزایــش بلیــط هواپیمــا‬ ‫قیمــت اجیــل را افزایــش دهنــد‪ ،‬چــرا کــه کســی کــه در‬ ‫ایــن اوضــاع تــوان پریــدن دارد‪ ،‬مــی توانــد اجیــل را بــه‬ ‫چنــد برابــر قیمــت بخــرد و قــس علــی هذالقیــاس‪...‬‬ ‫ج) کاهــش یــا افزایــش حقــوق کارمنــدان‪ :‬نکتــه اخــر‬ ‫هــم اینکــه تــا جایــی کــه مــا کارمنــدان یادمــان مــی ایــد‬ ‫حقــوق مــا یــک بــار درســال افزایــش مــی یابــد ان هــم‬ ‫برمبنــای وجــه رایــج مملکــت ‪ ...‬البتــه زمزمــه کاهــش‬ ‫پلکانی حقوق هم شــنیده می شــود‪ .‬بنابراین تماشــای‬ ‫افزایــش لحظــه ای قیمــت هــا چنــدان بــا مــزاج مــا‬ ‫ســازگار نیســت! بــا مــا بــه روز باشــید!‬ ‫چالــش را در جامعــه نقــد‪ ،‬تحلیــل و مطالبــه گــری می کننــد ایــن‬ ‫ظرفیــت تصمیم گیــری دولتمــردان را دارد و می توانــد تحــول و‬ ‫انقالبــی را در جامعــه ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خبرنــگار بایــد همــواره بیــدار باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اصحاب رســانه در تمامی حوزه ها تصمیم ســاز هســتند و می توانند‬ ‫در بســیاری از موضوعــات مهــم جامعــه جریــان ســازی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬بســیاری از تصمیمــات مهــم‬ ‫جامعــه توســط خبرنــگاران زمینــه ســازی مــی شــود و ایــن اهمیــت‬ ‫خبــر و اطــاع رســانی را بــه خوبــی برجســته می کننــد و الزم اســت‬ ‫تــا خبرنــگاران از حیطــه و وظایــف قانونــی خــد مطلــع باشــند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اهمیــت حــوزه خبــر بــه حــدی اســت کــه بســیاری‬ ‫از وقایــع مهــم تاریخــی بواســطه ایــن قشــر زحمتکــش پایــدار نگــه‬ ‫داشــته شــده و اگــر راویــان بــه خوبــی مکتــب عاشــورا را حفــظ‬ ‫نمــی کردنــد تاکنــون ایــن واقعــه زنــده نبــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه دقــت‬ ‫از فاکتورهــای مهــم حــوزه خبــر محســوب مــی شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫خبرنــگاران بایــد طــوری قلــم بزننــد تــا موجــب تخریــب شــخص و‬ ‫جریانــی خــاص نشــوند و قلــم انهــا باعــث تعالــی جامعــه شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬خبرنــگاران بایــد وقایــع را بــدون کــم و کاســت نقــد‬ ‫کنــد و نبایــد بــا شــخص و جریانــی خــاص تصفیــه حســاب کنــد زیــرا‬ ‫کــه ایــن امــر خــاف ملزومــات دیــن مبیــن اســام اســت‪.‬‬ ‫احداث زائرسرای خراسان شمالی نیازمند ‪ ۵۶۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫حجت االســام نــوری در ادامــه بــه رونــد ســاخت زائرســرای زائــران‬ ‫خراســان شــمالی در مشــهد مقــدس اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ســال‬ ‫‪ ۹۲‬زمیــن ایــن زائــر ســرا در اختیــار اســتان قــرار گرفتــه و تاکنــون‬ ‫نتوانســته ایم اعتبــار الزم بــرای ایــن مــکان مذهبــی فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۵۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫تکمیــل ایــن مجموعــه نیــاز اســت و قــرار بــود بخشــی از ایــن ‬ ‫مبلــغ از طریــق اســتانداری تامیــن شــود کــه متاســفانه بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت و مــوارد قانونــی‪ ،‬زمینــه ایــن کار فراهــم نشــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬تــا پایــان مهرمــاه مهلــت ســاخت‬ ‫ایــن زائرســرا را داریــم در غیــر ایــن صــورت زمیــن ان گرفتــه‬ ‫می شــود و رایزنی هایــی شــده تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫عملیــات عمرانــی ابتدایــی توســط خیریــن فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اخر هفته بارانی و خنک‬ ‫دور از انتظار نیست‬ ‫رییــس اداره پیش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از‬ ‫اواخــر روز ســه شــنبه تــا پایــان هفتــه در اســتان وزش بــاد شــدید و‬ ‫بــارش پراکنــده پیــش بینــی می شــود کــه در ایــن بــازه زمانــی دمــای‬ ‫هــوا نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مهری هاشــمی دوین در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬بررســی‬ ‫تصاویــر ماهــواره ای بیانگــر جــو ناپایــدار اســت کــه پدیــده غالــب‬ ‫وزش بــاد و در پــاره ای از نقــاط بویــژه نیمــه شــمالی اســتان‬ ‫احتمــال بــارش پراکنــده وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاهــش چهــار درجــه ای دمــا و افزایــش موقتــی‬ ‫ابــر همــراه بــا وزش بــاد شــدید و بارش هــای پراکنــده در روزهــای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه اخــر هفتــه پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫هاشمی دوین گفت‪ :‬در شبانه روز گذشته کوسه در شهرستان‬ ‫شــیروان بــا کمینــه دمــای ‪ ۱۴‬درجــه ســانتیگراد خنک تریــن و‬ ‫اســماعیل اباد در شهرســتان اســفراین با بیشــینه دمای ‪ ۳۹‬درجه‬ ‫ســانتیگراد گرم تریــن نقطــه اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره پیــش بینــی هواشناســی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن مــدت کمینــه دمــای بجنــورد ‪ ۲۲‬و بیشــینه ان‬ ‫‪ ۳۴‬درجــه ســانتیگراد گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫از سرگرفته شدن‬ ‫ساخت سد بش قارداش‬ ‫رییــس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و‬ ‫ســرمایه گذاری شــورای اســامی شــهر بجنــورد‬ ‫گفــت‪ :‬بــا رویکــرد توســعه گردشــگری با مشــارکت‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای و شــهرداری مرکــز اســتان‪،‬‬ ‫اجــرای پــروژه ســد بــش قــارداش پــس از پنــج‬ ‫ســال توقــف بــزودی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫یوســف مغــروری در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســاخت ســد بــش قــارداش کــه از‬ ‫چندســال گذشــته تاکنــون متوقــف مانــده اســت‬ ‫امســال در بودجــه شــهرداری بجنــورد ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای ایــن ســد پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مقــرر اســت شــهرداری مرکــز‬ ‫اســتان‪ ،‬بنــد انحرافــی و ایســتگاه پمپاژ ایــن پروژه‬ ‫را اجــرا کنــد کــه در ایــن زمینــه حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫عادی انگاری مسووالن گلستان‬ ‫در قبال قطعی مکرر اب و برق‬ ‫عادی انــگاری مســووالن گلســتان در قبــال قطعــی مکــرر‬ ‫اب و بــرق شــرایط را حتــی از وضعیــت قرمــز کرونایــی‬ ‫خطرناک تــر کــرده اســت و بدتــر از ان عــدم اگاهــی برخــی‬ ‫مســووالن از این شــرایط ســخت برای مردم اســت‪ ،‬چگونه‬ ‫می شــود یــک مســوول انقــدر از مــردم فاصلــه بگیــرد کــه‬ ‫از شــرایط قطعــی اب و بــرق مــردم اش بی اطــاع بمانــد!‬ ‫مســووالنی کــه وعــده کــرده بودنــد با وارد شــدن چند حلقه‬ ‫چــاه مشــکل تامیــن اب مــردم گــرگان را حــل کننــد انــگار‬ ‫یادشــان رفتــه اســت و بایــد دائمــا بــر ایــن نکتــه تمرکــز شــود‬ ‫اقایــان بــه داد مــردم گــرگان برســید‪ ،‬در مرکــز اســتان کــه‬ ‫بــه ســختی صــدای مطالبه گــری مــردم بــه گــوش مســووالن‬ ‫می رســد در نقــاط محــروم و کم برخــوردار وضعیــت چگونــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ریــال اعتبــار هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و سرمایه گذاری‬ ‫شــورای اســامی شــهر بجنــورد افــزود‪ :‬حجــم مخــزن‬ ‫‪ ۱.۸‬میلیــون متــر مکعــب اســت و خــط انتقــال بــه‬ ‫طــول هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر از رودخانــه فیــروزه با اختالف‬ ‫ســطح (ارتفــاع)‪ ۶۰‬متــر اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫تخصیــص ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ســد‬ ‫بــش قــارداش‬ ‫معــاون طــرح و توســعه شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫ســد بــش قــارداش از ســال ‪ ۹۵‬متوقــف شــده‬ ‫اســت و اکنــون ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‬ ‫بــراورد بــرای زمــان بــرای بهره بــرداری از ایــن ســد‬ ‫دســت کــم ســه ســاله اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن مدنــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اجــرای‬ ‫ایــن ســد‪ ۹۷ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار در قانــون‬ ‫بودجــه امســال از منابــع طــرح هــای ملــی اســتانی‬ ‫ادر نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از ایــن اعتبــار ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافتــه اســت کــه بــر‬ ‫اغاز فعالیت های ورزشی در‪۲‬شهرستان‬ ‫مســوول بازرســی و نظــارت بــر ســامت اماکــن ورزشــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬فعالیــت هــای ورزشــی در ایــن شهرســتان هــا بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــر رنــگ کرونایــی مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن‪ ،‬از‬ ‫ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫هــادی جــودی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تغییــر رنگبنــدی کرونایــی برخــی شهرســتان هــا در اســتان بــه جــز‬ ‫رشــته های پــر برخــورد هماننــد کشــتی و جــودو ســایر رشــته های‬ ‫ورزشــی امــکان فعالیــت در ایــن ‪ ۲‬شهرســتان را دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان فعالیــت در تمامــی باشــگاه هــا و اماکن‬ ‫ورزشــی دولتی‪ ،‬خصوصی و اســتخرها‪ ،‬ســالن های سرپوشــیده و‬ ‫روبــاز در شهرســتان هــای قرمز اســتان ممنوع اســت‪.‬‬ ‫جــودی بــا اشــاره بــه افزایــش گــروه هــای بازرســی بــه ‪ ۲۵‬تیــم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تاکنون به ‪ ۱۵‬باشــگاه ورزشــی در اســتان توســط‬ ‫بازرســان ورزشــی تذکــر کتبــی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زیــان هــای ‪ ۸۰‬درصــدی کرونــا بــه ورزش اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس امارهــا‪ ،‬زیان هــای مالــی کرونــا در ورزش‬ ‫اســتان بــه حــدی بــوده اســت کــه ‪ ۴۰‬باشــگاه ورزشــی بدنســازی‪،‬‬ ‫ژیمناســتیک و امادگــی جســمانی اســتان در حــدود یــک ســال‬ ‫گذشــته ورشکســته شــدند‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان ها‪ ،‬هــم اکنــون‬ ‫شهرســتان های بجنورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فاروج‪ ،‬گرمه‪ ،‬جاجرم‬ ‫در وضعیــت قرمــز و شهرســتان هــای مانــه و ســملقان و رازوجرگالن‬ ‫نیــز در وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســاس مقدمــات اجــرای پــروژه و انجام‬ ‫تشــریفات مناقصــه صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل ســد بــش‬ ‫قــارداش حــدود هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫نیــاز دارد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریــزی اســتان هــم تامیــن و‬ ‫اختصــاص ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل‬ ‫اعتبــارات تــوازن را برنامــه ریــزی کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و توســعه شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه پیمــان قبلــی پــروژه ســد بــش قــارداش‬ ‫منجــر بــه خاتمــه پیمــان شــد گفــت‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫بابــت اجــرای ایــن ســد ‪ ۲۲‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫پیمانــکار بدهــکار اســت‪.‬‬ ‫ســد بــش قــارداش بــا هــدف تامیــن اب‬ ‫کشــاورزی و نیــز توســعه گردشــگری در دســتور‬ ‫کار اســت‪ .‬ایــن ســد در ســال ‪ ۸۹‬وارد مرحلــه‬ ‫عملیاتــی شــد‪ .‬ظرفیــت مخــزن ایــن ســد یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۴۰‬هــزار مترمکعــب اســت کــه بــا‬ ‫هــدف تامیــن اب فضــای ســبز‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ســد بــش قــارداش در پنــج کیلومتــری شــهر‬ ‫بجنــورد بــا حجــم مخــزن ذخیــره ‪ ۱.۸‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب در ســال بــا هــدف تامیــن اب امــور‬ ‫کشــاورزی و گردشــگری از ســال ‪ ۸۹‬اغاز و در ســال‬ ‫‪ ۹۵‬بــه علــت عــدم تامیــن اعتبــار متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اکنــون هشــت ســد بــا تــوان تنظیــم بیــش‬ ‫از ‪ ۲۳۴‬میلیــون مترمکعــب اب در خراســان‬ ‫شــمالی در دســت بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪40‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست‬ ‫دادســتان کل کشــور در نامـه ای خطــاب بــه دادســتان های عمومــی و انقــاب سراســر کشــور گفــت‪ :‬تنظیــم ســند خــودرو در دفاتــر اســناد رســمی غیــرالزم اســت و اســتنکاف کنندگان از ان‬ ‫تحــت تعقیــب قانونــی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬در نامــه حجــت االســام والمســلمین محمدجعفــر منتظــری امــده اســت‪« :‬حســب گزارش هــای واصلــه و اســتعالمات برخــی از دادســراها در خصــوص‬ ‫مناقشــه بیــن ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور (کانــون ســردفتران) و نیــروی انتظامــی درخصــوص الزامــی و یــا غیرالزامــی بــودن معامــات ثبــت خــودرو در دفاتــر اســناد رســمی بــه‬ ‫اطــاع می رســاند؛ بندهــای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬بخشــنامه شــماره ‪ ۹۴/۱۲۷۳۰۴‬مــورخ ‪ ۱۳۹۶/۸/27‬صــادره از ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کــه مضمونــا حاکــی از ضــرورت مراجعــه طرفیــن معاملــه‬ ‫بــرای ثبــت معامــات خــودرو بــه دفاتــر اســناد رســمی بــوده بــا صــدور دادنامــه ‪۱۸۶۳‬مــورخ ‪ ۱۳۹۹/۱۲/ 3‬هیــات محتــرم دیــوان عدالــت مســتندا بــه بنــد یــک مــاده ‪ ۱۲‬و مــاده ‪ ۸۸‬قانــون‬ ‫تشــکیالت و اییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال ‪ ۱۳۹۲‬ابطــال گردیــده و در تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۱/10‬بــه شــماره ‪ ۹۸۰۴۱۸۵‬در روزنامــه رســمی ثبــت و ابــاغ شــده اســت‪».‬‬ ‫ایــن نامــه مــی افزایــد ‪« :‬از انجایــی کــه برابــر مــواد مختلــف قانــون مذکــور‪ ،‬از جملــه تبصــره مــاده ‪ ۱۴‬و مــواد ‪ ۳۵ ،۳۴‬و ‪ ۳۷‬و خصوصــا مــواد ‪ ۴۳‬و ‪ ۴۵‬اراء شــعب دیــوان عدالــت اداری و بــه‬ ‫ویــژه هیــات عمومــی در مــوارد مشــابه بــرای تمامــی دســتگاه های اداری الزم االجــرا بــوده و بــرای مســتنکفین مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت لــذا مســتفاد قطعــی از دادنامــه مذکــور‬ ‫و قوانیــن مربوطــه؛ تلقــی بــرگ ســبز خــودرو صــادره از شــرکت های تولیــدی بــه عنــوان ســند مالکیــت بــوده و نقــل و انتقــاالت خــودرو بــا ثبــت مشــخصات متعاملیــن و نیــز مشــخصات‬ ‫خــودرو منــدرج در بــرگ ســبز؛ در ادارات راهنمایــی و رانندگــی بالمانــع بــوده و ضرورتــی بــه مراجعــه بــه دفاتــر اســناد رســمی نمی باشــد مگــر اینکــه متعاملیــن خواهــان ثبــت ان در دفاتــر‬ ‫مذکــور باشــند‪».‬‬ ‫گفتنــی اســت بیشــتر نقــل و انتقــال ســند مالکیــت در دفاتــر اســناد رســمی منبــع درامــد خوبــی بــرای ایــن واحدهــای صنفــی بــود کــه گاهــا ً نقــل و انتقــال ســند خــودرو بــر اســاس نــوع خــودرو‬ ‫از مبالــغ ‪ 30‬الــی ‪ 40‬میلیــون تومــان هــم عبــور مــی کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 76‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ سه شنبه ‪ 16‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪1400‬‬ ‫تخصیص‪ ۴۸۳‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت اشتغال زا‬ ‫روســای ‪ ۲‬اداره کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره) گنبدکاووس‬ ‫واقــع در شــرق اســتان گلســتان گفتنــد جهــت ایجــاد اشــتغال‬ ‫مددجویــان‪ ،‬فرزنــدان و دامــاد انهــا‪ ۴۸۳ ،‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بانکــی بــه کارفرمایــان و نیــز در قالــب مشــاغل خانگــی‬ ‫اختصــاص یافتــه کــه ‪ ۲‬برابــر نســبت بــه ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫روســای ‪ ۲‬اداره کمیتــه امــداد منطقــه یــک و ‪ ۲‬گنبــدکاووس در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــتند کــه ســقف تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫بــرای مددجویــان یــک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬بــرای فرزنــدان‬ ‫و دامــاد انهــا یــک میلیــارد ریــال و بــرای کارفرمایــان بــه ازای بکارگیری‬ ‫هــر مددجــو ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت ضمــن اینکــه بــرای مشــاغل‬ ‫خانگــی نیــز تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن دو مســئول‪ ،‬پرداخــت تســهیالت اشــتغال زایی بــه‬ ‫منظــور کمــک بــه خودکفایی مددجویان زیر پوشــش کمیتــه امداد و‬ ‫از محــل منبــع بانکــی و صنــدوق امــداد ایــن نهــاد پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه ‪ ۲‬گنبــدکاووس در این خصوص‬ ‫گفــت کــه امســال حجم تســهیالت اشــتغالزایی ابالغی به ایــن اداره‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۲‬برابــری نســبت بــه ســال بــه رقــم ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمد باقرپور افزود‪ :‬هم اکنون کار تشــکیل پرونده و‬ ‫معرفــی متقاضیــان بــرای دریافت تســهیالت پیش بینی‬ ‫شــده بــه بانک هــای عامــل شــروع شــده کــه تــا کنــون ‪۴۹‬‬ ‫فقــره پرونــده بــا نیاز تســهیالتی حدود ‪ ۳۲‬میلیــارد ریال‬ ‫ارســال شــده است‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ایــن اداره هفــت هــزار و ‪ ۲۴۵‬خانــوار بــا‬ ‫جمعیت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۶۴‬نفر زیرپوشــش دارد‪ ،‬یاداور شــد‬ ‫کــه ســال گذشــته از محــل ‪ ۱۲۳‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی پیــش بینــی شــده‪ ۳۱۲ ،‬طــرح اجــرا و بــه طور‬ ‫متوســط بــه ازای هــر طــرح ‪ ۲‬فرصت شــغلی ایجاد شــد‪.‬‬ ‫باقرپــور‪ ،‬راه انــدازی کســب و کارهــای تولیــدی در بخش کشــاورزی‪،‬‬ ‫دام و طیــور‪ ،‬خودرویــی‪ ،‬دانــش بنیــان‪ ،‬واحدهــای صنفــی مقیــاس‬ ‫کوچــک ماننــد خواربــار فروشــی‪ ،‬ارایشــگری و خیاطــی را از جملــه‬ ‫رشــته های شــغلی ویــژه مددجویــان جهــت پرداخــت تســهیالت‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس اداره کمیتــه امــداد منطقــه ‪ ۲‬گنبــدکاووس گفت‬ ‫کــه امســال ‪ ۲۳۳‬میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمــت بانکــی‬ ‫بــرای پرداخــت بــه مددجویــان واجــد شــرایط و فراهــم شــدن زمینــه‬ ‫اشــتغال حــدود ‪ ۵۰۰‬نفــر انهــا پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫محســن خداپرســت افــزود‪ :‬ســقف تســهیالت بانکــی امســال کــه‬ ‫بایــد ‪ ۷۰‬درصــد ان بــه مددجویــان پرداخــت شــود‪ ،‬یــک میلیــارد ریال‬ ‫اســت کــه مددجــو می توانــد از ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال منابــع صنــدق‬ ‫امــداد نیــز اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ســقف تســهیالت اشــتغال زایی مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد امســال ‪ ۲‬برابــر ســال قبــل شــد ه اســت‪ ،‬یــاداور شــد‬ ‫کــه پارســال ایــن اداره ‪ ۱۱۳‬میلیــارد ریــال وام پرداخــت کــرد کــه بــرای‬ ‫‪ ۳۸۰‬نفــر از مددجویــان فرصــت شــغلی ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫به گفته خداپرســت‪ ،‬هم اکنون کمیته امداد منطقه ‪ ۲‬گنبدکاووس‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۴۰‬خانوار با جمعیت ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر زیرپوشــش دارد‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس بــه دلیــل‬ ‫جمعیت و وســعت باال و نیز با هدف رســیدگی بهتر به مددجویان‬ ‫و نیازمنــدان‪ ،‬از ســال ‪ ۹۵‬بــه دو منطقــه یــک و ‪ ۲‬تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انجام حرکات نمایشی‬ ‫با موتورسیکلت‪ ،‬ترک نشین‬ ‫را به کام مرگ کشاند‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از مــرگ یــک شــهروند بــر‬ ‫اثــر افتــادن از تــرک موتورســیکلت در ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبراظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر افتــادن‬ ‫یــک شــهروند از موتورســیکلت در زیــر پــل شــهید ســلیمانی‬ ‫بالفاصلــه گشــت انتظامــی بــه همــراه ‏عوامــل اورژانــس بــه‬ ‫محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه راکــب موتورســیکلت در حــال‬ ‫انجــام حــرکات نمایشــی تــک چــرخ بــوده کــه تــرک نشــین‬ ‫موتورســیکلت بــه ‏علــت عــدم تعــادل الزم از موتورســیکلت‬ ‫بــه زمیــن مــی افتــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه ایــن شــهروند بــه علــت‬ ‫شــدت جراحــات وارده ‏فــوت مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫شــهروندان عزیــز هرگــز از وســایل نقلیــه بــرای انجــام حــرکات‬ ‫نمایشــی‏اســتفاده نکننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اینگونــه حــرکات در‬ ‫معابــر عمومــی باعــث ایجــاد خطــر و حتــی وقــوع حادثــه بــرای‬ ‫خــود فــرد و یــا‏دیگــر افــراد در ســطح جامعــه مــی شــود‪.‬‏‬ ‫نقش مهم خیران در تحکیم‬ ‫خانواده زندانیان جرائم غیرعمد‬ ‫اقدام خداپســندانه نیکوکاران منجمله «حاج محمد شــهرکی» که‬ ‫بــرای ازادی زندانیــان جرائــم مالــی غیرعمــد در گنبــدکاووس انجــام‬ ‫مــی دهنــد بــه تحکیــم خانــواده و کاهــش اســیب ها کمــک می کنــد‬ ‫بایــد شــمار انــان در جامعــه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 700‬کیلوگرم مس‬ ‫و شیراالت سرقتی در بجنورد‏‬ ‫حفاران غیرمجاز اثار تاریخی‬ ‫شناسایی و دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 700‬کیلوگــرم‬ ‫مــس و شــیراالت ســرقتی در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬طــرح برخــورد بــا‏ســارقان و خریــداران‬ ‫امــوال مســروقه در ســطح شهرســتان بجنــورد بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬مامــوران یــک‬ ‫ضایعاتــی را در ســطح شهرســتان کــه اقــدام بــه خریــد امــوال‬ ‫مســروقه‏مــی کــرد را شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن‬ ‫مــکان مقــدار ‪ 700‬کیلوگــرم مــس‪ 54 ،‬کیلوگــرم ســگه‪ 31 ،‬عــدد‬ ‫‏باطــری موتورســیکلت‪ 87 ،‬عــدد انــواع شــیراالت و ‪ 2‬عــدد رادیاتــور‬ ‫ابگرمکنســرقتی کشــف و ضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه در ایــن‬ ‫رابطــه یــک نفــر مالخــر نیــز دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫ضمــن توجــه بــه هشــدار هــا و توصیــه هــای پلیــس‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از‏هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫مدیــرکل میــرا ‬ ‫گفــت‪ :‬در تپه هــای تاریخــی دســتبند قانــون بــر دســتان هشــت‬ ‫حفــار غیرمجــاز مرکــز اســتان زده شــد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری در ایــن خصوص اظهار داشــت‪ :‬براســاس گزارشــات‬ ‫دریافتــی و درصدهــای میدانــی‪ ،‬ایــن افــراد شــب گذشــته هنــگام‬ ‫ارتــکاب جــرم و همزمــان بــا گش ـت زنی نیروهــای یــگان حفاظــت‬ ‫ایــن اداره کل شناســایی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در راســتای تقویــت نظارت هــای میدانــی بــه ‬ ‫ث فرهنگی‬ ‫صــورت شــبانه روزی بــر فعالیــت متخلفــان عرصه میــرا ‬ ‫و جلوگیــری از حفاری هــای غیرمجــاز در محوطه هــای تاریخــی‬ ‫ب ـ ه منظــور کشــف امــوال تاریخــی فرهنگــی توســط ســودجویان‬ ‫مواریــث فرهنگــی‪ ،‬گشــت مشــترک شــبانه را بــا حضــور نیروهــای‬ ‫پایــگاه عملیاتــی یــگان حفاظــت مرکــز اســتان از تپــه تاریخــی‬ ‫جعفرابــاد گــرگان عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیروهــای یــگان حفاظــت پــس از رصــد‬ ‫اطالعاتــی و پایــش میدانــی منطقــه متوجــه حضــور افــرادی‬ ‫مشــکوک بــر روی ایــن تپــه تاریخــی شــدند‪.‬‬ ‫ث فرهنگــی پس از‬ ‫تجــری اضافــه کــرد‪ :‬مامــوران یــگان حفاظت میرا ‬ ‫کســب نیابــت قضایــی و در عملیاتــی غافلگیرانــه موفق به دســتگیری‬ ‫‪ ۸‬نفــر از حفــاران غیرمجــاز در حیــن حفــاری بــه عمــق ‪ ۲۲‬متر شــدند‪.‬‬ ‫کارشناســان مســائل اجتماعــی معتقدنــد کــه بــا ازادی هــر زندانــی‬ ‫باالخــص انانکــه بــه دالئــل مختلــف و غیرعمــد پایشــان بــه زنــدان باز‬ ‫شــده‪ ،‬می تــوان عــاوه بــر تحکیــم پیونــد خانوادگــی و جلوگیــری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی کــه بیشــتر خانــواده زندانــی را تهدیــد می کنــد‬ ‫به بســط و گســترش فرهنگ با ارزش واالی‪ ،‬ازادی زندانیان توســط‬ ‫نیکــوکاران در جامعــه کمــک کــرد‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه حــاج محمــد شــهرکی از نیکــوکاران صاحــب نــام‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬اســتان گلســتان و کشــور بــه مزایــای ازادی زندانیــان‬ ‫جرائــم مالــی غیرعمــد واقــف اســت و هرســال و در مناســبت های‬ ‫مختلف تعداد قابل توجهی از انها را شناســایی و زمینه ازادی شــان‬ ‫را بــا جلــب رضایــت شــاکیان فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن نیکــوکار گنبــدی در تازه تریــن اقــدام خداپســندانه خــود کــه‬ ‫به مناســبت مــاه محــرم‪ ،‬هفتــه دولــت ( ‪ ۲‬تــا هشــت شــهریور) و‬ ‫ســالروز شــهادت شــهیدان رجایــی و باهنــر انجــام داد‪ ،‬امــروز یکشــنبه‬ ‫‪ ۱۴‬شــهریور تعــداد ‪ ۳۷‬زندانــی بدهــکار و جرائــم غیرعمــد کــه حکــم‬ ‫جلــب انهــا توســط محاکــم قضایــی صادر شــده بود را بــا جلب رضایت‬ ‫شــاکیان ازاد کــرد تــا بــه اغــوش گــرم خانــواده خــود بازگردنــد‪.‬‬ ‫شــهرکی کــه ریاســت شــعبه ‪ ۱۱‬صلــح وســازش دادگســتری‬ ‫گنبــدکاووس را از ســال ‪ ۸۲‬تــا کنــون برعهــده دارد و حاضــر بــه اعــام‬ ‫مبالــغ پرداختــی بــرای فراهــم کــردن ازادی زندانیــان نیســت‪ ،‬پیش از‬ ‫ایــن در ایــام مــاه مبــارک رمضــان امســال زمینــه ازادی ‪ ۲۲۰‬زندانــی و‬ ‫در هفتــه قــوه قضاییــه (اول تــا هفتــم تیرمــاه) نیــز موجبــات ازادی‬ ‫‪ ۴۷‬زندانــی بدهــکار و جرائــم غیرعمــد را فراهــم کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــا فراهــم شــدن زمینــه ازادی ‪ ۳۷‬زندانــی جدیــد کــه ‪ ۲‬نفــر انهــا از‬ ‫بانــوان و در زنــدان گــرگان بســر می بردنــد‪ ،‬شــمار زندانیانــی کــه زمینه‬ ‫ازادی انها توســط محمد شــهرکی از ســال ‪ ۸۲‬تا کنون فراهم شــده‬ ‫بــه عــدد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۱۷‬نفــر رســید ضمــن اینکــه بــا اعتمــادی کــه مردم‬ ‫و اولیــای دم بــه وی دارنــد‪ ،‬او همچنیــن توانســته در این مدت زمینه‬ ‫رهایــی از قصــاص (چوبــه دار) ‪ ۲۸‬زندانــی دیگــر را هــم فراهــم و‬ ‫زندگــی دوبــاره بــه انهــا ببخشــد‪.‬‬ ‫شــهرکی بــا اعتقــاد بــه اینکــه بــا زندانی شــدن یک فرد که ناخواســته‬ ‫دچــار اتفــاق بــه جریمــه مالــی غیــر عمــد منجــر می شــود‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫فرد‪ ،‬اعضای خانواد ه وی نیز دچار مشــکل و اســیب خواهند شــد از‬ ‫ســایر نیکــوکاران گنبــدکاووس خواســت بــرای کمــک بــه حفــظ بنیــان‬ ‫خانــواده از تــوان مالــی خــود بــرای ازادی زندانیــان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت دومیــن شهرســتان بــزرگ‬ ‫اســتان گلستان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اصالحــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۳۲۴‬تاریــخ ‪۱۴۰۰/۵/۱۳‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ســطح شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۱۳‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــرض متقاضــی اقــای‬ ‫مصطفــی پاریــاب فرزنــد عبدالحکیــم بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۹۷۰۱۳۹۲۹۶‬و کدملــی ‪ ۴۹۷۰۱۳۹۲۹۶‬صــادره از اق قــا در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۱۱۱۹۸۷‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک‬ ‫شــماره ‪ ۳۱۰‬فرعــی از ‪ _۴‬اصلــی واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار (ســقر تپه)بخــش ‪_۷‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی مصطفــی پاریــاب محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت بــه مــدت‬ ‫یــک مــاه اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه مــدت ‪ ۳۰‬روز اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۶۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬روز شنبه ‪ ۱۴۰۰/۶/۱۶‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫شدت روشنائی هر محیط را متناسب با کاربرد ان تنظیم کنید‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪374‬‬ ‫مرمت و بازپیرایی حمام‬ ‫تاریخی روستای پیرشهید‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه مرمــت و‬ ‫بازپیرایــی حمــام روســتای پیرشــهید شــیروان از رونــق و‬ ‫احیــای ایــن اثــر تاریخــی بــا راه انــدازی خانــه صنایع دســتی در‬ ‫ایــن محــل خبــر داد‪.‬‬ ‫بــ ه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایــن اداره علــی‬ ‫مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬بــا همــکاری بخشــداری و‬ ‫دهیــاری روســتای پیرشــهید شــیروان‪ ،‬بــرای نخســتین‬ ‫بــار خانــه صنایع دســتی روســتایی در محــل اثــر تاریخــی‬ ‫حمــام پیرشــهید راه انــدازی شــده و در اختیــار هنرمنــدان و‬ ‫صنعتگــران ایــن روســتا قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از محــل اعتبــارات در نظــر گرفته شــده‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬مرمــت و بازپیرایــی حمــام تاریخــی‬ ‫روســتای پیرشــهید انجــام و بــا همــت و عزم شــورای اســامی‬ ‫و دهیــاری روســتا‪ ،‬ایــن رونــد تــا رونــق و احیــای کامــل بنــا‬ ‫تــداوم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مســتوفیان اضافــه کــرد‪ :‬در ســال جــاری کــه مزیــن بــه نــام‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا اســت بــا هــدف توجــه‬ ‫بــه روســتاها به عنــوان کانــون مهــم تولیــد‪ ،‬برنامه هایــی در‬ ‫ـه‬ ‫حــال اجــرا بــوده و بنــا اســت روســتای پیرشــهید نیــز درزمینـ ٔ‬ ‫صنایع دســتی به عنــوان پایلــوت رشــته تولیــدات چرمــی شــود‪.‬‬ ‫بنــای تاریخــی حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید شــیروان‪،‬‬ ‫مربــوط بــه دوره قاجاریــه اســت کــه بــا معماری ویژه اســامی‬ ‫ایرانــی ســاخته شــده و در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــا شــماره ‪ ۸۹۴۲‬در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا دارای ســه بخــش اصلــی شــامل رختکــن‪ ،‬گرمخانــه‬ ‫و خزینــه اب ســرد و گــرم اســت کــه رختکــن ان یــک هشــتی‬ ‫بــا پــان دوازده ضلعــی اســت و دسترســی بــه ان از طریــق‬ ‫یــک رشــته پلــکان میســر اســت‪.‬‬ ‫روســتای پیرشــهید در فاصل ه پنج کیلومتری جنوب شــرقی‬ ‫شــیروان واقع اســت که ‪ ۳۲۰‬خانوار مشــتمل بر هزار و ‪۴۱۶‬‬ ‫نفر در ان ســکونت دارند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۳‬بیمار جدید جدید‬ ‫کرونایی بستری شدند‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۵۳ :‬نفــر مبتــای جدیــد بــه‬ ‫کرونــا در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته بســتری شــدند و ‪ ۱۰‬نفــر دیگــر‬ ‫هــم فــوت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬دکتر ســید احمد هاشــمی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۸۵۸‬بیمــار بــا عالیــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد موارد ابتال و بســتری با شــیب زیاد‬ ‫در حــال افزایــش اســت گفــت‪ :‬وضعیــت بیمارســتان های‬ ‫اســتان از وضعیــت قرمــز گــذر کــرده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬عوامــل متعــددی بویــژه عــادی انــگاری‪،‬‬ ‫عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی‪ ،‬نــزدن ماســک در مجامــع‬ ‫عمومــی و برگــزاری و شــرکت در دورهمــی هــا و مراســم عزا‬ ‫و عروســی و رفتــن بــه ســفر در ایــن خصــوص تاثیرگــذار‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان رعایت پروتکل های بهداشتی بخصوص‬ ‫اســتفاده از ماســک در استان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫شــدت بیمــاری زایــی همــراه بــا تاخیــر در مراجعــه بیمــاران به‬ ‫مراکــز درمانــی و خــود درمانــی ســبب افزایــش میزان بســتری‬ ‫و مــرگ و میــر شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم‬ ‫افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان هــا‪،‬‬ ‫هــم اکنــون شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم در وضعیــت قرمــز و شهرســتان هــای‬ ‫مانــه و ســملقان و رازوجــرگالن نیــز در وضعیــت نارنجــی‬ ‫کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد ان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪374‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫شش کاله تفکر؛‬ ‫تکنیکی برای دست یابی‬ ‫به ایده های خالقانه‬ ‫ایــا تــا بــه حــال دربــاره شــش کاله تفکــر چیــزی‬ ‫شــنیده اید؟ اگــر پاســختان خیــر اســت‪ ،‬شــاید‬ ‫ایــن عبــارت کمــی بــه نظرتــان عجیــب بیایــد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت‪ ،‬ایــن نامــی اســت کــه اقــای ادوارد دوبونو‬ ‫(‪ ،)Edward de Bono‬نویســنده و متفکــر اهــل‬ ‫مالــت‪ ،‬بــه روش ابداعــی اش داده اســت‪ .‬اقــای‬ ‫دوبونــو پزشــک بــود؛ ولــی در زمینــه روان شناســی‪،‬‬ ‫علــوم طبیعــی‪ ،‬فلســفه و چنــد رشــته دیگــر هــم‬ ‫تحصیالتــی داشــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫پیشــینه پربــارش‪ ،‬بابــت نظری ـه اش دربــاره تفکــر‬ ‫جانبــی مشــهور اســت؛ موضوعــی کــه در ایــن‬ ‫مطلــب می خواهیــم دربــاره اش بیشــتر بدانیــم‪.‬‬ ‫شــش کاله تفکــر؛ روشــی موثــر در پیشــبرد‬ ‫پر و ژه هــا‬ ‫ایــن روش جالــب‪ ،‬کــه شــباهت زیــادی بــه‬ ‫روش «ســه صندلــی دیزنــی» دارد‪ ،‬کمکمــان‬ ‫می کنــد همــه دیدگاه هــای مختلفــی را کــه دربــاره‬ ‫موضوعــی معیــن وجــود دارد بررســی کنیــم‪ ،‬بــدون‬ ‫اینکــه بحث وجــدل غیرســازنده ای بیــن همــکاران‬ ‫بــا دیدگاه هــای متفــاوت دربگیــرد‪ .‬به عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬همــه دیدگاه هــای متفــاوت دربــاره پــروژه‬ ‫را تحلیــل می کنیــم تــا مشــخص شــود کدام یــک‬ ‫قابل اجراســت‪ .‬ایــن مزیــت اســت؛ زیــرا بــا چنیــن‬ ‫روشــی‪ ،‬همــه اعضــا همــکاری می کننــد‪ ،‬افــکار و‬ ‫تخصــص هریــک روی دایــره می ایــد و بــه ایــن ‬ ‫ترتیــب پــروژه ای منســجم تر خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ایــن روش روحیــه کار تیمــی را نیــز تقویــت‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ماننــد هــر روش بــارش‬ ‫ذهنــی یــا طوفــان فکــری (هم اندیشــی) دیگــری‪،‬‬ ‫بایــد یک ســری قوانیــن کلــی معیــن وجــود داشــته‬ ‫باشــد کــه احترام گذاشــتن بــه انهــا بــرای همــه‬ ‫افــراد شــرکت کننده ضــروری اســت؛ بــرای مثــال‪،‬‬ ‫اگــر در تیــم یکــی از اعضــا فــردی هیجانــی اســت‬ ‫و دیگــری شــخصیتی تحلیل گــر دارد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ایده هایــی کامــا متفــاوت از یکدیگــر‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬ایده هــای‬ ‫شــخصی بدبیــن بســیار متفــاوت از ایده هــای‬ ‫فــردی خوش بیــن اســت‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه همــگان بــه ایده هــا و دیدگاه هــای‬ ‫یکدیگــر احتــرام بگذارنــد‪.‬‬ ‫این روش چطور کار می کند؟‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬می توانیــد ‪ ۶‬کاله واقعــی بــا‬ ‫رنگ هایــی کــه بــه شــما خواهیــم گفــت تهیــه‬ ‫کنیــد یــا اینکــه کارت هایــی بــا تصویــر کاله درســت‬ ‫کنیــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد‪ .‬فقــط رنــگ کاله هــا بایــد‬ ‫ســفید‪ ،‬ســیاه‪ ،‬قرمــز‪ ،‬ســبز‪ ،‬زرد و ابــی باشــد‪ .‬حــاال‬ ‫کاله هــا یــا تصاویرشــان را روی میــز بچینیــد‪ .‬تیــم‬ ‫یــا تیم هایــی کــه داریــد هریــک بایــد هــر ‪ ۶‬کاله‬ ‫را روی ســر بگذارنــد و دیدگاه هایشــان را ارائــه‬ ‫دهنــد‪ .‬هرچــه بیشــتر‪ ،‬بهتــر! همان طــور کــه در‬ ‫ادامــه خواهیــد دیــد‪ ،‬بــه هــر رنــگ یــا کاله یــک‬ ‫نــام‪ /‬نقــش داده ایــم‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫بایــد دیدگاه هایــی کــه ابــراز می کنیــد بــا توجــه بــه‬ ‫نقــش‪ /‬کالهــی باشــد کــه برداشــته اید‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم‪ :‬این طــور نیســت کــه هرکســی فقــط‬ ‫یــک کاله بــا یــک رنــگ را بــردارد‪ .‬همــه اعضــا بایــد‬ ‫هــر شــش رنــگ را امتحــان کننــد‪.‬‬ ‫حــاال هــر کاله را بررســی می کنیــم تــا درک بهتــری‬ ‫از نقــش ان بــه دســت اوریــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کاله ســفید؛ افــکار خنثــی بــر اســاس واقعیــات‬ ‫موجــود‬ ‫رنــگ ســفید بــا ارامــش و هیجانــات خالــص‬ ‫در ارتبــاط اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬ایــن نــوع تفکــر بــر‬ ‫دیدگاه هــای واقع گرایانــه و تحلیلــی تمرکــز دارد‬ ‫و روی واقعیــات و شــدنی بودن مســائل تاکیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬هرکســی کــه کاله ســفید را برداشــته‬ ‫اســت بایــد دیدگاهــش را بــا توجــه بــه داده هــای‬ ‫موجــود ابــراز کنــد‪ ،‬بــدون اینکــه قضــاوت شــخصی‬ ‫را در ان دخالــت دهــد‪ .‬دقــت کنیــد قــرار اســت‬ ‫دربــاره داده هــا و واقعیاتــی کــه وجــود دارنــد نظــر‬ ‫بدهیــم نــه گــزارش‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کاله قرمــز؛ افــکار هیجانــی بــر اســاس قضاوت‬ ‫شخصی‬ ‫رنــگ قرمــز اغلــب بــا خشــم و گرمــا در ارتبــاط‬ ‫اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬می توانــد نشــان دهنده افــکار‬ ‫هیجانــی‪ ،‬احساســات درونــی‪ ،‬ادراک و بــاور فــرد‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن کاله درســت در نقطــه مقابــل کاله‬ ‫ســفید قــرار دارد‪ .‬در اینجــا بایــد نظــرات شــخصی‬ ‫خودتــان را بــا توجــه بــه هیجانــات‪ ،‬بینــش و‬ ‫قضــاوت خودتــان ابــراز کنیــد‪ .‬هیچ کــس حــق‬ ‫نــدارد بازخــورد منفــی دربــاره افــکار و نظــرات‬ ‫دیگــران ابــراز کنــد‪ .‬به طــور کلــی‪ ،‬در هریــک از‬ ‫مراحــل روش شــش کاله تفکــر افــراد بایــد بتواننــد‬ ‫ازادانــه نظرشــان را بیــان کننــد‪.‬‬ ‫چطور در شرایط سخت دیدگاهی سازنده داشته باشیم؟‬ ‫الناز طرزمن‬ ‫ایــا تاثیــر دیــدگاه شــما بــر دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف خودتــان ســازنده اســت یــا نابودگــر؟‬ ‫ایــا در دشــوارترین شــرایط هــم خوش بیــن‬ ‫هســتید؟ شــاید هــم برعکــس‪ ،‬حتــی در‬ ‫بهتریــن شــرایط هــم نمی توانیــد جلــوی افــکار‬ ‫منفــی خــود را بگیریــد‪ .‬بیشــتر ادم هــا جایــی در‬ ‫میانــه ایــن طیــف قــرار می گیرنــد‪ .‬مــا معمــوال‬ ‫وقتــی اوضــاع خــوب اســت‪ ،‬احســاس خوبــی‬ ‫داریــم و در شــرایط ناخوشــایند احســاس بــدی‬ ‫داریــم‪ .‬توانایــی مــا بــرای تغییــر دیــدگاه در‬ ‫شــرایط ســخت و چالش برانگیــز‪ ،‬نقــش مهمــی‬ ‫در موفقیــت مــا دارد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما‬ ‫می گوییــم چطــور در شــرایط ســخت بــا تغییــر‬ ‫دیــدگاه در مســیر دســتیابی بــه اهــداف حرکــت‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫دیــدگاه مــا بــا طــرز فکــر و رویکردمــان رابطه ای‬ ‫مســتقیم دارد‪ .‬بــا رویکــرد منفــی‪ ،‬دیدگاهــی‬ ‫منفــی دربــاره زندگــی خواهیــم داشــت‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت چــه چیــزی باعــث چنیــن دیدگاهــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ســوی دیگــر ممکــن اســت‬ ‫بــاور داشــته باشــیم دســت بــه هرچــه بزنیــم‪،‬‬ ‫طــا می شــود! ایــن یــا ان موضــوع بحــث مــا‬ ‫نیســت؛ مــا بایــد بتوانیــم طــرز فکــری را ایجــاد‬ ‫کنیــم کــه فــارغ از شــرایط‪ ،‬بــرای موفقیــت‬ ‫در زندگــی بــه مــا کمــک کنــد‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫توصیه هــای زیــر را در پیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬سرتان را باال بگیرید‬ ‫برخــی ادم هــا بــاور دارنــد کــه تغییــر طــرز فکــر‬ ‫ممکــن نیســت و موفقیــت مخصــوص تعــداد‬ ‫محــدودی ادم خوش اقبــال اســت کــه ژن‬ ‫خــوب دارنــد! پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه‬ ‫افــرادی بــا چنیــن طــرز فکــر‪ ،‬توانایــی مقابلــه‬ ‫بــا چالش هــای فــراوان زندگــی را ندارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ادم هــا دشــواری و شکســت در زندگــی را‬ ‫نشــانه ناکارامــدی خــود می داننــد‪ .‬بــر مبنــای‬ ‫چنیــن طــرز تفکــری برخــی معتقدنــد اگــر چیزی‬ ‫در مســیر طبیعــی زندگــی نصیبشــان نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬پــس قسمتشــان نبــوده اســت! ایــن‬ ‫دیدگاهــی اســت کــه باعــث می شــود خیلــی از‬ ‫ادم هــا نتواننــد از بیشــتر توانمندی هایشــان‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫فــردی بــا طــرز فکــر رشــد کــه بــه تغییــر بــاور‬ ‫دارد‪ ،‬رویکــرد متفاوتــی بــه زندگــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬ایــن ادم هــا بــاور دارنــد کــه هرکســی‬ ‫قــادر بــه یادگیــری و پــرورش مهارت هــای الزم‬ ‫بــرای دســتیابی بــه اهدافــش اســت‪ .‬به نظــر‬ ‫انهــا شکســت یعنــی اینکــه مســیر درســتی را‬ ‫انتخــاب نکرده انــد‪ ،‬نــه اینکــه اشــتباه کرده انــد؛‬ ‫درنتیجــه پیوســته چیزهــای نــو را امتحــان‬ ‫می کننــد تــا ســرانجام بــه هــدف برســند‪.‬‬ ‫مخترعــان مثــال روشــن رویکــرد رشــد هســتند‪.‬‬ ‫به نظــر انهــا موقعیت هــای منفــی فقــط‬ ‫مشــکالتی هســتند کــه قــرار اســت به دســت‬ ‫انهــا حــل شــوند‪ .‬بــرای ایــن افــراد هــر رویــداد‬ ‫ناخوشــایندی گامــی اســت کــه انهــا را بــه‬ ‫موفقیــت نزدیک تــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با خودتان مهربان باشید‬ ‫بــرای تغییــر دیــدگاه نســبت بــه رخدادهــای‬ ‫منفــی زندگــی‪ ،‬نخســت بایــد رفتارتــان را‬ ‫بــا خودتــان تغییــر دهیــد‪ .‬انچــه پیوســته و‬ ‫پرتکــرار بــه خودتــان می گوییــد‪ ،‬بــر انچــه انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬تاثیــر می گــذارد‪ .‬کســی کــه ذهنــش‬ ‫پــر از خودگویــی منفــی اســت‪ ،‬در رویارویــی بــا‬ ‫تعدیــل نیــروی غیرمنتظــره‪ ،‬نتیجــه می گیــرد‬ ‫کــه ادمــی ناکارامــد و ناموفــق اســت‪.‬‬ ‫ادمــی کــه همیشــه خــود را شکســت خورده‬ ‫می دانــد‪ ،‬در مقایســه بــا فــردی کــه خــود‬ ‫را موفــق می دانــد‪ ،‬برداشــت متفاوتــی از‬ ‫رویدادهــای ناگــوار دارد‪ .‬مثال هــای گوناگونــی‬ ‫از موقعیت هــای ناخوشــایند وجــود دارنــد کــه‬ ‫تــا حــدودی نتیجــه خودگویــی منفــی ادم هــا‬ ‫هســتند‪ .‬ادمــی را در نظــر بگیریــد کــه پیوســته‬ ‫در پــس ذهنــش تکــرار می کنــد‪« :‬رئیســم از‬ ‫مــن خوشــش نمــی اد!» به نظــر شــما چنیــن‬ ‫دیدگاهــی در ارتبــاط او بــا رئیســش تاثیــر مثبت‬ ‫می گــذارد یــا منفــی؟ بــا چنیــن رویکــردی‪ ،‬فــرد‬ ‫چــه واکنشــی بــه بازخوردهــای مثبــت رئیــس یــا‬ ‫انتقادهــای ســازنده او خواهــد داشــت؟‬ ‫‪ .۳‬خودتــان را در معــرض منفی گرایــی قــرار‬ ‫ندهیــد‬ ‫اگــر دیدگاهتــان را دربــاره رخدادهــای منفــی‬ ‫زندگــی تغییــر ندهیــد‪ ،‬بــه خلــق منفی گرایــی‬ ‫بیشــتر کمــک می کنیــد‪ .‬وقتــی معتقدیــد‬ ‫رئیســتان نظــر مثبتــی دربــاره شــما نــدارد‪،‬‬ ‫رفتــار خــوب او را بــاور نمی کنیــد؛ به نظرتــان‬ ‫او وانمــود می کنــد کــه بــا شــما خــوب اســت!‬ ‫وقتــی هــم از شــما انتقــاد ســازنده ای می کنــد‪،‬‬ ‫به نظرتــان درحــال شــکایت کردن اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫درنتیجــه خودگویــی منفــی‪ ،‬مــدام از رویدادهــا‬ ‫برداشــت منفــی می کنیــد‪ ،‬بــه خلــق نتایــج‬ ‫ناخوشــایند کمــک می کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی همیشــه بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‬ ‫کــه رئیــس خیرتــان را می خواهــد‪ ،‬بهتــر بــا‬ ‫رخدادهــای منفــی روبــه رو می شــوید‪ .‬فقــط‬ ‫همیــن تغییــر کوچــک‪ ،‬شــما را بــرای مقابلــه‬ ‫بــا وقایــع ناخوشــایند زندگــی مجهزتــر می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی رئیــس انتقــادی ســازنده می کنــد‪ ،‬بــاور‬ ‫داریــد کــه هدفــش کمــک بــه رشــد شماســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــا شــما خوش رفتــار اســت‪ ،‬از ایــن‬ ‫برخــورد اســتقبال می کنیــد؛ چــون او را دوســت‬ ‫و همــکار خــود می بینیــد‪ .‬همــان رویدادهایــی‬ ‫کــه ممکــن اســت شــما را به ســوی شکســت‬ ‫ســوق دهنــد‪ ،‬بــا تغییــر دیــدگاه‪ ،‬شــما را در‬ ‫مســیر موفقیــت قــرار می دهنــد‬ ‫بر انچه مهم است‪ ،‬تمرکز کنید‬ ‫مغــز توانایــی محــدودی در تمرکــز بــر چیزهــا‬ ‫دارد؛ درنتیجــه به طــور خــودکار هرانچــه‬ ‫بی اهمیــت بپنــدارد‪ ،‬غربــال می کنــد؛ مثــا‬ ‫ممکــن اســت پــس از خریــد گوشــی جدیــد‪،‬‬ ‫مــدام گوشــی مشــابه خودتــان را در دســت‬ ‫دیگــران ببینیــد‪ .‬ایــن به معنــی ایــن نیســت کــه‬ ‫ناگهــان عــده زیــادی تصمیــم گرفته انــد مــدل‬ ‫گوشــی شــما را بخرنــد‪ .‬ایــن ناشــی از غربالگــری‬ ‫اطالعــات در مغــز اســت‪ .‬تــا پیــش از خریــد‬ ‫گوشــی نــو‪ ،‬مغــز نمی پنداشــت کــه ایــن مــدل‬ ‫گوشــی بــرای شــما اهمیــت دارد؛ بنابرایــن حتی‬ ‫اگــر ایــن مــدل گوشــی بــه چشــمتان می خــورد‪،‬‬ ‫جــزو اطالعــات بی اهمیــت بــه شــمار می امــد و‬ ‫توجــه شــما را جلــب نمی کــرد‪.‬‬ ‫بــرای تغییــر دیــدگاه دربــاره موقعیت هــای‬ ‫منفــی زندگــی‪ ،‬بایــد نقطــه تمرکــز را تغییــر‬ ‫دهیــد‪ .‬ماننــد ماجــرای گوشــی‪ ،‬شــما می توانیــد‬ ‫رویدادهــای مهــم را در مغزتــان جایگزیــن‬ ‫کنیــد‪ .‬به جــای تمرکــز بــر رویدادهــای منفــی و‬ ‫اوضــاع دشــوار‪ ،‬بــر چیزهایــی تمرکــز کنیــد کــه‬ ‫مایــه خوش حالی تــان هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فرامــوش نکنیــد کــه در ناامیــدی بســی‬ ‫امیــد اســت‬ ‫ممکــن اســت ســاد ه نباشــد؛ امــا می توانیــد‬ ‫ذهنتــان را طــوری تربیــت کنیــد کــه بــر نقــاط‬ ‫مثبــت و خوشــایند زندگــی تمرکــز کنــد‪ .‬یکــی‬ ‫از بهتریــن روش هــا بــرای ایــن کار‪ ،‬تهیــه‬ ‫دفترچــه شــادی اســت‪ .‬هــر زمــان اتفــاق خوبــی‬ ‫در زندگــی می افتــد‪ ،‬ان را در ایــن دفترچــه‬ ‫یادداشــت کنیــد‪ .‬رویدادهــای ســاده ای ماننــد‬ ‫ســروقت بیــدا ر شــدن از خــواب یــا خــوردن‬ ‫غــذای ســالم هــم در ایــن دســته جــای‬ ‫می گیرنــد و همین طــور تالشــی کــه بــرای‬ ‫انجــام دادن پــروژه ای کاری کرده ایــد یــا تعهــدی‬ ‫کــه بــه حفــظ مثبت گرایــی در طــول روز‬ ‫داشــته اید‪ .‬بــرای هرانچــه ارزش خوش حالــی‬ ‫دارد‪ ،‬خوش حــال شــوید!‬ ‫هــرگاه اتفاقــی ناخوشــایند پیــش امــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا مراجعــه بــه دفترچــه شــادی‬ ‫دیدگاهتــان را تغییــر دهیــد؛ به این ترتیــب‬ ‫وقتــی به ظاهــر چیــزی بــرای خوش حالــی در‬ ‫زندگــی وجــود نــدارد‪ ،‬بــه خودتــان یــاداوری‬ ‫می کنیــد کــه چقــدر خوش اقبــال و خوشــبخت‬ ‫هســتید‪ .‬وقتــی به گمانتــان تــوان درســت‬ ‫انجــام دادن هیــچ کاری را نداریــد‪ ،‬دربــاره‬ ‫موفقیت هایتــان بخوانیــد‪ .‬دفترچــه شــادی‬ ‫نقــش چشــمگیری در تغییــر دیدگاهتــان‬ ‫دربــاره خودتــان و زندگی تــان دارد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪......‬‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫‪ ۵‬گام برای یادگیری عکاسی‬ ‫حرفه ای از پایه‬ ‫عکس هــای ســاده بــا عکس هــای حرفــه ای تفــاوت‬ ‫بســیاری دارنــد‪ .‬حتــی مخاطبانــی کــه سررشــته ای از‬ ‫عکاســی ندارنــد نیــز متوجــه تفــاوت بیــن انهــا خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬گرفتــن عکس هــای ســاده نیــازی بــه اموزش عکاســی‬ ‫نــدارد‪ .‬کافــی اســت ســوژه را پیــدا کنیــد و دکمــه دوربیــن را‬ ‫فشــار دهیــد! امــا بــرای عکاســی حرفـه ای بــه مهارت هایــی‬ ‫بیــش از یافتــن ســوژه و فشــاردادن دکمــه نیــاز خواهیــد‬ ‫داشــت‪ ،‬مثــل ترکیب بنــدی مناســب و پیداکــردن بهتریــن‬ ‫زاویــه تابــش نــور‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬اصــول ابتدایــی عکاســی‬ ‫حرفـه ای بــا دوربیــن را امــوزش می دهیــم تــا به کمــک انهــا‬ ‫عکس هــای حرفه ای تــری بگیریــد و مســیرتان را به عنــوان‬ ‫فــردی حرف ـه ای در ایــن زمینــه اغــاز کنید‪.‬ادامــه ‪373‬‬ ‫‪ .۲‬ایجاد افکت با استفاده از نور‬ ‫بعــد از اینکــه یــاد گرفتیــد نــور کافــی در محیــط ایجــاد‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد به ســراغ تکنیک هــای پیشــرفته تر در‬ ‫امــوزش عکاســی برویــد و بــا اســتفاده از نورپــردازی بــه‬ ‫عکــس خــود افکــت دهیــد‪.‬‬ ‫چند تکنیک ساده و جالب برای افکت دادن با نور‪:‬‬ ‫در ســاعات طالیــی عکاســی کنیــد! اگــر بالفاصلــه بعــد از‬ ‫طلــوع یــا قبــل از غــروب بــرای عکاســی برویــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ســوژه هایی پیــدا کنیــد کــه در نــور طالیــی خورشــید‬ ‫غــرق شــده اند! در ایــن ســاعات‪ ،‬ســایه ها نیــز بلندترنــد‬ ‫و همه چیــز بــرای گرفتــن عکســی منحصربه فــرد بــا نــور‬ ‫طبیعــی فراهــم اســت‪.‬‬ ‫ســوژه خــود را بــه شــبح تبدیــل کنیــد! بــرای ایــن کار‪،‬‬ ‫ســوژه را در برابــر یــک منبــع نــور مالیــم مثــل خورشــید در‬ ‫حــال غــروب قــرار دهیــد و بــا تغییــر تنظیمــات دوربیــن‬ ‫عکســی بگیریــد کــه ســوژه شــبیه بــه شــبحی تیــره در‬ ‫بک گرانــدی از نــور دیــده شــود‪ .‬ایــن افکتــی حرفــه ای در‬ ‫امــوزش عکاســی اســت‪.‬‬ ‫در نــور شــدید عکاســی کنیــد! زمانــی کــه نــور شــدید‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد عکس هایــی بــا کنتراســت فوق العــاده‬ ‫بگیریــد‪ .‬در ایــن ســاعت ها‪ ،‬همــه اجســام ســایه دارنــد‬ ‫و ایــن ســایه ها محیــط عکاســی را جذاب تــر می کننــد‪.‬‬ ‫می توانیــد عکــس را زمانــی بگیریــد کــه ســوژه در ســایه‬ ‫قــرار گرفتــه باشــد‪ .‬ایــن نوعــی افکــت جــذاب در اصــول‬ ‫پایــه عکاســی اســت‪.‬‬ ‫گام ســوم امــوزش عکاســی‪ :‬حرفــه ای عکــس را ادیــت‬ ‫کنیــد‬ ‫این طــور نیســت کــه اصــول عکاســی فقــط بــه زمانــی کــه‬ ‫دوربیــن را بــه دســت گرفته ایــد محــدود شــود‪ .‬عــکاس‬ ‫حرفــه ای بایــد ادیتــوری کاربلــد هــم باشــد‪ .‬فتوشــاپ‬ ‫بهتریــن ابــزار ادیــت عکــس اســت‪ .‬اگــر قصــد داریــد در‬ ‫مســیر عکاســی حرفــه ای شــوید‪ ،‬حتمــا بــرای امــوزش‬ ‫فتوشــاپ هــم زمــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫در ادیــت عکــس بــا هــر نرم افــزاری قانونــی اصلــی‬ ‫وجــود دارد‪ :‬ســبک ادیــت کنیــد‪ .‬بعضــی از عکاســان‬ ‫و به خصــوص افــراد تــازه کار تصــور می کننــد هرچــه‬ ‫ادیت هــای ســنگین تری روی کار اجــرا کننــد‪ ،‬عکسشــان‬ ‫حرفه ای تــر می شــود! امــا موضــوع ایــن اســت کــه بــا‬ ‫تغییــرات بیش ازحــد‪ ،‬عکــس ظاهــر طبیعــی خــود را‬ ‫از دســت می دهــد و کامــا مشــخص می شــود کــه‬ ‫دســت کاری شــده اســت‪.‬‬ ‫گام چهــارم امــوزش عکاســی‪ :‬تنظیمــات دوربیــن را یــاد‬ ‫بگیریــد‬ ‫تکیه کــردن بــه تنظیمــات خــودکار مانــع دیگــری در‬ ‫مســیر امــوزش عکاســی حرفــه ای اســت‪ .‬تنظیمــات‬ ‫خــودکار دوربیــن در برخــی مــوارد عملکــرد خوبــی دارد؛‬ ‫امــا در موقعیت هــای منحصربه فــرد نیــاز شــما را بــراورده‬ ‫نمی کنــد و نمی توانیــد عکس هــای خالقانــه بگیریــد‪.‬‬ ‫مثــا تنظیمــات خــودکار دوربیــن بــرای عکس بــرداری‬ ‫در شــب کاربــردی نــدارد و بــا فلــش زدن‪ ،‬عکــس شــما‬ ‫را خــراب می کنــد‪ .‬بــا تنظیــم دوربیــن به صــورت دســتی‬ ‫و تغییــر ان بــرای ســوژه های مختلــف‪ ،‬گامــی دیگــر در‬ ‫عکاســی حرفــه ای پیــش خواهیــد رفــت‪.‬‬ ‫گام پنجــم امــوزش عکاســی؛ عکس هایتــان را حرفــه ای‬ ‫نمایــش دهیــد‬ ‫اهمیتــی نــدارد به دنبــال یادگیــری اصــول عکاســی پرتــره‬ ‫هســتید یــا دربــاره اصــول عکاســی در کویــر جســت وجو‬ ‫می کنیــد‪ .‬نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در نهایــت روزی‬ ‫می توانیــد عکس هــای حرفــه ای بگیریــد‪ .‬عکس هــای‬ ‫حرف ـه ای زمانــی ارزشــمند می شــوند کــه مخاطبــان ان هــا‬ ‫را ببیننــد و رزومــه شــما باشــند‪ .‬چنــد روش حرفـه ای بــرای‬ ‫نمایــش دادن عکس هــا را در ادامــه نــام برده ایــم‪:‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های عکاسی؛‬ ‫ایجاد وب سایتی شخصی برای بارگذاری نمونه کارها؛‬ ‫اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام‬ ‫(فضــای مجــازی کاربــرد عمومی تــری دارد و نمی توانــد‬ ‫فضــای مناســبی بــرای رزومــه حرفــه ای عــکاس باشــد)‪.‬‬ ‫کالم اخر؛ به سبک خودتان حرفه ای باشید‬ ‫اصــول پایــه عکاســی حرفــه ای یکســان اســت؛ امــا‬ ‫جذابیــت ایــن رشــته در ان اســت کــه هرکســی اصــول‬ ‫امــوزش عکاســی را به ســبک خــودش اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬اگــر چندیــن عــکاس از یــک ســوژه‬ ‫عکــس بگیرنــد‪ ،‬احتمــاال هیــچ دو تصویــری شــبیه بــه هــم‬ ‫نخواهــد بــود و در جزییــات تفــاوت خواهنــد داشــت!‬ ‫بــا اســتفاده اصولــی از همیــن تکنیک هــای ســاده ای کــه‬ ‫در ایــن مقالــه راجــع بــه انهــا صحبــت کردیــم‪ ،‬به راحتــی‬ ‫می توانیــد بــه جمــع عکاســان حرفــه ای بپیوندیــد‪ .‬کافــی‬ ‫اســت بــا تمریــن زیــاد‪ ،‬ســبک عکاســی منحصــر بــه‬ ‫خودتــان را پیــدا کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید که ریه سمت راست بیشتر از ریه سمت چپ هوا میگیرد!‬ ‫ایا می دانید ‪ 31‬برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند‬ ‫ایا میدانید جلیقه ضد گلوله ‪ ،‬ضد اتش ‪ ،‬برف پاک کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند‬ ‫ایامیدانید خطوط موجود بر تن گورخرها به نوعی به استتار انها در مقابل شکارچیان کمک می کند‬ ‫ایا می دانید‪:‬الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته ‪ 58‬در باب تصرف عدوانی‬ ‫( قسمت سوم‏)‬ ‫ممتنــع بــودن خلــع یــد متصــرف بــه علــت ســبق‬ ‫تصــرف‪ ،‬داللــت عقالنــی و قانونــی دارد‪ .‬زیــرا‬ ‫ادعــای متصــرف بــر حــق‏تصــرف که ســابقا ماذون‬ ‫بــه تصــرف بــوده‪ ،‬بــدوا مــی بایســتی در دادگاه‬ ‫حقوقــی مــورد رســیدگی و منتــج بــه صــدور حکــم‬ ‫‏قطعــی گــردد‪ .‬احتمــال ان دارد کــه ادعــای حــق‬ ‫تصــرف متصــرف‪ ،‬مــورد تاییــد دادگاه حقوقــی‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬در‏انصــورت فــرض خلــع یــد وقــرار‬ ‫مجرمیــت ســبب تضییــع حــق متصــرف و نــاروا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا در صورتیکــه ســبق‏تصــرف مــاذون وجــود‬ ‫دارد‪.‬الزم اســت کــه صــدور قــرار مجرمیــت و یــا‬ ‫برائــت و یــا خلــع یــد‪ ،‬موکــول بــه نتیجــه‏رســیدگی‬ ‫دادگاه حقوقــی گــردد‪ .‬در اینصــورت بازپــرس‬ ‫می بایســتی مســتندا بــه مــاده ‪ 21‬ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬ک بــا‬ ‫صــدور قــرار‏اناطــه‪ ،‬رســیدگی بــه پرونــده را موفتــا‬ ‫معلــق و بایگانــی نمــوده و بــه متصــرف دســتور‬ ‫دهــد کــه ظــرف یــک مــاه‏دادخواســتی مبنــی بــر‬ ‫ادعــای حــق تصــرف را در دادگاه حقوقــی ثبــت‬ ‫نمــوده و گواهــی ثبــت را ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫در غیــر‏اینصــورت می توانــد رســیدگی را ادامــه‬ ‫دهــد‪ .‬امــا در هــر حــال توقــف عملیــات اجرایــی‬ ‫متصرف‪،‬مســتندا بــه مفاد تبصره ‏یک مــاده ‪690‬‬ ‫فــوری اســت‪.‬‬ ‫زیــرا متصــرف قبــل از اثبــات حــق تصــرف بــر‬ ‫عیــن یــا منافــع‪ ،‬محــق بــه بهــره بــرداری و‏انتفــاع‬ ‫از ملــک نیســت‪ .‬مثــا اگــر متصــرف ‪ 100‬مترمربــع‬ ‫از ‪ 1000‬مترمربــع ملــک را زراعــت کــرده و یــا ‪100‬‬ ‫متــر‏طــول از ‪ 1000‬مترطــول را محصــور نمــوده‬ ‫و یــا ‪ 100‬قســمت از ‪ 1000‬قســمت از زمیــن را‬ ‫ســاختمان احــداث‏نمــوده و یــا ســاختمانی در‬ ‫دســت اجــراء دارد‪،‬بازپــرس بایســتی فــورا بــا‬ ‫تنظیــم صــورت جلســه وضعیــت موجــود‪ ،‬دســتور‬ ‫‏توقــف عملیــات متصــرف را صــادر فرمایــد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫ناگفته و ناشنیده درباب تصرف عدوانی‬ ‫(قسمت چهارم‏)‬ ‫از جمله جرائم مســتمر ‪ ،‬تصرف عدوانی اســت‪.‬‬ ‫اینکــه جــرم تصــرف عدوانــی یــک جــرم مســتمر‬ ‫اســت ‏دکتــر محمــد علــی اردبیلــی در کتــاب‬ ‫حقــوق جــزای عمومــی جلــد اول چــاپ هیجدهــم‬ ‫می گویــد‪ :‬جــرم مســتمر یــا‏متمــادی جرمی اســت‬ ‫کــه فعــل یــا تــرک فعــل در یــک لحظــه و مــدت‬ ‫کوتــاه تحقــق نمــی یابــد‪ ،‬بلکــه الزمــه تحقــق ان‪،‬‬ ‫‏اســتمرار مــادی در زمــان اســت‪ .‬بــه ســخن دیگــر‪،‬‬ ‫اســتمرار جــرم‪ ،‬ناشــی از اراده و عــزم مرتکــب در‬ ‫هــر لحظــه بــا تمــام‏عناصــر تشــکیل دهنــده ان‬ ‫تکــرار می شــود و ســوء نیت فاعــل در هــر لحظــه‬ ‫تجدیــد می شــود‪.‬‬ ‫ثانیا از حیث شــمول‏یا عدم شــمول اعتبار امر‬ ‫مختوم می گوید‪ :‬در جرایم انی(غیرمستمر) اگر‬ ‫حکــم محکومیت قطعــی از‏دادگاهی صادر شــد‪،‬‬ ‫رســیدگی مجــدد بــه همــان دالیــل و دعــوی‪ ،‬دیگر‬ ‫ممکــن نیســت و پرونــده مختومــه می شــود‪،‬‏ولــی‬ ‫در جرایــم مســتمر‪ ،‬چــون فعــل مجرمانــه مبیــن‬ ‫بقــای اراده مرتکــب اســت‪ ،‬پــس از قطعیــت‬ ‫محکومیت نخســتین‪،‬‏امکان تعقیب و رســیدگی‬ ‫مجــدد ِ فاعــل‪ ،‬بــا اشــکال اســت حتــی اگــر‬ ‫محکومیــت نخســتین‪ ،‬مشــمول عقــو قــرار گیــرد‬ ‫‏و مجــرم همچنــان بــر قصــد خــود باقــی باشــد‬ ‫می تــوان بــار دیگــر او را بــه همــان دلیــل تعقیــب‬ ‫و محکــوم کــرد‪.‬‬ ‫پنجــاه و نهمیــن ناگفتــه و ناشــنیده در بــاب‬ ‫وصیــت‪ ،‬وکالــت ومنجــزات ‪.‬‬ ‫‏‏ و هوالمستعان ‏‬ ‫دستگیری سارق منازل‬ ‫روستای «سرچشمه‬ ‫دوین» در شیروان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان‬ ‫از دســتگیری ســارق منــازل روســتای‬ ‫سرچشــمه دویــن در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ» محمــد روهنــا « در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اجــرای طــرح‬ ‫‏مبــارزه بــا ســرقت در ســطح شهرســتان‬ ‫شــیروان‪ ،‬موضــوع بصــورت ویژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران پاســگاه باغــان شهرســتان‬ ‫‏شــیروان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی و دســتگیری ســارق شــدند‪،‬‬ ‫‏تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از منــزل متهــم‬ ‫ی ﺪﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ‏‪‎21‎‬اﯾﻨﭻ‪ ،‬ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه‬ ‫اﺑﮕﺮﻣﮑﻦ‪ ،‬ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﺮده‪ ،‬ﻟﻮازم اﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫و ‏ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم مســروقه کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه امــوال‬ ‫مســروقه بــه مــال باختــه تحویــل شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم بــه همــراه پرونــده متشــکله‬ ‫جهــت‏ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان‬ ‫در پایــان از شــهروندان خواســت‪ :‬ضمــن‬ ‫توجــه بــه هشــدارهای انتظامــی در صــورت‬ ‫‏مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک موضوع‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫زهره ولی پور‬ ‫درسهای اخالقی کرونا‬ ‫(از تهدید تا فرصت انتخاب با شماست)؛‬ ‫کرونــا‪ ،‬ویروســی کــه مشــاغل بســیاری را از بیــن‬ ‫بــرد و حیــات اجتماعــی را مختــل کــرد می توانــد‬ ‫به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن مــدارس تجربــی‬ ‫جهــان‪ ،‬نــکات اخالقــی و اموزنــد ه بیشــماری بــرای‬ ‫بشــر در بــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا درس هــای بســیار‬ ‫و فرصت هــای بیشــماری بــرای بشــر امــروز‬ ‫دربرداشــت‪ .‬به عنــوان اولیــن فرصــت ایجــاد شــده‬ ‫در ایــن زمینــه می تــوان از کاهــش گرمایــش‬ ‫جهانــی و خســاراتی نــام بــرد کــه بشــر روزانــه‬ ‫بــر زمیــن وارد مــی اورد چــرا کــه در طــول مــدت‬ ‫قرنطینــه بــه میــزان چشــمگیری از الودگــی هــوا‬ ‫کاســته شــد کــه ایــن واقعیــت نشــان می دهــد‬ ‫بشــر می توانــد جلــوی بــروز ایــن مصیبــت را‬ ‫بگیــرد و زمیــن را هــم بــرای امــروز خــود و هــم‬ ‫بــرای فــردای اینــدگان حفــظ کنــد‪ .‬دومیــن فرصت‬ ‫اگاهــی انســان از ایــن مهــم اســت کــه بقــای بشــر‬ ‫تنهــا در صــورت اطمینــان از وابســتگی متقابــل‬ ‫انســان ها بــه یکدیگــر تضمیــن می شــود‪ ،‬از‬ ‫وابســتگی بــه فــرد میلیــاردر بــه نانوایــی کــه بــرای‬ ‫ســیر شــدن شــکم او قــوت فراهــم می کنــد گرفتــه‬ ‫تــا وابســتگی یــک معلــم بــه شــاگردانش و غیــره‪..‬‬ ‫درک ارزش زمان؛‬ ‫در نهایــت مهم تریــن فرصتــی کــه کرونــا بــه‬ ‫جهانیان داد این اســت که ارزش عنصر فراموش ‬ ‫شــده «زمــان» را بــه بشــر یــاداوری کــرد‪ .‬انســان‬ ‫امــروز همیشــه در حــال رقابــت بــرای اینــده و‬ ‫همــواره نگــران پیامدهــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اجتماعــی تصمیمــات خــود اســت و بــه طــور کلــی‬ ‫خــودش را فرامــوش کــرده و از حــال درونــی اش‬ ‫بی خبــر اســت‪ .‬ایــن بشــر هرگــز زمــان کافــی بــرای‬ ‫مدیریــت تمامــی امــور نــدارد و خــود را بیــش از‬ ‫حــد در دنیــای پیرامــون خــود و بیــرون از خانــه‬ ‫خــود غــرق کــرده اســت‪ .‬در دوره ای کــه هیچ کــس‬ ‫فرصــت کافــی بــرای گذرانــدن در کنــار خانــواده و‬ ‫حتــی رســیدگی بــه امــور خــود را نــدارد‪ ،‬مانــدن در‬ ‫خانــه حتــی بــه اجبــار باعــث می شــود بشــر بــرای‬ ‫درک خویشــتن و گــوش ســپردن به صــدای درونی‬ ‫خــود همچنیــن وقت گذرانــی بــا خانــواده و لــذت‬ ‫بــردن از تعامــل بــا عزیزانــش فرصتــی بــه دســت‬ ‫اورد‪.‬در مســیر یــک خانواده ســالم تحــرکات روزانه‬ ‫(نرمــش هــای روزانــه و خانوادگــی)و بازی هایــی‬ ‫روانشناسی‪،‬ســاده و هوشــمندانه میتوانــد بــه‬ ‫راحتــی کانــون عاطفــی خانــه را گــرم تــر از قبــل‬ ‫کند(بــازی درمانــی خانوادگــی)‪.‬‬ ‫از بین رفتن حسرت های کاذب؛‬ ‫در دوران حاضــر کــه مشــخص نیســت وضعیــت‬ ‫فعلــی چــه تاثیــری بــر ســامت روان فعلــی و اینده‬ ‫انســان خواهــد گذاشــت و شــخصیت روانــی او در‬ ‫طــول دوران قرنطینــه چــه شــکلی بــه خــود خواهــد‬ ‫گرفــت‪ ،‬کامــا ًمشــخص اســت کــه بی توجهی بشــر‬ ‫بــه بهداشــت روانــی خــود و دیگــران‪ ،‬همچنیــن‬ ‫نادیــده گرفتــن نــدای درونــش می توانــد بــا‬ ‫شناسایی و مسدود سازی ‪23‬‬ ‫صفحه از عوامل ترویج شرارت‬ ‫و خشونت‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و مســدود ســازی عوامــل ترویــج‬ ‫شــرارت و خشــونت در فضــای مجــازی و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ســامع خورشــاد در‬ ‫گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اعــام کــرد‪ :‬کارشناســان ایــن پلیس در پــی رصد فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬بــا ‪ 23‬صفحــه در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫روبــرو شــدند کــه گرداننــده ان در شهرســتان امــل اقــدام بــه‬ ‫انتشــار تصاویــر ســاح های گــرم و ســرد غیرمجــاز ‪ ،‬قــدرت‬ ‫نمایــی و ناامــن جلــوه دادن فضــای مجــازی ‪ ،‬اقــدام به تبلیغ‬ ‫مشــروبات الکلــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه اهمیــت موضــوع و برخــورد‬ ‫اســیب های عظیمــی بــر ســامت روان او و ســایر‬ ‫افــراد اجتمــاع همــراه باشــد‪ .‬بــرای مثــال در دنیــای‬ ‫امــروز و در شــرایطی کــه عــده ای از انســان ها بــه‬ ‫ســختی در حــال تــاش بــرای جم ـع اوری مایحتــاج‬ ‫اساســی زندگــی و ســیر کــردن شــکم خانــواده‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬بــه رخ کشــیدن ثــروت و امــوال‬ ‫گران قیمــت در شــبکه های اجتماعــی و بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن غذاهــای رنگارنــگ مصرفــی که در شــرایط‬ ‫عــادی هــم عملــی ناپســند محســوب می شــود‪،‬‬ ‫اقدامــی کامــا ً بیهــوده و ناراحــت ک ننــده بــه‬ ‫حســاب می ایــد و فراگیــری ایــن نکتــه می توانــد از‬ ‫درس هــای مهــم دوران کرونــا باشــد‪.‬‬ ‫کمک به همنوعان؛‬ ‫بخشــش و دســتگیری از نیازمنــدان خصوصــا ًدر‬ ‫ایــن دوران اقدامــی اســت کــه از اهمیــت و ارزش‬ ‫بســزایی برخــوردار اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن مدرســه‬ ‫کرونــا زمانــی بــرای امــوزش درســی زیبــا بــه همــه‬ ‫جهانیــان اســت؛ اینکــه همــه انســان ها فــارغ از‬ ‫نــژاد‪ ،‬رنــگ پوســت‪ ،‬هــوش‪ ،‬دارایــی یــا میــراث‪،‬‬ ‫انســان هســتند و انســان درخور داشــتن احترام‪،‬‬ ‫امنیــت و ارامــش اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه‬ ‫نیکــی همیشــه از درون انســان و نیــز مرزهــای‬ ‫خانــه اغــاز می شــود‪ ،‬در شــرایط فعلــی دلســوز‬ ‫بــودن نســبت بــه خــود و اعضــای خانــواده‬ ‫می توانــد بهتریــن نــوع خیــرات محســوب شــود‬ ‫چراکــه «خــود» انســان هســته اصلــی ســعادت و‬ ‫ارامــش وی در جهــان اســت‪ .‬الزم اســت بشــر از‬ ‫هم اکنــون بــا انتخاب هــای صحیــح‪ ،‬دوران کرونــا‬ ‫را بــه ســامت پشــت ســر بگــذارد و بــا یــاد گرفتــن‬ ‫بزرگ تریــن درس ممکــن از مدرســه جهانــی و غیر‬ ‫قابــل پیــش بینــی کرونــا فارغ التحصیــل شــود‬ ‫بــا برهــم زننــدگان اســایش و امنیــت شــهروندان موضــوع‬ ‫ســریعا در دســتور کار پلیــس فتــا امــل قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی فنــی مالــکان‬ ‫صفحــه اینســتاگرام کــه ســاکن شــهر مذکوربودنــد مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفتنــد و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی‬ ‫متهمــان دســتگیر شــدند ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬متهمــان در مواجهــه بــا ادلــه جمــع اوری‬ ‫شــده بــه بــزه انتســابی اقــرار کردنــد و علــت انتشــار ایــن‬ ‫تصاویــر را در راســتای جــذب مخاطــب و باالبــردن تعــداد‬ ‫دنبــال کننده هــا و فریــب جوانــان بــه قصــد اخــاذی اعــام‬ ‫نمودنــد‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬متهمــان بعــد از مســدود ســازی صفحــات‬ ‫خشــنونت امیــز در فضــای مجــازی بــا تکمیــل پرونــده جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد بــه مروجــان خشــونت در فضــای مجــازی‬ ‫هشــدار داد‪ :‬تمامــی اراذل و اوبــاش در فضــای تحــت کنترل پلیس‬ ‫هســتند و کســانی کــه اقــدام بــه بازنشــر تصاویــر خشــن و مجرمانه‬ ‫در فضــای مجــازی مــی کننــد‪ ،‬پس از شناســایی به پلیس اطالعات‬ ‫و امنیــت عمومــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫چراکــه ایــن مدرســه بــا داشــتن نگاهــی یکســان‬ ‫بــه تمامــی اقشــار جوامــع بــه انســان اموخــت‬ ‫کــه مهــم نیســت چــه کســی هســت و بــا چــه‬ ‫موقعیتــی در اجتمــاع قــدم می گــذارد‪ ،‬نیازهــای‬ ‫اساســی همــه بــا هــم مشــترک اســت و ایــن‬ ‫نیازهــا عبارتنــد از غــذا‪ ،‬اب‪ ،‬ســرپناه و ایمنــی‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی؛‬ ‫در دوران کرونــا همچنیــن می تــوان بــا تمریــن‬ ‫ایــن اصــل مهــم کــه همــه ممکــن اســت اگاهانــه یــا‬ ‫نااگاهانه اشــتباه کنند و باید در برابر خطاها صبور‬ ‫بــود‪ ،‬همچنیــن بــا تمریــن دادن خــود و دیگــران‪،‬‬ ‫دوری از عصبانیت هــای بیهــوده و لــذت بــردن از‬ ‫تــک تــک لحظــات بــا هــم بــودن‪ ،‬اگاهــی ذهنــی را‬ ‫بهبــود بخشــید‪ ،‬بــه ارامــش رســید و ســامت روحــی‬ ‫و جســمی را ارتقــا داد‪ .‬علــم روانشناســی بــر ایــن‬ ‫بــاور اســت کــه ارســال پیام هــای مثبــت بــه مغــز در‬ ‫حالــت ارامــش و بــا لحنــی مثبــت‪ ،‬بــه دور از هــر‬ ‫گونــه شــرایط تنــش زا و ناخوشــایند می توانــد بــا‬ ‫ترشــح هورمون شــادی و ارســال ان به سراســر بدن‬ ‫حــال روحــی و جســمی انســان را بهبــود ببخشــد و‬ ‫بــا امــاده ســاختن انســان بــرای بخشــیدن خــود و‬ ‫دیگــران‪ ،‬او را بــرای بهتریــن شــدن امــاده کنــد‪.‬‬ ‫مســلم اســت کــه دوران شــیوع یــک همه گیــری‬ ‫جهانــی هم چــون کرونــا کــه انســان را بــه ســمت‬ ‫مانــدن در خانــه ســوق داده اســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای افزایــش اگاهی ذهنی و کســب‬ ‫ارامــش بــه حســاب ایــد و انســان ها می تواننــد بــه‬ ‫جــای ابــراز ناراحتــی و عصبانیــت بیهــوده نســبت بــه‬ ‫مســائلی که از رفع ان ناتوانند مدت زمان بیشــتری‬ ‫بــرای خــود و خانــواده اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس روان شناســی مرکــز مشــاوره ارامــش‬ ‫پلیــس گلســتان‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫الکترونیکــی ‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده دریافــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی‬ ‫می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای ســایبری‬ ‫را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه ســواالت‬ ‫شــهروندان در سراســر اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪374‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫عامل ایجاد توهین و‬ ‫فحاشی در شبکه اجتماعی‬ ‫اینستاگرام شناسایی شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از شناســایی عامــل ایجــاد توهیــن‬ ‫و فحاشــی در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام خبر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابوطالبــی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یــک خانــم جــوان مبنــی‬ ‫بــر اینکــه شــخص ناشناســی در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه ارســال مطالــب توهین امیــز و‬ ‫تهمــت زدن بــه وی را نمــوده اســت‪ ،‬موضــوع پرونــده‬ ‫در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫در فضــای مجــازی و اقدامــات کارشناســی ایــن‬ ‫پلیــس‪ ،‬متهــم کــه همســرکارفرمای شــاکیه بــود مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و بــه پلیــس فتــا احضــار شــد‬ ‫و پــس از مشــاهده مســتندات جمــع اوری شــده‬ ‫لــب بــه اعتــراف گشــود و بیــان داشــت کــه بــه دلیــل‬ ‫این کــه بــه شــوهرم مشــکوک شــده بــودم و فکــر‬ ‫مــی کــردم وی بــا شــاکیه ارتبــاط دارد‪ ،‬مرتکــب ایــن‬ ‫اشــتباه شــدم و از کــرده خــود پشــیمان هســتم‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی گفــت‪ :‬برابرقانــون مجــازات‬ ‫اســامی‪ ،‬فحاشــی‪ ،‬توهیــن‪ ،‬افتــرا‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬تمســخر‪،‬‬ ‫ارســال پیــام و تصاویــر نامناســب‪ ،‬انتشــار شــماره‬ ‫تمــاس افــراد یــا اطالعــات کاری و خصوصــی انهــا در‬ ‫فضــای مجــازی یــا در شــبکه های اجتماعــی و‪ ...‬از‬ ‫مصادیــق مزاحمــت اینترنتــی اســت و هــرگاه کســی‬ ‫در فضــای مجــازی بــرای اشــخاص ایجــاد مزاحمــت‬ ‫کنــد مجــازات خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاربــران در فضــای ســایبری بایــد مراقــب‬ ‫رفتــار انالیــن خــود باشــند و از روی بــد گمانــی و‬ ‫شــک یــا انتقــام جویــی و یــا ســرگرمی و‪ ...‬بــرای دیگــر‬ ‫کاربــران ایجــاد مزاحمــت نکننــد‪ ،‬چــرا کــه همانطــور‬ ‫کــه گفتــه شــد مزاحمــت در فضــای ســایبر جــرم اســت‬ ‫و بــا کاربــر خاطــی برابــر قانــون برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در‬ ‫صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها و‬ ‫راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهت رفع‬ ‫مشــکالت احتمالــی اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش تماس هــای مردمــی درخواســت خــود را ثبــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینترنتی با تبلیغ‬ ‫تور گردشگری خارج از کشور‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از نــاکام مانــدن نقشــه کالهبردارحرفـه ای کــه‬ ‫بــا ترفنــد تبلیــغ تور گردشــگری خــارج از کشــور در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫قصــد کالهبــرداری ‪ 340‬میلیــون ریالــی از یکــی از شــهروندان‬ ‫اراکــی را داشــت ‪،‬خبــر داد ‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتا‪:‬رئیــس پلیــس فتــا ‪،‬ســرهنگ‬ ‫احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬چنــدی پیــش‬ ‫یکــی از شــهروندان اراکــی بــا ارائــه شــکوایه ای بــه پلیــس فتــا‬ ‫اســتان اذعــان داشــت کــه‪ ،‬پــس از مشــاهده تبلغــات گســترده‬ ‫یــک تــور گردشــگری خــارج از کشــور در فضــای مجــازی و ارتبــاط بــا‬ ‫یکــی از افــراد ایــن تــور‪ ،‬بــا پرداخــت ‪ 340‬میلیــون ریال به حســاب‬ ‫وی‪ ،‬اقــدام بــه تهیــه بلیــط از ایــن تــور گردشــگری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــاکی ایــن پرونــده بیــان داشــت کــه پس‬ ‫از گذشــت زمــان و نزدیــک شــدن بــه زمــان بلیط های رزرو شــده و‬ ‫عــدم پاســخگویی فــردی کــه پــول را بــه حســاب او واریز کــرده بود‪،‬‬ ‫در مــی یابــد کــه فــرد یــا افــرادی مبلــغ واریــزی را از او کالهبــرداری‬ ‫کــرده و بــه ســرقت بــرده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا افــزود‪ :‬پــس از اینکــه در بررســی ها و‬ ‫تحقیقــات صــورت گرفتــه و اســتعالم از ســازمان گردشــگری و‬ ‫میراث فرهنگی مشــخص شــد که گرداننده این تور گردشــگری‪،‬‬ ‫هیــچ گونــه مجــوز فعالیــت در ایــن حــوزه را نداشــته و بــه منظــور‬ ‫انجــام مقاصــد مجرمانــه اقــدام بــه تبلیــغ خدمــات تور گردشــگری‬ ‫خــارج از کشــور در فضــای مجــازی کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه اقدامــات‬ ‫تخصصــی کارشناســان ایــن پلیــس بــه منظــور بازگردانــدن مبلــغ‬ ‫کالهبــرداری شــده بــه فــرد شــاکی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقی تصریح کرد‪ :‬کارشناســان پلیس فتا با اقداماتی‬ ‫تخصصــی توانســتند بــار دیگــر ایــن مبلــغ را بــه حســاب شــاکی‬ ‫پرونــده بازگردانــده و فــرد کالهبــردار را در رســیدن بــه هــدف‬ ‫مجرمانــه خــود نــاکام گذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه ادامــه پیگیــری قضائــی در ایــن‬ ‫پرونــده و بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس قانــون‪ ،‬اجــاره دادن کارت‬ ‫و حســاب بانکــی از ســوی مالــکان بــه افــراد دیگــر ممنــوع اســت‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬افــرادی کــه اقــدام بــه اجــاره دادن حســاب های‬ ‫بانکــی خــود بــه دیگــران مــی کننــد‪ ،‬بایــد بداننــد کــه مســئولیت‬ ‫قانونــی و حقوقــی هــر تخلفــی کــه از طریــق ایــن حســاب های‬ ‫اجــاره ای انجــام شــود‪ ،‬تنهــا بــر عهــده دارنــدگان حســاب اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی در پایــان بــا اشــاره بــه رصــد و پایــش مســتمر‬ ‫فضــای مجــازی و برخــورد بــا هنجارشــکنان و مجرمــان ایــن فضا از‬ ‫ســوی کارشناســان پلیــس فتــا بیــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫برخــورد بــا هرگونــه تخلــف و یــا مورد مشــکوکی در فضــای مجازی‬ ‫مــی تواننــد بــا شــماره ‪ 096380‬تمــاس گرفتــه و موضــوع را بــا‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫قلعه میران‬ ‫شهرستان رامیان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -374‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 29 - 2021‬محرم ‪- 1442‬شماره ‪-374‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 7- 1400‬سپتامبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مهمترین اثار باستانی و تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫رامیان شهر عجایب‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه‬ ‫اش یارمــه یکــی از اش‬ ‫هــای محلــی بجنــورد در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا نوعی‬ ‫ســبزی کوهــی بــه نــام‬ ‫چریــش کــه در فصــل‬ ‫بهــار در دل کوه هــای ایــن‬ ‫اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن اش‬ ‫را می تــوان بــا اســفناج‬ ‫هــم تهیــه کــرد و مــواد‬ ‫اولیــه تشــکیل دهنده ان‬ ‫بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪ :‬اسفناج یا سبزی چریش‪ ۵۰۰:‬گرم؛ بلغور گندم‪ ۱ :‬لیوان؛‬ ‫نخود‪:‬نصف لیوان؛ لوبیا سفید‪:‬نصف لیوان؛ پیاز درشت‪ ۲ :‬عدد‬ ‫سیر‪:‬یک بوته ؛ نمک و فلفل و زرد چوبه‪:‬به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک‪ ۲:‬قاشق غذا خوری ؛ دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخــوره‪ .‬بعــد تــو‬ ‫قابلمـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن بلغور هــا‬ ‫حداقــل ‪ ۵‬یــا ‪ ۶‬ســاعت بــا شــعله کــم حســابی بپــزه و لعــاب بنــدازه و بــاز بشــن‪.‬‬ ‫بعــد نخــودو لوبیــا هــارو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار ابــش رو‬ ‫عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم جداگونــه‬ ‫چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن لوبیــا نخود هــا‬ ‫روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلم ـه ای کــه بلغــور هــارو ریختیــن و بزاریــن‬ ‫حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‪.‬‬ ‫وقتــی کــه حبوبــات و بلغور هــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم و خــورد‬ ‫کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم پختــه بشــن‪ .‬اگــر‬ ‫اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬‬ ‫فقــط زیــاد اب نریزیــن‪ .‬درحــد یــک لیــوان‪.‬‬ ‫بعــد پیــاز هــارو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش زردچوبــه‬ ‫نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه خامیــش‬ ‫گرفتــه بشــه‪ .‬بعــد نصــف بیشــتر پیــاز هــارو بریزیــن داخــل اش و اش رو هــم‬ ‫بزنیــن؛ و بقیــه پیــاز هــارو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‪.‬‬ ‫ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه ســیر داغ‬ ‫هــارو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان اب قاطــی‬ ‫کنیــن و داخــل اش بریزیــن‪ .‬مــن خــودم نریختــم‪ ،‬چــون بنظــرم اشــم مــدت زمــان‬ ‫زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫حــاال بزاریــن اش حســابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا افتــاد‬ ‫تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز داغ‬ ‫تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیان در قســمت جنوبی اســتان گلســتان از شــمال به شهرستان‬ ‫گنبدکاووس ‪ ،‬از جنوب به اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق به شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪ .‬وســعت ایــن شهرســتان‬ ‫‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪ 3/82( .‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم‬ ‫از لحــاظ وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش (مرکــزی ‪-‬‬ ‫فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار‬ ‫دهســتان و ‪ 61‬ابادی مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرســتان اقلیم کوهســتانی و نقاط‬ ‫شــمالی اقلیم نیمه مرطوب دارد‪.‬‬ ‫ قومیت ها و زبان گویش ‪:‬شهرستان رامیان دارای قومیت های متعددی می‬‫باشد ‪ ،‬شامل ترک‪ ،‬ترکمن ‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت می کننــد و گویش دیگــر قومیتهای‬ ‫ایــن شهرســتان فارســی ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪ :‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بوده کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات‬ ‫گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران‬ ‫پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه‬ ‫بعدهــا جهــت ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی شهرســتان ‪ 105‬اثــر‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهــای تاریخــی عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره‬ ‫قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی ( دوره پهلــوی ) ‪ ،‬قلعــه میــران (دوره ساســانی) ‪،‬‬ ‫قلعــه کافــر مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات‬ ‫قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪ ،‬ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشمکی ‪ ،‬کشکک ‪ ،‬ویرو ‪ ،‬جوزچال ‪ ،‬ملچ ارام و ‪ )...‬و چشمه نیلبرگ ‪ ،‬چشمه‬ ‫سیدکالته ‪ ،‬انجیر چشمه ‪ ،‬سرگل و ابشارهای پشمکی ‪ ،‬شیراباد ‪ ،‬جوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموع ـه ای وســیع از هنرهــای‬ ‫ســنتی ایــران از گذشــته های دور تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و‬ ‫معنــوی ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه بــه ویژگی هــای‬ ‫ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و‬ ‫اســامی در منطقــه نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در ایــن‬ ‫شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم‬ ‫بافــی و چادرشــب بافــی رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ‪ ،‬زیست محیطی و پیشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬بــا جمعیتــی تقریبــا بالــغ بــر‬ ‫‪ 86210‬نفــر و مســاحتی در حــدود ‪ 780‬کیلومتــر در شــرق اســتان و در‬ ‫فاصلــه ‪ 75‬کیلومتــری گــرگان و ‪5‬کیلومتــری جنــوب جــاده بیــن المللــی‬ ‫ازادشــهر – گرگان واقع شــده اســت‪ .‬این شهرســتان از شــمال به شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس و از جنــوب بــه اســتان ســمنان و شهرســتان شــاهرود و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان ازادشــهر و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان از نظــر طبیعــی بــه دو قســمت جلگــه ای و کوهســتانی‬ ‫تقســیم مــی شــود ‪ ،‬کــه دارای اب و هــوای معتــدل کوهســتانی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شهرســتان در میــان دو رودخانــه قــره چــای و اق چــای واقــع شــده اســت ‪ ،‬کــه‬ ‫رودخانــه قــره چــای از ارتفاعــات النــگ ‪ ،‬جوزچــال و ملــچ ارام سرچشــمه گرفتــه‬ ‫و پــس از عبــور از رامیــان ‪ ،‬تــاالب بــی بــی شــیروان بــه مســاحت بالــغ بــر ‪500‬‬ ‫هکتــار را تغذیــه کــرده و بــه گرگانــرود مــی ریــزد‪.‬‬ ‫عمــده فعالیــت مــردم رامیــان کشــاورزی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬نوغانــداری ( پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم کار) در کارگاه هــای اســتخراج ذغــال ســنگ (بعلــت نزدیکــی بــه‬ ‫معــادن غنــی زغــال ســنگ البــرز شــرقی ) گفتنــی اســت پوشــاک ابریشــمی در‬ ‫مراســم ایینــی و جشــن و ســرور در رامیــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان دارای تنــوع جمعیتــی بــوده و اقــوام تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬قزلبــاش ‪ ،‬شــاهرودی و خراســانی در کنــار یکدیگــر ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی گفتگــو می کننــد‪.‬‬ ‫شهرستان رامیان در سال ‪ 1379‬از شهرستان گنبدکاووس جدا و بصورت یک‬ ‫شهرستان مستقل تبدیل شد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام‬ ‫ارامیان می زیســتند که بعدها جهت ســهولت در تلفظ (ا) از اول ان برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معرفی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫بــه اســتناد مــدارک و شــواهد تاریخــی و اثــار بــه جــای مانــده ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫رامیــان از قدمتــی طوالنــی و بســیار برخــوردار اســت‪ .‬در دوره اشــکانیان ‪ ،‬یکــی‬ ‫از پایتخــت هــای ییالقــی انــان بــوده اســت‪ .‬و در زمــان تصــرف گــرگان توســط‬ ‫یزیــد بــن مهلــب ‪ ،‬محــل اســتقرار حاکــم گــرگان بــوده اســت‪ .‬در دوره اســامی‬ ‫نیــز شــکوفایی خــاص خــود را داشــته و مــورد توجــه حاکمــان بــود‪ ،‬و در دوره‬ ‫صفویــه مــردم رامیــان را از رشــته کــوه هــای قفقــاز بــه ایــن ناحیــه کوچانیــده انــد‪.‬‬ ‫تاکنون در این شهرســتان تعداد ‪ 87‬اثر تاریخی – فرهنگی شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ 43‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی کشــور به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن‬ ‫شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی‬ ‫ان چشــمه ابــی وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام‬ ‫یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی‬ ‫محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه‬ ‫‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه‬ ‫طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال‬ ‫و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد ‪ ،‬کــه در صــورت‬ ‫شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار‬ ‫غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی‬ ‫کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل مربــع‬ ‫و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه‬ ‫و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله‬ ‫حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان میــر فندرســکی‬ ‫«احداث شــده که از ســه ســالن ‪ ،‬رختکن ‪ ،‬ســالن اســتحمام‬ ‫و خزینــه تشــکیل شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف‬ ‫گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه‬ ‫کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار‬ ‫شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره‬ ‫خانــه ‪ ،‬انجیلــو ‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقری‬ ‫تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد‬ ‫ســادات ‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان‬ ‫ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪۲۴۰۰‬‬ ‫متــری قلعــه میــران ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل‬ ‫رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار‬ ‫‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار‬ ‫می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان‬ ‫‪ ۳۲‬متــر ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید‬ ‫کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪ ،‬منطقــه کوهســتانی‬ ‫و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده‬ ‫توریســتی پاقلعه ‪ ،‬جنگل دره مال و باغ تاشــته‪ ،‬پارک جنگلی‬ ‫زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل‬ ‫پنهــان خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی‬ ‫کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه امامــزاده بی‬ ‫بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی‬ ‫شــهر رامیــان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعــه الهــادی و‬ ‫ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار ســپید چشــمه و پــارک‬ ‫جنگلــی دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪،‬‬ ‫ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه منطقــه ای میگوینــد‬ ‫کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب‬ ‫جمــع شــود ‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز اســت ‪720 .‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای‬ ‫تاریخــی دربــار ه عمــق گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر‬ ‫مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی امــده در زمــان ال زیــار‬ ‫و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن‬ ‫وشــمگیر و بــا طراحــی دانشــمند نامــی ایران ابونصــر فارابی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفر شــده اســت ‪.‬کــه مدتی اســتراحتگاه‬ ‫قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و‬ ‫نوشــته های دوره صفویــه و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر‬ ‫امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و‬ ‫پلنــگ ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه فــرا رســیدن تعطیــات تابســتانی دوره هــای امــوزش‬ ‫ابریشــم بافــی در مرکــز تخصصــی بــا اســتقبال پرشــور عالقه منــدان‬ ‫برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره میــراث فرهنگــی ‪،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری شهرســتان رامیــان ‪:‬در راســتای تابســتان ‪ 97‬دوره هــای‬ ‫امــوزش رشــته های چادرشــب بافــی و ابریشــم بافــی در مرکــز‬ ‫تخصصــی ابریشــم رامیــان مــورد اســتقبال عالقه منــدان قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫شــهناز حبیبــی کارشــناس صنایــع دســتی شهرســتان رامیــان‬ ‫گفت‪:‬بافــت ابریشــم و چادرشــب از دیربــاز در ایــن شهرســتان رواج‬ ‫داشــته اســت کــه بــا اغــاز فصــل تابســتان و افزایــش اوقــات فراغــت‬ ‫دانــش امــوزان و بانــوان ایــن شهرســتان عالقه منــدان زیــادی بــه ایــن‬ ‫صنعــت جــذب شــده اند ‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد ‪:‬مرکــز تخصصــی مجهــز بــه ‪ 3‬دســتگاه امــوزش ابریشــم‬ ‫بافــی می باشــد کــه از صفــر تــا صــد بافــت ابریشــم در ایــن مرکــز توســط‬ ‫پیشکســوتان حــوزه ابریشــم بافــی بــه صــورت دوره هــای متنــاوب بــه‬ ‫عالقه منــدان امــوزش داده می شــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالــغ بــر ‪30‬نفــر از هنرمنــدان ایــن شهرســتان پــس از‬ ‫کســب اموزش هــای الزم در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری موفــق بــه‬ ‫اخــذ کارت شناســایی ابریشــم بافــی از ایــن اداره شــده اند‪.‬‬ ‫ه شــغل های اســت‬ ‫بنــا بــر شــواهد موجــود ابریشــم بافــی یکــی از دســت ‬ ‫کــه اگــر مــورد توجــه مســئولین قــرار گیــرد می توانــد کمــک شــایانی در‬ ‫جهــت ایجــاد اشــتغال و توســعه ایــن صنعــت در منطقــه و موجــب‬ ‫ایجــاد درامــد در بیــن مــردم گــردد‪.‬‬ ‫لــذا می طلبــد کــه مســئولین دســتگاه های مرتبــط بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫چنیــن پتانســیلی در منطقــه موجبــات الزم را جهــت اشــتغال زایی‬ ‫مــردم منطقــه انجــام دهنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!