روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 373 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 373

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 373

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 373

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 15 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /6‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /28‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪373‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫پای استانداردسازی معابر عمومی شهری می‪‎‬لنگد‬ ‫چرا واکسن خارجی به تعداد نیاز و به‬ ‫موقع وارد کشور نشد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۲۴۵۳‬تعاونی در گلستان فعال هستند‬ ‫استفاده از‬ ‫خودپردازهای‬ ‫بانکی‪ ،‬فرصتی‬ ‫که می تواند‬ ‫تهدید باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫تامین ‪ ۲۶‬هزار تن گندم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جهانی شدناستانداردهای‬ ‫روابط عمومی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪3‬‬ ‫روستای سیاه رودبار جاذبه ای از زیبای های‬ ‫هفتگانهگلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫« تحلیل و بررسی گزینه های استانداری گلستان »‬ ‫ایــن روز هــا فضــای مجــازی و رســانه پُــر شــده از‬ ‫محتواهایــی کــه مملــو از حــدس و گمــان دربــاره انتخــاب‬ ‫اســتاندار گلســتان اســت‪.‬‬ ‫نگارنــده در یادداشــت پیشــین (منتشــر شــده در روزنامــه‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس شــماره ‪ ، 370‬و کاوش نیــوز )‬ ‫ضمــن ارائــه ویژگیهــای اســتان گلســتان و شــاخص های‬ ‫اســتاندار خــوب ‪ ،‬الزامــات انتخــاب اســتاندار خــوب را بــر‬ ‫شــمرده اســت ‪.‬‬ ‫در ایــن مجــال ‪ ،‬ضمــن بیــان رونــد انتخــاب اســتاندار بــه‬ ‫معرفــی گزینــه هــا مــی پــردازم ‪.‬‬ ‫در قامــوس سیاســت داخلــی ‪ ،‬اســتاندار« نماینــده عالــی‬ ‫دولــت» در اُســتان و « رئیــس جمهــور اســتان » اســت کــه‬ ‫عمومــا ًبر اســاس‪:‬‬ ‫‪ )۱‬شــناخت کامــل رییــس محتــرم جمهــور ‪ ،‬وزیــر محترم‬ ‫کشــور و اعضــای کابینه‬ ‫‪ )۲‬پذیــرش و توافــق بــا جریانــات سیاســی ‪ ،‬ســران‬ ‫احــزاب ‪ ،‬شــخصیت هــای سیاســی‬ ‫‪ )۳‬ارائــه برنامــه براســاس واقعیــات توســعه ای اســتان و‬ ‫ارائــه راه کار خــروج از بحــران هــای موجــود( اقتصــادی ‪،‬‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬سیاســی ‪ ،‬امنیتــی و‪) ...‬‬ ‫‪ )۴‬پذیرش و توافق با « مجمع نمایندگان استان »‬ ‫‪ )۵‬جلب نظر مثبت نماینده محترم ولی فقیه در استان‬ ‫و نماینــده محتــرم خبــرگان رهبــری ‪ ....‬صورت می پذیرد ‪ .‬‬ ‫برهمیــن اســاس غالبــا گزینــه هــای اســتانداری در ایــن‬ ‫چرخــه ‪ ،‬بــه ارائــه گــزارش عملکــرد گذشــته و ارائــه برنامــه‬ ‫اینــده مــی پردازنــد و هرکــه از قــدرت چانــه زنــی بیشــتر ‪،‬‬ ‫ارتباط سهل تر با مسئوالن عالی رتبه ‪ ،‬برنامه بهتر برای‬ ‫اداره اســتان و چشــم انداز ملموس تر برای توســعه و‪....‬‬ ‫برخوردار باشــد ‪ ،‬شــانس انتخاب شــدنش بیشــتر اســت ‪.‬‬ ‫بگذریــم کــه در ایــن اســتان ‪ ،‬گاهــی بدلیــل اعمــال نفــوذ‬ ‫مجمع نمایندگان استان و نماینده محترم ولی فقیه و ‪...‬‬ ‫و طرح مسائل فرعی مثل «انتخاب گزینه بومی ‪ ،‬همسو‬ ‫بــودن بــا دولــت و‪» ....‬ایــن رونــد طــی نشــده و«زایمــان‬ ‫طبیعــی بــه ســزارین » تبدیــل و برخــاف رویــه انتصــاب‬ ‫صــورت مــی پذیرد(مصادیــق نــزد نگارنــده محفوظ اســت‪).‬‬ ‫ســنّت و قانــون‬ ‫در ایــن دوره هــم بــر اســاس همین« ُ‬ ‫نانوشــته»چند گزینــه بــه ا َشــکال مختلــف و از مســیرهای‬ ‫متفــاوت مطــرح شــدند کــه بــه معرفــی انهــا مــی پردازیم ‪.‬‬ ‫ بررســی گزینــه هــای ردیــف ‪ : ) ۱‬ســه گزینــه اســتانداری‬‫گلســتان کــه از ســوی شــورای ائتــاف نیروهــای انقــاب‬ ‫اســامی اســتان گلســتان معرفــی شــدند ‪:‬‬ ‫‪ -‬دکتر محمدباقر خرمشاد‬ ‫‪2‬‬ ‫وی در سال ‪ 1342‬در شهر گنبد کاووس متولد شد‪.‬‬ ‫او دیپلــم ریاضــی خــود را در شــهر گنبــد گرفــت و پــس‬ ‫از تغییــر رشــته‪ ،‬تحصیــات عالــی خــود را در مقطــع‬ ‫کارشناســی و کارشناســی ارشــد علــوم سیاســی در‬ ‫دانشــگاه امــام صــادق (ع) ادامــه داد‪.‬‬ ‫اینــک ایشــان گزینــه « سیاســی‪ -‬امنیتــی وزارت کشــور‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫ دکتــر علــی محمــد زنگانــه‪ :‬علــی محمــد زنگانــه ‪ ،‬تاریــخ‬‫تولــد‪، 1350:‬متاهــل محــل تولــد شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫کتــول و ســاکن تهــران‪ ،‬دارای مــدرک تحصیلــی پزشــکی‬ ‫‪ mph‬و دکتــر تخصصــی مدیریــت گرایــش ســامت‬ ‫تهران‪،‬مدیــرکل پیشــگیری های فرهنگــی معاونــت‬ ‫اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه و مدیر‬ ‫کل پیگیــری امــور زنــان و امورخانــواده قــوه قضاییه‪،‬مدیــر‬ ‫کل اقــوام و اهــل ســنت قــوه قضاییــه‬ ‫ قائم مقام رییس سازمان بهزیستی کشور‪1389‬‬‫ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‪1389‬‬‫ معــاون پیشــگیری از اســیبهای اجتماعــی ســازمان‬‫بهزیســتی کشور‪-1389‬مشــاور معــاون اجتماعــی و‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه‪1391‬‬ ‫ مدیرکل همکاریهای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و مشارکتهای‬‫مردمــی قوه قضایه‪ 1392‬تــا ‪1394‬‬ ‫ مدیــرکل پیشــگیریهای فرهنگــی و اجتماعــی معاونــت‬‫اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قوه قضاییــه‪ 1394‬تا‬ ‫‪ -1399‬مشاورمجمعخیرینسالمتکشور‬ ‫ رییــس اداره امــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم‬‫پزشــکی گلســتان‪1384‬تا‪1389‬‬ ‫مدیــر پــروژه تهیــه و تدوین اســتراتژی بازاریابی‬ ‫‬‫و برنامه استراتژیک سازمان صدا و سیما ‪-1384‬‬ ‫معــاون اداری مالــی مرکــز بهداشــت غــرب تهــران‪ 1379‬تــا‬ ‫‪1383‬‬ ‫رئیــس کمیتــه مقــاوم ســازی ســازه هــا در برابــر‬ ‫‬‫بالیــا و زلزلــه پــروژه مشــترک دفتــر ارتقــاء ظرفیــت هــای‬ ‫مدیریــت مخاطــرات بالیــای طبیعــی بــا ‪1384 - UNDP‬‬ ‫تــا‪1389‬‬ ‫ مســئول کارگــروه تخصصــی تدویــن ســند پیشــگیری‬‫از اســیبهای برنامــه جامــع توانمندســازی زنــان و خانــواده‬ ‫موضــوع مــاده ‪ 230‬قانــون برنامــه پنجــم نهــاد ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ 1389‬تــا ‪1391‬‬ ‫ قربانعلی بابایی‬‫قربانعلــی بابایــی‪ ،‬پیشــتر در دولــت نهــم و دهــم‬ ‫ســمت هایی چــون فرمانــداری بندرگــز و گمیشــان را‬ ‫در کارنامــه داشــته و در حــال حاضــر نیــز دبیــر جمعیــت‬ ‫جانبــازان انقــاب اســامی اســتان گلســتان و عضــو‬ ‫شــورای مرکــزی جمعیــت جانبــازان کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫ بررســی گزینــه اســتانداری گلســتان کــه رســانه هــا اقــدام‬‫بــه انتشــار کردنــد ‪:‬‬ ‫ قناعت‬‫جــواد قناعــت کــه گزینــه اســتانداری گلســتان‬ ‫معرفــی شــده متولــد ‪ 1345‬و اهــل امــل مازنــدران‬ ‫اســت‪ .‬وی دارای تحصیالت کارشناســی ارشــد شیمی‬ ‫تجزیــه از دانشــگاه مازنــدران بــا ‪ 24‬مــاه ســابقه‬ ‫حضــور در جبهــه‪ ،‬جانبــاز ‪ 35‬درصــد اســت‪ .‬قناعــت‬ ‫تاکنون مســئولیت هایی همچون اســتاندار گلســتان‪،‬‬ ‫مســئول حراســت مجتمــع فنــی و مهندســی دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد قائمشــهر‪ ،‬مدیــر اداری ـ مالــی‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد قائمشــهر‪ ،‬مســئول‬ ‫گزینــش دانشــگاه ازاد اســامی واحــد قائمشــهر‪،‬‬ ‫عضــو ســابق ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شهرســتان‬ ‫امــل (واحــد سیاســی)و‪ ....‬داشــته و تقریبــا از گزینــه‬ ‫اصلــی حــذف شــده اســت‪.‬‬ ‫️ بررسی گزینه مورد اشاره وزیر کشور ‪:‬‬‫ حسن محمد زاده فراهانی‬‫متولــد ‪ ۱۳۴۰‬درتهران‪،‬اصالتــا اســتان مرکــزی‪ ،‬درجــه‬ ‫نظامی(ســرهنگ تمامــی ‪ ۱۶‬و جایــگاه خدمتــی ‪ ) ۱۸‬بــا‬ ‫ســابقه جبهــه و مناطــق محــروم‪ 60 :‬مــاه‬ ‫ دوره های اموزشی‬‫الف‪:‬مطالعات راهبردی مرکز مطالعات راهبردی‬ ‫ب‪ :‬مربی گری سیاسی؛مرکز مطالعات سیاسی‬ ‫ج‪ :‬اموزش هــای توجیهــی (امــوزش هــای حیــن خدمــت)‬ ‫وزارت کشور‬ ‫ سوابق اجرایی‬‫الــف‪ :‬مســئول بخــش جنــوب شــرقی اســیا و شــبه‬ ‫قــاره هنــد دفتــر سیاســی ب‪ :‬مســئول جمــع اوری مرکــز‬ ‫مطالعــات و بررســی های سیاســی ج‪ :‬مســئول مرکــز‬ ‫مطالعــات اقوام‪،‬مذاهــب وفــرق دانشــکده پیامبــر‬ ‫اعظــم(ص) دانشــگاه امــام حســین(ع)‬ ‫د‪ :‬معاونت سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان‬ ‫ه ‪ :‬دبیر ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق‬ ‫شهروندی وزارت کشور‬ ‫و‪ :‬مدیر کل مرکز اجتماعی وزارت کشور‬ ‫ز‪ :‬مســئول گــروه مطالعــات سیاســی و امنیتــی وزارت‬ ‫کشــور‪ -‬ح‪ :‬رئیــس هیــات فوتبــال اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ -‬ت‪ :‬نامــزد انتخابــات دوره چهــارم شــورای‬ ‫اســامی شــهر تهــران‬ ‫ احمد عجم ‪ :‬متولد ‪ ۴۲‬استاندار سابق قزوین ‪ ۸۸‬الی ‪۹۲‬‬‫سرپرست استانداری سمنان سال ‪۸۸‬‬ ‫ معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان ‪ ۸۴‬الی‪۸۸‬‬‫ معــاون اقتصــادی و معــاون امنیتــی اداره کل گلســتان‬‫‪ ۷۶‬الــی ‪۸۴‬‬ ‫ رئیس اطالعات گنبد بزرگ(گنبد‪ ،‬مینودشت‪ ،‬گالیکش‪،‬‬‫کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬ازادشــهر و رامیــان ) ‪ ۷۱‬الــی ‪ - ۷۶‬رئیــس‬ ‫اطالعات شــاهرود ‪ ۶۸‬الی ‪ ،۷۱‬گرمســار ‪۶۸ - ۶۷‬و‪ ..‬‬ ‫سوابق اجرایی ‪:‬‬ ‫معــاون وزیــر کشــور در دولــت دهم‪ ،‬مســئول اداره اطالعات‬ ‫شهرهای گنبد کاووس‪ ،‬گرمسار‪،‬شاهرود‪،‬مدیر کل سیاسی‬ ‫امنیتی اســتانداری ســمنان‪ ،‬اســتاندار قزوین ( ‪ ۵۱‬ماه )‬ ‫در پایــان متذکــر مــی شــود کــه انچــه مــردم از اســتاندار‬ ‫گلســتان انتظــار دارنــد عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫ اجماع و اتفاق در استان برای مطالبات مردم‬‫ گزینه بومی‬‫ بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت هــای نیروهای توانمند‬‫داخــل اســتان یــا بومــی هایــی کــه در خــارج از اســتان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ جوانگرایی و امیدبخشی ‪.‬‬‫ پرهیــز از حاشــیه هــا و بــه حاشــیه رانــدن مفســدین و‬‫رانــت خــواران‪.‬‬ ‫حریم شخصی انالین چرا مهم است‬ ‫حریــم شــخصی انالیــن از حقــوق بشــر اســت‪ ،‬امــا ســرویس هــای انالیــن و شــبکه های‬ ‫تبلیغاتــی از ان بــرای ســود شــخصی خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬حریــم شــخصی انالیــن ما مهم‬ ‫اســت در ایــن مقالــه بــه چرایــی اهمیــت ان می پردازیــم‪ .‬امــروزه حفــظ ناشناســی در اینترنــت‬ ‫بســیار ســخت شــده اســت‪ .‬تکنولوژی با ســرعت زیادی در حال رشــد اســت و ردیابی داده ها‬ ‫تبدیــل بــه هنجــار شــده اســت‪ .‬دیگــر جــای تعجــب نیســت کــه ســرویس های مختلــف ماننــد‬ ‫گــوگل یــا توییتــر تولــد مــا را تبریــک بگوینــد و یــا بــا توجــه بــه خریدهــای انالینمــان توصیه های‬ ‫خریــد مختلــف و مشــابه دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫برای چی حریم شخصی انالین مهم است‬ ‫حریــم شــخصی از حقــوق اساســی بشــر اســت‪ :‬اعالمیــه حقــوق جهانــی در بنــد ‪ ۱۲‬بــه‬ ‫اهمیــت حریــم شــخصی بشــر تاکیــد می کنــد‪ .‬همچنیــن وضــع کــردن قوانینــی ماننــد‬ ‫‪ GDPR‬از طــرف اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الویــت اهمیــت بــه حریــم شــخصی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫نبــود حریــم شــخصی انالیــن کاربــران را اســیب پذیر می کنــد‪ :‬هنگامــی کــه بــه اینترنــت‬ ‫متصــل می شــویم و فعالیت هــای خــود را انالیــن دنبــال می کنیــم از خودمــان ردپــای‬ ‫دیجیتــال بــه جــا می گذاریــم‪ .‬ایــن ردپا هــای دیجیتــال مشــخص می کننــد کــه مــا در چــه‬ ‫ســاعتی می خوابیــم‪ ،‬چــه عادت هایــی داریــم‪ ،‬وضعیــف ســامتی مــا چگونــه اســت‪،‬‬ ‫عادت هــای خربــد مــا چیســتند‪ ،‬و مــوارد بســیار زیــاد دیگــر‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد در‬ ‫دســترس شــرکت های تبلیغاتــی زیــادی بــا اهــداف مختلفــی قــرار بگیــرد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه رشــد شــبکه هــای اجتماعــی و میــل کاربــران بــه فعالیــت در ایــن شــبکه ها‪ ،‬حجــم‬ ‫زیــادی از اطالعــات توســط خــود کاربــران در اینترنــت توزیــع می شــود‪ .‬یکــی از رایج تریــن‬ ‫روش های ســو اســتفاده از این اطالعات‪ ،‬ایجاد حســاب جعلی اســت‪ .‬هر چقدر بیشــتر‬ ‫اطالعات تــان را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬همانقــدر کنتــرل کمتــری روی اطالعات تــان داریــد‪.‬‬ ‫بــه خطــر افتــادن ازادی بیــان‪ :‬حریــم شــخصی جــزء اساســی ازادی بیــان اســت‪.‬‬ ‫محافظــت از حریــم شــخصی برخــی گروه هــا مانند فعــاالن حقوق بشــر‪ ،‬روزنامه نگاران‪،‬‬ ‫سیاســتمداران بــرای جلوگیــری از اذیت هــای احتمالــی بســیار مهم اســت‪ .‬هرچند حفظ‬ ‫حریــم شــخصی بــرای افــرادی کــه در گروه هــای بــاال نیســتند هــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حریــم شــخصی روی اعتبــار مــا تاثیــر گــذار اســت‪ :‬بیشــتر مــا داســتان هایی داریــم‬ ‫کــه دوســت داریــم شــخصی و خصوصــی باقــی بماننــد‪ ۵۰ .‬ســال پیــش محافظــت از‬ ‫همچیــن داســتان هایی بســیار ســخت و پیچیــده نبــود‪ .‬اما امــروزه با توجــه به تکنولوژی‬ ‫اینترنــت و انــواع ســرویس هــای انالیــن و ردپاهــای دیجیتالــی کــه بــه جــا می گذاریــم‪،‬‬ ‫حفــظ اســرار ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫از حریــم شــخصی خــود محافظــت کنیــد و امــن بمانیــد‪ :‬خیلــی مشــکل اســت کــه تمــام‬ ‫ردپــای هــای انالیــن خــود را پــاک کنیــد‪ ،‬امــا راه هایــی وجــود دارنــد کــه کمــک می کننــد میزان‬ ‫اطالعاتــی کــه خواســته و ناخواســته بــه اشــتراک می گذاریــم را بــه حداقــل می رســانند‪.‬‬ ‫از مرورگرهــای امــن اســتفاده کنیــد‪:‬از مرورگرهایــی کــه بــه حریــم شــخصی کاربرانشــان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد ماننــد فایرفاکــس‪ ،‬تــور و ‪ Brave‬اســتفاده کنیــد‪ .‬مرورگــر فایرفاکس‬ ‫حالــت خصوصــی هــم دارد کــه بــه کمــک ان می توانیــد مطمئــن شــوید تاریخچــه مــرور‬ ‫وب‪ ،‬کوکــی و داده هــای کــش روی دســتگاه شــما باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫زمــان اســتفاده از ‪:VPN‬هنگامــی کــه بــه ‪ VPN‬متصــل هســتید‪ ،‬داده هایتــان از یــک تونل‬ ‫رمزگــذاری شــده عبــور می کننــد تــا بــه ســرور ‪ VPN‬برســند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه بایــد‬ ‫از ‪ VPN‬یــی کــه اســتفاده می کنیــد اطمینــان کســب کنیــد زیــرا در ایــن حالــت اطالعــات‬ ‫شــما بدســت ‪ VPN‬می رســد‪ ،‬بایــد مطمئــن شــوید کــه اطالعــات شــما را ذخیــره نمی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای امنیــت بیشــتر می توانیــد بعــد از اتصــال بــه ‪ VPN‬بــرای مرورگــر تــور را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫از سرویس هایی که از رمزگذاری ‪ end to end‬استفاده می کنند‪ ،‬استفاده کنید‪:‬‬ ‫اشــفای داده امنیــت میلیون هــا داده کاربــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫از ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده مــی کنننــد بهــره ببریــد در‬ ‫صــورت افشــای داده هــم امنیــت داده هایتــان در خطــر قــرار نمی گیــرد‪ .‬بــرای مثــال در‬ ‫مــورد ســرویس ایمیــل بهتــر اســت از ‪ ProtonMail‬بــه جــای ‪ Gmail‬اســتفاده کنیــد و یــا‬ ‫از ‪ Signal‬بــه جــای ‪ Telegram‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همیشه سیاست های حریم شخصی سرویس که استفاده می کنید را بخوانید‪:‬‬ ‫قبــل از اســتفاده از ســرویس ها و اپلیکیشــن های انالیــن حتمــا سیاســت های حریــم‬ ‫شــخصی ان هــا را بخوانیــد‪ .‬در برخــی مــوارد ممکــن اســت متعجــب شــوید کــه چــه اطالعــات‬ ‫بــی ارتبــاط بــا کاری کــه سرویسشــان انجــام میدهــد را از کاربرانشــان جم ـع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫هوشــیار باشــید‪:‬اگر می خواهید اســیب های احتمالی را به حداقل برســانید ســعی کنید‬ ‫کنترل اطالعاتتان را داشــته باشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یــک شــنبه ‪ 14‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,790,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,712,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,510,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,310,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 62,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 000,--38,500‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪373‬‬ ‫چرا واکسن خارجی به‬ ‫تعداد نیاز و به موقع وارد‬ ‫کشور نشد؟‬ ‫ادامه شماره ‪372‬‬ ‫نکتــه جالــب اینکــه بــا محــور شــدن ســتاد اجرایــی‬ ‫و مجموعــه برکــت‪ ،‬انســتیتو پاســتور و رازی کــه دو‬ ‫مجموعــه باســابقه در واکسن ســازی بودنــد‪ ،‬در‬ ‫ســایه «برکــت» قــرار گرفتنــد‪ .‬به تازگــی علیرضــا‬ ‫عباســی نماینــده کــرج در مجلــس در نمــاز جمعــه‬ ‫بخــش اســارا بــه عــدم حمایــت کافــی از موسســه‬ ‫رازی اشــاره کــرد و مدعــی شــد‪« :‬کارشــکنی ها‪،‬‬ ‫دعواهــای بیــن دســتگاهی و نداشــتن اجــازه بــرای‬ ‫تولیــد واکســن ســبب عــدم توفیــق بزرگتریــن‬ ‫مجموعــه واکســن و سرم ســازی کشــور شــد‪.‬‬ ‫اگــر اذرمــاه گذشــته بــه انهــا اجــازه داده می شــد‪،‬‬ ‫می توانســتند درصــد قابــل توجهــی واکســن تولیــد‬ ‫کننــد»‪.‬‬ ‫بزرگنمایــی غیرواقعــی تولیــد داخلــی واکســن‪،‬‬ ‫یــک بــازوی رســانه ای هــم داشــت‪ .‬در اغــاز فراینــد‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬صداوســیما و برخــی رســانه های‬ ‫همســو‪ ،‬رویکــرد دوقطبی ســازی بیــن واکســن‬ ‫داخلــی و خارجــی را در پیــش گرفتنــد و در ادامــه‬ ‫نیــز ادامــه دادنــد؛ هــم بــا انتشــار مکــرر گزارش های‬ ‫معتبــر و نامعتبــر از اثــار منفــی تزریــق واکســن‬ ‫خارجــی و هــم مصاحبــه بــا مردمــی کــه اســتفاده‬ ‫از واکســن خارجــی را تقبیــح می کردنــد؛ امــری‬ ‫کــه دس ـت کم از نظــر ذهنــی‪ ،‬از تعلــل در واردات‬ ‫واکســن حمایــت می کــرد و ایــن تعلــل را بــرای‬ ‫افــکار عمومــی توجیــه می کــرد و عــاوه بــر خاموش‬ ‫کــردن نســبی اتــش پویش هــای فضــای مجــازی‬ ‫بــا شــعار واکســن بخریــد‪ ،‬بــرای مســئوالنی کــه در‬ ‫واردات واکســن تاخیــر کــرده بودنــد‪ ،‬حاشــیه امــن‬ ‫درســت می کــرد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫انچــه در ایــن گــزارش امــده‪ ،‬تنهــا بخشــی از‬ ‫حقیقــت اســت کــه از البــای اظهــارات افــراد‬ ‫ذی ربــط‪ ،‬بخشــی از حقیقــت موضــوع را عیــان‬ ‫کــرده و طبعــا همــه حقیقــت ماجــرا نیســت؛ امــا‬ ‫همین هــا دســت کم قصــور و تعلــل را نشــان‬ ‫می دهــد و بــه نظــر می رســد انچــه در واقعیــت‬ ‫رخ داده‪ ،‬بیــش از اینهــا و نیازمنــد بررســی دقیق تــر‬ ‫اســت؛ بــه ویــژه کــه زمینه ســاز از دســت رفتــن جان‬ ‫ده هــا هــزار انســان شــده اســت‪.‬‬ ‫می توان از ابی که برای‬ ‫شستن سبزیها و دست و‬ ‫صورت استفاده می شود‬ ‫به وسیله لوله کشی انرا به‬ ‫سمت فالش تانک هدایت‬ ‫کرد تا از ان به عنوان فالش‬ ‫تانک در توالت استفاده شود‪.‬‬ ‫مقصر اصلی کیست؟‬ ‫یکــی دیگــر از تــوان خواهــان کــه دچــار عارضــه‬ ‫کم‪‎‬بینایــی اســت از نبــود پیاده‪‎‬روهــای اســتاندارد در‬ ‫ســطح خیابــان هــا خبــر داد گفــت‪ :‬در اکثــر خیابان ها‬ ‫عــاوه بــر اینکــه عــرض پیاده‪‎‬روهــا اســتاندارد نیســت‪،‬‬ ‫مالــکان زیــادی در حــال ســاخت و ســاز هســتند و‬ ‫کل پیــاده‪‎‬رو را بــرای انجــام امــور بنایــی و قــرار دادن‬ ‫مصالــح خــود اشــغال می‪‎‬کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫مــردم بایــد بــرای تــردد بایــد وارد خیابــان شــوند کــه‬ ‫ایــن امــر بــرای بنــده و ســایر معلــوالن دشــواری‪‎‬های‬ ‫زیــادی را بــه وجــود م ـی‪‎‬اورد‪.‬‬ ‫پای استانداردسازی معابر عمومی شهری می‪‎‬لنگد‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جلــوی بانــک ایســتاده و بــه رمــپ (ســطح‬ ‫شــیبدار) ورودی بانــک خیــره شــده اســت‪،‬‬ ‫چنــد بــار تــاش می‪‎‬کنــد کــه بــا صندلــی‬ ‫چرخــدار از رمــپ بــاال بــرود‪ ،‬امــا شــیب‬ ‫نامناســب وغیــر اســتاندارد رمــپ مانــع‬ ‫می‪‎‬شــود‪ .‬باالخــره بــا کمــک چنــد نفــر وارد‬ ‫بانــک می‪‎‬شــود‪ ،‬امــا گیشــه بانــک بــه قــدری‬ ‫بــاال اســت کــه حتــی نمی‪‎‬توانــد‪ ،‬تحویلــدار‬ ‫بانــک را ببینــد! بــا کمــک اطرافیــان کار بانکــی‬ ‫اش را انجــام مــی دهــد و بــاز هــم بــه کمــک‬ ‫عــده‪‎‬ای دیگــر از هموطنــان از بانــک خــارج‬ ‫می‪‎‬شــود‪ ،‬امــا ایــن پایــان راه نیســت‪ ،‬حــاال‬ ‫بایــد بــا اعمــال شــاقه از خیابــان عبــور کنــد‬ ‫و ایــن یعنــی مشــکالت تمــام ناشــدنی‬ ‫معلوالن در سطح معابر عمومی شهری ‪...‬‬ ‫در کشــور مــا نیــز‪ ،‬بعــد از انقــاب‬ ‫اســامی و بــروز جنــگ تحمیلــی تعــداد‬ ‫افــرادی کــه از معلولیت‪‎‬هــای مختلــف‬ ‫رنــج می‪‎‬برنــد بــه فزونــی گراییــد و شــمار‬ ‫بســیاری از هموطنــان مــا کــه بــه درجــه‬ ‫پــر افتخــار جانبــازی نائــل شــدند در زمــره‬ ‫افــراد تــوان خــواه جامعــه قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫فلذا امار معلولیت در کشــور ســیر صعودی‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬جانبــازان و معلــوالن در جامعــه‬ ‫بــا دشــواری‪‎‬ها و گرفتاری‪‎‬هــای زیــادی دســت‬ ‫و پنجــه نــرم می‪‎‬کننــد‪ :‬عبــور و مــرور‪ ،‬خریــد‬ ‫از فروشــگاه هــا‪ ،‬ســوار شــدن یــا پیــاده‬ ‫شــدن از خــودرو‪ ،‬عبــور از پــل هوایــی‪،‬‬ ‫ورود بــه اماکــن دولتــی یــا ســاختمان‪‎‬های‬ ‫چنــد مرتبــه و ســایر مشــکالت ریــز و درشــت‬ ‫دیگــر کــه پرداختــن بــه همــه انهــا از حوصلــه‬ ‫ایــن مقــال خــارج اســت‪ ،‬امــا یکــی از‬ ‫اساســی‪‎‬ترین مشــکالت معلــوالن در حــال‬ ‫حاضــر نبــود گــذرگاه‪ ،‬پیــاده‪‎‬رو و پــل مناســب‬ ‫بــرای عبــور جانبــازان و معلــوالن در اکثــر‬ ‫معابــر عمومــی شــهرهای کشــور اســت‪ .‬تــا‬ ‫جایــی کــه بســیاری از تــوان خواهــان بــه‬ ‫تنهایــی قــادر بــه تــردد در ســطح پیاده‪‎‬روهــا‬ ‫و عبــور از معابــر شــهری نیســتند‪.‬‬ ‫معابر استاندارد‬ ‫در اکثــر کشــورهای دنیــا معلــوالن بــه ســه‬ ‫دســته زیــر تقســیم‪‎‬بندی می‪‎‬شــوند و معابــر‬ ‫پیــاده‪‎‬رو بــر اســاس نیازهای انها ســاماندهی‬ ‫می‪‎‬شــوند‪ .‬ایــن ســه دســته عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الف) معلوالن دارای مشکالت بینایی‪،‬‬ ‫ب) معلوالن دارای مشکالت شنوایی‪،‬‬ ‫پ) معلــوالن دارای مشــکالت جســمی ‪-‬‬ ‫حرکتــی‬ ‫بنابرایــن لــزوم مطالعــه و برنامه‪‎‬ریــزی‬ ‫متناســب بــا نیازهــای فیزیکــی معلــوالن‬ ‫بــر اســاس معلولیت‪‎‬هــای سـه‪‎‬گانه بیــش از‬ ‫پیــش ضــروری بــه نظــر می‪‎‬رســد‪.‬‬ ‫در ایــن کشــورها بــا توجــه بــه میــزان رفــت‬ ‫و امــد معلــوالن و در نظــر گرفتــن ترافیــک‬ ‫منطقــه از امکانــات و وســایل مــورد نیــاز‬ ‫معلــوالن اســتفاده می‪‎‬شــود‪ .‬نصــب عالیــم‬ ‫هشــدار‪‎‬دهنده صوتــی و تصویــری‪ ،‬نصــب‬ ‫میله‪‎‬هــای هدایت‪‎‬کننــده‪ ،‬تعییــن مســیرهای‬ ‫محــل عبــور معلــوالن‪ ،‬نصــب چــراغ کنتــرل‬ ‫شــونده فــردی بــه منظــور قرمــز نگــه داشــتن‬ ‫چــراغ راهنمایــی و از همــه مهم تــر معمــاری‬ ‫اصولــی و ســاخت معابــر اســتاندارد بــا شــیب‬ ‫و عــرض مناســب از جملــه اقدامــات اولیــه در‬ ‫خدمت‪‎‬رســانی بــه جامعــه معلــوالن اســت‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه در کشــور مــا در ســال‪‎‬های‬ ‫اخیــر تــاش جدیــد و منســجمی در رفــع‬ ‫مشــکل امــد و شــد جانبــازان و معلــوالن‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت و بیشــتر شــاهد‬ ‫حرکت‪‎‬هــای نمادیــن و موقتــی بوده‪‎‬ایــم تــا‬ ‫شــاهد تالش‪‎‬هــای جــدی و مانــدگار‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس همــه ســاله در روز‬ ‫جهانــی معلــوالن عــده‪‎‬ای از مســئوالن در‬ ‫برخــی شــهرها بــه طــور نمادیــن روی صندلــی‬ ‫چرخــدار می‪‎‬نشــینند و بــا لبخنــد لحظاتــی‬ ‫از زندگــی دردنــاک معلــوالن را تجربــه‬ ‫می‪‎‬کننــد و وعــده بازســازی و اصــاح معابــر‬ ‫و گذرگاه‪‎‬هــا و ‪ ...‬را می‪‎‬دهنــد‪ .‬امــا معلــوالن‬ ‫نیــک می‪‎‬داننــد وعده‪‎‬هــای روی صندلــی‬ ‫چرخــدار دوام و قــوام چندانــی ندارنــد و‬ ‫بعــد از پیــاده شــدن مســئول مربوطــه از‬ ‫روی صندلــی چرخــدار بــه فراموشــی ســپرده‬ ‫می‪‎‬شــوند و یــا در پیــچ و خــم بروکراســی‬ ‫اداری عقیــم می‪‎‬ماننــد‪.‬‬ ‫محســن زنگانــه یکــی از تــوان خواهــان‬ ‫بهزیســتی علی‪‎‬ابادکتــول در ایــن بــاره‬ ‫می‪‎‬گویــد‪ :‬هــر چنــد بنــده بــدون عصــا و‬ ‫صندلــی چرخــدار در ســطح خیابان‪‎‬ها رفت و‬ ‫امــد می‪‎‬کنــم‪ ،‬ولــی بــه دلیــل معلولیــت نیمه‬ ‫شــدیدی کــه دارم نمی‪‎‬توانــم ماننــد ســایر‬ ‫شــهروندان بــه تنــدی از معابــر عبــور کنــم‪.‬‬ ‫نبــود خــط ویــژه معلــوالن و عــدم رعایــت‬ ‫ســرعت مطمئنــه از ســوی راننــدگان باعــث‬ ‫می‪‎‬شــود کــه در هنــگام عبــور از خیابــان بــا‬ ‫مشــکالت جــدی مواجــه شــوم و همــواره‬ ‫احتمــال تصــادف بــرای مــن و افــرادی نظیــر‬ ‫مــن وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از تــوان خواهــان کــه‬ ‫دچــار عارضــه کم‪‎‬بینایــی اســت از نبــود‬ ‫پیاده‪‎‬روهــای اســتاندارد در ســطح خیابــان‬ ‫هــا خبــر داد گفــت‪ :‬در اکثــر خیابــان هــا‬ ‫عــاوه بــر اینکــه عــرض پیاده‪‎‬روهــا اســتاندارد‬ ‫نیســت‪ ،‬مالــکان زیــادی در حــال ســاخت و‬ ‫ســاز هســتند و کل پیــاده‪‎‬رو را بــرای انجــام‬ ‫امــور بنایــی و قــرار دادن مصالــح خــود‬ ‫اشــغال می‪‎‬کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل مــردم‬ ‫بایــد بــرای تــردد بایــد وارد خیابــان شــوند‬ ‫کــه ایــن امــر بــرای بنــده و ســایر معلــوالن‬ ‫دشــواری‪‎‬های زیــادی را بــه وجــود مــی‪‎‬اورد‪.‬‬ ‫مقصر اصلی کیست؟‬ ‫انچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه رفــع‬ ‫برخــی عیــوب شــهری کــه در طــی ســال‪‎‬ها‬ ‫بــه وجــود امده‪‎‬انــد‪ ،‬بــا صــدور یــک بخشــنامه‬ ‫یــا اجــرای چنــد طــرح ضربتــی امکان‪‎‬پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬امــا جالــب ایــن جاســت کــه‬ ‫هیچــگاه ســعی نمی‪‎‬شــود‪ ،‬جلــوی ضــرر و‬ ‫دوبــاره کاری گرفتــه شــود و حتــی در ســاخت‬ ‫و ســاز‪‎‬های جدیــد هــم اصــول و مــوارد‬ ‫ایمنــی و مقــررات مختلــف‪ ،‬علی‪‎‬الخصــوص‬ ‫بخشــنامه‪‎‬های مربــوط بــه عبــور و مــرور‬ ‫معلــوالن جــدی گرفتــه نمی‪‎‬شــود‬ ‫بــه عنــوان مثــال بعــد از اینکــه یــک‬ ‫ســاختمان دولتــی احــداث شــد‪ ،‬پیمانــکار در‬ ‫صــدد اجــرای تعبیــه رمــپ (ســطح شــیبدار)‬ ‫بــر می‪‎‬ایــد کــه بــه دلیــل کارشناســی نبــودن‬ ‫و عــدم همخوانــی بــا ســازه‪ ،‬ایــن رمپ‪‎‬هــا‬ ‫عمدتــا کارایــی ندارند و بالاســتفاده می‪‎‬مانند‬ ‫یــا در برخــی ادارات مشــاهده شــده کــه‬ ‫ورودی ســطح شــیبدار‪ ،‬از چنــان شــیبی‬ ‫برخــوردار اســت کــه حتــی اگــر ویلچــر دارای‬ ‫یــک موتــور بــا قــدرت چنــد اســب بخــار هــم‬ ‫باشــد قــادر بــه بــه بــاال رفتن از رمــپ نخواهد‬ ‫بــود! بمانــد کــه ســطوح شــیبدار در برخــی‬ ‫ادارات نیــز بــا زنجیــر مســدود شــده انــد!‬ ‫از براینــد مشــاهدات میدانــی و گفتگــو بــا‬ ‫معلــوالن چنیــن اســتنباط مــی شــود کــه‬ ‫انســان هــا ســه نیــاز بنیــادی دارنــد‪ .‬نیــاز بــه شایســتگی ‪ ،‬خــود‬ ‫مختــاری و نیــاز بــه داشــتن ارتبــاط بــا دیگــران‪ .‬شــاخصه انســان‬ ‫ســالم عالقــه اجتماعــی بــه دیگــران و میــل بــه برقــراری رابطــه اســت‪ .‬امــا ارتباطــات اجتماعــی در‬ ‫عیــن اینکــه مزایــای زیــادی دارد‪ ،‬گاهــی هــم ممکــن اســت دردســرهایی درســت کنــد‪ .‬مثــا اینکــه‬ ‫درشــرایطی رفتــار دیگــران ممکــن اســت موجــب خشــم مــا شــود‪ ،‬گاهــی در روابــط خــود ممکــن‬ ‫اســت دچــار تعــارض شــویم یــا حتــی در رابطــه ای بــه بــن بســت برســیم‪.‬‬ ‫ســال هــا پیــش یکــی از روان شناســان بــرای شــبیه ســازی ایــن موضــوع از یــک مثــال اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬او روابــط انســان هــا را بــه زندگــی جوجــه تیغــی هــا تشــبیه کــرد‪ .‬جوجــه تیغــی هــا در فصــل‬ ‫زمســتان بــرای اینکــه از ســرما در امــان بماننــد بایــد تــا حــد ممکــن بــه هــم نزدیــک شــوند‪ ،‬این کار‬ ‫باعــث مــی شــود تــا گرمــای مناســبی تولیــد شــود و ســرما ان هــا را اذیــت نکنــد ولی باعث اســیب‬ ‫رســاندن بــه بدنشــان هــم مــی شــود چــرا کــه تیــغ هــا باعــث زخمــی شــدن پوســت ان هــا مــی‬ ‫شــود‪ .‬روابــط مــا هــم همیــن طــور هســتند‪ .‬همــان قــدر کــه بــه داشــتن رابطــه نیازمندیــم‪ ،‬گاهــی‬ ‫همیــن رابطــه بــرای مــا دردســر ســاز مــی شــود‪.‬‬ ‫منظور از ارتباط موثر در واقع مدیریت کردن همین مشــکالت اســت‪ .‬اینکه بتوانیم احســاس‬ ‫خــود را بــه طــرز صحیحــی بــه طــرف مقابــل ابــراز کنیــم و یــا مثــا مشــکالت خــود بــا دیگــران را بــه‬ ‫شــیوه بــرد – بــرد حــل کنیم‪.‬‬ ‫در برقراری ارتباط موثر با دو مسئله رو به رو هستیم ‪:‬‬ ‫توانایی برقراری ارتباط موثر‬ ‫اقدامــات شــکل گرفتــه در طــول این ســال‪‎‬ها‬ ‫چنــدان جــدی نبــوده و نــگاه بــه مســئله‬ ‫امــد و شــد معلــوالن در کشــور‪ ،‬یــک نــگاه‬ ‫دارای اولویــت نیســت و هــر از گاهــی بــه‬ ‫منظــور خالــی نبــودن عریضــه طرح‪‎‬هایــی در‬ ‫برخــی نقــاط کشــور اجــرا می‪‎‬شــود تــا زونکــن‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در خصــوص پیگیــری‬ ‫مســئله امــد و شــد معلــوالن خالــی نباشــد!‬ ‫هــر چنــد در برخــی نقــاط اقدامــات ارزشــمندی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت و در مقابــل برخــی بانــک‬ ‫هــا شــاهد نصــب باالبــر حمــل ویلچــر و مــوارد‬ ‫مشــابه هســتیم‪ ،‬ولی چیزی که مدنظر جامعه‬ ‫معلــوالن اســت‪ ،‬بــا اقدامــات موضعی و موقتی‬ ‫منافــات دارد‪ .‬وقتــی در بســیاری از شــهرها بــه‬ ‫منظــور جلوگیــری از پــارک خــودرو‪ ،‬پیــاده رو هــا‬ ‫بــا میله‪‎‬هــای فلــزی یــا بتونــی مســدود شــده‪‎‬اند‪،‬‬ ‫بــه نظــر شــما یــک معلــول چگونــه بایــد در‬ ‫پیــاده‪‎‬رو بــا صندلــی چرخــدار تــردد کنــد؟ بــه نظــر‬ ‫شــما ســاخت پیــاده رو اســتاندارد بــا مســدود‬ ‫کــردن همــان پیــاده‪‎‬رو بــا میله‪‎‬هــای فلــزی در‬ ‫وســط پیــاده‪‎‬رو‪ ،‬میســر اســت؟!‬ ‫سخن اخر؛‬ ‫شــاید خیلــی از شــهروندان عــادی نیــز از‬ ‫وضعیــت معابــر عمومــی بــه ویــژه پیــاده‬ ‫رو هــا راضــی نباشــند‪ ،‬ولــی بــه هــر طریــق‬ ‫امــکان تــردد (هــر چنــد در برخــی بــه‬ ‫ســختی) بــرای افــراد عــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ولــی بــاور کنیــم عبــور و مــرور بــرای جماعتــی‬ ‫کــه بــا عصــای ســفید‪ ،‬دو عصــا‪ ،‬صندلــی‬ ‫چرخــدار‪ ،‬بینایــی متوســط و ‪ ...‬ســخت‪‎‬تر‬ ‫از انچــه اســت کــه فکــر می‪‎‬کنیــم‪ .‬امیــد‬ ‫اســت مســئوالن اســتان و دســت‪‎‬اندرکاران‬ ‫امــور معلــوالن دچــار روزمرگــی نشــوند‬ ‫و بــه اعــام گــزارش در خصــوص توزیــع‬ ‫ســمعک و عصــا و صندلــی چرخــدار و ‪ ...‬بــه‬ ‫معلــوالن بســنده نکننــد‪ .‬کافــی اســت تنهــا‬ ‫چنــد ســاعت مســئولیت هــل دادن صندلــی‬ ‫چرخــدار یکــی از جانبــازان و معلــوالن‬ ‫شــهرمان را‪ ،‬در معابــر شــهری بــه عهــده‬ ‫بگیریــم تــا متوجــه دشــواری تــردد جامعــه‬ ‫معلــوالن و تــوان خواهــان شــویم‪ .‬شــاید‬ ‫داشــتن معبــری کــه یــک توانخــواه بتوانــد‬ ‫در ان بــدون اســتعانت از دیگــران طــی‬ ‫طریــق کنــد از هــر هدیــه دیگــری برایشــان‬ ‫شــیرین‪‎‬تر و گواراتــر باشــد‪.‬‬ ‫ارتباط موثر‬ ‫اگاهی داشتن از اصول ارتباط موثر‬ ‫گاهــی انســان هــا نحــوه برقــراری ارتبــاط را مــی داننــد ولــی توانایــی برقــراری ارتبــاط را ندارنــد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن موضــوع وجــود یــک ســری مشــکالت شــخصیتی اســت کــه توانایــی ارتبــاط موثــر را از‬ ‫انســان مــی گیــرد کــه در ادامــه توضیــح داده مــی شــود‪.‬‬ ‫خلــق افســرده ‪ :‬شــخصی کــه افســرده اســت دچــار انــزوای اجتماعــی مــی شــود و کمیــت و‬ ‫کیفیــت رابطــه هایــش بــه طــرز محسوســی کاهــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫اضطــراب ‪ :‬افــرادی کــه اضطــراب زیــادی را تجربــه مــی کننــد‪ ،‬از روابــط اجتنــاب مــی کننــد یــا بــر‬ ‫عکــس بــه دلیــل اضطــراب زیــاد ممکــن اســت وارد حریــم خصوصــی افــراد شــوند‪.‬‬ ‫شــخصیت پارانوئیــد یــا شــکاک‪ :‬ایــن افــراد رابطــه کاراگاهــی دارنــد و دائمــا در حــال کنتــرل‬ ‫دیگــران هســتند‪ .‬مــدام فکــر مــی کننــد کــه ســایرین در حــال نقشــه کشــیدن برای انها هســتند و‬ ‫قصــد دارنــد بــه ان هــا صدمــه بزننــد‪.‬‬ ‫شــخصیت خــود شــیفته ‪ :‬ایــن افــراد رابطــه فرماندهــی دارنــد‪ ،‬بــه حالــت دســتور و تحکــم بــا‬ ‫دیگــران ارتبــاط برقــرار مــی کننــد‪.‬‬ ‫افــراد وابســته‪ :‬ایــن افــراد در رابطــه بیــش از حــد دچــار وابســتگی مــی شــوند و بــرای خــود و‬ ‫دیگــران مشــکالتی درســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــخصیت اســکیزوئید‪ :‬شــخصیت اســکیزوئید بــه شــخصیتی گفتــه مــی شــود کــه کامــا انــزوا‬ ‫گزیــن اســت‪ .‬ایــن افــراد در واقــع هیــچ میلــی بــه برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران ندارنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفت‪ :‬از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون حدود ‪ ۱۱۳‬میلیارد ریال‬ ‫تســهیالت حمایتــی بــه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه ای اســتان از طریــق ســامانه «کارا» و «تحفــه» پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت شــامل پرداخــت حــق بیمــه ســه ماهــه اول ســال ‪ ۹۹‬و ‪ ،۱۴۰۰‬کمک‬ ‫هزینه بیکاری ایام کرونا در ‪ ۲‬مرحله‪ ،‬تســهیالت کرونایی فرهنگ و هنر(ســامانه کارا)‪ ،‬تســهیالت حمایتی بخش‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه کــم بهره(ســامانه تحفــه) بــا همــکای صندوق کارافرینــی امید صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫پرداخت حدود‬ ‫‪۱۱۳‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت کرونایی‬ ‫به هنرمندان‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1400‬‬ ‫گاهــی نیــز افــراد کالهبــردار از طریــق خطــوط تلفن‬ ‫همــراه اعتبــاری بــا صاحبــان مشــاغل خدماتــی تمــاس‬ ‫گرفتــه و بــا‏جعــل عنــوان حقیقــی و حقوقــی تحــت‬ ‫ش مهنــدس و مامــور خریــد یــک شــرکت معتبــر‬ ‫پوشـ ‬ ‫و یــا ســازمان دولتــی‪ ،‬از ان هــا ‏تقاضــای دریافــت‬ ‫خدمــات و یــا خریــد کاال بــه شــکل عمــده می کننــد‪.‬‏‬ ‫‏ ایــن کالهبــرداران بــه بهانــه¬ی پرداخــت هزینـه ی‬ ‫خدمــات و یــا کاالی مــورد درخواســت‪ ،‬قربانیــان را‬ ‫نــزد دســتگاه های‏خودپــرداز (‏‪ATM‬‏ ) هدایــت نمــوده‬ ‫و بــا ســوء اســتفاده از عــدم اگاهــی افــراد‪ ،‬مبالغــی‬ ‫بــه حســاب های بانکــی خــود واریــز ‏می کننــد‪ .‬رمــز‬ ‫اصلــی موفقیــت ایــن افــراد‪ ،‬پیشــنهاد ان هــا مبنــی بــر‬ ‫انتخــاب زبــان انگلیســی دســتگاه اســت کــه معمــوال ً‬ ‫افــراد‏بــه ان تســلط ندارنــد‪.‬‏‬ ‫موتورشویی و تمیز نگه‬ ‫داشتن اجزای زیر کاپوت‬ ‫خوب است یا بد؟‬ ‫استفاده از خودپردازهای بانکی‪ ،‬فرصتی که می تواند تهدید باشد‬ ‫ورود تکنولــوژی و امــواج فنــاوری هرچنــد‬ ‫همــواره باعــث رفــاه افــراد جامعــه اســت‪،‬‬ ‫امــا اگــر ســطح اگاه یهــا نســبت ‏بــه‬ ‫اســتفاده از ان افزایــش نیابــد‪ ،‬میتوانــد‬ ‫‏عواقــب جبــران ناپذیــری را در همهــی‬ ‫زمینه هــا بــه دنبــال داشــته باشــد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫‏اصــوال ً تغییــرات اجتماعــی کــه پیشــرفت‬ ‫تکنولــوژی جزئــی از ان محســوب میشــود‪،‬‬ ‫بــا ‏پدیــد امــدن فرصتهــای جدیــد تولیــد‬ ‫‏جــرم همــراه اســت‪ .‬بنابرایــن ضــرورت‬ ‫دارد کــه افــراد یــک جامعــه بــا ابعــاد و‬ ‫زوایــای شــگردهای جدیــد مجرمــان اشــنا‬ ‫شــده‏و راه‏هــای مقابلــه بــا ان را بــه خوبــی‬ ‫بیاموزنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از مــواردی کــه در پرونده هــای‬ ‫پلیســی و قضایــی افزایشــی چشــمگیر‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬ســرقت و یــا کالهبــرداری‬ ‫از‏کاربــران دســتگاه های خودپــرداز بانکهــا‬ ‫می‏باشــد؛ ایــن ســرقتها و کالهبرداریهــا‬ ‫عمدتــا ً ناشــی از فقــدان و یــا ضعــف‬ ‫‏اگاهــی افــراد در اســتفادهی صحیــح و‬ ‫هوشــمندانه از ایــن دستگاه هاســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ‏ضــرورت گریــز ناپذیــر‬ ‫بهرهبــرداری ‏از ایــن تکنولــوژی و ایــن‬ ‫امــکان ســودمند ســامانه ی بانکــی کشــور‪،‬‬ ‫ـارقان فرصــت طلــب بــه ســوء اســتفاده‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫از ایــن امکانــات ‏روی ‏اوردهانــد‪.‬‏‬ ‫‏بــدون تردیــد اصلیتریــن راه مقابلــه بــا‬ ‫ایــن پدیــده‪ ،‬امــوزش افــراد نســبت بــه‬ ‫اســتفادهی صحیــح از خودپردازهــا و‬ ‫بــه ‏کار بســتن نــکات امنیتــی اســت کــه‬ ‫بــر اســاس ‏تجربیــات پلیســی بــه دســت‬ ‫امده انــد‪ .‬‏‬ ‫روش‬ ‫شــایعترین‬ ‫و‬ ‫مهمتریــن‬ ‫کالهبــرداری بــا اســتفاده از دســتگاه های‬ ‫خودپــرداز‪ ،‬بــه ایــن صــورت اســت کــه‬ ‫ســارقان‏در نزدیکــی دســتگاه کمیــن کــرده‬ ‫و در هنــگام‏حضــور افــراد بیســواد یــا کــم‬ ‫ســواد بــرای گرفتــن پــول‪ ،‬بــه بهان ـه ی ایــن‬ ‫کــه‏دســتگاه ایــراد دارد و میخواهنــد ان را‬ ‫امتحــان کننــد‪ ،‬کارت عابــر بانــک انهــا را بــه‬ ‫همــراه‏رمــز ان دریافــت میکننــد و‏پــس از‬ ‫اطمینــان از موجــودی‪ ،‬در هنــگام تحویــل‬ ‫کارت‪ ،‬ان را بــا کارت دیگــری تعویــض‬ ‫مینماینــد و بالفاصلــه از ‏محــل متــواری‬ ‫شــده ‏و در اولیــن فرصــت نســبت بــه‬ ‫برداشــت وجــه نقــد از حســاب مالباختــگان‬ ‫اقــدام میکننــد‪ .‬البتــه قبــل از‏هــر چیــز بایــد‬ ‫اعتمــاد قربانیــان را جلــب کننــد کــه در ایــن‬ ‫کار‏بســیار ماهرانــه عمــل نمــوده و نقــش‬ ‫افــراد خیرخــواه را بــا‏ظاهــر جــذاب خــود و‬ ‫اســتفاده از جمــات مودبانــه و صمیمانــه‬ ‫بــه خوبــی ایفــا میکننــد‪.‬‏‬ ‫‏ گاهــی نیــز افــراد کالهبــردار از طریــق‬ ‫خطــوط تلفــن همــراه اعتبــاری بــا صاحبــان‬ ‫مشــاغل خدماتــی تمــاس گرفتــه و بــا‬ ‫‏جعــل عنــوان حقیقــی و حقوقــی تحــت‬ ‫‏پوشــش مهنــدس و مامــور خریــد یــک‬ ‫شــرکت معتبــر و یــا ســازمان دولتــی‪ ،‬از‬ ‫انهــا‏تقاضــای دریافــت خدمــات و یــا خریــد‬ ‫کاال بــه شــکل عمــده میکننــد‪.‬‏‬ ‫‏ ایــن کالهبــرداران بــه بهانــه¬ی پرداخــت‬ ‫هزینــه ی خدمــات و یــا کاالی مــورد‬ ‫درخواســت‪ ،‬قربانیــان را نــزد دســتگاه های‬ ‫‏خودپــرداز (‏‪ATM‬‏ ) هدایــت نمــوده و بــا‬ ‫‏ســوء اســتفاده از عــدم اگاهــی افــراد‪،‬‬ ‫مبالغــی بــه حســابهای بانکــی خــود واریــز‬ ‫‏میکننــد‪ .‬رمــز اصلــی موفقیــت ایــن افــراد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد انهــا مبنــی بــر انتخــاب زبــان‬ ‫‏انگلیســی دســتگاه اســت کــه معمــوال ً‬ ‫افــراد ‏بــه ان تســلط ندارنــد‪.‬‏‬ ‫‏ شــگرد ِ دیگــر شــیادان ایــن اســت کــه‬ ‫مقابــل دســتگاه های خــود پــرداز ایســتاده‬ ‫و پــس از شناســایی طعمه هــای خــود بــا‬ ‫بیــان‏ایــن کــه نیــاز بــه مقــداری وجــه نقــد‬ ‫‏دارنــد و دســتگاه قــادر بــه پرداخــت از‬ ‫حســاب انهــا نیســت‪ ،‬از افــراد تقاضــای‬ ‫جابجایــی‏وجــه بیــن حســاب خــود و انــان‬ ‫را نمــوده و بــا شــگردی خــاص مبالغــی از‬ ‫‏حســاب انــان برداشــت میکننــد‪.‬‏‬ ‫بــا توجــه بــه مــواردی کــه بیــان شــد‪،‬‬ ‫رعایــت نــکات زیــر بــه هموطنــان عزیــز‬ ‫توصیــه میگــردد‪:‬‏‬ ‫‏‪ )1‬تــا انجایــی کــه امــکان دارد از‬ ‫دســتگاه هایی اســتفاده کنیــد کــه در جــای‬ ‫مناســب نصــب گردیده انــد و دارای نــور‬ ‫کافــی ‏هســتند‪.‬‏‬ ‫‏‪ )2‬قبــل از نزدیــک شــدن بــه خوپــرداز‪،‬‬ ‫محلــی را کــه دســتگاه در ان قــرار دارد‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬اگــر فــرد مشــکوکی را در‬ ‫‏اطــراف دســتگاه مشــاهده کردیــد یــا‬ ‫اگــر ‏دســتگاه در محلــی دور‪ ،‬خلــوت و‬ ‫نامطمئــن قــرار داشــت‪ ،‬تــا حــد ممکــن از‬ ‫ان ‏اســتفاده نکنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )3‬در نظــر داشــته باشــید کــه هــر چیــز‬ ‫غیــر عــادی و مشــکوک در مــورد خودپــرداز‪،‬‬ ‫میتوانــد نشــان دهنــده ی ایــن باشــد کــه‬ ‫‏خودپــرداز دســتکاری شــده اســت‪ .‬اگــر بــه‬ ‫‏نظــر میرســد چیــزی بــه محــل قــرار دادن‬ ‫کارت یــا صفحــه کلیــد اضافــه گردیــده‬ ‫‏و یــا دســتورالعملهای غیــر معمــول در‬ ‫صفحــه ی نمایــش ظاهــر میشــود‪ ،‬از ان‬ ‫‏دســتگاه اســتفاده نکــرده و بانــک مربوطــه‬ ‫‏را از موضــوع مطلــع نماییــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )4‬از دســتگاه هایی کــه اطــراف و یــا روی‬ ‫ان عالیــم و پیام هایــی حاکــی از تغییــر‬ ‫یافتــن دســتورالعملهای صفحــه نمایــش‬ ‫‏نصــب شــده اســت‪ ،‬اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫‏خصوصــا ً اگــر ایــن پیغــام در محــل قــرار‬ ‫دادن کارت نصــب گردیــده باشــد‪ .‬ضمنــا ً‬ ‫‏اطمینــان داشــته باشــید کــه بانک هــا‬ ‫هرگــز پیغامــی مبنــی بــر هدایــت شــما بــه‬ ‫‏خودپــرداز خاصــی نخواهنــد فرســتاد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )5‬در صورتــی کــه هنــگام اســتفاده از‬ ‫دســتگاه خودپــرداز بــه مشــکلی از قبیــل‬ ‫گیــر کــردن کارت یــا عــدم انتقــال وجــه‬ ‫‏برخــورد نمودیــد‪ ،‬هرگــز پیشــنهاد کمــک‬ ‫افــراد‏غریبــه را قبــول نکنیــد‪ .‬ضمنــا ً نبایــد‬ ‫بــه کســی اجــازه دهیــد تــا هنــگام اســتفاده‬ ‫‏از خودپــرداز تمرکــز شــما را بــر هــم بزنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )6‬مطمئــن شــوید ســایر افــرادی کــه در‬ ‫صــف ایســتاده اند‪ ،‬فاصلــه ی کافــی از‬ ‫شــما را حفــظ نموده انــد‪ .‬مراقــب باشــید‬ ‫هنــگام ‏وارد کــردن رمــز‪ ،‬کســی ان را‬ ‫مشــاهده ‏نکنــد‪ .‬نزدیــک بــه دســتگاه‬ ‫بایســتید و صفحــه کلیــد را کامــا ً بــا دســت‬ ‫خــود ‏بپوشــانید‪.‬‏‬ ‫‏‪ )7‬دســتورالعملهای روی صفحــه ی ‬ ‫نمایــش را بــه دقــت اجــرا کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال تــا زمانــی کــه از شــما درخواســت‬ ‫نشــده ‏اســت‪ ،‬رمــز خــود را وارد نکنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )8‬هیــچ گاه کارت خــود را بــا فشــار در‬ ‫کارتخــوان وارد نکنیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )9‬رســید چاپــی خودپــرداز را نــزد خــود‬ ‫نگــه داریــد و از رهــا نمــودن ان بــر روی‬ ‫دســتگاه یــا اطــراف ان خــودداری کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )10‬اگــر کارت شــما مفقــود شــد یــا‬ ‫دســتگاه ان را پــس نــداد‪ ،‬موضــوع را‬ ‫ســریعا ً بــه بانــک گــزارش دهیــد‪ .‬اگــر چــه‬ ‫امــکان ‏غیرفعــال نمــودن کارت از طریــق‬ ‫تلفــن ‏وجــود دارد‪ ،‬امــا بــه هــر جهــت‬ ‫اســتفاده از دســتگاه در روز و در ســاعات‬ ‫اداری‏نســبت به اســتفاده از ان در هنگام‬ ‫شــب و تعطیلــی بانــک ارجحیــت دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )11‬شــماره ی رمــز خــود را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫(اگــر الزم اســت کــه رمــز خــود را یادداشــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬ایــن کار را طــوری انجــام‏دهیــد کــه‬ ‫فقــط خودتــان بتوانیــد ان را بخوانیــد و‬ ‫‏هرگــز ایــن نوشــته را همــراه بــا کارت خــود‬ ‫حمــل نکنیــد)‪.‬‏‬ ‫‏‪ )12‬از انتخــاب شــماره رمزهایــی کــه‬ ‫حــدس زدن انهــا اســان میباشــد ( ماننــد‬ ‫تاریــخ تولــد یــا شــمارهی شناســنامه)‬ ‫اجتنــاب ‏نماییــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )13‬هــر چنــد وقــت یــک بــار رمــز خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬اگــر فکــر میکنیــد رمزتــان لــو‬ ‫رفتــه اســت‪ ،‬ســریعا ً ان را تغییــر‏دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )14‬وضعیــت حســاب و صورتحســاب های‬ ‫بانکــی خــود را به طــور منظــم بررســی و‬ ‫کنتــرل نمــوده و هرگونــه اشــتباه‏احتمالــی‬ ‫را ســریعا ً بــه بانــک مربوطــه گــزارش‬ ‫‏دهیــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ )15‬هنــگام خریــد اعتبــاری از‬ ‫فروشــگاه ها‪ ،‬از دادن اطالعــات کارت و‬ ‫رمــز عبــور خــود بــه فروشــنده‪ ،‬خــودداری‬ ‫کنیــد؛‏چــرا کــه اطــاع از رمــز کارت‪ ،‬بــرای‬ ‫ســارقانی ‏کــه ممکــن اســت در اطــراف‬ ‫باشــند‪ ،‬ایجــاد انگیزهــی ســرقت میکنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ )16‬هــرگاه کســی بــه هــر طریقــی‬ ‫رمــز عبــور‪ ،‬رمــز دوم و شــماره ی ‏‪cvv2‎‬‏‬ ‫(شــماره ی ‪ 4‬رقمــی منــدرج در پشــت یــا‬ ‫روی‏کارت) شــما را پرســید‪ ،‬یقیــن بدانیــد‬ ‫کــه قصــد ‏وی ســرقت و کالهبــرداری‬ ‫اســت‪ .‬‏‬ ‫در حالی که کمبود اب‬ ‫در شهر احساس می شود‬ ‫لزومی به شستشوی پیاده‬ ‫روی مقابل مغازه و‬ ‫منزل نیست‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫بــا توجــه نــکات یادشــده‪ ،‬اگــر توقــع داریــد دیگــران کمک هایتــان را جبــران کننــد‪ ،‬یــا‬ ‫کمــک نکنیــد یــا به انــدازه ای کمــک کنیــد کــه اگــر متقابــا پاســخی در ازای کمک هایتــان‬ ‫دریافــت نکردیــد‪ ،‬احســاس نکنیــد چیــز زیــادی از دســت داده ایــد‪ .‬نــه شــما مجبوریــد بــه‬ ‫دیگــران لطــف کنیــد و نــه انهــا محکــوم هســتند کــه لطــف شــما را پاســخ بدهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫زیرکــی و هُشــیاری شماســت کــه «کوپـِـن کمــک و همراهــی» خــود بــا دیگــران را چــه‬ ‫وقــت و بــرای چــه کســی خــرج کنیــد‪ .‬ادامــه ‪372‬‬ ‫‪ .۱۲‬سروصدا در کتابخانه‪ ،‬سینما‪ ،‬راهروی اپارتمان و سایر اماکن عمومی‬ ‫مکان هــای عمومــی متعلــق بــه همــه هســتند و همــه بایــد بــه قوانیــن ان احتــرام‬ ‫بگذارنــد‪ .‬ســکوت در برابــر قانون شــکنی صحیــح نیســت‪ .‬ایــن ســکوت نوعــی پــاداش‬ ‫بــرای فــرد خاطــی محســوب می شــود‪ .‬هرقــدر ایــن رفتارهــای نابه هنجــار در کســی‬ ‫نهادینــه شــود‪ ،‬در اینــده کنتــرل و اصــاح او دشــوارتر می شــود‪.‬‬ ‫در مکان هــای عمومــی اگــر کســی ارامش تــان را بــه هــر نحــو بهــم زد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫واکنــش نشــان بدهیــد‪ .‬اولیــن گام ان اســت کــه خودتــان همــواره در حفــظ ارامــش‬ ‫محیــط کوشــا باشــید‪ .‬مثــا در کتابخانــه بایــد تلفــن همراه تــان حتمــا روی بی صــدا‬ ‫باشــد‪ ،‬کتــاب را ارام و بی صــدا ورق بزنیــد و بــا صــدای بلنــد بــا کســی صحبــت نکنیــد‪ .‬در‬ ‫قــدم بعــد اگــر کســی خــاف عــرف و شــان محیــط رفتــار کــرد‪ ،‬به ســرعت بــه کتابــدار یــا‬ ‫مســئول کتابخانــه خبــر بدهیــد؛ اگــر چنیــن نکنیــد هیــچ بعیــد نیســت خــود کتابــدار هــم‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪373‬‬ ‫بعدهــا بــه فهرســت عوامــل اخــال در کتابخانــه اضافــه شــود!‬ ‫در ســالن نمایــش فیلــم‪ ،‬حــق شماســت کــه کیفیــت صــدا و تصویــر فیلــم قابــل قبــول‬ ‫باشــد چــون بــرای تماشــای ان پــول داده ایــد‪ .‬ســالن ســینما بایــد تمیــز باشــد‪ .‬افــراد‬ ‫وظیفــه دارنــد ســکوت را رعایــت کننــد‪ .‬درســت نیســت کــه عبورومــرور مکــرر انهــا‬ ‫مانــع تماشــای فیلــم شــود‪ .‬فحاشــی بــه بازیگــر و واکنش هــای ناشایســت بــه برخــی‬ ‫از صحنه هــا‪ ،‬هرکــدام به نوعــی مصداقــی از تجــاوز بــه حریــم شــخصی شــما محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در خصــوص اداب زندگــی در یــک مجتمــع مســکونی‪ ،‬بایــد گفــت فرهنــگ اپارتمــان‬ ‫نشــینی چیــزی نیســت کــه بتــوان به ســادگی از کنــار ان عبــور کــرد‪ .‬فرزنــدان مــا از‬ ‫همیــن کودکــی رفتارهــا و گفتارهــای مــا را در ذهــن خــود ضبــط و خواســته یــا ناخواســته‬ ‫از انهــا تقلیــد می کننــد‪ .‬ســروصدا در راهــرو‪ ،‬صــدای بلنــد موســیقی‪ ،‬بگووبخنــد‬ ‫مهمان هــا و باالوپاییــن پریــدن بچه هــا‪ ،‬نمونه هایــی از مشــکالتی اســت کــه موجــب‬ ‫شکســتن حریــم شــخصی شــما می شــود‪ .‬بــه شــکل دوســتانه و در وقــت مناســب بــه‬ ‫رفتــار همســایه اعتــراض کنیــد‪ ،‬شــاید واقعــا متوجــه نشــده اســت کــه رفتــارش مزاحمــت‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬در صــورت بی اعتنایــی و درشــتی نســبت بــه اعتــراض شــما و تکــرار‬ ‫رفتــار پیشــین‪ ،‬مســئله را بــا مدیــر ســاختمان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫ جــواب ‪ :‬بســیاری عقیــده دارنــد انچــه کــه دیــده‬‫نمیشــود ضــرری بــه حــال مــا نخواهــد داشــت و هرگــز‬ ‫خودشــان را بــه زحمــت نمــی اندازنــد کــه موتــور اتومبیــل‬ ‫و ومحفظــه زیــر کاپــوت را تمیــز کننــد‪ .‬البتــه درســت‬ ‫اســت کســانی کــه اتومبیــل خــود را میخواهنــد بفروشــند‬ ‫یــا بــه نمایــش بگذارنــد یــا ادمهــای وسواســی همــواره‬ ‫موتــور اتومبیــل خــود را تمیــز نگــه میدارنــد امــا دالیــل‬ ‫عملــی تــری هــم بــرای پاکیــزه نگــه داشــتن ایــن ناحیــه‬ ‫و حــذف گریــس ‪ ٬‬روغــن ‪ ٬‬بنزیــن و گــرد و غبــار از ان‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ روغنــی کــه در بــدن ســیلندر گــرم شــده در کارتــر بایــد‬‫خنــک شــود تــا هنــگام بازگشــت بــه موتــور بتوانــد نقــش‬ ‫خنــک کنندگــی خــود را اجــرا کنــد‪ .‬کارتــر از طریــق تمــاس‬ ‫بــا هوایــی کــه در هنــگام حرکــت اتومبیــل زیــر ان جریان‬ ‫دارد خنــک میکنــد‪ .‬بخــش از گرمــای موتــور و نیــز ســایر‬ ‫اجــزای فلــزی زیــر کاپــوت نیــز از طریــق تمــاس بدنــه انها‬ ‫بــا هــوا دفــع میشــود‪ .‬اگــر الیــه ای از روغــن و گریــس‬ ‫و گــرد و غبــار و حشــرات بیجــان و احتمــاال هــزار و یــک‬ ‫جــور اشــغال دیگــر روی بدنــه موتــور و وســایل دیگــر را‬ ‫پوشــانده باشــد‪ ٬‬مبادلــه گرمــا بیــن ســطح ایــن وســایل‬ ‫و هــوا وجــود نــدارد و در حقیقــت موتــور گــرم میمانــد‪.‬‬ ‫موتــور گــرم قــدرت کافــی نــدارد و در حقیقــت بخــش‬ ‫عمــده بنزیــن مصرفــی را بــه گرمــا تبدیــل میکنــد و شــما‬ ‫بــرای طــی مســافت ثابــت بایــد مقــدار بیشــتری بنزیــن‬ ‫مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫جوش اوردن اب رادیاتور‬ ‫ دوســتان عنایــت داشــته باشــند کــه بــا توجــه بــه گــرم‬‫شــدن هــوا و بــاال رفتــن دمــای اب موتــور خــودرو‪ ،‬در‬ ‫صــورت وجــود نقــص در سیســتم خنک کننــده موتــور‬ ‫احتمــال جــوش اوردن و اســیب رســیدن بــه موتــور زیــاد‬ ‫هســت‪.‬‬ ‫ چــون در هفتــه هــای گذشــته دمــای هــوا بــه نســبت‬‫ایــن روزهــا پاییــن تــر بــوده لــذا اگــر نقصــی در سیســتم‬ ‫خنک کننــده موتــور نیــز وجــود داشــته بــه دلیــل پاییــن‬ ‫بــودن دمــا بــروز نمیکــرده‪ .‬بنابرایــن بــا بــاال رفتــن دمــای‬ ‫هــوای بــروز عیــب حتمــی اســت‬ ‫ پــس در اولیــن فرصــت بــه یــک تعمیــرگاه مطمئــن‬‫جهــت رفــع عیــب مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫ در ایــن هنگام(فصــول گــرم) جــوش اوردن اب رادیاتــور‬‫همــراه حــوادث پیرامــون ان شــدت مــی یابــد‪.‬‬ ‫ لــذا توصیــه میشــود از بــاز کــردن درب رادیاتــور اب‬‫موتــور هنــگام جــوش اوردن اب جــدا خــود داری شــود‪.‬‬ ‫بارعایــت مــوارد زیــر ســعی در کاهــش دمــای اب موتــور و‬ ‫اســیب بــه موتــور کنیــد ‪:‬‬ ‫ خــودرو را در حاشــیه خیابــان یــا محــل امــن متوقــف‬‫کنیــد‪.‬‬ ‫عالیــم اخطــاری را در فاصلــه ‪ 50‬متــری از عقــب خــورو‬‫قــرار دهیــد‬ ‫ موتــور را خامــوش نکنیــد و اجــازه دهیــد در حالــت در‬‫جــا شــروع بــه کار کنــد‪.‬‬ ‫ درب موتــور را بــاال بزنیــد و از اینکــه فن های خنک کننده‬‫مشغول کار هستند اطمینان حاصل کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق شــمال شــرقی ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪373‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪ ۲۴۵۳‬تعاونی در گلستان‬ ‫فعال هستند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۲۴۵۳‬تعاونــی فعــال در اســتان داریــم که ‪ ۲۲‬هــزار و ‪۶۸۹‬‬ ‫نفــر در انهــا مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫ســعید مازندرانــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬از میــان تعاونی هــای فعــال در اســتان‪ ۴۶ ،‬درصــد در زمینــه‬ ‫صنعــت و خدمــات و ‪ ۵۴‬درصــد در زیرمجموعه هــای کشــاورزی‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رصــد تعاونی هــا از طریــق ســامانه جامــع و‬ ‫هوشــمند بخــش تعــاون‪ ،‬افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۲۵۰‬تعاونــی‬ ‫غیرفعــال در اســتان منحــل شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــه برنامه هــای‬ ‫هفتــه تعــاون در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دیــدار بــا تعاونگــران‬ ‫و اعضــای اتــاق تعــاون‪ ،‬نشســت بــا بانــوان تعاونگــر‪ ،‬افتتــاح‬ ‫طرح هــای تعاونی هــا‪ ،‬جشــنواره تجلیــل از ‪ ۱۸‬تعاونــی برتــر‬ ‫اســتانی و کشــوری‪ ،‬برگــزاری تــور مجــازی و غیــره‪ ...‬از جملــه‬ ‫برنامه هــای در نظــر گرفتــه شــده در هفتــه تعــاون امســال اســت‪.‬‬ ‫با وجود ترکتازی کرونا‬ ‫در کشور‪،‬مسافران با خود کرونا‬ ‫سوغات می اورند!‬ ‫مــردم انــدر حســرت فهــم درســت! دیــروز صبــح در‬ ‫خیابــان کمربنــدی شــهر‪ ،‬یــک مرســدس بنــز او ‪ ۳۰۹‬نســخه‬ ‫مینی بوســی دیــدم ( همــان مینــی بوس هــا قدیمــی کــه‬ ‫سال هاســت تمامــی کارگــران خــط تولیــدش بــه رحمــت‬ ‫خــدا رفته انــد و در عجبــم کــه هنــوز شــرکت های بیمــه ایــن‬ ‫خودروهــا را بیمــه مــی کننــد و معاینــه فنــی هــم دارنــد!)‬ ‫مینــی بــوس پــر بــود از مســافر بــود‪ .‬از بچــه شــیرخوار و‬ ‫کــودک ســه چهــار ســاله تــا زن میانســال و پیــر مــرد هفتــاد‬ ‫هشــتاد ســاله کــه بــه جــز دو ســه نفــر هیچکــدام ماســک‬ ‫نداشــتند! حــق هــم داشــتند ‪ .‬قطــع بــه یقیــن در خودرویــی‬ ‫کــه کولــر نــدارد‪ ،‬اســتفاده از ماســک در چنیــن هــوای گرمــی‬ ‫امــکان نــدارد‪ .‬زن جوانــی چــادر روی خــودش انداختــه بــود‬ ‫و در حــال شــیر دادن بــه نــوزادش بــود‪ .‬پیرمــردی کــه جلــو‬ ‫نشســته بــود در حــال بــاد زدن خــود بــا یــک تکــه کارتــن بــود‪.‬‬ ‫حتمــا ًانتظــار می کشــید کــه زودتــر بــه کبــودوال برســند و‬ ‫اگر راه باز باشــد و مانند ان مســافر خوزســتانی گم نشــود‪،‬‬ ‫ابشــار تمــام خــزه ای کبــودوال را در هفتــاد ســالگی فتــح‬ ‫کنــد! نگاهــی بــه پــاک خــودرو انداختــم‪ ... 84 .‬پــاک ‪ 84‬را‬ ‫در اینترنــت جســتجو کــردم‪ .‬اســتان هرمــزگان!‬ ‫یــاد حرفــی مســئولی افتــادم کــه معیشــت مــردم را عامــل‬ ‫رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی می دانســت! بــه‬ ‫راســتی خودرویــی بــا پــاک اســتان جنوبــی کشــور در اوج‬ ‫کرونــا در شــمال کشــور و اســتان مــا چــه می کنــد؟! مگــر‬ ‫ســفر بــه شــهرها و اســتان های قرمــز ممنــوع نیســت؟!‬ ‫مگــر نــه اینکــه کرونــا در حــال ترکتــازی اســت و هــر روز‬ ‫رکوردهــای جدیــدی از فــوت شــدگان رونمایــی می شــود؟!‬ ‫ایــن حجــم از بــی تفاوتــی و ســاده انــگاری بــا هیــچ منطــق‬ ‫و عقــل ســلیمی ســازگاری نــدارد! شــاید مــا انتظــار داریــم‬ ‫کــه پلیــس جاده هــا را ببنــدد و مانــع از مســافرت مــردم‬ ‫شــود‪ .‬ولــی ســهم مــردم در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫و پرهیــز از مســافرت های غیــر ضــرروی چــه می شــود؟!‬ ‫مســافرت ها‪ ،‬دور همی هــا و مجالــس عروســی و عــزا‬ ‫بــه راه اســت ولــی معیشــت مــردم را بهانــه عــدم رعایــت‬ ‫پروتکل هــا می دانیــم و تــا تقــی بــه توقــی می خــورد اول از‬ ‫همــه کســبه را خانــه نشــین می کنیــم!‬ ‫حاضــر بــه کمــی خانــه نشــینی یــا اســتفاده از ماســک‬ ‫نیستیم ولی وقتی دچار بیماری شدیم در بیمارستان صدا‬ ‫را در گلــو رهــا مــی ســازیم و از کادر درمــان طلبــکار هســتیم!‬ ‫به راســتی چه کســی پاســخگوی یتیم شــدن کودکی اســت‬ ‫کــه هنــوز زبــان نگشــوده اســت ولــی پــدرش روی تخــت ای‬ ‫ســی یــو دچــار زجــر تنفســی شــده اســت و ملحفــه تخــت را‬ ‫چنــگ مــی زنــد تــا شــاید یــک بــار دیگــر بتوانــد فرزنــدش را‬ ‫در اغــوش بگیــرد! چــه کســی پاســخگوی زن جوانــی اســت‬ ‫کــه بــا داشــتن فرزنــد چهــار ســاله‪ ،‬در عنفــوان جوانــی بیــوه‬ ‫شــده اســت؟! تــاوان بــی مــادر شــدن کــودک شــیرخوار را چه‬ ‫کســی می دهــد کــه مــادرش در اثــر بــی مباالتــی مــا دچــار‬ ‫کرونــا شــده اســت؟! کرونــا بــا هیــچ کــس شــوخی نــدارد و‬ ‫انهایــی کــه فکــر مــی کننــد فقــط افــراد بیمــار و مســن در‬ ‫معــرض خطــر فــوت هســتند‪ ،‬ســری بــه بیمارســتان ها بزنند‬ ‫و از نزدیــک میانگیــن ســنی فــوت شــدگان را بررســی کننــد!‬ ‫البتــه ایــن همــه درد نیســت و قصــه انجــا غصــه نــاک‬ ‫می شــود کــه هنــوز عــده ای کرونــا را بــاور نکــرده و ان را‬ ‫دکان دســتگاه مــی داننــد و دریــغ از اســتفاده از ماســک‬ ‫و رعایــت بهداشــت فــردی! شــاید اگــر موالنــا امــروز اینجــا‬ ‫بــود بــه جــای ســرودن « مــردم انــدر حســرت فهــم درســت»‬ ‫می فرمــود «انــدر حســرت فهــم درســت زجــر کــش شــدم»!‬ ‫‪9‬‬ ‫مردمی بودن دولت نمونه بارز‬ ‫مردم ساالری دینی است‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬مردمــی بــودن‬ ‫دولــت ســیزدهم از اهــداف و شــعار مهــم انقــاب اســامی‬ ‫بــوده کــه عمــل بــه ان در جامعــه ســبب تقویــت مــردم داری‬ ‫واقعــی و مــردم ســاالری دینــی در نظــام جمهــوری اســامی مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام عباســعلی گرزیــن روز شــنبه در گفــت و گــو‬ ‫بــا خبرگــزاری جمهــوری اســامی بیــان کــرد‪ :‬مــا ایــن ویژگــی‬ ‫هــای مهــم انقــاب اســامی را نــزد شــهید رجایــی‪ ،‬رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب و ســایر مســووالن نظــام بــه معنــای واقعــی‬ ‫دیــده ایــم کــه بــه مــردم نزدیــک شــدند و ثمــره ان پایبنــدی بــه‬ ‫مــردم ســاالری دینــی‪ ،‬افزایــش حضــور مردمــی در صحنــه هــا و‬ ‫صبــوری انهــا در برابــر مشــکالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دیــن اســام و انقــاب‪ ،‬بیانــات‬ ‫بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب بــر‬ ‫مردمــی بــودن و در بیــن مــردم بــودن مســووالن بــودن تاکیــد‬ ‫فــراوان دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ســرمایه گــذاری بیــش از گذشــته بــه‬ ‫ایــن توصیــه مهــم کــه بــه تازگــی از ســوی رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در دیــدار اعضــای دولــت ســیزدهم بــه ان ســفارش شــده‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت پیــش روی مــردم در شــرایط مختلــف‪،‬‬ ‫مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رئیس اداره نظارت بر اجرای اســتاندارد گلســتان‬ ‫از صــدور ‪ ۳۱‬پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد‬ ‫بــرای فــراورده هــای واحدهــای تولیــدی اســتان‪،‬‬ ‫در طــی ‪ ۵‬ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬محمــد‬ ‫امــان بائــی بــا بیــان اینکــه عالمــت اســتاندارد‬ ‫ایــران نشــانگر تعهــد تولید کننــده یــا ارائه کننــده‬ ‫خدمــت بــه رعایــت ضوابــط و موازیــن و اســتمرار‬ ‫انطبــاق مشــخصات کاال بــا اســتانداردهای ملــی‬ ‫و همچنیــن اطمینــان خاطــر در مصــرف کننــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۵‬ماهــه نخســت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ســال جــاری در جلســات کمیتــه عالئــم و کنتــرل‬ ‫کاالی برگــزار شــده در اداره کل اســتاندارد اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬تعــداد ‪ ۳۱‬پروانــه کاربــرد عالمــت‬ ‫اســتاندارد بــرای فــراورده هــای واحدهــای تولیــدی‬ ‫ابیاری ‪ ۳۲‬درصد مزارع کالله‬ ‫با شیوه های نوین‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬حضــور مســووالن در بیــن مــردم یکــی از اصــول اساســی‬ ‫بازســازی نظــام اســت کــه می توانــد بــرای نظــام و انقــاب قــوام‬ ‫داشــته باشــد و در اصــل ایــن مســاله شــاخصه مردمــی بــودن‬ ‫انقــاب اســت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهارداشــت‪ :‬مســئوالن اگــر از مــردم‬ ‫فاصلــه نگیرنــد‪ ،‬بخــش بزرگــی از مشــکالت مــردم و جامعــه‬ ‫حــل خواهــد شــد چــرا کــه بســیاری از مشــکالت جامعــه‬ ‫بــا مالقــات حضــوری و حضــور در بیــن مــردم و شــنیدن بــی‬ ‫واســطه ســخنان و درد دل هــای انــان حــل می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن کــه فــرد مدیــر بایــد از نیروهــای جهــادی‪ ،‬انقالبــی‬ ‫و والیــی باشــد‪ ،‬بــه معنــای ان اســت کــه بــا حضــور فیزیکــی در‬ ‫بیــن مــردم و لمــس مشــکالت از نزدیــک‪ ،‬فــرد پــای کار باشــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تصمیم گیــری در بیــن مــردم‬ ‫و در محلــی کــه مشــکالت وجــود دارد و رفــع انهــا بــه معنــای‬ ‫واقعــی‪ ،‬می توانــد بازســازی انقــاب را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حضور مسووالن در بین مردم‬ ‫به نظام و انقالب قوام‬ ‫می بخشد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫داغ اتشک بر جان باغ ها‬ ‫باغــداران خراســان شــمالی از شــیوع باکتــری اتشــک در‬ ‫ســطح باغ هــای گالبــی و ســیب ابــراز نگرانــی کردنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫ایــن بیمــاری ســبب از دســت رفتــن محصــوالت شــده و میــوه‬ ‫درختانــی کــه بــا زحمــت زیــاد بــه باردهــی رســیده اکنــون در‬ ‫حــال از دســت رفتــن اســت‪.‬‬ ‫یکــی از باغــداران خراســان شــمالی کــه بــاغ ‪ ۲‬هکتــاری ســیب‬ ‫گالب دارد بــا ابــراز نگرانــی از شــیوع باکتــری اتشــک در ســطح‬ ‫بــاغ خــود گفــت‪ :‬هــم اینــک شــاخ و بــرگ هــای بیشــتر درختــان‬ ‫خشــکیده گویــی پاییــز شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن نامــور الــوده شــدن درختــان ســیب بــه بیمــاری اتشــک‬ ‫را خطــر بســیار جــدی دانســت و افــزود‪ :‬بــرای اینکــه درختــان‬ ‫بــه باردهــی برســند ســال هــای ســال زحمــت کشــیده ام امــا‪،‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬ســرمازدگی و بــارش بــاران بــی موقــع خســارت‬ ‫زیــادی بــه بــاغ زده اســت کــه هــم اینــک قــادر بــه مقابلــه و‬ ‫پیشــگیری بــا بیمــاری و افــات نیــز نیســتم‪.‬‬ ‫وی از گرانــی انــواع ســم اظهــار نگرانــی کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کارشناســان باغبانــی کشــاورزان را بــرای مقابلــه بــه بیمــاری هــا‬ ‫و افــات و گــذر از خشکســالی توصیــه بــه خریــد مــواد مغــذی‬ ‫و ســموم مــی کننــد امــا افزایــش قیمــت هــا مانــع ایــن مهــم‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫صدور ‪ 31‬پروانه کاربرد‬ ‫عالمت استاندارد‬ ‫در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫درصــد اقتصــاد اســتان را بــه خودشــان اختصــاص داده انــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته تعاونی هــای اســتان حــدود ‪۱۷‬‬ ‫میلیــون دالر صــادرات داشــتند‪.‬‬ ‫مازندرانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱۱‬میلیارد تومان تســهیالت‬ ‫کرونــا در اســتان بــه ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۱۱‬طــرح پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪39‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مازندرانــی بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر طرح هایــی‬ ‫کــه در طــول ســال افتتــاح می شــود‪ ،‬در ایــن‬ ‫هفتــه ‪ ۱۳‬طــرح تعاونــی بــا ‪ ۸۸‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری و‬ ‫بــا اشــتغالزایی ‪ ۶۲‬نفــر بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از‬ ‫تســهیالت اشــتغال روســتایی به تعاونی ها‬ ‫پرداخــت می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫در اســتان نزدیــک بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت اشــتغال روســتایی بــرای ‪ ۶‬هــزار‬ ‫طــرح بــا اشــتغال زایی ‪ ۸‬هــزار نفــر پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬امســال نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته میــزان پرداخــت تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی در اســتان‪ ۸ ،‬برابــر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مازندرانــی بــه اهمیــت ارتقــای فرهنــگ تعــاون تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش داریــم بخــش تعــاون را از نظــر علمــی‪ ،‬فنــی و‬ ‫تســهیالت تقویــت و حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر تعاونی هــا پنــج و نیــم‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫گفــت کــه ایــن شهرســتان پنــج هــزار و ‪ ۴۷۰‬هکتــار اراضــی‬ ‫اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ ۳۱‬پروانــه صــادر شــده بــرای‬ ‫واحدهــای تولیــدی اســتان‪ ،‬تعــداد ‪ ۳۰‬پروانــه‬ ‫کاربــرد عالمــت اســتاندارد اجبــاری و ‪ ۱‬پروانــه‬ ‫کشــاورزی بــا قابلیــت اجــرای سیســتم های ابیــاری نویــن‬ ‫(قطــره ای و بارانــی) دارنــد کــه تــا کنــون شــیوه های نویــن‬ ‫ابیــاری در ســطح هــزار و ‪ ۷۴۰‬هکتــار از مــزارع ان معــادل‬ ‫تقریبــی ‪ ۳۲‬درصــد اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی علیــزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت کــه هــم‬ ‫اکنــون عملیــات اجرایــی و تجهیــز ‪ ۸۳۰‬هکتــار دیگــر از‬ ‫زمین هــای کشــاورزی کاللــه بــه شــیوه های نویــن ابیــاری بــا‬ ‫اســتفاده از کمک هــای بالعــوض دولــت و تســهیالت بانکــی‬ ‫در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه راندمــان ابیــاری بــه شــیوه ســنتی بیــن‬ ‫‪ ۲۵‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا اجــرای روش هــای‬ ‫نویــن ابیــاری‪ ،‬بهره بــرداری از منابــع ابــی در شــرایط کــم‬ ‫ابــی و خشکســالی فعلــی کــه بخش هــای زیــادی از کشــور‬ ‫و اســتان گلســتان بــا ان مواجــه اســت‪ ،‬بســیار بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علیــزاده اضافــه کــرد‪ :‬توجــه بــه حفــظ بهــره وری و‬ ‫حاصلخیــزی خــاک کشــاورزی بــا توجــه بــه کاهــش منابــع‬ ‫ابــی و جلوگیــری از هــدر رفــت ان‪ ،‬ضــرورت اســتفاده‬ ‫از شــیوه های نویــن ابیــاری را دو چنــدان کــرده اســت‬ ‫زیــرا در ایــن روش راندمــان ابیــاری ســطحی بــه شــیوه‬ ‫کاربــرد عالمــت اســتاندارد تشــویقی بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد بــا‬ ‫اشــاره بــه ایــن کــه پروانــه هــای صــادر شــده در‬ ‫ســاختمانی و معدنــی‪ ،‬بســته بنــدی و ســلولزی‪،‬‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬غذایــی و کشــاورزی و بــرق و‬ ‫الکترونیــک اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هــر قــدر در‬ ‫زمینــه گســترش اســتاندارد ســازی در جامعــه بــه‬ ‫ویــژه محصــوالت صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی و خدماتــی‬ ‫و ترویــج ان تــاش و کوشــش شــود اقتصــاد‬ ‫جامعــه محکــم تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫امــان بائــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی ‪ ۵‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال ‪ 1400‬نیــز ‪ ۲۲‬پروانــه کاربــرد عالمــت‬ ‫اســتاندارد ابطــال‪ ۲۳ ،‬پروانــه تعلیــق و ‪ ۵۹‬پروانــه‬ ‫نیــز تمدیــد گردیــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه رعایــت‬ ‫اســتانداردها کشــور را بــه مســیر پیشــرفت و‬ ‫توســعه ســوق می دهــد‪ ،‬خواســتار توجــه بــه ایــن‬ ‫مهــم از ســوی تمــام افــراد بــه ویــژه واحدهــای‬ ‫تولیــدی خدماتــی شــد‪.‬‬ ‫بارانــی بــه ‪ ۸۰‬درصــد و بــه شــیوه قطــره ای تــا ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫ارتقــا می یابــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه‪ ،‬پخــش کــود در ســطح‬ ‫مزرعــه‪ ،‬نیــاز کمتــر بــه نیــروی انســانی بــرای اب پاشــی‬ ‫روی گیــاه بــه منظــور حفاظــت در مقابــل ســرما و‬ ‫یخبنــدان و بــه تعویــق انداختــن زمــان تشــکیل غنچــه‬ ‫و گل‪ ،‬مرطــوب کــردن ســطح خــاک بــرای جلوگیــری از‬ ‫فرســایش بــادی‪ ،‬کنتــرل محیــط و خنــک کــردن خــاک‪،‬‬ ‫گیــاه و هــوای پیرامــون را از مهمتریــن مزایــای اجــرای‬ ‫سیســتم ابیــاری تحــت فشــار برشــمرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای سیاســت های تشــویقی دولــت بــرای‬ ‫به کارگیــری شــیوه های نویــن ابیــاری بــه صــورت بالعــوض‬ ‫تمایــل کشــاورزان را بــرای اســتفاده از ایــن روش هــا نســبت‬ ‫بــه گذشــته بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫علیــزاده افــزود‪ :‬در ابیــاری قطــره ای بــرای هــر هکتــار ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال‪ ،‬بــرای انــواع سیســتم های ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار (ثابــت و نیمــه متحــرک) هــر هکتــار ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال و بــرای ماشــین های ابیــاری (ســنترپیوت‪ ،‬لینیــر و‬ ‫قرقــره ای بــوم دار ) هــر هکتــار ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫تشــویقی بالعــوض پرداخــت می شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتاصــاف بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غــرب بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ دوشنبه ‪ 15‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1400‬‬ ‫تجلیل از چهار هزار رزمنده‬ ‫دوران دفاع مقدس‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به منظور ارج‬ ‫گذاری به دالورمردان عرصه ایثار و شهادت‪ ،‬چهار هزار رزمنده این‬ ‫دوران تجلیل می شوند‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ محمــد نجاتــی در جلســه ســتاد گرامیداشــت هفتــه‬ ‫دفــاع مقــدس اســتان گفــت‪ :‬بــرای گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫‪ ۱۱‬کمیتــه از جملــه کمیتــه نظامــی‪ ،‬پیشکســوتان‪ ،‬ایثارگــران‪ ،‬ورزش و‬ ‫جوانــان و روحانیــت در ایــن اســتان تشــکیل شــده اســت کــه هرکــدام‬ ‫وظایفــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی تقدیــر از پیشکســوتان دفــاع مقــدس‪ ،‬غبارروبــی مــزار شــهدا و‬ ‫دیــدار بــا خانــواده شــهدا را از مهــم تریــن برنامــه هــای هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس در ایــن اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار خراســان شــمالی نیــز در‬ ‫ایــن نشســت خواســتار ســاماندهی قطعــات مناســب‬ ‫در ارامســتان ها بــرای دفــن ایثارگــران در اســتان شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬فضایــی مناســب در کنــار مــزار شــهدا بــرای گــروه‬ ‫هــدف بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده قطعــات مناســب بــرای دفــن ایثارگــران و‬ ‫خانــواده شــهدا را مطالبــه بــه حــق ایــن عزیزان دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از مســووالن مرتبــط مــی خواهیــم که این‬ ‫موضــوع را بــه ســرعت به ســرانجام برســانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در هر شهرســتانی باید قطعه ای مناســب در‬ ‫کنــار مــزار شــهدا بــرای دفــن جانبــازان‪ ،‬ایثارگــران و ســایر‬ ‫گــروه هــدف در نظــر گرفتــه شــود و ایــن موضــوع نبایــد‬ ‫مــورد غفلــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بیــگ زاده ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫گفــت‪ :‬در طــول مــدت هشــت ســال جنــگ تحمیلــی دالورمردانــی در‬ ‫مقابــل تمامــی زورگویــان عالــم ایســتادند‪ ،‬رزمنــدگان بــا تمــام تــوان و‬ ‫جــان خــود مبــارزه کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬رزمنــدگان در طــول دفــاع مقــدس بــا کــم تریــن‬ ‫ســطح توقــع در جبهــه هایــی کــه تمامــی غــرب و شــرق در یــک طــرف‬ ‫بودنــد جنگیدنــد‪ ،‬انتظاراتــی نداشــتند و هــم اینــک نیــز ایثارگــران کــم‬ ‫تریــن توقــع را دارنــد امــا رســیدگی بــه انــان از وظایــف مــا اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه دفــاع مقــدس بلندتریــن قلــه ارزش هــا و افتخــار این ســرزمین‬ ‫اســت گفــت‪ :‬گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا‪ ،‬فرهنــگ ایثــار و‬ ‫شــهادت از جهــاد نیــز بــا ارزش تــر اســت‪.‬‬ ‫بیــگ زاده بــر توجــه بــه فضــای مجــازی بــرای گرامیداشــت هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط ویــروس کرونــا و‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بایــد از ظرفیــت رســانه هــا و فضــای‬ ‫مجــازی بــرای ایــن مهــم بیشــتر بهــره بــرداری شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم انقــاب کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار رزمنــده در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫در عملیــات هــا حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫تعداد کل ایثارگران این اســتان ‪ ۱۰‬هزار ‪ ۲۷۷‬نفر‪ ،‬تعداد کل ازادگان‬ ‫‪ ۳۹۷‬نفــر و جانبــازان هفــت هزار و ‪ ۲۳۲‬نفر اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و در شــمال شــرق‬ ‫کشــور واقــع اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫زندان‪ ،‬پایان راه سارق‬ ‫سابقه دار قطعات خودرو‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از دســتگیری‬ ‫ســارق ســابقه دار قطعــات‏خــودرو بــا ‪ 5‬فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد گل محمــد زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت قطعــات‬ ‫خــودرو در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصله موضــوع با جدیت‬ ‫در دســتور کار‏مامــوران کالنتــری ‪ 12‬امــام رضــا(ع) قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا اشــراف اطالعاتــی خــود موفــق‬ ‫شــدند محــل اختفــای ایــن فــرد را شناســایی کننــد‪،‬‏افــزود‪ :‬متهــم‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش توســط پلیــس‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‏بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی و در نهایــت مجــددا بــه زنــدان‬ ‫منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ گلمحمد زاده با اشــاره به اینکه اموال مســروقه نیز کشــف‬ ‫و بــه مالباختــگان تحویــل داده شــد‪ ،‬از شــهروندان‏عزیــز خواســت تــا‬ ‫بــه توصیــه هــا و هشــدار هــای پلیــس در رابطــه بــا پیشــگیری از وقــوع‬ ‫ســرقت هــا توجــه کــرده و در صــورت‏مشــاهده و یــا اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۲۶‬هزار تن گندم‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۲۶‬هــزار تــن گنــدم وارداتــی از خــارج کشــور و ســایر اســتان هــا بــرای‬ ‫تامیــن نیــاز بــه ارد و نــان ایــن خطــه تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰‬کسبه پروانه‬ ‫خود را ابطال کردند‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪۲ :‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰‬صنــف در ایــن اســتان از زمــان شــیوع کرونــا‬ ‫تــا کنــون بــه علــت رکــود بــازار پروانــه فعالیــت خــود را‬ ‫ابطــال کردنــد‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ :‬شــیوع کرونــا و اجــرای‬ ‫فروشنده مواد مخدر در بجنورد‬ ‫دستگیر شد‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از دســتگیری یــک‬ ‫فروشــنده مــواد مخــدر و‏کشــف یــک کیلــو ‪ 80‬گــرم مــواد مخــدر‬ ‫تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد گلمحمــد زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏انجــام اقدامــات اطالعاتــی مامــوران‬ ‫یــگان امــداد شهرســتان‪ ،‬فــردی کــه اقــدام بــه فــروش مــواد مخــدر‬ ‫در یکــی از خیابــان‏هــای اطــراف شــهر مــی کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بعــد از شناســایی محــل اختفــا‬ ‫و فــروش مــواد مخــدر توســط ایــن فــرد را مــورد شناســایی‏قــرار‬ ‫دادنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از ایــن مــکان مقــدار یــک کیلــو و ‪ 80‬گــرم مــواد‏مخــدر‬ ‫تریــاک کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی تحــت نظــر اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ گل محمــدزاده‪ :‬بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــورد بــا ســوداگران‬ ‫مــرگ همــواره در ســرلوحه کار پلیــس قــرار دارد و از‏شــهروندان‬ ‫عزیــز هــم انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد کــه‬ ‫ســامت و امنیــت جامعــه را مختــل مــی کنــد‪،‬‏بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار تــن گنــدم وارداتــی از بنــدر چابهــار و بنــدر عبــاس بــه‬ ‫اســتان حمــل شــده و یــا در حــال حمــل اســت و چهــار هــزار تــن‬ ‫از ایــن محصــول هــم از اســتان گلســتان تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ارتقــای کیفیــت کیفیــت ارد و نــان را از دیگــر اهــداف بــرای‬ ‫واردات گندم عنوان کرد و افزود‪ :‬امســال متاثر از خشکســالی‬ ‫و کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬میــزان تولیــد گنــدم در کشــتزارهای‬ ‫اســتان بشــدت کاهــش یافــت و البتــه میــزان تحویــل ایــن‬ ‫محصــول بــه دولــت هــم کاهــش دارد‪.‬‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی خســارت هــای زیــادی بــه‬ ‫کســبه وارد کــرد‪ ،‬البتــه بازاریــان بــرای جلوگیــری از شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس همــواره همــکاری و همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال هــم پروانــه کســب ‪ ۴۷۱‬مــورد از‬ ‫بازاریان استان باطل شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــمار کمــی از کســبه و بازاریــان در گــروه‬ ‫شــغلی یــک قــرار داشــته و بــا اجــرای محدودیــت هــای‬ ‫کرونایــی بــه ناچــار تعطیــل شــدند؛ در مرکــز اســتان ‪۷۰‬‬ ‫درصــد از بازاریــان در گــروه شــغلی یــک قرار نداشــته و در‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی کرکــره هــا را پاییــن کشــیدند‪.‬‬ ‫اخطار پلمب به ‪ 7‬واحد صنفی‬ ‫متخلف ارایشگاه زنانه‬ ‫فرمانده انتظامی شــیروان از بازدید‪ 53‬واحد صنفی ارایشــگاه زنانه و‬ ‫اخطــار پلمــب بــه ‪7‬‏واحــد صنفی متخلف در این شهرســتان خبــردا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ« محمــد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بــه منظــور تشــدید کنتــرل و‏نظــارت هرچــه بیشــتر و ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی در صنــوف و جلوگیــری از قطــع زنجیــره کرونــا در ســطح‬ ‫شــهر ســتان‏شــیروان از ســوی مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی‬ ‫نظــارت بــر ارایشــگاه زنانــه اجــرا شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح‪ ،‬مامــوران اداره نظــارت بــر‬ ‫اماکــن عمومــی بــا همــکاری بازرســان شــبکه بهداشــت از‏‏‪ 53‬واحد‬ ‫صنفــی ارایشــگاه زنانــه بــه صورت محســوس و نامحســوس بازدید‬ ‫کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه تعــداد ‪ 7‬واحــد‏صنفــی ارایشــگاه‬ ‫زنانــه کــه فاقــد اســتاندارد هــای الزم بودنــد اخطــار پلمــپ و ‪42‬‬ ‫واحــد دیگــر نیــز تذکــر داده شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا قدردانــی از مشــارکت‬ ‫و همــکاری خــوب مردمــی بــا پلیــس‪ ،‬از شــهروندان‏خواســت‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده و برخــورد بــا هرگونــه فعالیــت غیرقانونــی و‬ ‫مجرمانــه توســط افــراد فرصــت طلــب و قانــون‏گریــز‪ ،‬در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق تلفــن فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬اعالم تا نســبت به‬ ‫شناســایی جــرم و دســتگیری‏مجرمــان و متخلفــان اقــدام شــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال میــزان تحویــل گنــدم بــه دولــت‬ ‫در ایــن اســتان نســبت بــه پارســال ‪ ۸۵‬درصــد کاهــش دارد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان خریــد گنــدم امســال تنهــا ‪ ۱۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۱۳‬هــزار تــن اســت کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته ‪ ۱۳۱‬هــزار‬ ‫تــن ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫موســوی افــزود‪ :‬ایــن میــزان گنــدم در قالــب ســه هــزار و ‪۲۲۱‬‬ ‫محمولــه از کشــاورزان اســتان خریــداری و ذخیــره ســازی شــده‬ ‫اســت کــه ارزش ریالــی ان ‪ ۹۶۵‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تمامــی وجــوه مربــوط بــه خریــد گنــدم بــه حســاب‬ ‫کشــاورزان اســتان واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون خریــد گنــدم در اســتان در حال پایان اســت‬ ‫و در روزهــای اخیــر هیــچ گندمــی بــه ســیلوها و مراکــز تحویــل‬ ‫نشــده اســت البته ســیلوی بجنورد همچنان فعال اســت و در‬ ‫صــورت مراجعــه کشــاورزان نســبت بــه خریــد محصــول انــان‬ ‫اقــدام مــی شــود‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ســایر مراکــز خریــد هــم در صــورت وجــود متقاضــی بــرای‬ ‫عرضــه گنــدم‪ ،‬فعــال می شــود‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا ســبب شــد تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫از گنــدم و جــوی دیــم زارهــای خراســان شــمالی از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفتــه بــود کــه کاهــش بارندگــی و خشکســالی ‪۳۸‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی دیمــزار غــات ( جــو و گنــدم ) اســتان‬ ‫را نابــود کــرد و بــر اســاس بررســی کارشناســی حــدود ‪ ۳۶‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی دیمــزار مربــوط بــه گنــدم و مابقــی نیــز مــزارع‬ ‫کشــت جــو اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪373‬‬ ‫افتتاح چهار پروژه توسعه ای‬ ‫مجتمع فوالد اسفراین‬ ‫بــا صــرف ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار چهــار پــروژه توســعه ای‬ ‫در مجتمــع صنعتــی اســفراین بــا حضــور مســووالن‬ ‫شهرســتانی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مدیــر عامــل مجتمــع صنعتــی‬ ‫فــوالد اســفراین در اییــن بهــر بــرداری ایــن پــروژه هــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســالن خشــن تراشــی‪ ،‬رونمایــی از دســتگاه القــای‬ ‫ســختی‪ ،‬دفتــر برنامــه و انبــار محصــول و صــادرات و انجمــن‬ ‫نیکــوکاری مجتمــع صنعتــی اســفراین از پــروژه هایــی اســت کــه‬ ‫امــروز بهــره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫علی ملک افزود‪ :‬برای راه اندازی ســالن خشــن تراشــی ‪۹۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه شــده و پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن‬ ‫ســرمایه گــذاری تــا پایــان ســال از محــل تولید محصــوالت به‬ ‫مجتمــع صنعتی فــوالد برگردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دســتگاه القــای ســختی نیــز بــا اعتبــار ‪۹۰‬‬ ‫میلیــارد بــرای رفــع وابســتگی انتقــال محصــوالت مجتمــع‬ ‫صنعتــی بــرای تســت بــه اصفهــان خریــداری شــده اســت که‬ ‫کاهــش هزینــه و زمــان در تولیــد محصــوالت از مزایــای راه‬ ‫انــدازی ایــن دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجتنــع صنعتــی اســفراین افــزود‪ :‬انجمــن‬ ‫نیکــوکاری مجتمــع صنعتــی نیــز در راســتای عمــل بــه‬ ‫مســوولیت اجتماعی در شهرســتان در حوزه اموزش رایگان‬ ‫فنــی حرفــه ای‪ ،‬شناســایی و حمایــت از دانــش امــوزان‬ ‫مســتعد نیازمنــد و مــددکاری اجتماعــی و درمانــی افــراد‬ ‫نیازمنــد در شهرســتان فعالیــت مــی کنــد کــه ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫اعتبــار را مجتمــع صنعتــی اســفراین تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین از شــرکت هــای زیــر‬ ‫پوشــش ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و‬ ‫بزرگتریــن تولیــد کننــده قطعــات و مقاطــع فــوالد الیــاژی در‬ ‫خاورمیانــه اســت کــه امــکان ســاخت ‪ ۱۴۰‬گونــه فــوالد الیــاژی‬ ‫را دارد و ایــن مجتمــع صنعتــی بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد‬ ‫کننــده قطعــات و مقاطــع فــورج و ریختــه گــری ســنگین و‬ ‫فــوق ســنگین فــوالد الیــاژی‪ ،‬با داشــتن متخصصــان توانمند‬ ‫و فنــاوری پیشــرفته‪ ،‬توانایــی رفــع نیازهــای راهبــردی صنایــع‬ ‫کشــور در بخش های نفت و گاز‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬کشــتی ســازی‬ ‫و ماشــین ســازی‪ ،‬ریلــی و صنایــع معــدن و فــوالد را دارد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری گرگان‬ ‫به دست سبطی داده شد‬ ‫در اخریــن روزهــای مهلــت قانونــی انتخــاب شــهردار‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان شــامگاه شــنبه بــا‬ ‫اکثریــت ارا ســبکان مدیریــت شــهری مرکــز گلســتان را بــه‬ ‫محمدرضــا ســبطی ســپردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار چهاردهمیــن‬ ‫جلســه رســمی و علنــی شــهرداری شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان بــا دســتور کار انتخــاب شــهردار و بررســی لوایــح و‬ ‫نامــه هــای رســیده بــه پارلمــان شــهری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این جلســه پس از رای گیری کتبی برای انتخاب شــهردار‬ ‫از بیــن هشــت گزینــه حاضــر در مرحلــه نهایــی‪ ،‬عبدالرضــا‬ ‫ســبطی بــا ‪ ۶‬رای بــه عنــوان شــهردار گــرگان انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫مهــری دیگــر کاندیــدای تصــدی ایــن پســت ‪ ۲‬رای کســب‬ ‫کــرد و یکــی از اعضــای شــورا نیــز برگــه ســفید را داخــل‬ ‫صنــدوق رای انداخــت‪.‬‬ ‫در این جلســه پس از اظهارات تعدادی از نمایندگان مردم‬ ‫در پارلمان شــهری به پیشــنهاد یکی از اعضا‪ ،‬موضوع تعویق‬ ‫انتخابــات شــهردار در صحــن علنــی جلســه مطــرح شــد کــه‬ ‫پــس از رای گیــری‪ ،‬بــه تصویــب نرســید‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی ســازمان همیــاری شــهرداری هــای گلســتان‬ ‫از جملــه ســوابق محمدرضــا ســبطی اســت‪.‬‬ ‫ســبطی پــس از تاییــد حکــم توســط وزیــر کشــور بــه عنــوان‬ ‫شــهردار گــرگان مشــغول بــه کار خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪373‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫به خواسته هایمان چطور‬ ‫حتما برسیم؟‬ ‫درســت مثــل همــان شــوفر تریلــی ای کــه بــرای‬ ‫ســالم رســیدن بــه خانــه‪ ،‬عکــس دختــر کوچولویــش‬ ‫را جلــوی داشــبورد ماشــین چســبانده تــا یــادش‬ ‫باشــد کــه اصــا چــرا زده بــه دل جــاده‪ .‬امــا دســتیابی‬ ‫بــه موفقیــت‪ ،‬صرفــا بــا خیــره شــدن بــه هــدف بــه‬ ‫دســت نمی ایــد‪ .‬همیــن مثــال راننــده را هــم کــه‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ ،‬کســب مهــارت بیشــتر در رانندگــی‬ ‫و بــاال بــردن ظرفیت هــای روحــی اســت کــه شــما‬ ‫را از گزنــد راننــدگان دیوانــه نجــات می دهــد‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــد چشــم از جــاده برداریــد و فالســک‪-‬چای‪-‬‬ ‫در‪-‬دســت بــه عکــس دخترتــان ز ُل بزنیــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت یکهــو جوانکــی کــه شیشــه مصــرف کــرده و‬ ‫پشــت پرایــد نشســته‪ ،‬بپیچــد جلوی تــان و تــا بیاییــد‬ ‫فرمــان بدهیــد‪ ،‬هــم پرایــد را فــرش زمیــن کنیــد و‬ ‫هــم خودتــان را بــا اب جــوش داخــل فالســک غســل‬ ‫تعمیــد بدهیــد‪ .‬بــا اینکــه حواســتان بــه هــدف بــوده‪،‬‬ ‫اما نه بارتان به مقصد رســیده و نه ســالم هســتید‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــا دیــدگاه تمرکــز کــردن بــر سیســتم‪،‬‬ ‫بــه جــای تمرکــز کــردن بــر هــدف اشــنا خواهیــد‬ ‫شــد‪.‬ادامه شــماره ‪372‬‬ ‫‪ .۳‬هدف ها گول تان می زنند‪،‬‬ ‫انهــا می گوینــد‪ :‬می توانیــد چیزهایــی را کنتــرل کنید‬ ‫کــه هیــچ کنترلــی رویشــان ندارید‬ ‫کســی نمی توانــد اینــده را پیش بینــی کنــد (خــودم‬ ‫کشــف کــردم‪ ،‬از هیــچ کســی هــم کمــک نگرفتــم)‪،‬‬ ‫امــا هــر دفعــه کــه هدفــی بــرای خودمــان تعییــن‬ ‫می کنیــم‪ ،‬انــگار داریــم ســعی می کنیــم اینــده را‬ ‫پیش بینــی کنیــم‪.‬‬ ‫مــا ســعی می کنیــم نقشــه بکشــیم کــه در اینــده در‬ ‫کجــا خواهیــم ایســتاد و دقیقــا در چــه زمانــی ایــن‬ ‫کار را خواهیــم کــرد‪ .‬مــا تــاش می کنیــم پیش بینــی‬ ‫کنیــم بــا چــه ســرعتی می توانیــم پیشــرفت کنیــم‪،‬‬ ‫ان هــم در حالــی کــه هیــچ خبــر نداریــم اینــده چــه‬ ‫موقعیت هایــی را پیــش رویمــان می گــذارد‪.‬‬ ‫راه حــل‪ :‬حلقه هــای بازخــوردی هوشــمندانه‬ ‫بســاز ید‬ ‫مــن جمعــه بــه جمعــه‪ ،‬یــک ربــع وقــت می گــذارم تا‬ ‫صفحـه ی کوچکــی را پــر کنــم که مربوط بــه اطالعات‬ ‫امــاری مهــم کســب وکارم اســت‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬در‬ ‫یــک ســتون نــرخ تبدیــل (‪)Conversion rate‬‬ ‫بازدیدکننــدگان وبســایتم را کــه عضــو خبرنامــه ی‬ ‫رایگانــم می شــوند بــه درصــد تبدیــل کــرده و‬ ‫می نویســم‪ .‬مــن بــه نــدرت بــا ایــن عــدد کار دارم‪ ،‬امــا‬ ‫چــک کــردن هفتگــی این ســتون‪ ،‬حلقـه ی بازخوردی‬ ‫بــرای مــن فراهــم می کنــد کــه بــه مــن می گویــد ایــا‬ ‫دارم کار درســتی انجــام می دهــم یــا نــه‪ .‬هــر وقــت‬ ‫ایــن درصــد کاهــش یابــد‪ ،‬انــگاه متوجه می شــوم که‬ ‫بایــد تمرکــز بیشــتری بــه کار ببــرم تــا بتوانــم ترافیــک‬ ‫باکیفیت تــری را بفرســتم روی وبســایتم‪.‬‬ ‫بــرای ســاختن سیســتم های خــوب‪ ،‬بایــد حلق ـه ی‬ ‫بازخــورد داشــته باشــید‪ ،‬زیــرا این حلقه هــای بازخورد‬ ‫بــه شــما اجــازه می دهنــد بــدون انکــه فشــاری از‬ ‫بابــت پیش بینــی ماوقــع کار حــس کنیــد‪ ،‬خیلــی از‬ ‫اجــزاء کارتــان را بــه راحتــی و بــدون اســترس پیگیــری‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫پیش بینــی کــردن اینــده کار مــن و شــما نیســت‪ .‬بــه‬ ‫جایــش سیســتمی بســازید کــه هــر وقــت الزم بــود‬ ‫تغییراتــی اعمــال شــود‪ ،‬بــه شــما عالمــت بدهــد‪.‬‬ ‫عاشق سیستم ها شوید‬ ‫هیــچ کــدام از ایــن چیزهایــی کــه در بــاال گفتیــم بــه‬ ‫ایــن معنــی نیســت کــه هدف هــا بی فایده انــد‪ ،‬ولــی‬ ‫مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه هدف هــا بــرای‬ ‫طراحــی پیشــرفت مفیدنــد و سیســتم ها برای عملی‬ ‫ـاختن ان پیشــرفت‪.‬‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫هدف هــا بــه ادم جهــت می دهنــد و در کوتاه مــدت‬ ‫ادم را بــه جلــو هُــل می دهنــد‪ ،‬امــا در نهایــت بــرد بــا‬ ‫سیســتم خوب‪-‬طراحی شــده اســت‪ .‬مهم این اســت‬ ‫کــه سیســتم داشــته باشــید‪ ،‬زیــرا چیــزی کــه تفــاوت‬ ‫را ایجــاد می کنــد‪ ،‬متعهــد بــودن بــه پروســه اســت‪.‬‬ ‫جهانی شدن استانداردهای روابط عمومی‪۱۴۰۰‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫ ️روابط عمومی هــا در هــر شــرایطی‬‫بایــد برنامــۀ ارتباطــات داخلــی ســازمان را‬ ‫پیاده ســازی و اجــرا کننــد‪ .‬روابط عمومــی‬ ‫راهبــردی صرفــا ً بــه تشــکیالت و ســاختار‬ ‫ســازمانی خــود محــدود نمی شــود‪ ،‬زیــرا از‬ ‫باالتریــن مقامــات ســازمان تــا پایین تریــن‬ ‫ان هــا عضــو روابط عمومــی هســتند‪ .‬یــک‬ ‫روابط عمومــی هوشــمند بایــد قــادر باشــد‬ ‫مدیریــت هوشــمندانۀ ارتباطــات انســانی‬ ‫را در ســطح داخــل و خــارج ســازمان پیــاده‬ ‫کنــد‪ .‬وزیــر یــک وزارتخانــه و مدیرعامــل‬ ‫یــک شــرکت هرکــدام بــه ســهم خــود یکــی‬ ‫از ارکان روابط عمومــی هســتند‪ .‬نگهبــان‬ ‫دم در و حتــی ابدارچــی یــک ســازمان‬ ‫عضــو موثــر روابط عمومــی هســتند‪.‬‬ ‫ ️روابط عمومی هــا نقــش خــود را بــرای‬‫بهره گیــری از تمــام اعضــای ســازمان‬ ‫به عنــوان ارکان نظــام ارتباطــات ان‬ ‫ســازمان ایفــا و بــرای ان برنامــۀ ارتباطــات‬ ‫داخلــی را طراحــی کنند‪ .‬امــوزش ارتباطات‬ ‫انســانی‪ ،‬ارتقــای ســواد ارتباطــی‪ ،‬تقویــت‬ ‫ســواد رســانه ای کلیــۀ کارکنــان‪ ،‬وظیفــۀ‬ ‫مشــخص روابط عمومــی اســت‪.‬‬ ‫ ️در نهایــت اینکــه ارزیابــی اثربخشــی‬‫ارتباطــات ویــژۀ روابط عمومی هایــی‬ ‫اســت کــه بــر اســاس برنامــه ای مــدون‬ ‫عمــل می کننــد‪ .‬اگــر ندانیــد کجــا می رویــد‬ ‫دیگــر فرقــی نمی کنــد چــه راهــی در پیــش‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬و اگــر می دانیــد کجــا می رویــد‬ ‫بایــد برنامــه داشــته باشــید و اگــر برنامــۀ‬ ‫عمــل و نقشــۀ راه داشــته باشــید قــادر‬ ‫بــه ارزیابــی اثربخشــی ارتباطــات خــود‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬از خودمــان اغــاز کنیــم‪:‬‬ ‫از خودتــان بپرســید در ســال ‪ ۱۳۹۹‬چــه‬ ‫کردیــد؟‬ ‫چه خروجی هایی داشتید؟‬ ‫و چــه ورودی هایــی را بــرای خــود و ســازمان‬ ‫بــه ارمغــان اورده ایــد؟‬ ‫‪️-‬مــدل ارتباطــی‪ ،‬اســتراتژی روابط عمومــی‬ ‫و برنامــۀ روابط عمومــی را بــر اســاس‬ ‫اســتانداردهای حرفــه ای و تخصصــی‬ ‫مشــخص کنیــد‪ .‬ســپس روابط عمومــی‬ ‫مســئله محور را پیاده ســازی و پی ریــزی‬ ‫کنیــد؛ برنامــۀ راهبــردی ارتباطــی را در‬ ‫ســازمان مدیریــت و پیاده ســازی کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد موثــر باشــید و صرفــا ً‬ ‫کلیشــه ای‪ ،‬مجــری رویدادهــا و بی هــدف‬ ‫نباشــید‪ ،‬توصیــۀ اکیــد بنــده بــه مدیــران‬ ‫روابط عمومــی و کارگــزاران ان ایــن‬ ‫اســت کــه نگذاریــد اعضــای جامعــۀ‬ ‫روابط عمومــی کارمنــد صــرف باشــند؛‬ ‫لطفــا ً در هــر شــرایطی و در هــر بخشــی که‬ ‫کار می کنیــد یــک متخصــص حرفــه ای و‬ ‫اثرگــذار و بــا اســتانداردهای جهانــی باشــید‬ ‫بخش دوم‪-‬‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫‪ ۵‬گام برای یادگیری عکاسی‬ ‫حرفه ای از پایه‬ ‫عکس هــای ســاده بــا عکس هــای حرفــه ای تفــاوت‬ ‫بســیاری دارنــد‪ .‬حتــی مخاطبانــی کــه سررشــته ای از عکاســی‬ ‫ندارنــد نیــز متوجــه تفــاوت بیــن انهــا خواهنــد شــد‪ .‬گرفتــن‬ ‫عکس هــای ســاده نیــازی بــه امــوزش عکاســی نــدارد‪ .‬کافــی‬ ‫اســت ســوژه را پیــدا کنیــد و دکمــه دوربیــن را فشــار دهیــد!‬ ‫امــا بــرای عکاســی حرف ـه ای بــه مهارت هایــی بیــش از یافتــن‬ ‫ســوژه و فشــاردادن دکمــه نیــاز خواهیــد داشــت‪ ،‬مثــل‬ ‫ترکیب بنــدی مناســب و پیداکــردن بهتریــن زاویــه تابــش‬ ‫نــور‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬اصــول ابتدایــی عکاســی حرفــه ای بــا‬ ‫دوربیــن را امــوزش می دهیــم تــا به کمــک انهــا عکس هــای‬ ‫حرفه ای تــری بگیریــد و مســیرتان را به عنــوان فــردی حرفـه ای‬ ‫در ایــن زمینــه اغــاز کنید‪.‬ادامــه ‪372‬‬ ‫‪ .۷‬پیداکردن کادر مناسب برای عکس‬ ‫فریــم یــا کادربنــدی بخــش دیگــری از ترکیب بنــدی در‬ ‫امــوزش عکاســی اســت کــه بــرای انــواع مختلــف ســوژه ها‬ ‫کاربــرد دارد‪ .‬بــرای ایــن کار کافــی اســت کادری طبیعــی پیــدا‬ ‫کنیــد و ســوژه را در میــان ان قــرار دهیــد‪ .‬مــواردی مثــل‬ ‫چهارچــوب در‪ ،‬طــاق‪ ،‬شــاخ و بــرگ‪ ،‬یــا حتــی دیــوار می تواننــد‬ ‫کادری طبیعــی بــرای عکس هــای شــما باشــند‪ .‬کادربنــدی‬ ‫حرف ـه ای توجــه بیننــدگان را بــه نقطــه کانونــی تصویــر شــما‬ ‫جلــب می کنــد‪ .‬قرارگرفتــن فریــم در پیش زمینــه و ســوژه‬ ‫اصلــی در وســط زمینــه بــه عکــس عمــق می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ســوژه اصلــی بیشــتر از فریــم توجــه مخاطــب‬ ‫را جلــب کنــد‪ ،‬بایــد فریــم را از فوکــوس خــارج کنیــد و روی‬ ‫بزرگ نمایــی و برجسته ســازی ســوژه تمرکــز داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬گاهی پرکردن تمام کادر‬ ‫یکــی از اولیــن نــکات امــوزش عکاســی ایــن اســت‪« :‬کادر را پــر‬ ‫کنیــد!»‪ .‬ایــن موضــوع گاهــی ایــده ای عالــی اســت‪ ،‬به خصــوص‬ ‫در اصــول عکاســی پرتــره؛ زیــرا اگــر فضــای خالــی و بک گرانــد‬ ‫ســطح زیــادی از عکــس را پوشــش دهــد‪ ،‬توجــه مخاطــب بــه‬ ‫عناصــر حاشــیه ای جلــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای پرکــردن فریــم در عکاســی پرتــره‪ ،‬می توانیــد از کمــر بــه‬ ‫بــاالی ســوژه عکــس بگیریــد یــا حتــی کادر را بــا صــورت ســوژه پــر‬ ‫کنیــد‪ .‬حــذف فضــای اضافــی غیرضــروری یکــی از مهارت هــای‬ ‫عکاســان حرف ـه ای اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬به هم زدن الگوها و تقارن های سوژه‬ ‫معمــوال مخاطبــان دوســت دارنــد در عکس هــا الگــو و تقــارن‬ ‫و نظــم ببیننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه در امــوزش عکاســی‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬ایجــاد تقــارن و الگــو در عکــس اهمیــت دارد‪ .‬البتــه‬ ‫گاهــی به هم ریختــن نظــم و الگوهــا می توانــد عکــس را‬ ‫حرفه ای تــر کنــد‪.‬‬ ‫اگــر نقطــه کانونــی عکــس شــما چیــزی باشــد کــه الگــوی موجــود‬ ‫در بک گرانــد را می شــکند‪ ،‬در همــان وهلــه اول توجــه مخاطــب‬ ‫را جلــب خواهــد کــرد؛ مثــا اگــر از گلـه ای گوســفند ســفید عکــس‬ ‫می گیریــد‪ ،‬یــک گوســفند مشــکی در میــان انهــا توجــه مخاطــب‬ ‫را بیشــتر از تمــام گوســفندهای ســفید جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫گام دوم اموزش عکاسی‪ :‬صحیح نورپردازی کنید‬ ‫وجــود نــور مناســب در عکــس یکــی از اصلی تریــن عواملــی‬ ‫اســت کــه عکــس را حرفــه ای جلــوه می دهــد؛ امــا بســیاری از‬ ‫عکاســان‪ ،‬به خصــوص افــراد تــازه کار‪ ،‬بــه ان توجــه نمی کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن گام ایــن اســت کــه بایــد مطمئــن شــوید در محیــط نــور‬ ‫کافــی بــرای مشــخص بودن ســوژه بــا تمــام جزئیــات وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکــی از اشــتباه ها در اصــول پایــه عکاســی ایــن اســت کــه‬ ‫بــرای تنظیــم نــور از ‪ ISO‬بــاال یــا نوردهــی خیلــی طوالنــی‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬برخــی از عکاس هــا نیــز تــاش می کننــد بــا‬ ‫تنظیمــات پیچیــده فتوشــاپ‪ ،‬نــور تصویــر را بیشــتر کننــد‪ .‬در‬ ‫هــر دو روش‪ ،‬عکــس یــا تــار می شــود یــا کیفیــت ان کاهــش‬ ‫می یابــد‪ .‬بهتریــن راه ایــن اســت کــه در صحنــه عکاســی‬ ‫زاویـه ای را انتخــاب کنیــد کــه نــور مناســبی داشــته باشــد یــا از‬ ‫تجهیــزات نورپــردازی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تجهیزات نورپردازی پیشرفته یا ساده؟‬ ‫گاهــی محیــط بــرای عکاســی مناســب نیســت و به ناچــار بایــد‬ ‫از تجهیــزات نورپــردازی اســتفاده کنیــم‪ .‬منتهــا خوشــبختانه‬ ‫بــرای ایــن کار بــه تجهیــزات حرفــه ای و گران قیمــت نیــاز‬ ‫نداریــم‪ .‬در ادامــه‪ ،‬دو ابــزار کاربــردی بــرای تامیــن نــور مناســب‬ ‫را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫انعکاس دهنده نور‬ ‫رفلکتورهــا یکــی از تجهیــزات مقرون به صرفــه نورپردازی انــد‬ ‫و از صفحه هایــی تشــکیل شــده اند کــه نــور را بــه روش هــای‬ ‫مختلــف بازتــاب می دهــد‪ .‬صفحه هــای نقــره ای بــرای بازتــاب‬ ‫نــور شــدید‪ ،‬صفحه هــای ســفید بــرای بازتــاب نــور مالیــم‪ ،‬و‬ ‫صفحه هــای مشــکی بــرای گرفتــن نــور و حــذف ان از یــک صحنــه‬ ‫کاربــرد دارنــد‪ .‬رفلکتورهــا کمکتــان می کننــد بــه زاویــه تابــش نــور‬ ‫محــدود نشــوید و بــا هــر پرســپکتیوی کــه حــس می کنیــد بهتــر‬ ‫اســت عکــس بگیریــد‪.‬‬ ‫فلش‬ ‫در امــوزش عکاســی‪ ،‬اولیــن چیــزی کــه دربــاره افزایــش نــور بــه‬ ‫ذهــن می رســد اســتفاده از فلــش دوربیــن اســت‪ .‬اگــر اســتفاده‬ ‫اصولــی و حرفــه ای از فلــش را یــاد بگیریــد‪ ،‬ابــزاری کاربــردی‬ ‫بــرای ایجــاد نــور مناســب در صحنــه خواهیــد داشــت‪ .‬نــور فلــش‬ ‫داخلــی دوربیــن بســیار زیــاد اســت و کیفیــت عکــس را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بــرای حــل ایــن مشــکل ‪ ۳‬راهــکار وجــود دارد؛‬ ‫از فلش هــای خارجــی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار می توانیــد‬ ‫نــور را غیرمســتقیم و بــا شــدت کم تــر بــه ســوژه بتابانیــد‪.‬‬ ‫از دیفیــوزر بــرای فلــش داخلــی دوربیــن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫دیفیوزرهــا یــک الیــه مــات روی فلــش ایجــاد می کننــد و شــدت‬ ‫نــور ان را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫خالقیــت داشــته باشــید‪ .‬حتــی تکــه ای از یــک ظــرف‬ ‫یک بارمصــرف هــم می توانــد به عنــوان فیلتــری بــرای کاهــش‬ ‫شــدت نــور بــه کار رود‪ .‬یــا یــک چراغ قــوه می توانــد فلــش‬ ‫خارجــی دوربیــن شــما باشــد!‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید که ریه سمت راست بیشتر از ریه سمت چپ هوا میگیرد!‬ ‫ایا می دانید ‪ 31‬برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند‬ ‫ایا میدانید جلیقه ضد گلوله ‪ ،‬ضد اتش ‪ ،‬برف پاک کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند‬ ‫ایامیدانید خطوط موجود بر تن گورخرها به نوعی به استتار انها در مقابل شکارچیان کمک می کند‬ ‫ایا می دانید‪:‬الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفتــه ‪ 58‬در بــاب تصــرف عدوانی(قســمت‬ ‫اول)‪:‬‏‬ ‫رفــع اثــار تصــرف عدوانــی بایــد جــزء فوریتهــای‬ ‫قضایــی محســوب گــردد‪ .‬ماننــد دســتور موقــت‬ ‫بــه ان نگریســته شــود‪ .‬در حالیکــه‏بــرای برخــی‬ ‫بازپرســان مغفــول اســت‪ .‬بنابرایــن مقــام قضایی‬ ‫قبــل از احــراز ســوء نیــت و یــا عــدم ســوء نیــت‬ ‫متهــم؛ بایــد بــدوا هدفــش‏معطــوف بهاســتقرار‬ ‫نظــم عمومــی جامعــه باشــد ‪ ،‬بایــد بــه محــض‬ ‫اطــاع از وقــوع تصــرف غیرمــاذون ‪ ،‬فــورا ملــک‬ ‫را از یــد‏متصــرف خــارج و عملیــات اجرایــی او‬ ‫را متوقــف کنــد‪ .‬همچنانکــه در گروگانگیــری ‪،‬‬ ‫مقــام قضایــی بــدوا نمیــرود تمــام ادلــه و‏شــواهد‬ ‫و قرائــن را جمــع اوری نمــوده تــا مجرمیــت یــا‬ ‫برائــت متهــم را مــورد رســیدگی قــرارداده تا ســوء‬ ‫نیــت یــا عــدم ســوء نیــت‏متهــم را احــراز کنــد ؟‬ ‫تــا پــس از ان منــع تعقیــب و یــا کیفــر خواســت‬ ‫صــادر نمایــد و بعــد از ان منتظــر بمانــد کــه اگــر‬ ‫‏کیفرخواســت منتــج بــه صــدور حکــم قطعــی در‬ ‫دادگاه کیفریــو اجراییــه گردیــد ‪ ،‬انــگاه دســتور‬ ‫ازادی گــروگان را صــادر کنــد ‪ .‬بلکــه ‏در بــدو امــر‬ ‫بــا دســتور فــوری ازادی گــروگان شــرط اســت‪.‬‬ ‫و پــس از ان رســیدگی بــه عمــل متهــم کــه ایــا‬ ‫‏عملــش مجرمانــه بــوده و یــا نــه ؟ زیــرا در غیــر‬ ‫اینصــورت موجبــات تلــف گــروگان و نقــض‬ ‫اقتــدار حاکمیــت‏پدید مــی ایــد ‪ .‬بنابراین»اصل»‬ ‫در رســیدگی بــه گروگانگیــری‪ ،‬تشــخیص ایــن‬ ‫امــر نیســت کــه متهــم مســتحق مجــازات ‏اســت‬ ‫یــا نــه ؟ بلکــه اصــل و الویــت ‪ ،‬ازاد کــردن گروگانو‬ ‫برقــراری نظــم عمومــی اســت‪ .‬و پــس از ان‬ ‫مجــازات کــردن و یــا نکــردن‏متهــم مطــرح اســت‬ ‫‪ .‬همیــن مطلــب در تصــرف غیــر مــاذون امــاک‬ ‫ت مالکیت محســوب میگردد‬ ‫ک حرم ِ‬ ‫نیــز کــه هتـ ِ‬ ‫و بــه‏مثابهگروگانگیــری امــاک و منــازل مردممــی‬ ‫باشــد‪ ،‬جــاری اســت‪ .‬ایــن امــر نــه تنهــا بنــاء عقــاء‬ ‫و ضامــن نظــم عمومــی جامعــه اســت‏‪ ،‬بلکــه‬ ‫تبصــره ‪ 1‬مــاده ‪ 690‬قانــون مجــازات اســامی‪،‬انرا‬ ‫بــه صراحــت تصریــح و انــرا تکلیــف مقامــات‬ ‫محتــرم قضایــی مقــرر‏کــرده اســت‪.‬بنابراین در‬ ‫شــکایت تصــرف عدوانی‪»،‬اصــل» و «اولویــت»‬ ‫بــر احــراز جــرم متهــم نیســت‪ .‬بلکــه «اســتواری‬ ‫نظــم ‏عمومــی» و «اعتبــار دادن بــه حاکمیــت‬ ‫نظــام» اســت‪ .‬بــرای صــدور دســتور توقیــف‬ ‫عملیــات اجرایــی کافــی اســت کــه بازپــرس‬ ‫‪ ،‬‏مــاذون نبــودن متصــرف را احــراز کنــد و نــه‬ ‫داشــتن یــا نداشــتن ســوء نیــت او را !!! ‪.‬‬ ‫ناگفتــه ‪ 58‬در بــاب تصــرف عدوانی(قســمت‬ ‫دوم)‏‬ ‫تصــرف عدوانــی از جرائممســتمر اســت کــه‬ ‫اگرچــه فعــل یــا تــرک فعــل ‪ ،‬دریــک لحظــه بــه‬ ‫وقــوع مــی پیونــدد‪ .‬امــا ادامــه دارد‪.‬‏ودر هر لحظه‬ ‫قابــل برگشــت بــه وضــع ســابق اســت‪ .‬پسمنشــاء‬ ‫دوام و زوال عنصــر مــادی جــرم مســتمر‪ ،‬اراده‬ ‫و عــزم مرتکباســت ‏‏‪.‬مانندجــرم منعکــس در‬ ‫مــاده‪ 632‬قانــون مجــازات اســامی کــه موضــوع‬ ‫ان امتنــاع از برگردانــدن طفــل ســپرده شــده‬ ‫میباشــد‪ .‬و ‏یــا اســتفاده از لباســهای رســمی‬ ‫دولتــی و حکومتــی موضــوع مــاده ‪ 556‬و یــا تــرک‬ ‫انفــاق موضــوع مــاده ‪ 664‬و یــا تصــرف‏عدوانــی‬ ‫اماکــن موضــوع مــاده ‪ 690‬و ‪..................‬‬ ‫در اینگونــه جرائــم قطعیــت محکومیــت ‪ ،‬واجــد‬ ‫اعتبــار امــر‏قضــاوت شــده نیســت‪.‬و ایــن نکتــه‬ ‫مهمــی اســت کــه هــدف اصلــی ایــن ناگفتــه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬و ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫‏شــاکی پــس از صــدور قــرار منــع تعقیــب نهایــی ‪،‬‬ ‫باردیگــر میتوانــد بــه اتهــام تصــرف عدوانــی علیــه‬ ‫همان متهم شــکایت کند‪ .‬‏و این شــکایت قابل‬ ‫ثبــت و رســیدگی اســت‪ .‬بنابرایــن منــع تعقیــب و‬ ‫کیفرخواســت‪،‬در جرائــم مســتمر اعتبــار زمانــی‬ ‫پیــدا میکنــد و‏نــه اعتبــار امــر قضــاوت شــده الــی‬ ‫االبــد!!!‪ ،‬برفــرض کــه مرتکــب در تصــرف ملــک‪،‬‬ ‫اشــتباه حــدود کــرده باشــد و یــا در اثــر‏اطالعــات‬ ‫غلــط ‪،‬گمــراه شــده باشــد و یــا بــه هــر دلیــل‬ ‫دیگــری اساســا شایســته مجــازات نباشــد‪ .‬امــا‬ ‫ایــن امــر مانــع از ان نیســت‏کــه بازپــرس بــدوا و‬ ‫قبــل از ورود بــه رســیدگی ‪،‬عملیــات اجرایــی او را‬ ‫در ملــک متوقــف ننمایــد‪ .‬بنابرایــن صــرف صدور‬ ‫‏منــع تعقیــب ‪ ،‬بــدون صــدور دســتور اعــاده ملــک‬ ‫بــه وضــع ســابق‪ ،‬فــارغ از تعــارض با نظم عمومی‬ ‫نقــض‏حرمــت مالکیــت اســت ‪ .‬بنابرایــن انچــه‬ ‫مهــم اســت صــدور دســتور فــوری رفــع تصــرف‬ ‫غیرمــاذون و توقــف اســتمرار جــرم ‏مســتندا‬ ‫بــه مفــاد تبصــره ‪ 1‬مــاده ‪ 690‬ق‪.‬م‪.‬ا اســت‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫ردیابی لپ تاپ گم و یا سرقت‬ ‫شده چگونه انجام می شود؟‬ ‫گــم کــردن لپ تــاپ و یــا ســرقت ان می توانــد نتایــج‬ ‫فاجعه بــاری بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب قصــد داریــم تــا بــه نحــوه ردیابــی چنیــن‬ ‫دســتگاه هایی بپردازیــم‪ .‬اگــر قــرار باشــد کــه رایانــه‬ ‫قابل حمــل خــود را گــم کنیــد‪ ،‬انــگاه می تــوان بــا‬ ‫طــی کــردن گام هایــی‪ ،‬از ان محافظــت کــرد و بدیــن‬ ‫ترتیــب رخنه هــای امنیتــی را پوشــش داد‪ .‬در کنــار‬ ‫محافظــت از ایــن دســتگاه توســط یــک گــذرواژه‪،‬‬ ‫پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه از یکــی از ابزارهــای‬ ‫ل ‪ MacOS‬بهــره‬ ‫داخلــی وینــدوز و یــا سیســتم عام ‬ ‫جوییــد‪ .‬فعــال کــردن ایــن قابلیت ها کار اســانی بوده‬ ‫و بــا بهره گیــری از ان هــا می توانیــد راهــی مطمئــن را‬ ‫جهــت ردیابــی لپ تــاپ گم شــده (و یــا ســرقت شــده)‬ ‫خــود‪ ،‬در پیــش گیریــد‪.‬‬ ‫ردیابی یک لپ تاپ ویندوزی‬ ‫مایکروسافت قابلیتی به نام «‪»Find My Device‬‬ ‫را در وینــدوز ‪ 10‬قــرار داده اســت‪ .‬بــا فعــال کــردن ایــن‬ ‫ویژگــی‪ ،‬می توانیــد در هنــگام گم شــدن لپ تــاپ‬ ‫خــود‪ ،‬بهتــر ان را ردیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬در «‪ »Settings‬بــه بخــش« & ‪Update‬‬ ‫‪ »Security‬برویــد‬ ‫بــه منــوی اســتارت رفتــه و ســپس واژه «‪»Settings‬‬ ‫را تایــپ کنیــد‪ .‬از میــان نتایــج ظاهرشــده بایــد گزینــه‬ ‫«‪ »Settings‬را انتخــاب کنیــد‪ .‬پــس از بــاز شــدن این‬ ‫پنجــره‪ ،‬بایــد بــه دنبال بخشــی بگردیــد کــه «‪Update‬‬ ‫‪ »& Security‬نــام دارد‪ .‬بــر روی ان کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬بــر روی «‪ »Find My Device‬کلیــک‬ ‫کنیــد‬ ‫در منــوی کنــاری‪ ،‬گزینــه «‪ »Find My Device‬را‬ ‫پیداکــرده و ســپس ان را انتخــاب کنیــد‪ .‬در پنجــره‬ ‫ظاهرشــده‪ ،‬بــه دنبــال ســر تیتــری بــه نــام «‪Find My‬‬ ‫‪ »Device‬گشــته و ببینیــد کــه ایــا فعــال (‪ )On‬اســت‬ ‫یــا غیرفعــال (‪)Off‬؟ اگــر در حالــت غیرفعــال قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬انــگاه بایــد بــر روی گزینــه «‪ »Change‬کلیــک‬ ‫کــرده و ایــن ویژگــی را فعال ســازی کنیــد‪.‬‬ ‫زهره ولی پور‬ ‫فقدان فرهنگ اوقات فراغت‬ ‫فقــدان مدیریــت زمــان خلــوت و‬ ‫تنهایــی‪ ،‬نبــود تقســیم وظایــف‪ ،‬بــاز شــدن‬ ‫مشــکالت و معضــات پنهــان گذشــته‪،‬‬ ‫نبــود فرهنــگ اوقــات فراغــت از عمــده‬ ‫دالیلــی اســت کــه باعــث شــده اختالفــات‬ ‫خانوادگــی در ایــام خانــه نشــینی کرونــا‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫یکــی از مشــکالتی کــه در روزهــای‬ ‫کرونایــی خانواده هــا بــا ان درگیــر بودنــد‪،‬‬ ‫مشــخص نبــودن مســوولیت های افــراد‬ ‫در منــزل و دخالــت کــردن در امــورات‬ ‫دیگــر اعضــای خانــواده بــود کــه گاهــا بــه‬ ‫مشــاجره کشــیده می شــد‪.‬‬ ‫متاســفانه در جامعــه مــا هنــوز نهادینــه‬ ‫نشــده کــه تــک تــک اعضــای خانــواده بــه‬ ‫یــک وقــت شــخصی نیــاز دارنــد‪ ،‬همیشــه‬ ‫تصــور ایــن اســت کــه همــه اعضــای‬ ‫خانــواده بایــد دائــم در کنــار یکدیگــر‬ ‫باشــند‪ ،‬ایــن روش کامــا قدیمــی و غلــط‬ ‫اســت‪ ،‬خانــواده بایــد بیامــوزود کــه بــه‬ ‫وقــت و تنهایــی یکدیگــر احتــرام بگــذارد‪.‬‬ ‫مهارتهای ارتباطی ضعیف؛‬ ‫معمــوال مــردان بیشــتر از دیگــر اعضــای‬ ‫خانــواده در خــارج از منــزل هســتند و بــه‬ ‫امــورات کاری می پردازنــد‪ ،‬ایــن موضــوع‬ ‫باعــث می شــود در زمانــی کــه مــردان‬ ‫وقــت بیشــتری را کنــار اعضــای خانــواده‬ ‫ســپری می کننــد‪ ،‬مهــارت ارتباطــی خوبــی‬ ‫نداشــته و در واکنش هــا فقــط تنــش‬ ‫افزایــی کننــد‪.‬‬ ‫فرهنگســازی مناســبی در خصــوص‬ ‫اوقــات فراغــت در جامعــه صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت‪،‬خیلی از خانواده هــای بــا اوقــات‬ ‫فراغــت در خانــه و بازی هــای جمعــی‬ ‫بــا مشــارکت تــک تــک اعضــای خانــواده‬ ‫بیگانه انــد‪ ،‬خیلی هــا هنــوز نمی داننــد‬ ‫چگونــه بایــد بــا یــک فعالیــت اجتماعــی‬ ‫مشــارکت تــک تــک اعضــای خانــواده‬ ‫را فراهــم ســاخت‪ ،‬همــه اینهــا باعــث‬ ‫می شــود تــا روابــط رفتــه رفتــه در مــدت‬ ‫زمانــی طوالنــی ســردتر شــود‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان داده اســت کــه افــراد‬ ‫برون گــرا و اجتماعــی در روزهــای کرونایــی‬ ‫بــه خاطــر خانــه نشــینی احســاس بــدی‬ ‫داشــتند و چنــدان بــا فضــای مجــازی اشــنا‬ ‫نبودنــد‪ ،‬درحالــی کــه می توانســتند بــا‬ ‫کمــک ارتباطــات امــروزی نیــاز خودشــان‬ ‫را برطــرف کــرده و در خانــه بــا تمــاس‬ ‫تصویــری احســاس تنهایــی نکننــد‪.‬‬ ‫تحرک و پویایی؛‬ ‫خوشــبختانه امــروز بازی هــای کامپیوتــری‬ ‫احســاس تحــرک و پویایــی خاصــی بــه‬ ‫بــازی کننــده القــا می کنــد‪.‬‬ ‫اغلــب بــازی هــای فیزیکــی بــرای کــودکان‬ ‫جــذاب تــر اســت خانــواده بایــد بــه ایــن‬ ‫نیــاز فرزنــد پاســخ مناســبی بدهنــد عــاوه‬ ‫بــر موضــوع تخلیــه انــرژی فرزنــد‬ ‫در مســیر بــازی هــای ســالم ‪،‬بایــد بــه‬ ‫بحــث شــیرین ارتبــاط صمیمانــه میــان‬ ‫والــد و فرزنــد در هنــگام بــازی هــم‬ ‫بپردازیــم کــه در رشــد هیجانــی کــودک‬ ‫نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس روانشناســی مرکــز مشــاوره‬ ‫ارامــش پلیــس گلســتان‬ ‫به کودکان اموزش‬ ‫دهیم تا با بستن به‬ ‫موقع شیر‪ ،‬اب را‬ ‫هدر ندهند‪.‬‬ ‫پدرام شریفی‬ ‫دستگیری کالهبرداران حرفه ای‬ ‫سایت های اگهی محور‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان یــزد از شناســایی و دســتگیری‬ ‫متهمانــی خبــر داد کــه بــا شــگرد دریافــت بیعانــه در‬ ‫ســایت های واســط فــروش اقــدام بــه کالهبــرداری بیــش‬ ‫از ‪ 80‬نفــر در ســطح کشــور نمــوده بودنــد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ مرتضــی‬ ‫ابوطالبــی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا یــزد در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مراجعــه چندیــن شــاکی بــه پلیــس‬ ‫فتــا و درخواســت رســیدگى بــه شــکوائیه خــود مبنــى‬ ‫بــر کالهبــردارى از ســایت دیــوار تحــت عنــوان پرداخــت‬ ‫بیعانــه بــرای اجــاره منــزل‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاکیان در تحقیقات اولیه خود در خصوص‬ ‫نحــوه کالهبــردارى صــورت گرفتــه بیــان داشــتند کــه فــردی‬ ‫بــا درج اگهــی بــا قیمــت وسوســه انگیــز اجــاره منــزل‬ ‫مســکونی در ســایت دیــوار بــا شــخص اگهــی دهنــده‬ ‫تمــاس برقــرار می نماینــد و مبلــغ ‪ 100‬میلیــون ریــال بابــت‬ ‫بیعانــه تقاضــا می کنــد و پــس از دریافــت مبلــغ مربوطــه‬ ‫تلفــن همــراه خــود را خامــوش و دیگــر پاســخگوی ان هــا‬ ‫نمی باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫پــس از انجــام یــک ســری اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫توانســتند عامــان کالهبــردار را شناســایی و پــس از اخــذ‬ ‫نیابــت قضایــی انهــا را در یکــی از اســتان های شــمالی‬ ‫کشــور دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهمــان کــه یــک‬ ‫زوج میانســال بودنــد پــس از‬ ‫مواجــه شــدن بــا مســتندات‬ ‫پرونــده لــب بــه اعتــراف گشــوده‬ ‫و اظهــار داشــتند کــه بــا گذاشــتن‬ ‫اگهی هــای مختلــف فــروش‬ ‫یــا اجــاره منــزل ویــا فــروش‬ ‫مبــل و یخچــال و ســایر لــوازم‬ ‫منــزل در ســایت های دیــوار و‬ ‫شیپورشــهر های مختلــف کشــور‪،‬‬ ‫اقــدام بــه اخــذ بیعانــه مــی کــرده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫طــی اظهــارات متهمــان و بررســی‬ ‫بــه عمــل امــده مشــخص شــد‬ ‫کــه متهــان ایــن پرونــده اقــدام‬ ‫یــه کالهبــرداری بیــش از ‪ 80‬نفــر‬ ‫از شــهروندان در ســطح کشــور‬ ‫نمــوده و در ایــن راه از ‪ 54‬ســیم کارت اســتفاده کــرده‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران فضــای مجــازی هشــدارداد‪ :‬بــا نــکات درج‬ ‫شــده در ســایت پلیــس فتــا مــی تواننــد از کالهبــرداری‬ ‫هــای ناشــی از خریــد نااگاهانــه در ســایت هــای جعلــی‬ ‫پیشــگیری کننــد‪ .‬پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه هرگــز در‬ ‫ســایت هــای موصــوف معاملــه ای را بــه صــورت غیــر‬ ‫حضــوری انجــام نــداده و هیــچ مبلغــی حتــی مبالــغ کــم‬ ‫و ناچیــز را تحــت عنــوان بیعانــه بــه حســاب اعــام شــده‬ ‫واریــز نکننــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس الکترونیکــی‪;www.cyberpolice.ir&nbsp‬‬ ‫امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن‬ ‫کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و‬ ‫رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد‪،‬‬ ‫شــماره تمــاس ‪ ۰۳521825050‬بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان می باشــد‪.‬‬ ‫از استفاده برق جهت‬ ‫مصارف تجملی‬ ‫خودداری کنید‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪373‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫‪ UI‬چیست و به چه‬ ‫معناست؟‬ ‫اگــر حتــی در طراحــی وب یــا فضــای طراحــی گرافیکــی‬ ‫هســتید‪ ،‬اصطالح «‪ »UI‬یا «‪ »UI design‬را شــنیده اید‪.‬‬ ‫شــاید شــما هم دیده باشــید که به جای «‪ »UX‬استفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬در حقیقت‪ UI ،‬و ‪ UX‬یکســان نیســتند‪.‬‬ ‫‪ UI‬مخفــف کلمــه «‪ »user interface‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫عناصــر یــک وب ســایت یــا برنامه اســت کــه کاربر هنگام‬ ‫حرکــت در صفحــه یــا برنامــه بــا ان ارتبــاط برقــرار می کنــد‬ ‫ طــرح گرافیکــی یــک برنامــه‪ .‬عناصر صفحــه و برنامه که‬‫واجــد شــرایط ‪ UI‬هســتند عبارتنــد از‪:‬‬ ‫دکمه ها‬ ‫متن تصاویر‬ ‫لغزنده‬ ‫اسکرول نوارها‬ ‫زمینه های فرم‬ ‫صفحه ارایی‬ ‫در اصــل‪ ،‬هــر چیــزی کــه کاربــر بــا ان ارتبــاط برقــرار‬ ‫می کنــد بخشــی از ‪ UI‬اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬زیبایــی‬ ‫بخــش بزرگــی از طراحــی ‪ UI‬هــر ســایت یــا برنامــه اســت‪.‬‬ ‫‪ Adobe UI‬را در وبــاگ طراحــی ‪ XD‬خــود بــه شــرح زیــر‬ ‫توضیــح می دهد‪:‬‬ ‫رابط کاربری مکانی اســت که در ان تعامل بین انســان‬ ‫و ماشــین رخ می دهــد‪ .‬ایــن بــه کاربــران اجــازه می دهــد‬ ‫تــا بــه طــور موثــر یــک دســتگاه را بــرای تکمیــل یــک کار یــا‬ ‫دســتیابی بــه یــک هــدف خــاص‪ ،‬ماننــد خرید یــا بارگیری‬ ‫برنامــه‪ ،‬کار کننــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ UX ،‬بــه معنــی «تجربه‬ ‫کاربــر» اســت‪ .‬و در حالــی کــه ‪ UI‬قطعــا ًمی توانــد بــر ‪UX‬‬ ‫تاثیــر بگــذارد‪ ،‬اما انها یکســان نیســتند‪.‬‬ ‫انواع مختلف ‪UI‬‬ ‫‪ UI‬هــر دســتگاهی شــامل ســخت افــزار و نــرم افــزار‬ ‫اســت‪ .‬همــه چیــز از صفحــه کلیــدی کــه اســتفاده‬ ‫می کنیــد تــا ادرس اینترنتــی تــا منــوی نــوار کنــاری وب‬ ‫ســایتی کــه از ان دیــدن می کنیــد بخشــی از رابــط کاربری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫سخت افزار ‪ UI‬را می توان به دو دسته تقسیم کرد‪:‬‬ ‫ســخت افــزار ورودی‪ :‬دســتگاه هایی کــه بــه افــراد اجــازه‬ ‫می دهنــد دســتگاه را از انتهــای خــود کنتــرل کننــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫مــاوس یــا رایانــه لوحــی‪.‬‬ ‫ســخت افــزار خروجــی‪ :‬دســتگاه هایی کــه اطالعــات‬ ‫کاربــر را ماننــد مانیتــور و بلندگوهــا بــه کاربــر می دهنــد‪.‬‬ ‫از نظــر ‪ ،Adobe‬ســه نــوع رابــط کاربــری وجــود‬ ‫دارد‪:‬رابط هــای خــط فرمــان‪ ،‬رابط هــای گرافیکــی کاربــر‬ ‫(کــه ‪ GUI‬نیــز نامیــده می شــود) و رابط هــای کاربــری بــا‬ ‫صــدا‪ .‬رابط هــای خــط فرمــان اولیــن رابط هــای کاربــری‬ ‫بودنــد کــه بــه دهــه ‪ 1970‬برمی گــردد‪ .‬کاربــران یــک‬ ‫فرمــان وارد می کننــد و کامپیوتــر بــا یــک خــط متــن پاســخ‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن رابط هــای کاربــری نیــاز بــه دانــش زبــان‬ ‫ماشــین دارنــد و در رایانه هــای امــروزی تــا حــد زیــادی بــا‬ ‫رابــط کاربــری گرافیکــی (‪ )GUI‬جایگزیــن شــده اند‪ .‬انهــا‬ ‫اکنــون بیشــتر در برنامــه نویســی کامپیوتــر و مدیریــت‬ ‫سیســتم اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫‪GUI‬رابط هایــی هســتند کــه اکثــر کاربــران مــدرن بــا ان‬ ‫اشــنایی دارنــد‪ .‬گرافیــک‪ ،‬ماننــد نمادهــا و مــکان نمــا‪ ،‬بــه‬ ‫کاربــران امــکان می دهد بــا محصوالت دیجیتالی تعامل‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬هنگامــی کــه پیــکان مــاوس را بــرای‬ ‫کلیــک روی نمــاد ‪ Spotify‬حرکــت می دهیــد تــا بتوانیــد‬ ‫موســیقی پخــش کنیــد‪ ،‬ایــن یــک رابــط کاربــری گرافیکــی‬ ‫اســت‪ .‬نمادهایــی کــه مــا مرتبــا ًدر تلفن هــای هوشــمند‬ ‫خــود بــا انهــا ارتبــاط برقــرار می کنیم؟ همچنیــن ‪ GUI‬این‬ ‫سیســتم های رابــط کاربــری اجــازه اســتفاده گســترده از‬ ‫رایانه هایــی را کــه امــروزه می شناســیم‪ ،‬می دهــد‪.‬‬ ‫رابط هــای کاربــری فعــال بــا ‪ oice‬بــه افــراد امــکان‬ ‫می دهــد فقــط بــا صــدای خــود بــا یک سیســتم دیجیتالی‬ ‫تعامل داشــته باشــند‪ .‬در چند ســال گذشــته‪ ،‬رابط های‬ ‫مجهــز بــه صــدا از طریــق دســتیارهای دیجیتالــی ماننــد‬ ‫‪ Alexa ، Siri‬و ‪ Google Assistant‬محبوبیت بیشتری‬ ‫پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫عناصر رابط کاربری خوب‬ ‫هــر طــراح بــه شــما می گویــد یــک رابــط کاربــری خــوب‬ ‫کلیــد یــک محصــول خــوب اســت‪ .‬اگــر اســتفاده از چیزی‬ ‫اســان نباشــد‪ ،‬بــه ان نمی رســد‪ .‬یــک ‪ UI‬خــوب طراحــی‬ ‫شــده خواهدبــود‪:‬‬ ‫اشــنا‪ :‬مــردم می تواننــد بــر اســاس تجربــه قبلــی خــود‬ ‫نحــوه اســتفاده از برنامــه را درک کننــد‪.‬‬ ‫پــاک کــردن ‪ :‬عملکــرد هــر عنصــر در ‪ UI‬شــما بایــد بــرای‬ ‫شــخصی کــه از ان اســتفاده می کنــد واضــح باشــد‪.‬‬ ‫ســازگار‪ :‬عناصر باید در سراســر محصول ســازگار باشــند‬ ‫تــا مــردم بتواننــد الگوها را تشــخیص دهند‪.‬‬ ‫کارامــد‪ :‬بــرای دســتیابی بــه خروجــی مــورد نظــر‪ ،‬حداقل‬ ‫ورودی کاربــر مــورد نیــاز اســت‪ .‬میانبرهــا بــرای کاربــران بــا‬ ‫تجربه تــر ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫بخشــنده‪ :‬رابــط کاربــری خــوب وقتــی کســی را اشــتباه‬ ‫می کنــد می بخشــد‪ ،‬به عنــوان مثــال‪ ،‬پیونــد «منظــور‬ ‫شــما» گــوگل در نتایــج جســتجو اســت‪.‬‬ ‫طراحــان رابــط کاربــری شــبیه ســازی یــک سیســتم را‬ ‫ایجــاد کــرده و قبــل از پذیــرش و انتقــال ان بــه تولیــد‪،‬‬ ‫ان را بــر روی مخاطــب مــورد نظــر ازمایــش می کننــد‪.‬‬ ‫در حالــت ایــده ال‪ ،‬تمــام ویژگی هــای فــوق را خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫سیاه رودبار علی اباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -373‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 28 - 2021‬محرم ‪- 1442‬شماره ‪-373‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ‪ 6- 1400‬سپتامبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫سیاه مرزکوه‬ ‫روستای سیاه رودبار جاذبه ای از زیبای های هفتگانه گلستان‬ ‫روســتای ســیاه رودبار شهرســتان علی اباد اســتان گلستان‬ ‫روســتای ســیاه رودبار مهم تریــن روســتای هــم نــام ایــن‬ ‫منطقــه جنگلــی اســت‪.‬خانه های قدیمــی روســتا‪ ،‬خشــتی‬ ‫و گلــی بــا ســقف های چوبــی هســتند‪ ،‬امــا خانه هــا تازه تــر‬ ‫ســقف و بدنــه تازه تــری دارنــد‪.‬‬ ‫منطقــه جنگلــی ســیاه رودبــار بــه خاطــر جنگل هــای بکــر‪،‬‬ ‫راه هــای دسترســی بــه ارتفاعــات و روســتاهای قدیمــی‬ ‫در ان‪ ،‬منطقــه ای ایــده ال بــرای ســفر اســت‪ .‬منطقــه‬ ‫جنگلــی «ســیاه رودبــار» در فاصلــه تقریبــا ‪ ۲۰‬کیلومتــری‬ ‫شــهر علی ابــاد کتــول ‪ ،‬در دامنه هــای ارتفاعــات شــرقی‬ ‫البــرز قــرار دارد و اب و هوایــی معتــدل و پوشــش گیاهــی‬ ‫بکــر و متنــوع دارد؛ از گیاهــان و بوته هــای جنگلــی‬ ‫مختلــف گونه هــای کمیــاب ســرخدار و انجیلــی اســت‪.‬‬ ‫روستای سیاه رودبار دارای دو اقامتگاه بوم گردی(سرخدار‪-‬‬ ‫پونــه ارام) در حــال فعالیــت می باشــد کــه هرســاله‬ ‫تعــداد زیــادی از گردشــگران را در خــود جــای مــی دهــد‬ ‫روســتای ســیاه رودبــار بــه دلیــل دارا بــودن مکان هــای زیبــا‬ ‫و دیدنــی خــود‪ ،‬پتانســیل باالیــی در جــذب گردشــگر دارد‪.‬‬ ‫از مکان هــای دیدنــی و جاذبه هــای گردشــگری ایــن‬ ‫روســتا می تــوان بــه جنــگل درختــان جادویــی ســرخدار‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬قلعــه قدیمــی و باســتانی ســیاه چــال‪ ،‬ابشــار‬ ‫نــروز‪ ،‬چپــه دره‪ ،‬کلبــه چوبــی و قدیمــی پونــی ارام از دیگــر‬ ‫مکان هــا و جاذبه هــای ایــن روســتا به شــمار می رونــد‬ ‫مــردم روســتا از نظــر فرهنگــی‪ ،‬زبــان‪ ،‬پوشــش و اداب‬ ‫و رســوم تــا حــد زیــادی از فرهنــگ کتــول و رامیــان تاثیــر‬ ‫گرفته انــد‪ .‬برخــی از مــردم روســتا بــه دامــداری مشــغول‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از طریــق شــالیکاری امــرار معــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫برنــج ســیاه رودبــار بــه خاطــر شــوری اب رودخانــه و امــاح‬ ‫ان بســیار مرغــوب اســت‪ .‬امــا در مجمــوع پــس ازتوقــف‬ ‫طرح هــای جنگلــداری و اجــرای طــرح تنفــس جنــگل توســط‬ ‫منابــع طبیعــی تعــداد زیــادی از روســتاییان ب ـی کار شــدند‪،‬‬ ‫ازیــن روی اخیــرا ً بســیاری از مشــاغل قدیمــی از جملــه‬ ‫نمدمالــی و زنبــورداری احیــا شــدند‪ .‬عســل نمــدار در ســیاه‬ ‫رودبــار در ســال‪ ،‬در مــاه تیــر تولیــد می شــود کــه بــر ای افــراد‬ ‫دیابتــی بســیار مفیــد هســت‪ .‬ابریشــم بافــی در ســیاه رودبار‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کیک یخچالی‬ ‫کیــک یخچالــی بــدون شــک یکــی از پــر طرفدارتریــن کیک هــا در سرتاســر دنیــا‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ســاده می باشــد و بــا رعایــت چنــد‬ ‫ت ‪‎‬کیــک یخچال ـ ‪‎‬‬ ‫می باشــد و دســتور‏پخ ـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه می توانیــد یــک کیــک خوشــمزه بــدون فــر تهیــه‏کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مواد الزم کیک یخچالی با پتی بو ‪‎‬ر‪‎:‬‬ ‫شی ر‪‎‎2‬لیوان ‪ -‬شک ر‪‎‎1‬لیوان ‪ -‬بیسکویت ‪‎‎100‬گرم‪ -‬کره ‪‎‎50‬گرم‬ ‫ل‪‎‎1‬قاشق چایخوری‬ ‫وانی ‬ ‫پودر کاکائ و‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد سفید ‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫دستور تهیه کیک یخچالی ساده‪‎:‎‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫در ابتــدا پــود ‪‎‬ر ‪‎‬کاکائـ ‪‎‬و ‪‎‬و اردرا از صافــی عبــور می دهیــم و ســپس انهــا را بــه خوبــی بــا‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫یکدیگــر مخلــوط می ‏کنی ‪‎‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ایــن مرحلــه ‪ 2‬لیــوان شــیر را بــه مــواد اضافــه کنیــد و ســپس شــکر موجــود را بــه‬ ‫درون ظــرف بریزیــد و در‏اخــر وانیــل را هــم اضافــه کینــد و ســپس روی شــعله قــرار‬ ‫بدهیــد و بــه طــور مرتــب مــواد را هــم بزنیــد تــا بریــده‏بریــده نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه بعــد از اینکــه مــواد بــه خوبــی حــل شــد شــعله را خامــوش می کنیــم‬ ‫و ســپس کــره را بــه ان اضافــه‏می کنیــم تــا وقتــی کــه کــره بــه خوبــی مخلــوط نشــده‬ ‫بــه هــم زدن ادامــه دهیــد و بــه خوبــی مخلــوط کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫یــک قالــب مناسب(مســتطیلی شــکل بهتــر اســت) انتخــاب کنیــد و کــف ان را‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی و یــا ســلفون‏بکشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫ابتــدا یــک الیــه بیســکویت را بــه طــور منظــم کــف قالــب بچینیــد و مــوادی کــه امــاده‬ ‫کردیــد را بعــد از اینکــه‏مقــداری از حــرارت افتــاد روی بیســکویت بریزیــد و ایــن کار را‬ ‫چندیــن الیــه ادامــه بدهیــد(‪ 5‬الــی ‪ 6‬الیــه کفایــت‏مــی کنـد‪‎(.‎‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫بیســکویت را بــا قالــب بــه مــدت ‪ 3‬ســاعت درون یخچــال قــرار مــی دهیم(هرچــه‬ ‫بیشــتر قــرار بگیــرد بافــت‏بیســکویت ها بیشــتر شــبیه کیــک مــی شــود و خوشــمزه تر‬ ‫مــی شــود) بعــد از خــارج کــردن ان از یخچــال‏مقــداری بــه ان اســتراحت دهیــد و‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی کــه اســتافده کــرده ایــد را جــدا کنیــد و بــه طــور دلخــواه‏بــرش‬ ‫بزنیــد و نــوش جــان کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تهیه کیک یخچالی ساد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬و گانش استفاده کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪:‎‬‏‪.1‬‏ برای تزیین می توانید از پودر پسته‪ ،‬پود ‪‎‬ر ‪‎‬نارگی ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.2‬‏ در صــورت تمایــل مــی توانیــد در بیــن الیــه هــا از مــوز‪ ،‬پــود ‪‎‬ر ‪‎‬گــرد ‪‎‬و ‪‎‬و پــود ‪‎‬ر ‪‎‬بــادا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد کیک یخچالی‬ ‫ک ‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬کیک و شیرینی ‪ -‬انواع کی ‪‎‬‬ ‫کیک یخچال ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪40‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫کیک یخچالی را می توانید در وعد ‪‎‬ه ‪‎‬میان وعده ‪ -‬دس ‪‎‬ر ‪‎-‬سرو کنید‪‎.‎‬‬ ‫دوخت ملیله‬ ‫وجه تسمیه روستا‪:‬‬ ‫بــه خاطــر کوههــای ســنگی ســیاه و بــدون درخــت ارتفاعــات اطــراف روســتا‪،‬‬ ‫ســیاه مرز کــوه‪ ،‬بــه ایــن نــام شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن روایــت دیگــری‬ ‫وجــود دارد کــه طبــق ان اولیــن ســاکن روســتا‪ ،‬شــخصی بــه نــام ســیامک‬ ‫بــوده و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬روســتا بــه ســیامک کــوه نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫براســاس ســنگ نوشــته های بدســت امــده قدمــت روســتا بالــغ بــر‬ ‫هــزار و پانصــد ســال می شــود امــا ســکونت قــوم کتــول وخاصــه تجــری‬ ‫درایــن روســتا غریــب پانصدســال بــوده وبــه عصرصفویــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫صنایع دستی روستا ‪:‬‬ ‫گلیم بافی‪ ،‬چادر شب‪ ،‬نخ ریسی و چقا بافی ازاهم صنایع دستی‬ ‫روستا میباشد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری روستا‪:‬‬ ‫ابشــارهای گنجو و پشــت اســیاب در فاصله حدودا ًدو کیلومتری روســتا‪ ،‬قله‬ ‫ثبــت شــده کالری بــا ارتفــاع بالــغ بــر دو هــزار متــر‪ ،‬قلــه ثبــت شــده شــاهوار بــا‬ ‫ارتفــاع ‪ 3945‬متــر در ده کیلومتــری روســتا مــرز بیــن اســتان های گلســتان و‬ ‫ســمنان‪ ،‬یخچالهــای طبیعــی گنجــو و لمنــدو در فاصله چهار کیلومتری روســتا‪،‬‬ ‫مراتــع زیبــای حاجــی لنــگ‪ -‬چمــن‪ -‬جمــال‪ -‬چلبــی‪ -‬سبزکشــه‪ -‬عــوض گــودار‪-‬‬ ‫ســرخ چشــمه‪ -‬النــگ ومیانگلــه کــه دور تــا دور روســتا را محصــور نموده انــد‪.‬‬ ‫بالــغ بــر صــد نــوع گیاهــان دارویــی کــه در مراتــع ایــن روســتا قابــل بهره بــرداری‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫موقعیت روستا ‪:‬‬ ‫ســی و شــش کیلومتــری جنــوب بخــش کمــاالن و شــهر فاضــل ابــاد و چهــل و‬ ‫پنــج کیلومتــری جنــوب غربی شهرســتان علی ابــاد کتــول‪.‬و‪ 66‬کیلومتر تا مرکز‬ ‫اســتان گرگان فاصله دارد‪.‬‬ ‫تاسیسات گردشگری‪:‬‬ ‫هیچگونــه تاسیســات گردشــگری درروســتا ســاخته نشــده اســت‪.‬لیکن وجــود‬ ‫حمــام قدیمــی و قبرســتان کهــن روســتا کــه ثبــت کشــوری میــراث فرهنگــی‬ ‫شــده تنها قابلیت ایجادشــده دســت بشــر در روســتا می باشــد و ســایر مواهب‬ ‫موجودطبیعــی و خــدادادی می باشــد‪.‬‬ ‫تنها مکان قابل اســتفاده در امر گردشــگری اقامتگاه تازه تاســیس بومگردی‬ ‫بهشــت جاودان می باشد‪.‬‬ ‫موسیقی محلی‪:‬تار‪ ،‬دوتار‪ ،‬نی و بیت محلی‪.‬‬ ‫مراســمات و ائییــن هــای روستا‪:‬مراســم نام گــذاری اطفــال و گهــوار ه بنــدان و‬ ‫دندانــی‪ ،‬ختنــه ســوران و کریــب گرفتن(نوعــی مراســم در جشــن ختنــه ســوران)‬ ‫همچنیــن مراســمات خاصــی کــه در عروسـی ها برگــزار می شــد از جملــه حمــام‬ ‫بــردن دامــاد و کشــتی محلــی در عروســی و رقــص و پایگوبــی‪.‬‬ ‫ونیزمراسمات محرم وصفر وماه مبارک رمضان‪.‬‬ ‫شغل و حرفه روستا‪ :‬کشاورزی و دامپروری و پرورش زنبور عسل و ابزیان‪.‬‬ ‫محصــوالت ‪ -۱۱:‬گنــدم و جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چغنــدر و حبوبات‪.‬وانــواع لبنیــات‬ ‫و گوشــت و عســل و ماهــی‬ ‫جمعیــت و اقــوام روســتا‪:‬یک صــد و ســی خانــوار (حــدود ‪ 450‬نفــر)‪ .‬اقــوام‪:‬‬ ‫تجــری‪ ،‬صفرخانــی‪ ،‬موذنــی‪ ،‬مهاجــر و مقســم‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی ‪:‬قبرســتان اوندســت روســتا کــه برابرســنگ‬ ‫نوشــته ها مربــوط بــه حدودهزاروپانصدســال پیــش می باشــد‪ .‬حمــام خزینــه ای‬ ‫‪ 500‬ســاله روســتا‪ ،‬مســجد جامــع روســتا بــا بیــش از یــک صــد ســال قدمت‪ ،‬قبر‬ ‫پیــر روســتا معــروف بــه پیــر دو راه‪ ،‬مقبــره ســید علــی نقــی موســوی کــه مــردم‬ ‫اعتقــاد خاصــی بــه وی دارنــد‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫رایــج اســت‪ .‬بســیاری از زنــان مشــغول بافتــن حوله هــا و‬ ‫پارچه هــای ابریشــمی هســتند‪ .‬بــه تازگــی کشــت داروهــای‬ ‫گیاهــی ماننــد اویشــن‪ ،‬گل گاو زبــان و گل محمــدی رواج‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دیگرجاذبه هــای گردشــگری ‪،‬قلعــه ی قدیمــی بــه نــام‬ ‫ســرقلعه یــا انگــور بــاغ در ایــن روســتا وجــود دارد کــه تخمین‬ ‫زده شــده کــه مربــوط بــه حــدود ‪ ۱۳۰۰‬ســال پیــش اســت و در‬ ‫بــاالی کــوه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی اطــاق مــی شــود کــه از مفتــول هــای طالیــی‪ ،‬نقــره و‬ ‫الیاژهــای مختلــف کــه بــه شــکل فنــری‏در امده انــد‪ ،‬بــرای تزئیــن ســطح پارچــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ملیلــه بــر خــاف نخ هــای ســرمه قابلیــت انعطــاف نــدارد‏و‬ ‫براثــر کشــش زیــاد از فــرم خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای امــاده کــردن پارچــه یــک قطعــه متقــال یــا کتــان بــه انــدازه مخمــل‬ ‫یــا ترمــه ای کــه می خواهنــد بــر ان ملیلــه‏دوزی کننــد‪ ،‬می برنــد و بــا قلــم‬ ‫مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان بــه طــور یــک نواخــت محلــول غلیظــی از‬ ‫ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل یــا ترمــه را روی ان قــرار مــی دهنــد و بــا‬ ‫دســت چنــد مرتبــه روی ان می کشــند تــا صــاف شــود و بــه‏پارچــه زیریــن‬ ‫متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا امــاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه‏منتقــل می کننــد یعنــی دور کار را ملیلــه‬ ‫می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن محکــم می کننــد‪ .‬ســپس بــه‬ ‫‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش را ملیلــه می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه‬ ‫می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا ملیلــه پــر ‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و‬ ‫برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا مقــداری پنبــه بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد‬ ‫و‏روی قســمت های مــورد نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی پارچــه‬ ‫می دوزنــد و ســپس ان را ملیلــه ‏دوزی می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده از حفاری هــا‬ ‫بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد‏‏‪ .‬هنــر زری دوزی و دوختــن نقشــها‬ ‫و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی شــلوارها در زمــان هخامنشــیان معمــول‬ ‫بــوده‏اســت لکــن انچــه دقیقــا گویــای ملیلــه بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬تکه هائــی اســت کــه در ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران‬ ‫کنونــی بدســت امــده اســت ‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی و قالبــدوزی‬ ‫‏اســت کــه در حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه مربــوط بــه‬ ‫دوره اشــکانیان باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود کــه دارای‬ ‫شــاخه های پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ و انگــور پــر کــرده اســت‬ ‫‪ .‬ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪ ،‬دوران تکاملــی را نیــز طــی‏کــرده‬ ‫و هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن دوزی را بــا دانه هــای مرواریــد همــراه‬ ‫کردن ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!