روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 372 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 372

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 372

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 372

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 14 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /5‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫‪ /27‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪372‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫باال بردن اگاهی‪ ،‬سد راه زخم سالک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫مدیریــت همزمــان چنــد صفحــه یــا کانــال درامــد خوبــی را‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه عنوان‬ ‫کســی کــه می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی‬ ‫کنید؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا‬ ‫ثبت نــام در وب ســایت هایی ماننــد پونیشــا و انجــام میــدم و‬ ‫فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن زمینــه‬ ‫منتشــر شــود‪ ،‬می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا‬ ‫صاحــب پــروژه‪ ،‬بتوانــد از بیــن درخواس ـت کنندگان یکــی را‬ ‫بــرای انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ســاخت یــک صفحــه در اینســتاگرام بــرای‬ ‫ایــن موضــوع ‪:‬می توانیــد در اینســتاگرام یــک صفحــه‬ ‫بســازید و تخصــص خودتــان را ارائــه دهیــد‪ .‬مثــا ً‬ ‫می توانیــد صفح ـه ای بســازید و در ان تخصص تــان کــه‬ ‫مدیریــت صفحــه و کانــال می باشــد را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪ :‬حــوزه امــوزش‪،‬‬ ‫جــزء یکــی از پول ســازترین حوزه هاســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫البتــه یکــی از ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪ ،‬داشــتن‬ ‫مهــارت کافــی اســت‪ .‬اگــر شــما در یــک زمینــه مهــارت داریــد‬ ‫و می خواهیــد از ان درامــد کســب کنیــد‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫مهارتــی کــه داریــد‪ ،‬فیلــم تهیــه کنیــد و بــه عنــوان یــک دوره‬ ‫اموزشــی بــرای فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ :‬همیشــه بوده انــد کســب و کارهــا و افــرادی‬ ‫کــه ســعی می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن‬ ‫طریــق بتواننــد خــود را بــه افــراد بیشــتری معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫در اینســتاگرام نیــز بحــث تبلیغــات بســیار باالســت و اگــر‬ ‫تبلیغــات بــه خوبــی انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده‬ ‫می توانــد خــوب باشــد و هــم بــرای صفحـه ای کــه تبلیغات‬ ‫را نمایــش می دهــد منبــع درامــد مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ســاخت محتــوا بــرای صفحــات اینســتاگرامی‪:‬به جــز‬ ‫صفحاتــی کــه شــخصی هســتند یــا صفحه هایــی کــه‬ ‫عجایب علی اباد کتول‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ساده ترین مسیر نفوذ مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫شش ایده اشتغال زایی بدون نیاز به سرمایه‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫هــدف خاصــی از فعالیــت در اینســتاگرام ندارنــد‪ ،‬بقیــه‬ ‫صفحــات معمــوال ًمحتــوای خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا‬ ‫هــم بتواننــد دنبال کننده هــای جدیــدی جــذب کننــد و‬ ‫هــم اینکــه دنبال کننده هــای فعلی شــان را راضــی نگــه‬ ‫دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بــری اســت و بــرای‬ ‫اینکــه بتــوان محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬بایــد زمــان‬ ‫زیــادی را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪:‬‬ ‫ایــن روش نیــز یکــی از روش هــای عالــی بــرای کســب‬ ‫درامــد بــا موبایــل اســت کــه در حــال حاضــر افــراد زیادی‬ ‫از سیســتم همــکاری در فــروش دیجـی کاال درامدهــای‬ ‫بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســاخت و فــروش صفحــه اینســتاگرام ‪ +‬خدمــات‬ ‫ان‪:‬خریــد و فــروش صفحــه اینســتاگرام نیــز می توانــد‬ ‫گزینــه بســیار مناســبی بــرای کســب درامــد بــا گوشــی‬ ‫موبایــل باشــد‪ .‬شــما هــم می توانیــد خودتــان صفحــه‬ ‫بســازید و دنبال کننده هــای زیــادی را جــذب کنیــد‬ ‫و ســپس ان هــا را بفروشــید و هــم می توانیــد‬ ‫صفحه هــای دیگــران را بخریــد و ســپس بــا قیمــت‬ ‫باالتــر بفروشــید‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫برای توسعه دانشگاه فرهنگیان‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد ریال اختصاص یافت‬ ‫‪2‬‬ ‫جهانی شدناستانداردهایروابط عمومی‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫چگونه از خودرو خود مراقبت کنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫تصادفات‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫شرایط خوبی‬ ‫ندارد‬ ‫تقریبــا ًاکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را‬ ‫بــا تلفــن همــراه خــود ســر می کننــد‪ .‬در‬ ‫این بین‪ ،‬کســانی دیگر نیز هســتند که‬ ‫بــه جــای وقت گذرانــی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و‬ ‫صرفــا ً بــا بهره گیــری از تلفــن همــراه‬ ‫خــود درامــد کســب می کننــد‪ .‬قطعــا ً‬ ‫می تــوان گفــت کــه همــه عالقه مندیــم تــا درامــد راحتــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامــد بــا ایــن وســیله ارتباطــی که‬ ‫امــروزه جزئــی از وجــود انســان می باشــد موضوعــی اســت‬ ‫کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن‬ ‫همــراه را توضیــح خواهیــم داد کــه البتــه در حــال حاضر نیز‬ ‫افــراد بســیاری از ایــن روش هــا‪ ،‬کســب درامدهــای بســیار‬ ‫عالــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه‬ ‫وقــت بســیاری را در خانــه و بــه تنهایــی ســپری می کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه ایــن حــوزه‬ ‫عالقه مندیــد و می خواهیــد کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعــا ً‬ ‫خواهیــد توانســت بــه میــزان درامــد دلخواهــی برســید‪ .‬امــا‬ ‫اجــازه دهیــد بیــش از ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و بــه بحــث‬ ‫اصلــی بپردازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکی‬ ‫از ایده هایــی کــه می تــوان از ان بــرای کســب درامــد اســتفاده‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی مدیــر شــوید و کارهــای مدیریــت ان هــا را در‬ ‫دســت بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها و کســب و کارهــای زیــادی‬ ‫هســتند کــه در صفحــات اجتماعــی نیز فعالیت می کننــد‪ .‬اما‬ ‫شــاید همــه ان هــا زمــان کافــی بــرای فعالیــت و مثــا ًارســال‬ ‫پســت‪ ،‬پاســخ بــه دایرکــت و ایــن مــوارد را نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫کاری کــه معمــوال ًانجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه مدیریــت‬ ‫صفحــه یــا کانــال خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یاد بگیریــد‪ ،‬می توانید با‬ ‫تنها‪ ۲‬درصد اب تولیدی ‪،‬مصرف صنایع است‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫همــواره بایــد بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪...‬‬ ‫کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪،‬‬ ‫و بایــد بــه عوامــل انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه‬ ‫همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد‬ ‫و ســازمان های کــه دانــش و توانایــی بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫مســدود نمــودن راه هــای احتمالــی نفــوذ شــیادان و بــاج‬ ‫بگیــران بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را‬ ‫بدانیــم کــه هی ـچ گاه یــک شــبکه کامــا ً ایمــن نبــوده و هیــچ گاه قــادر نخواهیــم‬ ‫بــود کــه عامــل انســانی را از چرخــه اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه‬ ‫بــرای شــبکه خــود بــه طــور کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان‬ ‫و ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬توجــه داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ بــرای ایجــاد دسترســی‬ ‫در یــک شــبکه‪ ،‬ورود زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و کســب‬ ‫اطالعــات مــورد نیــاز و خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬‬ ‫قاعدتــا ًیــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در نظــر گرفــت که بــا حیله و فریب‬ ‫اقــدام بــه تحریــک و متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه قــرار گرفتنــد ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف ســازمان‪ ،‬اقــدام بــه بهره بــرداری و‬ ‫سوءاســتفاده از دســتگاه مذکــور یــا فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری ســاده و طبیعــی بــا افــراد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کــرده و از ان هــا کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس‬ ‫از دسترســی غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪ ،‬اشــخاص مــورد حملــه قــرار‬ ‫گرفتــه متوجــه نخواهنــد شــد کــه چگونــه و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای فنــی می گردنــد و‬ ‫امــا بعــد از بررســی اولیــه متوجــه می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه‬ ‫کــه فکــرش را می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه می تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــه هیــچ وجــه در‬ ‫ابتــدا کار از نــرم افــزار و ســخت افــزار اســتفاده نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و فکــر‬ ‫انســان ها کار می شــود‪ .‬هرچندبــدان معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از طریــق‬ ‫فعالیت هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری برقــرار کــرد بلکــه منظــور از بیــان‬ ‫ایــن مفاهیــم تامیــن امنیــت فیزیکــی بــدون اگاه ســازی افــراد ســازمان و تغییــر‬ ‫نگــرش در ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه هــر دوی این هــا در کنــار هــم‬ ‫کارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی اجتماعــی بــر‬ ‫پایــه اطالعــات فنــی و مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیروهــای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه توضیــح داد کــه مهندســی‬ ‫بــر پایــه اطالعــات فنــی همــان کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند کــه بــا‬ ‫اطالعــات خــود مانــور می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و توســعه ســایت یــا صفحــات‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی بــرای ســرقت نــام کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار‬ ‫می شــوند‪ .‬و یــا اینکــه بــا اســتفاده از ایمیل هایــی کــه بــه کاربــران اراســال می کننــد‪،‬‬ ‫و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا ایمیل هــای ارســالی را بــاز‬ ‫کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه اســت مــی تــوان گفــت‬ ‫در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی همــه هــدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتبــاط‬ ‫بــا اشــخاص بــا اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫افــراد اغلــب دارای اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر ان هــا روابــط عمومــی‬ ‫فوق العــاده قــوی اســت و بــرای ایـن کار بــا متخصصــان دســت بــه دســت هــم داده تــا‬ ‫بــا یکدیگــر بتواننــد بــا کالهبــرداری کســب منفعــت کننــد‪ .‬بنابراین می تــوان گفت که‬ ‫حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق امــوزش بــه افــراد ســازمان و چــه تامیــن امنیــت‬ ‫فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 13‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,400,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪11,629,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,620,000‬ریــال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 61,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,370,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪372‬‬ ‫تنها‪ ۲‬درصد اب تولیدی‬ ‫مصرف صنایع است‬ ‫عدم ارائه مستندات تکنیکی‬ ‫واکسن چینی‬ ‫تعبیــر «مــوش ازمایشــگاهی» دفعــات دیگــری هــم از‬ ‫ســوی نمکــی مطــرح شــد و عــده ای هــم بــا ان مخالفــت‬ ‫کردنــد‪ .‬جهانپــور هــم در گفت وگــو بــا ایرنــا گفــت کــه‬ ‫همــه ارکان حاکمیــت‪ ،‬شــوراهای باالدســتی و قــوای‬ ‫مختلــف بــا ایــن کار مخالــف بودنــد‪.‬‬ ‫او در اختیــار قــرار نــدادن مســتندات تکنیکــی کامــل‬ ‫واکســن های چینــی را دلیــل ایــن امــر دانســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تنهــا‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــون متــر مکعــب اب از یــک میلیــارد متــر مکعــب اب‬ ‫مصرفــی اســتان در ســال اســت حــدود ‪ ۲‬درصــد توســط صنایــع‬ ‫مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫صنایع اســتان توانمندی شــیرین ســازی و انتقال اب گران از دریای‬ ‫عمــان را ندارنــد کــه خــط اختصاصــی انتقــال اب داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قیمــت ایــن اب ببــش از ‪ ۶۰‬برابــر قیمــت ابــی کــه هــم‬ ‫اینــک در اختیــار دارنــد خواهــد بــود و همچنیــن حجــم نیــاز ابــی‬ ‫صنایــع اســتان نیــز زیــاد نیســت که اقــدام به انتقال از طریــق اجرای‬ ‫خــط اختصاصــی همچــون ســایر اســتان هــا اب از دریــا کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬صنایــع اســتان توانمنــدی انتقــال اب گــران‬ ‫از دریــای عمــان را ندارنــد‪ ،‬وزارت نیــرو انتقــال اب از دریــا را بــا‬ ‫اولویــت تخصیــص اب بــه صنایــع از طریــق ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی مصــوب کــرد؛ ابــر پروژه شــیرین ســازی و انتقــال اب دریا‬ ‫بســیار پرهزینــه اســت و دولــت بایــد حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت نیــرو در ســالهای ‪ ۹۶-۹۷‬بــه صنایــع بخــش‬ ‫خصوصــی کــه کمبــود و یــا اب نیــاز دارنــد پیشــنهاد تولیــد اب و بــرق‬ ‫را داشــته اســت و حتــی خریــد مــازاد بــرق تولیــدی توســط دولــت‬ ‫را ارایــه داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن راســتا انتقــال اب از خلیــج فــارس و دریــای‬ ‫عمــان نیــز بــا اولویــت تخصیــص اب صنعتــی بــه بخــش خصوصــی‬ ‫مصــوب و برخــی از ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی در برخــی از‬ ‫اســتان هــای کشــور نیــز اعــام امادگــی کردنــد و بخــش خصوصــی‬ ‫کــه نیــاز ابــی داشــتند طرحشــان کــه توجیــه اقتصــادی نیــز دارد ارایــه‬ ‫دادنــد و کار را اغــاز کردنــد‪ ،‬ایــن موضــوع توســط صنایــع بــزرگ در‬ ‫چندیــن اســتان مطالعــه و اجــرا شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقـه ای خراســان شــمالی پرمصرف تریــن‬ ‫صنعــت اســتان را پتروشــیمی دانســت و گفــت‪ :‬ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫حــدود پنــج میلیــون متــر مکعــب اب مصــرف می کنــد کــه از مجمــوع‬ ‫ایــن میــزان دو و نیــم میلیــون متر مکعــب اب از منابع اب زیرزمینی و‬ ‫دو نیــم میلیــون متــر مکعــب اب از منابــع اب ســطحی برداشــت دارد‪.‬‬ ‫مرتضــوی اظهــار داشــت‪ :‬پتروشــیمی در طــرح هــای توســعه ای‬ ‫خــود نیــاز بــه اب بیشــتری دارد کــه در ایــن خصــوص چــاره ای جــز‬ ‫اســتفاده از اب خاکستری(پســاب) را نــدارد امــا بــه علــت هزینــه‬ ‫بــر بــودن تصفیــه فاضــاب هنــوز ان را اجرایــی نکــرده و در دســت‬ ‫مطالعــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پتروشــیمی بــرای گســترش فــاز دوم تقاضــای اســتفاده‬ ‫از پســاب را داده کــه تاکنــون ایــن اب نیــز بلوکــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مجتمــع الومینــا نیــز مــی توانــد از طریــق‬ ‫جمــع اوری پســاب شهرســتان گرمــه و جاجــرم و یــا ســایر منابــع‬ ‫موجــود طــرح هــای توســعه ای نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۸۵‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد از اقلیــم ایــن اســتان‬ ‫نیمــه خشــک و خشــک اســت‪ ،‬در ســال هــای گذشــته خشکســالی‬ ‫نیــز تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان مشــکالت کمبــود اب بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬بــروز خشکســالی و اضافــه برداشــت از منابــع‬ ‫اب فعلــی وجــود دارد اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک از ‪ ۱۱‬دشــت اســتان‬ ‫وضعیــت هشــت دشــت ممنوعــه و بحرانــی‪ ،‬ســه دشــت دیگــر نیــز‬ ‫ابخــوان مناســبی ندارند‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه در اســتان جهــت طــرح هــای توســعه ای‬ ‫کمبــود اب داریــم امــا ســرمایه گــذار بــرای انتقــال اب از دریــای‬ ‫عمــان نداریــم افــزود‪ :‬بــرای ســرمایه گــذاران و بخــش خصوصــی‬ ‫اســتان ایجــاد خــط انتقــال اختصاصــی اب توجیــه اقتصــادی نــدارد‪،‬‬ ‫مکاتباتــی نیــز پیــرو درخواســت وزارت نیــرو بــا ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت داشــته ایــم کــه ســرمایه گــذاران را بــرای ایــن طــرح‬ ‫معرفــی کنیــم امــا صنعتــی تاکنــون در ایــن خصــوص درخواســتی‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری ارایــه نــداده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک گلخانــه هــای بخــش کشــاورزی‬ ‫نیــاز بــه اب دارنــد‪ ،‬طــرح هــای مختلــف بخــش کشــاورزی و غیــر‬ ‫کشــاورزی همــه بــه اب نیــاز دارنــد امــا ســرمایه گــذاران ایــن خطــه‬ ‫ســرمایه گــذاری هــای کالن ندارنــد بلکــه بیشــتر طــرح هــا کوچــک‬ ‫و متوســط اســت کــه نیــاز ابــی کمــی نیــز دارنــد امــا بــا توجــه بــه‬ ‫وضعیــت دشــت هــا و ســفره هــای زیــر زمینــی اســتان بعضــا‬ ‫نمی توانیــم بــه درخواســت انــان نیــز پاســخ مثبــت بدهیــم‪.‬‬ ‫چرا واکسن خارجی به تعداد نیاز و به موقع وارد کشور نشد؟‬ ‫ادامه شماره‪371‬‬ ‫تحریم ها چقدر واردات واکســن را دچار مشــکل‬ ‫کرد؟‬ ‫تحریم هــای بی ســابقه امریــکا کــه بســیاری‬ ‫روندهــای معمــول را بــا مشــکل مواجــه کــرده‪،‬‬ ‫طبعــا در واردات واکســن نیــز موثــر بــوده اســت؛‬ ‫امــری کــه برخــی دســت انــدرکاران واردات واکســن‬ ‫بــر ان تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا انصــاری مشــاور دیپلماســی اقتصــادی‬ ‫وزیــر امــور خارجــه کــه بــه گفتــه خــود‪« ،‬در تمــام‬ ‫مذاکرات برای خرید واکســن حضور و مســئولیت‬ ‫داشــته و طــرف مذاکــره چینی هــا‪ ،‬سوئیس ـی ها‪،‬‬ ‫ژاپنی هــا و کره ای هــا بــوده» می گویــد‪ :‬جــزو‬ ‫نخســتین کشــورهایی بودیم که درخواست خرید‬ ‫از کوواکــس داشــتیم‪ ،‬امــا زمانــی کــه اقــدام بــه‬ ‫خریــد کردیــم‪ ،‬متوجــه شــدیم کشــورهایی ماننــد‬ ‫کــره و ژاپــن قــادر بــه انتقــال پــول مــا نیســتند‪.‬‬ ‫انصــاری در مصاحبــه بــا همشــهری افــزود‪:‬‬ ‫امریــکا بــه ان کشــورها مجــوز جنــرال داده امــا‬ ‫زمانــی کــه بــه مرحلــه پرداخــت پــول می رســیدیم‪،‬‬ ‫می گفتنــد نمی توانیــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬ادعــای مقام هــای امریکایــی کــه‬ ‫«ایــران بــرای واکســن‪ ،‬تحریــم نشــده» دروغ‬ ‫اســت‪« :‬انهــا کاغــذی دارنــد بــه اســم جنــرال‬ ‫الیســنس و ‪ ...‬بــه محــض پرداخــت پــول‪ ،‬اگــر‬ ‫بــرای ایــران باشــد‪ .. ،‬می گوینــد در دســت بررســی‬ ‫اســت‪ .‬بــا همیــن شــیوه ‪ ۸‬مــاه ژاپن ما را ســردرگم‬ ‫کــرد‪».‬‬ ‫او تاکیــد دارد کــه اگــر تحریم هــا نبــود‪ ،‬جــزو‬ ‫نخســتین کشــورهایی بودیــم کــه واکســن خریــده‬ ‫بودیــم و حتــی تولیــد داخــل هــم زودتــر بــه نتیجــه‬ ‫می رســید‪.‬‬ ‫کیانــوش جهانپــور مدیــر روابــط عمومــی وزارت‬ ‫بهداشــت نیــز در وبینــار ایرنــا گفــت‪ :‬تحریم هــا‬ ‫بیــش از انچــه مــا می گفتیم در کارشــکنی در ورود‬ ‫واکســن دخیــل بــوده و بــدون این کــه روی کاغذ در‬ ‫مــورد واکســن تصریــح شــده باشــد‪ ،‬بــا محدودیت ‬ ‫تراکنش هــای مالــی و تهدیــد شــرکت ها رخ‬ ‫مــی داد و حتــی برخــی شــفافیت های نســبی در‬ ‫هفته هــای گذشــته‪ ،‬تاخیــر ســه‪ ،‬چهــار هفت ـه ای‬ ‫بــرای واردات واکســن ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬ایــران در مســیر کوواکــس یــک روز‬ ‫هــم تاخیــر نداشــته و تاخیــر ســه ماهــه واریــز پول‬ ‫هــم تاثیــری در تحویــل نداشــت‪ .‬امــا از ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار دُز‪ ،‬تا اخر تیر ‪ ۲ ،۱۴۰۰‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار دُز تحویــل داده اند‪.‬‬ ‫چــرا ایــران زیــر بــار کارازمایــی بالینــی واکســن‬ ‫خارجــی نرفــت؟‬ ‫یکــی از چالش هــا در واردات واکســن‪ ،‬کمبــود ان‬ ‫در کل دنیــا و اولویــت دادن هــر کشــور بــه مــردم‬ ‫خــود بــود کــه مثــا باعــث شــد دادســتانی هنــد بــا‬ ‫وجــود قــرارداد بــا ایــران‪ ،‬مانــع ارســال واکســن بــه‬ ‫کشــورمان شــود‪ .‬روس هــا نیــز بــا وجــود وعــده‬ ‫ارســال ‪ ۶۰‬میلیونــی‪ ،‬بعــد از هفــت مــاه‪ ،‬تنهــا یــک‬ ‫میلیــون اســپوتنیک تحویــل ایــران داده انــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال برخــی کشــورهای منطقــه همچــون‬ ‫بحریــن‪ ،‬ترکیــه و امــارات در فــاز ســوم کارازمایــی‬ ‫بالینــی واکســن هــای چینــی ســینوفارم و‬ ‫ســینوواک مشــارکت کردنــد و طبعــا چیــن نیــز انها‬ ‫را در اولویــت تحویــل انبــوه واکســن قــرار داد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــران بــه چنیــن روشــی تــن نــداد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت هفتــم ابــان ‪ ۹۹‬در واکنــش‬ ‫بــه مطالبــات بــرای ورود بــه ایــن شــیوه گفــت‪:‬‬ ‫مدت هاســت بــه مــا مــی گوینــد واکســنی کــه‬ ‫در چیــن یــا فــان کشــور ســاخته شــده روی‬ ‫مــردم ایــران نیــز تســت شــود کــه گفتیــم مــا‬ ‫مــوش ازمایشــگاهی نیســتیم‪ .‬اگــر چیــن و ســایر‬ ‫کشــورهای ســازنده واکســن بــا ایــران قــرارداد‬ ‫بســتند کــه ایــن فــاز را مقدمــه فــاز تولیــد بعــدی‬ ‫قبــول داریــم‪ ،‬امــا غــرور ملی ما اجــازه چنین کاری‬ ‫را نمی دهــد و امــکان نــدارد تــا زمانــی کــه در وزارت‬ ‫بهداشــت هســتم‪ ،‬اجــازه چنیــن حقارتــی بــه ملت‬ ‫ایــران بدهــم‪.‬‬ ‫تعبیــر «مــوش ازمایشــگاهی» دفعــات دیگــری‬ ‫هــم از ســوی نمکــی مطــرح شــد و عــده ای هــم بــا‬ ‫ان مخالفــت کردنــد‪ .‬جهانپــور هــم در گفت وگــو با‬ ‫ایرنــا گفــت کــه همــه ارکان حاکمیــت‪ ،‬شــوراهای‬ ‫باالدســتی و قــوای مختلــف بــا ایــن کار مخالــف‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫او در اختیــار قــرار نــدادن مســتندات تکنیکــی‬ ‫کامــل واکســن های چینــی را دلیــل ایــن امــر‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫علــی تاجرنیــا معــاون وقــت نظــام پزشــکی نیــز‬ ‫در واکنــش بــه ایــن دلیــل‪ ،‬بــه عــدم گذرانــدن‬ ‫همیــن مراحــل توســط واکســن برکــت اشــاره‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا جهانپــور تاکیــد کــرد کــه همــه اطالعــات‬ ‫فنــی برکــت را از مــوش اول تامیمــون اخــر و‬ ‫انســان امــروز داریــم و نمی تــوان ان را بــا ســایر‬ ‫واکســن ها مقایســه کــرد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم کارازمایــی بالینی واکســن مشــترک‬ ‫ایــران و کوبــا (پاســتو کــوک) نیــز روی ایرانیانــی کــه‬ ‫«مــوش ازمایشــگاهی نیســتند» انجــام شــد و‬ ‫طبعــا علــت موافقــت بــا ان‪ ،‬مشــارکت ایــران در‬ ‫رونــد تولیــد ایــن واکســن بــوده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا رئیســی ســخنگوی ســتاد کرونــا هــم در‬ ‫نشســتی گفــت‪« :‬بــزرگان گفتنــد حاضــر نیســتیم‬ ‫مــوش ازمایشــگاهی کشــورهای دیگــر باشــیم‪».‬‬ ‫در همیــن جلســه‪ ،‬محمدرضــا هاشــمیان پزشــک‬ ‫بیمارســتان مســیح دانشــوری گفــت کلمــه مــوش‬ ‫ازمایشــگاهی ابتــدا از ســوی یکــی از اعضــای‬ ‫کمیتــه کرونــا درامــد و بعــد اقــای وزیــر گفتنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو نیــز اظهــار کــرده کــه‬ ‫« نظــر سیاســتمداران‪ ،‬عمــوم مــردم و نماینــدگان‬ ‫مجلــس ایــن بــود کــه کشــور مــا در فــاز ســه‬ ‫مطالعــات بالینــی واکســن کرونــا مشــارکت‬ ‫نداشــته باشــد‪».‬‬ ‫ادعــای مخالفــت همــه ارکان کشــور با ایــن روش‬ ‫در حالــی بــود کــه متــن نوشــتار ظریــف نشــان‬ ‫می دهــد وزارت امــور خارجــه پیگیــر ایــن روش‬ ‫بــوده‪ ،‬امــا بــا مخالفــت وزارت بهداشــت مواجــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر وقــت خارجــه نوشــته بــود‪ « :‬کــدام دســتگاه‬ ‫پیشــنهاد تمهیــد واردات واکســن از چیــن را در‬ ‫شــهریور گذشــته مطــرح کــرد؟ دقیقا همــان کاری‬ ‫کــه بعــد از ان تاریــخ امــارات (بــرای ســینوفارم)‬ ‫و ترکیــه (بــرای ســینوواک) انجــام دادنــد؟ چــه‬ ‫کســانی گفتنــد مــردم مــا مــوش ازمایشــگاهی‬ ‫نیســتند؟»‬ ‫ایــن رویکــرد حتــی بــا پشــتیبانی افــرادی چــون‬ ‫دکتــر مرنــدی وزیــر اســبق بهداشــت و پزشــک‬ ‫معتمــد رهبــری همــراه بــود کــه در نامــه به ظریف‬ ‫ان را علنــی کــرد‪« :‬تمهیــدات جنابعالــی ‪...‬در‬ ‫تامیــن واکســن کشــور از یکســال پیــش ‪ ...‬کــه‬ ‫چیــن امادگــی داشــت فــاز ســوم تســت بالینــی‬ ‫را در ایــران انجــام دهــد و واکســن رایــگان در‬ ‫مقیــاس وســیع هــم ارائــه م ـی داد‪ ،‬قابــل تقدیــر‬ ‫اســت‪ ...‬در حالــی کــه کشــورهای ترکیــه و امــارات‬ ‫از همیــن مســیر مــردم خــود را واکســینه کردنــد‪.‬‬ ‫امیــد بــه واکســن تولیــد داخــل چقــدر در تاخیــر‬ ‫واردات موثــر بــوده اســت؟‬ ‫تــا بــه اینجــا هــم بــه مخالفــت بــا واردات و هــم‬ ‫نقــش تحریم هــا در تاخیــر ورود واکســن اشــاره‬ ‫شــد‪ .‬امــا ایــا امیــد بــه تولیــد واکســن در داخل هم‬ ‫در تاخیــر واردات واکســن موثــر بــوده اســت؟‬ ‫برخــی شــواهد ایــن فرضیــه را تائیــد می کنــد‬ ‫و نشــان می دهــد وعده هــای برخــی مســئوالن‬ ‫درخصــوص تولیــد انبــوه‪ ،‬ارزان و بی دغدغــه‬ ‫واکســن در داخــل‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط کشــور‪،‬‬ ‫تاحــدی خیــال مقام هــای کشــور را راحــت کــرده و‬ ‫در عمــل باعــث شــده واردات واکســن خارجــی بــا‬ ‫جدیــت کمتــری انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬نیمــه بهمن مــاه ‪ ،۹۹‬رئیــس‬ ‫ســازمان غــذا و دارو بــا اذعــان بــه ایــن امــر‬ ‫گفتــه بــود‪ :‬نــگاه اصلــی مــا بــه تامیــن واکســن از‬ ‫تولیدکننــدگان داخلــی اســت‪ ،‬زیــرا مقــدار نیــاز‬ ‫زیــادی واکســن بایــد بــرای هموطنــان تامیــن‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫امــا در عمــل ایــن وعده هــا بــه انــدازه امیــدی کــه‬ ‫بــه انهــا بســته بودنــد‪ ،‬محقــق نشــد‪ .‬صرف نظــر از‬ ‫وعــده رئیــس ســتاد اجرایــی دربــاره تولیــد ماهانــه‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیــون دُز در اغــاز بهمــن‪ ،‬وعده هــای بعــدی‬ ‫او هــم محقــق نشــد‪ .‬او ‪ ۵‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬وعــده‬ ‫تحویــل ‪ ۳۰‬میلیــون واکســن برکــت بــه وزارت‬ ‫بهداشــت تــا اخــر مــرداد را داد‪.‬‬ ‫ســرانجام ‪ ۲۷‬خــرداد واکســن برکــت مجوز گرفت‬ ‫و رئیــس ســتاد ‪ ۱۶‬تیرمــاه امســال گفــت‪ :‬تــا‬ ‫شــهریور امســال حداقــل ‪ ۵۰‬میلیــون دُز واکســن‬ ‫تولیــد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال طبــق اعــام مدیرعامــل گــروه‬ ‫دارویــی برکــت در دوم شــهریورماه‪ ،‬بیــش از ‪۳‬‬ ‫میلیــون دُز واکســن کووبرکــت به وزارت بهداشــت‬ ‫تحویــل شــده کــه تنهــا یــک دهــم وعــده اعالمــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نمی دانستند که دروغ می گویند‬ ‫حســینعلی شــهریاری رئیــس کمیســیون‬ ‫بهداشــت مجلــس ‪ ۲۷‬مردادمــاه در پاســخ بــه‬ ‫پرســش مجــری رادیــو جــوان کــه‪« :‬ایــا مــا بــه‬ ‫هــوای اینکــه در داخــل واکســن تولیــد کنیــم در‬ ‫خریــد واکســن خارجــی تاخیــر داشــتیم؟» جــواب‬ ‫مثبــت داد و البتــه تاکیــد کــرد مدیران پــروژه برکت‬ ‫خودشــان نمی دانســتند نمی تواننــد بــه قــول ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون واکســن تــا پایــان مــرداد و ‪ ۵۰‬میلیــون تــا‬ ‫پایــان شــهریور عمــل کننــد‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬نمی دانســتند کــه دروغ می گوینــد؛‬ ‫فکــر می کردنــد می تواننــد؛ بــرای اینکــه اکثــرا‬ ‫تجربــه اولشــان بــود بــه جــز دوتــا شــرکت‪ .‬یکــی‬ ‫انســتیتو پاســتور و یکــی رازی کــه این هــا قبــا‬ ‫تجربــه داشــتند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫دزدیــدن غــذای دیگــران از یخچــال مشــترک‪ ،‬بــوی‬ ‫بــد دهــان یــا بــدن‪ ،‬و ســخن چینی دربــاره همــکاران‬ ‫از نمونـه رفتارهــای ازاردهنــده در محیــط کارنــد‪ .‬شــاید هرکــدام از مــا نیــز ســهوا‬ ‫برخــی از انهــا را انجــام دهیــم‪ ،‬بــدون انکــه بــه عواقبــش فکــر کنیــم یــا متوجــه‬ ‫شــویم ســایر همــکاران را می ازاریــم‪ .‬در ایــن یادداشــت‪ ۴۹ ،‬عــادت ناپســند‬ ‫در محیــط کار را معرفــی می کنیــم‪ .‬باشــد کــه هیچ کــدام ا ز ایــن عادت هــا در‬ ‫مــا نباشــند‪ .‬ادامــه ‪371‬‬ ‫‪ .۴۷‬چای را با همه مخلفاتش به همکارتان سفارش می دهید!‬ ‫بــا توجــه بــه امکانــات محیــط کار چــای خــود را بــه همکارتــان ســفارش دهیــد‪.‬‬ ‫به احتمــال زیــاد‪ ،‬غیــر از پررنــگ یــا کم رنــگ بــودن و تعــداد قندهــا‪ ،‬گزینــه‬ ‫دیگــری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫سخن چینی‬ ‫‪ .۴۸‬پیش رئیس خودشیرینی می کنید!‬ ‫ایــن احتمــاال ازاردهنده تریــن عادتــی اســت کــه می توانیــد در محیــط کاری‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬اینکــه هرچــه ایشــان بگوینــد شــما تاییــد کنیــد‪ ،‬هنگامــی کــه‬ ‫جلــوی چشمشــان هســتید از خودتــان ظاهــری ســخت کوش نشــان دهیــد‪،‬‬ ‫دیگــر همــکاران را کوچــک بشــمارید تــا خودتــان را بــزرگ جلــوه دهیــد‪ ،‬و…‬ ‫از جملــه مــواردی اســت کــه ســایرین از شــما بیــزار می شــوند‪ .‬طنــز قضیــه‬ ‫اینجاســت کــه اگــر مدیــران شــما ادم هایــی زیــرک و کاربلــد باشــند‪ ،‬متوجــه‬ ‫ایــن رفتارهــای شــما خواهنــد شــد و ایــن ممکــن اســت بــرای شــما پیامدهایــی‬ ‫بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴۹‬سخن چینی می کنید‬ ‫ســخن چینی و نقشه کشــیدن بــرای زمیــن زدن ســایر همــکاران نیــز جــزو‬ ‫بدتریــن عادت هایــی اســت کــه شــاید داشــته باشــید‪ .‬حتــی روســایی کــه چنیــن‬ ‫عادتــی دارنــد نیــز به ســرعت بــه فــردی منفــور در محیــط کار تبدیــل می شــوند‪.‬‬ ‫انگیزه کم برای ارتقا‬ ‫اگــر مــدت مدیــدی از حضــور شــما در یــک شــرکت می گــذرد‪ ،‬شــاید ارتقــای‬ ‫شــغلی جذابیــت ســابق را برایتــان نداشــته باشــد‪ .‬متاســفانه ایــن مســئله‬ ‫تاثیــرش را روی رفتارتــان می گــذارد‪ .‬بی توجهــی و کـم کاری شــما در ایــن حــوزه‬ ‫می توانــد برایتــان گــران تمــام شــود و ایــن پیــام را بــه کارفرمــا برســاند کــه‬ ‫دیگــر عالقــه ای بــرای حضــور در ایــن شــغل نداریــد‪ .‬پــس به جــای انکــه بــه‬ ‫فرصت هــای ارتقــای شــغلی بی توجهــی کنیــد‪ ،‬تــا اخریــن روز کاری تــاش‬ ‫کنیــد و عملکــرد قابل قبولــی از خــود ارائــه کنیــد‬ ‫فقط دستگاه های برقی با بر چسب ‪A‬‬ ‫تهیه کنید‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فقــط ‪ ۱۰‬درصــد عشــایر اســتان در‬ ‫مناطــق قشــاقی از خانــه و ســقف ایمــن و مســتحکم بهره منــد هســتند و مابقــی هنــوز در واحدهــای‬ ‫مســکونی خشــتی و گلــی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مهنــدس محمدرضــا قلــی پــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون تنهــا ‪ ۸۰‬خانــوار از ‪ ۸۰۰‬خانــوار‬ ‫عشــایری کــه در ســامانه هــای عرفــی مناطــق قشــاقی شهرســتان مانــه و ســملقان هســتند‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مقــاوم ســازی خانــه خــود اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫عشایر‪ ،‬مسکن‬ ‫ایمن دارند‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور ‪1400‬‬ ‫چگونه از خودرو خود‬ ‫مراقبت کنیم‬ ‫بی توجهی به درمان‪ ،‬تحمل‬ ‫دردی ماندگار‬ ‫درمــان نکــردن بــه موقــع و رعایــت نشــدن نــکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬از جملــه عواملــی اســت کــه رد گــزش ایــن‬ ‫پش ـه ها را بــرای مــدت طوالنــی و حتــی تــا اخــر عمــر‬ ‫بــر چهــره افــراد باقــی می گــذارد و انــان را بــه تحمــل‬ ‫ایــن بیمــاری پوســتی مجبــور می کنــد‪.‬‬ ‫در صــورت درمــان به موقــع‪ ،‬ایــن بیمــاری پوســتی‬ ‫در مــدت ‪ ۶‬مــاه تــا یــک ســال بهبــود خواهــد یافــت‬ ‫امــا بــی توجهــی بــه درمــان ان باعــث می شــود تــا در‬ ‫محــل زخــم‪ ،‬یــک جوشــگاه فــرو رفتــه ایجــاد شــده و‬ ‫بــه صــورت دائــم باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫باال بردن اگاهی‪ ،‬سد راه زخم سالک‬ ‫وجــود جــوش یــا مانــدن جــای زخــم انهــم از نــوع‬ ‫ســالک بــر روی دســت و صــورت افــراد بویــژه کــودکان‬ ‫مناطق شــمالی گلســتان از صحنه های ناخوشایند و‬ ‫چنــدش اوری اســت کــه تنهــا بــا رعایــت توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی و افزایــش اگاهــی والدیــن بــرای مراجعــه‬ ‫ســریع بــه مراکــز درمانــی می تــوان ســد راه ایــن‬ ‫بیمــاری شــد‪.‬‬ ‫ســالک بــرای اهالــی ســاکن در شهرســتان های‬ ‫شــمالی گلســتان از جملــه مراوه تپــه و گنبــدکاووس‬ ‫بویــژه مــادران ایــن خطــه از ایران اســامی به واســطه‬ ‫داشــتن تجربــه تلــخ از درد و زخــم مانــدگار بیمــاری‬ ‫و یــا مشــاهده زخــم ان در اطرافیــان همــواره بــا‬ ‫نگرانــی و اضطــراب همــراه اســت و ایــن نگرانــی در‬ ‫زمــان مشــاهده پشــه خاکــی ناقــل ســالک بــر دســت‬ ‫و صــورت فرزنــدان شــان بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫عایشــه از جملــه مــادران جــوان شهرســتان‬ ‫مراوه تپــه اســت کــه چنــدی پیــش بــا چهــره ای رنــگ‬ ‫پریــده بــه مرکــز درمــان ایــن بیمــاری در روســتای‬ ‫قــره گل مراجعــه و از کادر درمــان بــرای درمــان کــودک‬ ‫خــود درخواســت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــادر کــه ماننــد ســایر مــادران ســاکن در مناطق‬ ‫گــرم‪ ،‬خشــک و بیابانــی نواحــی شــمال گلســتان‬ ‫شــاهد زخم هــای ناخوشــایند بــر صــورت و بــدن‬ ‫برخــی از اطرافیــان خــود اســت بــا اجــرای طرح هــای‬ ‫اموزشــی مختلــف توســط مرکــز بهداشــت و بســیج‬ ‫شهرســتان بــه ایــن مســاله اگاهــی یافتــه کــه بیماری‬ ‫ســالک از طریــق نیــش پشــه خاکــی بــه انســان‬ ‫منتقــل می شــود و در صــورت اقــدام نکــردن به موقــع‬ ‫بــرای همیشــه زخــم ان بــر بــدن فــرد مبتــا مانــدگار‬ ‫خواهــد بــود لــذا بعــد از گذشــت چند روز از مشــاهده‬ ‫جوش هــای کوچــک بــر چهــره کودکــش بــه مرکــز‬ ‫جامــع ســامت روســتایی قــره گل مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫پزشــک امــوزش دیــده حــوزه درمــان ســالک پــس از‬ ‫معاینه کودک شــیرخوار عایشــه به وی اطمینان داد‬ ‫کــه بــه موقــع مراجعــه کــرده و جوش هــای کوچــک‬ ‫ایجــاد شــده بــر اثــر نیــش پشــه ناقــل بیمــاری ســالک‬ ‫بــر پیشــانی فرزنــدش قابــل درمــان اســت و اثــری از‬ ‫ان باقــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫زنــی دیگــر کــه نصــف چهــره خــود را پوشــانده و‬ ‫در صندلــی کنــاری عایشــه در مرکــز درمــان ســالک‬ ‫مراوه تپــه نشســته بــود نیــز بــا نگرانــی از پزشــک‬ ‫خواســت تــا دوبــاره پســر پنــج ســاله وی را معاینــه‬ ‫کنــد و هرچــه پزشــک بــه وی تاکیــد می کــرد تــورم‬ ‫و قرمــزی کوچــک بــر بــازوی فرزنــدش ارتباطــی بــا‬ ‫بیمــاری ســالک نــدارد امــا بــاز هــم از نگرانی ایــن مادر‬ ‫کــم نشــد‪.‬‬ ‫وی بــا حضــور دوبــاره در کنــار میــز دکتــر بــا کنــار زدن‬ ‫روســری خــود زخــم قدیمــی ســالک را بــه وی نشــان‬ ‫داد و گفــت بــه هیــچ عنــوان نمی خواهــم درد و رنجی‬ ‫کــه مــن تحمــل کــردم پســرم نیــز در اینــده تحمــل‬ ‫کنــد لطفــا بــاز هــم فرزنــدم را معاینــه کنیــد‪.‬‬ ‫پزشــکان مراکــز درمــان ســالک کــه در بیشــتر مواقــع‬ ‫بــا نگرانی هــای ایــن چنینــی از طــرف والدیــن مواجــه‬ ‫هســتند بــرای تســکین درد کاهــش اضطــراب انــان‬ ‫بــا روی گشــاده درخواست شــان را قبــول کــرده و‬ ‫معاینــات الزم را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫مــردم شــمال گلســتان از جملــه شهرســتان های‬ ‫مراوتپــه‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرترکمــن و‬ ‫گنبــدکاووس بــه دلیــل شــرایط اب و هوایــی گــرم‪،‬‬ ‫خشــک و بیابانــی همــواره جــزو مناطــق شــاخص‬ ‫در بحــث بیمــاری ســالک شــناخته می شــوند کــه‬ ‫اقدامــات اموزشــی و طرح هــای طعمه گــذاری النــه‬ ‫جونــدگان بــه ویــژه مــوش باعــث شــده تا طبــق اعالم‬ ‫کارشناســان مرکــز بهداشــت اســتان در ســه ســال‬ ‫اخیــر رونــد شــیوع ایــن بیمــاری کاهشــی باشــد‪.‬‬ ‫لیشــمانیوز یــا ســالک یــک بیمــاری پوســتی طوالنــی‬ ‫مــدت همــراه بــا درد و زخــم شــایع در مناطــق خشــک‬ ‫و بیابانــی اســت کــه انــگل ان از حیوانــات جونــده بــه‬ ‫ویــژه نوعــی مــوش صحرایــی و از طریــق پشــه خاکــی‬ ‫بــه انســان منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫درمــان نکــردن بــه موقــع و رعایــت نشــدن نــکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬از جملــه عواملــی اســت کــه رد گزش این‬ ‫پشـه ها را بــرای مــدت طوالنــی و حتــی تــا اخــر عمــر‬ ‫بــر چهــره افــراد باقــی می گــذارد و انــان را بــه تحمــل‬ ‫ایــن بیمــاری پوســتی مجبــور می کنــد‪.‬‬ ‫در صــورت درمــان به موقــع‪ ،‬ایــن بیمــاری پوســتی‬ ‫در مــدت ‪ ۶‬مــاه تــا یــک ســال بهبــود خواهــد یافــت‬ ‫امــا بــی توجهــی بــه درمــان ان باعــث می شــود تــا در‬ ‫محــل زخــم‪ ،‬یــک جوشــگاه فــرو رفتــه ایجــاد شــده و‬ ‫بــه صــورت دائــم باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مراوه تپــه در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان داشــت کــه ســطح‬ ‫مراجعــه مــردم ایــن شهرســتان بــه مراکــز درمــان‬ ‫ســالک بــا توجــه بــه افزایــش اگاهــی از راه هــای‬ ‫مقابلــه و درمــان به موقــع ایــن بیمــاری در چنــد ســال‬ ‫اخیــر بیشــتر شــده و از طرفــی نیــز امــار مبتالیــان بــه‬ ‫دلیــل رعایــت مــوارد بهداشــتی در مقایســه بــا قبــل‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫منصــور خوجملــی‪ ،‬تعــداد مبتالیــان بــه ســالک در‬ ‫ســال گذشــته را ‪ ۱۲۷‬مــورد و امســال را تــا کنــون یــک‬ ‫مــورد اعــام کــرد و گفــت کــه ایــن امــار در مقایســه‬ ‫بــا ســال ‪ ۹۸‬کــه ‪ ۱۶۴‬مــورد ابتــا بــود رونــد کاهشــی را‬ ‫نشــان می دهــد و بایــد دقــت داشــت کــه ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫عالئــم ســالک از نیمــه دوم ســال قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی مــدت زمــان مشــاهده عالئــم ســالک از زمــان‬ ‫گــزش پشــه را به طــور میانگیــن ســه مــاه و حداکثــر‬ ‫‪ ۶‬مــاه اعــام کــرد و افــزود‪ :‬اصلــی تریــن عالئــم ایــن‬ ‫بیمــاری مشــاهده جــوش بــر صــورت و برخــی اعضای‬ ‫بــاز بــدن کــه در معــرض نیــش پشــه ناقل قــرار دارند‪،‬‬ ‫اســت و افــراد بایــد در صــورت برطــرف نشــدن جــوش‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ ۲‬هفتــه حتمــا بــه پزشــک مراجعــه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خوجملــی ادامــه داد‪ :‬بیشــتر مــردم ســاکن در‬ ‫مناطــق غربــی مراوه تپــه به عنــوان کانــون انتقــال‬ ‫ســالک بــر اســاس تجربــه بــا مشــاهده جــوش و یــا‬ ‫زخم هــای طوالنــی مــدت حتمــا بــه مراکــز درمــان‬ ‫ایــن بیمــاری در شــهر مراوه تپــه و روســتای قــره گل‬ ‫کــه پزشــکان امــوزش دیــده در انها مســتقر هســتند‪،‬‬ ‫مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مراوه تپــه افــزود‪:‬‬ ‫کالس هــای اموزشــی بــا موضــوع رعایــت توصیه های‬ ‫بهداشــتی پیشــگیرانه و درمــان بــ ه موقــع بیمــاری‪،‬‬ ‫نریختــن زبالــه و نخاله هــای ســاختمانی و نگهــداری‬ ‫نکــردن دام در نزدیکــی محــل ســکونت‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫پشــه بنــد‪ ،‬نصــب تــوری در مقابــل در و پنجــره هــا‪،‬‬ ‫اســتفاده از لباس هــای اســتین بلنــد هنــگام غــروب‬ ‫و در طــول شــب و اســتفاده از پمادهــای دور کننــده‬ ‫حشــرات بــرای مصــون مانــدن از نیــش پشــه ناقــل‬ ‫بیمــاری ســالک همــه ســاله بــرای مــردم شهرســتان‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر کالس هــای اموزشــی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬نوبــت در ســال بــا مشــارکت پایگاه هــای بســیج‬ ‫و دهیــاران طــرح طعمــه گــذاری بــرای جونــدگان از‬ ‫جمله موش در شــعاع ‪ ۵۰۰‬متری روســتاهای غربی‬ ‫مراوه تپــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه‬ ‫شــمال شــرق اســتان گلســتان دارای افــزون بــر ‪۶۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت اســت کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و‬ ‫‪ ۱۰۸‬روســتای دارای کـُـد شناســایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس گفــت کــه‬ ‫بــا هــدف پیشــگیری از بیمــاری ســالک‪ ،‬مرحلــه‬ ‫دوم طــرح مبــارزه بــا جونــدگان بــا همــکاری مرکــز‬ ‫بهداشــت‪ ،‬بخشــداری های مرکــزی و داشــلی بــرون‪،‬‬ ‫هنــگ مــرزی اتــرک و نیروهــای مردمــی از ‪ ۶‬شــهریور‬ ‫در شهرســتان اغــاز شــده و تــا ‪ ۱۷‬شــهریور ادامــه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا شناســایی‬ ‫النــه جونــدگان در شــعاع ‪ ۵۰۰‬تــا هــزار متــری ‪۱۹‬‬ ‫روســتای بخــش مرکــزی و ‪ ۳۸‬روســتا و منطقــه در‬ ‫بخــش داشــلی بــرون و طعمــه گــذاری بــا اســتفاده از‬ ‫گنــدم اغشــته بــه ســم اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه مرحلــه نخســت طــرح مبــارزه بــا‬ ‫جونــدگان خــرداد امســال اجــرا شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــار ابتال‬ ‫بــه ســالک در ایــن شهرســتان کاهشــی اســت بــه‬ ‫طــوری کــه ســال گذشــته ‪ ۴۰۵‬نفــر بــه ایــن بیمــاری‬ ‫مبتــا شــدند کــه در مقایســه بــا ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۷‬بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۳۵۹‬و ‪ ۵۲۰‬نفــر کاهــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫پالیــده اجــرای طــرح طعمه گــذاری بــرای جونــدگان‪،‬‬ ‫افزایــش اگاهــی مــردم نســبت بــه دور نگــه داشــتن‬ ‫حشــرات بــا روش هــای مختلــف و همچنیــن کاهــش‬ ‫تجمــع افــراد در ســاعات عصــر و غروب هــا بــه دلیــل‬ ‫شــیوع کرونــا را از مهمتریــن دالیــل کاهــش ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری ســالک در گنبــدکاووس ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس ادامــه داد‪:‬‬ ‫چهــار مرکــز درمــان ســالک در روســتای کرنــد‪ ،‬شــهر‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬روســتای داشــلی بــرون و ســاختمان‬ ‫اصلــی مرکــز بهداشــت شهرســتان خدمــات الزم را به‬ ‫مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــودکان به دلیــل ناتوانــی در دفــع‬ ‫حشــرات و ضعیــف بــودن سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه ســالک قــرار دارنــد‬ ‫و بیشــترین مــوارد ابتــا بــه ســالک مربــوط بــه بخــش‬ ‫مــرزی داشــلی بــرون گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫پالیــده یــاداور شــد‪ :‬هزینــه درمــان ســالک کــه بــه ‪۲‬‬ ‫روش موضعــی و عضالنــی انجــام می شــود‪ ،‬رایــگان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا وســعت پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر‬ ‫مربــع بــه عنــوان دومیــن شهرســتان گلســتان‬ ‫شــناخته می شــود و ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت دارد‬ ‫کــه در بخــش مرکــزی و بخــش مــرزی داشــلی بــرون‬ ‫زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس بــا ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر مربــع وســعت دارای ‪ ۳۰‬روســتا و‬ ‫یــک نقطــه شــهری اســت کــه در طــول نــوار مــرزی‬ ‫‪ ۱۴۵‬کیلومتــری ایــران و ترکمنســتان در شــمال ایــن‬ ‫شهرســتان گســترده شــده و اکثریــت قریــب بــه‬ ‫اتفــاق ‪ ۲۶‬هــزار نفــر ســاکنان ان را ترکمن هــای اهــل‬ ‫ســنت تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان نیــز بــا ‪ ۱۳۰‬روســتا‬ ‫دارای کــد شناســایی و حــدود ‪ ۴۰‬نقطــه جمعیتــی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫بــا توجــه نــکات یادشــده‪ ،‬اگــر توقــع داریــد دیگــران کمک هایتــان را جبــران‬ ‫کننــد‪ ،‬یــا کمــک نکنیــد یــا به انــدازه ای کمــک کنیــد کــه اگــر متقابــا پاســخی در‬ ‫ازای کمک هایتــان دریافــت نکردیــد‪ ،‬احســاس نکنیــد چیــز زیــادی از دســت‬ ‫داده ایــد‪ .‬نــه شــما مجبوریــد بــه دیگــران لطــف کنیــد و نــه انهــا محکــوم هســتند‬ ‫کــه لطــف شــما را پاســخ بدهنــد‪ .‬ایــن زیرکــی و هُشــیاری شماســت کــه «کوپـِـن‬ ‫کمــک و همراهــی» خــود بــا دیگــران را چــه وقــت و بــرای چــه کســی خــرج کنیــد‪.‬‬ ‫ادامــه ‪371‬‬ ‫‪ .۱۱‬گرفتن بقیه ی پول از راننده تاکسی‪ ،‬مغازه دار و …‬ ‫ایــن مهــم نیســت کــه ارزش ریالــی باقی مانــده ی خریــد شــما چقــدر اســت‪،‬‬ ‫مهــم احترامــی اســت کــه بایــد بــه شــما گذاشــته شــود‪ .‬اگــر راننــده بقیـه ی پــول‬ ‫شــما را نــداد‪ ،‬صحیــح نیســت کــه بــدون نشــان دادن واکنــش‪ ،‬پشــت ســر او‬ ‫دشــنام بدهیــد و او را بــه حرام خــواری متهــم کنیــد‪ .‬اگــر واقعــا دریافــت بقیـه ی‬ ‫پــول بــرای شــما اهمیــت دارد‪ ،‬بایــد واکنــش نشــان بدهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬هنــگام خریــد از فروشــگاه ها‪ ،‬مغازه هــا‪ ،‬پمپ بنزیــن‪ ،‬کارواش و‬ ‫… تنهــا ملــزم بــه پرداخــت مبلــغ نوشته شــده در فهرســت و فاکتــور هســتید‪ ،‬نــه‬ ‫بیشــتر از ان‪ .‬در ضمــن‪ ،‬عــدم صــدور فاکتــور توجیه ناپذیــر و یــک نــوع تخطــی‬ ‫اســت‪ ،‬حتمــا بــرای دریافــت فاکتــور اصــرار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪372‬‬ ‫تــا حــد ممکــن دقــت کنیــد‪ ،‬مثــا در خریــد مــواد خوراکــی و دارویــی‪ ،‬بــه تاریــخ‬ ‫انقضــای انهــا توجــه کنیــد و سرســری از ان عبــور نکنیــد‪ .‬در صــورت مشــاهده ی‬ ‫هرگونــه کم وکاســتی‪ ،‬کافــی اســت کــه صریــح و بااحتــرام مســئله ی یادشــده‬ ‫را بــه مســئول مرتبــط گــزارش بدهیــد‪ .‬اگــر واکنــش مطلــوب نشــان نــداد‪ ،‬بــا او‬ ‫دهن به دهــن نشــوید‪.‬‬ ‫شــما مجبــور نیســتید از او خریــد کنیــد‪ ،‬او موظــف اســت جنــس مرغــوب بــه‬ ‫مشــتری خــود ارائــه کنــد‪ .‬حــاال کــه زیــر بــار نمـی رود‪ ،‬به ســادگی می توانیــد طــی‬ ‫یــک تمــاس تلفنــی‪ ،‬بــه مراجــع قانونــی گــزارش بدهیــد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬مســئله را‬ ‫بــرای دوســتان و همســایگان خــود نیــز نقــل کنیــد‪ .‬اگــر انهــا هــم در صــورت‬ ‫مشــاهده ی تخلــف‪ ،‬رفتــاری مشــابه شــما داشــته باشــند‪ ،‬عاقبــت طــرف مقابــل‬ ‫مجبــور بــه عقب نشــینی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫با نگهداری و بهره برداری بهینه از‬ ‫دستگاههای برقی‪ ،‬از اتالف انرژی‬ ‫پیشگیری نمائید‪.‬‬ ‫تقریبــا همــه مصــرف کننــدگان لنــت هــای ترمــز‪ ،‬حداقــل‬ ‫یــک بــار بــا ایــن موضــوع روبــرو شــدند کــه بــه هنــگام ترمــز‬ ‫گرفتــن‪ ،‬صــدای ناهنجــار ســوت ماننــدی از لنــت یــا دیســک‬ ‫ترمزهــا بــه گــوش مــی رسد‪.‬شــاید اولیــن نکتــه ای کــه بــه‬ ‫ذهــن برســد ایــن اســت کــه جنــس لنــت ترمــز بــد اســت‪.‬‬ ‫همجنیــن در مــواردی کــه لنــت ترمــز نــو باشــد‪ ،‬ســریعا‬ ‫علــت ان را بــد بــودن لنــت ترمــز یــا در اصطــاح تقلبــی بودن‬ ‫ان عنــوان مــی کننــد‪.‬‬ ‫ البتــه ایــن صــدا مــی توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد‬‫کــه تمــام انهــا بــه جنــس لنــت مربــوط نمــی شــود‪ ،‬بــا دنبــال‬ ‫کــردن مــوارد زیــر دلیــل اصلــی ایــن صــدا را پیــدا کنیــد‪:‬‬ ‫ ایــا لنــت شــما جنــس نــرم و بــه همــراه مــواد فلــزی جهــت‬‫خنــک کاری دارد؟‬ ‫ سطح لنت را از نظر صاف بودن بررسی کنید‪.‬‬‫ ســطح دیســک ترمــز را بررســی کنیــد‪ .‬تــا درصــورت وجــود‬‫پلــه در ســطح ان یکــی از دالیــل صــدا را یافتــه باشــید‪.‬‬ ‫ فشــار پیســتون ترمــز بــه میــزان کافــی اســت و ترمــز‬‫درســت عمــل مــی کنــد؟‬ ‫ مــواد لنــت ترمــز از مــواد اســتاندارد مناســب و دارای‬‫تاییدیه هــای الزم اســت‪.‬‬ ‫ ایــا لنــت بــه طــور صحیــح و درســت در محــل خــود‬‫قرارگرفتــه؟‬ ‫ لنــت دارای ضخامــت کافــی بــرای درگیــری بــا ســطح‬‫دیســک مــی باشــد؟‬ ‫ لنــت تمــام شــده و تمــاس ورق فلــزی پشــت ان باعــث‬‫صــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫ترفندی برای پنچرگیری تایر‬ ‫در مواقع ضروری‬ ‫ اولیــن مرحلــه یافتــن محــل بریدگــی و یــا ســوراخ تایــر‬‫خودرویتــان مــی باشــد کــه مــی تــوان از روش هایــی‬ ‫ماننــد گــوش دادن بــه صــدای تخلیــه هــوا و یــا بــا لمــس‬ ‫کــردن تایــر‪ ،‬ایــن نقطــه را تشــخیص دهیــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه همچنــان موفــق بــه تشــخیص ایــن ناحیــه نشــده ایــد‬ ‫می توانیــد محلولــی از اب و صابــون درســت کــرده و بــه‬ ‫تایــر بزنیــد درایــن صــورت در محــل خــروج هــوا شــاهد‬ ‫حباب هایــی خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫ در مرحلــه بعــدی ‪ ،‬بــرای خــارج کــردن شــی ای کــه‬‫موجــب پنچــر شــدن تایــر خودرویتــان گردیــده بایــد‬ ‫پیچ هــای چــرخ را شــل و یــا بــاز کنیــد و تایــر را بچرخانیــد‬ ‫تــا ســوراخ در بــاال قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ســپس بــا اســتفاده از ابــزار ســوهان کــه احتمــاال در‬‫بســته پنچرگیــری ماشــین موجــود اســت ‪ ،‬محــل ســوراخ‬ ‫را تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫ ســرانجام بــا اســتفاده از ابــزار مخصــوص ‪ ،‬مــاده‬‫پنچرگیــری را بــا فشــار بــه داخــل محــل پنچــر شــده وارد‬ ‫کــرده و قســمت بیرونــی و اضافــی را از ان جــدا می کنیم‪.‬‬ ‫همچنیــن بهتــر اســت در پایــان کار بــرای پوشــش‬ ‫دادن درزهــای احتمالــی روی محــل مــورد نظــر اســپری‬ ‫پنچرگیــری بزنیــد‪.‬‬ ‫ در انتهــا اینکــه تایــر را بــا اســتفاده از تلمبــه مناســب بــاد‬‫کنیــد‪ .‬حــال بــرای اطمینــان یافتــن از اینکه ســوراخ پر شــده‬ ‫اســت و هــوا از ان خــارج نمــی شــود ‪ ،‬مــی توانیــد با کمک‪،‬‬ ‫محلول اب و صابون ‪ ،‬محل پنچرگیری شده را تست کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 39‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرق ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪372‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫برای توسعه دانشگاه‬ ‫فرهنگیان ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای اتمــام پــروژه هــای عمرانــی در بخــش پردیــس و‬ ‫فضــای دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی و‬ ‫امــور بین الملــل اســتانداری خراســان شــمالی محمــد علــی‬ ‫شــجاعی پــس از بازدیــد از بخــش هــای مختلــف دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان در نشســت بررســی مســائل و مشــکالت دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان اســتان بــا حضــور مدیــران اســتانی‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫را بــه لحــاظ پــرورش نیــروی انســانی معلــم یکــی از نقــاط قــوت‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬مجموعــه هــای دانشــگاهی اســتان حیثیــت‬ ‫و ابــروی اســتان هســتند لــذا بایــد حمایــت هــای بیشــتری از‬ ‫انــان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری جلســات مســتمر در چندیــن مــاه گذشــته بــا‬ ‫حضــور مدیــران اســتانی در راســتای حــل مشــکالت دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در یــک برنامــه زمانبنــدی شــده‬ ‫ضرورت ایجاد رشته جدید‬ ‫دانشگاهی با رویکرد‬ ‫گمانه زنی!‬ ‫در طــول ســال های اخیــر بــا وجــود اینکــه بیــکاری‬ ‫بــای جــان مــردم شــده اســت و اکثــر خانواده هــا چــه‬ ‫خودشــان چــه فرزنــدان شــان بــا ایــن بلیــه کمــر شــکن‬ ‫و اســتخوان خــرد کــن دســت بــه گریبــان هســتند‪ ،‬ولــی‬ ‫بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه مشــاغل جدیــدی در‬ ‫حــال شــکل گیری هســتند‪.‬‬ ‫البتــه منظــور از مشــاغل جدیــد پوشــیدن لبــاس‬ ‫کمیــک و ایســتادن در جلــوی پیتــزا فروشــی‪ ،‬داد زن‬ ‫جلــوی ترمینــال و مغــازه عکاســی‪ ،‬پــاک مخفــی کن در‬ ‫محــدوده زوج و فــرد ترافیــک‪ ،‬توزیع نوار باریک اغشــته‬ ‫بــه عطــر‪ ،‬نصــاب ماهــواره‪ ،‬گریــه کن و مجلــس پر کن‪،‬‬ ‫شــیر دوش مــار ســمی‪ ،‬ســین کار تلگــرام و ‪ ...‬نیســت‪.‬‬ ‫منظــور شــغل شــریف «گمانــه زنــی» اســت‪ .‬گمانــه زنی‬ ‫و نیــت خوانــی بــر اســاس مســتندات و منابــع رســمی‬ ‫و غیــر رســمی از جملــه شــغل هــای پســت مــدرن و‬ ‫نــو ظهــور اســت کــه فــرد بــا هــر منصــب و مقامــی و یــا‬ ‫بــا هــر مــدرک تحصیلــی می توانــد نســبت بــه تصــدی‬ ‫ان اقــدام کنــد و بــه قولــی «ســری پــر ز پاســخ دلــی‬ ‫پرگمــان!» ایــن افــراد معمــوال ً در خصــوص مســائل‬ ‫کالن مملکــت و یــا حتــی ســایر بــاد دنیــا اظهــار نظــر‬ ‫می کننــد و ســاعت ها‪ ،‬روزهــا‪ ،‬ماه هــا و ســال ها تــاش‬ ‫محققــان و کارشناســان را مثــل چای نپتــون در گازوئیل‬ ‫لیتــری ‪ 600‬تومــان می زننــد و بیــرون می اورنــد!‬ ‫مثــا ًدولــت بــرای فشــار نیامــدن بــه اقشــار مرفــه و‬ ‫بــدون درد و خونریــزی در حــال برنامه ریزی در خصوص‬ ‫حــذف تدریجــی و الیــه الیــه بــه یارانــه اســت ولــی ایــن‬ ‫جماعــت گمانــه زن و نیــت خــوان‪ ،‬معتقدنــد دولــت‬ ‫کریمــه بــرای از دســت نــدادن حمایــت افــراد ثروتمنــد‬ ‫یارانــه انهــا را قطــع نمــی کنــد! زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه حــق چیزهــای ندیــده و نشــنیده! در مبحــث مســائل‬ ‫اقتصــادی برخــی از ایــن افــراد کــه تفــاوت ســاختاری ال‬ ‫ســی و ال ســی دی و ســوئیفت و ســوئیچ‪ ،‬ریمیل و ایمیل‬ ‫را نمی داننــد‪ ،‬ایــن روزهــا در خصــوص کالن مســائل‬ ‫مملکــت اظهــار نظــر می کننــد و فتوحــات پســا تلگرامــی‬ ‫و پســا برجامــی دولــت را زیــر ســوال می برنــد و بــه گفتــه‬ ‫برخــی رســانه های ماجــرا جویــی پســافیلترینگ می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن روزهــا گمانــه زنــی در الیه هــا و ژانر هــای‬ ‫مختلفــی دیــده می شــود و هــر ژانــر نیــز طرفــداران و‬ ‫منتقــدان خــاص خــودش را دارد‪ .‬گمانه زنی در ژانرهای‬ ‫نظیــر ژانــر تخریبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬تدریجــی‪ ،‬خیالــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫انتخاباتــی و ‪ ...‬کــه پرداختــن بــه انهــا از حوصلــه ایــن‬ ‫مقــال خــارج اســت‪ .‬علــی ای حــال از انجــا مشــکل‬ ‫بیــکاری در مملکــت فراگیــر شــده اســت و دولتمــردان‬ ‫همگــی در تالشــند تــا امــار اشــتغال را یــک تــکان‬ ‫اساســی و مشــتی بدهنــد پیشــنهاد مــی شــود مقولــه‬ ‫گمانــه زنــی را کمــی جدی تــر بگیرنــد و بــا ایجــاد دکتــری‬ ‫رشــته گمانــه زنــی در دانشــگاه هــای مملکــت افق هــای‬ ‫جدیــدی در ایــن صنعــت رونمایــی کننــد و بــا کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن اراء و نظــرات گمانــه زن هــای طیف هــای‬ ‫مختلــف بــه یــک نتیجــه کلــی و اساســی دســت‬ ‫پیــدا کننــد!‬ ‫محــل فعلــی دانشــگاه کوثــر تخلیــه و در اختیار‬ ‫پردیــس خواهــران دانشــگاه فرهنگیــان اســتان‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت تــا فضــای خوابگاهــی و‬ ‫اموزشــی مجــزا شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود ‪ :‬همچنیــن زمینــی بــه‬ ‫مســاحت چهــار هکتــار در تختــه ارکان بــه‬ ‫پردیــس خواهــران دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫اختصــاص مــی یابــد کــه بــه دلیــل ملــی بــودن‬ ‫پــروژه بایــد اعتبــارات ان از ســطوح ملــی‬ ‫پیگیــری و جــذب گــردد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز دارد‬ ‫کــه در بیــش از ‪ ۲‬هــزار اموزشــگاه زیــر نظــر ‪۱۴‬‬ ‫هــزار نیــروی فرهنگــی تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار دانشــجو در‬ ‫دانشــگاه های دولتــی‪ ،‬پیــام نــور‪ ،‬ازاد و دیگــر‬ ‫مراکــز دانشــگاهی تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان بخصــوص پردیــس خواهــران بــا کمبــود‬ ‫شــدید فضــای اموزشــی مواجــه اســت‪ ،‬دانشــجویان دختــر‬ ‫در فضایــی مدرســه ای در داخــل شــهر تحصیــل می کننــد و‬ ‫دانشــجویان پســر نیــز در فاصلــه ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر بجنــورد‪،‬‬ ‫در محــل اصلــی ســایت دانشــگاه اســکان یافتــه و بــه تحصیــل‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫زیرســاخت های ایــن مرکــز امــوزش عالــی پاســخگوی نیــاز‬ ‫دانشــجویان نیســت چــرا کــه دانشــگاه فرهنگیــان ماهیــت‬ ‫شــبانه روزی دارد و بایــد مراکــز رفاهــی‪ ،‬غذاخــوری و خوابــگاه‬ ‫در درون پردیــس باشــد و همچنیــن بــه دلیــل اینکــه ایــن‬ ‫دانشــجویان دوره هــای کارورزی نیــز دارنــد بایــد بــه راحتــی بــه‬ ‫مرکــز شــهر دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫توزیع ‪ ۱۰۰‬دستگاه لپ تاپ‬ ‫بین مدارس محروم‬ ‫سرپرســت اداره امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪۱۰۰ :‬‬ ‫دســتگاه لپ تــاپ بــرای توزیــع بیــن دانــش امــوزان نیازمنــد بــه‬ ‫مدیــران مــدارس حاشــیه شــهر و روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫مظفــر نــادری بــا قدردانــی از نــگاه کریمانه مســئوالن و خیرین‬ ‫شهرســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اقــدام خیرخواهانــه بــا تــاش و‬ ‫پیگیــری نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط ســخت کرونــا و‬ ‫امــوزش بــه صــورت مجــازی و حضــوری ایــن دســتگاه ها کمــک‬ ‫زیــادی در امــر یادگیــری دروس دانــش امــوزان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫نــادری اضافــه کــرد‪ :‬در ســال هــای گذشــته هــم تعــدادی لــپ‬ ‫تــاپ بــه مــدارس روســتایی و عشــایری شهرســتان تحویل داده‬ ‫شــد زیــرا کــه بســیاری از مــدارس محــروم از داشــتن سیســتم‬ ‫ولــپ تــاپ محــروم بودنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه ‪ ۳۰‬هــزار دانــش امــوز‬ ‫در ‪ ۴۲۱‬اموزشــگاه شــهری و روســتایی شــیروان زیــر نظــر ســه‬ ‫هــزار فرهنگــی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫نوجوان والیبالیست‬ ‫گلستانی با مدال برنز‬ ‫مسابقات جهانی وارد‬ ‫گرگان شد‬ ‫ایــل شــن داودی پــور والیبالیســت نوجــوان‬ ‫کاللــه ای کــه در مســابقات قهرمانــی جهــان‬ ‫بــه همــراه تیــم ملــی والیبــال بــه مــدال برنــز‬ ‫رقابت ها دســت یافت با اســتقبال پیشکســوتان‬ ‫و مدیــران اســتانی وارد فــرودگاه گــرگان شــد‪.‬‬ ‫پاســور کاللــه ای تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان‬ ‫کشــورمان پــس از کســب مقــام ســومی جهــان‬ ‫جمعــه شــب بــا اســتقبال مهنــدس برزمینــی‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان و عیســی‬ ‫ســنگدوینی رئیس هیات والیبال اســتان و دیگر‬ ‫خسارت خشکسالی به بیش‬ ‫از ‪ ۱۶‬میلیارد ریال از باغ های‬ ‫شیروان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۶‬میلیــارد ریــال‬ ‫خســارت بــه باغ هــای ایــن شهرســتان در ســالجاری خشکســالی‬ ‫وارد کــرد کــه ‪ ۳۰۳‬بهــره بــردار بــر اثــر ان زیــان دیدنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــای امســال ‪ ۱۹۰‬هکتــار بــه‬ ‫بــادام دیــم و ‪ ۱۰‬هکتــار بــه گل محمــدی خســارت وارد کــرد کــه‬ ‫درصــد خســارت در گل محمــدی ‪ ۳۰‬درصــد و ‪ ۳۵‬درصــد بــادام‬ ‫دیــم بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــتر کشــاورزان خســارت دیــده تــوان زراعــت در‬ ‫ســال زراعــی اینــده ندارنــد و نیازمنــد کمــک دولــت هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در ســال های‬ ‫اخیــر دوران خشکســالی و کم ابــی ســختی را بــه خــود‬ ‫دیــده و حتــی در مناطــق مختلــف بــه ویــژه تعــدادی‬ ‫از روســتاها مــردم بــرای تامیــن اب شــرب بــا مشــکل‬ ‫مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و‬ ‫باغــی دارد کــه ‪ ۱۲‬هــزار بهــره بــردار از ایــن بخــش ارتــزاق‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫مســئوالن هیــات والیبــال اســتان و خانــواده و‬ ‫تعــدادی از هوادارانــش وارد گــرگان شــد‪.‬‬ ‫ایــل شــن داودی پــور و هــم تیمی هایــش پــس‬ ‫از شکســت مقابــل تیــم لهســتان در مرحلــه نیمــه‬ ‫نهایــی هفدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی‬ ‫نوجوانــان جهــان در تهــران بــا برتری مقابل روســیه‬ ‫بــه مقــام ســوم ایــن رقابتهــا دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫ایــل شــن داودی پور نوجوان اینــده دار کالله ای‬ ‫والیبال خود را در از ســن ‪ ۱۰‬ســالگی شــروع کرد‬ ‫و ســابقه بازی در تیم های پایه شــهرداری گنبد‪،‬‬ ‫ســایپا تهــران و هراز امــل را دارد‪.‬‬ ‫کســب مقــام دومــی قهرمانــی نوجوانــان کشــور‬ ‫بهمــراه تیــم نوجوانــان گلســتان در ســال ‪، ۹۸‬‬ ‫کســب مقــام قهرمانــی نوجوانــان باشــگاه های‬ ‫کشــور بــا نوجوانــان ســایپا تهــران در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬و کســب مقــام نائــب قهرمانــی نوجوانــان‬ ‫باشــگاه های کشــور همــراه هــراز امــل در ســال ‪۹۹‬‬ ‫از جملــه افتخــارات ایــن نوجــوان گلســتانی اســت‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان ‪ ۵۰‬کانــون والیبــال فعــال‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫جمعیت هدف در رازوجرگالن‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان رازوجــرگالن خبــر از پوشــش‬ ‫‪ ۳۸‬درصــدی واکسیناســیون جمعیــت هــدف بــاالی ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫علیــه ویــروس کرونــا در ایــن شهرســتان مــرزی داد‪.‬‬ ‫رضاعلــی یوســفی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۴۷‬دُز واکســن کرونــا در شهرســتان دریافــت و ‪۱۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۶۲‬دُز نیــز در مرحلــه اول و دوم تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۷۶۲‬دز‪ ۹ ،‬هــزار و ‪ ۷۸۱‬دُز در مرحلــه‬ ‫اول و یکهــزار و ‪ ۹۸۱‬نیــز در مرحلــه دوم تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی بــا اشــاره بــه میــزان فوتی هــای کرونایــی در شهرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگرچــه بــا واکسیناســیون تعــداد فوتی هــای در شهرســتان‬ ‫کاهشــی شــده اســت امــا‪ ،‬بــا جــود ایــن بــه طــور میانگیــن هــر ســه‬ ‫روز یــک فوتــی کرونایــی در شهرســتان ثبــت می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درحــال حاضــر حــدود ‪ ۶۰‬درصــد تس ـت ها مثبــت اعــام‬ ‫می شــود بــه گونــه ای از شــهروندان می خواهیــم در خانــه بماننــد و‬ ‫همچنــان پایبنــد بــه رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی باشــند‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان رازوجــرگالن افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫از شــهروندان خواهشــمندیم در زمــان مقــرر نســبت بــه تزریــق دُز‬ ‫دوم واکســن خــود اقــدام کننــد زیــرا کــه بنابــر اعــام کارشناســان‬ ‫ایــن حــوزه‪ ،‬واکسیناســیون هــم میــزان مــرگ و میــر و هــم طــول‬ ‫درمــان ایــن بیمــاری را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫اســت و ســه هــزار و ‪۵۰۰‬والیبالیســت در‬ ‫رده هــای ســنی مشــغول والیبــال هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان هشــت تیــم در رده هــای ســنی و‬ ‫بخــش زنــان و مــردان در ســطح نخســت والیبــال‬ ‫کشــور دارد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمیبرابر رای شــماره ‪ ۲۴۱۰۱۴۰۰‬مورخــه ‪ ۱۴۰۰/۶/۶‬هیــات بــه‬ ‫شــماره کالســه ‪ ۵۴۵۱۳۹۹‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی‬ ‫اقــای رســول رحیمــی فرزنــد قــدرت بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۵۸‬صــادره از بجنــورد در شــش دانگ یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ ۴۱۵.۸۶‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۰۲‬فرعــی از ‪ ۱۲۵‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه عزیــز‬ ‫خراســان شــمالی بخــش دو بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی اکبــر فتحــی حمزانلوئــی فرزنــد حســن محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۳۲۶۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۱۴:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۹:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه قــراداد بانکــی کالســه پرونــده ‪ 140004007141000637/1‬بدیــن وســیله بــه اقــای ابوالفضــل اگاهــی حســن ابــاد نــام پدر‪:‬محمدحســن تاریــخ تولــد»‪ 1362/01/20‬شــماره ملــی ‪ 5919874627‬شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 1:‬بــه نشــانی ‪:‬بجنــورد باقــر خــان ‪(3‬متــن ســند) روســتای باقرخــان (اظهــاری)‪ -‬ابــاغ مــی شــود کــه بانــک مســکن شــعبه چمــران بجنــورد بــه اســتناد قراردادبانکــی شــماره ‪ 1392/12/19-4268/14866‬جهــت وصــول‬ ‫مبلــغ ‪ 239.051.587‬ریــال تــا تاریــخ ‪ 1400/02/11‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه قاســم داغســتانی و ضمانــت شــما اجرائیــه صــادر نمــود و پرونــده‬ ‫اجرائــی بــه کالســه ‪ 14004007141000637/1‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1400/04/05‬مامــور مربوطــه ابــاغ بــه نشــانی متــن ســند فــوق میســر نگردیــده اســت‪ .‬لــذا بنــا بــه تقتضتــی بســتانکار طبــق مــاده ‪18‬‬ ‫ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ابــاغ محســوب میگــردد نبســت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننمائیــد‬ ‫عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافت‪.‬م‪.‬الــف‪3255:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۱۱‬تاریــخ‬ ‫‪۱۴۰۰/۳/۲۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۰۳۵‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای عبدالغنــی دهشــت فرزنــد عبداللــه بــه شــماره شناســنامه ‪ ۴۸‬وکدملــی ‪ ۴۹۷۹۸۲۶۶۰۱‬صــادره از اق قــا در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۱۱.۶۵‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ‬ ‫باقیمانــده پــاک شــماره ‪ _۶‬فرعــی از ‪ ۱‬اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی کریــم دردی ســاالری محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۶۵:‬‬ ‫مصرف پنج المپ کم مصرف‪ ،‬با یک المپ معمولی رشته ای هم قدرت برابر است‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 86‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 0 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 32‬سیلسیوس وزش باد جنوب غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور ‪1400‬‬ ‫گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬دکتــر بهــزاد‬ ‫نوریــان رئیــس بهداشــت درمــان صنعــت نفــت شــمال ‪،‬‬ ‫دکتــر علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫مهنــدس عیســی افتخــاری مدیرعامــل شــرکت پخــش‬ ‫فــراورده هــای نفتــی منطقــه گلســتان ‪ ،‬دکتــر حامــد محمــدی‬ ‫نماینــده منطقــه ‪ 9‬عملیــات انتقــال گاز بهمــراه هئیت همراه‬ ‫‪ ،‬باحضوردرســاختمان شــماره ‪ 2‬شــرکت گاز ازنزدیــک واحــد‬ ‫مهنــدس رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده مــردم شــریف بهداشــت ودرمــان صنعــت نفــت اســتان را مــورد بررســی و‬ ‫ارزیابــی قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز‬ ‫اســتان گلســتان ‪،‬در ایــن بازدیــد کــه بــا‬ ‫هــدف پایــش و بررســی امــکان ســنجی‬ ‫شــرایط توســعه و تجهیــز بخــش هــای‬ ‫واحــد مذکــور در راســتای تامیــن و‬ ‫ارتقــاء ادامــه خدمــات و ســامت کارکنــان‬ ‫وخانواده هــای شــرکت گاز و شــرکتهای‬ ‫تابعــه صنعــت نفــت اســتان برگــزار شــد‬ ‫علــی طالبــی گزارشــی از وضعیــت بهداشــتی‬ ‫شــرکت ‪ ،‬موانــع و مشــکالت موجود ارائــه‬ ‫نمــود ‪.‬‬ ‫علــی طالبــی در ایــن جلســه در ادامــه‬ ‫ضمــن تقدیــر و تشــکر از کارکنــان خــدوم‬ ‫توسعه و تجهیز بخش های‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت‬ ‫در استان گلستان پیگیری شد‬ ‫حــوزه ســامت علــی الخصــوص جنــاب اقــای دکتــر توکلــی‬ ‫و همــکاران ایشــان‪   ‬بــا بیــان اینکــه وجــود تعــداد قابــل‬ ‫توجــه پرســنل صنعــت نفــت اســتان اعــم از شــاغلین و‬ ‫همچنیــن بازنشســتگان و خانــواده هــای انــان ‪ ،‬ضــرورت‬ ‫نیــاز بــه مــکان مناســب را گوشــزد نمــوده و اینگونــه‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬ایجاد فضــای مناســب درمانــگاه وتوســعه‬ ‫بخشــهای جدیــد بهداشــتی و درمانــی در اســتان گلســتان‬ ‫کــه متناســب بــا شــان صنعــت نفــت باشــد بســیار حائــز‬ ‫اهمیــت بــوده و نیــاز اســت تــا در فضــای مناســب و در‬ ‫ایــن شــرایط ســخت کرونایــی و لــزوم فاصلــه گــذاری هــا ‪،‬‬ ‫امادگــی خــود را بــرای واگــذاری فضــای بیشــتر برای بهداشــت‬ ‫و در مــان در اســتان گلســتان اعــام نمــود و همچنیــن‬ ‫کیفیــت خدمــات درمــان و ســامت کارکنــان وخانــواده هــای‬ ‫انــان را ارتقــاء گــردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان در ادامــه‬ ‫خواستارمســاعدت و همکاری نماینده مردم شــریف گرگان‬ ‫و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی و شــرکت های تابعــه‬ ‫جهــت کمــک بــه ارتقــاء درمانــگاه صنعــت نفــت گــرگان ‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز بخشــهای جدیــد مشــاوره ‪،‬دندانپزشــکی‬ ‫و پرســتاری و رایزنــی هــای مرتبــط بــرای اخــذ مجــوز هــای‬ ‫الزم شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انهدام باند توزیع کنندگان‬ ‫مواد مخدر صنعتی‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای‬ ‫با ‪ 20‬فقره سرقت‬ ‫کشف ‪ 70‬راس گوسفند‬ ‫مفقودی توسط پلیس‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک کیلــو و‬ ‫‪ 882‬گــرم انــواع موادمخــدر صنعتــی‪ ،‬دســتگیری ‪ 3‬نفــر ســوداگر‬ ‫مــرگ بــا‏انهــدام بانــد توزیــع کننــدگان موادمخــدر صنعتــی درایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر‏اینکــه افــرادی بــه هویــت معلــوم‬ ‫اقــدام بــه جابــه جائــی وتوزیــع انواع مواد مخدرصنعتــی به صورت‬ ‫عمــده در ســطح شهرســتان مــی نمایــد‏مراتــب در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران نهایتــا با انجام اقدامات گســترده‬ ‫اطالعاتی و پلیســی موفق به شناســائی ‪ 3‬نفر از توزیع کنندگان‬ ‫‏مواد مخدر صنعتی در ســطح شهرســتان شــدند ‪،‬افزود‪ :‬ماموران‬ ‫بــا هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در اقدامــی غافلگیرانــه متهمــان را‬ ‫در‏مخفیگاهشــان در حال اســتعمال مواد مخدر دســتگیر و برای‬ ‫تکمیــل تحقیقــات به مقــر انتظامی انتقــال نمودند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مامــوران در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان مقــدار ‪ 805‬گــرم‬ ‫موادمخدرهروئیــن‪ 722،‬‏گــرم کــراک ‪ 355،‬گــرم شیشــه‬ ‫کشــف کردنــد ‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای بــا‬ ‫‪ 20‬فقــره ســرقت توســط پلیــس اگاهــی مانــه و ســملقان‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع یــک مــورد‬ ‫ســرقت از منزل یکی از شــهروندان و به ســرقت رفتن دســتگاه جوش‪،‬‬ ‫ســنگ فرز و برخی اقالم ســاختمانی‏موضوع با جدیت در دســتور کار‬ ‫ماموران پلیس اگاهی شهرســتان مانه و ســملقان قرار گرفت‪.‬‏ســرنخ‬ ‫هــای موجــود در پرونــده منجــر بــه شناســایی ســارق شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬محل‬ ‫اختفــای ســارق بــا تــاش‏مســتمر کاراگاهــان شناســایی و طــی یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه متهــم دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقل شــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در بازرســی از محــل اختفــای متهــم تعــداد زیــادی‬ ‫امــوال مســروقه کشــف و‏ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت منــزل‪ ،‬داخــل‬ ‫خــودرو و ‪ ...‬اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی ‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــد‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬برخــورد بــا مجرمــان و هنجارشــکنان بــا جدیــت در ســرلوحه کار‬ ‫پلیــس قــرار دارد و از مــردم عزیــز انتظــار‏مــی رود ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدار هــا و توصیــه هــای پلیــس در خصــوص نگهــداری درســت از‬ ‫امــوال خــود‪ ،‬در صــورت اطــاع از‏هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان خبــر از کشــف ‪70‬‬ ‫راس گوســفند مفقــودی توســط پاســگاه انتظامــی گرمــاب داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبرگــزاری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــی تمــاس تلفنــی یکــی از‏شــهروندان مبنــی‬ ‫بــر مفقــودی گلــه احشــام در حوالــی روســتای گرمــاب‪ ،‬موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران پاســگاه انتظامــی‏گرمــاب‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه مامــوران بالفاصلــه بــا حضــور در‬ ‫محــل بــه بررســی موضــوع پرداختنــد و ضمــن اعــام بــه پاســگاه‬ ‫هــای هــم جــوار‏بــا کمــک اهالــی روســتا تــاش جهــت یافتــن‬ ‫گلــه گوســفندان اغــاز شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پــس از گذشــت ‪24‬‬ ‫ســاعت از مفقــودی احشــام بــا تــاش مامــوران پاســگاه گرمــاب‬ ‫و اهالــی‏روســتا ‪ 70‬راس گوســفند در محــل روســتای قســطی‬ ‫یافــت شــده و تحویــل صاحبــان احشــام گردیــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر در پایــان بــا بیــان اینکــه پلیــس همــواره‬ ‫در راه کمــک بــه شــهروندان از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد‬ ‫کــرد از شــهروندان‏خواســت تــا بــا رعایــت نــکات پیشــگیرانه از‬ ‫ســرقت احشــام جلوگیــری نماینــد‪.‬‏‬ ‫تصادفات موتورسیکلت‬ ‫شرایط خوبی ندارد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد افــرادی کــه فــوت شــدند راننــده‬ ‫و سرنشــین ‪ ۸‬نفــر و راکــب و تــرک نشــین موتــور ‪ ۱۴‬نفــر و‬ ‫عابــر پیــاده هــم ‪ ۷‬نفــر یعنــی ‪ ۲۸‬درصــد راننــده و سرنشــین‬ ‫بودند‪،‬موتــور ســیکلت یــا راکــب یــا تــرک نشــین ‪ ۴۸‬درصــد‬ ‫و ‪ ۲۴‬درصــد هــم عابریــن بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهاجــر گفــت‪:‬در خصــوص مجروحیــن ‪۲۳‬درصــد‬ ‫راننــده و سرنشــین و راکــب و تــرک نشــین موتــور ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫و عابــر ‪ ۲۵‬درصــد و ‪ ۲‬درصــد هــم افــرادی کــه از دوچرخــه‬ ‫نوبــت دهــی داریــم کــه از ســاعت ‪ ۱۱‬ســایت بــاز می شــود‬ ‫کــه می تواننــد بــه ســاعت و روز دلخــواه نوبــت خــود را‬ ‫انتخــاب کننــد درصورتــی کــه وقــت پــر نباشــد‪،‬و در خصــوص‬ ‫تعویــض پــاک توصیــه می شــود گزینــه درســت را انتخــاب‬ ‫کننــد کــه اگــر گزینــه درســت را انتخــاب نکــرده باشــند‬ ‫قطعــا همــکاران مــا در تعویــض پــاک خدمــات را بــه انهــا‬ ‫نخواهنــد داد و ایــن ممکــن اســت باعــث گله منــدی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در خصــوص مســافرت ها و محدودیت هــا‬ ‫از روزهــای نخســتین ســال و ‪۵‬مــاه اخیــر بیــش از‬ ‫‪ ۶۵‬هــزار خــودرو کــه منــع تــردد را رعایــت نکردنــد از‬ ‫ســاعت ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۳‬صبــح اعمــال قانــون داشــته ایم کــه در‬ ‫شــهرهای نارنجــی تقریبــا ‪ ۹۶۳‬خــودرو اعمــال قانــون‬ ‫شــدند و در شــهرهای قرمــز کــه محدودیت هــا را رعایــت‬ ‫نکردنــد بیــش از ‪۲۸۰۰‬خــودرو اعمــال قانــون شــدند ‪.‬‬ ‫مهاجــر بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح همچنــان ادامــه دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬می طلبــد کــه مــردم عزیــز مــا همــکاری‬ ‫کننــد ‪ ،‬تــردد بــرای مــوارد ضــروری مشــکلی نــدارد‪ ،‬امــا‬ ‫مســافرت ها همچنــان ممنــوع می باشــد و افــرادی کــه‬ ‫قصــد ســفر بــه اســتان های دیگــر را دارنــد فقــط می تواننــد‬ ‫از کمربندی هــا عبــور داشــته باشــند و وارد شــهرها نشــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان خوبــی بــرای مســافرت‬ ‫نیســت‪ ،‬یاداورشــد‪ :‬حــال و روز اســتان مــا اصــا خــوب‬ ‫نیســت و می بینیــد کــه بیمارســتان ها پــر از بیمــار‬ ‫اســت و انتظــار مــی رود کــه مــردم بــاز هــم مثــل گذشــته‬ ‫همــکاری الزم را بــا دســتگاه های مرتبــط مخصوصــا‬ ‫پلیــس داشــته باشــند کــه مــا بــه مشــکل بــر نخوریــم‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهاجــر بیــان کــرد‪:‬در رابطــه بــا افــرادی کــه‬ ‫پــاک خــود را دســتکاری می کننــد هــم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن مســئله در دســتور کار پلیــس قــراردارد چــه از‬ ‫طریــق همــکاران مــا و چــه از طریــق دوربیــن معابــر‬ ‫کــه مرتکــب جــرم شــدند مــا بــا انهــا برخــورد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬انــان کــه پــاک خــود را دســتکاری مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬مرتکــب جــرم شــده اند و ان دیگــر تخلــف راهنمایــی‬ ‫رانندگــی محســوب می شــود مــا ضمــن مســتند ســازی ایــن‬ ‫مــوارد اعــزام بــه دادگاه را هــم داریــم و پرونــده قضایــی در‬ ‫دادگاه برایشــان تشــکیل می دهیــم و برابــر قانــون بــرای‬ ‫انــان از ‪۶‬مــاه تــا یکســال حبــس از ســوی قانونگــذار در نظــر‬ ‫گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان گلســتان گفــت‪:‬در ‪۵‬مــاه‬ ‫اخیــر ‪ ٪۱۶‬رشــد تصــادف داشــتیم امــا خوشــبختانه در‬ ‫تصادفــات فوتــی مــا از لحــاظ فقــره ‪۳‬فقــره یعنــی ‪۹‬‬ ‫درصــد کاهــش نســبت بــه ســال گذشــته ودر خصــوص‬ ‫افــراد جــان باختــه ‪ ۷‬نفــر و ‪٪۱۹‬کاهــش داشــتیم‬ ‫وامــا در تصادفــات جرحــی ‪ ۱۴‬درصــد افزایــش و در‬ ‫تصادفــات خســارتی ‪ ٪۱۷‬و در کل در ایــن چندمــاه اخیــر‬ ‫خوشــبختانه ‪ ۱۹‬درصــد کاهــش جــان باختــه را داشــته ایــم‪.‬‬ ‫مهاجــر بســطامی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار اظهــار داشــت‪۱۴ :‬تــا شهرســتان داریــم کــه‬ ‫‪ ۴‬شهرســتان مــا افزایــش تصادفــات را داشــته و دو‬ ‫شهرســتان بــدون تغییــر و ‪ ۸‬شهرســتان مــا خوشــبختانه‬ ‫در خصــوص تصــادف کاهــش فوتــی را داشــته اســت ‪.‬‬ ‫اســتفاده مــی کننــد و از ایــن امــار بیشــترین اســیب را موتــور‬ ‫ســواران می بیننــد چــه افــرادی کــه مجــروح شــدند و چــه‬ ‫افــرادی کــه اســیب دیدنــد بــه انهــا توصیــه می شــود حتمــا از‬ ‫کاله ایمنــی و ســرعت مجــاز اســتفاده کننــد و حتمــا سیســتم‬ ‫روشــنایی خود را در شــب چک کنند و می طلبد که در این‬ ‫راستا همه دست به دست هم دهیم و در بحث تصادفات‬ ‫مــوارد رو بــه حداقــل برســانیم مخصوصــا در تصادفــات‬ ‫موتــور ســیکلت کــه وضعیــت مــا اصــا خــوب نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در خصــوص پالک گــذاری خوشــبختانه مــا از‬ ‫‪ ۱۴‬شهرســتان‪ ،‬در ‪ ۹‬شهرســتان پــاک واگــذاری را انجــام‬ ‫می دهیــم و در تمامــی شــهرها هــم بــه صــورت اینترنتــی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪372‬‬ ‫دولت سیزدهم توانایی تحقق‬ ‫شعار ایران قوی را دارد‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان گنبــدکاووس در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم شــاخص های مــورد نیــاز‬ ‫بــرای محقــق شــدن شــعار انتخاباتــی خــود یعنــی دولــت‬ ‫مردمــی‪ ،‬ایــران قــوی را دارد چــرا کــه عــاوه بر داشــتن روحیه‬ ‫انقالبــی و مردمــی‪ ،‬کابینــه قــوی را نیــز در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫امــان قلیــچ شــادمهر در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬الزمــه‬ ‫تحقــق دولــت مردمــی و ایــران قــوی‪ ،‬اعتمــاد ســازی و در میــان‬ ‫مــردم بــودن اســت کــه ایــت اللــه رییســی و برخــی وزیــران ان‬ ‫از همــان روز اول شــروع فعالیــت و رای اعتمــاد بــه میــان مردم‬ ‫رفتنــد و در جریــان مســائل و مشــکالت انهــا قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه از پشــت شیشــه خــودرو و یــا در پشــت‬ ‫درهــای بســته نمی تــوان بــرای مــردم تصمیــم گیــری کــرد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متاســفانه در ســال های گذشــته دیــوار اعتمــاد‬ ‫مــردم و دولــت بــاال رفتــه و اکنــون دولــت ســیزدهم بــا‬ ‫حرکت هــای انقالبــی‪ ،‬رفتــن میــان مــردم‪ ،‬صداقــت در گفتــار و‬ ‫امیــد افرینــی درحــال برگردانــدن اعتمــاد از دســت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــادمهر اضافــه کــرد‪ :‬البتــه فایــق امــدن بــر همه مشــکالت‬ ‫در کوتاه مدت ســخت اســت اما دولت و مجلس می توانند‬ ‫بــا همــکاری یکدیگــر در جهــت کاهــش اســیب ها‪ ،‬کاهــش‬ ‫نــرخ تــورم و بیــکاری و تامیــن معیشــت مــردم و اقــام مــورد‬ ‫نیــاز انهــا گام بردارنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫همچنیــن بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در دیــدار بــا رییــس جمهــوری و اعضــای کابینــه دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای تحقــق منویــات رهبــری و‬ ‫بازســازی انقــاب و نیــز تحقــق شــعار ایرانــی قــوی بایــد در‬ ‫میــان مــردم بــود زیــرا بــر اســاس احســاس‪ ،‬شــعار و عملکــرد‬ ‫پوپولیســتی ایــران قــوی حاصــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت حضــور همــه مســووالن در میــان‬ ‫مــردم و گــوش دادن بــه ســخنان انهــا و تــاش بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت جامعــه‪ ،‬افــزود‪ :‬رفتــن بــه میــان مــردم اعتمــاد‬ ‫ســازی می کنــد و امیــد بــه اینــده را در انهــا زنــده نگــه مـی دارد‬ ‫و بــر قــوام و دوام دولــت قــوی نیــز اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫شــادمهر بــا اشــاره بــه حضــور ایــت اللــه رییســی در یــک‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬داروخانــه و در بیــن مــردم خوزســتان در روزهای‬ ‫گذشــته‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــدون تردیــد چنیــن اقداماتــی کــه‬ ‫توســط رییــس جمهــوری و برخــی وزیــران وی انجام می شــود‬ ‫و انشــاالله اســتمرار خواهــد داشــت‪ ،‬از مصادیــق عمــل بــه‬ ‫وعده هــای انتخاباتــی و دولــت مردمــی بــودن و زمینــه ســازی‬ ‫بــرای تحقــق ایــران قــوی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در نخســتین دیــدار اعضــای هیــات‬ ‫دولــت بازســازی انقــاب در همــه عرصــه هــای مدیریتــی‪،‬‬ ‫انقالبــی بــودن همــراه بــا عقالنیــت‪ ،‬مردمــی بــودن و رفتــن‬ ‫بــه میــان مــردم‪ ،‬توجــه به عدالــت در همه دســتورالعمل ها‪،‬‬ ‫احیــا و ترمیــم اعتمــاد و امیــد مردم‪ ،‬ضــرورت اجرای وعده ها‬ ‫و یکــی شــدن حــرف و عمــل مســووالن و مبــارزه با بســترهای‬ ‫فســاد را از جملــه محورهایــی عنــوان کردنــد کــه باید اولویت‬ ‫کاری دولت مــردان و مســووالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اتش بیش از ‪ ۵۰‬هکتار از‬ ‫رویشگاه های جهان نما را سوزاند‬ ‫فرمانــدار شهرســتان کردکــوی گفت‪:‬بیــش از ‪ ۵۰‬هکتــار از‬ ‫عرصه هــای رویشــگاهی و جنگلــی بــر اســاس براوردهــای‬ ‫اولیــه از حریــق در جنگل هــای باالدســت منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده جهــان نمــا ایــن شهرســتان در اتــش ســوخت‪.‬‬ ‫ابراهیــم قدمنــان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــم‬ ‫اینــک نیروهــای امــدادی هــال احمــر منابــع طبیعــی محیــط‬ ‫زیســت و نیروهای ســپاه نینوا و نیروی انتظامی گلســتان در‬ ‫منطقــه مشــغول لکــه گیــری از اتــش هســتند‪.‬‬ ‫حوالــی ســاعت ‪ ۱۳‬روز پنجشــنبه عرصه هــای منطقــه‬ ‫مغــذی جهــان نمــا بــا پوشــش گیاهــی درختــان ارس‪ ،‬کاج و‬ ‫کچــف دچــار حریــق شــد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت جهان نما از قدیمی ترین مناطق حفاظت شــده‬ ‫زیرپوشــش مدیریتی حفاظت محیط زیســت کشــور اســت و در‬ ‫ردیــف مناطــق چهارگانه این ســازمان به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا بــا وســعتی بیــش از‪‎‬‬ ‫‪۳۰‬هــزار هکتــار در حــوزه گــرگان و کردکــوی واقــع اســت کــه‬ ‫حــدود ‪۲۰‬هــزار هکتــار ان در حــوزه اســتحفاظی شهرســتان‬ ‫کردکــوی درغــرب گلســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت جغرافیایــی بیشــتر منطقــه جهــان نمــا‬ ‫کوهســتانی بــوده و ارتفــاع ان از‪۶۰۰ ‎‬متــر در مــرز شــمالی‬ ‫اطــراف شــصت کال تــا ســه هــزار و‪۸۶ ‎‬متــر در کــوه تــل انبــار‬ ‫در شــرق منطقــه و جنــوب روســتای زیــارت متغیــر اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪372‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫به خواسته هایمان چطور‬ ‫حتما برسیم؟‬ ‫درســت مثــل همــان شــوفر تریلـی ای که برای ســالم رســیدن‬ ‫بــه خانــه‪ ،‬عکــس دختــر کوچولویــش را جلــوی داشــبورد‬ ‫ماشــین چســبانده تــا یــادش باشــد کــه اصــا چــرا زده بــه دل‬ ‫جــاده‪ .‬امــا دســتیابی بــه موفقیــت‪ ،‬صرفــا بــا خیــره شــدن بــه‬ ‫هــدف بــه دســت نمی ایــد‪ .‬همیــن مثــال راننــده را هــم کــه در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ ،‬کســب مهــارت بیشــتر در رانندگــی و بــاال بــردن‬ ‫ظرفیت هــای روحــی اســت کــه شــما را از گزند راننــدگان دیوانه‬ ‫نجــات می دهــد‪ .‬اگــر بخواهیــد چشــم از جــاده برداریــد و‬ ‫فالسک‪-‬چای‪-‬در‪-‬دســت بــه عکــس دخترتــان ز ُل بزنید‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت یکهــو جوانکــی کــه شیشــه مصــرف کــرده و پشــت پرایــد‬ ‫نشســته‪ ،‬بپیچــد جلوی تــان و تــا بیاییــد فرمــان بدهیــد‪ ،‬هــم‬ ‫پرایــد را فــرش زمیــن کنیــد و هــم خودتــان را بــا اب جــوش‬ ‫داخــل فالســک غســل تعمیــد بدهیــد‪ .‬بــا اینکــه حواســتان بــه‬ ‫هــدف بــوده‪ ،‬امــا نــه بارتــان بــه مقصــد رســیده و نــه ســالم‬ ‫هســتید‪ .‬در ایــن مقالــه بــا دیــدگاه تمرکــز کــردن بــر سیســتم‪،‬‬ ‫بــه جــای تمرکــز کــردن بــر هــدف اشــنا خواهیــد شــد‪.‬ادامه‬ ‫شــماره ‪371‬‬ ‫‪ .۱‬هدف هــا باعــث کــم شــدن خوشــحالی کنونــی شــما‬ ‫می شــو ند‬ ‫وقتــی کــه بــرای رســیدن بــه هدفــی تــاش می کنیــد‪ ،‬حتمــا ً‬ ‫بایــد در دلتــان بگوییــد‪« ،‬مــن هنــوز در حــدی نیســتم کــه بــه‬ ‫هدفــم برســم… امــا اون موقعــی کــه به هدفم برســم‪ ،‬بــه اون‬ ‫حــد هــم می رســم‪».‬‬ ‫مشــکل این جور ذهنیت داشــتن این اســت که همیشــه به‬ ‫خودتــان القــا می کنیــد «تــا بــه چیــزی کــه بــرای خــودم تعییــن‬ ‫کــرده بــودم نرســیدم بایــد حس خوشــحالی و موفقیــت را کنار‬ ‫بگــذارم‪ .‬وقتــی کــه بــه هدفــم رســیدم‪ ،‬خوشــحالم‪ .‬وقتــی کــه‬ ‫بــه هدفــم رســیدم‪ ،‬موفقم‪».‬‬ ‫راه حل‪ :‬خودتان را به پروسه متعهد کنید نه به هدف‬ ‫انتخــاب هــدف بــار زیــادی بــر شــانه های شــما می گــذارد‪.‬‬ ‫می توانیــد تصــور کنیــد اگــر مــن اول ســال بــرای خــودم هــدف‬ ‫تعییــن می کــردم کــه امســال دو تــا کتــاب بنویســم‪ ،‬چــه‬ ‫اتفاقــی می افتــاد؟ حتــی نوشــتن همیــن جملــه هــم بــه مــن‬ ‫اســترس وارد می کنــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن بالیــی اســت کــه مــا هــر دفعــه بــر ســر خودمــان‬ ‫می اوریــم‪ .‬مــا دســتی دســتی فشــاری بی خــودی بــه خودمــان‬ ‫بو کاری موفــق‬ ‫وارد می کنیــم تــا وزن کنــم کنیــم یــا در کس ـ ‬ ‫شــویم و یا بنشــینیم و یک رمان پرفروش بنویســیم‪ .‬به جای‬ ‫حــرص خــوردن دربــاره ی اهدافــی کــه زندگی مــان را زیــر و رو‬ ‫می کننــد‪ ،‬بهتــر نیســت همــه چیــز را تــا حــد ممکــن ســاده نگه‬ ‫داریــم و بــا تمرکــز کــردن بــر روی پروسـه ی روزانــه و چســبیدن‬ ‫بــه برنامـه ی کاری‪ ،‬اســترس را کــم کنیــم؟‬ ‫وقتــی کــه بــه جــای عملکــرد نهایــی بــر روی تمریــن تمرکــز‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد هــم از زمــان حــال لــذت ببریــد و هــم در ان‬ ‫واحــد پیشــرفت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هدف هــا بــا پیشــرفت طوالنی مــدت‪ ،‬اب شــان در یــک‬ ‫جــوب نم ـی رود‬ ‫شــاید فکــر کنیــد هــدف چیــزی اســت کــه در درازمــدت بــه‬ ‫شــما انگیــزه می دهــد‪ ،‬امــا ایــن قضیــه همیشــه صــدق‬ ‫نمی کنــد‪.‬‬ ‫فــردی را تصــور کنیــد کــه بــرای مســابقه ی نیمه ماراتــن‬ ‫تمریــن می کنــد‪ .‬خیلی هــا بــرای چنیــن چیــزی ماه هــا‬ ‫تمریــن می کننــد‪ ،‬امــا بــه محــض اینکــه مســابقه خاتمــه بیابــد‬ ‫تمرین شــان را متوقــف می کننــد‪ .‬اینهــا هدف شــان بــه پایــان‬ ‫رســاندن مســابقه ی نیمه ماراتــن بــوده و حــاال بــه ان دســت‬ ‫یافته انــد‪ .‬در واقــع دیگــر ان هــدف وجــود نــدارد تــا بــه انهــا‬ ‫انگیــزه بدهــد‪.‬‬ ‫وقتــی همــه ی سختکوشــی تان بــر روی هــدف خاصــی‬ ‫متمرکــز باشــد‪ ،‬بعــد از دســتیابی بــه ان‪ ،‬دیگــر چــه چیــزی‬ ‫باقــی می مانــد کــه شــما را بــه جلــو برانــد؟‬ ‫ایــن نــوع ذهنیــت باعــث می شــود افــراد داخــل یــک یویــو‬ ‫گیــر بیفتنــد‪ .‬یعنــی یــا بکــوب دارنــد بــرای رســیدن بــه هدفــی‬ ‫تــاش می کننــد یــا هیــچ چیــزی ندارنــد تــا برایــش تــاش‬ ‫کننــد‪ ،‬چرخـه ای کــه گیــر افتــادن در ان‪ ،‬رســیدن بــه پیشــرفت‬ ‫طوالنی مــدت را بســیار دشــوار می ســازد‪.‬‬ ‫راه حل‪ :‬بی خیال نتایج مقطعی شوید‬ ‫ســت یکــی مانــده‬ ‫هفتـه ی پیــش در باشــگاه بــودم و داشــتم ِ‬ ‫بــه اخــر ِ پـِـرِس سرشــانه بــا هالتــرم را مـی زدم کــه ناگهــان درد‬ ‫کوچکــی در پایــم پیچیــد‪ .‬چیــز خاصــی نبــود‪ ،‬مصــدوم هــم‬ ‫نشــده بــودم؛ ایــن در اصــل نشــانه ای از خســتگی در پایــان‬ ‫تمریــن ان روزم بــود‪.‬‬ ‫ســت اخــر‬ ‫بــه مــدت یــک یــا دو دقیقــه داشــتم فکــر می کــردم ِ‬ ‫را بزنــم یــا نزنــم! بعــد بــه یــاد خــودم انداختــم کــه برنامــه دارم‬ ‫ایــن کار را در باقــی عمــرم هــم انجــام بدهــم‪ ،‬پــس تمریــن را‬ ‫تعطیــل کــردم و رفتــم خانــه‪.‬‬ ‫در موقعیتــی مثــل موقعیــت بــاال‪ ،‬ذهنیــت هدف محــور‬ ‫می گویــد تمریــن را تمــام کــن تــا بــه هدفــت برســی‪( .‬از‬ ‫هم ـه ی اینهــا گذشــته‪ ،‬اگــر قــرار باشــد هدفــی بگذاریــد و بــه‬ ‫ان نرســید‪ ،‬حــس شکســت خــوردن بهتــان دســت می دهــد‪).‬‬ ‫امــا بــا ذهنیــت سیســتم محور‪ ،‬مــن هیــچ مشــکلی نداشــتم‬ ‫کــه ســاک ورزشـی ام را بــردارم و بــروم‪ .‬دیــدگاه سیســتم محور‬ ‫هرگــز بــه شــما نمی گویــد بایــد تــا فــان عــدد وزنــه بزنــی‪.‬‬ ‫ماهیــت ایــن نــوع فکــر کــردن ایــن اســت کــه شــما را مجــاب‬ ‫کنــد بچســبید بــه پروســه و از زیــر تمرینــات در نرویــد‪ .‬در واقع‬ ‫مــن می دانــم کــه اگــر هیــچ وقــت حتــی یــک جلسـه ی تمرینی‬ ‫را نپیچانــم‪ ،‬در طوالنی مــدت قــادر خواهــم بــود وزنه هــای‬ ‫ســنگین تر را هــم بلنــد کنــم‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪......‬‬ ‫جهانی شدن استانداردهای روابط عمومی‪۱۴۰۰‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫ ️ روابط عمومــی راهبــردی در مســیر جهانی قرار‬ ‫دارد و اســتانداردهای جهانــی بــر روابط عمومــی‬ ‫کلیشــه ای و بومــی غلبــه می کنــد‪.‬‬ ‫تعاملی شــدن‪ ،‬برخــط بــودن‪ ،‬کنشــگری و‬ ‫همه گیری ارتباطات‪ ،‬تســهیلگری روابط مردم‬ ‫و ســازمان را ســرعت می بخشــد و معیارهــای‬ ‫جهانــی روابط عمومــی در ســازمان ها بــه یــک‬ ‫«پاندمــی روابط عمومــی یکپارچــۀ» جهانــی‬ ‫تبدیــل می شــود‪ .‬روابط عمومــی ‪ ۱۴۰۰‬بــه‬ ‫معیارهــا و اســتانداردهای جهانــی نزدیک تــر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ ️اعتــای جایــگاه روابط عمومــی‪ ،‬فراهــم ‬‫کــردن زمینه هــای هوشمندســازی بــرای‬ ‫ایجــاد روابط عمومــی راهبــردی‪ ،‬تقویــت‬ ‫نظــام و باورهــای شایسته ســاالری در‬ ‫روابط عمومی هــای کشــور و اشــنایی هرچــه‬ ‫بیشــتر فعــاالن ایــن حــوزه نیازمنــد بهره گیــری‬ ‫از مدل هــای جهانــی روابط عمومــی و ایجــاد‬ ‫زبــان مشــترک بــا اســتانداردهای بین المللــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد زبــان مشــترک جهانــی‪ ،‬تخصص گرایی‬ ‫و استاندارد ســازی نظــام ارتباطــات و‬ ‫روابط عمومــی از محورهــای اصلــی و مهــم در‬ ‫ساختارســازی جدیــد روابط عمومی انــد‪.‬‬ ‫ابزارهــای هوشــمند کارســاز نیســتند‪،‬‬ ‫روابط عمومــی هوشــمند مدیــر ارتباطــی‬ ‫هوشــمند می طلبــد‪ .‬روابط عمومــی تخصصــی‬ ‫بــه مدیــران متخصــص و روابط عمومــی غریزی‬ ‫بــه مدیــران ســنتی نیازمنــد اســت‪ .‬خالقیــت‬ ‫در تولیــد محتــوا‪ ،‬ابتــکار در به کارگیــری‬ ‫کانال هــای ارتباطــی‪ ،‬قــدرت متقاعدســازی‬ ‫مخاطــب و انگیــزش در کارکنــان برای موفقیت‬ ‫ســازمانی‪ ،‬مشــخصۀ یــک روابط عمومــی پویــا‬ ‫بــا اســتانداردهای جهانی روابط عمومی اســت‪.‬‬ ‫قــدرت گفت وگــو و چانه زنــی بــا طیف هــای‬ ‫مختلــف مخاطــب و ذی نفــع بــرای حــل‬ ‫مشــکالت ارتباطــی و متقاعدســازی و اقنــاع‬ ‫ان هــا در شــرایط خــاص و حســاس جامعــه‬ ‫بخشــی اساســی از یــک روابط عمومــی کارامــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خالقیــت در روابط عمومــی یعنــی خــوب‬ ‫شناســاندن کارهــای خــوب بــه مخاطبــان‬ ‫کلیــدی! اگــر روزانــه صدهــا خبــر تهیــه شــود‬ ‫ولــی مخاطــب کلیــدی شــما از کارهــای خــوب‬ ‫شــما بی خبــر یــا ســردرگم باشــد یعنــی کاری‬ ‫از پیــش نبرده ایــد‪ .‬روابط عمومــی راهبــردی‪،‬‬ ‫مدیریت هوشمندانۀ ارتباطات انسانی است‪.‬‬ ‫ شــاخص های اولیــۀ فعالیــت در ایــن حــوزه‬‫هنــوز تعییــن نشــده اند و ایــن جامعــۀ بــزرگ از‬ ‫یــک ناهمگونــی رنــج می بــرد و وقت ان رســیده‬ ‫کــه اســتاندارد و هماهنــگ شــویم‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــم نظــام اموزشــی مان را کارامــد‬ ‫کنیــم‪ ،‬قواعــدی جدیــد وضــع کنیــم و نظــام‬ ‫شایسته ســاالری را به شــکل واقعــی اجــرا‬ ‫کنیــم‪ ،‬می تــوان نهــاد و جایــگاه حرفــه ای‬ ‫روابط عمومــی را تقویــت کــرد‪ .‬روابط عمومــی‬ ‫مدیــر نظــام ارتباطــات یکپارچــۀ ســازمان‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا بایــد در روابط عمومی هــا تمــام‬ ‫معیارهــای شایســتگی مهارتــی‪ ،‬دانشــی و‬ ‫عملکــردی را مــدون کنیــم و از طریــق مبــادی‬ ‫قانونــی‪ ،‬منشــور ملــی روابط عمومــی‪ ،‬نظــام‬ ‫صنفــی روابط عمومــی و معیارهــای تخصصــی‬ ‫مدیریــت روابط عمومــی اســتاندارد را بــا‬ ‫مدل هــای جهانــی پیاده ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫روابط عمومی هــای مــا به واســطۀ نداشــتن‬ ‫جایــگاه شایســته بیمارنــد و راه حــل رفــع ایــن‬ ‫بیمــاری داشــتن نقشــۀ راه‪ ،‬نظــام حرفــه ای‪،‬‬ ‫اعتبار و بودجۀ مستقل و نظام صنفی است‪.‬‬ ‫اســتفاده از الگوهــای موفــق بین المللــی‬ ‫می توانــد بــه رفــع مشــکالت روابط عمومی هــا‬ ‫در اینــده ای نزدیــک کمــک کنــد‪.‬‬ ‫️نقــش روابط عمومی هــا به عنــوان مدیــر برنامه هــای‬ ‫ارتباطی سازمان هاســت‪.‬‬ ‫روابط عمومــی‪ ،‬مدیریــت هوشــمندانۀ نظــام‬ ‫ارتباطــات ســازمان اســت و نــه اطالع رســان‬ ‫صــرف‪ .‬ســازمان ها بــرای رســیدن بــه ایــن‬ ‫مدیریــت هوشــمند بایــد بومی ســازی مدل هــای‬ ‫ی را در دســتورکار‬ ‫جهانــی و موفــق روابط عمومــ ‬ ‫قــرار دهنــد و روابط عمومــی بومــی و بهینــۀ‬ ‫ایرانــی را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫‪ ۵‬گام برای یادگیری عکاسی‬ ‫حرفه ای از پایه‬ ‫عکس هــای ســاده بــا عکس هــای حرفــه ای تفــاوت بســیاری‬ ‫دارنــد‪ .‬حتــی مخاطبانــی کــه سررشــته ای از عکاســی ندارنــد نیــز‬ ‫متوجــه تفــاوت بیــن انهــا خواهنــد شــد‪ .‬گرفتــن عکس هــای‬ ‫ســاده نیــازی بــه امــوزش عکاســی نــدارد‪ .‬کافــی اســت ســوژه را‬ ‫پیــدا کنیــد و دکمــه دوربیــن را فشــار دهیــد! امــا بــرای عکاســی‬ ‫حرفــه ای بــه مهارت هایــی بیــش از یافتــن ســوژه و فشــاردادن‬ ‫دکمــه نیــاز خواهیــد داشــت‪ ،‬مثــل ترکیب بنــدی مناســب و‬ ‫پیداکــردن بهتریــن زاویــه تابــش نــور‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬اصــول‬ ‫ابتدایــی عکاســی حرفــه ای بــا دوربیــن را امــوزش می دهیــم تــا‬ ‫به کمــک انهــا عکس هــای حرفه ای تــری بگیریــد و مســیرتان را‬ ‫به عنــوان فــردی حرفــه ای در ایــن زمینــه اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫گام اول اموزش عکاسی‪ :‬اصول ترکیب را یاد بگیرید‬ ‫اولیــن مرحلــه از اصــول عکاســی حرفــه ای شــامل چنــد بخــش‬ ‫اســت‪ :‬پیداکــردن نقطــه فوکــوس‪ ،‬اســتفاده از قانــون یک ســوم‪،‬‬ ‫پیداکــردن زاویــه مناســب‪ ،‬و تکنیک هــای ترکیب بنــدی صحیــح‬ ‫در عکاســی‪ .‬در ادامــه‪ ،‬اصــول هــر بخــش از ترکیب بنــدی را‬ ‫بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬انتخاب نقطه کانونی عکس‬ ‫منظــور از نقطــه کانونــی جایــی اســت کــه بیــش از هــر قســمت‬ ‫دیگــری در عکــس توجــه مخاطــب را جلــب می کنــد و در واقــع‬ ‫ســوژه اصلــی شماســت‪ .‬نقطــه کانونــی می توانــد هــر چیــزی‬ ‫باشــد‪ :‬ســاختمان‪ ،‬درخــت‪ ،‬یــک شــخص و… ‪ .‬بــرای یافتــن‬ ‫بهتریــن نقطــه کانونــی‪ ،‬هنــگام برنامه ریــزی بــرای عکاســی‬ ‫و ســاخت صحنــه‪ ،‬بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــد‪ :‬می خواهــم‬ ‫مخاطبــان روی چه چیــزی تمرکــز کننــد؟‬ ‫امــوزش عکاســی بــا همیــن اصــول ســاده امــا مهــم پیــش مـی رود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نقطــه کانونــی را پیــدا کردیــد‪ ،‬با اصول پایه عکاســی مثل‬ ‫ترکیب بنــدی‪ ،‬ایــن نقطــه را برجســته کنیــد تــا نــگاه مخاطبــان درگیــر‬ ‫شــود‪ .‬عکاســی می توانــد در تغییــر نگــرش هــم موثــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پیروی از قانون یک سوم‬ ‫برخــی از عکاســان مبتــدی تصــور می کننــد بــرای جلــب توجــه‬ ‫مخاطــب بــه نقطــه کانونــی بایــد حتمــا ان را در مرکــز تصویــر قــرار‬ ‫دهند و از نزدیک عکس بگیرند‪ .‬با این کار سوژه اصلی بیش ازحد‬ ‫بــزرگ بــه نظــر می رســد و ترکیــب عکــس را خــراب می کنــد‪ .‬اصــول‬ ‫امــوزش عکاســی می گویــد می توانیــم نقــاط جالب تــری هــم بــرای‬ ‫قــراردادن ســوژه اصلــی عکــس پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫خالصــۀ قانــون یک ســوم ایــن اســت کــه مهم تریــن عناصــر عکــس‬ ‫بایــد جایــی خــارج از مرکــز قــرار گیرنــد‪ .‬تصــور کنیــد یک جــدول بازی‬ ‫دوز فرضــی روی عکســی کــه می خواهیــد بگیریــد کشــیده شــده‬ ‫اســت‪ .‬دو خــط افقــی جــدول دوز عکــس شــما را بــه ‪ ۳‬قســمت‬ ‫افقــی و دو خــط عمــودی جــدول ان را بــه ‪ ۳‬قســمت عمــودی‬ ‫تقســیم می کننــد‪ .‬مطابــق بــا قانــون یک ســوم‪ ،‬عناصــر اصلــی‬ ‫عکــس یــا بایــد در امتــداد خطــوط جــدول قــرار بگیرنــد یــا در یکــی از‬ ‫چهــار نقط ـه ای کــه خطــوط جــدول باهــم تالقــی دارنــد‪.‬‬ ‫قانــون یک ســوم یکــی از ســاده ترین نــکات امــوزش عکاســی‬ ‫بــا دوربیــن اســت کــه کاربــرد عمومــی دارد و می توانــد بــرای هــر‬ ‫ســوژه ای بــه کار رود‪ .‬به کمــک ایــن قانــون می توانیــد بیــن نقطــه‬ ‫کانونــی عکــس و پس زمینــه تعــادل برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬استفاده از خطوط هدایت گر یا لیدینگ الین‬ ‫(‪)Leading Line‬‬ ‫بــه خطوطــی کــه نــگاه مخاطــب را به ســمت ســوژه اصلــی عکــس‬ ‫هدایــت می کننــد خطــوط هدایتگــر می گوییــم‪ .‬لیدینگ الین هــا‬ ‫می تواننــد هرچیــز خطــی شــکلی باشــند‪ ،‬مثــل جــاده‪ ،‬نــرده‪،‬‬ ‫راهــرو‪ ،‬حصــار‪ ،‬ردیــف درخت هــا یــا حتــی ســایه ها‪.‬‬ ‫بــا ترفنــد خطــوط هدایت گــر مخاطــب در عکــس شــما ســفر‬ ‫می کنــد تــا نگاهــش به ســمت ســوژه جلــب شــود! نکتــه جالــب‬ ‫دربــاره خطــوط هدایت گــر ایــن اســت کــه جهــت انهــا در‬ ‫احساســی کــه عکــس ایجــاد می کنــد تاثیرگــذار اســت‪ .‬خطــوط‬ ‫عمــودی احســاس قــدرت و تســلط را منتقــل می کننــد و خطــوط‬ ‫افقــی بیانگــر ســکون و ارامــش در عکس انــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عکاسی از زاویه صحیح‬ ‫انتخــاب زاویــه عکاســی از دیگــر اصــول امــوزش عکاســی‬ ‫حرفــه ای و یکــی از کلیدی تریــن نــکات ترکیب بنــدی عکــس‬ ‫اســت‪ .‬بــا تغییــر ایــن زاویــه می توانیــد عکســی بــا معنــای‬ ‫متفــاوت بگیریــد و حــس جدیــدی در مخاطــب ایجــاد کنیــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬برخــی از زوایــای متــداول در عکاســی و تاثیــری را کــه در‬ ‫عکــس دارنــد بررســی کرده ایــم‪.‬‬ ‫عکاســی از بــاال و بــا اســتفاده از هلی شــات ســوژه را کوچــک‬ ‫نشــان می دهــد و روی منظــره اطــراف هــم تمرکــز دارد؛‬ ‫عکاســی از پاییــن نقطــه کانونــی‪ ،‬احســاس تســلط ســوژه بــر‬ ‫عکــس را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد؛‬ ‫عکاســی از ســوژه بــا فاصلــه کــم قــدرت و تاثیرگــذاری ان را بــه‬ ‫مخاطــب منتقــل می کنــد؛‬ ‫اگــر فاصلــه شــما بــا ســوژه زیــاد باشــد‪ ،‬ان را بی اهمیــت جلــوه‬ ‫می دهیــد‪.‬‬ ‫امــوزش عکاســی بــه اصــول و قواعــد محــدود نیســت‪ .‬گاهــی‬ ‫بــرای یافتــن بهتریــن زاویــه بایــد مدتــی در اطــراف ســوژه بچرخیــد‬ ‫و انــواع روش هــای ترکیب بنــدی را امتحــان کنیــد تــا بهتریــن‬ ‫زاویــه بــرای گرفتــن عکســی حرف ـه ای را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ایجاد عمق در عکس‬ ‫ایجــاد عمــق یکــی از مهم تریــن اصــول عکاســی در طبیعــت‬ ‫اســت‪ .‬بایــد عنصــری پیــدا کنیــد کــه بــه تصویــر شــما عمــق بدهد‪.‬‬ ‫در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬عکســی صــاف و خســته کننده خواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬بهتریــن روش بــرای عمــق دادن بــه عکــس‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ترکیــب صحیــح بیــن عناصــر پیش زمینــه‪ ،‬وســط و پس زمینــه‬ ‫اســت؛ مثــا اگــر قصــد داریــد از کســی کــه کنــار دیــوار ایســتاده‬ ‫عکــس پرتــره بگیریــد‪ ،‬زاویـه ای را انتخــاب کنیــد کــه امتــداد دیــوار‬ ‫در تصویــر عمــق ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استفاده از تکنیک بوکه‬ ‫تکنیــک بوکــه یکــی از حرفه ای تریــن روش هــا بــرای ایجــاد عمــق‬ ‫در تصویــر اســت و در اصــول عکاســی پرتــره کاربــرد بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫افکــت بوکــه یعنــی عــکاس عمــدا هرچــه را خــارج از نقطــه فوکــوس‬ ‫اســت تــار می کنــد‪ .‬ایــن افکــت ســوژه را کامــا از پس زمینــه جــدا‬ ‫می کنــد و وضــوح و شــفافیت بیشــتری بــه ان می دهــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید که ریه سمت راست بیشتر از ریه سمت چپ هوا میگیرد!‬ ‫ایا می دانید ‪ 31‬برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند‬ ‫ایا میدانید جلیقه ضد گلوله ‪ ،‬ضد اتش ‪ ،‬برف پاک کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند‬ ‫ایامیدانید خطوط موجود بر تن گورخرها به نوعی به استتار انها در مقابل شکارچیان کمک می کند‬ ‫ایا می دانید‪:‬الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده ‪ 56‬قســمت ســوم در بــاب‬ ‫خیانــت در امانــت ‏‪:‬‬ ‫برخــی دیگــر از خیانت هــا کــه مجرمانــه‬ ‫محســوب نمیشــود از جملــه مصادیــق «رابطــه‬ ‫امانــی قانونــی» مــی باشــند‪ : :‬‏ماننــد ولــی امیــن‬ ‫مولــی علیــه اســت‪ (.‬مــاده ‪ 1180‬ق‪.‬م)‪ -‬قیــم ولــی‬ ‫محجــور اســت (مــاده ‪ 1227‬ق‪.‬م )‪ -‬وصــی امیــن‬ ‫‏وراث اســت‪(.‬قانون مدنــی وصایــت)‪ -‬هیــات‬ ‫مدیــره شــرکت های تعاونــی امیــن اعضــاء خــود‬ ‫می باشــند‪( .‬قانــون‏شــرکت های ســهامی) و یــا‬ ‫خیانت هایــی کــه از جملــه مصادیــق «رابطــه‬ ‫امانــی عرفــی» می باشــند ماننــد‪ :‬دارنــده کلیــد‬ ‫‏انبــار امیــن صاحــب بــار اســت‪ .‬دارنــده کلیــد اتــاق‬ ‫مســافر امیــن مســافر اســت‪( .‬رای وحــدت رویــه‬ ‫‪ 96‬مــورخ ‏‏‪ .) 1322/07/11‬ایــن افــراد امیــن در‬ ‫مقابــل تلــف مــال خائــن محســوب نمی شــوند‪.‬‬ ‫امــا ممکــن اســت ســارق محســوب‏شــوند‪.‬‏‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده ‪ 56‬قســمت چهــارم در بــاب‬ ‫خیانــت در امانــت ‏‪:‬‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 674‬ق‪.‬م‪.‬امجرمانــه بــودن‬ ‫«خیانــت در امانــت « تنهــا در صورتــی محقــق‬ ‫میگردد که عنصر اساسی‏‏»سپردن»محقق شده‬ ‫دعوایــی کــه مســتند ان ســند مجعــول و خــاف‬ ‫باشــد‪ .‬ســپردن فقــط در حالتــی کــه بیــن طرفیــن‪،‬‬ ‫واقــع بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫صــرف ســپردن حاکــم باشــد موضوعیــت دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪-3‬صلــح برخــاف نظــم و قواعــد عمومــی؛‬ ‫‏اینکــه ضمــن ســپردن‪ ،‬اصــل‪ ،‬بــر ارائــه خدمــات‬ ‫مثــل صلــح بــر نقــل قدرالســهم مالــک از‬ ‫دیگــری بــوده و ســپردن فــرع بــر اصــل بــوده باشــد‬ ‫مشــاعات متصلــه بــه عین‪،‬ماننــد ســهمی کــه‬ ‫مصــداق مــاده ‪674‬‏ق‪.‬م‪.‬ا نمیگــردد ‪ .‬از ایــن رو‬ ‫شــخص از‏حیاط مشــترک مجموعه مسکونی‬ ‫در رابطــه امانــی قانونــی و عرفــی و قــراردادی نبایــد‬ ‫خــود دارد‪.‬یــا صلــح یکــه مضیــع حــق شــفعه‬ ‫اقــدام زیانبــار امیــن را مشــمول جــرم‏‏»خیانــت‬ ‫غیــر بــوده اســت و یــا صلــح ورثــه بــر میراثبــه‬ ‫در امانت»بدانیــم‪ .‬زیــرا عنصرســپردن مــال امانــی‬ ‫ض مدیــون بــودن و بدهــکار‬ ‫نحــوی کــه بــا‏فــر ‬ ‫بــه شــرط اســترداد یــا بــه شــرطبه مصــرف معیّــن‬ ‫تلقــی نمــودن متوفــی‪ ،‬قانــون مالیــات بــر ارث‬ ‫رســاندن ظهــور ‏در قــراردادی دارد کــه موضــوع ان‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده باشــد‪.‬‏‬ ‫منحصــرا نگهــداری مــال ‪ ،‬منحصــرا بــه مصــرف‬ ‫‏‪-4‬صلــح بــه ضــرر ثالــث ؛ مثــل صلحــی کــه دو یــا‬ ‫معینــی رســاندن ان و تصریــح ‏بــر برگردانــدن‬ ‫چنــد نفــر از ورثــه ســهم االرث وارث غایــب‪ ،‬صغیــر‬ ‫مــال بــه هنــگام درخواســت ســپرده گذار اســت‪.‬‬ ‫و یــا محجــور را مــورد مصالحــه قــرار‏دهنــد‪ .‬و یــا‬ ‫مالحظــه می شــود نمی تــوان شــرط ســپرده شــدن‬ ‫صلــح بــر مالــی کــه در رهــن ثالــث بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫را‏در«رابطــه امانــی قانونــی و عرفی»یافــت ‪.‬‬ ‫‏‪-5‬صلــح مبتنــی برشــرطی کــه محقــق نمــی شــود ؛‬ ‫ـل تفســیر مضیــق و بــه نفــع متهــم‪:‬‬ ‫مضافــا اصـ ِ‬ ‫مثــا صلــح دعوایــی کــه مشــروط بــه اذن و رضایــت‬ ‫نیــز ایجــاب مــی کنــد جــرم‏خیانــت در امانــت را‬ ‫ثالــث بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫شــامل رابطــه امانــی قانونــی و عرفــی ندانیــم‪ .‬در‬ ‫‏‪-6‬صلــح متضمــن خیــار فســخ؛ درصورتیکــه‬ ‫ایــن مــورد‪ ،‬زیــان دیــده بایــد بــه جهــت تعــدی و‬ ‫شــخصیکه خیــار بــه نفــع او بــوده قصــد اســتفاده از‬ ‫ط مطالبــه خســارت کنــد‪ .‬و یــا دلیلــی‬ ‫یــا‏تفریــ ِ‬ ‫حــق خــود را اراده کنــد‏‪.‬‬ ‫برســرقت ارائــه دهــد‪ .‬خالصــه اینکــه نمی تــوان‬ ‫‏‪ -7‬صلــح باکســی کــه اهلیــت معاملــه نداشــته‬ ‫امیــن عرفــی و امیــن قانونــی را‏در دادســرا بــه‬ ‫اتهــام خیانــت در امانــت تحــت تعقیــب قــرار داد‪ .‬اســت ماننــد کســی کــه صغیــر ‪ ،‬نابالــغ و یــا ســفیه‬ ‫بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ناگفته ‪ 57‬در باب سقوط صلح ‪:‬‏‬ ‫‏‪ -8‬صلــح باکســی کــه اهلیــت تصــرف و اســتیفاء‬ ‫میــرزا‬ ‫الشــتات‬ ‫از‪:‬جامــع‬ ‫مســتفاد‬ ‫القمی(ره)؛تحریرالوســیله امــام خمینــی(ره)؛ نداشــته اســت مانندکســی کــه ممنــوع المعاملــه یــا‬ ‫غاصــب بــوده و یــا بــرای فــرار از دیــن مالــی را‏مــورد‬ ‫شــرح لمعــه شــهیدثانی(ره) ؛عروتــه الوثقــی ســید‬ ‫مصالحــه قــرارداده اســت‪.‬‏‬ ‫‏محمدکاظمــی یــزدی (ره) ؛ المکاســب شــیخ محمــد‬ ‫‏‪ -9‬صلحی که با اقاله ساقط میشود‏‪.‬‬ ‫انصــاری (ره)و قانــون مدنــی‏‬ ‫مــوارد نــه گانــه فــوق بــه محضــر ایــه الــه ناصــر‬ ‫‏‪-1‬صلــح بــر دعوایی کــه منشــاء ان نامشــروع‬ ‫مــکارم شــیرازی ارائــه شــده و در مــواردی عینــا و‬ ‫بوده؛ماننــد بیــع زمیــن مــوات ویــا هرانچــه کــه حــرام‬ ‫در مــواردی نیــز همــراه بــا توضیحاتی مورد‏تایید‬ ‫شــرعی و یــا خــاف قانــون بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫قــرار داده انــد‪.‬‏هوالمســتدام‬ ‫‏‪-2‬صلــح بــر معاملــه باطلــه و فاســد؛ مثــل صلــح‬ ‫انتقام گیری‬ ‫در اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مزاحــم اینترنتــی خبــر‬ ‫داد کــه بــا اســتفاده از بســتر اینســتاگرام اقــدام بــه‬ ‫توهیــن‪ ،‬فحاشــی و ایجــاد مزاحمــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پایگاه اطالع رســانی‬ ‫فتــا ســرهنگ مهــدی دانــش پــور اظهــار‬ ‫پلیــس ‬ ‫داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه ایــن‬ ‫پلیــس کــه عنــوان داشــت فــردی ناشــناس در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه انتشــار‬ ‫تصاویــر خصوصــی او کــرده و موجــب ســلب‬ ‫اســایش وی شــده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت و پــس از انجــام تحقیقــات خــاص‬ ‫پلیســی متهــم شناســایی‪ ،‬دســتگیر و بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا پی جوئــی ســرنخ های دیجیتــال‬ ‫مجرمانــه توســط افســران ســایبری مشــخص شــد‬ ‫کــه پیام هــای تهدیدامیــز از ســوی خواســتگار‬ ‫ســابق شــاکی ارســال شــده و وی بــا شــماره ای‬ ‫ل کــردن حســاب کاربــری‬ ‫ناشــناس اقــدام بــه فعــا ‬ ‫اینســتاگرام کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گرایــش بیشــتر‬ ‫افــراد بــه ســمت شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬متاســفانه‬ ‫عــده ای بــا ایــن تصــور کــه در این شــبک ه ناشــناخته‬ ‫خواهنــد مانــد‪ ،‬تســویه حســاب های شــخصی‬ ‫خــود را بــه فضــای مجــازی کشــانده و اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــران می نماینــد‪ ،‬غافــل‬ ‫از اینکــه‪ ،‬اینگونــه تخلفــات قابــل شناســایی و‬ ‫پیگیــری می باشــند‪.‬‬ ‫دانــش پــور بــا بیــان این کــه ســوء اســتفاده از فیلــم‬ ‫و عکس هــای خصوصــی و خانوادگــی دیگــران یکی از‬ ‫جرایمــی اســت کــه ایــن روزهــا موضــوع پرونده هــای‬ ‫پلیــس فتــا را تشــکیل می دهــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪:‬هرگونــه مزاحمــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫و خانوادگــی افــراد در فضــای ســایبری برابــر مــاده ی‬ ‫‪ ۱۷‬قانــون جرایــم رایان ـه ای‪ ،‬جــرم محســوب شــده و‬ ‫قانون گــذار بــرای ان مجــازات تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫انگیزه پیشرفت ‪ ،‬کار‪ ،‬توسعه‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیــت افــراد تــا حــدود زیــادی بــه‬ ‫ســطح و نــوع انگیــزه هــای انهــا بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬در حقیقــت ‪ ،‬انگیــزه اســت کــه بــه‬ ‫رفتــار ادمــی انــرژی مــی دهــد و ان را‬ ‫هدایــت مــی کنــد‪ .‬بنــا بــر ایــن ‪ ،‬میــزان و‬ ‫نــوع فعالیــت هــای اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫افــراد یــک جامعــه کــه زیربنــای توســعه‬ ‫و پیشــرفت یــک جامعــه را تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد نیــز بــه انگیــزه تــک تــک افــراد ان‬ ‫جامعــه بســتگی دارد‪ .‬بــه طــوری کــه‬ ‫«انگیــزه پیشــرفت» نیــروی محرکــه‬ ‫جامعــه بــرای پیشــرفت و ترقّــی محســوب‬ ‫مــی گردد‪.‬ادامــه شــماره ‪371‬‬ ‫پــس اگــر فــرض کنیــم کــه رشــد اقتصــادی‬ ‫یــک ملــت‪ ،‬در گــرو تعــداد افــرادی اســت‬ ‫کــه بــه خوبــی نقــش خــود را بــه عنــوان‬ ‫بــازرگان و یــا کارافریــن ایفــا مــی کننــد‪ ،‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬نقــش میــزان عالقــه بــه پیشــرفت‬ ‫در میــان افــراد ان جامعــه در بــه وجــود‬ ‫اوردن ایــن موفقیــت را نمــی توانیــم‬ ‫نادیــده بگیریــم‪.‬‬ ‫افزایــش انگیــزه پیشــرفت عمومــی و راه‬ ‫کارهــای ان‬ ‫توســعه اقتصــادی‪ ،‬پیــش زمینــه هــای‬ ‫الزم خــود را مــی طلبــد‪ .‬مــا نمــی توانیــم‬ ‫ســرمایه دارهــا را مجبــور بــه ســرمایه‬ ‫گــذاری بــرای تولیــد کنیــم و یــا ســرمایه‬ ‫هــای ســرگردان را بــه زور ‪ ،‬جمــع اوری‬ ‫کنیــم و در بخــش هــای تولیــدی و‬ ‫اقتصــادی بــه کار گیریــم؛ امــا مــی توانیــم‬ ‫بــا برنامــه ریــزی بلندمــدت ‪ ،‬انگیــزه‬ ‫پیشــرفت را در جامعــه افزایــش دهیــم‬ ‫و از ایــن طریــق‪ ،‬زمینــه رشــدی پایــدار و‬ ‫همــه جانبــه را فراهــم اوریــم‪.‬‬ ‫مــک کللنــد و وینتــر ‪ ،‬نشــان داده انــد کــه‬ ‫انگیــزه پیشــرفت را مــی تــوان از رهگــذر‬ ‫امــوزش ایجــاد کــرد کــه ایــن امــر ‪ ،‬خــود‬ ‫مــی توانــد پیامدهــای مطلوبــی بــرای‬ ‫موفقیــت شــغلی در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور ‪ ،‬نهادهــای اجتماعــی‬ ‫ماننــد نهــاد خانــواده و امــوزش و پــرورش‬ ‫مــی تواننــد نقــش مهمــی ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫انگیــزه پیشــرفت ‪ ،‬عامــل مهمــی بــرای‬ ‫رشــد اقتصــادی یــک ملــت بــه شــمار مــی‬ ‫رود؛ امــا ســوالی کــه مطــرح مــی شــود‬ ‫ایــن اســت کــه ‪ :‬ایــا تنهــا وجــود انگیــزه‬ ‫پیشــرفت بــاال‪ ،‬بــرای رشــد اقتصــادی یــک‬ ‫جامعــه کافــی اســت؟‬ ‫جــان اتکینســون نشــان داد کــه انگیــزه‬ ‫پیشــرفت ‪ ،‬فقــط تــا انــدازه ای مــی توانــد‬ ‫رفتــار پیشــرفت را پیــش بینــی کنــد‪ .‬او‬ ‫معتقــد بــود عــاوه بــر انگیــزه پیشــرفت‬ ‫‪« ،‬احتمــال موفقیــت در یــک تکلیــف»‬ ‫و وجــود «ارزش تشــویقی بــرای موفــق‬ ‫شــدن در ان تکلیــف» هــم دو عامــل موثر‬ ‫دیگــر بــرای راه انــدازی رفتــار پیشــرفت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر ‪ ،‬انگیــزه پیشــرفت ‪،‬‬ ‫شــرط الزم و اساســی اســت؛ امــا کافــی‬ ‫نیســت‪ .‬نتیجــه ای کــه از ایــن بحــث مــی‬ ‫تــوان در مســائل اقتصــادی گرفــت ‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه اگــر احتمــال موفقیــت در امــور‬ ‫تولیــدی تــا حــدّی تضمیــن شــده باشــد ‪،‬‬ ‫ان گاه رفتــار پیشــرفت بــه ســوی کارهــای‬ ‫اقتصــادی و تولیــدی ســوق پیــدا مــی کنــد؛‬ ‫چــرا کــه بــر اســاس نتایــج تحقیقــات‬ ‫اتکینســون ‪ ،‬افــراد دارای انگیــزه پیشــرفت‬ ‫پدرام شریفی‬ ‫ابزارهای مدیریت پروژه می‬ ‫توانند نشانه ای از سالمت‬ ‫واقعی شرکت شما باشند‬ ‫امــوزش بســته نرم افــزاری ‪ SPOCE‬در حــوزه معتبــر‬ ‫مدیریــت پروژهــا‪ ،‬طــرز فکــر و رونــد واقعــی بــرای رهبــری‬ ‫پروژه هــای هــر ســازمان بــه موفقیــت نهایــی را توضیــح‬ ‫می دهــد‪ .‬شــرکتی کــه از نوعــی ابــزار یــا چارچــوب مدیریت‬ ‫پــروژه اســتفاده نمی کنــد‪ ،‬ممکــن اســت بخواهــد ســواالت‬ ‫ســختی را دربــاره دلیــل شــروع بــه کارش پاســخ دهــد‬ ‫و میــزان باورپذیــر بــودن ایــن پاســخ ها روی مانــدن یــا‬ ‫حــذف ایــن شــرکت ها از تجــارت شــما تاثیــر بــه ســزایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در بررســی اخیــر از بازاریابــان مشــخص شــد‪،‬‬ ‫شــرکت هایی کــه از یــک پــروژه یــا سیســتم مدیریــت‬ ‫گــردش کار اســتفاده می کننــد‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 30‬درصــد‬ ‫کمتــر احتمــال دارد بــرای شناســایی مجــدد کارمنــدان‬ ‫و تغییــر اولویت هــا در بیــن بزرگ تریــن چالش هــای‬ ‫مشاغلشــان دچــار مشــکل شــوند‪.‬‬ ‫نتیجــه نهایــی‪ :‬بــه نظــر می رســد شــرکت هایی کــه‬ ‫ابتــکارات اصلــی را از یــک لیســت پخــش ســازمان یافته‬ ‫اجــرا می کننــد‪ ،‬ســازوکار بهتــری دارنــد‪ .‬بــرای شــرکت هایی‬ ‫کــه بــه ان ســاختار نیــاز دارنــد یــا کارگرانــی کــه بــه دنبــال‬ ‫ورود بــه ایــن عرصــه هســتند‪ ،‬بســته نرم افــزاری مدیریــت‬ ‫پــروژه معتبــر ‪ Agile‬توســط ‪ SPOC‬بــه قیمــت ‪99‬دالر بــا‬ ‫بیــش از ‪ 90‬درصــد تخفیــف ارائــه می دهــد تــا نــگاه عمیــق‬ ‫در مــورد چگونگــی اطمینــان حرفـه ای از پروژه هــای اصلــی‬ ‫خــود را بــه شــما بدهــد درحالی کــه هــم قیمــت مناســبی‬ ‫دارد و هــم همــه انتظــارات را بــراورده می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دوره توســط ‪ SPOCE‬برگــزار می شــود و در دهــه‬ ‫گذشــته را هــر دانشــجوی باانگیــزه ای را بــه یــک مدیــر‬ ‫پــروژه موفــق تبدیــل کــرده اســت‪ .‬ایــن بســته از دوره هــا‪،‬‬ ‫شــامل بیــش از ‪ 350‬ســخنرانی و بیــش از ‪ 100‬ســاعت‬ ‫مطالــب می توانــد حتــی بــه یــک رهبــر پــروژه تــازه کار‬ ‫کمــک کنــد تــا روشــی را بــرای موفقیــت بســازد و از یــک‬ ‫برنامــه امــاده بــرای نبــرد پیــروی کنــد تــا اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود کــه اهــداف پــروژه همیشــه برتــری دارنــد و رونــد ان‬ ‫دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫شــیوه تفکــر ‪ Agile‬در مرکــز بنیــاد مدیریــت پــروژه‬ ‫‪ AgilePM‬ماننــد یــک دوره تمریــن اســت بــرای‬ ‫دانشــجویان بــرای پــرورش یــک محیــط تیمــی بســیار‬ ‫مشــارکتی کــه دائمــا ً بــه ســمت راهنماهــای کوتاه مــدت‬ ‫بــاال ‪ ،‬معمــوال ً کارهایــی را انتخــاب مــی‬ ‫متوســطی‬ ‫کننــد کــه خطرپذیــری نســبتا‬ ‫ّ‬ ‫داشــته باشــد؛ یعنــی موفقیتشــان در ان‬ ‫کار ‪ ،‬تــا حــدودی تضمیــن شــده باشــد‪ .‬بنــا‬ ‫بــر ایــن ‪ ،‬مــی تــوان بــا کــم کــردن خطــر‬ ‫ســرمایه گــذاری و ایجــاد راه کارهــای‬ ‫تشــویقی در امــر تولیــد ‪ ،‬جَـو ّ روانــی امنــی‬ ‫بــرای کارافرینــی بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫مزیـّـت دیگــر ایــن ج ـو ّ روانــی امــن ‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه ســرمایه هــا از کارهــای دلّ لــی و‬ ‫واســطه گــری ‪ ،‬بــه ســوی کارهــای تولیــدی‬ ‫کشــیده مــی شــوند؛ زیــرا موفقیــت در‬ ‫کارهــای تولیــدی ‪ ،‬تضمیــن شــده تــر‬ ‫و ســوداورتر تلقّــی مــی شــود‪ .‬پــس در‬ ‫نهایــت مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه دولــت هــا مــی تواننــد بــا حمایــت از‬ ‫بخــش هــای تولیــدی ‪ ،‬انگیــزه پیشــرفت‬ ‫را بــه ســوی مشــاغل مولــد و کارافریــن ‪،‬‬ ‫هدایــت کننــد‬ ‫کارشــناس روانشناســی مرکــز مشــاوره‬ ‫ارامــش پلیــس گلســتان‬ ‫با صرفه جوئی در‬ ‫انرژی از اتالف منابع‬ ‫و الودگی محیط‬ ‫جلوگیری کنید‬ ‫حرکــت می کنــد ضمــن اطمینــان از اینکــه همــه درگیــر‬ ‫هســتند و دائمــا ً کار نهایــی را تحلیــل می کننــد‪ .‬در همیــن‬ ‫حــال ‪ ،‬بنیــاد مدیریــت پــروژه ‪ ، PRINCE2‬تئوری هــای‬ ‫‪ Agile‬را بــه یــک ســاختار عملــی رســمی تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫از طریــق تمرینــات تعاملــی و شبیه ســازی امتحانــات‬ ‫‪ ،‬دانشــجویان بــا اســتفاده از دســتورالعمل های شــرکت‬ ‫‪ ،‬اهــداف پیش بینــی کننــده و نظــارت دقیــق از روش‬ ‫‪ ، PRINCE2‬تجربــه عملــی را کســب می کننــد تــا بتواننــد‬ ‫ان هــا را بــر روی پروژه هــای خودشــان اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫ســرانجام ‪ PRINCE2 ،‬بنیــاد مدیریــت پــروژه ‪ Agile‬و‬ ‫دوره تمریــن ‪ ،‬توضیــح می دهــد کــه چگونــه بــه بهتریــن‬ ‫وجــه ادغــام ایــن دو باهــم انجــام شــود تــا اعضــای گــروه‬ ‫نقــش خــود را بشناســند ‪ ،‬جــدول زمانــی را بــراورده‬ ‫کننــد ‪ ،‬خطــرات به درســتی انجــام شــود ‪ ،‬تغییــر در ان‬ ‫گنجانیــده شــده و همــه بــه ســمت یــک هــدف نهایــی‬ ‫موفــق می رونــد‪.‬‬ ‫بســته نرم افــزاری مدیریــت پــروژه معتبــر ‪ Agile‬توســط‬ ‫‪ SPOCE‬معمــوال ً ‪ 1632‬دالر اســت ‪ ،‬امــا بــا پیشــنهاد‬ ‫فعلــی ‪ ،‬درحالی کــه ایــن معاملــه دوام داشــته باشــد ‪،‬‬ ‫اکنــون ‪ 99‬دالر بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪372‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫زمانی که صفحات اینترنتی را‬ ‫فراخوانی می کنید چه اتفاقاتی‬ ‫در پشت پرده رخ می دهد؟‬ ‫زمانــی کــه صفحــات اینترنتــی را فراخوانــی می کنیــد‪ ،‬فرایندهای‬ ‫فنــی خاصــی درگیــر می شــوند کــه کــم و بیــش داده هــای دیگــری‬ ‫را بــرای ایــن عمــل فراهــم می کننــد‪ .‬ایــن فرایندهــا در ادامــه بــه‬ ‫طــور خالصــه تشــریح شــده اند‪.‬‬ ‫ایجاد ارتباط‪:‬‬ ‫وقتــی ادرســی را در مرورگــر خــود وارد می کنیــد‪ ،‬یــک مســیر‬ ‫ارتباطــی (کانکشــن) بیــن کامپیوتــر و ســرور ‪ DNS‬کــه ادرس را‬ ‫بــه ادرس ‪ IP‬تبدیــل می کنــد ســاخته می شــود‪ .‬ایــن ادرس ‪IP‬‬ ‫بــه مرورگــر برگردانــده شــده و مجــددا ًفراخوانــده می شــود‪ .‬بــه‬ ‫ایــن فراینــد اصطالحــا ً‪ Name Resolution‬می گوینــد‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫ادرس واقعــا ً روی وب ســرور وجــود داشــته باشــد‪ ،‬یــک مســیر‬ ‫ارتباطــی بــه ایــن وب ســرور ایجــاد می شــود‪ .‬در حیــن انجــام ایــن‬ ‫کار‪ ،‬وب ســرور ادرس ‪ IP‬شــما را می دانــد‪ ،‬چــون بایــد بدانــد کــه‬ ‫پاســخ بایــد بــه کجــا فرســتاده شــود‪.‬‬ ‫ساخت صفحه‪:‬‬ ‫بعــد از ان کــه کانکشــن بــا اســتفاده از یــک فراینــد دســت دادن‬ ‫‪ ۳‬طرفــه ســاخته شــد‪ ،‬وب ســرور صفحـه ای کــه خواســته بودیــد‬ ‫را بــرای شــما می فرســتد‪ .‬امــا داده هــای زیــر قبــل از ایــن رخــداد‬ ‫ارســال می شــود‪:‬‬ ‫• نوع مرورگر‬ ‫• زبان‬ ‫• منطقه ی زمانی‬ ‫• سیستم عامل‬ ‫اگــر ادرس را بــه صــورت دســتی در مرورگــر وارد نکــرده باشــید و‬ ‫فقــط روی یــک لینــک کلیــک کــرده باشــید‪ ،‬وب ســرور اطالعــات‬ ‫صفحـه ی مرجعــی کــه از ان بــه ایــن ســرور وصــل شــدید را هــم‬ ‫دریافــت می کنــد‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬این هــا تنهــا متدهــای موجــود‬ ‫بــرای دســتیابی بــه اطالعــات نیســتند‪.‬‬ ‫کوکی ها‪:‬‬ ‫اگــر کوکی هــا (‪ )Cookies‬توســط مرورگــر شــما دریافت و ذخیره‬ ‫شــده باشــند‪ ،‬اپراتــور صفحــه می توانــد بــه اطالعــات بیشــتری کــه‬ ‫در زیر گفته شــده دسترســی داشــته باشــد‪:‬‬ ‫• شماره ی شناسه ی یکتا‬ ‫• اخرین بازدید‬ ‫• الگوهای مسیریابی‬ ‫• محصوالت یا صفحاتی که از ان ها بازدید کردید‬ ‫اگر الزم باشــد در ســایت وارد شــوید‪ ،‬نام کاربری و گذرواژه هم‬ ‫ـن صــرف)‬ ‫گاهــا ًهمیــن جــا (و بعضــی اوقــات حتــی بــه صــورت متـ ِ‬ ‫ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫اسکریپت ها‪:‬‬ ‫اگــر اجــازه ی اجــرای اســکریپت ها را صــادر کرده ایــد (مثــل‬ ‫‪ ،ActiveX‬جــاوا و غیــره)‪ ،‬دیگــر محدودیتــی بــرای احتمــاالت‬ ‫وجــود نــدارد! اکنــون می تــوان هــر چیــزی را خوانــد و کشــف کــرد‪.‬‬ ‫برنامه هــا و روتین هــای اســیب زننده هــم امــکان اجــرا شــدن‬ ‫دارنــد‪ .‬محدودیت هــای ایــن قســمت بــه وســیله ی احتمــاالت‬ ‫زبــان اسکریپت نویســی و مجوزهــای دسترســی ای کــه بــا ان‬ ‫مرورگــر را اجــرا کردیــد (مجوزهــای مدیریتــی یا مجوزهــای محدود‬ ‫کاربــری) تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫کالهبرداری با سایت جعلی‬ ‫استخدام کار در منزل‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا‬‫طراحــی ســایت جعلــی اســتخدام کار در منــزل بــه بهانــه تایــپ‬ ‫و ترجمــه اقــدام بــه کالهبــرداری از افــراد جویــای کار مــی کــرد‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪:‬ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان جویــای کار مبنــی بــر اینکــه با‬ ‫ثبــت نــام در یــک ســایت اینترنتــی بــا عنــوان اســتخدام تایپیســت‬ ‫و مترجــم جهــت کار در منــزل و واریــز وجــه ثبــت نــام از انهــا‬ ‫کالهبــرداری شــده و هیچ گونــه خدماتــی دریافــت نکــرده انــد‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه پرونــده مشــخص گردیــد کــه‬ ‫متهــم بــا درج اگهــی اســتخدام کار در منــزل در ســایت هــای‬ ‫واســطه گــر بــا تبلیغــات اغــوا کننــده و معرفــی ســایت جعلــی‪،‬‬ ‫افــراد جویــای کار را بــه ثبــت نــام و واریــز وجــه ترغیــب کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬برابــر بررســی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬متهــم بــه ازای هــر درخواســت مبلــغ ‪ 4‬الــی ‪ 10‬میلیــون‬ ‫ریــال بــه عنــوان کارمــزد ارائــه خدمــات و تشــکیل پرونــده دریافــت‬ ‫کــه در نهایــت مشــخص شــد تاکنــون مبلــغ ‪ 1‬میلیــارد و ‪800‬‬ ‫میلیــون ریــال از ایــن طریــق از شــهروندان کالهبــرداری کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬بســیاری از تبلیغاتــی کــه در ســایت‬ ‫هــای واســطه گــر بــا عناوینــی ماننــد تایــپ‪ ،‬ترجمــه‪ ،‬بســته بنــدی‬ ‫محصــوالت هســتند‪ ،‬تقلبــی بــوده و مجرمــان بــا ارائــه شــماره‬ ‫حســاب یــا هدایــت متقاضیــان بــه ســایت و درگاه هــای پرداخــت‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری می کننــد لــذا از هموطنــان تقاضــا داریــم‬ ‫هیچ گونــه وجهــی واریــز نکننــد و پــس از رویــت کاال یــا خدمــات و‬ ‫احــراز هویــت هــر یــک از طرفیــن معاملــه هرگونــه تبــادل وجهــى‬ ‫را بــه صــورت حضــوری پــس از اتمــام کار یــا خدمــات انجــام دهنــد‬ ‫تــا گرفتــار کالهبــرداران نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی موضــوع‬ ‫را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ صفحه 7 ‫ابشار شیراباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -372‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 27 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪-372‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ‪ 5- 1400‬سپتامبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫عجایب علی اباد کتول‬ ‫جنگل و دهنه ی زرین گل‬ ‫ایــن دهنــه جنگلــی و بکــر در ضلــع شــرقی علــی ابــاد کتــول‬ ‫واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن دهنــه عــاوه بــر دارا بــودن جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫تاریخــی بســیار ‪ ،‬ذخیــره گاه بیــن المللــی درختــان ســرخدار‬ ‫نیــز مــی باشــد کــه بــر ارزش ایــن منطقــه افــزوده اســت ‪.‬‬ ‫روســتاهای کوهســتانی وییالقــی همچــون افراتختــه ‪ ،‬خاک‬ ‫پیــرزن‪ ،‬شــیرین ابــاد ‪ ،‬چینــو ‪ ،‬میــان رســتاق و ســیاه رودبــار‬ ‫در ایــن دهنــه واقــع شــده انــد ‪.‬‬ ‫دهنه ی محمد اباد کتول‬ ‫کوهســتان زیبــا و دهنــه ی سرســبز محمــد ابــاد بــا‬ ‫جنگل هــای انبــوه یکــی از بــا اهمیت تریــن مناطــق جنگلــی و‬ ‫گردشــگری اســتان محســوب می گــردد ‪.‬‬ ‫روســتاهای ییالقــی همچــون ســیاه مرزکــوه ‪ ،‬چــه جــا ‪،‬‬ ‫غریــب ابــاد ‪ ،‬گنــو ‪ ،‬خلینــدره ‪ ،‬الســتان ‪ ،‬ماهیــان ‪ ،‬چلــی ‪،‬‬ ‫باالچلــی ‪ ،‬طاویــر ‪،‬وســیع ســر و ریــگ چشــمه در ایــن دهنــه‬ ‫واقــع شــده انــد ‪ .‬دهنــه محمــد ابــاد نیــز ذخیــره گاه درختــان‬ ‫ســرونوش و کاج زربیــن مــی باشــد ‪ .‬ایــن دهنــه بــا داشــتن‬ ‫ارتفاعــات بلنــد همچــون زیــان ‪ ،‬قلــه چل چلــی و ‪ ...‬مکانی‬ ‫مناســب بــرای کوهنــوردان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫روستای ییالقی الستان منطقه کتول‬ ‫روســتای ییالقــی الســتان منطقــه کتــول مســیر روســتای‬ ‫کوهســتانی الســتان کــه در ‪ 30‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫فاضــل ابــاد در شهرســتان علــی ابــاد کتــول قــرار دارد ‪ ،‬تــا‬ ‫امامــزاده اخــران ســخت گــذر و پیــچ در پیــچ اســت و رفــت‬ ‫وامــد در ان مشــکل اســت ‪.‬‬ ‫کوه گل‪ ،‬روستاى الستان‪ ،‬على اباد‬ ‫ایــن کــوه نیمه جنگلــى در ‪ ۲۶‬کیلومتــرى جنــوب على ابــاد‬ ‫ـه ‪ ۶‬کیلومتــرى جنــوب شــرقى روســتاى الســتان‬ ‫و در فاصلـ ٔ‬ ‫واقــع شــده و ارتفــاع ان ‪ ۳۰۱۰‬متــر اســت‪ .‬ایــن کــوه‬ ‫سرچشــمه رودهــاى الســتان و اخــران نیــز مى باشــد‪.‬‬ ‫کوه قره قلند‬ ‫ایــن کــوه نیمــه جنگلــی در ‪ 27‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول در دهنــه ی زیبــا محمــد‬ ‫ابــاد و در ‪ 7‬کیلومتــری جنــوب شــرقی روســتای الســتان‬ ‫قــرار دارد ‪ .‬کــوه قــره قلنــد سرچشــمه ی رودهــای‬ ‫گلیــورت و رودبــار الســتان و اخــران می باشــد ‪ ،‬کــه از‬ ‫چشــمه های ســعدی و خنــک چشــمه ســرازیر می شــود ‪.‬‬ ‫ایــن کــوه از جنــوب شــرقی بــه کــوه ســرخه چیــل و از غــرب‬ ‫بــه کــوه گل متصــل اســت ‪ .‬بــرای دســتیابی بــه ایــن قلــه باید‬ ‫بــا وســیله ی نقلیــه بــه مقصــد علــی ابــاد ســپس دهنــه ی‬ ‫محمــد ابــاد و از انجــا روســتای الســتان حرکــت کــرد ‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کیک یخچالی‬ ‫کیــک یخچالــی بــدون شــک یکــی از پــر طرفدارتریــن کیک هــا در سرتاســر دنیــا‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ســاده می باشــد و بــا رعایــت چنــد‬ ‫ت ‪‎‬کیــک یخچال ـ ‪‎‬‬ ‫می باشــد و دســتور‏پخ ـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه می توانیــد یــک کیــک خوشــمزه بــدون فــر تهیــه‏کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مواد الزم کیک یخچالی با پتی بور‪‎:‎‬‬ ‫شی ر‪‎‎2‬لیوان ‪ -‬شک ر‪‎‎1‬لیوان ‪ -‬بیسکویت ‪‎‎100‬گرم‪ -‬کره ‪‎‎50‬گرم‬ ‫ل‪‎‎1‬قاشق چایخوری‬ ‫وانی ‬ ‫پودر کاکائ و‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد سفید ‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫دستور تهیه کیک یخچالی ساده‪‎:‎‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫در ابتــدا پــود ‪‎‬ر ‪‎‬کاکائـ ‪‎‬و ‪‎‬و اردرا از صافــی عبــور می دهیــم و ســپس انهــا را بــه خوبــی بــا‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫یکدیگــر مخلــوط می ‏کنی ‪‎‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ایــن مرحلــه ‪ 2‬لیــوان شــیر را بــه مــواد اضافــه کنیــد و ســپس شــکر موجــود را بــه‬ ‫درون ظــرف بریزیــد و در‏اخــر وانیــل را هــم اضافــه کینــد و ســپس روی شــعله قــرار‬ ‫بدهیــد و بــه طــور مرتــب مــواد را هــم بزنیــد تــا بریــده‏بریــده نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه بعــد از اینکــه مــواد بــه خوبــی حــل شــد شــعله را خامــوش می کنیــم‬ ‫و ســپس کــره را بــه ان اضافــه‏می کنیــم تــا وقتــی کــه کــره بــه خوبــی مخلــوط نشــده‬ ‫بــه هــم زدن ادامــه دهیــد و بــه خوبــی مخلــوط کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫یــک قالــب مناسب(مســتطیلی شــکل بهتــر اســت) انتخــاب کنیــد و کــف ان را‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی و یــا ســلفون‏بکشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫ابتــدا یــک الیــه بیســکویت را بــه طــور منظــم کــف قالــب بچینیــد و مــوادی کــه امــاده‬ ‫کردیــد را بعــد از اینکــه‏مقــداری از حــرارت افتــاد روی بیســکویت بریزیــد و ایــن کار را‬ ‫چندیــن الیــه ادامــه بدهیــد(‪ 5‬الــی ‪ 6‬الیــه کفایــت‏مــی کنـد‪‎(.‎‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫بیســکویت را بــا قالــب بــه مــدت ‪ 3‬ســاعت درون یخچــال قــرار مــی دهیم(هرچــه‬ ‫بیشــتر قــرار بگیــرد بافــت‏بیســکویت ها بیشــتر شــبیه کیــک مــی شــود و خوشــمزه تر‬ ‫مــی شــود) بعــد از خــارج کــردن ان از یخچــال‏مقــداری بــه ان اســتراحت دهیــد و‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی کــه اســتافده کــرده ایــد را جــدا کنیــد و بــه طــور دلخــواه‏بــرش‬ ‫بزنیــد و نــوش جــان کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تهیه کیک یخچالی ساد ‪‎‬ه‬ ‫ل ‪‎‬و گانش استفاده کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪:‎‬‏‪.1‬‏ برای تزیین می توانید از پودر پسته‪ ،‬پود ‪‎‬ر ‪‎‬نارگی ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.2‬‏ در صــورت تمایــل مــی توانیــد در بیــن الیــه هــا از مــوز‪ ،‬پــود ‪‎‬ر ‪‎‬گــرد ‪‎‬و ‪‎‬و پــود ‪‎‬ر ‪‎‬بــادا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد کیک یخچالی‬ ‫ک ‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬کیک و شیرینی ‪ -‬انواع کی ‪‎‬‬ ‫کیک یخچال ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪40‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫کیک یخچالی را می توانید در وعد ‪‎‬ه ‪‎‬میان وعده ‪ -‬دس ‪‎‬ر ‪‎-‬سرو کنید‪‎ .‎‬‬ ‫دوخت ملیله‬ ‫وجه تسمیه شهرستان علی اباد کتول‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا بیــش از ‪ 150‬هــزار نفــر جمعیــت و ‪1160/19‬‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت ‪ ،‬یکــی از پرجاذبــه تریــن شــهرهای اســتان گلســتان‬ ‫بــه شــمار مــی رود کــه در فاصلــه ‪ 40‬کیلومتــری از مرکــز اســتان واقــع گردیــده‬ ‫اســت و دارای ‪ 4‬شــهر زیبــا و دیدنــی علــی ابــاد کتــول – فاضــل ابــاد – مزرعــه و‬ ‫ســنگدوین مــی باشــد‪ .‬ایــن شهرســتان از ســمت شــمال بــه گنبــد کاووس و اق‬ ‫قــا ‪ ،‬از ســمت جنــوب بــه ارتفاعــات البــرز و مرکــز اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه‬ ‫رامیــان و از غــرب بــه گــرگان محــدود اســت‪.‬‬ ‫نــام علــی ابــاد برگرفتــه از نــام علــی محمدخــان کتولی ‪ ،‬مفاخرالملــک ‪ ،‬حاکم‬ ‫کتــول در دوره ناصرالدیــن شــاه تــا محمدعلــی شــاه اســت و کتــول واژه ای‬ ‫اوســتایی اســت و بــه مجموعــه ابــادی هایــی گفتــه مــی شــود کــه درون دره و‬ ‫کــوه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از نقــاط گردشــگری و تاریخــی شهرســتان مــی تــوان بــه پــارک جنگلــی و ابشــار‬ ‫تمام خزه ای کبودوال ‪ ،‬دهنه ی محمداباد ‪ ،‬دهنه ی زرین گل و دهکده های‬ ‫ییالقی چینو ‪ ،‬افرا تخته‪ ،‬الستان ‪ ،‬سیاه مرزکوه ‪ ،‬نرسو ‪ ،‬خلیندره ‪ ،‬قبرستان‬ ‫باســتانی ماهیــان‪ ،‬تپــه هــای تاریخــی شــغال تپــه و تپــه چینــو و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در مــورد اثــار تاریخــی ایــن شــهر مــی تــوان بــه ‪ 98‬اثــر اشــاره کــرد کــه ‪ 68‬اثــر‬ ‫بــه ثبــت ملــی رســیده اســت و از شــاخص تریــن انهــا تپــه باســتانی چینــو بــا‬ ‫قدمت تاریخی ‪ 7000‬ســاله ‪،‬قبرســتان ماهیان با قدمت تاریخی ‪ 3000‬ســاله‬ ‫و شــغال تپــه واقــع در مرکــز شــهر می باشــد‪.‬‬ ‫موسیقی مقامی کتولی ‪ ،‬شهرستان علی اباد کتول‬ ‫موســیقی منطقــه کتــول ‪ ،‬ماننــد چشــمه ای ســت بکــر و نــاب از نغمــات‬ ‫اســمانی کــه از وجــود بی ادعاتریــن هنرمنــدان بــر مــی خیــزد و عامــل بســیار‬ ‫مهمــی بــرای حفــظ شــرف و ملیــت ســاکنان ســربلند ایــن ســرزمین اســت‪.‬‬ ‫موســیقی کتولــی از ژرفــای زندگــی پرفــراز و نشــیب قومــی برخاســته اســت کــه‬ ‫از طلــوع تــا غــروب یــک روز پرتالطــم را بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫همســایگی ایــن منطقــه بــا نواحــی خراســان ‪ ،‬صحــرای ترکمــن و مازنــدران ‪،‬‬ ‫پیچیدگــی شــگفتی را در مجموعــه فرهنــگ شــفاهی کتــول موجــب شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــاید بــه دلیــل مجــاورت بــا مناطــق مذکــور و کــوچ اقــوام مختلــف بــه‬ ‫خــاک کتــول ‪ ،‬شــاهد ورود بعضــی از نغمــات باشــیم ‪ ،‬ولــی بــه هیــچ عنــوان‬ ‫در اصالــت موســیقی کتولــی کوچــک تریــن خدشــه ای وارد نشــده اســت‪ .‬از‬ ‫ایــن رهگــذر اســت کــه موســیقی کتولــی در نــوع خــود یکــی از ویــژه تریــن انواع‬ ‫موســیقی نواحــی ایــران بــه شــمار مــی رود‪ .‬اواهــا و نواهــای موســیقی کتولــی‪،‬‬ ‫توســط نوازنــدگان و خواننــدگان محلــی بــا گویــش کتولــی بــه گــوش اهــل دل‬ ‫رســیده و انهــا را بــه زندگــی دلگــرم و امیــدوار می ســازد‪.‬‬ ‫موزه تاریخ طبیعی‬ ‫ایــن مــوزه از جملــه مکان هــای فرهنگــی ‪ ،‬علمــی و نمایشــگاهی ســت کــه در‬ ‫پــارک جنگلــی کبــودوال واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫در مــوزه تاریــخ طبیعــی ‪ 6‬دیورامــای معــروف اســتان از قبیــل انــواع‬ ‫زیســتگاه های ابــی ‪ ،‬خشــکی ‪ ،‬تاالبــی ‪ ،‬کوهســتانی و اســتپی نمایــش داده‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه شــامل دو غرفــه هــر باریــوم ( کــه نمونــه هــای گیاهــی منطقــه‬ ‫را معرفــی مــی کنــد ) دو غرفــه پرنــدگان ‪ ،‬یــک غرفــه پســتانداران ‪ ،‬دو غرفــه‬ ‫حشــرات ‪ ،‬یــک غرفــه صــدف هــا ‪ ،‬یــک غرفــه کانــی هــا و فســیل هــا و یــک‬ ‫غرفــه خزنــدگان اســت ‪.‬‬ ‫امامزاده ها و اماکن زیارتی‬ ‫بقعــه مبــارک امامــزاده جعفربــن زیــن العابدیــن ( ع ) ‪ :‬ایــن امــام فرزنــد بــا‬ ‫فاصــل حضــرت امــام ســجاد اســت کــه در نزدیکــی روســتای ییالقــی و مصفــای‬ ‫گنــو قــرار دارد و دارای اب ‪ ،‬بــرق و امکانــات اولیــه شــامل دو بــاب زائــر ســرا و‬ ‫محوطــه ســر پوشــیده اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده عبداللــه ابــن موســی ابــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در شــمال‬ ‫روســتای معصــوم ابــاد فندرســک در ‪ 7‬کیلومتــری بعــد از شــهر علــی ابــاد در‬ ‫مســیر جــاده حکیــم ابــاد واقــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــازاده شــیخان‪ :‬ایــن امامــزاده در فاصلــه ‪ 7/3‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫فاضــل ابــاد در دهنــه ی محمــد ابــاد کتــول قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫امامــزاده هــارون بــن موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در ابتــدای غربــی‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول واقــع گردیــده و دارای اب ‪ ،‬بــرق ‪ ،‬گاز و امکانــات‬ ‫اولیــه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫امامــزاده خالــد بــن عــون موســی بــن جعفــر (ع)‪ :‬ایــن امامــزاده در جنــوب‬ ‫روســتای برفتــان کــه در حاشــیه جنــگل طبیعــی قــرار گرفتــه دارای رفضای ســبز‬ ‫بســیار مناســب بــا امکانــات اب و بــرق مــی باشــد ‪.‬‬ ‫پارک جنگلی کبودوال‬ ‫جنــگل و ابشــار زیبــای کبــودوال در ضلــع جنوبــی شــهر علــی ابــاد و در دل‬ ‫جنــگل و دامنــه ی کــوه هــارون بــه فاصلــه ی ‪ 4‬کیلومتــری از شــهر موهبتــی‬ ‫خــدادادی اســت کــه چشــم هــر بیننــده ای را نــوازش مــی دهــد ‪.‬‬ ‫ابشــار کبــودوال یکــی از زیباتریــن ابشــارهای خــزه ای ایــران در بهشــت کتــول‬ ‫قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬پــارک جنگلــی کبــودوال بــا راه دسترســی مناســب به ابشــار‬ ‫دارای تاسیســات و زیــر ســاخت هــای گردشــگری بشــرح ذیــل می باشــد ‪:‬‬ ‫پارکینــگ – االچیــق – فروشــگاه صنایــع دســتی – مــوزه تاریــخ طبیعــی‬ ‫– ســرویس بهداشــتی – نمازخانــه و مهمتــر از همــه وجــود پایــگاه‬ ‫نیــروی انتظامــی جهــت تامیــن امنیــت مســافرین و گردشــگران محتــرم ‪.‬‬ ‫جاذبه های زیبای ایران در علی ابادکتول‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی اطــاق مــی شــود کــه از مفتــول هــای طالیــی‪ ،‬نقــره و‬ ‫الیاژهــای مختلــف کــه بــه شــکل فنــری‏در امده انــد‪ ،‬بــرای تزئیــن ســطح پارچــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ملیلــه بــر خــاف نخ هــای ســرمه قابلیــت انعطــاف نــدارد‏و‬ ‫براثــر کشــش زیــاد از فــرم خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای امــاده کــردن پارچــه یــک قطعــه متقــال یــا کتــان بــه انــدازه مخمــل‬ ‫یــا ترمــه ای کــه می خواهنــد بــر ان ملیلــه‏دوزی کننــد‪ ،‬می برنــد و بــا قلــم‬ ‫مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان بــه طــور یــک نواخــت محلــول غلیظــی از‬ ‫ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل یــا ترمــه را روی ان قــرار مــی دهنــد و بــا‬ ‫دســت چنــد مرتبــه روی ان می کشــند تــا صــاف شــود و بــه‏پارچــه زیریــن‬ ‫متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا امــاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه‏منتقــل می کننــد یعنــی دور کار را ملیلــه‬ ‫می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن محکــم می کننــد‪ .‬ســپس بــه‬ ‫‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش را ملیلــه می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه‬ ‫می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا ملیلــه پــر ‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و‬ ‫برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا مقــداری پنبــه بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد‬ ‫و‏روی قســمت های مــورد نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی پارچــه‬ ‫می دوزنــد و ســپس ان را ملیلــه ‏دوزی می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده از حفاری هــا‬ ‫بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد‏‏‪ .‬هنــر زری دوزی و دوختــن نقشــها‬ ‫و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی شــلوارها در زمــان هخامنشــیان معمــول‬ ‫بــوده‏اســت لکــن انچــه دقیقــا گویــای ملیلــه بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬تکه هائــی اســت کــه در ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران‬ ‫کنونــی بدســت امــده اســت ‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی و قالبــدوزی‬ ‫‏اســت کــه در حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه مربــوط بــه‬ ‫دوره اشــکانیان باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود کــه دارای‬ ‫شــاخه های پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ و انگــور پــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪ ،‬دوران تکاملــی را نیــز طــی‏کــرده و‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن دوزی را بــا دانه هــای مرواریــد همــراه کردنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!