روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 371 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 371

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 371

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 371

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 13 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /4‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /26‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪371‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫چرا واردات واکسن به اندازه نیاز نبود ؟‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫واردات واکسن کرونارا تا زمان‬ ‫نیاز کشور انجام خواهیم داد‬ ‫‪2‬‬ ‫سالم دوباره منطقه‬ ‫میاندشت جاجرم‬ ‫به یوزپلنگ ایرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫گرفتن طوالنی مدت ترمز در سرپایینی ها‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز برداشت زیتون کنسروی‬ ‫‪5‬‬ ‫به خواسته هایمان چطور برسیم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد تشکل های رسانه ای به وزیر ارشاد در انتخاب معاون مطبوعاتی‬ ‫تشــکل های مدیــران رســانه ای از محمدمهــدی‬ ‫اســماعیلی‪ ،‬خواســتار انتصــاب مدیــری دارای مقبولیــت‬ ‫صنفــی و برخــوردار از ســرمایه اجتماعــی در حــوزه رســانه‬ ‫بــرای معاونــت مطبوعاتــی وزارت ارشــاد شــدند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬تشــکل رســانه ای کشــور در نامــه ای بــه محمدمهــدی‬ ‫گ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫اســماعیلی‪ ،‬وزیــر فرهنــ ‬ ‫شــاخص های مــورد انتظــار خــود در تعییــن گزینــه‬ ‫معاونــت مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی را پیشــنهاد کردنــد و خواســتار انتصــاب‬ ‫مدیــری دارای مقبولیــت صنفــی و برخــوردار از ســرمایه‬ ‫اجتماعــی در حــوزه رســانه بــرای ایــن معاونــت شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬متــن کامــل نامــه‬ ‫تشــکل های رســانه ای خطــاب بــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بــه ایــن شــرح اســت‪ :‬بــا توجــه بــه تعلــق‬ ‫حرفه ای تــان بــه خانــواده بــزرگ رســانه و برنامــه راهبــردی‬ ‫و کارشناســانه ای کــه در ایــن حــوزه ارائــه فرموده ایــد‪،‬‬ ‫روزهایــی پرامیــد را بــرای جامعــه رســانه ای کشــور پیــش‬ ‫بینــی می نماییــم‪.‬‬ ‫همچنــان کــه مســتحضرید‪ ،‬اجــرای برنامه هــا و ســاز‬ ‫و کارهــای تحولــی‪ ،‬نیازمنــد مجریانــی مردمــی و تحــول‬ ‫گراســت کــه در شــبکه فعــاالن صنفــی از قبــول عــام و‬ ‫ســابقه ای ازمــون شــده برخــوردار باشــند‪ .‬لــذا همچنــان‬ ‫کــه رئیــس جمهــور محتــرم بــا تشــکیل دولــت مردمــی‬ ‫و فراخــوان احــاد ملــت بــه ســامانه مدیــران‪ ،‬بــاب‬ ‫مشــارکت جویی از ملــت را در تعییــن مدیــران گشــود‪،‬‬ ‫مــا نیــز از جنابعالــی تقاضــا داریــم بــا انتصــاب مدیــری‬ ‫برخــوردار از پایــگاه و ســرمایه اجتماعــی در حــوزه رســانه‪،‬‬ ‫ظرفیت هــای مدیریــت مردمــی را در معاونــت مطبوعاتــی‬ ‫و اطــاع رســانی وزارت تابعــه محقــق فرمائیــد‪.‬‬ ‫اســتحضار داریــد کــه امــروز عرصــه رســانه بــه مســائل‬ ‫پیچیــده و بغرنجــی دچــار اســت کــه حــل هــر یــک‪،‬‬ ‫پیامدهــا و مســائلی جدیــد را بــه دنبــال دارد؛ به طوری که‬ ‫احیــای مطبوعــات نیمــه جــان‪ ،‬مدیریــت فضــای ولنگارانه‬ ‫مجــازی‪ ،‬حمایــت عادالنه‪ ،‬نظــارت قانونمندارانه و اصالح‬ ‫ســاختار رســانه ای کشــور‪ ،‬جــز بــا مدیریــت چهــره ای‬ ‫اشــنا و مقبــول صنــوف رســانه ای کــه از حمایــت مدیــران‬ ‫مســئول برخــوردار باشــد‪ ،‬دشــوار بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور تحقــق وعــده رئیــس جمهــور محتــرم‬ ‫نســبت بــه انتخــاب مدیــران بــا تکیــه بــه رای و نظــر مــردم‬ ‫و برنامــه حضرتعالــی مبنــی بــر واگــذاری امــور فرهنگــی‬ ‫بــه خــود انــان‪ ،‬در نخســتین گام و مهمتریــن اولویــت‪،‬‬ ‫درخواســت انتصــاب فــردی بــا شــرایط ذیــل را بــه ســمت‬ ‫معاونــت مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی داریــم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مومــن‪ ،‬انقالبــی و دارای ســابقه مدیریتــی روشــن و‬ ‫ازمــون شــده در تعامــل بــا رســانه ها‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دارای شــناخت عملــی از ســاختار و وظایــف معاونــت‬ ‫مطبوعاتــی و اطــاع رســانی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برخــوردار از امــکان جلــب حمایــت رســانه ها و بهــره‬ ‫منــد از پشــتوانه همراهــی صنفــی انهــا‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اشــنایی تخصصــی بــا حقــوق‪ ،‬حــدود و ازادی هــای‬ ‫مشــروع رســانه ها‪.‬‬ ‫‪ -۵‬متعهــد بــه امایــش ســرزمینی‪ ،‬عدالــت خبــری و‬ ‫کاهــش شــکاف رســانه ای مرکــز و پیرامــون‪.‬‬ ‫بنــا بــه مراتــب فــوق بــه حضرتعالــی کــه خــود چهــره ای‬ ‫فرهنگــی و رســانه شــناس هســتید‪ ،‬اطمینــان می دهیــم‬ ‫انتخــاب گزینـه ای بــا شــرایط فــوق‪ ،‬قدر مســلم بــه اعتماد‬ ‫فــی مابیــن رســانه ها و دولــت محتــرم نیــز خواهــد افــزود‬ ‫و از تصویــر دولــت مردمــی در منظومــه رســانه ای کشــور‬ ‫صیانــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫انجمن صنفی مدیران رسانه‬ ‫انجمن صنفی مدیران نشریات ایران‬ ‫انجمــن صنفــی نشــریات تخصصــی کشــاورزی و صنایــع‬ ‫غذایــی کشــور‬ ‫شرکت تعاونی مطبوعات کشور‬ ‫خانه مطبوعات و رسانه های کشور‬ ‫انجمن رسانه های ورزشی ایران‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫ب‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫«جار» ؛ کیوسک مجازی نشریات‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار در صفحه یک پلتفرم کیوسک مطبوعات جار قرار گرفت‬ ‫هنگامــه خانــدوزی‪ :‬پیگیــری اخبــار همیشــه جــذاب اســت و معمــوال‪ ،‬در کنــار‬ ‫رقابــت بیــن رســانه‪‎‬ها بــرای خبررســانی‪ ،‬بیــن افــراد هــم م ـی‪ ‎‬تــوان شــاهد ایــن‬ ‫رقابــت بــود‪ .‬بــه ویــژه ایــن روزهــا کــه بــه لطــف اینترنــت و شــبکه‪‎‬های اجتماعــی‬ ‫زودتــر از هــر زمانــی اخبــار منتشــر می شــود و افــراد ترجیــح می‪‎‬دهنــد بــه‬ ‫تحلیل‪‎‬هــای درســتی از ایــن اخبــار دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬همیــن تغییــر عــادت کافــی اســت تــا انتشــار دیجیتالــی بــه‬ ‫خروجــی اخبــار رســانه اضافــه شــود‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬مجموعــه «جــار» تصمیــم‬ ‫گرفتــه روشــی متفــاوت و جدیــد در فراینــد و شــیوه خبرخوانــی در پیــش بگیــرد‪.‬‬ ‫«جــار» بیــش از ‪ ۷۰۰‬نشــریه اعــم از روزنامــه و مجلــه را در اختیــار مخاطبــان قــرار‬ ‫می‪‎‬دهــد تــا لــذت خبرخوانــی را به صــورت انالیــن تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫روزنامــه بــازار کســب و کار نیــز یکــی از ان نشــریات اســت کــه موفــق شــده در‬ ‫ایــن مــکان جــای گیــرد و بــرای همــه مخاطبــان در دســترس تر از قبــل باشــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری مدیرمســئول ایــن روزنامــه بــا بیــان اینکــه بــازار کســب‬ ‫و کار از ســال ‪ ۹۴‬و بــر پایــه هفتــه نامــه فعالیــت خــود را اغــاز کــرده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــی ایــن ســال ها تــاش کرده ایــم کــه بــه دور از هــر نــوع‬ ‫نــگاه سیاســی و ســلیقه ای‪ ،‬انعــکاس دهنــده مشــکالت جامعــه باشــیم و در‬ ‫همیــن راســتا نیــز بــه توفیقــات خوبــی دســت یافته ایــم و در ســال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در‬ ‫طــی ‪ ۲‬ســال متوالــی بعنــوان تنهــا رســانه از اســتان گلســتان در دو نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی مطبوعــات حضــور داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش اشــتغال نیــز بعنــوان پیشــتاز در بخــش مطبوعــات اســتان‬ ‫توانســته طــی ‪ ۷‬ســال فعالیــت ‪ ۹‬نیــروی کارورزی را از طریــق ســایت کارورزی‬ ‫اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــه کار گیــری کنیــم کــه از ایــن تعــداد بــا‬ ‫‪ ۴‬نفــر انهــا عقــد قــرارداد و اقــدام بــه اســتفاده از یارانــه بیمــه حمایتــی دولــت‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫محمدیــاری تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر نیــز روزنامــه بــازار کســب و پــارس‬ ‫بعنــوان تنهــا روزنامــه منطقـه ای اســتان گلســتان میباشــد کــه موفــق بــه ارائــه نســخ‬ ‫الکترونیکــی خــود نیــز بــر ‪ ۳‬پلتفــرم‪ ،‬جــار‪ ،‬مگلنــد و ســایت خــود روزنامــه شــده‬ ‫اســت کــه شــهروندان می تواننــد عــاوه بــر دریافــت روزنامــه از طریــق کیوسـک های‬ ‫مطبوعاتــی از طریــق پلتفرم هــای مذکــور اقــدام بــه تهیــه روزنامــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬روزنامــه بــازار کســب و تنهــا یــک روزنامــه نیســت‪ ،‬بلکــه رســانه ای‬ ‫بــرای امــوزش کــه بــه صــورت روزانــه در اختیــار شــهروندان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت روزنامــه بــازار کس ـب وکار بــه عنــوان تنهــا روزنامــه اســتان اســت‬ ‫کــه از طریــق پســت در اختیــار مشــترکین خــود در سراســر کشــور و در کمتریــن‬ ‫زمــان ممکــن قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ایران به روایت تاریخ ‪13 :‬شهریور ‪57‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫وامنان روستای برای توسعه ی گردشگری‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 12‬شهریور‬ ‫ شنبه ‪ 13‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک جمعــه ‪ 12‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,270,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,619,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,790,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,010,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 62,950,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,100,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪371‬‬ ‫واردات واکسن کرونا‬ ‫را تا زمان نیاز کشور‬ ‫انجام خواهیم داد‬ ‫دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر کشــور بــا اشــاره و تاکیــد بــر ایــن‬ ‫کــه تامیــن داروهــای مــورد نیــاز یکــی از وظایــف مهــم امــروز‬ ‫هــال احمــر در شــرایط کرونایــی بــه ویــژه واردات واکســن اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬توســط ایــن ســازمان واردات تــا زمــان برطــرف شــدن نیــاز‬ ‫کشــور انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمدحســن قوســیان مقدم در‬ ‫جمــع خبرنــگاران در گــرگان اظهارداشــت‪ :‬هــال احمــر جمهــوری‬ ‫اســامی تــا پایــان تیــر مــاه ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار دُز واکســن‬ ‫کرونــا وارد کشــور کــرد کــه ایــن واردات در مــرداد مــاه بــه تنهایــی‬ ‫هشــت میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار دُز واکســن بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬محموله هــای وارداتــی تــا پایــان مــرداد مــاه‬ ‫هــر مرحلــه یــک میلیــون تــا یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار دُز‬ ‫بــود امــا اولیــن محمولــه ای کــه در شــهریور مــاه وارد کشــور‬ ‫کردیــم ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار دُز بــود و تــاش داریــم تــا‬ ‫محموله هــای بعــدی حداقــل ‪ ۲‬برابــر اولیــن ســری وارداتــی‬ ‫شــهریور مــاه باشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش داریــم بــا همــکاری مســئوالن نظــام تــا‬ ‫پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری ‪ ۲۰‬میلیــون دُز واکســن کرونــا‬ ‫وارد کشــور کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر کشــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫ایــن جمعیــت در وهلــه اول عالقمنــد بــه اســتفاده از تولیــدات‬ ‫داخــل کشــور هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ذات هــال احمــر حضــور در‬ ‫همــه بحران هــا و حــوادث اســت و در کنــار واردات واکســن‪ ،‬در‬ ‫حوزه هــای مختلــف کرونــا همــکاری داریــم‪.‬‬ ‫قوســیان مقدم اضافــه کــرد‪ :‬پیــش از ســال ‪ ۱۴۰۰‬مســئولیت‬ ‫قرنطینــه مرزهــا بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه نیروهــای‬ ‫هــال احمــر ســپرده شــد و تــا امــروز نیروهــای مــا در ‪ ۲۸‬نقطــه‬ ‫مــرزی زمینــی‪ ،‬هوایــی و دریایــی حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از شــیوع پیــک پنجــم ایــن ویــروس‬ ‫تاکنــون‪ ،‬هــال احمــر اقــدام بــه برپایــی ‪ ۱۱‬بیمارســتان صحرایــی‬ ‫بــه منظــور کمــک بــه وزارت بهداشــت و درمــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬نیروهــای هــال احمــر امــروز در ‪ ۲۲۲‬مرکــز‬ ‫تزریــق واکســن در کنــار کادر درمــان حضــور دارنــد و ‪ ۱۶۰‬مرکــز‬ ‫واکسیناســیون هــال احمــر کشــور کــه ویــژه حجــاج بــود‪ ،‬اکنــون‬ ‫در اختیــار وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــه منظــور‬ ‫اســتفاده بــرای مراکــز تجمیعــی واکســن گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫قوســیان مقدم تصریــح کــرد‪ :‬معاونــت درمــان و توانبخشــی‬ ‫هــال احمــر در تمــام اســتان هــای کشــور دارای مراکــز‬ ‫بهداشــتی و درمانــگاه اســت و ایــن ظرفیــت در جمعیــت هــال‬ ‫احمــر کشــور وجــود دارد کــه نــه تنهــا بــه واکسیناســیون عمومــی‬ ‫بلکــه بــه شناســایی و غربالگــری بیمــاران کرونایــی کمــک‬ ‫بیشــتری کنــد‪ ،‬کــه البتــه تمــام ایــن مســائل بــه مجــوز وزارت‬ ‫بهداشــت نیــاز دارد و مــا نیــز بــرای ایــن کــه بــا مســئوالن ایــن‬ ‫وزارتخانــه هماهنــگ باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــال احمــر کشــور ظرفیــت تزریــق روزانــه‬ ‫صدهــزار دُز واکســن کرونــا را دارد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نــوع واکســن هایــی کــه هــال احمــر بــه کشــور‬ ‫وارد کــرده همــان نوعــی اســت کــه در زمــان حاضــر بیشــترین‬ ‫اســتفاده را دارد و جمعیــت هــال احمــر فقــط همــان یــک نــوع‬ ‫واکســن را وارد کشــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر کشــور افــزود‪ ۳۴ :‬داروخانــه‬ ‫وابســته بــه جمعیــت هــال احمــر کشــور بــه منظــور تســریع در‬ ‫کمــک بــه مبتالیــان کرونایــی‪ ،‬اقــدام بــه تهیــه و توزیــع داروهــای‬ ‫کرونایــی کــرده و در ایــن زمینــه در کنــار وزارت بهداشــت و درمــان‬ ‫بــه ویــژه معــاون غــذا و دارو هســتیم‪.‬‬ ‫لوازم خانگی پرمصرف را‬ ‫بشناسیم و از انها در ساعات‬ ‫اوج مصرف برق استفاده نکنیم‬ ‫تعلل در واردات واکسن‬ ‫بخش هــای دیگــری نیــز بــه دنبــال واردات واکســن‬ ‫بــرای کارکنــان خــود بوده انــد امــا بــه در بســته وزارت‬ ‫بهداشــت خورده انــد‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬صنعــت بیمــه‬ ‫در اردیبهشــت امــاده واردات یــک میلیــون دُز واکســن‬ ‫بــرای کارکنانــش بــود و بــه علــت اعتبــار بین المللــی‪،‬‬ ‫بابــت تامیــن مالــی ان هــم مشــکلی نداشــت و بــا‬ ‫وجــود اعــام بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬بــه ان پاســخی‬ ‫داده نشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن علــی الریجانــی مســئول توافــق راهبــردی‬ ‫بــا چیــن تاکیــد کــرد بــود‪ ،‬مردادمــاه ‪ ۹۹‬در مذاکــره بــا‬ ‫چیــن قــرار شــد ‪ ۱۸‬میلیــون واکســن بــا قیمــت ارزان‬ ‫بفرســتند کــه بــا تعلــل مســئوالن وزارت بهداشــت‬ ‫انجــام نشــد‪.‬‬ ‫چرا واردات واکسن به اندازه نیاز نبود ؟‬ ‫حــاال کــه همــه می داننــد فقــدان واکســن‬ ‫کافــی و تاخیــر در واکسیناســیون‪ ،‬مهمتریــن‬ ‫دلیــل تلفــات بی ســابقه کرونــا در کشــور‬ ‫اســت؛ در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش برامدیــم‬ ‫کــه «چــرا واکســن خارجــی کافــی‪ ،‬بــه موقــع‬ ‫وارد کشــور نشــد؟»‬ ‫خالصه و روش بررسی‬ ‫در ایــن گــزارش ابتــدا اشــاره ای بــه میــزان‬ ‫واردات واکســن و مبــادی انهــا شــده و ســپس‬ ‫بــا اســتناد بــه ســخنان و مواضــع رئیــس هــال‬ ‫احمــر‪ ،‬رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنعــت بیمــه‪،‬‬ ‫علــی الریجانــی‪ ،‬علیرضــا مرنــدی‪ ،‬علیرضــا زالــی‬ ‫و محمدجــواد ظریــف بــه ایــن پرســش پاســخ‬ ‫داده شــده کــه «ایــا در ورود واکســن تعلــل و بــا‬ ‫واردات ان مقابلــه شــده اســت؟»‬ ‫در ادامــه نقــش سیاســت در مخالفــت بــا ورود‬ ‫واکســن خارجــی‪ ،‬واکاوی شــده و بــا اســتفاده از‬ ‫سخنان مسئول مذاکرات واکسن در وزارت امور‬ ‫خارجــه و مدیــر روابــط عمومــی وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫نقــش تحریم هــا تبییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســوژه بعــدی‪ ،‬ورود ایــران در کارازمایــی بالینــی‬ ‫واکســن خارجــی بــوده کــه از البــای ســخنان‬ ‫مســئوالن مختلــف وزارت بهداشــت‪ ،‬دالیــل‬ ‫و منشــا مخالفــت بــا ایــن امــر بررســی شــده و‬ ‫در پایــان بــه نقــش «امیــد بــه واکســن تولیــد‬ ‫داخــل» در تاخیــر واردات پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع تــاش شــده فقــط ســخنان مســتند‬ ‫چهره هــای شــناخته شــده ارائــه و براســاس‬ ‫ان نتیجه گیــری شــود و منبــع اظهــارات نیــز در‬ ‫انتهــای مطلــب قابــل دســتیابی اســت‪.‬‬ ‫فاجعه ملی تلفات کرونا‬ ‫طبــق اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬هــر روز ‪ ۵۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۰۰‬هموطــن بــه دلیــل ابتــا بــه کرونــا جــان خود‬ ‫را از دســت می دهنــد و خانواده هــای زیــادی را‬ ‫عــزادار می کننــد؛ امــاری کــه بــا توجــه بــه فرمــول‬ ‫ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت(‪)۱‬‬ ‫در عمــل چهــار رقمــی و کل فــوت شــدگان بــاالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ســرعت گرفتــن واکسیناســیون در‬ ‫هفته هــای اخیــر‪ ،‬تــازه تعــداد افــراد ایمــن بــا‬ ‫تزریــق دو دُز واکســن بــه ‪ ۱۰‬درصــد جامعــه‬ ‫رســیده و از همیــن رو تلفــات کرونــا در کشــور‬ ‫همچنــان باالســت‪.‬‬ ‫چقدر واکسن از کجاها وارد شده است؟‬ ‫طبــق اعــام وزارت بهداشــت تــا هشــتم‬ ‫شــهریور در مجمــوع ‪ ۲۸‬میلیــون دُز واکســن‬ ‫تزریــق شــده و براســاس توئیــت حجــت‬ ‫نیکی ملکــی مدیــر روابــط عمومــی ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام(ره) ‪ ۴.۲‬میلیــون واکســن‬ ‫برکــت تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حســاب تــا کنــون بیــش از ‪ ۲۳‬میلیــون‬ ‫دُز واکســن وارد کشــور شــده کــه بخــش‬ ‫زیــادی از انهــا را هــال احمــر وارد کــرده و بــه‬ ‫گفتــه رئیــس ایــن جمعیــت‪ ،‬تــا ‪ ۴‬شــهریور ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون دُز بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬مردادمــاه امســال «مهــرداد جمــال ارونقی»‬ ‫معــاون فنــی گمــرک گفــت‪ :‬کل واکســن های‬ ‫وارداتــی از ‪ ۱۵‬بهمــن گذشــته تــا کنــون بــه ‪۲۵.۵‬‬ ‫میلیون رســیده و ‪ ۳۸‬محموله واکســن وارداتی‪،‬‬ ‫بــه تعــداد ‪ ۲۵.۵‬میلیــون دُز از چیــن‪ ،‬ژاپــن‪،‬‬ ‫روســیه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬کره جنوبــی و هنــد وارد شــده و‬ ‫در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫طبــق امــار ‪ ۸‬شــهریور وزارت بهداشــت‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع حــدود ‪ ۸۰۰‬هــزار واکســن اســپوتنیک‪،‬‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون برکت‪ ۴.۵ ،‬میلیون اســترازنکا و ‪۱۹‬‬ ‫میلیون واکســن ســینوفارم تزریق شــده و با این‬ ‫حســاب‪ ،‬چیــن بــا حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون واکســن‪،‬‬ ‫بیشــترین ســهم را داشــته و واکســن های‬ ‫اســترازنکا بیــش از ‪ ۵‬میلیــون و اســپوتنیک‬ ‫روســیه (بــا وجــود قــول ‪ ۶۰‬میلیونــی) فقــط حدود‬ ‫یــک میلیــون بــوده اســت‪.‬‬ ‫از نظــر زمانــی‪ ،‬واردات واکســن از ‪ ۱۵‬بهمــن بــا‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار واکســن اســپوتنیک اغــاز شــده امــا تا ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشــت کــه نخســتین محموله یــک میلیونی‬ ‫از چیــن وارد می شــود‪ ،‬در مجمــوع ‪ ۲.۲‬میلیــون‬ ‫دُز اســت و از اواخــر خــرداد نیــز ایــن رونــد ســرعت‬ ‫بیشــتری می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــا در ورود واکســن تعلــل و بــا واردات ان‬ ‫مقابلــه شــده اســت؟‬ ‫گرچــه افــکار عمومــی امــروز تردیــدی دربــاره‬ ‫تعلــل در واردات واکســن ندارنــد‪ ،‬امــا منابــع‬ ‫رســمی و مســئوالن نیــز مخالفــت بــا واردات‬ ‫واکســن را در زمان هایــی تائیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫کریــم همتــی رئیــس هالل احمــر (ارگانــی کــه‬ ‫بیشــترین واردات را تــا کنــون انجــام داده) ‪۱۷‬‬ ‫مردادمــاه گفــت‪ ،‬ایــن ســازمان از میانــه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بــرای واردات واکســن اعــام امادگــی کــرده‬ ‫بــود امــا وزارت بهداشــت ‪ ۱۴‬فروردیــن ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــا درخواســت ایــن ســازمان موافقــت کــرده و‬ ‫نخســتین محمولــه‪ ،‬چنــد روز بعــد وارد کشــور‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مســعود خوانســاری رئیــس اتــاق بازرگانــی نیــز‬ ‫در توئیتــی مدعــی شــده‪ ،‬فروردیــن امســال‬ ‫همــه مقدمــات واردات ‪ 6‬میلیــون دُز واکســن بــا‬ ‫موافقــت رئیس جمهــوری و ســتاد کرونــای تهــران‬ ‫طــی شــده‪ ،‬امــا بــه دالیــل نامشــخص‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشــت مانــع از انجــام کار شــد‪.‬‬ ‫بخش هــای دیگــری نیــز بــه دنبــال واردات‬ ‫واکســن بــرای کارکنــان خــود بوده انــد امــا بــه در‬ ‫بســته وزارت بهداشــت خورده انــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫نمونــه‪ ،‬صنعــت بیمــه در اردیبهشــت امــاده‬ ‫واردات یــک میلیــون دُز واکســن بــرای کارکنانــش‬ ‫بــود و بــه علــت اعتبــار بین المللــی‪ ،‬بابــت تامیــن‬ ‫مالــی ان هــم مشــکلی نداشــت و با وجــود اعالم‬ ‫بــه وزارت بهداشــت‪ ،‬بــه ان پاســخی داده نشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن علــی الریجانــی مســئول توافــق‬ ‫راهبــردی بــا چیــن تاکیــد کــرد بــود‪ ،‬مردادمــاه ‪۹۹‬‬ ‫در مذاکــره بــا چیــن قــرار شــد ‪ ۱۸‬میلیون واکســن‬ ‫بــا قیمــت ارزان بفرســتند کــه بــا تعلــل مســئوالن‬ ‫وزارت بهداشــت انجــام نشــد‪.‬‬ ‫حتــی دکتــر علیرضــا مرنــدی پزشــک معتمــد‬ ‫رهبــری‪ ۲۱ ،‬مردادمــاه امســال در نامــه ای بــه‬ ‫ظریــف گفتــه کــه چین از شــهریور ســال گذشــته‬ ‫بــرای ارســال رایــگان واکســن کرونــا بــه ایــران‬ ‫اعــام امادگــی کــرده بــود‪ ،‬امــا تــاش وزیــر امــور‬ ‫خارجــه بــرای واردات ایــن واکســن ها در زمــان‬ ‫خــود موثــر واقــع نشــد‪.‬‬ ‫علیرضــا زالــی رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــای‬ ‫تهــران هــم ‪ ۲۰‬مردادمــاه امســال در ســخنانی‬ ‫افشــاگرانه گفــت‪ :‬اجــازه خریــد واکســن ندادنــد‬ ‫چــون فکــر می کردنــد گــران اســت‪.‬‬ ‫ســخنان زالــی‪ ،‬ســکوت وزیــر وقــت خارجــه را‬ ‫شکســت و ظریــف بــا طــرح پرســش هایی‪ ،‬بــه‬ ‫افشــای برخــی فرایندهــا پرداخــت‪ .‬او پرســید‪:‬‬ ‫«کــدام دســتگاه پیشــنهاد تمهیــد واردات واکســن‬ ‫از چیــن را در شــهریور گذشــته مطــرح کــرد؟ ‪..‬‬ ‫کــدام دســتگاه بــه مهمتریــن تامین کننــده خارجی‬ ‫واکســن کشــور هــر روز حملــه می کنــد؟‪ ..‬چــرا این‬ ‫قــدر زمــان تلــف شــد؟ کــدام دســتگاه پروفورمــای‬ ‫ورود ‪ ۲۰‬میلیــون واکســن از اروپــا را رد کــرد؟»‬ ‫البتــه ســازمان غــذا و دارو از اواخــر فروردین مــاه‬ ‫امســال‪ ،‬مجوزهــای محــدودی بــرای واردات‬ ‫واکســن بــه بخــش خصوصــی داد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مدیــر روابــط عمومــی وزارت‬ ‫بهداشــت گفــت‪ :‬خروجــی صدور ‪ ۳۸‬مجــوز برای‬ ‫واردات توســط بخــش خصوصــی‪ ۳۱۴ ،‬هــزار دُز‬ ‫واکســن اســترازنکا از روســیه ان هم توســط یک‬ ‫شــرکت دارویــی باســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع ایــن شــواهد بــر می ایــد کــه از‬ ‫شــهریور ‪ ۹۹‬بــا وجــود امــکان ورود واکســن‬ ‫از برخــی کشــورها (چیــن و مــواردی از اروپــا)‬ ‫بــا واردات واکســن مخالفــت شــده و مجــوزی‬ ‫داده نشــده یــا بــا تاخیــر داده شــده و ایــن‬ ‫امــر‪ ،‬واکسیناســیون را بــا تاخیــر ‪ ۶‬ماهه روبرو‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫سیاســت چقــدر در مخالفــت بــا ورود واکســن‬ ‫خارجــی موثــر بــوده اســت؟‬ ‫واردات واکســن در ایــران دیــر انجــام شــده امــا‬ ‫ایــا مخالفــت بــا ورود واکســن خارجــی جنبــه‬ ‫سیاســی داشــته اســت؟‬ ‫گرچــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب دربــاره‬ ‫ممنوعیت واکســن امریکایی و انگلیســی بازتاب‬ ‫زیــادی در فضــای مجــازی داشــته‪ ،‬امــا ایشــان بــا‬ ‫اصــل واردات واکســن مخالفــت نکردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان ‪ ۱۹‬دی مــاه ‪ ۹۹‬بــا تاکیــد بــر «ممنوعیــت‬ ‫ورود واکســن امریکایی و انگلیســی به کشــور»‪،‬‬ ‫اظهــار کردنــد‪« :‬اگــر امریکایی هــا توانســته بودند‬ ‫واکســن تولیــد کننــد‪ ،‬ایــن افتضــاح کرونایــی در‬ ‫کشــور خودشــان پیــش نمی امــد‪ ...‬اگــر کارخانـه ‬ ‫فایزرشــان می توانــد واکســن درســت کنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫می خواهنــد بــه مــا بدهنــد؟» در عیــن حــال‬ ‫ایشــان همــان زمــان گفتنــد واردات از جاهــای‬ ‫مطمئــن دیگــر اشــکالی نــدارد‪.‬‬ ‫بــا بــاال رفتن تلفــات کرونا‪ ۲۰ ،‬مردادماه امســال‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در پیامــی تلویزیونی تاکید‬ ‫کردنــد‪« :‬هــم بــرای واردات‪ ،‬هــم بــرای تولیــد‬ ‫داخلــی‪ ،‬بایــد تــاش مضاعــف بشــود و بتواننــد‬ ‫واکســن را هــر جــور کــه ممکــن اســت‪ ،‬برای همه ‬ ‫مــردم برســانند‪».‬‬ ‫بعــد از ایــن ســخنان‪ ،‬مجــوز واردات واکســن‬ ‫فایــزر و مدرنــا هــم اعــام شــد و ‪ ۲۵‬مردادمــاه‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه‬ ‫مطابــق فرمایشــات رهبــری دربــاره واردات‬ ‫واکســن حرکــت می کنیم‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــازه واردات‬ ‫فایــزر و مدرنــا را از منابــع مجــاز ان هــا داده ایم و‬ ‫خواهیــم داد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫دزدیــدن غــذای دیگــران از یخچــال مشــترک‪ ،‬بــوی بــد دهــان‬ ‫یــا بــدن‪ ،‬و ســخن چینی دربــاره همــکاران از نمونــ ه رفتارهــای‬ ‫ازاردهنــده در محیــط کارنــد‪ .‬شــاید هرکــدام از مــا نیــز ســهوا برخــی از انهــا را انجــام دهیــم‪ ،‬بــدون‬ ‫انکــه بــه عواقبــش فکــر کنیــم یــا متوجــه شــویم ســایر همــکاران را می ازاریــم‪ .‬در ایــن یادداشــت‪،‬‬ ‫‪ ۴۹‬عــادت ناپســند در محیــط کار را معرفــی می کنیــم‪ .‬باشــد کــه هیچ کــدام ا ز ایــن عادت هــا در‬ ‫مــا نباشــند‪ .‬ادامــه ‪370‬‬ ‫سواالت بیجا و ازاردهنده‬ ‫‪ .۴۰‬سواالتی می پرسید که جوابشان در اینترنت هست!‬ ‫طــرح پرسـش هایی کــه جــواب انهــا در اینترنــت وجــود دارد روش مناســبی بــرای شــروع مکالمه‬ ‫بــا همــکار نیســت‪ .‬شــاید شــما ایــن ســوال ها را می پرســید تــا اجتماعــی بــه نظــر برســید؛ منتهــا‬ ‫ایــن روش چنــدان مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۴۱‬سوالی را بارها و بارها تکرار می کنید!‬ ‫یکــی از مــوارد بســیار ازاردهنــده در محیــط کار پرســیدن مــداوم دربــاره انجــام یــک کار مشــخص‬ ‫اســت‪ .‬اگــر کاری کــه بــه شــما ســپرده شــده پیچیــده اســت‪ ،‬روش انجــام ان را یادداشــت کنیــد‬ ‫یــا از اینترنــت کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴۲‬مدام سوال می پرسید!‬ ‫طــرح پرســش های زیــاد در محیــط کار‪ ،‬چــه بــه شــغل مربــوط باشــد و چــه نباشــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫همــکاران را ازار می دهــد‪ .‬پیــش از پرســیدن هــر ســوالی‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ایــا ایــن ســوال‬ ‫ارزش طرح شــدن دارد یــا خیــر‪.‬‬ ‫نگرش های ازاردهنده‬ ‫‪ .۴۳‬مدام درباره شغلتان غر می زنید!‬ ‫شــاید همــکاران شــما هــم در شــغلی کــه حاضرنــد چنــدان خشــنود نباشــد‪ ،‬امــا پیش کشــیدن‬ ‫مــدام ایــن مســئله و تاکیــد بــر اینکــه همــه چقــدر در ایــن شــغل ناراضی انــد کمکــی بــه دیگــران‬ ‫نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴۴‬درباره مسیر هرروزه تا رسیدن به محل کار غر می زنید!‬ ‫ایــن هــم مثــل مــورد قبــل‪ ،‬مســئل ه را حــل نمی کنــد‪ .‬اگــر از وســایل حمل ونقــل عمومــی یــا‬ ‫مســیری کــه طــی می کنیــد تــا بــه محــل کار برســید ناراضــی هســتید‪ ،‬کاری بــرای حــل ان انجــام‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴۵‬راجع به اینکه خیلی سرتان شلوغ است غر می زنید!‬ ‫همیــن نیم ســاعتی را کــه صــرف غــرزدن دربــاره شــلوغ بودن برنامه تــان صــرف کردیــد‪ ،‬می تــوان‬ ‫بــرای کاهــش حجــم کاری تــان اســتفاده کنیــد؛ به خصــوص اگــر واقعــا ســرتان ان قدرهــا کــه ادعــا‬ ‫می کنیــد شــلوغ نباشــد‪.‬‬ ‫دم کردن چای‬ ‫‪ .۴۶‬قواعد بازی را رعایت نمی کنید!‬ ‫اگــر قصــد نداریــد بــرای همــکاران چــای دم کنیــد‪ ،‬از ابتــدا درخواســت انهــا بــرای دم کــردن چــای‬ ‫بــرای خودتــان را نیــز نپذیریــد‬ صفحه 2 ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪۳۵ :‬درصــد از فضاهــای اداری‬ ‫خراســان شــمالی اســتیجاری اســت کــه بیشــترین اعتبــار هزینــه ای اســتان نیــز صــرف اجــاره ان می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬علــی‬ ‫بیـگ زاده در نشســت ســاماندهی فضاهــا و ســاختمان هــای اداری اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۴۹‬دســتگاه‬ ‫اجرایــی اســتان بــا ‪۳۶۹‬واحــد اداری ثبــت شــده در ســطح اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪۳۵‬درصد از‬ ‫فضاهای اداری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫استیجاری است‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪371‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫بازگشت یوزهای ایرانی‬ ‫گرفتن طوالنی مدت ترمز‬ ‫در سرپایینی ها‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه امســال مشــاهده یوزپلنــگ در‬ ‫منطقــه میاندشــت ایــن شهرســتان افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امســال محیــط بانــان ‪ ۲‬نوبــت ایــن گونــه‬ ‫وحشــی ارزشــمند را مشــاهده کــرده انــد کــه تصاویــر‬ ‫ان ثبــت شــده اســت‪ ،‬البتــه مشــاهده یوزپلنــگ‬ ‫توســط مردمــی هــم گــزارش شــده اســت و اکنــون‬ ‫حضــور ایــن حیــوان در میاندشــت مشــهود اســت‪.‬‬ ‫نگــه داشــتن ترمــز بــرای کاهــش ســرعت در شــیب ها‪،‬‬ ‫سالم دوباره منطقه میاندشت جاجرم به یوزپلنگ ایرانی‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی پــس از ســال ها غیبــت در‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬امســال در شــمال‪ ،‬شــرق و‬ ‫غرب میاندشــت جاجرم مشــاهده شــده اســت‬ ‫کــه ایــن وضعیــت نشــان دهنــده بهبــود شــرایط‬ ‫منطقــه بــرای بازپس گیــری قلمــرو توســط ایــن‬ ‫گونــه ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت شهرســتان‬ ‫جاجــرم در جنــوب غربــی خراســان شــمالی بــه‬ ‫عنــوان زیســتگاه مولــد و زایشــگاه یوزپلنــگ ایرانــی‪،‬‬ ‫منطقـه ای مناســب بــرای زیســت ایــن گونــه وحشــی‬ ‫اســت کــه مشــاهدات ایــن حیــوان در ایــن منطقــه‬ ‫کــه پــس از چنــد ســال محقــق شــده حاکــی از‬ ‫افزایــش امنیــت زیســتگاه بــرای یوزپلنــگ اســت‪.‬‬ ‫امــروز روز یوزپلنــگ ایرانــی اســت بــه‬ ‫پیشــنهاد انجمن یوزپلنگ ایرانی ‪ ۹‬شــهریور‬ ‫مــاه بــه مناســبت نجــات ماریتــا بــه عنــوان‬ ‫«روز ملــی حفاظــت از یوزپلنگ» نام گذاری‬ ‫شــدو در واقــع ایــن روز نمــادی بــرای حفــظ‬ ‫ایــن گوشــتخوار در حــال انقــراض اســت‪.‬‬ ‫مشــاهده نشــدن یوزپلنگ ایرانی در ســال های‬ ‫گذشــته در منطقــه میاندشــت جاجــرم‪ ،‬حــرف و‬ ‫حدیــث هــای مختلفــی در میــان صاحــب نظــران‬ ‫بــه همــراه داشــت بطوریکــه در چهــار ســال اخیــر‬ ‫محیــط بانــان حتــی بــا دوربیــن های تلـه ای موفق‬ ‫بــه ثبــت تصاویــر و ردیابــی از ایــن گونــه در حــال‬ ‫انقــراض نشــده بودنــد‪.‬‬ ‫اخریــن تصاویــر وجــود یوزپلنــگ در پناهــگاه حیات‬ ‫وحــش میاندشــت شهرســتان جاجــرم مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ ۹۶‬اســت کــه از طریــق دوربیــن تلــه ای‬ ‫محیطبانــان در منطقــه بــه ثبــت رســید و ان هــم‬ ‫مربــوط بــه ‪ ۲‬تولــه پلنــگ اســت و پــس از ایــن تاریــخ‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۹۹‬نــه تنهــا محیطبانــان کــه حــدود ‪۱۶‬‬ ‫دوربیــن تلــه ای فعــال در ایــن پناهــگاه نیــز موفــق‬ ‫ثبــت تصاویــر ایــن گونــه در معــرض انقــراض از گربه‬ ‫ســانان نشــدند امــا امســال مشــاهده یوزپلنــگ زیــاد‬ ‫شــده اســت و بــه نوعــی ایــن گونــه قلمــرو طلــب در‬ ‫حــال بازپــس گرفتــن زیســتگاه خــود اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه افزایــش‬ ‫مشــاهده های یــوز حاکــی از امــن و مناســب بــودن‬ ‫زیســتگاه بــرای ایــن حیــوان اســت‪.‬‬ ‫افزایش مشاهده یوز در میاندشت‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه امســال مشــاهده یوزپلنــگ در‬ ‫منطقــه میاندشــت ایــن شهرســتان افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬امســال محیــط بانــان ‪ ۲‬نوبــت ایــن گونــه‬ ‫وحشــی ارزشــمند را مشــاهده کــرده انــد کــه تصاویــر‬ ‫ان ثبــت شــده اســت‪ ،‬البتــه مشــاهده یوزپلنــگ‬ ‫توســط مردمــی هــم گــزارش شــده اســت و اکنــون‬ ‫حضــور ایــن حیــوان در میاندشــت مشــهود اســت‪.‬‬ ‫احمدصفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬از پاییــز ســال ‪۹۶‬‬ ‫کــه یوزپلنــگ در ایــن منطقــه زاداوری داشــت‪،‬‬ ‫دیگــر تولــه ای در ایــن منطقــه مشــاهده نشــده‬ ‫گشایش نمایشگاه دستاوردهای مرکز نواوری‬ ‫جهاد دانشگاهی گلستان‬ ‫در محــل ســاختمان تاریخــی مــوزه امیــر لطیفــی شــهر گــرگان نمایشــگاه دســتاوردهای مرکــز نــواوری و‬ ‫شــتابدهی جوانــان مرکــز جهــاد دانشــگاهی اســتان گلســتان گشــایش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ایــن نمایشــگاه یکــروزه یــازده طــرح اســتارتاپ پــس از ایــده ســازی از‬ ‫ســوی جوانــان خــاق منطقــه در حــوزه هــای ترویــج‪ ،‬نــواوری و شــتابدهی‪ ،‬بــه افــراد عالقمنــد یا دســتگاه ها‬ ‫و نهادهــا بــرای ســرمایه گــذاری در حمایــت و تولیــد انبــوه‪ ،‬معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیر مرکز نواوری جوانان مرکز جهاد دانشــگاهی گلســتان اظهار داشــت‪ :‬شــکل گیری این نمایشــگاه از‬ ‫ابــان پارســال بــا فراخــوان بــرای شناســایی طــرح هــای خــاق جوانــان اســتان در حوزه هــای گیاهــان دارویــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی بوده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی خطیــر نامنــی افــزود‪ :‬در ایــن نمایشــگاه ایــده هــای خالق ‪ ،‬اماده ســرمایه گذاری شــماری از جوانان‬ ‫اســتان در حوزه ترویج‪ ،‬نواوری و شــتابدهی‪ ،‬معرفی می شــود‪.‬‬ ‫وی ایــده هــای امــاده جــذب ســرمایه گــذاری را از جملــه فــراوری گیاهــان دارویــی‪ ،‬قلــم زنــی روی مــس‪،‬‬ ‫اســت یعنــی در ایــن چهــار ســال‪ ،‬مســتندی از‬ ‫زاداوری نبــوده اســت و بدیــن ترتیــب مشــاهده‬ ‫یــوز در ســه ســال اخیــر بــه ثبــت نرســیده اســت‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه ســال ‪ ۹۷‬یــوز نــری‬ ‫موســوم بــه یارقلــی در جــاده سنخواســت جاجــرم‬ ‫هــم در اثــر تصــادف تلــف شــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یوزپلنگ برای اینکه در منطقه‬ ‫مانــدگار باشــد نیــاز بــه خــوراک و امنیــت دارد‬ ‫گفــت‪ :‬وقتی این حیوان در منطقــه زاداوری دارد‪،‬‬ ‫بــه ایــن معنــا اســت کــه ایــن حیــوان در منطقــه‬ ‫احســاس امنیــت کــرده اســت و شــرایط برایــش تــا‬ ‫حــد زیــادی امــن اســت بــه همیــن دلیــل‪ ،‬اکنــون‬ ‫حضــور یــک قــاده یــوز نــر‪ ،‬یــک قــاده یــوز مــادر و‬ ‫‪ ۲‬تولــه بــه اثبــات رســیده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده دربــاره اقدامــات بــرای ارتقــای امنیــت‬ ‫زیســت یــوز در میاندشــت گفــت‪ :‬در این ســال ها‬ ‫بــا خریــد پروانــه هــای چــرا‪ ،‬شــمار زیــادی از‬ ‫دامــداران از منطقــه خــارج شــده انــد و خــروج‬ ‫دام و گلــه هــا عــاوه بــر اینکــه فشــار بــر مراتــع را‬ ‫کاهــش داده و شــرایط بــرای بــا زیســت اهــوان به‬ ‫عنــوان طعمــه یوزپلنــگ بهتــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬خــروج دامــداران از قلمــرو یوزپلنــگ‬ ‫در جاجــرم را مشــکل تــر کــرد‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم بــا اشــاره‬ ‫بــه مقاومــت دامــداران بــرای فــروش پروانــه هــای‬ ‫چــرا گفــت‪ :‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی کــه بــا‬ ‫افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی همــراه شــده‪،‬‬ ‫همــکاری دامــداران بــرای واگــذاری پروانــه هــای چــرا‬ ‫در میاندشــت این شهرســتان را کم کرده و کار برای‬ ‫خــروج دام از ایــن منطقــه ســخت تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بــرای‬ ‫خریــداری حقــوق عرفــی دامــداران در منطقــه‬ ‫میاندشــت مشــکل اعتبــاری وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه دامــداران حاضــر‬ ‫بــه فــروش ایــن پروانه هــا نیســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگــی ســبب شــده تــا نهاده هــای دامــی بــه‬ ‫شــدت گــران شــود‪ ،‬در ایــن شــرایط دامــداران‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد دام را در شــرایط چــرا تغذیــه‬ ‫کننــد و بــه نوعــی وابســتگی انــان بــه علوفــه‬ ‫مراتــع بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال هــای پیــش بــرای‬ ‫صیانــت از یوزپلنــگ‪ ۱۵ ،‬هــزار هکتــار از‬ ‫منطقــه حاشــیه میاندشــت از دام خالــی‬ ‫شــده و بــه پــارک ملــی ارتقــا یافتــه اســت‪،‬‬ ‫بــا ایجــاد ایــن پــارک ملــی بــا نــام ضامــن‬ ‫اهــو بــه وســعت ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار و بــا‬ ‫خــروج پنــج هــزار راس دام و امــن شــدن‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار هکتــار دیگــر از ایــن منطقــه بــرای‬ ‫زیســت اهــوان و یــوز‪ ،‬بــر اورد مــی شــود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از ایــن منطقــه بــرای ایــن‬ ‫وحــوش امــن شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تولیــد دســتگاه ازمایــش کرونــا‪ ،‬تولیــد‬ ‫دســتگاه برداشــت گل گاو زبــان‪ ،‬تولیــد‬ ‫حشــره کــش گیاهــی‪ ،‬امــوزش جاجیــم بافــی‬ ‫بــه گــودکان‪ ،‬گردشــگری دریایــی اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت شــیالت و اســتفاده از فضــای پشــت‬ ‫بــام اماکــن بــرای فــروش صنایــع دســتی و‬ ‫برپایــی رســتوران‪ ،‬معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫خطیــر نامنــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه جهــاد‬ ‫دانشــگاهی اســتان تمامــی ایــده هــای خــاق‬ ‫را بــه ســرمایه گــذاران داخلــی معرفــی کــرده‬ ‫است‪،‬افزود‪ :‬تاکنون کمیته امداد گلستان از‬ ‫ایــده امــوزش جاجیــم بافــی بــه کــودکان بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری اســتقبال کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در حمایــت از ایــده هــای جدیــد جوانــان اســتان در حــوزه تولیــد و اشــتغال هــم گفــت ‪ :‬مرکــز‬ ‫نــواوری جوانــان جهــاد دانشــگاهی ایــن امادگــی را دارد بــا تامیــن کارگاه و ارائــه مشــاوره تخصصــی از‬ ‫جوانــان عالقمنــد بــرای تبدیــل ایــده هــای انــان بــه تجــاری ســازی حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫بــا توجــه نــکات یادشــده‪ ،‬اگــر توقــع داریــد دیگــران کمک هایتــان را جبــران کننــد‪ ،‬یــا کمــک‬ ‫نکنیــد یــا به انــدازه ای کمــک کنیــد کــه اگــر متقابــا پاســخی در ازای کمک هایتــان دریافــت‬ ‫نکردیــد‪ ،‬احســاس نکنیــد چیــز زیــادی از دســت داده ایــد‪ .‬نــه شــما مجبوریــد بــه دیگــران لطــف‬ ‫کنیــد و نــه انهــا محکــوم هســتند کــه لطــف شــما را پاســخ بدهنــد‪ .‬ایــن زیرکــی و هُشــیاری‬ ‫شماســت کــه «کوپـِـن کمــک و همراهــی» خــود بــا دیگــران را چــه وقــت و بــرای چــه کســی‬ ‫خــرج کنیــد‪ .‬ادامــه ‪370‬‬ ‫‪ .۹‬انتخاب رشته ی تحصیلی توسط مشاور‬ ‫اینکــه مشــاور تحصیلــی بــه نمــره ی دروس یــا بــه رتب ـه ی شــما نــگاه کنــد و بگویــد در فــان‬ ‫رشــته ثبت نــام کــن‪ ،‬خطایــی هم تــراز خیانــت اســت‪ .‬متاســفانه اکثــر دانش امــوزان در مقابــل‬ ‫مشــاور زود تســلیم می شــوند و بــه نوعــی انتخــاب سرنوشت ســاز خــود را تمامــا بــه او واگــذار‬ ‫می کننــد‪ .‬انتخــاب رشــته بــه عوامــل متعــددی وابســته اســت کــه بی توجهــی بــه انهــا‪ ،‬بــه‬ ‫احتمــال زیــاد شــما را از ادام ـه ی تحصیــل و تجرب ـه ی حضــور در دانشــگاه‪ ،‬پیشــمان و بیــزار‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫مشــاور زبــده در هنــگام انتخــاب رشــته‪ ،‬بــه شــما کمــک می کنــد تــا خــود را بشناســید‪ ،‬او خــود‬ ‫را موظــف می دانــد کــه هــدف شــما را از ادامـه ی تحصیــل کشــف کنــد‪ .‬او بایــد بــه شــما کمــک‬ ‫کنــد تــا بــا کشــف اســتعدادها و عالیــق خــود‪ ،‬بهتریــن و مناس ـب ترین گزینه هــا را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬گزینه هایــی کــه بــا شــرایط خــاص زندگــی فــردی شــما جــور باشــند‪.‬‬ ‫شــاید شــما پــدر و مــادر ســالخورده ای داریــد کــه بــه مراقبــت نیــاز دارنــد‪ .‬شــاید مجبوریــد‬ ‫فعــا تــا فرصــت مناســب در شــهر خودتــان تحصیــل کنیــد‪ .‬مشــاور بایــد اینهــا را مدنظــر قــرار‬ ‫بدهــد‪ .‬اعــام اینکــه فــان رشــته خــوب اســت کــه مشــاوره نیســت‪ ،‬توصیــه اســت؛ توصیـه ای‬ ‫کــه حتــی درســت هــم نیســت! اصــا رشــته ی خــوب یــا بــد نداریــم‪ .‬مهــم ان اســت کــه کــدام‬ ‫رشــته متناســب بــا اســتعدادها‪ ،‬نیازهــا‪ ،‬عالیــق‪ ،‬اهــداف و شــرایط خــاص شماســت‪ .‬حــال هــر‬ ‫رشــته ای می خواهــد باشــد؛ حتــی اگــر از نظــر دیگــران ناپســند‪ ،‬غیرمرســوم و بـی کالس باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬عدم رعایت حق تقدم‬ ‫اگــر واقعــا بــه دنبــال حفــظ حریــم شــخصی خــود هســتید‪ ،‬جلــو زدن از نوبــت شــما بایــد‬ ‫بــا اجــازه و رضایــت قلبــی شــما صــورت بگیــرد‪ ،‬نــه بــا قلــدری ِ فــرد متجــاوز و احیانــا خشــم و‬ ‫خودخــوری شــما‪.‬‬ ‫عــدم پایبنــدی بــه قوانیــن اجتماعــی‪ ،‬عملــی توجیه ناپذیــر اســت‪ .‬در چنیــن مــواردی حتمــا‬ ‫واکنــش صحیــح و مودبان ـه ای نشــان بدهیــد‪ .‬بهتریــن کار ان اســت کــه متصــدی مرتبــط بــا‬ ‫موقعیــت یادشــده را فــورا مطلــع کنیــد‪ .‬اگــر فــرد خاطــی عصبانــی شــد یــا اقدامــش را توجیــه‬ ‫کــرد‪ ،‬کوتــاه نیاییــد‪ .‬اصــا قــرار نیســت از او دلجویــی یــا بــا او دعــوا کنیــد‪ .‬نوبــت متعلــق بــه‬ ‫شماســت‪ ،‬اگــر او کار دارد‪ ،‬بــه معنــای ان نیســت کــه بقیــه بی کارنــد‪ .‬اگــر او حریــم شــخصی‬ ‫شــما را بــه رســمیت نمی شناســد‪ ،‬شــما بــا شــجاعت و قاطعیــت او را متوجــه اشــتباهش کنیــد‪.‬‬ ‫باعــث وارد شــدن فشــار غیرضــروری بــه لنت هــا و‬ ‫دیســک ترمــز می شــود‪ .‬بــه جــای ایــن کار می توانیــد از‬ ‫دنده هــای ســنگین اســتفاده کنیــد و بــا ترمزگیری هــای‬ ‫کوتــاه و ســبک‪ ،‬ســرعت خــودرو را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫📍عدم تعویض به موقع دنده‬ ‫اگــر دور موتــور از یــک حــدی پایین تــر یــا باالتــر باشــد‬ ‫و اقــدام بــه شــتاب گیری کنیــد‪ ،‬درواقــع در حــال وارد‬ ‫کــردن فشــار زیــادی بــر روی موتــور هســتید‪ .‬اهمیــت‬ ‫دنــده معکــوس دادن را فرامــوش نکنیــد و در هنــگام‬ ‫عبــور از ســرباالیی ها یــا حمــل بارهــای ســنگین‪ ،‬بــا‬ ‫معکــوس دادن بــه موقــع از پاییــن امــدن دور موتــور‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪ .‬درضمــن بــا تعویــض بــه موقــع دنــده‬ ‫در مصــرف ســوخت نیــز صرفه جویــی خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫❌عــادات اشــتباه در رانندگــی کــه گیربکــس دســتی شــما‬ ‫رو نابــود می کنــد‪.‬‬ ‫الفاصلــه بعــد از روشــن کــردن موتــور ســرد‪ ،‬دور موتــور‬ ‫ان را بــاال نبریــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم این طــور فکــر می کننــد کــه اگــر‬ ‫بالفاصله بعد از روشن کردن موتور سرد با ان تهاجمی‬ ‫رانندگــی کننــد بــه گــرم شــدن موتــور کمــک می کنــد و ان‬ ‫را بــرای رانندگــی امــاده می کنــد‪ .‬ولــی در واقــع ایــن کار‬ ‫بدتریــن اســیب را بــه موتــور خــودروی شــما می رســاند‪.‬‬ ‫هنگامی کــه موتــور بیــش از چنــد ســاعت خامــوش بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬روغــن بــه کارتــل برمی گــردد و هیــچ روغنــی در‬ ‫ســر ســیلندر بــرای روغــن کاری قطعــات باالیــی موتــور‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بــرای اینکــه اســیبی بــه خــودروی شــما‬ ‫نرســاند پــس از روشــن کــردن موتــور ســرد اجــازه دهیــد‬ ‫یــک دقیقــه بــا دور ارام‪ ،‬درجــا کار کنــد تــا روغــن بــه‬ ‫قطعــات باالیــی موتــور برســد و بــدون اینکــه صدم ـه ای‬ ‫ببینــد امــاده حرکــت شــود‪ .‬پــس از یــک دقیقــه (در‬ ‫هــوای خیلــی ســرد ‪ ۲‬الــی ‪ ۳‬دقیقــه) می توانیــد به ارامــی‬ ‫حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫تــا وقتــی امپــر اب رادیاتــور بــاال نیامــده‪ ،‬از بــاال بــردن‬ ‫دور موتــور خــودداری کنیــد‪ .‬اگــر خــودروی شــما امپــر اب‬ ‫نــدارد‪ ،‬می توانیــد گــرم شــدن بخــاری خــودرو را مــاک‬ ‫قــرار دهیــد‪ .‬به مــرور زمــان‪ ،‬صــدای موتــور را در حالــت‬ ‫ســرد و گــرم تشــخیص می دهیــد‪.‬‬ ‫تولید و تامین برق‪ ،‬بسیار گران‬ ‫و پرهزینه است و با مصرف‬ ‫منطقی ان از هدر رفتن سرمایه‬ ‫ملی و تحمیل فشار به بودجه‬ ‫خانواده جلوگیری کنیم تولید‬ ‫و تامین برق‪ ،‬بسیار گران و‬ ‫پرهزینه است و با مصرف‬ ‫منطقی ان از هدر رفتن سرمایه‬ ‫ملی و تحمیل فشار به بودجه‬ ‫خانواده جلوگیری کنیم‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 13‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 13‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 61‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 30‬سیلسیوس وزش باد شمال غرب سرعت باد ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪371‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اغاز کشت کلزا در اراضی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬کشــت کلــزا در ســطح ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫اســتان اغــاز شــد کــه ایــن رونــد در برخــی از شهرســتان هــا تــا‬ ‫اخــر مهرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مهنــدس پژمــان شــهابی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه هــم اینــک ابیــاری برخــی از محصــوالت در‬ ‫ســطح کشــتزارها از جملــه پنبــه و پیــاز هــم اکنــون پایــان یافتــه‪،‬‬ ‫کشــاورزان مــی تواننــد از اب مــازاد در کشــت کلــزا بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دانــه روغنــی کلــزا نســبت بــه تاریخ کشــت‬ ‫حســاس اســت افــزود‪ :‬ایــن گیــاه بــرای کشــت محدودیــت‬ ‫زمانــی دارد‪ ،‬کلــزا کاران بایــد بــا توجــه بــه شــرایط اب و هوایــی‬ ‫منطقه کشــت به موقع داشــته باشــند تا از ســرمای زمســتانه‬ ‫اســیب نبیند‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬کلــزا کارانــی کــه در مناطــق ســرد‬ ‫همچون شــیروان و فاروج هســتند از هم اکنون مهلت کشــت‬ ‫تــا اخــر شــهریور مــاه دارنــد‪ ،‬کشــاورزان مناطــق معتــدل نیــز تــا‬ ‫نیمــه مهــر مــاه و بهــره بــرداران مناطــق گــرم از جملــه مانــه و‬ ‫گرانی های اخیر و مقوله شفافیت!‬ ‫هــر چنــد دولــت جدیــد هنــوز قــوام و دوام پیــدا نکــرده‬ ‫و بــه جــز چنــد نفــر فعــا ً همــان قبلــی هــا بــا ســرعت‬ ‫تمــام در حــال خدمتگــزاری بــه خلــق اللــه هســتند ولــی‬ ‫نکتــه ای کــه نبایــد بــه ســادگی از ان گذشــت‪ ،‬شــفافیت‬ ‫در برخــی امــور و صداقــت در اعــام دالیــل گرانــی هــای‬ ‫اخیــر محصــوالت مختلــف اســت! بــاور بفرمائیــد ادم‬ ‫بــا ایــن حجــم شــفافیت و صداقــت‪ ،‬دوســت دارد از‬ ‫خوشــحالی زوزه بکشــد و شــادی اش را بــا همــه دالالن‪،‬‬ ‫گرانفروشــان‪ ،‬عزیــزان مافیــای‪ ،‬دســت هــای پشــت پــرده‬ ‫و بــر و بچــه هــای بــازار ســیاه دو ال پهنــا حســاب کنــد (چــرا‬ ‫قســمت کنــد؟! مگــر مغــز خــورده اســت؟! ) تــا جایــی‬ ‫کــه برخــی بــزرگان حتــی همیــن عمــو ســیفی (ســرایدار‬ ‫مفخــم مدرســه مــا) اعتقــاد دارنــد « عینــک فطــرت در‬ ‫اینجــا انقــدر شــفاف نیســت» کــه دالیــل گرانــی هســت!‬ ‫حقیقتــا ً دســت مملــی ‪ ...‬بــه نظــر شــما ایــن مــدل‬ ‫صداقــت و شــفافیت مثــال زدنــی و ســتودنی مســئوالن‬ ‫در اعــام دالیــل اوضــاع پیچیــده اقتصــادی روز مملکــت‬ ‫و پرهیــز از الپوشــانی و مخفــی کاری‪ ،‬ای واللــه و‬ ‫باریــکال نــدارد؟! ایــن راهبــرد و اســتراتژی قابلیــت ایــن‬ ‫را نــدارد کــه مثــل ســبک بازیگــری عــزت اللــه انتظامــی‬ ‫در دانشــگاه هــای معتبــر دنیــا تدریــس شــود؟!‬ ‫یعنــی االن شــما اگــر از هــر بچــه پایــه چهــارم ابتدایــی‬ ‫نظــام جدیــد کــه دو ســال اســت بــا گوشــی درس مــی‬ ‫خوانــد علــت گرانــی هــای اخیــر را بپرســید بــا رســم شــکل و‬ ‫نمــودار بــه شــما توضیــح مــی دهــد و نمــره کامل مــی گیرد‪.‬‬ ‫ســرتان را در نیــاورم مشــت نمونــه خــروار گرانــی ســیمان‪،‬‬ ‫هویــج‪ ،‬پرایــد‪ ،‬میلگــرد و مــرغ و ‪ ...‬مالحظــه بفرمائیــد‪:‬‬ ‫مدیــرکل نظــارت بــر کاالهــای فلــزی و معدنــی‬ ‫ســازمان حمایــت گفــت‪ :‬قطــع بــرق‪ ،‬قطــع گاز و‬ ‫افزایــش کرایــه هــای حمــل طــی هفتــه هــای اخیــر‬ ‫موجــب افزایــش قیمــت ســیمان شــده اســت!‬ ‫رییــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی تهــران‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان خــروج گســترده هویــج از کشــور‬ ‫علیرغــم نیــاز داخلــی علــت اصلــی گــران شــدن هویــج‬ ‫در کنــار افزایــش تقاضــا بــرای ایــن محصــول اســت!‬ ‫حبیــب اســدالله نــژاد‪ ،‬نایــب رئیــس کانــون سراســری‬ ‫مرغــداران گوشــتی گفــت‪ :‬نبــود نظــارت و انحــراف در‬ ‫توزیــع و دالل بازی هایــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد‪،‬‬ ‫و همچنیــن عرضــه وســیع در قالــب بســته بنــدی و قطعــه‬ ‫بنــدی بــا قیمت هــای عجیــب و پــر ســود بــه ایــن مســاله‬ ‫دامــن زده و باعــث گرانــی شــدید مــرغ شــده اســت!‬ ‫حمیدرضــا صالحــی‪ ،‬عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬افزایــش حجــم نقدینگــی و تــرس از افزایــش‬ ‫نــرخ تــورم در ماه هــای اینــده موجــب شــده تــا مــردم‬ ‫بــه ســمت ســرمایه گذاری در بــازار خــودرو برونــد‬ ‫و همیــن امــر باعــث گرانــی خــودرو شــده اســت!‬ ‫احمــد رضــوی نیــک‪ ،‬رئیــس انجمــن نــوردکاران فــوالدی‬ ‫ایــران در خصــوص گرانــی قیمــت میلگــرد گفــت‪ :‬حقیقــت‬ ‫امــر خودمــان هــم نفهمیدیــم چــی گفت‪ .‬شــما در اینترنت‬ ‫جســتجو کنیــد‪ ،‬اگــر علــت خاصــی بــرای گرانــی میلگــرد از‬ ‫صحبــت هــای ایــن بنــده خــدا عایــد تــان شــد‪ ،‬فبهــا ‪...‬‬ ‫البتــه قطعــی بــرق‪ ،‬کرونــا‪ ،‬عــرق ســوز شــدن راننــدگان‬ ‫حمــل و نقــل بــار عمومــی‪ ،‬نتایــج ضعیــف تیــم ملــی‬ ‫تیــر و کمــان در المپیــک‪ ،‬افزایــش اشــتهای مافیــای‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬همزمانــی جشــن تولــد و ســالگرد ازدواج‬ ‫همســر چنــد مافیــا بــا هــم کــه تقاضــای خریــد پورشــه و‬ ‫مازارتــی و ‪ ...‬را افزایــش مــی دهــد و قطعــا ًهزینــه ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت بایــد از جیــب خلــق اللــه تامیــن شــود‬ ‫و ‪ ...‬در افزایــش قیمــت محصــوالت بــی تاثیــر نیســتند!‬ ‫فقــط ایــن البــا تنهــا نکتــه امیــدوار کننــده در افزایــش‬ ‫قیمــت خدمــات و کاال هــا‪ ،‬نبــود ســوء مدیریــت مدیــران‬ ‫و مســئوالن نظارتــی در بحــث دالیــل گرانــی اســت و‬ ‫الحمداللــه تنهــا چیــزی کــه در دالیــل دوســتان مشــاهده‬ ‫نمــی شــود و منجــر بــه گرانــی هــا نمــی شــود‪ ،‬انحــراف و‬ ‫ســوء مدیریــت مســئوالن و متولیــان امــر اســت! خداوند از‬ ‫شــفافیت تــان نکاهــد!‬ ‫ســملقان تــا اخــر مهــر مــاه فرصــت بــرای کشــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم دانــه روغنــی کلــزا در قالــب‬ ‫خریــد تضمینــی در ســال جــاری ‪ ۱۱۰‬هــزار ریــال بــود کــه پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود در ســال زراعــی اینــده بــه بیــش از ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫ریــال برســد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزان ایــن اســتان در ســال زراعــی جــاری بیــش‬ ‫از ســه هــزار هکتــار کلــزا کشــت کــرده بودنــد کــه ســرمازدگی‬ ‫و خشکســالی بخــش زیــادی را از بیــن بــرد کــه در نهایــت دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا از ســطح دو هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار برداشــت شــد‪ ،‬ایــن‬ ‫بهــره بــرداران یکهــزار تــن محصــول را بــه مراکــز خریــد تحویــل‬ ‫دادنــد و حــدود یکهــزار تــن نیــز خــود حتــی بــا قیمــت باالتــر بــه‬ ‫فــروش رســاندند‪.‬‬ ‫شــهابی بــا بیــان اینکــه بعضــا برخــی از کشــاورزان بــه دلیــل‬ ‫اینکــه در ســال زراعــی جــاری بــا ســرمازدگی مواجــه شــدند‬ ‫کمتــر تمایــل بــه کشــت ایــن محصــول دارنــد افــزود‪ :‬از بهــره‬ ‫بــرداران مــی خواهیــم کــه در خصــوص ســرمازدگی نگــران‬ ‫نباشــند چــرا کــه اگــر کلــزا بــه موقــع کشــت شــود دچــار‬ ‫ســرمازدگی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کلــزای کــه بــه موقــع کشــت شــده در فصل ســرد اگر‬ ‫‪ ۶‬بــرگ داشــته باشــند ســرمای زیــاد را تحمــل خواهــد کــرد امــا‬ ‫گیــاه دارای ‪ ۲‬بــرگ دچــار ســرمازدگی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بررسی دایری سرویسهای‬ ‫مخابراتی‬ ‫درجلســه ای بــا حضــور مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬دایــری‬ ‫سرویســهای مخابراتی ادارات مخابرات اســتان بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی‬ ‫مخابرات منطقه گلستان ‪ ،‬با حضور دکتر غالمعلی شهمرادی‪،‬‬ ‫دایــری سرویســهای مخابراتــی ادارات مخابــرات اســتان در هفتــه‬ ‫‪ 23‬بررســی شــد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تاکیــد بــر تــاش بیشــتر ‪،‬‬ ‫تحــول در رشــد شــاخص هــا و افزایــش دایــری هــا را خواســتار شــد ‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از مدیران مخابرات شهرســتانها که اهداف تعیین‬ ‫شــده در انها محقق شــده اســت ‪ ،‬از ســایر شهرســتانها خواســت‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت حداکثــری امکانــات و تجهیــزات میــزان‬ ‫دایــری و واگــذاری سرویســها را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی همت مدیران مخابرات شهرســتانها‬ ‫و شناســایی موانــع و چالشــها را مــورد تاکیــد قرار دادوگفــت ‪ :‬الزم‬ ‫اســت تــاش در جهــت ارائــه راهــکار هــای مناســب و کاربــردی‬ ‫بــرای رفــع موانــع را بیشــتر نماینــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت پــس از بررســی میــزان دایــری سرویســهای‬ ‫تلفــن ثابــت ‪ ، ADSL ،‬مشــترک فعــال ‪ vdsl ،‬و ‪ FTTH‬نقــاط‬ ‫قــوت و ضعــف شناســایی و راههــای افزایــش فــروش هریــک از‬ ‫سرویســها ارائــه و بــر عملیاتــی شــدن ان تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫افزایش سهم دولت‬ ‫در بیمه مبادی تولید‬ ‫ابزیان‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بنــا‬ ‫بــر مصوبــه کمیســیون عالــی مدیریــت‬ ‫بهره بــرداری ذخائــر ابزیــان ابهــای داخلــی‬ ‫و مدیریــت ابــزی پــروری در ســال ‪ 1400‬و‬ ‫براســاس ارســال نامــه دکتــر حســن نــژاد‬ ‫قائــم مقــام و عضــو هیئــت مدیــره صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزی کشــور‪ ،‬ایــن صنــدوق جهــت‬ ‫برقــراری حمایت هــای بیشــتر از تولیــد‬ ‫کننــدگان‪ ،‬ســهم دولــت در بیمــه مبــادی‬ ‫تولیــد بچــه ماهــی ســردابی ‪ 75‬درصــد و در‬ ‫میگــوی پرورشــی ‪ 70‬درصــد افزایــش یافتــه و‬ ‫در ســایر مــوارد بیمــه بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 70‬درصــد‬ ‫استفاده دولت برای‬ ‫پیاده سازی گفتمان عدالت‬ ‫از نخبگان جامعه‬ ‫اســتادیار رشــته علــوم قــران و حدیــث دانشــگاه گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫گفتمــان عدالــت را یکــی از مهمتریــن تاکیــد رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب در چنــد ســال اخیــر برشــمرد و گفــت‪ :‬پیاده ســازی‬ ‫ایــن نــوع گفتمــان در جامعــه نیازمنــد اســتفاده بیشــتر دولــت‬ ‫از نقطــه نظــرات نخبــگان علمــی‪ ،‬دینــی و دانشــگاهی بــه‬ ‫نمایندگــی از مــردم اســت‪.‬‬ ‫ســیدمهدی رحمتــی یــاداور شــد‪ :‬گفتمــان عدالــت‪ ،‬تولیــد‬ ‫علــم‪ ،‬اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬پیشــرفت ایرانــی ‪ -‬اســامی و‬ ‫کمــک مومنانــه از مهمتریــن محورهایــی اســت کــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب در چنــد ســال اخیــر بــه ان تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گفتمــان عدالــت از منظــر رهبــری یــک بــاور عمومــی‬ ‫اســت کــه بایــد بــر اســاس منطقــی عالمانــه و بــه دور از افــراط و‬ ‫تفریــط و بــا زبــان خــوش توســط دولتمــردان در جامعــه تبییــن‬ ‫شــده تــا بــرای مــردم قابــل قبــول باشــد‪.‬‬ ‫رحمتــی اظهارداشــت‪ :‬گفتمــان عدالــت در راس موضوعاتــی‬ ‫اســت کــه حکومت هــا و دولت هــای اســامی کــه خــود را ادامــه‬ ‫دهنــده راه انبیــا می داننــد بایــد دنبــال کننــده ایــن نــوع از‬ ‫گفتمــان باشــند‪.‬‬ ‫لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بنــا‬ ‫بــر مصوبــه کمیســیون عالــی مدیریــت‬ ‫بهره بــرداری ذخائــر ابزیــان ابهــای داخلــی‬ ‫و مدیریــت ابــزی پــروری در ســال ‪ 1400‬و‬ ‫براســاس ارســال نامــه دکتــر حســن نــژاد‬ ‫قائــم مقــام و عضــو هیئــت مدیــره صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزی کشــور‪ ،‬ایــن صنــدوق جهــت‬ ‫برقــراری حمایت هــای بیشــتر از تولیــد‬ ‫کننــدگان‪ ،‬ســهم دولــت در بیمــه مبــادی‬ ‫تولیــد بچــه ماهــی ســردابی ‪ 75‬درصــد و در‬ ‫میگــوی پرورشــی ‪ 70‬درصــد افزایــش یافتــه و‬ ‫در ســایر مــوارد بیمــه بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 70‬درصــد‬ ‫لحــاظ شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت‬ ‫گلســتان مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫بــه منظــور ایجــاد مطلوبیــت در بیمــه تکمیلــی‬ ‫میگــوی پرورشــی تخفیــف ‪ 30‬درصــدی در‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان بایــد بــا توجــه بــه توصیــه‬ ‫هــای کارشناســان و اســتفاده از دانــش بهــره بــرداران باتجربــه‬ ‫محصــوالت خــود را بــا موقــع کشــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــت کلــزا در تنــاوب بــا گنــدم و جــو در‬ ‫افزایــش عملکــرد محصــول بســیار موثــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬رعایــت‬ ‫ایــن روش موجــب کاهــش و کنتــرل علــف هــای هــرز و بیمــاری‬ ‫هــای گنــدم مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬کلــزا یکــی از گیاهــان مناطــق معتــدل‬ ‫اســت و ســازگاری خوبــی هــم بــا ایــن نــوع اقلیــم دارد و البتــه در‬ ‫کنــار ان‪ ،‬ســایر دانــه هــای روغنــی از جملــه افتابگــران و کنجــد‬ ‫نیــز در خراســان شــمالی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــر خودکفایــی روغــن تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تــاش مــی شــود‬ ‫تــا در ســال هــای اینــده بــا کشــت انــواع دانــه هــای روغنــی بــه‬ ‫خصــوص کلــزا‪ ،‬کنجــد‪ ،‬گلرنــگ‪ ،‬افابگــردان‪ ،‬کاملینــا و ســایر‬ ‫مــوارد در ایــن زمینــه بــه تولیــد مناســب برســیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در زمینــه تولیــد دانــه روغنــی کلزا رتبــه نهم را‬ ‫در بیــن اســتان ها دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه‬ ‫از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را‬ ‫بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫حرکت کند پروژه های‬ ‫گردشگری در گرگان‪ /‬جذب‬ ‫توریست خالقیت می خواهد‬ ‫گــرگان‪ -‬بــا وجــود شــروع عملیــات اجرایــی برخــی از پــروژه هــای‬ ‫گردشــگری در گــرگان امــا رونــد اجــرای ان هــا بــه کنــدی بــه پیــش مــی‬ ‫رود لــذا بــرای تحقــق توســعه بــر پایــه توریســم بایــد ســرعت اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه هــا شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫گــروه اســتان ها‪ :‬شــهر گــرگان بــه لحــاظ ویژگی هــای اب و هوایــی‬ ‫و موقعیــت جغرافیایــی خــاص و قــرار گرفتــن در مســیر اســتان های‬ ‫خراســان شــمالی و رضــوی‪ ،‬تهــران و مازنــدران ظرفیــت باالیــی بــرای‬ ‫جــذب مســافر داشــته امــا علیرغــم تالش هــای انجــام شــده در‬ ‫ســنوات اخیــر نتوانســته خــوب عمــل کنــد و بــه مقصــد گردشــگران‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مرکــز گلســتان علیرغــم داشــتن ظرفیــت طبیعــی‪ ،‬وجــود قومیت هــا‬ ‫و صنایــع دســتی خــاص در توســعه واقعــی گردشــگری ناتــوان بــوده‬ ‫و تحــول در ایــن امــر مســتلزم تغییــر نــگاه و برنامــه ریــزی مدیــران‬ ‫شــهری و گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله در تعطیــات نــوروز و تابســتان شــمار زیــادی از‬ ‫مســافران و گردشــگران وارد گــرگان شــده امــا بــه دلیــل فراهــم نبــودن‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری تنهــا در حاشــیه محورهــای گردشــگری‬ ‫طبیعــی همچــون ناهارخــوران‪ ،‬النگــدره و زیــارت اوقــات می گذراننــد‬ ‫و درامــد و عایــدی بــرای شــهر ندارنــد‪.‬‬ ‫حــق بیمــه ســهم بیمــه گــذار از ســوی ایــن‬ ‫صنــدوق در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بیمــه اجبــاری‬ ‫ابزیــان از مبــادی تولیــد‪ ،‬بــا حمایــت صنــدوق‬ ‫بیمــه کشــاورزی در مــواردی از جملــه ‪ :‬تخــم‬ ‫چشــم زده وارداتــی و تولیــد داخــل ماهیــان‬ ‫ســردابی‪ ،‬بچــه ماهــی ســردابی از طریــق‬ ‫واحدهــای تفریــخ‪ ،‬الروهــای تولیــدی مراکــز‬ ‫تکثیــر میگــو‪ ،‬بچــه ماهــی گرمابــی بــه عنــوان‬ ‫بیمــه مــزارع حــد واســط‪ ،‬بیمه ماهــی گرمابی‬ ‫انگشــت قــد از طریــق مــزارع حــد واســط و‬ ‫بیمــه بچــه ماهــی دریایی(ســی بــس وســی‬ ‫بریــم) بعنــوان نرســری ماهیــان دریایــی‪،‬‬ ‫عملیاتــی شــده و در حــال اجــرا می باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت بیمــه‬ ‫در جلوگیــری از ضــرر و زیــان هــای احتمالــی‪،‬‬ ‫از ایــن پــس اخــذ هرگونــه تســهیالت‪،‬‬ ‫مجوزهــا و ســایر خدمــات‪ ،‬منــوط بــه ارائــه‬ ‫بیمــه نامــه از طــرف پــرورش دهنــده و تولیــد‬ ‫کننــده می گــردد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۱۵۶‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۱‬تقاضــای اقــای محمدجــواد ســمیعی فــرد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۲۲۹۹‬وکدملی‪۲۱۸۱۳۲۹۲۱۴‬صــادره از بهشــهر فرزنــد ابوالفضــل در شـش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام شــش ســهم مشــاع از هفــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت و‬ ‫مســاحت ‪ ۲۰۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۲۶۷‬اصلــی واقــع در اراضــی چینیــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای علــی نــوروزی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪ ۷۷۲۷‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۶/۱۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۹:‬علــی برقــی رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۶۳‬‬ ‫تقاضــای اقــای محمــد جــواد نظــری مهــر بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲‬و کدملــی ‪ ۲۲۴۹۶۷۴۸۶۸‬صــادره از کردکــوی فرزنــد یوســف در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۹۲۸.۸۹‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۲۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۹:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۹۱۰‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم ثریــا پودینــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۳۶۰۹‬و کدملــی ‪ ۳۶۷۴۱۲۱۴۶۸‬صــادره از زابــل فرزنــد صمــد متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۳۵‬در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه‬ ‫مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفــر ابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۳۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۹:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 85‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫توفان هــای صبحگاهــی بیشــینه ‪ 29‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪ 70‬درصــد‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ‪1400‬‬ ‫به کار گیری ‪ ۶‬دوربین‬ ‫نظارتی در محورهای‬ ‫گلستان‬ ‫گــرگان مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان از‬ ‫نصــب ‪ ۶‬دوربیــن نظــارت تصویــری در اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫تجهیــزات ایــن دوربیــن هــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫خریــداری شــده و بــزودی نصــب مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی در ایــن خصــوص اظهارکــرد‪ ۷۱ :‬پــروژه‬ ‫در حــوزه راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان بــه‬ ‫مناســبت هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بهره بــرداری از ‪ ۲۴‬پــروژه احــداث و بازســازی ابنیــه‬ ‫فنــی راه هــا و محورهــای مواصالتــی گلســتان از مهم تریــن‬ ‫پروژه هــای ایــن ایــام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در راســتای نگهــداری از شــریان های اصلــی‬ ‫و فرعــی اســتان‪ ۱۷ ،‬پــروژه بهســازی و روکــش راه هــای‬ ‫شــریانی و اصلــی افتتــاح یــا کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫میقانــی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه ایمنــی راه هــا ‪۱۲‬‬ ‫پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۷۷‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیده اســت کــه شــامل روشــنایی‬ ‫راه هــا‪ ،‬احــداث پــل عابــر پیــاده و افتتــاح مجتمــع‬ ‫خدماتــی بیــن جــاده ای اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقــل جاده ای گلســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬تعریــض بانــد جنوبــی محــور اق قــا‬ ‫بــه بندرترکمــن و احــداث پــل نیــرو در گالیکــش از‬ ‫شــاخص ترین اقدامــات معاونــت راهــداری در اداره‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫اســت کــه در هفت ـه ی دولــت اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــوزه راه هــای روســتایی هــم ‪۱۲‬‬ ‫پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۴۱۲‬میلیــارد ریــال پیــش‬ ‫بینــی شــده بــود کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹‬پــروژه شــامل‬ ‫راه هــای روســتایی و اجــرای اســفالت بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســید و ســه پــروژه هــم کلنــگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫میقانــی همچنیــن از نصــب ‪ ۶‬دوربیــن نظــارت‬ ‫تصویــری در ســطح اســتان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تجهیــزات ایــن دوربین هــای نظارتــی بــا اعتبــاری‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال خریــداری شــده و در‬ ‫اینــده ای نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫شغل توسط کمیته امداد‬ ‫درسالجاری‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای با‬ ‫‪ 20‬فقره سرقت در «مانه و‬ ‫سملقان‪‎« ‎‬‬ ‫دستگیری حفاران‬ ‫غیر مجاز‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه‬ ‫ای بــا ‪ 20‬فقــره ســرقت توســط پلیــس اگاهــی مانــه و ســملقان‬ ‫‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبرگــزاری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی» در تشــریح‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع یک مورد ســرقت‬ ‫از منــزل یکــی از شــهروندان و بــه ســرقت رفتــن دســتگاه جــوش‪،‬‬ ‫ســنگ فــرز و برخــی اقــام ســاختمانی‏موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســرنخ هــای موجــود در پرونــده منجــر بــه‬ ‫شناســایی ســارق شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬محــل اختفــای ســارق بــا تــاش‬ ‫‏مســتمر کاراگاهــان شناســایی و طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫متهــم دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه در بازرســی‬ ‫از محــل اختفــای متهــم تعــداد زیــادی امــوال مســروقه کشــف و‬ ‫‏ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده‬ ‫بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت منــزل‪ ،‬داخــل خــودرو و ‪ ...‬اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از دســتگیری ‪ 4‬نفر‬ ‫حفــار غیــر مجــاز در حوالــی ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام ‏خبــی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــه صــورت مخفیانــه و غیــر مجــاز‬ ‫اقــدام بــه حفــاری مــی کننــد‪ ،‬بالفاصلــه عوامــل گشــت‬ ‫انتظامــی‏بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه محــض حضــور مامــوران در‬ ‫محــل ‪ 4‬نفــر حفــار غیــر مجــاز کــه در حــال حفــاری بودنــد‪،‬‬ ‫بــا هماهنگــی‏مقــام قضائــی دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه تعــدادی اقــام‬ ‫مربــوط بــه حفــاری نیــز از ایــن‏افــراد کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫هرگونــه حفــاری غیــر مجــاز جــدای بــر اینکــه جــرم باشــد‪،‬‬ ‫خطــر افریــن بــوده و ‏توصیــه مــا بــه شــهروندان عزیــز‬ ‫ایــن اســت کــه در صــورت مشــاهده اینگونــه مــوارد بــرای‬ ‫حفاظــت و حراســت از میــراث ملــی‪،‬‏بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫مشکل پردیس‬ ‫سینمایی امید تخصیص‬ ‫کد پروژه است‬ ‫پرداخــت ‪ ۲‬میلیــارد ریــال از ایــن مبلــغ را داده اســت و در ایــن زمینــه‬ ‫بایــد تفاهــم نامــه بــا شــهرداری امضــا شــود کــه تاکنــون ایــن امــر‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پنــج میلیــارد ریــال باقــی مانــده اعتبــارات پــس از‬ ‫پایــان کار بــرای خریــد تجهیــزات جــذب خواهــد شــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫قــرار بــود ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال برای تکمیل طرح از اعتبارات شهرســتانی‬ ‫تخصیــص یابــد کــه تاکنــون ایــن امــر نیــز محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر طــرح در زمــان مقــرر اجــرا مــی شــد تنهــا بــه‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫عملیــات ســاخت پردیــس ســینمایی امیــد شــیروان کــه از ســال ‪۹۷‬‬ ‫اغــاز شــده همچنــان بــه علــل مختلــف راکــد مانــده اســت کــه بــرای‬ ‫شــتاب بخشــی بــه ایــن طــرح فرهنگــی نیــاز به همــکاری شــهرداری و‬ ‫دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پردیــس ســینمایی امیــد شــیروان بــه‬ ‫عنــوان بیســت و یکمیــن پردیــس بــا زیربنــای ‪ ۷۰۰‬مترمربــع و ‪۹۵۰‬‬ ‫مترمربــع زمیــن بــا ســه ســالن و ظرفیــت ‪ ۳۰۰‬صندلــی اســت کــه‬ ‫عملیــات اجرایــی ان بــا پیمانــکاری شــهرداری ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫حســین فرخنده در نشســت با اعضای شــورای شــهر شــیروان برای‬ ‫پــی گیــری ایــن طــرح گفــت‪ :‬اینــک ســازمان ســینمایی کشــور بــرای‬ ‫اجــرای ان هفــت میلیــارد ریــال اعتبــار اختصــاص داده کــه دســتور‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز داشــت کــه ایــن اقــدام انجــام نشــد‪.‬‬ ‫فرخنــده بــا بیــان اینکــه بایــد جلــوی طوالنــی شــدن اجرای ایــن طرح‬ ‫را گرفــت گفــت‪ :‬مالــک و بهــره بــردار ایــن طــرح شــهرداری اســت کــه‬ ‫رونــد اجرایــی ان هماننــد دیگــر مناطــق کشــور بایــد بــا امضــای مفــاد‬ ‫تفاهــم نامــه شــتاب گیــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری شــیروان نیــز گفــت‪ :‬کل اعتبــار ایــن طــرح‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال اســت کــه قــرار اســت تنهــا کمتــر از ســه درصــد‬ ‫مجمــوع کل هزینــه معــادل ‪ ۲‬میلیــارد ریــال را ســازمان ســینمایی‬ ‫تخصیــص دهــد‪.‬‬ ‫مرتضــی رضوانــی بــا بیــان اینکــه شــهرداری تاکنــون ‪ ۱۲‬میلیــارد ریال‬ ‫از محــل منابــع داخلــی بــرای ایــن طــرح هزینــه کــرده اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬حتــی تســهیالت کــم بهــره بانکــی بــه میــزان ‪ ۱۰‬میلیــارد ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪371‬‬ ‫اتش سوزی در روستای‬ ‫«سیساب» خسارت میلیاردی‬ ‫بر جای گذاشت‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از وقــوع یــک‬ ‫مــورد اتــش ســوزی در روســتای سیســاب کــه منجــر بــه خســارت‬ ‫‏‏‪ 2‬میلیــارد ریالــی شــد خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد گل محمــدزاده» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏یــک مــورد اتــش ســوزی‬ ‫یــک بــاب منــزل مســکونی و انبــار در روســتای سیســاب از توابــع‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه گشــت‏انتظامــی بــه همــراه عوامــل‬ ‫اورژانــس و اتــش نشــانی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اتــش ســوزی منجــر بــه ســوختن‬ ‫یــک دســتگاه تراکتــور و تعــداد زیــادی لــوازم منــزل شــده اســت‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬کارشناســان ارزش امــوال ســوخته شــده را ‪ 2‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد کــرده انــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه‬ ‫علــت وقــوع ایــن حادثــه توســط کارشناســان اتــش نشــانی در‬ ‫‏دســت بررســی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اتــش ســوزی در همــان‬ ‫دقایــق اولیــه توســط عوامــل اتــش نشــانی و امــدادی حاضــر در‬ ‫‏صحنــه مهــار شــد‪.‬‏‬ ‫هــم بــرای اجــرای ایــن طــرح بــه شــهرداری تعلــق نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار شــیروان نیــز گفــت‪ :‬بــرای ایــن طــرح قــرار بــود‬ ‫ســازمان ســینمایی هفــت میلیــارد ریــال کمــک بالعــوض در مرحلــه‬ ‫اغــاز عملیــات بــه شــهرداری پرداخــت شــود و عــاوه برایــن پنــج‬ ‫میلیــارد ریــال از ســازمان دهیــاری هــا و شــهرداری ها و ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال هــم فرمانــداری اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫مســعود الهــی اظهــار داشــت‪ :‬اینــک ایــن طــرح ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد کــه تاکنــون اعتبــاری از محــل فرمانــداری تخصیــص‬ ‫داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل منابــع داخلــی شــهرداری بــرای ایــن طــرح‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید وحیــد میــرزا محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬اینــک مشــکل اصلــی‬ ‫عــدم تعریــف کــد پــروژه اســت کــه دســتگاه هــای متولی بــرای جذب‬ ‫اعتبــارات بایــد پــی گیــر تعریــف کــد پــروژه باشــند تــا بــر ان اســاس‬ ‫اعتبــارات فرمانــداری هــم تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫پردیــس امیــد نــام پــروژه ســینمای اســت کــه از ســال ‪ ۹۷‬بــا ابتــکار‬ ‫ســازمان همیــاری شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور ‪ ،‬ســازمان‬ ‫امــور ســینمایی و ســمعی بصــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫برای شــهرهای فاقد ســالن ســینما در دســتور کار قرار داد و در این‬ ‫ارتبــاط تاکنــون ‪ ۲۰‬پردیــس ســینمایی در ایــن شــهرها احــداث و ‪۱۱‬‬ ‫پردیــس دیگــر نیــز در دســت اقــدام قــرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان دومیــن‬ ‫شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق‬ ‫بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫از کنتور اب برای چک کردن نشتی های‬ ‫پنهان اب استفاده کنید‪.‬‬ ‫کنتور اب خانه را بخوانید‪ ،‬دو‬ ‫ساعت از اب استفاده نکرده‬ ‫و دوباره شماره انرا بخوانید‪.‬‬ ‫اگر شماره یکسان نباشد حتما‬ ‫نشتی در خانه وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده تــا پایــان‬ ‫امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۸۱‬فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬مجیــد الهــی راد روز چهــار شــنبه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پارســال ‪ ۱۷۲‬میلیــارد تومــان بــرای ایجــاد چهــار‬ ‫هــزار فرصــت شــغلی مددجویــان ایــن نهــاد هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد ‪ ۳۰‬درصــد مشــاغل خــرد‬ ‫اســتان را ایجــاد می کنــد افــزود‪ :‬سیاســت کمیتــه امــداد‬ ‫حمایــت از کســب و کار و بــه خودکفــا رســاندن مددجویــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا بیــان اینکــه امســال بیــش از ‪۲۴۶‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه اشــتغال مددجویــان‬ ‫بــه ایــن نهــاد اختصاص یافتــه اســت گفــت‪ :‬مجمــوع‬ ‫اعتبــارات اشــتغال ســال جــاری در بخــش بانک هــای‬ ‫عامــل اســتان بیــش از ‪ ۲۲۵‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۲۱‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫اشــتغال بــرای صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیــت و‬ ‫هم افزایــی پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی حــدود ‪۱۱۲‬‬ ‫هــزار نفــر در اســتان خراســان شــمالی زیــر پوشــش خدمــات‬ ‫حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫انــان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اغاز برداشت زیتون کنسروی‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانــی مدیریــت جهادکشــاوزی‬ ‫گنبــدکاووس درشــرق اســتان گلســتان خبــر از اغــاز‬ ‫برداشــت زیتــون کنســروی از ســطح ‪ ۲‬هــزار هکتــار باغــات‬ ‫بــارور ایــن محصــول داد و پیــش بینــی کــرد کــه در در‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی ســالجاری بالــغ بــر ‪ ۳۰۰‬تــن زیتــون‬ ‫برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫مینــا پیــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ســطح کل‬ ‫باغــات زیتــون (کنســروی و روغنــی) گنبــدکاووس ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هکتــار اســت کــه در ســال ابــی جــاری (مهــر ‪ ۹۹‬تــا‬ ‫کنــون) بــه ســبب کاهــش ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــدی بارش هــا و‬ ‫نیــز ســرمای اواخــر پارســال و اوائــل امســال دچــار خســارت‬ ‫و کاهــش باردهــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری وجــود حــدود پنــج هــزار هکتــار بــاغ‬ ‫زیتــون در گنبــدکاووس‪ ،‬افــزود‪ :‬بخشــی از ایــن باغــات بــه‬ ‫ســبب ســرما و یخبنــدان شــدید ســال ‪ ۹۵‬دچــار خســارت‬ ‫شــده‪ ،‬از بیــن رفتنــد‪.‬‬ ‫پیــری اضافــه کــرد‪ :‬فصــل برداشــت زیتــون کنســروی در‬ ‫گنبــدکاووس از دهــه دوم شــهریور به تدریــج اغــاز و یــک‬ ‫مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول باغبانــی مدیریــت جهادکشــاورزی‬ ‫گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬فعــا قیمــت خاصــی بــرای خریــد‬ ‫و فــروش زیتــون کنســروی مشــخص نشــده و بیشــتر‬ ‫به صــورت توافقــی بــه واحدهــای فــراوری اســتان گلســتان‬ ‫فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فصل برداشت زیتون روغنی در گنبدکاووس‬ ‫نیــز از ابــان مــاه اغاز می شــود‪.‬‬ ‫پیــری اضافــه کــرد‪ :‬بیشــتر باغــات زیتــون گنبــدکاووس در‬ ‫مناطــق میانــی و شــمالی ( ناحیــه مــرزی) ان واقــع اســت‬ ‫ضمــن اینکــه بزرگتریــن بــاغ یکپارچــه زیتــون کشــور بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۷۰۰‬هکتــار نیــز در ایــن شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫و افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی‪ ،‬از‬ ‫شهرســتان های مهم اســتان گلســتان در تولیدات کشاورزی‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 13‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا میدانید استرس تا ‪ 5‬برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می اورد‬ ‫ایا می دانید که فک گربه ها باال و پایین می رود اما به هیچ وجه چپ و راست نمی شود!‬ ‫ایا میدانید اسکنر ‪ 48‬سال پیش اختراع شده است‬ ‫ایــا مــی دانیــد یــش از ‪ 51‬درصــد مــردم جهــان تــا بــه حــال نــه بــا کســی از طریــق تلفــن حــرف زده انــد و نــه کســی‬ ‫بــه ان هــا زنــگ زده اســت!‬ ‫شمـاره ‪371‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫به خواسته هایمان چطور‬ ‫برسیم؟‬ ‫اصــوال بــرای رســیدن بــه خواســته ها و موفقیــت‪ ،‬ادم بایــد‬ ‫هدفــی بــرای خــود تعییــن کنــد و بــرای تحقــق ان تــاش کنــد‪.‬‬ ‫درســت مثــل همــان شــوفر تریلـی ای کــه بــرای ســالم رســیدن‬ ‫بــه خانــه‪ ،‬عکــس دختــر کوچولویــش را جلــوی داشــبورد‬ ‫ماشــین چســبانده تــا یــادش باشــد کــه اصــا چــرا زده بــه دل‬ ‫جــاده‪ .‬امــا دســتیابی بــه موفقیــت‪ ،‬صرفــا بــا خیــره شــدن بــه‬ ‫هــدف بــه دســت نمی ایــد‪ .‬همیــن مثــال راننــده را هــم کــه در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ ،‬کســب مهــارت بیشــتر در رانندگــی و بــاال بــردن‬ ‫ظرفیت هــای روحــی اســت کــه شــما را از گزند راننــدگان دیوانه‬ ‫نجــات می دهــد‪ .‬اگــر بخواهیــد چشــم از جــاده برداریــد و‬ ‫فالسک‪-‬چای‪-‬در‪-‬دســت بــه عکــس دخترتــان ز ُل بزنید‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت یکهــو جوانکــی کــه شیشــه مصــرف کــرده و پشــت پرایــد‬ ‫نشســته‪ ،‬بپیچــد جلوی تــان و تــا بیاییــد فرمــان بدهیــد‪ ،‬هــم‬ ‫پرایــد را فــرش زمیــن کنیــد و هــم خودتــان را بــا اب جــوش‬ ‫داخــل فالســک غســل تعمیــد بدهیــد‪ .‬بــا اینکــه حواســتان بــه‬ ‫هــدف بــوده‪ ،‬امــا نــه بارتــان بــه مقصــد رســیده و نــه ســالم‬ ‫هســتید‪ .‬در ایــن مقالــه بــا دیــدگاه تمرکــز کــردن بــر سیســتم‪،‬‬ ‫بــه جــای تمرکــز کــردن بــر هــدف اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫مــن عاشــق هدف هایــم هســتم‪ .‬امــا متاســفانه ایــن عشــق‬ ‫دوطرفــه نیســت‪.‬‬ ‫تا به حال بارها ســعی کرده ام با اســتفاده از اســتراتژی هایی‬ ‫مثــل «چطــور ارام ارام بــه اهــداف دســت نیافتنی نزدیــک‬ ‫شــویم» و «چطــور پــر حرفــی انگیــزه شــما را خفــه می کنــد»‬ ‫کارم را راه بینــدازم‪ .‬بــا وجــود اینکــه از ایــن اســتراتژی ها جواب‬ ‫گرفتـه ام‪ ،‬امــا هیچکدام شــان روش صــد درصــدی نبــوده‪.‬‬ ‫خوشــبختانه جیمــز کلیــر‪ ،‬کارافرینــی کــه دربــاره ی اهــداف‪،‬‬ ‫عادت هــا و موفقیــت و اینجــور چیزهــا زیــاد فکــر می کنــد‪،‬‬ ‫یــک راه حــل خیلــی بهتــر ارائــه کــرده کــه چطــور حتمــا بــه هــر‬ ‫هدفــی کــه می خواهیــم برســیم – و راه حلــش هــم طــوری‬ ‫اســت کــه هــر کســی می توانــد ازش اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫شما را چند لحظه با جیمز تنها می گذارم‪:‬‬ ‫همــه ی مــا دوســت داریــم در زندگــی خــود بــه چیزهایــی‬ ‫دســت پیــدا کنیــم – یکــی می خواهــد تجارت موفقی بســازد‪،‬‬ ‫ان یکــی دوســت دارد هیــکل روی فرمــی داشــته باشــد و‬ ‫دیگــری هدفــش تشــکیل یــک خانــواده ی خــوب اســت‪.‬‬ ‫بــرای اکثــر مــا‪ ،‬مســیر دســتیابی بــه ایــن چیزهــا از زمانــی‬ ‫شــروع می شــود کــه هدفــی خــاص و قابــل دسترســی را‬ ‫بــرای خــود تعییــن کنیــم‪ .‬مــن کــه تــا ایــن اواخــر همینجــوری‬ ‫زندگــی می کــردم‪ .‬اول هدفــم را تعییــن می کــردم و بعــد‬ ‫بــرای تحققــش تــاش می کــردم‪ .‬مثــا بــرای مشــتری هایی‬ ‫کــه می خواســتم جذبشــان کنــم‪ ،‬بــرای کالس هایــی کــه‬ ‫می گرفتــم و بــرای وزنه هایــی کــه در باشــگاه بلنــد می کــردم‬ ‫اول هــدف تعییــن می کــردم بعــد روی هدفــم تمرکــز‬ ‫می کــردم تــا بــه دســتش بیــاورم‪.‬‬ ‫امــا تازگی هــا فهمیــده ام در راه رســیدن بــه چیزهایــی کــه‬ ‫برایتــان مهــم هســتند و دوســت داریــد در ان زمینه هــا‬ ‫پیشــرفت کنیــد‪ ،‬راه حــل بهتــری هم وجــود دارد‪ .‬ولی برای‬ ‫مطــرح کــردن ایــن راه حــل اول بایــد تفــاوت بیــن دو لغــت‬ ‫را بدانیــد‪ :‬هدف هــا و سیســتم ها‪.‬‬ ‫گوش کنید تا توضیح بدهم‪.‬‬ ‫تفاوت بین هدف ها و سیستم ها چیست؟‬ ‫فــرق بیــن هدف هــا و سیســتم ها را اینطــوری یــاد‬ ‫بگیریــد بهتــر اســت‪:‬اگر دونده ایــد‪ ،‬هدف تــان دویــدن در‬ ‫مســابقه ماراتــن اســت و سیســتم تان برنامـه ی تمرینــی‬ ‫بــرای ایــن مــاه اســت‪.‬‬ ‫اگرنویســنده اید‪،‬هدف تان نوشــتن کتاب اســت وسیستم تان‬ ‫برنامـه ی زمان بنــدی هفتگی برای نوشــتن اســت‪.‬‬ ‫اگــر مربــی هســتید‪ ،‬هدف تــان بــردن جــام قهرمانــی اســت و‬ ‫سیســتم تان برنامـه ی تمرینــی روزانـه ی تیم تــان اســت‪.‬‬ ‫اگــر کارافریــن هســتید‪ ،‬هدفتــان ســاختن تجارتــی‬ ‫موفــق اســت و سیســتم تان همــان پروس ـه های فــروش‪،‬‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬اجــرا‪ ،‬عملیــات و غیــره اســت‪.‬‬ ‫حاال یک سوال جالب تر!‬ ‫اگــر هدفتــان را کامــا غــاف کنیــد و حواس تــان را‬ ‫فقــط بگذاریــد روی سیســتم ‪ ،‬ایــا کمــاکان بــه نتیجــه ی‬ ‫مطلوب تــان می رســید؟‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر مربــی بســکتبال بودیــد و هدف تــان کــه‬ ‫قهرمانــی اســت را کنــار می گذاشــتید و فقــط روی تمریــن‬ ‫روزانـه ی تیــم تمرکــز می کردیــد‪ ،‬بــه نظرتــان کمــاکان قــادر‬ ‫بودیــد بــه نتایــج مــورد نظرتــان برســید؟ مــن کــه فکــر‬ ‫می کنــم می رســیدید‪.‬‬ ‫مثــا خــود مــن تمــام لغت هایــی کــه در کل مقاله هــای‬ ‫امســالم نوشــتم را بــا هــم جمــع زدم‪ .‬در ‪ ۱۲‬مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱۵‬هــزار لغــت نوشــته ام‪ .‬بــه طــور میانگیــن هــر‬ ‫کتابــی حــاوی ‪ ۵۰‬هــزار تــا ‪ ۶۰‬هــزار لغــت اســت‪ .‬پــس امســال‬ ‫مــن بــه انــدازه ی ‪ ۲‬تــا کتــاب‪ ،‬مطلــب نوشــته ام‪.‬‬ ‫ســورپرایز بزرگــی بــود‪ .‬چــون مــن هیچوقــت بــرای نوشــتنم‬ ‫هدف گــذاری نکــرده بــودم و هیچوقــت پیشــرفتم را نســبت‬ ‫بــه یــک خــط معیــار‪ ،‬انــدازه نگرفتــه بــودم‪ .‬هیچوقــت اول‬ ‫ســال پیــش خــودم نگفتــه بــودم کــه «تــا فــان انــدازه لغــت‬ ‫می نویســم یــا امســال دو تــا کتــاب می نویســم‪».‬‬ ‫امــا چیــزی کــه رویــش تمرکــز کــرده بــودم ایــن بــود کــه هــر‬ ‫دوشــنبه و سه شــنبه یــک مقالــه بنویســم‪ .‬بعــد از اینکــه ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫بــه ایــن برنامه ریــزی چســبیدم‪ ،‬بــدون اینکــه روحــم هــم خبــر‬ ‫داشــته باشــد ‪ ۱۱۵‬هــزار لغــت نوشــته ام‪ .‬کاری کــه مــن کــردم‬ ‫ایــن بــود کــه روی سیســتم و پروسـه ی انجــام دادن کارهایــم‬ ‫تمرکــز کنــم و اخــر ســر هــم‪ ،‬همان نتیجـه ی دلخواه را کســب‬ ‫کــردم و همانقــدر هــم خوشــحال شــدم (شــاید هــم بیشــتر)‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید ‪...‬‬ ‫برای توسعه فردی خودتان باید به ‪ ۲۰‬سوال مهم پاسخ دهید‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫اگــر می خواهیــد در اینــده ثروتمنــد شــوید‪،‬‬ ‫یــک راه ایدئــال و عالــی برایتــان وجــود دارد‪:‬‬ ‫ســرمایه گــذاری روی توانایی هــای خودتــان‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاری روی توانایی هــای شــخصی‬ ‫همــان چیــزی اســت کــه بــه ان توســعه فــردی‬ ‫می گوینــد‪ .‬توســعه فــردی راهــی اســت بــرای‬ ‫ارزیابــی مهارت هــا و توانایی هــای شــخصی ‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــد اهدافــی بــرای خــود داشــته باشــید‬ ‫و توانایی هایتــان را در جهــت رســیدن بــه انهــا‬ ‫تقویــت کنیــد‪ ،‬در مســیر درســتی از توســعه‬ ‫فــردی قــرار خواهیــد گرفــت‪ .‬زمانــی کــه قــوی‬ ‫می شــوید و بــه ویتریــن توانایی هایتــان اضافــه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬صاحــب گنجــی می شــوید کــه بــا‬ ‫تــورم یــا رکــود اقتصــادی از دســت نمـی رود‪ .‬بلــه!‬ ‫مهارت هــای شــخصی و توانایی هــای مختلــف‬ ‫فــردی از شــما انســانی مســتقل و قــوی خواهنــد‬ ‫ســاخت‪ .‬توســعه فــردی چیــزی ماننــد افزایــش‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس یــا یادگیــری مهارت هــای‬ ‫شــغلی اســت‪ .‬به کمــک توســعه خــود می توانید‬ ‫تصمیمــات بهتــری در زندگــی بگیریــد و ازادتــر‬ ‫و شــادتر زندگــی کنیــد‪ .‬ســفر توســعه فــردی‬ ‫بــا پرســیدن چنــد ســوال شــروع می شــود‪ .‬چــه‬ ‫ســواالتی؟ در ادامــه بــا انهــا اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کجــا مفیــد هســتم و کاری بــرای دیگــران از‬ ‫دســتم برمی ایــد؟‬ ‫دقــت کرده ایــد کــه دریافــت کمــک از دیگــران‬ ‫الهام بخشــمان بــرای کمک کــردن بــه فــردی‬ ‫دیگــر می شــود ؟ یعنــی زمانــی کــه کســی‬ ‫کمکمــان می کنــد‪ ،‬میــل بــه کمک کــردن بــه‬ ‫دیگــری هــم در مــا رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫یاری رســانی از جملــه اقداماتــی اســت کــه‬ ‫در مســیر توســعه فــردی بــه ان نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫همیشــه بایــد از خــود بپرســیم کــه در چــه‬ ‫زمینه هایــی می توانیــم بــه دیگــران کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه در زمینــه ای بــه دیگــران کمــک‬ ‫می کنیــم‪ ،‬در ان حیطــه بــه رشــد و مهــارت‬ ‫بیشــتری هــم می رســیم؛ پــس اهمیــت یــاری‬ ‫و کمــک بــه دیگــران در جهــت توســعه فــردی را‬ ‫دســت کم نگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رســیدن بــه هــدف بــدون سخت کوشــی و‬ ‫نظــارت بــر خــود ممکــن اســت؟‬ ‫ت و‬ ‫افــراد جاه طلبــی کــه به دنبــال موفقیــ ‬ ‫شــکوفایی ظرفیت هــای خود هســتند‪ ،‬مــدام در‬ ‫مســیر رســیدن بــه مقصــد تــاش می کننــد‪ .‬انها‬ ‫نگاهــی ســخت گیرانه و دقیــق بــه خــود دارنــد‬ ‫و اگــر اشــتباهی مرتکــب شــوند از خــود انتقــاد‬ ‫می کننــد و ســعی بــر جبــران دارند‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫کــه ایــن تــاش و ســخت گیری‪ ،‬فشــارهایی هــم‬ ‫بــه انهــا وارد می کنــد‪ .‬امــا رشــد تــاش می طلبــد‬ ‫و نیازمنــد دردکشــیدن و بزرگ شــدن اســت‪.‬‬ ‫هیــچ موفقیتــی بــدون تجربــه روزهــای ســخت‬ ‫و خســتگی ناشــی از تالش هــای بی دریــغ‬ ‫نصیب مــان نمی شــود‪ .‬پــس اگــر می خواهیــم‬ ‫بــه رشــد و توســعه فــردی برســیم‪ ،‬بایــد‬ ‫تالشــی خالصانــه داشــته باشــیم و مــدام رونــد‬ ‫حرکت مان در مســیر پیشــرفت را بررســی و نقد‬ ‫کنیــم‪ .‬هیــچ صیــادی در گــودال حقیــری کــه بــه‬ ‫مردابــی می ریــزد‪ ،‬مرواریــد صیــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مرواریدهــا نصیــب کســانی می شــود کــه دل‬ ‫بــه دریاهــا می زننــد‪ ،‬تــاش می کننــد و البتــه‬ ‫می داننــد کــه رویارویــی بــا امــواج ســهمگین‬ ‫دریــای ابــی اســان نیســت‪.‬‬ ‫‪.۳‬ارزش های مهم زندگی من چه چیزهایی اند؟‬ ‫ارزش های شــخصی شــامل قوانینی می شــوند‬ ‫کــه بــه مــا در راه تصمیــم گیــری هــای مهــم و‬ ‫حســاس کمــک می کننــد‪ .‬زمانــی کــه تصمیمــات‬ ‫و اقدام هایمــان بــر اســاس ارزش ها یمــان پیش‬ ‫می رونــد‪ ،‬احســاس رضایــت می کنیــم‪ .‬پــس اگر‬ ‫بنــای توســعه فــردی داریــم‪ ،‬بایــد ارزش هایمــان‬ ‫را به دقــت مشــخص و مســیر حرکــت خــود را‬ ‫مبتنــی بــر ایــن ارزش هــا تعییــن کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مهم ترین چیز در زندگی من چیست؟‬ ‫همــه مــا خواهــان رســیدن بــه چیزهایــی‬ ‫در زندگــی هســتیم‪ .‬درســت ؟ امــا در میــان‬ ‫خواســته هایمان یــک مــورد بیــش از بقیــه‬ ‫حائــز اهمیــت اســت‪ .‬ایــن خواســته ممکــن‬ ‫اســت مــادی یــا معنــوی باشــد‪ .‬تعییــن‬ ‫مهم تریــن خواســته تان بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫اگــر ان را بشناســیم‪ ،‬اهــداف و مســیرهای‬ ‫دیگــر زندگی مــان هــم پیرامونــش تشــکیل‬ ‫می شــود‪ .‬پــس بایــد از خــود بپرســیم مهم تریــن‬ ‫خواســته مان در زندگــی چیســت و بــه ایــن‬ ‫پرســش پاســخی صادقانــه بدهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حاضــرم بــرای رســیدن بــه چه چیزی ســختی‬ ‫بکشم؟‬ ‫نابُــرده رنــج گنــج میســر نمی شــود‪ .‬هرچیــز‬ ‫خوبــی در زندگــی نتیجــه تــاش و تمرکــز اســت‪.‬‬ ‫گاهــی مســیری دشــوار پیــش رویمــان اســت‬ ‫و دردهــا و چالش هایــی هــم بــه مــا تحمیــل‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بــرای توســعه فــردی بایــد بــه‬ ‫راهمــان ادامــه بدهیــم‪ .‬اگــر بدانیــم کــه قــرار‬ ‫اســت بــرای رســیدن بــه چه چیــزی ســختی‬ ‫بکشــیم‪ ،‬دردهای مســیر رشــد را ســاده تر تحمل‬ ‫و از انهــا عبــور خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به نیمه پر لیوان هم نگاه می کنم؟‬ ‫در زندگــی به طــور قطــع بــا موقعیت هایــی‬ ‫ناخوشــایند روبــه رو می شــویم‪ .‬درســت اســت‬ ‫کــه تلخی هــا و ســختی ها برایمــان تــرس‬ ‫و اضطــراب یــا احساســات دیگــری ماننــد‬ ‫عصبانیــت بــه همــراه می اورنــد‪ ،‬امــا ایــن امــکان‬ ‫هــم وجــود دارد کــه از دل انهــا فرصتــی بــرای‬ ‫رشــد و مثبت نگــری بیــرون بکشــیم‪.‬‬ ‫هــر زمــان کــه بــا شــرایطی دشــوار و منفــی‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬بایــد از خــود بپرســیم ایــا در‬ ‫ان‪ ،‬دریچـه ای رو بــه نــور و روشــنایی هــم وجــود‬ ‫دارد‪ .‬نمی خواهیــم بــه شــما مثبــت اندیشــی‬ ‫افراطــی را توصیــه کنیــم و حتــی قبــول داریم که‬ ‫در بعضــی از شــرایط ناخوشــایند‪ ،‬امــکان تغییــر‬ ‫زاویــه دیــد به شــکلی مثبــت میســر نیســت؛‬ ‫امــا در بســیاری از مــوارد می تــوان از عمــق‬ ‫ســیاهی ها و ناخوشــی ها بــه نکاتــی مثبــت و‬ ‫مطلــوب رســید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دلیل من برای زیستن چیست؟‬ ‫بــرای داشــتن زندگــی بامعنــا بایــد بــرای چیــزی‬ ‫بیشــتر از خویشــتن زیســت‪ .‬قبــول داریــد کــه‬ ‫جملــه قبلــی بســیار فلســفی اســت؟ بــرای‬ ‫داشــتن زندگــی معنــادار بایــد دلیلــی در کار‬ ‫باشــد؛ دلیــل و هدفــی کــه جانمــان بــه ان گــره‬ ‫می خــورد و مــا را در پیچ وتاب هــای مســیر‬ ‫زندگــی بــه جلــو می رانــد‪ .‬ویکتــور فرانــکل‬ ‫(‪ )Viktor Frankl‬روان پزشــکی المانــی اســت‬ ‫کــه می گویــد‪:‬‬ ‫جملــه بــاال را چنــد بــار بخوانیــد‪ .‬اهمیــت ان را‬ ‫دســت کم نگیریــد‪ ،‬کــه بســیار عمیق تــر از ان‬ ‫اســت کــه بــه نظــر می رســد‪ .‬در واقــع‪ ،‬جملــه‬ ‫بــاال می گویــد بــرای جــذب خواســته ها و رســیدن‬ ‫بــه ارزوهــا بایــد بــه کســی بــدل شــوید کــه الیــق‬ ‫ان ارزو و خواســته اســت‪ .‬به عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫بایــد ظــرف وجودی تــان را به انــدازه خوشــبختی‬ ‫موردنظرتــان بــزرگ کنیــد تــا امــکان رســیدن بــه‬ ‫ان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بنــا بــه برنامه هــای فعلـی ام‪ ۵ ،‬ســال اینــده‬ ‫کجــای ایــن جهــان خواهــم بــود؟‬ ‫اگــر می خواهیــم بــراورد و چشــم اندازی‬ ‫دربــاره اینده مــان مثــا در ‪ ۵‬ســال بعــدی‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بایــد ببینیــم در حــال حاضــر‬ ‫چــه می کنیــم و برنامه هــای روزانه مــان و رونــد‬ ‫زندگی مــان چیســت ‪ .‬برنامه هــای روزانــه و‬ ‫ابعــاد خُــرد زندگی مــان در زمــان حــال‪ ،‬اثــرات‬ ‫بســیار بزرگــی روی اینده مــان دارنــد‪ .‬ایــا مســیر‬ ‫فعلی مــان مــا را بــه خواســته هایی می رســاند‬ ‫کــه بــرای اینده مــان در نظــر داریــم؟‬ ‫‪ .۹‬بــرای توســعه فــردی بایــد وقــت کمتــر یــا‬ ‫بیشــتری روی چه چیزهایــی بگــذارم؟‬ ‫دقــت کرده ایــد کــه بیشــترمان زمــان را صــرف‬ ‫کارهایی می کنیم که اهمیتشــان زیاد نیســت؟ ‬ ‫اگــر بخواهیــم بهتــر و دقیق تــر بگوییــم‪ ،‬منظــور‬ ‫ایــن اســت کــه اولویــت بنــدی درســتی در زندگــی‬ ‫نداریــم‪ .‬بهــره وری واقعــی یعنــی انجــام دادن‬ ‫کارهــای مهــم و درســت‪ .‬پــس اگر قصد توســعه‬ ‫فــردی در جــان و وجودمــان نقــش بســته‪ ،‬بایــد‬ ‫یــاد بگیریــم کــه اولویت بندی هــای درســتی را‬ ‫پیــش بگیریــم‪.‬‬ ‫محدودیت سه ساعته‬ ‫درهفته‬ ‫بازی های انالین‬ ‫برای خردساالن چینی‬ ‫محدودیت هــای جدیــد بازی هــای انالیــن بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه بازیکنــان انالیــن زیــر ‪ 18‬ســال چینــی فقــط می تواننــد‬ ‫جمعه هــا‪ ،‬اخــر هفته هــا و تعطیــات عمومــی بــازی کننــد‪.‬‬ ‫افــراد زیــر ‪ 18‬ســال کــه در چیــن زندگــی می کننــد فقــط‬ ‫ســه ســاعت در هفتــه مجــاز بــه بــازی انالیــن هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رســانه دولتــی شــین هــوا‪ ،‬در دســتور جدیــد‬ ‫امــده کــه افــراد زیــر ســن قانونــی فقــط یــک ســاعت حــق‬ ‫بــازی انالیــن را در روزهــای جمعــه‪ ،‬شــنبه‪ ،‬یکشــنبه و‬ ‫تعطیــات رســمی اجــازه دارنــد‪ .‬همچنیــن این یــک ســاعت‬ ‫زمــان بــازی انالیــن نیــز فقــط از ســاعت ‪ 8‬شــب تــا ‪ 9‬شــب‬ ‫مجــاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬ایــن ممنوعیــت کــه توســط‬ ‫اداره ملــی مطبوعــات و انتشــارات چیــن (‪ )NAAP‬عصــر‬ ‫دوشــنبه صادرشــده اســت‪ ،‬به منظــور جلوگیــری از اعتیــاد‬ ‫خردســاالن بــه بازی هــای انالیــن بــوده اســت‪ .‬در صــدور‬ ‫ایــن ممنوعیــت‪ ،‬مراکــز ارائه دهنــده بازی هــای انالیــن‬ ‫(گیــم نــت) از ثبت نــام و احــراز هویــت واقعــی اســتفاده‬ ‫می کننــد و ارائه دهنــدگان بازی هــای انالیــن در صــورت‬ ‫عــدم ثبت نــام و احــراز هویــت‪ ،‬نبایــد بــه خردســاالن اجــازه‬ ‫دهنــد بازی هــای انالیــن انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اداره ملــی مطبوعــات و انتشــارات چیــن همچنیــن بــه‬ ‫خبرگــزاری شــین هــوا گفتــه کــه دفعــات بازرســی خــود را از‬ ‫مراکــز بــازی انالیــن افزایــش می دهــد تــا اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود کــه ان هــا ســامانه های محدودیــت زمانــی و ضــد‬ ‫اعتیــاد را اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫قبــل از انجــام اخریــن اقدامــات‪ ،‬گیــم نت هــا در ابتــدای‬ ‫مــاه قبــا ً محدودیت هــای بیشــتری را بــرای میــزان بــازی‬ ‫افــراد زیــر ســن قانونــی بــازی ‪ Honor of Kings‬اعــام‬ ‫کــرده بــود تــا بتوانــد نگرانی هــای دولــت را برطــرف کنــد‪ .‬در‬ ‫ان محدودیــت‪ ،‬زمــان بــازی بازیکنــان ‪Honor of Kings‬‬ ‫زیــر ‪ 18‬ســال بــه یــک ســاعت در روزهــای عــادی و دو‬ ‫ســاعت در تعطیــات رســمی محــدود شــد‪.‬‬ ‫افزایــش ممنوعیــت بــازی‪ ،‬جدیدتریــن حرکتــی اســت‬ ‫کــه چیــن در راســتای حفاظــت انالیــن از کــودکان انجــام‬ ‫می دهــد‪ ،‬دادســتان های پکــن یــک دادخواســت عمومــی‬ ‫علنــی علیــه وی چــت نوشــته و ایــن شــرکت را متهــم بــه‬ ‫رعایــت نکــردن قوانیــن متمرکــز بــر حفاظــت از خردســاالن‬ ‫کرده انــد‪ ،‬درحالی کــه اداره فضــای مجــازی چیــن مــاه‬ ‫گذشــته اقــدام خاصــی در جهــت ممنوعیــت اســتفاده‬ ‫افــراد زیــر ســن را تصویــب کــرده کــه ‪ 16‬مــورد ان در‬ ‫خصــوص محتــوای موجــود در بســترهای پخــش زنــده و‬ ‫ویدیویــی انالیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫فراتــر از حمایــت انالیــن از کــودکان‪ ،‬دولــت چیــن‬ ‫قوانیــن جدیــدی را بــرای حفاظــت از داده هــای شــخصی‬ ‫نیــز اعمــال کــرده اســت‪ 43 ،‬برنامــه را بــه دلیــل انتقــال‬ ‫غیرقانونــی داده هــای کاربــران مجــازات کــرده و بــه‬ ‫پلتفرم هــای تحویــل غــذا محلــی دســتور داده اســت تــا‬ ‫حداقــل دســتمزد را بــرای پیک هــا فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن برنامــه ‪ Didi‬را از ســایت های دانلــود‬ ‫برنامه هــای چینــی حــذف کــرده و تحــت بررســی امنیــت‬ ‫ســایبری قــرار داده اســت و فروشــگاه خریــد و فــروش‬ ‫انالیــن علی بابــا را ‪ 18.2‬میلیــارد یــوان جریمــه کــرده و‬ ‫جم ـع اوری داده هــای گیــم نت هــا از کاربــر بیــش ازانچــه‬ ‫در ارائــه خدمــات ضــروری بــه نظــر می رســد را ممنــوع‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابر ماده‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانــون تعیین تکلیف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۷۷‬هیئت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم صدیقــه پیــارام بــه شناســنامه ‪ ۸۸۰‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۰۲۹۹۰۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫عیســی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۶۳۶‬در شـش دانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۲۴۷.۹۹‬مترمربــع از پــاک ‪-۲‬اصلــی واقــع در اراضــی یلــه بــاغ بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪ ۷۶۵۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۱۳ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪۱۴۰۰/۶/۲۹:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان‬ ‫از طــرف محمدامیــن صافــی‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید که ریه سمت راست بیشتر از ریه سمت چپ هوا میگیرد!‬ ‫ایا می دانید ‪ 31‬برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند‬ ‫ایا میدانید جلیقه ضد گلوله ‪ ،‬ضد اتش ‪ ،‬برف پاک کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند‬ ‫ایامیدانید خطوط موجود بر تن گورخرها به نوعی به استتار انها در مقابل شکارچیان کمک می کند‬ ‫ایا می دانید‪:‬الما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫نگرانی دولت امریکا از‬ ‫حمالت سایبری جدید‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده ‪ 56‬قســمت دوم در بــاب‬ ‫خیانــت در امانــت‬ ‫برخــی اعمــال بــه ظاهــر خیانــت ‪ ،‬اساســا جــرم‬ ‫نیســتند ‪ .‬تعجــب نفرماییــد ‪ .‬خیانت هایــی کــه از‬ ‫جملــه مصادیــق رابطه‏امانی قراردادی هســتند‪.‬‬ ‫ماننــد اینکــه مســتاجر امیــن موجــر اســت (مــاده‬ ‫‪ 631‬ق‪.‬م) و یــا مرتهــن امیــن راهــن ‏اســت‪.‬‬ ‫ـن مــوکل اســت‪.‬‬ ‫(مــاده ‪789‬ق‪.‬م) وی وکیــل امیـ ِ‬ ‫(قانــون وکالــت) و یــا مســتعیر امیــن عاریــه‬ ‫دهنــده اســت‪(.‬قانون‏مدنــی) و مضــارب امیــن‬ ‫مضاربــه گیرنــده اســت (مــاده ‪ 556‬ق‪.‬م) و زارع‬ ‫امیــن صاحــب مزرعــه اســت (مــاده ‪536‬ق‪.‬م) و‬ ‫‏عامــل امیــن مالــک در عقد مســاقات اســت(ماده‬ ‫ک دارنــده ِ مــال الشــرکه ‪،‬امیــن‬ ‫‪545‬ق‪.‬م )‪ -‬شــری ِ‬ ‫ک دیگــر اســت‏‏(مــاده ‪ -)584‬اضــرار امنــاء‬ ‫شــری ِ‬ ‫فــوق در نگهــداری مــال و عــدم اســترداد و یــا‬ ‫تضییــع مــال بــه او ســپرده شــده هــر چنــد‏کــه‬ ‫مصــداق مــاده ‪ 674‬ق‪.‬م‪.‬ا باشــد‪ ،‬امــا مجرمانــه‬ ‫محســوب نشــده و ایــن افــراد ِ امیــن‪ ،‬از شــمول‬ ‫جرم خیانت در‏امانت مســتثنی هســتند‪ .‬بطور‬ ‫کل هــر شــخصی کــه‬ ‫بــه موجــب قــرارداد‬ ‫خصوصــی مالــی را بــه‬ ‫امانــت دریافــت کــرده‬ ‫در‏صــورت تلــف مجــرم‬ ‫محســوب نمیشــود‪.‬‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده ‪56‬‬ ‫قســمت اول در بــاب‬ ‫خیانــت در امانــت‬ ‫اســاس شــرعی قبــح‬ ‫خیانــت در امانــت در‬ ‫ایــه ‪ 58‬ســوره نســاء‬ ‫«ان اللَّــه یامرکــم ان‬ ‫تــودوا االمانــات الــی اهلهــا» تجلــی‏یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قانونگــذار نیــز در مــاده ‪ 674‬بــاب تعزیــرات‬ ‫قانــون مجــازات اســامی ضمــن تشــریح تعییــن‬ ‫مجــازات ‏مرتکــب را کــرده اســت‪ ..‬و در قبــح‬ ‫عرفــی همــان بــس کــه حتــی ســارق ‪ ،‬ســرقت‬ ‫مالــی را کــه بــه امانــت بــه او‏ســپرده شــده‪ ،‬دور‬ ‫از جوانمــردی می داند‪.‬نقــل از قابــوس نامه اســت‬ ‫کــه‪ :‬شــنیدم مــردی بــه ســحرگاه‪ ،‬از خانــه‏بیــرون‬ ‫رفــت‪ .‬تــا بــه گرمابــه رود ‪ ،‬بــه راه انــدر ‪ ،‬دوســتی‬ ‫ان خویــش را دیــد و گفــت‪ :‬موافقــت کنــی تــا‬ ‫از ِ‬ ‫بــه گرمابــه‏شــویم؟ گفــت تــا در ِ گرمــا بــه بــا تــو‬ ‫همراهــی کنــم ‪ .‬لکــن انــدر گرمابــه نتوانــم امــدن‬ ‫کــه شــغلی دارم و تــا نزدیــک گرمابــه‏بیامــد‪ .‬بــه‬ ‫ســر دو راهــی کــه رســید‪ ،‬بــی ان کــه ایــن مــرد را‬ ‫خبــر کــردی ‪ ،‬بازگشــت و بــه راه دیگــری رفــت‪.‬‬ ‫اتفــاق را‏طــراری(دزدی) از پــس ایــن مــرد می رفت‬ ‫بــه طــراری ( بــرای دزدی)‪ .‬ایــن مــرد بــاز می نگــرد‪.‬‬ ‫طــرار را دیــد و هنــوز‏تاریــک بــود‪ .‬پنداشــت کــه ان‬ ‫(طــرار) دوســت وی اســت‪ .‬صــد دینــار در اســتین‬ ‫داشــت بــر دســتارچه بســته از اســتین‏بیــرون‬ ‫گرفــت و بدیــن طــرار داد و گفــت‪ :‬ای بــرادر ایــن‬ ‫امانــت اســت بــه تــو‪ .‬چــون مــن از گرمابــه بیــرون‬ ‫ایــم بــه مــن‏بازدهــی‪ ،‬طــرار زر از وی بســتد و ان‬ ‫جــا مقــام کــرد ‪ .‬تــا وی از گرمابــه بیــرون امــد‪ .‬روز‬ ‫روشــن شــده بــود‪ .‬جامــه بپوشــید‏و راســت همــی‬ ‫رفــت‪ .‬طــرار وی را بــاز خوانــد و گفــت‪ :‬جوانمــرد زر‬ ‫ِخویــش بازســتان و پــس بــرو کــه امــروز از شــغل‬ ‫‏خویــش(از دزدی کــردن) فــرو مانــدم ‪ .‬از ایــن نگاه‬ ‫ت ت ‪‎‬و‪‎.‬مــرد گفــت‪ :‬ایــن زر چیســت؟‬ ‫ـتن امان ـ ِ‬ ‫داشـ ِ‬ ‫و تــو چــه مــردی؟‏گفــت‪ :‬مــن طــرارم و تــو ایــن‬ ‫زر بــه مــن دادی‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر تــو طــراری چــرا زر‬ ‫مــن نبــردی؟ طــرار گفــت‪ :‬اگر بــه صناعت‏خویش‬ ‫بردمــی‪ ،‬اگــر هــزار دینــار بــودی از تــو یــک جــو نــه‬ ‫اندیشــیدمی و نــه بازدادمــی و لکــن تــو بــه زینهــار‬ ‫(بــه امانــت) بــه‏مــن دادی‪ .‬زینهــار دار (امانت دار)‬ ‫نبایــد کــه زینهــار خــوار باشــد کــه امانــت بــردن‬ ‫جوانمــردی نیســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده ‪ 56‬قســمت ســوم در بــاب‬ ‫خیانــت در امانــت ‪:‬‏‬ ‫برخــی دیگــر از خیانــت هــا کــه مجرمانــه‬ ‫محســوب نمی شــود از جملــه مصادیــق «رابطــه‬ ‫امانــی قانونــی» مــی باشــند‪ : :‬‏ماننــد ولــی امیــن‬ ‫مولــی علیــه اســت‪ (.‬مــاده ‪ 1180‬ق‪.‬م)‪ -‬قیــم ولــی‬ ‫محجــور اســت (مــاده ‪ 1227‬ق‪.‬م )‪ -‬وصــی امیــن‬ ‫‏وراث اســت‪(.‬قانون مدنــی وصایــت)‪ -‬هیــات‬ ‫مدیــره شــرکتهای تعاونــی امیــن اعضــاء خــود‬ ‫مــی باشــند ‪( .‬قانــون‏شــرکتهای ســهامی) و یــا‬ ‫خیانت هایــی کــه از جملــه مصادیــق «رابطــه‬ ‫امانــی عرفــی» مــی باشــند ماننــد ‪ :‬دارنــده کلیــد‬ ‫‏انبــار امیــن صاحــب بــار اســت‪ .‬دارنده کلیــد اتاق‬ ‫مســافر امیــن مســافر اســت‪( .‬رای وحــدت رویــه‬ ‫‪ 96‬مــورخ‏‏‪ .) 1322/07/11‬ایــن افــراد امیــن در‬ ‫مقابــل تلــف مــال خائــن محســوب نمی شــوند ‪.‬‬ ‫پلیــس فــدرال امریــکا و اژانــس امنیــت‬ ‫ســایبری و امنیــت زیرســاخت های ایــن‬ ‫کشــور در مــورد وقــوع حمــات ســایبری‬ ‫احتمالــی در اســتانه روز کارگــر در ایــن‬ ‫کشــور هشــدار دادنــد‪.‬‬ ‫در بیانیــه ای کــه توســط ایــن دو نهــاد‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬هشــدار داده شــده کــه‬ ‫هکرهــا ده هــا حملــه ویرانگــر را در اخــر‬ ‫هفته هــای مختلــف کــه بــا مناســبت های‬ ‫گوناگــون همزمــان شــده انجــام داده انــد‬ ‫و ممکــن اســت ایــن حمــات ســایبری‬ ‫در پایــان هفتــه اتــی کــه بــا روز کارگــر در‬ ‫امریــکا مصــادف شــده‪ ،‬تکــرار شــوند‪.‬‬ ‫در بیانیــه یادشــده از ســازمان های‬ ‫مختلــف خواســته شــده تــا اقداماتــی را‬ ‫بــرای ایمــن ســازی سیســتم های خــود‬ ‫انجــام دهنــد و تمهیداتــی را بــرای مقابلــه‬ ‫بــا تهدیــدات احتمالــی بیندیشــند تــا بتواننــد‬ ‫در صــورت وجــود نشــانه هایی از تهدیــد در‬ ‫شــبکه های رایانــه ای خــود بــه ســرعت بــا‬ ‫انهــا مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫اریــک گلدشــتاین معــاون امنیــت‬ ‫ســایبری اژانــس امنیــت ســایبری و امنیــت‬ ‫زیرســاخت های امریــکا در ایــن مــورد‬ ‫گفتــه اســت‪ :‬بــاج افزارهــا کمــاکان یــک‬ ‫تهدیــد امنیــت ملــی محســوب می شــوند و‬ ‫غلبــه بــر چالش هــای ناشــی از انهــا هنــوز‬ ‫ممکــن نیســت‪ .‬مــا بــا همــکاری اف بــی ای‬ ‫توصیه هــای مفیــد‪ ،‬عملیاتــی و بــه موقــع‬ ‫ارائــه می دهیــم تــا دولــت و صنایــع بتواننــد‬ ‫اســتراتژی هایی بــرای دفــع از شــبکه های‬ ‫خــود ابــداع کننــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫انگیزه پیشرفت ‪ ،‬کار‪،‬‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫فعالیــت افــراد تــا حــدود زیــادی بــه ســطح‬ ‫و نــوع انگیــزه هــای انهــا بســتگی دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت ‪ ،‬انگیــزه اســت کــه بــه رفتــار ادمــی‬ ‫انــرژی مــی دهــد و ان را هدایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر ایــن ‪ ،‬میــزان و نــوع فعالیــت هــای‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی افــراد یــک جامعــه کــه‬ ‫زیربنــای توســعه و پیشــرفت یــک جامعــه را‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد نیــز بــه انگیــزه تــک تــک‬ ‫افــراد ان جامعــه بســتگی دارد‪ .‬بــه طــوری‬ ‫کــه «انگیــزه پیشــرفت» نیــروی محرکــه‬ ‫جامعــه بــرای پیشــرفت و ترقّــی محســوب‬ ‫مــی گــردد‪.‬‬ ‫به اعتقاد روان شناســان‪ ،‬انگیزه پیشــرفت‪،‬‬ ‫میل و اشــتیاق و یا تالش و کوششــی اســت‬ ‫کــه فــرد بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف‬ ‫و یــا تســلط بــر اشــیا و امــور و یــا افــراد و‬ ‫اندیشـه ها و رســیدن بــه یــک معیــار متعالــی‬ ‫ابــراز مــی دارد‪ .‬در انگیــزه پیشــرفت ‪ ،‬نگــرش‬ ‫بــه ســوی موفقیــت اســت کــه اهمیــت دارد‪،‬‬ ‫نــه خــود موفقیــت ‪ ،‬بــه طــوری کــه ثابــت‬ ‫شــده اســت اصــوال ً بــا وجــود توانایــی هــای‬ ‫برابــر ‪ ،‬فــردی کــه از انگیــزه پیشــرفت باالتــر‬ ‫برخــوردار اســت ‪ ،‬موفــق تــر اســت‪.‬‬ ‫شکوفایی تمدن ها و انگیزه پیشرفت‬ ‫حــال ‪ ،‬ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه بین‬ ‫رشــد اقتصــادی یــک جامعــه و ســطح انگیــزه‬ ‫پیشــرفت افــراد ان جامعــه چــه ارتباطــی‬ ‫وجــود دارد؟ ایــا ســطح انگیــزه پیشــرفت‬ ‫عمومــی در جوامــع مختلــف تفــاوت دارد؟‬ ‫ایــا بیــن کارافرینــی و انگیــزه پیشــرفت‬ ‫ارتباطــی وجــود دارد؟ ایــا بیــن ارزش هــای‬ ‫فرهنگــی و روش هــای تربیــت کــودک در‬ ‫یــک جامعــه بــا رشــد اقتصــادی ان‪ ،‬رابطــه ای‬ ‫وجــود دارد؟ و اصــوال ً بیــن صعــود و ســقوط‬ ‫تمــدن هــا و انگیــزه هــای اجتماعــی مــردم‬ ‫ان جامعــه‪ ،‬چــه ارتباطــی مــی توانــد وجــود‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫دیویــد مــک کللنــد ‪ ،‬اولیــن کســی بــود‬ ‫کــه بــر روی انگیــزه پیشــرفت‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫وســیعی انجــام داد و در طــی تحقیقاتــش‬ ‫بــه تمامــی ســواالت بــاال پاســخ گفــت‪.‬‬ ‫او پژوهــش هایــی دربــاره تمــدن یونــان‬ ‫باســتان علــل صعــود و ســقوط ایــن تمــدن‬ ‫در ســال هــای ‪ 900‬تــا ‪ 1000‬پیــش از میــاد ‪،‬‬ ‫انجــام داد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه انگیــزه‬ ‫پیشــرفت در یونــان باســتان ‪ ،‬جــوّی روانــی‬ ‫ایجــاد کــرده بــود کــه توســعه اقتصــادی را‬ ‫بــرای اتــن امــکان پذیــر نمــود‪ .‬او بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیده بــود کــه مــی تــوان ســطح‬ ‫نیــاز بــه پیشــرفت در یــک ملــت را از طریــق‬ ‫بــازده ادبــی ان ملــت ســنجید (بــر اســاس‬ ‫ایــن فــرض کــه ویژگــی هــای برجســته یــک‬ ‫جامعــه‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد در داســتان های‬ ‫عامیانــه و داســتان هــای کــودکان‪ ،‬متجلّــی‬ ‫پایان کار کالهبردار سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهمــی خبــر داد‬ ‫کــه از طریــق اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از افــراد می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا‪“ ،‬ســرهنگ حشــمت ســلیمانی”‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬فــردی بــه پلیــس فتــا فــارس مراجعــه‬ ‫کــرد و مدعــی شــد شــخصی ناشــناس پــس از خریــد چنــد‬ ‫مانتــو و لبــاس از ســایت وی‪ ،‬بــه او رســید بانکــی جعلــی‬ ‫ارائــه کــرده اســت ؛ لــذا رســیدگی بــه ایــن موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــدار ضمــن برقــراری تمــاس بــا شــاکی و‬ ‫ارســال یــک رســید بانکــی از طریــق شــبکه های اجتماعــی‬ ‫کــه نشــان مــی داد پــول بــه حســاب شــاکی واریــز شــده‬ ‫اســت مدعــی می شــود کــه وجــه کاال معــادل ‪ 40‬میلیــون‬ ‫خواهــد شــد)‪.‬‬ ‫وی همچنیــن داد و ســتد را نیــز شــاخص‬ ‫مناســبی بــرای رشــد اقتصــادی یونــان باســتان‬ ‫مــی دانســت‪ .‬بنــا بــر ایــن ‪ ،‬او از ادبیات یونان‬ ‫باســتان بــه ســطح انگیــزه پیشــرفت بــاالی‬ ‫انهــا پــی بــرد و نیــز شــواهدی بــه دســت اورد‬ ‫کــه پدیــد امــدن ایــن گونــه ادبیــات و رشــد‬ ‫اقتصــادی یونــان باســتان تقریبــا همزمــان‬ ‫بــوده اســت‪ .‬پــس نتیجــه گرفــت کــه بــا ظهــور‬ ‫انگیــزه پیشــرفت در یونــان باســتان‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫و ســپس علــوم مختلــف در ان جامعــه ‪ ،‬رو‬ ‫بــه پیشــرفت نهــاده اســت‪.‬‬ ‫مــک کللنــد همچنیــن کوشــش هایــی در‬ ‫جهــت نشــان دادن ارتبــاط میــان انگیــزه‬ ‫پیشــرفت و رشــد اقتصــادی در زمــان هــای‬ ‫جدیدتــر نیــز انجــام داد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫رشــد ســریع اقتصــادی کشــورهایی چــون‬ ‫ژاپــن و کــره جنوبــی بــه دلیــل تــاش تــک‬ ‫تــک افــراد ایــن جوامــع بــود کــه ایــن تــاش‬ ‫زیــاد ‪ ،‬مدیــون انگیــزه پیشــرفت بــاال در میــان‬ ‫مــردم ایــن کشورهاســت‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای افــراد بــا انگیــزه پیشــرفت بــاال‬ ‫تحقیقــات زیــادی کــه دربــاره ویژگــی هــای‬ ‫افــراد بــا انگیــزه پیشــرفت بــاال و تفــاوت انهــا‬ ‫بــا دیگــران صــورت گرفتــه‪ ،‬نشــان داده اســت‬ ‫کــه انهــا عالقــه زیــادی بــه موفــق شــدن‬ ‫در رقابــت هــا دارنــد ‪ ،‬در برابــر فشــارهای‬ ‫اجتماعــی مقــاوم ترنــد و کمتــر اطاعــت مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن افــراد بــا احتمــال بیشــتری بــه‬ ‫دانشــگاه راه پیــدا مــی کننــد و در بیشــتر‬ ‫فعالیت هــای دانشــگاه و جامعــه شــرکت‬ ‫مــی کننــد ‪ ،‬بــا دیگــران بهتــر کنــار مــی اینــد و‬ ‫ســامت جســمی بهتــری دارنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات دیگــری نشــان داد کــه افــراد ِ‬ ‫دارای نیــاز پیشــرفت بــاال‪ ،‬مــدت طوالنی تــری‬ ‫ریــال بــه حســاب فروشــنده واریزکــرده اســت و از شــاکی‬ ‫می خواهــد کاالی مــورد نظــر را از طریــق تاکســی های‬ ‫اینترنتــی برایــش ارســال کنــد‪ ،‬ولــی پــس از گذشــت چنــد‬ ‫روز شــاکی متوجــه می شــود کــه پولــی بــه حســابش واریــز‬ ‫نشــده اســت و مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی و بررســی های‬ ‫فنــی بعمــل امــده معلــوم شــد متهــم ازطریــق اپلیکیشــن‬ ‫رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از قربانــی کــرده‬ ‫اســت کــه بــا اقدامــات فنــی و شــگرد های خــاص پلیســی‬ ‫متهــم بــه هویــت معلــوم در شــهر شــیراز مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و ضمــن هماهنگــی قضایــی‪ ،‬ایــن مجــرم‬ ‫ســایبری دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬متهــم ابتــدا منکــر بــزه‬ ‫انتســابی شــد ولــی پــس از مواجهــه شــدن بــا مســتندات‬ ‫و مــدارک جمــع اوری شــده از ســوی کارشناســان بــه جــرم‬ ‫خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬شــهروندان می بایســت‬ ‫در مشــاغل باقــی مــی ماننــد و ســخت تر کار‬ ‫مــی کننــد و در برابــر انتقادهــا بــا اصــاح‬ ‫عملکــرد خــود واکنــش نشــان مــی دهنــد‬ ‫و نیــز مشــاغلی را انتخــاب مــی کننــد کــه‬ ‫مســئولیت زیــادی ایجــاد مــی کنــد و بــه طــور‬ ‫کلــی‪ ،‬ایــن افــراد‪ ،‬رضایــت شــغلی بیشــتری را‬ ‫گــزارش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــخص شــده اســت کــه وجــود‬ ‫افــراد بــا انگیــزه پیشــرفت بــاال در مراکــز‬ ‫و موسســات تولیــدی و اقتصــادی‪ ،‬تاثیــر‬ ‫زیــادی بــر میــزان موفقیــت ان موسســات‬ ‫دارنــد بــه نحــوری کــه برخــی شــرکت هــا از‬ ‫بیــن داوطلبــان اســتخدام‪ ،‬اقــدام بــه گرفتــن‬ ‫ازمونــی جهــت ســنجش انگیــزه پیشــرفت‬ ‫انهــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫دیگــر پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫افــراد ِ دارای نیــاز پیشــرفت بــاال بــه احتمــال‬ ‫بیشــتری ‪ ،‬یــک کســب و کار شــخصی بــرای‬ ‫خــود راه انــدازی مــی کننــد و بنــا بــر ایــن ‪،‬‬ ‫کارافرینــان خوبــی بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬در تحقیقــی کــه روی زنــان‬ ‫کارافریــن در اســترالیا انجــام گرفــت نیــز‬ ‫مشــخص شــد کــه انهــا هــم انگیــزه پیشــرفت‬ ‫باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در تحقیقــی کــه مــک کللنــد‬ ‫بــر روی دانشــجویان انجــام داد انــان را از‬ ‫نظــر نیــاز بــه پیشــرفت‪ ،‬مــورد بررســی قــرار‬ ‫داد (توســط ازمــون ‪ )TAT‬و انتخــاب هــای‬ ‫شــغلی انــان را در چهــارده ســال بعــد ‪ ،‬پــی‬ ‫گیــری کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ‪83‬‬ ‫درصــد بازرگانــان در چهــارده ســال قبــل‪،‬‬ ‫نمــرات باالیــی در «نیــاز بــه پیشــرفت»‬ ‫کســب کــرده بودنــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫کارشــناس روانشناســی مرکــز مشــاوره‬ ‫ارامــش پلیــس گلســتان‬ ‫ســامانه پیامکــی حســاب های بانکــی خــود را همــواره‬ ‫فعــال کننــد تــا بــا دریافــت پیامــک از طــرف بانــک مربوطــه‬ ‫از انجــام عملیــات بانکــی مــورد نظــر اطمینــان حاصــل‬ ‫کننــد‪ .‬هــم چنیــن در صــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک‬ ‫موضــوع را ســریعا ً از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪371‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫کالهبرداری از طریق سامانه‬ ‫ثبت نام الکترونیک‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬اخیــرا مشــاهده‬ ‫گردیــده کــه پیامکــی بــرای برخــی از شــهروندان ارســال و از انهــا‬ ‫خواســته مــی شــود کــه جهــت ثبــت نــام ســامانه ثنــا بــه ادرس‬ ‫اینترنتــی کــه در ذیــل پیامــک اعــام شــده وارد شــوند‪ ،‬در حالیکه‬ ‫ایــن پیامــک هــا ‪ ،‬هیــچ ارتباطــی بــا قــوه قضائیــه ندارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا اظهــار داشــت‪ :‬ســودجویان ســایبری‬ ‫در تــاش هســتند کــه بــا شــگردهای مختلــف ‪ ،‬اطالعــات‬ ‫مالــی و هویتــی کاربــران را بــه ســرقت بــرده و از ان هــا‬ ‫سوءاســتفاده کننــد کــه در یــک نمونــه از کالهبــرداری ‪ ،‬فــرد‬ ‫کالهبــردار پیامکــی را بــا اســتفاده از سرشــماره هــای مختلــف‬ ‫و یــا بــا شــماره هــای اپراتورهــای مختلــف بــا محتوا یــی نظیــر‪:‬‬ ‫ابالغیــه ‪ ،‬ثبــت شــکایت در ســامانه ثنــا ‪ ،‬ابــاغ حکــم و‪، ...‬‬ ‫را بــرای تعــدادی از مشــترکان تلفــن همــراه ارســال و در ذیــل‬ ‫ان پیامــک ‪ ،‬لینــک جعلــی ســامانه ثبــت نــام الکترونیــک قــوه‬ ‫قضاییه(ثنــا) رو معرفــی میکنــد ‪ ،‬و در ادامــه ‪ ،‬از کاربــران مــی‬ ‫خواهــد مبلــغ ناچیــزی را بعنــوان کارمــزد ‪ ،‬پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬از انجایــی کــه برخــی از شــهروندان از ایــن‬ ‫ســامانه ها و نحــوه فعالیــت ان هــا اگاهــی ندارنــد و مبلــغ‬ ‫عنــوان شــده نیــز بســیار ناچیــز اســت روی لینــک دریافتــی‬ ‫کلیــک کــرده و اقــدام بــه عملیــات پرداخــت وجــه می کننــد‬ ‫غافــل از اینکــه لینــک معرفــی شــده در ایــن پیامک هــا جعلــی‬ ‫بــوده و مجرمیــن اینترنتــی بــا ایــن روش مجرمانــه‪ ،‬اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی ان هــا را بــه ســرقت بــرده و نســبت بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی شــهروندان اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفت‪:‬کاربــران فضــای مجــازی بــه دلیــل‬ ‫کنجــکاوی و اســترس ایجــاد شــده ‪ ،‬بــه ادرس (لینــک) جعلــی کــه‬ ‫در متــن پیــام اســت مراجعــه می کننــد کــه در ایــن مرحلــه پــس از‬ ‫ثبت اطالعات بانکی توســط شــهروندان‪ ،‬از حســاب انها برداشت‬ ‫غیرمجاز انجام می شود‪ .‬لذا شهروندان به موارد زیر دقت کنند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬پیامــک ارســالی از ســوی قــوه قضاییــه‪ ،‬فاقــد لینــک اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــه هیــچ وجــه‪ ،‬بــرای مشــاهده ابــاغ قضایــی ‪ ،‬نیــاز بــه واریــز‬ ‫هیچگونــه وجهــی نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پیامــک مذکــور‪ ،‬هرگــز بــا شــماره ســیم کارت شــخصی‪،‬‬ ‫ارســال نمی شــود‪.‬‬ ‫پیامــک ارســال شــده بــه تلفــن همــراه شــهروندان مبنــی بــر ثبت‬ ‫نــام ثنــا و پرداخــت هزینــه ‪ ،‬جعلــی و کالهبــرداری هســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــرای اطمینــان‪ ،‬کاربــران می تواننــد بــه ســایت اصلــی ابــاغ‬ ‫الکترونیــک قضایــی بــه ادرس ‪https: //eblagh.adliran.ir‬‬ ‫مراجعــه و از ایــن طریــق‪ ،‬ابــاغ قضائــی را بررســی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ابالغ قضائی در شبکه های اجتماعی‪ ،‬اطالع رسانی نمی شود‪.‬‬ ‫پیــام ابــاغ قضائــی بــه افــرادی ارســال می شــود کــه از قبــل‬ ‫در سیســتم ثنــا ثبــت نــام کرده انــد و کســانی کــه در ایــن‬ ‫سیســتم ثبــت نــام نکرده انــد ابالغیــه هــا بــه نشــانی محــل‬ ‫سکونت و یا محل کار افراد ارسال می شود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه منظــور‬ ‫پیشگیری از برداشت های غیرمجاز و یا سرقت از حساب بانکی‪،‬‬ ‫بــه ایــن شــیوه و روش ‪ ،‬شــهروندان محتــرم حتمــا ســطح اگاهــی‬ ‫و ســواد رســانه ای خــود را افزایــش دهنــد و فریــب پیامک هــای‬ ‫دریافتی از منابع نامعتبر را نخورند و از باز کردن لینک های ارائه‬ ‫شــده از ســوی افراد ناشــناس بصورت پیامکی و یا در شــبکه های‬ ‫اجتماعی خودداری کرده و با شــاخصه های درگاه پرداخت امن‬ ‫اشنا باشند تا بتوانند لینک جعلی را از اصلی تشخیص دهند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجــه‬ ‫شــدن بــا چنیــن پیامکــی ‪ ،‬لینــک جعلــی ذیل پیامــک را بــه ادرس‬ ‫اینترنتی ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخش گزارشــات مردمی ثبت‬ ‫نمــوده و یــا بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مــوارد را بــه کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اعــام نمایندتــا اقدامــات الزم از ســوی ایــن پلیــس‬ ‫انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫انهدام باند کالهبرداری مالی‬ ‫نرم افزار همسریابی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از کشــف یــک پرونــده کالهبــرداری یــک میلیــارد‬ ‫ریالــی بــا ترفنــد عضویــت در ســایت همســر یابــی داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیس فتا ســرهنگ رســول جلیلیان‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با مراجعه‬ ‫یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر اینکــه از حســاب‬ ‫بانکــی وی بصــورت اینترنتــی در چندیــن مرحلــه برداشــت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکى و انجــام تحقیقــات‬ ‫اولیــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد برداشــت‬ ‫غیرمجــاز بــه شــکل کالهبــردارى فیشــینگ انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از بررســی هــای فنــی مشــخص گردیــد‬ ‫یــک بانــد ســه نفــره نــرم افــزاری بــا عنــوان «صیغــه یــاب»‬ ‫را در شــبکه هــای اجتماعــی بــرای کاربــران ارســال و انهــا را بــا‬ ‫جمــات اغواگرایانــه ترغیــب بــه نصــب ایــن بــد افــزار مــی کردند‪.‬‬ ‫کارشناســان فنی این پلیس پس از بررســی برنامه های نصب‬ ‫شــده در تلفــن همــراه شــاکی بدافــزاری را شناســایی کردنــد کــه‬ ‫با پرداخت ‪ 2‬هزار تومان ادرس و مشــخصات همســر انتخابی‬ ‫بــرای کاربــران را نمایــش میــداد‪ ،‬همچنیــن ســازندگان ایــن نــرم‬ ‫افــزار بــا طراحــی درگاه پرداخــت اینترنتــی جعلــی (فیشــینگ)‬ ‫کاربرانــی کــه قصــد پرداخــت اینترنتــی داشــتند را بــه ایــن‬ ‫صفحــه جعلــی هدایــت کــرده و قربانیــان نیــز در ایــن صفحــه‬ ‫تمــام اطالعــات بانکــی نظیــر شــماره کارت‪ ،‬رمــز دوم و ‪ cvv2‬را‬ ‫وارد می کردنــد کــه کالهبــرداران بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات‬ ‫موجــودی حســاب قربانیــان را بــه غــارت مــی بردنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای روستای ماهیان‬ ‫جاذبه های دیدنی از گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 26 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪371‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫ شنبه ‪ 13‬شهریور ‪ 4- 1400‬سپتامبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫روستای زیبای وامنان‬ ‫وامنان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫گردشگری گرگان و تابلوهای راهنما‬ ‫در زندگــی شــهری‪ ،‬معابــر و خیابان هــا‪ ،‬شــریان های حیاتی‬ ‫شــهرها و روســتاهای هــر کشــوری هســتند‪ .‬شــریان هایی‬ ‫کــه جانمایــی و طراحــی‏اســتاندارد و اصولــی ان هــا موجــب‬ ‫افزایــش ارتباطــات‪ ،‬جابه جایی هــا و افزایــش کیفیــت زندگی‬ ‫انســان ها خواهــد شــد‪ .‬امــا معابــر و خیابــان هــا‏بــه تنهایــی‬ ‫نمی تواننــد راهگشــا باشــند و بخش هــای دیگــری بــه عنــوان‬ ‫مکمــل بایســتی در کنــار ان هــا باشــند تــا بتواننــد بــه درســتی‬ ‫مفیــد واقــع ‏شــوند‪ .‬یکــی از مهم تریــن ایــن بخش هــا‪،‬‬ ‫تابلوهــای راهنمــای شــهری هســتند؛ زیرســاختی کــه بخش‬ ‫مهمــی از هویــت بصــری شــهرها را‏شــامل می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫تابلوهــا شــامل تابلوهــای نــام خیابان هــا و تابلوهــای عالئــم‬ ‫رانندگــی و به ویــژه تابلوهای گردشــگری هســتند‪ .‬تابلوهایی‬ ‫‏کــه همـه ی این هــا را تحت عنوان کلــی «تابلوهای راهنمای‬ ‫شــهر» می شناســیم‪ .‬کــه یقینا بــدون وجود ان ها مشــکالت‬ ‫بســیاری بــرای‏راننــدگان بــه وجــود خواهــد امـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬فقــدان و یــا کمبــود تابلوهــای گردشــگری‬ ‫یکی از نقایص حضور مســافران و گردشــگران در شــهرها و‬ ‫روستاهاســت‏کــه بــه ضعــف اطالع رســانی در ســفر مربــوط‬ ‫می شــود‪ .‬اطالع رســانی درســت در کنــار جاذبــه گردشــگری‬ ‫و مهمان پذیــری مردمــان مقاصــد ‏گردشــگری‪ ،‬از ارکان‬ ‫شــاخصی هســتند کــه موجــب می شــود چــرخ گردشــگری‬ ‫یــک منطقــه درســت بچرخــد و در بســیاری از مناطــق‏کشــور‬ ‫بــا وجــود مردمانــی مهمان پذیــر و دارا بــودن جاذبه هــای‬ ‫متنــوع گردشــگری‪ ،‬اطالع رســانی درســتی در ان منطقــه‬ ‫انجــام نمی گیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در برخــی از شــهرهای بــزرگ‪ ،‬تابلوهــای راهنمایــی کــه از‬ ‫مســیرهای مختلــف راه رســیدن بــه مکان هــای تاریخــی را به‬ ‫گردشــگران نشــان‏دهــد وجــود نــدارد و بــه ســادگی ممکــن‬ ‫اســت مســافر کم حوصلــه قیــد‬ ‫بازدیــد یــا مانــدن در یــک شــهر را‬ ‫بزنــد؛ در صورتــی کــه کافــی اســت‬ ‫‏شــهرداری ها بــه عالثــم راهنمــای‬ ‫مــکان هــای گردشــگری بــه مثابه ی‬ ‫یکــی از ارکان صنعــت گردشــگری‬ ‫شهرشــان نــگاه کننــد تــا توجــه‬ ‫‏بیشــتری بــه تابلوهــای راهنمــا‬ ‫شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬متاســفانه شــهر‬ ‫گــرگان یکــی از شــهرهایی اســت‬ ‫کــه هنــوز کمبودهــای چشــمگیری‬ ‫در بخش اطالع رســانی گردشــگری‬ ‫و ‏نصــب تابلوهــای راهنمــای‬ ‫گردشــگری دارد‪ .‬گــرگان بــا این کــه‬ ‫دارای انــواع جاذبه هــای مختلــف‬ ‫در ســه حــوزه میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫‏گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫اســت‪ ،‬دچــار اشــکاالت و نواقــص جــدی اســت‪ .‬ایــن شــهر‪،‬‬ ‫از یــک ســو در گــذرگاه ارتباطــی شــمال بــه جنــوب و‏مرکــز‬ ‫ایــران بــه شــمال کشــور و شــرق قــرار داشــته و از ســوی دیگــر‬ ‫بــه عنــوان یکــی از مقاصــد گردشــگری کشــور تعریــف شــده‬ ‫اســت‪.‬‏بنابرایــن وجــود تابلوهــای مســیریابی در ان بــه اندازه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کافــی بســیار مبــرم و ضــروری اس ـ ‪‎‬‬ ‫بــا وجــود این کــه مســووالن اســتان تعــداد تابلوهــای‬ ‫راهنمایــی در ســطح شــهر گــرگان را نســبت بــه اســتان هــای‬ ‫دیگــر خــوب ارزیابــی ‏می کننــد‪ ،‬امــا شــهروندان گرگانــی‬ ‫معتقدنــد کــه مســیریابی های مســافران و راننــدگان در‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫اش یارمه‬ ‫طــرز تهیــه‪ -1 :‬بلغــور گنــدم رو بشــورین و بزاریــن حداقــل ‪ ۱۰‬ســاعت خیــس بخوره‪.‬‬ ‫بعــد تــو قابلم ـه ای کــه میخوایــن اش تــون رو تــوش بپزیــن اب بریزیــن و بزاریــن‬ ‫بلغورها حداقل ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬ساعت با شعله کم حسابی بپزه و لعاب بندازه و باز بشن‬ ‫‪ -۲‬بعــد نخــود و لوبیاهــا رو هــم از شــب قبــل خیــس کنیــن و چندبــار‬ ‫ابــش رو عــوض کنیــن تــا نفخــش گرفتــه بشــه و بزاریــن لوبیــا نخــود هــم‬ ‫جداگونــه چندســاعت بپــزه اواخــر پختــه نخــود لوبیــا کــه دیگــه حــس کردیــن‬ ‫لوبیــا نخودهــا روکمــی پختــه شــدن بریزیــن تــو قابلمــه ای کــه بلغورهــارو‬ ‫ریختیــن و بزاریــن حبوبات هــا و بلغورمــون حســابی بپــزن و لعــاب بنــدازن‬ ‫‪ -۳‬وقتــی کــه حبوبــات و بلغورهــا پختــن ســبزی هایی کــه ازقبــل شســتیم‬ ‫و خــورد کردیــم رو بــه اش اضافــه میکنیــم و میزاریــم کــه ســبزی هــم‬ ‫پختــه بشــن‪.‬اگر اب اشــمون کــم شــده بهــش اب جــوش اضافــه کنیــن‬ ‫و تنطیــم کنیــن ابــش رو‪.‬فقــط زیــاد اب نریزین‪.‬درحــد یــک لیــوان‬ ‫‪ -۴‬بعــد پیازهــا رو خاللــی خــورد کنیــن و سرخشــون کنیــن بعــد بهــش‬ ‫زردچوبــه نمــک و فلفــل اضافــه کنیــن و کمــی دیگــر تفــت بدیــد تــا زردچوبــه‬ ‫خامیــش گرفتــه بشــه‪.‬بعد نصــف بیشــتر پیازهــا رو بریزیــن داخــل اش و‬ ‫اش رو هــم بزنیــن‪.‬و بقیــه پیازهــا رو هــم واســه تزئیــن روی اش نگــه داریــن‬ ‫‪-۵‬ســیر داغ هــم درس کنیــن نصفــی از ســیرهارو بریزیــن داخــل اش و بقیــه ســیر‬ ‫داغ هــا رو هــم واســه تزئیــن نگــه داریــن یــک قاشــق ارد هــم بــا نصــف لیــوان اب‬ ‫قاطــی کنیــن و داخــل اش بریزین‪.‬مــن خــودم نریختــم چــون بنظــرم اشــم مــدت‬ ‫زمــان زیــادی پختــه بــود و حســابی لعــاب داده بــود و احتیاجــی نبــود کــه ارد اضافــه‬ ‫کنــم‪ -۶.‬حــاال بزاریــن اش حســاابی بپــزه و جابیوفتــه‪ .‬وقتــی کــه اش پخــت و جــا‬ ‫افتــاد تــو ظــرف مــورد نظرتــون اش رو بکشــین و بــا ســیر داغ و نعنــا داغ و پیــاز‬ ‫داغ تزئیــن میکنیــم و موقــع ســرو بــا دوغ تــرش محلــی اش رو ســرو می کنیــم‪.‬‬ ‫نــوش جــااااان‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اش یارمه یکی از اش های محلی بجنورد در اســتان خراســان شــمالی اســت که‬ ‫عمدتــا بــا نوعــی ســبزی کوهــی بــه نــام چریــش کــه در فصــل بهــار در دل کوه هــای‬ ‫ایــن اســتان می رویــد‪ ،‬طبــخ می شــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن اش را می تــوان بــا اســفناج هــم تهیــه کــرد و مــواد اولیــه‬ ‫تشــکیل دهنده ان بلغــور گنــدم‪ ،‬دوغ‪ ،‬نخــود‪ ،‬پیــاز و نعنــاع خشــک هســتند‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اسفناج یا سبزی چریش ‪ ۵۰۰‬گرم‬ ‫بلغور گندم ‪ ۱‬لیوان‬ ‫نخودنصف لیوان‬ ‫لوبیا سفید نصف لیوان‬ ‫پیاز درشت‪ ۲‬عدد‬ ‫سیر یک بوته‬ ‫نمک و فلفل و زرد چوبه به مقدار الزم‬ ‫نعنا خشک ‪ ۲‬قاشق غذا خوری‬ ‫دوغ ترش محلی به مقدار الزم‬ ‫ارد ‪ ۱‬قاشق غذا خوری‬ ‫زیورهای زنان ترکمن (بِزگ شای لِر)‬ ‫واژه شناسی ‪:‬‬ ‫وجه تمسیه‪ :‬وا = اقا ‪ .‬منان‪ :‬زیرک‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا حدودا ً‪ 300‬سال‬ ‫زبان محلی‏‪‎ :‎‬فارسی و لهجه محلی‬ ‫اداب و رسوم‏‪:‬‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪،‬‬ ‫نوعی حوله از جنس ابریشــم‏مصنوعی‪ ،‬انواع خشــکبار‪ ،‬زعفران و ترشــیجات‬ ‫‏ادرس‪:‬گلستان‪،‬ازادشــهر‪ ،‬بخش چشــمه ســاران‪ ،‬روســتای وامنان‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪:‬در شمال شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد کــه از اطــراف‬ ‫ان بــه جنــگل منتـ ه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرهنگ و اداب و رسوم‬ ‫زبان‬ ‫اهلــی روســتا بــه زبــان فارســی و لهجــه محلیبا هم صحبت می کنند‪ .‬ســاکنین‬ ‫روســتا‪ ،‬فرهنــگ و اداب و رســوم خــاص خــود را دارنــد‪.‬در‏حــال حاضــر ادبیــات‬ ‫نوشــتاری روســتای به زبان فارســی می باشــد و» گویش را می بایســتی از منشــا‬ ‫و ریشــه اقوام ان بررســی نمـــود‪ .‬اهالی‏روســتا در طایفه های شــاملو‪ ،‬عادلی‪،‬‬ ‫خان احمدی و نوروزی جـــای جـــای روســتا ســکونت دارند‏‪.‬‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا می تــوان بــه اش خمیــر‪ ،‬چنگالــی‪،‬‬ ‫ســوزیاش‪،‬و‏دندانی‬ ‫حلیم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلوا برنجی‪ ،‬چک ّو (اشــکنه)‪ ،‬ماششــله‪ُ ،‬‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در روســتا پختــه می شــود‪ .‬انــواع‬ ‫نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان پنجــه کش‪،‬نــان فتیــر و نــان‏کمــاج از ایــن جمله انــد‪.‬‏‬ ‫صنایع دستی‬ ‫از هنرهــای ســنتی روســتا می تــوان بــه نــخ ریســی و چادرشــب بافــی و دوخــت‬ ‫لباس هــای محلــی اشــاره کــرد‏‪.‬‬ ‫سوغات‬ ‫نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪ ،‬نوعــی حولــه از جنــس ابریشــم‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬انــواع خشــکبار‪ ،‬زعفــران و ترشــیجات را مــی توانیــد‏در ایــن روســتا‬ ‫تهیــه کنیــد‪.‬‏‬ ‫موسیقی‬ ‫موســیقی جایــگاه ویــژه ای در روســتای فارســیان دارد‪ .‬ســاز های مــورد اســتفاده‬ ‫در روســتا شــامل نــی‪ ،‬دوتــار‪ ،‬ســرنا و تنبــک اســت‪ .‬عــاوه بــر‏کاربــرد در زندگــی‬ ‫روزمــره‪ ،‬ســرنا و تنبــک در مراســم عروســی و نــی در مراســمات عــزاداری هــم‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‏‬ ‫ت‬ ‫مراسما ‪‎‬‬ ‫مــردم روســتای وامنــان اعیــاد ملــی و مذهبــی نــوروز‪ ،‬قربــان و فطر را به جشــن‬ ‫و ســرور و ایــام محــرم و وفــات ائمــه را بــه ســوگواری میپردازنــد‪.‬‏در اســتانه ســال‬ ‫نــو بــه پیشــواز عیــد نــوروز میرونــد و مراســم چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و‬ ‫شــب یلــدا را نیــز بــه جــا میاورنــد‪ .‬در مراســم‏عروســی و جشــنهای خانوادگــی بــا‬ ‫انــواع اوازهــا و موســیقی محلــی ســرگرم میشــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خدمات زیربنایی‬ ‫این روستاازنظرخدمات زیر بنایی دارای تمام امکانات از قبیل اب اشامیدنی‬ ‫‪،‬مخابرات(اینترنت) ‪،‬برق‪،‬گاز و مسیر دسترسی اسفالت‏می باشد‏‪.‬‬ ‫حرفه و پیشه‬ ‫کشاورزی‪:‬شــغل اکثر مردم این روســتا کشــاورزی‪ ،‬دامداری و باغداری اســت‪.‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی وامنــان عبارتنــد از‪ :‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬عــدس‪ ،‬لوبیــا‪،‬‏ســیب‬ ‫زمینــی و اخیــرا ًکشــت زعفــران نیــز بــه ان اضافــه شــده اســت‪ .‬در ایــن روســتا‬ ‫علی رقــم اب و هــوای کوهســتانی زعفــران مرغوبــی‏نیزتولیــد می شــود‪.‬بطوری‬ ‫کــه بــه ان زعفــران نگیــن وامنــان گفتــه می شــود؛ و ایــن منطقــه را بــه یکــی از‬ ‫قطب هــای تولیــد زعفــران بــا کیفیــت‏و صادراتــی تبدیــل کرده اســت‪ .‬از جملــه‬ ‫دالیــل تمایــل مــردم بــه کشــت زعفــران‪ ،‬مصــرف کـم اب و درامــد کافــی اســت‪.‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خــاک مســاعد ایــن‏منطقــه کیفیــت زعفــران تولیــدی را افزایــش داده اسـ ‪‎‬‬ ‫دامــداری‪:‬از دیروبــاز بــه علــت وجــود مراتــع گســترده در ایــن روســتا‪،‬‬ ‫شــغل دامــداری در ان رونــق فــراوان داشته اســت‪ .‬اگرچــه در ســالیان اخیــر‬ ‫دامــداری ‏صنعتــی و گاوداری در ایــن منطقــه رونــق خوبــی گرفته اســت‪،‬‬ ‫ولــی همچنــان دامــداری ســنتی و پــرورش دام در کــوه و دشــت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‏قدمــت و ریشــه دامــداری در ایــن روســتای بــر روی ســبک زندگــی مــردم‬ ‫تاثیــر بســازیی گذاشــته اســت‪ .‬بســیاری از صنایــع دســتی و غذاهــای‏محلــی‬ ‫ایــن روســتا سرمنشــاء فراورده هــای دامــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫باغداری‪:‬باغــداری‪ ،‬یکــی از پیشـه های مرســوم‪ ،‬قدیمــی و درامــدزا در روســتای‬ ‫وامنــان اســت‪ .‬در اطــراف و داخــل روســتای وامنــان باغ هــای زیــاد وجــود‏دارد‪ .‬از‬ ‫جملــه مهتریــن محصــوالت ایــن منطقــه گیــاس‪ ،‬البالو‪ ،‬هلو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬ســیب‪،‬‬ ‫زردالــو‪ ،‬الــو بخــارا‪ ،‬گالبی‪،‬خرمالــو‪ ،‬گــردو می باشــد‪.‬‏ارتفــاع این منطقه از ســطح‬ ‫دریا و برخورداری از اقلیم کوهســتانی و سردســیر‪ ،‬شــرایط این منطقه را برای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــت البالو و گیالس‏مطلوب ســاخته اسـ ‪‎‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬گنــج مــردم وامنان‪:‬این کــه چطــور شــد زعفران به وامنــان امد‪،‬‬ ‫خــود قصـه ای شــنیدنی دارد‪ .‬یکــی از اهالــی روســتا کــه یــک روحانی اهل‬ ‫ن وحشــی را کــه در اطــراف‬ ‫ســفر اســت‪ ،‬پــس از‏این کــه گل هــای زعفــرا ‬ ‫روســتا روییــده بودنــد‪ ،‬مشــاهده کــرد‪ ،‬بــرای اولیــن بــار‪ ،‬بــذر زعفــران را‬ ‫از مــردم جنــوب‏خراســان خریــداری کــرد و بــه روســتا اورد و خــودش بــه‬ ‫کاشــت ان مشــغول شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫ایــن مناطــق بــا دشــواری انجــام می شــود و تعــداد‏تابلوهــای‬ ‫مســیریابی برای راهنمایی مســافران در نقاط درون شــهری‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫و بــرون شــهری کافــی نیســ ‪‎‬‬ ‫از سوی دیگر مسایلی چون وندالیسم شهری(تخریب اماکن‬ ‫عمومــی شــهر)‪ ،‬افزایــش قیمــت شــبرنگ تابلوهــا و وارداتــی‬ ‫بــودن ان هــا‏ســبب شــده تــا مســووالن گرگانــی ان چنان کــه باید‬ ‫نتواننــد بــه نصــب تابلوهــای شــهری اقــدام کننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا وجــود همــه ایــن مســایل‪ ،‬تمامــی مســووالن بــه اتفــاق‬ ‫نظــر ضــرورت بازنگــری و افزایــش تابلوهای راهنمای شــهری‬ ‫اذعــان دارنــد کــه‏شایســته اســت جــزو اولویت هــای کاری‬ ‫انــان قرارگیــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خودارایــی و اســتفاده از ارایــه هــای تزیینــی هیــچ گاه مختــص قــوم یــا‬ ‫نــژاد و یــا محــدود بــه دوره تاریخــی معینــی نبــوده اســت‪ .‬زنــان همــواره‬ ‫در همــه جــا از اشــیا ر دســترس خــود‪ ،‬از هســته میــوه و صــدف تــا‬ ‫ســنگ ها و فلــزات گــران بهــا بــه عنــوان زیــور اســتفاد می کرده انــد‪ .‬زنــان‬ ‫و دختــران ترکمــن نیــز از زیورهایــی کــه زرگــران محلــی می ســاختند‪،‬‬ ‫اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمــن چنــان ســنگین و برجســته و بــا نقش هــا و‬ ‫طرح هــای بکــر ســاخته مــی شــود کــه کمتــر شــباهت بــه زیورهــای دیگــر‬ ‫اقــوام اســیای میانــه دارد‪ .‬زنــان ترکمــن ایــن زیورهــا را بــه قســمتی از‬ ‫لبــاس خــود می دوزنــد و یــا ان را جداگانــه بــه خــود می اویزنــد‪.‬‬ ‫‪ )1‬زیورهــای ســر و پیشــان قُبــه‪« :‬قُبــه» بــه زیــوری نیــم کــره ای شــکل‬ ‫گوینــد کــه دور تــا دور ان شــرابه هایی اویــزان اســت‪.‬‬ ‫روی ایــن شــرابه ها نگین هایــی از عقیــق یــا شیشــه های رنگــی‬ ‫می نشــانند‪ .‬نگین هــا اغلــب بــه رنــگ قرمــز اســت‪ ،‬روی نیم کــره را‬ ‫بــا ســیم های بافتــه نقــره ای کــه «ســیم بورمــا» نامیــده می شــوند‪،‬‬ ‫بــه قســمت های مســاوی تقســیم می کننــد و روی بدنــه نیــم کــره‬ ‫جــوش می دهنــد‪ .‬معمــوال قســمت ها زوج اســت و روی هــر قســمت‬ ‫نگین هایــی بــه رنــگ قرمــز قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬زیورهــای ســربند زنــان از دیگــر زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت‬ ‫ســنتی ترکمنــی ســربندها می باشــند‪ .‬دختــران پــس از ازدواج‬ ‫بــه جــای کاله از ســربندهایی کــه بــه صــورت خاصــی دور ســر‬ ‫پیچانــده مــی شــود‪ ،‬اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه ســربندان زنــان‬ ‫عمومــا «الــن دانگــی» گفتــه می شــود‪ .‬ایــن ســربند را‪ ،‬هماننــد‬ ‫کاله دختــران‪ ،‬بــا زیورهــای نقــره ای مطــا تزییــن می کننــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬زیورهــای مــو ‪ :‬زنــان و دختــران ترکمــن بــرای زیبایــی گیســوان خــود‬ ‫از زیــوراالت ترکمنــی و زیــوراالت ســنتی ترکمــن گوناگونــی اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه از ان جملــه است‪«:‬اســئق»‪ :‬اســئق بــه شــکل دل اســت و‬ ‫در اندازه هــای مختلــف کــه در وســط ان نگینــی بــزرگ از ســنگ و شیشــه‬ ‫تعبیــه می شــود‪ .‬ایــن نگیــن معمــوال بــه رنــگ قرمــز وجگــری اســت‪.‬‬ ‫در بــاالی «اســئق» حلقــه ای قــرار دارد کــه بنــدی پارچــه ای را از ایــن‬ ‫حلقــه رد می کننــد و بــه وســیله ایــن بنــد «اســئق» را بــه مــو می بندنــد‬ ‫‪ )4‬زیــور گــوش‪ :‬زیــور گــوش از شــکیل ترین زیــوراالت ترکمنــی و‬ ‫زیــوراالت ســنتی ترکمن هاســت‪ .‬بــه زیــور گــوش «قــوالق حالــکا» یعنــی‬ ‫حلقــه گــوش و یــا حالــکا می گوینــد‪ .‬گوشــواره زنــان «یمــوت» اغلــب بــه‬ ‫شــکل دایــره بــزرگ اســت کــه نصــف دایــره صفحــه نقــره ای مطالســت و‬ ‫روی ان نگین هایــی از عقیــق و شیشــه هــای رنگــی نشــانده می شــود‪.‬‬ ‫‪ )5‬زیورهای گردن‪ ،‬ســینه و پیش ســینه بقو یا بقوطوق یا بویون طوق‬ ‫«بقــو» بــه حلقــه بــزرگ طــوق ماننــدی گوینــد کــه یــک طــرف ان‬ ‫بوســیله گیــره یــا لــوال بــاز و بســته می شــود و در قســمت جلــو گــردن‬ ‫قــرار می گیــرد کــه روی ان را مطــا می کننــد و نگین هــای رنگــی بــر ان‬ ‫می نشــانند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!