روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 370 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 370

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 370

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 370

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 10 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /1‬سپتامبر‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /23‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪370‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫اماده هر کمکی به دولت‬ ‫برای عبور از شرایط موجود هستیم‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫به جد درصدد کنترل تورم هستیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اهداء تخمک و اهداءجنین‬ ‫بهره برداری از سورتمه گرگان بستگی‬ ‫به زمان ارسال تجهیزات از چین دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪#‬محمددیلم کتولی‬ ‫«مسئله ی انتخاب استاندار ‪ ،‬فرصت خدمت یا تهدید ‪» ...‬‬ ‫در اغــاز تشــکیل هــر دولتــی‪ ،‬انتخــاب افــراد و عناصر‬ ‫و مدیــران دولتــی اولیــن دغدغــه رئیــس دولــت و‬ ‫رئیس جمهور منتخب است‪.‬بالتبع انتخاب استاندار‪،‬‬ ‫به معنی« نماینده دولت در اســتان » و یا به عبارت‬ ‫ســاده تر«رئیس جمهور اســتان»هم از همین جنس‬ ‫دغدغــه هاســت‪.‬به گــواه تاریــخ کوتــاه عمــر اســتان‬ ‫گلستان فرایند انتخاب استاندار از پیچیدگی خاصی‬ ‫برخــوردار و نتیجــه ان هیچــگاه درخــور اســتان نبــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان دارای ویژگــی هــای منحصــر بــه‬ ‫فــردی اســت کــه برخــی را بــه اختصــار برمی شــماریم ‪:‬‬ ‫_اســتانی کامــا سیاســت زده کــه عصــاره و کمپــوت‬ ‫همه جریانات سیاســی در ان وجود دارد و به شــدت‬ ‫فعالیــت دارنــد ‪.‬‬ ‫_بــه لحــاظ تاریخــی کامــا جــوان و منشــعب از‬ ‫اســتان مازنــدران و هنــوز از مســتعمرات ایــن اســتان‬ ‫محســوب شــده و مدیــران ارشــد ان هنــوز هــم یــا‬ ‫مازنــی یــا متمایــل بــه مازنــدران هســتند ‪.‬‬ ‫_هرچنــد بــه لحــاظ اقلیمــی جــزء اســتانهای‬ ‫سرســبز اســت ولــی از حیــث توســعه یافتگی و‬ ‫شــاخص های اقتصــادی در فهرســت اســتان هــای‬ ‫عقــب مانــده اســت‪.‬‬ ‫_بــه دلیــل مهاجــر پذیــری در صــدر اســتانهای‬ ‫مهاجرپذیــر اســت و بنابــر ایــن موزاییــک اقــوام و‬ ‫قومیــت هاســت و هرچنــد مــی توانســت ایــن عامــل‬ ‫جــزء عوامــل توســعه یافتگی باشــدلکن نداشــتن‬ ‫راهبــرد مناســب بــرای جمعیــت مهاجرفقــط تبعــات‬ ‫منفــی ان رخ مــی نمایــد‪.‬‬ ‫شاید الزم باشد ابتدا ویژگی ها و مولفه های مهم‬ ‫یــک « اســتاندار خــوب» را بــه اختصــار برشــماریم ‪:‬‬ ‫‪_۱‬اســتاندار خــوب در عیــن اقتــدار‪ ،‬تشــنه قــدرت‬ ‫نمــی شــود و عــزت خدمــت را بــه لــذت حفــظ‬ ‫صندلــی نمــی فروشــد و فهــم ایــن واقعیــت را دارد‬ ‫کــه هیــچ صندلــی ای ابــدی نیســت و بــرای حفــظ‬ ‫ان بــه هــر زر و زور و تزویــری اویــزان نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪_۲‬اســتاندار خــوب‪ ،‬فهــم درســتی از تعامــل دارد و در‬ ‫مســند نماینــده عالــی دولــت‪ ،‬بــا رعایــت اصل تفکیک‬ ‫قــوا؛ ایــن توانایــی را دارد کــه بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫نبایــد از اختیــارات قانونــی خــود ســو اســتفاده کنــد‪ ،‬از‬ ‫همــان اختیــارات بــرای انجــام وظایــف قانونــی خــود‪،‬‬ ‫درســت دفــاع و از ان اســتفاده کنــد‪ .‬بــه نــام تعامــل‬ ‫روی اختیــارات خــود معاملــه نمــی کنــد؛ زیــرا ســلب‬ ‫اختیــارات و محافظــه کاری هــای ناشــی از فشــار‬ ‫غیــر قانونــی و فراقانونــی اشــخاص و نهادهــا در هــر‬ ‫جایگاهــی هــم که باشــند‪ ،‬او را از توانمنــدی در اجرای‬ ‫وظایــف قانونــی اش بــاز مــی دارد‪ .‬بــی هیــچ تردیــدی‬ ‫چنیــن اســتانداری‪ ،‬امامــزاده ای اســت کــه از ان هیــچ‬ ‫اعجــازی برنمــی خیــزد‪.‬‬ ‫‪ _۳‬اســتاندار خوب کســی اســت که از درک هرچند‬ ‫نســبی امــا درســتی از مفهــوم توســعه‪ ،‬چالشــها و‬ ‫راهبردها و الزامات ان و نیز پایبندی به ان برخوردار‬ ‫اســت‪ .‬فرصــت هــا و تهدیــد های توســعه ای در وضع‬ ‫موجــود را مــی شناســد و درک صحیــح از اینــده نگــری‬ ‫و اینــده ســازی دارد و اســیر تکــرار هــای بــی حاصــل‬ ‫روزمــره گــی و روز مرگــی نمــی شــود و مــی دانــد کــه‬ ‫بــا مدیــران و فرمانــداران ضعیــف و توســعه نیافتــه ‪،‬‬ ‫قطــار توســعه بــه مقصــد نمــی رســد‪.‬‬ ‫‪ _۴‬اســتاندار خــوب‪ ،‬اعتــدال گــرا و عقالنیــت محــور‬ ‫و شایســته ســاالر اســت‪ .‬در نگــرش و بینــش و‬ ‫تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــا و عملیــات اجرایــی‬ ‫از هرگونــه افــراط و تفریــط اجتنــاب کــرده و بــا تکیــه بر‬ ‫عقالنیــت قــدم مــی زنــد و بــا پــای بنــدی بــه شایســته‬ ‫ســاالری کــه امــکان اســتفاده درســت و جامــع تــر از‬ ‫همه ظرفیت های مدیریتی را به شــیوه ای متناســب‬ ‫و فراگیــر در اســتان فراهــم مــی کنــد‪ -‬در عــزل و‬ ‫نصب هــا‪ ،‬کارهــای بــزرگ را بــه ادمهــای کوچــک و‬ ‫کارهــای کوچــک را بــه ادمهــای بــزرگ نمــی ســپارد!‬ ‫‪_۵‬اســتاندار خــوب‪ ،‬برنامــه محــور اســت و عملکــرد‬ ‫زیردســتان خــود و ارتقــا یــا تنــزل انــان را بــا محــک و‬ ‫میــزان قــدرت برنامه ریــزی‪ ،‬قــدرت اجــرای برنامــه و‬ ‫توانمنــدی در اصــاح برنامــه هــا مــی ســنجد و نــه بــا‬ ‫ســفارش ایــن یکــی و فشــار و تهدیــد ان دیگــر!‬ ‫‪ _۶‬اســتاندار خــوب‪ ،‬عملگــرا اســت‪ .‬در بنــد و تنگنای‬ ‫حــرف و وعــده هــای دروغیــن و نســنجیده و شــتابزده‬ ‫و بی مطالعه و شــعارهای عوامفریبانه و پوپولیســتی ‬ ‫اســیر نمــی شــود و بــر اجــرای صحیــح و قاطــع ان‬ ‫چــه کــه در چارچــوب اختیــارات و وظایــف قانونــی‬ ‫خــود دســتور داده اســت نظــارت و پیگیــری مــی کنــد‬ ‫تــا هــم وحــدت و اجمــاع در نظــر و عمــل را محقــق‬ ‫ســازد و هــم چنیــن نباشــد کــه دســتورهایش بــی اثر و‬ ‫فرمان هایــش بــی ثمــر و از ان هیــچ گــره ای از خلــق‬ ‫بــاز نشــود و هیــچ امــوری بــه ســامان نرســد‪.‬‬ ‫‪ _۷‬اســتاندار خــوب‪ ،‬مشــورت گــرا و نقــد پذیــر بــوده‬ ‫خودکامــه نیســت و در ضمــن مشــورت بــر اســاس‬ ‫عقــل ‪ ،‬عــدل و انصــاف تصمیــم گیــری مــی کنــد ‪.‬‬ ‫‪ _ ۸‬اســتاندار خــوب ‪ ،‬کاری بــه قومیــت و نــژاد و‬ ‫مذهــب و طایفــه نــدارد و انچــه مــی کنــد بــه خیــر‬ ‫و صــاح عامــه ی مــردم اســت بــا هــر رنــگ و نــژاد‬ ‫و مذهــب ‪.‬‬ ‫از براینــد نظــرات دکتــر وحیــدی ‪ ،‬وزیــر محترم کشــور‬ ‫« مســئول انتصــاب اســتانداران » شــاخص های‬ ‫اســتاندار خــوب عبارتنــد از _پــرکار بــودن ‪ ،‬تجربــه‪،‬‬ ‫جســارت ‪ ،‬ریســک بــاال ‪ ،‬مقیــم بــودن ‪ ،‬خســتگی‬ ‫ناپذیــر بــودن و مــواردی از ایــن دســت کــه ایــن‬ ‫ویژگی هــا در هرکســی یافــت نمیشــود‪.‬‬ ‫ایشــان در مصاحبــه خــود تاکیــد کردنــد ‪ «:‬اســتفاده از‬ ‫مدیــران پــروازی توهیــن بــه مــردم اســت ‪ ،‬مدیــر بــرای‬ ‫ایــن انتخــاب می شــود کــه به مشــکالت مردم رســیدگی‬ ‫کند‪.‬مدیــر پــروازی نمی توانــد فعالیــت خــود را بــه‬ ‫درســتی انجــام دهــد و انتخــاب چنیــن مدیــری توهیــن‬ ‫بــه یــک اســتان و شهرســتان خواهــد بود‪.‬قحــط الرجــال‬ ‫نداریــم و اگــر فــردی دارای شــاخصه های مناســب‬ ‫نباشــد‪ ،‬بــه جــای او از فــرد دیگــری اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫موفقیت حکمرانی در جایی اســت که بتوانیم ان‬ ‫را بــه ســطح حکمرانــی در داخــل مــردم برســانیم‪».‬‬ ‫ایشــان در تبییــن حکمرانــی خــوب و حکمــران «‬ ‫اســتاندار خوب» هم گفتند ‪ «:‬نخســتین برنامه ما‬ ‫این است که وزارت کشور در جایگاه خود بنشیند‪.‬‬ ‫عنوانــی کــه بــرای ایــن موضــوع انتخــاب کردیــم‪،‬‬ ‫بحــث ارتقــای کیفیــت و کفایــت حکمرانــی اســت‪.‬‬ ‫ حکمرانــی فقــط مشــمول دســتگاه هــای دولتــی‬‫نیســت و بایــد در بیــن مــردم تعریــف شــده باشــد‪.‬‬ ‫ جریــان حکمرانــی یــک جریــان چنــد جانبــه و‬‫چنــد الیــه اســت و موفقیــت بــزرگ اینجاســت کــه‬ ‫بتوانیــم ان را بــه ســطح حکمرانــی در داخــل مــردم‬ ‫و تعریــف بیــن مــردم در ایــن حــوزه رســیده و ان را‬ ‫تثبیــت کنیــم‪».‬‬ ‫بــا ایــن تعاریــف و مشــخصات‪ ،‬دیگــر نمی تــوان‬ ‫مالحظــه کــرد و طبــق گفتــه برادر عزیــزم دکتر کریمی‬ ‫اول ‪«:‬اسـم های من دراوردی گزینه اســتانداری قدرت‬ ‫تصمیم گیــری درســت را از مســووالن نظــام می گیــرد‪/‬‬ ‫بــزرگان اســتان گلســتان از تجربیــات گذشــته بــرای‬ ‫انتخــاب اســتاندار درس بگیرنــد‪ ،‬گمانه زنی هــای‬ ‫بی مــورد و مســمومیت فضــای مجــازی در انتصــاب‬ ‫افــراد مختلــف در اســتانداری جــز دلســردی دلســوزانه‬ ‫دولــت انقالبــی و عقب ماندگــی برای اســتان گلســتان‬ ‫نتیج ـه ای نخواهــد داشــت‪» .‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه و فرهیخته اســتان گلســتان در‬ ‫ادامــه گفــت ‪»:‬‬ ‫ی گلســتان‬ ‫ بــرای رفــع عقب ماندگی هــای تاریخــ ‬‫همــه جناح هــا‪ ،‬گروه هــا‪ ،‬اقــوام و مذاهــب تعامــل و‬ ‫همــکاری خــود را افزایــش دهنــد‬ ‫ مــردم انتظــار دارنــد دولــت ســیزدهم بــه عنــوان یک‬‫دولــت پاکدســت و انقالبــی‪ ،‬جهــادی و بــه شــدت بــا‬ ‫مفســدین مبــارزه کنــد ‪.‬‬ ‫ جوان گرایــی‪ ،‬روحیــه جهــادی و انقالبــی‪ ،‬خدمــت‬‫دلســوزانه و داشــتن تجربــه الزم شــاخص انتخــاب‬ ‫اســتاندار و مدیــران باشــد‬ ‫ عاجزانــه تقاضــا دارم بــرای یــک بــار هم شــده نگاه‬‫قومیتــی و جناحــی را بــرای انتخــاب مدیــران اینــده‬ ‫کنــار بگذاریم‬ ‫ نبایــد وزیــر کشــور و دیگــر مســووالن را تحــت فشــار‬‫بگذاریــم کــه حتمــا ایــن گزینه هــا انتخــاب شــوند‬ ‫ برخی از گمانه زنی ها با هدف سهم خواهی و برخی‬‫دیگر از روی عدم تجربه و بدون فکر ابراز می شود »‬ ‫بــه زعــم نگارنــده ‪ ،‬بــا مشــخص شــدن حــدود و ثغــور‬ ‫این بحث و بررسی ها و شنیده شدن صدای همه ‪،‬‬ ‫حجت بر وزیر محترم کشــور هم تمام شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر مــی خواهیــم حرکــت درمســیر توســعه‬ ‫ی اســتان را بــا شــتاب بیشــتری طــی کنیــم بایــد قیــد‬ ‫مرزهــا را بزنیــم و محــل تولــد و جغرافیــای زیســت‬ ‫مدیر متخصص‪ ،‬کارامد و شایســته و از همه مهمتر‬ ‫« مدیــر انقالبــی و پایبنــد بــه ارزش هــای اســامی و‬ ‫انقالبــی » برایمــان مــاک نباشــد‪.‬‬ ‫« مدیــر انقالبــی و پایبنــد بــه ارزش هــای اســامی و‬ ‫انقالبــی » فــارغ از اینکــه اهــل کجاســت و زادگاهــش‬ ‫چــه منطقــه ای اســت‪ ،‬براســاس وظیفــه شناســی و‬ ‫تعهــد بــه ارزش هــای مــورد قبولــی کــه دارد کفایــت و‬ ‫کارامــدی خــود را نشــان خواهــد داد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر رشــد و پیشــرفت و توســعه ی اســتان‬ ‫برایمــان مهــم اســت‪ ،‬انتخــاب مدیــران شایســته را‬ ‫مبنــای انتصــاب بدانیــم و برهمیــن اســاس هــم‬ ‫عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قبل و بعد از زدن واکسن کرونا‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫اماده هر کمکی به دولت برای عبور‬ ‫از شرایط موجود هستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫انتقاد وزیر اقتصاد از ترجیح ثروتمندان‬ ‫بر نیازمندان در نظام بانکی‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تاکیــد بــر لــزوم تحقــق عدالــت بانکــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نظــام بانکــی مــا وثیقــه محــور اســت‪ .‬در ایــن نظــام ثروتمنــدان بــر فقــرا ترجیــح‬ ‫داده می شــوند‪ ،‬زیــرا ثروتمنــدان هســتند کــه وثیقــه الزم را دارنــد و بدیــن ترتیــب‬ ‫نیازمنــدان از اعتبــارات بانکــی محــروم می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «ســید احســان خانــدوزی» در برنامــه ســی و یکمیــن‬ ‫همایــش بانـک داری اســامی بــا عنــوان «بانکــداری اســامی بــا نگاهی بــه بیانیه گام‬ ‫دوم انقالبــی» صحبت هــای خــود در بــاره نظــام بانکــداری کشــور را حــول ‪ ۵‬محــور‬ ‫ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در محــور اول بــا عنــوان «بانک هــا خلــق پــول و‬ ‫پشــتیبانی از تولیــد» بــه موضــوع مهــم هدایــت نقدینگــی بــه ســمت تولیــد پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬امــروزه حــدود ‪ ۹۷‬درصــد خلــق پــول و نقدینگــی توســط بانک هــا صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ســوالی کــه پیــش می ایــد ایــن اســت کــه ایــا ایــن نقدینگــی از‬ ‫طریــق اعتباراتــی کــه بانک هــا ارائــه می کننــد معطــوف بــه بخــش تولیــد و کارافرینان‬ ‫اســت یــا وارد بخــش غیــر مولــد می شــود؟ ایــا بانک هــا از قــدرت خلــق پــول خــود‬ ‫بــرای ســاختن اســتفاده می کننــد یــا بــرای تخریــب اقتصــاد کشــور؟‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در مســئله نقدینگــی موضــوع‪ ،‬تنهــا کمیــت و مقــدار نقدینگــی‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه کیفیــت خلــق پــول نیــز بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــور در محــور دوم بــه موضــوع «حکمرانــی‬ ‫شــرکتی بانک هــا و نظــارت بــر سیســتم بانکــی کشــور» اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حکمرانــی موضــوع ایــن اســت کــه ایــا مدیــر و سیاســتگذار بانکــی پــول جدیــد و‬ ‫نقدینگــی کــه در دســت دارد را صــرف ســاخت فروشــگاه ها و مراکــز تجــاری می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا نقدینگــی در اختیــار را صــرف ایجــاد حبــاب در بــازار ثانویــه می کنــد یــا در جــای‬ ‫درســت بــه کار می گیــرد؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اینجاســت کــه موضــوع نظــارت پیــش می ایــد‪ .‬در نظــام بانکــداری‬ ‫کشــور نبایــد مقــام سیاســتگذار و ناظــر یکــی باشــد‪ .‬سیاســتگذار بایــد سیاسـت های‬ ‫خــود را اجــرا کنــد و مقــام ناظــر بــر ایــن سیاسـت ها و اجــرای انهــا نظــارت کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امــروزه فناوری هــای جدیــد امــکان‬ ‫نظــارت را هــم بــرای مدیــران بانکــی و هــم بــرای مقــام ناظــر فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫فناوری هایــی ماننــد پــول دیجیتــال ایــن امــکان را بــه بانــک مرکــزی می دهــد کــه بــا‬ ‫کنتــرل جریــان پــول در کشــور از مــواردی همچــون پول شــویی و فــرار مالیاتی و غیره‬ ‫جلوگیــری کند‪.‬‬ ‫خانــدوزی در قالــب محــور ســوم بــه موضــوع «کســب و کار بانکــی» پرداخــت و‬ ‫عنــوان داشــت‪ :‬گاهــی کســب و کار بانک هــا معطــوف بــه اعطــای تســهیالت بــه‬ ‫بخــش تولیــد اســت‪ .‬ایــن امــر خوبــی اســت امــا گام موثرتــر تامیــن اعتبــار زنجیــره‬ ‫ارزش اســت‪ .‬در اینجــا نیــاز بــه یــک تغییــر پارادایــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــه «تفکیــک نهــادی و کارکــردی» بیــن بانک هــا بــه عنــوان محــور چهــارم اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در نظــام بانکــی کشــور بایــد بیــن انــواع بانک هــا‪ ،‬ماننــد بانک هــای‬ ‫تجــاری و توســعه ای هــم از نظــر کارکــردی و هــم از نظــر نهــادی تفکیــک قایــل شــویم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــه عنــوان اخریــن محــور در قالــب «فراگیــری یــا شــمول مالــی» بــه‬ ‫موضــوع عدالــت در نظــام بانکــی پرداخــت و اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه نظــام بانکــی مــا‬ ‫وثیقــه محــور اســت‪ .‬در ایــن نظــام ثروتمنــدان بــر فقــرا ترجیــح داده می شــوند‪ .‬زیــرا‬ ‫ثروتمنــدان هســتند کــه وثیقــه الزم را دارنــد و بدیــن ترتیــب نیازمنــدان از اعتبــارات‬ ‫بانکــی محــروم می شــوند‪ .‬در ایــن مــورد نیــز بایــد یــک تغییــر و انتقــال پارادایــم‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امــروزه در کشــورهای توســعه یافتــه فراگیــری یــا شــمول مالی اجرا‬ ‫مــی شــود‪ .‬در ‪ ۷۰‬کشــور جهــان یــا ایــن امــر اجــرا شــده و یــا در مرحلــه اجــرا قــرار دارد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در ایــران نیــز مقدمــات تدویــن ســند ملــی فراگیری مالی اماده شــده‬ ‫و بایــد در راســتای اجــرای ان گام برداریم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار برنامــه ســی و یکمیــن همایــش بانکــداری اســامی بــا‬ ‫عنــوان «بانکــداری اســامی بــا نگاهــی بــه بیانیــه گام دوم انقــاب» امــروز و فــردا (‪۹‬‬ ‫و ‪ ۱۰‬شــهریور ‪ )۱۴۰۰‬در موسســه عالــی امــوزش بانکــداری ایــران بــا حضــور وزیــر امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی و رییــس کل بانــک مرکــزی برگــزار مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬شهریور‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزســه شــنبه ‪ 10‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,400,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,647,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,020,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,660,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 62,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,900,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪370‬‬ ‫به جد درصدد کنترل‬ ‫تورم هستیم‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت کــه در یــک‬ ‫برنامــه کوتــاه مــدت نســبت بــه رفــع چالش های نــرخ ارز‬ ‫و تنظیــم بــازار خواهیــم پرداخــت تــا هرچــه زودتــر تــورم‬ ‫کنتــرل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از شــبکه اطــاع‬ ‫رســانی تولیــد و تجــارت ایــران شــاتا‪ « ،‬ســید رضا فاطمی‬ ‫امیــن» در گفــت و گویــی افــزود‪ :‬در کوتــاه مــدت دو‬ ‫اولویــت تنطیــم بــازار و تــورم را در نظــر داریــم و بــرای‬ ‫نیــل بــه ایــن منظــور بــا دوســتان در وزارتخانــه هــای دیگر‬ ‫جلســاتی را شــروع کردیــم کــه تســلط بــه جریــان تولید و‬ ‫توزیــع کاال داشــته باشــیم تــا بتوانیــم کمبودهــا را پیــش‬ ‫بینــی کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر صمــت توضیــح داد کــه تعییــن اولویت هــا و‬ ‫مشــخص کــردن انهــا در زیرمجموعه هــا‪ ،‬تنظیم گــری‪،‬‬ ‫تســهیل گــری و نظــارت چهــار عامــل موثــر بــرای حرکــت‬ ‫بــه ســمت حکمرانــی در بخــش هــای صنعتــی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجــاری هســتند‪.‬‬ ‫باید شــرایطی فراهم شــود تا کســب و کارها به ســمت‬ ‫اولویــت هــا حرکت کنند‬ ‫فاطمــی امیــن ادامــه داد‪ :‬بایــد شــرایطی فراهــم شــود‬ ‫تــا کســب و کارهــا بــه ســمت اولویــت هــا حرکــت کننــد‪،‬‬ ‫همچنیــن در حــوزه تســهیل گــری وقتــی مســیر قطعــی‬ ‫شــد حرکــت کســب و کارهــا بــه ســمت اولویت هــا‬ ‫تســهیل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی ســامانه جامــع تجــارت در اولویــت‬ ‫بر نا مه ها ســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مصوبــه ســال ‪ ۹۲‬کــه دولــت را مکلــف‬ ‫کــرده تــا پایــان ســال جــاری ســامانه تجــارت را راه انــدازی‬ ‫کنــد ایــن مســاله را در اولویــت برنامــه هــا عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســامانه بــه مــا اطالعــات بســیار خــوب و الزم‬ ‫را بــرای پیــش بینــی و اعمــال قواعــد مشــخص مــی کنــد‬ ‫و همچنیــن در ایــن ســامانه بعضــی مــوارد وارداتــی هــم‬ ‫تحــت تاثیــر ارز هســتند کــه انهــا را هــم مــورد بررســی‬ ‫قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫با جدیت درصدد کنترل تورم هستیم‬ ‫فاطمــی امیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه این ســامانه اطمینانی‬ ‫از جهــت تامیــن کاال را بــه مــا مــی دهــد تــا بتوانیــم تــا‬ ‫انتهــای ســال بــازار را کنتــرل کنیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫جدیــت درصــدد کنتــرل تــورم هســتیم تــا بتوانیــم ایــن‬ ‫بیمــاری اقتصــادی را در طــی چندســال کاهــش داده و‬ ‫شــرایط اقتصــادی را بــه ســمت مطلــوب هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت اول در مــورد پرونــده اجرایــی کالســه ‪۹۹۰۱۹۳۱‬ش‬ ‫‪۲‬اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد ‪،‬فیمابیــن محکوم لــه همــت عزتــی‬ ‫فرزنــد محمدحســن‪ ،‬ام البنیــن عزتــی فرزنــد محمدحســن‪ ،‬محمودرضــا‬ ‫عزتــی فرزنــد محمدحســن ‪،‬و محکوم علیهــم مرتضــی عزتــی فرزنــد‬ ‫محمــد حســن‪ ،‬زینــب عزتــی فرزنــد محمدحســن‪ ،‬مریــم عزتــی فرزنــد‬ ‫محمدحســن‪ ،‬هاجــر حــداد فرزنــد موسـی الرضا ‪،‬ســید ابوالفضــل ســید‬ ‫نظــری فرزنــد علــی‪ ،‬و بــا موضــوع دســتور فــروش مــال مشــاع اســت‬ ‫کــه بــا عنایــت بــه انجــام کارشناســی ملــک بــه مشــخصات ذیل الذکــر‬ ‫‪:‬مشــخصات زمیــن ‪:‬طالقانــی غربــی شــیر اب کوچــه شــهید نقــد علــی‬ ‫باغچقــی پــاک ‪ ۵‬و ‪ ۷‬پــاک ثبتــی ‪ ۱۱۴۱‬فرعــی از ‪ ۱۵۵‬اصلــی بخــش ‪۲‬‬ ‫شــامل بنای خشــت و گلی فرســوده درحدود ‪ ۱۰۰‬مترمربع با انشــعابات‬ ‫اب وبــرق و گاز در مجمــوع ارزش کل عرصــه و اعیــان ایــن ملــک با توجه‬ ‫بــه موقعیــت مکانــی ؛ابعــاد؛ متــراژ عرصــه ؛حــدودات اربعــه و ســایر‬ ‫عوامــل موثــر در قیمت گــذاری کــه ارزش زمیــن توســط کارشناســان‬ ‫رســمی دادگســتری مبلــغ ‪۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال ارزیابــی گردیده اســت‬ ‫و اینکــه پ ـس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده کل ملــک مذکــور‬ ‫در روز شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۶/۲۰‬ســاعت ‪۱۰:۳۰‬تــا‪۱۱:۰۰‬از طریــق مزایــده‬ ‫حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش‬ ‫برســد بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می توانندپنــج‬ ‫روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کم وکیــف موضــوع‬ ‫مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی‬ ‫واگذار خواهد شــد و د ه درصد مبلغ پیشــنهادی قبل از تشــکیل جلســه‬ ‫مزایــده می بایســت واریــز گــردد و در صــورت برنــده شــدن مــا بقــی‬ ‫مبلــغ وفــق مقــررات وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت‬ ‫الباقــی (نوددرصــد)در مهلــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه‬ ‫مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجــدد میگردد‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۷:‬‬ ‫دادور شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد‪-‬مکبر‬ ‫ایــن هنرپیشــه در پاســخ بــه اینکــه ایــا ایفــای نقــش‬ ‫جاســوس ان هــم در مدیــوم تلویزیــون کــه ممکــن‬ ‫اســت بســیار در اذهــان عمومــی بــه یــاد بمانــد‪،‬‬ ‫برایــش مهــم بــود؟ یــا اصــا دوســت داشــته کــه بــا‬ ‫چنیــن نقشــی در تصویــر ظاهــر شــودبیان داشــت‪:‬‬ ‫حقیقیــت ایــن اســت کــه دوســت نداشــتم در‬ ‫اولیــن کار تصویــری ام بــه عنــوان یــک جاســوس در‬ ‫تلویزیــون دیــده و شــناخته بشــوم‪ .‬در واقــع‪ ،‬از روز‬ ‫اولــی کــه وارد تئاتــر شــدم‪ ،‬از ایفــای نقــش خارجــی‬ ‫فــراری بــودم و اتفاقــا هــم همیشــه بــرای مــن چنیــن‬ ‫پیشــنهادهایی بــرای ایفــای نقــش در ســریال یــا‬ ‫فیلم هــای ســینمایی بــود‪ .‬همــان روز اول هــم بــه‬ ‫اقــای جــواد افشــار گفتــم کــه ایــن نقشــی اســت کــه‬ ‫مــن یــک عمــر اســت کــه از ان فــراری هســتم‪.‬‬ ‫در نقش یک خارجی نمی خواهم کلیشه شوم‬ ‫بیانیــا محمــودی بازیگــر اقلیــت کشــورمان‬ ‫در مــورد حضــورش در ســریال گانــدو و‬ ‫دغدغه هــا و نگرانی هایــش توضیحاتــی‬ ‫ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب کار‬ ‫بیاینــا محمــودی بازیگــر نقــش شــارولت‬ ‫یــا همــان جاســوس انگلیســی ســریال‬ ‫گانــدو ‪ ،‬ایــن روزهــا بســیار بــر ســر زبان هــا‬ ‫افتــاده از عرصــه تئاتــر بــه تلویزیــون‬ ‫امــده اســت‪ .‬اگرچــه ایــن اولیــن حضــور‬ ‫او اســت امــا ویژگــی هــای ایــن نقــش در‬ ‫کنــار بــازی خــوب او باعــث شــده کــه توجــه‬ ‫عالقمنــدان عرصــه بازیگــری را جلــب‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی در گفتگــو بــا خبرگــزاری مــوج‪ ،‬در‬ ‫مــورد تجربــه حضــورش در صحنــه تئاتــر‬ ‫و اینکــه چنــد ســال اســت کــه در ایــن‬ ‫حرفــه فعالیــت مــی کنــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بازیگــری را از ســال ‪ 1394‬و از اموزشــگاه‬ ‫ســمندریان شــروع کــردم‪ .‬همــان ســال‬ ‫هــم بــرای اولیــن بــار بــا کار اقــای افشــین‬ ‫زمانــی بــا عنــوان «خاطــرات بازیگــر نقــش‬ ‫دوم» در ســالن ســنگلج بــه روی صحنــه‬ ‫رفتــه وارد تئاتــر شــدم‪ .‬از ان بــه بعــد هــم‬ ‫کار تئاتــر نســبت بــه تصویــر برایــم در‬ ‫اولویــت بــوده اســت و معتقــدم کــه واقعــا‬ ‫هیــچ لذتــی باالتــر از حضــور روی صحنــه‬ ‫تئاتــر نیســت‪.‬‬ ‫بیاینا چگونه شارلوت شد؟‬ ‫بیاینــا محمــودی در پاســخ بــه اینکــه‬ ‫چطــور شــد کــه بــرای گانــدو انتخــاب‬ ‫شــد گفــت‪ :‬انتخــاب شــدنم بــرای نقــش‬ ‫شــارلوت در گانــدو هــم از انجایــی شــکل‬ ‫گرفــت کــه چنــد نفــر از دوســتانی کــه کار‬ ‫مــن را در تئاتــر دیــده بودنــد‪ ،‬مــرا بــه اقــای‬ ‫افشــار معرفــی کردنــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫از دفتــر ایشــان بــا مــن تمــاس گرفتــه شــد‬ ‫و مــن رفتــم‪.‬‬ ‫ایــن هنرپیشــه در پاســخ بــه اینکــه ایــا‬ ‫ایفــای نقــش جاســوس ان هــم در مدیــوم‬ ‫تلویزیــون کــه ممکــن اســت بســیار در‬ ‫اذهــان عمومــی بــه یــاد بمانــد‪ ،‬برایــش‬ ‫مهــم بــود؟ یــا اصــا دوســت داشــته کــه بــا‬ ‫چنیــن نقشــی در تصویــر ظاهــر شــودبیان‬ ‫داشــت‪ :‬حقیقیــت ایــن اســت کــه دوســت‬ ‫نداشــتم در اولیــن کار تصویــری ام بــه‬ ‫عنــوان یــک جاســوس در تلویزیون دیده و‬ ‫شــناخته بشــوم‪ .‬در واقــع‪ ،‬از روز اولــی کــه‬ ‫وارد تئاتــر شــدم‪ ،‬از ایفــای نقــش خارجــی‬ ‫فــراری بــودم و اتفاقــا هــم همیشــه بــرای‬ ‫مــن چنیــن پیشــنهادهایی بــرای ایفــای‬ ‫نقــش در ســریال یــا فیلم هــای ســینمایی‬ ‫بــود‪ .‬همــان روز اول هــم بــه اقــای جــواد‬ ‫افشــار گفتــم کــه ایــن نقشــی اســت کــه‬ ‫مــن یــک عمــر اســت کــه از ان فــراری‬ ‫هســتم‪.‬‬ ‫کشف اختالس در یکی‬ ‫از بانک های استان گلستان‬ ‫اداره کل بازرســی اســتان گلســتان اعــام کــرد‪ :‬ایــن نهــاد پــس‬ ‫از اقدامــات بازرســی موفــق بــه کشــف اختــاس معــاون دایــره‬ ‫معامــات یکــی از بانک هــای اســتان شــد کــه فــرد مذکــور بــا صــدور‬ ‫قــرار بازداشــت روانــه زنــدان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش دریافتــی بــازار کســب و کار‪ ،‬بازرســی کل اســتان‬ ‫من یک اقیلت مسیحی هستم‬ ‫ایــن هنرمنــد بازیگــر در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬چــون مــن خــودم یــک اقیلــت‬ ‫مســیحی هســتم‪ ،‬دوســت نداشــتم نقــش‬ ‫یــک ارمنــی یــا خارجــی را بــازی کنــم‪ ،‬چــون‬ ‫معتقــد بــودم کــه ممکــن اســت گیــر کنــم‬ ‫یعنــی بــرای نقــش هــای دیگــری بــه جــز‬ ‫یــک خارجــی بــا مــن تمــاس گرفتــه نشــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ‪ 99‬درصــد پیشــنهادها را قبــول‬ ‫نمــی کــردم و همچنــان هــم انهــا را نمــی‬ ‫پذیــرم امــا چــون نقش «شــارلوت» بســیار‬ ‫جــذاب بــود‪ ،‬یعنــی کاراکتــر بســیار جذابــی‬ ‫بــود‪ ،‬مــن قبــول کــردم کــه ان را بــازی کنــم‬ ‫و بســیار هــم از انتخابــم راضــی هســتم‪.‬‬ ‫بازیگــر نقــش شــارلوت در فصــل دوم‬ ‫ســریال گانــدو از تجربــه بــازی بــدون‬ ‫حجــاب و چالــش هایــش و اینکــه ایــا‬ ‫بــدون حجــاب بــودن پیشــنهادی بــود کــه‬ ‫از ابتــدا مطــرح شــد؟ بــه خبرگــزاری مــوج‬ ‫گفــت‪ :‬بلــه‪ .‬از همــان ابتــدا کــه بــرای قــرار‬ ‫داد ایــن کار رفتــم صحبــت شــد کــه قــرار‬ ‫اســت بــدون حجــاب بــازی کنــم‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله بــرای مــن چالــش خاصــی نداشــته‬ ‫امــا بــرای مــردم خیلــی خیلــی ســوال اســت‬ ‫کــه چطــور مــن بــه عنــوان یــک ایرانــی‬ ‫اجــازه دارم کــه بــدون حجــاب جلــوی‬ ‫دوربیــن ظاهــر شــوم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن قانــون وجــود دارد‬ ‫گلســتان در جریــان بررســی تســهیالت خــرد پرداختــی در شــعبه‬ ‫مرکــزی یکــی از بانک هــای اســتان و پــس از اقدامــات کارشناســی‬ ‫و بررســی نحــوه تصویــب و پرداخــت تســهیالت و همچنیــن رصــد‬ ‫مالــی گردش هــای تســهیالت پرداختــی مشــاهده کــرد کــه معــاون‬ ‫دایــره معامــات شــعبه و بانکــدار شــاغل در دایــره معامالت با ســوء‬ ‫اســتفاده از مقــام و موقعیــت اداری و همچنیــن بــه دلیــل عــدم‬ ‫نظــارت و کنترل هــای داخلــی بانــک‪ ،‬بــا جعــل مــدارک و امضــای‬ ‫مشــتریان و ضامنین و بدون رعایت بهداشــت اعتباری و ضوابط و‬ ‫مقــررات بانــک مرکــزی و سیاسـت های اعتبــاری ایــن بانــک‪ ،‬اقــدام‬ ‫به تعریف تســهیالت (ازدواج‪ ،‬ودیعه مســکن مســتاجران و کســب‬ ‫و کار اســیب دیــده از کرونــا و خریــد کارت مرابحــه و‪ )...‬در سیســتم‬ ‫بانــک‪ ،‬بــه نــام افــراد خانــواده و بســتگان خود نمــوده و وجوه حاصل‬ ‫از ان را در امــر ســاخت و ســاز مصــرف کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫طــی بررســی هــای بــه عمل امده‪ ،‬تاکنــون تعداد ‪ ۴۱‬پرونــده افزون‬ ‫کــه یــک اقلیــت در فضاهایــی کــه مثــا‬ ‫خــارج از کشــور اســت یــا مثــا بــا یــک‬ ‫خارجــی صحبــت مــی کنــد مــی توانــد بدون‬ ‫حجــاب یــا بــا کاله گیــس جلــوی دوربیــن‬ ‫بــرود و پیــش از ایــن هــم هنرمنــدان‬ ‫خارجــی بــر همیــن اســاس در اثــار ایرانــی‬ ‫حضــور داشــته انــد امــا تــا کنــون یــک‬ ‫ارمنــی ایرانــی در جایــی دیــده نشــده بــود‬ ‫و بــه عنــوان یــک تجربــه جدیــد کنجــکاوی‬ ‫برانگیــز بــود‪.‬‬ ‫بیانیــا محمــودی در پایــان ســخنانش‬ ‫یکبــار دیگــر تاکیــد کــرد‪ :‬فقــط یــک نگرانــی‬ ‫از ابتدای بازیم در نقش شــارلوت ســریال‬ ‫گانــدو‪ 2‬و بــدون حجــاب رســمی‪ ،‬بــرای مــن‬ ‫وجــود داشــت و هنــوز هــم ایــن نگرانــی‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬ایــن اســت کــه بواســطه اینکــه‬ ‫مــن مــی توانــم بــدون حجــاب مقابــل‬ ‫دوربیــن حضــور داشــته باشــم‪ ،‬ایــن باعــث‬ ‫شــود کــه فقــط بــرای نقــش هــای خارجــی‬ ‫بــا مــن تمــاس گرفتــه شــود و بــه اصطــاح‬ ‫ان را یــک ویژگــی یــا مزیــت فــرض کننــد‬ ‫کــه خیلــی از کارگردانــان بــه دنبــال چنیــن‬ ‫بازیگــری باشــند و مــن را صرفــا بــه خاطــر‬ ‫همیــن امتیــاز اســتفاده کنند‪/.‬رادیــو‬ ‫و تلویزیــون خبرگــزاری موج‪،‬رادیــو و‬ ‫تلویزیــون خبرگــزاری مــوج‪،‬‬ ‫بــر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه معــاون دایــره معامــات شــعبه‬ ‫و تعــداد ‪ ۱۱‬پرونــده افــزون بــر ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه بانکــدار‬ ‫شــاغل در دایــره معامــات‪ ،‬در شــعبه مرکــزی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اداره کل بازرســی اســتان گلســتان‪ ،‬بررســی ها‪،‬‬ ‫بیانگــر اســتفاده دیگــر کارکنــان بانــک از تســهیالت مختلــف‬ ‫(برخــاف ضوابــط و مقــررات) بــه نــام بســتگان خــود بــوده اســت‬ ‫کــه بنــا بــه مراتــب و پــس از هماهنگــی بــا دادســتان مرکــز اســتان‬ ‫و اخــذ دســتور قضایــی‪ ،‬معــاون دایــره معامــات شــعبه بــا صــدور‬ ‫قــرار بازداشــت موقــت روانــه زنــدان شــد و در راســتای مبــارزه بــا‬ ‫پولشــویی‪ ،‬یــک دســتگاه اپارتمــان چهــار طبقه متعلــق به متهم که‬ ‫از محــل وجــوه مــورد اختــاس ســاخته شــده بــود‪ ،‬بــا دســتور مرجــع‬ ‫قضایــی‪ ،‬توقیــف شــد و بررســی های تکمیلــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫دزدیــدن غــذای دیگــران از یخچــال مشــترک‪ ،‬بــوی‬ ‫بــد دهــان یــا بــدن‪ ،‬و ســخن چینی دربــاره همــکاران از‬ ‫نمونـ ه رفتارهــای ازاردهنــده در محیــط کارنــد‪ .‬شــاید هرکــدام از مــا نیز ســهوا برخی‬ ‫از انهــا را انجــام دهیــم‪ ،‬بــدون انکــه بــه عواقبــش فکــر کنیــم یــا متوجــه شــویم‬ ‫ســایر همــکاران را می ازاریــم‪ .‬در ایــن یادداشــت‪ ۴۹ ،‬عــادت ناپســند در محیــط‬ ‫کار را معرفــی می کنیــم‪ .‬باشــد کــه هیچ کــدام ا ز ایــن عادت هــا در مــا نباشــند‪.‬‬ ‫ادامــه ‪369‬‬ ‫‪ .۳۳‬اخرین کلوچه را بدون تعارف به دیگران می خورید!‬ ‫احتمــال اینکــه کســی بــا خــوردن اخریــن کلوچــه از ســوی شــما مخالفــت کنــد‬ ‫خیلــی کــم اســت؛ امــا به هرحــال ادب حکــم می کنــد قبــل از خوردنــش تعــارف‬ ‫کنیــد‪ .‬شــاید برخــی هنــوز ســهمی از ان نصیبشــان نشــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۴‬خوراکی های دیگران را از یخچال مشترک برمی دارید!‬ ‫پاکــت شــیر‪ ،‬کیس ـه های چــای‪ ،‬قهــوه و شــکر از جملــه خوراکی هایی انــد کــه‬ ‫از یخچال هــای مشــترک در محیــط کار ســرقت می شــوند‪ .‬شــاید احســاس‬ ‫کنیــد برداشــتن کیســه ای چــای کوچــک کــه بــه جایــی برنمی خــورد؛ امــا اگــر‬ ‫همــه مثــل شــما فکــر کننــد‪ ،‬بســته چــای کیسـه ای متعلــق بــه همکارتــان در ‪۱‬‬ ‫ســاعت خالــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۵‬مدام از همکاران پول قرض می کنید!‬ ‫اغلــب افــراد از اینکــه بــه دیگــران کمــک کننــد خوش حــال می شــوند؛ امــا هــر‬ ‫چیــزی حــدی دارد‪ .‬اگــر بخواهیــد هــر هفتــه از همــکاران پــول قــرض کنیــد‪،‬‬ ‫رفتارتــان ازاردهنــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۶‬برای قرض گرفتن پول‪ ،‬افراد را به عذاب وجدان می اندازید!‬ ‫ایســتادن جلــوی همــکاری کــه دارد کیف پولــش را وارســی می کنــد تــا مثــا‬ ‫بــرای گرفتــن تولــد بــرای فــان همــکار کــه اصــا او را نمی شناســد پــول بدهــد‬ ‫امــری ازاردهنــده اســت‪ .‬اینکــه شــما می خواهیــد بــرای کســی جشــن تولــد‬ ‫بگیریــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه حتمــا بایــد مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۷‬مدام عطسه یا سرفه می کنید!‬ ‫وقتــی ســر کار مــدام عطســه یــا ســرفه می کنی ـد و تــازه دســت یــا دســتمالی‬ ‫هــم جلــوی دهانتــان نمی گیریــد‪ ،‬انتظــار نداشــته باشــید کــه دیگــران کار شــما‬ ‫را تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۸‬هنگام بیماری سر کار حاضر می شوید!‬ ‫شــاید فکــر کنیــد حاضرشــدن ســر کار هنــگام ابتــا بــه بیمــاری‪ ،‬خصوصــا‬ ‫بیمــاری کــه واگیــردار هــم باشــد‪ ،‬نشــانه جدیــت شــما در کار اســت‪ .‬این طــور‬ ‫نیســت‪ .‬بهتــر اســت تــا زمانــی کــه خــوب نشــدید‪ ،‬ســر کار نرویــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۹‬کفشتان را درمی اورید و پایتان بو می دهد!‬ ‫فقــط در صورتــی کفشــتان را دربیاوریــد کــه از بی بویــی پایتــان مطمئــن‬ ‫باشــید‪.‬‬ صفحه 2 ‫تنــش خشکســالی‪ ،‬تغییــر الگــوی بــارش و خیــزش گــرد و غبــار از جملــه نشــانه هــای تغییر اقلیم در گلســتان‬ ‫اســت کــه کارشناســان ایجــاد بندهــای خاکــی بــا تاثیــر بــر جمـع اوری اب هــای ســطحی‪ ،‬تغذیــه ســفره هــای‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬کنتــرل ســیالب‪ ،‬جلوگیــری از فرســایش خــاک و کاهــش خســارت ســیل را از راهــکاری مقابلــه بــا‬ ‫ایــن پدیــده خطــرزا می داننــد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪10‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪370‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫ما و تو مادر میانجی‬ ‫خرابی های گیربکس‬ ‫زنانــی کــه بــرای زاداوری بــه شــیوه رحــم جایگزیــن‬ ‫انتخــاب مــی شــوند بایــد شــرایط الزم را داشــته باشــند‬ ‫و بــرای مثــال زن بیــوه امــا دارای فرزنــد ســالم بــا اجازه‬ ‫یکــی از اعضــای درجــه یــک مــی توانــد نامــزد شــوند و‬ ‫یــا زنــان صاحــب شــوهر نیــز تنهــا بــا اجــازه همســر‬ ‫خــود مجــاز بــه ایــن کار هســتند پــس از شناســایی‬ ‫فــرد حائــز شــرایط بــرای رحــم اجــاره ای قــرار داد بــا‬ ‫بندهــای از پیــش تعییــن شــده بســته مــی شــود‬ ‫خرابی هــای گیربکــس می توانــد چنــد نــوع صــدا تولیــد‬ ‫کنــد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫اهداء تخمک و اهداءجنین‬ ‫سهیالعالالدین‬ ‫ابراهیــم مومنــی مــردی اســت کــه در‬ ‫طــول ‪ 15‬ســال بــا همســر خــود بدلیــل‬ ‫داشــتن اســپرم ضعیــف همســرش موفــق‬ ‫بــه داشــتن فرزنــد نشــده اســت درمــان‬ ‫نابــاروری را هــم دوبــار انجــام داده امــا‬ ‫بــی نتیجــه بــوده بــا رضایــت همســرش‬ ‫و معرفــی فامیــل هــا فاطمــه را کــه زنــی‬ ‫مطلقــه و دارای رحــم ســالم بــوده و از‬ ‫انجایــی کــه بــا یــک بــرادر معتــاد زندگــی‬ ‫مــی کــرد بــه عنــوان مــادر میانجــی و بــا‬ ‫پرداخــت ‪38‬میلیــون تومــان انتخــاب‬ ‫مــی کننــد و فاطمــه هــم بدلیــل داشــتن‬ ‫مشــکالت مالــی و نداشــتن پشــتیبان بــا‬ ‫موافقــت خــودش بــه مــدت یکســال اورا‬ ‫صیغــه مــی کنــد تــا همــه جــوره کنتــرل‬ ‫شــده تحــت نظــر همســرابراهیم باشــد‬ ‫تمــام مراحــل را قانونــی و شــرعی پشــت‬ ‫ســر مــی گــذارد‬ ‫فرزنــدش در شــکم فاطمــه ‪8‬ماهــه اســت‬ ‫امــا فاطمــه در طــی ایــن مــدت رنــگ عــوض‬ ‫کــرده و عاشــق ابراهیــم مــی شــود و کانــون‬ ‫گــرم خانــواده ی ابراهیــم رابــه جهنــم‬ ‫تبدیــل مــی کنــد وی گفــت ‪ :‬بــا اینکــه از‬ ‫اول طــی صحبــت هــای انجــام شــده همــه‬ ‫چــی مشــخص شــده بــود امــا فاطمــه زیــر‬ ‫بــار حــرف منطقــی و عقالنــی نمــی رود‬ ‫و دوبــار دســت بــه خودکشــی مــی زنــد‬ ‫مومنــی در جــواب ســوال مــن کــه مگــر‬ ‫در مــورد فاطمــه تحقیــق انجــام نشــده‬ ‫اســت توضیــح داد‪ :‬فاطمــه از اشــنایان‬ ‫نزدیــک بــه حســاب مــی ایــد اصــا فکــرش‬ ‫را نمــی کردیــم کار بــه اینجــا بکشــد ‪.....‬‬ ‫همســرم از نگرانــی حالــت عصبــی پیــدا‬ ‫کــرده فاطمــه را تحــت نظــر روانشــناس‬ ‫و مشــاوره گذاشــتیم منتظریــم ‪...‬‬ ‫ســرابی یکــی از واســطه در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار مــا گفــت‪ :‬بــا یکــی از کلینیــک‬ ‫هــای خصوصــی تهــران هــم در ارتبــاط‬ ‫اســت و دســت کــم هفتــه ای دوتــا بــه‬ ‫کلینیــک معرفــی مــی کنــد و در ازای هــر‬ ‫مــورد ‪1500‬تــا ‪2‬میلیــون مــی گیــرد ســرابی‬ ‫افــزود‪ :‬قیمتــی کــه بــرای اجــاره ی رحــم‬ ‫دریافــت مــی کننــد بــه ســن طــرف مقابــل‬ ‫خیلــی ربــط دارد هــر چــه ســن جوانتــر و‬ ‫رحــم ان ســالم تــر باشــد مســلما اجــاره‬ ‫بهــا ی ان بیشــتر اســت و بدلیــل متقاضــی‬ ‫زیــاد درســنین ‪18‬تــا ‪25‬ســال قیمــت هــا‬ ‫روز بــه روز دچــار تغییــر مــی شــود‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت هــر اهــدا کننــده‬ ‫بیشــتر از ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬بــار نبایــد ایــن کار را‬ ‫انجــام دهــد چــون داروهایــی کــه بــرای این‬ ‫کار مصــرف می کنــد‪ ،‬می توانــد در طوالنــی‬ ‫وقف خانه ‪ ۲‬بانوی اهل سنت ترکمن‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت کــه ‪ ۲‬بانــوی اهــل ســنت قــوم ترکمــن ســاکن شــهر‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬منــزل مســکونی ‪ ۲‬طبقــه خــود بــه مســاحت ‪ ۳۱۳‬متــر مربــع را در ســامانه موقوفــه هــای‬ ‫کشــور ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فــرد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بانــوان نیــک اندیــش بــه‬ ‫نــام هــای «حلــی بــی بــی مختــوم» و «بــی بــی ســخیده «‪ ،‬امــوال خــود را بــا نیــت امــوزش‪ ،‬محافــل‬ ‫قرانــی‪ ،‬خیــرات و ســامت وقــف کــرده انــد‪.‬‬ ‫بیشــتر در ســال ‪ ۹۸‬نیــز از ســوی «بــی بــی رابــع قــدردان تومــاج» اهــل شــهر بندرترکمــن‪ ،‬قطعــه‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪ ۲۳۵.۵‬متــر مربــع و بــا نیــت ســاخت مســجد امــام حســین (ع) و برگــزاری نمــاز‬ ‫و ایین هــای مذهبــی‪ ،‬وقــف شــده بــود‪.‬‬ ‫شهرســتان ترکمــن در غــرب اســتان گلســتان قــرار دارد و اکثریــت جمعیــت ‪ ۸۰‬هــزار نفــری ســاکن‬ ‫ان را قــوم اهــل ســنت ترکمــن تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫موضــوع وقــف در میــان اقــوام و مذاهــب مختلــف ســاکن در اســتان گلســتان دیــده مــی شــود‬ ‫مــدت ســرطان زا باشــد‪ .‬فــرد اهداکننــده‬ ‫بایــد حــدود ‪ ۱۲‬روز داروی هورمونــی بــا‬ ‫دوز بــاال مصــرف کنــد‪ .‬ایــن فــرد بــرای پــول‬ ‫شــاید حاضــر بــه ایــن کار بــرای چندیــن‬ ‫بــار باشــد کــه ایــن اقــدام در دراز مــدت‬ ‫ســرطان زا اســت و نبایــد چندیــن بــار تکــرار‬ ‫شــود‬ ‫زنانــی کــه بــرای زاداوری بــه شــیوه رحــم‬ ‫جایگزیــن انتخــاب مــی شــوند بایــد شــرایط‬ ‫الزم را داشــته باشــند و بــرای مثــال زن‬ ‫بیــوه امــا دارای فرزنــد ســالم بــا اجــازه‬ ‫یکــی از اعضــای درجــه یــک مــی توانــد‬ ‫نامــزد شــوند و یــا زنــان صاحــب شــوهر‬ ‫نیــز تنهــا بــا اجــازه همســر خــود مجــاز بــه‬ ‫ایــن کار هســتند پــس از شناســایی فــرد‬ ‫حائــز شــرایط بــرای رحــم اجــاره ای قــرار داد‬ ‫بــا بندهــای از پیــش تعییــن شــده بســته‬ ‫مــی شــود و ســپس مرحلــه ازمایــش هــای‬ ‫پزشــکی صــورت گرفتــه و در ایــن مرحلــه‬ ‫پــس از نبــود هیــچ مشــکلی جراحــی‬ ‫انجــام و بــاروری اغــاز مــی شــود پــس از‬ ‫شناســایی زن بــرای انجــام رحــم جایگزیــن‬ ‫بیــن متقاضــی و خانــواده قــراردادی منعقد‬ ‫مــی شــود و در ایــن قــرارداد شــرایط از‬ ‫جملــه هزینــه هــا ‪ 9‬مــاه نگهــداری جنیــن و‬ ‫هزینــه خــوراک و پوشــاک و درمــان دوران‬ ‫بــارداری مشــخص مــی شــود‪..‬‬ ‫در پایــان نبــود قانــون همــه شــمول نظیــر‬ ‫مراکــز مجــاز نابــاروری‪ ،‬صدورشناســنامه‪،‬‬ ‫مشــکالت حقوقــی رحم هــای اجــاره ای‪،‬‬ ‫تــوارث و حضانــت‪ ،‬محرمیــت‪ ،‬موانــع‬ ‫ازدواج‪ ،‬نپذیرفتــن کــودک پــس از تولــد‬ ‫توســط والدیــن ژنتیکــی‪ ،‬جدایــی والدیــن‬ ‫ژنتیکــی پــس از بــارداری زن عامــل در رحــم‬ ‫اجــاره ای‪ ،‬تولــد نــوزاد بــا نقایــص ژنتیکــی‪،‬‬ ‫دل بســتن نــوزاد بــه مــادر میانجــی پــس‬ ‫از تولــد و تقاضــای نگهــداری و دیــدار‬ ‫متنــاوب‪ ،‬پرداخــت نفقــه و تامیــن مخــارج‬ ‫دوران بــارداری و احتمــال اخــاذی و یــا‬ ‫اســیب هــای روانــی و عاطفــی در اینــده از‬ ‫جملــه موضــوع هایــی اســت کــه بایــد در‬ ‫خصــوص روش درمــان نابــاروری بــا رحــم‬ ‫اجــاره ای بــه ان هــا پاســخ موثر داده شــود‬ ‫تجــاری ســازی واگــذاری رحــم و شــکل‬ ‫گیــری بــازار ســیاه در ایــن خصــوص‪،‬‬ ‫ظهــور دالالن و واســطه ها‪ ،‬کمبــود تعــداد‬ ‫داوطلبــان واگــذاری رحــم و نیــز مخاطــرات‬ ‫ســامتی زن عامــل از مســایلی اســت کــه‬ ‫اگــر از ان غفلــت شــود مــی توانــد جامعــه‬ ‫را ابســتن اســیب هــای نــو و پیچیــده خــود‬ ‫کنــد‬ ‫کــه بخشــی از امــوال خــود در‬ ‫ســامانه موقوفــه هــای کشــور بــا‬ ‫نیــت هــای مختلــف ثبــت کــرده‬ ‫انــد و در ایــن میــان اســتقبال‬ ‫از وقــف امــوال نــزد قــوم اهــل‬ ‫ســنت ترکمــن منطقــه بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان‬ ‫شــمالی پنــج هــزار و ‪ ۵۰۰‬موقوفــه‬ ‫بــا ‪ ۷۰‬هــزار رقبــه دارد کــه حــدود‬ ‫‪ ۸۵‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد انهــا بــا نیــت‬ ‫اطعــام دهــی و عــزاداری امــام‬ ‫حســین (ع) وقــف شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان دارای یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف اســت‬ ‫کــه در ‪ ۱۴‬شهرســتان مســتقر بــوده و اقتصــاد اصلــی انــان برپایــه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫ادامه ‪369‬‬ ‫بــا توجــه نــکات یادشــده‪ ،‬اگــر توقــع داریــد دیگــران کمک هایتــان را جبــران‬ ‫کننــد‪ ،‬یــا کمــک نکنیــد یــا به انــدازه ای کمــک کنیــد کــه اگــر متقابــا پاســخی در‬ ‫ازای کمک هایتــان دریافــت نکردیــد‪ ،‬احســاس نکنیــد چیــز زیــادی از دســت‬ ‫داده ایــد‪ .‬نــه شــما مجبوریــد بــه دیگــران لطــف کنیــد و نــه انهــا محکــوم هســتند‬ ‫کــه لطــف شــما را پاســخ بدهنــد‪ .‬ایــن زیرکــی و هُشــیاری شماســت کــه «کوپـِـن‬ ‫کمــک و همراهــی» خــود بــا دیگــران را چــه وقــت و بــرای چــه کســی خــرج‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬انتخاب شغل‪ ،‬انتخاب همسر و تعیین محل زندگی توسط والدین‬ ‫میــزان لــذت بــردن از انجــام وظایــف شــغلی‪ ،‬بــا احســاس رضایــت از زندگــی‬ ‫نســبت مســتقیم دارد‪ .‬گذشــته از ایــن‪ ،‬شــغل شــما بخشــی از هویــت شــما‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در خصــوص ازدواج نیــز به وضــوح پیداســت کــه همســر شــما کســی اســت کــه‬ ‫تــا پایــان زندگــی مشــترک تان‪ ،‬همــراه و شــریک شماســت‪ .‬ایــن شــما هســتید‬ ‫کــه بایــد بــا او بــه توافــق نهایــی برســید‪ ،‬نــه والدین تــان‪.‬‬ ‫محــل زندگــی شــما نیــز جایــی اســت کــه هــر شــب قــرار اســت خســتگی کار‬ ‫روزانــه را در ان برطــرف کنیــد‪ .‬الزم اســت بررســی کنیــد کــه ایــا واقعــا منزل تان‪،‬‬ ‫مایـه ی ارامــش و اســایش و پاســخگوی نیازهــای مهــم شــما هســت یــا نــه؟‬ ‫در خصــوص همســرگزینی‪ ،‬انتخــاب شــغل و … پــدر و مــادر موظــف هســتند‬ ‫بــه شــما انتخــاب کــردن را بیاموزنــد نــه اینکــه بــرای شــما انتخــاب کننــد‪ .‬در کنــار‬ ‫امــوزش‪ ،‬همراهــی و حمایــت‪ ،‬بهتــر اســت بــه شــما پیشــنهاد بدهنــد تــا چطــور‬ ‫در انتخــاب شــغل و همســر عمــل کنیــد‪ .‬اگــر بخواهنــد در کار شــما دخالــت‬ ‫کننــد و به جــای شــما تصمیــم بگیرنــد و گزینه هــای از پیــش معین شــده را بــه‬ ‫شــما دیکتــه کننــد‪ ،‬ســتم کرده انــد‪ ،‬مگــر انکــه شــما مطلقــا درمــورد مســئله ی‬ ‫پیــش رو خــام‪ ،‬بی تجربــه و فاقــد قــدرت تجزیه وتحلیــل باشــید‪ ،‬در ایــن‬ ‫صــورت دخالــت یــک فــرد بالــغ و اگاه نه تنهــا مجــاز‪ ،‬بلکــه واجــب اســت‪.‬‬ ‫تعییــن محــل زندگی تــان نیــز بــه خــود شــما بســتگی دارد‪ .‬پیــش از ایــن‬ ‫مســائل‪ ،‬بــا خانــواده ی همســر خــود به طــور جــدی مذاکــره کنیــد‪ .‬تنهــا بــا همیــن‬ ‫مذاکــرات و پایبنــدی بــه تعهــدات اســت کــه می توانیــد راه را بــر دخالت هــای‬ ‫دلســوزانه امــا بعضــا نابخردانـه ی والدیــن مســدود کنیــد‪ .‬بســیاری از طــاق هــا‬ ‫ناشــی از بی تجربگــی‪ ،‬عــدم اســتقالل رای و دخالت هــای ناشــیانه ی والدیــن‬ ‫و ســایرین اســت‪ .‬لــذا مشــخص اســت کــه بــا کســب تجربــه و اگاهــی و بــا‬ ‫بهره منــدی از مهــارت ابــراز وجــود و طــرح درخواســت بــه شــکل معقــول‪ ،‬تــا حــد‬ ‫قابــل مالحظ ـه ای می توانیــد بــه این گونــه قضایــا پایــان بدهیــد‪.‬‬ ‫زوزه کشیدن گیربکس‪:‬‬ ‫وجود ســاییدگی و یا هرگونه اســیب‪ ،‬ناهمواری‪ ،‬شکســتگی و‬ ‫یــا پریدگــی در چرخ دنده هــا باعــث ایجــاد صــدای زوزه می شــود‪.‬‬ ‫اگــر صــدا در حالــت خالص بــودن گیربکــس شــنیده می شــود‪،‬‬ ‫احتمــاال ناشــی از همراســتا نبــودن موتــور و گیربکــس یــا وجــود‬ ‫خالصــی اضافــی دنده هــا باشــد‪.‬‬ ‫سوت کشیدن و جرینگ جرینگ کردن‪:‬‬ ‫خشــک شــدن و یــا خرابــی هــر یــک از بلبرینگ هــا باعــث‬ ‫می شــود کــه گیربکــس بــه طــور پیوســته ســوت بکشــد‪ .‬لقــی‬ ‫محورهــا و یــا هزارخــاری دنده هــا نیــز باعــث شــنیده شــدن‬ ‫صــدای جرینــگ جرینــگ می شــود‪.‬‬ ‫صدای درگیری دنده‪:‬‬ ‫تنظیــم نبــودن کالچ‪ ،‬تنظیــم نبــودن اهرم دســته دنــده‪ ،‬خرابی‬ ‫ماهــک‪ ،‬غــاف کشــویی و برنجی هــای و یــا تعویــض بی موقــع‬ ‫دنــده و یــا انتخــاب دنــده نامناســب بــا شــرایط و ســرعت لحظــه‬ ‫رانندگــی باعــث بــروز ایــن مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫دالیل روغن سوزی‬ ‫‪ -1‬شکستن یک یا چند رینگ پیستون‬ ‫‪-2‬خوردگی یا ساییدگی جداره سیلندر یا پیستون‬ ‫‪ -3‬خرابی واشر سرسیلندر‬ ‫‪ -4‬خرابی الستیک گیت‬ ‫‪ -5‬خرابی کاسه نمد‬ ‫‪ -6‬خرابی یاتاقان ها یا شاتون ها‬ ‫‪ -7‬اصطکاک شدید گیت سوپاپ‬ ‫️ تشخیص روغن سوزی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خــارج شــدن مســتمر دود متمایــل بــه رنــگ ابــی از لولــه‬ ‫اگــزوز‬ ‫‪ -2‬کم شدن دائم روغن‬ ‫‪ -3‬وجــود عالئــم نشــت روغــن در یــک یــا چنــد ردیــف دهانــه‬ ‫شــمع‬ ‫‪ -4‬چربی سر شمع‬ ‫‪ -5‬چــرب و روغنــی شــدن دســتمال یــا انگشــت کشــیده شــده‬ ‫بــه درون لولــه اگــزوز‬ ‫‪ -6‬بوی سوختن روغن در محفظه موتور‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۷۰‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فــاق‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۵۷‬تقاضــای اقــای عبــاس ســنجرانی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۹‬و کدملــی ‪ ۴۴۳۲۱۴۹۹۳۰‬صــادره از یــزد‬ ‫فرزنــد غالمرضــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث‬ ‫بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱۹.۷۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ _۲۶۱‬اصلــی واقــع در اراضــی الملنــگ بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی‬ ‫دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۴۸:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۱۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۷:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪10‬‬ ‫شهریور‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 23‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق شــمال شــرقی و تغییــر ســرعت ان شــمال‬ ‫شــمال غربــی ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪370‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اماده هر کمکی به دولت برای‬ ‫عبور از شرایط موجود هستیم‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی امادگــی‬ ‫دارنــد تــا حــد تــوان هرگونــه کمکــی کــه می تواننــد بــه منظــور‬ ‫عبــور از شــرایط خــاص بــه دولــت ســیزدهم انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫وزرای پیشــنهادی کــه امــروز بــر مســند نشســته اند‪ ،‬ایــن‬ ‫توانمنــدی و اراده را دارنــد کــه بتواننــد ایــن مســیر را طــی کــرده‬ ‫و البتــه نیــاز اســت بــرای عبــور از شــرایط کنونــی همــه دســت‬ ‫بــه دســت هــم دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬نکتــه مهــم ایــن کــه نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی حســن نیــت خــود را بــا رای اعتمــاد بــه ‪ ۱۸‬وزیــر‬ ‫پیشــنهادی بــه دولــت ســیزدهم ثابــت کردنــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی بیــان داشــت‪ :‬حضــور روز اول رییــس جمهــوری‬ ‫در مجلــس و حضــور در رســتوران ان و همچنیــن حضــور‬ ‫در نمازخانــه و اقامــه نمــاز بــه همــراه ســایر نماینــدگان بــدون‬ ‫هیــچ تشــریفات خاصــی نشــان از خاکی بــودن رییس دولت‬ ‫جدیــد دارد‪.‬‬ ‫وندالیسم دولتی!‬ ‫پدیــده وندالیســم یــا تخریــب امــوال عمومــی یــک پدیــده‬ ‫اجتماعــی زشــت و مذمــوم اســت کــه ریشــه در شــخصیت‬ ‫و تربیــت انســان هــا دارد و بــه جنســیت ‪ ،‬نــژاد ‪ ،‬ملیــت ‪،‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬مذهب ‪ ،‬ســن ‪ ،‬قومیت ‪ ،‬مدرک ‪ ،‬نوع خانواده‬ ‫و جامعــه بســتگی نــدارد و در همــه ممالــک توســعه یافتــه‪،‬‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه و درحــال توســعه دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ونــدال و یــا بــه عبارتــی دیگــر فــرد خرابــکار‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫ارادی و اگاهانــه بــه تخریــب امــوال عمومــی و در برخــی‬ ‫مــوارد امــوال خصوصــی می پــردازد و اثــار و تبعــات منفــی‬ ‫از خــود برجــای می گذارد‪.‬انجــام ایــن اعمــال کــه عمدتــا ّ‬ ‫بــدون برنامــه ریــزی قبلــی انجــام مــی شــوند لــذت چندانــی‬ ‫ندارنــد ولــی یــک هیجــان انــی و تخلیــه انــرژی کاذب در‬ ‫فــرد بــه وجــود مــی اورد کــه فــرد را بــرای ارتــکاب دوبــاره‬ ‫ایــن عمــل بــا شــدت یــا وســعت بیشــتر امــاده مــی ســازد‪.‬‬ ‫امــا در ســال هــای اخیــر نوعــی دیگــر از وندالیســم یــا بــه‬ ‫عبارتی ورژن جدید این پدیده به نام «وندالیســم دولتی»‬ ‫ظهور کرده که به مراتب از وندالیسم عمومی مخرب تر و‬ ‫تبعات منفی ان صد ها بار بلکه هزاران بار بیشتر است‪.‬‬ ‫امــروزه در شــهر هــای بــزرگ و کوچــک ‪ ،‬در بــزرگ راه هــا‬ ‫یــا حتــی راه هــای روســتایی ‪ ،‬شــاهد کنــده کاری یــا دوبــاره‬ ‫کاری در پــروژه هایــی هســتیم کــه عنــوان مهندســی ســاز‬ ‫را نیــز بــا خــود یــدک مــی کشــند و طــول عمــر انهــا بعضــا ً‬ ‫کمتــر از یــک ســال اســت ولــی قبــل از افتتــاح یــا انــدک‬ ‫زمانــی بعــد از افتتــاح بــه مرمــت یــا حتــی تعمیــر اساســی‬ ‫نیــاز پیــدا می کننــد‪ .‬شــور ختانــه تعــداد ایــن پــروژه هــم‬ ‫کــم نیســتند‪ .‬فــی المثــل جــاده هایــی کــه بــا بودجــه هــای‬ ‫میلیــاردی ســاخته شــده انــد و بــه دالیــل فنــی و زیــر ســازی‬ ‫نامناســب چنــد مــاه یــا حتــی چنــد روز بعــد از بهــره بــرداری‬ ‫چالــه هــا و ترک هــای بزرگــی در انهــا ظاهــر مــی شــود کــه‬ ‫در برخــی مواقــع انهــا را بــا بتــن پــر مــی کننــد! اگر بخواهیم‬ ‫از پروژه هــا و ســازه های جدیــد ســاز کــه بــه دالیــل مختلــف‬ ‫فنــی و غیــر فنــی در حــال تخریــب ‪ ،‬مرمــت و یــا تغییــرات‬ ‫اساســی هســتند و هــر از گاهــی تصاویــر انهــا در اخبــار‬ ‫‪ 20:30‬بــه نمایــش در مــی اینــد ‪ ،‬لیســتی تهیــه کنیــم یــا از‬ ‫مــردم بخواهیــم نمونــه ای از ایــن مــوارد را کــه در شهرشــان‬ ‫اتفــاق افتــاده بیــان کننــد ‪ ،‬از مثنــوی هفتــاد بنــد کاغــذ! هم‬ ‫افــزون می شــود‪ .‬جالــب اینکــه اســتثنائا ًدر ایــن مــورد بــه‬ ‫خصــوص‪ ،‬توســعه پایــدار کامــا ًرعایــت شــده و حتــی در‬ ‫شــهر هــای کوچــک نیــز ایــن پدیــده در مقیــاس کوچکتــر و‬ ‫کمتــر دیــده مــی شــود و ایــن دوبــاره کاری و بریــز و بپــاش‬ ‫بیت المال منحصر به تهران و سایر کالن شهر ها نیست!‬ ‫متاســفانه تبعــات و خســارات مالــی «واندالیســم دولتــی»‬ ‫بیش از وندالیســم عمومی اســت‪ .‬شــاید اگر کل خســاراتی‬ ‫را کــه افــراد ناراحــت در طــول یــک ســال بــه اتوبوس هــای‬ ‫شــرکت واحــد ‪ ،‬صندلــی هــای ورزشــگاه هــا و متــرو ‪،‬‬ ‫نیمکــت هــای پــارک هــا ‪ ،‬کیوســک هــای تلفــن‪ ،‬عابــر‬ ‫بانــک هــا ‪ ،‬مجســمه هــا ‪ ،‬صنــدوق صدقــات و ‪ ...‬وارد‬ ‫مــی کننــد ‪ ،‬محاســبه کنیــم کمتــر از میــزان خســارت یــک‬ ‫پــروژه معمولــی مقــاوم ســازی شــده و دســت دوم! باشــد‬ ‫کــه در یــک شــهر کوچــک ســاخته شــده اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫امــروزه ســاخت یــک اســتخر کوچــک یــا یــک ســالن ورزشــی‬ ‫معمولــی بیــش از چنــد میلیــارد هزینــه دارد و تقریبــا ً‬ ‫مــی تــوان گفــت همــه پــروژه هــا میلیــاردی هســتند‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه در تمامــی ایــن پــروژه هــای نیم بنــد و پفکی ‪،‬‬ ‫کارشناســان و مهندســین ناظر در نهایت دقت و دلســوزی!‬ ‫مراقــب بــوده انــد تــا عــاوه بــر رعایــت نــکات ایمنــی و فنــی‪،‬‬ ‫ذره ای از بیــت المــال هــدر نــرود! همیــن حُســن عالقــه بــه‬ ‫رعایــت تمــام نــکات اصولــی و اخالقــی باعــث شــده ایــن‬ ‫عزیــزان هــم اکنــون در حــال ســاخت پــروژه هــای میلیــاردی‬ ‫دیگــری باشــند و الــواح تقدیــر زیــادی از وکیــل و وزیــر در‬ ‫خصــوص حســن انجــام کار یــا تســریع در رونــد ســاخت‬ ‫پــروژه ‪ ،‬زینــت بخــش دفاتــر کاری شــان اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تعطیلی بیش از ‪ ۶‬درصد‬ ‫اصناف بجنورد‬ ‫‪ ۹‬بجنوردی بر سر نزاع چرای دام‬ ‫راهی بیمارستان شدند‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۱‬پروژه‬ ‫ابخیزداری گلستان‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد گفت‪ :‬شــیوع کرونا اصنــاف و بازاریان‬ ‫را بــه شــدت متضــرر کــرده و در یــک ســال گذشــته ‪ ۶.۲‬درصــد از ‪۱۶‬‬ ‫هــزار واحــد صنفــی مرکــز اســتان بــه تعطیلــی کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدواردر ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت هــزار‬ ‫واحــد صنفــی در مرکــز اســتان پروانــه کســب و کار خــود را ابطــال‬ ‫کــرده و یــا تعطیــل کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اصناف و بازاریان بویژه انان که در گروه شغلی‬ ‫یــک قــرار نداشــتند‪ ،‬بیشــترین خســارت را از اجــرای محدودیــت های‬ ‫کرونایــی و تعطیلــی هــای ان متحمــل شــده انــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه حمایــت مناســبی از ایــن قشــر نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۰‬درصــد از ‪ ۱۶‬هــزار واحــد صنفــی دارای پروانــه در‬ ‫بجنــورد‪ ،‬در گــروه شــغلی یــک قــرار دارنــد که تعطیلــی محدودیت های‬ ‫کرونایی مشــمول این کســبه نمی شــود خاطرنشــان کرد‪ ۷۰ :‬درصد از‬ ‫کســبه بجنــورد بــا اجــرای طــرح محدودیــت هــا‪ ،‬کرکــره هــای مغــازه هــا‬ ‫را پایین کشــیده و کســب و کار را تعطیل می کنند‪.‬‬ ‫امیــدوار افــزود‪ :‬وضعیــت بــد اقتصادی‪ ،‬گرانــی و افزایش قیمت ارز‬ ‫در ســال هــای اخیــر ســبب شــده تــا وضعیــت بــازار نابســامان باشــد‬ ‫و شــیوع کرونــا هــم بــر ایــن مشــکالت دامــن شــده اســت‪ ،‬کســادی‬ ‫بــازار و تعطیلــی هــا فــروش در میــان اصناف را بشــدت کاهــش داده‬ ‫اســت و بازاریــان را متضــرر کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بجنــورد گفــت‪ :‬نــزاع بــر ســر چــرا در‬ ‫یکــی از روســتاهای ایــن شهرســتان ‪ ۹‬مصــدوم داشــت کــه‬ ‫بــه بیمارســتان منتقــل و برخــی عوامــل ایــن درگیــری نیــز‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مســعود وحیــدی اظهــار داشــت‪ :‬نــزاع دســته جمعــی‬ ‫در روســتای پیربــز عصــر دیــروز بــه پاســگاه انتظامــی قتلیــش‬ ‫گــزارش شــد کــه در ان‪ ،‬اعضــای ‪ ۲‬خانــواده بــه علــت اختــاف‬ ‫بــر ســر محــل چــرای دام بــا هــم درگیــر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن نــزاع‪ ،‬افــراد بــا چــوب و چمــاق‬ ‫بــا یکدیگــر درگیــر شــدند افــزود‪ :‬مصدومــان ایــن درگیــری‬ ‫بــا کمــک مرکــز فوریــت هــای پزشــکی بــه بیمارســتان‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه ســه نفــر از عامــان اصلــی درگیــری‬ ‫دســتگیر و ایــن متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دســتگاه‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬از شــهروندان‬ ‫انتظــار مــی رود کــه مشــکالت خــود را از راه قانونــی و‬ ‫بــا گفــت وگــو حــل کننــد تــا دیگــر شــاهد بــروز چنیــن‬ ‫درگیری هایــی نباشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت ‪۲۱ :‬‬ ‫پــروژه ابخیــزداری ایــن اســتان در هفتــه گرامــی داشــت دولــت‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫پروژه هــای ابخیــزداری اجــرا شــده بیشــتر ســاخت ســازه هــای‬ ‫ســنگ مالتــی و سرشــاخه گیــر اســت کــه در شهرســتان هــای‬ ‫ایــن اســتان اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــرای اجــرای ایــن پــروژه هــا در‬ ‫شهرســتان های مــراوه تپــه‪ ،‬گــرگان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫کاللــه رامیــان‪ ،‬کردکــوی و گنبــدکاووس‪ ،‬بیــش از ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل منابــع مختلــف هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار حــوزه ابخیــز نیــاز بــه عملیــات ابخیــزداری دارد کــه‬ ‫بــرای یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار ان مطالعــه اجــرای‬ ‫طــرح انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون عملیات ابخیــزداری در ‪۶۵۰‬‬ ‫هکتــار از حــوزه هــای ابخیــز گلســتان بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســید و در صــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬عملیــات ابخیــزداری‬ ‫در ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار دیگــر اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۹‬قلم کاالی ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام به‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان تحویل شد‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت‬ ‫امــام(ره) گلســتان گفــت‪ :‬بنیــاد احســان‬ ‫وابســته بــه ایــن ســتاد در قالــب «پویــش‬ ‫مردمی احســان ســامت » ‪ ۳۹‬قلم از لوازم‬ ‫و تجهیــزات درمانــی ضدکرونایــی را تحویــل‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان داد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ســلمان زاده در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت ‪ :‬ایــن اقــام شــامل‬ ‫‪ ۳۰‬دســتگاه کپســول اکســیژن بــا وزن ‪۵۰‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪38‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کیلــو گــرم هر دســتگاه‪ ۲ ،‬دســتگاه ونتیالتور‬ ‫( کمــک تنفســی ) و هفــت دســتگاه بــای‬ ‫پــپ ( تنفســی ) بــوده کــه قــرار اســت بــه‬ ‫بیمارســتان هــای شــهرهای گــرگان‪ ،‬اق قال و‬ ‫کردکــوی انتقــال و اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی ارزش ریالــی ایــن اقــام تحویلــی بــه‬ ‫نظــام ســامت اســتان را ‪ ۱۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه به شــرایط‬ ‫کنونــی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‪،‬‬ ‫بنیــاد احســان نیــز بــه فراخــور ســعی کــرده تــا‬ ‫بخشــی از نیازهــای درمانــی بیمارســتان های‬ ‫اســتان گلســتان را بــرای درمــان تامیــن و‬ ‫تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در صــورت ادامــه ایــن رویــه‬ ‫هماننــد دوره هــای قبلــی ایــن احســان‬ ‫و کمــک هــای مومنانــه در اســتان ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مطابق گزارش روز دوشــنبه دانشــگاه علوم‬ ‫بهره برداری از سورتمه گرگان‬ ‫بستگی به زمان ارسال‬ ‫تجهیزات از چین دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬ســفر بــدون تشــریفات خــاص اواخــر هفتــه گذشــته‬ ‫رییــس جمهــوری بــه خوزســتان بــه منظــور بررســی مشــکالت‬ ‫کشــاورزی و اب ان اســتان نشــان از مردمــی بــودن رییــس‬ ‫جمهــوری دارد و مــردم خواهــان چنیــن فــردی هســتند کــه در‬ ‫او اخــاق اســامی را ببیننــد و اوز بــا بــدون واســطه شــرایط را‬ ‫بررســی و بــه حرف هــای مــردم گــوش دهــد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکــرد‪ :‬قــوای ســه گانــه بایــد بــرای اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای مالــی نظیــر ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی‬ ‫دســت بــه دســت هــم دهنــد چراکــه معتقدیــم انــان تنهــا‬ ‫نجاتگــران کشــور از شــرایط موجــود هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه هــم اکنــون ظرفیت هــای مالــی خوبــی‬ ‫همچــون ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی فراهــم اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬دولــت‪ ،‬مجلــس‪ ،‬قــوه قضائیــه و ســایر مســئوالن بایــد‬ ‫بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیت هــای مالــی متحــد شــوند و از ایــن‬ ‫ســرمایه گــذاران بهــره گیرنــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی اظهارداشــت‪ :‬معیشــت و اشــتغال و مشــکالت‬ ‫اقتصادی از جمله اساسـی ترین مشــکالت جامعه امروز اســت‬ ‫و اگــر دولــت نتوانــد در اینــده مشــکالت ایــن چنینــی را در کنــار‬ ‫مشــکل امــروز کرونــا برطــرف کنــد‪ ،‬مــردم بیــش از ایــن دیگــر‬ ‫تــاب‪ ،‬تــوان و تحمــل را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر ســرمایه گذاری‬ ‫می خواهــد در داخــل کشــور هــر اقدامــی انجــام دهــد‪ ،‬بایــد‬ ‫امنیــت ســرمایه گذاری فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر مشــکالت معیشــتی و اشــتغال جامعــه‬ ‫حــل شــوند‪ ،‬مــردم دیگــر مشــکلی نخواهنــد داشــت و از ســوی‬ ‫دیگــر انتظــار داریــم تــا بانک هــا در مــدار مــردم قــرار بگیرنــد تــا‬ ‫کلــی از مشــکالت احــاد جامعــه برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ســنگدوینی ادامــه داد‪ :‬کشــور مــا در شــرایط خــاص و ســختی‬ ‫قــرار دارد و انتظــار اســت رییــس جمهــوری کــه ایــن شــرایط را‬ ‫درک کــرده‪ ،‬وزرایــش نیــز شــرایط مــردم را درک کننــد و بــا یــک‬ ‫برنامه ریــزی اصولــی و منســجم‪ ،‬تــاش کننــد تــا مردم از شــرایط‬ ‫خــاص‪ ،‬ســخت و مشــکالت خــارج شــوند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت ‪۱۴‬‬ ‫شهرســتان و ‪ ۶‬حــوزه انتخابیــه بــا هفــت نماینــده در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان های کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن و گمیشــان‬ ‫یــک حــوزه انتخابیــه بــا یــک نماینــده‪ ،‬شهرســتان های گــرگان‬ ‫و اق قــا یــک حــوزه انتخابیــه بــا ‪ ۲‬نماینــده‪ ،‬علی ابــاد کتــول‬ ‫و گنبــدکاووس هــر کــدام یــک حــوزه انتخابیــه و هــر کــدام‬ ‫بــا یــک نماینــده‪ ،‬شهرســتان های رامیــان و ازادشــهر یــک‬ ‫حــوزه انتخابیــه و یــک نماینــده و شهرســتان های مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه نیــز یــک حــوزه انتخابیــه بــا یــک‬ ‫نماینــده در گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان بــا اشــاره بــه اســتمرار‬ ‫عملیــات عمرانــی و ســاخت فونداســیون مســیر ‪ ۹۲۷‬متری‬ ‫ســورتمه در شــهربازی مرکــز اســتان گفــت کــه قطعــات‬ ‫ایــن ســورتمه در شــرکت چینــی در حــال ســاخت بــوده و‬ ‫افتتــاح ان بــه زمــان ارســال تجهیــزات بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬شــهرداری گــرگان در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬پــروژه ســاخت و احــداث مســیر ســورتمه در‬ ‫شــهر بــازی گــرگان را بــه یــک شــرکت چینــی واگــذار کــرد‬ ‫و مدیــران وقــت وعــده دادنــد کــه شــاهد افتتــاح ان در‬ ‫بهــار ‪ ۱۴۰۰‬باشــیم‪.‬‬ ‫مرتضــی ســعیدی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬پــروژه‬ ‫ســورتمه گــرگان بــا اعتبــار حــدود ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫در حــال اجراســت و مذاکــرات ثمــر بخشــی بــا پیمانــکار‬ ‫پزشــکی گلســتان‪ ،‬وضعیــت شــیوع کرونــا‬ ‫در بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫اق قــا‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس و کاللــه‬ ‫ســورتمه در راســتای وصــول مطالبــات پیمانــکار انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا رد برخــی شــایعات در خصــوص رســیدن‬ ‫تجهیــزات ســورتمه بــه گمــرک گفــت‪ :‬قطعــات ســورتمه‬ ‫پــس از تکمیــل در قالــب کانتینرهایــی مخصــوص بــه‬ ‫ایــران ارســال تــا توســط شــرکتی متخصــص در گــرگان‬ ‫نصــب شــود امــا تاکنــون زمــان مشــخصی بــه شــهرداری‬ ‫اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان در رابطــه بــا مجموعــه‬ ‫شــهربازی مــدرن گــرگان هــم گفــت ‪ :‬هــر چنــد احــداث ایــن‬ ‫پــروژه بــه ســبب برخــی مشــکالت از زمــان بنــدی اعالمــی‬ ‫عقــب اســت امــا در هفتــه هــای اخیــر اقدامــات مناســبی‬ ‫بــرای گــره گشــایی از ایــن پــروژه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرداخــت صــورت وضعیــت پیمانــکار از‬ ‫‪ ۲‬روش نقــدی و تهاتــر انجــام مــی شــود و در بخــش‬ ‫تهاتــر همــه صــورت وضعیــت هــا پرداخــت شــد و در‬ ‫بخــش نقــدی هــم بــر اســاس صــورت وضعیــت صرفــا ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بدهــی داریــم‪.‬‬ ‫وی پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه را ‪ ۲۶‬درصــد اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا حــذف برخــی بروکراســی هــای اداری و تســهیل‬ ‫در امــر جابجایــی امــاک و مســتغالت در قالــب تهاتــر رونــد‬ ‫قرمــز و در کردکــوی‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش و مراوه تپــه نارنجــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســاخت شــهربازی ســرعت مــی گیرد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون گردشــگری و ســرمایه گــذاری شــورای‬ ‫شــهر گــرگان هــم گفــت‪ :‬زیرســاخت های شــهربازی‬ ‫گــرگان توســط قــرارگاه خاتم االنبیــا در حــال ســاخت اســت‬ ‫و پیش بینــی می شــود ایــن مجموعــه گردشــگری ‪۱۸‬‬ ‫هکتــاری بــا ســرمایه گذاری هــزار میلیــارد تومــان ظــرف‬ ‫چهــار ســال دیگــر بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیــر نیــا ادامــه داد‪ :‬ایــن دهکــده گردشــگری‬ ‫شــامل هتــل ‪ ۱۲‬طبقــه شــامل چهــار طبقــه پارکینــگ‪،‬‬ ‫ســه طبقــه تجــاری‪ ،‬پنــج طبقــه هتــل و رســتوران گــردان‪،‬‬ ‫تــم پــارک‪ ،‬شــهربازی سرپوشــیده بــه مســاحت ‪ ۶‬هــزار‬ ‫مترمربــع‪ ،‬اقامــت گاه جنگلــی‪ ،‬دریاچــه قایــق ســواری و‬ ‫‪ ۴۰‬دســتگاه بــازی مختلــف از جملــه بزرگتریــن چــرخ و‬ ‫فلــک کشــور بــه طــول ‪ ۱۲۱‬متــرو ســورتمه بــه طــول ‪۹۲۷‬‬ ‫متــر‪ ،‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬توجــه بــه گردشــگری و المــان ســازی مــی‬ ‫توانــد گــرگان را بجــای شــهر عبــوری بــه شــهر مقصــد تبدیــل‬ ‫کنــد و ایــن از اهــداف شــورای ششــم شــهر اســت‪.‬‬ ‫احــداث تلــه کابیــن در نهارخــوران و احــداث پــارک‬ ‫بــازی مــدرن و ســورتمه از جملــه مهمتریــن پــروژه هــای‬ ‫گردشــگری گــرگان اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 28‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 40‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪10‬‬ ‫شهریور‬ ‫چهار شنبه ‪10‬شهریور ‪1400‬‬ ‫حل مشکل اسکان موقت‬ ‫زلزله زدگان تا ‪ ۲‬هفته دیگر‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬مشــکل اســکان موقــت ‪ ۱۴۳‬خانــوار از زلزلـه زدگان اســتان‬ ‫کــه در چــادر مســتقر هســتند تــا ‪ ۲‬هفتــه دیگــر حــل می شــود‪.‬‬ ‫جــواد نظــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا رایزنــی هــای‬ ‫اســتاندار قــرار اســت تــا فرمانــداران و مدیــران بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی در اســتان و شهرســتان هــا مــکان هــای مناســب‬ ‫بــرای اســکان موقــت خســارت دیــدگان از زلزلــه بهــار امســال را‬ ‫شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون ‪ ۱۴۳‬خانــوار خســارت دیــده از زلزلــه‬ ‫بهــار امســال در چــادر بــه ســر مــی برنــد افــزود‪ :‬زندگــی در چــادر‬ ‫شــرایط ســختی را بــرای ایــن خانــواده هــا رقــم زده اســت و تــاش‬ ‫داریــم تــا ایــن خانــواده هــا بــا اولویــت اســکان در مــدارس‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت موقــت اســکان داده شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تامیــن منــزل اســتیجاری از دیگــر اولویــت هــا بــرای‬ ‫اســکان موقــت ایــن خانــواده هــا اســت‪ ،‬البتــه تــاش داریــم‬ ‫تــا بهســازی منــازل بــرای ایــن تعــداد خانــوار تــا پیــش از فصــل‬ ‫ســرما بــه انجــام برســد و تــا ‪ ۲‬مــاه دیگــر در خانــه هــای مقــاوم و‬ ‫مســتحکم مســتقر شــوند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان شــمالی با اشــاره‬ ‫بــه حمایــت هــا از خســارت دیــدگان از زلزلــه گفــت‪ :‬ســقف تســهیالت‬ ‫بازســازی بــرای هــر واحــد مســکونی ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریال اســت‪.‬‬ ‫نظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬هزینــه بیمــه تســهیالت و کارمــزد‬ ‫بانکــی بــرای مددجویــان نهادهــای حمایتــی رایــگان اســت و در‬ ‫ایــن زمینــه ایــن نهادهــا تامیــن ان را بــرای مددجویــان خــود‬ ‫تقبــل کــرده انــد و معافیــت از هزینــه بیمــه و کارمــزد بانکــی بــرای‬ ‫ســایر زلزلــه زدگان هــم در دســت پیگیــری اســت و امیــد مــی رود‬ ‫محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مشــکالت بــرای ســرعت دادن بــه کار‬ ‫بازســازی‪ ،‬تاخیــر در رونــد اجــرای کارهــای بانکــی اســت کــه در‬ ‫ایــن زمینــه بانــک هــا اعــام کــرده انــد کــه بــا مشــکل کمبــود نیــرو‬ ‫روبــه رو هســتند‪ ،‬البتــه بــا توجــه بــه فصــل برداشــت محصــول‬ ‫کشــاورزی برخــی از زلزلــه زدگان مراجعــه ای بــرای تشــکیل‬ ‫پرونــده نداشــته انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان بــا اعــزام نیــرو‪،‬‬ ‫مشــکل کمبــود نیــروی بانــک هــا در شهرســتان هــای گرمــه و‬ ‫جاجــرم را حــل کــرده اســت تــا بــه پرداخــت تســهیالت ســرعت‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتر ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه روز دوشــنبه ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شــهر سنخواســت شهرســتان‬ ‫جاجــرم اســتان خراســان شــمالی را لرزاندکــه براســاس اخریــن‬ ‫امارهــا ایــن زمیــن لــرزه و پــس لــرزه هــای پــس از ان موجــب‬ ‫خســارت ‪ ۳۰‬تــا ‪۱۰۰‬درصــدی بــه یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫کــه قالــب بیشــتر خشــتی و گلــی بــود‪ ،‬شــد و ‪ ۱۲۱‬واحــد مســکونی‬ ‫نیــز بــه طــور کامــل تخریــب شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن حادثــه بــه بخــش کشــاوزری ‪ ۶۵‬میلیــارد ریال‪،‬‬ ‫حــوزه اب و فاضــاب ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬بــرق ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال و بــه‬ ‫مــدارس ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارقان مسلحانه در ازادشهر‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫سارق کابل برق‬ ‫در «علی ابادکتول» به دام افتاد‬ ‫دستگیری سارقان باغ های‬ ‫پسته در جاجرم‏‬ ‫فرمانــده انتطامــی ازادشــهر از دســتگیری ‪ ۳‬ســارق و‬ ‫کشــف ‪ ۱۰‬فقــره ســرقت مســلحانه موتورســیکلت و‬ ‫گوشــی موبایــل در ایــن شهرســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســید داود حســینی» در گفت و گو با پایگاه‬ ‫خبــری پلیــس در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت مســلحانه موتورســیکلت و گوشــی‬ ‫موبایــل در ســطح شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه‬ ‫در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫مامــوران بــا اشــراف اطالعاتــی بــا پیگیری هــا تخصصــی‬ ‫موفــق شــدند ســارقان را شناســایی کننــد‬ ‫ســرهنگ حســینی افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی بــه عمــل‬ ‫امــده بــا مقــام قضایــی هــر ‪ 3‬متهــم در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه و ضربتــی دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫انتقــال شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان کــه در ابتــدا منکــر‬ ‫ســرقت های انجــام شــده بودنــد پــس از رویارویــی‬ ‫بــا مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــوده و به ‪ ۱۰‬فقره ســرقت مســلحانه موتورســیکلت و‬ ‫گوشــی های تلفــن همــراه اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابــاد کتــول از دســتگیری ســارق حرفــه ای‬ ‫و اعتــراف متهــم بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «الیــاس تازیکــه» در گفــت و‬ ‫گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در ســطح حــوزه اســتحفاظی‬ ‫علــی ابــاد کتــول‪ ،‬شناســایی ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقــات‬ ‫گســترده میدانــی در مناطــق جــرم خیــز‪ ،‬بــه ســرنخ هایــی از ســارق‬ ‫ســابقه دار رســیدند کــه پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابــاد کتــول تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از روبــرو شــدن بــا مســتندات پلیــس چــاره‬ ‫ای جــز اعتــراف نداشــت و بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در ایــن‬ ‫شهرســتان اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مرجــع قضائــی‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شهرســتان علــی ابــاد کتــول محــل امنــی بــرای‬ ‫جــوالن ســارقان و برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت عمومــی نیســت و‬ ‫پلیــس قاطعانــه بــا اینگونــه افــراد برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ‪ 4‬متهــم بــه‬ ‫ســرقت ‪ 40‬کیلوگــرم پســته در ایــن شهرســتان خبــر‏داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع یــک فقــره ســرقت از بــاغ هــای‬ ‫پســته در شــب گذشــته در ســطح شهرســتان جاجــرم‪ ،‬پــی‬ ‫گیــری موضــوع در‏دســتور کار مامــوران کالنتــری مرکــز رســالت‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا اشــراف اطالعاتــی ‪ 4‬متهــم را در ایــن‬ ‫زمینــه شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی انــان را‏دســتگیر‬ ‫کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات بــه عمــل‬ ‫امــده بــه ســرقت پســته اعتــراف و در بازرســی از محــل‏اختفــای‬ ‫ایــن افــراد مقــدار ‪ 40‬کیلوگــرم پســته ســرقتی کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان کاشــمر بــا بیــان اینکــه متهمــان‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــدند بــا‬ ‫توجــه بــه فصــل برداشــت پســته از باغــداران خواســت؛ جهــت‬ ‫حفاظــت از محصــوالت خــود ضمــن اســتفاده از‏نگهبــان دائــم‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک را ســریعا ً بــه پلیــس ‪ 110‬اطــاع رســانی‬ ‫کننــد‪.‬‏‬ ‫کاهش خروج دام از قلمرو‬ ‫یوزپلنگ را در جاجرم‬ ‫در اثر خشکسالی‬ ‫تغذیــه کننــد و بــه نوعــی وابســتگی انــان بــه علوفــه مراتــع‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم افــزود‪ :‬در‬ ‫ســالهای پیــش بــرای صیانــت از یوزپلنــگ‪ ۱۵ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫از منطقــه حاشــیه میاندشــت از دام خالــی شــد و بــه پــارک‬ ‫ملــی ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ایجــاد ایــن پــارک ملــی بــا نــام ضامــن اهــو بــه‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجــرم گفــت‪ :‬خشکســالی‪،‬‬ ‫کاهــش بارندگــی و افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی موجــب‬ ‫شــده تــا همــکاری دامــداران بــرای خــروج دام از قلمــرو‬ ‫یوزپلنــگ کمتــر شــود و بــه همیــن علــت زیســت ایــن گونــه نــادر‬ ‫در معــرض خطــر اســت‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫بــرای خریــداری حقــوق عرفــی دامــداران در منطقــه میاندشــت‬ ‫مشــکل اعتبــاری وجــود نــدارد؛ مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه‬ ‫دامــداران حاضــر بــه فــروش ایــن پروانــه هــا نیســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی ســبب‬ ‫شــده تــا نهــاده هــای دامــی بشــدت گــران شــود و در ایــن‬ ‫شــرایط دامــداران ترجیــح مــی دهنــد دام را در شــرایط چــرا‬ ‫گســتره ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار و بــا خــروج پنــج هــزار راس دام و‬ ‫امــن شــدن ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار دیگــر از ایــن منطقــه بــرای زیســت‬ ‫اهــوان و یــوز‪ ،‬بــر اورد مــی شــود ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار از ایــن‬ ‫منطقــه بــرای ایــن وحــوش امــن شــود‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون‬ ‫نقــاط حســاس در میاندشــت بــرای خــروج دام از منطقــه‬ ‫شناســایی شــده اســت و دســت کــم ســه اغــل در ایــن نقــاط‬ ‫حســاس بایــد خریــداری و از حضــور دام خالــی شــود امــا‬ ‫همــکاری دامــداران در ایــن زمینــه کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر بــا خریــد حقــوق‬ ‫عرفــی دامــداران و برخــورد بــا شــکارچیان شــرایط بــرای یوزهــا‬ ‫بهتــر شــده اســت افــزود‪ :‬دامــداران بــرای چــرای ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫راس دام در میاندشــت پروانــه دارنــد کــه در ســال هــای اخیــر‬ ‫حــدود یــک ســوم از ایــن پروانــه هــا خریــداری شــده اســت و‬ ‫اکنــون پروانــه ‪ ۱۰‬هــزار راس دام کــه حقــوق عرفــی چــرا دارنــد‬ ‫بایــد خریــداری شــود‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم گفــت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫امســال مشــاهده یوزپلنــگ در منطقــه میاندشــت ایــن‬ ‫شهرســتان افزایــش یافتــه اســت بطوریکــه امســال محیــط بانانــا‬ ‫‪ ۲‬نوبــت ایــن گونــه ارزشــمند را مشــاهده کــرده انــد کــه تصاویــر‬ ‫ان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬البتــه مشــاهده یوزپلنــگ توســط‬ ‫مردمــی هــم گــزارش شــده اســت و اکنــون حضــور ایــن حیــوان‬ ‫در میاندشــت مشــهود اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از پاییــز ســال ‪ ۹۶‬کــه یوزپلنــگ در ایــن منطقــه‬ ‫زاداوری داشــت‪ ،‬دیگــر تولــه ای در ایــن منطقــه مشــاهده‬ ‫نشــده اســت یعنــی در ایــن چهــار ســال‪ ،‬مســتندی از زاداوری‬ ‫نبــوده اســت‪ ،‬مشــاهده یــوز هــم در ســه ســال اخیــر بــه ثبــت‬ ‫نرســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم اظهــار داشــت‪ :‬امــا‬ ‫خوشــبختانه بــا اقدامــات انجــام شــده در منطقــه میاندشــت‪،‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد شــرایط بــرای زیســت ایــن گونــه زیبــا بهتــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صفــرزاده بــا بیــان اینکــه یوزپلنــگ بــرای اینکــه در منطقــه‬ ‫مانــدگار باشــد نیــاز بــه خــوراک و امنیــت دارد گفــت‪ :‬وقتــی‬ ‫یوزپلنــگ در منطقــه زاداوری دارد‪ ،‬بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫ایــن حیــوان در منطقــه احســاس امنیــت کــرده اســت و شــرایط‬ ‫برایــش تــا حــد زیــادی امــن اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات بــرای ارتقــای امنیــت زیســت یــوز در‬ ‫میاندشــت گفــت‪ :‬در ایــن ســال هــا بــا خریــد پروانــه هــای چــرا‪،‬‬ ‫شــمار زیــادی از دامــداران از منطقــه خــارج شــده انــد و خــروج‬ ‫دام و گلــه هــا عــاوه بــر اینکــه فشــار بــر مراتــع را کاهــش داده‬ ‫و شــرایط بــرای بــا زیســت اهــوان بــه عنــوان طعمــه یوزپلنــگ‬ ‫بهتــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫امــر کــه بــا خــروج ســگ گلــه همــراه بــوده‪ ،‬ســبب افزایــش‬ ‫امنیــت بــرای یوزهــا شــده اســت‪ .‬حضــور ســگ هــای گلــه بــه‬ ‫شــدت امنیــت یوزپلنــگ هــا را بــه مخاطــره انداختــه اســت از‬ ‫ایــن رو تــاش داریــم تــا دام هــا بــه تدریــج از ایــن منطقــه‬ ‫خــارج شــوند‪.‬‬ ‫میاندشــت جاجــرم بــا ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار وســعت‪ ،‬زایشــگاه و در‬ ‫کنــار تــوران از زیســتگاه های مولــد یوزپلنــگ در کشــور اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪370‬‬ ‫عدم پرداخت حق بیمه‬ ‫توسط ‪ ۲‬هزار بیمه شده‬ ‫روستایی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ ۲ :‬هــزار بیمــه شــده ایــن‬ ‫صنــدوق بــه علــت خشکســالی و مشــکالت اقتصــادی‬ ‫نتوانســتد حــق بیمه ســاالنه خــود را پرداخــت کنند درحالیکه‬ ‫پرداخــت بــه موقــع حــق بیمــه‪ ،‬شــرط اصلــی برخــورداری از‬ ‫مزایــای ایــن صنــدوق اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده در ایــن خصــوص از تمامــی بیمــه‬ ‫شــدگان صنــدوق کــه بــه دالیلــی ارتبــاط بیمــه ای انــان قطــع‬ ‫شــده درخواســت کــرد تــا بــرای اســتفاده از مزایــای صنــدوق‬ ‫هرچــه ســریع تــر بــا پرداخــت حــق بیمــه ســالیانه‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫بیمــه ای خــود را برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اینــک بیــش از ‪ ۶۴‬هــزار نفــر از‬ ‫روســتاییان‪ ،‬عشــایر و ســایر مشــموالن زیــر پوشــش ایــن‬ ‫صنــدوق هســتند گفــت‪ :‬از بیمــه شــدگان مــی خواهیــم کــه‬ ‫در زمــان مقــرر نســبت بــه پرداخــت حــق بیمــه خــود اقــدام‬ ‫کننــد حتــی بــرای حمایــت ایــن قشــر پرداخــت های اقســاطی‬ ‫نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صــورت وقفــه بیــش از ‪ ۹‬مــاه ایــن صنــدوق‬ ‫هیــچ تعهــدی در برابــر انــان نــدارد و در صــورت کمتــر از ایــن‬ ‫مــدت نیــز بیمــه شــدگانی کــه بــه موقــع نســبت بــه پرداخــت‬ ‫عمــل نکــرده انــد عــاوه بــر پرداخــت قیمــت روز بایــد ســهم‬ ‫دولــت را نیــز پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬دولــت بــه عنــوان کارفرمــا ‪ ،‬دو‬ ‫ســوم مبلــغ حــق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر را‬ ‫پرداخــت مــی کنــد و ایــن بــدان معناســت کــه این مشــموالن‬ ‫تنهــا حــق بیمــه چهــار مــاه خــود را پرداخــت مــی کننــد‪ ،‬حــق‬ ‫بیمــه هشــت مــاه توســط دولــت پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری ‪ ۸۰‬درصــد بیشــمه‬ ‫شــدگان ایــن صنــدوق در کشــور حــق بیمــه خــود را‬ ‫پرداخــت کــرده انــد افــزود‪ :‬ایــن شــاخص در اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۷۵‬درصــد اســت‪ ،‬خشســکالی‪ ،‬نبــود بــارش‬ ‫موثــر و ســرمازدگی در ســال زراعــی جــاری بــه کشــاورزان‬ ‫و دامــداران اســتان خســارت زیــادی وارد کــرد کــه هــم‬ ‫اینــک برخــی از انــان توانمنــدی پرداخــت حــق بیمه خود‬ ‫را ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی هــدف از تشــکیل صنــدوق روســتایی و عشــایری‬ ‫را افزایــش ضریــب پوشــش بیمــه ای در روســتاها‪،‬‬ ‫جلوگیــری از مهاجــرت انهــا بــه شــهر بــ ه منظــور قــرار‬ ‫گرفتــن زیــر پوشــش بیمـه ای‪ ،‬ایجــاد مهاجــرت معکــوس‬ ‫و نوعــی تامیــن اتیــه بــرای روســتاییان نــام بــرد‪ .‬و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هیــچ محدودیتــی بــرای تعــداد بیمــه شــدگان‬ ‫اســتان نداریــم از روســتاییان‪ ،‬عشــایر و ســایر افــراد‬ ‫مشــمول مــی خواهیــم کــه از حمایــت هــای دولــت بهــره‬ ‫منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬براســاس امــار رســمی در ایــن اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر مشــمول بیمــه اجتماعی روســتایی‪،‬‬ ‫عشــایری هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تمامــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫بــاالی ‪ ۱۸‬ســال و کمتــر از ‪ ۵۰‬ســال مــی تواننــد بــه‬ ‫عضویــت صنــدوق دراینــد و از خدمــات مســتمری‬ ‫پیــری‪ ،‬مســتمری بازمانــدگان و مســتمری از کار‬ ‫افتادگــی کلــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬روســتاییان‪ ،‬عشــایر‪،‬‬ ‫شــاغالن فصلــی و ســاکنان شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫نفــر‪ ،‬راننــدگان حمــل بــار و مســافر بــرون شــهری در‬ ‫روســتاها و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‪ ،‬کارکنــان مراکز‬ ‫و شــرکت هــای وابســته بــه ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی و نظــام دامپزشــکی‪،‬‬ ‫کشــاورزان غیرســاکن در روســتا‪ ،‬قالیبافــان‪ ،‬زنبــور‬ ‫داران‪ ،‬مشــاغل حــوزه صنایــع دســتی و دریافــت‬ ‫کننــدگان تســهیالت مشــاغل خانگــی و تســهیالت‬ ‫اشــتغال روســتایی نیــز مــی تواننــد از خدمــات ایــن‬ ‫صنــدوق بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفتــه بــود کــه خشکســالی بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــه بخــش کشــاورزی شــامل باغــی‪ ،‬زراعــی‪،‬‬ ‫دامــی‪ ،‬مراتــع و دامپزشــکی ایــن اســتان در ســال‬ ‫زراعــی جــاری خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬هــزار نفــر در خراســان شــمالی بهــره بــردار‬ ‫کشــاورزی هســتند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه حــدود ‪ ۴۴‬درصــد انــان در روســتاها ســکونت‬ ‫دارنــد و ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن اســتان در‬ ‫حــوزه کشــاورزی اســت‪ ۳۰ ،‬هــزار نفــر از جمعیــت ایــن‬ ‫اســتان نیــز عشــایر هســتند‪ ،‬همچنیــن ‪ ۳۰‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت اســتان عشــایر هســتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫ایا می دانید سالی ‪ ۵۰۰‬شهاب سنگ به زمین برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید خورشید روزی ‪ ۱۲۶۰۰۰‬میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد‪.‬‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪370‬‬ ‫به پوست اهمیت دهید‬ ‫بــرای زیبایــی و اراســتگی بیشــتر بایــد بــه پوســتمان‬ ‫توجــه کنیــم‪ .‬صرفــا‬ ‫ث زیبایــی نیســت‪،‬‬ ‫بحــ ِ‬ ‫ت هــم‬ ‫ســامتی پوســ ‬ ‫مهــم اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن نــکات‬ ‫رســیدگی بــه پوســت‬ ‫انتخــاب پاک کننده هــای‬ ‫ارایشــی بــرای ان اســت‪.‬‬ ‫در بــازار‪ ،‬محصــوالت‬ ‫متنوعــی‬ ‫شــیمیایی‬ ‫وجــود دارنــد؛ امــا بهتریــن پــاک کننــده طبیعــی ارایــش‬ ‫کــدام اســت؟ اگــر شــما هــم دوســت داریــد از محصــوالت‬ ‫و مــواد طبیعــی بــرای پاک کــردن پوســتتان اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫پیشــنهادمان ایــن اســت کــه تــا اخــر ایــن مقالــه بــا مــا‬ ‫باشــید و بــا چنــد پــاک کننــده طبیعــی ارایــش صــورت اشــنا‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫ادامه ‪369‬‬ ‫نکته ای مهم‬ ‫بعــد از اســتفاده از پاک کننده هــا هنــوز کارتــان تمــام‬ ‫نشــده اســت‪ .‬گام بعــدی‪ ،‬شســتن پوســت بــه روش‬ ‫درســت بــا اب ولــرم و خشــک کردن ان اســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫باعــث می شــود کــه پوســتتان تمیــز شــود و روغــن اضافــه و‬ ‫الودگی هــا از ســطحش پــاک شــوند‪ .‬ایــن کار همچنیــن به‬ ‫فراینــد شاداب ســازی پوســت نیــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫روتین پوستی چیست؟‬ ‫این طــور نیســت کــه داشــتن پوســتی عالــی فقــط بــه‬ ‫ژنتیک شــما بســتگی داشــته باشــد‪ .‬عادات و ســبک زندگی‬ ‫شــما و اســتفاده از روتیــن پوســتی روزانــه نیــز تاثیــر زیــادی‬ ‫روی ظاهرتــان خواهــد داشــت‪ .‬هــدف هــر روتیــن پوســتی‬ ‫رســیدگی بــه رنــگ و ظاهــر پوســت و رفــع مشــکالت‬ ‫پوســتی اســت تــا بــه عملکــرد بهتــر ان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫مهــم نیســت شــما چــه نــوع پوســتی داریــد؛ انجــام منظم‬ ‫روش هــای مراقبــت از پوســت نه تنهــا بــه حفــظ زیبایــی‬ ‫شــما کمــک می کنــد‪ ،‬بلکــه احتمــال ابتــا بــه بســیاری از‬ ‫بیماری هــا از جملــه ســرطان پوســت را نیــز کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫مراحل روتین پوست‬ ‫هــر روتیــن پوســتی شــامل ‪ ۳‬مرحلــه مهــم اســت کــه‬ ‫رعایــت ترتیــب روتیــن پوســت اهمیــت زیــادی دارد و‬ ‫شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫روتین پاک سازی پوست (شست وشوی صورت)؛‬ ‫استفاده از تونر (حفظ تعادل پوست)؛‬ ‫مرطوب سازی (اب رسانی و نرم کردن پوست)‪.‬‬ ‫دانــش مربــوط بــه محصــوالت روتیــن پوســت در حــال‬ ‫پیشــرفت اســت؛ امــا هنــوز محصولــی بــا اثــر فــوری وجــود‬ ‫ن دلیــل‪ ،‬بایــد روتیــن پوســتی را به طــور‬ ‫نــدارد‪ .‬ب ـ ه همی ـ ‬ ‫مــداوم انجــام دهیــد تــا از فوایــد ان بهره منــد شــوید‪ .‬اگــر‬ ‫روزانــه ‪ ۱‬یــا ‪ ۲‬بــار و به مــدت حداقــل ‪ ۶‬هفتــه از روتیــن‬ ‫پوســتی اســتفاده کنیــد‪ ،‬متوجــه تغییــرات قابل توجــه ان‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پاک سازی پوست‬ ‫پوســت مــا در طــول روز بــا انــواع الودگی هــا‪ ،‬چــرک و‬ ‫ســایر عوامــل محیطــی در تمــاس اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬اولیــن‬ ‫قــدم بــرای روتیــن روزانــه پاک ســازی ان اســت‪ .‬نــوع‬ ‫پاک کننــده خیلــی بیشــتر از ان چیــزی کــه فکــر می کنیــد‬ ‫اهمیــت دارد و اگــر بخواهیــد در ادامــۀ روتیــن روزانــه از‬ ‫مــواد موثرتــری اســتفاده کنیــد‪ ،‬بایــد شست وشــوی مالیــم‬ ‫صــورت را انجــام دهیــد‪ .‬البتــه بســیاری از افــراد صورتشــان‬ ‫را بیش ازحــد تمیــز می کننــد یــا از پاک کننده هــای اســیب زا‬ ‫ی کــه می توانــد الیــه خارجــی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ به طــور ‬ ‫پوســت را از بیــن ببــرد‪ .‬بایــد از ایــن کار پرهیــز کــرد‪.‬‬ ‫انتخاب پاک کننده مناسب برای صورت‬ ‫پاک کننـد ه مناســب‪ ،‬بــدون حــذف چربی هــای ضــروری و‬ ‫ســالم‪ ،‬صورت تــان را تمیــز می کنــد‪ .‬می توانیــد هفت ـه ای‬ ‫‪ ۱‬بــار از اســکراب الیه بــردار اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه از‬ ‫محصــوالت حــاوی پوســت گــردوی خردشــده یــا مــواد‬ ‫ســاینده خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫پوست حساس‬ ‫روغن‬ ‫ی کــه ان را بــه صــورت می زنیــد ممکــن اســت‬ ‫زمانــ ‬ ‫احســاس تمیــزی نکنیــد‪ ،‬امــا در اصــل پوســت شــما تمیــز‬ ‫می شــود؛ زیــرا چربــی چربــی را جــذب می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫پاک کننده ها مســتعد اکنه نیســتند‪ ،‬ســبک اند‪ ،‬همچنین‬ ‫مرطوب کننــده و تنظیم کننــدۀ خوبی انــد‪.‬‬ ‫پوست خشک‪ ،‬قرمز یا مستعد اگزما‬ ‫کرم یا لوسیون‬ ‫ایــن پاک کننــده بــا نرم کننده هایــی ماننــد گلیســرین یــا‬ ‫شــی باتر ترکیــب می شــود کــه عــاو ه بــر مرطوب کــردن‬ ‫پوســت‪ ،‬الودگی هــا را نیــز پــاک می کنــد‪.‬‬ ‫پوست چرب یا مستعد اکنه‬ ‫مایع فوم‬ ‫در زمــان ترکیب شــدن بــا اب یــا پمپ شــدن روی کــف‬ ‫دســت به صــورت کــف درمی ایــد و چــرک و چربــی اضافــی‬ ‫منافــذ پوســت را حــذف می کنــد‪.‬‬ ‫در اخر‬ ‫اگــر بــه مــواد طبیعــی الــرژی نداشــته باشــید‪ ،‬گزینه هــای‬ ‫ایدئالــی بــرای پاک کنندگــی خواهنــد بــود‪ .‬بهتریــن پــاک‬ ‫کننــده طبیعــی ارایــش صــورت برایتــان چیســت؟ از میــان‬ ‫گزینه هایــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬کــدام را امتحــان کرده ایــد یــا‬ ‫خواهیــد کــرد؟‬ ‫سوگیری پس نگری چیست و چه تاثیری بر قضاوت و تصمیم گیری ما دارد؟‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫حتمــا ایــن ضرب المثــل را شــنیده اید کــه «معمــا‬ ‫چــو حــل گشــت اســان شــود»‪ .‬ایــا تــا بــه حــال بــه‬ ‫ایــن فکــر کرده ایــد کــه چــرا پــس از حــل مســئله‬ ‫ریاضــی حــل ان اســان بــه نظــر می رســد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه پیــش از حل شــدن دشــوار بــه نظــر می رســید؟!‬ ‫وقتــی مســئله ای حــل می شــود‪ ،‬انــگار اســان و‬ ‫قابل پیش بینــی بــه نظــر می رســد‪ .‬چــرا این گونــه‬ ‫اســت؟ در روان شناســی بــه ایــن پدیــده ســوگیری‬ ‫پــس نگــری گفتــه می شــود‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬دربــاره‬ ‫ایــن مفهــوم و تاثیــرش بــر نگــرش و رفتارمــان‬ ‫صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫سوگیری پس نگر چیست؟‬ ‫ســوگیری پــس نگــری این چنیــن تعریــف‬ ‫می شــود ‪ :‬تمایــل ذهــن افــراد بــه اینکــه مســئله ای‬ ‫را پیش بینی پذیرتــر از انچــه واقعــا هســت در نظــر‬ ‫بگیرنــد‪ .‬گرچــه ممکــن اســت پیــش از یــک رویــداد‬ ‫ی ان حدس هایــی‬ ‫بتوانیــد دربــاره نتیجــه احتمالــ ‬ ‫بزنیــد‪ ،‬هیــچ راهــی بــرای انکــه بدانیــم کــدام‬ ‫پیش بینــی درســت اســت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫پــس از تحقــق یــک نتیجــه‪ ،‬افــراد تمایــل‬ ‫دارنــد بگوینــد انهــا می دانســته اند کــه چنیــن یــا‬ ‫چنــان خواهــد شــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬جملــه معــروف‬ ‫«دیــدی گفتــم» نشــانه ای از تمایــل فــرد بــرای‬ ‫پیش بینی پذیرکــردن رویــدادی اســت کــه چه بســا‬ ‫امــکان پیش بینی کــردن ان وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پدیــده در بســیاری از مــوارد دیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬از ورزش گرفتــه تــا سیاســت و روابــط‬ ‫خانوادگــی‪ .‬افــراد اغلــب پــس از پایــان یــک‬ ‫رویــداد‪ ،‬بــه پیش بینی هــای خــود وزن و اعتبــار‬ ‫بیشــتری می دهنــد‪.‬‬ ‫مثال هایی از سوگیری پس نگری‬ ‫بعــد از شــرکت در مســابقه ورزشــی‪ ،‬شــما ممکــن‬ ‫اســت ادعــا کنیــد کــه از قبــل نتیجــه را پیش بینــی‬ ‫کــرد ه بودیــد و می دانســته اید کــدام تیــم در نهایــت‬ ‫پیــروز خواهــد شــد!‬ ‫دوروتــی دیتریــخ و متیــو اولســون در ســال‬ ‫ن مدرســه ای خواســتند‬ ‫‪ ۱۹۹۳‬از دانــش امــوزا ‬ ‫نتایــج رای گیــری مجلــس ســنا دربــاره نامــزدی‬ ‫کالرنــس تومــاس بــرای تصــدی قاضــی دادگاه‬ ‫عالــی را پیش بینــی کننــد‪ .‬پیــش از رای گیــری‬ ‫ســنا‪ ۵۸ ،‬درصــد دانش امــوزان پیش بینــی کردنــد‬ ‫کــه او رای الزم را مــی اورد‪ .‬پــس از رای گیــری‬ ‫ســنا و انتخــاب او‪ ،‬ایــن دو محقــق دوبــاره از‬ ‫دانش امــوزان نظرســنجی کردنــد و ایــن بــار ‪۷۸‬‬ ‫درصــد انهــا گفتنــد کــه می دانســته اند او بــه ایــن‬ ‫ســمت منصــوب می شــود!‬ ‫مثــال معــروف دیگــری مطالعه درســی و تحلیل‬ ‫نتایــج امتحانــات اســت‪ .‬برخــی دانش امــوزان‬ ‫هنــگام مطالعــه مطالــب درســی ممکــن اســت‬ ‫بــه ایــن برداشــت برســند کــه اغلــب مطالــب را‬ ‫می داننــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬تــاش و دقــت کمتــری بــه‬ ‫خــرج می دهنــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬وقتــی بــا پاس ـخ های‬ ‫صحیــح امتحــان مواجــه می شــوند‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫ادعــا کننــد کــه پاســخ ها را بلــد بوده انــد امــا‬ ‫به دالیلــی نتوانســته اند ان را در برگــه وارد کننــد!‬ ‫چنیــن برداش ـت هایی ممکــن اســت پیامد هــای‬ ‫منفــی بــرای تحصیــات انهــا در پــی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬چراکــه بــا ایــن ســوگیری پــس نگــری انهــا‬ ‫شــیوه مطالعاتی شــان را اصــاح نخواهنــد کــرد و‬ ‫پســرفت می کننــد‪.‬‬ ‫چــرا ذهــن مــا دچــار ســوگیری پــس نگــری‬ ‫می شــو د ؟‬ ‫ســوگیری پــس نگــری زمانــی رخ می دهــد کــه‬ ‫اطالعاتــی دربــاره چگونگــی و نتایــج یــک رویــداد‬ ‫در اختیــار مــا قــرار می گیرنــد و ذهــن مــا را‬ ‫به ســمت «دیــدی گفتــم» ســوق می دهنــد‪ .‬مــا‬ ‫به طــور گزینشــی اطالعــات جدیــد را بــا انچــه قبــا‬ ‫پیش بینــی کــرده بودیــم تطبیــق می دهیــم تــا بــه‬ ‫ایــن نتیجــه برســیم کــه از قبــل می دانســته ایم‬ ‫چنیــن یــا چنــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان بــرای توصیــف دالیــل این ســوگیری‬ ‫‪ ۳‬متغیــر را نــام می برنــد‪ .‬انهــا معتقدنــد ایــن ‪۳‬‬ ‫متغیــر در کنــار هــم باعــث می شــوند مــا چیزهــا‬ ‫را پیش بینی پذیرتــر از انچــه هســتند در نظــر‬ ‫بگیریــم‪ .‬ایــن ‪ ۳‬متغیــر عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬متغیرهای شناختی‬ ‫افــراد تمایــل دارنــد انچــه را پیش بینــی کــرده‬ ‫بودنــد تحریــف یــا حتــی عوض کننــد‪ .‬ذهــن افراد‬ ‫تمایــل دارد تــا داده هایــی را کــه بــا نتایــج ســازگار‬ ‫اســت بــه یــاد بیــاورد‪ .‬افــراد‪ ،‬پــس از دیــدن نتایج‪،‬‬ ‫بــا اغــراق در میــزان اطالعاتشــان از یــک رویــداد‪،‬‬ ‫مدعــی می شــوند کــه انهــا را از قبــل پیش بینــی‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬متغیرهای فراشناختی‬ ‫وقتــی مــا بــا نتایــج و چگونگــی وقــوع یــک‬ ‫پدیــده مواجــه می شــویم‪ ،‬ان رویــداد در نظــر مــا‬ ‫قابل پیش بینــی جلــوه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬متغیرهای انگیزشی‬ ‫اعتقــاد بــه اینکــه پدی ده هــای اطــراف مــا‬ ‫اجتناب ناپذیــر و حتمی انــد و طبــق نقشــه رخ‬ ‫می دهنــد بــرای خیلی هــا مایــه ارامــش اســت‪ .‬افــراد‬ ‫و جوامــع تمایــل دارنــد در جهانــی قابل پیش بینــی‬ ‫و منظــم زندگــی کننــد و درک ایــن نکتــه کــه جهــان‬ ‫مجموعــه ای از رویدادهــای تصادفــی اســت بــرای‬ ‫بســیاری ناخوشــایند اســت‪ .‬حتــی اینشــتین نیــز‬ ‫تمایلی به پذیرش این مســئله نداشــت و در جمله‬ ‫معروفــش «خــدا تــاس نمی انــدازد» مخالفــت خــود‬ ‫را بــا مکانیــک کوانتومــی (کــه اساســش بــر مبنــای‬ ‫احتمــاالت اســت) اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫وقتــی هــر ســه ایــن متغیرهــا در کنــار هــم جمــع‬ ‫شــوند‪ ،‬به احتمــال زیــاد بــا ســوگیری پــس نگــر‬ ‫مواجــه خواهیــم شــد‪ .‬ایــن ســه متغیــر را می تــوان‬ ‫در مثــال زیــر تحلیــل کــرد‪:‬‬ ‫وقتــی فیلــم ســینمایی بــه پایــان می رســد‬ ‫و شــخصیت قاتــل داســتان برمــا می شــود‪،‬‬ ‫مــا بــه حافظــه خــود رجــوع می کنیــم و به طــور‬ ‫ناخــوداگاه به دنبــال اطالعاتــی می گردیــم کــه بــا‬ ‫پایان بنــدی فیلــم مطابقــت کنــد‪ .‬بــا درنظرگرفتن‬ ‫ســایر شــخصیت ها و موقعیت هــای فیلــم‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه از اول‬ ‫معلــوم بــود چه کســی قاتــل اســت؛ در حالــی که‬ ‫شــاید واقعــا بــرای مــا در اواســط فیلــم هــم ایــن‬ ‫مســئله مشــهود نبــود‪.‬‬ ‫پیامدهای سوگیری پس نگر‬ ‫ایــن شــیوه از طــرز فکــر ممکــن اســت پیامد هــای‬ ‫نامطلوبــی در زندگــی مــا داشــته باشــد؛ بــرای مثــال‪،‬‬ ‫چنیــن نگرشــی ممکــن اســت بــه اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫کاذب منجــر شــود‪ .‬در نتیجــه ایــن امــر نیــز دچار این‬ ‫توهــم شــویم کــه مــا قــدرت باالیــی در پیش بینــی‬ ‫رویدادهــا داریــم و بنابرایــن‪ ،‬ریسـک های خطرنــاک‬ ‫بیشــتری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ریسـک ها شــاید جنبه هــای مختلــف زندگی‬ ‫مــا را مختــل کننــد؛ مثــا کســی کــه به واســطه‬ ‫اعتماد به نفــس کاذب همــه ســرمایه اش را روی‬ ‫یــک ســهم خــاص در بــازار ســهام ســرمایه گذاری‬ ‫کاذب‬ ‫می کنــد یــا فــردی کــه به واســطه قــدرت‬ ‫ِ‬ ‫پیش بینـی اش بخــش بزرگــی از وقــت و احســاس‬ ‫خــود را صــرف یــک رابطــه می کنــد‪.‬‬ ‫برخــی مشــاغل کمتــر از دیگــران در معــرض ایــن‬ ‫ســوگیری اند‪ .‬در شــغلی ماننــد حســابداری کــه فــرد‬ ‫مــدام بــا بازخورد و داده های ثبت شــده روبه روســت‪،‬‬ ‫کمتــر جایــی بــرای ســوگیری پــس نگــری باقــی‬ ‫می مانــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در اغلــب مشــاغل و‬ ‫موقعیت هــا‪ ،‬به دلیــل ماهیــت پیچیده تــر و وجــود‬ ‫عوامــل اشــکار و پنهــان متعــدد‪ ،‬امــکان بــروز ایــن‬ ‫ســوگیری در افــراد بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ایــا می توانیــم از تلــه ســوگیری پــس نگــر رهــا‬ ‫شــویم؟‬ ‫محققــان ایــن پدیــده راهکارهایــی را بــرای‬ ‫ِ‬ ‫گیرنیفتــادن در ایــن ســوگیری مطــرح کرده انــد‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــا بررســی همــه نتایجــی اســت‬ ‫کــه ممکــن بــوده رخ دهنــد‪ ،‬امــا رخ نداده انــد‪.‬‬ ‫بــا بررســی همــه گزینه هــا در ذهــن خــود‪،‬‬ ‫می توانیــم بــه درک بهتــری از ماهیــت و میــزان‬ ‫پیش بینی پذیــری ِ یــک پدیــده برســیم‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای ســاده امــا موثــر بــرای‬ ‫پیش گیــری از ایــن ســوگیری شــناختی‪ ،‬داشــتن‬ ‫دفترچــه خاطــرات و نوشــتن یادداشــت های‬ ‫روزانــه اســت‪ .‬بــا ثبــت وقایــع و رونــد وقــوع‬ ‫رویدادهــا در ان‪ ،‬شــما بــه یــاد می اوریــد کــه‬ ‫چــه فراینــدی طــی شــده تــا یــک رویــداد رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬بــا نــگاه بــه گذشــته‪ ،‬نــه از دریچه حافظه‬ ‫بلکــه از دریچــه قلــم‪ ،‬می توانیــم بــه درک بهتری‬ ‫از اینکــه واقعــا چــه رخ داده اســت (نــه انچــه‬ ‫گمــان می کنیــم رخ داده) برســیم‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫کمتــر دچــار ســوگیری پــس نگــری می شــویم‪.‬‬ ‫فرناز تاج بخش‬ ‫قبل و بعد از زدن‬ ‫واکسن کرونا چه کنیم؟‬ ‫معرفی رژیم غذایی‬ ‫مناسب و پاسخ به‬ ‫سواالت رایج‬ ‫بــر اســاس تازه تریــن امارهــای اعالم شــده از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬تــا ‪۲۶‬ام مردادمــاه بیــش از ‪۲۰‬میلیــون دوز واکســن کرونــا‬ ‫در ایــران تزریــق شــده اســت و رونــد واکسیناســیون همچنــان ادامــه‬ ‫دارد‪ .‬اگــر شــما هــم در نوبــت دریافــت واکســن هســتید‪ ،‬شــاید از‬ ‫خودتــان بپرســید بایــد قبــل و بعــد از زدن واکســن کرونــا چــه کنیــم‬ ‫یــا شــاید درمــورد انتقــال ویــروس از ســوی فــرد واکسینه شــده ســوال‬ ‫داریــد‪ .‬بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن ســواالت‪ ،‬تــا انتهــای ایــن مقالــه‬ ‫بــا مــا باشــید‪.‬‬ ‫قبل و بعد از زدن واکسن کرونا چه کنیم؟‬ ‫در حالــی کــه بســیاری از افــرادی کــه واکســن کرونــا را دریافــت‬ ‫می کننــد عارضــه جانبــی خاصــی ندارنــد‪ ،‬بعضــی افــراد عوارضــی مثــل‬ ‫درد بــازو‪ ،‬بــدن درد‪ ،‬لــرز‪ ،‬تــب یــا خســتگی را تجربــه می کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما هــم در نوبــت دریافــت واکســن هســتید‪ ،‬رعایــت ‪ ۷‬نکتــه ســاده‬ ‫قبــل و بعــد از دریافــت واکســن کرونــا بــه تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن شــما و کاهــش عــوارض جانبی تــان کمــک می کنــد‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫بــه ایــن نــکات اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬با معده خالی واکسن نزنید‬ ‫خــوردن مقــداری غــذا قبــل از تزریــق واکســن کمکتــان می کنــد‬ ‫رونــد واکسیناســیون تان قابل تحمل تــر شــود‪ .‬مصــرف مــواد غذایــی‬ ‫قبــل از واکسیناســیون روی اثربخشــی واکســن تاثیــری نــدارد؛ امــا‬ ‫از غش کــردن یــا احســاس ســرگیجه در شــما جلوگیــری می کنــد‪،‬‬ ‫به خصــوص اگــر بــا ســوزن و امپــول میان ـه ای نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬معمــوال بعــد از تزریــق واکســن بایــد ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫دقیقــه صبــر کنیــد تــا احتمــال واکنــش حساســیتی بدنتــان‬ ‫بــه تزریــق بررســی شــود و بیشــتر ِ مراکــز بــه شــما اجــازه‬ ‫غذاخــوردن در محوطــه انتظــار را نمی دهنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬مصــرف غــذا قبــل از ایــن مــدت کمکتــان می کنــد‬ ‫احســاس بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ترکیــب غذایــی را انتخــاب کنیــد کــه شــامل کربوهیــدرات‬ ‫تصفیه نشــده‪ ،‬چربی هــای ســالم و پروتئین هایــی باشــد کــه شــما را‬ ‫ســرحال نگــه دارد‪ .‬چیــزی مثــل تکـه ای میــوه بــا کــره اجیــل انتخــاب‬ ‫مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواب شبانه خوبی داشته باشید‬ ‫شــب قبــل از تزریــق واکســن خــوب بخوابیــد‪ .‬عــاوه بــر رژیــم‬ ‫ِ‬ ‫غذایــی مناســب‪ ،‬داشــتن خــواب کافــی در شــب قبــل از تزریــق‬ ‫واکســن بســیار مهــم اســت و حتــی بیشــتر از غذایــی کــه در صبــح‬ ‫مصــرف می کنیــد اهمیــت دارد‪ .‬خــواب شــبانه بــد ممکــن اســت‬ ‫عملکــرد سیســتم ایمنــی را تــا ‪ ۷۰‬درصــد کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫بــدن از خــواب بــرای بازســازی سیســتم ایمنــی اســتفاده می کنــد‬ ‫و کمبــود مزمــن خــواب در واقــع سیســتم ایمنــی شــما را تضعیــف‬ ‫می کنــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬اســترس سیســتم ایمنــی را ضعیــف می کنــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد اســترس خودتــان را نیــز کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اب بدنتان را تامین کنید‬ ‫قبــل و بعــد از تزریــق واکســن کرونــا مقــدار زیــادی مایعــات‬ ‫بنوشــید‪ .‬ســردرد یکــی از عــوارض جانبــی شــایع بعــد از تزریــق‬ ‫واکســن اســت و کم ابی ممکن اســت این حالت را تشــدید کند‪.‬‬ ‫بــا مصــرف زیــاد مایعــات‪ ،‬جلــوی ایــن حالــت را بگیریــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن منظــور‪ ،‬از اب‪ ،‬اب میــوه طبیعــی‪ ،‬چــای یــا نوشــیدنی های‬ ‫بــدون شــکر اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬می توانیــد در طــول روز‬ ‫بطــری اب همــراه خودتــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از مصرف الکل خودداری کنید‬ ‫از مصرف الکل تحت هر شرایطی خودداری کنید‪.‬‬ ‫الــکل موجــب کمبــود اب بــدن می شــود و درد ناشــی از تزریــق‬ ‫واکســن را بدتــر کنــد؛‬ ‫الــکل ممکــن اســت احتمــال بــروز زجــر تنفســی حــاد و ذات الریــه را‬ ‫افزایــش دهــد کــه گاهــی بــا کرونــا مرتبــط اســت؛‬ ‫الــکل ممکــن اســت در بــدن واکنــش التهابــی ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫توانایــی بــدن بــرای مبــارزه بــا عفونــت را کاهــش دهــد‪ ،‬عــوارض‬ ‫جانبــی را بیشــتر کنــد‪ ،‬و رونــد بهبــودی بعــد از بیمــاری را نیــز‬ ‫ســخت تر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عــوارض الــکل ممکــن اســت بــا عــوارض جانبــی واکســن مثــل‬ ‫بی حالــی و ســردرد ترکیــب شــود و حــال خوبــی نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬تفکیــک عــوارض جانبــی واکســن بــا عــوارض جانبــی الــکل‬ ‫قابل تشــخیص نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از غذاهای ضدالتهابی استفاده کنید‬ ‫پژوهش هایــی کافــی درمــورد مصــرف غذاهــای ضدالتهابــی و‬ ‫ویتامیــن ســی (‪ )C‬و افزایــش اثربخشــی واکســن وجــود نــدارد‪ .‬منتهــا‬ ‫به طــو ر کلــی ایــن گــروه از مــواد سیســتم ایمنــی را تقویــت می کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف غذاهــای ضدالتهابــی احتمــال ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬بعــد از تزریــق واکســن نیــازی نیســت کــه غــذای ســنگین‬ ‫بخوریــد و خــوردن غذاهــای ســبکی ســوپ مــرغ کافــی اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هــدف نهایــی شــما ابتالنشــدن بــه کروناســت‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت ایــن رژیــم غذایــی را بعــد از تزریــق واکســن هــم حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫بعضــی از مــواد غذایــی اثــرات ضدالتهابــی خوبــی دارنــد کــه می تــوان‬ ‫بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫اجیل؛‬ ‫اووکادو؛‬ ‫زردچوبه؛‬ ‫سبزیجات؛‬ ‫ماهی سالمون‪ ،‬ماهی خال مخالی‪ ،‬ساردین و کولی‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از مواد ضدتهوع استفاده کنید‬ ‫هرچنــد بعضــی از افــراد بعــد از تزریــق واکســن حــال خوبــی دارنــد‪،‬‬ ‫بعضــی دیگــر ممکــن اســت حالــت تهــوع داشــته باشــند‪ .‬اســتفاده‬ ‫از بعضــی مــواد غذایــی احســاس حالــت تهــوع را از بیــن می بــرد کــه‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫سوپ مرغ؛‬ ‫بوییدن برشی از لیمو؛‬ ‫چای زنجبیل یا زنجبیل تازه؛‬ ‫کراکر سودا (نوعی بیسکویت)‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ورزش کنید‬ ‫در زمــان همه گیــری کرونــا‪ ،‬امــار فعالیــت و ورزش کــردن در‬ ‫بســیاری از افــراد کــم شــد‪ .‬منتهــا داشــتن رژیــم غذایــی مناســب و‬ ‫ورزش کــردن در ایــن دوران اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬هرچنــد اســتراحت‬ ‫بعــد از زدن واکســن کرونــا اهمیــت زیــادی دارد (به خصــوص اگــر‬ ‫حــال خوبــی نداریــد)‪ ،‬اگــر تمایــل داشــتید می توانیــد ورزش کنیــد؛‬ ‫امــا فعالیــت بدنــی شــدید نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫حتــی پیــاده روی ســریع هــم می توانــد سیســتم گــردش خــون شــما‬ ‫تقویــت کنــد کــه بــرای افزایــش سیســتم ایمنــی مفیــد اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حســاب‪ ،‬اگــر امکانــش را داشــتید و بــا رعایــت شــیوه نامه بهداشــتی‬ ‫ســعی کنیــد کمــی در محیطــی خلــوت قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫سواالت رایج بعد از زدن واکسن کرونا‬ ‫‪ .۱‬ایا فردی که به تازگی واکسن کرونا زده ناقل بیماری است؟‬ ‫خیــر‪ .‬به گفتــه کیانــوش جهانپــور (ســخن گوی ســازمان غــذا و‬ ‫دارو) در مصاحبــه بــا خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬از انجــا کــه‬ ‫واکســن اجــزای ویــروس یــا ویــروس کشــته شــده اســت‪ ،‬فــردی کــه‬ ‫واکســن دریافــت می کنــد ناقــل کرونــا نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایا بعد از تزریق واکسن‪ ،‬دیگر به کرونا مبتال نمی شویم؟‬ ‫این طــور نیســت‪ ،‬ممکــن اســت مبتــا می شــویم‪ .‬بــه یــاد‬ ‫داشــته باشــید چنــد هفتــه بعــد از تزریــق دوز دوم واکســن‬ ‫ایمنی زایــی کامــل در بــدن شــما ایجــاد می شــود‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫واکســن در برابــر بیمــاری ایمنــی صددرصــد ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بعــد از تزریــق واکســن‪ ،‬بــه کرونــا مبتــا شــوید؛‬ ‫امــا شــدت ابتــای شــما خفیف تــر خواهــد بــود یــا ممکــن‬ ‫اســت ناقلــی بی عالمــت باشــید‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬الزم‬ ‫اســت بعــد از تزریــق واکســن همچنــان شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایــا بعــد از تزریــق واکســن کرونــا می توانیــم ناقــل بیمــاری‬ ‫باشــیم؟‬ ‫بلــه‪ .‬ویــروس کرونــا دائمــا در حــال جهــش و تغییــر اســت و‬ ‫تحقیقــات روی ســویه های جدیــد ایــن بیمــاری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهــد حتــی افــراد واکسینه شــده در برابــر‬ ‫ویــروس هــم ممکــن اســت نــوع دلتــای ان را منتشــر کننــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬کارشناســان بهداشــت توصیــه می کننــد حتــی افــرادی‬ ‫کــه واکســن زده انــد نیــز بایــد در فضاهــای بســته یــا در کنــار افــرادی‬ ‫کــه واکســینه نیســتند از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ایــا می تــوان قبــل یــا بعــد از تزریــق واکســن کرونــا داروی‬ ‫مســکن اســتفاده کــرد؟‬ ‫بــه توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی‪ ،‬قبــل از تزریــق واکســن‪،‬‬ ‫بایــد از خــوردن داروهایــی مثــل ایبوبروفــن‪ ،‬اســپرین و اســتامینوفن‬ ‫خــودداری کنیــد؛ زیــرا تداخــل دارویــی انها با واکســن کرونا مشــخص‬ ‫نیســت و ممکــن اســت اثربخشــی واکســن را کاهــش دهــد‪ .‬منتهــا‬ ‫بعــد از تزریــق واکســن و زمانــی کــه عالئــم ناخوشــایندی داشــتید‪،‬‬ ‫می توانیــد از ایــن داروهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪10‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫پیشگفته ‪: 54‬‏‬ ‫‏»حــق حبــس» را بدرســتی بشناســیم و‬ ‫بــکار بریــم‪ .‬مالحظــه کــرده ام کــه برخــی‬ ‫از وکالء و قضــات ‏اســتناد بالوجــه بــه ایــن‬ ‫مقولــه حقوقــی مینماینــد‪ .‬مثــا دادنامــه ای‬ ‫ـس قســمتی‬ ‫دیــد ام کــه قاضــی محتــرم ‪ ،‬حبـ ِ‬ ‫از ثمــن ‏معاملــه توســط خواهــان را کــه‬ ‫خواســته او الــزام خوانــده بــه ایفــای تعهــد‬ ‫بــوده بــه اســتناد «حــق حبــس» او را محــق‬ ‫‏تشــخیص داده اســت‪ .‬محــرز اســت کــه‬ ‫چنیــن اســتنادی بالوجــه اســت‪ .‬ادامــه را در‬ ‫ناگفتــه ‪ 53‬بخوانیــد‏‪.‬‬ ‫پسگفته ‪: 55‬‏‬ ‫حــق حبــس ایــن اســت کــه شــخص بــرای‬ ‫مطالبــه حــق ثابــت شــده و نــه ادعــا یــا ابــراز‬ ‫یــا اظهــار شــده خودمــال دیگــری‏را کــه عــوض‬ ‫ان بــوده ‪ ،‬حبــس کنــد‪ .‬اینکــه مدعیعلیرغــم‬ ‫قبــض و اقبــاض مبیــع ‪ ،‬بگویــد مــن مانــده‬ ‫ثمــن معاملــه را ‏موکــول بــه انجــام فــان‬ ‫تعهــد بایــع میکنــم ؛ واللــه ایــن از مصادیــق‬ ‫«حــق حبس»نیســت‪.‬‬ ‫اگــر کســی مدعــی حــق خیــار‏فســخ باشــد‬ ‫و یــا مدعــی بــر وجــود نقصــی در مبیــع باشــدو‬ ‫بــرای نیــل بــه ادعــای خــود ‪ ،‬ملــک دیگــری‬ ‫را درحبــس‏خــود قــرار دهــد و یــا مانــده ثمــن‬ ‫را حبــس کنــد ‪ ،‬ایــن فعــل ‪ ،‬قطعــا مصــداق‬ ‫«حــق حبــس» نیســت‪ .‬بلکــه توســل بــه زور‬ ‫‏و وادار کــردن طــرف مقابــل بــه تمکیــن از‬ ‫ادعــای خــود اســت‪.‬‬ ‫اگــر چنیــن امــری تعمیــم داده شــود ‪ ،‬ســنگ‬ ‫بــر روی ‏ســنگ باقــی نمانــده و تعهــدات و‬ ‫معامــات ‪ ،‬مفهــوم ذاتــی خــود را از دســت‬ ‫داده و مستمســکی بــه دســت بــد ‏عهــدان‬ ‫خواهــد داد کــه بــه قصــد الــزام و تمکیــن‬ ‫شــریک و یــا طــرف معاملــه خــود ‪،‬بــه انچــه‬ ‫کــه خــود ادعــا کــرده ‏اســت وادارش کنــد‪.‬‬ ‫افــاده از خــواص و فقهــاء مشــهور و مبدعیــن‬ ‫حقوق»حــق حبس»درعقــود معاوضیمطــرح‬ ‫‏اســت و نــه عقــود تعهداتــی و مشــارکتی‪.‬‬ ‫حــق حبــس مســتند اســت بــه مفــاد مــاده‬ ‫‪ 377‬و ‪1085‬قانــون مدنــی ‪ .‬‏قانونگــذار بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ 377‬مقــرر فرمــوده‪ :‬در عقــد‬ ‫معاوضــی بیــع ؛ بایــع حــق حبــس مبیــع را‬ ‫دارد تــا مشــتری ‏را بــه تســلیم ثمــن مجبــور‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫ایــن حکــم ‪ ،‬داللــت عقالنــی دارد‪ .‬زیــرا‬ ‫معاوضــه تمامــت ثمــن و کلیــت مبیــع در‬ ‫‏مقابــل هــم شــده انــد و تحقــق یکــی‪ ،‬منــوط‬ ‫بــه تحقــق دیگــری اســت‪ .‬همچنیــن در عقــد‬ ‫نــکاح کــه از جملــه عقــود ‏معاوضــی اســت‬ ‫قانونگــذار در مــاده ‪ 1085‬مقــرر کــرده اســت‪.‬‬ ‫«زن می توانــد تــا مهــر ‪ ،‬بــه او تســلیم نشــده‬ ‫از ایفــاء‏وظایفــى کــه در مقابــل شــوهر دارد ‪،‬‬ ‫تمکین از زوج ‪ ،‬زوجه‬ ‫ـس‬ ‫ِ‬ ‫امتنــاع کنــد‪ ».،‬حبـ ِ‬ ‫ناشــزه نمیشــود و حــق نفقــه او نیــز‏ســاقط‬ ‫نمیگردد‪.‬‬ ‫درحالیکــه در عقــد مشــارکت در ســاخت‬ ‫و یــا پیــش خریــد ســاختمان‪ ،‬هریــک از‬ ‫طرفیــن ؛‏تعهــدات متعــددی دارنــد ‪ .‬ایفــای‬ ‫تعهداتِمتعــدد ‪ ،‬امــری تدریجــی و مســتمر و‬ ‫تابــع شــرایط اوضــاع و احــوال و‏مســتندات‬ ‫مصرحــه قــراردادی اســت‪ .‬لیکــن در عقــود‬ ‫معاوضــی ؛ تعهــدات طرفیــن ‪ ،‬قبــض و‬ ‫اقبــاض عوضیــن اســت ‪،‬‏کــه در عقــد بیــع‪،‬‬ ‫مبیــع و ثمــن و در عقــد نــکاح ‪ ،‬مهــر و تمکین‬ ‫اســت‪..‬‏‬ ‫توصیه های پلیس‬ ‫درباره خرید امن‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا ناجــا نســبت بــه کاله بــرداری‬ ‫در فروشــگاه های اینســتاگرامی و ســایت های‬ ‫واســط بــه شــهروندان هشــدار داد و گفــت‪:‬‬ ‫به منظــور خریــد امــن انالیــن از ســایت‪‎‬های‬ ‫دارای نمــاد الکترونیکــی خریــد اینترنتــی انجــام‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علی محمــد‬ ‫رجبــی‪ ،‬رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش نفــوذ‬ ‫اینترنت در خانواده ها شــاهد افزایش اســتفاده‬ ‫از فروشــگاه های الکترونیکــی به منظــور تامیــن‬ ‫نیازهــای کاربــران در فضــای مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد و گفت‪ :‬خریدهای انالین عالوه‬ ‫بــر داشــتن مزایــای زیــاد از قبیــل صرفه جویــی در‬ ‫وقــت‪ ،‬مقایســه قیمت هــا‪ ،‬تنــوع و کیفیــت کاال‬ ‫و نیــز پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا در ایــن ایــام‪،‬‬ ‫خطراتــی را نیــز موجــب شــده و عــدم احتیــاط‬ ‫و خریــده ای عجوالنــه می توانــد ضررهــای مالــی‬ ‫جبــران ناپذیــری را بــرای کاربــران بــه دنبــال‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی در ادامــه افــزود‪ :‬مجرمــان‬ ‫ســایبری بــا ایجــاد صفحــات جعلــی و انجــام‬ ‫تبلیغــات فریبنــده در شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫ســایت های واســط بــا روش هــای مختلــف از‬ ‫قبیــل هدایــت کاربــر بــه صفحــات درگاه جعلــی‬ ‫بانــک و ســرقت اطالعــات بانکــی‪ ،‬دریافــت وجــه‬ ‫و عــدم ارســال کاال و یــا ارســال کاالی معیــوب و‬ ‫نظایــر ان اقــدام بــه کاله بــرداری از شــهروندان‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫زهره ولی پور‬ ‫مشارکتاجتماعی؛‬ ‫راهبردی برای کنترل بیماری کرونا‬ ‫بزرگتریــن چالــش بــرای سیســتم های بهداشــتی و‬ ‫اقتصادی در سراســر جهان ظهور بیماری همه گیر‬ ‫‪ COVID - 19‬اســت ‪ .‬خطــرات مرتبــط بــا ایــن همــه‬ ‫گیــری فقــط شــامل مســائل پزشــکی نیســت ‪ ،‬بلکــه‬ ‫پیامدهــای زیــان بــار گســترده ای را بــرای مســائل‬ ‫اقتصــادی روانــی ‪ -‬اجتماعــی ‪ ،‬رفتــاری ‪ ،‬حکمرانــی ‪،‬‬ ‫محیطــی و فنــاوری در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری همــه گیــر بــه اقتصــاد ( بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی ‪ ،‬بیــکاری ‪ ،‬نــا امنــی مالــی و‬ ‫فقــر ) اســیب رســانده اســت ‪.‬‬ ‫محدودیــت هــای اعمــال شــده باعــث کاهــش‬ ‫نیــروی کار در تمــام بخــش هــای اقتصــادی شــده و‬ ‫باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل شده است‪.‬‬ ‫افــراد بــا مشــاغل کــم درامــد و افــراد خوداشــتغال‬ ‫بیشــترین تاثیــر پذیــری را بــه دلیــل از دســت دادن‬ ‫کار یــا تعطیلــی موقــت کار خــود متحمل شــده اند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬از انجــا کــه بحــران ‪ COVID - 19‬بــه‬ ‫طــور بالقــوه اســیب هــای عاطفــی طوالنــی مــدت را‬ ‫تحمیــل مــی کنــد ‪ ،‬اثــرات مخربــی را بــر ســامت‬ ‫جســمانی و روانــی و کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه‬ ‫بــه دنبــال دارد ‪ .‬بــه نظــر مــی رســد برخــی از مباحــث‬ ‫اساســی روانــی اجتماعــی ناشــی از ایــن بیمــاری‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬عــزای غیــر طبیعــی بــرای مــرگ عزیزان‪،‬‬ ‫قرنطینــه خانگــی‪ ،‬اختــال در زندگــی روزمــره ‪،‬‬ ‫افزایــش حساســیت و وســواس در تمیــز کــردن و‬ ‫شستشــو و ضــد عفونــی کــردن ‪ .‬همچنیــن اضطر و‬ ‫نگرانی و ناراحتی روانی ان ‪ ،‬و در نهایت پریشانی‬ ‫عمومــی روانشــناختی و نیــز مشــکالت ناشــی از‬ ‫شــایعات و تضعیف ســرمایه اجتماعی و اختالالت‬ ‫حــوزه اجتماعــی مشــکالت مالی ناشــی از بیــکاری و‬ ‫قرنطینه خانگی ‪ ،‬تعطیلی مدارس ‪ ،‬دانشگاهها و‬ ‫تاثیــرات اجتماعــی ‪ -‬اموزشــی ‪ -‬تفریحــی در مختــل‬ ‫کــردن ان از دیگــر مســایل مربــوط بــه ایــن رخــداد‬ ‫تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی بــا توجــه بــه‬ ‫نبــودن روش درمانــی مناســب و مشــخص و نیــز‬ ‫عــدم وجــود واکســن موثــر ‪ ،‬و احتمــال تاثیــرات‬ ‫طوالنــی مــدت بیمــاری ‪ ،‬مشــارکت اجتماعــی‬ ‫راهبــردی کلیــدی در برنامــه ریــزی بــرای کنتــرل‬ ‫ایــن بیمــاری همــه گیــر اســت‪ .‬مشــارکت‬ ‫اجتماعــی فراینــدی کــه بــه وســیله ان افــراد‬ ‫درگیــر موضوعاتــی مــی شــوند کــه در ان نگرانــی‬ ‫بــا نیــاز مشــترکی دارنــد‪.‬‬ ‫در ســطوح باالتــر مشــارکت ‪ ،‬توانمنــد ســازی‬ ‫جامعــه و افزایــش پتانســیل جامعــه در پذیــرش‬ ‫مســئولیت نســبت بــه ســامتی اســت ‪ .‬فراینــد‬ ‫توانمنــد ســازی یــک عملکــرد اجتماعــی اســت‬ ‫کــه موجــب ارتقــای مشــارکت مــردم ‪ ،‬ســازمانها‬ ‫و جامعــه و بهبــود کیفیــت زندگــی اجتماعــی در‬ ‫بحــث ســامتی مــی گــردد ‪ .‬در مفهــوم کلــی ان‬ ‫‪ ،‬فراینــدی اســت کــه در ان افــراد ‪ ،‬گــروه هــا و‬ ‫جوامــع از وضعیــت موجــود زندگــی و شــرایط‬ ‫حاکــم بــر ان اگاهــی پیــدا میکننــد و بــرای تغییــر‬ ‫شــرایط موجــود بــه ســمت شــرایط مطلــوب اقــدام‬ ‫همسر سابق‪ ،‬عامل مزاحمت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی عامــل مزاحمــت شــاکیه توســط همســر‬ ‫ســابقش در فضــای مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا؛ ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال مراجعــه خانمــی جــوان و ارائــه مرجوعــه‬ ‫قضایــی بــه ایــن پلیــس کــه مدعــی شــده بــود فــردی ناشــناس در‬ ‫فضــای مجــازی بــا ایجــاد صفحــه ای در اینســتاگرام و درج تصاویر‬ ‫از وی باعــث اختالفــات خانوادگــی بــرای او شــده اســت‪ ،‬رســیدگى‬ ‫بــه ایــن پرونــده بــ ه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی گفــت‪ :‬پــس از حضــور شــاکیه‪ ،‬پرونــده اولیه‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی تشــکیل شــد و بــا ثبــت اظهــارات‬ ‫اگاهانــه و ســازمان یافتــه‬ ‫انجــام مــی دهنــد ‪ .‬از نظر‬ ‫ســازمان ســامت جهــان‬ ‫توانمندســازی فراینــدی‬ ‫اســت کــه افــراد از طریــق‬ ‫ان‪ ،‬کنتــرل بیشــتری‬ ‫بــر تصمیــم گیــری هــا و‬ ‫فعالیــت هایــی کــه بــر‬ ‫سالمتشــان اثــر میگــذارد‪،‬‬ ‫خواهنــد داشــت‪ ،‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬افــراد و جوامــع‬ ‫توانمنــد نقــش بیشــتر ‪،‬‬ ‫فعالتــر و اگاهانــه تری در‬ ‫امــور مربــوط بــه ســامت‬ ‫ایفــا خواهنــد کرد‪ .‬توانمندســازی جامعه بــر اقدام‬ ‫جمیــع افــراد‪ ،‬ســازمان هــا و نهادهــا بــه منظــور‬ ‫رســیدن بــه جایگاهــی کــه در ان افــراد و جوامــع ‪،‬‬ ‫نقــش هــای مربــوط بــه ســامت را بــه صــورت ذکر‬ ‫شــده ایفــا نماینــد ‪ ،‬داللــت دارد‪،‬چهار مولفه موثر‬ ‫بــر فراینــد توانمندســازی اساســی عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫‪ ) ۱‬دانــش کافــی کــه کســب ایــن اطالعــات بــه‬ ‫ســواد ســامت کافــی ‪ ،‬اطالعــات مناســب ‪،‬‬ ‫معتبــر و در دســترس و مهــارت بهــره منــدی از‬ ‫منابــع ســامت نیــاز دارد ‪.‬‬ ‫‪ ) ۲‬درک و بــاور فــرد نســبت بــه توانایــی شــخص‬ ‫خــودش در اعمــال ایــن کنتــرل بــر وضعیــت‬ ‫ســامت خــود ( خودکارامــدی )‬ ‫‪ )۳‬افــراد مهــارت هــای الزم را بــرای ارزیابــی‬ ‫وضعیــت تصمیــم گیــری و اقــدام را کســب نماینــد ‪.‬‬ ‫‪ ) ۴‬در مرحلــه اخــر فــردی کــه از دانــش‪،‬‬ ‫خودکارامــدی و مهــارت کافــی برخــوردار اســت ؛‬ ‫نیــاز بــه یــک محیــط تســهیل کننــده و حمایــت هــای‬ ‫محیطــی دارد تــا بتوانــد مجموعــه فــوق را بــه رفتــار‬ ‫ســامت بخــش تبدیــل نمایــد ‪ .‬ایــن حمایــت مــی‬ ‫توانــد شــامل ایجــاد تســهیالت الزم بــرای کســب‬ ‫وی‪ ،‬جمـع اوری مــدارک و مســتندات پرونــده توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام متهــم کــه همســر ســابق شــاکیه بــود‪،‬‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛ ولــی‬ ‫پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بازجویــی اولیــه انجام شــده‪ ،‬متهــم عنــوان داشــت‬ ‫دلیــل ارتــکاب ایــن جــرم‪ ،‬دشــمنی و کینـه ای که از شــاکیه داشــته‬ ‫باعــث شــده بــود کــه تصاویــر خصوصــی ایشــان را بــه قصــد بدنــام‬ ‫کــردن وی در فضــای مجــازی انتشــار دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی بایــد بداننــد برابــر قانــون‬ ‫هرگونــه توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش تصاویــر شــخصی افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده وعواقــب جبــران ناپذیــری‬ ‫بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایــت اخــاق در فضای ســایبر و به‬ ‫خصــوص شــبکه های اجتماعــی امــری مهــم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد‬ ‫دانــش ‪ ،‬مهــارت و انگیــزش ‪ ،‬تشــویق و ترغیــب و‬ ‫افزایــش گزینــه هــا بــرای انتخــاب ســامت باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه انچــه گفتــه شــد‪ ،‬امــروزه دیــدگاه‬ ‫ارتقــای ســامت از طریــق ســطوح بــاالی‬ ‫مشــارکت اجتماعــی در راســتای کنتــرل و‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری ‪ COVID - 19‬بــه عنــوان‬ ‫یکــی از راهبردهــای اصلــی در برنامــه ریــزی برای‬ ‫کنتــرل بیمــاری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫در مقولــه توانمندســازی‪ ،‬برنامــه هــای‬ ‫نهادهــای ارائــه دهنــده خدمــات ســامت بــه‬ ‫نحــوی جهــت دهــی مــی گــردد کــه در نهایــت‬ ‫منجــر بــه ایجــاد زیرســاخت هــای مــورد نیــاز (‬ ‫انســانی‪ ،‬ســاختاری‪ ،‬اطالعاتــی و محیطــی بــرای‬ ‫کمــک بــه مــردم در راســتای تبدیــل شــدن انهــا‬ ‫بــه افــراد توانمنــد گــردد‪ .‬بنابرایــن برنامــه ریــزی‬ ‫و سیاســت گــذاری وزارت بهداشــت در شــرایط‬ ‫حاضــر بایــد بــر بهداشــت و پیشــگیری ‪ ،‬امــوزش‬ ‫و مشــارکت مــردم در ســطوح مختلــف و ایجــاد‬ ‫محیــط تســهیل کننــده متمرکــز باشــد ‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪370‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫‪ 22‬درصد از حوادث امنیت‬ ‫سایبری در نیمه اول سال ‪2021‬‬ ‫حمالت باج افزار بوده است‬ ‫بــر اســاس تجزیه وتحلیــل اخیــر ‪ ،CybSafe‬حمــات بــاج افــزار‬ ‫‪ 22‬درصــد از کل حــوادث امنیتــی ســایبری گزارش شــده در نیمــه‬ ‫اول ســال ‪ 2021‬را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ CybSafe‬داده هــای دفتــر کمیســیون اطالعــات (‪ )ICO‬را‬ ‫تجزیه وتحلیــل کــرد تــا تعــداد و ماهیــت نقض هــای امنیــت‬ ‫ســایبری بریتانیــا را کــه در ســال ‪ 2020‬و ‪ 2021‬بــه ایــن ســازمان‬ ‫گزارش شــده اســت را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫تاکنــون فیشــینگ در بیشــتر حــوادث مقصــر بــوده اســت و ‪40‬‬ ‫درصــد از مــوارد نقــض امنیــت ســایبری گزارش شــده بــه ‪ICO‬‬ ‫را تشــکیل داده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل ‪ 44‬درصــد‬ ‫کاهش یافتــه اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬حمــات بــاج افــزار در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬در ســال ‪ 2020‬حمــات بــاج افــزار تنهــا ‪ 11‬درصد از‬ ‫مــوارد نقــض امنیــت ســایبری را شــامل می شــد کــه در نیمــه اول‬ ‫ســال ‪ 2021‬بــه ‪ 22‬درصــد افزایش یافتــه اســت‬ ‫اموزش وپــرورش تــا حــد زیــادی تحــت تاثیــر حــوادث امنیــت‬ ‫ســایبری در نیمــه اول ســال ‪ 2021‬قرارگرفتــه اســت‬ ‫اموزش وپــرورش بــا تحمیــل ‪ 32‬درصــد از حمــات بــاج افــزاری‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ 2021‬بیشــترین ضربــه را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪ .‬درحالی کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ 11‬درصــد بــوده اســت‪ .‬شــتاب بســیاری از مــدارس بــرای انتقــال بــه‬ ‫امــوزش از راه دور ســبب افزایــش حمــات منجــر بــه از دســت‬ ‫دادن دروس‪ ،‬ســوابق مالــی و داده هــای ازمایــش ‪ 19-COVID‬در‬ ‫مدارس شــد‪ .‬در مارس ‪ ،2021‬همه ‪ 17‬مدرســه در ‪Cambridge‬‬ ‫‪ Meridian Academies Trust‬بــه دنبــال حملــه بــاج افــزار بــا‬ ‫اختــال مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫خرده فروشـی ها و شــرکت های تولیــدی همچنــان هــدف اصلــی‬ ‫حمالت ســایبری هســتند و ‪ 20‬درصد از کل حوادث گزارش شــده‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ 2021‬را تشــکیل می دهنــد‪ .‬خرده فروشــان‬ ‫به طــور فزاینــده ای حجــم زیــادی از داده هــای مشــتریان را‬ ‫در اختیاردارنــد و از کانال هــای دیجیتالــی بــرای رقابت پذیــری‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه منجــر بــه افزایــش خطــر حمــات ســایبری‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ ،Oz Alashe‬مدیرعامــل ‪ ،CybSafe‬می گویــد‪« :‬بــاج افــزار‬ ‫در حــال حاضــر یــک تهدیــد مهــم امنیتــی اســت کــه طــی ســال‬ ‫گذشــته به طــور فزاینــده ای افزایش یافتــه اســت‪ .‬حمــات اخیر به‬ ‫ســازمان های دولتــی و خدمــات درمانــی نشــان می دهد که چنین‬ ‫حمالتــی چقــدر می توانــد ویرانگــر باشــد‪ .‬در اموزش وپــرورش‪،‬‬ ‫انتقــال ســریع بــه امــوزش از راه دور حفره هــای جدیــدی در دیواره‬ ‫دفاعــی مــدارس ایجــاد کــرده اســت و باندهــای بــاج افــزار جهــت‬ ‫بهره بــرداری از ان هــا بســیار خوشــحال شــده اند‪.‬‬ ‫«بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد‪ ،‬مــا بایــد فراتــر از‬ ‫اموزش هــا و تمرینــات امنیتــی حرکــت کنیــم و اگــر‬ ‫می خواهیــم تغییــر رفتــاری واقعــی را تجربــه کنیــم‬ ‫بایــد جنبــه انســانی امنیــت ســایبری را نیــز درک کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن رفتارهــا پایــه و اســاس دفــاع مــا در برابــر چنیــن‬ ‫تهدیدهــای مخربــی هســتند و اهمیــت ان هــا طــی‬ ‫ســال های اینــده بیشــتر خواهــد شــد»‬ ‫انچه که والدین باید در‬ ‫خصوص حضور فرزندان خود‬ ‫در فضای مجازی بدانند‬ ‫در دو دهــه گذشــته شــاهد رشــد چشــمگیر کاربــران‬ ‫اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بوده ایــم؛ کاربرانــی کــه‬ ‫طیف هــای مختلــف ســنی از کــودکان و نوجوانــان گرفتــه‬ ‫تــا افــراد مســن را دربرمی گیرنــد‪ .‬بــه ویــژه ایــن روزهــا کــه‬ ‫امــوزش کــودکان مــا بــه اســتفاده از اینترنــت و حضــور در‬ ‫فضــای مجــازی وابســتگی بیشــتری پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫در دو دهــه گذشــته شــاهد رشــد چشــمگیر کاربــران‬ ‫اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بوده ایــم؛ کاربرانــی کــه‬ ‫طیف هــای مختلــف ســنی از کــودکان و نوجوانــان گرفتــه‬ ‫تــا افــراد مســن را دربرمی گیرنــد‪ .‬بــه ویــژه ایــن روزهــا کــه‬ ‫امــوزش کــودکان مــا بــه اســتفاده از اینترنــت و حضــور در‬ ‫فضــای مجــازی وابســتگی بیشــتری پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .‬دانســتن اســیب ها‪ ،‬تهدیــدات و خطــرات فضــای‬‫مجــازی‬ ‫‪ .‬امــوزش رفتــار و رویکــرد مناســب بــه کــودک در زمــان‬‫اســتفاده از فضــای مجــازی‬ ‫ وقت گذاشتن همراه با کودک در فضای مجازی‬‫‪ .‬مدیریت زمان استفاده کودک از فضای مجازی‬‫ جــدی گرفتــن کــودک و بهــا دادن بــه حرف هایــش زمانــی‬‫کــه بــه خاطــر یــک تجربـه ای ناخوشــایند در فضــای مجــازی‬ ‫نــزد شــما امــد‪.‬‬ ‫ ‪ .‬نشــان (‪ )Bookmark‬کــردن ســایت های موردعالقــه‬‫کــودک بــه جهــت دسترســی ســاده تر بــه ایــن ســایت ها‬ ‫ ‪ .‬قــرار دادن کامپیوتــر در مکانــی مناســب جهــت نظــارت‬‫اســتفاده کــودک از ان در فضــای مجــازی‬ ‫ ‪ .‬غافــل نبــودن از نظــارت بــر فعالیــت کــودک بــا‬‫دســتگاه های هوشــمند مثــل تبلــت و موبایــل‬ ‫ ‪ .‬زیــر نظــر داشــتن حســاب کارت اعتبــاری و قبــض تلفــن‬‫بــه ایــن منظــور کــه اگــر هزینه هــای نامعقــول از کارت کــم‬ ‫شــد یــا قبــض بــه طــرز غیرمعمولــی گــران امــد متوجــه‬ ‫شــوید؛‬ صفحه 7 ‫واکسن کرونا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 23 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪370‬‬ ‫سپتامبر‪2021‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ‪ 1- 1400‬سپتامبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه‬ ‫اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان‬ ‫کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای این شهرســتان در مناطق جنگلی بوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافتهــای‬ ‫تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان هیرکانــی‬ ‫کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی دریــای خــزر‬ ‫اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان «مــوزه‬ ‫ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن مجموعــه‬ ‫ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی بــه کار خــود‬ ‫ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی قــرار گرفــت و‬ ‫در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم و محتــوای جدیــد‪،‬‬ ‫فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪ ،‬چادرشــب‬ ‫بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای موجــود در‬ ‫ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای ایجــاد چنیــن‬ ‫مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر کــدام از ایــن حرف‬ ‫را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ مــوزه‬ ‫گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪ ،‬چهارمیــن‬ ‫ن شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه کشــور‬ ‫مــوزه تخصصــی باســتا ‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه‬ ‫در طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن‬ ‫ســوم تــا دوره پهلــوی معرفــی شــده انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم از‬ ‫لــوازم و اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن ‪ ۸‬تــا ‪۱۴‬‬ ‫قمــری بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باســتان شناســی ان‬ ‫نیــز زوایایــی از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪ ۵۰۰۰‬ســال پیــش تــا‬ ‫اواخــر دوره قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در بخــش دیگــر مــوزه‪،‬‬ ‫فضایــی تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار دارد کــه بــه نمایــش‬ ‫موضوعــات مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجــاری مجموعــه ســنگ و گوهــر‬ ‫امتیســت از تیــر مــاه ســال ‪ 1389‬فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــاء ســطح علــم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری‬ ‫نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های مختلــف‬ ‫نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان در‬‫بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و روحانــی‬ ‫شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و از قــرن ششــم‬ ‫هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق چوبــی‬ ‫نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روســتای توریســتی بــاغ گل بــن گــرگان بــاغ گلبــن‬ ‫‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد‬ ‫جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪۹۰۲‬‬ ‫نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب‬ ‫بــه روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب‬ ‫بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی‬ ‫کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای‬ ‫دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره‬ ‫وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجــود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانــی کــه از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن را بــه خاطــر فضای ســبز و زیبا جنگل‬ ‫انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت‬ ‫کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد‬ ‫اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬وی در‬ ‫محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج می گفتند‬ ‫ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه‬ ‫بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان مــی شــد‬ ‫نان زنجبیلی‬ ‫(زنجفیلی )‬ ‫نــان زنجبیلی(زنجفیلــی)‪ ،‬یکــی از شــیرینی های‬ ‫ســنتی گــرگان مــی باشــد کــه جایــگاه خوبــی‬ ‫در مهمانــی هــای مــردم ایــن شــهر دارد‪ .‬نــان‬ ‫زنجبیلــی از ارد گنــدم‪ ،‬شــکر‪ ،‬روغــن و زنجبیــل‬ ‫تهیــه مــی شــود و عمومــا از نظــر شــکل ظاهــری‬ ‫لــوزی اســت‪ .‬ترکیــب زنجبیــل طعــم عالــی‬ ‫بــه ایــن شــیرینی مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫مصــرف شــیرینی زنجبیلــی‪ ،‬بدلیــل زنجبیــل‬ ‫موجــود خــواص درمانــی بســیاری دارد‪.‬کــه‬ ‫تعــدادی از ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬زنجبیل باعث گرمی بدن می شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬برای سرما خوردگی و سرفه مفید است‪.‬‬ ‫‪ .3‬زنجبیــل در درمــان گرفتگــی هــای عضــات‬ ‫هــم موثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬برای بیماری های معده مفید می باشد‪.‬‬ ‫اگــر تاکنــون از ایــن شــیرینی هــای خوشــمزه‬ ‫نخــورده ایــد در ســفر بــه گــرگان ان را امتحــان‬ ‫کنیــد و همچنیــن بــه عنــوان ســوغاتی خوشــمزه‬ ‫گــرگان همــراه خــود ببریــد‬ ‫ســرغربیلی‪ :‬ســرغبیلی شــیرینی ســنتی دیگــر‪،‬‬ ‫مخصــوص شــهر گــرگان اســت کــه ارد‪ ،‬مایــه‬ ‫خمیــر‪ ،‬پــودر قنــد‪ ،‬شــیر و شــکر از مــواد اصلــی‬ ‫تهیــه ان اســت‪ .‬ســرغبیلی مــی توانــد ســوغات‬ ‫بســیار مناســبی باشــد زیــرا افــراد زیــادی بــا شــکل‬ ‫و طعــم ان اشــنا نیســتند و ایــن امــر باعــث شــده‬ ‫اســت بــر جذابیــت ایــن شــیرینی می افزایــد‪.‬‬ ‫بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور‬ ‫زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ‬ ‫بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن‬ ‫روســتا کشــت میشــد توتــون‬ ‫بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایــی‬ ‫بــرای خشــک کــردن توتون هــا‬ ‫در روســتا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت های موجــوددر‬ ‫روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در تمــام فصــول‬ ‫ســال قابلیــت جذب گردشــگران‬ ‫رادارد‪.‬‬ ‫روســتای توریســتی توسکســتان گــرگان توسکســتان‪،‬‬ ‫روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪15‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪.‬‬ ‫توسکســتان‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪ 15‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 220‬نفــر (‪ 58‬خانــوار) بوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ابتــدای جنــگل توسکســتان درشهرســتان‬ ‫گــرگان قراردارد‪.‬جــاده ای اســفالته از میــان ان می گــذرد‬ ‫کــه انتهــای ان شــاهرود مــی باشد‪.‬روســتای توسکســتان‬ ‫یکــی از روســتاهای شــهر گــرگان اســت کــه در دل جنــگل‬ ‫توسکســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون جمعیــت زیــادی در ایــن روســتا ســکونت‬ ‫نــدارد و تعــداد انــدک افــرادی کــه در ایــن روســتا ســاکن‬ ‫هســتند افــراد مســن هســتند و جوان ترهــا بــرای‬ ‫تحصیــل و کســب درامــد بــه گــرگان مهاجــرت کرده انــد‪.‬‬ ‫مســیر ایــن جــاده مناظــری خواهیــد دیــد کــه قابــل وصــف‬ ‫نیســت ! ایــن جــاده مســیری پرپیــچ و خــم را طــی مــی کنــد‬ ‫تــا ایــن کــه بــه بــاال تریــن نقطــه خــود ‪،‬یعنــی منطقــه جهــان‬ ‫نمــا برســد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!