روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 369 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 369

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 369

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 369

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 09 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /31‬اوت‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /22‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪369‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫مهارت های ارتباطی و موفقیت در کسب و کارخانوادگی‬ ‫خراسان شمالی یکی از ‪ ۶‬استان برتر‬ ‫سواد در کشور‬ ‫‪6‬‬ ‫حضور پلیس در هر‬ ‫منطقه ایامنیت‬ ‫افرین است‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های‬ ‫مراقبت های ویژه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخاذی و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫خانم های جوان‬ ‫‪7‬‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪2‬‬ ‫گنجین ه فرهنگی رو به زوال‬ ‫شــعر و ترانه هــای محلــی شــمال بــه عنــوان‬ ‫گنجینه هــای فرهنگــی ایــن ســرزمین کهــن کــه کارکــرد‬ ‫زبــان‪ ،‬تکنیــک‪ ،‬تصویرســازی و درد مشــترک انســانی‬ ‫و جهانــی از شــاخصه های ایــن افرینه هــای ادبــی و‬ ‫فولکلور اســت به تاکید شــماری از کارشناســان بتدریج‬ ‫رو بــه فراموشــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه اعتقــاد شــماری از‬ ‫اســتادان ادبیــات‪ ،‬کارشناســان و شــاعران محلــی شــمال‬ ‫ایــران بــی توجهــی و رونــد کــم رونقــی ادبیــات فولکلــور‬ ‫محلــی‪ ،‬بــه ویــژه شــعر و داســتان در دهه هــای اخیــر‬ ‫شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت کــه جــای تامــل اســت‪.‬‬ ‫براینــد بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه کــم رونقــی‬ ‫اشــعار و ترانــه هــای محلــی تــا حــد زیــادی از فراموشــی‬ ‫گویــش و زبــان هــای محلــی کــه نشــانه هــای از حیــات‬ ‫جامعــه اســت‪ ،‬ناشــی مــی شــود بایــد بــرای حفــظ ایــن‬ ‫میــراث گرانبهــای ارزشــمند تدابیــر ویــژه ای اندیشــید‪.‬‬ ‫طبــق اعــام ســازمان علمــی و فرهنگــی ملــل‬ ‫متحد(یونســکو)‪ ،‬شــش هــزار گویــش محلــی در‬ ‫جهــان رو بــه فراموشــی اســت کــه در عصــر دانایــی‬ ‫بشــر نابــودی ایــن هویــت هــای فرهنگــی هــر‬ ‫ســرزمین جــای بســی تاســف اســت‪.‬‬ ‫صاحبنظــران امــر از جملــه ناهماهنگــی بــا شــعر مــدرن‪،‬‬ ‫گســترش ارتباطات و توســعه شــبکه های اجتماعی‪ ،‬نبود‬ ‫پیشــینه کتابــت زبــان محلــی‪ ،‬نبــود شــاعران برجســته‪،‬‬ ‫فرهنــگ ســازی شــدن و تاثیــر شــعر و ادبیــات فارســی و‬ ‫موجــب شــده تــا ادبیــات فولکلــور بومــی پویایــی چندانــی‬ ‫در مناطــق مختلــف کشــور نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫این عده شناســایی پیشــینه فرهنگی هر منطقه‪ ،‬تدریس‬ ‫امــوزش زبان هــای محلــی‪ ،‬انتشــار اخبــار و کتــاب بــه زبــان‬ ‫بومــی و اهمیــت دادن بــه ترانــه و اشــعار مانــدگار محلــی را‬ ‫بــرای احیــای ایــن افرینه هــای فولکلــور ضــروری مــی داننــد‪.‬‬ ‫اســتادیار دانشــگاه های ازاد اســامی واحد گلســتان در‬ ‫ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬گویــش هــا و لهجــه هــای بومــی در‬ ‫اشــعار محلــی اهمیــت بســیار زیــادی دارد ولی متاســفانه‬ ‫در ایــن اســتان شــمالی خیلــی کمرنــگ بــه ایــن موضــوع‬ ‫پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ماندانــا علیمــی اظهارداشــت‪ :‬کــودکان گلســتانی از همــان‬ ‫ابتــدا بایــد بــا گویــش هــا و عناصــر فرهنگــی منطقــه در‬ ‫قالب داســتان‪ ،‬موســیقی‪ ،‬بازافرینی اشــعار و داســتان ها‬ ‫اشــنا شــوند تــا نســل بــه نســل ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫اشعار محلی در بین اهالی گلستان کم رنگ است‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جایــگاه اشــعار محلــی در فرهنــگ‬ ‫فارســی شــمال تصریــح کــرد‪ :‬جایــگاه ایــن اشــعار در‬ ‫فرهنــگ مــردم گلســتان بــه نســبت اســتان هــای گیــان‬ ‫و مازنــدران کــم رنــگ اســت و کمتــر بــه گویــش محلــی‬ ‫گلســتان پرداختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت امــوزش و ســرمایه گــذاری زبــان‬ ‫محلــی در خانــواده هــا افــزود‪ :‬کــودکان از زبــان محلــی و‬ ‫همچنیــن اشــعار بومــی دور افتادنــد ولیکن از طریق اشــعار‬ ‫و داســتان هایــی مــورد عالقــه بچه هــا بــا لهجــه محلــی‬ ‫می شــود انهــا را عالقــه منــد بــه ایــن اشــعار بومــی کــرد‪.‬‬ ‫لزوم ایجاد انگیره برای نشر ادبیات و اشعار محلی‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ازاد گلســتان بــا اشــاره بــه تحقیقــات‬ ‫میدانــی در ایــن خصــوص یــاداور شــد‪ :‬ایجــاد انگیــزه بــه‬ ‫کــودکان و دانشــجویان‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس قــوی و از بیــن‬ ‫بردن از خودبیگانگی افراد از گســیختگی فرهنگی در نشــر‬ ‫ادبیــات و اشــعار بومــی تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫به اعتقاد شــاعر‪ ،‬نویســنده و پژوهشــگر گلستانی ناله ها‬ ‫و غــم نامــه هایــی در لبــاس شــعر هماننــد لالــه‪ ،‬هــودی و‬ ‫مویــه خوانی هــا و نواجــش کــه شــاعرانش را هیچکــس‬ ‫نمــی شناســد در حالــی کــه ایــن ادبیــات شــفاهی نســل بــه‬ ‫نســل بــه مــا رســیده اســت و اشــعار زیبــا و لطیفــی کــه در‬ ‫حــال حاضــر بیشــتر گویندگانــش بانــوان هســتند‪.‬‬ ‫علــی جهانگیــری بــا اشــاره بــه مضامیــن شــعر بومــی و‬ ‫محلــی در اســتان های شــمالی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬این اشــعار‬ ‫از محیــط اطــراف و طبیعــت بــا ســوژه هــای اجتماعــی‬ ‫گرفتــه شــده و موضوعــات لطیــف و زیبــا بــا بــار عاطفــی و‬ ‫هیجانــی شــدید همــراه هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بررســی ســاختارهای زبانــی‪ ،‬اوایــی و‬ ‫تصویــری اینگونــه اشــعار‪ ،‬الالیــی هــا‪ ،‬ائینــی هــای بومــی‬ ‫و محلــی بایــد بــرای انتقــال بــه نســل بعــد جمــع اوری و کار‬ ‫شــود کــه متاســفانه شــاهد تحقــق ایــن مهــم نیســتیم‪.‬‬ ‫وی برنامــه ریــزی مســنجم بــرای حفــظ ایــن داشــته های‬ ‫فرهنگــی رو بــه زوال را از ســوی نهادهــای فرهنگــی‬ ‫مربــوط خواســتار شــد‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط همچنیــن مشــاور مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی اســتان گلســتان کــه شــاعر و پژوهشــگر‬ ‫فولکلــور نیــز اســت‪ ،‬گفــت‪ ۲۲ :‬زبــان و لهجــه فقــط در مرکــز‬ ‫اســتان شناســایی شــد که زبان لوترای اســترابادی با قدمت‬ ‫بیــش از هــزار ســال قدیمی تریــن ایــن زبان هاســت کــه‬ ‫تــاش و دغدغه منــدی میــراث فرهنگــی‪ ،‬فرهنــگ و ارشــاد‪،‬‬ ‫شــهرداری هــای اســتان و دیگــر دســتگاه هــا در معرفــی و‬ ‫حفــظ ایــن میــراث هــای ارزشــمند امیدوارکننــده اســت‪.‬‬ ‫حســین ضمیــری اظهارداشــت‪ :‬هســتی همیشــه جــاری در‬ ‫ادبیــات و شــعر فولکلوریــک‪ ،‬پنجــره ای تــازه بــه ریشـه های‬ ‫کهــن و مانــدگار مــی گشــاید؛ روزنــه ای لبریــز از تشــنگی‬ ‫دانایــی و داناگــری و ایــن روایــت بازافرینــی و درنگــی بــر‬ ‫فرهنــگ سراســر عشــق و مهربانــی اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد وی بایــد کارهــای بیشــتری بــرای حفــظ ایــن‬ ‫میــراث ارزشــمند فرهنگــی ســرزمین ایــران انجــام شــود و‬ ‫نســل جدیــد بــه ان افتخــار کننــد‪.‬‬ ‫این شــاعر گلســتانی در پایان شــعری از اشــعار محلی را‬ ‫قرائــت کــرد کــه در زمان عروســی می خوانند‪:‬‬ ‫لچــا قَیخُــرُق را اِنداختـِـه و اُســانِه ی نوبـَـر ِ ‪ //‬زندگــی‬ ‫ِ‬ ‫چ ِ‬ ‫مــا رِه کــه داره نـ ُـچ م ِزِنـ ِـه‪ ،‬بــه همــه م ِگــه‬ ‫ترجمــه‪ :‬پرســتو قشــقرق راه انداختــه و افســانه تــازه‬ ‫زندگــی مــا تــازه داره جوانــه مــی زنــد‪.‬‬ ‫شــعر محلــی شــمال ماننــد فولکلــور هــای دیگــر قرن هــا‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته تــا امــروز بــر زبــان برخــی بــا لهجــه‬ ‫و گویــش شــمالی ایــن عصــر جــاری شــده اســت‪ ،‬اشــعار‬ ‫محلــی فولکلــوری‪ ،‬شــاعرانش مشــخص نیســت ولیکن در‬ ‫نشــاط اجتماعــی نقــش ویــژه ای داشــته انــد کــه بــه تاکیــد‬ ‫کارشناســان ادبــی بایــد در حفــظ و زنــده نگــه داشــتن ایــن‬ ‫میــراث از گنجینــه هــای محلــی تــاش بســیار شــود‪.‬‬ ‫ت علمــی دانشــگاه گیــان در این‬ ‫علــی تســلیمی عضــو هیــا ‬ ‫خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬اشــعار محلــی و فولکلــور‬ ‫بیشــتر مربوط به اشــعار کار اســت که مردان و زنان شــمالی‬ ‫هــم نــوا بــا هــم اشــعاری را بــرای تســریع‪ ،‬ســرگرمی و انگیــزۀ‬ ‫خــوب بــرای انجــام هــر کاری مــی خواندنــد‪.‬‬ ‫اشــعاری کــه در زمینــۀ کار و شــغل در فرهنــگ شــفاهی‬ ‫شــمال ســروده شــده اســت‪ ،‬بخــش وســیعی از ادبیــات‬ ‫اســتان هــای شــمالی را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬مــردان و‬ ‫زنــان ایــن منطقــه بــرای انجــام هر کاری شــعری هم صدا‬ ‫بــا کننــدۀ کار دارنــد کــه مضمونی متناســب بــا ان را دارد و‬ ‫انگیــزۀ خوبــی بــرای انجــام کارهاســت‪.‬‬ ‫ایــن اشــعار مجموعـه ای از تفکــرات‪ ،‬انگیزه هــا و حــاالت‬ ‫روانــی هنــگام کار اســت کــه غنــای ادبــی ان نشــان از‬ ‫قدمــت ادبــی مــردم ایــن اســتان هــای کهــن را دارد‪ ،‬در‬ ‫جامعــۀ شــمال کارهایــی از قبیــل نشــاکاری برنــج‪ ،‬برن ـج ‬ ‫کوبــی‪ ،‬به چــرا بــردن دام‪ ،‬شیردوشــی‪ ،‬درو محصــوالت‪،‬‬ ‫باغبانــی‪ ،‬چــارواداری بــا خوانــدن اشــعاری همــراه بــوده‬ ‫کــه متناســب بــا وضعیــت و شــرایط ان کار بــرای تســریع‪،‬‬ ‫ســرگرمی و فــرار از خســتگی خوانــده می شــد‪.‬‬ ‫مــی دیــل تــره خوایــه تــو دوزی دَری ‪ //‬ابریشــم گــول‬ ‫کنــه عروســی دَری‬ ‫ترجمــه‪ :‬دل مــن تــو را مــی خواهــد‪ ،‬ولــی تــو پنهــان‬ ‫می کنــی‪ ،‬بــدان موقــع برداشــت ابریشــم عروســی داری‪.‬‬ ‫نابودی زبان و اشعار بومی بی هویتی را به دنبال دارد‬ ‫تســلیمی اظهارداشــت‪ :‬فولکلــور‪ ،‬زبــان و اشــعار بومــی‬ ‫هویــت و بــاور ماســت و از دســت دادن ان بــی هویتــی را‬ ‫بــه ارمغــان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه همچنیــن بــا اشــاره بــه عــدم رغبــت‬ ‫نســل جــوان بــه اشــعار محلــی تصریح کرد‪ :‬اشــعار شــمال‬ ‫هماننــد فولکلورهــای دیگــری مثــل افســانه‪ ،‬مَثـَـل‪ ،‬ضــرب‬ ‫المثــل بــرای جوانــان بــه دلیــل عواملــی از جملــه فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و بیــکاری جذابیــت نــدارد و نشــر فرهنــگ هــزار‬ ‫ســاله زیربنــای اقتصــادی‪ ،‬کاری و وقــت ازاد مــی خواهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــر فضــای مجــازی بــر عــدم رغبــت‬ ‫جوانــان بــه شــنیدن اشــعار محلی افــزود‪ :‬دنیای مجــازی به‬ ‫جــای عمــق بخشــیدن بــه افــکار و اندیشــه هــای مخاطبــان‬ ‫خــود انــان را ســطحی اندیــش مــی کنــد کــه یکــی از عواملی‬ ‫اســت کــه باعــث فاصلــه و دلزدگــی از ســنت‪ ،‬فرهنــگ و‬ ‫ادبیــات بومــی در نســل جــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــود جوادیــان کوتنائــی شاعر‪،‬داســتان نویــس و‬ ‫پژوهشــگر ادبــی مازندرانــی و صاحــب اثــار بســیاری در‬ ‫زمینه ادبیات شــفاهی با اشــاره به قدمت و پیشــینه شــعر‬ ‫و ادبیــات مازندرانــی‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬ان چــه در کتاب هــای‬ ‫تاریخــی مازنــدران در ایــن زمینــه امــده‪ ,‬پیشــینه شــعر‬ ‫شــاعران نامــدار مازندرانــی را بــه ســده چهــارم ه‪ .‬ق مــی‬ ‫رســاند و چهــره هایــی ماننــد مســته مــرد‪ ،‬مرزبــان رســتم‬ ‫باونــد‪ ،‬شــیرین دخــت رســتم باونــد‪ ،‬علــی پیــروزه ‪ ،‬قاضــی‬ ‫هجیــم‪ ،‬اســپهبد خورشــید مامتیــری‪ ،‬باربــد جریــر تبــری‪،‬‬ ‫ابراهیم معینی و قطب رویانی از جمله شــاعرانی هســتند‬ ‫کــه در تاریــخ مازنــدران ثبــت شــده انــد‪.‬‬ ‫شعر امیرپازواری با موسیقی مازندران امیخته است‬ ‫ایــن پژوهشــگر ادبــی تصریــح کــرد‪ :‬از میــان شــاعران‬ ‫گذشــته کــه نــام و انــدک شــعری از انــان بــر جــای مانــده‪,‬‬ ‫امیــر پــازواری چهــره ای ویــژه و یکتاســت کــه شــعرهای او‬ ‫بــا موســیقی مازندرانــی بــه نــام ت َـوْری( تبـْـری یــا امیــری)‬ ‫امیختــه و کتابــی بــه نــام «کنــز االســرار مازندرانــی» از‬ ‫شــعرهای او بــا کوشــش برنهــارد دارن المانــی (‪۱۲۷۷‬‬ ‫ه‪.‬ق) بــه چــاپ رســیده اســت‪ / .‬ایرنــا‬ ‫‪2‬‬ ‫«یوار» راهگشای مشکل ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫روستای قرناوه مراوه تپه‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نباید مشکالت اقتصادی به رفع تحریم‪،‬‬ ‫موکول شود‬ ‫رییــس جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه مســوالن دســتگاه های اجرایی‪ ،‬بــرای اصالح ســاختارهای‬ ‫فســاد افریــن و قطــع کــردن دس ـت های پنهــان رانــت و فســاد‪ ،‬اقــدام کننــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بی تردیــد برخــورد و مبــارزه بــا رانــت و ویژه خواری هــا مــا را بــه اجــرای عدالــت نزدیک تــر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری‪ ،‬ایت الله دکتر ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــا قدردانــی از بیانــات و رهنمودهــای رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب در ترســیم نــکات راهبــردی بــرای دولــت ســیزدهم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬رهنمودهــای مقام‬ ‫معظــم رهبــری بــرای دولــت جدیــد بــه عنوان چــراغ راه اســت و دســتورالعمل ها و راهکارهای‬ ‫ارائــه شــده‪ ،‬توســط همــه دولتمــردان مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت تــا در عرصــه عمــل‬ ‫اجرایی شــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه عدالــت و عدالت خواهــی و تاکیــد رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب در ایــن خصــوص‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد هــر الیحــه و بخشــنامه ای در دولــت‬ ‫یــک پیوســت عدالــت داشــته باشــد و در همــه بخش هــای دولــت ایــن موضــوع مــورد توجــه‬ ‫جــدی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا بیــان اینکــه مکمــل اجــرای عدالــت‪ ،‬مبــارزه بــا فســاد و بســترهای فســادزا اســت‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اعضــای دولــت بــرای اینکه ســاختارهای فســادزا از بین بــرود باید بازنگاهی‬ ‫در مجموعــه دســتگاه خــود انجــام دهنــد و بــرای اصــاح ســاختارهای فســاد افریــن و قطــع‬ ‫کــردن دســتهای پنهــان رانــت و فســاد‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بی تردیــد برخــورد و مبــارزه بــا رانــت و ویژه خواری هــا مــا را بــه اجــرای عدالــت‬ ‫نزدیک تــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیســی توجــه بــه موضــوع تعــارض منافــع را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬اینکــه بعضــی‬ ‫از تصمیمــات در دســتگاه ها بــه موقــع اتخــاذ نمی شــود و یــا در زمــان مناســب بــه اجــرا‬ ‫در نمی ایــد‪ ،‬بعضــا ًبخاطــر وجــود تعــارض منافــع اســت لــذا بایــد نســبت بــه ایــن مســاله‬ ‫حساســیت داشــت و الزم اســت هــم خــود دســتگاه و هــم وزارت اطالعــات و دســتگاه های‬ ‫نظارتــی دس ـت های پنهانــی کــه مشــکل ایجــاد می کننــد را شناســایی و بــا ان برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص فعــال شــدن‬ ‫ســامانه های الکترونیکــی و تاثیــر ان در مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اگــر در حوزه هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی از جملــه بانک هــا‪ ،‬گمــرکات‪ ،‬دارایــی و مالیــات ایــن ســامانه ها بهــم‬ ‫متصــل شــوند‪ ،‬ضمــن اینکــه مقدمــه شــکل گیری دولــت هوشــمند ایجــاد می شــود‪ ،‬بــا ایجــاد‬ ‫شــفافیت زمینــه فســاد نیــز از بیــن مـی رود‪ .‬اتصال ســامانه ها بــه یکدیگر اهمیت زیــادی دارد‬ ‫و بایــد ســریع تر ایــن کار انجــام شــود‪.‬‬ ‫رئیســی تاکیــد کــرد‪ :‬حلقــه مفقــوده‪ ،‬در اجــرای تصمیمــات و نظــرات خوبــی کــه اتخــاذ‬ ‫می شــود‪ ،‬بخــش پیگیــری اســت کــه ایــن موضــوع مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــود‬ ‫و بایــد ‪ ۲‬برابــر تصمیمــات‪ ،‬حــوزه پیگیری هــا فعــال باشــند تــا تصمیمــات بــه موقــع تحقــق‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬لــذا دســتگاه های مختلــف بایــد بخش هایــی را در حــوزه مســئولیت خــود بــرای‬ ‫پیگیــری امــور ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت جوانــان و جوان گرایــی در بدنــه دولــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بهتریــن زمــان برای‬ ‫توجــه بــه جوانــان در بدنــه مدیریتــی دولــت اســت و می تــوان اقدامــات خــوب و مناســبی‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام داد‪ .‬بایــد بــه جوانــان میــدان دهیــم تــا در عرصــه عمــل اســتعداد و‬ ‫تــوان خــود را بــه منصــه ظهــور برســانند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تیــم اقتصــادی دولــت بایــد در نشسـت های مختلف بویــژه با نخبگان‬ ‫ن ســازمانی و برون ســازمانی راهکارهــای مناســبی را بــرای عبــور از شــرایط نامناســب‬ ‫درو ‬ ‫اقتصــادی فعلــی تدویــن کننــد تــا براســاس ان در مســیر رفــع مشــکالت گام برداشــت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری گفــت‪ :‬فــروش نفــت بــه عنــوان یکــی از محورهــای اساســی و موضــوع‬ ‫بازگردانــدن پول هایــی کــه بــه ناحــق در ســایر کشــورها بلوکــه شــده بایــد بــه صــورت فــوری در‬ ‫دســتور کار دســتگاه های مربوطــه قــرار گرفتــه و بــا جدیــت دنبــال شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کارهــای زیربنایــی و اساســی کشــور بایــد بطــور جــدی توســط‬ ‫همــه دســتگاه های دولتــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد و دولــت در ایــن زمینــه اهتمام‬ ‫ویژه خواهدداشــت‪.‬‬ ‫رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬راهبــرد جــدی رهبــر معظــم انقالب کــه نباید مشــکالت اقتصادی‬ ‫بــه رفــع تحریــم‪ ،‬موکــول شــود را دولــت بــا قــوت پیگیــری خواهــد کــرد و ضمــن اینکــه بدنبــال‬ ‫رفــع تحریم هــا خواهیــم بــود‪ ،‬امــا تــاش بــرای رفــع مشــکالت کشــور را بــه تحریــم متصــل‬ ‫نخواهیــم کــرد و بــه گونـه ای عمــل خواهیــم کــرد کــه در شــرایط تحریــم هــم بتوانیــم بــا توجــه‬ ‫بــه اقتصــاد مقاومتــی و ظرفیت هــای داخلــی کشــور را اداره کنیــم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬شهریور‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 9‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,660,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,693,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 118,380,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 62,370,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,420,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪369‬‬ ‫«یوار» راهگشای مشکل‬ ‫‪ ۴۰‬ساله روستای قرناوه‬ ‫مراوه تپه‬ ‫امنیت را مدیون سبز‬ ‫جامه گان ناجا هستیم‬ ‫حضــور نیــروی انتظامــی در هــر منطقــه و مکانــی امنیــت‬ ‫افریــن اســت و مــردم بــا دیــدن پلیــس احســاس امنیــت و‬ ‫ارامــش مــی کننــد‪.‬‬ ‫ناجــا در بیــن نیروهــای مســلح بیشــترین زحمــت را می کشــد‬ ‫و امــروز نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت امــاده هرگونــه‬ ‫همــکاری و حمایــت از ایــن نیــروی والیــی و خــدوم هســتند‪.‬‬ ‫پوشــش اســفالت جــاده هشــت کیلومتــری روســتای‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه قرنــاوه از توابــع بخــش گلیــداغ‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه واقــع در منتهــی الیــه شــرق‬ ‫اســتان گلســتان پــس از ‪ ۴۰‬ســال پیگیــری بــا ســنت‬ ‫ایینــی «یــوار» و تــاش مســووالن اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن روســتای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــری چهــار دهــه با‬ ‫تحمــل رنــج و مصائــب تــردد در جــاد ه خاکــی‪ ،‬خــود را بــه‬ ‫جاده اصلی شــهر گلیداغ و مرکز شهرســتان (مراوه تپه)‬ ‫ی مکــرر برای زیرســازی و‬ ‫می رســاندند امــا بــا وجــود پیگیر ‬ ‫اســفالت جــاده روســتا راه به جایــی نبردند‪.‬‬ ‫انهــا از هشــت ســال پیــش تصمیــم گرفتنــد بــا‬ ‫همــکاری یکدیگــر و شــورا و دهیــاری روســتا و بــه جــا‬ ‫اوردن ســنت حســنه تعــاون کــه در زبــان ترکمنــی بــه‬ ‫ان «یــوار» می گوینــد‪ ،‬بــرای زیرســازی جــاده روســتا‬ ‫اســتین همّــت را بــاال بزننــد و پــس از ان اقــدام بــه‬ ‫خریــد شــن و بیــس بــرای جــاده کــرده و بــا همراهــی‬ ‫بخشــدار گلیــداغ و اجــاره ماشــین االت راهســازی‪،‬‬ ‫مصالــح را کــف جــاده پخــش کردنــد‪.‬‬ ‫مســووالن متولــی نیــز وقتــی همّت اهالی روســتای قرناوه‬ ‫را دیدنــد بــه یــاری انهــا امدنــد و بــا پیــش بینــی اعتبــار حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریالــی از منابــع ملــی و اســتانی ادامــه کار را در‬ ‫اختیــار گرفتنــد و ســرانجام بــه مناســبت هفتــه دولــت کار‬ ‫اســفالت جــاده ایــن روســتا را شــروع کردنــد‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیــداغ در ایــن خصــوص گفــت کــه عملیــات‬ ‫اســفالت روســتای قرنــاوه بــا نــام بومــی «شــاخانه کــو»‬ ‫به طــول هشــت کیلومتــر و عــرض ‪ ۶‬متــر از روز گذشــته‬ ‫توســط اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی افــزود‪ :‬زیرســازی و اســفالت جــاده‬ ‫روســتای قرنــاوه‪ ،‬ارزوی ‪ ۴۰‬ســاله اهالــی ایــن روســتای‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه بــود کــه از هشــت ســال پیــش‬ ‫ابتــدا بــا همــکاری و تعــاون اهالــی زیرســازی ان اغــاز و‬ ‫در ادامــه بــا پیگیری هــای انجــام شــده توســط نماینــده‬ ‫مــردم منطقــه در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار و‬ ‫ائمــه جمعــه مراوه تپــه و تخصیــص اعتبــار از منابــع ملــی‬ ‫و اســتانی عملیــات اســفالت ان نیــز شــروع شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از مجمــوع تقریبــی ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار پیــش بینــی شــده برای اســفالت روســتای‬ ‫قرنــاوه‪ ۱۵ ،‬میلیــارد ریــال ان توســط نهــاد پیشــرفت و‬ ‫ابادانــی (بنیــاد علــوی) تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیداغ ادامه داد‪ :‬با اســفالت این جاده فاصله‬ ‫روســتای قرنــاوه بــه مرکــز شهرســتان یعنــی مراوه تپــه کــه‬ ‫‪ ۸۷‬کیلومتر اســت‪ ۲۵ ،‬کیلومتر و فاصله روســتا به مرکز‬ ‫بخــش یعنــی شــهر گلیــداغ و بــه دهســتان شــلمی نیز هر‬ ‫کــدام ‪ ۲۰‬کیلومتــر کوتاهتر می شــود‪.‬‬ ‫قربانــی گفــت‪ :‬بــا اســفالت ایــن جــاده و نصــب عالئــم‬ ‫ایمنــی ان از ایــن پــس اهالــی ‪ ۳۵‬روســتای ‪ ۲‬دهســتان‬ ‫گلیــداغ و شــلمی می تواننــد بــرای تردد از ان اســتفاده کنند‬ ‫زیــرا هــم فاصلــه روســتاها بــا مرکــز بخــش و شهرســتان‬ ‫کوتاهتــر شــده و هــم ایمنــی تــردد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بخــش گلیــداغ شهرســتان مــرزی مراوه تپــه حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه در یــک نقطــه‬ ‫شــهری‪ ۵۳ ،‬روســتای دارای کــد شناســایی و ‪ ۲۱‬نقطــه‬ ‫جمعیتــی ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫حضور پلیس در هر منطقه ای امنیت افرین است‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬حضــور پلیــس در‬ ‫هــر منطقــه ای امنیــت افریــن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫دکتــر «منتظــری» در جلســه تعاملــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی گلســتان بــا مجمــع‬ ‫نماینــدگان اســتان‪ ،‬ضمــن تســلیت ایــام‬ ‫مــاه محــرم و شــهادت مظلومانــه حضــرت‬ ‫اباعبداللــه الحســین (ع)‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫انقــاب اســامی مــا نشــات گرفتــه از قیــام‬ ‫امــام حســین (ع) و یــاران وفــادارش در‬ ‫کربــا اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هفتــه دولــت و گرامــی‬ ‫داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان «رجایــی» و‬ ‫«باهنــر»‪ ،‬افــزود‪ :‬همــه مــا بایــد در طــول‬ ‫دوران خدمتگــذاری بــه مــردم از ســیره و‬ ‫روش ایــن بزرگــواران الگــو گرفتــه و بــرای‬ ‫رضــای خــدا بــا جــان و دل تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق احادیــث ائمــه اطهــار (ع)‪،‬‬ ‫اتــش جهنــم بــرای برخــی چشــم هــا در روز‬ ‫قیامــت حــرام مــی باشــد و یکــی از ان هــا‬ ‫چشــمی اســت کــه بــرای دفــاع از امنیــت‬ ‫مــردم نگهبانــی مــی دهــد لــذا ایــن حدیــث‪،‬‬ ‫اهمیــت و اجــر بــاالی کار در لبــاس مقــدس‬ ‫ناجــا را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫دکتــر منتظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــواره‬ ‫قــدردان کارکنــان خــدوم و زحمتکــش ناجــا و‬ ‫خانــواده هــای صبــور ایــن عزیــزان هســتیم‬ ‫کــه ســختی هــای کار را بــدون هیــچ چشــم‬ ‫داشــتی تحمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬جرایــم و‬ ‫اســیب های اجتماعــی ریشــه در بســیاری از‬ ‫مســائل و کمبودهــا دارنــد کــه بــرای مقابلــه‬ ‫اساســی بــا انهــا بایــد دســتگاه هــای متولــی‬ ‫بــا جدیــت پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــروز بســیاری از جرایــم‬ ‫و مشــکالت حاصــل ســهل انــگاری و کــم‬ ‫کاری برخــی از دســتگاه هــای متولــی اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مطالبــه گــری از دســتگاه های‬ ‫مســئول یکــی از مــواردی اســت کــه در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد و بایــد مشــخص شــود‬ ‫هــر کــدام از ســازمان هــا در بــروز جرایــم و‬ ‫اســیب هــا چــه میــزان ســهم داشــته و بــرای‬ ‫رفــع موانــع چــه مقــدار تــاش کــرده انــد‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بیــکاری و مشــکالت‬ ‫معیشــتی نقــش مســتقیمی در افزایــش‬ ‫جرایــم دارد کــه می طلبــد در ایــن زمینــه نیــز‬ ‫مســئوالن مربوطــه بــا برنامــه ریــزی هــای‬ ‫اصولــی و هدفمنــد در راســتای اشــتغال‬ ‫جوانــان و بهبــود کســب و کار اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫منتظــری بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــروی‬ ‫انتظامــی بعنــوان ایســتگاه اخــر برخــورد بــا‬ ‫اســیب هــا مــی باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬برقــراری نظم‬ ‫و امنیــت جامعــه کاری بســیار حســاس و‬ ‫پیچیــده بــوده کــه از عهــده هیــچ ســازمانی‬ ‫بــه تنهایــی برنخواهــد امــد لــذا در ایــن‬ ‫راســتا ضــرورت دارد دســتگاه های مختلــف‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اموزشــی و رســانه ها‬ ‫یاریگــر پلیــس باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در ادامــه ســخنان خــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬حضــور نیــروی انتظامــی در هــر منطقــه‬ ‫و مکانــی امنیــت افریــن اســت و مردم با دیدن‬ ‫پلیــس احســاس امنیــت و ارامــش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــغل پلیــس جــزء مشــاغل‬ ‫ســخت مــی باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ناجــا در بیــن‬ ‫نیروهــای مســلح بیشــترین زحمــت را مــی‬ ‫کشــد و امــروز نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت‬ ‫امــاده هرگونــه همــکاری و حمایــت از ایــن‬ ‫نیــروی والیــی و خــدوم هســتند‪.‬‬ ‫نقش ویژه پلیس در هندسه امنیتی کشور‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره‬ ‫‪ 4‬هــزار شــهید گرانقــدر اســتان گلســتان و‬ ‫ارزوی ســامتی بــرای خدمتگــزاران صدیــق‬ ‫نظــام و در راس ان مقــام معظــم رهبــری‬ ‫(مدظلــه العالــی)‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬خدمــت‬ ‫در لبــاس مقــدس ســربازی والیــت افتخــار‬ ‫بزرگــی بــرای کارکنــان ناجــا بــوده و خداونــد را‬ ‫بابــت ایــن نعمــت بــزرگ شــاکریم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه مــا بایــد قــدر لحظــات‬ ‫خدمــت بــه مــردم شــریف و وفادارمــان را‬ ‫بدانیــم و بــرای رفــع مشــکالت و دغدغه های‬ ‫ایــن عزیــزان بــا تمــام تــوان در میــدان‬ ‫حضــور داشــته و از ظرفیت هــای موجــود در‬ ‫ایــن راســتا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا‬ ‫بیــان اینکــه حمایت هــای نماینــدگان‬ ‫مجلــس از ناجــا موجــب دلگرمــی و افزایــش‬ ‫روحیــه نیروهــای پلیــس می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نیــروی انتظامــی در بیــن تمــام ســازمان ها‬ ‫بیشــترین تعامــل را بــا مــردم داشــته و‬ ‫از مرزهــا تــا نقــاط شــهری و روســتایی و‬ ‫جاده هــا کارکنــان ناجــا مشــغول خدمــت بــه‬ ‫احــاد شــهروندان هســتند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا تاکیــد بــر نقــش ویــژه‬ ‫پلیــس در هندســه امنیتــی کشــور‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬طبــق امــار رســمی‪ ،‬حــدود ‪ 20‬درصــد‬ ‫از کل تمــاس هــای حاکمیتــی مــردم بــا‬ ‫نیــروی انتظامــی اســت کــه ایــن نشــان‬ ‫دهنــده ســطع تعامــل بــاالی پلیــس بــا‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بعنــوان‬ ‫ویتریــن پــاک دســتی بــوده و کارکنــان نیروی‬ ‫انتظامــی همــواره در معــرض قضــاوت‬ ‫شــهروندان قــرار دارنــد لیکــن عمــل درســت‬ ‫پلیــس مــی توانــد بــرای مجموعــه نظــام ابرو‬ ‫و اعتبــار کســب کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی در‬ ‫خــط مقــدم تامیــن نظــم و امنیــت کشــور‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــوکل بــه خــدای‬ ‫متعــال‪ ،‬حرکــت بــر اســاس رهنمودهــای‬ ‫رهبــر فرزانــه انقــاب و تــاش شــبانه روزی‬ ‫کارکنــان جــان برکــف نیــروی انتظامــی‪ ،‬طــی‬ ‫ســال هــای اخیــر رضایتمنــدی مــردم از ناجــا‬ ‫در ســطح باالیی قرار داشــته و ارســال شــده‬ ‫از شــهروندان پلیــس را پناهــگاه امــن خــود‬ ‫مــی داننــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در ادامــه گفــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫ماموریت هــای ذاتــی‪ ،‬در مــوارد دیگــر کــه‬ ‫شــهروندان نیــاز بــه کمــک داشــته باشــند‬ ‫نیــروی انتظامــی بــا تمــام تــوان و اســتفاده‬ ‫حداکثــری از ظرفیت هــای موجــود در میدان‬ ‫حاضــر مــی شــود کــه نمونــه بــارز ان مســئله‬ ‫کرونــا و اجــرای طرح هــای محدودیــت و‬ ‫ممنوعیت هــای ترافیکــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اشــراف اطالعاتــی و تســلط‬ ‫بــاالی پلیــس گلســتان در راســتای مقابلــه‬ ‫بــا هنجارشــکنان و مخــان نظــم و امنیــت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امنیــت مــردم‪ ،‬خــط قرمــز پلیــس‬ ‫بــوده و نیــروی انتظامــی بــا جــان و دل بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررســی وقــوع جرایــم و‬ ‫اســیب ها بایــد معلول هــا را شناســایی و‬ ‫بــرای رفــع ان بــا برنامــه ریــزی دقیــق و کار‬ ‫علمــی تــاش کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ناجــا نبایــد بــار کــم کاری‬ ‫ســایر ســازمان هــا را بــه دوش بکشــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اگــر ســازمان هــای متولــی‬ ‫خصوصــا دســتگاه های فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و رســانه ها خــوب عمــل کننــد‬ ‫قطعــا جرایــم و اســیب ها کمتــر شــده و‬ ‫احســاس امنیــت بــاال مــی رود‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود بــا اشــاره بــه معضــات ترافیکــی و‬ ‫حــوادث رانندگــی‪ ،‬گفــت‪ :‬اصــاح هندســی‬ ‫خیابان هــا و محورهــای مواصالتــی‪،‬‬ ‫رفــع نقــاط حادثــه خیــز و ســاماندهی‬ ‫موتورســیکلت ســواران از جملــه مــواردی‬ ‫اســت کــه بایــد بــرای انجــام ان هــا بــا جدیــت‬ ‫تــاش شــود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان در پایان گفت‪:‬‬ ‫ســربازان جــان بــر کــف والیــت در نیــروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬بــا تاســی از شــهداء‪ ،‬بــرای تامیــن‬ ‫نظــم و امنیــت جامعــه بــدون هیــچ چشــم‬ ‫داشــتی بــا جــان و دل تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫دزدیــدن غــذای دیگــران از یخچــال مشــترک‪ ،‬بــوی بــد دهــان‬ ‫یــا بــدن‪ ،‬و ســخن چینی دربــاره همــکاران از نمونــ ه رفتارهــای‬ ‫ازاردهنــده در محیــط کارنــد‪ .‬شــاید هرکــدام از مــا نیــز ســهوا برخــی از انهــا را انجــام دهیــم‪ ،‬بــدون‬ ‫انکــه بــه عواقبــش فکــر کنیــم یــا متوجــه شــویم ســایر همــکاران را می ازاریــم‪ .‬در ایــن یادداشــت‪،‬‬ ‫‪ ۴۹‬عــادت ناپســند در محیــط کار را معرفــی می کنیــم‪ .‬باشــد کــه هیچ کــدام ا ز ایــن عادت هــا در‬ ‫مــا نباشــند‪ .‬ادامــه ‪368‬‬ ‫‪ .۲۴‬صدای خنده هایتان ازاردهنده است!‬ ‫ت ادم هایــی هســتید کــه هنــگام خندیــدن صداهــای عجیب غریــب از‬ ‫اگــر شــما از ان دســ ‬ ‫گلویشــان خــارج می کننــد‪ ،‬دســت کم ســعی کنیــد تــن صــدای خنده تــان را پاییــن بیاوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬با صدای بلند غذا می خورید!‬ ‫هیچ کس از صدای بلند خردشدن غذا در دهان شما لذت نمی برد‪.‬‬ ‫‪ .۲۶‬فین فین می کنید!‬ ‫هــر محیــط کاری‪ ،‬حداقــل یــک نفــر کارمنــد دارد کــه مــدام فین فیــن می کنــد‪ ،‬و دسـت کم یــک‬ ‫نفــر هــم کــه از ایــن کار متنفــر باشــد پیــدا می شــود‪ .‬بینــی خودتــان را تخلیــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۷‬غذاهای بودار سر کار می اورید!‬ ‫از اوردن غذاهایــی بــا عطــر و بــوی تنــد پرهیــز کنید‪ .‬شــاید کســی به ان بوها حساســیت داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ .۲۸‬لباستان بو می دهد!‬ ‫صرف نظــر از غذاهــای بــودار‪ ،‬بــودادن بــدن یــا لبــاس شــما در محیــط کار اصــا نکتــه خوشــایندی‬ ‫نیســت‪ .‬شــاید شــما دیشــب دیروقــت بــه خانــه رفتیــد‪ ،‬امــا ایــن دلیل نمی شــود کــه دوش نگرفته‬ ‫بــه ســر کار بیایید‪.‬‬ ‫‪ .۲۹‬در محیط کار از اسپری و عطر استفاده می کنید!‬ ‫هرچنــد بــوی عطــر و ادکلــن از بــوی غذاهــای تنــد و بــدن بهتــر اســت‪ ،‬ایــن به معنــای اســتفاده‬ ‫بی رویــه از خوش بوکننده هــا نیســت‪ .‬حتــی بــوی خوشــایند ایــن چیزهــا هــم اگــر بیش ازحــد‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬حساســیت برانگیز و ازاردهنــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۰‬خودسرانه کولر را روشن یا خاموش می کنید!‬ ‫وقتــی قصــد داریــد دمــای محیــط کار را تغییــر دهیــد‪ ،‬کمتریــن کاری کــه می توانیــد انجــام دهید‬ ‫اطــاع دادن بــه ســایر همــکاران اســت‪ .‬از دیگــران بپرســید و پــس از جلــب نظــر اکثریــت‪ ،‬دمــا را‬ ‫تغییــر دهید‪.‬‬ ‫‪ .۳۱‬اجازه روشن کردن کولر را به دیگران نمی دهید!‬ ‫در محیــط کاری افــراد معمــوال امــکان دراوردن تعــداد محــدودی لبــاس بــرای خنــک نگه داشــتن‬ ‫خــود دارنــد؛ پــس اگــر بقیــه احســاس گرمــا می کننــد‪ ،‬بگذاریــد کولــر را روشــن کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳۲‬اجازه خاموش کردن کولر را به دیگران نمی دهید!‬ ‫در محیــط کاری افــراد نمی تواننــد تعــداد زیــادی لبــاس بپوشــند تــا از خودشــان را از ســرما‬ ‫محافظــت کننــد؛ پــس اگــر اغلــب انهــا احســاس ســرما می کننــد‪ ،‬اجــازه بدهیــد کولــر را خامــوش‬ ‫کننــد‪ .‬در عــوض شــما کــت خــود را دربیاوریــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجــرای کامــل قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن خواســته ای کــه برغــم وعــد ‪‎‬ه های داده شــده تاکنون محقق‬ ‫نشــده اســت کــه بــه طــور قطــع بــا اولویــت قرارگرفتن این مهم در دســتور کار دولت مردمی ســیزدهم بســیاری‬ ‫از مشــکالت فــراروی ایــن قشــر از جامعــه بــه ســرعت برطرف می شــود‪.‬‬ ‫قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب اســفند ســال ‪ ۹۶‬بود که در هشــتم اردیبهشــت ســال ‪ ۹۷‬از ســوی‬ ‫دولــت دوازدهــم بــه دســتگاه های ذی ربــط ابالغ شــده اســت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪369‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫کدام ایرادات خودرو را‬ ‫می توان از طریق بو کردن‬ ‫متوجه شد‬ ‫ما و تو مادر میانجی‬ ‫این خانواده محترم حتی در انتخاب اسم فرزندشان از من‬ ‫نظــر خواهــی کردنــد و قــرار اســت بعــد از بــه دنیــا امــدن داریــا‬ ‫هــر وقــت کــه دلــم خواســت بــا رعایــت موازیــن اعــام شــده‬ ‫او را ببینــم انهــا مــرا بــه عنــوان مــادر فرزنــد خــود پذیرفتنــد ‪.‬‬ ‫اهداء تخمک و اهداءجنین‬ ‫سهیالعالالدین‬ ‫لحظــه هایــی کـــه صــدای خنــده هــای تــو‪ ،‬تــو‬ ‫خونــه مــون بپیچــد انــگار داریــم از خوشــحالی‬ ‫پــرواز مــی کنیــم هــر روز کــه از خانــه بیــرون‬ ‫مــی رویــم بــه ایــن فکــر‏مــی کنیــم کــه چطــور و‬ ‫چگونــه مــی توانیــم ترا بدســت اوردیم هیچوقت‬ ‫حتــی ذرهــای از ایــن حــس عاشــقانه ای کــه بیــن‬ ‫منــو مانانــی و تــو وجــود دارد کــم نمــی‏شــود تــو‬ ‫بزرگترین بهانه ی خوشبختی و زندگی ما هستی‬ ‫فرزنــد نداشــته ام لبخنــدت تمــام خســتگی هــای‬ ‫دنیــا را از بیــن مــی بــرد تمــام احساســات خــوب‬ ‫‏دنیــا بــا تولــد تــو تجربه می شــود تو مفهــوم بزرگ‬ ‫زندگی هســتی گمشــده ی من ‪ ,‬بهترین هدیه ی‬ ‫خداونــد می خواهــم تــو را تــا ابــد داشــته باشــم‬ ‫ایــن درد و دل بســیاری از پــدر و مــادران‬ ‫جــوان و حتــی بزرگســالی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫بیمــاری‪ ،‬نقــص ژنتیکــی و ده هــا عامــل محیطــی‬ ‫و ناشــناخته از موهبــت ‏فرزنــداوری محــروم‬ ‫هســتند وارزوی داشــتن یــک فرزنــد را بــردل‬ ‫دارنــد فرزنــدی کــه چــه بســا بــا وجــود و حضــور‬ ‫خــود در زندگــی جلوگیــری از بســیاری مصائــب و‬ ‫‏مشــکالت می کنــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در ســال های اخیــر مرکــز فــوق‬ ‫تخصصــی درمــان و تحقیقــات نابــاروری بــه‬ ‫صــورت فعاالنــه در حــوزه درمــان نابــاروری ورود‬ ‫کــرده وبــا جدیدتریــن‏شــیوه هــا خدمــات رســانی‬ ‫مــی کنــد و بــرای زوج هایــی کــه بــا اختــاالت‬ ‫بــاروری دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد اقدام هــای‬ ‫زاداوری بــا شــیوه هــای نــو بــرای‏ثبــات و تقویــت‬ ‫روابــط عاطفــی و خانوادگــی انجــام داده و‬ ‫موفقیت های زیادی در این عرصه داشــته اســت‬ ‫و زوج هایــی کــه بــه دالیلــی نمــی تواننــد‏صاحــب‬ ‫فرزنــد شــوند بــا یکــی از ایــن روش هــا بــه نــام‬ ‫رحــم جایگزیــن یــا اجــاره ای را بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بهتریــن گزینــه هــای حل مشــکل دنبال می کنند‬ ‫امــا‪،‬‏ایــن شــیوه درمــان نابــاروری بــا وجــود همــه‬ ‫محاســنش در الیه هــای پنهانــی چالش هــای‬ ‫حقوقــی‪ ،‬اجتماعــی و عاطفــی مختلفــی دارد و‬ ‫امــا و اگرهــای ان‏بایــد بــه خوبــی شــناخته شــود‬ ‫و متولیــان امــر در پیشــگیری و جبــران نواقــص‬ ‫نســخه هــای کارامــدی ارایــه کننــد‪.‬‏‪.‬‏‪.‬‬ ‫در رحــم اجارهــای‪ ،‬نطفــه مــرد و تخمــک زن در‬ ‫خــارج از رحــم پــرورش داده مــی شــود و بــه دلیــل‬ ‫ناتوانایــی زن در بــارداری پــس از تلقیــح در رحــم‬ ‫زن دیگــری‏تزریــق می شــود تــا ‪ 9‬مــاه دیگــر فرزند‬ ‫انــان متولــد شــده و فــرد ســوم نیــز بــه ازای ایــن‬ ‫عمــل درامدزایــی دارد‏‪.‬‬ ‫زیباســت و ســن کمــی دارد واز ســر کنجــکاوی‬ ‫رحمــاش را اجــاره داد حمیــرا ‪ 24‬ســال و بــه قــول‬ ‫خــودش فکــر نمــی کــرد وابســته ی بچــه ای شــود‬ ‫کــه یــک‏لقــاح مصنوعــی ســت در رحم خــود ‪ .‬دوران‬ ‫نامزدی بدی داشــته اســت وبعد یکســال و ‪3‬ماه در‬ ‫همــان دوران بذلیــل ســخت گیــری هــا و دخالتهــای‬ ‫بــی مــورد‏مــادر نامــزدش از او جــدا مــی شــود ناگفته‬ ‫نمانــد کــه در ایــن دوران بچــه ی ‪2‬ماهه ای را ســقط‬ ‫می کنــد از انجایــی کــه مــی خواهــد مســتقل زندگــی‬ ‫کنــد بــا‏مخالفــت شــدید خانــواده دســت بــه چنیــن‬ ‫کاری زده اســت حمیــرا حتــی اســم بچــه را هــم برای‬ ‫خــودش انتخــاب کــرده اســت ومــی گویــد ‪:‬جلــوی‬ ‫اینــه مــی رود و‏بــا نگیــن ‪4‬ماهــه داخــل شــکمش‬ ‫حــرف مــی زنــد و ارزو مــی کنــد کــه مالــک اصلــی‬ ‫فرزنــد داخــل شــکمش پشــیمان بشــوند بــا ایــن‬ ‫صــورت پیــش مشــاور و‏روانشــناس مــی رود کــه‬ ‫بتوانــد راحــت بــا ایــن قضیــه کنــار بیایــد کــه او مــادر‬ ‫فرزنــد داخــل شــکمش نیســت و فرزنــد متعلــق بــه‬ ‫کســی دیگــر اســت ‪...‬‬ ‫نــگار ‪31‬ســاله متولــد ســبزوار و حــاال ســاکن‬ ‫گــرگان اســت او حــاال نهمیــن مــاه از دوران بــارداری‬ ‫جنیــن دیگــری را میگذرانــد‪ .‬شــوهرش هــم‬ ‫درکنــارش اســت ‏بــا اختــاف ســنی ‪ 22‬ســال تــا بــه‬ ‫حــال ‪2‬مرتبــه اهــدای تخمــک انجــام داده اســت‏‪.‬‬ ‫او بــه خبرنــگار مــا میگوید‪ :‬من زن دومی هســتم‬ ‫همســر اول شــوهرم فــوت کــرده اســت دو فرزنــد‬ ‫یکــی پســر و دیگــری دختــر از خــودم و یــک پســر‬ ‫‏‏‪11‬ســاله از همســر اولــی شــوهرش دارد کــه بــا او‬ ‫زندگــی مــی کنــد شــوهرش ناراحتــی کلیــوی دارد و‬ ‫مجبــور اســت بــه خاطــر تامیــن مایحتــاج زندگــی از‬ ‫ایــن را ه‏بــه خانــواده کمــک کنــد از طریــق یکــی از‬ ‫اشــنایان بــه واســطه معرفــی شــد ‪.‬‬ ‫نــگار افــزود‪ :‬خانوادهــای کــه او جنینشــان را‬ ‫حمــل میکنــد‪ ،‬بابــل زندگــی میکننــد و دو هفتــه‬ ‫یکبــار بــه او ســر مــی زننــد و از نفقــه تــا تمــام‬ ‫هزینه هــای‏مایحتــاج او را برطــرف می کننــد حتی‬ ‫پولــی اضافــه تــر از قــرارداد بســته شــده بــه انهــا‬ ‫پرداخــت مــی کننــد‬ ‫وی در خصــوص وابســتگی بــه بچــه ی داخــل‬ ‫شــکمش گفــت‪ :‬چــون از قبــل بــا خــودم طــی‬ ‫کــردم کــه ایــن اصــا بچــه ی مــن نیســت و مــن‬ ‫قراراســت کــه فقــط او‏را بدنیــا بیــاورم تابحــال‬ ‫مشــکلی نداشــتم امــا اینکــه هیــچ حســی نباشــد‬ ‫دروغ اســت هــر کاری هــم کــه نکنــی در وجــود‬ ‫تــو در حــال رشــد اســت واز وجــود تــو‏تغذیــه مــی‬ ‫کنــد بــه عنــوان یــک امانــت الهــی دوســتش دارم‬ ‫و تمــام ســعی خــودم را مــی کنــم تــا اســیبی چــه‬ ‫از لحــاظ فشــارهای روحــی و جســمی و چــه از‬ ‫‏لحــاظ عاطفــی بــه او از جانــب مــن وارد نشــود که‬ ‫مدیــون او وخانــواده اش بشــوم ‏‪.‬‬ ‫‏ نگاراظهــار داشــت‪ :‬ایــن خانــواده محتــرم حتــی‬ ‫در انتخــاب اســم فرزندشــان از مــن نظــر خواهــی‬ ‫کردنــد و قــرار اســت بعــد از بــه دنیــا امــدن داریــا‬ ‫هــر وقــت کــه‏دلــم خواســت بــا رعایــت موازیــن‬ ‫اعــام شــده او را ببینــم انهــا مــرا بــه عنــوان مــادر‬ ‫فرزنــد خــود پذیرفتنــد‪.‬‬ ‫نــگار در مــورد اهــدای تخمــک بیــان داشــت‪:‬‬ ‫جایــی کــه مــن رفتــم بــرای اهــدای تخمــک همان‬ ‫‪20‬تــا را برداشــتند و ‪ 10‬تــای ان را بــرای خــودم‬ ‫گذاشــتند امــا ‏بودنــد کســانیکه از ایــن اهــدا‬ ‫ناراضــی بودنــد چــرا کــه هــر ‪ 30‬تــا تخمــک انهــا‬ ‫را برداشــته بودنــد و در حــال حاضــر بــه خشــکی‬ ‫رحــم دچــار شــدند‬ ‫از نــگار در مــورد قیمــت تخمــک مــی پرســم و‬ ‫اینکــه واســطه چقــدر ایــن وســط ذینفــع اســت‬ ‫وی بــا کمــی لبخنــد اعــام کــرد‪ :‬االن قیمــت‬ ‫اهــدای تخمــک حــدودا‏دو ســه میلیــون اســت‬ ‫نــه تنهــا واســطه ای کــه مــرا معرفــی کــرده کلا‬ ‫واســطه هــا پنــج تــا شــش میلیــون مــی گیرنــد ‏‪.‬‬ ‫حوریــه بیــوه اســت و شــوهر خــود را بــه خاطــر‬ ‫ســرطان کبــد زمانیکــه دختــرش ســونیا را ‪7‬ماهــه‬ ‫حاملــه بــوده از دســت داده و ‪28‬ســاله اســت‬ ‫ســونیا ‪6‬ســاله بــا‏مــادر بزرگــش زندگــی مــی کنــد‬ ‫و حوریــه هفتــه ای یکبــار اورا مــی بینــد زمانیکــه‬ ‫شــوهرش را از دســت داد پــدر همســرش‬ ‫ســونیا را از اغــوش گــرم مــادرش‏جــدا مــی کنــد‬ ‫و سرپرســتی اش را بــه عهــده مــی گیــرد حوریــه‬ ‫ناامیــد از همــه جــا از تهــران بــه گــرگان نــزد‬ ‫خانــواده برمــی گــردد حوریــه تــا بــه حــال دو بــار‬ ‫مــادر‏میانجــی شــده‪.‬‏‬ ‫‏ در حــال حاضــر ‪3‬ماهــه بــاردار جنینــی اســت‬ ‫کــه پــدر و مــادرش قطــر زندگــی مــی کننــد و بــه‬ ‫صــورت انالیــن بــا انهــا در ارتبــاط اســت خانــواده‬ ‫قطــری بــرای کمــک ‏همــه جانبــه بــه حوریــه‬ ‫خانــه ای جداگانــه بــه همــراه پرســتار و خدمــه‬ ‫برایــش اســتخدام کردنــد و قــرار اســت بعــد از‬ ‫بدنیــا امــدن بچــه ان خانــواده جــدای از‏هزینــه‬ ‫اجــاره ی رحــم خانــه ی ‪ 70‬متــری هــم برایــش‬ ‫بخرند درباره حســش نســبت به بچه می پرســم‬ ‫گویــا نمی خواهــد جــواب بدهــد امــا بــا اصــرار مــن‬ ‫‏اینگونــه بیــان مــی کنــد‪ :‬از اول کاشــت تــا بــه االن‬ ‫خیلــی اذیــت شــده ام هــر از گاهــی خونریــزی‬ ‫دارم خیلــی احســاس گــر گرفتگــی می کنــم‬ ‫فشــارم بــاال مــی‏رود‏‪.‬‬ ‫همیشــه مــی ترســم مبــادا ســقط جنیــن داشــته‬ ‫باشــم ســر ایــن بچــه دچــار افســردگی شــدم‬ ‫خالصــه کــه دارم از تمــام جانــم مایــه میگــذارم‬ ‫بــا اینکــه تــوان‏بــاروری خوبــی داشــتم و دارم و‬ ‫ازمایشــهای اولیــه و معایناتــت پیــش از بــاروری‬ ‫را بــه طــور کامــل انجــام دادم امــا بــاز هــم خیلــی‬ ‫اذیــت شــدم فکــر کنــم بایــد‏بچــه ی تخــس و‬ ‫شــیطانی باشــه ‪.‬‬ ‫از طریق خ روشــنی که یکی از واســطه هاســت‬ ‫بــه کلینــک ‪.....‬مــی روم یــک کلینیــک خصوصــی‬ ‫کــه مشــتریانش بیشــتر از خــارج ازاســتان و‬ ‫کشــور هســتند‏ســودابه ‪ 41‬ســاله متاهــل ‪ ,‬بــا‬ ‫ســابقه بیــش از ‪3‬بــار اهــدای تخمــک و حــاال‬ ‫فرزنــد شــش ونیــم ماهــه خانــواده ای را در شــکم‬ ‫دارد کــه پــدر و مــادر بچــه یعنــی‏مالــک اصلــی‬ ‫در جریــان تصــادف فــوت شــده انــد و ســودابه‬ ‫ســرگردان و نگــران بابــت فرزنــدی کــه در شــکم‬ ‫دارد مســئول کلینــک در حــال پیگیــری از طریــق‬ ‫‏مراجــع قضایــی بــرای انتقــال فرزنــد بــه پــدر بزرگ‬ ‫و مــادر بــزرگ مالــک اصلــی هســتند ســودابه‬ ‫نگــران کودکــی اســت کــه پــدر و مــادر خــود را‬ ‫ندیــده اســت وی‏ماهانــه ‪900‬هــزار تومــان نفقــه‬ ‫مــی گیــرد و از انجایــی کــه زوج پولــداری بودنــد‬ ‫پولــی کــه قــرار اســت بــه ســودابه پرداخــت شــود‬ ‫‪ 60‬میلیــون تومــان اســت کــه‏پــدر مالــک اصلــی‬ ‫ایــن مبلــغ را قبــول نمــی کنــد‬ ‫امــا بــه خاطــر قــرارداد محکم ورســمی با بندهای‬ ‫از پیــش تعییــن شــده ای کــه دارد در صــورت‬ ‫قبــول فرزنــد از طریــق پــدر و مــادر مالــک اصلــی‬ ‫متوفی‏سرپرســت جایگزین موظف اســت طبق‬ ‫قــرداد پیــش بــرود ‏‪.‬‬ ‫روشــنک‪ 35‬ســاله یکــی از زنانــی اســت کــه‬ ‫بدلیــل داشــتن تنبلــی تخمــک نمــی توانــد بــاردار‬ ‫شــود و منتظــر اســت تــا مــادر میانجــی بــا شــرایط‬ ‫وی پیــدا شــود و‏تاکنــون بدلیــل نبــود درامــد‬ ‫کافــی ونداشــتن شــرایط مالــی خــوب تــا بحــال‬ ‫کســی حاضــر نشــده اســت تــا مــادر میانجــی‬ ‫تخمــک وی شــود‪...‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‏‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫ادامه ‪368‬‬ ‫بــا توجــه نــکات یادشــده‪ ،‬اگــر توقــع داریــد دیگــران کمک هایتــان را جبــران‬ ‫کننــد‪ ،‬یــا کمــک نکنیــد یــا به انــدازه ای کمــک کنیــد کــه اگــر متقابــا پاســخی در‬ ‫ازای کمک هایتــان دریافــت نکردیــد‪ ،‬احســاس نکنیــد چیــز زیــادی از دســت‬ ‫داده ایــد‪ .‬نــه شــما مجبوریــد بــه دیگــران لطــف کنیــد و نــه انهــا محکــوم هســتند‬ ‫کــه لطــف شــما را پاســخ بدهنــد‪ .‬ایــن زیرکــی و هُشــیاری شماســت کــه «کوپـِـن‬ ‫کمــک و همراهــی» خــود بــا دیگــران را چــه وقــت و بــرای چــه کســی خــرج‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬انتخاب گرایش مذهبی‪ ،‬نوع و میزان عبادت و …‬ ‫مســئولیت تمــام اعمــال فــرد بالــغ برعهــده ی خــود اوســت‪ .‬پــدر و مــادر‪ ،‬اولیــای‬ ‫مدرســه و … موظــف هســتند تــا قبــل از بلــوغ جســمی و عقلــی‪ ،‬بــه نوجوانــان‬ ‫کمــک کننــد مهــارت تصمیم گیــری را بیاموزنــد‪ .‬اگــر چنیــن نکننــد و در عــوض‪،‬‬ ‫تصمیم هــای گرفته شــده را بــه فرزندان شــان تحمیــل کننــد‪ ،‬عاقبــت بــه‬ ‫احتمــال زیــاد نســبت بــه رفتارشــان بدبیــن و دل چرکیــن می شــوند‪.‬‬ ‫ت همــراه بــا انفعــال در برابــر اعتــراض والدین‪ ،‬همیشــه لزومــا به معنای‬ ‫ســکو ِ‬ ‫احتــرام بــه والدیــن نیســت‪ .‬شــما حــق داریــد در عیــن رعایــت ادب و احتــرام‬ ‫بــه انهــا‪ ،‬بــه شــکل صحیــح منظــور خــود را بیــان کنیــد‪ .‬می توانیــد بــه انهــا‬ ‫یــاداور شــوید کــه سرنوشــت شــما در دســتان خودتــان اســت‪ ،‬خودتــان انتخــاب‬ ‫می کنیــد و خودتــان هــم مســئولیت پاســخگویی بــه تمــام انتخاب هایتــان‬ ‫را برعهــده می گیریــد‪ .‬انجــام فرائــض دینــی تــا جایــی کــه محــدود بــه حریــم‬ ‫شــخصی شماســت‪ ،‬غیــر قابــل نظــارت اســت‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬دیگــران حداکثــر‬ ‫می تواننــد بــه شــما تذکــر بدهنــد‪ ،‬ان هــم بــه شــکل صحیــح و موثــر‪ .‬قــرار‬ ‫نیســت بــه بهان ـه ی یــاداوری انجــام فرائــض‪ ،‬بــه شــخصیت و انتخــاب فــردی‬ ‫کســی بی احترامــی شــود‪ .‬مــا حداکثــر می توانیــم پیشــنهاد بدهیــم‪ .‬حــق‬ ‫نداریــم کســی را مجبــور بــه انجــام کاری کنیــم کــه انجــام ان صددرصــد در‬ ‫اختیــار خــود اوســت‪.‬‬ ‫اگــر در ســطح اجتماعــی‪ ،‬تخلفــات دینــی‪ ،‬قانونــی و عُرفــی مشــاهده کردیــم‪،‬‬ ‫وظیف ـه ی مــا ایــن اســت کــه به ســرعت بــه مراجــع ذی ربــط گــزارش بدهیــم نــه‬ ‫اینکــه یک بــاره و بــدون عاقبت اندیشــی وســط گــود بپریــم‪ .‬در ایــن حالــت‪،‬‬ ‫چــه بســا خــود نیــز بــه بخشــی از مســئله تبدیــل شــویم‪ .‬ایــن جفاســت کــه‬ ‫مثــا بخواهیــم در جابه جایــی فــرد اســیب دیده در تصــادف مشــارکت کنیــم‪،‬‬ ‫درحالی کــه دربــاره ی اصــول کمک هــای اولیــه چیــزی نمی دانیــم‪ .‬ان وقــت‬ ‫به جــای بهره منــدی از ثــواب‪ ،‬کبــاب می شــویم‪ .‬خالــه خرســه هــم قصــد خوبــی‬ ‫داشــت‪ ،‬امــا کار را بایــد بــه کاردان ســپرد‪.‬‬ ‫بعضــی از افــراد فکــر می کننــد کــه تمامــی ایــرادات خــودرو‬ ‫صرفا با بررســی کارشناســان قابل تشــخیص اســت و یا زمانی‬ ‫می تــوان بــه اشــکال موجــود در خــودرو پــی بــرد کــه صرفــا‬ ‫قطعـه ای خــراب شــده و یــا اتفــاق عجیبــی بــرای خــودرو پیــش‬ ‫بیایــد ولــی شــاید برایتــان جالــب باشــد بدانیــد کــه بعضــی از‬ ‫ایــرادات خــودرو را می تــوان بــا بــو کــردن متوجــه شــد و نســبت‬ ‫بــه رفــع مشــکل اقــدام نمــود ولــی ایــن مــوارد بســیار مهــم‬ ‫بــوده و در صــورت تشــخیص بــه موقــع می توانــد از ضررهــای‬ ‫ســنگین جلوگیــری نمــوده و صرفه جویی خوبــی در هزینه های‬ ‫نگهــداری خــودرو ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫توصیــه می شــود کــه بعضــی از ایــرادات خــودرو را بــا‬ ‫اســتفاده از بــو کــردن دنبــال نمــوده و در صــورت پــی بــردن‬ ‫بــه مشــکلی کــه در ادامــه بــه انهــا اشــاره خواهیــم کــرد‪ ،‬از‬ ‫افزایــش ان جلوگیــری کــرده و بــا مراجعــه بــه نمایندگــی و یــا‬ ‫تعمیرگاه هــای مجــاز‪ ،‬پیگیــر رفــع ان باشــید‪.‬‬ ‫️بوی روغ داغ یعنی به زودی متضرر خواهید شد!‬ ‫یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه بــا بویایــی می تــوان بــه ان‬ ‫پــی بــرد‪ ،‬بــوی روغــن داغ اســت کــه در بعضــی از خودروهــای‬ ‫پــر کار احســاس می شــود و در صــورت عــدم پیگیــری‬ ‫می توانــد منجــر بــه ضررهــای ســنگینی در خــودرو شــود‪ .‬ایــن‬ ‫اتفــاق در زمانــی رخ می دهــد کــه روغــن بــه سیســتم اگــزوز‬ ‫خــودرو نشــت کــرده و بســوزد‪ .‬بــا مراجعــه بــه تعمیرگاههــای‬ ‫مجــاز نســبت بــه عیب یابــی خــودرو اقــدام نمائیــد‪.‬‬ ‫️بوی خوش یا ناخوش بنزین!‬ ‫یکــی دیگــر از بوهایــی کــه اکثــر افــراد حداقــل یکبــار ان را‬ ‫احســاس کرده انــد‪ ،‬بــوی بنزیــن اســت کــه نشــان از یــک عیــب‬ ‫و ایــراد در خــودرو دارد‪ .‬معمــوال بــوی بنزیــن بــه صــورت خــام‬ ‫بــه مشــام افــراد می رســد کــه ایــن بــو نشــان از نشــتی موجــود‬ ‫در سیســتم تزریــق خــودرو و یــا دیگــر مــواردی اســت کــه بــا‬ ‫بنزیــن ســروکار دارنــد‪ .‬در بعضــی از مــوارد کــه نشــتی بنزیــن‬ ‫زیــاد اســت‪ ،‬حتــی اتفاقــات ناگــواری هماننــد اتــش ســوزی‬ ‫خــودرو ناگزیــر بــوده و می بایســت بــرای جلوگیــری از ایــن‬ ‫اتفاقــات نســبت بــه تعمیــر و رفــع ایــن مشــکل اقــدام گــردد‪.‬‬ ‫️از خودرو بوی شربت شیرین حس می شود!‬ ‫شــاید برایتــان عجیــب باشــد کــه بدانیــد در هنگامــی کــه‬ ‫مایــه خنــک کننــده خــودرو از محوطــه ان نشــت کنــد‪ ،‬شــما‬ ‫بویــی شــبیه بــوی شــربت شــیرین را استشــمام خواهیــد کرد‬ ‫کــه نشــانه بســیار مهمــی از ایــن اتفــاق اســت‪ .‬در صورتیکــه‬ ‫نشــتی ایــن مایــع از محوطــه بســیار جــدی باشــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫صدمــات جبــران ناپذیــری بــه موتــور خــودرو وارد کــرده و بــا‬ ‫افزایــش دمــای موتــور‪ ،‬صدماتــی بــه موتــور وارد نمایــد‪.‬‬ ‫️بوی پالستیک سوخته‪ ،‬نوستالوژی هشدار دهنده!‬ ‫بــرای بعضــی از افــراد بــوی پالســتیک ســوخته یــاداور‬ ‫شــیطنت هایی اســت کــه معمــوال در دوران کودکــی انجــام‬ ‫می دادنــد و قطعــا مــورد شــماطت واقــع میشــدند ولــی در‬ ‫مــورد خــودرو ایــن بــو می توانــد هشــدار دهنــده ای بــرای شــما‬ ‫بایــد کــه جلــوی یــک ضــرر ســنگین را بگیــرد‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫قطعــا بســیاری از شــما می دانیــد‪ ،‬بــوی پالســتیک ســوخته‬ ‫معمــوال بــه لنــت ترمــز و سیســتم ترمــز خــودرو برمی گــردد‪.‬‬ ‫بطــور مثــال در صورتــی کــه بــا ترمز دســتی نیمه بــاال حرکت‬ ‫کنیــد‪ ،‬قطعــا پــس از چنــد کیلومتــر راه رفتــن‪ ،‬لنــت‬ ‫بســیار داغ شــده و دود غلیظــی از ان بلنــد خواهــد شــد‬ ‫ولــی قبــل از اینکــه الســتیک خودرویتــان اتــش بگیــرد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا بــوی پالســتیک ســوخته ای کــه ابتــدا از‬ ‫ان بلنــد می شــود از ایــن اتفــاق جلوگیــری نماییــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال و تغییــر ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪369‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های‬ ‫مراقبت های ویژه‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا افزایــش بــی ســابقه مــوارد بســتری در مــوج‬ ‫پنجــم کرونــا هــم اکنــون ظرفیــت تخــت هــای بخــش مراقبــت ویــژه‬ ‫بیمارســتان های اســتان تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک‬ ‫حتــی یــک تخــت خالــی نیــز در بخــش ای‪ .‬ســی‪ .‬یــو بیمارســتان های‬ ‫اســتان خالــی نیســت و متاســفانه بیمــاران بدحــال زیــادی در صــف‬ ‫انتظــار ایــن تخــت هــا هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خروجــی بیمــاران بســتری کرونایــی از بیمارســتان ها‬ ‫بســیار کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بیمــاران بدحــال بیمارســتان هــای‬ ‫امــام رضــا(ع)‪ ،‬امــام علــی(ع) و تامیــن اجتماعــی بجنــورد به بیمارســتان‬ ‫امــام حســن(ع) منتقــل مــی شــوند تــا خدمــات درمانــی پیشــرفته بــه‬ ‫انهــا ارائــه شــود کــه مانــدگاری ایــن بیمارهــا در ایــن مرکــز درمانــی بیــن‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬روز اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه همچنــان ‪ ۶۰‬درصــد تســت هــای کرونــا در‬ ‫اســتان مثبــت اعــام مــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگرچــه حــدود ‪۲۵۶‬‬ ‫هــزار دُز واکســن کرونــا در اســتان دریافــت شــده و حــدود ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫ضرورت ایجاد رشته جدید‬ ‫دانشگاهی با رویکرد‬ ‫گمانه زنی!‬ ‫در طــول ســال های اخیــر بــا وجــود اینکــه بیــکاری‬ ‫بــای جــان مــردم شــده اســت و اکثــر خانواده هــا چــه‬ ‫خودشــان چــه فرزنــدان شــان بــا ایــن بلیــه کمــر شــکن‬ ‫و اســتخوان خــرد کــن دســت بــه گریبــان هســتند‪ ،‬ولــی‬ ‫بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه مشــاغل جدیــدی در‬ ‫حــال شــکل گیری هســتند‪.‬‬ ‫البتــه منظــور از مشــاغل جدیــد پوشــیدن لبــاس‬ ‫کمیــک و ایســتادن در جلــوی پیتــزا فروشــی‪ ،‬داد زن‬ ‫جلــوی ترمینــال و مغــازه عکاســی‪ ،‬پــاک مخفــی کن در‬ ‫محــدوده زوج و فــرد ترافیــک‪ ،‬توزیع نوار باریک اغشــته‬ ‫بــه عطــر‪ ،‬نصــاب ماهــواره‪ ،‬گریــه کن و مجلــس پر کن‪،‬‬ ‫شــیر دوش مــار ســمی‪ ،‬ســین کار تلگــرام و ‪ ...‬نیســت‪.‬‬ ‫منظــور شــغل شــریف «گمانــه زنــی» اســت‪ .‬گمانــه زنی‬ ‫و نیــت خوانــی بــر اســاس مســتندات و منابــع رســمی‬ ‫و غیــر رســمی از جملــه شــغل هــای پســت مــدرن و‬ ‫نــو ظهــور اســت کــه فــرد بــا هــر منصــب و مقامــی و یــا‬ ‫بــا هــر مــدرک تحصیلــی می توانــد نســبت بــه تصــدی‬ ‫ان اقــدام کنــد و بــه قولــی «ســری پــر ز پاســخ دلــی‬ ‫پرگمــان!» ایــن افــراد معمــوال ً در خصــوص مســائل‬ ‫کالن مملکــت و یــا حتــی ســایر بــاد دنیــا اظهــار نظــر‬ ‫می کننــد و ســاعت ها‪ ،‬روزهــا‪ ،‬ماه هــا و ســال ها تــاش‬ ‫محققــان و کارشناســان را مثــل چای نپتــون در گازوئیل‬ ‫لیتــری ‪ 600‬تومــان می زننــد و بیــرون می اورنــد!‬ ‫مثــا ًدولــت بــرای فشــار نیامــدن بــه اقشــار مرفــه و‬ ‫بــدون درد و خونریــزی در حــال برنامه ریزی در خصوص‬ ‫حــذف تدریجــی و الیــه الیــه بــه یارانــه اســت ولــی ایــن‬ ‫جماعــت گمانــه زن و نیــت خــوان‪ ،‬معتقدنــد دولــت‬ ‫کریمــه بــرای از دســت نــدادن حمایــت افــراد ثروتمنــد‬ ‫یارانــه انهــا را قطــع نمــی کنــد! زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه حــق چیزهــای ندیــده و نشــنیده! در مبحــث مســائل‬ ‫اقتصــادی برخــی از ایــن افــراد کــه تفــاوت ســاختاری ال‬ ‫ســی و ال ســی دی و ســوئیفت و ســوئیچ‪ ،‬ریمیل و ایمیل‬ ‫را نمی داننــد‪ ،‬ایــن روزهــا در خصــوص کالن مســائل‬ ‫مملکــت اظهــار نظــر می کننــد و فتوحــات پســا تلگرامــی‬ ‫و پســا برجامــی دولــت را زیــر ســوال می برنــد و بــه گفتــه‬ ‫برخــی رســانه های ماجــرا جویــی پســافیلترینگ می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن روزهــا گمانــه زنــی در الیه هــا و ژانر هــای‬ ‫مختلفــی دیــده می شــود و هــر ژانــر نیــز طرفــداران و‬ ‫منتقــدان خــاص خــودش را دارد‪ .‬گمانه زنی در ژانرهای‬ ‫نظیــر ژانــر تخریبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬تدریجــی‪ ،‬خیالــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫انتخاباتــی و ‪ ...‬کــه پرداختــن بــه انهــا از حوصلــه ایــن‬ ‫مقــال خــارج اســت‪ .‬علــی ای حــال از انجــا مشــکل‬ ‫بیــکاری در مملکــت فراگیــر شــده اســت و دولتمــردان‬ ‫همگــی در تالشــند تــا امــار اشــتغال را یــک تــکان‬ ‫اساســی و مشــتی بدهنــد پیشــنهاد مــی شــود مقولــه‬ ‫گمانــه زنــی را کمــی جدی تــر بگیرنــد و بــا ایجــاد دکتــری‬ ‫رشــته گمانــه زنــی در دانشــگاه هــای مملکــت افق هــای‬ ‫جدیــدی در ایــن صنعــت رونمایــی کننــد و بــا کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن اراء و نظــرات گمانــه زن هــای طیف هــای‬ ‫مختلــف بــه یــک نتیجــه کلــی و اساســی دســت‬ ‫پیــدا کننــد!‬ ‫برای مقابله با کرونا سازمان های‬ ‫مردم نهاد وارد عمل شوند‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬شــیب تنــد امــار مبتالیــان بــه کرونــا ایــن اســتان‬ ‫را هــم اکنــون در وضعیــت بحرانــی قــرار داده و ســازمان های‬ ‫مــردم نهــاد بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس وارد عمــل شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور‬ ‫بین الملــل اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬احمــد بــرادران در‬ ‫جلســه کمیتــه توســعه مشــارکت های مردمــی و ســازمان های‬ ‫مــردم نهــاد اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ســمن ها عــاوه بــر‬ ‫ماموریت هــای خــود می تواننــد در حــوزه اطــاع رســانی بــه‬ ‫مــردم بــرای مقابلــه بــا کرونــا نیــز نقــش مهمــی را ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیمــاری کرونــا مســئله اصلــی امــروز‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬دولــت هــر چــه در تــوان دارد بــرای مقابلــه‬ ‫بــا ایــن ویــروس بــه کار گرفتــه اســت ولــی در بخــش اطــاع‬ ‫رســانی بــه مــردم نیازمنــد کمــک ســازمان های مــردم نهــاد بــرای‬ ‫امــوزش جهــت پیشــگیری از کرونــا اســت‪.‬‬ ‫بــرادران نهادینــه شــدن اموزش هــا بــرای مقابلــه بــا کرونــا را مهــم‬ ‫دانســت و عنــوان کــرد‪ :‬امــوزش در ایــن حــوزه می توانــد بــاری را از‬ ‫دوش دولــت بــردارد تــا از پیشــرفت ایــن اپیدمــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــارکت مــردم از مصادیــق ســرمایه های اجتماعــی‬ ‫اســت و هــر جــا کــه مــردم همــراه و شــریک دولت هــا بــوده انــد‬ ‫بــه موفقیــت هــای بزرگــی دســت یافتــه انــد‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال بارش تابستانه‬ ‫به زیرساخت های کالله‬ ‫فرمانــدار کاللــه در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫گفــت کــه طبــق اعالم کارشناســان دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬بــارش رگبــاری و پراکنده بــاران روزهای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه هفتــه گذشــته ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــه راه هــای دسترســی‪،‬‬ ‫معابــر روســتایی‪ ،‬تاسیســات شــهری و چنــد‬ ‫واحــد دامــداری ایــن شهرســتان خســارت زد‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری در ایــن خصــوص‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــارش رگبــاری بــاران باعــث‬ ‫ابگرفتگــی معابــر شــهر فراغــی و برخــی از‬ ‫راه هــای روســتایی کاللــه شــد ضمــن اینکــه‬ ‫براثــر ایــن حادثــه قهــری طبیعــی‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برگشت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۸‬خودرو‬ ‫در خراسان شمالی به مبدا‬ ‫رییس اداره حراست مخابرات‬ ‫منطقه گلستان‪:‬‬ ‫مدیرعامــل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۷۸‬خــودرو در هفتــه دوم اجــرای طــرح ممنوعیت هــای‬ ‫کرونایــی در راه هــای اســتان بــه مبــدا برگشــت داده شــد‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در یــک هفتــه‬ ‫اخیــر هــزار و ‪ ۲۷۲‬فقــره جریمــه ‪ ۲۰۰‬هــزار تومانــی‪ ۴۶ ،‬فقــره جریمــه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تومانــی و ‪ ۳۹۰‬جریمــه یک میلیــون تومانــی بــرای راننــدگان‬ ‫متخلــف در محدودیــت هــای کرونایــی صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۳۵‬تذکــر لســانی نیــز بــه راننــدگان‬ ‫بــی توجــه بــه محدودیــت هــای کرونایــی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫رســتمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــرح محدودیت هــای ورود بــه شــهرهای‬ ‫نارنجــی و قرمــز و منــع تــردد شــبانه بــی تردیــد بــرای حفــظ ســامتی‬ ‫شــهروندان اســت بــه گونــه ای کــه از شــهروندان انتظــار داریــم در‬ ‫ادامــه محدودیت هــا نیــز همــکاری هــای الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان بجنــورد کمترین میــزان رعایت‬ ‫شیوه نامه بهداشتی را در استان دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬هم اینک‬ ‫میــزان رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری‬ ‫هــای اجتماعــی بــه ترتیــب در شهرســتان مانه و ســملقان ‪۸۹‬‬ ‫درصــد‪ ،‬شــیروان ‪ ۸۷‬درصــد‪ ،‬اســفراین ‪ ۷۶‬درصــد‪ ،‬فــاروج ‪۷۴‬‬ ‫درصــد‪ ،‬گرمــه و جاجــرم ‪ ۷۱‬درصــد‪ ،‬و شهرســتان رازوجــرگالن‬ ‫‪ ۵۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫عملکرد مخابرات در پیشگیری از سرقت تجهیزات مناسب است‬ ‫رییــس اداره حراســت مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫بــا فرمانــده نیــروی انتظانــی اســتان دیــدار داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫حمیــد رضــا مســلمی در دیــدار بــا ســردار دادگــر ضمــن تشــریح‬ ‫اقدامــات انجــام شــده مخابــرات در خصــوص پیشــگیری و‬ ‫کاهــش ســرقت تجهیــزات مخابراتــی گفــت ‪ :‬ایــن معضــل‬ ‫موجــب اختــال در خدمــت رســانی مخابــرات شــده اســت‬ ‫رییــس اداره حراســت مخابــرات منطقــه گلســتان تدابیــر‬ ‫اندیشــیده شــده در ایــن زمینــه را کافــی ندانســت و افــزود‪:‬‬ ‫مســاعدت بیــش از پیــش دســتگاههای قضایــی و انتظامــی مــی‬ ‫توانــد کمــک بزرگــی بــرای کاهــش ســرقت تجهیــزات مخابراتــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫وی عملکــرد مخابــرات در پیشــگیری از ســرقت را مناســب‬ ‫ارزیابــی کــرد و اثــر بخشــی انــرا مســتلزم اقدامــات قضایــی و‬ ‫انتظامــی دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد ‪ :‬راهکارهــای موثــر‬ ‫در رفــع معضــل ســرقت اجــرا شــده و بــا کاهــش ان خدمــات‬ ‫رســانی بــا کیفیــت و بــه موقــع در مخابــرات کــه بــا ســرقت‬ ‫تجهیــزات دچــار اختــال شــده اســت‪ ،‬تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫احشــام دامــداران ایــن شهرســتان در جریــان‬ ‫ســیالب تلــف شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق بــراورد تیم هــای کارشناســی‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کاللــه ســیالب‬ ‫باعــث خســارت ‪ ۶۰‬میلیــارد ریالــی بــه کانال هــا‬ ‫و ابراه هــای روســتایی شــد و ابگرفتگــی‬ ‫تعــدادی از واحدهــای مســکونی بــا حضــور بــه‬ ‫موقــع تیم هــای امــدادی و تخلیــه اب خســارت‬ ‫ریالــی در برنداشــت‪.‬‬ ‫تــودرواری اضافــه کــرد‪ :‬ســیالب همچنیــن‬ ‫باعــث تخریــب بخشــی از زیرســاخت راه هــای‬ ‫دسترســی در محــدوده روســتاهای بخــش‬ ‫مرکــزی از جملــه «گچــی ســو بــاال و پاییــن و‬ ‫ســوار» شــد کــه کارشناســان میــزان ان را ‪۳۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه ادامــه داد‪ :‬چندیــن راس‬ ‫از احشــام ســبک و ســنگین دامــداران ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ارزش پنــج میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در ســیالب اخیــر تلــف شــدند‪.‬‬ ‫گذشت شاکیان از طلب ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد ریالی و ازادی زندانیان‬ ‫بدهکارگلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار‬ ‫گرفته اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ابتــدای اغــاز برنامــه ملــی واکسیناســیون در کشــور‬ ‫تاکنــون‪ ۲۵۶ ،‬هــزار دُز واکســن کرونــا دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمعیــت هــدف در برابــر کرونــا واکســینه‬ ‫شــده انــد ولــی واکســینه شــدن دلیلــی بــر‬ ‫مبتــا نشــدن بــه ایــن ویــروس نیســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه از شــهروندان می خواهیــم‬ ‫نســبت رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی‬ ‫همچنــان پایبنــد باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان رونــد‬ ‫واکسیناســیون در روســتاها نســبت‬ ‫بــه جمعیــت شــهری پاییــن اســت کــه‬ ‫می تــوان بــا اقنــاع ســازی و اگاهــی مــردم‬ ‫از طریــق رســانه ها واکسیناســیون ایــن‬ ‫بخــش را نیــز ســرعت بخشــید‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن بیــن‬ ‫شهرســتان گرمه در بخش واکسیناســیون‬ ‫روســتایی نســبت بــه دیگر شهرســتان های‬ ‫اســتان موفــق تــر عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج‬ ‫چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار‬ ‫مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد که‬ ‫ایــن میــزان در مــوج پنجــم افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان هــا‪ ،‬هــم اکنون‬ ‫تمامی شهرســتان های بجنورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانه و ســملقان‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت کــه شــاکیان ایــن‬ ‫اســتان بــا گذشــت از ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال مطالبــه خــود از‬ ‫زندانیــان‪ ،‬فرصتــی دوبــاره به محکومــان مالی و جرایم غیرعمد‬ ‫بــرای بازگشــت بــه اغــوش خانــواده بخشــیدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیدر اســیابی در جلســه ســتاد مردمی‬ ‫بــارش رگبــاری و نقطــه ای‬ ‫بــاران بــا مــدت زمــان نیــم‬ ‫تــا یــک ســاعت روزهــای‬ ‫چهــارم و پنجــم شــهریور‬ ‫مــاه جــاری در برخــی نقــاط‬ ‫شــرق گلســتان کــه بعضــا‬ ‫همــراه بــا وزش شــدید بــاد‬ ‫(طوفــان) بــا ســرعت ‪ ۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۰۴‬کیلومتــر بــر ســاعت بــود‪،‬‬ ‫ســبب جــاری شــدن روان اب‬ ‫و ســیالب و نیــز خســارت بــه‬ ‫برخــی واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬راه هــای ارتباطــی‬ ‫و مــزارع کشــاورزی و نیــز‬ ‫ابگرفتیگــی معابــر شــهری و‬ ‫روســتایی ایــن منطقــه شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پیــش از ایــن نیــز بــارش شــدید‬ ‫و رگبــاری بــاران روزهــای ششــم تــا هشــتم‬ ‫مردادمــاه امســال‪ ،‬طبــق اعــام فرمانــدار‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬پرونــده ‪ ۱۲‬نفــر کــه بــه علــت ناتوانــی در‬ ‫پرداخــت دیــون مالــی و غیرعمــد ماننــد بدهــی‪ ،‬دیــه‪ ،‬مهریــه و‬ ‫نفقــه زندانــی هســتند در جلســه امــروز ایــن ســتاد بررســی و بــا‬ ‫کمــک خیریــن مقدمــات ازادی انــان فراهــم شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مجمــوع بدهــی ایــن افــراد بیــش از ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــود کــه شــاکیان بزرگوارانــه از ‪ ۱۲۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال طلــب خــود گذشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن حــدود ‪ ۶‬میلیــارد ریــال از ایــن بدهــی بــا‬ ‫کمــک خیریــن و ســتاد دیــه اســتان تامیــن شــد و مابقــی را هم‬ ‫محکومــان از طریــق قســط و دریافــت وام مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۲۵‬نفــر از محکومــان مالــی و غیــر عمــد اســتان بــا‬ ‫کمــک خیــران و ســتاد مردمــی دیــه ازاد شــدند‪.‬‬ ‫اســیابی اظهــار داشــت‪ :‬مجمــوع بدهــی ایــن افــراد بیــش‬ ‫از ‪ ۳۴۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای‬ ‫اختــاف زندان هــای گــرگان و گنبــدکاووس بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ان از ســوی شــاکیان بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ۳۸ ،‬درصــد بدهــی را هــم‬ ‫محکومــان بــا موافقــت دادگاه بــه صــورت اقســاطی مــی‬ ‫پردازنــد و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال هــم بــا کمــک خیریــن و ســتاد‬ ‫مردمــی دیــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫کاللــه ‪ ۲۹۷‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫زیرســاخت های ایــن شهرســتان در بخش هــای‬ ‫مختلــف خســارت زد کــه بیشــترین میــزان ان‬ ‫بــا ‪ ۱۷۵‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫مزرعــه شــالی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون مــردم گلســتان ‪۲۶‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال بــرای ازادی زندانیــان جرایــم‬ ‫غیرعمــد کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫هــم اکنــون نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬محکــوم مالــی و غیرعمــد در‬ ‫زندان هــای اســتان چشــم انتظــار کمــک بــرای ازادی‬ ‫هســتند از مــردم اســتان دعــوت کــرد بــرای کمــک بــه ازادی‬ ‫ایــن زندانیــان مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫ســتاد مردمــی رســیدگی بــه امــور دیــه و کمــک بــه زندانیان‬ ‫نیازمنــد بــه منظــور کمــک بــه زندانیــان در بنــد و خانــواده‬ ‫هــای انــان بــرای پرداخــت دیــه و محکومیت هــای مالــی و‬ ‫ضــرر و زیــان ناشــی از جــرم در ســال ‪ ۱۳۶۹‬توســط شــهید‬ ‫ســید اســدالله الجــوردی رییــس وقــت ســازمان زندان هــای‬ ‫کشــور پایه ریــزی شــد و ســال ‪ ۱۳۷۸‬بــه طــور رســمی‬ ‫فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫هــدف از ایجــاد ایــن ســتاد‪ ،‬جــذب کمک هــای اشــخاص حقیقــی‬ ‫و حقوقــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی و نهادهــای داخلی و خارجی‬ ‫بــرای کمــک بــه زندانیــان نیازمنــدی اســت کــه بــه واســطه نداشــتن‬ ‫کفایــت دارایــی‪ ،‬قــادر بــه پرداخــت جــرای نقــدی یــا رد عیــن یــا مثل‬ ‫یــا قیمــت دیــه و ضــرر و زیــان ناشــی از جــرم نیســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 39‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 9‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪1400‬‬ ‫کشف ‪ 146‬کیلوگرم شیشه‬ ‫و حشیش در گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان در دو عملیــات جداگانــه‬ ‫موفــق بــه کشــف ‪ 146‬کیلــو مــواد افیونــی از نــوع شیشــه و‬ ‫حشــیش شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در یکــی از ایــن عملیــات هــا‪ ،‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر گنبــدکاووس پــس از یکســری اقدامــات‬ ‫تخصصــی و اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬یکــی از ســوداگران مــرگ را در‬ ‫ایــن شهرســتان شناســایی و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‬ ‫در بازرســی از منــزل وی مقــدار ‪ 101‬کیلــو شیشــه کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ضمــن اینکــه در‬ ‫عملیــات دیگــری در شهرســتان رامیــان‪ ،‬مامــوران پــس از‬ ‫یکســری بررســی هــای میدانــی و اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی‬ ‫یکــی از عوامــل فــروش مــواد مخــدر شــدند کــه در بازرســی از‬ ‫منــزل متهــم‪ 45 ،‬کیلــو حشــیش کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه توقیــف یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫در ایــن دو عملیــات‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا دو متهــم‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد اســتان در عملیاتــی دیگــر‬ ‫پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫موفــق شــدند فــردی را کــه بصــورت‬ ‫غیرمجــاز در زمینــه توزیــع داروهــا و‬ ‫شــربت های تــرک اعتیــاد در گــرگان‬ ‫فعالیــت داشــت شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازرســی از منــزل‬ ‫متهــم ‪ 159‬هــزار ســی ســی شــربت‬ ‫متــادون کشــف و یــک نفــر دســتگیر‬ ‫و بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تــاش مامــوران پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر اســتان از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ 7‬تــن و ‪ 169‬انــواع‬ ‫مــواد افیونــی در ســطح اســتان کشــف‬ ‫شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 34‬درصــد افزایش‬ ‫را نشــان مــی دهــد ضمــن اینکــه تعــداد ‪ 40‬دســتگاه انــواع‬ ‫خــودروی ســبک و ســنگین از قاچاقچیــان توقیــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بستری شدن‪ ۲۰۸‬نفر مبتالی‬ ‫جدید به کرونا‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰۰ :‬نفــر مبتــای جدیــد‬ ‫بــه کرونــا در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته بســتری شــدند و ‪ ۱۲‬نفــر‬ ‫دیگــر هــم فــوت کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا ‪ 130‬قاچاقچــی و یــک هــزار و‬ ‫‪ 50‬خــرده فــروش دســتگیر و ‪ 3‬هــزار و ‪ 660‬معتــاد متجاهــر در‬ ‫محــات پــر خطــر جمــع اوری شــدند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫برخورد دو دستگاه پراید‬ ‫با ‪ 3‬مصدوم در اسفراین‏‬ ‫سقوط از ساختمان نگهبان‬ ‫‪ 70‬ساله را به کام مرگ کشاند‏‬ ‫دستگیری دو مالخر و کشف‬ ‫‪ 33‬قطعه لوازم مسروقه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از برخــورد دو دســتگاه‬ ‫خــودرو پرایــد در محــور روســتای کبوتــر خانــه و مصدومیــت ‪3‬‬ ‫نفــردر ایــن‏حادثــه خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ‪،‬ســرهنگ «مجیــد یگانه پــور « در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت ‪ :‬در پــی اعالم مرکز فوریت های‏پلیســی‪110‬‬ ‫مبنــی بــر اعــام یــک فقــره تصــادف در دوراهــی روســتای کبوتــر خانه‬ ‫بالفاصلــه کارشناســان پلیـس راه بــه همــراه عوامــل‏امــدادی جهــت‬ ‫بررســی موضــوع بــه محــل حادثــه اعزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از حضــور در صحنــه مشــاهده کردنــد‬ ‫کــه دو دســتگاه خــودرو پرایــد بــه دالیــل نامعلومــی در جــاده باهــم‬ ‫برخــورد‏نموده انــد کــه در ایــن حادثــه ‪ 3‬نفــر مصــدوم کــه توســط‬ ‫عوامــل اورژانــس بــه بیمارســتان انتقــال شــدند ‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ «یگانــه پــور» عنــوان کــرد‪ :‬برابــر اعــام نظریــه‬ ‫کارشناســان پلیــس راه ‪ ،‬عــدم رعایــت حــق تقــدم راننــده پرایــد‬ ‫نســبت بــه خــودرو پرایــد‏‏‪ 111‬علــت ایــن تصــادف بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه دو‬ ‫خــودرو بــه پارکینــگ منتقــل شــدند ‪،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬رعایــت‬ ‫قوانیــن و‏مقــررات راهنمایــی و رانندگــی ضامــن بــروز اینگونــه‬ ‫حــوادث بــوده کــه بــه راننــدگان توصیــه می شــود قوانیــن را بــا‬ ‫جدیــت تمــام موردتوجــه قــرار‏دهنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی بجنــورد از مــرگ پیرمــرد ‪ 70‬ســاله بــر‬ ‫اثــر ســقوط از ســاختمانی در حــال ســاخت در یکــی از‏مناطــق ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد‬ ‫گل محمــدزاده» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫‏اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر ســقوط یــک نفــر‬ ‫از ســاختمان در حــال ســاخت در یکــی از خیابان هــای‏شهرســتان‬ ‫بجنــورد بالفاصلــه مامــوران انتظامــی و نیروهــای امــدادی بــه محــل‬ ‫حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از رســیدن بــه محــل حادثــه مشــاهده‬ ‫کردنــد نگهبــان ســاختمان بــه علــت نامعلومــی از طبقــه ‏اول‬ ‫ســاختمان به پایین ســقوط کرده و بالفاصله به بیمارســتان اعزام‬ ‫شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نگهبــان ســاختمان پــس از ‪ 3‬روز‬ ‫بســتری در‏بیمارســتان بــه دلیــل بــاال بــودن شــدت جراحــات امــروز‬ ‫جان خود را از دســت داده اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬جســد وی پس از‬ ‫‏هماهنگــی بــا مقــام قضائــی به پزشــکی قانونــی منتقــل و اقدامات‬ ‫قانونــی بــا تشــکیل پرونــده در حــال انجــام اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ گل محمــدزاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در‬ ‫هنــگام کار کــردن در ارتفــاع حتمــا نــکات ایمنــی را رعایــت‏کننــد‪ ،‬تــا‬ ‫شــاهد ایــن چنیــن حــوادث تلــخ نباشــیم‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 33‬قطعــه‬ ‫لــوازم مســروقه و دســتگیری ‪ 2‬مالخــر خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ « محمــد روهنــا » در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی دریافــت اخبــار واصلــه‏مبنــی بــر اینکــه افــرادی در‬ ‫اقــدام بــه خریــد فــروش امــوال مســروقه مــی کننــد رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار مامــوران‏پلیــس اگاهــی ایــن شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی دو نفــر کــه اقــدام به جابجای اموال‏مســروقه‬ ‫بــه یکــی از شــهرهای اســتان مجــاور مــی نمــود‪ ،‬شــدند‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در بازرســی از خــودرو متهمــان تعــداد ‪ 33‬قطعــه‏و لــوازم‬ ‫مســروقه اموالــی از قبیــل شــیراالت‪،‬کابل بــرق و مخابــرات‪،‬‬ ‫تعــدادی باطــری موتورســیکلت‪ ،‬درب و پنجــره الومنیومــی‪،‬‏دیــگ‬ ‫روحــی و باطــری تراکتور‪،‬موتوریخچال‪،‬ابگرمکــن ولوســتر ‪....‬‬ ‫کشــف و ضبــط گردیــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مالخــران دســتگیر شــده‬ ‫در بازجویی هــای پلیســی بــه خریــد و فــروش امــوال مســروقه‬ ‫‏اعتــراف کردنــد بیــان داشــت‪ :‬متهمــان بــا تشــکیل پرونــده جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‏‬ ‫خراسان شمالی یکی از ‪ ۶‬استان‬ ‫برتر سواد در کشور‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬ســواد امــوزی اســتان در کشــور توانســت رتبــه خیلــی‬ ‫خــوب و قابــل تقدیــر را کســب کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از جملــه شــاخص های تعییــن شــده ســازمان نهضــت‬ ‫ســواداموزی اجــرای طرح هــای ابالغــی‪ ،‬خالقیــت و مدیریــت‪،‬‬ ‫بهبــود کیفیــت‪ ،‬اجــرای مســابقات‪ ،‬مشــتری مــداری‪ ،‬گســترش‬ ‫مراکــز یادگیــری محلــی‪ ،‬برنامه هــای عملیاتــی و صیانــت از‬ ‫ســواداموزی اســت که این ارزیابی ها در ســه دســته ســازمانهای‬ ‫دولتــی‪ ،‬نهادهــای غیردولتــی و اشــخاص صــورت مــی پذیــرد کــه‬ ‫استاندارخراســان شــمالی هــم بــه عنــوان اســتاندار برتــر در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس امارهــای رســمی نــرخ‬ ‫باســوادی خراســان شــمالی کــه طبــق اســتاندارد از ســن ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۹‬ســال اندازه گیــری می کنــد در ســال ‪ ۹۹‬بــه ‪۹۷‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســواداموزی از شــاخص هــای مهــم توســعه انســانی‬ ‫و جوامــع بــه شــمار مــی رود چــون درکاهــش نــرخ بــی ســوادی‬ ‫توزیع بیش از ‪۱‬میلیون هزار‬ ‫پرس غذای گرم‬ ‫و بسته معیشتی بین نیازمندان‬ ‫مــردم ‪ ،‬مراکــز نیکــوکاری و خیــران ‪۱‬میلیــون و ‪ ۷۳۰‬هــزار پــرس‬ ‫غــذای گــرم در دهــه اول محــرم و بــا رعایــت دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی بیــن خانــواده هــای تحــت حمایــت و ســایر افــراد‬ ‫نیازمنــد اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ارزش ایــن تعــداد غــذای گــرم پختــه شــده در‬ ‫اســتان گلســتان بیــش از ‪۵۰‬میلیــارد تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــه طــرح «احســان‬ ‫حســینی» نیــز اشــاره کــرده و گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪۳۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بســته‬ ‫معیشــتی جمعــا بــه ارزش ‪ ۸‬میلیــارد تومــان بیــن خانــواده هــای‬ ‫تحــت حمایــت و نیازمنــدان اســتان توزیــع شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ترویــج فرهنــگ احســان و نیکــوکاری از‬ ‫جملــه اهــداف برجســته ایــن دو‬ ‫طــرح بــوده و کمیتــه امــداد مــی‬ ‫کوشــد تــا بــا متنعــم ســاختن‬ ‫ســفره نیازمنــدان در مــاه عــزای‬ ‫سیدالشــهدا(ع)‪ ،‬بیــن فرهنــگ‬ ‫عاشــورا و عواطــف خانوارهــای‬ ‫محرومیــن پیونــد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان ضمــن قدردانــی از‬ ‫همــکاری و کمک هــای خیــران‪،‬‬ ‫معــاون ســواد امــوزی اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نتیجــه ارزیابــی عملکــرد معاونــت ســواداموزی‬ ‫نشــان می دهــد ایــن اســتان در ســواد امــوزی از جایــگاه مطلــوب‬ ‫برخــوردار و جــزو ‪ ۶‬اســتان برتــر بــا ســواد کشــور اســت‪.‬‬ ‫علــی صالحــی در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬ســازمان نهضــت‬ ‫ســواداموزی در قالــب شــورای عالی پشــتیبانی ســواد امــوزی‬ ‫هــر ســال ارزیابــی جامعــی از عملکــرد اســتان هــا بــا توجــه بــه‬ ‫شــاخص هــا و معیارهــای اســتاندارد و محورهــای تدویــن شــده‪،‬‬ ‫انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزیابــی ســواداموزی بــر اســاس ‪۲۵‬‬ ‫محــور صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارنامــه عملکــردی‬ ‫از ابتــدای مــاه محــرم تــا روز هفدهــم ایــن مــاه ‪۱‬میلیــون و ‪۷۳۰‬‬ ‫هــزار پــرس غــذای گــرم پختــه شــده و در میــان مددجویــان و‬ ‫نیازمنــدان گلســتانی توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬عیســی بابایــی مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه طــرح اطعــام حســینی و احســان حســینی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کمیتــه امــداد امــام(ره) در مــاه محــرم و صفــر ســعی‬ ‫دارد نــذورات مردمــی را بســمت محرومیــت زدایــی ســوق دهــد‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه فعالیت ‪ ۲۷۱‬اشــپزخانه «اطعام حســینی» در‬ ‫ســطح اســتان گلســتان ‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اشــپزخانه ها از ابتــدای مــاه‬ ‫محــرم تــا پایــان مــاه صفــر بــا طبــخ غــذای گرم پذیــرای مددجویــان و‬ ‫اقشــار اســیب پذیر جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پخــت و توزیــع غــذای گــرم بیــن نیازمنــدان را از جملــه‬ ‫اهــداف طــرح اطعــام حســینی برشــمرد و افــزود‪ :‬بــا همراهــی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪369‬‬ ‫نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حجــم ابالغــی ســواداموزی امســال در اســتان‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۶۲۰‬نفــر در هــر ســه دوره ســواداموزی‪ ،‬انتقــال‬ ‫و تحکیــم اســت‪.‬‬ ‫مراکزنیکــوکاری‪ ،‬ســتاد مردمــی محــرم گــرگان ‪ ،‬ســایر ادارات و‬ ‫نهادهــای اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬طــرح «اطعــام و احســان حســینی»‬ ‫تــا پایــان مــاه صفــر ادامــه خواهــد داشــت و همچنــان امــاده‬ ‫دریافــت کمک هــای مردمــی بــه ایــن طــرح هســتیم تــا بیــش‬ ‫از پیــش بتوانیــم بــه یــاری مســتمندان جامعــه بشــتابیم‪.‬‬ ‫وی تصـــریح کرد ‪ :‬نیکوکـــاران می توانند از طریـــق شماره گیری کد‬ ‫اســان پرداخــت ‪ ۰۱۷۸۸۷۷#‬ویــا بــا مراجعــه حضــوری بــه ‪ ۲۰‬دفتــر‬ ‫کمیتــه امـــداد امـــام (ره) و ‪ ۲۸۰‬مـرکـــز نیکــوکاری طـــرف تعامــل بــا‬ ‫ایــن نهــاد درســطح اســتان گلســتان و یــا واریـــز کمــک نقـــدی بــه‬ ‫شــماره کارت‪۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۷-۰۲۲۶‬در طــرح «احســان حســینی‬ ‫و اطعــام حســینی» مشــارکت نماینــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر ســید احمــد هاشــمی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۹۶۱‬بیمــار بــا عالیــم بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعــداد مــوارد ابتــا و بســتری بــا‬ ‫شــیب بســیار زیــاد در حــال افزایــش اســت گفــت‪:‬‬ ‫وضعیــت بیمارســتان هــای اســتان از وضعیــت قرمــز‬ ‫گــذر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه تعــداد مــوارد ابتــا و‬ ‫بســتری بقــدری افزایــش یافتــه کــه دیگــر تخــت خالــی‬ ‫وجــود نــدارد و وضعیــت بیمارســتان های اســتان در حالــت‬ ‫بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬عوامــل متعــددی بویــژه عــادی انــگاری‪،‬‬ ‫عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی‪ ،‬نــزدن ماســک در مجامــع‬ ‫عمومــی و برگــزاری و شــرکت در دورهمی هــا و مراســم عــزا‬ ‫و عروســی و رفتــن بــه ســفر در ایــن خصــوص تاثیرگــذار‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫بخصــوص اســتفاده از ماســک در اســتان شــدیدا‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫شــدت بیمــاری زایــی همــراه بــا تاخیــر در مراجعــه بیمــاران‬ ‫بــه مراکــز درمانــی و خــود درمانــی ســبب افزایــش میــزان‬ ‫بســتری و مــرگ و میــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار رعایــت همگانــی پروتــکل هــا‪ ،‬دیگــر‬ ‫ادارات و نهادهــا هــم بایــد براســاس تصمیمــات ســتاد‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه وظایــف نظارتــی خــود جدی تــر بپردازنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراسان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد‬ ‫همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از‬ ‫ایــن بیمــاری را پشــت سرگذاشــته و از هفتــه جــاری وارد‬ ‫مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس‬ ‫کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس‬ ‫کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان‬ ‫شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در‬ ‫مــوج پنجــم افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان ها‪،‬‬ ‫هــم اکنــون تمامــی شهرســتان های بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫رازوجــرگالن در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مواجهه سرزمین هیرکان با دیو‬ ‫خاکی‪ ،‬چالشی که باید تدبیر کرد‬ ‫هجــوم ریزگردهــا در کنــار برخــی از مشــکالت فــراروی گلســتان‬ ‫ماننــد پســروی خلیــج گــرگان‪ ،‬خشــک شــدن تاالب هــا‪،‬‬ ‫خشکســالی و کــم ابی هــا‪ ،‬چالــش مضاعفــی کــه بــر نگرانــی‬ ‫اهالــی ایــن اســتان افــزوده اســت بــه طــوری کــه روز بــه روز‬ ‫پرونــده ایــن معضــل نوپدیــد قطورتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫هجــوم ریزگردهــا بــه مناطــق شــمالی گلســتان در زمــان حاضــر‬ ‫شــکل جدی تــری بــه خــود گرفتــه اســت تــا اینکــه ســرانجام پــس‬ ‫ســال ها نخســتین مــوج فراگیــر ریزگــرد در ســال های اخیــر بــه‬ ‫ویــژه چنــد روز گذشــته بیــش از نیمــی از اســتان را درنوریــد‪.‬‬ ‫وقــوع خشکســالی های متعــدد در ســال های اخیــر بــه ویــژه‬ ‫ســال جــاری و بــه دنبــال ان کاهــش بارندگــی و رطوبــت‪ ،‬متزلــزل‬ ‫شــدن خاک هــا و کاهــش شــدید پوشــش گیاهــی‪ ،‬در کنــار‬ ‫عوامــل دیگــری چــون اســتفاده بــی رویــه از منابــع ابــی مناطــق‬ ‫بیابانــی‪ ،‬از بیــن رفتــن نیزارهــا و وقــوع تندبــادی کــه در برخــی‬ ‫از مناطــق از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر بــر ســاعت عبــور کــرد ســبب شــد تــا‬ ‫اهالــی گلســتان روز جمعــه گذشــته در شــهرهایی همچــون اق‬ ‫قــا‪ ،‬گمیشــان ‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬گنبد‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬مــراوه تپه‪ ،‬کالله‬ ‫و گالیکــش و حتــی گــرگان شــاهد وقــوع توفــان ریزگــرد باشــند‪.‬‬ ‫توفــان ریزگــرد بــه عنــوان یــک چالــش نوظهــور در حالی نمایان‬ ‫شــد کــه اســتان بــه ظاهــر سرســبز گلســتان بــا دغدغــه هــای‬ ‫متعــددی همچــون ماننــد پســروی خلیــج گرگان ‪،‬خشــک شــدن‬ ‫تاالب هــا‪ ،‬کاهــش منابــع ابــی اشــامیدنی و کشــاورزی دســت به‬ ‫گریبان اســت و هیچ کدام ای این مشــکالت حتی دارای ردیف‬ ‫اختصاصــی ویــژه ای هــم نیســتند‪ ،‬حتــی خشــکی خلیــج گــرگان‬ ‫و پســروی فزاینــده ایــن اکوسیســتم ابــی هــم مدنظــر مدیــران‬ ‫کشــوری نبــوده و اعتبــار ویــژه ای بــرای ان ترســیم نشــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫ایا می دانید سالی ‪ ۵۰۰‬شهاب سنگ به زمین برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید خورشید روزی ‪ ۱۲۶۰۰۰‬میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد‪.‬‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪369‬‬ ‫پوستشان اهمیت می دهید‬ ‫بــرای زیبایــی و اراســتگی بیشــتر بایــد بــه پوســتمان توجــه‬ ‫ث‬ ‫کنیــم‪ .‬صرفــا بحــ ِ‬ ‫زیبایی نیســت‪ ،‬سالمتی‬ ‫ت هــم مهم اســت‪.‬‬ ‫پوسـ ‬ ‫یکــی از مهم تریــن نــکات‬ ‫رســیدگی بــه پوســت‬ ‫انتخــاب پاک کننده هــای‬ ‫ارایشــی بــرای ان اســت‪.‬‬ ‫در بــازار‪ ،‬محصــوالت‬ ‫شــیمیایی متنوعی وجود‬ ‫دارنــد؛ امــا بهتریــن پــاک‬ ‫کننــده طبیعــی ارایــش کــدام اســت؟ اگــر شــما هــم دوســت‬ ‫داریــد از محصــوالت و مــواد طبیعــی بــرای پاک کــردن‬ ‫پوســتتان اســتفاده کنیــد‪ ،‬پیشــنهادمان ایــن اســت کــه تــا‬ ‫اخــر ایــن مقالــه بــا مــا باشــید و بــا چنــد پــاک کننــده طبیعــی‬ ‫ارایــش صــورت اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ادامه ‪368‬‬ ‫‪ .۹‬بخار اب ساده ترین پاک کننده طبیعی ارایش صورت‬ ‫تعجــب کردیــد نــه؟ بخــار اب پاک کننــده ای عالــی بــرای‬ ‫پوســتتان اســت‪ .‬بخــوردادن صــورت بــا اب کمکتــان می کنــد‬ ‫راحــت و بی دردســر پوســتتان را از ارایــش پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫کمــی اب را در قابلمــه بریزیــد و بگذاریــد بــه درج ـه ای از‬ ‫حــرارت برســد کــه بخــار داشــته باشــد‪ .‬یادتــان باشــد نبایــد‬ ‫در حالــت جوشــان بــا اب بخــور بدهیــد‪ .‬اب ســاده هــم‬ ‫می توانــد پــاک کننــده طبیعــی ارایــش چشــم و صــورت‬ ‫باشــد‪ .‬به همیــن ســادگی!‬ ‫دستور استفاده‬ ‫چنــد دقیقــه بــا اب داغ بخــور بدهیــد‪ .‬بخــوردادن بــا‬ ‫اب منافــذ مسدودشــده پوســتتان را نیــز بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بخــار اب الودگی هــای روی پوســت را نیــز پــاک‬ ‫می کنــد‪ .‬خــوب اســت نــه؟ بــا یــک ارایــش پــاک کــن خانگــی‬ ‫به شــدت در دســترس اشــنا شــدید؟‬ ‫‪ .۱۰‬شامپوی بچه‬ ‫البتــه شــامپوی بچــه در فهرســت انــواع پــاک کننــده ارایــش‬ ‫طبیعــی جایــی نــدارد‪ ،‬چــون طبیعــی نیســت؛ امــا از انجــا کــه‬ ‫دسترســی به ان ســاده اســت و ماده ای ســاده برای پاک کردن‬ ‫ارایــش اســت از ان هــم در ایــن فهرســت گفته ایــم‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫نصف قاشق غذاخوری شامپوی بچه؛‬ ‫اب به مقدار کافی برای ترکیب با مواد باال؛‬ ‫یک چهارم قاشق غذاخوری روغن زیتون یا بادام‪.‬‬ ‫دستور استفاده‬ ‫مــواد گفته شــده را باهــم ترکیــب کنیــد و خــوب هــم بزنیــد‬ ‫و ظرفــش را تــکان بدهیــد تــا یک دســت شــوند‪ .‬بعــد بــا‬ ‫تکه ای پنبه یا پد ارایشــی ان را روی پوســت بمالید‪ .‬چنین‬ ‫ترکیبــی پاک کننــده خوبــی بــرای ارایــش چشم هاســت‪.‬‬ ‫پَــد یــا دســتمال مرطــوب خانگــی بــرای پاک کــردن ارایــش‬ ‫بســازید‬ ‫پدهــا یــا همــان دســتمال های مرطوبــی کــه بــرای‬ ‫پاک کــردن ارایــش می خریــد معمــوال مــواد شــیمیایی‬ ‫دارنــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد در کنــار پــاک کننــده ارایــش‬ ‫طبیعــی دســتمال مرطوبتــان هــم غیرشــیمیایی باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫نــکات زیــر نگاهــی داشــته باشــید و خودتــان پَــد بســازید‪:‬‬ ‫‪ ۲‬پیمانه اب مقطر؛‬ ‫‪ ۱‬عدد بطری یا شیشه دردار؛‬ ‫‪ ۱۵‬دستمال کاغذی حوله ای ِنصف شده؛‬ ‫‪ ۲۵‬قطره از یکی از روغن های گیاهی معطر به انتخاب‬ ‫خودتان؛‬ ‫‪ ۱‬تا ‪ ۳‬قاشق غذاخوری از روغن های طبیعی مانند زیتون‬ ‫یا نارگیل؛‬ ‫‪ ۱‬قاشق غذاخوری فندق افسونگر (پیش تر درباره اش‬ ‫صحبت کردیم‪ ،‬یادتان هست؟)؛‬ ‫در ابتــدا‪ ،‬دســتمال های کاغــذی را از وســط تــا کنیــد و داخل‬ ‫بطــری بچینیــد‪ .‬بعــد‪ ،‬اب و مــواد دیگــر را بــه انهــا اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا چنــگال‪ ،‬همــه مــواد را باهــم یک دســت کنیــد‪ .‬بعــد‬ ‫در ظــرف را بگذاریــد و اجــازه بدهیــد دســتمال ها به خوبــی‬ ‫خیــس بخورنــد و انهــا را در مکانــی خشــک و خنــک نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬در ِ ظــرف را محکــم ببندیــد و نگذاریــد داخــل ان‬ ‫خشــک شــود یــا الودگــی روی دســتمال ها بنشــیند‪.‬‬ ‫نــکات ایمنــی در درســت کردن پــاک کننــده طبیعــی‬ ‫ارایــش صــورت‬ ‫همان طــور کــه پیش تــر و در ابتــدای مقالــه هــم گفتــه‬ ‫شــد‪ ،‬نبایــد بــه پــاک کننــده طبیعــی ارایــش صــورت هــم‬ ‫اطمینــان کامــل داشــته باشــید‪ .‬در میــان مــواد طبیعــی‬ ‫و گیاهــی مــواردی وجــود دارد کــه ممکــن اســت برایتــان‬ ‫مضــر باشــند‪ .‬بــه نــکات زیــر در اســتفاده از پاک کننده هــای‬ ‫طبیعــی دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫بخشــی از بازویتــان را بــا صابونــی بــا عطــر و رایحــه مالیــم‬ ‫بشــویید و بعــد خشــک کنیــد؛‬ ‫کمــی از روغــن یــا مــاده موردنظرتــان قــرار اســت پاک کننــده‬ ‫باشــد هــم روی ان بخــش از بــازو بریزیــد؛‬ ‫روی ان ناحیــه از پوســتتان را بــا بانــد بپوشــانید و به مــدت‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت ان را خشــک نگه داریــد و ببینیــد بــه مــاده واکنــش‬ ‫نشــان می دهیــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر بعــد از زمــان گفته شــده پوســتتان دچــار خــارش‬ ‫شــد یــا واکنشــی غیرعــادی از خــود نشــان داد‪ ،‬نبایــد از‬ ‫پاک کننــده طبیعــی بــرای صورتتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫هــم مشــکلی ایجــاد نشــد‪ ،‬مجــوز اســتفاده از پــاک کننــده‬ ‫طبیعــی ارایــش صــورت برایتــان صــادر می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫مهارت های ارتباطی و موفقیت در کسب و کارخانوادگی‬ ‫محمود سلطانی ‪ -‬دکتر تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :368‬موفقیــت بســیاری از‬ ‫زوج هــای کارافریــن ناشــی از تحمــل بیشــتر‬ ‫و تکمیــل نقــاط ضعــف یکدیگــر باتوجــه بــه‬ ‫شــناختی کــه از هــم دارنــد میســر می ‏شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت یکــی از زوج هــا بســیار خوشــبین‬ ‫بــوده و روابــط عمومــی بســیار قــوی داشــته باشــد‬ ‫و دیگــری ممکــن اســت نســبتا ًبدبیــن بــوده امــا‬ ‫‏از مهارت هــای فنــی باالیــی برخــوردار باشــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت عامــل و کلیــد‬ ‫اصلــی موفقیــت انــان تفاوت هایــی اســت کــه‬ ‫در‏ویژگی هــای شــخصیتی و توانایی هــای شــان‬ ‫وجــود دارد و مهم تــر از ان‪ ،‬قبــول و تحمــل ایــن‬ ‫تفاوت هــا اســت‪ .‬بــرای هیــچ کــدام از زوج هــا‬ ‫هیــچ ‏شــریکی غیــراز انهــا نمی توانــد امــور و‬ ‫مسائل شــان را ان گونــه کــه هســت درک کنــد‬ ‫چــون کار و زندگــی شــان مشــترک اســت‪.‬اما‬ ‫چطــور‏می تــوان یــک کارافرینــی خانوادگی موفق‬ ‫را تجربــه کــرد؟ بدیهی تریــن و طبیعی تریــن‬ ‫اتفاقــی کــه در ایــن میــان رخ می دهــد‪ ،‬بحــث‬ ‫خودشناســی ‏اســت‪.‬‬ ‫زن و مــردی کــه بــه عنــوان یــک خانــواده اقــدام‬ ‫بــه کارافرینــی می کننــد‪ ،‬هــر کــدام خصیصه هــای‬ ‫منحصــر بــه خــود را دارنــد‪ .‬ممکــن اســت‏قــدرت‬ ‫ریســک در یکــی باالتــر و در دیگــری کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫ایــن امــکان وجــود دارد کــه درجه هــای نــواوری و‬ ‫پشــتکار‪ ،‬مدیریــت و بازاریابــی و‏برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران و‪ ...‬هــم در یکــی کمتر یا در دیگری بیشــتر‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن تناقض هــا بایــد مدیریــت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارکــردن بــا همدیگــر بــه زوج هــا ایــن امکان را‬ ‫مــی دهــد کــه ویژگــی های شــخصیتی متفاوت‬ ‫همدیگــر را بپوشــانند و مکمــل یکدیگر باشــند‪.‬‬ ‫‏ممکــن اســت یکــی از طرفیــن گشــاده رو و‬ ‫ریســک پذیــر باشــد در حالــی کــه دیگــری در‬ ‫کســب و کار محافظــه کارانــه عمــل کنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن‏صــورت بیــن ایــن دو نفــر رابطــه ای خــاص‬ ‫شــکل مــی گیــرد کــه بــرای شــان مهــم نیســت‬ ‫حتــی اگــر ‪ ۲۴‬ســاعت بــا همدیگــر باشــند‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه بیشــتر‏زوج هــا ‪ ۷۰‬درصــد از ایــن‬ ‫ســاعت را از همدیگــر جــدا هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫لــذا بــر اســاس ان چــه کــه بیــان شــد‪ ،‬امــوزش‬ ‫غنی ســازی روابــط می توانــد ســبب افزایــش‬ ‫تعــادل در زندگــی زناشــویی‪ ،‬کاهــش تعارض هــا‬ ‫و بی ثباتــی زناشــویی شــود و کیفیــت بخشــی‬ ‫زندگــی کاری می توانــد ســبب افزایــش تعــادل در‬ ‫زندگــی کاری گــردد‪ ،‬تعارض هــا و مشــکالت کاری‬ ‫را‏کاهــش دهــد و از ســرریز شــدن ان بــه زندگــی‬ ‫شــخصی جلوگیــری نمایــد‪ .‬امــا امــوزش همزمــان‬ ‫هــر دو رویکــرد می توانــد ســبب افزایش تعــادل‏در‬ ‫زندگــی کاری و زندگــی خانوادگــی گــردد‪ .‬افزایــش‬ ‫تعــادل بیــن کار و زندگــی‪ ،‬ســبب افزایــش رضایــت‬ ‫از زندگــی و کاهــش خشــونت‪ ،‬نــزاع‏و کاهــش‬ ‫فشــار روانــی در خانــواده می گــردد‪.‬‏‬ ‫تعالی نفس و خودشــکوفایی انســان‪ ،‬دســتاورد‬ ‫ارزشــمند ازدواج موفــق اســت و موفقیــت در‬ ‫ازدواج‪ ،‬بــدون تجهیــز زوجیــن‪ ،‬به دانش ارتباطی‬ ‫‏ممکــن نخواهــد بــود‪ .‬ارامــش حاصــل از ارتبــاط‬ ‫زناشــویی‪ ،‬ضمن زمینه ســازی برای تعالی نفس‬ ‫و خودشــکوفایی انســان‪ ،‬پیامدهای دیگری‏نظیر‬ ‫ســامت روان‪ ،‬هدفمنــدی در زندگــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫اعتمادبــه نفــس‪ ،‬کاهــش افســردگی و احســاس‬ ‫حقــارت‪ ،‬کاهــش پــوچ گرایــی‪ ،‬افزایــش‏امیــد‪،‬‬ ‫تربیــت فرزنــدان موفــق در خانــواده ی موفــق‬ ‫و‪ ...‬را در پــی خواهــد داشــت کــه هــر یــک از ایــن‬ ‫مــوارد و نتایــج‪ ،‬چندیــن کارکردهــای‏اجتماعــی‬ ‫موثــر دارنــد کــه در مجمــوع‪ ،‬افزایــش «نشــاط‬ ‫اجتماعــی» را موجــب مــی شــون ‪‎‬د‪‎.‬بنابراین‬ ‫نظریــه ی علمــی‪ ،‬در ازدواجــی کــه زوجیــن‬ ‫‏مجهــز بــه دانــش مهــارت هــای ارتباطــی باشــند‬ ‫و ان را در زندگــی زناشــویی بــه کار گیرنــد‪ ،‬مــی‬ ‫تواننــد باالتریــن ســطوح نیازهــای یــک دیگــر را‬ ‫‏‏(نظیــر نیــاز بــه احســاس تعلــق‪ ،‬نیــاز بــه احتــرام‬ ‫و خودشــکوفایی) در ســایه ی احتــرام و تقدیــم‬ ‫ارامــش بــه یــک دیگــر فراهــم کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پایان قسمت ‪368‬‬ ‫اسیه کیانی پور‬ ‫تولید سوسیس و کالباس‬ ‫خانگی‬ ‫‏‬ ‫ایــن روزهــا مصــرف سوســیس و کالبــاس بــه نحــوی حزئــی از‬ ‫برنامــه غذایــی اکثــر مــردم شــده اســت‪ .‬حتمــا بــرای شــماهم‬ ‫پیــش امــده کــه گاهــا هــوس پیتــزا یــا‏سوســیس بنــدری کنیــد‬ ‫امــا حــس خوبــی نســبت بــه سوســیس و کالباســهای کارخانــه‬ ‫ای نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مضــررات مصــرف سوســیس و‬ ‫کالباســهای کارخانهــای بــه ســبب وجــود نیتریــت‪ ،‬فســفات‬ ‫و دیگــر مــواد شــیمیائی در انهــا بــر کســی پوشــیده‏نیســت‪،‬‬ ‫تولیــد سوســیس و کالبــاس ســالم و خانگــی بــا طعــم و بافتــی‬ ‫هماننــد سوســیس و کالباســهای کارخانهــای امــا بــدون مــواد‬ ‫شــیمیائی بــه یــک‏بیزینــس پرســود تبدیــل شــده اســت‪.‬‏‬ ‫در ایــن نوشــته بــه تمامــی ســواالت شــما در مــورد ایــن‬ ‫بیزینــس پاســخ داده شدهاســت‪ ،‬پــس اگــر میخواهیــد وارد‬ ‫ایــن کار شــوید تــا انتهــای مطلــب بــا مــا‏همــراه باشــید‪.‬‬ ‫این کسب و کار مناسب چه کسانی است؟‬ ‫ایــن کســب و کار مناســب افــراد عالقمنــد بــه اشــپزی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن افــرادی کــه وقــت ازاد بیشــتری داشــته باشــند و‬ ‫شــوق و اشــتیاق بــه یادگیــری در انهــا‏مــوج بزنــد‪.‬‬ ‫ســرمایه اولیــه بــرای راهانــدازی ایــن کســب و کار چقــدر‬ ‫اســت؟‬ ‫در واقــع هزینههایــی کــه بــرای راهانــدازی ایــن کســب و کار‬ ‫نیــاز داریــد زیــاد نیســت!‬ ‫هزینههــای اولیــه شــامل هزینــه تهیــه یــک امــوزش جامــع و‬ ‫کامــل تولیــد سوســیس و کالبــاس خانگی‪ ،‬خرید دســتگاهای‬ ‫الزم و مــواد اولیــه الزم میباشــد‪.‬‬ ‫چــه دســتگاهایی بــرای تولیــد سوســیس و کالبــاس خانگــی‬ ‫مــورد نیــاز اســت؟‬ ‫‏‪-1‬چرخ گوشت‪:‬‏‬ ‫دســتگاه چــرخ گوشــت شــما میبایســت یــک چــرخ گوشــت‬ ‫حرفهــای بــا تیغــه هــای تیــز باشــد‪ .‬همچنیــن بــرای انجــام ایــن‬ ‫کســب و کار بهتــر اســت کــه چــرخ‏گوشــت دارای نازلهــای‬ ‫سوســیس پــر کــن باشــد‪ .‬اگــر شــما دســتگاه سوســیس پــر‬ ‫کــن را بصــورت مجــزا خریــداری کــرده باشــید ایــن مــورد‬ ‫الزامــی نیســت‪ .‬امــا‏بــاز هــم تاکیــد میکنیــم کــه بهتــر اســت‬ ‫بــرای تولیــد برخــی از محصــوالت از نــازل سوســیس پــر کــن‬ ‫چــرخ گوشــت اســتفاده شــود‪ .‬نــه اینکــه خمیر وارد‏سوســیس‬ ‫پــر کــن بشــود‪.‬‬ ‫‏‪-2‬غداساز یا کاتر میکسر‬ ‫ایــن دســتگاه در ابعــاد کوچــک میتوانــد همــان غذاســاز‬ ‫خانگــی شــما باشــد‪ .‬بهتــر اســت از برندهــای خوشــنام مثــل‬ ‫مولینکــس‪ ،‬کنــوود‪ ،‬بــوش و…‪ .‬اســتفاده‏کنیــد‪ .‬وگرنــه ممکــن‬ ‫اســت خیلــی زود دســتگاه شــما بســوزد؛ چراکــه خمیــر کــردن‬ ‫گوشــت فشــار زیــادی را بــه دســتگاه وارد میکنــد‪ .‬در ابعــاد‬ ‫بــزرگ نیــز می‏توانیــد از کاتــر میکســر مخصــوص سوســیس و‬ ‫کالبــاس اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‏‪-3‬‏دستگاه پرکن سوسیس و کالباس‬ ‫ایــن دســتگاه هــم همانطــور کــه از نامــش پیداســت بــرای‬ ‫وارد کــردن خمیــر سوســیس و کالبــاس بــه درون پوشــش‬ ‫سوســیس یــا کالبــاس مــورد اســتفاده قــرار‏میگیــرد‪ .‬در بــازار‬ ‫از نمونههــای پالســتیکی ایــن محصــول کــه بیشــتر شــبیه بــه‬ ‫اســباب بــازی هســتند را میتــوان خریــد تــا نمونههــای برقــی‬ ‫حرفــه ای‪.‬‬ ‫‏‪-4‬‏دماسنج میلهای‏‬ ‫جهــت کنتــرل دمــا در حیــن فراینــد تولیــد اســتفاده از‬ ‫دماســنج ضــروری میباشــد‪.‬‬ ‫‏‪-5‬‏ترازو اشپزخانه‬ ‫دقــت مناســب بــرای ایــن دســتگاه تــرازوی صــدم گــرم یــا‬ ‫تــرازوی دو صفــر میباشــد‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد سوســیس و کالبــاس‬ ‫خانگــی چیســت؟‬ ‫مــواد اولیهــای کــه نیــاز داریــد شــامل گوشــت و پیــاز‪،‬‬ ‫انــواع ادویــه‪ ،‬پودرهــای مخصــوص جهــت قــوام دهندگــی‬ ‫(اســتابیالیزر) و نیــز پوشــش ‏سوســیس و کالبــاس اســت‪.‬‬ ‫درامــد حاصــل از تولیــد سوســیس و کالبــاس خانگــی چقــدر‬ ‫است؟‬ ‫درامــد حاصــل از ایــن کســب و کار کامــا بــه خــود شــما‬ ‫بســتگی دارد‬ ‫اگــر بتوانیــد ‪ 1‬تــا ‪ 2‬ســال بصــورت مســتمر و حرفــه ای‬ ‫فعالیــت کنیــد ‪ ،‬محصــول بــا کیفیــت تولیــد کنیــد و بــرای انهــا‬ ‫مشــتریان ثابــت و‏وفــادار بســازید کار و بارتــان ســکه خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫حاشــیه ســود تولیــد سوســیس و کالبــاس خانگــی چقــدر‬ ‫اســت؟‬ ‫ســود حاصــل از تولیــد سوســیس و کالبــاس در خانــه تقریبــا‬ ‫‪ %100‬اســت بدلیــل اینکــه شــما نیــاز بــه پرداخــت اجــاره‪،‬‬ ‫حقــوق نیــروی انســانی‪،‬‏مالیــات و ‪ ...‬نداریــد‪ .‬شــما خودتــان‬ ‫بــه تنهایــی یــا نهایتــا بــا همراهــی یکــی از اشــنایان میتوانیــد‬ ‫بصــورت شــراکتی ایــن کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫در تولیــد سوســیس و کالبــاس خانگــی اجــازه ندهیــد کیفیت‬ ‫جایــش را بــه ارزانــی و ســود بیشــتر بدهــد‪ .‬بعنــوان مثــال‬ ‫اگــر شــما بجــای گوشــت و‏در کنــار گوشــت از پوســت مــرغ‬ ‫اســتفاده کنیــد خوشــمزهتر میشــود امــا دیگــر کیفیــت غذایــی‬ ‫قبــل را نــدارد‪ .‬مهمتریــن دلیلــی کــه دیگــر افــراد‏تمایلــی بــه‬ ‫اســتفاده از محصــوالت کارخانــه نــدارد ارزش غذایــی ان‬ ‫اســت اگــر تولیدکننــدگان خانگــی هــم همــان رویــه را بــرای‬ ‫ســود بیشــتر‏برونــد دیگــر فایدهــای نــدارد‪.‬‬ ‫فضــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد سوســیس و کالبــاس خانگــی‬ ‫چقــدر اســت؟‬ ‫اگــر از چــرخ گوشــت و غذاســازهای خانگــی اســتفاده‬ ‫میکنیــد شــما نهایتــا در طــول روز ‪ 2‬تــا ‪ 3‬کیلوگــرم سوســیس‬ ‫و کالبــاس را میتوانیــد‏تولیــد کنیــد‪ .‬بــرای ایــن میــزان تولیــد‬ ‫فضــای اشــپزخانه شــما کافــی اســت‪ .‬امــا زمانــی کــه میــزان‬ ‫سفارشــات شــما باالتــر بــرود قطعــا بــه ‏دســتگاهایی بــا‬ ‫ظرفیــت بیشــتر نیــاز داریــد‪ .‬بنابرایــن شــما بایــد حداقــل ‪20‬‬ ‫متــر فضــا بــرای کار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مشــکالت و چالشــهایی کــه در شــروع کار بــا ان مواجــه‬ ‫میشــوید چیســت؟‬ ‫وقتــی ایــن کار رو شــروع میکنیــد طبیعتــا مثــل همــه کســب‬ ‫و کارهــا یــک ســری مشــکالت و چالشــهایی ســر راه شــما‬ ‫قــرار دارد کــه‏راهکارهایــی بــرای ان در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫مثــل‪:‬‬ ‫شناختی نسبت به مخاطب و بازار هدف نداریم‬ ‫بدلیــل اینکــه شــما در ابتــدای راه نمیدانیــد محصــول تولیــد‬ ‫شــده را کجــا بایــد بفروشــید‪ ،‬شــناخت مخاطــب و بــازار هــدف‬ ‫موضــوع بســیار ‏مهمــی اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد تحقیــق کنیــد‬ ‫تــا ببینیــد بــه کجــا و چــه افــرادی میتوانیــد محصــول خــود‬ ‫را بفروشــید و چــه اماکنــی محصــول شــما‏را میتواننــد تهیــه‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫عدم بازاریابی خوب و نداشتن مشتریان ثابت‬ ‫ایــن امــری طبیعــی اســت کــه در ابتــدای راه شــما‬ ‫مشــتریان زیــادی نداشــته باشــید‪ .‬شــما میتوانیــد بــا گرفتــن‬ ‫فیلمهــای اموزشــی‪ ،‬بســتهبندی‏محصــول جلــوی مشــتری‪،‬‬ ‫اشــتراکگذاری فیلــم در فضــای مجــازی و یــا حتــی گارانتــی‬ ‫بازگشــت وجــه در صــورت ناراضــی بــودن کمــک‏بــه بازاریابــی‬ ‫بهتــر و جلــب اعتمــاد مشــتری کنیــد‪.‬‬ ‫خرید مواد اولیه به قیمت‬ ‫ایــن خیلــی مهمــه کــه مــواد اولیــه خــود را از کجــا خریــد‬ ‫میکنیــد بدلیــل اینکــه هرچــی قیمــت تولیدتــان پاییــن باشــه‬ ‫قیمــت فروشــتان هــم می‏توانــد پایینتــر باشــه‪ .‬یادتــان باشــد‬ ‫قیمتــی کــه ارائــه میدهیــد بایــد اقتصــادی باشــد تــا هرکســی‬ ‫بتوانــد اســتفاده کنــد بنابرایــن هرچقــدر حاشــیه‏ســود شــما‬ ‫کمتــر باشــد فــروش باالتــر اســت‪.‬‬ ‫مخاطبیــن هــدف مــا در ایــن کســب و کار چــه کســانی‬ ‫هســتند ؟‬ ‫ایــن نکتــه رو قبلتــر ذکــر کردیــم کــه نســبت بــه مخاطــب‬ ‫هــدف حتمــا بایــد تحقیــق کنیــد‪ ،‬ولــی بــرای شــروع کار‬ ‫بهتریــن مخاطبیــن هــدف شــما‏دوســتان و اقوامتــان هســتن‪.‬‬ ‫در ادامــه میتوانیــد بــا کافههــا و رســتورانها صحبــت کنیــد بعــد‬ ‫از ان بــه ســراغ عمــوم جامعــه میرویــد یــا‏اینکــه از اقــوام و‬ ‫خویشــاوندان بخواهیــد کــه بــه دوستانشــان شــما را معرفــی‬ ‫کننــد‪ .‬زمانــی کــه کســب و کار شــما کمــی رشــد کــرد میتوانیــد‬ ‫‏محصولتــان را بــا برنــد خودتــان بــه هتلهــا و رســتورانها عرضــه‬ ‫کنیــد و انهــا هــم ضمــن معرفــی شــما بــه مشتریانشــان بــرای‬ ‫انهــا‏توضیــح دهنــد کــه ایــن محصــول کامــا خانگــی اســت و‬ ‫بــا بهتریــن متــرال تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن روش بــرای اینکــه محصولتــان را خــاص کنیــد ایــن‬ ‫اســت کــه بســته بنــدی خــاص خودتــان را داشــته باشــید کــه‬ ‫ایــن رونــد میتوانــد در‏ادامــه کار اتفــاق بیافتــد و رفتــه رفتــه بــا‬ ‫نوشــتن مزیتهــای محصولتــان بــروی بســته بنــدی کــه انجــام‬ ‫میدهیــد باعــث شــود محصولتــان بهتــر‏فــروش رود‪.‬‏‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫پیشگفته ‪: 52‬‏‬ ‫نقــش دادســتان محــل در قلــع و قمــع بنــای‬ ‫محدوثــه در زمینهــای زراعــی و باغــات چیســت؟‬ ‫بطــور خالصــه عــرض‏کنــم کــه دادســتان نقــش‬ ‫اذنــی و امرانــه و نظارتــی در تخریــب بنــا نــدارد‪.‬‬ ‫بلکــه صرفــا نقــش او تامینــی اســت‪ .‬زیــرا‏ممیزی‬ ‫مصادیــق تغییــر کاربــری صرفــا بــر عهــده جهــاد‬ ‫کشــاوررزی اســت و نــه دادســتان محــل‬ ‫پسگفته ‪: 52‬‏‬ ‫ـاح‬ ‫ـ‬ ‫اص‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫قان‬ ‫‪10‬‬ ‫ـاده‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ـره‪1‬‬ ‫ـ‬ ‫تبص‬ ‫اجــرای مفــاد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ظ کاربــری اراضــی مزروعــی و باغهــا‬ ‫قانــون حفــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫متوقــف اســت بــه ‏توقیــف عملیــات اجرایــی‬ ‫تغییــر کاربــری و قلــع و قمــع عملیــات در دســت‬ ‫اجراء!!جهــاد کشــاورزی در تبصــره هــای یــاد‏شــده‪،‬‬ ‫مخاطــب قانــون گــذار و مســئول اجــرای قانــون‬ ‫میباشــد‪ .‬ضمــن انکــه در قلــع و قمــع بنــا‪ ،‬نماینــده‬ ‫دادســتان‏صورتجلســه تنظیمی جهاد را از حیث کم‬ ‫و کیــف بنــای تخریــب شــده امضــاء و تاییــد میکنــد و‬ ‫در اصــل تهیــه‏صورتجلســه و در اصــل اقــدام بــه قلع‬ ‫و قمــع مداخلــه ای نــدارد‪ .‬بنابرایــن کشــف بعــدی‬ ‫هرگونــه خطــا پــس از تخریــب‏از جملــه تخریــب‬ ‫بنایــی کــه جــواز معتبــر از مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫و یــا جهــاد کشــاورزی و یــا شــهرداری داشــته و در‬ ‫‏محاکــم صالحــه حکــم بــه اعتبــار ان جــواز‬ ‫صــادر شــده و یــا هــر گونــه خطایــی کــه در‬ ‫تشــخیص و نحــوه اجــرای مفــاد‏تبصرتیــن‬ ‫حاصــل شــده باشــد ‪ .‬مســئول مســتقیم‬ ‫تبعــات تخریب‪،‬امریــن ان خواهنــد بــود‬ ‫‪ .‬لــذا اســتناد امریــن جهــاد بــه‏مکاتبــات‬ ‫قبلــی خــود بــا دادســتان؛ نــه مســئولیتی‬ ‫زائــد بــر قانــون از امریــن جهــاد کشــاورزی‬ ‫می کاهــد و نــه مســئولیتی‏زائــد بــر قانونبــر‬ ‫دادســتان بــار میکنــد‪ .‬از جملــه خطــای‬ ‫جهــاد ‪ ،‬میتوانــد ایــن باشــد کــه بنــای ســاخته شــده‬ ‫و در دســت بهــره‏بــرداری را تخریــب کنــد‪ .‬مــاده ‪10‬‬ ‫ـان بنایــی‬ ‫قانــون و تبصــره یــک‪ ،‬صراحتــا در مقــام بیـ ِ‬ ‫اســت کــه در دســت ســاخت‏اســت ‪ ،‬لــذا شــمول‬ ‫مصادیــق تخریــب نســبت بــه بنــای در دســت‬ ‫بهــره بــرداری ‪ ،‬نــه تنهــا مغایــر بــا مفــاد مــاده ‪ 10‬و‬ ‫تبصــره‏‏‪1‬میباشــد ‪ ،‬بلکــه مغایــر بــا صالحیــت ذاتــی‬ ‫محاکــم کیفــری در رســیدگی بــه اقدامــات مجرمانــه‬ ‫تغییرکاربــری اســت‪ .‬‏‬ ‫پیشگفته ‪: 53‬‏‬ ‫خطــای برخــی از مســئولین جهــاد کشــاورزی‬ ‫در قلــع و قمــع بنــا‪ .‬مشــاهده شــده اســت کــه‬ ‫برخــی از ‏مســئولین جهــاد کشــاورزی ‪ ،‬متــن‬ ‫تبصــره ‪ 2‬مــاده ‪ 10‬قانــون اصــاح قانــون تغییــر‬ ‫کاربــری مصــوب ســال ‪ 1374‬را ‏مســتند قلــع و‬ ‫قمــع بنــای در دســت بهــره بــرداری تلقــی کــرده‬ ‫و راســا مبــادرت بــه تخریــب کــرده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫تخریــب ‏خــاف قانــون اســت‪.‬‬ ‫پسگفته ‪.: 53‬‏‬ ‫مدلــول مــاده ‪ 10‬و تبصــره یــک ‪ ،‬قلــع و قمــع بنایــی‬ ‫اســت کــه در دســت ســاخت اســت در مــاده ‪10‬‬ ‫و تبصــره‏یــک؛ مصــداق بنــا ‪« ،‬بنــای در دســت‬ ‫احــداث اســت» لــذا نم یتــوان مصــداق بنــا را‬ ‫در تبصــره ‪« 2‬بنــای ســاخته‏شــده ‪ ،‬قابــل بهــره‬ ‫بــرداری و یــا در دســت بهــره بــرداری « تلقــی نمــود؛‬ ‫ت مــاک» بیــن مدلولِمــاده‏‏‪ 10‬و‬ ‫زیــرا بایــد «وحــد ِ‬ ‫تبصــره یــک و تبصــره ‪ 2‬برقــرار باشــد‪ .‬بعــاوه در‬ ‫تفســیرتبصره ‪ 2‬عــاوه بــر رعایــت قاعــده «مــاک‬ ‫‏وحدت»نبایــد تفســیر ناقــض ســایر قواعــد امــره و‬ ‫اصــول حقوقــی مســلم گــردد ‪.‬ضمنــا قاعــده «اصل‬ ‫حقــوق‏دفــاع» و صالحیــت ذاتــی محاکم کیفــری در‬ ‫رســیدگی بــه جرائــم تغییــر کاربــری اراضــی ‪ ،‬ایجــاب‬ ‫می نمایــد کــه ‏مقصــود از «بنــا» در تبصــره ‪« 2‬بنای‬ ‫در دســت احــداث اســت» و نــه «بنــای ســاخته‬ ‫شــده در حــال بهــره بــرداری» ‏چنانچــه مالحظــه‬ ‫می گــردد‪ ،‬قانونگــذار بــدوا در تبصــره یــک ‪ ،‬مرتکــب‬ ‫را کــه بیــم اقــدام بــه عمــل مجرمانــه تغییــر‏کاربــری‬ ‫اراضــی از او میــرود ‪ ،‬در همــان مرحلــه و مقطــع‬ ‫اولیــه متوقــف مینمایــد و مانــع ادامــه و احداثبنــا‬ ‫میشــود ‪.‬‏و در تبصــره ‪ 2‬؛ بنــای در دســت احــداث‬ ‫را در همــان انــدازه ای کــه ســاخته شــده متوقــف‬ ‫نمــوده و از ادامــه‏ســاخت جلوگیــری مینمایــد ‪ .‬لــذا‬ ‫ضمــن تنظیــم صورتمجلــس با نماینده دادســتان و‬ ‫مامــور انتظامــی بنــای نیمــه تمــام ‏و بــه بهــره بــرداری‬ ‫نرســیده را قلــع و قمــع می نمایدتــا زمیــن را بــه وضع‬ ‫ســابق اعــاده نمایــد‪ .‬امــا در حالــت بهــره بــرداری‬ ‫‏تخریــب بنــا مســتلزم رســیدگی ماهــوی در دادگاه‬ ‫کیفــری اســت ‪ .‬زیــرا بایــد در دادگاه بررســی گــردد‬ ‫کــه ایــا‏مالــک بــا تغییــر کاربــری احداث بنا نمــوده ‪،‬‬ ‫چگونــه و بــا چــه مســتندی‪ ،‬مالــک نیــز بایــد بتوانــد‬ ‫از خــود دفــاع و‏دلیــل بیــاورد ‪ .‬چــه بســا مرتکــب بــا‬ ‫ارائــه دلیــل و یــا ارائــه مجــوز ماخــوذه از شــهرداری‬ ‫محــل و یــا بــا ارائــه مجــوز‏ماخــوذه از جهــاد ‪ ،‬بنــای‬ ‫احداثــی خــود را از شــمول تغییــر کاربــری خارج کند‬ ‫و دادگاه نیــز احــداث بنــا را ‏مــاذون و در محــدوده‬ ‫مقــررات تشــخیص دهــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫غلبه بر ترس و نگرانی‬ ‫در کودکان‪،‬مشکالت خواب‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه خــواب یکــی از رایــج تریــن‬ ‫مشــکالتی اســت کــه کــودکان مضطــرب بــا ان‬ ‫درگیــر هســتند بســیاری از کودکانــی کــه مــادر‬ ‫کلینیــک درمانــی خــود بــا انهــا کار کرده ایــم اظهــار‬ ‫داشــتند کــه بــه ســختی مــی تواننــد بــه خــواب‬ ‫برونــد ایــن امــر وقتــی بیشــتر انهــا را ناراحــت مــی‬ ‫کنــد کــه در موقــع خوابیــدن کســی پیــش انهــا و‬ ‫یــا در بالیــن انهــا نباشــد انهــا دوســت دارنــد کــه‬ ‫در موقــع خوابیــدن پــدر یــا مادرشــان پیــش انهــا‬ ‫باشــد و یــا اینکــه انهــا در اتــاق خواب یــا روی تخت‬ ‫خــواب والدیــن خــود بخوابنــد فرزنــد شــما ممکــن‬ ‫اســت در طــول شــب چنــد بــار از خــواب بپــرد‬ ‫بیــدار شــود و دوبــاره بــه خــواب رفتــن شــب بســیار‬ ‫مشــکل مــی شــود تــا جایــی کــه از شــما می خواهد‬ ‫بــا هــم بــه بیــرون از خانــه رفتــه و قــدم بزنیــد ایــن‬ ‫نــوع مشــکالت بــه طــور کلــی پــدر و مــادر را از پــای‬ ‫در مــی اورد و بدیــن معنــی کــه میــزان و زمــان‬ ‫خــواب شــما بــه هــم مــی خــورد ایــن جریــان باعــث‬ ‫می شــود کــه عملکــرد کاری شــما افــت کــرده و‬ ‫همیشــه احســاس خســتگی کنیــد‪.‬‬ ‫ترس های شبانه‬ ‫شــما بایــد ابتــدا شــرایط و موقعیــت محــل‬ ‫خوابیــدن فرزنــد خــود را بــه خوبــی امــاده‬ ‫کنیــد تــا فرزنــد شــما بتوانــد بــرای خوابیــدن‬ ‫هیچگونــه دغدغــه ای نداشــته باشــد مهمتریــن‬ ‫عواملــی کــه در کــودکان مضطــرب مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه خــواب را ایجــاد می کنــد عبارتنــد‬ ‫از ‪ -1‬تــرس از تنهــا بــودن‬ ‫و جــدا شــدن از افــراد‬ ‫مــورد عالقه‪-2‬تــرس از‬ ‫تاریکــی ‪-3‬نگرانی هــای‬ ‫غیــر قابــل کنتــرل بهتریــن‬ ‫روش بــرای مبــارزه و از‬ ‫بیــن بــردن تــرس هــا‬ ‫و نگرانی هــای شــبانه‬ ‫فرزندتــان ان اســت کــه‬ ‫دقیقــا ترســهای انهــا‬ ‫را بشناســید و بدانیــد‬ ‫کــه چگونــه انهــا باعــث‬ ‫ناراحتــی و نگرانــی فرزنــد‬ ‫شــما مــی شــوند وقتــی‬ ‫شــما شــناخت درســت و‬ ‫دقیقــی از ایــن مســئله‬ ‫داشــته باشــید بــه اســانی‬ ‫مــی توانیــد از روش گام‬ ‫بــه گام در ایــن زمینــه‬ ‫اســتفاده کنیــد بــه عنــوان‬ ‫مثــال وقتــی فرزنــد شــما‬ ‫در طــول شــب نیــاز بــه دستشــویی رفتــن پیــدا‬ ‫می کنــد ولــی شــدیدا از تاریکــی و خاموشــی‬ ‫مــی ترســد شــما مــی توانیــد در کنــار رختخــواب‬ ‫ایشــان چــراغ خــواب چــراغ مطالعــه قــرار‬ ‫بدهیــد کــه او بتوانــد بــه اســانی ان را روشــن‬ ‫کنــد شــما می توانیــد بــرای از بیــن بــردن ســایر‬ ‫تشخیص چهره مجوز حضور‬ ‫در بازی های انالین می شود‬ ‫شــرکت چینــی تنســنت( فعــال در زمینــه بازی هــای‬ ‫رایانــه ای) در بیانیــه ای اعــام کــرده اســت کــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از خطــرات بــازی هــای انالیــن در کــودکان و افــراد‬ ‫زیــر ســن قانونــی ‪18‬ســال درســاعات پایانــی شــب از ســامانه‬ ‫شناســایی چهــره اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن اعالمیه‪،‬افــراد زیــر ‪ 18‬ســال کــه در زمینــه‬ ‫بازی هــای انالیــن فعالیــت مــی کننــد حــق اســتفاده از‬ ‫بازی هــای ایــن شــرکت را در ســاعات بیــن ‪ 10‬شــب تــا ‪8‬‬ ‫صبــح را نخواهنــد داشــت‪.‬و همچنیــن ایــن دســته افــراد از‬ ‫انجــام ایــن بــازی هــا بیــش از‪ 90‬دقیقــه در هفتــه وبیــش‬ ‫از ‪3‬ســاعت در تعطیــات اخــر هفته هــا منــع می شــوند‪.‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫اگر این دوربین امنیتی‬ ‫را داشته باشید‪ ،‬هر‬ ‫اخاذی و تهدید به انتشار تصاویر‬ ‫کس می تواند مراقب‬ ‫خصوصی خانم های جوان‬ ‫شما باشد و به شما‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری مجــرم اینترنتــی داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن فــرد در فضــای مجــازی بــا تهدیــد بــه انتشــار‬ ‫گوش دهد‬ ‫تصاویــر خصوصــی از خانــم هــای جــوان اخــاذی مــی کــرد‪.‬‬ ‫امــا بــا نزدیــک شــدن بــه ســن ایــن اینترنــت‬ ‫چیزهــا‪ ،‬چــه اتفاقــی می افتــد اگــر ایــن‬ ‫‪ webcams‬هــا‪ ،‬کــه فــرض می شــود شــما‬ ‫احســاس امنیــت و امنیــت کنیــد‪ ،‬پــر از‬ ‫حفره هــای امنیتــی هســتند؟ چــه می شــود‬ ‫اگــر کســی می توانــد ایــن دوربین هــا را علیــه‬ ‫شــما بچرخانــد و بــه نوبــه خــود بــه حریــم‬ ‫خصوصی تــان حملــه کنــد ؟‬ ‫ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه در‬ ‫ایــن خــط از دوربین هــای متصــل بــه وب‬ ‫پیــدا شــد‪.‬‬ ‫نقص امنیتی ‪Swann‬‬ ‫پژوهشــگران امنیتــی از شــرکت ‪Pen‬‬ ‫‪ ،Test Partners‬نقص هــای امنیتــی را‬ ‫در دوربین هــای هوشــمند کــه توســط یــک‬ ‫شــرکت بــه نــام ســو ان ســاخته شده اســت‬ ‫پیــدا کرده انــد‪ .‬ایــن عیــب می توانــد بــه هــر‬ ‫کســی اجــازه دهــد کــه بــه ایــن دوربین هــای‬ ‫هوشــمند دسترســی داشــته باشــد و بــدون‬ ‫اجــازه جریــان ان هــا را ببینــد‪.‬‬ ‫ایــن نقــص کار می کنــد؟ خــوب‪ ،‬هــر‬ ‫دوربیــن ســوان بــا اســتفاده از یــک شــماره‬ ‫ســریال ســخت افزاری بــرای برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا ســرویس ابــر مبتنــی بــر ان توســط‬ ‫‪ OzVision‬می باشــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از نرم افــزار ســاده پروکســی‪،‬‬ ‫محققــان موفــق بــه رد هــر شــماره ســریال‬ ‫تلویزیونــی ســوان شــدند تــا فیــد ان را‬ ‫مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫تــرس اب از ‪ ۵‬روش زیــر اســتفاده کنیــد‬ ‫چیــزی کــه باعــث از رفتــن بــه رختخــواب و‬ ‫خوابیــدن از ان تــرس داشــته باشــد را پیــدا کنیــد‬ ‫بــه فرزنــد خــود کمــک کنیــد کــه روشــهای دیگــر‬ ‫فکــر کــردن را در مــورد ایــن تــرس مــورد بررســی‬ ‫قــرار دهــد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪369‬‬ ‫کــه بتوانــد بــا اســتفاده و بــه کار بــردن ان تمــام‬ ‫شــب را بــه تنهایــی در اتــاق خــودش بخوابــد‪.‬‬ ‫بــه فرزنــد خــود کمــک کنیــد تــا بتواننــد بــرای‬ ‫هــر نــوع مشــکلی کــه در ایــن زمینــه بــه وجــود‬ ‫می ایــد راه حلــی پیــدا کنــد‬ ‫یــک برنامــه گام بــه گام جهــت کمــک بــه‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علــی موالــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه خانمــی بــه ایــن پلیــس و ارائه‬ ‫مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر تهدیــد و اخــاذی در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود گفــت بــا شــخصی‬ ‫در یکــی از گــروه هــای پیــام رســان تلگــرام اشــنا شــدم و‬ ‫بعــد از مدتــی کــه در فضــای مجــازی بــا یگدیگــر صحبــت‬ ‫مــی کردیــم بــا وعــده رنگارنــگ بــه ایــن شــخص اعتمــاد‬ ‫کــرده و تصاویــر شــخصی از خــودم بــه وی ارســال کــردم‪.‬‬ ‫ایــن شــخص مجــرم بعــد از دریافــت تصاویــر لحــن گفتگوی‬ ‫خــود را تغییــر داد و بــا اخــاذی و تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی از مــن درخواســت پــول کــرد و در نهایــت تصاویــر‬ ‫خصوصــی مــن را در یــک صفحــه اینســتاگرام متتشــر کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا بررسـی های فنــی و‬ ‫ســایبری موفــق شــدند ردپــای مجــرم را در فضــای مجــازی‬ ‫شناســایی کننــد و پــس از هماهنگــی مقــام قضایــی متهــم‬ ‫در یکــی از مناطــق اســتان قــم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ موالــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم ابتــدا بــزه انتســابی را‬ ‫انــکار مــی کــرد ولــی پــس از مواجهــه بــا مدارک و مســتندات‬ ‫احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب‬ ‫بــه اعتــراف گشــود و هــدف از ایــن کار را اخــاذی از شــاکیه‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت در شــبکه اجتماعــی از بیــن خانــم هــای‬ ‫جــوان طعمــه هــای خــود را شــکار مــی کــردم و بــه انهــا پیــام‬ ‫داده و بــا شــگردهایی فریــب شــان مــی دادم‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران شــبکه های اجتماعــی و بــه‬ ‫خصــوص بانــوان نســبت بــه انتشــار تصاویــر و ویدیوهــای‬ ‫شــخصی و خانوادگــی دقــت بیشــتری داشــته باشــند و‬ ‫بــه افــراد ناشــناس در فضــای مجــازی اعتمــاد نکــرده و‬ ‫اطالعــات خصــوص خــود را در اختیــار انهــا قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی گفــت‪ :‬کاربــران در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا مــوارد مشــابه و وقــوع هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی‬ ‫مراتــب را از طریــق شــماره تلفــن ‪ 096380‬و یــا از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫دعوای همسایگی به فضای‬ ‫مجازی کشید شد‬ ‫بــه هــر نــوع تــاش و کوششــی کــه فرزنــد‬ ‫شــما جهــت غلبــه بــر ایــن تــرس از خــود بــروز‬ ‫مــی دهــد جایــزه بدهیــد و او را تشــویق و‬ ‫ترغیــب نماییــد‪.‬‬ ‫روش گام به گام را برای فرزند خود تنظیم کنید‬ ‫همچنیــن درایــن بیانیــه گفتــه شــده اســت کــه افــراد بــازی‬ ‫کننــده یــا گیمرهــا بیــن ســنین ‪ 8‬تــا ‪ 16‬ســال بایــد هزینــه‬ ‫‪ 29‬دالری پرداخــت کننــد در حالیکــه افــراد بیــن ســنین‬ ‫‪ 16‬تــا ‪ 18‬ســال مبلغــی بــه میــزان دوبرابــر ایــن هزینــه را‬ ‫بایــد بپردازنــد‪.‬‬ ‫بــه اضافــه مــوارد فوق‪،‬افــراد زیــر ســن قانونــی بایــد جهــت‬ ‫احــراز هویــت‪ ،‬اکانــت هایــی بــا هویــت و شــماره تلفــن‬ ‫حقیقــی ایجــاد کننــد( یعنــی مــورد تاییــد قــرار گیــرد) تــا‬ ‫دولــت بتوانــد محدودیــت فعالیــت افــراد زیــر ســن قانونــی را‬ ‫بــرای جلوگیــری از اعتیــاد اینترنتــی اجرایــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حال‪،‬گــزارش شــده اســت کــه برخــی کــودکان از‬ ‫دســتگاه هــا و هویــت هــای والدیــن خــود در ســاعات پایانــی‬ ‫شــب اســتفاده مــی کننــدو بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع‬ ‫شــرکت تنســنت موضــوع گشــت شــبانه را کــه مبتنــی بــر‬ ‫شناســایی فــرد بــازی کننــده از طریــق چهــره ‪،‬طــرح ریــزی و‬ ‫اجرایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان ایــن شــرکت عنــوان کــرده اســت کــه‬ ‫فرزنــد خــود کــه بتوانــد بــه تنهایــی در اتــاق‬ ‫خــودش بخوابــد طراحــی کنیــد‬ ‫منبــع غلبــه بــر مشــکالت نوجوانــان ســیاوش‬ ‫جمالفــرد تهــران ‪۱۳۸۸‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫چهــره و فــرد افتتــاح کننــده اکانــت را بــا یکدیگــر منطبــق‬ ‫خواهنــد کــرد تــا بتــوان از تبعــات بعــدی اعتیــاد اینترنتــی‬ ‫جلوگیــری کــرد و هرکســی کــه از ایــن از ارائــه چهــره‬ ‫خــودداری کنــد بعنــوان کــودک و خردســال تلقــی خواهــد‬ ‫شــد و اکانــت وی در ســاعات پایانــی شــب خودبخــود افالیــن‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در اوریــل ‪ 2021‬تکنولــوژی اســتفاده از‬ ‫تشــخیص چهــره را در مرحلــه تســت گذاشــت وبــا‬ ‫توجــه بــه موفقیــت ان‪ ،‬اکنــون ایــن قابلیــت در بیــش از‬ ‫‪60‬محصــول ایــن شــرکت بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‬ ‫و بــزودی در ســایر محصــوالت خــود نیزایــن قابلیــت را‬ ‫اضافــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــرکت تنســنت اعــام کــرده کــه تاکنــون بطــور میانگیــن‬ ‫تعــداد ‪ 5.8‬میلیــون اکانــت درقابلیــت تشــخیص چهــره‬ ‫بــرای الگیــن و عضویــت ثبــت شــده اســت و روزانــه تعــداد‬ ‫‪28000‬هــزار نفــر بــرای پرداخــت هــای خــود از ایــن قابلیــت‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا‬ ‫ارســال تهدیــد در شــبکه هــای اجتماعــی موجبــات ســلب‬ ‫اســایش شــهروندی را فراهــم کــرده بــود‪،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ موســوی در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه شــهروندی بــه پلیــس فتــا مبنــی برارســال‬ ‫پیــام هــای تهدیــد امیــز از جانــب شــخص ناشناســی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬پــس از‬ ‫ثبــت شــکایت ایــن فــرد تحقیقــات جهــت پیگیــری پرونــده‬ ‫اغــاز‪ ،‬کــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و بــه کار گیــری امکانــات‬ ‫پلیســی توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد‪،‬‬ ‫شــخصی بــا یــک اکانــت ناشــناس اقــدام بــه انتشــار مطالــب‬ ‫توهیــن امیــز در شــبکه هــای اجتماعــی نمــوده کــه بــا‬ ‫انگیــزه هــای شــخصی در جهــت ســلب اســایش و هتــک‬ ‫حیثیــت شــاکی بــوده‪.‬‬ ‫موســوی تشــریح کــرد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات تکمیلــی‬ ‫توســط کارشناســان مشــخص شــد ایــن فــرد ناشــناس یکــی‬ ‫از اهالــی و ســاکنان ســاختمانی اســت کــه شــاکی عهــده دار‬ ‫مســئولیت و مدیریــت امــورات ان ســاختمان بــوده کــه قبــا‬ ‫بــا یکدیگــر بــه مشــکل برخــورده بودنــد و شــخص مــورد نظــر‬ ‫بــا ایجــاد اکانتــی ناشــناس در شــبکه هــای اجتماعــی قصــد‬ ‫هتــک حیثیــت شــاکی درجهــت انتقــام گیــری را داشــت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــا مراجــع‬ ‫قضائــی متهــم دســتگیر شــده و هنــگام روبــه رو شــدن بــا‬ ‫ادلــه و مســتندات جــرم‪ ،‬لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه‬ ‫خــود را انتقــام جویــی بــا توجــه بــه مشــکالت قبلــی کــه‬ ‫بــا مدیــر ســاختمان داشــته بــود‪ ،‬بیــان نمــود کــه درنهایــت‬ ‫اظهــار پشــیمانی کــرده و پرونــده همــراه بــا متهــم جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارســال شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 31‬اوت ‪ 22 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪369‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ‪31-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی‬ ‫اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از‬ ‫جنوب به اســتان ســمنان و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب‬ ‫بــه شهرســتان کردکــوی محــدود‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی‬ ‫و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظر وضعیت طبیعی و اقلیمی‬ ‫دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه با داشــتن‬ ‫رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی به این روســتا از روســتای اهنگرمحله می گذرد‪ .‬همینطوردر‬ ‫امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد می گــذرد ودر انتهای‬ ‫ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد‬ ‫احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی‬ ‫اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده‬ ‫کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز پنبــه‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم‬ ‫گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫باغ گلبن ‪،‬روستایی از توابع بخش مرکزی استان گلستان است‪ .‬این روستا‬ ‫در دهستان استراباد جنوبی و در‪ 7‬کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر‬ ‫جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫این روســتا از شــمال به روســتای نصر اباد از جنوب به روســتای زیارت از شــرق‬ ‫بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را‬ ‫خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال‬ ‫کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده می کنیم‪.‬روســها زمانی که روســها از مرزهای‬ ‫شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در‬ ‫ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی‬ ‫ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از‬ ‫گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد بــه او‬ ‫می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در‬ ‫تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت‬ ‫می شــد توتــون بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای‬ ‫خشــک کــردن توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیر ساخت های موجوددر روستا‪ :‬کلیه زیر ساخت ها تامین گردیده است‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت‬ ‫جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روستای کفشگیری‬ ‫کفشــگیری ‪ ،‬از قدیمــی تریــن روســتاهای توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان روشــن ابــاد و در فاصلــه ‪13‬کیلومتــری غــرب‬ ‫گــرگان در مســیر جــاده قدیــم گــرگان بــه کردکــوی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت‬ ‫ان‪ ۱۷۶۷‬نفــر (‪ ۴۹۳‬خانــوار) بــوده اســت‪ .‬روســتای‬ ‫کفشــگیری در دوران قاجــار بــه واســطه ســکونت خوانیــن‬ ‫وامــرای صاحــب حکومــت محلــی همچــون « محمــد باقــر‬ ‫خــان ســردار رفیــع یانــه ســری» کــه در ان دوره حاکــم‬ ‫والیــت گــرگان واســترابادبود‪،‬ازابادانی وخرمــی بســیار‬ ‫بیشــتری نســبت بــه ســایر روســتاهای اطــراف برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن روســتا چنــد رشــته قنــات و بناهــای‬ ‫تاریخــی ثبــت شــده و از همــه جالبتــر بقایــای ســنگ فرش‬ ‫کوچه هــا از زمــان قاجــار تــا کنــون هنــوز باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ .‬اهمیــت ســنگفرش در انزمــان از ایــن جهــت مهــم‬ ‫اســت کــه در بســیاری از روســتاها و شــهر هــای انزمــان و‬ ‫حتــی امــروز بــا ریــزش کمتریــن بــاران کوچه هــا وخیابانهــا‬ ‫گل الــود می شــدند و مــردم عــادی بــرای رفــت امــد در‬ ‫کوچه هــای گل الــود یــا از اســب و االغ اســتفاده می کردنــد‬ ‫و یــا بوســیله اســباب چوبــی کــه بنــام «چولنــگ» تــردد‬ ‫می کردنــد‪ .‬اولیــن دبســتان روســتایی اســتراباد تاســیس‬ ‫‪، 1307‬خانه هــای تاریخــی ثبــت شــده ‪،‬حمــام تاریخی‪،‬تپه‬ ‫باســتانی ‪،‬ســنگفرش کوچه ها و‪ ...‬باعث شده کفشگیری‬ ‫متفاوتریــن بافــت تاریخــی روســتا های اســتان را به ســبب‬ ‫تنــوع در خــود جــای دهــد‪ .‬بنــای تاریخــی اندرونــی ســردار‬ ‫رفیــع بنــای ارزشــمند برجــای مانــده از دوران قاجاریــه‬ ‫اســت ایــن بنــا دارای سیســتم انتقــال اب و اصطبــل‬ ‫درمان خانگی چربی کبد‬ ‫با ‪ 3‬میوه معجزه اسا!‬ ‫کبــد یکــی از اندام هــای ضــروری در بــدن‬ ‫اســت کــه در داشــتن دســتگاه گــوارش ســالم و‬ ‫پــرکار اهمیــت بســیاری دارد‪ ،‬امــا رژیــم غذایــی‬ ‫نامناســب یکــی از عوامــل ایجــاد چربــی در‬ ‫اطــراف کبــد و در نتیجــه بیمــاری چربــی کبــد‬ ‫اســت کــه میتوانــد بــرای ســامتی مــا بســیار‬ ‫خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اووکادو‬ ‫اگــر قصــد داریــد کبــد چــرب تــان را از شــر‬ ‫چربی هــا نجــات دهیــد می توانیــد ایــن میــوه را نیــز‬ ‫بــه ســبد غذایــی تــان اضافــه کنیــد‪ ،‬در نظــر داشــته‬ ‫باشــید کــه ترکیبــات موجــود در اووکادو باعــث‬ ‫کاهــش ســلول های چــرب تجمــع یافتــه در ایــن‬ ‫ارگان شــده و باعــث بهبــود عملکــرد ان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیب سبز‬ ‫ســیب ســبز یکــی از ســالم ترین و مفیدتریــن‬ ‫ســیب ها و البتــه میوه هــا محســوب می شــود؛‬ ‫ســیب و بــه خصــوص ســیب ســبز باعــث‬ ‫پاکســازی کبــد می شــود؛ توصیــه می شــود کــه‬ ‫ســیب را بــا پوســت میــل کنیــد بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه ســیب دارای مــواد معدنــی مفیــدی اســت‬ ‫کــه بــا چربی هــا مقابلــه کــرده و فلــزات ســنگین‬ ‫را از بــدن دفــع می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گریپ فروت‬ ‫یکــی دیگــر از میوه هــای مشــهور بــرای کبــد‬ ‫چــرب گریــپ فــروت اســت‪ .‬گریــپ فــروت‬ ‫و دارابــی یــا پوملــو نیــز مثــل لیموتــرش جــزو‬ ‫میوه هــای مفیــد کبــد و ناجــی کبــد چــرب‬ ‫هســتند‪ .‬گریــپ فــروت حــاوی انزیمــی اســت‬ ‫کــه باعــث تحریــک کبــد شــده و چربی هــا و‬ ‫توکســین ها را دفــع می کنــد‪ .‬دارابــی حــاوی‬ ‫میــزان زیــادی اســید مالیــک و کاراتنوئیــد اســت‬ ‫کــه ایــن دو ترکیــب باعــث تقویــت و تمیــزی‬ ‫کبــد می شــوند‪.‬‬ ‫مخصــوص ســردار بــوده اســت‪ .‬در بــاره وجــه تســمیه‬ ‫روســتای کفشــگیری «اســد اللــه معطوفــی» در کتــاب‬ ‫ســنگ مزارهــا وکتیبه هــای تاریخــی گــرگان و اســتراباد این‬ ‫گونــه می نویســد‪ »:‬چنــد ســنگ مــزار متعلــق بــه طایفــه‬ ‫کفشــگر در گورســتان روشـن اباد‪ ،‬دهنــه محمدابادکتــول‪،‬‬ ‫کفشــگیری و مخصوصــا شموشــک وجــود دارد کــه بــه‬ ‫عــاوه بــا اســتناد بــه اســناد تاریخــی ‪ ،‬وقفنامه هــا و اســتاد‬ ‫تملــک اراضــی اراضــی منطقــه می تــوان بــر ایــن امــر صحــه‬ ‫نهــاد کــه روســتای کفشــگیری فعلــی نــام اصلــی اش‬ ‫کفشگر(کفشــگری) و تیــول همیــن طایفــه یــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫شــغل اصلــی مردمــان ایــن روســتا کشــاورزی و دامــداری‬ ‫اســت‪ .‬کوهســتان های یانســر(منطقه هزارجریــب ) و‬ ‫دهکــده جهــان نمــا (مشــرف بــر دشــت گــرگان ) درالبــرز‬ ‫مرکــزی ‪،‬مناطــق ییالقــی اهالــی کفشــگیری بــوده اســت‪.‬‬ ‫در روستای علی اباد باغی بزرگ‬ ‫به نام کوشک علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتری شــمال شــرقی بجنورد‪ ،‬در روســتای علی اباد باغی بزرگ با درختانی کهنســال دیده می شــود که نشــان از قدمت‬ ‫طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامند‪ .‬این ســاختمان متعلق‬ ‫بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم تریــن الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪ .‬دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد‬ ‫گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل‬ ‫یــک حوضخانــه بــا ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ و ســقف‬ ‫با اســتفاده از تیرهای چوبی ســاخته شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه‬ ‫رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخی از ســفرنامه های‬ ‫قدیمــی نیــز نــام بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده اســت‪ .‬ناصرالدیــن شــاه قاجــار‬ ‫هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان‬ ‫حکمرانــی ســردار مفخــم‪ ،‬حاکــم بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ و بنــای‬ ‫تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جرگالن یکی از مناطق و بخشــهای مربوط به شهرســتان بجنورد میباشــد که دارای طبیعت زیبا و در برخی مناطق بکر ودســت‬ ‫نخــورده اســت‪ .‬در فاصلــه حــدود ‪۱۰‬کیلومتــری جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعی قرار گرفته اســت‬ ‫بــاغ دره دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز و جــرگالن اســت کــه زبــان‬ ‫هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قــارچ هــای ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای‬ ‫ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع این نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا اندازه گیری کــرده اند‬ ‫درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختان‬ ‫پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی کنــد چیــزی کــه درایــن طبیعــت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند‬ ‫ترکیــب دره هــای عمیــق ووســیع مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انهــا باورنکردنــی اســت صخــره‬ ‫هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه های پراب ‪-‬بوته های زرک و ترشــک و تمشــک‬ ‫اینهــا قســمتی از زیبایــی هــا ی ایــن منطقــه اســت کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر‬ ‫ایــن منطقــه بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس 578

شماره : 578
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!