روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 368 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 368

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 368

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 368

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 08 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /30‬اوت‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /21‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪368‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫معضل و استمرار وقوع سیالب را باید جدی گرفت‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫راه اندازی مرکز خدمات طب ایرانی‬ ‫برای کرونایی ها در گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫اعتماد مردم با‬ ‫عمل به وعده ها‬ ‫ترمیم شود‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بیمارستان های خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت بحرانی هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مهارت های ارتباطی و موفقیت‬ ‫در کسب و کارخانوادگی‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دامداران به دلیل نبود نهاده های دامی‬ ‫سختی زیادی را متحمل می شوند‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫با رایج ترین اصطالحات ارز دیجیتال اشنا شویم‬ ‫احتمــاال ایــن روزهــا دربــاره ارزهــای دیجیتــال‬ ‫مخصوصــا بیت کویــن از گوشــه وکنار در اخبــار‬ ‫رادیــو و تلویزیــون یــا شــبکه های اجتماعــی‬ ‫چیزهایــی شــنیده اید‪ .‬مــدت زیــادی از عمــر ایــن‬ ‫فنــاوری نمی گــذرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬شــاید خیلــی‬ ‫از شــما بــه ان عالقه منــد شــده اید و دوســت داریــد‬ ‫بیشــتر دربــاره ان بدانیــد‪ .‬مســلما بــرای اشناشــدن‬ ‫بــا هــر حــوزه ای‪ ،‬قبــل از هرچیــز بایــد اصطالحــات‬ ‫مربــوط بــه ان را یــاد بگیریــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫دربــاره تعــدادی از مهم تریــن و اساســی ترین‬ ‫اصطالحــات ارز دیجیتــال صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ادرس‪ :‬ارزهــای دیجیتــال در بالک چیــن بــا‬ ‫یــک ادرس (‪ )Address‬منحصربه فــرد شناســایی‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر مثالــی ملمــوس می خواهیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بالک چیــن را ماننــد جی پــی اس‬ ‫(‪ )GPS‬و ادرس ارز دیجیتالتــان را ادرس پســتی‬ ‫موردنظــر در ان در نظــر بگیریــد‪ .‬بــدون ادرس‬ ‫کیف پــول‪ ،‬نمی توانیــد هیــچ ارزی را ذخیــره کنیــد‪،‬‬ ‫زیــرا بالک چیــن نــه می توانــد ان را تاییــد کنــد و‬ ‫نــه وجــود ان را اعتبارســنجی کنــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫نمی توانیــد مالــک حتــی یــک ارز دیجیتــال باشــید‪.‬‬ ‫هربــار کــه یــک تراکنــش تاییــد می شــود‪ ،‬موجــودی‬ ‫کیف پــول شــما بــر اســاس ادرس شــما بــه روز‬ ‫می شــود‪ .‬ادرس هــا بســته بــه نــوع ارز دیجیتــال‬ ‫می تواننــد قالب هــای متفاوتــی داشــته باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫بیشــتر انهــا ایــن شــکلی اند‪:‬‬ ‫‪– 17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem‬‬ ‫(البتــه کــه به هوش و ذکاوت شــما احتــرام می گذارم‪،‬‬ ‫امــا بــرای ان دســته از کاربرانــی کــه نمی داننــد تاکیــد‬ ‫می کنــم کــه ایــن ادرس ســاختگی اســت!)‬ ‫‪ .۲‬الت کوین هــا‪ :‬الت کویــن (‪ )Altcoin‬از رایج تریــن‬ ‫اصطالحــات ارز دیجیتــال‪ ،‬بــه تمامــی ارزهــای دیجیتالی‬ ‫می گوینــد کــه بعــد از بیت کویــن امدنــد‪ .‬هــر ارز‬ ‫دیجیتالــی کــه بیــت کویــن نیســت‪ ،‬الــت کویــن اســت؛‬ ‫مثــا اتریــوم نوعــی الت کویــن اســت‪ .‬البتــه در ایــن‬ ‫مطلــب‪ ،‬فــرض را بــر ایــن گذاشــته ایم کــه بیت کویــن را‬ ‫ن حــال توضیحــی کوتــاه و مختصــر‬ ‫می شناســید‪ .‬بــا ای ـ ‬ ‫دربــاره ان می دهم‪:‬بیت کویــن اولیــن و ارزشــمندترین‬ ‫ارز دیجیتــال اســت‪ .‬بیت کویــن را ساتوشــی ناکاموتــو‬ ‫(فــرد یــا گروهــی از افــراد ناشــناس کــه هیچ کــس از‬ ‫هویــت واقعــی انهــا اگاه نیســت) در ســال ‪ ۲۰۰۹‬ایجــاد‬ ‫کــرد‪ .‬تراکنش هــای بیت کویــن روی یــک «دفتــر کل‬ ‫عمومــی غیرمتمرکــز» ثبــت می شــوند‪ ،‬بــدون اینکــه پــای‬ ‫واســطه ای در میــان باشــد؛ یعنــی هــر معاملــه بیــن دو‬ ‫طــرف به صــورت همتــا بــه همتــا (‪ )peer to peer‬انجــام‬ ‫می شــود و هیــچ طــرف ســومی (شــخص ثالــث یــا ‪third‬‬ ‫‪ )party‬ماننــد بانــک در ایــن فراینــد دخالــت نــدارد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬از زمــان راه انــدازی شــبکه بیــت کویــن تــا‬ ‫کنــون‪ ،‬هــزاران الت کویــن بــه وجــود امده انــد‪ .‬برخــی از‬ ‫انهــا درگیــر جرایــم مالــی شــدند و برخــی دیگــر بازارهــا را‬ ‫مختــل کردنــد‪ .‬بیشــتر الت کوین هــای محبــوب انهایی انــد‬ ‫ل حاضــر‪،‬‬ ‫کــه در دنیــای واقعــی کاربــرد دارنــد‪ .‬در حــا ‬ ‫ن حــال‪،‬‬ ‫اتریــوم بزرگ تریــن الت کویــن جهــان اســت‪ .‬بــا ای ـ ‬ ‫الت کوین هــای دیگــری هــم هســتند کــه ارزش توجه کــردن‬ ‫را دارنــد (ایــن توصیــه ســرمایه گذاری نیســت!)‪ :‬الیت کویــن‪،‬‬ ‫کاردانــو‪ ،‬ریپــل‪ ،‬اســتالر‪ ،‬تــرون‪ ،‬چین لینــک‪ ،‬تتــر‪ ،‬دش‪،‬‬ ‫مونــرو‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بالک چیــن‪ :‬بالک چیــن از ان واژه هایــی اســت‬ ‫کــه به احتمــال زیــاد بــه گوشــتان خــورده اســت‪ ،‬بــا‬ ‫ای ـن حــال‪ ،‬بعیــد می دانــم حتــی نیمــی از افــرادی کــه‬ ‫از ان اســتفاده می کننــد درک کــرده باشــند بالک چیــن‬ ‫چیســت‪ .‬شــاید شــما جــزو ان افــراد نباشــید‪.‬‬ ‫بالک چیــن دفتــرکل دیجیتــال اســت و محتــوای ان را‬ ‫تمــام تراکنش هایــی کــه تاکنــون بــا هــر ارز دیجیتــال‬ ‫خاصــی انجــام شــده اســت تشــکیل می دهنــد‪ .‬هــر‬ ‫تعــداد مشــخص از ایــن تراکنش هــا باهــم در یــک‬ ‫بــاک (‪ )block‬قــرار می گیرنــد‪ .‬وقتــی ظرفیــت‬ ‫یــک بــاک پــر شــد‪ ،‬بــاک جدیــدی ایجــاد می شــود‬ ‫کــه حــاوی تعــداد دیگــری از تراکنش هاســت و‬ ‫ایــن فراینــد همین طــور ادامــه می یابــد‪ .‬برخــی از‬ ‫بالک چین هــا طــوری طراحــی شــده اند کــه تعــداد‬ ‫بالک هــای انهــا محــدود اســت‪ ،‬در حالــی کــه برخــی‬ ‫دیگــر تــا بی نهایــت می تواننــد ادامــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فنــاوری بالک چیــن طــوری طراحــی شــده اســت کــه‬ ‫هیــچ دفتــر مرکــزی یــا نهــاد واحــدی وجــود نــدارد کــه ایــن‬ ‫دفتــرکل را در خــودش ذخیــره کنــد‪ .‬منتهــا باالخــره بایــد‬ ‫در جایــی ذخیــره شــود‪ ،‬درســت اســت؟ بالک چیــن بارهــا‬ ‫و بارهــا در رایانه هــا و ســرورهای مختلــف در سراســر‬ ‫جهــان ذخیــره می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫بــه ان دفتــرکل غیرمتمرکــز می گوییــم‪ ،‬زیــرا هیــچ نهــاد‬ ‫متمرکــزی بــر ان کنتــرل نــدارد‪.‬‬ ‫ چیــن بیت کویــن کامــا عمومــی اســت‪،‬‬ ‫بالک‬ ‫ِ‬ ‫بنابرایــن همــه می تواننــد هــر تراکنــش را مشــاهده‬ ‫کننــد‪ .‬از انجــا کــه بســیاری از افــراد هنــوز هــم‬ ‫بیت کویــن را بــا روزهــای ابتدایــی پیدایــش ان کــه‬ ‫بــه محلــی مناســب بــرای معامــات مــواد مخــدر و‬ ‫ســاح گــرم تبدیــل شــده بــود مقایســه می کننــد‪،‬‬ ‫شــاید ایــن شــفاف بودن بیت کویــن کمــی خنــده دار‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬بایــد گفــت این طــور نیســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫هرچــه بیت کویــن رونــق بیشــتری پیــدا کنــد‪ ،‬ردیابــی‬ ‫تراکنش هــا ســاده تر خواهــد شــد؛ مخصوصــا در‬ ‫پلتفرم هــای معامالتــی متمرکــز کــه مشــتریان بــرای‬ ‫بهره مندشــدن از خدمــات انهــا بایــد احــراز هویــت‬ ‫(‪ )KYC‬انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بالک چین های محرمانه؟‬ ‫بلــه وجــود دارنــد‪ .‬برخــی بالک چین هــا ماننــد‬ ‫مونــرو‪ ،‬حریم خصوصی محــور هســتند و بنابرایــن‬ ‫تراکنش هــای انهــا به شــکل کامــا ناشــناس و‬ ‫محرمانــه انجــام می شــوند‪ .‬غیرممکــن اســت در ایــن‬ ‫بالک چیــن بتوانیــد یــک تراکنــش را بــا ادرس خاصــی‬ ‫ارتبــاط دهیــد‪ .‬ایــن در واقــع یکــی از ویژگی هــای‬ ‫اصلــی مونــرو اســت و کاربرانــی کــه تمایــل دارنــد‬ ‫تراکنش هایشــان را به شــکلی کامــا ناشــناس انجــام‬ ‫دهنــد بیشــتر جــذب ایــن ارز دیجیتــال می شــوند‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫سواالتی که باید از کارفرما‬ ‫هنگام مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در زندگی هر انســان مصاحبه شــغلی می تواند یکی از مهمترین‬ ‫تجربه هــای چالش برانگیــز باشــد‪.‬قطعا در چنیــن مصاحبه هایــی‪،‬‬ ‫همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط بــا مهارت هــا و اهدافتــان پرســیده‬ ‫می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط‬ ‫کار‪ ،‬محیط کار‪ ،‬مسائل مربوط به حقوق و دستمزد و… از کارفرما‬ ‫کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابطــه ای دوطرفــه‬ ‫اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی کــه انجــام می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط‬ ‫مختلفــی بــرای شــما از طــرف کارفرمــا فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از شــما‬ ‫درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و نگرش هــای کــه داریــد پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما‬ ‫نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ایــن ســواالت در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪ ،‬بهتــر ان اســت بــه‬ ‫ایــن دو نکتــه راهبــردی توجــه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش‬ ‫اگاهی تــان از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد‬ ‫کــه بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتما ًدقت داشــته باشــید‬ ‫ت خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد‬ ‫ســواال ‬ ‫مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال چند سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱‬چگونــه در ایــن خصــوص شــروع بــه کار کردیــد؟ و چــرا در ایــن حــوزه می خواهیــد‬ ‫ادامــه دهیــد؟ شــما مدتــی در ایــن شــرکت بوده ایــد؟ کــدام ویژگــی ایــن شــغل شــما را‬ ‫باانگیــزه نگــه مـی دارد؟‬ ‫‪ .۲‬چ ـ ه مــواردی عامــل موفقیــت شــرکت بــوده کــه افــراد خــارج از شــرکت از ان اطالعــی‬ ‫ندارنــد؟‬ ‫‪ .۳‬سبک مدیریتی شما یا رئیس اینده من چگونه است؟‬ ‫‪ .۴‬شــرکت‪ /‬مدیــر اینــده مــن چگونــه عملکــرد کارکنــان را مــورد بررســی قــرار می دهــد؟‬ ‫چگونــه می تــوان از رونــد بررســی عملکــرد بیشــترین بهــره را برد تا اطمینان حاصل شــود‬ ‫مــن بهتریــن کاری را کــه می توانــم بــرای شــرکت انجــام می دهــم؟‬ ‫‪ .۵‬چه نوع افرادی در این مجموعه موفق اند؟ چه نوع افرادی موفق نیستند؟‬ ‫‪ .۶‬قهرمانــان شــرکت شــما چــه کســانی اند؟ افــرادی کــه بیشــتر از همــه تجلیــل می شــوند‬ ‫چــه خصوصیــات مشــترکی دارنــد؟ برعکــس‪ ،‬ویژگی هــای مشــترک افــرادی کــه اســتخدام‬ ‫شــده اند امــا بعــدا اخــراج می شــوند‪ ،‬شکســت می خورنــد یــا کار را تــرک می کننــد چیســت؟‬ ‫‪ .۷‬ســازوکار پــاداش شــما بــه چــه نحــوی اســت؟ ایــا بــر اســاس مــدل ســتاره کار‬ ‫می کنیــد یــا تیم محــور یــا اختصــاص ســهام یــا نقــدی؟ چــرا ایــن ســازوکار پــاداش را‬ ‫انتخــاب کرده ایــد؟ شــما امیدواریــد چــه حاصلــی از ان بــه دســت اوریــد و در صــورت‬ ‫عملی کــردن ان چــه اتفاقــی می افتــد؟ نــکات مثبــت و منفــی ســازوکار پــاداش شــما‬ ‫چیســت؟ اگــر بتوانیــد هــر چیــز دیگــری را تغییــر دهیــد‪ ،‬چه چیــزی خواهــد بــود؟‬ ‫‪ .۸‬بخش هــای فــروش‪ /‬عملیــات‪ /‬فنــاوری‪ /‬بازاریابــی‪ /‬امــور مالــی در اینجــا چگونــه کار‬ ‫می کننــد؟ (یعنــی گروه هــای دیگــری غیــر از گروهــی کــه بــرای فعالیــت در ان بخــش‬ ‫مصاحبــه می شــوید‪).‬‬ ‫‪ .۹‬درباره کدام رقیب شرکت بیشتر از بقیه نگران هستید؟‬ ‫‪ .۱۰‬بهتریــن و بدتریــن روابــط کاری گــروه شــما بــا ســایر گروه هــای شــرکت چیســت؟‬ ‫نقــاط ضعفــی کــه بایــد روزانــه بــا انهــا کنــار بیاییــد کدام انــد؟‬ ‫‪ .۱۱‬مشــتریان مــن‪ /‬مــا (داخلــی یــا خارجــی) چــه کســانی اند و چگونــه مــن‪ /‬مــا‬ ‫را ارزیابــی می کننــد؟ چــه کســی بــه مــن‪ /‬تیــم مــن به عنــوان مشــتری (داخلــی یــا‬ ‫خارجــی) نــگاه می کنــد؟‬ ‫‪ .۱۲‬چــه اطالعاتــی بــا کارمنــدان بــه اشــتراک گذاشــته می شــود (درامــد‪ ،‬هزینه هــا‪،‬‬ ‫معیارهــای عملیاتــی)؟ ایــا ایــن اطالعــات راحــت در اختیــار همــه قــرار می گیــرد یــا اینکــه‬ ‫درمــورد افشــای انهــا محافظـه کار هســتید؟ چگونــه اطالعات به اشــتراک گذاشــته می شــود؟‬ ‫چگونــه می توانــم بــه اطالعــات الزم بــرای موفقیــت در ایــن کار دسترســی پیــدا کنــم؟‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روزیــک شــنبه ‪ 8‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 51,490,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,899,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 117,520,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 120,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 63,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,860,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬شهریور‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪368‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫شهادت مظلومانه رجایی‬ ‫و باهنر و هفته دولت‬ ‫برای ازبین بردن موانع‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫میــزان واردات نهادهــا نیــز بیشــتر کنیــم و تســریع دهیــم‬ ‫بــه دســت همــه دامــداران چــه عشــایری‪ ،‬دام سبک وســنگین‪،‬‬ ‫دامــداران صنعتــی نهــاده تحویــل دهیــم تــا کشــور بــه فصــل‬ ‫پاییــز برســد و بتوانیــم باتوجه بــه افزایــش بارش هــا کشــت‬ ‫علوفه هــای دامــی را در داخــل کشــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪ 8‬شــهریور ‪1360‬پــس از اعــام عــدم کفایــت بنی صــدر و عــزل‬ ‫او از ریاســت جمهوری و فرار مفتضحانه او‪ ،‬دشــمنان انقالب‬ ‫اســامی تــاش خــود را در برانــدازی حکومــت اســامی بیشــتر‬ ‫کردنــد و بــا توســل بــه تــرور و خشــونت گســترده‪ ،‬ســعی در از‬ ‫بیــن بــردن مســوولین وفــادار نظــام نمودنــد‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب پــس از واقعــه هفتــم تیــر کــه طــی ان‬ ‫شــهید بهشــتی و ‪ 72‬تــن از یــاران انقــاب را بــه شــهادت‬ ‫رســاندند‪ ،‬اقــدام بــه بمب گــذاری در دفتر نخســت وزیری‬ ‫نمودنــد و در ایــن واقعــه شــهید محمدعلــی رجایــی‬ ‫رییــس جمهــور محبــوب و مردمــی و نیــز نخســت وزیــر‬ ‫متفکر و دانشــمندش حجت االســام والمســلمین دکتر‬ ‫محمدجــواد باهنــر بــه درجــه رفیــع شــهادت نایــل امدنــد‪.‬‬ ‫ایــن واقعــه همچــون واقعــه هفتــم تیــر‪ ،‬علیرغــم خیــال‬ ‫باطــل دشــمنان اســام کــه معتقد بودند موجبــات منزوی‬ ‫شــدن مــردم و ســقوط نظــام را فراهــم مــی اورد‪ ،‬باعــث‬ ‫رشــد و اگاهــی و حضــور فعال تــر مــردم شــد؛ بــه طــوری‬ ‫کــه‪ ،‬تروریسـت ها نتیجــه عکــس گرفتنــد و خــود در میــان‬ ‫مــردم انقالبــی بــه انــزوای مطلــق کشــیده شــدند‪.‬‬ ‫بــرای گرامــی داشــت خاطــره این عزیزان که در حقیقت‬ ‫الگــوی نــاب دولتمــردی در نظــام اســامی بودنــد‪ ،‬هفتــه‬ ‫اول شــهریور مــاه بــه عنــوان هفتــه دولــت نامگذاری شــد‬ ‫تــا یــاداور خاطــرات تلــخ و جانگــداز ان دوران‪ ،‬دوران‬ ‫تــاش و سخت کوشــی عناصــری دلســوز و ایثارگــر در‬ ‫نظــام اجرایــی انقــاب کــه تمــام هــم و غمشــان رفــع‬ ‫مشــکالت محرومیــن و حــل مســائل مــردم بــود باشــد‪.‬‬ ‫ش مجازی‬ ‫مدارس با ترکیبی از اموز ‬ ‫و حضوری بازگشایی می شوند‬ ‫سرپرســت وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬بازگشــایی‬ ‫مــدارس و اغــاز اموزش هــا بــا ‪ ۱۱‬برنامــه اجرایــی از اول‬ ‫مهرمــاه بــه صــورت ترکیــب مجــازی و حضوری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از معاونــت پرورشــی و‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬علیرضــا کاظمــی دربــاره اغــاز ســال تحصیلــی‬ ‫و ارائــه اموزش هــا از اول مهــر مــاه افــزود‪ :‬امــوزش‬ ‫دانش امــوزان امســال بــه صــورت ترکیبــی از امــوزش‬ ‫مجــازی و حضــوری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت وزارت امــوزش و پــرورش ادامــه داد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار کالس زیــر ‪ ۱۵‬دانش امــوز داریــم و ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫مــدارس نیــز کمتــر از ‪ ۷۵‬دانش امــوز دارنــد کــه ایــن‬ ‫مــدارس و ایــن کالس هــا می تواننــد بــه صــورت حضــوری‬ ‫و بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی برگــزار شــوند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا کلیــات‬ ‫ایــن طــرح را تصویــب کــرده و قــرار اســت تفاهــم‬ ‫نامــه ای بیــن کمیته هــای ســتاد کرونــا و امــوزش و‬ ‫پــرورش تنظیــم شــود تا اســتانداردهای الزم بهداشــتی‬ ‫تدویــن و تــا پایــان هفتــه بــه مــدارس ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫کاظمــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در امــوزش مجــازی تاکیــد‬ ‫اســتفاده مــدارس از شــبکه امــوزش دانش امــوزی یــا همــان‬ ‫شــاد اســت‪ ،‬امــا مــدارس می تواننــد بــه نســبت فعالیت های‬ ‫خــود از ســامانه های دیگــر اموزشــی نیــز اســتفاده کننــد‪ .‬در‬ ‫حــال توســعه و رفــع اشــکاالت شــاد هســتیم تــا بتوانیــم بــا‬ ‫یــک مدیریــت یکپارچــه بهتریــن بســتر امــوزش مجــازی را‬ ‫بــرای دانــش امــوزان ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫دامداران به دلیل نبود نهاده های دامی سختی زیادی را متحمل می شوند‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫گــرگان‪ -‬لیاقــی‪ ،‬مدیرعامــل دامپــروران گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مقــدار تولیــدات دامــی (شــیر و گوشــت)‬ ‫گلســتان نســبت بــه دو ســال گذشــته کــه کشــور‬ ‫از کمبــود دام زنــده و گوشــت رنــج می بــرد در‬ ‫وضعیــت خوبــی قــرار دارد امــا در حــال حاضــر‬ ‫دامــداران بــه دلیــل کمبــود نهاده هــای دامــی‬ ‫ســختی زیــادی را متحمــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫دامپروری در گلستان نیز مانند دیگر استان ها‬ ‫باتوجه بــه شــرایط خشکســالی و نبــود علوفــه و‬ ‫خــوراک دامــی گرفتــار مشــکالت عدیــده ای شــده‬ ‫اســت‪ ،‬هزینه هــای بــاالی دامپــروری در گلســتان‬ ‫ســبب شــده کــه عــده ای نتواننــد از مخــارج ایــن‬ ‫هزینه هــا براینــد و متاســفانه دولــت نیز حمایتی‬ ‫از ایــن قشــر اســیب پذیر نــدارد‪.‬‬ ‫در همیــن خصــوص گفتگویــی داشــته ایم بــا‬ ‫صــادق لیاقــی مدیرعامــل اتحادیــه دامپــروران‬ ‫گلســتان تــا از مشــکالت تــا ایــن قشــر بیشــتر‬ ‫جویــا شــویم‪.‬‬ ‫دامپــروری در گلســتان در حــال حاضــر در چــه‬ ‫شــرایطی قــرار دارد؟‬ ‫اقتصــاد کشــور مــا بــر اســاس تولیــد کشــاورزی‬ ‫و دامپــروری اســت‪ ،‬یــک انســان هــم وابســته بــه‬ ‫ایــن تولیــدات اســت‪،‬‬ ‫ســال های که ترســالی اســت ســال رضایت مندی‬ ‫هــم کشــاورز و دامپــرور بــوده اســت‪ ،‬ســال های‬ ‫کــه خشکســالی اســت مشــکالت بســیاری را بــه‬ ‫وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫اســاس قهــر طبیعــت کــه مشــکالتی را بــه وجود‬ ‫م ـی اورد نمی تــوان دنبــال مقصــر بــود و بایــد بــه‬ ‫دنبــال حــل مشــکل باشــیم‪.‬‬ ‫خشکســالی کمبــود علوفــه را بــه همــراه داشــته‬ ‫اســت و واردات نیــز بــا توجــه بــه تحریم ها بســیار‬ ‫ســخت است‪،‬‬ ‫در دو ســال گذشــته دام زنده و گوشــت منجمد‬ ‫وارد کشــور می کردیــم تــا تنظیــم بــازار داشــته‬ ‫باشــیم ان زمــان کمبــود بســیاری داشــته ایم‬ ‫خوشــبختانه امــروز بــا تالش هــای انجــام شــده‬ ‫در عرصــه دامپــروری بــه جایــگاه مــورد قبــول‬ ‫رســیده ایم یــک میلیــون تــن در ســال گوشــت‬ ‫قرمــز را تولیــد و وارد بــازار کنیــم‪.‬‬ ‫امــروز کشــور در جایــگاه خوبــی قــرار دارد و در‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز را بــه خودکفایــی رســیده ایم‪.‬‬ ‫برای ازبین بردن موانع چه باید کرد؟‬ ‫در حــال حاضــر بایــد بــه دنبــال حفــظ وضــع‬ ‫موجــود باشــیم اجــازه ندهیــم علوفــه بــه هیــچ‬ ‫روشــی از کشــور خــارج شــود یکســری کشــورها‬ ‫علوفــه خوبــی دارنــد زمینــه واردات از ایــن‬ ‫کشــورها فراهــم شــود‪.‬‬ ‫میــزان واردات نهادهــا نیــز بیشــتر کنیــم و‬ ‫تســریع دهیــم بــه دســت همــه دامــداران چــه‬ ‫عشــایری‪ ،‬دام سبک وســنگین‪ ،‬دامــداران‬ ‫صنعتــی نهــاده تحویــل دهیــم تــا کشــور بــه‬ ‫فصــل پاییــز برســد و بتوانیــم باتوجه بــه افزایــش‬ ‫بارش هــا کشــت علوفه هــای دامــی را در داخــل‬ ‫کشــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫پژوهشــگران در ایــن برهــه زمانــی بــه دنبــال‬ ‫راه حلــی باشــند تــا بتوانیــم پســماند همــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــرای تامیــن خــوراک دام‬ ‫اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫پاییــز بــه ســمت کشــت علوفــه برویــم‪ ،‬در کنــار‬ ‫کشــت محصــوالت پاییــزی بایــد توجــه ویژه هــای‬ ‫بــه کشــت انــواع علوفــه را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫متاســفانه کشــت شــالی کــه از قیمــت بــاالی‬ ‫برخــوردار اســت بیشــتر موردتوجــه کشــاورزان‬ ‫حلقه مفقوده پایگاه امداد ایمر نبود‬ ‫خودروی نجات‬ ‫کمبــود تجهیــزات امــدادی و محــروم بــودن تنها پایگاه امداد و نجات جمعیت‬ ‫هــال احمــر گنبــدکاووس واقــع در روســتای ایمــر در حاشــیه جــاده پُرتــردد این‬ ‫شهرســتان بــه اق قــا از خــودروی نجــات ســبب شــده تا نیروهای امــدادی این‬ ‫نهــاد‪ ،‬خدمــت رســانی به مصدومــان ســوانح رانندگــی در ایــن محــور پُرحادثــه را‬ ‫بــا تاخیــر انجــام دهند‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا پنــج هــزارو ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع وســعت و برخــورداری از‬ ‫قــرار گرفتــه امــا باتوجه بــه کمبــود منابــع ابــی‪،‬‬ ‫بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ابخوان هــا کمتریــن‬ ‫اســتفاده را داشــته باشــیم بایــد کشــاورزان را‬ ‫ســوق دهیــم بــه ســمت کشــت علوفه هــای‬ ‫دامــی تــا این گونــه بتوانیــم هــم نیــاز کشــاورز و‬ ‫هــم نیــاز دامــداران را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫چــرا کشــت علوفــه در کشــور مظلــوم قــرار‬ ‫گرفــت؟‬ ‫ســال های ســال بــا ارز چهارهــزار و ‪200‬‬ ‫تومانــی واردات نهــاده را در کشــور داشــته ایم‪،‬‬ ‫دامــداران باتوجه بــه اینکــه جــو کیلــوی هــزار و‬ ‫‪ 800‬خارجــی را راحــت می توانســتند بــه دســت‬ ‫بیاورنــد رقابتــی بــرای تهیــه جــوی ایرانــی بــا‬ ‫قیمــت باالتــر نداشــتند‪.‬‬ ‫همیــن امــر ســبب شــد تــا علوفــه کارهــا‬ ‫از خــط تولیــد خــارج شــدن و وابســتگی بــه‬ ‫نهــاده ای وارداتــی بیشــتر شــد و کشــاورزان رو‬ ‫به ســوی کشــت دیگــر محصــوالت اوردنــد کــه‬ ‫باتوجه بــه اینکــه از نیــاز کشــور بیشــتر بــود ماننــد‬ ‫ســیب زمینی دچــار خســارت های زیــادی شــدند‪.‬‬ ‫کشــاورزی نبایــد بــه ســمت کشــت محصــوالت‬ ‫غیــر اســتراتژیک ســوق داده شــود و بایــد‬ ‫مدیریــت در عرصــه جهــاد کشــاورزی صــورت‬ ‫پذیــرد تــا باتوجه بــه نیــاز کشــور بــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و همچنیــن نیــاز ابــی ایــن محصــوالت‬ ‫کشــت انجــام شــود و یــک سیاســت کشــت‬ ‫تعریف شــود و علوفه نیز در کشــت محصوالت‬ ‫دیــده شــود ‪.‬‬ ‫دولــت در راســتای کمــک بــه دامپــروران چــه‬ ‫نقشــی می توانــد ایفــا کنــد؟‬ ‫اگــر دولــت در چنــد مــاه اینــده کمــک کنــد ایــن‬ ‫جریــان ســپری شــود و در ایــن مــدت دام مولــد‬ ‫‪ ۸۴۵‬کیلومتــر را ه اصلــی‪ ،‬فرعــی و روســتایی‪ ،‬بزرگتریــن و در عیــن حــال‬ ‫محوری تریــن شهرســتان شــرق گلســتان اســت کــه بــه واســطه ضعیــف بــودن‬ ‫برخــی زیرســاخت های جــاده ای و ارتباطــی از مناطــق پرحادثــه در تصادفــات‬ ‫جــاده ای ایــن اســتان شــمالی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫گســتره ســرزمینی و حادثــه خیــز بــودن گنبــدکاووس و نیــز بــاال بــودن امــار‬ ‫تصادفــات جــاده ای ایــن شهرســتان مــرزی ســبب شــد تــا جمعیت هــال احمر‬ ‫بــه منظــور امــداد رســانی بــه حادثــه دیــدگان ســوانح رانندگــی و دیگــر بالیــای‬ ‫طبیعــی از ســال های قبــل ‪ ۲‬پایــگاه امــداد و نجــات جــاده ای یکــی در مســیر‬ ‫گنبــد بــه داشــلی بــرون (ســه راهــی اینچــه بــرون) و دیگــری در جــاده گنبــد بــه‬ ‫اق قــا (روســتای ایمــر) راه انــدازی نمایــد‪.‬‬ ‫کشــتار نشــود اینهــا حفــظ شــوند و در خــط تولیــد‬ ‫باقــی خواهنــد مانــد‬ ‫در حــال حاضــر بــه دلیــل کمبــود نهاده هــای‬ ‫دامــی دامــداران ســختی زیــادی را متحمــل‬ ‫می شــوند‪ ،‬امــا بایــد همــه بــا همــکاری هــم بایــد‬ ‫وضــع موجــود را حفــظ کنیــم‬ ‫جلــوی دپــوی کاه و کنجالــه گرفتــه شــود و‬ ‫ایــن علوفــه در اختیــار دامــدار قــرار گیــرد تــا‬ ‫همــه بــا همــکاری هــم بتوانیــم کشــور را بــه‬ ‫حالــت عــادی برســانیم‪.‬‬ ‫نقــش جهــاد کشــاورزی را در وضــع موجــود‬ ‫چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی از لحــاظ توانمنــدی‪،‬‬ ‫تجربــه‪ ،‬تحصیــات بایــد در حــد رئیس جمهــور‬ ‫باشــد تــا بتــوان ایــن حــوزه را ســر ســامان داد‬ ‫از همــه گروه هــای فکــری در ایــن حــوزه‬ ‫اســتفاده شــود و بــا اقدامــات جهــادی رونــق را بــه‬ ‫فضــای کشــاورزی بازگردانــد‬ ‫زمانــی کــه رونــق در ایــن حــوزه وارد شــود و‬ ‫تامیــن نیــاز غذایــی کشــور بزرگ تریــن دســتاورد‬ ‫بــرای هــر دولتــی می توانــد باشــد‪.‬‬ ‫زمانــی در مــدارس شــیر رایــگان توزیــع می شــد‪،‬‬ ‫کمک هزینــه خانوارهــا در تهیــه ســبد غذایــی‬ ‫داشــته باشــیم امــا در حــال حاضــر باتوجه بــه‬ ‫مشــکالت از ایــن مســائل فاصلــه گرفته ایــم و‬ ‫متاســفانه کمــک و حمایــت دولــت بــرای قشــر‬ ‫دامــدار کافــی نیســت‬ ‫مــردم نیــز در کنــار دولــت بایــد همــکاری کننــد تا‬ ‫شــاهد پیشــرفت و ابادانی کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫شهروندان گرامی‪ :‬با‬ ‫مشارکت و همکاری از‬ ‫طریق تلفن ‪ ، 110‬پلیس‬ ‫را در حفظ نظم و امنیت‬ ‫و‏برخورد قاطعانه و به‬ ‫موقع با هنجارشکنان‬ ‫یاری نمائید ‪‎‬‏‪‎ .‬‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫دزدیــدن غــذای دیگــران از یخچــال مشــترک‪ ،‬بــوی بــد دهــان‬ ‫یــا بــدن‪ ،‬و ســخن چینی دربــاره همــکاران از نمونــ ه رفتارهــای‬ ‫ازاردهنــده در محیــط کارنــد‪ .‬شــاید هرکــدام از مــا نیــز ســهوا برخــی از انهــا را انجــام دهیــم‪ ،‬بــدون‬ ‫انکــه بــه عواقبــش فکــر کنیــم یــا متوجــه شــویم ســایر همــکاران را می ازاریــم‪ .‬در ایــن یادداشــت‪،‬‬ ‫‪ ۴۹‬عــادت ناپســند در محیــط کار را معرفــی می کنیــم‪ .‬باشــد کــه هیچ کــدام ا ز ایــن عادت هــا در‬ ‫مــا نباشــند‪ .‬ادامــه‪367‬‬ ‫دیرکردن‬ ‫‪ .۱۵‬دیر به جلسات می ایید!‬ ‫شــاید بــرای مدیرتــان مهــم نباشــد‪ ،‬امــا بــرای همــکاران ازاردهنــده اســت کــه به خاطــر دیرامــدن‬ ‫شــما‪ ،‬مجبــور باشــند صحبت هــای ردوبدل شــده در جلســه را تکــرار کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬دیر به سر کار می ایید!‬ ‫انهایــی کــه همیشــه وقت شــناس هســتند و به موقــع ســر کار حاضــر می شــوند به احتمــال‬ ‫ن ازرده خاطــر می شــوند؛ به خصــوص اگــر برخــوردی بــا دیرکننــدگان‬ ‫زیــاد از دیررســیدن دیگــرا ‬ ‫صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬زمان ناهار را کش می دهید!‬ ‫همــه مــا دوســت داریــم وقــت بیشــتری را صــرف ناهارخــوردن کنیــم؛ امــا چنین چیــزی در محیط‬ ‫کاری امکان پذیر نیســت‪.‬‬ ‫ازارهای پنهان‬ ‫‪ .۱۸‬یادداشت های شما همه جا هست!‬ ‫کدام یــک ازاردهنده تــر اســت؟ به هم ریختــن اشــپزخانه یــا یادداشــت هایی از همــکاری کــه‬ ‫همه جــا سروکله شــان پیــدا می شــود؟‬ ‫‪ .۱۹‬متلک می پرانید!‬ ‫وقتــی همــکاری دیــر می کنــد‪ ،‬ان هــم فقــط بــرای چنــد دقیــق‪ ،‬بی انصافــی اســت که بــه او متلک‬ ‫بیندازیــم و از واژه هایــی مثــل ظهربه خیــر یا رســیدن به خیر اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬ایمیل های حاوی بدگویی ارسال می کنید!‬ ‫ارســال ایمیل هایــی بــه رئیــس یــا همــکاران‪ ،‬کــه د ر ان دربــاره یکــی از همــکاران بدگویــی‬ ‫کرده ایــد یــا اشــتباهاتش را گوشــزد کرده ایــد‪ ،‬از مصادیــق رفتارهــای ازاردهنــده در محیــط کار‬ ‫اســت‪ .‬ازاردهنده تــر انکــه ایمیــل را بــه خــود ان همــکار هــم ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬صدای موسیقی تان خیلی بلند است!‬ ‫اگــر به واســطه صــدای موزیــک صــدای همــکاران را نمی شــنوید‪ ،‬صــدای موزیکتــان خیلــی‬ ‫بلنــد اســت‪ .‬اگــر همــکاران نگاه هــای خنــده دار بــه شــما می اندازنــد یــا بــه شــما می گوینــد چــه‬ ‫ترانه هــای بــدی گــوش می کنیــد‪ ،‬پــس بازهــم صــدای موزیکتــان حتمــا خیلــی بلنــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬هنگام گوش کردن به موزیک هم خوانی می کنید!‬ ‫این عادت‪ ،‬از بلندبودن صدای موزیک‪ ،‬خیلی بدتر و ازاردهنده تر است‪.‬‬ ‫‪ .۲۳‬مدام به دستان یا پایتان ضربه می زنید!‬ ‫ایــن عــادت ازاردهنــده معمــوال بــا نجواکــردن همــراه می شــود‪ .‬ایــن کار بــه همــان راحتــی کــه‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬حــواس بقیــه را هــم پــرت می کنــد‬ صفحه 2 ‫اســتاندار گلســتان بــا گالیــه از خــودداری برخــی واجدیــن شــرایط انجــام واکسیناســیون بــرای تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا از انــان خواســت بــرای کمــک بــه قطــع زنجیــره شــیوع ایــن ویــروس و کمــک بــه مهــار ان‬ ‫در ایــن طــرح ملــی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در جلســه اســتانی ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫عنــوان نمونــه ‪ ۲۱‬درصــد واجدیــن شــرایط در رده ســنی باالتــر از ‪ ۶۰‬ســال گلســتان ایــن واکســن را تزریــق‬ ‫نکردنــد و بــدون توجــه بــه ضــرورت ایمــن ســازی جامعــه بــه زندگــی عــادی خــود مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫استاندار از اجتناب‬ ‫واجدین شرایط‬ ‫برای تزریق واکسن‬ ‫کرونا گالیه کرد‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪368‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫خسارت های همیشگی‬ ‫در اثر بی توجهی‬ ‫هواگیری سیستم ترمز‬ ‫براثر این ســیل های ســهمگین تعدادی کشــته شــده و ده ها‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال خســارت مالــی بــه بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مســکن‪ ،‬راه هــای ارتباطــی‪ ،‬زیرســاخت های‬ ‫شــهری و روســتایی وارد شــد ضمــن اینکــه نبایــد از خســارات‬ ‫روحــی و روانــی ایــن بالیــای طبیعــی بــر مــردم ایــن دیــار بــه‬ ‫راحتــی گذشــت‪.‬‬ ‫عواملی که باعث وارد شدن هوا در مدار می شود‬ ‫اگــر ســوراخ پــر کــردن گرفتــه شــود در موقــع برگشــت‬ ‫پیســتون هــوا از راه کالهــک عقــب وارد دســتگاه می شــود‬ ‫معضل و استمرار وقوع سیالب را باید جدی گرفت‬ ‫جــاری شــدن ســیالب ناشــی از بارشــهای رگبــاری‬ ‫کــه بــا برنامــه ریــزی اصولــی مــی توانــد بــه نعمتــی‬ ‫در منطقه تبدیل شــود روز گذشــته خســارت های‬ ‫فراوانــی در بخشــهای مختلــف هفــت شهرســتان‬ ‫شــرق اســتان گلســتان برجا گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬پیگیــری اخبــار‬ ‫هواشناســی و شــنیدن خبر ورود ســامان ه ناپایدار‬ ‫جــوی بــه منطقــه‪ ،‬در پیــش بــودن بــارش بــاران و‬ ‫کاهــش دمــا در فصــل تابســتان بــا وجــود اینکــه‬ ‫بــرای گروه هــای مختلــف مردم گلســتان بالخص‬ ‫کشــاورزان ایــن اســتان کــه در ســال ابــی جــاری‬ ‫(مهــر ‪ ۹۹‬تــا کنــون)‪ ،‬کاهــش بارش هــا‪ ،‬کــم ابــی‬ ‫و خشکســالی‪ ،‬کشــت و کار و زراعــت شــان را‬ ‫دســتخوش تغییــر و خســارت کــرده‪ ،‬اخبــاری‬ ‫خوشــحال کننــده اســت امــا بــرای دیگــر قشــرهای‬ ‫ایــن اســتان بویــژه اهالــی شــهرها و برخــی‬ ‫روســتاهای حادثــه خیــز ان‪ ،‬خبــری ناخوشــایند و‬ ‫همــراه بــا اســترس و نگرانــی می باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات موجــود بیشــتر نواحــی‬ ‫اســتان گلســتان بویــژه مناطــق شــرقی ان حادثــه‬ ‫خیــز اســت و نــام ان بــا وقــوع انــواع بالیــای طبیعی‬ ‫بالخــص انــواع ســیل و ســیالب های کوچــک و‬ ‫بــزرگ عجیــن شــده و فقــط در مقولــه ایــن بــای‬ ‫طبیعــی و طــی ســه دهــه اخیــر بــا حداقــل ‪ ۱۲۰‬مورد‬ ‫وقــوع ســیل کوچــک و بــزرگ روبــرو بــوده اســت کــه‬ ‫ســیل ســال های ‪ ۸۱ ،۸۰ ،۷۱‬و ‪ ۹۸‬از ســیل های‬ ‫ســنگین و ســهمگین ان بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫براثــر ایــن ســیل های ســهمگین تعدادی کشــته‬ ‫شــده و ده هــا هــزار میلیــارد ریــال خســارت مالــی‬ ‫بــه بخش هــای مختلــف کشــاورزی‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫راه هــای ارتباطــی‪ ،‬زیرســاخت های شــهری و‬ ‫روســتایی وارد شــد ضمن اینکه نباید از خســارات‬ ‫روحــی و روانــی ایــن بالیــای طبیعــی بــر مــردم این‬ ‫دیــار بــه راحتــی گذشــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ســیل های مهیــب و ســنگین در شــرق‬ ‫گلســتان‪ ،‬ایــن منطقــه هــر ســاله شــاهد چندیــن‬ ‫ب فصلــی نیــز می باشــد کــه بعضــا بــا‬ ‫ســیال ‬ ‫کمتریــن بــارش رخ داده و خســاراتی را بــه مــردم‬ ‫ایــن دیــار وارد می کننــد‪ ،‬نمونــه اخیــر ایــن بارش هــا‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه هفتــه گذشــته بــود کــه در‬ ‫هفــت شهرســتان واقــع در ایــن منطقــه شــامل‬ ‫«گنبــدکاووس‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مــراوه تپــه» رخ داد و برخــی‬ ‫خســارات مالــی و زیرســاختی در مناطــق روســتایی‬ ‫و ابگرفتیگــی معابــر ایــن دیــار برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫بــارش رگبــاری و نقط ـه ای بــاران بــا مــدت زمــان‬ ‫نیــم تــا یــک ســاعت در برخــی مناطــق شــرقی‬ ‫کــه بعضــا همــراه بــا وزش شــدید بــاد (طوفــان)‬ ‫بــا ســرعت ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۴‬کیلومتــر بــر ســاعت بــود‪،‬‬ ‫ســبب جــاری شــدن روان اب و ســیالب و‬ ‫نیــز خســارت بــه برخــی واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬راه هــای ارتباطــی و مــزارع کشــاورزی‬ ‫و نیــز ابگرفتیگــی معابــر شــهری و روســتایی ایــن‬ ‫منطقــه شــد‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیــداغ در ایــن خصــوص گفــت کــه بــر‬ ‫اثر بارش شدید و رگباری باران و تگرگ پنجشنبه‬ ‫شــب‪/‬چهارم شــهریور‪ /‬و جــاری شــدن روان اب‪،‬‬ ‫‪ ۶‬واحــد مســکونی‪ ،‬پنــج واحــد دامــداری‪ ،‬برخــی‬ ‫مــزارع کشــاورزی‪ ،‬یــک واحــد انبــاری‪ ،‬حیــاط یــک‬ ‫مدرســه و معابــر ‪ ۲‬روســتای پلی علیــا و یانبــاق‬ ‫ایــن بخــش دچــار خســارت شــدند‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از بــارش‬ ‫شــدید و رگبــاری بــاران همــراه بــا تکــرگ کــه از‬ ‫ســاعت ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۰:۳۰‬دیشــب رخ داد‪ ،‬نیروهــای‬ ‫امــدادی جمعیــت هــال احمــر و مدیریــت بحران‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه بــه محــل اعــزام و بــه حادثــه‬ ‫دیــدگان امــداد رســانی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــارش رگبــاری و شــدید بــاران‬ ‫همچنیــن ســبب ابگرفتگــی معابــر روســتاهای‬ ‫کریم ایشــان‪ ،‬اق چاتــال و عــرب قره حاجــی و‬ ‫جریــان یافتــن گل و الی در خیابان هــای اصلــی این‬ ‫روســتاها شــد و بــه مخــازن اب‪ ،‬پــل و چنــد واحــد‬ ‫دامــداری ایــن روســتاها نیــز خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن مطابــق اعــام اداره کل هواشناســی‬ ‫گلســتان حجــم بــارش هــا در دیگــر نقــاط شــرق‬ ‫گلســتان بــه جــز منطقــه خــوش ییــاق ازادشــهر‬ ‫کــه ‪ ۶۵‬میلی متــر گــزارش شــده‪ ،‬کمتــر از ‪۲۰‬‬ ‫میلیمتــر بــود امــا همیــن میــزان بــارش نیــز‬ ‫خســاراتی را بــه همــراه اورد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــداران ازادشــهر و رامیــان‪،‬‬ ‫بــارش شــدید و رگبــاری بــاران همــراه بــا وزش‬ ‫طوفــان عصــر دیــروز جمعــه ‪/‬پنــج شــهریور‪ /‬در‬ ‫برخــی مناطــق کوهپای ـه ای و کوهســتانی ایــن ‪۲‬‬ ‫شهرســتان ســبب خســارت بــه تعــدادی از واحــد‬ ‫مســکونی‪ ،‬قطــع بــرق‪ ،‬انســداد راه های روســتایی‬ ‫و اختــال در تــردد خودروهــای عبــوری شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات دریافتــی از اهالــی محلــی‪،‬‬ ‫بــارش رگبــاری بــاران در ارتفاعــات رامیان و بخش‬ ‫چشــمه ســاران ازادشــهر باعــث ابگرفتگــی و‬ ‫خســارت بــه چنــد خانــه در روســتاهای پاقلعــه‪،‬‬ ‫کشــکک‪ ،‬ویــرو‪ ،‬فارســیان‪ ،‬رودبــار و تیــل ابــاد این‬ ‫‪ ۲‬شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار رامیــان در ایــن خصــوص گفــت‬ ‫کــه بــارش شــدید و رگبــاری بــاران بــه مقــدار ‪۱۶‬‬ ‫میلی متــر در کمتــر از یــک ســاعت باعــث شــد‬ ‫تــا اب زیــادی در بســتر رودخانــه قره چــای ایــن‬ ‫شهرســتان وارد شــود‪.‬‬ ‫جــواد صادقلــو افــزود‪ :‬بــه دلیــل وزش بــاد شــدید‬ ‫و اتصــال شــبکه توزیــع بــرق‪ ،‬بــرق تعــدادی از‬ ‫مناطــق روســتایی رامیــان قطــع شــد و دیــوار چنــد‬ ‫واحــد مســکونی در روســتای پاقلعــه فــرو ریخــت‬ ‫و همچنیــن چنــد خانــه و یــک نانوایــی نیــز دچــار‬ ‫ابگرفتگــی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس مشــاهدات میدانــی و‬ ‫گــزارش برخــی اهالــی روســتاهای بخــش چشــمه‬ ‫ســاران ازادشــهر‪ ،‬بــارش شــدید بــاران و جــاری‬ ‫شــدن روان اب ناشــی از ان عــاوه بــر تخریــب‬ ‫دیــوار برخــی از خانه هــای روســتایی‪ ،‬چنــد دام‬ ‫ســنگین را نیــز بــا خــود بــرده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا ملــک حســینی فرمانــدار ازادشــهر‬ ‫درایــن خصــوص گفــت‪ :‬براثــر بــارش رگبــاری‬ ‫بــاران برخــی خســارت ها از جملــه تلــف شــدن‬ ‫چند راس احشــام (دام ســبک) و شکســته شــدن‬ ‫شــاخه درختــان در مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫ازادشــهر وارد شــد کــه کارشناســان درحــال بــراورد‬ ‫دقیــق خســارت ها هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ملــک حســینی‪ ،‬براثــر شکســته شــدن‬ ‫شــاخه یــک اصلــه درخــت در روســتای «اقچلــی»‬ ‫ازادشــهر یــک خانــم از اهالی این روســتا مصدوم‬ ‫کــه بالفاصلــه توســط نیروهــای امــدادی بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬شهرســتان رامیــان و ازادشــهر کــه نیمــی از‬ ‫مســاحت انهــا را کوهســتان تشــکیل می دهــد‪،‬‬ ‫درمجمــوع بیــش از ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن طوفــان‪ ،‬بــارش بــاران و تگــرگ‬ ‫تابســتانه در عصــر جمعــه هفتــه گذشــته کــه‬ ‫کمتــر از یــک ســاعت ادامــه داشــت‪ ،‬ســبب‬ ‫ابگرفتگــی برخــی معابــر شــهری و بــروز خســارت‬ ‫بــه ســاکنان روســتاهای ‪ ۲‬شهرســتان کاللــه و‬ ‫گنبــدکاووس شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار کاللــه‪ ،‬بــارش رگبــاری بــاران‬ ‫باعــث ابگرفتگــی معابر شــهر فراغــی از توابع این‬ ‫شهرســتان شــد کــه باحضــور به موقــع نیروهــای‬ ‫خدماتــی از خســارت جــدّی بــه تاسیســات و‬ ‫ابنیه هــای فنــی شــهری جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم تــودرواری اظهــار داشــت‪ :‬براثــر‬ ‫بــارش شــدید بــاران عصــر جمعــه‪ ،‬مســیر اوقچــی‬ ‫بــه خالدنبــی در بخــش مرکــزی کاللــه دچــار‬ ‫ابگرفتگــی و مســدود شــد ضمــن اینکــه براثــر‬ ‫ایــن حادثــه قهــری طبیعــی‪ ،‬خســاراتی بــه برخــی‬ ‫واحدهــای دامــداری‪ ،‬اراضــی زراعــی و منــازل‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز گفــت کــه براثــر‬ ‫بــارش شــدید و رگبــاری بــاران و جــاری شــدن روان‬ ‫اب در رودخانــه فصلــی روســتای اق بنــد از توابــع‬ ‫بخــش داشــلی بــرون ایــن شهرســتان‪ ،‬تعــدادی‬ ‫از احشــام اهالــی ایــن روســتا تلــف شــدند کــه‬ ‫خســارت دقیــق ان متعاقبــا اعــام می شــود‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬همچنیــن براثــر‬ ‫وزش شــدید بــاد در گنبــدکاووس بــرق نیمــی‬ ‫از مشــترکان نقــاط شــهری و روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان قطــع کــه بــا تــاش نیروهــای فنــی و‬ ‫خدمــات رســان اداره توزیــع بــرق مشــکل تا حدود‬ ‫زیــادی رفــع شــد ضمــن اینکــه وزش تندباد ســبب‬ ‫شکســته شــدن شــاخه و تنــه برخــی درختــان‬ ‫در ســطح شــهر گنبــدکاووس شــد کــه میــزان‬ ‫خســارات ان درحــال بــراورد اســت‪.‬‬ ‫وقــوع ســیل یــا ســیالب های کوچــک و بــزرگ در‬ ‫اســتان گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان بــه هــر‬ ‫دلیلــی کــه رخ می دهــد‪ ،‬از تغییــر اقلیــم گرفتــه‬ ‫تــا تخریــب منابــع طبیعــی و مراتــع‪ ،‬از ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز در حاشــیه رودخانه هــا گرفتــه‬ ‫تــا تکمیــل نبــودن زیرســاخت های مقابلــه بــا‬ ‫ایــن بــای طبیعــی ماننــد ســازهای ابــی و خاکــی‬ ‫(انــواع ســد‪ ،‬اب بنــدان و ســیل بنــد)‪ ،‬از کــم‬ ‫توجهــی بــه طرح هــای ابخیــزداری و ابخــوان داری‬ ‫گرفتــه تــا مناســب و اســتاندارد نبــودن جــداول و‬ ‫کانال هــای هدایــت اب هــای ســطحی در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی و در نهایــت از کــم توجهــی به‬ ‫مســائل اموزشــی و فرهنــگ ســازی بــرای مقــاوم‬ ‫ســازی واحدهــای مســکونی و ســایر ابنیه هــا‬ ‫گرفتــه تــا مغفــول مانــدن واژه پیشــگیری نــزد‬ ‫مدیــران و مــردم ایــن منطقــه به عنــوان راهــکاری‬ ‫کــم هزینــه‪ ،‬هرچــه کــه هســت و نیســت بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان بایــد طرحــی نــو درانداخــت‬ ‫و ضعف هــا ایــن بخــش را اصولــی برطــرف کــرد‬ ‫وگرنــه تــراژدی تکــراری ســیل و دیگــر بالیــای‬ ‫طبیعــی و خســارات جانــی‪ ،‬مالــی و روحــی ناشــی‬ ‫از ان همــواره دامنگیــر مــردم این اســتان شــمالی‬ ‫خواهــد بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫ادامه‪367‬‬ ‫‪ .۴‬ورود مامور برق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و … به ساختمان‬ ‫مامــور بــرق زنــگ می زنــد‪ .‬در را بــه روی او بــاز می کنیــد‪ ،‬امــا نگــران هســتید نکنــد او قصــد‬ ‫بــدی داشــته باشــد؟‬ ‫مامــور ســازمان های دولتــی مثــل ســازمان اب‪ ،‬بــرق و … تنهــا می توانــد به انــدازه ی فضــای‬ ‫محــدود دم در وارد منــزل شــود ان هــم بــا اجــازه ی صاحب خانــه‪ ،‬غیــر از ایــن تخلــف اســت‪.‬‬ ‫ـائل دیگر‪ ،‬به عهده ی او نیســت‪ .‬او حداکثر می تواند موارد مشــکوک به تخلف‬ ‫بررســی مسـ ِ‬ ‫را ثبــت کنــد و گــزارش بدهــد‪ .‬گذشــته از ایــن‪ ،‬هنــگام مراجعـه ی کارمنــد ســازمان اب‪ ،‬بــرق‬ ‫و … شــما هرگــز مجبــور نیســتید کــه درب منــزل را بــه روی او بــاز کنیــد‪ .‬می توانیــد از طریــق‬ ‫ســامانه ی تلفنــی یــا اینترنتــی از مقــدار مصــرف دوره و بهــای پرداختــی ان مطلــع شــوید‪ .‬از‬ ‫ایــن گذشــته‪ ،‬مامــور بــرق در صورتــی کــه بــه هــر دلیلــی نتوانــد کنتور را ببیند‪ ،‬موظف اســت‬ ‫برگ ـه ی اخطــار فــوری را درون خانــه بینــدازد‪ .‬در همــان برگــه روش هــای متعــدد پرداخــت‬ ‫مبلــغ‪ ،‬معرفــی و امــوزش داده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ورود صاحب خانه به ملک مستاجر‬ ‫اگرچــه مالــک ســاختمان‪ ،‬صاحــب قانونــی و رســمی ملــک اســت‪ ،‬امــا تــا زمانــی کــه‬ ‫ســاختمان به صــورت اجــاره‪ ،‬رهــن و … تحــت تصــرف شماســت‪ ،‬او با بیگانگان هیچ تفاوتی‬ ‫نــدارد‪ .‬لــذا مالکیــت هرگــز بهان ـه ای نمی شــود کــه صاحب خانــه بخواهــد بی اجــازه و ب ـه زور‬ ‫وارد ملــک شــما شــود‪.‬‬ ‫در مواجهــه بــا چنیــن کســی‪ ،‬عقب نشــینی نکنیــد‪ .‬حجــت و حَکَــم میــان شــما‪ ،‬قــراردادی‬ ‫اســت کــه امضــا کرده ایــد‪ .‬تــازه حتــی اگــر شــما برخــاف تعهــدات مــورد توافق و ذکرشــده در‬ ‫قــرارداد عمــل کــرده باشــید‪ ،‬هرگونــه اقــدام صاحب خانــه بایــد بــا هماهنگــی و تحــت نظــارت‬ ‫مجــری قانــون انجــام شــود‪ ،‬نــه خودســر و همــراه بــا قیل وقــال‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حل مسائل و مشکالت دیگران‬ ‫زمــان‪ ،‬انــرژی و ســایر ســرمایه های مــا محدودنــد‪ .‬هرکــس در ابتــدا موظــف اســت بــه‬ ‫حــل مســائل خــود مشــغول شــود‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬بهتــر اســت طــوری و به انــدازه ای بــه‬ ‫دیگــران کمــک کنیــم کــه یــاداوری ان‪ ،‬لذت بخــش باشــد نــه عــذاب اور‪ .‬نمـی ارزد کــه بـه ازای‬ ‫خوشــبختی دیگــران‪ ،‬خــود را بدبخــت کنیــم‪ .‬ان وقــت ممکــن اســت کســانی کــه کمک شــان‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬حاضــر نشــوند بــرای نجــات مــا از بدبختــی تــاش کننــد‪.‬‬ ‫محدودیــت ســرمایه های مــا‪ ،‬یــاداور ان اســت کــه تــا حــد ممکــن ابتــدا الزم اســت مســائل‬ ‫خــود را حــل و اهــداف فردی مــان را محقــق کنیــم‪ .‬خواه ناخــواه در ایــن مســیر از دیگــران‬ ‫کمــک می گیریــم‪ .‬لــذا الزم اســت متقابــا نیــز بــه انهــا کمــک کنیــم تــا تعامــل و تبــادل نظــر‬ ‫بــه نفــع هــردو طــرف تمــام شــود‪ .‬پــس از ان‪ ،‬پیشــنهاد می شــود کــه باقی مانــده ی وقــت و‬ ‫انــرژی صرفــا بــه والدیــن‪ ،‬خانــواده‪ ،‬خویشــاوندان و دوســتان اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫خالــی شــدن مخــزن روغــن ترمــز باعــث هــوا گرفتــن مــدار‬ ‫مــی شــود‬ ‫در اثر سوراخ شدن یا عدم ابندی قطعات‪.‬‬ ‫طریقه هواگیری‬ ‫بــرای هواگیــری از ســیلندر چرخــی کــه دورتــر از‬ ‫ســیلندر اصلــی اســت شــروع کــرده و ســپس نوبــت بــه‬ ‫ســیلندر مقابــل در روی همــان محــور مــی رســد بعــد‬ ‫از ســیلندر های واقــع در محــور دیگــر باالخــره نوبــت بــه‬ ‫نزدیگتریــن ســیلندر چرخــی کــه بــه ســیلندر اصلی قرار‬ ‫دارد مــی رســد امــا در صورتــی کــه اتومبیــل در چرخهای‬ ‫جلــو از ترمــز دیســکی و عقــب کاســه ای باشــد ابتــدا باید‬ ‫از چرخهــای جلــو چرخــی کــه دورتــر از ســیلندر قــرار دارد‬ ‫هواگیــری را اغــاز کــرده و بعــد چرخهای عقب را اما نکته‬ ‫مهــم ایــن کــه اگــر سیســتم ترمــز دارای بوســتر باشــد‬ ‫حتمــا بایــد بــه خاطــر اینکــه بوســتر در مــدار قــرار گیــرد‬ ‫اتومبیــل را روشــن نمــوده و هواگیــری را انجــام داد‬ ‫🔴 بــرای هواگیــری ابتــدا اطــراف درپــوش مخــزن را‬ ‫کامــا تمیــز مــی کنیــم ســپس درب مخــزن را برداشــته‬ ‫و داخــل ان را کامــا از روغــن پــر مــی کنیــم در ضمــن‬ ‫حیــن هواگیــری بایــد دقیقــا مقــدار روغــن ترمــز در‬ ‫مخــزن را مــد نظــر داشــته باشــیم کــه کمتــر از حــد‬ ‫معییــن نشــود ســپس بــرای اینکــه هواگیــری کامــا‬ ‫انجــام شــود شــیلنگ پالســتیکی شــفافی را انتخــاب‬ ‫کــرده ابتــدا اچــار پیــچ هواگیــری را در محــل اچــار گیــر‬ ‫گذاشــته ســپس لولــه الســتیکی را روی ســوراخ پیــچ‬ ‫هواگیــری نصــب مــی کنیــم وســر دیگــر شــیلنگ را در‬ ‫داخــل ظــرف یــا لیــوان شیشــه ای کــه داخــل ان روغــن‬ ‫ترمــز مــی باشــد قــرار مــی دهیــم ‪.‬‬ ‫🔴 بــرای هواگیــری کــه یــک نفــر کمــک داشــته باشــیم‬ ‫بدیــن طریــق عمــل مــی کنیــم کــه نفــر کمکــی پــدال ترمــز‬ ‫را چندیــن مرتبــه فشــارداده کــه خــوب پــدال ترمــز زیــر‬ ‫پایــش ســفت شــده و دیگــر پاییــن نــرود در ایــن حالــت‬ ‫پــای خــود را از روی پــدال بــر نمــی دارد و محکــم بــه روی‬ ‫ان فشــار می اورد ســپس با هماهنگی به شــخصی که‬ ‫مــی خواهــد هواگیــری کنــد عالمــت مــی دهــد (میگویــد‬ ‫ترمــز بــرای هواگیــری امــاده اســت) در ایــن موقــع نفــر‬ ‫دوم پیــچ هواگیــری را شــل نمــوده تــا روغــن وهــوا از‬ ‫داخــل ســیلندر مربوطــه بــه داخــل ظــرف شیشــه ای‬ ‫تخیلــه شــود‪.‬‬ ‫🔴در ایــن زمــان بــا تخلیــه شــدن روغــن و هــوا پــدال‬ ‫ترمــز بــه ســمت پاییــن حرکــت مــی کنــد نفــر اول تــا‬ ‫زمانــی کــه بوســیله نفــر دوم اعــام نشــده کــه پــدال‬ ‫ترمــز را بــزن بایــد پــای خــود را محکــم روی پــدال فشــار‬ ‫دهــد زمانــی کــه نفــر دوم پیــچ هواگیــری را بســت و‬ ‫اعــام کــرد پــدال بــزن نفــر اول دوبــاره ماننــد قبــل عمــل‬ ‫کــرده تــا پــدال زیــر پایــش کامــا ســفت شــود نفــر دوم‬ ‫هــم ماننــد قبــل عمــل کــرده البتــه ایــن عمــل دو الــی‬ ‫ســه مرتبــه تکــرار شــود تــا زمانــی کــه روغــن ترمــز بــدون‬ ‫کــف از پیــچ هواگیــری خــارج شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه‪8‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس شــرق جنــوب شــرقی وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان شــمال‬ ‫شــمال غربــی ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪368‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بیمارستان های خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت بحرانی هستند‬ ‫ُ‬ ‫مفاخره بز و پراید!‬ ‫روزی پرایــد بــه شــیوه نامــداران و بــزرگان بــه مناظــره و‬ ‫مفاخره با بزی دانا و ســرد و گرم چشــیده روزگار مشــغول‬ ‫شــد و نســنجیده گفــت‪« :‬مــن از بســیاری جهــات از تــو‬ ‫برترم‪ ...‬مــن مرکــب برزگــران‪ ،‬کارمنــدان‪ ،‬پیشــه وران‪،‬‬ ‫کارگــران‪ ،‬عصــاران‪ ،‬عطــاران‪ ،‬بــزازان‪ ،‬فرهنگیــان و‬ ‫حتــی برخــی هنرمندانــم! بنــز و فــورد را یــارای گذرانــدن‬ ‫اســتانداردهای ‪ 85‬گانــه مــن نیســت! در کمتــر از ‪ 25‬ثانیــه‬ ‫میلیون هــا دســتگاه از مــن پیــش فــروش می شــود‪ .‬در‬ ‫تســت کــرش از زانتیــا بهتــر جــواب داده ام‪ .‬بــا وجــود مــن‬ ‫مســافرت ها چند برابر شــده و با چند روز تعطیلی‪ ،‬جاده‬ ‫هــای شــمال در قــرق هــم کیشــان مــن قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مــدل هــای گوناگــون مــن افتخــار صنعــت خودروســازی‬ ‫اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه خــط تولیــد مــن متوقــف شــده‪،‬‬ ‫هنــوز مــرا تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫مافیایــی از مــن حمایــت می کنــد‪ ،‬کــه حتــی نماینــدگان‬ ‫مجلــس و دولتمــردان و وزارت صنعــت در برابــر ان تــوان‬ ‫رویارویــی ندارنــد!‬ ‫وقتــی فخــر فروشــی های مذبوحانــه پرایــد تمــام شــد‪،‬‬ ‫بــز بــه ارامــی ســر بلنــد کــرد و نگاهــی بــه درهــای بــدون زه‬ ‫و هیــکل قنــاص و زهــوار در رفتــه پرایــد افکنــد و گفــت‪:‬‬ ‫«بــا مــن جَــدل می کنــی؟ ننــگ مــن اســت بــا محاســنی‬ ‫کــه دارم بــه هــرزه دارایی هــای تــو پاســخ دهــم»!‬ ‫بــاری اگــر بــه تــو پاســخ ندهــم برایــم شرمســاری ســنگینی‬ ‫اســت چــرا کــه مردمــان پارســی در افســانه ها و شــب‬ ‫نشینی هایشــان گفته انــد کــه تــو خودرویــی هســتی کــه در‬ ‫تصادفــات بــه چنــد قســمت نامســاوی تقســیم می شــوی و‬ ‫گاها ًپلیس راهور در گزارش صحنه تصادف از تشــخیص‬ ‫تعــداد سرنشــینان کشــته شــده تــو عاجــر مانــده و تنهــا بــه‬ ‫عبــارت خــودروی پرایــد بــا حداقــل یــک سرنشــین بســنده‬ ‫کــرده اســت! در ســرعت زیــاد چــون پــر کاهــی از جــا کنــده‬ ‫مــی شــوی و و چــون طایفــه لولیــان در جــاده معلــق مــی‬ ‫زنــی! دزدان و طــراران در کســری از ثانیــه تــرا بریابنــد و ترمــز‬ ‫تــرا بــه انــدازه افســار چهــار پایــی اعتبــار نیســت! وقتــی مــرا‬ ‫بــه بــازار بــرای فــروش برند‪ ،‬کســی بابت قیمت مــن خریدار‬ ‫را ســرزنش نکنــد ولــی هیچــگاه کســی از قیمــت تــو راضــی‬ ‫نیست و همگان معتقدند به یک صدم این قیمت نیرزی!‬ ‫بــا ایــن حــال از مــن بشــنو کــه بــا افتخــار بــرای ازادگان‬ ‫کفــش چرمینــم‪ ،‬بــرای پادشــاهان و محافظــان شــان‬ ‫کمربنــد و دســتکش‪ ...‬از مشــک مــن بــرای حمــل اب‬ ‫در صحــرا اســتفاده می شــود‪ .‬صحرانشــینان ســفره‬ ‫صبحانــه را از پوســت مــن می ســازند و ســفره های‬ ‫بــزرگ مهمانــی را از گوشــت مــن ارایــش می دهنــد!‬ ‫پادشــاهان بــرای اصــاح ســر و صــورت‪ ،‬پوســت مــرا بــا‬ ‫عــزت و احتــرام بــه گــردن مــی اویزنــد و از جلــد مــن نامــه‬ ‫و طومــار درســت مــی کننــد و حســاب و کتــاب و پیمــان‬ ‫بــر ان مــی نگارنــد! پیراهــن ســفید شــاهانه از پشــم مــن‬ ‫اســت و از کــرک مــن بــرای کنیــزان لبــاس مــی بافنــد!‬ ‫پرســتندگان اهــورا مــزدا بــر پوســت مــن وضــو گیرنــد‪.‬‬ ‫چنــگ‪ ،‬بربــط‪ ،‬تنبــور و ســایر االت موســیقی از پوســت مــن‬ ‫ســاخته مــی شــود‪ .‬قــرن هاســت کــه از شــیر بــدون پالــم‬ ‫مــن پنیــر پروبیوتیــک‪ ،‬دوغ گرمادیــده‪ ،‬ماســت پــر چــرب‬ ‫همــزده ‪ ،‬فلــه فرادمــا تهیــه مــی کننــد و بــرای کاخ هــای‬ ‫شــاهی از تغلیــظ دوغ مــن کشــک زرد می ســازند‪.‬‬ ‫مــرا تــوان چــرا در کــوه هــای خــوش اب و هــوا‬ ‫اســت و از گیاهــان تــازه مــی خــورم و از چشــمه های‬ ‫اب ســرد مــی نوشــم‪ ،‬ولــی ســفر بــا تــو در جــاده‬ ‫کفــی و همــوار نیــز ناگــوار و حادثــه ســاز اســت!‬ ‫حــال تــو بــا ایــن احــوال پریشــان و چهــار ســیلندر خطــی‬ ‫‪ 8‬ســوپاپ و تنهــا ســه خــروار وزن‪ ،‬بــا ســاختار جلوبنــدی‬ ‫ضعیــف و ســاده‪ ،‬داشــبورد خشــک و بــی روحــت‪ ،‬رینــگ‬ ‫ن هــای زیــاد و‬ ‫پیســتون بــی کیفیــت‪ ،‬خامــوش کــرد ‬ ‫ناگهانــی‪ ،‬ریــپ زدن موتــور‪ ،‬خفــه کــردن هــای مکــرر و‬ ‫اســتارت نــزدن هایــت بــا مــن بــه مفاخــره برخاســته ای؟!‬ ‫نماینــده مــردم بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و راز و‬ ‫جــرگالن در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬حرکــت تصاعــدی و‬ ‫رو بــه جلــوی مبتالیــان و افزایــش بــی ســابقه شــمار بســتریهای‬ ‫بیمــاران کرونایــی‪ ،‬نشــان از وضعیــت حــاد بیمارســتان های اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار دکتــر ســیدمحمد پاکمهــر‬ ‫در نشســت اســتانی مقابله با کرونا اظهار داشــت‪ :‬برابر‬ ‫اســتانداردهای پزشــکی بایــد هــم اکنــون تنهــا ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی خراســان شــمالی یعنــی ‪۴۰۰‬‬ ‫تخــت در اختیــار بیمــاران کرونایــی باشــد ولــی هم اکنون‬ ‫بیــش از دو برابــر تخــت هــا در اشــغال بیمــاران کرونایــی‬ ‫ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع بــا تقویــت زیرســاخت های درمانــی‬ ‫اســتان نبایــد تمــام مراکــز درمانــی اســتان در اشــغال‬ ‫بیمــاران کرونایــی باشــد بلکــه ســایر خدمــات درمانــی‬ ‫چــون بخــش هــای جراحــی و ســوختگی بــه شــکل‬ ‫مســتمر بــه بیمــاران بتواننــد خدمــات ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫پاکمهــر بــا بیــان اینکــه دلیــل اصلــی شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬ناتوانــی در تشــخیص افــراد فاقــد عالمــت در‬ ‫جامعه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به ســرایت و شــیوع باالی‬ ‫ایــن بیمــاری‪ ،‬در صــورت مشــاهده هرگونه عالئم بالینی‬ ‫در صــورت منفــی بــودن تســت هــم بایــد افــراد بــه عنوان‬ ‫فــرد مبتــا دانســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع براســاس بررسـی ها تنها ‪ ۵۰‬درصد تسـت های‬ ‫رپیــد کرونــا و ‪ ۷۰‬درصــد تســت هــای پــی ســی ار صحیــح اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه بــا منفــی اعــام شــدن تســت فــرد مشــکوک بــه ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬دلیــل بــر مبتــا نبــودن فــرد بــه کرونــا نیســت‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بــدون شــک پاشــنه اشــیل مهارســازی کرونــا بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫بــاالی ایــن ویــروس‪ ،‬اگاهســازی بیــش از پیــش مــردم بــا نقــش‬ ‫محــوری رســانه هــا اســت تــا همچنــان میــزان حساســیت مــردم را‬ ‫نســبت بــه ایــن بیمــاری افزایــش و بــر رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی تاکیــد کننــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم افزایــش‬ ‫زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان هــا‪ ،‬هــم‬ ‫اکنون تمامی شهرســتان های بجنورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ابتــدای اغــاز برنامــه ملــی واکسیناســیون در‬ ‫کشــور تاکنــون‪ ۲۵۶ ،‬هــزار دُز واکســن کرونــا دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افتتاح پروژه های مخابرات‬ ‫با حضور استاندار گلستان‬ ‫پروژه های مخابراتی بصورت متمرکز‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪،‬‬ ‫در جلســه ای بــه مناســبت هفتــه دولــت و حضــور هــادی‬ ‫حق شــناس اســتاندار گلســتان‪،‬مدیران و روســای ادارات و‬ ‫ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی اســتان گلســتان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫پــروژه هــای امــاده بهــره بــرداری افتتــاح و در اختیــار مــردم‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن جلســه کــه بصــورت ویدئــو کنفرانســی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬دکتر غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلســتان‬ ‫ضمــن تشــریح جزییــات پــروژه هــای مخابراتــی افتتــاح شــده‬ ‫گفــت‪ :‬بــه مناســبت هفتــه دولــت و بــا تــاش کارکنــان مجموعــه‬ ‫مخابــرات اســتان ‪ ،‬هشــتاد پــروژه کــه بــا اعتبــاری بالــع بــر‪۴۵۹‬‬ ‫میلیون ریال اماده بهره برداری شــده بود‪ ،‬افتتاح شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عناویــن پــروژه هــای افتتــاح شــده‪ ،‬تاســیس‬ ‫و ارتقــاء ســایت همــراه اول‪ ،‬نصــب و راه انــدازی کافــو نــوری و‬ ‫لینــک رادیویــی‪ ،‬تقویــت کافــو ‪ ،‬توســعه پــورت ‪ adsl‬و توســعه‬ ‫فیبــر نــوری را از اهــم ان دانســت و بــر ادامــه و توســعه بــی‬ ‫وقفــه مخابــرات در اســتان تاکیــد کــرد و گفــت بــا اجــرای پــروژه‬ ‫هــای در حــال اجــرا‪ ،‬امیدواریــم خدمــات و سرویســهای مناســب‬ ‫و بــه روز در اختیــار مــردم اســتان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫اغاز برداشت پسته‬ ‫در شهرستان جاجرم‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان جاجــرم خبــر از‬ ‫اغــاز برداشــت پســته از ‪ ۷۰۰‬هکتــار بــاغ بــارور ایــن‬ ‫شهرســتان اغــاز داد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل عباســیان در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــراورد مــی شــود امســال بیــش از‬ ‫هــزار تــن پســته خشــک از بــاغ هــای شهرســتان‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شهرســتان جاجــرم بــه دلیــل داشــتن‬ ‫شــرایط مســاعد اب وهوایی در دو منطقه بخش‬ ‫مرکــزی و سنخواســت مســتعد کشــت پســته بــا‬ ‫کیفیــت عالــی اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه وجــود درختــان‬ ‫کهنســال چندیــن ســاله در شهرســتان رونــد‬ ‫صعــودی کشــت پســته از ســال ‪ ۷۷‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی جاجــرم افــزود‪ :‬اکنــون‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۱۷‬پروژه‬ ‫تولیدی و عمرانی در اسفراین‬ ‫‪ ۱۱۷‬پــروژه تولیــدی و عمرانــی بــا اعتبــار ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۵۹‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه طــور همزمــان در پنجمیــن روز هفتــه دولــت در‬ ‫شهرســتان اســفراین کلنــگ زنــی یــا بهــره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از تعــداد‬ ‫‪ ۱۱۷‬پــروژه هفتــه دولــت ‪ ۲۸‬پــروژه تولیــدی بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۱‬میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی انجــام شــده کــه‬ ‫‪ ۴۵۹‬نفــر اشــتغال زایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی افــزود‪ ۸۹ :‬پــروژه عمرانــی نیــز بــا اعتبــار ‪۸۴۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال در حــوزه هــای راه روســتایی‪ ،‬اســفالت معابــر‬ ‫روســتایی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬نوســازی مــدارس و گازرســانی و‬ ‫برق رســانی بــه واحــد تولیــدی و صنعتــی بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی مهــم تریــن پــروژه هــای تولیــدی در حوزه صنعت شهرســتان‬ ‫را بهــره بــرداری از کارخانــه تولیــد ســیبک فرمــان خــودرو ‪ ،‬تولیــد‬ ‫اهنگــری ســنگین بــا فــورج و تولیــد گرانــول بهداشــتی ذکــر کــرد و‬ ‫افــرود‪ :‬بهــره بهــرداری از ترمینــال پســته ‪ ،‬گلخانــه صیفــی جــات‪،‬‬ ‫سیســتم ابیــاری نویــن‪ ،‬اســتخر دخیــره اب‪ ،‬الیروبــی قنــوات‪،‬‬ ‫تحویــل پنــل هــای خورشــیدی بــه عشــایر و کلنــگ زنــی ســردخانه‬ ‫میــوه پنــج هــزار تنــی از جملــه مهــم تریــن طــرح هــای حــوزه‬ ‫کشــاورزی و دامــداری کــه بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۲۹‬میلیارد ریال سیل‬ ‫و بارندگی به بخش کشاورزی‬ ‫شیروان‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شــیروان گفــت‪ :‬ســیل و بارندگــی ‪۲۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان خســارت‬ ‫وارد کردکــه بیشــترین ان مربــوط بــه باغ هــای انگــور اســت‪.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫خســارت مربــوط بــه بــاغ هــای انگــور‪ ،‬صیفــی جــات شــامل‬ ‫گوجــه‪ ،‬خیــار و اســتخر ذخیــره اب در بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــترین ســطح خســارت دیــده ناشــی از‬ ‫بارندگــی شــدید مربــوط بــه بــاغ هــای انگــور بــا ‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت کــه در مجمــوع کل هــزار و ‪ ۵۰۰‬بهــره بــردار‬ ‫در ایــن شهرســتان دچــار خســارت شــدند‪.‬‬ ‫ذوالفقــاری اضافــه کــرد‪ :‬طبــق پــی گیــری هــای صــورت گرفتــه‬ ‫توســط کارشناســان‪ ،‬ســیل بــه حــوزه راهــداری خســارتی وارد‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان‬ ‫دومیــن شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه زراعــی‬ ‫و باغــی دارد‪.‬‬ ‫وســعت بــاغ پســته ایــن شهرســتان هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫هکتــار اســت کــه از ایــن مقــدار ‪ ۷۰۰‬هکتــار بــارده‬ ‫بــوده کــه ســاالنه هــزار و ‪ ۵۰‬تــن پســته خشــک‬ ‫عایــد باغــداران مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارز اوری‪ ،‬اشــتغال زایــی‪،‬‬ ‫افزایــش ارزش افــزوده چــاه هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫مصــرف بهینــه اب از مواردی اســت که کشــاورزان‬ ‫رغبــت زیــادی بــرای احــداث بــاغ پســته دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۵۳۳ :‬بهــره بــردار در زمینــه پســته‬ ‫فعالیــت دارنــد و در ایــن شهرســتان ســه ترمینــال‬ ‫فــراوری پســته در بخــش مرکــزی و سنخواســت‬ ‫فعــال اســت کــه امادگــی بــرای فــراوری را دارنــد‪.‬‬ ‫عباســیان دربــاره مشــکالت پســته کاران جاجــرم‬ ‫گفــت‪ :‬افزایــش قیمــت نهــاده هــای کشــاورزی از‬ ‫جملــه ســم و کــود و افزایــش هزینــه نگهــداری‪،‬‬ ‫مکانیزاســیون و کارگــری ســبب شــد تــا هزینــه‬ ‫تولیــد بــه شــدت افزایــش یابــد در ایــن زمینــه نیــاز‬ ‫اســت تســهیالت ســرمایه در گــردش کــم بــازده‬ ‫بانکــی بــه باغــداران پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪38‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪140060312480001537‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪ /‬خانم کامبیز رضایانی بشناسنامه ‪ 168‬کد ملی ‪ 2121303154‬صادره از گرگان فرزند هوشنگ متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ 1399114412480002095‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 319/90‬مترمربع از پالک ‪ -89‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبت دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 7544 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/06/08 :‬حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312480001537‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم کامبیــز رضایانــی بشناســنامه ‪ 168‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 2121303154‬صــادره از گــرگان فرزنــد هوشــنگ متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1399114412480002096‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 330/36‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪ -89‬اصلــی در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 7540:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1400/06/08 :‬حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫باسالم و احترام اقای علی اربابی باتوجه به اتمام قرارداد با مشخصات ذیل از شرکت خارج شده است اقای علی اربابی به شماره ملی ‪ ۲۰۳۱۶۹۰۷۸۷‬که به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره در شرکت فوالد سازه گرگان‬ ‫زمین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ ۱۱۵۳۶‬مذکور مشغول به فعالیت بوده است در تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲‬از شرکت خارج شده است لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار جهت اطالع عموم منتشر می شود‬ ‫علی اکبر اکاتی شهرکی رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی فوالد سازه گرگان زمین ادرس‪:‬میدان باهنر اول بلوار صیاد اولین بریدگی سمت چپ‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمیبرابر ارا شــماره ‪ ۹۷۷۱۴۰۰‬و ‪ ۹۷۸۱۴۰۰‬مــورخ‪ ۱۴۰۰/۳/۹‬هیــات بــه شــماره کالســه هــای‬ ‫‪ ۳۴۶۱۳۹۸‬و ‪ ۱۱۳۹۹‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی اقایــان احمــد‬ ‫بــاور فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۳۱۲‬صــادره از بجنــورد و علــی بــاور فرزنــد رحیــم بــه شــماره شناســنامه ‪ ۰۶۷۰۶۶۹۷۰۹‬صــادره از بجنــورد بالســویه هــر کــدام در ســه دانــگ مشــاع از شـش دانگ یــک بــاب ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲۱۵.۶۷‬متــر مربــع از پــاک ‪ ۹۰۷‬فرعــی از ‪ ۱۶۳‬اصلــی واقــع در اراضــی پنبـه زار بخــش دو بجنــورد خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری بجنــورد محــرز گردیده لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از طریق انتشــار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف‬ ‫مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصورتی کــه انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۳۲۵۱:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۸:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۳:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 38‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪1400‬‬ ‫راه اندازی مرکز خدمات طب‬ ‫ایرانی برای کرونایی ها‬ ‫در گلستان‬ ‫م پزشــکی و خدمات بهداشــتی و‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشــگاه علو ‬ ‫درمانــی گلســتان گفــت‪ :‬مرکــز ارایــه خدمات طــب ایرانی در راســتای‬ ‫تقویــت ارائــه خدمــات درمانــی بــه مبتالیــان کرونــا و مشــاوره بــه‬ ‫خانــواده و اطرافیــان انهــا‪ ،‬در ایــن اســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬برغــم کاهــش شهرســتان های‬ ‫قرمــز و فــوق قرمــز گلســتان در شــرایط کرونایــی از ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫بــه ‪ ۹‬شهرســتان امــا بــا بســتری هــزار و ‪ ۴۱۱‬نفــر کرونایــی هــا در‬ ‫اســتان‪ ،‬وضعیــت کل ایــن اســتان همچنــان قرمــز اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریـن رنگ بنــدی اعالم شــده نقشــه کشــور از ســامانه‬ ‫ماســک‪ ،‬شهرســتان های مراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬مینودشــت و علــی‬ ‫ابــاد کتــول در شــرق و کردکــوی در غــرب گلســتان از وضعیــت‬ ‫قرمــز خــارج و بــه وضعیــت نارنجــی تغییــر رنــگ پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫علــی متکــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مرکــز در‬ ‫محــل ســامتکده طــب ایرانــی و مکمــل دانشــگاه شــه در فلکــه‬ ‫اول شــهرک زیتــون (مســکن مهــر زیتــون) ایجــاد شــد کــه نســبت‬ ‫بــه پذیــرش بیمــاران اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه خدمــات ویزیــت‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬خدمــات‬ ‫درمانــی طــب ایرانــی بــه بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا‪ ،‬بیمارانــی که‬ ‫در دوران نقاهــت بیمــاری هســتند و نیــاز بــه بازتوانــی جســمی و‬ ‫روحــی دارنــد در ایــن مرکــز ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن خدمــات نیــز بــه خانــواده و اطرافیــان انهــا‬ ‫بــرای مشــاوره و توصیــه هــای پیشــگیری از ابتــا و مــوارد مشــابه‬ ‫توســط متخصصیــن طــب ایرانــی قابــل ارائــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫خدمــات ایــن مرکــز همــه روزه از ســاعت ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه صبــح تــا‬ ‫‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬و روزهــای زوج در کنــار شــیفت صبــح در شــیفت عصــر‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۷‬قابــل ارائــه اســت‪.‬‬ ‫متکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــکان نوبــت گیــری تلفنــی بــا شــماره‬ ‫‪ ۳۲۴۵۱۹۸۴‬و ‪ ۳۲۴۵۱۹۸۵‬و پیــش شــماره ‪ ۰۱۷‬و نوبــت گیــری‬ ‫اینترنتــی از طریــق ســامانه گلســتان بهیــاب بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ golestanbehyab.ir‬و همچنیــن نوبــت گیــری موبایلــی از‬ ‫طریــق اپلیکیشــن «بهیــاب» در ایــن مرکــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز جمعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۱۱‬بیمــار کرونایــی تــا ایــن روز در مراکــز درمانــی گلســتان بســتری‬ ‫بودنــد کــه ایــن امــار در زمــان حاضــر هــزار و ‪ ۴۱۹‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در شــرایطی کــه روز گذشــته ‪ ۹۳‬بیمــار کرونایــی بــه‬ ‫دلیــل وخامــت شــرایط بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل بودنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تعــداد در زمــان حاضــر بــه ‪ ۸۶‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فاضــل بــرای جلوگیــری از شــیوع گســترده ویــروس کرونــا از مــردم‬ ‫خواســت همچنــان شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی را رعایــت کــرده و شســت و شــوی دســت هــا را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس اخریــن اعــام علــی باقــری مدیر پیشــگیری‬ ‫و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان‪ ،‬تاکنــون ‪۴۹۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۳۶‬دز واکســن کرونــا در اســتان تزریــق شــد کــه ‪۹۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۳۵‬دز ان بــرای مرحلــه دوم بــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 28‬فقره کالهبرداری‬ ‫در خراسان شمالی‏‬ ‫یک فوتی در اثر واژگونی خودرو‬ ‫پژو ‪ 405‬در اسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری پنــج نفر کالهبــردار حرفه ای‬ ‫بــا بیــش از یــک میلیــارد و ششــصد میلیــون ریــال‏کالهبــرداری‬ ‫دراســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬سردار«ســعید مطهــری زاده»در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی دریافــت چندیــن فقــره‏شــکایت مردمــی مبنــی بــر اینکــه‬ ‫توســط افــراد ناشناســی مــورد کالهبــرداری قرارگرفتــه مراتــب‬ ‫دســتگیری کالهبــرداران در‏دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی بــا اســتفاده از شــگردهای‬ ‫خــاص پلیســی بــه ‪ 5‬نفــر مظنــون کــه طــی هماهنگــی مقــام‏قضائی‬ ‫و در چنــد عملیــات مختلــف غافلگیرانــه متهمان را دســتگیر و جهت‬ ‫تحقیقــات بیشــتر بــه مقــر انتظامــی داللــت کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان کــه در ابتــدا منکــر هرگونــه‬ ‫کالهبــرداری می شــدند امــا بــا مشــاهده ادلــه و مســتندات‬ ‫‏موجــود بــه جــرم خــود اعتــراف کــه درمجمــوع از دســتگیری ‪5‬‬ ‫نفــر کالهبــردار ‪ 28‬فقــره انــواع کالهبــرداری کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان بــه طرق مختلف‬ ‫از غفلــت هم وطنــان سوءاســتفاده و مبلغــی بیــش از یک‏میلیارد‬ ‫و ششــصد و دو میلیــون ریــال کالهبــرداری کرده انــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین خبــر از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو پــژو‪ 405‬در محــور روســتای قاســم خــان و کشــته‬ ‫شــدن یــک‏نفــردر ایــن حادثــه داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس ‪،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی‪110‬‏مبنــی بــر اعــام یــک‬ ‫فقــره تصــادف در محــور روســتای قاســم خــان بــه ســمت روســتای‬ ‫ابــری تپــه بالفاصلــه کارشناســان پلیــس راه بــه‏همــراه عوامــل‬ ‫امــدادی جهــت بررســی موضــوع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از حضــور درصحنــه مشــاهده کردنــد‬ ‫کــه یــک دســتگاه خــودرو پــژو بــه دالیــل نامعلومــی در جــاده‬ ‫واژگــون شــده‏اســت و متاســفانه یــک نفــر از سرنشــینان بــه علــت‬ ‫شــدت جراحــات وارده در دم فــوت و یــک نفــر مصــدوم کــه توســط‬ ‫اورژانــس بــه‏بیمارســتان منتقــل گردیــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ «یگانــه پــور» عنــوان کــرد‪ :‬برابــر اعــام نظریــه‬ ‫کارشناســان پلیـس راه‪ ،‬عــدم توجــه بــه جلــو از طــرف راننــده خودرو‬ ‫علــت واژگونــی‏حادثــه مشــخص شــده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان بابیــان اینکــه‬ ‫رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی از بــروز اینگونــه‬ ‫حــوادث تلــخ‏پیشــگیری می کننــد از راننــدگان عزیز خواســت تا این‬ ‫قوانیــن را بــا جدیــت تمــام موردتوجــه قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫اجرای طرح مشق احسان توسط‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) گلســتان گفــت کــه‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه اول مــاه مهــر و اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬طــرح‬ ‫مشــق احســان توســط ایــن ســتاد بــرای ‪ ۶‬هــزار دانــش امــوز بــی بضاعت‬ ‫اســتان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ســلمان زاده در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬توزیــع‬ ‫بســته هــای نوشــت افــزار بــه صــورت رایــگان در بیــن دانــش امــوزان بــی‬ ‫بضاعــت مناطــق کمتــر توســعه یافتــه اســتان بــه زودی توســط گــروه‬ ‫هــای جهــادی‪ ،‬مراکــز نیکــوکاری و هیئــات شــاخص همــکار ســتاد در‬ ‫اســتان‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر بســته نوشــت افــزار تهیــه شــده دارای‬ ‫محتوایاتــی از جملــه کیــف‪ ،‬مــداد‪ ،‬خــودکار‪ ،‬پــاک کــن و دفترچــه‬ ‫بــوده و ارزش ان معــادل یــک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی مشــارکت بیــش از گذشــته خیریــن در افزایــش توزیــع بســته‬ ‫هــای نوشــت افــزار میــان دانــش امــوزان بــی بضاعــت در اســتان‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و پاییــن امــدن ســطح درامــدی‬ ‫خانوارهــا خواســتار شــد‪.‬‬ ‫احســان گوهــری راد مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬علــت ‪ ۷۰‬درصــد از تــرک تحصیــل دانــش‬ ‫امــوزان در ایــن اســتان شــمالی بــه خاطــر مشــکالت اقتصــادی‬ ‫خانــواده انــان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دی مــاه پارســال مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان‬ ‫در نشســتی بــا خبرنــگاران اســتان‪ ،‬امــار دانــش امــوزان بازمانــده‬ ‫از تحصیــل در ایــن خطــه را ‪ ۲۵‬هــزار نفــر و جــزو پنــج اســتان اول‬ ‫کشــور معرفــی کــرده بــود‪.‬‬ ‫استان دست کم ‪ ۲‬میلیون نفری گلستان ‪ ۳۶۲‬هزار دانش اموز ‪،‬‬ ‫کشف ‪ 115‬فقره سرقت‬ ‫در اعتراف سارقان‬ ‫جانشــین انتظامــی اســتان خبــر از دســتگیری ‪ 16‬نفــر ســارق بــا کشــف‬ ‫‪ 115‬فقــره ســرقت داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــد غالمی» در گفت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح جزئیــات ایــن خبر گفت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چندیــن فقــره‏انــواع ســرقت در ســطح اســتان مراتب‬ ‫کشــف و شناســایی ســارقان در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات خــاص پلیســی و گشــت زنــی هدفمنــد و‬ ‫کنتــرل ســارقان ســابقه دار ‪ 16‬نفــر ســارق حرفـه ای شناســایی کــه‬ ‫‏طــی هماهنگــی قضایــی در چندیــن عملیــات مختلــف دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی داللــت شــدند‏‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬پس از دســتگیری ‪ ،‬ســارقان در بازجویــی‬ ‫هــای فنــی بــه ‪ 115‬فقــره انــواع ســرقت شــامل‪ :‬اماکــن‏دولتــی‪،‬‬ ‫اماکــن خصوصــی‪ ،‬احشــام‪ ،‬خــودرو‪ ،‬موتورســیکلت‪ ،‬مغــازه‪،‬‬ ‫منزل‪،‬دوچرخه و ‪ ....‬اعتراف که مراتب پس از تشــکیل و تکمیل‬ ‫‏پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی اســتان برخــورد بــا‬ ‫‏هنجارشــکنان را بــه صــورت مــداوم در دســتور کار قــرار داده کــه‬ ‫در ایــن راســتا از شــهروندان نیــز انتظــار مــی رود ضمــن رعایــت‬ ‫توصیــه هــای‏پلیــس‪ ،‬منــازل‪ ،‬اماکــن و وســایل نقیلــه خــود را‬ ‫بــه تجهیــزات ایمنــی مجهــز تــا مــورد ســرقت قــرار نگیرنــد‪.‬‏‬ ‫هزار فرهنگی و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مدرسه دارد‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهنوبتاولدرموردپروندهاجراییکالسه‪۰۰۰۰۴۸۷‬شدوماجرایاحکاممدنیبجنوردفی مابینمحکوملهمعصومهقربانپورومحکومعلیهولیاذریبهموضوعمطالبهمهریه‪،‬باعنایتتوقیفمالوانجامکارشناسیملکبهمشخصاتذیلالذکر‪:‬‬ ‫مشــخصات ملــک‪ -۱* :‬یــک قطعــه بــاغ انگــور و یــک قطعــه زمیــن زراعــی دیــم و ســه دانــگ یــک بــاب مغــازه در روســتای قراجــه از توابــع شهرســتان بجنورد می باشــد‪ .‬قطعه شــماره یک بــاغ انگور ابیزار در محلی به نام برزانلو واقع شــده مســاحت قطعه‬ ‫‪۱۳۷۵‬مترمربع که در سالهای گذشته درخت انگور غرس شده و قدمت باغ تقریبا ً‪ ۵۰‬ساله می باشد حدودات اربعه زمین مذکور شما االوصل به زمین وارثان امان اذری جنوباانظیراذری شرقا عبدالحسین اذری و غربا محمد اذری با توجه به موقعیت‬ ‫و مکان وقوع باغ ابعاد و مساحت ‪،‬راه دسترسی حاصلخیزی و ابیزاربودن و سایر عوامل موثر در ارزیابی باغات بهای هر مترمربع ان ‪۱۰۵۰۰۰۰‬ریال و بهای کل ‪،‬مبلغ‪ ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰‬ریال (معادل یک صد و چهل و پنج میلیون تومان )براورد می گردد ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬قطعــه شــماره دوم یــک و نیــم هکتــار زمیــن دیمــزار در محلــی بنــام شــرف در مســیر راه چــرک واقع شــده کــه هرســاله محصــول گنــدم یــا جــو کشــت می گــردد حــدودات اربعــه زمیــن شــمااالوصل بــه زمیــن حــاج بهمــن بهــادری جنوبــا ًحســین خان‬ ‫دری شــرقا ًموسـی الرضا یغمــوری غربــا ًولــی اذری بــا توجــه بــه موقعیــت ومــکان وقــوع زمیــن‪ ،‬و ســایر عوامــل در ارزیابــی زمیــن زراعــی دیــم بهــای زمیــن ‪ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰‬ریــال (معــادل هفتــاد و پنــج میلیــون تومــان) بــراورد می گــردد‪ -۳.‬قطعــه شــماره‬ ‫ســوم ســه دانــگ یــک بــاب مغــازه در داخــل روســتای قراجــه می باشــد مغــازه بــه حالــت انبــاری اســتفاده می شــود و درامــد هــر ســاله ان بــه خانــم قربانپــور پرداخــت می شــود بــا توجــه بــه عوامــل ارزیابــی مغــازه در داخــل روســتا بهــای ملــک مزبــور‬ ‫ســه دانــگ از شـش دانگ پنــج میلیــون تومــان توســط کارشــناس دادگســتری بــراورد شده اســت ‪.‬و اینکــه پـس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده در روز شــنبه مــورخ‪ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰‬ســاعت‪ ۱۰:۳۰‬الــی‪ ۱۱:۰۰‬از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪ .‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می تواننــد پنــج روز قبـل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و‪.‬از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و د ه درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ (بایــد قبـل از جلســه مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و مبلــغ تودیعی پس‬ ‫از زمــان مزایــده تحویــل گــردد) و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد)در مهلــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پـس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد دادورز‬ ‫شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد_ احمــدی م‪.‬الــف‪۷۴۶.‬‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت دوم در مــورد پرونــده اجرایــی کالسه‪۰۰۰۰۴۰۰‬شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد و بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪۹۴۰۹۹۷۵۸۴۰۳۰۱۶۹۸‬صادره از شــعبه اول دادگاه خانواده ‪،‬محکوم له ‪:‬زهرا شــاکری تنهامحکوم علیه‪:‬یوســف‬ ‫بداغــی موضــوع مطالبــه مهریــه کــه در خصــوص ارزیابــی یــک دســتگاه خــودرو ســواری ام وی ام اس مدل‪۱۳۹۶‬بــه شــماره پــاک ‪۴۸۵-۱۰‬ص‪۸۵‬بــه شــماره موتــور ‪۰۰۶۶۱۲‬وشــماره شاســی ‪۱۰۰۶۵۴۶‬بــه رنــگ ســفید کــه از لحــاظ ظاهــری لبــه درب موتــور‬ ‫(کاپــوت)دارای زدگــی میباشــد و خــودروی فــوق دارای ‪۵۸۵‬هزارتومــان خالفــی بــوده و خــودرو دارای یــک مــاه بیمــه شــخص ثالــث میباشــد کــه در تاریــخ ‪۱۴۰۰/۵/۲۱‬اعتبار بیمه منقضی میشــود که با عنایت شــرایط موجــود ارزش ریالــی ان (قیمت روز)‬ ‫مبلغ‪۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال معــادل نــودو شــش ملیــون تومــان ارزیابــی گردیــده اســت پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده خــودرو فوق در روز ســه شــنبه ‪۱۴۰۰/۶/۱۶‬ســاعت‪۱۱:۰۰‬الی‪۱۱:۳۰‬صبح از طریــق مزایده حضوری در محل اجــرای احکام مدنی‬ ‫دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجراحاضــر و از کــم و کیــف در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نمایندبدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی‬ ‫شــروع و بــه بــاال تریــن قیمــت پیشــنهادی واگــزار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ مزایــده قبــل از شــروع مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهد شــد و در صــورت عدم پرداخــت الباقی (نــود درصد)‬ ‫در مهلــت مقــرر مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد میگــردد‪.‬م الــف‪۳۲۴۶‬دادورز اجــرای احــکام شــعبه دوم اجرای احــکام مدنی شهرســتان بجنورد‪-‬غالمرضا نودهی‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی تحدیــد حــدود شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت(‪ )۳۲۲۳.۷۹‬ســه هــزارو دویســت و بیســت و ســه مترمربــع و هفتــاد ونــه دســیمتر مربــع دارای پــاک ‪ ۱۳۳۳۸‬فرعــی از‬ ‫‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی شــرکت تعاونــی کمپرســی داران خــود راننــده ســاعت ‪ ۹‬صبــح روز یکشــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۷/۴‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان‪ -‬شــهرک شــهید بهشــتی‪ -‬خیابــان ‪ ۱۲‬متــری ‪-‬کوچــه‬ ‫جرجــان ‪۱۵‬کدپســتی ‪۴۹۱۴۹۳۳۶۹۹‬عمــل خواهــد امــد ازایـن رو چنانچــه مجــاوری نســبت به حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورت مجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ًبا ذکر‬ ‫شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده وعــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی‬ ‫وی مــی توانــد بــدادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م الــف‬ ‫‪۷۷۱۸‬تاریــخ انتشار‪:‬دوشــنبه مــورخ‪ ۱۴۰۰/۶/۸‬حجــت اللــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪368‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫مهندسی رودخانه های‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــر دفتــر رودخانه هــا و ســواحل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت ‪ ۱۰ :‬پــروژه مهندســی رودخانــه و ســواحل‬ ‫دریــای خــزر در ایــن اســتان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫شــجاع شــفیعی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫اجــرای ایــن تعــداد پــروژه در بندرگــز‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫گمیشــان‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گالیکش‬ ‫و مینودشــت افــزون بــر ‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی الیروبــی رودخانــه بطــول ‪ ۱۶‬کیلومتــر ‪ ،‬دیوارســازی و‬ ‫تثبیــت بســتر رودخانــه بطــول ‪ ۲۰۰‬متــر و عالمــت گــذاری‬ ‫رودخانــه ( رپرگــذاری) بطــول ‪ ۱۷‬کیلومتر در بندرگز‪ ،‬کردکوی‪،‬‬ ‫ترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا ‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬رامیان‪،‬‬ ‫گالیکــش و مینودشــت را پــروژه هــای بهــره بــرداری شــده‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه سیدمحســن حســینی مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان‪ ،‬تجــاوز بــه حریــم رودخانــه هــا از جملــه‬ ‫دغدغــه هــای اصلــی مدیریــت رودخانــه هــا بــه ویــژه در‬ ‫مناطــق باالدســتی و ییالقــی اســتان اســت کــه بــی توجهــی‬ ‫بــه ایــن موضــوع خطــرات بی شــماری را بــه جــا مــی گــذارد‪.‬‬ ‫در گلســتان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬کیلومتــر رودخانــه بــا ‪ ۴۵‬رشــته‬ ‫جریــان دارد کــه ‪ ۲‬درصــد از ‪ ۱۴۶‬هــزار کیلومتــر روخانــه هــای‬ ‫ایــران را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫اتــرک‪ ،‬گــرگان رود و قره ســو از جملــه رودهــای دایمــی‬ ‫گلســتان هســتند کــه بــا هــزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر طــول به صورت‬ ‫مســتقیم بــر حیــات جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری‬ ‫اســتان نقــش افرینــی می کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ۱۲۰ ،‬کیلومتــر از ســواحل دریــای خــزر در‬ ‫شهرســتان های بندرگز ‪ ،‬ترکمن و گمیشــان اســتان گلســتان‬ ‫قــرار دارد و حفاظــت از ایــن ظرفیــت بــرای ســاکنان ان و رونق‬ ‫گردشــگری بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫ایجاد هزار فرصت شغلی‬ ‫با پروژه های جهش تولید‬ ‫گردشگری گلستان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬بهره بــرداری از حــدود ‪ ۳۰‬پــروژه جهــش‬ ‫تولیــد بخــش گردشــگری اســتان افــزون بــر هــزار فرصــت‬ ‫شــغلی مســتقیم ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫گلســتان‪ ،‬احمــد تجــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای احــداث و‬ ‫بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال از ســوی بخــش خصوصــی هزینــه گردیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح هــا شــامل هتــل‪ ،‬مجتمــع‬ ‫گردشــگری و بوم گــردی اســت کــه در صــورت تخصیــص‬ ‫بــه موقــع اعتبــارات‪ ،‬بخــش عمــده ان هــا تــا یــک ســال‬ ‫اینــده بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان همچنیــن گفــت‪ :‬در هفتــه دولــت‬ ‫امســال ‪ ۲۴‬پــروژه در بخش هــای مختلــف ایــن اداره‬ ‫کل بــا بیــش از ‪ ۵۷۳‬میلیــارد ریــال اعتبــار در هشــت‬ ‫شهرســتان اســتان افتتــاح شــده و یــا عملیــات‬ ‫عمرانــی ان اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫تجــری اضافــه کــرد‪ :‬بــا بهره بــرداری از ایــن پروژه هــای‬ ‫قابــل افتتــاح ‪ ۷۵۳‬تخــت بــه ظرفیــت پذیرایــی اســتان‬ ‫اضافــه شــد کــه ایــن تعــداد افزایــش در قالــب ‪ ۱۱۵‬اتــاق و‬ ‫‪ ۵۶۸‬تخــت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه بــا افتتــاح ایــن طــرح هــا ‪ ۱۷۰‬فرصــت‬ ‫شــغلی مســتقیم ایجــاد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫ایا می دانید سالی ‪ ۵۰۰‬شهاب سنگ به زمین برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید خورشید روزی ‪ ۱۲۶۰۰۰‬میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد‪.‬‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪368‬‬ ‫به پوستتان اهمیت دهید‬ ‫بــرای زیبایــی و اراســتگی بیشــتر بایــد بــه پوســتمان توجــه‬ ‫ث زیبایــی نیســت‪ ،‬ســامتی پوســت ‬ ‫کنیــم‪ .‬صرفــا بحــ ِ‬ ‫هــم مهــم اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن نــکات رســیدگی‬ ‫بــه پوســت انتخــاب‬ ‫پاک کننده هــای ارایشــی‬ ‫بــرای ان اســت‪ .‬در بــازار‪،‬‬ ‫محصــوالت شــیمیایی‬ ‫متنوعــی وجــود دارنــد؛‬ ‫امــا بهتریــن پــاک کننــده‬ ‫طبیعــی ارایــش کــدام‬ ‫اســت؟ اگــر شــما هــم دوســت داریــد از محصــوالت و‬ ‫مــواد طبیعــی بــرای پاک کــردن پوســتتان اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫پیشــنهادمان ایــن اســت کــه تــا اخــر ایــن مقالــه بــا مــا‬ ‫باشــید و بــا چنــد پــاک کننــده طبیعــی ارایــش صــورت اشــنا‬ ‫شــوید‪.‬‬ ‫ادامه ‪367‬‬ ‫‪ .۴‬خیار دم دست ترین پاک کننده طبیعی ارایش‬ ‫صورت‬ ‫خیار از ستاره های دنیای مراقبت از پوست است!‬ ‫حتی کسانی که با محصوالت و مراقبت ها در این‬ ‫زمینه اشنا نیستند هم خیار را در جایگاه خنک سازی‬ ‫و تازه کردن پوست قبول دارند‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫چند عدد خیار می خواهید و بس‪ .‬چه چیزی از این‬ ‫بهتر و راحت تر؟‬ ‫دستور استفاده‬ ‫دستور خاصی ندارد‪ .‬خیار را پوست بگیرید و رنده‬ ‫کنید یا اب ان را به هر روش دیگری در ظرفی بریزید‬ ‫و برای پاک کردن پوست اماده کنید‪ .‬ساده‪ ،‬جالب و‬ ‫مفید!‬ ‫‪ .۵‬شی باتر‬ ‫شی باتر هم روغنی است که از دانه های روغن‬ ‫درخت شی استخراج می شود‪ .‬این ماده پاک کننده‬ ‫طبیعی ارایش صورت است‪ .‬برای پاک کردن ارایش‬ ‫چشم ها و باقی صورت می توانید از شی باتر در ترکیب‬ ‫با مواد دیگر استفاده کنید‪ .‬چه موادی؟‬ ‫مواد الزم‬ ‫روغن زیتون؛‬ ‫روغن نارگیل؛‬ ‫عصاره یا روغن شی باتر‪.‬‬ ‫دستور استفاده‬ ‫مواد گفته شده در خطوط باال را باهم ترکیب کنید‬ ‫و انها را به ارامی روی پوستتان بمالید‪ .‬این ترکیب‬ ‫به پاک شدن اسان و سریع پوستتان کمک می کند و‬ ‫چربی اضافه ان را هم می گیرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬روغن جوجوبا‬ ‫روغن جوجوبا هم پاک کننده خوبی است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه به تسکین و محافظت از پوست هم کمک‬ ‫می کند‪ .‬برای استفاده از ان چه باید کرد؟ در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫روغن بادام؛‬ ‫روغن جوجوبا‪.‬‬ ‫دستور استفاده‬ ‫روغن بادام و جوجوبا را باهم ترکیب کنید‪ .‬حاال یک‬ ‫پاک کننده طبیعی ارایش صورت در اختیار دارید که‬ ‫می تواند ارایشتان را پاک کند و به نواحی حساس دور‬ ‫چشمتان هم اسیبی نزند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬عسل‬ ‫عسل نیز از ان مواد درجه یکی است که می شود‬ ‫به ان گفت‪ :‬همه چیزتمام! این ماده هم خوش مزه‬ ‫است و هم خوش بو و در کنار اینها‪ ،‬خواص‬ ‫فوق العاده ای هم دارد‪ .‬اینجاست که باید از زنبورهای‬ ‫زرد و زیبا سپاسگزار باشیم‪ .‬کاربرد عسل در جایگاه‬ ‫پاک کننده ارایش را هم دست کم نگیرید‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫عسل؛‬ ‫جوش شیرین‪.‬‬ ‫دستور استفاده‬ ‫ترکیب عسل و جوش شیرین پاک کننده ای قوی برای‬ ‫ارایش از روی پوست است که خاصیت ابرسانی و‬ ‫الیه برداری هم دارد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬شیر‬ ‫حتما شما هم در داستان ها خوانده اید که ملکه ها‬ ‫و اشراف برای مراقبت و زیبایی پوستشان از شیر‬ ‫استفاده می کرده اند و با این ماده سفید‪ ،‬زیبا و‬ ‫خوش مزه حمام می کرده اند‪ .‬شیر اب رسانی قوی و‬ ‫مرطوب کننده پوست هم هست‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫شیر خالی یا در ترکیب با ‪ ۱‬قاشق غذاخوری روغن‬ ‫بادام یا روغن زیتون‪.‬‬ ‫دستور استفاده‬ ‫کمی پنبه بردارید و ان را اغشته به شیر یا ترکیب‬ ‫شیر و روغن های زیتون یا بادام کنید‪ .‬پاک سازی‬ ‫پوست از ارایش با شیر به داشتن پوستی زیبا و‬ ‫درخشان کمک می کند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بخار اب ساده ترین پاک کننده طبیعی ارایش‬ ‫صورت‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫مهارت های ارتباطی و موفقیت در کسب و کارخانوادگی‬ ‫محمود سلطانی ‪ -‬دکتر تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫‏«خانــواده» و « کســب و کار»بــه عنــوان‬ ‫دو زیــر سیســتم از یــک ابرسیســتم بــه‬ ‫نــام اجتمــاع و جامعــه هســتند کــه در اثــر‬ ‫ارتباطــات و تاثیــرات متقابلــی ‏کــه بــر روی‬ ‫یکدیگــر می گذارنــد تشــکیل یــک نظــام کلــی‬ ‫تــر بــه نــام «کســب و کار خانوادگــی» را‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر پویایــی و تحــرکات خانــواده‬ ‫و ‏کســب و کار بــه طــور واضــح و اشــکار بــا‬ ‫یکدیگــر تعامــل و ارتبــاط داشــته باشــند میــان‬ ‫ایــن دو نوعــی تلفیــق و ترکیــب بــه وجــود‬ ‫می ایــد کــه از دیــد‏محققــان باعــث پیدایــش‬ ‫یــک نظــام نویــن و منحصــر بــه فــرد بــه نــام‬ ‫«کســب و کار خانوادگــی» می شــود‪ .‬‏‬ ‫طبــق تعریــف جامعــی کــه هندلــر از کســب‬ ‫و کار خانوادگــی ارائــه داده اســت‪ ،‬ایــن نــوع‬ ‫از کســب و کار بــه مثابــه ی ســازمانی اســت‬ ‫کــه اصلی تریــن ‏تصمیمــات و برنامه هــای‬ ‫عملیاتــی ان بــرای انتقــال و جایگزینــی‬ ‫رهبری‪،‬تحــت تاثیــر و نفــوذ اعضــای‬ ‫خانــواده ای قــرار دارد کــه بــا در اختیــار‬ ‫داشــتن‏ترکیبــی متمایــز و منحصــر بــه فــرد‬ ‫از منابــع انســانی‪ ،‬منابــع مالــی‪ ،‬حمایت هــای‬ ‫اجتماعــی و زمینه هــای اموزشــی و فرهنگــی‪،‬‬ ‫بهتریــن و قوی تریــن‏عامــل بــرای حمایــت از‬ ‫جریــان کارافرینــی و ایجــاد شــرکت های نوپــا‬ ‫و کســب و کارهــای جدیــد هســتند‪ .‬کســب‬ ‫و کارهــای خانوادگــی بــه دلیــل ‏ســاختارها‪،‬‬ ‫حاکمیــت و فرهنــگ منحصــر بــه فــردی کــه‬ ‫دارند‪،‬خانــواده را قــادر می ســازند کــه ضمــن‬ ‫پذیــرش برخــی از مخاطــرات و ریســک ها‪،‬‬ ‫‏زمینه هــای الزم را بــرای ایجــاد شــرکت های‬ ‫جدیــد بــه وجــود اورده و بــا جــذب منابــع مالی‬ ‫الزم‪ ،‬یکدیگــر را در تمامــی مراحــل ایجــاد‬ ‫کســب و‏کار پشــتیبانی و حمایــت نماینــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه از ایــن راه نوعــی اشــتغال مولــد بــرای‬ ‫خویشــاوندان و غیــر خویشــاوندان خــود چــه‬ ‫در نســل حاضــر و چــه‏در نســل هــای بعــدی‬ ‫پدیــد اورنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم موفقیــت خانواده هــای‬ ‫دارای کســب و کار‪ ،‬تمرکــز انهــا بــر تــداوم‬ ‫هــم زمــان کســب و کار و خانــواده اســت‪.‬‬ ‫دیرپایــی‪ ،‬‏معمــوال ً نخســتین موضوعــی‬ ‫اســت کــه ذهــن خانواده هــای دارای کســب‬ ‫و کار را بــه خــود مشــغول می کنــد و انهــا‬ ‫بــر خــاف دیگــر رقبایشــان در ‏کســب و‬ ‫کارهــای غیرخانوادگــی‪ ،‬بــه دوام بلنــد مــدت‬ ‫و حضــور مســتمر خانــواده در کســب و کار‬ ‫می اندیشــند‪ .‬ایــن طــرز فکــر نــه تنهــا بــر‬ ‫اینده ‏نگــری ایــن کســب و کارهــا داللــت دارد‪،‬‬ ‫بلکــه نشــان دهنــده پشــتیبانی ســهامداران‬ ‫عضــو خانــواده از یکدیگــر و نیــز توانایــی‬ ‫انهــا در هدایــت ‏چالش هــای پیــش رو در‬ ‫همــکاری بــا اعضــای خانــواده اســت‪ .‬‏‬ ‫راه انــدازی کســب وکار موفــق خانوادگــی‬ ‫عــاوه بــر ایجــاد درامــد بــرای اعضــای‬ ‫خانــواده ســبب بهبــود روابــط اعضــاء وکاهــش‬ ‫مشــکالت و‏مســائل اجتماعی اســت‪ .‬درگیری‬ ‫اعضــای خانــواده در امــور مالــی و کســب وکار‬ ‫هــم ممکــن اســت بــه رشــد و دوام شــرکت‬ ‫بیانجامــد و هــم اینکــه ‏بــه اختالفــات و یــا‬ ‫تعارضاتــی کشــیده شــود کــه در رشــد و بقــای‬ ‫سیســتم خانــواده‪ ،‬کســب و کار و ارتباطــات‬ ‫خانوادگــی اختــال ایجادکنــد‪ .‬‏بنابرایــن‬ ‫صاحبــان کســب وکارهــای خانوادگــی عــاوه‬ ‫برداشــتن مهارت هــای مدیریتــی و کارافرینــی‬ ‫بایــد از مهارت هــای ارتباطــی در خانــواده و‬ ‫‏جامعــه بهره منــد باشــند تــا بتواننــد در هــر دو‬ ‫سیســتم کســب و کار و خانــواده موفــق عمــل‬ ‫کننــد و ارتبــاط و هماهنگی هــای مطلوبــی‬ ‫بیــن ایــن دو ‏جــزء برقــرار کننــد‪ .‬چــون هــر‬ ‫دو سیســتم از نــوع سیســتم های بــاز و پویــا‬ ‫هســتند؛ انهــا در تبــادل باهــم و محیــط‬ ‫پیرامــون خــود دائمــا ً در حــال تغییــر و‏نوســان‬ ‫هســتند‪ .‬بنابرایــن یــک مدیــر کســب و کار‬ ‫خانوادگــی بایــد خــود را بــرای ایــن چالش هــا‬ ‫امــاده کنــد و بــه ابزارهــا و برنامه هــای مهــار‬ ‫و کنتــرل ‏نابســامانی ها کــه دامنگیــر انهــا‬ ‫می شــود‪ ،‬مســلط باشــد‪ .‬‏‬ ‫در عصــری کــه عصــر ارتباطــات نامگــذاری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اگــر افــراد از مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی مناســب برخــوردار نباشــند‪ ،‬در‬ ‫بســیاری از جنبه هــای ‏زندگــی اســیب پذیر‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬چگونگــی ارتبــاط مــا بــا افــرادی‬ ‫کــه بــا انهــا زندگــی می کنیــم و دوستشــان‬ ‫داریــم و همــواره در تعامــل مســتمر و‏مــداوم‬ ‫بــا انهــا بــه ســر می بریــم‪ ،‬بخــش مهمــی از‬ ‫توانایــی روابــط بیــن فــردی مــا را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ .‬اگــر افــراد احســاس کننــد کــه تمــام‬ ‫خواســته ها‪ ،‬‏نیازهــا و حرف هــای خــود را‬ ‫می تواننــد در خانــواده خــود بیــان کننــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫شــاهد بــه وجــود امــدن بســیاری از معضــات‬ ‫و مشــکالتی کــه امــروزه‏جامعــه بــا ان دســت‬ ‫و پنجــه نــرم می کنــد‪ ،‬نخواهیــم بــود‪ .‬ایــن‬ ‫امــر از طریــق برقــراری ارتبــاط موثــر فــرد بــا‬ ‫ســایر اعضــای خانــواده خــود امکان پذیــر‬ ‫‏اســت کــه ایــن موضــوع مســتلزم ان اســت‬ ‫کــه فــرد بــه خوبــی مهارت هــای برقــراری‬ ‫ارتبــاط را بشناســد و بتوانــد از انهــا در مــکان‬ ‫و زمــان مناســب‏بهــره جویــد تــا بــه خواســته‬ ‫اصلــی خــود کــه همــان برقــراری یــک ارتبــاط‬ ‫موثــر و مفیــد اســت دســت پیــدا کنــد‪.‬‏‬ ‫مهارت هــای ارتباطی‪،‬مجموع ـه ی از توانایــی‬ ‫اســت کــه زمینــه ســازگاری و رفتــار مثبــت‬ ‫و مفیــد را فراهــم مــی اورد و فــرد را قــادر‬ ‫می ســازد بــه ‏صــورت شایســته رفتــار کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مهارت هــا بـــا متغیرهایــی چــون ادراک‪،‬‬ ‫برابــری و مســاوات در ارتباطـــات‪ ،‬ابـــراز‬ ‫عشـــق و محبـــت و ‏صـــمیمیت‪ ،‬نزدیکــی و‬ ‫وابســتگی‪ ،‬حــل منطقــی و عقالنــی تعارضــات‬ ‫و تنش هــای موجـــود در گفتگوهـــا‪ ،‬تعهـــد و‬ ‫اطمینـان بـه یکـدیگر‪،‬‏همکـاری‪ ،‬وقـت گـذاری‬ ‫بـــرای یکـــدیگر‪ ،‬داشـــتن انتقـــادات واقعـــی‬ ‫و انعطاف پذیــری ســنجیده می شــود‪.‬‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی شــامل‏صحبــت کــردن‪،‬‬ ‫گــوش دادن و ارتبــاط غیرکالمــی اســت‪.‬‬ ‫مهــارت «صحبــت کــردن» شــامل توانایــی در‬ ‫«بیــان احســاس»‪« ،‬ابــراز خواســته و نیــاز»‬ ‫‏و«طــرح انتقــاد و شــکایت» بــه شــکل اصولــی‬ ‫اســت‪ .‬مهــارت «گــوش دادن»‪ ،‬اصــول گــوش‬ ‫دادن همدالنــه بــه احساســات‪ ،‬نیازهــا و‬ ‫انتقادهــا را بــه ‏دیگــران می امــوزد و پــژواک‬ ‫بدنــی مناســب‪ ،‬هنــگام برقــراری ارتبــاط افــراد‬ ‫بــا یکدیگــر مهــارت «غیرکالمــی» را شــامل‬ ‫می شــود ‪.‬‏‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی بــه اعضــای خانــواده‬ ‫کمــک می کنــد تــا دالیــل زیربنایــی تعارضــات‬ ‫مخــرب خــود را شناســایی کننــد و از‬ ‫شــیوه های ســازنده‏تــری بــرای برخــورد بــا ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬در واقــع امــوزش مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی بــه انهــا کمــک می کنــد تــا پیام هــای‬ ‫خــود را بــا دقــت بیشــتر‪،‬‏موثرتــر و کارامدتــر‬ ‫منتقــل کنند‪.‬یادگیــری ایــن مهارت ها‪،‬منجــر‬ ‫بــه مبادلــه رفتارهــای مثبــت و خوشــایند و‬ ‫کاهــش رفتارهــای منفــی می شــود‪ .‬‏بــدون‬ ‫شــک افزایــش تبــادالت رفتــاری مثبــت نیــز‪،‬‬ ‫نیازهــای عاطفــی خانــواده بویــژه همســران را‬ ‫ارضــا می کنــد و باعــث ایجــاد احســاس مثبــت‬ ‫نســبت‏بــه یکدیگــر می شــود‪ .‬بــه عبارتــی دیگر‬ ‫وقتــی اعضــای خانــواده از الگوهــای ارتباطــی‬ ‫مـــوثر اســتفاده می کننــد‪ ،‬انتقــال و درک‬ ‫واضحــی از محتــوا‏و قصــد پیــام خــود را دارنــد‬ ‫و بــه ایــن وســیله نیازهــای روانــی اعضــای‬ ‫خانــواده را ارضــا نمــوده و ارتبــاط و شــرکت‬ ‫در اجتمــاع را تـــداوم می بخشــند‪ .‬نــوع نظــام‬ ‫خانــواده و الگوهــای ارتباطــی ان اثــر مهمــی‬ ‫بــر اعـــضای خـــانواده دارد زیــرا شــخصیت‪،‬‬ ‫یادگیــری‪ ،‬اعتمــاد به نفــس‪ ،‬قــدرت‏انتخــاب و‬ ‫تـصمیم گیـــری منطقـــی افـــراد خانــواده‪ ،‬همــه‬ ‫بــه نــوع اطالعــات و نحــوه انتقـــال ان بـــین‬ ‫اعـــضای خـــانواده وابـــسته اســـت‪ .‬بــه زبــان‬ ‫‏ســاده مهارت هــای ارتباطــی بــه افــراد کمــک‬ ‫می کننــد تــا در پیام هایــی کــه بــه صــورت‬ ‫نمادیــن بــه شــخص دیگــر می رســانند بــا‬ ‫کفایــت عمــل کننــد و ‏احساســات مثبــت و‬ ‫لــذت بخشــی در طــرف مقابــل ایجــاد نماینــد‪.‬‏‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ترفندهای مهم رانندگی که شما‬ ‫را به راننده بهتری تبدیل می کند‬ ‫ادامه‪367‬‬ ‫بســیاری از راننــدگان حرف ـه ای و مربیــان رانندگــی از واژه «تصــادف»‬ ‫بیزارنــد‪ .‬انهــا معتقدنــد در اکثــر مواقــع علــت چنیــن رخدادهایــی‬ ‫خطاهــای انســانی یــا بی توجهــی اســت‪ .‬حتــی اگــر تاکنــون تصــادف‬ ‫نکرده ایــد و پلیــس هــم جریمه تــان نکــرده اســت‪ ،‬اشــنایی بــا برخــی‬ ‫ترفندهــای رانندگــی کــه احتمــال تصــادف را کاهــش می دهنــد و نیــز‬ ‫توجــه بیشــتر بــه مســائل ایمنــی همیشــه ایــده خوبــی اســت‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫بــا شــرح جزئیــات بیشــتر‪ ،‬راجع بــه ایــن ترفندهــا خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫اینکــه چطــور می توانیــد راننــده بهتــری باشــید‪ ،‬از اشــتباهات رانندگــی‬ ‫بپرهیزیــد‪ ،‬و همیشــه و در همه حــال اطمینــان خاطــر کســانی را کــه در‬ ‫خودرویتــان می نشــینند جلــب کنیــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دانستن روش کنترل خودرو هنگام ترکیدن تایر‬ ‫بیاییــد بدتریــن شــرایط ممکــن را در نظــر بگیریــم‪ .‬با ‪ ۹۰‬کیلومتر بر‬ ‫ســاعت در حــال رانندگــی در بــزرگ راه هســتید و ناگهــان تایر خودرو‬ ‫می ترکــد! در ایــن شــرایط بایــد کارهایــی انجــام دهیــد و نکاتــی را‬ ‫رعایــت کنید‪:‬‬ ‫به هیچ عنــوان فرمــان را نچرخانیــد‪ .‬نگاهتــان را از روبـه رو برنداریــد‪.‬‬ ‫محکــم فرمــان را در دســتانتان نگــه دارید؛‬ ‫پایتــان را روی پــدال گاز فشــار دهیــد‪ .‬وقتــی تایــر می ترکــد‪،‬‬ ‫به شــدت از ســرعت خــودرو کاســته خواهــد شــد و اگــر گاز ندهیــد‪،‬‬ ‫خــودرو (دور تایــری کــه ترکیــده اســت ) دور خــود خواهــد چرخیــد؛‬ ‫اگــر به خودی خــود از ســرعت خــودرو کاســته نشــد‪ ،‬به اهســتگی‬ ‫پایتــان را روی پــدال ترمــز فشــار دهیــد و از ســرعت خــودرو کــم‬ ‫کنیــد‪ .‬تــا زمانــی کــه ســرعت خــودرو بــه کمترین حد ممکن نرســیده‬ ‫اســت‪ ،‬هیــچ کار دیگــری نبایــد انجــام دهیــد؛‬ ‫وقتــی ســرعت خــودرو کــم شــد‪ ،‬فرمــان را خیلــی اهســته و بــا‬ ‫دقــت بــه ســمتی از خــودرو کــه تایــر ان ترکیــده اســت بچرخانیــد و‬ ‫کنــار بزنیــد‪ .‬بــا رعایــت کامــل مــوارد ایمنــی (روشـن کردن چراغ هــای‬ ‫راهنمــا‪ ،‬اســتفاده از چــراغ خطــر در صــورت نیــاز و مــوارد دیگــر) تایــر‬ ‫خــودرو را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬درک بهتر سازوکار ترمزهای ضدقفل (اِی بی ا ِس)‬ ‫پــدر و مــادران مــا کــه با خودروهای قدیمی تر ســروکار داشــتند باید‬ ‫لــم هــای رانندگــی خاصــی را هنــگام ترمزکــردن رعایــت می کرده انــد‪.‬‬ ‫انهــا نمی توانســته اند ناگهانــی ترمــز کننــد! می بایســت پایشــان را‬ ‫به ارامــی روی پــدال ترمــز فشــار می داده انــد‪ .‬امــکان چرخانــدن‬ ‫فرمــان هنــگام ترمزکــردن را نیــز نداشــته اند‪.‬‬ ‫منتهــا حــاال بــا سیســتم های جدیــد ترمــز ضدقفــل در شــرایطی‬ ‫کــه نیــاز بــه ترمــز ناگهانــی شــود فقــط بایــد یــک کار انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫پایتــان را بــا تمــام تــوان روی پــدال ترمــز فشــار دهیــد‪ .‬ایــن نکتــه‬ ‫از ترفندهــای رانندگــی مهمــی اســت کــه کمــک می کنــد در شــرایط‬ ‫ضــروری تصادفــی رخ ندهــد و امــکان برخــورد با خــودروی روبه رویی‬ ‫را بــه حداقــل می رســاند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬داشتن حالت تدافعی هنگام رانندگی‬ ‫وقتــی در حــال رانندگــی هســتید‪ ،‬همیشــه حواســتان کامــا بــه‬ ‫جــاده و راننــدگان دیگــر باشــد‪ .‬تصــور کنیــد هــر لحظه امــکان دارد از‬ ‫یکــی از راننــدگان اشــتباهی ســر بزنــد؛ به ویــژه وقتــی در بزرگ راه هــا‬ ‫بــا ســرعت های بــاال در حــال رانندگــی هســتید‪.‬‬ ‫همیشــه شــرایط را بــا دقــت بســنجید و بــرای وقــوع حادثــه‬ ‫پیش بینــی کنیــد‪ .‬اگــر حادثـه ای رخ داد‪ ،‬می توانیــد بــه الیــن کنــاری‬ ‫برویــد یــا خودرویــی در حــال رانندگــی در ان اســت؟ می توانیــد بــه‬ ‫شــانه جــاده بزنیــد یــا امــکان ان را نداریــد؟ امــکان رفتــن بــه خاکــی‬ ‫ن صــورت‪،‬‬ ‫ن دســت‪ .‬ب ـ ه ای ـ ‬ ‫جــاده را داریــد؟ و مــوارد دیگــری از ای ـ ‬ ‫امــکان برخــورد و تصــادف کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تسلط به پارک دوبل‪ ،‬از ترفندهای رانندگی مهم‬ ‫هــر ماشــینی سیســتم اتوپــارک نــدارد‪ .‬بنابرایــن پــارک دوبــل یکــی‬ ‫از ترفندهــای رانندگــی اســت کــه حتمــا بایــد بــا ان اشــنا باشــید‪ .‬در‬ ‫شــرایط کنونــی‪ ،‬هنــگام رانندگــی در خیابان هــای شــهر زیــاد اتفــاق‬ ‫می افتــد کــه بــه پــارک دوبــل نیــاز داشــته باشــید‪ .‬انجــام ان هــم‬ ‫چنــدان پیچیــده نیســت و بــا کمــی تمریــن‪ ،‬بــه ان مســلط خواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬بــرای پــارک دوبــل خــودرو مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫کنــار خودرویــی کــه پــارک کــرده اســت توقــف کامل کنیــد‪ .‬به طوری‬ ‫کــه اینه بغل هــای دو خــودرو در امتــداد یکدیگــر قــرار گیرنــد‪ .‬هــدف‬ ‫ان اســت که انتهای خودروی شــما دقیقا در امتداد عقب خودروی‬ ‫پارک کــرده قــرار گیــرد؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر فرضــا خــودروی هاچ بــک ســوار‬ ‫می شــوید و خــودروی پارک شــده صنــدوق دار اســت‪ ،‬بایــد اینــه شــما‬ ‫کمــی عقب تــر باشــد (برعکــس ایــن مســئله هــم صــادق اســت‪،‬‬ ‫یعنــی اگــر خــودروی شــما بزرگ تــر اســت‪ ،‬بایــد اینــه کمــی جلوتــر‬ ‫قــرار گیرد)؛فرمــان را به ســمت راســت بچرخانیــد و روی دنده عقــب‬ ‫حرکــت کنیــد تــا زمانــی کــه پــاک خــودروی پارک شــده‪ ،‬وســط پنجره‬ ‫کمک راننــده قــرار بگیــرد؛‬ ‫فرمــان را به ســمت چــپ بچرخانیــد و عقــب بیاییــد تا خــودرو صاف‬ ‫شــود و صــاف پارک شــود‪.‬‬ ‫ ای ِ چشم‬ ‫‪ .۱۱‬معاینه دوره ‬ ‫ســوی چشــم به مــرور زمــان و در گــذر ســال ها تغییــر می کنــد‬ ‫و ضعیف تــر می شــود؛ امــا معمــوال خــود متوجــه ایــن تغییــرات‬ ‫نمی شــویم‪ .‬طبــق برخــی براوردهــای انجام شــده‪ ،‬محققــان توصیــه‬ ‫کرده انــد کســانی کــه عینــک بــه چشــم می زننــد‪ ،‬بایــد هــر ‪ ۳‬ســال‬ ‫یــک بــار ازمایــش چشــم دهنــد و پــس از ‪ ۶۰‬ســالگی‪ ،‬ســالی یــک بــار‪.‬‬ ‫البتــه کســانی کــه عینــک نمی زننــد نیــز موظــف بــه ازمایــش گاه بـه گاه‬ ‫چشــم هســتند‪ .‬ناراحتی های چشــمی مثل اب مروارید ســوی چشــم‬ ‫را تحت تاثیــر قــرار می دهنــد‪ .‬اگــر در همــان مراحــل اولیــه بیمــاری‬ ‫تشــخیص داده شــوند‪ ،‬بهتــر می شــود درمانشــان کــرد‪.‬‬ ‫در پایان‬ ‫ســعی بــر ان بــود شــما را بــا مهم تریــن ترفندهــای رانندگــی کــه‬ ‫در شــرایط مختلــف بــه کارتــان خواهــد امــد اشــنا کنیــم‪ .‬رانندگــی‬ ‫ایمــن صرفــا بــا تمریــن و نکته ســنجی ممکــن می شــود‪ .‬بایــد‬ ‫همیشــه قوانینــی را کــه از قبــل اموخته ایــد مــرور و رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫گاهــی بــدون انکــه خودمــان متوجــه شــویم‪ ،‬عادت هــای بــدی در‬ ‫رانندگــی پیــدا می کنیــم کــه شــاید تهدیــدی بــرای ایمنــی خودمــان و‬ ‫نیــز دیگــران باشــند‪ .‬اگــر احســاس می کنیــد نیــاز اســت ذهنتــان را‬ ‫بــا قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی تــازه کنیــد و ایــن عادت هــای بــد را‬ ‫کنــار بگذاریــد‪ ۱ ،‬یــا ‪ ۲‬جلســه زیــر نظــر مربــی رانندگــی تمریــن کنیــد‬ ‫تــا مشــکالت احتمالــی را بــه شــما گــوش زد کنــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ ترفنــد و راهــکار دیگــری بــرای رانندگــی بهتــر و‬ ‫ایمن تــر ســراغ داریــد؟ به نظرتــان ترفندهــای رانندگــی معرفی شــده‬ ‫در ایــن مطلــب تــا چــه انــدازه کارامــد خواهنــد بــود؟ تاکنــون برایتــان‬ ‫پیــش امــده اســت به خاطــر رعایت نکــردن نکتــه یــا مســئله ای‬ ‫بخصــوص هنــگام رانندگــی بــه دردســر بیفتیــد و مشــکلی برایتــان‬ ‫پیــش بیایــد؟ بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪..‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده پنجاهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫اســتثنا ء در اعتبــار قضیــه امــر مختــوم ‪ :‬ایــن‬ ‫اصــل همچــون ســایر اصــول‪ ،‬یــک حکــم عــام‬ ‫اســت‪ .‬بــه‏اعتبــار قاعــده «مــا مــن عــام اال قــد‬ ‫خــص» بعیــد اســت کــه حکــم عامــی یافــت‬ ‫شــود کــه مخصــص نداشــته باشــد‪..‬‏ایــن اصل‬ ‫هــم ماننــد ســایر احــکام عــام مخصــص‬ ‫دارد و ان اینکــه اگــر در قرارهــای نهایــی منــع‬ ‫م منتســب بــه‬ ‫تعقیــب صــادره‏؛‬ ‫اصــل اتهــا ِ‬ ‫ِ‬ ‫متهــم واقعــه مجرمان ـه ای بــوده باشــد ‪.‬‬ ‫امــا بــه ســبب فقــدان دلیــل و یا عدم کفایت‬ ‫دلیــل‏‪ ،‬منــع تعقیــب صــادر شــده باشــد‪ .‬در‬ ‫اینصــورت اگــر دالیــل جدیــدی کشــف گرددکه‬ ‫کفایــت انتســاب جــرم بــه ‏متهــم را ثابــت‬ ‫نمایــد‪ ،‬بــه اســتناد مــاده ‪ 278‬ق‪.‬ا‪.‬د‪ .‬ک؛‬ ‫امــکان شــکایت مجــدد بــه همــان اتهــام‬ ‫وجــود‏دارد‪ .‬در اینجــا دو حالــت پیــش می یایــد‪.‬‬ ‫اگــر صــدور قــرار منــع تعقیــب پــس از تاییــد‬ ‫دادســتان‪ ،‬نهایــی شــده ‏باشــد پــس از اذن‬ ‫دادســتان؛ و اگــر پــس از تاییــد دادگاه قطعــی‬ ‫شــده باشــد پس از صدور اجازه دادگاه‪،‬‏شــکایت‬ ‫مجــدد قابــل رســیدگی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬اســتثناء دیگــر ایــن اســت‬ ‫کــه ماهیــت جــرم‪ ،‬قابلیــت تکــرار‬ ‫داشــته ‏باشــد‪ .‬ماننــد تصــرف‬ ‫عدوانــی‪.‬‬ ‫پیشگفته ‪: 51‬‏‬ ‫اصــل قانونــی بــودن مجازاتهــا‬ ‫را بصــورت حرفــه ای و‬ ‫کاربــردی بدانیــم ‪ .‬پــس الزم‬ ‫اســت مبانــی و ماخــذ و منشــاء‬ ‫‏ایــن اصــل را بدانیــم‪ .‬ایــا‬ ‫هــر فعــل کــه بــه تشــخیص‬ ‫شــخص قاضــی مجرمانــه باشــد مســتلزم‬ ‫مجــازات اســت‪ .‬ایــن‏تشــخیص چگونــه بایــد‬ ‫ممیــزی شــود‪ .‬مجــازات چگونــه بایــد تعییــن‬ ‫گــردد ؟ پاســخ را در ناگفتــه ‪ 51‬بخوانیــد‪.‬‏‬ ‫پسگفته‪: 51‬‏‬ ‫مســتنبط از قاعــده قبــح عقــاب بــا بیــان و‬ ‫اصــل ‪ 36‬قانــون اساســی‪ ،‬فعــل مجرمانــه‬ ‫و مجــازات مترتــب بــر ان بایــد بــه ‏اســتناد‬ ‫تعریفــی باشــد کــه قانونگــذار و شــارع مقدس‬ ‫ارائــه داده اســت‪ .‬عمــل شــخص دقیقــا‬ ‫بایســتی مصــداق همــان ‏امــری باشــد کــه در‬ ‫قانــون مجــازات اســامی تصریح شــده اســت‪.‬‬ ‫تــا ان فعــل مجرمانــه محســوب گــردد‪ .‬ممکــن‬ ‫‏اســت برخی از اعمال اشــخاص از منظر عرفی‬ ‫مجرمانــه تلقــی گــردد ‪ .‬لیکــن تــا زمانیکــه ان‬ ‫اعمــال فاقــد مصــداق‏حکــم قانونگذار باشــند‪،‬‬ ‫فعــل مجرمانــه تلقــی نخواهنــد شــد‪ ..‬مضافــا‬ ‫کــم و کیــف نیــز همــان باشــد کــه قانونگــذار‬ ‫‏تصریــح کــرده اســت‪ .‬ایــن تصریــح در مــاده از‬ ‫قانــون مجــازات اســامی تجلــی می یابــد کــه‬ ‫عنصــر قانونــی ان جــرم ‏نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در وضعیتــی کــه عمل شــخص‪ ،‬فاقد ِ‬ ‫عنصــر قانونــی باشــد مجــازات امــری ممتنــع‬ ‫اســت و ایــن‏خــود دلیــل کافــی بــر اصــل‬ ‫قانونــی بــودن جرائــم اســت‪ .‬در نتیجــه هیــچ‬ ‫بازپرســی مجــاز نیســت‪ ،‬صرفِارزیابــی‏ماهــوی‬ ‫و بــدون تطبیــق ماهیــت اتهــام بــا نص صریح‬ ‫قانــون‪ ،‬قــرار مجرمیــت صــادر کنــد‪ .‬انچــه در‬ ‫اصــل ‪167‬‏قانــون اساســی درخصــوص الــزام‬ ‫قضــات بــه صــدور رای بــه اســتناد فتــاوا و‬ ‫احــکام شــرعی معتبــر در مــواردی کــه‏قانــون‬ ‫ســاکت اســت امــده‪ ،‬ناظــر بــه دعــاوی حقوقــی‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن قاضــی نمی توانــد در مــوردی‬ ‫کــه قانــون‏درخصــوص اتهام منتســبه ســاکت‬ ‫اســت بــه فتــوا و منابــع معتبــر اســامی رجــوع‬ ‫کنــد‪ .‬بازپــرس در اینگونــه مــوارد ‏بایســتی‬ ‫بعلــت عــدم توجــه اتهــام بــه متهــم منــع‬ ‫تعقیــب صــادر نمایــد‪ .‬لیکــن در مــوارد‬ ‫حقوقــی‪ ،‬قاضــی لزومــا بایســتی‏بــه اســتناد‬ ‫‪ 167‬ق‪.‬ا و مــاده ‪ 3‬ق‪.‬ا‪ .‬د‪ .‬م حکــم دعــوا را‬ ‫صــادر و فصــل خصومــت نمایــد و نمی توانــد‬ ‫ماننــد امــر‏کیفــری به دلیل ســکوت قانــون‪ ،‬از‬ ‫صــدور رای مقتضی اســتنکاف نمایــد‪ .‬بنابراین‬ ‫منحصــرا در مــوارد حقوقــی‏اســت کــه قاضــی‬ ‫بایــد حکــم دعــوا را از فتــاوای معتبــر فقهــا و‬ ‫منابــع و ماخــذ معتبــر اســامی فقــه امامیــه‬ ‫اســتخراج و‏اســتنتاج نمایــد‪ .‬اگرچــه منطــوق‬ ‫اصــل ‪ 167‬قانــون اساســی بــه حقوقــی و‬ ‫کیفــری بــودن احــکام تصریحــی نــدارد‪.‬‏لیکــن‬ ‫بــا عنایــت بــه اصــل ‪ 36‬قانون اساســی و اصل‬ ‫قانونــی بــودن مجازاتهــا و قاعــده فقهــی «قبــح‬ ‫عقــاب بــا بیــان»و‏مفــاد مــاده ‪ 3‬قانــون اییــن‬ ‫دادرســی مدنــی‪ ،‬قطعــا اصــل ‪ 167‬ناظــر بــه‬ ‫مــوارد حقوقــی خواهــد بــود‪ .‬و هوالمســتعان‪.‬‏‬ ‫دسترسیغیرمجازبهتلفن‬ ‫همراه با نصب نرم افزار‬ ‫ناشناس‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبادل اطالعات از شناســایی‬ ‫و کشــف پرونــده بــا موضــوع دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫حســاب کاربری تلگرامی تعدادی از شــهروندان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬مجرم با دسترســی غیرمجاز به حســاب‬ ‫کاربری شــاکی در شــبکه های اجتماعی از مخاطبین‬ ‫وی کالهبــرداری کــرده بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار به نقــل از پایگاه اطالع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا‬ ‫پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــد شــخصی ناشــناس با‬ ‫دسترســی غیرمجاز به حســاب کاربری وی در تلگرام‬ ‫از مخاطبیــن وی کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهــارات خــود گفت‬ ‫در شــبکه اجتماعــی تلگــرام در یــک گــروه افزایــش‬ ‫ممبــر عضــو شــدم و جهــت افزایــش دنبــال کننــدگان‬ ‫کانــال تلگــرام خــود بــا ادمیــن ارتبــاط گرفتــم کــه ایــن‬ ‫فــرد یــک نــرم افــزار بــرای مــن ارســال کــرد و گفــت‬ ‫حتمــا ان را نصــب کــرده و در ان درخواســت افزایــش‬ ‫فالــور را ثبــت کنم‪،‬پــس از نصــب برنامــه و عــدم‬ ‫کارکــرد ان متهــم بــه حســاب کاربــری بنــده دسترســی‬ ‫پیــدا کــرده و پــس از ارتبــاط بــا مخاطبینــم بــا ارســال‬ ‫شــماره کارت بــه انهــا درخواســت وجــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫گــودرزی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیس فتا تهــران بزرگ‬ ‫اقدامــات تخصصــی خــود را اغــاز کردنــد و بــا بررســی‬ ‫هــا فنــی و ســایبری موفــق شــدند ردپــای مجــرم را در‬ ‫فضــای مجــازی شناســایی کننــد و پــس از تشــریفات‬ ‫قضایــی متهــم در یکــی از مناطق شــرقی تهــران بزرگ‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا پایتخــت منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مجــرم پــس از حضــور در پلیــس‬ ‫فتــا ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی اقــرار کــرد از طریــق‬ ‫نصــب بدافــزار روی تلفــن همراه شــکات و دسترســی‬ ‫بــه شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــه مخاطبیــن انهــا‬ ‫پیــام مــی دادم و بــا ارســال شــماره کارت وجوهــات‬ ‫را دریافــت مــی کــردم و در مجمــوع حــدود چهــار‬ ‫میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــردم‪.‬‬ ‫زهره ولی پور‬ ‫کرونا وخانه نشینی‬ ‫افزایــش اختالفــات خانوادگــی در ایــام شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و خانــه نشــینی مــردم نشــان داد‬ ‫کــه هنــوز بیشــتر خانواده هــا بــا مهارت هــای‬ ‫زندگــی اشــنا نبــوده و تــاب اوری انهــا در کنــار‬ ‫یکدیگــر بســیار ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا تاکنــون‪ ،‬خبــر‬ ‫افزایــش اختالفــات خانوادگــی و اینکــه ایــام‬ ‫کرونــا خانواده هــا چگونــه اوقاتشــان را ســپری‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از مباحــث اصلــی در‬ ‫گنــار اخبــار دیگــر در جریــان بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه اختالفــات و اســیب های اجتماعــی در‬ ‫ایــام پیــش از کرونــا نیــز وجــود داشــته اســت‪،‬‬ ‫امــا در دوره کرونــا و خانــه نشــینی‪ ،‬معضــل‬ ‫اساســی کنــار هــم بــودن اعضــای خانــواده بــود‬ ‫کــه حقایــق زیــادی را در خصــوص نبــود مهــارت‬ ‫و فرهنــگ خانگــی اشــکار ســاخت‪.‬‬ ‫تشــدید اختــاالت روانــی ماننــد بدبینــی‪،‬‬ ‫ایرادگرفتــن‪ ،‬نبــود اوقــات فراغــت‪ ،‬مدیریــت‬ ‫نکــردن ســایق مختلــف اعضــای خانــواده‪،‬‬ ‫مردســاالری و شــیوه های ســنتی در اداره‬ ‫خانــواده‪ ،‬مشــکالت بهداشــتی ناشــی از‬ ‫کرونــا و غیــره از عمــده موضوعاتــی بــود کــه‬ ‫خانواده هــا را از درون درگیــر کــرد‪.‬‬ ‫بیمــاری کرونــا بــا تمــام اتفاقــات ناگــوار و تلــخ‪،‬‬ ‫فرصتــی فراهــم کــرد تــا بــار دیگــر نهــاد خانــواده‬ ‫بــه عنــوان یــک اجتمــاع اساســی در جامعــه‬ ‫مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اگــر مــوارد مشــابه داریــد لطفــا از خدمــات‬ ‫روانشناســی اســتفاده کنیــد تــا شــرایط روانــی‬ ‫شــما باعــث بیمــاری هــای روانی_تنــی نشــوند‪:‬‬ ‫خانمــی بــه خاطــر رعایــت نکــردن مســائل‬ ‫بهداشــتی شــوهرش بــا وی بــه اختــاف‬ ‫خــورده بودنــد‪.‬‬ ‫در مــوارد دیگــری بیــکاری ناشــی از بیمــاری و‬ ‫نبــود تامیــن مایحتــاج مشــاجره بیــن زوجیــن‬ ‫را افزایــش داده بــود‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم اختالف هــای خانوادگــی ایــن‬ ‫اســت کــه فقــط نــزاع و مشــاجره بــه زوجیــن‬ ‫خالصــه نمی شــد‪ ،‬بلکــه بیــن فرزنــدان و‬ ‫والدیــن نیــز اختالفاتــی ایجــاد شــده بــود و‬ ‫در برخــی مــوارد بــه همســر ازاری کشــیده‬ ‫می شــد ‪.‬‬ ‫نبــود درک متقابــل بیــن پــدر و فرزنــدان‬ ‫در یــک خانــواده باعــث می شــود کــه‬ ‫احتیاجــات انــان نادیــده گرفتــه شــود و بــه‬ ‫جــای راهنمایــی درســت و صحبــت کــردن بــا‬ ‫وی‪ ،‬شــاهد خشــونت های رفتــاری و بعضــا‬ ‫اختالفــات خانوادگــی باشــیم‪.‬‬ ‫مــواردی وجــود داشــت کــه برخــی از مــردان‬ ‫در خانــه بــا فشــار وارد کــردن بــه اعضــای‬ ‫خانــواده ســعی داشــتند برتــری خودشــان را‬ ‫بــه اثبــات برســاند و رفتارهایــی از انهــا ســر‬ ‫مــی زد کــه فضــای خانــواده را در ایــام خانــه‬ ‫نشــینی کرونــا ملتهــب می کــرد‪.‬‬ ‫در یکــی از مــوارد خانمــی بــه ایــن دلیــل‬ ‫مراجعــه کــرده بــود کــه از همســر خــود بــه‬ ‫خاطــر چــک کــردن گوشــی شــکایت داشــت‪،‬‬ ‫بعــد از اظهــارات ایــن زن متوجــه شــدند کــه‬ ‫دستگیری دو باند سه نفره‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری دو بانــد ســه نفــره‪ ،‬کــه از طریــق «ارســال‬ ‫پیامک هــای جعلــی تحــت عنــوان ابــاغ شــکوائیه قضایــی ثبــت ثنــا»‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کردنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ «محمدعلــی ادینه لــو» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول چندیــن پرونــده قضایــی بــه پلیــس فتــا‬ ‫فرماندهــی انتظامــی بــا موضــوع برداشــت غیر مجــاز از حســاب بانکی‪،‬‬ ‫پیگیری هــای اولیــه در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا در بررسـی های خــود دریافتنــد کــه‬ ‫افــرادی بــا ارســال پیامک هــای جعلــی ابالغیه هــای قضائــی در پوشــش‬ ‫ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه حــاوی لینــک بدافــزار‪ ،‬از کاربــران درخواســت‬ ‫می کردنــد کــه فــرم اقــرار جعلــی عدالــت ایــران را بــه جهــت اطــاع از‬ ‫ابالغیــه هــای قضائــی بــر روی گوشــی تلفــن همــراه خــود نصــب کننــد‪.‬‬ ‫همســر وی دچــار بدبینــی شــده و در تــاش‬ ‫اســت تــا لیســت گفت وگــو در شــبکه های‬ ‫پیــام رســان را بررســی کنــد‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد خامــوش کــردن تلویزیــون‪،‬‬ ‫برقــرار کــردن ســکوت دائمــی و متشــنج کــردن‬ ‫فضــا از ســوی همســران از دیگــر مــواردی بــود‬ ‫مهارت هــای زندگــی بیشــتر خودنمایــی کنــد‪.‬‬ ‫کرونــا بــه نوعــی عیــاری جامعــه شناســانه‬ ‫روابــط خانواده هــا را محــک زد و باعــث شــد‬ ‫تــا خیلــی از زوجیــن بــه کمبودهــای عاطفــی‬ ‫و احساســی درون خانــواده پــی ببرنــد‪ ،‬همــه‬ ‫این هــا مــواردی اســت کــه بایــد در روزهــای‬ ‫کــه اختالفــات خانوادگــی را دامــن م ـی زد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مشــاوران خانــواده تمــام افــرادی‬ ‫کــه بــا مشــکل خانوادگــی روبــرو شــده بودنــد‪،‬‬ ‫تــا قبــل از خانــه نشــینی ایــام کرونــا مشــکل‬ ‫خاصــی بــا ایــن موضوعــات نداشــتند و ایــن‬ ‫بیمــاری باعــث شــده بــود تــا نبــود برخــی‬ ‫پســاکرونا مــورد اسیب شناســی اجتماعــی قــرار‬ ‫گیــرد‪..‬‬ ‫امــوزش مهــارت هــای زندگــی از مســائل مهــم‬ ‫در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس روانشناســی مرکــز مشــاوره ارامش‬ ‫پلیس گلســتان‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد پــس از انجــام ایــن فراینــد و بــه‬ ‫دســت اوردن دسترســی غیرمجــاز بــه گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫قربانــی و از طریــق بــه دســت اوردن اطالعــات کارت بانــک‬ ‫فریــب خــوردگان نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫بانکــی انــان اقــدام مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ادینه لــو بیــان داشــت‪ :‬پــس از اقدامــات تخصصــی‬ ‫کارشناســان پلیس فتا متهمان در دو اســتان مختلف مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتنــد و ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضائــی از محل هــای‬ ‫ســکونت و مخفیــگاه خــود دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمــان بــا تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضائی‬ ‫شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬مجرمــان عمدتــا بــا سوءاســتفاده از شــرایط عمومــی‬ ‫کشــور در ایــام تعطیــات اخــر هفتــه و یــا ســایر مناســبت های خــاص‬ ‫کــه دارای تعطیــات عمومــی چنــد روزه اســت‪ ،‬دســت بــه این گونــه‬ ‫جرایــم می زننــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬بــه هشــدارهای اموزشــی کــه از طریــق‬ ‫رســانه ها‪ ،‬ســایت ها و کانال هــای خبــری بــه ســمع و نظــر انهــا رســیده‬ ‫توجــه کننــد و فریــب اینگونــه کالهبرداری هــا را نخورنــد‪.‬‬ ‫وی بــه عمــوم مــردم توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا اینگونــه‬ ‫پیامک هــای جعلــی ضمــن بــی توجهــی بــه محتــوای پیامــک موضــوع را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫گزارشــات مردمــی و یــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــه جهــت رســیدگی‬ ‫ســریع تــر در طــول شــبانه روز اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪368‬‬ ‫پلیس فتا‬ ‫چهار دلیل برای اینکه گوش ‬ ‫ی‬ ‫هواوی خود را به سیستم عامل‬ ‫هارمونی بروزرسانی کنید‬ ‫بــه تازگــی هــواوی دومیــن نســخه پایــدار سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی را معرفــی نمــوده و اعــام کــرد کــه بروزرســانی‬ ‫مربــوط بــه ان را بــرای صدهــا مــدل از گوشـی های هوشــمند‬ ‫خــود ارائــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ HarmonyOS‬یــک پلتفــرم منبــع بــاز اســت کــه فراتــر از‬ ‫سیســتم عامل هایی ماننــد اندرویــد یــا ‪ ،iOS‬کاربــران خــود‬ ‫را از قابلیت هــای یکپارچــه و اتصــال بــدون وقفــه بهره منــد‬ ‫می کنــد‪ HarmonyOS .‬یــک سیســتم عامــل منبــع بــاز اســت‬ ‫و قابلیــت هــای توزیعــی را ارائــه مــی دهــد کــه مســتقیما ًبــه‬ ‫کاربــران دســتگاه ‪ Huawei‬متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم عامــل طــی یــک هفتــه بــه ‪ 10‬میلیــون نصــب و در‬ ‫‪ 15‬روز از زمــان راه انــدازی بــه ‪ 18‬میلیــون دســتگاه رســید‪ .‬تعــداد‬ ‫نصب هــای ‪ HarmonyOS‬از ‪ 50‬میلیــون کاربــر فعــال فراتــر رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬جالب تــر اینکــه ایــن عرضــه محــدود بــه برخــی از مدل هــا‬ ‫اســت و نیــاز بــه تاییــد در عرضــه جهانــی دارد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬چهــار‬ ‫دلیــل بــرای ارتفــای گوشــی های هوشــمند بــه سیســتم عامــل‬ ‫‪ HarmonyOS‬را بــا هــم مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫دلیل اول ‪ -‬روان بود سیستم‬ ‫بالفاصلــه بعــد از ارتقــای گوشــی هوشــمند خــود از رابــط‬ ‫کاربــری ‪ EMUI‬بــه سیســتم عامــل هارمونــی متوجــه‬ ‫می شــوید همــه چیــز بــه ســمت بهتــر شــدن پیــش رفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تســلط سیســتم ‪ HarmonyOS‬قابــل توجــه اســت و‬ ‫یکــی از قابلیت هــای اصلــی ان اســت کــه بالفاصلــه‬ ‫پــس از تغییــر ‪ EMUI‬بــه ‪ HarmonyOS‬خــود را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬پــس از ارتقــا انــواع مختلفــی از تجربــه در ایــن‬ ‫سیســتم عامــل وجــود دارد‪ .‬سیســتم عامــل ‪Huawei‬‬ ‫بــرای تلفن هــای هوشــمند بــا رابــط کاربــری کامــا ً جدیــد‪،‬‬ ‫جلوه هــای ویــژه چشـم نواز‪ ،‬کاهــش محســوس در ســرعت‬ ‫بــاز و بســته شــدن برنامــه پاســخگویی و زمــان بارگــذاری‬ ‫برنامــه‪ ،‬کاهــش مصــرف باتــری‪ ،‬مدیریــت بهتــر حافظــه و‬ ‫مــوارد دیگــر همــراه اســت‪.‬‬ ‫دلیل دوم – تجربه گیمینگ بهتر‬ ‫سیســتم عامــل هارمونــی بــر اســاس تســت های‬ ‫مقایســه ای‪ ،‬بازی هــای محبوبــی ماننــد ‪ PUBG‬و گلــوری‬ ‫اف کینگــز را بــه مراتــب بهتــر و روان تــر از رابــط کاربــری‬ ‫‪ EMUI‬کــه مبتنــی بــر اندرویــد اســت اجــرا می کنــد‬ ‫تس ـت های رســمی نشــان داده انــد کــه هارمونــی ‪ OS‬قــادر‬ ‫اســت تــا بازی هــا را بــا نــرخ فریــم متوســط ‪ 90.17‬فریــم بــر‬ ‫ثانیــه و مصــرف انــرژی ‪ 3.77‬وات اجــرا کنــد‪ ،‬امــا ‪EMUI‬‬ ‫بازی هــا را بــا نــرخ فریــم پایین تــر ‪ 88.83‬فریــم بــر ثانیــه‬ ‫و مصــرف بیشــتر انــرژی بــه میــزان ‪ 3.86‬وات بــه اجــرا‬ ‫می گــذارد‪.‬‬ ‫دلیل سوم – بهبود کلی راندمان کاری‬ ‫‪ ‎0.2 Harmony OS‬تمامــی اقدامــات غیــر ضــروری‬ ‫قبــل از ورود بــه یــک نرم افــزار را از میــان برداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬قابلیــت ‪ Service Widget‬بــه کاربــران اجــازه‬ ‫می دهــد تــا عملیــات پرداخــت بــرای یــک خریــد اینترنتــی را‬ ‫ســریع تر انجــام دهنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬فنــاوری ‪ IPC‬کــه‬ ‫کارایــی باالیــی دارد از اولویت بنــدی اجــرای کار یــا همــان‬ ‫‪ priority task‬پیــروی می کنــد و میکــرو کرنــل سیســتم‬ ‫می توانــد کارایــی اجــرا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫دلیل چهارم – قابلیت های یکپارچه‬ ‫یکپارچه ســازی تمامــی پلتفرم هــا و فراهــم اوردن‬ ‫محیطــی بــرای دســتیابی بــه هــدف اتصــال همزمــان‬ ‫دســتگاه های مختلفــی ماننــد گوشــی های هوشــمند‪،‬‬ ‫گجت هــای پوشــیدنی‪ ،‬نمایشــگرهای هوشــمند‪ ،‬تبلت هــا‬ ‫و لپ تاپ هــا را بایــد ایــده اصلــی و بــاور هســته ای‬ ‫مهندســان هــواوی در طراحــی سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫دانســت‪ .‬ایــن رویــا اکنــون بیشــتر از همیشــه بــه واقعیــت‬ ‫نزدیــک شــده تــا بتــوان از طریــق امکانــات نرم افــزاری‬ ‫و اپلیکیشــن های گنجانــده شــده در سیســتم عامــل‬ ‫‪ ،Harmony OS‬دســتگاه های مختلــف را بــه یــک واحــد‬ ‫هماهنــگ و یکپارچــه تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫توانایــی ‪ HarmonyOS‬در ســازگاری بــا همــه نمایشــگرها‬ ‫در اندازه هــای مختلــف راه را بــرای ورود کاربــران‬ ‫اکوسیســتم هــواوی بــه دنیــای ‪ IoT‬یــا اینترنــت اشــیا بــاز‬ ‫کــرده تــا زندگــی دیجیتــال ان هــا بــرای همیشــه بــه ســمت‬ ‫هماهنگــی بیشــتر و اســان تر شــدن حرکــت کنــد‪ .‬از‬ ‫‪ Harmony OS‬می تــوان در دســتگاه هایی بــا حتــی ‪128‬‬ ‫کیلوبایــت حافظــه رم نیــز اســتفاده کــرد امکانــات یکپارچــه‬ ‫و مصــرف انــرژی کمتــر نیــز هرکــدام می تواننــد بــه صــورت‬ ‫ع کننــده ای بــرای ارتقــای گوش ـی ها یــا‬ ‫جداگانــه دالیــل قان ـ ‬ ‫تبلت هــا بــه هارمونــی ‪ OS‬باشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 30‬اوت ‪ 21 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪368‬‬ ‫دو شنبه ‪ 08‬شهریور ‪30-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫اعتماد مردم با عمل به وعده ها ترمیم شود‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز (شــنبه) در دیــدار‬ ‫رئیس جمهــور و اعضــای دولــت جدیــد‪ ،‬بــا تاکیــد بــر لــزوم‬ ‫اســتفاده کامــل دولــت از هــر ســاعت فرصــت گــذران خدمــت‬ ‫بــه مــردم‪ ،‬تمرکــز دولــت بــر بازســازی «انقالبــی‪ ،‬عقالنــی‬ ‫و خردمندانــه» در همــه عرصه هــای مدیریتــی کشــور را‬ ‫ضــروری خواندنــد و بــا اشــاره بــه اولویــت مســائل اقتصــادی‪،‬‬ ‫نــکات و توصیه هــای مهمــی را دربــاره «مردمــی بــودن»‪،‬‬ ‫«عدالــت ورزی» ‪« ،‬فسادســتیزی»‪« ،‬احیــای امیــد و اعتمــاد‬ ‫مــردم» و «انســجام و اقتــدار و اشــراف دولــت» بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن امریــکا را در صحنــه دیپلماســی‪ ،‬گرگــی‬ ‫درنــده و وحشــی خواندنــد و بــا اشــاره بــه اوضــاع بــه شــدت‬ ‫متاثرکننــده افغانســتان گفتنــد‪ :‬جمهــوری اســامی در همــه‬ ‫احــوال طرفــدار ملــت مظلــوم و مســلمان افغانســتان اســت و‬ ‫روابــط مــا بــا دولت هــا‪ ،‬بــه روابــط و رفتــار انهــا بــا ایــران بســتگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در اغاز سخنانشــان همه اعضای‬ ‫دولــت را بــه قدردانــی عمیــق از توفیــق خدمــت توصیــه کردنــد‬ ‫و بــا تشــکر از اقــدام ســریع و به موقــع مجلــس در بررســی‬ ‫صالحیــت وزیــران پیشــنهادی ابــراز امیــدواری کردنــد تشــکیل‬ ‫دولــت جدیــد‪ ،‬ســراغاز مبارکــی بــرای ملــت و کشــور باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا گرامیداشــت یــاد شــهیدان رجایــی و باهنــر گفتنــد‪:‬‬ ‫مــدت خدمــت ان دو بزرگــوار کــم بــود امــا در همیــن مــدت‬ ‫نشــان دادنــد کــه بــا اخــاص و قصــد خدمــت بــه میــدان‬ ‫امده انــد و از روش هــای مردمــی و مجاهدت امیــز اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه ایــن بــرای همــه مســئوالن درس بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب شــرایط کشــور را دشــوار خواندنــد امــا تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬اگــر تــاش شــبانه روزی‪ ،‬مجاهدانه و خســتگی ناپذیر را‬ ‫همــراه تــوکل و توســل بــه پــروردگار ســرمایه خــود قــرار دهیــد‪،‬‬ ‫قطعــا ًبــر مشــکالت فائــق خواهیــد امــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬همان گونــه کــه بــه همــه مســئوالن‬ ‫گذشــته گفتـه ام فرصــت چهــار ســال خدمــت بــه ســرعت تمام‬ ‫می شــود و نبایــد گذاشــت حتــی یــک ســاعت از ایــن فرصــت‬ ‫کــه متعلــق بــه مــردم و اســام اســت‪ ،‬هــدر بــرود‪ .‬البتــه ضمــن‬ ‫پــرکاری و پشــتکار مــدام‪ ،‬نبایــد بــه خانــواده بی توجهــی شــود‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬حرکــت بــر ریــل انقــاب و ایجــاد تحــرک انقالبــی‬ ‫در همــه بخش هــای «مدیریــت اقتصــادی‪ ،‬ســازندگی‪،‬‬ ‫خدمت رســانی‪ ،‬سیاســت خارجــی‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬امــوزش و‬ ‫دیگــر بخش هــا» را ضــروری خواندنــد و در عیــن حــال تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬انقالبــی بــودن حتمــا ًبایــد بــا عقالنیــت و اندیشـه ورزی‬ ‫و خردمنــدی همــراه باشــد و ایــن شــیوه جمهــوری اســامی از‬ ‫اغــاز بــوده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در تبییــن نخســتین توصیــه مهــم خــود بــه‬ ‫دولتمــردان‪ ،‬بــه جلوه هــای مختلــف «مردمــی بــودن» اشــاره‬ ‫کردنــد و افزودنــد‪ :‬رفتــن بــه میــان مــردم و گفت وگــوی بــی‬ ‫واســطه بــا انهــا از ابعــاد بســیار خــوب مردمــی بــودن اســت کــه‬ ‫اقــای رئیســی دیــروز بــا ســفر بــه خوزســتان ان را نشــان داد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای اتخــاذ ســبک زندگــی مردمــی‪،‬‬ ‫رفتــار بی تکلــف‪ ،‬دوری از اشــرافی گری و پرهیــز از نــگاه از‬ ‫بــاال بــه مــردم را از دیگــر جلــوه هــای مردمــی بــودن برشــمردند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬بایــد مشــکالت و راه حل هــا را بــا مــردم در میــان‬ ‫گذاشــت و ضمــن پرهیــز از بیــان حرف هــای غیــر واقعــی و‬ ‫ناامیــد کــردن مــردم‪ ،‬از انهــا کمــک فکــری و عملــی خواســت‪.‬‬ ‫«عذرخواهــی ســریع از مــردم در مواقــع بــروز اشــتباه» و بیــان‬ ‫گــزارش صادقانــه و بــدون مبالغــه از فعالیــت هــا بــه مــردم ‪،‬‬ ‫از دیگــر روش هایــی بــود کــه رهبــر انقــاب در بیــان جلوه هــای‬ ‫مختلــف مردمــی بــودن بــه ان اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا توصیــه بــه رئیــس جمهــور و اعضــای دولــت بــرای‬ ‫مطالعــه دقیــق فرمــان بســیار مهــم امیرمومنــان بــه مالــک‬ ‫اشــتر افزودنــد‪ :‬در ایــن فرمــان تاریخــی‪ ،‬ابعــاد مختلــف بیــان‬ ‫شــده چــرا کــه براســاس اســام‪ ،‬رابطــه حاکمیــت بــا مــردم بایــد‬ ‫برادرانــه و دوســتانه باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در تبییــن «عدالــت ورزی» بــه‬ ‫عنــوان دومیــن توصیــه اساســی خــود بــه دولتمــردان‪ ،‬اســاس‬ ‫ادیــان الهــی و مبنــای تشــکیل حکومــت را اقامه عــدل خواندند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬مــا در ایــن زمینــه عقبیــم و بایــد خیلــی تــاش‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬هــر مصوبــه‪ ،‬الیحــه و تصمیــم دولــت‬ ‫بایــد «پیوســت عدالــت» داشــته باشــد و کامــا ًمراقبــت شــود‬ ‫کــه ایــن دســتور یــا تصمیــم و مصوبــه‪ ،‬به طبقات محــروم و به‬ ‫عدالــت ضربــه نزنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای برخــی روش هــای رایــج مدیریتــی‬ ‫را نافــی عدالــت دانســتند و افزودنــد‪ :‬در توزیــع یارانه هــا و هــر‬ ‫مســئله دیگــر بایــد بــه گونـه ای عمــل کــرد کــه فاصلــه طبقــات‬ ‫محــروم بــا طبقــات برخــوردار کــم شــود و هــر چــه ممکن اســت‬ ‫امکانــات عادالنــه توزیــع شــود‪.‬‬ ‫«فسادســتیزی و مقابلــه دقیــق و جــدی بــا فســاد» توصیــه‬ ‫مهــم دیگــر رهبــر انقــاب بــه رئیس جمهــور و دولــت جدیــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬فسادســتیزی مکمّــل عدالـت ورزی اســت زیــرا‬ ‫فســاد و مظاهــر ان از جملــه ویژه خــواری‪ ،‬برخــورداری هــای‬ ‫بیجــا و عزیزشــدگان بــی جهــت‪ ،‬جزو بالهــای مهم ضد عدالت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه مقابلــه اقای رئیســی‬ ‫بــا فســاد در منصــب ریاســت دســتگاه قضــا گفتنــد‪ :‬ایــن کار‬ ‫خــوب‪ ،‬امیــد مــردم و محبوبیــت ایشــان را افزایــش داد امــا باید‬ ‫توجــه داشــت کــه جــای اصلــی مقابله با فســاد و فسادســتیزی‬ ‫قــوه مجریــه اســت تــا زمینه هــای فســاد از بیــن بــرود و اگــر بــا‬ ‫وجــود ایــن مراقبت هــا‪ ،‬مــواردی اتفــاق افتــاد ان گاه دســتگاه‬ ‫قضــا حتمــا ًبایــد ورود و برخــورد کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان دولــت را بــه حــل موضــوع تعــارض منافــع شــخصی و‬ ‫عمومــی در همــه دســتگاهها فراخواندنــد و افزودنــد‪ :‬از جملــه‬ ‫مظاهــر فســاد‪ ،‬تخلفــات در اجــرای سیاســت های اصــل ‪۴۴‬‬ ‫اســت کــه اجــرای صحیــح ان می توانســت اقتصــاد کشــور را‬ ‫حقیقتــا ًشــکوفا کنــد امــا متاســفانه بــه طــور صحیــح اجــرا نشــد‬ ‫و فســادهایی در اجــرای ان بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬ســامانه های نظارتــی و خدماتــی را ابزارهــای‬ ‫خوبــی بــرای اشــراف و هوشــمندی دولــت در مقولــه نظــارت‬ ‫بــر عملکــرد دســتگاه ها و مبــارزه بــا فســاد برشــمردند و گفتنــد‪:‬‬ ‫مکــرر توصیــه کرده ایــم کــه ایــن ســامانه هــا را تهیــه و بــه هــم‬ ‫متصــل کننــد امــا ایــن کار جلــو نرفتــه اســت‪.‬‬ ‫توصیــه بعــدی رهبــر انقــاب‪ ،‬موضــوع بســیار مهــم‬ ‫«احیــای اعتمــاد و امیــد مــردم» بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬اعتمــاد مــردم‬ ‫بزرگتریــن ســرمایه دولــت اســت کــه متاســفانه تــا حــدی‬ ‫اســیب دیــده اســت و راه ترمیــم ان‪« ،‬یکــی شــدن حــرف و‬ ‫عمــل مســئوالن» اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬بایــد در وعده هــا و صحبت هــا بســیار مراقب‬ ‫بــود و اگــر وعــده ای داده شــد‪ ،‬حتمــا ًبــه ان عمــل شــود زیــرا‬ ‫دادن وعــده و عمــل نکــردن بــه ان موجــب ســلب اعتمــاد مردم‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه قولهــا و دســتورهای روز‬ ‫گذشــته رئیس جمهــور در ســفر بــه اهــواز‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫بایــد دقــت شــود کــه ایــن قول هــا حتمــا ًمحقــق شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬اگــر وعــده ای دادید‬ ‫و بواســطه برخــی مشــکالت‪ ،‬امــکان تحقــق ان میســر نشــد‬ ‫ایــن موضــوع را بــه مــردم توضیــح دهیــد و از انــان عذرخواهــی‬ ‫کنیــد تــا اعتمــاد مــردم خدشـه دار نشــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه کثــرت قانــون و طــرح و برنامــه گفتنــد‪ :‬یکــی از‬ ‫مشــکالت کشــور‪ ،‬نبــود پیگیــری جدی اســت‪ ،‬بنابراین بــرای وعده ها‪،‬‬ ‫روز شــمار تعییــن شــود تــا پیگیــری و در موعــد محقــق شــوند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪« ،‬انســجام‪ ،‬اقتــدار و اشــراف دولــت» را از دیگــر‬ ‫مســائل مهــم برشــمردند و افزودنــد‪ :‬انســجام دولــت یعنــی از‬ ‫درون دولــت حرفهــای مختلــف بیــرون نیایــد و در عمــل نیــز همــه‬ ‫دســتگاهها بــا انســجام اقــدام کننــد‪ ،‬زیــرا هرگونــه نبــود انســجام و‬ ‫اقتــدار در دولــت حالــت رهــا شــدگی امــور را در مــردم القاء می کند‬ ‫و مانــع پیشــرفت برنامه هــا و سیاســتهای دولــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬اشــراف را بــه معنــای اطــاع‬ ‫دقیــق از بخش هــای مختلــف دولــت دانســتند و بــا اشــاره بــه‬ ‫برنامــه هــای اقــای رئیســی بــرای ایجــاد تحــول در قــوه مجریــه‬ ‫خاطرنشــان کردند‪ :‬الزمه تحول و حرکت به ســمت پیشــرفت‪،‬‬ ‫قانون گرایــی‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬انضبــاط مالــی‪ ،‬جلوگیــری از تعــارض‬ ‫منافــع و جدیــت در انجــام تصمیم هــا و مصوبــات اســت‪.‬‬ ‫ایشــان «جــوان ســازی دولــت» را یکــی دیگــر از الزامات تحول‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬جوان گرایــی در بدنــه و بخش هــای‬ ‫میانــی دولــت موجــب خواهد شــد احســاس انســداد در کشــور‬ ‫از بیــن بــرود و همچنیــن ذخیره ارزشــمندی برای مدیران ارشــد‬ ‫و مجــرب اینــده فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب یکــی از نــکات مهــم در مقولــه تحــول را‬ ‫«اســتفاده از خــرد جمعــی و عقالنیــت» دانســتند و گفتنــد‪ :‬در‬ ‫بــاب تحــول بایــد از دیدگاههــای نخبــگان خــارج از دولــت بدون‬ ‫در نظــر گرفتــن بحث هــای سیاســی و جناحــی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای تاکیــد کردنــد‪ :‬ایــن توصیه هــا بایــد‬ ‫تبدیــل بــه برنامــه عملیاتی شــود تا تحــول امکان پذیر شــود و گرنه‬ ‫صــرف نصیحــت و اکتفــاء بــه یادداشــت کــردن فایــده ای نــدارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ســپس بــه بیــان ســرفصل اولویت هــای کاری‬ ‫کشــور پرداختنــد و گفتنــد‪ :‬مهمتریــن اولویــت کشــور ابتــدا‬ ‫اقتصــاد و بعــد از ان‪ ،‬فرهنــگ و رســانه و علــم اســت‪ .‬البتــه‬ ‫یــک موضــوع فــوری هــم وجــود دارد کــه عبــارت اســت از کرونــا‬ ‫و ســامت مــردم‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه تالش هــای خوبــی کــه در دولــت گذشــته‬ ‫در موضــوع ســامت از جملــه واکســن و واردات ان انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬موضوعــات مربــوط بــه درمــان‪ ،‬پیشــگیری‪ ،‬مراقبــت و‬ ‫غربالگــری و واکسیناســیون عمومــی را بســیار مهــم برشــمردند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬یکــی از مــوارد ضروری‪ ،‬قرنطینه هوشــمند و مراقبت‬ ‫جــدی در بخــش مربــوط بــه مرزهــا و جلوگیــری از ورود‬ ‫گونه هــای جدیــد بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــه وظایــف مــردم بــرای مقابلــه بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا نیــز اشــاره و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬مــردم بایــد‬ ‫چهــار مســئولیت یعنــی «ماســک زدن»‪« ،‬رعایــت فاصلــه»‪،‬‬ ‫«اهمیــت بــه تهویــه و گــردش هــوا» و «شستشــوی دســتها بــا‬ ‫صابــون» را قبــول کننــد و قطعــا ًرعایــت ایــن مــوارد در کاهــش‬ ‫تلفــات ســنگین کنونــی موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای درخصــوص موضــوع اقتصــاد‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای اصلــی کشــور‪« ،‬تــورم بــاال‪،‬‬ ‫کســری بودجــه‪ ،‬مســائل معیشــتی مــردم‪ ،‬کاهــش ارزش پــول‬ ‫ملــی‪ ،‬کاهــش قــدرت خریــد مــردم‪ ،‬مســائل فضــای کســب و‬ ‫کار و نظام بانکی» را از مشــکالت مهم اقتصادی برشــمردند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬بایــد بــرای حــل هــر یــک از این مشــکالت برنامه ریزی‬ ‫شــود و در مرحلــه بعــد‪ ،‬مســئوالن اقتصــادی دولــت هماهنــگ‬ ‫عمــل کننــد کــه ایــن هماهنگــی یکــی از مصادیــق انســجام‬ ‫دولــت اســت‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬اینکــه اقــای رئیس جمهــور‪ ،‬معــاون اول‬ ‫را مســئول هماهنگــی بخــش اقتصــادی دولــت کرده انــد‪،‬‬ ‫کار بســیار مهمــی اســت و امیــد مـی رود بــه خوبــی محقــق‬ ‫شــود امــا اگــر اختــاف نظــری هــم پیش امــد نبایــد ان را به‬ ‫میــان مــردم کشــاند زیــرا تاثیــر خــود را بــر محیــط اقتصــادی‬ ‫خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی توجــه بــه پیشــران های اقتصــادی و بــه‬ ‫حرکــت دراوردن انهــا همچــون بخــش مســکن‪ ،‬صنایــع فــوالد‪،‬‬ ‫خودروســازی و بخــش هــای انــرژی و پتروشــیمی را بســیار‬ ‫ضــروری خواندنــد و بــر لــزوم هماهنگــی متولیــان ایــن بخشــها‬ ‫تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای درخصــوص کنتــرل نظــام بانکــی‬ ‫بــه موضــوع خلــق پــول و تولیــد نقدینگــی اشــاره کردنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬صاحب نظــران اقتصــادی معتقدنــد خلــق پــول بایــد در‬ ‫نســبت با تولید انجام شــود و اگر این نســبت وجود نداشــت‪،‬‬ ‫جلــوی خلــق پــول گرفتــه شــود کــه اگــر در ایــن زمینــه درســت‬ ‫اقــدام شــود‪ ،‬نتیجــه ان جلوگیــری از تــورم‪ ،‬رونــق تولیــد و‬ ‫اشــتغال و تقویــت قــدرت پــول ملــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایشــان در زمینــه اقتصــاد بــا تاکیــد بــر همــت‪ ،‬تدبیــر و کار‬ ‫جهــادی‪ ،‬دو نکتــه مهــم را گوشــزد کردنــد‪ -۱ :‬بــرای حــل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی بــه دنبــال راه حل هــای موقتــی و مُســک ّن‬ ‫نرویــد و پیگیــر راه حل هــای اساســی باشــید‪ -۲ .‬حــل مشــکالت‬ ‫اقتصــادی را موکــول بــه رفــع تحریم هــا نکنیــد و برنامه ریزی هــا‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت بــا فــرض وجــود تحریم هــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اهمیــت مســئله‬ ‫«فرهنگ و رسانه»‪ ،‬ساختار فرهنگی کشور را دارای اشکال و‬ ‫نیازمنــد بازســازی انقالبــی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬حرکــت انقالبــی‬ ‫یعنــی حرکتــی بنیانــی‪ ،‬خردمندانــه‪ ،‬عاقالنــه و برخاســته از‬ ‫اندیشــه و حکمــت‪ ،‬نــه حرکــت بی هــوا و بی حســاب‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه نقــش زیربنایــی و‬ ‫نرام افــزاری فرهنــگ‪ ،‬بســیاری از خطاهــا ماننــد اســراف‪ ،‬تقلید‬ ‫کورکورانــه و ســبک زندگــی تجمالتــی را ناشــی از ریشــه های‬ ‫فرهنگــی دانســتند و بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصالح ایــن انحرافها‬ ‫بــا اســتفاده از ابزارهــای فرهنگــی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ابزارهــای فرهنگــی‬ ‫و هنــری ماننــد ســینما‪ ،‬رســانه های صوتــی و تصویــری‪،‬‬ ‫مطبوعــات و کتــاب را واقعــا ًشــکوفا کنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز خرســندی از رویــش لشــکر عظیمــی از جوانــان‬ ‫عالقه منــد در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬بخش هــای فرهنگــی دولــت‬ ‫را موظــف بــه حمایــت هوشــمند از ایــن جوانــان و طرح هــای‬ ‫ابتــکاری انــان خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اســتعدادهای‬ ‫جــوان را کشــف‪ ،‬و ازادی انهــا را در چارچــوب قانــون تضمیــن‬ ‫کنیــد‪ ،‬البتــه بــا فســاد اخالقــی و فســاد در زمینــه فرهنــگ نیــز‬ ‫بــدون رودربایســتی مقابلــه کنیــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬راه اصلــی مواجهــه بــا جنــگ نــرم‬ ‫دشــمن‪ ،‬حمایــت از حرکت هــای صحیــح در زمینــه فرهنگ و تشــویق‬ ‫انهــا‪ ،‬و ایســتادن در مقابــل حرکت هــای غلــط اســت‪ ،‬چــرا عرصــه‬ ‫فرهنــگ و رســانه اوردگاه ِ «صــاح و فســاد‪ ،‬و حــق و باطــل»‪ ،‬و‬ ‫عرص ـه ی جنــگ فرهنگــی بــا گســترش دهندگان فســاد در دنیــا اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در بخــش دیگری از سخنانشــان‪،‬‬ ‫مســئله مهــم و پــر تاثیــر سیاســت خارجــی را مــورد توجــه‬ ‫قــرار دادنــد و بــا تاکیــد بــر لــزوم تحــرک مضاعــف در سیاســت‬ ‫خارجــی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬جنبــه اقتصــادی در دیپلماســی بایــد‬ ‫تقویــت شــود و همچنان کــه در بســیاری از کشــورها شــخص‬ ‫رئیس جمهــور دیپلماســی اقتصــادی را دنبــال می کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی ِ کشــور بــا ایــن نــگاه تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ایشــان گســترش تجــارت خارجــی بــا ‪ ۱۵‬کشــور همســایه و‬ ‫همچنیــن بســیاری دیگــر از کشــورهای جهــان بــه جــز یکــی‬ ‫دو مــورد را ضــروری و امکان پذیــر دانســتند و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫دیپلماســی را تحت تاثیر و متصل به مســئله هســته ای نباید‬ ‫قــرار دارد زیــرا هســته ای موضــوع جداگانـه ای اســت که باید به‬ ‫شــکل مناســب و شایســته کشــور حــل شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در همیــن زمینــه افزودنــد‪ :‬امریکایی هــا در‬ ‫قضیــه هســته ای واقعــا ًوقاحــت را از حــد گذرانده انــد و با وجود‬ ‫انکــه جلــوی چشــم همــه از برجــام خارج شــدند‪ ،‬اکنــون جوری‬ ‫صحبــت و طلبــکاری می کننــد کــه گویــا جمهــوری اســامی از‬ ‫برجــام و تعهداتــش خــارج شــده اســت‪ ،‬در حالی کــه تــا مدتهــا‬ ‫پــس از خــروج امریــکا‪ ،‬کاری از طــرف ایــران انجــام نشــد و پس‬ ‫از مدتــی و بــا اعــام و بــا توجــه دادن‪ ،‬برخــی از تعهــدات و نــه‬ ‫همــه انهــا کنــار گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫ایشــان ســهم کشــورهای اروپایی همراه امریکا در کارشــکنی‬ ‫و بداخالقــی را کمتــر از امریکایی هــا ندانســتند و خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬انهــا هــم ماننــد امریــکا هســتند امــا در مقــام زبان بازی‬ ‫و حــرف زدن همیشــه طلبکارنــد‪ ،‬گویــا ایــن ایــران بــوده اســت‬ ‫کــه مدتهــا مذاکــره را مســخره کــرد و زیــر پــا گذاشــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای افزودنــد‪ :‬دولــت کنونــی امریــکا‬ ‫هیــچ فرقــی بــا دولــت قبــل نــدارد زیــرا چیــزی کــه در هســته ای‬ ‫از ایــران مطالبــه می کنــد‪ ،‬بــا یــک زبــان دیگــر همــان چیــزی‬ ‫اســت کــه ترامــپ مطالبــه می کــرد و ان روز مســئوالن دولتی با‬ ‫تاکیــد بــر عاقالنــه نبــودن‪ ،‬پذیــرش ان را ممکــن نمی دانســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬امریکایی هــا را در پشــت صحنــه دیپلماســی و‬ ‫در پــس لبخنــد و حرف هــای حــق بــه جانب‪ ،‬گرگ های وحشــی‬ ‫و درنــده خواندنــد و افزودنــد‪ :‬البتــه گاهــی نیــز ماننــد روبــاه‬ ‫حیله گــر هســتند کــه مظهــر ان وضعیــت امــروز افغانســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬افغانســتان را کشــور بــرادر‪،‬‬ ‫هم زبــان‪ ،‬هم دیــن و هم فرهنــگ ایــران خواندنــد و بــا‬ ‫ابــراز تاســف عمیــق از مشــکالت مــردم از جملــه حادثــه روز‬ ‫پنج شــنبه فــرودگاه کابــل‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ایــن مشــکالت و ســختی ها‬ ‫کار امریکایی هــا اســت کــه ‪ ۲۰‬ســال کشــور را اشــغال و انــواع‬ ‫ظلــم را بــه مــردم ان تحمیــل کردنــد‪.‬‬ ‫بمبــاران مجالــس عروســی و عــزا‪ ،‬کشــتار جوانــان‪ ،‬زندانــی‬ ‫کــردن بی دلیــل بســیاری از مــردم و افزایــش دههــا برابــری‬ ‫تولیــد مــواد مخــدر‪ ،‬بخشــی از اثــار منفــی حضــور امریکایی هــا‬ ‫در افغانســتان بــود کــه رهبــر انقــاب بــه انهــا اشــاره و گفتنــد‪:‬‬ ‫امریــکا یــک قــدم هــم بــرای پیشــرفت افغانســتان برنداشــت و‬ ‫ـتان امــروز اگــر از لحــاظ پیشــرفت های مدنــی و عمرانی‬ ‫افغانسـ ِ‬ ‫از ‪ ۲۰‬ســال قبــل عقب تــر نباشــد‪ ،‬جلوتــر نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه خــروج فضاحت بــار امریکایی هــا و انتقــال‬ ‫همــکاران افغانســتانی انهــا بــه مناطــق دارای وضعیتــی بدتــر از‬ ‫افغانســتان‪ ،‬در خصــوص موضــع جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬مــا طرفــدار ملــت افغانســتان هســتیم چــرا کــه دولتهــا‬ ‫همچــون گذشــته می اینــد و می رونــد امــا ملــت افغانســتان اســت‬ ‫کــه باقــی می مانــد و نــوع رابطــه ایــران بــا دولتهــا نیــز بســتگی به نوع‬ ‫رابطــه انهــا بــا ایــران دارد‪ .‬از خداونــد خیــر و نجــات از ایــن وضــع را‬ ‫بــرای مــردم افغانســتان مســالت می کنیــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در پایــان سخنانشــان با دعــا برای‬ ‫توفیــق ملــت ایــران و دولــت جدیــد گفتنــد‪ :‬امیدواریــم بــا عمل‬ ‫بــه انچــه گفته ایــد‪ ،‬مــردم را از مشکالت شــان خــاص و انهــا‬ ‫را از خــود راضــی کنیــد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬رئیس جمهــور در‬ ‫ســخنانی بــا تشــکر از مجلــس شــورای اســامی در همــکاری‬ ‫بــا دولــت در مرحلــه بررســی صالحیــت وزیــران پیشــنهادی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه مســئله «کرونــا» و «حــل مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫معیشــتی» را اولویت هــای اصلــی دولــت ســیزدهم برشــمرد‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رئیســی‪ ،‬تســریع در‬ ‫واکسیناســیون عمومــی و تامیــن داروهــای مــورد نیــاز مــردم را‬ ‫برنامــه مهــم دولــت خوانــد و با اشــاره به چالش هــای اقتصادی‬ ‫فــراروی دولــت از جملــه کســری بودجــه بســیار بــاال گفــت‪ :‬حل‬ ‫مشــکل تــورم و تامیــن کاالهای اساســی مورد نیــاز‪ ،‬دو اولویت‬ ‫دیگــر دولــت در زمینــه مســائل اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تجربــه دولتهــای گذشــته‪،‬‬ ‫بــر ضــرورت شــناخت ضعفهــای دولتهــای قبــل و عبــرت‬ ‫گرفتــن از انهــا از جملــه لــزوم پرهیــز از دل بســتن بــه‬ ‫بیگانــگان و همچنیــن اســتفاده از تجــارب مثبــت و مفیــد‬ ‫دولتهــای قبــل تاکیــد کــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

شماره : 436
تاریخ : 1400/09/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

شماره : 435
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

شماره : 434
تاریخ : 1400/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

شماره : 433
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

شماره : 432
تاریخ : 1400/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!