روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 367 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 367

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 367

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 367

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 07 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /29‬اوت‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /20‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪367‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫اب بجنورد بوی ماهی می دهد‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫تست کرونا رایگان شد‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫توجه به امنیت شغلی‬ ‫درخواست‬ ‫فعاالن رسانه از وزیر‬ ‫‪3‬‬ ‫وضعیت بحرانی شیوع کرونا‬ ‫در گنبدکاووس همچنان ادامه دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست شما را به همراه دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫گرگان شهر گردشگری‬ ‫‪2‬‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نکات‪ ۲۰‬گانه برای کسب درامد در خانه‬ ‫کار کــردن در خانــه‪ ،‬فوق العــاده اســت… البتــه‬ ‫فقــط تــا قبــل از اینکــه کــه گربه تــان روی لپ تــاپ‬ ‫خرابــکاری کنــد یــا همســایه تان‪ ،‬کــه انــگار مشــغول‬ ‫ســاختن ماشــین زمــان اســت‪ ،‬هم ـه ی لــوازم برقــی‬ ‫پــر ســر و صــدا را بــا هــم روشــن کنــد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه لطــف امکاناتــی کــه شــرکت ها در اختیــار‬ ‫مــا می گذارنــد‪ ،‬می توانیــم کار در خانــه را نیــز تجربــه‬ ‫کنیــم‪ .‬امــا بــه راســتی کــدام یــک بــرای کار مناسـب تر‬ ‫اســت‪ ،‬کار کــردن در خانــه یــا کار کــردن در محــل‬ ‫کار؟‬ ‫ممکــن اســت در محــل کار‪ ،‬همکاران تــان‬ ‫بزرگ تریــن تهدیــدی باشــند کــه شــما را از کار بــاز‬ ‫می دارند‪ .‬ســر میزتان ســبز شــوند و شــما را به حرف‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫امــا وقتــی از راه دور کار می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫خودتــان بــه تهدیــدی بــرای خودتــان تبدیــل بشــوید‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت اگــر چــه دیگــر مشــکالت مربــوط بــه‬ ‫همکاران تــان وجــود نــدارد و در خانــه شــما تنهــا‬ ‫هســتید‪ ،‬امــا چــون فشــار حضــور و مشــاهده ی‬ ‫همــکاران وجــود نــدارد‪ ،‬شــما خــود را ملــزم بــه انجــام‬ ‫کارتــان نمی دانیــد (و البتــه مجبــور هــم نیســتید‬ ‫شــلوار رســمی بپوشــید)‪ .‬بــرای اینکــه بــا ایــن مشــکل‬ ‫روبــرو نشــوید در ادامــه بــا ‪ ۲۰‬نکتــه بــرای کار کــردن و‬ ‫کســب درامــد در خانــه‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬سحرخیز باشید‬ ‫‪ .۲‬وانمود کنید دارید به سر کار می روید‬ ‫‪ .۳‬همانطــور برنامه ریــزی کنیــد کــه ســر کار‬ ‫برنامــه می ریزیــد‬ ‫‪ .۴‬مــکان ویــژه ای را بــرای کار کــردن در نظــر‬ ‫بگیر یــد‬ ‫‪ .۵‬در خانه نمانید‬ ‫‪ .۶‬از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید‬ ‫‪ .۷‬متعهد به انجام کار بیشتر باشید‬ ‫‪ .۸‬در زمان هایــی کــه بیشــترین بهــره وری را‬ ‫داریــد‪ ،‬کار کنیــد‬ ‫‪ .۹‬بعــد از ظهرهــا را بــه تماس هــا اختصــاص‬ ‫دهیــد‬ ‫‪ .۱۰‬بــرای خودتــان یــک محــرک پیــدا کنیــد‪ ،‬مثــا‬ ‫نــوزاد تــازه متولــد شــده تان‬ ‫‪ .۱۱‬از پیش برنامه ریزی کنید‬ ‫‪ .۱۲‬از تکنولــوژی بــرای برقــراری ارتبــاط اســتفاده‬ ‫کنید‬ ‫‪ .۱۳‬از موســیقی مناســب با شــرایط و کارتان بهره‬ ‫بگیر ید‬ ‫‪ .۱۴‬از لباسشــویی بــرای تعییــن زمــان اســتفاده‬ ‫کنیــد‬ ‫‪ .۱۵‬موضــوع را بــرای کســانی کــه همــراه شــما در‬ ‫خانــه هســتند‪ ،‬روشــن کنیــد‬ ‫‪ .۱۶‬استراحت را فراموش نکنید‬ ‫مراقب تهدیدات امنیتی ‪ 2021‬باشید‬ ‫‪ .۱۷‬با دیگران تعامل داشته باشید‬ ‫‪ .۱۸‬غذای تان را شب قبل اماده کنید‬ ‫‪ .۱۹‬زمان پایان کار را مشخص کنید‬ ‫‪ .۲۰‬تلویزیون را روشن کنید‬ ‫از میــان همــه ی توصیه هــا و راه هایــی کــه بــرای‬ ‫افزایــش بهــره وری کار در خانــه کشــف کــردم‪ ،‬یکــی‬ ‫از انهــا پررنگ تــر از بقیــ ه اســت‪ :‬برنامــه حیــات‬ ‫وحــش شــبکه چهــار تلویزیــون! شــوخی نمی کنــم‪.‬‬ ‫بگذاریــد ایــن برنامــه در پس زمینــه بــا صــدای‬ ‫کــم در حــال پخــش باشــد‪ ،‬و بــاور کنیــد‪ ،‬همــه ی‬ ‫کارهایتــان انجــام می شــود (دقیقــا نمی دانــم ایــن‬ ‫حُقــه چــرا و چطــور جــواب می دهــد‪ ،‬ولــی گمــان‬ ‫کنــم بایــد ربطــی بــه بیگانــگان دوران باســتان‬ ‫داشــته باشــد)!‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫اگــر شــرکت ها و مراکــز تجارت هــای الکترونیکــی از قوانیــن‬ ‫امنیتــی پیــروی نکننــد بــا توجــه بــه تهدیــدات امنیتــی تجــارت‬ ‫الکترونیکــی بــه دلیــل رشــد ســریع و مــداوم در حــال افزایــش‬ ‫اســت و در معــرض ســقوط قــرار می گیرنــد‪ .‬در جهــت‬ ‫جلوگیــری از مســائل امنیتــی‪ ،‬در زیــر پنــج تهدیــد ســایبری‬ ‫بــرای تجــارت الکترونیکــی کــه باید در ســال ‪ 2021‬مراقب ان ها‬ ‫باشــید مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬بات هــای مخــرب‪ :‬طبــق تحقیقــات موسســه ‪،Imperva‬‬ ‫ترافیــک بات هــای مخــرب در ســال ‪ 2019‬بــه رکــورد شــکنی ‪٪24.1‬‬ ‫رســیده‪ ،‬در حالــی کــه در ســال ‪ 2015‬حــدود ‪ ٪18.6‬بــوده اســت‪.‬بات ها می تواننــد توســط‬ ‫رقیبــان بــرای ضربــه زدن بــه قیمــت گذاری هــا اســتفاده شــوند‪ ،‬ان هــا بــا پیشــنهاد قیمــت‬ ‫کمتــر بــه رقبــا بــه تجــارت شــما لطمــه وارد می کننــد یا توســط مجرمــان برای گرفتن حســاب‬ ‫مشــتری‪ ،‬ســرقت اطالعــات شــخصی یــا ازمایــش داده هــای کارت اعتبــاری دزدیــده شــده‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬بــرای محافظــت از شــرکت تجــارت الکترونیکــی خــود در برابــر‬ ‫بات هــای مخــرب‪ ،‬بایــد تالش هــای ناموفــق بــرای ورود را کنتــرل کنیــد‪ ،‬منابــع ترافیــک را بــه‬ ‫دقــت بررســی کنیــد و در صــورت لــزوم ادرس ‪IP‬هــای خــاص را مســدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اســکیمینگ الکترونیکی‪:‬بــه دلیــل افزایــش خودکارســازی‪ ،‬دامنــه حمــات‬ ‫اســکیمینگ الکترونیکــی نیــز در حــال گســترش اســت‪ .‬اساســا ًاســکیمینگ الکترونیکــی‬ ‫تقلب در کارت اعتباری اســت و در ان مهاجمان از نقض امنیتی سواســتفاده می کنند‬ ‫و نرم افــزار مخربــی را در صفحــه پــردازش پرداخــت نصــب می کننــد‪ .‬بــا ایــن کار ان هــا‬ ‫بــه اطالعــات ورود بــه سیســتم‪ ،‬اطالعــات شــخصی و اطالعات کارت اعتباری مشــتریان‬ ‫دسترســی پیــدا می کننــد‪ .‬در امــان مانــدن از اســکیمر الکترونیکــی ممکن اســت مشــکل‬ ‫باشــد زیــرا تشــخیص ان دشــوار اســت امــا بــه طــور کلــی بایــد مطمئــن شــوید کــه از‬ ‫صفحــات وب دارای گواهــی ‪ SSL‬معتبــر بازدیــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬باج افزارهــا‪ :‬پیش بینــی می شــود در ســال ‪ 2021‬هــر ‪ 11‬ثانیــه یــک حملــه باج افــزار بــه‬ ‫مشــاغل انجــام شــود‪ .‬بــرای مقایســه‪ ،‬در ســال ‪ 2016‬ایــن رقــم هــر ‪ 40‬ثانیــه بــود و کل‬ ‫خســارت ناشــی از حمــات بــاج افــزار بــه ‪ 20‬میلیــارد دالر بــراورد می شــود یعنــی ‪ 57‬برابــر‬ ‫بیشــتر از ســال ‪ .2015‬ایــن افزایــش گســترده حمــات و خســارات‪ ،‬ناشــی از ایــن واقعیــت‬ ‫اســت کــه قربانیــان بــرای جلوگیــری از خســارات بیشــتر حاضــر بــه پرداخــت بــاج هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن ســوژه بــرای باج افزارهــا ارائــه دهنــدگان خدمــات مدیریــت شــده (‪Managed‬‬ ‫‪ )Service Providers‬یــا ‪ MSP‬هســتند زیــرا عملکــرد تمــام مشــتری هایی کــه از ایــن‬ ‫ســرویس اســتفاده می کننــد تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر از یــک‬ ‫‪ MSP‬بــرای فروشــگاه تجــارت الکترونیــک خــود اســتفاده می کنیــد بایــد مطمئــن شــوید‬ ‫کــه یــک ســرویس میزبــان بــا اقدامــات امنیتــی مناســب و خدمــات عالی انتخــاب کنید و‬ ‫ایــن نکتــه را بــرای هــر فروشــگاه انالیــن در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -4‬حمــات ‪:Brute Force‬حملــه ‪ Brute Force‬یکــی از روش هــای هکرهــا بــرای‬ ‫یافتــن رمزهــای عبــور می باشــد معمــوال ایــن کار توســط نرم افزارهــای مخصوصــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن حملــه هکرهــا هیــچ اقدامــی بــرای رمزگشــایی پســورد نمی کننــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا اســتفاده از نرم افزارهایــی تمــام حــاالت ممکــن را بــرای یافتــن پســورد صحیــح بررســی‬ ‫می کننــد در صورتــی کــه رمــز پیچیــده و طوالنــی باشــد ایــن کار بســیار زمان بــر خواهد شــد‪.‬‬ ‫رونــد شــخصی ســازی در تجــارت الکترونیکــی بــه ایجــاد رویــه مبتنــی بــر کاربــر کمــک کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شــما بــرای یــک حســاب کاربــری ثبــت نــام می کنیــد‪ ،‬یــک نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫ایجــاد می کنید‪.‬امــروزه تغییــر مکــرر رمزهــای عبــور بــه عنــوان یــک خطــر امنیتــی در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬مهــم نیســت کــه شــما یــک وب ســایت تجــارت الکترونیکــی داریــد یــا‬ ‫در تجــارت انالیــن شــخص دیگــری حســاب داریــد بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد که فقط‬ ‫از رمزهــای عبــور قــوی و احیانــا ًاحــراز هویــت دو عاملــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬حمــات فیشــینگ‪:‬امروزه بیشــتر ســازمان هایی کــه بــه دنبــال تقویــت امنیــت‬ ‫در ســرویس های ایمیــل خــود هســتند‪ ،‬نیــاز بــه مســدود کــردن حمــات فیشــینگ‬ ‫دارنــد‪ .‬در اینــده حمــات فیشــینگ پیشــرفته تر می شــود و حتــی متخصص تریــن‬ ‫افــراد نمی تواننــد تمامــی مــوارد ان هــا را تشــخیص دهنــد عــاوه بــر ایــن اثــار حمــات‬ ‫فیشــینگ شــدیدتر و مخرب تــر شــده اســت‪ .‬نشــت داده هــا‪ ،‬کالهبــرداری مالــی و‬ ‫ســایر پیامدهــای حملــه فیشــینگ می توانــد عواقــب ناگــواری بــرای ســازمان ها در هــر‬ ‫انــدازه داشــته باشــد مطابــق بــا امار گــزارش ‪ ،DBIR ۲۰۱۹ Verizon‬حمالت فیشــینگ‬ ‫عامــل شــماره یــک بــرای نشــت اطالعــات اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 6‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 51,780,000‬ریــال هر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,975,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 115,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,310,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪-64‬‬ ‫‪ 000,000,‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬شهریور‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪367‬‬ ‫همه مسووالن برای کنترل‬ ‫کرونا باید پای کار باشند‬ ‫ضرورت توجه به امنیت‬ ‫شغلی اصحاب رسانه‬ ‫جابجایــی و تغییــر مســئولیت در وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی‪ ،‬توقعــات و بارقه هایــی از امیــد را در‬ ‫اصحــاب رســانه و اهــل قلــم ایجــاد می کنــد‪ .‬برخــورداری‬ ‫از امنیــت شــغلی‪ ،‬نخســتین نیــاز و دغدغــه اصحــاب رســانه‬ ‫اســت‪ .‬متاســفانه در دولت هــا و مســئولیت های وزیــران‬ ‫ســابق نســبت بــه تامیــن امنیــت شــغلی خبرنــگاران‪،‬‬ ‫روزنامه نــگاران و اصحــاب رســانه انطــور کــه بایــد و شــاید‬ ‫توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬تمامــی مســووالن بــرای کنتــرل کرونا پای‬ ‫کار بیاینــد و بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه اقــدام فــوری بــرای‬ ‫مهــار ایــن ویــروس منحــوس در اســتان اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای ایــن هفتــه‬ ‫نمــاز جمعــه مرکــز خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اســتان در رابطــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در وضعیــت‬ ‫خوبــی نیســت و بایــد از تمامــی ظرفیــت هــا و امکانــات‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫بــه کادر درمــان کمــک کننــد و بــه ایــن امــر بــه صــورت‬ ‫اعتقــادی نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫وزرای دولــت ســیزدهم اظهــار داشــت‪ :‬همچنــان کــه‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم بارهــا جــوان‬ ‫گرایــی و توجــه بــه نیــروی جــوان در حــل مشــکالت‬ ‫جامعــه اشــاره کــرده بودنــد؛ در ایــن دولــت بــه ان عمــل‬ ‫شــد و مجلس هم به جوانان نســبت به دولت گذشــته‬ ‫اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت کوتــاه کــه دولــت جدیــد روی‬ ‫کار امــده اســت هــر روزه شــاهد ایــن هســتیم کــه بــه‬ ‫طــور میدانــی بیــن مــردم حضــور پیداکرده و به مشــکالت‬ ‫مــردم رســیدگی می کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنانش گفــت‪ :‬تمامــی مدیــران‬ ‫و مســوواالن توجــه داشــته باشــند براســاس نــگاه و‬ ‫وعده هایــی کــه دولــت جدیــد بــه مــردم داده شــده اســت‬ ‫قاعدتــا کســانی بایــد پــای کار باشــند کــه بــا انهــا همفکــر‬ ‫و همــراه باشــند و بــا انتخــاب ایــن افــراد زودتــر بــه هــدف‬ ‫موردنظــر خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفــت‪ :‬امــا انهایی که هــم اکنون‬ ‫برســر کار هســتند و هــر نــوع مســوولیتی دارنــد چــه در‬ ‫ســطح عالــی اســتان و یــا اداره هــای کل تــا زمانــی کــه‬ ‫مســوولیت دارنــد بایــد بــا انگیــزه بــه مــردم خدمــت کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه هفتــه دولــت و شــهادت‬ ‫شــهیدان رجایــی و باهنــر و عــرض تبریــک بــه همــه‬ ‫مســووالن گفــت‪ :‬مــا بابــد مرزبنــدی هایمان را با دشــمن‬ ‫حفــظ کنیــم و ســنگرهای دفاعــی خــود را نســبت بــه‬ ‫دشــمن مســتحکم تــر کنیــم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬دشــمنان همــواره‬ ‫بــرای رســیدن بــه ارزوهــای خــود از هیــچ جنایاتــی دریــغ‬ ‫نمی کننــد وایــن در تاریــخ بارهــا ثابــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتمــاد بــه امریــکا و بیگانــگان همچــون‬ ‫قصــه مــردم افغانســتان اســت کــه ‪ ۹۰‬هــزار طالــب‬ ‫پابرهنــه راحــت ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر نیــروی ارتــش را بــا تمامی‬ ‫تجهیــزات و امکانــات جنگــی شکســت دهــد‪.‬‬ ‫کف حیاط را اب ندهید‪.‬‬ ‫شلنگ را طوری تنظیم کنید‬ ‫که به گل ها و گیاهان اب‬ ‫بخورد نه کف حیاط‪.‬‬ ‫توجه به امنیت شغلی درخواست فعاالن رسانه از وزیر ‬ ‫اهمیــت رســانه ها و مطبوعــات در هــر‬ ‫جامعــه ای بــه انــدازه ای اســت کــه می توانــد‬ ‫ســطح تفکــر‪ ،‬نگــرش و حتــی ســلیقه افــراد‬ ‫را هــم مــورد تغییــر قــرار دهــد‪ .‬از ایــن جهــت‬ ‫توجــه بــه ان در دولت هــای مختلــف ضــروری‬ ‫و قابــل اهمیــت بــوده و توجــه بــه دغدغه هــای‬ ‫اساســی ایــن قشــر بویــژه امنیــت شــغلی‪ ،‬از‬ ‫خواســته های فعــاالن ایــن صنــف اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‪ ،‬رســانه ها و‬ ‫مطبوعــات بــه عنــوان اصلی تریــن و مهم تریــن‬ ‫منابــع اطالع رســانی جامعــه همــواره از‬ ‫تاثیرگــذاری بســیاری برخــوردار بــوده و‬ ‫هســتند‪ .‬در واقــع تــاش اصلــی اهالــی رســانه‬ ‫و مطبوعــات در درجــه اول بازتــاب اخبــار‪،‬‬ ‫نیازهــا و مشــکالت مــردم‪ ،‬کمبودهــای جامعــه‬ ‫و بعــد بــه کارگیــری راه حل هــا و راهکارهــا بــرای‬ ‫حــل ایــن مشــکالت اســت‪ .‬البتــه ایــن بخــش‬ ‫هــم ماننــد ســایر بخش هــای تاثیرگــذار و‬ ‫تصمیم گیرنــده کشــور در دولت هــای مختلــف‬ ‫دچــار تغییــر و تحــوالت می شــود‪.‬‬ ‫بــا روی کارامــدن دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی گزینــه پیشــنهادی‬ ‫رئیس جمهــوری بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی معرفــی شــد و‬ ‫توانســت رای اعتمــاد مجلــس را کســب کنــد‪.‬‬ ‫شــخصی کــه در برنامه هــای اعــام شــده اش‬ ‫بــه حــوزه مطبوعــات و رســانه هــم توجــه‬ ‫داشــته تــا جایــی کــه رئیــس هیــات مدیــره خانه‬ ‫مطبوعــات و رســانه های کشــور برنامه هــای‬ ‫اســماعیلی را در حــوزه رســانه ها‪ ،‬مثبــت و‬ ‫توســعه ای ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ساســان شــیخی‪« ،‬اســماعیلی‬ ‫نــگاه مثبتــی نســبت بــه تشــکل صنفــی خانــه‬ ‫مطبوعــات بــه عنــوان یگانــه تشــکل حــوزه‬ ‫رســانه وابســته بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی دارد و معتقــد اســت ایــن تشــکل‬ ‫می توانــد در بســیاری از امــور حــوزه رســانه‪،‬‬ ‫نقــش افریــن باشــد‪».‬‬ ‫امــا بــه راســتی وزیــر جدیــد فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بایــد بیشــتر بــه چــه بعــدی از رســانه ها‬ ‫توجــه داشــته باشــد و کــدام یــک از خالءهــا و‬ ‫چالش هــای موجــود در حــوزه رســانه‪ ،‬مطبوعــات‬ ‫و اهالــی رســانه را بایــد در اولویــت قــرار دهــد؟‬ ‫در این بــاره بــا محمــد کریمــی ســردبیر خبرگــزاری‬ ‫تســنیم گفت وگــو کردیــم‪.‬‬ ‫ضــرورت توجــه بــه امنیــت شــغلی اصحــاب‬ ‫رســانه‬ ‫کریمــی دربــاره برنامه هــای وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در حــوزه رســانه و مطبوعــات‬ ‫و توجــه ایــن وزارتخانــه بــه ابعــاد و خالءهایــی‬ ‫کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬جابجایــی‬ ‫و تغییــر مســئولیت در وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی‪ ،‬توقعــات و بارقه هایــی از امیــد را در‬ ‫اصحــاب رســانه و اهــل قلــم ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫برخــورداری از امنیــت شــغلی‪ ،‬نخســتین نیــاز‬ ‫و دغدغــه اصحــاب رســانه اســت‪ .‬متاســفانه‬ ‫در دولت هــا و مســئولیت های وزیــران ســابق‬ ‫نســبت بــه تامیــن امنیــت شــغلی خبرنــگاران‪،‬‬ ‫روزنامه نــگاران و اصحــاب رســانه انطــور کــه‬ ‫بایــد و شــاید توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تالش هایــی در مجلــس گذشــته‬ ‫بــا همــکاری دولــت وقــت‪ ،‬مبنــی بــر تدویــن و‬ ‫تنظیــم نظــام اخالقــی یــا اســاس نامه اخالقــی‬ ‫کار رســانه ای صــورت گرفــت‪ ،‬امــا متاســفانه بــه‬ ‫ســر منــزل مقصــود نرســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬در درجــه نخســت بایــد بــه‬ ‫اصحــاب رســانه توجــه کــرد و بــه انهــا امیــدواری‬ ‫داد‪ .‬البتــه جمعیــت کمــی نیســتند و در ایــن‬ ‫روزهــا و ماه هــای ســخت کرونایــی نمی تــوان‬ ‫از مجاهدت هــا و ایثارگری هــای انهــا در‬ ‫تــاش بــرای انتقــال امیدافرینــی‪ ،‬پیام هــای‬ ‫امیدبخــش‪ ،‬اخبــار دل گــرم کننــده و در عیــن‬ ‫حــال اطالع رســانی و هشــدارها نســبت بــه‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬چشم پوشــی کــرد‪ .‬اولیــن‬ ‫نیــاز و دغدغــه‪ ،‬تامیــن امنیــت شــغلی‬ ‫خبرنــگاران و اصحــاب رســانه اســت‪.‬‬ ‫حضــور افســران دانش اموختــه در میــدان‬ ‫جنــگ رســانه‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دومیــن ضرورتــی کــه بایــد در‬ ‫فضــای رســانه ای ان هــم مشــخصا رســانه های‬ ‫تــراز انقــاب اســامی لحــاظ شــود‪ ،‬ارتقــاء‬ ‫ســطح تخصــص و دانــش و بینــش افــراد‬ ‫رســانه ای اســت‪ .‬ایــن نکتــه در دولت هــا و‬ ‫وزارت هــای گذشــته تقریبــا مــورد بی مهــری‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫کریمــی افــزود‪ :‬ایجــاد و راه انــدازی کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی تخصصــی بــرای افزایــش دانــش‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬تخصــص و تجربــه خبرنــگاران و‬ ‫اصحــاب رســانه کــه در حــال حاضــر در یــک‬ ‫جنــگ رســانه ای بــا نظــام ســلطه هســتیم‪،‬‬ ‫یــک ضــرورت واجــب و مضاعــف محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بایــد بــه ایــن نیــاز هــم توجــه کنــد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا بیــان اینکــه ســومین دغدغــه‬ ‫ضــرورت ســامان دهی بــه فضــای مجــازی‬ ‫و مشــخصا کارکــرد رســانه ای در فضــای‬ ‫مجــازی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن ســامان دهی‬ ‫نیازمنــد نظام نامــه و اســاس نامه ای اســت‬ ‫کــه بــر طبــق ان‪ ،‬خبرنــگاران و اصحــاب رســانه‬ ‫چگونــه در فضــای مجــازی در حــوزه توئیــت‪،‬‬ ‫تلگــرام و دیگــر شــبکه های اجتماعــی بتواننــد‬ ‫اطالع رســانی و نقش افرینــی کننــد‪ .‬در‬ ‫مجمــوع اصحــاب رســانه ایــن نــگاه و امیــد‬ ‫را دارنــد کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫یــک نــگاه خاص تــر و ویژه ای تــری بــه فضــای‬ ‫رســانه ای کشــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد او‪ ،‬میــدان کنونــی‪ ،‬میــدان جنــگ‬ ‫رســانه ای اســت و بــر ایــن اســاس بــه حضــور‬ ‫افســران دانش اموختــه‪ ،‬باتجربــه و کارامــد در‬ ‫ایــن حــوزه نیــاز دارد‪ .‬ایــن افســران‪ ،‬نیازمنــد ِ‬ ‫تامیــن نیازهــای پشــتیبانی بــرای حضــور در یــک‬ ‫میــدان هســتند کــه در ایــن میــان‪ ،‬گســترش و‬ ‫بســط امنیــت شــغلی و فراهــم کــردن بخشــی‬ ‫از نیازهــا و نیازمنــدی انهــا بایــد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫نکتــه اخــر اینکــه تقریبــا همــه صنــوف در نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران دارای اتحادیــه یــا‬ ‫کانون هــای مشــخصی هســتند‪.‬‬ ‫چرایی تجمیع انجمن ها در یک کانون‬ ‫ایــن فعــال رســانه ای در ادامــه دربــاره‬ ‫کانون هــا گفــت‪ :‬بــه اعتقــاد مــن‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بایــد یــک طــرح و‬ ‫برنامــه نســبت بــه تجمیــع کانون هــا داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬همــه ایــن کانون هــا بــا هــدف ارائــه‬ ‫خدمــات بــه خبرنــگاران طراحــی شــده اند‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال در حــال حاضــر انجمن هایــی ماننــد‬ ‫انجمــن روزنامه نــگاران زن‪ ،‬انجمــن خبرنــگاران‬ ‫ایــران‪ ،‬انجمــن روزنامه نــگاران تهــران و …‬ ‫وجــود دارد‪ .‬پیشــنهاد مــن ایــن اســت همــه‬ ‫ایــن انجمن هــا در یــک کانونــی بــه طــور‬ ‫کامــل تجمیــع شــوند و گســترده خدماتشــان‬ ‫بــه همــه اصحــاب رســانه در تهــران و سراســر‬ ‫کشــور انجــام شــود‪ .‬چــون ایــن پراکندگی هــا‬ ‫باعــث ســهم بندی ها می شــود و در ایــن‬ ‫ســهم بندی ها متاســفانه انچــه کــه حــق‬ ‫اهالــی خبرنــگاران و روزنامه نــگاران اســت‪،‬‬ ‫تامیــن نمی شــود‪.‬‬ ‫اسیب شناسی کارکردهای خانه مطبوعات‬ ‫کریمــی دربــاره نــگاه جدیــد وزارت فرهنــگ‬ ‫ل صنفــی‬ ‫و ارشــاد اســامی نســبت بــه تشــک ‬ ‫خانــه مطبوعــات بیــان کــرد‪ :‬وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی مشــخصا بــا ایجــاد و‬ ‫گســترش فعالیــت خانــه مطبوعــات می توانــد‬ ‫در شناســایی‪ ،‬کشــف اســتعداد و پــرورش و‬ ‫تربیــت اســتعدادهای اینــده انســانی کشــور‬ ‫نقــش موثــری داشــته باشــد‪ .‬خانــه مطبوعــات‬ ‫بــرای تقویــت و توســعه فضــای رســانه ای در‬ ‫سراســر کشــور یــک وظیفــه مشــخصی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه خانــه مطبوعــات‬ ‫بــه خوبــی بــه ماموریت هایــش عمــل نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بایــد یــک بازخوانــی نســبت بــه علــل تعویــق‬ ‫خانه هــای مطبوعــات و نســبت بــه وظایــف‬ ‫انهــا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد مــن در گام دوم انقــاب‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫ایــن هســتیم کــه کارکردهــای خانه هــای‬ ‫مطبوعــات را اسیب شناســی کنیــم و بــا هــدف‬ ‫تامیــن نیازهــای اولیــه اصحــاب رســانه و بعــد‬ ‫تامیــن نیازهــا و دغدغه مندی هــای افــکار‬ ‫عمومــی گام برداریــم‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬ایرناپالس‬ ‫شهروندان گرامی‪ :‬با‬ ‫مشارکت و همکاری از‬ ‫طریق تلفن ‪ ، 110‬پلیس‬ ‫را در حفظ نظم و امنیت‬ ‫و‏برخورد قاطعانه و به‬ ‫موقع با هنجارشکنان‬ ‫یاری نمائید ‪‎‬‏‪‎ .‬‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫ادامه‪365‬‬ ‫‪ .۷‬مکالمات دیگران را شنود می کنید!‬ ‫شــنود مکالمــات ســایر همــکاران هــم از ان کارهــای ازاردهنــده در محیــط کار اســت کــه‬ ‫وجهــه شــما را خــراب می کنــد‪ .‬وقتــی وســط مکالمــه دو نفــر مداخلــه می کنیــد یــا نکتـه ای‬ ‫دربــاره مکالمــه شنیده شــدۀ دو همــکار را بــا کســی دیگــر در میــان می گذاریــد‪ ،‬در حــال‬ ‫تخریــب وجهــه خــود هســتید‪.‬‬ ‫شایعه پراکنی‬ ‫‪ .۸‬شایعه پراکنی می کنید!‬ ‫متاســفانه در هــر محیــط کاری‪ ،‬شــاید یــک یــا دو ســلطان شــایعه پراکن حضــور داشــته‬ ‫باشــند؛ افــرادی کــه منتظرنــد گوشــی پیــدا کننــد و انچــه را دیده و شــنیده اند با چاشــنی های‬ ‫اضافــه بــرای دیگــران تعریــف کننــد‪ .‬امیــد کــه شــما جــزو ایــن گــروه نباشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬از پشت خنجر می زنید!‬ ‫برخــی از شــایعه پراکن ها هســتند کــه اعتمادتــان را جلــب و در ظاهــر بــه شــما اظهــار‬ ‫دوســتی می کننــد؛ امــا به تدریــج رازهــای شــما را بــا دیگــر همــکاران در میــان می گذارنــد‪.‬‬ ‫بایــد مراقــب ایــن دســته از شــایعه پراکنان بدجنــس باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬شایعه مجازی منتشر می کنید!‬ ‫ایــن هــم نــوع جدیــدی از شــایعه پراکنی در محیــط کار اســت کــه خــودش را در فضــای‬ ‫مجــازی نشــان می دهــد‪ .‬هرچنــد مجــازی‪ ،‬امــا به انــدازه شــایعه پراکنی واقعــی ازاردهنــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به هم ریختگی و بی نظمی‬ ‫‪ .۱۱‬میزتان همیشه به هم ریخته است!‬ ‫در محیط هایــی کــه میــز کاری به صــورت اشــتراکی اســتفاده می شــود‪ ،‬بی توجهــی یــک‬ ‫نفــر بــه مرتب بــودن وســایل روی میــز کار‪ ،‬مثــل بیمــاری ای مســری بــه ســرعت بــه محــدوده‬ ‫همکارتــان تســری می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬غذایتان را پخش وپال می کنید!‬ ‫اگــر هنــگام غذاخــوردن‪ ،‬تکه هــای ان روی میــز یــا زیــر میــز پخش وپــا شــدند‪ ،‬انهــا را‬ ‫جمع وجــور کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬اشپزخانه یا ابدارخانه محیط کار را به هم می ریزید!‬ ‫ایــا اشــپزخانه خانــه شــما مملــو از کیس ـه های چــای استفاده شــده‪ ،‬لیوان هــای نشســته‬ ‫و ظرف هــای کثیــف غذاســت؟! اگــر جــواب منفــی اســت‪ ،‬در محیــط کار هــم بایــد چنیــن‬ ‫مرتــب و پاکیــزه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬از سرویس بهداشتی درست استفاده نمی کنید!‬ ‫برخی هــا انــگار نمی تواننــد از توالــت محیــط کار به درســتی اســتفاده کننــد‪ .‬شــاید بایــد‬ ‫یک به یــک نــکات را بــه انهــا گوشــزد کــرد‪ ،‬نکاتــی ماننــد‪ :‬لطفــا ســیفون را بکشــید‪ ،‬لطفــا‬ ‫دســتمال توالــت را به انــدازه اســتفاده کنیــد‪ ،‬لطفــا پــس از تمام کــردن دســتمال توالــت ان‬ ‫را جایگزیــن کنیــد‪ ،‬و… ‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اخریــن وضعیــت کوویــد‪ ۱۹‬در ایــن اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۱۶‬مبتــا بــه ایــن ویــروس جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی روز جمعــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا بســتری ‪ ۲۰۴‬بیمــار جدیــد در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪،‬‬ ‫هــم اکنــون ‪۹۶۶‬بیمــار دارای عالیــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫جان ‪ ۱۶‬شهروندان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫توسط کرونا‬ ‫گرفته شد‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪367‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫اب تصفیه فقط برای چای‬ ‫اموزش عیب یابی خودرو‬ ‫هنگامــی کــه صحبــت از اب اشــامیدنی ســالم و گــوارا‬ ‫می شــود عــده ای معتقدنــد بایــد از اب تصفیــه شــده‬ ‫اســتفاده کــرد و برخــی گمــان می کننــد اب هــای معدنی‬ ‫کــه در فروشــگاه ها بــه فــروش می رســد بــرای مصــرف‬ ‫مناســب تــر اســت امــا جالــب اســت بدانیــم کــه برخــی‬ ‫کارشناســان برخــاف ایــن نظرات می گوینــد اب بجنورد‬ ‫هیــچ مشــکلی بــرای اشــامیدن نــدارد‪.‬‬ ‫اب بجنورد بوی ماهی می دهد‬ ‫طعــم اب اشــامیدنی شــهر ‪ ۲۳۰‬هــزار نفــری‬ ‫بجنــورد ایــن روزهــا بــاز هــم ماننــد روزهــای اول بهار‬ ‫و تابســتان تغییــر کــرده اســت در حالیکــه نــه بارانی‬ ‫باریــده و نــه ســیالبی کــه اب ســد شــیرین دره را از‬ ‫مــدار مصــرف شــهروندان مرکــز اســتان خــارج کنــد‬ ‫امــا‪ ،‬اب مصرفــی شــهروندان نامطبــوع اســت‪.‬‬ ‫گالیــه هــای مــردم از گــوارا نبــودن اب در ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۰۰‬هزار نفری همیشــه وجود داشــت‬ ‫و مــردم دلخــوش بــه رســیدن اب ســد شــیرین دره‬ ‫بــه اســتان بودنــد امــا بــا وجــود ایــن کــه هــم اکنــون‬ ‫اب ایــن ســد در شــبکه توزیــع اب بجنــورد جریــان‬ ‫دارد امــا بــاز هــم طعــم و مــزه اب در نظــر برخــی از‬ ‫شــهروندان مناســب و گــوارا نیســت‪.‬‬ ‫شــهروندان بجنــورد مــی گوینــد کــه تغییــر گاه و‬ ‫بیــگاه مــزه و رنــگ و بــوی اب و بــه ویــژه بــوی تنــد‬ ‫ماهــی کــه در اب اشــامیدنی شــبکه توزیــع اب‬ ‫احســاس مــی شــود ان هــا را مجبــور بــه خریــد‬ ‫اب معدنــی و یــا اب تصفیــه کــرده اســت کــه‬ ‫تحمیــل هزینــه ای اضافــی بــه ان هاســت‪.‬‬ ‫اب اشامیدنی بو می دهد‬ ‫یــک شــهروند بجنــوردی کیفیت اب را نامناســب‬ ‫توصیــف کــرد و در مــورد عللــی کــه منجــر بــه‬ ‫ایــن نتیجــه گیــری شــده اســت نیــز گفــت‪ :‬اب‬ ‫اشــامدنی شــهر مزه و بوی نامطبوعی دارد و بوی‬ ‫خاصــی کــه اشــامیدن ان را بــه ســختی ممکــن‬ ‫می کنــد و از دیگــر ســو اشــامیدن ان موجــب‬ ‫ســنگینی معــده مــی شــود‪.‬‬ ‫حمیــد افضلــی که در محدوده خیابان فردوســی‬ ‫ســکونت دارد افــزود‪ :‬اب گــوارا نیســت و بــوی بــد‬ ‫ان حتــی بــا جوشــاندن اب نیــز از بیــن نمــی رود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان کــه در شــهرک امــام‬ ‫خمینــی (ره) ســکونت دارد در ایــن مــورد گفــت‪:‬‬ ‫کیفیــت اب در ایــن شــهرک در نوســان اســت امــا‬ ‫در مجمــوع نمــی تــوان از اب شــیر بــه عنــوان اب‬ ‫اشــامیدنی اســتفاده کــرد و حتــی بــرای پخــت و‬ ‫پــز نیــز امــاح اب بســیار زیــاد تــر از حــد طبیعــی‬ ‫و نرمــال اســت بــه طــوری کــه اطــراف قابلمــه و‬ ‫کتــری و ســماور جــرم مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تامیــن اب مجبوریــم یــا‬ ‫از شــیرهای اب مجموعــه تفریحــی و گردشــگری‬ ‫«بــش قــارداش» اب اشــامیدنی برداشــت کنیــم‬ ‫و یــا اب تصفیــه شــده بخریــم کــه ایــن امــر بــرای‬ ‫همــه ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از ســاکنان خیابــان طالقانــی نیــز در مــورد‬ ‫مــزه و طعــم اب گفــت‪ :‬اب محــل مــا انطــور کــه‬ ‫می گوینــد از ســد شــیرین دره تامیــن مــی شــود امــا‬ ‫بــوی ماهــی مــی دهــد و ایــن بــو بر طعــم غذاها نیز‬ ‫اثــر دارد و حتــی نمــی شــود بــا ان چــای دم کــرد‪.‬‬ ‫اب تصفیه فقط برای چای‬ ‫هنگامــی کــه صحبــت از اب اشــامیدنی ســالم‬ ‫و گــوارا مــی شــود عــده ای معتقدنــد بایــد از اب‬ ‫تصفیــه شــده اســتفاده کــرد و برخــی گمــان مــی‬ ‫کننــد اب هــای معدنــی کــه در فروشــگاه هــا بــه‬ ‫فــروش مــی رســد بــرای مصرف مناســب تر اســت‬ ‫امــا جالــب اســت بدانیــم کــه برخــی کارشناســان‬ ‫برخــاف ایــن نظــرات مــی گوینــد اب بجنورد هیچ‬ ‫مشــکلی بــرای اشــامیدن نــدارد‪.‬‬ ‫انها معتقدند این اب از اســتاندارد های مناســب‬ ‫بــرای نوشــیدن برخــوردار اســت و طعــم و مــزه ان‬ ‫بــه دلیــل ذائقــه افــراد مــورد انتقــاد قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره یــک کارشــناس بهداشــت محیــط کــه‬ ‫در زمینــه اب مطالعــه دارد گفــت‪ :‬اب اشـــامیدنی‬ ‫عــاوه بــر تامیــن اب مـــورد نیـــاز بـــدن در برگیرنـــده‬ ‫امـــاح و عناصر معدنی و ضروری بـــرای بـــدن اســـت‬ ‫کـه کمبـود یـا افزایش پاره ای از انها منجر به ایجـاد‬ ‫مشـــکالت و بیمـــاری های مختلفــی می شــود‪.‬‬ ‫ضحــی علیمــی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال می تــوان‬ ‫بـــه کـــاهش و افزایــش فلوئــور اشــاره کــرد کــه بــه‬ ‫ترتیـــب باعـــث پوســـیدگی دنــدان و اســکلروزیس‬ ‫خواهد شــد؛ بنابراین اســـتاندارد بودن کیفیت اب‬ ‫اشـامیدنی مـی توانـد نقـش مـوثری در بهداشت و‬ ‫ســامت انســان بــه عهــده داشــته باشـــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بـــه همـــین دلیــل یکــی از‬ ‫وظـــایف اصـــلی مسـئوالن تهیـه و توزیـــع اب شرب‪،‬‬ ‫کنتـــرل کیفیـــت ان اســـت و برهمیــن اســاس اب‬ ‫اشـــامیدنی بایــد عـــاوه بـــر اینکـــه از نظـــر ظـــاهری‬ ‫شـفاف‪ ،‬زالل و عـاری ازکدورت باشد‪ ،‬از نظر کیفیت‬ ‫شیمیایی و میکروبـــی نیـــز در حـــد مطلـــوبی باشـــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس اســتانداردهای ملــی ایــران‬ ‫حداکثــر مطلــوب ســختی کل بــر حســب کربنــات‬ ‫کلســیم ‪ ۲۰۰‬میلــی گــرم بــر لیتــر اســت امــا بــودن‬ ‫جامــدات محلــول اب نیــز ســبب ایجــاد مــزه‬ ‫شــوری در اب مــی شــود و بــر همیــن اســاس‬ ‫تمایــل مصــرف کننــدگان را بـــه مصــرف چنیــن‬ ‫اب هایــی کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫علیمــی افــزود‪ :‬ذائقــه مــردم بــه اســتاندارد‬ ‫و بهداشــتی بــودن اب توجــه نــدارد و ابــی را‬ ‫می پذیــرد کــه ســبکی ان بیشــتر و یــا بــه عبارتــی‬ ‫امــاح کمتــری داشــته باشــد و برهمیــن اســاس‬ ‫ایــن روزهــا در بیشــتر خانــه هــا دســتگاه هــای‬ ‫تصفیــه اب نصــب مــی شــود کــه قــادر بــه‬ ‫جداســازی تقریبــا ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد امـــاح اب‬ ‫اســت در حالــی کــه نبــود امــاح در اب بــرای‬ ‫ســامتی مــردم مشــکل ســاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اب بجنــورد ممکــن اســت امــاح‬ ‫داشــته باشــد امــا بــه لحــاط بهداشــتی و میکربــی‬ ‫پایــش مــی شــود و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫دســتگاه هــای تصفیــه خانگــی نیــز در صــورت‬ ‫تمیز نشــدن فیلتر و مراقب نبودن ممکن اســت‬ ‫بــه میکــرب الــوده شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هــر حــال بایــد دانســت‬ ‫کــه اب اشــامیدنی بجنــورد از هــر لحــاظ ســالم و‬ ‫اگــر امــاح ان بیشــتر از معمــول اســت در عــوض‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬و فاقــد بــار میکربــی و‬ ‫ســالم اســت امــا اب تصفیــه فقط بــرای دم کردن‬ ‫چــای و اســتحمام مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر از اب تصفیــه اســتفاده مــی‬ ‫کنیــد حتمــا در کنــار ان اب اشــامیدنی شــهر را نیــز‬ ‫اســتفاده کنیــد و از دیگــر ســو اگــر دســتگاه تصفیــه‬ ‫اب در خانــه داریــد نســب بــه پاکیزگــی و بهداشــت‬ ‫ان حســاس باشــید و مرتــب بــرای تمیــز کــردن‬ ‫فیلتــر و صافــی ان اقــدام کنیــد تــا هــم دســتگاه‬ ‫عمــر طوالنــی تــری داشــته باشــد و هــم ابــی کــه‬ ‫بــه دســت شــما مــی رســد میکــرب نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫نیازی به دستگاه های تصفیه اب نیست‬ ‫سرپرســت مرکــز بهداشــت نیــز بــا تاکیــد بــر ایــن کــه‬ ‫کارشناســان بهداشــتی اب اشامیدنی مرکز استان را‬ ‫روزانــه پایــش مــی کننــد اظهــار داشــت‪ :‬اب بجنــورد‬ ‫بهداشــتی و اســتاندارد اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫نیــازی بــه اســتفاده از دســتگاه تصفیــه اب نیســت‪.‬‬ ‫دکتــر ابراهیــم بازخانه ای داشــت‪ :‬نمونــه برداری‬ ‫از اب بجنــورد در تمامــی مناطــق و محلــه هــای‬ ‫مختلــف و حتــی از شــیرهای برداشــت انجــام مــی‬ ‫شــود و تاکنــون مــوردی کــه منجــر بــه اخطــار شــود‬ ‫مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکز بهداشــت شهرســتان بجنورد در‬ ‫مــورد مقــدار مجــاز نیتــرات اب نیــز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پایــش اب میــزان نیتــرات نیــز ازمایــش مــی‬ ‫شــود و اگــر نیــرات از ‪ ۵۰‬میلــی گــرم در لیتــر‬ ‫بیشــتر باشــد مشــکل ایجــاد مــی کنــد و به همین‬ ‫دلیــل ‪ ۲‬چــاه عمیــق اهکــی بجنــورد در باقــر‬ ‫خــان بــه علــت وجودنیتــرات و احتمــال نشســت‬ ‫فاضــاب بســته شــده اســت و بــا وجــود پیگیــری‬ ‫زیــاد بــرای اســتفاده از ان در هنــگام کمبــود اب‬ ‫در بجنــورد اجــازه اســتفاده از ان هــا داده نشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســنگینی اب اشــامیدنی‬ ‫بایــد زیــر ‪ ۲۰۰‬باشــد گفــت‪ :‬منظــور از ســنگینی‬ ‫اب مقــدار امــاح موجــود در اب اســت کــه بــه‬ ‫میلــی گــرم در لیتــر بــراور مــی شــود و از ایــن بابت‬ ‫ســختی اب بجنــورد متعــادل اســت درحالــی کــه‬ ‫ســختی اب تصفیــه شــده بــه زیــر ‪ ۱۰۰‬مــی رســد‬ ‫و بــرای اشــامیدن مناســب نیســت و فقــط بــرای‬ ‫تهیــه چــای خــوب اســت‪.‬‬ ‫پایش مستمر مراکز فروش اب تصفیه‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مراکــز فــروش اب تصفیــه‬ ‫شــده هــر هفتــه بــه لحــاظ کیفــی و کمــی پایــش‬ ‫مــی شــوند اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نمونــه هــا بــه‬ ‫ازمایشــگاه مــی رونــد و اگــر بــار میکربــی داشــته‬ ‫باشــند بــه ســرعت بــرای خــارج شــدن ان از مــدار‬ ‫مصــرف اقــدام مــی شــود پــس شــهروندان از ایــن‬ ‫بایــت نگرانــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫سیالب و کدورت اب سد شیرین دره‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی نیــز گفــت‪ :‬تقریبــا اب اشــامیدنی تمــام‬ ‫نقــاط بجنــورد از ســد شــیرین دره تامیــن مــی شــود‬ ‫و اب ایــن ســد از اســتاندارد هــای بهداشــتی الزم‬ ‫بــرای اشــامیدن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫غالمحســن ســاقی افــزود‪ :‬ســد شــیرین دره در‬ ‫ابتــدا بــا رویکــرد تامیــن اب کشــاورزی اجــرا شــد اما‬ ‫بعدهــا‪ ،‬تامیــن اب اشــامیدن شــهر بجنــورد از این‬ ‫ســد در دســتور کار قــرار گرفــت ودر عیــن حــال بــا‬ ‫ت‪ .‬جــه بــه ایــن کــه محــل برداشــت اب از ســد‬ ‫شــیرین دره در ســطح پاییــن مخــزن قــرار دارد در‬ ‫زمــان ورود ســیالب بــه مخــزن ایــن ســد ممکــن‬ ‫ســطح گل و الی در اب بــاال مــی ایــد و در ســیل‬ ‫مــرداد مــاه نیــز همیــن امــر موجــب شــد تا اب ســد‬ ‫از مــدار مصــرف مــردم خــارج شــود‪.‬‬ ‫هر جا مشکلی بود تست می شود‬ ‫رییــس اداره اب و فاضــاب بجنــورد نیــز بــا‬ ‫بیــان ایــن کــه اب اشــامیدنی بجنــورد هیــچ مــورد‬ ‫خاصــی نــدارد و عــاوه بــر بهداشــتی بــودن گــوارا‬ ‫نیــز هســت افــزود‪ :‬اب بجنــورد مرتــب پایــش می‬ ‫شــود و حتــی شــیرهای اب ســطح شــهر را نیــز‬ ‫نمونــه گیــری و پایــش مــی کنیــم‪.‬‬ ‫منصــور درتومــی گفــت‪ :‬هــر کــه در هــر نقطــه‬ ‫شــهر کــه ســکونت دارد و مدعــی بــد مــزه و‬ ‫بــی کیفیــت بــودن اســت بــه مــا اعــام کنــد تــا‬ ‫کارشناســان مــا در محــل حضــور پیــدا کننــد و اب‬ ‫منــازل را پایــش نتیجــه را اعــام کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫ادامه ‪366‬‬ ‫ی و راهکارهایی برای مقابله با انها‬ ‫نمونه هایی از شکسته شدن حریم شخص ‬ ‫‪ .۱‬مهمان سرزده‪ ،‬مشتری بی نوبت و …‬ ‫هنگامــی کــه وقــت کاری شــما تمــام شــده اســت یــا در حــال اســتراحت هســتید‪ ،‬اختیــار‬ ‫اســتفاده از تک تــک ثانیه هــای ایــن بــازه ی زمانــی‪ ،‬صددرصــد متعلــق بــه شماســت‪ ،‬امــا‬ ‫اگــر بــا مهمــان ســرزده‪ ،‬مشــتری ای کــه وقــت قبلــی نگرفتــه اســت و … مواجــه شــوید چــه؟‬ ‫می توانیــد از ان شــخص بخواهیــد وقــت دیگــری مراجعــه کنــد‪ .‬اگــر احتمــال می دهیــد بــا‬ ‫بــاز کــردن دَر گیــر می افتیــد‪ ،‬می توانیــد بــدون توضیــح و توجیــه در را بــه روی مهمان ســرزده‬ ‫بــاز نکنیــد‪ ،‬ایــن حق مســلم شماســت‪.‬‬ ‫می توانیــد مشــتری بی نوبــت را در وقــت دیگــری مالقــات کنیــد‪ .‬شــما در ایــن اوقــات‪،‬‬ ‫مجبــور نیســتید پاســخگوی مــردم باشــید‪ .‬انهــا ملــزم بــه مراعــات حال شــما هســتند‪ .‬از انها‬ ‫انتظار نداشــته باشــید از وضع شــما مطلع باشــند و مطابق میل شــما رفتار کنند‪ .‬خودتان‬ ‫دسـت به کار شــوید‪ .‬بــه انهــا نشــان بدهیــد کــه بــرای شــخصیت خــود ارزش قائــل هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دریافت تماس ها و پیامک های کاری بعد از پایان ساعات کار‬ ‫مخاطــب از شــما انتظــار دارد بــه پیامــک او جــواب بدهیــد‪ ،‬امــا شــاید ایــن ردوبــدل شــدن‬ ‫پیامک هــا زمــان و انــرژی زیــادی از شــما بگیــرد‪ ،‬پــس چــه بایــد کــرد؟ می توانیــد بــه مخاطــب‬ ‫خــود پیامکــی ارســال کنیــد و بگوییــد کــه پیــام شــما را دیــده ام‪ ،‬االن به اســتراحت نیــاز دارم‪،‬‬ ‫امــا در اولیــن فرصــت مناســب‪ ،‬خــودم بــا شــما تمــاس می گیــرم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عضویت بدون هماهنگی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‬ ‫وارد حســاب کاربــری خــود می شــوید و می بینیــد چندصــد پیــام جدیــد داریــد! هرچــه فکــر‬ ‫می کنیــد به یــاد نمی اوریــد در چنیــن گروهــی عضــو شــده باشــید! باالخــره متوجــه می شــوید‬ ‫یکــی از دوســتان‪/‬همکاران تان بــدون اجــازه شــما را بــه گــروه خــود دعــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر واقعــا نمی خواهیــد در گــروه مجــازی دوســت یــا اشــنای خــود عضــو باشــید‪ ،‬بــرای مدیر‬ ‫گــروه یــا کســی کــه شــما را دعــوت کــرده اســت‪ ،‬یــک پیــام مختصــر و محترمانــه بفرســتید‪.‬‬ ‫عنــوان کنیــد کــه خوشــحال شــدید از اینکــه به عنــوان یــک عضــو گــروه‪ ،‬مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬امــا فعــا بــه دلیــل مشــغله های متعــدد شــخصی‪ ،‬فرصــت و فراغــت الزم را‬ ‫نداریــد تــا در گــروه مشــارکت داشــته باشــید و وجــود پیام هــای متعــدد‪ ،‬ارامــش روانی تــان را‬ ‫به هــم زده اســت‪ .‬ضمــن تشــکر‪ ،‬از او بخواهیــد لینــک گــروه را برای تــان بفرســتد تــا هروقت‬ ‫خواســتید خودتــان عضــو شــوید‪.‬‬ ‫بد روشن شدن موتور همراه استارت زیاد در صبح‬ ‫برای خودروهای‬ ‫انواع تیپ های ‪۲۰۶‬‬ ‫ پارس‬‫ سمند‬‫ النود‬‫ پراید‬‫‪ -1‬اگــر موتــور‪ ،‬بــا اســتارت زیــاد روشــن شــده و ســپس‪،‬‬ ‫دود ســفید از اگــزوز خــارج مــی شــود و موتــور لــرزش دارد‪،‬‬ ‫احتمــاال ًعلــت ان ورود اب بــه فضــای احتــراق اســت کــه‬ ‫خرابــی واشــر سرســیلندر دلیــل ان اســت‪ .‬یکــی دیگــر از‬ ‫نشــانه های ان ورود روغــن بــه اب رادیاتــور اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬اگــر موتــور پــس از اســتارت زدن زیــاد روشــن شــده و‬ ‫ســپس دود ســیاه از اگــزوز خــارج مــی شــود‪ ،‬علــت زیــاد‬ ‫بــودن نســبت بنزیــن بــه هــوا در فضــای ســیلندر اســت‪،‬‬ ‫دلیــل ان می توانــد یــا خرابــی سنســور دمــای موتــور و یــا‬ ‫نشــتی بنزیــن از انژکتورهــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اگــر موتــور دیــر روشــن شــده و ســپس دود ابــی از اگزوز‬ ‫خــارج شــود‪ ،‬علــت نشــتی روغــن بــه محفظــه احتراق اســت‬ ‫و دلیــل ان خرابــی ‪ -‬رینــگ پیســتون‪ ،‬اجــزای اب بنــدی ‪-‬‬ ‫ســوپاپ میباشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬گر موتور دیر روشــن شــده و هیچ دودی از اگزوز خارج‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬دلیــل ان مــی توانــد نســبت کــم بنزیــن بــه هــوا‬ ‫در محفظــه احتــراق‪ ،‬خطــای ‪ -‬سنســوردمای موتور‪ ،‬ضعیف‬ ‫بــودن جرقــه شــمع‪ ،‬خرابــی ‪-‬کوئــل‪ ،‬پاییــن بــودن تراکــم‬ ‫موتــور بــه دلیــل ســفتی ‪ -‬فیلرســوپاپها و یــا نامرغــوب بــودن‬ ‫ ســوخت باشــد‪.‬‬‫‪ - 5‬گاهــی تغییــرات شــدید اب و هوایــی باعــث مــی شــود‬ ‫کــه موتــور خــودرو بــا اســتارت هــای مکــرر روشــن شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع بــه تنظیمــات سیســتم ســوخت رســانی و تامیــن‬ ‫هــوای موتــور مربــوط مــی شــود‪ ،‬زیــرا ‪ ECU‬خــودرو‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫تنظیمــات قبلــی ایــن ترکیــب را بــرای موتــور فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫نــوع روغــن موتــور مــورد اســتفاده نیــز در تعــداد اســتارت‬ ‫صبحگاهــی موثــر اســت‪ ،‬بــه ویــژه در زمســتانها و هــوای ســرد‪.‬‬ ‫روی روغنهــای موتــور عبارتــی بصورت ‪ 10W40‬نوشــته شــده‬ ‫کــه عــدد قبــل از دبلیــو (‪ ،)10‬ضریــب گرانــروی روغــن در‬ ‫دمــای پاییــن و عــدد بعــد از دبلیــو (‪ ،)40‬ضریــب گرانــروی‬ ‫روغــن در دمــای بــاال اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از روغن هایــی بــا ضرایــب کمتــر گرانــروی روغــن‬ ‫در دمــای پاییــن و ضریــب بیشــتر گرانــروی روغــن در دمــای‬ ‫بــاال‪ ،‬کــه البتــه گران تــر هــم هســتند‪ ،‬باعــث می شــود موتــور‬ ‫در زمســتان راحت تــر روشــن شــود‪.‬‬ ‫‏ شاید وقتی صحبت از ضعف ایمنی‬ ‫این مرکب خطرناک به میان می اید‪،‬‬ ‫بیش از هر چیز اسیب پذیری راکبان‬ ‫ان در تصادفات‏رانندگی به ذهن‬ ‫متبادر می شود؛ اما واقعیت این است‬ ‫که ناامنی این وسیله ی نقلیه‪ ،‬فقط در‬ ‫مسائل ترافیکی ان خالصه نمی شود؛‬ ‫‏ایمنی در برابر سرقت نیز مولفه ی‬ ‫ً‬ ‫مهمی است که موتورسیکلت ها تقریبا‬ ‫از ان بی بهره اند‪.‬‏‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه‪7‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪367‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫نخستین سفر رییس جمهوری‬ ‫سراغازی برای حل مشکالت‬ ‫کشور است‬ ‫نماینــده مــردم حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان بــا اشــاره بــه ســفر‬ ‫رییــس جمهــوری بــه خوزســتان در اولیــن روز پــس از فعالیــت‬ ‫کابینــه جدیــد گفــت‪ :‬ایــن حرکــت ســمبلی از مدیریــت جهــادی و‬ ‫میدانــی مدیــران دولــت ســیزدهم و ســراغازی بــرای حــل مشــکالت‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫عبداجــال ایــری در ایــن خصــوص اظهارداشــت ‪ :‬بــر اســاس‬ ‫وعده هــای ایجــاد دولــت مردمــی و ایرانــی قــوی رییــس جمهــوری‬ ‫بــا حضــور در بیــن مــردم خوزســتان نشــان داد کــه بــر عهــد و پیمــان‬ ‫خــود بــا مــردم وفــادار هســتند و همــه راهبــرد را اجرایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬تکــرار چنیــن رفتارهایــی از ســوی رییــس‬ ‫دولــت ســیزدهم و وزرای کابینــه موجــب دوام و پایــداری نظــام و‬ ‫افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه خدمتگــزاران کشــور مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســابقه و رزومــه خدمتــی ایــت اللــه رییســی‬ ‫سرشــار از چنین رفتارهایی اســت و ایشــان در مدیریت های قبلی‬ ‫ضرورت ایجاد رشته جدید‬ ‫دانشگاهی با رویکرد‬ ‫گمانه زنی!‬ ‫در طــول ســال های اخیــر بــا وجــود اینکــه بیــکاری‬ ‫بــای جــان مــردم شــده اســت و اکثــر خانواده هــا‬ ‫چــه خودشــان چــه فرزنــدان شــان بــا ایــن بلیــه کمــر‬ ‫شــکن و اســتخوان خــرد کــن دســت بــه گریبــان‬ ‫هســتند‪ ،‬ولــی بــاز جــای شــکرش باقــی اســت کــه‬ ‫مشــاغل جدیــدی در حــال شــکل گیری هســتند‪.‬‬ ‫البتــه منظــور از مشــاغل جدیــد پوشــیدن لبــاس‬ ‫کمیــک و ایســتادن در جلــوی پیتــزا فروشــی‪ ،‬داد‬ ‫زن جلــوی ترمینــال و مغــازه عکاســی‪ ،‬پــاک مخفــی‬ ‫کــن در محــدوده زوج و فــرد ترافیــک‪ ،‬توزیــع نــوار‬ ‫باریــک اغشــته بــه عطــر‪ ،‬نصــاب ماهــواره‪ ،‬گریــه کــن‬ ‫و مجلــس پــر کــن‪ ،‬شــیر دوش مــار ســمی‪ ،‬ســین‬ ‫کار تلگــرام و ‪ ...‬نیســت‪ .‬منظــور شــغل شــریف‬ ‫«گمانــه زنــی» اســت‪ .‬گمانــه زنــی و نیــت خوانــی بــر‬ ‫اســاس مســتندات و منابــع رســمی و غیــر رســمی‬ ‫از جملــه شــغل هــای پســت مــدرن و نــو ظهــور‬ ‫اســت کــه فــرد بــا هــر منصــب و مقامــی و یــا بــا‬ ‫هــر مــدرک تحصیلــی می توانــد نســبت بــه تصــدی‬ ‫ان اقــدام کنــد و بــه قولــی «ســری پــر ز پاســخ دلــی‬ ‫پرگمــان!» ایــن افــراد معمــوال ًدر خصــوص مســائل‬ ‫کالن مملکــت و یــا حتــی ســایر بــاد دنیــا اظهــار نظــر‬ ‫می کننــد و ســاعت ها‪ ،‬روزهــا‪ ،‬ماه هــا و ســال ها‬ ‫تــاش محققــان و کارشناســان را مثــل چــای نپتــون‬ ‫در گازوئیــل لیتــری ‪ 600‬تومــان می زننــد و بیــرون‬ ‫می اورنــد!‬ ‫مثــا ًدولــت بــرای فشــار نیامــدن بــه اقشــار مرفــه‬ ‫و بــدون درد و خونریــزی در حــال برنامــه ریــزی در‬ ‫خصــوص حــذف تدریجــی و الیــه الیــه بــه یارانــه‬ ‫اســت ولــی ایــن جماعــت گمانــه زن و نیــت خــوان‪،‬‬ ‫معتقدنــد دولــت کریمــه بــرای از دســت نــدادن‬ ‫حمایــت افــراد ثروتمنــد یارانــه انهــا را قطــع نمی کند!‬ ‫زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه حــق چیزهــای ندیــده و نشــنیده! در مبحــث‬ ‫مســائل اقتصــادی برخــی از ایــن افــراد کــه تفــاوت‬ ‫ســاختاری ال ســی و ال ســی دی و ســوئیفت و‬ ‫ســوئیچ‪ ،‬ریمیــل و ایمیــل را نمی دانند‪ ،‬ایــن روزها در‬ ‫خصوص کالن مســائل مملکت اظهار نظر می کنند‬ ‫و فتوحــات پســا تلگرامــی و پســا برجامــی دولــت را‬ ‫زیــر ســوال می برنــد و بــه گفتــه برخــی رســانه های‬ ‫ماجــرا جویــی پســافیلترینگ می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن روزهــا گمانــه زنــی در الیه هــا و ژانر هــای‬ ‫مختلفــی دیــده می شــود و هــر ژانــر نیــز طرفــداران‬ ‫و منتقــدان خــاص خــودش را دارد‪ .‬گمانــه زنــی در‬ ‫ژانرهــای نظیــر ژانــر تخریبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬تدریجــی‪،‬‬ ‫خیالــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬انتخاباتــی و ‪ ...‬کــه پرداختــن بــه انهــا از‬ ‫حوصلــه ایــن مقــال خــارج اســت‪ .‬علــی ای حــال از‬ ‫انجا مشــکل بیکاری در مملکت فراگیر شــده اســت‬ ‫و دولتمــردان همگــی در تالشــند تــا امــار اشــتغال را‬ ‫یــک تــکان اساســی و مشــتی بدهنــد پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود مقولــه گمانــه زنــی را کمــی جدی تــر بگیرنــد و‬ ‫بــا ایجــاد دکتــری رشــته گمانــه زنــی در دانشــگاه های‬ ‫مملکــت افق هــای جدیــدی در ایــن صنعــت رونمایی‬ ‫کننــد و بــا کنــار هــم گذاشــتن اراء و نظــرات گمانــه‬ ‫زن هــای طیف هــای مختلــف بــه یــک نتیجــه کلــی و‬ ‫اساســی دســت پیــدا کننــد!‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ادامه روند کاهش ابتال‬ ‫به کرونا در گلستان‬ ‫فعالیت ‪۲‬هزار ماینر غیرمجاز‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا تاکیــد بــر تــداوم‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی شــیوع کرونــا و اعــام کاهــش‬ ‫روزانــه بیمــاران بســتری در اســتان گفــت کــه تعــداد کرونایی هــای‬ ‫بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪۹۲‬‬ ‫نفــر کمتــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬روز‬ ‫گذشــته هــزار و ‪ ۵۱۱‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی گلســتان‬ ‫بســتری بودنــد کــه ایــن امــار در حــال حاضــر هــزار و ‪ ۴۱۹‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در شــرایطی کــه روز گذشــته ‪ ۹۳‬بیمــار‬ ‫کرونایــی بــه دلیــل وخامــت شــرایط بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل‬ ‫بودنــد‪ ،‬ایــن تعــداد در حــال حاضــر بــه ‪ ۸۶‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فاضــل بــرای جلوگیــری از شــیوع گســترده ویــروس کرونــا از مــردم‬ ‫خواســت همچنــان شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی را رعایــت کــرده و شســت و شــوی دســت هــا را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس اخریــن اعــام علــی باقــری مدیــر‬ ‫پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان‪،‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۴۹۷‬هــزار و ‪ ۵۳۶‬دز واکســن کرونــا در اســتان تزریــق‬ ‫شــد کــه ‪ ۹۲‬هــزار و ‪ ۶۳۵‬دز ان بــرای مرحلــه دوم بــود‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه بــراورد مصــرف ‪ ۱۰‬مــگا واتــی بــرق ماینرهــا‪ ،‬بــراورد می شــود‬ ‫‪۲‬هــزار ماینــر غیرمجــاز فعــال در اســتان وجــود داشــته باشــد کــه تــا‬ ‫کنــون ‪ ۸۰۰‬دســتگاه ان کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی رضــا علیخانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬کشــف ایــن‬ ‫تعــداد ماینــر تــا ‪ ۳۰‬درصــد بــه کــم کردن خاموشـی های برق در اســتان‬ ‫کمــک کــرده و در بیــن شهرســتان های اســتان بیشــترین کشــفیات‬ ‫ماینــر مربــوط بــه شــیروان اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از‬ ‫مــردم درخواســت مــی شــود تــا بــه ایــن امــر کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ویالهــای حومــه شــهر‪ ،‬دامداری هــا‪ ،‬ســوله های غیرفعال‬ ‫و مرغداری هــا و مراکــز و تاسیســات کشــاورزی از مکان هایــی هســتند‬ ‫کــه بــرای نصــب دســتگاه های ماینــر از ان هــا اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اســتخراج ارزهــای دیجیتــال به ویــژه نــوع بیت کویــن نیــاز بــه مصــرف‬ ‫بــاالی بــرق دارد بــه گونـه ای کــه بــرای اســتخراج هــر واحــد بیت کویــن‬ ‫نیــاز بــه تولیــد ‪ ۷۲‬مــگاوات ســاعت بــرق اســت؛ بــا توجــه بــه قیمــت‬ ‫نــازل بــرق در ایــران‪ ،‬بســیاری از اســتخراج کنندگان اقــدام به اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال بــا بــرق ارزان می کننــد ایــن در حالیســت کــه ارز‬ ‫دیجیتــال تولیــد شــده بــا ایــن بــرق رایــگان بــه باالتریــن نــرخ در‬ ‫جهــان خریــد و فــروش می شــود‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی شیوع‬ ‫کرونا در گنبدکاووس‬ ‫همچنان ادامه دارد‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان گفــت‪ :‬وضعیــت‬ ‫شــیوع کرونــا در ایــن شهرســتان همچنــان‬ ‫بحرانــی اســت بــه طــوری کــه اکنــون ‪ ۲‬برابــر‬ ‫ظرفیــت بیمارســتان های منطقــه بیمــاران‬ ‫کرونایــی بســتری هســتند‪.‬‬ ‫فرهاد بدیعی در این خصوص اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫پیک هــای قبلــی تــا ‪ ۲۵۰‬بیمــار کرونایــی در هفــت‬ ‫بیمارســتان دولتــی‪ ،‬نیمــه دولتــی و خصوصــی‬ ‫گنبــدکاووس بســتری بودنــد کــه در پیــک پنجــم‬ ‫ایــن تعــداد بــه دســت کــم ‪ ۵۰۰‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود کاهــش امــار بیمــاران‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫کرونایی بســتری در مقایســه با روزهای گذشــته‪،‬‬ ‫همچنــان ‪ ۳۸۹‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان های شهرســتان نگهــداری می شــوند و‬ ‫بــه عنــوان نمونــه در بیمارســتان پیامبراعظم(ص)‬ ‫‪ ۱۵۰‬بیمــار کرونایــی پذیــرش شــدند کــه ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫بیشــتر از ظرفیــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫بــا گالیــه از جــدی نگرفتــن رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی توســط برخــی از مــردم در پیــک پنجــم‬ ‫شــیوع کرونا در مقایســه با پیک های قبلی‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ ۷۵ :‬درصــد بیمــاران بســتری در بیمارســتان های‬ ‫گنبــد ســاکن ایــن شهرســتان هســتند و بقیــه از‬ ‫شــهرهای همجــوار پذیــرش شــدند‪.‬‬ ‫بدیعــی ادامــه داد‪ ۵۶ :‬بیمــار بدحــال در‬ ‫ت ویــژه بیمارســتان های‬ ‫بخش هــای مراقبــ ‬ ‫گنبــدکاووس نگهــداری می شــوند و همچنــان ‪۲۰‬‬ ‫بیمــار بدحــال دیگــر در انتظــار خالــی شــدن تخت‬ ‫بــرای پذیــرش در ایــن بخــش هســتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــب گذشــته ‪ ۴۰‬بیمار جدید در‬ ‫‪9‬‬ ‫پیشکسوت موسیقی مقامی درگذشت‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــرات مقیمــی بخشــی و هنرمنــد ممتــاز عرصــه موســیقی مقامــی‬ ‫شــمال خراســان بــر اثــر کرونــا ســاز خــود را بــرای همیشــه بــر زمیــن‬ ‫گذاشــت و اســمانی شــد‪.‬‬ ‫حســین فرخنــده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن هنرمنــد‬ ‫پیشکســوت موســیقی مقامــی شــمال خراســان چنــدی پیــش بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا و بــه علــت وخامــت وضعیــت جســمانی در بخش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بســتری شــده بــود امــا متاســفانه بیمــاری او را‬ ‫از پــا دراورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وی متولــد ‪ ۱۳۳۳‬روســتای «داشــلی قلعــه» بجنــورد‬ ‫از هنرمنــدان سرشــناس موســیقی شــمال خراســان بــود‪.‬‬ ‫فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬بــرات مقیمــی بــه صــورت رســمی از ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬وارد صحنــه موســیقی مقامــی شــد و ‪ ۴۸‬ســابقه فعالیــت‬ ‫در ایــن عرصــه داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دل و جــان ایــن هنرمنــد مردمــی از جوانــی بــا نواهــا و‬ ‫نغمــه هــای موســیقی محلــی خــو گرفــت و بــه تدریــج بــا فعالیــت در‬ ‫این رشــته به یکی از اســتادان بنام موســیقی شــمال خراســان تبدیل‬ ‫شــد کــه شــاگردان بســیاری ایــن هنــر را در مکتــب وی اموختنــد‪.‬‬ ‫«بخشــی» لقبــی اســت کــه بــه برخــی از نوازنــدگان دوتــار در شــمال‬ ‫خراســان و ترکمــن صحــرا داده می شــود‪ .‬بخشــی ها نوازنــدگان‬ ‫دوتــار‪ ،‬اوازخــوان‪ ،‬داســتان گو‪ ،‬ســراینده و ســازنده ســاز دوتــار‬ ‫هســتند کــه بــه نوعــی از ان هــا بــه عنــوان روایت گــران فرهنــگ‬ ‫شــفاهی یــاد شــده و از احتــرام و جایــگاه ویــژه ای نیــز برخوردارنــد‪.‬‬ ‫بیمارســتان های شهرســتان پذیرش و ‪ ۲۶‬بیمار نیز‬ ‫ترخیــص شــدند‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر بیمــاران‬ ‫بســتری‪ ،‬بــه طــور میانگیــن روزانــه حــدود ‪ ۲۵۰‬بیمار‬ ‫کرونایی در گنبدکاووس خدمات ســرپایی و داروی‬ ‫رمدســیویر دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی جامعه هدف باالی ‪ ۱۸‬ســال مورد نظر وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــرای تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا در گنبــدکاووس را ‪ ۲۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫اعــام و اضافــه کــرد ‪ :‬از ‪ ۲۳‬بهمــن ســال گذشــته‬ ‫کــه تزریــق واکســن کرونــا با اولویــت کادر درمان در‬ ‫ایــن شهرســتان شــروع شــد تــا کنــون بیــش از ‪۷۷‬‬ ‫هــزار نفــر معــادل ‪ ۳۴‬درصــد از واجدیــن شــرایط‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بدیعــی بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه گنبــدکاووس‬ ‫از لحــاظ انجــام واکسیناســیون کرونــا بعــد از‬ ‫گــرگان در جایــگاه دوم اســتانی قــرار دارد بــاز هــم‬ ‫اســتقبال مــردم بــه حــد مطلــوب نرســیده لــذا از‬ ‫واجدیــن شــرایط خواســت بــا مراجعــه بــه مراکــز‬ ‫تزریــق واکســن در مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫نقش موثر دفاتر پیشخوان دولت در تحقق‬ ‫اهداف مخابرات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزرای نیــرو‪ ،‬کشــور‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه همراهــی می کنند‪.‬‬ ‫دولــت بــه اعتقــاد کارشناســان موثرتریــن و شــاخص تریــن نهــاد‬ ‫قانونــی یــک جامعــه اســت کــه بــا تصمیمــات درســت مــی توانــد‬ ‫دروازه توســعه را روی مــردم بگشــاید کــه براینــد اغازیــن رفتارهــای‬ ‫دولــت مردمــی ایــت اللــه رییســی مبیــن ایــن اســت کــه ایــران‬ ‫اســامی در ایــن مقطــع تاریخــی بســوی ارامــش و توســعه همــه‬ ‫جانبــه و عبــور از مشــکالت بــرای رفــاه هرچــه بیشــتر مــردم اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نیــز مــدام بیــن مــردم بــود‪ ،‬رییــس جمهــوری بــا حضــور در‬ ‫خوزســتان پیگیــر مشــکالت اب و دیگــر تنگناهــای مــردم‬ ‫ایــن منطقــه شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی انتخــاب خوزســتان بــه عنــوان اولیــن مقصــد‬ ‫نشــان از درایــت و هوشــمندی دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫ایــری گفــت ‪:‬مــرم خوزســتان دیــن زیــادی بــر گــردن کشــور‬ ‫و احــاد مــردم دارد کــه بــه طــور قطــع در دولــت جدیــد‬ ‫مشــکالت انهــا برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده اهالــی شهرســتان هــای گمیشــان ‪ ،‬کردکــوی‬ ‫‪ ،‬بندرگــز و ترکمــن تاکیــد کــرد وقتــی رییــس دولــت بــا‬ ‫حضــور در بیــن مــردم ‪ ،‬بدنبــال رفــع مشــکالت مردم اســت‬ ‫وزرا و مدیــران کل و دیگــر اعضــای دولــت نیــز بایــد بــا الگــو‬ ‫بــرداری از ایــن روش حــل مشــکالت مــردم را جــدی تــر‬ ‫پیگیــر باشــند‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت ‪ :‬در هفتــه‬ ‫و ماه هــای اینــده شــاهد ســفر وزرا بــه گلســتان خواهیــم بــود تــا‬ ‫تنگناهــا و چالــش هــای فــراروی ایــن اســتان شــمالی بازگــو و بــرای‬ ‫رفــع انهــا اقدامــات عاجــل صــورت دهیــم‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری صبــح روز جمعــه در نخســتین ســفر اســتانی‬ ‫کابینــه ســیزدهم‪ ،‬بــرای بررســی مشــکالت خوزســتان از طریــق‬ ‫فــرودگاه بین المللــی شــهید قاســم ســیلمانی وارد اهــواز شــد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری را در این ســفر جمعی از اعضای کابینه از جمله‬ ‫در قطــع چرخــه شــیوع کرونــا همــکاری بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫بابیــان اینکــه هیــچ واکســنی ایمنــی ‪ ۱۰۰‬درصــد در‬ ‫بــدن ایجــاد نمی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم نبایــد منتظــر‬ ‫واکســن خاصــی باشــند زیــرا واکس ـن های موجــود‬ ‫ایمنــی الزم را بــرای مقابلــه بــا کرونــا ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫وضعیــت شــیوع کرونــا در شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هزار‬ ‫نفــری گنبــدکاووس از ‪ ۱۲‬تیرمــاه امســال بــرای‬ ‫پنجمیــن بــار قرمــز شــد‪.‬‬ ‫دایــری تلفــن ثابــت دانســت افــزود‪ :‬دفاتــر پیشــخوان دولــت مــی تواننــد در ایــن زمینــه‬ ‫همکاری هــای مناســبی ارائــه داده و در جهــت تحقــق افزایــش فــروش موثــر باشــند‪.‬‬ ‫درایــن جلســه کــه تنــی چنــد از مســوالن دفاتــر پیشــخوان نیــز حضــور داشــتند بــه بیــان‬ ‫مشــکالت پیــش روی دفاتــر پرداختــه و خواســتار رفــع موانــع و پشــتیبانی بیــش از پیــش‬ ‫مخابــرات شــدند‪.‬‬ ‫در جلســه مدیــر مخابــرات شهرســتان گــرگان بــا رییــس انجمــن دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت بــر نقــش موثــر دفاتــر پیشــخوان دولــت در تحقــق اهــداف مخابرلــت تاکیــد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان‪ ،‬مهنــدس احمدرضــا کبیــر ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت ‪ :‬بــرون ســپاری‬ ‫خدمــات و واگــذاری ان بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت تاثیــر بســزایی در کیفیــت ارائــه‬ ‫خدمــات دارد و همــکاری و تعامــات فــی مــا بیــن می توانــد کمــک زیــاری در خدمــت‬ ‫رســانی بهتــر باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات شهرســتان گــرگان کــه هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را افزایــش‬ ‫تعامــات و ارائــه راهکارهــای کاربــردی و مناســب در جهــت افزایــش فــروش و‬ ‫بررسی موتورسیکلت های مسروقه و اظهارات مالباختگان نشان داده است که در بسیاری از موارد‪،‬‬ ‫ افراد‪ ،‬موتورسیکلت خود را‏تنها با بستن قفل فرمان در خیابان رها کرده اند‪.‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه‪7‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪1400‬‬ ‫کشف انبار احتکار مواد غذایی‬ ‫در گرگان‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان از کشــف انبــار احتــکار مــواد‬ ‫غذایــی در شهرســتان گــرگان خبــر داد و گفــت‪ :‬پرونــده تخلــف‬ ‫ایــن انبــار احتــکار مــواد غذایــی در حــال رســیدگی و بــرای صــدور‬ ‫رای نهایــی بــه تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال مــی گــردد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫گزارش هــای دریافتــی مبنــی بــر احتــکار مــواد غذایــی در انبــاری‬ ‫در شهرســتان گــرگان ‪ ،‬بازرســان ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان گلســتان در غالــب گشــت مشــترکی در محــل‬ ‫حضــور یافتــه و مقادیــر زیــادی روغــن را کشــف نمودنــد‪.‬‬ ‫اصغــری گفــت ‪ :‬بازرســان بــا بررســی های انجــام شــده متوجــه‬ ‫شــدند کدپســتی ایــن انبــار در ســامانه جامــع انبارهــا ثبــت نشــده‬ ‫و هیــچ اعــام موجــودی توســط صاحــب انبــار انجــام نشــده ضمــن‬ ‫اینکــه صاحــب انبــار پروانــه کســبی نیــز از هیــچ اتحادیــه ای نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاالهــای موجــود در انبــار کــه شــامل‬ ‫تعــداد ‪۱۳۶‬حلــب روغــن جامــد ‪ ۵‬کیلویــی برنــد الدن قیمــت‬ ‫‪،۹۱۰۰۰‬تعــداد ‪ ۱۷‬حلــب روغــن‬ ‫‪ ۱۶‬کیلویــی برنــد الدن قیمــت‬ ‫‪، ۲۳۳۰۰۰‬تعــداد ‪ ۶۰‬بطــری‬ ‫روغــن مایــع ‪ ۸۱۰‬گرمــی برنــد‬ ‫نســترن قیمــت ‪،۱۳۰۰۰‬تعــداد‬ ‫‪ ۶۰‬بطــری روغــن مایــع ‪۱۳۵۰‬‬ ‫گرمــی برنــد بهــار قیمــت ‪۲۱۶۰۰‬‬ ‫‪،‬تعــداد ‪ ۶۰‬بطــری روغــن مایــع‬ ‫‪۱۳۵۰‬گرمــی برنــد الدن قیمــت‬ ‫‪ ۲۱۷۰۰‬وتعــداد ‪ ۴۸‬بطــری روغــن‬ ‫مایــع ‪ ۸۱۰‬گرمــی برنــد الدن‬ ‫قیمــت ‪ ۱۴۰۰۰‬توســط بازرســین‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان کشــف گردیــد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬پرونــده‬ ‫تخلــف احتــکار ایــن انبارمــواد‬ ‫غذایــی بــرای طــی مراحــل‬ ‫قانونــی و صــدور حکــم نهایــی‬ ‫حکومتــی‬ ‫تعزیــرات‬ ‫بــه‬ ‫اســتان ارجــاع مــی گــردد‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان از مــردم خواســت‬ ‫تهیه طرح زراعت چوب‬ ‫در ‪ ۹۰۰‬هکتار از اراضی ملی گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫طــرح زراعــت چــوب در ســطح ‪ ۹۰۰‬هکتــار از اراضــی ملــی‬ ‫ایــن اســتان تهیــه و امــاده برگــزاری مزایــده بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گــذاران اســت‪.‬‬ ‫تــا در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف مــوارد را از طریــق‬ ‫تلفــن ‪( ۱۲۴‬ســتاد خبــری ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫گلســتان) اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در اسفراین‏‬ ‫کشف ‪ 50‬دستگاه دوچرخه‬ ‫مسروقه در بجنورد‏‬ ‫فرماندهــی انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ‪ 19‬نفــر‬ ‫توزیــع کننــده و خــرده فــروش موادمخــدر و کشــف ‪2‬‏کیلــو و ‪440‬‬ ‫گــرم موادمخــدر از نــوع تریــاک در اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی در ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه منظــور پاکســازی نقــاط الــوده و مقابلــه بــا توزیــع‬ ‫کننــدگان موادمخــدر طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در‏مناطــق‬ ‫الــوده و جرم خیــز درایــن شهرســتان بــه مــدت ‪ 24‬ســاعت بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــا همــکاری چنــد اکیــپ از‬ ‫پلیــس هــای تخصصــی‪ ،‬یــگان امــداد و پاســگاه بــام اجــرا شــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی در‬ ‫چنــد عملیــات ضربتــی موفــق بــه شناســائی و دســتگیری‏‏‪ 19‬نفــر‬ ‫خــرده فــروش و توزیــع کننــده موادمخــدر شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا بیــان اینکــه در بازرســی از چنــد‬ ‫مخفیــگاه متهمــان مقــدار ‪ 2‬کیلــو و ‪ 440‬گــرم مــواد مخــدر از‬ ‫نوع‏تریاک و مقادیری اموال ســرقتی کشــف گردید‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 3‬دســتگاه موتورســیکلت توقیــف و بــه‬ ‫‏پارکینــگ منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتطامــی اســتان خبــر از دســتگیری ‪ 5‬مالخــر و کشــف‬ ‫‪ 50‬دســتگاه دوچرخــه مســروقه در شهرســتان بجنــورد‏داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‏پــی دریافــت اخبــاری مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی اقــدام بــه خریــد و فــروش دوچرخه هــای مســروقه از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی در ‏ســطح شهرســتان بجنــورد می کنــد‬ ‫بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کاراکاهــان‬ ‫دایــره ســرقت پلیــس‏اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا پیگیری هــا و اقدامــات فنــی‬ ‫موفــق شــدند فــرد مالخــر را شناســایی و دســتگیر کننــد‪،‬‏افــزود‪ :‬در‬ ‫تحقیقــات انجــام شــده از متهــم دســتگیر شــده مشــخص شــد کــه‬ ‫دوچرخه هــای مســروقه بــا اســتفاده از یــک‏دســتگاه اتوبــوس از‬ ‫مشــهد بــه بجنــورد منتقــل و از طریــق فضــای مجــازی اقــدام بــه‬ ‫فــروش دوچرخه هــا مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪:‬‏در بازرســی انجــام شــده از منــازل ایــن مالخرهــا‬ ‫تعــداد ‪ 50‬دســتگاه دوچرخــه مســروقه بــه ارزش ‪ 3‬میلیــارد و ‪500‬‬ ‫‏میلیــون ریــال کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی‪،‬خاطــر‏نشــان کــرد‪ :‬مالباختــگان مــی تواننــد جهــت شناســایی و‬ ‫تحویــل امــوال خــود بــه مقــر انتظامــی محــل اعــام ســرقت‏مراجعــه‬ ‫و پیگیــری نمایند‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪ 113‬هــزار‬ ‫قلــم انــواع لــوازم بهداشــتی و پزشــکی قاچــاق بــه ارزش ‪ 4‬میلیــارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیــون ریــال در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان پس از‬ ‫یکســری اقدامات اطالعاتی گســترده موفق شــدند فردی را که‬ ‫در امــر خریــد و فــروش لوازم تجهیزات پزشــکی و بهداشــتی به‬ ‫صــورت قاچــاق فعالیــت داشــته را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــی بررســی میدانــی بــه عمــل امــده مشــخص‬ ‫شــد نامبرده لوازم بهداشــتی و پزشــکی را در یک انبار نگهداری‬ ‫کــرده و بــه فــروش می رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر هماهنگــی بــه عمــل امــده بــا مقــام قضائــی‪،‬‬ ‫مامــوران در بازرســی از انبــار مــورد نظــر ‪ 113‬هــزار و ‪ 252‬قلــم‬ ‫انــواع لــوازم بهداشــتی و پزشــکی قاچــاق شــامل انــواع ســرنگ‪،‬‬ ‫انژوکــت‪ ،‬دســتگاه تــب ســنج‪ ،‬گاز اســتریل و‪ ...‬را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاالهــای مکشــوفه نیــز بــه دلیــل عــدم رعایــت‬ ‫ضوابــط اختصاصــی کاالهــای ســامت محــور جــزء کاالی‬ ‫قاچــاق محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش امــوال کشــف شــده‬ ‫حــدود ‪ 4‬میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫خسارت طوفان تابستانه‬ ‫به شرق گلستان‬ ‫طوفــان‪ ،‬بــارش بــاران و تگــرگ تابســتانه کــه از دو شــب گذشــته در‬ ‫برخــی مناطــق شــرقی گلســتان اغــاز شــده بــود پــس از چندســاعت‪،‬‬ ‫عــاوه بــر ابگرفتگــی برخــی معابــر شــهری‪ ،‬موجــب بــروز خســارت بــه‬ ‫ســاکنان روســتاهای ایــن مناطــق شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن شــهر و بخــش هــای شــرق گلســتان‪ ،‬بــراورد‬ ‫خســارت ایــن بــارش اغــاز شــده و عــاوه بــر ان‬ ‫امدادرســانی بــه اســیب دیــدگان ایــن حادثــه‬ ‫قهــری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه گفــت‪ :‬بــارش رگبــاری عصــر روز‬ ‫جمعــه باعــث ابگرفتگــی و معابــر شــهر فراغــی‬ ‫شــد کــه عوامــل شــهرداری بــا کاهــش شــدت‬ ‫بــارش پاکســازی خیابــان هــای ایــن شــهر را اغــاز‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم تــودرواری اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫حضــور بــه موقــع نیروهــای خدماتــی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫انــدک پیــش امــده برطــرف شــده و خســارتی‬ ‫بــه تاسیســات و ابنیــه هــای فنــی شــهری وارد‬ ‫نگردیــد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در اثر بارش شدید مسیر اوقچی‬ ‫بــه خالــد نبــی در بخــش مرکــزی شهرســتان دچــار‬ ‫ابگرفتگــی شــده و امــکان تــردد در ان وجــود ندارد‬ ‫اما ســایر مســیرهای شهرســتان باز اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬چندیــن گــزارش از خســارت‬ ‫بــه واحدهــای دامــداری‪ ،‬زمیــن هــای کشــاورزی و ابگرفتگــی منــازل‬ ‫روســتایی شهرســتان دریافــت شــده کــه بعــد از بــراورد دقیــق اطــاع‬ ‫رســانی می شــود‪.‬‬ ‫بخشــدار گلیــداغ مــراوه تپــه نیــز گفــت‪ :‬بــارش رگبــاری شــب گذشــته‬ ‫باعــث ابگرفتگــی معابــر روســتاهای کریم ایشــان‪ ،‬اق چاتــال و عــرب‬ ‫قره حاجــی و جریــان یافتــن گل و الی در خیابــان هــای اصلــی ایــن‬ ‫روســتاها شــد و بــه مخــازن اب‪ ،‬پــل و چنــد واحــد دامــداری نیــز خســارت‬ ‫وارد کــرد‪.‬‬ ‫لقمــان قربانــی افــزود‪ :‬بــا اقــدام بــه موقــع اداره راهــداری هــم اکنــون‬ ‫مســیر تــردد خودروهــا پاکســازی شــده و عــاوه بــر ان ادارت مربوطــه در‬ ‫حــال ارزیابــی دقیــق خســارت بارندگــی دیشــب و امــروز منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس نیــز گفــت‪ :‬وزش عصــر امــروز تندبــاد بــا ســرعت‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬کیلومتــر بــر ســاعت در ایــن شهرســتان باعــث قطعــی بــرق‬ ‫‪ ۲۰‬نقطــه شــهری و روســتایی شــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬بعــد از فروکــش کــردن کامــل تندبــاد و ورود‬ ‫نیروهــای فنــی و خدمــات رســان‪ ،‬بــراورد خســارت احتمالــی ایــن حادثــه‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫فرشــاد رییــس اداره هواشناســی گنبــدکاووس‪ ،‬بیشــترین ســرعت بــاد‬ ‫ثبــت شــده امــروز جمعــه در ایســتگاه هواشناســی ایــن شهرســتان ‪۵۴‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــرای ســاعات پایانــی امــروز جمعــه در ایــن شهرســتان‬ ‫تست کرونا رایگان شد‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت در تشــریح ایــن شــرایط افــزود‪ :‬اول اینکــه‬ ‫صرفــا ًدر مراکــز مجــاز ارائــه خدمت طبق اعالم وزارت بهداشــت درمان‬ ‫و امــوزش پزشــکی و بــا رعایــت اســتانداردها و ضوابــط فنی ازمایشــگاه‬ ‫مرجــع ســامت در مرکــز ارائه دهنــده خدمــت صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دوم اینکــه رعایــت اندیکاســیون و پروتکل هــای ابالغــی وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی و دســتورالعمل مصوب ابالغی‬ ‫ی عالــی بیمــه ســامت کشــور صــورت گیــرد و ســوم‬ ‫دبیرخانــه شــورا ‬ ‫ثبــت اطالعــات در ســامانه های پرونــده الکترونیــک ســطح یک تبادل‬ ‫اطالعــات و در ســامانه پرونــده الکترونیــک ایرانیــان (ســپاس) ســطح‬ ‫دو انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی ‪۲۰‬‬ ‫مــرداد مــاه در توصیــه ای بــه مســئوالن‪ ،‬مســئله تامیــن گســترده‬ ‫واکســن را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد‪ :‬واکســن کرونــا چــه از‬ ‫راه واردات و چــه بــا تولیــد داخلــی بایــد بــا تــاش مضاعــف و بــه هــر‬ ‫شــکل ممکــن تامیــن شــود و در اختیــار همــه مــردم قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ی عالــی بیمــه ســامت بــا ارســال نام ـه ای‪ ،‬رایــگان‬ ‫دبیرخانــه شــورا ‬ ‫شــدن خــود پرداخــت (فرانشــیز) تســت تشــخیصی کوویــد ‪ ۱۹‬را بــه‬ ‫مراکــز درمانــی و تشــخیصی کشــور اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان بیمــه ســامت‪ ،‬در نامــه‬ ‫ی عالــی بیمــه ســامت امــده اســت‪ :‬بــه منظــور‬ ‫دبیرخانــه شــورا ‬ ‫کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم و شناســایی بــه موقــع افــراد‬ ‫م معظــم‬ ‫مشــکوک مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬بــا عنایــت بــه فرمایشــات مقــا ‬ ‫رهبــری‪ ،‬خــود پرداخــت (فرانشــیز) بـ ه منظــور دریافت تســت گلوبال‬ ‫تشــخیص ازمایشــگاهی کوویــد ‪ ۱۹‬بــا کــد ‪ ۸۰۵۱۱۹‬کتــاب ارزش‬ ‫نســبی خدمــات ســامت‪ ،‬در بخــش ســرپایی بــا رعایــت شــرایط ذیــل‬ ‫تــا ســقف تعرفــه بخــش دولتــی رایــگان و بــ ه طــور کامــل توســط‬ ‫ســازمان های بیمه گــر پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪367‬‬ ‫کشف لوازم بهداشتی و پزشکی‬ ‫قاچاق در گرگان‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه هزینه هــای ســنگین ازمایش هــای تشــخیص‬ ‫کرونــا تاکیــد کردنــد‪ :‬دولــت و بیمه هــا کمــک کننــد تــا بیماریابــی و‬ ‫ازمایش هــای تشــخیص بــه صــورت رایــگان و وســیع در اختیــار همــه‬ ‫مــردم قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت نیــز در راســتای فرمایــش مقــام‬ ‫معظــم رهبــری دربــاره رایــگان شــدن تس ـت های تشــخیصی کرونــا‬ ‫اعــام کــرد کــه ایــن ســازمان امادگــی کامــل جهــت اجــرای ان را دارد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ناصحــی در اطالعیـه ای اعــام کــرد‪ :‬پیــرو فرمایشــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودنــد‪« :‬طغیــان بیمــاری کرونــا مســاله‬ ‫اول و فــوری کشــور اســت‪ ».‬و دســتور معظم لــه بــه دولــت و بیمه هــا‬ ‫جهــت رایــگان نمــودن تسـت های تشــخیصی کرونــا‪ ،‬ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت ضمــن اعــام امادگــی کامــل بــرای پوشــش اقدامــات‬ ‫تشــخیصی کرونــا‪ ،‬جهــت تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫ســهم خودپرداخت (فرانشــیز) بیمه شــدگان ســازمان بیمه ســامت‬ ‫بــرای انجــام تس ـت های تشــخیصی کرونــا را رایــگان اعــام نمایــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫جــذب ســرمایه گــذاران در ایــن اراضــی بــا ســپری شــدن‬ ‫مراحــل اداری بــه زودی عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اراضــی ملــی مســتعد زراعــت چــوب‬ ‫بــه مــدت ‪ ۱۵‬ســال در اختیــار ســرمایه گــذار برنــده مزایــده‬ ‫قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تســهیالت کــم بهــره بــا تنفــس چهــار‬ ‫ســاله و توزیــع نهــال رایــگان از جملــه خدمــات در‬ ‫نظــر گرفتــه ایــن اداره کل بــرای ســرمایه گــذاری افــراد‬ ‫متقاضــی اســت‪.‬‬ ‫لطفــی همچنیــن از برنامــه زراعــت چــوب در ســطح‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از اراضــی کــم بــازده و شــیب دار در‬ ‫اســتان در ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح از‬ ‫نیمــه دوم ســال جــاری بــه اجــرا در مــی ایــد و از صاحبــان‬ ‫اراضــی عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری (خــود مالکــی)‪،‬‬ ‫حمایــت تســهیالتی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی امســال عــاوه بــر توزیــع نهــال رایــگان‪،‬‬ ‫بــرای هــر هکتــار زراعــت چــوب بیــن ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت کــم بهــره در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون جنــگل اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬نیــاز ســاالنه کارخانــه هــای چــوب‬ ‫اســتان ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب چــوب اســت کــه بیشــتر‬ ‫از داخــل اســتان یــا مناطــق همجــوار تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه داوود مقدســی‪ ،‬گلســتان ‪ ۳‬کارخانــه فــراوری‬ ‫چــوب در گــرگان و گنبــدکاووس دارد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت ‪ :‬در صــورت تامیــن اب کافــی‪،‬‬ ‫امــکان اجــرای طــرح زراعــت چــوب در ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی ایــن اســتان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‪،‬‬ ‫«اکالیپتــوس و صنوبــر» را ‪ ۲‬گونــه درختــی مناســب‬ ‫بــرای زراعــت چــوب در ایــن اســتان معرفــی مــی کننــد‬ ‫کــه اکالیپتــوس مناســب اراضــی وســیع مناطــق شــرق‬ ‫و شــمالی اســتان و گونــه صنوبــر مناســب کاشــت در‬ ‫مناطــق غربــی و جنوبــی ان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن عــده‪ ،‬بــرای زراعــت چــوب در هــر هکتــار‬ ‫زمیــن می تــوان تــا هــزار و ‪ ۱۰۰‬نهــال درختــی غــرس‬ ‫کــرد کــه پــس از یــک دوره پنــج ســاله از هــر هکتــار ‪۲۵‬‬ ‫مترمکعــب چــوب اســتحصال می شــود و در شــرایط‬ ‫کنونــی اقتصــادی‪ ،‬یــک میلیــارد ریــال درامــد دارد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی زراعــت چــوب پــس از تصویــب قانــون‬ ‫تنفــس جنــگل کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۵‬بــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بیشــتر در اراضــی شــیبدار و کــم بــازده‬ ‫مناطــق شــمالی و شــرقی گلســتان اجــرا می شــود و بــه‬ ‫گفتــه کارشناســان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‪،‬‬ ‫عــاوه بــر تامیــن مــواد اولیــه و چــوب مــورد نیــاز صنایــع‬ ‫کشــور‪ ،‬کمــک زیــادی بــه تثبیــت خــاک و جلوگیــری از‬ ‫فرســایش ان‪ ،‬پیشــگیری از ســیالب های فصلــی و‬ ‫ذخیــره و تقویــت منابــع اب ســفره های زیرزمینــی و‬ ‫مهمتــر از همــه پیشــگیری از پدیــده زیانبــار ریزگردهــا‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫درامــد اقتصــادی باالتــر نســبت بــه کاشــت دیگــر‬ ‫محصــوالت زراعــی و باغــی در اراضــی شــیبدار و یــا کــم‬ ‫بــازده گلســتان و ایجــاد اشــتغال پایــدار از دیگــر مزایــای‬ ‫اجــرای طــرح ملــی زراعــت چــوب اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا داشــتن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم‬ ‫دنیــا یکــی از مناطــق مســتعد توســعه زراعــت چــوب در‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫زراعت چوب در گلستان ‪ ۲‬دهه قدمت دارد‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 110‬سریعترین‬ ‫و مطمئن ترین راه‬ ‫س‪‎.‬‬ ‫برای ارتباط با پلی ‪‎‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫ایا می دانید سالی ‪ ۵۰۰‬شهاب سنگ به زمین برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید خورشید روزی ‪ ۱۲۶۰۰۰‬میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد‪.‬‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪367‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫شمایی که به لطافت‬ ‫پوستشان اهمیت می دهید‬ ‫بــرای زیبایــی و اراســتگی‬ ‫بیشــتر بایــد بــه پوســتمان‬ ‫ث‬ ‫توجــه کنیــم‪ .‬صرفــا بح ـ ِ‬ ‫زیبایــی نیســت‪ ،‬ســامتی‬ ‫ت هــم مهــم اســت‪.‬‬ ‫پوســ ‬ ‫یکــی از مهم تریــن نــکات‬ ‫رســیدگی بــه پوســت‬ ‫انتخــاب پاک کننده هــای‬ ‫ارایشــی بــرای ان اســت‪.‬‬ ‫در بــازار‪ ،‬محصــوالت شــیمیایی متنوعــی وجــود دارنــد؛ امــا‬ ‫بهتریــن پــاک کننــده طبیعــی ارایــش کــدام اســت؟ اگــر‬ ‫شــما هــم دوســت داریــد از محصــوالت و مــواد طبیعــی‬ ‫بــرای پاک کــردن پوســتتان اســتفاده کنیــد‪ ،‬پیشــنهادمان‬ ‫ایــن اســت کــه تــا اخــر ایــن مقالــه بــا مــا باشــید و بــا چنــد‬ ‫پــاک کننــده طبیعــی ارایــش صــورت اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫بهترین پاک کننده طبیعی ارایش صورت کدام است؟‬ ‫اگــر هــر روز ارایــش می کنیــد‪ ،‬هــر شــب هــم بایــد بــه فکر‬ ‫پاک کــردن درسـت واصولی ان باشــید‪ .‬حتــی اگــر گاه بـه گاه‬ ‫هــم ارایــش می کنیــد‪ ،‬بــاز بایــد بــه فکــر پاک کــردن ان‬ ‫باشــید‪ .‬خوابیــدن بــا ارایــش اصــا بــرای پوســت خــوب‬ ‫نیســت‪ .‬پاک کــردن پوســت بــه ان اجــازه نفس کشــیدن و‬ ‫ترمیــم می دهــد‪ .‬بهتریــن پاک کننــده هــم لزومــا همانــی‬ ‫نیســت کــه بــا قیمتــی گــران در فروشــگاه ها فروختــه‬ ‫می شــود‪ .‬شــما می توانیــد پــاک کننــده طبیعــی ارایــش‬ ‫صــورت را خودتــان بســازید‪.‬‬ ‫پــاک کننــده هــای ارایــش متنوع انــد امــا گاهــی بــا مــاده‬ ‫طبیعــی ســاده ای امــکان پاک کــردن ارایــش وجــود دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫در کنــار اســتفاده از پاک کننده هــای طبیعــی‪ ،‬ماســاژدادن‬ ‫پوســت هــم راه خوبــی بــرای ارامــش دادن بــه پوســت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کار بــه ازبین بــردن چربی هــای اضافــی پوســت‬ ‫کمــک می کنــد و باعــث گــردش پیداکــردن خــون در صــورت‬ ‫می شــود‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه انــواع پــاک کننــده ارایــش طبیعــی‬ ‫اشــنا می شــوید‪ :‬ســریع‪ ،‬فــوری‪ ،‬و بی دردســر‪.‬‬ ‫این نکته را حتما بخوانید!‬ ‫یادتــان باشــد کــه درســت اســت مــواد طبیعــی به طــور‬ ‫معمــول از مــواد شــیمیایی بی خطرترنــد‪ ،‬امــا بازهــم امکان‬ ‫دارد بــه برخــی از انهــا حساســیت داشــته باشــید یــا بــرای‬ ‫پوســتتان مناســب نباشــند‪ .‬به گیاهی ها و طبیعی ها هم‬ ‫اعتمــاد صددرصــد نداشــته باشــید و اگــر قصــد اســتفاده از‬ ‫انهــا را داریــد‪ ،‬حتمــا روغن هــا و لوســیون ها را روی بخــش‬ ‫کوچکی از پوستتان امتحان کنید و نتیجه را ببینید و بعد‬ ‫وارد عمــل شــوید و اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬روغــن نارگیــل‪ :‬راحت تریــن راه بــرای پاک کــردن‬ ‫ارایــش چیســت؟ اســتفاده از روغــن نارگیــل‪ .‬حتــی بــرای‬ ‫پاک کــردن لــوازم ارایــش ضــداب هــم می توانیــد به ســراغ‬ ‫روغــن نارگیــل برویــد‪ .‬بــرای زمان هایــی کــه می خواهیــد بــه‬ ‫مســافرت برویــد و نمی خواهیــد انــواع پاک کننده هــا را بــا‬ ‫خــود ببریــد‪ ،‬روغــن نارگیــل ناجی تــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــواد الزم‪ :‬بــه تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد کمــی روغــن‬ ‫نارگیــل اســت کــه در فروشــگاه های مختلــف فروختــه‬ ‫می شــود‪ .‬عالــی نیســت؟‬ ‫دســتور اســتفاده‪:‬یک پَــد پاک کننــده ارایشــی بیاوریــد‪،‬‬ ‫ان را بــه روغــن نارگیــل اغشــته کنیــد و روی پوســتتان‬ ‫بمالیــد‪ .‬ایــن روغــن مرطوب کننــده بی نظیــری هــم هســت‬ ‫و می توانــد دور چش ـم ها و نواحــی دیگــر پوســت کشــیده‬ ‫شــود‪ .‬روغــن نارگیــل بــرای پاک کــردن ارایــش چشــم هــم‬ ‫بســیار کاربــردی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روغن زیتون یک پاک کننده طبیعی ارایش صورت‬ ‫روغــن زیتــون فقــط بــرای ریختن در ســاالد و غذا نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه یــک پــاک کننــده طبیعــی ارایــش صــورت هــم اســت!‬ ‫ایــن روغــن خوش بــو و خوش طعــم کاربردهــای دیگــری‬ ‫ک کننــده طبیعــی‬ ‫هــم دارد و می توانیــد از ان به عنــوان پــا ‬ ‫ارایــش صــورت هــم بهــره ببریــد‪ .‬خاصیــت اب رســانی‬ ‫روغن زیتــون بــه بهترشــدن پوســتتان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫مــواد الزم‪:‬کمــی روغن زیتــون را بــا گالب مخلــوط کنیــد‬ ‫تــا ترکیبــی خوش بــو و پاک کننــده بــرای پوســتتان در اختیــار‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫دســتور اســتفاده‪:‬ترکیب گالب و روغــن زیتــون را نیــز‬ ‫می توانیــد ماننــد روغــن نارگیــل بــا پَــدی ارایشــی روی‬ ‫پوســت بمالیــد و ان را تمیــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فندق افسونگر‬ ‫فنــدق افســونگر؟ بلــه‪ ،‬قبــول داریــم کــه نــام عجیبــی دارد‬ ‫و شــاید تابه حــال دربــاره اش چیــزی نشــنیده باشــید‪ .‬فکــر‬ ‫کنیــم کــه در ایــران هــم زیــاد موجــود نباشــد؛ امــا روغــن‬ ‫ان را می توانیــد بخریــد و به عنــوان پاک کننــده ای طبیعــی‬ ‫بــرای پاک ســازی پوســت بعــد از ارایــش اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مــواد الزم‪ :‬روغــن فنــدق افســونگر را تهیــه کنیــد و عالوه بر‬ ‫پاک کــردن ارایــش بــا ان‪ ،‬پوســتتان را از اکنه هــا خالــی و بــه‬ ‫مرطوب شــدنش هــم کمــک کنیــد‪ .‬ترکیــب زیــر را بــرای ایــن‬ ‫پــاک کننــده طبیعــی ارایــش صــورت در نظر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ ۲‬قاشق غذاخوری فندق افسونگر؛‬ ‫‪ ۲‬قاشق غذاخوری الوئه ورا (با اب تصفیه شده)؛‬ ‫‪ ۲‬قاشــق غذاخــوری روغــن بــادام یــا روغن زیتــون یــا‬ ‫روغــن جوجوبــا‪.‬‬ ‫دســتور اســتفاده‪ :‬مــوادی را کــه گفتــه شــد باهــم در یــک‬ ‫ظــرف یــا بطــری ترکیــب کنیــد و ان را خــوب هــم بزنیــد یــا‬ ‫تــکان بدهیــد تــا همه چیــز بــه خُــرد هــم بــرود‪ .‬پَــد ارایشــی‬ ‫را بــه ترکیــب اغشــته و پوســتتان را بــا ان پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست شما را به همراه دارد‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :366‬همــه می خواهنــد در کاری‬ ‫کــه انجــام می دهنــد موفــق باشــند‪ .‬همــه ی مــا‬ ‫ش می کنیــم بــه موفقیــت دســت یابیــم و‬ ‫تــا ‬ ‫بســیاری از مــا می خواهیــم در اینــده انســان‬ ‫بزرگــی باشــیم‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬دائمــا از خــود می پرســیم‬ ‫کــه چگونــه می تــوان موفق تــر شــد و بــه راه هــای‬ ‫مختلــف موفق شــدن فکــر می کنیــم‪ .‬بــرای‬ ‫موفقیــت روش هــای جالــب و امیدبخــش بســیاری‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ماننــد کســب عــادات ســودمند بــرای‬ ‫افزایــش کارایــی‪ ،‬امــا معمــوال وجــه دیگــر ماجــرا را‬ ‫نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان بــه موانــع موفقیــت‬ ‫توجــه نمی کنیــم و ایــن شــاید خنــده دار باشــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫مــا در جســتجوی موفقیــت هســتیم ولــی کامــا‬ ‫فرامــوش می کنیــم چــه موانعــی مــا را از رســیدن بــه‬ ‫اهداف مــان بازمی دارنــد‪ .‬بخــش زیــادی از زمان مــان‬ ‫را صــرف جســتجوی موفقیــت می کنیــم امــا از خــود‬ ‫نمی پرســیم چــه چیزی هایــی مانــع موفقیت مــان‬ ‫می شــوند‪ .‬درنتیجــه بارهــا بــا مشــکالت مشــابه‬ ‫روبــه رو می شــویم‪ .‬وقــت ان رســیده کــه ایــن‬ ‫مســئله را حــل کنیــم‪ .‬در ایــن مقاله موانع موفقیت‬ ‫و کمــال را بــا هــم بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫یــک چیــز بیــن هم ـه ی ادم هــای بســیار موفــق‬ ‫مشــترک اســت و ان‪ ،‬داشــتن چشـم انداز اســت‪.‬‬ ‫بــه همـه ی انقالبیونــی کــه شــیوه ی زندگی مــان را‬ ‫تغییــر داده انــد‪ ،‬نــگاه کنیــد‪ .‬تک تــک انهــا مصمــم‬ ‫بودنــد کــه بــه هــر طریق ممکــن جهــان را به جای‬ ‫بهتــری تبدیــل کنند‪.‬‬ ‫اشــتیاق ســیری ناپذیر انهــا بــه پیشــرفت ان قــدر‬ ‫قــوی بــود کــه به رغــم همـه ی مشــکالت هم چنان‬ ‫بــه راه شــان ادامــه دادنــد‪ .‬ایــن اشــتیاق بــه انهــا‬ ‫کمــک کــرد تــا پــس از هــر بــار زمین خــوردن‪،‬‬ ‫برخیزنــد‪ .‬چشـم انداز و ارمــان ایــن افــراد بــه انهــا‬ ‫کمــک می کــرد کــه هرقــدر زمیــن خوردن شــان‬ ‫ســخت باشــد‪ ،‬بــاز برخیزنــد‪ ،‬گردوخــاک‬ ‫لباس شــان را بتکاننــد و دوبــاره شــروع کننــد تــا‬ ‫درنهایــت موفــق شــوند‪.‬‬ ‫ایــن احســاس کــه بــرای هدفــی بزرگ تــر تــاش‬ ‫می کنیــد‪ ،‬انگیــزه و مقاومــت شــما را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن کار شــاید یکــی از مهم تریــن راه هــای‬ ‫کســب انگیــزه باشــد‪ .‬انگیــزه بــه شــما کمــک می کند‬ ‫تــا از پــس همـه ی مشــکالت بربیاییــد‪ .‬ایــن همــان‬ ‫پــی و بنیانــی اســت کــه می توانیــد بــا خیــال راحــت‬ ‫قصــر موفقیت تــان را بــر ان بنــا کنیــد‪.‬‬ ‫اراده ی و تمرکــز بــاال بــرای رســیدن بــه موفقیــت‬ ‫ضــروری اســت‪ ،‬امــا درنهایــت داشــتن هــدف‬ ‫مناســب‪ ،‬موفقیت های بــزرگ را از موفقیت های‬ ‫کوچــک جــدا می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر چشــم اندازی داشــته باشــید کــه بــه شــما‬ ‫انگیــز ه بدهــد‪ ،‬وقتــی همــه کــم می اورنــد شــما‬ ‫هم چنــان ادامــه می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عدم تمرکز‬ ‫یکــی دیگــر از موانــع اصلــی موفقیــت‪ ،‬ناتوانــی‬ ‫در متمرکــز کــردن همــه ی تالش مــان بــر یــک‬ ‫کار خــاص اســت‪ .‬زندگــی مــدرن مــا را بــا مفهــوم‬ ‫مشغولیت های چندگانه و دیگر دل مشغولی های‬ ‫متنــوع و فریبنــده ولــی بی فایــده اشــنا کــرده اســت‬ ‫ت می کننــد‪ .‬درنتیجــه‪،‬‬ ‫کــه دائــم حــواس مــا را پــر ‬ ‫بیشــتر تالش هایمــان صرفــا به خاطر عــدم انضباط‬ ‫و تمرکــز الزم بی نتیجــه می ماننــد‪ .‬به جــای تمرکــز‬ ‫بــر انجــام پــروژه ی فعلــی‪ ،‬از پــروژه ای بــه پــروژه ی‬ ‫دیگــر کــه دوست داشــتنی تر اســت می پریــم‪.‬‬ ‫از نظــر مــن ایــن کار یکــی از بزرگ تریــن موانــع‬ ‫موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم پروژه هــای ناتمــام بســیاری دارنــد‬ ‫کــه بــه امــان خــدا رهــا شــده اند‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫ایــن پروژه هــا در اغــاز جــذاب بــوده باشــند‬ ‫امــا انهــا بــا اولیــن چالــش‪ ،‬به ســرعت ســراغ‬ ‫پــروژه ی دیگــری می رونــد‪.‬‬ ‫پریــدن از پــروژه ای بــه پــروژه دیگــر نســبتا اســان‬ ‫اســت امــا راه بــه جایــی نمی بــرد‪ .‬ایــن کار کمکــی‬ ‫بــه موفقیــت شــما نمی کنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر مســائلی کــه معمــوال هم زمــان بــا‬ ‫کمبــود تمرکــز پیــش می ایــد‪ ،‬ان اســت کــه‬ ‫بــی اینکــه متوجــه باشــیم وقت مــان را هــدر‬ ‫می دهیــم‪ .‬اگــر بــر رویاهــا و هدف هایمــان تمرکــز‬ ‫نکنیــم‪ ،‬از زمان مــان به نحــو موثــر اســتفاده‬ ‫نخواهیــم کــرد‪ .‬درنتیجــه به جــای انکــه بــه دنبــال‬ ‫موفقیــت باشــیم‪ ،‬زمان مــان را صــرف کارهایــی‬ ‫ســرگرم کنند ه ولــی بی فایــده می کنیــم‪.‬‬ ‫اجازه ندهید عدم تمرکز مانع رشــد شــما شــود‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬تــاش کنیــد بــر کار فعلــی تمرکــز‬ ‫کنیــد‪ .‬اولویت بنــدی کنیــد تــا کارهــا را به ترتیــب‬ ‫انجــام دهیــد‪ .‬تمــام تالش تــان را بکنیــد کــه‬ ‫حواس تــان پــرت نشــود و از همــه مهم تــر‪ ،‬اجــازه‬ ‫ندهیــد مشــکالت مانــع دنبــال کــردن رویاهایتــان‬ ‫شــوند‪ .‬تــا زمانــی کــه پــروژه تمــام نشــده اســت‪،‬‬ ‫ دســت از تــاش برنداریــد‪.‬‬ ‫به سراغ سایر موانع برویم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ضعف اراده‬ ‫برخــی بــه اشــتباه فکــر می کننــد موفقیــت‬ ‫به اســانی بــه دســت می ایــد‪ .‬حتــی بیشــتر افــراد‬ ‫توقــع دارنــد به ســادگی در کار خــود موفــق شــوند‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر افــراد در نظــر نمی گیرنــد‬ ‫ایــن اســت کــه راه موفقیــت از فداکاری هــا و‬ ‫از خودگذشــتگی های بســیار می گــذرد‪ .‬در راه‬ ‫موفقیــت بــا دشــواری ها‪ ،‬چالش هــا و موانــع‬ ‫بی شــمار مواجــه می شــوید‪.‬‬ ‫تصــور اشــتباهی کــه از افــراد موفــق داریــم‬ ‫به نحــو چشــمگیری بــه ایــن مســئله دامــن ‬ ‫می زنــد‪ .‬وقتــی بــه ادم هــای فوق العــاده موفــق‬ ‫نــگاه می کنیــم‪ ،‬دســتاوردهای بزرگ شــان را‬ ‫می بینیــم‪ ،‬امــا در بیشــتر مــوارد تالش هایــی کــه‬ ‫بــرای بــه واقعیــت پیوســتن رویاهایشــان کرده اند‬ ‫پنهــان می مانــد‪ .‬مــا می بینیــم کــه ایــن افــراد در‬ ‫زندگی شــان بــه چــه چیزهایــی رســیده اند‪ ،‬امــا از‬ ‫فداکاری هایــی کــه کرده انــد بی خبریــم‪ .‬حتــی از‬ ‫مشــکالت و چالش هایــی کــه بــا ان هــا روبــه رو‬ ‫شــده اند خبــر نداریــم‪.‬‬ ‫در نتیج ـه ی ایــن برداشــت اشــتباه‪ ،‬وقتــی در راه‬ ‫ی و شکســت مواجه می شــویم‪،‬‬ ‫موفقیت با ســخت ‬ ‫اراده ی الزم بــرای ادامـه ی مســیر را نداریــم‪.‬‬ ‫ضعــف اراده می توانــد به مشــکلی چالش برانگیز‬ ‫در مســیر موفقیت تبدیل شــود‪.‬‬ ‫اگــر کســی اراده ی قــوی نداشــته باشــد‪ ،‬قــدرت‬ ‫ذهنــی الزم بــرای انجــام کارهــای ضــروری و‬ ‫رســیدن بــه موفقیــت را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫می تــوان اراده را هم چــون ماهیچــه ای ذهنــی‬ ‫تصــور کــرد‪ .‬اگــر از ان به طــور مرتــب اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬خود به خــود قــوی می شــود‪ ،‬امــا اگــر ان را‬ ‫بــه کار نیندازیــد‪ ،‬ایــن ماهیچــه ضعیــف می شــود‬ ‫و مقاومــت در برابــر وسوســه های کوتاه مــدت‬ ‫برای تــان ســخت تر می شــود و ممکــن اســت‬ ‫به جــای تمرکــز بــر اهــداف بلند مــدت‪ ،‬تســلیم‬ ‫کارهــای وسوســه انگیز شــوید‪ .‬بــه زبــان ســاده‪،‬‬ ‫اراده‪ ،‬قــدرت ذهنــی افــراد بــرای مقابلــه بــا افــکار و‬ ‫وسوســه هایی اســت کــه بــه تحقــق اهداف شــان‬ ‫کمکــی نمی کنتــد‪.‬‬ ‫مطالعــات بســیار نشــان داده اند که قــدرت اراده‬ ‫و خویشــتن داری ارتبــاط نزدیکــی بــا ســطوح باالی‬ ‫موفقیت و شــادی دارد‪.‬‬ ‫نگذارید ضعف انضباط شخصی و‬ ‫اراده مانع دستیابی به اهداف تان‬ ‫شود‪ .‬بکوشید دائما انضباط‬ ‫شخصی خود را افزایش دهید‪ .‬با‬ ‫استفاده ی منظم از قدرت اراده ان‬ ‫را تقویت کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تالش برای راضی نگه داشتن همه‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬ســختی کار در تصمیــ ‬ ‫م‬ ‫بــه انجــام کاری نیســت‪ ،‬بلکــه در تصمیــم بــه‬ ‫انجــام نــدادن کارهاســت‪ .‬مــا معمــوال کارهــا و‬ ‫درخواســت ها را بــدون بررســی می پذیریــم‪،‬‬ ‫امــا اگــر کارهــا را براســاس ضــرورت و‬ ‫اهمیتــی کــه دارنــد نســنجیم‪ ،‬در شــناخت‬ ‫اولویت هایمــان ســردرگم می شــویم و هیــچ‬ ‫امیــدی بــه نجات مــان نخواهــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫اتفــاق باعــث می شــود تکالیفــی بپذیریــم کــه‬ ‫انجــام انهــا کمــک چندانــی بــه اهــداف خــود مــا‬ ‫نمی کنــد‪ .‬در درازمــدت ایــن کارهــا زمــان زیــادی‬ ‫می برنــد کــه بهتــر بــود از اول صــرف رســیدن بــه‬ ‫هدف هــای خودمــان می شــد‪.‬‬ ‫ادامه رو با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫بســیاری از راننــدگان حرفــه ای و مربیــان رانندگــی از واژه‬ ‫«تصــادف» بیزارنــد‪ .‬انهــا معتقدنــد در اکثــر مواقــع علــت‬ ‫چنیــن رخدادهایــی خطاهــای انســانی یــا بی توجهــی اســت‪.‬‬ ‫حتــی اگــر تاکنــون تصــادف نکرده ایــد و پلیس هــم جریمه تان‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬اشــنایی بــا برخــی ترفندهــای رانندگــی کــه‬ ‫احتمــال تصــادف را کاهــش می دهنــد و نیــز توجــه بیشــتر‬ ‫بــه مســائل ایمنــی همیشــه ایــده خوبــی اســت‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫بــا شــرح جزئیــات بیشــتر‪ ،‬راجع بــه ایــن ترفندهــا خواهیــم‬ ‫گفــت‪ .‬اینکــه چطــور می توانیــد راننــده بهتــری باشــید‪ ،‬از‬ ‫اشــتباهات رانندگــی بپرهیزیــد‪ ،‬و همیشــه و در همه حــال‬ ‫اطمینــان خاطــر کســانی را کــه در خودرویتــان می نشــینند‬ ‫جلــب کنیــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫ترفندهای مهم رانندگی که شما‬ ‫را به راننده بهتری تبدیل می کند‬ ‫‪ .۱‬بازگشت به اصول و قوانین اولیه رانندگی‬ ‫قوانینــی را کــه هنــگام شــرکت در کالس هــای رانندگی با انها‬ ‫اشــنا شــدید بــه خاطــر داریــد؟ قوانینــی مثــل توقــف کامــل‬ ‫هنــگام مشــاهده تابلــوی ان؟ یــا مثــل زدن چــراغ راهنمــا ســر‬ ‫پیچ هــا؟ بســیاری از مــا در گــذر ســال ها ایــن اصــول و قوانیــن‬ ‫را از یــاد می بریــم و پشــت گــوش می اندازیــم‪ .‬منتهــا نبایــد‬ ‫فرامــوش کــرد کــه اینهــا صرفــا نکتــه یــا توصیه هــای مرتبــط بــا‬ ‫رانندگــی نیســتند‪ ،‬بلکــه قانون انــد و اگــر رعایــت نشــوند جــان‬ ‫خــود و عزیزانمــان بــه خطــر خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫بازگشــت بــه اصــول و قوانیــن اولیــه و اساســی در رانندگــی‬ ‫و رعایــت انهــا بــا نکته ســنجی اولیــن و مهم تریــن مــورد از‬ ‫ترفندهــای رانندگــی اســت کــه بایــد بــه خاطــر ســپرد‪ .‬هــر بــار‬ ‫کــه قصــد تعویــض خــط (الیــن) در بــزرگ راه را داریــد راهنمــا‬ ‫بزنیــد‪ .‬بــا دقــت بــه عالئــم راهنمایــی و رانندگــی نــگاه کنیــد و‬ ‫بدانیــد هریــک چــه معنایــی دارنــد‪ .‬بـه ایـن صــورت‪ ،‬راننــدگان‬ ‫بهتــر و قابل اطمینان تــری خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خیره نشدن به نورباالی چراغ خودروهای روبه رویی‬ ‫ایــن ترفنــد از ترفندهــای مهــم رانندگــی در شــب اســت‪ .‬بعضــا‬ ‫اتفــاق می افتــد کــه خودروهــای روبه رویــی فرامــوش می کننــد‬ ‫نوربــاالی خودرویشــان را خامــوش کننــد‪ .‬به هیچ عنــوان‪ ،‬بــه‬ ‫نــور چــراغ چنیــن خودروهایــی خیــره نشــوید‪ .‬به جــای ان‪ ،‬بــه‬ ‫خط کشــی ســمت چــپ یــا راســت در جــاده نــگاه کنیــد و در‬ ‫امتــداد ان بــه حرکــت ادامــه دهیــد‪ .‬ایــن کار از مهم تریــن‬ ‫ترفندهــای رانندگــی در شــب اســت کــه بــا رعایــت ان ایمنــی‬ ‫خــود و سرنشــینان را حفــظ خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫خودتــان نیــز از روشــن کردن بی دلیــل نوربــاالی خــودرو‬ ‫بپرهیزیــد؛ به ویــژه وقتــی در شــهر رانندگــی می کنیــد‪ .‬انجــام‬ ‫ایــن کار را صرفــا بــه شــرایط ضــروری‪ ،‬مثــل رانندگــی در مــه‬ ‫محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خیره نشدن به نقطه ای خاص هنگام رانندگی‬ ‫بســیاری از مــا عــادت داریــم هنــگام رانندگــی در جاده هــای‬ ‫طوالنــی و بزرگ راه هــا بــه نقطــه ای در روبــه رو خیــره شــویم‪.‬‬ ‫ایــن نقطــه معمــوال جایــی اســت روی خودرویــی کــه مقابلمــان‬ ‫حرکــت می کنــد‪ .‬بــا انجــام ایــن کار‪ ،‬پدیــده ای رخ می دهــد‬ ‫به نــام «ثابت شــدن هــدف» و به مــرور زمــان‪ ،‬متوجــه کم شــدن‬ ‫فاصلــه بــا خــودروی روبه رویــی نمی شــویم‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از رخــداد ایــن مســئله‪ ،‬بایــد چشــمانتان را‬ ‫گاه بــه گاه حرکــت دهیــد و بــه یــک نقطــه خیــره نشــوید کــه از‬ ‫دیگــر ترفندهــای رانندگــی اســت‪ .‬هــر ‪ ۵‬ثانیــه یــک بــار نگاهتــان‬ ‫را بــرای لحظـه ای از روبـه رو برداریــد و از طریــق اینه هــا پشت ســر‬ ‫را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شرکت دوباره در کالس های رانندگی‬ ‫کســی کــه بــه ســن قانونــی رســیده باشــد می توانــد گواهینامــه‬ ‫رانندگــی دریافــت کنــد‪ .‬بیشــتر راننــدگان فقــط یــک بــار در‬ ‫دوره هــای مخصــوص اخــذ گواهینامــه شــرکت می کننــد‪ .‬پــس از‬ ‫ان‪ ،‬هــر ‪ ۱۰‬ســال یــک بــار‪ ،‬ان را تمدیــد می کننــد کــه بــه گذرانــدن‬ ‫دوره بخصوصــی هــم نیــاز نــدارد‪ .‬حــال انکــه در گــذر ســالیان‬ ‫بعضــی از قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی عــوض می شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در کنــار ایــن مســئله‪ ،‬بســیاری از مــا در طــول‬ ‫ســالیان رانندگــی عادت هایــی بــد پیــدا می کنیــم کــه ممکــن‬ ‫اســت خطرســاز شــوند؛ عادت هایــی کــه مربــی رانندگــی‬ ‫متوجهشــان خواهــد شــد و ایــراد کار را گــوش زد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫توصیــه بــدی نیســت اگــر دوبــاره چنــد جلســه ای در دوره هــای‬ ‫امــوزش رانندگــی شــرکت کنیــد و ذهنتــان را بــا اصــول و قوانیــن‬ ‫اولیــه تــازه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اشــنایی کامــل و اصولــی بــا امکانــات مرتبــط بــا ایمنــی‬ ‫خــودرو‪ ،‬از دیگــر ترفندهــای رانندگــی‬ ‫خیلــی از راننــدگان متوجــه محدودیت هــای سیســتم ها و‬ ‫امکانــات ایمنــی خــودرو نیســتند و بیش ازحــد روی اینهــا حســاب‬ ‫می کننــد‪ .‬شــاید گمــان کنیــد ترمزهــای اِی بــی اِس مســافت‬ ‫الزم بــرای توقــف کامــل را کاهــش می دهنــد؛ در حالــی کــه‬ ‫چنیــن نیســت‪ .‬شــاید گمــان کنیــد دوربیــن مخصــوص نمایــش‬ ‫پشت ســر خــودرو همه جــا را بــه شــما نشــان می دهــد؛ در‬ ‫حالــی کــه ایــن هــم صحــت نــدارد و دارای نقــاط کــور اســت‪.‬‬ ‫اشــنایی کامــل بــا سیســتم ها و امکانــات ایمنــی و درک بهتــر‬ ‫محدودیت هــای اینهــا از دیگــر ترفندهــای رانندگــی خــودرو اســت‬ ‫کــه بایــد در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دانستن روش کنترل خودرو هنگام لیزخوردن‬ ‫وقتــی در شــرایط برفــی رانندگــی می کنیــد و ســطح جــاده‬ ‫لیــز اســت‪ ،‬احتمــال دارد خــودرو از کنتــرل خــارج شــود‪ .‬اگــر‬ ‫چنیــن اتفاقــی افتــاد‪ ،‬به هیچ عنــوان بــه گاردریل هــای اطــراف‬ ‫جــاده نــگاه نکنیــد‪ ،‬چــون در ایــن صــورت حتمــا بــه انهــا برخــورد‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬به جــای ایــن کار‪ ،‬نگاهتــان را روی جــاده نگــه‬ ‫داریــد و فرمــان را به ســمت نقطــه ای بچرخانیــد کــه نگاهتــان‬ ‫بــر ان متمرکــز اســت‪ .‬بــ ه ایــن شــکل‪ ،‬ناخــوداگاه دســتان و‬ ‫چشــمانتان بــا یکدیگــر هماهنــگ خواهنــد شــد و خــودرو را بــه‬ ‫مســیر مناســب هدایــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ضمــن هدایــت فرمــان‪ ،‬از فشــاردادن پــدال ترمــز نیــز‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫خــودداری کنیــد و بــا مالیمــت پــدال گاز را فشــار دهیــد کــه‬ ‫کنتــرل خــودرو روی چرخ هــای عقــب بیفتــد‪ .‬پــس از انکــه‬ ‫خــودرو صــاف شــد‪ ،‬به اهســتگی پــدال ترمــز را فشــار دهیــد و از‬ ‫ســرعت ان بکاهیــد‪ .‬ایــن یکــی از ترفندهــای رانندگــی حرفــه ای‬ ‫اســت کــه بــرای رانندگــی در زمســتان و کنتــرل خــودرو در شــرایط‬ ‫برفــی و یخــی کارایــی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی ‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و هشتم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫موازیــن قانونــی مطالبــه خســارت ‪:‬مالحظــه شــده‬ ‫ف ثبــت ِ دادخواســت‏بــه‬ ‫صــر ِ‬ ‫اســت کــه دادگاهــی ِ‬ ‫خواســته مطالبــه خســارت ‪ ،‬قــرار ارجــاع کارشناســی‬ ‫بــه منظــور ارزیابــی خســارت صــادر کــرده اســت‪.‬‬ ‫‏ایــن عمــل خــاف اصــول حقوقــی و قواعــد امــره‬ ‫اســت‪ .‬واضــح اســت کــه مطالبــه خســارت در‬ ‫اعمــال‏حقوقــی بــه اســتناد قــرارداد و یــا توافقنامــه‬ ‫مکتــوب امــکان پذیــر اســت لیکــن در وقایع حقوقی‬ ‫(حــوادث و‏اعمــال غیــر ارادی) صرفــا بــه اســتناد‬ ‫تامیــن دلیــل ماخــوذه از شــورای حــل اختالف میســر‬ ‫اســت ‪ .‬خســارت‏ناشــی از وقایــع حقوقــی ماننــد‬ ‫زخمــی شــدن پــای کســی در اثــر افتــادن در چالــه‬ ‫ای کــه توســط شــخصی ‏حفــر شــده اســت‪ .‬اعــم‬ ‫از اینکــه ایــن شــخص پیمانــکار شــرکت گاز باشــد‬ ‫یــا شــهرداری و یــا فــردی عــادی ‏باشــد کــه بــرای‬ ‫پــی ســازی دیــوار محوطــه خــود کنــده اســت‪ .‬و‬ ‫یــا خرابــی و تــرک خــوردن گــچ خانــه‏شــخصی در‬ ‫اثــر ســوراخ شــدن و یــا از اب بنــدی افتــادن و یــا‬ ‫پوســیده شــدن لوله اب اپارتمانی و یا هر‏واقعه و‬ ‫حادثــه متصــوره دیگــری کــه منجــر بــه بــروز خســارت‬ ‫گــردد‪ .‬مــن حیــث المجمــوع یــا حاصــل ‏اهمــال و‬ ‫بــی اطالعــی اشــخاص بــوده کــه در اثــر عــدم رعایــت‬ ‫الزامــات و ضوابــط ایمنــی اداره کار و‏امــور اجتماعــی‬ ‫و یــا کامــا غیــر ارادی حــادث میشــوند‪ .‬فــارغ از‬ ‫علــت و منشــاء وقایــع و وجــود تقصیــر و‏یــا فقــدان‬ ‫تقصیــر ؛ زیاندیــده میتوانــد بــر اســاس قاعــده‬ ‫ضمــان قهــری از عامــل و یــا مالــک مطالبــه خســارت‬ ‫‏نمایــد در اینگونــه مــوارد الزم اســت زیاندیــده قبــل‬ ‫از انکــه اثــار واقعــه و منشــاء بــروز ان از بیــن رود ‪،‬‬ ‫‏بــه شــورای حــل اختــاف محــل مراجعــه نمــوده و‬ ‫درخواســت تامیــن دلیــل نمایــد‪ .‬کارشــناس اعزامــی‬ ‫؛‏واقعــه را برابــر مشــاهدات خــود توصیــف خواهــد‬ ‫کــرد و رابطــه علییــت و ســببیت میــان ضــرر و فعــل‬ ‫‏خوانــده را مشــخص خواهــد نمــود‪ .‬لیکــن حــق‬ ‫نــدارد بــراورد خســارت کنــد ‪ .‬زیــرا اعمــال خســارت‬ ‫‏نیازمنــد ثبــت دادخواســت بــه خواســته خســارت‬ ‫بــوده کــه متعاقبــا الزمــه ان دادرســی و رســیدگی‬ ‫قضایــی‏خواهــد بــود‪ .‬زیــرا تامین دلیل فاقد جلســه‬ ‫رســیدگی و صرفــا توصیــف وضعیــت اســت‪ .‬پــس‬ ‫از تامیــن‏دلیــل زیاندیــده ســندی در دســت دارد‬ ‫کــه هــر زمــان کــه مصلحــت دانســت میتوانــد بــه‬ ‫اســتناد ان از‏دادگاه حقوقی مطالبه خســارت کند‪.‬‬ ‫دادگاه صرفا و منحصرا کارشناســی را برای ارزیابی‬ ‫خســارت ‏نصــب خواهــد نمــود‪ .‬بنابرایــن دســتور‬ ‫ارزیابــی خســارت بــدون تامیــن دلیــل از واقعــه و یــا‬ ‫صدور دســتور ‏برای بررســی علت خســارت توســط‬ ‫دادگاه ‪ ،‬خالف اصول و موازین قانونی اســت‪ .‬زیرا‬ ‫اصــل ورود‏خســارت بایســتی بــدوا در دادگاه احــراز‬ ‫گردد‪ .‬ســپس دســتور ارزیابی خســارت صادر شــود‪.‬‬ ‫دادگاه ‏نمیتوانــد زائــد بــر خواســته خســارت ‪ ،‬بــه‬ ‫کشــف علــل خســارت مســبوق بــه ســابق بپــردازد‪.‬‬ ‫و هوالمســتعان‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و نهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫اصــل اعتبــار قضیــه امر مختوم را بدرســتی بدانیم‪:‬‬ ‫همــه حقوقدانــان میداننــد کــه جهــت اســتناد بــه‬ ‫‏اصــل مذکــور ســه شــرط واجــب اســت‪ « .‬وحــدت‬ ‫در موضــوع» ‪ « ،‬وحــدت در ســبب» ‪ « ،‬وحــدت‬ ‫در طرفیــن‏شــکایت» امــا غالبــا حقوقدانــان بــرای‬ ‫کشــف موضــوع ‪ ،‬بــه تفســیر روی مــی اورنــد کــه‬ ‫منشــاء انحــراف از قصــد‏قانونگــذار اســت‪« .‬وحدت‬ ‫موضــوع» در اعتبــار قضیــه امــر مختــوم چیســت ؟‬ ‫غــرض از « موضــوع» واقعــه‏مجرمانــه ای اســت‬ ‫کــه در توصیــف ان ‪ ،‬بایــد خــود را مقیــد بــر اصــل‬ ‫قانونــی بــودن مجازاتهــا بدانیــم و توصیــف‏واقعــه را‬ ‫نیــز بــا یکــی از مــواد قانــون مجــازات اســامی تطبیق‬ ‫دهیــم و بــه تفســیر موضــوع نپردازیــم ‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫‏واقعــه مجرمانــه ای کــه ســابقا منتــج به قــرار نهایی‬ ‫منــع تعقیــب شــده ‪ ،‬بــه شــرح مندرج در مــاده ‪598‬‬ ‫ق‪.‬م‪.‬ا بــوده‏باشــد ‪ ،‬نمیتــوان بــه اعتبــار اصــل قضیه‬ ‫امــر مختــوم ‪ ،‬رســیدگی بــه واقعــه مجرمانــه ای را‬ ‫کــه توصیــف ان در مــاده‏‏‪ 603‬ق‪.‬م‪.‬ا امــده اســت‬ ‫متوقــف نماییــم‪ .‬هــر چنــد کــه در هــر دو ‪ ،‬تضییــع‬ ‫امــوال عمومــی مطــرح اســت ‪ .‬امــا در‏واقعــه ‪598‬‬ ‫تضییــع صرفــا در اثــر اهمــال و ســهل انــگاری مامــور‬ ‫دولــت‪ ،‬حاصــل شــده اســت ‪ ،‬بــی انکــه خــود و یــا‬ ‫‏دیگــری نفعــی از تضییــع بــرده باشــد و در واقعــه‬ ‫‪ 603‬تضییــع امــوال عمومــی در اثــر کالهبــرداری‬ ‫مامــور دولتــی‏و تبانــی بــا اشــخاص ثالــث و از طریق‬ ‫تنظیم قرارداد فاســد حاصل شــده اســت‪ .‬مالحظه‬ ‫میگــردد کــه جــرم‏انــگاری مــاده ‪ 598‬بــا ‪ 603‬کامــا‬ ‫متفاوت اســت لذا توقف تعقیب واقعه مشــروحه‬ ‫‪ 603‬بــه اعتبــار قــرار منــع‏تعقیــب نهایــی معطــوف‬ ‫به ماده ‪ 598‬ســبب اســقاط «وحدت در موضوع»‬ ‫میگــردد‪ .‬بنابرایــن در «وحــدت‏موضــوع « بایــد‬ ‫عناصــر قانونــی وقایــع مجرمانــه یکــی باشــند و نــه‬ ‫اینکــه بــر تفســیر و تشــخیص قاضــی متکــی باشــد‪.‬‬ ‫‏زیــرا در اینصــورت اصــل قانونــی بــودن مجازاتهــا‬ ‫مخــدوش و مجــروح میگــردد ‪ .‬مثــا واضــح اســت که‬ ‫اگــر قــرار‏منــع تعقیــب نهایــی معطــوف بــه موضــوع‬ ‫توهیــن مترتــب بــر مــاده ‪ 608‬باشــد نمیتوانیــم انــرا‬ ‫دلیــل عــدم تعقیــب بــرای‏موضوع افتراء که اســتوار‬ ‫بــر مــاده ‪ 697‬اســت تلقــی کنیــم‪ .‬بطــور خالصــه‬ ‫بــرای اســتناد بــه ایــن اصــل بایــد موضــوع‏شــکایت‬ ‫جدید و شــکایت ســابق از یک ماده قانون مجازات‬ ‫اســامی بــوده باشــند‪.‬‏‬ ‫کالهبرداران اسکیمری‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری‬ ‫متهمانــی داد کــه اقــدام بــه کپــی کارت بانکــی و‬ ‫برداشــت دو میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال از‬ ‫حســاب بانکــی شــهروندان نمــوده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ «محســن‬ ‫محمودی» در تشــریح این خبر گفت‪:‬برابر شــکواییه‬ ‫واصلــه تعــدادی از همشــهریان مبنــی بــر برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از حســاب های بانکــی شــان موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا حضــور شــاکیان در پلیــس فتــا و بــا‬ ‫بیــان اینکــه هیــچ گونــه خریــدی از کارتهــای مربوطــه‬ ‫انجــام نمی دهنــد ولــی مــدام از حســاب های‬ ‫بانکی شــان مبالغــی برداشــت مــی شــود در حالــی کــه‬ ‫کارت بانکــی و رمــز ان در اختیــار خودشــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در راســتای رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫مطروحــه تیــم فنــی از کارشناســان ایــن پلیــس‬ ‫تحقیقــات خــود را دراین زمینــه اغاز کردندبطوریکه با‬ ‫بررسی ها و استعالمات انجام شده مشخص گردید‬ ‫مبالــغ برداشــت شــده از حســاب شــکات بصــورت‬ ‫خریــد از طریــق دســتگاه کارتخــوان یکــی از مغــازه‬ ‫داران گــردو فروشــی واقــع در یکــی ازشهرســتان های‬ ‫اســتان همجــوار برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمودی افزود‪ :‬با هماهنگی ها‬ ‫انجــام شــده و اقدامــات فنــی و پلیســی ‪ ،‬همچنیــن‬ ‫طــی تحقیقــات تکمیلــی صــورت گرفتــه از شــکات‬ ‫مشــخص گردیــد فــرد کالهبــردار بــا کمــک رابــط خــود‬ ‫از طالفروشــی هــا و مغــازه هــای دیگــر اقــدام بــه کپی‬ ‫کارت هــای بانکــی انــان نمــوده و از ایــن طریــق قصــد‬ ‫رســیدن بــه اعمــال مجرمانــه خــود را داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬با بررسـی ها و تالش کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا هویــت یکــی از متهمــان مشــخص شــد‬ ‫و بــا اقدامــات صــورت گرفتــه محــل اختفــای وی‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت کــه در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه مجــرم ســایبری دســتگیر و ادله دیجیتال‬ ‫وی جمــع اور گردیــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫راز های ارامش و شادی در زندگی‬ ‫در دنیــای پراضطــراب و سراســر اســترس امــروز‬ ‫ارامــش و راحتــی خیــال نعمتــی اســت کــه‬ ‫بســیاری ارزوی ان را دارنــد امــا بــرای رســیدن بــه‬ ‫ارامــش تنهــا ارزو کافــی نیســت بلکــه بایــد قــدم‬ ‫پیشــنهاد و کاری کــرد انچــه در پــی مــی ایــد برخی‬ ‫تکنیــک هــای روانشــناختی اســت کــه ضمــن‬ ‫کمــک بــه رفــع تشــویش و نگرانــی ارامــش نشــاط‬ ‫و شــادی را در زندگــی مــا رونــق می بخشــد‬ ‫راز اول با خدا ارتباط برقرار کنید‬ ‫حداقــل نیــاز انســان بــه روح خدایــی ماننــد‬ ‫احتیــاج نــوزاد اســت بــه مــادر بــه همــان میــزان‬ ‫کــه جســم بــرای ادامــه حیــات بــه هــوا و غــذا‬ ‫نیازمنــد اســت روح و باطــن نیــز بــه هدایــت‬ ‫الهــی و روح ربانــی محتــاج اســت ارامــش جــان‬ ‫زمینــی حاصلخیــز اســت کــه دانه های خواســت‬ ‫و نیــاز در ان بــه خوبــی مــی رویــد نیازهــای بــه‬ ‫حــق خــود را در یــاد خداونــد کــه ارامــش جــان‬ ‫و قلــب اســت بکاریــد تــا بــه خوبــی تحقــق یابند‬ ‫خداونــد همــراه کســی اســت کــه او همــراه‬ ‫خداونــد باشــد بــا توجــه بــه خداونــد و خوانــدن‬ ‫نــام هــای او همراهــی و پشــتیبانی خــدا را بــه‬ ‫ســوی خــود جلــب کنیــد انســان همــان اســت‬ ‫کــه بــه ان توجــه مــی کنــد پــس خداونــد توجــه‬ ‫کنیــد تــا الهــی شــوید بــه خــدا تــوکل کنیــد‬ ‫هرچــه ارتبــاط شــما بــا خــدا ان نیــروی عظیــم‬ ‫و خــرد الیــن پناهــی بیشــتر و بیشــتر شــود‬ ‫ارامش و نشــاط بیشــتری را در خود تجربه می‬ ‫کنیــد و هــر چــه ارتبــاط شــما بــا خــدا محدودتــر‬ ‫شــود تــرس و اضطــراب بیشــتری بــر شــما چیــره‬ ‫می شــود خداونــد فرمــوده اســت اگــر مــرا یــاری‬ ‫کنیــد شــما را یــاری مــی کنــم و قــدم هایتــان را‬ ‫اســتوار مــی گردانــم یــاد خــدا بــودن یعنــی بــر‬ ‫اســاس قوانیــن الهــی رفتــار کردنــد گنــاه نکــردن‬ ‫کمــک بــه دیگــران ‪ van‬رنجانــدن دیگــران‬ ‫احتــرام بــه والدیــن و غیــره یــاد خــدا بــودن در‬ ‫واقــع همــان یــاری کــردن بــه خــود اســت‬ ‫راز دوم مثبت فکر کنید‬ ‫حــرف ک صورتــی از انــرژی اســت کــه در‬ ‫جهــت نیکــی یــا بــدی خــود تولیــد می کنیــم بــا‬ ‫اندیشــیدن بــه افــکار بهشــتی بــا نیروی بهشــتی‬ ‫مرتبــط می شــویم شــادی را احســاس می کنیــم‬ ‫و افتــاب ســرور را بــه هــر جــا کــه مــی رویــم مــی‬ ‫توانیــم یــاد بگیریــد کــه احســاس هــای تــان را‬ ‫از طریــق افــکار مثبــت مهــار کنیــد بــه دقــت‬ ‫افکارتــان را زیــر نظــر بگیریــد و هنگامــی که یک‬ ‫فکــر منفــی هجــوم مـی اورد خودتــان را وارســی‬ ‫و بــه جــای ان یــک فکــر مثبــت جایگزیــن کنیــد‬ ‫ذهــن مثبــت اوضــاع مثبــت را بــه خــود جلــب‬ ‫مــی کنــد بــه خاطــر داشــته باشــید کــه عالــم بــه‬ ‫نیــات مــا پاســخ مــی دهــد افــکار و عقایــد مــا بــه‬ ‫صــورت انــرژی از وجودمــان ســاطع می شــود و‬ ‫بــه جهــان بیــرون راه مــی یابــد و محیــط ســعی‬ ‫مــی کنــد انچــه را کــه می خواهیــم بــه مــا هدیــه‬ ‫کنــد راز توفیــق ان اســت کــه میــزان انــرژی خود‬ ‫را در جهــات مثبــت و صعــودی افزایــش دهیــم‬ ‫و بــرای خــود و دیگــران همیشــه بهتریــن هــا را‬ ‫بخواهیــم چــرا کــه حتــی اگــر در مــورد دیگــران‬ ‫نیــت بــد و منفــی داشــته باشــیم اثــار مخــرب‬ ‫دسترسی غیرمجاز به تلفن‬ ‫همراه با نصب نرم افزار‬ ‫ناشناس‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات تهــران بــزرگ‬ ‫از شناســایی و کشــف پرونــده بــا موضــوع دسترســی غیرمجــاز‬ ‫بــه حســاب کاربــری تلگرامــی تعــدادی از شــهروندان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬مجــرم بــا دسترســی غیرمجــاز بــه حســاب کاربــری شــاکی‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی از مخاطبیــن وی کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه‬ ‫و مدعــی شــد شــخصی ناشــناس بــا دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫حســاب کاربــری وی در تلگــرام از مخاطبیــن وی کالهبــرداری‬ ‫ان گریبانگیــر خودمــان مــی شــود چــه زیباســت‬ ‫کــه بهتریــن ثبــات ارزوهــا و افــکار را بــرای خــود‬ ‫و دیگــران داشــته باشــیم تــا بــه اوج ارامــش و‬ ‫شــادی برســیم‬ ‫راز سوم قضاوت خود را به تاخیر بیندازید‬ ‫در ایــن جهــان هیــچ حادثــه بــر حســب‬ ‫تصــادف نداریــم و در همــه وقایعــی کــه روی‬ ‫میدهنــد لطــف و رحمــت الهــی نهفتــه اســت‬ ‫تمــام حــوادث بــرای مــا پیــام هایــی دارنــد‬ ‫کــه ســبب تکامــل روحمــان مــی شــوند مثــا ً‬ ‫شــما می توانیــد پیــام ان حادثــه بــه ظاهــر بــد‬ ‫را بعــد از گذشــت مــدت زمانــی بفهمیــد و یــا‬ ‫حتــی ممکــن اســت تــا زمانــی کــه زنــده هســتید‬ ‫متوجــه نشــوید زیــرا بســیاری از ایــن وقایــع‬ ‫فراســوی ادراک مــا و جــزء اســرار الهــی هســتند‬ ‫تــاش بــرای فهــم حکمــت خداونــد بــا علــم‬ ‫محــدود ماننــد ســنجش اقیانــوس بــا پیمانــه از‬ ‫همچنیــن در ذهــن الهــی از دســت دادن ای‬ ‫وجــود نــدارد و اگــر شــما بــه ظاهــر چیــزی را از‬ ‫دســت می دهیــد معــادل ان شــیء و یــا حتــی‬ ‫باالتــر از ان را بــه دســت خواهیــد اورد و تمــام‬ ‫ایــن اشــیا بــه عنــوان وســیله ای بــرای تکامــل و‬ ‫زیبایــی روح شــما هســتند بایــد کامــا ًبپذیریــم‬ ‫کــه در هــر موقعیــت نامطلــوب نیکــی پنهانــی‬ ‫بــرای همــه وجــود دارد ســاقی هــر چــه ریــزد از‬ ‫لطــف اوســت‪.‬‬ ‫راز چهارم بر ارامش درونی تمرکز کنید‬ ‫در دل طوفــان هــم ارامــش نهفتــه اســت مهم‬ ‫نیست که در هر زمانی از روز چه اتفاق بیفتد‬ ‫هرچــه مســائل بــه نظــرم شــکل و پردردســر‬ ‫بیاینــد و هــر چقــدر هــم کــه بخواهیــد کارهــای‬ ‫زیــادی را در ان واحــد انجــام دهیــم بایــد فقــط‬ ‫بــه خلوتــگاه درون خویــش برگردیــم و ارامــش‬ ‫درونــی پیــدا کنیــم بــرای دسترســی بــه خلوتــگاه‬ ‫درونی چشـم هایتان را ببندید و روشــنایی ارام‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت ادامــه داد‪ :‬شــاکی در ادامــه‬ ‫اظهــارات خــود گفــت در شــبکه اجتماعــی تلگــرام در یــک گروه‬ ‫افزایــش ممبــر عضــو شــدم و جهــت افزایــش دنبــال کننــدگان‬ ‫کانــال تلگــرام خــود بــا ادمیــن ارتبــاط گرفتــم کــه ایــن فــرد یــک‬ ‫نــرم افــزار بــرای مــن ارســال کــرد و گفــت حتمــا ان را نصــب‬ ‫کــرده و در ان درخواســت افزایــش فالــور را ثبــت کنم‪،‬پــس‬ ‫از نصــب برنامــه و عــدم کارکــرد ان متهــم بــه حســاب کاربــری‬ ‫بنــده دسترســی پیــدا کــرده و پــس از ارتبــاط بــا مخاطبینــم بــا‬ ‫ارســال شــماره کارت بــه انهــا درخواســت وجــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات‬ ‫تخصصــی خــود را اغــاز کردنــد و بــا بررســی هــا فنــی و ســایبری‬ ‫موفــق شــدند ردپــای مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی‬ ‫کننــد و پــس از تشــریفات قضایــی متهــم در یکــی از مناطــق‬ ‫شــرقی تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد شــکات‬ ‫و مالیمــی را درون خــود تصــور کنیــد ایــن فضــا‬ ‫جایــی اســت کــه ضربــان قلــب شــما بــه فرمــان‬ ‫شــما ارام مــی تپــد بــه انجــا برویــد از دوردســت‬ ‫اســتاد معنویــت ان از راه می رســد در گوشــت‬ ‫زمزمــه می کنــد هــر جــا مــی توانیــد خوبــی کنیــد‬ ‫هرچــه میتوانیــد بــه هــر شــکل کــه مــی توانیــد‬ ‫هــر وقــت کــه مــی توانیــد بــه همــه اشــخاصی‬ ‫کــه مــی توانیــد و تــا زمانــی ‪ ،‬کــه مــی توانیــد نــور‬ ‫ســفیدی فضــای دلتــان را ارام می کنــد ســپس‬ ‫بــر ایــن ارامــش خواســته شــده تمرکــز کنیــد‬ ‫راز پنجم از انچه هستید راضی باشید‬ ‫بــدن بــه وســیله زندگــی اســت نــه جوهــر ان‬ ‫انقــدر کــه مــا انســان ها بــا ظاهــر جســمی‬ ‫خــود مشــخص مــی شــویم یــک درخــت بــا‬ ‫تنــش مشــخص نمی شــود تجربیــات مــا بایــد‬ ‫مثــل شــاخه هــای درخــت مشــکل بدهــد ولــی‬ ‫ایــن کار را نمی کنــد فقــط جوهــره وجودمــان‬ ‫اســت کــه بــا شــرایط محیطــی از بیــن نمـی رود‬ ‫شکســته نمــی شــود و یــا در معــرض دیــد و‬ ‫بررســی دیگــران قــرار نمی گیــرد وجــود داشــتن‬ ‫پرمعنــا و پرمفهــوم اســت مــن وجــود دارم من‬ ‫هســتم مــن اینجــا هســتم مــن در حال شــدن‬ ‫هســتم و تنهــا مــن هســتم کــه زندگــی مــرا‬ ‫مــی ســازم و هــر کــدام از مــا انســانها در ایــن‬ ‫دنیــا ماموریــت خاصــی داریــم بــا کمــک کــردن‬ ‫بــه دیگــران و مهــرورزی بــه انــان باعــث تکامل‬ ‫روح مــان مــی شــویم رســالت اصلــی مــادر در‬ ‫ایــن دنیــا بیــدار شــدن و بیــدار کــردن اســت‬ ‫و زندگــی مــا بــه منزلــه یــک ســفر اســت و‬ ‫هــدف نیســت منظــور از بیــداری فعــال شــدن‬ ‫در همــه ابعــاد وجــود و همــه زوایــای زندگــی‬ ‫اســت ماننــد بیــداری روحــی و بیداری جســمی‬ ‫فرهنگــی اقتصــادی سیاســی اجتماعــی و‬ ‫غیــره بیــداری بــه زمــان مــکان و خالصــه در‬ ‫یــک کالم بیــداری الهــی‪.‬‬ ‫ایــن پرونــده در رونــد تحقیقــات بیــان داشــت‪ :‬مجــرم پــس‬ ‫از حضــور در پلیــس فتــا ضمــن پذیــرش بــزه انتســابی اقــرار‬ ‫کــرد از طریــق نصــب بدافــزار روی تلفــن همــراه شــکات‬ ‫و دسترســی بــه شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــه مخاطبیــن‬ ‫انهــا پیــام مــی دادم و بــا ارســال شــماره کارت وجوهــات را‬ ‫دریافــت مــی کــردم و در مجمــوع حــدود چهــار میلیارد ریــال‬ ‫کالهبــرداری کــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬از نصــب‬ ‫برنامه هــای ناشــناخته از منابــع نامعتبــر جــدا خــودداری کــرده و از‬ ‫عضویــت در کانــال هــا و گروهــای ناشــناس کــه با عناوین مختلف‬ ‫قصــد کالهبــرداری و انجــام اعمــال مجرمانــه را دارنــد پرهیــز کننــد‪،‬‬ ‫همچنیــن در هنــگام فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی تنظیمــات‬ ‫امنیتــی و حریــم خصوصــی را رعایــت کننــد و از در اختیار گذاشــتن‬ ‫اطالعــات حســاب کاربــری خــود بــه دیگــران خــودداری کننــد و در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش های‬ ‫مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪367‬‬ ‫انهدام باند داروهای کمیاب‬ ‫پلیــس فتــا از انهــدام بانــد داروهــای کمیــاب و پلمــپ‬ ‫کلینیــک غیرمجــاز جراحــی و ســقط جنیــن خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســردارتقوی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اشــراف‬ ‫اطالعاتــی در حــوزه پیشــگیری و مبــارزه بــا جرائــم ســایبری‬ ‫صفحــات اینســتاگرامی شناســایی شــد کــه اقــدام بــه فــروش‬ ‫و مشــاوره داروهــای ســقط جنیــن و همچنیــن انجــام اعمــال‬ ‫جراحــی نظیــر برداشــتن پــف پشــت چشــم و کاشــت مــو‪ ،‬ابــرو‬ ‫مــژه و ســقط جنیــن می کــرد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬برابــر بررســی هــای مقدماتــی صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد گرداننــده صفحــات مدنظــر در حــوزه قضایــی‬ ‫ایــن اســتان اســت کــه درایــن راســتا طــی مکاتبــه بــا دادســرای‬ ‫عمومــی و انقــاب ناحیــه ‪ 2‬مشــهد مســتندات مرتبــط بــا‬ ‫فعالیــت مجرمــان اســتخراج و طــی بررســی تخصصــی بــرروی‬ ‫مســتندات و بــا تشــکیل ‪ 3‬تیم هــای عملیاتــی ؛ دســتگیری‬ ‫مجرمــان ایــن حــوزه بصــورت ویژه در دســتور کار عملیات ویژه‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫ســردار تقــوی ادامــه داد‪ :‬پــس از بررســی ســرنخ هــای اولیــه و‬ ‫بــا اســتفاده از ترفندهــای پلیســی در فضــای مجــازی متهمیــن‬ ‫و گردانندگان اصلی پیج های اینســتاگرامی مذکور مشــخص‬ ‫شــدند و بــا اقدامــات فنــی ادرس محــل انجــام عمــل جراحــی‬ ‫و یــا اصطالحــا ًمطــب دکتــر احصــاء شــد کــه واحدی مســکونی‬ ‫در یکــی از ســاختمان هــای نیمــه اداری در مشــهد بــود ؛ طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضایــی و بــا حضــور نماینــده غــذا و دارو و‬ ‫مرکــز بهداشــت و نماینــده معاونــت درمــان اســتان و نماینــده‬ ‫پلیــس اماکــن عمومــی پــس از حصــول اطمینــان کامــل از‬ ‫حضــور افــراد مــورد نظــر فعــال در موضــوع ســقط جنیــن در‬ ‫ان واحد مســکونی نســبت به دســتگیری دو خانم به همراه‬ ‫یــک دکتــر بیهوشــی اقــدام شــد کــه در صحنــه جــرم به محض‬ ‫مشــاهده پلیــس ‪،‬نظــر بــه مســتندات موصــوف بــه تخلــف‬ ‫خــود اقــرار کردنــد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بررســی به عمل امده مشــخص شــد متهمین‬ ‫اصلــی کــه دو خانــم بــا مــدرک کارشناســی و کاردانــی مامایــی‬ ‫بودنــد عــاوه بــر فــروش و مشــاوره داروهــای مرتبــط بــا ســقط‬ ‫جنیــن و همچنیــن جراحــی هــای متعــدد بصــورت کامــا ً‬ ‫غیرقانونــی در محلــی مســکونی اعمــال خــود را مرتکــب شــده‬ ‫و مجــوز قانونــی بــرای مرکــز خــود دریافــت ننمــوده بودنــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه متهمیــن کلیــه جوانــب‬ ‫و مالحظــات الزم بــرای فــرار از قانــون را پیــش بینــی کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬هرگــز بــه شناســایی هویــت در صفحــه کاری خود فکر‬ ‫نمــی کردنــد؛ بنابرایــن قصــد داشــتند تــا در فرصــت مناســب‬ ‫دســتیار مامــا اقــدام بــه امحــاء مــدارک و مســتندات پرونــده‬ ‫و اطــاع بــه گرداننــده پیــج بــه جهــت حــذف کانــال مــورد نظــر‬ ‫نمایند که هوشــیاری کارشناســان این پلیس مانع از رســیدن‬ ‫متهــم بــه خواســته شــان شــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به کشــف داروهای مکشــوفه در محل مورد نظر‪،‬‬ ‫بیــان داشــت ‪ :‬پــس از بررســی هــای الزم از مــکان مــورد نظــر‬ ‫توســط نماینــده غــذا و دارو و بهداشــت و نماینــده نظــام پزشــکی‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی از داروهــای کمیاب بیمارســتانی و تعدادی‬ ‫قــرص کمیــاب بــه همــراه مــواد بیهوشــی در حضورنماینــده‬ ‫نظــام پزشــکی کشــف و ضبــط گردیــد و الباقــی داروهــا و وســایل‬ ‫مرتبــط بــا جــرم و دارا بــودن تاریــخ انقضــا طی هماهنگــی الزم با‬ ‫مرجــع قضایــی پرونــده بــه جهــت بررســی هــای دقیــق تــر پلمــپ‬ ‫شــد و تجهیــزات بدســت امــده از انهــا جهــت بررســی کامــل بــه‬ ‫ازمایشــگاه مربوطــه تحویــل داده شــد ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه وجــود مراکــز غیــر مجــاز‬ ‫بهداشــتی عالوه بر اینکه ســامت مراجعه کنندگان را به خطر‬ ‫خواهــد انداخــت‪ ،‬دفــع پســماند ایــن مراکــزو شــیرابه های ان در‬ ‫فاضــاب شــهری نیــز موجــب شــیوع بیماری هــای عفونــی و‬ ‫واگیــردار در بیــن ســاکنین محــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار تقــوی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬شــهروندان گرامــی‬ ‫جهــت ارســال گــزارش و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق‬ ‫و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط‬ ‫برقرارکننــد تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریتــی ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهــره مند گردنــد و یا بــا ادرس‬ ‫الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز تریــن‬ ‫اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای‬ ‫ســایبری مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫مصرف انرژی المپهای کم‬ ‫مصرف یک پنجم المپهای‬ ‫معمولی و عمر انها ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫المپهای معمولی است‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫جن کلو دهنه محمداباد‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 29‬اوت ‪ 20 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪367‬‬ ‫یک شنبه ‪ 07‬شهریور ‪29-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اتشکده اسپاخو‬ ‫کیک یخچالی ساده‬ ‫واژه شناسی ‪:‬‬ ‫وجه تمسیه‪ :‬وا = اقا ‪ .‬منان‪ :‬زیرک‬ ‫قدمت‪:‬بنا به گفته اهالی روستا حدودا ً‪ 300‬سال‬ ‫زبان محلی‏‪‎ :‎‬فارسی و لهجه محلی‬ ‫اداب و رسوم‏‪:‬‬ ‫محصــوالت و ســوغات محلی‪:‬نــان محلــی‪ ،‬صنایــع دســتی ماننــد چــادر شــب‪،‬‬ ‫نوعی حوله از جنس ابریشــم‏مصنوعی‪ ،‬انواع خشــکبار‪ ،‬زعفران و ترشــیجات‬ ‫‏ادرس‪:‬گلستان‪،‬ازادشــهر‪ ،‬بخش چشــمه ســاران‪ ،‬روســتای وامنان‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی‪:‬در شمال شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد کــه از اطــراف‬ ‫ان بــه جنــگل منتـ ه می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرهنگ و اداب و رسوم‬ ‫زبــان ‪ :‬اهلــی روســتا بــه زبــان فارســی و لهجــه محلیبــا هــم صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫ســاکنین روســتا‪ ،‬فرهنــگ و اداب و رســوم خــاص خــود را دارنــد‪.‬در‏حــال حاضــر‬ ‫ادبیــات نوشــتاری روســتای بــه زبــان فارســی می باشــد و» گویــش را می بایســتی‬ ‫از منشــا و ریشــه اقوام ان بررســی نمـــود‪ .‬اهالی‏روســتا در طایفه های شــاملو‪،‬‬ ‫عادلــی‪ ،‬خــان احمــدی و نوروزی جـــای جـــای روســتا ســکونت دارند‏‪.‬‬ ‫غذاهــای محلــی‪ :‬از جملــه غذا هــای محلــی ایــن روســتا می تــوان بــه اش‬ ‫خمیــر‪ ،‬چنگالــی‪ ،‬حلیــم‪ ،‬اش شــله‪ ،‬حلــوا برنجــی‪ ،‬چکـّـو (اشــکنه)‪ ،‬ماششــله‪،‬‬ ‫ســوزیاش‪،‬و‏دندانــی اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن نان هــای متنوعــی هــم در روســتا‬ ‫ُ‬ ‫پختــه می شــود‪ .‬انــواع نان هــای قره قروتــی‪ ،‬نــان پنجــه کش‪،‬نــان فتیــر و نــان‬ ‫‏کمــاج از ایــن جمله انــد‪.‬‏‬ ‫کیــک یخچالــی بــدون شــک یکــی از پــر طرفدارتریــن کیک هــا در سرتاســر دنیــا‬ ‫ی ‪‎‬بســیار ســاده می باشــد و بــا رعایــت چنــد‬ ‫ت ‪‎‬کیــک یخچالـ ‪‎‬‬ ‫می باشــد و دســتور‏پخـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه می توانیــد یــک کیــک خوشــمزه بــدون فــر تهیــه‏کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مواد الزم کیک یخچالی با پتی بو ‪‎‬ر‪‎:‬‬ ‫شی ر‪‎‎2‬لیوان ‪ -‬شک ر‪‎‎1‬لیوان‬ ‫بیسکویت ‪‎‎100‬گرم‪ -‬کره ‪‎‎50‬گرم‬ ‫ل‪‎‎1‬قاشق چایخوری‬ ‫وانی ‬ ‫پودر کاکائ و‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد سفید‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫دستور تهیه کیک یخچالی ساده‪‎:‎‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫در ابتــدا پــود ‪‎‬ر ‪‎‬کاکائـ ‪‎‬و ‪‎‬و اردرا از صافــی عبــور می دهیــم و ســپس انهــا را بــه خوبــی‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫بــا یکدیگــر مخلــوط می ‏کنی ‪‎‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ایــن مرحلــه ‪ 2‬لیــوان شــیر را بــه مــواد اضافــه کنیــد و ســپس شــکر موجــود را‬ ‫بــه درون ظــرف بریزیــد و در‏اخــر وانیــل را هــم اضافــه کینــد و ســپس روی شــعله‬ ‫قــرار بدهیــد و بــه طــور مرتــب مــواد را هــم بزنیــد تــا بریــده‏بریــده نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه بعــد از اینکــه مــواد بــه خوبــی حــل شــد شــعله را خامــوش‬ ‫می کنیــم و ســپس کــره را بــه ان اضافــه‏می کنیــم تــا وقتــی کــه کــره بــه خوبــی‬ ‫مخلــوط نشــده بــه هــم زدن ادامــه دهیــد و بــه خوبــی مخلــوط کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫یــک قالــب مناسب(مســتطیلی شــکل بهتــر اســت) انتخــاب کنیــد و کــف ان را‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی و یــا ســلفون‏بکشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫ابتــدا یــک الیــه بیســکویت را بــه طــور منظــم کــف قالــب بچینیــد و مــوادی کــه‬ ‫امــاده کردیــد را بعــد از اینکــه‏مقــداری از حــرارت افتــاد روی بیســکویت بریزیــد و‬ ‫ایــن کار را چندیــن الیــه ادامــه بدهیــد(‪ 5‬الــی ‪ 6‬الیــه کفایــت‏مــی کن ـد‪‎(.‎‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫بیســکویت را بــا قالــب بــه مــدت ‪ 3‬ســاعت درون یخچــال قــرار می دهیم(هرچــه‬ ‫بیشــتر قرار بگیرد بافت‏بیســکویت ها بیشــتر شــبیه کیک می شــود و خوشــمزه تر‬ ‫می شــود) بعــد از خــارج کــردن ان از یخچــال‏مقــداری بــه ان اســتراحت دهیــد و‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی کــه اســتافده کــرده ایــد را جــدا کنیــد و بــه طــور دلخــواه‬ ‫‏بــرش بزنیــد و نــوش جــان کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تهیه کیک یخچالی ساد ‪‎‬ه‪‎:‬‬ ‫ل ‪‎‬و گانش استفاده کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪.1‬‏ برای تزیین می توانید از پودر پسته‪ ،‬پود ‪‎‬ر ‪‎‬نارگی ‪‎‬‬ ‫‏‪.2‬‏ در صــورت تمایــل مــی توانیــد در بیــن الیــه هــا از مــوز‪ ،‬پــود ‪‎‬ر ‪‎‬گــرد ‪‎‬و ‪‎‬و پــود ‪‎‬ر‬ ‫م ‪‎‬اســتفاده کنیــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بــادا ‪‎‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد کیک یخچالی‬ ‫ک ‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬کیک و شیرینی ‪ -‬انواع کی ‪‎‬‬ ‫کیک یخچال ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪40‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫کیک یخچالی را می توانید در وعد ‪‎‬ه ‪‎‬میان وعده ‪ -‬دس ‪‎‬ر ‪‎-‬سرو کنید‪‎.‎‬‬ ‫دوخت ملیله‏‬ ‫وامنان روستای برای توسعه ی‬ ‫گردشگری‬ ‫المــان یــا نمــاد شــهری یــا ترکیبــی اســت پیکــره وار کــه‬ ‫در ســاخت ان از ویژگی هــای درونــی احجــام و اشــکال‬ ‫هندســی‪ ،‬صفحــات قائــم یــا منحنــی‪ ،‬اجــزائ ســازه ای‪،‬‬ ‫کابل هــا‪ ،‬پوترهــا و فریم هــا و بــه طــور کلــی هــر ان چــه‬ ‫می توانــد جنبــه تزیینــی و ســاختمانی داشــته باشــد بــه‬ ‫صــورت یــک کلیــت یکپارچــه و تلفیقــی از مــوارد فــوق‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬و قبــل از هــر چیــز ایــن ترکیــب دارای‬ ‫یــک نظــام هندســی و تعادلــی پایــدار و زیباســت بــه‬ ‫گون ـه ای کــه پــس از خودنمایــی در ســطح شــهر افــراد را‬ ‫بــه گونـه ای جــذب خــود مــی نمایــد و ذهن شــان را درگیــر‬ ‫خــود می کنــد کــه تــا مدت هــا در ان منطقــه از شــهر بــه‬ ‫صــورت ســمبلیک مشــخصه ای بــرای شــناخت شــهر در‬ ‫منطقــه مــورد نظــر می گــردد‪ .‬در واقــع جــزو شــاخصه های‬ ‫شــهری می گــردد‪ .‬بــه گون ـه ای کــه ذهــن بــا بــرده شــدن‬ ‫نــام منطقـه ی مذبــور ناخــوداگاه بــه دنبــال شــاخصه ها و‬ ‫ویژگی هــای خــاص ان شــهر یــا منطقــه المــان مــورد نظــر‬ ‫را در خــود تصویرســازی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در شــهر گــرگان بــه عنــوان یکــی از شــهرهای بــزرگ ایــران‬ ‫نیــز طــی ســال های اخیــر توســط مدیریــت شــهری‪ ،‬توجــه‬ ‫ویــژه ای بــه طراحــی و نصــب المان هــای شــهری شــده‬ ‫اســت بــه ویــژه همزمــان بــا فرارســیدن عیــد نــوروز مبلمان‬ ‫شــهری گــرگان توســط ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای‬ ‫ســبز شــهرداری گــرگان تغییــر کــرده اســت‪ ،‬بــه رســم‬ ‫ســنت هرســاله قبــل از ســال جدیــد المان هــای جدیــدی‬ ‫در فضــای شــهری دیــده می شــود کــه نشــاط خاصــی را بــه‬ ‫شــهر می بخشــد‪ ،‬ایــن المان هــا براســاس ســبک زندگــی‬ ‫ایرانــی اســامی و در برگیــرده موضوعات مختلفی اســت‪.‬‬ ‫جالــب این کــه ایــن ســازه ها و نشــانگان شــهری هــم مــورد‬ ‫توجــه مســافران و گردشــگران نــوروزی‬ ‫قــرار می گیرنــد و هــم مــورد توجــه خــود‬ ‫گرگانی هــا‪.‬‬ ‫امــا در عیــن حــال مدیریــت شــهری‬ ‫بایســتی حواس شــان باشــد کــه از‬ ‫منظــر روان شــناختی‪ ،‬نبایــد بــه المان هــا‬ ‫تنهــا به عنــوان یــک شــی فیزیــکال نــگاه‬ ‫شــود چراکــه در شــهری ماننــد گــرگان؛‬ ‫نهارخــوران و بافــت تاریخــی یــک المــان‬ ‫محســوب می شــود کــه بایــد در ســطح‬ ‫شــهر معرفــی شــود؛ تصــور نکنیــم حتمــا ً‬ ‫بایــد در میانــه میــدان چیــزی بگذاریــم و‬ ‫ایــن نمــاد شــهرمان اســت‪ ،‬مــا بایــد نــگاه‬ ‫درســت بــه موضــوع المان هــای شــهری‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه عبــارت روشــن تر‪ ،‬المــان یــا نمادهــای شــهری‬ ‫شــاخصه های یــک شــهر ماننــد گــرگان را بــه مــردم معرفی‬ ‫می کننــد و رابــط بیــن شــهر و شــهروند هســتند و عــاوه‬ ‫برجــذب توریســت و گردشــگر در ایجــاد درامــد هــم‬ ‫نقــش دارنــد‪ .‬بنابرایــن در شــهر گــرگان از شــاخص هایی‬ ‫ماننــد کشــاورزی‪ ،‬اقلیــم‪ ،‬تاریــخ و ورزش برخورداریــم کــه‬ ‫می توانیــم در بحــث نمادســازی از ان هــا بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال بــا معرفــی بافــت تاریخــی و شناســاندن‬ ‫اهمیــت ان بــه مــردم ان هــا را بــه ســمت بازدیــد از ایــن‬ ‫بافــت تاریخــی هدایــت کنیــم و یــا ورزش بســکتبال یکــی‬ ‫از ورزش هــای موردعالقــه مــردم بــوده و بــا ســاخت نمــاد‬ ‫یــا المانــی از ایــن ورزش می تــوان به نوعــی ایــن عالقــه‬ ‫را انعــکاس داد و معرفــی کــرد؛ هم چنــان کــه المــان‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫اتشــکده «اســپاخو» یکــی از کهن تریــن ســازه های پابرجــای باســتانی در‬ ‫خراســان شــمالی اســت کــه مربــوط بــه روزگار ساســانیان اســت‪.‬‏اتشــکده ٔ‬ ‫اســپاخو در ‪۱۱۵‬کیلومتــری جــاده بجنــورد گلســتان و ‪۶۵‬کیلومتــری غــرب شــهر‬ ‫اشــخانه قــرار دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫باستان شناســان بــا توجــه بــه معمــاری ویــژه ٔ ایــن اتشــکده کــه ســقفی گنبــددار‬ ‫ج ‪‎‬بــه کار رفتــه کــه از مصالــح ویـ ‪‎‬‬ ‫گ ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــات ســارو ‪‎‬‬ ‫اســت و باتوجــه‏بـ ‪‎‬ه ‪‎‬الشه ســن ‪‎‬‬ ‫ـژه ٔ‬ ‫ن ‪‎‬می داننـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اســت‪ ،‬ایــن اتشــکده را مربــوط‏بــه روزگا ‪‎‬ر ‪‎‬ساســانیا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬معمــاری ساســان ‪‎‬‬ ‫معمــاری ایــن بنــا نمــادی از معمــاری خراســان در روزگار ساســانی اســت کــه از‬ ‫ترکیــب گنبــد و ایــوان الگــو‏گرفته اســت‪ ،‬ترکیبــی کــه ســابقه کهنــی در معمــاری‬ ‫بناهــای دوران تاریخــی و اســامی دارد‪ ،‬البتــه در نظریــه ای‏دیگــر معمــاری‬ ‫ایــن بنــا الگــو گرفتــه از پــای فیــل مشــهور بــه پافیلــی اســت کــه از پابرجاتریــن‬ ‫نــوع معمــاری محســوب‏می شــود‪ .‬معبــد اســپاخو کــه بــا الشــه ســنگ و مــات‬ ‫ســاروج ایجــاد گشته اســت دارای پالنــی مســتطیل شــکل‏اســت و ســقف ان بــا‬ ‫طــاق و گنبــد پوشــیده شده اســت‪ .‬ورودی اصلــی بنــا در ضلــع شــرقی بــه شــکل‬ ‫ایوانــی بلنــد بــا‏قــوس گهــواره ای اســت کــه گنبدخانــه در غــرب ان قــرار دارد‬ ‫در دیواره هــای شــمالی و جنــوب بنــا نیــز ورودی هایــی بــا‏طــاق کلیــدی تعبیــه‬ ‫گردیده اســت کــه از ویژگی هــای معمــاری ساســانی می باش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه معبــد اســپاخو را بــه عنــوان کلیســا نیــز می خواننــد امــا وجــود‬ ‫اتشــدان و حفره هایــی در ســقف بــرای‏خــروج دود و… ایــن احتمــال را کــه ایــن‬ ‫معبــد توســط زرتشــتیان ســاخته شــده باشــد را قــوی تــر می کنــد و همچنیــن‏در‬ ‫اطــراف ایــن بنــا و روســتای اســپاخو بــر روی تپـه ای قبرســتانی وجــود دارد کــه از‬ ‫نظــر وضــع دفــن و مقبــره ســازی بــا‏طرز تدفین مســلمانان تفاوت اساســی دارد‬ ‫و قبرهــا بــه صــورت خانوادگــی دفــن گردیده انــد کــه بنــا بــه گفتــه‏کارشناســان‬ ‫ایــن شــواهد حاکــی از ان اســت کــه اقــوام خاصــی از زرتشــتیان در ایــن منطقــه‬ ‫وســیع زندگــی‏می کردنــد و ایــن بنــای عظیــم مربــوط بــه انهــا می باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫م ‪‎‬کلیســا‪ ،‬می شناســند اما تاکنون هیچ گونه‬ ‫مردم محلی این اتشــکده را با نا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬در‏ایــن گســتره پیــدا نشده اســت و از ســوی‬ ‫شــاهدی بــر حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬مســیحیا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬و ســوراخ های درون ســقف گنبــد‏کــه‬ ‫ی ‪‎‬محــراب ‪‎ ،‎‬اتشــدا ‪‎‬‬ ‫دیگــر‪ ،‬شــکل دایــره ا ‪‎‬‬ ‫روزن هــای بــرای خــروج دود اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه ایــن جایــگاه‪ ،‬هیچــگاه‬ ‫ن ‪‎‬باســتان ان را ســاخته اند‪.‬‬ ‫کلیســا نبــوده و اتشــکده ای اســت‏کـ ‪‎‬ه ‪‎‬زرتشــتیا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــر فــراز بلندایــی پــر از کاج‬ ‫اتشــکده ٔ اســپاخو هنــوز هــم د ‪‎‬ر ‪‎‬خراســان شــمال ‪‎‬‬ ‫‏و ســرو ایستاده اســت و گردشــگران داخلــی و خارجــی را بــه خــود می خوانــد‪.‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬با شماره ٔ ‪ ۱۵۷۹‬ثبت شده اس ‪‎‬‬ ‫اتشکده ٔ اسپاخو د ‪‎‬ر ‪‎‬فهرست میراث‏مل ‪‎‬‬ ‫گرگان‪ ،‬شهر گردشگری ‬ ‫بســتکبال گــرگان را در بلــوار هیــرکان در ورودی شــهر‬ ‫گــرگان نصــب شــده اســت‪ .‬مجســمه ها بیشــتر بــرای‬ ‫نشــان دادن یــک شــخصیت تاریخــی کاربــرد دارنــد امــا‬ ‫هــدف از ســاخت المان هــا ایجــاد تلنگــری در مــردم‬ ‫اســت تــا بــا گــذر از شــهری بــا دیــدن المــان بــه فکــر فــرو‬ ‫رونــد و بــا شــنیدن نــام ان شــهر بــه یــاد ان المــان بیفتــد‪.‬‬ ‫هم چنیــن بــرای نصــب المان هــا حتمــا ًبایــد مکان یابــی‬ ‫انجــام شــود و محــور گردشــگری و تاریخــی ان مدنظــر‬ ‫قــرار گیــرد چراکــه در قطب دهــی و ادرس دهــی بســیار‬ ‫می توانــد موثــر باشــد‪ .‬بنابرایــن شایســته اســت توســط‬ ‫شــورای شــهر گــرگان‪ ،‬اهمیــت و توجــه بــه افزایــش و‬ ‫کیفی ســازی المان هــای شــهریس دیــده شــده و بــدان‬ ‫توجــه شــود‪.‬‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی‬ ‫اطــاق مــی شــود کــه از‬ ‫مفتــول هــای طالیــی‪،‬‬ ‫نقره و الیاژهای مختلف‬ ‫کــه بــه شــکل فنــری‏در‬ ‫امده انــد‪ ،‬بــرای تزئیــن‬ ‫ســطح پارچــه اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬ملیلــه بــر‬ ‫خــاف نخ هــای ســرمه‬ ‫قابلیــت انعطــاف نــدارد‏و‬ ‫براثــر کشــش زیــاد از فرم‬ ‫خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای امــاده کــردن‬ ‫پارچــه یــک قطعــه‬ ‫متقــال یــا کتــان بــه‬ ‫انــدازه مخمــل یــا ترمــه ای کــه می خواهنــد بــر ان ملیلــه‏دوزی کننــد‪،‬‬ ‫می برنــد و بــا قلــم مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان بــه طــور یــک نواخــت‬ ‫محلــول غلیظــی از ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل یــا ترمــه را روی ان‬ ‫قــرار مــی دهنــد و بــا دســت چنــد مرتبــه روی ان می کشــند تــا صــاف شــود‬ ‫و بــه ‏پارچــه زیریــن متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا امــاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه‏منتقــل می کننــد یعنــی دور کار را ملیلــه‬ ‫می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن محکــم می کننــد‪ .‬ســپس بــه‬ ‫‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش را ملیلــه می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه‬ ‫می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا ملیلــه پــر ‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و‬ ‫برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا مقــداری پنبــه بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد‬ ‫و‏روی قســمت های مــورد نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی پارچــه‬ ‫می دوزنــد و ســپس ان را ملیلــه ‏دوزی می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده از حفاری هــا‬ ‫بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد‏‏‪ .‬هنــر زری دوزی و دوختــن نقشــها‬ ‫و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی شــلوارها در زمــان هخامنشــیان معمــول‬ ‫بــوده‏اســت لکــن انچــه دقیقــا گویــای ملیلــه بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬تکه هائــی اســت کــه در ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران‬ ‫کنونــی بدســت امــده اســت ‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی و قالبــدوزی‬ ‫‏اســت کــه در حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه مربــوط بــه‬ ‫دوره اشــکانیان باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود کــه دارای‬ ‫شــاخه هــای پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ و انگــور پــر کــرده‬ ‫اســت ‪ .‬ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪ ،‬دوران تکاملــی را نیــز طــی‬ ‫‏کــرده و هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن دوزی را بــا دانــه هــای مرواریــد‬ ‫همــراه کردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

شماره : 436
تاریخ : 1400/09/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

شماره : 435
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

شماره : 434
تاریخ : 1400/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

شماره : 433
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

شماره : 432
تاریخ : 1400/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!