روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 366 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 366

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 366

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 366

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 06 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /28‬اوت‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /19‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪366‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫راهیاب مسیری برای اموزش و مهارت‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫مبارزه با قاچاق چوب الزمه اش‬ ‫رسیدگی ویژه است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رصد هوشمند‬ ‫توزیع گوشت مرغ‬ ‫با کمک پست‬ ‫‪6‬‬ ‫اموزش تعمیر خودرو‬ ‫خسارت خشکسالی بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به باغ داران‬ ‫‪4‬‬ ‫چگونه کتاب های قطور را تا انتها‬ ‫بخوانیم؟‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫کردکوی سرزمین عجایب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫عصر حاضر‪ ،‬عصر تحول و دگردیسی است‬ ‫دکتــر اشــکان شــیری روان‬ ‫شــناس و مــدرس دانشــگاه‪:‬‬ ‫تربیــت نــا اهــل را چــون‬ ‫گــردکان بــر گنبــد نیســت!‬ ‫عصــر حاضــر را عصــر‬ ‫تحــول و دگردیســی‬ ‫و‬ ‫نامیده اند‪.‬تحــول‬ ‫دگردیســی در عقایــد‪،‬‬ ‫ایدئولــوژی هــا‪ ،‬پیامهــا و ارزشــها و حتــی کلمــات‪.‬‬ ‫از ســویی عصــر حاضــر را عصــر جهانــی شــدن نیــز‬ ‫نامیــده انــد کــه بــه دلیــل وجــود ســه مولفــه اساســی‬ ‫بــرای جهانــی شــدن اســت‪ .‬رشــد ســریع فــن اوری‪،‬‬ ‫رشــد ســریع ارتباطــات و همچنیــن رشــد ســریع‬ ‫اطالعــات زمینــه جهانــی شــدن اطالعــات و اجتمــاع و‬ ‫فرهنــگ را بــه وجــود اورده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شــتاب ســریع در جامعــه مــدرن وبــروز تحــوالت‬ ‫نویــن ســاختاری‪ ،‬بــر ســبک هــای تربیتــی نیــز تاثیرات‬ ‫متعــددی گذاشــته انــد‪ .‬دکتــر اشــکان شــیری روانــش‬ ‫شــناس و اســتاد دانشــگاه در ایــن خصــوص معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬در جامعــه مــدرن فعلــی تربیــت و روش هــای‬ ‫تربیتــی تغییــر جهتــی را در خانوادهــا ایجــاد نمــوده و‬ ‫از حالــت ســنتی خــارج کــرده اســت‪ .‬در روش تربیــت‬ ‫ســنتی کانــون اصلــی امــوزش خانــواده مــی باشــد و‬ ‫بــه مثابــه ان پــدر و مــادر و امــوزش هــای سیســتم‬ ‫امــوزش و پــرورش ســنتی نقــش اصلــی را بــه عهــده‬ ‫مــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫ولــی در جامعــه مــدرن و در حــال حاضــر سیســتم‬ ‫اموزشــی و ســیر فعلــی پرورشــی‪ .‬ســبک هــای‬ ‫متنوعــی را بــرای خانــواده هــا ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ارزیابــی شــیوه هــای تربیتــی ســبک‬ ‫قدیــم و جدیــد گفــت‪ :‬اعتمــاد بــه نفــس و افزایــش‬ ‫عــزت نفــس در ایــن دو ســبک متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫مــا در گذشــته و در سیســتم تربیتــی ســنتی مــاک‬ ‫نمــره دهــی و قبولــی در برخــی ازمــون هــای قابــل‬ ‫مشــاهده مــی بــوده و بــا خــوب یــا بــد یک فــرد ارزیابی‬ ‫مــی شــده اســت‪ .‬ولــی همیــن امــر باعــث یــه اعتمــاد‬ ‫بنفــس کاذب و عــزت نفــس کذایــی در فــرد بــوده‬ ‫اســت ‪ .‬امــا در بحــث تربیــت مدرنیتــه میتــوان دید که‬ ‫یــک کــودک یــا نوجــوان حــدودا ‪ 7‬الــی ‪ 8‬را در مــدارس‬ ‫مشــغول تحصیــل مــی باشــند و در باقــی ســاعات‬ ‫مشــغول امــوزش هــای دیگری از قبیــل اموزش های‬ ‫افزایــش عــزت نفــس و اعتماد بنفس می باشــند‪ .‬اما‬ ‫بایــد اذعــان داشــت ماحصــل تمامــی ایــن بحــث هــا‬ ‫بایــد بــه خروجــی منتهــی شــود‪ .‬امــا در بعضــی مواقــع‬ ‫در روش ســنتی دیــده ایــم کــه یــک فــرد دچــار عــدم‬ ‫اعتمــاد بنفــس در روش هــای تربیتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ولــی در روش هــای مدرنیتــه مشــاهده می شــود کــه‬ ‫بــا وجــود کالس هــای التقاطــی‪ ،‬اموزش هــای انفرادی‬ ‫و تشــخیص مهــارت و هوش هــای مختلــف هــر فــرد‬ ‫در زمینــه هــای متفــاوت باعــث افزایــش عــزت نفــس‬ ‫و اعتمــاد بنفــس کــودک یــا نوجــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫دومیــن ویژگــی در تفاوت هــا ایــن مــی باشــد کــه در‬ ‫تربیــت مــدرن خروجــی و ســطح عملکــرد فــرد در‬ ‫جامعــه مــی بایســت مشــهود باشــد ولــی در گذشــته‬ ‫صــرف مــاک نمــره بــوده اســت‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه در خصوص تحول درونی افراد‬ ‫در خصــوص تربیــت معتقــد اســت‪ :‬در بحــث تحــول‬ ‫درونــی در امــر تربیــت اخالقــی قصــد ایــن اســت کــه‬ ‫افــراد در عمــل بــه گونــه ای تربیت شــوند کــه در عمل‬ ‫پایبنــد بــه ان فضایــل اخالقی و ارمانی باشــند‪ .‬یعنی‬ ‫در زندگی شــخصی و در زندگی اجتماعی به اصول و‬ ‫قواعــدی پایبنــد باشــند‪ .‬در واقــع بایــد بپذیریم تربیت‬ ‫نــا اهــل را چــون گــردکان بــر گنبــد نیســت و مــی تــوان‬ ‫در افــراد تحــول درونــی ایجــاد کــرد‪ .‬تحــول درونــی در‬ ‫امــر تربیــت اخالقــی مســتلزم پایبنــدی افــراد در عمل‬ ‫بــه ان بایدهــا و نبایدهاســت و رســالت نظام هــای‬ ‫اموزشــی و سیســتم هــای نویــن تربیتــی ایــن اســت‬ ‫کــه در عمــل‪ ،‬ایــن توانمنــدی هــا را در انها ایجاد کنند‬ ‫تــا بتواننــد بــه اصــول تربیتــی و اجتماعــی در ژانرهــای‬ ‫گوناگــون پایبنــد باشــند‪ .‬وقتــی می تــوان از تحــول‬ ‫درونــی افــراد در امــر تربیــت اخالقــی ســخن گفــت‪،‬‬ ‫کــه افــراد بــه ارمان هــا و ارزشــها احتــرام بگذارنــد؛‬ ‫هنجارهــا را پــاس بدارنــد و درمقابــل ناهنجاریهــا‬ ‫واکنــش منفــی نشــان بدهنــد و بطــور کلی نســبت به‬ ‫ارزشــها بــی تفــاوت نباشــند‪.‬‬ ‫وی در پایــان اذعــان داشــت‪ :‬در مدرنیتــه امــروز‬ ‫شــکل جدیــدی از تربیــت مطــرح اســت کــه شــخص‬ ‫در پرتــو تحــول اندیشــه و باورهــای شــخصی‬ ‫سرمنشــاء تحــول در جامعــه مــی شــود و این اندیشــه‬ ‫خــود مختــار نســبت بــه شــیوه زندگــی وجــود جهــان و‬ ‫نســبت بــه تمــام پدیده هــای اساســی زندگــی تعریــف‬ ‫خاصــی ارایــه مــی دهــد و مــروج افــکار و شــیوه‬ ‫زندگــی نویــن اســت‪ .‬در واقــع تربیــت مــدرن اگــر‬ ‫بــر اســاس شــیوه های علمــی و ســاختارمند صــورت‬ ‫پذیــرد و اخالقیــات را در ســطح شــخصی و خانوادگــی‬ ‫توســعه بخشــد‪ ،‬در کالن منجر به اصالح رفتار های‬ ‫اجتماعــی جامعــه می شــود و کزتابی هــا و هنجــار‬ ‫شــکنی های موجــود در جامعــه بــه حداقــل کاهــش‬ ‫پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫‏‬ ‫کاسب و تاجر و هر انکس که اهل‬ ‫کسب و کار است‬ ‫برای موفقیت در معامالت باید فرق‬ ‫بین‏‏«قیمت» و «ارزش» را بداند‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی‬ ‫موفقیــت اســان بدســت نمی ایــد‪ .‬هــر‬ ‫حرفــه ای مســتلزم دانــش خــاص خــود اســت‪.‬‬ ‫شــما کــه خواننــده ایــن مطلــب هســتید حتمــا‬ ‫بــه ‏فروشــندگان ابــزار الکترونیکــی‪ ،‬صنعتــی‬ ‫و‪ ............‬برخــورد کــرده و یــا دیده ایــد کــه تــا‬ ‫چــه انــدازه دانــش ویــژه ای در امــور حرفــه خــود‬ ‫‏دارنــد‪ .‬از شناســایی قطعــه و تنــوع ان تــا فراوانــی‬ ‫ان در بــازار و علــت و علــل بــاال و پاییــن بــودن‬ ‫قیمت هــای بــازار علــم کافــی دارنــد‪ .‬بــه‏همیــن‬ ‫ســبب دانش حرفه ای‪ ،‬او را در بهترین فرصت‬ ‫بــرای انتخــاب و بهتریــن موقعیــت بــرای خریــد و‬ ‫یــا فــروش قــرار می دهــد‪ .‬ایــن‏راز موفقیــت بــازاری حرفه منــد اســت‪ .‬امــا کســانی‬ ‫کــه در حرفــه خاصــی نیســتند‪ .‬بلکــه هــر از گاهــی مبــادرت بــه معاملــه می کننــد‪ .‬بایــد‬ ‫‏‏«تفــاوت ارزش و قیمــت» را بداننــد‪ .‬معامله گــر بایــد در خریــد هــر چیــزی‪ ،‬خاصــه‬ ‫در خریــد ملــک‪ ،‬ســکه و طــا و ســهام بــورس «ارزش»انهــا را ارزیابــی کنــد تــا واقعــی‬ ‫بــودن قیمــت روز بــازار تمیــز داده شــود‪ .‬انــگاه در خریــد؛ بســته بــه مــورد یــا فــوری‬ ‫‏معاملــه کنــد و یــا صبــوری کنــد تــا اینکــه زمــان واقعــی معاملــه یعنــی برابــری قیمــت‬ ‫بــا ارزش فــرا رســد‪ .‬امــا بــدوا تئــوری ارزش را‏بدانیــم تــا در شــماره های بعــدی بتوانیــم‬ ‫نحــوه اســتنتاج انــرا فرمولیــزه کــرده خدمــت شــما ارائــه کنیــم‪ .‬ابــن خلــدون مــورخ و‬ ‫‏اقتصــاددان بــزرگ اســامی بــراى اولیــن بــار در تاریــخ ‪ ،‬گفــته اســت کــه کار مبنــاى‬ ‫ارزش اســت و بــراى تمامــى درامدهــا و انباشــت‏ســرمایه‪ ،‬تحقــق کار الزم‬ ‫اســت‪ .‬ادام اسمیتاســکاتلندی فیلســوف و پــدر علــم اقتصادقــرن هفدهــم‬ ‫میــادی نیــز نظریــه ارزش وکار ‏را ارائــه داده‪ ،‬می گویــد هــر چیــزى کــه در‬ ‫مقابــل پــول یــا کاال فروختــه مى شــود‪ ،‬بــا کار خریــداری می شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ارزش هــر کاال کــه بــا‏دیگــر کاالهــا از جملــه بــا پــول و طــا و نقــره مبادلــه‬ ‫می شــود‪ ،‬برابــر مقــدار کارى اســت کــه فروشــنده را قــادر مى ســازد تــا انــرا‬ ‫مجــددا‏بخــرد‪ .‬اســمیت می گویدقیمــت‪ ،‬نتیجــه نیروهــای عرضــه و تقاضــا‬ ‫می باشــد کــه در هــر لحظــه ممکــن اســت بــا ارزش ‏متفــاوت باشــد‪ .‬لــذا‬ ‫نتیجــه می گیــرد کــه ارزش از قابلیــت مبادلــه کاال برمی خیــزد و نــه از‬ ‫قابلیــت اســتعمال و‏فایــده ذاتــی ان‪ .‬زیــرا اگــر اینگونــه باشــد ارزش اب و هوا‬ ‫در مقایســه بــا المــاس بایســتی از ارزش مبادل ـه ای بســیار باالیــی‏برخــوردار‬ ‫باشــند‪ .‬در حالیکــه بالعکــس اب و هــوا بــا ارزش اســتعمال حیاتــی‪ ،‬ارزش‬ ‫مبالــه ای ندارنــد و المــاس بــا فقــدان ارزش ‏اســتعمال‪ ،‬ارزش مبادلــه ای‬ ‫بســیار باالیــی دارد‪ .‬نهایتــا اســمیت نتیجــه می گیــرد‪« .‬قیمــت» چیــزی اســت‬ ‫کــه فروشــنده‏دریافــت می کنــد‪ .‬همــان «ارزش» چیــزی اســت کــه خریــدار‬ ‫پرداخــت می کنــد‪ .‬وقتــی ارزش بــه قیمــت نزدیــک می شــود‪،‬‏در اینصــورت‬ ‫قیمــت بــازار‪ ،‬مصــداق قیمــت عادلــه یــا قیمــت واقعی یا قیمــت حقیقی پیدا‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه گمــان اینجانــب کــه ناگفتــه ایــن‏گفتــه می باشــد‪« ،‬ارزش»‬ ‫همــان چیــزی اســت کــه کارشناســان توانمنــد و دانشــمند دفتــر فنی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه‪ ،‬بصــورت عملــی‏و محاســباتی در قیمت گــذاری ایتم هــای‬ ‫متعــدد کار و کاال اســتخراج نمــوده و در فهرســت احــاد بهــاء گنجانده انــد‪.‬‬ ‫زیراهــر یــک از‏قیمت هــای فهرســت بهــاء‪ ،‬منتــج از انالیــز کار اســت‪ .‬توضیحــا ً‬ ‫فاصلــه میــان ارزش و قیمــت کــه در حقیقــت منشــاء کار نــدارد‪ .‬‏حبــاب‬ ‫نامیــده می شــود‪ .‬کســانی کــه مبــادرت بــه خریــد ســهام بــورس و ملــک و‬ ‫ســکه و طــا می نماینــد اگــر فرمــول و یــا انالیــز تعییــن‏ارزش را نداننــد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت بــا چشــمان بســته‪ ،‬قیمــت بــازار را مــاک معامــات خــود قــرار‬ ‫داده انــد‪.‬و هوالمســتعان ‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 5‬شهریور‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 5‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 51,120,000‬ریــال هــر گرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,802,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,510,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,570,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 63,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪366‬‬ ‫پست توزیع گوشت مرغ‬ ‫را انجام نمی دهد‬ ‫مبارزه با قاچاق چوب‬ ‫الزمه اش رسیدگی ویژه‬ ‫است‬ ‫پرونــده قاچــاق چــوب شهرســتان علی ابادکتــول از‬ ‫جملــه رویشــگاه های اصلــی انــواع گونــه هــا بــه ویــژه‬ ‫درخــت بلــوط اســتان گلســتان روز بــه روز قطورتــر‬ ‫می شــود در حالــی کــه رفــع ایــن چالــش نیازمنــد‬ ‫رصــد و پایــش مســتمر و برنامــه ریــزی ویــژه توســط‬ ‫نهادهــای مربــوط بــا هــدف قطــع دســت دالالن ایــن‬ ‫فــراورده جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ســالهای اخیــر‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان امــر بــه ســبب گرانــی قیمــت‬ ‫چــوب و فراورده هــای ان نظیــر ذغــال‪ ،‬دسـت اندازی‬ ‫و قاچــاق محصــوالت جنگلــی افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬معضلــی کــه مثــل خــوره بــه جــان‬ ‫عرصــه هــای جنگلــی افتــاده اســت کــه بایــد تدابیــری‬ ‫ویــژه بــرای اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫برایندهــا امارهــا نشــان مــی دهــد کــه برخــی از‬ ‫گونــه هــای جنگلــی شــمال ایــران از جملــه گلســتان‬ ‫همچنــان در هجــوم افــراد نابــکار قطــع و در‬ ‫صنایــع چــوب و کارخانــه هــای نئوپــان هــر منطقــه‬ ‫می ســوزند معضلــی کــه بایــد بــرای ایــن چالــش‬ ‫روزافــزون تدابیــری اصولــی اندیشــید‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت‪ ،‬دارای ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار‬ ‫عرصــه جنگلــی اســت کــه از نوکنــده در غــرب اســتان‬ ‫شــروع و تــا گلیــداغ در شــرق اســتان ادامــه دارد کــه‬ ‫برخــی مــردم بومــی و افــراد ســودجو بــه خصــوص‬ ‫در اواخــر پاییــز و زمســتان بــه دلیــل بیشترشــدن‬ ‫بیــکاری فصــل ناشــی از کاهــش فعالیــت در مــزارع‬ ‫و بــاغ هــا باحضــور در ایــن عرصه هــا اقــدام بــه قطــع‬ ‫غیرمجــاز درختــان و قاچــاق چــوب می کننــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان منابع طبیعــی نابودی منابع‬ ‫طبیعــی به عنــوان ســرمایه ملــی‪ ،‬افزایــش الودگــی‬ ‫هــوا‪ ،‬وقــوع ســیل‪ ،‬رانــش زمیــن و پدیــده گــرد و‬ ‫غبــار‪ ،‬صدمــه بــه اقتصــاد ملــی و اشــتغال مولــد و‬ ‫از بیــن رفتــن گونه هــای بومــی و ارزشــمند گیاهــی‬ ‫و جانــوری و کاهــش تنــوع زیســتی از مهمتریــن‬ ‫اســیب های قاچــاق چــوب بــر پیکــره طبیعــت اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قاچــاق چــوب جنگلــی از جملــه چالشــهای فــراروی‬ ‫علی ابــاد کتــول یکــی شهرســتانهای اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه در اخریــن مــورد ان فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان از کشــف ‪ ۱۰۰‬تــن چــوب کاچ قاچــاق در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت در ایــن رابطــه یــازده‬ ‫نفــر دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ الیــاس تازیکــه در توضیــح ایــن خبــر‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا دریافــت گــزارش مردمــی مبنــی‬ ‫بــر قطــع درختــان جنگلــی توســط عــده ای ســودجو‪،‬‬ ‫مامــوران انتظامــی بــه همــراه کارشناســان منابــع‬ ‫طبیعــی بــه منطقــه مــورد نظــر اعــزام و مشــاهده‬ ‫کردنــد چهــار نفــر در حــال قطع درختان کاج هســتند‬ ‫کــه بالفاصلــه انهــا را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر بررســی تخصصــی بــه عمــل‬ ‫امــده و در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده‪ ،‬هفــت نفــر دیگر‬ ‫کــه در ایــن راســتا مشــارکت داشــتند دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــف ســه دســتگاه اره موتــوری‬ ‫از متهمــان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در بازرســی از منطقــه‬ ‫کوهســتانی مــورد نظــر ‪ ۱۰۰‬تــن چــوب قاچــاق‬ ‫جنگلــی قطــع شــده از نــوع کاج کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عرصه هــای جنگلــی‬ ‫و مرتفــع جنــوب علی ابادکتــول بعنــوان یکــی از‬ ‫رویشــگاه های اصلــی درختــان بلــوط در اســتان‬ ‫گلســتان محســوب می شــوند‪ ،‬بــر اســاس گزارشــات‬ ‫موجــود ســال گذشــته بانــد قاچــاق چــوب جنگلــی‬ ‫معــروف بــه موریانه هــای جنــگل در اســتان گلســتان‬ ‫منهــدم شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت علــی ابادکتــول در ‪ ۴۵‬کیلومتــری‬ ‫شــرق گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫‏ بررسی موتورسیکلت های مسروقه‬ ‫و اظهارات مالباختگان نشان داده‬ ‫است که در بسیاری از موارد‪ ،‬افراد‪،‬‬ ‫موتورسیکلت خود را‏تنها با بستن‬ ‫قفل فرمان در خیابان رها کرده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن همــکاری تنهــا از نرم افــزار و اطالعــات دیتایــی‬ ‫اداره پســت اســتفاده می شــود بــا برنامه هــای کــه وجــود‬ ‫دارد ورود اطالعــات در ســامانه انجــام می شــود ارســال و‬ ‫توزیــع مــرغ در سراســر کشــور رصــد و پایــش می شــود‬ ‫رصد هوشمند توزیع گوشت مرغ با کمک پست‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫مــرغ گوشــتی در کنــار محصوالتــی همچــون‬ ‫تخم مــرغ و گوشــت قرمــز از مــواد مهــم‬ ‫غذایــی و در ارتبــاط مســتقیم بــا امنیت غذایی‬ ‫اســت کــه شــاخصی مهــم در توســعه پایــدار‬ ‫نیــز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســال های گذشــته متاســفانه بــه دلیــل نبــود‬ ‫نظــارت کافــی در خصــوص توزیــع اقــام‬ ‫اساســی همچــون گوشــت مــرغ‪ ،‬روغــن‪ ،‬شــکر‬ ‫و دیگــر مــوارد شــاهد ایجــاد صف هــای طوالنی‬ ‫مــردم بــرای تهیــه ایــن اقــام بوده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن صف هــای طوالنــی عــاوه بــر اینکــه باعــث‬ ‫دغدغه هــای بــرای مــردم می شــد‪ ،‬عــده ای‬ ‫ســودجو نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده‬ ‫و بــا احتــکار و فــروش ان بــا ســود بیشــتر بــر‬ ‫مشــکالت جامعــه دوچنــدان اضافــه می کردنــد‪.‬‬ ‫طــرح رصــد هوشــمند توزیــع گوشــت مــرغ که‬ ‫بــه صــورت پایلــوت از ماه هــای گذشــته شــروع‬ ‫شــده اســت کمــک خواهــد کــرد کــه بســیاری از‬ ‫مشــکالت در نظــام توزیــع مرتفع شــود‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح کــه در حــال حاضــر تنهــا بــرای‬ ‫توزیــع گوشــت مــرغ در سراســر کشــور انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬محموله هایــی کــه از کشــتارگاه‬ ‫بــه مقصــد خرده فروشــی و عمده فروشــی و‬ ‫قطعه بندی هــا و رســتوران ها صــادر می شــود‬ ‫بایــد بــا زیرســاخت پســت بارکــد نصــب کننــد‬ ‫و ایــن بارکــد در مقصــد بازخوانــی و توســط‬ ‫تحویل گیرنــده دریافــت شــود‪.‬‬ ‫در خصــوص اجــرای ایــن طــرح گفت وگــوی‬ ‫داشــته ایم با مدیرکل شــرکت پســت گلســتان‬ ‫تــا از اهمیــت اجــرای ایــن طــرح و اینکــه تــا چــه‬ ‫انــدازه می توانــد موفــق باشــد باخبــر شــویم‪.‬‬ ‫‪ .‬رصــد هوشــمند اقــام اساســی مانــع احتــکار‬ ‫و قاچــاق خواهــد شــد‬ ‫مدیــرکل شــرکت پســت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫باتوجه بــه مشــکالتی کــه در بحــث توزیــع‬ ‫مــرغ و اقــام اساســی در کشــور وجــود داشــت‬ ‫ارســال گوشــت مــرغ از مبــدا کــه همــان‬ ‫کشــتارگاه اســت تــا مقصــد کــه رســیدن بــه‬ ‫دســت خرده فروشــان اســت بــه صــورت‬ ‫محمولــه پســتی رصــد می شــود‬ ‫مهــرداد جاللــی اظهــار کــرد‪ :‬باتوجه بــه‬ ‫زیرســاخت های شــرکت پســت بــا برگــزاری‬ ‫جلســاتی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه‬ ‫از ظرفیت هــای ایــن شــرکت و امــار و‬ ‫اطالعــات نرم افــزاری اســتفاده بکننــد تــا‬ ‫بتواننــد جابه جایــی و میــزان نحــوه توزیــع‬ ‫کاالهــای اساســی ثبــت و رفــع شــود تــا پایــش‬ ‫همه جانبــه و نرم افــزاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت پســت‬ ‫متولــی اصلــی اطالعــات مکانــی کشــور اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬باتوجه بــه ســامانه رهگیــری‬ ‫محصــوالت پســتی زمــان میــزان ارســال کننده‬ ‫و ادرس قیمــت و همــه مشــخصات وجــود‬ ‫دارد صنعــت و معــدن تجــارت تصمیــم گرفــت‬ ‫از ایــن ظرفیــت دیتایــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫جاللــی افــزود‪ :‬ایــن مســئله بــه صــورت‬ ‫پایلــوت از دو مــاه گذشــته در کشــور بــا رصــد‬ ‫هوشــمند گوشــت مــرغ شــروع شــد و در‬ ‫اســتان گلســتان کــه در رده اســتان های دوم‬ ‫بودیــم ایــن کار انجــام شــد و نصب اپلیکیشــن‬ ‫و توجیــه کشــتارگاه و راننــدگان حمــل گوشــت‬ ‫مــرغ نحــوه امارگیــری و پایــش اطالعــات و‬ ‫دیگــر همکاری هــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫· پست توزیع گوشت مرغ را انجام نمی دهد‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکه توزیع و ارســال گوشــت‬ ‫مــرغ و دیگــر کاالهــای اساســی را پســت انجام‬ ‫نمی دهنــد؛ یــاداور شــد‪ :‬در ایــن همــکاری‬ ‫تنهــا از نرم افــزار و اطالعــات دیتایــی اداره‬ ‫پســت اســتفاده می شــود بــا برنامه هــای کــه‬ ‫وجــود دارد ورود اطالعــات در ســامانه انجــام‬ ‫می شــود ارســال و توزیــع مــرغ در سراســر‬ ‫کشــور رصــد و پایــش می شــود‬ ‫مدیــرکل شــرکت پســت گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه اداره پســت بــا زیرســاخت هایی خــود‬ ‫بــه صنعــت و معــدن بــرای توزیــع کاالهــای‬ ‫اساســی کمــک می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬توزیــع‬ ‫کاالهــای اساســی در حــال حاضــر در کشــور‬ ‫باتوجه بــه نظــام توزیــع مشــکل دارد و ممکــن‬ ‫اســت قاچــاق یــا احتــکار شــود بــا ایــن اطالعات‬ ‫نرم افــزاری کــه در اداره پســت وجــود دارد‬ ‫می تــوان بــه نتایــج خیلــی خوبــی رســید‪.‬‬ ‫جاللــی بیــان کــرد‪ :‬درگذشــته پایــش توزیــع‬ ‫اقــام اساســی بــا ســختی های همــراه بــود‬ ‫ولــی االن بــا ایــن امــکان وقتــی محمولــه صــادر‬ ‫می شــود همــه مشــخصات کامــل از وزن و‬ ‫مقصــد و ارســال کننده وجــود دارد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا اصــاح نظــام توزیــع در‬ ‫کشــور‪ ،‬دیگــر شــاهد قاچــاق کاال نخواهیــم‬ ‫بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن نظــام جابه جایــی‬ ‫بــرای هــر نــوع کاال از جملــه در حــوزه فــوالد‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬و دیگــر محصــوالت می توانــد‬ ‫اســتفاده شــود و بــا وارد شــدن فنــاوری و حــوزه‬ ‫نرم افــزاری تــا حــدودی می توانیــم جلــوی‬ ‫برخــی مشــکالت گرفتــه شــده اســت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن طــرح نواقــص نظــام‬ ‫توزیــع و جابه جایــی اقــام اساســی تــا ‪99‬‬ ‫درصــد قابــل رصــد اســت و اگــر درکل کاالهــای‬ ‫اساســی اجرایــی شــود نظــام توزیــع دقیقــی در‬ ‫ســطح کشــور وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫·کشــتارگاه ها مکلــف هســتند کــه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت اطالعاتشــان را ثبــت کننــد‬ ‫معــاون بازرگانــی صنعــت‪ ،‬معــدن تجــارت‬ ‫نیــز در همیــن رابطــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کس ـب وکار پــارس گفــت‪ :‬در ایــن طــرح‬ ‫گوشــت مــرغ از مبــدا کــه کشــتارگاه اســت تــا‬ ‫مقصــد کــه می توانــد داخــل اســتان و یــا خــارج‬ ‫اســتان باشــد توســط کســی کــه بارنامــه بــه نام‬ ‫ان صــادر شــده اســت تاییدیــه می دهــد کــه‬ ‫بــار در مقصــد خــودش تخلیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده اظهــار کــرد‪ :‬مبــدا کــه کشــتارگاه‬ ‫اســت تــا مقصــد کــه هــر جــای کشــور ایــن بــار کــه‬ ‫تحویــل داده می شــود دقیقــا ً بایــد همــان مقــدار‬ ‫کاالی کــه تحویــل گرفته شــده تحویل داده شــود‬ ‫تــا جلــوی انحــراف جابه جایــی بــار گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به عنــوان مــال اگــر ‪ 5‬تــن یــک‬ ‫کامیــون بــار دارد بــرای یــک فروشــگاه ایــن‬ ‫مقــدار در همــان فروشــگاه تخلیــه شــود‪ ،‬و بــا‬ ‫همــان میــزان تحویل گیرنــده شــود تا مشــکلی‬ ‫در نظــام توزیــع گوشــت مــرغ پیــش نیایــد‪.‬‬ ‫حسـن زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬تمامی کشــتارگاه ها‬ ‫مکلــف هســتند کــه در ســامانه جامــع تجــارت‬ ‫اطالعاتشــان را روزانــه ثبــت کننــد بــرای رصــد‬ ‫واقعــی جریــان توزیــع کاال و خدماتــی کــه ارائــه‬ ‫می شــود و اداره پســت نیــز در ســامانه پســتی‬ ‫خــود همیــن طــرح رصــد را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت اطالعــات خــود را ثبــت نکننــد بــا‬ ‫انهــا نیــز برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگــر امکان پذیــری اجــرای طــرح و رصــد‬ ‫ثبــت اطالعــات تولیــد و فــروش گوشــت مــرغ‬ ‫از مبــدا کشــتارگاه تــا محــل عرضــه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت مشــخص و شفاف ســازی شــود‬ ‫و جلــوی انحرافــات احتمالــی گرفتــه شــود‬ ‫معــاون بازرگانــی صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم ایــن‬ ‫طــرح به خوبــی انجــام شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫اجــرای موفــق ایــن طــرح بایــد کشــتارگاه ها و‬ ‫راننــدگان حمــل گوشــت مــرغ که عوامــل موثری‬ ‫هســتند همکاری الزم را داشــته باشــند و تابیده‬ ‫تحویــل توســط گیرنــدگان داده شــود‪.‬‬ ‫‪ .‬نظارت هــا در حــوزه فــروش مــرغ بســیار‬ ‫دقیق تــر شــده اســت‬ ‫علــی احمــدی رییــس اتحادیــه مرغ فروشــان‬ ‫گــرگان در گفت وگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس اظهــار کــرد‪ :‬اتحادیــه مــرغ و‬ ‫تخم مــرغ فروشــان ‪ 300‬عضــو دارد کــه‬ ‫باتوجه بــه ســهمیه بــودن عرضــه مــرغ بــا‬ ‫حداقــل درامــد امرارمعــاش می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه تنظیــم‬ ‫بــازار مرغ فروشــان نمی توانــد پاســخگوی‬ ‫هزینه هــای همچــون هزینــه بیمــه‪ ،‬بــرق و‬ ‫دیگــر ایاب وذهــاب باشــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر بــا نظارت هــای کــه انجــام می شــود‬ ‫‪80‬درصــد مــرغ بــازار تضمیــن می شــود امــا‬ ‫هنــوز ‪ 20‬درصــد بــا کمبــود مواجــه اســت‪.‬‬ ‫احمــدی افزود‪ :‬درگذشــته کمبود مــرغ زیادی در‬ ‫بــازار وجــود داشــت کــه یکــی از دالیــل ان کمبــود‬ ‫مــرغ در اســتان های همســایه ماننــد مازنــدران‬ ‫و ســمنان بــوده اســت و گوشــت مــرغ توســط‬ ‫برخــی اصنــاف بــه ایــن اســتان ها روانــه می شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه مرغ فروشــان گــرگان بــا‬ ‫بیــان اینکــه در حــال حاضــر نظارت هــا در ایــن‬ ‫حــوزه بــا دقــت بیشــتری انجــام می شــود و‬ ‫هــر روز از مرغ فروش ـی ها بازرســی می شــود‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اگــر قیمــت فــروش مــرغ در‬ ‫مرغ فروشــی ها بیــش از ‪ 24‬هــزار و ‪ 900‬بــه‬ ‫تعزیــرات معرفــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکالت ایــن‬ ‫اتحادیــه گفــت‪ :‬یــک مرغ فــروش روزانــه صــد‬ ‫کیلــو مــرغ تحویــل می گیــرد و در هــر کیلــو‬ ‫مــرغ متناســب بــا تنظیــم بــازار هزارتومانــی‬ ‫ســوددهی دارد از طــرف دیگــر هزینه هــای‬ ‫همچــون مالیــات‪ ،‬خســارت های ناشــی‬ ‫نوســانات بــرق‪ ،‬حقــوق کارگــر‪ ،‬بیمــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی کــه از ‪ 400‬هزارتومانــی بــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ 250‬تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬مالیــات و دارایــی‬ ‫صددرصــد افزایش یافتــه‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه نــرخ ســود مرغ فروشــان از ســال ‪1375‬‬ ‫تاکنــون تغییــری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‪ :‬اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‏اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‏‏‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 140060312001002783‬هیئــت‏موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‏ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‏مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412001002517‬‬ ‫‏تقاضــای خانــم پارمیــدا ســازش بــه شــماره شناســنامه ‪52332‬و بــه‏کدملــی‪ 0079505503‬صــادره از تهــران فرزندغالمعلــی در‏ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم‏مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان‏وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 521/85‬متــر مربــع از پــاک‏شــماره‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه‏ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‏رســمی‬ ‫بــه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‏دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو‏اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‏داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‏تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‏اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‏ذیصــاح‬ ‫قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7636:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/06/06:‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/06/22:‬‏ علــی برقــی ‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‪ :‬اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312001002782‬هیئــت موضــوع ‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند ‏رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‏‏‪1399114412001002675‬تقاضــای خانــم پارمیــدا ســازش بــه‏شــماره شناســنامه ‪ 52332‬و کدملــی ‪ 0079505503‬صــادره از‏تهــران فرزنــد غالمعلــی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه‏انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه‏باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 525/28‬متــر مربــع از پــاک‏شــماره ‪ -12‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه‏ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه‏متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‏فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه‏صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از‏تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‏شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‏مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه‏مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7634:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/06/06:‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ 400/06/22:‬‏‪ 1‬علــی برقــی‏ رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‏اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060312001002821‬هیئــت موضــوع‏قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند‏رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفــات مالکانه بالمعارض کالســه‏‏‪1399114412001002492‬‬ ‫تقاضــای مرتضــی جنانــی بــه شــماره‏شناســنامه ‪457‬و کدملــی‪ 4590948834‬صــادره از شــاهرود فرزنــد‏ســید مظفــر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‏‏‪ 7682/75‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ -241‬اصلــی‬ ‫واقــع در‏اراضــی ورســن ســفلی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‏حکایــت از انتقــال از مالــک رســمیبه متقاضــی دارد لــذا بــه منظــور‏اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‏از‬ ‫ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‏اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‏دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‏پــس‬ ‫از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‏مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‏نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7632:‬‏ ‪ -‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/06/06:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫دوم‪ 400/06/22:‬‏‪ 1‬علــی برقــی‪-‬‏ رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان گفــت‪ :‬بزرگتریــن داروخانــه شــمال کشــور در قالــب فعالیت هــای‬ ‫ایــن جمعیــت در گــرگان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرهــاد میقانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مســاحت ایــن داروخانــه ‪ ۴۵۰‬مترمربــع اســت و بــا افزایــش‬ ‫تعــداد نیروهــای خدمــت رســان‪ ،‬امــورات مراجعــه کننــدگان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در کنــار ایــن داروخانــه‪ ،‬انبــار دارویــی بــه متــراژ ‪ ۲۵۰‬مترمربــع بــه عنــوان ذخیــره گاه دارویــی‬ ‫گلســتان در مواقــع بحرانــی و حســاس احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫بهره برداری از‬ ‫بزرگترین داروخانه‬ ‫شمال کشور‬ ‫در گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 06‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪366‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫اپلیکیشن های موبایلی‬ ‫مناسب کارهای گرافیک‬ ‫حرفه ای نیست‬ ‫اموزش تعمیر خودرو‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه اکثر دانش اموزان گوشــی موبایــل دارند‬ ‫یــا بــا گوشــی خانواده هــا کار انجــام می دهنــد نــرم افزار هــای‬ ‫کامپیوتــر بــه نســخه اندرویــد تبدیــل شــده اســت کــه ایــن‬ ‫اپلیکیش ـن ها ســاده اســت و هرکســی می توانــد بــا چنــد بــار‬ ‫اســتفاده بــه راحتــی یــاد بگیــرد چــون ایکون هــای مشــخصی‬ ‫دارد کــه کار طراحــی و فتوشــاپ را انجــام مــی دهــد و نیــاز‬ ‫بــه هزینــه بابــت امــوزش نیســت ولــی ایــن اپلیکیشــن ها‬ ‫نمی توانــد کار فتوشــاپ را در حــد حرفــه ای انجــام دهنــد و‬ ‫فقــط در حــد رتــوش چنــد عکــس و فایــل بــرای فضــای مجازی‬ ‫خــوب اســت‬ ‫راهیاب مسیری برای اموزش و مهارت‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫خانــم مهــری عــرب خابــوری موســس و مدیــر‬ ‫اموزشــگاه راهیــاب بــا رشــته فوق دیپلــم معمــاری و‬ ‫مهندســی نرم افــزار گفــت‪ :‬در ســال هــزار ســیصد و‬ ‫هشــتاد و یــک اموزشــگاه خــود را زیــر نظــر ســازمان‬ ‫فنی حرفـه ای و ســازمان کار و امــور اجتماعــی اســت‬ ‫تاســیس کــردم اولیــن مجــوز اموزشــگاه را بــا رشــته‬ ‫کامپیوتر گرفتم که پس از مدتی مدرک حســابداری‬ ‫بــه اموزش هــا اضافــه شــد کــه هم اکنــون پنــج‬ ‫رشــته اموزشــی داریــم کــه شــامل رشــته کامپیوتــر‬ ‫مهندســی عمــران مهندســی الکترونیــک حســابداری‬ ‫و روباتیــک بــه مجموعــه اموزشــگاه افزوده ایــم کــه‬ ‫در هررشــته مربــی اموزشــی خانــم و اقــا داریــم کــه‬ ‫هــر مربــی متخصــص و تحصیل کــرده دانشــگاهی‬ ‫همــان رشته اســت و همچنیــن مجــوز اموزشــگاه‬ ‫مــا بــرای اقایــان و خانم هــا اســت در واقــع اصلــی‬ ‫کــه در اموزشــگاه مــا رعایــت می شــود کــه مــا را از‬ ‫بقیــه اموزشــگاه هــا متمایــز می کنــد پــروژه محــوری‬ ‫اســت یعنــی بــه غیــر از اینکــه اســتاندارد فنــی و‬ ‫حرفــه ای را امــوزش مــی دهیــم در پایــان دوره از‬ ‫هنــر اموزهــا تحقیــق مــی خواهیــم به طــور مثــال اگر‬ ‫‪ word‬اموزش دیــده باشــند یــک تحقیــق کامــل در‬ ‫نــرم افــزار ‪ word‬ازشــون تحویــل مــی گیریــم و بــه‬ ‫جــز مربــی بایــد مدیــر اموزشــگاه کــه خــودم هســتم‬ ‫نشــان مــی دهنــد کــه اگــر اشــکالی در کارشــان باشــد‬ ‫بــا توضیــح مجــدد کاررا اصــاح مــی کنــد و تحویــل‬ ‫مــی دهــد کــه ایــن پــروژه محــوری نســبت بــه ســن‬ ‫هنــر امــوزان هســت یعنــی اگــر هنرامــوز در ســن‬ ‫دوره ابتدایی باشــد از رشــته خودش در ســطح ســن‬ ‫و توانایــی خــودش ازش تحقیــق مــی خواهیــم چون‬ ‫تمــام کالس هــای اموزشــگاه مــا بــه ترتیــب ســن‬ ‫اســت بــه طــوری کــه در کالس نوجوانــان هنرجــوی‬ ‫ســن ابتدایــی یــا دانشــگاهی نداریــم هــرکالس‬ ‫طبــق پایــه ســن و تحصیــل هنــر امــوزان تشــکیل‬ ‫مــی شــود_تمام ایــن کارهــا طبــق همــان نــرخ تعرفه‬ ‫فنــی و حرفــه ای هســت و هزینــه پــروژه محــوری‬ ‫جــدا از شــاگردان دریافــت نمــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اموزشــگاه مــا بــا شــرکت کاریابــی‬ ‫همــکاری مــی کنــد بــه طــوری کــه از شــرکت کاریابــی‬ ‫بــا مــا تمــاس مــی گیرنــد کــه نیــاز بــه نیــرو در رشــته‬ ‫معمــاری دارنــد‪ .‬مــا از بیــن شــاگردان رشــته معمــاری‬ ‫معرفــی مــی کنیــم بعــد از مصاحبــه بعضــی هــا وارد‬ ‫بــازار کار مــی شــوند‪.‬بعضی از هنرجویــان پــس از‬ ‫پایــان دوره اشــون خودشــون شــروع بــه کار مــی کنــد‬ ‫اقــای موالیــی یکــی از هنــر امــوزان مــا بــوده کــه دوره‬ ‫نرم افزار موبایل گذرانده است و در سطح پیشرفته‬ ‫ادامه داده است و بار علمی و توانایی باالیی دارد و‬ ‫هــم اکنــون بــرای خــودش مغــازه دارد و کار نــرم افزار‬ ‫موبایــل انجــام مــی دهد‪.‬چنانچــه مربــی اموزشــگاه‬ ‫مــن بــه هــر دلیلــی نتوانــد روزی بــه اموزشــگاه‬ ‫بــرای تدریــس بیایــد بنــده از او مــی خواهــم بــرای‬ ‫امــوزش بــه هنرجویــان روزی دیگــر بــه کالس بیایــد‪.‬‬ ‫عــرب خابــوری افــزود‪:‬در اموزشــگاه مــا مربــی هــای‬ ‫خانــم و اقــا هســتند کــه تیــم تخصصــی تشــکیل‬ ‫داده ایــم کــه هرکســی رشــته و زمینــه تحصیــل‬ ‫خــودش بعنــوان مربــی مشــغول کار اســت و در طی‬ ‫ایــن چندســال از زمــان افتتــاح اموزشــگاه تعدیــل‬ ‫نیــرو نداشــتیم وچــه بســا نیروهــای اضافــه کــرده ایم‬ ‫و کار و رشــته هــای اموزشــی را افزایــش داده ایــم‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا شــرایط اقتصــادی و شــرایط‬ ‫کرونــا اضافــه کــرد‪:‬اول اینکــه مــن بــه عنــوان کار‬ ‫افریــن بایــد بــه قــدری خــوب امــوزش بدهــم کــه‬ ‫هنرامــوز پــس از تکمیــل دوره و گرفتــن گواهینامــه‬ ‫ســازمان فنــی و حرفــه ای زمانــی کــه جــذب بــازار‬ ‫کارشــد بــه طــور مثــال در رشــته گرافیــک کــه بایــد‬ ‫کارت ویزیــت طراحــی کنــد وقتــی توانایــی الزم را‬ ‫بــرای طراحــی و چــاپ یــک کارت ویزیــت را نداشــته‬ ‫باشــد اطرافیــان مــی گوینــد کجــا امــوزش دیــده‬ ‫اســت؟اگر مــن اموزشــگاه و همــکاران مــن کیفیــت‬ ‫امــوزش خودمــان را بــاال ببریــم دیگــران نیــز بــه مــا‬ ‫اعتمــاد مــی کننــد‪.‬و در نتیجــه اســتقبال بیشــتری بــه‬ ‫ســمت اموزشــگاه های مــا و مــدارک فنــی حرف ـه ای‬ ‫می شــود و بــرای جــذب کار اعتمــاد بیشــتری بــه‬ ‫وجــود مــی ایــد کــه وقتــی شــخصی دوره اموزشــی‬ ‫در اموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای گذرانــده اســت‬ ‫پــس قابــل اعتمــاد اســت و از پــس کار بــر مــی ایــد و‬ ‫بــا خیــال راحــت مــی تــوان کار را به دستشــان ســپرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬انتظــاری کــه مــا از مســئولین‬ ‫داریــم کالســهای مــوازی کــه بیــن شــرکت هــا و‬ ‫اموزشــگاه های مــا هســت عملکــرد مــا را کــم‬ ‫می کنــد و ضــرر ســختی را بــه مــا وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال وقتــی مــا بــرای تبلیــغ اموزش هــای‬ ‫خــود بــه اداره یــا شــرکتی مراجعــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫کــه چــه رشــته هایــی را بــرای امــوزش داریــم مدیــر‬ ‫شــرکت در جــواب بــه مــا می گویــد خیلــی خــوب‬ ‫اســت ولــی ســازمان فنــی و حرفــه ای بــه مــا نامــه‬ ‫داده اســت کــه هــر کالســی کــه احتیــاج باشــد بــه‬ ‫رایــگان برگــذار مــی کنــد‪ .‬بــه همیــن خاطررئیــس‬ ‫شــرکت و مدیــر عامــل هیچــگاه زیربــار هزینــه هــای‬ ‫اضافــه نمــی روند‪.‬وقتــی فنی حرفــه ای امــوزش‬ ‫رایــگان دارد و همــان مــدرک و گواهینامــه را صــادر‬ ‫مــی کنــد چــرا بایــد هزینــه اضافــه پرداخــت کنیــم‬ ‫کــه انهــا هــم حرفشــان منطقــی و معقــول اســت‪.‬‬ ‫ایــن اموزش هــای مــوازی بــا مــا چــه از شــهرداری چــه‬ ‫جهــاد کشــاورزی و فنــی و حرفــه ای و دیگــر ارگان هــا‬ ‫کــه بــه قیمــت کمتــر و یــا رایــگان و قطعــا کیفیــت‬ ‫پایین تــر و بــدون تخصــص و فقــط بــه ان امــوزش‬ ‫برای رفع تکلیف گفته می شــود و این ســخت ترین‬ ‫ضــرر بــرای اموزشــگاه ها محســوب می شــود و‬ ‫ســخت تــر از ان ضربــه بــه همــان ســازمان اســت که‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه دوره فنــی حرفـه ای گذرانده انــد‬ ‫ولی کاری بلد نیســتندو این بازخورد برای اموزشــگاه‬ ‫هــم هســت کــه جایــی کــه دوره دیــده اســت خــوب‬ ‫نبــوده و اســتاد تخصــص کافــی بــرای امــوزش‬ ‫نداشــته و کســی کنترلی بر اموزش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همــکاران اموزشــگاه هــای مختلــف بارهــا‬ ‫ایــن موضــوع اموزش هــای مــوازی را بــه ســازمان‬ ‫فنــی حرفــه ای گوشــزد کرده انــد ولــی توجهــی بــه ان‬ ‫نشــده اســت‪.‬به طــور مثــال نــرم افــزار ‪ 3d max‬کــه‬ ‫نماســازی بــا نــرم افــزار ‪ 3d‬مکــس هســت بــا خــود‬ ‫‪ 3d max‬فرقــی نــداره چــه فرقــی دارد بگویــد علــی‬ ‫اقــا یــا اقــا علــی هــردو یــک معنــی را مــی دهــد و‬ ‫در نهایــت ایــن کــه نــرم افــزار دو میلیــون تومانــی را‬ ‫رایــگان امــوزش مــی دهنــد و ایــن باعــث مــی شــود‬ ‫کــه خیلــی از اموزشــگاه هــا دچــار مشــکل و چالــش‬ ‫شــوند و در نهایــت منجــر بــه تعطیلــی اموزشــگاه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عــرب خابــوری ادامــه داد‪:‬حتــی در دوران کرونــا‬ ‫هیــچ تســهیالت و حمایتــی بــرای مــا در نظــر گرفتــه‬ ‫نشــد و وامــی بــرای خریــد ملــک کــه مــن مدیــر حدود‬ ‫‪ ۱۹‬ســال دارم کار مــی کنــم ملکــی خریــداری کنــم و‬ ‫یــا هیــچ بیمــه ای بــرای مــا موسســان اعمــال نشــد‬ ‫یــک بیمــه ای کــه مدیــر یــا موسســان رایــگان یــا بــا‬ ‫حداقــل مبلــغ بتوانیــم بیمــه شــویم تــا از طــرف دیگــر‬ ‫مــا نیــز بتوانیــم مربیــان اموزشــگاه را بیمــه کنیــم‬ ‫هیــچ مصوبــه ای بــرای اموزشــگاه هــای خصوصــی‬ ‫کــه زیــر نظــر فنــی حرفــه ای هســتند و کارشــان‬ ‫اموزشــی و خدماتــی هســت در نظــر گرفتــه نشــد‬ ‫همــان طــور کــه اداره مالیــات مــارا معــاف کــرده بــا‬ ‫ایــن درصــد کمــی کــه درامــد داریــم بیمــه هــم مــی‬ ‫توانســت اتفــاق خوبــی بــرای مــا رقــم بزند‪.‬ایــن کار‬ ‫بیمــه انگیــزه ی خوبــی بــه مــن مدیــر کــه ‪ ۱۹‬ســال‬ ‫ســابقه فعالیــت داشــتم می توانســت باشــد و تــا‬ ‫کنــون هیــچ بیمــه ای نداشــته ام مگــر ان کــه خــود‬ ‫هزینــه ان را پرداخــت کــرده باشــیم کــه مبلــغ ان‬ ‫بیــش از یــک میلیــون تومــان اســت ‪.‬‬ ‫عــرب خابــوری در ارتبــاط بــا امــوزش مجــازی در ایــن‬ ‫دوران کرونــا ادامــه داد‪ :‬در شــرایط کرونــا قــراردادی‬ ‫بیــن ســازمان فنــی حرفــه ای و امــوزش و پــرورش‬ ‫بــرای دانــش امــوزان مقطــع راهنمایــی بنــام طــرح‬ ‫ایــران مهــارت منعقــد شــد کــه اموزشــگاه راهیــاب‬ ‫بــا دبیرســتان صــدف همــکاری داشــته کــه بــا ویدیــو‬ ‫پرژوکتــور و اینترنــت اســتاد امــوزش داده شــد و‬ ‫هنرجویــان توانســتند امــوزش طراحــی کارت ویزیت‬ ‫را بــا ان امــاده کننــد وحتــی خانــواده هــا بابــت ایــن‬ ‫امــوزش مجــازی کــه تاثیــر خوبــی داشــته تشــکر‬ ‫کردنــد و هنرجویــان کارهــای تکمیلــی خــود را بــه‬ ‫اموزشــگاه ارائــه دادنــد و هــم مــا و هــم خانــواده هــا‬ ‫از ایــن کــه خروجــی خوبــی داشــتیم رازی بودیــم‪.‬‬ ‫مدیــر اموزشــگاه راهیــاب اظهــار داشــت‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه اکثــر دانــش امــوزان گوشــی‬ ‫موبایــل دارنــد یــا بــا گوشــی خانــواده هــا کار‬ ‫انجــام مــی دهنــد نــرم افــزار هــای کامپیوتــر بــه‬ ‫نســخه اندرویــد تبدیــل شــده اســت کــه ایــن‬ ‫اپلیکیشـن ها ســاده اســت و هرکســی مــی توانــد‬ ‫بــا چنــد بــار اســتفاده بــه راحتــی یــاد بگیــرد چــون‬ ‫ایکــون هــای مشــخصی دارد کــه کار طراحــی و‬ ‫فتوشــاپ را انجــام مــی دهــد و نیــاز بــه هزینــه‬ ‫بابــت امــوزش نیســت ولــی ایــن اپلیکیشــن هــا‬ ‫نمــی توانــد کار فتوشــاپ را در حــد حرفــه ای‬ ‫انجــام دهنــد و فقــط در حــد رتوش چند عکس و‬ ‫فایــل بــرای فضــای مجــازی خــوب اســت ولــی اگــر‬ ‫کســی بخواهــد کار گرافیکــی انجــام دهــد حتمــا‬ ‫بایــد بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی ایــن کار را انجــام‬ ‫دهــد چــون خروجــی کیفیــت بــا گوشــی بســیار‬ ‫پاییــن اســت و چــاپ خوبــی نــدارد و فقــط در حــد‬ ‫ســرگرمی مــی شــود اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن هــا بــه قــدری ســاده اســت کــه‬ ‫اصــا توجیــه اقتصــادی نــدارد کــه خانواده هــا‬ ‫بخواهنــد بابــت امــوزش هزینــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬هــم اکنــون نــرم افزارهــای اندرویــد‬ ‫مخصوص فتوشاپ با گرافیگ باال طراحی شده‬ ‫اســت کــه خروجــی خوبــی دارد‪.‬ولــی ایــن ملــزم‬ ‫بــه ایــن اســت کــه طــرف پیشــینه فتوشــاپ روی‬ ‫سیســتم داشــته باشــد کــه بــا توجــه بــه اموزشــی‬ ‫کــه از قبــل گذرانــده اســت و ایکون هایــی کــه در‬ ‫فتوشــاپ سیســتم دیــده اســت بــر روی گوشــی‬ ‫بــه انهــا امــوزش داده شــود و بازهــم ایــن شــرایط‬ ‫بــرای کســی اســت کــه گوشــی هنرامــوز قابلیــت‬ ‫نصــب و اجــرا و خروجــی ان نــرم افــزار گرافیــک را‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫ادامه ‪365‬‬ ‫چه کسی می تواند در مسیر دفاع از حریم شخصی ام به من کمک کند؟‬ ‫در صــورت امــکان از یــک مشــاور زبــده کمــک بگیریــد تــا بــا همراهــی او‪ ،‬ریشــه و منشــا‬ ‫محدودیت هــای خــود را بشناســید‪ .‬در مجمــوع‪ ،‬دو پرســش وجــود دارد کــه بایــد به درســتی بــه‬ ‫انهــا پاســخ بدهیــد‪:‬‬ ‫کــی و کجــا نتوانســتم از حریــم شــخصی ام دفــاع کنــم و چنــد وقــت اســت کــه بــا ایــن وضــع‬ ‫زندگــی می کنــم؟‬ ‫بــرای خــارج شــدن از ایــن وضــع و پاســداری از حریــم شــخصی ام‪ ،‬چ ـ ه کاری می توانــم انجــام‬ ‫بدهــم؟‬ ‫متاســفانه مــا در برابــر پیام هــای ناخوشــایندی کــه از ســوی دیگــران دریافــت می کنیــم‪ ،‬عمدتــا‬ ‫دو نــوع رفتــار نشــان می دهیــم‪:‬‬ ‫با پرخاشگری واکنش نشان می دهیم؛‬ ‫سکوت می کنیم و اجازه می دهیم طرف مقابل با ازادی کامل به ما پرخاش کند‪.‬‬ ‫بررســی کنیــم ببینیــم مــا اغلــب کــدام رفتــار را از خــود نشــان می دهیــم‪ ،‬یــک یــا دو؟ اگــر‬ ‫پرخاشــگر باشــیم کــه پیشــاپیش خــود بــه حریــم دیگــران تجــاوز کرده ایــم‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬چطور‬ ‫می خواهیــم دیگــران بــه حریــم مــا تجــاوز نکننــد؟!‬ ‫اگــر ســکوت کرده ایــم‪ ،‬بررســی کنیــم کــه چــه علتــی داشــته اســت؟ ایــا حرفــی بــرای گفتــن‬ ‫نداشــتیم؟ یــا اینکــه بی حســاب وکتاب‪ ،‬تمــام حــق را بــه طــرف مقابــل داده ایــم؟ یــا اینکــه از‬ ‫ضِانــدام و ابــراز وجــود و عواقــب ان واهمــه داشــتیم؟‬ ‫عر ‬ ‫نگارنــده ی ایــن مقالــه هــردو وضــع فــوق را تجربــه کــرده اســت‪ .‬گاهــی واقعــا بــرای مقابلــه بــا‬ ‫مخاطــب‪ ،‬چــاره ای نداریــم جــز اینکــه پیــش از ان‪ ،‬مخــزن ذهــن خــود را از اندوخته هــای الزم پـُـر‬ ‫کــرده باشــیم‪ .‬حتــی در ایــن صــورت هــم ممکــن اســت در مواقــع ضــروری‪ ،‬به انــدازه ی الزم حضور‬ ‫ذهــن نداشــته باشــیم تــا از خــود دفــاع کنیــم‪.‬‬ ‫گاهــی الزم اســت فکــر کنیــم کــه ایــا واقعا همیشــه مــا مقصر و خطاکاریــم؟ ایا ترجیــح داده ایم‬ ‫تِخاطــر کشــیده نشــود؟ در ایــن صــورت‬ ‫از حــق خــود بگذریــم تــا کار بــه بحــث‪ ،‬مشــاجره و کدور ‬ ‫بایــد مراقــب باشــیم کــه مبــادا بــه «مهرطلبــی» مبتــا شــده ایم و خبــر نداریــم‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه زورگــو هرگــز قــوی نمی شــود مگــر اینکــه فــرد مقابــل او‪ ،‬ضعیــف بــودن خود‬ ‫ت مقابلــه بــود نــه تــرک میــدان و‬ ‫را پذیرفتــه باشــد‪ .‬در ایــن شــرایط بایــد بــه فکــر یــک‬ ‫روش درسـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫تســلیم شدن‪.‬‬ ‫اگــر یــک صیــاد بخواهــد بــا دندان هایــش بــه جنــگ کوســه بــرود‪ ،‬ایــا می تــوان انتظــار داشــت کــه‬ ‫پیــروز و فاتــح از میــدان زورازمایــی بیــرون ایــد؟ قطعــا نــه! امــا همــان صیــاد بــا تهیـه ی ابــزار صیــد‬ ‫و بــا فراگیــری طــرز اســتفاده از ان‪ ،‬بــه کســی تبدیــل می شــود کــه می توانــد کوســه را از پــا دراورد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــن بهتریــن و مهم تریــن ابــزار مــا اگاهــی اســت‪ .‬اگاهــی ان اســت کــه در عمــل اجــرا‬ ‫شــود و نتیجـه اش قابــل مشــاهده باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت چیــزی جــز محفوظــات و توهــم‬ ‫دانایــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫️کویل دوبل‪:‬‬ ‫‪- 1‬سوئیچ را در حالت ‪ off‬قرار دهید‪.‬‬ ‫‪- 2‬کانکتــور دســته ســیم کویــل دوبــل را بــا ازاد کــردن‬ ‫خارضامــن جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪--3‬مقــدار مقاومــت الکتریکــی ســیم پیچ هــای کویــل دوبل‬ ‫را انــدازه گیــری کنید‪.‬‬ ‫‪-4‬مولتــی متــر را در وضعیــت اهــم قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫* ‪-‬سیم پیچ اولیه شمع‪۲‬و‪:۳‬‬ ‫️ پــراپ هــای مولتــی متــر را بــه پایــه هــای (‪۳‬یــا‪۴‬و‪)۲‬ورودی‬ ‫کویل دوبل وصل کرده و مقدارمقاومت را اندازه گیری کنید‪.‬‬ ‫ سیم پیچ اولیه شمع ‪۱‬و‪:۴‬‬‫️‪  ‬پــراپ هــای مولتــی متــر را بــه پایــه هــای (‪۳‬یــا‪۴‬و‪ )۱‬ورودی‬ ‫کویــل دوبــل وصــل کــرده ومقــدار مقاومــت را انــدازه گیــری‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ سیم پیچ ثانویه شمع‪۲‬و‪:۳‬‬‫️ پــراپ هــای مولتــی متــر رابــه پایه‪۲‬و‪۳‬خروجــی کویل دوبل‬ ‫وصــل کــرده ومقدارمقاومــت را انــدازه گیری کنید‪.‬‬ ‫ سیم پیچ ثانویه شمع‪۱‬و‪:۴‬‬‫️ پــراپ هــای مولتــی متــر رابــه پایه‪۱‬و‪۴‬خروجــی کویــل دوبــل‬ ‫وصــل کــرده و مقــدار مقاومــت را انــدازه گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫️ ‪-‬اگــر مقــدار مقاومــت ســیم پیــچ اولیــه‪ ۶/۰‬اهــم و ســیم‬ ‫پیــچ ثانویــه ‪ .۲/۱‬اهــم اســت کویــل دوبــل ســالم اســت‪،‬‬ ‫درغیر اینصورت؛‬ ‫‪ - 1‬دســته ســیم کویــل دوبــل را ازنظــر قطــع بــودن بررســی‬ ‫کنید‪،‬‬ ‫‪-2‬کابل منفی باتری را جدا کنید‪.‬‬ ‫‪- 3‬کانکتــور دســته ســیم کویــل دوبــل‪ ،‬رلــه دوبــل را جــدا‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪- 4‬کانکتــور مشــکی رنــگ (‪ )M۱‬پردازشــگر موتــور ‪ ECU‬را‬ ‫جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪-5‬مولتــی متــر را در وضعیــت انــدازه گیــری اهمــی یا تســت‬ ‫دیــودی قــرار دهید‪.‬‬ ‫‪-6‬چگونگــی ارتبــاط مــدار در دســته ســیم و ترمینــال هــا را‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪-7‬مابیــن ترمینــال ‪ ۱‬کانکتــور کویــل دوبــل و ترمینــال‪G۱‬‬ ‫کانکتــور مشــکی رنــگ ‪ECU‬‬ ‫‪- 8‬مابیــن ترمینــال ‪ ۲‬کانکتــور کویــل دوبــل و ترمینــال‪H۳‬‬ ‫کانکتــور مشــکی رنــگ ‪ECU‬‬ ‫‪ -9‬مابیــن ترمینــال ‪ ۲‬کانکتــور کویــل دوبــل و ترمینــال‬ ‫‪۴‬کانکتــور رلــه دوبــل‪.‬‬ ‫️توجــه‪ :‬خرابــی یــا عملکــرد نامطلــوب کویــل دوبــل‬ ‫وضعیت هــای زیــر را ایجــاد مــی کنــد؛‬ ‫‪-۱‬موتور روشن نمی شود‪.‬‬ ‫‪-۲‬کاهــش قــدرت وشــتاب موتــور دراثــر نیــم ســوز شــدن‬ ‫کویــل‬ ‫زمانی که سرگرم اب دادن‬ ‫باغچه و گلهای منزل هستید‬ ‫با شنیدن صدای زنگ تلفن یا‬ ‫زنگ در‪ ،‬بهتر است ابتدا شیر‬ ‫اب را ببندید وبعد به انها‬ ‫پاسخ دهید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 6‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غــرب ســرعت بــاد ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪366‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫خسارت خشکسالی بیش از‬ ‫‪ ۲‬هزارمیلیاردریال به باغ داران‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــاغ داران اســتان از ناحیــه‬ ‫خشکســالی‪ ،‬نبــود بــاران موثــر و تنــش ابــی ‪ ۲‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال خســارت دیدنــد کــه بیشــترین ان مربــوط بــه‬ ‫باغ هــای ابــی اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان یکهــزار‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۴۰‬میلیــون ریــال مربــوط بــه بــاغ هــای ابــی و‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه بــاغ هــای دیــم اســت‪.‬‬ ‫وی ســطح باغ های اســتان را ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬از ایــن ســطح ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار اراضــی ابــی و‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار هکتــار دیــم اراضــی دیــم اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال‬ ‫‪ ۲۱۰‬هــزار تــن میــوه در ســال زراعــی جــاری از بــاغ هــای‬ ‫اســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی عملکــرد تولیــد میــوه بــه طــور متوســط در بــاغ هــای ابــی‬ ‫را هفــت تــن و ‪ ۸۰۰‬کیلوگــرم و دیــم را چهــار تــن دانســت و‬ ‫به دبیر خرده نگیرید‬ ‫او باید خودش را‬ ‫به ندیدن بزند!‬ ‫کســانی کــه انــدک اشــنایی بــا مختصــات و‬ ‫الیه هــای زیریــن ورزش مملکــت دارنــد نیــک‬ ‫می داننــد ســایه شــوم پــان تهرانســیم در طــول‬ ‫ایــن ســالها چــه بالیــی ســر ورزشــکاران و ورزش‬ ‫اســتان ها اورده اســت!‬ ‫از ورزشــکارانی که به واســطه شهرستانی بودن‬ ‫و نداشــتن پــول و پارتــی هیچــگاه بــه تیم هــای‬ ‫ملــی راه پیــدا نکردنــد گرفتــه تــا بی مهری هــا‬ ‫در تخصیــص بودجــه و احــداث اماکــن و‬ ‫ابنیــه ورزشــی در اســتان ها کــه وجــود صدهــا‬ ‫ســالن و اســتخر و زمیــن نیمــه کاره ورزشــی در‬ ‫شهرستان ها گواه این ادعاست‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی ورزشــکاران اســتان ها‬ ‫مجبورنــد بــا تــاش و غیــرت مثــال زدنــی عــاوه بــر‬ ‫رقابــت بــا رقبــا بــا دالالن و داوران و تهــران نشــینان‬ ‫و مافیــای ورزش نیــز مقابلــه کننــد تــا بتواننــد حــق‬ ‫شــان را از ورزش مملکــت اســتیفا کننــد‪.‬‬ ‫فلــذا امــروز اگــر مشــاهده مــی کنیــد کــه‬ ‫حســن یزدانــی هــا در ســطح اول ورزش دنیــا‬ ‫در حــال اقایــی هســتند‪ ،‬بــه دلیــل توانمنــدی‬ ‫فــوق العــاده و خــارق العــاده انهاســت وگرنــه‬ ‫اگــر کشــتی تهــران‪ ،‬ورزشــکاری بــا چنــد لــول‬ ‫پائیــن تــر از حســن یزدانــی داشــت‪ ،‬االن حســن‬ ‫یزدانــی بایــد بــرای ســامتی اش کشــتی مــی‬ ‫گرفــت و ورزش مــی کــرد!‬ ‫علیرضــا دبیــر هــم ایــن نــکات را مــی دانــد‪ .‬دبیر‬ ‫دانــش امــوز دبیرســتانی نیســت‪ .‬او قهرمــان‬ ‫اموزشــگاه هــای تهــران نیســت! او قهرمــان‬ ‫جهــان و المپیــک اســت و کشــتی را از همــه مــا‬ ‫بهتــر مــی شناســد‪ .‬او کشــتی گیــر اولــی نیســت‬ ‫و گــوش شکســته کشــتی اســت‪.‬‬ ‫اما امروز مصلحت باالنشــینان و برخی دوســتان را‬ ‫بــر مصلحــت کشــتی ترجیــح می دهــد‪ .‬او بــه خوبــی‬ ‫مــی دانــد‪ ،‬خاســتگاه کشــتی کجاســت و اگــر مــی‬ ‫خواهیــم کشــتی مملکــت را تــکان بدهیــم بایــد کجــا‬ ‫ســرمایه گــذاری کنیــم‪ .‬او مــی دانــد کــه کشــتی در‬ ‫رگ و پــی بچــه هــای مازنــدران جــا دارد‪ .‬ولــی ناچــار‬ ‫اســت کشــتی مازنــدران را مــرده بخوانــد تــا کســی از‬ ‫او امکانــات و بودجــه نخواهــد! از او خواســته اند تــا‬ ‫‪ 5‬طــای شــیر بچــه هــای مازنــدران را در مســابقات‬ ‫جهانــی جوانــان نبینــد تــا بــاال نشــینان مجبور نشــوند‬ ‫توجــه ویــژه بــه مازنــدران بــزرگ داشــته باشــند‪ .‬چــون‬ ‫در ایــن صــورت مازنــدران بــزرگ و بزرگتــر مــی شــود‬ ‫و عــده ای از ورزشــکار و مربــی گرفتــه تــا بدنســاز و‬ ‫انالیــزور بایــد جــای خــود را بــه مازندرانی هــا بدهنــد!‬ ‫بــه دبیــر خــرده نگیــرد‪ .‬او مــی دانــد کــت تــن‬ ‫چــه کســی اســت‪ .‬امــا مجبــور اســت خــودش را‬ ‫بــه ندیــدن بزنــد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۹‬پرونده قیری خراسان شمالی‬ ‫در محاکم قضایی‬ ‫‪ ۸۳‬درصد مجموع ‪۱۴‬سد‬ ‫گلستان اب ندارد‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفت‪ ۹ :‬فقره پرونده‬ ‫بــا موضــوع قیــر راه روســتایی اســتان در محاکــم قضایــی اســت که‬ ‫پیمانــکاران طــرف قــرارداد قیــر دریافــت شــده از دولــت را در جــای‬ ‫دیگــر هزینــه کرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه هنــوز‬ ‫تخلــف پیمانــکار در زمینــه قیــر احــراز نشــده اســت گفــت‪ :‬پرونــده‬ ‫هــا در دســتگاه قضــا در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی بــدون اشــاره بــه ارزش ریالــی ایــن میــزان از حجــم قیــر‬ ‫دریافــت شــده توســط پیمانــکاران گفــت‪ :‬پــروژه هــا و قراردادهــای‬ ‫راه روســتایی بــا ایــن پیمانــکاران بایــد بــه راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای منتقــل شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن و در ســال ‪ ،۹۸‬پرونــده قیــری بــرای چنــد نفــر از‬ ‫مدیــران و کارمنــدان اســتان بــه اتهــام ارتشــای ‪ ۱۱‬میلیــارد و ‪۹۰۸‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال‪ ،‬پول شــویی و اختــاس ‪ ۲۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال و تحصیــل مــال نامشــروع به مبلغ ‪ ۱۱۱‬میلیــارد و ‪ ۲۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬هــزار ریــال در زمینــه توزیــع قیــر رایــگان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه چنــد نفــر از جملــه ‪ ۲‬مدیــرکل و یــک معاون ســابق‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی بــا اتهــام تخلــف مالــی در ارتبــاط بــا‬ ‫توزیــع قیــر از ســوی دســتگاه قضایــی بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬هــم اکنون حجم‬ ‫اب موجــود پشــت ‪ ۱۴‬ســد ایــن اســتان بــه خاطــر خشکســالی و کــم‬ ‫بارشــی ‪ ۴۰‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعــب معــادل ‪ ۱۷‬درصــد کل‬ ‫ظرفیــت مخــازن اســت کــه رونــد کاهشــی دارد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی گفــت مجمــوع کل ظرفیــت ســدهای اســتان‬ ‫را ‪ ۲۴۵‬میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۳۱‬مــرداد مــاه ‪ ،‬حجــم اب موجــود‬ ‫در پشــت ســدهای اســتان ‪ ۹۱‬میلیون مترمکعب معادل ‪ ۳۱‬درصد از‬ ‫کل ظرفیــت مخــازن بــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اخریــن ظرفیــت ابگیــری ایــن تعداد ســدها تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲‬ســد کوچــک مخزنــی در اســتان شــامل شــهید چمــران‬ ‫در کاللــه و شــهید دســتغیب در شهرســتان اق قــا بــدون اب اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت ‪ :‬در تــاالب‬ ‫ســدهای اســتان در شهرســتان گنبــدکاووس شــامل المــاگل ســه‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪ ۷۴‬درصــد و االگل ‪۲۴‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب معــادل ‪ ۴۴‬درصــد اب وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــه تازگــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا‬ ‫اشــاره بــه ادامــه روزهــای کم بــارش در اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان‬ ‫حاضــر ‪ ۹۱‬درصــد گســتره گلســتان درگیــر خشکســالی شــدید و خیلــی‬ ‫شــدید اســت‪.‬‬ ‫نخستین صادرات‬ ‫زعفران خراسان شمالی‬ ‫به بازارهای خارجی‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪۳۵۰ :‬‬ ‫کیلوگــرم زعفــران درجــه یــک بــرای نخســتین‬ ‫بــار از طریــق گمــرک ایــن اســتان در شــمال‬ ‫شــرق کشــور بــه بازارهــای جهانــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی اظهــار داشــت‪ ۳۰۰ :‬کیلوگــرم‬ ‫زعفــران مرغــوب و درجــه یــک خراســان شــمالی‬ ‫در بســته بنــدی هــای یــک گرمــی‪ ،‬نیــم گرمــی‪،‬‬ ‫یــک مثقالــی و نیــم مثقالــی بــه کشــور المــان‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬کیلوگــرم بــه امــارات و ‪ ۴۰‬کیلوگــرم بــه‬ ‫کشــور کویــت صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن محصــول اســتراتژیک‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫در گذشــته در اســتان مــا تولیــد مــی شــد و‬ ‫بوســیله تجــار اســتان هــای همجــوار خراســان‬ ‫شــمالی و رضــوی بســته بنــدی و بــه خــارج‬ ‫از کشــور صــادر مــی شــد کــه خوشــبختانه‬ ‫بــا جــذب ســرمایه گــذار بومــی اکنــون ایــن‬ ‫محصــول در داخــل اســتان بســته بنــدی و بــه‬ ‫بازارهــای جهانــی صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون ایــن‬ ‫محصــول اقتصــادی بدلیــل تغییــر الگــوی کشــت‬ ‫و خشکســالی بــه کاالی دارای مزیــت نســبی در‬ ‫اســتان تبدیــل شــده اســت و امیــد مــی رود تــا‬ ‫صــادرات ایــن محصــول در اینــده رونــق گیــرد‪.‬‬ ‫زعفــران در هشــت شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی کشــت و کار مــی شــود کــه فــاروج‬ ‫رتبــه اول را دارد و شــرایط مناســب اقلیمــی‪،‬‬ ‫ســازگاری‪ ،‬نیــاز ابــی کــم‪ ،‬عملکــرد و درامــد‬ ‫اقتصــادی مناســب‪ ،‬ارتقــای دانــش فنــی‬ ‫زعفــران کاران و ســهولت نگهــداری ان از‬ ‫اغاز افتتاح ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۶‬طرح‬ ‫هفته دولت امسال‬ ‫در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مــردم ایــن اســتان در ایــام هفتــه‬ ‫دولــت امســال شــاهد افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۶‬طــرح و پــروژه در بخش هــای مختلــف عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫توســعه ای و زیربنایــی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس روز پنجشــنبه در اییــن افتتاحیــه متمرکــز‬ ‫ایــن طرح هــا در ســالن جلســات شــهید رجایــی اســتانداری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ایــن تعــداد طــرح ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۶۸۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بودجــه از محــل اعتبــارات ملــی‪ ،‬اســتانی‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و بخــش خصوصــی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬افتتــاح طرح هــای اقتصــادی ایــن هفتــه در‬ ‫مجمــوع زمینــه و فرصــت اشــتغال بــرای پنــج هــزار و ‪ ۶۹۴‬نفــر‬ ‫را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســهم بخــش عمرانــی و زیرســاختی در ایــن‬ ‫هفتــه هــزار و ‪ ۵۴‬طــرح و پــروژه بــا ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــارد‬ ‫اعتبــار هزینــه و پیش بینــی شــده و ســهم بخش هــای اقتصــادی‬ ‫و اشــتغال زا بــا هــزار ‪ ۲۹۲‬طــرح و پــروژه دیگــر بــا ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۹۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه و پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫عوامــل مهــم توســعه ایــن محصــول صادراتــی‬ ‫در اســتان اســت‪.‬‬ ‫امــکان حــذف و جایگزینــی بــاغ هــای اب‬ ‫بــر بــا زعفــران‪ ،‬ســهولت در کشــت مکانیــزه و‬ ‫ارزش اقتصــادی بــاال‪ ،‬ســهولت در نگهــداری‬ ‫محصــول‪ ،‬وجــود پنــج واحــد فــراوری و بســته‬ ‫بنــدی زعفــران بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ ۳.۴‬تــن و‬ ‫امــکان صــادرات ان از جملــه مزایــای کشــت‬ ‫ایــن محصــول در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی گذشــته ‪ ۷۶۱‬کیلوگــرم زعفــران‬ ‫بــه ارزش ‪ ۷۴‬میلیــارد ریــال از ‪ ۱۵۸‬زعفــران کار‬ ‫اســتان بــه صــورت حمایتــی توســط ســازمان‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان خریــداری شــده بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح حــدود ‪۴۷‬‬ ‫هــزار هکتــار بــاغ و مابقــی زراعــت اســت‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ســال هــای ترســالی بیــش از ‪ ۲۸۰‬هــزار تــن انــواع‬ ‫میــوه در ســطح بــاغ هــای اســتان برداشــت مــی شــد امــا‬ ‫امســال بــا کاهــش ‪ ۷۰‬هــزار تنــی میــوه مواجــه شــده ایــم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬از مجمــوع کاهــش تولیــدات میــوه ‪ ۵۸‬هــزار‬ ‫تــن مربــوط بــه بــاغ هــای ابــی و ‪ ۱۲‬هــزار تــن نیــز مربــوط بــه‬ ‫بــاغ هــای دیــم اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان بــا بیــان اینکــه تغییــر اقلیــم‪ ،‬کاهــش بارندگــی‬ ‫هــا و کاهــش منابــع ابــی کشــاورزان را بــا مشــکالتی مواجــه‬ ‫کــرده اســت افــزود‪ :‬بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی بایــد‬ ‫بــرای مدیریــت بحــران بــه توصیــه هــای کارشناســان بخــش‬ ‫کشــاورزی و کشــاورزان باتجربــه توجــه کننــد تــا بــا برخــی‬ ‫از اقدامــات علمــی و اصولــی بخشــی از خســارت از ناحیــه‬ ‫خشکســالی را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر ایجــاد ســایبان در بــاغ‬ ‫هــا نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در ســال هــای‬ ‫اخیــر بــا ســرمای زودرس و دیــررس‪ ،‬نوســانات دمــای هــوا و‬ ‫کاهــش منابــع ابــی مواجــه هســتیم و بایــد بتوانیــم بــاغ هــا را‬ ‫نیــز بــه محیــط هــای کنتــرل شــده تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬هــم اینــک در برخــی از اســتان هــا بــا ســازه‬ ‫هایــی بــر روی بــاغ هــا ســایبان ایجــاد کــرده انــد کــه بایــد ایــن‬ ‫روش هــای جدیــد را در بیــن کشــاورزان توصیــه کنیــم‪.‬‬ ‫از مجمــوع محصــوالت تولیــدی اســتان ســاالنه ‪ ۱۶۳‬هــزار‬ ‫تــن مربــوط بــه محصــول انگــور اســت بعــد از ایــن محصــول‬ ‫بیشــترین تولیــدات مربــوط بــه ســیب و گیــاس رتبــه هــای‬ ‫کشــوری ایــن محصــوالت بــه ترتیــب هفــت‪ ۱۲ ،‬و ‪ ۱۵‬اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن ایــن اســتان در تولیــد گالبــی‪ ،‬الــو و انــواع گیاهــان‬ ‫دارویــی در ســطح کشــور بــه ترتیــب در جایــگاه هشــت‪ ۱۶ ،‬و‬ ‫‪ ۲۱‬کشــوری قــرار دارد‪.‬‬ ‫زیتــون‪ ،‬بــادام‪ ،‬پســته‪ ،‬البالــو‪ ،‬هلــو‪ ،‬شــلیل‪ ،‬شــفت الــو‪،‬‬ ‫انجیــر‪ ،‬انــار‪ ،‬شــاه توت‪ ،‬بــه‪ ،‬ســنجد و گوجــه ســبز از دیگــر‬ ‫تولیــدات باغــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۴۶‬درصــدی بــارش از ابتــدای ســال زراعــی تاکنــون‬ ‫نســبت بــه امــار بلنــد مــدت موجــب شــد تــا ‪ ۸۲‬درصــد از‬ ‫مســاحت خراســان شــمالی درگیــر خشکســالی باشــد و ایــن‬ ‫رونــد در ‪ ۱۴‬درصــد مســاحت اســتانی اســتان حادتــر اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار هکتــار و کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی‬ ‫غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن اســتان در نواحی‬ ‫روســتایی ســکونت دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت دوم‪:‬در مــورد پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 0000400‬شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد و بــه موجــب‏دادنامــه شــماره ‪ 9409975840301698‬صــادره از شــعبه اول دادگاه خانــواده‪ ،‬محکــوم لــه‪ :‬زهرا‏شــاکری تنها‬ ‫و محکــوم علیــه‪ :‬یوســف بداغــی موضــوع مطالبــه مهریــه‪ ،‬کــه در خصــوص ارزیابــی یــک دســتگاه‏خــودروی ســواری ام وی ام اس مــدل ‪ 1396‬بــه شــماره پــاک ‪ 485-10‬ص ‪ 85‬بــه شــماره موتــور‏‏‪ 006612‬و شــماره شاســی ‪1006546‬‬ ‫بــه رنــگ ســفید کــه از لحــاظ ظاهــری لبــه درب موتــور (کاپــوت)‏دارای زدگــی مــی باشــد و خــودروی فــوق دارای ‪ 585‬هــزار تومــان خالفــی بــوده و خــودرو دارای یــک مــاه‏بیمــه شــخص ثالــث مــی باشــد کــه در تاریــخ ‪ 1400/05/21‬اعتبــار‬ ‫بیمــه منقضــی مــی شــود کــه بــا عنایــت‏بــه شــرایط موجــود‪ ،‬ارزش ریالــی ان (قیمــت روز) مبلــغ ‪ 960/000/000‬ریــال معــادل نــود و شــش‏میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده اســت‪ ،‬پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده خــودروی‬ ‫فــوق در روز‏ســه شــنبه ‪ 1400/06/16‬ســاعت ‪ 11:00‬الــی ‪ 11:30‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل‏اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪ ،‬بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده‏مــی تواننــد پنــج روز‬ ‫قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کــم و کیــف در صــورت تمایــل از مــورد‏مزایــده بازدیــد نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی‏واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ‬ ‫مزایــده قبــل از شــروع مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و‏مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد) در‏مهلــت مقــرر‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده‬ ‫بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــدی مــی گــردد‏‪.‬‬ ‫اگهی ارا هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی در اجرای ماده ‪۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون یادشــده اســامی افرادی که اســناد عادی یا‬ ‫رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخــش دو بجنــورد پــاک ‪۱۴۵‬اصلــی اراضــی کالتــه علیخــان ناظــر ‪۱‬ششــدانگ یکبــاب کارگاه تیرچــه بلــوک از پــاک ‪ ۱۵‬فرعــی از ‪ ۱۴۵‬اصلــی فــوق بــه مســاحت ‪ ۲۹۷۲.۳۹‬مترمربــع ابتیاعــی اقــای حســن کهنــدل از محــل مالکیــت رســمی‬ ‫ورثه مرحوم شــاه بی بی ناظری (حبیب الله و روح الله و ثریا و مهردخت و اذر دخت و مریم شــهرت همگی شــریفیان)برابر رای شــماره ‪ 1400-0413‬مورخه ‪ ۱۴۰۰/۲/۲۶‬کالســه ‪ ۹۸_۰۲۶۲‬لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین‬ ‫مشــاعی و اشــخاص ذینفع در ارای اعالم شــده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشــار اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ‬ ‫نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه ننمایــد و اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهــد بود‪.‬م‪.‬الف‪۳۲۴۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - ۱۴۰۰/۶/۲۱:‬علیخان نادری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۳۲‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۸۵‬تقاضای خانــم لیــا رمضانــی نیــا بــه شــماره شناســنامه‪۴۶۲‬وکد ملی‪۲۱۲۰۹۸۸۰۹۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد‬ ‫در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهارونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه جهــت یــک ونیــم دانــگ ان قــرار داد اوقــاف تنظیــم شــده اســت بمســاحت ‪ ۳۱.۸۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪ -۱۲‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــندمی توانند از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫کــه نســب ‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۷۶۴۵‬تاریــخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 58‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 6‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 06‬شهریور ‪1400‬‬ ‫اختصاص قیر‬ ‫به ارزش ‪ ۴۷‬میلیارد ریال‬ ‫به شهرهای خراسان شمالی‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســالجاری‬ ‫بــرای اســفالت معابــر محــات بیــش از‪ ۴۷‬میلیــارد ریــال اعتبــار قیــر‬ ‫بــا هــدف طــرح بازافرینــی شــهری و مجتمــع هــای مســکن مهــر در‬ ‫ایــن اســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار قاســم قاســمی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از اعتبــار قیــر معــادل ‪ ۲۴‬میلیــارد‬ ‫ریــال مربــوط بــه اســفالت معابــر محــات هــدف بازافرینــی شــهری‬ ‫در اســتان اســت کــه در شــهرهای اســفراین‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬بجنــورد‪،‬‬ ‫جاجــرم‪ ،‬شــیروان و فــاروج اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬اســفالت‬ ‫معابــر محــات هــدف بازافرینــی در بافــت هــای ناکارامــد شــهری‬ ‫شــهرهای مذکــور بــزودی اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شــهر اســفراین ســه میلیارد ریال‪ ،‬اشــخانه ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫ریــال‪ ،‬بجنــورد ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬جاجــرم ‪ ۲‬میلیــارد ریــال‪ ،‬شــیروان‬ ‫پنــج میلیــارد ریــال و فــاروج ‪ ۲‬میلیــارد ریــال قیــر تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪۲۳‬‬ ‫میلیــارد ریــال قیــر نیــز در مجتمــع هــای‬ ‫مســکونی مســکن مهــر در شــهرهای‬ ‫بجنورد‪ ،‬اسفراین و شیروان اختصاص‬ ‫پیــدا کــرده اســت کــه بــرای اماده ســازی‬ ‫مجتمــع هــای مســکن مهــر هزینــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی تصریح کرد‪ :‬هدف از مرمت و‬ ‫بهســازی بافــت هــای ناکارامــد شــهری‪،‬‬ ‫ارتقــای کیفیــت زندگی و زیســت پذیری‬ ‫شــهری اســت‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۱۷‬پــروژه بازافرینــی شــهری‬ ‫بــا بیــش از ‪ ۱۰۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار در‬ ‫خراســان شــمالی اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محورهــای فعالیت بازافرینی شــهری‪،‬‬ ‫بهســازی محیــط‪ ،‬خدمــات روبنایــی‪،‬‬ ‫خدمــات زیربنایــی‪ ،‬توانمندســازی‬ ‫اجتماعــی و تملــک زمیــن بــرای بازگشــایی معابــر در محــات هــدف‬ ‫بازافرینی شــهری اســت و تالش می شــود تا ســطح کیفیت زندگی‬ ‫شــهروندان ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫گســتره بافــت فرســوده مصــوب در پنــج شــهر اســتان شــامل‬ ‫ساماندهی ارائه دارو‪ ،‬راه حل‬ ‫درمان و مهار کرونا‬ ‫شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه و جاجــرم ‪ ۴۸۲‬هکتار‬ ‫اســت که ‪ ۱۵۴‬هکتار در بجنورد‪ ۱۲۰ ،‬هکتار در شــیروان‪ ۱۱۰ ،‬هکتار‬ ‫در اســفراین‪ ۷۸ ،‬هکتــار در جاجــرم و ‪ ۱۹‬هکتــار در گرمــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان سیم‬ ‫و کابل های مخابراتی‬ ‫در اسفراین‏‬ ‫فرمانده انتظامی اســفراین از دســتگیری ‪ 2‬نفر ســارق ســابقه‬ ‫دار ســیم و کابــل هــای مخابراتــی بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت در‏ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور » در گفت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در‏پــی وقــوع چنــد فقره ســرقت ســیم و کابل هــای مخابراتی‬ ‫در ســطح شهرســتان و اعالم نارضایتی شــهروندان از‏قطعی تلفن ها‬ ‫و اختــال در اینترنــت موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا انجــام تحقیقــات فنــی و پلیســی و‬ ‫گشــت هــای نامحســوس مشــترک بــا اداره مخابــرات‏متهمــان را‬ ‫شناســایی کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران در یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪ 2‬نفر‬ ‫ســارق را در حیــن تخریــب و ســرقت‏ســیم های مخابراتــی دســتگیر و‬ ‫جهــت تحقیقــات بیشــتر بــه مقــر انتظامــی داللــت دادنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا بیــان اینکــه متهمــان در تحقیقــات‬ ‫بعمــل امــده بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت کابل هــای مخابراتــی اعتــراف‬ ‫‏کردند‪،‬عنــوان داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی مقــام قضائــی امــوال‬ ‫مســروقه تحویــل نماینــده اداره مخابــرات شــد‏‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪366‬‬ ‫کشف حدود ‪ 120‬کیلو تریاک‬ ‫در «مانه و سملقان‪‎« ‎‬‬ ‫قصور والدین جان کودک ‪4‬‬ ‫ساله شیروانی را گرفت‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 119‬کیلــو و پانصــد گــرم تریــاک‬ ‫از یــک دســتگاه خــودروی کامیونــت‏ایســوزو در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان مانــه‬ ‫و ســملقان در پــی انجــام‏اقدامــات اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســتان از تــردد یــک دســتگاه خــودرو ایســوزو حامــل‏محمولــه‬ ‫مــواد افیونــی در ســطح شهرســتان مانــه و ســملقان مطلــع شــدند و‬ ‫بالفاصلــه در مبــادی ‏ورودی و خروجــی شهرســتان تــور ایســت و‬ ‫بازرســی ایجــاد کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هنــگام کنتــرل خودروهــای عبــوری در محــل ورودی شــهر‬ ‫اشــخانه‪ ،‬مامــوران بــه یــک‏کامیونــت ایســوزو ســفیدرنگ مشــکوک‬ ‫شــدند و بــا اســتفاده از عالئــم هشــداردهنده خــودرو را‏متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی در ادامــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان مانــه و‏ســملقان پــس از هماهنگی‬ ‫بــا مقــام قضائــی و در بازرســی تکمیلــی از خــودرو کــه حامــل مــواد‬ ‫‏شــوینده از قبیــل مایــع دستشــویی و صابــون بــود‪ ،‬مقــدار ‪ 119‬کیلو‬ ‫و پانصــد گــرم تریــاک کــه بــه طــرز‏ماهران ـه ای زیــر مــواد شــوینده‬ ‫جاسازی شــده بــود را کشــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان گفــت‪ :‬برخــورد یــک‬ ‫دســتگاه ســمند بــا کــودک ‪ 4‬ســاله منجــر بــه مــرگ وی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنا» درتشــریح این خبر افــزود‪ :‬در‬ ‫پــی اعــام مرکــز فوریت ‏هــای پلیــس مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره‬ ‫تصــادف در ســطح شهرســتان شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران بــه‬ ‫محــل حادثــه اعــزام‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا حضــور مــاوران در محــل مشــخص‬ ‫شــد یــک دســتگاه خــودروی ســمند بــا کــودک ‪ 4‬ســاله برخــورد‬ ‫‏کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن حادثــه کــودک خردســال بالفاصلــه‬ ‫بــه بیمارســتان منتقــل شــد کــه متاســفانه بــه علــت شــدت‬ ‫‏جراحــت فــوت کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کارشناســان پلیــس راهــور‪ ،‬علــت ایــن حادثــه را قصــور والدیــن‬ ‫در‏نگهــداری از فرزنــد و پریــدن ناگهانــی عابــر بــه جلــوی خــودرو‬ ‫ســمند اعــام کرده انــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا در پایــان بــه راننــدگان توصیــه کــرد تــا از عجلــه‬ ‫و شــتاب بی مــورد در رانندگــی خــودداری و والدیــن نیــز در‏معابــر‬ ‫و خیابان هــا از کــودکان خــود مراقبــت کننــد تــا شــاهد چنیــن‬ ‫حــوادث دلخراشــی نباشــیم‏‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۵۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۲۷‬تقاضای اقای مجید چیت گر رحیمی به شماره شناسنامه ‪ ۶۳۶‬و کد ملی‪۲۰۹۱۸۴۰۹۳۹‬‬ ‫صادره از ساری فرزند مهدی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ‪ ۴۱۸۳.۲۵‬مترمربع از پالک ‪ -۲۹‬اصلی واقع در اراضی سرکالته کفشگیری بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای‬ ‫ت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫غالمرضــا مهاجــر بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهی می شــود ازاین رو اشــخاصی که نســب ‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۶۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۳۳‬هیئــت موضــوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۰۰‬تقاضای اقای محمد رضا حســام به شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۴۳‬و کد ملی ‪۴۵۹۲۰۹۴۱۳۱‬‬ ‫صادره از گرگان فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪ ۱۰۰.۶۸‬مترمربع از پالک ‪ -۷‬اصلی واقع در اراضی شاهکوه سفلی حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اقای محمدحسام به متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسب ‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۳۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۵‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــ ‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۴۶‬تقاضــای اقــای جــال رســتاقی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۱۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۱۵۷۱۱۴۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد عباســعلی درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۰۳.۴۵‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۴۸۰‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حبیــب اللــه کمالــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۰۱.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴0۰/۶/۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۵/۲۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۱‬هیئت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۵۶‬تقاضــای اقــای مهــدی اســدی بــه شــماره شناســنامه‪ ۲۴‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۲۱۲۲۸۸۸۸۰۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۳۶۲.۳۰‬متــر مربــع از پــاک شــمارع ‪ -۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الف‪۷۵۰۴‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۵/۲۰ :‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۲‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم مــاه تابــان رحیمــی النگــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ ۱۱‬و کدملــی ‪۲۲۴۹۲۸۲۷۶۵‬صــادره از کردکــوی فرزنــد قربــان متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۴۶۵‬در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۱۳۰.۵۰‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪_۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۷۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۶/۰۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۶/۲۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۷۸‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۹۷‬تقاضای اقای محمد حسن کریمی به شماره شناسنامه ‪ ۳۶۵۶‬و کد ملی ‪۲۱۲۰۳۶۸۱۷۱‬‬ ‫صادره از گرگان فرزند محمد در شش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۳۹۵‬متر مربع از پالک شماره ‪ _۱۲۶‬اصلی واقع در اراضی گلند بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫رسمی اقای اکبر قیاسی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسب ‬ ‫اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۵۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ 140060312480001537‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪ /‬خانم پریدخت ریحانی بشناســنامه ‪ 373‬کد ملی ‪ 2121177116‬صادره از گرگان فرزند احمدعلی متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ 1399114412480002089‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 363.10‬مترمربع از پالک ‪ -89‬اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را با ذکر شماره پرونده به این اداره تصمیم و پس از از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 7542 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/06/06 :‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 140060312004001986‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000346‬‬ ‫خانــم امینــه قولجایــی فرزنــد بهــرام قلیــچ بــه شــماره شناســنامه ‪ 11‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032217724‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 150‬مترمربــع جــدا شــده از پــاک ثبتــی ‪-1/5462‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس‬ ‫خیابــان بــال حبشــی خیابــان فجــر روبــروی مدرســه خالدنبــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از فــرزام جهانــی هیــوه چــی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪8708 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/20 :‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫ســرش را بــاال می گیــرد تا هیچ داروخانـه ای را جا نگذارد؛‬ ‫بــا قدم هــای بلنــد مســیر میــدان کاخ بــه ســمت خیابــان‬ ‫شــالیکوبی گــرگان را طــی می کنــد امــا انــگار نســخه ای کــه‬ ‫پزشــک بــرای درمــان همســر کرونایـی اش نوشــته بــه ایــن‬ ‫راحتــی پیچیــده نمی شــود‪ .‬او بــه دنبــال رمدســیویر اســت‬ ‫امــا تاکنــون جــز «نداریــم» پاســخ دیگــری نشــنیده اســت‪.‬‬ ‫ســمیه خانــم بچه هــای خردســالش را بــه مــادر پیــرش‬ ‫ســپرده تــا اخریــن راه هــای درمــان همــراه ‪ ۱۴‬ســاله زندگــی‬ ‫مشــترکش را امتحان کند‪ .‬پزشــکان به جز اســتفاده از داروی‬ ‫رمدســیویر‪ ،‬راه دیگــری بــرای بهبــودی میــاد (همســرش)‬ ‫پیشــنهاد نکرده انــد و حــاال او نمی خواهــد ایــن کورســوی امیــد‬ ‫بــرای او و ‪ ۲‬فرزنــدش خامــوش شــود‪.‬‬ ‫یــک پــای او در بیمارســتان پنــج اذر گــرگان اســت تــا اخریــن‬ ‫وضعیت همســرش را جویا شــود و پای دیگرش در داروخانه ها‬ ‫و شــاید هــم بــازار ســیاه دارو‪.‬‬ ‫ســمیه خانــم انقــدر درمانــده شــده که کنار یکــی از نیمکت های‬ ‫خیابــان ولیعصــر گــرگان زانــوی غم بغــل گرفته و ارام ارام اشــک‬ ‫مــی ریزد‪.‬‬ ‫احتیــاط مــی کنــد کســی از داغــش خبردار نشــود امــا راهی برای‬ ‫پنهــان کــردن خیســی صــورت نیســت و همیــن گریــه ها و اشــک‬ ‫هــا‪ ،‬بهانــه مــا بــرای گفتگــوی کوتــاه چند دقیقه ای اســت‪.‬‬ ‫ماجــرا از چنــد هفتــه قبــل شــروع شــد کــه او بــه همــراه همســر‬ ‫و فرزندانــش راهــی خانــه یکــی از اقــوام در روســتا شــدند‪.‬‬ ‫انجاجلســه خانوادگی برپــا بــود و از بخــت بــد ان هــا‪،‬‬ ‫بــاران تابســتانی جمــع حــدود ‪ ۴۰‬نفــره میهمانــان را وادار بــه‬ ‫کوچیــدن در اتاق هــای کوچــک ایــن خانــه قدیمــی کــرد و‬ ‫همیــن عامــل‪ ،‬کرونــا را بــه دامــن مهمان هــا انداخــت‪.‬‬ ‫ســمیه خانــم گفــت کــه از ان جمــع تاکنــون هفــت نفــر بــه‬ ‫علــت ابتــا بــه کرونــا فــوت کردنــد و ‪ ۱۱‬نفــر دیگــر کــه یکــی از‬ ‫ان هــا میــاد (همســرش) بــود بــه دلیــل درگیــری شــدید ریــه‬ ‫راهــی بیمارســتان شــدند‪.‬‬ ‫شــب و روزهــای ســختی را پشــت ســر گذاشــته تــا بــه‬ ‫اینجــا برســد‪ .‬بارهــا اتفاقــات ان شــب را مــرور کــرد و‬ ‫هــر بــار در ذهنــش ارزو می کــرد کــه ای کاش بهان ـه ای‬ ‫مــی اورد تــا همســرش از رفتــن منصــرف شــود و یــا‬ ‫خجالــت و تعــارف را کنــار می گذاشــت و حداقــل همســر‬ ‫و فرزندانــش را در ان اتــاق دربســته وادار بــه اســتفاده از‬ ‫ماســک می کــرد امــا حــاال دیگــر چیــزی عــوض نمی شــود‪.‬‬ ‫رویــای او فقــط چنــد ثانیــه طــول می کشــد و ســرش را کــه بــاال‬ ‫مـی اورد مــی فهمــد قبــل از ان کــه امیدهایــش ناامیــد شــود باید‬ ‫بــه ســراغ داروخانه هــا بــرود‪.‬‬ ‫ناگهــان بــه یــاد یــک فامیــل دور می افتــد کــه در همــان جمــع‬ ‫خانوادگــی کرونــا گرفتــه امــا بــه ســختی توانســت داروی درمــان‬ ‫کرونــای خــود و دیگــر اعضــای خانــواده را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫می خواهــد بــه ســراغش بــرود تــا از او بــرای حل مشــکلش‬ ‫چاره جویــی کند‪.‬‬ ‫در داروخانه هــا رمدســیویر بــه ســختی پیــدا مــی شــود امــا از‬ ‫چنــد نفــر شــنیده کــه اگــر پــول خوبــی بدهــد مــی تواننــد برایــش‬ ‫از بــازار ازاد تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫رقــم حــدود ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریالــی مــورد نظــر دالالن حقــوق‬ ‫چنــد مــاه همســرش اســت و چــون در خانــواده ان هــا چیــزی‬ ‫پس انــداز نشــده نمی توانــد بــه ان فکــر کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر یــک داروخانــه در گــرگان تــا حــدود زیــادی بــا ســمیه‬ ‫خانــم هــم نظــر اســت و گفــت کــه وضعیــت توزیــع داروهــای‬ ‫درمــان و پیشــگیری کرونــا بــه خصــوص ســرم و اکتمــرا بســیار‬ ‫بــد اســت و حتــی توزیــع نمی شــود در صورتــی کــه برخــی از‬ ‫ایــن داروهــا در بــازار ازاد بــه قیمــت بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫دکتــر سیدقاســم کیاموســوی اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع برخــی‬ ‫داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران کرونایــی ماننــد انــواع ســرم کــه‬ ‫متقاضــی زیــادی هــم دارد بســیار کــم و در حــد انگشــت شــمار‬ ‫اســت کــه در زمانــی کوتاهــی بــه فــروش می رســد و تقاضاهــای‬ ‫بســیار نیــز بــدون پاســخ می مانــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا محمدخانــی مســوول یــک داروخانــه دیگــر‬ ‫در گــرگان نیــز گفــت‪ :‬تعــداد مراجعــه بــرای دریافــت‬ ‫داروهــای پیشــگیری و درمــان کرونــا نســبت بــه هفتــه‬ ‫گذشــته کمتــر شــده کــه یکــی از دالیــل ان تغییــر مــداوم‬ ‫داروهــای اعالمــی درمــان کرونا از ســوی وزارت بهداشــت‬ ‫و ســردرگمی مــردم بــرای خریــد انــواع ان اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان کمبــود داروی درمــان کرونــا را‬ ‫نپذیرفــت و گفــت‪ :‬مشــکلی در زمینــه تامیــن داروی‬ ‫رمدســیویر و ســرم در داروخانه هــای مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتانی اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫پانیــذ صدرایــی بیــان کــرد‪ :‬ایــن دارو و ســرم بایــد‬ ‫در مراکــز درمانــی تزریــق شــود و بــه همیــن دلیــل‬ ‫فــروش ان خــارج از بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی‬ ‫ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬داروی ﺗﻮﺳﯿﻠﻮزوﻣﺐ هــم بــه علــت‬ ‫عــوارض جانبــی باالیــی کــه دارد و بایــد بــه تایید ‪ ۲‬پزشــک‬ ‫در مراکــز درمانــی و بیمارســتانی بــرای تزریــق برســد و بــر‬ ‫همیــن اســاس توزیــع ان ســهیمه بندی شــده کــه البتــه‬ ‫ایــن ســهمیه بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز همه شــهرهای‬ ‫گلســتان کــم تــر از نیــاز اســت‪.‬‬ ‫معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان غــذا و دارو و کمیتــه علمــی ســتاد ملــی‬ ‫کرونــا بایــد ســهیمه بیشــتری بــرای اســتان هایی کــه در‬ ‫شــرایط قرمــز و بحرانــی قــرار دارنــد‪ ،‬در نظــر بگیــرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫ایا می دانید سالی ‪ ۵۰۰‬شهاب سنگ به زمین برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید خورشید روزی ‪ ۱۲۶۰۰۰‬میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد‪.‬‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪366‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫چگونه کتاب های قطور‬ ‫را تا انتها بخوانیم؟‬ ‫انــگار تمــام علــم دنیــا در ایــن کتاب هــای کَــت و کلفــت‬ ‫اســت و از طــرف دیگــر چنــدان عجیــب نیســت کــه ایــن‬ ‫ی مشــتری های زیــادی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بلوک هــای ســیمان ‬ ‫امــا گویــا یــک نفــر راه بدردبخــوری بــرای مطالعــه ی ایــن‬ ‫«گاوکتاب »هــا پیــدا کــرده اســت‪ .‬ایــن شــما و ایــن راه‬ ‫مطالعــه ی کتاب هــای قطــور‪.‬‬ ‫مــن صرفــا از اینکــه قفســه ی کتابــم پــر از کتــاب باشــد‬ ‫کیــف می کنــم‪ .‬دوســت دارم انهــا را داخــل قفســه مرتــب‬ ‫کنــم‪ ،‬بعــد چنــد متــر ان طرف تــر بایســتم و نگاهشــان کنم‬ ‫و از ایــن منظــره لــذت ببــرم‪.‬‬ ‫قبــا از رفتــن بــه کتابخانــه خیلــی خوشــم می امــد‪ ،‬االن‬ ‫هــم بــدم نمی ایــد‪ .‬امــا در گــذر زمــان متوجــه شــدم کــه‬ ‫اگــر می خواهــی کتابــی را – از نظــر ذهنــی – مــال خــود‬ ‫بدانــی‪ ،‬بایــد ان کتــاب بی صاحــاب شــده ی کوفتــی را‬ ‫بخــری و ببــری خانــه‪.‬‬ ‫کتــاب بایــد دم دســت ادم باشــد تــا هــر موقــع کــه اراده‬ ‫کــرد بــه ان رجــوع کنــد‪ ،‬اگــر الزم بــود خطــی زیــر جمالتــش‬ ‫بکشــد و یا چیزی داخلش بنویســد‪ ،‬بتواند ان را از قفســه‬ ‫بــه پاییــن بیــاورد و دوبــاره بــاالی قفســه بگــذارد و دوبــاره از‬ ‫قفســه درش بیــاورد و ســه بــاره پرتــش کنــد ســرجایش و‬ ‫باهــاش روی سوســک بکوبــد و ازش بــه جــای ماوس پــد‬ ‫اســتفاده کنــد و… ‪ .‬منظــورم را کــه گرفتیــد؟‬ ‫دردســرتان ندهــم‪ ،‬مــن کتابخانــه محقــری بــرای خــودم‬ ‫دارم کــه در واقــع اســمش را بایــد بگــذارم «ضدکتابخانه ای‬ ‫از کتاب هــای خوانــده نشــده»‪ .‬خیلــی از کتاب هایــش را‬ ‫بــذل و بخشــش کــرده ام بــه ایــن و ان‪ ،‬امــا هنــوز هــم پــر‬ ‫اســت از کتاب هایــی کــه الیشــان را هــم تــا بــه حــال بــاز‬ ‫نکــرده ام‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬کمــاکان پــروژه ی کتــاب خریــدن و‬ ‫پــر کــردن قفس ـه هایم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اخیــرا یــک نگاهــی بــه قفســه کتاب هایــم انداختــم و یــک‬ ‫کتابــی بــه چشــمم خــورد کــه مــدت طوالنـی ای بود کــه دلم‬ ‫می خواســت بخوانمش‪ .‬راســتش تابســتان امســال بعد از‬ ‫اینکه ‪ ۱۵۰‬صفحه اش را خواندم‪ ،‬بســتمش و گذاشــتمش‬ ‫کنــار و رفتــم ســراغ مطالعــه کتاب هــای «فوری تــرم»‪.‬‬ ‫کتابــی کــه خدمت تــان عــرض می کنــم اســمش کارگــزار‬ ‫قــدرت (‪ )The Power Broker‬اســت کــه رابــرت کارو‬ ‫(‪ )Robert Caro‬ان را بــه رشــته ی تحریــر دراورده اســت‪.‬‬ ‫ک‬ ‫کتابــی کالســیک راجــع بــه سیاســت قــدرت در نیویــور ِ‬ ‫اواســط قــرن بیســتم کــه ماجراهایــش از زبــان نابغــه ی‬ ‫شهرســازی و معمــار نیویــورک‪ ،‬رابــرت مــوزس (‪Robert‬‬ ‫ـن‬ ‫‪ )Moses‬بیــان می شــود‪ .‬جــال و جبــروت و عــذاب و نفریـ ِ‬ ‫ـان ایــن مجلــد ایــن اســت کــه اگــر ایــن کتــاب را پــای‬ ‫همزمـ ِ‬ ‫در بگــذاری در بــاز و بســته نمی شــود‪ .‬بــه اصطــاح از ان‬ ‫کتاب هایــی اســت کــه از شــدت قطــوری و ســنگینی بــه درد‬ ‫پــادری می خــورد‪ .‬ایــن کتــاب هــزار و صــد و ده صفحــه دارد‬ ‫– از ان کتاب هــای متراکــم کــه خیلــی جــای ســفیدی در‬ ‫صفحه هایــش قابــل مشــاهده نیســت‪ .‬فکــر کنــم در جایــی‬ ‫خوانــده ام کــه جنــاب اقــای کارو گفتــه کــه کتابــش شــامل‬ ‫هفتصــد هــزار لغــت اســت (کــه تــازه قبــل از ویرایــش نهایــی‬ ‫حــاوی بیــش از یــک میلیــون لغــت بــوده اســت)‬ ‫ســبک نوشــتار ایــن کتــاب معرکــه اســت و حتــی یــک‬ ‫جایــش را هــم نمی توانیــد پیــدا کنیــد کــه نویســنده‬ ‫بی دلیــل روده درازی کــرده باشــد بــا ایــن حــال صرفــا حجــم‬ ‫مطالبــش خیلــی خیلــی زیــاد اســت‪.‬‬ ‫مشــکل از اینجــا شــروع می شــود کــه وقتــی فکــر خوانــدن‬ ‫ایــن کتــاب بــه ســرتان می زنــد‪ ،‬حتــی بیــرون کشــیدنش از‬ ‫داخــل قفســه هــم باعــث ایجــاد دلشــوره می کنــد‪ .‬بیاییــد‬ ‫بــه زبــان ریاضــی بــا هــم صحبــت کنیم‪ :‬من ســرعت خوبی‬ ‫در خوانــدن کتــاب دارم‪ .‬فکــر کنــم دور و بــر ‪ ۳۰۰‬لغــت در‬ ‫دقیقــه را حریفــم… حــاال ‪ ۵۰‬تــا لغــت کــم یــا زیــاد‪.‬‬ ‫بــا ســرعت ‪ ۳۰۰‬لغــت در دقیقــه‪ ،‬یــک کتــاب هفتصــد هزار‬ ‫لغتــی را بایــد در ‪ ۲۳۳۳‬دقیقــه یــا چیــزی حدود ‪ ۳۹‬ســاعت‬ ‫تمــام کنــم‪ .‬چــرا نمی توانــم ایــن کار را انجــام بدهــم؟ چــون‬ ‫مغــزم اصــا خوشــش نمی ایــد کــه یــک کار ‪ ۳۹‬ســاعته ی‬ ‫بی جیــره و مواجــب را شــروع کنــد‪ .‬پَـــس! مــی رود ســراغ‬ ‫یــک کتــاب کوتاه تــر و اســان تر‪ .‬خــب هــر چــه باشــد ان هــم‬ ‫بــرای خــودش کتــاب محســوب می شــود‪.‬‬ ‫بعــد تــازه بــه ایــن فکــر می افتــم کــه چــه شــاهکارهای‬ ‫دیگــری را هــم می شناســم کــه ارزوی خوانــدن انهــا را‬ ‫هــم دارم‪ .‬کارو ‪ ۴‬کتــاب (کــه نهایتــا شــده ‪ )۵‬در مــورد‬ ‫(رئیس جمهــور امریــکا در حــد فاصــل ســال های ‪۱۹۶۳‬‬ ‫تــا ‪ )۱۹۶۹‬نوشــته اســت کــه همه شــان از شــاهکارهای‬ ‫قــرن بیســتمی دربــاره ی سیاســت در امریــکا بــه شــمار‬ ‫می رونــد‪ .‬همچنیــن می خواهــم کتــاب انحطــاط و‬ ‫ســقوط امپراتــوری روم اثــر گیبســون‪ ،‬انــا کارنینــا و‬ ‫جنــگ و صلــح از اثــار تولســتوی‪ ،‬جانســون اثــر بــازوِل‪،‬‬ ‫ظهــور و ســقوط رایــش ســوم از شــیرر‪ ،‬ثــروت ملــت اثــر‬ ‫ادام اســمیث و همچنیــن بیوگرافی هــای بیشــتری از‬ ‫ران چرنــو (تایتــان را شــدیدا دوســت دارم و شــنیده ام‬ ‫کــه الســکاندر همیلتــون هــم خیلــی محشــر اســت)‬ ‫را بخوانــم‪ .‬می دانیــد بدبختــی ام کجاســت؟ اینکــه‬ ‫تمامشــان کتاب هــای پــادری هســتند‪.‬‬ ‫ایــن قضیــه مــن را بــه فکــر فــرو بـ ُـرد کــه چطــور می شــود‬ ‫کســی بتوانــد هرکــدام از ایــن کتاب هــا را تــا تــه بخوانــد؟‬ ‫چطــور می شــود مــن بــه فــردی تبدیــل شــوم کــه بــه‬ ‫جــای صحبــت کــردن راجــع بــه ایــن کتاب هــا‪ ،‬تمامشــان‬ ‫را خوانــده باشــد‪ .‬انــگار کــه بایــد ایــن کار را یــک شــغل‬ ‫تمام وقــت محســوب کــرد چــون جــور دیگــری نمی تــوان‬ ‫از پســش برامــد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست شما را به همراه دارد‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫همــه می خواهنــد در کاری کــه انجــام می دهنــد‬ ‫ش می کنیــم بــه‬ ‫موفــق باشــند‪ .‬همــه ی مــا تــا ‬ ‫موفقیت دست یابیم و بسیاری از ما می خواهیم‬ ‫در اینــده انســان بزرگــی باشــیم‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬دائمــا از‬ ‫خــود می پرســیم کــه چگونــه می توان موفق تر شــد‬ ‫و بــه راه هــای مختلــف موفق شــدن فکــر می کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت روش هــای جالــب و امیدبخــش‬ ‫بســیاری وجود دارد‪ ،‬مانند کســب عادات ســودمند‬ ‫بــرای افزایــش کارایــی‪ ،‬امــا معمــوال وجــه دیگــر‬ ‫ماجــرا را نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان بــه موانــع‬ ‫موفقیــت توجــه نمی کنیــم و ایــن شــاید خنــده دار‬ ‫باشــد‪ ،‬زیــرا مــا در جســتجوی موفقیــت هســتیم‬ ‫ولــی کامــا فرامــوش می کنیــم چــه موانعــی مــا‬ ‫را از رســیدن بــه اهداف مــان بازمی دارنــد‪ .‬بخــش‬ ‫زیــادی از زمان مــان را صــرف جســتجوی موفقیــت‬ ‫می کنیــم امــا از خــود نمی پرســیم چــه چیزی هایــی‬ ‫مانــع موفقیت مــان می شــوند‪ .‬درنتیجــه بارهــا بــا‬ ‫مشــکالت مشــابه روبــه رو می شــویم‪ .‬وقــت ان‬ ‫رســیده کــه ایــن مســئله را حــل کنیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه موانــع موفقیــت و کمــال را بــا هــم بررســی‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫مشکل فراگیری که افراد بسیاری را از موفقیت‬ ‫درونــی منفــی‬ ‫بــاز داشــت ه اســت‪ ،‬گفتگوی هــای‬ ‫ِ‬ ‫هســتند‪ .‬همـه ی مــا صدایــی در درون مــان داریــم‬ ‫کــه دائمــا بــه مــا یــاداور می شــود چــه کارهایــی را‬ ‫نمی توانیــم انجــام دهیــم‪ .‬ایــن گفتگوهــا باعــث‬ ‫می شــوند خودمــان را محــدود کنیــم‪ .‬در یــک‬ ‫کالم ایــن گفتگوهــا مانعی جــدی در راه موفقیت‬ ‫هســتند‪ .‬اگــر از اســیب های بالقــوه ی ایــن عــادت‬ ‫بــد اگاه نباشــیم ضــرر می کنیــم‪ .‬فقط با شــناخت‬ ‫درســت مســئله اســت کــه می تــوان بــرای ان‬ ‫راه حلــی یافــت‪.‬‬ ‫ولــی اگــر ایــن موضــوع تنهــا مانــع موفقیــت‬ ‫نباشــد چــه؟‬ ‫اگــر بــا عوامــل بی شــماری مواجــه باشــیم چــه‪،‬‬ ‫عواملــی کــه هرکــدام می تواننــد مســیر موفقیــت‬ ‫را برای مــان دشــوار کننــد؟‬ ‫پایداری‪ ،‬پایمردی و پافشاری به رغم‬ ‫نامالیمات‪ ،‬ناامیدی ها و ناممکن ها‪ ،‬این‬ ‫چیزی است که افراد قوی را از افراد ضعیف‬ ‫جدا می کند‪.‬‬ ‫– توماس کارالیل‬ ‫هم ـه ی مــا در دام عــادات منفــی‪ ،‬دیدگاه هــای‬ ‫ناکارامــد و ســرگرمی های بی فایــده افتاده ایــم‪.‬‬ ‫زمــان ان رســیده اســت کــه بررســی کنیــم چــه‬ ‫چیزهــای مــا را بــاز می دارد کــه از همه ی توان مان‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬شــناخت ایــن عوامــل بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا ان هــا را از ســر راه موفقیت تــان‬ ‫کنــار بزنیــد‪ .‬بــه ســراغ موانــع موفقیــت برویــم‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه موانــع موفقیــت و راه هــای غلبــه‬ ‫بــر تک تــک انهــا را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نداشتن چشم انداز‬ ‫افــراد زیــادی دربــاره ی اهمیــت هدف منــدی‬ ‫صحبــت می کننــد‪ .‬انهــا می گوینــد‪« :‬پیــش‬ ‫از انکــه کاری را شــروع کنیــد‪ ،‬هدف تــان را‬ ‫مشــخص کنیــد‪ ».‬مــا بــه ایــن نصیحــت عمــل‬ ‫می کنیــم و بــه هدف هــای بزرگــی فکــر می کنیــم‬ ‫کــه می خواهیــم انهــا را عملــی کنیــم‪ .‬تصمیــم‬ ‫می گیریــم نمــرات عالــی کســب کنیــم‪ ،‬شــغل‬ ‫پردرامــد داشــته باشــیم‪ ،‬ترفیــع بگیریــم و غیــره‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬هدف هــای مــا متوجــه امــور ملمــوس‬ ‫ماننــد پــول دراوردن هســتند‪ .‬ایــن کار ماننــد‬ ‫تهیــه ی فهرســتی از چیزهــای دوست داشــتنی‬ ‫اســت‪ .‬اگــر چیــزی را می خواهــی‪ ،‬کافــی اســت‬ ‫بــرای خــودت هــدف تعییــن کنــی و بــرای رســیدن‬ ‫بــه ان تــاش کنــی‪.‬‬ ‫امــا در بســیاری مواقــع محرکــی بــرای رســیدن‬ ‫ایــن اهــداف و گــذر از محدودیت های مــان‬ ‫ل کــردن اهداف مــان‬ ‫نداریــم‪ .‬ازای ـن رو بــرای دنبــا ‬ ‫به انــدازه ی کافــی باانگیــزه و مصمــم نیســتیم و‬ ‫دلیلــی بــرای ادامــه دادن و پیمــودن باقــی مســیر‬ ‫موفقیــت نداریــم‪ .‬چیــزی تشــویق مان نمی کنــد‬ ‫کــه حتــی بــه بزرگ تریــن مشــکالتی کــه بــا انهــا‬ ‫روبــه رو می شــویم توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــرای مــدت کوتاهــی‬ ‫هدف های مــان را باانگیــزه ی زیــاد دنبــال کنیــم‪،‬‬ ‫امــا کم کــم انگیزه مــان کاهــش می یابــد تــا اینکــه‬ ‫درنهایــت بــه چیــزی کمتــر رضایــت می دهیــم‪.‬‬ ‫علــت ایــن اتفــاق ان اســت کــه بیشــتر افــراد‬ ‫چشــم اندازی اساســی از زندگی شــان ندارنــد‪.‬‬ ‫کار انهــا ماننــد ســاختن مجلل تریــن قصرهــا‬ ‫بــدون ســاختن پــی اســت‪ .‬درنتیجــه بیشــتر‬ ‫تالش هایشــان از همــان اول محکــوم بــه‬ ‫شکســت اســت‪ .‬اگــر از ایــن زاویــه بــه قضیــه نــگاه‬ ‫کنیــم‪ ،‬نداشــتن چشــم انداز یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫موانــع موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫یک جمع کوچک با جان های مصمم و اعتقاد‬ ‫خدشه ناپذیر به هدف خویش‪ ،‬می توانند‬ ‫مسیر تاریخ را عوض کنند‪.‬‬ ‫– ماهاتما گاندی‬ ‫در ادامه همراه ما با چطور باشید‪...‬‬ ‫میترا دانشور‬ ‫گاهــی پشــت ســر هــم خمیــازه می کشــید‪ ،‬امــا خبــری از روی هــم‬ ‫رفتــن پلک هــا نیســت‪ .‬همـ ه می خواهنــد خــواب بــا کیفیــت داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬امــا بســیاری از مــا‪ ،‬غَلــت زدن در رختخــواب و ســاعت ها‬ ‫پهلــو بــه پهلــو شــدن را تجربــه می کنیــم تــا ســرانجام بــه خــواب‬ ‫برویــم‪ .‬بــا ایــن حــال همــه ســزاوار خوابــی خــوش هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه می توانیــد بــا ‪ ۱۰‬ترفنــد ســاده بــرای اینکــه در کمتــر از ‪ ۳۰‬ثانیــه‬ ‫خواب تــان ببــرد‪ ،‬اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ترفند ساده برای اینکه در کمتر‬ ‫ب تان ببرد‬ ‫از ‪ ۳۰‬ثانیه خوا ‬ ‫‪ .۱‬قبل از خواب کتاب بخوانید‬ ‫یکــی از بهتریــن و معروف تریــن ترفندهــای خوابیــدن‪ ،‬خامــوش کــردن‬ ‫چراغ هــای اضافــه‪ ،‬رفتــن زیــر پتــو و خوانــدن کتــاب قطــور اســت‪.‬‬ ‫نیــاز نیســت کتابــی روشــنفکرانه انتخــاب کنیــد‪ ،‬بلکــه گاهــی کتابــی‬ ‫خســته کننده یــا کســالت بار ممکــن اســت بــه خوبــی شــما را بــه عالــم‬ ‫خــواب ببــرد‪ .‬خوانــدن‪ ،‬شــما را وادار می کنــد تــا از لــوازم الکترونیکی تــان‬ ‫و وســایلی کــه ذهــن شــما از نظــر دیــداری تحریــک می کنند‪ ،‬جدا شــوید‬ ‫و در نتیجــه راحت تــر بخوابیــد‪ .‬بنابرایــن دفعـه ی بعــد کــه در خوابیــدن‬ ‫مشــکل داشــتید‪ ،‬یکــی از کتاب هــای کتابخانه تــان را برداریــد‪ .‬شــاید این‬ ‫کار بهتریــن راه حــل بــرای خوابیــدن باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ساعت مشخصی برای خوابیدن تنظیم کنید‬ ‫تعییــن زمــان خاصــی بــرای رفتــن بــه رختخــواب‪ ،‬شــما را وادار می ســازد‬ ‫کــه هــر شــب در ان ســاعت بخوابیــد و ایــن کار بــه دلیــل اینکه ســریع تر‬ ‫بــه رختخــواب می رویــد‪ ،‬بســیار مفیــد خواهــد بــود‪ .‬عمــل بــه ایــن نکتــه‪،‬‬ ‫نــه تنهــا از نظــر فیزیکــی‪ ،‬بلکــه از نظــر روانــی هــم بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬تنظیــم ســاعت بــرای خــواب‪ ،‬بــه ذهن تــان یــاداوری می کنــد‬ ‫تــا تشــخیص دهــد کــه ایــن زمــان بــرای شــما بــه معنــای دســت از کار‬ ‫کشــیدن و ارامــش یافتــن اســت‪ .‬هم چنیــن ایــن کار باعــث تنظیــم‬ ‫ســطوح ســروتونین و مالتونیــن مغزتــان خواهــد شــد و ســاعت بدن تان‬ ‫را متعــادل می ســازد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬ایــن کار فوایــد بســیاری دارد و‬ ‫بــرای اینکــه ســریع تر بــه خــواب برویــد‪ ،‬قطعــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫م داشته باشید‬ ‫‪ .۳‬رژیم غذایی سال ‬ ‫ـی ســالم مزایــای‬ ‫همــه می دانیــم و حتــی بــاور داریــم کــه‪ ،‬رژیــم غذایـ ِ‬ ‫بســیاری دارد‪ ،‬امــا واقعــا بــه ان عمــل نمی کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال بدانیــد‬ ‫بــرای داشــتن خوابــی بهتــر‪ ،‬ارزش دارد کــه رژیــم غذایی تــان را تنظیــم‬ ‫کنیــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افزایــش مصــرف میــوه و‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬باعــث افزایــش کیفیــت خــواب شــده و مــدت زمــان بــه‬ ‫خــواب رفتــن را‪ ،‬بــه طــور چشـم گیری کاهــش می دهــد‪ ،‬زیــرا باعــث بــاال‬ ‫رفتــن ســطح منیزیــم‪ ،‬پتاســیم و ســایر مــواد معدنــی مــورد نیــاز بدن تان‬ ‫می شــود‪ .‬حتــی اضافــه کــردن مقــدار بیشــتری گوشــت بوقلمــون کــه‬ ‫ب الودگی در شــما‬ ‫سرشــار از تریپتوفان اســت‪ ،‬باعث القای حس خوا ‬ ‫شــده و فاصل ـه ی زمــان بیــداری تــا خوابیــدن را کمتــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اتاق تان را خنک نگه دارید‬ ‫راه حــل دیگــر بــرای ســریع تر خوابیــدن‪ ،‬تــا حــد امــکان خنــک‬ ‫نگه داشــتن دمــای اتــاق اســت‪ ،‬امــا بایــد مراقــب بــود خیلــی ســرد‬ ‫نشــود‪ .‬ســال ها مطالعــات علمــی نشــان داده انــد کــه در زمــان تــاش‬ ‫بــرای خوابیــدن‪ ،‬دمــای بدن تــان بســیار بــا اهمیــت اســت؛ چنان کــه در‬ ‫هنــگام خــواب دمــای بــدن بــه طــور طبیعــی کاهــش می یابــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫خنــک بــودن اتــاق خــواب مهــم اســت‪ .‬همان طــور کــه پــس از یــک‬ ‫حمــام داغ بــه خاطــر کاهــش دمــای بدن تــان احســاس خواب الودگــی‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بهتریــن کار در زمــان خــواب‪ ،‬بــاز کــردن پنجــره یــا روشــن‬ ‫کــردن پنکــه بــرای خنــک نگــه داشــتن هواســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قبل از خواب یوگا تمرین کنید‬ ‫اگــر عالقه منــد بــه انجــام کاری تــا حــدی غیرمتعــارف هســتید‪،‬‬ ‫تحقیقــات پیشــنهاد می دهنــد کــه انجــام یــوگا می توانــد بدن تــان را‬ ‫ارام ســاخته و کمــک کنــد تــا در زمانــی کوتاه تــر بــه خــواب برویــد‪ .‬یــوگا‬ ‫بــه عنــوان ترفنــدی بــرای خوابیــدن‪ ،‬مدت طوالنی اســت که مشــتریان‬ ‫زیــادی پیــدا کــرده و ارزش امتحــان کــردن را دارد‪ .‬مجموعــه حرکاتــی‬ ‫خــاص مثــل «ســام بــر مــاه» کــه بــه ارامــی و بــا مالیمــت انجــام‬ ‫می شــوند‪ ،‬باعــث افزایــش احســاس ارامــش و خــروج درد هایــی از‬ ‫بدن تــان خواهــد شــد کــه احتمــاال پیــش از ایــن در طــول شــب باعــث‬ ‫بی خوابی تــان می شــدند‪ .‬یــوگا بــه خاطــر فوایــدی کــه بــرای ســامتی‬ ‫دارد‪ ،‬توجــه بســیاری از افــراد را بــه خــود جلــب کــرده اســت‪ ،‬پــس اگــر‬ ‫شــبی بی خــواب ُ‬ ‫شــدید کافــی اســت دســت خــود را بــرای انجــام یکــی‬ ‫از حــرکات یــوگا بــاال ببریــد و بالفاصلــه ارام شــده و بــه خــواب برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تمرکز ذهن انجام دهید‬ ‫انقــاب تمرکــز ذهــن در حــال درنوردیــدن همــه ی شــهرها و‬ ‫فرهنگ هاســت و بــه عنــوان راهــکاری مفیــد بــرای هــر کســی کــه نیــاز‬ ‫بــه کمــک دارد‪ ،‬معرفــی می شــود و البتــه دلیلــی خــوب هــم بــرای ان‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در واقــع همیشــه از تمرکــز ذهــن بــه عنــوان نوعــی درمــان‬ ‫بــرای هــر بیمــاری فیزیکــی یــا روانــی یــاد می شــود کــه در اینجــا بیمــاری‬ ‫مدنظــر مــا‪ ،‬مشــکل در خوابیــدن اســت‪ .‬تمرکــز ذهــن بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا ذهــن مضطرب تــان را ارام کــرده و بــا تمرکــز بــر تنفــس‬ ‫اهســته و منظم تــان بتوانیــد بهتــر بخوابیــد‪ .‬در واقــع «تنفــس اوجایی‬ ‫(‪ »)ujjayi‬یــا «تنفــس صــدای اقیانــوس» از بهتریــن تکنیک هــا بــرای‬ ‫ارام شــدن و بــه خــواب رفتــن اســت‪( .‬در هــر دو نــوع تنفــس‪ ،‬عمــل‬ ‫دم و بــازدم بــه چنــد مرحلــه تقســیم شــده و بــرای هــر مرحلــه تکنیــک‬ ‫مشــخصی پیــاده می شــود)‬ ‫‪ .۷‬مقداری شیر گرم بنوشید‬ ‫قدیمــی مادربزرگ هــا‪ ،‬نشــانه هایی از منطــق‬ ‫گاهــی داســتان های‬ ‫ِ‬ ‫و واقعیــت در خــود دارنــد‪ .‬مثــا ایــن گفت ـه ی قدیمــی کــه نوشــیدن‬ ‫شــیر گــرم بــه خوابیــدن کمــک می کنــد‪ ،‬نــه تنهــا درســت اســت بلکــه‬ ‫ترفنــدی مفیــد بــرای کســانی اســت کــه می خواهنــد زودتــر بــه خــواب‬ ‫برونــد‪ .‬البتــه بــه دلیــل بحث هــای پیرامــون اثرگــذاری تریپتوفــان در‬ ‫خوابیــدن‪ ،‬در حــال حاضــر تردیدهایــی وجــود دارد کــه شــیر گــرم یــا‬ ‫ب الودگــی می شــوند؛‬ ‫نوشــیدنی هایی بــا پایــه ی شــیر‪ ،‬باعــث خــوا ‬ ‫بــا ایــن حــال روان شناســان اثــر ناخــوداگاه نوشــیدن شــیر گــرم را در‬ ‫نظــر می گیرنــد‪ ،‬کــه بــه تجربـه ی نــوزادی و زمــان نوشــیدن شــیر مــادر‬ ‫و ارامــش همــراه بــا ان مربــوط اســت‪ .‬بنابرایــن بــه جــای اســتفاده از‬ ‫چش ـم بند خــواب‪ ،‬یــک لیــوان شــیر گــرم بنوشــید تــا در موقــع بیــدار‬ ‫شــدن اول صبــح‪ ،‬احســاس بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مصرف کافئین را قطع کنید‬ ‫یکــی از بهتریــن ترفندهــای خوابیــدن‪ ،‬قطــع اعتیاداورتریــن مــاده ی‬ ‫شــیمیایی رایــج اســت‪ :‬درســت حــدس زدیــد‪ ،‬کافئیــن! بلــه‪ ،‬هم ـه ی‬ ‫مــا در روز مقــداری کافئیــن را چــه بــا چــای و قهــوه و چــه بــا شــکالت‬ ‫مصــرف می کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال اگــر می خواهیــد مطمئــن شــوید کــه‬ ‫در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه خــواب می رویــد‪ ،‬مصــرف کافئیــن را‬ ‫از زمانــی مشــخص در روزتــان قطــع کنیــد‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد‬ ‫قطــع کافئیــن قبــل از ســاعت ‪ ۳‬بعــد از ظهــر هــم کیفیــت خــواب را‬ ‫افزایــش می دهــد و هــم زمــان بــه خــواب رفتــن را ســریع تر می کنــد‪.‬‬ ‫پــس بــرای اینکــه مقــداری پیشــرفت در بهبــود رونــد خوابیدن تــان‬ ‫ببینیــد‪ ،‬قهــوه یــا چــای عصرانــه را از برنامه تــان حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬لوازم الکترونیکی را خاموش کنید‬ ‫یکــی از مهم تریــن ترفندهــای خــواب بــرای افــراد امــروزی و‬ ‫مــدرن‪ ،‬دور کــردن لــوازم الکترونیکــی از اتــاق خــواب و کنــار‬ ‫گذاشتن شــان اســت‪ .‬مطالعــات بی شــماری نشــان داده انــد کــه‬ ‫نــور ابــی لــوازم الکترونیــک‪ ،‬توانایــی مغزتــان بــرای اغــاز ارام‬ ‫شــدن جهــت خوابــی بــا کیفیــت بهتــر را مختــل کــرده و حتــی‬ ‫قبــل از خــواب‪ ،‬ارامــش را از شــما می گیــرد‪ .‬در عــوض‪ ،‬ســعی‬ ‫نماییــد تــا لپ تــاپ‪ ،‬موبایــل یــا تبلــت خــود را یــک ســاعت پیــش‬ ‫از خــواب‪ ،‬خامــوش کنیــد تــا ذهن تــان بــه خوبــی ارام گیــرد و‬ ‫در نتیجــه بــه کیفیــت خوابــی کــه ســزاوار ان هســتید‪ ،‬برســید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬پرده های ضخیم بخرید‬ ‫اگــر بــه دنبــال ترفنــدی راحــت و مفیــد بــرای خوابیــدن هســتید‪،‬‬ ‫بهتــر اســت بــرای خریــد پرده هــای ضخیــم هزینــه کنیــد‪ .‬وقتــی‬ ‫انــواع نــور از المــپ حیــاط همســایه و چراغ هــای خیابــان تــا نــور‬ ‫ماشــینی کــه ســاعت ‪ ۱‬نصــف شــب از کوچــه رد می شــود‪ ،‬بــر اتاق‬ ‫شــما تاثیــر می گــذارد‪ ،‬خوابیــدن ســخت تر و ســخت تر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬پرده هــای ضخیــم نــه تنهــا مانــع رســیدن نــور می شــوند‪،‬‬ ‫بلکــه کمــک می کننــد تــا بــرای زمانــی طوالنــی بخوابیــد و هیــچ‬ ‫اختاللــی در خواب تــان ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫برگرفته از‪lifehack :‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 06‬شهریور ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و نهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫اصــل اعتبــار قضیــه امــر مختــوم را بدرســتی‬ ‫بدانیــم‪ :‬همــه حقوقدانــان می داننــد کــه جهت‬ ‫اســتناد بــه‏اصــل مذکــور ســه شــرط واجــب‬ ‫اســت‪ « .‬وحــدت در موضــوع» ‪ « ،‬وحــدت در‬ ‫ســبب»‪ « ،‬وحــدت در طرفیــن‏شــکایت» امــا‬ ‫غالبــا حقوقدانــان بــرای کشــف موضــوع‪ ،‬بــه‬ ‫تفســیر روی مــی اورنــد کــه منشــاء انحــراف‬ ‫از قصــد‏قانونگــذار اســت‪« .‬وحــدت موضــوع»‬ ‫در اعتبــار قضیــه امــر مختــوم چیســت؟ غرض‬ ‫از « موضــوع» واقعــه‏مجرمانــه ای اســت کــه‬ ‫در توصیــف ان‪ ،‬بایــد خــود را مقیــد بــر اصــل‬ ‫قانونــی بــودن مجازاتهــا بدانیــم و توصیــف‬ ‫‏واقعــه را نیــز بــا یکــی از مــواد قانــون مجــازات‬ ‫اســامی تطبیــق دهیــم و بــه تفســیر موضــوع‬ ‫نپردازیــم‪ .‬مثــا اگــر ‏واقعــه مجرمانــه ای‬ ‫کــه ســابقا منتــج بــه قــرار نهایــی منــع تعقیــب‬ ‫شــده‪ ،‬بــه شــرح منــدرج در مــاده ‪ 598‬ق‪.‬م‪.‬ا‬ ‫بــوده‏باشــد‪ ،‬نمیتــوان بــه اعتبــار اصــل قضیــه‬ ‫امــر مختــوم‪ ،‬رســیدگی بــه واقعــه مجرمانــه ای‬ ‫را کــه توصیــف ان در مــاده ‏‏‪ 603‬ق‪.‬م‪.‬ا امــده‬ ‫اســت متوقــف نماییــم‪ .‬هــر چنــد کــه در هــر‬ ‫دو‪ ،‬تضییــع امــوال عمومــی مطــرح اســت‪.‬‬ ‫امــا در‏واقعــه ‪ 598‬تضییــع صرفــا در اثــر‬ ‫اهمــال و ســهل انــگاری مامــور دولــت‪،‬‬ ‫حاصــل شــده اســت‪ ،‬بــی انکــه خــود و یــا‬ ‫‏دیگــری نفعــی از تضییــع بــرده باشــد و‬ ‫در واقعــه ‪ 603‬تضییــع امــوال عمومــی در‬ ‫اثــر کالهبــرداری مامــور دولتــی‏و تبانــی بــا‬ ‫اشــخاص ثالــث و از طریــق تنظیــم قــرارداد‬ ‫فاســد حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مالحظــه می گــردد کــه جــرم ‏انــگاری مــاده‬ ‫‪ 598‬بــا ‪ 603‬کامــا متفــاوت اســت لــذا‬ ‫توقــف تعقیــب واقعــه مشــروحه ‪ 603‬بــه‬ ‫اعتبــار قــرار منــع‏تعقیــب نهایــی معطــوف‬ ‫بــه مــاده ‪ 598‬ســبب اســقاط «وحــدت در‬ ‫موضوع»می گــردد‪ .‬بنابرایــن در «وحــدت‬ ‫‏موضــوع » بایــد عناصــر قانونــی وقایــع‬ ‫مجرمانــه یکــی باشــند و نــه اینکــه بــر تفســیر‬ ‫و تشــخیص قاضــی متکــی باشــد‪ .‬‏زیــرا در‬ ‫اینصــورت اصــل قانونــی بــودن مجازاتهــا‬ ‫مخــدوش و مجــروح می گــردد ‪ .‬مثــا واضــح‬ ‫اســت کــه اگــر قــرار ‏منــع تعقیــب نهایــی‬ ‫معطــوف بــه موضــوع توهیــن مترتــب بــر‬ ‫مــاده ‪ 608‬باشــد نمی توانیــم انــرا دلیــل عــدم‬ ‫تعقیــب بــرای‏موضــوع افتــراء کــه اســتوار بــر‬ ‫مــاده ‪ 697‬اســت تلقــی کنیــم‪ .‬بطــور خالصــه‬ ‫بــرای اســتناد بــه ایــن اصــل بایــد موضــوع‬ ‫‏شــکایت جدیــد و شــکایت ســابق از یــک مــاده‬ ‫قانــون مجــازات اســامی بــوده باشــند‪ .‬‏‬ ‫ناگفته و ناشنیده پنجاهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫اســتثنا ء در اعتبــار قضیــه امــر مختــوم ‪ :‬ایــن‬ ‫اصــل همچــون ســایر اصــول ‪ ،‬یــک حکــم عــام‬ ‫اســت‪ .‬بــه‏اعتبــار قاعــده «مــا مــن عــام اال قــد‬ ‫خــص» بعیــد اســت کــه حکــم عامــی یافــت‬ ‫شــود کــه مخصــص نداشــته باشــد‪..‬‏ایــن اصــل‬ ‫هــم ماننــد ســایر احــکام عــام مخصــص دارد‬ ‫و ان اینکــه اگــر در قرارهــای نهایی منع تعقیب‬ ‫م منتســب بــه متهم واقعه‬ ‫ـل اتهــا ِ‬ ‫صــادره‏؛ اصـ ِ‬ ‫مجرمانــه ای بــوده باشــد ‪.‬‬ ‫امــا بــه ســبب فقــدان دلیــل و یــا عــدم‬ ‫کفایــت دلیــل‏‪ ،‬منــع تعقیــب صــادر شــده‬ ‫باشــد‪ .‬در اینصــورت اگــر دالیــل جدیــدی‬ ‫کشــف گــردد کــه کفایــت انتســاب جــرم بــه‬ ‫‏متهــم را ثابــت نمایــد‪ ،‬بــه اســتناد مــاده‬ ‫‪ 278‬ق‪.‬ا‪.‬د‪ .‬ک؛ امــکان شــکایت مجــدد‬ ‫بــه همــان اتهــام وجــود‏دارد‪ .‬در اینجــا دو‬ ‫حالــت پیــش مــی یایــد‪ .‬اگــر صــدور قــرار‬ ‫منــع تعقیــب پــس از تاییــد دادســتان‪،‬‬ ‫نهایــی شــده ‏باشــد پــس از اذن دادســتان؛‬ ‫و اگــر پــس از تاییــد دادگاه قطعــی شــده‬ ‫باشــد پــس از صــدور اجــازه دادگاه ‪،‬‏شــکایت‬ ‫مجدد قابل رســیدگی خواهد بود‪ .‬اســتثناء‬ ‫دیگــر ایــن اســت کــه ماهیــت جــرم‪ ،‬قابلیت‬ ‫تکرار داشــته‏باشــد‪ .‬مانند تصرف عدوانی‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫کالهبرداری با‬ ‫پیامک های جعلی‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از متالشــی‬ ‫شــدن یــک بانــد ســه نفــره « ارســال پیامــک هــای‬ ‫جعلــی تحــت عنــوان ابــاغ شــکوائیه قضایــی» کــه‬ ‫مترصــد کالهبــرداری از هموطنــان بودنــد؛ خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ رامیــن‬ ‫پاشــایی‪ ،‬معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬اعضــای ایــن‬ ‫بانــد ســه نفــره بــا ترفنــد «ارســال پیامــک هــای‬ ‫جعلــی ابالغیــات قضائــی در پوشــش ســامانه ثنــا‬ ‫قــوه قضائیــه» حــاوی لینــک نــرم افــزار از کاربــران‬ ‫درخواســت مــی کــرد کــه فــرم اقرار جعلــی عدالت‬ ‫ایــران را بــه جهــت اطــاع از ابالغیــات قضائــی بــر‬ ‫روی گوشــی تلفــن همــراه خــود نصــب کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد پــس از انجــام ایــن‬ ‫فراینــد و بــه دســت اوردن دسترســی غیــر مجــاز‬ ‫بــه گوشــی تلفــن همــراه قربانــی و از طریــق‬ ‫بــه دســت اوردن اطالعــات کارت بانــک فریــب‬ ‫خــوردگان نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از‬ ‫حســاب بانکــی انــان اقــدام مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از اقدامــات تخصصــی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا متهمــان مورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتنــد و ضمــن هماهنگی بــا مقام قضائی‬ ‫در محــل ســکونت خــود دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی ادامــه داد‪ :‬تجزیــه و‬ ‫تحلیــل نحــوه ارتــکاب جرایــم حــوزه اســکیمر و‬ ‫پیامک هــای جعلــی مبیــن ایــن قضیــه اســت‬ ‫کــه مجرمــان عمدتــا بــا سوءاســتفاده از شــرایط‬ ‫عمومــی کشــور در ایــام تعطیــات اخــر هفتــه‬ ‫و یــا ســایر مناســبت هــای خــاص کــه دارای‬ ‫تعطیــات عمومــی چنــد روزه اســت‪ ،‬دســت بــه‬ ‫ایــن گونــه جرایــم مــی زننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از‬ ‫هموطنــان خواســت کــه فریــب اینگونــه‬ ‫کالهبرداری هــا را کــه بــه دفعــات متعــدد‬ ‫هشــدارهای اموزشــی از طریــق رســانه هــا‪،‬‬ ‫خبرگزاری هــا‪ ،‬ســایت ها و کانال هــای خبــری‬ ‫بــه ســمع و نظــر انهــا رســیده‪ ،‬نخورنــد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۲۳‬هیــات‬ ‫ی نیــا بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۳‬کــد ملــی‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم ســیف الله بهرامــ ‬ ‫‪۲۱۲۱۸۰۹۱۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد غالمحســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۰۰‬در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۷۰.۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‬ ‫‪_۱۰۷‬اصلــی واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق بابــا صادقیــان بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪7594‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۶/۲۲:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعییــن تکلیف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۹۷۴‬هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم لیــا محمــدی بــاغ گلبــن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۰۹۶۷۳۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد حیدر متقاضی کالســه‬ ‫پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۹۳۶‬در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۵۰‬مترمربــع از پــاک ‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ســه حوزه ثبت گــرگان طبق رای صادره حکایــت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را با ذکر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۵۹۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجت اله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای خانــم امیــد احمــد نــژاد بــه شناســنامه ‪۲۱۱۰۴۵۳۱۳۳‬کــد ملی‪۲۱۱۰۴۵۳۱۳۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدرضــا متقاضــی کالس پرونــده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۱۱۶‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۹۷.۶۴‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد لــذا‬ ‫به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الف‪۷۶۱۲‬تاربــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجــت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۸۹۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم اعظــم کریمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۰۸۲‬و کدملــی ‪ ۰۰۷۴۶۶۷۸۸۲‬صــادره از شــاهرود فرزنــد علی اکبــر متقاضــی کالســه پرونده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۲۱۱۲‬در ش ـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۷.۶۲‬مترمربــع از پــاک‪ _۳‬اصلــی واقــع در اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۰۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۷۰‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۹۹‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۷۸‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۷۷۷‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪_۱‬اقای‪/‬خانــم حجــت اللــه‬ ‫تاجیــک بــه شــماره شناســنامه ‪ ۵۵۳‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۱۸۵۶۶۰۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد مصطفــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۱‬در ‪ ۴.۲۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت‪.‬‬ ‫‪_۲‬اقای‪/‬خانم عبدالله میرزا حسینیان به شماره شناسنامه ‪ ۲۱‬و کدملی ‪ ۴۵۷۹۴۵۸۸۵۰‬صادره از دامغان فرزند عبدالحسین متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۴‬در ‪ ۰.۵‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‪.‬‬ ‫‪_۳‬اقای‪/‬خانم سید ابراهیم میری دوزینی به شماره شناسنامه ‪ ۳۹۷‬و کدملی ‪ ۲۱۲۱۲۶۰۹۶۱‬صادره از گرگان فرزند سید رجب متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۳‬در ‪ ۰.۵‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‪.‬‬ ‫‪۴‬اقای‪/‬خانــم حســین صفرخــان موذنــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴‬و کــد ملــی ‪ ۲۲۶۹۵۷۹۶۱۵‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد حجــت متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۳۱‬در ‪ ۰.۷۵‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت کل ششــدانگ ‪ ۴۴.۶۰‬مترمربــع از پــاک‪ ۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۲۵:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۱۶۶‬تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۴/۲۳‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۶‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه صادقیــان فرزنــد‬ ‫محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۵۲۹‬و کــد ملــی ‪ ۴۹۷۹۰۷۵۴۳۶‬صــادره از اق قــا در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۴۳.۵۰‬متــر مربــع در قســمتی از شــش دانگ پــاک شــماره ‪۲۲‬فرعــی از ‪ ۱‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی اقــای محمــد صادقیــان محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۲۴:‬تاریخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز شــنبه ‪۱۴۰۰/۶/۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪:‬روز یکشنبه ‪۱۴۰۰/۶/۲۱‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۱۶۷‬تاریخ ‪۱۴۰۰/۴/۲۳‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۷‬تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی خانم فاطمه صادقیان فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪۳۵۲۹‬و کدملی ‪ ۴۹۷۹۰۷۵۴۳۶‬صادره از اق قال در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ ۴۵.۴۱‬مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک شماره باقیمانده ‪۲۲‬فرعی از ‪۱‬اصلی واقع در اراضی اق قال بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک شهرستان اق قال از سهمی اقای محمد صادقیان محرز گردیده است‪.‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۲۲:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۱:‬محمد فندرسکی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۸۶‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۷۷‬تقاضــای اقــای نــوروز علــی فاطمــی فــر بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۱۹‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۲۴۳۷۳۲۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد مهــدی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲۵۰/20‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۶۳۹:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۸۱‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۸۰‬تقاضــای اقای بهزاد مرادقلی به شــماره شناســنامه ‪ ۲۶۷۵۴‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۶۷۲۵۱‬صادره از گرگان‬ ‫فرزنــد غالمحســین در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۵۴‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫جــواد منافــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خود را به مرجــع ذی صالح قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۴۰:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪366‬‬ ‫توصیه های پلیس درباره‬ ‫خرید امن در فضای مجازی‬ ‫رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا نســبت بــه کاله بــرداری در فروشــگاه های‬ ‫اینســتاگرامی و ســایت های واســط به شــهروندان هشــدار داد‬ ‫و گفــت‪ :‬به منظــور خریــد امــن انالیــن از ســایت‪‎‬های دارای‬ ‫نمــاد الکترونیکــی خریــد اینترنتــی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علی محمــد رجبــی‪ ،‬رئیــس مرکــز‬ ‫تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش نفــوذ اینترنت‬ ‫در خانواده هــا شــاهد افزایــش اســتفاده از فروشــگاه های‬ ‫الکترونیکــی به منظــور تامیــن نیازهــای کاربــران در فضــای‬ ‫مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬خریدهــای انالیــن عــاوه بــر داشــتن‬ ‫مزایــای زیــاد از قبیــل صرفه جویــی در وقــت‪ ،‬مقایســه‬ ‫قیمت هــا‪ ،‬تنــوع و کیفیــت کاال و نیــز پیشــگیری از ابتــا بــه‬ ‫کرونــا در ایــن ایــام‪ ،‬خطراتــی را نیــز موجــب شــده و عــدم‬ ‫احتیــاط و خریــده ای عجوالنــه می توانــد ضررهــای مالــی‬ ‫جبــران ناپذیــری را بــرای کاربــران بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ رجبــی در ادامــه افــزود‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا‬ ‫ایجــاد صفحــات جعلــی و انجــام تبلیغــات فریبنــده در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و ســایت های واســط بــا روش هــای‬ ‫مختلــف از قبیــل هدایــت کاربــر بــه صفحــات درگاه جعلــی‬ ‫بانــک و ســرقت اطالعــات بانکــی‪ ،‬دریافــت وجــه و عــدم‬ ‫ارســال کاال و یــا ارســال کاالی معیــوب و نظایــر ان اقــدام به‬ ‫کاله بــرداری از شــهروندان می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندانی کــه قصــد خریــد الکترونیکــی را دارنــد‬ ‫گفــت‪ :‬خریــد از ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از کاله برداری هــای اینترنتــی‬ ‫اســت؛ قانونمنــد کــردن‪ ،‬ســاماندهی‪ ،‬احــراز هویــت و تائیــد‬ ‫صالحیــت از مهم تریــن مزایــای نماد اعتماد الکترونیک اســت‬ ‫و وب ســایت های دارای اینمــاد متعهــد هســتند کــه رضایــت‬ ‫کاربــر را در تمــام مراحــل خریــد اینترنتــی جلــب کــرده و‬ ‫به درســتی بــه وظایــف خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نســبت بــه کاله بــرداری بــا درج نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی جعلــی بــه شــهروندان هشــدار داد و گفــت‪:‬‬ ‫برخــی از فروشــگاه های غیرمجــاز ممکــن اســت اقــدام بــه‬ ‫جعــل نمــاد اعتمــاد الکترونیک کننــد‪ ،‬که کاربــران می توانند با‬ ‫کلیــک کــردن بــر روی تصویر لوگــوی نماد اعتماد الکترونیکی‪،‬‬ ‫صفحــه مجــوز مربوطــه را مشــاهده کننــد و بــه ایــن نکتــه نیــز‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه صفحـه ای کــه مجــوز دارد حتمــا ًبایــد‬ ‫بــا ادرس ‪ enamad.ir‬اغــاز شــده باشــد و ادرس اینترنتــی‬ ‫(‪ )URL‬ســایت فروشــگاه بــا ادرســی کــه در ایــن صفحــه‬ ‫معرفــی می شــود‪ ،‬بایــد یکســان باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبــی بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬هشــدارهای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا‬ ‫پیام رســان های موبایلــی مراتــب را از طریــق پلیــس فتــا بــه‬ ‫نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‏ بی توجهی افراد در خرید و فروش این‬ ‫وسیله ی نقلیه‪ ،‬بدون سند و به اصطال ح‬ ‫«سوئیچی»‪ ،‬مهمترین علت افزایش‬ ‫سرقت ان‏است‪ .‬رعایت نکردن اصول‬ ‫ایمنی از سوی کارخانجات تولید کننده ی‬ ‫ان نیز در سهولت سرقت موتورسیکلت‬ ‫تاثیر بسزایی دارد؛‏چرا که قطعات‬ ‫موتورها به راحتی اوراق شده و در بازار‬ ‫گرم فروش قطعات دسته دوم و سرقتی‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬با این حال‏نکته ی‬ ‫قابل تامل در سرقت موتورسیکلت این‬ ‫است که بیشتر سرقت ها به دلیل غفلت‬ ‫مالباختگان اتفاق می افتد‪ ،‬چرا که این‬ ‫غفلت‏و نااگاهی نسبت به موارد ایمنی‬ ‫است که زمینه ی سوء استفاده سارقان‬ ‫را فراهم می کند‪.‬‏‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫میان دره‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 28‬اوت ‪ 19 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪366‬‬ ‫ شنبه ‪ 06‬شهریور ‪28-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫کردکوی شهر عجایب‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫فــرم اطالعــات روســتای هــدف گردشــگری شهرســتان‬ ‫کردکــوی جهــت بانــک اطالعاتــی معاونــت گردشــگری‬ ‫روستای النگ‬ ‫ وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬‫در تاریــخ حبیــب الســیر اســم هایــی بدیــن صــورت امــده‬ ‫اســت‪ :‬النــگ خرقــان‪ ،‬النــگ بســطام‪ ،‬اقالنــگ همــدان‪،‬‬ ‫النگاقــا‪ ،‬النــگ ســهند‪ ،‬النــگ شاهنشــین‪،‬النگ باباخاکــی‪،‬‬ ‫النــگ جــوزی‪ ،‬النــگ بیکــی‪ ،‬النــگ تشــین‪ ،‬النــگ قلبــه‪،‬‬ ‫النــگ شــکی‪ ،‬النــگ داغــی‪ ،‬النــگ جیجکتــو‪ ،‬النگ مشــرتو‪،‬‬ ‫النگ همدان‪،‬یکــه النــگ‪ ،‬النــگ کهدســتان‪ ،‬النــگ‬ ‫اســماریکک‪ ،‬النگــرادکان‪ .‬و النــگ بــه ضــم اول و فتــح دوم‬ ‫بــه معنــی ســبزه زار و مرغــزار و بــه فتــح اول و دوم بــه‬ ‫معنــی دیــوار و پنــاه قلعــه گبــری اســت و ظاهــرا در اکثــر‬ ‫نواحــی محلــی ســبزهزار و یــا دیــوار و پنــاه قلعــه گبــری‬ ‫بــوده اســت کــه بعــد بــا افــزودن بــه اول نــام ان ناحیــه‬ ‫بــه صــورت اســم خــاص درامــده اســت و هــم اکنــون در‬ ‫برخــی از شــهرهای ایــران مانــد گــرگان و مشــهد و بیرجنــد‬ ‫دیــه » النــگ «مطلــق یــا بــه صــورت اضافــه بــه کلمــه هــای‬ ‫نظیــر پشــه‪ ،‬درویــش‪ ،‬ســاری خــان‪ ،‬و ســرتخت وجــود‬ ‫دارد‪ .‬رجــوع بــه النــگ (معنــی لغــوی)و فهرســت حبیــب‬ ‫الســیرچ خیــام ذیــل اســامی خــاص خرقــان‪ ،‬بســطام و‬ ‫جــز ان‪ ،‬و هــم بــه اســامی خــاص مذکــور و مــواد بعــدی‬ ‫در ایــن لغتنامــه شــود‪.‬‬ ‫ تاریخچه روستا‪:‬‬‫النــگ روســتایی از توابــع شهرســتان کردکــوی در‬ ‫اســتان گلســتان ایــران اســت‪ .‬ایــن روســتا در ســه‬ ‫کیلومتــری جــاده کردکــوی بــه طــرف گــرگان‪ ،‬در ســمت‬ ‫راســت قــرار دارد‪ .‬طــی ســالیان ایــن روســتا دو بــار بــر‬ ‫اثــر بالیــای طبیعــی کامــا ً ویــران شــده و هــم اکنــون‬ ‫ســومین بــاری اســت کــه بازســازی شــده اســت‪ .‬مــردم‬ ‫روســتا اغلــب کشــاورز هســتند‪ .‬اغلــب مــردم فــارس‬ ‫هســتند و زبــان انهــا زبــان مازندرانــی بــا گوییــش محلــی‬ ‫اســت‪ .‬طوایــف اصلــی روســتا ســید النگــی‪ ،‬رحیمــی‬ ‫النگــی‪ ،‬مهــدوی النگــی‪ ،‬ساورســفلی‪ ،‬ابطحــی‪ ،‬نجاتــی‬ ‫میباشــد مردمــان روســتا مذهبــی و از بــزرگان ایــن‬ ‫روســتا میتــوان بــه ایــت اللــه سیدســجاد علــوی(ره)–‬ ‫ایــت اللــه ســید محمدعلــی علــوی گرگانــی‪ -‬و ایــت اللــه‬ ‫سیدحســن مهرحسینی)میرحســن ســید النگــی( نــام بــرد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم)‬ ‫(ع) وجــود دارد از نســل امــام موســی کاظــم(ع) کــه مــردم‬ ‫محلــی ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)می داننــد‪.‬‬ ‫ صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‪:‬‬‫صنایــع دســتی ایــن روســتا قالببافــی و عروســک بافــی و‬ ‫رودوزی هــای ســنتی اســت‪.‬‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیم(ع)‬ ‫وجــود دارد از نســل امــام موســی کاظم(ع)کــه مــردم‬ ‫محلــی ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)میداننــد‪.‬‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر‬ ‫و مرکــز اســتان‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در ‪ 3‬کیلومتــری شهرســتان کردکــوی و ‪24‬‬ ‫کیلومتــری مرکــز اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا‬ ‫ذکــر تاسیســات‪:‬‬ ‫در ایــن روســتا تعــداد یــک خانــه مســافر فعــال بــه نــام‬ ‫خانــه مســافر رز جهــت ســرویس دهــی بــه مســافران و‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫الزانیا‬ ‫مواد الزم برای طبخ الزانیا‬ ‫الزانیــا درســت کــردن اصــول پیچیــده ای نــدارد امــا اگــر بــا این نحوه که در اشــپزخانه‬ ‫نمنــاک بــرای شــما بیــان شــده اســت الزانیــا را تهیــه کنیــد قطعــا بهتریــن طعــم را‬ ‫تجربــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫الزانیــا‪ 1‬بسته‪/‬پیاز‪7‬عدد‪/‬قارچ‪1‬عدد‪/‬گوشــت چــرخ کرده‪250‬گرم‪/‬فلفــل دلمــه‬ ‫ای‪1‬عدد‪/‬نمــک بــه مقــدار الزم‪/‬فلفــل بــه مقــدار الزم‪/‬زردچوبــه بــه مقــدار الزم‬ ‫رب گوجــه فرنگی‪2‬قاشــق غذاخوری‪/‬کره‪30‬گــرم‪/‬ارد ســفید نصــف قاشــق‬ ‫غذاخوری‪/‬شــیر گــرم نصــف لیوان‪/‬ســیب زمینــی ورقــه ای به اندازه کــف ظرف‪/‬ادویه‬ ‫مخصــوص الزانیا‪/‬پنیــر پیتــزای رنــده شــده‪/‬فرمول پخــت الزانیــای خوشــمزه‬ ‫پخت الزانیا بدون فر‬ ‫ابتــدا بایــد قــارچ هــای شســته و خشــک شــده را بــه صــورت ورقــه ای خــرد کنیــم و در‬ ‫کمــی روغــن تفــت دهیم ‪.‬‬ ‫مقــدار کمــی هــم نمــک روی ان مــی پاشــیم تــا مــزه دار شــود و روی حــرارت بــاال‬ ‫کمــی تفــت بخــورد و اب نینــدازد‪.‬‬ ‫ســپس پیــاز هــا را رنــده میکنیــم و در مقــداری روغــن تفــت میدهیــم بــه طــوری کــه‬ ‫رنــگ ان طالیــی شــود ‪.‬‬ ‫بعــد گوشــت چــرخ کــرده را بــه ان اضافــه میکنیــم تــا در کنــار پیــاز هــا ســرخ شــوند‪.‬‬ ‫در حیــن تفــت دادن گوشــت هــا بــا پیــاز ‪،‬فلفــل دلمــه ای نگینــی خــرد شــده را اضافه‬ ‫میکنیــم تــا بــه همــراه گوشــت و پیــاز کمــی تفــت بخــورد‪.‬‬ ‫در اخــر پخــت قــارچ هــا را بــه همــراه ادویــه مخصــوص الزانیــا و نمــک و فلفــل و‬ ‫زردچوبــه و رب اضافــه میکنیــم و کامــا هــم میزنیــم تــا همــه مــواد بــا هــم مخلــوط‬ ‫شــوند و کنــار هــم مــزه دار شــوند‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده ســازی مــواد میانــی الزانیــا ‪ ،‬بایــد در یــک قابلمــه مناســب و نســبتا‬ ‫بــزرگ ‪ 5‬لیتــر اب را بــه جــوش بیاوریــم و بــه مقــدار ‪ 2‬الــی ‪ 3‬قاشــق روغــن و نمــک‬ ‫داخــل ان بریزیــم ‪.‬‬ ‫ورقــه هــای الزانیــا را بــه ارامــی و تــک تــک داخــل اب جــوش قــرار دهیــد تــا بــا‬ ‫مــدت زمانــی کــه روی جعبــه الزانیــا گفتــه شــده کــه اصــوال ‪ 8‬تــا ‪ 10‬دقیقــه مــی باشــد‬ ‫الزانیا هــا پختــه و نــرم شــود‪.‬‬ ‫در ایــن فاصلــه میتوانیــد ســس ســفید را امــاده کنیــد و بــرای ایــن کار بایــد کــره را‬ ‫داخــل یــک قابلمــه کوچــک داغ کنیــد و ارد ســفید را بــه ان اضافــه کنیــد و کمــی‬ ‫تفــت دهیــد ‪.‬‬ ‫ســپس شــیر را اضافــه کنیــد و کمــی نمــک و فلفــل هــم داخــل ان بریزیــد تــا شــیر‬ ‫غلیظ شــود و قوامش مثل ســس ســفید مایونز شــود‪.‬الزانیا های پخته شــده را از‬ ‫اب خــارج کنیــد و بــا اب ســرد ابکــش کنیــد تــا بهــم نچســبند‪.‬‬ ‫در کــف ظــرف یــا تابــه ی مــورد نظــر کــه میخواهیــد الزانیــا را بچینیــد کمــی روغــن‬ ‫بریزیــد و تمــام کــف ظــرف را بــا ســیب زمینــی حلقــه ای شــده پــر کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد یــک الیــه از ورقــه هــای الزانیــا را روی ســیب زمینــی هــا بچینیــد و با مــواد میانی‬ ‫الزانیــا روی ورقــه هــا بریزیــد و کمــی هــم پنیر پیتــزای رنده شــده بریزید‪.‬‬ ‫دوبــاره الیــه بعــدی و تــا چنــد مرحلــه ایــن الیــه هــا را ادامــه دهیــد و در الیــه اخــر‬ ‫ورقــه هــای الزانیــا را بریزیــد و روی ان را بــا ســس ســفید پــر کنیــد و بــا پنیــر پیتــزای‬ ‫خــرد شــده تمــام ســطح الزانیــا را بپوشــانید‪.‬‬ ‫شیشه گری سنتی‬ ‫روســتای زارع محلــه‪ :‬روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه‬ ‫ی شــمالی البــرز اســت‪.‬این محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن‬ ‫رســتاق غربــی بخــش مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه‬ ‫‪ 8‬کیلومتــری شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن‬ ‫سرشــماری نفوس مســکن حدود ‪ 279‬نفر و ‪ 106‬خانوار می باشــد‪ .‬از امکانات این‬ ‫روســتا مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب به روســتای خرم ابــاد (خراب‬ ‫مســجد)و میانــدره‪ ٬‬از شــرق بــه روســتای مفیــد ابــاد و از غــرب بــه روســتای ایلــوار‬ ‫متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود خانــه ی‬ ‫فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافــت روســتا پــس از‬ ‫انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان های قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان ها اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا هــم‬ ‫نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقــدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانــه هــای دیــروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امــروز بــا گذشــته ی ان دیــده مــی شــود‪.‬خانه هــا نســبت بــه گذشــته بلندتــر اســت‬ ‫و بــه جهــت تزییــن داخــل خانــه را گــچ کاری و نمــای ان را ســنگ کاری مــی کننــد‬ ‫وهــم چنیــن نــور گیرهــا بیشــتر و بــزرگ تــر اســت ‪.‬زراع محلــه بــه ســب نزدیکــی‬ ‫باجنگل و دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان‬ ‫نســبتا ًســرد و بارانــی و نســبتا ًتابســتانی گــرم دارد‪.‬در زمســتان بــه واســطه جریــان‬ ‫بادهــای شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه های‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محلــه از قدیم االیام به راه شــاه عباســی که‬ ‫تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفــه هــا‪ :‬زراع محلــه در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانهــا و فــراز و فرودهــای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مــردم زحمتکــش مــا را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیــل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمــور ‪۳-‬تیمــور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجاده‪ -۹‬گرایلی قاســم اباد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم اباد ‪ -۱۱‬اردشــیری قاســم‬ ‫ابــاد ‪ -۱۲‬شــهاب الدیــن ‪ - ۱۳‬مازندرانــی ‪ -۱۴‬رســتگاری ‪ -۱۵‬صائمــی ‪ -۱۶‬مهنــدی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربــت نــژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بــزی ‪ -۲۱‬کیانــی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونــی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن شــغل‬ ‫کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و تخصصــی‬ ‫جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از شــن‬ ‫و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫در فصول بارندگی اســت‪.‬جنس خاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار در‬ ‫مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه وجــود‬ ‫دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪..‬‬ ‫کردکوی سرزمین عجایب‬ ‫گردشــگران محتــرم وجــود دارد‪.‬‬ ‫امکانــات و زیرســاخت های موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشگران‬ ‫ خانه مسافر رز‬‫موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫موسیقی کتولی و طبری‬ ‫مراسم ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫ دسته روی عزاداران حسینی‬‫شغل و حرفه مردم روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬‬ ‫کشــاورزی‪ :‬گنــدم‪ ،‬کلــزا‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســویا و پنبــه‬ ‫دامداری‪ :‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬دوغ محلی و‪...‬‬ ‫جمعیت ساکن روستا با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫حدود ‪ 3218‬نفر‬ ‫جاذبــه هــای تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی روســتا‬ ‫‪ -‬امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر(ع)‬ ‫شیشــه گــری کــه یکــی از رشــته هــای شــاخص در صنایــع دســتی ایرانــی اســت؛ هنــر‬ ‫فــرم دادن بــه مــواد ذوب شــده تشــکیل شــده از ســیلیس و مــواد ماننــد ان اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از دو روش مهــم شــامل‪-۱‬دمیدن توســط لولــه ی مخصــوص و ابــزار‬ ‫خاص(فوتــی)‪ -۲/‬روش پرســی‬ ‫و چنــد روش دیگــر‪ ،‬انجــام مــی شــود ‪ ،‬محصوالتــی را کــه بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک‬ ‫هــا مــی ســازند‪ ،‬اثــار شیشــه ای دستســاز مــی نامنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه گری‬ ‫بــرای بررســی پیشــینه شیشــه گــری در ایــران‪ ،‬ابتــدا الزم اســت بــه نــکات پیدایــش‬ ‫شیشــه و شیشــه گــری در ایــران و جهــان پرداختــه شــود و بررســی شــود انســان هــا در‬ ‫ابتــدا چگونــه از شیشــه اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه در دنیای باستان‬ ‫شیشــه گــری یکــی از قدیمــی تریــن هنــر هــا و صنایعــی اســت که بشــر ان را بــه وجود‬ ‫اورده اســت و شــواهدی وجــود دارد کــه کاربــرد ان بــه ‪ ۴۰۰۰‬ســال پیــش بــر مــی گــردد؛‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم مربــوط بــه شیشــه در ایــن دوره هــا( دوره گــذر از عصــر حجــر بــه‬ ‫دوران باســتان)‪ ،‬گســترش تجــارت ســنگ طبیعــی شیشــه در بیــن مــردم تمــدن هــای‬ ‫مختلــف بــوده کــه بــه طــور عمــده بــرای ســاخت مهره و منجــوق های تزئینــی و قطعات‬ ‫نــوک تیــز بــرای شــکار اســتفاده مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫انواع شیشه گری دستی‬ ‫شیشه گری فوتی‪ :‬شامل دو دورش فوتی ازاد و قالبی است‪.‬‬ ‫فوتــی ازاد‪ :‬ابتــدا مــواد اولیــه را کــه معمــوال ًخــرده شیشــه اســت‪ ،‬در کــوره مــی ریزنــد‬ ‫و حــرارت مــی دهنــد تــا بــه صــورت مــذاب درایــد‪ .‬ســپس اســتاد کار بــا اســتفاده از لولــه‬ ‫دم کــه لولــه ای اســت فــوالدی بــه طــول ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬ســانتی متــر‪ ،‬و اســتفاده از ابــزار‬ ‫ســاده دیگــری چــون قالــب هــا‪ ،‬انبــر‪ ،‬قیچــی و غیــره بــه شیشــه بــه طریــق دســت ســاز‬ ‫شــکل مــی دهــد‬ ‫شیشــه گری پرســی‪ :‬ابتدا مقدار مناســب مواد مذاب با میله ی دم از کوره برداشــته‬ ‫مــی شــود ســپس ان را بســیار ســریع از میلــه دم جــدا کــرده و در قالــب پــرس قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬بــا بســتن قالــب و فشــار هــوای وارد شــده در قالــب‪ ،‬خمیــر شیشــه شــکل‬ ‫مــورد نظــر را بــه خــود مــی گیــرد‪ .‬ســپس قالــب را بــاز نمــوده‪ ،‬شــیء ســاخته شــده را بــه‬ ‫ســرعت در گــرم خانــه قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ابزار مورد استفاده در شیشه گری‬ ‫ابــزار شیشــه گــری شــامل دم(لولــه فــوالدی) ‪ ،‬واگیــره (لولــه ای) ‪ ،‬قاشــق‪ ،‬انبــر‪،‬‬ ‫نیمکــت‪ ،‬تیــغ‪ ،‬تختــه‪ ،‬قیچــی و قالــب تختــه اســت‪.‬‬ ‫دم‪ :‬ایــن لولــه توخالــی اســت و بــرای برداشــتن شیشــه از داخــل کــوره مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد و شیشـه گران بــا فــرو بــردن ان درون شیشـه ی مــذاب و چرخانــدن ان‪،‬‬ ‫مقــدار کمــی از شیشــه را کــه اصطالحــا «بــار» نــام دارد‬ ‫قاشــق‪ :‬نقــش قالــب را دارد و از قطعــه چوبــی اســتوانه ای ســاخته شــده و بــه یکنواخــت‬ ‫و یکســان شــدن ضخامــت شیشــه کمــک مــی کنــد و هنــگام کار بایــد دائمــا خیــس شــود‪.‬‬ ‫قیچــی‪ :‬از ان بــرای بریــدن بــار اضافــی از واگیــره و بریــدن لبــه ظــرف و خــش انداختــن‬ ‫محــل جداســازی محصــول از دم‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫قالــب تختــه‪ :‬بــا اشــکال مختــف ســاخته می شــود کــه مرکــب از دو قطعه تخته چوبی‬ ‫اســت بــرای شــکل دادن و کنتــرل پایــه ظــروف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بایــد‬ ‫مرتبــا هنــگام انجــام کار خیــس شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

شماره : 436
تاریخ : 1400/09/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

شماره : 435
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

شماره : 434
تاریخ : 1400/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

شماره : 433
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

شماره : 432
تاریخ : 1400/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!