روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 365 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 365

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 365

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 365

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهادشنبه‪ 03 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /25‬اگوست‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /16‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪365‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫سایه سنگین مرگ های کرونایی‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫زیر ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫احیای قنات ها ‪،‬‬ ‫مرهمی بر زخم‬ ‫کم ابی گلستان‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با بهره برداری طرح های کشاورزی‬ ‫اشتغال ‪ ۲۹۳‬نفر فراهم شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رایج ترین اصطالحات ارز دیجیتال‬ ‫را بشناسید‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫روستاهای مقصد گردشگری گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫جریمه ‪ 71‬میلیارد تومانی ‪ 9‬واحد متخلفت تولید ارد در گلستان‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف‬ ‫کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫گلســتان از جریمــه ‪ 71‬میلیــارد تومانــی ‪ 9‬واحــد‬ ‫متخلــف تولیــد ارد در اســتان بــه علــت عــدم اعــام‬ ‫موجــودی گنــدم وســبوس هــای تولیــدی خــود در‬ ‫ســامانه جامــع انبارهــا توســط بازرســان ســازمان‬ ‫صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان ؛ علــی اصغــر اصغــری گفــت‪:‬‬ ‫در پــی بازدیدهــای نظارتــی در یکمــاه گذشــته از‬ ‫کارخانجــات ارد اســتان توســط بازرســین ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان پرونــده‬ ‫تخلــف ‪ 9‬واحــد تولیــدی ارد اســتان بــه ارزش ‪71‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه علــت عــدم اعــام موجــودی‬ ‫گنــدم وســبوس هــای تولیــدی خــود در ســامانه‬ ‫جامــع انبارهــا تنظیــم وبــرای صــدور رای نهایــی بــه‬ ‫شــعب تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬برابــر مــاده ‪ 16‬قانــون تعزیــرات‬ ‫حکومتــی وهمچنیــن قوانیــن مرتبــط در حــوزه‬ ‫ســامانه جامــع انبارهامراکــز نگهــداری کلیــه‬ ‫واحدهــای نگهــداری کننــده انــواع ســبوس وگنــدم‬ ‫موظــف هســتند کــه میــزان موجــودی ســبوس‬ ‫وگنــدم خــود را وهمچنیــن گــردش ان را بصــورت‬ ‫ماهیانــه در ســامانه جامــع انبارهــا ومراکــز‬ ‫نگهــداری ثبــت نمــوده وعــدم اجــرای ایــن موضــوع‬ ‫از مصادیــق تخلــف مــی باشــد کــه ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان بعنــوان‬ ‫ضابــط در اجــرای قانــون تعزیــرات حکومتــی ناظــر‬ ‫بــر اجــرای ایــن مصوبــات وقوانیــن بــوده و عملکــرد‬ ‫بازرســین ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫گلســتان مقیــد همیــن امــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫«اصغــری» همچنیــن بــا بیــان اهمیــت ایــن‬ ‫موضــوع از مدیــران واحدهــای تهیــه و توزیــع ارد در‬ ‫سراســر اســتان خواســت تــا بــا رعایــت موضوعــات‬ ‫بهداشــتی و ســامت محصــول نهایــی در تولیــد‬ ‫ارد مناســب و بــا کیفیــت کــه رابطــه مســتقیم بــا‬ ‫تهیــه نــان مرغــوب بــه عنــوان قــوت اصلــی مــردم را‬ ‫دارد کوشــا بــوده و شــرکتهای تهیــه و توزیــع کننــده‬ ‫گنــدم را موظــف بــه رعایــت چهارچــوب موازیــن‬ ‫قانونــی دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حضــور احتمالــی برخــی از‬ ‫ســودجویان و دالالن خریــد و فــروش گنــدم در‬ ‫ســطح بــازار از برخــورد قاطعانــه بــا خاطیــان ایــن‬ ‫عرصــه خبــر داد و خــروج هــر گونــه گنــدم امانــی‬ ‫دولتــی بــدون داشــتن حوالــه از ســوی شــرکت غلــه‬ ‫و خدمــات بازرگانــی را ممنــوع دانســته و افــزود‬ ‫در صــورت فــروش غیــر قانونــی گنــدم و مشــاهده‬ ‫تخلــف عرضــه خــارج از شــبکه برابــر قانــون بــا‬ ‫واحدهــای خاطــی برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره نظــارت و بازرســی ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان اســتفاده‬ ‫از گنــدم و ارد بــا قیمــت و کیفیــت مناســب‪،‬توجه‬ ‫بیشــتر بــه موضــوع امــوزش تولیــد کننــدگان و‬ ‫همــکاری مردمــی در امــر تخلــف یابــی از طریــق‬ ‫ســامانه پاســخگویی بــه شــکایات ‪ 124‬را از‬ ‫راهکارهــای اصلــی کاهــش تخلفــات عنــوان نمــود‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کار درمنزل ‪،‬دیگر یک رویا نیست‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‏ روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم رویایــی‬ ‫بیــش نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت عبــوری گــذر‬ ‫می کــرد‏رویایــی کــه بــا گــذر زمــان خــود را بــه واقعیــت‬ ‫نزدیــک کــرده تــا جایــی کــه امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا‬ ‫بــرای خــود ‏توانســته اســم و رســمی بــه هــم بزنــد و‬ ‫بــرای خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن رویــا توانســت در دنیــا امــروز بــه لطــف شــیوع کرونــا خــود را بــه نوعــی‬ ‫در دل هــر خان ـه ای بــا هــر نــوع‏متــراژی قــرار دهــد و از اینکــه افــراد بــرای‬ ‫کار نیــاز بــه محیطــی بــرای راه انــدازی داشــتن فاصلــه بگیرنــد و بــدون‏خــارج‬ ‫شــدن از محیــط منــزل و بعنــوان کار در خانــه بتوانــد از ان کســب درامــد‬ ‫کنــد‪.‬‏‬ ‫تــا جایــی کــه در ســال ‪ 2020‬نزدیــک بــه ‪ 50‬شــغل پردرامــد رویایــی در‬ ‫منــزل شناســایی شــد کــه بــه صــورت‏دورکاری و در منــزل قابــل انجــام مــی‬ ‫باشــد کــه می تــوان فــرد را بــه درامــد مــورد دلخواهــش بــه صــورت روزانــه‏یــا‬ ‫ماهانــه نزدیــک کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 50‬نــوع شــغل را بســته بندی در منــزل اســت‪ .‬ایــن شــغل در‬ ‫حــال‏حاضــر یکــی از پرطرفدارتریــن مشــاغل موجــود در ایــران بــوده کــه مورد‬ ‫اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن شــغل مــورد‬ ‫اســتفاده اکثــر بســته بندی ها بــرای محصــوالت پرکاربــرد می باشــد‏می تــوان‬ ‫گفــت کــه همیشــه کار خــود را دارد‪ .‬بــه طــور مثــال بســته بندی‏ادویه جــات‬ ‫و حبوبــات‪ ،‬کفــش‪ ،‬پوشــاک و‪....‬‏ تعــدادی از انــواع ایــن شــغل هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه به چند کار بسته بندی در منزل دائمی و پر درامد اشاره خواهیم کرد‪‎ .‎‬‬ ‫کار در منزل بسته بندی ماسک‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی بادکنک‬ ‫•‬ ‫بسته بندی حوله در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی اسکاچ‬ ‫•‬ ‫بسته بندی دستمال کاغذی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی مواد غذایی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی ادویه در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی کبریت در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی چای در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی شکالت‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی پاکت پول‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم التحریر‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم بهداشتی‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی مداد رنگی‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی دارو در منزل‪‎ ‎‬‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی حبوبات در منزل‬ ‫•‬ ‫بنابرایــن همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای کســب درامــد در دنیــای‬ ‫امــروز نیــاز نیســت زمــان و مــکان خاصــی را در ‏اختیــار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــر شــخص مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون صــرف هزینــه اجــاره مــکان در‬ ‫محــل زندگــی اش کســب درامــد داشــته باشــد تــا جایــی کــه دیگــر نگــران‬ ‫اجــاره اخــر مــاه و دارائــی و عــوارض و مالیــات‏و بهانه هــای هــر روزه صنــف‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫پــس همیــن حــاال دســت بــکار شــوید و بــا یکــی از مراکــزی کــه کارشــان‬ ‫تولیــد و بســته بندی اســت تمــاس بگیریــد و‏پیشــنهاد کار خــود را بــه انهــا‬ ‫بدهیــد خواهیــد دیــد کــه خیلــی ســریع بــا شــما تمــاس خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫و می توانیــد کارتــان‏را خیلــی ســریع شــروع کنیــد تــا جایــی کــه فرامــوش‬ ‫خواهیــد کــرد کــه تــا دیــروز بــه دنبــال کار بودیــد‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬شهریور‬ ‫چهارشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 3‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 51,120,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,802,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 116,510,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 122,570,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 63,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪365‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫کیلووات برق نیروگاه های‬ ‫خورشیدی تولید می شود‬ ‫رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری انرژی هــای تجدیدپذیــر‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق خراســان شــمالی گفت‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۱۷۰‬نیــروگاه خورشــیدی در اســتان ســه میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫کیلــووات بــرق تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســماعیل حســین پــور‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬شــمار ایــن نیــروگاه هــا‬ ‫کــه توســط بخــش خصوصــی در اســتان راه انــدازی شــده‬ ‫اســت از ‪ ۱۲۰‬نیــروگاه ســال گذشــته هــم اکنــون بــه ‪۱۷۰‬‬ ‫نیــروگاه رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تولیــد بــرق در هــر یــک از ایــن‬ ‫نیــروگاه هــا زیــر ‪ ۱۰۰‬کیلــو وات اســت افــزود‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون ایــن نیــروگاه هــا بــا تولیــد روزانــه هــزار و ‪۹۵۰‬‬ ‫کیلــو وات بــرق تــوان تامیــن برق مصرفی هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خانــوار را دارنــد‪.‬‬ ‫وی از خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی نیــروگاه هــای‬ ‫خورشــیدی بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫وزارت نیــرو در حالــی کــه هــر کیلــو وات را ‪ ۴۵۰‬ریــال‬ ‫بــه مشــتری مــی فروشــد هــر کیلــو وات بــرق تولیــدی‬ ‫نیــروگاه هــای خورشــیدی را ‪۱۴‬هــزار و ‪ ۷۶۰‬ریــال مــی‬ ‫خــرد و ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت پایــه خریــد‬ ‫تضمینــی نیــز براســاس نــرخ تــورم و ارزش یــورو در هــر‬ ‫دومــاه محاســبه و افزایــش مــی یایــد‪.‬‬ ‫حسین پور از مقرون به صرفه بودن ایجاد نیروگاه های‬ ‫خورشــیدی توســط شــهروندان و بخــش خصوصــی خبــر‬ ‫داد و افــزود‪ :‬ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش پــس از چهــار‬ ‫ســال عــاوه بــر ایــن کــه هزینــه مصــرف شــده را جبــران‬ ‫مــی کنــد بــه ســوددهی نیــز می رســد و هــر خانــوار مــی‬ ‫توانــد درامــدی پایــدار بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال کســب کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان مثــال اگــر هزینــه خرید‬ ‫و راه انــدازی ســلول هــای خورشــیدی در پشــت بــام یــک‬ ‫منــزل ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال شــود در ‪ ۲‬مــاه اول ‪ ۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال درامــد دارد و هــر ســال نیــز براســاس افزایــش‬ ‫‪۳۰‬درصــدی نــرخ تــورم و ارزش یــورو ایــن رقــم افزایــش‬ ‫مــی یابــد و عــاوه بــر ان نگهــداری ایــن پنل هــا نیــز هیــچ‬ ‫هزینــه و زحمتــی نــدارد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت نیروگاه خورشیدی جاجرم‬ ‫رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر شــرکت توزیــع نیــروی برق خراســان شــمالی‬ ‫در مــورد اخریــن وضعیــت ایجــاد نیــروگاه خورشــیدی‬ ‫جاجــرم نیــز اظهــار داشــت‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن نیــروگاه‬ ‫کــه تــوان تولیــد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۴‬مــگا وات بــرق را دارد تلفــات‬ ‫بــرق و خاموشــی هــای اســتان بــه صفــر مــی رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیمانــکار ایــن طــرح تمــام مجوزهــای مــورد‬ ‫نیــاز را دریافــت کــرده و زمیــن و تجهیــزات اولیــه ان‬ ‫نیــز تامیــن شــده و فقــط معطــل تامیــن وثیقــه بــرای‬ ‫تســهیالت بانکــی هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریالــی اســت‪.‬‬ ‫حســین پور افزود‪ :‬در حالی که براســاس دســتورالعمل و‬ ‫قانــون‪ ،‬بانــک هــا بایــد تجهیزات و خرید تضمینــی برق این‬ ‫نیــروگاه را بــه عنــوان وثیقــه قبــول کننــد اما از این کارســرباز‬ ‫مــی زننــدو بــا وجــود اعــام ایــن موضــوع بــه بانــک هنــوز‬ ‫پیمانــکار در پیــچ و خــم دریافــت تســهیالت مانــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار تیرمــاه ‪ ۹۶‬کلنــگ‬ ‫احــداث بزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی کشــور موســوم‬ ‫بــه مزرعــه خورشــیدی در شهرســتان جاجــرم خراســان‬ ‫شــمالی بــه زمیــن خــورد‪.‬‬ ‫شهرســتان جاجــرم بــا دارا بــودن موقعیــت مناســب‬ ‫کویــری و وجــود پتاســیل بــاالی جــذب اشــعه خورشــید‬ ‫در طــول روزهــای مختلــف ســال‪ ،‬ظرفیــت تبدیــل شــدن‬ ‫بــه یکــی از قطب هــای تولیــد بــرق خورشــیدی ایــران‬ ‫را داراســت و از ایــن رو کلنــگ ایــن نیــروگاه در ایــن‬ ‫شهرســتان بــر زمیــن خــورد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت بیــش از چهــار ســال از ایــن کلنگ زنــی و در‬ ‫حالــی قــرار بــود طبــق وعــده وزارت نیــرو‪ ،‬نیمی از ایــن پروژه‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬و تیم دیگر در ســال ‪ ۹۸‬به بهره برداری برســد‪،‬‬ ‫امــا همچنــان هیــچ خبــری از ایــن مزرعــه خورشــیدی در کار‬ ‫نیســت و تــورق اخبــار مختلــف در رســانه ها و ســایت های‬ ‫رســمی دولــت و وزارت نیــرو نشــان دهنده فرامــوش شــدن‬ ‫ایــن مجموعــه عظیــم ملــی اســت‪.‬‬ ‫حمیــد چیت چیــان وزیــر ســابق نیــرو در هنــگام‬ ‫کلنگ زنــی ایــن مجموعــه اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه‬ ‫مزرعــه خورشــیدی ‪ ۳۰‬مگاواتــی جاجــرم بــا مشــارکت و‬ ‫ســرمایه گذاری کشــورهای ســوئیس و ایتالیــا وارد فــاز‬ ‫اجرایــی شــده و ارزش ارزی ســرمایه گذاری نیــروگاه‬ ‫‪ ۳۰MW‬جاجــرم ‪ ۳۷.۵‬میلیــون یــورو اســت‪.‬‬ ‫در عیــن حــال ایــن روزهــا در حالــی کــه بیــش از همیشــه‬ ‫نیــاز بــه تامیــن انــرژی از منابــع تجدیــد پذیــر و انــرژی هایی‬ ‫نــو ماننــد انــرژی خورشــیدی داریــم ایــن پــروژه بــزرگ کــه در‬ ‫نــوع خــود در شــرق کشــور منحصــر بــه فــرد بــود هــم چنــان‬ ‫در پیــچ و خــم دریافــت تســهیالت معطــل مانــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۹۹.۹‬‬ ‫درصد جمعیت شــهری و روســتایی اســتان خراســان شمالی‬ ‫از بــرق برخوردارنــد و ‪ ۳۷۳‬هــزار انشــعاب بــرق در بخشــهای‬ ‫تجــاری‪ ،‬خانگــی‪ ،‬ادارای و صنعتــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫از تعداد مصرف کنندگان برق در خراســان شــمالی‪۵۳‬‬ ‫درصــد مشــترکان خانگــی اســتان خــوش مصــرف‪۳۰ ،‬‬ ‫درصــد کــم مصــرف و تنهــا ‪ ۱۷‬درصــد پــر مصــرف هســتند‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی‬ ‫فوتی های کرونایی‬ ‫بــه تعبیــر دیگــر در حالــی کــه پرونده هــای فوتــی کرونایــی‬ ‫خراســان شــمالی در ماه هــای خــرداد و تیــر بــا فــوت ‪۱۳۸‬‬ ‫بیمــار کرونایــی بســته شــد‪ ،‬ســایه مرگبــار کرونــا در دومیــن‬ ‫مــاه تابســتانی بــه قــدری ســنگینی کــرد کــه اســتان پرونــده‬ ‫فوتی هــای کرونایــی خــود را در مردادمــاه بــا ‪ ۲۱۲‬بیمــار‬ ‫بســت‪.‬‬ ‫سایه سنگین مرگ های کرونایی‬ ‫خراســان شــمالی در حالــی دومیــن مــاه‬ ‫تابســتانی خــود را ســپری کــرد کــه ســایه‬ ‫ســنگین مــرگ بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬بــا چاشــنی‬ ‫دلتــا‪ ۲۱۲ ،‬خانــواده دیگــر را در ایــن اســتان‬ ‫داغــدار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزاش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬موجــی‬ ‫کــه از اســتان های جنوبــی و جنــوب شــرق‬ ‫کشــور شــروع شــد‪ ،‬این روزها خراسان شمالی‬ ‫را درگیــر کــرده و رونــد صعــودی شــمار مبتالیان‬ ‫و فوتی هــای ناشــی از کرونــا و ســویه جدیــد‬ ‫ان دلتــا در ایــن اســتان‪ ،‬بیانگــر ســهل انــگاری‬ ‫عــادی انــگاران جامعــه بــا ایــن ویــروس اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه ســویه جدیــد بــه نوعــی‬ ‫بی ســابقه هــر روز زنــان و مــردان را بــه کام‬ ‫مــرگ مــی فرســتد و پیــر‪ ،‬جــوان و بــزرگ و‬ ‫کوچــک نمی شناســد‪.‬‬ ‫بــا اغــاز مــوج پنجــم کرونــا از نیمــه دوم تیرمــاه‬ ‫در خراســان شــمالی هماننــد سراســر کشــور و‬ ‫گســترش ســویه جدیــد ویــروس کرونــا تحــت‬ ‫عنــوان دلتــا شــاید در ابتــدا بــرای برخــی ایــن نــام‬ ‫نااشــنا بــود امــا‪ ،‬هــم اکنــون بــرای تمامــی افــراد‬ ‫م اشناســت و نگرانــی افــراد از‬ ‫جامعــه ایــن نــا ‬ ‫اینکــه برخــی حتــی بــا نداشــتن عالئــم نیــر مــی‬ ‫تواننــد‪ ،‬ناقــل باشــند بیــش از پیــش شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اگرچــه همزمــان بــا ســایر کشــور‬ ‫واکسیناســیون عمومــی جمعیــت هــدف در‬ ‫خراســان شــمالی از مــدت هــا پیــش اغــاز شــده‬ ‫اســت امــا پاییــن بــودن امــار واکسیناســیون در‬ ‫اســتان و کمبــود تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬فوتی هــای‬ ‫ناشــی از ایــن بیمــاری در مردادمــاه را بــه اوج خود‬ ‫رســاند بــه گون ـه ای کــه ایــن اســتان فوتی هــای‬ ‫ایــن بیمــاری در روزهــای پایانــی دومیــن مــاه‬ ‫تابســتان بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬نفــر در نوســان بــود‪.‬‬ ‫افزایــش بیــش از ‪ ۲۰۰‬درصــدی فوتی هــای‬ ‫کرونایــی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫ایــن اســتان روزهــای بحرانــی و وخیــم کرونایــی‬ ‫خــود را مــی گذرانــد بــه گونــه ای کــه تعــداد‬ ‫فوتی هــای کرونایــی اســتان از ابتــدای مــرداد‬ ‫تــا ظهــر روز یکشــنبه ‪ ۳۱‬مــرداد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه تیرمــاه افزایشــی ‪ ۲۰۷‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه تعبیــر دیگــر در حالــی کــه پرونده هــای‬ ‫فوتــی کرونایــی خراســان شــمالی در ماه هــای‬ ‫خــرداد و تیــر بــا فــوت ‪ ۱۳۸‬بیمــار کرونایــی‬ ‫بســته شــد‪ ،‬ســایه مرگبــار کرونــا در دومیــن‬ ‫مــاه تابســتانی بــه قــدری ســنگینی کــرد کــه‬ ‫اســتان پرونــده فوتی هــای کرونایــی خــود را در‬ ‫مردادمــاه بــا ‪ ۲۱۲‬بیمــار بســت‪.‬‬ ‫انتقــاد اســتاندار خراســان شــمالی از کمبــود‬ ‫اکســیژن‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از کمبــود اکســیژن‬ ‫در مراکــز درمانــی اســتان انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجود اینکه بخشــی از نیازها و تجهیزات پزشــکی‬ ‫تامیــن شــده اســت امــا هنــوز در خصــوص تامین‬ ‫اکســیژن نســبت بــه ســایر اســتان هــای کشــور‬ ‫عقــب هســتیم و نیــاز بــه تامیــن اکســیژن و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی همچنــان در اســتان بشــدت‬ ‫احســاس می شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی افــزود‪ :‬با توجــه به وضعیت‬ ‫کرونایــی اســتان بایــد همــه دســتگاه های اجرایــی‬ ‫تامیــن تجهیــزات پزشــکی اســتان را در اولویــت‬ ‫کاری خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫واکســینه شــدن ‪۲۰‬درصــد جمعیــت هــدف‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ ۲۳۱‬هــزار دز واکســن‬ ‫وارد اســتان شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫در تامین ارد نانوایی ها‬ ‫گلستان مشکلی ندارد‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت کــه بــا وجــود‬ ‫کاهــش خریــد تضمینــی گنــدم بــه دلیــل خشکســالی در ســال زراعــی‬ ‫جــاری نســبت بــه پارســال‪ ،‬مشــکلی بــرای تامیــن ارد نــان مــورد نیــاز‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫جمعیــت مشــمول تاکنــون واکســینه شــده اند که‬ ‫ایــن شــاخص در اســتان حــدود ‪ ۱۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫در پیــک پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در ســطح‬ ‫روســتاهای اســتان رعایــت نمی شــود‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬هــم اینــک روســتاها وضعیــت مطلوبــی‬ ‫ندارنــد بــه گونــه ای کــه عــاوه بــر اییــن هــای‬ ‫عــزاداری در ســایر تجمــع هــا نیــز پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی کمتــر رعایــت می شــود‪.‬‬ ‫کاهــش ســن فوتــی هــای کرونایــی بــه زیــر ‪۵۰‬‬ ‫ســال‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز بــا اشــاره بــه کاهش ســن فوتی های‬ ‫کرونایــی در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬مــرگ و میــر ناشــی از‬ ‫ایــن بیمــاری در افــراد زیــر ‪ ۵۰‬ســال در اســتان‬ ‫بســیار افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫نتیجــه ‪ ۶۰‬درصــد تســت هــای کرونــا در مراکــز‬ ‫نمونــهگیــریایــناســتانمثبــتاعــاممی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خســتگی نیروهــای درمانــی‬ ‫در اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۸۷۰‬نفــر‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای‬ ‫تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بســتری هســتند کــه در ایــن میــان بــا‬ ‫افزایــش مــوارد بســتری بیمــاران در روزهــای‬ ‫اینــده بــا کمبــود تخــت نیــز مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫تنهــا بیمــاران بدحــال کرونایــی را پذیــرش‬ ‫می کنیــم‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه کمبــود تخــت هــای‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــه ناچــار از برخــی‬ ‫از بیمــاران خواســته ایــم کــه در بیمارســتان هــا‬ ‫بســتری نشــوند و تنهــا بــرای دریافــت خدمــات‬ ‫بــه صــورت ســرپایی بــه مراکــز مراجعــه کننــد زیــرا‬ ‫کــه هــم اینــک بــا هجــوم بیمــاران بســیار بــد حــال‬ ‫ســیدخالق ســجادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ماهانــه ‪۸۰‬‬ ‫درصــد گنــدم تخصیصــی گلســتان معــادل ‪ ۲۱‬هزار تــن در کارخانه های‬ ‫اســتان تبدیــل بــه ارد شــده و در اختیــار نانوایی هــا قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اســفندماه پارســال نیــز اعضــای شــورای ارد و‬ ‫نــان گلســتان ســهمیه ارد نانوایــی هــای اســتان را ماهانــه ‪۱۶۰‬‬ ‫تــن بیشــتر کردنــد کــه ایــن مصوبــه بــا هــدف کاهــش صــف‬ ‫نانوایــی هــا از امســال اجــرا شــد ‪.‬‬ ‫ســجادی گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۲۷۰‬هــزار تــن گنــدم مــورد نیــاز ســاالنه‬ ‫نانوایــی هــای گلســتان توســط ‪ ۲۹‬کارخانــه اســتان تبدیــل بــه ارد‬ ‫‪ ۴۹‬رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که‬ ‫همکارانتان را کالفه می کند‬ ‫دزدیــدن غــذای دیگــران از یخچــال مشــترک‪ ،‬بــوی بــد دهــان یــا بــدن‪ ،‬و ســخن چینی دربــاره‬ ‫همــکاران از نمون ـه رفتارهــای ازاردهنــده در محیــط کارنــد‪ .‬شــاید هرکــدام از مــا نیــز ســهوا برخــی‬ ‫از انهــا را انجــام دهیــم‪ ،‬بــدون انکــه بــه عواقبــش فکــر کنیــم یــا متوجــه شــویم ســایر همــکاران را‬ ‫می ازاریــم‪ .‬در ایــن یادداشــت‪ ۴۹ ،‬عــادت ناپســند در محیــط کار را معرفــی می کنیــم‪ .‬باشــد کــه‬ ‫هیچ کــدام از ایــن عادت هــا در مــا نباشــند‪.‬‬ ‫تماس های تلفنی‬ ‫‪ .۱‬از بلندگوی گوشی در محیط کار استفاده می کنید!‬ ‫اســتفاده از بلندگــو در محیــط عمومــی جایــز نیســت؛ پــس در محیــط کار هــم نبایــد باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار عــاوه بــر دور از ادب بودنــش‪ ،‬حــواس دیگــر همــکاران را هــم پــرت می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با صدای بلند با تلفن حرف می زنید!‬ ‫شــاید خودتــان متوجــه نشــوید‪ ،‬امــا واکنش هایــی ماننــد خیره شــدن‪ ،‬تــکان دادن ســر و نجواکــردن‬ ‫همــکاران نشــان دهنده ایــن مســئله اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به تماس های تلفنتان پاسخ نمی دهید!‬ ‫پاسـخ ندادن بــه تماس هــا و صــدای مکــرر تلفــن‪ ،‬بــرای ســایر همــکاران ازاردهنــده اســت‪ .‬شــاید‬ ‫مواجــه شــده ایم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تخــت هــای بیمارســتان مملو‬ ‫از بیمــاران بدحــال اســت افــزود‪ :‬هــم اینــک‬ ‫دغدغــه تامیــن اکســیژن را نیــز داریــم؛ بــا وجــود‬ ‫اینکــه تعــدادی کپســول اکســیژن تهیــه کــرده ایم‬ ‫امــا هنــوز در ایــن خصــوص کمبــود وجــود دارد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬امــروز هــم مجبــور شــدیم‬ ‫کپســول های بیشــتری را بــه اســتان وارد کنیــم‬ ‫امــا بــاز هــم بــا مشــکل مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه واکسیناســیون جمعیــت‬ ‫هــدف در خراســان شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫اغــاز واکسیناســیون کشــوری در برابــر کرونــا‬ ‫تاکنون‪ ۲۳۰ ،‬هزار دز واکســن وارد اســتان شــده‬ ‫و ‪ ۲۱۱‬هــزار دز ان تاکنــون تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪۹۸‬‬ ‫وارد همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون‬ ‫چهــار مــوج از ایــن بیماری را پشــت سرگذاشــته و‬ ‫از یــک مــاه پیــش در مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی‬ ‫موســوم بــه هنــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم‬ ‫ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۵۰‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم‬ ‫افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی‬ ‫شهرســتان ها‪ ،‬هــم اکنــون تمامــی شهرســتان های‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ابتــدای اغــاز برنامــه ملــی‬ ‫واکسیناســیون در کشــور تاکنــون‪ ۲۳۰ ،‬هــزار دُز‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت کــرده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫شــده و در اختیــار حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نانوایــی دولتــی و ازاد‬ ‫مســتقر در مناطــق روســتایی و شــهری اســتان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان امســال بــا وجــود‬ ‫بــروز خشکســالی و کــم ابــی‪ ۴۵۰ ،‬هــزار تــن از گنــدم تولیــدی‬ ‫کشــاورزان منطقــه را بــه نــرخ خریــد تضمینــی خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه طــی ‪ 5‬مــاه اغازیــن ‪ 1400‬بــا اعــام‬ ‫اینکــه قیمــت نــان افزایــش پیــدا نخواهــد کــرد دســت خوش‬ ‫تغییــرات فراوانــی در افزایــش قیمــت داشــت کــه از جملــه ان‬ ‫کاســتن حجــم نــان توســط خبــازان اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن حــس را بــه انهــا منتقــل کنیــد کــه شــما مهم تــر از ان هســتید کــه بخواهیــد بــه تماس هــای‬ ‫انهــا پاســخ بدهیــد!‬ ‫‪ .۴‬صدای یاد اورهای گوشی تان قطع نمی شود!‬ ‫برخــی افــراد از اینکــه تعــداد زیــادی یــاداور روی صفحــه گوشی شــان ظاهــر می شــود احســاس‬ ‫غــرور می کننــد‪ .‬اینکــه شــما چــه تعــداد پیــام دریافتــی از شــبکه های اجتماعــی داریــد‪ ،‬بــرای‬ ‫دیگــران مهــم نیســت‪ .‬انچــه مهــم اســت صــدای مــدام ایــن یاداورهاســت کــه اعصــاب بقیــه را بــه‬ ‫هــم می ریــزد‪ .‬انهــا را قطــع کنیــد‪.‬‬ ‫حریم خصوصی‬ ‫‪ .۵‬مطالب خصوصی را در محیط کار مطرح می کنید!‬ ‫داشــتن دوســت در محیــط کار اشــکالی نــدارد؛ امــا نبایــد همه چیــز را در محیــط کار بــا ســایر‬ ‫همــکاران در میــان گذاشــت‪ .‬خیلــی از مطالــب بهتــر اســت در محیط هــای دوســتانه مطــرح شــوند‪،‬‬ ‫نــه در محیــط کاری‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به حریم شخصی دیگران تجاوز می کنید!‬ ‫تقریبــا‪ ،‬در هــر محیــط کاری‪ ،‬یــک یــا دو نفــر پیــدا می شــوند کــه چنــدان بــه حریــم شــخصی‬ ‫دیگــران توجــه نمی کننــد‪ .‬بیش ازحــد نزدیک شــدن‪ ،‬لمس کــردن‪ ،‬شــوخی های نامناســب و… از‬ ‫مصادیــق تجــاوز بــه حریــم همــکاران اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه ازاد اســامی واحــد گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه جــوان بــودن تعــداد زیــادی از وزرای‬ ‫پیشــنهادی دولــت ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬کابینــه جــوان اگــر چــه ممکــن اســت کــم تجربــه باشــد امــا می توانــد‬ ‫بــه اصــاح ســاختارهای اداری و اقتصــادی کشــور کمــک کنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬وزرای پیشــنهادی رییــس جمهــور‬ ‫ســیزدهم ترکیــب خوبــی از افــراد بــا تجربــه و متخصــص اســت کــه توانایــی الزم را بــرای مدیریــت کشــور‬ ‫و اصــاح ســاختار اداری و اقتصــادی دارنــد‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه‪:‬‬ ‫کمک کابینه‬ ‫جوان به اصالح‬ ‫ساختارها‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪365‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫تهدیداتی که موجب نابودی‬ ‫قنوات شد‬ ‫قنات هــا بــا وجــود حفــر چاه هــای عمیــق و نمیــه عمیــق‪،‬‬ ‫همچنــان بــه فعالیــت خــود در راســتای کمــک بــه تولیــد ادامــه‬ ‫دادنــد امــا تخصیص نــدادن اعتبــار بــرای بازســازی و نوســازی‪،‬‬ ‫رعایــت نکــردن حریــم قنــوات و حفــر چاه هــای غیرمجــاز‬ ‫بــدون رعایــت حریــم اب‪ ،‬نگهــداری نامناســب قنــوات‪ ،‬نبــود‬ ‫هماهنگــی بیــن بهــره بــرداران و اســتفاده نکــردن بهره بــرداران‬ ‫از مصالــح و پوشــش های مناســب بــرای دورچیــن کــردن و‬ ‫تخریــب ایــن ســازها در اثــر ســیل از جملــه تهدیــدات فــراروی‬ ‫قنــوات گلســتان اســت‪.‬‬ ‫احیای قنات ها ‪ ،‬مرهمی بر زخم کم ابی گلستان‬ ‫کم ابــی ارام ارام در حــال گســتراندن ســلطه‬ ‫خــود بــه همــه مناطــق گلســتان اســت و‬ ‫زیــاد شــدن روزهــای کــم بــارش در کنــار نیــاز‬ ‫همیشــگی بهره بــرداران کشــاورزی بــه اب‪،‬‬ ‫اجــرای طرح هــای ســازگاری بــا خشکســالی از‬ ‫جملــه احیــای قنــوات را در ایــن اســتان خشــک‬ ‫و نیمــه خشــک ضــروری کــرده اســت‪.‬‬ ‫فنــاوری ســاخت قنــات در اوایــل هــزاره اول قبــل‬ ‫از میــاد در مناطــق خشــک کوهســتانی ایــران‬ ‫گســترش پیــدا کــرد و بــه کشــاورزان ایــن مناطــق‬ ‫اجــازه داد در دوره هــای طوالنــی خشــکی کــه اب‬ ‫ســطحی پیــدا نمی شــود بــه کشــاورزی بپردازنــد‪.‬‬ ‫ت بــه تدریــج در مناطــق دیگــر‬ ‫حفــر قنــا ‬ ‫دنیــا رایــج شــدند و اکنــون قنات هــای زیــادی‬ ‫از چیــن تــا مراکــش و حتــی در قــاره امریــکا‬ ‫وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫ایرانیــان باســتان در چندیــن هــزار ســال‬ ‫قبــل دســت بــه ایــن ابتــکار زده و بــا ایــن‬ ‫اختــراع کــه در نــوع خــود در جهــان بی نظیــر‬ ‫بــود‪ ،‬مقــدار قابــل توجهــی از اب هــای‬ ‫زیرزمینــی را جمــع اوری کــرده و بــه ســطح‬ ‫زمیــن می رســاندند‪.‬‬ ‫ســاکنان گلســتان هــم از گذشــته با حفــر قنات‪،‬‬ ‫خــود را بــا کم ابــی تطبیــق داده و از ایــن طریــق‪،‬‬ ‫بــه تولیــد و کشــاورزی مشــغول شــدند‪.‬‬ ‫کارشــناس میراث فرهنگــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫همــگام بــا تغییــرات ایجادشــده در روابــط‬ ‫اجتماعــی ایــران و نیــز در نتیجــه تغییــرات‬ ‫روابــط تولیــد‪ ،‬نحــوه مالکیــت «تصــرف» و نیــز‬ ‫روش هــای بهره بــرداری از عوامــل طبیعــی تولیــد‪،‬‬ ‫به ویــژه منابــع اب بــا دگرگونی هایــی هم زمــان بــا‬ ‫اجــرای اصالحــات ارضــی شــدت گرفــت‪.‬‬ ‫رامتین امامی کردمحله اظهار داشت‪ :‬تغییر‬ ‫روابــط مالکیــت و در نتیجــه اختصاصی تــر‬ ‫شــدن عوامــل تولیــد از جملــه اب‪ ،‬کاربــرد‬ ‫روش هــای خصوصــی تهیــه و بهره بــرداری از‬ ‫منابــع اب را ضــروری ســاخت کــه در این میان‬ ‫بســیاری از کارشناســان روش هــای ســنتی‬ ‫اســتخراج و بهره بــرداری منابــع اب را ابتدایــی‪،‬‬ ‫نارســا و عاملــی بازدارنــده در راه افزایــش تولید‬ ‫زراعــی بــه شــمار می اورنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬روی اوردن بــه احــداث‬ ‫چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق و گســترش‬ ‫روزافــزون ان هــا به ویــژه از دهــه ‪ ۱۳۴۰‬موجــب‬ ‫تغییراتــی شــدید در نظــام بهره بــرداری از‬ ‫منابــع اب شــد کــه مهمتریــن ان از بیــن رفتــن‬ ‫روش هــای ســنتی اســتخراج و بهره بــرداری از‬ ‫منابــع اب بــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اســتان گلســتان که از مناطق‬ ‫خشــک و نیمه خشــک کشــور اســت تــا پیــش از‬ ‫اصالحــات ارضــی و انقــاب اســامی‪ ،‬قنــوات‬ ‫نقــش عمــده ای در ابیــاری بــر عهــده داشــتند امــا‬ ‫پـس ازان بــا ورود چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق‬ ‫«دیزلــی و برقــی» به ویــژه از دهــه ‪ ۱۳۶۰‬و نحــوه‬ ‫تصــرف و بهره بــرداری اب‪ ،‬تحــوالت بنیادیــن در‬ ‫ابعــاد گوناگــون زندگــی روســتایی بــه وجــود امــد‬ ‫و ســبب افزایــش و تنــوع محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫شــیوه های تولیــد‪ ،‬گســترش ادوات پیشــرفته‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬افزایــش ســطح زیــر کشــت و در‬ ‫مــواردی افزایــش درامــد روســتاییان شــد‪.‬‬ ‫قنات هــا بــا وجــود حفــر چــاه هــای عمیــق و نمیه‬ ‫عمیــق‪ ،‬همچنــان بــه فعالیــت خــود در راســتای‬ ‫کمــک بــه تولیــد ادامــه دادند امــا تخصیص ندادن‬ ‫اعتبــار بــرای بازســازی و نوســازی‪ ،‬رعایــت نکــردن‬ ‫حریــم قنــوات و حفــر چاه هــای غیرمجــاز بــدون‬ ‫رعایــت حریــم اب‪ ،‬نگهــداری نامناســب قنــوات‪،‬‬ ‫نبــود هماهنگــی بیــن بهــره بــرداران و اســتفاده‬ ‫نکــردن بهــره بــرداران از مصالــح و پوشــش های‬ ‫مناســب بــرای دورچیــن کــردن و تخریــب ایــن‬ ‫ســازها در اثــر ســیل از جملــه تهدیــدات فــراروی‬ ‫قنــوات گلســتان اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام جهــاد کشــاورزی‪ ،‬گلســتان حــدود‬ ‫‪ ۴۵۰‬قنــات بــا طــول حداقــل ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۶‬کیلومتــر‬ ‫دارد کــه الیروبــی و احیــای ایــن کاریزهــا در‬ ‫دوره خشکســالی مــی توانــد مرهمــی بــر زخــم‬ ‫تشــنگی هــزاران هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی‬ ‫ایــن اســتان شــمالی کشــور باشــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر بخــش کشــاورزی گلســتان‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬درصــد منابــع ابــی ایــن اســتان را‬ ‫مصــرف می کنــد کــه بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬درصــدی نــزوالت اســمانی‪ ،‬افــت‬ ‫شــدید ابخوان هــای زیــر زمینــی‪ ،‬کاهــش ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ۸۰‬درصــدی دبــی اب رودخانــه هــا و افــت‬ ‫دبــی اب اســتحصالی از چــاه هــا‪ ،‬بایــد بــرای‬ ‫اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود از جملــه‬ ‫قنات هــا فکــر اساســی کــرد‪.‬‬ ‫برنامه هــای ســازگاری بــا کم ابــی گلســتان‬ ‫ســوم اســفند پارســال در جلســه کارگــروه ملــی‬ ‫ســازگاری بــه تصویــب رســید تــا امیدهــا بــرای‬ ‫رهایــی و عبــور ایــن اســتان شــمالی از معضــل‬ ‫کــم ابــی دوچنــدان شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد صرفــه جویــی‪ ،‬تغییــر الگــوی کشــت‪،‬‬ ‫پرهیــز از کاشــت گونه هــای پــر اب طلــب و‬ ‫اســتفاده از فــن اوری هــای نویــن بــرای کاهــش‬ ‫مصــرف اب در بخــش زراعــت بســیار موثــر اســت‬ ‫امــا بایــد بــه همــه منابــع ابــی موجــود اســتان از‬ ‫جملــه قنــات هــا توجــه ویــژه ای کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬حــدود ســه درصــد اب مــورد‬ ‫نیــاز بخــش کشــاورزی اســتان توســط قنــوات‬ ‫تامیــن مــی شــود و از ایــن ســازه ها ســاالنه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۴۳‬میلیــون مترمکعــب اب‬ ‫برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس سیدمحســن کیاء الحســینی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همچنیــن ابدهــی قنــات هــای گلســتان‬ ‫کــه حــدود ‪ ۷۰‬رشــته ان فصلــی اســت از حــدود ‪۲‬‬ ‫لیتــر تــا ‪ ۶۰‬لیتــر بــر ثانیــه و عمــق مادرچــاه (اولین‬ ‫چــاه) از پنــج تــا ‪ ۳۳‬متــر نوســان دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مجمــوع قنــات هــای گلســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬رشــته دایــر بــوده و قدیمــی تریــن کاریــز‬ ‫اســتان نیــز بــا طــول فعلــی حــدود ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬متــر و قدمــت افــزون بــر هــزار ســال در‬ ‫روســتای ســرکالته کردکوی مشغول همچنان‬ ‫پابرجــا اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه طــور تقریبــی ‪ ۱۵‬هکتــار از‬ ‫اراضــی گلســتان توســط قنــوات ابیــاری مــی‬ ‫شــود و حــدود چهــار خانــوار روســتایی اســتان‬ ‫از ان بــرای ابیــاری محصوالــت زراعــی از قبیــل‬ ‫گندم‪ ،‬لوبیا‪ ،‬ســویا‪ ،‬پنبه‪ ،‬نخود فرنگی‪ ،‬شــالی‬ ‫و محصــوالت باغــی ماننــد الــو‪ ،‬هلــو‪ ،‬شــلیل و‬ ‫مرکبــات بهره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد قنــوات‬ ‫اســتان در دشــت هــا اســتان واقــع شــده کــه‬ ‫تخریــب انهــا باعــث از بیــن رفتــن اراضــی‬ ‫کشــاورزی حاصلخیــز می شــود‪.‬‬ ‫کیــاء الحســینی در خصــوص راهکارهــای فنی‬ ‫و مدیریتــی افزایــش بهــره وری اب قنــوات‬ ‫گفــت ‪ :‬اســتفاده از فناوریهــای نویــن در ابیاری‬ ‫مــزارع تحــت پوشــش قنــوات‪ ،‬احــداث کانــال‬ ‫بتنی یا لوله گذاری مســیر انتقال اب از محل‬ ‫خــروج اب قنــات تــا مزرعــه بــرای جلوگیــری از‬ ‫هــدر رفــت اب و برنامــه ریــزی مناســب بــرای‬ ‫کاهــش تلفــات اب قنــوات بــا احــداث اســتخر‪،‬‬ ‫از جملــه روش هــای ارتقــای بهــره وری منابــع‬ ‫ابــی موجــود گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬فرهنــگ ســازی‬ ‫و ســوق دادن کشــاورزان بــه تشــکیل تعاونــی‬ ‫و یکپارچــه ســازی اراضــی پراکنــده و در نتیجــه‬ ‫اســتفاده بهینــه از حداقــل اب موجــود موجــب‬ ‫بــاال بــردن بهــره وری بیشــتر اب اســتحصالی از‬ ‫قنــوات می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان افزایــش عملکــرد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در واحــد ســطح‪ ،‬افزایــش درامــد‬ ‫اقتصــادی کشــاورزان بــه طــور متوســط تــا‬ ‫ســقف ســاالنه ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال در هکتــار‪،‬‬ ‫اشــتغال زایی یک نفر در هکتار‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫پدیــده مهاجــرت در روســتاها و صرفــه جویــی‬ ‫در مصــرف انــرژی بــا اســتفاده از قنــوات بــرای‬ ‫ابیــاری اراضــی را از جملــه اثــرات بازســازی و‬ ‫نوســازی قنــوات دانســت‪.‬‬ ‫کیاء الحســینی گفــت‪ :‬بــر اســاس تفاهــم‬ ‫صــورت گرفتــه بیــن معاونــت اب و خــاک وزرات‬ ‫خانــه‪ ،‬ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و‬ ‫ســازمان بســیج سازندگی‪ ۳۴۴ ،‬رشته از قنوات‬ ‫اســتان بــا تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــه صــورت‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از محــل اعتبــارات ملــی‪ ۴۰ ،‬درصــد‬ ‫توســط ســازمان بســیج ســازندگی اســتان و ‪۲۰‬‬ ‫درصــد در قالــب ســهم اورد کشــاورز بازســازی و‬ ‫نوســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مرمــت و بازســازی قنــوات گام‬ ‫اساســی در توســعه کشــاورزی پایــدار و رونــق‬ ‫اقتصــادی گلســتان برداشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــر اســاس برنامــه ابالغــی‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار اســت امســال‬ ‫و ســال اینــده ‪ ۳۶۲‬کیلومتــر از قنــات هــای‬ ‫اســتان بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۶۴۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫مرمــت شــود‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلــی و روبــه رشــد خشکســالی‬ ‫شــاید قنــات پاســخگوی همــه نیازهــای اب‬ ‫گلســتان نباشــد امــا بایــد بــا تلفیق شــیوه های‬ ‫کهــن و جدیــد یعنــی احیــای قنــات هــا و‬ ‫توســعه روش هــای نویــن مصــرف اب در‬ ‫بخــش کشــاورزی مثــل طرح هــای ابیــاری‬ ‫تحــت فشــار‪ ،‬مصــرف اب را بهینــه کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪ ۱۲‬تمرینی که به شما کمک می کند حریم شخصی خود را حفظ نمایید‬ ‫بعیــد بــه نظــر می رســد کســی از صمیــم قلــب‪ ،‬از فضولــی دیگــران در زندگـی اش خشــنود‬ ‫شــود‪ ،‬امــا چــه از ایــن اتفــاق راضــی باشــید و چــه ناراضــی‪ ،‬غالبا چنین چیــزی را حتما تجربه‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬مســئله ان اســت کــه گاهــی چنیــن مداخله هایــی‪ ،‬ظاهــر موجهــی بــه خــود‬ ‫می گیرنــد و در پوشــش توصیــه‪ ،‬مصلحــت‪ ،‬امرونهــی‪ ،‬قانون گرایــی و دیگــر مــوارد‪ ،‬زمینــه ی‬ ‫مســاعدی بــرای کنجــکاوی غیرمعمــول و دخالــت دیگــران در مســائل خصوصــی و حریــم‬ ‫شــخصی مــا فراهــم می کنــد‪ .‬در چنیــن موقعیت هایــی یــا پــس از ان‪ ،‬بــرای بســیاری از مــا‬ ‫ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه در مقابــل کســی کــه بــه حریــم شــخصی مان تجــاوز کــرده ‬ ‫اســت‪ ،‬چــه بایــد بکنیــم؟ ایــا بایــد بــه مجادلــه و مشــاجره بــا او بپردازیــم؟ یــا بایــد بــا ســکوت‬ ‫و خودخــوری‪ ،‬بی مباالتــی اش را ندیــده بگیریــم؟ بعــد از ایــن‪ ،‬در موقعیت هــای مشــابه‬ ‫چگونــه رفتــار کنیــم کــه در درازمــدت تبعــات ناخوشــایندی برای مــان در پــی نداشــته باشــد؟‬ ‫چگونه حریم شخصی خودمان را محترم بشماریم؟‬ ‫«حرمــت امامــزاده بــه متولــی اش اســت»‪ ،‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬میــزان اعتبــار متولــی‬ ‫می توانــد در میــزان حرمــت امامــزاده تاثیرگــذار باشــد‪ .‬بــا اســتفاده از همیــن اســتعاره ی‬ ‫مفهومــی‪ ،‬می تــوان گفــت کــه امــام زاده عــزت نفس مــا و متولی ان‪ ،‬عــادات و رفتارهای‬ ‫ماســت کــه در کالم‪ ،‬معاشــرت و به طورکلــی در شــخصیت مان قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬اینکــه صرفــا توقــع داشــته باشــیم دیگــران حریــم شــخصی مــا را‬ ‫محتــرم بشــمارند‪ ،‬کافــی نیســت‪ .‬اصــا ممکــن اســت چنیــن چیــزی امکان پذیــر نباشــد‪.‬‬ ‫به جــای چنیــن انتظــار غیــر قابــل تحققــی‪ ،‬می توانیــم رفتــار خــود را کنتــرل کنیــم تــا‬ ‫دیگــران از دخالــت در حریــم شــخصی مــا پرهیــز کننــد‪ .‬بایــد گفــت کــه پاســبانی از‬ ‫حریــم شــخصی‪ ،‬در گـِـروی اگاهــی و شــجاعت مــا در ابــراز و به کارگیــری ایــن اگاهــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا تغییــر رفتــار را از کجــا اغــاز کنیــم؟ در قــدم اول شایســته اســت خودمــان را ملــزم‬ ‫کنیــم کــه بــه حریــم شــخصی دیگــران وارد نشــویم‪ ،‬چــون در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬دیگــران‬ ‫مقابله به مثــل می کننــد و بــه خــود اجــازه می دهنــد حریــم شــخصی مــا را بشــکنند‪.‬‬ ‫در قــدم بعــد دنبــال مــوارد متعــدد و پرتکــرار در زندگــی خــود بگردیــم تــا متوجــه شــویم‬ ‫معمــوال در چــه موقعیت هایــی نتوانســته ایم از حریــم شــخصی خــود دفــاع کنیــم؟ مثــا‬ ‫بررســی کنیــم ایــا مجبــور شــدیم؟ ایــا فکــر نمی کردیــم در اثــر ورود شــخص دیگــری بــه‬ ‫حریــم شــخصی مان‪ ،‬کار بــه ایــن وضعیــت نامطلــوب فعلــی برســد؟ ایــا در رودربایســتی‬ ‫قــرار گرفتیــم؟ و …‬ ‫ســپس ســعی کنیــم بــا خــود روراســت باشــیم‪ .‬قطعــا روش صحیــح حــل مســئله‪،‬‬ ‫پــاک کــردن صــورت مســئله نیســت‪ .‬رویارویــی بــا مســئله شــجاعت می خواهــد‪ .‬بــه‬ ‫صراحــت بایــد عنــوان کــرد بســیاری از مــردم‪ ،‬چنیــن شــجاعتی ندارنــد و نمی خواهنــد‬ ‫بــرای داشــتن ان تــاش کننــد‪.‬‬ ‫️چندیــن ســال پیــش گیربکس هــای اتوماتیــک تنهــا در بخــش‬ ‫بســیار کوچکــی از خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت زمــان همه چیــز تغییــر کــرده و هم اکنــون‬ ‫خودروهــای بســیاری از مدل هــای شــهری کوچــک گرفتــه تــا‬ ‫ســدان هــای لوکــس بــزرگ از ایــن نــوع گیربکس هــا بهره منــد‬ ‫هســتند‪️.‬بســیاری از کارخانه هــا نمونه هــای دوکالچــه ای را ارائــه‬ ‫می کننــد کــه نه تنهــا ســریع تر از انســان عمــل تعویــض دنــده را‬ ‫انجــام می دهنــد بلکــه مصــرف ســوخت کمتــری را نیــز بــر جــای‬ ‫می گذارنــد‪ .‬برخــی برندهــا اصــا ًدردســر نمونه هــای دســتی را بــه‬ ‫جــان نمی خرنــد‪ .‬خــب بــا ایــن تفاســیر‪ ،‬شــما چــه نوع گیربکســی‬ ‫را انتخــاب می کنیــد؟ اتوماتیــک یــا دســتی؟‬ ‫پرفورمنــس یــا عملکرد‪:‬عمومــا ًگیربکس هــای اتوماتیــک بــرای‬ ‫کســانی طراحــی شــده بودنــد کــه عالقـه ی چندانــی بــه رانندگــی‬ ‫نداشــتند‪ .‬اگــر لــذت رانندگــی واقعــی را می خواســتید‪ ،‬بایــد یــک‬ ‫نمونــه ی دســتی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬امــا هم اکنــون اوضــاع‬ ‫تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعویض هــای فوق ســریعی کــه برخــی گیربکس هــای اتوماتیک‬ ‫دارنــد خیلــی ســریع تر از نمونه هــای دســتی هســتند‪ .‬فاصلـه ی‬ ‫بیــن تعویــض دنده هــا در حیــن شــتاب گیری ســریع تنهــا در حــد‬ ‫چنــد دهــم و صــدم ثانیــه اســت البتــه کــه در رانندگــی روزمــره‬ ‫تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬وقتــی در پیســت یــا در جــاده ای‬ ‫پرپیچ وخــم ســریع می رانیــد‪ ،‬گیربکــس دســتی نســبت بــه‬ ‫نمونــه ی اتوماتیــک زحمــت زیــادی دارد‪ .‬شــما بایــد به صــورت‬ ‫تقریبــا ً هم زمــان ترمــز کنیــد‪ ،‬کالچ را فشــار دهیــد و دنــده را‬ ‫تعویــض کــرده و البتــه بــا پــدال گاز نیــز بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫در گیربکــس اتوماتیــک برخــی از ایــن فرایندهــا تنهــا بــا فشــار‬ ‫یــک پــدال صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن همــان دلیلــی اســت کــه چــرا‬ ‫برخــی طرفــداران دواتشــه رانندگــی گیربکــس دســتی را ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت مهــارت بیشــتری را طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫حــس بهتــری وجــود خواهــد داشــت وقتــی خودتــان همه چیــز‬ ‫را بــه خوبــی انجــام می دهیــد‪ .‬مهم تــر از همــه اینکــه در ترافیــک‬ ‫هیچ کســی رانندگــی را دوســت نــدارد امــا اســتفاده از گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک باعــث می شــود کــه کمتــر خســته شــوید‪.‬‬ ‫ارزش و قیمت‪️:‬بــه علــت پیچیــده بــودن‪ ،‬اغلــب بایــد بهــای‬ ‫بیشــتری را بــرای ســفارش گیربکــس اتوماتیــک بپردازیــد‪.‬‬ ‫قیمت هــا نســبت بــه برنــد و مــدل خودروهــا بســیار متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬عمومــا ً گیربکــس اتوماتیــک در یــک خــودرو باعــث‬ ‫افزایــش بهــای ‪ 1500‬پونــدی ان می شــود‪ .‬برخــی برندهــا بهــای‬ ‫بیشــتری طلــب می کننــد مثــا ً پورشــه اضافــه پرداخــت ‪220‬‬ ‫پونــدی و برخــی مدل هــای ائــودی ‪ 2900‬پونــدی را می خواهنــد‪.‬‬ ‫مصرف سوخت ‪ :‬در گذشته گیربکس اتوماتیک تاثیری منفی‬ ‫روی مصــرف ســوخت داشــت امــا نرم افزارهــای هوشــمندتر و‬ ‫نســبت های اضافــی اســتفاده شــده در سیســتم های مــدرن بــه‬ ‫ایــن معنــی اســت کــه در حــال حاضــر گیربکس هــای اتوماتیــک‬ ‫بــه نــدرت اثــری منفــی روی مصــرف ســوخت دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه مصــرف ادعایــی کارخانــه همیشــه‬ ‫درســت نیســت امــا حداقــل بــه شــما اجــازه می دهــد تــا ایــده ای‬ ‫از نــوع انتخابتــان را بــه دســت بیاورید‪.‬وقتی کــه بــه یــک مــدل‬ ‫معمولــی ب ام و ‪ 320i‬نــگاه می کنیــم‪ ،‬مــدل مجهــز بــه گیربکس‬ ‫دســتی مصــرف ســوخت ‪ 5.3‬لیتــر در هــر صــد کیلومتــر را دارد‬ ‫درحالی کــه ایــن عــدد در مــدل مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک‬ ‫‪ 5.4‬اســت‪ .‬میــزان االیندگــی هــر دو مــدل نیــز مشــابه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک راندمــان بســیار بهتــری‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬بــرای مثــال پورشــه‬ ‫ادعــا می کنــد کــه گیربکــس ‪ PDK‬موجــود در ‪ 911‬کــررا نــه‬ ‫تنهــا در خــط مســتقیم ســریع تر عمــل می کنــد بلکــه مصــرف‬ ‫ســوخت کمتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫قضــاوت نهایــی‪ :‬از نظــر اقتصــادی گیربکــس دســتی‬ ‫هنــوز هــم ارزان تــر بــوده و در درازمــدت گیربکــس دســتی‬ ‫انتخــاب بهتــری اســت‪ .‬البتــه اگــر طرفــدار رانندگــی‬ ‫هیجانــی هســتید ایــن انتخــاب اســان تر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️اگــر اضافــه پرداخــت ابتدایــی بــرای گیربکــس اتوماتیــک را‬ ‫قبــول می کنیــد‪ ،‬پــس ایــن نــوع گیربکــس حــس بیشــتری را‬ ‫بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک تعویض هــای نــرم داشــته و‬ ‫رانندگــی ســهل تری را نیــز ارائــه می کننــد و البتــه تفــاوت‬ ‫بســیار کوچکــی در بحــث پرفورمنــس و مصــرف ســوخت‬ ‫بــا نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬چــه کســی از اینکــه رانندگــی‬ ‫برایــش اســان تر شــود فــرار می کنــد؟‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه‪3‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫چهارشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 21‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غــرب ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪365‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫با تفکر وزیر پیشنهادی اقتصاد‪،‬‬ ‫منجر به ثبات‬ ‫و کنترل قیمت ارز می شود‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬برنامــه هــای ارایــه شــده از ســوی ســید احســان خانــدوزی‬ ‫وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد و دارایــی قابلیــت ایجــاد ثبــات و کنتــرل‬ ‫قیمــت ارز را داشــته و پویایــی تبــادالت ارزی نظــام بانکــی را محقــق‬ ‫می ســازد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالجــال ایــری در ایــن خصــوص‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬وزیــر پیشــنهادی در برنامــه هــای ترســیمی ســازوکاری‬ ‫مناســب ارایــه کــرده تــا بــدون اتــکا بــه چارچوب هــای تحمیلی نظام‬ ‫هــای مالــی دولــت هــای متخاصــم تامیــن منابــع ارزی مکفــی بــرای‬ ‫کشــور تحصیــل شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در شــرایطی کــه هــر روز شــاهد قطــور شــدن تحریــم‬ ‫هــای امریــکا و هــم پیمانــان انهــا علیــه مــراودات مالــی و تجــاری‬ ‫ایــران هســتیم بــه یقیــن حضــور مدیرانــی کاربلــد و اجرایــی در‬ ‫منصــب وزیــر اقتصــاد کمــک شــایانی بــه معیشــت عمومــی مــردم‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫طالی نارنجی!‬ ‫انهایــی کــه تئــوری گــردش نخبــگان را قبــول‬ ‫ندارنــد کاش مــی امدنــد و از دور تماشــا مــی‬ ‫کردنــد! اصــا ً چــرا از دور ؟! مــی امدنــد و از‬ ‫نزدیــک تماشــا مــی کردنــد‪ .‬بعــد متوجــه مــی‬ ‫شــدند کــه کار اقتصــادی نــه ســواد و تحصیــات‬ ‫اکادمیــک نیــاز دارد نــه تجربــه مدیریتــی و کــت‬ ‫و شــلوار مــارک! ادم بایــد شــم اقتصــادی داشــته‬ ‫باشــد و چهــار تــا رفیــق کاربلــد‪ .‬مشــت نمونــه‬ ‫خــروار دوســتان مافیــای صیفــی جــات و افزایــش‬ ‫نجومــی قیمــت هویــچ!‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش‬ ‫شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه کمبــود و گرانــی‬ ‫هویــج در بــازار‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز قیمــت هویــج از‬ ‫مــوز هــم عبــور کــرد و مــوز بــا قیمــت ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫تومــان و هویــج بــا قیمــت ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫دســت مصــرف کننــده می رســد‪ ( .‬اقتصــاد ‪)24‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! یعنــی وقتــی عزیــزان‬ ‫مافیــای هویــج دیدنــد اوضــاع کســب و کار هویج‬ ‫کاران کشمشــی اســت و اکثــر انهــا از درامــد‬ ‫ناراضــی هســتند بــه جــای توصیــه بــه غرولنــد و‬ ‫قهــر کــردن و دور ریختــن محصــول مثــل ســیب‬ ‫زمینــی کاران و بادمجــان کاران و ‪ ...‬دور هــم‬ ‫نشســتند و فکــر هــا را یــک کاســه کردنــد‪ .‬بعــد‬ ‫هــم بــا یکدیگــر هــم قســم شــدند تــا نــه تنهــا‬ ‫خــواص پزشــکی هویــج را تــا خرتنــاق بیــن مــردم‬ ‫تبییــن کننــد‪ ،‬بلکــه پــوزه مــوز را هــم بــه خــاک‬ ‫میــدان بــار بمالنــد و اتیکــت هویــج را باالتــر از‬ ‫مــوز بــه اهتــزار در بیاورنــد!‬ ‫یعنــی جــوری هویــج را در پروســیجر درمانــی‬ ‫کرونــا قــرار دادنــد کــه االن خــود دارو ســازان‬ ‫و ســازندگان «رمدســیویر» و «هیدروکســی‬ ‫کلروکیــن»‪ ،‬بــی خیــال دوز دوم واکســن شــده‬ ‫انــد و یــک روز درمیــان هویــچ پلــو و خورشــت‬ ‫هویــچ تبریــزی مــی خورنــد و شــب هــا هــم تــا‬ ‫یــک لیــوان بــزرگ هویــج بســتنی بــا شــیر محلــی‬ ‫تــازه بــه بــدن نزننــد‪ ،‬اصــا ً خــواب شــان نمــی‬ ‫بــرد! صبــح هــا هــم کــه مربــای هویــچ بــا کــره‬ ‫گوســفندی تویســرکان یــا روغــن زرد دوغــی‬ ‫مالیــر‪ ...‬چــه شــود؟!‬ ‫بعــد شــما انتظــار داریــد کرونا را شکســت دهیم!‬ ‫مــرد حســابی کرونــا هــم مثــل کنکــور‪ ،‬مثل مشــق‬ ‫شــب‪ ،‬مثــل چــادر ســیاه‪ ،‬مثــل بازیکنــان لیــگ‬ ‫برتــر‪ ،‬مثــل مربــی تیــم ملــی فوتبــال و ‪ ...‬یــک‬ ‫فرصــت اســت و انهایــی که شــم اقتصــادی دارند‪،‬‬ ‫قــدر ایــن فرصــت را مــی داننــد‪ .‬فعــا ً هــم کــه‬ ‫مافیــای طــای نارنجــی بــا اختــاف در صــدر ایــن‬ ‫جــدول اســت‪ .‬یعنــی اگــر خودروســازان بــه انــدازه‬ ‫هویــج کاران بــه گــردش نخبــگان اعتقــاد داشــتند‬ ‫و بــه جــای حــذف زه بغــل در پرایــد و افزایــش‬ ‫قیمــت قطــره چکانــی‪ ،‬بــه کشــف خصوصیــات‬ ‫نهفتــه پرایــد مــی پرداختنــد‪ ،‬االن بایــد پرایــد‬ ‫را در کانــال ‪ 300‬میلیــون تومــان مــی یافتیــم!‬ ‫در پایــان بــه عزیــزان پشــت پــرده و بــازار ســیاه‬ ‫خیــار‪ ،‬بادمجــان‪ ،‬کــدو ‪ ...‬توصیــه می شــود‪،‬‬ ‫داشــتن نــگاه علمــی بــه صیفــی جــات و‬ ‫هماهنگــی بــا دانشــمندان و پزشــکان را فرامــوش‬ ‫نکننــد تــا در شــرایط مختلــف خــواص جدیــد‬ ‫محصــوالت شــان شناســایی و بــه مــردم معرفــی‬ ‫شــود‪ .‬خــدا را چــه دیدیــد شــاید یــک روز کــدو پلــو‬ ‫هــم در رســتوران هــای مملکــت ســرو شــد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جذب ‪ ۳۲۶‬دانشجو معلم‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫معــاون توســعه و مدیریــت و پشــتیبانی اداره کل امــوزش و‬ ‫پرورش خراســان شــمالی گفت‪ ۳۲۶ :‬دانشــجو معلم در دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان اســتان بــرای ســال تحصیلــی جــاری جــذب می شــوند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۱۹‬نفــر پســر و ‪ ۲۰۷‬نفــر هــم دختــر هســتند‪.‬‬ ‫حســین توکلــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان‬ ‫ســنجش یــک ونیــم برابــر ظرفیــت دانشــجو معلــم معرفــی کــرده‬ ‫اســت کــه ایــن میــزان بــرای اســتان در مجمــوع ‪ ۴۹۸‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی زمــان مصاحبــه تخصصــی و‬ ‫عمومــی دانشــجو معلمــان از هشــتم شــهریور اغــاز مــی شــود کــه‬ ‫بــه مــدت یــک هفتــه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬معاینــات پزشــکی ایــن دانشــجویان هــم از فــردا اغــاز‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ســاالنه در ایــن اســتان ‪ ۹۰۰‬تــا ‪ ۱۱۰۰‬نیــروی امــوزش و پــرورش‬ ‫بازنشســته می شــوند‪ ،‬دانشــگاه فرهنگیــان بایــد بتوانــد ســاالنه‬ ‫ایــن تعــداد نیــرو را امــوزش داده و به اســتخدام امــوزش و پرورش‬ ‫دربیــاورد امــا در حــال حاضــر زیرســاخت ها پاســخگوی ایــن نیــاز‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز دارد کــه در بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار اموزشــگاه زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نیــروی فرهنگــی تحصیــل‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫با بهره برداری طرح های‬ ‫کشاورزی اشتغال‬ ‫‪ ۲۹۳‬نفر فراهم شد‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد فرصــت شــغلی جدیــد بــا‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۱۱۳‬طــرح کشــاورزی در‬ ‫هفتــه دولــت ایــن اســتان بــرای ‪ ۲۹۳‬نفــر‬ ‫فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مختــار مهاجــر‬ ‫در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬ایــن طــرح هــا‬ ‫شــامل ‪ ۶۰‬طــرح در حــوزه اب و خــاک‪۲۵ ،‬‬ ‫طــرح مربــوط بــه باغبانــی‪ ۱۲ ،‬طــرح در بخــش‬ ‫جنــگل و مرتــع‪ ،‬هفــت طــرح صنایــع تبدیلــی‪،‬‬ ‫ســه طــرح تحقیقــات و امــوزش و ‪ ۲‬طــرح‬ ‫شــیالت و ابزیــان اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راهکارهــا و تفکــرات دکتــر خانــدوزی بــا مبانــی منــدرج‬ ‫در سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی تطابــق مطلــق دارد و بــه‬ ‫خوداتکایــی اقتصــاد کشــور کمــک شــایانی مــی کنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گمیشــان‪ ،‬بندرگــز ‪ ،‬بندرترکمــن و کردکــوی گفــت‪:‬‬ ‫ســوابق علمــی و علمــی وزیــر پیشــنهادی بــه نحــوی اســت کــه‬ ‫مجموعــه نماینــدگان مجلــس بــه ایشــان نظــر مثبــت دارنــد و بیــش‬ ‫از ‪ 200‬نماینــده بــرای ایــراد نطــق در حمایــت از ایشــان نــام نویســی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــری حضــور چندیــن ســاله خانــدوزی در مرکــز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس ســبب شــده تــا ایشــان بــه طــور دقیــق‬ ‫بــه دغدغه هــای اقتصــادی کشــور واقــف باشــد و بتواننــد راهگشــا‬ ‫مشــکالت کشــور باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن گــزارش‪ ،‬ایــت اللــه دکتــر «ســید ابراهیــم رئیســی» رئیس‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ۲۰ ،‬مــرداد مــاه اســامی کابینــه پیشــنهادی خــود را‬ ‫بــه مجلــس ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان احســان خانــدوزی بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی بــرای‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی متولــد ‪ ۱۳۵۹‬و دارای مــدرک دکتــرا از دانشــگاه ازاد واحــد‬ ‫علوم و تحقیقات اســت‪ ،‬نمایندگی مردم تهران‪ ،‬ری و شــمیرانات‬ ‫در مجلــس دهــم شــورای اســامی و اســتادیاری دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبائــی (از ســال ‪ )۱۳۹۳‬و مدیــر گــروه اقتصــاد اســامی ایــن‬ ‫دانشــگاه از دیگــر ســوابق ایــن وزیــر پیشــنهادی اســت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۳۹۲‬مســوولیت مدیرکلــی بخــش اقتصــادی مرکــز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی را برعهــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اقتصــادی ســازمان صــدا و ســیما و دبیــر ان بــوده‬ ‫اســت‪ .‬خانــدوزی در دولــت گذشــته عضــو هســته اندیشــه ورزی‬ ‫وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی بــود‪.‬‬ ‫از دیگــر پســت های ایــن وزیــر پیشــنهادی عضویــت در هیــات‬ ‫مدیــره دیــده بــان شــفافیت و عدالــت از ســال ‪ ۱۳۹۴‬اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن وزیــر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بــه عضویــت شــورای پژوهشــی ســازمان امور مالیاتــی درامد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پلمب ‪ ۹‬واحد صنفی‬ ‫سرپرســت اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شــیروان گفت‪ :‬براســاس‬ ‫مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا طــی یــک هفته اخیــر‪۹ ،‬‬ ‫واحــد صنفــی در ایــن شهرســتان پلمب شــد‪.‬‬ ‫عبداللــه گلــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد چهــار‬ ‫واحــد صنفــی ارایشــگاه زنانــه و مابقی فروشــگاه کفــش و لباس بوده‬ ‫کــه علــی رغــم تذکــرات متعــدد و کتبــی صــورت گرفتــه از انــان بــاز هم‬ ‫ادامــه فعالیــت داشــته اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تیــم مشــترک بــازرس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬شــبکه بهداشــت‪ ،‬نماینــده دادســتان و پلیــس‬ ‫اماکــن طــی ایــن مــدت در مجمــوع از ‪ ۶۰‬واحــد صنفــی و اماکــن‬ ‫عمومــی شهرســتان بازدیــد بــه عمــل امــد کــه ‪ ۴۹‬واحــد صنفــی بــه‬ ‫دلیــل عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی تذکــر کتبــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫گلــی اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون بیشــترین قشــر‬ ‫اســیب دیــده اصنــاف هســتند کــه بایــد بــا همــکاری هــای الزم کمــک‬ ‫کننــد تــا زنجیــره ایــن ویــروس قطــع شــود و دولــت و ســایر ارگان هــا‬ ‫برنامــه هــای حمایتــی بــرای اصنــاف انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه درصــد عمــده ای از مــردم جزئــی از‬ ‫اصنــاف هســتند لــذا اگــر خودشــان رعایــت نکننــد اســیب می بیننــد و‬ ‫مــردم هــم بایــد در ایــن زمینــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫گلــی افــزود‪ :‬اینــک طبــق تصمیمــات ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تمام‬ ‫کســبه بــه غیــر از پاســاژهای سربســته مــی تواننــد فعالیــت داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬شهرســتان شــیروان چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد صنفــی دارد‪.‬‬ ‫وی اعتبــار ســرمایه گــذاری شــده بــرای ایــن‬ ‫تعــداد طــرح هــا را ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۸۵‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهاجــر بــا بهــره بــرداری ایــن طرح هــا‬ ‫در ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان گلســتان ‪ ۲‬هزار و ‪۹۶‬‬ ‫خانــوار از مزایــای ان بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫در تقویــم جمهــوری اســامی دوم تــا هشــتم‬ ‫شــهریور هــر ســال هفتــه دولــت نامگــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی جمعیــت یــک میلیــون و ‪۹۰۰‬‬ ‫و هــزار نفــری گلســتان برپایــه کشــاورزی بــا‬ ‫تولیــد ســاالنه پنــج میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان واقــع در شــمال کشــور بــا وســعت‬ ‫افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر حــدود ‪ ۶۵۰‬هزارهکتــار زمیــن کشــاورزی‬ ‫ظرفیــت هایــی همچــون ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار بــاغ‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار عرصــه جنگلــی‪۸۶۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع‪ ،‬حــدود ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر‬ ‫کاهش ‪ ۹‬درصدی بستری‬ ‫بیماران کرونایی گلستان‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با اعالم کاهش ‪ ۱۷۵‬نفری‬ ‫بیمــاران کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی اســتان نســبت بــه ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت گذشــته گفــت کــه در حــال حاضــر هــزار و ‪ ۷۲۱‬نفــر بــه دلیــل‬ ‫ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های گلســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارعبدالرضــا فاضــل در ایــن خصوص اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع بیمــاران بســتری مراکــز درمانــی گلســتان ‪ ۲۲۹‬نفــر‬ ‫در بخــش مراقبــت هــای ویــژه اســتان بســتری هســتند کــه حــال ‪۸۴‬‬ ‫نفــر انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫گلستان حدود ‪ ۲۸۵‬تخت ای سی یو دارد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان همچنین گفــت که طی‬ ‫روز گذشــته بــه ‪ ۷۵۳‬بیمــار نیــز خدمــات ســرپایی ارائــه و داروی‬ ‫رمدســیویر تزریــق شــد‪.‬‬ ‫فاضــل بــرای جلوگیــری از شــیوع گســترده ویــروس کرونــا از‬ ‫مــردم خواســت همچنــان شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی را رعایــت کــرده و شســت و شــوی دســت هــا‬ ‫را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫بنابــر بــه اعــام مســووالن گلســتان تاکنــون ‪ ۵۷۷‬هــزار دوز‬ ‫واکســن کرونــا بــه گلســتان تحویــل داده شــده کــه ‪ ۳۸۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬دوز ان در نوبــت اول و ‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۹۷۰‬گلســتانی هــم در‬ ‫نوبــت دوم تزریــق گردیــد‪.‬‬ ‫ســاحل‪ ،‬بیــش از ســه میلیــون واحــد دامــی و‬ ‫بیــش از یــک هــزار واحــد مرغــداری دارد‪.‬‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۳۳‬هــزار دســتگاه انــواع‬ ‫ماشــین کشــاورزی شــامل تراکتــور‪ ،‬کمبایــن و‬ ‫تیلــر بــکار گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بهــره برداران کشــاورزی گلســتان در‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول رتبــه اول تــا ششــم کشــور و‬ ‫در برخــی محصــوالت راهبــردی همچــون گنــدم‬ ‫و دانه هــای روغنــی ســویا‪ ،‬کلــزا و افتابگــردان‬ ‫رتبه هــای اول تــا ســوم را در اختیــار دارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫کشــاورزی دارد کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار ان هــا در‬ ‫حــوزه زراعــی و باغــی فعالیــت داشــته و بیــش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصــد انهــا خــرده مالــک بــا مدیریــت‬ ‫حداکثــر چهــار هکتــار زمیــن هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۲۴‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۳۵‬تقاضــای اقــای امیرعلــی تقدســی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۵۰۰۶۱۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۱۱۵۰۰۶۱۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه جهــت یک ونیــم دانــگ ان‬ ‫قــرارداد اوقــاف تنظیم شــده اســت بــه مســاحت ‪182.90‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۸۸:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۸۲۵‬هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۳۶‬تقاضــای اقــای عبــاس تقدســی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۲۱۱۱۱۹۲۵۶۲‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۱۱۱۹۲۵۶۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســن در شــش دانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان به انضمــام چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از شــش دانگ عرصــه کــه جهــت یک ونیــم دانــگ ان‬ ‫قــرارداد اوقــاف تنظیم شــده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۰.۸۴‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده اگهــی می شــود ازای ـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خودرابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۸۶:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیفبرابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۷۶‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۰۹‬تقاضای اقای اسماعیل احسانی نیا به شماره شناسنامه ‪ ۵۱۸۸‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۲۷۰۷۹۱۷‬صادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد علی اصغــر در شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪143.55‬مترمربع از پــاک شــماره ‪_۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضی کرپــان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صــادره حکایت از انتقال‬ ‫از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۶۱۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫بررسی موتورسیکلت های مسروقه و اظهارات مالباختگان نشان داده است که در بسیاری از موارد‪،‬‬ ‫ افراد‪ ،‬موتورسیکلت خود را‏تنها با بستن قفل فرمان در خیابان رها کرده اند‪.‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 38‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ‪1400‬‬ ‫کشف انبار احتکار مواد غذایی‬ ‫در گرگان‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان از کشــف انبــار احتــکار مــواد‬ ‫غذایــی در شهرســتان گــرگان خبــر داد و گفــت‪ :‬پرونــده تخلــف‬ ‫ایــن انبــار احتــکار مــواد غذایــی در حــال رســیدگی و بــرای صــدور‬ ‫رای نهایــی بــه تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال مــی گــردد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫گزارش هــای دریافتــی مبنــی بــر احتــکار مــواد غذایــی در انبــاری‬ ‫در شهرســتان گــرگان ‪ ،‬بازرســان ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان گلســتان در غالــب گشــت مشــترکی در محــل‬ ‫حضــور یافتــه و مقادیــر زیــادی روغــن را کشــف نمودنــد‪.‬‬ ‫اصغــری گفــت ‪ :‬بازرســان بــا بررســی های انجــام شــده متوجــه‬ ‫شــدند کدپســتی ایــن انبــار در ســامانه جامــع انبارهــا ثبــت نشــده‬ ‫و هیــچ اعــام موجــودی توســط صاحــب انبــار انجــام نشــده ضمــن‬ ‫اینکــه صاحــب انبــار پروانــه کســبی نیــز از هیــچ اتحادیــه ای نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاالهــای موجــود در انبــار کــه شــامل‬ ‫تعــداد ‪۱۳۶‬حلــب روغــن جامــد ‪ ۵‬کیلویــی برنــد الدن قیمــت‬ ‫‪،۹۱۰۰۰‬تعــداد ‪ ۱۷‬حلــب روغــن‬ ‫‪ ۱۶‬کیلویــی برنــد الدن قیمــت‬ ‫‪، ۲۳۳۰۰۰‬تعــداد ‪ ۶۰‬بطــری‬ ‫روغــن مایــع ‪ ۸۱۰‬گرمــی برنــد‬ ‫نســترن قیمــت ‪،۱۳۰۰۰‬تعــداد‬ ‫‪ ۶۰‬بطــری روغــن مایــع ‪۱۳۵۰‬‬ ‫گرمــی برنــد بهــار قیمــت ‪۲۱۶۰۰‬‬ ‫‪،‬تعــداد ‪ ۶۰‬بطــری روغــن مایــع‬ ‫‪۱۳۵۰‬گرمــی برنــد الدن قیمــت‬ ‫‪ ۲۱۷۰۰‬وتعــداد ‪ ۴۸‬بطــری روغــن‬ ‫مایــع ‪ ۸۱۰‬گرمــی برنــد الدن‬ ‫قیمــت ‪ ۱۴۰۰۰‬توســط بازرســین‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت‬ ‫اســتان گلســتان کشــف گردیــد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬پرونــده‬ ‫تخلــف احتــکار ایــن انبارمــواد‬ ‫غذایــی بــرای طــی مراحــل‬ ‫قانونــی و صــدور حکــم نهایــی‬ ‫حکومتــی‬ ‫تعزیــرات‬ ‫بــه‬ ‫اســتان ارجــاع مــی گــردد‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف کننــدگان ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان از مــردم خواســت تــا در‬ ‫زیر ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه مراعــات دســتورالعمل های بهداشــتی بــه زیــر‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد رســیده اســت و در حــال حاضــر ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫افــراد جامعــه نگرانــی الزم را بــرای حفــظ ســامتی خــود‬ ‫و دیگــران ندارنــد‪.‬‬ ‫صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف مــوارد را از طریــق تلفــن ‪۱۲۴‬‬ ‫(ســتاد خبــری ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان) اطــاع‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری فروشنده داروی‬ ‫تقلبی کرونا در گلستان‬ ‫کشف بیش از یک کیلو تریاک‬ ‫در بجنورد‏‬ ‫دستگیری سارقان ادوات‬ ‫کشاورزی در بجنورد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬فروشــنده داروی تقلبــی و‬ ‫غیرمجاز کرونا در شهرســتان گنبدکاووس توســط حراســت دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان و شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫شناســایی و بــا هوشــیاری عوامــل انتظامــی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار محمدســعید فاضل دادگــر‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن فــرد بیمــاران کرونایــی را در‬ ‫مراکــز درمانــی شناســایی و بــا اطــاع از نیــاز ان هــا بــه درمــان‪،‬‬ ‫داروهــای تقلبــی و غیرمجــاز را بــه قیمــت ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫انــان می فروخــت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان گفت‪ :‬در بازرســی از منزل این فرد ‪۱۹۳‬‬ ‫قلــم انــواع داروی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا و نیــز برخــی داروهای‬ ‫اتــاق عمــل غیرمجــاز و اقــام ممنوعه کشــف و ضبط شــد‪.‬‬ ‫گفته می شــود این فرد از ســابقه همکاری به عنوان مســئول‬ ‫بیهوشــی در مطــب یــک پزشــک شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر از مــردم خواســت از خریــد داروی کرونــا بــدون‬ ‫دســتور و تاییــد پزشــک خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان تاکید کرد‪ :‬مردم در صورت مشــاهده‬ ‫افــراد ســودجو مراتــب را بــه ســتاد خبــری حراســت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان با شــماره ‪ ۳۱۴۱‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تــاش مامــوران کالنتــری ‪ 13‬گلســتان شــهر یــک کیلــو و ‪200‬‬ ‫‏گــرم تریــاک کشــف شــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد‬ ‫گل محمــدزاده» دربــاره ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫کالنتــری‏‏‪ 13‬شهرســتان بجنــورد بــا انجــام کاراطالعاتــی و تــاش‬ ‫شــبانه روزی یــک نفــر فروشــنده مــواد مخــدر را شناســایی‬ ‫‏کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرســی انجــام شــده از متهــم یــک کیلــو و ‪200‬‏گــرم‬ ‫موادمخــدر از نــوع تریــاک کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه‬ ‫متهــم بــه همــراه پرونــده تشــکیل شــده بــه دادســرا‏معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا افــرادی کــه قصــد ایجــاد خلــل‬ ‫در امنیــت اجتماعــی و ارامــش شــهروندان و‏اســیب رســاندن‬ ‫بــه جوانــان را داشــته باشــند بــه صــورت قاطعانــه برخــورد مــی‬ ‫کنــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬ســارق ادوات‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ 10‬فقــره ســرقت در شهرســتان‏بجنــورد خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «محمد غالمی»‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد‏فقــره ســرقت‬ ‫ادوات کشــاورزی از مــزارع و بــاغ هــای اطــراف بجنــورد موضــوع در‬ ‫دســتور کار مامــوران پاســگاه بدرانلــو قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا بررسـی های همه جانبــه و تحقیقــات پلیســی‬ ‫دو ســارق را در ایــن رابطــه شناســایی و دســتگیر‏کردنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در‬ ‫بازجویی هــای به عمل امــده بــه ‪ 10‬فقــره ســرقت ادوات‏کشــاورزی از‬ ‫مــزارع و باغــات شهرســتان بجنــورد اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ غالمــی بابیــان این کــه از مخفیــگاه ســارقان تعــدادی‬ ‫امــوال ســرقتی کشف شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‏متهمــان پــس از‬ ‫رســیدگی قضایــی بــه پرونــده روانــه زنــدان شــدند‏‪.‬‬ ‫صنعت برق گلستان درانتظار‬ ‫افتتاح یا جبران خسارت‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪ :‬اصــاح و‬ ‫بهینه ســازی شــبکه های روســتایی در قالــب اصــاح پنــج کیلومتــر‬ ‫شــبکه و نصــب ‪ ۴۲‬دســتگاه تــراش بــا بیــش از ‪ ۱۴۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار در ایــن ایــام انجــام می شــود‪.‬‬ ‫نصیــری ادامــه داد‪ :‬نصــب و راه انــدازی ســامانه های پایــش‬ ‫المان هــای الکترونیکــی شــبکه بــه صــورت قطــع و وصــل از راه‬ ‫دور بــا ‪ ۱۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار انجــام شــده از دیگــر طــرح هــای‬ ‫هفتــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تبدیــل شــبکه های ســیمی بــه کابــل‬ ‫خودنگهــدار از طرح هایــی اســت کــه در یــک ســال گذشــته بــه‬ ‫طــول ‪ ۳۲۷‬کیلومتــر و بیــش از ‪ ۴۰۵‬میلیــارد اعتبــار انجــام شــده‬ ‫کــه پایــان عملیــات اجرایــی ایــن طــرح در هفتــه دولــت صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بهره بــرداری از ‪ ۲۵۰‬دســتگاه مولــد‬ ‫پرتابل هــای خورشــیدی در ایــن ایــام در گلســتان انجــام‬ ‫می شــود کــه اجــرای ایــن پرتابل هــا در مجمــوع ‪ ۲۴‬میلیــارد‬ ‫ریــال هزینــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۲۵‬هــزار مشــترک خانگــی‪ ۹۰ ،‬هــزار و ‪ ۷۴‬مشــترک‬ ‫تجــاری‪ ۳۶ ،‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬مشــترک عمومــی‪ ۱۲ ،‬هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫مشــترک کشــاورزی و ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬مشــترک صنعتــی دارد‪.‬‬ ‫میــزان بــرق مصــرف گلســتان در روزهــای عــادی حــدود ‪ ۹۰۰‬تــا‬ ‫هــزار مــگاوات اســت امــا در روزهــای اوج مصــرف و گرمــا ایــن‬ ‫میــزان بــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات هــم می رســد‪ ،‬امــا ســهمیه‬ ‫مشــخص شــده بــرای ایــن اســتان حــدود هــزار تــا هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مــگاوات در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫ایــن طرح هــا در صورتــی در حــال افتتــاح اســت کــه بســیاری از‬ ‫شــبکه های بــرق اســتان فرســوده و نیــاز بــه بازســازی و مرمــت‬ ‫دارنــد تــا جایــی کــه برخــی از ایــن شــبکه های فرســوده خطــری‬ ‫جــدی بــر زندگــی شــهروندان گذاشــته و نیازمنــد رســیدگی و‬ ‫بازســازی فــوری را می طلبــد‪.‬‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه قطعی هــای مکــرر و بــدون برنامــه‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق در تابســتان امســال موجــب ایجــاد خســارت‬ ‫هنگفــت بــه شــهروندان و صنایــع اســتان شــده اســت هــر چنــد‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق گلســتان در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحــاب رســانه و یــا انتقــال خبــر از طریــق روابــط عمومــی دال‬ ‫بــر جبــران خســارت وارده بــه شــهروندان از بابــت قعطی هــای‬ ‫بــرق دارد امــا ایــن خســارت چگونــه و در چــه مــدت زمانــی و بــه‬ ‫چــه میــزان بــه زیــان دیــه پرداخــت می شــود اطالعــات دقیقــی‬ ‫ارائــه نشــده و ایــن کــه مشــترک چــه مــدت بایــد ســپری کنــد کــه‬ ‫اثبــات شــود کــه ایــن خســارت از جانــب قعطــی بــرق وارد شــده‬ ‫و ربطــی بــه مشــکل داخلــی ســاختمان محــل ســکونتش نــدارد‬ ‫اینهــا مــواردی کــه از ســوی شــهروندان مکــررا بــه رســانه های‬ ‫اســتان بــرای پیگیــری ارســال می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫شــرکت در هفتــه دولــت هــزار و ‪ ۲۰۵‬میلیــارد ریــال پــروژه بــرای‬ ‫توســعه بــرق‪ ،‬برق رســانی بــه مــردم اســتان را افتتــاح و برخــی هــا‬ ‫را کلنگ زنــی می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علی اکبــر نصیریــدر ایــن خصــوص‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مقــاوم ســازی و خــارج نمــودن شــبکه های‬ ‫اســیب پذیر از مســیر ســیل یکــی از پروژه هایــی اســت کــه‬ ‫تاکنــون بــه طــول ‪ ۸۱‬کیلومتــر و بــه ارزش ‪ ۳۲۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫انجــام شــد و ایــن میــزان مســیرکار شــده افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در بحــث توســعه و احــداث شــبکه های‬ ‫شــهری و روســتایی در ایــن هفتــه ‪ ۶۴‬دســتگاه ترانــس و ‪۳۱۵‬‬ ‫دســتگاه چــراغ در اســتان نصــب می شــود کــه اعتبــار پروژه هــای‬ ‫ایــن بخــش ‪ ۱۹۷‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هوشمندســازی مرکــز اتفاقــات شــبکه و‬ ‫پایــش نــاوگان خودروهــای عملیاتــی بخشــی دیگــر از پروژه هــای‬ ‫تعریــف شــده در ایــن هفتــه اســت کــه نصــب ســامانه های‬ ‫هوشمندســازی اتفاقــات شــبکه در قالــب طــرح همــا بــا ‪۹۵‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪365‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۷۵۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۹۴‬تقاضــای مهــدی احمــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۷۲‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۹۱۶۱۲۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪۴۳.۱۸‬مترمربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعد ابــاد از پــاک شــماره‪ -۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۷۶۰۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان و از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۹۳۴‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۱۵‬تقاضای اقای علی کالئی به شــماره شناســنامه ‪ ۲۹‬کد ملی ‪۵۸۹۱۸۹۰۰۱۵‬صادره از شــاهرود فرزند عباس در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان به انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۱.۱۰‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی و متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الــف‪۷۵۹۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۶/۲۰:‬علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان و از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۷۹۹‬تاریخ‪۱۴۰۰/۰۳/۱۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۸۳‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای موســی نظــر خانــی فرزنــد ارازبــردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۳۲۱‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۲۲۶۹۲۴۵۲۷۱‬صــادره از علی ابــاد بــه میــزان ‪۳۳۱۴۱.۶۵‬مترمربــع مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت ‪ ۴۳۳۹۷.۲۳‬متــر مربع‪،‬درقســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره‪ -۷۶‬فرعــی از‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کوچــک اســتاجیق‬ ‫بخــش ‪-۱۲‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی موســی نظــر خانــی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در‬ ‫صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۷۴۹۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز ســه شــنبه ‪۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬روزچهارشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳‬محمد فندرســکی رئیــس اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار دکتر ســید احمد هاشــمی در این‬ ‫خصوص اظهار داشــت‪ :‬تعداد بیماران بســتری در بیمارســتان‬ ‫هــای اســتان از تعــداد ‪ ۹۰۰‬نفــر گذشــته اســت و بیشــتر ایــن‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬نیازمند اکســیژن هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بیمارســتان هــای اســتان‬ ‫مملــو از بیمــاران مبتــا بــه کرونــای بدحــال اســت و بایــد‬ ‫بــه تمامــی ایــن افــراد خدمــت داده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعــداد مــوارد بســتری و مــرگ و‬ ‫میــر ناشــی از کرونــا همچنــان صعــودی اســت افــزود‪:‬‬ ‫کرونــا دلتــا در بیشــتر کشــورها ســیر صعــودی دارد و هــم‬ ‫اینــک رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــه ویــژه ماســک و‬ ‫پرهیــز از تــردد و تجمــع راه پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬شــیب صعــودی تنــد افزایــش تعــداد‬ ‫بســتری هــا و فوتــی هــا در ایــن اســتان نگــران کننــده اســت‬ ‫و تــردد‪ ،‬تجمــع‪ ،‬نــزدن ماســک و نبــود رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از اصلــی تریــن عوامــل ابتــا بــه کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ســن فوت هــای بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در اســتان‬ ‫کاهــش یافتــه اســت گفــت‪ :‬مــرگ و میــر ناشــی از ایــن‬ ‫بیمــاری در افــراد زیــر ‪ ۵۰‬ســال افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن نتیجــه ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫تســت هــای کرونــا در ایــن اســتان مثبــت مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد‬ ‫همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از‬ ‫ایــن بیمــاری را پشــت سرگذاشــته و از یــک مــاه پیــش در‬ ‫مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس‬ ‫کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس‬ ‫کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان‬ ‫شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در‬ ‫مــوج پنجــم افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی شهرســتان ها‪،‬‬ ‫هــم اکنــون تمامــی شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫رازوجــرگالن در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ابتــدای اغــاز برنامــه ملــی‬ ‫واکسیناســیون در کشــور تاکنــون‪ ۱۹۵ ،‬هــزار دُز واکســن‬ ‫کرونــا دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫حمایت مالی الزمه حضور‬ ‫قویتر والیبال پاس گرگان‬ ‫در لیگ برتر‬ ‫ســرمربی تیــم والیبــال پــاس گــرگان گفــت‪ :‬در فصــل اینــده‬ ‫لیــگ برتــر والیبــال مــردان باشــگاه های کشــور حضــوری قوی تــر و‬ ‫منســجم تر ایــن تیــم نیازمنــد حمایت مالی بیشــتر از بخش های‬ ‫مختلــف همچــون شــهرداری و شــورای شــهر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عیســی ســنگدوینی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهارداشــت‪ :‬هرچنــد نیــروی انتظامــی اســتان‬ ‫از ایــن تیــم حمایــت می کنــد و اداره ورزش و جوانــان بــه‬ ‫نوعــی دیگــر حمایــت خــود را از ایــن تیــم انجــام می دهــد‬ ‫امــا اعتبــارات مالــی‪ ،‬مناســب بــرای جــذب بازیکنــان مدنظــر‬ ‫کادر فنــی نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــدون شــک حضــور یــک تیــم در لیــگ برتــر‬ ‫کار ســخت و بزرگــی اســت و شــرایط در ایــن لیــگ نســبت‬ ‫بــه لیــگ دســته اول کــه ســال گذشــته بــه مقــام قهرمانــی‬ ‫رســیدیم‪ ،‬بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر بســکتبال در گرگان عالقمندان و‬ ‫مشتاقان به خود را دارد و شهرداری و شورا ان را به عنوان‬ ‫یــک مقولــه اجتماعــی می داننــد‪ ،‬بدون شــک والیبــال هم از‬ ‫جمعیــت خوبــی از هــواداران و عالقمندان برخوردار اســت و‬ ‫می توانــد یکــی دیگــر از کانون هــای توجــه جوانــان ایــن شــهر‬ ‫و حتی شهرســتان های اطراف باشــد‪.‬‬ ‫تیــم والیبــال پــاس گــرگان ســال گذشــته در رقابت هــای لیــگ‬ ‫دســته اول باشــگاه های کشــور بــا انجــام ‪ ۲۱‬بــازی و بــدون‬ ‫باخــت‪ ،‬ضمــن کســب عنــوان قهرمانــی‪ ،‬جــواز حضــور در لیــگ‬ ‫برتــر والیبــال مــردان باشــگاه های کشــور را بــرای فصــل اتــی‬ ‫کســب کــرد تــا اســتان گلســتان صاحــب یــک ســهمیه دیگــر در‬ ‫کنــار تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهارشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫ایا می دانید سالی ‪ ۵۰۰‬شهاب سنگ به زمین برخورد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید خورشید روزی ‪ ۱۲۶۰۰۰‬میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد‪.‬‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪365‬‬ ‫همه چیز درباره انواع تب؛‬ ‫علت‪ ،‬عالئم و درمان در‬ ‫بزرگ ساالن و کودکان‬ ‫تــب‪ ،‬کــه بــا نام هــای پرکســیا (‪ )Pyrexia‬یــا دمــای‬ ‫بــاال هــم شــناخته می شــود‪ ،‬بــه دمــای بــاالی ‪۳۷‬‬ ‫درجــه ســانتی گراد (دمــای طبیعــی بــدن) اشــاره دارد‬ ‫و نوعــی واکنــش طبیعــی بــدن بــه انــواع بیماری هــا‬ ‫و عفونت هاســت‪ .‬تــب یکــی از شــایع ترین عالئــم‬ ‫پزشــکی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬در ایــن مقالــه‪ ،‬بــه‬ ‫انــواع تــب در کــودکان و بزرگ ســاالن می پردازیــم‪ .‬تــا‬ ‫انتهــای مقالــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫چرا تب می کنیم؟‬ ‫تــب رایج تریــن عارضــه جانبــی در بیماری هایــی مثــل‬ ‫انفوالنــزا و ســرماخوردگی اســت‪ .‬تــب نشــان می دهــد‬ ‫سیســتم ایمنــی در حــال مبــارزه ای ســخت بــا نوعــی‬ ‫عفونــت یــا بیمــاری اســت‪ .‬به طــور کلــی‪ ،‬وقتــی سیســتم‬ ‫ایمنــی ســلول های ســفید بیشــتری بــرای مبــارزه بــا‬ ‫عفونــت تولیــد کنــد‪ ،‬ایــن ســلول ها مغــز را بــرای‬ ‫افزایــش دمــای بــدن تحریــک می کننــد و در نتیجــه تــب‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬از طرفــی‪ ،‬بــدن بــه ایــن پدیــده واکنــش‬ ‫نشــان می دهــد و ســعی می کنــد بــا محدودکــردن‬ ‫جریــان خــون بــه پوســت و ماهیچه هــای انقباضــی‪،‬‬ ‫خــودش را ســرد کنــد کــه موجــب لــرز و درد بــدن و‬ ‫عضلــه می شــود‪.‬‬ ‫از عوامــل ایجــاد تــب در بزرگ ســاالن می تــوان بــه‬ ‫مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫تومور؛‬ ‫التهاب؛‬ ‫گرمازدگی؛‬ ‫عفونت قارچی؛‬ ‫افتاب سوختگی؛‬ ‫عفونت باکتریایی؛‬ ‫مسمومیت غذایی؛‬ ‫عفونت ویروسی (انفوالنزا‪ ،‬سرماخوردگی)‪.‬‬ ‫بیماری هــای زیــر هــم ممکــن اســت موجــب بیمــاری‬ ‫تــب شــدید شــود‪:‬‬ ‫اسم؛‬ ‫دیابت؛‬ ‫بیماری کبدی؛‬ ‫بیماری کلیوی؛‬ ‫التهاب مفاصل؛‬ ‫مصرف داروهای خاص برای مدت طوالنی‪.‬‬ ‫انواع تب بدن‬ ‫دمــای طبیعــی بــدن بیــن ‪ ۳۶٫۱‬تــا ‪ ۳۷٫۲‬درجــه‬ ‫ســانتی گراد اســت‪ .‬اگــر دمــای بدنتــان از ایــن مقــدار‬ ‫باالتــر رفــت شــما تــب داریــد‪ .‬تــب بــه ‪ ۴‬گــروه تقســیم‬ ‫می شــود‪:‬‬ ‫تــب درجــه پاییــن‪ :‬زمانــی کــه دمــای بــدن بــه ‪ ۳۸‬درجــه‬ ‫ســانتی گراد برســد؛‬ ‫تــب متوســط‪ :‬زمانــی کــه دمــای بــدن بــه ‪ ۳۹٫۱‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫درجــه ســانتی گراد برســد؛‬ ‫تــب درجــه بــاال‪ :‬زمانــی کــه دمــای بــدن بــه ‪ ۳۹٫۴‬درجــه‬ ‫ســانتی گراد یــا بیشــتر برســد؛‬ ‫هیپرپیرکســی‪ /‬تــب بســیار شــدید‪ :‬زمانــی کــه دمــای‬ ‫بــدن بــه بــاالی ‪ ۴۱٫۱‬درجــه ســانتی گراد برســد‪.‬‬ ‫معمــوال بیشــتر تب هــا خودشــان بیــن ‪ ۱‬تــا ‪ ۳‬روز‬ ‫ن حــال‪ ،‬تــب مــداوم یــا ادامه دار‬ ‫برطــرف می شــوند‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫ممکــن اســت تــا ‪ ۱۴‬روز تکــرار شــود‪ .‬همان طــور کــه تــب‬ ‫تکرارشــونده نشــانه نوعــی عفونــت یــا بیمــاری جدی تــر‬ ‫اســت‪ ،‬تــب مــداوم نیــز ممکــن اســت جــدی باشــد؛‬ ‫حتــی اگــر تــب خفیــف باشــد‪.‬‬ ‫اگر مدت تب کمتر از ‪ ۷‬روز باشد تب حاد است؛‬ ‫اگــر تــب بیشــتر از ‪ ۱۴‬روز ادامــه داشــته باشــد تــب‬ ‫مزمــن یــا مــداوم اســت‪.‬‬ ‫عالئم تب‬ ‫از جملــه عالئــم تــب می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫لرز؛‬ ‫ضعف؛‬ ‫تعریق؛‬ ‫سردرد؛‬ ‫خستگی؛‬ ‫درد عضالت؛‬ ‫کاهش اشتها‪.‬‬ ‫رایج ترین اصطالحات ارز دیجیتال را بشناسید‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫احتمــاال ایــن روزهــا دربــاره ارزهــای دیجیتــال‬ ‫مخصوصــا بیت کویــن از گوشـه وکنار در اخبــار رادیــو‬ ‫و تلویزیــون یــا شــبکه های اجتماعــی چیزهایــی‬ ‫شــنیده اید‪ .‬مــدت زیــادی از عمــر ایــن فنــاوری‬ ‫نمی گــذرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬شــاید خیلــی از شــما‬ ‫بــه ان عالقه منــد شــده اید و دوســت داریــد بیشــتر‬ ‫دربــاره ان بدانیــد‪ .‬مســلما بــرای اشناشــدن بــا هــر‬ ‫حــوزه ای‪ ،‬قبــل از هرچیــز بایــد اصطالحــات مربــوط‬ ‫بــه ان را یــاد بگیریــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬دربــاره‬ ‫تعــدادی از مهم تریــن و اساس ـی ترین اصطالحــات‬ ‫ارز دیجیتــال صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ادرس‬ ‫ارزهــای دیجیتــال در بالک چیــن بــا یــک ادرس‬ ‫(‪ )Address‬منحصربه فــرد شناســایی می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر مثالــی ملمــوس می خواهیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بالک چیــن را ماننــد جی پـی اس (‪ )GPS‬و ادرس ارز‬ ‫دیجیتالتان را ادرس پستی موردنظر در ان در نظر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــدون ادرس کیف پــول‪ ،‬نمی توانیــد هیــچ‬ ‫ارزی را ذخیــره کنیــد‪ ،‬زیــرا بالک چیــن نــه می توانــد‬ ‫ان را تاییــد کنــد و نــه وجــود ان را اعتبارســنجی کند؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نمی توانیــد مالــک حتــی یــک ارز دیجیتــال‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫هربــار کــه یــک تراکنــش تاییــد می شــود‪ ،‬موجــودی‬ ‫کیف پــول شــما بــر اســاس ادرس شــما بــه روز‬ ‫می شــود‪ .‬ادرس هــا بســته بــه نــوع ارز دیجیتــال‬ ‫می تواننــد قالب هــای متفاوتــی داشــته باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫بیشــتر انهــا ایــن شــکلی اند‪:‬‬ ‫‪17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRY‬‬ ‫‪– hem‬‬ ‫(البتــه کــه بــه هــوش و ذکاوت شــما احتــرام‬ ‫می گــذارم‪ ،‬امــا بــرای ان دســته از کاربرانــی‬ ‫کــه نمی داننــد تاکیــد می کنــم کــه ایــن ادرس‬ ‫ســاختگی اســت!)‬ ‫‪ .۲‬الت کوین هــا‪ :‬الت کویــن(‪ )Altcoin‬از رایج تریــن‬ ‫اصطالحــات ارز دیجیتــال‪ ،‬بــه تمامــی ارزهــای‬ ‫دیجیتالــی می گوینــد کــه بعــد از بیت کویــن امدنــد‪.‬‬ ‫هــر ارز دیجیتالــی کــه بیــت کویــن نیســت‪ ،‬الــت‬ ‫کویــن اســت؛ مثــا اتریــوم نوعــی الت کویــن اســت‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن مطلــب‪ ،‬فــرض را بــر ایــن گذاشــته ایم‬ ‫ن حال توضیحی‬ ‫کــه بیت کویــن را می شناســید‪ .‬بــا ای ‬ ‫کوتــاه و مختصــر دربــاره ان می دهــم‪:‬‬ ‫بیت کویــن اولیــن و ارزشــمندترین ارز دیجیتــال‬ ‫اســت‪ .‬بیت کویــن را ساتوشــی ناکاموتــو (فــرد‬ ‫یــا گروهــی از افــراد ناشــناس کــه هیچ کــس از‬ ‫هویــت واقعــی انهــا اگاه نیســت) در ســال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬تراکنش هــای بیت کویــن روی یــک‬ ‫«دفتــر کل عمومــی غیرمتمرکز» ثبت می شــوند‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه پــای واســطه ای در میــان باشــد؛‬ ‫یعنــی هــر معاملــه بیــن دو طــرف به صــورت همتا‬ ‫بــه همتــا (‪ )peer to peer‬انجــام می شــود و هیچ‬ ‫طــرف ســومی (شــخص ثالــث یــا ‪)third party‬‬ ‫ماننــد بانــک در ایــن فراینــد دخالــت نــدارد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬از زمــان راه انــدازی شــبکه بیــت‬ ‫کویــن تــا کنــون‪ ،‬هــزاران الت کویــن بــه وجــود‬ ‫امده انــد‪ .‬برخــی از انهــا درگیــر جرایــم مالــی شــدند‬ ‫و برخــی دیگــر بازارهــا را مختــل کردنــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫الت کوین هــای محبــوب انهایی انــد کــه در دنیــای‬ ‫ل حاضــر‪ ،‬اتریــوم‬ ‫واقعــی کاربــرد دارنــد‪ .‬در حــا ‬ ‫ن حــال‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن الت کویــن جهــان اســت‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫الت کوین هــای دیگــری هــم هســتند کــه ارزش‬ ‫توجه کــردن را دارنــد (ایــن توصیــه ســرمایه گذاری‬ ‫نیســت!)‪ :‬الیت کویــن‪ ،‬کاردانــو‪ ،‬ریپــل‪ ،‬اســتالر‪،‬‬ ‫تــرون‪ ،‬چین لینــک‪ ،‬تتــر‪ ،‬دش‪ ،‬مونــرو‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بالک چیــن‪ :‬بالک چیــن از ان واژه هایــی اســت‬ ‫کــه به احتمــال زیــاد بــه گوشــتان خــورده اســت‪ ،‬بــا‬ ‫ن حــال‪ ،‬بعیــد می دانــم حتــی نیمــی از افــرادی کــه‬ ‫ایـ ‬ ‫از ان اســتفاده می کنند درک کرده باشــند بالک چین‬ ‫چیســت‪ .‬شــاید شــما جــزو ان افــراد نباشــید‪.‬‬ ‫بالک چیــن دفتــرکل دیجیتــال اســت و محتــوای‬ ‫ان را تمــام تراکنش هایــی کــه تاکنــون بــا هــر‬ ‫ارز دیجیتــال خاصــی انجــام شــده اســت تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬هــر تعــداد مشــخص از ایــن تراکنش ها‬ ‫باهــم در یــک بــاک (‪ )block‬قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وقتــی ظرفیــت یــک بــاک پــر شــد‪ ،‬بــاک جدیــدی‬ ‫ایجــاد می شــود کــه حــاوی تعــداد دیگــری از‬ ‫تراکنش هاســت و ایــن فراینــد همین طــور ادامــه‬ ‫می یابــد‪ .‬برخــی از بالک چین هــا طــوری طراحــی‬ ‫شــده اند کــه تعــداد بالک هــای انهــا محــدود اســت‪،‬‬ ‫در حالــی کــه برخــی دیگــر تــا بی نهایــت می تواننــد‬ ‫ادامــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فنــاوری بالک چیــن طــوری طراحــی شــده اســت‬ ‫کــه هیــچ دفتــر مرکــزی یــا نهــاد واحــدی وجــود‬ ‫نــدارد کــه ایــن دفتــرکل را در خــودش ذخیــره‬ ‫کنــد‪ .‬منتهــا باالخــره بایــد در جایــی ذخیــره شــود‪،‬‬ ‫درســت اســت؟ بالک چیــن بارهــا و بارهــا در‬ ‫رایانه هــا و ســرورهای مختلــف در سراســر جهــان‬ ‫ذخیــره می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه‬ ‫ان دفتــرکل غیرمتمرکــز می گوییــم‪ ،‬زیــرا هیــچ‬ ‫نهــاد متمرکــزی بــر ان کنتــرل نــدارد‪.‬‬ ‫ چیــن بیت کویــن کامــا عمومــی اســت‪،‬‬ ‫بالک‬ ‫ِ‬ ‫بنابراین همه می توانند هر تراکنش را مشــاهده‬ ‫کننــد‪ .‬از انجــا کــه بســیاری از افــراد هنــوز هــم‬ ‫بیت کویــن را بــا روزهــای ابتدایــی پیدایــش ان کــه‬ ‫بــه محلــی مناســب بــرای معامــات مــواد مخــدر و‬ ‫ســاح گــرم تبدیــل شــده بــود مقایســه می کننــد‪،‬‬ ‫شــاید این شــفاف بودن بیت کوین کمی خنده دار‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬بایــد گفــت این طــور نیســت‪،‬‬ ‫زیــرا هرچــه بیت کویــن رونــق بیشــتری پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬ردیابــی تراکنش هــا ســاده تر خواهــد شــد؛‬ ‫مخصوصــا در پلتفرم هــای معامالتــی متمرکــز که‬ ‫مشــتریان بــرای بهره مندشــدن از خدمــات انهــا‬ ‫بایــد احــراز هویــت (‪ )KYC‬انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بالک چین هایمحرمانه؟‬ ‫بلــه وجــود دارنــد‪ .‬برخــی بالک چین هــا ماننــد‬ ‫مونــرو‪ ،‬حریم خصوصی محــور هســتند و بنابرایــن‬ ‫تراکنش هــای انهــا به شــکل کامــا ناشــناس و‬ ‫محرمانــه انجــام می شــوند‪ .‬غیرممکــن اســت در ایــن‬ ‫بالک چیــن بتوانیــد یــک تراکنــش را بــا ادرس خاصــی‬ ‫ارتبــاط دهیــد‪ .‬ایــن در واقــع یکــی از ویژگی هــای‬ ‫اصلــی مونــرو اســت و کاربرانــی کــه تمایــل دارنــد‬ ‫تراکنش هایشــان را به شــکلی کامال ناشــناس انجام‬ ‫دهنــد بیشــتر جــذب ایــن ارز دیجیتــال می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز‪ :‬برنامه هــا‬ ‫یــا اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز (‪)dApps‬‬ ‫برنامه هایــی منبع بــاز (متن بــاز‪)open-source ،‬‬ ‫هســتند کــه توســعه دهندگان انهــا را روی یــک‬ ‫بالک چیــن ایجــاد می کننــد و هــدف انهــا ایــن‬ ‫اســت کــه کاربردهایــی در دنیــای واقعــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اتریــوم مــادر اپلیکیشـن های غیرمتمرکــز‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬خالــق اتریــوم‪ ،‬ویتالیــک‬ ‫بوتریــن‪ ،‬در اصــل ان را بــا ایــن هــدف طراحــی‬ ‫کــرد که توســعه دهندگان بتوانند برنامه هایشــان‬ ‫را روی بالک چیــن خودشــان ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید ‪...‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫خودانگاره چیست؛ ویژگی ها‪،‬‬ ‫ابعاد و نحوه شکل گیری ان را‬ ‫بشناسید‬ ‫خودانــگاره یــا خودپنــداره همــان تصویــر ذهنــی اســت کــه مــا‬ ‫از خودمــان داریــم‪ .‬ایــا تــا بــه حــال از خودتــان پرســیده اید مــن‬ ‫چه کســی هســتم؟ پاســخی کــه بــه ایــن ســوال می دهیــد تصویــر‬ ‫ذهنــی شــما از خودتــان یــا همــان خودانــگاره اســت‪ .‬ایــن تصویــر‬ ‫بــه چنــد روش رشــد می کنــد؛ امــا به طــور خــاص از تعامــات مــا‬ ‫بــا افــراد مهــم زندگی مــان تاثیــر می پذیــرد‪ .‬مــا در ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫تعریــف خــود انــگاره‪ ،‬خودانــگاره در روانشناســی و نیــز ابعــاد و‬ ‫ویژگی هــای ان را تشــریح می کنیــم‪.‬‬ ‫خودانگاره چیست؟‬ ‫خودانــگاره نحــوه درک مــا از رفتــار‪ ،‬توانایی هــا و ویژگی هــای‬ ‫منحصر به فردمــان اســت؛ بــرای مثــال‪ ،‬باورهایــی ماننــد «مــن‬ ‫دوســتی خــوب هســتم» یــا «مــن فــردی مهربــان هســتم»‬ ‫بخشــی از خودانــگاره ای کلی انــد‪ .‬خودانــگاره در زمانــی کــه‬ ‫ســنتان کمتــر اســت و در حــال طی کــردن مراحــل کشــف و‬ ‫شــناخت خــود و هویتتــان هســتید‪ ،‬انعطاف پذیــری بیشــتری‬ ‫دارد‪ .‬بــا افزایــش ســن و شــناخت بیشــتر خودتــان و درک کامــل‬ ‫اینکــه چه کســی هســتید و چه چیزهایــی برایتــان مهــم اســت‪،‬‬ ‫ایــن تصویــر ذهنــی دقیق تــر و ســازمان یافته تر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کارل راجرز و نظریه خودپنداره شخصیت‬ ‫کارل راجــرز‪ ،‬روان شــناس امریکایــی و یکــی از نظریه پــردازان‬ ‫معــروف شــخصیت‪ ،‬نظریـه ای دربــاره چگونگــی تاثیــر خودانــگاره‬ ‫به عنــوان چهارچوبــی بــرای شــخصیت فــرد ارائــه کــرد‪ .‬تصویــری‬ ‫کــه مــا از کســی کــه هســتیم داریــم‪ ،‬به همــراه اعمالمــان کــه بــا‬ ‫شــخصیتمان ترکیــب شــده‪ ،‬یــک حلقــه بازخــورد از تصــور مــا از‬ ‫خودمــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود شــخصیت مــا بــا میــل مــا بــه خودشــکوفایی‬ ‫هدایــت می شــود‪ .‬ایــن شــرایطی اســت کــه وقتــی بــه‬ ‫باالتریــن پتانســیل خــود می رســیم اشــکار می شــود‪ .‬به گفتــه‬ ‫او‪ ،‬خودپنــداره و عزت نفــس و خــود ایدئــال مــا همــه باهــم‬ ‫هم پوشــانی و اشــتراک دارنــد‪ .‬نحــوه پــرورش شــخصیت ‬ ‫و خودپنــدار ه مــا متفــاوت اســت‪ .‬بــه همیــن خاطــر‪ ،‬افــراد‬ ‫منحصربه فــردی هســتیم‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود خودانــگاره از ‪ ۳‬قســمت مختلــف تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫خود ایدئال‪ :‬شخصی که می خواهید باشید‪.‬‬ ‫تصورتــان از خــود‪ :‬طــوری کــه خودتــان را می بینیــد‪ ،‬کــه‬ ‫شــامل ویژگی هایــی ماننــد ویژگی هــای فیزیکــی‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫شــخصیتی و نقش هــای اجتماعی تــان اســت‪.‬‬ ‫خودبــاوری‪ :‬میزانــی کــه خودتــان را دوســت داریــد‪ ،‬می پذیریــد‬ ‫یــا بــرای خــود ارزش قائــل هســتید‪ .‬عزت نفــس یــا خودبــاوری‬ ‫می توانــد تحت تاثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه نگــرش دیگــران‬ ‫نســبت بــه شــما‪ ،‬تفکــر شــما درمــورد دیگــران و نقــش شــما در‬ ‫جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫نظریه حفظ خودانگاره‬ ‫خودانــگاره بعــد از رســیدن فــرد بــه بزرگ ســالی تــا حــدودی‬ ‫ثابــت می شــود؛ امــا می توانــد بــر اســاس تجربیــات فــرد تغییــر‬ ‫کنــد‪ .‬نظریــه حفــظ خودپنــداره بیــان می کنــد کــه این طــور‬ ‫نیســت کــه مــا فقــط بنشــینیم و منتظــر بمانیــم تــا خودپنــداره‬ ‫مــا پــرورش یابــد‪ ،‬بلکــه در شــکل دهی بــه خودپنداره مــان در‬ ‫هــر ســنی نقــش فعالــی داریــم‪ .‬اگرچــه نظریه هــای متفاوتــی‬ ‫درمــورد فرایندهــای حفــظ و نگهــداری از خودانــگاره وجــود دارد‪،‬‬ ‫به طــور کلــی بــه مــوارد زیــر مربــوط می شــود‪:‬‬ ‫ارزیابی خودمان؛‬ ‫مقایسه خود واقعی ما با خود ایدئالمان؛‬ ‫انجام اقداماتی برای نزدیک شدن به خود ایدئالمان‪.‬‬ ‫سازگاری و ناسازگاری‬ ‫خودانــگاره یــا خودپنــداره شــما همیشــه هــم بــا واقعیــت‬ ‫منطبــق نیســت‪ .‬وقتــی خودانــگاره شــما بــا واقعیــت تطبیــق‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬شــما بــا خودانگاره تــان ســازگار هســتید‪ .‬منتهــا‬ ‫وقتــی بیــن تصــوری کــه از خودتــان داریــد و شــخصی کــه‬ ‫دوســت داریــد باشــید (خــود ایدئــال) ناهماهنگــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫خودانــگاره شــما ناســازگار اســت‪ .‬ایــن ناســازگاری ممکــن اســت‬ ‫بــر عزت نفس تــان تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود ایــن ناســازگاری ریشــه در کودکــی دارد‪.‬‬ ‫وقتــی پــدر و مــادر محبتشــان را بــه فرزنــد فقــط در شــرایط‬ ‫خاصــی ماننــد زمانــی کــه فرزندشــان انتظاراتشــان را بــراورده‬ ‫می کنــد نشــان می دهنــد‪ ،‬ایــن ناســازگاری بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬کــودک ســازوکار دفاعــی تحریــف تجربیــات‬ ‫را پیــش می گیــرد‪ ،‬کــه ایــن باعــث می شــود او احســاس کنــد‬ ‫شایســتگی عشــق و محبــت والدینــش را نــدارد‪ .‬از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫عشــق بی قیدوشــرط بــه تقویــت ســازگاری کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کودکانــی کــه چنیــن عشــقی را تجربــه می کننــد‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫تحریــف مــداوم خاطــرات خــود ندارنــد تــا بــاور کننــد دیگــران انهــا‬ ‫را همان طــور کــه هســتند دوســت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وضوح خودانگاره (‪ )SCC‬و تفکیک خودانگاره (‪)SCD‬‬ ‫وضــوح خودپنــداره بــه ایــن معناســت کــه تعاریــف افــراد از‬ ‫خــود تــا چــه انــدازه واضــح‪ ،‬مطمئــن و ســازگار اســت‪ .‬تفکیــک‬ ‫خودانــگاره بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد کــه خودنمایــی‬ ‫فــرد در زمینه هــا یــا نقش هــای اجتماعــی مختلــف متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬وضــوح خودپنــداره و تفکیــک خودپنــداره موضوعــات‬ ‫داغ روان شناســی اند‪ ،‬زیــرا بــر الگوهــای فکــری و رفتــار‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‪ .‬وضــوح بــاالی خودپنــداره نشــان دهنده‬ ‫خودپنــداره ای قوی تــر و پایدارتــر اســت؛ در حالــی کــه وضــوح‬ ‫خودپنــداره پاییــن نشــان می دهــد فــرد درمــورد اینکــه واقعــا‬ ‫چه کســی اســت ابهــام دارد‪ .‬کســانی کــه وضــوح خودانــگاره‬ ‫پاییــن دارنــد ممکــن اســت بــا عــزت نفــس پاییــن‪ ،‬خوداگاهــی‬ ‫پاییــن و روان رنجــوری دســت وپنجه نــرم کننــد‪.‬‬ ‫تفکیــک خودپنــداره بــاال ممکــن اســت به عنــوان یــک چیــز بــد‬ ‫تلقــی شــود؛ امــا ممکــن اســت ســازوکاری باشــد بــرای تــاش‬ ‫موثــر بــرای موفقیــت در دنیــای مــدرن کــه افــراد نقش هــای‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬اگــر تفکیــک خودانــگاره خیلــی بــاال باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه فــرد خودانــگاره ثابتــی‬ ‫نــدارد و بــرای هریــک از نقش هــای خــود نقــاب متفاوتــی‬ ‫می زنــد‪ .‬ســطح بســیار پاییــن تفکیــک خودانــگاره نیــز ممکــن‬ ‫اســت نشــان دهــد او نمی توانــد به طــور موثــر از یــک نقــش بــه‬ ‫نقــش دیگــر تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫ویژگی های خودانگاره‬ ‫برخی از ویژگی های کلی خودانگاره عبارت اند از‪:‬‬ ‫در طول زمان تغییر می کند؛‬ ‫زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؛‬ ‫از بسیار مثبت تا بسیار منفی متفاوت است؛‬ ‫دارای ابعاد احساسی‪ ،‬فکری و عملکردی است؛‬ ‫با هر شخص به طور منحصربه فرد نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫ابعاد خودانگاره‬ ‫ابعــاد مختلــف ممکــن اســت انــواع مختلفــی از خودانــگاره‬ ‫را تشــکیل دهنــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬ابعــادی از خودانــگاره کــه‬ ‫«خودکارامــدی تحصیلــی» را ایجــاد می کنــد بــا ابعــاد مربــوط‬ ‫بــه «خودکارامــدی اجتماعــی» کامــا متفــاوت اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫ابعــاد مشــترک در همــه زمینه هــا عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫خودباوری؛‬ ‫عزت نفس؛‬ ‫خود ایدئال؛‬ ‫ویژگی های شخصی؛‬ ‫هویت یا نقش (اجتماعی)‪.‬‬ ‫مراحل پرورش و توسعه خودپنداره‬ ‫خودپنــداره در طــول عمــر توســعه می یابــد و تغییــر می کنــد؛‬ ‫امــا در ســال های اولیــه زندگــی بیشــتر در حــال تغییــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شکل گیری خودپنداره در دوران کودکی‬ ‫در دوران کودکــی‪ ۳ ،‬مرحلــه کلــی توســعه خودپنــداره وجــود‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬تولد تا ‪۲‬سالگی‬ ‫نــوزادان بــه روابــط عاطفــی ســازگار نیــاز دارنــد تــا حــس مثبتــی‬ ‫از خــود را پــرورش بدهنــد؛‬ ‫نــوزادان ترجیحاتــی را ایجــاد می کننــد کــه بــا حــس ذاتــی‬ ‫خودشــان هماهنــگ اســت؛‬ ‫کــودکان نوپــا بــا محدودیت هــای مالیــم امــا محکــم احســاس‬ ‫امنیــت می کننــد؛‬ ‫در ‪۲‬ســالگی‪ ،‬مهــارت زبــان توســعه می یابــد و کــودکان نوپــا‬ ‫حــس من بــودن را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ ۳ :‬تا ‪ ۴‬سالگی‬ ‫کــودکان ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ســاله خــود را به عنــوان افــرادی منحصربه فــرد‬ ‫می بیننــد؛‬ ‫تصــورات انهــا از خودشــان بیشــتر توصیفــی اســت تــا‬ ‫قضا و ت گــر ؛‬ ‫کــودکان پیش دبســتانی بیش ازپیــش مســتقل اند و کنجکاونــد‬ ‫ببیننــد چـه کاری می تواننــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‪ ۵ :‬تا ‪ ۶‬سالگی‬ ‫انهــا در حــال عبــور از مرحلــه مــن بــه مرحلــه مــا هســتند‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه بیشــتر از نیازهــا و عالیــق گــروه بزرگ تــر اگاه انــد؛‬ ‫مهدکودکی هــا می تواننــد از کلمــات خــود بــرای بیــان‬ ‫خواســته ها‪ ،‬نیازهــا و ابــراز احساســات خــود اســتفاده کننــد؛‬ ‫کــودکان ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ســاله می تواننــد از زبــان پیشــرفته تری بــرای‬ ‫تعریــف خــود در چهارچــوب گــروه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودپنداره در دوران کودکی میانه (سن مدرسه)‬ ‫در دوران کودکــی میانــی (حــدود ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۱‬ســالگی)‪ ،‬کــودکان‬ ‫احســاس اجتماعــی خــود را پیــدا می کننــد و می فهمنــد چگونــه‬ ‫بــا دیگــران ســازگار شــوند‪ .‬انهــا مقایسـه های اجتماعــی را بیشــتر‬ ‫انجــام می دهنــد و شــروع بــه فکــر می کننــد کــه دیگــران چگونــه‬ ‫انهــا را می بیننــد‪ .‬ســایر ویژگی هــای خودپنــداره کــودکان در ایــن‬ ‫مرحلــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫پرورش خود ایدئال و واقعی؛‬ ‫پرورش احساسات شخصی؛‬ ‫توصیــف خــود بــر اســاس شایســتگی ها به جــای رفتارهــای‬ ‫خــاص‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و هشتم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫موازیــن قانونــی مطالبــه خســارت ‪:‬مالحظــه شــده‬ ‫ف ثبــت ِ دادخواســت‏بــه‬ ‫صــر ِ‬ ‫اســت کــه دادگاهــی ِ‬ ‫خواســته مطالبــه خســارت ‪ ،‬قــرار ارجــاع کارشناســی‬ ‫بــه منظــور ارزیابــی خســارت صــادر کــرده اســت‪.‬‬ ‫‏ایــن عمــل خــاف اصــول حقوقــی و قواعــد امــره‬ ‫اســت‪ .‬واضــح اســت کــه مطالبــه خســارت در‬ ‫اعمــال‏حقوقــی بــه اســتناد قــرارداد و یــا توافقنامــه‬ ‫مکتــوب امــکان پذیــر اســت لیکــن در وقایع حقوقی‬ ‫(حــوادث و‏اعمــال غیــر ارادی) صرفــا بــه اســتناد‬ ‫تامیــن دلیــل ماخــوذه از شــورای حــل اختالف میســر‬ ‫اســت ‪ .‬خســارت‏ناشــی از وقایــع حقوقــی ماننــد‬ ‫زخمــی شــدن پــای کســی در اثــر افتــادن در چالــه‬ ‫ای کــه توســط شــخصی ‏حفــر شــده اســت‪ .‬اعــم‬ ‫از اینکــه ایــن شــخص پیمانــکار شــرکت گاز باشــد‬ ‫یــا شــهرداری و یــا فــردی عــادی ‏باشــد کــه بــرای‬ ‫پــی ســازی دیــوار محوطــه خــود کنــده اســت‪ .‬و‬ ‫یــا خرابــی و تــرک خــوردن گــچ خانــه‏شــخصی در‬ ‫اثــر ســوراخ شــدن و یــا از اب بنــدی افتــادن و یــا‬ ‫پوســیده شــدن لوله اب اپارتمانی و یا هر‏واقعه و‬ ‫حادثــه متصــوره دیگــری کــه منجــر بــه بــروز خســارت‬ ‫گــردد‪ .‬مــن حیــث المجمــوع یــا حاصــل ‏اهمــال و‬ ‫بــی اطالعــی اشــخاص بــوده کــه در اثــر عــدم رعایــت‬ ‫الزامــات و ضوابــط ایمنــی اداره کار و‏امــور اجتماعــی‬ ‫و یــا کامــا غیــر ارادی حــادث میشــوند‪ .‬فــارغ از‬ ‫علــت و منشــاء وقایــع و وجــود تقصیــر و‏یــا فقــدان‬ ‫تقصیــر ؛ زیاندیــده میتوانــد بــر اســاس قاعــده‬ ‫ضمــان قهــری از عامــل و یــا مالــک مطالبــه خســارت‬ ‫‏نمایــد در اینگونــه مــوارد الزم اســت زیاندیــده قبــل‬ ‫از انکــه اثــار واقعــه و منشــاء بــروز ان از بیــن رود ‪،‬‬ ‫‏بــه شــورای حــل اختــاف محــل مراجعــه نمــوده و‬ ‫درخواســت تامیــن دلیــل نمایــد‪ .‬کارشــناس اعزامــی‬ ‫؛‏واقعــه را برابــر مشــاهدات خــود توصیــف خواهــد‬ ‫کــرد و رابطــه علییــت و ســببیت میــان ضــرر و فعــل‬ ‫‏خوانــده را مشــخص خواهــد نمــود‪ .‬لیکــن حــق‬ ‫نــدارد بــراورد خســارت کنــد ‪ .‬زیــرا اعمــال خســارت‬ ‫‏نیازمنــد ثبــت دادخواســت بــه خواســته خســارت‬ ‫بــوده کــه متعاقبــا الزمــه ان دادرســی و رســیدگی‬ ‫قضایــی‏خواهــد بــود‪ .‬زیــرا تامین دلیل فاقد جلســه‬ ‫رســیدگی و صرفــا توصیــف وضعیــت اســت‪ .‬پــس‬ ‫از تامیــن‏دلیــل زیاندیــده ســندی در دســت دارد‬ ‫کــه هــر زمــان کــه مصلحــت دانســت میتوانــد بــه‬ ‫اســتناد ان از‏دادگاه حقوقی مطالبه خســارت کند‪.‬‬ ‫دادگاه صرفا و منحصرا کارشناســی را برای ارزیابی‬ ‫خســارت ‏نصــب خواهــد نمــود‪ .‬بنابرایــن دســتور‬ ‫ارزیابــی خســارت بــدون تامیــن دلیــل از واقعــه و یــا‬ ‫صدور دســتور ‏برای بررســی علت خســارت توســط‬ ‫دادگاه ‪ ،‬خالف اصول و موازین قانونی اســت‪ .‬زیرا‬ ‫اصــل ورود‏خســارت بایســتی بــدوا در دادگاه احــراز‬ ‫گردد‪ .‬ســپس دســتور ارزیابی خســارت صادر شــود‪.‬‬ ‫دادگاه ‏نمیتوانــد زائــد بــر خواســته خســارت ‪ ،‬بــه‬ ‫کشــف علــل خســارت مســبوق بــه ســابق بپــردازد‪.‬‬ ‫و هوالمســتعان‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و نهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫اصــل اعتبــار قضیــه امر مختوم را بدرســتی بدانیم‪:‬‬ ‫همــه حقوقدانــان میداننــد کــه جهــت اســتناد بــه‬ ‫‏اصــل مذکــور ســه شــرط واجــب اســت‪ « .‬وحــدت‬ ‫در موضــوع» ‪ « ،‬وحــدت در ســبب» ‪ « ،‬وحــدت‬ ‫در طرفیــن‏شــکایت» امــا غالبــا حقوقدانــان بــرای‬ ‫کشــف موضــوع ‪ ،‬بــه تفســیر روی مــی اورنــد کــه‬ ‫منشــاء انحــراف از قصــد‏قانونگــذار اســت‪« .‬وحدت‬ ‫موضــوع» در اعتبــار قضیــه امــر مختــوم چیســت ؟‬ ‫غــرض از « موضــوع» واقعــه‏مجرمانــه ای اســت‬ ‫کــه در توصیــف ان ‪ ،‬بایــد خــود را مقیــد بــر اصــل‬ ‫قانونــی بــودن مجازاتهــا بدانیــم و توصیــف‏واقعــه را‬ ‫نیــز بــا یکــی از مــواد قانــون مجــازات اســامی تطبیق‬ ‫دهیــم و بــه تفســیر موضــوع نپردازیــم ‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫‏واقعــه مجرمانــه ای کــه ســابقا منتــج به قــرار نهایی‬ ‫منــع تعقیــب شــده ‪ ،‬بــه شــرح مندرج در مــاده ‪598‬‬ ‫ق‪.‬م‪.‬ا بــوده‏باشــد ‪ ،‬نمیتــوان بــه اعتبــار اصــل قضیه‬ ‫امــر مختــوم ‪ ،‬رســیدگی بــه واقعــه مجرمانــه ای را‬ ‫کــه توصیــف ان در مــاده ‏‏‪ 603‬ق‪.‬م‪.‬ا امــده اســت‬ ‫متوقــف نماییــم‪ .‬هــر چنــد کــه در هــر دو ‪ ،‬تضییــع‬ ‫امــوال عمومــی مطــرح اســت ‪ .‬امــا در‏واقعــه ‪598‬‬ ‫تضییــع صرفــا در اثــر اهمــال و ســهل انــگاری مامــور‬ ‫دولــت‪ ،‬حاصــل شــده اســت ‪ ،‬بــی انکــه خــود و یــا‬ ‫‏دیگــری نفعــی از تضییــع بــرده باشــد و در واقعــه‬ ‫‪ 603‬تضییــع امــوال عمومــی در اثــر کالهبــرداری‬ ‫مامــور دولتــی‏و تبانــی بــا اشــخاص ثالــث و از طریق‬ ‫تنظیم قرارداد فاســد حاصل شــده اســت‪ .‬مالحظه‬ ‫میگــردد کــه جــرم‏انــگاری مــاده ‪ 598‬بــا ‪ 603‬کامــا‬ ‫متفاوت اســت لذا توقف تعقیب واقعه مشــروحه‬ ‫‪ 603‬بــه اعتبــار قــرار منــع‏تعقیــب نهایــی معطــوف‬ ‫به ماده ‪ 598‬ســبب اســقاط «وحدت در موضوع»‬ ‫میگــردد‪ .‬بنابرایــن در «وحــدت‏موضــوع « بایــد‬ ‫عناصــر قانونــی وقایــع مجرمانــه یکــی باشــند و نــه‬ ‫اینکــه بــر تفســیر و تشــخیص قاضــی متکــی باشــد‪.‬‬ ‫‏زیــرا در اینصــورت اصــل قانونــی بــودن مجازاتهــا‬ ‫مخــدوش و مجــروح میگــردد ‪ .‬مثــا واضــح اســت که‬ ‫اگــر قــرار‏منــع تعقیــب نهایــی معطــوف بــه موضــوع‬ ‫توهیــن مترتــب بــر مــاده ‪ 608‬باشــد نمیتوانیــم انــرا‬ ‫دلیــل عــدم تعقیــب بــرای‏موضوع افتراء که اســتوار‬ ‫بــر مــاده ‪ 697‬اســت تلقــی کنیــم‪ .‬بطــور خالصــه‬ ‫بــرای اســتناد بــه ایــن اصــل بایــد موضــوع‏شــکایت‬ ‫جدید و شــکایت ســابق از یک ماده قانون مجازات‬ ‫اســامی بــوده باشــند‪.‬‏‬ ‫کالهبرداری از شهروندان با‬ ‫فروش کاالهای قاچاق‬ ‫در فضای مجازی‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت‬ ‫اجنــاس و کاالهــا و تشــدید برخــورد بــا خریــد و‬ ‫فــروش کاالی قاچــاق در‏فضــای حقیقــی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت و تشــدید برخــورد‪ ،‬زمینــه مســاعدی‬ ‫را جهــت ســود جویــی و کاله بــرداری بــا اســتفاده‏از‬ ‫خریدوفــروش کاالی قاچــاق در فضــای مجــازی‬ ‫اســت‬ ‫ ‏‬ ‫فراهــم اورده‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» در گفتگــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬در خصــوص کاله بــرداری از طریــق‬ ‫فــروش اجنــاس‏بی کیفیــت و غیرمجــاز در فضــای‬ ‫مجــازی اظهــار کــرد‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا اســتفاده‬ ‫و بهره گیــری از غفلــت کاربــران‪ ،‬گاهــی ‏ضمــن‬ ‫فــروش کاالهــای غیرمجــاز و بی کیفیــت خــود‪ ،‬بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف ماننــد ارجــاع کاربــر بــه صفحــات‬ ‫جعلی(فیشــینگ)‏قربانیــان خــود را شــکار و اقــدام به‬ ‫ســرقت اطالعــات بانکــی انهــا می نماینــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی کاالهــای قاچــاق کــه‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی عرضــه‬ ‫می شــود فاقــد ضمانــت و‏گارانتــی می باشــند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه افــراد ســودجو و کاله بــردار بــا اســتفاده‬ ‫از همیــن ترفنــد و همچنیــن تبلیغــات گســترده‬ ‫و ‏سوءاســتفاده از اعتمــاد هم وطنــان‪ ،‬کاالهــای‬ ‫دســت دوم را بــرای خریــداران ارســال می کننــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــهروندان عزیــز اگــر قصــد خریــد اینترنتــی رادارنــد‬ ‫همــواره بــه دو نکتــه مهــم‏توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اول اینکــه از فروشــگاه هایی خریــد کننــد کــه حتمــا ً‬ ‫دارای نمــاد الکترونیکــی یــا همــان ای نمــاد هســتند و‬ ‫‏دوم اینکــه بــه پروتــکل امنیتــی‏‪ ttps‬‏‪ h‬در اول ادرس‬ ‫اینترنتــی فروشــگاه های انالیــن دقــت کننــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری در پایــان از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مجرمانــه‬ ‫در فضــای مجــازی ‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫تمــاس بــا تلفــن ‪ 096380‬بخــش مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری‪ ،‬اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫سروان «نساء ایزانلو»‏‬ ‫عبور از تاریکی‏‬ ‫در یــک خانــواده فقیــر‪ ،‬تنگدســت و پرجمعیــت‬ ‫بــزرگ شــدم‪ ،‬پــدرم در زمین هــای کشــاورزی‬ ‫مــردم کارگــری می کــرد و مــادرم بــه‏بچه هایقــد و‬ ‫نیــم قــدش رســیدگی می کــرد‬ ‫فرصــت اینکــه بخواهنــد ازلحــاظ عاطفــی‬ ‫فرزندانشــان را تامیــن کننــد نداشــتند‪ ،‬پــدرم‬ ‫درواقــع همــش دنبــال بدبختــی و ســیر‏کــردن‬ ‫شــکم عائل ـه اش بــود‪ .‬در کل ادم کم حوصلــه و‬ ‫بــی اعصابــی بــود‪.‬‏‬ ‫هــر وقــت خســته و عصبانــی از ســرکار بــه منــزل‬ ‫برمی گشــت همــه مــا را بــه بــاد فحــش و کتــک‬ ‫می گرفــت‪ ،‬مــن فرزنــد ســوم‏خانــواده بــودم و‬ ‫پنج تــا خواهــر و بــرادر دیگــر هــم داشــتم‪ ،‬ســیر‬ ‫کــردن شــکم بچه هاان هــم فقــط از طریــق‬ ‫دســتمزد بخورونمیر‏کارگری ســخت بود‪ .‬متوجه‬ ‫بــودم کــه چقــدر پــدرم رنــج می کشــد و کاری هــم‬ ‫از دســت مــا برنمی ایــد‪ .‬تحصیالتــم را توانســتم‬ ‫تــا‏پنجــم ابتدایــی ادامــه دهــم چــون پــدرم گفتــه‬ ‫بــود نمی توانــد خــرج تحصیلمــان را بدهــد‪! .‬‏!‬ ‫پــدرم هــر دو خواهــر بزرگ تــرم را پشــت ســر‬ ‫هــم شــوهر داد و روانــه خانــه بخــت کــرد هرچنــد‬ ‫ازدواجشــان از ســر ناچــاری و اجبــار‏بــود ولــی‬ ‫چــاره ای جــز ایــن نمی دیــد‏‪.‬‬ ‫تنهــا ‪ 14‬بهــار از عمــرم را ســپری کــرده بــودم‬ ‫کــه ســروکله یــک خواســتگار ســمج پیــدا شــد و‬ ‫پــدرم درواقــع مــرا بــه او فروخــت‪.‬‏خواســتگارم‬ ‫کــه مــردی ‪ 50‬ســاله بــود و بــه دلیــل اختــاف بــا‬ ‫همســرش و چزانــدن او‪ ،‬فیلــش یــاد هندوســتان‬ ‫کــرده بــود و قصــد‏تجدیــد فــراش داشــت‪.‬‏‬ ‫از همــان لحظــه فهمیــدم تاروپــود زندگــی مــرا‬ ‫بــا ســیاه بختیبافته اند‪ .‬ســنم کــم بــود و پــدرم‬ ‫کوچک تریــن توجهــی بــه مخالفتــم‏نکــرد‪ .‬از ســر‬ ‫نــداری و بدبختــی مجبــور شــدم زن مرد ‪ 50‬ســاله‬ ‫بشــم کــه جــای پــدرم بــود‪ ،‬از قیاف ـه اش متنفــر‬ ‫بــود و ازش‏می ترســیدم‪.‬‏‬ ‫زمانــی کــه پــا بــه منــزل ایــن مــرد گذاشــتم تــازه‬ ‫اغــاز تیــره روزی و بیچارگـی ام بــود‪ .‬او زن نگرفتــه‬ ‫بود که! کلفت اورده بود ‪ ،‬از‏زنش بشدت ترس‬ ‫داشــت و مــن از هــر دوی شــان وحشــت داشــتم‪.‬‬ ‫همســرش مــرا مجبــور می کردتمام کارهــای‬ ‫منزلــش را‏انجــام دهــم و اگــر حرفــی مـی زدم مــرا‬ ‫به شــدت کتــک م ـی زد ‪ ،‬هــر وقــت از ظلم هــای‬ ‫زنــش برایــش می گفتمنه تنهــا توجــه‏نمی کــرد‬ ‫بلکــه بیشــتر نمــک روی زخمــم می پاشــید‏‪.‬‬ ‫شــب ها تــا صبــح گریــه می کــردم طــوری کــه‬ ‫لباســم از اشک هایمخیســخیس می شــد و‬ ‫او همچنــان در خــواب غفلــت بــه ســر‏می بــرد‪.‬‬ ‫بیشــتر از همــه صــدای خروپفــش خیلــی‬ ‫گوش خــراش بــود دلــم می خواســت بمیــرد‬ ‫‪.‬هیــچ انگیــزه ای بــرای زندگــی‏نداشــتم فقــط و‬ ‫فقــط بســان مــرده متحــرک فرمایشــات زنــش را‬ ‫اجــرا می کــردم و دم نمــی زدم ‏‪.‬‬ ‫تمام روزهایــم ســیاه بــود و هیــچ روزنــه امیــدی‬ ‫نداشــتم‪ .‬بــه فکــر راهــی بــودم تــا بتوانــم خــودم‬ ‫را از ان جهنمــی کــه پــدرم‏باعث وبان ـی اش بــود‪،‬‬ ‫خــاص کنــم‪ .‬منتظــر بودم تا در فرصت مناســب‬ ‫نقشــه خود را عملی کنم‪ .‬دلهره عجیبی داشــتم‬ ‫از‏طرفــی هــم خوشــحال بــودم کــه از ان خانــه‬ ‫نکبتــی و اهلــش خــاص می شــوم‪.‬‏‬ ‫صبــر کــردم تــا شــب شــود و اهل خانــه بخوابند‪.‬‬ ‫فراخوان مشموالن اعزامی پایه‬ ‫خدمتی شهریور ماه سال ‪1400‬‏‬ ‫ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی اعــام کــرد‪ :‬کلیــه‬ ‫مشــموالن دارای بــرگ امــاده بــه خدمــت ‏بــه تاریــخ شــهریور‬ ‫مــاه ســال ‪ 1400‬می بایســت در محــل و مراکــزی کــه در بــرگ‬ ‫معرفــی نامــه‏مشــموالن بــه مراکــز امــوزش نیروهــای مســلح‬ ‫اعــام شــده‪ ،‬حضــور یابنــد‬ ‫‏ بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در اطالعیــه ای‬ ‫اعــام کــرد‪:‬‏کلیــه مشــموالنی کــه بــرگ امــاده بــه خدمــت بــه‬ ‫تاریــخ شــهریور مــاه ســال ‪ 1400‬دریافــت کرده انــد‪،‬‏می بایســت‬ ‫بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی‬ ‫پلیــس‪ ،10+‬بــرگ معرفــی نامــه‏مشــموالن بــه مراکــز امــوزش را‬ ‫دریافــت و برابــر اطالعــات منــدرج در ان اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫وقتــی صــدای خروپفــش بلنــد شــد فهمیــدم‬ ‫بــه خــواب عمیــق فرورفتــه‪ ،‬بنابرایــن ‏وســایل‬ ‫ضــروری ام را برداشــته و از ان خانــه زدم بیــرون‪،‬‬ ‫خــودم را بــه خیابــان رســانده‪ ،‬تــا ســاعت ها در‬ ‫خیابــان ســرگردان بــودم‪.‬‏‬ ‫در پــارک نشســته بــودم و بــه اینــده مبهــم خــود‬ ‫می اندیشــیدم کــه ناگهــان دســتی بــر ســرم‬ ‫کشــیده شــد‪ .‬نگاهــم را برگردانــدم‏بــه ســمتش‪،‬‬ ‫پیــرزن مهربانــی بــا نــگاه رئوفانــه گفــت دختــرم‬ ‫چــرا ناراحتــی؟‬ ‫نمی دانــم چــه شــد کــه داســتان زندگــی ام را‬ ‫برایــش تعریــف کــردم! ناراحــت شــد و گفــت‪:‬‬ ‫بمیــرم الهــی چقــدر زجــر کشــیدی !!!‏گفــت‪ :‬تنهــا‬ ‫زندگــی می کنــد خوشــحال می شــود همراهــش‬ ‫بــه منزلــش بــروم‪ .‬چــون جایــی را نداشــتم قبــول‬ ‫کــردم ولــی بــا تــرس‏و دلهــره!! اینکــه گفته انــد در‬ ‫ناامیــدی بســی امیــد اســت‪ ....‬پایــان شــب ســیه‬ ‫ســپید اســت‪ ،‬بیــراه نگفته انــد‏‪.‬‬ ‫پیــرزن مهربــان وســیله ای از جانــب خــدا بــود تــا‬ ‫مــرا نجــات دهــد‪ .‬او پســری داشــت کــه وکیــل‬ ‫بــود‪ .‬قــرار شــد وکالــت مــرا بــه عهــده‏گرفتــه و‬ ‫بــرای جدایـی ام از شــوهر بی رحــم اقــدام قانونــی‬ ‫کنــد‪ .‬هرچنــد تــا قبــل ایــن از لطــف و رحمــت‬ ‫الهــی ناامیــد بــودم ولــی‏فهمیــدم خداونــد جــای‬ ‫حــق نشســته و بــه بنده هایــش نظــر می کنــد‪.‬‬ ‫باالخــره بــا کمــک وکیلــم توانســتم از شــوهرم‬ ‫جــدا و بــرای‏همیشــه از شــرش راحــت شــوم‏‪.‬‬ ‫چنــد مــاه بعــد از جدایــی پســر یکــی از اقــوام‬ ‫پیــرزن مــرا دیــد و ابــراز عالقــه کــرد‪ .‬او پســر‬ ‫خــوب و مومنــی بــود بــه ‏همراهخانــواده اش‬ ‫بــرای خواســتگاری امدنــد‪ .‬الان یــک ســال اســت‬ ‫کــه ازدواج کردیــم و خــدا را شــکر زندگــی خوبــی‬ ‫داریــم‪ .‬پــس‏از ســختی های زیــاد ارامــش واقعــی‬ ‫را بــه دســت اورده و همــه ایــن خوشــبختی را از‬ ‫لطــف و عنایــت خــدا می دانــم‏‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده اســت؛ این دســته از مشــموالن می بایســت‬ ‫روز دوشــنبه یکــم شــهریور مــاه‏ســال ‪ 1400‬در ســاعت‪ ،‬محــل و‬ ‫مراکــزی کــه در بــرگ معرفــی نامــه مشــموالن اعــام شــده‪ ،‬حضــور‬ ‫‏یابنــد تــا بــه خدمــت دوره ضــرورت اعــزام شــوند‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ مشــموالن مــی بایســت اصــل مــدارک مــورد‬ ‫نیــاز اعــم از بــرگ امــاده بــه خدمــت‪ ،‬بــرگ‏محــل مراجعــه‪ ،‬بــرگ‬ ‫واکسیناســیون‪،‬کارت ملــی و شناســنامه‪ ،‬مــدارک مربــوط بــه‬ ‫شــرایط خــاص ماننــد‏تاهــل‪ ،‬گواهــی فــوت والدیــن‪ ،‬جانبــازان‪،‬‬ ‫خانــواده درجــه یــک شــهدا و وســایل شــخصی را بــه همــراه‏خــود‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫همچنیــن بــرای پیشــگیری از بــروز و شــیوع بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫مشــموالن اعزامــی در روز اعــزام توســط ‏وظیفــه عمومــی‬ ‫اســتان ها و مراکــز امــوزش نیروهــای مســلح مــورد معاینــه‬ ‫غربالگــری قــرار می گیرنــد‪.‬‏‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت؛ عــدم حضــور بــه موقــع در زمــان و محل هــای‬ ‫تعییــن شــده‪ ،‬غیبــت محســوب شــده و‏برابــر مــاده ‪ 10‬و ‪ 58‬قانــون‬ ‫خدمــت وظیفــه عمومــی بــا انــان رفتــار خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫کارشناس مشاوره دراین بارهمی گوید‏‪:‬‬ ‫در ازدواج هــای اجبــاری کــه برحســب جبــر و‬ ‫بــدون اختیــار صــورت می گیــرد‪ ،‬اســیب های‬ ‫زیــادی نهفتــه اســت کــه بــا گــذر زمــان‏اشــکار‬ ‫می گردنــد‪ .‬در کیــس موردنظــر کــه فقــر و‬ ‫تنگدســتی عاملــی بــرای چنیــن ازدواجــی بــوده و‬ ‫والدیــن بــدون نظرخواهــی از‏فرزنــدان خــود بــرای‬ ‫رهایــی و کــم شــدن بــار زندگــی دســت بــه چنیــن‬ ‫اقدامــی می زنــد‏‪.‬‬ ‫همچنیــن بــدون در نظــر گرفتــن فاصلــه ســنی‪،‬‬ ‫فرزنــد خــود را مجبــور بــه زندگــی بــا مــرد ‪ 50‬ســاله‬ ‫نمودنــد‪ ،‬درواقــع ســند‏تیره بختــی فرزنــد خــود را‬ ‫امضــاء نمودنــد‪ .‬کیــس موردنظــر از زمانــی کــه پــا‬ ‫بــه ان منــزل گذاشــت فکــر رهایــی و فــرار را در‬ ‫ســر‏می پرورانــد و فقــط گــذر زمــان می توانســت‬ ‫درهای وی را التیام دهد و در پی نقشـه ای برای‬ ‫فــرار بــود‪.‬‏‬ ‫بعــد از فــرار شــاید اگــر ان پیــرزن ســر راهــش‬ ‫ســبز نمی شــد سرنوشــت طــور دیگــری برایــش‬ ‫رقــم می خــورد‪.‬‏‬ ‫لــذا بایــد در نظــر داشــت کــه بعد از فــرار دختران‬ ‫اســیب های زیــادی متوجــه فــرد می شــود‪.‬‬ ‫ازانجاکهان هــا ســرپناهی ندارنــد ‏مجبــور بــه‬ ‫قبــول هــر تعارفــی می شــوند‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫افــراد ســودجو کــه در پــی شــکار چنیــن افــرادی‬ ‫هســتند سوءاســتفاده‏کــرده و از ایــن دختــران‬ ‫بــرای مقاصــد شــوم خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬توزیــع مــواد مخــدر‪ ،‬روابــط نامشــروع از‬ ‫عواقــب فــرار‏دختــران اســت‪ .‬دختران فــراری روی‬ ‫بازگشــت بــه خانــه را نداشــته و تــن بــه هــر ذلتــی‬ ‫می دهنــد‪.‬‏‬ ‫اداره امــوزش و مشــارکت عمومــی معاونــت‬ ‫اجتماعــی پلیــس ‏خراســان شــمالی‬ ‫ایــن ســازمان در ایــن اطالعیــه متذکــر شــده اســت کــه متقاضیــان در‬ ‫صورت نیاز به اطالعات بیشــتر‏میتوانند از طریق پایگاه اطالع رســانی‬ ‫ســازمان بــه نشــانی‏‪ ،www.vazifeh.police.ir‬ســامانه‏تلفــن گویــا به‬ ‫شــماره ‪ 096480‬و یــا کانــال ســازمان بــه نشــانی‏‪khabaresarbazi‬‏ @‬ ‫از اخریــن اخبــار‏مربوطــه مطلع شــوند‏‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪365‬‬ ‫چگونه در مواجهه با‬ ‫لینک های جعلی در امان‬ ‫باشیم‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد لینک هــای جعلــی موضــوع مهمــی‬ ‫اســت‪ .‬در بحــث امنیــت ســایبری و اکثــر کالهبرداری هایــی‬ ‫کــه در حــوزه جرائــم اقتصــادی و اخالقــی رخ می دهنــد‪،‬‬ ‫برگرفتــه از عــدم احتیــاط در ورود بــه لینک هــای ناشــناس‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب اموزشــی ســعی بــر ان شــده تــا چنــد‬ ‫روش بــرای پیشــگیری از کالهبــرداری از طریــق لینک هــای‬ ‫جعلــی را بــرای شــما هموطنــان عزیــز امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫لینک هایــی کــه بــرای کاربــران بصــورت پیامکــی و یــا در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ارســال می شــوند در بیشــتر مواقــع‬ ‫هماننــد لینک هایــی کــه اخیــرا از ســوی شــیادان ســایبری‬ ‫بــرای کاربــران بــا موضــوع ابــاغ قضایــی ارســال می شــوند‬ ‫کالهبــرداری می باشــند‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص لینــک جعلــی از لینــک اصلــی می بایســت‬ ‫نســبت بــه تمامــی لینک هایــی کــه بــرای شــما ارســال‬ ‫می شــوند محتــاط باشــید‪ .‬در اکثــر مواقــع کالهبــرداران‬ ‫منتظرنــد تــا شــما را در فضــای مجــازی پیــدا کــرده (هماننــد‬ ‫مواقــع درج پســت در ســایت های اگهــی انالیــن) و یــا‬ ‫اطالعــات شــخصی شــمارا از جاهایــی هماننــد بیمارســتان ‪،‬‬ ‫داروخانــه‪ ،‬کافینت هــا و‪ ...‬پیــدا کننــد و بــا ترفندهایــی‬ ‫شــبیه بــه موضوعاتــی کــه بــا ان هــا ســروکار داریــد شــما‬ ‫را بــا اســتفاده از لینک هــا بــه درگاه هــای بانکــی جعلــی‬ ‫کشــانده و حســاب شــما را خالــی کننــد‪.‬‬ ‫نوعــی دیگــری از ترفندهــای کالهبــرداری در لینک هــای‬ ‫جعلــی نصــب بدافزارهــا می باشــد کــه یکــی از حرفه ای ترین‬ ‫روش هــای کالهبــرداری اســت؛ درصــورت ورود بــه ایــن‬ ‫لینک هــا بدافــزاری بــر روی تلفــن و یــا سیســتم شــما نصــب‬ ‫می شــود کــه حتــی ممکــن اســت ایکــن ان مخفــی باشــد‬ ‫کــه بعــد از نصــب بــه اطالعــات تلفــن شــما(تلفن بانــک‪،‬‬ ‫پیامک هــا‪ ،‬فایل هــای شــخصی و‪ )...‬دسترســی پیــدا کــرده‬ ‫و از ان هــا سوءاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫نــوع دیگــر از ایــن ترفندهــا ارســال لینــک از طریــق ایمیــل‬ ‫و‪ ...‬بــا هــدف حمــات بــاج افــزار می باشــد کــه بــا هــدف‬ ‫گروکانگیــری اطالعــات مهــم تــا زمــان پرداخــت بــاج صــورت‬ ‫مــی پذیــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬حتــی اگــر ان را پرداخــت کنیــد‪،‬‬ ‫بــاز هــم احتمــال عــدم دسترســی بــه اســناد زیــاد اســت‬ ‫کــه ایــن موضــوع در ســازمان ها و شــرکت های مختلــف‬ ‫کارامدتــر اســت‪.‬‬ ‫ارســال لینک هــای هدیــه در مناســبت ها و ایــام مختلــف‪،‬‬ ‫جشــن ســالگرد شــرکت های معــروف‪ ،‬برنــده شــدن در‬ ‫قرعــه کشــی و‪ ...‬می تواننــد حــاوی بدافــزار باشــند و یــا بــه‬ ‫بهانــه هزینــه ارســال و‪ ...‬قربانیــان را بــه ســمت درگاه هــای‬ ‫جعلــی کشــانده و حســاب ان هــا را خالــی نماینــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه توضیــح دادیــم محتــاط بــودن‪ ،‬عــدم پرتــی‬ ‫حــواس و اگاهــی از ادرس دقیــق ســایت ها و درگاه هــای‬ ‫پرداخــت بانکــی می توانــد در برابــر دام شــیادان به مــا‬ ‫کمــک نماینــد‪ .‬بــه ادرس درگاه پرداخــت اینترنتــی توجــه‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬اطمینــان داشــته باشــید از اینکــه ادرس‬ ‫ان‪ ،‬صرفــا ً و بــدون هیــچ حــرف یــا عالمــت اضافــه و کــم‪،‬‬ ‫بــا کلمــه ‪ https‬شــروع و صرفــا ً بــا عبــارت ‪.shaparak.ir‬‬ ‫(دات شــاپرک دات ای ار) بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫کاربــران درصــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــابه و وقــوع‬ ‫هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫قیمت برق مصرفی به صورت‬ ‫تصاعدی محاسبه می شود‪ ،‬هر‬ ‫چه میزان مصرف برق بیشتر‬ ‫باشد‪ ،‬قیمت هر کیلووات برق‬ ‫مصرفی نیز بیشتر خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫میان دره‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 25‬اگوست ‪ 16 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪365‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ‪25-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫روستای توریستی شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در دهســتان روشــن ابــادودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان روشـن اباد ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری‬ ‫شــهر گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا محصــوالت کشــاورزی همچــون‬ ‫شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت می شــود‪.‬اب و هوای‬ ‫ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد و ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن روســتا می تــوان بــه اســیاب خیلــی‬ ‫قدیمــی و تخــت میــرزا وشــاه نشــین تپــه و ابنــدان ان کــه‬ ‫در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای کــه دارای تعــداد ســه‬ ‫عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای‬ ‫محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود‬ ‫دارد البتــه ایــن راه هــا بــرای پیــاده روی نســان بــوده نــه‬ ‫بــرای وســیله نقلیــه شموشــک در دهانــه جهانمــا قــرار‬ ‫دارد و ارتفــاع ان از ســطح دریــا نســبتا ً زیــاد اســت ‪ .‬در‬ ‫اطــراف روســتا درختهــای راش‪،‬انجیلی‪،‬افرا‪،‬ســرخ دار کــه‬ ‫در جنــگل شموشــک می رویــد زیــر ســاخت های موجــود‬ ‫در روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای‬ ‫نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت‬ ‫باالیــی برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق خــوش‬ ‫اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه بــا داشــتن‬ ‫رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه‬ ‫می گــذرد‪ .‬همینطــور در امتــداد ایــن مســیر از وســط جنگل‬ ‫بســیار زیبــای قــرن ابــاد مــی گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده‬ ‫بــه امامــزاده طیــب قــرن اباد می رســد‪،‬که توســط درختان‬ ‫شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده‬ ‫در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه‬ ‫فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری‬ ‫از مســافران وزائــران می باشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از‬ ‫نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی نومل گرگان‬ ‫روســتای نومــل از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫حرف مردم‬ ‫عــدم پاســخگوی میراث فرهنگــی خراســان شــمالی بــه روزنامــه بــازار کســب و کار‬ ‫هنگامــه خانــدوزی‪ :‬در دورانــی بــه ســر مــی بریــم کــه اطــاع رســانی جــز‬ ‫الینفــک زندگــی اجتماعــی اســت امــا در ایــن میــان گویــا هنــوز برخــی از‬ ‫مدیــران و مســولین بــر ضــرورت ایــن مســئله چنــدان اگاهــی ندارنــد‪.‬‬ ‫باوجوداینکــه روزنامــه بــازار کس ـب وکار پــارس نزدیــک بــه شــش مــاه اســت بــا تغییــر‬ ‫وضعیــت از هفته نامــه بــه روزنامــه موافقــت هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات را کســب‬ ‫نمــوده در طــی ایــن مــدت اقــدام بــه انتشــار جاذبه هــای گردشــگری نمــوده اســت کــه‬ ‫متاســفانه علی رغــم پیگیری هــای مکــرر بــا اداره کل میراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان‬ ‫خراســان شــمالی نســبت بــه انتقــال داده هــای گردشــگری و میــراث تاریخــی از قبیــل‬ ‫صنایع دســتی وجه تســمیه شهرســتان ها و روســتاهای اســتان جهت انتشــار و اشــنایی‬ ‫مــردم متاســفانه هیچ گونــه پاســخی از ســوی ایــن ســازمان بابت ایــن اقــدام روزنامه بعد‬ ‫از ‪ 70‬شــماره صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ضــرورت اطالع رســانی و پاســخگوی مســئولین انتظار می رود سرپرســت یا‬ ‫مدیرکل این ســازمان و یا مدیرکل امور روســتایی و عشــایری اســتانداری نســبت به این‬ ‫حــق مســلم مــردم در ایــن روزهای پایانی مدیریتشــان اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری مدیرمســئول روزنامــه در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کسـب وکار در‬ ‫ایــن خصــوص گفــت‪ :‬طــی تماس هــای کــه بــا سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی و‬ ‫گردشــگری خراســان شــمالی داشــتیم از وی خواســته شــد تــا نســبت بــه ارائــه اطالعــات‬ ‫و منابــع الزم جهــت اشــنایی شــهروندان از رسم ورســوم و جاذبه هــای گردشــگری و‬ ‫بوم گردی هــای موجــود در اســتان را در اختیارمــان قــرار دهنــد امــا باگذشــت بیــش از پنــج‬ ‫مــاه هنــوز هیچ گونــه اطالعاتــی از ایــن بابــت بــرای مــا ارســال نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن حــق مــردم اســت کــه نســبت بــا اداب ورســوم و ســنن اقــوام‬ ‫ســاکن در اســتان اشــنا شــوند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتان خراســان شــمالی جــز‬ ‫اســتان های بــا تاریــخ کهــن ایران زمیــن اســت کــه دارای سرگذش ـت های تلخ وشــیرینی‬ ‫اســت کــه ایــن ســرزمین در دل خــود قــرار داده اســت و ایــن قطعــا ًحــق همــه اســت کــه‬ ‫از ایــن تاریــخ اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫محمدیاری ادامه داد‪ :‬مردم خراســان شــمالی دارای اداب و رســومی هســتند که زبانزد‬ ‫خــاص و عــام اســت کــه حتــی مــردم اســتان نســبت بــه ایــن اداب ورســوم اطالعــات‬ ‫کاملــی ندارنــد و نیــاز اســت کــه مســئولین مربوطــه بــا در اختیــار قــراردادن ایــن اطالعــات‬ ‫مــردم را نســبت بــه ایــن اداب ورســوم اشــنا کننــد تــا بــا حــذف تدریجــی ایــن اداب ورســوم‬ ‫و نفــوذ اداب و ســوم بیگانــه باعــث از یــاد رفتــن و فراموش کــردن تدریجــی ان نشــویم‪.‬‬ ‫مدیرمســئول روزنامــه بــازار کســب وکار گفــت‪ :‬ایــن حــق مــردم اســت و مســئولین‬ ‫بایــد نســبت بــه ایــن حــق بــه جــا و شایســته مــردم احتــرام بگذارنــد و مانــع‬ ‫فراموشــی تاریــخ کهــن ایــران بــا وجــود هجمــه ســنگین و رســانه ای دشــمن شــوند‪.‬‬ ‫گفتنی است خراسان شمالی پیش تر جز از خراسان بزرگ بوده است‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫نادیده گرفتن برخی مسولین‬ ‫به رسالت اطالع رسانی‬ ‫شیشه گری سنتی‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت‬ ‫‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای جعفراباد‬ ‫جعفرابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان قــرق ودر فاصلــه‪25‬‬ ‫کیلومتــری شــهرگرگان قــرار دارد‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 850‬نفــر (‪ ۲00‬خانــوار)‬ ‫بــوده اســت‪ .‬کــه اکثــر ســاکنان ان دامــدار و کشــاورز هســتند و لهجــه‬ ‫انهــا کتولــی مــی باشــد ‪.‬تابســتان ســردتری نســبت بــه روســتاهای‬ ‫همجــوار خــود دارد کــه همیــن موضــوع مردمــان بســیاری را در فصــل‬ ‫تابســتان بــه ســوی روســتا و جنــگل جعفرابــاد کشــانده اســت‪.‬‬ ‫جنــگل جعفرابــاد در انتهــای روســتای جعفرابــاد واقــع شــده کــه جــاده‬ ‫ان از ابتــدای جــاده گــرگان ‪-‬مشــهد تــا انتهــای روســتا اســفالت و بقیــه‬ ‫راه جنــگل خاکــی و ســنگی اســت و بعضــا بــرای رفتــن بــه جاهــای باالتــر‬ ‫جنــگل بایــد از داخــل رودخانــه گذشــت پــس داشــتن وســیله نقلیــه‬ ‫مطمئــن الزامــی اســت‪.‬این جنــگل دارای چندیــن دره چشــمه مــرداب و‬ ‫رودخانــه می باشــد‪.‬‬ ‫دراب ان ماهــی هــم دیــده می شــود کــه می گوینــد خــام خــوردن‬ ‫ایــن ماهی هــای کوچــک بــرای دفــع زردی بســیار موثــر می باشــد‪.‬‬ ‫درختــان ایــن جنــگل شــامل بلــوط انجیلــو ولیــک کندس(ازگیــل‬ ‫وحشــی) لــرگ ســرخدار و غیــره می باشــد ‪.‬بوتــه هــای پربارتمشــک‬ ‫در ایــن جنــگل بــه چشــم میخــورد کــه هــر بیننــده ای را بــه هــوس‬ ‫میانــدازد کــه مــردم ایــن منطقــه از ان بــرای تهیــه مربــا و شــربت‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫حیوانــات ایــن جنــگل شــامل خــوک‪ ،‬شــغال‪ ،‬روبــاه ‪،‬خــرس‬ ‫اهو‪،‬گوزن‪،‬میش‪،‬بــز ‪،‬مــار‪ ،‬مــار مولــک و غیــره می باشــد کــه بــا ایــن‬ ‫اوصــاف شــب مانــدن در جنــگل بــرای افــراد غیــر بومــی کــه بــا خطــرات‬ ‫حیوانــات و ســیل اشــنا نیستند‪،‬بســیار خطرنــاک می باشــد ولــی در طــول‬ ‫روز خصوصــا روزهــای تعطیــل افــراد خیلــی زیــادی از مکانهــای مختلــف‬ ‫بــرای پیکنیــک و گــردش بــه اینجــا می اینــد‪.‬‬ ‫خصوصــا اینکــه اتــش درســت کــردن در ایــن طبیعــت دســت نخــورده‬ ‫(انــار گیجــه) زولــه الــزو (پیــاز وحشــی) وغیــره می باشــد کــه مــردم‬ ‫ایــن منطقــه از ان بــرای درســت کــردن غذاهــای محلــی ماننــد بســیار‬ ‫مهیاســت و همیشــه بســاط کبــاب بــر پاســت‪ .‬قبــا در ایــن جنــگل ببــر‬ ‫و پلنــگ هــم وجــود داشــته کــه االن دیگــر نســل انهــا منقــرض شــده‬ ‫اســت‪ .‬حشــراتی ماننــد پشــه مگــس ســه پــر کنــه و غیــره در ان وجــود‬ ‫دارد‪.‬ســبزی های محلــی ایــن منطقــه شــامل صلــف ‪،‬نارنجــی ‪،‬هویجــی‬ ‫خــورش (هویجــی یعنــی همــان حبوبــات)‪ ،‬ترشــی اش‪ ،‬ســبزی پلــو و‬ ‫‪ .....‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫روستای چهار باغ‬ ‫چهارباغ‪،‬روســتایی ازتوابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی قــرار ودر‬ ‫فاصلــه ‪ 56‬کیلومتــری شــهرگرگان قــرار دارد‪.‬چهاربــاغ درمــرز شــرقی‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده جهــان نمــا و جنــوب منطقــه زیــارت واقــع اســت‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۲۰۵‬نفــر (‪ ۷۵‬خانــوار)‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫البتــه جمعیــت ان در تابســتان بالــغ بــر ‪ ۵۰۰‬خانــوار اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫ســرمای شــدید زمســتان به گرگان و شــاهرود مهاجرت می کنند‪.‬روستای‬ ‫چهاربــاغ بدلیــل دارا بــودن گونــه هــای مختلــف گیاهــی ‪،‬طبیعــت خیــره‬ ‫کننــده ای داردکــه در مقابــل چشــم گردشــگران خودنمایــی می کنــد‪.‬از‬ ‫دیگــر جاذبه هــای گردشــگری ایــن روســتا می تــوان بــه وجودکوه هــای‬ ‫جنگلــی تاورنراب‪،‬تــل انباروپیرگــرده اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫روستاهای مقصد گردشگری گرگان‬ ‫گــرگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫روســتای نومــل‪ ،‬روســتای از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان میباشــد‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر فاصلــه ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫مرکــز اســتان قــرار دارد بــر اســاس ســر شــماری ســال ‪90‬‬ ‫جمعیــت روســتا ‪1520‬نفــر و بالــغ بــر ‪ 390‬خانــوار بــوده‬ ‫در ایــن روســتا فعالیــت مــردم در ســه بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬و مشــاغل دولتــی و ازاد مــی باشــد عمــده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی روســتا گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬نخود‬ ‫فرنگــی‪ ،‬ومحصــول ویــژ ه ان پیــاز دیــم کــه عمــده تولیدات‬ ‫کشــاورزی شهرســتان میباشــد کــه بــه اســتانهای همجــوار‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫روســتای نومــل در دو حــوزه گردشــگری ‪ ،‬میــراث فرهنگی‬ ‫دارای پتانســیل های خوبی میباشــد‬ ‫‪ – 1‬در حــوزه گردشــگری و جاذبه هــای ان دارای‬ ‫جنگلهــای انبــوع کــه شــامل درختــان پهــن بــرگ از قبیــل‬ ‫بلــوط ‪ ،‬انجیلــو‪ ،‬افــرا‪ ،‬ســرخدار ‪ ،‬نمــدار ‪ ،‬توســکا ‪ ،‬و‪.....‬‬ ‫چشــمه های زالل وزیبــا‪ ،‬ابشــارهای دیدنــی و دلنــواز‬ ‫گونه هــای جانــوری شــامل‪ :‬شــوکا ‪ ،‬گــوزن ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬خرس‬ ‫و ‪ ....‬وانــواع پرنــدگان از قبیــل ‪ :‬کبــک ‪،‬قرقــاول (تورنگ) و‬ ‫هچنیــن دارای ســد (ســد کوثــر) بالــغ بــر ‪ 100‬هکتــار مخزن‬ ‫میباشــد کــه در غــرب روســتا از زیبــای خاصــی بــر خــوردار‬ ‫میباشــد‪ ،‬همچنین دارای ابندان به مســاحت ‪ 5‬هکتار در‬ ‫قســمت شــمال روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬در حــوزه میــراث فرهنگــی روســتا دارای پیشــینه‬ ‫تاریخــی میباشــد کــه تپه هــای باســتانی ان ازجملــه قلعــه‬ ‫تپــه ‪ ،‬پلنــگ تپــه و ارامــگاه پیــر مومــن گــواه بــر ان میباشــد‬ ‫شیشــه گــری کــه یکــی از رشــته هــای شــاخص در صنایــع دســتی ایرانــی اســت؛ هنــر‬ ‫فــرم دادن بــه مــواد ذوب شــده تشــکیل شــده از ســیلیس و مــواد ماننــد ان اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از دو روش مهــم شــامل‪-۱‬دمیدن توســط لولــه ی مخصــوص و ابــزار‬ ‫خاص(فوتــی)‪ -۲/‬روش پرســی‬ ‫و چنــد روش دیگــر‪ ،‬انجــام مــی شــود ‪ ،‬محصوالتــی را کــه بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک‬ ‫هــا مــی ســازند‪ ،‬اثــار شیشــه ای دستســاز مــی نامنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه گری‬ ‫بــرای بررســی پیشــینه شیشــه گــری در ایــران‪ ،‬ابتــدا الزم اســت بــه نــکات پیدایــش‬ ‫شیشــه و شیشــه گــری در ایــران و جهــان پرداختــه شــود و بررســی شــود انســان هــا در‬ ‫ابتــدا چگونــه از شیشــه اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه در دنیای باستان‬ ‫شیشــه گــری یکــی از قدیمــی تریــن هنــر هــا و صنایعــی اســت که بشــر ان را بــه وجود‬ ‫اورده اســت و شــواهدی وجــود دارد کــه کاربــرد ان بــه ‪ ۴۰۰۰‬ســال پیــش بــر مــی گــردد؛‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم مربــوط بــه شیشــه در ایــن دوره هــا( دوره گــذر از عصــر حجــر بــه‬ ‫دوران باســتان)‪ ،‬گســترش تجــارت ســنگ طبیعــی شیشــه در بیــن مــردم تمــدن هــای‬ ‫مختلــف بــوده کــه بــه طــور عمــده بــرای ســاخت مهره و منجــوق های تزئینــی و قطعات‬ ‫نــوک تیــز بــرای شــکار اســتفاده مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫انواع شیشه گری دستی‬ ‫شیشه گری فوتی‪ :‬شامل دو دورش فوتی ازاد و قالبی است‪.‬‬ ‫فوتــی ازاد‪ :‬ابتــدا مــواد اولیــه را کــه معمــوال ًخــرده شیشــه اســت‪ ،‬در کــوره مــی ریزنــد‬ ‫و حــرارت مــی دهنــد تــا بــه صــورت مــذاب درایــد‪ .‬ســپس اســتاد کار بــا اســتفاده از لولــه‬ ‫دم کــه لولــه ای اســت فــوالدی بــه طــول ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬ســانتی متــر‪ ،‬و اســتفاده از ابــزار‬ ‫ســاده دیگــری چــون قالــب هــا‪ ،‬انبــر‪ ،‬قیچــی و غیــره بــه شیشــه بــه طریــق دســت ســاز‬ ‫شــکل مــی دهــد‬ ‫شیشــه گری پرســی‪ :‬ابتدا مقدار مناســب مواد مذاب با میله ی دم از کوره برداشــته‬ ‫مــی شــود ســپس ان را بســیار ســریع از میلــه دم جــدا کــرده و در قالــب پــرس قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬بــا بســتن قالــب و فشــار هــوای وارد شــده در قالــب‪ ،‬خمیــر شیشــه شــکل‬ ‫مــورد نظــر را بــه خــود مــی گیــرد‪ .‬ســپس قالــب را بــاز نمــوده‪ ،‬شــیء ســاخته شــده را بــه‬ ‫ســرعت در گــرم خانــه قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ابزار مورد استفاده در شیشه گری‬ ‫ابــزار شیشــه گــری شــامل دم(لولــه فــوالدی) ‪ ،‬واگیــره (لولــه ای) ‪ ،‬قاشــق‪ ،‬انبــر‪،‬‬ ‫نیمکــت‪ ،‬تیــغ‪ ،‬تختــه‪ ،‬قیچــی و قالــب تختــه اســت‪.‬‬ ‫دم‪ :‬ایــن لولــه توخالــی اســت و بــرای برداشــتن شیشــه از داخــل کــوره مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد و شیشـه گران بــا فــرو بــردن ان درون شیشـه ی مــذاب و چرخانــدن ان‪،‬‬ ‫مقــدار کمــی از شیشــه را کــه اصطالحــا «بــار» نــام دارد‬ ‫قاشــق‪ :‬نقــش قالــب را دارد و از قطعــه چوبــی اســتوانه ای ســاخته شــده و بــه یکنواخــت‬ ‫و یکســان شــدن ضخامــت شیشــه کمــک مــی کنــد و هنــگام کار بایــد دائمــا خیــس شــود‪.‬‬ ‫قیچــی‪ :‬از ان بــرای بریــدن بــار اضافــی از واگیــره و بریــدن لبــه ظــرف و خــش انداختــن‬ ‫محــل جداســازی محصــول از دم‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫قالــب تختــه‪ :‬بــا اشــکال مختــف ســاخته می شــود کــه مرکــب از دو قطعه تخته چوبی‬ ‫اســت بــرای شــکل دادن و کنتــرل پایــه ظــروف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بایــد‬ ‫مرتبــا هنــگام انجــام کار خیــس شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

شماره : 436
تاریخ : 1400/09/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

شماره : 435
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

شماره : 434
تاریخ : 1400/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

شماره : 433
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

شماره : 432
تاریخ : 1400/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!