روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 364 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 364

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 364

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 364

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 02 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /24‬اگوست‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /15‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪364‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫بحران اب و تنش اجتماعی کشاورزان‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫همچنان مراکز تفریحی‬ ‫و گردشگری گلستان تعطیل است‬ ‫‪2‬‬ ‫مطالبه مردم شرق‬ ‫گلستانفعالیت‬ ‫دوباره فرودگاه‬ ‫کالله‬ ‫استکان تایپیت چیست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫معتادین متجاهر مراکز ماده ‪۱۶‬‬ ‫واکسینه می شوند‬ ‫مراکز واکسیناسیون کرونا در گلستان افزایش یافت‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی گلســتان گفــت ‪ :‬بــا وجــود‬ ‫اســتقبال مــردم از رونــد واکســینه شــدن در مقابــل‬ ‫ویــروس کرونــا مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون در‬ ‫اســتان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناهیــد جعفــری در ایــن‬ ‫خصــوص افــزود‪ :‬در حــال حاضــر در کلیــه شــهرهای‬ ‫اســتان‪ ،‬مراکــز بهداشــت در حــال واکســینه کــردن‬ ‫شــهروندان در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا هســتند و در‬ ‫برخــی از شهرســتان ها ماننــد گــرگان و گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫تعــدادی مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون فعــال بــوده و‬ ‫تعــدادی نیــز اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مراکــز واکسیناســیون تجمیعــی‬ ‫در گــرگان در ســه ســالن ورزشــی خورشــید واقــع در‬ ‫خیابــان امــام رضــا (ع) ‪ ،۹۳‬ســالن ورزشــی شــهید‬ ‫گرزیــن شــرکت گاز اســتان واقــع در شــهرک رازی و‬ ‫ســالن ورزشــی قابــوس در خیابــان جرجــان ششــم‬ ‫بــه همــراه مرکــز بهداشــت کــوی گلهــا هســتند و یــک‬ ‫مرکــز واکسیناســیون خودرویــی در هــال احمــر ایــن‬ ‫شهرســتان کار تزریــق را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مســجد علــی‬ ‫ابــن ابیطالــب (ع) واقــع در انتهــای‬ ‫خیابــان امــام رضــا (ع) گــرگان نیــز‬ ‫از اواخــر هفتــه گذشــته تجهیــز‬ ‫شــده و کار واکسیناســیون نیــز در‬ ‫ایــن مســجد در حــال انجــام اســت‬ ‫و اکنــون در حــال تجهیــز مصلــی‬ ‫نمــاز جمعــه مرکــز اســتان هســتیم‬ ‫تــا بتوانیــم از ایــن مــکان نیــز بــرای‬ ‫تزریــق واکســن بــه عنــوان یــک مرکز‬ ‫تجمیعــی دیگــر اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫دومین مرکز واکسیناسیون‬ ‫گلستان در حال راه اندازی است‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫دومیــن مرکــز واکسیناســیون گــرگان در حــال راه انــدازی‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه جانمایــی انجــام شــده‪ ،‬پــس از‬ ‫تاییــد نهایــی مــکان ان اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬ســپاه نینــوا اســتان بــه همــراه تیــپ‬ ‫‪ ۲۳۰‬نیــروی زمینــی ارتــش در گــرگان اقــدام بــه تجهیــز‬ ‫‪ ۲‬مــکان زیــر پوشــش خود(ســالن پذیرایــی اللــه واقــع در‬ ‫جنــب ســپاه مقابــل بیمارســتان حکیــم جرجانــی و ســالن‬ ‫پذیرایــی کیمیــا واقــع در بولــوار اســتاندارد) بــرای تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا کردنــد کــه در ایــن مکان هــا کار تزریــق‬ ‫واکســن گروه هــای هــدف شــغلی مشــخص شــد ماننــد‬ ‫پرســنل نظامــی و بخــش هــای دیگــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن اداره کل امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان ســالن ورزشــی تختــی مرکــز اســتان را بــه عنــوان‬ ‫مرکــز واکسیناســیون فرهنگیــان اســتان تجهیــز کــرد و‬ ‫فرهنگیــان گلســتانی در ایــن مــکان تزریــق واکســن را‬ ‫انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جعفــری یــک ششــم افــرادی کــه تاکنــون‬ ‫در ایــن اســتان واکســن زده انــد‪ ،‬بــا توجــه بــه انتخــاب‬ ‫خودشــان‪ ،‬واکســن کوایــران برکــت را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه اســتقبال از تزریــق واکســن های موجــود‬ ‫بــه حــدی بــود کــه روز شــنبه ســی ام مــاه مــرداد‬ ‫رکــورد تزریــق واکســن در ایــن اســتان شکســته شــد‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۶۵۴‬دُز واکســن‬ ‫کرونــا در ایــن روز بــه مــردم اســتان تزریــق شــد تــا‬ ‫مجمــوع دُزهــای تزریــق شــده نوبــت اول و دوم در‬ ‫اســتان گلســتان بــه ‪ ۴۶۰‬هــزار و ‪ ۹۲۱‬افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫جعفــری تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۸۲‬هــزار و ‪۹۴۸‬‬ ‫نفــر از مــردم گلســتان دســت کــم یــک میلیــون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر واجــد شــرایط دریافــت واکســن‪ ،‬تاکنــون‬ ‫موفــق بــه تزریــق شــده اند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن از افــرادی کــه تاکنــون دُز‬ ‫نخســت واکســن را دریافــت کردنــد‪ ۷۷ ،‬هــزار و ‪۹۷۳‬‬ ‫نفــر هــم بــا فرارســیدن وقــت نوبــت دوم‪ ،‬بــا حضــور در‬ ‫مراکــز و پایگاه هــای در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬دُز هــم را‬ ‫هــم تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا تزریــق واکســن کرونــا‬ ‫بــه گروه هــای ســنی متولدیــن ‪ ۱۳۵۵‬و ماقبــل ان انجــام‬ ‫می شــود امــا در برخــی از شهرســتان های اســتان ها‬ ‫از جملــه در مناطــق اهــل ســنت نشــین بــا توجــه بــه‬ ‫عــدم اســتقبال از تزریــق ان بــا مجــوز رییــس دانشــگاه‪،‬‬ ‫گروه هــای ســنی دیگــر تــا متولدیــن ‪ ۱۳۶۵‬هــم مجــوز‬ ‫تزریــق واکســن را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت بیمارســتانی زیــر‬ ‫پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گلســتان و‬ ‫حــدود یــک هــزار تخــت مراکــز درمانــی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫نیروهــای مســلح و ســایر بخش هــای دیگر‪ ،‬هــزار و ‪۸۹۶‬‬ ‫تخــت اکنــون در اختیــار بیمــاران کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫از ایــن تعــداد تخــت بیمــاران کرونایــی‪ ۲۴۰ ،‬تخــت در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه قــرار دارد کــه حــال ‪ ۸۷‬نفــر‬ ‫از مبتالیــان بــه کرونــا در ایــن بخــش وخیــم اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱۴‬شهرســتان و یــک میلیــون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه دســت کــم ‪ ۱۴‬هــزار نفــر‬ ‫در مجموعــه کادر درمــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ایــن اســتان مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫‪4‬‬ ‫فرسودگی انبارهای تعاون روستایی‬ ‫‪5‬‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫روستاهای مقصد گردشگری گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی عظم‬ ‫جدی می طلبد‏‬ ‫سردار «سعید مطهری زاده»‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه مدیریــت و‬ ‫پیشــگیری از اســیب هــا و معضــات اجتماعــی عــزم جــدی‬ ‫مــی طلبــد‪،‬‏گفــت‪ :‬خــرد جمعی نقش بســزایی در پیشــگیری‬ ‫از اســیب هــای اجتماعــی دارد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید مطهــری‬ ‫زاده» در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬معضــات اجتماعــی را از‬ ‫دغدغه هــای اصلــی مــردم و‏مقــام معظــم رهبــری برشــمرد و افــزود‪ :‬امــروزه‬ ‫علیرغــم اینکــه تالش هــای زیــادی بــرای پیشــگیری از جــرم و جرائــم انجــام شــده‬ ‫‏ولــی متاســفانه ایــن موضــوع همــه جهــان را درگیــر کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری کــه اســیب های اجتماعــی‬ ‫ماننــد اســیب های طبیعــی اســت و بنیــان خانــواده‏را تخریــب مــی کنــد اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســخنان معظــم لــه اگــر جرائــم‪ ،‬اســیب ها و مفاســد‬ ‫اجتماعــی رفــع نشــود‏عمــق ان زیــاد و همــه جامعــه را درگیــر می کنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراسان شــمالی بــا بیــان اینکــه اقدامــات پیشــگیری بــه ســه‬ ‫بخــش ســطحی‪ ،‬جمعــی و ملــی تقســیم مــی‏شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقدامــات‬ ‫ســطحی شــامل فــرد و اعضــای خانــواده‪ ،‬اقدمــات جمعــی اهالــی یــک منطقــه یا‬ ‫جمعیــت‏شــهر و اقدمــات ملــی ســازمان های دولتــی اســت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ناجــا در کنــار اقدمــات ســلبی بیشــتر بــر پیشــگیری‬ ‫اجتماعــی و‏اقدامــات ایجابــی تمرکــز دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی در راســتای‬ ‫جلوگیــری از معضــات اجتماعــی جامعــه هــدف خــود را از ‏مهدکــودک تــا‬ ‫امــوزش عالــی تعریــف کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه کمتــر از نیمــی از جمعیــت کشــور‬ ‫اعضــای خــود ســازمان های دولتــی هســتند‪ ،‬یــاد اور ‏شــد‪ :‬اگــر هــر یــک از‬ ‫ایــن ســازمان ها در حیطــه کاری خــود اقدامــات پیشــگیرانه را انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫پیشــرفت خوبــی در زمینــه ‏کاهــش اســیب ها صــورت می گیــرد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مدیریــت و پیشــگیری از اســیب ها و معضــات‬ ‫اجتماعــی عــزم جــدی می ‏طلبــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬خــرد جمعــی نقــش بســزایی‬ ‫در پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی دارد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری‪ ،‬اعتیــاد بــه موادمخــدر‪ ،‬طــاق‪ ،‬حاشــیه‏نشــینی‪ ،‬مفاســد اجتماعــی‬ ‫و نقــاط بحرانــی شــهری را از اســیب های اجتماعــی مهــم برشــمردند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫فرماندهــی ‏انتظامــی خراســان شــمالی امادگــی کامــل بــرای همــکاری بــا‬ ‫ســازمان های دولتــی‪ ،‬ســازمان های مــردم نهــاد و مــردم در ‏راســتای اجــرای‬ ‫برنامه هــای پیشــگیرانه در بحــث اســیب های اجتماعــی دارد‏‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 1‬شهریور‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 1‬شــهریور هــر مثقــال طــا ‪ 50,070,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,553,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 113,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 119,760,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 61,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,300,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪364‬‬ ‫همچنان مراکز تفریحی‬ ‫و گردشگری گلستان‬ ‫تعطیل است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا و در راســتای کاهــش و مبــارزه بــا‬ ‫ایــن ویــروس‪ ،‬مراکــز تفریحــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬تجمعــی‬ ‫و اســتخرها و پارک هــا ایــن اســتان همچنــان تعطیــل‬ ‫اســت و فعالیــت اصنــاف و پاســاژها طــی امــروز و فــردا‬ ‫مشــخص و ابــاغ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬هــادی حق شــناس‬ ‫در جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا در ســالن جلســات اســتانداری افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه فعالیــت مشــاغل و عــادی شــدن رونــد‬ ‫کاری از ســاعت ‪ ۷.۳۰‬صبــح الــی ‪ ۱۴.۳۰‬خواهــد بــود‬ ‫و تعطیلــی پنجشــنبه ها لغــو شــده‪ ،‬فعالیــت پاســاژها‬ ‫مســقف‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬رســتوران ها و قهوه خانه هــا‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت پذیرایــی در فضــای بســته‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‪،‬‬ ‫ســالن های ســینما و تئاتر‪ ،‬پاســاژها و بازارهای سربسته‬ ‫بــه اســتثنای پاســاژهای تخصصــی ماننــد الســتیک‪،‬‬ ‫قطعــات یدکــی‪ ،‬اهــن االت و کامپیوتــر و پاســاژهای‬ ‫تخصصــی ماننــد کیــف و کفش‪ ،‬پوشــاک و موبایل مجاز‬ ‫بــه فعالیــت نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتخرهای سرپوشــیده و‬ ‫باشــگاه های بدنســازی‪ ،‬شــهربازی و باغ وحش هــا‬ ‫و نمایشــگاه های عمومــی و تخصصــی همچنــان‬ ‫تعطیــل هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اعمــال محدودیت هــا و‬ ‫ممنوعیــت ترددهــا‪ ،‬در تعطیــات ایــن دوره ‪ ۴۵‬درصــد‬ ‫کاهــش تــردد در جاده هــای اســتان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫حق شــناس ادامــه داد‪ :‬براســاس مصوبــه ســتاد ملــی‬ ‫کرونــا‪ ،‬از دوشــنبه اول شــهریور ســاعت کاری ادارات و‬ ‫روزهــای کاری بــه روال عــادی بــاز خواهــد گشــت امــا در‬ ‫شــهرهای قرمــز و نارنجــی همچنــان پروتــکل دورکاری‬ ‫بایــد اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬عادی انــگاری مســاله ای‬ ‫اســت کــه ایــن روزهــا باعــث شــیوع و تجدیــد کرونــا‬ ‫می شــود و اگــر رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی ماننــد‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی و زدن ماســک‪ ،‬شــرکت نکــردن‬ ‫ک فرهنــگ تبدیــل‬ ‫در تجمعــات و مراســم مختلــف بــه یـ ‬ ‫نشــود‪ ،‬در پیــک ششــم تبعــات بیشــتری گریبــان اســتان‬ ‫را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اتــاق بازرگانــی اســتان مجــوز ورود یــک‬ ‫میلیــون واکســن را بــا مســئولیت اســتاندار خواهــد‬ ‫داشــت و هزینــه ان از محــل اعتبــارات اســتانی تامیــن‬ ‫خواهــد شــد و ســپاه نینــوا اســتان نیــز امنیــت حمــل و‬ ‫نقــل ان را عهــده دار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن واکســن ابتــدا بــه مجموعـه ای کــه اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اعــام می کنــد‪ ،‬تزریــق‬ ‫می شــود و مابقــی ان در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان جهــت اســتفاده عمــوم قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان مکلــف اســت در شــهرک های صنعتــی‬ ‫ســوله های قابــل واگــذاری را معرفــی و دانشــگاه ان را‬ ‫خریــداری و بــه مرکــز درمانــی بســتری دایــم تبدیــل کنــد‬ ‫و ســالن ها و ســوله های ســپاه نینــوا اســتان بــه صــورت‬ ‫کوتــاه مــدت ســه ســاله در اختیــار دانشــگاه بــرای ایــن‬ ‫نــوع کاربــری قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫حق شــناس تصریــح کــرد‪ :‬بــه منظــور ســرعت عمــل‬ ‫بیشــتر در تزریــق واکســن بــه خصــوص در مرکــز اســتان‪،‬‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی گــرگان بــه عنــوان دومیــن مرکــز‬ ‫واکسیناســیون خودرویــی و مصلــی نمــاز جمعــه مرکــز‬ ‫اســتان بــه عنــوان مرکــز تجمیعــی امــاده تزریــق واکســن‬ ‫واجدیــن شــرایط هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬هیات هــای عــزاداری‬ ‫بــه خوبــی شــیوه نامه های ابالغــی را رعایــت کردنــد و‬ ‫نبایــد تعــداد انگشت شــمار هیات هایــی کــه ابالغیه هــا‬ ‫را رعایــت نکردنــد بــه همــه بســط و گســترش داده شــود‬ ‫البتــه نتایــج عزاداری هــای محــرم در وضعیــت کرونــا ‪۲‬‬ ‫هفتــه دیگــر مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفر اعضــای کمیســیون پزشــکی‬ ‫و درمــان مجلــس و معــاون درمــان وزبــر بهداشــت بــه‬ ‫اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا هفتــه گذشــته ‪ ۵۰‬دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور وارد اســتان شــده و حــدود ‪ ۵۰‬دســتگاه دیگــر‬ ‫ن مصــوب شــد و توجــه بــه‬ ‫در ایــن ســفر بــرای اســتا ‬ ‫زیرســاخت های بیمارســتانی و تاسیســات مراکــز درمانــی‬ ‫از دیگــر مصوبــات ایــن ســفر بــود‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر هــزار و ‪ ۸۰۶‬نفــر بــه علــت کرونــا در‬ ‫گلســتان بســتری هســتند کــه ‪ ۲۲۸‬نفــر از انــان در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه قــرار دارنــد و حــال ‪ ۸۰‬نفــر از انــان وخیــم‬ ‫اســت و در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۲۱‬نفــر در ایــن اســتان بــه‬ ‫علــت ابتــا بــه کرونــا جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر صرفا مختص حجاب‬ ‫نیست همه جوانب‬ ‫جامعه را در بر می گیرد‬ ‫قطع برق عاملی بر تنش‬ ‫تولیدات کشاورزی‬ ‫کشــاورزان کــه چــاه شــریکی دارنــد بــه صــورت دوره ای‬ ‫زمیــن را ابیــاری مــی کننــد و قطــع بــرق ســبب می شــود تــا‬ ‫برنامه هــای زمــان بنــدی بــرای ابیــاری زمیــن بــه هــم بخــورد‬ ‫و ایــن موضــوع ســبب تنــش اجتماعــی میــان کشــاورزان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بحران اب و تنش اجتماعی کشاورزان‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگی هــا ســبب شــده‬ ‫تــا تنــش بی ابــی در مــزارع و باغ هــای خراســان‬ ‫شــمالی بــه کشــاورزان منتقــل شــود و معضــات‬ ‫اجتماعــی ناشــی از ان در نقــاط مختلــف اســتان‬ ‫کــه ‪ ۸۸‬هــزار بهــره بــردار کشــاورز دارد‪ ،‬رخ بنمایــد‪.‬‬ ‫نــزاع بــر ســر اب و یــا بــر ســر مرتــع‪ ،‬تجربــه ای‬ ‫اســت کــه کشــاورزان خراســان شــمالی در‬ ‫ســال های خشکســالی ان را لمــس کرده انــد‪.‬‬ ‫اوایــل امســال بــود کــه دامــداران میامــی اســتان‬ ‫ســمنان بــر ســر مراتــع بــا نیــروی انتظامــی‬ ‫شهرســتان گرمــه در خراســان شــمالی درگیــر‬ ‫شــدند امــا نگرانــی ها از تعلیف غیرمجــاز در مراتع‬ ‫همچنــان بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫امســال در گوشــه و کنار اســتان‪ ،‬از همان روزهای‬ ‫اوایــل کشــت و کار زمزمــه هایــی از تنش هــا‬ ‫شــنیده مــی شــد کــه ایــن وضعیــت در تابســتان‬ ‫افزایــش یافتــه اســت؛ تنــش هایــی که نه نشــان از‬ ‫بداخالقــی مــردم ایــن دیــار بلکــه نشــان از دغدغه و‬ ‫نگرانــی از معیشــت تولیدکننــدگان اســت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳.۹‬درصدی درگیری در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بــر اســاس اعــام پزشــکی قانونــی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬در ‪ ۲‬ماهــه امســال‪ ،‬مراجعــه بــه پزشــکی‬ ‫قانونــی بــا موضــوع نــزاع و درگیــری و تشــکیل‬ ‫پرونــده در ایــن بــاره نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۳.۹‬درصــد افزایــش یافتــه اســت بــه‬ ‫طــوری کــه در ‪ ۲‬ماهــه امســال هــزار و ‪ ۵۴۸‬نفــر‬ ‫بــا موضــوع نــزاع و درگیــری بــه پزشــکی قانــون‬ ‫مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان های شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬فــاروج‪،‬‬ ‫بجنــورد و مانــه و ســملقان بــه ترتیــب بیشــترین‬ ‫امــار نــزاع بــه لحــاظ جمعیــت را دارنــد‪.‬‬ ‫امــار نــزاع و درگیــری دراســتان بــاال اســت در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬رتبــه اســتان در ایــن زمینــه در میــان اســتان ها‬ ‫پنــج بــود‪ .‬بخشــی از ایــن نــزاع هــا مربــوط بــه‬ ‫مشــکالت ناشــی از کمبود اب و نگرانی کشــاورزان‬ ‫از ابیــاری مــزارع و بــاغ هــا اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی و حضــور غیرمجــاز دامــداران در‬ ‫مراتــع‬ ‫خشکســالی و کاهش بارندگی ســبب شــده اســت‬ ‫تــا حضــور غیرمجــاز دامــداران در مراتــع و مناطــق‬ ‫حفاظت شــده اســتان بیشــتر شــود‪ ،‬این امر ســبب‬ ‫تنــش میــان محیــط بانــان و دامــداران شــده اســت‪.‬‬ ‫دامــدار بــه دنبــال معیشــت خــود اســت و‬ ‫محیــط بانــان بــه ناچار بایــد از تعلیف غیرمجاز‬ ‫دام جلوگیــری کننــد‪ .‬امــا افزایــش حضــور‬ ‫غیرمجــاز دامــداران در مراتــع‪ ،‬محیــط بانــان را‬ ‫عاصــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬دامــداران مکلــف هســتند تــا در زمــان‬ ‫مشــخص شــده دام خــود را از مراتــع خــارج کننــد‬ ‫امــا امســال ایــن مــوارد رعایــت نشــد و تعلیــف‬ ‫غیرمجــاز در مراتــع بســیار زیــاد بــود‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال‬ ‫بعضــا شــاهد هجــوم دامــداران بــه مراتــع در‬ ‫مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫در «قرخــورد» شهرســتان مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫«سالوک» در شهرستان اسفراین و «میاندشت»‬ ‫در شهرســتان جاجرم بوده و هســتیم؛ حضور دام‬ ‫در فصــل رویــش گیــاه‪ ،‬ســبب خســارت و ضربه به‬ ‫پوشــش گیاهــی شــد و ایــن امــر تهدید بــرای مراتع‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه محیــط بانــان در عرصه هــا‬ ‫حضــور دارنــد و بــا چــرای غیرمجــاز مقابلــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تعــداد کــم نیروهــا و هجــوم‬ ‫دام هــا ســبب شــده تــا زمــان کار از دســت‬ ‫محیط بانــان خــارج شــود زیــرا گرانــی نهاده هــای‬ ‫دام ســبب شــده تــا دامــداران دام خــود را در‬ ‫شــرایط چــرا تغذیــه کننــد‪.‬‬ ‫برخــورد محیــط زیســت بــا تعلیــف غیرمجــاز ‪۴۵‬‬ ‫هــزار راس دام‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬بهــار امســال بــا تعلیــف‬ ‫غیرمجــاز ‪ ۴۵‬هــزار راس دام در مناطــق تحــت‬ ‫مدیریــت ایــن اداره کل برخــورد شــده اســت کــه‬ ‫ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بهــار در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۱۸۸‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز در مناطق‬ ‫تحــت مدیریــت ایــن اداره کل شناســایی و بــا ان‬ ‫برخــورد شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی‬ ‫و کاهــش بارندگی هــا ســبب شــده تــا امســال‬ ‫حضــور غیرمجــاز دامــداران و تعلیــف در مناطــق‬ ‫تحــت مدیریــت ایــن اداره کل افزایــش یافتــه و‬ ‫تعــارض میــان دام و وحــوش هــم بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫خشکی مزارع و باغ ها‬ ‫در خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۸۸‬هــزار بهــره‬ ‫بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬ایــن اســتان بیشــترین شــاغل در‬ ‫بخــش کشــاورزی را دارد‪.‬‬ ‫کشــاورزان معتقدند‪ :‬تابســتان دشــواری درحال‬ ‫ســپری اســت‪ ،‬امســال کمبود اب در روســتاهای‬ ‫خراســان شــمالی مایــه بداخالقــی و حتــی‬ ‫درگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫تغییر اقلیم و خشکسالی بتدریج و در مراحل‬ ‫مختلــف ســبب بــروز مشــکالت و تنش هــای‬ ‫اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫در مرحلــه نخســت پدیــده خشکســالی بــه‬ ‫عنــوان پدیــده جــوی اســت و گــذر مــی کنــد امــا‬ ‫اگــر خشکســالی تــداوم و منابــع اب زیــر زمینــی و‬ ‫ســطحی کاهش یابد تبدیل به خشکســالی ابی‬ ‫مــی شــود کــه بتدریــج و در صــورت تــداوم ســبب‬ ‫خشکســالی کشــاورزی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا تــداوم وضعیــت و بــا کاهــش میــزان تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در بخــش هــای مختلــف‬ ‫زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی‪ ،‬خشکســالی در مرحلــه‬ ‫بعــد ســبب کاهــش درامــد روســتاییان و بهــره‬ ‫بــرداران مختلــف مــی شــود کــه بــه عنــوان‬ ‫خشکســالی اقتصــادی شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫خشکســالی هــای اجتماعــی هــم ســبب بــروز‬ ‫درگیــری هــا و تنــش هــای اجتماعــی در میــان‬ ‫روســتاییان مــی شــود‪.‬‬ ‫مشکل اجتماعی چاهداران‬ ‫خراســان شــمالی جــزو هشــت اســتان کشــور بــا‬ ‫خشکســالی بــاال اســت و کاهــش بارندگی هــا از‬ ‫یــک ســو و افزایــش دمــا از ســویی ســبب شــده‬ ‫اســت تــا اســتفاده از اب چــاه بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫تابســتان امســال امــا قطعــی بــرق و خامــوش‬ ‫شــدن چاه های اب ســبب شــد تا تنش اجتماعی‬ ‫ناشــی از ان گریبانگیــر کشــاورزان شــود‪.‬‬ ‫خاموشــی ها ســبب بــروز مشــکل اجتماعــی‬ ‫میــان کشــاورزان در چــاه هــای مشــارکتی شــده‬ ‫اســت بطوریکــه بــرق کــه قطــع می شــود دوره‬ ‫ابیــاری و زمان بندی هــا بــه هــم می خــورد و‬ ‫نوبت هــا بــا تاخیــر می رســد‪.‬‬ ‫هــر کشــاورز نگــران محصــول خــود اســت‪،‬‬ ‫زمانــی کــه زمیــن خــود تشــنه اســت نمی توانــد‬ ‫و حاضــر نیســت نوبــت و ســهم اب خــود را بــه‬ ‫دیگــری بدهــد از ایــن رو مشــکالت اجتماعــی رخ‬ ‫می دهد و کشــاورزان برای اســتفاده مشــارکتی از‬ ‫اب چــاه از مدت هــا پیــش برنامه ریــزی کرده انــد‬ ‫امــا قطعــی بــرق ایــن زمــان و برنامــه ریــزی را بــر‬ ‫هــم مــی زنــد و موجــب حتــی نــزاع و درگیری بین‬ ‫کشــاورزان مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرجهــاد کشــاورزی مانــه و ســملقان هــم بــا‬ ‫اشــاره به مشــکل قطعی برق و گالیه چاهدران از‬ ‫ان گفت‪ :‬قطعی برق چاه کشــاورزی ســبب گالیه‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن بخــش شــده اســت بطوریکــه‬ ‫خاموش ـی ها بویــژه در چاه هــای مشــارکتی ســبب‬ ‫بــروز مشــکالت اجتماعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان که‬ ‫چــاه شــریکی دارنــد بــه صــورت دوره ای زمیــن را‬ ‫ابیــاری مــی کننــد و قطــع بــرق ســبب می شــود‬ ‫تــا برنامــه هــای زمــان بنــدی بــرای ابیــاری زمیــن‬ ‫بــه هــم بخــورد و ایــن موضــوع ســبب تنــش‬ ‫اجتماعــی میــان کشــاورزان می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر کشــاورز نگــران خســارت دیــدن‬ ‫محصــول خــود اســت و قطعــی بــرق کــه بعضــا‬ ‫بســیار طوالنــی مــی شــود نوبــت و زمــان ابیــاری‬ ‫در یــک دوره را طوالنــی مــی کنــد از ایــن رو‬ ‫کشــاورزان بــر ســر ابیــاری و اســتفاده از اب چــاه‬ ‫بــا هــم بــه مشــکل برخــورد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در تیرمــاه وضعیــت قطعــی‬ ‫بــرق حادتــر بــود و در مردادمــاه وضعیــت اندکــی‬ ‫بهتــر شــده امــا بــه هــر حــال قطعی بــرق تاثیــر خود‬ ‫را داشــته و ســبب افــت عملکــرد گیــاه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی مانــه و ســملقان افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۶‬حلقــه چــاه کشــاورزی در ایــن شهرســتان‬ ‫مجهــز بــه شمارشــگر هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫دلهــره کشــاورزان در اســتفاده از چــاه هــای‬ ‫غیرمجــاز‬ ‫یــک کشــاورز شــیروانی در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫مشــکل اجتماعی بر ســر اب ‪ ۱۰‬ســال پیش اغاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬البتــه یکــی دو ســال پیــش بارندگــی‬ ‫خــوب بــود و مشــکلی در ابیــاری مــزارع نداشــتیم‬ ‫امــا امســال رودخانه هــا بــه شــدت کــم اب و یــا‬ ‫بــی اب شــده اســت‪.‬‬ ‫قربــان کاظمــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال ها بــرای‬ ‫بــاغ ‪ ۲‬هکتــاری کــه دارم ســرمایه گــذاری کــرده ام‬ ‫امــا امســال خشــک ســالی زهــرش را ریخــت و‬ ‫تمامــی نقشــه هــا بــرای برداشــت محصــول و‬ ‫درامــد‪ ،‬بــر هــم زد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مزرعــه دارن هــم نگــران خشــکی‬ ‫چشــمه هــا و قنــات هســتند‪ ،‬امســال بــا کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا‪ ،‬چشــمه هــا هــم کــم اب شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز شــیروانی افــزود‪ :‬کشــاورزان ایــن‬ ‫منطقــه‪ ،‬مشــکالت کــم ابــی را لمــس کــرده انــد‪،‬‬ ‫در دو دهه گذشــته میزان ابدهی رودخانه ها و‬ ‫حتــی ســطح اب چــاه هــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تنش بر سر اب سطحی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی در این باره گفت‪ :‬در ســال های پیش‬ ‫در بیشــتر رودخانه های اســتان‪ ،‬شــاهد درگیری‬ ‫و تنــش روســتاییان بــر ســر اب بودیم‪،‬امســال بــا‬ ‫توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا دغدغــه کشــاورزان‬ ‫بســیار بیشــتر شــده است‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار داشــت‪ ۹۰ :‬درصــد‬ ‫از منابــع ابــی اســتان معــادل حــدود یــک میلیــارد‬ ‫مترمکعــب در بخــش کشــاورزی بــه مصــرف مــی‬ ‫رســد‪ ،‬بخــش زیــادی از منابــع ابــی کشــاورزان‬ ‫اســتان از منابــع ابــی ســطحی تامیــن مــی شــود‬ ‫کــه البتــه منابــع پایــداری نیســت و بــا پاییــن امــدن‬ ‫میــزان بارندگــی هــا بشــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه کاهش‬ ‫بارندگی هــا گفــت‪ :‬امســال زمین هــای دیــم‬ ‫اســتان بــا تنــش ابــی رو بــه رو شــد و محصــوالت‬ ‫از بیــان رفــت‪.‬‬ ‫«میراب» می تواند مشکل اب راحل کند‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای خراســان شــمالی هــم گفــت‪:‬‬ ‫تنــش ابــی کشــاورزی عمدتــا بــر ســر اب هــای‬ ‫ســطحی اســت‪ ،‬چــاه هایــی کــه در حریــم چــاه‬ ‫هــای مجــاز و چشــمه هــا و قنــات هــا حفــر‬ ‫شــده هــم بعضــا محــل تنــش کشــاورزان و‬ ‫روســتاییان شــده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه بــا اشــاره بــه فعالیــت هــا و‬ ‫کارکردهــای میــراب هــا در توزیع اب کشــاورزی و‬ ‫حــل اختالفــات گفــت‪ :‬یکــی از راهکارهــای خــوب‬ ‫بــرای جلوگیــری از تنــش هــای اجتماعــی‪ ،‬احیــای‬ ‫طــرح میــراب در روســتاها اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال هــای گذشــته‬ ‫اداره ابیــاری عــاوه بــر تامیــن اب‪ ،‬توزیــع‬ ‫ان را نیــز بــر عهــده داشــت امــا از ســال ‪ ۶۱‬در‬ ‫قانــون توزیــع عادالنــه اب‪ ،‬توزیــع اب بــه وزارت‬ ‫کشــاورزی واگــذار شــد و از ان زمــان میــراب هــا‬ ‫بالتکلیــف ماندنــد و تاکنــون نیــز این طــرح احیا‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫واســطه اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع اب در میــان‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬یکــی از کارکردهــای میــراب ها اســت‬ ‫و مــی تــوان مشــکالت توزیــع اب را توســط انــان‬ ‫بــه حداقــل رســاند‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫اســتان کــه اســتان کشــاورزی اســت و احیــای‬ ‫میــراب ضــروری اســت البتــه احیــای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫ســاز و کار خــاص خــود را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫نقاط پر تنش را می شناسیم‬ ‫معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬مناطــق و نقــاط‬ ‫پرتش اجتماعی بر ســر اب‪ ،‬مشــخص اســت و در‬ ‫ایــن زمینــه طــرح عملیاتــی تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســجاد نامــور اظهــار داشــت‪ :‬البتــه‬ ‫رویکــرد مــا ایــن اســت کــه بــا انجــام اقدامــات‬ ‫فرهنگــی همچــون برگــزاری نشســت در مســاجد‬ ‫و حســینه ها‪ ،‬از وقــوع مشــکالت اجتماعــی‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــک تــک پاســگاه هــا و‬ ‫کالنتری هــا می داننــد مشــکل منابــع ابــی در کــدام‬ ‫مناطــق وجــود دارد و در ایــن زمینــه در قالب طرح‪،‬‬ ‫پیــش بینی هــای الزم انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی بــدون ذکــر امــار از پرونده هــای اختــاف‬ ‫بــر ســر اب کشــاورزی افــزود‪ :‬اگــر مدیریــت‬ ‫منابــع ابــی درســت انجــام شــود‪ ،‬شــاهد تنــش‬ ‫نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫میــزان خســارت ناشــی از پدیــده خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی در ایــن اســتان در بخش هــای‬ ‫مختلــف تاکنــون هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد‬ ‫از تولیــد ناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور‬ ‫را تشــکیل مــی دهــد کــه از ‪ ۵۹‬نــوع محصــول‬ ‫تولیــدی بخــش کشــاورزی ایــن اســتان ‪ ۲۶‬گونــه‬ ‫ان باغــی اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضی کشــاورزی و بایر خراســان شمالی‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار و کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از‬ ‫ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد‬ ‫و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫خراســان شــمالی در روســتاها زندگــی می کننــد‬ ‫کــه درامــد انهــا از کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫تامیــن مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه ازاد اســامی واحــد گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه جــوان بــودن تعــداد زیــادی از وزرای‬ ‫پیشــنهادی دولــت ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬کابینــه جــوان اگــر چــه ممکــن اســت کــم تجربــه باشــد امــا می توانــد‬ ‫بــه اصــاح ســاختارهای اداری و اقتصــادی کشــور کمــک کنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬وزرای پیشــنهادی رییــس جمهــور‬ ‫ســیزدهم ترکیــب خوبــی از افــراد بــا تجربــه و متخصــص اســت کــه توانایــی الزم را بــرای مدیریــت کشــور‬ ‫و اصــاح ســاختار اداری و اقتصــادی دارنــد‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه‪:‬‬ ‫کمک کابینه‬ ‫جوان به اصالح‬ ‫ساختارها‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪364‬‬ ‫اموزش نگهداری از اتومبیل‬ ‫زمان نامناسب پروازها‬ ‫عامل تعطیلی فرودگاه‬ ‫استکان تایپیت چیست؟‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬مســووالن محلــی و مــردم شــرق‬ ‫گلســتان تعطیلــی چنــد بــاره فــرودگاه کاللــه بیشــتر بــه ســبب‬ ‫نامناســب بــودن زمــان پروازهــا (کاللــه بــه تهــران) و نیــز کــم‬ ‫بــودن مقاصــد پــروازی ان بــوده و همیــن عوامــل دلیلــی بــر‬ ‫اســتقبال کــم حــدود یــک میلیــون نفــر از اهالــی ســاکن هفــت‬ ‫شهرســتان واقــع در شــرق گلســتان یعنــی رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه از‬ ‫ایــن فــرودگاه اســت‪.‬‬ ‫مطالبه مردم شرق گلستان فعالیت دوباره فرودگاه کالله‬ ‫فــرودگاه شــهدای کاللــه از حــدود چهــار ســال‬ ‫قبــل بــه دالیــل مختلــف از جملــه متنــوع نبــودن‬ ‫مقاصــد پــروازی‪ ،‬ســاعت پــرواز و مهمتــر از همــه‬ ‫نبــود جایــگاه ســوخت و در نتیجــه اســتقبال‬ ‫کمرنــگ ســاکنان شــرق گلســتان غیرفعــال شــده‬ ‫کــه فعالیــت دوبــاره ان بــه مطالبــه مــردم ایــن‬ ‫دیــار از دولــت ســیزدهم تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مــردم شــرق گلســتان کــه در واپســین روزهــای‬ ‫خدمــت دولــت دوازدهــم خبــر صــدور مجــوز‬ ‫ســاخت جایگاه ســوخت فرودگاه کالله را از وزارت‬ ‫راه و شهرســازی شــنیدند‪ ،‬بی صبرانــه در انتظــار‬ ‫اجــرای ایــن مجــوز و از ســرگیری دوبــاره پروازهــای‬ ‫فــرودگاه کاللــه بــا تنوع بخشــی بــه مقاصد پــروازی‬ ‫ان از ســوی دولــت ســیزدهم هســتند‪.‬‬ ‫نبــود جایــگاه ســوخت فــرودگاه کاللــه کــه ‪۵۰‬‬ ‫ســال از زمــان احــداث ان می گــذرد و بــه تبــع‬ ‫ان متنــوع نبــودن مقاصــد پــروازی‪ ،‬یکــی از‬ ‫عوامــل اصلــی کــم رونقــی و تعطیلــی چندبــاره‬ ‫ایــن فــرودگاه در ســال های گذشــته بــوده کــه‬ ‫درصــورت رفــع ایــن نقــص اساســی بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان و مســووالن‪ ،‬فــرودگاه کاللــه در‬ ‫مســیر رونــق و توســعه قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫فــرودگاه کاللــه کــه درســال ‪ ۱۳۵۰‬بــرای اســتفاده‬ ‫اختصاصــی یکــی از وابســتگان رژیــم طاغــوت و‬ ‫نیــز سمپاشــی اراضــی زراعــی تحــت تصــرف وی‬ ‫در ســه کیلومتــری شــمال غربــی ایــن شــهر در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪ ۳۱۵‬هکتــار تاســیس شــده‬ ‫بــود‪ ،‬پــس از پیــروزی انقــاب همچنــان کاربــری‬ ‫هواپیماهــای سمپاشــی را حفــظ کــرد تــا اینکــه‬ ‫بــا صــرف هزینه هــای میلیــاردی بــرای ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های پــروازی ان‪ ،‬بــار نخســت در ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬و بــرای دومیــن بــار در ســال ‪ ۱۳۹۱‬بــا حضور‬ ‫رییــس جمهــوری وقــت و بــا هــدف اســتفاده‬ ‫مســافری در مســیر تهــران ‪ -‬کاللــه (هفتــه ای‬ ‫دو پــرواز رفــت و برگشــت) بازگشــایی شــد امــا‬ ‫بــه دلیــل اســتقبال کــم رنــگ مســافران‪ ،‬پــس از‬ ‫مدتــی کوتــاه تعطیــل گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن فــرودگاه پــس از یــک وقفــه چهــار ســاله و‬ ‫بــرای بــار ســوم ‪ ۲۸‬مهــر ‪ ۱۳۹۵‬دوبــاره راه انــدازی‬ ‫شــد کــه بــا وجــود کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی قیمــت‬ ‫بلیــط و برخــی حمایت هــای دیگــر‪ ،‬بــاز هــم بــه‬ ‫دلیــل اســتقبال کــم رنــگ مســافران در کمتــر از‬ ‫دو مــاه از اغــاز فعالیــت‪ ،‬مجــددا بــا توقــف پــرواز‬ ‫ایرالین هــا و تعطیلــی مواجــه گردیــد‪.‬‬ ‫پروازهــای فــرودگاه شــهدای کاللــه بــرای‬ ‫چهارمیــن بــار مــرداد ‪ ۹۶‬از ســر گرفتــه شــد امــا بــاز‬ ‫هــم پــس از چنــد مــاه بــه ســبب اســتقبال کــم‬ ‫مــردم و ایــن بــار بــه بهانــه نبــود جایــگاه ســوخت‬ ‫بــه سرنوشــت دوره هــای قبلــی گرفتار شــد و از ان‬ ‫تاریــخ بــه بعــد فعالیــت مســافری ایــن فــرودگاه‬ ‫متوقــف گردیــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬مســووالن محلــی و مردم‬ ‫شــرق گلســتان تعطیلــی چنــد بــاره فــرودگاه کاللــه‬ ‫بیشــتر بــه ســبب نامناســب بــودن زمــان پروازهــا‬ ‫(کاللــه بــه تهــران) و نیــز کــم بــودن مقاصــد پــروازی‬ ‫ان بــوده و همیــن عوامــل دلیلــی بــر اســتقبال کــم‬ ‫حــدود یــک میلیــون نفــر از اهالــی ســاکن هفــت‬ ‫شهرســتان واقــع در شــرق گلســتان یعنــی رامیــان‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫کاللــه و مراوه تپــه از ایــن فــرودگاه اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدند که پیش بینی پروازهایی‬ ‫از فــرودگاه کاللــه بــه مشــهد و مناطــق جنوبــی‬ ‫کشــور از جملــه زابــل‪ ،‬زاهــدان و هرمــزگان‪،‬‬ ‫باتوجــه بــه بافــت جمعیتــی و قومیتــی شــرق‬ ‫اســتان گلســتان می توانــد بــه رونــق این فــرودگاه‬ ‫کمــک کنــد و الزمــه ان نیــز برخــورداری فــرودگاه‬ ‫کاللــه از جایــگاه ســوخت اســت‪.‬‬ ‫احــداث جایــگاه ســوخت بــرای فــرودگاه کاللــه‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬و پــس از پیــش بینــی خــط پــروازی‬ ‫از کاللــه ‪ -‬زاهــدان مطــرح شــد و حتــی قــرار‬ ‫بــود از اواخــر دی مــاه همــان ســال یــک فرونــد‬ ‫از هواپیماهــای پســا برجــام خریــداری شــده‬ ‫‪ ATR۷۲‬توســط هواپیمایــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران (همــا) پروازهــای ایــن فــرودگاه از ســر‬ ‫گرفتــه شــود کــه بــه دالیلــی محقــق نشــد‪.‬‬ ‫نکتـه ای کــه ‪ ۲۳‬بهمــن ‪ ۹۹‬نماینــده مــردم چهــار‬ ‫شهرســتان مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و‬ ‫مراوه تپــه بــه ان اشــاره کــرده و گفتــه بــود‪ :‬باتوجه‬ ‫بــه بافــت جمعیتــی و قومیتــی منطقــه شــرق‬ ‫گلســتان پروازهایــی بــه مقصــد مشــهد و زابــل‬ ‫و زاهــدان و یــا مناطــق جنوبــی کشــور می توانــد‬ ‫بــا صرفــه اقتصــادی مناســب بــرای شــرکت های‬ ‫ایرالیــن‪ ،‬از طریــق فــرودگاه کاللــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬فــرودگاه کاللــه در منطقــه مهمــی‬ ‫ســاخته شــده کــه از یــک طــرف بــا نزدیکــی بــه‬ ‫پــارک ملــی گلســتان و اتــش ســوزی های مکــرر‬ ‫در ایــن پــارک و حادثــه خیــز بــودن ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫می توانــد بــه عنــوان فــرودگاه پشــتیبان بــرای‬ ‫بالگردهــای اطفــای حریــق یــا هواپیماهــای امــداد‬ ‫رســان‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و از طــرف دیگــر‬ ‫نزدیکــی بــه مــرز ترکمنســتان و وجــود خــط لولــه‬ ‫گاز بیــن ایــران و ترکمنســتان‪ ،‬ســبب شــده تــا‬ ‫ایــن فــرودگاه از نظــر پدافنــد غیرعامــل نیــز نقــش‬ ‫مهمــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اریــان پــور اضافــه کــرده بــود کــه فــرودگاه کاللــه‬ ‫بــا هزینه هــای بــاال راه انــدازی و ســاختمان اداری‬ ‫و مدیریــت ان نیــز در ایــن شهرســتان مســتقر‬ ‫شــده امــا بــه ســبب نداشــتن جایــگاه ســوخت‬ ‫فعــال نیســت و حــدود ‪ ۴۰۰‬هکتــار زمیــن‪ ،‬بــرج‬ ‫مراقبــت و تجهیــزات ان‪ ،‬بــا اســتفاده بــوده و در‬ ‫حــال فرســود ه شــدن اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال پیگیری هــای ایــن نماینــده مجلــس‬ ‫بــرای رونــق دهــی بــه فــرودگاه کاللــه به عنــوان‬ ‫یــک ســرمایه ملــی و ظرفیتــی بــرای توســعه‬ ‫اســتان گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان در‬ ‫تازه تریــن نامــه ای کــه ‪ ۲۸‬تیرمــاه امســال بــه‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی زده بــود‪ ،‬جــواب داد و‬ ‫محمــد اســامی دســتور ســاخت ســریع جایــگاه‬ ‫ســوخت فــرودگاه کاللــه را بــا مشــارکت دو ســویه‬ ‫شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی ایــران و اســتانداری گلســتان بــا انتخــاب‬ ‫پیمانــکار واجــد شــرایط صــادر کــرد‪.‬‬ ‫ابالغیــه ایــن دســتور وزیــر ‪ ۶‬مــرداد مــاه جــاری‬ ‫طــی نامـه ای از ســوی «مصطفــی طاعتی مقدم»‬ ‫مدیــرکل حــوزه وزارتــی خطــاب بــه «امیــر مکــری»‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــای و ناوبــری‬ ‫هوایــی ایــران صــادر شــد و در ان قیــد بــه انجــام‬ ‫ســریع کار شــده اســت کــه همیــن موضوع نقطه‬ ‫امیــدی بــه رونــق فــرودگاه کاللــه و بهره منــدی‬ ‫مردمــان منطقــه از ســرمایه گــذاری انجــام شــده‬ ‫بــرای ایــن فــرودگاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری بــا قدردانــی از‬ ‫ی نماینــده مــردم منطقــه در مجلــس‬ ‫پیگیــر ‬ ‫شــورای اســامی بــرای احــداث جایــگاه ســوخت‬ ‫فــرودگاه کاللــه‪ ،‬افــزود‪ :‬مدیــرکل فرودگاه هــای‬ ‫گلســتان بــه همــراه پیمانکار طرح از فــرودگاه این‬ ‫شهرســتان بازدیــد کردنــد و مقــرر شــد در اســرع‬ ‫وقــت عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه بــا مشــارکت‬ ‫اســتانداری و شــرکت نفــت اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا احــداث جایــگاه ســوخت در‬ ‫فــرودگاه کاللــه‪ ،‬پروازهــای مســافری کاللــه بــه‬ ‫تهــران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬زابــل و زاهــدان و نیــز برگــزاری‬ ‫دوره هــای امــوزش خلبانــی در ایــن فــرودگاه از‬ ‫ســر گرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کالله‪ ،‬مدیرکل فرودگاه های گلســتان نیز‬ ‫افتاب سوختگی گیاهان‬ ‫حتــی افــراد بی اعتنــا بــه گل وگیــاه هــم احتمــاال از دیــدن منظــره گیاهانــی که زیر نور شــدید‬ ‫افتــاب خشــک و زرد شــده اند ناراحــت خواهنــد شــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬دالیــل ایــن مشــکل و‬ ‫روش هــای احیــای گیاهــان اســیب دیده را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض نــور شــدید و مســتقیم خورشــید به مــدت طوالنــی برگ هــا را‬ ‫می ســوزاند و انهــا را پژمــرده می کنــد‪ .‬معمــوال در بهــار و تابســتان ایــن مشــکل رایج تــر‬ ‫اســت؛ مخصوصــا اگــر گیاهــان را در زمســتان درون خانــه برده ایــد و بــا گرم شــدن هــوا‬ ‫می خواهیــد به یــک بــاره انهــا را بــه بیــرون از خانــه منتقــل کنیــد‪ .‬گیاهــان کــه در ایــن مــدت‬ ‫بــه نــور کــم عــادت کــرده بودنــد‪ ،‬زیــر نــور مســتقیم خورشــید می ســوزند‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪،‬‬ ‫اگــر گیاهــی را کــه عاشــق ســایه اســت بــه بخشــی از خانــه کــه نــور مســتقیم خورشــید‬ ‫می تابــد منتقــل کنیــد‪ ،‬گیــاه افتاب ســوخته می شــود‪.‬‬ ‫از کجــا بفهمیــم گیــاه هنــوز زنــده اســت و بایــد بــرای احیاکردنــش تــاش کنیــم؟ قبــل از هر‬ ‫چیــز صبــر داشــته باشــید‪ .‬خیلــی زود دســت از تــاش برندارید؛ مخصوصا اگــر عالقه زیادی‬ ‫بــه ان گیــاه داریــد یــا یکــی از نمونه هــای کمیــاب گیاهــان اســت‪ .‬گیــاه را بررســی کنیــد تــا‬ ‫ببینیــد ایــا در گیــاه نشــانه های حیــات دیــده می شــود یــا نــه‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــا ناخنتــان کمــی از ســاقه را خــراش دهید‪:‬بخــش کوچکــی از پوســت یــا ســاقه گیــاه را‬ ‫بــا ناخــن خــراش دهیــد‪ .‬ایــا هنــوز بافــت ان ســبز اســت؟ اگــر این طــور اســت‪ ،‬گیــاه هنــوز‬ ‫زنــده اســت‪ .‬منتهــا اگــر رنــگ بافــت ان قهــوه ای شــده اســت‪ ،‬ســاقه از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســاقه را خــم کنید‪:‬به ارامــی ســاقه را دور انگشــتتان بپیچانیــد‪ .‬اگــر انعطاف پذیــر اســت‪،‬‬ ‫در ایــن بازدیــد گفتــه اســت کــه بــا راه انــدازی جایــگاه‬ ‫ســوخت در فــرودگاه کاللــه می تــوان در بســیاری از‬ ‫حــوادث طبیعــی از قبیــل ســیل و زلزلــه و نیــز اتــش‬ ‫ســوزی عرصه هــای جنگلــی و مرتعــی‪ ،‬در نواحــی‬ ‫شــرقی اســتان از ایــن ظرفیــت بــرای ســوخت گیری‬ ‫بالگردهــا بهره منــد شــد‪.‬‬ ‫علــی متانــت افــزود‪ :‬بــرای ایــن فــرودگاه ‪ ۲‬جایــگاه‬ ‫ســوخت ‪ ۴۵‬هــزار لیتــری در نظــر گرفتــه شــده کــه‬ ‫پــس از طراحــی نقشــه ها و تاییــد ســازمان های‬ ‫مربوطــه عملیــات اجرایــی ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــرکل فرودگاه هــای گلســتان‬ ‫‪ ۲۳‬بهمــن پارســال نیــز در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫گفتــه بــود کــه فــرودگاه شــهدای کاللــه تمامــی‬ ‫زیرســاخت هــای هوانــوردی‪ ،‬ناوبــری‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫ترمینالــی فرودگاهــی و ســطوح پــروازی را دارد‬ ‫و هــم اکنــون بــه بالگردهــای اورژانــس هوایــی‪،‬‬ ‫اطفــای حریــق‪ ،‬امــداد رســان بــه اســیب دیــدگان‬ ‫بالیــای طبیعــی ماننــد ســیل و زلزلــه‪ ،‬بالگردهــای‬ ‫پلیــس و گشــت هوایــی جــاده ای و پایــش خطوط‬ ‫لولــه شــرکت گاز‪ ،‬خطــوط انتقــال بــرق‪ ،‬محیــط‬ ‫زیست و منابع طبیعی و پروازهای سقوط ازاد و‬ ‫چتربــازی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬تفریحی و ناوبــری‪ ،‬خدمات‬ ‫هوانــوردی و فروگاهــی ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزوده بــود کــه بــا توجــه بــه بافــت و تراکــم‬ ‫جمعیتــی ســاکن درشــرق گلســتان و واقــع شــدن‬ ‫شهرســتان های ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گنبــدکاووس و مراوه تپــه درحــوزه‬ ‫نفــوذ فــرودگاه کاللــه‪ ،‬ایــن فــرودگاه بهتریــن‬ ‫مســیر بــرای پروازهــای تهــران‪ ،‬کاللــه و زابــل و‬ ‫مقاصــد جنــوب اســت کــه بــه علــت بُعد مســافت‬ ‫نیــاز بــه جایــگاه ســوختگیری هواپیمایــی دارد‪.‬‬ ‫متانــت اضافــه کــرده بــود کــه احــداث جایــگاه‬ ‫ســوخت گیری برعهده وزارت نفت اســت و مجموعه‬ ‫وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬شــرکت فرودگاه های کشــور‬ ‫و اســتان گلســتان زمیــن مــورد نیــاز برای احــداث این‬ ‫ت نفــت قــرار می دهــد تــا‬ ‫جایــگاه را در اختیــار وزار ‬ ‫ابنیــه مــورد نیــاز را احــداث کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال صــدور مجــوز ســاخت جایــگاه‬ ‫ســوخت در فــرودگاه کاللــه‪ ،‬بارقــه ای از امیــد را‬ ‫در مردم منطقه شــرق گلســتان ایجاد کرد و انها‬ ‫امیدوارنــد در ســایه ایــن دســتور و نیــز پیگیــری‬ ‫دولــت ســیزدهم مقدمــات رونــق و توســعه ایــن‬ ‫فــرودگاه بیــش از پیــش فراهــم شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شهرســتان کاللــه افــزون بــر ‪۱۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫هنــوز زنــده اســت‪ .‬منتهــا اگــر بشــکند‪ ،‬از بیــن رفتــه اســت‪ .‬کل طــول ســاقه را ازمایــش کنید‬ ‫تــا ببینیــد تــا انتهــای ان جایــی هســت کــه نشــکند یــا نه‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جوانه ها را بررسی کنید‬ ‫گل هــا و برگ هــای گیــاه را بررســی کنیــد‪ .‬یکــی از غنچه هــای گل را بــا انگشــتتان لــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هنــوز اب دار اســت و پالســیده نشــده اســت‪ ،‬گیــاه مردنــی نیســت‪ .‬اگــر در دســتتان‬ ‫حالــت پوسته پوســته شــد‪ ،‬یعنــی دیگــر نمی تــوان گیــاه را احیــا کــرد‪ .‬اگــر خــود گیــاه تــا حدی‬ ‫جــان دارد و فقــط غنچه هــا مشــکل دارنــد‪ ،‬غنچه هــای پالســیده‪ ،‬نرم شــده یــا تغییــر رنــگ‬ ‫داده را دور بریزیــد‪.‬‬ ‫اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــرای اینکــه افتــاب اســیب بیشــتری بــه‬ ‫گیــاه نزنــد‪ ،‬ان را بــه جایــی کــه ســایه دارد منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬بایــد گیــاه را ابیــاری کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد گیاهــی که برگ هایــش را به دلیل‬ ‫افتاب ســوختگی از دســت داده اســت ماننــد گذشــته بــه اب زیــادی نیــاز نــدارد‪ .‬کم کــم بــه‬ ‫ان اب بدهیــد تــا بــه درون خــاک نفــوذ کنــد‪ .‬بــا انگشــتتان بــه خــاک دســت بزنیــد ببینیــد‬ ‫ن صــورت‪ ،‬ممکــن اســت بــه ریشــه اســیب بزنیــد‪.‬‬ ‫مرطــوب شــده اســت یــا نــه‪ .‬در غیــر ای ـ ‬ ‫بعدهــا وقتــی برگ هــای جدیــد رشــد می کننــد‪ ،‬می توانیــد به تدریــج مقــدار اب ان را اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی گیــاه بــه حالــت عــادی برگشــت‪ ،‬می توانیــد بــه همــان انــدازه و دفعاتــی که قبال‬ ‫عــادت داشــت بــه ان اب بدهیــد‪.‬‬ ‫️در موتورهــای ســوپاپ رو ســوپاپ باالبــر یــا تایپــت‬ ‫قطعــه ای اســت کــه حرکــت برجســتگی بادامــک را بــه میلــه‬ ‫تایپــت (تایپیــت) انتقــال مــی دهــد در بعضــی موتورهــای‬ ‫میــل ســوپاپ رو حرکــت بادامــک از طریــق اســتکان‬ ‫تایپــت مســتقیما بــه ســاق ســوپاپ منتقــل می شــود‬ ‫در ســایر موتورهــای میــل ســوپاپ رو حرکــت بادامــک از طریــق‬ ‫انگشــتی بــه ســاق ســوپاپ انتقــال مــی یابــد دو نــوع تایپیــت‬ ‫(تایپــت) وجــود دارد تایپــت مکانیکــی و تایپــت روغنــی تایپــت‬ ‫مکانیکــی اســتوانه ای توپــر یــا تــو خالــی اســت در موتورهــای‬ ‫ســوپاپ رو تایپــت ســوار بادامــک اســت ‪.‬‬ ‫حرکــت بادامــک را بــه میــل تایپــت انتقــال می دهــد در‬ ‫موتورهــای میــل ســوپاپ رو تایپــت حرکــت بادامــک را از طریــق‬ ‫اســتکان تایپت یا از طریق انگشــتی مســتقیما به ســاق ســوپاپ‬ ‫منتقــل می کنــد ســطحی کــه ســوار بادامــک اســت صــاف به نظر‬ ‫مــی رســد اگــر چــه معمــوال اندکــی محــدب اســت برجســتگی‬ ‫بادامــک بــا ســطح تاپیــت تمــاس خــارج از مرکــز دارد در نتیجــه‬ ‫تایپیــت هــر بــار کــه بــاال م ـی رود اندکــی می چرخــد بســیاری از‬ ‫موتورهــا تایپــت غلتکــی دارنــد ایــن نــوع تایپــت غلتکــی دارد کــه‬ ‫روی بلبرینگ هــای ســاچمه ســوزنی می چرخــد غلتــک بــه عوض‬ ‫لغزیــدن روی بادامــک روی ان می غلتــد در نتیجــه اصطــکاک‬ ‫کاهــش می یابــد و مصــرف ســوخت کــم می شــود ‪.‬‬ ‫️تایپتهــای غلتکــی نبایــد در ســوراخ حود بچرخنــد در غیر این‬ ‫صــورت کــج می چرخنــد بــرای جلوگیــری از چرخــش تایپــت‬ ‫غلتکــی روی بدنــه تایپــت ســطح راهنمــای تختــی ایجــاد‬ ‫می کننــد ایــن ســطح راهنمــا حرکــت تایپــت به بــاال و پایین را‬ ‫امــکان پذیــر می کنــد امــا مانــع چرخــش ان می شــود‪.‬‬ ‫تایپتهای روغنی‬ ‫️در تایپــت روغنــی از فشــار روغــن موتــور بــرای حفــظ تمــاس‬ ‫تایپــت بــا برجســتگی بادامــک و در موتورهــای ســوپاپ رو بــا‬ ‫میــل بادامــک اســتفاده می شــود ‪.‬‬ ‫️در موتورهــای میــل ســوپاپ رو بــا اســتکان تایپــت بیــن‬ ‫برجســتگی بادامــک و ســاق ســوپاپ اســت تایپــت روغنــی‬ ‫بــه طــور خــودکار بــا تغییــر میــزان خالصــی سیســتم محــرک‬ ‫تنظیــم می شــود خالصــی سیســتم محــرک ســوپاپ از‬ ‫انبســاط یــا ســایش ناشــی می شــود‪.‬‬ ‫️اســتفاده از تایپــت روغنــی ســرو صــدای تایپــت ســایش‬ ‫قطعــات سیســتم محــرک ســوپاپ و نیــاز بــه تنظیــم مکــرر‬ ‫خالصــی سیســتم محــرک ســوپاپ را کاهــش مــی دهــد‬ ‫روغــن تحــت فشــار کــه از پمــپ روغــن مــی ایــد از طریــق یک‬ ‫مجــرای اصلــی روغــن وارد باالبــر مــی شــود مجــرای اصلــی‬ ‫روغــن در سرتاســر بدنــه موتــور امتــداد دارد‪.‬‬ ‫وقتــی ســوپاپ بســته مــی شــود روغــن از طریــق روغــن‬ ‫خورهــای واقــع در بدنــه تایپــت و پیســتون داخلــی وارد‬ ‫تایپیــت می شــود فشــار روغــن باعــث بــاز شــدن شــیر پولکــی‬ ‫می شــود ســپس روغــن بــه فضــای زیــر پیســتون جریــان‬ ‫می یابــد در نتیجــه پیســتون بــاال م ـی رود و بــه میــل تایپــت‬ ‫فشــار م ـی اورد تــا همــه خالصــی سیســتم محــرک ســوپاپ‬ ‫را بگیــرد ســپس وقتــی بادامــک تایپــت را بــاال مــی بــرد دیگــر‬ ‫تایپــت ســر و صــدا نمی کنــد زیــرا تایپــت روغنــی خالصــی را‬ ‫گرفتــه مانــع ایجــاد ســر و صــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫️وقتــی تایپــت بطــور ناگهانــی بــاال مــی رود فشــار روغــن زیــر‬ ‫پیســتون افزایــش مــی یابــد در نتیجــه شــیر پولکــی بســته و‬ ‫روغــن در محفظــه حبــس مــی شــود حــال چون روغن و ســیال‬ ‫تراکــم ناپذیــر اســت تایپــت روغنــی بــه صــورت تایپت مکانیکی‬ ‫عمــل مــی کنــد بــاال مــی رود و ســوپاپ را بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی برجســتگی بادامــک از زیــر تایپــت بیــرون رفــت فنــر‬ ‫ســوپاپ ان را مــی فشــارد و ســوپاپ بســته مــی شــود در نتیجــه‬ ‫این عمل تایپت به جای خود بر می گردد و فشــار در محفظه‬ ‫کاهــش مــی یابــد اگــر روغــن نشــت کــرده باشــد روغن بیشــتری‬ ‫از مجــرای اصلــی وارد مــی شــود و محفظــه را دوبــاره پــر می کند‬ ‫در بسیاری از موتورهای سوپاپ رو روغنی که تایپت به همراه‬ ‫دارد پاشــنه انگشــتی و ســطوح تمــاس را روغنــکاری مــی کنــد‬ ‫️وقتــی ســوپاپ بســته مــی شــود روغــن از طریــق ســوراخ تعبیــه‬ ‫شــده در میــل تایپــت نشــین تایپــت جریــان پیــدا مــی کنــد‬ ‫و ســپس در میــل تایپــت تــو خالــی بــاال مــی رود در بعضــی‬ ‫موتورهــای میــل ســوپاپ رو تایپــت روغنــی در ســمتی از‬ ‫انگشــتی تعبیــه مــی شــود کــه بــا ســاق ســوپاپ در ارتباط اســت‬ ‫در ســایر موتورهای میل ســوپاپ رو تایپت روغنی در اســتکان‬ ‫تایپــت تعبیــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 20‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس وزش باد شمال سرعت باد ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪364‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫توزیع بیش از هزار بسته حمایتی‬ ‫بین نیازمندان توسط سپاه‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا‬ ‫همــکاری خیــران و نیکــوکاران ایــن نهــاد در دهــه اول محــرم هــزار و‬ ‫‪ ۲۵۵‬بســته حمایتــی هــر کــدام بــه ارزش تقریبی ســه میلیون ریال‬ ‫بیــن نیازمنــدان ایــن شهرســتان توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســرهنگ پاســدار رمضانعلــی‬ ‫قاســم پور در جمــع خبرنــگاران در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‬ ‫ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه گنبــدکاووس عــاوه بــر توزیــع ایــن‬ ‫تعــداد ســبد کاالیــی‪ ،‬از ابتــدای رزمایــش کمــک مومنانــه یعنــی‬ ‫خــرداد ‪ ۹۹‬تــا کنــون ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بســته معیشــتی بین نیازمندان‬ ‫و اســیب دیــدگان از کرونــا توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نهــاد انقالبــی همچنیــن در دهــه نخســت مــاه‬ ‫محــرم امســال و بــا همکاری برخی هیات هــای مذهبی و نیکوکاران‬ ‫حــدود ‪ ۸۳‬هــزار وعــده غذایــی گــرم نیــز بیــن مــردم گنبــدکاووس‬ ‫بویــژه در محلــه هــای کــم برخــوردار ایــن شــهر و برخــی روســتاهای‬ ‫ایــن شهرســتان توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســم پور اضافــه کــرد‪ :‬ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه‬ ‫گنبــدکاووس در راســتای طــرح دفــاع زیســتی قــرارگاه امــام رضــا(ع)‬ ‫طالی نارنجی!‬ ‫انهایــی کــه تئــوری گــردش نخبــگان را قبــول‬ ‫ندارنــد کاش مــی امدنــد و از دور تماشــا‬ ‫می کردنــد! اصــا ً چــرا از دور ؟! مــی امدنــد و از‬ ‫نزدیــک تماشــا می کردنــد‪ .‬بعــد متوجــه می شــدند‬ ‫کــه کار اقتصــادی نــه ســواد و تحصیــات‬ ‫اکادمیــک نیــاز دارد نــه تجربــه مدیریتــی و کــت‬ ‫و شــلوار مــارک! ادم بایــد شــم اقتصــادی داشــته‬ ‫باشــد و چهــار تــا رفیــق کاربلــد‪ .‬مشــت نمونــه‬ ‫خــروار دوســتان مافیــای صیفــی جــات و افزایــش‬ ‫نجومــی قیمــت هویــچ!‬ ‫رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش‬ ‫شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه کمبــود و گرانــی‬ ‫هویــج در بــازار‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز قیمــت هویــج از‬ ‫مــوز هــم عبــور کــرد و مــوز بــا قیمــت ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫تومــان و هویــج بــا قیمــت ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫دســت مصــرف کننــده می رســد‪ ( .‬اقتصــاد ‪)24‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! یعنــی وقتــی عزیــزان‬ ‫مافیــای هویــج دیدنــد اوضــاع کســب و کار هویج‬ ‫کاران کشمشــی اســت و اکثــر انهــا از درامــد‬ ‫ناراضــی هســتند بــه جــای توصیــه بــه غرولنــد و‬ ‫قهــر کــردن و دور ریختــن محصــول مثــل ســیب‬ ‫زمینــی کاران و بادمجــان کاران و ‪ ...‬دور هــم‬ ‫نشســتند و فکرهــا را یــک کاســه کردنــد‪ .‬بعــد هم‬ ‫بــا یکدیگــر هــم قســم شــدند تــا نــه تنهــا خــواص‬ ‫پزشــکی هویــج را تــا خرتنــاق بیــن مــردم تبییــن‬ ‫کننــد‪ ،‬بلکــه پــوزه مــوز را هــم بــه خــاک میــدان‬ ‫بــار بمالنــد و اتیکــت هویــج را باالتــر از مــوز بــه‬ ‫اهتــزار در بیاورنــد!‬ ‫یعنــی جــوری هویــج را در پروســیجر درمانــی‬ ‫کرونــا قــرار دادنــد کــه االن خــود دارو ســازان‬ ‫و ســازندگان «رمدســیویر» و «هیدروکســی‬ ‫کلروکیــن»‪ ،‬بیخیــال دوز دوم واکســن شــده اند‬ ‫و یــک روز درمیــان هویــچ پلــو و خورشــت هویــچ‬ ‫تبریــزی می خورنــد و شـب ها هــم تــا یــک لیــوان‬ ‫بــزرگ هویــج بســتنی بــا شــیر محلــی تــازه به بدن‬ ‫نزننــد‪ ،‬اصــا ً خــواب شــان نمی بــرد!‬ ‫صبح هــا هــم کــه مربــای هویــچ بــا کــره گوســفندی‬ ‫تویســرکان یــا روغــن زرد دوغــی مالیــر‪ ...‬چــه شــود؟!‬ ‫بعــد شــما انتظــار داریــد کرونــا را شکســت‬ ‫دهیــم! مــرد حســابی کرونــا هــم مثــل کنکــور‪،‬‬ ‫مثــل مشــق شــب‪ ،‬مثــل چــادر ســیاه‪ ،‬مثــل‬ ‫بازیکنــان لیــگ برتــر‪ ،‬مثــل مربــی تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال و ‪ ...‬یــک فرصــت اســت و انهایــی کــه‬ ‫شــم اقتصــادی دارنــد‪ ،‬قــدر ایــن فرصــت را مــی‬ ‫داننــد‪ .‬فعــا ً هــم کــه مافیــای طــای نارنجــی‬ ‫بــا اختــاف در صــدر ایــن جــدول اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫اگــر خودروســازان بــه انــدازه هویــج کاران بــه‬ ‫گــردش نخبــگان اعتقــاد داشــتند و بــه جــای‬ ‫حــذف زه بغــل در پرایــد و افزایــش قیمــت قطــره‬ ‫چکانــی‪ ،‬بــه کشــف خصوصیــات نهفتــه پرایــد‬ ‫می پرداختنــد‪ ،‬االن بایــد پرایــد را در کانــال ‪300‬‬ ‫میلیــون تومــان می یافتیــم!‬ ‫در پایــان بــه عزیــزان پشــت پــرده و بــازار‬ ‫ســیاه خیــار‪ ،‬بادمجــان‪ ،‬کــدو ‪ ...‬توصیــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬داشــتن نــگاه علمــی بــه صیفــی جــات و‬ ‫هماهنگی با دانشــمندان و پزشــکان را فراموش‬ ‫نکننــد تــا در شــرایط مختلــف خــواص جدیــد‬ ‫محصوالت شــان شناســایی و بــه مــردم معرفــی‬ ‫شــود‪ .‬خــدا را چــه دیدیــد شــاید یــک روز کــدو پلــو‬ ‫هــم در رســتوران های مملکــت ســرو شــد!‬ ‫ســپاه نینــوا گلســتان‪ ،‬اقدامــات‬ ‫قابــل توجهــی در بحــث‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫در ســطح مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان در‬ ‫حــال انجــام دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده ناحیــه مقاومــت‬ ‫بســیج ســپاه گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫تشــکیل قــرارگاه زیســتی در‬ ‫تمــام محلــه هــای شــهری و‬ ‫روســتاها با عضویــت دهیاران‪،‬‬ ‫مســووالن خانــه بهداشــت؛‬ ‫معتمدیــن‪ ،‬امــام جماعــت‬ ‫مســجد و فرمانــده پایــگاه‬ ‫بســیج‪ ،‬اطالع رســانی گســترده‬ ‫از بلندگوهــای مســاجد و‬ ‫به صــورت خودرویــی و ســیار‪،‬‬ ‫نظــارت بــر اجــرای کامــل‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫توســط مــردم و اصنــاف‪ ،‬انجــام‬ ‫گشــت های نظارتــی ویــژه‬ ‫خودروهــا بــا پــاک غیربومــی‪ ،‬بیماریابــی در روســتاها و توزیــع ســبد‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تزریق ‪ ۳۲‬هزار دز واکسن‬ ‫کرونا در اسفراین‬ ‫خرید ‪ ۲‬دستگاه بونکر اکسیژن برای‬ ‫بیمارستان هایخراسان شمالی‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۹‬هزار شهروند‬ ‫واکسینه شدند‬ ‫مدیــر گــروه پیشــگیری از بیمــاری هــای دانشــکده علــوم پزشــکی‬ ‫اســفراین گفــت‪ :‬از اغــاز اجــرای طــرح واکسیناســیون مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا تــا بدیــن لحظــه ‪۳۲‬هــزار و ‪ ۱۸‬دز واکســن بــه شــهروندان ایــن‬ ‫شهرســتان تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مریــم ســلطانی در ایــن خصــوص اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬رونــد تزریــق واکسیناســیون کرونــا در اســفراین مطلــوب‬ ‫اســت و تا کنون ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۰۸‬از شــهروندان دز اول و ‪ ۹‬هزار و ‪۶۱۰‬‬ ‫نفــر هــم دز دوم را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه تزریــق واکســن در اســفراین بــا هماهنگــی‬ ‫مجتمع اموزش عالی فنی و مهندســی شهرســتان در مکانی مناســب‬ ‫و وســیع بــدون وقفــه حتــی روزهــای تعطیــل‪ ،‬افــزود‪ :‬در روز تاســوعا‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۳۰۲‬نفــر در شهرســتان واکســینه شــده اند‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه پیشــگیری از بیمــاری هــای دانشــکده علــوم پزشــکی‬ ‫اســفراین گفت‪ :‬در این شهرســتان عالوه بر متولدین ‪ ۱۳۴۷‬و ماقبل‬ ‫ان‪ ،‬کارکنــان اداره مالیاتــی‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬بانــک هــا و‬ ‫موسســات مالــی و اعتبــاری‪ ،‬معلمــان‪ ،‬برخــی راننــدگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی و بیمــاران خــاص واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ســلطانی همچنیــن از اغــاز واکسیناســیون ‪ ۵۰‬ســاله هــا خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬ســامانه ‪ salamat.gov.ir‬بــرای ســنین ‪ ۵۰‬ســال بــه بــاال بــاز‬ ‫شــده و ایــن افــراد می تواننــد وارد ســامانه شــده و نوبــت دهــی شــوند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫بیمارســتان های هاشــمی رفســنجانی شــیروان و امام حســن (ع)‬ ‫بجنــورد ‪ ۲‬دســتگاه بونکــر اکســیژن مایــع خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســید احمــد هاشــم یــدر‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــرای خریــد ایــن ‪ ۲‬دســتگاه بونکــر‬ ‫اکســیژن مایــع نیــاز بــه ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال اعتبــار اســت اقدامــات‬ ‫الزم بــرای تامیــن ان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه نیــاز اکســیژن بــا فشــار بــاال بــرای بیمارســتان ها‬ ‫افــزود‪ :‬سیســتم بافشــار بــاالی اکســیژن در بیمارســتان ها طراحــی‬ ‫می شــود امــا هــم اینــک بیــش از ظرفیــت مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد و بــه همیــن علــت هــم اینــک در ایــن بخــش کمبــود داریــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص کپســول های اکســیژن نیــز گفــت‪ :‬ایــن کپســول ها‬ ‫در بیمارســتان ها هــم اینــک کارســاز نیســتند زیــرا فشــار ان پاییــن و‬ ‫در کوتــاه مــدت تمــام می شــود‪.‬‬ ‫هاشــمی در خصــوص دســتگاه های اکسیژن ســاز کوچــک نیــز اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن دســتگاه ها نیــز بــا فشــار کم تــر طراحــی شــده اند بــرای‬ ‫بیمارســتان ها کمتــر کاربــرد دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬هــم اکنــون بیمارســتان های اســتان شــدیدا ًبــه اکســیژن‬ ‫بــا فشــار بــاال نیــاز دارنــد تــا احتیــاج عــده بســیاری از بیمــاران بســتری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در ســطح مراکــز درمانــی اســتان را بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکــز بهداشــت بجنــورد گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۷۸‬هــزار نفــر از‬ ‫جمعیــت هــدف ایــن شهرســتان از اغــاز واکسیناســیون علیــه کرونــا‬ ‫تاکنــون‪،‬در برابــر ایــن ویــروس واکســینه شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ابراهیــم بازخانــه ای در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬رونــد واکســینه کــردن شــهروندان در برابــر‬ ‫ایــن ویــروس همچنــان ادامــه دارد و بــا اغــاز واکسیناســیون ‪۵۰‬‬ ‫ســاله ها میــزان واکسیناســیون شهرســتان افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مــوارد بســتری و فوتــی هاگفــت‪ :‬بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫درصــد تسـت های کرونــا در مراکــز ازمایشــگاهی کرونــا مثبــت اعــام‬ ‫می شــود و ایــن افزایــش مبتالیــان باعــادی انگاری هــا و برگــزاری‬ ‫مراســمات عروســی بــا تجمعــات بــه قبــل از اغــاز محــرم بــر می گــردد‪.‬‬ ‫بازخانــه ای افــزود‪ :‬از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس تاکنــون بیــش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفــر در بجنــورد جــان خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مراکــز تس ـت های ســریع رپیــد کرونــا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تاکنون تنها ‪ ۲‬مرکز نمونه گیری در شهرســتان فعال‬ ‫بــود امــا بــه منظــور ایمنــی کامــل و افزایــش تسـت های نمونــه گیری‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مرکــز دیگــر تســت ســریع کرونــا در مرکــز اســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بازخانه ای خواســتار نظارت بیشــتر دســتگاه های اجرایی شــد و گفت‪:‬‬ ‫اطــاع رســانی های بــه موقــع رســانه ها و ایجــاد حساســیت در بیــن‬ ‫مــردم در ایــن شــرایط بحرانــی کرونــای امــری بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫معتادین متجاهر‬ ‫مراکز ماده ‪۱۶‬‬ ‫واکسینه می شوند‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مراکــز مــاده ‪۱۶‬‬ ‫بــزودی ‪ ۱۰۰‬نفــر از معتادیــن متجاهــر اســتان‬ ‫علیــه کرونــا واکســینه مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســعید ایتــی در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از مــاه گذشــته‬ ‫پیگیــری هــای ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫بــرای واکســینه شــدن معتــادان متجاهــر مراکــز‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬بــه موافقــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص چرایــی واکســینه شــدن‬ ‫معتــادان متجاهــر‪ ،‬گفــت‪ :‬معتــادان بــه مــواد‬ ‫مخــدر بــه دلیــل اســتفاده از مــواد و شــرایط‬ ‫تغذیــه ای سیســتم ایمنــی ضعیفــی دارنــد بــه‬ ‫گونــه ای کــه ایــن افــراد مســتعد ابتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬هســتند‪.‬‬ ‫ایتــی افــزود‪ :‬از ســوی دیگــر این معتــادان پس‬ ‫از درمــان ‪ ۶‬ماهــه یــا یــک ســاله بــه جامعــه بــر‬ ‫مــی گردنــد و بــرای اینکه زنجیره انتقــال ویروس‬ ‫را قطــع کنیــم بایــد تعــداد زیــادی از ایــن افــراد‬ ‫واکســینه شوند‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫وضعیــت کرونایــی اســتان‪ ،‬کمــپ هــای تــرک‬ ‫اعتیــاد اســتان مــی تواننــد بــا ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت‬ ‫فعالیــت کننــد ولــی بدلیــل کاهــش خــود‬ ‫معرفــی معتــادان در مراکــز مــاده ‪ ،۱۵‬فعالیــت‬ ‫بــرای بســیاری ایــن مراکــز بــا کاهــش ظرفیــت‬ ‫توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه خانــه نشــینی‬ ‫اجبــاری دانــش امــوزان‪ ،‬رونــد افزایشــی ابتــا‬ ‫بــه مــواد مخــدر را در بیــن ایــن جمعیت متوقف‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بــه دلیــل تعطیلــی‬ ‫اجبــاری مــدارس ناشــی از همــه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬دانــش امــوزان بــه اجبــار تحــت نظــارت‬ ‫والدیــن خــود بودنــد و ایــن امــر روی اوری بــه‬ ‫مــواد مخــدر را در انهــا کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫ایتــی افــزود‪ :‬براســاس اخریــن پیمایش میزان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاال بیــن خانوارهــای نیازمنــد از مهمتریــن اقدمات در دســت اجرای‬ ‫بســیج ســپاه در ایــن شهرســتان مــرزی برشــمرد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرقت تجهیزات مخابراتی را به ‪ ۳۱۴۴‬گزارش دهید‬ ‫در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ســرقت‬ ‫تجهیــزات مخابراتــی به شــماره ‪ ۳۱۴۴‬گــزارش دهید ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی ضمــن اعالم‬ ‫ایــن مطلــب گفــت‪ :‬بــا توجه بــه وقوع مکرر ســرقت‬ ‫تجهیــزات مخابراتــی متاســفانه شــاهد ایجــاد‬ ‫اختــال در ارائــه خدمــات بــه مشــتریان شــده ایــم و‬ ‫الزم اســت کــه همــکاری هــم اســتانی هــا را در ایــن‬ ‫زمینــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫شــماره تلفــن ‪ ۳۱۴۴‬بــه جهــت دریافــت گزارشــات‬ ‫مردمــی از ســرقت تجهیــزات مخابراتــی فعــال اســت‬ ‫گفــت‪ :‬مــرم مــی تواننــد در صــورت مشــاهده مــوارد‬ ‫مشکوک به سرقت و یا وقوع ان با شماره ‪ ۳۱۴۴‬تماس گرفته و کارشناسان مخابرات را مطلع نمایند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســرعت در رفــع خرابــی و اختــاالت ایجــاد شــده حاصــل از وقــوع ســرقت افــزود‪:‬‬ ‫همــکاری و اطــاع فــوری مــردم بــه مخابــرات موجــب رفــع خرابــی در کوتاهتریــن زمــان شــده و رضایــت‬ ‫مشــتریان را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــیوع اعتیــاد در بیــن دانــش امــوزان ایــن‬ ‫اســتان حــدود ‪ ۱.۷۲‬درصــد کــه یــک درصــد از‬ ‫میانگیــن کشــوری پاییــن تــر بــود و در پیمایــش‬ ‫جدید که ســال گذشــته انجام شــد‪ ،‬تغییری در‬ ‫شــیوع اعتیــاد در دانــش امــوزان ایجــاد نشــد‪.‬‬ ‫شــیوع اعتیــاد در خراســان شــمالی نســبت بــه‬ ‫جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد و نســبت‬ ‫بــه کل جمعیــت ‪ ۱۱.۵۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ارزش شــهیدان رجایــی و باهنــر ایــن بــود کــه بــا مــردم بودنــد و بــرای مــردم‬ ‫خدمــت مــی کردند‪(.‬امــام خمینــی ره)‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫گلســتان‪،‬عابدی رئیــس ســازمان در پیامــی اغــاز هفتــه دولــت را بــه دولتمــردان‬ ‫صدیــق و پرتــاش نظــام مقــدس جمهــوری اســامی تبریــک و هفتــه دولــت را‬ ‫گرامیداشــت‪.‬متن پیــام کامــل بدیــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫هفتــه دولــت‪ ،‬فرصــت مغتنمــی بــرای تجدیــد پیمــان بــا راه و روش‬ ‫شــهیدان رجایــی و باهنــر و قدردانــی از دولتــی اســت کــه خدمتگــزاری‬ ‫بی ادعــا‪،‬روش و منــش انــان اســت‪.‬هفته دولــت‪ ،‬افــق درخشــانی از‬ ‫پیشــرفت و توســعه ایــران اســامی بــرای تحقــق منویــات مقــام محتــرم‬ ‫معظــم رهبــری و دولــت محتــرم اســت‪.‬هفته دولت‪،‬احیــاء کننــده اجــرای‬ ‫موازیــن الهــی و ایجــاد جامعـه ای سرشــار از عدالــت و امنیــت و بازگردانــدن‬ ‫ثبــات بــه اقتصــاد کشــور می باشــد‪.‬ضمن گرامیداشــت و بزرگداشــت یــاد‬ ‫و خاطــره شــهیدان واالمقــام بــه همــه دولتمــردان صدیــق و بــا اخــاص‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران کــه در راســتای رشــد و پیشــرفت‬ ‫روزافــزون کشــور و خدمت رســانی پرافتخــار بــه انقــاب شــکوهمند ایــران‬ ‫اســامی از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ نورزیــده اند‪.‬رجــای واثــق دارم کــه‬ ‫با الگوبــرداری از منــش شــهیدان ارزشــمند رجایــی و بــا هنــر و شــهدای‬ ‫ایــران اســامی‪،‬در راســتای ارمان هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران کــه همانــا تعالــی و ســربلندی ایــران اســامی اســت‪،‬گام بردارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 45‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 39‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪1400‬‬ ‫پرداخت نزدیک به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫وجوه گندم کاران‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ســه هــزار کشــاورز گنــدم تولیــدی مــزارع خــود‬ ‫را بــه دولــت عرضــه کــرده کــه نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد طلــب‬ ‫ان هــا پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدجالل موســوی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ ۹۶۳ :‬میلیــارد ریــال وجــوه گنــدم‬ ‫خریــداری شــده در اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان عرضــه گنــدم توســط کشــاورزان اســتان‬ ‫بــه دولــت در ســال جــاری بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت بــه‬ ‫طــوری کــه تاکنــون تنهــا ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۹۴‬تــن گنــدم خریــداری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کمبود حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن گندم در استان‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود تــا فصــل خریــد ســال اتــی بــا کمبــود ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار تــن گنــدم در ایــن اســتان روبــه رو شــویم کــه از طریــق‬ ‫خریــد از ســایر اســتان هــا و یــا واردات تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۴۰‬هــزار تــن گنــدم در ایــن اســتان بــه‬ ‫مصــرف می رســد کــه در ســال های‬ ‫گذشــته بخــش زیــادی از ایــن میــزان‬ ‫توســط کشــاورزان اســتان تولیــد می شــد‬ ‫امــا امســال خشکســالی میــزان تولیــد‬ ‫ایــن محصــول را بــه شــدت کاهــش داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال بــرای جبــران کمبــود‬ ‫گنــدم مــورد نیــاز اســتان و نیــز بــرای‬ ‫ارتقــای کیفیــت ارد‪ ۱۸ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن‬ ‫گنــدم از ســایر اســتان ها و یــا از بنــادر‬ ‫تامیــن و بــه اســتان حمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اکنــون فصــل خریــد گنــدم رو بــه پایــان‬ ‫اســت و در ایــن شــرایط تــا پایــان خریــد‪،‬‬ ‫میــزان تحویــل ایــن محصــول از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫تــن فراتــر نخواهــد رفــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬پارســال ‪ ۱۳۱‬هــزار تــن گنــدم تولیــدی‬ ‫کشــاورزان اســتان خریــداری و ذخیــره ســازی شــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا ســبب شــد تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫از گنــدم و جــوی دیــم زارهــای خراســان شــمالی از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫فرسودگی انبارهای‬ ‫تعاون روستایی‬ ‫شــمالی گفتــه بــود کــه کاهــش بارندگــی و خشکســالی ‪۳۸‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی دیمــزار غــات ( جــو و گنــدم ) اســتان‬ ‫را نابــود کــرد و بــر اســاس بررســی کارشناســی حــدود ‪ ۳۶‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی دیمــزار مربــوط بــه گنــدم و مابقــی نیــز مــزارع‬ ‫کشــت جــو اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫تقدیر استاندار گلستان‬ ‫از مجموعه فرماندهی‬ ‫انتظامی استان‬ ‫دکتــر «هــادی حــق شــناس» اســتاندار گلســتان در جلســه‬ ‫ســتاد اســتانی پیگشــیری و مقابلــه بــا کرونــا از مجموعــه‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان و بســیج در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح ممنوعیــت تــردد خودروهــای شــخصی و کنتــرل‬ ‫مبــادی ورودی و خروجــی اســتان تقدیــر و تشــکر کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬دکتــر «هــادی حــق شــناس» اســتاندار‬ ‫گلســتان در جلســه ســتاد اســتانی پیگشــیری و مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا از مجموعــه فرماندهــی انتظامــی اســتان و بســیج‬ ‫در راســتای اجــرای طــرح ممنوعیــت تــردد خودروهــای‬ ‫شــخصی و کنتــرل مبــادی ورودی و خروجــی اســتان تقدیــر‬ ‫و تشــکر کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس امارهــای موجــود ‪ ،‬تــردد در‬ ‫‪ 6‬روز تعطیــات بــه نســبت محدودیــت تعطیــات گذشــته‬ ‫حــدود ‪ 45‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت گلســتان مســیر عبــوری مســافران اســت که‬ ‫از اســتان مازنــدران بــه ســمت بــارگاه شــمس الشــموس‬ ‫امــام رضــا علیــه الســام مــی باشــد‪.‬‬ ‫وحوش گلیل تشنه اند‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان گفــت‪ :‬امســال بــه‬ ‫علــت کاهــش بارندگی هــا و ادامــه خشکســالی وحــوش منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده گلیــل واقــع در بخــش ســرحد ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا کمبــود منابــع ابــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حمیــد فخرانــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬عــاوه بــر کاهــش بارندگــی هــا‪ ،‬دام عشــایر در ایــن منطقــه‬ ‫بیــش از حــد مجــاز اســت کــه دام زیــاد و خشــکی برخــی از منابــع ابــی‬ ‫موجــب تــرک وحــوش از ایــن منطقــه بــه ســایر مناطــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در صــورت ادامــه ایــن رونــد تــا یک مــاه اینــده‬ ‫تمامــی منابــع ابــی بــرای وحــوش منطقــه حفاظــت شــده گلیــل‬ ‫خشــک خواهــد شــد اضافــه کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل‬ ‫اساســی‪ ،‬پــی گیری هــای الزم بــرای احیــا و بهســازی چشــمه هــای‬ ‫ایــن منطقــه بــا اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫فخرانــی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت نظافــت و بهســازی ســه بــاب دهنــه‬ ‫چشــمه در ایــن منطقــه حفاظــت شــده صــورت گرفتــه و اینــک در ‪۶‬‬ ‫نقطــه ایــن منطقــه نیــاز بــه نصــب یــک مــورد ابشــخور‪ ،‬یــک مــورد‬ ‫احــداث اب انبــار‪ ۲ ،‬بــاب بهســازی چشــمه و یــک مــورد تعمیــر و‬ ‫مرمــت ابشــخور اســت کــه ‪ ۸۸۰‬میلیــون ریــال اعتبــار مــی طلبــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه گســتردگی منطقــه حفاظــت شــده گلیــل در بخــش‬ ‫ســرحد این شهرســتان تاکنون ‪ ۱۳‬ابشــخور طبیعی و دســت‬ ‫ســاز ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫درخشش بازیکنان گلستانی‬ ‫در لیگ فوتسال نوجوانان‬ ‫کشور‬ ‫مســابقات لیــگ مناطــق فوتســال نوجوانــان کشــور بــا‬ ‫مشــخص شــدن تیــم هــای صعودکننــده بــه لیــگ دســته اول‬ ‫بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫یکــی از تیمهــای صعودکننــده «پیمــان شــاهرود» بــود کــه به‬ ‫عنــوان تیــم ســوم بــه ایــن موفقیــت دســت یافــت کــه در ایــن‬ ‫میــان نقــش بازیکنــان گلســتانی در کســب ایــن افتخــار بــی‬ ‫بدیــل بــود‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 53‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق و اعتــراف وی بــه‬ ‫‪ 53‬فقــره ســرقت در شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت منــازل خالــی از ســکنه در گــرگان‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی گســترده و‬ ‫بررســی هــای میدانــی موفــق شــدند بــه ســرنخ هایی از ســارق‬ ‫ســابقه دار رســیده و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش زمیــن گیــر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫فنــی بــه عمــل امــده بــا قــرار گرفتــن در برابــر مســتندات‬ ‫غیرقابــل انــکار پلیــس بــه ارتــکاب ‪ 53‬فقــره ســرقت منــزل در‬ ‫شهرســتان گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــف مقادیــر زیــادی امــوال مســروقه از‬ ‫جملــه کنتــور اب‪ ،‬شــیراالت‪ ،‬دوربیــن‪ ،‬تبلــت و موبایــل از‬ ‫مخفیــگاه ســارق‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تاکیــد کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی بــرای تامیــن نظــم‬ ‫و امنیــت جامعــه و مقابلــه قاطعانــه بــا مجرمــان شــبانه روز‬ ‫تــاش خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فخرانــی افــزود‪ :‬عمــده افــراد ســاکن‬ ‫منطقــه عشــایر کوچــرو هســتند کــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و دام ابشــخورها ضدعفونــی‬ ‫مــی شــوند و زمانــی کــه دام در منطقــه‬ ‫باشــد ماهانــه ‪ ۲‬نوبــت و در ســایر فصــول‬ ‫ماهانــه یکبــار نظافــت ان توســط خــود‬ ‫عشــایر‪ ،‬محیــط بانــان و اهالــی منطقــه‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل و ســرانی‬ ‫بــا ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار وســعت در شــمال‬ ‫شهرســتان شــیروان و مــرز بیــن ایــران و‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد کــه دارای ذخیــره گاه‬ ‫غنــی و ارزشــمند گیاهــی و جانــوری اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در ‪ ۸۵‬کیلومتــری شــهر‬ ‫شــیروان قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه دارا‬ ‫بــودن ویژگی هــای خــاص طبیعــی از‬ ‫جملــه جنگل هــای انبــوه ارس و گوناگونــی‬ ‫پوشــش گیاهــی و نیــز زیســت خالــص‬ ‫تریــن قــوچ اوریــال‪ ،‬در ‪ ۲۷‬تیرمــاه ‪ ۱۳۵۰‬به‬ ‫عنــوان منطقــه حفاظــت شــده زیســت محیطــی اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل و ســرانی دارای اب و هوایــی عمومــا‬ ‫کوهســتانی‪ ،‬بــا شــیب هــای تنــد و دره هــای عمیــق و صخــره هــای‬ ‫مرتفــع اســت‪ ،‬ایــن منطقــه قســمتی از رشــته کــوه هــای موســوم بــه‬ ‫کپــه داغ را تشــکیل مــی دهــد و از مناظــر زیبایــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪364‬‬ ‫پرونده سارق سیم و کابل برق‬ ‫بسته شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ســارق حرفه ای ســیم و کابل‬ ‫بــرق و کشــف ‪ 34‬فقــره‏ســرقت در شهرســتان «مانــه و ســملقان»‬ ‫‪‎‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫در ســطح شهرســتان «مانــه و‏ســملقان» بررســی موضــوع بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری‪ 11‬شهرســتان بــا انجــام‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی‪،‬‏موفــق بــه دســتگیری ســارق حیــن‬ ‫ســرقت در یکــی از روســتاهای بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان‏شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرســی از داخــل خــودرو متهــم‪ ،‬االت و ادوات ســرقت‬ ‫شــامل قیچی هــای بــزرگ و‏وســایل تخصصــی بــاال رفتــن از تیرهــای‬ ‫بــرق و مقــداری ســیم و کابــل ســرقتی کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویی هــای اولیــه بــه بــزه‏انتســابی‬ ‫اعتــراف کــرد و گفــت‪ :‬مدتــی اســت بــا تهیــه وســایل و ابــزار قطــع ســیم‬ ‫هــای بــرق بــا‏همدســتی ســه نفــر‪ ،‬اقــدام بــه ســرقت مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده گفــت‪ :‬متهــم بــه همــراه پرونــده اولیــه تحویــل‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان شــد کــه‏در بازجویی هــای فنــی پلیــس بــه‬ ‫‪ 34‬فقره ســرقت ســیم و کابل برق در ســطح اســتان خراســان‏شــمالی‬ ‫اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا گســتره ‪ ۳۷۸۹‬کیلومترمربــع‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده مــرزی «گلیــل و ســرانی» کــه بــه عنــوان‬ ‫زیســت کــره بــه ثبــت جهانــی رســیده‪ ،‬مناطــق بکــر زیســت محیطــی‬ ‫«زوارم و گلیــان‪ ،‬بوســتان شــیرکوه‪ ،‬ییالقــات گیل نامانلــو‪ ،‬بوانلــو و‬ ‫نیــز چپانلــو» را در خــود دارد کــه زیســتگاه انــواع پرنــدگان و جانــوران‬ ‫وحشــی اســت‪.‬‬ ‫ســه بازیکــن گلســتانی بــه نــام هــای «محمدتقــی عــرب‬ ‫باالجلینــی» (نفــر ســمت راســت)‪« ،‬امیرحســین رنگــرز»‬ ‫(نفــر دوم از ســمت راســت) و «حمیــد صادقــی» (نفــر ســمت‬ ‫چــپ) جــزو بازیکنــان موثــر تیــم شــاهرودی در صعــود بــه‬ ‫لیــگ دســته اول فوتســال نوجوانــان کشــور بودنــد‪.‬‬ ‫باالجلینــی متولــد ســال ‪ 84‬شــهر جلیــن ســابقه بــازی‬ ‫درتیمهــای پیــام و امیــد جلیــن‪ ،‬رنگــرز متولــد ســال ‪83‬‬ ‫گــرگان ســابقه بــازی در تیمهــای پدیــده غــرب گــرگان‪ ،‬پیــام‬ ‫و امیــد جلیــن و صادقــی نیــز متولــد ســال ‪ 83‬شهرســتان‬ ‫بندرترکمــن ســابقه حضــور در تیمهــای پدیــده بندرترکمــن و‬ ‫امیــد جلیــن را در کارنامــه دارنــد‪.‬‬ ‫امیدواریــم ایــن بازیکنــان پرتالش فوتســال اســتان گلســتان‬ ‫اینــده درخشــانی پیــش رو داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کل ‪۸۳‬‬ ‫بــاب انبــار ذخیــره ســازی غــات و ســایر محصــوالت کــه در‬ ‫اســتان وجود دارد فرســوده هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جلیــل رمضانــی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬انبارهایــی کــه زیــر پوشــش‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان هســتند بخشــی دولتــی و‬ ‫تعــدادی نیــز زیــر نظــر شــرکت هــای تعاونــی روســتایی‬ ‫هســتند کــه در فصــل خریــد محصــول غــات‪ ،‬محصــوالت‬ ‫تضمینــی و حتــی انبــار نهــاده هــای کشــاورزی و دامــی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســاخت بیشــتر ایــن انبارهــا ‪ ۲‬و حتــی‬ ‫ســه دهــه مــی گــذرد امــا بــه دلیــل اینکــه اعتبــار تعمیــر‪،‬‬ ‫تجیهــز و توســعه وجــود نداشــته تاکنــون در ایــن خصــوص‬ ‫اقدامــی انجــام نشــده اســت کــه هــم اینــک تمامــی ایــن‬ ‫فضاهــا نیــاز بــه توســعه و تعمیــر دارنــد‪.‬‬ ‫رمضانیــان بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص ردیــف‬ ‫اعتبــاری از محــل ملــی وجــود نداشــته اســت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اعتبــار مــورد نیــاز بایــد از اســتان تامیــن شــود کــه‬ ‫ایــن موضــوع را بارهــا در جلســه هــای اســتانداری عنــوان‬ ‫کــرده ایــم و هــم اینــک در برخــی از شهرســتان هــا در‬ ‫کمیتــه برنامــه ریــزی در ایــن خصــوص اعتباراتــی در نظــر‬ ‫گرفته انــد‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬انبارهــا‬ ‫بــه دلیــل فرســودگی از شــرایط خوبــی بــرای ذخیــره ســازی‬ ‫برخــوردار نیســت و بــرای نوســازی بــه بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی ظرفیــت انبارهــای ذخیــره ســازی را بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫هــزار تــن عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬از مجمــوع فضــای ذخیــره‬ ‫ســازی ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بــه بخــش دولتــی و مابقــی نیــز زیــر‬ ‫مجموعــه شــرکت هــای تعاونــی روســتایی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتــی هــم اینــک در برخــی از فضاهــا نیــاز‬ ‫بــه باســکول‪ ،‬تجیهــزات ایمنــی و امنیتــی وجــود دارد امــا‬ ‫تاکنــون ر ایــن خصــوص توجهــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن ظرفیــت ذخیــره ســازی گنــدم‬ ‫در اســتان ‪ ۷۵‬هــزار تــن ســیلوی بتنــی‪ ۹۵ ،‬هــزار تــن‬ ‫ســیلوی فلــزی‪ ۹۵ ،‬هــزار تــن انبارهــای مکانیــزه و ‪۳۵‬‬ ‫هــزار تــن انبــار هــای نیمــه مکانیــزه اســت‪.‬‬ ‫تعــاون روســتایی مباشــر شــرکت غلــه و بازرگانــی دولتــی‬ ‫در اســتان هــا محســوب مــی شــود کــه ســاالنه حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از خریدهــای تضمینــی محصــوالت کشــاورزی از‬ ‫جملــه غــات از ســوی ایــن تعاونــی خریــداری مــی شــود‬ ‫و عــاوه بــر ان خریــد دانــه هــای روغنــی از جملــه کلــزا‪،‬‬ ‫زعفــران و ســایر محصــوالت را نیــز بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی‬ ‫دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار کشــتزار اســت‬ ‫و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در ایــن‬ ‫حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬ایــن اســتان بیشــترین شــاغل‬ ‫در بخــش کشــاورزی را دارد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــ ‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۶۹‬تقاضــای‬ ‫اقــای ســید منصــور هاشــمی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۷‬و کــد ملــی‬ ‫‪۲۲۴۹۶۵۳۶۶۶‬صــادره از کردکــوی فرزنــد ســید حضــور درششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احــداث بــه مســاحت ‪ ۹۲۰۰‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫شــماره ‪ _۲۹‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرکالته کفشــگیری بخــش دو حوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫حســن تیمــوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫کــه نســب ‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۰۶.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۲ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬‬ ‫‪۱۴۰۰/06/02‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از‬ ‫طــرف رضــا باقــری‬ ‫حمل کننده چاقوی نامتعارف‬ ‫از منظر قانون مظنون است و‬ ‫فرار از محکم ه قانون نیز تا به‬ ‫ابد ممکن نیست‪.‬‏‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫شمـاره ‪364‬‬ ‫دالیلی برای پاکسازی کبد‬ ‫کرونا جان سالم‬ ‫می دانــم حالــت خــوب اســت و قوی تــر از قبــل‬ ‫مشــغول گشــت و گــذار در همــه جــای ایرانــی‪.‬‬ ‫فکــر کنــم یــک ســال و خــورده ای مــی شــود کــه اینجــا‬ ‫امــده ای‪ ،‬قصــد رفتــن نــداری؟ درســت اســت کــه‬ ‫مــا ایرانــی ادم هــای میهمــان نــوازی هســتیم‪ ،‬امــا‬ ‫فکــر نمی کنــی یــک ســال مــدت زیــادی اســت بــرای‬ ‫میهما نــی ؟‬ ‫اول اســفند ســال ‪ 99‬بــود کــه بــه ایــن مــرز و بــوم‬ ‫هــم امــدی و هنــوز هــم هســتی‪ .‬چــه دیــر گذشــت‬ ‫ایــن روزهــا و از چــه چیزهــای خوبــی محروممــان کــردی‬ ‫کرونــا جــان مــی دانــی‪ ،‬اســفند مــا ایرانی هــا بــا همــه‬ ‫جــای زمیــن فــرق دارد و ایــن مــاه بــرای مــا ایرانی هــا‬ ‫بســیار زیباســت‪ ،‬امــا امســال نبــود‪.‬‬ ‫مــی دانــی اســفند هــر ســال در خانــه همــه ایرانی هــا‬ ‫بــرو و بیایــی بــرای اســتقبال از نــوروز برپــا مــی شــود‪ ،‬از‬ ‫خانــه تکانــی گرفتــه تــا خریــد لبــاس نــو و شــیرینی و‪ ...‬و‬ ‫ایــن روزهــا عجیــب بــرای کــودکان دلچســب اســت‪ ،‬امــا‬ ‫امســال ایــن شــادی را از مــا گرفتــی‪.‬‬ ‫کرونــا جــان عیــد و دیدوبازدیدهایــش‪ ،‬عیــد و‬ ‫ســفرهایش و عیــد و گشــت و گــذار در طبیعتــش از‬ ‫رســوم زیبــای مــا ایرانیــان اســت کــه ان را از مــا گرفتــی‬ ‫و مجبورمــان کــردی تعطیــات را در خانــه بمانیــم و‬ ‫چــه ســخت گذشــت ان روزهــا‪ .‬حتــی نشــد بــه دیــدن‬ ‫پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هایمــان برویــم بــرای تبریــک‬ ‫عیــد‪ ،‬مبــادا کــه تــو هــم بیایــی و گرفتارشــان کنــی‪.‬‬ ‫بهــار کــه رســید همــه جــا ســبز شــد و جــان مــی داد‬ ‫بــرای گشــت و گــذار در طبیعــت‪ ،‬جــان مــی داد بــرای‬ ‫اینکــه اخــر هفتــه بــار ســفر ببنــدی و بــه دل طبیعــت‬ ‫بزنــی و خســتگی هفتــه را از تــن بیــرون کنــی‪ ،‬امــا مگــر‬ ‫گذاشــتی‪.‬‬ ‫بچــه هــا هــم کــه مدرسه شــان را بــه تعطیلــی کشــانده‬ ‫بــودی حســابی از تــو دلگیــر بودنــد‪ .‬حــق هــم داشــتند‪،‬‬ ‫نــه مــی شــد مدرســه برونــد و بــا دوستانشــان باشــند‪ ،‬نــه‬ ‫پــارک و نــه کوچــه‪ .‬از میهمانی هــای خانوادگــی و شــب‬ ‫نشــینی‪ ،‬ســینما رفتــن‪ ،‬ورزش‪ ،‬کنســرت و‪ ...‬هــم خبــری‬ ‫نبــود‪ .‬حــق بــده از تــو ناراحــت باشــند‪.‬‬ ‫کرونــا جــان می گفتنــد از گرمــا بــدت مــی ایــد و‬ ‫تابســتان کــه بیایــد مــی روی‪ ،‬امــا انــگار بــه تــو خیلــی‬ ‫خــوش گذشــته و حــاال حاالهــا قصــد رفتــن نــداری‪.‬‬ ‫تابســتانمان را هــم خــراب کــردی و خبــری از‬ ‫ســفرهای ایــن فصــل نبــود‪ ،‬مــی دانــی دلمــان لــک‬ ‫زده بــود بــرای مســافرت‪ ،‬ولــی مگــر گذاشــتی‪.‬‬ ‫مــی دانــی‪ ،‬شــوق خریــد مدرســه را هــم از بچــه هامــان‬ ‫گرفتــی‪ ،‬انهــا شــهریور هــر ســال خــود را امــاده مــی کننــد‬ ‫همراهمــان بــه بــازار برونــد و کیــف و کفــش و مــداد و‬ ‫دفتــر بخرنــد‪ ،‬بــا کلــی ذوق انهــا را امــاده مــی کردنــد کــه‬ ‫اول مهــر برســد و مدرســه برونــد‪ ،‬امــا امســال از ایــن‬ ‫هــم خبــری نبــود‪ .‬اصــا حواســت بــه کاسـب ها هســت‪،‬‬ ‫بــازار مهــر انهــا هــم کســاد کســاد بــود‪.‬‬ ‫کرونا می دانی در این مدت جان چند نفر را گرفته ای؟‬ ‫فقــط در ســرزمین مــا بیــش از ‪ 100‬هــزار نفــر را کشــته ای‬ ‫و چندیــن برابــر ان را راهــی بیمارســتان کــرده ای‪ ،‬اصــا‬ ‫مــی دانــی بیــش از ‪ 100‬هــزار خانــواده داغــدار یعنی چه؟‬ ‫مــی دانــی اینکــه ‪ 100‬هــزار خانــواده بــزرگ‬ ‫خــود را از دســت بدهنــد یعنــی چــه؟ مــی‬ ‫دانــی حســرت در اغــوش گرفتــن پــدر و مــادر را‬ ‫بــرای همیشــه روی دل خیلی هــا گذاشــته ای؟‬ ‫مــی دانــی در ایــن مــدت بچــه هایــی را از پــدر و‬ ‫مادرشــان گرفتـه ای کــه همــه دلخوشــی انهــا بودنــد‪ .‬مــی‬ ‫دانــی ایــن مادرهــا را بــه جنــون کشــانده ای و هنــوز هــم‬ ‫بــاور ندارنــد جگرگوشــه شــان دیگــر کنارشــان نیســت‪.‬‬ ‫مــی دانــی پزشــکان و پرســتاران ســرزمینم مــاه‬ ‫هاســت شــب و روز ندارنــد‪ ،‬خیلــی هاشــان ارزو‬ ‫دارنــد فرزندانشــان را در اغــوش بگیرنــد‪ ،‬امــا‬ ‫تــرس دارنــد از اینکــه مبــادا انهــا را مبتــا کننــد‪.‬‬ ‫مــی دانــی خیلــی پدرهــا را کــه بــا دستفروشــی‬ ‫لقمــه نانــی حــال ســر ســفره می برنــد را‬ ‫شــرمنده زن و بچــه هاشــان کــرده ای‪.‬‬ ‫مــی دانــی خیلــی پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا‬ ‫کــه تنهــا دلخوشی شــان دیــدار اخــر هفتــه بــا‬ ‫نوه هایشــان بــود را بــه مــرز افســردگی کشــانده ای‪.‬‬ ‫مــی دانــی در ایــن مــدت نتوانســته ایم بــا کســانی کــه‬ ‫عزیزانشــان را از دســت داده انــد از نزدیــک همــدردی‬ ‫کنیــم تــا شــاید تســلی بــرای غم هایشــان باشــیم‪.‬‬ ‫می دانی‪....‬‬ ‫متاسفانه نمیدانی‪....‬‬ ‫اگرچــه کبــد خــود قــادر بــه پاکســازی ســموم‬ ‫بــدن اســت امــا بــه دلیــل افزایــش عــادات ناســالم‬ ‫زندگــی‪ ،‬ایــن قابلیــت کبــد ممکــن اســت رفتــه‬ ‫رفتــه کــم رنــگ تــر شــود‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه اختــاالت و عــوارض ناشــی از‬ ‫عــدم کارکــرد مطلــوب کــد از جملــه نارســایی و‬ ‫ســیروز کبــدی‪ ،‬و در مــوارد پیشــرفته تــر ســرطان‬ ‫کبــد خــود را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســم زدایــی از کبــد بــه خاطــر ‪ ۷‬دلیــل اساســی به‬ ‫هیــچ وجــه نبایــد نادیده گرفته شــود‪:‬‬ ‫مصــرف چربــی و غذاهــای فــراوری شــده‪:‬‬ ‫غذاهــای پــردازش شــده‪ ،‬حــاوی مقادیــر زیــادی‬ ‫از چربــی هــای اشــباع هســتند‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫کبــد نقــش ســوخت و ســاز ایــن چربــی هــا را ایفــا‬ ‫می کنــد امــا وقتــی میــزان ایــن چربی هــا بیــش‬ ‫از حــد باشــد‪ ،‬ایــن فعالیــت کبــد نیــز متوقــف‬ ‫می شــود و فــرد بــا اختــاالت کبــدی ماننــد کبــد‬ ‫چــرب و چاقــی مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برخــی از مشــکل ســازترین غذاهــا بــرای کبــد‬ ‫عبارتنــد از محصــوالت کنســرو‪ ،‬گوشــت های‬ ‫بســته بنــدی‪ ،‬گوشــت ســرخ شــده‪ ،‬گوشــت قرمــز‪.‬‬ ‫مصــرف کربوهیدرات هــای پــردازش شــده‪ :‬مصــرف‬ ‫بیش از حد این نوع کربوهیدرات ها باعث افزایش‬ ‫ســطح قنــد خــون بــه طــور ناگهانــی شــده و کبــد را‬ ‫بــرای از بیــن بــردن قنــد خــون بــاال و ثبــات قنــد خــون‬ ‫وادار بــه فعالیــت بیشــتر مــی کنــد‪ .‬نوشــیدنی های‬ ‫بــدون الــکل‪ ،‬پاســتا‪ ،‬نــان ســفید‪ ،‬شــیرینی و انــواع‬ ‫دســر‪ ،‬بــرای عملکــرد کبــد دردسرســاز هســتند‪.‬‬ ‫تنفــس در هــوای الــوه‪ :‬حتــی اگــر شــما عــادات‬ ‫غذایــی خــود را اصــاح کنیــد‪ ،‬بــاز هــم ممکــن اســت‬ ‫الودگــی هــوا (کــه تقریبــا در همــه جــا دیــده مــی‬ ‫شــود) مشــکالتی بــرای کبدتــان ایجــاد کنــد‪ .‬مــواد‬ ‫ســمی در هــوا‪ ،‬مــواد شــوینده شــیمیایی و نیــز در‬ ‫مجــاورت کارخانــه هــای صنعتی‪ ،‬تقریبــا در همه جا‬ ‫هســتند و راه فــراری هــم از ان هــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اضافــه وزن‪ :‬افــرادی کــه در صــدد کاهــش وزن‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬نبایــد از کبــد خــود غافــل شــوند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه مانعــی بــر ســر راه عملکــرد ایــن‬ ‫ارگان مهــم بــدن قــرار می گیــرد‪ ،‬تقریبــا تمــام‬ ‫متابولیســم یــا همــان ســوخت و ســاز بــدن کنــد و‬ ‫بــه نوعــی مختــل مــی شــود‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬اضافــه‬ ‫وزن بــا میــزان قنــد خــون رابطــه مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان بــاالی مــواد قنــدی در خــون‪ ،‬بــه جــای‬ ‫انکــه تبدیــل بــه انــرژی شــود‪ ،‬بــه شــکل چربــی در‬ ‫می ایــد و در قســمت های مختلــف بــدن انباشــته‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫کمبــود مــواد مغــذی‪ :‬اگــر رژیــم غذایــی شــما‬ ‫غنــی از ســبزیجات‪ ،‬میــوه جــات و حبوبــات‬ ‫نیســت شــک نکنیــد کــه دیــر یــا زود دچــار‬ ‫ســوء تغذیــه خواهیــد شــد‪ .‬کمبــود ویتامیــن‪،‬‬ ‫مــواد معدنــی و دیگــر مــواد مغــذی مفیــد بــرای‬ ‫بــدن‪ ،‬بــر عملکــرد کبــد و دیگــر ارگان هــای بــدن‬ ‫تاثیــرات ســوء می گــذارد‪ .‬ویتامیــن ا‪ ،‬ویتامیــن‬ ‫ب‪ ،‬ویتامیــن ای‪ ،‬اســید فولیــک‪ ،‬کلســیم و‬ ‫اب بــرای حفــظ عملکــرد کبــد ضــروری اســت‪.‬‬ ‫زیاده روی در مصرف داروهای شیمیایی و الکل‪:‬‬ ‫زیــاده روی در مصــرف ایــن گونــه مــواد‪ ،‬کبــد را‬ ‫ســمی می کنــد و در نتیجــه اختــاالت شــدیدی در‬ ‫عملکــرد ان رخ می دهــد‪ .‬در واقــع اســیب هایی‬ ‫کــه مصــرف الــکل و مصــرف خودســرانه داروها بر‬ ‫کبــد وارد مــی کنــد‪ ،‬ان قــدر شــدید اســت کــه در‬ ‫نهایــت یــا منجــر بــه ســیروز کبــدی و یــا ســندروم‬ ‫حــاد کبــد چــرب می شــود‪.‬‬ ‫ســنگ های صفــرا‪ :‬ســنگ های صفــرا‪ ،‬رســوب های‬ ‫جامدی هســتند که درون کیســه صفرا و همچنین‬ ‫درون کبــد شــکل مــی گیرنــد‪ .‬ایــن ســنگ ها‬ ‫اندازه هــای متفاوتــی دارنــد‪ :‬گاهــی بــه انــدازه یــک‬ ‫ریــزه شــن هســتند و گاهــی شــبیه بــه یــک تــوپ‬ ‫گلــف‪ .‬اگــر مراقــب میــزان کلســترول و یــا «بیلــی‬ ‫روبیــن» خــون خــود نباشــید‪ ،‬بــدون شــک بایــد‬ ‫منتظــر شــکل گیــری ایــن ســنگ ها در بــدن خــود‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن ســنگ ها بایــد به ســرعت مداوا شــوند‪،‬‬ ‫چــرا کــه ممکــن اســت بعضــی از رگ هــای خونــی‬ ‫را مســدود ســازند‪ ،‬دردهــای شــدیدی بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــند و در نهایــت عملکــرد صحیــح کبــد‬ ‫را مختــل ســازند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پاکســازی بــدن از‬ ‫ســموم انباشــته شــده و نیــز پاکســازی کبــد‪ ،‬امــکان‬ ‫شــکل گیری ایــن قســم از ســنگ ها را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬در میــان داروهــای تجویــزی پزشــکان در‬ ‫خصــوص ایــن مــورد‪ ،‬مــی تــوان بــه دمنــوش هــا و‬ ‫اســموتی هــا و درمان هــای ویــژه دیگــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫درمان هایــی کــه هدفشــان ســم زدایــی کبــد بــه‬ ‫بهتریــن شــکل ممکــن اســت‪.‬‬ ‫سحر کیانی پور‬ ‫علت چاقی شکم با وجود‬ ‫ورزش کردن چیست؟‬ ‫یــک بــاور غلــط ایــن اســت کــه هــدف قــرار دادن عضــات شــکم‬ ‫و انجــام تمرینــات ورزشــی متمرکــز بــر روی ایــن عضــات باعــث‬ ‫از بیــن رفتــن چربــی شــکمی مــی شــود در حالــی کــه بــه گفتــه‬ ‫متخصصــان از بیــن بــردن چربــی شــکمی نیــاز بــه نظــم و انضبــاط‬ ‫رژیــم غذایــی بــرای ســوزاندن چربــی و تمرینــات قدرتــی بــرای‬ ‫تمــام بــدن دارد نــه فقــط عضــات شــکم‪.‬‬ ‫در اینجــا برخــی از عــادات غلــط و تعجــب اوری کــه اجــازه نمــی‬ ‫دهــد چربــی شــکمی از بیــن بــرود‪ ،‬بیشــتر معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫مصرف نوشــیدنی های گازدار‪ :‬مصرف هر گونه نوشــیدنی گازدار‬ ‫کــه منجــر بــه ایجــاد نفــخ شــود‪ ،‬خــود راهــی بــرای افزایــش چربــی‬ ‫شــکمی اســت‪ .‬بــه طــوری کــه افــرادی کــه روزانــه دو یــا چنــد لیــوان‬ ‫نوشــابه گازدار مــی نوشــند‪ ،‬انــدازه دور کمرشــان ‪ ۶‬برابــر بیشــتر از‬ ‫کســانی اســت کــه از ایــن نوشــیدنی هــا پرهیــز مــی کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف غذاهــای فــراوری شــده‪ :‬هــر گونــه غــذای فــراوری شــده‬ ‫از قبیــل قنــد و چربــی هــای اشــباع‪ ،‬بایــد کنــار گذاشــته شــود؛‬ ‫اگــر واقعــا قصــد کاهــش وزن و از دســت دادن چربــی شــکمی‬ ‫را داریــد‪ .‬غذهــای فــراوری شــده حــاوی مقادیــر بــاالی ســدیم‬ ‫هســتند کــه منجــر بــه احتبــاس مایعــات در بــدن مــی شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن میــزان چربــی ترانــس در هــر وعــده غذایــی بایــد کمتــر‬ ‫از ‪ ۰,۵‬گــرم باشــد در حالــی کــه بســیاری مــردم بیــش از ایــن‬ ‫میــزان‪ ،‬چربــی ترانــس دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫نوشــیدن الــکل‪ :‬مصــرف مشــروبات الکلــی بــه دلیــل ایــن کــه‬ ‫حــاوی مقادیــر زیــادی قنــد اســت‪ ،‬خــود باعــث افزایــش دور کمــر‬ ‫و چاقــی شــکمی مــی شــود‪.‬‬ ‫پرهیــز از ورزش هــای قلبــی عروقــی‪ :‬ایــن ورزش هــا بایــد بــرای‬ ‫از بیــن بــردن چربــی اضافــه شــکم انجــام شــود‪ .‬تمرینــات قلبــی‬ ‫عروقــی یــا هــوازی بــه هــر تمریــن پیوســته ای کــه قلــب شــما‬ ‫را بــه فعالیــت وادار کنــد‪ ،‬بــرای ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۰‬دقیقــه ادامــه یابــد و‬ ‫گــروه هــای بــزرگ عضالنــی شــما را از قبیــل‪ :‬عضــات ســاق‪ ،‬ران‬ ‫و باســن‪ ،‬درگیــر کنــد (البتــه در بعضــی از ورزش هــا از قبیــل‬ ‫شــنا و اســکی کلیــه عضــات بــدن در گیــر مــی شــوند) گفتــه‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ارزش هــای معمــول قلبــی عروقــی شــامل پیــاده روی‪ ،‬دویــدن‬ ‫و دوچرخــه ســواری اســت‪ .‬بــرای انجــام ایــن ورزش هــا نیــازی بــه‬ ‫عضویــت در باشــگاه هــای ورزشــی نیســت ولــی گاهــی اســتفاده‬ ‫از بعضــی تجهیــزات ورزشــی دامنــه انتخــاب وســیع تــری در‬ ‫اختیــار شــما قــرار مــی دهــد‪ .‬اینهــا شــامل انــواع دســتگاه هــای‬ ‫اســتپر‪ ،‬اســکی ثابــت‪ ،‬تردمیــل‪ ،‬روئینــگ (پاروزنــی) و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫غفلــت از تمرینــات قدرتــی‪ :‬بزرگتریــن تصــور غلــط ایــن اســت‬ ‫کــه انجــام تمرینــات قلبــی مهمتــر از تمرینــات قدرتــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه تمرینــات قدرتــی ســوخت و ســاز بــدن‬ ‫را بــا اضافــه کــردن عضلــه افزایــش مــی دهــد‪ .‬هــر چــه بــدن‬ ‫شــما بیشــتر عضالنــی باشــد‪ ،‬بیشــتر کالــری مــی ســوزانید و‬ ‫بنابرایــن تمرینــات قدرتــی بــه انــدازه تمرینــات قلبــی در‬ ‫اولویــت انجــام باشــد‪.‬‬ ‫پرهیــز کامــل از چربیهــا‪ :‬یــک رژیــم غذایــی غنــی از چربــی هــای‬ ‫اشــباع نشــده از جملــه اجیــل‪ ،‬اووکادو‪ ،‬روغــن زیتــون و ماهــی‪،‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از تجمــع چربــی در بــدن مفیــد اســت و نبایــد بــه‬ ‫طــور کامــل از تمــام چربــی هــا اجتنــاب کــرد‪.‬‬ ‫تجربــه اســترس مزمــن‪ :‬ایــن حالــت روانــی خــود عاملــی بــرای‬ ‫افزایــش وزن و افزایــش ذخیــره چربــی شــکمی اســت و انهــم‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه در حالــت اســترس بــه دلیــل ترشــح هورمــون‬ ‫هــای کورتیــزول و ادرنــال‪ ،‬پرخــوری بیشــتر صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫اجتنــاب از کربوهیــدرات هــا‪ :‬اگــر مــی خواهیــد چربی شــکمی و یا‬ ‫چربــی کلــی بــدن را از بیــن ببریــد‪ ،‬باید گروه هایــی از کربوهیدرات‬ ‫هــای پیچیــده را بــه رژیــم غذایــی خــود بــرای افزایــش حجــم‬ ‫عضالنــی اضافــه کنیــد‪ .‬تقریبــا ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۶۵‬درصــد از کالــری دریافتــی‬ ‫شــما بایــد از طریــق کربوهیــدرات هــای ســالم باشــد‪.‬‬ ‫عــدم دریافــت پروتئیــن کافــی‪ :‬غذاهــای غنــی از پروتئیــن‬ ‫وزن شــما را کنتــرل کــرده و هورمــون گرلیــن را کــه‬ ‫مرتبــط بــا احســاس ســیری اســت‪ ،‬فعــال نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫محرومیــت از خــواب‪ :‬کمبــود خــواب و افزایــش وزن‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد‪ .‬از نظــر علمــی تاییــد شــده اســت کــه‬ ‫ســاعات کمتــر خــواب بــا افزایــش ســایز کمــر در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫محرومیــت از خــواب میــل بــه مصــرف غذاهــای پرکالــری و‬ ‫پــردازش شــده را افزایــش مــی دهــد و ســوخت و ســاز بــدن را‬ ‫کــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫اجتنــاب از نوشــیدن چــای ســبز‪ :‬اگــر شــما مشــکل در از‬ ‫بیــن بــردن چربــی هــای دور کمــر و شــکم داریــد‪ ،‬چــای ســبز‬ ‫بنوشــید‪ .‬ایــن نــوع چــای حــاوی انتــی اکســیدانی بــه نــام‬ ‫کاتچیــن اســت کــه منجــر بــه ســوزاندن بیشــتر چربــی در طــول‬ ‫ورزش مــی شــود‪.‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫کیست کلیه‬ ‫و عالمت وجود کیست ؟‬ ‫کیســت بــه جمــع شــدن مایــع در یــک حفــره بــا دیــواره نــازک کــه‬ ‫راه خروجــی نــدارد کیســت گفتــه مــی شــود کــه بــه جمــع شــدن‬ ‫ایــن مایــع در دیــواره کلیــه هــا کیســت کلیــه گفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کیســت هــای کلیــه انــواع مختلفــی دارنــد و احتمــال بدخیمــی در‬ ‫انهــا جــود دارد بــه همیــن دلیــل در صــورت تشــخیص کیســت کلیــه‬ ‫حتمــا بایــد بــه پزشــک اورولوژیســت مراجعــه شــود و از ســاده بــودن‬ ‫کیســت اطمینــان حاصــل کــرد‪.‬‬ ‫عالمت وجود کیست در کلیه چیست؟‬ ‫کیســت هــای کلیــه اغلــب بی عالمت هســتند و به صــورت اتفاقی‬ ‫در بررســی هــای ســونوگرافی تشــخیص داده مــی شــود ولــی وقتــی‬ ‫انــدازه کیســت کلیــه بزرگتــر می شــود و بــه علت اثرات فشــاری روی‬ ‫کلیــه هــا مــی توانــد باعــث درد پهلــو و باالرفتــن فشــار خــون و وجــود‬ ‫خــون در ادرار شــود‪ .‬اگــر انــدازه کیســت کلیــه خیلی بزرگ باشــد می‬ ‫توانــد بــا اثــر فشــاری روی کلیــه ان را از کار بینــدازد‪.‬‬ ‫علت تشکیل کیست کلیه چیست؟‬ ‫بیمــاری هــای ارثــی‪ :‬بعضــی بیماریهــا وجــود دارد کــه‬ ‫فــرد را مســتعد تشــکیل کیســت کلیــه میکنــد و قابــل ارث‬ ‫رســیدن از والدیــن بــه فرزنــدان میباشــد ماننــد کلیــه پلــی‬ ‫کیســتیک(‪.)ADPKD‬در ایــن افــراد اگــر بیمــاری بــه موقــع‬ ‫تشــخیص داده نشــود باعــث از کار افتــادن کلیــه هــا میشــود‪.‬‬ ‫افزایــش ســن‪ :‬در‪ %50‬افــراد بــاالی ‪ 50‬ســال در ســونوگرافی کیســت‬ ‫کلیــه گــزارش میشــود کــه در صــورت ســاده بــودن کیســت‬ ‫اقــدام خاصــی الزم نــدارد‪.‬‬ ‫ایــا ارتباطــی بیــن کیســت کلیــه و تبدیــل ان بــه ســرطان‬ ‫کلیــه وجــود دارد؟‬ ‫کیســت ســاده هیــچ نگرانــی نداشــته و بــه ســرطان تبدیــل‬ ‫نمــی شــود‪ .‬امــا کیســت هایــی کــه دیــواره انهــا نامنظــم و‬ ‫داخــل انهــا حفــره حفــره اســت حتمــا ًبایــد از نظــر ســرطان‬ ‫کلیــه هرچــه زودتــر بررســی شــوند و کیســت هــای ارثــی‬ ‫متعــدد اغلــب باعــث از کارافتادگــی کلیــه هــا مــی شــوند و‬ ‫ندرتــا ًبــه ســرطان کلیــه تبدیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایا درمانی برای کیست های کلیه وجود دارد؟‬ ‫کیســت هــای ســاده و کوچــک و بــدون عالیــم نیــاز بــه‬ ‫درمــان ندارنــد اماکیســت هــای بــزرگ و عالمتــدار و غیــر‬ ‫ســاده نیــاز بــه درمــان جراحــی دارنــد کــه شــامل‪:‬‬ ‫تخلیــه کیســت از طریــق پوســت و تزریــق مــاده‬ ‫اســکلروزان‪:‬‬ ‫احتمــال عــود کیســت در ایــن روش زیــاد اســت و بــا توجــه‬ ‫بــه خطراتــی کــه تزریــق مــاده اســکلروزان دارد تقریبــا ایــن روش‬ ‫منســوخ شــده اســت‪.‬‬ ‫برداشتن جدار کیست به روش الپاروسکوپی‪:‬‬ ‫بهتریــن و قطعــی تریــن روش درمــان بــا حداقل عوارض میباشــد‪.‬‬ ‫در ایــن روش بــا عبــور دوربیــن و لولــه هــای باریــک بــه شــکم و‬ ‫مشــخص کــردن کیســت کلیــه دیــواره هــای ان بریــده مــی شــود‬ ‫و خــارج مــی گــردد‪ .‬انجــام ایــن عمــل بــه صــورت ســرپایی و بــدون‬ ‫بســتری شــب در بیمارســتان و بدون شــکاف بزرگ انجام می گردد‪.‬‬ ‫برداشــتن کیســت یــا کلیــه بــه روش جراحــی‪ :‬در کیســت هایــی کــه‬ ‫شــک بــه بدخیمــی دارنــد انجــام میشــود‪.‬‬ ‫اما توصیه هایی جهت جلوگیری‪ ،‬تشخیص و درمان‬ ‫به موقع کیست های کلیه‪:‬‬ ‫‪.1‬قبل از ازدواج با انجام ســونوگرافی از وجود بیماری ارثی کیســت‬ ‫کلیه مطمئن شــوید تا از انتقال ان به فرزندانتان جلوگیری شــود‪.‬‬ ‫‪.2‬هــر ‪6‬مــاه یکبــار ســونوگرافی از کلیــه هــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪.3‬کیســت های ســاده کلیه کوچک نیاز به درمان ندارند‪ .‬انها هیچ‬ ‫موقع به ســرطان تبدیل نمی شــوند و هر ‪ 6‬ماه باید کنترل شــوند‪.‬‬ ‫‪.4‬کیســت هــای مشــکوک بــه ســرطان کلیــه بایــد بــه موقــع و ســریع‬ ‫درمــان شــوند‬ صفحه 6 ‫ایا میدانستید که خرس کواال هرگز اب نمی نوشد و اب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می کند؟‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬بعضــی از میکــروب هــا بعــد از ‪ 3‬میلیــون ســال کــه یــخ هــای ســیبری بیــرون اوره شــده انــد هنــوز‬ ‫زنــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و پنجم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫شــکایت ســازمان بازرســی کل کشــور از کارکنــان‬ ‫دولــت دچــار نقــص شــکلی اســت‪ .1‬‏رســیدگی دادســرا و‬ ‫کارشــناس پرونده نیز به تبع ان دچار نقص اســت‪ .‬با‬ ‫وصــف فــوق چــه بســا فــردی کــه‏مجرم شــناخته نشــده‪،‬‬ ‫مجــرم بــوده و بالعکــس‪ .‬مــراد از توافــق و تفاهــم در‬ ‫مــاده ‪ 603‬قانــون مجــازات‏اســامی‪ ،‬تبانــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫اگــر از حیــث احــراز تبانــی ‪ ،‬تعارضــی بیــن مــاده ‪603‬‬ ‫و مــاده واحــده قانــون‏مجــازات تبانــی در معامــات‬ ‫دولتــی مصــوب ســال ‪ 1348‬وجــود داشــته باشــد‪ .‬مــاده‬ ‫‪ 603‬کــه موخــر‏التصویــب اســت‪ ،‬مقــدم و نافــذ بــر ان‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬و اصطــاح تبانــی درحقوق نیــز‪ ،‬چیزی جز‬ ‫بســتن‏پیمانــی مخفیانــه بــرای تحصیــل ســود مــن غیــر‬ ‫حــق نیســت‪ .‬کــه درمــا نحــن فیــه چیــزی جــز مداخلــه‬ ‫دو یــا چنــد نفــر‏بــرای ســود بــردن از طریــق ضــرر زدن بــه‬ ‫دولــت نیســت‪ .‬مصادیــق مــاده ‪ 603‬نیــز عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫الــف) منظــور‏نمــودن نفعــی بــرای خــود یا دیگــری تحت‬ ‫هــر عنوانــی از عناویــن منــدرج در معامــات‪.‬ب) خریــد‬ ‫کــردن و یــا‏ایجــاد کــردن بــدون اذن از طــرف دســتگاه‬ ‫دولتــی متبــوع خــود ج‪ -‬منظــور نمــودن نفعــی بــرای‬ ‫خــود یــا دیگــری‏در تفریغ حســاب‪ .‬اگرچه ممکن اســت‬ ‫مــاده ‪603‬؛ قائــم بــه عمــل مجرمانــه یــک نفــر بــوده و‬ ‫از شــمول تبانــی‏خــارج گــردد‪ ،‬لیکــن اگــر بــه مصادیــق‬ ‫مجرمانــه مــاده ‪ 603‬توجــه نماییــم ‪ .‬در انجایــی کــه‬ ‫لفــظ «دیگــری»‏در معامــات و در تفریــغ حســاب‬ ‫بــه کار رفتــه‪ ،‬امــاره وجــود تبانــی اســت بیــن دو نفــر ‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر واضــح و‏مبرهــن اســت کــه رســیدگی‬ ‫قضایــی بــه اتهــام تبانــی‪ ،‬صــرف اخــذ اظهــارات و‬ ‫بازجویــی و مســتندات ‪ ،‬فقــط از‏یکطــرف (طــرف دولتی)‬ ‫ناقــص اســت‪.‬و نقــص شــکواییه ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشــور نیــز در همیــن نقطــه اســت‏‏‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و ششم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫شــکایت ســازمان بازرســی کل کشــور از کارکنــان‬ ‫دولت دچار نقص شــکلی اســت‪ .2‬‏رســیدگی دادســرا‬ ‫و کارشــناس پرونــده نیــز بــه تبــع ان دچــار نقــص‬ ‫اســت‪ .‬بــا وصــف فــوق چــه بســا فــردی کــه‏مجــرم‬ ‫شــناخته نشــده‪ ،‬مجــرم بــوده و بالعکــس‪ .‬همیــن‬ ‫نقــص ســبب نقــص رســیدگی دادســرا و کارشــناس و‬ ‫‏دادگاه نیــز می گــردد‪ .‬لــذا احتمــال انکــه رای صــادره‬ ‫مســتند بــه محاکمــه یــک طــرف ‪ ،‬مطابــق بــا واقــع و‬ ‫‏عدالــت نباشــد قــوی اســت‪ .‬زیــرا اظهــارات و دفاعیــات‬ ‫و اســناد در یــد طــرف دیگــر ‪ ،‬قطعــا موثــر در کشــف‬ ‫‏حقیقــت و صــدور انشــاء رای شایســته‪ ،‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫مواجهــه دو طــرف و یــا اخــذ مســتندات و دفاعیــات از‬ ‫هــر‏دو طــرف کــه بنیــان یــک اتهــام مجرمانــه بــه انهــا‬ ‫نســبت داده شــده اســت‪ .‬می توانــد بعلــت تعــارض‬ ‫و یــا گشــوده‏شــدن اســرار ســایر وقایــع ؛ منتــج بــه‬ ‫کشــف واقعــه و اقــرار گــردد‪ .‬لــذا الزمــه رســیدگی‬ ‫عادالنــه در اتهــام تبانــی‏بیــن دو نفــر‪ ،‬تحــت تعقیــب‬ ‫قرارگرفتــن هــر دو طــرف باشــد‪ .‬از همیــن منظــر‪ ،‬الزم‬ ‫اســت ســازمان بازرســی‪،‬‏طــرف مقابــل را کــه منتفــع از‬ ‫عمل مجرمانه انتســابی بوده اســت‪ ،‬بعنوان احدی از‬ ‫مشــتکی عنهــم در‏شــکواییه خــود بیــاورد ‪ .‬در حالیکــه‬ ‫بــه علــت غیــر دولتــی بــودن‪ ،‬او را از عــداد مشــتکی‬ ‫عنهــم خــارج می کنــد‪ .‬و‏ایــن نقــص اشــکار ســازمان و‬ ‫مخــدوش شــدن شــکواییه اســت‪ .‬در حالیکــه ســازمان‬ ‫مــی بایســتی طــرف قــرارداد ‏ســازمان دولتــی را نیــز بــه‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 72‬قانــون اییــن دادرســی کیفــری‬ ‫داخــل در شــکواییه خــود نمایــد‪ .‬‏‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و هفتم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫امــوال در یــد ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره مصــداق‬ ‫مصــادره و یــا تملیــک مــال مدیــون ‏نیســت‪ :‬بــرای‬ ‫ورود بــه اصــل مطلــب ایــن مقدمــه ضــروری اســت‪:‬‬ ‫امــوال غیرمنقــول مشــخصا اراضــی و‏اماکــن و ابنیــه‬ ‫برخــاف امــوال منقــول اختصــاص صــرف بــه مالــک‬ ‫نــدارد ‪ .‬بلکــه مالــک و جامعــه در عمــران‏امــاک الزم‬ ‫و ملــزوم هــم هســتند‪ .‬اســت‪ .‬احــداث بنــا بــدون‬ ‫تبعیت از نقشــه شــهری و موازین شهرســازی و‏اصول‬ ‫بهداشــت عمومــی میســر نیســت‪ .‬همچنیــن امنیــت‬ ‫اجتماعــی اماکــن و اراضــی شــهری بــدون شناســایی‬ ‫‏ملک و تخصیص کد پســتی و کنترل فعالیت در انها‬ ‫میســر نیســتند‪ .‬وتامیــن ایــن امــور نیــز بــدون مالــک‬ ‫‏امــکان نــدارد‪ .‬لــذا لــزوم نصــب سرپرســت و وضــع‬ ‫قوانیــن خــاص بــرای اداره امــوال مجهــول المالــک و‬ ‫‏بالصاحــب در تمــام کشــورهای دنیــا اجتنــاب ناپذیــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــران سرپرســتی ایــن امــوال طبــق‬ ‫قانــون ‏مصــوب ‪ 16‬اردیبهشــت ‪ 1313‬تحقــق یافــت و‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی مســتندا بــه اصــل‬ ‫‪ 49‬‏قانون اساســی در ســال ‪۱۳۶۸‬در ســازمانی به نام‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خمینــی ره تمرکــز یافــت‪.‬‬ ‫اغــاز بــه‏کار ایــن ســتاد در ششــم اردیبهشــت ســال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬حــدود یــک مــاه قبــل از رحلــت حضــرت امــام‬ ‫ره بــود‪ .‬ایــن ســتاد‏طــی ایــن حکــم موظــف شــد کلیــه‬ ‫درامدهــای حاصلــه را در مــوارد مقــرره شــرعیه‪،‬بنیاد‬ ‫شــهید‪ ،‬بنیــاد پانــزده‏خــرداد‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬کمیتــه‬ ‫امــداد‪ ،‬ســازمان بهزیســتی‪ ،‬طــرح شــهید رجایــی و‬ ‫بنیــاد جانبــازان انقــاب اســامی‏و مــوارد دیگــر مــورد‬ ‫نظرشــان مصــرف نمایــد‪ .‬و هــم اکنــون امــور خیریــه‬ ‫ســتاد اجرایــی در بنیــاد برکــت متمرکــز‏شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق قانــون ‪ ،‬چنانچــه مالــک‪ ،‬پــس از بدســت گرفتن‬ ‫سرپرســتی ملــک‪ ،‬حاضــر شــده و ‏مالکیــت خــود را‬ ‫ثابــت کنــد میتوانــد بهــای ملــک را بــه کســر ده درصــد‬ ‫حــق سرپرســتی ســالیانه از ســتاد ‏دریافــت دارد‪.‬‬ ‫بنابرایــن تملیــک امــاک بالصاحــب و مجهــول المالک‬ ‫توســط ســتاد اجرایــی ‪ ،‬امــری کامــا‏مشــروع و قانونــی‬ ‫و عقالنــی و مبتنــی بــر قواعــد جهانــی و ضــرورت‬ ‫زندگــی اجتماعــی بــوده هرگــز تملیــک مــال‏مدیــون و‬ ‫مجــرم نیســت‪.‬و هوالمســتعان‬ ‫هکر اینستاگرامی‬ ‫که اقدام به اخاذی‬ ‫می کرد‪،‬دستگیر شد‬ ‫سرپرســت اداره تشــخیص و پیشــگیری پلیس‬ ‫فتــا از دســتگیری متهمــی کــه اقــدام بــه اخــاذی‬ ‫در اینســتاگرام می کــرد ‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا ضمــن تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬چنــدی پیــش ســه خانــم بــا ارائــه‬ ‫مرجوعــه قضائــی بــه پلیــس فتا اســتان مراجعه‬ ‫و مدعــی شــدند پیــج هــای اینســتاگرام متعلــق‬ ‫به ان ها توســط شــخصی ناشــناس از دسترس‬ ‫خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬طبــق اظهــارات شــاکات فــرد‬ ‫کالهبــردار بــا بدســت اوردن تصاویــر خصوصــی‬ ‫انهــا اقــدام بــه تهدیــد‪ ،‬مزاحمــت و انتشــار ایــن‬ ‫تصاویــر در فضــای مجــازی نمــوده و از شــکات‬ ‫پرونــده نیــز مبالغــی را جهــت عــدم انتشــار‬ ‫تصاویــر درخواســت کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره تشــخیص و پیشــگیری پلیــس‬ ‫فتــا تصریــح کــرد‪ :‬کالهبــردار با این شــگرد از افراد‬ ‫سوءاســتفاده و یــا اقــدام بــه اخــاذی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی هــای بعمــل امــده‬ ‫توســط کارشناســان این پلیس متهم شناســایی و با‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی‪ ،‬متهــم در محــل ســکونت‬ ‫خــود دســتگیر و بــه ایــن پلیــس انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســروان مجیــد ویســی بــا بیــان اینکــه متهــم‬ ‫در اظهــارات خــود بــه انجــام فعــل مذکــور‬ ‫اعتــراف کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از تکمیــل پرونــده‪،‬‬ ‫فــرد کالهبــردار جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫نــکات امنیتــی مربــوط بــه شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫ت شــخصی در فضای ســایبری را جدی‬ ‫حفــظ اکانـ ‬ ‫بگیریــد چــرا کــه خســارت مادی شــاید قابل جبران‬ ‫باشــد امــا خســارت معنــوی قابــل جبــران نیســت‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫زندگی با مردهای عصبی‬ ‫هــر کــه خشــم خــود را از مــردم بــاز دارد خداونــد‬ ‫عــذاب روز قیامــت را از او بــاز دارد‬ ‫زنــان زیــادی هســتند کــه مجبــور بــه تحمــل‬ ‫شــوهرانی پــر خشــم و عصبــی هســتند و‬ ‫اخــاق همسرشــان بســیار مــی رنــج می بریــد‬ ‫شــاید خودشــان را ســخت بدبخــت بداننــد در‬ ‫حالــی کــه می تواننــد در موقعیــت ایــده ال قــرار‬ ‫بگیرنــد اگــر خصوصیــات اخالقــی همسرشــان را‬ ‫خــوب بشناســند و بــا قلقــی کــه مخصــوص ایــن‬ ‫دســته از مردهاســت اشــنا باشــند راه خوشبختی‬ ‫را پیــدا می کننــد معمــوال ً در کنــار هــر اخــاق‬ ‫بــدی و خوبــی هــم وجــود دارد و دردهــای تنــد‬ ‫مــزاج و عصبانــی اکثــرا ً دارای عواطــف عمیقــی‬ ‫نیــز هســتند شــاید گزافــه نباشــد اگــر بگوییــم‬ ‫مهربانتریــن یــا دلســوز تریــن ادمهــا در بیــن‬ ‫همیــن افــراد پیــدا میشــوند خشــم هــم یــک‬ ‫نــوع عاطفــه و عاطفــه منفــی کســی کــه زیــاد‬ ‫خشــمگین میشــود ادمــی احســاس گــراز یعنــی‬ ‫از احساســات قــوی برخــوردار اســت از همــان‬ ‫طــور کــه از احساســات منفــی لبریــز می شــود‬ ‫از احساســات مثبــت و عاشــقانه نیــز سرمســت‬ ‫مــی شــود همانطــور کــه بــه هنــگام خشــم خــرد‬ ‫کننده و بی رحم اســت به هنگام عشــق ورزی و‬ ‫محبــت هــم ســنگ تمــام اســت اینهــا در حمایــت‬ ‫از دســت دارنــد یــک تازنــد مردهــای ارام مســتلب‬ ‫زیــر هیچــگاه در دفــاع حمایــت از خانــواده ماننــد‬ ‫مــرد هــای عصبــی از اعصــاب خودشــان خــرج‬ ‫نمی کنــد خوبــی دیگرشــان ایــن اســت کــه اهــل‬ ‫قهــر نیســتند اگــر هــم قهــر کننــد و خودشــان‬ ‫طــول نمی کشــد زیــرا ادم عصبــی موقعــی کــه‬ ‫خشــمگین اســت احساســات بــدش را تخلیــه‬ ‫مــی کنــد فریــاد می زنــد اشــیا را مــی شــکند بــد‬ ‫و بیــراه مــی گویــد و هــر طــور شــده انتقامــش را‬ ‫ســریع از طــرف مقابــل می گیــرد ایــن کارها باعث‬ ‫می شــود کــه زود از شــبکه احساســات منفــی‬ ‫خــودش خــاص شــود دیگــر دلیلــی بــرای قهــوه‬ ‫باقــی نمی مانــد پشــیمانی خیلــی زود دســت و‬ ‫دلشــان را بــه لــرزه در مــی اورد عاشــقانه تریــن‬ ‫لحظــات زندگــی ایــن افــراد بعــد از یــک دعــوای‬ ‫مفصــل بــه وجــود می ایــد البتــه بــه شــرطی کــه‬ ‫همسرشــان بــا مظلومیــت تحمــل کــرده باشــد‬ ‫فوت و فن زندگی با مردهای عصبی‬ ‫بهتریــن راه ایــن اســت کــه بــه کمــک عواطــف‬ ‫خودشــان بــه اصــاح و بهبــودی دســت یابنــد بــا‬ ‫تحریــک عواطــف مثبــت شــان مــی تــوان بــر بــدی‬ ‫هایشــان غلبه کرد ســکوت در مقابل خشمشان‬ ‫و ایجــاد فرصــت هــای عاطفــی مناســب می توانــد‬ ‫منجــر بــه ندامتــی ســازنده بشــود اشــتباه تریــن‬ ‫کار ایــن اســت کــه کســی بخواهــد در مقابــل‬ ‫اینجــور افــراد ان هــم وقتــی عصبانــی هســتند‬ ‫بایســتد و حــرف حســاب بزنــد ادم عصبانــی هیچ‬ ‫منطقــی را نمــی فهمــد‬ ‫دکتــر جــان گــری در ایــن بــاره می گویــد وقتــی‬ ‫مــردی در شــرایط روحــی مناســبی قــرار نــدارد و‬ ‫طبیعــی اســت اگــر همســرش حــال تــو را چــون‬ ‫طوفانــی گــذرا فــرض کنــد مــرد پــس از ارامــش‬ ‫و رفــع رنــج از ایــن کــه همســرش او را ســرزنش‬ ‫نکــرده و حالــت او را تحمــل کــرده اســت بــه او‬ ‫تماس واتساپی منجر‬ ‫به کالهبرداری میلیونی شد‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری کالهبــردار حرفـه ای کــه از‬ ‫ی کــرد ‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫طریــق تمــاس واتســاپی از شــهروندان کالهبــرداری م ـ ‬ ‫ســرهنگ روح اللــه شــهبازی پور در تشــریح ایــن خبــر اظهارکــرد‪ :‬در‬ ‫پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا بــه همــراه مرجوعــه‬ ‫قضائــی مبنــی بــر ایــن کــه شــخص ناشناســی ازطریــق تمــاس‬ ‫واتســاپی و بــا اســتفاده از لوگــوی ســازمان صــدا و ســیما خبــر از‬ ‫برنــده شــدن ‪ 90‬میلیــون ریــال هدیــه شــرکت همــراه اول را اعــام و‬ ‫پــس از جلــب اطمینــان ان ‪ ،‬اطالعــات بانکــی و رمــز ورود بــه اینترنت‬ ‫بانکــی ان هــا را دریافــت کــرده و اقــدام بــه خالــی کــردن حســاب‬ ‫می نمــود‪ ،‬بررســی موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رســیدگی بــه پرونــده و شناســایی تمــاس گیرنــده در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت و بــا بررس ـی های‬ ‫پــاداش ارزشــمند خواهــد داد امــا اگــر زنــگ کنــد‬ ‫طوفــان را مهــار کنــد مشــکالت زیــادی رخ نمــوده‬ ‫و متهــم بــه دخالــت بیجــا در امــور مــردم نیــز‬ ‫خواهــد شــد‬ ‫توجه‬ ‫البتــه عصبیــت ادم های عصبانی بیشــتر مربوط‬ ‫بــه دوران نوجوانــی اســت و توقــع مــی رود کــه‬ ‫در شــرایط طبیعــی یــک زندگــی عــادی بــه مــرور‬ ‫بهبــودی حاصــل شــود از طبیعــت یــک بیمــاری‬ ‫روحــی اســت کــه در طــی ســالهای طوالنــی مــی‬ ‫تــوان ان را درمــان کــرد در طــول درمــان نیــز مــی‬ ‫تــوان بــا پرهیــز کــردن از محــرک هــا و االینــده‬ ‫هــای عصبــی ان را بــه شــکل یــک اژدهــای خفتــه‬ ‫در اورد پرهیــز کــردن از زندگــی در جاهــای شــلوغ‬ ‫عــدم اشــتغال بــه کارهایــی کــه باعــث اشــفته‬ ‫شــدن ذهــن و روان می شــوند مثــل رانندگــی‬ ‫تاکســی و پرهیــز از مشــاجرات بیهــوده کــه‬ ‫پلیســی‪ ،‬مشــخص شــد متهــم ایــن پرونــده از طریــق واتســاپ بــا‬ ‫شــاکی تمــاس گرفتــه و بــرای جلــب اعتمــاد‪ ،‬از ارم ســازمان صــدا و‬ ‫ســیما بــه عنــوان تصویــر پروفایــل خــود اســتفاده کــرده و متاســفانه‬ ‫شــاکی نیــز پــس از مشــاهده ارم صــدا و ســیما بــه ایــن فــرد اعتمــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــهبازی پور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــردم بــه هیــچ وجــه بــه‬ ‫اینگونــه تمــاس هــا توجهــی نکــرده و اطالعــات بانکــی خــود را ارایــه‬ ‫ندهنــد‪ ،‬کالهبــرداران بــرای رســیدن به اهداف خــود از طریق تماس‬ ‫تلفنــی بــرای واریــز مبلــغ جایــزه بــا اغفــال شــهروندان درخواســت‬ ‫ارســال مشــخصات کارت اعتبــاری بــا تمــام مشــخصات را مــی کننــد‬ ‫کــه بایــد درایــن زمینــه هوشــیاری الزم صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان جهــت دریافــت جایــزه‬ ‫نیــازی بــه حضــور در پــای دســتگاه عابربانــک یــا دادن اطالعــات‬ ‫محرمانــه کارت بانکی(رمــز دوم یــا کدهــای ارســالی از ســوی‬ ‫بانــک) و اطالعــات شــخصی(کدملی‪ ،‬تاریــخ تولــد و ‪ )...‬نیســت‬ ‫و تماس هایــی کــه ایــن مــوارد را از شــهروندان درخواســت‬ ‫می نماینــد قطعــا کالهبــرداری هســتند‪.‬‬ ‫می تــوان از انهــا صــرف نظــر کــرد پرهیــز از دیــدن‬ ‫فیلــم هــای خشــونت امیــز و شــنیدن اخبــاری که‬ ‫موجب ناراحتی هســت و غیره در هنگام خشــم‬ ‫نیــز می تــوان بــا بــه کارگیــری برخــی تکنیــک هــا‬ ‫از شــدت خشــم کاغــذ گاهــی نیــز ممکــن اســت‬ ‫علــت عصبیــت یــک بیمــاری جســمانی مثــل‬ ‫پــرکاری یــا کــم کاری تیروئیــد یــا کمبــود برخــی‬ ‫ویتامیــن هــا باشــد کــه در ایــن صــورت بــا درمــان‬ ‫جســمانی درمــان روحــی نیــز حاصــل می شــود در‬ ‫مــورد بعضــی افــراد بــرای کنتــرل عصبیــت رژیــم‬ ‫غذایــی نیــز الزم اســت بــه هــر حــال عصبیت باید‬ ‫رونــد رو بــه بــه ود داشــته باشــد در غیــر اینصورت‬ ‫حمــل ان بــه مــرور دشــوار می شــود و بــه همســر‬ ‫و فرزنــدان نیــز ســرایت می کنــد ادمهــای عصبــی‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه اگــر اخالق بد خودشــان‬ ‫را اصــاح کننــد در پرتــگاه هولنــاک دوزخ خــود‬ ‫ســقوط خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیســی را جدی‬ ‫گرفتــه و در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضای‬ ‫مجــازی یــا پیــام رســان های موبایلــی مراتــب را از طریــق نشــانی‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪364‬‬ ‫نحوه فعال یا غیرفعال‬ ‫کردن پورت های ‪ USB‬در‬ ‫ویندوز‬ ‫اگــر دانــش امــوز‬ ‫هســتید‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫شــاهد مســدود شــدن‬ ‫درایــو ‪Pen/USB Flash‬‬ ‫در رایانه هــای مدرســه یــا‬ ‫دانشــگاه باشــید‪ .‬همــه مــا‬ ‫شــرایطی را پشــت ســر گذاشــته ایم کــه درایــو ‪ USB‬خــود‬ ‫را بــه رایانــه متصــل کــرده ایــم و کامپیوتــر درایــو متصــل را‬ ‫تشــخیص نــداده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امــر زمانــی اتفــاق می افتــد کــه سرپرســت سیســتم‬ ‫پورت هــای ‪ USB‬را غیرفعــال کنــد‪ .‬پورت هــای ‪USB‬‬ ‫مســدود شــده در محــل کار یــا دانشــگاه یــا مدرســه بســیار‬ ‫رایــج اســت زیــرا از دسترســی ‪ USB‬غیــر مجــاز جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ .‬مســدود کــردن دسترســی بــه پورت هــای ‪ USB‬در‬ ‫واقــع یــک راه عالــی بــرای جلوگیــری از انتقــال یــا ســرقت‬ ‫اطالعــات غیــر مجــاز از کاربــران غیرمجــاز از رایانــه شــما‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اگــر رایانــه شــما توســط دیگــران اســتفاده مــی شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫پــورت هــای ‪ USB‬را در وینــدوز ‪ 10‬غیرفعــال کنیــد‪ .‬مــا قصــد‬ ‫داریــم برخــی از بهتریــن روش هایــی را کــه بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا پــورت هــای ‪ USB‬را در وینــدوز ‪ 10‬فعــال یــا‬ ‫غیرفعــال کنیــد‪ ،‬بــه اشــتراک بگذاریــم‪.‬‬ ‫راه هــای بــرای مســدود یــا غیرفعــال کــردن پورت هــای‬ ‫‪ USB‬در رایانــه‪:‬‬ ‫تغییــر مقادیــر رجیســتری بــرای غیرفعــال کــردن پورت هــای‬ ‫‪.USB‬‬ ‫غیرفعال کردن پورت های ‪ USB‬از ‪.Device Manager‬‬ ‫حذف درایورهای ذخیره سازی انبوه ‪ USB‬خود‪.‬‬ ‫‪ -1‬استفاده از نرم افزار شخص ثالث‬ ‫‪ -2‬استفاده از ویرایشگر رجیستری‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬مــا بایــد برخــی تغییــرات را در تنظیمــات‬ ‫رجیســتری وینــدوز انجــام دهیــم تــا درایورهــای ‪ USB‬و‬ ‫دسترســی بــه ذخیــره ســازی گســترده را غیرفعال‪/‬فعــال‬ ‫کنیــم‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬بیاییــد بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .1‬بــه دســکتاپ برویــد و «‪ »Win Button + R‬را‬ ‫فشــار دهیــد‪ .‬اکنــون ‪ ،‬بایــد دســتور «‪ »Regedit‬را تایــپ‬ ‫کــرده و دکمــه «‪ »OK‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله ‪ .2‬اکنون مسیر زیر را در رجیستری دنبال کنید‬ ‫مرحلــه ‪ .3‬اکنــون فقــط بایــد ‪ START‬را پیــدا کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن حالــت‪ ،‬بــرای غیرفعــال کــردن‪ ،‬فقــط مقــدار ‪ Value‬را‬ ‫بــا «‪ »4‬یــا بــرای دفعــه بعــد تغییــر دهیــد‪ ،‬اگــر می خواهیــد‬ ‫پــورت ‪ USB‬خــود را دوبــاره فعــال کنی ـد ‪ ،‬ســپس ان را بــه‬ ‫«‪ »3‬تغییــر دهیــد‪ ،‬امــا پــس از هــر کار یــا تغییــر مقــدار‪،‬‬ ‫ویرایشــگر رجیســتری خــود را ببندیــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد از رجیســتری وینــدوز بــرای‬ ‫رفــع انسداد‪/‬مســدود کــردن پــورت هــای ‪ USB‬در وینــدوز‬ ‫‪ 10‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫غیرفعال کردن پورت های ‪ USB‬از ‪Device Manager‬‬ ‫روش فــوق بهتریــن راه بــرای غیرفعــال کــردن پورت هــای ‪USB‬‬ ‫در رایانه هــا اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در صــورت عــدم موفقیــت‬ ‫در مــورد فــوق‪ ،‬می توانیــد از ایــن روش بــرای غیرفعــال کــردن‬ ‫پورت هــای ‪ USB‬از طریــق ‪ Device Manager‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .1‬شــما بایــد بر روی نمــاد ‪My Computer/This PC‬‬ ‫راســت کلیک کرده و ســپس «‪ »Manage‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .2‬ســپس یــک پنجــره بازشــو بــا پنجــره هایــی مشــابه‬ ‫تصویــر بــاال مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬در پنجــره ســمت چــپ ‪،‬‬ ‫روی گزینــه «‪ »Device Manager‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .3‬ســپس یــک پنجــره بازشــو بــا پنجــره هایی مشــابه‬ ‫تصویــر بــاال مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬در پنجــره ســمت چــپ ‪،‬‬ ‫روی گزینــه «‪ »Device Manager‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .4‬در ‪، Universal Serial Bus Controllers‬‬ ‫همــه دســتگاه هــا را انتخــاب کنیــد و بــا کلیــک راســت روی‬ ‫‪ Disable all‬و ببینیــد ایــا کار مــی کنــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر پــورت کار نمــی کنــد‪ ،‬کامپیوتــر خــود را مجــددا ً‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه بعــد از راه انــدازی‬ ‫مجــدد کامپیوتــر ‪ ،‬ان دســتگاه را بعــدا ً فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫حذف درایورهای ذخیره سازی انبوه ‪ USB‬خود‬ ‫خــوب‪ ،‬ایــن روش توصیــه شــده نیســت‪ ،‬امــا هنــوز هــم‪ ،‬یک‬ ‫روش مفیــد اســت‪ .‬اگــر نگــران امنیــت رایانــه خــود هســتید‪،‬‬ ‫مــی توانیــد درایورهــای ذخیــره ســازی انبــوه ‪ USB‬را حــذف‬ ‫نصــب کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار دسترســی ‪ USB‬بــه طــور موقــت‬ ‫مســدود می شــود‪.‬‬ ‫مرحله ‪ .1‬اول از همه ‪ ،‬به ‪ Device Manager‬بروید‬ ‫مرحلــه ‪ .2‬تحــت ‪Device Manager » Universal‬‬ ‫‪ «Serial Bus Controllers‬را بــاز کنیــد‬ ‫مرحلــه ‪ .3‬روی پــورت ‪ USB‬راســت کلیــک کــرده و ســپس‬ ‫«‪ »Uninstall‬را انتخــاب کنیــد‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬وینــدوز درایورهــای پــورت ‪ USB‬را جســتجو‬ ‫می کنــد و بــه طــور خــودکار درایورهــا را نصــب می کنــد و‬ ‫‪ USB‬شــما دوبــاره طبــق معمــول شــروع بــه کار می کنــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد از نــرم افزارهــای جانبــی بــرای ایــن کار نیــز‬ ‫اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫قانون شکنی‪ ،‬شرارت و خشونت‬ ‫کور‪ ،‬همواره بی گناهان را‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی کرونا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫ساحل دریا عدم رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 24‬اگوست ‪ 15 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪364‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ‪24-- 1400‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس فریبا مسکنی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫روســتای توریســتی بــاغ گل بــن گــرگان بــاغ گلبــن‬ ‫‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد‬ ‫جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪۹۰۲‬‬ ‫نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب‬ ‫بــه روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب‬ ‫بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی‬ ‫کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای‬ ‫دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره‬ ‫وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجــود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانــی کــه از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن را بــه خاطــر فضای ســبز و زیبا جنگل‬ ‫انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت‬ ‫کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد‬ ‫اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬وی در‬ ‫محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج می گفتند‬ ‫ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه‬ ‫بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان مــی شــد‬ ‫بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور‬ ‫زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ‬ ‫بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن‬ ‫روســتا کشــت میشــد توتــون‬ ‫بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایــی‬ ‫بــرای خشــک کــردن توتون هــا‬ ‫در روســتا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت های موجــوددر‬ ‫روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در تمــام فصــول‬ ‫ســال قابلیــت جذب گردشــگران‬ ‫رادارد‪.‬‬ ‫روســتای توریســتی توسکســتان گــرگان توسکســتان‪،‬‬ ‫روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪15‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪.‬‬ ‫توسکســتان‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪ 15‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 220‬نفــر (‪ 58‬خانــوار) بوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ابتــدای جنــگل توسکســتان درشهرســتان‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کمه جوش‬ ‫کمــه جــوش ســبزواری از غذاهــای محلــی و لذیذ اســتان خراســان اســت که‬ ‫اگــر بــا نــان و ســبزی خوردن ســرو‏شــود طعــم دلچسـب تری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کمــه نوعــی ماســت چکیــده محلــی چــرب و ســفت اســت کــه بــرای ایــن‏غــذا‬ ‫اســتفاده می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای درســت کــردن کمــه جــوش بــه کمــه یــا ماســت چکیــده‪ ،‬ســبزی ( تــره‪،‬‬ ‫نعنــای تــازه و خشــک) کشــک‪ ،‬پــودر‏گــردو‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬کــره‪ ،‬پیــاز و روغــن‬ ‫حیوانــی نیــاز داریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬کمه جوش‪(‎‬ماست جوش) خراسانی‬ ‫مواد الزم برا ‪‎‬‬ ‫کم ‪‎‬ه ‪‎250:‬گرم (در صورت نبودن کمه ا ‪‎‬ز ‪‎‬ماســت چکید ‪‎‬ه ‪‎‬اســتفاده‬ ‫•‬ ‫می کنیــم)‬ ‫ک ‪‎2:‬قاشق سوپخوری‬ ‫نعنا خش ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫ی ‪‎3:‬عددمتوسط‬ ‫گوجه فرنگ ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫غ ‪‎2:‬عدد‬ ‫تخم مر ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫پیاز‪‎1:‎‬عدد متوسط‬ ‫•‬ ‫ن ‪‎3:‬قاشق غذا خوری‬ ‫روغ ‪‎‬‬ ‫•‬ ‫طرز تهیه کمه جوش (ماست جوش) خراسانی‬ ‫ک ‪‎‬به ان اضافه کنید‪ .‬ســپس‬ ‫ی ‪‎‬نم ‪‎‬‬ ‫کمــه را بــا چنــگال خــوب هــم بزنیــد و کمـ ‪‎‬‬ ‫دو عــدد تخــم مــرغ داخــل ان‏بریزیــد و ‪ 5‬دقیقــه بــا چنــگال هم بزنید تا تخم‬ ‫مــرغ کامــا با کمه یکدســت شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــس از ان اب را کــم کــم بــه مخلــوط کمــه و تخــم مــرغ اضافــه کنیــد و هــم‬ ‫بزنیــد تــا رقیــق شــود و دوغ غلیظــی‏بدســت بیایـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قابلمــه ای را روی حــرارت قــرار دهیــد و مقــداری روغــن داخلــش بریزیــد تــا‬ ‫داغ شــود‪ .‬بعـ ‪‎‬د ‪‎‬پیــا ‪‎‬ز ‪‎‬را داخلــش‏ســرخ کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پوســت گوجــه هــا را بگیریــد و گوجــه هــا را ریــز خــرد کنیــد و یــا رنــده کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد بــه پیــاز تفــت داده شــده اضافــه‏کنیــد و بــا حــرارت کــم بــه مــدت ‪10‬‬ ‫دقیقــه تفــت دهیــد تــا اب گوجــه هــا کشــیده و پختــه شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ل ‪‎ ‎‬و ‪‎‬زرد چوبـ ‪‎‬ه ‪‎‬را هــم بــه همــراه نعنــا بــه گوجــه اضافــه کنیــد و‬ ‫نمــک ‪‎ ،‎‬فلفـ ‪‎‬‬ ‫کمــی ســرخ کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه مایــه ماســت را اضافــه کنیــد و تنــد تنــد هــم بزنید تــا مایع به‬ ‫ت ‪‎‬نبر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫جــوش بیاید ‪‎‬و ‪‎‬ماسـ ‪‎‬‬ ‫وقتــی مایــه ماســت بــه جــوش امــد ‪ ،‬بعــد از یکــی دو جــوش ان را از روی‬ ‫حــرارت برداریــد‪ .‬غلظــت ان بایــد‏شــبیه بــه یــک دوغ غلیــظ باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــرای ســرو ‪ ،‬نــان کاک را داخــل کاســه ای خــرد کنیــد و مقــداری از کمــه را‬ ‫روی نــان هــا بریزیــد و بــه اصطــاح‏تلیــت کنیــد و در کنــار پیــاز و ســبزی میــل‬ ‫کنید ‪‎.‎‬‬ ‫ش ‪‎‬جز ‪‎‬و ‪‎‬ابگوشت و اشکن ‪‎‬ه ‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫کمه جو ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫و زمان پخت و انتظار ان در حدو ‪‎‬د‪15‎‬دقیق ‪‎‬ه ‪‎‬میباش ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫کمه جوش را می توانید در وعد ‪‎‬ه ‪‎‬نهار ‪ -‬شام ‪ -‬پیش غذ‪‎‬ا ‪‎-‬سرو کنی ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫ن ‪‎‬افطا ‪‎‬ر ‪‎-‬میل کر ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎2‬نفــ ‪‎‬ر ‪‎‬مناســب‬ ‫توجــه نماییــد مقــدار مــواد اولیــه و دســتور تهیــه بــرا ‪‎‬‬ ‫میباشــد‪‎.‎‬‬ ‫چادرشب‪‎‬‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه‬ ‫اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان‬ ‫کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای این شهرســتان در مناطق جنگلی بوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافتهــای‬ ‫تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان هیرکانــی‬ ‫کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی دریــای خــزر‬ ‫اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان «مــوزه‬ ‫ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن مجموعــه‬ ‫ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی بــه کار خــود‬ ‫ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی قــرار گرفــت و‬ ‫در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم و محتــوای جدیــد‪،‬‬ ‫فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪ ،‬چادرشــب‬ ‫بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای موجــود در‬ ‫ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای ایجــاد چنیــن‬ ‫مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر کــدام از ایــن حرف‬ ‫را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ مــوزه‬ ‫گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪ ،‬چهارمیــن‬ ‫ن شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه کشــور‬ ‫مــوزه تخصصــی باســتا ‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه‬ ‫در طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن‬ ‫ســوم تــا دوره پهلــوی معرفــی شــده انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم از‬ ‫لــوازم و اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن ‪ ۸‬تــا ‪۱۴‬‬ ‫قمــری بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باســتان شناســی ان‬ ‫نیــز زوایایــی از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪ ۵۰۰۰‬ســال پیــش تــا‬ ‫اواخــر دوره قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در بخــش دیگــر مــوزه‪،‬‬ ‫فضایــی تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار دارد کــه بــه نمایــش‬ ‫موضوعــات مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجــاری مجموعــه ســنگ و گوهــر‬ ‫امتیســت از تیــر مــاه ســال ‪ 1389‬فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــاء ســطح علــم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری‬ ‫نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های مختلــف‬ ‫نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان در‬‫بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و روحانــی‬ ‫شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و از قــرن ششــم‬ ‫هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق چوبــی‬ ‫نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫روستاهای مقصد گردشگری گرگان‬ ‫گــرگان قراردارد‪.‬جــاده ای اســفالته از میــان ان می گــذرد‬ ‫کــه انتهــای ان شــاهرود مــی باشد‪.‬روســتای توسکســتان‬ ‫یکــی از روســتاهای شــهر گــرگان اســت کــه در دل جنــگل‬ ‫توسکســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون جمعیــت زیــادی در ایــن روســتا ســکونت‬ ‫نــدارد و تعــداد انــدک افــرادی کــه در ایــن روســتا ســاکن‬ ‫هســتند افــراد مســن هســتند و جوان ترهــا بــرای‬ ‫تحصیــل و کســب درامــد بــه گــرگان مهاجــرت کرده انــد‪.‬‬ ‫مســیر ایــن جــاده مناظــری خواهیــد دیــد کــه قابــل وصــف‬ ‫نیســت ! ایــن جــاده مســیری پرپیــچ و خــم را طــی مــی کنــد‬ ‫تــا ایــن کــه بــه بــاال تریــن نقطــه خــود ‪،‬یعنــی منطقــه جهــان‬ ‫نمــا برســد‪.‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬دســت بافتــه دســتگاهی اســت کــه در گذشــته از نخ هــای‬ ‫ابریشــمین جهــت بافــت انهــا اســتفاده می ‏شــد ولــی در حــال حاضــر‬ ‫جهــت بافــت چادرشــب از نخهــای پشــمی و پنبــه ای اســتفاده می شــود‬ ‫کــه مصــارف ‏گوناگونــی دارد‪ .‬از ابعــاد بــزرگ ان بــرای پیچیــدن‬ ‫رختخــواب و ابعــاد کوچــک ان بــه عنــوان رومیــزی‪ ،‬حولــه‪ ،‬دســتمال‬ ‫و‏‏… اســتفاده می شــود‪ .‬پارچــه بافــی در منطقــه جــرگالن بجنــورد نیــز‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫رواج دارد گکــه جنــس ان از ابریشــم مرغــوب‏می باشــ ‪‎‬‬ ‫دلیل نامگذاری چادرشب‪:‬‏‬ ‫چــون در قدیــم اکثــرا از ان در شــب بــرای روانــداز اســتفاده می شــد‬ ‫ان را چادرشــب نامیده انــد‪.‬‏‬ ‫کارگاه های تولید چادرشب در امروز و گذشته‪:‬‏‬ ‫در محله هــای قدیمــی بعضــی شــهرها کــه وارد می شــوی ‪ ،‬هنــوز‬ ‫هــم صــدای دســتگاه هــای نســاجی‏بــه گــوش مــی رســد‪ .‬کارگاه هــای‬ ‫مختصــر و نیمــه تاریــک ‪ ،‬زحمت کش تریــن کارگــران را بــه درون‏خــود‬ ‫کشــیده اســت‪ ،‬درایــن کارگاه هــا‪ ،‬کارگــران پیــر و جــوان بــا وســایل‬ ‫بســیار ســاده و ابتدایــی‪ ،‬‏پــای دســتگاههای ســنتی‪ ،‬جهــت احیــاء‬ ‫میــراث نیــاکان خــود بــه بافندگــی فراورده هــای دســتی ‏مشــغولند‪.‬‬ ‫بافته هــای انهــا اگرچــه ســاده بــه نظــر می رســد‪ ،‬اماتالش هــای‬ ‫ســتودنی انهــا در‏نقش هــا نمایــان اســت‪.‬در میــان ایــن همــه نقــش‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬چــادر شــب بــا ان نقــوش منحصــر بــه‏فــرد خــود نمایــی‬ ‫می کنــد‪ .‬هــر چنــد کــه گــذر ایــام گــرد و غبــار را بــر چهــره اش نشــانده‬ ‫اســت امــا‏قدیمی تر هــا از شــمال تــا جنــوب کشــور ان را بــه خوبــی‬ ‫می شناســند ‪.‬‏‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت امــروزه رفتــه رفتــه کارگاه هــا و دســتگاه های‬ ‫ســنتی جــای خــود را بــه دســتگاه ها‏و کارگاه هــای مــدرن داده و بیشــتر‬ ‫تولیــدات چادرشــب از ایــن قبیــل هســتند‪.‬‏‬ ‫‏ چادر شب بافی ؛ هنری تاریخی‪:‬‏‬ ‫در مناطــق شــمالی ایــران حــدود ‪ ۱۵‬قــرن اســت کــه چــادر شــب‬ ‫بافتــه می شــود‪ .‬ایــن فکــر از ابتــدا بــه‏صورتــی بســیار ســاده و بــا تهیــه‬ ‫دســتگاه های خیلــی مختصــر انجــام پذیرفــت دســتگاه های بافندگــی‬ ‫‏اولیــه را اکثــرا زن هــا بــه عنــوان تنــوع شــغلی خانــه داری اعمــال‬ ‫می نمودنــد‪ .‬بــر اثــر رونــق روزافــزون ‪،‬‏بــه تدریــج بعــد اقتصــادی ان‬ ‫مــورد توجــه نــه تنهــا زنــان خانــواده‪ ،‬بلکــه مــردان نیــز واقــع شــد ‪.‬‏‬ ‫تولیــد در خانــه موجــب شــده بــود کــه تجربیــات و اطالعــات بــه‬ ‫ســادگی از نســلی بــه نســلی دیگــر‏انتقــال یافتــه و اشــتغال بــه صنایــع‬ ‫دســتی بــه صــورت یکــی از ارکان اقتصــاد خانــواده در ایــد‪ .‬هــر‏چنــد‬ ‫کــه امــروزه در نتیجــه تغییــر شــیوه زندگــی کمتــر صــدای دســتگاه های‬ ‫بافندگــی در خانه هــا بــه‏گــوش مــی رســد‪.‬‏‬ ‫ایــن صنعــت عــاوه بــر تاریخچــه طوالنــی‪ ،‬پیشــرفت بســیار شــایان‬ ‫توجهــی نمــوده و یکــی از علــل ایــن‏پیشــرفت را مــی تــوان وجــود راه‬ ‫ابریشــم کــه یکــی از رگ هــای اصــی اقتصــادی مملکــت بــوده‏اســت‪،‬‬ ‫دانســت‪.‬‏‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!