روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 363 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 363

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 363

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 363

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 01 -‬شهریور‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /23‬اگوست‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /14‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪363‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫حذف واسطه ها در الویت وزیر جهادکشاورزی باشد‬ ‫وظایف باتری‏اتومبیل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیازمند نذر خون هستیم‬ ‫رکورد روزهای سیاه‬ ‫و مرگبار دلتا‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش سن فوتی های ناشی از کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت های ارتباطی زوجین‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫‪2‬‬ ‫مراقبت‬ ‫‏ تحقیقــات نشــان می دهــد کــه در نیمــی از جرایــم‬ ‫مالــی‪ ،‬مالباختــگان افــرادی هســتند کــه خــود زمینــه ی‬ ‫تحریــک‪ ،‬ترغیــب و یــا تســهیل در ارتــکاب‏جــرم را بــرای‬ ‫مجرمــان فراهــم می اورنــد‏‪.‬‬ ‫‏ از میــان جرایــم علیــه امــوال‪« ،‬ســرقت خــودرو»‬ ‫و «ســرقت لــوازم خــودرو» دارای اهمیتــی فــراوان‬ ‫می باشــند‪ .‬اگــر چــه امارهــا حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫‏ســرقت لــوازم اتومبیــل در مقایســه بــا ســرقت خــود ِ‬ ‫اتومبیــل بــه مراتــب بیشــتر رخ می دهــد‏‪.‬‬ ‫چه خودروهایی در معرض سرقت قرار دارند؟‬ ‫‏ برای پاســخ به این ســوال ابتدا بهتر اســت ســارقان‬ ‫خــودرو را بــه دو دســته ی حرفــه ای و غیــر حرفــه ای‬ ‫تقســیم کنیــم‏‪:‬‬ ‫‏ ســارقان غیرحرفـه ای‪ ،‬بــا اســتفاده از فرصــت به دســت‬ ‫امــده وســایل نقلیــه ای را کــه فاقــد لــوازم و تجهیــزات‬ ‫ایمنــی مناســب بــوده و در مــکان خلــوت‏پــارک باشــند یــا‬ ‫ســوئیچ بــر روی ان هــا باقــی مانــده باشــد‪ ،‬بــه ســرقت‬ ‫می برنــد‪ .‬این گونــه وســایل نقلیــه معمــوال ً بــه منظــور‬ ‫اوراق شــدن و اســتفاده از‏قطعــات و لــوازم انهــا و یــا برای‬ ‫انجــام اعمــال مجرمانــه‪ ،‬مــورد ســرقت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫معمــوال ً درصــد باالیــی از ایــن خودروهــای مســروقه‬ ‫توســط‏پلیــس کشــف می شــود‏‪.‬‬ ‫‏ ســارقان حرفــه ای خــودرو‪ ،‬افــرادی هســتند کــه‬ ‫از مهــارت و ســرعت عمــل باالیــی بــرای راه انــدازی و‬ ‫روشــن نمــودن وســایل نقلیــه از قبیــل قطــع‏سیســتم‬ ‫هشــداردهنده‪ ،‬بازکــردن در ِ خــودرو و قفــل و زنجیــر‬ ‫برخــوردار هســتند‪ .‬ایــن قبیــل ســارقان پس از مبــادرت به‬ ‫ســرقت بــا انجــام جعــل اســناد‏و مــدارک اقــدام بــه فروش‬ ‫خــودرو می کننــد‏‪.‬‬ ‫‏ بــا تمــام ایــن اوصــاف تردیــد نکنیــد کــه حتــی‬ ‫حرفه ای تریــن ســارقان خــودرو نیــز بــه دنبــال ســرقت های‬ ‫کــم دردســر هســتند و بــاال بــودن امنیــت‏خودروهــا و‬ ‫یــا نصــب لــوازم ایمنــی و بازدارنــده بــر روی انهــا‪ ،‬تــا حــد‬ ‫زیــادی باعــث می شــود تــا از ســرقت ایــن نــوع وســایل‬ ‫نقلیــه چشم پوشــی کننــد‪ .‬‏بنابرایــن انجــام اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه توســط افــراد جامعــه را می تــوان اصلی تریــن‬ ‫‪ -10‬عــدم اســتفاده از سیســتم های دزدگیــری کــه‬ ‫به راحتــی قطــع و خنثــی می شــوند‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -11‬سپردن نصب دزدگیر به افراد متفرقه و ناشناس‏‪.‬‬ ‫‏‪ -12‬اعتمــاد بی جــای افــراد در قبــول خوراکی هــا و‬ ‫اشــامیدنی های مســموم و اغشــته بــه مــواد بیهوشــی و‬ ‫خــواب اور‏‪.‬‬ ‫‪ -13‬اعتمــاد راننــدگان بــه زنان ســارق و همین طور‬ ‫تبهکارانــی کــه از پوشـش های خانوادگــی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -14‬انتخــاب مکان هــای خلــوت و غیــر ایمــن بــرای توقف‬ ‫و استراحت‏‪.‬‬ ‫‪ -15‬طمــع راننــدگان بــرای دریافت کرایه ی بیشــتر و قبول‬ ‫پیشــنهاد برای تردد در مســیرهای خلوت و دور افتاده‪.‬‏‬ ‫‪ -16‬تــرک خــودرو در حضــور مســافر بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف ماننــد خریــد و‪ ....‬‏‬ ‫‪ -17‬عــدم توجــه یــا کم توجهــی خریــداران خــودرو نســبت‬ ‫بــه انجــام اســتعالم از کارشناســان‏‪.‬‬ ‫‪ -18‬حضور فروشــنده به تنهایی در محل های ناشــناخته‬ ‫برای تنظیم قولنامه‏‪.‬‬ ‫ـوال لــوازم‬ ‫‪ -19‬بی توجهــی نســبت بــه ثبــت شــماره ی امـ ِ‬ ‫داخــل خــودرو‏‪.‬‬ ‫‪ -20‬بی توجهــی افــراد نســبت بــه خامــوش نمــودن‬ ‫موتــور‪ ،‬برداشــتن ســوئیچ و قفــل نمــودن درهــای خــودرو‬ ‫هنــگام بــاز و بســته کــردن در ِپارکینــگ یــا بــر‏طــرف نمودن‬ ‫نقــص فنــی‪.‬‏‬ ‫‪ -21‬غفلــت افــراد نســبت بــه تصادف هــا و نزاع هــای‬ ‫صحنه ســازی شــده کــه بــا هــدف ســرقت خــودروی انهــا‬ ‫صــورت می گیــرد‏‪.‬‬ ‫‪ -22‬در دســترس بودن الســتیک زاپاس و عدم اســتفاده‬ ‫از قفل ایمنی مناســب برای ان‏‪.‬‬ ‫ـاارزش داخــل خــودرو از داخل ان‪،‬‬ ‫‪ -23‬برداشــتن لــوازم بـ‬ ‫ِ‬ ‫قبــل از ســپردن به تعمیرکار‏‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی اســتان گلســتان معاونت اجتماعی‬ ‫اداره امــوزش همگانی‬ ‫‏ ‏‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫سرقت خودرو و راه های پیشگیری از ان‬ ‫گام بــرای مبــارزه بــا وقــوع ســرقت خــودرو دانســت‏‪.‬‬ ‫استفاده ی سارقان از فرصت ها‪:‬‏‬ ‫‏ اشــنایی شــهروندان بــا فرصت هــای مختلفــی کــه‬ ‫ســارقان حرفــه ای و غیرحرفــه ای بــرای انجــام عمــل‬ ‫مجرمانـه ی خــود مترصــد به دســت اوردن‏ان ها هســتند‪،‬‬ ‫نقــش مهــم و اساســی در کاهــش ایــن جــرم دارد‪.‬‬ ‫توصیه هــای پیشــگیرانه ی مــا نیــز در بیــان ایــن فرصت هــا‬ ‫نهفتــه اســت‪ .‬توصیه هایــی کــه‏شــاید بارهــا و بارهــا از‬ ‫زبــان پلیــس شــنیده باشــید و مــا در اینجــا انهــا را بــه شــما‬ ‫یــاداوری می کنیــم‪:‬‏‬ ‫‏‪ -1‬پــارک خــودرو در محیط هــای خلــوت و تاریــک و یــا در‬ ‫یــک نقطــه بــه مــدت طوالنــی کــه زمینــه را بــرای ارتــکاب‬ ‫عمــل مجرمانــه از طریــق ‏بازکــردن قفل هــا‪ ،‬بریــدن‬ ‫زنجیــر‪ ،‬قطــع دزدگیــر و خنثــی کــردن ســایر تجهیــزات‬ ‫ایمنــی فراهــم می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬انجام معامله با دالالن در مراکز غیر معتبر‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬خرید خودرو به صورت وکالتی‏‪.‬‬ ‫‪ -3‬رهــا شــدن خــودرو بــا در ِ بــاز یــا شیشـه های پاییــن و‬ ‫بعضــا ًقــرار داشــتن ســوئیچ بــر روی ان‪.‬‏‬ ‫‪ -4‬بی توجهــی مالــکان خودروهــا نســبت بــه نصــب لــوازم‬ ‫و تجهیــزات ایمنــی و بازدارنــده نظیــر ســوئیچ مخفــی‪،‬‬ ‫قفــل ســوئیچی‪ ،‬دزدگیــر‪ ،‬قفــل پــدال و‏فرمــان‪ ،‬محافــظ‬ ‫کامپیوتــر (محافــظ‏‪Ecu‬‏)‪ .‬‏‬ ‫‪ -5‬بی توجهــی مالــکان خودروهــا نســبت بــه قفل نمودن‬ ‫در ِ خــودرو و اســتفاده از تجهیــزات بازدارنــده در داخــل‬ ‫پارکینــگ منــزل‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬وجــود اشــیاء لوکــس و اســناد و مــدارک در داخــل‬ ‫خــودرو‪.‬‏‬ ‫‏‪ -7‬اعتمــاد بی جــا در واگــذاری ســوئیچ بــه افــراد ناشــناس‬ ‫بــه عناویــن مختلــف ماننــد امتحــان کــردن‪ ،‬تشــخیص‬ ‫نقــص فنــی‪ ،‬ســاخت ســوئیچ یدکــی و‏نظایــر ان‏‪.‬‬ ‫‏‪ -8‬ســپردن خــودرو بــه تعمیــرکاران ناشــناس و فاقــد‬ ‫مجــوز‏‪.‬‬ ‫‏‪ -9‬ســپردن خــودرو بــه افــراد ناشــناس بــرای خــارج نمــودن‬ ‫از پارکینــگ یــا بــر طــرف نمــودن نقــص فنــی‪ ،‬بــه ویژه توســط‬ ‫خانم هــا و افــراد ســالمند‪ .‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫بهترین کسب و کارهای خانگی و ایده های‬ ‫پول ساز‬ ‫سکینهجافرنوده‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و‬ ‫کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید‬ ‫و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد‬ ‫توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫زمانــی کــه کســب و کار خانگی تــان را راه انــدازی می کنیــد نیــاز بــه هیــچ‬ ‫مجــوز خاصــی نداریــد‪ .‬در کنــار اینکــه نیــاز بــه هیــچ مجــوزی نداریــد از پرداخــت‬ ‫مالیــات هــم معــاف هســتید‪ .‬شــما اگــر فریلنســر باشــید ‪ ،‬اگــر بخواهیــد یــک‬ ‫ســایت فروشــگاهی راه انــدازی کنیــد‪ ،‬یــا گرافیســت باشــید و یــا اینکــه بخواهیــد‬ ‫محصوالت تــان را در بســتر اینترنــت بفروشــید می توانیــد بــدون نیــازی بــه هیــچ‬ ‫مجــوز خاصــی کار خــود را شــروع کنیــد‪ .‬بنابرایــن یکــی از بزرگتریــن مزیت هــای‬ ‫راه انــدازی کســب و کار خانگــی ایــن اســت کــه بــه هیــچ مجــوزی نیــاز نمی باشــد‪.‬‬ ‫کسب درامد و درامدزایی بسیار باال‬ ‫میشــه گفــت کــه درامــد کســب و کارهــای خانگــی نســبت بــه کســب و کارهــای‬ ‫ســنتی و فیزیکــی بســیار بیشــتر بــوده‪ .‬چــرا کــه شــما زمانیکــه بــرای کســی کار‬ ‫می کنیــد نهایتــا ‪ 2‬الــی ‪ 3‬میلیــون حقــوق میگیریــد‪ ،‬در صورتــی کــه اگــر کســب‬ ‫و کار خانگــی خــود را راه انــدازی کنیــد بعــد از یــک مــدت بــه درامــد بســیار باالیــی‬ ‫خواهیــد رســید‪ .‬بخصــوص اگــر کســب و کارتــان اینترنتــی باشــد‪ .‬پــس فقــط بــا‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار انالیــن قــادر خواهیــد بــود چندیــن و چنــد برابــر یــک‬ ‫کســب و کار ســنتی درامدزایــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بدون نیاز به هیچ ریسکی‬ ‫بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی هیــچ ریســکی نخواهیــد داشــت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫وقتــی شــما بــدون ســرمایه یــک کســب و کار را راه انــدازی کنیــد ریسـک تان به صفر‬ ‫خواهــد رســید و هیــچ ریســکی نخواهیــد داشــت‪ .‬زمانــی کــه شــما ســرمایه ای بــرای‬ ‫شــروع نداشــته باشــید بنابرایــن هیــچ ریســکی هــم شــما را تهدیــد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر کســب و کارتــان اینترنتــی باشــد هیــچ ریســکی نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫داشتن کار همیشگی‬ ‫وقتــی کــه کســب و کار خانگــی خــود راه انــدازی می کنیــد می توانــد بــه عنــوان‬ ‫شــغل اصلــی شــما باشــد‪ .‬امــا درصورتــی کــه شــاغل هســتید و کارمنــد شــرکتی‬ ‫می باشــید می توانیــد در کنــار کار کارمنــدی خــود کســب و کار انالینتــان را در‬ ‫خانــه راه انــدازی کنیــد‪ .‬در اینجــا اگــر مهــارت و تخصــص خاصــی داشــته باشــید‬ ‫خواهیــد توانســت از طریــق مهــارت و تخصصتــان درامدزایــی کنیــد‪ .‬اگــر هــم کــه‬ ‫هیچگونــه مهارتــی نداریــد بــاز هــم خواهیــد توانســت یــک مهــارت و تخصــص‬ ‫بیاموزیــد و از طریــق ان کســب و کار خانگی تــان را راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫مزایا راه اندازی کسب و کار خانگی‬ ‫در ایــن بخــش قصــد داریــم کــه شــما را بــا مزایــای کســب و کارهــای خانگــی اشــنا کنیم‪.‬‬ ‫کــه اگــر کســب و کارتــان را در منــزل شــروع کنیــد چــه مزایایــی خواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬یکــی از بزرگتریــن مزایــای راه انــدازی کســب و کار خانگــی ایــن اســت کــه شــما‬ ‫بــدون ســرمایه و یــا حتــی بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن شــغل خانگی تــان را راه انــدازی‬ ‫و اغــاز می کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه کســب و کارتــان را در منــزل راه انــدازی کنیــد بــه‬ ‫هیــچ ســرمایه اضافــی نیــاز نداریــد و بــا کمتریــن ســرمایه ممکــن می توانیــد کســب‬ ‫و کارتــان را شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پتانســیل درامدزایــی در کســب و کارهــای خانگــی خیلــی زیــاد اســت‪ .‬درامــدی‬ ‫کــه از ایــن کســب و کارهــا بدســت می اوریــد نســبت بــه درامــدی کــه از شــغل های‬ ‫دولتــی داریــد بســیار بیشــتر می باشــد و خیلــی ســاده و راحــت خواهیــد توانســت‬ ‫بــه درامدهــای بســیار زیــادی در مــاه دســت یابیــد‪ .‬ایده هایــی کــه در ادامــه بــه‬ ‫شــما معرفــی خواهیــم کــرد جــز پولســازترین کســب و کارهــای خانگــی محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬کــه اگــر بــه دنبــال راه انــدازی ایــن ایده هــا باشــید بــه درامدهــای در مــاه‬ ‫خواهیــد رســید‪.‬که تــا کنــون فکــرش رو هــم نمی کردیــد البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه‬ ‫همــه چیــز بــه خودتــان بســتگی دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یکشــنبه ‪ 31‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 50,390,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,626,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 121,140,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 121,170,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 61,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 39,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪363‬‬ ‫عدم توجه پروتکل های‬ ‫بهداشتی توسط روستائیان‬ ‫روزهای سخت کرونایی‬ ‫با تخت های در انتظار‬ ‫اســتان روزهــای ســختی را مــی گذرانــد بــه گونــه ای کــه بــا‬ ‫افزایــش تعــداد مــوارد بســتری کرونایــی‪ ،‬اگرچــه تخت هــای‬ ‫بیمــاران کرونایــی افزایــش یافتــه اســت ولــی نیروهــای درمانــی‬ ‫ایــن روزهــا خســته شــده اند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عــدم توجــه کافــی بــه‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در پیــک پنجــم بیمــاری کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در ســطح روســتاهای اســتان کــه از جملــه انهــا نبــود فاصله‬ ‫اجتماعــی در تمامــی تجمع هــا می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدعلــی شــجاعی در‬ ‫ســتاد اســتانی مدیریــت بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اینــک وضعیــت روســتاها در ایــن خصــوص خــوب‬ ‫نیســت‪ ،‬عــاوه بــر اییــن هــای عــزاداری در ســایر تجمــع هــا‬ ‫نیــز پروتــکل هــای بهداشــتی کمتــر رعایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی از پایــگاه هــای بســیج در ســطح روســتاها خواســت تــا‬ ‫بــه ایــن موضــوع بیشــتر ورود پیــدا کننــد و افــزود‪ :‬در هــر‬ ‫نــوع تجمعــی بایــد پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اســتان خواســت در ارایــه امــار فوتــی هــای ناشــی از‬ ‫کرونــا در ســطح روســتاها و شــهرها را بــه تفکیــک نیــز‬ ‫ارایــه دهنــد و گفــت‪ :‬بایــد بدانیــم کــه وضعیــت در هــر‬ ‫منطقـه ای چگونــه اســت تــا برنامــه هــای پیشــگیرانه را‬ ‫بیشــتر بــه ان ســو ببریــم‪.‬‬ ‫شــجاعی همچنیــن خواســتار ارایــه امــار از وضعیــت‬ ‫واکســن در حــوزه امــوزش و پــرورش شــد و افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫بازگشــایی مــدارس بایــد خــود را امــاده کنیــم‪ ،‬چگونگــی ان‬ ‫توســط ســتاد ملــی اعــام خواهــد شــد‪ ،‬عــاوه بــر معلمــان‪،‬‬ ‫کادر اموزشــی‪ ،‬راننــدگان ســرویس هــای مــدارس و خانواده‬ ‫دانــش امــوزان نیــز واکســن بزننــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش از پوشــش واکســینه‬ ‫شــدن زندانیــان انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه ‪ ۲‬هــزار‬ ‫دوز واکســن در اختیــار زنــدان هــا گذاشــته شــده اســت امــا‬ ‫امــار واکسیناســوین را بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد نرســانده انــد و در ایــن‬ ‫زمنیــه نســبت بــه کشــور عقــب هســتیم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی خواســتار ســخت گیری بیشــتر‬ ‫در خصــوص منــع تــردد از ســمت خراســان رضــوی شــد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬وضعیــت ایــن اســتان در خصــوص شــیوع‬ ‫بیمــاری در ایــن پیــک بهبــود نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی بــه شــیب مالیــم تعــداد فوتــی هــای ناشــی از‬ ‫کرونــا در اســتان نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بایــد تــاش هــا در‬ ‫حــوزه پیگیــری را مضاعــف کنیــم‪.‬‬ ‫وی از کمبــود اکســیژن در مراکــز درمانــی نیــز انتقــاد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص نســبت بــه ســایر اســتان هــا عقب‬ ‫هســتیم بــا وجــود اینکــه بخشــی از نیازهــا تامیــن شــد امــا‬ ‫هنــوز هــم نیــاز در ایــن خصــوص وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪۲۳۱‬‬ ‫هــزار دز واکســن وارد اســتان شــده اســت گفــت‪ :‬حــدود ‪۲۰‬‬ ‫درصــد جمعیــت مشــمول تاکنــون واکســینه شــده انــد کــه‬ ‫ایــن شــاخص در اســتان حــدود ‪ ۱۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه‬ ‫گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن‬ ‫بیمــاری را پشــت سرگذاشــته و از یــک مــاه پیــش در مــوج‬ ‫پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدید ان ویــروس کرونای‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان موج چهــارم ویــروس کرونا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کووید ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم‬ ‫افزایــش زیادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ابتــدای اغــاز برنامــه ملــی‬ ‫واکسیناســیون در کشــور تاکنــون‪ ۱۹۵ ،‬هــزار دُز واکســن‬ ‫کرونــا دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫رکورد روزهای سیاه و مرگبار دلتا‬ ‫کرونــا و ســویه جدیــد ان ایــن روزهــا در خراســان‬ ‫شــمالی رکــورد مــی زنــد بطوریکــه فوتــی هــا و‬ ‫بســتری هــای ناشــی از ان در مــاه جــاری نســبت‬ ‫بــه تیرمــاه ‪ ۱۰۰‬درصــد افزایــش داشــته و اســتان را‬ ‫هــم اکنــون در وضعیــت بحــران قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬امارهــای‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی نشــان‬ ‫می دهــد کــه کرونــا و ســویه جدیــد ان دلتــا‬ ‫همچنــان در اســتان می تــازد بــه گونــه ای کــه‬ ‫بــا ســه رقمــی شــدن شــمار فوتــی هــای کرونایــی‬ ‫اســتان در مردادماه‪ ،‬این خطه هم اکنون ســیاه‬ ‫تریــن روزهــای کرونایــی خــود را مــی گذرانــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن امــار‪ ،‬تیرمــاه نخســتین مــاه از فصــل‬ ‫تابســتان در حالی از خراســان شمالی خداحافظی‬ ‫کــرد کــه ‪ ۶۹‬بیمــار کرونایــی در ایــن اســتان براثــر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای مــاه‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۱۵۵‬نفــر بــر اثــر ابتــا بــه ایــن‬ ‫ویــروس جــان خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن امــار بســتری بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان های خراســان شــمالی نیز نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ماه گذشــته افزایشــی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫داشــته اســت بــه گونــه ای کــه در روزهــای پایانــی‬ ‫نخســتین فصــل تابســتان تنهــا ‪ ۲۹۰‬بیمــار‬ ‫کرونایــی در بیمارســتان هــای تحــت پوشــش‬ ‫اســتان بســتری بودنــد ولــی بــا ورود ایــن خطــه به‬ ‫پیــک پنجــم کرونــا و رونــد صعــودی امــار بیمــاران‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در چنــد روز گذشــته هــم اکنــون‪۷۹۲‬‬ ‫بیمــار در بیمارســتان هــای بــا عالیــم ویــروس‬ ‫کرونــا بســتری و تحــت درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن اگرچــه انتظــار مــی رفــت بــا تزریــق‬ ‫‪ ۱۳۵‬هــزار دٌز واکســن کرونــا بــه جمعیــت هــدف‬ ‫برنامــه ملــی واکسیناســیون در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫شــاهد کاهــش فوتــی هــای ناشــی از کرونــا‬ ‫باشــیم ولــی همچنــان در روزهــای پایانــی‬ ‫مردادمــاه‪ ،‬فوتــی هــای ناشــی از ایــن بیمــاری‬ ‫باالســت بــه گونــه ای کــه در ‪ ۷۲‬ســاعت گذشــته‬ ‫‪ ۳۲‬بیمــار کرونایــی جــان خــود را بــر اثــر ابتــا بــه‬ ‫ایــن ویــروس از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫تاکیــد اســتاندار خراســان شــمالی بــر کاهــش‬ ‫فوتــی هــای کرونایــی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه افزایــش‬ ‫مــوارد فوتــی کرونایــی در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫فوتی های کرونایی اســتان نســبت به اســتان های‬ ‫دیگــر بســیار باالســت کــه ایــن امــر نیازمند تقویت‬ ‫بخــش درمانــی در ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی افزود‪ :‬کاهش میــزان مرگ‬ ‫و میــر در برخــی از اســتان هــای کشــور نشــانگر‬ ‫تقویــت بخــش درمانــی و تجهیــزات پزشــکی‬ ‫ان اســتان هــا اســت در حالــی کــه اســتان نیــز‬ ‫بــا وجــود میــزان بــاالی بســتری هــای کرونایــی‪،‬‬ ‫می توانــد میــزان مــرگ و میرهــا را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در واقــع بایــد دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی بــه طــور دقیــق علــل‬ ‫کاهــش مــرگ و میــر را در برخــی اســتان های‬ ‫کشــور بررســی کنــد تــا بــا عملیاتــی کــردن‬ ‫راهکارهــا دیگــر مناطــق کشــور در اســتان شــاهد‬ ‫کاهش فوتی های ناشی از این بیماری باشیم‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکه بایــد بــزودی ظرفیت های‬ ‫تزریقــی واکســن در اســتان افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بنابــر اعــام ســتادملی کرونــا‪،‬‬ ‫میــزان واکســن هــای تزریقــی کرونا در اســتان ها‬ ‫چندیــن برابــر افزایــش خواهــد یافــت کــه بایــد از‬ ‫هــم اکنــون ظرفیــت هــای الزم بــرای واکســینه‬ ‫شــدن شــهروندان در اســتان مهیــا شــود‪.‬‬ ‫فرسودگی و خستگی نیروهای درمانی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه افزایــش بــی ســابقه مبتالیــان بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اســتان روزهــای‬ ‫ســختی را مــی گذرانــد بــه گونــه ای کــه بــا افزایــش‬ ‫تعــداد مــوارد بســتری کرونایــی‪ ،‬اگرچــه تخت هــای‬ ‫بیمــاران کرونایــی افزایــش یافتــه اســت ولــی‬ ‫نیروهــای درمانــی ایــن روزهــا خســته شــده اند‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫مــوارد بســتری و خســتگی نیروهــای درمانــی‬ ‫پزشــکی و پرســتاری‪ ،‬بــه تمامــی بــه تمامــی‬ ‫نیروهــای بازنشســته و پرســتارانی کــه شــاغل‬ ‫نیســتند‪ ،‬فراخــوان زده ایــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در کمیتــه بحــران‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان تصمیم بر تعطیلی‬ ‫‪ ۲‬هفتــه ای دانشــکده هــا و بکارگیــری نیروهای این‬ ‫دانشــکده در بیمارســتان هــا گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه برای کنتــرل و مهار بیماری‬ ‫کوویــد‪ ،۱۹‬هیــچ راهــی موثرتر از شناســایی به موقع‬ ‫بیمــاران و قرنطینــه افــراد در تمــاس بــا انهــا نیســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت‬ ‫کمیتــه بحــران دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری نیــروی انتظامــی و هــال احمــر مراکــز‬ ‫نمونه گیــری در مرکــز اســتان را بــه ‪ ۲‬برابــر افزایــش‬ ‫داده اســت و هــم اکنــون چهــار مرکــز نمونه گیری در‬ ‫شهرســتان بجنــورد فعــال اســت‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی کرونا در خراسان شمالی‬ ‫وی ضمن بحرانی ارزیابی کردن وضعیت کرونایی‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه شــرایط‬ ‫در اســتان روز بــه روز وخیم تــر از قبــل می شــود و‬ ‫هــم اکنــون تمامــی تخت هــای بیمارســتان امــام‬ ‫حســن(ع) بجنــورد تکمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬همچنیــن تمامــی ‪ ۶۵‬تختــی‬ ‫کــه بــرای بیمــاران کرونایــی در بیمارســتان‬ ‫تامیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده بــود‪،‬‬ ‫تکمیــل شــده و ‪ ۵۲‬تخــت دیگــر نیــز در‬ ‫بیمارســتان امــام رضــا(ع) بــرای بیمــاران‬ ‫کرونایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مراجعــات ســرپایی نیــز بــه شــدت‬ ‫افزایــش یافتــه اســت بــه گونـه ای کــه روز گذشــته‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰۰‬نفــر بیمــار کرونایــی نیــز دراســتان‬ ‫خدمــات درمــان ســرپایی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر هاشــمی گفــت‪ :‬همچنیــن در حالــی کــه تا‬ ‫مدتــی قبــل حــدود ‪ ۳۰‬درصد تسـت های کرونا در‬ ‫اســتان مثبــت می شــد‪ ،‬ولــی هــم اکنــون نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۷۵‬درصــد تسـت های پی سـی ار انجــام شــده‬ ‫در برخــی شهرســتان های اســتان مثبــت هســتند‬ ‫کــه ایــن امارهــا نشــان می دهــد کــه هنــوز گردش‬ ‫ویــروس در جامعــه زیــاد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مراجعــات ســرپایی‬ ‫روزانــه بابــت عالئــم کرونــا بســیار باالســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت هایی‬ ‫کــه ایــن روزهــا نســبت بــه بیمــاری کرونــا ایجــاد‬ ‫شــده مراجعــه بــرای انجــام تشــخیص کرونــا بــه‬ ‫مراکــز درمانــی بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت‬ ‫بــه گونـه ای کــه افــراد بــا مشــاهده کوچکتریــن‬ ‫عالئــم ســرماخوردگی بــرای انجــام ازمایــش‬ ‫کرونــا بــه بیمارســتان مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫به کمک امدن اتوبوس امبوالنس ها‬ ‫رییــس ســازمان اورژانــس پیــش بیمارســتانی‬ ‫و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــوج پنجــم کرونــا‬ ‫ســبب شــده تــا از اتوبــوس امبوالنــس هــم‬ ‫بــرای جابجایــی بیمــاران بــه بیمارســتان هــا‬ ‫اســتفاده کنیــم در حالــی کــه ایــن اتوبــوس‬ ‫مد‬ ‫شــاید فکــر کنیــد دنیــای مــد و لباس هــای شــیک بســیار‬ ‫دور از دســترس هســتند و بــرای داشــتن یــک اســتایل‬ ‫متفــاوت‪ ،‬نیــاز داریــد تــا هزینه هــای بســیاری را متقبل شــوید‪ .‬باید بدانید که شــیک‬ ‫پوشــی الزامــا نیــاز بــه هزینــه نــدارد و بیشــتر بــه دانــش درســت احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬کمد لباس خود را به روز کنید‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه اولیــن مــورد ‪ 8‬نکتــه مهــم شــیک پوشــی ایــن اســت کــه حتمــا‬ ‫از بــه روز بــودن کمــد لبــاس خــود اطمینــان حاصــل کنیــد‪ .‬یــک بلــوز مشــکی ســاده‪،‬‬ ‫یــک شــلوار جیــن کامــا متناســب بــا ســایز شــما‪ ،‬یــک بلیــزر کالســیک‪ ،‬چنــد تی شــرت‬ ‫ســاده‪ ،‬ژاکــت بافــت در رنگ هــای خنثــی و یــک کــت چرمــی یــا جیــن رســمی بهتریــن‬ ‫گزینه هــا بــرای ســرمایه گذاری هســتند کــه بایــد همیشــه در کمــد خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .2‬اطمینان حاصل نمایید که لباس های شما کامال متناسب با هیکل شما باشند‬ ‫یــک ترفنــد بــرای شــگفت انگیز نشــان دادن هــر نــوع لباســی‪ ،‬کمــک گرفتــن از یــک‬ ‫خیــاط خــوب اســت‪ .‬لباس هایــی کــه خیــاط بــرای شــما مــی دوزد‪ ،‬نــه تنهــا کامــا‬ ‫مناســب انــدام شــما بــه نظــر می رســند؛ بلکــه احســاس راحتــی بیشــتری نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫شــلوارهای حاضــری کــه قــد ان هــا بســیار بلنــد اســت و روی زمیــن کشــیده می شــوند‬ ‫یــا لباس هایــی کــه بــه صــورت نامتناســب دوختــه شــده اند‪ ،‬بــه راحتــی شــیک بــودن‬ ‫شــما را از بیــن می برنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بیاموزید که چگونه نسبت های متعادل را پیدا کنید‬ ‫متعادل ســازی تناســبات باعــث فــرم دادن بــه لباس هــای شــما بــرای ایجــاد هماهنگــی‬ ‫بــرای مواقــع بحرانــی کــه نیــاز بــه جابجایــی ‪۱۸‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬بیمــار اســت‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫تقــی دولــت ابــادی افــزود‪ :‬قبــل از شــروع‬ ‫پیــک پنجــم کرونــا تعــداد ماموریــت هــای‬ ‫اورژانــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ‪۱۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۴۰‬مــورد بــود امــا هــم اکنــون بــه ‪ ۱۹۰‬تــا ‪۲۰۰‬‬ ‫ماموریــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر تعــداد تماس ها‬ ‫نیــز بــا اورژانــس افزایــش یافتــه به گونـه ای که به‬ ‫‪ ۹۰۰‬تا هزار و ‪ ۳۰۰‬مورد در روز رســیده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد‬ ‫همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار‬ ‫مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت سرگذاشــته و‬ ‫از یــک مــاه گذشــته وارد مــوج پنجــم مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم‬ ‫ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اخریــن رنگبنــدی کرونایــی‬ ‫شهرســتان ها‪ ،‬هــم اکنــون تمامــی شهرســتان های‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از ابتــدای اغــاز برنامــه ملــی‬ ‫واکسیناســیون در کشــور تاکنــون‪ ۱۹۵ ،‬هــزار‬ ‫دُز واکســن کرونــا دریافــت کــرده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫درست مصرف‬ ‫کردن را به‬ ‫فرزندان‬ ‫بیاموزیم‬ ‫این کار هم یعنی نوعی‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر است‪.‬‬ ‫نکات مهم شیک پوشی‬ ‫کلــی و زیبایــی می شــود‪ .‬راه رســیدن بــه ایــن هــدف‪ ،‬پوشــیدن لباســی اســت کــه متناســب‬ ‫بــا فــرم انــدام شــما باشــد‪ ،‬نــه بزرگ تــر و نــه کوچک تــر‪ .‬وقتــی می خواهیــد بــا لباس هــای‬ ‫اورســایز یــا تیپ هــای غیرمعمــول بــازی کنیــد‪ ،‬ان را فقــط در یــک بخــش از اســتایل خــود‬ ‫بــه کار ببریــد و بــا متناســب نگــه داشــتن بقیــه قســمت ها‪ ،‬ظاهرتــان را متعــادل نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬سبک شخصی خود را پیدا کنید‬ ‫یافتــن اســتایل شــخصی یــا یــک ســبک امضــا در ظاهرتــان‪ ،‬می توانــد ســال ها بــه‬ ‫طــول بیانجامــد؛ امــا‪ ،‬شــما می توانیــد بــا ایجــاد یــک ســری اصــول شــخصی متناســب‬ ‫بــا خلــق و خوی تــان شــروع بــه کار کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــرای رســیدن بــه‬ ‫نتیجــه مطلــوب‪ ،‬نیــاز داریــد تــا انــواع مختلفــی از لباس هــا را امتحــان کنیــد‪ .‬تــا زمانــی‬ ‫کــه وارد اتــاق رختکــن نشــوید‪ ،‬هرگــز نمی فهمیــد چــه نمونه هــای شــگفت انگیزی در‬ ‫انتظــار شماســت‪ .‬بــرای نحــوه خریــد خــود وقــت بگذاریــد و بــا رنگ هــا و اشــکال بــازی‬ ‫کنیــد تــا ان چــه بــرای بــدن شــما منحصــر بــه فــرد اســت بیابیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬خریدار بهتری شوید‬ ‫یادگیــری اصــول و نحــوه خریــد صحیــح پوشــاک و ان چــه کــه متناســب بــا ظاهرتــان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه شــما کمــک می کنــد تــا کمــد خــود را پــر از وســایلی کــه هرگــز ان هــا را‬ ‫نمی پوشــید‪ ،‬نکنیــد‪ .‬زمانــی کــه کمــد لبــاس شــما از تکه هایــی تشــکیل شــده کــه ان هــا‬ ‫را دوســت داریــد و مناســب ظاهرتــان اســت‪ ،‬همیشــه بــه طــور طبیعــی خوش تیــپ‬ ‫خواهیــد بــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬در ســال جــاری جــذب ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــرای نوســازی هفــت هــزار خانــه غیرمقــاوم روســتایی در ایــن اســتان هــدف‬ ‫گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی اظهارداشــت‪ :‬مقــاوم ســازی ایــن تعــداد خانــه روســتایی اســتان مطابــق برنامــه پنــج‬ ‫ســاله و بــا مشــارکت مــردم پیگیــری و انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هدفگذاری‬ ‫نوسازی‪ ۷‬هزار‬ ‫واحدمسکونی‬ ‫روستایی‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪363‬‬ ‫اموزش نگهداری از باتری اتومبیل‬ ‫وظایف باتری‏اتومبیل‬ ‫داشت و برداشت از وظایف‬ ‫حوزه جهاد کشاورزی است‬ ‫فعــاالن حــوزه کشــاورزی نیازمنــد یــک وحــدت رویــه و‬ ‫ثبــات در مدیریــت کالن ایــن حــوزه هســتند و وزیــر جهاد‬ ‫کشــاورزی در دولــت جدیــد بایــد اصــاح الگــوی کشــت‪،‬‬ ‫تعییــن نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی‬ ‫بــر اســاس هزینه هــای کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت و‬ ‫تقویــت حــوزه سیاســت گــذاری برنامه ریــزی و نظــارت‬ ‫وزارتخانــه‪ ،‬جلــب حمایــت بانک هــا و صنایــع بیمــه را‬ ‫از حــوزه کشــاورزی و دامپــروری و تــاش بــرای حــذف‬ ‫واســطه ها را در اولویــت برنامه هــای خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫حذف واسطه ها در الویت وزیر جهاد کشاورزی باشد‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری از جملــه‬ ‫مشــاغلی کــه در اکثــر اســتان های‬ ‫کشــور‪ ،‬افــراد بســیاری بــه انهــا اشــتغال‬ ‫دارنــد و کشــاورزان و دامــداران ســهم‬ ‫بســزایی در تولیــد ناخالــص ملــی دارنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه می تــوان بــا حمایــت از‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه هــا و ارائــه طرح هــای‬ ‫اشــتغال زا‪ ،‬زمینــه مهاجــرت معکــوس‬ ‫روســتائیان را رقــم زد‪ ،‬مشــکالت حــوزه‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری در ســال های اخیــر‬ ‫تــا انــدازه ای بــوده اســت کــه بســیاری از این‬ ‫افــراد در گــذاران زندگــی روزمــره و تامیــن‬ ‫معیشــت خــود در مانــده انــد و همیــن امــر‬ ‫باعــث مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر هــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــکالت بســیار جــدی در بحــث تهیــه‬ ‫بــذر‪ ،‬کــود و ســم‪ ،‬ادوات کشــاورزی‪ ،‬بیمــه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬تامیــن نهاده هــای‬ ‫دامــی‪ ،‬گرانــی علوفــه‪ ،‬کســادی بــازار‪،‬‬ ‫ســیل‪ ،‬خشکســالی ناشــی از کاهــش‬ ‫بــارش‪ ،‬حضــور گســترده دالالن‪ ،‬فشــار‬ ‫بانــک هــا کشــاورزان و دامــداران و ‪ ...‬باعث‬ ‫شــده تــا فعــاالن ایــن حــوزه بــا ناامیــدی بــه‬ ‫روز هــای پیــش رو بنگرنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود رحمــت الــه نــوروزی نماینــده‬ ‫مــردم علــی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ,‬عضــو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس‬ ‫بــا اشــاره بــه برنامه هــای وزیــر پیشــنهادی‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬معتقــد اســت منافــع‬ ‫دامــداران و کشــاورزان در برنامه هــای‬ ‫وزیــر پیشــنهادی حفــظ و تامیــن می شــود‬ ‫و تحــول در حــوزه کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫کشــور امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی گفــت‪ :‬اقدامــات و برنامه هــای‬ ‫ســاداتی نــژاد در دوران ریاســت کمیســیون‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع طبیعــی و محیــط‬ ‫زیســت درمجلــس یازدهــم نشــان داد کــه‬ ‫ایشــان فــردی مدیــر‪ ،‬بــا دانــش و تحصیــات‬ ‫اکادمیــک در ایــن حــوزه‪ ،‬کارازمــوده و دارای‬ ‫تفکــر انقالبــی و جهــاد اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد کتــول در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬بســیاری از شــرکت های تعاونــی‪،‬‬ ‫اتحادیه هــای فعــال در حــوزه کشــاورزی‬ ‫و دامــداری کشــور نیــز از معرفــی ســاداتی‬ ‫نــژاد بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتقبال کرده انــد‪ ،‬اذعــان‬ ‫داشــت‪ :‬حــوزه کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫کشــور در شــرایط فعلــی بــه فــردی دلســوز‬ ‫و اگاه از مشــکالت نیــاز دارد‪ .‬تجربــه چنــد‬ ‫ســاله فعالیــت ســاداتی نژاد در کمیســیون‬ ‫کشــاورزی مجلــس‪ ،‬ســفر های پرتعــداد بــه‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور و اشــنایی نزدیــک‬ ‫بــا مشــکالت هــر منطقــه‪ ،‬تعامــل گســترده‬ ‫وزیــر پیشــنهادی جهــاد کشــاورزی بــا‬ ‫طیف هــای سیاســی موجــود کشــور از نقــاط‬ ‫قــوت ایــن وزیــر پیشــنهادی اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی همچنیــن در خصــوص مدیریــت و‬ ‫توانمنــدی وزیــر پیشــنهادی در بحران هــای‬ ‫ماه هــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســاداتی نژاد در بحران هــای بــه وجــود‬ ‫امــده بــرای گوشــت‪ ،‬مــرغ‪ ،‬نهاده هــای‬ ‫دامــی و اب بــا ســفر بــه بیشــتر اســتان های‬ ‫کشــور و شناســایی بیــش از ‪ ۲۵‬مــورد‬ ‫نظــارت میدانــی‪ ،‬نقــاط قــوت و ضعــف و‬ ‫اشــراف کامــل نســبت بــه مســایل و تمامــی‬ ‫موضوع هــا برنامــه علمــی و مــدون تهیــه‬ ‫کــرد کــه بــا قــرار گرفتــن در جایــگاه وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امــکان اجرایــی شــدن‬ ‫ایــن برنامه هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬عملکــرد مثبــت یــک ســاله‬ ‫کمیســیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابــع طبیعــی‬ ‫و محیــط زیســت در مجلــس یازدهــم و‬ ‫دوران ریاســت اقــای ســاداتی نــژاد نشــان‬ ‫می دهــد کــه وی حافــظ منافــع دامــداران‬ ‫و کشــاورزان اســت و بــا جدیــت بــه دنبــال‬ ‫تعییــن نــرخ منطقــی خریــد تضمینــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم علــی ابــاد در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در پایــان اشــاره داشــت‪:‬‬ ‫فعــاالن حــوزه کشــاورزی نیازمنــد یــک‬ ‫وحــدت رویــه و ثبــات در مدیریــت کالن این‬ ‫حــوزه هســتند و وزیــر جهــاد کشــاورزی در‬ ‫دولــت جدیــد بایــد اصــاح الگــوی کشــت‪،‬‬ ‫تعییــن نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــر اســاس هزینه هــای کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت و تقویت حوزه سیاســت‬ ‫گــذاری برنامــه ریــزی و نظــارت وزارتخانــه‪،‬‬ ‫جلــب حمایــت بانــک هــا و صنایــع بیمــه را‬ ‫از حــوزه کشــاورزی و دامپــروری و تــاش‬ ‫بــرای حــذف واســطه هــا را در اولویــت‬ ‫برنامه هــای خــود قــرار دهــد‪/.‬‬ ‫‪ ۱۲۲‬واحد نذر خون مردم‬ ‫در تاسوعا و عاشورای‬ ‫حسینی‬ ‫وی گفــت‪ :‬در روزهــای تاســوعا و عاشــورای‬ ‫حســینی ‪ ۱۳۹‬نفــر داوطلــب بــرای اهــدای خــون‬ ‫بــه مراکــز ثابــت و ســیار خونگیــری بجنــورد‪ ،‬مرکز‬ ‫خراســان شــمالی مراجعــه داشــته انــد کــه ‪۱۲۲‬‬ ‫نفــر از انــان موفــق بــه اهــدا شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد افــرادی کــه خــون‬ ‫اهــدا کردنــد ‪ ۵۸‬نفــر اهــدا کننــده مســتمر بودنــد‬ ‫و ‪ ۲۰‬نفــر نیــز بــرای بــار اول بــا مراجعــه بــه پایــگاه‬ ‫انتقــال خــون موفــق بــه اهــدای خــون شــدند‪.‬‬ ‫زارع اظهــار داشــت‪ :‬اهــدای خون در پایگاه های‬ ‫اســتان بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫تاســوعا و عاشــورای حســینی در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه‪ ۱۶ ،‬درصــددر مراجعــه افــراد بــه‬ ‫مراکــز کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫اداره کل انتقــال خــون خراســان شــمالی‬ ‫پایگاه هــای انتقــال خــون خــود را روز تاســوعا‬ ‫از ســاعت ‪ ۱۹:۳۰‬تــا ‪ ۲۲:۳۰‬و در روز عاشــورای‬ ‫حســینی از هشــت صبــح تــا ‪ ۱۳‬فعــال و امــاده‬ ‫خونگیــری از داوطلبــان کــرده بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی بــا‬ ‫قدردانــی از داوطلبــان اهــدای خــون کــه در‬ ‫شــرایط ســخت بحــران کرونــا در مراکــز اهــدای‬ ‫خــون اســتان حضــور مــی یابنــد از اهداکننــدگان‬ ‫خواســت بــا توجــه بــه گرمــای هــوا و نیــاز‬ ‫همیشــگی بــه خــون با اهــدای خون خــود یاریگر‬ ‫بیمــاران نیازمنــد بــه خــون باشــند‪.‬‬ ‫زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬اهداکننــدگان خــون بایــد‬ ‫مــد نظــر داشــته باشــند کــه مدت نگهــداری خون‬ ‫و بــه خصــوص پالکــت‪ ،‬محــدود اســت‪.‬‬ ‫وی جایگزیــن کــردن فرهنــگ اهــدای خــون‬ ‫هیجانــی بــا اهــدای خــون اگاهانــه‪ ،‬مســتمر و‬ ‫مســووالنه را بهتریــن نــوع اهــدای خــون دانســت‪.‬‬ ‫انتقــال خــون خراســان شــمالی نیــاز خونــی ‪۱۲‬‬ ‫بیمارســتان را براورده می کند و پاســخگوی تمامی‬ ‫نیازهــای خونــی مراکــز درمانــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲۲‬نفــر از مــردم نوع دوســت ایــن اســتان در‬ ‫روزهای تاســوعا و عاشــورای حســینی با مراجعه‬ ‫بــه پایگاه هــا‪ ،‬خــون خــود را بــرای کمــک بــه‬ ‫بیمــاران اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حســین زارع در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ۳۰ ،‬نفــر در روز تاســوعا‬ ‫و ‪ ۹۲‬نفــر نیــز در روز عاشــورا بــا حضــور در‬ ‫پایگاه هــای خون گیــری نــذر خــون کردنــد‪.‬‬ ‫‪ 6‬مورد ممنوعه برای یک طراح مد‬ ‫امــروزه طراحــی مــد یــک زمینــه پرطرفدار در میان کســانی اســت که به پوشــش خود اهمیت‬ ‫می دهنــد‪ .‬شــما می توانیــد یــک استایلیســت شــخصی را اســتخدام کنیــد تــا کمــد لباســتان را‬ ‫بررســی کــرده و ویژگی هــای مناســب بــرای مجموعــه پوشــاک شــما را مشــخص کنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬خرید حجم باالی مد روز ارزان قیمت‬ ‫ســعی کنیــد خریــد بــرای لباس هــای مــد روز خــود را کــه اکثــرا از مــواد مصنوعــی ســاخته‬ ‫شــده و بــرای محیــط زیســت بســیار مضــر هســتند‪ ،‬محــدود کنیــد‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬اکثــر‬ ‫نام هــای تجــاری ارزان قیمــت از مقــدار زیــادی مــواد شــیمیایی بــرای تولیــد اســتفاده‬ ‫کــرده و زباله هــای مضــر زیــادی وارد محیــط زیســت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬جین جذب سفید رنگ‬ ‫در نــگاه اول یــک شــلوار جیــن جــذب بــه رنــگ ســفید بــه خصــوص ســفید اســتخوانی‪،‬‬ ‫بســیار جــذاب و پرطرفــدار بــه نظــر می رســد‪ .‬بــا ایــن وجــود بــرای همــه مناســب نیســت‪.‬‬ ‫بــرای پوشــیدن چنیــن چیــزی بایــد پاهــای بســیار الغــری داشــته باشــید و نمی تــوان بــه‬ ‫راحتــی ان هــا را بــا هــر لبــاس دیگــری هماهنــگ کــرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬جنس مشابه در چند رنگ‬ ‫ایــا تــا کنــون لباســی را کــه عاشــق ان بوده ایــد در چنــد رنــگ مختلــف خریــداری کرده ایــد؟‬ ‫احتمــاال فکــر می کنیــد اگــر لباســی مناســب شــما باشــد‪ ،‬می توانیــد رنگ هــای مختلــف ان را‬ ‫بــرای هماهنگــی بــا لباس هــای متفــاوت خــود داشــته باشــید‪ .‬بایــد بــه شــما بگوییــم کــه این‬ ‫بــاور اشــتباه اســت و شــما بــه احتمــال زیــاد فقــط رنــگ محبوبتــان را می پوشــید‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمام ترندهای داغ بازار‬ ‫بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه هــر ترنــد داغــی بــرای هــر شــخصی مناســب‬ ‫نیســت‪ .‬بــه احتمــال زیــاد شــما نمی توانیــد از ترنــد شــورت های ورزشــی مخصــوص‬ ‫دوچرخه ســواری در فصــل تابســتان و بــرای راحتــی خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬مهــم نیســت‬ ‫هــوا چقــدر گــرم باشــد‪ ،‬چنیــن لباســی مناســب هــر کســی نیســت‪ .‬همچنیــن ممکــن‬ ‫اســت تعجــب کنیــد کــه چــرا هنــوز هــم انــواع کفش هــای کتانــی اســنیکرز در بیــن‬ ‫جوانــان رایــج اســت و یــا چگونــه کســی می توانــد پیراهن هــای اســتین پفــی متعلــق بــه‬ ‫دهــه ‪ 80‬میــادی را بــه راحتــی بپوشــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬کفش های ناراحت‬ ‫همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هنــگام انتخــاب پوشــاک خــود بایــد راحتــی را‬ ‫اولویــت قــرار دهیــد و صرفــا بــه ظاهــر توجــه نکنیــد‪ .‬اگــر پاهــای شــما بعــد از پوشــیدن‬ ‫کفش هــای جدیــد و قــدم زدن بــا ان هــا اذیــت شــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما‬ ‫هرگــز ان هــا را نمی پوشــید و پــول خــود را هــدر خواهیــد داد‪.‬‬ ‫‪ .6‬جنس بیش از حد ظریف و حساس‬ ‫همــه مــا یــک پلیــور تــوری بــا بافــت بســیار ریــز و ظریــف را دوســت داریــم؛ امــا‪،‬‬ ‫همیشــه دربــاره خریــد ان هــا اشــتباه می کنیــم‪ .‬بیشــتر اوقــات نمی توانیــم ان هــا را‬ ‫همــراه بــا یــک ژاکــت مناســب فصــل بپوشــیم یــا در صــورت نیــاز زیــپ یــا دکمــه جــدا‬ ‫شــده را تعمیــر کنیــم‪ .‬همچنیــن شســت و شــوی ان هــا نیــز همیشــه دردســر بزرگــی‬ ‫خواهــد بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬بهتــر اســت بــا ایــن حقیقــت کنــار بیاییــم کــه لباس هایــی بــا‬ ‫جنــس ظریــف و حســاس بــرای خریــد مناســب نیســتند‪.‬‬ ‫‪ -1‬فراهم نمودن انرژی الزم برای استارت زدن خودرو‬ ‫‪2‬‏‪ -‬تامیــن انــرژی مــورد نیــاز مجموعه هــای مختلــف‬ ‫خــودرو کــه نیازمنــد بــرق هســتند‬ ‫‪ -3‬مناســب بودن ظرفیــت و تــوان باتــری بــا سیســتم‬ ‫برقــی خــودرو‪ ،‬باعــث کارکــرد مطلــوب سیســتم های‬ ‫خــودرو خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‏ هنگامی کــه ظرفیــت باتــری پاییــن باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫راه انــدازی خــودرو‪ ،‬مــدت زمــان اســتارت افزایــش می یابــد‬ ‫و گاهــی ایــن اســتارت های ‏طوالنــی بایــد چندیــن بــار‬ ‫متنــاوب و متوالــی انجــام شــود تــا موتــور خــودرو شــروع‬ ‫بــه کارکنــد‪ .‬اســتارت زدن های طوالنــی مــدت و متوالــی‪،‬‬ ‫‏باعــث گرم شــدن بیــش از حــد اســتارت و باتــری شــده و‬ ‫منجــر بــه خرابــی انهــا می گــردد‪.‬‏‬ ‫ظرفیت باتری‏‬ ‫ظرفیــت باتــری بــه مقــدار الکتریســیته مــورد نیــاز بــرای‬ ‫تغذیــه تجهیــزات برقــی خــودرو بســتگی دارد‪ .‬در صــورت‬ ‫نصــب تجهیــزات‏الکتریکــی اضافــه مطابــق بــا اســتاندارد‬ ‫شــرکت خودروســاز‪ ،‬ممکــن اســت باتــری بــا ظرفیــت‬ ‫بیشــتر از ظرفیــت باتــری اصلــی مــورد نیــاز‏باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع در صورتــی مجــاز اســت کــه در دفترچــه راهنمــای‬ ‫مشــتری خــودرو‪ ،‬درج شــده باشــد‪.‬‏‬ ‫توان باتری‏‬ ‫حاصــل ضــرب شــدت جریــان در ولتــاژ تــوان نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬هرچــه راندمــان (تــوان) باتری بیشــتر باشــد‪ ،‬عمل‬ ‫اســتارت موتــور بهتــر‏انجــام می شــود‪ .‬راندمــان دو باتــری بــا‬ ‫انــدازه و ظرفیــت یکســان‪ ،‬ممکــن اســت متفــاوت باشــند‏‪.‬‬ ‫‏ بازدید و نگهداری باتری‏‬ ‫بررسی سطح الکترولیت باتری‪:‬‏‬ ‫ســطح مایــع الکترولیــت باتــری بایــد حداقــل دو بــار در‬ ‫ســال (فقــط در مــوارد باتری هایــی کــه امــکان بررســی‬ ‫ســطح الکترولیــت انهــا وجــود‏دارد) در ابتــدای زمســتان‬ ‫و تابســتان کنتــرل شــود‪ .‬بهتریــن و مناس ـب ترین ســطح‬ ‫الکترولیــت‪ ،‬توســط یــک شــاخص بــر روی جــداره خارجــی‬ ‫‏باتــری مشــخص شــده اســت کــه حــدوداً‪ ۱۵ ،‬میلیمتــر‬ ‫باالتــر از ســطح صفحــات باتــری اســت‪ .‬درصــورت نیــاز‬ ‫فقــط اب مقطــر اضافــه نماییــد‪.‬‏‬ ‫هیـچ گاه نبایــد الکترولیــت باتری شــارژ شــده را تخلیه نمود‬ ‫زیــرا در ایــن صــورت صفحــات منفــی ان در مــدت زمــان‬ ‫کوتاهــی بــا اکســیژن‏هــوا ترکیــب شــده و اکســید می شــوند‪،‬‬ ‫در ایــن حالــت صفحــات مثبت نیز بالفاصله ســولفاته شــده‬ ‫و در نهایــت باتــری غیرقابــل اســتفاده‏خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫توجه‪:‬‏‬ ‫در صورتیکــه ســطح الکترولیــت باتــری پــی درپــی کاهــش‬ ‫یافتــه و نیازمنــد افزایــش می باشــد‪ ،‬نشــان دهنده ایــراد در‬ ‫مــدارات و اجــزای‏الکتریکــی اســت کــه باعــث شــارژ بیــش‬ ‫از حــد باتــری می شــود‪ .‬در ایــن حالــت ضــروری اســت کــه‬ ‫الترناتــور (دینــام) و رگوالتــور ان مــورد‏بررســی قــرار گیــرد‪.‬‏‬ ‫‪1‬‏‪ -‬باتــری در محــل نصــب بایســتی به گونــه ای محکــم شــود‬ ‫تــا تکان هــای شــدیدی کــه بــه ان وارد می شــود باعــث ریــزش‬ ‫صفحــات ان نگــردد‪.‬‏‬ ‫‪ -2‬قطب هــای مثبــت و منفــی باتــری همیشــه تمیــز نــگاه‬ ‫داشــته شــوند و بــرای جلوگیــری از سولفاته شــدن‪ ،‬بــه‬ ‫گریــس مشــخص شــده در دفترچــه‏راهنمــا اغشــته شــوند‏‪.‬‬ ‫‪ -3‬درهنــگام تخلیــه باتــری و کاهــش الکترولیــت‪،‬‬ ‫هیچــگاه اســتارت نزنیــد‪ ،‬زیــرا باعــث ریــزش صفحــات‬ ‫باتــری خواهــد شــد‪ .‬‏‬ ‫‪ -4‬از اســتارت زدن های بی مــورد کــه باعــث تخلیــه ســریع‬ ‫باتــری می شــود‪ ،‬به طــور جــدی خــودداری نماییــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫ایــن عمــل باعــث کاهــش‏عمــر باتــری خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫‪ -5‬کابل هــای معیــوب را بایــد تعویــض نمــود‪ .‬بسـت های‬ ‫نگهدارنــده باتــری را بــدون اینکــه فشــار زیــادی بــه بدنــه‬ ‫باتــری وارد کــرده باشــند‪،‬‏بازدیــد نماییــد تــا مطمئــن شــوید‬ ‫کــه باتــری را محکــم در جــای خــود نگهداشــته اند‪.‬‏‬ ‫‪ -6‬اســتفاده از تجهیــزات الکتریکــی پرمصــرف نظیــر‬ ‫چراغ هــای جلــو‪ ،‬رادیــو و… در هنــگام خاموش بــودن‬ ‫موتــور‪ ،‬باعــث کاهــش تــوان باتری‏و در نهایت‪ ،‬فرســودگی‬ ‫تدریجــی باتــری می شــود‏‪.‬‬ ‫عــدم عملکــرد صحیــح شــارژ باتــری توســط الترناتــور‬ ‫(دینــام)‪ ،‬ســبب فرســودگی زودرس باتــری می شــود‏‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪01‬شهریور بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال غــرب ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪363‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫نیازمند نذر خون هستیم‬ ‫مسافرانی که‬ ‫با خود مرگ‬ ‫سوغات‬ ‫می اورندسفر؛‬ ‫بی سالمت!‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان خبــر از کاهــش ‪ ۲۵‬درصــدی‬ ‫اهــدای خــون توســط مــردم ایــن اســتان در تعطیــات عاشــورایی‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته داد و گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه در ایــن‬ ‫مــدت شــهروندان گلســتانی ‪ ۵۲۲‬واحــد خــون اهــدا کردنــد کــه‬ ‫همچنــان نیازمنــد اهــدای ان هســتیم‪.‬‬ ‫صــادق بنی عقیــل در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫اهــدا کننــدگان خــون گلســتان از روز ســه شــنبه ‪ ۲۶‬مــرداد تــا‬ ‫ظهــر جمعــه ‪ ۲۹‬مــرداد مــاه ‪ ۷‬درصــد زن و مابقــی مــرد بودنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬میــزان اهــدای خــون مــردم در‬ ‫شــب هــای قــدر در مــاه مبــارک رمضــان ســال گذشــته ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫بنی عقیــل در خصــوص دالیــل احتمالــی کاهــش اهــدای خــون‬ ‫اظهــار داشــت ‪:‬تشــدید پیــک کرونــا و تعطیــات چنــد روزه ســبب‬ ‫شــد تــا بخشــی از شــهروندان بــه مســافرت یــا ییالقــات اســتان‬ ‫برونــد و ایــن موضــوع اهــدای خــون را کاهــش داد‪.‬‬ ‫به گفته وی ســال گذشــته شــاهد مشــارکت گروهی روســتاییان‬ ‫و اهالــی شــهرهای کوچــک اســتان در نــذر خــون بودیــم بــه نحــوی‬ ‫کــه بــا همــکاری پایــگاه هــای بســیج بــا پیــش بینــی مینــی بــوس‬ ‫ایــن افــراد بــه پایــگاه هــای انتقــال خــون هدایــت مــی شــدند کــه‬ ‫مردیــم از بــس تــوی خونــه موندیــم! بعــد از دو ســال ایــن‬ ‫اولیــن بــاره اومدیــم بیــرون! شــمال خودمــون رو قرنطینــه‬ ‫مــی کنیــم! هیئت هــا رو ببنــدن! جلــوی عزاداری هــا رو‬ ‫بگیــرن! اتوبــوس و قطــار کــه خطرناک تــرن‪ ،‬چــرا جلــوی‬ ‫اونــا رو نمــی گیــرن؟! چــرا انتخابــات رو تعطیــل نکــردن؟!‬ ‫ایــن روزهــا در حالــی کــه کرونــا هــر روز وحشــی تر و‬ ‫خشــن تر از دیــروز‪ ،‬در حــال غــارت ارزوهــا و امــال‬ ‫خانواده هــا اســت و پیــر و جــوان‪ ،‬زن و مــرد‪ ،‬خــرد و کالن‬ ‫را از دســت بــی رحمــی اش‪ ،‬مفــری نیســت‪ ،‬ایــن دســت‬ ‫جمــات و توجیهــات بــه کــرات از ســوی مســافرانی شــنیده‬ ‫می شــود ســفر در روزهــای کرونایــی را افتخــار می داننــد‪.‬‬ ‫شــیفتگانی کــه بــا اعــام چنــد رو تعطیلــی از ســوی دولــت‬ ‫بــا خودخواهــی تمــام عیــار دل بــه جــاده می زننــد؛ بــا پلیس‬ ‫و نیروهــای امنیتــی درگیــر می شــوند؛ خــودروی پــاک‬ ‫شــمال اجاره می کنند؛ از جاده های ییالقی و کوهســتانی‬ ‫عبــور می کننــد؛ خــودروی شــان را در اســتان های شــمالی‬ ‫بیمــه مــی کننــد‪ ،‬قولنامــه صــوری تهیــه مــی کننــد و ‪...‬‬ ‫تــا خودشــان را فاتحانــه شــمال برســانند و بــا بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن عکــس هایشــان از خوابیــدن کنــار جــوی اب و‬ ‫پیاده رو‪ ،‬این پیروزی تاریخی شــان را اطالع رســانی کنند!‬ ‫غافــل از اینکــه ایــن خودخواهــی و بــی مباالتــی انها تنها به‬ ‫خســتگی کادر درمــان مــی افزایــد و مقابلــه با گســترش این‬ ‫بیماری را دشــوارتر!‬ ‫بــه نظــر مــی رســد مقابلــه بــا ایــن بیمــاری در کشــور‬ ‫مــا بســیار دشــوارتر از ســایر کشــورها باشــد کــه چــرا کــه‬ ‫مســایل سیاســی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و ‪ ...‬بــر‬ ‫ریشــه کنــی ایــن بیمــاری ارجحیــت دارنــد و تصمیمــات‬ ‫دولت هــای قبلــی و فعلــی گــواه ایــن مدعاســت! در حالــی‬ ‫کــه صعــود یــک نفــره بــه ارتفاعــات و کــوه پیمایــی را ممنوع‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ولــی ســفر بــه کیــش بــا هواپیمایــی که ســبیل به‬ ‫ســبیل مســافر کنــار هــم نشســته اند‪ ،‬ازاد و مجــاز اســت!‬ ‫در حالی ســفر با خودروهای شــخصی ممنوع اعالم شــده‬ ‫اســت کــه ســفر بــا قطــار و اتوبــوس بــه شــهرهای قرمــز کــه‬ ‫به مراتب در انتشار ویروس موثر ترند‪ ،‬ازاد و مجاز است!‬ ‫اما با وجود این تعارضات و عدم توانایی دولتها در برخورد‬ ‫با مافیای هتلداری و کنکور و مدارس غیر انتفاعی و ‪ ...‬نباید‬ ‫ســهم مــردم را در ریشــه کنــی ایــن ویــروس نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن حجــم از بــی تفاوتــی و ســاده انــگاری مــردم در مواجهه‬ ‫با این بیماری در حالی که روزانه به زعم امار دوســتان که‬ ‫خدا کند درست باشد‪ ،‬بیش از ‪ 600‬نفر از هموطنان ما را‬ ‫از دســت مــی دهیــم‪ ،‬حقیقتــا ًقابل توجیه و دفاع نیســت‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه هنــوز عــده ای در بحــث اســتفاده از‬ ‫ماســک بــه اجمــاع نرســیده اند و حتــی وجــود ایــن‬ ‫بیمــاری را بــاور ندارنــد چــه رســد بــه اینکــه ســفرها و‬ ‫دورهمی هــای دوســتانه و خانوادگــی را تعطیــل کننــد!!‬ ‫در ایــن بیــن برخــی ســایت ها و رســانه ها کــه نیــز ســر‬ ‫و ســری بــا مافیــای هتلــداری و گردشــگری دارنــد و بــه‬ ‫اصطــاح بــا انــدک روغنــی ســبیل شــان چــرب می شــود‬ ‫بــا انتشــار مطالبــی نظیــر «در ایــام کرونــا کجــا ســفر‬ ‫کنیم؟!»‪«،‬چگونــه در ســفر کرونــا نگیریــم؟!»‪« ،‬چــه‬ ‫کنیــم در مســافرت بــا جریمــه یــک میلیونــی و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتومانــی مواجــه نشــویم؟» و مطالبــی از ایــن‬ ‫دســت اتــش ســفرهای کرونایــی را بیشــتر بــاد می زننــد!‬ ‫انچــه مســلم اســت دیــر یــا دیرتــر روزی بســاط زجــراور‬ ‫و دردنــاک ایــن بیمــاری جمــع خواهــد شــد و زندگــی بــه‬ ‫روال طبیعــی بــاز خواهــد گشــت ولــی ان روز نفریــن‬ ‫کودکانــی کــه پــدران و مــادران خــود را از دســت دادنــد‬ ‫و یتیــم شــدند‪ ،‬همســرانی کــه در عنفــوان جوانــی بیــوه‬ ‫شــدند‪ ،‬مادرانــی کــه داغــدار فرزنــدان خــود شــدند و ‪،...‬‬ ‫تــا ابــد همــراه مســافرانی خواهــد مانــد کــه نــه تنهــا در‬ ‫جلوگیــری از گســترش ایــن بیمــاری ســهمی نداشــتند‬ ‫بلکــه بــا مســافرت هــای غیــر ضــروری مــرگ ســوغات‬ ‫اوردنــد و بردنــد! ســفرتان بــی ســامت!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بیش از هزار میلیاردریال اعتبار برای‬ ‫شیروان‬ ‫دبیــر کمیتــه برنامــه ریــزی شــیروان گفــت‪ :‬در ســالجاری‪ ،‬هــزار و ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات منابع مختلــف از جمله تملک دارایی‬ ‫اســتانی و ســه درصــد درامــد حاصــل از نفــت بــه ایــن شهرســتان‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر حســین زاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار بــرای ‪ ۱۷۰‬طــرح نیمــه تمــام بــا ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی در بیــن ‪ ۳۶‬دســتگاه اجرایــی شهرســتان توزیــع مــی شــود‬ ‫کــه بیشــترین اعتبــارات در حــوزه راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫بــا ‪ ۳۲۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬اب ‪ ۲۴۵‬میلیــارد ریــال و جهــاد کشــاورزی ‪۶۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای امســال پــروژه جدیــدی بــرای شهرســتان‬ ‫تعریــف نشــده و اولویــت بــا طــرح هــای نیمــه تمــام بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی بــاال و دیــون پیمانــکار اســت‪.‬‬ ‫حســین زاده افــزود‪ :‬ســال گذشــته از محــل اعتبــارات اســتانی‪ ،‬ســفر‬ ‫اســتاندار و رهبــری‪ ۶۷۵ ،‬میلیــارد ریــال بــرای ‪ ۱۸۰‬پــروژه نیمــه تمــام‬ ‫شهرســتان بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد مصــوب شــد‪.‬‬ ‫دبیرکمیتــه برنامــه ریــزی شــیروان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مجمــوع کل‬ ‫اعتبــارات مصــوب شــده شهرســتان در ســال گذشــته‪ ۴۰۰ ،‬میلیــارد‬ ‫ریــال معــادل ‪ ۶۰‬درصــد اعتبــارات تخصیــص یافــت کــه از ایــن میــزان‬ ‫بیشــترین اعتبــارات در نوســازی مــدارس با ‪ ۹۰‬میلیارد ریــال‪ ،‬راهداری‬ ‫‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬اب ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال و جهــاد کشــاورزی ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریــال اعتبــار هزینــه شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امســال بــه ســبب شــدت شــیوع کرونــا ایــن طــرح اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان یــاداور شــد‪ :‬در زمــان حاضــر‬ ‫ذخیــره خونــی اســتان بیــش از چهــار روز اســت امــا همچنــان‬ ‫نیازمنــد مشــارکت مــردم بــه ویــژه گــروه هــای خونــی ‪ O‬مثبــت و‬ ‫منفــی و ‪ A‬مثبــت و ‪ B‬مثبــت هســتیم‪.‬‬ ‫وی میــزان مشــارکت زنــان گلســتان در اهــدای خــون را کــم‬ ‫برشــمرد و گفــت ‪ :‬بــه نظــر مــی رســد بانــوان اســتان بــه دالیلــی از‬ ‫جملــه تــرس از کــم خونــی و مخالفــت نزدیــکان‪ ،‬تمایــل زیــادی‬ ‫بــه اهــدای خــون نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل بــه ســفر اعضــای کمیســیون بهداشــت‬ ‫و درمــان اســتان بــه گلســتان اشــاره و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه در ایــن ســفر هــم توجهــی بــه ســازمان‬ ‫انتقــال خــون و مقولــه تهیــه اتوبــوس جهــت ایجــاد‬ ‫ایســتگاه ســیار انتقــال خــون نشــد‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار خــاص و‬ ‫نیازمنــد خــون دارد کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬هــزار بیمــار‬ ‫دیالیــزی و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه تاالســمی بــوده و‬ ‫نیازمنــد اســتفاده مســتمر از خــون هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬نیــاز خونــی‬ ‫بیمــاران و مراکــز بیمارســتانی گلســتان روزانــه ‪۱۸۰‬‬ ‫واحــد اســت کــه بــرای تحقــق ایــن مقــدار حداقــل‬ ‫بایــد هــر روز ‪ ۲۰۰‬نفــر بــرای اهــدای خــون بــه‬ ‫پایگاه هــا مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫زنــان و مــردان از ‪ ۱۸‬ســال تــا ســن ‪ ۶۰‬ســالگی و در صــورت اهداکننــده‬ ‫مســتمر بــودن تــا ســن ‪ ۶۵‬ســالگی می تواننــد خون اهــدا کنند‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان ‪ ۱۴‬شهرســتان دارد کــه فقــط در ســه شــهر‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و علی ابادکتــول پایــگاه ثابــت خونگیری فعال‬ ‫اســت ضمن اینکه ‪ ۲۴‬مرکز درمانی و بیمارســتانی اســتان نیازهای‬ ‫خونــی خــود را از ایــن مراکــز تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خرید تجهیزات پزشکی‬ ‫با کمک خیرین‬ ‫تزریق ‪ ۳۱‬هزار دز واکسن کرونا‬ ‫در شیروان‬ ‫مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســامت اســفراین گفــت‪ :‬بــرای خریــد‬ ‫تجهیــزات درمانــی بیمــاران کرونایــی نیکــوکاران ایــن شهرســتان طــی‬ ‫‪ ۲‬هفتــه گذشــته یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر یحیــی ابــادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫حــدود‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال از ایــن کمــک هــا بــرای خریــد هفــت‬ ‫کپســول اکســیژن ‪ ۴۰‬لیتــری و پنــج کپســول ‪ ۱۰‬لیتــری پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیکــوکاران همچنیــن چهــار کپســول اکســیژن‬ ‫بــه ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بــه مجمــع خیریــن ســامت بــرای‬ ‫اســتفاده بــه صــورت امانتــی بیمــاران نیازمنــد کرونایــی بســتری‬ ‫در منــزل اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجمــع خیریــن ســامت اســفراین از مشــارکت ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریالــی شــهروندان در پویــش نــذر ســامت کــه در دهــه‬ ‫اول محــرم اجــرا شــد خبــر داد و گفــت‪ :‬کمــک هــای حاصــل از‬ ‫ایــن پویــش بــه خریــد تجهیــزات درمانــی بــرای بیمارســتان امــام‬ ‫خمینــی ( ره) هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫یحیــی ابــادی در ادامــه بــا اشــاره بــه کمــک ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫صنایــع اســفراین بــرای تجهیــز مرکــز تجمیعــی واکسیناســیون‬ ‫کرونــا در جــوار مجتمــع امــوزش فنــی و مهندســی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اقدام خیرخواهانــه صنایــع ســبب ســرعت و کیفیــت بخشــی بــه‬ ‫رونــد واکسیناســیون در شهرســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬تاکنــون‪۳۰ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۲۰‬دز واکســن در ایــن شهرســتان تزریــق شــده اســت کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۳۹۰‬مــورد ان در نوبــت اول بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســیده معصومــه هاشــمی‬ ‫در جلســه برنامــه ریــزی بــرای مشــارکت پزشــکان در اورژانــس‬ ‫بیمارســتان هــای شهرســتان شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬اینــک ‪۵۲‬‬ ‫درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۵۰‬ســال ایــن شهرســتان واکســینه شــده انــد‬ ‫کــه ‪ ۵۴‬درصــد مربــوط بــه شــهرها و ‪ ۵۰‬درصــد روســتاها اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنون واکسیناســیون جمعیت باالی ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫در حــال انجــام اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬روزانــه هــزار و ‪ ۲۰۰‬دز‬ ‫واکســن در شهرســتان توزیــع مــی شــود کــه بــا ورود محمولــه در‬ ‫روزهــای اتــی ســرعت واکسیناســیون بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال افزایــش جمعیــت‬ ‫واجــد شــرایط تزریــق واکسیناســیون در روزهــای اتــی از اول‬ ‫شــهریورماه مصلــی امــام خامنــه ای بــه عنــوان دومیــن مرکــز‬ ‫تجمیعــی واکسیناســیون اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دادســتان شــیروان نیــز گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط بحرانی‬ ‫شهرســتان‪ ،‬وظیفــه همــه ماســت کــه بــا نیــروی جهــادی در‬ ‫کنــار خــط مقــدم جبهه ســامت یاری رســان کادر بهداشــت‬ ‫و درمان باشــیم‪.‬‬ ‫ن نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۹‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائی ‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۶‬تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی استانداری استان گلستان به شماره شناسنامه ‪۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶‬‬ ‫درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف است به مساحت ‪ ۴۴۳۵۲‬متر مربع از پالک شماره ‪ _ ۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ‬ ‫انتقال از مالک رسمی اقای تیمسار اویسی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۴۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‪  ‬فاقــد ســند برابــر مــاده‪۳‬و ماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۷۹۹۱‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۸۵‬تقاضای اقــای علــی ســر گلزائــی بــه شــماره شناســنامه ‪۸۳۶‬وکدملــی ‪۳۶۷۰۷۲۷۵۹۰‬صــادره از زابــل فرزنــد احمــد‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت ‪۲۴۲‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪-۱۲۶‬اصلی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه تبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی اقــای عباســعلی پیکرســتان‬ ‫بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع تبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الف‪۷۴۷۷‬تاریــخ انتشــار نوبــت‬ ‫اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬مــاده ســیزدهم ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۹۴۹‬هییت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای ‪/‬خانم غالمحســین جامی خالقداد بشناســنامه ‪۱۱۳۳‬کدملی‪۵۳۳۹۴۷۵۷۰۰‬صادره زهک فرزند محمد متقاضی کالســه‬ ‫پرونده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۶۲۱‬در ششــدانگ اعیانی یکباب ســاختمان بانضمام پنجدانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و مابقی ان وقف اســت بمســاحت ‪ ۲۷۴.۷۳‬مترمربع از پالک ‪ -۸۸‬اصلی واقع در اراضی جعفراباد بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــا ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪.‬م الف‪۷۵۶۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۶/۱:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۱۷:‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف محمدامیــن صافــی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۵۵۹‬تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۱۵‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای شمس الدین پقه فرزند اق محمد به شماره شناسنامه ‪ ۱۸۲‬کد ملی ‪۴۹۷۹۴۲۰۸۸۵‬در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت ‪۲۵۹۹۶.۸۶‬متر مربع‪ ،‬در قسمتی از ششدانگ پالک شماره ‪-۷۱۰‬فرعی از ‪- ۲۲‬اصلی واقع در اراضی کرد بخش ‪ ۱۲‬حوزه ثبتی ملک شهرستان اق قال از سهمی امان قلی پقه محرز گردیده است ‪.‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬م الف ‪۷۴۳۸‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬روز یکشنبه‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز دوشنبه ‪۱۴۰۰/۰۶/۰۱‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۸‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــ ‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۴۷‬تقاضــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫نمایندگــی اداره کل مرکــز خدمــات حــوزه هــای علمیــه اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۵۹۲۲۲۲۹۹۱‬درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف‬ ‫اســت بــه مســاحت ‪1061.90‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای تیمســار اویســی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۵۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ن نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۹‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائی ‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۴۶‬تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۴۷۶۰۴۷‬درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف است به مساحت ‪ 3109.65‬متر مربع از پالک ‪ _۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای تیمسار اویسی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۵۰.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ن نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۶۹‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائی ‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۸‬تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۴۶۱۱۰۵‬درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان بانضمام پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقی ان وقف است به مساحت ‪1708.70‬متر مربع از پالک ‪ _۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی سعداباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫حکایت از انتقال از مالک رسمی اقای تیمسار اویسی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۵۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹۱‬‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقای‪/‬خانــم محمــدی بطیــاری بــه شناســنامه ‪۲۹۶۸‬‬ ‫کدملــی ‪ ۲۱۲۰۹۳۲۵۱۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علیرضــا متقاضــی کالس پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۰۴۱‬در شــش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۴۸‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک‪ _۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم تصرفــات متقاضــی دارد لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــوداز ایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۶۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 38‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 38‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪1400‬‬ ‫گزینش شهردار در دستور کار‬ ‫شورای شهر گرگان‬ ‫تعــدادی از اعضــای شــورای شــهر گــرگان بــه عملکــرد و اقدامــات‬ ‫‪ ۲‬هفتــه اخیــر سرپرســت شــهرداری گــرگان انتقــاد کــرده و ضمــن‬ ‫لــزوم بررســی و پیگیــری مباحــث مطروحــه بــر انتخــاب ســریع تر‬ ‫شــهردار گــرگان تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬هشــتیمن جلســه رســمی و علنی‬ ‫دوره ششــم شــورای اســامی شــهر گــرگان بــا حضــور ‪ ۹‬عضــو ایــن‬ ‫پارلمــان محلــی بــه ریاســت صفرعلــی پاییــن محلــی برگزار شــد‪.‬‬ ‫ســید میثم حســینی در این جلســه گفت‪ :‬خریداری ‪ ۷۰۰‬تن قیر‬ ‫بــه قیمــت ‪ ۹۰‬میلیــارد ریــال و ســاخت ‪ ۲‬المــان شــهری بــا هزینــه‬ ‫‪ ۶‬میلیــارد ریــال بــدون لحــاظ کــردن تشــریفات قانونــی ‪ ،‬انتصــاب و‬ ‫عــزل مدیــران میانــی به ویژه سرپرســت حراســت شــهرداری‪ ،‬توقف‬ ‫کالن پــروژه هــای عمرانــی شــهر از جملــه اقدامــات خــاف قانونــی‬ ‫سرپرســت شــهرداری در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر اســت‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر گفــت‪ :‬بایــد سرپرســت‬ ‫شــهرداری در خصــوص ایــن کارهــا بــه اعضــای شــورا پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیــر نیــا دیگــر عضــو شــورای شــهر هــم بــا طــرح‬ ‫انتقاداتی‪ ،‬عملکرد سرپرســت شــهراری را خارج از شــرح وظایف‬ ‫و اختیــارات قانونــی دانســته و توضیــح فــوری بــه اقدامــات اخیــر را‬ ‫خواســتار شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان هــم در گفــت و گــو تلفنــی بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا مــوارد مطروحــه را خــاف واقــع عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫تمــام فعالیــت هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه بــر مبنــای قانــون و‬ ‫بودجــه مصــوب شــهرداری انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی ســعیدی گفــت ‪ :‬پــروژه هــای جــاری شــهر در ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫اخیــر تعطیــل نشــده اســت بلکه برخــی از گــره های موجــود اداری‬ ‫در بخــش تبدیــل صــورت وضعیــت هــا بــه پــول برطــرف شــده تــا‬ ‫ســاخت پروژه هــا شــتاب بگیــرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نصــب و عــزل هــای صــورت گرفتــه گفــت کــه‬ ‫در بیــن هــزار و ‪ ۲۰۰‬نیــروی شــهرداری صــرف ‪ ۲‬نفــر جابجــا و‬ ‫ماموریــت اداری یــک مدیــر پایــان یافــت کــه در زمــره اختیــارات‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان اســت‪.‬‬ ‫حجــت مقســم یکــی از اعضــای شــورای شــهر گــرگان هــم بــه‬ ‫رفتــار برخــی از اعضــای پارلمــان شــهری انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬هــر‬ ‫چنــد اختــاف نظــر در شــورا امــری طبیعــی اســت امــا برخــی کنش‬ ‫هایــی کــه از اعضــای شــورا در فضــای مجــازی دیــده مــی شــود بــه‬ ‫التهابــات اجتماعــی دامــن مــی زنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همــگان بایــد طــوری رفتــار کنیــم کــه تــا زمــان انتخــاب‬ ‫شــهردار‪ ،‬گــرگان و شــهروندانش ضــرر نکننــد‪.‬‬ ‫ناصــر گرزیــن یکــی دیگــر از اعضــای شــورای شــهر هــم گفــت کــه‬ ‫بــر اســاس قانــون یــک مــاه فرصــت بــرای انتخــاب شــهردار داریــم‬ ‫کــه بایــد بــه عنــوان اصلــی تریــن وظیفــه اعضــای شــورا مــد نظــر‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه شــرایط و شــاخص هــای افــرادی که می توانند‬ ‫در منصــب شــهردار قــرار گیرنــد بــر اســاس قانــون مشــخص اســت‬ ‫لــذا بایــد بــا قیــد فوریــت بــا طــرح نــام داوطلبــان و بررســی ســابقه‬ ‫و رزومــه انهــا شــهردار توانمنــدی بــرای گــرگان انتخاب شــود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا اقامالیــی در ایــن جلســه گفــت ‪ :‬تــا زمــان تعییــن‬ ‫شــهردار بایــد پــروژه هــای شــهری اســتمرار یابــد و محلــه هــای‬ ‫مختلــف شــهر بــه ویــژه محلــه کــم برخــودار از خدمــات شــهرداری‬ ‫محــروم نشــوند‬ ‫رییــس شــورای شــهر گــرگان در ایــن جلســه گفــت کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۲‬نفــر رزومــه خــود را بــرای تصــدی ایــن پســت بــه پارلمــان شــهری‬ ‫ارایــه داده انــد‪.‬‬ ‫صفرعلــی پاییــن محلــی از اعضــای شــورا خواســت تــا روز‬ ‫چهارشــنبه‪ ،‬افــرادی را کــه متقاضــی و صالحیــت خدمــت در‬ ‫منصــب شــهرداری گــرگان را دارنــد بــه هیایــت رئیســه معرفــی تــا‬ ‫بــا بررســی رزومــه و ســابقه انهــا شــهردار گــرگان انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫پرونده سارق سیم و کابل برق بسته شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ســارق حرفه ای ســیم و کابل‬ ‫برق و کشــف ‪ 34‬فقره‏ســرقت در شهرســتان «مانه و ســملقان‪»‎‬خبر‬ ‫دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقل از پایگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در ســطح‬ ‫شهرســتان «مانــه و‏ســملقان» بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری‪ 11‬شهرســتان بــا انجــام‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی‪،‬‏موفــق بــه دســتگیری ســارق حیــن‬ ‫ســرقت در یکــی از روســتاهای بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان‏شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در بازرســی از داخــل خــودرو متهــم‪ ،‬االت و ادوات ســرقت‬ ‫شــامل قیچــی هــای بــزرگ و‏وســایل تخصصــی بــاال رفتــن از تیــر هــای‬ ‫بــرق و مقــداری ســیم و کابــل ســرقتی کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای اولیــه بــه بــزه‏انتســابی اعتــراف کــرد و گفــت‪ :‬مدتــی‬ ‫اســت بــا تهیــه وســایل و ابــزار قطــع ســیم هــای بــرق بــا‏همدســتی ســه‬ ‫نفــر‪ ،‬اقــدام بــه ســرقت مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده گفــت‪ :‬متهــم بــه همــراه پرونــده اولیــه تحویــل‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان شــد کــه‏در بازجویــی هــای فنــی پلیــس بــه‬ ‫‪ 34‬فقره ســرقت ســیم و کابل برق در ســطح اســتان خراســان‏شمالی‬ ‫اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫حمله پلنگ به گله گوسفندان‬ ‫در روستای «ایزمان‪‎« ‎‬‬ ‫سارق سابقه دار با ‪ 7‬فقره‬ ‫سرقت در اسفراین دستگیر شد‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از حملــه‬ ‫یــک قــاده پلنــگ گرســنه بــه گلــه گوســفندان در روســتای‬ ‫‏‏«ایزمــان» از توابــع ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از دســتگیری سارق سابقه دار‬ ‫بــا ‪ 7‬فقــره ســرقت دریچــه هــای فاضالب دراین‏شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چندیــن فقــره ســرقت دریچــه هــای‬ ‫فاضــاب در ســطح شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران مبــارزه بــا‏ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در بازجوئــی هــای انجــام شــده بــه تعــداد ‪7‬‏فقــره‬ ‫ســرقت دریچــه هــای فاضــاب در ســطح شهرســتان اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ماموران در بازرســی از مخفیگاه متهم تعدادی‬ ‫از امــوال ســرقتی را کشــف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن‏زمینــه یــک‬ ‫نفــر مالخــر نیــز شناســائی و اقدامــات قضائــی جهت دســتگیری وی در‬ ‫دســت اقــدام اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا تاکیــد بــر اینکــه امــوال‬ ‫مکشــوفه تحویــل نماینــده اداره اب و فاضــاب و متهــم نیــز پــس‏از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی‬ ‫شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقابلــه بــا مجرمــان و‏هنجارشــکنان وظیفــه‬ ‫اصلــی پلیــس اســت و از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود بــه توصیــه‬ ‫هــای پلیــس در خصــوص مســائل‏ایمنــی پیشــگیری از ســرقت توجــه‬ ‫کننــد در صــورت برخــورد بــا اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد ‏‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد گل محمــدزاده» بــا‬ ‫اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد ‏خبــر‬ ‫حملــه پلنــگ بــه گلــه گوســفندان در روســتای «ایزمــان»‬ ‫از توابــع شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران پاســگاه‬ ‫‏انتظامــی قتلیــش بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا حضــور مامــوران در محــل‬ ‫مشــخص شــد کــه در اثــر حملــه پلنــگ یــک راس قــوچ تلــف‬ ‫شــده اســت‪،‬‏افزود‪ :‬خوشــبختانه به چوپان گله اســیبی وارد‬ ‫نشــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ گل محمــدزاده در پایــان از روســتائیان‪ ،‬گلـه داران‬ ‫و خصوصــا چوپان هــا خواســت تــا در صــورت انتقــال گلــه‬ ‫‏گوســفندان بــرای چــرا بــه چراگاه هــای اطــراف حتمــا نــکات‬ ‫ایمنــی را رعایــت کــرده تــا دام هایشــان از حملــه حیوانــات‬ ‫‏وحشــی و درنــده در امــان باشــند‏‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند برابر ماده‪۳‬و ماده‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫ برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۲‬تقاضای‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی اداره کل نوســازی مــدارس اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه ‪ ۱۴۰۰۲۵۹۱۲۴۰‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‬ ‫‪۳۲۵۰/۴۰‬متــر مربــع از پــاک‪ ۱۱۸-‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع تبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الف‪۷۴۴۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۹۳‬تقاضــای‬ ‫اقــای محمــد مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۵‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۲۲۵۴۰۴۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســعم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام‬ ‫ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۹۸‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای عباســعلی عارفــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۳۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۰۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۳‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۴‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۴‬و‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۵‬‬ ‫تقاضای ‪-۱‬خانم حوا مشک ریز به شماره شناسنامه ‪ ۱۲۲۸‬و کد ملی ‪ ۲۱۲۰۹۹۵۸۶۹‬صادره از گرگان فرزند قنبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است‪ ۲ .‬خانم حبیبه مشک ریز به شماره شناسنامه ‪ ۹۰۵‬و کد ملی‬ ‫‪ ۲۱۲۰۹۹۲۶۳۰‬صادره از گرگان فرزند قنبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت کل عرصه‪245. ۵۵ :‬متر مربع از پالک ‪ _۳۸۴‬فرعی از یک فرعی از ‪ _۱۲‬اصلی بخش چهار حوزه ثبت گرگان واقع در اراضی‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫قادراباد طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضیان دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۳۶.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬وماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪140060312005001418‬مــورخ ‪ 1400/4/5‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی علــی ابــاد سلســله ایــادی ازمالــک اقــای قربــان باســتانی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه ‪1399114412005000424‬تقاضــای اقــای حســن برزگــر بــه شــماره شناســنامه ‪675‬کــد ملــی ‪2269408063‬صــادره از علــی ابــاد فرزنــد جانعلــی در ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 307‬متــر مربــع مفروزومجــزا شــده از پــاک از ‪--19‬اصلــی واقــع در علــی ابــا د کتــول ‪،‬خیابــان طالقانــی جنوبــی نرســیده بــه مســجد المهــدی خیابــان ‪ 12‬متــری احداثــی نبــش خیابــان ‪ 10‬متــری احداثــی بخــش‬ ‫‪6‬حــوزه ثبــت علــی ابــاد تائیــد گردید‪.‬مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز در روزنامــه محلــی وکثیــر االنتشــار اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/5/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/6/1:‬م الف‪230:‬محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی اباد کتول‬ ‫ن نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائی ‬ ‫برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۶۷‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۷۸‬تقاضای خانم ســاره تازیکه کلوئی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ ۳۰۳‬و کدملی ‪ ۲۱۲۱۰۴۵۸۷۲‬صادره از گرگان فرزند یحیی درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه ان وقف است به مساحت‪ 340.10‬متر مربع از پالک شماره ‪ _ ۱۴۹۳‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۷۹.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ن نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائی ‬ ‫برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۳‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۰۳‬تقاضای اقای رمضانعلی باقری به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ ۱۳۳۲‬و کد ملی ‪۲۱۲۱۷۱۳۷۲۷‬صادره از گرگان فرزند احمد درششدانگ اعیانی یک باب ساختمان که ششدانگ عرصه ان وقف است به مساحت ‪ ۱۳۳‬متر مربع از پالک شماره ‪ _ ۲۶۶۸‬اصلی واقع در اراضی شهری بخش یک حوزه ثبت‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از‬ ‫گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫تاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۸۳.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۷۴۲۱۴۰۰‬مورخــه ‪۱۴۰۰/۲/۲۲‬هیئــت بــه شــماره کالســه ‪ ۲۶۷۹۹‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو بجنــورد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســن ابراهیم پــور فرزنــد عبدالباقــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۷۱۰‬صــادره از بجنــورد در‬ ‫ش ـش دانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۵۹۸۰‬مترمربــع از پــاک ‪ ۳۵۱‬فرعــی از ‪ ۱۷۳‬اصلــی واقــع در اراضــی معصــوم زاده خراســان شــمالی بخــش ‪ ۲‬بجنــورد خریــداری از مالــک رســمی خــود شــخص متقاضــی محــرز گردیده اســت لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در ‪ ۲‬نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۷:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱:‬احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪363‬‬ ‫کاهش سن فوتی های‬ ‫ناشی از کرونا‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا اشــاره به‬ ‫کاهــش ســن مــرگ و میــر ناشــی بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬فوتی هــای از ایــن بیمــاری در افــراد زیــر ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســید احمــد هاشــمی در‬ ‫جلســه ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کووید‪ ۱۰ ،۱۹‬در اســتان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬همچنین نتیجه ‪ ۶۰‬درصد تسـت های کرونا در‬ ‫ایــن اســتان مثبــت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه هفتــه ســخت کادر درمــان اشــاره کــرد و افــزود‪۸۷۰:‬‬ ‫نفــر بیمــار بســتری در بیمارســتان هــا نیــز داشــته ایــم و بــه‬ ‫دلیــل ازدحــام بیمــاران بــا کمبــود تخــت نیــز مواجــه خواهیــم‬ ‫شــد کــه ایــن امــر موجــب نگرانــی خانــواده هــا و بیمــاران‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هاشــمی افزود‪ :‬به ناچار از برخی از بیماران خواســته ایم که‬ ‫در بیمارســتان ها بســتری نشــوند‪ ،‬تنها برای دریافت خدمات‬ ‫بــه صــورت ســرپایی بــه مراکــز مراجعــه کننــد زیراکــه هــم اینــک‬ ‫بــا هجــوم بیمــاران بســیار بــد حــال مواجه شــده ایم‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه تخــت هــای بیمارســتان مملــو از بیمــاران بدحــال اســت‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اینــک دغدغــه تامیــن اکســیژن را نیــز داریــم؛ بــا‬ ‫وجــود اینکــه تعــدادی کپســول اکســیژن تهیــه کــرده ایــم امــا‬ ‫هنــوز در ایــن خصــوص کمبــود وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــروز هــم مجبــور شــدیم کپســول‬ ‫هــای بیشــتری را اســتان وارد کنیــم امــا بــاز هــم بــا مشــکل‬ ‫مواجــه بودیــم‪.‬‬ ‫هاشــمی بــه عــدد «ار» نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن عــدد در‬ ‫اســتان بــه کمتــر از ‪ ۱.۱۴‬رســیده و نشــان مــی دهــد کــه در حــال‬ ‫گــذر از پیــک هســتیم‪.‬‬ ‫در علــم اپیدمولــوژی‪ ،‬عــدد ار یــا «عــدد ســرایت موثــر»‪،‬‬ ‫شــاخصی اســت بــرای توانایــی انتقــال عامــل بیمــاری از‬ ‫یــک فــرد بــه دیگــران‪ .‬در واقــع ایــن عــدد بــه مــا می گویــد‬ ‫کــه متوســط افــرادی کــه توســط یــک نفــر بــه بیمــاری مبتــا‬ ‫می شــوند چقــدر اســت‪.‬‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن ایــن شــاخص هــر عامــل بیمــاری کــه عــدد‬ ‫ار ان بــاالی یــک باشــد‪ ،‬شــیوع ان بــه صــورت تصاعــدی بــاال‬ ‫م ـی رود و بــه اپیدمــی یــا بیمــاری همه گیــر تبدیــل می شــود‬ ‫وی در خصــوص واکســن نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ ۲۳۰ :‬هــزار‬ ‫دز واکســن وارد اســتان شــده و ‪ ۲۱۱‬هــزار دز ان تاکنــون تزریــق‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی نیــز در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه تصمیــم ســازی در خصــوص کاهــش شــیوع‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬انچــه در جلســه هــای اســتانی مصــوب‬ ‫می شــود بــا هماهنگــی هــای الزم بــه خوبــی اجــرا مــی شــود ‪.‬‬ ‫حجــت االســام اســد اللــه جعفــری افــزود‪ :‬در حــوزه هــای‬ ‫تجهیــزات و امکانــات‪ ،‬واکسیناســیون و تامیــن نیــروی انســانی‬ ‫دچــار برخــی کمبودهــا هســتیم کــه بایــد بــا ایجــاد هماهنگی با‬ ‫مســووالن ملــی و اســتانی هــر چــه ســریع تــر برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از بخــش هــای خصوصی در اســتان‬ ‫هنــوز متوجــه اوضــاع روز جامعــه نیســتند و مــا بایــد بــا رعایــت‬ ‫حــق مالکیــت‪ ،‬ظرفیــت هــا و تجهیــزات ایــن بخــش هــا را در‬ ‫راســتای خدمــت بــه ســامت مــردم پــای کار بیاوریــم‪.‬‬ ‫جعفــری گفــت‪ :‬نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در‬ ‫خصــوص مدیریــت بیمارســتان هــا‪ ،‬درمانــگاه هــا و مراکــز‬ ‫درمانــی افزایــش یابــد و در شهرســتان هــا بایــد از ظرفیــت‬ ‫پزشــکان متخصــص بیشــتری بهــره منــد شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه‬ ‫گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری‬ ‫را پشــت سرگذاشــته و از یک ماه پیش در موج پنجم بیماری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم‬ ‫بــه هنــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــوج پنجــم‬ ‫افزایــش زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعالم اخرین رنگبندی کرونایی شهرســتان ها‪ ،‬هم‬ ‫اکنــون تمامــی شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪،‬‬ ‫مانــه و ســملقان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجــرگالن در‬ ‫وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫شمـاره ‪363‬‬ ‫موفقیــت از انچــه تصــورش را می کنیــد بــه شــما‬ ‫نزدیک تــر اســت‪ .‬بــرای دســت یابی بــه موفقیــت بایــد‬ ‫ماننــد یــک فــرد ِ موفــق عمــل کنیــد‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫پیــش از ایــن هــم بــه گوش تــان خورده اســت‪ ،‬کافــی‬ ‫اســت نگرش تــان را اصــاح کنیــد تــا اعمال تــان اصــاح‬ ‫شــود‪ .‬در ایــن زمینــه الزم اســت بــا افــکاری کــه مقدمات‬ ‫موفقیــت شــما را فراهــم می کنــد اشــنا شــوید‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه بــه مقولــه تکــرار جمــات مثبــت که برای رســیدن‬ ‫بــه موفقیــت بایــد در زندگــی روزمــره خــود اعمــال کنیــد‬ ‫می پردازیــم؛ بــه ایــن امیــد کــه هــر روز بــه موفقیــت‬ ‫نزدیک تــر شــوید‪.‬‬ ‫افراد موفق این جمالت‬ ‫مثبت را هر روز به خود‬ ‫می گویند‬ ‫تفکــر ســراغاز عمــل اســت‪ ،‬به خصــوص هنگامی کــه پای‬ ‫خوشــبختی و موفقیت در میان باشــد‪.‬‬ ‫دســتاوردهای مــا بــه اعمــال مــا بســتگی دارنــد‪ ،‬نــه بــه‬ ‫افکارمــان؛ بــا وجــود ایــن اعمــال مــا همــواره تحــت تاثیــر‬ ‫افکارمــان هســتند‪ .‬هــر دســتاورد بزرگــی بــا یــک ایــده‪،‬‬ ‫چشــم انــداز‪ ،‬نظریــه یــا گرایــش اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بــرای شــما از جمــات مثبــت کــه افــراد‬ ‫موفــق هــر روز تکــرار می کننــد مثال هایــی اورده ایــم‪،‬‬ ‫تاثیــری کــه ایــن جمــات بــر اعمــال انهــا می گــذارد انــان را‬ ‫بــه ســوی موفقیت هــای بزرگتــر هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫شــاید امــروز نتوانــم هرچــه می خواهــم انجــام بدهــم‪،‬‬ ‫امــا می توانــم یــک قــدم کوچــک بــردارم‬ ‫اهمیتــی نــدارد کــه چــه برنامه هــا‪ ،‬اهــداف و ایده هــای‬ ‫بزرگــی داشــته باشــید‪ ،‬تــا زمانــی کــه دســت به عمــل نزنید‬ ‫هیــچ چیــز نداریــد‪.‬‬ ‫مــا هــرروز اجــازه می دهیــم شــک و تردیــد مــا را از عملــی‬ ‫کــردن ایده هایمــان بــازدارد‪ .‬یــک برنامــه‪ ،‬هــدف یــا ایــده را‬ ‫انتخــاب کــرده و شــروع کنیــد؛ یــک قــدم کوچــک برداریــد‪.‬‬ ‫همیشــه اولیــن قــدم بــه ســوی موفقیــت ســخت ترین قــدم‬ ‫اســت‪ ،‬قدم هایــی کــه در پــی ان می اینــد اســان تر هســتند‪.‬‬ ‫امروز یک کار متفاوت انجام می دهم‬ ‫معمــوال انجــام دادن کارهایــی کــه مــردم از ان اجتنــاب‬ ‫می کننــد اســان ترین راه بــرای متفــاوت بــودن اســت‪.‬‬ ‫کاری را کــه مــردم در حالــت عــادی انجــام نمی دهنــد‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬مهــم نیســت کــه کوچــک یــا اســان باشــد‪،‬‬ ‫انجامــش دهیــد‪ .‬در همــان لحظــه شــما بــه یــک فــرد‬ ‫متفــاوت تبدیــل می شــوید‪.‬‬ ‫همین طــور ادامــه بدهیــد‪ ،‬هــر روز به کاری بیندیشــید که‬ ‫کســی انجــام نمی دهــد‪ .‬در ایــن صــورت پــس از یــک هفته‬ ‫فــردی متفــاوت‪ ،‬پــس از یــک مــاه فــردی اســتثنایی و پــس‬ ‫از یــک ســال یــک اســطوره خواهیدبــود‪ ،‬و به همین راحتی‬ ‫از مــردم عــادی متمایــز می شــوید‪.‬‬ ‫در طــول ایــن فراینــد شــما عزت نفــس و اراده ی خــود را به‬ ‫میــزان قابــل توجهی افزایــش می دهید‪.‬‬ ‫امروز با یکی از ترس هایم مواجه می شوم‬ ‫بازدارنده ترین ترس‪ ،‬ترس از ناشناخته هاست‪.‬‬ ‫هیــچ پدیــده ای بــه ان انــدازه کــه مــا فکــر می کنیم ســخت‬ ‫و ترســناک نیســت‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬بــر تــرس غلبه کردن بســیار‬ ‫هیجان انگیــز اســت‪ .‬ضمــن ابــراز جمل ـه ی «باورنکردنیــه‪،‬‬ ‫همیــن االن انجامــش دادم!» هیجانــی تجربــه می کنیــد‬ ‫کــه مدت هــا ماننــد ان را تجربــه نکرده ایــد‪.‬‬ ‫هــر روز کاری انجــام دهیــد کــه کمــی ترســناک باشــد‪ ،‬کاری‬ ‫کــه شــما را از نظــر جســمی یــا احساســی بــه چالــش بکشــد‪.‬‬ ‫نگــران چیــزی نباشــید‪ ،‬بــه شــما اطمینــان می دهــم بــرای هــر‬ ‫مشــکلی کــه ســر راه تــان قــرار بگیــرد راه حلــی پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫امروز از اطرافیانم قدردانی می کنم‬ ‫بعضــی از کارهــا بیشــتر از مهــارت بــه تــاش نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫تحویــل دادن بســته های پســتی‪ ،‬بســته بندی تنقــات‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه مشــتریان و…‬ ‫ایــن وظایــف بــه خــودی خــود اســان هســتند و معمــوال‬ ‫زیــاد بــه چشــم نمی اینــد‪ ،‬امــا ماننــد هــر کار دیگــری‬ ‫بــرای انجــام دادن انهــا تــاش می شــود‪ .‬بــرای کســانی‬ ‫ـن یــک تشــکر خشــک‬ ‫کــه بی توقــع کار می کننــد بــه گفتـ ِ‬ ‫و خالــی اکتفــا نکنیــد‪ ،‬بــا انهــا ارتباط چشــمی برقــرار کنید و‬ ‫کلمــه ی محبت امیــزی بــه ایشــان بگوییــد‪.‬‬ ‫در اطــراف شــما افــرادی کــه به ســختی کار می کننــد بدون‬ ‫اینکه کسی ذره ای به انها توجه کند بسیارند‪ .‬به خودتان‬ ‫قــول بدهیــد هــر روز حداقــل بــه یکــی از انهــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار احترامــی واقعــی به دســت می اوریــد‪ ،‬احترامــی‬ ‫ـی‬ ‫کــه از ایجــاد تغییــری زودگــذر امــا خوش اینــد در زندگـ ِ‬ ‫شــخصی دیگــر به وجــود امده اســت‪.‬‬ ‫امروز ده برابر بیش از انکه حرف بزنم گوش‬ ‫می دهم‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‬ ‫مهارت های ارتباطی زوجین‬ ‫محمود سلطانی‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫ادامه شماره ‪362‬‬ ‫عــدم برخــورداری از مهارتهــای ارتباطــی عــاوه‬ ‫بــر اینکــه ســامت جســمی زوجیــن را بــا خطــر‬ ‫مواجــه می کنــد‪ ،‬میتوانــد‏ســامت روانــی انهــا‬ ‫را نیــز بــا خطــرات جــدی مواجــه ســازد‪ .‬افــرادی‬ ‫کــه ســامت روانــی بیشــتری دارنــد اســیب‬ ‫پذیــری‏انهــا در برابــر بیماریهــای روانــی کمتــر‬ ‫اســت و توانایــی فائــق امــدن برمشــکالت بیــن‬ ‫فــردی و اجتماعــی خــود را دارا ‏هســتند‪ .‬در‬ ‫مقابــل افــرادی کــه از ســامت روانــی کافــی‬ ‫برخــوردار نیســتند در صــورت مواجــه شــدن‬ ‫بــا مســائل و ‏مشــکالت زندگــی توانایــی حــل‬ ‫موفقیــت امیــز انهــا را ندارنــد و قادرنیســتند کــه‬ ‫بــرای اینــده خــود برنامه ریــزی موفقــی‏داشــته‬ ‫باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زوجینــی کــه از ارتباطــات ســالم و مثبــت‬ ‫برخوردارنــد زندگــی شــادتر و باثباتــی را تجربــه‬ ‫می کنند‪.‬ایــن زوجیــن از‏الگــوی ارتباطــی ســازنده‬ ‫متقابــل بــه عنــوان الگــوی غالــب در روابــط خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬مهمتریــن ویژگــی ایــن الگــو‬ ‫‏ایــن اســت کــه الگــوی ارتباطــی زوجیــن از نــوع‬ ‫برنــده برنــده اســت‪ .‬در ایــن الگــو زوجین به راحتی‬ ‫در مورد مســائل و‏تعارضهای خود گفتگو میکنند‬ ‫و بــه دنبــال حــل ان برمی اینــد و از واکنشــهای‬ ‫غیرمنطقــی و پرخاشــگری خــودداری‏می کننــد‪.‬‬ ‫برعکــس الگــوی ارتباطــی معیــوب‪ ،‬درک‬ ‫صحیــح زوجیــن از یکدیگــر را کاهــش داده و‬ ‫باعــث میشــود همســران در‏ارضــای نیازهــای‬ ‫خــود و یکدیگــر ناتــوان شــده و درنتیجــه بــه‬ ‫افــرادی منــزوی‪ ،‬ناموفــق‪ ،‬ناســازگار و همــواره‬ ‫مایــوس ‏تبدیــل شــوند‪.‬‬ ‫پــس میتــوان گفــت کــه زوجهــای برخــوردار از‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی قــادر هســتند دلیــل زیربنایــی‬ ‫تعــارض مخــرب‏روابطشــان را شناســایی کــرده و از‬ ‫شــیوه های ســازنده بــرای برخــورد بــا انهــا اســتفاده‬ ‫کننــد و پیامهــای خــود را بــا دقــت‏بیشــتر‪ ،‬موثرتــرو‬ ‫کارامدتــر منتقــل کننــد کــه درنتیجــه ان مبادلــه‬ ‫رفتارهــای مثبــت و خوشــایند‬ ‫بیــن زوجیــن افزایــش‏می یابــد‪.‬‬ ‫افزایــش تبادالت رفتاری مثبت‪،‬‬ ‫نیازهــای عاطفــی همســران‬ ‫را ارضــا کــرده و باعــث ایجــاد‬ ‫احســاس مثبــت بــه ‏یکدیگــر‬ ‫می شــود و در رفتارهــای منفــی‬ ‫تغییــر نگــرش ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن اگاهــی زوجیــن از‬ ‫طبیعــی بــودن ‏اختالف هــا‬ ‫و تفاوتهــای زن و شــوهر و‬ ‫نگریســتن بــه تعارض بــه عنوان‬ ‫یــک مســئله و چالــش بــرای‬ ‫حــل کــردن و نــه یــک ‏عامــل‬ ‫تهدیدکننــده و مخــرب می توانــد‬ ‫در حــل اختالفــات انهــا کمــک‬ ‫بســزایی محســوب شــود‪ .‬‏‬ ‫بــه عقیــده نگارنــده اســتفاده‬ ‫از مهارتهــای ســازنده حــل‬ ‫مســئله بــرای رفــع مســائل‬ ‫و بــه کارگیــری عاطفــه‪،‬‬ ‫احســاس و‏کنتــرل هیجانــات‬ ‫منفــی و تاثیــر متقابــل انهــا‬ ‫بــر روی یکدیگــر‪ ،‬نقــش مهمــی در کاهــش‬ ‫تعارضــات و ابعــاد ان دارد و ‏زوجهایــی‬ ‫کــه از مهارتهــای حــل مســئله یــا مذاکــره‬ ‫ماننــد فعاالنــه گــوش دادن‪ ،‬ارائــه راه حــل و‬ ‫احساســات همدلــی‪،‬‏مهارتهــای حــل تعــارض‪،‬‬ ‫افزایــش تعامــل مثبــت و ایجاداحســاس مثبت‬ ‫بــه رابطــه‪ ،‬بیشــتر اســتفاده میکننــد‪ ،‬ســازگاری‬ ‫و ‏رضایتمنــدی زناشــویی بیشــتری دارنــد‬ ‫مطابــق دیدگاه سیســتمهای خانــواده که اعتقاد‬ ‫دارنــد فرایندهــای تعامــات یــک زیرمجموعــه‪ ،‬بر‬ ‫زیرمجموعــه دیگــر‏خانــواده منتقــل می شــود‪،‬‬ ‫در شــرایطی کــه والدیــن بــا همدیگــر تعــارض‬ ‫دارنــد و از ازدواج خــود احســاس نارضایتــی‏دارنــد‬ ‫کل سیســتم خانــواده ازجملــه فرزنــدان تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می گیرنــد‪ .‬عــدم صمیمیــت در بیــن‬ ‫اعضــای خانــواده‪،‬‏خصوصــا ًوالدیــن و فرزندان به‬ ‫احســاس طــرد شــدن فرزنــد از ســوی والــد منجــر‬ ‫می شــود کــه میتوانــد نگرشــهای‏ضداجتماعــی در‬ ‫او ایجــاد کنــد‪ .‬زمانــی کــه فرزنــدان درک کردنــد‬ ‫کــه نمی تواننــد مســائل و مشــکالت خــود را در‬ ‫‏خانــواده حــل کننــد‪ ،‬احســاس ناکامــی می کننــد‪.‬‬ ‫بنابراین احســاس ناکامی پیامدهای ناســازگارانه‬ ‫بــه همــراه دارد‪ .‬در ‏حقیقــت گرمــی روابــط و‬ ‫عواطــف و همچنیــن پیونــد و تعهــد عاطفــی‬ ‫موجــود در بیــن اعضــای خانــواده کــه از ویژگیهای‬ ‫‏اصلــی خانــواده منســجم محســوب میشــود‪ ،‬در‬ ‫فرزنــدان انهــا ایــن احســاس را بــه وجــود میــاورد‬ ‫کــه موردپذیــرش ‏والدیــن هســتند و والدیــن‬ ‫نســبت بــه خواســته های انهــا حســاس هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن فرزندانــی کــه تحــت تاثیــر عواطــف‬ ‫‏گــرم و صمیمــی والدیــن هســتند بــا گرایــش بــه‬ ‫رفتارهــای منفــی کــه عواقــب منفــی در پــی دارد‪،‬‬ ‫ارامــش خــود را بــه‏خطــر نمیاندازنــد‪ ،‬و نیــازی‬ ‫نمیبیننــد کــه بــرای کاهــش تنــش و افزایــش‬ ‫ارامــش خــود دســت بــه مصرف ســیگار و یــا‏مواد‬ ‫مخــدر بزننــد‪ .‬شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه‬ ‫بیــان میکننــد کــه مصــرف مــواد یــا گرایــش به هر‬ ‫نــوع رفتــار‏پرخطــر انعــکاس یافتــه روابــط درونــی‬ ‫خانــواده اســت‏‪.‬‬ ‫پــس زمــان ان فــرا رســیده اســت بــا فراگیــری‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی ارامــش و اســایش‬ ‫را بــه خانــواده هــای خــود ‏برگردانــده و از‬ ‫بــروز تعارض هــای خانمــان ســوز ایــن روزهــا‬ ‫پیشــگیری نماییــم‪ .‬‏‬ ‫زهرا ذوالقدر‬ ‫م بخشــیدن و برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫«مدیریــت زمــان» فراینــد نظـ ‬ ‫تعییــن چگونگــی تقســیم زمــان بــه منظــور انجــام فعالیت هــای‬ ‫ت زمــان بــه شــما اجــازه می دهــد‬ ‫ت درس ـ ِ‬ ‫خــاص اســت‪ .‬مدیری ـ ِ‬ ‫هوشــمندانه تر کار کنیــد و نــه ســخت تر! بنابرایــن می توانیــد‬ ‫کارهــای بیشــتری را در زمــان کمتــری بــه پایــان برســانید؛ حتــی‬ ‫زمانــی کــه وقــت شــما تنــگ و فشــار کار باالســت‪ .‬اگــر نتوانیــد‬ ‫زمان تــان را بــه خوبــی مدیریــت کنیــد کارایــی شــما کاهــش‬ ‫می یابــد و دچــار اســترس می شــوید‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد هرگــز در یــک روز‪ ،‬زمــان کافــی بــرای انجــام همـه ی‬ ‫کارهــا وجــود نــدارد‪ .‬امــا از انجــا کــه همـه ی مــا بــه طور یکســان در یک‬ ‫روز‪ ۲۴ ،‬ســاعت وقــت داریــم‪ ،‬پــس چــرا برخــی از افــراد کارایی شــان‬ ‫ت‬ ‫بســیار بیشــتر از دیگــران اســت؟ جــواب ایــن ســوال در مدیریــ ِ‬ ‫ت زمــان نهفتــه اســت‪.‬‬ ‫درسـ ِ‬ ‫موفــق تریــن افــراد‪ ،‬زمان شــان را بــه طــرز اســتثنایی مدیریــت‬ ‫می کننــد‪ .‬بــا اســتفاده از تکنیــک هــای مدیریــت زمــان در ایــن بخــش‪،‬‬ ‫می توانیــد کارایــی عملکردتــان را بــاال ببریــد‪.‬‬ ‫مدیریت زمان چیست؟‬ ‫ت زمــان مســتلزم یــک تغییــر مهــم اســت یعنــی‬ ‫ت درس ـ ِ‬ ‫مدیری ـ ِ‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه اول ســال ‪ 1400‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون‏مذکــور‬ ‫اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در ســه ماهــه‬ ‫اول ســال ‪ 1400‬از انــان پذیــرش ثبــت بعمــل امــده و یــا بــه‏دســتور اراء‬ ‫صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات تفویضــی مــی بایســت تجدیــد‬ ‫اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‏‪.‬‬ ‫بخش یک ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -1‬پــاک ‪– 986‬اصلــی اقــای علــی اللــه عبدالهــی فــر فرزنــد قدرت الــه‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه‏مســاحت‪/67‬‏‪45‬‏‪ 1‬متــر مربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬پــاک ‪ 313‬فرعــی از ‪- 1354‬اصلــی اقــای مهــدی نودهــی فرزنــد‬ ‫محمــد ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا‏بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 201‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬پــاک‪ 416‬فرعــی از ‪-1355‬اصلــی اقــای ابوالفضــل زارعــی چلیانــی‬ ‫فرزنــد ناصــر پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت‪ 92/42‬مترمربــع واقــع درگــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬پــاک ‪ 86‬فرعــی از ‪-1356‬اصلــی اقــای ســید هــادی ســید‬ ‫النگــی فرزنــد ســید مفیــد پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 113/66‬مترمربــع واقــع درگــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬پــاک ‪ 87‬فرعــی از ‪-1356‬اصلــی خانــم زهــرا مــاه نســائی فرزنــد‬ ‫علیرضــا پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‏یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪ 101/07‬مترمربــع واقــع درگــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -6‬پــاک ‪ 0‬فرعــی از ‪-1557‬اصلــی اقــای محمــد حســین غالمعلــی‬ ‫نــژاد فرزنــد بــرات ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 139/63‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬پــاک ‪ -1589‬اصلــی ‪ -1‬مهــدی قدیمی فرزند غالمحســین ‪ -2‬فاطمه‬ ‫قدیمــی فرزنــد غالمحســین ‪ -3‬محمدرضــا‏قدیمــی فرزنــد علــی ‪ -4‬غالمرضــا‬ ‫طالبــی فرزنــد حجــت الــه ‪ -5‬ام لیــا قدیمــی فرزنــد علــی ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 499/63‬متــر مربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-2515‬اصلــی خانــم فــروزان منصــوری فرزنــد‬ ‫تمرکــز روی نتایــج به جــای تمرکــز روی فعالیت هــا‪ .‬بــه عبــارت بهتــر‬ ‫همیشــه مشــغول بــودن همــان موثربــودن نیســت‪.‬‬ ‫اگــر در طــول روز دیوانــه وار بــه انجــام فعالیت هــا ی مختلــف‬ ‫بپردازیــد‪ ،‬نتیجــه ی چندانــی نمی گیریــد‪ ،‬چــون توجــ ه شــما بــه‬ ‫انجــام چندیــن کار مختلــف‪ ،‬تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫بــا مدیریــت درســت زمــان‪ ،‬شــما هوشــمندانه تر و‬ ‫اســان تر کار می کنیــد و می توانیــد کارهــای بیشــتری را در‬ ‫زمــان کمتــری‪ ،‬بــه پایــان برســانید‪.‬‬ ‫«مدیریــت زمــان» شــیوه ی نظــم بخشــیدن و برنامه ریــزی‬ ‫شــما بــرای زمانــی اســت کــه بــه انجــام فعالیت هــای خــاص‬ ‫اختصــاص می دهیــد‪.‬‬ ‫مزایای مدیریت زمان عبارتند از‪:‬‬ ‫بهره وری و کارایی بیشتر‬ ‫شهرت بیشتر در حرفه خود‬ ‫استرس کمتر‬ ‫فرصت های بیشتر برای پیشرفت‬ ‫فرصت هــای بیشــتر بــرای رســیدن به اهــداف مهم کاری‬ ‫و شخصی‬ ‫عواقــب نامطلــوب شکســت در مدیریــت موثــر زمــان‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫ناصــردر ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 17/05‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬پــاک ‪ 97‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای رضــا شــهریاری فرزندحبیــب‬ ‫الــه ششــدانگ اعیانــی احداثــی دریــک قطعــه‏زمیــن موقوفــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 215/60‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬پــاک ‪ 98‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای رضــا شــهریاری فرزنــد‬ ‫حبیــب الــه ششــدانگ اعیانــی احداثــی در یــک قطعــه‏زمیــن موقوفــه بــه‬ ‫مســاحت‪245/80‬مترمربع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-11‬پــاک ‪ 100‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای قنبــر علــی قنبــری فرزنــد‬ ‫شــعبانعلی ســه دانــگ اعیانــی در یــک قطعــه زمیــن‏موقوفــه بــا بنــای احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 250‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای ابراهیــم حاجیلــری‬ ‫فرزنــد اســماعیل در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪265‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬پــاک ‪ 3490‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای علــی اصغــر اقائــی‬ ‫فردوســی فرزنــد حســن در ششــدانگ اعیانــی یــک‏بــاب ســاختمان کــه عرصــه‬ ‫ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 83/50‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -14‬پــاک ‪ 3496‬فرعــی از ‪ -3775‬اصلــی ‪ -1‬خانــم معصومــه کریمــی‬ ‫فرزنــد محمــد رضــا ‪ -2‬اقــای حمیدرضــا‏کریمــی فرزنــد محمدتقــی در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی کــه عرصــه وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 205/50‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -15‬پــاک ‪ 683‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم صدیقــه محمــدی‬ ‫رودبارکــی فرزنــد رحیــم ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪100‬‬ ‫مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -16‬پــاک ‪ 692‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای روح الــه جاللــی‬ ‫فرزنــد اســداله ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪151/98‬‬ ‫مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫به پایان نرساندن کارها در اخرین مهلت زمانی‬ ‫گردش کار بی ثمر‬ ‫کیفیت کار ضعیف‬ ‫بدنامی حرفه ای و عدم پیشرفت کاری‬ ‫استرس باال‬ ‫ردیــف ‪ -17‬پــاک ‪ 694‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدیوســف‬ ‫طهماســبی یســاولی فرزنــد یعقــوب علــی ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده‬ ‫ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 243‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -18‬پــاک ‪ 695‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای ابراهیــم ســنچولی فرزنــد‬ ‫اســمعیل ‪ 21/428‬ســهم مشــاع از ‪ 100‬ســهم‏عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ 46950‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -19‬پــاک ‪ 696‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای رضــا پــردل ســارونی فرزنــد‬ ‫علی ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 198/63‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -20‬پــاک ‪ 698‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین شــه روزی‬ ‫فرزنــد منوچهــر ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪190/50‬‬ ‫مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -21‬پــاک ‪ 699‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین اکبــری فرزنــد‬ ‫علــی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 527/80‬مترمربــع واقــع‬ ‫در اراضــی گلنــد‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‬ ‫تــا هــرگاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه پالک هــای بــاال اعتــراض دارنــد‬ ‫‏میتواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون‬ ‫ثبــت و در خصــوص اگهــی تحدیــد حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود‏و‬ ‫حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق‬ ‫مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه صــورت کتبــی بــه ایــن اداره‏تســلیم‬ ‫و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســت‪،‬به مرجــع ذیصــاح‏قضائــی‬ ‫اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‬ ‫در غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافت‪.‬‏م‪.‬الــف‪7290:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪-1400/5/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/6/01 :‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد گرگان‬ صفحه 6 ‫ایا میدانستید که خرس کواال هرگز اب نمی نوشد و اب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می کند؟‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬بعضــی از میکــروب هــا بعــد از ‪ 3‬میلیــون ســال کــه یــخ هــای ســیبری بیــرون اوره شــده انــد هنــوز‬ ‫زنــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده چهــل و چهــارم (حقوقی)‪:‬‬ ‫‏شــرط ضمنــی مبتنــی برعــرف مســلم‪ :‬عــرف‬ ‫چیســت و چگونــه حاصــل می شــود و چگونــه‬ ‫شــرط ضمنــی‏قــرارداد تلقــی میگــردد؟ رابطــه‬ ‫عــرف بــا قانــون چیســت؟ ایــا عــرف زمینــه‬ ‫ســاز وضــع قوانیــن اســت ؟ ایــا‏ناهنجاریهــای‬ ‫اجتماعــی گذشــته‪ ،‬زمینــه ســاز عــرف امــروز‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــا ناهنجاری هــای امــروز زمینــه ســاز‬ ‫عــرف‏اینــده خواهند بود‪ .‬برخی از ناهنجاریهای‬ ‫اجتماعــی کــه قانــون انــرا تقبیــح نمــوده‪،‬‬ ‫بــه تدریــج توســط ‏هنجارشــکننان گســترش‬ ‫می یابنــد تــا اینکــه برخــی از هنجارهایــی کــه‬ ‫مبتنــی بــر اخــاق حســنه و عقــل بــوده‏انــد‪.‬‬ ‫بــه مــرور زمــان فراگیــر شــده و رفتــار و بــاوری‬ ‫خــاص در جامعــه پدیــد اورده و پذیرفتــه‬ ‫می شــوند و کــم‏کــم بــه عــرف مســلم تبدیــل‬ ‫می گردنــد ‪ .‬پــس از ان قانونگــذار از تقبیــح ان‬ ‫رفتــار و بــاور فاصلــه می گیــرد و بــه‏تدریــج و بــه‬ ‫مــرور زمــان همــان بــاور و هنجــار را بــه قانــون‬ ‫بــدل می نمایــد‪ .‬بنابرایــن هنجــار شــکنانی را که‬ ‫‏روزگاری موجــد عــرف مســلم‬ ‫بوده انــد‪ ،‬بایــد فداییــان‬ ‫جامعــه و زمینــه ســاز قانــون‬ ‫اتــی تلقــی نمود‪ .‬در‏اهمیت‬ ‫عــرف مســلم بایــد عــرض‬ ‫کنــم کــه قاعــده «المعــروف‬ ‫عرفــا کال مشــروط شــرطا»‬ ‫مقــرر مــی دارد کــه ‏عــرف‬ ‫همانند شــرطی اســت کــه در‬ ‫قراردادهــا ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مثــا در قــرارداد فــروش‬ ‫اتومبیــل‪ ،‬برخــی ‏ملزومــات‬ ‫مانندضبــط و الســتیک‬ ‫اضافــی و جــک و‪ .......‬داخــل در فروشــند‪.‬‬ ‫و یــا مســتاجری کــه مبلغــی در ‏وجــه موجــر‬ ‫پرداخــت می کنــد‪ .‬امــا حکایتــی در خصــوص‬ ‫مبلــغ ماخــوذه نــدارد‪ .‬بــه موجــب عــرف‪ ،‬رضایت‬ ‫‏موجــر از مســتاجر در اخــذ اجــاره بهــاء تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن در مثــال اول‪ ،‬حــق خریــدار‬ ‫بــر اقــام مذکــور و‏در مثــال دوم‪ ،‬رضایــت موجر‬ ‫از مســتاجر‪ ،‬شــرط ضمنــی عرفــی بــوده و‬ ‫دادگاه بــه انهــا اســتناد خواهــد‏نمــود‪ .‬در قانــون‬ ‫مدنــی از لفــظ عــرف و یــا متــرادف بــا لفــظ عــرف‬ ‫در مــواد ‪،225 ، 221 ،220 ،132 ،68‬‏‏‪،336‬‬ ‫‪، 555 ،549 ،486 ،426 ، 369 ، 356 ، 344‬‬ ‫‪ 676 ،632‬و ‪ 1020‬اســتفاده شــده و انــرا‏شــرط‬ ‫ضمنــی قراردادهــا تلقــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و پنجم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫شــکایت ســازمان بازرســی کل کشــور از‬ ‫کارکنــان دولــت دچــار نقــص شــکلی اســت‬ ‫‪ .1‬‏رســیدگی دادســرا و کارشــناس پرونــده نیــز‬ ‫بــه تبــع ان دچــار نقــص اســت‪ .‬بــا وصــف فــوق‬ ‫چــه بســا فــردی کــه‏مجــرم شــناخته نشــده‪،‬‬ ‫مجــرم بــوده و بالعکــس‪ .‬مــراد از توافــق و‬ ‫تفاهــم در مــاده ‪ 603‬قانــون مجازات‏اســامی‪،‬‬ ‫تبانــی مــی باشــد‪ .‬اگــر از حیــث احــراز تبانــی ‪،‬‬ ‫تعارضــی بیــن مــاده ‪ 603‬و مــاده واحــده قانون‬ ‫‏مجــازات تبانــی در معامــات دولتــی مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1348‬وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ 603‬کــه موخــر‏التصویــب اســت‪ ،‬مقدم‬ ‫و نافــذ بــر ان خواهــد بــود‪ .‬و اصطــاح تبانــی‬ ‫درحقــوق نیــز‪ ،‬چیــزی جــز بســتن ‏پیمانــی‬ ‫مخفیانــه بــرای تحصیــل ســود مــن غیــر حــق‬ ‫نیســت‪ .‬کــه درمــا نحــن فیــه چیزی جــز مداخله‬ ‫دو یــا چنــد نفــر‏بــرای ســود بــردن از طریــق ضــرر‬ ‫زدن بــه دولــت نیســت‪.‬‬ ‫مصادیق ماده ‪ 603‬نیز عبارتند از ‪:‬‬ ‫الــف) منظــور‏نمــودن نفعــی بــرای خــود یــا‬ ‫دیگــری تحــت هــر عنوانــی از عناوین منــدرج در‬ ‫معامــات‪.‬‬ ‫ب) خریــد کــردن و یــا‏ایجــاد کــردن بــدون اذن‬ ‫از طرف دســتگاه دولتی متبوع خود ج‪ -‬منظور‬ ‫نمــودن نفعــی بــرای خــود یــا دیگــری‏در تفریــغ‬ ‫حســاب‪ .‬اگرچه ممکن اســت ماده ‪603‬؛ قائم‬ ‫بــه عمــل مجرمانــه یــک نفــر بــوده و از شــمول‬ ‫تبانــی‏خــارج گــردد‪ ،‬لیکــن اگــر بــه مصادیــق‬ ‫مجرمانــه مــاده ‪ 603‬توجــه نماییم ‪ .‬در انجایی‬ ‫کــه لفــظ «دیگــری»‏در معامــات و در تفریــغ‬ ‫حســاب بــه کار رفتــه‪ ،‬امــاره وجــود تبانــی اســت‬ ‫بیــن دو نفــر‪ .‬از ســوی دیگــر واضــح و‏مبرهــن‬ ‫اســت کــه رســیدگی قضایــی بــه اتهــام تبانــی‪،‬‬ ‫صــرف اخــذ اظهــارات و بازجویــی و مســتندات‪،‬‬ ‫فقــط از‏یکطــرف (طــرف دولتی) ناقص اســت‪.‬و‬ ‫نقــص شــکواییه ســازمان بازرســی کل کشــور‬ ‫نیــز در همیــن نقطــه اســت‏‏‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫لزوم اگاهی هموطنان‬ ‫در خصوص پیامک های‬ ‫اشنایی با ‪ HID‬و مفهوم ان‬ ‫جعلی ابالغیه الکترونیکی‬ ‫در رایانه‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از کشــف چندیــن پرونــده‬ ‫مربــوط بــه کالهبــرداری پیامکــی باموضــوع‬ ‫ابالغیــه الکترونیکــی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫حمیدرضــا ســلطان ابــادی‪ ،‬درتشــریح ایــن‬ ‫پرونــده قضایــی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫افزایــش مراجعــه تعــدادی از شــهروندان طــی‬ ‫چنــد هفتــه اخیــر کــه بــا در دســت داشــتن‬ ‫مرجوعــه قضایــی خواهــان رســیدگی بــه‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حسابشــان را داشــتند‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی از شناســایی متهمــان ایــن پرونده هــا‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بعــد از اقدامات تخصصی‬ ‫و فنی مهندســی تیــم کارشناســان پلیــس فتا‬ ‫مشــخص گردیــد کــه پیامــک کالهبــرداری‬ ‫ارســالی بــا عنــوان ابالغیــه الکترونیکــی‬ ‫ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه حــاوی یــک ادرس‬ ‫اینترنتــی جعلی(فیشــینگ) می باشــد کــه‬ ‫فــرد را بــه جهــت واریــز کارمــزد و مشــاهده‬ ‫متــن ابالغیــه بــه ادرس اینترنتــی جعلــی‬ ‫هدایــت می کنــد و در نهایــت پــس از ورود‬ ‫به ادرس درج شــده در پیامک و وارد کردن‬ ‫مشــخصات کارت بانکــی افــراد‪ ،‬حســاب‬ ‫قربانیــان را خالــی می کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان هوشــیاری‬ ‫الزم را در برابــر ارســال اینگونــه پیامک هــای‬ ‫جعلــی داشــته باشــند و بــا اطمینــان از صحــت‬ ‫ادرس ســایت ابــاغ الکترونیک(ثنــا) بــه ادرس‬ ‫‪ https:‎//eblagh.adliran.ir‬کــه مربــوط بــه‬ ‫قــوه قضائیــه مــی باشــد راه جــرم را بــر روی‬ ‫کالهبــرداران ببندنــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫راهکارهای طالیی کاهش استرس‬ ‫محیــط اطــراف مــا همــواره در ســامت مــا تاثیــر‬ ‫گذارنــد در نظــر بگیریــد کــه روزانــه ‪ ۴۰‬ســاعت‬ ‫یــا بیشــتر در محیــط کار خــود مشــغول بــه کار‬ ‫هســتید ســاختن یــک محیــط ســالم در فضــای‬ ‫شــغلی باعــث ایجــاد یــک زندگی ســالم و طوالنی‬ ‫مــدت در محیــط کار مــی شــود‪.‬‬ ‫ارامش درونی در محیط کار‬ ‫اگرچــه نمــی تــوان از تــرس ها را به طور کامل از‬ ‫میــان برداشــت امــا می تــوان انهــا را کمتــر کــرد در‬ ‫اینجــا یــک ســری راهکارهایــی پیشــنهاد می شــود‬ ‫کــه می توانــد تــا حــدودی از اســترس های روزانــه‬ ‫شــما بــه کاهد‪.‬‬ ‫ارام باشــید امــری طبیعــی اســت کــه هــر چــه‬ ‫ســخت تــر کار کنیــد نتیجــه بهتــری مــی گیریــد بــا‬ ‫ایــن وجــود بــه نظــر مــی رســد کــه تــا حــدودی ایــن‬ ‫مســئله کــه هــر چــه ارامتــر و بــا اگاهــی بیشــتر‬ ‫قــدم بــرداری نتیجــه بهتــری مــی گیریــد بــا نظــر‬ ‫قبلــی تناقــض دارد‪.‬‬ ‫بــرای خــود حــد و مــرز مشــخص کنیــد ایــا از‬ ‫کســانی هســتید کــه در محیــط کار خــود از‬ ‫دیگــران کمــک مــی گیریــد ســعی کنید کــه خیلی‬ ‫محترمانــه بــرای خــود حــد و مــرز مشــخصی‬ ‫تعییــن کنیــد و بــه راحتــی نــه بگوییــد درضمــن به‬ ‫تقویــم خــود نگاهــی بیندازیــد تــا مطمئــن شــوید‬ ‫که بعد از کار بدون برنامه نیســتید در کالســهای‬ ‫مدیتیشــن شــرکت کنیــد دوش بگیریــد و یــا بــا‬ ‫خوانــدن کتــاب خــود را ســرگرم کنیــد‪.‬‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید بیشــتر کســانی کــه تحــت‬ ‫فشــار و تنــش هســتند و تنفــس ســطحی دارنــد‬ ‫زمانــی کــه نفــس عمیــق می کشــید بــه طــور‬ ‫طبیعــی اکســیژن بیشــتری را وارد بــدن خــود مــی‬ ‫کنیــد تصمیــم بگیریــد کــه در طــول روز ده بــار‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید ایــن کار یــک دقیقــه طــول‬ ‫می کشــد امــا اثــرش چندیــن برابــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عوامــل طبیعــی را وارد محیــط کنیــد تــا‬ ‫ان جایــی کــه امــکان دارد ســعی کنیــد‬ ‫کــه نــور و هــوای تــازه وارد محیــط کارتــان‬ ‫شــود در محیــط اطرافتــان از گل هــای‬ ‫زیبــا و روح نــواز کــه اثــر مثبــت بــر مغــز‬ ‫دارنــد اســتفاده کنیــد یــک دســته گل زیبــا‬ ‫حالــت شــاعرانه بــه فضــا داده و باعــث‬ ‫کاهــش اســترس مــی شــود تحقیقــات‬ ‫نشــان داده کســانی کــه در کنــار ترتیبــی از‬ ‫گلهــای رنگارنــگ قــرار می گیرنــد بیشــتر از‬ ‫کســانی که فقط از برگهای ســبز اســتفاده‬ ‫می کننــد در ارامــش بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫ســاعتی را بــه خودتــان اختصــاص‬ ‫دهیــد از وقت هــای اســتراحت ای کــه‬ ‫در اختیارتــان قــرار مــی دهنــد اســتفاده‬ ‫کنیــد بیشــتر مــردم حتــی در زمــان هــای‬ ‫اســتراحت نیــز مشــغول بــه کارنــد انــگار‬ ‫کــه کارشــان تمــام ایــن دارد کــه ایــن‬ ‫رونــد در اینــده برایشــان عواقــب خواهــد‬ ‫داشــت بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما‬ ‫انســان هســتید نــه یــک ماشــین حتــی‬ ‫یــک ماشــین هــم نیــاز بــه اســتراحت دارد ســعی‬ ‫کنیــد بــه هنــگام ظهــر ‪ ۱۵‬دقیقــه بخوابیــد اگــر‬ ‫فقــط ‪ ۵‬دقیقــه وقــت اســتراحت داریــد لحظاتــی‬ ‫‪ Windows Update‬در نهایت‬ ‫اسیب پذیری ‪PrintNightmare‬‬ ‫را برطرف می کند‬ ‫زمــان زیــادی اســت کــه باگــب امنیتــی بــا نــام ‪ PrintNightmare‬در‬ ‫برنامه پرینت اســپولر ویندوز‪ ،‬باعث به دردســرافتادن مایکروســافت‬ ‫شــده اســت‪ .‬حــاال ایــن شــرکت باالخره اپدیــت جدیدی بــرای ویندوز‬ ‫ارائــه کــرده کــه ایــن مشــکل را برطــرف می کنــد‪.‬‬ ‫گویــا مایکروســافت باالخــره توانســته مشــکل امنیتــی‬ ‫‪ PrintNightmare‬را بــا انتشــار اپدیتــب جدیــد بــرای وینــدوز برطرف‬ ‫کنــد‪ .‬بــاگ امنیتــی ‪ PrintNightmare‬درواقــع از اشــکاالت موجــود‬ ‫در سیســتم پرینــت اســپولر وینــدوز اســتفاده می کــرد تــا کدهــای‬ ‫مخــرب را روی دســتگاه قربانــی بتوانــد اجــرا کنــد‪ .‬بعــد از اینکــه‬ ‫اســیب پذیری مذکــور بــرای اولین بــار روی وینــدوز شناســایی شــد‪،‬‬ ‫چشــمان خــود را روی هــم بگذاریــد تــا ایــن چنــد‬ ‫لحظــه هــم از اســترس شــما مــی کاهــد‪.‬‬ ‫مدیتیشــن کنیــد مدیتیشــن بــه بــدن شــما‬ ‫اســتراحت داده و امــواج مغــزی را مــی کاهــد‬ ‫تمریــن منظــم مدیتیشــن و یــوگا باعث کاهش‬ ‫اســترس و ایجــاد ارامــش نــه تنهــا در محیط کار‬ ‫بلکــه در طــول زندگــی شــما نیــز می شــود‪.‬‬ ‫ســرحال باشــید جنــب و جــوش باعــث تحریــک‬ ‫سیســتم عصبــی مرکــزی و فعالیــت ذهنــی شــده‬ ‫و باعــث کاهــش اســترس می شــود‪.‬‬ ‫در وقت اســتراحت به جای قهوه از چای اســتفاده‬ ‫فعالیــت داشــته باشــید بــه جــای اسانســور از پله‬ ‫اســتفاده کنیــد در هــر ســاعت لیوانــی اب خنــک‬ ‫بنوشــید اتومبیــل خــود را کمــی دورتــر از محــل‬ ‫کار خــود پــاک کنیــد ایــن کار تنهــا باعــث افزایــش‬ ‫انــرژی می گــردد‬ ‫اگــر هــوای بیــرون مســاعد اســت می توانیــد‬ ‫ناهــار را در محیــط بــاز صــرف کنیــد یــا بــه قــدم‬ ‫زدن بپردازیــد هــوای تــازه و اســتراحت یــک روز‬ ‫کاری پــر انــرژی را بــرای شــما بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در بیــن روز از میــان وعــده هــای‬ ‫مقــوی مثــل خشــکبار و غــات و میــوه یــا‬ ‫کنیــد از نوشــیدنی هایی کــه انــرژی را بــاال می برنــد‬ ‫مثــل زنجفیــل و اکالیپتــوس اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫از روشــهای اســتفاده کنیــد تــا در طــول روز‬ ‫پروتئیــن اســتفاده کنیــد کــه انــرژی و کاهش قند‬ ‫خون تــان را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫مایکروســافت بــا پچــی امنیتــی بــرای برطرف کــردن ان اقــدام کرد که‬ ‫موفقیت امیــز نبــود و درادامــه اســیب پذیری دومــی هــم بــه نســخه‬ ‫اولــی اضافــه شــد‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد اپدیــت جدیــد مایکروســافت کــه توضیحــات‬ ‫مرتبــط بــا ان در بــاگ مرکــز پاســخگویی امنیتــی مایکروســافت‬ ‫(‪ )Microsoft Security Response Center‬اعــام شــده اســت‪،‬‬ ‫اســیب پذیری های مرتبــط بــا ســرویس پرینــت وینــدوز را رفــع می کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت ادعــا می کنــد بــا تغییــر رفتــار پیش فــرض «پوینت انــد‬ ‫پرینــت»‪ ،‬توانســته امنیــت ان را بیشــتر کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬حاال برای نصب‬ ‫درایــور پوینــت انــد پرینــت‪ ،‬نیــاز بــه دسترســی ادمیــن خواهــد بــود کــه‬ ‫همیــن مســئله جلــو بهره بــرداری از پرینــت اســپولر بــرای دســتیابی بــه‬ ‫امتیــازات ادمیــن در وینــدوز و اجــرای کدهــای مخــرب را می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه اپدیــت جدیــد تمــام‬ ‫اســیب پذیری هایی را برطــرف می کنــد کــه به صــورت عمومــی در‬ ‫ســرویس پرینــت اســپولر وینــدوز فهرســت شــده اند‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫اپدیــت مشــکلی هــم بــرای ســایر کاربــران یــک سیســتم (به جــز‬ ‫ادمیــن) ایجــاد می کنــد و ان هــا نمی تواننــد بــه سیســتم پرینتــری‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪363‬‬ ‫اضافــه یــا ان را به روزرســانی کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬مایکروســافت‬ ‫اعتقــاد دارد کــه برطرف کــردن ایــن بــاگ ان قــدر مهــم اســت کــه ایــن‬ ‫مســئله پذیرفتنــی باشــد‪.‬‬ ‫درصورتی کــه قابلیــت به روزرســانی خــودکار وینــدوز روشــن‬ ‫باشــد‪ ،‬اپدیــت جدیــد بــرای کاربــران دریافــت و نصــب می شــود؛‬ ‫درغیراین صــورت نیــاز اســت کــه حتمــا ازطریــق به روزرســانی دســتی‬ ‫وینــدوز اقــدام و نســخه ‪ KB5005033‬را دانلــود و نصــب کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از واژه هایــی کــه شــاید‬ ‫حیــن نصــب کــردن درایــور‬ ‫ســخت افزاری‬ ‫قطعــات‬ ‫یــا حــل کــردن مشــکالت‬ ‫درایــوری بــا ان مواجــه‬ ‫شــده اید‪ ،‬واژه ی ‪ HID‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن واژه مخفــف ‪Human‬‬ ‫‪ Interface Device‬و بــه‬ ‫معنــی وســایل واســط انســان و کامپیوتــر اســت‪ ،‬مثــل مــوس یــا‬ ‫کیبــورد یــا صفحــه نمایــش لمســی‪.‬‬ ‫منظور از ‪ HID‬اســتانداردی اســت که به موجب ان وســایلی‬ ‫نظیــر مــوس و کیبــورد کــه رابــط بیــن انســان و کامپیوتــر‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه گون ـه ای طراحــی می شــوند کــه بــرای اســتفاده‬ ‫کــردن نیــازی بــه نصــب کــردن نرم افــزار اضافــی و درایــور‬ ‫نباشــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر سیســتم عامــل بــه صــورت خــودکار‬ ‫ایــن نــوع وســایل را شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا مفهــوم درایــور یــا نرم افــزار راه انــداز اشــنایی نداریــد‪،‬‬ ‫خالصــه بگوییــم کــه نرم افــزاری واســط اســت کــه قطعــه ی‬ ‫ســخت افزاری را بــه سیســتم عامــل معرفــی می کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫سیســتم عاملــی نظیــر وینــدوز بــه صــورت پیش فــرض بانــک‬ ‫بزرگــی از درایورهــا را در خــود دارد و بســیاری از وســایل جانبــی‬ ‫و قطعــات ســخت افزاری را بــا اســتفاده از همیــن بانــک‬ ‫بــزرگ‪ ،‬شناســایی می کنــد‪ .‬امــا در هــر صــورت کاربــر می توانــد‬ ‫نســخه ی جدیدتــر درایورهــا را دانلــود کــرده و نصــب کنــد‪.‬‬ ‫موس هــا یــک دیوایــس واســط بیــن انســان و کامپیوتــر‬ ‫محســوب می شــوند و زمانــی کــه مــوس جدیــدی بــه‬ ‫سیســتم متصــل می کنیــم‪ ،‬بــدون نصــب کــردن نرم افــزار‬ ‫راه انداز قابل اســتفاده اســت‪ .‬البته برای اســتفاده ی بهینه‬ ‫از موس هایــی بــا قابلیت هــای متعــدد و کلیدهــای ماکــرو‬ ‫و نورپــردازی ‪ ،RGB‬می بایســت نرم افــزاری کــه ســازنده‬ ‫بــه همــراه ان ارایــه کــرده را نصــب کــرد امــا حتــی اگــر ایــن‬ ‫نرم افــزار خــاص را نصــب نکنیــم هــم اســتفاده از مــوس بــه‬ ‫ســادگی وصــل کــردن ان بــه سیســتم اســت‪.‬‬ ‫در واقــع اســتاندارد ‪ HID‬بــا همیــن هــدف طراحــی شــده کــه‬ ‫بــرای اســتفاده از وســایل واســط انســان و کامپیوتــر‪ ،‬نیــازی به‬ ‫کارهــای پیچیــده نظیــر دانلــود و نصــب درایــور و نرم افزارهــای‬ ‫خــاص نباشــد‪.‬‬ ‫دیوایس منیجر ویندوز و ‪Human Interface Device‬‬ ‫زمانــی کــه وینــدوز روی سیســتمی نصــب می کنیــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت برخــی قطعــات ســخت افزاری بــه درســتی شــناخته‬ ‫نشــده باشــد و مشــکالتی وجــود داشــته باشــد‪ .‬در ایــن مواقــع‬ ‫معمــوال ًابــزار ‪ Device Manager‬اجــرا می شــود‪ .‬در دیوایــس‬ ‫منیجــر لیســتی از قطعــات ســخت افزاری و درایورهــا موجــود‬ ‫اســت‪ .‬شــاخه ی ‪ Human Interface Device‬بــه وســایلی‬ ‫مثــل مــوس و کیبــورد و تاچ پــد مربــوط می شــود‪.‬پروتکل‬ ‫خاصــی طبــق اســتاندارد جهانــی بــرای موس هــا و کیبوردهــا‬ ‫تعریــف شــده اســت و در نتیجــه ایــن وســایل بــه صــورت‬ ‫خــودکار شناســایی شــده و قابــل اســتفاده خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وســایل ســازگار بــا اســتاندارد ‪ HID‬یــا بــه زبــان دیگــر ‪HID-‬‬ ‫‪ ،compliant device‬بسته های داده ای به کامپیوتر می فرستند‬ ‫کــه حــاوی تمــام رویدادهــای مربــوط بــه دیوایس اســت‪ .‬بــه عنوان‬ ‫مثــال کیبــورد را در نظــر بگیریــد‪ ،‬زمانــی که کلیدی را بــرای افزایش‬ ‫بلنــدی صــدا فشــار می دهیــد‪ ،‬ســیگنال مربوطــه بــه کامپیوتــر‬ ‫ارســال می شــود و ‪ HID descriptor‬بــه کامپیوتــر می گویــد کــه‬ ‫هــدف و کاربــرد کلیــد فشــار داده شــده چیســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه همــه ی سیســتم عامل هــای مــدرن امــروزی‪ ،‬از‬ ‫پروتــکل ‪ HID‬تبعیــت می کننــد و در نتیجــه زمانــی کــه مــوس‬ ‫‪ USB‬را بــه سیســتم وینــدوزی‪ ،‬سیســتم لینوکســی‪ ،‬مک هــا و‬ ‫همین طــور تبلت هــای اندرویــدی متصــل می کنیــد‪ ،‬کارایــی‬ ‫اساســی خــود را دارد‪.‬‬ ‫‪HID and Applications‬‬ ‫همان طــور کــه اشــاره کردیــم‪ ،‬مهم تریــن مزیــت پروتــکل‬ ‫‪ HID‬ایــن اســت کــه اســتفاده از وســایل جانبــی را بســیار‬ ‫ســاده می کنــد و تنهــا کاری کــه کاربــر انجــام می دهــد‪،‬‬ ‫متصــل کــردن اســت! امــا اینکــه بتوانیــد بــا مــوس در‬ ‫سیســتم عامل هــای مختلــف کار کنیــد‪ ،‬نیمــی از کارایــی‬ ‫پروتــکل ‪ HID‬اســت‪ .‬نیمــه ی دیگــر کاربــرد ایــن پروتــکل‪،‬‬ ‫قابلیــت اســتفاده از مــوس در نرم افزارهــا و بازی هــا اســت‪.‬‬ ‫نکتـه ی جالــب ایــن اســت کــه در بازی هــا و اپلیکیشـن های‬ ‫قدیمــی هــم می تــوان بــا موس هــای جدیــد کار کــرد! در‬ ‫واقــع ســازنده ی بــازی یــا برنامــه‪ ،‬کار خاصــی بــرای ســازگاری‬ ‫بــا محصــوالت اینــده انجــام نمی دهــد بلکــه سیســتم‬ ‫عامــل و وســایل جانبــی منطبــق بــر اســتاندارد ‪ HID‬طراحــی‬ ‫می شــوند‪ .‬در نتیجــه ســازگاری مــوس جدیــد شــما بــا‬ ‫تقریبــا ً همــه ی اپ و بازی هــا برقــرار می شــود‪.‬‬ ‫شــاید زمانــی کــه از ‪ HID‬صحبــت می شــود‪ ،‬فقــط بــه یــاد موس‬ ‫و کیبــورد و تاچ پــد و قلم هــای نــوری بیافتیــد کــه اغلــب از طریــق‬ ‫پــورت ‪ USB‬بــه سیســتم متصــل می شــوند‪ .‬بــه ایــن وســایل‬ ‫‪ USB-HID‬گفتــه می شــود امــا در واقــع تنــوع ‪ HID‬بیــش از ایــن‬ ‫مــوارد اســت‪.‬‬ ‫وبکــم‪ ،‬دســته بــازی یــا بــه اصطــاح گیم پد‪ ،‬دماســنج‪ ،‬برخــی از‬ ‫االت موســیقی نظیــر ارگ هایــی کــه قابلیــت اتصال به کامپیوتر‬ ‫دارنــد و در واقــع نامشــان ‪ MIDI Controller‬اســت‪ ،‬برخــی‬ ‫وســایل پزشــکی‪ ،‬وســایل ورزشــی و فیزیوتراپــی و گوش ـی ها و‬ ‫تبلت هــا‪ ،‬هم ـه ی ایــن وســایل رابــط بیــن انســان و کامپیوتــر‬ ‫محســوب شــده و ‪ HID‬هســتند‪ .‬البتــه ممکــن اســت وســیله ی‬ ‫خاصــی از اســتاندارد ‪ HID‬پشــتیبانی نکنــد و اســتفاده از ان بــه‬ ‫ســادگی ســایر وســایل نباشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫گل رامیان‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 23‬اگوست ‪ 14 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪363‬‬ ‫دو شنبه ‪ 01‬شهریور ‪23-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای هدف گردشگری‬ ‫قلعه قافه پایین‬ ‫«جاذبه های گردشگری روستای قلعه قافهمینودشت»‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی و دامــداری بــه ویــژه کشــاورزی‬ ‫اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی روســتای دوزیــن بــه طــور پراکنــده‬ ‫در اطــراف بافــت روســتا واقــع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر‬ ‫دارای شــیب مــی باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب‬ ‫و جنــوب غربــی بــه رودخانــه و از ســمت شــمال و شــمال‬ ‫غربــی و شــرق ان دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪.‬‬ ‫بیشــتر محصــوالت ایــن بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه باغــات شــامل ســیب‬ ‫و گــردو مــی باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و‬ ‫قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی زمین هــای‬ ‫کشــاورزی به رودخانه دارای فعالیت های کشــاورزی ابی‬ ‫اســت ‪،‬و بــه صــورت عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و‬ ‫‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمت هــای شــرقی‬ ‫روســتا کــه از رودخانــه دور می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم‬ ‫کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای روســتا در ‪ 70‬تــا ‪ 50‬ســال پیــش بــه‬ ‫صــورت دولتــی بوده اســت‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در‬ ‫گذشــته بــه صــورت ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه اســت و‬ ‫بیشــتر بــه صــورت کار یــدی و اســتفاده از حیوانــات مانند‬ ‫اســب و گاو و‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع‬ ‫اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت بــه صــورت‬ ‫مالیــات پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن شــده‬ ‫از ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام و بخشــدار بلــوک‬ ‫داران یــا (دهیــاران ) را مامــور جمــع اوری مالیــات در‬ ‫روســتا هــای زیــر پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده‬ ‫اســت کــه زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیری توســط دولــت‪،‬از‬ ‫هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را بــه صــورت‬ ‫مالیــات اخــذ مــی کــرده انــد ‪ ،‬مالیــات بــر محصوالتــی‬ ‫چــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬پیلــه ابریشــم – خــوراک گاو و‬ ‫گوســفند مثــل (ارزن و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته بــرای نگاهــداری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از ســیلو هــای گلــی در ایــن روســتا اســتفاده‬ ‫مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن متــر‬ ‫کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش روشــن می کردنــد تــا‬ ‫ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال را بــا‬ ‫ورقــه هــای بــرش زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطراف‬ ‫گــودال رطوبــت بــه محصــوالت کشــاورزی ان هــا اســیب‬ ‫نرســاند‪ ،‬ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان‬ ‫می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از‬ ‫اراضــی کشــاورزی روســتا زیــر کشــت قــرار می گیــرد‪ .‬کــه‬ ‫‪ 2700‬هکتــار ان بــه صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه‬ ‫صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا افــزون بــر فعالیتهــای‬ ‫کشــاورزی‪،‬یکی دیگــر از منابــع درامد مــردم فعالیت های‬ ‫دامــداری بــه صــورت ســنتی مــی باشــد ‪،‬بــر طبــق امــار‬ ‫بدســت امــده از خانــه بهداشــت تعــداد ‪ 76500‬راس گاو‬ ‫و گوســاله و ‪ 5000‬قطعــه طیــور در ایــن روســتا نگهــداری‬ ‫می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه بــر تامیــن‬ ‫مــواد لبنــی روســتا ی مــورد نظــر ‪ ،‬بخــش وســیعی از‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫طرز تهیه کره محلی‬ ‫«اش سه شو » ‪:‬‬ ‫ســه روز بعــد از مراســم نامــزدی مراســم «اش ســه شــو»یا‬ ‫همــان مراســم اش رضــا برگــذار می شــود‪ .‬دلیــل نــام گــذاری ایــن مراســم‬ ‫بــه «اش ســه شــو» ایــن اســت کــه بــر طبــق رســوم قدیمــی متــداول در‬ ‫ایــن منطقــه و روســتای قلعــه قافــه ‪ 3‬روز بعــد از اینکــه دختــر جــواب‬ ‫مثبــت بــه خواســتگاری داد‪ ،‬خانــواده دامــاد غذایــی (برنــج) پختــه و همراه‬ ‫چنــد نفــر ازوابستگانشــان بــه خانــه عــروس می برنــد‪ ).‬این مراســم یکی از‬ ‫مراســم هــای بســیار مهــم در روســتای قلعــه قافه اســت‪ .‬تعــداد مدعوین‬ ‫بــه ایــن مراســم جمعیتــی بیــن ‪ 100‬تــا ‪ 200‬نفــر را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اش رضــا یعنــی هــر کــس از اقــوام عــروس کــه راضــی بــه ایــن وصلــت‬ ‫نیســت بــا خــوردن ایــن اش ( پلــو) رضایــت خــود را اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫قند شکنی ‪:‬‬ ‫مراسم بعدی مراسم « قند شکنی » ‪ ghand – shekani‬است‪.‬‬ ‫درصبــح روز قندشــکنی ‪ ،‬خانــواده دامــاد ‪،‬گوســفندی را بــه منــزل عــروس‬ ‫می برنــد و خانــواده عــروس بــا گوشــت ان غذایــی تهیــه کــرده و از‬ ‫میهمانــان بــه وســیله ان پذیرایــی می کننــد ‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬خانــواده عــروس و دامــاد بــه صــورت جداگانــه بــه میهمانــان‬ ‫خــود شــام می دادنــد و در هنــگام حضــور میهمانــان دو طــرف در خانــه‬ ‫عــروس نیــز از ان هــا بــه وســیله شــام‪ ،‬پذیرایــی می شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم مدعویــن بعــد از صــرف شــام و جشــن و شــادی بــه منــزل‬ ‫عــروس می رونــد و همــراه خــود کلــه قندهایــی را کــه بــا روبــان و کاغــذ‬ ‫رنگــی تزئیــن نمــوده و درون ســینی قــرار داده انــد را‪ ،‬بــا خــود بــه ایــن‬ ‫مراســم می بردنــد تعــداد کلــه قندهــا بایــد ‪ 3‬عــدد باشــد‪ .‬در گذشــته کلــه‬ ‫قندهــا را درون روســری ابریشــمی قــرار می دادنــد‪ .‬قندهــا بایــد کامــا‬ ‫ســالم و بــدون شکســتگی باشــد‪ .‬حمــل ایــن کلــه قندهــا توســط فــردی از‬ ‫ســادات می باشــد‪ .‬ایــن فــرد شکســتن قندهــا را نیــز بــر عهــده داشــت فــرد‬ ‫مــورد نظــر بایــد دارای شــرایطی باشــد‪ ،‬از جملــه اینکــه‪ ،‬وی بایــد پــدرش‬ ‫در قیــد حیــاط بــوده و همچنیــن بــه خــوش خُولقــی و خــوش رویــی و‬ ‫همچنیــن دســت و دل بــازی معــروف‪ ،‬و مــورد اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫کلــه قندهــا بایــد‪ ،‬توســط فــرد مزبــور بــه یــک ضربــه شکســته شــود‪ .‬قبــل‬ ‫از شکســتن قندهــا‪ ،‬فــرد مــورد نظــر از بزرگترهــای مجلــس و مهمانــان‬ ‫کســب اجــازه کــرده و بــا ذکــر صلــوات قندهــا را می شــکند‪.‬‬ ‫و در پایــان مراســم‪ ،‬بــرای ایشــان دســتمال ابریشــمی و هدیــه ای در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــود و پارچــه ســفیدی کــه زیــر کلــه قندهــا پهــن‬ ‫شــده بــود را بــه او می دادنــد‪ .‬و در پایــان کلــه قندهــای شکســته شــده‪،‬‬ ‫بیــن فامیلهــای دامــاد و عــروس پخــش می شــده اســت‪ .‬ایــن امــر بــه‬ ‫نمــاد‪ ،‬و ارزوی شــیرین کامــی افــراد حاضــر در مجلــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنــان کــه در شــیرینی خــوری عنــوان شــد‪ ،‬ایــن مراســم می توانــد‬ ‫جــدا‪ ،‬و یــا بــا شــیرینی خــوری همزمــان برگــذار شــود‪.‬‬ ‫این مراسم در حال حاضر نیز به همین صورت انجام می شود‪.‬‬ ‫نیازهــای لبنــی شــهرهای اطــراف را نیــز بــر اورده مــی کند‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا‬ ‫انجــام مــی شــود مــی تــوان بــه کاربــری هــای گوناگونــی‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار بــری هــای موجــود در روســتای‬ ‫دوزیــن مــی تــوان بــه کاربــری اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪،‬‬ ‫خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد کــه در ذیــل‬ ‫بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز یکــی دیگــر از منابــع در امــدی‬ ‫ایــن منطقــه مــی باشــد‪ ،‬کــه تعــداد کثیــری از زنــان و‬ ‫دختــران روســتایی در کارگاه هــای صنعتــی کوچــک‬ ‫مشــغول می باشــند ‪ .‬عمــده تریــن صنایــع دســتی‬ ‫ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم ‪ ،‬چــادر شــب‪ ،‬پارچــه‬ ‫ابریشمی‪،‬روســری محلــی ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬و‪ ...‬کــه برخــی از ایــن‬ ‫صنایــع ارزش صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در‬ ‫روســتا‬ ‫بــه طــور کلــی قــوم ســاکن در ایــن روســتا را‬ ‫اقــوام تــات یــا قــوم پارســی و پارســی زبانــان تشــکیل‬ ‫می دهنــد و در بیــن ان هــا اقلیــت هــای دیگــر بــه‬ ‫غیــر از یــک یــا دو خانــواده سیســتانی وجــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ســال ‪ ۸۶‬بــا ‪ ۴۸‬روســتا تحــت پوشــش‬ ‫جمعیتــی معــادل ‪ ۲۳‬هــزار نفــر و دوازده هــزار نفــر خانــوار‬ ‫دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪ ۸۲‬هکتــار ان زمیــن‬ ‫ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتــار ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و‬ ‫بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪7 0 0 0‬نفر ( ‪1 4 5 0‬خا نو ا را ســت ‪.‬‬ ‫شغل و حرفه مردم روستا‬ ‫محصوالت و شغل مردم باقراباد‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم اســت‪ .‬و‬ ‫از جملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان «روســتای هــدف گردشــگری»‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪-1‬وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‬ ‫«قلعه قافــه پاییــن» از روســتاهای توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫مینودشــت و در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن واژه در اصــل قلعــه قــاف بــوده‬ ‫ولــی بعــدا ًبــه دالیلــی قلعــه قافــه تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ .‬زیــرا ایــن روســتا در‬ ‫منطقـه ای مرتفــع قــرار داشــته و بــه دلیــل ارامــش حاکــم بــر ان به قٌلــه قاف که‬ ‫النــه ســیمرغ بــوده شــباهت داشــته اســت ‪.‬روســتائیان معتقدنــد قلعــه قافــه‬ ‫نــام قلعـه ای بــوده در قلعــه قافــه پاییــن کــه از ‪ 3‬طــرف بــه بریدگی هــای عمیــق‬ ‫و از یــک طــرف بــه ارتفاعــات بلنــد ختــم مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــازی هــای محلــی دوزیــن ‪:‬از بــازی هــای ایــن منطقــه مــی تــوان بــه هفــت ســنگ‬ ‫‪ ،‬یــه قولــدو قــل ‪ ،‬یــه لنگــه بــازی ‪ ،‬طنــاب کشــی ‪،‬بــا جیســتانک‪ ،‬گرگــم و گلــه مــی‬ ‫بــرم ‪ ،‬بــازی گلــه چــران‬ ‫بــازی گلــه چــران ‪ :‬بــازی گلــه چــران کــه فصــل بهــار و پاییــز و در زمــان پشــم‬ ‫پینــی انجــام مــی شــد‪ .‬در ایــن فصــول پــدر مادرهــا بــه پشــم چینــی مــی‬ ‫رفتنــد و بچــه هــا بــا هــم جمــع مــی شــدند و یــک دایــره تشــکیل میدادنــد‪.‬‬ ‫مثــا ‪ 10‬دختــر دســت هــم را مــی گرفتنــد و یــک دایــره تشــکیل مــی دادنــد و‬ ‫یــک مــادر بــزرگ یــا همــان ننــه وســط دایــره قــرار مــی گرفــت و چوپــان دور‬ ‫دایــره در حالــی کــه دســتمالی در دســت داشــت و شــعر گلــه چرانــم رو مــی‬ ‫خوانــد دور میــزد‪ .‬چوپــان مــی خوانــد ‪ ،‬گلــه چرانــم گلــه رو – مــن مــی چرانــم‬ ‫گلــه رو گلــه از راه امــده چریــده و چــاق امــده ‪ ،‬اهــای ننــه ‪ ،‬اهــای ننــه‬ ‫در ایــن جــا ننــه مــی گویــد جــان ننــه ‪ ،‬چوپــان می گوید یک گوســفند چــاق و چله‬ ‫مــی خــوام ‪ ،‬ننــه مــی گویــد یکــی از همیــن گوســفندها را ببــر‪ .‬هــر کجــا کــه شــعر‬ ‫تمــام شــود همــان گوســفند را بــا دســتمال مــی زنــد و دنبــال خــودش مــی بــرد‪.‬‬ ‫همیــن شــعر را دوبــاره مــی خواننــد و تکــرار مــی کننــد تــا گلــه ننــه تمــام شــود‪.‬‬ ‫چوب پا یا ( لَل َکانو ) ‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ :‬به تعداد دلخواه‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬تمرکز ‪،‬تعادل و مهارت در راه رفتن با چوب ‪،‬قدرت عضالنی پا‬ ‫چــون در زمــان قدیــم کوچــه هــا اســفالت نبــود و مــردم هــم مجبــور‬ ‫بودنــد از گل و الی داخــل کوچــه هــا عبــور نماینــد بــه فکــر ســاختن وســیله‬ ‫ای بــه نــام «چولنــگ» افتادنــد‪ .‬ایــن وســیله بــه ارتفــاع ‪ 2‬متــر مــی باشــد و‬ ‫پاهــای افــراد بــر روی جــای پــای مشــخص شــده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن بــازی‬ ‫در مســافت معینــی انجــام مــی گیــرد‪ .‬بازیکنــان پشــت خــط قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫ســوت داور شــروع بــه راه رفتــن می کننــد هــر بازیکنــی کــه توانســت زودتــر‬ ‫مســافت را طــی کنــد برنــده اعــام می شــود ‪ .‬در حیــن بــازی اگــر هــر کــدام‬ ‫از بازیکنــان تعــادل خــود را از دســت بدهنــد از دور بــازی خــارج می شــوند‬ ‫(چــوب پــا) چــوب بلنــد باریــک کــه ضمائــم چوبــی بــا میــخ بــر ان کوفتــه شــده‬ ‫و ایــن ضمائــم محــل اتــکائ پاهاســت و اطفــال بــر ان بــر شــوند و بــراه رونــد‪.‬‬ ‫چلیک ‪،‬چلیک‪:‬‬ ‫تعداد بازیکنان ‪ 2 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫اهداف بازی ‪ :‬تقویت عضالت دســت ‪،‬ســرعت عمل و هماهنگی و همکاری‬ ‫شــرح بــازی ‪ :‬ابتــدا بازیکنــان بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوند و هــر گــروه بــرای‬ ‫خــود ســر گــروه انتخــاب می کنــد و دو اجــر را بــه فاصلــه معیــن مقابــل هــم‬ ‫مــی گذارنــد و چــوب کوتاهــی بــه انــدازه ‪ 20‬ســانتی متــر روی اجــر می گذارنــد‬ ‫و بعــد بــا چــوب دیگــر کــه تقریبــا ‪ 50‬تــا ‪ 70‬ســانتی متــر اســت بــه چــوب‬ ‫ضربــه می زننــد و ســعی می کننــد بــا همــان ضربــه ‪،‬چــوب کوچــک را بــه طــرف‬ ‫بــاال و جلــو هدایــت نماینــد ‪ .‬بعــد از هــر پرتــاب مســافت طــی شــده چــوب‬ ‫کوچــک‪ ،‬توســط چــوب بلنــد اندازه گیــری می شــود ‪.‬وقتــی همــه بازیکنان‪،‬ایــن‬ ‫عمــل را تکــرار نمودنــد گروهــی کــه امتیــازش بیشــتر باشــد برنــده می شــود ‪.‬‬ ‫بازی گیلدارک‪ :‬تعداد بازیکنان ‪ 4 :‬تا ‪ 12‬نفر‬ ‫جنس و گروه سنی ‪ :‬پسران و دختران ‪ 10‬تا ‪ 13‬سال‬ ‫اهــداف بــازی ‪ :‬هماهنگــی بیــن چشــم و دســت ‪ ،‬ســرعت عمــل و چابکــی ‪،‬‬ ‫تقویــت عضــات دســت ‪،‬همــکاری و همیــاری‬ ‫شــرح بــازی ‪:‬بازیکنــان بــه دو گــروه مســاوی تقســیم مــی شــوند کــه بــه قیــد‬ ‫قرعــه یــک گــروه دارنــده تــوپ و گــروه دیگــر دارنــده چــوب مــی شــوند ‪ .‬گروهــی‬ ‫کــه تــوپ در دســت دارنــد ان را بــه طــرف گــروه مقابــل پرتــاب مــی کنــد و یکــی‬ ‫از افــراد ایــن گــروه کــه چــوب در دســت دارد بــا چــوب ضربــه زده و ان را بــه‬ ‫طــرف گــروه دارنــده تــوپ بــاز مــی گردانــد و ان گــروه بایــد ســعی کنــد قبــل از‬ ‫برخــورد تــوپ بــه زمیــن ان را در هــوا بگیــرد اگــر موفــق بــه انجــام ان شــدند‬ ‫برنــده هســتند و در دور بعــدی جــای گــروه هــا بــا هــم عــوض مــی شــود امــا اگــر‬ ‫نتوانســتند و تــوپ بــه زمیــن برخــورد نمــود فــردی که بــا چوب به توب ضربــه زده‬ ‫بــود بایــد چــوب را بــه زمیــن انداختــه و خــود را بــه منطقــه ای کــه قبــا مشــخص‬ ‫شــده اســت برســاند ‪ .‬گــروه دارنــده تــوپ بایــد تــوپ را ســریع از زمین برداشــته و‬ ‫قبــل از اینکــه ان فــرد خــود را بــه منطقــه مشــخص برســاند بــا تــوپ بــه او ضربــه‬ ‫بزنــد اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار شــدند برنــده انــد امــا اگــر موفق نشــدند گروه‬ ‫دیگــر چــوب را بــه دســت مــی گیرنــد و بــا بــازی ادامــه مــی یابــد‪ .‬ایــن بــازی را‬ ‫همســایگان تــرک انهــا تــوپ اقاجــه مــی نامنــد‪.‬‬ ‫‪-10‬شــغل و حرفــه مــردم روســتا‪ :‬شــغل مــردم ایــن منطقــه دام داری و‬ ‫کشــاورزی و همچنیــن کاربــری هــای گوناگونــی دیگــر مــی تــوان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه کاربــری هــای موجــود در روســتای دوزیــن میتــوان بــه کاربــری‬ ‫اداری‪،‬صنایــع کارگاهــی‪ ،‬خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روســتای باقــر ابــاد بماننــد‬ ‫بســیاری از نقــاط روســتایی‬ ‫دارای اقتصــاد مبتنــی بــر‬ ‫کشــاورزی اســت و بــا تکیــه بــه‬ ‫زمیــن اســت کــه چــرخ اقتصــاد‬ ‫روســتا بــه گــردش در مــی ایــد‪.‬‬ ‫کشــاورزی در روســتای باقــر‬ ‫ابــاد اختصــاص بــه زراعــت و‬ ‫دامــداری دارد‪.‬زراعــت روســتا‬ ‫شــامل گنــدم ‪،‬جــو‪ ،‬مــاش‬ ‫و لوبیــا مــی باشــد کــه در ‪7‬‬ ‫هکتــار اراضــی ابــی و ‪ 10‬هکتــار‬ ‫اراضــی دیــم مــورد کشــت قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬در کنــار امــر زراعــت‬ ‫روســتائیان دارای ‪ 600‬راس‬ ‫گوســفند و بــز و ‪ 350‬راس گاو‬ ‫و گوســاله می باشــند کــه عــاوه‬ ‫بــر اســتفاده از فــراورده های ان‬ ‫‪ ،‬مــازاد ان را نیــز بــه فــروش می‬ ‫رســانند و ایــن امــر نقــش زیادی‬ ‫در امــز معــاش روســتائیان ایفــا‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫از محصــوالت کشــاورزی ایــن روســتا مــی تــوان بــه کشــت برنــج ‪ ،‬گنــدم ‪،‬جــو‪،‬‬ ‫مــاش و لوبیــا مــی باشــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫محصوالت باغی ‪ :‬شامل سیب‬ ‫دامی ‪ :‬پرورش گاو و گوسفند‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روستاســابقه جمعیتــی‬ ‫روســتای باقــر ابــاد در سرشــماری عمومــی کشــور بــه ســال ‪ 1375‬بــر می گــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن روســتا ‪ 97‬نفــر جمعیــت داشــته کــه دارای ‪ 21‬خانــوار جمعیــت بــا بعــد خانــوار‬ ‫‪ 4/6‬در هــر واحــد مســکونی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1384‬و بــا توجــه بــه امــاری کــه از خانــه بهداشــت روســتا اخــذ گردیــده‪،‬‬ ‫باقــر ابــاد دارای ‪ 104‬نفــر جمعیــت می باشــد کــه ایــن تعــداد جمعیــت بــه نســبت‬ ‫‪ 9‬ســال قبــل دارای ‪ 7‬نفــر افزایــش جمعیــت بــوده‪ ،‬امــا تعــداد خانــوار روســتا بــه‬ ‫نســبت ســال ‪ 75‬هیــچ تغییــری پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای اخذ شده روستای باقر اباد دارای ‪ 47‬نفر باسواد می باشد که‬ ‫با توجه به جمعیت باالی ‪ 6‬سال روستا ‪ %61 ،‬از افراد روستا باسوارد می باشند‪.‬‬ ‫اهالی روستا از طایفه قزلباش می باشد و تنوع قومی در این روستا وجود ندارد‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪،‬فرهنگی‪،‬مذهبی روستا‬ ‫اثار تاریخی ‪:‬‬ ‫تپه قلعه چه باقر اباد ‪ 300‬متری شرق روستای باقر اباد‬ ‫‪-‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!