روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 362 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 362

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 362

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 362

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 31 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪ /22‬اگوست‪2021/‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫‪ /13‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪362‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫جلوی انحراف و احتکار گرفته خواهد شد‬ ‫‪09112739745 -01732688214‬‬ ‫صدور مجوز جذب ‪ ۵۷‬هزار نیروی انسانی‬ ‫در وزارت بهداشت‬ ‫‪2‬‬ ‫نفس طالی سفید‬ ‫به شماره افتاد‬ ‫برای ساخت ایرانی قوی مجلس‬ ‫به وزیران کارامد رای می دهد‬ ‫‪4‬‬ ‫ت فراوان مراوه تپه برای‬ ‫ظرفی ‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهارت های ارتباطی زوجین‬ ‫ناگفته ها ‪-‬و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش خالف واقع و بند ‪ 10‬ماده ‪26‬‬ ‫قانون تخلفات انتظامی کارشناسان‬ ‫رسمی‏دادگستری‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫دف‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫‪7‬‬ ‫شید‬ ‫بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬قانــون تخلفــات انتظامــی‬ ‫کارشناســان‪ ،‬متضمــن عبــارت «خــاف واقــع»و‬ ‫«تبانــی» میباشــد‪ .‬در ایــن‏عبــارت‪ ،‬بــه اعتبــار حــرف‬ ‫«و»کــه حــرف عاطفــه مــی باشــد‪« ،‬خــاف واقــع»و‬ ‫«تبانی»معطــوف علیــه و معطــوف مــی‏باشــند‪ .‬وایــن‬ ‫بهایــن معنــا اســت‪ ،‬که واقعــه خــاف واقــع‪ ،‬تبانــی در‬ ‫پــی خــود دارد‪ .‬یعنــی غالبــا نمی تــوان خــاف واقــع را‏جــدا از تبانــی تلقــی نمــود‬ ‫زیــرا مرتکــب‪ ،‬در ارتــکاب خــاف واقــع‪ ،‬اگــر عمــدی داشــته باشــد یقینــا بــا‬ ‫ذینفــع‪ ،‬یــد ‏واحــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫کــه همــان تبانــی مــی باشــد‪ .‬پــس اگرخــاف واقــع و تبانــی بــه هــم گــره خــورده‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک مرحله دوم‬ ‫یــک ســازمان دولتــی قصــد فــروش امــاک و اراضــی مشــروحه زیــر را از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی دارد‪ ،‬متقاضیــان مــی تواننــد جهــت رویــت مــدارک و اســناد مالکیــت‪ ،‬اخــذ نمونــه فرم ها‬ ‫و اطــاع از شــرایط و چگونگــی شــرکت در‏مزایــده و بازدیــد از محــل ‪ ،‬همــه روزه از ســاعت ‪ 8‬لغایــت ‪ 14‬از اول وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1400/05/24‬تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه‬ ‫تاریــخ ‪ (1400/06/11‬بــه غیــر از ایــام تعطیــل) بــه نشــانی‏هــای زیــر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای مربوطــه تمــاس حاصــل نماینــد‪ ،‬در ضمــن تاریخ بازگشــایی صندوق مزایــده ســاعت ‪ 10:00‬روز‬ ‫یکشــنبه ‪ 1400 /06/14‬در محــل دفتــر معاونــت مهندســی اســتان بــه شــرح ادرس ذیــل مــی باشــد‏کــه در صــورت تغییــر‪ ،‬مــکان و زمــان ان متعاقبــا ًاعــام خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر برای شرکت در مزایده می توانند با شماره تلفن های‪ 017-21821115 -017-21821413‬تماس حاصل نمایند‪.‬‏‬ ‫ردیف‬ ‫مورد مزایده‬ ‫شهرستان‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫‪1‬‬ ‫شش دانگ‬ ‫یک ساختمان‬ ‫ویالیی‏‬ ‫گرگان‬ ‫‏‪ 236‬فرعی‬ ‫از ‪ 3‬مکرر‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫گرگان‬ ‫متراژ‬ ‫( متر مربع )‏‬ ‫عرصه‬ ‫‏‪416‬‏‬ ‫نوع‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت پایه به ( ریال )‬ ‫اصالحی‬ ‫نشانی‬ ‫اعیان‬ ‫‪260‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‏‪63/500/000/000‬‏‬ ‫شصت و سه میلیارد‬ ‫و پانصد میلیون‬ ‫ریال‏‬ ‫‪-‬‬ ‫گرگان‪ -‬خیابان شهید‬ ‫بهشتی‪ -‬خیابان بهشت‬ ‫دهم‪-‬‏کوچه بهزیستی‬ ‫‪ -4‬مرکز مشاوره‬ ‫ارامش‏‬ ‫‏‪-1‬‏ شــرکت در مزایــده مســتلزم ارائــه ضمانــت نامــه یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی بــه میــزان ‪ 5‬درصــد قیمــت پایــه ملــک مــورد نظــر‪ ،‬یــا واریــز ‪ 5‬درصــد قیمــت‬ ‫پایــه ملــک بــه شــماره حســاب ‪780100004001011507142931‬‏‪IR ‎‬‏ ‏بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده تملــک دارائیهــای ســرمایه ای ناجــا و ارائــه رســید ان‬ ‫طبــق فــرم شــرایط شــرکت در مزایــده همــه روزه در ســاعت تعییــن شــده مــی باشــد ‪ -2 .‬شــرکت در مزایــده بــه منزلــه قبــول کلیــه شــرایط مزایــده گــزار مــی‬ ‫‏باشــد‪ -3 .‬مزایــده گــزار در رد یــا قبــول هــر یــک و یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار مــی باشــد‪ -4.‬متقاضیــان شــرکت در مزایــده بایســتی حضــورا ًمراجعــه و مــدارک‬ ‫مربوطــه را رویــت نمــوده و پــس از امضــاء بــا ذکــر پیشــنهاد قیمــت‪ ،‬پاکــت را‏شــخصا ً داخــل صنــدوق بیندازنــد‪ -5.‬بــه ســوابق و مــدارک ارســالی و مراجعــات‬ ‫بعــد از مهلــت تعییــن شــده و بــه پیشــنهادات مشــروط و مبهــم و مخــدوش و فاقــد ســپرده ترتیــب اثــر داده نمــی شــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت و‬ ‫‏همچنیــن رعایــت مفــاد فــرم و شــرایط شــرکت در مزایــده کــه از طریــق دفاتــر فــروش ارائــه مــی گــردد الزامــی مــی باشــد‪ -6.‬هزینــه هــای انتقــال ســند ‪،‬‬ ‫هزینــه کارشناســی و درج اگهــی روزنامــه بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد‪ -7.‬اخــذ‏اطالعــات بــرای مزایــده و بازدیــد از زمیــن الزم مــی باشــد‪ ،‬بدیهــی اســت‬ ‫پــس از بازدیــد و اخــذ اطالعــات الزم مســئولیتی متوجــه دســتگاه مزایــده گــزار نخواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫ادرس دفتر فروش استان ‪ :‬گرگان – جنب پل انجیراب ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان – معاونت مهندسی‪ -‬اداره امالک‬ ‫باشــند تردیــدی نیســت‏کــه عمــل مجرمانــه ای رخ داده اســت‪ .‬در اینصــورت‬ ‫دیگــر مجــازات مشــروحه در بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬تخلفــات‏انتظامــی‪ ،‬جوابگــو‬ ‫نمــی باشــد‪.‬‬ ‫بلکــه مجــازات ان طبــق مــاده ‪ 37‬تخلفــات انتظامــی براســاس قانــون مجــازات‬ ‫اســامی و‏در حکــم جعــل اســناد اســت‪ .‬و رســیدگی ان نیــز در صالحیــت‬ ‫محاکم کیفری عمومی می باشــد‪ .‬اما اگر «خالف‏واقع» و «تبانی» را گسســته‬ ‫از هــم در نظــر بگیریــم در انصــورت مــی توانیــم تصــور «خــاف واقعــی» را‬ ‫داشــته باشــیم ‏کــه از نــوع مدنــی و فاقــد ســوء نیــت و نوعــی مســامحه و‬ ‫اهمــال مــی باشــد‪ .‬در اینصــورت مجــازات انتظامــی منــدرج‏در ایــن بنــد یعنــی‬ ‫درجــات ‪ 5‬و ‪ 6‬شایســتگی اعمــال دارد‪ .‬علیهــذا در بنــد ‪ 10‬تخلفــات انتظامــی‪،‬‬ ‫لزومــا گــزارش‏خــاف واقــع و تبانــی قابــل جمــع نیســتند‪ .‬زیــرا در فــرض جمــع؛‬ ‫مجــازات از بنــد ‪ 10‬مــاده ‪ 26‬بــه مــاده ‪ 37‬تغییــر ‏جهــت می دهــد‪ .‬امابــه‬ ‫مجــرد انکــه مجــازات منــدرج در بنــد ‪10‬؛ موضــوع حکــم دادســرای انتظامــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪.‬‏جدایــی خــاف واقــع از تبانــی مفــروض شــده و ســوء نیــت ســاقط‬ ‫می گــردد‪ .‬در اینجــا دادســرای انتظامــی در حکــم‏صــادره خــود نمی بایســتی‪،‬‬ ‫کارشــناس را بــه ارائــه گــزارش خــاف واقــع متضمــن تبانــی محکــوم نمایــد تــا‬ ‫مستمســکی‏بــا وجــه بدســت شــاکی دهــد تــا بــه اســتناد لفــظ تبانــی بتوانــد‬ ‫کارشــناس را در محاکــم کیفــری تعقیــب نمایــد‪.‬‬ ‫بلکــه‏بایــد در حکــم صــادره قیــد فرمایــد کــه کارشــناس بــدون احــرار تبانــی‬ ‫مرتکــب ارائــه گــزارش خــاف واقــع شــده اســت‪ .‬‏زیــرا اگــر غیــر از ایــن می بــود‪،‬‬ ‫دادســرا صالحیــت رســیدگی و صــدور حکــم نمی داشــت‪ .‬پــس گــزارش خــاف‬ ‫واقــع‏انتظامــی هــر چنــد کــه نامــش خــاف واقــع باشــد‪ ،‬لیکــن در ماهیــت نوعی‬ ‫مســامحه و اهمــال اســت کــه چــون زیانــی ‏قابــل توجــه بــه بــار اورده اســت‪،‬‬ ‫قانونگــذار مجازاتــش را چنــد درجــه بیــش از مســامحه و اهمــال مشــروحه دربنــد‬ ‫‪3‬‏مقــرر نمــوده است‪.‬وهوالمســتعان‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 30‬مرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 30‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 50,120,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,566,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 112,490,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 118,130,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪61,000,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ربع ســکه ‪ 39,000,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪362‬‬ ‫افتتاح ‪60‬طرح عمرانی‬ ‫و اقتصادی کالله‬ ‫در هفته دولت‬ ‫فرمانــدار کاللــه در شــرق اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا مجمــوع اعتبــار ‪ ۴۹۵‬میلیــارد و ‪ ۹۳۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــه مناســبت هفتــه دولــت ‪ ۴۶‬طــرح عمرانــی و ‪۱۴‬‬ ‫طــرح اقتصــادی و اشــتغال زا در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد کــه بــا افتتــاح ان بــرای ‪ ۴۳‬نفــر‬ ‫فرصــت شــغلی ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد ابراهیمــی‬ ‫تــودرواری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫طرح هــای افتتاحــی هفتــه دولــت امســال عملیــات‬ ‫اجرایــی ســه طــرح عمرانــی بــا اعتبــار پیــش بینــی شــده‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال نیــز شــروع می شــود‪.‬‬ ‫وی مرکــز خدمــات کشــاورزی دهســتان تمــران و‬ ‫واحدهــای مســکونی طــرح مقاوم ســازی روســتایی را‬ ‫از مهمتریــن طرح هــای عمرانــی امــاده افتتــاح کاللــه‬ ‫در هفتــه دولــت برشــمرد و افــزود‪ :‬عملیــات اجرایــی‬ ‫مرکــز خدمــات جهــاد کشــاورزی دهســتان کنگــور‪،‬‬ ‫مســکن روســتایی و فیبرنــوری ایــن شهرســتان نیــز در‬ ‫همیــن هفتــه اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی تــودرواری اضافــه کــرد‪ :‬افتتــاح واحــد‬ ‫کابینت ســازی بــا ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار و‬ ‫اشــتغالزایی بــرای ‪ ۱۰‬نفــر و واحــد درب و پنجره ســازی‬ ‫بــا ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار و اشــتغالزایی بــرای ‪ ۶‬نفــر‬ ‫از شــاخص ترین طــرح هــای اقتصــادی امــاده افتتــاح‬ ‫کاللــه در هفتــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه‪ ،‬مجمــوع طرح هــای افتتاحــی و‬ ‫کلنگ زنــی هفتــه دولــت ســال گذشــته کاللــه را‬ ‫‪ ۲۵۴‬طــرح عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغالزا‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۸۵۴‬میلیــارد و ‪ ۴۷۰‬میلیــون ریــال اعــام‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬امســال بــه دالیــل مختلــف از‬ ‫جملــه شــرایط کرونایــی و مشــکالت اقتصــادی حاکــم‬ ‫بــر دولــت‪ ،‬تعــداد طرح هــای هفتــه دولــت ایــن‬ ‫شهرســتان کمتــر از ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تکمیــل ظرفیــت ‪۱۲‬‬ ‫هکتــاری ناحیــه صنعتــی دهنــه بــا اســتقرار حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬واحــد‪ ،‬گفــت‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه شــهرک صنعتــی‬ ‫شهرســتان ســال ‪ ۹۴‬بــه گالیکــش واگــذار شــد و‬ ‫ظرفیــت ایــن ناحیــه صنعتــی نیــز تکمیــل شــده‪ ،‬نیــاز‬ ‫اســت تــا محــدوده ان بــرای حضــور ســرمایه گــذاران و‬ ‫کارافرینــان گســترش یابــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی تــودرواری افــزود‪ :‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی گلســتان هفتــه گذشــته از ناحیــه‬ ‫صنعتــی دهنــه بازدیــد کــرد و قــرار شــد ‪ ۲۵‬هکتــار زمیــن‬ ‫ی تــا‬ ‫بــه مســاحت ان اضافــه شــود و طبــق برنامــه ریــز ‬ ‫دهــه فجــر زمیــن مــورد نیــاز خریــداری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه اضافــه کــرد‪ :‬ســه منطقــه بــرای ایجــاد‬ ‫شــهرک صنعتــی بــه مدیرعامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی گلســتان معرفــی شــده کــه در صــورت‬ ‫موافقــت و تصویــب در مجمــوع باعــث افزایــش جذب‬ ‫ســرمایه گــذار در ایــن شهرســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه شهرســتان کاللــه دارای ‪۱۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت می باشــد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬روســتا ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اطالعات نرم افزاری پست به کمک‬ ‫توزیع کاالهای اساسی می اید‬ ‫توزیــع کاالهــای اساســی در حــال حاضــر در کشــور باتوجه بــه‬ ‫نظــام توزیــع مشــکل دارد و ممکــن اســت قاچــاق یــا احتــکار‬ ‫شــود بــا ایــن اطالعــات نرم افــزاری کــه در اداره پســت وجــود‬ ‫دارد می تــوان بــه نتایــج خیلــی خوبــی رســید‪.‬‬ ‫جلوی انحراف و احتکار گرفته خواهد شد‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫رصد هوشمند توزیع‬ ‫گوشت مرغ‬ ‫مــرغ گوشــتی در کنــار محصوالتــی همچــون‬ ‫تخم مــرغ و گوشــت قرمــز از مــواد مهــم غذایــی‬ ‫و در ارتبــاط مســتقیم بــا امنیــت غذایــی اســت‬ ‫کــه شــاخصی مهــم در توســعه پایــدار نیــز‬ ‫محســوب می شــود‬ ‫ســال های گذشــته متاســفانه بــه دلیــل‬ ‫نبــود نظــارت کافــی در خصــوص توزیــع اقــام‬ ‫اساســی همچــون گوشــت مــرغ‪ ،‬روغــن‪ ،‬شــکر‬ ‫و دیگــر مــوارد شــاهد ایجــاد صف هــای طوالنــی‬ ‫مــردم بــرای تهیــه ایــن اقــام بوده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن صف هــای طوالنــی عــاوه بــر اینکــه باعــث‬ ‫دغدغه هــای بــرای مــردم می شــد‪ ،‬عــده ای‬ ‫ســودجو نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و بــا‬ ‫احتکار و فروش ان با ســود بیشــتر بر مشــکالت‬ ‫جامعــه دوچنــدان اضافــه می کردنــد‪.‬‬ ‫طــرح رصــد هوشــمند توزیــع گوشــت مــرغ کــه‬ ‫بــه صــورت پایلــوت از ماه هــای گذشــته شــروع‬ ‫شــده اســت کمــک خواهــد کــرد کــه بســیاری از‬ ‫مشــکالت در نظــام توزیــع مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح کــه در حــال حاضــر تنهــا بــرای‬ ‫توزیــع گوشــت مــرغ در سراســر کشــور انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬محموله هایــی کــه از کشــتارگاه‬ ‫بــه مقصــد خرده فروشــی و عمده فروشــی و‬ ‫قطعه بندی هــا و رســتوران ها صــادر می شــود‬ ‫بایــد بــا زیرســاخت پســت بارکــد نصــب کننــد‬ ‫و ایــن بارکــد در مقصــد بازخوانــی و توســط‬ ‫تحویل گیرنــده دریافــت شــود‪.‬‬ ‫در خصــوص اجــرای ایــن طــرح گفت وگــوی‬ ‫داشــته ایم بــا مدیــرکل شــرکت پســت گلســتان‬ ‫تــا از اهمیــت اجــرای ایــن طــرح و اینکــه تــا چــه‬ ‫انــدازه می توانــد موفــق باشــد باخبــر شــویم‪.‬‬ ‫رصــد هوشــمند اقــام اساســی مانــع احتــکار‬ ‫و قاچــاق خواهــد شــد‬ ‫مدیــرکل شــرکت پســت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫باتوجه بــه مشــکالتی کــه در بحــث توزیــع‬ ‫مــرغ و اقــام اساســی در کشــور وجــود داشــت‬ ‫ارســال گوشــت مــرغ از مبــدا کــه همــان‬ ‫کشــتارگاه اســت تــا مقصــد کــه رســیدن بــه‬ ‫دســت خرده فروشــان اســت بــه صــورت‬ ‫محمولــه پســتی رصــد می شــود‪.‬‬ ‫مهــرداد جاللــی اظهــار کــرد‪ :‬باتوجه بــه‬ ‫زیرســاخت های شــرکت پســت بــا برگــزاری‬ ‫جلســاتی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از‬ ‫ظرفیت هــای ایــن شــرکت و امــار و اطالعــات‬ ‫نرم افــزاری اســتفاده کننــد تــا بتواننــد جابه جایــی‬ ‫و میــزان نحــوه توزیــع کاالهــای اساســی ثبــت و‬ ‫رفــع شــود تــا پایــش همه جانبــه و نرم افــزاری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت پســت‬ ‫متولــی اصلــی اطالعــات مکانــی کشــور اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬باتوجه بــه ســامانه رهگیــری‬ ‫محصــوالت پســتی زمــان میــزان ارســال کننده‬ ‫و ادرس قیمــت و همــه مشــخصات وجــود‬ ‫دارد صنعــت و معــدن تجــارت تصمیــم گرفــت‬ ‫از ایــن ظرفیــت دیتایــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫جاللــی افــزود‪ :‬ایــن مســئله بــه صــورت‬ ‫پایلــوت از دو مــاه گذشــته در کشــور بــا رصــد‬ ‫هوشــمند گوشــت مــرغ شــروع شــد و در‬ ‫اســتان گلســتان کــه در رده اســتان های دوم‬ ‫بودیــم ایــن کار انجــام شــد و نصــب اپلیکیشــن‬ ‫و توجیــه کشــتارگاه و راننــدگان حمــل گوشــت‬ ‫مــرغ نحــوه امارگیــری و پایــش اطالعــات و‬ ‫دیگــر همکاری هــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اداره پســت توزیــع گوشــت مــرغ را‬ ‫·‬ ‫انجــام نمی دهــد‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توزیــع و ارســال گوشــت‬ ‫مــرغ و دیگــر کاالهــای اساســی را پســت انجــام‬ ‫نمی دهنــد؛ یــاداور شــد‪ :‬در ایــن همــکاری‬ ‫تنهــا از نرم افــزار و اطالعــات دیتایــی اداره‬ ‫پســت اســتفاده می شــود بــا برنامه هــای کــه‬ ‫وجــود دارد ورود اطالعــات در ســامانه انجــام‬ ‫می شــود ارســال و توزیــع مــرغ در سراســر‬ ‫کشــور رصــد و پایــش می شــود‬ ‫مدیــرکل شــرکت پســت گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه اداره پســت بــا زیرســاخت هایی خــود بــه‬ ‫صنعــت و معــدن بــرای توزیــع کاالهــای اساســی‬ ‫کمــک می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬توزیــع کاالهــای اساســی‬ ‫در حــال حاضــر در کشــور باتوجه بــه نظــام توزیــع‬ ‫مشــکل دارد و ممکــن اســت قاچــاق یــا احتــکار‬ ‫شــود بــا ایــن اطالعــات نرم افــزاری کــه در اداره‬ ‫پســت وجــود دارد می تــوان بــه نتایــج خیلــی‬ ‫خوبــی رســید‪.‬‬ ‫جاللــی بیــان کــرد‪ :‬درگذشــته پایــش توزیــع‬ ‫اقــام اساســی بــا ســختی های همــراه بــود‬ ‫ولــی االن بــا ایــن امــکان وقتــی محمولــه صــادر‬ ‫می شــود همــه مشــخصات کامــل از وزن و‬ ‫مقصــد و ارســال کننده وجــود دارد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا اصــاح نظــام توزیــع در‬ ‫کشــور‪ ،‬دیگــر شــاهد قاچــاق کاال نخواهیــم‬ ‫بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن نظــام جابه جایــی‬ ‫بــرای هــر نــوع کاال از جملــه در حــوزه فــوالد‪،‬‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬و دیگــر محصــوالت می توانــد‬ ‫اســتفاده شــود و بــا وارد شــدن فنــاوری و حــوزه‬ ‫نرم افــزاری تــا حــدودی می توانیــم جلــوی‬ ‫برخــی مشــکالت گرفتــه شــده اســت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن طــرح نواقــص نظــام‬ ‫توزیــع و جابه جایــی اقــام اساســی تــا ‪99‬‬ ‫درصــد قابــل رصــد اســت و اگــر درکل کاالهــای‬ ‫اساســی اجرایــی شــود نظــام توزیــع دقیقــی در‬ ‫ســطح کشــور وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کشــتارگاه ها مکلــف هســتند کــه‬ ‫·‬ ‫در ســامانه جامــع تجــارت اطالعاتشــان را ثبــت‬ ‫کننــد‬ ‫معــاون بازرگانــی صنعــت‪ ،‬معــدن تجــارت نیــز‬ ‫در همیــن رابطــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کسـب وکار پــارس گفــت‪ :‬در ایــن طــرح گوشــت‬ ‫مــرغ از مبــدا کــه کشــتارگاه اســت تــا مقصــد‬ ‫کــه می توانــد داخــل اســتان و یــا خــارج اســتان‬ ‫باشــد توســط کســی کــه بارنامــه بــه نــام ان‬ ‫صــادر شــده اســت تاییدیــه می دهــد کــه بــار در‬ ‫مقصــد خــودش تخلیــه شــده اســت‬ ‫حســن زاده اظهــار کــرد‪ :‬مبــدا کــه کشــتارگاه‬ ‫اســت تــا مقصــد کــه هــر جــای کشــور ایــن بــار‬ ‫کــه تحویــل داده می شــود دقیقــا ً بایــد همــان‬ ‫مقــدار کاالی کــه تحویــل گرفتــه شــده تحویــل‬ ‫داده شــود تــا جلــوی انحــراف جابه جایــی بــار‬ ‫گرفتــه شــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬به عنــوان مثــال اگــر ‪ 5‬تــن‪ ،‬یــک‬ ‫کامیــون بــار دارد بــرای یــک فروشــگاه ایــن مقــدار‬ ‫بایــد در همــان فروشــگاه تخلیــه شــود‪ ،‬و بــا‬ ‫همــان میــزان تحویل گیرنــده شــود تــا مشــکلی‬ ‫در نظــام توزیــع گوشــت مــرغ پیــش نیایــد‪.‬‬ ‫حســن زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫کشــتارگاه ها مکلــف هســتند کــه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت اطالعاتشــان را روزانــه ثبــت‬ ‫کننــد بــرای رصــد واقعــی جریــان توزیــع کاال و‬ ‫خدماتــی کــه ارائــه می شــود و اداره پســت نیــز‬ ‫در ســامانه پســتی خــود همیــن طــرح رصــد را‬ ‫انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت اطالعــات خــود را ثبــت نکننــد بــا‬ ‫انهــا نیــز برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگــر امکان پذیــری اجــرای طــرح و رصــد‬ ‫ثبــت اطالعــات تولیــد و فــروش گوشــت مــرغ‬ ‫از مبــدا کشــتارگاه تــا محــل عرضــه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت مشــخص و شفاف ســازی شــود‬ ‫و جلــوی انحرافــات احتمالــی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون بازرگانــی صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم‬ ‫ایــن طــرح به خوبــی انجــام شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای اجــرای موفــق ایــن طــرح بایــد‬ ‫کشــتارگاه ها و راننــدگان حمــل گوشــت مــرغ‬ ‫کــه عوامــل موثــری هســتند همــکاری الزم‬ ‫را داشــته باشــند و تاییــده تحویــل توســط‬ ‫گیرنــدگان داده شــود‪.‬‬ ‫درست مصرف‬ ‫کردن را به‬ ‫فرزندان‬ ‫بیاموزیم‬ ‫این کار هم یعنی نوعی‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر است‪.‬‬ ‫طراحی و ساخت کتابخانه شخصی در خانه‬ ‫عاشــق کتــاب و کتابخوانــی هســتید و دوســت داریــد جــای دنجــی در خانــه بــرای‬ ‫لذت بــردن از کتاب خوانــدن داشــته باشــید؟ فکــر می کنیــد کار دشــواری اســت و‬ ‫فعال هزینه و انرژی الزم برای انجامش را ندارید؟ راســتش را بخواهید‪ ،‬ســاخت‬ ‫کتابخانه شــخصی یا به روزرســانی طراحی کتابخانه های خانگی ان قدرها هم که‬ ‫در نــگاه اول بــه نظــر می رســد دشــوار نیســت‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه ایده های خوبی‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بتوانیــد بــا درک و شــناخت بهتــر‬ ‫ویژگی هــا و جزئیــات هریــک از ایــن ایده هــا‪ ،‬بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجرایشــان‬ ‫کنیــد‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬راجع بــه همیــن موضــوع صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید بــا ‪ ۸‬ایــده بــرای طراحــی و ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه‪.‬‬ ‫در انتهــا امکانــات و وســایل موردنیــاز بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه را‬ ‫نیــز معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۸‬اید ه برای یافتن مکان مناسب در خانه‬ ‫پیــش از هرچیــز‪ ،‬بایــد مکانــی را بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬فضایــی کــه انتخــاب می کنیــد لزومــا نبایــد خیلــی بــزرگ و‬ ‫دل بــاز باشــد‪ .‬بــا رعایــت برخــی المان هــای طراحــی و دکوراســیون داخلــی‪،‬‬ ‫حتــی امــکان اســتفاده از کوچک تریــن فضاهــا را هــم بــرای ســاخت کتابخانــه‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬البتــه اگــر مکانــی کــه انتخــاب می کنیــد حداقــل به انــدازه ای‬ ‫فضــای خالــی داشــته باشــد کــه بتــوان صندلــی راحتــی یــا کاناپــه کوچکــی در‬ ‫ان گذاشــت و بتــوان در اوقــات فراغــت از مطالعــه‬ ‫در ان لذت برد خیلی بهتر است‪.‬‬ ‫‪ .۱‬طراحی و ساخت کتابخانه شخصی در اتاق پذیرایی‬ ‫شــاید کمــی عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا یکــی از ســاده ترین و کم هزینه تریــن‬ ‫روش هــای ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه افــزودن ان بــه المان هــای‬ ‫طراحــی اتــاق پذیرایــی اســت‪ .‬خوبــی و کارایــی ایــن ایــده ایــن اســت کــه‬ ‫دیگــر بــه هزینه کــردن بــرای خریــد کاناپــه یــا صندلــی راحتــی نیــازی نخواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬می توانیــد بــرای نشســتن هنــگام مطالعــه از ســرویس مبلمــان اتــاق‬ ‫پذیرایــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫از لحــاظ ظاهــری و طراحــی داخلــی هــم جــای نگرانــی نیســت‪ .‬مدل هــای‬ ‫مــدرن و متنوعــی از کتابخانه هــا بــرای ایــن منظــور موجــود اســت‪ .‬به عــاوه‪،‬‬ ‫اگــر مهــارت کافــی داشــته باشــید‪ ،‬خودتــان هــم می توانیــد ایده هایــی اجــرا‬ ‫کنیــد و برخــی قســمت های دیوارهــا را بــا قفســه های چوبــی پــر کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد از افزایــش نظــارت بــر محدودیت هــای پــروازی در پیــک پنجــم کرونــا خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫همیــن علــت پروازهــای ایــن فــرودگاه ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی فــرودگاه بجنــورد‪ ،‬محمدابراهیــم قدمگاهــی بــه ابالغیــه قــرارگاه‬ ‫عملیاتــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن ابالغیــه و بــا توجــه بــه وضعیــت کرونایــی اســتان‪،‬‬ ‫تعــداد پروازهــای فــرودگاه مرکــز خراســان شــمالی در مــدت ‪ ٦‬روز تعطیلــی از ‪ ۲۲‬بــه ‪ ۱۶‬ســورتی پــرواز در مســیر تهــران‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫پروازهای فرودگاه‬ ‫بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪1400‬‬ ‫صدور مجوز جذب ‪ ۵۷‬هزار نیروی‬ ‫انسانی در وزارت بهداشت‬ ‫مشکل‪ ،‬مشکل یکی‬ ‫دو سال نیست‬ ‫مشکل کشاورزان سد وشمگیر مربوط به یکی دوسال اخیر‬ ‫نمی باشد انها حدود یک دهه است با مشکل کم ابی مواجه‬ ‫هســتند کــه بــا وجــود پیگیری های زیــاد انان از مســئوالن برای‬ ‫رفــع مشکالتشــان در حــوزه ابــی چیــزی جــز ســکوت یــا ارائــه‬ ‫چنــد راهــکار بــدون برنامــه بــرای عملــی کــردن ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫دو عامــل باعــث بــه وجــود امــدن بحــران کــم ابــی بــرای کشــت‬ ‫محصــوالت اب بــر مــی توانــد باشــد‪.‬‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫نفس طالی سفید به شماره افتاد‬ ‫امســال وضعیــت کشــاورزان اطــراف ســد‬ ‫وشــمگیر وخیم تــر از گذشــته بــوده ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ ۳‬هــزار هکتــار از مــزارع پنبــه‬ ‫کشــاورزان بــه دلیــل خشکســالی و نبــود اب در‬ ‫حــال نابــودی می باشــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل کاهــش بارندگــی و تــداوم خشکســالی‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد منابــع ابــی ســدهای اســتان‬ ‫از بیــن رفتــه و ایــن امــر بــه شــدت بــه معیشــت و‬ ‫اقتصــاد ســاکنان و بهره بــرداران اراضــی اطــراف ســد‬ ‫تاثیــر گــذار گذاشــته‪.‬در واقــع بخــش ســد وشــمگیر‬ ‫شهرســتان اق قــا ســال های طوالنــی اســت کــه‬ ‫کشــاورزان در اطــراف ســد اکثــر اراضــی خــود را بــه‬ ‫کشــت پنبــه اختصــاص داده انــد و یکــی از مناطــق‬ ‫مناســب بــرای کشــت پنبــه محســوب می شــود و‬ ‫عواملــی ماننــد خشکســالی‪،‬کاهش بارندگــی‪ ،‬عــدم‬ ‫الیروبــی ســد‪،‬نبود مدیریــت صحیــح اب و چندیــن و‬ ‫چند مشــکل دیگر باعث شــده تا کشــاورزان در این‬ ‫منطقــه چنــدان رونقــی نداشــته باشــند و وضعیــت‬ ‫انــان حادتــر از گذشــته و در حــال نابــودی می باشــد‪.‬‬ ‫کشــاورزان ســد وشــمگیر معتقدنــد که مشــکالت‬ ‫مــردم ایــن منطقــه هیــچ اهمیتــی بــرای مســئوالن‬ ‫نــدارد چراکــه حــدود یــک دهــه می شــود کــه‬ ‫وضعیــت سدشــان مناســب نیســت و از طرفــی‬ ‫بیشــتر کانالهای ســد پر از خاک و گل شــده و نیاز‬ ‫بــه الیروبــی دارد بــا وجــود بیــان مشــکالت خــود و‬ ‫منطقه شــان مســئوالن هیــچ اقدامــی بــرای رفــع‬ ‫مشــکل انهــا انجــام نداده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تعمیــر ســریع‬ ‫پمپ هــای ســد و پــرورش ماهــی از جملــه‬ ‫اقداماتــی اســت کــه می تواننــد در ایــن حــوزه‬ ‫بــه مــردم کمــک کننــد کــه طبــق روال کمــک‬ ‫مســئوالن تنهــا در حــد چنــد راهــکار کــه هیــچ‬ ‫وقــت عملــی نخواهــد شــد باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره پنبــه و دانــه هــای روغنــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬کــه‬ ‫ســطح کشــت پنبــه نســبت بــه دهــه گذشــته‬ ‫کاهــش بــه ســزایی داشــته اســت ولــی اتفاقاتــی‬ ‫کــه رخ داد مثــل مســائل بازرگانــی و تولیــد‬ ‫بذر‪،‬طــی دو ســه ســال اخیــر باعــث شــده تــا‬ ‫ســطح کشــت دو ســه برابــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫علــی موســی خوانــی بیــان کرد‪ :‬امســال ســدهای‬ ‫اســتان بــه خصــوص ســد و شــمگیر باکمبــود‬ ‫شــدید اب مواجــه شــده اند کــه بــه ناچــار در‬ ‫فصــل بهــار اب ســدها بــه محصــوالت پاییــزه‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت کــه حتــی بــرای کشــت‬ ‫پنبــه اب کافــی وجــود نداشــته امــا کشــاورزان‬ ‫بــه دلیــل اینکــه برنامه ریــزی بــرای زمین هــای‬ ‫خــود داشــتند بــا انــدک اب موجــود کشــت پنبــه‬ ‫را انجــام دادنــد و بــه امیــد ان بودنــد کــه وضعیت‬ ‫بارندگــی بهتــر و اب ســدها افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه اینکــه بارندگــی هــای اخیر‬ ‫در اســتان برنامه ریــزی شــده بــود کــه در اختیــار‬ ‫کشــاورزان قــرار گیــرد تــا انــان بتواننــد ابیــاری‬ ‫مــزارع خــودرا انجــام دهنــد متاســفانه حجــم اب‬ ‫بقــدری کــم بــود کــه در ایــن ســد ذخیــره اب کافی‬ ‫انجــام نشــد و مشــکالت جــدی بــرای کشــاورزان‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪:‬در زمســتان‪،‬فروردین و اردیبهشــت‬ ‫ســالجاری باراندگی چندانی در اســتان نداشــتیم‬ ‫و از طرفــی محصــوالت پاییــزه کشــاورزان در‬ ‫خطــر نابــودی قــرار گرفتــه لــذا تصمیــم بــر ان‬ ‫شــد محصوالتــی کــه روی زمیــن اســت نجــات‬ ‫پیــدا کنــد و بــه همیــن دلیــل بــرای بــار اول تمــام‬ ‫اب ســد بــه محصــول پاییــزه گنــدم در منطقــه‬ ‫اختصــاص یافــت و اعــام کردنــد اب کافــی بــرای‬ ‫کشــت پنبــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مشــکل کشــاورزان ســد وشــمگیر مربــوط‬ ‫بــه یکــی دوســال اخیــر نمی باشــد انهــا حــدود‬ ‫یــک دهــه اســت بــا مشــکل کــم ابــی مواجــه‬ ‫هســتند کــه بــا وجــود پیگیری هــای بســیار انــان‬ ‫از مســئوالن بــرای رفــع مشکالتشــان در حــوزه‬ ‫ابــی چیــزی جــز ســکوت یــا ارائــه چنــد راهــکار‬ ‫بــدون برنامــه بــرای عملــی کــردن ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫دو عامــل باعــث بــه وجــود امــدن بحــران کــم ابــی‬ ‫بــرای کشــت محصــوالت اب بــر مــی توانــد باشــد‪.‬‬ ‫‪ _۱‬عــدم توجــه کشــاورز بــه هشــدارهای‬ ‫کمبــود اب و کشــت محصــوالت اب بــر‬ ‫‪ _۲‬عــدم ارائــه مشــاوره و انتقــال داده هــای‬ ‫مناسب سازمان جهاد کشاورزی برای اموزش و‬ ‫کشــت مناســب به کشــاورز برای چنین مواقعی‬ ‫کــه ایــن دوعامــل مــی توانــد بــا یــک تصمیــم‬ ‫گیــری درســت از ســوی مســئولین مربوطــه بــه‬ ‫کشــاورزان و مجــاب کــردن انهــا بــرای جایگزینــی‬ ‫کشــت هــای مناســب و کــم اب بــر کــه در چنیــن‬ ‫مواقعــی می توانــد مانــع از ایجــاد ضــرر و زیــان‬ ‫بــه تولیــد کننــده و هــدر رفــت منابــع ابــی کــه‬ ‫در چنیــن شــرایطی متاســفانه کشــاورزان مــا بــر‬ ‫اســاس گزارشــات شــرکت اب منطقه ای اســتان‬ ‫از اب هــای زیرزمینــی می باشــد کــه ظاهــرا ایــن‬ ‫برداشــت هــا در ســال جــاری ابــی باعــث اعــام‬ ‫هشــدارهای مکــرر نســبت بــه فــرو رفــت زمیــن‬ ‫و بحــران خطــر کــم ابــی گردیــده اســت بحرانــی‬ ‫کــه شــاید مختــص بــه دیــروز و امــروز نیســت‬ ‫بلکــه مختــص بــه ســال های دور اســت کــه مــی‬ ‫بایســت مســئولین ان موقــع پاســخگوی عــدم‬ ‫توجــه بــه ایــن موضــوع باشــند لــذا الزم اســت‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا ارائــه راهکارهــای‬ ‫مناســب و اســتفاده از کارشناســان مجرب و کار‬ ‫ازمــوده و ارائــه و ترویــج اموزش هــای الزم بــه‬ ‫کشــاورزان موجــب بهــره بــری و تولیــد کشــاورزی‬ ‫و منابــع ابــی اســتان شــوند‪.‬‬ ‫‪ 143‬محموله صادراتی‬ ‫و وارداتی در گلستان‬ ‫بررسی شد‬ ‫چنانچــه مشــمول اســتاندارد اجبــاری باشــد‪،‬‬ ‫جهــت ارزیابــی انطبــاق ان کاال بــا اســتاندارد‬ ‫مربــوط و چنانچــه مشــمول اســتاندارد اجبــاری‬ ‫نباشــد‪ ،‬جهــت تعییــن ماهیــت و انالیــز ان‪،‬‬ ‫توســط گمــرکات اســتان گلســتان بــه اســتاندارد‬ ‫ارجــاع داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال جــاری‪ 96 ،‬اظهارنامــه‬ ‫صادراتــی از گمــرک اســتان بــه اســتاندارد ارجــاع‬ ‫شــد کــه از ایــن تعــداد‪ 76 ،‬فقــره‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫کاالهــای مشــمول اســتاندارد اجبــاری و مابقــی‬ ‫کاالهــای غیــر مشــمول اســتاندارد اجبــاری بــود‬ ‫کــه بــه منظــور ســنجش انطبــاق کاال و تعییــن‬ ‫ماهیــت ان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســینی اظهــار داشــت‪ :‬خوشــبختانه تمامــی‬ ‫مــوارد بررســی شــده بــا اســتاندارد انطبــاق‬ ‫داشــت و منجــر بــه صــدور ‪ 76‬گواهــی انطبــاق‬ ‫کاالهــای صادراتــی در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬طــی ایــن مــدت همچنیــن‬ ‫‪ 47‬اظهارنامــه وارداتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت‬ ‫کــه از ایــن تعــداد‪ 29 ،‬فقــره مشــمول اســتاندارد‬ ‫اجبــاری و مابقــی غیرمشــمول بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره صــادرات و واردات اســتاندارد‬ ‫گلســتان در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬اظهارنامه هــای‬ ‫وارداتــی نیــز تمامــا ً بــا اســتانداردهای مربــوط‬ ‫انطبــاق داشــته و بــرای تمامــی فــراورده هــای‬ ‫مشــمول اســتاندارد اجبــاری گواهینامــه انطبــاق‬ ‫وارداتــی طــی ســال جــاری صــادر شــد‪.‬‬ ‫حســینی در پایــان گفــت‪ :‬در ‪ 4‬ماهــه نخســت‬ ‫ســال جــاری تعــداد ‪ 14‬پرونــده صــادارت‬ ‫فراورده هــای نفتــی نیــز در اســتان تشــکیل‪ ،‬کــه‬ ‫منجــر بــه صــادارت ‪ 157‬تانکــر فراورده های نفتی‬ ‫بــه وزن حــدودا ‪ 4100‬تــن از گمــرکات اســتان‬ ‫گلســتان شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره ارزیابــی کیفیــت کاالهــای صادراتــی‬ ‫و وارداتــی اســتاندارد گلســتان از بررســی ‪143‬‬ ‫اظهارنامــه صادراتــی و وارداتــی طــی ‪ 4‬ماهــه‬ ‫نخســت ســال ‪ 1400‬در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســید مهــدی حســینی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــر کاالیــی کــه از مرزهــای مشــترک اســتان بــا‬ ‫دیگــر کشــورها وارد یــا از ان خــارج مــی شــود‪،‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مذاکره درباره حقوق؛ چطور در مصاحبه شغلی برای حقوق دلخواهمان چانه زنی کنیم؟‬ ‫ادمه شماره ‪361‬‬ ‫چرا مذاکره برای حقوق کار ساده ای نیست؟‬ ‫مطالــب و مقــاالت مختلفــی دربــاره شــیوه ظاهرشــدن در جلســات مصاحبه شــغلی وجود‬ ‫دارد؛ امــا دربــاره بخــش حقــوق و دســتمزد کمتــر صحبــت شــده اســت‪ .‬بایــد بــرای همــه‬ ‫مشــخص شــود کــه قــرار اســت در ازای زحمتــی کــه می کشــند دســتمزد دریافــت کننــد؛ پس‬ ‫جــای خجالــت و شــرمی باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد حتــی در کشــورهایی ماننــد انگلســتان هــم ایــن موضــوع وجــود دارد و‬ ‫ادم هــا بــرای مذاکــره دربــاره حقــوق و دستمزدشــان معذب انــد‪ .‬طبیعــی هــم هســت‪ .‬زمانی‬ ‫کــه پــای پــول بـ ه میــان می ایــد‪ ،‬بایــد روی تــاش و تخصــص خــود قیمــت بگذاریم‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر و به طــور معمــول‪ ،‬کارفرمــا و اســتخدام کنندگان هــم در پــی این انــد کــه قــراردادی بــا‬ ‫کمتریــن میــزان دســتمزد بــا مــا ببندنــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬مذاکــره کمــی معذب کننــده و‬ ‫دشــوار می شــود‪.‬‬ ‫ترفند موفقیت در مصاحبه شغلی‬ ‫یکــی از بهتریــن کارهــا در مذاکــره بــرای حقــوق‪ ،‬داشــتن اعتماد به نفــس و به انــدازه‬ ‫صحبت کــردن اســت‪ .‬بــرای اینکــه معــذب نشــوید‪ ،‬خیلــی حرف ـه ای بــه قضیــه نــگاه کنیــد‬ ‫زشــتی‬ ‫و نگذاریــد تعارفــات معمــول و بیهــوده و پیش فرض هایــی کــه دربــاره قباحــت و‬ ‫ِ‬ ‫حــرف زدن دربــاره پــول و مســائل مالــی در جوامــع وجــود دارد گریبــان مذاکره تــان را بگیــرد‬ ‫نکته بسیار مهم دیگر در زمینه صحبت کردن درباره حقوق این است که الزم‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪362‬‬ ‫نیســت چیــزی را نهایــی کنیــد‪ .‬شــما فرصــت داریــد فکــر کنیــد و می توانیــد ایــن موضــوع‬ ‫را بــه اســتخدام کنندگان هــم بگوییــد‪ .‬از انهــا بخواهیــد بــه شــما بگوینــد چقــدر فرصــت‬ ‫داریــد بــه پیشنهادشــان فکــر کنیــد و پاســخ مثبــت یــا منفــی بدهیــد‪ .‬بــا ایــن کار بــرای خــود‬ ‫زمانــی می خریــد و بــه پیشــنهاد کاری موجــود بهتــر فکــر می کنیــد‪ .‬ضمــن اینکــه می توانیــد‬ ‫پرس وجــو کنیــد و ببینیــد پیشــنهاد مالــی مطرح شــده به انــدازه کافــی خــوب هســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نکته مهم مذاکره درباره حقوق را می دانید؟‬ ‫وقتــی در مصاحبــه شــغلی نوبــت بــه حــرف زدن دربــاره حقــوق می رســد‪ ،‬ایــن ویژگی هــا را‬ ‫در رفتارتــان بازتــاب بدهیــد‪:‬‬ ‫م و استوار باشید؛‬ ‫محک ‬ ‫صریـح و شفـاف باشیـد؛‬ ‫اینده نگر و با برنامه حرف بزنید‪.‬‬ ‫محکم بــودن و اســتواری در مذاکــره بــر ســر دســتمزد نشــان می دهــد نســبت بــه شــرایط‬ ‫کاری تــان اگاه هســتید‪ ،‬تحقیــق کرده ایــد و ارزش کارتــان را می دانیــد‪ .‬صراحــت کالمتــان‬ ‫نیــز باعــث می شــود بــه مدیــران بخــش اســتخدام و منابـ ع انســانی نشــان بدهیــد بــا نیرویــی‬ ‫روبه روینــد کــه روی حرف هایــش می ایســتد و شــفاف صحبــت می کنــد‪ .‬اینده نگربــودن و‬ ‫بــا برنامــه و دقیــق حــرف زدن هــم نشــانه ایــن اســت کــه رویکــردی مشــخص و قابل احتــرام‬ ‫بــرای کارکــردن داریــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬در ســال جــاری مجــوز جــذب ‪ ۵۷‬هــزار نفــر‬ ‫نیــروی انســانی بــرای وزارت بهداشــت و درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬حســینعلی شــهریاری در حاشــیه‬ ‫بازدید از بیمارســتان ال جلیل شهرســتان اق قال واقع در شــمال‬ ‫اســتان گلســتان اظهارداشــت‪ :‬نیروهــای جــذب شــده ســال‬ ‫گذشــته بــه تعــداد ‪ ۵۷‬هــزار نفــر بیشــتر نیروهــای شــرکتی و‬ ‫قــراردادی وزارت تابعــه بودنــد و تاثیــر در جامعــه و حــل مشــکل‬ ‫بیــکاری دانــش اموختــگان نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گزارشــی کــه ‪ ۲‬هفتــه قبــل از ســوی ایــن‬ ‫کمیســیون بــه رییــس مجلــس و از ســوی ایشــان بــه رییــس‬ ‫جمهــوری ارائــه شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن گــزارش تاکید‬ ‫شــده بــه منظــور رفع خســتگی روحــی و جســمی کادر درمان‬ ‫بــه ویــژه در شــرایط خــاص و حــاد کرونایــی‪ ،‬بــا تصویــب‬ ‫بودجه مناســب مطالبات کادر درمان پرداخت شــود تا انان‬ ‫بتواننــد بــا روحیــه و انگیــزه بیشــتری در ایــن شــرایط بــه کار‬ ‫خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬رییــس مجلــس شــورای اســامی ایــن‬ ‫کمیســیون را مجــاب کــرد تــا در مــدت ‪ ۴۸‬ســاعت گزارشــی از‬ ‫وضعیــت بهداشــت و درمــان کشــور بــه ویــژه در بخــش کرونا‬ ‫بــه رییــس جمهــوری ارائــه دهــد کــه ایــن گــزارش در کمتــر از‬ ‫مــدت زمــان تهیــه شــده بــا ‪ ۲۰‬مــاده تهیــه و تحویــل رییــس‬ ‫مجلــس شــد تــا از ســوی رییــس مجلــس و سلســله مراتــب‬ ‫تقدیــم رییــس جمهــوری شــود‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اســامی‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه بخش هــای از ایــن گــزارش یــاداور شــد‪:‬‬ ‫در ایــن گــزارش تاکیــد شــده بــود تــا مســئوالن مربوطــه کشــوری‬ ‫و همــه اســتان ها نظــارت بیشــتری بــر اجــرای تجمعــات و‬ ‫محدودیت هــا داشــته باشــند و مدیریــت خــود را بهینــه نماینــد‪.‬‬ ‫شــهریاری اضافــه کــرد‪ :‬از انجایــی کــه تنهــا راه قطــع زنجیــره‬ ‫کرونــا واکسیناســیون حداقــل ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت واجــد‬ ‫شــرایط کشــور اســت‪ ،‬دولــت را ملــزم کردیــم تــا شــرایط‬ ‫واردات ‪ ۱۲۰‬میلیــون دُز واکســن بــه کشــور را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن گزارش از کمیته علمی‬ ‫کرونــا خواســته شــده در خصــوص درمــان و داروهایــی که در‬ ‫ایــن زمینــه تجویــز می شــود‪ ،‬اظهــار نظــر نمایــد‪ ،‬زیــرا بنــا بــه‬ ‫گزارشــات رســیده بســیاری از این داروها تاثیری در درمان و‬ ‫بهبــودی افــراد مبتــا بــه کرونــا ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا ‪ ۲‬هفتــه قبــل ‪ ۷۲۰‬میلیون دالر بــرای واردات‬ ‫امپــول رمیدســیویر بــه کشــور هزینــه شــد کــه نتایــج علمــی‬ ‫نشــان داده اســت ایــن دارو تاثیــری بــر ایــن ویــروس نــدارد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از طــب ســنتی بــرای درمــان‬ ‫کرونــا را از دیگــر مــواد ارائــه شــده ایــن گــزارش ذکــر و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬البتــه از طــب ســنتی بایــد بــه عنــوان کمــک درمــان‬ ‫اســتفاده شــود و همچنیــن تاکیــد شــده تــا از سیســتم های‬ ‫ای تــی و تلفن هــای هوشــمند جهــت رصــد افــراد مبتــا بــه‬ ‫ایــن ویــروس اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫شــهریاری تصریــح کــرد‪ :‬عمــده مشــکل اصلــی در مــورد کرونــا‬ ‫رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی ابالغــی از جملــه زدن‬ ‫ماســک و فاصلــه گــذاری اجتماعــی اســت کــه ســبب شــده هــر‬ ‫روز شــاید افزایــش امارهــای مبتالیــان و فوتی هــا باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حتــی در ســفر امــروز مــا هــم بــا توجــه بــه‬ ‫محدودیت هــای بیمارســتانی و وجــود افــراد مختلــف فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی رعایــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه برخــی از مــردم بــه عــادی انــگاری‬ ‫و ســاده انــگاری توجــه بیشــتری نســبت بــه رعایــت شــیوه‬ ‫نامه هــا دارنــد و یــا زدن واکســن را مانــع ابتــای مجــدد‬ ‫می داننــد‪ ،‬در صورتــی کــه براســاس گزارشــات رســیده داخلی‬ ‫و خارجــی افــرادی کــه حتــی ‪ ۲‬دُز را زده بــاز هــم بــا شــدت‬ ‫کمتــری درگیــر ایــن ویــروس و بیمــاری شــده اند‪.‬‬ ‫حســینعلی شــهریاری رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و قاســم جــان بابایــی معــاون درمــان‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی و هیات همراه صبح‬ ‫روز جمعــه وارد گلســتان شــدند در ابتــدای ســفر یــک روزه خــود‬ ‫از بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم(ص) شهرســتان ‪ ۱۳۰‬هــزار‬ ‫نفــری کاللــه در شــرق ایــن اســتان دیــدن کردنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 31‬مرداد بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 28‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف کمینــه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی ســرعت بــاد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪362‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫برای ساخت ایرانی قوی مجلس‬ ‫به وزیران کارامد رای می دهد‬ ‫مسافرانی که‬ ‫با خود مرگ‬ ‫سوغات‬ ‫می اورندسفر؛‬ ‫بی سالمت!‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا بیــان اینکــه بیشــتر وزیــران پیشــنهادی حجــت االســام‬ ‫ســیدابراهیم رییســی‪ ،‬توانمنــد هســتند‪ ،‬تاکیــد کــرد کــه‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــرای تشــکیل دولــت ســیزدهم بــه وزیــران‬ ‫کارامــد بــرای ســاخت ایرانــی قــوی رای خواهنــد داد‪.‬‬ ‫امان قلیــچ شــادمهر در ایــن خصــوص اظهــار داشــت کــه‬ ‫حجــت االســام رییســی در معرفــی کابینــه خــود‪ ،‬چهــار رویکرد‬ ‫کارامــدی‪ ،‬فســاد ســتیزی‪ ،‬داشــتن روحیــه انقالبــی و جهــادی را‬ ‫لحــاظ کــرده کــه اقدامــی قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در ‪ ۲‬نوبــت‬ ‫صبــح و عصــر دیدارهایــی را بــا وزیــران پیشــنهادی داشــتند و در‬ ‫کمیســیون ها‪ ،‬برنامه هــای انهــا را بررســی کرده انــد کــه ایــن‬ ‫رویــه تــا روز قبــل از رای اعتمــاد همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شــادمهر بــا بیــان اینکــه در میــان وزیــران پیشــنهادی برخــی‬ ‫افــراد متوســط و متوســط بــه پاییــن نیــز حضــور دارنــد کــه دولت‬ ‫و مجلــس را بــا چالــش مواجــه خواهنــد کــرد‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مشــکالتی معیشــتی و اقتصــادی کــه مــردم بــا ان مواجه انــد‪،‬‬ ‫مردیــم از بــس تــوی خونــه موندیــم! بعــد از دو ســال ایــن‬ ‫اولیــن بــاره اومدیــم بیــرون! شــمال خودمــون رو قرنطینــه‬ ‫مــی کنیــم! هیئت هــا رو ببنــدن! جلــوی عزاداری هــا رو‬ ‫بگیــرن! اتوبــوس و قطــار کــه خطرناک تــرن‪ ،‬چــرا جلــوی‬ ‫اونــا رو نمــی گیــرن؟! چــرا انتخابــات رو تعطیــل نکــردن؟!‬ ‫ایــن روزهــا در حالــی کــه کرونــا هــر روز وحشــی تر و‬ ‫خشــن تر از دیــروز‪ ،‬در حــال غــارت ارزوهــا و امــال‬ ‫خانواده هــا اســت و پیــر و جــوان‪ ،‬زن و مــرد‪ ،‬خــرد و کالن‬ ‫را از دســت بــی رحمــی اش‪ ،‬مفــری نیســت‪ ،‬ایــن دســت‬ ‫جمــات و توجیهــات بــه کــرات از ســوی مســافرانی شــنیده‬ ‫می شــود ســفر در روزهــای کرونایــی را افتخــار می داننــد‪.‬‬ ‫شــیفتگانی کــه بــا اعــام چنــد رو تعطیلــی از ســوی دولــت‬ ‫بــا خودخواهــی تمــام عیــار دل بــه جــاده می زننــد؛ بــا پلیس‬ ‫و نیروهــای امنیتــی درگیــر می شــوند؛ خــودروی پــاک‬ ‫شــمال اجاره می کنند؛ از جاده های ییالقی و کوهســتانی‬ ‫عبــور می کننــد؛ خــودروی شــان را در اســتان های شــمالی‬ ‫بیمــه مــی کننــد‪ ،‬قولنامــه صــوری تهیــه مــی کننــد و ‪...‬‬ ‫تــا خودشــان را فاتحانــه شــمال برســانند و بــا بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن عکــس هایشــان از خوابیــدن کنــار جــوی اب و‬ ‫پیاده رو‪ ،‬این پیروزی تاریخی شــان را اطالع رســانی کنند!‬ ‫غافــل از اینکــه ایــن خودخواهــی و بــی مباالتــی انها تنها به‬ ‫خســتگی کادر درمــان مــی افزایــد و مقابلــه با گســترش این‬ ‫بیماری را دشــوارتر!‬ ‫بــه نظــر مــی رســد مقابلــه بــا ایــن بیمــاری در کشــور‬ ‫مــا بســیار دشــوارتر از ســایر کشــورها باشــد کــه چــرا کــه‬ ‫مســایل سیاســی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و ‪ ...‬بــر‬ ‫ریشــه کنــی ایــن بیمــاری ارجحیــت دارنــد و تصمیمــات‬ ‫دولت هــای قبلــی و فعلــی گــواه ایــن مدعاســت! در حالــی‬ ‫کــه صعــود یــک نفــره بــه ارتفاعــات و کــوه پیمایــی را ممنوع‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ولــی ســفر بــه کیــش بــا هواپیمایــی که ســبیل به‬ ‫ســبیل مســافر کنــار هــم نشســته اند‪ ،‬ازاد و مجــاز اســت!‬ ‫در حالی ســفر با خودروهای شــخصی ممنوع اعالم شــده‬ ‫اســت کــه ســفر بــا قطــار و اتوبــوس بــه شــهرهای قرمــز کــه‬ ‫به مراتب در انتشار ویروس موثر ترند‪ ،‬ازاد و مجاز است!‬ ‫اما با وجود این تعارضات و عدم توانایی دولتها در برخورد‬ ‫با مافیای هتلداری و کنکور و مدارس غیر انتفاعی و ‪ ...‬نباید‬ ‫ســهم مــردم را در ریشــه کنــی ایــن ویــروس نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن حجــم از بــی تفاوتــی و ســاده انــگاری مــردم در مواجهه‬ ‫با این بیماری در حالی که روزانه به زعم امار دوســتان که‬ ‫خدا کند درست باشد‪ ،‬بیش از ‪ 600‬نفر از هموطنان ما را‬ ‫از دســت مــی دهیــم‪ ،‬حقیقتــا ًقابل توجیه و دفاع نیســت‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه هنــوز عــده ای در بحــث اســتفاده از‬ ‫ماســک بــه اجمــاع نرســیده اند و حتــی وجــود ایــن‬ ‫بیمــاری را بــاور ندارنــد چــه رســد بــه اینکــه ســفرها و‬ ‫دورهمی هــای دوســتانه و خانوادگــی را تعطیــل کننــد!!‬ ‫در ایــن بیــن برخــی ســایت ها و رســانه ها کــه نیــز ســر‬ ‫و ســری بــا مافیــای هتلــداری و گردشــگری دارنــد و بــه‬ ‫اصطــاح بــا انــدک روغنــی ســبیل شــان چــرب می شــود‬ ‫بــا انتشــار مطالبــی نظیــر «در ایــام کرونــا کجــا ســفر‬ ‫کنیم؟!»‪«،‬چگونــه در ســفر کرونــا نگیریــم؟!»‪« ،‬چــه‬ ‫کنیــم در مســافرت بــا جریمــه یــک میلیونــی و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتومانــی مواجــه نشــویم؟» و مطالبــی از ایــن‬ ‫دســت اتــش ســفرهای کرونایــی را بیشــتر بــاد می زننــد!‬ ‫انچــه مســلم اســت دیــر یــا دیرتــر روزی بســاط زجــراور‬ ‫و دردنــاک ایــن بیمــاری جمــع خواهــد شــد و زندگــی بــه‬ ‫روال طبیعــی بــاز خواهــد گشــت ولــی ان روز نفریــن‬ ‫کودکانــی کــه پــدران و مــادران خــود را از دســت دادنــد‬ ‫و یتیــم شــدند‪ ،‬همســرانی کــه در عنفــوان جوانــی بیــوه‬ ‫شــدند‪ ،‬مادرانــی کــه داغــدار فرزنــدان خــود شــدند و ‪،...‬‬ ‫تــا ابــد همــراه مســافرانی خواهــد مانــد کــه نــه تنهــا در‬ ‫جلوگیــری از گســترش ایــن بیمــاری ســهمی نداشــتند‬ ‫بلکــه بــا مســافرت هــای غیــر ضــروری مــرگ ســوغات‬ ‫اوردنــد و بردنــد! ســفرتان بــی ســامت!‬ ‫پلمب چهار واحد صنفی‬ ‫ارایشگاه زنانه در شیروان‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬چهــار واحــد‬ ‫صنفــی ارایشــگاه زنانــه در ایــن شهرســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫علــت رعایــت نکــردن محدودیــت هــای اعالمــی از ســوی ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا پلمــب شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیده معصومــه هاشــمی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬فعالیــت ارایشــگاه هــای زنانــه بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫دوبــاره ویــروس کرونــا و اعــام وضعیــت قرمــز ایــن اســتان و‬ ‫شهرســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طبــق مصوبــه شــورای پیشــگیری از‬ ‫گســترش شــیوع ویــروس کرونــا مقــرر شــد تــا اطــاع بعــدی‬ ‫ارایشــگاه هــای زنانــه ایــن شهرســتان تعطیــل شــوند‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬هیــچ ارایشــگاه زنانــه اجــازه فعالیــت‬ ‫نــدارد و چنانچــه مــوارد تخلفــی مشــاهده شــود برخــورد جــدی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا و وضعیــت قرمــز شهرســتان در طــی ایــن مــدت‬ ‫یــک طــرح ویــژه نظارتــی ارایشــگاه هــای زنانــه را مــورد بازدیــد‬ ‫قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیــران پیشــنهادی دولــت ســیزدهم را بــرای اخــذ رای اعتمــاد‬ ‫نماینــدگان قــوه مقننــه تقدیــم مجلــس شــورای اســامی کــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اجــازه اشــتباه یــا ازمــون و خطــا را در بررســی صالحیــت وزرا بــه‬ ‫نماینــدگان مجلــس نمی دهــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس درمجلس‬ ‫شــورای اســامی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس در قبــال مــردم‬ ‫مســوول و پاســخگو هســتند و بایــد بــه‬ ‫کابین ـه ای قــوی رای دهنــد و در ایــن راه‬ ‫هیــچ گونــه تعارفــی نداشــته باشــند زیــرا‬ ‫کابینه ضعیف قادر به حل مشــکالت و‬ ‫دغدغه هــای مــردم در حــوزه معیشــت‪،‬‬ ‫مســکن و اشــتغال نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی وزیــران‬ ‫پیشــنهادی تجربــه اجرایــی در‬ ‫وزارت خانــه نداشــته و یــا از‬ ‫وزارت خانــه ای دیگــری امدنــد‬ ‫کــه ســابقه و اشــنایی بــا پُســت‬ ‫پیشــنهادی را ندارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫بررســی برنامــ ه ارائــه شــده توســط‬ ‫ایــن عــده از وزیــران مشــخص‬ ‫شــد کــه انهــا ضعیــف هســتند و ایمــان بــه تحــوّل ندارنــد و‬ ‫نمی تواننــد بــه ســاختن ایرانــی قــوی و رفــع مشــکالت مــردم‬ ‫کمــک نماینــد و قطعــا رای نخواهنــد اورد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور چهارشــنبه ‪ ۲۰‬مردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬لیســت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پذیرفته شدن ‪۴۴۵‬‬ ‫دانش اموز در مدارس‬ ‫استعدادهای درخشان‬ ‫رییــس اداره اســتعدادهای درخشــان و دانــش پژوهــان‬ ‫جــوان خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۴۵ :‬دانــش امــوز در مــدارس‬ ‫اســتعدادهای درخشــان اســتان پذیرفتــه می شــوند کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۲۴۴‬نفــر پایــه هفتــم و مابقــی در پایــه دهــم هســتند‪.‬‬ ‫فرانــک محمــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در کنکــور‬ ‫سراســری امســال ‪ ۵۰‬درصــد رتبــه هــای زیــر هــزار از مــدارس‬ ‫ســازمانملــیپــرورشاســتعدادهایدرخشــان(ســمپاد)هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چهارهــزارو ‪ ۱۵۳‬نفــر از دانــش امــوزان اســتان بــرای‬ ‫ورود بــه مــدارس اســتعدادهای درخشــان در ‪ ۲‬روز برگــزاری‬ ‫امتحانــات شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس ازمــون ورودی پایــه‬ ‫هفتــم مــدارس اســتعدادهای درخشــان بــا رعایــت تمــام‬ ‫دســتورالعمل هــای بهداشــتی در ‪ ۲۴‬حــوزه امتحانــی در پنــج‬ ‫منطقــه اســتان و بــا شــرکت ‪ ۲‬هــزارو ‪ ۶۸۰‬داوطلــب ‪ ۲۰‬خــرداد‬ ‫امســال همزمــان بــا سراســر کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ازمــون ورودی پایــه دهــم ایــن مــدارس‬ ‫بــا مشــارکت هــزار و ‪ ۴۷۳‬دانــش امــوز بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اشراف ‪ ۱۰‬تیم بهداشت محیط‬ ‫و حرفه‪ ‎‬ای شیروان بر اصناف‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ ۱۰ :‬تیــم بهداشــت‬ ‫محیــط و حرفـه ای در اجــرای هفتمیــن مانور مشــترک واحد مهندســی‬ ‫ایــن شــبکه و داوطلبــان بســیج بــا همــکاری دادســتان و اماکــن بــر‬ ‫واحدهــای صنفــی نظــارت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســیده معصومــه هاشــمی در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مانــور در قالــب ‪ ۱۰‬تیــم ‪ ۲‬یــا ســه‬ ‫نفــره و بــا حضــور ‪ ۱۲‬نیــروی بهداشــت محیــط و حرفــه ای و ‪ ۱۶‬نیــروی‬ ‫بســیج در ســطح شــهر در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در نخســتین روز از اعــام محدودیــت هــا در‬ ‫گــروه مشــاغل یــک ‪ ۳۳۷ ،‬بازدیــد و چــک لیســت تکمیــل شــد و بــه‬ ‫ســایر گــروه هــای شــغلی نیــز بخاطــر رعایــت نکــردن محدودیــت هــا‪،‬‬ ‫تذکــر الزم داده شــده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن مانــور از ســطح ‪ ۲۲‬مســجد‬ ‫شــهر بازدیــد بــه عمــل امــد و نظــارت بــر رعایــت پروتــکل هــا‪ ،‬زدن‬ ‫ماســک و عــدم پذیرایــی در داخــل مســجد و انجــام مراســم در فضــای‬ ‫بــاز بــا رعایــت فاصلــه گــذاری صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬در روزهــای‬ ‫اخیــر چهــار واحــد صنفــی ارایشــگاه زنانــه در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫علــت رعایــت نکــردن محدودیــت هــای اعالمی از ســوی ســتاد ملی‬ ‫کرونــا پلمــب شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و ماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۶‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارض‪-۱‬اقای‪/‬خانــم‬ ‫کمــال کاشــانی بشناســنامه‪۷۰۵۷‬کدملی‪۲۰۳۰۰۷۰۵۵۶‬صادره از گنبــد کاووس فرزنــد علــی اکبــر متقاضــی کالســه پرونــده‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۱۰‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بصــورت مزروعی‪-۲‬اقــای‪/‬‬ ‫خانــم دانــش پــور عنایتــی حســین ابــاد بشناســنامه‪۶‬کدملی‪ ۵۵۱۹۹۱۷۸۶۸‬صــادره از یــزد فرزنــد هدایــت متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱‬درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بصــورت مزروعــی‬ ‫بمســاحت کل ششــدانگ‪۵۳۹۳۶.50‬مترمربع از پــاک ‪-۱۵۳‬اصلــی واقــع دراراضــی نــوده حاجــی شــریف بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکراعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود راباذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م‬ ‫الف‪۷۴۰۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۱۳:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۳۰:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۵‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۶۹‬‬ ‫تقاضــای اقــای ســید منصــور هاشــمی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۷‬و کــد ملــی ‪۲۲۴۹۶۵۳۶۶۶‬صــادره از کردکــوی فرزنــد ســید حضــور درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احــداث بــه مســاحت ‪ ۹۲۰۰‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ _۲۹‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرکالته کفشــگیری بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حســن تیمــوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۰۶.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۲ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۵/۳۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و ماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر‬ ‫رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۶‬هیئت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۷۶‬تقاضای خانم فاطمه غریب به شــماره شناســنامه‪۶۷‬و کدملی‪۲۱۲۰۷۳۴۰۰۳‬صادره از گرگان فرزندمحمدششــدانگ اعیانییک باب ســاختمان بانضمام پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه که مابقی‬ ‫ان وقــف اســت بمســاحت‪ ۲۰۶۴/39‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۱۸-‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حــاج قربــان محمــد خانــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی بمدت‬ ‫دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مرجع ذیصــاح قضائی تقدیم نمایــد‪.‬م الف ‪۷۴۱۴‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضاباقری تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۳۰:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۲‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۳۵‬‬ ‫تقاضــای اقــای ابوالفضــل گرمابــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۶‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۷۰۲۱۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســین درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۳۴۶‬متــر مربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ _۱۵۰‬اصلــی واقــع در اراضــی هاشــم ابــاد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمدحســین گرمابــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۱۶.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/5/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/5/30‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۹۵‬‬ ‫تقاضــای خانــم نســرین حســنی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۶‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۱۲۷۴۳۴۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی اکبــر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۱۲۴‬متــر‬ ‫مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۱۷.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷7‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۱۰‬‬ ‫تقاضــای اقــای رضــا ترابیــان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۹‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۱۴۲۸۴۸۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد منوچهــر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۲۱۰.50‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره ‪ _۳۲۷۰‬فرعــی از یــک فرعــی از ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قــادر ابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۲۸.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۳ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۵/۳۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫سبزی ها را با شیر اب باز نشویید‬ ‫سینک را کامال تمیز کنید و داخل ان را از اب پر کنید و سپس سبزی ها را با چند قطره مایع شوینده مخصوص مواد غذایی پر کنید و اجازه دهید که سبزی ها در ان بمانند ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری کمینه‪ 24‬سیلسیوس وزش باد غرب جنوب غربی با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیارد ریال اعتبار برای‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس گلستان‬ ‫تخصیص داده شد‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت تســریع در ســاخت بــاغ‬ ‫مــوزه دفــاع مقــدس و یادمــان شــهدا گفــت کــه تاکنــون بیــش از‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیــارد ریــال بــرای اجــرای بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس اســتان‬ ‫تخصیص یافته که امیدواریم شــاهد تســریع در تکمیل این پروژه‬ ‫بــزرگ فرهنگــی اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقل از روابط عمومی اســتانداری‬ ‫گلســتان‪ ،‬هــادی حق شــناس در جلســه شــورای هماهنگــی حفــظ‬ ‫اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان اظهــار داشــت‬ ‫‪:‬تدویــن و نشــر اثــار شــهدا‪ ,‬رزمنــدگان و ایثارگــران دفــاع مقــدس‬ ‫زمینــه انتقــال واقعیت هــا بــه نســل بعــد را فراهــم کــرده و از‬ ‫انحــراف جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬المــان هــا و یادمــان هــای شــهدا در اکثــر شــهرهای‬ ‫گلســتان اجرایــی شــده و ســتاد هماهنگــی شــهدای شهرســتان بایــد‬ ‫مــوارد باقیمانــده را هرچــه ســریعتر بــه اتمــام برســاند‪.‬‬ ‫بنــا بــر ایــن گــزارش ســاخت بــاغ مــوزه دفاع مقــدس از ‪ ۸۹‬با بــراورد‬ ‫هزینه اولیه ‪ ۴۰‬میلیارد ریال شــروع شــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح فرهنگــی در تپــه نورالشــهدا و مجــاورت گلــزار شــهیدان‬ ‫گمنــام قــرار دارد و بــا مســاحت هــزار و ‪ ۶۵۶‬متــر مربــع و زیربنــای‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۱۷۹‬متــر مربــع ســاخته می شــود‬ ‫ایــن مرکــز فرهنگــی شــامل ســالن تاریخ شــفاهی و راویــان‪ ،‬بخش‬ ‫هنــری و ســینمایی‪ ،‬گالــری اثــار دائمــی و دوره ای‪ ،‬کتابخانــه و مرکــز‬ ‫جامــع اســناد و مــدارک دفــاع مقــدس و دیگــر بخش های تخصصی‬ ‫مربــوط بــه نمایــش وقایــع روزهــای اوج پیــروزی انقــاب در گلســتان‬ ‫و نیــز دفــاع همــه جانبــه توســط ارتــش‪ ،‬ســپاه‪ ،‬جهــاد‬ ‫ســازندگی‪ ،‬ژاندارمــری‪ ،‬بســیج‪ ،‬نیروهــای مردمــی‪ ،‬اقشــار و‬ ‫صنــوف اســت‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس گلســتان کــه‬ ‫بودجــه ان از محــل اعتبــارات ملــی تامیــن مــی شــود‪ ،‬چنــد‬ ‫نوبــت بــه دلیــل تاخیــر در تزریــق اعتبــار متوقــف شــده بــود‬ ‫امــا بــا پیگیــری صــورت گرفتــه از ســوی مســووالن ســاخت‬ ‫ان بــار دیگــر اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫اخریــن تزریــق اعتبــار بــرای ادامــه عملیــات اجرایــی‬ ‫ســاخت بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس گلســتان در ســال ‪ ۹۷‬از‬ ‫محــل ســفر رییــس جمهــوری بــه میــزان ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار رزمنــده گلســتان بــرای دفــاع از میهــن و پایداری‬ ‫انقــاب بــه نــدای امــام خمینــی (ره) لبیــک گفتــه و در‬ ‫مناطــق عملیاتــی حضــور یافتنــد و در ایــن راه بیــش از ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هــزار شــهید و حــدود ‪ ۱۲‬هــزار جانبــاز و یــک هــزار و ‪ ۱۷۹‬نفــر‬ ‫ازاده کارنامــه پرافتخــار مــردم ایــن خطــه شــمالی ایــران در طــول‬ ‫جنــگ تحمیلــی اســت‪.‬‬ ‫محل شــهادت شــهدای اســتان گلســتان در ‪ ۷۷‬منطقه جنگی ثبت‬ ‫شــده کــه بیشــترین فراوانــی بــا نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬شــهید در شــلمچه‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵۰‬شــهید در مریــوان‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰۰‬شــهید در منطقــه فــاو‬ ‫عــراق و حــدود ‪ ۲۰۰‬شــهید در پاســگاه زیــد عــراق بــوده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 3‬دستگاه ماینرقاچاق‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 3‬دســتگاه‬ ‫ماینرقاچــاق و دســتگیری یــک نفــر‏متهــم درایــن شهرســتان خبــر داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور » بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی در منــزل‬ ‫شــخصی اقــدام بــه نگهــداری و‏اســتفاده از دســتگاه هــای اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‏کار‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران با انجام اقدامــات فنی و اطالعاتی‬ ‫موفــق بــه شناســائی محــل‏نگهــداری ایــن دســتگاه هــا شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل و اقــدام بــه موقــع مامــوران در بازرســی‬ ‫از‏محــل مــورد نظــر ‪3‬دســتگاه ماینــر قاچــاق کشــف و ضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن تعــداد دســتگاه‬ ‫ماینربیــش از‪370‬میلیــون ریــال بــراورد‏شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫‏انجــام مراحــل قانونــی بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مبــارزه بــی امــان بــا‬ ‫قاچاقچیــان‏کاالو ارز و برخــورد بــا جرایــم اقتصــادی گامی موثر‬ ‫در حمایــت از تولیــد داخلــی و ســرمایه گــذاری‏داخلــی اســت‬ ‫واز شــهروندان نیــز انتظــار مــی رود در صــورت اطالع از هرگونه‬ ‫مــورد مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫صدور ‪10‬گواهینامه انطباق‬ ‫معیار مصرف انرژی‬ ‫در گلستان‬ ‫معــاون ارزیابــی انطبــاق اداره کل اســتاندارد گلســتان از‬ ‫موافقــت بــا صــدور ‪ 10‬گواهینامــه معیــار مصــرف انــرژی در‬ ‫جلســه کمیتــه عالئــم انطبــاق معیــار مصــرف انــرژی در مــرداد‬ ‫مــاه ســال ‪ 1400‬بــرای صنایــع گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬داوود‬ ‫مزیــدی بــا اعــام ایــن خبرگفــت‪ :‬در ایــن جلســه ‪ 10‬گــزارش‬ ‫بازرســی انــرژی در فرایندهــای تولیــد کمپــوت و کنســرو‪،‬‬ ‫اوراق فشــرده چوبــی‪ ،‬روغــن نباتــی‪ ،‬معیــار بــازده خالــص در‬ ‫واحدهــای تبدیــل کننــده ســوخت هــای فســیلی(نیروگاه) و‬ ‫صنایــع اجــر مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در نهایــت منجــر بــه‬ ‫صــدور ‪ 10‬گواهینامــه انطبــاق معیــار مصــرف انــرژی شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کمیتــه بــه منظــور بررســی‬ ‫گزارش هــای بازرســی انــرژی واحدهــای تولیــدی در راســتای‬ ‫اجــرای قانــون اصــاح الگــوی مصــرف در اداره کل اســتاندارد‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مرگ سارق سیم برق حین‬ ‫سرقت در گرگان‬ ‫اتش سوزی حدود یک ونیم تن‬ ‫کاه از مزرعه گندم‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از فــوت ســارق حیــن ســرقت کابــل‬ ‫بــرق خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجتبــی مروتــی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫کشــف جســدی در محــور گــرگان بــه اق قــا روبــروی نیــروگاه برق‪،‬‬ ‫مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 13‬شــهید رجائــی گــرگان بــه محــل‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا حضــور مامــوران انتظامــی و کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی و عوامــل اورژانــس ‪ 115‬در محــل و طــی بررســی هــای اولیــه‬ ‫مشــاهده شــد جســد مــرد جوانــی در پاییــن تیــر بــرق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان افــزود‪ :‬طــی بررســی تخصصــی و‬ ‫کشــف االت ســرقت ســیم بــرق ( ســیم چیــن ) و ســر ســیم های‬ ‫روغنــی و ادوات مربــوط بــه ســتون بــرق حاکــی از ایــن بودکــه ایــن‬ ‫فــرد جــوان بــرای ســرقت کابــل بــرق بــه بــاالی ســتون رفتــه و براثــر‬ ‫بــرق گرفتگــی بــه پائیــن ســقوط و فــوت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ادامــه تحقیقــات در ایــن خصــوص‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬طــی هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی جســد متوفــی بــرای‬ ‫بررســی بیشــتر بــه پزشــکی قانونــی انتقــال و موضــوع بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده جهــت بررســی تحقیقــات تکمیلــی در دســتور کار پلیــس‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین از وقــوع یــک مــورد اتــش ســوزی‬ ‫کاه از مــزارع گنــدم حــدود یــک و نیــم تــن‏درروســتای کالت ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪:‬در‏پــی کســب خبــری از مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫مبنــی بــر وقــوع یــک مــورد اتــش ســوزی در‏ســطح شهرســتان‬ ‫اســفراین‪ ،‬مامــوران انتظامــی پاســگاه ایــرج ســریعا ًبــه محــل‬ ‫حادثــه عزیمــت کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا حضــور در محــل حادثــه در‬ ‫بررســی هــای اولیــه دریافتنــد‪ ،‬حدودیــک و نیــم‏تــن کاه در مــزارع‬ ‫گنــدم روســتای کالت حیــن خرمــن کوبــی دچــار حریــق شــده‬ ‫اســت‪،‬تصریح کــرد ‪ :‬بــا‏حضــور بــه موقــع عوامــل انتظامــی و‬ ‫اتــش نشــانی محــل حریــق بالفاصلــه مهــار و از خســارت بیشــتر‬ ‫‏جلوگیــری شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افزود‪:‬براســاس نظریــه کارشناســان ارزش‬ ‫ریالــی خســارت وارده حــدود ‪90‬‏میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین خاطرنشــان کرد ‪ :‬با توجه‬ ‫بــه فصــل گرمــا کشــاورزان بیشــتر‏از ســایر فصــول توجــه بــه نــکات‬ ‫ایمنــی را رعایــت کنند‏‪.‬‬ ‫مزیــدی افــزود‪ :‬ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث انــرژی و محیــط‬ ‫زیســت از اوایــل ســال ‪ 92‬اقــدام بــه تشــکیل‬ ‫دفتــری مســتقل جهــت نظــارت بــر اجــرای‬ ‫اســتانداردهای مرتبــط بــا عنــوان دفتــر نظــارت بــر‬ ‫اجــرای اســتاندارد معیــار مصــرف انــرژی و محیــط‬ ‫زیســت نمــوده اســت و ایــن ســازمان بــا توجــه بــه‬ ‫وظایــف و ماموریــت هــای ســازمانی و نیــز تکالیــف‬ ‫قانونــی بــر اســاس قانــون اصــاح الگــوی مصــرف و‬ ‫ســایر قوانیــن مربــوط بــا همــکاری وزارتخانــه هــای‬ ‫نفــت و نیــرو در امــر تدویــن اســتانداردهای معیــار‬ ‫مصــرف انــرژی در زمینــه تجهیــزات و فرایندهــا و‬ ‫ســامانه هــای انــرژی بــر مشــارکت نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مزیــدی‪ :‬نظــارت بــر اجــرای ‪ 39‬اســتاندارد‬ ‫تعییــن معیارمصــرف انــرژی فرایندهــای صنعتــی‬ ‫تولیــد و ســامانه هــای انــرژی بــر ماننــد صنایع فــوالد‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬قنــد و شــکر و‪ ...‬نیــز بــر عهــده ســازمان‬ ‫اســت کــه در حــال حاضــر ‪ 35‬فراینــد معیــار مصــرف‬ ‫انرژی مشــمول مقررات اســتاندارد اجباری می باشــد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیــت شــرکت هــای‬ ‫بازرســی تاییــد صالحیــت شــده‪ ،‬هــر ســاله مــورد‬ ‫بازرســی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیفبرابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیـ ‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۸۳‬تقاضــای اقــای محمــد رضــا بذرافشــان زرمهــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲‬و کــد ملــی ‪۶۵۱۹۷۸۵۴۹۰‬صــادره‬ ‫از تربــت حیدریــه فرزنــد غــام رضــا درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 244.19‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۲۵۷۷‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۲۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۳ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۵/۳۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‏مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001002247‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001000520‬تقاضــای خانــم الهــام ســلمانی دنگالنــی به‏شــماره شناســنامه ‪ 26878‬و کد ملــی ‪ 2120268495‬صــادره از گــرگان فرزند محمد زمان‬ ‫در‏ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ‏عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-12‬‏اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک رســمی اقــای حســین فیــوج اهنگــر بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‏از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‏بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7440‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/5/12:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/5/30:‬‏علــی باقــری‏‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫‪ 197‬پل ارتباطی شما شهروندان برای انتقال هر گونه انتقاد‪،‬پیشنهاد‪ ،‬شکایت و یا تقدیر از عملکرد پلیس‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪362‬‬ ‫ت فراوان مراوه تپه‬ ‫ظرفی ‬ ‫برای سرمایه گذاری‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مراوه تپــه‬ ‫در منتهــی الیــه شــرق اســتان گلســتان گفــت‬ ‫کــه ایــن شهرســتان مــرزی ظرفیــت زیــادی بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در حــوزه صنعــت و معــدن و اســتقرار‬ ‫صنایــع تبدیلــی بخــش کشــاورزی دارد کــه بایــد بــا‬ ‫اعمــال سیاســت های تشــویقی زمینــه اســتفاده از‬ ‫انهــا را توســط بخــش خصوصــی فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫رجــب قلیــچ حاجیلــی دوجــی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت کــه وجــود بیــش از ‪ ۸۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک و ســنگین‪ ۴۴ ،‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی بــا کشــت عمــده گنــدم ‪ ،‬نزدیکــی‬ ‫بــه بــازار مصــرف در اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬وجــود‬ ‫زمیــن بــرای راه انــدازی واحدهــای صنعتــی و تولیــدی‬ ‫از جملــه مزیت هــای شهرســتان مــرزی مراوه تپــه‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وجــود ایــن تعــداد دام فرصــت مناســبی‬ ‫بــرای ایجــاد کشــتارگاه صنعتــی‪ ،‬صنایــع مرتبــط بــا‬ ‫فراورده هــای خــام دامــی و واحدهــای تولیــد لبنیــات‬ ‫در مراوه تپــه اســت ضمــن اینکــه طــی روزهــای‬ ‫اینــده ‪ ۲‬کارخانــه فــراوری خــوراک دام هــر کــدام بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال و تولیــد روزانــه ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن در ایــن شهرســتان افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫حاجیلــی دوجــی بــا اشــاره بــه فعالیــت معــدن‬ ‫ســیلیس در مراوه تپــه ادامــه داد‪ :‬وجــود منابــع‬ ‫طبیعــی قابــل توجــه از جملــه جنــگل‪ ،‬بیابــان و کــوه‬ ‫در مراوه تپــه احتمــال وجــود دیگــر ظرفیت هــای‬ ‫معدنــی در ایــن شهرســتان مــرزی را دوچنــدان کــرده‬ ‫اســت کــه می طلبــد کارشناســان بــا بررســی میدانــی‬ ‫ایــن ظرفیت هــا را شناســایی و بــه ســرمایه گذاران‬ ‫معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مراوه تپــه‬ ‫افــزود‪ :‬وجــود ‪ ۳۰۰‬روز افتابــی در ایــن شهرســتان‬ ‫نیــز فرصــت خوبــی بــرای ورود وزارت نیــرو و‬ ‫بخــش خصوصــی جهــت تولیــد بــرق از ایــن نعمــت‬ ‫خــدادادی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای موجــود‬ ‫در مراوه تپــه نیازمنــد امــاده ســازی زیرســاخت های‬ ‫مناســب ماننــد احــداث راه دسترســی اســفالت بــه‬ ‫بــازار اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی محصــوالت کشــاورزی ماننــد گنــدم و‬ ‫تســریع در پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت اســت‬ ‫ضمــن اینکــه ایــن شهرســتان مــرزی بــه ســبب‬ ‫کــم برخــودار بــودن‪ ،‬مشــمول معافیــت ‪ ۱۵‬ســاله‬ ‫مالیاتــی بــرای ســرمایه گذاران می باشــد‪.‬‬ ‫حاجیلــی دوجــی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اینــک ‪۲‬‬ ‫ســرمایه گذار مجــوز الزم بــرای راه انــدازی مرغــداری در‬ ‫مراوه تپــه را اخــذ کردنــد امــا بــه دلیــل پرداخــت نشــدن‬ ‫تســهیالت ‪ ۲۰‬میلیــارد ریالــی هنــوز موفــق بــه احــداث‬ ‫واحدهــا نشــدند کــه اســتفاده از ظرفیــت بنیــاد علــوی‬ ‫در ایــن رابطــه می توانــد گــره گشــا باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حــال حاضــر ‪ ۶‬واحــد تولیــدی‬ ‫بــا اشــتغالزایی بــرای ‪ ۱۰۰‬نفــر و نیــز یــک معــدن‬ ‫ســیلیس و ‪ ۲‬واحــد سنگ شــکن بــا اشــتغالزایی‬ ‫بــرای ‪ ۶۰‬نفــر در مراوه تپــه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه بــا افــزون بــر ‪ ۶۵‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۸‬روســتای‬ ‫دارای کـُـد شناســایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫از تنظیم کننده برای‬ ‫کنترل جریان اب سیفون‬ ‫استفاده کنید‬ ‫برخــی از ســیفون هــا بــه مــرور زمــان مســتهلک مــی‬ ‫شــوند و عــاوه بــر کاهــش عملکــرد گذشــته‪ ،‬نشــتی پیــدا‬ ‫مــی کننــد‪ .‬هماننــد اســتفاده از پمــپ دســتی گالــن اب کــه‬ ‫باعــث کاهــش مصــرف مــی شــود‪ ،‬نصــب تنظیــم کننــده مــی‬ ‫توانیــد بــه میــزان قابــل توجهــی جلــوی مصــرف بیهــوده اب‬ ‫را از طریــق ســیفون توالــت بگیریــد‪ .‬همچنیــن بــا بررســی و‬ ‫جلوگیــری از نشــتی ســرویس بهداشــتی‪ ،‬از هــدر رفــت اب‬ ‫جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬اســترس در نتیجــه ازمایــش خــون تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬مثــا میــزان قنــد خــون را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫شمـاره ‪362‬‬ ‫مهارت های ارتباطی زوجین‬ ‫صدف دژالود‬ ‫همــه ی مــا انســان ها در درون خودمــان یــک نــدای‬ ‫منتقــد داریــم‪ ،‬ولــی امــان از روزی کــه ایــن نــدای درونــی‬ ‫منتقــد وادارمــان کنــد کــه چپ و راســت از خودمــان‬ ‫عیب جویــی کنیــم! بــا اندکــی خــودکاوی می توانیــم‬ ‫نــدای درونــی منتقدمــان را مهــار کنیــم یــا حداقــل یــاد‬ ‫بگیریــم کــه چگونــه بــا ســرزنش های همیشــگی اش‬ ‫کنــار بیاییــم‪ .‬البتــه همان قــدر کــه بــه رام کــردن ایــن‬ ‫منتقــد درونــی توجــه داریــد‪ ،‬بایــد در جهــت حفــظ‬ ‫خــود از اســیب های احتمالــی منتقــدان بیرونــی نیــز‬ ‫کوشــا باشــید‪ .‬بدانیــد کســانی کــه بــا انتقــادات بی جــا و‬ ‫تحقیرامیــز اعتمــاد بــه نف ـس تــان را می گیرنــد‪ ،‬باعــث‬ ‫تشــدید انتقــادات سرزنشــگر درونــی می شــوند‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه نمی تــوان بســیاری از ایــن مردمــان بدگــو را‬ ‫از ارتباطــات روزمــره حــذف کــرد‪ ،‬پــس چــه بهتــر کــه یــاد‬ ‫بگیریــم چگونــه بــه انتقــادات پاســخ دهیــم تــا الــوده ی‬ ‫منفــی ساطع شــده از ایــن قبیــل افــراد نشــویم‪.‬‬ ‫امــواج‬ ‫ِ‬ ‫به انتقادات دیگران چگونه‬ ‫پاسخ دهیم؟‬ ‫‪ .۱‬انتقاد سازنده را از انتقاد مخرب تفکیک کنید‬ ‫انتقــاد بــه شــیوه های مختلفــی مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫بعضــی از انتقــادات را به اســانی می تــوان از البــه الی‬ ‫حرف هــا تشــخیص داد‪ ،‬امــا تشــخیص بعضــی دیگــر‬ ‫کــه بســیار در لفافــه گفتــه می شــوند‪ ،‬زیرکــی باالیــی‬ ‫می طلبــد‪ .‬انتقــادات ســازنده معمــوال مفیــد و ضــروری‬ ‫شــمرده می شــوند‪ .‬اگــر ضعف هــا و ایرادهــای خودمــان‬ ‫را نشناســیم‪ ،‬چگونــه می توانیــم در جهــت مثبــت رشــد‬ ‫کنیــم؟ امــا انتقــادات ســازنده ای کــه از ســوی افــراد‬ ‫خیرخــواه و به قصــد مســاعدت مطــرح می شــوند بــا‬ ‫انتقــادات مخربــی کــه عــده ای از افــراد بداندیــش بــدون‬ ‫نظرخواهــی و به منظــور ازار رســاندن بــه شــما عنــوان‬ ‫می کننــد‪ ،‬یکــی نیســتند و بایــد بتوانیــد بیــن ایــن دو‬ ‫تفکیــک قائــل شــوید‪.‬‬ ‫متاســفانه ایــن روزهــا در پــی افزایــش شــمار کاربــران‬ ‫اینترنــت بــا جماعتــی نوظهــور از منتقــدان مخــرب‬ ‫روبــه رو هســتیم کــه «اوبــاش اینترنتــی» خوانــده‬ ‫می شــوند و بیشترشــان بــا هویت هــای جعلــی و‬ ‫نامعلــوم در فضــای مجــازی حضــور دارنــد‪ .‬اگــر احیانــا‬ ‫بــا ایــن جماعــت نابهنجــار برخــورد کردیــد‪ ،‬فقــط یادتــان‬ ‫باشــد کــه انتقــادات و توهین هــای زننــده ی ایــن افــراد‬ ‫چیــزی جــز نشــانه ی محرومیت شــان از خــود دلســوزی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫عــده ی دیگــری از منتقــدان نیــز هســتند کــه‬ ‫بدخواهی شــان را خیلــی رُک بــروز نمی دهنــد‪ ،‬انهــا از‬ ‫پشــت خنجــر می زننــد یــا حتــی گاهــی در لبــاس مبــدل‬ ‫ـن «واال قصــدم فقــط‬ ‫ظاهــر می شــوند و بــا لفــظ دروغیـ ِ‬ ‫اینــه کــه کمکــت کنــم‪ ».‬کمــر بــه تخریب تــان می بندنــد‬ ‫و معمــوال صحبت هــای نیش دارشــان را این گونــه اغــاز‬ ‫می کننــد‪« :‬بِهِــت بـَـر نخوره هــا!» یــا «نــه اینکــه بخــوام‬ ‫حالِــت رو بگیــرم‪ ،‬ولــی…»‪ .‬هروقــت ایــن حرف هــا‬ ‫را شــنیدید‪ ،‬تقریبــا می توانیــد مطمئــن باشــید کــه‬ ‫بالفاصلــه قــرار اســت ازرده خاطــر شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مدتی از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید‬ ‫بــا وجــود دوســتانی کــه فقــط در ایــام خوشــی کنارمــان‬ ‫هســتند و نیــز رســانه های ارتبــاط جمعــی‪ ،‬همیشــه‬ ‫در معــرض منابعــی قــرار داریــم کــه عــزت نفس مــان‬ ‫را بــه چالــش می کشــند‪ .‬بــه اعتقــاد دکتــر انجــوال میــا‬ ‫بِیــس (‪ ،)Anjhula Mya Bais‬روان شــناس و فعــال‬ ‫در عرصــه ی مُدِلینــگ‪ ،‬پاییــن بــودن عــزت نفــس از‬ ‫علــل زیســت محیطی متعــددی نشــئت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی در شفاف ســازی ایــن علــل عــاوه بــر شــیوه های‬ ‫تربیتــی ناصحیــح بــه نقــش موثــر جوامــع مصرف گــرا‬ ‫اشــاره می کنــد‪ ،‬یعنــی جوامعــی کــه عمــدا عــزت نفــس‬ ‫ملت شــان را تخریــب می کننــد ســپس بــا نویــد اینکــه‬ ‫ضعــف عــزت نفــس را می تــوان بــا خریــد کاال برطــرف‬ ‫کــرد‪ ،‬کاالی انبوه تــری می فروشــند‪.‬‬ ‫ان دســته از تبلیغــات تلویزیونــی کــه باعــث می شــوند‬ ‫مخاطــب به انــدازه ی کافــی از خــودش رضایــت نداشــته‬ ‫باشــد و مثــا بــه او می قبوالننــد کــه بــه انــدازه ی کافــی‬ ‫الغــر و خوش انــدام نیســت‪ ،‬نمونــه ای از ترفندهــای‬ ‫فــروش کاال در جوامــع مصرف گــرا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫زیبایــی‬ ‫ایــن قاعــده در مــورد ترویــج اســتانداردهای‬ ‫ِ‬ ‫اروپامحــور نیــز صــدق می کنــد کــه ایــن روزهــا به طــرز‬ ‫عجیبــی در رســانه های مختلــف فراگیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر بِیــس از لــزوم فراهم ســازی فضــای گفت و گــوی‬ ‫ازاد ســخن می گویــد و معتقــد اســت‪« :‬بــاز کــردن‬ ‫ســطوح مختلــف ایــن پدیــده و بحــث و بررســی‬ ‫اندیشــمندانه پیرامــون ان‪ ،‬می توانــد به نوعــی اغازگــر‬ ‫افشــاندن بــذر تغییــر باشــد‪».‬‬ ‫با چطور با ما همراه باشید‪..‬‬ ‫محمود سلطانی‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫خانــواده بــه لحــاظ قدمــت‪ ،‬ابتدایــی تریــن و از‬ ‫نظــر گســتردگی جهــان شــمول ترین ســازمان‬ ‫و نهــاد اجتماعــی اســت‪.‬این‏نهــاد بــدون شــک‬ ‫نقــش موثــر و ســازندهای در شــکل گیری باورهــا‪،‬‬ ‫اندیشــه ها و تمــام عوامــل جســمانی و روانــی‬ ‫افــراد‏دارد‪ .‬زمانــی کــه این نهاد بتواند کارکردهای‬ ‫مثبــت و ســازگارانه داشــته باشــد‪ ،‬جامعــه نیــز‬ ‫در مســیر پیشــرفت حرکــت‏خواهــد کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫در برخــی مــوارد کارکردهــای نهــاد خانــواده بــه‬ ‫علــت عــدم اشــنایی زوجیــن بــا مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی‏مختــل می شــود و بایــد تــاش کــرد تــا از‬ ‫اختــال در روابــط زوجیــن پیشــگیری کــرد‪ ،‬یکــی‬ ‫از راههــای پیشــگیری از‏تنــش و کشــمکش های‬ ‫بیــن زوجیــن امــوزش شــیوه های ارتباطــی‬ ‫صحیــح اســت‏‪.‬‬ ‫نتایــج پژوهش هــا نشــان میدهــد کــه مســائل‬ ‫و مشــکالت خانوادگــی روزبــه روز در کشــور مــا‬ ‫در حــال افزایــش اســت و‏رضایــت از کیفیــت‬ ‫زندگــی و خانوادگــی افــت پیــدا کــرده اســت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر شــواهد فراوانــی گویــای ان اســت‬ ‫کــه‏خانواده هــا در جامعــه امــروزی بــرای برقــراری‬ ‫و حفــظ روابــط صمیمــی و درک احساســات از‬ ‫جانــب یکدیگــر بــه‏مشــکالت فراگیــر و متعــددی‬ ‫دچارنــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه بــا کمبودهــای موجــود‬ ‫در حمایتهــای عاطفــی و هیجانــی در ‏محیــط‬ ‫خانــواده‪ ،‬در کنــار عوامــل متعــدد دیگــر از قبیــل‬ ‫عوامــل اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی وغیــره‬ ‫اثــرات نامطلوبــی‏در زندگــی و محیــط خانوادگــی‬ ‫انهــا می گــذارد‏‪.‬‬ ‫بــدون شــک اولیــن جوانههــای ارتبــاط بیــن‬ ‫انســانها در حریــم خانــواده پدیــدار می شــود‪.‬‬ ‫روابــط درون خانوادگــی از‏اهمیــت و حساســیت‬ ‫فوقالعــاده ای برخــوردار اســت و چگونگــی ایــن‬ ‫روابــط نقــش بســزایی در شــکل گیری نگرش هــا‬ ‫و ‏بازخوردهــای اجتماعــی‪ ،‬امادگــی و توســعه‬ ‫مهارتهــای اجتماعــی اعضــای خانــواده خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬وجــود تعــارض در ‏روابــط انســانها و‬ ‫بهویــژه در رابطــه زوجیــن امــری شــایع اســت‬ ‫کــه بــر اســاس لغــت نامــه انجمــن روانشناســی‬ ‫امریــکا‪،‬‏تعــارض در روابــط بیــن شــخصی اشــاره‬ ‫بــه عــدم توافــق‪ ،‬اختــاف و اصطکاک هایــی دارد‬ ‫کــه در مواقعــی کــه اعمــال یــا‏باورهــای فــرد یــا‬ ‫افــرادی بــرای افــراد دیگــر غیرقابــل پذیــرش باشــد‬ ‫و مــورد مقاومــت قــرار می گیــرد‪ ،‬روی می دهــد‪.‬‬ ‫بــه‏زبــان ســاده تر تعــارض زناشــویی ناشــی از‬ ‫ناهماهنگــی زن و شــوهر در نــوع نیازهــا و‬ ‫روش ارضــای انهــا‪ ،‬خــود محــوری‪،‬‏اختــاف در‬ ‫خواســته ها‪ ،‬طرحواره هــای رفتــاری و رفتارهــای‬ ‫غیرمســئوالنه نســبت بــه ارتبــاط زناشــویی و‬ ‫ازدواج اســت‏کــه تاثیــر منفــی بــر روابــط انهــا و‬ ‫پیــرو ان بــر بافــت و روابــط خانوادگــی گذاشــته‬ ‫و موجــب بــه وجــود امــدن نفــاق و‏پرخاشــگری‬ ‫و درنهایــت فروپاشــی و زوال خانــواده می گــردد‪.‬‬ ‫شــواهد نشــان می دهــد کــه ســطح بــاالی‬ ‫تعــارض زناشــویی‏بــه روابــط اعضــای خانــواده‬ ‫ارتبــاط دارد‪ ،‬زیــرا کــه عــدم وجــود روابــط ســالم‬ ‫در خانــواده موجــب بــروز تعارضــات‏خانوادگــی‬ ‫و مانــع شــکوفایی و حتــی ابــزاری بــرای ســلب‬ ‫اســایش و ارامــش روان انســان اســت‏‪.‬‬ ‫تعــارض اگــر بــه خوبــی مدیریــت نشــود بــه‬ ‫روابــط اســیب می رســاند‪ ،‬امــا اگــر بــا روشــهای‬ ‫صحیــح مدیریــت شــود‪ ،‬فرصتــی ‏بــرای رشــد‬ ‫محســوب شــده و درنهایــت پیوندهــای ارتباطــی‬ ‫میــان زوجیــن را مســتحکم می ســازد‪ .‬یکــی از‬ ‫ایــن مهارتهــا‏کــه بایســتی زوجیــن بــه ان مجهــز‬ ‫باشــند‪ ،‬مهارت ارتباطی اســت‪.‬مهارتهای ارتباطی‬ ‫بــه ان دســته از مهارتهایــی گفتــه‏می شــود که به‬ ‫واســطه انهــا افــراد می تواننــد درگیــر تعامل هــای‬ ‫بیــن فــردی و فراینــد ارتبــاط شــوند‪ .‬فراینــدی کــه‬ ‫افــراد‏در طــی ان‪ ،‬اطالعــات‪ ،‬افــکار و احساســات‬ ‫خــود را از طریــق مبادلــه کالمــی و غیرکالمــی بــا‬ ‫یکدیگــر در میــان‏می گذارنــد‏‪.‬‬ ‫روشــن اســت کــه برخــی از مســائل و تعارضهــا‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر هســتند و هــر خانوادهای ممکن‬ ‫اســت بــا انهــا روبــرو‏شــود کــه ایــن امــر بــرای‬ ‫خانــواده یــک امــر طبیعــی اســت‪ ،‬امــا انچــه از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت نحــوه برخــورد‬ ‫‏اعضــای خانــواده بــا مســائل اســت‪ .‬چنانچــه‬ ‫مســائل و نیازهــای اعضــای خانــواده حــل نشــود‪،‬‬ ‫هــر یــک از اعضــای خانــواده‏کــه دارای مســئله ای‬ ‫هســتند ممکــن اســت نیازهــای خــود را در خــارج‬ ‫از خانــواده جســتجو کننــد کــه ایــن امــر می توانــد‬ ‫‏نتایــج منفــی بــرای ان فــرد در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل مجهــز بــودن زوجیــن بــه‬ ‫مهارتهــای الزم بــرای برخورد‏با مســائل و اشــنایی‬ ‫اعضــای خانــواده بــا انهــا می توانــد موجــب‬ ‫کاهــش تنشــهای درون خانــواده و روبرویــی‬ ‫اصولــی و ‏منطقــی بــا مســائل و مشــکالت‬ ‫خانــواده شــود زیــرا هنگامیکــه اعضــای خانــواده‬ ‫بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کننــد‏نیازهــای فردی‬ ‫و اجتماعــی خانــواده مرتفــع می شــود و موجــب‬ ‫رشــد وتکامــل‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس و اجتماعــی‬ ‫شــدن‏اعضــای خانــواده می گــردد‏‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه جامعــه ســالم درگــرو خانــواده‬ ‫ســالم اســت و بــرای تحقق خانــواده ســالم‪ ،‬افراد‬ ‫خانــواده بایســتی رابطــه‏مطلوبــی بــا همدیگــر‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬وقتــی اعضــا‪ ،‬درک روشــنی‬ ‫از محتــوای پیامهــای همدیگــر دارنــد و بهطــور‬ ‫مناســبی‏بــا هــم ارتبــاط برقــرار میکننــد نیازهــای‬ ‫روانــی انهــا بــراورده شــده‪ ،‬کمتــر دچــار یــاس و‬ ‫ناامیــدی میشــوند و بــا اعتمادبــه‏نفــس خــود‬ ‫را بــرای مواجهــه بــا مشــکالت در اینــده امــاده‬ ‫میکننــد و بــه احتمــال کمتــری بــه بزهــکاری و‬ ‫ســوء مصــرف ‏مــواد روی می اورنــد‪ .‬‏‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی بــا کاهــش تعارضــات‬ ‫خانــواده باعــث کمتــر شــدن اســیب روانــی‬ ‫می شــود‪ .‬پــس هــر چــه مهارتهــای‏ارتباطــی بهتــر‬ ‫باشــد اســیب روانــی نیــز کمتــر اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی بهتــر باعــث می شــود نگــرش‬ ‫افــراد‏نســبت بــه اســیب های اجتماعــی منفــی‬ ‫بشــود‪ .‬مهارتهــای ارتباطــی بــا کاهــش تعارضــات‬ ‫خانــواده باعــث منفــی شــدن‏نگــرش افــراد بــه‬ ‫اســیب های اجتماعــی می شــود‪ .‬پــس هــر چــه‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی بهتــر باشــد نگــرش نســبت به‬ ‫اســیب های‏اجتماعــی منفی تــر اســت و درنهایت‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی بهتــر باعــث کمتــر شــدن‬ ‫تعارضــات خانــواده می شــود‪...‎‬‬ ‫‪‎‬ادامه دارد‪....‬‬ ‫میالد فروحی‬ ‫بعضــی اوقــات کارهــای داخــل و خــارج از خانــه روی ســرتان‬ ‫انباشــته می شــود؟ احســاس می کنیــد ســاعات روزانــه بــرای‬ ‫رســیدگی بــه مســئولیت ها و تعهدات تــان کافــی نیســت؟‬ ‫اولویــت بنــدی کارهــا بــه شــما کمــک می کنــد تــا کارهــا را بهتــر‬ ‫پیــش بــرده‪ ،‬در زمــان و انــرژی صرفه جویــی کنیــد و اســترس ‬ ‫خــود را کاهــش دهیــد‪ .‬بایــد بیاموزیــد کارهــای خــود را در‬ ‫دســته ها و درجــات ســختی مختلفــی قــرار دهیــد و بــه انهــا‬ ‫رســیدگی کنیــد‪ .‬در ادامــه مــا بــه راهکارهایــی بــرای اولویــت‬ ‫بنــدی کارهــا اشــاره می کنیم‪.‬ادامــه شــماره ‪361‬‬ ‫نکات کاربردی برای‬ ‫اولویت بندی کارها‬ ‫‪ .۲‬کارها را بر حسب درجه ی فوریت انها رتبه بندی کنید‬ ‫مهلــت و توانایــی خــود را بــرای کارهــای پیــش رو درنظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬چــه کاری بایــد زودتــر انجــام شــود؟ چه چیــزی بایــد‬ ‫تــا پایــان روز انجــام شــده باشــد؟ چـه کاری را می توانیــد دیرتــر‬ ‫انجــام دهیــد؟‬ ‫زمــان موردنیــاز بــرای انجــام هــر کاری را درنظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫می توانیــد بــرای انجــام چندیــن کار زمــان خــود را تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر فکــر می کنیــد ورزش کــردن بایــد اولویــت شــما باشــد و‬ ‫از طرفــی کارهــای زیــادی هــم داریــد‪ ۳۰ ،‬دقیقــه از وقــت خــود‬ ‫را بــه ورزش اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کارهــا را بــر اســاس تالشــی کــه بایــد برای شــان صــرف ‬ ‫کنیــد‪ ،‬رتبه بنــدی نماییــد‬ ‫ی پســت‬ ‫شــاید بســیار ضــروری باشــد کــه تــا پایــان روز بــه اداره ‬ ‫برویــد و بســته ای را ارســال کنیــد و ایــن‪ ،‬کار ســختی بــرای شــما‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬تمــام مــواردی کــه در لیســت شــما وجــود دارد را‬ ‫بــر اســاس ســختی رتبه بنــدی کنیــد و ســپس می توانیــد بهتــر‬ ‫وضعیــت خــود را بــرای انجــام انهــا تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫به جــای مقایســه ی تک تــک کارهــا بــا یکدیگــر‪ ،‬تقســیم انهــا‬ ‫بــه ســه درجــه ی مشــکل‪ ،‬متوســط و اســان می توانــد راهــی‬ ‫مناســب بــرای درجه بندی شــان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تمام کارها و مسئولیت ها را مقایسه و در لیست مرتب کنید‬ ‫در بــاالی لیســت مهم تریــن و فوری تریــن کارهــا کــه انــرژی‬ ‫چنــدان زیــادی نیــاز نــدارد را قــرار دهیــد تــا بتوانیــد بهتریــن‬ ‫اســتفاده را از زمــان خــود ببریــد‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬پیش به سوی انجام لیست‬ ‫‪ .۱‬یک کار را شروع کنید و همان را به پایان برسانید‬ ‫ناخنــک زدن بــه تمــام وظایــف و انجــام مقــداری از همــه ی‬ ‫انهــا‪ ،‬کار را بــرای شــما ســخت می کنــد‪ .‬بعــد از گذشــت‬ ‫ســاعت ها لیســت شــما مثــل همــان اول اســت و کاری بــه‬ ‫انجــام نخواهــد رســید‪ .‬به جــای ان‪ ،‬یــک کار را شــروع و تــا‬ ‫پایــان ادامــه دهیــد‪ .‬وقتی کــه کار یــا مســئولیت موردنظــر بــه‬ ‫پایــان رســید‪ ،‬اســتراحت کوتاهــی بکنیــد و ســراغ ماموریــت‬ ‫بعــدی خــود برویــد‪ .‬تــا زمانــی کــه اولیــن و مهم تریــن کارهــای‬ ‫لیســت حــود را انجــام نداده ایــد‪ ،‬بــه ســراغ چیزهــای دیگــر‬ ‫نرویــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد به طــور همزمــان چنــد کار را باهمدیگــر انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــه شــرطی کــه انجــام همزمــان انهــا مشــکلی به وجــود‬ ‫نیــاورد‪ .‬مثــا خوانــدن همزمــان ریاضــی و تاریــخ نمی توانــد‬ ‫چنــدان مفیــد باشــد‪ .‬ولــی می توانیــد زمانــی کــه منتظریــد‬ ‫ماشــین لباسشــویی لباس هــا را بشــوید‪ ،‬کتــاب بخوانیــد تــا در‬ ‫زمــان صرفه جویــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تصمیــم بگیریــد کــه چــه کاری بایــد انجــام شــود و چــه کاری‬ ‫قابــل چشم پوشــی اســت‬ ‫اگــر اینترنــت در خانه تــان قطــع شــده باشــد‪ ،‬شــاید بخواهیــد‬ ‫بــه جایــی برویــد و از اینترنــت انجــا اســتفاده کنیــد‪ .‬ولــی بــه‬ ‫شــرطی می توانیــد برویــد کــه مســئولیت درســت کردن شــام‬ ‫بــر عهد ه تــان نباشــد یــا لیسـت تان پــر از کارهــای انجــام نشــده‬ ‫نباشــد‪ .‬شــاید بهتــر باشــد به جــای ان بــه شــرکت اینترنــت خــود‬ ‫زنــگ بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کارهــای لیســت خــود را طــوری انجــام دهیــد کــه‬ ‫خســته کننده نباشــد‬ ‫تفکیــک کارهــا در لیســت های مختلــف کمــک می کنــد تــا‬ ‫خســتگی کمتــری حــس کنیــد و زودتــر کارهــا را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫مثــا بعــد از انجــام یــک کار از لیســت تکالیــف مدرســه‪ ،‬یکــی‬ ‫از کارهــای خانــه را انجــام دهیــد‪ .‬می توانیــد بیــن هــر یــک از‬ ‫فعالیت هــا زمانــی را بــه اســتراحت اختصــاص دهیــد‪ .‬انجــام‬ ‫کارهــا به طــور متنــاوب از لیسـت های مختلــف باعــث می شــود‬ ‫کمتــر احســاس خســتگی کنیــد و بهتــر کارهــا را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با ناخوشایندترین و سخت ترین کارها شروع کنید‬ ‫بســتگی بــه خودتــان دارد‪ .‬شــروع لیســت بــا کارهایــی کــه‬ ‫کمتریــن تمایــل را بــه انجــام انهــا داریــد‪ ،‬می توانــد بــرای‬ ‫روحیــه ی شــما بهتــر باشــد‪ .‬شــروع لیســت بــا مهم تریــن و‬ ‫فوری تریــن کارهــا الزامــی نیســت‪ .‬شــاید ترجیــح دهیــد اول‬ ‫کارهــای ســخت را انجــام داده و کارهــای ســاده تر را دیرتــر‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال شــاید تکلیــف زبــان انگلیســی از تکلیــف‬ ‫ریاضی تــان مهم تــر باشــد و از طرفــی شــما از ریاضــی‬ ‫متنفریــد‪ .‬ابتــدا می توانیــد تمرینــات ریاضــی خــود را انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬ســپس ازادانــه و بــدون نگرانــی از بابــت ریاضــی‪ ،‬بــه‬ ‫تکلیــف زبــان انگلیســی خــود برســید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بعضــی اوقــات کارهــای مهــم را بــه کارهــای فــوری ترجیــح‬ ‫دهیــد‬ ‫شــاید بیــرون رفتــن و خریــد فیلــم موردعالقه تــان فوری تریــن‬ ‫کار در لیســت شماســت‪ .‬در حالــی کــه تنهــا ‪ ۱۰‬دقیقــه وقــت‬ ‫داریــد تــا ای ـن کار را انجــام دهیــد‪ .‬در ایــن حالــت بهتــر اســت‬ ‫ایــن زمــان را بــه کار مهم تــری اخصــاص دهیــد‪ .‬مثــا تمریــن‬ ‫انگلیســی خــود را انجــام دهیــد‪ .‬شــاید بهتــر باشــد فــردا و‬ ‫ســرِفرصت فیلــم مــورد عالق ـه ی خــود را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کارهای را که به انجام رسانده اید‪ ،‬از لیست خط بزنید‬ ‫تبریــک! بــا تــاش در انجــام کارهــای لیســت‪ ،‬می توانیــد‬ ‫لحظـه ی خــوش خــط زدن کارهــای انجام شــده را تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از انجــام کارهــا‪ ،‬انهــا را از لیســت خــود حــذف کنیــد و‬ ‫ســراغ ماموریــت بعــدی خــود برویــد‪ .‬پــس از انجــام هریــک از‬ ‫کارهــا‪ ،‬می توانیــد دقایقــی بــه خــود اســتراحت بدهیــد و از ان‬ ‫لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫با چطور با ما همراه باشید‪..‬‬ صفحه 6 ‫ایا میدانستید که خرس کواال هرگز اب نمی نوشد و اب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می کند؟‬ ‫ایامیدانید اتن‪ ،‬پایتخت یونان‪ ،‬تنها پایتخت اروپایی است که برای شهروندان مسلمان مسجد ندارد‬ ‫ایا میدانید‪:‬بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‬ ‫ایــا می‏دانید‪:‬بعضــی از میکــروب هــا بعــد از ‪ 3‬میلیــون ســال کــه یــخ هــای ســیبری بیــرون اوره شــده انــد هنــوز‬ ‫زنــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و دوم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونــده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی‬ ‫کشــور‏میباشــند‪ . 7‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی‬ ‫قواعــد امــره و اصــول حقوقــی در تنظیــم و‬ ‫ثبــت دادخواســتها‪ ،‬ســبب رد‏دعــوا ‪ ،‬ابطــال‬ ‫دادخواســت ‪ ،‬عــدم اســتماع دعــوا و ورود‬ ‫ثالــث می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری برخی‬ ‫از وکالء‏ذیــا تشــریح میشــوند‪:‬‬ ‫‏دعــوای اخــذ بــه شــفعه بایــد بطرفیــت شــریک‬ ‫فروشــنده و خریــدار ســهم مشــاعی فروشــنده‬ ‫باشد‏ضمناشــریکی کــه بــه طرفیــت شــریک دیگــر‬ ‫دعــوای اخــذ بــه حــق شــفعه اقامــه میکنــد بایــد‬ ‫مطمئــن باشــد کــه ‏ششــدانگ ملــک منحصــر بــه‬ ‫دو نفــر شــریک مشــاعی اســت ‪.‬‬ ‫زیــرا در وضعیــت بیــش از دو نفــر هیچیــک‬ ‫از‏مالکیــن از حــق شــفعه برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫زیــرا حــق شــفعه زمانــی ایجــاد میشــود کــه‬ ‫یکــی از دو شــریک ســهم‏مشــاعی خــود را‬ ‫بــدون پیشــنهاد بــه شــریک دوم مــی فروشــد‪.‬‬ ‫لــذا شــریک دوم میتوانــد‬ ‫ابطال معامله را‏درخواســت‬ ‫کنــد‪ .‬به شــرط انکــه خودش‬ ‫ســهم شــریکش را بــا همــان‬ ‫شــرایطی کــه انتقــال داده‬ ‫معاملــه کنــد‪ .‬‏طــرح دعــوا‬ ‫مطالبــه وجــه ‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫طرفیــت توامــان متعهــد‬ ‫و ضامــن باشــد ‪ .‬زیــرا‬ ‫متعهــد بــا ادعــای نقــل‬ ‫ذمــه بــه ‏ضامــن دعــوا را‬ ‫مــردود می کنــد‪.‬و ضامــن نیز‬ ‫هنگامیکــه بــه تنهایــی بــه‬ ‫دادگاه فراخوانده شــده ‪ ،‬بدوا مســتلزم‏اثبات‬ ‫ضمانــت او اســت ‪ .‬کــه نــه بــرای خواهــان‬ ‫مقــدور اســت و نــه بــا خواســته دادخواســت‬ ‫تقدیمــی اش مطابقــت‏دارد‪ .‬لــذا ضامــن بــه‬ ‫راحتــی ادعــای خواهــان را متوجــه متعهــد‬ ‫نمــوده و قــرار رد دعــوا صــادر می شــود‪.‬‬ ‫طــرح‏دعــوا از طــرف مســتاجر ثانــوی بایــد بــه‬ ‫طرفیــت مالــک و مســتاجر نخســتین باشــد‬ ‫‏چنانچــه کســی قــرارداد اجاره با مالــک دارد‪ .‬اما‬ ‫ملــک همچنــان در اختیــار مســتاجر نخســتین‬ ‫اســت‪ .‬نمی توانــد‏صــرف انکــه مالــک طــرف‬ ‫حســاب او اســت و بــا مالــک قــرارداد اجــاره‬ ‫منعقــد کــرده اســت صرفــا بــه طرفیــت‏مالــک‬ ‫اقامــه دعــوا نمایــد‪ .‬زیــرا حــق غیــر یعنــی حــق‬ ‫مســتاجر نخســتین مانــع از رســیدگی شــده و‬ ‫قــرار رد دعــوا‏صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و سوم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫رابطــه حــق بــا قانــون چیســت؟ایا حــق گرفتنــی‬ ‫اســت یــا دادنــی ! بــا توجــه بــه اینکــه هرکــس‬ ‫حــق را بــا‏دیــدگاه خــود تفســیر میکنــد ‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫چگونــه ممیــزی می شــود و صاحب حق شــناخته‬ ‫می شــود‪.‬؟ نقــش قانــون ‏در ایجــاد حــق‬ ‫چیســت ؟ قاعــده حقوقــی و فقهی»اَلحــق لِمَــن‬ ‫َلب»مقــرر میــدارد ‪ ،‬صاحــب حــق کســی اســت‬ ‫غ َ‬ ‫‏کــه بــه حکــم حاکــم یــا اراده ملــت و یــا حمایــت‬ ‫قانونــی بــر مــال و یــا برتــو و یــا بــر جامعــه‪،‬‬ ‫ســلطه و غلبــه یافتــه‏اســت‪ .‬بنابرایــن حــق؛ اثــر و‬ ‫نتیجــه اِعمــال قانــون اســت‪ .‬الزمــه اینکــه حــق را‬ ‫بایــد همــواره نتیجــه قانــون بدانیــم‪،‬‏امــری اســت‬ ‫کــه نظــم عمومــی‪ ،‬وجــوب انــرا داللــت میکنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ممکــن اســت اثــر قانــون‪ ،‬لزومــا در تمــام‬ ‫‏جهــات و نســبت بــه تمــام احــاد مــردم منصفانــه‬ ‫نباشــد‪ .‬زیــرا رابطــه حــق بــا قانــون رابطــه عمــوم و‬ ‫م از حق‬ ‫ـوص مــن‏وجه اســت‪ .‬گاه قانــون اع ِ‬ ‫خصـ ِ‬ ‫ـص از ان‪ .‬زیــرا از منظــر قانونگذار‬ ‫ـ‬ ‫اخ‬ ‫گاه‬ ‫اســت و‬ ‫ِ‬ ‫م عمومــی‬ ‫‪ ،‬منشــاء و ماخــذ حــق؛‏اســتقرار ِ نظ ـ ِ‬ ‫ســع و فراگیــر اســت و‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن ناگزیــر مو ِّ‬ ‫ناگزیــر بــا حقــوق برخــی از افــراد برخــورد‏دارد‪ .‬از‬ ‫منظــر اشــخاص قلمــرو وگســتره حــق ‪ ،‬مصالــح‬ ‫و منافــع و حقــوق انهــا اســت ‪ .‬لیکــن شــارع‬ ‫مقــدس و‏قانونگــذار‪ ،‬حــق را از زاویــه ای مــی‬ ‫بینــد کــه بــه بهــای نظــم عمومــی ممکــن اســت‬ ‫زیانبــار بــرای قشــری از‏جامعــه باشــد‪ .‬همیــن‬ ‫تفــاوت موجــب می شــود کــه همیشــه و در همه‬ ‫جــا ‪ ،‬قانــون از حقــی کــه بصــورت مجــرد و‏مطلــق‬ ‫در ذهن انســان اســت تبعیت ننماید و در برخی‬ ‫مــوارد ‪ ،‬ظالمانــه باشــد‪.‬بنابراین بــرای گرفتن حق‬ ‫؛ بایــد‏رابطــه حــق و قانــون را شــناخت بــه همین‬ ‫دلیــل گفتــه میشــود حــق گرفتنــی اســت‪ .‬نــه‬ ‫دادنــی ! واضــح اســت کــه‏مســیر گرفتــن حــق ‪،‬‬ ‫اثبــات حــق اســت کــه از طریــق اقامــه دعــوا در‬ ‫محاکــم قضایــی میســر اســت‪..‬‬ ‫‏وهوالمستعان‬ ‫کودکان و نوجوانان هدف‬ ‫کالهبرداران سایبری‬ ‫رییــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا ناجــا در خصــوص کالهبــرداری‬ ‫از کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی از جملــه‬ ‫ســایت های واســط ماننــد دیــوار و شــیپور بــه‬ ‫خانواده هــا هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم « علــی‬ ‫محمــد رجبــی» رییــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری‬ ‫از جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت ‪ :‬کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بــه دلیــل شــرایط خــاص ســنی‪ ،‬حســاس ترین و‬ ‫اســیب پذیر ترین گــروه در جامعــه هســتند و در‬ ‫ماه هــای اخیــر شــاهد افزایــش میــزان اســتفاده از‬ ‫فضــای مجــازی و خرید هــای اینترنتــی از طریــق ایــن‬ ‫قشــر بــا توجــه شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی‬ ‫مــدارس و دانشــگاه ها هســتیم‪.‬‬ ‫رجبــی افــزود‪ :‬برخــی امار هــا نشــان می دهــد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 10‬درصــد خریــداران اینترنتــی را کــودکان و نوجوانــان‬ ‫تشــکیل می دهنــد و خطــرات و صدمات جدی فضای‬ ‫مجــازی و لــزوم اموزش هــای ســایبری بــه ایــن قشــر‬ ‫بیشــتر از ســال های قبــل احســاس می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کالهبرداران ســایبری در ســایت های‬ ‫واســط بــا هویــت جعلــی و بــا ســوء اســتفاده از عــدم‬ ‫اگاهی هــای ســایبری کــودکان و نوجوانــان و اشــتیاق‬ ‫انــان بــرای خریــد اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کــودکان و نوجوانــان بــه منظــور خریــد‬ ‫اکانت هــا و دســتگاه های بــازی‪ ،‬اغلــب بــدون اطــاع‬ ‫خانواده هــا بــه ســایت های دیــوار و شــیپور مراجعــه‬ ‫کــرده و کالهبــرداران نیــز بــا تبلیــغ اجنــاس ارزان و‬ ‫تخفیف هــای جــذاب انــان را بــه دام می اندازنــد‪.‬‬ ‫رجبــی در خصــوص شــگردهای کالهبــرداری بیــان‬ ‫داشــت ‪ :‬مــواردی از قبیــل دریافــت بیعانــه و یــا‬ ‫وجــه کامــل و عــدم پاســخگویی و ارســال نکــردن‬ ‫کاالی فروختــه شــده از محتمــل تریــن شــگردهای‬ ‫مجرمــان اســت و عــدم واگــذاری دسترســی کامــل‬ ‫اکانــت بــازی و ایجــاد محدودیــت دسترســی کاربــر‬ ‫و یــا ارســال جنــس نامرغــوب و خــراب از دیگــر‬ ‫شــگردهای مجرمــان اســت‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫همسر ایده ال‬ ‫ایــا میدانیــد در جایــی دیگــر بــه دور از اینجــا‬ ‫در دنیایــی خیالــی همســری ایــده ال بــرای‬ ‫شــما وجــود دارد بلــه درســت اســت‪ .‬مــرد یــا زن‬ ‫رویاهــای شــما ان دور دســت هــا متاســفانه‬ ‫گــم شــده اســت وقــت مــی گذرانــد و در انتظــار‬ ‫شماســت کــه پیدایــش کنیــد بگردیــد تــا شــاید‬ ‫همســری که همیشــه در ذهن داشــتید کســی‬ ‫کــه خواســته هایتــان را بــراورده کنــد و بــا شــما‬ ‫در اوج خوشــبختی بــی پایانــی زندگــی کنــد را‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬بلــه درســت اســت ایــن موضــوع‬ ‫همــان قــدر واقعــی اســت کــه افســانه بابانوئــل‬ ‫واقعــی اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت چیــزی بــه عنــوان همســر ایده‬ ‫ال وجــود نداردهمــان گونــه کــه چیــزی بــه عنــوان‬ ‫زن و شــوهر کامــل وجــود نــدارد طنــزی قدیمــی مــی‬ ‫گویــد تنهــا دو نــوع زوج وجــود دارد زوج هایــی کــه‬ ‫رابطــه هــای فــوق العــاده دارنــد و زوج هایــی کــه‬ ‫شــما خیلــی خــوب انهــا را مــی شناســید ولــی چقــدر‬ ‫ســخت اســت کــه از شــر ایــن تفکــرات خالص شــد؟‬ ‫چقــدر ســخت اســت کــه دیگــر همســرتان را بــا‬ ‫دیگــران مقایســه نکنیــد ؟کــه دیگــر در مــورد همســر‬ ‫ایــده الــی کــه می توانســتید داشــته باشــید و اگــر‬ ‫صبــر میکردیــد مــی داشــتید یــا بایــد مــی داشــتید و‬ ‫یــا در مــورد همســری کــه داشــتید امــا بــه هــر دلیلــی‬ ‫رابطــه شــما دوام نیــاورد خیالپــردازی نکنیــد‪.‬‬ ‫رابطــه زناشــویی یــک ارتبــاط انســانی منحصــر‬ ‫بــه فــرد اســت کــه بــا هیــچ یــک از روابــط بیــن‬ ‫فــردی دیگــر قابــل مقایســه نیســت فقــط در این‬ ‫شــکل از ارتبــاط اســت کــه تمــام ابعــاد زیســتی‪،‬‬ ‫معنــوی‪ ،‬اجتماعــی و عاطفی انســان مــورد توجه‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ .‬رابطــه زناشــویی دارای مراحــل‬ ‫رشــد و کمــال اســت‪ .‬ایــن رابطــه معمــوال از دوره‬ ‫مــاه عســل همــراه بــا شــور و شــوق و انتظــارات‬ ‫ســطح بــاال‪ ،‬بــه دوره ســرخوردگی و ســازگاری‬ ‫متقابــل و در نهایــت بــه دوره ارام پذیــرش و‬ ‫عشــق پختــه منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫زوج هایــی مــی تواننــد بــه مرحلــه پختــه تــر‬ ‫و کامــل رابطــه زناشــویی وارد شــوند کــه از‬ ‫مهارت هــای الزم برخــوردار هســتند‬ ‫از خودتــان بپرســید دوســت داریــد چــه نــوع‬ ‫همســری باشــید؟ دوســت داریــد کــه بــه هــر‬ ‫قیمتــی‪ ،‬بــدون توجــه بــه اینکــه چقــدر خرابــی بــه بار‬ ‫مــی اورد ‪ ،‬در مبــارزه پیــروز شــوید؟ مبــارزه کــردن‬ ‫بــرای شــما از ســاختن یــک رابطــه ســالم مهمتــر‬ ‫اســت‪ .‬یــک مبــارزه زننــده‪ ،‬بــد و بــدون اگاهــی چــه‬ ‫هزینــه هایــی بــرای شــما دارد؟ قطعــا ًشــما مبــارزه را‬ ‫برنــده می شــوید! امــا ایــا ارزشــش را داشــت؟ باعــث‬ ‫شــد کــه حــس بهتــری بــه خودتــان داشــته باشــید‬ ‫؟متعجــب هســتید کــه منظــور مــن از مبــارزه کثیــف‬ ‫چیســت؟ چنــد مثــال می زنــم!‬ ‫کمیــن کــردن‪ :‬همســرتان کاری انجــام داده اســت‬ ‫کــه شــما دوســت نداریــد امــا چیــزی نمی گویــد‪ ،‬ان‬ ‫را گاهــی روزهــا‪ ،‬هفته هــا در دل نگــه مــی داریــد‪،‬‬ ‫ســپس در اوج یــک تضــاد ماننــد بیــرون کشــیدن‬ ‫یــک خنجــر پنهــان از اســتین تــان را رهــا می کنیــد‪.‬‬ ‫تبانــی کــردن‪ :‬شــما نفــر ســومی ماننــد پــدر ‪ ،‬مــادر‬ ‫یــا بهتریــن دوســتتان را وارد دعــوا میکنیــد‪ ،‬شــما دو‬ ‫نفــر در مقابــل همســرتان بــا هــم تبانــی مــی کنیــد‪.‬‬ ‫جلوگیری از بارگیری تروجان ها‬ ‫در دستگاه های ‪Android‬‬ ‫اندرویــد یــک سیســتم عامــل امــن اســت‪ ،‬امــا هنــوز در برابــر بســیاری‬ ‫از تکنیک هــای هــک اســیب پذیــر اســت‪ .‬کــه ایــن اســیب پذیــری در‬ ‫سیســتم عامــل اندرویــد نســبت بــه ســایر سیســتم عامل هــای تلفــن‬ ‫همــراه ‪ ،‬در مقابــل ویــروس هــا‪ ،‬بدافزارهــا‪ ،‬تروجان هــا و غیــره بســیار‬ ‫بــاال بود‪.‬بیشــتر ایــن اســیب پذیری هــا از طریــق فروشــگاه های برنامــه‬ ‫وارد تلفن شــما می شــوند‪ .‬در گذشــته ‪ ،‬شــاهد ان بودیم که فروشــگاه‬ ‫‪ Google Play‬میزبــان حــدود ‪ 100‬برنامــه حــاوی اســب تروجــان اســت‪.‬‬ ‫حتــی در حــال حاضــر‪ Google Play ،‬همچنــان بدافزارهــا و برنامه های‬ ‫پــر از ویــروس را از فروشــگاه خــود حــذف مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Trojan‬نوعــی بدافــزار اســت کــه اغلــب بــر روی تلفــن شــما بــه عنــوان‬ ‫یــک نــرم افــزار قانونــی نصــب می شــود‪ .‬برنامه حــاوی تروجــان می تواند‬ ‫توســط هکرهــا بــرای دسترســی بــه تلفــن هوشــمند ‪ Android‬شــما‬ ‫ضربــه بــه زیــر کمربنــد‪ :‬در اوج دعــوا اســیب‬ ‫می بینیــد ممکــن اســت حتــی متوجــه ان نشــوید‬ ‫ممکــن اســت درد خــود را زیــر انبوهــی از خشــم‬ ‫به اعماق وجودتان بفرســتید و حاال شــما اســیب‬ ‫دیــده و خشــمگین هســتید و میخواهیــد انتقــام‬ ‫بگیریــد‪ .‬پــس تصمیــم می گیریــد بــه همســرتان‬ ‫بیشــتر از چیــزی کــه بــه شــما اســیب زده اســیب‬ ‫برســانید و ســاح های مخفــی رو مــی شــود‪.‬‬ ‫می دانیــد کــه دقیقــا چــه بگوییــد کــه بــا عمیــق‬ ‫تریــن تــرس هــای او بــازی کنیــد اگــر عمیق تریــن‬ ‫تــرس او ایــن اســت کــه ترکــش مــی کنیــد او را‬ ‫تهدیــد بــه طــاق می کنیــد و‪...‬‬ ‫نقــش وکیــل را بــازی کــردن‪ :‬یــک تاکتیــک خــوب‬ ‫بــرای کســانی اســت کــه مهارت هــای زبانــی خوبــی‬ ‫دارنــد یــا بــا گفتگــو راحــت ترنــد‪ .‬شــما بــا کلمــات‬ ‫همســرتان را می پیچانیــد یــا بــرای تمســخر انهــا را‬ ‫اغــراق می کنیــد‪.‬‬ ‫نبــش قبــر‪ :‬ایــن زمانــی کــه شــما مــردگان‬ ‫پوســیده را از قبــر بیــرون مــی اوریــد همســرتان‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬بهتر اســت از نصــب تروجــان در دســتگاه ‪Android‬‬ ‫خــود خــودداری کنیــد‪ .‬در زیــر‪ ،‬مــا چنــد روش از بهتریــن و مهــم راه‬ ‫بــرای جلوگیــری از بارگیــری تروجــان در دســتگاه ‪ Android‬را توضیــح‬ ‫می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬همیشه سیستم عامل خود را بروزرسانی کنید‬ ‫هــر بــار کــه گــوگل نســخه جدیــدی از اندرویــد یــا به روزرســانی جدیدی‬ ‫را بــرای نســخه هــای موجــود منتشــر مــی کنــد‪ ،‬قطعــا بــا رفــع اشــکاالت‬ ‫مختلــف و افزایــش ویژگی هــای امنیتــی همــراه اســت‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه بــه روزرســانی های اندرویــد چیــزی اســت کــه مــا همیشــه‬ ‫از ان چشــم پوشــی می کنیــم‪ .‬جالــب اســت کــه بدانیــد بروزرســانی‬ ‫هزینــه زیــادی بــرای مــا دارد‪ .‬بنابرایــن ســعی کنیــد بــه روزرســانی هــا را‬ ‫بــه محــض رســیدن نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬سراغ منابع و برنامه های ناشناس نروید‬ ‫اولیــن و مهمتریــن نکتـه ای کــه هنــگام بارگیــری برنامه هــا یــا ابزارهــای‬ ‫دســتگاه ‪ Android‬خــود بایــد همیشــه در نظــر بگیریــد ایــن اســت کــه‬ ‫همیشــه بایــد بــرای بارگیــری هــر چیــزی بــه مکان هــای امــن و شــناخته‬ ‫شــده برویــد و بــه دنبــال منابــع ناشــناخته ای نباشــید کــه احتمــاال ًاز‬ ‫مدت هــا پیــش کاری کــرده کــه شــما ناراحــت‬ ‫شــده ایــد اگــر چــه مدت هــا از ان حادثــه گذشــته‬ ‫ولــی شــما ان را رهــا نمــی کنید ‪.‬زمانیکه مهمات‬ ‫اضافــه نیــاز دارید مــرده را از قبر بیرون می اورید‬ ‫و بــه صــورت او پــرت می کنیــد» ببیــن ببیــن! چــه‬ ‫کــردی « ایــن یــک تاکتیــک قــوی اســت کــه زخــم‬ ‫هــای قدیمــی را بــاز مــی کنــد و شــما را گرفتــار‬ ‫تضــاد عمیق تــری می کنــد‪.‬‬ ‫انجــام بــه روش گوریــل پشــت نقــره ای‪ :‬تــا بــه‬ ‫حــال دیــده ایــد گوریــل پشــت نقــره ای چگونــه‬ ‫از قلمــروی خــودش محافظــت میکند‪.‬غــرش‬ ‫مــی کنــد بــه ســینه اش میزنــد دندان هایــش‬ ‫را نشــان می دهــد؟ بعضــی از انســانها نیــز‬ ‫گاهــی بــا پرتــاب اشــیا یاکوبیــدن درب ‪ ،‬ایــن‬ ‫کار را انجــام می دهنــد ایــن نــوع رفتــار بــرای‬ ‫همســرتان تهدیــد کننــده اســت‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫بزرگتــر و قویتــر از شــما باشــد کامــا ً حــس‬ ‫اعتمــاد و ایمنــی را از بیــن مــی بــرد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫قابلیــت اطمینــان انهــا مطمئــن نیســتید‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقب برنامه های رایگان باشید‬ ‫خــب ‪ ،‬همــه مــا دوســت داریــم بازی هــای اندرویــدی را کــه بــه صــورت‬ ‫رایــگان عرضــه مــی شــوند‪ ،‬را بارگــزاری و نصــب کنیــم‪ .‬الزم بدانیــد اکثــر‬ ‫تروجان هــا اغلــب در نســخه های رایــگان برنامــه هــا و بازی هــا میزبانــی‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر بــه دنبــال یــک برنامــه یــا بــازی رایــگان هســتید‪ ،‬مطمئن‬ ‫شــوید کــه یــک توســعه دهنــده قابــل اعتمــاد انتخــاب کــرده ایــد و از‬ ‫منبــع معتبــر بارگــزاری کنیــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪362‬‬ ‫کنترل وضعیت سالمتی به‬ ‫صورت مداوم بدون از دست‬ ‫رفتن لحظه ای از اطالعات بدن‬ ‫مدیر ازمایشــگاه پیشــرفته تجزیه و تحلیل ســامت انســان می‬ ‫گوید‪« :‬کیفیت خواب و الگوهای ان حاوی بســیاری از اطالعات‬ ‫مهم در مورد وضعیت ســامتی بیماران اســت‪».‬‬ ‫مانیتورینــگ و کنتــرل عالئــم حیاتــی ســامت کاربــر توســط‬ ‫ســاعت هــای هوشــمند بــه شــکل قابــل توجهــی رو بــه افزایــش‬ ‫مــی باشــد‪ .‬یکــی از موانــع مانیتورینــگ عالئــم بیمــار توســط‬ ‫ســاعت هوشــمند جدا نمودن ســاعت هوشــمند در هنگام شــارژ‬ ‫توســط کاربــر بویــژه هنــگام خــواب مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ســانگون ایوان لی ‪ ،‬اســتادیار دانشــکده اطالعات و علوم رایانه‬ ‫ای دانشــگاه ماساچوســت امهرســت و مدیر ازمایشــگاه پیشرفته‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ســامت انســان مــی گویــد‪« :‬کیفیــت خــواب و‬ ‫الگوهــای ان حــاوی بســیاری از اطالعــات مهــم در مــورد وضعیــت‬ ‫ســامتی بیماران اســت‪».‬‬ ‫امــا در صــورت شــارژ شــدن دســتگاه هــای پوشــیدنی در هنــگام‬ ‫خــواب کاربــران ‪ ،‬ایــن اطالعــات در ســاعت هــای هوشــمند قابــل‬ ‫پیگیری نیســتند ‪ ،‬که در تحقیقات قبلی این موضوع به صورت‬ ‫مکــرر ذکــر شــده اســت‪ .‬لــی اضافــه مــی کند ‪« ،‬دلیــل اصلی قطع‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت کاربــران از دســتگاه هــای پوشــیدنی ایــن‬ ‫اســت کــه مجبورنــد بــه طــور مکــرر باتــری دســتگاه را شــارژ کننــد‪».‬‬ ‫بــا تعمــق در مــورد ایــن مشــکل ‪ ،‬لــی بــا مهنــدس محاســبات‬ ‫پوشــیدنی ‪ UMass Amherst‬جرمــی گومســون بــرای دســتیابی‬ ‫بــه راه حلــی بــرای شــارژ مــداوم ایــن دســتگاهها روی بــدن ‪،‬‬ ‫طوفــان فکــری انجــام داد تــا بتواننــد ســامت کاربــر را بــه صــورت‬ ‫‪ 24‬ســاعته کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫لــی یــاداوری مــی کنــد کــه بــه صــورت ناگهانــی دانشــمندان‬ ‫متوجــه شــدند «پوســت انســان مــاده ای قابــل انتقــال اســت»‪.‬‬ ‫«چــرا مــا نمــی توانیــم اشــیا روزمــره ماننــد میــز اداری ‪ ،‬صندلــی‬ ‫و فرمــان اتومبیــل را ابــزار کنیــم ؟ بنابرایــن انهــا مــی تواننــد بــه‬ ‫طــور یکپارچــه انــرژی را از طریــق پوســت انســان منتقــل کننــد تــا‬ ‫ســاعت یــا هــر سنســور پوشــیدنی را در حالــی کــه کاربــران بــا انهــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار مــی کننــد ‪ ،‬شــارژ کنند‪ .‬وی افــزود‪« :‬بنابراین ما می‬ ‫توانیــم بــه افــراد انگیــزه دهیم کــه کارهایی مانند ردیابی خــواب را‬ ‫انجــام دهنــد زیــرا انهــا بــرای شــارژ کردن ان هرگز مجبور نیســتند‬ ‫ســاعت خــود را بردارنــد‪».‬‬ ‫در مقالــه ای کــه در ‪Proceedings of the ACM on‬‬ ‫‪Interactive Mobile، Technologies Wearable and‬‬ ‫‪ Ubiquitous Technologies‬منتشــر شــده اســت‪ ،‬لــی‪،‬‬ ‫گومســون و نویســنده اصلی ‪ ،‬نور محمد ‪ ،‬دکترای علوم دکتری‪،‬‬ ‫زیرســاخت هــای فنــی را ارائــه مــی دهــد و امــکان ســنجی ان را‬ ‫بــه نمایــش مــی گــذارد‪ .‬محمــد مــی گویــد‪« :‬مــن امیــدوارم کــه‬ ‫ایــن امــر امکانــات زیادی را برای توســعه دســتگاه های پوشــیدنی‬ ‫بــدون باتــری چــه بــرای مصــرف کننــده و چــه بــرای کاربردهــای‬ ‫بالینــی فراهــم کنــد‪».‬‬ ‫تیــم ‪ 598،720 UMass Amherst‬دالر کمــک مالــی از بنیــاد‬ ‫ملــی علــوم بــرای ادامــه توســعه ســخت افــزار و نرم افزار سیســتم‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ ، Gummeson‬اســتادیار مهندســی بــرق و کامپیوتــر ‪ ،‬توضیــح‬ ‫مــی دهــد کــه چگونــه ایــن فنــاوری از بافــت انســان بــه عنــوان‬ ‫واســطه انتقــال نیــرو اســتفاده مــی کنــد‪ .‬وی مــی گویــد‪« :‬در ایــن‬ ‫دســتگاه مــا الکتــرودی داریــم کــه بــه بــدن انســان متصــل مــی‬ ‫شــود ‪ ،‬اگــر شــما بــه یــک باتــری ســنتی بــا یــک جفــت ســیم قرمــز‬ ‫و ســیاه فکــر مــی کنیــد ‪ ،‬مــی توانیــد ان را ســیم قرمــز بدانیــد‪».‬‬ ‫ســیم مشــکی معمولــی بیــن دو صفحــه فلــزی کــه روی‬ ‫دســتگاه پوشــیدنی جاســازی شــده انــد و یــک جســم ابــزاری‬ ‫روزمــره ایجــاد مــی شــود کــه وقتــی فرکانــس ســیگنال حامــل‬ ‫انــرژی بــه انــدازه کافــی بــاال باشــد از طریــق محیــط اطــراف‬ ‫کوپــل مــی شــود (یــا تقریبــا ًمتصــل مــی شــود) ‪ -‬در صدهــا‬ ‫محــدوده مگاهرتــز (مگاهرتــز)‪.‬‬ ‫محققــان نمونــه اولیــه فنــاوری خــود را بــا ‪ 10‬نفــر در ســه ســناریو‬ ‫ازمایــش کردنــد کــه در طــی ان بــازو یــا دســت افــراد بــا فرســتنده‬ ‫بــرق تمــاس مــی گرفــت ‪ -‬یــا در حالــی کــه انهــا روی صفحــه‬ ‫کلیــد دســک تــاپ یــا لــپ تــاپ کار مــی کردنــد ‪ ،‬یــا اینکــه فرمــان‬ ‫یــک ماشــین را در دســت داشــتند‪.‬تحقیقات انهــا نشــان داد کــه‬ ‫تقریبــا ً‪ 1 - 5/0‬میلــی وات (میلــی وات) نیــروی جریــان مســتقیم‬ ‫(‪ )DC‬بــا اســتفاده از پوســت بــه عنــوان محیــط انتقــال بــه مــچ‬ ‫دســت فرســوده منتقــل مــی شــود‪ .‬ایــن مقــدار کــم بــرق مطابــق‬ ‫بــا مقــررات ایمنــی اســت کــه توســط کمیســیون بیــن المللــی‬ ‫حفاظــت در برابــر اشــعه غیــر یونیــزه (‪ )ICNIRP‬و کمیســیون‬ ‫ارتباطــات فــدرال (‪ )FCC‬تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫گومســون مــی گویــد‪« :‬شــما مــی توانیــد میــزان نیروهایــی را کــه‬ ‫توســط فــن اوری مــا منتقــل مــی شــود تقریبــا ًبــا انچــه از طریــق‬ ‫بــدن انســان منتقــل مــی شــود متناســب اســت هنگامــی کــه در‬ ‫مقیــاس بدنــی انســانی بررســی مــی کنیــم ‪ ،‬بنابرایــن حداقــل‬ ‫خطــرات ســامتی را بــه همــراه دارد‪ ».‬شــخصی کــه در تمــاس‬ ‫بــا فرســتنده بــرق اســت هیــچ حســی نــدارد‪ .‬لــی مــی گویــد‪« :‬ایــن‬ ‫چیــزی فراتــر از محــدوده فرکانــس اســت کــه انســان در واقــع مــی‬ ‫توانــد ان را ادراک کند‪».‬نمونــه اولیــه در حــال حاضــر قــدرت کافی‬ ‫بــرای کارکــرد مــداوم دســتگاه پیچیــده ای ماننــد ‪ Apple Watch‬را‬ ‫تولیــد نمــی کنــد امــا مــی توانــد از ردیــاب هــای بدنســازی بســیار‬ ‫کــم مصــرف ماننــد ‪ Fitbit Flex‬و ‪ Mi-Band Xiaomi‬پشــتیبانی‬ ‫کند‪.‬تیــم ‪ UMass Amherst‬قصــد دارد در مطالعــات بعــدی‬ ‫میــزان انتقــال نیــرو را بهبــود بخشــد و مــی گویــد دســتگاه هــای‬ ‫پوشــیدنی هوشــمند نیــز بــا پیشــرفت فــن اوری هــا از مصــرف‬ ‫انــرژی بیشــتری برخــوردار مــی شــوند‪ .‬گومســون مــی گویــد‪« :‬مــا‬ ‫در اینــده تصــور مــی کنیــم کــه هرچــه بیشــتر انرژی مصرف شــده‬ ‫توســط حســگرهای پوشــیدنی را بهینــه کنیــم ‪ ،‬مــی توانیــم زمــان‬ ‫شــارژ را کاهــش داده و از بیــن ببریــم‪ ».‬لــی اضافــه می کند ‪« ،‬ما‬ ‫فکــر مــی کنیــم ایــن یــک راه حــل ابتــکاری اســت‪».‬‬ صفحه 7 ‫نرگس حسین زاده‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شب عاشورا امامزاده عبدالله گرگان‬ ‫‪ 22‬اگوست ‪ 13 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪362‬‬ ‫یک شنبه ‪ 31‬مرداد ‪22-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفه مصطفی لو و قول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت که باعث گردید جذابیتش را برای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی‬ ‫مختلــف از جملــه پــرورش پیلــه ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پسرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین‬ ‫و شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی‬ ‫منطقــه بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه‬ ‫زیــارت می اینــد‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫مواد الزم برای تهیه اب دوغ خیار‬ ‫اب دوغ خیار‬ ‫ماســت پرچــرب ‪ ۲۰۰‬گــرم ‪/‬دوغ نعنــا و پونــه نیــم لیتــر‪ /‬خامــه صبحانــه‬ ‫‪/‬دو قاشــق غذاخــوری خیــار ‪ /‬دو عددکشــمش‪ ۱۰۰ /‬گــرم گــردو (خــرد‬ ‫شــده)‪ ۱۰۰/‬گرمســبزی معطــر (نعنــاع و پونــه خشــک)‪/‬دو قاشــق‬ ‫غذاخــوری گل محمــدی خشــک ‪/‬بــه مقــدار الزمــاب بــه مقــدار الزم‬ ‫مرحله اول‬ ‫اب دوغ خیــار یــک مدلســوپ ســرد تابســتانی اســت کــه خــوردن ان در روزهــای‬ ‫گــرم حســابی می چســبد‪ .‬بــرای تهیــه یــک ابــدوغ خیــار خوشــمزه ابتــدا بایــد مــواد‬ ‫اولیــه ان را امــاده کنیــد‪ .‬دو عــدد خیــار را بــا پوســت یــا بــدون پوســت بــه دلخــواه‬ ‫بــه صــورت نگینــی خــرد کنیــد‪ .‬ســپس ســبزی و گــردو را خــرد کنیــد و ســایر مــواد‬ ‫را در ظرف هــای مخصــوص بریزیــد‪ .‬یــک کاســه بــزرگ بــرای ســرو ابــدوغ خیــار‬ ‫انتخــاب کنیــد و دســت بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫بــرای شــروع ابتــدا ماســت ســون پرچــرب را کامــا هــم بزنیــد تــا یکدســت شــود‪.‬‬ ‫در صــورت تمایــل دو قاشــق غذاخــوری خامــه صبحانــه بــه ان اضافــه کنیــد؛ اضافــه‬ ‫کــردن خامــه اجبــاری نیســت امــا طعــم اب دوغ خیارتــان را منحصــر بــه فــرد خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬ســپس اب را بــه ماســت اضافــه کنیــد و ارام هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫گــردو را خــرد کنیــد و همــراه کشــمش‪ ،‬نمــک و فلفــل بــه دوغ اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫(می توانیــد بــه جــای ماســت از دوغ هــای امــاده طعــم دار یــا کفیــر هــم اســتفاده‬ ‫کنیــد امــا ترکیــب ماســت‪ ،‬خامــه و دوغ طعــم بهتــری بــه ابــدوغ خیــار شــما‬ ‫خواهــد داد‪).‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫خیار را نگینی خرد کنید و همراه سبزی و گل محمدی به بقیه مواد اضافه کنید‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫در اخــر یــک لیــوان دوغ نعنــا و پونــه بــه مخلــوط داخــل ظــرف اضافــه کنیــد و‬ ‫هــم بزنیــد تــا مــواد کامــا بــا هــم مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫اضافــه کــردن ســبزی خــوردن تــازه و خــرد شــده بــه ایــن غــذا ان را خوشــمزه تــر‬ ‫می کنــد‪ .‬می توانیــد بــه اب دوغ خیــار بــه انتخــاب خودتــان پیــاز یــا پیازچــه و یــخ‬ ‫هــم اضافــه کنیــد تــا در روزهــای گــرم تابســتانی روحتــان را جــا دهــد‪ .‬در ضمــن اگــر‬ ‫دوســت داشــته باشــید می توانیــد در اخــر دو قاشــق غذاخــوری عــرق کاکوتــی به اب‬ ‫دوغ خیارتــان اضافــه کنیــد کــه خــواص بســیاری داشــته و باعــث جــذب بهتــر غــذا و‬ ‫جلوگیــری از دل پیچــه بعــد از غــذا می شــود‪.‬نوش جــان!‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫یکــی ازغذاهــا کــه درســت کــردن ان خیلــی بســتگی بــه فصــل و اب و هــوا دارد اب‬ ‫دوغ خیــار اســت کــه غیــر ایرانی هــا ان را ســوپ ســرد ایرانــی بــا ســبزیجات معطــر‬ ‫می نامنــد‪ .‬اب دوغ خیــار بــه عنــوان یــک غــذای محبــوب در فصــل گرمــا‪ ،‬یکــی از‬ ‫ســالم ترین غذاهــا اســت کــه می توانــد فیبــر‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد معدنــی مــورد‬ ‫نیــاز شــما را تامیــن کنــد‪ .‬نعنــاع و ریحــان در ان ضــد نفــخ و ضــد ســوزش معــده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پولک دوزی‬ ‫پشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه یکــی از‬ ‫کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی ترین نامی که به شهر مینودشت نسبت داده شده «کبود جامه» است‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن منطقــه امــده و‬ ‫مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان کــه توســط حمالت‬ ‫مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا‬ ‫قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشار حسینا ‪:‬‬ ‫حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر‬ ‫حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نــام روســتایی اســت کــه در مجــاورت ان چشــمه ای وجــود دارد کــه‬ ‫در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو غارهــای‬ ‫اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشار ساسنگ ‪:‬‬ ‫ابشــار زیبــای ساســنگ در جنــوب شــرق مینودشــت و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن محــل ‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر‬ ‫کــدام بــا فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار‬ ‫در حــدود ‪ 1/5‬کیلومتــر فاصلــه اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا‬ ‫شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشمه ابگرم دوزین ‪:‬‬ ‫چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای دیدنی طبیعی اســت‪،‬که در ‪8‬‬ ‫کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) ماران کوه ( مرکوه ) ‪:‬‬ ‫مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و مســطح در باالتریــن نقطــه‬ ‫ارتفاعــی دهســتان قلعــه قافــه مینودشــت کــه در طــول پاییز و زمســتان پوشــیده‬ ‫از بــرف و در بهــار و تابســتان از سرســبزی وطــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه بــا چشــمه هــای پــر اب وجــاری ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق‬ ‫دامــداران و مکانــی مناســب بــرای گــردش و اتــراق گروههــای فراوانی اســت‪،‬که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقراباد ‪:‬‬ ‫باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلــی و مرتعــی روســتایی اســت کــه ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور بــه تفــرج دران مــی پردازنــد‪ .‬این‬ ‫منطقه از توابع بخش مرکزی و در حدود ‪ 14‬کیلومتری شهرســتان مینودشــت و‬ ‫در جــاده ارتباطــی ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعه قافه ‪:‬‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم‬ ‫اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان « روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث‬ ‫فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی ممتــاز دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای‬ ‫قدمــت چنــد صدســاله اســت‪،‬که مــورد بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن‬ ‫روســتا دارای جاذبــه هــای گردشــگری متعــدد و متنــوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه‬ ‫و جنگل هــای زیبــا و بدیــع ویــک زیارتــگاه بنــام « ســکینه خاتــون» اســت‪.‬قلعه‬ ‫قافــه از توابــع دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت ‪،‬که با‬ ‫شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چراغ تپه ‪:‬‬ ‫چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه در حــدود ‪3‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر مینودشــت واقــع شــده اســت ‪ ،‬و دارای یــک‬ ‫محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان از محلــه پســرک‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪ .‬از ایــن محوطــه اســتفاده گردشــگری می شــود ‪ ،‬و مــردم شــهر‬ ‫مینودشــت در فصــل تابســتان بــه ان عزیمــت می نماینــد ‪ ،‬و از زیبائی هــای ان‬ ‫بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای‬ ‫چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطــه ســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــراغ تپــه امــکان مناســب بــرای انجــام برخــی ورزش هــای کوهســتانی ‪،‬‬ ‫پیــاده روی و بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) سایت پروازی پاراگالیدر روستای ترسه ‪:‬‬ ‫روســتای ترســه از توابــع بخــش کوهســارات شهرســتان مینودشــت مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان ‪ 30‬کیلومتــر فاصلــه دارد ‪.‬وجــود‬ ‫ســایت پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن‬ ‫روســتا نیــز در جــذب گردشــگر و توریســت کمــک شــایانی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا بــه شــمار می ایــد‬ ‫کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای بهــاره و تابســتانه ‪،‬‬ ‫مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ف) درخت کهنسال چنار‪:‬‬ ‫درخت کهنســال چنار که در ‪ 2‬کیلومتری روســتای ســایر قرار گرفته اســت‪ .‬ســن‬ ‫درخــت ‪ 400‬ســال مــی باشــد‪ .‬ایــن درخــت بــه شــماره ‪ 327‬ثبــت ملی می باشــد‪.‬‬ ‫ق) قله خوجه قنبر ‪:‬‬ ‫قله خوجه قنبر در شــهر دوزین و در بخش کوهســارات شهرســتان مینودشــت‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن قلــه بــه ارتفــاع ‪ 2530‬متــر‪ ،‬اســتان ســمنان و گلســتان را‬ ‫از هــم جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت‬ ‫موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر به مینودشــت قرار دارد ‪ ،‬که با شــهر مینودشــت‬ ‫‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام فاقــد شــجره‬ ‫نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان و معتمدیــن‪،‬‬ ‫قــزل امــام‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام اســت‪ .‬زیارتــگاه اق‬ ‫امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی شهرســتان ازادشــهر‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از‬ ‫توابــع بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و‬ ‫بــا شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه‬ ‫ســکینه خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا‬ ‫اظهــارات بــزرگان و معتمدیــن‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام‬ ‫حســین (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی واقــع شــده اســت‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط‬ ‫جنگلــی زیبــا قــرار دارد‪ ،‬و دارای اب‪ ،‬بــرق جــاده اســفالته‬ ‫و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نسبت حضرت پیر (ع) به امامان می رسد‪.‬‬ ‫پولــک دوزی یکــی از صنایــع دســتی و رودوزی هــای ســنتی ایــران‬ ‫می باشــد‪ .‬کــه عبــارت اســت از نصــب پولــک هــای طالیــی و گاه طــای‬ ‫خالــص بــر روی پارچــه ابریشــمی یــا پنبــه ای کــه گاهــی نیــز ممکــن اســت‬ ‫همــراه بــا گلــدوزی‪ ،‬منجــوق‪ ،‬ســرمه‪ ،‬ملیلــه‪ ،‬ابریشــم و ســنگ مراویــد‬ ‫صــورت گیــرد ‪.‬‬ ‫تعریف پولک دوزی و تاریخچه ان‬ ‫در لغــت نامــه دهخــدا‪ ،‬پولــک دوزی عمــل دوختــن پولــک و از ان‬ ‫صــورت هــا و اشــکال بــراوردن جامــه هــا و پــرده هــا و گســتردنی هــا‬ ‫چــون ســوزنی و روســینی و غیــره معنــی شــده اســت‪.‬در گذشــته‪ ،‬پولــک‬ ‫از جنــس طــا‪ ،‬نقــره یــا برنجــی بــا شــکل هایــی دایــره ماننــد‪ ،‬بــرگ‪ ،‬گل‪،‬‬ ‫ســتاره‪ ،‬هاللــی‪ ،‬اشــکی و غیــره بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر پولــک هــا از جنــس پالســتیک رنگــی یــا الیــاژی بــه‬ ‫اشــکال هندســی‪ ،‬برگــی‪ ،‬گلــی‪ ،‬گل ‪ 4‬پــر یــا ‪ 5‬پــر‪ ،‬ســتاره ای‪ ،‬ترنجــی‪،‬‬ ‫شمســه ای‪ ،‬اســلیمی‪ ،‬فلســی‪ ،‬هاللــی‪ ،‬گــوش ماهــی‪ ،‬صدفــی‪ ،‬دایــره‬ ‫ای ســاده و مضــرس‪ ،‬گــوش خرگــوش‪ ،‬لــوزی‪ ،‬شــش ضلعــی منظــم‪ ،‬بــا‬ ‫دایــره بــزرگ و کوچــک‪ ،‬دایرهــای زمینــه زرکــی‪ ،‬قالبــی‪ ،‬مرغــی‪ ،‬بیضــی‪،‬‬ ‫مثلثــی‪ ،‬عقربــه ای صــاف و مضــرس‪ ،‬اشــکی کــه دارای پوشــش شــفافی‬ ‫از یــک مــاده رنگیــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫دوخت ساده‬ ‫دوخت برجسته‬ ‫بــرای ایــن نــوع دوخــت از دو روش اســتفاده مــی کننــد‪:‬در زیــر قســمت‬ ‫مــورد نظــر را بــا الیــه ای از پنبــه یــا پشــم شیشــیه و یــا چیــزی ماننــد ان‬ ‫برجســته کــرده و ســپس بــه هماننــد شــیوه دوخــت ســاده بــه پولــک دوزی‬ ‫مــی پردازنــد‪.‬در ابتــدا تعــدادی منجــوق یــا ملیلــه را بــا ســوزن بــه مقــدار‬ ‫مناســب گرفتــه‪ ،‬ســپس پولــک و بعــد منجــوق را بــه ان اضافــه و در اخــر‬ ‫ســوزن را از پولــک و منجــوق و ملیلــه هــای قبــل از پولــک رد مــی کننــد‬ ‫دوخت ایستاده‬ ‫دوخــت بــه شــیوه ای انجــام مــی شــود کــه پولــک از پهلــو ‪ ،‬یــه صــورت‬ ‫مــورب بایســتد‪ .‬از ایــن شــیوه بــرای دوخــت گل هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای ایــن دوخــت ‪ ،‬ســوزن را از پارچــه بیــرون اورده ‪ ،‬پولــک و منجــوق‬ ‫بــه تعــداد دلخــواه ( یــک پولــک یــا یــک منجــوق و یــا ایــن کــه یــک در‬ ‫میــان پولــک و منجــوق تــا چهــار عــدد ) در طــول بخیــه دوختــه شــده قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬ایــن پولــک هــا و منجــوق هــا بــه انــدازه تقریبــی پولــک و‬ ‫منجــوق هــای هــر بخیــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫وسایل و ابزار موردنیاز پولک دوزی‬ ‫الیــه چسب‪/‬ســورن مخصــوص منجوق‪/‬نــخ همرنــگ پارچــه و انــواع‬ ‫منجوق‪/‬پولک‪/‬ملیله‪/‬مرواریــد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!