روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 359 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 359

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 359

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 359

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 23 -‬مرداد‬ ‫برنج شاهدانه شمال‬ ‫‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫عرضه مستقیم انواع برنج محلی‬ ‫‪ /14‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /5‬محرم ‪1442/‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09113757815 -09015648663‬‬ ‫‪shahdane_rice‬‬ ‫جایگاه مجهول حقوق شهروندی در جامعه‬ ‫افزایش بیماری های متابولیک دام‬ ‫در پی خشکسالی‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش تقاضای سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی اترک‬ ‫‪5‬‬ ‫ورشکستگی ‪ ۴۰‬باشگاه ورزشی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫کلی و جزئی‬ ‫شماره‬ ‫‪359‬‬ ‫الشه ‪ ،‬نیم دانه‬ ‫ارسال به سراسر کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫اعالم استقالل بحرین از ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫نکات کاربردی برای اولویت بندی کارها‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رامیان را بهتر بشناسیم‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش خالف واقع کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری و دادگاه انتظامی‬ ‫اســتفاده مــی کننــد ماننــد فایرفاکــس‪ ،‬تــور و ‪ Brave‬اســتفاده کنیــد‪ .‬مرورگــر فایرفاکــس‬ ‫حالــت خصوصــی هــم دارد کــه بــه کمــک ان می توانیــد مطمئــن شــوید تاریخچــه مــرور‬ ‫وب‪ ،‬کوکــی و داده هــای کــش روی دســتگاه شــما باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫زمــان اســتفاده از ‪:VPN‬هنگامــی کــه بــه ‪ VPN‬متصــل هســتید‪ ،‬داده هایتــان از یــک تونــل‬ ‫رمزگــذاری شــده عبــور می کننــد تــا بــه ســرور ‪ VPN‬برســند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه بایــد از‬ ‫‪ VPN‬یــی کــه اســتفاده می کنیــد اطمینــان کســب کنیــد زیــرا در ایــن حالــت اطالعــات شــما‬ ‫بدســت ‪ VPN‬می رســد‪ ،‬بایــد مطمئــن شــوید کــه اطالعــات شــما را ذخیــره نمی کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫امنیــت بیشــتر می توانیــد بعــد از اتصــال بــه ‪ VPN‬بــرای مرورگــر تــور را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫از سرویس هایی که از رمزگذاری ‪ end to end‬استفاده می کنند‪ ،‬استفاده کنید‪:‬‬ ‫اشــفای داده امنیــت میلیون هــا داده کاربــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬اگــر از‬ ‫ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده مــی کنننــد بهره ببریــد در صورت‬ ‫افشــای داده هــم امنیــت داده هایتــان در خطــر قــرار نمی گیــرد‪ .‬بــرای مثــال در مــورد‬ ‫ســرویس ایمیــل بهتــر اســت از ‪ ProtonMail‬بــه جــای ‪ Gmail‬اســتفاده کنیــد و یــا از‬ ‫‪ Signal‬بــه جــای ‪ Telegram‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همیشه سیاست های حریم شخصی سرویس که استفاده می کنید را بخوانید‪:‬‬ ‫قبــل از اســتفاده از ســرویس ها و اپلیکیشــن های انالیــن حتمــا سیاســت های حریــم‬ ‫شــخصی ان هــا را بخوانیــد‪ .‬در برخــی مــوارد ممکــن اســت متعجــب شــوید کــه چــه اطالعــات‬ ‫بــی ارتبــاط بــا کاری کــه سرویسشــان انجــام میدهــد را از کاربرانشــان جم ـع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫هوشــیار باشــید‪:‬اگر می خواهیــد اســیب های احتمالــی را بــه حداقــل برســانید ســعی کنید‬ ‫کنترل اطالعاتتان را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از انجــا کــه ‪ ٪58‬از مصــرف کننــدگان انتظــار دارنــد پــس از همه گیــری کوییــد ‪19‬‬ ‫خریدهــای انالیــن بیشــتری نســبت بــه قبــل انجــام دهنــد‪ ،‬مشــاغل افالیــن انگیــزه‬ ‫بیشــتری بــرای ادامــه فعالیــت خــود بصــورت انالین دارند مهاجمان مشــتاق بهره بــرداری‬ ‫از هــر بســتر تجــارت الکترونیکــی هســتند کــه در مــورد جلوگیــری از فیشــینگ و ســایر‬ ‫تهدیــدات امنیــت ســایبری ســرمایه گــذاری و پیشــگیری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر یــک مجــرم ســایبری بتوانــد کنتــرل حســاب ادمیــن فروشــگاه انالیــن شــما را در دســت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬صدمــات زیــادی بــه شــما وارد می شــود‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه کارکنــان شــما بــه خوبــی امــوزش دیده انــد و از تالش هــای فیشــینگ‬ ‫جلوگیــری می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مشــتری از نــرم افــزار ضــد ویــروس اســتفاده کنیــد و هرگــز‬ ‫اطالعــات ورود بــه سیســتم یــا ســایر اطالعــات حســاس خــود را بــا کســی بــه اشــتراک نگذاریــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2021‬صنعــت تجــارت الکترونیکــی بــه ســرعت در حــال رشــد اســت همانطــور‬ ‫کــه در بــاال تهدیدهــای توضیــح داده شــده مــا شــاهد رشــد مــداوم تعــداد و پیچیدگــی‬ ‫حمــات و همچنیــن تاثیــر مالــی انهــا خواهیــم بــود عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تعــداد زیــادی از‬ ‫حمــات بــه صــورت خــودکار و در مقیــاس گســترده تــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫برای چی حریم شخصی انالین مهم است‬ ‫حریــم شــخصی انالیــن از حقــوق بشــر اســت‪ ،‬امــا ســرویس هــای انالیــن و شــبکه های‬ ‫تبلیغاتــی از ان بــرای ســود شــخصی خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬حریــم شــخصی انالیــن مــا مهم‬ ‫اســت در ایــن مقالــه بــه چرایــی اهمیــت ان می پردازیــم‪ .‬امــروزه حفــظ ناشناســی در اینترنــت‬ ‫بســیار ســخت شــده اســت‪ .‬تکنولــوژی بــا ســرعت زیــادی در حــال رشــد اســت و ردیابــی داده ها‬ ‫تبدیــل بــه هنجــار شــده اســت‪ .‬دیگــر جــای تعجــب نیســت کــه ســرویس های مختلــف ماننــد‬ ‫گــوگل یــا توییتــر تولــد مــا را تبریــک بگوینــد و یــا بــا توجــه بــه خریدهــای انالینمــان توصیه هــای‬ ‫خریــد مختلــف و مشــابه دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫برای چی حریم شخصی انالین مهم است‬ ‫حریــم شــخصی از حقــوق اساســی بشــر اســت‪ :‬اعالمیــه حقــوق جهانــی در بنــد ‪ ۱۲‬بــه‬ ‫اهمیــت حریــم شــخصی بشــر تاکیــد می کنــد‪ .‬همچنیــن وضــع کــردن قوانینــی ماننــد‬ ‫‪ GDPR‬از طــرف اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الویــت اهمیــت بــه حریــم شــخصی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫نبــود حریــم شــخصی انالیــن کاربــران را اســیب پذیر می کنــد‪ :‬هنگامــی کــه بــه اینترنــت‬ ‫متصــل می شــویم و فعالیت هــای خــود را انالیــن دنبــال می کنیــم از خودمــان ردپــای‬ ‫دیجیتــال بــه جــا می گذاریــم‪ .‬ایــن ردپا هــای دیجیتــال مشــخص می کننــد کــه مــا در چــه‬ ‫ســاعتی می خوابیــم‪ ،‬چــه عادت هایــی داریــم‪ ،‬وضعیــف ســامتی مــا چگونــه اســت‪،‬‬ ‫عادت هــای خربــد مــا چیســتند‪ ،‬و مــوارد بســیار زیــاد دیگــر‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد در‬ ‫دســترس شــرکت های تبلیغاتــی زیــادی بــا اهــداف مختلفــی قــرار بگیــرد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه رشــد شــبکه هــای اجتماعــی و میــل کاربــران بــه فعالیــت در ایــن شــبکه ها‪ ،‬حجــم‬ ‫زیــادی از اطالعــات توســط خــود کاربــران در اینترنــت توزیــع می شــود‪ .‬یکــی از رایج تریــن‬ ‫روش هــای ســو اســتفاده از ایــن اطالعــات‪ ،‬ایجــاد حســاب جعلــی اســت‪ .‬هر چقدر بیشــتر‬ ‫اطالعات تــان را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬همانقــدر کنتــرل کمتــری روی اطالعات تــان داریــد‪.‬‬ ‫بــه خطــر افتــادن ازادی بیــان‪ :‬حریــم شــخصی جــزء اساســی ازادی بیــان اســت‪.‬‬ ‫محافظــت از حریــم شــخصی برخــی گروه هــا ماننــد فعاالن حقــوق بشــر‪ ،‬روزنامه نگاران‪،‬‬ ‫سیاســتمداران بــرای جلوگیــری از اذیت هــای احتمالــی بســیار مهــم اســت‪ .‬هرچند حفظ‬ ‫حریــم شــخصی بــرای افــرادی کــه در گروه هــای بــاال نیســتند هــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حریــم شــخصی روی اعتبــار مــا تاثیــر گــذار اســت‪ :‬بیشــتر مــا داســتان هایی داریــم کــه‬ ‫دوســت داریــم شــخصی و خصوصــی باقــی بماننــد‪ ۵۰ .‬ســال پیــش محافظــت از همچیــن‬ ‫داســتان هایی بســیار ســخت و پیچیــده نبــود‪ .‬امــا امــروزه بــا توجــه بــه تکنولــوژی اینترنــت‬ ‫و انــواع ســرویس هــای انالیــن و ردپاهــای دیجیتالــی کــه بــه جــا می گذاریــم‪ ،‬حفــظ اســرار‬ ‫ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫از حریــم شــخصی خــود محافظــت کنیــد و امــن بمانیــد‪ :‬خیلــی مشــکل اســت کــه تمــام‬ ‫ردپــای هــای انالیــن خــود را پــاک کنیــد‪ ،‬امــا راه هایــی وجــود دارنــد کــه کمــک می کننــد میــزان‬ ‫اطالعاتــی کــه خواســته و ناخواســته بــه اشــتراک می گذاریــم را بــه حداقــل می رســانند‪.‬‬ ‫از مرورگرهــای امــن اســتفاده کنیــد‪:‬از مرورگرهایــی کــه بــه حریــم شــخصی کاربرانشــان‬ ‫‪7‬‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫قسمت اول‬‫ف واقعــدر جــرم انــگاری یکــی‬ ‫صــدور گواهــی خــا ِ‬ ‫از زیــان بارتریــن رفتارهــای اجتماعــی محســوب‬ ‫شــدهودر قانــون ‏مجــازات اســامی بــا عنــوان‬ ‫جعــل و تزویــر شــناخته شــده اســت‪ .‬لــذا داخــل در‬ ‫مصادیــق مــاده ‪ 523‬ق‪.‬م‪.‬ا بــوده و عنصــر‏قانونــی‬ ‫ان مــاده ‪ 539‬ق‪.‬م‪.‬ا می باشــد‪ .‬در اینجــا می خواهیــم مصــداق گــزارش‬ ‫خــاف واقــع کارشــناس رســمی‏دادگســتری را شناســایی کنیــم‪ .‬بــرای پاســخ‬ ‫بــدوا مثالهایــی از قانونگــذار ذکــر می شــود‪ .‬مثــا محلــی کــه بــرای شــرب‬ ‫‏خمــر و یــا قمــار بــازی دایــر شــده اگــر ضابطیــن قضایــی ضمــن بازدیــد بــا‬ ‫وصــف وجــود متعلقــات ممنوعــه‪ ،‬انــرا منــزه از ‏فعــل ممنوعــه گــزارش‬ ‫دهنــد مرتکــب گــزارش خــاف واقــع شــده اند‪ .‬و یــا در اداره گذرنامــه یــا‬ ‫در شــهرداری یــا در‏ثبــت احــوال و یــا اداره گمــرک و یــا ثبــت اســناد احــدی‬ ‫از کارمنــدان و مدیــران گواهینامــه و یــا تاییدیـه ای صــادر کنــد‏کــه مغایــر بــا‬ ‫الزامــات مصرحــه قانونــی باشــد‪ .‬یــا مهنــدس ناظــر یــا مهنــدس مشــاور بــرای‬ ‫ملکی‪،‬گواهــی عــدم خــاف‏صــادر کنــد کــه ناقــض مقــررات ملــی ســاختمان‬ ‫باشــد‪ .‬و یــا طبیبــی بــرای معافیــت از ســربازی‪ ،‬گواهینامــه ای را صــادر‬ ‫‏کنــد کــه ضمــن کتمــان برخــی از احــوال شــخصی متقاضــی تحلیلــی مغایــر‬ ‫بــا نتایــج ازمایشــات ارائــه کــرده باشــد‪ .‬و یــا ‏فــرد نظامــی گزارشــی را بــه‬ ‫فرمانــده خــود ارائــه دهــد کــه مغایــر بــا وقایــع و حوادثــی باشــدکه اثــار ان‬ ‫مســتند بــه ســند‏می باشــد‪ .‬از مثالهــای مذکــور چنیــن اســتنتاج می شــود‬ ‫کــه گــزارش خــاف واقــع صــرف کتمــان واقعــه نیســت بلکــه کتمــان‏حقیقــت‬ ‫یــا ســتکه بــا فعــل مثبــت بیــان می شــود‪ .‬و یــا حقیقتــی اســت کــه بصــورت‬ ‫ناقــص و بــا دخــل و تصــرف اظهــار می گــردد‏‏‪ .‬پــس هرجــا کــه از گــزارش‬ ‫خــاف واقــع صحبــت می شــود‪ .‬پیشــاپیش حقیقــت و واقعــه ای تثبیــت‬ ‫شــده و الــزام اور کــه‏متضمــن تعریفــی از قانونگــذار و یــا واقعیــات عینــی‬ ‫اســت وجــود دارد ‪.‬‬ ‫پــس منشــاء گــزارش خــاف واقــع یــا اثــار وقایــع‏عینــی اســت ماننــد وجــود‬ ‫فیلــم و عکــس و ســند از واقعــه ویــا حقیقتــی اســت کــه نظامــات و الزامــات‬ ‫قانونــی و قواعــد ‏امــره موجــد ان اســت‪ .‬و یــا می تــوان گفــت منشــاء‬ ‫گــزارش خــاف واقــع حقیقتــی اســت اســتوار کــه قبــل از ارائــه‏گــزارش‬ ‫وجــود داشــته اســت و نــه اینکــه پــس از ارائــه گــزارش خلــق شــده باشــد‪.‬‬ ‫ادامــه در قســمت بعــدی‪.‬‬ ‫و‏هوالمستعان‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 22‬مرداد‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 22‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,900,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪11,070,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 110,320,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 116,320,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 59,750,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,380,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪359‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫اعالم استقالل بحرین‬ ‫از ایران‬ ‫‪ 23‬مــرداد ‪ 1350‬جزیــره بحریــن واقــع در جنــوب‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬تــا اوایــل دوران قاجــار تحــت نظــر ایران‬ ‫اداره می شــد ولــی پــس از چنــد ســال‪ ،‬انگلیســی هــا‬ ‫بــه بهانــه اینکــه ایــران فاقــد نیــروی دریایــی اســت‪،‬‬ ‫طــی قــراردادی بــا قاجــار‪ ،‬حفــظ امنیــت خلیــج فــارس‬ ‫و بحریــن برعهــده نیــروی دریایــی بریتانیــا گذاشــته‬ ‫شــد‪ .‬ایــن حاکمیــت کــه بیــش از یکصــد و پنجــاه‬ ‫ســال بــه طــول انجامیــد‪ ،‬بعدهــا بــه طــور مکــرر مــورد‬ ‫مخالفــت دولــت هــای وقــت ایــران واقــع مــی گردیــد‬ ‫ولــی هــر بــار بــه نحــوی بــا شکســت مواجــه مــی شــد‪.‬‬ ‫در نهایت وقتی که ایران در سال ‪ 1336‬ش در الیحه‬ ‫تقســیمات کشــوری‪ ،‬بحریــن را اســتان چهاردهــم ایــران‬ ‫اعــام کــرد‪ ،‬موجــی از مخالفــت در کشــورهای عربــی را‬ ‫برانگیخت‪ .‬در این میان شــاه که نمی خواســت حمایت‬ ‫کشــورهای عربــی را از دســت بدهــد و ضمنــا ًبــرای اینکــه‬ ‫بتوانــد حاکمیــت ایــران نســبت جزایر دیگر خلیــج فارس‬ ‫از قبیل تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموســی را تثبیت‬ ‫کنــد‪ ،‬یکبــاره و بــه طــور ناگهانــی‪ ،‬تصمیــم خــود را مبنــی‬ ‫بــر چشــم پوشــی از ادعاهــای دیرینــه ایــران بــه بحریــن‬ ‫اعــام نمــود و پــس از ان‪ ،‬دولــت‪ ،‬میانجــی گــری دبیــر‬ ‫کل ســازمان ملــل را در ایــن مســاله تقاضــا کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ‪ 21‬اردیبهشــت ‪ 1349‬ش برابــر ‪ 11‬مــی‪1970‬‬ ‫م شــورای امنیــت براســاس گــزارش هیئــت اعزامــی بــه‬ ‫بحریــن مبنــی بــر تمایــل اکثریــت قاطــع اهالــی بحریــن‬ ‫بــه اســتقالل‪ ،‬قطعنامــه ای صــادر کــرد کــه مفــاد ان‬ ‫قطعنامــه مبنــی بــر لــزوم اســتقالل بحریــن‪ ،‬در ‪24‬‬ ‫اردیبهشــت ان ســال بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی‬ ‫ایران رســید‪ .‬هنوز اســتقالل بحرین رســما ًاعالم نشــده‬ ‫بــود کــه هیئــت حســن نیــت ایرانــی راهــی بحریــن شــد و‬ ‫هیئتــی نیــز از انجــا بــه ایــران امــد‪ .‬ســرانجام ایــن جزیــره‬ ‫مهــم و اســتراتژیک و سرشــار از منابــع انــرژی در ‪23‬‬ ‫مــرداد ‪ 1350‬ش اعــام اســتقالل کــرد و ایــران نخســتین‬ ‫کشــوری بــود کــه یــک ســاعت پــس از اعــام اســتقالل‪،‬‬ ‫ان کشــور را بــه رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫استفاده از روشنایی روز‬ ‫به دلیل حفظ سالمت‬ ‫چشم‪ ،‬شادابی‪ ،‬پیشگیری‬ ‫از افسردگی و صرفه جویی‬ ‫انرژی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی از دیدگاه یک حقوق دان‬ ‫یــک وکیــل پایــه یــک دادگســتری بــا بیــان‬ ‫اینکــه قانــون مســئولیت هــای مدنــی در‬ ‫ایــران بایــد بازنگــری شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر چــه‬ ‫برخــی قوانیــن مربــوط بــه حقــوق شــهروندی‬ ‫نظیــر قانــون مســئولیت های مدنــی در ایران‬ ‫قدیمــی و در ســال ‪ ۱۳۳۹‬تدویــن شــده و تــا‬ ‫کنــون هیــچ بازنگــری در ان صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت امــا مشــکلی کــه در حــال حاضــر در‬ ‫زمینــه حقــوق شــهروندی بــا ان مواجــه‬ ‫هســتیم ایــن اســت کــه همیــن قوانیــن در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده نیــز اجــرا نمــی شــود و‬ ‫بطوریکــه بســیاری از مــردم جامعــه مــا بــه‬ ‫حقــوق شــهروندی خــود اشــنا نیســتند‪.‬‬ ‫جایگاه مجهول حقوق شهروندی در جامعه‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫حقــوق شــهروندی را می تــوان بــه مجموعــه‬ ‫قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص در جامع ـه ی‬ ‫شــهری تعریــف نمــود‪ .‬حقــوق شــهروندی جــز‬ ‫حقــوق ذاتــی و فطــری انســان ها اســت‪.‬‬ ‫ل انتقــال و‬ ‫همچنیــن ایــن حقــوق غیــر قابــ ‬ ‫تجزیه ناپذیــر اســت‪ ،‬بــه ایــن صــورت کــه عناصــر‬ ‫ان الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی را می تــوان بــه مجموعــه‬ ‫قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص در جامع ـه ی‬ ‫شــهری تعریــف نمــود‪ .‬حقــوق شــهروندی‬ ‫جــز حقــوق ذاتــی و فطــری انســان ها اســت‪.‬‬ ‫ل انتقــال و‬ ‫همچنیــن ایــن حقــوق غیــر قابــ ‬ ‫تجزیه ناپذیــر اســت‪ ،‬بــه ایــن صــورت کــه عناصــر‬ ‫ان الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی بــه افــرادی تعلــق می یابــد‬ ‫کــه “تابعیــت” یــک کشــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد افــزود کــه حقوق شــهروندی‪ ،‬به‬ ‫تابعــان یــک کشــور فــارغ از رنــگ‪ ،‬قومیــت‪ ،‬نــژاد‪،‬‬ ‫دیــن و طبقه شــان تعلــق می یابــد‪ .‬چنانچــه در‬ ‫کشــور مــا‪ ،‬مســلمان بــودن شــرط برخــورداری از‬ ‫حقــوق شــهروندی نیســت‪ .‬در واقــع ایــن حقوق‪،‬‬ ‫رنــگ و بویــی ملــی بــه خــود گرفتــه و بــه صفــات‬ ‫گفتــه شــده ارتباطــی ندارنــد‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی امیزه ای از همــه‬ ‫نســل های حقــوق بشــر اســت کــه بــا‬ ‫پیشــرفت جوامــع و تحــول زندگــی انســان ها‬ ‫رخ داده و امــروزه نمــادی بــرای ســنجش‬ ‫میــزان مدنیــت کشــورها محســوب می شــود‬ ‫حقوق شــهروندی از جمله حق حیات‪ ،‬ســامت‬ ‫و کیفیــت زندگــی‪ ،‬ازادی و امنیــت‪ ،‬مشــارکت‬ ‫در تعییــن سرنوشــت‪ ،‬اداره شایســته امــور‬ ‫کشــور‪ ،‬دسترســی بــه اطالعــات‪ ،‬برخــورداری از‬ ‫فضــای مجــازی امــن و باکیفیــت‪ ،‬حفــظ حریــم‬ ‫خصوصــی‪ ،‬تابعیــت‪ ،‬اقامــت و ازادی رفت وامــد‪،‬‬ ‫اشــتغال و درامــد‪ ،‬تشــکیل خانــواده‪ ،‬دادخواهــی‬ ‫عادالنــه‪ ،‬حــق مســکن و مالکیــت‪ ،‬رفــاه و تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اموزش وپــرورش‪ ،‬محیط زیســت‬ ‫ســالم و صلــح و امنیــت تنهــا بخشــی از حقــوق‬ ‫شــهروندی اســت کــه هــر دولتــی مکلــف بــه‬ ‫احقــاق انهــا بــرای همــه شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫شــرح حقــوق شــهروندی در نظــام اداری عبــارت‬ ‫اســت از‪:‬‬ ‫‪ -1‬حــق برخــورداری از اِعمــال بیطرفانــه قوانیــن و‬ ‫مقــررات‬ ‫‪ - ۲‬حــق مصــون بــودن از تبعیــض در نظــام هــا‪،‬‬ ‫فرایندهــا و تصمیمــات اداری‬ ‫‪ -3‬حــق دسترســی اســان و ســریع بــه خدمــات‬ ‫اداری‬ ‫‪ -4‬حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد‬ ‫‪ -۵‬حق اگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای‬ ‫اداری و دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز‬ ‫‪ -6‬حــق اظهارنظــر ازاد و ارائــه پیشــنهاد در مــورد‬ ‫تصمیمــات و فرایندهــای اداری‬ ‫‪ -۷‬حــق اشــخاص توانخــواه در برخــورداری کامــل و‬ ‫ســریع از امتیــازات خــاص قانونــی‬ ‫‪ -8‬حــق رســیدگی بــه موقــع و منصفانــه بــه‬ ‫شــکایات و اعتراضــات‬ ‫‪ -۹‬حــق جبــران خســارات وارده در اثــر مقصــر‬ ‫بــودن دســتگاه هــای اجرایــی و کارکنــان ان‬ ‫میــزان حقــوق شــهروندی در شــهروندان گلســتان‪،‬‬ ‫پایین تــر از حــد متوســط اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی‬ ‫میــزان‬ ‫بیــن‬ ‫همچنیــن‬ ‫شــهروندان از حقــوق شــهروندی بــر‬ ‫اســاس قومیــت‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬منطقــه‬ ‫ســکونت و رده ســنی تفــاوت خاصــی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بایــد بیــان کــرد کــه حقــوق بشــر اســامی را‬ ‫بایــد در چارچــوب اموزه هــای دینــی و اســتخراج‬ ‫از منابــع اســامی مشــاهده کــرد و لــذا‪ ،‬ایــن‬ ‫جامعیــت همه جانبــه قانــون اساســی و حقــوق‬ ‫اســامی را بایــد بــه ایــن جهــت دانســت کــه ایــن‬ ‫حقــوق بــر امــده از اندیشــه اســامی اســت‪.‬‬ ‫یــک جامعــه شــناس خشــونت و پرخاشــگری را‬ ‫از مهــم تریــن عــوارض اجتماعــی عــدم رعایــت‬ ‫حقــوق شــهروندی در جامعــه دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫عــدم توجــه جــدی بــه حقــوق شــهروندی افــراد‬ ‫باعــث افزایــش میــزان خشــونت و پرخاشــگری‬ ‫در شــهر شــده کــه در نتیجــه ان امنیــت روانــی‬ ‫شــهرواندان بــه مخاطــره و چالــش کشــیده‬ ‫می شــود چــرا کــه وقتــی یــک شــهروند تصــور کنــد‬ ‫کــه دیگــران بــه دنبــال پایمــال نمــودن حقــوق‬ ‫انهــا هســتند دائمــا بــا اضطــراب‪ ،‬اســترس و عدم‬ ‫احســاس امنیــت در شــهر زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی از دیدگاه یک جامعه شناس‬ ‫حقــوق شــهروندی از دیــدگاه جامعــه شناســی‬ ‫عنــی برخــورداری از تمامــی امتیــازات مدنــی‬ ‫و شهرنشــینی کــه هــر کســی بــا زندگــی‬ ‫در محــدوده شــهری زیــر پوشــش ان قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬تعریــف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬از دیــدگاه جامعــه‬ ‫شناســی بهــره گیــری افــراد از امکانــات زندگــی‬ ‫اعــم از فرهنگــی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬رفاهــی‪ ،‬تفریحــی‬ ‫و مشــارکت در تعییــن سرنوشــت سیاســی و‬ ‫شــهری ازجمله اساســی ترین حقوق شــهروندی‬ ‫افــراد بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫ایــن جامعــه شــناس همچنیــن تاریخچــه‬ ‫حقــوق شــهروندی را بــه زمــان ظهــور دیــن اســام‬ ‫نســبت داد و گفــت‪ :‬در واقــع حقــوق شــهروندی‬ ‫از زمــان ظهــور اســام بــا تعهــدی کــه بــا رعایــت‬ ‫حقــوق دیگــران‪ ،‬شــناخت مســئولیت و اختیــارات‬ ‫هــر فــرد در شــهری کــه زندگــی می کنــد‪ ،‬وجــود‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬مفهــوم پیــدا کــرد بطوریکــه کمــک‬ ‫بــه ابادانــی شــهر‪ ،‬نگهــداری امکانــات طبیعــی‪،‬‬ ‫مراقبــت امکاکــن عمومــی از نــگاه اســام به عنوان‬ ‫حقــوق شــهروندی افــراد پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی از دیــدگاه یــک حقــوق دان‬ ‫یــک وکیــل پایــه یــک دادگســتری بــا بیــان اینکــه‬ ‫قانــون مســئولیت های مدنــی در ایــران بایــد‬ ‫بازنگــری شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر چــه برخــی قوانیــن‬ ‫مربــوط بــه حقــوق شــهروندی نظیــر قانــون‬ ‫مســئولیت های مدنــی در ایــران قدیمــی و در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۹‬تدویــن شــده و تــا کنــون هیــچ‬ ‫بازنگــری در ان صــورت نگرفتــه اســت امــا‬ ‫مشــکلی کــه در حــال حاضــر در زمینــه حقــوق‬ ‫شــهروندی بــا ان مواجــه هســتیم ایــن اســت کــه‬ ‫همیــن قوانیــن در نظــر گرفتــه شــده نیــز اجــرا‬ ‫نمی شــود و بطوریکــه بســیاری از مــردم جامعــه‬ ‫مــا بــه حقــوق شــهروندی خــود اشــنا نیســتند‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی از دیــدگاه روانشــناس بالینی‬ ‫یــک روانشــناس بالینــی حقــوق شــهروندی را‬ ‫از اساســی ترین و ابتدایی تریــن حقــوق افــراد‬ ‫در هــر جامعــه ای دانســت و گفــت‪ :‬اگــر در‬ ‫جامعـه ای قانونــی مــدون و جامــع وجــود داشــته‬ ‫باشــد کــه در ان حقــوق افــراد بــه عنــوان یــک‬ ‫شــهروند جــدی تلقــی شــود کمتــر شــاهد انواعــی‬ ‫از خشــونت ها بخصــوص خشــونت های کالمــی‬ ‫و فیزیکــی در ســطح اجتمــاع خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫کم کاری رسانه ها در جهت اشنایی شهروندان‬ ‫با حقوق شان‬ ‫یــک کارشــناس امــور رســانه‪ ،‬رســانه هــا را یکــی از‬ ‫مهــم تریــن و قــوی تریــن ابــزار هــای تحــول فکــر و‬ ‫اندیشــه در هــر جامعــه دانســت و گفــت‪ :‬تغییــرات‬ ‫مدت هاســت کــه اشــپزخانه دیگــر فقــط جایــی بــرای‬ ‫پخت وپــز در خانــه نیســت‪ .‬اشــپزخانه های امــروزی فضــای‬ ‫مشــترکی بــرای اســتراحت و دورهم بــودن تمــام اعضــای خانواده انــد؛ بنابرایــن توجــه بــه‬ ‫زیبایــی‪ ،‬اســتفاده بهینــه از فضــای موجــود و درنظرگرفتن کاربری اشــپزخانه هنگام چیدمان‬ ‫و دکوراســیون ان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬یــک اشــپزخانه دنــج‪ ،‬زیبــا و گــرم اعضــای خانــه را بــه‬ ‫کنارهم بــودن دعــوت می کنــد‪ .‬بــرای ایجــاد فضایــی کاربــردی و زیبــا در اشــپزخانه‪ ،‬باید اصول‬ ‫چیدمــان و ترفندهــای دکوراســیون دست به دســت هــم بدهنــد‬ ‫نکات و ایده های چیدمان اشپزخانه‬ ‫اشــپزخانه هایی کــه بــا فضــای نشــیمن و غذاخــوری ترکیــب شــده اند‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫پخت وپــز‪ ،‬محلــی بــرای تماشــای تلویزیــون‪ ،‬لــم دادن روی مبــل‪ ،‬گشــت وگذار در‬ ‫اینترنــت و انجــام تکالیــف مدرســه نیــز هســتند‪ .‬امــروزه کاربردی بــودن فضای اشــپزخانه‬ ‫بســیار مهم تــر از زیبایــی ان اســت؛ بنابرایــن قــدم اول بــرای داشــتن اشــپزخانه ای‬ ‫خــوب‪ ،‬طراحــی و چیدمــان صحیــح اجــزای اصلــی اشــپزخانه اســت‪ .‬بــرای ایجــاد فضایــی‬ ‫امــن و کاربــردی‪ ،‬بایــد برخــی نــکات اساســی را هنــگام چیدمــان اشــپزخانه در نظــر‬ ‫بگیریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کنترل شلوغی و رفت و امد در اشپزخانه‬ ‫اشــپزخانه معمــوال پر رفت وامدتریــن بخــش خانــه اســت‪ .‬اگــر دوســت نداریــد مــدام‬ ‫درگیــر جمع کــردن کوله پشــتی بچه هــا و کلیدهــای همســرتان از روی میــز غذاخــوری‬ ‫یــا کابینــت باشــید‪ ،‬بهتــر اســت فضایــی مناســب در مجــاورت ورودی اشــپزخانه‪،‬‬ ‫تاریخــی رویکــرد رســانه هــا‪ ،‬بیانگــر ایــن اســت کــه‬ ‫اندیشــه‪ ،‬تفکر و اگاهی بســیاری از افراد در جامعه‬ ‫هنــوز وابســته بــه ایــن ابزارهای ارتباطــی و اطالعاتی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن اگــر شــهروندان یــک جامعــه ای‪،‬‬ ‫هنــوز از حقــوق خــود بــی اطــاع هســتند بیانگــر‬ ‫ایــن اســت که رســانه ها در رســالت اموزشــی خــود‬ ‫کوتاهــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫در واقــع شــناخت افــراد یــک جامعــه از حقــوق‬ ‫شــهروندی خــود‪ ،‬ترقیــب انهــا بــه پذیــرش و‬ ‫انجــام انــواع مســئولیت های مدنــی و مشــارکت‬ ‫در امــور سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و غیــره‪ ،‬از جملــه‬ ‫چالــش مهــم پی ـش روی سیســتم های سیاســی‬ ‫در جوامــع در حــال توســعه اســت‪ .‬مطمئنــا‬ ‫ســازمان های مردمــی‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬صــدا و‬ ‫ســیما و تبلیغــات می تواننــد بــا امــوزش حقــوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬نقــش به ســزایی را در افزایــش‬ ‫اگاهــی افــراد جامعــه از حقــوق خــود ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫یــک اســتاد حــوزه و دانشــگاه؛ بــی قانونــی‪،‬‬ ‫عوامــل اجتماعــی و خانوادگــی را ســه عامل مهم‬ ‫عــدم رعایــت حقــوق شــهروندی در جامعــه مــا‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬اگــر چــه ایــن عوامــل مــی توانــد‬ ‫در زیــر پــا گذاشــتن حقــوق انســان ها و عــدم‬ ‫تکریــم انهــا نقــش داشــته باشــد امــا در صورتــی‬ ‫کــه افــراد بــه اصــول و اموزه هــای دینــی خــود‬ ‫پایبنــد باشــند بــه هیــچ عنــوان بــه خــود اجــازه‬ ‫نمی دهنــد کــه بــا رفتــار خــود عــزت و ابــروی‬ ‫دیگــران را خدشــه دار کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در بــاال گفتــه شــده‬ ‫و چیــزی کــه در جامعــه مــا شــاهدش هســتیم‬ ‫شــهروندان ایرانــی تقریبــا اطالعاتــی از حقــوق‬ ‫شــهروندی خــود ندارنــد باتوجــه بــه فرهنــگ غنــی‬ ‫و پربــاری کــه جامعــه ایرانــی از ان برخــوردار‬ ‫اســت امیــد مــی رود کــه کرامــت انســانی همــه‬ ‫شــهروندان ایــن مــرز و بــوم حفــظ شــود و همــه‬ ‫شــهروندان در جایــگاه واقعــی خــود قرار بگیرند و‬ ‫مسئولین در زمان مختلف پاسخگوی مطالبات‬ ‫شــهروندان ایرانــی باشــند‪.‬‬ ‫به غرور فرزندان خود‬ ‫احترام بزاریم‬ ‫راهنمای چیدمان اصولی اشپزخانه‬ ‫بــرای قــراردادن ایــن وســایل در نظــر بگیریــد‪ .‬بــا ایــن روش‪ ،‬از هرج ومــرج در داخــل‬ ‫اشــپزخانه جلوگیــری خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫چیدمــان اشــپزخانه را طــوری انتخــاب کنیــد کــه هیــچ مانعــی در مســیرهای اصلــی‬ ‫حرکــت وجــود نداشــته باشــد؛ مثــا اگــر اشــپزخانه بــه حیــاط یــا بالکــن راه دارد‪ ،‬وســایل‬ ‫را طــوری بچینیــد کــه در مســیر بیــن ورودی اشــپزخانه و در ِ حیــاط یــا بالکــن مانعــی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫هنــگام چیدمــان‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد فضــای کار کافــی‪ ،‬بــه ایجــاد فضــای مناســب بــرای‬ ‫حرکــت افــراد نیــز توجــه کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد مســیر حرکــت بچه هــا از قســمت های‬ ‫خطرنــاک اشــپزخانه دور باشــد‪ .‬یخچــال را نزدیــک بــه ورودی اشــپزخانه قــرار دهیــد تــا‬ ‫بچه هــا‪ ،‬بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای شــما‪ ،‬خوراکی هــای موردنظرشــان را از یخچــال‬ ‫بردارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از جزیــره در اشــپزخانه ایــده خوبــی بــرای جداکــردن فضــای کار از فضــای‬ ‫نشســتن و غذاخــوردن مهمان هــا و اعضــای خانــواده اســت‪ .‬شــما می توانیــد در‬ ‫ی در طــرف دیگــر‪ ،‬فضایــی بــرای‬ ‫یــک ســمت جزیــره اشــپزی کنیــد و بــا چیــدن صندل ـ ‬ ‫نشســتن مهمانــان ایجــاد کنیــد‪ .‬اگــر اشــپزخانه تان بــزرگ اســت‪ ،‬می توانیــد از دو‬ ‫جزیــره اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــمار قربانیــان کرونــا در اســتان ‪۲‬‬ ‫رقمــی شــده و در شــبانه روز گذشــته ‪ ۱۲‬نفــر از مبتالیــان بــه ایــن ویــروس فــوت و ‪ ۱۷۸‬بیمــار جدیــد بســتری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی ســیداحمد هاشــمی روز پنجشــنبه اظهار داشــت‪ :‬اکنون ‪ ۷۳۵‬بیمار با عالیم بیماری کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬مبتال به کرونا‬ ‫جان باختند‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ‪1400‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۰‬هزار بسته‬ ‫معیشتی بین نیازمندان‬ ‫توسط نیکوکار گنبدی‬ ‫از مهمترین نیازهای حوزه‬ ‫اقتصادمبارزه جدی‬ ‫با قاچاق کاالست‬ ‫اصــاح برخــی قوانیــن اقتصــادی و مالیاتــی بــه ســبب‬ ‫اینکــه بخــش زیــادی از کســبه و بازاریــان جامعــه باالخــص‬ ‫در شهرســتان ها سیســتم کســب و کار ســنتی دارنــد بــا‬ ‫همــکاری مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد و‬ ‫مبــارزه جــدی بــا قاچــاق کاال در مبــادی ورودی از مهمترین‬ ‫نیازهــای حــوزه اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫افزایش تقاضای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی اترک‬ ‫شــهرک های‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫صنعتــی گلســتان گفــت کــه بــا تصویــب‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون در‬ ‫نیمــه دوم اردیبهشــت امســال‪ ،‬اســتقبال‬ ‫ســرمایه گذاری از ســوی متقاضیــان بــرای‬ ‫دریافــت زمیــن در شــهرک هــزار هکتــاری‬ ‫صنعتــی اتــرک و برنامه ریــزی اجــرای‬ ‫طرح هــای تولیــدی روبــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در ایــن خصــوص تجــاری‬ ‫اینچــه بــرون تاکنــون ‪ ۱۰‬متقاضــی بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در شــهرک صنعتــی اتــرک وارد‬ ‫مذاکــره شــده اند کــه بــا ســه متقاضــی قــرارداد‬ ‫واگــذاری زمیــن بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بقیه متقاضیان ســرمایه گذاری‬ ‫در شــهرک صنعتــی اتــرک در حــال رایزنــی بــرای‬ ‫عقــد قرارداد هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۵۰‬هکتــار از‬ ‫مجموع مســاحت هزار هکتاری زمین شــهرک‬ ‫صنعتــی اتــرک دارای زیرســاخت های ضــروری‬ ‫از جملــه اب‪،‬بــرق‪ ،‬گاز و مخابــرات بــوده و‬ ‫امــاده واگــذاری زمیــن بــه ســرمایه گذاران‬ ‫بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫شــهمردای همچنیــن خواســتار همــکاری‬ ‫بیــش از گذشــته دســتگاه هــای مرتبــط بــرای‬ ‫انجــام تعهــدات خود در قبال توســعه و ایجاد‬ ‫زیــر ســاخت هــای مــورد نیــاز شــهرک صنعتــی‬ ‫اتــرک شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اولویــت‪ ،‬نیازمنــدی و‬ ‫برنامه هــای توســعه ای شــهرک صنعتــی اتــرک‬ ‫گفــت‪ :‬ســاخت پســت بــرق بــا هدف تامیــن برق‬ ‫پایــدار منطقــه بــه عنــوان مصوبــه ســفر اســتانی‬ ‫هیــات دولــت از جملــه مهمتریــن طرح هــای‬ ‫در دســت پیگیــری شــرکت شــهرکهای صنعتــی‬ ‫گلســتان اســت ‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬مصوبــه کمــک بــه احــداث پســت‬ ‫بــرق شــهرک صنعتــی اتــرک و اینچــه بــرون‬ ‫و خــط انتقــال از نیــروگاه علــی ابــاد ( فاصلــه‬ ‫‪ ۴۵‬کیلومتــری) بــا اعتبــاری معــادل ‪ ۲‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال در مصوبــات ســفر بهمــن ســال‬ ‫‪ ۹۷‬هیــات دولــت بــه گلســتان قــرار گرفت و به‬ ‫شــرکت بــرق منطقــه ای ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن مصوبــه تامیــن اعتبــار موردنیــاز‬ ‫کسب و کار‬ ‫اجــرای ان بــه صــورت ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال وزارت‬ ‫نیــرو‪ ۵۰۰ ،‬میلیــارد ریــال وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اســتانداری و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال ســازمان برنامــه و بودجــه تعییــن شــده‬ ‫و تــا میانــه اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۰‬ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اعتبــاری بالــغ بــر ‪۴۰۶‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه اجــرای پــروژه تخصیــص داده‬ ‫کــه بــا توجــه بــه اعتبــاری تخصیصــی‪ ،‬خریــد‬ ‫ســیم هــادی خــط انتقــال ‪ ۲۳۰‬کیلوولــت خــط‬ ‫دومــداره تغذیــه کننــده انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫گلســتان همچنیــن از پیگیــری بــرای حفــر‬ ‫و تجهیــز یــک حلقــه چــاه جدیــد درشــهرک‬ ‫صنعتــی اتــرک خبــر داد و گفــت‪ :‬اکنــون ‪۲‬‬ ‫حلقــه چــاه در حــال بهــره بــرداری در ایــن‬ ‫شــهرک وجــود دارد‪.‬‬ ‫راه انــدازی شــهرک صنعتــی اتــرک در مــرداد‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۴‬بــا هــدف جبــران عقــب ماندگ ـی ‬ ‫بخــش صنعــت اســتان گلســتان بــه تصویــب‬ ‫رســید و در ایــن مــدت بــه خصــوص از ســال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکنــون بــا تــاش دســتگاه هــای حــوزه‬ ‫اقتصــادی مرتبــط و تــاش مســووالن ارشــد‬ ‫اســتان‪ ،‬ایجــاد زیرســاخت های مــورد نیــاز‬ ‫ایــن شــهرک بــا جــذب اعتبــار از محــل منابــع‬ ‫مختلف به منظور تســهیل در اســتقرار صنایع‬ ‫شــتاب بیشــتری گرفــت‪.‬‬ ‫مطابــق اطالعــات موجــود بــر روی پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی دبیرخانــه شــورای عالــی‬ ‫مناطــق ازاد و ویــژه اقتصــادی کشــور‪ ،‬منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی اتــرک گلســتان در فاصلــه‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتــری گمــرک و مــرز اینچــه بــرون‬ ‫گنبــدکاووس بــرای اســتقرار صنایــع بــزرگ‪،‬‬ ‫متوســط و کوچــک مــورد نیــاز کشــور و اســتان‬ ‫گلســتان و کمــک بــه رفــع مشــکل بیــکاری و‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار در زمینــی بــه مســاحت‬ ‫هــزار و هفــت هکتــار طراحــی و تصویــب شــد‪.‬‬ ‫براســاس گزارش شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫گلســتان‪ ،‬طــی چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل اجــرای‬ ‫پروژه هــای زیربنایــی بــزرگ و تاثیرگــذار از قبیــل‬ ‫تکمیل برق رســانی‪ ،‬گازرســانی و ایجــاد شــبکه‬ ‫مخابراتــی و فیبــر نــوری‪ ،‬اســفالت معابــر و‬ ‫شــبکه روشــنایی در مجمــوع بــا اعتبــاری افــزون‬ ‫بــر ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال از رونــق خوبــی بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی برخــوردار شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دریافــت مجــوز ارزیابــی زیســت‬ ‫محیطــی در محــدوده ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬اتمــام‬ ‫مطالعــات فــاز یــک و ‪ ۲‬شهرســازی‪ ،‬طراحــی و‬ ‫زهکشــی روبــاز بــه طــول ‪ ۳۰‬کیلومتــر و زهکشــی‬ ‫زیرزمینــی ‪ ۱۵‬کیلومتــر‪ ،‬دریافــت ‪ ۹۸۵.۲‬هکتــار‬ ‫ســند ثبتــی‪ ،‬انجــام زیرســازی و خیابان کشــی فــاز‬ ‫یــک بــه طــول ‪ ۲۵‬کیلومتــر بــرای پوشــش ‪۲۵۰‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬زیرســازی و خیابــان کشــی و اســفالت‬ ‫راه دسترســی ورودی و خروجــی بــه طــول ‪۲‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬حصارکشــی محــدوده ‪ ۷۰‬هکتــاری‬ ‫مــورد نیــاز گمــرک بــه مســاحت ‪ ۶۵‬هکتــار و ‪۷۰۰‬‬ ‫متــر مربــع بــه طــول ‪ ۳.۲‬کیلومتــر‪ ،‬از جملــه‬ ‫اقدامــات زیربنایــی انجــام شــده ســال های اخیــر‬ ‫در شــهرک صنعتــی اتــرک اســت‪.‬‬ ‫اجــرای شــبکه توزیــع اب بــه طــول ‪ ۱۶‬کیلومتــر‬ ‫در فــاز یــک‪ ،‬ایجــاد منبــع هوایــی اب اشــامیدنی‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۲۵۰‬متــر مکعــب‪ ،‬حفــر ‪ ۲‬حلقــه چاه‬ ‫و تامیــن هفــت لیتــر بــر ثانیــه اب‪ ،‬ایجــاد شــبکه‬ ‫توزیــع بــرق در فــاز یــک بــه طــول ‪ ۱۶‬کیلومتــر و‬ ‫تامیــن ‪ ۲‬مــگاوات بــرق بــرای اســتقرار واحدهــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬انجــام شــبکه توزیــع گاز بــه طــول ‪۲۲‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬اجــرای شــبکه مخابــرات بــه طــول ‪۱۶.۶‬‬ ‫کیلومتــر و فیبــر نــوری ارتباطــی از اق قــا به اترک‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۹.۵‬کیلومتــر‪ ،‬ایجــاد شــبکه روشــنایی‬ ‫معابــر بــه طــول چهــار کیلومتــر و ســاخت‬ ‫ســاختمان نگهبــان از دیگــر اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه در شــهرک صنعتــی اتــرک اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن شــرک شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی گلســتان در مجمــوع با اقدامــات انجام‬ ‫شــده و تکمیــل ان پیش بینــی می شــود زمینــه‬ ‫اســتقرار ‪ ۲‬هــزار واحــد صنعتــی در ایــن شــهرک‬ ‫فراهــم شــده و از ایــن طریــق بــرای ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫بــه صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫تــا میانــه شــهریورماه ســال جــاری‪ ۳۴ ،‬قــرارداد‬ ‫بــا واگــذاری ‪ ۴۸‬هکتــار و ‪ ۷۰۰‬متــر مربــع و‬ ‫تخصیــص ‪ ۳۰‬قطعــه زمین به متقاضیــان انجام‬ ‫شــده و ســرمایه گــذاران پیگیــر مراحــل اداری‬ ‫ســاخت و ســاز هســتند‪.‬‬ ‫اکنــون یــک واحــد صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریالــی بهــره بــرداران ایرانــی ‪-‬‬ ‫اوکراینــی و ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای ‪ ۲۳‬نفــر‬ ‫در ایــن شــهرک مشــغول تولیــد ســقف های‬ ‫کششــی بــوده و یــک نیــروگاه کوچــک مقیــاس‬ ‫تولیــد بــرق بــا ظرفیــت ‪ ۹.۵‬مــگاوات نیــز دارای‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وجود منابع طبیعی و کشــاورزی برای اســتفاده‬ ‫در صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫دسترســی بــه جــاده ترانزیتــی راه اهــن‬ ‫بین المللــی ایــران ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان‬ ‫و راه اهــن سراســری کشــور‪ ،‬قــرار گرفتــن در‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب و دسترســی جــاده ای‬ ‫و ریلــی بــه بنــدر ترکمــن و نیــز جــاده ای بــه بنــدر‬ ‫خواجــه نفــس در گمیشــان‪ ،‬نزدیکــی بــا فــرودگاه‬ ‫بین المللی گرگان‪ ،‬دسترسی به مراکز جمعیتی‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا و‬ ‫گمیشــان‪ ،‬همجــواری بــا مجتمــع پتروشــیمی و‬ ‫مجتمــع فــراوری یُــد و امــکان اســتقرار صنایــع‬ ‫پاییــن دســتی پتروشــیمی بــه دلیــل ســهولت‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬قرارگرفتــن در مســیر جــاده‬ ‫اق قــا ‪ -‬اینچــه بــرون (مــرز ترکمنســتان) و‬ ‫فاصلــه ‪ ۲۵‬کیلومتــری از گمــرک اینچــه بــرون‬ ‫در مــرز مشــترک ایــران و ترکمنســتان از جملــه‬ ‫مزیت هــای ســرمایه گــذاری در شــهرک صنعتــی‬ ‫اتــرک اســتان گلســتان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫شــهرک صنعتــی اتــرک بــا مزیــت هایــی کــه‬ ‫در جــوار ان واقــع شــده مــی توانــد پایــگاه‬ ‫اصلــی صنعــت بــزرگ گلســتان در اینــده‬ ‫محســوب شــود‪.‬‬ ‫گلســتان واقــع در شــمال کشــور ‪ ،‬بیــش از هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی فعــال در بخــش صنعــت و‬ ‫صنایــع تبدیلــی کشــاورزی دارد که ‪ ۹۷‬درصــد ان را‬ ‫صنایــع کوچــک و متوســط تشــکیل می دهد‪/.‬ایرنــا‬ ‫امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر فقط‬ ‫مختص به حجاب‬ ‫نیست‬ ‫مشاغلی که می تواند شما را به ثروت برسانند‬ ‫از جملــه مشــاغلی کــه مــی توانیــد بعنــوان شــغل اصلــی یــا دوم خــود انتخــاب کنیــد و از ان‬ ‫بــه عنــوان شــغلی پــول ســاز بهــره ببریــد را مــی توانــد در چنــد عنــوان ذیــل معرفــی کــرد ‪.‬‬ ‫شــغل های همچــون‪ :‬نقــد و بررســی محصــوالت شــرکت ها‪ ،‬ارائــه محصــوالت‬ ‫ارگانیــک‪ ،‬تهیــه و فــروش کیــک و کاپ کیک هــای خــاص‪ ،‬خانــه کودک و ســرگرم نمودن‬ ‫کــودکان‪ ،‬طراحــی و دوخــت لبــاس بــرای کــودکان‪ ،‬اتلیــه هــای خانگــی‪ ،‬طراحــی صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬رانندگــی پــاره وقــت و ‪ ...‬نــام بــرد‪:‬‬ ‫رانندگــی پــاره وقــت‪ :‬همانطــور کــه در جریــان هســتید ســرویس هایی تحــت نام هــای‬ ‫اســنپ و تپســی وجــود دارنــد کــه وظیفــه جابجایــی مســافران را بــر عهــده دارنــد‪ .‬مزیــت‬ ‫ایــن کار انعطــاف پذیــر بــودن ان اســت و اینکــه هــر زمــان و هــر چقــدر کــه خواســتید‬ ‫می توانیــد از ایــن طریــق کســب درامــد نماییــد‪.‬‬ ‫طراحــی صنایــع دســتی‪ :‬شــما می توانیــد بــا طراحی هــای ویــژه و همــه پســند کاالهایــی‬ ‫یونیــک تولیــد کــرده و انهــا را بــه صــورت انالیــن و یــا به عنوان هدیه به فروش برســانید‪.‬‬ ‫ســعی نماییــد مدل هایــی طراحــی کنیــد کــه نتــوان انهــا را در هیــچ فروشــگاهی یافت‪.‬‬ ‫اتلیه هــای خانگــی‪ :‬امــروزه بــه دلیــل شــیوع بیمــاری و نیــز هزینه هــای بــاالی اتلیه هــا‪،‬‬ ‫بســیاری از والدیــن کار عکاســی کــودک خــود را بــه افــرادی می ســپرند کــه بــه صــورت‬ ‫انالیــن و بــا هزینـه ای بســیار مناســب ان را در منــزل انجــام می دهنــد‪ .‬کافــی اســت کــه‬ ‫انهــا عکــس خامــی از کــودک خــود را بــه طــراح بدهنــد و در قالــب و طرحــی زیبــا عکــس‬ ‫را دریافــت نماینــد‪ .‬بــرای ایــن کار جالــب می توانیــد بــا طراحی در فتوشــاپ و اســتفاده از‬ ‫فریم هــای از پیــش ســاخته درامــد خوبــی کســب کنیــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪359‬‬ ‫طراحــی و دوخــت لبــاس بــرای کــودکان‪ :‬ایــن می توانــد ایــده کســب و کار خانگــی جالبــی‬ ‫بــرای شــما باشــد‪ .‬تنهــا کافــی اســت کــه از طراخــی و دوخت هــای منحصربفــرد بــرای لبــاس‬ ‫کــودکان بهــره بگیریــد‪ .‬از رنــگ هــای جــذاب و ترکیبــات ویــژه در کنــار یکدیگــر‪ .‬بــا ایــن کار‬ ‫قطعــا می توانیــد مشــتری های زیــادی را بــه خــوب معطــوف ســازید‪.‬‬ ‫خانــه کــودک و ســرگرم نمــودن کــودکان‪ :‬مراکــزی در ســطح شــهر وجــود دارنــد بــه نــام خانــه‬ ‫کــودک کــه می توانیــد زمانــی کــه مشــغله ای داریــد و مجبورید کــودک خود را برای مدتی ســرگرم‬ ‫نماییــد انهــا را بــه ایــن مراکــز بســپارید‪ .‬حــال اگــر شــما بــه ســرگرم کــردن و بــازی بــا بچه هــا‬ ‫عالقمنــد هســتید پــس ایــن یــک شــغل عالــی بــرای شماســت‪ .‬از ایده هــای جالبــی ماننــد انــواع‬ ‫وســایل بــازی‪ ،‬ارائــه موســیقی‪ ،‬شــعر خوانــدن یــا نقاشــی می توانیــد بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫تهیــه و فــروش کیــک و کاپ کیک هــای خــاص‪ :‬شــما می توانیــد با خالقیت باالی خــود و در‬ ‫منــزل کیــک وکاپ کیــک هــای خوشــمزه و خــاص درســت کنید و از این طریق مشــتری های‬ ‫خاص خــود را بیابید‪.‬‬ ‫نقــد و بررســی محصــوالت شــرکت هــا‪ :‬برخــی از شــرکت هــا دوســت دارنــد بــا اگاهــی از‬ ‫ایرادهــای برنــد خــود ان را برطــرف نماینــد و محصولــی ایــده ال ارائــه دهنــد‪ .‬شــما می توانید‬ ‫بــا راه انــدازی یــک کمپیــن نظــرات افــرادی را کــه از محصــول مــورد نظــر اســتفاده کــرده انــد‬ ‫بپرســید و بــه تدریــج بــا ظهــور ایــرادات کار بــه یــک جمــع بنــدی کلــی برســید‪ .‬کافــی اســت‬ ‫کــه بــا شــرکت مــورد نظــر خــود قــرارداد بســته و بــا یکدیگــر در ایــن راســتا همــکاری نماییــد‪.‬‬ ‫ارائــه محصــوالت ارگانیــک‪ :‬امــروزه بســیاری از افــراد بــرای حفــظ و بهبود ســامت جان خود‬ ‫و عزیزانشــان به اســتفاده از محصوالت ارگانیک روی اورده اند‪.‬‬ ‫محمــد شــهرکی نیکــوکار گنبــدکاووس به مناســبت مــاه محــرم‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار بســته معیشــتی هــر کــدام بــه ارزش تقریبــی پنــج‬ ‫میلیــون ریــال تهیــه در مراســمی باحضــور مدیرکل کمیته امداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) گلســتان و برخــی مدیــران ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی بیــن نیازمنــدان توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بســته های معیشــتی تهیــه‬ ‫شــده توســط نیکــوکار گنبــدی از طریــق ‪ ۱۲‬مســجد مناطــق‬ ‫شــهری و حاشــیه ایــن شــهر‪ ،‬حوزه هــا و مــدارس علمیــه‪،‬‬ ‫انجمــن حمایــت از زندانیــان‪ ،‬کمیتــه امــداد و بهزیســتی و‬ ‫معتمــدان محــات کــم برخــودار گنبــدکاووس در اختیــار‬ ‫گروه هــای هــدف قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان در مراســم‬ ‫توزیع این بســته های معیشــتی که در مســجد امام حســن (ع)‬ ‫محلــه ســیداباد گنبــدکاووس برگــزار شــد‪ ،‬گفــت کــه مشــکالت‬ ‫اقتصــادی ناشــی از خســارت ســیل ســال ‪ ۹۸‬و نیــز شــیوع کرونــا‬ ‫در ‪ ۱۹‬مــاه گذشــته ســبب شــد تــا جمعیــت مددجویــان تحــت‬ ‫پوشــش ایــن نهــاد از ‪ ۴۵‬بــه ‪ ۸۵‬هــزار نفــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد گلســتان بــرای خدمــات‬ ‫رســانی بهتــر بــه مددجویــان زیرپوشــش ‪ ۲۴۰‬مرکــز نیکــوکاری‬ ‫توســط خیــران و معتمــدان محــات در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی اســتان راه انــدازی کــرده اســت کــه ایــن مراکــز در مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان امســال یــک میلیــون پــرس غــذای گــرم و ‪۹۰‬‬ ‫هــزار ســبدکاال تهیــه و بیــن نیازمنــدان توزیــع کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از کمک هــا و حمایت هــای نیکــوکاران گلســتان‬ ‫از مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‪ ،‬خاطرنشــان کرد که‬ ‫همــواره بخــش زیــادی از بســته های معیشــتی و غــذای گــرم‬ ‫توزیعــی در مناســبت های مختلــف بــا همــکاری محمــد شــهرکی‬ ‫نیکــوکار گنبــدی و مرکــز نیکــوکاری او بنــام «بــاب الحوایج» تهیه‬ ‫و توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده در ماه هــای محــرم و صفــر‬ ‫امســال نیــز بــا توجــه بــه ممنوعیــت توزیــع غــذای نــذری در‬ ‫م عــزاداری بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر کرونــا‪ ،‬مراکــز‬ ‫مراسـ ‬ ‫نیکــوکاری اســتان ‪ ۷۰۰‬هــزار پــرس غــذای گــرم و ‪ ۹۰‬هــزار ســبد‬ ‫کاال میــان نیازمنــدان توزیــع خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬توزیــع حــدود ‪ ۱۸‬هــزار پــرس غــذای گــرم و ‪۱۶‬‬ ‫هــزار ســبد کاال ســهم نیکــوکاران گنبــدکاووس اســت کــه بــه‬ ‫تدریــج در ‪ ۲‬مــا ه محــرم و صفــر بیــن مددجویــان‪ ،‬نیازمنــدان و‬ ‫خانواده هــای اســیب دیــده از کرونــا توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫محمــد شــهرکی نیکــوکار گنبــدکاووس نیز در این مراســم گفت‬ ‫کــه کمــک بــه نیازمنــدان از وظایــف شــرعی و انســانی هــر فــرد‬ ‫اســت و افــراد می تواننــد متناســب بــا توانایــی مالــی خــود بــه‬ ‫نیازمنــدان و بهبــود شــرایط زندگــی انهــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت اقتصــادی کشــور و مــردم‪ ،‬از‬ ‫حجــت االســام ســیدابراهیم رییســی‪ ،‬رییــس دولــت ســیزدهم‬ ‫و تیــم اقتصــادی ان خواســت تــا از همــه ظرفیت هــا از جملــه‬ ‫دانــش افــراد کارشــناس و تجربیــات تجــار و بازرگانــان موفــق‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکالت بهره گیرنــد‪.‬‬ ‫شــهرکی اضافــه کــرد‪ :‬اصــاح برخــی قوانیــن اقتصــادی و‬ ‫مالیاتــی بــه ســبب اینکــه بخــش زیــادی از کســبه و بازاریــان‬ ‫جامعه باالخص در شهرســتان ها سیســتم کســب و کار ســنتی‬ ‫دارنــد بــا همــکاری مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد‬ ‫و مبــارزه جــدی بــا قاچــاق کاال در مبــادی ورودی از مهمتریــن‬ ‫نیازهــای حــوزه اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن نیکــوکار گنبــدی همچنیــن رونــد اســیب های اجتماعــی‬ ‫در جامعــه را رو بــه رشــد دانســت و گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری و‬ ‫کاهــش اســیب ها بایــد فعالیت هــای اموزشــی و فرهنگــی مــورد‬ ‫توجــه جــدی متولیــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬شــهرکی از ابتــدای شــیوع کرونــا در‬ ‫کشــور تــا کنــون افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬هــزار بســته معیشــتی‬ ‫تهیــه و بــه مناســبت های مختلــف بیــن نیازمنــدان توزیــع‬ ‫کــرده اســت ضمــن اینکــه ایــن خیــر گنبــدی کــه از ســال‬ ‫‪ ۸۲‬ریاســت شــعبه ‪ ۱۱‬صلــح و ســازش دادگســتری ایــن‬ ‫شهرســتان را نیــز برعهــده دارد‪ ،‬در ایــن مدت زمینــه ازادی ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬زندانــی جرائــم مالــی غیرعمــد را فراهــم کــرده و‬ ‫بــا جلــب رضایــت اولیــای دم‪ ۲۸ ،‬محکــوم بــه اعــدام را هــم‬ ‫از چوبــه دار رهایــی بخشــیده اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 34‬سیلسیوس شمال غرب وزش سرعت باد ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪359‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش بیماری های متابولیک‬ ‫دام در پی خشکسالی‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬وقــوع خشکســالی و تنــش ابــی در ســال جــاری ســبب‬ ‫افزایــش بیماری هــای متابولیــک دام هــا شــده و مراجعــه بــه‬ ‫بیمارســتان ها و درمانگاه هــای بخــش خصوصــی دامپزشــکی‬ ‫اســتان را بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد زیــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر علــی اکبــر دلیرصحرایــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســال های خشکســالی دام در روســتاها بویــژه‬ ‫عشــایر کــه دام بــا تنــش ابــی روبــه رو اســت و بعضــا اب بــه‬ ‫موقــع در دســترس نیســت و عــاوه بــر ایــن علوفــه و خــوراک‬ ‫کمتــر و بــا کیفیــت پاییــن تــری در اختیــار دام قــرار دارد‪ ،‬بــدن‬ ‫حیــوان دچــار ضعــف شــده و مســتعد بیمــاری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در اســتان ســه بیمارســتان دامپزشــکی‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬پلــی کلینیــک‪ ،‬درمانــگاه عمومــی و دفاتــر اشــتغال بــه‬ ‫درمــان دامپزشــکی بخــش خصوصــی فعــال اســت گفــت‪:‬‬ ‫در چهــار مــاه امســال هشــت هــزار و ‪ ۲۵۵‬مــورد مراجعــه‬ ‫بــه بیمارســتان هــا و کلینیــک هــای دامپزشــکی اســتان ثبــت‬ ‫انتخاب شهردار و پخت‬ ‫کوکو!‬ ‫درســت اســت کــه از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد‬ ‫عجلــه کار شــیطان اســت و بــه قــول موالنــا «‬ ‫گرچــه فرمودســت کــه‪ :‬االنســان عجــول ‪ /‬لیــک‬ ‫تــو اشــتاب کــم کــن‪ ،‬صبــر کــن » ولــی از طرفــی‬ ‫مــا ایرانــی هــا معتقدیــم در کار خیــر حاجــت‬ ‫هیــچ اســتخاره نیســت و بــا توجــه بــه شــلوغی‬ ‫نانوایی هــا و ضــرروت رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی هــر چــه ســریعتر بایــد نــان را بــه تنــور‬ ‫چســباند تــا مــردم بیشــتر از ایــن در صفــوف‬ ‫بــه هــم فشــرده معطــل نماننــد! فلــذا دیــروز‬ ‫صبــح اعضــای شــورای شــهر والیــت مــا دور هــم‬ ‫جمــع شــدند و تــا بــرای پیشــبرد اهــداف از قبــل‬ ‫تعییــن شــده و طراحــی چیــزی شــبیه بــه ارمــان‬ ‫شــهر خــدا بیامــرز ســعدی یــا اتوپیــای افالطــون‬ ‫شــهردار جدیــد معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه مــا وقتــی محتــوی تبلیغــات کاندیداهــای‬ ‫شــورای شــهر و حجــم بــاالی پیشــنهادات و‬ ‫طرح هــای سوفســطایی و غیــر سوفســطایی‬ ‫کاندیداهــا را در ایــام تبلیغــات دیدیــم‬ ‫انتظــار داشــتیم منتخبیــن شــورا‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫اســتفاده بهینــه از زمــان‪ ،‬شــهردار جدیــد را‬ ‫قبــل از انتخابــات شــوراها‪ ،‬تعییــن کــرده و‬ ‫در روز تحلیــف همزمــان کــه در حــال قســم‬ ‫خــوردن هســتند‪ ،‬از شــهردار جدیــد رونمایــی‬ ‫کننــد تــا از زمــان چهــار ســاله بــه نحــو احســن‬ ‫اســتفاده کننــد! امــا زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــر خــاف نظــر مــا‪ ،‬عــده‬ ‫ای از اعضــای جدیــد شــورا اصــا ً عجلــه ای‬ ‫بــرای چســباندن نــان بــه تنــور ندارنــد و‬ ‫بیشــتر طرفــدار نقــل قــول اســتاد کمــال‬ ‫الدیــن خجنــدی شــاعر تاجیــک هســتند کــه‬ ‫فرمــوده «کارهــا نیکــو شــود امــا بــه صبــر‪...‬‬ ‫تخــم مــرغ کوکــو شــود امــا بــه صبــر»!»‬ ‫فقــط دوســتان جدیــد و مشــاوران انهــا در‬ ‫جریــان باشــند کوکــو اگرچــه انــواع متفاوتــی‬ ‫دارد و در شــمار غذاهای خوشــمزه ای محســوب‬ ‫مــی شــود کــه روش طبخــی تقریبــا ســاده و‬ ‫راحــت دارنــد و نســبتا هــم زود امــاده مــی شــوند‬ ‫ولــی پخــت همیــن غــذای ســاده هــم مراتبــی‬ ‫دارد و اگــر بیــش از انــدازه بــرای پخت ان دســت‬ ‫دســت کنیــم ممکــن اســت کوکــو حیــن طبــخ وا‬ ‫بــرود‪ ،‬روغــن داخــل ماهیتابــه بســوزد‪ ،‬بــرق‬ ‫قطــع شــود‪ ،‬مایــه کوکــو فاســد شــود و هــزار و‬ ‫یــک گرفتــاری دیگــر ‪ ...‬از مــا گفتــن بــود!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اجرای عملیات توسط نیروهای‬ ‫یگان حفاظت شیالت گلستان‬ ‫جانشــین فرمانده یگان حفاظت شــیالت گلســتان گفت‪ :‬در راســتای‬ ‫پیشــگیری از صیــد غیرمجــاز و جلوگیــری از قاچــاق صیــد ماهیــان‬ ‫خاویــاری‪ ،‬ماموریتــی در منطقــه اشــوراده توســط مامــوران یــگان‬ ‫حفاظــت شــیالت گلســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای پیشــگیری از صیــد غیرمجــاز و جلوگیــری از قاچــاق صیــد‬ ‫ماهیــان خاویــاری‪ ،‬ماموریتــی در منطقــه اشــوراده توســط مامــوران‬ ‫یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬محافــظ‬ ‫عبدالعلــی لشــکربلوکی بــا اعــام این خبر اظهار کــرد‪ :‬در این عملیات‬ ‫ماموریــن توانســتند یــک فرونــد بدنــه چوبــی بــدون سرنشــین را بــه‬ ‫همراه ‪ 5‬رشــته دام اســتخوانی‪ ،‬ســه عدد پارو‪ ،‬یک شــاخه لنگر‪ ،‬یک‬ ‫عدد چراغ شارژی و یکدستگاه گوشی تلفن همراه را کشف نمایند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان در ادامــه بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬همچنیــن طــی یــک مرحلــه گشــت دریایــی بــه همــراه ‪ 2‬واحد‬ ‫گشــتی پایــگاه اشــوراده جهــت پشــیگیری از صیــد غیــر مجــاز و جمــع‬ ‫اوری دامهــای مفــروش شــده در دریــا‪ ،‬ماموریــن توانســتند ‪ 100‬رشــته‬ ‫دام فلســدار و تعــداد ‪ 6‬عــدد لنگــر کشــف و ضبــط کننــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت االت و ادوات کشــف شــده جهــت طــی مراحــل قانونی‬ ‫جمع اوری شــد‪.‬‬ ‫ایران جز کشورها گرم‬ ‫و خشک محسوب می شود‬ ‫لذا در مدیریت مصرف اب‬ ‫کوشا باشیم‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــد اســت کــه بیشــتر ایــن بیمــاری هــا در دام شــامل بیمــاری‬ ‫هــای تغذیــه ای‪ ،‬انگلــی و مدیریتــی اســت کــه بخشــی از ان‬ ‫ارتبــاط مســتقیم بــه کیفیــت خــوراک دام و دسترســی بــه اب‬ ‫بــا کیفیــت دارد‬ ‫دلیرصحرایــی اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی و کاهــش میــزان‬ ‫تعلیــف دام کــه بــا کاهــش میــزان جــذب ویتامیــن و عناصــر‬ ‫ضروری در بدن حیوان همراه اســت‪ ،‬ســبب ضعف جســمانی‬ ‫شــده و حتــی مــی توانــد در دام هــای مــاده ســبب ســقط جنیــن‬ ‫شــود کــه در ایــن صــورت خســارت هــای اقتصــادی زیــادی بــه‬ ‫دامــدار تحمیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال هــای خشکســالی‪ ،‬احتمــال انتقــال‬ ‫بیمــاری از طریــق پشــه‪ ،‬مگــس یــا انــگل و کنــه هــا هــم‬ ‫افزایــش مــی یابــد کــه در ایــن زمینــه نیــاز بــه سمپاشــی جایــگاه‬ ‫هــای نگهــداری دام وبــدن دام بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای کاهــش اثــرات خشکســالی در بخــش‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬ایــن اداره کل درخواســت تامیــن اعتبــار بــه میــزان‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال داشــته اســت کــه هنــوز محقــق نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن اعتبــار بــه منظــور انجــام اقدامــات چــون سمپاشــی‬ ‫جایگاه هــای دام‪ ،‬توزیــع مکمــل هــای درمانــی مــورد نیــاز دام‬ ‫میــان دامــداران و واکسیناســیون دام مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫دلیرصحرایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه انجــام اقدامــات‬ ‫همچــون سمپاشــی و یــا تامیــن مکمــل هــا بــر عهــده دامــدار‬ ‫اســت امــا بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی دامــداران اســتان‬ ‫ایــن اداره کل امادگــی دارد تــا بــرای حمایــت از ایــن تولیــد‬ ‫کننــدگان‪ ،‬در صــورت تامیــن اعتبــار خدمــات را بــه صــورت‬ ‫رایــگان در اختیــار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره شــیوع بیمــاری واگیــردار و یا بیماری مشــترک میان‬ ‫انســان ودام گفــت‪ :‬امســال بــا توجــه بــه اقدامــات پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫شــمار کانــون هــای بیمــاری هــای اســتراتژیک کاهــش داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن کانــون هــا در چهــار ماهــه ســال گذشــته ‪ ۱۵۰‬مــورد‬ ‫و در چهارماهــه امســال ‪ ۶۱‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫دلیرصحرایــی بــا بیــان اینکــه ایــن کاهــش کانــون بیمــاری‬ ‫مربــوط بــه کاهــش بیمــاری تــب برفکــی و طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان دام کوچــک اســت افــزود‪ :‬امســال میــزان‬ ‫پوشــش واکسیناســیون دام علیــه بیمــاری تــب مالــت در‬ ‫دام مــاده و طاعــون نشــخوار کننــدگان کوچــک بــه ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه یکــی از مناطــق پرخطــر و دارای اهمیــت بــرای‬ ‫انجــام واکسیناســیون روســتاهای حاشــیه مناطــق حفاظــت‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬ایــن مناطــق بــه واســطه نزدیــک بــودن بــه‬ ‫زیســتگاه های حیــات وحــش در اولویــت واکسیناســیون قــرار‬ ‫داشــته کــه ایــن مهــم نیــز محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اندازه گیری االینده های هوا و صوت‬ ‫محیط زیستی ایستگاههای ‪ CGS‬و‬ ‫‪ TBS‬درگاز گلستان‬ ‫االینــده هــای هــوا و صــوت محیــط زیســتی ایســتگاههای ‪ TBS‬درگاز‬ ‫گلســتان انــدازه گیــری شــد‬ ‫رئیــس امــور ‪ HSE‬شــرکت گاز اســتان گلســتان در مصاحبــه بــا پایگاه‬ ‫اطــاع رســانی شــرکت ‪،‬از انجــام برنامــه انــدازه گیــری االینــده هــای‬ ‫هــوا و صــوت محیــط زیســتی ایســتگاههای ‪ CGS‬و ‪ TBS‬خبــر داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطابــق روال هــر ســاله و در راســتای اجــرای اییــن‬ ‫نامــه خــود اظهــاری در پایــش الودگــی محیــط زیســت و اجــرای‬ ‫الزامــات اســتاندارد ‪ ،14001- ISO‬االینــده هــای محیــط زیســتی ایــن‬ ‫شــرکت توســط ازمایشــگاه معتمــد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫انــدازه گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی ضمیــری تصریــح کــرد‪ :‬پــس از انــدازه گیــری االینــده هــای‬ ‫محیــط زیســتی کــه در اســفندماه ‪ 99‬انجــام پذیرفــت ‪ ،‬بمنظــور‬ ‫بررســی واتخــاذ تصمیــم درخصــوص نحــوه رفــع عــدم انطبــاق هــای‬ ‫موجــود‪ ،‬کمیتــه تخصصــی محیــط زیســت تشــکیل و مقــرر شــد پــس‬ ‫از تغییــرات فراینــدی و مهندســی انجــام شــده مجــددا نقــاط االینــده‬ ‫مــورد انــدازه گیــری قــرار گیــرد ‪ ،‬کــه این مهــم نیز در تیرمــاه ‪ 1400‬انجام‬ ‫شــد کــه در ایــن رابطــه نتایــج حاصلــه نشــان دهنــده اثربخــش بــودن‬ ‫اقدامــات انجــام شــده مــی باشــد‪.‬‬ ‫ورود به چرخه تولید ‪ ۲‬واحد‬ ‫تولیدی غیرفعال در شیروان‬ ‫سرپرســت اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شــیروان گفــت‪ ۲ :‬واحــد‬ ‫تولیــدی غیرفعــال ایــن شهرســتان خراســان شــمالی امســال وارد مــدار‬ ‫چرخــه تولیــد شــد کــه ‪ ۷۵‬نفــر دوبــاره مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫عبداللــه گلــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬واحدهــای تولیــدی‬ ‫بارثاوا (تولید چوب) و افاق فوم (کیســه پروپیلن) در ‪ ۲‬ســال گذشــته‬ ‫غیرفعــال شــده بودنــد کــه بــا دریافــت تســهیالت ســرمایه در گــردش‬ ‫وارد مــدار چرخــه تولیــد شــدند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هفته جاری به منظور حل مشــکالت تولیدکنندگان‬ ‫نشســتی بــا حضــور نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و شــماری از مســئوالن اســتانی بــا مدیــران ‪ ۱۳‬واحــد صنعتــی‬ ‫ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گلــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینــک در تــاش هســتیم موانــع و مشــکالت‬ ‫تولیــد پنــج کارخانــه الیــه ســبحان شــرق( تولیــد انــواع عایــق هــای‬ ‫فلــزی)‪ ،‬بلــور اب‪ ،‬کیــک و کلوچــه لوجلــی‪ ،‬شــیر ارم و تکمیــل ظرفیــت‬ ‫تولیــد افــاق فــوم کــه از چرخــه تولیــد خــارج شــده انــد برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شــیروان گفــت‪ :‬اینــک‬ ‫‪ ۱۲‬واحــد تولیــدی ایــن شهرســتان غیرفعــال و نیمــه راکــد هســتند کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۹‬واحــد تولیــدی غیرفعــال و مابقــی نیمــه راکــد اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصیبدینوســیله اعــام می گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت دارای پــاک ‪ ۲۹۲۹‬و فرعــی از‬ ‫‪ ۱۷‬اصلــی بخــش ‪ ۳‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی جلیــن بــه مســاحت ‪۱۱۳.۵۵‬متــر مربــع ملکــی‪ .‬زهــرا کریمیــان فرزنــد حســین ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح روز یــک شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۶/۲۱‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان جلیــن امــام رضــا‬ ‫‪ ۴‬طبیعــت ‪ ۲‬کوچــه دوم ســمت راســت بعمــل خواهــد امــد‪ .‬ازایـن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت به حــدود یــا حقــوق ارتفاعــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عالوه بــران ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و اداره ی ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف ‪7518‬تاریــخ انتشــار‪ :‬روز شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۵/۲۳‬حجت اللــه تجــری رئیــس اداره ثبــت اســناد امــاک منطقــه دوگــرگان از طــرف‬ ‫محمدامیــن صافی‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۹۶.۸۰‬متــر مربــع دارای پــاک ‪ ۱۳۳۱۷‬فرعــی از‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی اقــای محمــد رضائــی فرزنــد محمدحســین در ســاعت ‪ ۸‬صبــح روز سه شــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۶/۲۳‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گرگان‪-‬کوچــه جرجــان‪۲۶‬کارگاه نجــاری ســابق(صافکاری‬ ‫رضائــی )باکدپســتی‪۴۹۱۵۹۷۳۶۸۷‬به عمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای هــود قائــل اســت میتوانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد‬ ‫حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عالوه بــران ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی‬ ‫تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــدادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود ‪.‬حجــت اللــه تجری‪-‬رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک منطقــه ‪۲‬گــرگان م الــف‪ ۷۵۱۷‬تاریــخ انتشــار ‪:‬شــنبه‪۱۴۰۰/۵/۲۳‬‬ ‫حجت الله تجری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اقتصــادی تحدیــد حــدود شـش دانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت و مســاحت ‪ ۱۱۵‬متــر مربــع دارای پــاک ‪ ۱۳۲۶۴‬فرعــی از‪_۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبتــی‬ ‫گــرگان ملکــی اقــای مجیــد پــاک دل نامقــی فرزنــد نجاتیــان در ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح روز سه شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۶/۲۳‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان کــوی طبیعــت ‪ ۱۵‬فرعــی اول ســمت راســت بــا کــد پســتی ‪ ۴۹۱۵۸۱۹۳۱۱‬بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد ازایـن رو چنانچــه مجــاوری نســبت به حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ‪ ۳۰‬روز از تاریــخ تنظیــم صورت مجلــس تحدید حــدود اعتراض خــود را کتبا ًبا ذکر شــماره پالک بــه اداره ثبت‬ ‫شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عالوه بــران ظــرف مــدت ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبت یا نماینــده قانونــی وی می تواند‬ ‫بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیت خواهد نمــود‪۷۵۰۹.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬شنبه ‪۱۴۰۰/۰۵/۲۳‬حجت الله تجری رئیس اداره اسناد و امالک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت نظــر بــه این کــه خانــم نرگــس کبیــر برابــر وکالت نامــه شــماره ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷_۳۰۰۹۳‬دفترخانــه ‪ ۷۴‬گــرگان وکیــل مالــک ثبتــی خانــم رحیمــه قاضــی فرزنــد اقــا شــیخ اســمعیل شناســنامه ‪۲۲۹‬‬ ‫و شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۱۳۴۹۱۳‬صــادره گــرگان بــا ارائــه ‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪ ۲۲‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشند‪.‬شــش دانگ واحــد تجــاری بــه پــاک ‪ ۱‬فرعــی از ‪ ۴۱۲۹‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ ۱‬گــرگان ســند مالکیــت تــک برگــی بــه شــماره چاپــی ‪۷۷۵۴۳۲‬ب‪ ۹۸/‬بــه نــام رحیمــه قاضــی ثبــت و ســند صــادر و تسلیم شــده بعلــت جابجایــی مفقــود گردیده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده‬ ‫‪۱۲۰‬اصالحــی ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در ‪ ۱‬نوبــت اگهــی می گــردد تــا هــر کــس نســبت به ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز از تاریــخ‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد درغیراین صــورت پ ـس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪۷۵۱۹.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت دوم احترامــا در اجــرای دســتورقرار کارشناســی کالســه پرونــده ‪۰۰۰۰۳۷۰‬دعــوی ســرکار خانــم اعظــم محمــدی مبنــی بــر ارزیابــی ششــدانگ پــاک ‪۱۰۴۶۴‬فرعــی مفــروز از‪۶۲۵۵‬فرعــی از‪۱۷۳‬اصلــی واقــع‬ ‫در معصــوم زاده بخــش دو بجنــورد خیابــان چمــران کوچــه عندلیب‪-‬کوچــه فتوت‪۶‬پالک‪۳۶‬اینجانــت مجیدصــادق زاده بــه عنــوان کارشــناس منتخــب در معیــت متقاضی(ســرکار خانــم محمــدی) از محــل بازدیــد کــه بــه علــت عــدم‬ ‫حضورمتصــرف (اقــای عبدالرحیــم نورانــی مقــدم) بازدیــد داخلــی میســر نگردیــد و قیمــت گــذاری باتوجــه بــه اظهــارت خانــم محمــدی ومشــاهدات میدانــی بشــرح ذیــل تقدیــم حضــور میگردد‪:‬ششــدانگ یکبــاب اپارتمــان مســکونی‬ ‫بــه مســاحت‪۹۲.۸۴‬متر مربــع وعرصه‪۲۰.۱۵۶‬متــر مربــع بــه انضمــام انبــاری قطعــه ســوم بــه مســاحت‪۸۵.۳‬متر مربــع واقــع در زیرزمیــن وپارکینــگ قطعــه ســوم بــه مســاحت ‪۹۱.۹‬مترمربــع در‪۴‬طبقــه بصــورت تــک واحــدی نمــا ســنگ‬ ‫دارای امتیــازات اب و بــرق و گاز پنجــره اهنــی بــدون اسانســور واقــع در طبقــه دوم کــه خانــم اعظــم محمــدی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ و اقــای عبدالکریــم نورانــی مقــدم نســبت بــه ســه دانــگ از ششــدانگ دارای‬ ‫مالکیــت میباشــند و هــم اکنــون در تصــرف عبدالکریــم نورانــی میباشــد لهــذا بــا توجــه بــه موقعیــت محــل و قدمــت ســاخت و موقعیــت جغرافیایــی و بــا در نظــر گرفــت تمامــی عوامــل تاثیــر گــذار در قیمــت گــزاری و بــه قیمــت عادلــه‬ ‫روز ششــدانگ جمعــا بــه مبلــغ ‪۵.۵۱۹.۸۰۰.۰۰۰‬ریــال وســهم خواهــان بــه میــزان ‪۲.۵۹۷.۹۰۰.۰۰۰‬ریــال تعییــن میگــردد ملــک مــورد نظــر در روز ســه شــنبه مــورخ ‪۱۴۰۰/۰۶/۰۹‬ســاعت‪ ۱۱:۰۰‬الــی‪۱۱:۳۰‬و از طریــق مزایــده حضــوری در‬ ‫محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد‪،‬بنابراین متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد‬ ‫مزایــده بازدیــد نماینــد و بــا واریــز ده درصدمزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و در مزایــده شــرکت نمایــد بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــزار خواهــد شــد و ده درصــد‬ ‫مبلــغ پیشــنهادی فــی مجلــس از برنــده مزایــده اخــذ و مــا بقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی (نــود درصــد)در مهلــت مقــرر ‪،‬مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایده به نفــع دولت‬ ‫ضبــط و مزایــده تجدیــد میگــردد‪.‬م الــف‪۸۷۳۸‬دادورز اجــرای احــکام شــعبه یــک دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان بجنــورد ‪-‬محســن لشــکری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪140060312480001537‬‬ ‫هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم پریدخــت ریحانــی بشناســنامه ‪ 373‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 2121177116‬صــادره از گــرگان فرزنــد احمدعلــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ 1399114412480002089‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 363.10‬مترمربــع‬ ‫از پــاک ‪ -89‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن‬ ‫اداره تصمیــم و پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 7542 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/06/06 :‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪140060312480001537‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪ /‬خانم کامبیز رضایانی بشناسنامه ‪ 168‬کد ملی ‪ 2121303154‬صادره از گرگان فرزند هوشنگ متقاضی کالسه پرونده‬ ‫‪ 1399114412480002095‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 319/90‬مترمربع از پالک ‪ -89‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ 3‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبت دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 7544 :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - 1400/06/08 :‬حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 55‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 37‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ‪1400‬‬ ‫جلوگیری از خروج ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۲۰‬راس دام‬ ‫فرمانده مرزبانی خراســان شــمالی گفت‪ :‬مرزداران اســتان امســال‬ ‫از خــروج ‪ ۱۵۰‬هــزار و ‪ ۷۲۰‬راس دام اســتان بــه ان ســوی مــرز کشــور‬ ‫ترکمنســتان جلوگیــری و بــا دامداران متخلف برخــورد کردند‪.‬‬ ‫ســردار ســرتیپ دوم قربانعلــی داوطلــب در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن مــدت مــرزداران اســتان بیــش از ‪ ۲۸۰‬نفــر کــه قصــد‬ ‫نقــض حریــم را داشــته و وارد حریــم مــرزی بــا کشــور همســایه‬ ‫شــدند‪ ،‬دســتگیر کردنــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۱۵‬درصــد رشــد دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر ایــن افــراد متخلــف چوپانــان و دامــداران‬ ‫بودنــد تصریــح کــرد‪ :‬بعضــا‪ ،‬عشــایر و دامــداران در مناطــق مــرزی‪،‬‬ ‫بــرای تعلیــف دام خــود مــرز را نقــض کــرده و تعلیــف دام خــود را بــه‬ ‫مراتــع حریــم مــرزی کشــور همســایه مــی کشــانند کــه مرزبانــان بــا‬ ‫ایــن تخلــف برخــورد مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی خراســان شــمالی با اشــاره به اینکه علت ارتکاب‬ ‫ایــن تخلــف نااشــنایی عشــایر و روســتاییان بــا قوانیــن در مــرز اســت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬موضــوع اشــنایی بــا قوانیــن تــردد در مــرز بارهــا‬ ‫در جلســات امــوزش همگانــی توســط معــاون اجتماعــی مرزبانــی‬ ‫اســتان و کارشناســان خبــره‬ ‫ایــن فرماندهــی در یگان هــای‬ ‫تابعــه بــرای مرزنشــینان حــوزه‬ ‫اســتحفاظی ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خشکســالی هــا‬ ‫ســبب شــده تــا وضعیــت مراتــع‬ ‫در این اســتان مناســب نباشــد‪،‬‬ ‫امــا مراتــع ان ســوی مــرز دســت‬ ‫نخــورده اســت از ایــن رو بعضــا‬ ‫دام هــای عشــایر در ان ســوی‬ ‫مــرز تعلیــف مــی شــود‪.‬‬ ‫ســردار ســرتیپ دوم داوطلــب‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه تاثیــر‬ ‫خشکســالی در کاهــش تولیــد‬ ‫علوفــه در ان ســوی مــرز هــم‬ ‫قابــل مشــاهده اســت امــا بــه‬ ‫هر حال وضعیت علوفه در ان‬ ‫مراتــع بــه نســبت بهتــر اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود از افزایــش کشــف مــواد مخــدر‬ ‫توســط مــرزداران اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۴۹‬کیلوگــرم‬ ‫انــواع مــواد مخــدر کشــف و ضبــط شــده اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال قبــل ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش دارد و در‬ ‫ورشکستگی ‪ ۴۰‬باشگاه‬ ‫ورزشی در خراسان شمالی‬ ‫ایــن زمینــه ‪ ۲۵‬نفــر قاچاقچــی و معتــاد دســتگیر و به مراجع قضایی‬ ‫تحویــل شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬امســال میــزان کشــف‬ ‫اســلحه شــکاری هــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۹‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف خودروی سرقتی کمتر از‬ ‫‪ 48‬ساعت دراسفراین‬ ‫هتاکان فضای مجازی‬ ‫در اسفراین دستگیر شدند‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو ســرقتی ‪ 206‬کمتــر از ‪48‬‏ســاعت در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «مجید یگانه‬ ‫پــور « در تشــریح ایــن خبــر اظهار‏داشــت‪ :‬برابــر اعالم مرکز فوریت‬ ‫پلیــس مبنــی بــر ســرقت یــک دســتگاه خــودروی پــژو ‪ 206‬از درب‬ ‫‏منــزل بالفاصلــه کنتــرل خودروهــای عبــوری در محورهــای خروجــی‬ ‫حــوزه اســتحفاظی در دســتور کار‏مامــوران مبــارزه با ســرقت پلیس‬ ‫اگاهــی قــرار گرفت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه بــا بررســی دوربین های ســطح‬ ‫شــهر و انجــام اقدامــات فنــی و‏اطالعاتــی مشــخص شــد‪ ،‬خــودرو‬ ‫مســروقه از شــهر خــارج نشــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خــودرو مــورد‬ ‫‏نظــر کــه در یکــی از کوچــه هــای شــهر اســفراین رهــا شــده بــود‪،‬‬ ‫توســط مامــوران کشــف و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه خــودروی مســروقه در‏نهایــت بــه مالباختــه تحویل‬ ‫داده شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ســارقان شناســایی شــده انــد و‬ ‫اقدامــات‏الزم در جهــت دســتگیری ان هــا بــا جدیــت ادامــه دارد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬هتــاکان فضــای‬ ‫مجــازی کــه اقــدام بــه تشــویش اذهــان عمومــی و انتشــار‏مطالــب‬ ‫توهین امیز در بســتر شــبکه های اجتماعی اینســتاگرام و تلگرام‬ ‫مــی کردندشناســایی و دستگیرشــد‏‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»در گفــت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫‏اطالعاتــی کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان اســفراین مشــخص‬ ‫شــد افــرادی ســود جــو در فضــای مجــازی اقــدام بــه‏انتشــار مطالــب‬ ‫توهیــن امیــز و تشــویش اذهــان عمومــی مــی کننــد‪ ،‬کــه بالفاصله‬ ‫مراتــب در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــه موقــع و بی وقفه کارشناســان‬ ‫‪ 3‬نفــر در ایــن رابطــه شناســایی و در یــک عملیــات‏غافلگیرانــه‬ ‫دســتگیر شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد که چندین مورد ســابقه انتشــار‬ ‫مطالــب توهیــن امیــز در فضــای مجــازی‏بودنــد‪ ،‬بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان از شــهروندان‬ ‫خواســت تا در فضای مجازی‪ ،‬اخالق اســامی‪،‬‏سیاســی و احترام‬ ‫متقابــل را مــد نظــر داشــته و از هرگونــه بداخالقــی‪ ،‬توهیــن و‬ ‫اهانــت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‏پرهیــز کننــد‬ ‫کشف ‪ 518‬کیلوگرم تریاک دریک‬ ‫عملیات مشترک پلیسی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 518‬کیلوگــرم تریاک در عملیات‬ ‫مشــترک پلیــس اســتان بــا پلیــس اســتان کرمان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید مطهــری‬ ‫زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام‬ ‫‏اقدامــات فنــی و اطالعاتــی مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان و اطــاع از اینکــه افــرادی در زمینــه نگهــداری مقــدار قابــل‬ ‫‏توجهــی مــواد مخــدر ســنتی در منــزل شــخصی اش در شهرســتان‬ ‫کرمــان مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع از طریــق پلیــس مبــارزه بــا‏مــواد‬ ‫مخــدر اســتان بــه پلیــس کرمــان اعــام شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان‬ ‫کرمــان بــا هدایــت هــای اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫‏خراســان شــمالی محــل نگهــداری مــواد مخــدر را شناســایی کردنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در یــک عملیــات گســترده و مشــترک پلیســی مقــدار ‪518‬‬ ‫‏کیلوگــرم تریــاک کشــف و ضبــط شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژو‬ ‫توقیــف و یــک نفــر متهــم نیــز‏دســتگیر شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی و‬ ‫خــودرو نیــز بــه‏پارکینــگ هدایــت شــد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هرگــز اجــازه نخواهــد‬ ‫داد تــا ســوداگران مــرگ ســامت و امنیــت کشــور را مختــل کننــد‏از‬ ‫شــهروندان خواســت در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‏‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪359‬‬ ‫معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و امــور جوانــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬زیــان هــای مالــی کرونــا در ورزش اســتان‬ ‫بــه حــدی اســت کــه ‪ ۴۰‬باشــگاه ورزشــی اســتان در حــدود‬ ‫یــک ســال گذشــته ورشکســته شــدند‪.‬‬ ‫محمــد بروحــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫ایــن اماکــن ورزشــی کــه به ورشکســتگی رســید‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫بدنســازی‪ ،‬ژیمناســتیک و امادگــی جســمانی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگرچــه ایــن اداره کل نســبت بــه معافیــت حــق‬ ‫اجــاره ســالن های دولتــی اقــدام کــرده و در مــدت تعطیلــی‬ ‫اجبــاری بــه علــت شــیوع کرونــا اجــاره ای دریافــت نکــرده اســت‬ ‫امــا‪ ،‬بیشــتر ایــن باشــگاه ها در اماکــن اســتیجاری مشــغول‬ ‫فعالیــت بــوده و در مــدت تعطیلــی ناچــار بــه پرداخــت‬ ‫اجــاره بهــای مکان هــای در اختیــار خــود بوده انــد‪.‬‬ ‫بروحــی بــا بیــان اینکــه باشــگاه داران ماهانــه اقســاط‬ ‫زیــادی نیــز بــرای تجهیــزات خــود پرداخــت مــی کننــد‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در ایــن میــان گرچــه در مرحلــه دوم پرداخــت‬ ‫تســهیالت کرونایــی بــه برخــی از باشــگاه داران تســهیالت‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــون ریالــی نیــز تعلــق گرفــت ولــی بــاز هــم‬ ‫زیان هــای کرونایــی باشــگاه داران جبــران نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی فعالیــت های ورزشــی در اســتان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اکنــون فعالیــت بیشــتر رشــته هــای‬ ‫ن اســتان بــه علــت قرمــز شــدن‬ ‫ورزشــی در هشــت شهرســتا ‬ ‫وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تعطیــل شــده اســت کــه‬ ‫از جملــه انهــا مــی تــوان بــه باشــگاه ها و اماکــن ورزشــی‬ ‫دولتــی‪ ،‬خصوصــی‪ ،‬اســتخرها‪ ،‬ســالن های سرپوشــیده و‬ ‫باشــگاه های بدنســازی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۱۱‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر از یک منزل مسکونی‬ ‫در رامیان‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک مرحله دوم‬ ‫یــک ســازمان دولتــی قصــد فــروش امــاک و اراضــی مشــروحه زیــر را از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی دارد‪ ،‬متقاضیــان مــی تواننــد جهــت رویــت مــدارک و اســناد مالکیــت‪ ،‬اخــذ نمونــه فرم ها‬ ‫و اطــاع از شــرایط و چگونگــی شــرکت در‏مزایــده و بازدیــد از محــل ‪ ،‬همــه روزه از ســاعت ‪ 8‬لغایــت ‪ 14‬از اول وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1400/05/24‬تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه‬ ‫تاریــخ ‪ (1400/06/11‬بــه غیــر از ایــام تعطیــل) بــه نشــانی‏هــای زیــر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای مربوطــه تمــاس حاصــل نماینــد‪ ،‬در ضمــن تاریخ بازگشــایی صندوق مزایــده ســاعت ‪ 10:00‬روز‬ ‫یکشــنبه ‪ 1400 /06/14‬در محــل دفتــر معاونــت مهندســی اســتان بــه شــرح ادرس ذیــل مــی باشــد‏کــه در صــورت تغییــر‪ ،‬مــکان و زمــان ان متعاقبــا ًاعــام خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر برای شرکت در مزایده می توانند با شماره تلفن های‪ 017-21821115 -017-21821413‬تماس حاصل نمایند‪.‬‏‬ ‫ردیف‬ ‫مورد مزایده‬ ‫شهرستان‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫‪1‬‬ ‫شش دانگ‬ ‫یک ساختمان‬ ‫ویالیی‏‬ ‫گرگان‬ ‫‏‪ 236‬فرعی از‬ ‫‪ 3‬مکرر بخش‬ ‫‪ 3‬گرگان‬ ‫متراژ‬ ‫( متر مربع )‏‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان‬ ‫‏‪416‬‏‬ ‫‪260‬‬ ‫نوع‬ ‫کاربری‬ ‫مسکونی‬ ‫قیمت پایه به ( ریال )‬ ‫‏‪63/500/000/000‬‏‬ ‫شصت و سه میلیارد‬ ‫و پانصد میلیون ریال‏‬ ‫اصالحی‬ ‫‪-‬‬ ‫نشانی‬ ‫گرگان‪ -‬خیابان شهید‬ ‫بهشتی‪ -‬خیابان بهشت‬ ‫دهم‪-‬‏کوچه بهزیستی ‪-4‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش‏‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک مرحله دوم‬ ‫یــک ســازمان دولتــی قصــد فــروش امــاک و اراضــی مشــروحه زیــر را از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی دارد‪ ،‬متقاضیــان مــی تواننــد جهــت رویــت مــدارک و اســناد مالکیــت‪ ،‬اخــذ نمونــه فرم ها‬ ‫و اطــاع از شــرایط و چگونگــی شــرکت در‏مزایــده و بازدیــد از محــل ‪ ،‬همــه روزه از ســاعت ‪ 8‬لغایــت ‪ 14‬از اول وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1400/05/24‬تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه‬ ‫تاریــخ ‪ (1400/06/11‬بــه غیــر از ایــام تعطیــل) بــه نشــانی‏هــای زیــر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای مربوطــه تمــاس حاصــل نماینــد‪ ،‬در ضمــن تاریخ بازگشــایی صندوق مزایــده ســاعت ‪ 10:00‬روز‬ ‫یکشــنبه ‪ 1400 /06/14‬در محــل دفتــر معاونــت مهندســی اســتان بــه شــرح ادرس ذیــل مــی باشــد‏کــه در صــورت تغییــر‪ ،‬مــکان و زمــان ان متعاقبــا ًاعــام خواهــد شــد ‏‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر برای شرکت در مزایده می توانند با شماره تلفن های‪ 017-21821115 -017-21821413‬تماس حاصل نمایند‪.‬‏‬ ‫ادرس دفتر فروش استان ‪ :‬گرگان – جنب پل انجیراب ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان – معاونت مهندسی‪ -‬اداره امالک‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312480001537‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم کامبیــز رضایانــی بشناســنامه ‪ 168‬کد ملــی ‪ 2121303154‬صادره از گرگان فرزند هوشــنگ متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ 1399114412480002096‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 330/36‬مترمربــع از پــاک ‪ -89‬اصلــی در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهــی به مدت دو مــاه اعتراض خود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪ 7540:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ -1400/06/08 :‬حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف بیــش از ‪۱۱۱‬‬ ‫کیلوگــرم مــواد افیونــی طــی عملیاتــی مشــترک در رامیــان‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســرهنگ فــرزاد تاجــره‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر رامیــان بــا‬ ‫هدایــت اطالعاتــی مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان و پلیــس غــرب تهــران موفــق بــا شناســایی یکــی از‬ ‫ســوداگران مــرگ در شهرســتان رامیــان شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان افــزود‪ :‬طــی‬ ‫بررس ـی های تخصصــی پلیــس مشــخص شــد متهــم مــواد‬ ‫افیونــی را در منزلــش جاســازی کــرده کــه بالفاصلــه مراتــب‬ ‫دســتگیری وی در دســتور کار مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬از منــزل‬ ‫مــورد نظــر بازرســی بــه عمــل امــد که طــی ان ‪ ۸۵‬کیلــو و ‪۶۰۰‬‬ ‫گــرم حشــیش و ‪ ۲۵‬کیلــو و ‪ ۵۰۰‬گــرم تریــاک کشــف شــد‪.‬‬ ‫تاجــره بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم در ایــن عملیــات‬ ‫و معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــواد‬ ‫مخدر زمینه ســاز بســیاری از جرایم و اســیب های اجتماعی‬ ‫بــوده لــذا پلیــس بــا تمــام تــوان بــا ســوداگران مــرگ و مخــان‬ ‫امنیــت و ارامــش جامعــه مقابلــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫امنیت هر جامعه بر پایه امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر ان‬ ‫جامعه پایه گذاری شده است‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 23‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪359‬‬ ‫سالمت‬ ‫میوه های الغری‬ ‫مصــرف میــوه‪ ،‬یکــی از راه هــای ســالم بــرای کاهــش وزن‬ ‫ســریع اســت‪ ،‬امــا بهتریــن میــوه بــرای کاهــش وزن کــدام‬ ‫اســت؟ میوه هــا گــردش خــون را بهبــود می بخشــند و‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کننــد ‪ ,‬پوســت را جــوان‬ ‫و شــاداب نــگاه می دارنــد‪ ,‬موهــا را بــراق می کنند و ســامت‬ ‫عمومــی بــدن را افزایــش می دهنــد‪ .‬رژیــم میوه هــا یکــی‬ ‫از پــر طرفدارتریــن و در عیــن حــال موثرتریــن رژیم هــای‬ ‫الغــری در دنیــا بــه شــمار می رونــد کــه در ایــن رژیــم ماننــد‬ ‫رژیم هــای دیگــر نــکات مهــم و کاربــردی را دانســت و ان‬ ‫را دنبــال کــرد‪ .‬کاهــش وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام‬ ‫بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای مهــم و اصلــی در افــراد‬ ‫چــاق و دارای اضافــه وزن محســوب می شــود‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن بخــش از تناســب انــدام نمنــاک میوه هــای الغــری و‬ ‫الغرکننده موثر در کاهش وزن و تناســب اندام را معرفی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫کدام دسته میوه های الغری الغرکننده ترند؟‬ ‫بهترین میوه های الغرکننده‬ ‫‪ -1‬گالبی برای الغری و کاهش وزن‪:‬‬ ‫گالبــی یکــی دیگــر از میــوه هــای پــر ارزش در زمینــه‬ ‫کاهــش وزن ســریع اســت ‪ ،‬بســته بنــدی شــده بــا‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪ ،C‬ویتامیــن ‪ K‬و‬ ‫مقــداری ریبوفالویــن‪ ،‬اهــن‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬فــوالت‪،‬‬ ‫مــس‪ ،‬انتــی اکســیدان ها و ویتامیــن ‪6-B‬؛ گالبــی در برابــر‬ ‫رادیکال هــای ازاد مبــارزه می کنــد‪ ،‬بــه هضــم غــذا کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بــدن را ســم زدایــی می کنــد و خطــر ابتــا بــه‬ ‫دیابــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کمک لیمو به کاهش وزن‪:‬‬ ‫احتمــاال یکــی از همــه کاره تریــن میوه هــای کاهــش وزن‪،‬‬ ‫لیمــو اســت‪ .‬ایــن مرکــب تــرش حــاوی مقادیــر باالیــی از‬ ‫ویتامین ‪ C‬و مقادیر کمتری از تیامین‪ ،‬کلسیم‪ ،‬منیزیم‪،‬‬ ‫مــس‪ ،‬فــوالت و پانتوتنیــک اســید اســت‪ .‬لیمــو عــاوه بــر‬ ‫تقویــت بــدن و بهبــود هضــم و ســم زدایــی‪ ،‬مــی توانــد بــه‬ ‫طــور بالقــوه از ســامت اســتخوان ها حمایــت کنــد‪ ،‬جــذب‬ ‫اهــن را افزایــش دهــد‪ ،‬ســنگ کلیــه را از بیــن مــی بــرد‬ ‫یــا حتــی ان را دفــع مــی کنــد‪ ،‬ایمنــی و ســامت قلــب را‬ ‫تقویــت می کنــد و پوســت را روشــن می کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬چربی سوزی با مصرف انار‪:‬‬ ‫انــار یکــی از بهتریــن چربــی ســوزها اســت کــه از مزایــای‬ ‫ســامتی برخــوردار اســت‪ .‬انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬فیبــر‪،‬‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬فــوالت‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬فالونوئیدهــا‪ ،‬ویتامیــن ‪،C‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B6‬ویتامیــن ‪ ،K‬پلــی فنــل هــا و فســفر را‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ .‬انــار بــرای مبــارزه بــا فشــار خــون بــاال‪،‬‬ ‫هیپرگلیســمی‪ ،‬التهــاب‪ ،‬کلســترول بــاال‪ ،‬ســرطان هــای‬ ‫خــاص و اســترس اکســیداتیو مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬اووکادو برای الغری‪:‬‬ ‫اووکادو چربی ســوز اســت‪ .‬همچنین دارای چربی ســالم‬ ‫اســت کــه بــرای عملکــرد قلــب مفیــد مــی باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫دارای انــواع ویتامیــن ‪، B, C, K, E‬فیبــر‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬اهــن‪،‬‬ ‫مگــن یــم‪ ،‬زینــک و مــوارد دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬چربی سوزی و الغری با توت فرنگی‪:‬‬ ‫دارای کربوهیــدرات و کالــری کــم اســت‪ ،‬تــوت فرنگــی‬ ‫یــک چربــی ســوز ســریع اســت ؛ فیبــر‪ ،‬انتــی اکســیدان ‪،‬‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬پتاســیم‪ ،‬فوالت‪ ،‬فالونوئیدها و منگنز دارد در‬ ‫حالــی کــه کاهــش وزن یکــی از مزایــای قــوی تــوت فرنگــی‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا بــه جریــان خــون را نیــز بهبــود مــی بخشــند‪،‬و به‬ ‫مشــکالت مختلــف قلــب و عــروق کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪-6‬کاهش وزن با مصرف پرتقال‪:‬‬ ‫بــرای کمــک بــه کاهــش وزن و کاهــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســکته مغــزی‪ ،‬ســرطان‪ ،‬بیمــاری کبــد‪ ،‬دیابــت‪ ،‬فشــار‬ ‫خــون بــاال‪ ،‬مســائل مربــوط بــه پوســت و بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی مفیــد اســت‪ ،‬پرتقــال منبــع مهمــی از ویتامیــن ‪،A‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬فیبــر‪ ،‬مــس‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬کلســیم‪،‬‬ ‫ویتامین هــا و مــواد مغــذی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬زغال اخته برای چربی سوزی‪:‬‬ ‫زغــال اختــه ‪،‬کوچــک امــا قدرتمنــد اســت ‪.‬همچنیــن‬ ‫خــواص چربــی ســوزی دارد و هضــم را تحریــک میکنــد و‬ ‫شــامل انتی اکســیدان ها‪ ،‬ویتامین ‪ ،C‬ویتامین ‪ ،K‬فیبر‪،‬‬ ‫منگنــز و اســت ‪ ،‬زغــال اختــه مــی توانــد قلــب‪ ،‬پوســت‪،‬‬ ‫اســتخوان‪ ،‬و ســامت روان را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاپایا برای چربی سوزی‪:‬‬ ‫پاپایــا (همچنیــن بــه عنــوان ‪ )Pawpaw‬بــه عنــوان یکــی‬ ‫از بهتریــن چربــی ســوز هــا شــناخته شــده اســت‪ .‬اســیب‬ ‫هــای پوســتی را کاهــش‪ ،‬ســامت قلــب‪ ،‬هضــم را بهبــود‬ ‫مــی بخشــد‪ .‬انتــی اکســیدان ها‪ ،‬پروتئیــن‪ ،‬فیبــر‪ ،‬ویتامین‬ ‫‪ ،A‬ویتامیــن ‪ ،B9‬ویتامیــن ‪ C‬و پتاســیم را بــه همــراه‬ ‫لیکوپــن ارائــه مــی دهــد؛ منیزیم؛ کلســیم؛ و ویتامین ‪،B1‬‬ ‫‪ E ،B5 ،B3‬و ‪ K‬را دارا اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬گواوا برای الغری‪:‬‬ ‫گــواوا یکــی دیگــر از میــوه های گرمســیری هضم کننده‬ ‫اســت کــه متاســفانه بــه عنــوان میوه هــای دیگــر در بازار‬ ‫رایج نیســت ‪ -‬با این حال‪ ،‬مزایای ســامتی باور نکردنی‬ ‫دارد کــه فراتــر از کاهــش در وزن اســت‪:‬از جمله‪:‬ایمنــی‬ ‫بهتــر و ســامت قلــب‪ ،‬دیابــت پاییــن ‪ ،‬کاهــش خطــر‬ ‫ابتــا بــه ســرطان‪ ،‬بهبــود بینایــی ‪ ،‬اســترس کمتــر و‬ ‫بهبــود بافــت پوســت‪ ،‬ایــن میــوه ســبز پوســتی و صورتی‬ ‫حــاوی منگنــز‪ ،‬فــوالت‪ ،‬انتی اکســیدان هــا‪ ،‬ویتامین ‪،A‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،B‬ویتامیــن ‪ ،C‬اهــن و کلســیم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫میــوه خوشــمزه نــه تنهــا بــرای زنــان بــاردار ایمــن اســت‪،‬‬ ‫بلکــه بــرای انهــا بســیار مفیــد هــم اســت؛ زیــرا مــی تواند‬ ‫بــا عفونــت هــا و میکــروب هــا مبــارزه کنــد و بــه بیمــاری‬ ‫صبحگاهــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ارزش وقت خود چطور را در پانزده دقیقه حساب کنیم‬ ‫هدی جباری‬ ‫هــر کســی زمانــش را صــرف کاری می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اصــل مهــم می توانــد تغییــر بزرگــی در زندگــی‬ ‫افــراد ایجــاد کنــد‪ .‬بعضــی از افــراد بیشــتر وقــت‬ ‫خــود را صــرف کســب درامــد و انجــام کارهــای‬ ‫ســوداور می کننــد‪ .‬برخــی دیگــر بــه ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای بهبــود روابــط خــود عالقه منــد هســتند‪.‬‬ ‫گروهــی دیگــر زمــان زیــادی انــرژی صــرف‬ ‫می کننــد تــا کســب وکاری بــرای خــود دســت وپا‬ ‫کننــد کــه انقــدر انعطاف پذیــر باشــد تــا وقــت ازاد‬ ‫بیشــتری در اختیارشــان قــرار دهــد‪ .‬عــده ای دیگــر‬ ‫قســمت عمــده ی زندگی شــان را بــرای کارهــای‬ ‫عام المنفعــه صــرف می کننــد‪ .‬چــه شــما جــزو‬ ‫دســته ای باشــید کــه ســرمایه و ثــروت بیشــتری‬ ‫بخواهیــد‪ ،‬چــه جــزو کســانی کــه بــه روابــط خــود‬ ‫اهمیــت بیشــتری می دهنــد‪ ،‬طرفــدار ازادی‬ ‫فــراوان باشــید یــا بــه دنبــال اثرگــذاری روی افــراد‬ ‫یــا اجتمــاع‪ ،‬تمــام این موارد مســتلزم تمرکــز روی‬ ‫یک مفهوم اســت‪« :‬ارزش وقت»‪ .‬احتماال شــما‬ ‫هــم مثــل مــن بــه دنبــال هم ـه ی اینهــا (ثــروت‪،‬‬ ‫رابطــه‪ ،‬ازادی‪ ،‬نفــوذ و تاثیرگــذاری) هســتید و‬ ‫بیشــتر از همــه هــم ســامتی می خواهیــد‪ .‬امــا‬ ‫همــه نمی تواننــد همه چیــز را از همــان اول‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬پــس نیــاز داریــد بیاموزیــد در‬ ‫زندگــی روزمــره هنــگام مواجه شــدن بــا مــوارد‬ ‫مختلــف‪ ،‬چگونــه زمــان را مدیریــت کنیــد تــا‬ ‫تعــادل برقــرار شــود‪ .‬مــا در ایــن مقالــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنیــم تــا ارزش وقت تــان را کشــف و‬ ‫از ایــن اطالعــات بــرای گذرانــدن موثرتــر زمــان در‬ ‫زندگی تــان اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن چیــزی اســت کــه‬ ‫اغلــب افــراد بــا هــر ســطح درامــد و روش زندگــی‬ ‫احتیــاج دارنــد بداننــد‪ .‬ایــن مقاله یادتــان می دهد‬ ‫در عــرض ‪ ۱۵‬دقیقــه ارزش واقعــی زمان تــان را‬ ‫منطقی تــر تخمیــن بزنیــد و قــادر باشــید بــا توجــه‬ ‫بــه ان تصمیمــات اگاهانه تــری بگیریــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می کنــم همـ ه ایــن نوشــته را مطالعــه کننــد‪ .‬مهم‬ ‫است بدانیم چگونه در هر موقعیت و شرایطی‪،‬‬ ‫از وقت مــان بــه بهتریــن شــیوه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ارزش یک ساعت چقدر است؟‬ ‫چنــد هفتــه قبــل از اینکــه نوشــتن ایــن مقالــه‬ ‫را شــروع کنــم‪ ،‬بایــد یــک چمــدان کوچــک بــرای‬ ‫ســفری کــه در پیــش داشــتم می خریــدم‪.‬‬ ‫بعــ د از جســتجوی زیــاد باالخــره چمــدان مــورد‬ ‫نظــرم را پیــدا کــردم‪ ،‬یــک چمــدان ارزان قیمــت و‬ ‫مقرون به صرفــه کــه فقــط یــک مشــکل داشــت‪،‬‬ ‫ایــن چمــدان ســاخت انگلســتان بــود و هزینــه‬ ‫حمــل ان بــا کشــتی تــا امریــکا چنــد برابــر قیمــت‬ ‫خــودش می شــد‪ .‬در همــان لحظــه از خریــدن‬ ‫چمــدان منصــرف شــدم و دوبــاره دنبــال چمــدان‬ ‫دیگــری گشــتم امــا این بــار در فروشــگاه های‬ ‫کوچــک و ارزان قیمــت‪ .‬متوجــه شــدم کــه یکــی از‬ ‫ســازنده های ایــن چمدان هــا در شــهر نیویــورک‬ ‫نمایندگــی دارد و مــن چنــد هفتــه بعــد بــه ایــن‬ ‫شــهر ســفر می کــردم‪ .‬ادرس فروشــگاه را بررســی‬ ‫کــردم و فهمیــدم تــا محــل اقامت مــن در نیویورک‬ ‫یــک ســاعت فاصلــه دارد‪ .‬ایــن اتفــاق باعــث شــد‬ ‫مــن بــه فکــر موضــوع ایــن مقالــه بیفتــم‪.‬‬ ‫یــک ســاعت از وقــت مــن بــه انــدازه هزینــه‬ ‫لو نقــل یــک چمدان مســافرتی ارزش داشــت؟‬ ‫حم ‬ ‫بایــد در وقــت صرفه جویــی می کــردم و هزینــه‬ ‫حمــل چمــدان تــا امریــکا را می پرداختــم یــا بایــد‬ ‫پولــم را پس انــداز می کــردم و یــک ســاعت وقــت‬ ‫هــدر مـی دادم و حضــوری چمــدان را می خریــدم؟‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه مــن نمی دانســتم کار‬ ‫درســت کــدام اســت‪ ،‬اینکــه بــه فروشــگاه بــروم یــا‬ ‫ج کنــم‪ .‬صــرف زمــان یــا پــول؟‬ ‫پــول اضافــه خــر ‬ ‫بیاییــد جــور دیگــری بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم‬ ‫و ببینیــم هــر کــدام از مــا شــخصا ارزش وقــت‬ ‫برای مــان چقــدر اســت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه اگــر کســی‬ ‫بــه شــما بگویــد کــه بــرای یــک ســاعت کار‪ ،‬مبلغــی‬ ‫خیلــی کمتــر از مبلــغ معمــول پرداخــت می کنــد‬ ‫شــما بالفاصله پیشــنهاد کاری اش را رد می کنید در‬ ‫عین حــال اگــر کســی بــه شــما پیشــنهاد همــان کار‬ ‫را بــا دســتمزد هــر ســاعت چندبرابــر عــرف معمــول‬ ‫بدهــد فــورا قبــول خواهیــد کــرد‪ .‬ظاهــرا کار اســت‬ ‫کــه ارزش وقــت شــما را مشــخص می کنــد‪ .‬هــر‬ ‫چقــدر شــما در مــورد شــرایط کاری حــد میانــه را‬ ‫در نظــر بگیریــد میــزان تاثیــر کار روی ارزش وقــت‬ ‫شــما‪ ،‬کمتــر خــودش را نشــان می دهــد و اوضــاع‬ ‫متعادل تــر می شــود‪ .‬البتــه مشــکل همچنــان بــه‬ ‫قــوت خــود باقــی اســت چــون بیشــتر زندگــی در‬ ‫منطقـه ی خاکســتری یا همــان وضعیت بالتکلیفی‬ ‫ارزش گــذاری زمــان می گــذرد‪ .‬شــبیه زمانی کــه مثــا‬ ‫شــما می توانیــد یــک بلیــط هواپیمــا بــا نــرخ معمــول‬ ‫بخریــد و بــدون توقــف بــه مقصدتــان ســفر کنیــد‬ ‫در حالیکــه بلیــط همــان مســیر اگــر یکبــار در یــک‬ ‫فرودگاه بین راه توقف داشــته باشــید ارزان تر تمام‬ ‫می شــود‪ .‬ترجیــح می دهیــد چنــد ســاعت وقت تــان‬ ‫در ترانزیت فرودگاه کشــور واســطه بگذرد و مبلغی‬ ‫صرفه جویــی شــود یــا از خیــر مبلــغ اضافــی بگذریــد‬ ‫امــا زودتــر بــه مقصــد برســید؟ حاضریــد ایــن هفتــه‬ ‫را بــه کار کــردن بــرای یــک مشــتری بپردازیــد که مبلغ‬ ‫دســتمزدتان را باالتــر از حــد معمــول و بالفاصلــه‬ ‫بعــد از انجــام کارش پرداخــت می کنــد؟ یــا حاضریــد‬ ‫تمــام طــول ســال اینــده را روی یــک ایده کسـب وکار‬ ‫تمرکــز کنیــد کــه می توانــد برای تــان چندیــن برابــر‬ ‫درامدتــان ســرمایه تولیــد کنــد؟‬ ‫همــه ی مــا انتخاب هــای زیــادی ماننــد اینهــا‬ ‫داریــم‪ ،‬امــا بیشــترمان بــر اســاس احساســات یــا‬ ‫حدس و گمان تصمیم می گیریم و هرگز در نظر‬ ‫نمی گیریــم کــه مهمتریــن چیــز یعنــی وقت مــان‬ ‫واقعــا چقــدر ارزش دارد‪ .‬ارزش وقــت مســاله ای‬ ‫نســبی اســت و هرکــس بــه نحــوی خــاص بــرای‬ ‫زمانــش ارزش قائــل اســت ولــی تعــداد خیلــی‬ ‫کمــی از افــراد می تواننــد ارزش وقت شــان را بــا‬ ‫یــک عــدد مشــخص کننــد‪ .‬مــن هــم تــا چنــد وقــت‬ ‫پیــش نمی دانســتم زمانــم چقــدر مــی ارزد!‬ ‫چطور ارزش واقعی وقت تان را محاسبه کنید‬ ‫مســاله ی «پــول یــا وقــت» وادارم کــرد بــه هــر‬ ‫متخصــص یــا شــخصی کــه تجربـه ای در ایــن مــورد‬ ‫داشــت و می توانســت کمــک کنــد مراجعــه کنــم‪.‬‬ ‫از کارافرینــان و مشــاوران متخصــص برنامه ریــزی‬ ‫بــرای بهــره وری گرفتــه تــا مدیــران اجرایــی و حتــی‬ ‫بازیکنــان حرفــه ای پوکــر‪ ،‬بــا همــه دربــاره اینکــه‬ ‫ت چیســت و چگونــه‬ ‫بهتریــن راه تعییــن ارزش وقـ ‬ ‫می شــود بــر اســاس اطالعــات موجــود بهتریــن‬ ‫تصمیــم را گرفــت صحبــت کــردم‪ .‬بعــد ســعی‬ ‫کــردم در یــک محــدوده ی زمانــی تقریبــا حــدود‬ ‫ســه مــاه هــر ســاعتی را کــه گذرانــده بــودم بررســی‬ ‫کنــم و ارزش هــر ســاعت را بــا اســتفاده از چنــد‬ ‫معادلـه ی مختلــف محاســبه کنــم‪ .‬نگران نباشــید‪.‬‬ ‫مــن تمــام ایــن تحقیقــات و ازمایش هــا را بــه یــک‬ ‫فراینــد نســبتا ســاده و قابل فهــم بــرای همــه تبدیل‬ ‫کــرده ام کــه بــه شــما هــم یــاد می دهــم‪ .‬کل ایــن‬ ‫فراینــد ‪ ۱۵‬دقیقــه طــول می کشــد ولــی نتیجــه ی‬ ‫قابــل تاملــی دارد‪.‬‬ ‫می خواهیــم بــا روش بررســی درامــد بــرای‬ ‫محاســبه ارزش وقــت شــروع کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫محاســبات فقــط بــر اســاس درامــد شــما یعنــی‬ ‫مقــدار پــول دریافتــی شــما انجــام می شــود‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســم روش بررســی درامــد را‬ ‫برایــش انتخــاب کــرده ام‪ .‬ایــن محاســبات بــه‬ ‫شــما کمــک خواهدکــرد موقــع خریــد و پــول‬ ‫خرج کردن هــای روزانــه تصمیم هــای بهتــری‬ ‫بگیریــد (یادتــان می ایــد‪ :‬مــن بایــد بــرای حمــل‬ ‫چمــدان پــول اضافــه مـی دادم یــا یــک ســاعت تــا‬ ‫فروشــگاه رانندگــی می کــردم؟)‬ ‫برای شروع شما به دو فاکتور نیاز دارید‪:‬‬ ‫ی کــه صــرف بــه دســت اوردن پول‬ ‫‪ -1‬مقــدار زمانـ ‬ ‫می کنید‬ ‫ی کــه در مــدت زمــان مشــخص‬ ‫‪ -2‬مقــدار پول ـ ‬ ‫بدســت می اوریــد‬ ‫اجــازه بدهیــد دربــاره ی چگونگــی بدســت اوردن‬ ‫ایــن دو عــدد صحبــت کنیــم تــا بــا یــک بــراورد‬ ‫ســریع بتوانیــد ارزش وقــت را محاســبه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬چگونگی محاسبه ی وقت تان‬ ‫در ادامه با چطور در شماره بعد با ما همراه‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫میالد فروحی‬ ‫بعضــی اوقــات کارهــای داخــل و خــارج از خانــه روی‬ ‫ســرتان انباشــته می شــود؟ احســاس می کنیــد ســاعات‬ ‫روزانــه بــرای رســیدگی بــه مســئولیت ها و تعهدات تــان‬ ‫کافــی نیســت؟ اولویــت بنــدی کارهــا بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا کارهــا را بهتــر پیــش بــرده‪ ،‬در زمــان و انــرژی‬ ‫س خــود را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫صرفه جویــی کنیــد و اســتر ‬ ‫بایــد بیاموزیــد کارهــای خــود را در دســته ها و درجــات‬ ‫ســختی مختلفــی قــرار دهیــد و بــه انهــا رســیدگی کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مــا بــه راهکارهایــی بــرای اولویــت بنــدی کارهــا‬ ‫اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫نکات کاربردی برای‬ ‫اولویت بندی کارها‬ ‫بخش اول‪ :‬لیستی برای اولویت بندی کارهای خود‬ ‫تهیه کنید‬ ‫‪ .۱‬یــک چارچــوب زمانــی بــرای لیســت تان انتخــاب‬ ‫کنیــد‬ ‫ایــا هفتــه ای پــر مشــغل ه یــا روزی دیوانه کننــده در‬ ‫ل نــو اســت و حجــم‬ ‫پیـش رو داریــد؟ شــاید نزدیــک ســا ‬ ‫کارهــا شــما را دیوانــه می کنــد‪ .‬هــر گونه مســئولیتی که‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بایــد ابتــدا یــک چارچــوب زمانــی بــرای‬ ‫لیســت اولویــت بنــدی کارهــا انتخــاب کنیــد‪ .‬به جــای‬ ‫اســترس بی فایــده‪ ،‬کارهــا و مســئولیت های خــود را‬ ‫مدیریــت کــرده و اقدامــی مناســب انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اهــداف کوتاه مــدت‪ :‬معمــوال کارهایــی از دســته های‬ ‫متفــاوت را شــامل می شــود‪ .‬کارهایــی کــه بایــد بیــرون‬ ‫از خانــه و برخــی از کارهــا و مســئولیت هایی کــه بایــد در داخــل خانــه‬ ‫و قبــل از پایــان روز انجــام شــود‪ .‬می توانیــد لیســتی از کارهایــی کــه‬ ‫باعــث ایحــاد اســترس در شــما شــده و بایــد در ســاعات اتــی انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫اهــداف بلندمــدت‪ :‬می توانــد شــامل اهــداف بزرگتــری باشــد کــه‬ ‫بایــد در چندیــن مرحلــه تقســیم و اولویــت بنــدی شــوند‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد قبولــی در دانشــگاه را به عنــوان هدفــی بلندمــدت‬ ‫درنظــر بگیریــد کــه ایــن امــر خــود شــامل فعالیت هــای کوچکتری‬ ‫می شــود‪ .‬تقســیم اهــداف بلندمــدت بــه چندیــن مرحلــه‪ ،‬باعــث‬ ‫اســان و واضح تــر شــدن هــدف نهایــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هر کاری را که باید انجام دهید‪ ،‬بنویسید‬ ‫کارهایــی را کــه بایــد انجــام دهیــد به دقــت مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫همــه ی کارهایــی (کوچــک یــا بــزرگ) کــه بایــد انجــام شــود را‬ ‫متناســب بــا چارچــوب زمانــی لیســت کنیــد‪ .‬ایــن کارهــا می توانــد‬ ‫شــامل پــروژه و ماموریت هایــی باشــد کــه بایــد انجــام دهیــد یــا‬ ‫تصمیماتــی کــه بایــد بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کارهایی را که باید انجام دهید‪ ،‬دسته بندی کنید‬ ‫تقســیم کــردن کارهــا در دســته های متفــاوت می توانــد مفیــد‬ ‫ت اولویــت بنــدی کارهــا بــرای‬ ‫باشــد‪ .‬می توانیــد چندیــن لیســ ‬ ‫بخش هــای مختلــف زندگی تــان طراحــی کنیــد‪ .‬مثــا یــک لیســت از‬ ‫کارهــای خانــه و لیســتی از پروژه هــای کاری یــا مدرســه تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر زندگــی اجتماعــی شــلوغی داریــد‪ ،‬می توانیــد یــک لیســت‬ ‫هــم بــرای ان تهیــه کنیــد و اولویــت بنــدی کارهــا را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد کــه بــا داشــتن یــک لیســت راحت تریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد یــک لیســت جامــع تهیــه کنیــد کــه اولویــت بنــدی‬ ‫کارهــا و مســئولیت های شــغلی‪ ،‬کارهــای خانــه یــا زندگــی‬ ‫اجتماعی تــان را در بــر بگیــرد‪ .‬اگــر بــرای تعییــن اهمیــت کارهــا‬ ‫بــه مشــکل خوردیــد‪ ،‬هم ـه ی کارهــا را کنــار یکدیگــر بگذاریــد تــا‬ ‫بــا مقایســه ی انهــا اهمیت شــان را مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ترتیبی برای لیست خود تعیین کنید‬ ‫مهم تریــن یــا فوری تریــن کارهــا را در لیســت مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫لیســت را بازنویســی کــرده و ایــن کارهــا را در صــدر لیســت‬ ‫بنویســید‪ .‬ایــن درجــه ی اهمیــت بــه خودتــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫می توانــد پــروژه ای در مدرســه یــا هــر چیــز دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫اگــر اهمیــت و ضــرورت کارهــای لیســت بــه یــک انــدازه بــود‪،‬‬ ‫نیــازی نیســت دوبــاره لیســت را مرتــب کنیــد‪ .‬می توانیــد کارهــا را‬ ‫بــه طــور اتفاقــی یــا الفبایــی انجــام دهیــد‪ .‬اگر شــما واقعــا اراده ی‬ ‫انجــام کارهــای داخــل لیســت را داشــته باشــید‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه‬ ‫اهمیــت دارد ایــن اســت کــه تمــام کارهــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬لیست اولویت بندی کارها را در معرض دیدتان قرار دهید‬ ‫ایــن امــر مخصوصــا بــرای لیســت کارهــای بلندمــدت اهمیــت‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬بــا دیــدن لیســت کارهــا دوبــاره بــه شــما یــاداوری‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی هــر یــک از فعالیت هــای موجــود در لیســت را‬ ‫بــه انجــام رســاندید‪ ،‬می توانیــد بــر روی ان خــط بکشــید یــا در‬ ‫کنــارش عالمــت تیــک بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر از لیســت کاغــذی اســتفاده می کنیــد‪ ،‬ان را در جایــی قــرار‬ ‫دهیــد کــه چشــم تان بــه ان بخــورد‪ .‬مثــا بــر روی در یخچــال یــا‬ ‫دیــوار اتــاق‪.‬‬ ‫می توانیــد لیســت را بــر روی میــز خــود قــرار دهیــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫همیشــه می توانیــد اولویــت بنــدی کارهــا را مشــاهده و پــس از‬ ‫انجــام انهــا را خــط بزنیــد‪.‬‬ ‫کاغذهــای یادداشــت را می توانیــد در جاهــای مختلــف خانــه‬ ‫قــرار دهیــد تــا کارهــای مهــم بــه شــما یــاداوری شــود‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد روی تلویزیــون یکــی از انهــا را بچســبانید تــا به جــای‬ ‫اتــاف وقــت پــای تلویزیــون‪ ،‬بــه برنامــه ی مهــم خــود برســید‪.‬‬ ‫بخش دوم‪ :‬پروژه های خود را رتبه بندی کنید‬ ‫‪ .۱‬کارها را بر اساس اهمیت رتبه بندی کنید‬ ‫مهم تریــن کار در لیســت شــما چیســت؟ به طــور کلــی ایــن‬ ‫بســتگی به تصمیم خودتان دارد‪ .‬می تواند پروژه ی مدرســه‪ ،‬کاری‬ ‫در خانــه یــا بخشــی از زندگــی اجتماعی تــان یــا … باشــد‪ .‬به عنــوان‬ ‫مثــال شــما بایــد زودتــر غــذا بخوریــد یــا حمــام کنیــد‪ ،‬ولــی شســتن‬ ‫لباس هــا را می توانیــد یــک روز بــه عقــب بیندازیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد چنــد درجــه بــرای اهمیــت کارهــا مشــخص کنیــد‪ .‬در‬ ‫نظر گرفتن ســه درجه ی اهمیت می تواند مناســب باشــد‪ .‬تقســیم‬ ‫بنــدی کارهــا بــه ســه درجــه ی مهــم‪ ،‬معمولــی و کم اهمیــت‪،‬‬ ‫ســاده ترین و بهتریــن راه بــرای درجه بنــدی کارهــا بــر اســاس‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه منطقــی تصمیــم بگیریــد‪/...‬‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور در شماره بعد با ما همراه باشید‪..‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪359‬‬ ‫اموزش‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهلم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی‬ ‫کشــور‏می باشــند ‪ .5‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی‬ ‫قواعــد امــره و اصــول حقوقــی در تنظیــم و‬ ‫ثبــت دادخواســت ها‪ ،‬ســبب رد دعــوا‪ ،‬ابطــال‬ ‫دادخواســت‪ ،‬عــدم اســتماع دعــوا و ورود ثالــث‬ ‫می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری برخــی از وکالء‬ ‫ذیــا ‏تشــریح می شــوند‪ :‬‏‬ ‫در دعــوای مالکیــت مشــاعی کــه موضــوع‬ ‫اختــاف‪ ،‬متوجــه یکــی از شــرکاء اســت‪ ،‬نبایــد‬ ‫صرفــا بــه طرفیــت ‏همــان شــریک‪ ،‬بلکــه بایــد بــه‬ ‫طرفیــت همــه مالکیــن مشــاعی و ناقلیــن‪ ،‬طــرح‬ ‫دعــوا گــردد‪ .‬اگرچــه مــوکل بــا بقیــه ‏اختالفــی‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬دعــوای خلــع یــد مشــاعی‪ ،‬دعــوای‬ ‫تســلیط و وضــع یــد‪ ،‬بایــد بــه طرفیــت همــه‬ ‫مالیکــن مشــاعی‏باشــد ولــو احــدی از مالکیــن‪،‬‬ ‫ملــک را در تصــرف داشــته باشــد‪ .‬دعــوای اثبــات‬ ‫مالکیــت‪ ،‬خلــع یــد بایــد به طرفیت‏متصرف باشــد‬ ‫و دعــوای الــزام بــه تنظیــم ســند از طــرف متصــرف‬ ‫بــه طرفیــت مالــک باشــد‪ .‬بایــد‬ ‫توجــه نمــود کــه‏فروشــنده در‬ ‫مبایعــه نامــه زمانــی مالــک‬ ‫محســوب می شــود کــه‬ ‫ســند رســمی ملــک بــه نــام او‬ ‫بــوده باشــد‪ .‬بنابرایــن صــرف‬ ‫‏فروشــنده بــودن کافــی بــرای‬ ‫طــرح دعــوا علیــه او نیســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد بایــد دعــوا بــه‬ ‫طرفیــت توامــان مالــک دارای‬ ‫ســند ‏مالکیــت و فروشــنده‬ ‫اقامــه گــردد‪ .‬هرچندکــه‬ ‫متصــرف بــده بســتان و یــا‬ ‫اختالفــی بــا مالــک نداشــته باشــد‪.‬دعوای‏تقســیم‬ ‫ترکــه بایــد بــه طرفیــت همــه وراث باشــد و نــه‬ ‫صرفــا بــا وارثی که اختالف در تقســیم وجــود دارد‪.‬‬ ‫زیــرا تقســیم‏ترکــه بیــن کلیــه وراث ممکــن اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن نبایســتی صرف انکه احــدی از وراث مثال‬ ‫بــا یکــی از بــرادران خــود‏اختــاف دارد و بــا بقیــه‬ ‫اختالفــی نــدارد‪ ،‬بــه طرفیــت همــان بــرادر طــرح‬ ‫دعــوا کنــد‪ .‬بلکــه بایــد همــه وراث اعــم از‏بــرادران‬ ‫و خواهــران و مــادر یــا پــدر را نیــز جــزء خوانــدگان‬ ‫پرونــده قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهل و یکم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی‬ ‫کشــور‏می باشــند‪ . 6 :‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی‬ ‫قواعــد امــره و اصــول حقوقــی در تنظیــم و‬ ‫ثبــت دادخواســت ها‪ ،‬ســبب رد دعــوا‏‪ ،‬ابطــال‬ ‫دادخواســت‪ ،‬عــدم اســتماع دعــوا و ورود ثالــث‬ ‫می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری برخــی از وکالء‬ ‫ذیــا ‏تشــریح می شــوند‪ :‬‏‬ ‫طــرح دعــوای فــک رهــن و اثبــات صحــت وقــوع‬ ‫بیــع و یــا ابطــال ســند انتقالــی ‪ ،‬بایســتی بــه‬ ‫طرفیــت مرتهــن باشــد و نــه‏بانــک‪ .‬زیــرا کــه دیــن‬ ‫بــر مرتهــن اســتوار اســت و بانــک دایــن اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه بانــک‪ ،‬ملــک را در رهــن دارد‪ .‬طرح‏دعوای‬ ‫انتقــال رســمی ملــک بایــد بــه طرفیــت همــه افــراد‬ ‫ذی مدخــل در انتقــال باشــد‪ .‬اعــم از وکیــل در‬ ‫انتقــال‪ .‬‏فروشــنده در مقطــع پیــش فــروش‪،‬‬ ‫خریــداران و صاحــب ســند فعلــی‪.‬‬ ‫طــرح دعــوای خلــع یــد بایــد از دعــوای تخلیــه‬ ‫‏یــد تمیــز داده شــود‪ .‬در جاییکــه دعــوا مصــداق‬ ‫تخلیــه یــد اســت لیکــن خلــع یــد مطــرح شــده‬ ‫اســت دادگاه میتوانــد‏قــرار عــدم اســتماع دعــوا‬ ‫صــادر کنــد‪ .‬و بالعکــس‪ .‬زیــرا خلــع یــد ‪ ،‬عنــوان‬ ‫دعوایــی اســت کــه مالــک یــک مــال‏غیرمنقــول‬ ‫بــه طرفیــت متصــرف غیرقانونــی مــال خــود اقامــه‬ ‫می کنــد و از دادگاه می خواهــد کــه بــه رونــد‬ ‫تصــرف‏غیرمجــاز متصــرف پایــان دهــد و ملــک‬ ‫وی را از تصــرف متصــرف خــارج کــرده و بــه او‬ ‫تحویــل دهــد‪..‬‬ ‫امــا تخلیــه‏یــد؛ خواســته کســی اســت کــه ملــک‬ ‫خــود را قبــا بــا مجــوز بــه فــرد دیگــری داده اســت‬ ‫و بعــد از ان بــه هــر دلیلــی‏ماننــد انصــراف یــا‬ ‫پایــان یافتــن زمــان قــرارداد‪،‬از دادگاه تصــرف بــر‬ ‫مــال خــود را می خواه ‪‎‬د‪‎.‬طــرح دعــوای تخلیــه بــه‬ ‫‏ســبب انتقال مورد اجاره به غیر‪ ،‬باید به طرفیت‬ ‫توامــان مســتاجر و متصــرف باشــد‪ .‬زیــرا متصرف‬ ‫بــا اذن و‏قــرارداد بــا مســتاجر‪ ،‬ملــک را در تصــرف‬ ‫دارد‪ .‬ممکــن اســت کــه مســتاجر نیــز دلیلــی بــر‬ ‫انتقــال بــه متصــرف ارائــه‏نمایــد کــه در حکــم اذن‬ ‫از مالــک باشــد‪ .‬بنابرایــن دادگاه نمی توانــد بــدون‬ ‫وجــود مســتاجر در جلســه دادرســی حکــم‏بــه‬ ‫تخلیــه متصــرف دهــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫چگونه شماره سریال‬ ‫هارد خود را در ویندوز‬ ‫‪ 10‬پیدا کنیم‬ ‫اگــر مــی خواهیــد شــماره ســریال هــارد‬ ‫دیســک خــود را بــرای گارانتــی یــا اهــداف‬ ‫دیگــر بدانیــد ‪ ،‬چنــد روش بــرای بررســی ایــن‬ ‫شــماره در وینــدوز ‪ 10‬وجــود دارد‪ .‬مــا بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار ‪ ،‬روش خــط فرمــان را بــه‬ ‫شــما نشــان مــی دهیــم‪.‬‬ ‫از ‪ Command Prompt‬استفاده کنید‬ ‫اگــر نمــی خواهیــد از برنامــه شــخص ثالــث‬ ‫اســتفاده کنیــد یــا روشــهای خــط فرمــان را‬ ‫ترجیــح مــی دهیــد‪ ،‬مــی توانیــد از دســتور‬ ‫بــا ‪ Command Prompt‬بــرای نشــان دادن‬ ‫شــماره ســریال هــارد خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬منــوی «‪ »Start‬را بــاز کنیــد‪،‬‬ ‫«‪ »Command Prompt‬را جســتجو کنیــد‬ ‫و روی ان در نتایــج جســتجو کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫در پنجــره ‪ ، Command Prompt‬دســتور‬ ‫زیــر را تایــپ کــرده و ‪ Enter‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫‪wmic diskdrive get‬‬ ‫‪model,name,serialnumber‬‬ ‫پــس از وارد کــردن فرمــان و فشــار دادن ‪Enter‬‬ ‫‪ ، Command Prompt‬لیســتی از تمــام هــارد‬ ‫دیسـک های نصــب شــده شــما را نمایــش می دهــد‪.‬‬ ‫در ستون «‪ »SerialNumber‬در کنار هارد دیسک‬ ‫خــود‪ ،‬شــماره ســریال درایــو را پیــدا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫و بــه ایــن صــورت شــما شــماره ســریال‬ ‫درایــو خــود را بــدون خــارج کــردن ان از رایانــه‬ ‫خــود پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫سرهنگ دوم «محسن شاوردیان»‬ ‫شناسایی مولفه های نشاط در محیط کار‬ ‫دنیــای امــروز اســترس های مختلفــی دارد کــه‬ ‫بـــسیاری از ایـــن اسـترس هـــا مخـــتص محـــیط کـار‬ ‫می باشــد وجــود تعــارض در ســازمان‪ ،‬محــروم‬ ‫شــدن از پـــاداش‪ ،‬دیـررســـیدن بـــه ســـر کـــار‪،‬‬ ‫بی عدالتــی در محیــط کار‪،‬‏فشــار هیــات مدیــره‬ ‫و روســای ســـازمان نمونـه هـــایی از اسـترس هـــای‬ ‫محیــط کار هســتند‪ .‬مدیــران بایــد توجـــه داشـــته‬ ‫باشـــند کـــه مـــد یریــت اثـــربخش بـــدون توجـــه و‬ ‫اعتمــاد بــه ســامت و بهداشــت روانــی کارکنــان‬ ‫‏حاصــل نمــی شــودبرخی از ویژگی هــای بهداشــت‬ ‫روانــی عبارتنــد از‪ :‬توانایــی لــذت بــردن از زندگــی‪،‬‬ ‫انعطـــاف پذیری‪ ،‬جهش ( توانایی حل مشکالت)‬ ‫و خود شکوفایی که مهـم تـــرین عامل در سالمت‬ ‫روانــی‏نشــاط می باشــد‪ .‬توجــه بــه شــادی کارکنــان‬ ‫در ســازمان و فراهــم کـــردن زمینـه هـــایی بـــرای‬ ‫شـــادی کارکنـــان راهــی موثــرو قابــل اعتمــاد بــرای‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫دســتیابی بــه ســامت روان کارکنــان اســ ‪‎‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج پژوهش هــای انجــام شــده در‬ ‫زمینه ی خوشـبختی و نـشاط‪ ،‬از نظـر ‪ 50‬در صـد‬ ‫مــردم احســاس شــادکامی و نشــاط مهمتـــرین‬ ‫مـسئله ی زنـدگی بـه شـمار مـی رود‏‪.‬‬ ‫از ســـال‏‪‎‎2000‬بــه بعــد در نــگاه ســازمان ملــل‬ ‫بــرا ی تعییــن ســطح توســعه یافتگــی کشــورها‬ ‫متغیرهــای نشــاط‪ ،‬امیــد بــه اینــده‪ ،‬خشــنودی‬ ‫و رضایتمنــدی افــراد جامعــه نیـــز بـــه عنـــوان یـــک‬ ‫متغیـــر کلیـــدی وارد ‏محاســبات شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه اگــر مــردم یــک جامعــه‬ ‫احساس نـشاط ‪ ،‬خـشنودی و رضایتمندی نکنند‬ ‫نمـی تـــوان ان جامعـــه را توســـعه یافتـــه قلمـــداد‬ ‫کـرد‪.‬کـــه ایـــن نـــشان دهنــده ی اهمیــت شــادی و‬ ‫‏نشــاط می باشــد‪.‬امروزه بــا توجــه بــه ا ینکــه افــراد‬ ‫بیش تریــن وقـــت خـــود را در ســازمان ها ســپری‬ ‫می کننــد‪ ،‬اگــر محیــط کاری بــا نشــاطی داشــته‬ ‫باشــند می توانند از مزایـــای ناشــی از ان بهره مند‬ ‫شــون ‪‎‬د ‪‎.‬بــا اشــکار شــدن‏فوایــد واهمیــت محیــط‬ ‫کاری شاد کشورهای مختلـف توجـه ی خـاص بـه‬ ‫ایــن موضــوع مبــذول داشــته ان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫شــادی در محیــط کار زمانــی حاصــل می شــود‬ ‫کــه فــرد جهــت دســت یابی بــه اهــداف کاری‬ ‫خـود از توانـایی هـا و اسـتعدادهای خـود اسـتفاده‬ ‫مـی نمایـد‪.‬اسـتعدادهـــا شـــامل مجموعـــه ای از‬ ‫توانایی های ذهنی‪ ،‬جسمی‪،‬‏روانـــی اســـت کـــه در‬ ‫درون هـر فـرد بـه طـور متفـاوت موجـود می باشد‪.‬‬ ‫توانمندی هــای درونــی ســرمایه های وجــودی هــر‬ ‫فـرد اسـت کـه اگـر بـه کـار گرفتـه شوند‪ ،‬احساس‬ ‫رضایــت و شــادی مانــدگار ایجــاد‏خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مولفه های نشاط در سازمان ها‬ ‫‏‪-1‬امنیت در محیط کار‬ ‫ایــن ســطح شــامل اساس ـی ترین مبانــی بــرای‬ ‫محـــیط کـــاری شـــاد اســـت و شـــامل مـــوارد ز یـــر‬ ‫اســت‪‎- :‬ایمنی‪:‬خطــری در محیــط کار شــما را‬ ‫تهدیــد نمی کنــ ‪‎‬د ‪‎. -‬محیــط کاری مناســب‪:‬‬ ‫مثــل نــور‪ ،‬دمــا‪ ،‬صــدا‪،‬‏کیفیــت هــوا‏‪‎- ‎‬حقــوق‬ ‫منصفانــه‪ :‬حقوقــی کــه شــما بــه راحتــی بتوانــد بــا‬ ‫ان زندگــی کننـ ‪‎‬د ‪‎. -‬امنیــت‪ :‬امنیــت در قبال ســوء‬ ‫اســتفاده های کاری و اخــراج غیرمنطقــی‪.‬‬ ‫‏‪-2‬عدالت‬ ‫هــر فــردی نســبت نتایــج حاصـــل از کـــار خـــود را‬ ‫دستگیری عامل انتشار تصاویر‬ ‫خصوصی شهروندان در فضای‬ ‫مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراسان شــمالی از دســتگیری عامــل‬ ‫انتشــار تصاویــر خصوصــی شــهروندان در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ یوســف شــاکری‪ ،‬رئیــس پلیــس‬ ‫فتــا خراســان شــمالی دربــاره ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی‬ ‫اقــدام بــه انتشــار عکــس خصوصــی انــان در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫بـــه نهـاده هـــایش در ان‬ ‫کـار را بـا دیگران مقایسه‬ ‫می کنــد ‪ .‬فــرد براســاس‬ ‫ایــن مقایســه احســاس‬ ‫عدالــت یــا بــی عدالتــی‬ ‫می کنــد‬ ‫‏‪-3‬تعامل با همکاران‬ ‫انســان اساســا ًموجودی‬ ‫اجتماعی اســت و تمایـــل‬ ‫بـــه ارتبـــاط بـا د یگـــران در‬ ‫طبیعـت انـسان ریشه ای‬ ‫ژرف دارد‬ ‫روابــط صمیمانــه و‬ ‫متعــادل در محیــط کار‬ ‫عــاوه بــر تندرســتی بــر ســامت روانـــی کارکنــان‬ ‫نیــز تاثیــر مثبــت دارد و یکــی از فاکتورهــای‬ ‫کلیــدی بــرای شــادی و نشــاط برخـــورداری از‬ ‫ســامت روانــی می باشــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪-4‬ساختار منعطف‬ ‫اگــر قــرار باشــد کارکنــان توانایــی خــود را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل بــروز دهنــد بــا یـــد میـــزان ازادی و‬ ‫اختیــار انهــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫‏‪-5‬مثبت اندیشی‬ ‫نگــرش مثبــت مبتنــی بــر واقعیــات خوشــایند‬ ‫سرمنـــشا تـالش‪ ،‬پویـــایی و شـادابی اسـت‪.‬ذهنیت‬ ‫مثبــت می توانــد ســامت جســمی را نیزارتقــا دهــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-6‬یادگیری‪:‬‬ ‫یادگیری سازمانی عبارت اسـت از جـست و جـو‬ ‫کـردن ‪ ,‬پـذیرفتن و در اغـوش گرفتن تغییرات‬ ‫‏‪-7‬خودگشودگی‬ ‫‏ خــود گشــودگی باعــث شــادی در محیــط کار‬ ‫می شــود و بالعکــس پنهــان کـــردن تفکـــرات و‬ ‫احساســات واقعی منجربه عدم نشــاط و شــادی‬ ‫در محـیط کـار خواهـد شـد‪.‬بـه اشـتراک گذاشــتن‬ ‫اطالعــــات باعــــث‏اعتمــاد در افــــراد شــده و انهــا‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن رصــد مســتمر‬ ‫شــبکه های اجتماعــی موفــق شــدند فــرد مــورد نظــر را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه فــرد‬ ‫مــورد نظــر دســتگیر و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی بــه اداره‬ ‫پلیس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی افــزود‪ :‬متهــم‬ ‫در ابتــدا منکرجــرم ارتکابــی اش بــود امــا در مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پرونــده بــه بــزه انتســابی خــود اعتــراف کــرد‪ .‬هــم‬ ‫چنیــن کارشناســان توانســتند در بازرســی از مخفیــگاه متهــم‬ ‫یــک دســتگاه کیــس رایانــه‪ ،‬یــک دســتگاه تبلــت‪ 2 ،‬دســتگاه‬ ‫گوشــی‪ 2 ،‬عــدد فلــش و ‪ 3‬عــدد ســیم کارت کــه در انجــام‬ ‫جرایــم توســط متهــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود را‬ ‫کشــف و ضبــط کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان اینکــه متهــم در نهایــت بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫احــــساس ارزشــــمند بــــودن می کنند‪.‬‬ ‫گلمــن معتقــد اســت کــه زمانــی کــه‬ ‫شـما(مـدیران) بـا گـشودگی بـا افـراد ارتبـاط برقـرار‬ ‫مـی کنیـــد از خالقیـــت و انـــرژی انهـــا بـــه بهتـرین‬ ‫نحـو اسـتفاده خواهیـد کـرد ‪ .‬اگـر شما(مدیران)‬ ‫ایــن کار را انجــام ندهیــد افــراد احســاس‬ ‫می کننـد کـه بـه منزلـه ی چـرخ دنـدهی ماشین‬ ‫می باشــند و شــاد نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‏‪-8‬معنا در کار‬ ‫معنــا دار بــودن کار و زندگــی مهمتریــن‬ ‫عـــاملی اســـت کـــه موجـــب انبـــساط روحـــی‬ ‫انـــسان می شود‪.‬بیشــتر روان شناســان وجــود‬ ‫معنــا در زندگــی را عامــل اساســی بــرای وا‬ ‫داشــتن ادمیـــان بـــه ادام ـه ی زندگــی بــه‏طــور‬ ‫عــام و فراهــم کــردن زندگــی شــاد و همــراه بــا‬ ‫خرســندی بـــه طـــور خـــاص می داننــد‪.‬‬ ‫‏‪-9‬عالقه به کار‬ ‫‏ در دنیا عشــق قدرتمندترین نیرو اســت و دنیای‬ ‫کار را نیــز در بــر می گیــرد اشــخاصی کــه بــا حـــرارت‬ ‫و عـشق بـه کار فعالیت بسیاری انجام می دهند‪,‬‬ ‫کار و ســرگرمی بــرای انهــا لــذت بخـــش اســـت و‬ ‫کمتـــر‏فرصــت غصــه خــوردن خواهند داشــت‏‪.‬‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس فتــا ســایه ســار امنیــت‬ ‫در فضــای ســایبری اســت و از شــهروندان نیــز انتظــار می رود‬ ‫در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫نحوه ایجاد و سفارشی سازی‬ ‫نمودار ‪People Graph‬‬ ‫در ‪Microsoft Excel‬‬ ‫اگــر از نمودارهــای ‪ Microsoft Excel‬بــرای نمایــش‬ ‫بصــری داده هــای خــود اســتفاده می کنیــد‪ ،‬اکنــون‬ ‫می توانیــد گزینــه ‪ People Graph‬را بررســی کنیــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫گزینــه می توانیــد مــواردی ماننــد تعــداد بازدیدکننــدگان‬ ‫وب ســایت خــود‪ ،‬بارگیــری برنامــه خــود‪ ،‬ثبت نــام در رویــداد‬ ‫خــود‪ ،‬تمــاس بــا مرکــز پشــتیبانی خــود و مــوارد دیگــر را‬ ‫به صــورت بصــری نمایــش دهیــد‪.‬‬ ‫افزونــه نمــودار ‪ People Graph‬را بــه ‪ Excel‬اضافــه‬ ‫کنیــد‬ ‫‪ People Graph‬افزونه ای اســت که توســط مایکروسافت‬ ‫توســعه یافته اســت و در حــال حاضــر یــک دکمــه بــرای ان‬ ‫در نــوار ‪ Excel‬شــما وجــود دارد؛ امــا قبــل از اســتفاده از‬ ‫ان‪ ،‬بــرای نصــب ان بایــد بــه افزونــه اعتمــاد کنیــد‪.‬‬ ‫برگــه ‪ Insert‬را در ‪ Excel‬بازکنیــد و گــروه ‪ Add-Ins‬را‬ ‫جســتجو کنیــد‪ .‬روی دکمــه ‪ People Graph‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫یــک پنجــره بــا پیونــد «‪ »See Details‬مشــاهده خواهیــد‬ ‫کــرد‪ See Details .‬شــمارا بــه افزونــه وب ســایت ‪Office‬‬ ‫‪ Store‬منتقــل می کنــد‪ ،‬جایــی کــه می توانیــد نمــای کلــی‪،‬‬ ‫نظــرات و ســایر جزئیــات را بخوانیــد‪ .‬بــرای شــروع روی‬ ‫«‪ »Trust This Add-In‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫درج نمودار ‪People Graph‬‬ ‫هــر زمان بــر روی دکمــه ‪ People Graph‬را در نوارابــزار‬ ‫کلیــک کنیــد‪ ،‬یــک نمــودار به عنــوان نمونــه مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬روی نمــاد ‪ Data‬کــه شــبیه یــک تقویــم‬ ‫کوچــک اســت کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫به صــورت اختیــاری‪ ،‬می توانیــد عنــوان نمــودار خــود را قبــل‬ ‫از انتخــاب داده هــای خــود وارد کنیــد‪ ،‬یــا فقــط می توانیــد‬ ‫بــه ایــن نقطــه برگردیــد تــا عنــوان را بعــدا ًاضافــه کنیــد‪ .‬روی‬ ‫«‪ »Select Your Data‬کلیــک کنیــد و ســپس ســلول هایی را‬ ‫کــه می خواهیــد اســتفاده کنیــد بــه حالــت انتخــاب دربیاوریــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬شــما بایــد از دو ســتون داده اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫امــا می توانیــد چندیــن ردیــف داشــته باشــید‪.‬‬ ‫سپس بر روی «‪ »Create‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫نمودار ‪ People Graph‬خود را سفارشی کنید‬ ‫بعدازاینکــه نمــودار ‪ People Graph‬خــود را در ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Excel‬وارد کردیــد‪ ،‬می توانیــد ان را به صــورت صفارشــی‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬روی نمــاد چرخ دنــده کلیــک کنیــد تــا تنظیمــات‬ ‫بازشــوند‪ .‬ســپس می توانیــد از طریــق ســه تنظیمــات نــوع‪،‬‬ ‫موضــوع و شــکل تغییــرات خــود را ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر می توانیــد ســه نــوع نمــودار انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫هرکــدام دارای چیدمــان و ظاهــر کمــی متفــاوت هســتند‪.‬‬ ‫روی «‪ »Type‬کلیــک کنیــد و ســپس یکــی را در ســمت‬ ‫راســت انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬می توانیــد موضوعــی را انتخــاب کنیــد‬ ‫کــه زمینــه و رنــگ نمــودار را تغییــر دهــد‪ .‬روی «‪»Theme‬‬ ‫کلیــک کنیــد و یکــی از هفــت گزینــه را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫درنهایــت‪ ،‬می توانیــد از اشــکال دیگــری اســتفاده کنیــد؛‬ ‫بنابرایــن اگــر می خواهیــد داده هــای شــما بــا شــکلی غیــر از‬ ‫شــکل پیش فــرض نمایــش داده شــود‪ ،‬می توانیــد بهتریــن‬ ‫شــکل را خودتــان انتخــاب کنیــد‪ .‬روی «‪ »Shape‬کلیــک‬ ‫کنیــد و از بیــن ‪ 16‬گزینــه انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد نمــودار ‪ People Graph‬خــود را بــه هرکجــا‬ ‫از صفحــه کــه می خواهیــد انتقــال دهیــد؛ و داده هایــی را‬ ‫کــه نمــودار بــر اســاس ان هــا اســت ویرایــش کنیــد‪Excel ،‬‬ ‫نمــودار را به طــور خــودکار بــه روز می کنــد‪.‬‬ ‫نمودار ‪ People Graph‬را بازخوانی‪ ،‬حذف یا انتخاب کنید‬ ‫در بــاال ســمت چــپ نمــودار ‪ ،People Graph‬یــک پیــکان‬ ‫(‪ )Windows‬یــا نمــاد اطالعــات (‪ )Mac‬را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬وقتــی کلیک کنید‪ ،‬چندین عمل را مشــاهده‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬بــرای تــازه کــردن نمــودار‪ ،»Reload« ،‬بــرای‬ ‫حــذف ان «‪ »Delete‬و اگــر می خواهیــد نمــودار را انتخــاب‬ ‫کنیــد «‪ »Select‬را انتخــاب کنیــد‪ .‬همچنیــن گزینه هایــی‬ ‫بــرای دریافــت پشــتیبانی‪ ،‬ضمیمــه اشــکال زدایی و‬ ‫مشــاهده اطالعــات امنیتــی داریــد‪.‬‬ ‫از انتشار و در اختیار قرار‬ ‫دادن رمز عبور کارت های‬ ‫بانکی خود به دیگران‬ ‫اجتناب کنید‬ صفحه 7 ‫گل رامیان‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -359‬سال هفتم ‪ 8 -‬صفحه‬ ‫‪ 14‬اگوست ‪ 05 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪-359‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ‪14-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫رامیان را بهتر بشناسیم‬ ‫مهمترین اثار باستانی و تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن‬ ‫شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی‬ ‫ان چشــمه ابــی وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام‬ ‫یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی‬ ‫محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه‬ ‫‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه‬ ‫طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال‬ ‫و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد ‪ ،‬کــه در صــورت‬ ‫شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار‬ ‫غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی‬ ‫کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا بــه شــکل مربــع‬ ‫و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه‬ ‫و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله‬ ‫حاکــم اســتر ابــاد «میــر ســعد اللــه خــان میــر فندرســکی‬ ‫«احداث شــده که از ســه ســالن ‪ ،‬رختکن ‪ ،‬ســالن اســتحمام‬ ‫و خزینــه تشــکیل شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف‬ ‫گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و‬ ‫گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه‬ ‫کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار‬ ‫شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره‬ ‫خانــه ‪ ،‬انجیلــو ‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقری‬ ‫تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد‬ ‫ســادات ‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان‬ ‫ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری ‪:‬از جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪۲۴۰۰‬‬ ‫متــری قلعــه میــران ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل‬ ‫رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد ‪ ۸‬ابشــار‬ ‫‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار‬ ‫می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان‬ ‫‪ ۳۲‬متــر ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید‬ ‫کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪ ،‬منطقــه کوهســتانی‬ ‫و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده‬ ‫توریســتی پاقلعه ‪ ،‬جنگل دره مال و باغ تاشــته‪ ،‬پارک جنگلی‬ ‫زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل‬ ‫پنهــان خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی‬ ‫کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخــی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعــه متبرکــه امامــزاده بی‬ ‫بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی‬ ‫شــهر رامیــان و مدرســه و کاخ رضاشــاهی و بقعــه الهــادی و‬ ‫ابشــارهای شــیراباد خــان ببیــن و غــار ســپید چشــمه و پــارک‬ ‫جنگلــی دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪،‬‬ ‫ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را بــه منطقــه ای میگوینــد‬ ‫کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب‬ ‫جمــع شــود ‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫مواد الزم برای تهیه اب دوغ خیار‬ ‫اب دوغ خیار‬ ‫ماســت پرچــرب ‪ ۲۰۰‬گــرم ‪/‬دوغ نعنــا و پونــه نیــم لیتــر‪ /‬خامــه صبحانــه‬ ‫‪/‬دو قاشــق غذاخــوری خیــار ‪ /‬دو عددکشــمش‪ ۱۰۰ /‬گــرم گــردو (خــرد‬ ‫شــده)‪ ۱۰۰/‬گرمســبزی معطــر (نعنــاع و پونــه خشــک)‪/‬دو قاشــق‬ ‫غذاخــوری گل محمــدی خشــک ‪/‬بــه مقــدار الزمــاب بــه مقــدار الزم‬ ‫مرحله اول‬ ‫اب دوغ خیــار یــک مدلســوپ ســرد تابســتانی اســت کــه خــوردن ان در روزهــای‬ ‫گــرم حســابی می چســبد‪ .‬بــرای تهیــه یــک ابــدوغ خیــار خوشــمزه ابتــدا بایــد مــواد‬ ‫اولیــه ان را امــاده کنیــد‪ .‬دو عــدد خیــار را بــا پوســت یــا بــدون پوســت بــه دلخــواه‬ ‫بــه صــورت نگینــی خــرد کنیــد‪ .‬ســپس ســبزی و گــردو را خــرد کنیــد و ســایر مــواد‬ ‫را در ظرف هــای مخصــوص بریزیــد‪ .‬یــک کاســه بــزرگ بــرای ســرو ابــدوغ خیــار‬ ‫انتخــاب کنیــد و دســت بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫بــرای شــروع ابتــدا ماســت ســون پرچــرب را کامــا هــم بزنیــد تــا یکدســت شــود‪.‬‬ ‫در صــورت تمایــل دو قاشــق غذاخــوری خامــه صبحانــه بــه ان اضافــه کنیــد؛ اضافــه‬ ‫کــردن خامــه اجبــاری نیســت امــا طعــم اب دوغ خیارتــان را منحصــر بــه فــرد خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬ســپس اب را بــه ماســت اضافــه کنیــد و ارام هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫گــردو را خــرد کنیــد و همــراه کشــمش‪ ،‬نمــک و فلفــل بــه دوغ اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫(می توانیــد بــه جــای ماســت از دوغ هــای امــاده طعــم دار یــا کفیــر هــم اســتفاده‬ ‫کنیــد امــا ترکیــب ماســت‪ ،‬خامــه و دوغ طعــم بهتــری بــه ابــدوغ خیــار شــما‬ ‫خواهــد داد‪).‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫خیار را نگینی خرد کنید و همراه سبزی و گل محمدی به بقیه مواد اضافه کنید‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫در اخــر یــک لیــوان دوغ نعنــا و پونــه بــه مخلــوط داخــل ظــرف اضافــه کنیــد و‬ ‫هــم بزنیــد تــا مــواد کامــا بــا هــم مخلــوط شــوند‪.‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫اضافــه کــردن ســبزی خــوردن تــازه و خــرد شــده بــه ایــن غــذا ان را خوشــمزه تــر‬ ‫می کنــد‪ .‬می توانیــد بــه اب دوغ خیــار بــه انتخــاب خودتــان پیــاز یــا پیازچــه و یــخ‬ ‫هــم اضافــه کنیــد تــا در روزهــای گــرم تابســتانی روحتــان را جــا دهــد‪ .‬در ضمــن اگــر‬ ‫دوســت داشــته باشــید می توانیــد در اخــر دو قاشــق غذاخــوری عــرق کاکوتــی به اب‬ ‫دوغ خیارتــان اضافــه کنیــد کــه خــواص بســیاری داشــته و باعــث جــذب بهتــر غــذا و‬ ‫جلوگیــری از دل پیچــه بعــد از غــذا می شــود‪.‬نوش جــان!‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫یکــی ازغذاهــا کــه درســت کــردن ان خیلــی بســتگی بــه فصــل و اب و هــوا دارد اب‬ ‫دوغ خیــار اســت کــه غیــر ایرانی هــا ان را ســوپ ســرد ایرانــی بــا ســبزیجات معطــر‬ ‫می نامنــد‪ .‬اب دوغ خیــار بــه عنــوان یــک غــذای محبــوب در فصــل گرمــا‪ ،‬یکــی از‬ ‫ســالم ترین غذاهــا اســت کــه می توانــد فیبــر‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد معدنــی مــورد‬ ‫نیــاز شــما را تامیــن کنــد‪ .‬نعنــاع و ریحــان در ان ضــد نفــخ و ضــد ســوزش معــده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پولک دوزی‬ ‫موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیان در قســمت جنوبی اســتان گلســتان از شــمال به شهرستان‬ ‫گنبدکاووس ‪ ،‬از جنوب به اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق به شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪ .‬وســعت ایــن شهرســتان‬ ‫‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪ 3/82( .‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم‬ ‫از لحــاظ وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش (مرکــزی ‪-‬‬ ‫فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار‬ ‫دهســتان و ‪ 61‬ابادی مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرســتان اقلیم کوهســتانی و نقاط‬ ‫شــمالی اقلیم نیمه مرطوب دارد‪.‬‬ ‫ قومیت ها و زبان گویش ‪:‬شهرستان رامیان دارای قومیت های متعددی می‬‫باشد ‪ ،‬شامل ترک‪ ،‬ترکمن ‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت می کننــد و گویش دیگــر قومیتهای‬ ‫ایــن شهرســتان فارســی ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪ :‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بوده کــه از این‬ ‫تعــداد ‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات‬ ‫گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران‬ ‫پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه‬ ‫بعدهــا جهــت ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی شهرســتان ‪ 105‬اثــر‬ ‫مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهــای تاریخــی عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره‬ ‫قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی ( دوره پهلــوی ) ‪ ،‬قلعــه میــران (دوره ساســانی) ‪،‬‬ ‫قلعــه کافــر مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات‬ ‫قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪ ،‬ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشمکی ‪ ،‬کشکک ‪ ،‬ویرو ‪ ،‬جوزچال ‪ ،‬ملچ ارام و ‪ )...‬و چشمه نیلبرگ ‪ ،‬چشمه‬ ‫سیدکالته ‪ ،‬انجیر چشمه ‪ ،‬سرگل و ابشارهای پشمکی ‪ ،‬شیراباد ‪ ،‬جوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموع ـه ای وســیع از هنرهــای‬ ‫ســنتی ایــران از گذشــته های دور تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و‬ ‫معنــوی ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه بــه ویژگی هــای‬ ‫ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و‬ ‫اســامی در منطقــه نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در ایــن‬ ‫شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم‬ ‫بافــی و چادرشــب بافــی رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ‪ ،‬زیست محیطی و پیشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال ‪ 1395‬بــا جمعیتــی تقریبــا بالــغ بــر‬ ‫‪ 86210‬نفــر و مســاحتی در حــدود ‪ 780‬کیلومتــر در شــرق اســتان و در‬ ‫فاصلــه ‪ 75‬کیلومتــری گــرگان و ‪5‬کیلومتــری جنــوب جــاده بیــن المللــی‬ ‫ازادشــهر – گرگان واقع شــده اســت‪ .‬این شهرســتان از شــمال به شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس و از جنــوب بــه اســتان ســمنان و شهرســتان شــاهرود و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان ازادشــهر و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان از نظــر طبیعــی بــه دو قســمت جلگــه ای و کوهســتانی‬ ‫تقســیم مــی شــود ‪ ،‬کــه دارای اب و هــوای معتــدل کوهســتانی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شهرســتان در میــان دو رودخانــه قــره چــای و اق چــای واقــع شــده اســت ‪ ،‬کــه‬ ‫رودخانــه قــره چــای از ارتفاعــات النــگ ‪ ،‬جوزچــال و ملــچ ارام سرچشــمه گرفتــه‬ ‫و پــس از عبــور از رامیــان ‪ ،‬تــاالب بــی بــی شــیروان بــه مســاحت بالــغ بــر ‪500‬‬ ‫هکتــار را تغذیــه کــرده و بــه گرگانــرود مــی ریــزد‪.‬‬ ‫عمــده فعالیــت مــردم رامیــان کشــاورزی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬نوغانــداری ( پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم کار) در کارگاه هــای اســتخراج ذغــال ســنگ (بعلــت نزدیکــی بــه‬ ‫معــادن غنــی زغــال ســنگ البــرز شــرقی ) گفتنــی اســت پوشــاک ابریشــمی در‬ ‫مراســم ایینــی و جشــن و ســرور در رامیــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان دارای تنــوع جمعیتــی بــوده و اقــوام تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬قزلبــاش ‪ ،‬شــاهرودی و خراســانی در کنــار یکدیگــر ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی گفتگــو می کننــد‪.‬‬ ‫شهرستان رامیان در سال ‪ 1379‬از شهرستان گنبدکاووس جدا و بصورت یک‬ ‫شهرستان مستقل تبدیل شد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام‬ ‫ارامیان می زیســتند که بعدها جهت ســهولت در تلفظ (ا) از اول ان برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫معرفی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان رامیان ‪:‬‬ ‫بــه اســتناد مــدارک و شــواهد تاریخــی و اثــار بــه جــای مانــده ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫رامیــان از قدمتــی طوالنــی و بســیار برخــوردار اســت‪ .‬در دوره اشــکانیان ‪ ،‬یکــی‬ ‫از پایتخــت هــای ییالقــی انــان بــوده اســت‪ .‬و در زمــان تصــرف گــرگان توســط‬ ‫یزیــد بــن مهلــب ‪ ،‬محــل اســتقرار حاکــم گــرگان بــوده اســت‪ .‬در دوره اســامی‬ ‫نیــز شــکوفایی خــاص خــود را داشــته و مــورد توجــه حاکمــان بــود‪ ،‬و در دوره‬ ‫صفویــه مــردم رامیــان را از رشــته کــوه هــای قفقــاز بــه ایــن ناحیــه کوچانیــده انــد‪.‬‬ ‫تاکنون در این شهرســتان تعداد ‪ 87‬اثر تاریخی – فرهنگی شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ 43‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی کشــور به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز اســت ‪720 .‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای‬ ‫تاریخــی دربــار ه عمــق گل رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر‬ ‫مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی امــده در زمــان ال زیــار‬ ‫و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن‬ ‫وشــمگیر و بــا طراحــی دانشــمند نامــی ایران ابونصــر فارابی و‬ ‫بــا پنــج هــزار کارگــر حفر شــده اســت ‪.‬کــه مدتی اســتراحتگاه‬ ‫قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و‬ ‫نوشــته های دوره صفویــه و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر‬ ‫امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و‬ ‫پلنــگ ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ ‫پولــک دوزی یکــی از صنایــع دســتی و رودوزی هــای ســنتی ایــران مــی‬ ‫باشــد‪ .‬کــه عبــارت اســت از نصــب پولــک هــای طالیــی و گاه طــای‬ ‫خالــص بــر روی پارچــه ابریشــمی یــا پنبــه ای کــه گاهــی نیــز ممکــن‬ ‫اســت همــراه بــا گلــدوزی‪ ،‬منجــوق‪ ،‬ســرمه‪ ،‬ملیلــه‪ ،‬ابریشــم و ســنگ‬ ‫مراویــد صــورت گیــرد ‪.‬‬ ‫تعریف پولک دوزی و تاریخچه ان‬ ‫در لغــت نامــه دهخــدا‪ ،‬پولــک دوزی عمــل دوختــن پولــک و از ان‬ ‫صــورت هــا و اشــکال بــراوردن جامــه هــا و پــرده هــا و گســتردنی هــا‬ ‫چــون ســوزنی و روســینی و غیــره معنــی شــده اســت‪.‬در گذشــته‪ ،‬پولــک‬ ‫از جنــس طــا‪ ،‬نقــره یــا برنجــی بــا شــکل هایــی دایــره ماننــد‪ ،‬بــرگ‪ ،‬گل‪،‬‬ ‫ســتاره‪ ،‬هاللــی‪ ،‬اشــکی و غیــره بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر پولــک هــا از جنــس پالســتیک رنگــی یــا الیــاژی بــه‬ ‫اشــکال هندســی‪ ،‬برگــی‪ ،‬گلــی‪ ،‬گل ‪ 4‬پــر یــا ‪ 5‬پــر‪ ،‬ســتاره ای‪ ،‬ترنجــی‪،‬‬ ‫شمســه ای‪ ،‬اســلیمی‪ ،‬فلســی‪ ،‬هاللــی‪ ،‬گــوش ماهــی‪ ،‬صدفــی‪ ،‬دایــره‬ ‫ای ســاده و مضــرس‪ ،‬گــوش خرگــوش‪ ،‬لــوزی‪ ،‬شــش ضلعــی منظــم‪ ،‬بــا‬ ‫دایــره بــزرگ و کوچــک‪ ،‬دایرهــای زمینــه زرکــی‪ ،‬قالبــی‪ ،‬مرغــی‪ ،‬بیضــی‪،‬‬ ‫مثلثــی‪ ،‬عقربــه ای صــاف و مضــرس‪ ،‬اشــکی کــه دارای پوشــش شــفافی‬ ‫از یــک مــاده رنگیــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫دوخت ساده‬ ‫دوخت برجسته‬ ‫بــرای ایــن نــوع دوخــت از دو روش اســتفاده مــی کننــد‪:‬در زیــر قســمت‬ ‫مــورد نظــر را بــا الیــه ای از پنبــه یــا پشــم شیشــیه و یــا چیــزی ماننــد ان‬ ‫برجســته کــرده و ســپس بــه هماننــد شــیوه دوخــت ســاده بــه پولــک دوزی‬ ‫مــی پردازنــد‪.‬در ابتــدا تعــدادی منجــوق یــا ملیلــه را بــا ســوزن بــه مقــدار‬ ‫مناســب گرفتــه‪ ،‬ســپس پولــک و بعــد منجــوق را بــه ان اضافــه و در اخــر‬ ‫ســوزن را از پولــک و منجــوق و ملیلــه هــای قبــل از پولــک رد مــی کننــد‬ ‫دوخت ایستاده‬ ‫دوخــت بــه شــیوه ای انجــام مــی شــود کــه پولــک از پهلــو ‪ ،‬یــه صــورت‬ ‫مــورب بایســتد‪ .‬از ایــن شــیوه بــرای دوخــت گل هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای ایــن دوخــت ‪ ،‬ســوزن را از پارچــه بیــرون اورده ‪ ،‬پولــک و منجــوق‬ ‫بــه تعــداد دلخــواه ( یــک پولــک یــا یــک منجــوق و یــا ایــن کــه یــک در‬ ‫میــان پولــک و منجــوق تــا چهــار عــدد ) در طــول بخیــه دوختــه شــده قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬ایــن پولــک هــا و منجــوق هــا بــه انــدازه تقریبــی پولــک و‬ ‫منجــوق هــای هــر بخیــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫وسایل و ابزار موردنیاز پولک دوزی‬ ‫الیــه چسب‪/‬ســورن مخصــوص منجوق‪/‬نــخ همرنــگ پارچــه و انــواع‬ ‫منجوق‪/‬پولک‪/‬ملیله‪/‬مرواریــد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

روزنامه بازار کسب و کار پارس 470

شماره : 470
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

روزنامه بازار کسب و کار پارس 469

شماره : 469
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

روزنامه بازار کسب و کار پارس 468

شماره : 468
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

روزنامه بازار کسب و کار پارس 467

شماره : 467
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

روزنامه بازار کسب و کار پارس 466

شماره : 466
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

روزنامه بازار کسب و کار پارس 465

شماره : 465
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!