روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 358 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 358

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 358

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 358

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 20 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /11‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /02‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪358‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫گلستان باید مقصد باشد‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫اغاز برداشت شالی در دیار خشکیده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک به ‪ ۲‬هزار نفر بستری بیماران‬ ‫نزدی ‬ ‫کرونایی گلستان‬ ‫بادکنک سیاه‬ ‫‪5‬‬ ‫نکات ‪5‬گانه که به استخدام بهترین‬ ‫کارمندان کمک می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۸۸‬میلیاردریال‬ ‫تسهیالت بانکی به پروژه ارمغان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اشتغال پایدار همپا با کرونا‬ ‫سکینه جافر نوده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم التحریر‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم بهداشتی‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی مداد رنگی‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی دارو در منزل‪‎ ‎‬‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی حبوبات در منزل‬ ‫•‬ ‫بنابرایــن همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای کســب درامــد در دنیــای‬ ‫امــروز نیــاز نیســت زمــان و مــکان خاصــی را در ‏اختیــار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــر شــخص مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون صــرف هزینــه اجــاره مــکان در‬ ‫محــل زندگــی اش کســب درامــد داشــته باشــد تــا جایــی کــه دیگــر نگــران‬ ‫اجــاره اخــر مــاه و دارائــی و عــوارض و مالیــات‏و بهانه هــای هــر روزه صنــف‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫پــس همیــن حــاال دســت بــکار شــوید و بــا یکــی از مراکــزی کــه کارشــان‬ ‫تولیــد و بســته بندی اســت تمــاس بگیریــد و‏پیشــنهاد کار خــود را بــه انهــا‬ ‫بدهیــد خواهیــد دیــد کــه خیلــی ســریع بــا شــما تمــاس خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫و می توانیــد کارتــان‏را خیلــی ســریع شــروع کنیــد تــا جایــی کــه فرامــوش‬ ‫خواهیــد کــرد کــه تــا دیــروز بــه دنبــال کار بودیــد‪.‬‏‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کار درمنزل ‪ ،‬رویایی که به واقعیت تبدیل شد‬ ‫‏ روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم رویایــی بیــش‬ ‫نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی‬ ‫کــه بــا گــذر زمــان خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا جایــی‬ ‫کــه امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا بــرای خــود‏توانســته اســم‬ ‫و رســمی بــه هــم بزنــد و بــرای خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن رویــا توانســت در دنیــا امــروز بــه لطــف شــیوع کرونــا‬ ‫خــود را بــه نوعــی در دل هــر خانــه ای بــا هــر نــوع‏متــراژی‬ ‫قــرار دهــد و از اینکــه افــراد بــرای کار نیــاز بــه محیطــی بــرای‬ ‫راه انــدازی داشــتن فاصلــه بگیرنــد و بــدون‏خــارج شــدن از‬ ‫محیــط منــزل و بعنــوان کار در خانــه بتوانــد از ان کســب‬ ‫درامــد کنــد‪.‬‏‬ ‫تــا جایــی کــه در ســال ‪ 2020‬نزدیــک بــه ‪ 50‬شــغل پردرامــد‬ ‫رویایــی در منــزل شناســایی شــد کــه بــه صــورت‏دورکاری و در‬ ‫منــزل قابــل انجــام مــی باشــد کــه می تــوان فــرد را بــه درامــد‬ ‫مــورد دلخواهــش بــه صــورت روزانــه‏یــا ماهانــه نزدیــک کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 50‬نــوع شــغل را بســته بندی در منــزل اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــغل در حــال‏حاضــر یکــی از پرطرفدارتریــن مشــاغل‬ ‫موجــود در ایــران بــوده کــه مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬‏بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن شــغل مــورد اســتفاده‬ ‫اکثــر بســته بندی ها بــرای محصــوالت پرکاربــرد می باشــد ‏می تــوان گفــت‬ ‫کــه همیشــه کار خــود را دارد‪ .‬بــه طــور مثــال بســته بندی ‏ادویه جــات و‬ ‫حبوبــات‪ ،‬کفــش‪ ،‬پوشــاک و‪....‬‏ تعــدادی از انــواع ایــن شــغل هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه به چند کار بسته بندی در منزل دائمی و پر درامد اشاره خواهیم کرد‪‎ .‎‬‬ ‫کار در منزل بسته بندی ماسک‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی بادکنک‬ ‫•‬ ‫بسته بندی حوله در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی اسکاچ‬ ‫•‬ ‫بسته بندی دستمال کاغذی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی مواد غذایی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی ادویه در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی کبریت در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی چای در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی شکالت‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی پاکت پول‬ ‫•‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی‬ ‫و دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه می دانیــم عصــر امــروز عصــر‬ ‫‏دیجیتــال اســت عصــری کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در وســیعترین‬ ‫و ســریعترین زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر کوچکتریــن‏اتفــاق در دور‬ ‫افتاده تریــن نقطــه دنیــا رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه‬ ‫انــدازه یــک پلــک زدن انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد مشــاغلی بــود کــه فــارغ از‬ ‫وجــود حتــی مکانــی بــرای ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو‬ ‫ســال اخیــر بــا ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا بــه ســمتی پیــش رفــت کــه‬ ‫بســیاری از مشــاغل کــه‬ ‫خــود را وابســته بــه جــا و‬ ‫مــکان‏کــرده بــودن اقــدام‬ ‫بــه تعطیلــی و تعدیــل‬ ‫نیــرو یکــی پــس از دیگری‬ ‫کردنــد امــا در ایــن بیــن‬ ‫متولــد‬ ‫مجموعه هــای‬ ‫شــدند کــه قــادر بودنــد‬ ‫‏بــدون در نظــر گرفتــن‬ ‫هیــچ مــکان فیزیکــی و‬ ‫تنهــا بــه صــورت دور کاری‬ ‫پروژه هــای را انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‏راحــت و‬ ‫بــدون دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد‬ ‫محصــوالت بالقــوه و مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر شــرکت ها‬ ‫کــه اقــدام بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان‬ ‫نیــرو داده تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال‬ ‫افــرادی کــه شــغل خــود را بــه واســطه کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‏چــرا کــه از جانــب شــیوع کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه واســطه ان‬ ‫نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال سفارشــات ارائــه شــده توســط‏متقاضیــان بــه‬ ‫تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از جملــه ایــن شــغل ها می تــوان بــه شــرکت‬ ‫امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی اســت اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه‬ ‫کــه گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل نیــرو نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب‬ ‫و بکارگیــری افــرادی کــرد کــه از جانــب کرونــا‏شــغل خــود را از دســت داده و‬ ‫بیــکار شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا‬ ‫قبــل از کرونــا اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد‏کــه بــه‬ ‫واســطه کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو نبــود بلکــه اقــدام‬ ‫بــه جــذب و بکارگیــری نیــروی جدیــد و تــازه نفــس شــد تــا‏جایــی کــه بــه گفتــه‬ ‫مدیــران شــرکت پســت نامه رســان های ایــن شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را‬ ‫در ایــام کرونــا احســاس نکردنــد بلکــه بــه‏صــورت شــبانه روزی نیــز مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل‬ ‫پســت برعکــس ســایر مشــاغل‏جــز پیــش قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا بــه‬ ‫واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق گمــرگ وارد کشــور شــده و‬ ‫بــه دســت ســفارش‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند را‬ ‫می تــوان بــه چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪،‬‬ ‫تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع دســتی خانگــی‪ ،‬تعمیرلــوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید چــرا‬ ‫کــه بــا وجــود شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود‬ ‫توجــه داشــته باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف مشــاغل بــه‬ ‫دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزســه شــنبه ‪ 19‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,150,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,888,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 107,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 112,790,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 58,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 000,-36,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪358‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫انتخاب شهید رجایی‬ ‫به عنوان نخست وزیر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ 20‬مــرداد ‪ 1359‬پــس از انتخــاب ابوالحســن بنــی‬ ‫صــدر بــه ریاســت جمهــوری‪ ،‬بــه دلیــل ان کــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬نامزدهــای معرفــی‬ ‫شــده از طــرف او بــرای احــراز پســت نخســت‬ ‫وزیــری را واجــد صالحیــت هــای اســامی و‬ ‫انقالبــی نمــی دانســت کار اختــاف مجلــس بــا‬ ‫بنــی صــدر بــاال گرفــت‪ .‬در نهایــت قــرار برایــن شــد‬ ‫کــه از میــان هیئــت پنــج نفــره ای از نماینــدگان‬ ‫مجلــس‪ ،‬فــردی بــه عنــوان نخســت وزیــر معرفــی‬ ‫گــردد‪ .‬از ایــن رو پــس از بررســی هــای طوالنــی و‬ ‫پــس از حــذف دو نفــر از انــان بــه دلیــل حزبــی‬ ‫بودن‪،‬نظــر هیئــت ســه نفــره بــه اتفــاق ارا بــر‬ ‫ایــن قــرار گرفــت کــه شــهید رجایــی شایســتگی‬ ‫تصــدی مســوولیت خطیــر نخســت وزیــری را دارد‪.‬‬ ‫در جریــان رای اعتمــاد مجلــس کــه ‪ 153‬رای‬ ‫موافــق اخــذ شــد‪ ،‬شــهید رجایــی بــا ســه جملــه‬ ‫خــود را اینگونــه معرفــی کــرد‪ :‬مــن مقلــد امــام‪،‬‬ ‫فرزنــد مجلــس و بــرادر رییــس جمهــورم‪ .‬بنــی‬ ‫صــدر ابتــدا در برابــر ایــن انتخــاب بنــای مخالفــت‬ ‫گذاشــت ولــی وقتــی احســاس کــرد در مقابــل‬ ‫مجلــس کاری از پیــش نخواهــد بُــرد بــه ناچــار‬ ‫بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نمــود‪ .‬امــا در هــر‬ ‫فرصــت ممکــن از تضعیــف شــخصیت شــهید‬ ‫رجایــی در افــکار عمومــی بــا بــه کارگیــری تعابیــر‬ ‫و القــاب زشــت و ناپســند خــودداری نمــی کــرد‪.‬‬ ‫در برابــر ایــن جســارت هــا و توهیــن هــای بنــی‬ ‫صــدر بــه عنــوان رییــس جمهــور‪ ،‬شــهید رجایــی‬ ‫بــا توجــه بــه حساســیت جــو موجــود‪ ،‬تمامــی‬ ‫ایــن تلخــی هــا و اهانــت هــا را در کمــال صبــر‬ ‫و بردبــاری و متانــت تحمــل و در مواقــع لــزوم‬ ‫بــا ارایــه اســتدالل هــای محکــم و منطقــی‬ ‫بــه ایــرادات مکــرر بنــی صــدر پاســخ مــی داد‪.‬‬ ‫ســرانجام کارشــکنی هــای بنــی صــدر و اختــاف‬ ‫افرینــی او کار را بــه جایــی رســانید کــه بنــا بــه‬ ‫توصیــه حضــرت امــام‪ ،‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫مســاله عــدم کفایــت سیاســی او را بــا توجــه بــه‬ ‫اخبــاری کــه دالّ بــر مســل ّح کــردن منافقیــن توســط‬ ‫او بــود بــه بحــث گذاشــت و بــا رای مثبــت بــه ان‪،‬‬ ‫بنــی صــدر از ریاســت جمهــوری عــزل گردیــد‪.‬‬ ‫استفاده از روشنایی روز به‬ ‫دلیل حفظ سالمت چشم‬ ‫‪ ،‬شادابی‪ ،‬پیشگیری از‬ ‫افسردگی و صرفه جویی‬ ‫انرژی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫گلستان‪،‬امکانات رفاهی‬ ‫ارزان و با کیفیت ندارد‬ ‫برای رونق دادن بخش اشتغال‬ ‫واقتصاد‪ ,‬گلستان با داشتن بهترین‬ ‫فضای خدادادی باید مقصد شود‬ ‫وبه جهت مقصد شدن امکاناتی را‬ ‫می طلبد که متاسفانه امکانات رفاهی‬ ‫با قیمت کم وجود ندارد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر به دلیل تنوع قومی که دراستان‬ ‫وجود دارد شاهدمتنوع ترین صنایع‬ ‫دستی ایران هستیم‬ ‫گلستان باید مقصد باشد‬ ‫سهیال عالالدین ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫غالمرضــا منتظــری نایب رئیس کمســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار ‪,‬اســتان گلســتان را‬ ‫به جهــت شــرایط اقلیمــی منحصربه فــرد‬ ‫دانســت بیــان کــرد‪ :‬از یــازده اقلیــم‬ ‫جغرافیایــی جهــان هشــت اقلیــم در‬ ‫اســتان گلســتان وجــود دارد کــه چگونگــی‬ ‫اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا در هشــت‬ ‫اقلیــم کــه مســتعد کشاورزی‪،‬گردشــگری‬ ‫و صنعــت توریســم اســت بــه مدیریــت‬ ‫صحیــح مــا برمــی گــردد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما نباید منتظر مشــاغل‬ ‫دولتــی باشــیم چــرا کــه ان قــدر مشــاغل‬ ‫دولتــی محــدود اســت کــه پاســخ گوی‬ ‫نیــاز مخاطــب نخواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اولیــن چیــزی کــه بــرای کاهــش معضــل‬ ‫بیــکاری و راه حــل کسـب وکار بــرای اســتان‬ ‫به نظــر مــن ضــروری اســت و در دســتور‬ ‫کار مــا قــرار گرفتــه اســت گســترش صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی و‬ ‫دام پــروری اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری همچنیــن در بخــش‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی صنعــت‬ ‫بوم گــردی را جوابگــوی نیــاز اســتان اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪ ،:‬بــرای رونــق دادن بخــش‬ ‫اشــتغال واقتصــاد‪ ,‬گلســتان بــا داشــتن‬ ‫بهتریــن فضــای خــدادادی بایــد مقصــد‬ ‫شــود وبــه جهــت مقصــد شــدن امکاناتــی‬ ‫را می طلبــد کــه متاســفانه امکانــات‬ ‫رفاهــی بــا قیمــت کــم وجــود نــدارد ‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر بــه دلیــل تنــوع قومــی کــه‬ ‫دراســتان وجــود دارد شــاهدمتنوع ترین‬ ‫صنایــع دســتی ایــران هســتیم امــا بازارچــه‬ ‫دایمــی صنایــع دســتی نداریــم البتــه در‬ ‫اق قــا بــا همــکاری میــراث فرهنگــی یکــی‬ ‫از بزرگ تریــن مرکــز نمایشــگاه و فروشــگاه‬ ‫صنایــع دســتی در حــال ســاخت اســت‪،‬‬ ‫ولــی کمبودهــا جــدی اســت‪ .‬فرصت هــای‬ ‫شــغلی در گلســتان خیلــی بــاال اســت‬ ‫بنابرایــن مجمــوع نماینــدگان بــا اســتاندار‬ ‫گلســتان جلسـه ای برگزارکردنــد و الویت هــا‬ ‫بــرای رونــق اشــتغال و کســب وکار تحــول‬ ‫در اســتان کــه محــور عمــده اش اقتصــادی‬ ‫و معیشــتی و کســب وکار و بخــش دیگــر‬ ‫ان بخش هــای زیرســاختی بهداشــت و‬ ‫ســامت اســت مشــخص شــد‪.‬‬ ‫نایــب رئیــس کمســیون فرهنگــی مجلــس‬ ‫در خصــوص مشــکالت کــم ابــی و راه حــل‬ ‫پیشــنهادی بــرای برطــرف ســاختن ایــن‬ ‫مشــکل گفــت‪ :‬همــه ی مــا مــی دانیــم کــه‬ ‫نیــاز بــه اب یــک مســئله حیاتــی اســت‬ ‫بــرای برطــرف نمــودن مشــکل کــم ابــی‬ ‫در اســتان ‪ ,‬امســال در مجلــس مــا بــرای‬ ‫اولین بــار مجوزســاخت ســد میردامــاد بــا‬ ‫اعتبــار پیــش بینــی شــده ی ســی میلیاردی‬ ‫را گرفتیــم ولــی اعتقــاد داریــم ایــن کافــی‬ ‫نیســت بــرای اب به دنبــال شیرین ســازی‬ ‫اب دریــا هســتیم مجــوزش را وزارت نیــرو‬ ‫صــادر کــرد و در دســتور کار قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬فعــا به ناچــار از چاه هــا بایــد‬ ‫اســتفاده کــرد کــه مرقــوم به صرفــه نیســت‬ ‫و زمیــن در گلســتان دچــار نشســت‬ ‫میشــود‪ .‬متاســفانه ســفره های زیرزمینــی‬ ‫تــا حــدی ظرفیــت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه بــرق بــه کمــک‬ ‫بخــش خصوصــی بایــد بــه ســمت انــرژی‬ ‫خورشــیدی حرکــت کنیــم مشــکل مــا در‬ ‫حــوزه بــرق تولیــد اســت ‪،‬توزیــع نیســت‬ ‫چــون تولیــد کــم اســت در حــوزه بــرق‬ ‫به دنبــال اســتقالل گلســتان از مازنــدران‬ ‫هســتیم چــرا کــه بســیاری از تصمیمــات در‬ ‫مازنــدران گرفتــه می شــود‪ .‬وی در حــوزه‬ ‫دامپــروی و مشــکالت عدیــده ی ان گفــت‪:‬‬ ‫دعــوت از ســرمایه گذاران و بولدینــگ‬ ‫اقتصــادی یکــی از کارهــای خوبــی کــه‬ ‫امســال شــکل گرفــت دعــوت از بخشــی از‬ ‫بولدینگ هــای شــیر پــگاه بــود کــه در قلــی‬ ‫ابــاد مجموعــه خوبــی بــه وجــود اوردنــد‪،‬‬ ‫بــرای دامــداری دوهــزار راســی کــه کــه‬ ‫شــیر پــگاه گــرگان را بتوانــد تامیــن و حتــی‬ ‫صــادرات هــم داشــته باشــد‪.‬ودر بحــث‬ ‫محصــوالت قنــد و شــکر چغندرقنــد کــه‬ ‫مکاتبــات اولیــه انجام شــد و چنــد جلســه‬ ‫هــم بــا اســتاندارانجام شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم‬ ‫گســترش تجــاری و فرهنگــی بــا کشــورهای‬ ‫همســایه اظهــار داشــت‪ :‬مــا بایدروابطمان‬ ‫را بــا ترکمنســتان وقزاقســتان تقویــت‬ ‫کنیــم‪ .‬مــا نهاده هــای دامــی رااز طریــق‬ ‫بنــدر ماهشــهر بــا کشــتی می اوریــم و‬ ‫هزینــه خیلــی بــاال اســت‪ .‬ولــی قزاقســتان‬ ‫مرکــز نهاده هــای دامــی اســت اگــر روابــط‬ ‫برقــرار شــود ریلــی به راحتــی در اختیــار مــا‬ ‫قــرار می گیــرد و کمتریــن زمــان و مرقــوم‬ ‫به صرفــه اســت‪.‬‬ ‫منتظــری در بخــش ابزی پــروری گلســتان‬ ‫را طی یک دوره ای معدن پرورش بهترین‬ ‫ماهیــان خاویــاری برشــمرد و یاداورشــد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر نســل بیشــتر ایــن ماهیــان‬ ‫خاویــاری منقــرض شــده کــه نیاز بــه احیای‬ ‫مجــدد ان بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد‬ ‫نایــب رئیــس کمســیون فرهنگــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در پایــان ضمــن تبریــک‬ ‫روز خبرنــگار خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در اســتانه‬ ‫روز خبرنــگار اصــل مطلــب بــرای اولیــن بــار‬ ‫در گلســتان جلســه ارزیابــی و پاسـخ گویی‬ ‫مدیــران نســبت به حقــوق خبرنــگاران‬ ‫‪,‬بیمــه‪ ,‬مســکن و بحــث نظــارت اســت‪،‬در‬ ‫مــورد بحــث مطبوعــات مجلــس جدیــد‬ ‫به دنبــال تحــول اســت تحــول نیازمنــد‬ ‫همدلــی ‪،‬هم نشــینی و همراهــی در‬ ‫حــوزه مطبوعــات را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫بازخرید معکوس‬ ‫‪ ۶۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اوراق‬ ‫وضعیــت نقدینگــی در بــازار بین بانکــی‪ ،‬موضــع‬ ‫عملیاتــی بانــک مرکــزی در ایــن هفتــه اســتمرار‬ ‫جــذب نقدینگــی بــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن بانــک‬ ‫بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز در قالــب توافــق‬ ‫بازخریــد معکــوس بــه مبلــغ ‪ ۶۵‬هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی در چارچــوب مدیریــت نقدینگــی‬ ‫مــورد نیــاز بــازار بین بانکــی ریالــی‪ ،‬عملیــات‬ ‫بــازار بــاز را بــه صــورت هفتگــی اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫موضــع عملیاتــی ایــن بانــک (خریــد یا فــروش از‬ ‫طریــق ابزارهــای موجــود) بــر اســاس پیش بینــی‬ ‫وضعیــت نقدینگــی در بــازار بین بانکــی و بــا‬ ‫هــدف کاهــش نوســانات نــرخ بــازار بین بانکــی‬ ‫حــول نــرخ هــدف‪ ،‬از طریــق انتشــار اطالعیــه در‬ ‫ســامانه بــازار بین بانکــی اعــام می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بانک هــا و موسســات اعتبــاری‬ ‫غیربانکــی می تواننــد در راســتای مدیریــت‬ ‫نقدینگــی خــود در بــازار بین بانکــی‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ل ســفارش ها تــا مهلــت تعییــن شــده از‬ ‫ارســا ‬ ‫طریــق ســامانه بــازار بین بانکــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی‬ ‫می تواننــد در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از‬ ‫اعتبارگیــری قاعده منــد (دریافــت اعتبــار با وثیقه‬ ‫از بانــک مرکــزی) مشــروط بــه در اختیــار داشــتن‬ ‫اوراق مالــی اســامی دولتــی و در قالــب توافــق‬ ‫بازخریــد بــا نــرخ ســقف داالن نــرخ ســود (‪۲۲‬‬ ‫درصــد) اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی در ایــن هفتــه نیــز در اســتمرار‬ ‫جــذب نقدینگــی‪ ،‬اقــدام بــه بازخریــد معکــوس‬ ‫‪ ۶۵‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال اوراق کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه پیش بینــی بانــک مرکــزی از‬ ‫گل زیباســت؛ چــه گل رونــده باشــد‪ ،‬چــه روی شــاخه هایی‬ ‫تک به تــک و چــه بــه هــر شــکل و صــورت دیگــری‪.‬‬ ‫پوشــش دهی ایــن گل هــا نقــاط خالــی هــر فضــا را می پوشــاند و ان را زیبــا و چشــم نواز‬ ‫می کنــد‪ .‬چــه اهــل گل وگیــاه باشــید یــا نباشــید‪ ،‬خوانــدن ایــن مقالــه دربــاره گل هــای رونــده‬ ‫حالتــان را خــوب می کنــد و اطالعــات درجه یکــی دربــاره گل کاری بــا ایــن نــوع گیاهــان در‬ ‫اختیارتــان می گــذارد‪.‬‬ ‫ـی گل رونــده در ایــن اســت کــه می توانــد نِمــای زیبایــی‬ ‫گل هرچــه باشــد زیباســت امــا خوبـ ِ‬ ‫بــه بــاغ‪ ،‬باغچــه‪ ،‬تــراس و حتــی کوچک تریــن فضاهــای گل وگل کاری بدهــد‪ .‬امــا قبــل از‬ ‫دست به کارشــدن و رفتــن به ســراغ کاشــت انــواع گلهــای رونــده‪ ،‬بایــد امکانــات و فضــای‬ ‫در اختیارتــان را بســنجید‪ ،‬بدانیــد گل موردنظــر تــا چــه ارتفاعــی رشــد می کنــد و تــا کجــا بــاال‬ ‫مـی رود یــا ســطح پوشــانندگی ان چقــدر اســت‪.‬‬ ‫البته موضوعات دیگری هم هست که الزم است به انها هم فکر کنید‪ ،‬برای نمونه‪:‬‬ ‫ـی ان همچنــان‬ ‫توجــه کنیــد کــه ایــا دسترس ـی های الزم بــه گیــاه بعــد از رشــد و روندگـ ِ‬ ‫اســان خواهــد بــود؛‬ ‫ک شــاخه های احتمالی‬ ‫ببینیــد کــه اب دادن بــه گل رونــده و مراقبــت از ان ماننــد چیدن نو ‬ ‫و هرس کــردن بــه چــه شــکل اســت؛‬ ‫بیشــتر گل هــای رونــده بــرای شــروع رشــد و روندگــی بــه کمــی کمــک نیــاز دارنــد‪ ،‬مثــا‬ ‫وجــود میلــه یــا تکیه گاهــی نیــاز اســت کــه بــه حرکتشــان کمــک کنــد و بــه مسیرشــان‬ ‫جهــت بدهــد‪.‬‬ ‫گل رونده باغچه های و اپارتمانی‬ ‫دقــت کنیــد کــه بعضــی از گلهــای رونــده دیــواری هســتند و روی دیــوار خــود را بــاال‬ ‫می کشــند و در ســودای رســیدن بــه خورشــید قــد می کشــند‪ .‬منتهــا بعضی هــا بیشــتر گل‬ ‫رونــده تراس انــد و دوســت دارنــد کــه دور میله هــا و نرده هــا بپیچنــد‪ .‬مدل هایــی از انــواع‬ ‫گل رونــده هــم وجــود دارد کــه روی ســطح ماننــد زمیــن کشــیده می شــوند‪.‬‬ ‫الف‪ .‬گیاهان رونده معطر؛ بوی ویستریا‪ ،‬عطر یاس‬ ‫تــا بــ ه حــال شــده از کوچــه ای رد بشــوید و عطــر گل هــای ریخته شــده و روان از در یــا‬ ‫دیــوار خانــه ای مســت تان کنــد؟ گل هــا و گیاهــان رونــده معطــر هــم بــرای صاحبخانــه‬ ‫موهبتــی شــیرین اند و هــم بــرای رهگذرهــا‪ .‬کــدام گل هــا و گیاهــان رونــده خوش عطرنــد و‬ ‫بــا رایحه شــان حالمــان را خــوش می کننــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ویســتریای ژاپنی‪:‬ویســتریای ژاپنــی خوش عطــر اســت و گل هــای خوشــه ای ان بــه ‬ ‫رنگ هــای ابــی‪ ،‬ســفید و بنفــش در بهــار می روینــد‪ .‬ویســتریا درخــت اســت و دچــار خــزان‬ ‫هــم می شــود‪ .‬از انجــا کــه می توانــد خیلــی بــزرگ شــود و در روندگــی پیــش بــرود‪ ،‬بــه‬ ‫مراقبــت و رســیدگی زیــادی هــم نیــاز دارد‪ .‬نــوع دیگــری از ویســتریا موســوم بــه ویســتریای‬ ‫امریکایــی هــم وجــود دارد‪ .‬ایــن گل در اواخــر بهــار و اوایــل تابســتان می رویــد و امــکان‬ ‫کاشــت ان در گلــدان هــم هســت‪ .‬ویســتریای امریکایــی نیــز خوش عطــر و زیباســت؛‬ ‫درســت ماننــد همتــای ژاپن ـی اش‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ویســتریای پرنــاز و زیبــا گل بدهــد و گل هایــش شــکوفا و ســرحال باشــند‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه ‪ ۲‬بــار در طــول ســال‪ ،‬ان را هــرس کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مســوول بازرســی و نظــارت بــر ســامت اماکــن ورزشــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فعالیــت بیشــتر رشــته هــای ورزشــی در‬ ‫ن اســتان ابــه علــت قرمــز شــدن وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫هشــت شهرســتا ‬ ‫هــادی جــودی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعطیلــی هــا شــامل تمامــی باشــگاه هــا و اماکــن ورزشــی دولتی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬اســتخرها‪،‬‬ ‫ســالن های سرپوشــیده و باشــگاه های بدنســازی در شهرســتان های بجنورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانه و ســملقان‪ ،‬فاروج‪،‬‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجرگالن اســت‪.‬‬ ‫تعطیلی‬ ‫فعالیت های ورزشی‬ ‫در شهرستان های‬ ‫قرمز خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪1400‬‬ ‫مطالبات عمومی مردم در بهسازی‬ ‫و نوسازی مرکز شهر بجنورد و ارتقای‬ ‫کیفیت محیطی محلی سازمان پیرامون‬ ‫پروژه ارمغان و تکالیف قانونی شهرداری‬ ‫و دستگاه های اجرایی ضرورت تسریع در‬ ‫اتمام پروژه ارمغان را بیشتر اشکار می سازد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۸۸‬میلیاردریال تسهیالت بانکی به پروژه ارمغان‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیع نیروی برق خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــه منظــور حمایت از تولیــد‪ ،‬برق‬ ‫چاه هــای کشــاورزی اســتان از ابتــدای مــرداد مــاه‬ ‫تاکنــون قطــع نشــده در حالیکــه مصــرف بــرق‬ ‫روزانــه ایــن چاه هــا پنــج مــگا وات اســت‪.‬‬ ‫علیرضا علیخانی در این خصوص از مشترکان‬ ‫بخــش کشــاورزی خواســت تــا در مصــرف بــرق‬ ‫صرفــه جویــی کننــد و اظهــار داشــت‪ :‬مصــرف‬ ‫هــر مشــترک خانگــی یــک کیلــو وات در حالیکــه‬ ‫میانگیــن مصــرف هــر چــاه کشــاورزی در اســتان‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلــو وات ســاعت اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫در تیرمــاه امســال از ســاعت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬بــرق ایــن‬ ‫چــاه هــا قطــع مــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پاییــن تریــن نرخ برق نیز‬ ‫شــفاف ســازی و احصــای دقیــق تخلفــات‬ ‫پــروژه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و‬ ‫بــزودی در کمیســیون مــاده ‪ ۵‬طــرح تفضیلــی‬ ‫بجنــورد طــرح خواهــد شــد و پــس از تعییــن‬ ‫تکلیــف تخلفــات و اخــذ گواهــی عــدم خــاف‬ ‫از شــهرداری بجنــورد ســرمایه گــذار بــرای اخــذ‬ ‫تســهیالت حمایتــی و بــدون ســپرده بــه بانــک‬ ‫عامــل معرفــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه ســرمایه گــذار بــری رفــع و رجــوع‬ ‫مشــکالت بانکــی خــود از جملــه حــل و فصــل‬ ‫چــک هــای برگشــتی‪ ،‬بدهی هــای معوقــه‪،‬‬ ‫حسابرســی ســالیانه و نصــاب مالکانــه فرصــت‬ ‫داده شــده اســت کــه در صورتــی کــه ســرمایه‬ ‫گــذار نتوانــد بــا قیــد فوریــت نســبت بــه حــل‬ ‫مشــکالت مذکــور و ارائــه مــدارک و مســتندات‬ ‫بــه بانــک مســکن اقــدام کنــد ناگزیــر قــرارداد بــا‬ ‫ســرمایه گذار فســخ و شــریک جدیــد بــرای ادامــه‬ ‫کار انتخــاب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فخرانــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا پشــتیبانی و‬ ‫حمایت هــای بــی دریــغ دادگســتری کل از‬ ‫جملــه شــخص رییــس کل دادگســتری از‬ ‫پروژه هــای مســاله دار مســکن در اســتان و‬ ‫همچنیــن تفویــض اختیــار انجــام شــده بــه‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی توســط وزارتخانــه‬ ‫متبــوع ایــن انتظــار مــی رود کــه در ســال جاری‬ ‫مشــکالت کثیــر پــروژه ارمغــان یکــی پــس از‬ ‫دیگــری حــل و فصــل شــود و چنانچــه اعضــای‬ ‫کمیســیون مــاده پنــج طــرح تفضیلــی بجنــورد‬ ‫و همچنیــن شــهرداری از پــروژه ارمغــان‬ ‫حمایــت بــه عمــل اورنــد بــا پیگیــری هــای اداره‬ ‫کل راه و شهرســازی پــروژه از حالــت رکــود‬ ‫خــارج خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر چنــد کــه فســخ قــرارداد مذکور‬ ‫و اخــراج ســرمایه گــذار بــه ســهولت می توانــد‬ ‫صــورت پذیــرد امــا حرفــه و صــاح پــروژه‬ ‫می طلبــد کــه ابتــدا روش هــای غیــر از فســخ‬ ‫را دنبــال کنیــم زیــرا فســخ قــرارداد پــروژه را‬ ‫بن بســت خــارج نخواهــد کــرد و گره هــای‬ ‫موجــود را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬مطالبــات‬ ‫عمومــی مــردم در بهســازی و نوســازی مرکــز‬ ‫شــهر بجنــورد و ارتقــای کیفیــت محیطــی محلــی‬ ‫ســازمان پیرامــون پــروژه ارمغــان و تکالیــف‬ ‫قانونــی شــهرداری و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ضــرورت تســریع در اتمــام پــروژه ارمغــان را‬ ‫بیشــتر اشــکار می ســازد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پیــرو قــرارداد عاملیــت‬ ‫بیــن شــرکت بازافرینــی شــهری ایــران و بانــک‬ ‫مســکن و باتوجــه بــه رویکــرد و سیاســت‬ ‫چاه های کشاورزی قطعی برق ندیدند‬ ‫مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت بــه طــوری که‬ ‫میانگیــن نــرخ فــروش تعرفــه بــرق بــرای هــر یــک‬ ‫کیلــو وات ‪ ۳۸۰‬ریــال اســت و در عیــن حــال از‬ ‫کل مصــرف بــرق اســتان ‪۱۷‬درصــد نیــز مربــوط‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه قطــع بــرق مشــترکان خانگــی‬ ‫در روز گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬دیــروز مصــرف بــرق‬ ‫اســتان بــه علــت افزایــش دمــا و خــارج شــدن دو‬ ‫نیــروگاه از مــدار مصــرف کشــور‪ ،‬از ســقف تعییــن‬ ‫شــده ‪ ۲۱۵‬مــگا وات بــه ‪ ۲۴۵‬مــگا وات رســید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مصــرف بــرق بیــش از میــزان ســهمیه‬ ‫مصــوب موجــب شــد تــا پــس از حــدود ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫دوبــاره دیــروز ‪ ۹‬مــگاوات خاموشــی داشــته باشــیم و‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــرای جبــران این کمبود‬ ‫مجبــور شــد بــرق برخــی مشــترکان را از ســاعت ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬قطــع کنــد‪.‬‬ ‫وی از مشــترکان بــرق خواســت تــا در مصــرف‬ ‫بــرق صرفــه جویــی و مصــرف خــود را مدیریــت‬ ‫کننــد و اظهــار داشــت‪ :‬اگــر مشــترکان رعایــت‬ ‫کننــد خاموشــی هــا اعمــال نمــی شــود و در غیــر‬ ‫ایــن صــورت مطابــق بــا برنامــه زمانبنــدی که قبال‬ ‫اعــام شــده اســت بــرق قطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از قطــع برق مشــترکان‬ ‫خانگــی‪ ،‬بــه تمــام ادارات اســتان توصیــه شــد تــا‬ ‫وســایل سرمایشــی خود را در ســاعت پیک مصرفی‬ ‫دولــت در نوســازی و بهســازی محــات هــدف‬ ‫در بافت هــای ناکارامــد شــهری و ایجــاد‬ ‫مشــوق هــا و امتیــازات ویــژه در پــاک هــای‬ ‫فرســوده شــهری تســهیالت بــدون ســپرده بــا‬ ‫نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد و اوراق گواهــی حــق تقــدم‬ ‫بــا نــرخ ‪ ۱۶‬درصــد و همچنیــن تســهیالت از‬ ‫محــل قــرارداد عاملیــت بــا نــرخ ســود ‪ ۹‬درصــد‬ ‫بــه مبلــغ حــدود ‪ ۲۸۸‬میلیــارد ریــال بــه پــروژه‬ ‫ارمغــان بجنــورد پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر پــروژه ارمغــان ‪ ۲۳۶‬واحــد در‬ ‫حــال اجــرا دارد کــه ‪ ۶۰‬واحــد ان تکمیــل شــده‬ ‫اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل بدعهدی هــای‬ ‫ســرمایه گذار امــکان ســکونت پیــش خریــداران‬ ‫تاکنــون میســر نشــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان در‬ ‫روســتاها زندگــی می کننــد و طبــق امــار رســمی‬ ‫براســاس تقاضاهــای موجــود ایــن اســتان حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکونی کــم دارد کــه بخشــی از‬ ‫ایــن واحدهــا در قالــب اقــدام ملــی مســکن در‬ ‫دســت اجــرا قــرار دارد و پیــش بینــی می شــود که‬ ‫حداکثــر در یــک ســال اینــده ایــن میــزان مســکن‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ســاخته شــود‪.‬‬ ‫( ‪ )۱۲‬بــه بعــد خامــوش نگهدارنــد تــا بتوانیــم‬ ‫برنامــه ایســتایی بــرق را بــرای مشــترکان خانگــی‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه هــم اینــک ‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــهری و روســتایی اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫بــرق برخوردارنــد و ‪ ۳۷۳‬هــزار انشــعاب بــرق‬ ‫در بخشــهای تجــاری‪ ،‬خانگــی‪ ،‬ادارای و صنعتــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫از تعــداد مصــرف کننــدگان بــرق در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ۵۳‬درصــد مشــترکان خانگــی اســتان‬ ‫خــوش مصــرف‪ ۳۰ ،‬درصــد کــم مصــرف و تنهــا‬ ‫‪ ۱۷‬درصــد پــر مصــرف هســتند‪.‬‬ ‫شناخت عشق واقعی‬ ‫نشانه عشق واقعی چیست؟‬ ‫عشــق واقعــی یــک مــوج قــوی از احساســات‬ ‫عاشــقانه و جنســی اســت کــه شــما را شــدیدا‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد‪.‬شــکوفا شــدن عشــق‬ ‫واقعــی مســتلزم زمــان اســت‪ .‬چیــزی کــه شــما‬ ‫در ســال اول یــا در اوایــل یــک رابطــه تجربــه مــی‬ ‫کنیــد شــیفتگی و جاذبــه ی جنســی اســت‪.‬‬ ‫اگــر شــما در رابطــه ای هســتید کــه هــر دوتــان‬ ‫واقعــا یکدیگــر را درک مــی کنیــد و بــا هــم ســازگار‬ ‫هســتید و از همــه مهــم تــر‪ ،‬عاشــق همدیگــر‬ ‫هســتید‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬در حــال تجربــه کــردن‬ ‫عشــق واقعــی هســتید‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد در شــروع یــک رابطــه بــا جنــس‬ ‫مخالــف‪ ،‬دچــار احساســاتی مــی شــوند کــه بــرای‬ ‫شــان جدیــد و از طرفــی جــذاب اســت‪ .‬ولــی شــک‬ ‫دارنــد کــه حســی کــه پیــدا کــرده انــد جــدی و‬ ‫ریشــه دار بــوده و یــک عاشــق تمــام عیــار شــده‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪358‬‬ ‫اغاز برداشت شالی در دیار‬ ‫خشکیده گلستان‬ ‫مطالبات به حق مردم‬ ‫در ارتقای کیفیت محیطی‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی خراســان شــمالی از دریافــت ‪۲۸۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی بــرای پــروژه‬ ‫ارمغان بجنورد خبر داد و گفت‪ :‬این تســهیالت‬ ‫مــی توانــد رکــود ‪ ۱۲‬ســاله ان را خاتمــه دهــد‪.‬‬ ‫علــی فخرانــی دربــاره مشــکالت پــروژه ارمغــان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بــرای احــداث ‪ ۲۱۸‬واحــد‬ ‫مســکونی و ‪ ۹‬واحــد تجــاری در ســال ‪ ۸۷‬در قالــب‬ ‫قــرارداد مشــارکتی شــروع بــه کار کــرد کــه بــه دالیل‬ ‫متعــدد از جملــه ناتوانــی و ضعــف کارگــزار وقــت‬ ‫دولــت‪ ،‬عــدم نظــارت کافــی شــرکت عمــران و‬ ‫بهســازی شــهری ایــران در پــروژه‪ ،‬تخلفــات عدیــده‬ ‫فنــی‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬شهرســازی در پــروژه توســط‬ ‫ســرمایه گــذار طــرف قــرارداد دولــت و مانورهــای‬ ‫متقلبانــه ســرمایه گــذار پــروژه باعــث رکــود و‬ ‫تعطیلــی شــد‪.‬‬ ‫ی اداره‬ ‫فخرانــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــا ‬ ‫کل راه و شهرســازی اســتان مبنــی بــر تفویــض‬ ‫اختیــار پــروژه بــه اســتان از شــرکت بازافرینــی‬ ‫شــهری ایــران خوشــبختانه اخیــرا پــروژه بــه‬ ‫اســتان تفویــض اختیــار شــد و بــه منظــور بــرون‬ ‫رفــت از شــرایط فعلــی و بــا هماهنگی هــای‬ ‫بــه عمــل امــده بــا دادگســتری کل اســتان‬ ‫برنامه ریزی هــای عملیاتــی تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در قــدم اول ضــرورت‬ ‫‪3‬‬ ‫انــد یــا یــک احســاس گــذرا و مقطعــی‪ ،‬کــه فــردا‬ ‫دیگــر بــرای شــان اهمیتــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش از نمنــاک بــه تمامــی نشــانه‬ ‫هــای یــک عشــق واقعــی و پــاک پرداختــه ایــم کــه‬ ‫میتوانیــد بــا توجــه بــه ان هــا از احساســات خــود‬ ‫در رابطــه تــان اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 42‬نشانه یک عشق واقعی و پاک‬ ‫به خودتان می رسید؟‬ ‫اگــر همســر تــان را واقعــا دوســت داشــته باشــید‪،‬‬ ‫تصــوری کــه او در مــورد شــما مــی کنــد بــرای تــان‬ ‫از هــر چیــزی مهــم تــر اســت پــس ســعی مــی‬ ‫کنیــد همــواره بــه خودتــان برســید‪.‬‬ ‫زندگی تان را پر انرژی کرده؟‬ ‫عشــق واقعــی در تمــام روز شــما و احــوال شــما‬ ‫تاثیــر مــی گــذارد و حتــی اگــر یــک زندگــی کامــا‬ ‫معمولــی داشــته باشــید احســاس رضایــت فــوق‬ ‫العــاده ای در شــما ایجــاد مــی کنــد و از همــان‬ ‫صبــح کــه از خــواب بلنــد مــی شــوید انــرژی زیــادی‬ ‫داریــد و حتــی اگــر بیمــار هــم باشــید مــی توانیــد‬ ‫کارهــای روزانــه تــان را بــا ســرزندگی و ارامــش‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بده و بستان در عشق‬ ‫شــما بــا تمــام وجــود خودتــان را وقــف رابطــه تــان‬ ‫مــی کنیــد و هرچــه داریــد و نداریــد را فــدای ان‬ ‫مــی ســازید و هیــچ انتظــاری در مقابــل کارهایــی‬ ‫کــه انجــام مــی دهیــد از شــریک زندگــی تــان‬ ‫نداریــد ‪.‬‬ ‫فصــل برداشــت شــلتوک برنــج از اراضــی شــالی گلســتان‬ ‫کــه در کم بارش تریــن دوره زمانــی ‪ ۵۰‬ســال اخیــر بــه ســر‬ ‫می بــرد بــا دروی خوشـه های بــه بارنشســته در مــزارع غــرب‬ ‫ایــن اســتان از جملــه بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و گــرگان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫کاهــش شــدید ریزش‪‎‬هــای جــوی و افــت منابــع ابــی زیــر‬ ‫ســطحی هــم نتوانســت کشــاورزان گلســتانی را بــرای چشــم‬ ‫پوشــی از کشــت شــالی قانــع کنــد و امســال در ‪ ۶۷‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی ایــن اســتان محصــول پــراب طلــب برنــج‬ ‫کاشــته شــد‪.‬‬ ‫خشــک شــدن ده هــا اب بنــدان و چــاه اب در شــروع‬ ‫فصــل گرمــای امســال مشــکالت زیــادی را بــرای‬ ‫شــالیکاران گلســتان ایجــاد کــرد امــا بــا همــه ایــن‬ ‫دشــواری ها‪ ،‬تعــدادی از کشــاورزان موفــق بــه کشــت و‬ ‫برداشــت شــلتوک برنــج شــدند‪.‬‬ ‫بــا وجــود هشــدار و توصیــه هــای کارشناســان جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســطح زیــر کشــت شــالی گلســتان در فصــل‬ ‫زراعــی جــاری نســبت بــه ســال گذشــته فقــط ‪ ۳۰‬هــزار هکتار‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان ‪ ،‬از اول مهــر ‪ ۱۳۹۹‬تــا ‪ ۳۱‬تیــر امســال‬ ‫بارندگــی تجمعــی متوســط ایــن اســتان ‪ ۳۱۶‬میلــی متــر بــود‬ ‫کــه نســبت بــه امــار ‪ ۴۴۲‬میلی متــری دوره زمانی بلندمدت‪،‬‬ ‫‪ ۲۹‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫بــه خبرنــگاران گفــت ‪ :‬ســال گذشــته و در شــرایط ابــی‬ ‫مطلــوب و قابــل قبــول اســتان‪ ۹۷ ،‬هــزار هکتــار شــالی‬ ‫کاشــته شــد و انتظار می رفت به ســبب خشکســالی شــدید‪،‬‬ ‫کشــت ایــن محصــول بــه حداقل ممکن برســد اما مشــکالت‬ ‫اقتصادی و معیشــتی ســبب شــد کشــاورزان ریســک اســیب‬ ‫بــه تولیــدات و دســترنج چنــد ماهــه خــود را نیــز بپذیرنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس بررســی خبرنــگاران‪ ،‬هــر هکتار برنــج ‪ ۵۰۰‬میلون‬ ‫ریــال درامــد نصیــب کشــاورز مــی کنــد کــه ایــن رقــم در‬ ‫محصولــی ماننــد پنبــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی گفــت ‪ :‬بــه دلیــل کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫بارندگــی بــه کشــاورزان توصیــه شــد کــه ســطح زیــر کشــت‬ ‫شــالی خــود را تــا ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش دهنــد و محصوالتــی بــا‬ ‫نیــاز ابــی کمتــر ماننــد ســویا و کنجــد بکارنــد امــا این خواســته‬ ‫مــورد قبــول قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خشکســالی اســیب زیــادی بــه کشــاورزی و‬ ‫شــالیکاری گلســتان وارد کــرد و از زمــان شــروع کشــت تــا ‪۱۰‬‬ ‫مــرداد امســال ‪ ۳۰۰‬هکتــار از مــزارع شــالی اســتان خشــک شــد‪.‬‬ ‫بیشــترین گونــه زیــر کشــت در گلســتان از نــوع طــارم‪،‬‬ ‫نعمــت‪ ،‬هاشــمی و دم ســیاه اســت ‪.‬‬ ‫از مجمــوع شــالیزارهای گلســتان ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار کــه بــه‬ ‫صــورت مســتقیم از ســردهنه رودخانــه مشــروب مــی شــوند‬ ‫وضعیــت مناســب تــری بــرای کشــت برنــج دارنــد‪.‬‬ ‫تــا ســال گذشــته کشــت شــالی در گلســتان بــه دلیــل‬ ‫محدودیــت منابــع ابــی ممنــوع بــود امــا از ســال جــاری و بــا‬ ‫درخواســت مکــرر نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس‪ ،‬ایــن‬ ‫مصوبــه قانونــی پــس از ‪ ۱۵‬ســال لغــو شــد‪.‬‬ ‫طول عمر المپ های کم مصرف ‪8‬‬ ‫برابر بیشتر و مصرف انها ‪ 5‬برابر کمتر‬ ‫از المپ های معمولی است‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 16‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس شرق وزش باد و‪ -‬سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪358‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تسویه حساب مطالبات‬ ‫گندمکاران گلستان‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت در‬ ‫ســالجاری‪ ۴۵۰‬هــزار تــن گنــدم از ســوی کشــاورزان اســتان بــه‬ ‫دولــت فروختــه شــد کــه تمامــی مبلــغ ان بــه ارزش ‪ ۲۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــه گندمــکاران پرداخــت گردیــد‪.‬‬ ‫ســیدخالق ســجادی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــه جــز‬ ‫چنــد نقطــه از مناطــق سردســیر کــه حداکثــر محصــول ان بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن هــم نمــی رســد‪ ،‬برداشــت گنــدم در دیگــر اراضــی کشــاورزی‬ ‫گلســتان بــه پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امســال فعالیــت مراکــز خریــد تضمینــی گنــدم‬ ‫در گلســتان از ‪ ۲۵‬اردیبهشــت مــاه بــرای تحویــل محصــول از‬ ‫کشــاورزان اســتان اغــاز شــده بــود‪.‬‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان بیــش از ‪ ۹۰‬مرکــز‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم بــا مشــارکت ســایر دســتگاه ها و بخــش‬ ‫خصوصــی بــه عنــوان مباشــر بــا ظرفیــت ذخیــره ســازی یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن پیــش بینــی و در طــول برداشــت اقــدام‬ ‫بــه خریــد محصــول کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان پیــش بینــی کــرده بــود در‬ ‫انتخاب شهردار و پخت‬ ‫کوکو!‬ ‫درســت اســت کــه از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد‬ ‫عجلــه کار شــیطان اســت و بــه قــول موالنــا «‬ ‫گرچــه فرمودســت کــه‪ :‬االنســان عجــول ‪ /‬لیــک‬ ‫تــو اشــتاب کــم کــن‪ ،‬صبــر کــن » ولــی از طرفــی‬ ‫مــا ایرانــی هــا معتقدیــم در کار خیــر حاجــت‬ ‫هیــچ اســتخاره نیســت و بــا توجــه بــه شــلوغی‬ ‫نانوایی هــا و ضــرروت رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی هــر چــه ســریعتر بایــد نــان را بــه تنــور‬ ‫چســباند تــا مــردم بیشــتر از ایــن در صفــوف‬ ‫بــه هــم فشــرده معطــل نماننــد! فلــذا دیــروز‬ ‫صبــح اعضــای شــورای شــهر والیــت مــا دور هــم‬ ‫جمــع شــدند و تــا بــرای پیشــبرد اهــداف از قبــل‬ ‫تعییــن شــده و طراحــی چیــزی شــبیه بــه ارمــان‬ ‫شــهر خــدا بیامــرز ســعدی یــا اتوپیــای افالطــون‬ ‫شــهردار جدیــد معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه مــا وقتــی محتــوی تبلیغــات کاندیداهــای‬ ‫شــورای شــهر و حجــم بــاالی پیشــنهادات و‬ ‫طرح هــای سوفســطایی و غیــر سوفســطایی‬ ‫کاندیداهــا را در ایــام تبلیغــات دیدیــم‬ ‫انتظــار داشــتیم منتخبیــن شــورا‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫اســتفاده بهینــه از زمــان‪ ،‬شــهردار جدیــد را‬ ‫قبــل از انتخابــات شــوراها‪ ،‬تعییــن کــرده و‬ ‫در روز تحلیــف همزمــان کــه در حــال قســم‬ ‫خــوردن هســتند‪ ،‬از شــهردار جدیــد رونمایــی‬ ‫کننــد تــا از زمــان چهــار ســاله بــه نحــو احســن‬ ‫اســتفاده کننــد! امــا زهــی خیــال باطــل ‪...‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــر خــاف نظــر مــا‪ ،‬عــده‬ ‫ای از اعضــای جدیــد شــورا اصــا ً عجلــه ای‬ ‫بــرای چســباندن نــان بــه تنــور ندارنــد و‬ ‫بیشــتر طرفــدار نقــل قــول اســتاد کمــال‬ ‫الدیــن خجنــدی شــاعر تاجیــک هســتند کــه‬ ‫فرمــوده «کارهــا نیکــو شــود امــا بــه صبــر‪...‬‬ ‫تخــم مــرغ کوکــو شــود امــا بــه صبــر»!»‬ ‫فقــط دوســتان جدیــد و مشــاوران انهــا در‬ ‫جریــان باشــند کوکــو اگرچــه انــواع متفاوتــی‬ ‫دارد و در شــمار غذاهای خوشــمزه ای محســوب‬ ‫مــی شــود کــه روش طبخــی تقریبــا ســاده و‬ ‫راحــت دارنــد و نســبتا هــم زود امــاده مــی شــوند‬ ‫ولــی پخــت همیــن غــذای ســاده هــم مراتبــی‬ ‫دارد و اگــر بیــش از انــدازه بــرای پخت ان دســت‬ ‫دســت کنیــم ممکــن اســت کوکــو حیــن طبــخ وا‬ ‫بــرود‪ ،‬روغــن داخــل ماهیتابــه بســوزد‪ ،‬بــرق‬ ‫قطــع شــود‪ ،‬مایــه کوکــو فاســد شــود و هــزار و‬ ‫یــک گرفتــاری دیگــر ‪ ...‬از مــا گفتــن بــود!‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ساخت‬ ‫مسکن خبرنگاران‬ ‫مدیرعامــل تعاونــی مســکن اقتصــاد رســانه گفــت‪ :‬عملیــات اجرایــی‬ ‫ســاخت پــروژه مســکن خبرنــگاران همزمــان بــا روز خبرنــگار در‬ ‫گلســتان شــهر بجنــورد اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محســن عظیمــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه ‪۴۸‬‬ ‫واحــدی تگــن ســازه‪ ،‬ویــژه خبرنــگاران اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــروژه تگــن ســازه بــا اســکلت فلــزی‬ ‫ســاخته شــده و بــزودی بــا تجهیــز کارگاه‪ ،‬ســاخت مســکن‬ ‫خبرنــگاران ســرعت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راه و شهرســازی اســتان ‪ ۲‬دســتگاه اسانســور را بــه پــروژه‬ ‫تگــن ســازه هدیــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن تعاونــی ‪ ۲۰۰‬نفــر عضــو دارد افــزود‪۴۸ :‬‬ ‫نفــر از خبرنــگاران در قالــب اجــرای پــروژه تگــن ســازه تــا یــک و‬ ‫نیــم ســال دیگــر صاحــب خانــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ ۱۲ :‬نفــر از خبرنــگاران اســتان هــم در قالــب‬ ‫طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن در شــهرک فرهنگیــان بجنــورد‬ ‫خانــه دار مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل تعاونــی مســکن اقتصــاد رســانه گفــت‪ :‬ســایر اعضــا‬ ‫هــم در قالــب مشــارکت در ســاخت بــا دریافــت زمیــن مشــارکتی‬ ‫بــرای ســاخت واحــد مســکونی اقــدام خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقـه ای گلســتان گفت‬ ‫کــه از ابتــدای امســال تاکنــون بــا شناســایی ‪ ۳۱۰‬حلقــه چــاه غیرمجــاز و‬ ‫مسدودســازی‪ ۷۳‬حلقــه چــاه‪ ،‬از اســتحصال غیرقانونــی بیــش از یــک‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب از ابخوان هــای اســتان جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫گلســتان‪ ،‬جــواد تیمــوری اظهــار داشــت‪ :‬جلوگیــری از حفــر حــدود ‪۹۰‬‬ ‫حلقــه چــاه غیرمجــاز‪ ،‬معرفــی بیــش از ‪ ۲۶۰‬حلقــه چــاه غیرمجــاز بــه‬ ‫دادگاه بــرای رســیدگی قضایــی‪ ،‬پـُـر کــردن ‪ ۷۳‬حلقــه چــاه غیرمجــاز‬ ‫بــا حکــم قضایــی و جلوگیــری از برداشــت یــک میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫مترمکعب اب از سفره های اب زیرزمینی‪ ،‬از جمله اقدامات امسال‬ ‫ایــن شــرکت بــرای جلوگیــری از ابخوان خــواری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫چنــدی قبــل هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان گفتــه بــود‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۷‬هــزار چــاه غیــر مجــاز حفــر شــده در اســتان بــا هــدف‬ ‫جلوگیــری از کاهــش بیشــتر منابــع اب زیرزمینی و جلوگیــری از تداوم‬ ‫تنــش ابــی اســتان بایــد بســته شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان با یک میلیون و ‪ ۸۶۹‬هزار نفر جمعیت متشــکل از‬ ‫اقــوام و مذاهــب مختلــف در شــمال کشــور قــرار دارد و اقتصــاد اصلــی‬ ‫ســاکنان ان بر پایه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه افزایــش‬ ‫روزافــزون تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری و همچنیــن بیشترشــدن‬ ‫تعــداد بیمــاران ســرپایی اســتان گفــت کــه در حــال حاضــر هــزار و ‪۹۸۰‬‬ ‫تخــت از مجمــوع ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت مراکــز درمانــی گلســتان در‬ ‫اختیــار بیمــاران کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضا فاضل اظهار داشــت‪ :‬از مجموع بیماران‬ ‫بســتری کرونــای اســتان‪ ۲۲۳ ،‬نفــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه (ای‬ ‫ســی یــو) بســتری هســتند کــه حــال ‪ ۸۵‬نفــر انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد بیماران بستری کرونایی امروز نسبت به‬ ‫روز گذشــته ‪ ۲۷‬نفــر و تعــداد بیمــاران بســتری در بخــش مراقبت هــای‬ ‫ویــژه در همیــن بــازه زمانــی نیز ‪ ۱۳‬نفر بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ظرفیــت بیمارســتانی برخــی شــهرهای گلســتان بــه طــور‬ ‫کامــل پــر شــده و در حــال حاضــر برخــی مراکــز بــا کمبــود تخــت‪،‬‬ ‫اکســیژن‪ ،‬دارو و ســرم ویــژه درمــان بیمــاران کرونایــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫فاضــل بااشــاره بــه رونــد واکسیناســیون کرونــا در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار دُز واکســن کرونــا در اســتان تزریــق شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار نفــر از مجمــوع جمعیــت‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۱۸‬ســال ســن دارنــد کــه ‪ ۲۰‬درصــد ایــن جمعیــت‬ ‫دُزهــای اول و دوم واکســن کرونــا را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جلوگیری از بهره برداری‬ ‫غیرمجاز یک میلیون‬ ‫مترمکعب اب در گلستان‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬هزار نفر بستری‬ ‫بیماران کرونایی گلستان‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت باعنایــت باینکــه اقــای علــی اکبــر مهاجــر تبریــزی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه‪ ۱۹۸‬و شــماره ملــی ‪۲۱۲۱۸۷۳۹۶۱‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه ‪۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفتــر خانــه ‪ ۷۴‬گــرگان‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه ومدعــی میباشــند ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد تجــاری از پــاک ‪ ۸۰۶‬فرعــی از‪-۳۹۸۳‬اصلــی بخــش‪ ۱‬گــرگان بشــماره دفتــر الکترونیکــی‪۱۳۹۶۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۶۶۴۰‬و بشــماره چاپــی ‪۹۶۱۱۴۶‬ب‪ ۹۵‬بنــام ایشــان ثبــت‪،‬‬ ‫صــادر و تســلیم شــده ســپس طبــق ســند انتقــال‪ 1399/6/19 -27594‬دفتــر خانــه‪ ۷۴‬گــرگان‪ ۴،‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه محســن کریمــی بــا کدملــی‪۲۱۲۱۴۴۸۴۰۳۷‬و ‪۴‬ســهم مشــاع از‪ ۱۸‬ســهم بــه مجیــد طاهــری بــا کد ملــی‪۲۲۱۴۴۹۲۷۲‬و‪۶‬‬ ‫ســهم مشــاع از‪ ۱۸‬ســهم بــه علــی اکبــر مهاجــر تبریــزی بــا کــد ملــی‪۲۱۲۱۸۷۳۹۶۱‬و ‪ ۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه مهــدی مهاجــر تبریــزی بــا کــد ملــی‪ ۲۱۲۰۳۶۸۹۸۸‬انتقــال یافــت و بترتیــب بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی‪۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۷۳‬و‬ ‫شــماره چاپــی ‪۸۷۵۰۲۴‬ج‪۹۸‬و‪۸۷۵۰۲۶-۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۷۵‬و‪۸۷۵۰۲۳-۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۷۲‬و‪۸۷۵۰۲۵-۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۷۴‬ســند صــادر گردیــده اســت کــه تمــام اســناد بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده است‪،‬لذاباســتناد ماده‪۱۲۰‬اییــن‬ ‫نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود راضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صدورســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد‪ .‬م الف‪۷۵۲۲‬تاریــخ انتشــار اگهــی‪:‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۰۵/۲۰‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت باعنایــت باینکــه اقــای علــی اکبــر مهاجــر تبریــزی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه‪ ۱۹۸‬و شــماره ملــی ‪۲۱۲۱۸۷۳۹۶۱‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه ‪۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفتــر خانــه ‪ ۷۴‬گــرگان‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه ومدعــی میباشــند ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد تجــاری از پــاک ‪ 804‬فرعــی از‪-۳۹۸۳‬اصلــی بخــش‪ ۱‬گــرگان بشــماره دفتــر الکترونیکــی ‪ 139620312001016638‬و بشــماره چاپــی ‪۹۶۱۱۴4‬ب‪ ۹۵‬بنــام ایشــان ثبــت‪،‬‬ ‫صــادر و تســلیم شــده ســپس طبــق ســند انتقــال ‪1399/6/19 -۲۷۵۹2‬دفتــر خانــه‪ ۷۴‬گــرگان‪ ۴،‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه محســن کریمــی بــا کدملــی‪۲۱۲۱۴۴۸۴۰۳۷‬و ‪۴‬ســهم مشــاع از‪ ۱۸‬ســهم بــه مجیــد طاهــری بــا کــد ملــی ‪2121449272‬و‬ ‫‪ ۶‬ســهم مشــاع از‪ ۱۸‬ســهم بــه علــی اکبــر مهاجــر تبریــزی بــا کــد ملــی‪۲۱۲۱۸۷۳۹۶۱‬و ‪ ۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه مهــدی مهاجــر تبریــزی بــا کــد ملــی‪ ۲۱۲۰۳۶۸۹۸۸‬انتقال یافــت و بترتیب با شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪139920312001010565‬و‬ ‫شــماره چاپــی ‪ 875016‬ج‪۹۸‬و‪875018- 139920312001010567‬و ‪ 875015 -139920312001010564‬و ‪ 875017 -139920312001010566‬ســند صــادر گردیــده اســت کــه تمــام اســناد بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده است‪،‬لذاباســتناد‬ ‫ماده‪۱۲۰‬اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض‬ ‫کتبــی خــود راضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صدورســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهدشــد‪ .‬م الــف ‪۷۵۲ 0‬تاریــخ انتشــار اگهــی‪:‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۰۵/۲۰‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت بــا عنایــت بــه این کــه اقــای علی اکبــر مهاجــر تبریــزی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۹۸‬و شــماره ملــی ‪ ۲۱۲۱۸۷۳۹۶۱‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه ‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفتــر خانــه‬ ‫‪۷۴‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد تجــاری از پــاک ‪ ۸۰۵‬فرعــی از ‪۳۹۸۳‬اصلــی بخــش ‪ ۱‬گــرگان بــه شــماره دفتــر الکترونیکــی ‪۱۳۹۶۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۶۶۳۹‬و بشــماره چاپــی ‪ ۹۶۱۱۴۵‬ب ‪۹۵‬‬ ‫بنــام ایشــان ثبــت ‪،‬صــادر و تســلیم شــده ســپس طبــق ســند انتقــال ‪1399/6/19-27593‬دفتــر خانــه ‪۷۴‬گرگان‪۴،‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه محســن کریمــی بــا کدملــی ‪ ۲۱۲۱۴۴۸۴۰۳۷‬و ‪۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه مجیــد طاهــری بــا‬ ‫کدملــی ‪۲۱۲۱۴۴۹۲۷۲‬و ‪۶‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه علــی اکبــر مهاجــر تبریــزی باکدملــی ‪ ۲۱۲۱۸۷۳۹۶۱‬و ‪۴‬ســهم مشــاع از ‪ ۱۸‬ســهم بــه مهــدی مهاجــر تبریــزی بــا کدملــی ‪۲۱۲۰۳۶۸۹۸۸‬انتقــال یافــت و بــه ترتیــب بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ ۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۶۸‬و شــماره چاپــی ‪۸۷۵۰۱۹‬ج ‪ ۹۸‬و ‪۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۶۹۸۷۵۰۲۰‬و ‪ 875021-139920312001010570‬و ‪ ۸۷۵۰۲۲_۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰۵۷۱‬ســند صــادر گردیــده اســت کــه تمــام اســناد بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا باســتناد مــاده ‪ ۱۲۰‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز‬ ‫از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از تقاضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م الــف‪7521‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪ 1400/5/20 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و از ایــن حیــث گنــدم‬ ‫تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫پارســال بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن گنــدم از ‪ ۳۵۵‬هــزار‬ ‫هکتــار زمیــن زیــر کشــت ایــن محصــول در گلســتان تولیــد شــد کــه‬ ‫‪ ۷۵۰‬هــزار تــن ان از ســوی کشــاورزان بــه دولــت فروختــه شــد‪.‬‬ ‫مــازاد گنــدم تولیــدی کشــاورزان گلســتان بــرای تامیــن نــان بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان کشــور حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی حاصل خیــز دارد‬ ‫کــه هرســاله بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار از ایــن زمیــن هــا بــه‬ ‫زیــر کشــت پاییــزه گنــدم مــی رود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ایران جز کشورها گرم‬ ‫و خشک محسوب می شود‬ ‫لذا در مدیریت مصرف اب‬ ‫کوشا باشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ســال زراعــی جــاری بیــش از ‪ ۹۰۰‬هــزار تــن گنــدم در اســتان‬ ‫تولیــد شــده و از ایــن مقــدار حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن بــه صــورت‬ ‫تضمینــی بــه دولــت فروختــه شــود‪.‬‬ ‫در راســتای تحقق شــعار ســال در بخش کشــاورزی و پشــتیبانی‬ ‫از تولیــد‪ ،‬بــا موافقــت رئیــس جمهــوری و ســازمان برنامــه‬ ‫و بودجــه‪ ،‬مقــرر شــد بــا عنایــت بــه کمبــود شــدید بارندگــی و‬ ‫حمایــت از کشــاورزان گنــدم کار مبلــغ هــزار تومــان بــه قیمــت‬ ‫تضمینــی گنــدم بــه عنــوان جایــزه تحویــل تقدیــم شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن قیمــت مصــوب خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم گنــدم‬ ‫توســط شــورای عالــی اقتصــاد چهــار هزارتومــان تعییــن شــده بــود‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان ‪ ۳۸۱‬هــزار هکتــار بــه زیــر‬ ‫کشــت گنــدم رفــت ولــی بــه دلیل کاهــش بارش و بروز خشکســالی‬ ‫در ســال زراعــی جــاری‪ ،‬تولیــد ‪ ۸۰‬هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت‬ ‫گنــدم بــا پیش بینــی ‪ ۴۷۰‬هــزار تــن از دســت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم‬ ‫ایــران را دارد و ایــن در حالــی اســت کــه مســاحت ان بســیار کمتــر از‬ ‫اســتان های دارای پتانســیل کشــاورزی همچون فارس و خوزســتان‬ ‫اســت مضافــا ًاینکــه بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت‬ ‫مقــام اول کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصول ان بیشــتر‬ ‫از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی مزایــده نوبــت اول بــا ســام و احتــرام در پاســخ بــه قــرار کارشناســی مربــوط بــه پرونــده بــه شــماره بایگانــی‪ ۹۹۰۰۷۵۰‬شــرح اقدامــات به عمل امــده به همــراه نظریــه هیــات کارشناســی بــه شــرح ذیــل تقدیــم می گــردد؛‬ ‫‪ -۱‬موضــوع‪ :‬ارزیابــی ملــک توقیفــی مشــاعی‪ ،‬خانــم ســمانه کاللــی (خواهــان) بــه طرفیــت اقــای حمیــد نیــک یــاد (خوانــده )‪-۲‬حــدود رســیدگی ‪:‬حــدود رســیدگی موضــوع ایــن گــزارش و اعــام نظــر کارشناســان منتخــب محــدود‬ ‫بــه مــوارد مطروحــه در نامــه صــادره و مــدارک و مســتندات ارائه شــده توســط خوانــده می باشــد‪ .‬لــذا چنانچــه پ ـس از تقدیــم ایــن گــزارش ‪،‬مــدارک و مســتندات بــا اطالعــات متکــی بــه اســناد قابل قبــول دیگــری ارائــه شــود کــه‬ ‫در نتیجه گیــری حاصلــه موثــر واقــع گــردد‪ ،‬مســئولیتی متوجــه این کــه کارشناســان نبــوده‪ ،‬ضمــن این کــه بررســی مجــدد مســتلزم دســتور ان مقــام محتــرم خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن مســئولیت ناشــی از هرگونــه ادعــای جعــل‬ ‫یــا مخــدوش بــودن یــا مغایــرت تصاویــر مــدارک ابــرازی از ســوی خوانــده بــا نســخه اصلــی انهــا‪ ،‬بــر عهــده ابــراز کننــده اســناد و مــدارک بــوده و متوجــه ایــن کارشناســان نخواهــد بــود‪ -۳ .‬مشــخصات فنــی موضــوع ‪:‬اظهــارات‬ ‫خوانــده اقــای حمیــد نیــک یــاد‪ -‬عکس هــای پیوســت‪ -‬برداشــت میدانــی و محاســبات پیوســت‪ -۴‬مشــخصات و مــدارک حقوقــی ‪-‬تصویــر قولنامــه عــادی( پیوســت) ‪-‬تصویــر فســخ نامــه عــادی( پیوســت)‪ -‬نقشــه هوایــی محــدوده‬ ‫ملــک موردنظــر( پیوســت )‪-۵‬اقدامــات انجام شــده‪ :‬هماهنگــی بــا اقــای حمیــد نیــک یــاد و اخــذ توضیحــات و مــدارک و مســتندات ایشــان‪ -‬حضــور در محــل ملــک موردنظــر بــه ادرس خیابــان جوادیــه‪ ،‬جنــب جوادیــه ‪ (۱۲‬بیــن‬ ‫محلــه جوادیــه و تختــی )‪-‬بررســی قولنامــه عــادی و مطابقــت ان بــا محــل موردنظــر‪ -‬بررســی و برداشــت میدانــی موضــوع و کشــف قیمــت منطقــه ‪-‬حضــور در شــهرداری و اســتعالم شــفاهی از طــرح ‪- ۶‬مبانــی مــورد اســتناد در‬ ‫اظهــار نظــر کارشــناس‪:‬الف) اظهــارات اقــای حمیــد نیــک یــاد ایشــان اظهــار مـی دارد؛ ایــن قولنامــه عــادی طــی توافــق جداگانــه بــا فروشــنده فســخ شــده و ایشــان مالــک زمیــن موردنظــر نمی باشــند‪ .‬ب) بررســی اســناد و مطالعــه‬ ‫میدانــی ‪-‬ملــک موردنظــر واقــع در حاشــیه بلــوار جوادیــه‪ ،‬مابیــن میــدان تختــی و میــدان جوادیــه بــوده کــه از جنــوب بــه بولــوار جوادیــه از شــمال بــه زمین هــای کشــاورزی حســینقلی رحمانــی‪ ،‬از غــرب بــه کال جمـع اوری اب هــای‬ ‫ســطحی شــهر و از شــرق بــه محلــه جوادیــه محــدود می گــردد ‪-.‬مطابــق یــک فقــره قولنامــه عــادی فاقــد تاریــخ ‪،‬تنظیم شــده در مشــاور امــاک حســینقلی رحمانــی‪ ،‬اقــای حســین قلــی رحمانــی ‪ ۱۸۰۰‬مترمربــع زمیــن مشــاعی را‬ ‫بــه اقــای حمیــد نیــک یــاد (خوانــده) فروخته اســت‪ (.‬تصویــر در پیوســت امده اســت)‪ -‬مطابــق فســخنامه عــادی فاقــد تاریــخ‪ ،‬قولنامــه عــادی فــوق مــورد فســخ قــرار گرفته اســت ‪(.‬تصویــر در پیوســت امده اســت )‪-‬مطابــق بازدیــد‬ ‫به عمل امــده زمیــن بایــر و فاقــد هرگونــه مســتحدثات و یــا خیابان کشــی می باشــد ‪.‬در ارزیابــی ملــک مشــاعی تفکیــک نشــده بــا کاربــری مربــوط (بایــر) بــا مســاحت ‪ ۱۸۰۰‬مترمربــع ‪،‬قیمــت هــر مترمربــع ‪(۲۵۰۰۰۰۰‬دومیلیــون‬ ‫وپانصدهزار)ریــال تعییــن کردید‪-۷.‬محاســبات‪:‬ارزش زمیــن بــه ریــال؛‪-۸ ۱۸۰۰*۲۵۰۰۰۰۰=۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰‬جمــع بنــدی و نظریــه کارشــناس‪-:‬باتوجه بــه اســناد و مــدارک ارائــه شــده ارزش کل زمیــن معادل‪(۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬چهــار‬ ‫میلیــارد و پانصــد میلیون)ریــال بــراورد میگردد‪.‬ایــن ملــک مــورد نظــردر روز شــنبه مورخ‪۱۴۰۰/۶/۶‬ســاعت‪۱۱:۰۰‬الی‪۱۱:۳۰‬واز طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش برســد ‪.‬بنابرایــن‬ ‫متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده می تواننــد پنــج روز قب ـل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر واز کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد و بــا واریــز ‪ ۱۰‬درصــد مزایــده بــه حســاب‬ ‫ســپرده دادگســتری واریــز و در مزایــده شــرکت نماینــد ‪.‬بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ و‬ ‫مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقی(نــود درصــد) در مهلــت مقــرر‪ ،‬مبلــغ تودیعــی پـس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد ‪ .‬شــماره‪۷۳۵‬‬ ‫دادورز اجرای احکام شعبه‪۱‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد غالمرضا نودهی‬ ‫‪+‬‬ ‫صرفه جویی اب یعنی درست مصرف کردن در مصرف ان احتیاط کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 41‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 25‬سیلسیوس وزش بادجنوب غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫بخش خصوصی در بهکده رضوی‬ ‫رییــس هیــات مدیــره شــرکت ســهامی زراعــی بهکــده رضــوی‬ ‫در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در بخــش هــای مختلــف دامــی و‬ ‫کشــاورزی بخــش خصوصــی بــرای رونــق دوبــاره ایــن مجتمــع‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهــدی عباســپور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬فراخــوان جــذب‬ ‫ســرمایه گــذار بــرای مشــارکت در ایــن شــرکت بعنــوان بزرگتریــن مجتمــع‬ ‫اقتصــادی شمالشــرق کشــور از ابتــدای مردادمــاه در روزنامه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار اســتان داده شــد و تاکنون ســه ســرمایه گذار برای مشارکت‬ ‫در طرح هــای اقتصــادی ایــن شــرکت اعــام امادگــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان ســرمایه شــرکت ســهامی بهکــده رضــوی‬ ‫توســط کارشناســان دادگســتری در حــال بررســی اســت و پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود در حــدود ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــود و ســرمایه‬ ‫گــذاران بایســتی توانایــی مشــارکت ایــن میــزان از ســرمایه گــذاری را‬ ‫بــرای توســعه طــرح هــای شــرکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره شــرکت ســهامی زراعــی بهکــده رضــوی در‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــزودی بررســی شــرایط ســرمایه گــذاران‬ ‫در هیــات مدیــره انجــام مــی شــود و ایــن شــرکت بــه صــورت‬ ‫مشــارکتی بــه فعالیــت خــود ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهکــده رضــوی بــه عنــوان بزرگتریــن‬ ‫مجتمــع اقتصــادی شــمال شــرق کشــور در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال معوقــات کارگــری و تامیــن اجتماعــی‬ ‫دارد کــه ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال ان تاکنــون پرداخــت شــده و ‪۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بدهــی باقــی مانــده اســت کــه تعــدادی از ایــن‬ ‫ســرمایه گــذاران متعهــد شــده انــد کــه در هفتــه اول ایــن میــزان‬ ‫بدهــی را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫عباســپور ادامــه داد‪ :‬مجتمــع اقتصــادی بهکــده رضــوی اکنــون‬ ‫دارای ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬راس دام ســبک و ‪ ۱۵۰‬راس دام ســنگین‬ ‫اســت کــه ظرفیــت هــای توســعه بــرای هشــت هــزار راس دام‬ ‫ســبک و ‪ ۴۰۰‬راس دام ســنگین را دارد و ایــن پتانســیل بیانگــر‬ ‫شــرایط مناســب بــرای مشــارکت اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین این شــرکت دارای ‪ ۲۰۰‬لیتر در ثانیه اب برای‬ ‫توســعه یــک هــزار و ‪ ۴۵۰‬هکتــار از اراضــی مرغــوب کشــاورزی اســت‬ ‫کــه بــا وجــود خشکســالی در اســتان در صــورت توســعه مــی توانــد‬ ‫نقش مناســبی در اشــتغالزایی منطقه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی سند مالکیت بهکده‬ ‫رییــس هیــات مدیــره شــرکت ســهامی زراعــی بهکــده رضــوی در‬ ‫ادامــه نداشــتن ســند مالکیــت را مهمتریــن مشــکل پیــش روی‬ ‫شــرکت دانســت و گفــت‪ :‬دولــت در ســال ‪ ۹۷‬الیحــه تعییــن تکلیــف‬ ‫این مجتمع اقتصادی که رویکرد ان نیز رفع مشــکل ســند مالکیت‬ ‫ان محســوب مــی شــود‪ ،‬بــه مجلــس شــورای اســامی ارایــه داد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بیشــتر چالــش هــای ایــن مجتمــع اقتصــادی‬ ‫در حــوزه ســند مالکیــت بــوده اســت کــه نبــود ســند مالکیــت نیــز‬ ‫مانــع دریافــت تســهیالت و اجــرای طــرح هــا مــی شــود کــه بــرای‬ ‫رفــع ایــن مشــکل تــاش هایــی در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫بهکــده رضــوی نــام ابادیــی واقــع ‪ ۸۵‬کیلومتــری غــرب شهرســتان‬ ‫مانه و ســملقان در حد فاصل رود اترک و جنگل گلســتان بین مرز‬ ‫خراســان شــمالی و اســتان گلســتان اســت و براســاس سرشــماری‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۵‬امــار جمعیــت ایــن منطقــه ‪ ۷۵۰‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫روســتای بهکــده رضــوی پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی بــه‬ ‫منظــور ســکونت بیمــاران مبتــا بــه جــذام ایجــاد شــد و بــرای امــرار و‬ ‫معــاش ایــن افــراد‪ ،‬دام و زمین هــای کشــاورزی در اختیــار انــان قــرار‬ ‫گرفــت و در چنــد ســال اخیــر شــرکت ســهامی زراعــی بــا نــام شــرکت‬ ‫ســهامی زراعــی بهکــده رضــوی در محــل ایــن روســتا تاســیس شــد‪.‬‬ ‫ســنگ بنــای ایــن مجتمــع‪ ،‬متشــکل از روســتاهای بهکــده‪،‬‬ ‫دشــت گــرگان و ســوقه‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۴۲‬بــرای تجمیــع جذامیــان‬ ‫شــفایافته ایــران بــا همــکاری مستشــاران المانــی و فرانســوی‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫بهکــده جذامیــان بــا تــاش جمعیــت کمــک بــه جذامیــان بــه کمــک‬ ‫موسســات داخلــی و خارجــی‪ ،‬بــا هــدف تمرکــز و نگهــداری‪ ،‬درمــان و‬ ‫توانبخشــی جذامیــان و افــراد خانــواده انهــا شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫بادکنک سیاه‬ ‫در یــک شــهربازی‪ ،‬پســرکی ســیاه پوســت بــه مــرد بادکنــک‬ ‫فروشــی نــگاه مــی کــرد کــه از قــرار معلــوم فروشــنده مهربانــی بود‬ ‫بادکنــک فــروش بــرای جلــب توجــه یــک بادکنــک قرمــز را رهــا کــرد‬ ‫تــا در اســمان اوج بگیــرد و بدینوســیله جمعیتــی از مشــتریان‬ ‫جــوان را جــذب خــود کــرد‪ .‬ســپس بادکنــک ابــی و همینطــور یــک‬ ‫بادکنــک زرد و بعــد از ان یــک بادکنــک ســفید را رهــا کــرد‪.‬‬ ‫بادکنــک هــا ســبکبال بــه اســمان رفتنــد و اوج گرفتنــد و ناپدیــد‬ ‫شــدند‪ .‬پســرک ســیاه پوســت هنــوز بــه تماشــا ایســتاده بــود و‬ ‫بــه یــک بادکنــک ســیاه خیــره شــده بــود‪.‬‬ ‫تــا ایــن کــه پــس از لحظاتــی بــه بادکنــک فــروش نزدیــک شــد‬ ‫و بــا تردیــد پرســید‪« :‬ببخشــید اقــا! اگــر بادکنــک ســیاه را هــم‬ ‫رهــا مــی کردیــد ایــا بــاال می رفــت‪».‬‬ ‫مــرد بادکنــک فــروش لبخنــدی بــه روی پســرک زد و بــا دنــدان‪،‬‬ ‫نخــی را کــه بادکنــک ســیاه را نگــه داشــته بــود بریــد و بادکنــک‬ ‫بــه طــرف بــاال اوج گرفــت و پــس از لحظاتــی گفــت‪« :‬پســرم ان‬ ‫چیزی که ســبب اوج گرفتن بادکنک می شــود رنگ ان نیســت‬ ‫بلکــه چیــزی اســت کــه در درون خــود بادکنــک قــرار دارد‪».‬‬ ‫چیزی که باعث رشد ادمها میشه رنگ و ظواهر نیست‪.‬‬ ‫رنــگ هــا و تفــاوت هــای ظاهــری مهــم نیســتند‪ .‬مهــم درون‬ ‫ادمــه‪ ،‬چیــزی کــه در درون ادم هــا اســت تعییــن کننــده مرتبــه‬ ‫و جایگاهشــونه و هــر چقــدر ذهنیــات ارزشــمندتر باشــه‪،‬‬ ‫جایــگاه واالتــر و شایســته تــری نصیــب ادم هــا میشــه‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 700‬کیلوگرم‬ ‫انواع مواد مخدر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در ‪ 4‬ماهــه ســال‬ ‫جــاری ‪ 757‬کیلــو و ‪ 631‬گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف و ضبــط‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ 66‬نفــر قاچاقچــی و ‪ 280‬نفــر‬ ‫معتــاد متجاهــر نیــز دســتگیر شــده انــد‬ ‫سردار«ســعید مطهــری زاده» در گفتگــوی مجــازی بــا اصحــاب‬ ‫رســانه در خراســان شــمالی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫‪ 5‬هــزار و ‪ 709‬نفــر مجــرم توســط پلیــس اســتان دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد کل دســتگیر شــدگان بــه نســبت‬ ‫مــدت مشــابه در ســال قبــل ‪ 5‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از میــان دســتگیر شــدگان ‪ 5‬هــزار و ‪ 328‬نفــر را متهمــان‬ ‫مــرد و ‪ 381‬نفــر را متهمــان زن تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی همچنیــن بــه بحــث وقــوع‬ ‫دستگیری عامل اتش سوزی‬ ‫عمدی در اق قال‬ ‫کشف بیش از ‪ 90‬میلیارد‬ ‫کاالی احتکاری در گلستان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از دســتگیری عامــل‬ ‫اتــش ســوزی انبــار کاه در شهرســتان اق قــا خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فــرزاد تاجــره اظهارکــرد‪ :‬بــه دنبــال اعالم مرکــز فوریت های‬ ‫پلیســی مبنــی بــر اتــش ســوزی گســترده در انبــار کاهــی در اق قــا‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران انتظامــی شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور پلیــس و دســتگاه های امــدادی در محــل‬ ‫مشــخص شــد ‪ ۷۰‬هــزار بســته کاه بــه دالیــل نامعلومــی دچــار‬ ‫حریــق شــده کــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ان ‪ ۸۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اقدامــات تخصصــی و فنــی پلیــس بــرای کشــف علــت‬ ‫ایــن حادثــه اغــاز شــد و ســرانجام بــا تــاش مامــوران و انجــام‬ ‫یکســری بررســی هــای اطالعاتــی مشــخص شــد اتــش ســوزی‬ ‫عمــدی بــوده اســت‪.‬‬ ‫تاجــره اضافــه کــرد‪ :‬مامــوران در تحقیقــات تکمیلــی موفــق شــدند‬ ‫عامــل اتــش ســوزی را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش در استان‬ ‫مازنــدران دســتگیر کنند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫اولیــه‪ ،‬انگیــزه خــود را از ایــن اقــدام مجرمانــه اختالفــات شــخصی‬ ‫اعــام کــرد و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان از کشــف بیــش از ‪ 90‬میلیارد‬ ‫ریــال کاالی احتکاری در ســطح اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه «عباســعلی پهلوانــی نســب» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دومیــن مرحلــه طــرح‬ ‫سراســری مبــارزه بــا احتــکار کاالی اساســی وضــروری مــورد نیــاز عمــوم‬ ‫جامعــه بــا اســتفاده ازتمــام ظرفیــت بــه مــدت ‪ 3‬روز در ســطح اســتان‬ ‫بــه اجــراء درامــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تعــداد ‪ 10‬فقــره پرونــده احتــکار‬ ‫تشــکیل و اموالــی از قبیــل نهــاده دامــی کنجالــه ســویا‪ ،‬گنــدم وجــو‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬کود شــیمیایی‪ ،‬ســبوس گندم ‪ ،‬لوازم خانگی ‪ ،‬لوازم خودرو‬ ‫و ‪...‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 10‬متهــم در ایــن رابطــه‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان ارزش امــوال احتــکاری کشــف شــده ‪ 90‬میلیــارد و‬ ‫‪ 952‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا اخــال گــران اقتصــادی‬ ‫‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد قاطعانــه پلیــس بــا اخاللگــران اقتصــادی‬ ‫مطالبــات مــردم و مســئوالن بــوده و نیــروی انتظامــی در راســتا بــا تمــام‬ ‫تــوان تــاش خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب در پایــان از شــهروندان درخواســت کــرد‪:‬‬ ‫در صــورت مشــاهده و اطــاع از ارتــکاب جرائــم اقتصــادی مراتــب را‬ ‫ســریعا ًجهــت پیگیــری از طریــق تلفــن ‪ 110‬اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫ســرقت هــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ 4‬هــزار و ‪731‬‬ ‫مــورد ســرقت نیــز در اســتان بــه وقــوع پیوســته کــه در همیــن‬ ‫رابطــه بــا تــاش مامــوران انتظامــی و پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫یــک هــزار و ‪ 508‬نفــر ســارق نیــز دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده ادامــه داد‪ :‬در همیــن بــازه زمانــی ‪ 25‬هــزار‬ ‫و ‪ 355‬فقــره پرونــده در خصــوص جرائــم مختلــف در ســطح‬ ‫اســتان تشــکیل شــده کــه بــه نســبت ســال قبــل ‪ 10‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته و جرائــم مهمــه از جملــه ســرقت مســلحانه در‬ ‫ســطح اســتان نداشــتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪ 4‬ماهــه ســال جــاری تعــداد ‪ 69‬هــزار و‬ ‫‪ 661‬مــورد تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬برقــرار شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده میــزان تمــاس هــای‬ ‫دریافتــی بــا ایــن مرکــز در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بــا‬ ‫افزایــش ‪ 2‬درصــدی همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته‬ ‫امــاده ارائــه خدمــات بــه شــهروندان عزیــز اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬درایــن مــدت بــا اجــرای طــرح تجمیــع روزانــه کارشناســان‬ ‫مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬پاســخگوی نیازهــای پلیســی‬ ‫شــهروندان هســتند‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا بیــان اینکــه در ایــن بازه زمانــی ‪ 50‬هزار و‬ ‫‪ 788‬مورد از تماس ها عملیاتی شده اند‪ ،‬گفت‪ 16 :‬هزار و ‪521‬‬ ‫مورد از تماس ها نیز در حوزه اخذ راهنمایی و ارشاد بوده است‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــه حــوزه تصادفــات‬ ‫درون و بــرون شــهری در ســطح اســتان نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت تعــداد ‪ 18‬مــورد تصــادف فوتــی در حــوزه درون‬ ‫شــهری و ‪ 67‬مــورد تصــادف فوتــی نیــز در حــوزه بــرون شــهری در‬ ‫اســتان بــه وقــوع پیوســته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در اثــر تصادفــات بــه وقــوع‬ ‫پیوســته در حــوزه درون شــهری ‪ 18‬نفــر و بــرون شــهری نیــز ‪88‬‬ ‫نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫در حــوزه درون و بــرون شــهری ‪ 1166‬مــورد از تصادفــات جرحــی‬ ‫و ‪ 2‬هــزار و ‪ 370‬مــورد نیــز خســارتی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن مــدت در حــوزه‬ ‫درون شــهری ‪ 743‬نفــر و در حــوزه بــرون شــهری نیــز ‪ 778‬نفــر‬ ‫بــر اثــر تصادفــات بــه وقــوع پیوســته مجــروح شــده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تــاش مســتمر و بــی وقفــه پلیــس در ایــن مــدت ‪ 757‬کیلــو و ‪631‬‬ ‫گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف و ‪ 66‬نفــر قاچاقچــی و ‪ 280‬نفر معتاد‬ ‫متجاهــر نیــز دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۵‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪۱۳‬ائیــ ‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۴۶‬تقاضــای اقــای جــال رســتاقی بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۱۴۱۷‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۱۵۷۱۱۴۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد عباســعلی درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪۱۰۳/45‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۴۸۰‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش ‪ ۱‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حبیــب اللــه کمالــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫خــودرا بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۵۰۱.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ - ۱۴۰۰/۵/۲۰ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۶ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۱‬هیئت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۵۶‬تقاضــای اقــای مهــدی اســدی بــه شــماره شناســنامه‪ ۲۴‬کــد ملــی‪ ۲۱۲۲۸۸۸۸۰۶‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪۳۶۲.۳۰‬متــر مربــع از پــاک شــمارع ‪ -۱۲۷‬اصلــی واقــع در اراضــی کرپــان بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک‬ ‫رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الف‪۷۵۰۴‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۵/۲۰:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۶/۶:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اب هست در مصرف ان مدیریت کنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪358‬‬ ‫مشخص شدن ترکیب‬ ‫کمیسیون های داخلی‬ ‫شورای شهر گرگان‬ ‫ترکیــب کمیســیون هــای داخلــی شــورای اســامی شــهر گرگان‬ ‫برای ســال اول ششــمین دوره شــوراها مشــخص شــد‪.‬‬ ‫در جلســات فــوق العــاده شــورای اســامی شــهر گرگان‪،‬‬ ‫روســای کمیســیون هــای داخلــی شــورا بــرای ســال‬ ‫نخســت ششــمین دوره شــورا‪ ،‬پــس از بحــث و تبــادل‬ ‫نظــر مشــخص شــدند‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج بــه دســت امــده از رای گیــری در ایــن‬ ‫جلســات‪« ،‬زهــرا نــورا» بــه عنــوان رئیس و «حجت مقســم» به‬ ‫عنــوان نائــب رئیــس کمیســیون نظــارت‪ ،‬بازرســی و پاســخگویی‬ ‫بــه شــکایات انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اعضــا بــا ریاســت‪« ،‬حجت مقســم» به عنــوان رئیس‬ ‫کمیســیون خدمــات شــهری‪ ،‬فضــای ســبز و زیســت شــهری‬ ‫موافقــت و «ســید میثــم حســینی» بــه عنــوان نائــب رئیــس‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن «ســید میثــم حســینی» رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی و «علــی اکبــر‬ ‫بصیرنیا» به عنوان نائب رئیس این کمیســیون انتخاب شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن «حمیدرضــا اقامالیــی» به عنوان رئیس کمیســیون‬ ‫اداری و مالــی‪« ،‬اکبــر بصیرنیــا» بــه عنــوان رئیــس کمیســیون‬ ‫گردشــگری و بافت تاریخی‪« ،‬عیســی مهری» به عنوان رئیس‬ ‫کمیســیون توســعه و عمــران و «زهــرا نــورا» بــه عنــوان رئیــس‬ ‫کمیســیون بانــوان و خانــواده شــورای شــهر گــرگان به اتفــاق اراء‬ ‫بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ریاســت کمیتــه اجتماعــی در ســال اول‬ ‫ششــمین دوره شــورای شــهر گرگان به «حمیدرضا اقامالیی» و‬ ‫ریاســت کمیتــه ورزش بــه «ســید میثــم حســینی» واگذار شــد‪.‬‬ ‫رعایت مالحظات زیست‬ ‫محیطی شرط اجرای تله‬ ‫کابین در ناهارخوران‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫ابــاغ مجــوز قانونــی و رعایــت مالحظــات زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬از اجــرای طــرح تلــه کابیــن ناهارخــوران‬ ‫گــرگان حمایــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حیــدر اســیابی در جلســه‬ ‫شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫موضــوع تلــه کابیــن ناهارخــوران گــرگان اظهارکــرد‪ :‬طبــق‬ ‫گفتــه معــاون عمرانــی اســتاندار هنــوز مجــوز نهایــی تلــه‬ ‫کابیــن گــرگان بــه اســتان ابــاغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان افزود‪ :‬دادگستری از هر طرحی‬ ‫که با رعایت موازین قانونی و مالحظات زیســت محیطی ســبب‬ ‫توســعه اســتان و اشــتغالزایی شود‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر طــرح تلــه کابیــن ناهارخــوران‪،‬‬ ‫مجاری قانونی را طی کند و مالحظات زیســت محیطی‬ ‫کــه مهمتریــن ان قطــع نشــدن درختــان جنگلــی اســت‬ ‫در ان لحــاظ شــود و از طرفــی شــورای عالــی شهرســازی‬ ‫کشــور هــم مجــوز قانونــی ان را ابــاغ کنــد از اجــرای ان‬ ‫حمایــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اســیابی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در اســتان‬ ‫گشــت هــای بازرســی افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان تاکیــد کرد‪ :‬حتــی یک مورد‬ ‫تخلــف را هــم نمــی پذیریــم و بایــد گشــت هــای نظارتــی در‬ ‫مناطــق گردشــگری اســتان شــبانه روزی شــود تــا حتــی یــک‬ ‫نفــر هــم جــرات تخلــف و دســت انــدازی بــه اراضــی ملــی و‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان را بــه خــود ندهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای حفــظ و صیانــت منابــع‬ ‫طبیعــی هیــچ کوتاهــی و توجیهــی از ســوی مدیــران‬ ‫پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪358‬‬ ‫انواع مصاحبه استخدامی؛‬ ‫مزایا و معایب انها‬ ‫مصاحبــه اســتخدامی یکــی از مهم تریــن بخش هــای‬ ‫ورود بــه بــازار کار اســت‪ .‬مصاحبه کننــدگان روش هــای‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬اصلی تریــن هــدف مصاحبه کننــده‬ ‫کشــف ایــن نکتــه اســت کــه ایــا متقاضــی می توانــد خــود‬ ‫را بــا شــرایط و اوضــاع مختلــف تطبیــق بدهــد یــا خیــر؟ در‬ ‫مصاحبــه اســتخدامی مصاحبه کننــدگان تــاش می کننــد‬ ‫بــه بیشــترین اطالعــات ممکــن دربــاره ی فــرد دســت‬ ‫بیابنــد‪ .‬بــرای اســتخراج ایــن اطالعــات انــواع مصاحبه هــای‬ ‫اســتخدامی وجــود دارد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا هــم‬ ‫انــواع مصاحبــه اســتخدامی را مــرور کنیــم‪.‬‬ ‫انواع مصاحبه استخدامی‪ ،‬روش ها‬ ‫و راهکارهای مختلف‬ ‫‪ .۱‬مصاحبه استخدامی مبتنی بر رفتار شناسی‬ ‫مصاحبه هــای مبتنــی بــر ایــن روش‪ ،‬بــر اســاس رفتــار‬ ‫و تجربه هــای مصاحبه کننــده و عملکــرد گذشــته ی‬ ‫متقاضــی صــورت می گیــرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ایــن نــوع‬ ‫مصاحبــه بــر اســاس ‪ ۴‬اصــل پیــش مـی رود‪ :‬موقعیــت‪،‬‬ ‫وظیفــه‪ ،‬اقــدام و نتیجــه‪ .‬ایــن عناویــن ماننــد چارچوبــی‬ ‫بــرای توصیــف موقعیت هــای مختلــف‪ ،‬وظیفــه و کاری‬ ‫کــه بایــد صــورت بگیــرد و نــوع اقــدام و نتیجـه ی حاصــل‬ ‫از ان پــی گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫به خاطــر داشــته باشــید کــه در ایــن نــوع مصاحبــه‬ ‫اســتخدامی شــما بایــد بتوانیــد خــود را به عنــوان رهبــری‬ ‫توانــا و خوش بیــن معرفــی کنیــد‪ ،‬زیــرا مصاحبه کننــدگان بــه‬ ‫دنبــال فــردی هســتند کــه خــاق و اهــل کار تیمــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مصاحبه استخدامی موردی‬ ‫یکــی از متداول تریــن روش هــای مصاحبــه‪ ،‬مصاحبــه ی‬ ‫مــوردی اســت‪ .‬در ایــن روش از افــراد خواســته می شــود یــک‬ ‫شرایط فرضی را در نظر بگیرند و مسئله ی موجود در ان را‬ ‫حــل کننــد و نیــز روش جایگزیــن یا پیشــنهادهای دیگر خود‬ ‫را بــرای از میــان برداشــتن مشــکل مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫ـتخدامی‬ ‫بنــا بــه موقعیــت شــغلی‪ ،‬ســواالت مصاحبــه اسـ‬ ‫ِ‬ ‫مــوردی متنوع انــد‪ .‬در بعضــی مــوارد هــدف از مصاحبــه‬ ‫یافتــن فــردی بــا توانایــی اجــرای اســتراتژی های بلندمــدت‬ ‫و فرایندهاســت و در مــوارد دیگــر‪ ،‬هــدف اســتخدام فــردی‬ ‫ارام اســت کــه در شــرایط تشــویش و اضطــرار خــود و‬ ‫اوضــاع را کنتــرل می کنــد‪ .‬مصاحبه کننــدگان انتظــار دارنــد‬ ‫کــه ایــن پرس ـش ها خیلــی ســریع پاســخ داده شــوند‪.‬‬ ‫از انجــا کــه پاســخ دادن بــه این گونــه ســواالت نیازمنــد‬ ‫تفکــر عمیــق و طراحی شــده اســت‪ ،‬ایــن نــوع مصاحبــه‬ ‫معمــوال بیــش از ‪ ۱‬ســاعت به طــول می انجامــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مصاحبه استخدامی اطالعاتی‬ ‫ایــن مصاحبـ ه مبتنــی بــر اطالعــات اســت و بــه متقاضی‬ ‫فرصــت می دهــد موقعیــت شــغلی را بــا انتظاراتــش‬ ‫تطبیــق دهــد‪ .‬متقاضیــان فرصــت دارنــد بــا کارمنــدان‬ ‫مشــغول در موقعیــت شــغلی درخواستی شــان صحبــت‬ ‫کننــد؛ در نتیجــه امــکان بررســی ابعــاد مثبــت و منفــی‬ ‫شــغل درخواســتی بــرای متقاضیــان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫مثــا اگــر متقاضــی مایــل بــه فعالیــت در زمینــه ی‬ ‫صنعــت انتشــارات اســت بایــد بــا کارکنــان ایــن حیط ـه ی‬ ‫تو گــو کنــد و اطالعــات بیشــتری دربــاره ی‬ ‫کاری گف ‬ ‫بو کار موردنظــر به دســت بیــاورد‪ .‬ایــن بررســی بــرای‬ ‫کس ـ ‬ ‫تصمیم گیــری صحیــح هــر دو طــرف مفیــد واقــع می شــود‪.‬‬ ‫مصاحبه هــای اطالعاتــی معمــوال کمتــر از نیــم ســاعت‬ ‫به طــول می انجامنــد و هــر دو طــرف مصاحبــه قبــل از‬ ‫شــروع بایــد ســواالت موردنظــر خــود را امــاده کننــد‪.‬‬ ‫انواع روش های مصاحبه استخدامی‬ ‫روش هــای مصاحبــه اســتخدامی متفــاوت و بنــا بــه‬ ‫نــوع کار متنــوع اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مصاحبه ی حضوری (روش سنتی)‪:‬‬ ‫ایــن روش متــداول به صــورت حضــوری صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬متقاضــی و مصاحبه کننــدگان رو در رو‬ ‫بــا هــم گفت و گــو می کننــد و از تنــش مصاحبه هــای‬ ‫گروهــی و دســته جمعــی خبــری نیســت‪ .‬در ایــن نــوع‬ ‫مصاحبــه نیــز متقاضــی بایــد بــرای ایجــاد تاثیــر مثبــت‬ ‫تــاش کنــد‪ .‬خروجــی چنیــن مصاحب ـه ای فقــط و فقــط‬ ‫بــه عملکــرد فــرد در طــی مصاحبــ ه وابســته اســت‪.‬‬ ‫متقاضــی بایــد طــوری عمــل کنــد کــه مصاحبه کننــده را بــه‬ ‫انتخــاب او به عنــوان فــردی شایســته متقاعد کند‪ .‬همچنین‬ ‫بایــد در مــورد توانایی هــای خــود و موفقیت هایــش حقایــق‬ ‫را پیوســته و بی اغــراق مطــرح کنــد‪ .‬در ایــن موقعیــت بایــد‬ ‫از دروغ گفتــن و غلــو کــردن خــودداری کــرد؛ اکتفــا کــردن بــه‬ ‫انچــه در رزومــه نوشــته شــده‪ ،‬کافــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مصاحبه ی تلفنی‬ ‫در میــان روش هــای مصاحبــ ه اســتخدامی ایــن روش‬ ‫چنــدان شــایع نیســت دارد زیــرا ماهیــت مصاحبــه را بــرای‬ ‫اســتخدام بــه کل نادیــده می گیــرد و بــا روش هــای عــادی‬ ‫مصاحبــه در تناقــض اســت‪ .‬در ایــن روش مالقــات رو در رو‬ ‫اهمیــت چندانــی نــدارد اما مصاحبه کننده توانایــی و مهارت‬ ‫کالمــی فــرد را می ســنجد و ســعی می کنــد با کشــف مــواردی‬ ‫کــه در صحبت هــای متقاضــی وجــود دارد‪ ،‬او را بشناســد‪.‬‬ ‫متقاضــی نیــز بایــد بــا درک لحن صدای طرف مقابل و نشــان‬ ‫دادن اشــتیاق‪ ،‬هیجان و به طورکلی واکنش های مناســب در‬ ‫طــول تمــاس تلفنــی تاثیــر مناســبی از خــود به جــای بگــذارد‪.‬‬ ‫در ایــن شــکل از مصاحبــه اســتخدامی بهتــر اســت فــرد‬ ‫متقاضــی قلــم و کاغــذی در اختیار داشــته باشــد تا نــکات الزم‬ ‫را یادداشــت کنــد‪ .‬بــا پرســش و پاســخ هــر دو طــرف می تواننــد‬ ‫بــه فراینــد و جهــت فکــری یکدیگــر دســت پیــدا کننــد‪/...‬‬ ‫در ادامه با ما با چطور همراه باشید‬ ‫علت اینکه مصاحبه های شغلی در اکثر مواقع ناکارامد است! چیست؟‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫نمی دانــم شــما دوســت عزیــزی کــه ایــن متــن‬ ‫را مالحظــه می فرماییــد‪ ،‬تجربــه ی حضــور در‬ ‫جلســات مصاحبــه ی شــغلی را داریــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر داشــته باشــید‪ ،‬حتمــا بــا مــا هم عقیده ایــد‬ ‫کــه بعضــی از ایــن جلســات واقعــا کارایــی الزم را‬ ‫ندارنــد‪ .‬پاسـخ های افــراد بــه ســواالت مطرح شــده‬ ‫یا شــیوه ی برخورد مصاحبه شــونده با مصاحبه گر‬ ‫نمی توانــد دقیقــا مشــخص کننده ی توانایی هــا و‬ ‫مهارت هــا باشــد‪ .‬چه بســا مــواردی نیــز وجــود دارد‬ ‫کــه مصاحبه شــونده بــا کمــی تیزهوشــی‪ ،‬اعضــای‬ ‫تیــم اســتخدام را فریــب می دهــد و جایــگاه و‬ ‫پســت شــغلی را از ان خــود می کنــد‪.‬‬ ‫مصاحب ـ ه شــغلی کار امــد بخــش بســیار مهمــی از‬ ‫فراینــد جــذب نیروســت و نبایــد به ســادگی از کنــار‬ ‫ان گذشــت‪ .‬مدیــران و نیروهایــی کــه وظیفــه ی‬ ‫اســتخدام و مصاحبه را برعهده دارند‪ ،‬باید به خوبی‬ ‫از چندوچون این کار مطلع باشند و با علم به اینکه‬ ‫ناکارامــدی مصاحبه های شــغلی چگونه فرایندهای‬ ‫کاری اتــی ســازمان را به مخاطــره می انــدازد‪ ،‬در ایــن‬ ‫زمینــه بــه بهتریــن نحــو تــاش کننــد‪.‬‬ ‫مثالی از ناکارامدی مصاحبه های شغلی‬ ‫یکــی از دوســتانم بــرای مصاحبـه ای شــغلی بــه‬ ‫شــرکتی مراجعــه کــرده بــود‪ .‬او خــود را ‪ ۵‬دقیقــه‬ ‫زودتــر بــه محــل قــرار رســانده بــود و به محــض‬ ‫ورود‪ ،‬او را بــه اتــاق مصاحبــه دعــوت کرده بودند‪.‬‬ ‫بســیار خوشــحال بــود و از اینکــه حتــی کمــی‬ ‫زودتــر بــه مــکان مصاحبــه رســیده بود‪ ،‬احســاس‬ ‫افتخــار می کــرد‪ .‬ایــن احساســات مطبــوع باعــث‬ ‫شــده بــود دوســت کذایــی مــا‪ ،‬ارامــش خیــال‬ ‫و اعتمادبه نفس(افزایــش اعتمــاد بــه تفــس)‬ ‫خوبــی در مصاحبــه داشــته باشــد و طــوری‬ ‫ظاهــر شــود کــه عوامــل مصاحبه کننــده نیــز از‬ ‫اعتمادبه نفــس و ارامــش او خوش شــان بیایــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه دوســت محتــرم مــا‪ ،‬بــا اشــتباه گرفتن‬ ‫ســاعت حضــور بــرای مصاحبــه‪ ۲۵ ،‬دقیقــه هــم‬ ‫دیــر بــه محــل رســیده بــود‪ ،‬امــا ســوءتفاهمی کــه‬ ‫بــرای شــخص خــودش پیــش امــده بــود‪ ،‬نوعــی‬ ‫اعتمادبه نفــس در او ایجــاد کــرده و اســتقبال تیم‬ ‫مصاحبــه را نیــز برانگیختــه بــود‪ .‬ایــن فــرد به طــور‬ ‫عــادی‪ ،‬کســی نیســت کــه در مواجهــه بــا شــرایط‬ ‫بحرانــی ماننــد دیررســیدن‪ ،‬ارامــش خــود را حفظ‬ ‫کنــد‪ ،‬امــا اشــتباهی کــه در زمان بنــدی رخ داده‬ ‫بــود و همین طــور بخــت خوبــش‪ ،‬او را در چنیــن‬ ‫شــرایطی قــرار داده بــود و اینهــا درنهایــت منجــر‬ ‫بــه پذیرفته شــدن او در مصاحبــه شــد‪.‬‬ ‫خــب‪ ،‬چیــزی کــه کامــا واضــح اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه عوامــل مصاحبــه در ان شــرکت کامــا‬ ‫اشــتباه کرده انــد و مصاحبــه ی صورت گرفتــه‬ ‫بســیار ناکارامــد بــوده اســت‪ ،‬زیــرا انهــا نیرویــی‬ ‫اســتخدام کرده انــد کــه درواقــع از زمیــن تــا‬ ‫اســمان بــا فــرد موردنظرشــان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ایــن اشــتباهات و ســوءتفاهم ها معمــوال در‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی روی می دهــد و علــت هــم‬ ‫چیــزی نیســت جــز مصاحبه هــای ســاختارنیافته‬ ‫و فرم هــای مصاحبــه و اطالعاتــی کــه چنــدان‬ ‫بــه درد نمی خورنــد‪ .‬ایــن مســئله در بخــش‬ ‫پذیــرش دانشــگاه ها هــم دیــده می شــود و‬ ‫نمــرات‪ ،‬امتیــازات و معیارهــای اســتاندارد در‬ ‫پذیــرش افــراد نادیــده گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫تاثیر موقعیت مصاحبه بر نظر‬ ‫مصاحبه کنندگان‬ ‫در موقعیت هایــی ماننــد انچــه گفتیــم‪،‬‬ ‫مصاحبه کننــدگان تحت تاثیــر عوامــل نابجــا و‬ ‫اشــتباه قــرار می گیرنــد و پیــش از اینکــه بتواننــد‬ ‫اطالعاتــی دربــاره ی فــرد متقاضــی کســب کننــد‪،‬‬ ‫همه چیــز را درمــورد خــود لــو می دهنــد‪ .‬کســانی‬ ‫ شناســی فــردی تحقیــق و‬ ‫کــه در زمینــه ی روان‬ ‫ِ‬ ‫مطالعــه می کننــد‪ ،‬به خوبــی بــا این مســئله اشــنا‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای مثــال در ســال ‪ ۱۹۷۰‬دانشــکده ی‬ ‫پزشــکی تگــزاس در نظــر داشــت در مرحلــه ی‬ ‫تکمیــل ظرفیــت‪ ۵۰ ،‬دانشــجوی جدیــد را بــه‬ ‫کالس هــای خــود اضافــه کنــد‪ .‬ایــن تعــداد از‬ ‫دانشــجویان نــه در عملکــرد خــود در رابطــه بــا‬ ‫مریضــان و ســوپروایزرهای بیمارســتان بــا ســایر‬ ‫هم کالس ـی ها تفاوتــی داشــتند و نــه در مــدارج‬ ‫علمی و عملکردهای اکادمیک‪ ،‬ولی در دور اول‬ ‫مصاحبــه پذیرفتــه نشــده بودنــد‪.‬‬ ‫همیــن موضــوع‪ ،‬نامناس ـب بودن و نامربوط بــودن‬ ‫ت‬ ‫شــیوه ی مصاحبــه را نشــان مـی داد‪ ،‬زیــرا تحقیقــا ِ‬ ‫بیشــتر درباره ی دانشــجویان تازه اضافه شــده‪ ،‬حاکی‬ ‫از ایــن بــود کــه ایــن افــراد واقعــا کفایــت الزم بــرای‬ ‫شــرکت در کالس هــا را ندارنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫دانشــجویان جدیــد نشــان‬ ‫بیشــتر دربــاره ی ایــن‬ ‫ِ‬ ‫مــی داد ایــن افــراد حتــی ممکــن اســت خطرنــاک‬ ‫باشــند‪ ،‬تاثیرگــذاری دیگــران را در امور نادیده بگیرند‬ ‫و…‪ .‬درهرحــال ایــن مثــال نشــان می دهــد شــیوه ی‬ ‫مصاحبــه اصــا و ابــدا مفیــد نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در پژوهشــی دیگــر محققــان ســعی کــرده‬ ‫بودنــد بــا درنظرگرفتــن عواملــی نظیــر برنامــه ی‬ ‫درســی دانش امــوزان‪ ،‬مصاحبــه بــا انهــا و‬ ‫ِ‬ ‫معدل هــای گذشته شــان‪ ،‬عملکــرد انهــا در تــرم‬ ‫بعــدی را پیش بینــی کننــد‪ .‬در پایــان‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد پیش بینی هایــی کــه براســاس معدل هــای‬ ‫گذشــته ی دانــش امــوزان صــورت گرفتــه بــود‪،‬‬ ‫نســبت به پیش بینی هــای صورت گرفتــه براســاس‬ ‫مصاحبــه بــا دانش امــوزان‪ ،‬نتایجــی قابل اعتمادتــر‬ ‫و صحیح تــر داشــته اســت‪.‬در خــال ایــن‬ ‫مصاحبه هــا‪ ،‬بــه تعــدادی از مصاحبه شــوندگان‬ ‫اجــازه دادنــد به طــور تصادفــی بــه ســواالت‬ ‫پاســخ بدهنــد‪ .‬مصاحبه کننــدگان نیــز اجــازه‬ ‫داشــتند هرگونــه پرسشــی را در قالــب بله‪/‬خیــر‬ ‫یــا انتخــاب میــان ‪ ۲‬گزینــه در قالــب ایــن‪/‬ان‬ ‫مطــرح کننــد‪ .‬در نیمــی از ایــن مصاحبه هــا نیــز از‬ ‫مصاحبه شــوندگان درخواســت کرده بودند کامال‬ ‫صادقانــه پاســخ بدهنــد و نــه تصادفــی‪.‬‬ ‫از مصاحبه شــوندگان درخواســت شــده بود حرف‬ ‫ابتدایی دو کلمه ی اخر هر سوال را در نظر بگیرند‬ ‫و ببیننــد ایــن حــروف در کــدام دســته بندی ِ حــروف‬ ‫از ‪ A-N‬یــا ‪ N-Z‬قــرار می گیــرد‪ .‬اگــر هــر دو حــرف در‬ ‫یــک گــروه قــرار می گرفتنــد‪ ،‬مصاحبه شــونده بایــد‬ ‫پاســخ بلــه را مـی داد یــا از قالــب دیگــر ِپاسـخ دادن‪،‬‬ ‫یعنــی ایــن‪/‬ان اســتفاده می کــرد‪ .‬اگــر حــروف در‬ ‫یــک گــروه بودنــد‪ ،‬مصاحبه شــونده بایــد پاســخ‬ ‫«ایــن» را انتخــاب می کــرد و اگــر در یــک گــروه‬ ‫قــرار نداشــتند‪ ،‬بایــد پاســخ خیــر و «ان» را از قالب‬ ‫پاس ـخ دهی ایــن‪/‬ان برمی گزیــد‪.‬‬ ‫نتیجــه ای کــه از نظــر روان شناســی دریافــت‬ ‫می شــود‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪ :‬افــراد مایل انــد هــر‬ ‫اطالعاتــی را به شــیوه ای مربــوط و قابل اســتناد‬ ‫تغییــر داده و بپذیرنــد‪ .‬در هــر ‪ ۲‬مثــال‬ ‫عنوان شــده‪ ،‬یعنــی هــم در مصاحب ـه ی شــغلی‬ ‫دوســت مــن و هــم ایــن دانــش امــوزان‪ ،‬افــراد‬ ‫مصاحبه کننــده نتوانســته بودنــد نشــانه های‬ ‫واقعــی را دریابنــد‪ .‬در پژوهشــی دیگــر‪ ،‬محققــان‬ ‫از گروهی از دانش اموزان خواســتند در برنامه ی‬ ‫پیش بینــی عملکــرد و معــدل شــرکت کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫از دانش امــوزان پرســیدند کــدام روش را بــرای‬ ‫پیش بینــی در ایــن تحقیــق انتخــاب می کننــد‪.‬‬ ‫پرهیز از مصاحبه های ناکارامد‬ ‫یکــی از روش هایــی کــه بــا اســتفاده از ان می تــوان‬ ‫بــر مشــکالت ناشــی از ناکارامــدی مصاحبه هــا فائــق‬ ‫امد‪ ،‬به کارگیری مصاحبه های ســاختاریافته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نــوع مصاحبه هــا متقاضیــان مشــاغل یــا هــر‬ ‫نــوع از مصاحبه شــوندگان بــا ســواالت یکســانی‬ ‫روبــه رو خواهنــد شــد‪ .‬چنیــن چهارچوب هایــی‬ ‫قابل اعتمادترنــد و موفقیت هــای شــغلی را بهتــر‬ ‫پیش بینــی می کننــد‪ .‬ضمــن اینکــه در ایــن شــیوه‬ ‫شــغلی بیشــتر مطــرح‬ ‫از مصاحبــه‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫ْ‬ ‫می شــوند و افــراد از گفت وگوهــای بیهــوده ی‬ ‫شــخصی اجتنــاب می کننــد‪ .‬البتــه نمی تــوان‬ ‫انتظــار داشــت در موقعیت هــای مختلــف لزومــا بــا‬ ‫مصاحبه هایــی کارامــد و صحیــح روبــه رو باشــیم‪.‬‬ ‫پــس تــا زمانــی کــه ایــن موضــوع بــه اســتانه ی‬ ‫اســتانداردی مطمئــن برســد‪ ،‬بایــد تــاش کنیــم‬ ‫در موقعیــت مصاحبه کننــده یــا مصاحبه شــونده‪،‬‬ ‫بیش ازپیــش بــه حقایــق دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫با ما با چطور همراه باشید‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫ایــا می دانســتید ‪ ۳۳‬درصــد از مدیــران پــس از ‪ ۹۰‬ثانیـه ی اول دیــدار‬ ‫بــا متقاضیــان شــغلی بــرای اســتخدام کــردن یــا نکــردن انهــا تصمیــم‬ ‫می گیرنــد؟ پژوهش هــای مختلــف نشــان می دهــد کــه تاثیــر اولیه در‬ ‫مصاحبــه ی شــغلی به شــدت مهــم اســت و اگــر مدیریــت و وظیفـه ی‬ ‫اســتخدام را برعهــده داریــد بایــد تــاش کنیــد روش هــای صحیــح ایــن‬ ‫مســئله را به درســتی بیاموزیــد و بـه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫نکات ‪5‬گانه که به استخدام‬ ‫بهترین کارمندان کمک‬ ‫می کند‬ ‫در شــرایط رقابتــی امــروز تمــام شــرکت های بــزرگ و موفــق بــه‬ ‫دنبــال جــذب بهتریــن و بااســتعدادترین نیروهــا هســتند‪ .‬پــس از‬ ‫بررســی رزومه هــا‪ ،‬مصاحبــه شــغلی اولیــن گام بــرای شناســایی‬ ‫میــزان توانایــی و عالقــه ی متقاضــی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫فراینــد مصاحب ـه ی شــغلی بــرای گزینــش کارکنــان جدیــد بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬در ادامــه چنــد روش بــرای کمــک بــه جــذب نیروهــای‬ ‫ارزشــمند در فراینــد اســتخدام و مصاحب ـه ی شــغلی مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫تو جوی ظرفیت ها‪ ،‬نه موفقیت های گذشته‬ ‫‪ .۱‬جس ‬ ‫مطالعــه و بررســی رزومــه‪ ،‬اطالعــات خوبی درباره ی شایســتگی ها‬ ‫و توانایی هــای فــرد متقاضــی در اختیــار می گــذارد‪ ،‬اما یادتان باشــد‬ ‫کــه دســتاوردهای گذشــته بــه معنــای موفقیت هــای اینــده نیســت‬ ‫و نخواهــد بــود‪ .‬در هنــگام جــذب نیــروی جدیــد و بااســتعداد بهتــر‬ ‫اســت بــه دنبــال متقاضیانــی بگردیــد کــه در گذشــته در حیط ـه ی‬ ‫موردنظــر شــما موفــق عمــل کرده انــد‪.‬‬ ‫در جــذب نیــرو بــرای اســتارتاپ ها و شــرکت های کوچــک بایــد‬ ‫بــه جــذب نیروهایــی اقــدام کــرد کــه توانایــی رشــد و تطبیــق‬ ‫بــا محیط هــای متغیــر را داشــته باشــند و الزم نیســت چنــدان‬ ‫در جســت و جوی رزومــه و ســوابق انهــا باشــید‪ .‬جــذب نیــروی‬ ‫جــوان و تازه نفســی کــه بااســتعداد و باانگیــزه اســت بــه نفــع‬ ‫شــما خواهــد بــود چــون ضمــن داشــتن نیرویــی عالــی و کارامــد‪،‬‬ ‫حقــوق و دســتمزد کمتــری هــم پرداخــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پرسیدن سواالت مناسب‬ ‫زمــان مصاحبــه و شناســایی نیــرو بســیار محــدود اســت‪ .‬پــس‬ ‫بایــد تــاش کنیــد در ایــن فرصــت کوتــاه بهتریــن گزینه هــا را‬ ‫شناســایی و انتخــاب کنیــد‪ .‬هــر پرسشــی کــه در مصاحبــه ی‬ ‫شــغلی مطــرح می شــود بایــد هــدف مشــخصی را دنبــال کنــد‬ ‫و معیــار مناســبی بــرای ســنجش توانایی هــای متناســب بــا‬ ‫ســازمان تلقــی شــود‪.‬‬ ‫به عنــوان کســی کــه در ســمت مصاحبه کننــده اســت بایــد بــه‬ ‫مــوارد زیــر در مــورد متقاضیــان توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫مهارت هــای ویــژه ی شــغلی‪ ،‬مهارت هــای رهبــری و ســازمانی‪،‬‬ ‫خالقیــت‪ ،‬ذهنیــت حــل مســئله و ظرفیــت انجــام کار تحــت فشــار‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ازمودن عملی متقاضی‬ ‫ـب بررســی مهارت هــای متقاضــی‪ ،‬ســنجش توانایــی او‬ ‫راه مناسـ ِ‬ ‫قو فتــق مســئله ای مــوردی و واقعــی اســت‪ .‬افــراد توانــا با‬ ‫بــرای رت ‬ ‫اندکــی راهنمایــی چنیــن مســائلی را حل و فصــل می کننــد‪ .‬بســته‬ ‫بــه اینکــه خواهــان جــذب چــه نیرویــی هســتید‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫ازمون هــای مختلفــی بــرای ســنجش متقاضــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه اگــر در مصاحبــه ی شــغلی بــه دنبــال ســنجش‬ ‫میــزان توانایــی فــرد در زمینــه ی ابــراز خالقیــت و تفکــر ســریع‬ ‫هســتید‪ ،‬می توانیــد از معماهــای پیچیــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مثال‪«:‬اقــای «الــف» ‪ ۲۵‬اســب دارد و می خواهــد ‪ ۳‬اســبی‬ ‫را کــه نســبت بــه بقیــه ســرعت بیشــتری دارنــد‪ ،‬انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫او فقــط ‪ ۵‬مســیر اســب دوانی دارد یعنــی فقــط می توانــد ‪۵‬‬ ‫اســب را هم زمــان در زمیــن بدوانــد و سرعت شــان را بررســی‬ ‫کنــد‪ .‬کرنومتــری هــم بــرای ســنجش ســرعت همــه ی اســب ها‬ ‫در اختیــار نــدارد‪ .‬او بــا حداقــل چنــد مســابقه میــان اســب ها‬ ‫می توانــد ‪ ۳‬اســب پرســرعت را بیابــد؟»‬ ‫‪ .۴‬سنجش پرسش های متقاضی‬ ‫زمانــی کــه بــه پرســیدن ســواالت موردنظــر متقاضــی اختصــاص‬ ‫می دهیــد‪ ،‬در واقــع فرصتــی عالــی بــرای ســنجش توانایــی و‬ ‫اســتعداد اوســت‪ .‬در ایــن فرصــت‪ ،‬فــرد باانگیــزه نشــان می دهــد‬ ‫کــه از قبــل بــرای مصاحبـه ی شــغلی امــاده شــده اســت و فقــط‬ ‫بــه پرســیدن ســواالتی کــه در اینترنــت هــم جواب شــان معلــوم‬ ‫اســت‪ ،‬اکتفــا نمی کنــد‪ .‬متقاضــی باهــوش در ایــن موقعیــت‬ ‫ســواالت بــاز می پرســد کــه ضمــن طــرح انهــا عالقه منــدی خــود‬ ‫بــه شــغل و شــرکت را نیــز نشــان بدهــد‪.‬‬ ‫پرســش های هوشــمندانه بــه فرهنــگ شــرکت‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫چالش هــای جــاری‪ ،‬چگونگــی ارزیابــی عملکــرد و فرصت هــای‬ ‫توســعه و رشــد شــغلی می پردازنــد‪ .‬ایــن مباحــث ثابــت می کنــد‬ ‫کــه متقاضــی بــه فعالیــت در محیــط موردنظــر عالقه منــد‬ ‫اســت و بــرای پیشــبرد اهــداف و عملکــرد ان ســازمان و شــرکت‬ ‫گام هــای مهمــی برخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مصاحبه ی چندباره با متقاضی مناسب‬ ‫ســعی کنیــد بــا متقاضــی مناســب چندبــار مصاحبــه کنیــد‪.‬‬ ‫شــما در اســتانه ی اخــذ تصمیــم مهمــی هســتید‪ ،‬پــس نبایــد‬ ‫از مصاحبه هــای چندبــاره شــرمگین شــوید‪ .‬شــما قصــد داریــد‬ ‫فــرد مناســبی را انتخــاب کنیــد و بایــد جــدی و بادقــت بــه ایــن‬ ‫مقولــه بپردازیــد‪.‬‬ ‫انتخــاب کارمنــد جدیــد تنهــا بــه انتخــاب فــردی کــه وظایــف‬ ‫شــغلی خــود را می شناســد‪ ،‬محــدود نمی شــود‪ .‬بایــد کســی را‬ ‫برگزینیــد کــه ضمــن داشــتن توانایی هــای شــغلی بــا فرهنــگ‬ ‫ســازمانی و کار تیمــی شــما متناســب باشــد‪ .‬بــرای اگاهــی از‬ ‫نظــرات ســایر اعضــای تیــم کاری تــان ســعی کنیــد بــا ‪ ۳‬متقاضــی‬ ‫منتخــب و اعضــای تیــم جلســه ای تشــکیل بدهیــد‪.‬‬ ‫وقتــی متقاضیــان بــا اعضــای تیم تــان دیــدار کننــد‪ ،‬انتخــاب‬ ‫فــرد مناســب تر از میــان انهــا ســاده تر خواهــد شــد‪ .‬برگــزاری‬ ‫مصاحبه هــای شــغلی متعــدد تاحــدودی خســته کننده و البتــه‬ ‫وقت گیــر اســت امــا در هــر حــال نوعــی ســرمایه گذاری مهــم‬ ‫و ضــروری به شــمار مــی رود‪ .‬انتخــاب فــرد شایســته از ابتــدا‬ ‫موجــب می شــود زمــان زیــادی را بــرای اینــده ذخیــره کنیــد کــه‬ ‫بــرای پیشــبرد و پیشــرفت اهــداف کس ـب وکارتان بســیار مفیــد‬ ‫خواهــد بود‪./‬بــا مــا بــا چطــور همــراه باشــید‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪358‬‬ ‫اموزش‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و هشتم(حقوقی)‪:‬‏‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی کشــور‬ ‫‏می باشــند‪ .3‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی قواعــد امــره‬ ‫و اصــول حقوقــی در تنظیــم و ثبــت دادخواســتها‪،‬‬ ‫ســبب رد‏دعوا‪ ،‬ابطال دادخواســت‪ ،‬عدم اســتماع‬ ‫دعــوا و ورود ثالــث می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم‬ ‫کاری برخــی از وکالء‏ذیــا تشــریح می شــوند‪ :‬‏‬ ‫وکیــل در وکالــت مــع الواســطه بایــد دقــت کنــد‬ ‫ـل مدنــی مــوکل‬ ‫کــه اختیــاری زائــد بــر اختیــار وکیـ ِ‬ ‫نداشــته باشــد کــه‏غالبــا ایــن امــر مغفــول اســت ‪.‬‬ ‫بعبارتــی الزم اســت وکیــل دادگســتری اختیــارات‬ ‫وکیــل مدنــی ماخــوذ از اصیــل را‏بــدوا مطالعــه‬ ‫نمــوده و بــا اختیــارات او خــودش را تطبیــق‬ ‫دهــد‪ .‬مثــا اگــر وکیــل مدنــی شــخص اصیــل‪،‬‬ ‫اختیــار‏مطالبــه خســارت ناشــی از وقــوع جــرم یــا‬ ‫فســخ معاملــه را نداشــته باشــد‪ .‬بــه تبــع‪ ،‬وکیــل‬ ‫دادگســتری نیــز نمی توانــد در‏اینخصــوص اقامــه‬ ‫دعــوا کنــد ‪ .‬هــر چنــد کــه در وکالــت نامــه خــود‪،‬‬ ‫چنیــن اختیــاری را تصریــح کــرده باشــد‪ .‬‏بنابرایــن‬ ‫وجــود تضــاد در اختیــارات وکیــل مدنــی مــوکل و‬ ‫وکیــل رســمی دادگســتری‪ ،‬از اســباب رد دعــوی‬ ‫اســت‪.‬‏مدیــر عامــل ســازمان دولتــی نبایســتی‬ ‫شــخصا اقامــه دعــوا کنــد‪ .‬زیــرا نتیجــه دعــوا کــه‬ ‫متعلــق بــه ســازمان اســت ‏منصرف بــه او خواهد‬ ‫شــد کــه نقــض غــرض اســت‪ .‬و ســبب رد دعــوا‬ ‫می گــردد‪ .‬درتجدیــد نظرخواهــی بایــد ‏شــخص‬ ‫معتــرض یــا نماینــده او مداخلــه داشــته باشــند‬ ‫و اعتــراض ثالــث بایــد بــه طرفیــت تمــام اطــراف‬ ‫حکــم باشــد‪.‬‏خواهــان بایــد اصیــل باشــد و نــه‬ ‫وکیــل مدنــی و یــا رســمی و یــا ولــی و یــا اقربــا ء‬ ‫نزدیــک بــه خواهــان‪ ،‬زیــرا اصیــل‏ذینفــع اســت‬ ‫و نتیجــه حکــم بایــد بــه اصیــل برگــردد‪ .‬در غیــر‬ ‫اینصــورت نتیجــه حکــم متوجــه فــردی می شــود‬ ‫کــه بــه‏جــای اصیــل مطــرح شــده و ایــن نقــض‬ ‫غــرض از دادخواســت اســت و ســبب رد دعــوی‬ ‫می گــردد‪ .‬وکالء در مطالبــه‏خســارت بایــد بــه‬ ‫موجــه بــودن و قابــل توجیــه بــودن خســارت دقت‬ ‫نماینــد‪ .‬پــس از حصــول اطمینــان و وجــود اســناد‬ ‫‏مثبتــه ‪ ،‬اقامــه دعــوا کننــد‪..‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و نهم (حقوقی)‪:‬‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونــده ‏هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی‬ ‫کشــور میباشــند‪ . 4‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی‬ ‫قواعــد امــره و اصــول ‏حقوقــی در تنظیــم و‬ ‫ثبــت دادخواســت ها‪ ،‬ســبب رد دعــوا‪ ،‬ابطــال‬ ‫دادخواســت‪ ،‬عــدم اســتماع دعــوا و ورود ثالــث‬ ‫‏می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری برخــی از وکالء‬ ‫ذیــا تشــریح میشــوند‪ :‬‏‬ ‫طــرح دعــوا علیــه نماینــده‪ ،‬صحیــح نیســت‪.‬‬ ‫زیــرا پاســخگوی اعمــال حقوقــی نماینــده ســازمان‬ ‫متبــوع او اســت‪ .‬بــه‏همیــن ســبب طــرح دعــوا به‬ ‫طرفیــت شــهرداری منطقــه و ناحیــه ‪ ،‬نمایندگــی‬ ‫بیمــه ایــران و شــعب بانــک صحیــح‏نیســت‪.‬‬ ‫بلکه باید در ستون خوانده ‪ ،‬مثال نام شهرداری‬ ‫تهــران‪ ،‬شــرکت بیمــه ایــران و بانــک مثــا بانــک‬ ‫ملــی‏اورده شــود و در ســتون خواســته ضمــن‬ ‫تبییــن و تقویــم خواســته‪ ،‬نــام نمایندگــی اورده‬ ‫شــود و نشــانی خوانــده‏نیــز نشــانی نماینــده‪،‬‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬خوانــده نبایــد تاجــر ورشکســته‪،‬‬ ‫میــت‪ ،‬محجــور‪ ،‬صغیــر باشــد‪ .‬دراینصــورت‏بــه‬ ‫ترتیــب بایــد خواهــان بــه طرفیــت مدیــر تصفیــه‪،‬‬ ‫ورثــه میــت ولــی صغیــر و قیــم محجــور طــرح‬ ‫دعــوا کنــد‏‪.‬‬ ‫همــه ســاله هــزاران هــزار پرونــده قضایــی بــه‬ ‫علــت اشــتباهات وکالء‪ ،‬مــرود و باطــل میشــوند‪.‬‬ ‫و بــر مــوکالن ایــن‏وکالء ‪ ،‬هزینــه دادرســی و حــق‬ ‫الوکالــه نــاروا تحمیــل میگــردد و بــه تبــع بر ســایر‬ ‫موکالنــی کــه از اشــتباه وکالء‏در امــان مانده انــد‬ ‫تطویــل دادرســی تحمیــل میگــردد‪ .‬عــدل و‬ ‫انصــاف حکــم می کنــد کــه وکالء خطــاکار ‪ ،‬حــق‬ ‫‏الوکالــه ماخــوذه را بــه مــوکالن خــود مســترد و‬ ‫هزینــه دادرســی را خــود متحمــل شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫الزامــی در‏اینخصــوص فراهم شــود پرهیــز از این‬ ‫اشــتباهات میســر اســت‪ .‬‏‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫چگونه نسخه قبلی‬ ‫عملکرد ویندوز سیستم‬ ‫خود را بازیابی کنیم؟‬ ‫قبــل از شــروع ایــن کار‪ ،‬بخاطــر داشــته باشــید‬ ‫کــه بــرای اســتفاده از قابلیــت ‪System Restore‬‬ ‫وینــدوز‪ ،‬بایــد یــک نقطــه بازیابــی در رایانــه خــود‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬امــوزش قــدم بــه قــدم قابلیــت‬ ‫‪ System Restore‬وینــدوز ‪:‬‬ ‫‪-1‬ایجاد یک نقطه بازیابی‪:‬‬ ‫• گزینه ‪ start‬را باز کنید‪.‬‬ ‫• واژه ی ‪ system restore‬را در کادر ‪start‬‬ ‫تایپ کنید‪.‬‬ ‫• بــر روی گزینــه ‪create a Restore point‬‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫• بر روی گزینه ‪ create‬کلیک می کنیم‪.‬‬ ‫• نــام نقطــه بازیابــی را وارد کنید‪.‬بــرای ایــن‬ ‫کار نیــازی نیســت کــه شــما تاریــخ وســاعت را وارد‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا ‪ System Restore‬تاریــخ و ســاعت‬ ‫ایجــاد نقطــه را بــه صــورت خــودکار ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫• بر روی گزینه ‪ create‬کلیک می کنیم‪.‬‬ ‫• در صــورت درســت انجــام شــدن مراحــل بــر‬ ‫روی دکمــه ‪ close‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫• سپس بر روی دکمه ‪ ok‬کلیک میکنیم‪.‬‬ ‫‪ -2‬بازیابی از دسکتاپ‪:‬‬ ‫• گزینه ‪ start‬را باز کنید‪.‬‬ ‫• کلمه ‪ recovery‬را در داخل کادر باز شده‬ ‫تایپ می کنیم‪.‬‬ ‫• بر روی گزینه ‪ recovery‬کلیک می کنیم‪.‬‬ ‫• روی ‪ Open System Restore‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫• روی ‪ Next‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫• یک نقطه بازیابی را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫• روی ‪ Next‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫• در نهایت بر روی ‪ finish‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫بــا اینــکار در صــورت اینکــه بــرای سیســتم شــما‬ ‫مشــکلی بوجــود بیایــد مــی توانیــد بــا انتخــاب نقطــه‬ ‫بازیابــی‪ ،‬وضعیــت سیســتم را بــه همــان وضعیــت‬ ‫تاریــخ ایجــاد نقطــه بازیابــی برگردانیــد و مشــکالت‬ ‫سیســتم خــود را بــر طــرف کنیــد‪.‬‬ ‫سرهنگ دوم «محسن شاوردیان»‬ ‫ن !!‪‎‬‬ ‫گذشته را رها ک ‪‎‬‬ ‫زندگــی کــردن در لحظــه یــا حــال بــه معنــی ان‬ ‫اســت کــه بــا تمــام حــواس خــود ‪ ،‬هوشــیار و‬ ‫اگاه بــه زمــان حــال باشــیم‪ .‬ایــن بــه‏معنــی ان‬ ‫اســت که به گذشــته فکر نکنیم یا در ان ســاکن‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫نشــویم و نیــز مضطــرب و نگــران اینــده نباشــی ‪‎‬‬ ‫وقتــی مــا توجــه خــود را بــه زمــان حاضــر یــا حــال‬ ‫مــی دهیــم‪ ،‬بــر روی کاری کــه در دســت داریــم‬ ‫تمرکــز مــی کنیــم ‪ .‬مــا تمــام‏توجــه خــود را بــه ان‬ ‫چــه کــه بایــد انجــام بدهیــم ‪ ،‬متمرکــز می کنیــم و‬ ‫تــا رســیدن بــه نتیجــه پیــش می رویــم‏‪.‬‬ ‫تصــور هــر لحظــه زندگــی ‪ ،‬مــا را وادار می کنــد‬ ‫کــه ارزش ان لحظــه را طوالنــی تــر و معنادارتــر‬ ‫ســازیم ‪ ،‬وقتــی در لحظــه زندگــی‏مــی کنیــم‪ ،‬بــه‬ ‫جــای جســتجوی کمیــت زمــان‪ ،‬از هــر دقیقــه‬ ‫لــذت مــی بریــم و ان را مــزه مــزه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫یعنــی کمیــت را‏فــدای کیفیــت نمی کنیــم ‏‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بــه معنــی ان نیســت کــه برنامــه ای‬ ‫نداریــم‪ ،‬اهــداف خــود را مشــخص نکــرده و یــا خــود‬ ‫را بــرای اینــده امــاده نمــی‏کنیــم ‪ ،‬تمــام ایــن امــور‬ ‫را نمــی توانیــم انجــام دهیــم و در عیــن حــال از هــر‬ ‫لحظــه لــذت ببریــم ‪ ،‬در ســت بــه همان شــکلی که‬ ‫بــر‏مــا اشــکار می شــود‪.‬‏‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر هدفمــان ایــن باشــد کــه‬ ‫هــر روز ورزش کنیــم‪ ،‬می توانیــم ایــن ورزش را‬ ‫در حالــی انجــام دهیــم کــه از لحظــات‏تمریــن و‬ ‫فراینــد واقعــی ان لــذت ببریــم یــا حداقــل در ان‬ ‫لحظــه حضــور داشــته باشــیم ‏‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بــه خودمــان بــرای زندگــی در لحظــه‬ ‫امــوزش مــی دهیــم ‪ ،‬خــود را در ان لحظــه فــرو‬ ‫مــی بریــم و زیبایــی ان را کشــف‏مــی کنیــم ‪ .‬مــا‬ ‫یــاد مــی گیریــم کــه روی انــرژی خــود تمرکــز و ان‬ ‫را مدیریــت کنیــم‪.‬‏‬ ‫ورزشــکاران حرفـه ای طــرز اســتفاده از ایــن نــوع‬ ‫تمرکــز را بســیار خــوب می داننــد‪ .‬انهــا می داننــد‬ ‫کــه کمــال و موفقیــت‪،‬‏نتیجــه مدیریت مهــارت و‬ ‫متعــادل ســاختن انرژی شــان اســت‏‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه هــر لحظه را بشــماریم‪ ،‬باید پذیرای‬ ‫ان باشــیم‪ ،‬هــر کاری کــه انجــام می دهیــم و بــا‬ ‫هــر شــخصی کــه در ارتبــاط‏هســتیم یــا تمــام‬ ‫توجــه خودمــان را بــه انهــا اختصــاص می دهیــم‪،‬‬ ‫حتــی زمانــی کــه اســتراحت مــی کنیــم‪ ،‬بایــد ان‬ ‫لحظــه را‏مــزه مــزه کنیــم ‏‪.‬‬ ‫ایــن بــه مــا فرصتــی بــرای دوباره شــارژ شــدن‪ ،‬تازه‬ ‫شــدن و پیــدا کــردن شــفافیت مــی دهــد‪ .‬در اغلــب‬ ‫مــوارد مــا انتظــارات بســیار‏بزرگــی از خودمــان و‬ ‫زندگیمــان داریــم‪ ،‬مــا بــرای انجــام این امــور هجوم‬ ‫می بریــم و بــا شــتاب کاری را انجــام می دهیــم‪،‬‬ ‫واقعــا‏بــدون ان کــه از فراینــد ان لــذت ببریــم ‏‪.‬‬ ‫ایــن هجــوم بــردن بــرای چیســت ؟ فکــر‬ ‫می کنیــم بــه کجــا می رویــم ؟ اگــر مــا توقــف‬ ‫نکنیــم و دربــاره اینکــه بــه کجــا می رویــم ‪،‬‏فکــر‬ ‫نکنیــم‪ ،‬احتمــاال جهتمــان را گــم می کنیــم‪ ،‬در‬ ‫عــوض وقتــی قــدر هــر لحظــه را می دانیــم و‬ ‫درس هــای ان را برداشــت‏می کنیــم‪ ،‬اگاهانــه‪،‬‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬و مســئوالنه زندگــی می کنیــم ‏‪.‬‬ ‫بعــاوه وقتــی در گذشــته زندگــی مــی کنیــم و‬ ‫اجــازه نمــی دهیــم که تجارب دردناک ‪ ،‬اشــتباهات‬ ‫پیــش امــده یــا روزگار ســخت‏بگذرنــد‪ ،‬خــود را بــه‬ ‫اموزش‬ ‫تقویت فضای سایبری انگلیس‬ ‫با پروژه هکرهای اخالقی‬ ‫وزارت دفــاع انگلیــس بــا پــروژه هکرهــای اخالقــی فضــای‬ ‫ســایبری خــود را تقویــت می کنــد‬ ‫وزارت دفــاع بریتانیــا ‪ MoD -‬بــه تازگــی یــک چالــش ‪ 30‬روزه بــه‬ ‫همــراه جایــزه بــرای پیــدا کــردن نقص هــای امنیتــی راه انــدازی‬ ‫کــرده و سیســتم هــای خــود را بــرای بررســی توســط هکرهــای‬ ‫اخالقــی بــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫برنامــه هــای ‪ Bug bounty‬بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت‬ ‫کــه بــه هکرهــای «کاله ســفید» ایــن امــکان را مــی دهــد تــا‬ ‫بــرای یافتــن اســیب پذیــری هایــی کــه در صــورت لــو رفتــن مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده توســط هکرهــای «کاله ســیاه» قــرار مــی گیــرد ‪،‬‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬همچنیــن بــه ایــن محققــان پــاداش داده مــی شــود‬ ‫و ســازمانی کــه ایــن دســتورالعمل را اجــرا مــی کنــد بــه ارزش‬ ‫حــال و اینــده ای مشــابه محکــوم می کنیــم ‏‪.‬‬ ‫بایــد بپذیریــم کــه نمی توانیــم گذشــته را تغییــر‬ ‫بدهیــم ‪ ،‬مــا تنهــا می دانیــم کــه در ان بــه ســر‬ ‫میبریــم‪ ،‬ســپس بــه پایــان‏مــی رســد و بــه جلــو‬ ‫حرکــت می کنیــم ‪.‬زندگــی در لحظــه بــه معنی ان‬ ‫اســت کــه اجــازه بدهیــم گذشــته عبــور کنــد و بــه‬ ‫اینــده‏اعتمــاد کنیــم ‏‪.‬‬ ‫اگــر مثبــت و بــه زمــان حاضــر خــوش بیــن‬ ‫باشــیم‪ ،‬اینــده مــان نیــز مثبــت و امیــد بخــش‬ ‫خواهــد بــود ‪ .‬ایــن را بــه خــود مدیــون‏هســتیم‬ ‫کــه هــر لحظــه مــان را از همیــن حــاال بشــماریم‏‪.‬‬ ‫ضربه هایی برای زندگی کردن در لحظه‬ ‫‏‪1‬‏‪ .‬بــه ذهنتــان امــوزش دهیــد کــه روی فعالیــت‬ ‫حاضــر تمرکــز کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪2‬‏‪ .‬درگیــر در فعالیــت شــوید و ان چــه را کــه‬ ‫انجــام مــی دهیــد حــس کنیــد و از فراینــد انجــام‬ ‫ان لــذت ببریــد ‏‪.‬‬ ‫‏‪3‬‏‪ .‬روش هــای ارام ســازی را بیاموزیــد تــا در‬ ‫لحظــه حضــور داشــته باشــید ‏‪.‬‬ ‫باالیــی از نظــر اقتصــادی و ســایبری در حفــره هــای امنیتــی‬ ‫احتمالــی کشــف شــده دســت مــی یابــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه چنیــن برنامــه هایــی بیشــتر در بخــش خصوصــی‬ ‫رواج دارد‪ ،‬دولــت هــا بــه طــور ســنتی بــا توجــه بــه پیامدهــای‬ ‫امنیــت ملــی تمایلــی بــه بازکــردن سیســتم هــای فنــاوری‬ ‫اطالعــات خــود بــرای بررســی ندارنــد‪ .‬ایــن اولیــن ابتــکار در نــوع‬ ‫خــود اســت کــه وزارت دفــاع انگلیــس انجــام داده و مدعــی‬ ‫اســت کــه ایــن تمریــن بــرای کمــک بــه یافتــن و رفــع اســیب‬ ‫پذیــری هــا در شــبکه هــای بخــش و ‪ 750،000‬دســتگاه «بســیار‬ ‫ارزشــمند» خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وزارت دفــاع اعــام کــرد کــه حمایــت خــود را از برنامــه هــای‬ ‫‪ bug bounty‬در کنــار ســایر ابتــکارات بــرای افزایــش امنیــت‬ ‫ســایبری و بــه اشــتراک گذاشــتن تجربــه هــای بدســت امــده‬ ‫مربوطــه بــه ایــن چالــش را توســط دولــت ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫‪ Christine Maxwell‬افســر ارشــد امنیــت اطالعــات ‪MoD‬‬ ‫گفــت‪ :‬اســتدالل می کنیــم کــه ایــن ابتــکار بخشــی از تعهــد‬ ‫شــفافیت و اصــول امنیــت ســایبری بــر اســاس طراحــی صــورت‬ ‫‏‪4‬‏‪ .‬بــه محیــط اطرافتــان توجــه کنیــد ‪ ،‬نورهــا ‪،‬‬ ‫اصــوات ‪ ،‬بوهــا و جزییــات محیــط ‏‪.‬‬ ‫‏‪5‬‏‪ .‬بــا تمرکــز ‪ ،‬بــه مکالمــات دیگران ‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫وحتــی ســکوت گوش دهیــد ‪.‬‏‬ ‫‏‪6‬‏‪ .‬غــذا و نوشــیدنی را مــزه مــزه کنیــد ‪ .‬طعم هر‬ ‫لقمه غذا را بچشــید ‏‪.‬‬ ‫مزایای زندگی کردن در لحظه‏‬ ‫‏‪.1‬‏شما ارتباط بیشتری با افکار و‪ .‬احساساتتان‬ ‫پیدا می کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.2‬‏با دیگران ارتباط بیش تری پیدا می کنید‏‪.‬‬ ‫‏‪.3‬‏قدردانــی و لــذت بخشــی زندگــی را بیشــتر‬ ‫احســاس خواهیــد کــرد ‏‪.‬‬ ‫‏‪.4‬‏اگــر در لحظــه زندگــی کنیــد ‪ ،‬لحظــه از کنــار‬ ‫شــما نمی گــذرد ‏‪.‬‬ ‫‏‪.5‬‏احســاس تمرکز‪ ،‬صلح و زنده بودن بیشــتری‬ ‫می کنید‪.‬‏‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬رئیــس مرکــز مشــاوره ارامــش‬ ‫پلیــس خراســان شــمالی‬ ‫گرفتــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬بــرای مــا مهــم اســت کــه مرزهــای توســعه‬ ‫دیجیتــال و ســایبری خــود را بــاز کــرده و پرســنلی بــا مهــارت‪،‬‬ ‫انــرژی و متعهــد جــذب کنیــم‪ .‬همــکاری مــا بــا جامعــه هــک‬ ‫اخالقــی ایــن امــکان را مــی دهــد کــه اســتعدادهای خــود را در‬ ‫زمینــه فنــاوری تقویــت کــرده و دیــدگاه هــای متنــوع تــری بــرای‬ ‫حفاظــت و دفــاع از دارایــی هــای خــود ارائــه دهیــم‪» .‬‬ ‫«درک نقــاط اســیب پذیــر و همــکاری بــا جامعــه هکرهــای‬ ‫اخالقــی بــرای شناســایی و رفــع انهــا یــک گام اساســی بــرای مــا‬ ‫در کاهــش خطــرات ســایبری و بهبــود امنیــت اســت‪» .‬‬ ‫ایــن پــروژه توســط شــرکت امریکایــی ‪ HackerOne‬اداره‬ ‫مــی شــود کــه در چنــد ســال گذشــته در ابتــکار ‪Hack the‬‬ ‫‪ Pentagon‬نیــز مشــارکت داشــته اســت‪ .‬ایــن برنامــه بخاطــر‬ ‫افشــای اســیب پذیــری هــای گســترش یافتــه اخیــر کــه شــامل‬ ‫همــه سیســتم هــای اطالعاتــی وزارت دفــاع کــه در دســترس‬ ‫وب ســایت هــا‪ ،‬اپلیکیشــن هــا و عمــوم قــرا گرفــت‪ ،‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مراقب پیامک های جعلی‬ ‫با عنوان ابالغ الکترونیک‬ ‫قضایی باشید‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬هموطنــان و کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی مراقــب باشــند کــه مجرمــان ســایبری بــا ارســال‬ ‫پیامک هایــی تحــت عنــوان ابــاغ الکترونیــک قضایــی در‬ ‫کمیــن هموطنــان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محســن محمــودی‪ ،‬در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در جامعــه امــروزی بــا‬ ‫ســوق یافتــن ارائــه خدمــات بــرای هموطنــان بصــورت‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬مجرمــان ســایبری از کاربــران سوءاســتفاده‬ ‫کــرده و بــا ارســال پیامک هــای جعلــی بــا عنــوان ابــاغ‬ ‫الکترونیــک قضائــی‪ ،‬بــرای رســیدن بــه اهــداف مجرمانــه‬ ‫خــود تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬کالهبــرداران بــا درج لینــک جعلــی‬ ‫بــا عنــوان ابالغیــه الکترونیــک قضایــی‪ ،‬قربانــی را بســوی‬ ‫ســایت های فیشــینگ هدایــت کــرده و از ایــن طریــق بــه کلیــه‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی انــان دسترســی پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬متاســفانه کاربــران از روی حــس‬ ‫کنجــکاوی و عــدم اگاهــی فــورا لینــک ارســالی را کلیــک‬ ‫نمــوده و بــا طــی کــردن مراحــل تعییــن شــده از طــرف فــرد‬ ‫کالهبــردار‪ ،‬مــورد فریــب اینترنتــی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی بــا بیــان اینکــه قــوه قضائیــه‬ ‫ســامانه رســمی بــرای ارســال ابالغیه هــای الکترونیکــی خــود‬ ‫را دارد و شــهروندان بایــد در ایــن ســامانه نســبت بــه ثبــت‬ ‫نــام اقــدام و کــد کاربــری و رمــز عبــور را دریافــت کننــد‬ ‫افــزود‪ :‬هموطنــان بــه هــر پیامکــی کــه بــا عنــوان ابالغیــه‬ ‫الکترونیکــی ســامانه ثنــا و بــا سرشــماره هــای شــخصی‬ ‫ارســال می گــردد اعتنــاء نکــرده وهمچنیــن از دانلــود‬ ‫اپلیکیشــن های ناشــناس از منبــع غیــر معتبــر خــوداری‬ ‫نمــوده و اقــدام بــه بروزرســانی تنظیمــات امنیتــی گوشــی‬ ‫و یــا سیســتم رایانــه ای خــود کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیامــک ارســالی از ســوی قــوه قضاییــه‬ ‫فاقــد لینــک مــی باشــد به کاربــران فضای مجــازی و هموطنان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬چنانچــه افــراد پیام هایــی تحــت نام ثنا (ســامانه‬ ‫ثبــت نــام الکترونیــک قضایــی) دریافــت کردنــد کــه در انهــا‬ ‫پرداخــت مبلغــی‪ ،‬هرچنــد کــم درخواســت شــده بــود‪ ،‬اگاه‬ ‫باشــند کــه تمامــی انهــا جعلــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویــش خریــد امــن در مــاه جــاری‬ ‫توســط پلیــس فتــا بــرای اگاه ســازی عمــوم شــهروندان در‬ ‫استفاده از فضای مجازی و خریدهای اینترنتی بیان داشت‪:‬‬ ‫پلیــس بــا تولیــد محتــوا و اعــام هشــدارهای پیشــگیرانه و‬ ‫اطــاع رســانی ها در قالــب پویش هــا‪،‬در ســایت پلیــس فتــا‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬مــوارد زیــادی را بــه اشــتراک گذاشــته‬ ‫و کاربــران مــی تواننــد از توصیه هــای مــوارد ذکــر شــده در ایــن‬ ‫پویش هــا بهــره الزم را ببرنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر شــخصی کــه بخواهــد در فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی از اعتمــاد شــهروندان ســوء اســتفاده‬ ‫کــرده و انــان را مــورد بــزه قــرار دهنــد بدانــد کــه پلیــس در‬ ‫چهارچــوب قانــون بــا ایــن افــراد برخــورد قاطــع خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫مــوارد مجرمانــه و مشــکوک می تواننــد مراتــب را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬و یــا‬ ‫باشــماره تمــاس ‪ 096380‬بــه مرکــز فوریتهــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫رئیس اداره اجتماعی پلیس‬ ‫اگاهی ناجا درخصوص‬ ‫پیامک های ناشناسی که‬ ‫درخواست انتقال پول دارند‪،‬‬ ‫هشدار داد و گفت‪ :‬پیامک های‬ ‫ناشناسی که در ان درخواست‬ ‫واریز پول به شماره کارت افراد‬ ‫غیر دارند‪ ،‬قابل اعتماد نیست‬ ‫و هموطنان باید در این گونه‬ ‫موارد‪ ،‬جوانب احتیاط را رعایت‬ ‫کنند‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 11‬اگوست ‪ 02 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 358‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬مرداد ‪11-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه‬ ‫اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان‬ ‫در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «ســلف خورش» ‪« ،‬کشــک بادنجان»‬ ‫‪« ،‬چیکو اردی» ‪« ،‬ماستوا (اش ماست)» ‪« ،‬لوبیا پلو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪:‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪:‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمــن‬ ‫‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‬ ‫‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگــر‬ ‫اســتمی شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا‬ ‫ســلیقه ای مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان‬ ‫صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و‬ ‫لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمک‪،‬فلفل‪:‬به میزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را‬ ‫جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون‬ ‫ظرفــی پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد‬ ‫تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم‬ ‫شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت‬ ‫ماهیتابــه را کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از‬ ‫حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه‬ ‫همــراه مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد‬ ‫داد ‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا‬ ‫اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده‬ ‫را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را‬ ‫نیــز در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا‬ ‫شــعله مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‬ ‫‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطقـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در‬ ‫میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن‬ ‫اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی‬ ‫بسیار زیبا و رویایی دارد اب این استخر طبیعی از چشمه‏های جوشان تامین‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی‬ ‫شهرســتان رامیــان و ‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‬ ‫‪:‬اقامتــگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت‬ ‫قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانات و زیرساخت های موجود روستا برای استفاده گردشگران ( همراه با‬ ‫تصاویر )دارای راه اسفالته – سوپر مارکت – نانوایی – در مسیر روستای پاقلعه‬ ‫به ابشار پشمکی ساختمان خدماتی و رفاهی ( سرویس بهداشتی و نمازخانه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه مــردم‬ ‫روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی‬ ‫می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویژه‏ای ســیزده بدر برگزار می‏شــود‪ .‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم‬ ‫ی‬ ‫روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی‬ ‫کند‪ .‬مردم میانســال و کهنســال روســتا معموال ًاز پوشــاک محلی اســتفاده م ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان‬ ‫پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مـ ‏‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫جوانان روســتا در مراســم ویژه و جشـن‏ها از لباس محلی اســتفاده م ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪ .‬مــردم روســتای پاقلعــه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس نتایــج‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه‬ ‫چشــمه گل شــناخته مــی شــود گفتــه انــد کــه‪ ،‬در‬ ‫زبــان ترکــی گل بــه نقطــه ای مــی گوینــد کــه بســیار‬ ‫عمیــق‪ ،‬گــود و فرورفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع‬ ‫شــده باشــد و گفتــه انــد کــه واژه ی گل از واژگان‬ ‫ارامــی اســت کــه معنــی ان چشــمه جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهای تاریخی‬ ‫عبارتند از‪ :‬حمام عروج ( دوره قاجاریه ) ‪ ،‬کاخ شاهی (‬ ‫دوره پهلوی ) ‪ ،‬قلعه میران (دوره ساسانی) ‪ ،‬قلعه کافر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪،‬‬ ‫ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪)...‬‬ ‫و چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫ســرگل و ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در‬ ‫ایــن شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی‬ ‫باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح‬ ‫هــای ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و‬ ‫معدنــی توســط دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه‬ ‫طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد میگــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثــار‬ ‫بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد‬ ‫مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق‬ ‫رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪،‬‬ ‫کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فرم رشــته از دهان حشــره‬ ‫کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود‬ ‫تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته‬ ‫ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در‬ ‫اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و‬ ‫نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی‬ ‫اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه‬ ‫در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!