روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 357 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 357

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 357

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 357

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 19 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /10‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /01‬محرم ‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪357‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫سهم حوزه فرهنگ از بودجه عمومی کشور‬ ‫کمتراز دو درصد است‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫روز و راز خبرنگار‬ ‫‪2‬‬ ‫دلواپسی ها از ویرانی یک اثر‬ ‫باستانی هزاره پنجم در شیروان‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش پنج درصدی ساالنه میزان مصرف‬ ‫بذر داخلی چغندر قند‬ ‫‪4‬‬ ‫کشف ‪ ۶۰‬میلیارد ریال کاالی‬ ‫قاچاق در گنبدکاووس‬ ‫‪5‬‬ ‫خبرنگاران و بایدهای اخالق رسانه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫‪3‬‬ ‫خبرنگار بچه نیست که با خرید‬ ‫یک پفک دلش را بدست اورید‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫خســارت از حملــه پلنــگ گــزارش شــد کــه تنهــا هشــت مــورد منجــر بــه‬ ‫تشــکیل پرونــده و تعییــن خســارت شــد‪ ،‬در حملــه پلنــگ ســه قــاده ســگ‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬راس میــش‪ ۲ ،‬راس قــوچ و ‪ ۲‬راس بــز تلــف شــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر‪ ،‬نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی از حملــه پلنــگ‬ ‫بــه گلــه گوســفندان و تلــف شــدن ‪ ۱۲‬راس گوســفند در روســتای جغــدی‬ ‫شهرســتان جاجــرم خبــر داد‪.‬‬ ‫یــک قــاده پلنــگ بــه گلــه گوســفندان در روســتای جغــدی از توابــع بخــش‬ ‫شــوقان حملــه کــرد و ‪ ۱۲‬راس گوســفند را تلــف کــرد و کارشناســان ارزش‬ ‫ایــن تعــداد گوســفند ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال بــراورد کردنــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور‬ ‫زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده‬ ‫از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه‬ ‫موجــود و هشــت گونــه ماهــی و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود‬ ‫در کشــور زیســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪ ،‬هوبــره‪ ،‬کبــک دری و‬ ‫کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت‬ ‫(‪ )IUCN‬در رده هــای بحرانــی و در حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق حفاظــت شــده و پارک‬ ‫هــای ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامــن اهــو‪ ،‬مناطق حفاظت شــده قرخــود‪ ،‬گلول‪،‬‬ ‫ســرانی و پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم را کــه محــل زیســت پلنــگ هــا‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬بــا گســتره ‪ ۱۹۷‬هــزار هکتــار مدیریــت مــی کنــد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫عدم استقبال بجنوردی ها از طرح میرشکار‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد گفــت‪ :‬اجــرای طــرح «میرشــکار» کــه از‬ ‫پارســال بــرای دورکــردن پلنــگ هــا از مناطــق روســتایی در دســتور کار قــرار گرفــت بــه‬ ‫علــت هزینــه بــر بــودن بــرای مــردم‪ ،‬مــورد اســتقبال مــردم واقــع نشــد‪.‬‬ ‫محمــد خالقــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫حضــور پلنــگ در اطــراف روســتاهای بجنــورد نگرانــی روســتاییان از حملــه‬ ‫ایــن گونــه وحشــی بــه دام و یــا انســان افزایــش یافــت و از طرفــی احتمــال‬ ‫اســیب رســاندن اهالــی بــه ایــن حیــوان هــم وجــود داشــت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل اجــرای طــرح میرشــکار در دســتور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محیــط زیســت اعــام امادگــی کــرد تــا در مجــوز اســتفاده از اســلحه بــه‬ ‫افــراد مــورد تاییــد شــورا و دهیــاران روســتاها‪ ،‬داده شــود تــا از ان بــرای دور کــردن‬ ‫پلنــگ از منطقــه مســکونی و یــا محــل نگهــداری دام اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد در بــاره علــت نبــود اقبــال روســتاییان‬ ‫بــه طــرح میرشــکار گفــت‪ :‬هزینــه هــای مربــوط بــه دســتمزد میرشــکار از اهالــی‬ ‫روســتا جمــع اوری مــی شــود از ایــن رو مــردم از ایــن طــرح اســتقبال نکردنــد‪.‬‬ ‫خالقــی بــا بیــان اینکــه در مناطقــی کــه پلنــگ زیــاد مشــاهده شــده‪ ،‬افــرادی‬ ‫بــه عنــوان میرشــکار تعییــن مــی شــود کــه پلنــگ هــا را از منطقــه دور کننــد‬ ‫امــا تاکنــون متقاضــی در ایــن زمینــه نداشــته ایــم افــزود‪ :‬البتــه روســتاییان‬ ‫بــه اهمیــت صیانــت و حفاظــت از پلنــگ اشــنا بــوده و نســبت به ان حســاس‬ ‫هســتند از ایــن رو از اســیب رســاندن بــه ایــن حیــوان خــودداری مــی کننــد‬ ‫امــا بــه هــر حــال نگــران خســارت بــه دام هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته خســارت هــای ناشــی از حملــه پلنــگ‬ ‫جبــران نشــده اســت گفــت‪ :‬میــزان خســارت هــای ناشــی از حملــه پلنــگ‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بســیار زیــاد بــود امــا خوشــبختانه امســال کمتــر اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫امســال پلنــگ بارهــا در اطــراف روســتاها مشــاهده شــده امــا پرســه ایــن‬ ‫حیــوان منجــر بــه خســارت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزد‪ :‬خســارت هــای ناشــی از حملــه پلنــگ توســط ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت جبــران مــی شــود‪ ،‬ایــن منابــع از درامدهــای حاصــل از صــدور‬ ‫پروانــه شــکار و صیــد و یــا وجوهــی کــه از متخلفــان دریافــت مــی شــود‪،‬‬ ‫تامیــن و بــه عنــوان غرامــت‪ ،‬بــه خســارت دیــدگان پرداخــت مــی شــود امــا‬ ‫پارســال بــه علــت محدودیــت اعتبــاری‪ ،‬چیــزی جبــران نشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال چهــار مــورد گــزارش حضــور و یــا حملــه پلنــگ در‬ ‫روســتاهای شهرســتان گــزارش شــده اســت کــه در روســتاهای هانــوزی و تیمورتــاش‬ ‫منجــر بــه تلــف شــدن ‪ ۲‬راس گوســفند و یــک قــاده ســگ شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳۷‬مــورد‬ ‫‪7‬‬ ‫با‬ ‫تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫ازادی مطبوعــات بــه معنــی ازادی انتقــاد از شــرایط موجــود و ازادی مخالفــت اســت‬ ‫جامعه ای ازاد اســت که انتشــار اخبار صحیح در ان ازاد باشــد خبرنگاری شــغل‪ ،‬حرفه‪،‬‬ ‫هنــر و عشــق اســت عشــق را مــی تــوان زمانــی دیــد کــه خبرنــگاری بــه عشــق انســان هــا‬ ‫و نشــان دادن درد انهــا ســخت تریــن شــرایط را تحمــل مــی کنــدوا ز زندگــی خــود می زنــد‬ ‫خبرنــگار یعنــی حامــی انســان ها در برابــر غیــر انســان خبرنــگاری یعنــی عشــق و درد‪.‬‬ ‫یادمــان باشــد بــرای رســیدن بــه قــاف حقیقــت ارمان هــا بایــد ســیمرغ شــویم تــا‬ ‫پرگشــودنمان‪ ،‬رســیدن باشــد‪.‬‬ ‫بــاز ‪17‬مردادمــاه رســید و بهانـه ی روز خبرنــگار شــروع شــد تــا به امــروز خبرنگار به عنوان‬ ‫یــک رســانه ودر حــوزه نقــش و تاثیــر گــزاری در جهــت افــکار عمومــی و جامعــه با ســختی‬ ‫کار و اســترس نقــش مهمــی را ایفــا کــرده اســت و می کنــد و بــه عنــوان یکی از مهم ترین‬ ‫ابــزار اطــاع رســانی بــا احســاس تعهــد و مســئولیت در قبــال مــردم و بــا مطالبه گــری‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت انهــا دقیــق و عینــی و بــی طرفانــه کوشــیده اســت امــا ایــا می شــود‬ ‫روزی دربــاره ی همیــن خبرنــگار و مشــکالت انهــا دقیــق و عینی و بیطرفانــه وبدون وعده‬ ‫هایــی کــه صرفــا حــرف هســتند تــا عمــل‪ ,‬بــه معنــای واقعــی و حقیقــی تصمیــم گیــری‬ ‫شــود بــه مرحلـه ی اجرایــی برســد ؟‬ ‫همــه ســاله شــاهد برگــزاری روز خبرنــگار بــه بهانــه تجلیــل از ایــن قشــر زحمــت کــش و‬ ‫بــی ادعــای جامعــه توســط ارگانهــا و شــرکت و ادارات مختلــف بــا ودیعـه ی ناچیــز و یــک‬ ‫بــرگ لــوح تقدیــر هســتیم امــا دریــغ ازعمــل و اجرایــی کــردن وعده هــای شــنونده های‬ ‫مدعو حاضر در جلســه و همایش که به عنوان متولی و مســئولین کشــوری در جایگاه‬ ‫نشســته اند و زمانیکــه از زبــان خبرنــگار از مشــکالت انهــا ســخن بــه زبــان می اید متولین‬ ‫امــر فقــط ســر تــکان می دهنــد کــه ایــن هــم خــودش جــای شــبهه اســت کــه ایــن ســر‬ ‫تــکان دادن نشــان از تاییــد مشــکالت خبرنــگار اســت یا خــدای نکــرده زبانم‪.......‬عالمت‬ ‫تمســخر که این همه ســال در مورد مشــکالت خود گفتید اما به کجا رســیدید امســال‬ ‫هــم باشــید بــا وعده هــای تکــراری و شــعار گونــه تــا صبــح دولــت تــان بدمــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــن یــک خبرنــگار هســتم ومهم تریــن مشــکالت اکثرمــا خبرنــگاران نداشــتن‬ ‫امنیــت شــغلی‪ ،‬محــروم بــودن از تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز ایــن حرفــه و مهم تــر از‬ ‫همــه درامــد ناچیــزی اســت کــه در شــرایط اقتصــادی کنونــی مــا را بــا مشــکالت بســیاری‬ ‫روبــرو کــرده اســت برکســی پوشــیده نیســت و اینکــه انتخــاب گزینشــی از بیــن رســانه‬ ‫هــا بعضــا از طــرف برخــی ادارات و نهادهــا صــورت مــی گیــرد‪ .‬و بــه عــدم تخصــص‬ ‫برخــی از مســئولین روابــط عمومــی هــا برمــی گــردد کــه اشــنایی بــا اهمیــت کار خبــری و‬ ‫رســانه هــا ندارنــد و حتــی در حــوزه خــود نیــز ســردرگم هســتند ایــن هم برکســی پوشــیده‬ ‫نیســت‪ .‬و مهمتــر از همــه کــه دل خبرنــگار را بــه درد مــی اورد در دولــت هــای مختلــف‬ ‫بــا دادن وعده هــای گوناگــون از جملــه مســکن‪ ،‬بیمــه مناســب‪ ،‬ســاخت محلــی بــرای‬ ‫خانــه مطبوعــات و ‪ ....‬نتوانســتند بــه حداقــل اینها جامه عمل بپوشــانند و تنها بــه دادن‬ ‫یــک وعــده ناهــار‪ ،‬شــام یــا کارت هدیــه ای ‪ 100‬هــزار تومانــی بســنده کــرده انــد وقتــی از‬ ‫رســانه و خبرنــگار انتظاراتــی هــم مــردم و هــم مســئوالن دارنــد‪ ،‬رســانه هــا نیــز نبایــد بــه‬ ‫ایــن شــکل مــورد بی مهــری قــرار گیرنــد‪ .‬مگــر مــا را بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی‬ ‫نمی دانیــد یــک چشــم بیــدار و اگاه و رایــگان‪.‬‬ ‫وبــه عنــوان اخریــن کالم یکــی از مشــکالت دیگــر بحــث ســخت و زیــان اور بــودن‬ ‫حرفــه خبرنــگاری اســت کــه یــک خبرنــگار بــا پرداخــت ‪ 20‬ســال حــق بیمــه بــا عنــوان‬ ‫نــام «خبرنــگار» در لیســت کارفرمــا و تاییــد تامیــن اجتماعــی می توانــد بازنشســته‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن درحالــی اســت کــه عنــوان خبرنــگار در ایــن لیســت درج می شــود امــا‬ ‫حــق بیمـه ای کــه کارفرمــا مــی پــرازد حــق بیمــه معمولــی و نــه شــرایط ســخت اســت و‬ ‫مشــخص هــم نیســت کــه بعــد ‪20‬ســال جــزء مشــاغل ســخت بــه حســاب می ایــد یانــه؟‬ ‫خبرنــگاری یــک شــغل پرخطــر و ســخت اســت و شــکوه و زیبایــی شــغل خبرنــگاری غیــر‬ ‫قابــل پیــش بینــی بــودن ان اســت پــس جملــه ای کــه بتــوان بــرای تمجیــد و دلخوشــی‬ ‫خبرنــگاران اســتفاده کــرد وجــود نــدارد خبرنــگار بچــه نیســت کــه بــا خریــد پفــک و هدیــه‬ ‫ماشــین اســباب بــازی دل ان را بدســت اوریــد مگــر اینکــه در تصمیــات دولــت هــا و‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد جایــی بــرای ایــن ســختی شــغل امتیــازی قائــل شــده باشــند و‬ ‫وعده هایشــان بــه مرحلــه ی عمــل و اجرایــی رســیده باشــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 18‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,990,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,855,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 106,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 112,260,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 57,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,900,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪357‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫ورود نیروهای سازمان‬ ‫ملل به تهران و بغداد‬ ‫پس از قبول قطعنامه‬ ‫‪ 598‬شورای امنیت‬ ‫(‪ 1367‬ش)‬ ‫‪ 19‬مــرداد ‪ 1367‬پــس از پذیــرش قطعنامــه ‪۵۹۸‬‬ ‫شــورای امنیــت از طــرف جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫اتــش بــس میــان طرفیــن از تاریــخ ‪ ۲۹‬مــرداد‬ ‫‪۱۳۶۷‬ش برقــرار شــد‪ .‬شــورای امنیــت پیــش از ان‬ ‫و در تاریــخ هجدهــم مردادمــاه ســال ‪۱۳۶۷‬ش‪،‬‬ ‫قطعنامــه ‪ ۶۱۹‬را تصویــب کــرد کــه بــه موجــب ان‪،‬‬ ‫گــروه ناظــران نظامــی ایــران و عــراق و ســازمان ملــل‬ ‫(موســوم بــه یونیمــاک) کــه از حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر از ‪۲۵‬‬ ‫ملیــت مختلــف تشــکیل شــده بــود‪ ،‬در مرزهــای دو‬ ‫کشــور مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل واهــی رژیــم بعثــی عــراق بــرای تجــاوز‬ ‫بــه حریــم نظــام جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬اختــاف بــر‬ ‫ســر مرزهایــی بوده اســت کــه در قــرارداد ‪۱۹۷۵‬م الجزایر‬ ‫تعیین شــده بود‪ .‬پس از نزدیک به هشــت ســال جنگ‬ ‫نابرابــر کــه تمــام موجودیــت رژیــم عــراق در خطــر قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬امریــکا و دیگــر متحــدان و یــاوران رژیــم بعــث‬ ‫عمــا ًوارد جنــگ گردیدنــد و حضــرت امــام خمینــی (ره)‪،‬‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن مصالــح عالــی نظام اســامی و با درک‬ ‫توطئــه گســترده امریــکا و غــرب بــرای ســرکوب انقــاب‬ ‫اســامی و مــردم مســلمان و انقالبــی ایــران‪ ،‬پــس‬ ‫از مشــورت بــا فرماندهــان عالــی نظامــی و مســئوالن‬ ‫مملکتــی‪ ،‬قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬شــورای امنیــت را پذیرفتنــد‪.‬‬ ‫شــورای امنیت در این قطعنامه دو کشــور ایران و عراق‬ ‫را بــه برقــراری اتــش بــس و صلــح دعــوت کــرده بــود‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه واســطه ویژگی هــای مثبــت‬ ‫برخــی از مفــاد ایــن قطعنامــه‪ ،‬بــه ویژه‪ ،‬بندهــای مربوط‬ ‫بــه معرفــی متجــاوز و پرداخــت غرامت جنگــی‪ ،‬موافقت‬ ‫خــود را بــا پذیــرش ان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫امــا بــا وجــود پذیــرش قطعنامــه ‪ ۵۹۸‬توســط جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬رژیــم عــراق کــه خــود نیــز ان قطعنامــه‬ ‫را پذیرفتــه بــود‪ ،‬تــا زمــان برقــراری اتــش بــس رســمی در‬ ‫مردادمــاه ســال ‪۱۳۶۷‬ش (اوت ‪۱۹۸۸‬م) بــه تهاجمــات‬ ‫خــود علیــه جمهــوری اســامی ایــران ادامــه داد و خــوی‬ ‫تجاوزگــری خــود را بــار دیگــر اشــکار ســاخت‪.‬‬ ‫تولید و تامین برق‪ ،‬بسیار‬ ‫گران و پرهزینه است و‬ ‫با مصرف منطقی ان از‬ ‫هدر رفتن سرمایه ملی و‬ ‫تحمیل فشار به بودجه‬ ‫خانواده جلوگیری کنیم‬ ‫نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم اظهار داشــت ‪ :‬طــرح جوانی‬ ‫جمعیــت و خانــواده یکــی از طرح هــای موفــق جامعــه مجلــس‬ ‫اســت و در حــال حاضــر مراحــل پایانــی را طــی می کند اگر شــورای‬ ‫نگهبــان تاییــد کنــد قانــون اجــرا می شــود در ایــن طــرح قراراســت‬ ‫تمام مشکالتی که قبال ًبرای ازدواج جوانان وجود داشت برطرف‬ ‫شــودو مشــوق های مختلفــی را بــرای فرزنــد اوری پیشــنهاد شــود‬ ‫وی درمــورد مســکن‪ ،‬ازدواج ‪،‬اشــتغال جوانــان افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫موانعــی کــه پیــش روی ازدواج جوانــان اســت راه کارهــای خوبــی‬ ‫پیش بینــی شده اســت‪.‬‬ ‫سهم حوزه فرهنگ از بودجه عمومی کشور کمتراز دودرصد است‬ ‫سهیال عالالدین ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫غالمرضــا منتظــری نایــب رئیــس کمســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی در گفتگــو بــا‬ ‫روزنامــه بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬یکــی ازطــرح های‬ ‫موفــق جامعــه ی مجلــس طــرح جوانــی جمعیــت‬ ‫و خانــواده اســت کــه در حقیقــت برنامــه کامــل‬ ‫و جامعــی بــرای ان پیــش بینــی شــده اســت تــا‬ ‫دغدغــه هــای مــردم بــه جهــت مســایل معیشــتی و‬ ‫اقتصــادی کاهــش پیــدا کنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محوراقتصــاد و معیشــت و فرهنــگ‬ ‫مــردم بــه خصــوص نســل جــوان کــه پیــش را ن‬ ‫وموتــور محــرک جامعــه محســوب مــی شــوند بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه شــرایط نامناســبی در کشــور حکــم‬ ‫فرماســت و هــرم ســنی جمعیــت روبــه افزایــش‬ ‫اســت اســت از اساســی تریــن محــور و الویــت برتــر‬ ‫بحثهــا دردســتور کار مجلــس مــی باشــد ‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اولویــت دوم را فضــای مجــازی‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــه گفتــه ی مقــام معظــم‬ ‫رهبــری فضــای مجــازی بــه یــک قتلــگاه تبدیل شــده‬ ‫و رهــا اســت و نیــاز بــه قانون گــذاری داردکــه د ر‬ ‫مجلــس ده طــرح به عنــوان طــرح صیانــت از‬ ‫حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی مطــرح شــد‪ ،‬کــه‬ ‫هــر کــدام از ایــن طرحهــا بــه نوبــه ی خــود دارای‬ ‫مشــکالتی بودنــد و بــا بررســی هــا وتــاش هــای‬ ‫بــه عمــل امــده از ســمت فعــاالن حــوزه ی فضــای‬ ‫مجــازی‪ ,‬کارشناســان مرکــز پژوهــش هــای مجلس‬ ‫و شــورای عالــی فضــای مجــازی کشوراشــکاالت‬ ‫برطــرف شــد و عنــوان طــرح بــه طــرح حمایــت از‬ ‫حقــوق کاربــران تغییــر پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬انچــه در مجلــس اخیــرا ًتصویــب‬ ‫شــد کــه حائــز اهمیــت اســت وبرخی هــا تصــور‬ ‫می کننــد کــه بــرای فضــای مجــازی قانونــی تصویـ ‬ ‫ب‬ ‫شــده اســت نــه اینطــور نیســت درمجلــس بــه دو‬ ‫روش طــر ح هــا بررســی مــی شــود یــک روش در‬ ‫صحــن علنــی انجــام می شــود و زمانــی کــه بررســی‬ ‫هــا تمــام شــد مــی شــود قانــون ‪ ،‬یــک روش مربــوط‬ ‫اســت بــه اصــل هشــتاد و پنــج قانــون اساســی اگــر‬ ‫مجلــس بخواهــد می توانــد بعضــی از طرح هــا‬ ‫چــون فنــی اســت را بــه یــک کمیســیون مشــترک‬ ‫تخصصــی واگــذار کنــد‪ ،‬پــس انچــه اخیــرا ً در‬ ‫مجلــس تصویــب شــد پیــش بینــی وامــکان بهــره‬ ‫گیــری از ارای منتقدیــن نخبــگان فراهــم شــود‪ ،‬مــا‬ ‫می خواهیــم یــک قانــون محکــم در فضــای مجــازی‬ ‫داشته باشــیم طرحــی کــه درصحــن علنــی تصویــب‬ ‫مــی شــود دائمــی اســت و طرحــی کــه بــر اســاس‬ ‫اصــل‪ ۸۵‬تصویــب مــی شــود ازمایشــی اســت و این‬ ‫نکتــه را مــردم کمتــر بــه ان توجــه دارنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم در مجلس یازدهم اظهار داشــت ‪:‬‬ ‫طــرح جوانــی جمعیــت و خانواده یکــی از طرح های‬ ‫موفــق جامعــه مجلــس اســت و در حــال حاضــر‬ ‫مراحــل پایانــی را طــی می کنــد اگــر شــورای نگهبــان‬ ‫تاییــد کنــد قانــون اجــرا می شــود در ایــن طــرح‬ ‫قراراســت تمــام مشــکالتی کــه قبــا ًبــرای ازدواج‬ ‫جوانــان وجــود داشــت برطــرف شــودو مشــوق های‬ ‫مختلفــی را بــرای فرزنــد اوری پیشــنهاد شــود‬ ‫وی درمــورد مســکن‪ ،‬ازدواج ‪،‬اشــتغال جوانــان‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای موانعــی کــه پیــش روی ازدواج جوانان‬ ‫اســت راه کارهــای خوبــی پیش بینــی شده اســت‪.‬‬ ‫کســی کــه خدمــت ســربازی ان مانــع از ازدواج‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در ایــن طــرح تصویب شــده اســت‬ ‫خدمــت خــودرا در محــل زندگــی خــود انجــام‬ ‫دهــد‪ ،‬کســی کــه دانشــجو اســت پیــش بینــی‬ ‫شــده اســت بــرای ادامــه تحصیــل نمی توانــد‬ ‫ازدواج کنــد واگــر ان رشــته را در اســتان خــودش‬ ‫دارد وزارت علــوم موظــف اســت تحصیــل او‬ ‫را در محــل زندگــی خــودش داشــته باشــد‪،‬‬ ‫نایــب رئیــس کمســیون فرهنگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی یــاداور شــد‪ :‬مــردم ســوال هــا و نقدهایــی‬ ‫در خصــوص مســدود شــدن اینترنــت دارنــد و فکــر‬ ‫مــی کننــد کــه کســب وکارهای فضــای مجــازی‬ ‫تجــارت الکترونیــک محــدود می شــود امــا چنیــن‬ ‫چیــزی نیســت و اتفاقــا ً در ایــن طــرح دو تــا از‬ ‫ماده هــای ‪۱۳‬و‪ ۱۴‬صنــدوق حمایــت از تجــارت‬ ‫الکترونیــک فراهــم مــی شــودو بایــد دارای معافیــت‬ ‫مالیاتــی باشــند‪.‬چیزی بــه نــام فیلتــر شــدن وجــود‬ ‫ندارنــد و مــن نظــرم ایــن اســت صاحب نظــران و‬ ‫اندیشــمندان حتمــا نظــرات خودشــان را بدهنــد‬ ‫تــا مــا بتوانیــم در تکمیــل ایــن طــرح اســتفاده‬ ‫بکنیــم‪ .‬مجلــس تمــام تالشــش بــر ایــن اســت کــه‬ ‫یــک تعامــل وهمراهــی خــوب را بــا دولــت داشــته‬ ‫باشــد تــا بتوانــد نیازهــای اساســی جامعــه را به ویــژه‬ ‫مســائل اقتصــادی و معیشــتی را برطــرف کنــد ‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری بیــان کــرد‪ :‬در نشســتی کــه بــا‬ ‫اقــای رئیســی رئیس جمهــور منتخــب برگــزار شــد‬ ‫هــر کــدام از کمیســیون ها انتظاراتشــان را اعــام‬ ‫کردنــدو خوشــبختانه از طــرف رئیــس جمهــور‬ ‫اســتقبال خوبــی شــد واعتقــادم بــر ایــن اســت مــا‬ ‫بــه یــاری خــدا از ایــن مشــکالت عبــور می کنیــم وبــه‬ ‫اینــده بســیار خوش بیــن هســتند امــا شــرط ان را‬ ‫همراهــی و همگامــی دولــت و مجلــس دانســت‬ ‫وبنــا شــد کمیســیون های تخصصــی مــا بــا دولــت‬ ‫ک ومشــترک داشــته باشــند‪ ،‬مــردم‬ ‫ارتبــاط نزدیــ ‬ ‫انتظــار دارنــد ســال اینــده تحــول را ببیننــد ‪.‬‬ ‫ســال اینــده شــاهد صف هــای طوالنــی مــرغ و‬ ‫تخم مــرغ نباشــند و ایــن حــق وشایســته مــردم مــا‬ ‫نیســت‪ .‬تمــام تالشــمان بــر ایــن اســت بــه یــاری‬ ‫خــدا میــزان رضایتمنــدی مــردم افزایــش و ســرمایه‬ ‫اجتماعــی و اعتمــاد مــردم بیشــتر از گذشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی کار فرهنگــی را هزینــه بــر‬ ‫دانســت و گفت‪:‬بــا توجــه بــه اینکــه کار فرهنگــی‬ ‫هزینه بــر وســهم حــوزه فرهنــگ از بودجــه عمومــی‬ ‫کشــور کمتــر از دو درصــد مــی باشــد و ســهم‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد کــه یــک دســتگاه مــادر‬ ‫درحــوزه فرهنــگ محســوب می شــود از بودجــه‬ ‫عمومــی کشــور کمتــر از نیــم درصــد اســت انتظــار‬ ‫مــا از رســانه ملــی ایــن اســت کــه هــم به جهــت‬ ‫کمــی و هــم کیفــی خــودش را ارتقــا بخشــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬یکــی از تالش هــای‬ ‫کمیســیون فرهنگــی افزایــش بودجــه فرهنگــی‬ ‫اســت کــه برحســب وظایفیــی کــه برعهــده مــا‬ ‫می باشــد بایــد در ســطح ملــی و اســتانی اعتباراتــی‬ ‫در عرصــه کســب وکار به ویــژه مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫مشــاغل روســتایی اختصــاص داده مــی شــده‬ ‫اســت کــه خوشــبختانه اعتبــارات خوبــی در ســال‬ ‫‪1400‬جــذب شــده اکــه در در طــول ایــن چنــد ســال‬ ‫کم نظیــر بوده اســت و در مقیــاس اســتانی مــا بایــد‬ ‫بــه تناســب مزیت هــای نســبی اســتان فرصت هــای‬ ‫شــغلی ایجــاد کنیــم و یکــی از ایــن مزیت هــا‬ ‫کشــاورزی‪،‬صنایع غذایــی وگردشــگری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫گازرســانی بــه صنایــع و مجتمع هــای صنعتــی‬ ‫اســت کــه ایــن موضــوع درتقویــت بخــش‬ ‫صنعــت و جایگزیــن کــردن ســوخت گاز بــا‬ ‫ســایر ســوخت هــای فســیلی موثــر اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت‬ ‫گازاســتان گلســتان وی اظهارداشــت‪:‬با توجــه‬ ‫بــه سیاســتهای حمایتــی دولــت و یارانــه‬ ‫مصــوب شــورای اقتصاد‪ ،‬اســتقبال صاحبــان‬ ‫صنایــع بــرای اســتفاده ازســوخت گازافزایــش‬ ‫یافتــه و درخواســتهای متعــددی از ایــن بخــش‬ ‫وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫طالبــی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه جهــش‬ ‫بســیارخوبی را در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرکت جهــت کمــک بــه تولیــد‬ ‫و رونــق اقتصــادی کشــور تاکنــون توانســت ‪3‬‬ ‫هــزار و ‪ 203‬صنعت اعــم از عمــده و جــزء را‬ ‫دراســتان گازرســانی نمایــد ‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان‬ ‫ازصاحبــان صنایــع اســتان خواســت هــر‬ ‫چــه ســریعتر درخواســتهای خــود را بــه ایــن‬ ‫شــرکت ارســال نماینــد تــا اقــدام بعــدی‬ ‫جهــت گازرســانی بــه واحدهایــی کــه ظرفیــت‬ ‫گازرســانی دارندصــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه درخصــوص اعطــای یارانــه اجــرای‬ ‫خــط اختصاصــی گاز بــه واحدهــای تولیــدی و‬ ‫صنعتی استان نیز یاداور شد‪:‬براساس مصوبه‬ ‫شــورای اقتصــاد ‪ ،‬یارانــه اجــرای خــط اختصاصــی‬ ‫گاز بــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اعطــا مــی‬ ‫شــود کــه ایــن یارانــه عــاوه بر واحدهــای مصرف‬ ‫کننــده ســوختهای فســیلی ‪ ،‬بــرای واحدهــای در‬ ‫دســت احــداث و امــاده بهــره برداری وهمچنیــن‬ ‫در حــال ســاخت نیــز اعطــاء خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گازرسانی به‬ ‫‪ 3203‬صنعت استان‬ ‫تاکنــون علــی طالبــی بــا اشــاره بــه‬ ‫خبــر فــوق در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫دررونــد‬ ‫برنامه های مهمشرکتگاز‪،‬تســریع‬ ‫عشق چیست و چه را ه هایی برای تشخیص واقعی بودن ان وجود دارد؟‬ ‫شــاید شــما هــم عشــق و عالقــه بــه شــخص خاصــی را تجربــه کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬در ایــن شــرایط هربــار کــه اســم او را می شــنوید یــا ان شــخص صدایتــان می زنــد‪،‬‬ ‫قلب تــان به تپــش می افتــد و زمانی کــه نزدیــک شماســت‪ ،‬دسـت تان عــرق می کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫فکــر کنیــد کــه در تمــام دنیــا فقــط همیــن شــخص وجــود دارد‪ ،‬امــا از کجــا بفهمید کــه واقعا‬ ‫عاشــق شــده ایــد؟ از کجــا بفهمیــد ایــن یــک حــس واقعــی اســت یــا خیــر؟ در ایــن مطلــب‬ ‫می خواهیــم توضیــح بدهیــم عشــق چیســت و چــه راه هایــی برای تشــخیص عشــق واقعی‬ ‫وجــود دارد‪.‬ادامــه شــماره‪356‬‬ ‫عشق واقعی چگونه است؟‬ ‫همــه افــراد چــه زن و چــه مــرد دنبــال عشــق واقعــی هســتند‪ ،‬شــما میدانیــد “عشــق‬ ‫واقعــی” چــه ویژگــی هایــی دارد و چطــور میتــوان ان را پیــدا کرد؟عشــق یکــی از مقــدس‬ ‫تریــن واژه هــا اســت کــه باعــث ایجــاد پیونــد زناشــویی بیــن هــر دختــر و پســری مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بســیاری از افــراد معتقدنــد کــه عشــق واقعــی وجــود نــدارد و عشــق های اســطوره‬ ‫ای فقــط مختــص کتــاب هاســت‪.‬‬ ‫شــناخت عشــق واقعــی و تــاش جهــت تحقــق ان بــرای داشــتن یــک رابطــه عاشــقانه‬ ‫ســالم و در پــی ان ازدواجــی موفــق الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ویژگی عشق واقعی‬ ‫عشــق واقعــی هیــچ گاه بــه نفــرت تبدیــل نمــی شــود و بعــد از بــروز اختالفــات شــاید‬ ‫بــه بــی تفاوتــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ادم عاشــق اساســا مهربــان اســت و از عشــق خــود مراقبــت و مواظبــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫عشــق ســالم بــه دنبــال شــناخت از طــرف مقابــل اســت تــا بیشــتر دوســتش داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫در رابطه ی عاشقانه شادی ونشاط وجود دارد‪.‬‬ ‫عشق واقعی دارای خصوصیت فعال بودن است‪.‬‬ ‫عشق واقعی از اضطراب و استرس دور است و امن و ارام است‪.‬‬ ‫عشق واقعی موجب احساس بهتر و پیشرفت می شود‪.‬‬ ‫چگونه عشق واقعی مان را پیدا کنیم‬ ‫اغلــب افــراد مجــرد میــل دارنــد بداننــد کــه چگونــه و کجــا بایــد عشــق حقیقــی را بیابنــد‬ ‫و عشــق واقعــی چــه ویژگــی هایــی را دارد ‪ .‬انهــا بــه عاشــق شــدن‪ ،‬ازدواج کــردن و یــا‬ ‫بچــه دار شــدن‪ ،‬بســیار رومانتیــک فکــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا از مســئولیت هایــی کــه در ایــن راه بــر عهــده دارنــد‪ ،‬بــی خبرنــد‪ .‬بــرای داشــتن یــک‬ ‫رابطــه عاشــقانه ســالم افــراد بایــد ضروریاتــی را در نظــر بگیرنــد کــه در ادامــه ایــن مقالــه‬ ‫به ان اشــاره شــده اســت‪.‬ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫مســوول بازرســی و نظــارت بــر ســامت اماکــن ورزشــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فعالیــت بیشــتر رشــته هــای ورزشــی در‬ ‫ن اســتان ابــه علــت قرمــز شــدن وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫هشــت شهرســتا ‬ ‫هــادی جــودی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعطیلــی هــا شــامل تمامــی باشــگاه هــا و اماکــن ورزشــی دولتی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬اســتخرها‪،‬‬ ‫ســالن های سرپوشــیده و باشــگاه های بدنســازی در شهرســتان های بجنورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانه و ســملقان‪ ،‬فاروج‪،‬‬ ‫گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازوجرگالن اســت‪.‬‬ ‫تعطیلی‬ ‫فعالیت های ورزشی‬ ‫در شهرستان های‬ ‫قرمز خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪357‬‬ ‫جمشید کازرانی‬ ‫روز و راز خبرنگار‬ ‫عواملــی ماننــد بارندگی هــای ســیل اســای ســال های‬ ‫گذشــته‪ ،‬تخصیــص نیافتــن بــه موقــع اعتبــارات بــرای ادامــه‬ ‫کاوش هــا‪ ،‬حضــور افــراد معتــاد‪ ،‬حفــر چاله هایــی داخــل‬ ‫محوطــه‪ ،‬روشــن کــردن اتــش‪ ،‬ریختــن زبالــه‪ ،‬تــردد هــای‬ ‫مکــرر موتــور ســیکلت در اطــراف ایــن اثــر تاریخــی چهــره و‬ ‫منظــره زشــتی را ایجــاد کــرده گویــا ایــن اثــر باســتانی مهــم از‬ ‫دیــد مســووالن مــورد غفلــت واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫دلواپسی ها از ویرانی یک اثر باستانی هزاره پنجم در شیروان‬ ‫فصــل ســوم کاوش ارگ نــادری شــیروان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از اثــار باســتانی هــزاره پنجــم در‬ ‫حالــی اغــاز شــده اســت کــه عالقه منــدان بــه اثــار‬ ‫تاریخــی در بــاره ادامــه اســیب های انســانی و‬ ‫همچنیــن حــوادث طبیعــی بــه ایــن اثــر باســتانی‬ ‫نگــران هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اثــر باســتانی‬ ‫ارگ نــادری کــه در فهرســت اثــار ملــی بــه شــماره‬ ‫‪ ۷۰۳‬ثبــت شــده‪ ،‬اکنــون بزرگتریــن و مهــم تریــن‬ ‫محوطــه باســتانی شــمال شــرق ایــران و نخســتین‬ ‫مرکــز فرهنــگ و تمــدن خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر باســتانی مربــوط بــه هــزاره پنجــم پیــش از‬ ‫میالد اســت و از نخســتین محوطه های مســکونی‬ ‫حاشــیه رودخانــه اتــرک محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ارگ نــادری هماننــد کوهــی در داخــل شــهر کهــن‬ ‫و باســتانی شــیروان قــرار گرفتــه اســت کــه بــر‬ ‫دشــت ایــن شــهر خراسان شــمالی اشــراف دارد و‬ ‫رودخانــه اتــرک از کنــار ان می گــذرد‪.‬‬ ‫عواملــی ماننــد بارندگی هــای ســیل اســای‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬تخصیــص نیافتــن بــه موقــع‬ ‫اعتبــارات بــرای ادامــه کاوش هــا‪ ،‬حضــور افــراد‬ ‫معتــاد‪ ،‬حفــر چاله هایــی داخــل محوطــه‪ ،‬روشــن‬ ‫کــردن اتــش‪ ،‬ریختــن زبالــه‪ ،‬تــردد هــای مکــرر‬ ‫موتــور ســیکلت در اطــراف ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫چهــره و منظــره زشــتی را ایجــاد کــرده گویــا ایــن‬ ‫اثــر باســتانی مهــم از دیــد مســووالن مــورد غفلــت‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه عالقــه مندان بــه اثــار میراث‬ ‫فرهنگــی در ســال های اخیــر ایجــاد دکل صــدا و‬ ‫ســیما و ســاخت راه ماشــین رو کــه بــه صــورت‬ ‫مارپیــچ از بخــش شــرقی ایــن تپــه اغــاز و تــا راس‬ ‫تپــه در قســمت هــای شــمالی ادامــه یافته اســت‪،‬‬ ‫خرابــی هــای زیــادی بــه ایــن اثــر تحمیــل کــرده کــه‬ ‫بایــد بــرای ان چــاره جویــی شــود‪.‬‬ ‫مرمــت و ســاماندهی ایــن اثــر موجــب جــذب‬ ‫گردشــگر‪ ،‬حفــظ هویــت شــیروان و حفــظ ان مــی‬ ‫شــود و ایــن تپــه بــا ایــن قدمــت نشــان دهنــده‬ ‫ان اســت کــه شــیروان بــا امــدن اقــوام مختلــف‬ ‫قدمــت خــود را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت گــروه حفــاری اثــر باســتانی ارگ نــادری‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬کاوش فصــل اول در ســال ‪ ۹۵‬و‬ ‫فصــل دوم در مردادمــاه ســال ‪ ۹۷‬انجــام شــد کــه‬ ‫گــروه باســتان شناســی چیــن و فرانســه در ایــن‬ ‫زمینــه تفاهــم نامــه منعقــد کردنــد و فصــل ســوم‬ ‫کاوش اخیــرا شــروع شــده اســت و بــه دلیــل بیماری‬ ‫کرونــا امــکان حضــور تیــم خارجــی وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر وحدتــی بــا ابــراز گالیــه از بــی توجهــی‬ ‫بــه ایــن اثــر باســتانی اظهار داشــت‪ :‬ایــن اثر داخل‬ ‫محــدوده مســکونی و در محــدوده اســیب های‬ ‫اجتماعــی قــرار دارد کــه نیــاز بــه تخصیــص بــه‬ ‫موقــع اعتبــارات‪ ،‬ســاماندهی مســتمر‪ ،‬مرمــت و‬ ‫متوقــف نشــدن کاوش دارد زیــرا اطــراف محوطــه‬ ‫دیوارهایی فرســوده اســت که بر اثر خشــتی های‬ ‫ایجاد شــده توســط معتادان بارندگی های ســیل‬ ‫اســا و عــدم رســیدگی امــکان ریــزش وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بحــش های بــاالی تپه به خاطر‬ ‫دکل صــدا و ســیما برداشــت شــده اســت گفــت‪ :‬بــا‬ ‫کاوش بخش هــای پاییــن قدیمی تریــن دوران‬ ‫ســکونت بــه دســت امــد و در باالتریــن ســطح الیــه‬ ‫یــک ترانشــه ایجــاد شــد ولــی اینگونــه تخریــب هــا‬ ‫اثــار دوران قاجاریــه و صفویــه را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫داده و بــه قلعــه اســامی اســیب وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫وحدتــی افــزود‪ :‬همچنین در ضلع شــمالی غربی‬ ‫ردپــای بقایــای دیــواری کــه در عصــر مفــرغ اســت‬ ‫کــه اطــراف ان حصــار پیرامونــی وجــود دارد و در‬ ‫کاوش هــای فصــول قبــل بخــش هایــی از دیــوار‬ ‫بــزرگ و پهــن در عمــق چهــار متــری اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت حفــاری تپــه ارگ نــادری شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬امســال یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــرای کاوش و ســاماندهی ایــن اثــر باســتانی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت امــا بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫اثــر تاریخــی ضــرروی اســت هــر ســاله مبلغــی بــه‬ ‫صــورت مســتمر در نظــر گرفتــه شــود تــا ســایت‬ ‫مــوزه در ان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وحدتــی بــا ابــراز گالیــه از حضــور گســترده‬ ‫معتــادان در اطــراف ایــن اثــر باســتانی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬معتــادان چالــه هایــی را داخــل محوطــه‬ ‫حفــر کــرده و ســرپناهی بــرای خــود درســت کردند‪،‬‬ ‫اثــار روشــن کــردن اتــش کــه در دیــوار باقــی‬ ‫مانــده‪ ،‬منظــره را زشــت کــرده‪ ،‬ریختــن زبالــه و‬ ‫ایجــاد راه کــه تــردد وســایل نقلیــه را تســهیل و‬ ‫افزایــش داده‪ ،‬اســیب ها را تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت حفــاری تپــه ارگ نــادری شــیروان‬ ‫بابیــان اینکــه نیروهــای یــگان بــرای این اثــر تاریخی‬ ‫سرکشــی نمــی کننــد افــزود‪ ۹۰ :‬درصــد خســارت ها‬ ‫ناشــی از عوامــل انســانی و ‪ ۱۰‬درصــد عوامــل‬ ‫طبیعی اســت که موجب تخریب بنا شــده اســت‪،‬‬ ‫تپه هایــی بــا قدمــت هشــت هــزار ســال هنــوز‬ ‫پابرجاســت و دچــار تخریــب نشــده در صورتــی کــه‬ ‫این اثر تاریخی پنج هزار ســاله بســیار دســتخوش‬ ‫اســیب هــای انســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫طــی تماس هــا و پیــام هــای مکرر خبرنــگار ایرنا با‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی خراســان شــمالی‪ ،‬او در خصوص‬ ‫حضــور معتــادان و اســیب هــای انســانی بــه ایــن‬ ‫اثــر از ارائــه هرگونــه اطالعاتــی خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی اثــار‬ ‫تاریخــی در معــرض اســیب حــوادث طبیعــی‬ ‫هســتند کــه پیگیــر جــذب اعتبــار شــدیم واینــک‬ ‫اعتبــار جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫تپــه باســتانی ارگ نــادری شــیروان بزرگتریــن تپــه‬ ‫دســت ریــز خاکــی ایــران ‪ ۲۵‬متــر ارتفــاع و ‪ ۹۰‬متــر‬ ‫قطــر دارد کــه بــه علــت فرســایش از ارتفــاع تپــه‬ ‫کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تپــه ســابقا مرکــز حکومــت و فرماندهــی‬ ‫شــمال خراســان بــود کــه ایــن بنــای تاریخــی دارای‬ ‫حصــار و چهــار بــرج مرتفــع بــود و عمــارت حاکم بر‬ ‫بلندایش مســتقر بود و دور تا دور ان دیوار شــهر‬ ‫بنــد قــرار داشــت‪.‬‬ ‫ســفال هــای بــه دســت امــده از تپــه باســتانی‬ ‫ارگ شــیروان نظیــر تپــه باســتانی اســت و نــوع‬ ‫ســفال هــا قرمــز بــا نقــوش ســیاه مربوط به هــزاره‬ ‫پنجــم قبــل از میــاد اســت کــه بــه عنــوان کهــن‬ ‫تریــن زیســتگاه خراســان شــمالی مــورد تحقیــق‬ ‫و بررســی و پژوهــش باســتان شناســان ایرانــی و‬ ‫خارجــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تپه باســتانی ارگ شــیروان در روزگاران گذشــته‬ ‫محــل برگــزاری مســابقات کشــتی پهلوانــی‬ ‫باچوخــه خراســان بــود کــه ایــن بنــای تاریخــی‬ ‫بــرای چندمیــن بــار توســط باســتان شناســان‬ ‫گمانــه زنــی گردیــد و ایــن تپــه باســتانی مهــم‬ ‫تریــن بنــای تاریخــی و ســند هویــت شــمال‬ ‫خراســان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫برداشت ‪ ۲۱۰‬هزار تن محصول بهاره در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال جــاری از ســطح‬ ‫‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۱۸۸‬هکتــار کشــتزار ‪ ۲۱۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول بهــاره برداشــت شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس پژمــان شــهابی در ایــن خصــوص بــا بیــان‬ ‫اینکــه میــزان تولیــد محصــوالت زراعــی بهــاره نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته ‪ ۷۰‬هــزار تــن کاهــش یافتــه اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایط عــادی و بارندگــی مطلــوب‬ ‫از ســطح کشــتزارهای اســتان بــه طــور میانگیــن ‪۲۸۰‬‬ ‫هــزار تــن محصــول برداشــت مــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬در ســطح بیــش از ‪ ۲۷‬هــزار‬ ‫هکتــار محصــول بهــاره کشــت شــده بــود کــه از ایــن‬ ‫ســطح ‪ ۲۸۰‬هــزار تــن نیــز محصــول برداشــت شــد‪.‬‬ ‫شــهابی اظهــار داشــت‪ :‬از ســطح کشــتزارهای ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار زیــر کشــت پنبــه‪ ۲ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۱۱‬هکتــار کنجــد‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۱۶۲‬هکتــار افتابگــردان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار پیــاز‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۹۸‬هکتــار گوجــه‬ ‫فرنگــی‪ ،‬هــزار و ‪ ۷۷۷‬هکتــار چغندرقنــد‪ ۵۳۲ ،‬هکتــار‬ ‫خیــار‪ ۴۳۰ ،‬هکتــار ذرت علوفــه ای‪ ۳۶۱ ،‬هکتار خربزه‬ ‫و ســایر محصــوالت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی میــزان خســارت وارده از ناحیــه خشکســالی بــه‬ ‫بخــش زراعــی بهــاره امســال را در بخــش کاهــش‬ ‫ســطح زیــر کشــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫استفاده درست و منطقی از برق‪،‬‬ ‫بیانگر تعهد و عالقه مندی شما به‬ ‫سازندگی کشور است‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص اقدامــات صــورت‬ ‫گرفته در راستای مقابله با خشکسالی و کاهش‬ ‫اثــرات ان گفــت‪ :‬کاهــش ســطح زیــر کشــت‬ ‫محصــوالت پــر اب طلــب از جملــه پنبــه‪ ،‬برنــج‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی و گوجــه فرنگــی‪ ،‬مدیریــت مصــرف‬ ‫کودهــای نیتروژنــه و توصیــه بــه کاربــرد کودهــای‬ ‫ریــز مغــذی بــه خصــوص روی بــرای کاهــش اثرات‬ ‫خشکســالی از اقدامــات ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن کاربــرد بــذر مالهــای روی و محلــول‬ ‫پاشــی‪ ،‬توصیه هــای فنــی در خصــوص بــه زراعــی بــذر‬ ‫مقایسه خیانت عاطفی با دوستی افالطونی‬ ‫نشــانه های زیــر عالئــم هشــداردهنده ای اند کــه نشــان می دهنــد همســر شــما در‬ ‫حــال خیانــت عاطفــی اســت‪:‬ادامه شــماره ‪356‬‬ ‫چند نشانه هشدار دهنده خیانت عاطفی‪:‬‬ ‫از همسر خود کناره گیری می کنید‬ ‫در مورد دوست خود بارها و بارها رویاپردازی می کنید‬ ‫عالقه ای به صمیمی شدن با همسر خود ندارید‪ ،‬چه عاطفی چه جنسی‪.‬‬ ‫مقدار زمانی که با همسر خود صرف می کنید روز به رزو کاهش می یابد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه خیانــت عاطفــی معلــوم مــی شــود شــما پاســخ مــی دهیــد “مــا فقــط‬ ‫دوســت هســتیم”‬ ‫افــکار‪ ،‬احســاس و هیجانــات خــود را بــه جــای همســر خــود بــا دوســت خــود در‬ ‫میــان مــی گذاریــد‬ ‫دلیلی برای دادن هدیه به دوست خود پیدا می کنید‬ ‫به نظر می رسد دوست شما‪ ،‬شما را بیشتر از همسرتان درک می کند‬ ‫دوستی خود را مخفی نگه می دارید‪.‬‬ ‫خیانت عاطفی‬ ‫خیانت عاطفی زمانی است که فرد نه تنها سرمایه گذاری بیشتر انرژی‬ ‫« خبیــر » نامــی از نــام هــای خداونــد اســت‪.‬فخر رازی از‬ ‫ان بــه » اگاه کننــده « تعبیــر و غزالــی ان را » عالــم بــه‬ ‫پوشــیده ها تفســیر مــی کننــد‪.‬‬ ‫خداونــد در قــران تنهــا ‪45‬بــار بــا نــام «خبیــر» از خــود یــاد‬ ‫کــرده اســت‪« .‬خبیــر» از علیــم اخــض اســت‪ .‬زیــرا خبیــر‬ ‫یعنــی اگاه از دقایــق و جرئیــات اشــیاء و انســان ها‪.‬‬ ‫خبرنــگار‪ ،‬وارث چنیــن نــام بلنــدی اســت‪.‬خبرنگاری حرفــه‬ ‫و شــغل نیســت‪ .‬فراتــر از ان نوعــی بــه رســالت و گونــه ای‬ ‫هدایــت و مدیریــت خواس ـت ها و نیازهــای جامعــه اســت‪.‬‬ ‫برتریــن بنــدگان خــدا پیامبــراوران او بــوده انــد‪ .‬همــان هــا‬ ‫کــه از پــس ســالها تزکیــه و تقــوا و مــرارت و مجاهــد ت بــه‬ ‫افتخار خبررســانی نائل امدند و کســوت نبوت در پوشــیدند‪.‬‬ ‫خبرنــگار ‪ ،‬بیــرق چنیــن رســالتی را بــردوش دارد‪« .‬ابالغکــم‬ ‫رســاالت ربــی و انــا لکــم نــا صــع امیــن‪ ».‬رفعــت جایــگاه‬ ‫خبرنــگار از منظــر فرهنــگ اســامی انــگاه براســتی تحقــق‬ ‫مــی یابــد‪ .‬کــه بــه اخــاق و منــش پیــام اوری اراســته باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت کــه باالترین شــان و جایــگاه از ان خبرنــگار‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬امــروزه و پــس از قــرن توفــان زده گذشــته‪،‬‬ ‫رســانه های بومــی و منبعــث از فرهنــگ و تمدن هــای‬ ‫اصیــل در جــای جــای جهــان در حــال رشــد و رو بــه رشــدند‬ ‫و رســانه هایی کــه در روزگاری نــه چنــدان دور در شــرایط‬ ‫تقلیــد از جوامــع غربــی زاده شــدند‪ .‬امــروز بــه بیــداری ملتهــا‬ ‫روی در مســیر خودبــاوری و هویت یابــی دارنــد‪ .‬و فراتــر از ان‬ ‫الگوهــا و روش هایــی نــو بــرای گفتگــوی بــا مخاطبــان بومــی‬ ‫می اندیشــند‪ .‬در چنیــن شــرایطی ‪،‬چشــم انــداز رســانه های‬ ‫کشــور حرکــت بــه ســوی تهذیــب و تعالی رســانه ای مناســب‬ ‫بــا ارزشــهای الهــی اســت‪.‬‬ ‫افقــی کــه جــز بــا قلــم توانــای خبرنــگاران متعهــد و حــق‬ ‫جــوی ترســیم نخواهــد شــد‪ .‬اگــر امــروز از مســئوولیت‬ ‫رســانه ای ســخن مــی گوئیم‪.‬جلــوه گاه ان قلــم خبرنــگاران‬ ‫و تعهــد خبــری انهاســت‪ .‬و اگــر بــه تهذیــب رســانه ای و‬ ‫گســترش چترفرهنــگ بــر صفحــات مطبوعــات و خبرگــزاری‬ ‫هــا امیــد مــی بندیــم‪ .‬عنصــر اصلــی و بنیادیــن ان قلــم‬ ‫خبرنــگاران اســت‪ .‬قلــم خبرنــگار وجــدان بیــدار جامعــه‬ ‫ای اســت‪ .‬کــه عــاوه برهویــت ملــی بــا ارمــان هایــی فراتــر‬ ‫از خــاک و خــون پیونــد دارد‪.‬روز خبرنــگار کــه روز «انبــاء» و‬ ‫پیــام رســانی اســت ‪.‬بــا ایــن امیــد گرامــی میداریــم کــه قلــم‬ ‫خبرنــگاران کشــورمان همــواره در مســیر حــق جویــی شــا‬ ‫یســته ســوگند خداونــد و امانــت اعتمــاد ملــت باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫با احترام‪ :‬جمشــید کازرانی ‪ /‬خبرنگار پیشــین روزنامه های‬ ‫اطالعات وکیهان‬ ‫عاطفــی خــود را خــارج از ازدواج خــود مــی گــذارد‪ ،‬بلکــه حمایــت عاطفــی‪ ،‬همراهــی‬ ‫و مصاحبــت را از رابطــه جدیــد دریافــت مــی کنــد‪ .‬در خیانــت عاطفــی‪ ،‬فــرد احســاس‬ ‫مــی کنــد بــه فــرد دیگــر نزدیکتــر شــده و ممکــن اســت افزایــش تنــش هــای جنســی‬ ‫را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫اگــر فکــر مــی کنیــد کــه انــرژی عاطفــی فــرد محــدود اســت‪ ،‬و اگــر همســر شــما بــه‬ ‫اشــتراک گــذاری افــکار صمیمــی و احساســات بــا شــخص دیگــری مــی پــردازد‪ ،‬یــک‬ ‫خیانــت عاطفــی در حــال رخ دادن اســت‪ .‬فــرد خیانتــکار بدلیــل اینکــه هیچگونــه‬ ‫ارتبــاط جنســی وجــود نداشــته‪ ،‬احســاس گنــاه نمــی کنــد‪ ،‬امــا اغلــب همســران رابطــه‬ ‫عاطفــی را مخــرب تــر از رابطــه جنســی مــی داننــد‪ .‬فریــب‪ ،‬دروغ‪ ،‬خیانــت ناشــی از‬ ‫خیانــت عاطفــی مــی توانــد بســیار دردنــاک باشــد‪.‬‬ ‫دوســتی افالطونــی بــا اشــتراک گــذاری اطالعــات عاطفــی بــر اســاس مرزهــای‬ ‫تعییــن شــده ازدواج‪ ،‬اتفــاق مــی افتــد ولــی خیانــت عاطفــی درهایــی کــه بایــد بســته‬ ‫بمانــد را بــاز مــی کنــد‪ .‬یکــی از تفــاوت هــای بیــن یــک دوســتی افالطونــی و خیانــت‬ ‫عاطفــی ایــن اســت کــه خیانــت عاطفــی مخفــی نگــه داشــته مــی شــود‪ .‬تفــاوت دیگــر‬ ‫در ایــن اســت کــه در خیانــت عاطفــی کشــش جنســی بــه فــرد دیگــر وجــود دارد کــه‬ ‫گاهــی بــه ایــن امــر اعتــراف مــی کننــد‪.‬‬ ‫و تامیــن بــذر مرغــوب را از دیگــر اقدامــات ســازمان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا خشکســالی دانســت‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۳۳‬نــوع محصــول زراعی‬ ‫و ‪ ۲۶‬نــوع محصــول باغــی تولیــد مــی شــود کــه از حیــث‬ ‫تولیــد محصــوالت زراعــی از نظــر ســهم از کشــور ‪۱.۰۸‬‬ ‫درصــد و از نظــر تولیــد رتبــه ‪ ۲۶‬را دارد‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصــد محصــوالت زراعــی اســتان از اراضــی ابــی و‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد نیــز از اراضــی دیــم تولیــد مــی شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــرق بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫شمـاره ‪357‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش پنج درصدی ساالنه میزان‬ ‫مصرف بذر داخلی چغندر قند‬ ‫مدیرعامــل کارخانــه قنــد شــیروان گفــت‪ :‬بــا تالش هــای انجــام‬ ‫شــده در زمینــه اصــاح نــژاد بــذر چغنــدر قنــد‪ ،‬اقبــال بــه مصــرف‬ ‫ایــن نهــاده افزایــش یافتــه اســت و میــزان مصــرف بــذر داخلــی‬ ‫چغنــدر قنــد ســاالنه پنــج درصــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫محســن طیبــی در ایــن خصــوص داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫قیمــت چغندرقنــد‪ ،‬اصــاح بــذر در دســتور کار اســت و در ســال‬ ‫هــای اخیــر چنــد شــرکت دانــش بنیــان در کشــور‪ ،‬تولیــد و ترویــج‬ ‫بــذر ایرانــی را در دســت مطالعــه دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رویکــرد کارخانــه ایــن اســت کــه میــزان خریــد بــذر‬ ‫ایرانــی در میــان چغنــدرکاران ســاالنه پنــج درصــد افزایــش یابــد‬ ‫و مزارعــی هــم در ســطح کشــور نســبت بــه تولیــد بــذر ایرانــی‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫طیبــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بذرهایــی کــه صنعــت قنــد در اختیــار‬ ‫چغنــدرکاران قــرار مــی دهــد‪ ،‬بذرهــای داخلــی و خارجــی اســت‬ ‫کــه در هــر دو صــورت‪ ،‬ایــن نهــاده هــا مــورد تاییدیــه موسســه‬ ‫تحقیقــات و اصــاح بــذر کــرج اســت و واردات بــذر خارجــی زیــر‬ ‫کمیته ملی توجیه!‬ ‫المپیــک ‪ 2020‬هــم بــه پایــان رســید و متاســفانه‬ ‫نتوانســتیم زیــاد بــر طبــل شــادانه بکوبیــم و بــا رعایــت‬ ‫پروتکل های بهداشتی جشن بگیریم و پایکوبی کنیم!‬ ‫البتــه دوســتان مثــل هــر ســال اصــرار دارنــد کــه چیــزی‬ ‫از ارزش هــای بازیکنــان مــا کــم نشــده اســت و همیــن‬ ‫کــه ســهمیه المپیــک گرفتیــم و برخــی ورزشــکاران از‬ ‫خــط پایــان رد شــدند یــا در اســتخر غــرق نشــدند پرچــم‬ ‫باالســت‪ .‬کارشناســان رســانه ملــی بــا ظاهــر جدیــد‬ ‫و ریــش هــای اطــو مــو کشــیده هــم ‪ ،‬عیــن همیشــه‬ ‫معتقدنــد از فــردای روز المپیــک بایــد بــرای المپیک بعد‬ ‫برنامــه ریــزی کنیــم ولــی گاهــی اوقــات تــا چهــل روز‬ ‫مانده به المپیک بعدی هنوز بعضی تیم ها ســرمربی‬ ‫ندارنــد یــا نفــرات اعزامــی مشــخص نیســتند‪ .‬بگذریم‪...‬‬ ‫در همیــن راســتا روســای فدراســیون هــا نیــز از همیــن‬ ‫االن زونکن توجیهات را از کشوی میزشان بیرون اورده‬ ‫و در حــال گردگیــری هســتند تــا خبرنــگاران را در جریــان‬ ‫کــم و کیــف ماجــرا قــرار دهنــد‪ .‬امــا پیــش خودمــان‬ ‫بمانــد ایــن روز هــا کــه ورزش علمــی شــده و همــه چیــز‬ ‫بــر مبنــای حســاب و کتــاب اســت‪ ،‬برخــی توجیهــات‬ ‫و بهانــه جویــی هــا دیگــر حســابی خــز شــده و جــواب‬ ‫نمــی دهنــد! اینکــه بــدن بازیکــن مــا هنــوز خــواب بــود‪،‬‬ ‫ســاعات مســابقات مناســب نبــود؛ داوری هــا ضعیــف‬ ‫بــود‪ ،‬مســابقات تدارکاتــی نداشــتیم‪ ،‬هتــل نامناســب‬ ‫بــود و ‪ ...‬جایــی در ورزش قهرمانــی امــروز نــدارد‪ .‬دیگــر‬ ‫طــرف قبــل از مســابقات در رســانه ملــی اعــام مــی‬ ‫کنــد هیــچ اســیب دیدگــی نــدارم و بــا تمــام تــوان در‬ ‫مســابقات حاضــر مــی شــوم ولــی بعــد از مســابقات‬ ‫عنــوان مــی کنــد بــا اســیب دیدگــی مزمــن در مســابقات‬ ‫شــرکت کــردم و فقــط ‪ 30‬در صــد امادگــی داشــتم!‬ ‫ملــی پــوش پرتــاب دیســک کشــورمان کــه بیــن ‪16‬‬ ‫نفــر چهاردهــم شــد‪ ،‬گفتــه‪ :‬اگــر شــرکت نمی کــردم‬ ‫کســی جایگزینــم نمی شــد و بــه احتــرام المپیــک‬ ‫امدم‪ .‬مومــن ایــن طــوری شــما بــرای عمــل خارپاشــنه‬ ‫بــه المــان مــی رفتــی و هــر روز بهانــه مربــی خارجــی‬ ‫مــی گرفتــی ‪ ،‬کســی جــرات نمــی کــرد در کشــور ادعــای‬ ‫پرتــاب دیــس کنــد چــه رســد بــه پرتــاب دیســک!‬ ‫تــا همیــن یــک مــاه پیــش همــه معتقــد‬ ‫بودنــد تعویــق المپیــک باعــث امادگــی بهتــر‬ ‫تیــم مــا شــده ولــی االن معتقدنــد کرونــا‬ ‫باعــث شــد از شــرایط ارمانــی دور شــویم!‬ ‫هــر چنــد المپیــک کرونایــی امســال بــا ســایر المپیــک‬ ‫هــا تفــاوت هــای ماهــوی فراوانــی داشــت و کرونــا‬ ‫هــم در ایــن امــر چکــش خــور ملســی داشــت‪ ،‬ولــی‬ ‫بــه نظــر مــی رســد زمــان ان فــرا رســیده اســت کــه‬ ‫بــه فکــر توجیهــات و بهانــه هــای جدیــد باشــیم‪ .‬فلذا‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود در رقابــت هــا رســمی و المپیــک‬ ‫همــراه ســر مربــی‪ ،‬مربی‪ ،‬انالیــزور‪ ،‬کاتالیــزور‪ ،‬مدیر‬ ‫فنــی‪ ،‬روانشــناس ‪ ،‬تــدارکات و ســایر کادر فنــی‬ ‫مجــرب تیــم هــا یــک نفــر «مســئول توجیــه و بهانــه‬ ‫جویــی» هــم بــه مســابقات اعــزام کنیــم تــا عــاوه بــر‬ ‫شناســایی بهانــه هــای جدیــد در خصــوص باخــت‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬نســبت به ارائه توجیهات سوفســطایی‬ ‫و مارمــاالد شــده اقــدام کنــد و همزمــان هــم مراقــب‬ ‫باشــد تــا چیــزی از ارزش هــای ورزشــکاران مــا در‬ ‫ســالن مســابقات جــا نمانــد! البتــه طــرح راه انــدازی‬ ‫یــا ایجــاد «کمیتــه ملــی توجیــه» هــم جهــت یــک‬ ‫کاســه کــردن توجیهــات تیــم هــای بازنــده بــد نیســت‬ ‫و اجــرای ایــن طــرح مــی توانــد بــه دوام حضــور‬ ‫مدیــران موفــق و بــا ســابقه در راس فدراســیون هــا‬ ‫کمک کند!‬ ‫رسیدن به مرز ‪2‬هزار نفر‬ ‫بیماران کرونایی بستری‬ ‫در گلستان‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با اعالم تکمیل ظرفیت‬ ‫برخــی بیماســتان های اســتان بــرای پذیــرش بیمــاران کرونایــی‬ ‫گفــت کــه تعــداد بیمــاران بســتری در بیمارســتان های گلســتان بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۹۵۳‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضا فاضل اظهار داشــت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۱۰‬نفــر در بخــش مراقبــت هــای ویژه بســتری هســتند و حال ‪۸۴‬‬ ‫بیمــار کرونایــی اســتان نیــز وخیــم اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیــت بیمارســتانی برخــی شــهرهای‬ ‫گلســتان بــه طــور کامــل پــر شــده و در حــال حاضــر برخــی مراکــز‬ ‫بــا کمبــود تخــت‪ ،‬اکســیژن‪ ،‬دارو و ســرم ویــژه درمــان بیمــاران‬ ‫کرونایــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایط دشــوار کرونایــی فعلــی‪،‬‬ ‫برگــزاری هرگونــه مراســم تجمعــی ماننــد عروســی و جشــن در‬ ‫امــاک خصوصــی (بــاغ و خانــه) ممنــوع بــوده و مالــک و صاحــب‬ ‫مجلــس بــه دادســتانی معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه برگــزاری مراســم عــزاداری به غیــر از تدفین‬ ‫در ارامســتان های اســتان تــا پایــان هفتــه جــاری ممنوع اســت‪.‬‬ ‫اســتاد رشــته اقتصــاد دانشــگاه گنبــدکاووس‬ ‫بــا نامســاعد دانســتن فضــای کســب و کار در‬ ‫کشــور‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت بایــد بهبــود فضــای‬ ‫ایــن حــوزه را بــا فراهــم کــردن شــرایط بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد بــه منظــور رشــد‬ ‫اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در برنامــه نخســت‬ ‫خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مســعود‬ ‫خیراندیــش در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫افزایــش نقدینگــی‪ ،‬رشــد پایــه پولــی و پیــش‬ ‫بینی کســری بودجه امســال از نگاه کارشناســان‬ ‫حــوزه اقتصــاد‪ ،‬منجــر بــه تــورم شــدید غیرقابــل‬ ‫مهــار خواهــد شــد لــذا اقــدام فــوری تیــم‬ ‫اقتصــادی دولــت بایــد بــر کنتــرل رشــد قیمت هــا‬ ‫در بــازار متمرکــز شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عوامــل تشــدید کننــده تــورم در‬ ‫کنــار افزایــش خــروج ســرمایه از اقتصاد کشــور به‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیســت رامیان در شــرق گلســتان‬ ‫از دســتگیری شــکارچی غیــر مجــاز یــک راس گــوزن مینیاتــوری‬ ‫در جنــگل روســتای شـش اب ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‬ ‫کــه متهــم بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا کریمــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫شــکارچی کــه در جریــان گشــت و کنتــرل مشــترک محیط بانــان‬ ‫ایــن شهرســتان و نیــروی انتطامــی دســتگیر گردیــد الشــه حیــوان‬ ‫شــکار شــده (یــک راس گــوزن مینیاتــوری) کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر نســل ایــن گونــه جانــوری بــه دلیــل‬ ‫تخریــب گســترده و تغییــر کاربــری عرصــه هــای جنگلــی به مناطق‬ ‫مســکونی و زمیــن هــای کشــاورزی و همچنیــن شــکار غیرمجــاز بــه‬ ‫شــدت کاهــش یافتــه و در اســتانه انقــراض قــرار دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت رامیــان افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه جنگلــی بــودن زیســتگاه ایــن گونــه و عــدم امــکان سرشــماری‬ ‫بــه روش مشــاهده مســتقیم در نقــاط جنگلــی‪ ،‬امــار دقیقــی از‬ ‫تعــداد گوزن هــای مینیاتــوری وجــود نــدارد امــا تردیــدی نیســت کــه‬ ‫جمعیــت ایــن گونــه در بســیاری از مناطــق جنگلــی شــمال کشــور‬ ‫بطــور کامــل از بیــن رفتــه و یــا کاهــش شــدیدی یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــوکا یــا گــوزن مینیاتــوری کوچکتریــن گونــه گــوزن ایــران بــه‬ ‫شــمار مــی رود و بــا رنــگ بــدن تقریبــا قهــوه ای و نــوک موهــای‬ ‫روش ـن حــدود ‪ ۱۵‬کیلوگــرم وزن دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفت که مــردم این‬ ‫اســتان در طــرح ملــی خریــد تابســتانه کتــاب بیــش از هفــت هــزار‬ ‫جلــد کتــاب بــه ارزش چهــار میلیــارد و ‪ ۱۱۴‬میلیــون ریــال خریدند‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ملــی‬ ‫خریــد تابســتانه کتــاب از ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۵‬مردادمــاه همزمــان بــا سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا مشــارکت ‪ ۱۶‬کتابفروشــی گلســتان اجــرا شــد و طــی‬ ‫ان ‪ ۷۶۷‬میلیــون و ‪ ۶۵۸‬هــزار ریــال یارانــه کتــاب از طریــق‬ ‫کتابفروش ـی ها توزیــع گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســقف مجــاز خریــد بــرای هــر خریــدار در طــرح‬ ‫فصلــی تابســتانه کتــاب ســه میلیــون ریــال بــود‪.‬‬ ‫گلستان ‪ ۶۵‬ناشر فعال دارد‪.‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــرای‬ ‫هدفمندکــردن یارانــه نشــر طــرح هــای فصلــی فــروش کتــاب‬ ‫را اغــاز کــرد کــه در ایــن طــرح کتابفروشــی هــا مــی تواننــد روی‬ ‫فــروش کتــاب بــه خریــداران تخفیــف بدهنــد و مبلــغ تخفیــف‬ ‫داده شــده را از وزارت خانــه دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح کــه از ان باعنــوان طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب‬ ‫یــاد مــی شــود از جملــه امکاناتــی اســت کــه کتابفروشــان‬ ‫اجــرای ان را در ایــام رکــود فــروش کتــاب در همه گیــری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬ضــروری می داننــد‪.‬‬ ‫دلیل نبود فضای کســب و کار مناســب اســت لذا‬ ‫دولــت بایــد بــا برنامــه ریــزی اصولــی و کارشناســی‬ ‫دقیــق‪ ،‬بســتر مناســب بــرای ســرمایه گذاری و‬ ‫توســعه کســب و کار را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫خیراندیــش همچنیــن شــفافیت مالــی‪،‬‬ ‫کســب مالیات برعایدی ســرمایه و پیوســتن به‬ ‫گــروه ویــژه اقــدام مالــی یــا «اف ای تــی اف»‬ ‫بــرای توســعه اقتصــادی و تجــارت را در کمــک‬ ‫بــه ســاماندهی وضعیــت اقتصــادی کشــور‬ ‫موثــر دانســت و افــزود‪ ۳۰ :‬درصــد مشــکالت‬ ‫اقتصــادی کشــور ناشــی از تحریــم و ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫داخلــی اســت کــه بــا هــم ارتبــاط تنگاتنگــی‬ ‫دارنــد و بــا داشــتن شــفافیت مالــی در تعامــل‬ ‫بــا بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی عــاوه بــر‬ ‫جلوگیــری از فســاد و پولشــویی‪ ،‬می تــوان‬ ‫بخشــی از مشــکالت تامیــن کســری بودجــه و‬ ‫عدالــت اجتماعــی را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد رشــته اقتصــاد اصــاح ســاختار‬ ‫سیاسـت های پولــی و نظــام بانکــی بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت نخبــگان را در جلوگیــری از فســاد‬ ‫موثــر دانســت و تصریــح کــرد کــه فســاد در‬ ‫جامعــه ‪ ۲‬حالــت دارد‪ ،‬در حالــت نخســت مــردم‬ ‫قوانیــن را رعایــت نمی کننــد کــه چــاره ان ورود‬ ‫ارگان هــای قضایــی و انتظامــی اســت و در حالت‬ ‫دوم قوانیــن موجــود راه را بــرای فســاد افــراد بــاز‬ ‫می گذارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وجــود اشــکال در قوانین نظام پولی‬ ‫و بانکــی باعــث بسترســازی فســاد در اقتصــاد‬ ‫کشــور شــده تــا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دســت‬ ‫عــده ای خــاص قــرار گیــرد‪ ۵۷ ،‬تــن طــای کشــور‬ ‫تبدیــل بــه ســکه شــده و پیــش فــروش شــود و‬ ‫تعــدادی از افــراد یــک شــبه پولــدار شــوند‪.‬‬ ‫خیراندیــش افــزود‪ :‬وجــود حجــم زیــاد نقدینگی‬ ‫و پــول کالن در دســت عــده ای خــاص و ورود‬ ‫‪+‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شکارچی گوزن مینیاتوری‬ ‫دستگیر شد‬ ‫فروش هفت هزار جلد کتاب‬ ‫در طرح تابستانه گلستان‬ ‫نخستین اولویت دولت سیزدهم بهبود فضای کسب و کارباشد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قنــد اســت‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان در ‪ ۱۰‬کیلومتــری غــرب شــیروان واقــع اســت‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم در ایــن واحــد فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫ایــن اســتان از نظــر ســطح زیــر کشــت چغنــدر قنــد رتبــه ‪ ۹‬و‬ ‫از نظــر میــزان تولیــد رتبــه دهــم کشــور را دارد کــه بــا داشــتن‬ ‫‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــتزارهای چغنــدر کشــور در تولیــد ‪ ۱.۵۱‬درصــد‬ ‫ایــن محصــول ســهم دارد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نظــر ایــن موسســه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بذرهــای ایرانــی به لحــاظ عیار و عملکرد‬ ‫در واحــد ســطح بــه تدریــج بــه بذرهــای خارجــی‬ ‫رســیده اســت و بــا توجــه بــه تحریــم هــا و گرانــی ارز‪،‬‬ ‫کشــاورزان اقبــال بیشــتری بــه بــذر ایرانــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عیــار بــذر ایرانــی هنــوز کمــی از عیــار‬ ‫بذرهــای خارجــی پاییــن اســت امــا بــا توجــه بــه‬ ‫ســازگاری ایــن رقــم بــا منطقــه‪ ،‬بــذر داخلــی مــورد‬ ‫اقبــال کشــاورزان اســت و اکنــون یــک ســوم از بــذر‬ ‫مصرفــی کشــت قــراردادی کارخانــه قنــد شــیروان‪،‬‬ ‫داخلــی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارخانــه قنــد شــیروان چهــار‬ ‫هــزا هکتــار کشــت قــراردادی بــا چغنــدرکاران ایــن‬ ‫اســتان و ســایر اســتان هــای کشــور منعقــد کــرده‬ ‫اســت کــه ایــن محصــول را بــا قیمــت تضمینــی از‬ ‫انــان خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫طیبــی گفــت‪ :‬ایــن کارخانــه‪ ،‬نهــاده هــای مــورد نیــاز چغنــدرکاران‬ ‫از جملــه بــذر‪ ،‬کــود و ســموم را در فصــل کاشــت بــه صــورت‬ ‫امانــی در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی دهــد و وجــوه ان را در‬ ‫فصــل خریــد از حســاب ایــن تولیدکننــدگان کــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل کارخانــه قنــد شــیروان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیــت‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان جــذب ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن چغنــدر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انــان بــه بــازار دارایی هــا از جملــه مســکن‪ ،‬طــا و‬ ‫بــورس امثــال ان باعــث رشــد قیمت هــا و ایجــاد‬ ‫تــورم و افزایــش فشــار بــر مــردم عــادی جامعــه‬ ‫شــده لــذا الزم اســت تــا دولــت اصــاح ســاختار‬ ‫سیاسـت های پولــی و نظــام بانکــی را در اولویــت‬ ‫برنامه هــای مدیریتــی خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬دولت‬ ‫در یــک اقــدام فــوری بــرای مهــار تــورم بایــد‬ ‫پول هــای کالن در اختیــار عــده ای خــاص را بــرای‬ ‫کمــک بــه جبــران کســری بودجــه و بازگشــت‬ ‫رونــق بــه بــازار کســب و کار‪ ،‬کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برلــزوم همــکاری ســران ســه‬ ‫قــوه در مبــارزه بــا فســاد در جامعــه تاکیــد کــرد‬ ‫و اظهارداشــت‪ :‬ورود جــدی ســه قــوه مقننــه‪،‬‬ ‫مجریــه و قضاییــه در بحث اصــاح قوانین‪ ،‬اجرا‬ ‫و نظــارت باعــث تغییــر مثبتــی در حــوزه توســعه‬ ‫کشــور خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانونــی مــاده ‪ ۱۳‬تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۱۸‬تاریــخ‪۱۴۰۰/۰۳/23‬‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫عبــدل پیــرا فرزنــد مــا بــه شــماره شناســنامه ‪۳۲۶‬کدملــی ‪۴۹۷۹۳۷۲۲۷۹‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪۱۰۴.۴۴‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪۱۳۲۲‬فرعــی از‪ ۴‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی مرتــع شــوره زار در بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی عبدالکریــم تومــاج محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬در‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســب ‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۲۷۱.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/5/19 :‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۷۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۳۱‬تاریــخ‪ ۱۳۹۷/۰۹/29‬هئیــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۰۱‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫مبیــن طــراج فرزنــد بهــروز بــه شــماره شناســنامه ‪۶۲۸۰۱۴۰۹۶۲‬کدملــی ‪ ۶۲۸۰۱۴۰۹۶۲‬صــادره از گمیشــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪۳۱.۵۵‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک‬ ‫شــماره ‪۱۲۹‬فرعــی از‪ ۵‬اصلــی واقــع در اراضــی محمــد الــق بخــش ‪۱۳‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از‬ ‫اگهــی می شــود‪.‬در صورتــی کــه اشــخاص نســب ‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف ‪۷۳۷۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/5/4:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪1400/5/19 :‬محمــد فندرســکی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اق قــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون ومــاده‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۷۹۹‬تــار‬ ‫یخ‪۱۴۰۰/۰۳/۱۹‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۸۳‬تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض متقاضــی اقــای موســی نظــر خانــی فرزنــد ارازبــردی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۳۲۱‬کــد ملــی‪ ۲۲۶۹۲۴۵۲۷۱‬صــادره از علی ابــاد بــه میــزان ‪۳۳۱۴۱.۶۵‬مترمربــع مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۴۳۳۹۷.۲۳‬متــر مربع‪،‬درقســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره‪ -۷۶‬فرعــی از‪-۳‬اصلــی واقــع در اراضــی کوچــک اســتاجیق بخــش ‪-۱۲‬حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی موســی نظــر خانــی محــرز‬ ‫گردیده اســت‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در‬ ‫صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م الــف‪ ۷۴۹۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪:‬روز ســه شــنبه ‪۱۴۰۰/۰۵/۱۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪:‬روزچهارشــنبه‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳‬محمــد فندرســکی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف بیشینه ‪ 39‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1400‬‬ ‫بستری شدن‪ ۱۳۲‬نفر مبتالی‬ ‫جدید به کرونا‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۳۲:‬نفــر مبتــای جدیــد بــه کرونــا در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته بســتری شــدند و ‪ ۶‬نفــر دیگــر هــم فــوت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬خدمات بهداشــتی و درمانی خراســان شمالی‪ ،‬دکتر‬ ‫ســید احمــد هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون‪ ۶۲۱‬بیمــار بــا عالیــم‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعــداد مــوارد ابتال و بســتری با شــیب بســیار زیاد‬ ‫در حــال افزایــش اســت گفــت‪ :‬وضعیــت بیمارســتان هــای اســتان از‬ ‫وضعیــت قرمــز گــذر کرده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عوامــل متعــددی بویــژه عــادی انــگاری‪،‬‬ ‫عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی‪ ،‬نزدن ماســک در مجامــع عمومی و‬ ‫برگــزاری و شــرکت در دورهمــی هــا و مراســم عــزا و عروســی و رفتــن‬ ‫بــه ســفر در ایــن خصــوص تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫بخصــوص اســتفاده از‬ ‫ماســک در اســتان شــدیدا‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‬ ‫کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد‬ ‫همــه گیــری ویــروس کرونــا‬ ‫شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج‬ ‫از ایــن بیمــاری را پشــت‬ ‫سرگذاشــته و از هفتــه‬ ‫جــاری وارد مــوج پنجــم‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه‬ ‫جدیــد ان ویــروس کرونــای‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا‬ ‫پایــان مــوج چهــارم ویــروس‬ ‫کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار‬ ‫مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد؛ ایــن میــزان فوتــی از‬ ‫ابتــدای مردادمــاه تاکنــون نیــز ‪ ۴۶‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫هیات ها با گشاده رویی‬ ‫پذیرای عزاداران حسینی‬ ‫باشند‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار رعایــت همگانــی پروتــکل هــا‪ ،‬دیگــر ادارات و‬ ‫نهادهــا هــم بایــد براســاس تصمیمــات ســتاد کرونــا‪ ،‬بــه وظایــف‬ ‫نظارتــی خــود جــدی تــر بپردازنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای محتویات‬ ‫خودرو در مانه وسملقان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان خبــر از دســتگیری‬ ‫ســارق حرفــه ای محتویــات خــودرو بــا ‪ 6‬فقــره ســرقت در ایــن‬ ‫شهرســتان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی‬ ‫مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت محتویــات خــودرو در شــهر اشــخانه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران تجســس کالنتــری‪11‬‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در نهایــت در یــک عملیــات غافلگیرانــه در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده به ‪ 6‬فقره‬ ‫ســرقت محتویــات خــودرو اعتــراف و بــا تکمیــل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه صــورت ‪24‬‬ ‫ســاعته امــاده خدمــت رســانی بــه تمــام شــهروندان عزیــز اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اســتفاده از دزدگیــر‪ ،‬مطمئــن شــدن از بســته بــودن درب‬ ‫خــودرو‪ ،‬بــاال بــودن شیشــه هــا‪ ،‬پرهیــز از پــارک کــردن خــودرو در‬ ‫نقــاط خلــوت و غیــر مطمئــن و جــا نگذاشــتن امــوال بــا ارزش در‬ ‫خــودرو مــی توانــد تــا حــدود زیــادی از ســرقت های ایــن چنینــی‬ ‫از خــودرو جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۶۰‬میلیارد ریال کاالی‬ ‫قاچاق در گنبدکاووس‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫گفــت کــه از ابتــدای ســال جاری تــا کنــون ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق در ایــن شهرســتان کشــف شــد کــه در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ محمــود علیفــر روز‬ ‫یکشــنبه در نشســت خبــری بــه مناســبت ‪ ۱۷‬مــرداد روز خبرنــگار‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬امســال ‪ ۵۸‬فقــره پرونــده قاچــاق کاال بــا اجناســی‬ ‫ماننــد چــوب قاچــاق‪ ،‬لــوازم خانگــی‪ ،‬ســیگار‪ ،‬انــواع دارو‪ ،‬لــوازم‬ ‫ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬فراورده هــای نفتــی و ارز دیجیتــال در‬ ‫گنبــدکاووس تشــکیل و ‪ ۴۹‬متخلــف نیــز دســتگیر و بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی از کشــف ‪ ۱۶۰‬کیلوگــرم انــواع موادمخــدر از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تــا کنــون در گنبــدکاووس خبــر داد و افــزود‪ :‬کشــف ایــن‬ ‫مقــدار مــواد در مقایســه بامــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۷۰‬افزایــش‬ ‫دارد ضمــن اینکــه امســال ‪ ۴۵۲‬معتــاد متجاهــر و ‪ ۱۶۲‬خــرده‬ ‫مواد مخدر در شکم متهم‬ ‫جانش را گرفت‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از مــرگ یــک متهــم‬ ‫بعلــت حمــل موادمخــدر در شــکم خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنی بر مرگ مشــکوک در ســطح شهرســتان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مامــوران اگاهــی بــرای بررســی صحنــه جــرم بــه‬ ‫محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه علــت مــرگ در ســردخانه پزشــکی‬ ‫قانونــی شهرســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬در روده‬ ‫متهــم ‪ 593‬گــرم انــواع موادمخــدر جاســازی شــده بــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در پایــان بــا‬ ‫بیــان اینکــه علــت مــرگ را پــاره شــدن روده متهــم اعــام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پرونــده متشــکله جهــت‬ ‫ســیرمراحل قانونــی تحویــل مقــام قضایــی گردیــد‪.‬‬ ‫فــروش موادمخــدر نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیفــر بــا اشــاره بــه اینکــه موادمخــدر یکــی از عوامــل‬ ‫افزایــش ســرقت های خُــرد در گنبــدکاووس اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫امســال وقــوع ایــن ســرقت ها در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس تصریــح کــرد‪ :‬افــراد معتــاد بــرای‬ ‫تهیــه موادمخــدر دســت بــه هــر ســرقت خُــردی از کابل هــای‬ ‫مخابــرات و بــرق گرفتــه تــا المــپ جلــوی مغازه هــا و دریچــه کنتــور‬ ‫اب می زننــد امــا بــرای جمــع اوری انــان در ســطح شهرســتان‬ ‫فراینــدی تعریــف نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پلیــس ظــرف ‪ ۴۸‬ســاعت می توانــد تمــام‬ ‫معتــادان متجاهــر در گنبــدکاووس را جم ـع اوری کنــد امــا جایــی‬ ‫بــرای نگهــداری همــه انــان وجــود نــدارد و ســهم ایــن شهرســتان‬ ‫بــرای انتقــال معتــادان بــه مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬اردوگاه توسکســتان‬ ‫گــرگان تنهــا پنــج نفــر در هــر دوره ســه ماهــه اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیفــر همچنیــن گفــت کــه از ابتــدای امســال تــا کنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد انــواع ســرقت ها در گنبــدکاووس کشــف و‬ ‫‪ ۴۴۸‬ســارق نیــز دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا تاکیــد برضــرورت اصــاح‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪357‬‬ ‫کشف ‪ 81‬کیلو حشیش در عملیات‬ ‫مشترک پلیس گلستان و غرب تهران‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬در عملیــات مشــترک پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان «گلســتان و غــرب تهــران» ‪81‬‬ ‫کیلــو حشــیش کشــف و ‪ 2‬قاچاقچــی نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬روز گذشــته‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا همــکاری‬ ‫پلیــس غــرب تهــران پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در بررســی هــای پلیــس گلســتان‬ ‫مشــخص شــد متهمــان مقــداری مــواد مخــدر را در منــزل‬ ‫مســکونی خــود در شهرســتان ازادشــهر نگهــداری کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پــس از تحقیقــات میدانــی و‬ ‫تخصصــی موفــق شــدند مــکان مــورد نظــر را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان داشــت‪ :‬طــی هماهنگــی بــه‬ ‫عمــل امــده بــا مرجــع قضائــی‪ ،‬در بازرســی از منــزل متهمــان‬ ‫‪ 81‬کیلــو حشــیش کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســازی شــده‬ ‫بــود کشــف و ‪ 2‬نفــر نیــز در ایــن زمینــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫از مــردم خواســت‪ :‬بــا افزایــش همــکاری خــود بــا پلیــس‪،‬‬ ‫ســوداگران مــرگ را در رســیدن بــه اهــداف شــوم و پلیدشــان‬ ‫نــاکام بگذارنــد‪.‬‬ ‫برخــی قوانیــن قضایــی جهــت افزایــش بازدارندگــی ان‪ ،‬از کشــف‬ ‫‪ ۹۱‬پرونــده مربــوط بــه انــواع جرائــم ســایبری در ایــن شهرســتان‬ ‫و دســتگیری و معرفــی ‪ ۵۱‬نفــر انهــا بــه مراجــع قضایــی درســال‬ ‫جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا تبریــک روز خبرنــگار‪ ،‬گفــت‪ :‬اصحــاب رســانه‬ ‫بــازوان پرتــوان پلیــس در ایجــاد احســاس امنیــت و ارامــش بــرای‬ ‫مــردم در جامعــه هســتند و بــا اطــاع رســانی مناســب خــود در‬ ‫کاهــش اســیب های اجتماعــی کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده اتومبیــل ســند (ذمه)برابــر درخواســت خانــم صفیــه مکرمــی بــه وکالــت از خانــم زهــرا لولوئــی تنهــا به شــرح وارده ‪1400/04/۲۹-۹۴۶۱‬به موجــب پرونــده اجرایی‪۱۴۰۰۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۰۶۸۸‬یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی پــژو تیــپ ‪GLXI ۴۰۵‬بــه شــماره انتظامــی‪۷۶۲- ۲۶‬ج‪ ۷۳‬متعلــق بــه علیرضــا میرشــکار نــام پدر‪:‬قربانعلــی تاریــخ تولــد ‪ ۱۳۶۳/۰۶/30‬شــماره ملــی ‪ ۰۶۸۲۳۲۷۰۹۳‬شــماره شناســنامه ‪ ۵۶‬مدیــون‬ ‫پرونــده اجرایــی کالســه فــوق کــه بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره ‪ 1385/۰۹/19 _۲۴۷۴۴‬دفترخانــه ازدواج ‪ ۸‬شــهر بجنــورد در قبــال مبلــغ‪ ۲۱/420/000/000‬ریــال (معــادل ‪۲۰۰‬ســکه طــای تمــام بهــار ازادی )‬ ‫طلــب خانــم زهــرا لولوئــی تنهــا بازداشــت گردیده اســت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪ ۴۸۰/۰۰۰/000‬ریــال (چهارصــد و هشــتاد میلیــون ریال)بــراورده شــده و نظریــه ارزیابــی قطعــی گردیــده اســت‬ ‫و از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۲‬روز سه شــنبه مورخــه ‪ ۱۴۰۰/۶/2‬در محــل اداره اجــرای اســناد رســمی بجنــورد واقــع در بجنــورد خیابــان شــریعتی شــمالی جنــب اداره پســت قدیــم از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‬ ‫خریــداران می تواننــد در وقــت مقــرر در محــل برگــزاری مزایــده حاضــر شــده و در جلســه شــرکت نماینــد مزایــده فقــط در ‪ ۱‬نوبــت برگــزار می گــردد و از مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد پنجــاه میلیــون ریــال شــروع‬ ‫و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود و طبــق مــاده ‪_۱۳۶‬اصــاح اییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا و طــرز رســیدگی بــه شــکایت از عملیــات اجرایــی ســازمان ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک کشــور شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪.‬برنده مزایــده مکلــف اســت‬ ‫مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ‪ ۵‬روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور‬ ‫قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد دراین صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد الزم بــه ذکــر اســت کلیــه هزینه هــای قانونــی به عهــده برنــده‬ ‫مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ًوصــول خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشــخصات خــودرو طبــق نظریــه کارشــناس‪:‬خودروی پــژو تیــپ ‪GLXI ۴۰۵‬بــه شــماره انتظامــی ‪۷۶۲_۲۶‬ج‪ ۷۳‬بــه شــماره موتــور ‪۱۲۴۸۵۰۰۴۷۰۵‬و شــماره شاســی ‪ ۲۴۲۰۳۱۶۱‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل‬ ‫‪_۱۳۸۵‬دور تــا دور دارای پوســیدگی و رنــگ پریدگــی و نیــاز بــه صافــکاری جزئــی و نقاشــی دارد‪.‬جلــو ســمت راســت تصادفــی (ســپر و چراغ)موتوری‪:‬موتــور‪ :‬ســالم گیــر بکس‪:‬ســالم در حــد مدل‪.‬الستیک ها‪:‬ســه‬ ‫حلقــه مــارک یــزد بــا ‪ ۷۰‬درصــد و یــک حلقــه مســتهلک ‪ ۲۵‬درصــد بــارز‪ .‬روکــش صندلــی مســتهلک خــودرو ســالم و امــاده بــکار مــی باشــد و بــا توجــه بــه ســال ســاخت (‪)۱۳۸۵‬و کارکــرد و ســایر عوامــل موثــر‬ ‫ارزش فعلــی ان بــه مبلــغ‪ ۴۸۰/۰۰۰/000‬ریــال (چهارصــد و هشــتاد میلیــون ریال)تعییــن مــی گــردد‪.‬و محــل اســتقرار ماشــین جهــت بازدید‪:‬بجنــورد پارکینــگ رضــا واقــع گردیــده اســت‪.‬م الــف‪3279‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬هیات هــای مذهبــی بــا گشــاده رویی‬ ‫پذیــرای عــزاداران حســینی باشــند زیراکــه تمامــی انهــا‬ ‫میهمــان خــدا هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دفتر نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی‪ ،‬حجت االســام‬ ‫رضــا نــوری در دوره اموزشــی ارکان مســجد کــه در اســتان‬ ‫مقــدس حضــرت ســیدعباس بــن موســی بــن جعفــر (ع)‬ ‫بجنــورد برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــام حســین (ع) روی‬ ‫گشــاده ای بــه ســمت تمــام افــراد داشــت و مــا نیــز نبایــد‬ ‫در هیئــت بیــن افــراد مختلــف فــرق بگذاریــم؛ زیــرا ایــن‬ ‫مراســم‪ ،‬میهمانــی امــام اســت و همــه در ان بــا هم برابرند‪.‬‬ ‫امام جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت ‪ :‬مقامــی باالتــر از خادمــی‬ ‫هیــات امــام حســین (ع) وجــود نــدارد؛ زیــرا ارزش هــر مقام به‬ ‫کســی اســت کــه ان جایــگاه را اهــدا می کنــد؛ لــذا جایگاهی که‬ ‫ائمــه (ع) ارائــه می دهنــد باالتریــن منزلــت را دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا امــدن محرم جوانــان به جوش وخروش‬ ‫می افتنــد و حتــی گاهــی بــه مســئوالن انتقــاد می کننــد کــه چــرا‬ ‫امکانــات کمــی در اختیارشــان قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گاهــی بــرای برگــزاری جلسـه ای بــا ‪ ۱۰‬نفــر‪ ،‬کلــی‬ ‫تبلیــغ می کنیــم امــا در محــرم جوانــان زیادی پــای کار می ایند‬ ‫و اگــر کمبــودی هــم باشــد خودشــان ان را رفــع می کننــد کــه‬ ‫ایــن امــر بــه خاطــر عشــق بــه امــام حســین (ع) اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خرتســان شــمالی در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه واقعــه عاشــورا‪ ،‬افــزود‪ :‬چنیــن واقع ـه ای کــه بــا اخــاص‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬باعــث شــوری می شــود کــه ســال ها بعــد‬ ‫این چنیــن جوانــان را بــه میــدان می کشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــردم در ایــن مــاه خــود پــول جمــع می کننــد و‬ ‫برنامه هــای مختلفــی را بــه اجــرا می گذارنــد و ایــن روش محــرم و‬ ‫صفــر اســت کــه موجــب اصــاح رفتــاری فرزندانمــان مــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری تصریــح کــرد‪ :‬محــرم و صفــر بــود‬ ‫کــه انقــاب را ایجــاد کــرد و شــهیدان حججــی و باکــری را‬ ‫تحویــل جامعــه داد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۴۰۰‬هیــات مذهبــی شناســایی‬ ‫شــده کــه از ایــن تعــداد نــام ‪ ۸۰۰‬هیــات در ســامانه طوبــی به‬ ‫ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬برابر شدن خرید بوکسیت‬ ‫مورد نیاز الومینای ایران‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع الومینــای ایــران واقــع در شهرســتان‬ ‫جاجــرم خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بخــش خصوصــی اکنــون‬ ‫بخشــی از نیــاز ایــن مجموعــه بــه مــاده معدنــی را تامیــن‬ ‫می کندکــه ایــن میــزان بایــد تــا پایــان امســال بــه ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫تــورج زارع اظهــار داشــت‪ :‬بخــش خصوصــی تنهــا پنــج‬ ‫درصــد نیــاز بوکســیت ایــن مجتمــع را تامیــن و مابقــی ان‬ ‫از معــادن خــود مجتمــع برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد بوکســیت از بخــش خصوصــی از چنــد‬ ‫ســال گذشــته در حــال انجــام اســت و اکنــون پنــج شــرکت‬ ‫در اســتان هــای مختلــف بخشــی از بوکســیت الومینــای‬ ‫ایــران را تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫زارع اظهــار داشــت‪ :‬بوکســیت مــورد نیــاز الومینــای ایــران‬ ‫از معــادن بخــش خصوصــی در اســتان هــای خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬تهــران‪ ،‬یــزد‪ ،‬ســمنان و کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجتمــع الومینــای ایــران واقــع در شهرســتان‬ ‫جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان مصــرف بوکســیت بــه‬ ‫عنــوان مــاده اولیــه معدنــی ایــن مجتمــع‪ ،‬یــک میلیــون‬ ‫تــن در ســال اســت و بــر ایــن اســاس ایــن کارخانــه تــا ‪۳۰‬‬ ‫ســال دیگــر مــاده اولیــه معدنــی ذخیــره دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه چهــار شــرکت در کشــور الومینیــوم‬ ‫تولیــد مــی کننــد کــه البتــه یکــی از مزیــت هــای مجتمــع‬ ‫الومینــای ایــران‪ ،‬تولیــد پــودر الومینــا بــه عنــوان مــاده‬ ‫اولیــه ایــن محصــول اســت گفــت‪ :‬الومینــای ایــران تنهــا‬ ‫مجموعــه تولیدکننــده الومینــوم اســت کــه کار معــدن‬ ‫داری هــم انجــام مــی دهــد و در زمینــه اکتشــاف معــدن‬ ‫و دســتیابی بــه ذخایــر بوکســیت در اســتان هــای مختلــف‬ ‫کار کــرده اســت‪ ،‬اکنــون معــادن ایــن کارخانــه در جاجــرم‬ ‫خراســان شــمالی اکشــاف شــده و بــه مرحلــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪357‬‬ ‫خبرنگاران و بایدهای اخالق رسانه ای‬ ‫زهرا ذوالقدر‬ ‫ادامــه شــماره ‪:356‬بســیاری از مــا تمایــل نداریــم اعتــراف‬ ‫کنیم از کارمان راضی نیســتیم‪ .‬مســلما همه ی ما شــغلی‬ ‫را کــه برایــش ســاخته شــده ایم‪ ،‬نداریــم‪ ،‬امــا اجبــاری هــم‬ ‫نیســت بقیــه وقــت و عمــر بــاارزش خــود را بــرای انجــام‬ ‫کاری کــه مناســب مــا نیســت‪ ،‬هــدر دهیــم‪.‬‬ ‫محمود سلطانی ‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‬ ‫نکات‪7‬گانه برای یافتن شغلی‬ ‫که برای ان ساخته شده اید‬ ‫‪ .۳‬یافتن شغل مستلزم جسارت و تحمل‬ ‫براشفتگی ها است‬ ‫جایــی از کتــاب مشــاغل‪ ،‬از وِنــدِل اســکات می شــنویم‬ ‫کــه در ســال ‪ ،۱۹۵۲‬بــه نخســتین راننــده ی رالــی ن َســکار‬ ‫افریقایی‪-‬امریکایــی تبدیــل شــد و علیرغــم تهدیدهــای‬ ‫واربرتون‬ ‫جانی به رانندگی ادامه داد‪ .‬همچنین از دوروتی‬ ‫ِ‬ ‫دانشــمند می شــنویم کــه هنــگام انجــام تحقیقاتــش بــرای‬ ‫از میــان بــردن ننــگ ســقط جنیــن‪ ،‬بــا تبعیــض جنســی‬ ‫شــدیدی مواجــه می شــود‪ .‬از بِرنِــل کاتلــون می شــنویم‬ ‫کــه بعــد از طوفــان کاترینــا‪ ،‬نخســتین خواربارفروشــی را‬ ‫در محل ـه ای بــه نــام بخــش نهــم پایینــی بــاز کــرد‪ ،‬چــون‬ ‫نمی خواســت رنــگ و بــوی قدیمــی محلــه از میــان بــرود‪.‬‬ ‫ســی‪ ،‬داســتان های کتــاب مشــاغل‪ ،‬اغلــب بــا‬ ‫بــه نقــل از ای ِ‬ ‫موضــع گرفتــن افــراد در برابــر وضــع فعلــی کــه قابل قبــول‬ ‫نیســت‪ ،‬اغــاز می شــود و ســپس «کار» در خدمــت تغییــر‬ ‫وضــع موجــود درمی ایــد‪« :‬صحبــت از کاری اســت کــه‬ ‫اتــش ان بــا امیــد‪ ،‬عشــق یــا مبارزه طلبــی روشــن می شــود‬ ‫و هــدف و پشــتکار‪ ،‬سوخت رســان ان اســت‪».‬‬ ‫‪ .۴‬اکثر اوقات «دیگران» شما را به کاری ترغیب‬ ‫می کنند که برای ان ساخته شده اید‬ ‫شــارون النــگ مشــاغل عجیبــی را در طــول عمرش تجربه‬ ‫ســی می گویــد‪« :‬دختــرش‬ ‫کــرده بــود‪ .‬همانطــور کــه ای ِ‬ ‫دانشــگاه می رفــت‪ .‬یــک روز کــه صندوقــدار‪ ،‬فرم هــای‬ ‫کمــک مالــی را در اختیــار او می گذاشــت‪ ،‬او بــا صــدای‬ ‫ارامــی بــه خــود گفــت‪« :‬ای کاش منــم می تونســتم‬ ‫دانشــگاه بــرم‪ ».‬صندوقــدار جــواب داد‪« :‬هنــوزم دیــر‬ ‫نیســت‪ ».‬او هــم بــرای یــک برنامـه ی هنــری ثبت نــام کــرد‬ ‫و بنــا بــه پیشــنهاد مشــاورش‪ ،‬مردم شناســی قانونــی را از‬ ‫ســی می گویــد‪« :‬مشــاور‬ ‫شــاخه ی علــوم انتخــاب کــرد‪ .‬ای ِ‬ ‫فقــط بــه ایــن دلیــل ایــن واحــد را پیشــنهاد کــرد کــه صرفــا‬ ‫اســان ترین رشــته ی علمــی بــود‪ .‬امــا همــان دقیقــه کــه او‬ ‫در کالس نشســت‪ ،‬فهمیــد ایــن همــان کاری اســت کــه‬ ‫ســی بــا بیــان ایــن‬ ‫او بــرای ان ســاخته شــده اســت‪ ».‬ای ِ‬ ‫داســتان می خواهــد نشــان دهــد در شــغل هــر فــردی‪،‬‬ ‫رابط ـ ه هــم نقــش دارد‪ ،‬گرچــه بــرای هــر شــخص کامــا‬ ‫منحصربه فــرد اســت‬ ‫‪ .۵‬چیــزی کــه واقعــا اهمیــت دارد‪ ،‬پیشــرفت پــس از‬ ‫یافتــن کار اســت‬ ‫همیشــه طــوری از عبــارت «کار پیــدا کــردن» در زندگــی‬ ‫اســتفاده کرده ایــم کــه انــگار پیــدا کــردن کار‪ ،‬رســیدن‬ ‫بــه کمــال مطلــوب اســت‪ ،‬انــگار کــه وقتــی کار پیــدا شــد‬ ‫ســی تاکیــد می کنــد‬ ‫داســتان بــه اخــر می رســد‪ .‬امــا ای ِ‬ ‫شــغل شــما یــک فراینــد در حــال پیشــرفت اســت‪« :‬درک و‬ ‫شــناخت کامــل کاری کــه انجــام می دهیــد بســیار بــا عــرق‬ ‫جبینــی کــه بــرای انجــام ان می ریزیــد‪ ،‬تفــاوت دارد‪».‬‬ ‫شــاید بــرای دنبــال کــردن شــغل دلخواه تــان مجبــور شــوید‬ ‫بــه مدرســه یــا دوران کارامــوزی ســری بزنیــد‪ ،‬یــا شــاید‬ ‫مجبــور شــوید کســب وکار خودتــان را دســت و پــا کنیــد‪.‬‬ ‫ســی اشــاره می کنــد کــه ممکــن اســت افــراد بــه یــک‬ ‫ای ِ‬ ‫مســیر کاری هدایــت شــوند کــه در خدمــت دیگــران باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتـه ی او‪« :‬ایــن کتــاب در اصــل‪ ،‬نامـه ای عاشــقانه بــه‬ ‫ی کــه‬ ‫پرســتاران‪ ،‬معلمــان و کارکنــان جامعــه اســت‪ ،‬کســان ‬ ‫از زحمات شــان‪ ،‬انطــور کــه بایــد‪ ،‬قدردانــی نمی شــود‪».‬‬ ‫ی کــه بــرای ان‬ ‫‪ .۶‬نمی توانیــد بــرای یافتــن شــغل ‬ ‫ســاخته شــده اید‪ ،‬ســن و ســال قطعــی تعییــن کنیــد‬ ‫ســی زمانــی کار پیــدا کــرد کــه ‪ ۲۱‬ســاله بــود و بــا مــردی‬ ‫ای ِ‬ ‫مصاحبــه کــرد کــه در شــورش های اســتون وال فعــال بــود‪ .‬بــه‬ ‫ســی «لحظـه ای کــه ضبــط صــدای مصاحبــه انجــام‬ ‫گفتـه ی ای ِ‬ ‫شــد‪ ،‬فهمیــدم کــه روزنامه نــگاری و مصاحبــه بــا مــردم کاری‬ ‫اســت کــه می خواهــم بــرای باقــی عمــرم انجــام دهــم‪ .‬خیلــی‬ ‫خوش شانســم کــه ایــن جرقــه زمانــی زده شــد کــه مــن خیلــی‬ ‫ن بــرای کتــاب بــه یــاد او‬ ‫جــوان بــودم‪ ».‬امــا جم ـع اوری داســتا ‬ ‫اورد کــه هــر کــس می توانــد در هــر ســنی‪ ،‬شــغلی را پیــدا کنــد‬ ‫ســی می گویــد‪« :‬انجــام‬ ‫کــه بــرای ان ســاخته شــده اســت‪ .‬ای ِ‬ ‫کاری که برای ان ســاخته شــده اید یکی از رضایت بخش ترین‬ ‫و عالی تریــن تجربیاتــی اســت کــه می توانیــد در زندگــی داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬پــس هرگــز تســلیم نشــوید‪».‬‬ ‫‪ .۷‬مشاغل ایده ال شما لزوما تضمین کننده ی حقوق‬ ‫و دستمزد ایده ال نیستند‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کاریاب‬ ‫ های‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫داس‬ ‫در‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫اغل‬ ‫ســی‬ ‫جریــان دیگــری کــه ای ِ‬ ‫ِ‬ ‫مردم می شــنود‪ ،‬این اســت‪ :‬اغلب انها شــغل پردرامدشــان‬ ‫را جایگزیــن شــغل کم درامــد‪ ،‬امــا رضایت بخش تــری‬ ‫ســی «پیامــی کــه مــا بــه جوان هــا‬ ‫کرده انــد‪ .‬بــه نقــل از ای ِ‬ ‫می دهیــم ایــن اســت کــه شــما می خواهیــد بــا کمتریــن‬ ‫کار‪ ،‬بیشــترین درامــد را کســب کنیــد و ایــن رویایــی بیــش‬ ‫نیســت‪ .‬پیــام ارشــیو اســتوری کورپــس ایــن اســت کــه‬ ‫رویــای ارزشــمندتر ایــن اســت کــه ریســک ها را بپذیریــد و‬ ‫ســخت بکوشــید تــا کاری را پیــدا کنیــد کــه بــرای ان ســاخته‬ ‫ســی از نوشــتن‬ ‫شــده اید‪ ».‬ســخن اخــر‪ ،‬درســی اســت کــه ای ِ‬ ‫ایــن کتــاب گرفــت‪« :‬در ایــن کتــاب‪ ،‬هیچکــس میلیــاردر یــا‬ ‫میلیونــر نیســت‪ ،‬مشــهور نیســت و یــا هــزاران هــزار طرفــدار‬ ‫و دنبال کننــده در صفحــات مجــازی نــدارد‪ ،‬انچــه هســت‪،‬‬ ‫داســتان انســان هایی اســت کــه از زندگــی‪ ،‬تمــام و کمــال‬ ‫اســتفاده کرده انــد و بــه مــا نیــز همیــن را می اموزنــد» ‪.‬‬ ‫همراه ما باشید با چطور‬ ‫ادامــه شــماره ‪:356‬در دنیــای امــروز‪ ،‬رســانه ها‬ ‫نقــش برجســته ای در تحکیــم جامعــه ایفــا‬ ‫می کننــد‪ .‬وظایــف رســانه ها اگاهــی بخشــیدن‪،‬‬ ‫‏امــوزش دادن و ســرگرم کــردن افــراد اســت‪ .‬انهــا به‬ ‫افــراد کمــک می کننــد تــا از شــرایط کنونــی اطــراف‬ ‫دنیــا مطلــع‏شــوند‪.‬‬ ‫رســانه ها تاثیــر ِ فرهنگــی و اجتماعــی قدرتمنــدی‬ ‫بــر روی جامعــه می گذارنــد و بــه دلیــل قابلیــت‬ ‫ـترس عــده زیــادی از‬ ‫ذاتیشــان کــه‏می تواننــد در دسـ‬ ‫ِ‬ ‫افراد جامعه قرار بگیرند‪ ،‬در بســیاری از موارد برای‬ ‫انتقــال پیــام و شــکل دادن‏افــکار عمومــی و اگاهــی‬ ‫بخشــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪ .‬رســانه های‬ ‫گروهــی می تواننــد بــرای اهــداف مختلــف از‏جمله‪:‬‬ ‫اخبــار؛ امــوزش؛ اگاهــی سیاســی؛ ســرگرمی و‬ ‫تبلیغــات مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫رســانه ها بــه‏طــور همزمــان چشــم‪ ،‬گــوش و ذهــن‬ ‫را تحــت تاثیــر ِ خــود قــرار می دهنــد‪ ،‬هیــچ چیزی به‬ ‫انــدازه انهــا تاثیرگــذار نیســت‪.‬‏ازانجاکه رســانه ها در‬ ‫تغییر گفتمان قدرت بســیار حائز اهمیت هســتند‬ ‫در تمــام زمینه هــا نقش افرینــی انهــا در نــوع‏نــگاه‪،‬‬ ‫بینــش و نگــرش مــردم موثــر اســت‪ .‬ایــن نقــش‬ ‫افرینــی براســاس تغییــر و تحوالتــی کــه در عصــر‬ ‫اطالعــات اتفــاق‏افتــاده اســت روز بــه روز پررنگ تــر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اصل اول‪ :‬حق مردم در دستیابی به‬ ‫اطالعات درست و واقعی‬ ‫خبرنــگار بــه عنــوان چشــم بیــدار و هوشــیار‬ ‫جامعـــه در دســـتیابی بـــه حقـــایق و واقعیـــت‬ ‫هـــا‪،‬رسالتی بــس خطیــر‏بــر عهــده دارد و کـــانون‬ ‫ایـــن اهمیـــت صـــداقت و قابـــل اعتمـــاد بـــودن‬ ‫خبرنــگار و رســانه اســت‪ .‬اصــل دوم نشســت‬ ‫‏چهـارم یونـسکو در سـال ‪ 1983‬از مجموعـه اصول‬ ‫بیــن المللــی اخــاق حرفــه ای در خبرنــگاری ایــن‬ ‫چنین‏مـــی گویـــد‪ :‬بـــارزترین وظیفـه خبرنگار این‬ ‫اســت کــه بــا رعایــت حــق مــردم بــرای دســتیابی‬ ‫بــه اطالعـــات معتبـــر و‏درســـت‪ ،‬شــرافت حرفــه‬ ‫ای خــود را در خدمــت واقعیــت عینــی قــرار دهــد‬ ‫بــه نحــوی کــه واقعیــت هـــا بـــا محتــوای‏اصلــی‬ ‫خــود انعــکاس یافتــه و بــدون ایجــاد تحریــف‪،‬‬ ‫نشــاندهنده ارتباطـــات اساســـی باشــد‪ .‬ایــن امــر‬ ‫بــا رشــد صحیــح‏قابلیــت هــای خــاق خبرنــگار‬ ‫متحقــق مــی گــردد بـــه طـــوری کـــه مــواد خــام‬ ‫خبــری مناســب در اختیــار مــردم قـــرار‏گرفتـــه تـــا‬ ‫انـان را در طراحـی تـصویری صحیح و همه جانبه‬ ‫از جهــان یــاری رســاند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬رســانه ها بایــد‬ ‫اخبار‏و اطالعات را با وجدانی صـادقانه‪ ،‬گـزارش‬ ‫و بـــه نحـــوی تفســیر کننــد کــه تالشــی در جهــت‬ ‫گشــودن گــره هــای‏موجـــود واقعـــی بـــوده باشـــد‬ ‫و نبایـــد بـــا عبــارت پــردازی هــا و گــزارش هــای‬ ‫دروغیــن در صــدد قلــب واقعیــت هــا‏باشــند؛‬ ‫مــردم حـــق دارنـــد بــه اطالعــات دقیــق و جامــع از‬ ‫یــک طــرف و واقعــی و شــفاف از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫دســت پیــدا‏کنن ـد‪‎.‎‬‬ ‫اصل دوم‪ :‬خبرنگار باید خود را وقف‬ ‫حقیقت کند‬ ‫‏ خبرنــگار بایــد بــا بهــره گیــری از خالقیتــی کــه‬ ‫دارد‪ ،‬رویدادهــا را در گســتره صـــحیح خـــود بـــا‬ ‫ترســیم مناســبات ‏اصلــی و بــدون تحریــف‬ ‫انعکاس دهد؛ تـــا مـــواد خـــام خبـری مناسـب در‬ ‫اختیــار مــردم قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫اصل سوم‪ :‬مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار‬ ‫خبرنــگاران نبایــد مســائل غیرضــروری ماننــد‬ ‫جنســیت‪ ،‬نــژاد‪ ،‬اعتقــادات مذهبی‪ ،‬موقعیت هـــای‬ ‫مادی یا ناتوانی های‏جســمی و ذهنی و ترجیحات‬ ‫قومــی نــژادی را در گــزارش هـــا‪ ،‬اخبـــار و اطــاع‬ ‫رســانی خــود وارد کننــد‪ .‬اطالعــات‏در خبرنــگاری‪ ،‬بــه‬ ‫منزله منفعت اجتمـــاعی درک میشــود نه به منزله‬ ‫کاال و بــر ایــن اســـاس‪ ،‬خبرنگـــاران همـــه در‏برابـــر‬ ‫جامعـــه انســانی و مخاطبــان‪ ،‬مســئولیت دارنــد‏‪.‬‬ ‫اصل چهارم‪ :‬شرافت حرفه ای خبرنگار‬ ‫معیارهــای عالــی شــرافت در ایــن حرفــه‪ ،‬مشــتمل‬ ‫بــر حــق خبرنــگار در خــودداری از کار کــردن برخــاف‬ ‫باورهــا یــا‏افشــای منابــع اطالعاتــی خــود و نیــز حــق‬ ‫شرکت در تـصمیم گیـری هـای دستگاهی است که‬ ‫بــه اســتخدام ان‏درامــده اســت‪ .‬شـــرافت حرفـــه ای‬ ‫بـــه خبرنگـــار اجـــازه نمی دهد هیچگونه رشــوهای را‬ ‫بپذیــرد یــا دفــاع از‏منفعتــی خـــصوصی را بـــر رفـــاه‬ ‫عمـــومی‪ ،‬ترجیــح دهــد‪ .‬خبرنــگاران نبایــد اجــازه‬ ‫دهنــد تمایــات شــخصی انـــان‪ ،‬بـــه‏جـــای وظـــایف‬ ‫و مســئولیت های حرفــه ای‪ ،‬بــر افکارشــان تاثیــر‬ ‫بگــذار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اصل پنجم‪ :‬دسترسی همگانی و مشارکت‏‬ ‫ماهیــت ایــن حرفــه اقتضــا مــی کنــد کـــه‬ ‫خبرنگـــار راه هـــای دسترســـی مـردم بـه اطالعـات‬ ‫و مشــارکت انــان در‏رســانه هــا را ارتقــا بخشــد‬ ‫از جملــه ایــن حقــوق‪ ،‬حـــق تـــصحیح‪ ،‬اصـــاح و‬ ‫پاســخگویی اســت‏‪.‬‬ ‫اصــل ششــم‪ :‬احتــرام بــه حریــم خصوصــی و‬ ‫حیثیــت انســانی‏‬ ‫ایــا از شــغل خــود راضــی هســتید؟ ایــا فکــر می کنیــد‪ ،‬ایــن همــان‬ ‫کاری اســت کــه بــرای ان ســاخته شــده اید‪ .‬ایــا از زمانــی کــه در محــل‬ ‫کار می گذرانیــد لــذت می بریــد یــا مــدام بــه ســاعت نــگاه می کنیــد و‬ ‫منتظر هســتید تا ســاعت کاری تمام شــود و نفس راحتی بکشــید‪.‬‬ ‫مــا بخــش زیــادی از عمرمــان را در محــل کار می گذرانیــم و رضایــت‬ ‫شــغلی و لــذت بــردن از کاری کــه انجــام می دهیــم‪ ،‬نقــش مهمی در‬ ‫ایجاد حس خوشــبختی در ما دارد‪ .‬در این مقاله‪ ،‬با بیان داســتانی‬ ‫خیالــی‪ ۵ ،‬نشــانه ای را پیــدا می کنیــم کــه شــغل شــما اســتعدادتان‬ ‫را بــه هــدر می دهــد‪.‬‬ ‫هدر رفت استعدادتان با ‪۵‬‬ ‫ل شما مرتبط‬ ‫نشانه که با شغ ‬ ‫است‬ ‫جنیــن (‪ )Janine‬کــه ماه هــا از شــغل خــود‪ ،‬ناراضــی و ناامیــد بــود‪،‬‬ ‫گفــت «امــروز ســر ِ کار‪ ،‬روز خیلــی خوبــی داشــتم!» مــا گفتیم‪« :‬چه‬ ‫خبــر خوبــی! چــه اتفاقــی افتــاد؟» جنین گفت‪« :‬رئیســم درخواســت‬ ‫کوچکــی از مــن کــرد‪ ،‬از ان درخواســت های ســریع و غیرمنتظــره‪.‬‬ ‫رئیســم مارجــی‪ ،‬امــروز صبــح کنــار میــزم ایســتاد و گفــت که هفته ی‬ ‫اینــده‪ ،‬گروهــی از بازدیدکننــدگان می اینــد و او می خواهــد بــا یــک‬ ‫جلسـه ی کوتــاه معارفــه و ســخنرانی بــه انهــا خوشــامد بگویــد‪ .‬او از‬ ‫مــن خواســت تــا متــن ســخنرانی را تنظیــم کنــم و مــن هــم ایــن کار‬ ‫را انجــام دادم‪ ».‬مــا پرســیدیم‪« :‬چــه جــور ســخنرانی؟» جنین گفت‪:‬‬ ‫«شــرکت مــا نرم افــزار اموزشــی تولیــد می کنــد‪ .‬ایــن بازدیدکننده هــا‬ ‫خریدار نیســتند ولی افراد بســیار بانفوذی هســتند‪ .‬انها مربی هایی‬ ‫هســتند کــه توســط دولت هایشــان تعییــن شــده اند و بــه تــوری در‬ ‫ایــاالت متحــده فرســتاده شــده اند‪ .‬شــرکت مــا یکــی از نخســتین‬ ‫مکان هایــی اســت کــه انهــا از ان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫« متــن ســخنرانی ای کــه امــاده کــرده ام‪ ،‬بــا رســالت و تاریخچ ـه ی‬ ‫شــرکت‪ ،‬شــروع شــده و ســپس به مرور کلی خطوط محصول مان و‬ ‫چنــد مطالعـه ی مــوردی در مــورد کمــک محصــوالت مــا به مربیــان در‬ ‫امــوزش بــه شاگردان شــان‪ ،‬پرداختــم‪ .‬مــن واقعــا بــه خــودم افتخــار‬ ‫کــردم‪ .‬افــراد بســیار زیــادی در شــرکت‪ ،‬می تواننــد از ایــن ســخنرانی‬ ‫اســتفاده کننــد و توســط ان توضیــح دهنــد کــه مــا چــه کاری انجــام‬ ‫می دهیــم و هــدف مــا از انجــام ایــن کار چیســت‪».‬‬ ‫مــا گفتیــم‪« :‬ایــن فوق العــاده اســت! ایــا مارجــی ســخنرانی تــو را‬ ‫دیــده؟» جنیــن گفــت‪« :‬نــه‪ ،‬دقیقــا قبــل از تمــاس گرفتــن بــا شــما‪،‬‬ ‫ســخنرانی را برایــش ارســال کــردم‪ .‬فــردا حتمــا واکنــش او را می بینــم‪».‬‬ ‫مارجــی روز بعــد بــا جنیــن تمــاس گرفــت‪ .‬او بــرای جنیــن یــک پیام‬ ‫پســت صوتــی گذاشــته بــود و در ان گفتــه بــود‪« :‬جنیــن‪ ،‬تنظیــم‬ ‫متــن ســخنرانی را خیلــی خــوب انجــام دادی‪ ».‬پیــام مارجــی‪ ،‬پیــام‬ ‫خوبــی بــود ولــی جنیــن از ان خوشــحال نشــد‪.‬‬ ‫جنیــن گفــت‪« :‬وقتــی بــه پیــام مارجــی در پســت صوت ـی ام کــه‬ ‫می گفــت «تنظیــم متــن ســخنرانی را خیلــی خــوب انجــام دادی»‬ ‫گــوش کــردم‪ ،‬بــه ایــن فکــر می کــردم کــه مــن و او بــه دو زبــان‬ ‫مختلــف‪ ،‬حــرف می زنیــم‪ .‬ایــن کار او بــه ایــن معنــی نیســت کــه‬ ‫او فــرد بــدی اســت‪ ،‬ولــی بــه مــن نشــان می دهــد کــه بــا گذاشــتن‬ ‫عشــق و هوشــم در ایــن شــغل‪ ،‬فقــط وقتــم را هــدر می دهــم‪».‬‬ ‫«از دیــد مارجــی ســخنرانی مــن‪ ،‬هیــچ کاربــردی فراتــر از اســتفاده‬ ‫در جلســه ی هفتــه ی اینــده بــا مربیــان بازدیدکننــده‪ ،‬نــدارد‪ .‬او‬ ‫از ایــن مســئله هیجــان زده نشــده کــه مــن بــا واژه هــا و تصاویــر‪،‬‬ ‫چیــزی را بیــان کــرده ام کــه مدیــران شــرکت مــا ســال ها تــاش‬ ‫کرده انــد تــا ان را بیــان کننــد‪ .‬مارجــی در مــورد ایــن ســخنرانی بــا‬ ‫رئیــس خــود صحبــت نمی کنــد‪ ،‬یــا ان را بــه هیــچ شــخص دیگــری‬ ‫نشــان نمی دهــد و از مــن هــم نمی خواهــد کــه ایــن کار را انجــام‬ ‫دهــم‪ ،‬چــون ایــن‪ ،‬کار ِ مــن نیســت‪ .‬تنهــا چیــزی کــه بــرای مارجــی‬ ‫اهمیــت دارد‪ ،‬ایــن اســت کــه هــر کــس فقــط در همــان ســطح و‬ ‫محــدوده ی کوچــک خــود باقــی بمانــد! مارجــی بــه کســی نخواهــد‬ ‫گفــت کــه «مــن در تیــم خــود یــک ارتباط دهنــده ی خــوب دارم‬ ‫کــه نامــش جنیــن اســت و می توانــد بــا بیــان چیزهایــی کــه بیشــتر‬ ‫فروشــندگان نرم افــزار اموزشــی نمی تواننــد بیــان کننــد‪ ،‬در پیــدا‬ ‫کــردن مشــتری های مناســب بــه شــرکت مــا کمــک کنــد‪ ».‬مارجــی‬ ‫هیچ کــدام از ایــن کارهــا را انجــام نخواهــد داد‪ .‬او همیــن االن‬ ‫هــم‪ ،‬ســخنرانی ای را کــه دیــروز‪ ،‬تمــام وقتــم را صــرف نوشــتن ان‬ ‫کــردم‪ ،‬فرامــوش کــرده اســت‪ .‬بــرای او ایــن موضــوع‪ ،‬فقــط یکــی از‬ ‫موضوعــات عــادی و روزمــره اســت‪».‬‬ ‫جنیــن ان شــب‪ ،‬بــه طــور مخفیانــه جســتجو بــرای کار را اغــاز‬ ‫کــرد‪ .‬او گفــت‪« :‬ایده هــای مــن‪ ،‬نیازهــای بــراورده نشــده ی مــن و‬ ‫انــرژی مــن‪ ،‬بســیار بیشــتر از ان اســت کــه بخواهــم بــه تلــف کــردن‬ ‫اســتعدادهایم در شــغل فعلــی‪ ،‬ادامــه بدهــم‪».‬‬ ‫ایــن مســئله کــه شــور و شــوق جنیــن در تنظیــم متــن ســخنرانی‪،‬‬ ‫تــا ان حــد بــاال رفــت و ســپس در روز بعــد‪ ،‬توســط مارجــی‬ ‫ســرکوب شــد‪ ،‬تلنگــری بــرای جنیــن بــود‪ .‬جنیــن متوجــه شــد کــه‬ ‫اســتعدادهای او در شــغل فعلـی اش‪ ،‬بــه هــدر مـی رود و مثــل یــک‬ ‫ماهــی اســت کــه بــرای شــنا بــه ت ُنــگ بزرگ تــری نیــاز دارد‪ .‬او بایــد در‬ ‫جایــی کار کنــد کــه قــدر او را بداننــد و از اســتعدادهایش برای کمک‬ ‫احتــرام‪ ،‬حــق فــردی و حفــظ حریــم و اســرار‬ ‫خصوصــی و مشــورتی انســانی را بایـــد در تمـــام‬ ‫اوضــاع و شــرایط‪،‬‏محتــرم و محرمانــه شــمرد زیــرا‬ ‫بــا اصــول ادیــان الهــی و همچنین بــا قوانین ملی‬ ‫و بیــن المللــی مربــوط بــه حفــظ حقوق‏و شــهرت‬ ‫افــراد‪ ،‬منــع افتــرا‪ ،‬تهمــت‪ ،‬توهیــن و مخــدوش‬ ‫کــردن چهــره افــراد‪ ،‬هماهنــگ اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫اصل هفتم‪ :‬احترام به منافع عمومی‬ ‫‏ احتــرام کامــل به حیثیــت ملی جامعه‪ ،‬نهادهای‬ ‫دموکراتیــک‪ ،‬عفــت عمومــی‪ ،‬اخـــاق و اداب و‬ ‫رســوم حســنه و‏عــرف جامعــه ضــروری اســت‏‪.‬‬ ‫اصل هشتم‪ :‬احترام به ارزشهای جهانی و متنوع‬ ‫فرهنگ ها‏‬ ‫خبرنگار حقیقی‪ ،‬مدافع ارزش های عـــام انـــسانی‬ ‫و در وهله نخست‪ ،‬صـلح و عـدالت ‪ ،‬حقوق بشر‪،‬‬ ‫پیشــرفت‏اجتماعــی و ازادی ملــی اســت‪ .‬اگاهــی‬ ‫خبرنــگار از مقــررات منــدرج در کنوانســیون هــا‪،‬‬ ‫بیانیــه هــا و قطعنامــه های‏بیــن المللی نیز ازجمله‬ ‫اصــول اخــاق حرفــه ای بــه شــمار مــی رود‏‪.‬‬ ‫اصل نهم‪ :‬محو جنگ و سایر مصائب‬ ‫فراروی بشر‬ ‫تعهــد اخالقــی نســبت بــه ارزش هــای عــام‬ ‫انســانی‪ ،‬خبرنــگار را بــه پرهیــز از هــر نــوع توصیه‬ ‫یـــا تحریــک بــه جنــگ و‏تجــاوز بویــژه در مــورد‬ ‫تـــسلیحات هـــسته ای و بـــه پرهیـــز از هـــر نـــوع‬ ‫خشــونت‪ ،‬نفــرت یــا تبعیــض‪ ،‬بویــژه‏نژادپرســتی‬ ‫و همچنیــن ســایر مصایــب بــزرگ بشــریت هــم‬ ‫چــون فقــر‪ ،‬ســوءتغذیه و بیمــاری ملــزم میکنــد‏‪.‬‬ ‫اصل دهم‪ :‬برپایی نظم اطالعاتی و ارتباطی‬ ‫نوین جهانی‬ ‫هــدف از بیــان ایــن اصــل برقــراری نظــم‪،‬‬ ‫استعمارزدایی و دموکراتیـــک کـــردن اطالعـــات و‬ ‫ارتباطــات در ســطوح‏ملــی و بیــن المللــی اســت‬ ‫کــه بــر پایــه همزیســتی مســالمت امیــز مــردم و‬ ‫بـــااحترام کامــل بــه هویــت فرهنگــی و تعــدد‏و‬ ‫تنــوع فرهنگــی در ســـطح ملـــی و بـــین المللـــی‪،‬‬ ‫صــورت میگیــرد‏‪.‬‬ ‫فاطمه زنگنه‬ ‫بــه رشــد و پیشــرفت ســازمان بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا پنــج نشــانه را بیــان می کنیــم کــه نشــان می دهد شــغل‬ ‫شــما نیــز اســتعدادهای شــما را بــه هــدر می دهد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬وقتی ایده ی خوبی دارید‪ ،‬هیچ کس عالقه ای به شنیدن ان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــه شــما گفتــه می شــود کــه «فقــط وظایفــی کــه بــرای تــو‬ ‫تعییــن شــده را انجــام بــده»‪ ،‬حتــی وقتــی کــه می توانیــد کمــک‬ ‫بســیار زیــادی بــه پروژه هــا یــا وظایــف دیگــر بکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مدیران تــان هیــچ چشــم اندازی بــرای ســازمان‪ ،‬زندگــی‬ ‫خــودش یــا (الاقــل) شــما و مســیر شــغلی شــما ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــه انــدازه ای از شــغل تان ناامیــد شــده اید کــه دچار اســتیصال‬ ‫شــده اید و ایــن حــس نمی گــذارد راحــت بخوابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دوســتان تان شــما را فردی زرنگ‪ ،‬شــوخ‪ ،‬حســاس و باهوش‬ ‫می داننــد ولــی هیــچ کــس در محــل کار‪ ،‬شــما را چیــزی بیــش از‬ ‫کارمنــدی ســطح پاییــن به حســاب نمـی اورد‪.‬‬ ‫همـه ی مــا گاهــی بــه وضعیــت موجــود عــادت می کنیــم و خــود‬ ‫را فریــب می دهیــم و می گوییــم‪« :‬ایــن شــغل را دوســت نــدارم‪،‬‬ ‫ولــی می توانــم بــرای مدتــی ان را تحمــل کنــم‪ ».‬تحمــل کــردن‬ ‫ایــن شــغل چــه فایــده ای دارد؟ بــا ایــن کار چــه چیــزی عایــد شــما‬ ‫می شــود؟ ایــن کار فقــط موجــب می شــود کــه ناامیدتــر شــوید‪.‬‬ ‫از لحظ ـه ای کــه کنتــرل را بــه دســت می گیریــد و بــرای اینــده ای‬ ‫روشـن تر بــرای خــود و حرفه تــان برنامه ریــزی می کنیــد‪ ،‬بــار شــما‬ ‫ســبک تر می شــود‪.‬‬ ‫الزم نیســت بالفاصله شــروع به نوشــتن رزومه کنید‪ .‬می توانید با‬ ‫برنامه ریــزی شــروع کنیــد‪ .‬یــک دفتــر خاطــرات برداریــد و هــر زمــان کــه‬ ‫فرصتی پیدا کردید‪ ،‬در ان بنویسید‪ .‬در مورد این بنویسید که اگر در‬ ‫ایــن شــغلی کــه اســتعدادهای تان را بــه هــدر می دهــد گرفتــار نشــده‬ ‫بودیــد‪ ،‬چــه کار می کردیــد‪ .‬از همــان لحظـه ای کــه بــه پرسـش های زیر‬ ‫پاســخ می دهیــد‪ ،‬بــه تدریــج احســاس رهایــی می کنید‪.‬‬ ‫مــن در چــه کاری بســیار خــوب هســتم کــه در شــغل فعلـی ام ان‬ ‫را انجــام نمی دهــم؟‬ ‫اگــر شــغل فعلـی ام را نداشــتم‪ ،‬دوســت داشــتم بــه جــای ان چــه‬ ‫شــغلی داشــته باشــم؟‬ ‫به چه کاری بیشتر از وظیفه ی فعلی ام عالقه مند هستم؟‬ ‫در چه کاری بسیار توانا هستم؟‬ ‫دوست دارم چه کاری انجام بدهم؟‬ ‫چــه نــوع مشــکالتی را در محــل کار حــل کــرده ام (اعــم از اینکــه‬ ‫حــل کــردن ان مشــکالت‪ ،‬بخشــی از شــرح وظایفــم بــوده یــا خیــر)؟‬ ‫شــما تواناتــر از ان هســتید کــه بتوانیــد تصــورش را بکنیــد‪ .‬بــا بــر‬ ‫عهــده گرفتــن کنتــرل زندگــی شــغلی خــود و کنــار گذاشــتن شــغلی‬ ‫کــه تــوان شــما را تحلیــل می بــرد و اســتعدادهایی را کــه باید به دنیا‬ ‫نشــان دهیــد‪ ،‬بــه هــدر می دهــد‪ ،‬قــدرت شــما افزایــش می یابــد و‬ ‫بــه تدریــج فرصت هــا را می بینیــد‪ .‬در چنیــن وضعیتــی می دانیــد‬ ‫کــه حتــی بدتریــن شــغل در جهــان هــم نمی توانــد شــعله ی شــما‬ ‫ت‬ ‫را خامــوش کنــد و می توانیــد از ایــن مانــع عبــور کنیــد و بــه حرکـ ِ‬ ‫رو به جلــو‪ ،‬در مســیر خــود ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫نخســتین مرحلــه‪ ،‬رســیدن بــه این تصمیم گیری اســت کــه «دیگر‬ ‫کافــی اســت‪ ،‬کنتــرل ایــن کشــتی را خــودم بــه دســت می گیــرم!»‬ ‫در یــک لحظــه می توانیــد بــه ایــن تصمیــم برســید‪ ،‬و بــا ایــن کار‪،‬‬ ‫رفته رفتــه همــه چیــز بــرای شــما بهتــر می شــود!‬ ‫همراه ما باشید با چطور‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و ششم(حقوقی)‪:‬‏‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی کشــور‬ ‫‏می باشــند‪ .2‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی قواعــد امــره و‬ ‫اصــول حقوقــی در تنظیــم و ثبــت دادخواس ـت ها ‪،‬‬ ‫ســبب رد‏دعــوا‪ ،‬ابطــال دادخواســت‪ ،‬عــدم اســتماع‬ ‫دعــوا و ورود ثالــث می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری‬ ‫برخــی از وکالء‏ذیــا تشــریح می شــوند ‪ :‬‏‬ ‫وکیــل بایــد دقــت کنــد اگــر اختیــار توکیــل دارد ‪.‬‬ ‫نمی توانــد هــر نــوع اختیــاری را توکیــل کنــد ‪ .‬مثــا‬ ‫در امــور اقــرار‏و ســوگند و شــهادت نمی توانــد وکیــل‬ ‫دیگــری را جایگزیــن خــود نمایــد‪ .‬متاســفانه احــراز‬ ‫رشــید و رشــیده بودن‏موکل‪ ،‬برای برخی از وکالء در‬ ‫ثبــت دادخواســت حقوقــی مغفــول می مانــد‪ .‬ســن‬ ‫رشــد برابر عمومات حقوقی‏‏‪ 18‬ســال تمام شمســی‬ ‫اســت‪ .‬و یا ســنی اســت که قبال توســط دادگاه احراز‬ ‫شــده اســت‪ .‬بنابرایــن ثبــت‏دادخواســت حقوقــی از‬ ‫ناحیــه مــوکل ولــو یــک روز کمتــر از ‪ 18‬ســال مواجــه‬ ‫بــا قــرار عــدم اســتماع دعــوا اســت‪ .‬‏لیکــن ثبــت‬ ‫شــکواییه کیفری برای غیر رشــید و رشــیده به شــرط‬ ‫انکــه بــه ســن بلــوغ رســیده باشــند‪ ،‬امــکان پذیــر‬ ‫‏اســت ‪ .‬لــذا در ایــن مــورد حداقــل ســن ‪ 9‬ســال‬ ‫قمــری بــرای دختــر و ‪ 15‬ســال بــرای پســر را بایــد‬ ‫مــورد توجــه قــرار‏دهنــد‪ .‬بــا وصــف مذکــور‪ ،‬بــرای‬ ‫پســر هفــده ســاله که نمیتــوان دادخواســت حقوقی‬ ‫ثبــت نمــود ‪ ،‬امــا میتوان‏شــکواییه کیفــری ثبت کرد‪.‬‬ ‫بنابراین برای پســر ‪ 14‬ســاله نه دادخواســت حقوقی‬ ‫می تــوان ثبــت نمــود و نــه‏شــکواییه کیفــری ‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ســن خواهــان‪ ،‬ممکــن اســت مــوکل از ســن بــاال‬ ‫و شــخصیت متعــارف اجتماعــی و‏قابــل احتــرام‬ ‫برخــوردار باشــد‪ .‬بــه نحویکــه ممکــن اســت ســطح‬ ‫بخشــش او از حــد متعــارف خــارج و در حــدی‏باشــد‬ ‫کــه بــرای خــود ایجــاد فقــر کنــد‪ .‬لــذا چنیــن فــردی‬ ‫بــه دلیــل عــدم توانایــی در اداره امــور مالــی خــود ‪،‬‬ ‫‏محجــور تلقــی خواهــد شــد‪ .‬پس وکیــل درصورتیکه‬ ‫از حکــم حجــر او اطــاع داشــته باشــد‪ ،‬نبایــد بــه‬ ‫شــخصیت‏ظاهــری و موجــه و محتــرم مــوکل خــود‬ ‫اکتفــاء کنــد و حکــم حجــر را نادیــده بگیــرد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و هفتم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی کشــور‬ ‫‏می باشــند‪ .3‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی قواعــد امــره‬ ‫و اصــول حقوقــی در تنظیــم و ثبــت دادخواس تهــا ‪،‬‬ ‫ســبب رد‏دعــوا ‪ ،‬ابطــال دادخواســت ‪ ،‬عــدم اســتماع‬ ‫دعــوا و ورود ثالــث می شــوند ‪ .‬برخــی از ندانــم کاری‬ ‫برخــی از وکالء‏ذیــا تشــریح می شــوند ‪ :‬‏‬ ‫وکیــل بایــد دقــت کنــد اگــر اختیــار توکیــل دارد ‪.‬‬ ‫نمی توانــد هــر نــوع اختیــاری را توکیــل کنــد ‪ .‬مثــا‬ ‫در امــور اقــرار‏و ســوگند و شــهادت نمی توانــد وکیــل‬ ‫دیگــری را جایگزیــن خــود نمایــد‪ .‬متاســفانه احــراز‬ ‫رشــید و رشــیده بودن‏موکل‪ ،‬برای برخی از وکالء در‬ ‫ثبــت دادخواســت حقوقــی مغفــول می مانــد‪ .‬ســن‬ ‫رشــد برابر عمومات حقوقی‏‏‪ 18‬ســال تمام شمســی‬ ‫اســت‪ .‬و یــا ســنی اســت کــه قبــا توســط دادگاه‬ ‫احــراز شــده اســت‪ .‬بنابرایــن ثبــت ‏دادخواســت‬ ‫حقوقــی از ناحیــه مــوکل ولــو یــک روز کمتــر از ‪18‬‬ ‫ســال مواجــه بــا قــرار عــدم اســتماع دعــوا اســت‪.‬‬ ‫‏لیکــن ثبــت شــکواییه کیفــری بــرای غیــر رشــید و‬ ‫رشــیده بــه شــرط انکــه بــه ســن بلوغ رســیده باشــند‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر‏اســت‪ .‬لــذا در ایــن مــورد حداقــل ســن‬ ‫‪ 9‬ســال قمــری بــرای دختــر و ‪ 15‬ســال بــرای پســر را‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار‏دهنــد‪ .‬با وصف مذکــور‪ ،‬برای‬ ‫پســر هفــده ســاله که نمیتــوان دادخواســت حقوقی‬ ‫ثبــت نمــود‪ ،‬امــا میتــوان‏شــکواییه کیفری ثبــت کرد‪.‬‬ ‫بنابراین برای پســر ‪ 14‬ســاله نه دادخواســت حقوقی‬ ‫میتــوان ثبــت نمــود و نــه‏شــکواییه کیفــری ‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ســن خواهــان‪ ،‬ممکــن اســت مــوکل از ســن بــاال‬ ‫و شــخصیت متعــارف اجتماعــی و‏قابــل احتــرام‬ ‫برخــوردار باشــد‪ .‬بــه نحویکــه ممکــن اســت ســطح‬ ‫بخشــش او از حــد متعــارف خــارج و در حــدی‏باشــد‬ ‫کــه بــرای خــود ایجــاد فقــر کنــد‪ .‬لــذا چنیــن فــردی‬ ‫بــه دلیــل عــدم توانایــی در اداره امــور مالــی خــود‪،‬‬ ‫‏محجــور تلقــی خواهــد شــد‪ .‬پس وکیــل درصورتیکه‬ ‫از حکــم حجــر او اطــاع داشــته باشــد‪ ،‬نبایــد بــه‬ ‫شــخصیت‏ظاهــری و موجــه و محتــرم مــوکل خــود‬ ‫اکتفــاء کنــد و حکــم حجــر را نادیــده بگیــرد‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫دسترسی به گوشی‬ ‫هوشمند در پی سرقت‬ ‫اکانت ایمیل‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری‬ ‫شــخصی کــه بــا هــک اکانــت ایمیــل یکــی از‬ ‫شــهروندان اقدام به دسترســی گرفتن به گوشــی‬ ‫هوشــمند وی کــرده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫گ حســن کیخــا‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهن ‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی‬ ‫از شــهروندان و مطــرح نمــودن شــکایتی مبنــی‬ ‫بــر اینکــه بــا توجــه بــه پیــام هایــی کــه از طریــق‬ ‫ایمیــل بــرای وی ارســال شــده متوجــه شــده ‬ ‫اســت شــخصی ناشــناس وارد اکانــت ایمیــل‬ ‫موجــود در گوشــی او گردیــده و احتمــال ســرقت‬ ‫اطالعــات گوشــی توســط فــرد ناشــناس وجــود‬ ‫دارد ‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا بررســی های فنــی صــورت‬ ‫گرفتــه بــر روی اکانــت ایمیــل شــاکی مشــخص‬ ‫شــد شــخصی ناشــناس وارد ایمیل گردیده و پس‬ ‫از گذشــت مــدت زمانــی‪ ،‬گوشــی شــاکی را از راه‬ ‫دور بــه تنظیمــات اولیــه بازگردانــده و پــس از ان از‬ ‫ایمیــل خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــا اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫متهــم را کــه یکــی از اقــوام شــاکی بــود ‪ ،‬شناســایی‬ ‫کــرده و پــس از هماهنگــی قضایــی او را بــه اداره‬ ‫پلیــس انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫گ حســن کیخــا‪ ،‬ادامــه داد ‪ :‬متهــم بــا‬ ‫ســرهن ‬ ‫مشــاهده مــدارک و مســتندات موجــود در پرونــده‬ ‫صراحتــا ًبــه بــزه انتســابی خــود اقــرار کــرد و انگیــزه‬ ‫خــود از ارتــکاب ایــن فعــل مجرمانــه را ســرگرمی و‬ ‫شــوخی بــا ایشــان عنــوان نمــود و گفــت بــه هیــچ‬ ‫عنــوان اطالعــات شــاکی را ســرقت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اطالعــات کاربــری ماننــد کلیــد ورود بــه حریــم‬ ‫خصوصــی افــراد اســت‪ ،‬بایســتی از ان بــا تمــام دقــت‬ ‫از ان محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫«نساء ایزانلو»‬ ‫نافرجام‬ ‫‪ 5‬ســال اســت ازدواج کردم‪ ،‬همســرم ادم خوب‬ ‫و ســر به راهی اســت‪ .‬خانواده ام در شــهر دیگری‬ ‫زندگــی مــی کننــد و چــون دلبســتگی عاطفــی‬ ‫زیــادی بــه انهــا داشــتم‪ ،‬پــس از ازدواج دل کنــدن‬ ‫از شــهر و دیــار و خانــواده برایــم خیلــی ســخت بــود‬ ‫همســرم در یــک شــرکت دولتــی مشــغول بــه کار‬ ‫اســت و شــغلش طوری اســت که بعضی شـب ها‬ ‫شــیفت اســت و مجبــور اســت در اداره بمانــد‪.‬‬ ‫صبــح هــا کــه از ســر کار بــه منــزل بــاز مــی گشــت‪،‬‬ ‫از فــرط بــی خوابــی و خســتگی تا ظهر می خوابید‪.‬‬ ‫مجبــور بــودم خیلــی از کارهــا و خریــد منــزل را‬ ‫خــودم بــه تنهایــی انجــام دهــم‪ .‬شــوهرم وقتــی‬ ‫هــم کــه منــزل بــود زیــاد بــا مــن صحبــت نمی کــرد‪.‬‬ ‫بعــد از ‪ 5‬ســال متاســفانه نتوانســتم بــا کار‬ ‫شــوهرم کنــار بیایــم‪ ،‬بعضــی شــب هــا خیلــی فکر‬ ‫و خیــال مــی کــردم و از تــرس ســرم را زیــر پتو کرده‬ ‫و بــه خــواب مــی رفتــم‪ .‬هرچنــد کــه خــواب راحتــی‬ ‫نداشــتم و تــا صبــح کابــوس مــی دیــدم از ایــن‬ ‫وضعیــت زندگــی ام کالفــه و خســته شــده بــودم‪،‬‬ ‫نــه تفریحــی‪ ،‬نــه ســرگرمی ‪...‬کــم کــم داشــتم‬ ‫قاطــی مــی کــردم‪.‬‬ ‫از مجبــوری بــا گوشــی خــودم را ســرگرم می کــردم‬ ‫و بی هدف در شبکه های اجتماعی دور می زدم‪.‬‬ ‫دوســت داشــتم یــک اتفــاق خــوب برایــم بیفتــد و‬ ‫زندگــی ام را از ایــن یکنواختــی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫شــوهرم از لحــاظ عاطفــی وقــت برایــم‬ ‫نمی گذاشــت و همیــن امــر مــرا تبدیــل بــه یــک‬ ‫زن افســرده و غمگیــن کــرده بــود‪ .‬در یــک گــروه‬ ‫تلگرامــی عضــو شــده بــودم یــک روز بصــورت‬ ‫خیلــی اتفاقــی در ایــن گــروه بــا یــک اقایــی بــه نــام‬ ‫فرهــاد اشــنا شــدم‪.‬‬ ‫فرهــاد در صفحــه شــخصی ام بــه مــن پیــام داد‬ ‫و بــدون اینکــه بپرســد متاهلــم یــا نــه ابــراز عالقــه‬ ‫کــرد و از ان روز بــه بعــد بــا پیام هــای عاشــقانه‬ ‫اش احساســات مــرا تحــت تاثیــر قــرار داد‪ ،‬انگار او‬ ‫هــم مــی دانســت مــن تنهــام و نیــاز بــه یــک هــم‬ ‫صحبــت دارم‪.‬‬ ‫عقلــم رو باختــه بــودم و حســابی خــودم را درگیــر‬ ‫ایــن رابطــه کــرده بــودم‪ ،‬اخــرش هــم برایــم گــرون‬ ‫تمــام شــد‪ .‬رابطــه مجــازی و عاطفــی با ایــن اقا مرا‬ ‫حســابی وابســته کــرده بود‪.‬‬ ‫دیگــر شــب هــا تــرس نداشــتم و ناراحــت نبــودم‬ ‫کــه شــوهرم کمتــر بــه مــن رســیدگی مــی کنــد‪،‬‬ ‫چــون فرهــاد در عــوض همــه کمبودهایــم را‬ ‫جبــران کــرده بــود و ایــن مــرا دلگــرم مــی کــرد‪.‬‬ ‫متاســفانه بــا بــی درایتــی و بــی عقلــی تمــام‪،‬‬ ‫رابطــه مجــازی را بــه دنیــای واقعــی کشــانده و یــک‬ ‫شــب که شــوهرم شــیفت کاری اش بود و فرهاد‬ ‫از نبــودش اطــاع داشــت‪ ،‬زنــگ خانــه بــه صــدا‬ ‫درامــد از چشــمی نــگاه کــردم‪ ،‬ناباورانــه فرهــاد را‬ ‫دیــدم کــه پشــت در ایســتاده و منتظــر اســت در را‬ ‫برویــش بــاز کنــم‪.‬‬ ‫بــا تــرس و لــرز او را بــه منــزل راه دادم و ان شــب‬ ‫را بــا هــم بودیــم‪ .‬ایــن رابطــه منجــر بــه رابطــه‬ ‫جنســی و خیانــت شــد‪.‬‬ ‫بــار اول خیلــی عــذاب وجــدان داشــتم ولــی هــر‬ ‫چــه زمــان مــی گذشــت ایــن امــر برایــم عــادی‬ ‫جلــوه مــی کــرد و روابطــم بــا فرهــاد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی با‬ ‫ترفند فروش لوازم ارایشی‬ ‫بهداشتی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی ودســتگیری گرداننــده یــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی کــه تحــت عنــوان فــروش لــوازم ارایشــی از ‪100‬‬ ‫شــهروند کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ موســوی در گفت وگــو بــا‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا عنــوان کــرد‪ :‬شــخصی بــه پلیــس‬ ‫فتــا مراجعــه و مدعــی شــد فــردی ناشــناس از طریــق یــک صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی و فروش لوازم ارایشــی بهداشــتی از وی کالهبرداری‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬لــذا بررســی موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تشــریح کــرد‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهارداشــت در فضــای‬ ‫مجــازی بــه دنبــال خریــد لــوازم ارایشــی بــودم کــه بــا یــک صفحــه‬ ‫در عــوض فاصلــه مــن و شــوهرم‬ ‫ســردتر شــد و حتــی بــا هــم صحبــت‬ ‫نمــی کردیــم‪.‬‬ ‫اینکــه مــی گــن افتــاب پشــت ابــر‬ ‫نمــی مونــه بــی راه نیســت‪ .‬یــک‬ ‫شــب کــه شــیفت همســرم بــود‪ ،‬بــا‬ ‫خیــال راحــت منتظــر امــدن فرهــاد‬ ‫شــدم‪ ،‬او همراه دو تا از دوســتانش‬ ‫بــه منزلــم امــده بــود‪ ،‬هرچقــدر‬ ‫مخالفــت کــردم‪ ،‬گفــت یــک ســاعت‬ ‫مــی نشــینند‪ ،‬زود مــی رونــد‪.‬‬ ‫مــن هــم قبــول کــردم‪ ،‬پــس از نیــم‬ ‫ســاعت فرهــاد مــرا بــه داخــل اتــاق‬ ‫خــواب کشــاند و گفــت حــرف خصوصی‬ ‫دارد کــه نمــی خواهــد دوســتانش متوجــه شــوند‪.‬‬ ‫در را بســتم‪ .‬رفتــار و حرکاتــش مشــکوک بــود بــه‬ ‫پشــت ســرم کــه برگشــتم متوجــه حضــور ان دو‬ ‫شــدم‪ ،‬تــا خواســتم اعتــراض کنــم‪ ،‬یکــی شــون‬ ‫گفــت‪ :‬فرهــاد شــرطو باختــی!‬ ‫انــگار مهــر خاموشــی بــر لبانــم زده بودنــد تــوان‬ ‫داد زدن نداشــتم‪ ،‬نامــردا ســر مــن شــرط بنــدی‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬از تــرس اینکــه همســایه هــا متوجــه‬ ‫شــوند‪ ،‬حرفــی نــزدم‪ ،‬تهدیــدم کردنــد کــه اگــر‬ ‫صــدام در بیــاد‪...‬‬ ‫متاســفانه یکــی از همســایه هــا بــه رفــت و‬ ‫امدهــای مــن مشــکوک و متوجــه حضــور ســه مرد‬ ‫در منزلــم شــده بــود بــرای همیــن بــه پلیــس زنــگ‬ ‫زده و پلیــس مــرا بــه جــرم رابطــه نامشــروع بــا ان‬ ‫ســه نفــر دســتگیر کــرد‪.‬‬ ‫نمــی دانــم چطــور در چشــمان شــوهرم نــگاه کنم‪،‬‬ ‫خیلــی پشــیمانم و بــا خیانتــم او حــق دارد طالقــم‬ ‫بدهــد‪ ،‬بــه خاطــر هــوس زندگــی ام را باختــم‪.‬‬ ‫نظر کارشناس‪:‬‬ ‫خانــواده یــک نهــاد مقــدس اســت‪ .‬ازدواج و‬ ‫تشــکیل زندگــی زناشــویی دارای ارزش و جایــگاه‬ ‫اینســتاگرامی کــه تصاویــری از لــوازم ارایشــی گــران قیمــت بــرای‬ ‫فــروش گذاشــته بــود‪ ،‬برخــورد کــرده و بــه علــت فــروش فــوری و‬ ‫احتمــال خریــد ان محصــول توســط فــردی دیگــر‪ ،‬بــدون توجــه‬ ‫بــه اطمینــان از هویــت گرداننــدگان ایــن صفحــه اینســتاگرامی و‬ ‫تبلیغــات فریبنــده ان‪ ،‬محصولــی را بــه ارزش‪ 175‬میلیــون ریــال‬ ‫خریــداری کــرده و بعــد از واریــز مبلــغ متوجــه کالهبــرداری شــدم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را اغــاز‬ ‫کردنــد و بــا انجــام اقدامــات تخصصــی و بکارگیــری فنــون تجربــی‬ ‫وعلمــی‪ ،‬هویــت ادمیــن صفحــه بــرای پلیــس محــرز شــد و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی‪ ،‬مجــرم در شــهر تهــران دســتگیر و بــه‬ ‫پلیــس فتــا غــرب اســتان تهــران منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پــس ازحضــور در پلیــس فتــا اعتــراف کــرد بــا راه‬ ‫انــدازی یــک صفحــه اینســتاگرامی بــه بهانــه فــروش لوازم ارایشــی‪،‬‬ ‫تصاویــر لــوازم ارایشــی مختلــف را بــا عنــوان تصاویراختصاصــی‬ ‫خــود در صفحــه بارگــذاری مــی کــرده و مراجعــه کننــدگان را با ترفند‬ ‫فــروش فــوری‪ ،‬ترغیــب بــه پرداخــت مبلــغ قبــل از ارســال کاال مــی‬ ‫کــرده و پــس از واریــز وجــه‪ ،‬دیگــر پاســخگوی تلفــن نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ویــژه ای اســت یکــی از اصــول زندگــی مشــترک‬ ‫پایبنــدی‪ ،‬تعهــد و وفــاداری زوجیــن در قبــال‬ ‫شــریک زندگــی اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه گاهــا ً شــاهد زیــر پــا گذاشــتن ایــن‬ ‫تعهــد از جانــب یکــی از زوجیــن هســتیم کــه در‬ ‫خیلــی از مــوارد بــه از هــم پاشــیدگی مــی انجامــد‪.‬‬ ‫خیانت و روابط فرا زناشــویی به معنای شکســته‬ ‫شــدن پیمــان ازدواج اســت و بدیــن معنــی اســت‬ ‫کــه بموجــب ان یکــی از طرفیــن بــه صورت پنهانی‬ ‫قوانیــن و تعهــدات زناشــویی را زیــر پــا نهــاده و بــا‬ ‫فــردی جــز همســر خــود رابطــه پنهانــی عاطفــی یــا‬ ‫جنســی برقــرار مــی کنــد‪ ،‬کــه در برخــی مواقــع هــم‬ ‫فــردی کــه خیانــت مــی کنــد و هــم فــرد خیانــت‬ ‫دیــده دچــار اســیب مــی شــوند کــه نتیجــه ان از‬ ‫هــم پاشــیدگی زندگــی زناشــویی اســت‪.‬‬ ‫علــل و عواملــی ماننــد‪ :‬حــس تنــوع طلبــی‪،‬‬ ‫ســردی روابــط‪ ،‬خالهــای عاطفــی بیــن زوجیــن‪،‬‬ ‫ازدواج هــای اجبــاری انتقــام گرفتــن‪ ،‬براوره نشــدن‬ ‫نیازهــا و انتظــارات زوجیــن‪ ،‬عــدم پاســخگویی بــه‬ ‫نیازهــای جنســی یکدیگر در بــروز خیانت دخیلند‪.‬‬ ‫کارشــناس اداره امــوزش و مشــارکت عمومــی‬ ‫معاونــت اجتماعــی پلیــس خراســان شــمالی‬ ‫ســرهنگ موســوی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ 100‬نفــر از شــکات پرونــده‬ ‫مطــرح شــده در سراســر کشــور شناســایی شــدند و بــا توجــه بــه‬ ‫گســتردگی کالهبــرداری‪ ،‬اقدامــات در جهــت شناســایی ســایر‬ ‫شــکات در دســت انجــام مــی باشــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــای بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فریــب ظاهــر زیبــا و‬ ‫پررنــگ و لعــاب صفحــات اینســتاگرامی را نخوریــد و خریدهــای‬ ‫خــود را فقــط از فروشــگاه هــای معتبــر و دارای مجــوز و یــا ســایت‬ ‫و بســترهای رســمی انهــا در فضــای مجــازی انجــام دهیــد‪ ،‬لــذا در‬ ‫هنــگام خریــد اینترنتــی بــه نمــاد الکترونیکــی (‪ )enamad‬توجــه‬ ‫کــرده و صحــت نمــاد الکترونیکــی را بــا کلیــک بــر روی ان و مراجعــه‬ ‫بــه ســایت اصلــی ‪ enamad.ir‬بررســی نماینــد‪.‬‬ ‫ی کــه همکاران بنده به‬ ‫وی از هموطنــان درخواســت کــرد‪ :‬از انجایـ ‬ ‫صــورت شــبانه روز در خدمــت شــهروندان بــوده و بــا رصــد و پایــش‬ ‫فضــای مجــازی بــه دنبــال برقــراری امنیــت ســایبری شــهروندان‬ ‫هســتند‪ ،‬لــذا هرگونــه محتــوا و برنامــه مشــکوک را از طریــق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬لینــک مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا پلیــس فتــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪357‬‬ ‫رابطه مجازی که با اعتماد‬ ‫شروع شد‪ ،‬به قانون ختم شد‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت‬ ‫خبــر از شناســایی و کشــف پرونــده بــا موضــوع هتــک‬ ‫حیثیــت و انتشــار تصاویــر خصوصــی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خانــم جوانــی بــه پلیــس فتــا پایتخــت مراجعــه و مدعــی شــد‬ ‫فــردی ناشــناس در فضــای مجــازی اقــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫خصوصــی وی کــرده و موجــب بــر هــم زدن ارامــش روانــی او و‬ ‫خانــواده اش و هتــک حیثیــت وی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهاراتــش عنــوان‬ ‫داشــت در فضــای مجــازی بــا شــخصی اشــنا شــدم و قصــد‬ ‫ازدواج داشــتیم و بــه دلیــل جــدی بــودن ایــن رابطــه بــه ایــن‬ ‫فــرد اعتمــاد کــردم و بــه دلیــل اعتمــاد بیــش از حد‪،‬تصاویــر‬ ‫شــخصی خــودم را در اختیــار وی قــرار دادم امــا بعــد از‬ ‫مدتــی بــه دالیــل شــخصی بــه ایــن ارتبــاط پایــان دادم و‬ ‫پــس از ان هــر روز از طــرف یــک شــماره ناشــناس تهدیــد‬ ‫مــی شــدم تــا اینکــه متوجــه شــدم تمــام تصاویــر خصوصــی‬ ‫ام در گــروه هــای خانوادگــی و دوســتانه ای کــه در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتســاپ داشــتیم پخــش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتــا پایتخــت اقدامات‬ ‫خــود را اغــاز کردنــد و پــس از مطالعــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫بررســی همــه جوانــب پرونــده موفــق شــدند ردپــای مجــرم‬ ‫را در فضــای مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس بــا اســتفاده از‬ ‫تجــارب ســایبری و تحقیقــات گســترده در فضــای مجــازی‬ ‫ضمــن بــه دســت اوردن اطالعــات هویتــی متهــم پــس از‬ ‫تشــریفات قضایــی مجــرم را در یکــی از مناطــق غربــی‬ ‫تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه همــراه ادلــه دیجیتــال بــه‬ ‫پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از حضــور در‬ ‫پلیــس فتــا از موضــوع اظهــار بــی اطالعــی میکــرد امــا پــس‬ ‫از روبــه رویــی بــا شــاکی لــب بــه اعتــراف گشــود و اظهــار‬ ‫داشــت قصــد ازدواج بــا شــاکی را داشــتم امــا وی بــا بهانــه‬ ‫هــای بــی منطــق دیگــر بــه ارتبــاط بــا بنــده ادامــه نــداد و مــن‬ ‫هــم بــرای تالفــی و انتقــام از وی تصاویــر خصوصــی اش را‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی پخــش کــردم‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫مــکان مناســبی بــرای حــل کــردن اختالفــات خانوادگــی و‬ ‫همچنیــن انتقــام جویــی نیســت‪ ،‬بــا مرتکبــان ایــن جرائــم‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی طبــق قانــون‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪،‬همچنین شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫مــوارد مشــکوک را از طریــق مراجعــه بــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫متهم برداشت غیر مجاز ‪،‬‬ ‫فرزند شاکی از اب در امد‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی نوجوانــی کــه عامــل برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب والدیــن خــود بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتاســرهنگ «علــی جمالــی» اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه یــک شــهروند و ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مدعــی شــد طــی چنــد فقــره مبالغــی بــه میــزان‬ ‫کــم و بصــورت نامعلــوم از حســاب بانکــی وی کســر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬رســیدگی بــه پرونــده در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی ‪ ،‬پرونــده‬ ‫تشــکیل شــد و بــا بررســی مســتندات و انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و تخصصــی متهمــی کــه خریدهــای صــورت گرفتــه را‬ ‫انجــام مــی داد فرزنــد شــاکی از اب در امــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ جمالــی افــزود‪ :‬در ادامــه تحقیقــات مشــخص‬ ‫شــد متهــم بــا در اختیــار داشــتن رمــز اینترنتــی بصــورت‬ ‫پنهانــی اقــدام بــه خریــد درون برنامــه ای بــازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬والدیــن بایســتی بــر عملکــرد فرزنــدان‬ ‫خــود نظــارت کافــی داشــته باشــند چــرا کــه اعتیــاد بــه‬ ‫بازی هــای رایان ـه ای زمینــه ســاز ناهنجاری هایــی از قبیــل؛‬ ‫انــزوا طلبــی و افســردگی می باشــد کــه اســیب های روحــی‬ ‫و جســمی را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫امامزاده اق امام ازادشهر‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 10‬اگوست ‪ 01 - 2021‬محرم ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 357‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ‪10-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫روستای زیبای دراز نو‪،‬الماس‬ ‫گلستان‬ ‫روستای زیبای قزلجه اق امام‬ ‫جاذب ‏ه های گردشگری‬ ‫حاشــیه دو رودخانــه تیل‏ابــاد و نــوده‪ ،‬از مکان‏هــای‬ ‫ت‪‎.‬منظره اتــراق دو طایفــه‬ ‫تفریحــی و تفرجگاهــی روستاسـ ‪‎‬‬ ‫«عقیلــی» و «امیــن‏زاده» در‏اطــراف رودخانــه (در زمــان‬ ‫ی کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کــوچ) جذابیــت روســتا و رودخانــ ‏ه هــا را دو چنــدان مــ ‏‬ ‫سرســبزی شــالی‏زارهای پیرامــون روســتا در فصــول بهــار و‬ ‫تابســتان‪ ،‬و جایگزینــی ان بــا ترکیبــی از رنگ‏هــای زرد و ســبز‬ ‫کشــتزارهای کلــزا‏در پاییــز و زمســتان‪ ،‬زیبایــی ویــژه‏ای بــه‬ ‫ی بخشــد‪ .‬فصــول بهــار‪ ،‬پاییــز و زمســتان بهتریــن‬ ‫روســتا مـ ‏‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زمــان دیــدار از روستاسـ ‪‎‬‬ ‫خدمــات زیربنایی‪:‬ایــن روســتاازنظرخدمات زیــر بنایــی دارای‬ ‫تمــام امکانــات از قبیــل اب اشــامیدنی ‪،‬مخابرات ‪،‬بــرق‪،‬گاز که‬ ‫بــه عنــوان اولیــن روســتای بــود کــه‏در ســال ‪1359‬در اســتان‬ ‫مازنــدران ســابق کلنــگ زنــی ودر ســال ‪ 1361‬بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید ودر منطقــه بــه عنــوان گازلــی اوبــه مشــهور‏می باشــد‏‪.‬‬ ‫اثــار تاریخــی و مذهبــی ‪:‬از جملــه اثــار تاریخــی و مذهبــی‬ ‫روســتا می‏تــوان بــه بقعــه امامــزادگان محمدبن‏زیــد معروف‬ ‫بــه اق امــام و محمدبــن جعفــر در یــک‏کیلومتــری جنــوب‬ ‫روســتا و شــهر تاریخــی دشــت قلعــه یــا دشــت حلقــه در ‪4‬‬ ‫کیلومتــری روســتا‪ ،‬اشــاره نمــود‪ .‬امامــزاده روســتا در میــان‬ ‫‏شــیعیان و اهــل ســنت احتــرام ویــژه‏ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امامــزاده روســتا در میــان شــیعیان و اهــل ســنت احتــرام‬ ‫ویــژه‏ای دارد‪ .‬مــردم روســتای قزلجــه اق امــام از قومیت‏های‬ ‫مختلــف ترکمنــی‪،‬‏فارســی و بلوچــی تشــکیل یافته‏انــد و هر‬ ‫یــک اداب و رســوم ویــژه‏ای دارنــد‏‪.‬‬ ‫امامزاده اق امام یکی ازمهمترین مقاصدگردشگری‬ ‫اق امــام نــام دوامامــزاده اســت بــه نام هــای محمدبــن‬ ‫زیدبــن الحســن(ع) ومحمدبــن جعفرصــادق(ع) دربــاالی‬ ‫تپــه ای گنبــدی شــکل بــه ارتفــاع ‪3000‬‏متربــه نــام کــوه‬ ‫اق امــام درشــمال شــرقی شهرازادشــهر‪،‬این مقبــره متعلــق‬ ‫بــه محمدبــن زیدبــن اســماعیل علــوی ( ‪ 270 -282‬ه‪.‬ق )‬ ‫‏اســت کــه دومیــن امیرمقتدر‪،‬فاضــل ونیکوســیرت علویــان‬ ‫طبرســتان وگــرگان قدیــم می باشــد‏‪.‬‬ ‫این امام زاده که از جاذبه های مذهبی ازادشــهر میباشــد‬ ‫از شــمال بــه جــاده ی بین المللــی ازادشــهر – مشــهد و‬ ‫روســتای ترکمن نشــین‏قزلجه و از جنوب به روســتای نوده‬ ‫و از مشــرق به روســتای ســیداباد نیلی و از غرب محدود به‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫زمین هــای زراعتــی اسـ ‪‎‬‬ ‫ایــن منطقــه بــه صــورت کوهــی منفــرد از سلســله جبــال‬ ‫البــرز اســت کــه در هنــگام ورود اســام دارالمــرز نامیــده‬ ‫می شــد و شــاخه ای از مســیر‏کاروانــی جــاده ابریشــم از ایــن‬ ‫ناحیــه می گذشــت و ارتبــاط ســکنه ایــن نواحــی بــا جنــوب‬ ‫ایالــت قومــس ( کومــش ) شــاهرود و دامغــان مرتبــط‬ ‫‏می شــده و بــه دروازه گــرگان مشــهور بــوده اســت‪ .‬فاصلــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مقبــره از جــاده اســفالته حــدود ‪ ۳‬کیلومتــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫بنــای امامــزاده بنایــی اســت هشــت ضلعــی از اجروگــچ‬ ‫کــه پهنــای هرضلــع ازداخــل دومتراســت‪ .‬بلنــدی دیوارتــااول‬ ‫گنبدازخــارج ‪ 5/5‬متراســت‪.‬‏ابتــدای کمربندگنبدهشــت تــرک‬ ‫اســت کــه ایــن هشــت تــرک باباالرفتــن بــه دایــره تبدیــل شــده‬ ‫وگنبدنــوک تیزمخروطــی شــکل بنارابــه ‏وجــوداورده اســت‪.‬‬ ‫پاییــن کمربندگنبدچهارنورگیراســت‪ .‬قطرداخلــی گنبــد فاصلــه‬ ‫هردوضلــع مقابــل ‪ 5‬متراســت واطــراف گنبدازخــارج‏ایوانــی‬ ‫بــه پهنــای ‪ 243‬ســانتیمتربااجرچیده شــده اســت ‪ .‬البتــه بنابه‬ ‫نقــل برخی‪،‬بــرای انکــه بنا دارای حداکثراســتحکام به خصوص‬ ‫‏دردیــواره هاباشــدتاگنبدی بــه ارتفــاع ‪ 5‬متــررا روی دوش‬ ‫خودنگهدارد‪،‬ســازندگان اولیه بنانقشــه ان راچون برج قابوس‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ساطری پلو‬ ‫پاالن دوزی‬ ‫از جملــه غذاهایــی کــه بیــن مردمــان اســتان خراســان رضــوی و خراســان‬ ‫شــمالی مشــترک اســت غذایــی بــه‏نــام‪‎‎‬ســاطری پل ـو‪‎‎‬می باشــد‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫بــه قــدری محبوبیــت باالیــی دارد کــه در ایــن دو اســتان بــه طــور مشــترک‬ ‫‏طبــخ مــی شــود و طعــم بســیار فــوق العــاده ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مــواد الزم ‪-1 :‬‏‪۴‬‏‪‎‎‬پیمانــه برنــج‪-2.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎‎‬گــرم هویــج‪-3.‬‏‪۱‬‏‪‎‎‬عددپیــاز متوســط‪.‬‬ ‫‪-4‬‏‪۱‬‏‪‎‎‬پیمانــه کشــمش پلویــی‪ -5.‬بــه انــدازه کافــی روغــن مایــع‪-6.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎‎‬گــرم‬ ‫گوشــت چــزخ کــرده‪-7.‬‏‪۴‬‏‪‎‎‬قاشــق غــذا خــوری زعفــران دم کــرده‬ ‫‏‪۱‬‏‪ ‎- ‎‬در اولیــن مرحلــه از تهیــه ســاطوری پلــو هویــج هــا را پوســت گرفتــه و‬ ‫ســپس انهــا را شستشــو داده و بعــد هــر‏کــدام را بــه دو نیــم تقســیم کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس هــر کــدام را بــه صــورت خاللــی خــرد نماییــد‪ .‬حــاال تابـه ای برداشــته‬ ‫و در ان‏روغــن بریزیــد و ســپس تابــه را روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬حــال بایــد هویــج هــای خاللــی را درون تابــه بریزیــد‪ .‬اجــازه دهیــد‬ ‫تفــت بخورنــد‪ .‬بایــد نــرم شــوند‪ .‬بعــد از نــرم شــدن‏تابــه را برداریــد‪ .‬هویــج‬ ‫هــا را در ظرفــی قــرار داده و تابــه را نیــز در کنــاری بگذاری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪ -‎‬کاســه ای برداشــته و کشــمش هــا را در ان ریختــه و ســپس بــه کاســه‬ ‫اب اضافــه کنیــد‪ .‬حــدودا ً ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬دقیقــه‏صبــر کنیــد تــا خیــس بخورنــد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن زمــان کشــمش هــا را در صافــی قــرار دهیــد‪ .‬بــه ســراغ پوســت‬ ‫گرفتــن پیــاز‏رفتــه‪ ،‬ســپس بــا رنــده ریــز کنیــد‪ .‬اب پیازهــا را کامــا ً بگیریــد‬ ‫‏‪۴‬‏‪ ‎- ‎‬پیازهــای خــرد شــده را بــه گوشــت چــرخ کــرده اضافــه و بــه خوبــی‬ ‫مخلــوط کنیــد‪ .‬حــاال بایــد کوفتــه هــای کوچــک‏تهیــه کنیــم‪ .‬تابــه ای کــه در‬ ‫ان هویــج تفــت داده بودیــم را دوبــاره روی شــعله بگذاری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪ -‎‬کوفته هایــی کــه درســت کــرده ایــم را داخــل تابــه بگذاریــد‪ ،‬صبــر کنیــد‬ ‫تــا تفــت بخورنــد و رنگشــان تغییــر کنــد و‏ســرخ شــوند‪ .‬همیــن کــه حــس‬ ‫کردیــد ســرخ شــدند‪ ،‬ان را از روی شــعله برداریــد‪ ،‬کوفته هــا را روی هویــج‬ ‫ریختــه و‏تابــه را دوبــاره روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎- ‎‬کشــمش هــا را درون تابــه بریزیــد تــا تفــت بخورنــد‪ ۱ .‬دقیقــه بــرای‬ ‫تفــت خــوردن کافــی اســت‪ .‬حــاال هویــج و کوفتــه‏هــا را بــه کشــمش اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬کمــی زعفــران هــم بیفزائیــد‪ .‬همــه مــواد را بــا هــم ترکیــب نماییــد‪.‬‬ ‫بــه دلخــواه‏کمـی‪‎‎‬نمـک‪‎‎‬هــم اضافــه کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪ ‎- ‎‬شــعله را زیــاد کنیــد تــا جــوش بیایــد‪ .‬بــه ســراغ برنــج رفتــه و بــه خوبــی‬ ‫ان را شستشــو دهیــد‪ .‬قابلمــه ای برداشــته‏و برنــج را داخلــش بریزیــد‪ .‬اب‬ ‫هــم اضافــه کــرده و صبــر کنیــد تــا ‪ ۵‬دقیقــه برنــج نیــم پــز بشــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ایــن مــدت برنــج را‏ابکــش نماییـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۸‬‏‪ -‎‬کــف قابلمــه کمــی روغــن بریزیــد‪ ،‬ســپس یــک کفگیــر برنــج بــه قابلمــه‬ ‫اضافــه نماییــد‪ .‬فــورا ً کفگیــر دوم را نیــز‏بریزیــد‪ .‬کمــی از مــواد روی برنــج‬ ‫بریزیــد و ســپس بــاز هــم یــک کفگیــر برنــج بریزیــد‪ .‬همینطــور الیــه الیــه‬ ‫برنــج و مــواد را‏بریزیــد تــا تمــام شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۹‬‏‪ ‎- ‎‬در اخــر روی برنــج زعفــران بریزیــد‪ .‬درب قابلمــه را گذاشــته و بــا‬ ‫شــعله زیــاد صبــر کنیــد تــا حــدودا ً ‪ ۱‬ســاعت برنــج‏حاضــر شــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گذشــت ایــن زمــان برنــج ســاطوری مــا کامــا ً حاضــر شــده اســ ‪‎‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫روســتای زیبــای درازنــو در ‪ 40‬کیلومتــری شهرســتان کردکــوی و در محــدوده‬ ‫روســتای باالجــاده و در مجــاورت قلــه درازنــو بــه ارتفــاع حــدود ‪ 2800‬متــر‬ ‫در قــرار دارد‪...‬‬ ‫روســتای ییالقــی « درازنــو » در فاصلــه ‪ 40‬کیلومتــری کردکــوی و درکنــار قله‬ ‫درازنــو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن روســتا بــه دلیــل واقــع شــدن در ارتفاعــات‬ ‫البــرز‪ ،‬چشــم انــداز شــگفت انگیــزی بــه خلیــج گــرگان دادع اســت‪ ،‬طــوری‬ ‫کــه بیــش از ‪ 11‬شــهر و صدهــا روســتای والیــات گلســتان و مازنــدران از ایــن‬ ‫روســتا قابــل مشــاهده اســت ‪ .‬وجــود دو غــار طبیعــی بــه نــام هــای «گنــج‬ ‫خانــه» و «انبــار حســن خــان» از جاذبــه هــای منحصــر بــه فــرد ایــن روســتای‬ ‫درازنــو اســت ‪.‬‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــه همــراه خانــه هایــی بــا معمــاری‬ ‫کوهســتانی اســت‪ .‬در ایــن دهکــده‪ ،‬خانــه هــا بــا شــرایط اقلیــم اب و هوایــی‬ ‫خــود ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مکانهــای دیدنــی ایــن منطقــه‪ ،‬غــار یخچــال اســت کــه در زیــر قلــه‬ ‫دکالــی و در کنــار ســنگ بســیار بزرگــی اســت کــه محوطــه ای در حــدود‬ ‫بیســت متــر مــر بــع دارد و ســوراخی بــه انــدازه یــک انســان در کنــار ســنگ‬ ‫دیــده مــی شــود‪ .‬در شــهریور مــاه نیــز در داخــل ایــن محفظــه بــرف موجــود‬ ‫اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ایــن مــکان‪ ،‬یخچــال نــام گرفتــه اســت‪ ،‬اب درازنــو‬ ‫از چشــمه هایــی در دل کــوه بیــرون مــی ایــد‪.‬‬ ‫از مــکان هــای دیدنــی دیگــر درازنــو ایــن منطقــه غــار گنــج خانــه اســت و‬ ‫ان غــاری اهکــی اســت کــه ســنگ هــای اســتاال گتیــت و اســتاالگمیت در‬ ‫ان تشــکیل مــی شــود‪ .‬نــا گفتــه نمانــد بــرج معــروف رادکان یــادگار قــرن ‪5‬‬ ‫هجــری در جنــوب غــرب درازنــو و در کنــار ابــادی رادکان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــه همــراه خانــه هایــی بــا معمــاری‬ ‫کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫وجــود دو غــار طبیعــی «گنــج خانــه» و «انبــار حســن خــان» از جاذبــه هــای‬ ‫منحصــر بــه فــرد روســتای درازنــو اســت‬ ‫از مکانهــای دیدنــی درازنــو‪ ،‬غــار یخچــال اســت کــه در زیــر قلــه دکالــی و در‬ ‫کنــار ســنگ بســیار بزرگــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫درگنبدریختــه‏انــد‪ .‬الزم بــه ذکراســت کــه بنــای فعلــی امامــزاده‬ ‫باگنبدوضریح جدید تعمیر شــده اســت‪ .‬همچنین در «تاریخ‬ ‫جرجــان » نوشــته یابوالقاســم‏حمــزه بــن یوســف بــن ابراهیــم‬ ‫ســهمی متوفــی ‪ 427‬ه‪.‬ق اورده اســت کــه مامــون درســال‬ ‫‪203‬ه‪.‬ق بــه گــرگان امدوبــه همــراه او‪،‬علــی بــن‏موســی الرضــا‬ ‫علیــه الســام ومحمدبــن جعفربــن محمدنیزبودندومامــون‬ ‫بعدهادرگــرگان درنزدیــک مقبرمحمدبــن جعفرصــادق دیبــاج‬ ‫‏قصــری کــه بــه نــام اومعــروف اســت بناکرد‪،‬اماامــروزه اثــاری‬ ‫ازان بناباقیمانــده اس ـت‪‎.‎‬‬ ‫دامــداری‪ :‬از دیروبــاز بــه علــت وجــود مراتــع گســترده‬ ‫در ایــن روســتا‪ ،‬شــغل دامــداری در ان رونــق فــراوان‬ ‫داشته اســت‪ .‬اگرچــه در ســالیان اخیــر دامــداری‏صنعتــی‬ ‫و گاوداری در ایــن منطقــه رونــق خوبــی گرفته اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫همچنــان دامــداری ســنتی و پــرورش دام در کــوه و دشــت‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‏قدمــت و ریشــه دامــداری در ایــن روســتای بــر‬ ‫روی ســبک زندگــی مــردم تاثیــر بســازیی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از صنایــع دســتی و غذاهــای‏محلــی ایــن روســتا‬ ‫سرمنشــاء فراورده هــای دامــی دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫معیشــت مردم‪:‬درامداکثراهالــی روســتا از ‪ 1513‬هکتــار‬ ‫زمیــن زراعــی کــه کشــت می گــردد تامیــن وتعــدادی از مــردم‬ ‫روســتا در امــور دامــداری وخدماتــی‏وتولیــد صنایــع اشــتغال‬ ‫دارنــد واز ایــن طریــق امرارومعــاش مــی نماینــد‏‪.‬‬ ‫بافــت روســتا‪:‬خانه‏های روســتاییان از نــوع فعالیــت و‬ ‫معیشــت انــان تاثیــر پذیرفتــه اســت و بــا توجــه بــه نــوع‬ ‫اشــتغال فضاهــای متفاوتــی ایجــاد شــده اســت‪.‎‬‬ ‫ســقف شــیروانی خانه ‏هــا‪ ،‬دیوارهــای گلی‪ ،‬اتاق‏هــای تو در‬ ‫ن های زیبا‪ ،‬معماری ســاده روســتا‬ ‫تــو و بــزرگ همــراه بــا ایــوا ‏‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫را جلوه‏ای زیبا‏بخشــیده اس ‪‎‬‬ ‫اخیــرا هنــر پــاالن دوزی توســط تنهــا هنرمنــد پیشکســوت بنــام اقــای غالمحســین‬ ‫محمــودی انجــام میشــودکه بــه مــدت ‪50‬ســال مشــغول بــه‏ایــن کار اســت و هنــوز‬ ‫هــم در ایــن هنــر کســب درامــد میکندوازاستانها‪،‬شــهرها و روســتاهای اطــراف (بجنورد‬ ‫‪،‬سبزوار‪،‬گنبد‪،‬ازادشــهر‪،‬گرگان‏‪،‬شــاهرود)از ایــن هنرمنــد خریــد می کننــد‪.‬او به تنهایی‬ ‫از صفــر تــا صــد پاالنهــا را بــه اتمــام مــی رســاند‪ .‬ایــن هنرمنــد درگوشــه ی حیــاط‬ ‫‏منــزل شــخصی خــود مشــغول بــکار اســت‪ .‬او رقبــت بــه امــوزش اطرافیــان و اهالــی‬ ‫روســتا بــرای مانــدگار مانــدن ایــن هنــر را دارد‪ .‬دســت‏کف‪،‬چاقــو مخصوص(کوتــاه و‬ ‫بلند)‪،‬جوالــدوز بــه ســایزهای مختلــف (کوتــاه ‪،‬ضخامــت کم‪،‬ضخامــت زیاد)‪،‬شــاخ‬ ‫اهو(ســر نــازک) و همچنیــن‏مــواد اولیــه شــامل نمد‪،‬چــادر برزنت‪،‬نــخ پنبــه ای از ابــزار‬ ‫کار و مــواد اولیــه بــرای تهیــه پــاالن اســت‪.‬‬ ‫تنهــا محصــول نمــدی ایــن هنرمنــد پــاالن‏اســت و از ایــن هنــر در کاربــرد دیگــری‬ ‫اســتفاده نکــرده اســت‪ .‬باتوجــه بــه تنهــا هنرمندپیشکســوت درایــن هنــر وقدمــت‬ ‫بــاالی ‪500‬ســال کــه‏از اجــداد او بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬تنها هنرمنــد بازمانــده رشــته‬ ‫پــاالن دوزی در اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان ازادشــهر روســتای فارســیان‏مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت بــوده کــه اداره میــراث فرهنگــی ازادشــهر بــا شناســایی و معرفــی ایــن گنجینــه‬ ‫زنــده بشــری بــا ثبــت مهــارت و دانــش‏پــاالن دوزی و نیــز ثبــت مفاخــر حامــل میــراث‬ ‫ناملمــوس در فهرســت اثــار ملــی کشــور قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طــرز ســاختن پــاالن بدیــن نحــو اســت کــه مــوی اســب و کاه را دور یــک قــاب چوبــی‬ ‫جمــع اوری کــرده و بــا جوالهــای پشــمی دســتبافت و حاشــیه دار ان را می پوشــانند ‪.‬‬ ‫دوخــت دور لبهــی ان بــا جوالــدوز کــه بــا کــف دســتی اهــن ( کفــی ) فشــار داده مــی‬ ‫شــود انجــام مــی گیــرد ‪ .‬بــرای دوختهایــی کــه بایــد از ایــن ور پــاالن تــا ان طــرف امتــداد‬ ‫یابــد بــا درفشــی کــه بلنــدی ان در حــدود ‪ ۱/۲۵‬متــر اســت ان را ســوراخ کــرده ‪ ،‬و نــخ‬ ‫پشــمی محکمــی را از یــک طــرف ســوراخ فــرو کــرده و از ســوی دیگــر بــا قالبــی اهنــی بــه‬ ‫نــام شــاخ بیــرون می کشــند ‪ .‬مــوی اســب و کاه را بــا مشــته اهــن بــی دســته مــی کوبنــد‬ ‫کــه ســر جــای خــود قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫االغ ‪ ،‬یــا بــو‪ ، ،‬قاطــر و شــتر جــزو حیوانــات بارکــش هســتند وپــاالن دوز بــرای هر کدام‬ ‫انهــا تجهیــزات مخصــوص مــی ســازد‪ .‬نــام پــاالن شــتر جهــاز مــی باشــد‪ .‬پــاالن تشــکیل‬ ‫مــی شــود از یــک تشــکچه ی کلفــت دو شــاخه بــه قالــب پشــت وکمــر حیــوان ‪ ،‬کــه از‬ ‫پارچــه ی ضخیــم بــه نــام جــوال درســت مــی شــود الی پــاالن را بــا پوشــال پــر مــی کننــد‬ ‫و قســمت جلــو ان را بــه نــام قربــوس ‪ ،‬بلندتــر می ســازند وزیــرش را بــا پارچـه ی نرمتــر‬ ‫اســتر مــی کننــد وســطح ان را ماننــد لحــاف بــا نــخ پشــمی خیلــی کلفــت بــه نــام قائمــه‬ ‫بخیــه دوزی مــی کننــد کــه همیشــه شــق ورق‪ ،‬بــه قالب پشــت حیوان باقــی بماند ونیز‬ ‫بــرای اینکــه درحیــن حرکــت بــه جلــو وبــه عقــب وراســت وچــپ نلغــزد ‪ ،‬یــک تســمه ی‬ ‫پهــن را بــه نــام رانکــی از زیــر دم حیــوان گذرانیــده بــه طــور قالبــی بــه دوشــاخه راســت‬ ‫وچــپ پــاالن مــی دوزنــد وقســمت جلــو ان را هــم بــه همیــن شــکل بــه دور ســر ســینه‬ ‫بنــدش متصــل می کننــد ویــک تســمه ســگک دار خیلــی پهــن نیــز بــه نــام تنــک از بــاالی‬ ‫پــاالن وزیــر شــکم حیــوان عبــور مــی دهنــد ودو ســرش را محکــم بــه هــم مــی بندنــد‬ ‫یــا ســگک مــی زننــد عــاوه بــر پــاالن بــه کلــه وپــوزه ی حیــوان هــم یــک کلگــی افســار‬ ‫چرمــی مــی زننــد وهمــه انهــا را بــا منگولــه وخرمهــره وزینــت االت دیگــر تزییــن مــی‬ ‫نمایند‪.‬ابــزار اصلــی پــاالن دوزی ‪ ،‬یــک ســوزن خیلــی کلفتــه نــوک تیــز بــه نــام جــوال‬ ‫دوز ویــک درفــش ســرکج خیلــی بلنــد چنــگک ماننــد بــا جوالــدوز درزهــای عــادی را مــی‬ ‫دوزد وبــا درفــش ســرکج در قســمتهای خیلــی کلفــت پــاالن ‪ ،‬بــدون اســتفاده از ســوزن‬ ‫بخیــه مــی زنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

روزنامه بازار کسب و کار پارس 430

شماره : 430
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

روزنامه بازار کسب و کار پارس 429

شماره : 429
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!