روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 356 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 356

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 356

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 356

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 18 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /09‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /29‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪356‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫کودکان عامل انتقال ویروس دلتا‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رویای خانه دار شدن‬ ‫نیازمندان در دولت سیزدهم‬ ‫خبرنگاران پرچمدار شفاف سازی هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫هشدار حریق برای جنگل های هیرکانی‬ ‫‪4‬‬ ‫خبرنگاران زمینه ساز توسعه‬ ‫جامعه هستند‬ ‫‪5‬‬ ‫خبرنگاران و بایدهای اخالق رسانه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عباس مدحجی‬ ‫بی خبر از خبرنگاران‬ ‫یادداشــت پیــش رو از یــک خبرنــگار اســت‪ ،‬بــه مناســبت روز خبرنــگار‪ .‬در‬ ‫ایــن یادداشــت از اهمیــت خبرنــگاری و همچنیــن ســواد رســانه ای صحبــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬مدحجــی می نویســد‪ :‬هفــده مــردادی دیگــر‬ ‫و بــاز هــم روز خبرنــگاری کــه گویــا امســال کــم رونــق تــر از دیگــر سالهاســت‪.‬‬ ‫خبرنــگاران مثــل عوامــل پشــت صحنــه فیلــم انــد‪ .‬همــه اخبــار و محتواهــای‬ ‫تولیــد شــده شــان را روزی چندیــن بــار مــی بیننــد‪ ،‬نشــر مــی دهنــد و تحلیــل‬ ‫و تجمیــع میکننــد امــا کمتــر کســی از تهیــه کننــده ان خبرهــا اطــاع دارد‪.‬‬ ‫مشــقت هــای تهیــه‪ ،‬تولیــد و انتشــار خبــر را فقــط اصحــاب رســانه میداننــد و‬ ‫درک میکننــد‪ .‬ســاعت هــا برنامه ریــزی‪ ،‬کار میدانــی‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬گفتگــو و انالیــز‬ ‫داده هــا و تبدیــل همــه انهــا بــه محتــوای قابــل ارائــه و انتشــار و در نهایــت‬ ‫بررســی بازخوردهــا شــاید در چنــد جملــه قابــل اشــاره باشــد امــا بــه عنــوان کار‬ ‫هــر روزه ان هــم زیــر فشــار اقتضائــات سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و حقوقــی کار‬ ‫شــاقی ســت‪ .‬بیهــوده نیســت کــه خبرنــگاری جــزو مشــاغل ســخت و طاقــت‬ ‫فرساســت و مضــرات و خطــرات ناشــی از ان مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه خبرنــگاری انهــم در کشــورهای توســعه نیافتــه یــا‬ ‫درحــال توســعه‪ ،‬شــغلی خطرنــاک‪ ،‬پــر اســترس و کــم درامــد ســت‪ .‬نگاهــی‬ ‫بــه امارهــای جهانــی مــرگ‪ ،‬قتــل و زندانــی شــدن خبرنــگاران در سراســر‬ ‫جهــان و مقایســه ان در کشــورهای مختلــف گــواه ایــن ادعاســت‪ .‬خبرنگاران‬ ‫بجــز مصائــب دائــم معیشــتی مثــل حقــوق کــم‪ ،‬نبــود بیمــه و امنیــت‬ ‫شــغلی‪ ،‬هــر لحظــه بــا ریســکهای بدتــری دســت بــه گریباننــد‪ :‬اعتراضــات و‬ ‫شــکایتهای حقوقــی‪ ،‬قــرار گیــری دائــم در معــرض خطــرات مختلــف شــغلی‪،‬‬ ‫تیــغ سانســور و تــاش بــرای حفــظ اصــول حرفــه ای و بــی طرفــی در عیــن‬ ‫تعهــد اخالقــی بــه حقیقــت و البتــه مــردم‪.‬‬ ‫تقریبــا میتــوان گفــت مثلــث تهدیــد‪ ،‬تعطمیــع و تهمــت شــکل الینفــک‬ ‫هندســه خبرنــگاری اســت‪ .‬همانطــور کــه دایــره ی بــی پایــان کســب خبــر‪،‬‬ ‫علــم و دانــش از اشــکال زیبــای ایــن هندســه اســت‪ .‬هندســه ای بــه شــدت‬ ‫پیچیــده و بــه قــول ادبــا ســهل و ممتنــع‪ .‬کاری کــه در ظاهــر چنــدان شــاق‬ ‫و خطرنــاک بــه نظــر نمی ایــد ولــی اگــر در روح و روان کارکتــر نفــوذ کــرد‪،‬‬ ‫رســوبات ان حتــی ممکــن اســت جــان اطرافیانــش را هــم تهدیــد کنــد‪.‬‬ ‫همیشــه در طــول تاریــخ حقیقــت یابــی و انتشــار ان هزینــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫خبرنــگاری هــم شــغلی کــم در امــد و پـُـر هزینــه اســت‪.‬‬ ‫خبرنــگاری کار ســختی اســت‪ .‬فحــش خــور ملــس مــی خواهــد بــرای همــه‬ ‫نــوع ادم مجــازی و حقیقــی‪ ،‬صبــر زیــاد بــرای بــی اعتنایــی مســئوالن و کــم‬ ‫توجهــی مــردم‪ ،‬علــم زیــاد بــرای فهــم و بررســی مســائل‪ ،‬ســند زیــاد بــرای‬ ‫ازادی بــا قیــد وثیقــه‪ ،‬گنجینــه واژگان بــرای انتقــال مفهــوم بــه ســاده تریــن و‬ ‫کاربــردی تریــن راه ممکــن‪ ،‬ســعه صــدر بــرای تحمــل تهمــت هــا و دل بــزرگ‬ ‫بــرای شــجاعت و جســارت واکاوی نقــاط نادیــده یــا کمتــر دیــده ی چالشــها‪.‬‬ ‫خبرنــگاری از لحــاظ اقتصــادی و حتــی منصــب اورده ی قابــل توجهــی نــدارد‬ ‫و قاعدتــا جایــگاه اجتماعــی و حرفــه ای ان در مــواردی میتوانــد قابــل اعتنــا‬ ‫باشــد‪ .‬انهــم تحــت شــرایطی‪ .‬بارهــا دیــده یــا شــنیده ایــد کــه خبرنــگاران بــه‬ ‫فکــر تغییــر شــغل افتــاده انــد یــا اگــر ماشــین زمــان داشــتند شــغل دیگــر‬ ‫انتخــاب میکردنــد‪ .‬اصــوال پایــه خبرنــگاری بیشــتر عشــق و وابســتگی ســت‬ ‫تــا مــوارد دیگــر‪.‬‬ ‫در کنــار اینهــا مــردم اگــر! اگــر! اگــر! بخواهنــد کمکــی کننــد اول بایــد بــه‬ ‫ســواد رســانه مســلط شــوند‪ .‬تجهیــز مخاطــب بــه علــم رســانه خیلــی از‬ ‫مشــکالت اصحــاب واقعــی و صدیــق رســانه را مــی کاهــد‪ .‬حرصشــان را‬ ‫کــم میکنــد و توانشــان را ذخیــره میکنــد‪ .‬مخاطبینــی کــه فــرق روزنامــه نــگار‬ ‫بــا روزی نامــه نــگار‪ ،‬خبرنــگار بــا خبرنویــس‪ ،‬خبرگــزاری بــا روابــط عمومــی‬ ‫و خبرنــگار فرمانبــردار بــا خبرنــگار فرمانــدار را میداننــد‪ ،‬میتواننــد بــه شــان‬ ‫واقعــی یــک خبرنــگار در جغرافیــای خــود ایمــان بیاورنــد‪ .‬او را محــرم بداننــد‬ ‫و از بــازوی رســانه ای او بــرای حــل بحرانهــا بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫امــروز کــه نقــش رســانه در جامعــه رو بــه فزونــی ســت بــد نیســت از مطلبــی‬ ‫در روزنامــه دنیــای اقتصــاد بــه تاریــخ ‪ ۱۲/۱۲/۹۶‬چــاپ شــد یــادی کنیــم نقــل‬ ‫بــه مضمــون‪« :‬عبدالحســین روح االمینــی‪ ،‬پــدر محســن روح االمینــی یکــی از‬ ‫قربانیــان ماجــرای کهریــزک‪ ،‬گفــت کــه حکــم صــادره بــرای ســعید مرتضــوی‬ ‫روز چهارشــنبه ابــاغ شــده اســت‪ .‬بــه گــزارش «ایســنا» روح االمینــی در‬ ‫نشســت فصلــی خانــه احــزاب اظهــار کــرد‪ :‬هشــت ســال اســت مــن به دنبــال‬ ‫یــک کار حقوقــی طاقت فرســا بــودم و در ان بــه یــک تجربــه رســیدم کــه‬ ‫حتــی کســانی کــه از خــدا و پیغمبــر نمی ترســند از رســانه ها می ترســند‪.‬‬ ‫در واقــع رســانه ها ســر بزنگاه هــا یــاور مــا بودنــد و نقــش اول را داشــتند»‬ ‫شــاه بیــت ایــن مطلــب ترســیدن کســانی ســت کــه حتــی خــدا و پیغمبــر‬ ‫نمیشناســند‪ .‬تــرس انهــا از شــفافیت اســت‪ .‬دقیقــا کاری کــه رســانه میکنــد‬ ‫یــا حداقــل تــاش میکنــد بــه ان برســد‪ .‬خبرنــگار هــم خــط مقــدم جبهــه‬ ‫شــفافیت اســت‪ .‬بایــد بدانیــم هرچــه هســت در جبهــه روبروســت‪ .‬خبرنــگار‬ ‫را متهــم نکنیــم‪ .‬اگــر یکــی شــان اشــتباه کــرد بــا یــک چــوب همــه را نرانیــم‪.‬‬ ‫بــه ســربازانمان روحیــه و دلگرمــی بدهیــم‪ .‬ســایه بــان ایــن ســنگربانان بــی‬ ‫ســنگر باشــیم‪ .‬هــزار مشــکل اصنــاف و اقشــار مختلــف جامعــه را رســانه‬ ‫ای و پیگیــری کردنــد امــا ضریــب تحمــل یــا درک مشــکالت خودشــان در‬ ‫جامعــه کــم اســت‪ .‬خبرنــگاران هــم ترجیــح زیــادی بــرای پیگیــری مشــکالت و‬ ‫مطالبــات خــود از راه رســانه نــدارد اگرچــه هــم حقــش را دارنــد هــم راهــش‬ ‫را‪ .‬امــا اولویــت انهــا صــدای مــردم بــودن و مانــدن اســت‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه نزدیکتریــن تجربــه ی مشــترک خوزســتانی هــا شــاید بهتــر حــق‬ ‫مطلــب را ادا کنــد‪ .‬رســانه ای شــدن فاجعــه بــی ابــی خوزســتان چنــان شــدت‬ ‫و حدتــی بــه رفــع مشــکل بخشــید کــه مســوالن ‪ ۲۰‬ســاله ی خوزســتانی اگــر‬ ‫هــم میخواســتند نمیتوانســتند ان را بــه کانــون توجهــات کشــور و افــکار‬ ‫عمومــی منتقــل کنــد‪ .‬اینهــا کار خبرنــگاران‪ ،‬شــهروند خبرنــگاران و کاربــران‬ ‫پرمخاطــب شــبکه هــای اجتماعــی و یــک کالم رســانه هــا ســت‪.‬‬ ‫بــد نیســت اگــر روز خبرنــگار را بــه نزدیکتریــن خبرنگارانتــان تبریــک بگوییــد‬ ‫و نزدشــان از نقــش مهمشــان در واکســینه کــردن جامعــه نســبت بــه‬ ‫ویــروس تخلفــات و معضــات و مشــکالت اذعــان کنیــد‪ .‬بــا تبییــن تفــارت‬ ‫خبرنــگار واقعــی و میــرزا بنویــس هــا بــه کارشــان ارزش دهیــد و درعیــن حــال‬ ‫مخاطبیــن باهوشــی باشــید کــه فــرق نــوع نــگاه و زاویــه دیــد را درک کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫دقــت تحلیــل کنیــد و از حــق مســلم خودتــان کــه همــان اگاهــی و شــافیت‬ ‫در تمــام ابعــاد اســت کوتــاه نیاییــد‪ .‬شــاید خبرنــگار نباشــیم امــا بایــد ســواد‬ ‫رســانه داشــته باشــیم‪ .‬بمانــد تــا هفدهــم مــرداد بعدی‪/....‬پرســون‬ ‫‪8‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫پارک جنگلی رنگو‪ ،‬محور جدید‬ ‫گردشگری گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫خبرنگار‪ ،‬روابط عمومی هیچ نهادی نیست‬ ‫نائــب رئیــس خانــه مطبوعــات و رســانه های گلســتان گفــت‪ :‬باتاســف نهادهــای مختلــف‬ ‫دولتــی و غیردولتــی نگاهــی اشــتباه و ابــزاری بــه خبرنــگار دارنــد و احســاس می کننــد کــه‬ ‫خبرنــگار جــزء مجموعــه روابــط عمومــی ایشــان اســت و بایــد در خدمــت ان مجموعــه باشــد‪.‬‬ ‫روز خبرنــگار بهانـه ای بــرای توجــه بیشــتر بــه انها و مطالبات‪ ،‬مشــکالت صنفی و شــغلی این‬ ‫قشــر اســت؛ امــا بایــد دیــد بــه جــز ‪ ۱۷‬مــرداد کــه به نام خبرنــگاران و در پاسداشــت زحمات این‬ ‫رده شــغلی نامگــذاری شــده اســت رویکــرد عمومــی و مواجهــه مســئوالن بــا خبرنــگاران در ایام‬ ‫دیگــر ســال بــه چــه ترتیــب اســت؟ خبرنــگاران در جامعــه تا چــه انــدازه از احتــرام برخوردارند؟‬ ‫در یک ســال و نیم گذشــته که زیر ســایه ســنگین همه گیری ویروس کرونا ســپری شــد‬ ‫خبرنــگاران جــزو رده شــغلی ای بودنــد کــه هرگــز تعطیلــی نداشــتند و از اســفند ‪ ۹۸‬تاامــروز‬ ‫در صحنــه حضــور داشــتند و بــه زعــم فعالیــت مســتمر در راســتای اگاه ســازی جامعــه و‬ ‫عمــل بــه رســالت خویــش انچنــان کــه بایــد مــورد توجــه قــرار می گرفتــه دیــده نشــدند‪.‬‬ ‫خبرنگاران صنف مظلومی بودند‬ ‫نایــب رئیــس خانــه مطبوعــات گلســتان در گفــت وگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار و با اشــاره‬ ‫بــه وجــود چالش هــا و مشــکالت خبــری بــه طــور کلــی در طــی یک ســال و نیم گذشــته بــا وجود‬ ‫شــیوع کرونــا گفــت ‪ :‬در طــی ایــن مــدت کــه کشــور درگیــر کرونــا بــود خبرنــگاران‪ ،‬روزنامه نگاران‬ ‫و به نوعــی اهالــی رســانه هــم هماننــد ســایر اصنــاف دیگــر درگیــر بــا مشــکالت خــود بودنــد و‬ ‫تنهــا تفاوتشــان بــا ســایر اصنــاف ایــن بــود که در کنار مشــکالت خودشــان این وظیفــه را نیز بر‬ ‫دوش داشــتند کــه از مشــکالت دیگــران و جامعــه و مــردم و بخش هــای مختلــف اقتصــادی و‬ ‫فرهنگــی را بــا قلم شــان ثبــت کننــد و مشــکالت انــان را منعکــس کننــد‪.‬‬ ‫بعبارتــی می تــوان گفتــد ب ـ ه نوعــی ایــن صنــف مظلــوم واقــع شــد زیــرا بــرای دیگــران‬ ‫نوشــتند و مشــکالت و نواقــص را بازتــاب کردنــد ولــی در مــورد خودشــان اتفاقی نیفتاد و‬ ‫بــه انحــای مختلــف ایــن یکــی دو ســال کرونــا متضــرر شــدند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تقریبــا ًتمــام رســانه های مــا چــه‬ ‫م بــوده در طــی ایــن یکــی دو ســال بــا مشــکالت شــدید‬ ‫ان هایــی کــه دارای اسم ورس ـ ‬ ‫اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم کرده انــد؛ فکــر می کنــم مــا کــه در حــوزه کار روزنامــه بودیــم‬ ‫بیشــتر دچــار مشــکل شــدیم زیــرا وابســته بــه خریــد کاغــذی بودیــم و متحمــل ضــرر و‬ ‫زیــان بیشــتری شــدیم و در ایــن بیــن روزنامه هــای دیگــر هــم بــه همیــن صــورت ایــن‬ ‫بحــران را تجربــه کردنــد‪.‬‬ ‫محمدیــاری تصریــح کــرد‪ :‬بــا تاســف فــراوان و فــارغ از این کــه بخواهــم توهیــن یــا‬ ‫ل دریــغ از ســال‬ ‫جســارتی داشــته باشــم بایــد عــرض کنــم وضعیــت کار خبــری هــر ســا ‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬کیفیــت خبرنــگاران و نشــریات مــا و هــم بـ ه تبــع ان کیفیــت رســانه ها‬ ‫دائــم در حــال پاییــن امــدن و روزبـه روز در حــال تنــزل اســت‪ .‬در حالــی کــه اگــر مقاالتــی‬ ‫کــه طــی ســال های گذشــته در روزنامه هــا منتشــر و در خبرگزاری هــا و ســایت های‬ ‫مختلــف انتشــار داده شــده اســت را ببینیــد کیفیــت و غنــای مطالــب بــا مطالــب فعلــی‬ ‫نشــان از وســعت فاجعــه و پســرفت را نمایــش می دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن درحالــی اســت کــه در کشــورهای توســعه یافته کــه در انجــا‬ ‫رســانه ها دارای قــدرت باالیــی هســتند‪ ،‬و روزب ـه روز ســبک های نــو و بــه روز نگارشــی و‬ ‫خبرنــگاری ابــداع می شــوند و بــا افــزوده شــدن بــه غنــای مطالبشــان می تواننــد مخاطبان‬ ‫بیشــتری را جذب کنند و ضریب نفوذ خود را باال ببرند‪ ،‬متاســفانه در کشــور ما شــاهد‬ ‫شــیب نزولــی و پســرفت در کیفیــت کار هســتیم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ریشــه ایــن پســرفت را در چــه چیــزی مــی بینــد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬ریشــه ان نــگاه ســلیقه ای اســت کــه بــه رســانه‪ ،‬خبرنــگار و روزنامه نــگار‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در ایــن شــرایط برخوردهــا ان قــدر عجیــب و غریــب شــده اند کــه گاهــا دچــار‬ ‫نوعــی خودسانســوری غیــر متعــارف شــده ایم؛ و ایــن موضــوع موجب شــده تا از کیفیت‬ ‫مطالــب کاســته شــده و در ارضــای مخاطــب ناتــوان شــویم‪.‬‬ ‫مخاطــب بــا رســانه ها رودوایســی نداشــته و پــس از ایــن افــت کــه روی داده و می دهــد‬ ‫در جســتجو رســانه دیگــر اســت بــه طــور مثــال پیگیــر شــبکه های اجتماعــی می شــود‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه اگــر رســانه مخاطــب نداشــته باشــد جذابیــت نــدارد و وقتــی جذابیــت‬ ‫نداشــته باشــد دچــار افــت کیفیــت و درنهایــت ازلحــاظ اقتصــادی دچــار مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫برخی نهادهای دولتی و غیردولتی نگاهی ابزاری به خبرنگار دارند‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه نــگاه مســئوالن و بازخوردهــای اجتماعــی انهــا نســبت‬ ‫بــه جایــگاه و شــغل خبرنــگاران چگونــه اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬بــا تاســف فــراوان می تــوان‬ ‫گفــت نگاهــی کــه نهادهــای مختلــف دولتــی و غیردولتــی به خبرنــگار دارند اشــتباه بوده‬ ‫بــه طــوری کــه ایــن نــگاه‪ ،‬نگاهــی ابــزاری بــوده و احســاس می کننــد کــه خبرنــگار جــزء‬ ‫مجموعــه روابــط عمومــی ایشــان می باشــد و بایدغــام حلقــه بــه گــوش ان هــا باشــند‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز یکشــنبه ‪ 17‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,850,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,828,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 107,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 111,440,000‬ریــال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 57,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬مرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪356‬‬ ‫خبرنگاران پرچمدار شفاف‬ ‫ سازی هستند‬ ‫گلســتان اســتاندار گلســتان در پیامــی ضمــن‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید محمــود صارمــی‪،‬‬ ‫هفتــه و روز خبرنــگار را بــه تمامــی فعــاالن عرصــه خبــر‬ ‫و رســانه تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫متــن پیــام دکتــر هــادی حق شــناس بــه شــرح زیــر‬ ‫اســت‪«:‬عصر حاضــر از نــگاه بســیاری از صاحب نظــران‬ ‫عصــر رســانه‪ ،‬خبــر و اطالع رســانی اســت و خبرنــگاران‬ ‫به عنــوان پرچــم داران شفاف ســازی و اگاهــی بخشــی‬ ‫محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫خبرنــگاران همــواره توانســته اند بــا نقــد ســازنده و‬ ‫بیــان مشــکالت بــه جامعــه و مدیــران در مســیر رشــد و‬ ‫توســعه کمــک کننــد‪.‬‬ ‫شــاید اگــر تــاش خبرنــگاران و رســانه ها نبــود بســیاری از‬ ‫مســائل اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و سیاســی رفــع‬ ‫نمی شــد و بی تردیــد رســانه ها و مطبوعــات به عنــوان‬ ‫رکــن چهــارم دموکراســی می تواننــد ســرعت حرکــت‬ ‫جامعــه را بــه ســمت پیشــرفت و توســعه افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫ســترگی‬ ‫گلســتان به عنــوان نگارســتان ایــران ســابقه ِ‬ ‫در عرصــه خبرنــگاری داشــته و امــروز نیــز بســیاری از‬ ‫فرزنــدان ایــن اســتان در عرصــه خبــری کشــور و اســتان بــه‬ ‫اطالع رســانی و افتخارافرینــی در عرصــه رســانه می پردازنــد‪.‬‬ ‫بی تردیــد در روزگار پاندمــی ویــروس کرونــا اگــر زحمــات‪،‬‬ ‫خدمــات و همراهــی خبرنــگاران نبــود وضعیــت شــیوع و‬ ‫ابتــا بــه ویــروس کرونــا بســیار حادتــر شــرایط فعلــی بــود‪.‬‬ ‫اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید‬ ‫محمــود صارمــی خبرنــگار خبرگزاری جمهوری اســامی‬ ‫ایــران‪ ۱۷ ،‬مردادمــاه روز خبرنــگار را بــه تمامــی فعــاالن‬ ‫عرصــه خبــر و رســانه در گلســتان تبریــک عــرض‬ ‫می نمایــم و امیــدوارم بــا تــاش و همراهــی خبرنــگاران‬ ‫اســتان و انتقــادات ســازنده انــان بتوانیــم شــاهد‬ ‫تســریع در پیشــرفت و توســعه اســتان باشــیم‪».‬‬ ‫برخوردها جدی تر می شود‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا اشــاره بــه محدودیــت هــای‬ ‫کرونایــی در شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــورد بــا خودروهــای‬ ‫غیــر بومــی در گــرگان تشــدید مــی شــود‪.‬‬ ‫محمد حمیدی شــامگاه شــنبه در بازرســی ســرزده از روند‬ ‫کنتــرل ورود خودروهــای غیربومــی در محــور ناهارخــوران‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬مامــوران راهــور بایــد بــا جدیــت بیشــتری اقــدام‬ ‫بــه برخــورد بــا پــاک هــای غیربومــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان افــزود‪ :‬در گشــت زنــی هــا‪ ،‬تیــم هــای‬ ‫پلیــس راهــور در صورتــی کــه متوجــه حضــور خودروهــای‬ ‫دارای پــاک غیربومــی بــه خصــوص در اماکــن تفریحــی و‬ ‫خیابان هــای شــهر گــرگان شــدند بایــد مــدارک انهــا را جلــب‬ ‫و صاحــب خــودرو مبلــغ یــک میلیــون تومــان جریمــه شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تیــم هــای پلیــس راهــور در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر بــه ویــژه اماکــن تفریحــی بایــد حضــور‬ ‫مســتمر داشــته باشــند و اجــازه ورود خودروهــای‬ ‫غیربومــی بــه تفرجگاه هــای ایــن شهرســتان مخصوصا ً‬ ‫محــور ناهارخــوران را ندهنــد‪.‬‬ ‫حمیــدی اضافــه کــرد‪ :‬تعــداد زیــادی از خودروهــای بــا‬ ‫پــاک غیربومــی بــرای شــهروندان گرگانــی اســت کــه‬ ‫انهــا مشــمول جریمــه نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫هزینه های گزاف خرید عامل‬ ‫اجاره نشینی‬ ‫تعادلــی در بــازار مســکن وجــود نــدارد و حتــی انچــه ســاخته‬ ‫می شــود بــا درامدهــای مــردم تناســبی نــدارد بــه همیــن دلیــل‬ ‫نمی تواننــد بخرنــد و تمایــل بــه اجــازه نشــینی زیادتــر می شــود‪.‬‬ ‫رویای خانه دار شدن نیازمندان در دولت سیزدهم‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫دولــت ســیزدهم در حالــی فعالیــت کاری‬ ‫خــود را اغــاز کــرده اســت کــه وضعیــت‬ ‫اقتصــادی در ایــران چنگــی بــه دل نمــی زنــد‬ ‫و مــردم از لحــاظ معیشــت‪ ،‬رفــاه و اقتصــاد بــا‬ ‫مشــکالت زیــادی روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫در میــان همــه مشــکالت چیــزی کــه‬ ‫شــاید بیشــتر از همــه بــرای خیلــی هــا‬ ‫نگــران کننــدده تــر اســت نداشــتن ســرپناه‬ ‫و مســکن مناســب اســت کــه متاســفانه‬ ‫ایــن روزهــا هــر روز بــه قیمــت مصالــح‬ ‫ســاختمانی اضافــه تــر می شــود و باعــث‬ ‫شــده کــه رویــای خانــه دار شــدن نیازمنــدان‬ ‫بســیار بــه دور از دســترس برســد‪.‬‬ ‫امــا ایــا در دولــت ســیزدهم ایــن تالطــم هــا‬ ‫در بــازار مســکن فروکــش خواهــد شــد؟ ایــا‬ ‫دولــت ســیزدهم مــی توانــد رویــای خانــه دار‬ ‫شــدن مســکن نیازمنــدان را محقــق ســازد؟ ایــا‬ ‫افزایــش چندبرابــری مصالــح ســاختمانی یــک‬ ‫حبــاب از جنــس دولــت دوازدهــم اســت و یــا‬ ‫حبابــی اســت کــه مــی تــوان ان را کنتــرل و بــه‬ ‫حالــت قبــل برگرداننــد؟‬ ‫قطعــی بــرق صنایــع و کارخانجــات‬ ‫·‬ ‫فــوالد عامــل اصلــی گرانــی ســیمان و میلگــرد‬ ‫در بــازار اســت‬ ‫جاللــی‪ ،‬رییــس انجمــن پیمانــکاران گلســتان‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس در خصــوص گرانــی هــای اخیــر مســالح‬ ‫ســاختمانی گفــت‪ :‬قطعــی بــرق صنایــع و‬ ‫کارخانجــات فــوالد عامــل اصلــی گرانی ســیمان‬ ‫و میلگــرد در بــازار اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر جاللــی اظهــار کــرد‪ :‬قطعــی بــرق‬ ‫صنایــع و کارخانجــات فــوالد و ســیمان باعــث‬ ‫کمبــود ایــن دو محصــول در بــازار شــده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل دالالن قیمــت ســیمان را بــه دو‬ ‫برابــر افزایــش داده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قیمــت میلگــرد نیــز بــه اوج‬ ‫خــود رســیده و ســبب شــده ایــن دو‬ ‫محصــول یــا در بــازار نایــاب و یــا بــا قیمــت‬ ‫بــاال بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫وی وارد شــدن ســیمان بــه بــازار بــورس کاال را‬ ‫از دیگــر عوامــل گرانــی ایــن محصــول برشــمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه فصــل پیــش رو‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای پــروژه هــای عمرانــی اســت‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت هــا خســارات زیــادی بــه‬ ‫پــروژه هــا وارد کــرده اســت و بــا نزدیــک شــدن‬ ‫بــه فصــل ســرما پــروژه هــای عمرانــی در رکــود‬ ‫کامــل قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫جاللــی بــا اشــاره بــه اینکــه خســارت بزرگــی‬ ‫بــه شــرکت هــای پیمــان کاری وارد مــی شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان بســیاری از‬ ‫پــروژه هــای حیاتــی اســتان کــه الزم اســت هــر‬ ‫چــه ســریعتر بــه بهــره بــرداری برســد در حالــت‬ ‫رکــود قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن پیمانــکاران گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫اگــر قطعــی بــرق بصــورت مدیریــت شــده بــه‬ ‫صــورت دو ســاعت در روز باشــد شــاید بتــوان‬ ‫نیــاز بــرق کارخانجــات را تامیــن کــرد تــا انهــا نیــز‬ ‫بتواننــد تولیــدات خــود را افزایــش دهنــد و بــه‬ ‫ســطح واقعــی خــود شــان برگردنــد‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت بایــد مدیریــت شــده بــرق‬ ‫صنایــع را وصــل کنــد تــا اثــار بســیار ســختی‬ ‫بــه پــروژه هــای عمرانــی و ســخت و ســازها‬ ‫وارد نشــود‪.‬‬ ‫جاللــی بــا بیــان اینکــه توقــف پــروژه عمرانــی‬ ‫بهــره بــرداران ایــن پــروژه هــا کــه دولــت و‬ ‫مــردم هســتند متضــرر خواهــد کــرد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬از مســووالن تقاضــا داریــم کارخانــه‬ ‫ســیمان پیونــد را در اختیــار پیمانــکاران اســتان‬ ‫قــرار دهنــد و بــه پــروژه هــای عمرانــی تزریــق‬ ‫کننــد تــا از حالــت رکــود بیــرون بیایــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬هــر پاکــت ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫تومانــی ســیمان را دالالن بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪۸۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــه مــردم مــی فروشــند و ایــن‬ ‫یــک خیانــت اســت کــه الزم اســت ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتــی نیــز در ایــن بخــش‬ ‫فعــال شــوند‪.‬‬ ‫جاللــی تاکیــد کــرد‪ :‬چــرا بایــد ســیمانی کــه از‬ ‫کارخانــه بــه قیمــت مصــوب تحویــل گرفتــه مــی‬ ‫شــود امــروز بایــد چنــد برابــر قیمــت در بــازار بــه‬ ‫فــروش برســد‪.‬‬ ‫اجــاره نشــینی از مــرز ‪ 40‬درصــد عبــور‬ ‫·‬ ‫کــرده اســت‬ ‫محمــد مرتضــوی‪ ،‬رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫انجمــن صنفــی انبــوه ســازان مســکن و‬ ‫ســاختمان گلســتان و عضــو هیــات رئیســه‬ ‫کانــــون سراســری انبــوه ســازان نیــز در گفتگــو‬ ‫بــا خبرگــزاری بــازار در خصــوص وضعیــت‬ ‫مســکن در گلســتان گفت‪:‬اکنــون اجــاره‬ ‫نشــینی نســبت بــه ســال های گذشــته رشــد‬ ‫قابل توجهی داشــته و در کنار ان هم شــاهد‬ ‫رشــد سرســام اور قیمــت مســکن هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اواخــر دوره اقــای احمــدی نــژاد‬ ‫حــدود ‪ ۲۷‬درصــد اجــاره نشــینی داشــتیم و تــا دو‬ ‫ســال پیــش بــه ‪ ۳۷‬درصــد رســیده اســت‪ .‬اکنــون‬ ‫مســلما از مــرز ‪ ۴۰‬درصــد عبــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعادلــی در بــازار‬ ‫مســکن وجــود نــدارد و حتــی انچــه ســاخته‬ ‫می شــود بــا درامدهــای مــردم تناســبی نــدارد‬ ‫بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد بخرنــد و تمایــل بــه‬ ‫اجــازه نشــینی زیادتــر می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی انبــوه‬ ‫ســازان مســکن بــا بیــان اینکــه قیمــت مســکن‬ ‫در شــهری مثــل گــرگان بیــن پنــج تــا هشــت‬ ‫برابــر افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در مناطقــی مثــل شــهرک ســروش تــا متــری‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون تومــان هــم رســیده اســت و در‬ ‫شــهرک های گــرگان هــم مثــل ویالشــهر بــه‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید در هیــچ کشــوری‬ ‫مثــل ایــران‪ ،‬مســکن کاالی ســرمایه ای نباشــد‬ ‫و دالیــل ان هــم مالیــات کــم و تــورم زیــاد‬ ‫اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر دولــت تمرکــز خــودش‬ ‫را روی افــرادی بگــذارد کــه ســودجویی می کننــد‬ ‫می توانــد تعــادل ایجــاد کنــد‪ .‬بایــد در بــازار‬ ‫تعــادل را بیــن عرضــه و تقاضــا ایجــاد کــرد و‬ ‫بــرای اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬مســکن هــم رده‬ ‫ان هــا را تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اینکــه چطــور می تــوان بــرای‬ ‫اقشــار مختلــف مســکن هــم رده ایجــاد کــرد؟‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬چالــش اول ایــن اســت کــه از‬ ‫نظــر امــاری نمی دانیــم کجــای کارایســتاده انــد‪.‬‬ ‫تــوان مالــی اقشــار مختلــف ارزیابــی نشــده و بــه‬ ‫همیــن دلیــل بــرای ســاخت مســکن ان هــا هــم‬ ‫برنامه ریــزی خاصــی نداریــم‪.‬‬ ‫مرتضــوی ادامــه داد‪ :‬همــه ســاخت و ســازهای‬ ‫مســکن خودجــوش انجــام می شــود و انبــوه‬ ‫ســازان یــا ســازنده ها برحســب نیــاز مناطــق‬ ‫شــهری می ســازند‪ .‬در صورتــی کــه بایــد براســاس‬ ‫امارهــای اقتصــادی و توســعه ای باشــد ولــی‬ ‫بی برنامــه می ســازیم وامیدواریــم کــه مشــتری‬ ‫هــم پیــدا شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر مشــتری نباشــد ســرمایه‬ ‫محــرک کــه می توانــد اشــتغال ایجــاد کنــد در‬ ‫مســکن قفــل می شــود و بــاز هــم ســر افــرادی که‬ ‫قــدرت خریــد ندارنــد بــی کاله می مانــد‪.‬‬ ‫طرح هایــی مثــل اجــاره بــه شــرط‬ ‫·‬ ‫تملیــک هیچــگاه موفــق نبــوده اســت‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی انبــوه‬ ‫ســازان مســکن گلســتان خاطرنشــان کرد‪ :‬دولت‬ ‫بعــدی بایــد انتخــاب هوشــمندانه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اوال بایــد در نظــر بگیــرد کــه نیــاز بــه مســکن بــرای‬ ‫همــه اقشــار جامعــه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر بایــد‬ ‫بدانــد کــه اجــاره نشــینی دولتــی در دولت هــا‬ ‫نــاکام مانــده اســت و در کشــور مــا الگــوی‬ ‫موفقــی نبــوده اســت‪ .‬طرح هایــی مثــل اجــاره‬ ‫بــه شــرط تملیــک هیچــگاه موفــق نبــوده انــد و به‬ ‫زدوبندهــای ســازنده و خریــدار تبدیــل شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون دولــت بایــد مســکن را‬ ‫بــرای همــه اقشــار تولیــد کنــد‪ .‬هــم مســکن‬ ‫لوکــس بــرای افــراد متمکــن تولیــد کنــد هــم‬ ‫در بخش هــای از شــهر بــرای قشــر ضعیفتــر‬ ‫مســکن مناســبتر تهیــه کنــد بــه گونــه ای کــه‬ ‫هــم هزینــه ســاخت ان کاهــش یابــد و هــم‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بگیــرد‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه اینکه باید تــوان پرداختی‬ ‫اقشــار مختلــف ارزیابــی شــود و متناســب بــا‬ ‫اقســاطی کــه می تواننــد پرداخــت کننــد مســکن‬ ‫بســازد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬دولــت اگــر بخواهــد کار‬ ‫اجرایــی موفــق کنــد بایــد کیفیــت تســهیالت را‬ ‫افزایــش دهــد و همچنیــن دوره بازپرداخــت هــم‬ ‫بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر متوســط حقــوق را ‪۶‬‬ ‫میلیــون در نظــر بگیریــم حــدود دو میلیــون‬ ‫امــکان پرداخــت اقســاط وجــود دارد‪ .‬بــا همیــن‬ ‫مبلغ اقســاط و دوره بازپرداخت ‪ ۲۰‬ســاله و بهره‬ ‫هفــت تــا ‪ ۹‬درصــدی می تومــان و صفــر شــدن‬ ‫قیمــت زمیــن می تــوان بــرای اقشــار اســیبپذیر‬ ‫مســکن ســاخت‪.‬‬ ‫درنتیجــه بــا توجــه بــه ایــن افزایــش نــرخ بی رویه‬ ‫بایــد بــه زودی شــاهد رخــدادی نامیمــون‬ ‫همچــون چــادر زنــی در معابــر و یــا تولــد حلبــی‬ ‫ابادهــا در حاشــیه شــهرها بــود مگــر اینکــه دولت‬ ‫بــه ایــن موضــوع ســریعتر ورود پیــدا کــرده و بــا‬ ‫ارائــه خانه هــای ارزان قیمــت و در کنــار ان بــا‬ ‫کیفیــت همچــون دولــت نهــم و دهــم دســت‬ ‫ســودگران را از ایــن موضــوع قطــع کنــد‪.‬‬ ‫عشق چیست و چه را ه هایی برای تشخیص واقعی بودن ان وجود دارد؟‬ ‫شــاید شــما هــم عشــق و عالقــه بــه شــخص خاصــی را تجربــه کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬در ایــن شــرایط هربــار کــه اســم او را می شــنوید یــا ان شــخص صدایتــان می زنــد‪،‬‬ ‫قلب تــان به تپــش می افتــد و زمانی کــه نزدیــک شماســت‪ ،‬دسـت تان عــرق می کنــد‪ .‬شــاید‬ ‫فکــر کنیــد کــه در تمــام دنیــا فقــط همیــن شــخص وجــود دارد‪ ،‬امــا از کجــا بفهمید کــه واقعا‬ ‫عاشــق شــده ایــد؟ از کجــا بفهمیــد ایــن یــک حــس واقعــی اســت یــا خیــر؟ در ایــن مطلــب‬ ‫می خواهیــم توضیــح بدهیــم عشــق چیســت و چــه راه هایــی برای تشــخیص عشــق واقعی‬ ‫وجــود دارد‪.‬ادامــه شــماره‪355‬‬ ‫تعریف عشق چیست ؟‬ ‫عشــق یعنی احســاس عاطفی بســیار زیاد نســبت به فرد دیگر و احســاس عالقه نســبت‬ ‫بــه کســی اســت کــه او را طبــق معیارهــا‪ ،‬اندیش ـه ها‪ ،‬قضــاوت و تجربیــات خــود عالــی و‬ ‫دوست داشــتنی توصیــف می کنیــد‪ .‬زمانــی کــه کســی از نظــر ذهنــی‪ ،‬فیزیکــی و اخالقــی‬ ‫برایتــان جــذاب اســت عشــق بــه یــک فراینــد بیولوژیکــی نیــز تبدیــل می شــود و بــدن شــما را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬ذهــن شــما را تقویــت می کنــد و ان شــخص بــه شــما احساســی‬ ‫فوق العــاده می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬افکار شریک زندگی تان برای تان جالب است‬ ‫شــما دربــاره ی موضوعاتــی کــه برای تــان مهــم اســت نظــر همســرتان را می پرســید‪ .‬اگــر بــا‬ ‫شــما هم نظــر نبــود هــم اشــکالی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ویژگی های غیرعادی شریک تان را می پذیرید‬ ‫همـه ی افــراد ویژگی هــای خــاص خودشــان را دارنــد‪ .‬حتــی شــما! اگــر شــریک تان ویژگــی‬ ‫دلپذیــر یــا تحمل پذیــری داشــت‪ ،‬حــال شــما خــوب اســت‪ .‬اگــر ایــن ویژگــی شــما را ازار‬ ‫می دهــد‪ ،‬بایــد در نــوع رابطه تــان دقیــق شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬احساس امنیت می کنید‬ ‫شما نمی ترسید که شریک تان را از دست بدهید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬برای باهم بودن توضیحی ندارید‬ ‫بســیاری از مــردم به دلیــل اینکــه زندگی شــان را باهــم هماهنــگ کرده انــد مجبورنــد‬ ‫کــه در کنــار یکدیگــر باشــند‪ .‬امــا از خودتــان بپرســید ایــا واقعــا دوســت داریــد کــه باهــم‬ ‫باشــید‪ .‬اگــر جــواب مثبــت بــود‪ ،‬پــس بــه ایــن باهــم بــودن ادامــه دهیــد‪ .‬امــا اگــر جــواب‬ ‫منفــی اســت پــس مشــکلی وجــود دارد‪ .‬ممکــن اســت شــما امــاده نباشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬شریک تان را با دیگران مقایسه نمی کنید‬ ‫همیشــه افــرادی زیباتــر‪ ،‬باهوش تــر و خوش اندام تــر از همســر شــما وجــود دارنــد‪ .‬امــا‬ ‫شــما نگــران نیســتید‪ ،‬زیــرا دوســت داریــد کــه بــا او باشــید‪.‬‬ ‫نکته‪:‬ابتــدا بایــد عشــق را درک کنیــم تــا بتوانیــم ان را تشــخیص دهیــم‪ .‬در ادامــه بــه‬ ‫طــور مختصــر بــه تعریــف عشــق و عشــق واقعــی می پردازیــم‪ .‬همچنیــن نشــانه هــای‬ ‫عشــق واقعــی را نیــز بررســی می کنیــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بــه منظــور احــداث زیرســاخت هــای شــهرک شــیالتی بــه مســاحت ‪ 6500‬هکتــار واقع در‬ ‫شهرســتان گمیشــان‪ ،‬توافــق نامــه چهارجانبــه فــی مابیــن وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنوان کارفرمــا‪ ،‬قرارگاه ســازندگی خاتم‬ ‫االنبیــاء(ص) بــه عنــوان پیمانــکار‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و اســتانداری گلســتان امضــا شــد‪ .‬هــدف از انعقــاد ایــن‬ ‫توافــق نامــه ایجــاد اشــتغال پایــدار‪ ،‬جهــش تولیــد و تامیــن امنیت غذایی کشــور و گســترش ســرمایه گذاری در ســال جهش‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی طرفیــن و رعایــت دیگــر قوانیــن و مقــررات حاکــم مــی باشــد‪.‬‬ ‫احداث‬ ‫زیرساخت های‬ ‫شهرک شیالتی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪356‬‬ ‫معایب و مزایای‬ ‫دانشگاه ها‬ ‫کودکان عامل انتقال‬ ‫ویروس دلتا‬ ‫در نهایــت بایــد گفــت تمامــی دانشــگاه های ایــران مزایــا و‬ ‫معایــب مختــص خــود را دارنــد و نمی تــوان نظــر قطعــی بــرای‬ ‫دانــش‏امــوزان ارائــه نمــود‪ .‬دانش امــوزان بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫ســطح علمــی و بــا در نظــر داشــتن ســطح مالــی خــود اقــدام‬ ‫بــه انتخــاب رشــته ‏موردنظــر کننــد‪ .‬در هــر شــرایطی ایــن نکتــه‬ ‫را بایــد در نظــر داشــته باشــند حتــی در یــک منطقــه ی محــروم‬ ‫بــا کمتریــن امکانــات‏اموزشــی ایــن پشــتکار و تالش اســت که‬ ‫می توانــد شــما را بــه موفقیــت برســاند در غیــر ایــن صــورت‬ ‫حتــی تحصیــل در بهتریــن‏رشــته ی یــک دانشــگاه معتبــر نیــز‬ ‫موفقیــت یــک فــرد را تضمیــن نخواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫یــک فــوق تخصــص‬ ‫عفونــی‬ ‫بیماری هــای‬ ‫کــودکان بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش امــار ابتــای‬ ‫کــودکان بــه کرونــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫کــودکان اغلــب عامــل‬ ‫انتقــال ویــروس بــه افــراد‬ ‫بزرگســال و پرریســک‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫فاطمــه چراغعلــی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون کرونــا بــه شــدت بــه ســمت بچه هــا تمایــل یافتــه‬ ‫و گاهــی مشــاهده می شــود اولیــن عضــوی کــه از خانــواده به‬ ‫کرونــا مبتــا شــده‪ ،‬کــودکان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی کــودکان بــا بیــان‬ ‫اینکــه کرونــا همــه رده هــای ســنی کــودکان را درگیــر می کنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در بیــن بیمــاران از نــوزاد یــک‪ ،‬ســه و ‪ ۲۸‬روزه‪ ،‬کــودک‬ ‫دو مــاه و غیــره تــا رده نوجــوان دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از نظــر تظاهــرات بالینــی هــم شــدت بیمــاری بــه‬ ‫ســن‪ ،‬میــزان الودگــی‪ ،‬شــدت تراکــم ورود ویــروس بــه بــدن‪،‬‬ ‫ایمنــی میزبــان و غیره بســتگی دارد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬هــر انــدازه بچه هــا ضعیف تــر و‬ ‫مشــکالت زمینـه ای ماننــد بیمــاری قلبــی‪ ،‬معلولیــت عصبــی‬ ‫و حرکتــی‪ ،‬مشــکالت دیالیــزی‪ ،‬مشــکالت مزمــن کبــدی و‬ ‫ســو تغذیــه داشــته باشــند بیشــتر در معــرض خطــر هســتند‬ ‫و ممکــن اســت دچــار عــوارض شــدید و حتــی مــرگ و میــر‬ ‫ناشــی از کرونــا شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عمومــا ًویــروس در کــودکان بــا تظاهــرات‬ ‫خفیــف و متوســط (ابریــزش از بینــی‪ ،‬تــب‪ ،‬درد گلــو و‬ ‫تظاهــرات تنفســی) ایجــاد شــده و خــود را بــه صــورت‬ ‫ســرماخوردگی نشــان داده و خانواده ها هم در برابر بیماری‬ ‫مقاومــت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی کــودکان بــا بیــان‬ ‫اینکــه ویــروس ممکــن اســت تظاهــرات گوارشــی هــم ایجــاد‬ ‫کنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬گاهــی کــودک بــا حالــت تهــوع‪ ،‬تــب و درد‬ ‫شــکم و اســهال خفیــف بــه مــا مراجعــه کــرده و بــه تدریــج‬ ‫عالئــم تنفســی هــم ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه طیــف تظاهــرات بالینــی کرونــا‬ ‫وســیع اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از تظاهــرات نــادر ابلــه وخیــم‪ ،‬تــب‬ ‫و تشــنج‪ ،‬ورم مغــزی‪ ،‬کمــا و کاهــش ســطح هوشــیاری‬ ‫اســت و گاه ایــن ویــروس بــا خــود عفونــت میکروبــی بــه‬ ‫همــراه م ـی اورد‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬همزمانــی ویــروس کرونــا بــا یــک‬ ‫عفونــت دیگــر گاهــا ًمشــاهده شــده کــه در صــورت عــدم‬ ‫درمــان بــه موقــع خطــر مــرگ را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬هــم اکنــون کــودکان عامــل انتقــال‬ ‫ویــروس در جامعــه و خانــواده هســتند و خانواده هــا هم‬ ‫مراعــات نکــرده و هنگامــی کــه یکــی از اعضــا مبتــا شــد‬ ‫کــودک را بــه نــزد بزرگترهــا می فرســتند و ممکــن اســت‬ ‫ان فرزنــد در دوره کمــون بــوده و پدربــزرگ و مادربــزرگ‬ ‫را الــوده کنــد‪.‬‬ ‫چراغعلــی افــزود‪ :‬وقتــی یکــی از اعضــای خانــواده‬ ‫درگیــر شــد خانــواده نبایــد از هــم گســیخته شــده زیــرا‬ ‫ممکــن اســت بچه هــا مبتــا باشــند اما تظاهــرات بالینی‬ ‫نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کــودکان عمومــا ًعامــل انتشــار بــه افــراد‬ ‫بزرگســال و پر ریســک هســتند اما مرگ و میر در انها پایین‬ ‫بــوده ولــی بــه راحتــی ویــروس را منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی کــودکان بــا بیــان اینــک‬ ‫کــودکان باالتــر از ‪ ۶‬مــاه بایــد در مکان هــای شــلوغ از ماســک‬ ‫اســتفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در بیمارســتان طالقانی گرگان بخش‬ ‫ای ســی یــو کرونــا ایجــاد شــده و هــم اکنــون دو کــودک بــه‬ ‫دســتگاه ونتیالتور متصل هســتند‪.‬‬ ‫چراغعلــی بیــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه بچه هــای ســالم و فاقــد‬ ‫بیماری هــای زمینــه ای بــه شــرایط حــاد نمــی رســند و اگــر‬ ‫تغذیــه مناســب داشــته باشــند ‪ ۹۸‬درصــد کــودکان دوره‬ ‫بیمــاری را ســپری می کنند‪/.‬مهــر‬ ‫کنکور ‪ ،‬دغدغه خانواده ها و معرفی انواع دانشگاهها‬ ‫شبیر دائمی مسوول ثبت نام دانشگاه ازاد اسامی گرگان‬ ‫ادامه شماره ‪:355‬‬ ‫دانشگاه های ازاد اسالمی‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬دانشــگاهی غیــر دولتــی‬ ‫اســت کــه کار خــود را در ســال ‪ ۱۳۶۱‬بــا نخســتین‬ ‫واحــد دانشــگاهی‪ ،‬یعنــی‏دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد تهــران مرکــزی اغــاز کــرد‪ .‬دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی امــروزه جــزو برتریــن دانشــگاه های‬ ‫ایــران اســت‏و در میــان دانشــگاههای معتبــر‬ ‫جهــان نیــز مقــام خوبــی دارد‪ .‬ایــن دانشــگاه در‬ ‫قبــال هزینه هایــی کــه از دانشــجویان دریافــت‬ ‫‏می کنــد بــه صــورت خصوصــی اداره می شــود‪..‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا افــزودن رشــته های‬ ‫بــدون کنکــور جــذب دانشــجو در دانشــگاه‏ازاد‬ ‫راحت تــر از قبــل نیــز شــده اســت‪..‬باید گفــت از‬ ‫مزایــای دانشــگاه تنــوع رشــته هــا و ایجــاد فضــای‬ ‫امــوزش در مناطــق محــروم‏بــوده اســت ‪ .‬اگــر‬ ‫قصــد ادامـه ی تحصیــل در ایــن دانشــگاه را دارید‬ ‫از هزینه هــای رشــته ی تحصیلــی خــود مطلــع‬ ‫شــوید و ســپس‏دســت بــه انتخــاب ان بزنیــد‏‪.‬‬ ‫موسسات اموزش عالی غیر انتفاعی‬ ‫‏ موسســه هــای غیــر انتفاعــی مراکــزی‬ ‫هســتند کــه از بودجــه ی غیردولتــی اســتفاده‬ ‫کــرده و بــه صــورت مســتقل زیــر نظــر هیئــت‬ ‫‏امنــای موسســه اداره می گردنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مراکــز‪ ،‬تحصیــل رایــگان نیســت و همــراه بــا‬ ‫اخــذ شــهریه بــوده و دانشــجویان از طریــق‬ ‫‏ازمون هــای سراســری ســازمان ســنجش‬ ‫امــوزش کشــور‪ ،‬پذیــرش می شــوند‏‪.‬‬ ‫به دلیل مســتقل بودن این دانشــگاه ها از بخش‬ ‫دولتــی دارای ســطح علمــی پایینــی نســبت بــه‬ ‫بقیـه ی مراکــز اموزشــی هســتند‪.‬‏بهتــر اســت قبــل‬ ‫از انتخــاب ایــن دانشــگاه بــرای ادامــه ی تحصیــل‬ ‫شــهریه های ان را مــورد بررســی قــرار دهیــد‏‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از میــان تعــداد بــی‬ ‫ـات امــوزش عالــی غیرانتفاعــی فقــط‬ ‫شــمار موسسـ ‬ ‫بــه تعــداد انگشــتان دســت‏موسســاتی هســتند‬ ‫کــه توانســته انــد مجــوز دانشــگاه بگیرنــد و مابقــی‬ ‫مدارکــی کــه مــی دهنــد مــدارک دانشــگاهی نیســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه های پیــام نــور یــا امــوزش از راه دور‬ ‫در ایــران سیســتم امــوزش از راه دور بــا عنــوان‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫دانشــگاه های پیــام نــور نیــز از جملــه‬ ‫‏دانشــگاه های دولتــی هســتند و زیــر نظــر‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری فعالیــت‬ ‫می کننــد‪ ،‬ولــی ســامانه ی اموزشــی ان بــا‏ســایر‬ ‫دانشــگاه های دولتــی متفــاوت اســت و بــر مبنــای‬ ‫امــوزش نیمــه حضــوری اســتوار اســت‏‪.‬‬ ‫در ایــن دانشــگاه ها دانشــجویان می تواننــد‬ ‫در دروس تئــوری بــدون حضــور در کالس و بــا‬ ‫حضــور در امتحانــات اخــر تــرم‏واحدهــای درســی‬ ‫خــود را گذرانــده و موفــق بــه اخــذ مــدرک شــوند‪.‬‬ ‫امــوزش در ایــن دانشــگاه ها نیــز رایــگان نیســت‏‪.‬‬ ‫‏ دانشگاه های جامع علمی کاربردی‬ ‫‏ یکــی از دانشــگاه های وابســته بــه وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری کــه بــا هــدف ارتقــاء ســطح‬ ‫مهــارت و قــدرت عملــی‏دانشــجویان در مشــاغل‬ ‫عملــی تاســیس گردیــده اســت‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫علمــی کابــردی هســتند‪.‬پذیرش دانشــجو در‬ ‫دانشــگاه‏علمــی کاربــردی نیــز بــدون کنکــور و بــا‬ ‫توجــه بــه ســوابق تحصیلــی اســت‪.‬‏‬ ‫دانشگاه های مجازی‬ ‫ایــن دانشــگاه ها نوعــی مراکــز علمــی هســتند‬ ‫کــه دانشــجویان می تواننــد از طریــق اینترنــت‬ ‫اقــدام بــه ثبــت نــام در دانشــگاه کــرده و‏از میــان‬ ‫لیســت دروس ارائــه شــده دروس مــورد نظــر‬ ‫خــود را انتخــاب کننــد و از جلســات مجــازی‬ ‫دروس اســتفاده کــرده و موفــق‏بــه اخــذ مــدرک‬ ‫گردنــد‪ .‬ایــن نــوع مراکــز بــرای افــرادی کــه وقــت‬ ‫کافــی بــرای حضــور در ســر کالس هــای درس را‬ ‫ندارنــد‪ ،‬مناســب‏اســت‏‪.‬‬ ‫پذیــرش دانشــجو در ایــن مراکــز از طریق ازمون‬ ‫سراســری انجــام می شــود‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫بســیاری از دانشــگاه ها ماننــد ‏دانشــگاه های‬ ‫صنعتــی شــریف‪ ،‬صنعتــی امیــر کبیــر‪ ،‬علــم و‬ ‫صنعــت‪ ،‬صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی‪،‬‬ ‫تهران(مرکــز‏اموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه‬ ‫تهــران)‪ ،‬شــیراز‪ ،‬اصفهــان و چنــد موسســه‬ ‫امــوزش عالــی غیرانتفاعــی بــه ارائـه ی دروس بــه‬ ‫‏صــورت مجــازی پرداخته انــد‏‪.‬‬ ‫در نهایــت بایــد گفــت تمامــی دانشــگاههای‬ ‫ایــران مزایــا و معایــب مختــص خــود را دارنــد و‬ ‫نمی تــوان نظــر قطعــی بــرای دانــش‏امــوزان ارائه‬ ‫نمــود‪ .‬دانش امــوزان بایــد بــا توجــه بــه ســطح‬ ‫علمــی و بــا در نظــر داشــتن ســطح مالــی خــود‬ ‫اقــدام بــه انتخــاب رشــته ‏موردنظــر کننــد‪ .‬در هــر‬ ‫شــرایطی ایــن نکتــه را بایــد در نظر داشــته باشــند‬ ‫حتــی در یــک منطقــه ی محــروم بــا کمتریــن‬ ‫امکانــات‏اموزشــی ایــن پشــتکار و تــاش اســت‬ ‫کــه می توانــد شــما را بــه موفقیــت برســاند در غیر‬ ‫ایــن صــورت حتــی تحصیــل در بهتریــن‏رشــته ی‬ ‫یــک دانشــگاه معتبــر نیــز موفقیــت یــک فــرد را‬ ‫تضمیــن نخواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫ابرسانی به‪ ۱۵‬روستای بجنورد با تانکر‬ ‫رییــس اداره اب و فاضــاب بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۱۵‬روســتا از ‪ ۱۲۷‬روســتای‬ ‫ایــن شهرســتان بــا تانکــر ابرســانی می شــود و‬ ‫روســتاهای دیگــر مرکــز اســتان مشــکل خاصــی در‬ ‫مــورد تامیــن اب ندارنــد‪.‬‬ ‫منصــور درتومــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تمامــی روســتاهای تحــت پوشــش اب و فاضــاب‬ ‫شهرســتان بجنورد شناســنامه اب دارند و نیازهای‬ ‫ان هــا در بخــش اب دیــده شــده اســت و فقــط ‪۹‬‬ ‫روســتا تحــت پوشــش ایــن شــرکت نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه برخــی روســتاهای مرکــز اســتان‬ ‫در باالدســت بــا افــت اب مواجــه هســتند کــه‬ ‫در بررســی های بــه عمــل امــده متوجــه شــدیم‬ ‫روســتاییان پاییــن دســت کــه در دره واقــع شــده در‬ ‫ایــن نقــاط مصــرف اب زیــادی دارند و مانع رســیدن‬ ‫اب بــه بــاال دســت می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در روســتاها تــا ‪۲‬برابــر ســرانه‬ ‫مصــرف‪ ،‬اب تامیــن مــی کنیــم و هــم اکنــون از‬ ‫جمعیــت ‪ ۹۴‬هــزار نفــری روســتاهای شهرســتان‬ ‫بجنــورد ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بــا چالــش ابرســانی‬ ‫ســیار مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت اب و فاضــاب بجنــورد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مصــرف اب در روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫بیــش از میانگیــن کشــور اســت و همیــن امــر در‬ ‫برخــی روســتاها موجــب کمبــود اب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در شــرایط عــادی مصــرف‬ ‫اب ‪ ۷۵۰‬لیتــر در ثانیــه اســت افــزود‪ :‬گرمــای هــوا‬ ‫و کرونــا مصــرف را افزایــش داده و بــه هــزار لیتــر‬ ‫نیــز رســانده امــا حتــی مصــرف هــزار و ‪ ۴۵۰‬لیتــر‬ ‫در ثانیــه نیــز در پیــک مصــرف و گرمــا بــرای مــردم‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫درتومــی گفــت‪ :‬مخــازن را بــه شــکلی نگــه‬ ‫می داریــم کــه بــرای یــک شــبانه روز ذخیــره اب‬ ‫داشــته باشــیم امــا بایــد ایــن را نیــز در نظــر گرفــت‬ ‫کــه اب اشــامیدنی را نبایــد‬ ‫بــه مصــرف کشــت ســبزی‪،‬‬ ‫صیفــی و شــرب دام رســاند‬ ‫و درســت مصــرف کــردن اب‬ ‫اشــامیدنی بایــد بــه فرهنــگ‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی از تامیــن اب بیــش از‬ ‫‪۶۵‬درصــد ســطح شــهر از‬ ‫طریــق رینــگ خــط انتقــال‬ ‫ابرســانی ســد شــیرین دره‬ ‫خبــر داد و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بخــش دیگــر نیــز از‬ ‫چــاه هــای اب کالتــه نقی و‬ ‫ارکان تامیــن مــی شــود امــا‬ ‫رینــگ ابرســانی از ســد شــیرین دره تکمیــل شــده‬ ‫اســت و بــزودی همــه شــهر مــی تواننــد از اب ســد‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هــزار مشــترک اب در شــهرها و ‪ ۱۲۱‬هــزار‬ ‫مشــترک اب در روســتاها دارد‪.‬‬ ‫مقایسه خیانت عاطفی با دوستی افالطونی‬ ‫نشــانه های زیــر عالئــم هشــداردهنده ای اند کــه نشــان می دهنــد همســر شــما در‬ ‫حــال خیانــت عاطفــی اســت‪:‬ادامه شــماره‪355‬‬ ‫ایا خیانت عاطفی ممکن است به رابطه جنسی منجر شود؟‬ ‫ایــن نــوع روابــط معمــوال ســاده شــروع می شــود و دو طــرف رابطــه گمــان می کننــد‬ ‫فقــط باهــم دوســت اند؛ امــا به مــرور زمــان وقتــی حدومــرزی بــرای دوســتی های‬ ‫خــارج از رابطــه ی زناشــویی در نظــر گرفتــه نشــود‪ ،‬رابطــه نزدیــک و نزدیک تــر‬ ‫می شــود‪ .‬به مــرور زمــان احساســات قوی تــری بــه فــرد مقابــل خواهیــد داشــت‬ ‫و تمایــل جنســی هــم افزایــش می یابــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬خیلــی زود ممکــن اســت بــه‬ ‫خیانــت جنســی منجــر شــود‪.‬‬ ‫چطور ازدواجمان را حفظ کنیم؟‬ ‫راجع بــه اینکــه چطــور رابطــه زناشــویی را از خیانــت عاطفــی حفــظ کنیــم یــا نجــات‬ ‫دهیــم‪ ،‬نظــرات مختلفــی مطــرح می شــود‪ .‬رابطــه زناشــویی شــما زمانــی از خیانــت‬ ‫عاطفــی در امــان می مانــد کــه هــر دو بــرای حفــظ ان تــاش کنیــد و پایــه و بنیــاد‬ ‫رابطه تــان را بــر مبنــای دوســتی و اعتمــاد بنــا کنیــد‪.‬‬ ‫نویســنده ای به نــام گــری نیومــن (‪ )M. Gary Neuman‬در کتابــی به نــام «بی وفایــی‬ ‫عاطفــی‪ :‬چطــور ازدواج بــدون خیانــت داشــته باشــیم و ‪ ۱۰‬راز دیگــر بــرای یــک رابطــه‬ ‫عالــی»‪ ،‬توصیه هایــی بحث برانگیــز ارائــه می کنــد‪ .‬نیومــن بــه خواننــدگان توصیــه‬ ‫می کنــد بــرای حفــظ رابطــه زناشــویی از خیانــت عاطفــی‪ ،‬از دوســتی بــا جنــس مخالف‬ ‫اجتنــاب کننــد‪ .‬او معتقــد اســت محدودکــردن ایــن قبیــل دوســتی ها مهم تریــن کاری‬ ‫اســت کــه می توانیــد بــرای حفــظ رابطــه زناشــویی تان انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫چطور رابطه زناشویی اسیب دیده را ترمیم کنیم؟‬ ‫خیانــت عاطفــی لزومــا به معنــی مــرگ رابطــه زناشــویی نیســت‪ .‬منتهــا بــرای مدتــی‬ ‫ممکــن اســت باعــث اســیب های شــدید در زندگــی زناشــویی شــود‪ .‬رابطــه زناشــویی‬ ‫می توانــد نجــات یابــد؛ امــا نیازمنــد ایــن اســت کــه دوبــاره از ابتــدا بیــن هــر دو طــرف‬ ‫اعتمــاد ایجــاد کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه رابطــه زناشــویی تان را ترمیــم کنیــد‪ ،‬ایــن قدم هــا‬ ‫را برداریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬به سواالت همسرتان پاسخ دهید‬ ‫درمــورد انچــه در خیانــت عاطفی تــان رخ داده‪ ،‬بــا همســرتان صــادق باشــید و‬ ‫شــفاف و دقیــق بــه او پاســخ بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اقدامات خود را برای حل این مشکل مشخص کنید‬ ‫قــرار اســت چــه اقداماتــی بــرای برقــراری مجــدد اعتمــاد انجــام دهیــد؟ چگونــه بــه‬ ‫شــریک زندگی تــان نشــان می دهیــد در قبــال کارهایتــان پاســخ گو خواهیــد بــود؟‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 18‬مرداد بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪356‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫الکترونیکی شدن پایش‬ ‫مرزهای گلستان با ترکمنستان‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان از خریــد و نصــب برخــی‬ ‫به بهانه روز خانواده‪ ،‬شاید‬ ‫طالق اخرین چاره نباشد‪...‬‬ ‫هنــوز خیلــی از ان روزهــا نگذشــته اســت کــه بــا بوســیدن‬ ‫صــورت اســمانی مــادر طالئــی خورشــید را بــه نظــاره مــی‬ ‫نشســتم و بــا بوســیدن دســتان پــر مهــر پــدر‪ ،‬ســتاره بــازی‬ ‫شــب را جشــن مــی گرفتــم‪.‬‬ ‫هنــوز خیلــی از ان روزهــا نگذشــته اســت کــه بــا بوســیدن‬ ‫صــورت اســمانی مــادر طالئــی خورشــید را بــه نظــاره‬ ‫می نشســتم و بــا بوســیدن دســتان پــر مهــر پــدر‪ ،‬ســتاره‬ ‫بــازی شــب را جشــن مــی گرفتــم‪ .‬هنــوز قطــار روزگار انقــدر‬ ‫از کودکــی ام فاصلــه نگرفتــه اســت کــه الالئــی هــای مــادر و‬ ‫اســب ســواری روی دوش پــدر را فرامــوش کنــم‪ .‬مــن هنــوز‬ ‫کودکی هستم که اگر صد سال از عمرم بگذرد‪ ،‬باز خودم‬ ‫را محتــاج محبــت‪ ،‬نــوازش و دعــای پــدر و مــادر مــی دانــم‪...‬‬ ‫پــدر و مــادر مهربانــم ‪ ...‬مــن هنــوز فرزندتــان هســتم‪...‬‬ ‫پدر مهربان و مادر عزیزم‪...‬‬ ‫بــا اینکــه هنــوز ســخن گفتــن از ســرد و گــرم روزگار بــرای‬ ‫نوجوانــی چــون مــن زود اســت ولــی بایــد بگویــم مــن نــه‬ ‫انقــدر کودکــم کــه معنــی دادگاه خانــواده و طــاق و جدایــی‬ ‫را نفهمــم و نــه انقــدر بــزرگ شــده ام کــه دریابــم چطــور می‬ ‫شــود پــدر و مــادری « نداشــتن تفاهــم» را بــه ندیــدن و رهــا‬ ‫کــردن «تنهــا جگــر گوشــه شــان» ترجیــح دهنــد!‬ ‫راســتی چقــدر زود بهــار «عزیــزم گفتــن هــا» ‪ « ،‬دوســت‬ ‫دارم هــا» و کلمــات عشــق الودتــان بــه پائیــز کینــه و نفــرت‬ ‫بــدل شــد‪ .‬چقــدر زود‪ ...‬لعنــت بــه بهانــه هایــی کــه اشــیانه‬ ‫ســبز مــا را بــه ویرانــه ای خاکســتری و تیــره بــدل ســاختند‪.‬‬ ‫ای کاش قبــل از تــاش بــرای شــناخت یکدیگــر و یافتــن‬ ‫عیــب و ایــراد هــای طــرف مقابــل‪ ،‬خودتــان را شــناخته‬ ‫بودیــد‪ .‬شــاید ایــراد در خودتــان باشــد کــه نمــی توانید طرف‬ ‫مقابــل را درک کنیــد‪.‬‬ ‫امــا یادتــان باشــد ایــن تــاش هــای بــی ثمــر شــما بــرای‬ ‫متقاعــد کــردن یکدیگــر‪ ،‬رویاهــای طالئــی و کودکانــه مــرا‬ ‫بــه خــواب هــای اشــفته ای بــدل ســاخته اســت کــه امســال‬ ‫بایــد چهارمیــن ســالش را جشــن بگیــرم‪ .‬هــر ســال هــم در‬ ‫ســالگرد این لحظات شــوم و خاکســتری‪ ،‬شــعله های این‬ ‫اتــش خانمــان ســوز را بــا اشــک هــاش شــبانه ام خامــوش‬ ‫مــی کنــم!‬ ‫نمــی دانــم لحظــات شــادی و شــعفی را کــه بعــد از تولــد‬ ‫مــن در چشــمان تــان جــاری شــد بــاور کنــم و یــا زندگــی‬ ‫چمدانــی امــروزم را در خانــه عمــو و عمــه‪ ...‬نمــی دانــم‬ ‫کلیپــی را کــه از لحظــه مثبــت بــودن تســت حاملگــی مــادر‪،‬‬ ‫تصاویــر ســونوگرافی هــای چهــار بعــدی ‪ ،‬فریــم بــه فریــم‬ ‫لحظــات تولــدم‪ ،‬جشــن هــای تولــد و ‪ ...‬ســاخته بودیــد‪،‬‬ ‫بــاور کنــم و یــا بالــش خیســم را از گریــه هــای شــبانه ‪...‬‬ ‫دیگــر عروســکهایم نیــز تــاب بــی تابــی مــرا ندارنــد‪...‬‬ ‫پــدر و مــادر عزیــز تریــن از جانــم یادتــان باشــد هیــچ کــس‬ ‫جــز یــک کــودک جــدا مانــده از کانــون خانــواده مــرا درک‬ ‫نخواهــد کــرد‪ .‬نــه شــما‪ ،‬نــه قاضــی‪ ،‬نــه مشــاور‪ ،‬نــه دفتــر‬ ‫دار و نــه پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ و عمــو و عمــه و دایــی و ‪...‬‬ ‫دیگــر از بــی تفاوتــی دنیــا و چرخــش شــبانه روزی اش‬ ‫خســته شــده ام و مــی خواهــم مثــل ان خواننــده‬ ‫فریــاد بزنــم‪ « :‬وایســتا دنیــا مــن مــی خــوام پیــاده‬ ‫شــم» از روزمرگــی هایــی زمانــه دلتگــم‪ .‬روزمرگی هایــی‬ ‫تلــخ و خاکســتری کــه کودکــی و نوجوانــی مــرا چونــان‬ ‫طوفــان و ســیالبی ســهمگین بــا خــود مــی برنــد‪ ،‬بــی‬ ‫انکــه بازگشــتی در کار باشــد‪ .‬بــرای همیشــه‪ ،‬تــا ابــد‪...‬‬ ‫هیــچ چیــز و هیــچ کــس مــرا تســلی نمــی بخشــد‪ .‬نــه‬ ‫ترحــم هــای تصنعــی زن عمــو و شــوهر عمــه و نــه کیــک‬ ‫هــای تنهایــی جشــن تولــد هــای پوشــالی خالــه هــا! دلــم‬ ‫می خواهــد تمــام صفحــات حــوادث روزنامــه هــا و امــار‬ ‫هــای طــاق را اتــش بزنــم‪ .‬از دعــوا هــای زن و شــوهری‬ ‫و بگــو و مگــو بیــزارم‪ .‬از تفاهــم و عــدم تفاهــم تنفــر دارم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جرایم خشن گلستان نیازمند‬ ‫اسیب شناسی است‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬حــل ریشـه ای برخــی‬ ‫جرایــم و خشــونت های مرگبــار ماننــد تبرکشــی اخیــر گــرگان‬ ‫نیازمنــد بررســی و اسیب شناســی اســت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در نشســت خبــری بــه مناســبت روز خبرنــگار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متهــم ایــن پرونــده بــرای تحقیــق و بررســی‬ ‫بیشــتر در بازداشــت موقــت پلیــس اگاهــی اســت و تــاش‬ ‫مــی کنیــم در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ایــن پرونــده و ســایر‬ ‫پرونده هــای مشــابه را بــه نتیجــه برســانیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه تمــام مراحــل دادرســی ایــن نــوع پرونده هــا‬ ‫بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه داد‪ :‬حادثــه اخیــر‪ ،‬ســه‬ ‫شــاکی شــامل خانــواده اولیــای دم و ‪ ۲‬مصــدوم دارد و هفــت‬ ‫مصــدوم دیگــر ایــن پرونــده شــکایتی را بــه دادگســتری ارائــه نکردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پرونده هــای ضــرب و جــرح عمــدی در‬ ‫دادگســتری گلســتان ‪ ۱۶‬درصــد کاهــش یافتــه امــا ســه تبرکشــی‬ ‫ســال جــاری کــه بــه شــدت در فضــای مجــازی منتشــر و چهــره‬ ‫اســتان را مخــدوش کــرده نشــان می دهــد کــه خشــونت و‬ ‫ضــرب و جــرح عمــدی در گلســتان رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫عصــر روز سه شــنبه گذشــته فــردی بــا در دســت گرفتــن تبــر و‬ ‫چاقــو بــه مــردم در یکــی از خیابــان هــای گــرگان حملــه کــرد کــه‬ ‫در نتیجــه ان یــک جــوان ‪ ۱۷‬ســاله کشــته و ‪ ۹‬نفــر زخمــی شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اعــام‬ ‫تقویــت جریانــات گــرم جنوبــی در ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬رســیدن دمــای هــوا بــه مــرز ‪ ۴۵‬درجه‬ ‫و کاهــش رطوبــت نســبی هــوا نســبت بــه‬ ‫احتمــال وقــوع اتش ســوزی در جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی و زیســتگاه های حیــات وحــش‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬براســاس تجزیــه و تحلیــل اخریــن‬ ‫نقشـه های پیش یابی هواشناســی‪ ،‬وضعیت‬ ‫جــوی اســتان در روزهــای شــنبه تــا پنجشــنبه‬ ‫صــاف تــا نیمه ابــری همــراه بــا اســتمرار هــوای‬ ‫گــرم اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی رونــد افزایــش دمــای گلســتان‬ ‫بــه نحــوی اســت کــه مــردم اســتان در روزهــای‬ ‫دوشــنبه و ســه شــنبه گرمــای افــزون بــر ‪۴۵‬‬ ‫درجــه را تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۱۸۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم بی بــی‬ ‫رجائــی بشناســنامه ‪۱۱۲۱‬کــد ملــی ‪ ۲۱۸۰۵۵۱۷۱۱‬صــادره از بهشــهر فرزنــد باباعلــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۳۲‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪ ۷۰.۱۹‬از پــاک‪ -۱۰۸‬اصلــی واقــع در اراضــی باکــر محلــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۷۳۲۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/5/18:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۱۸۷‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه خشــک بــودن عرصه هــای طبیعــی‬ ‫و افزایــش دمــای هــوا‪ ،‬احتمــال وقــوع‬ ‫اتش ســوزی در مناطــق جنگلــی و عرصه هــای‬ ‫طبیعــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید هــوا و کاهــش نــزوالت‬ ‫اســمانی بــه همــراه خشــک شــدن بخشــی از‬ ‫چشــمه ســارها و ابشــخورهای حیــات وحــش‬ ‫در مناطق کوهســتانی و کم شــدن منابع ابی‬ ‫در دشــت هــای شــمالی گلســتان ‪ ،‬تامیــن‬ ‫اب شــرب حیــات وحــش را بــا چالــش جــدی‬ ‫روبــرو و طرفــداران حیــات وحــش را نگــران‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫داداشــی بــا اشــاره بــه تاثیــرات تغییــر اقلیــم‬ ‫در گلســتان افــزود‪ :‬افزایــش دمــا و روزهایــی‬ ‫بــا گرمــای طاقــت فرســا‪ ،‬وزش بــاد شــدید‪،‬‬ ‫گــرد و خــاک‪ ،‬افزایــش بــاران ســیل اســا و‬ ‫خشکســالی‪ ،‬از جملــه نشــانه هــای بــروز ایــن‬ ‫پدیــده در اســتان اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان از فــروش هفــت هــزار و ‪ ۵۳۹‬جلــد کتــاب‬ ‫توســط کتابفروشــی هــای مشــارکت کننــده در طــرح تابســتانه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬احمــد گلچیــن در ایــن خصــوص‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬در طــرح تابســتانه کتــاب امســال‪ ۱۶ ،‬کتابفروشــی در‬ ‫شهرســتان گرگان‪ ،‬گنبدکاووس و کردکوی مشــارکت داشــتند و در‬ ‫ایــن دوره شــاهد فــروش هفــت هــزار و ‪ ۵۳۹‬جلــد کتــاب بودیــم‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان ارزش ریالــی ایــن کتاب هــا را بیــش از‬ ‫چهــاذ میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد کــه بــا توجــه‬ ‫بــه وضعیــت خــاص کرونایــی اســتان ایــن رقــم منطقــی بــه‬ ‫نظــر می رســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم اســتان گلســتان از کل فــروش کتــاب‬ ‫در کشــور در ایــن دوره تنهــا دو درصــد بــود امــا بــا توجــه بــه‬ ‫محدویت هــا و وضــع موجــود ایــن رقــم هــم قابــل توجــه اســت‬ ‫و نشــان از توجــه خــاص مــردم گلســتان بــه فرهنــگ کتــاب و‬ ‫کتــاب خوانــی دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری مراســم محــرم‬ ‫کارگروهــی در تبلیغــات اســامی گلســتان تشــکیل شــده و بــا‬ ‫قیــد محدودیــت هــا و شــرایط خــاص‪ ،‬برنامــه هــای محــرم را در‬ ‫فضاهــای روبــاز برگــزار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬هــادی حــق شــناس در جلســه‬ ‫اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬وضعیــت اســتان گلســتان از‬ ‫لحــاظ شــیوع کرونــا نســبت بــه هفتــه قبــل تغییــری نکــرده بلکــه‬ ‫تعــداد مراجعــات و بســتری ها افزایــش هــم یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته روزانــه‬ ‫بــه طــور میانگیــن ‪ ۳۲۰‬بیمــار جدیــد داشــتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬از مــردم‬ ‫می خواهیــم همچنــان پروتکل هــا را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در برخــی از شــهرها افــراد بــرای تزریــق واکســن‬ ‫مراجعــه نکردنــد کــه امــوزش و پــرورش را مکلــف کرده ایــم تــا‬ ‫واکسیناســیون فرهنگیــان را کامــل کنــد زیــرا بحــث بازگشــایی‬ ‫مــدارس مطــرح اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ ۵۰ :‬دســتگاه ونتیالتــور و تجهیزاتــی همچون‬ ‫اکســیژن ســاز و تانک اکســیژن هفته گذشــته وارد اســتان شــده و‬ ‫امروز هم در ســتاد ملی کرونا وضعیت اســتان را تشــریح کردیم‬ ‫و پیگیــر ورود امکانــات جدید هم هســتیم‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فروش بیش از ‪ ۷۵۰۰‬جلد‬ ‫کتاب در طرح تابستانه‬ ‫گلستان‬ ‫با رعایت پروتکل ها مراسم‬ ‫محرم برگزار می شود‬ ‫هشدار حریق برای جنگل های هیرکانی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجهیــزات و سیســتم های الکترونیکــی بــرای پایــش مرزهــای ایــن‬ ‫اســتان بــا ترکمنســتان خبــر داد و گفــت کــه ایــن تجهیــزات تــا‬ ‫مــاه اینــده در ســطح ‪ ۵۰‬درصــد از ‪ ۳۴۸‬کیلومتــر خــط مــرزی و‬ ‫تــا پایــان امســال نیــز در کل خــط مــرزی نصــب و مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ محمدباقــر نجفــی نــژاد‬ ‫در نشســت خبــری بــه مناســبت ‪ ۱۷‬مــرداد روز خبرنــگار‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت کــه بــا نصــب کامــل تجهیــزات و‬ ‫سیســتم های الکترونیکــی پایــش مــرزی‪،‬‬ ‫رصــد و کنترل هــای مــرزی بــه دقــت‬ ‫بســیار بــاال انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرزبانــی هنــگ مــرزی‬ ‫اتــرک همــواره اموزش هــای الزم را‬ ‫بــه مرزنشــینان و عشــایر گلســتان‬ ‫درخصــوص اشــنایی بــا قوانیــن و تکالیــف‬ ‫مــرزی‪ ،‬رعایــت حریــم امنیتــی مــرز و‬ ‫مراقبــت از دام هــا و جلوگیــری از خــروج‬ ‫احتمالــی انهــا از نــوار مــرزی می دهــد‪.‬‬ ‫فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک همچنیــن‬ ‫بــا گرامیداشــت ســالروز شــهادت‬ ‫«محمــود صارمــی» خبرنــگار ایرنــا کــه‬ ‫‪ ۱۷‬مــرداد ســال ‪ ۱۳۷۷‬در جریــان‬ ‫کشــتار دیپلمات هــای ایرانــی بــه دســت طالبــان در مزارشــریف‬ ‫افغانســتان بــه شــهادت رســید و تبریــک روز خبرنــگار‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مقولــه اطــاع رســانی بــه افــکار عمومــی کــه خبرنــگاران‬ ‫در صــف مقــدم ان قــرار دارنــد‪ ،‬بــرای پیشــبرد امــور در همــه‬ ‫حوزه هــا از جملــه حــوزه مرزبانــی یــک الــزام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نقــش خبرنــگاران در اطــاع رســانی وظایــف‬ ‫متقابــل مرزنشــینان و مرزبانــان‪ ،‬بیــان مطالبــات و اســتیفای‬ ‫حقــوق مرزنشــنیان‪ ،‬اطــاع رســانی خدمــات انجــام شــده‬ ‫توســط نظــام و مســووالن بــرای مرزنشــنیان‪ ،‬مقابلــه بــا‬ ‫شــکارچیان غیرمجــاز و همــکاری مــردم بــا مرزبانــی در تامیــن‬ ‫امنیــت پایــدار انــکار ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نجفــی نــژاد اضافــه کــرد‪ :‬هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان‬ ‫از زمــان شــیوع کرونــا در منطقــه اقدامــات حمایتــی از جملــه‬ ‫اطــاع رســانی درخصــوص بیمــاری و رعایــت شــیوه نامه هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬توزیــع ماســک رایــگان‪ ،‬ویزیــت رایــگان مرزنشــینان‬ ‫توســط چهــار پزشــک عمومــی حاضــر در ایــن مجموعــه نظامــی‬ ‫انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫هنــگ مــرزی اتــرک گلســتان‪ ،‬مســوولیت حراســت‬ ‫از مرزهــای زمینــی جمهــوری اســامی ایــران بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان را در محــدوده ایــن اســتان بــه طــول تقریبــی‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلومتــر برعهــده دارد و مقــر ان در شهرســتان ‪۳۷۰‬‬ ‫هــزار نفــری گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪ /‬خانــم فرشــید ریحانــی بشناســنامه ‪۳۴۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۱۴۹۱۴۷‬صــادره از گــرگان فرزنــد احمــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰9‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‪902.84‬از پــاک‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در ارضــی خرگــوش تپــه بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪ .‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رواشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق‬ ‫الذکــر اعتــراض داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را باذکرشــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نمایــد‪.‬م الــف‪۷۳۳۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۰۲:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۰۵/۱۸:‬حجت الله تجری مدیر واحد تبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیفبرابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۹‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض اقــای علــی حیــدر تــاش بشناســنامه ‪ ۲۱۱۰۷۵۱۵۷۶‬کدملــی ‪۲۱۱۰۷۵۱۵۷۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد عابدیــن متقاضــی کالســه پرونــده شــماره ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۶۴‬در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۴۸‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی واقــع در اراضــی جعفرابــاد بخــش ‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای‬ ‫صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد ‪ .‬م الــف‪۷۳۳۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۰۲ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۱۸:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 39‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مرداد ‪1400‬‬ ‫خبرنگاران زمینه ساز توسعه‬ ‫جامعه هستند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پیامی با تبریک روز خبرنگار‪ ،‬انان را‬ ‫پــل ارتبــاط میــان مــردم و مســووالن و زمینــه ســاز توســعه و ابادانــی‬ ‫جامعه دانســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی‪ ،‬اســتاندار خراســان شــمالی بــا صــدور‬ ‫پیامــی ‪ ۱۷‬مــرداد مــاه روز خبرنــگار را بــه تالشــگران ایــن عرصــه‬ ‫تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫در پیــام اســتاندار امــده اســت‪ ۱۷ :‬مــرداد مــاه ســالروز عــروج‬ ‫شــهید محمــود صارمــی‪ ،‬شــهید عرصــه قلــم و رســانه فرصتــی‬ ‫مغتنــم بــرای قدردانــی از تــاش هــای بــی دریــغ و بــی منــت‬ ‫جامعــه خبرنــگاران اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن پیــام اعــام کــرده اســت‪:‬‬ ‫در دنیــای امــروز کــه همــه روزه انبوهــی از اطالعــات در بســتر‬ ‫تکنولــوژی و شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر مــی شــود ایــن‬ ‫خبرنــگاران هســتند بــه ماننــد چشــم بینــا و گــوش شــنوای‬ ‫جامعــه در راســتای رســالت اگاهــی بخشــی مــی تواننــد‬ ‫بــه عنــوان پــل ارتباطــی بیــن مــردم و مســئوالن‪ ،‬مطالبــات‬ ‫مردمی‪،‬نیازهــای جامعــه و خدمــات انجــام شــده دولت هــا‬ ‫و ســازمانها را بــه خوبــی اطــاع رســانی کــرده و زمینــه ســاز‬ ‫توســعه‪ ،‬پیشــرفت و ابادانــی باشــند‪.‬‬ ‫شــجاعی در ایــن پیــام بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره تمامــی‬ ‫خبرنــگاران شــهید همچنیــن خبرنــگار شــهید اســتان میثــم امانــی‪ ،‬از‬ ‫تمامــی تــاش هــای انــان در راســتای اطــاع رســانی دقیــق‪ ،‬شــفاف‬ ‫و گویــا تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن پیــام از خبرنــگاران بــه‬ ‫خاطرهمراهــی در پیشــگیری و مبــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا‬ ‫و حضــور میدانــی در حــوادث گوناگــون غیــر مترقبــه اســتان قدردانــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫شجاعی در ادامه پیام خود از درگاه ایزد منان و در سایه توجهات‬ ‫حضــرت ولــی عصــر (عــج) و منویــات مقــام معظــم رهبری(مدظلــه‬ ‫العالــی) بــرای خبرنــگاران توفیــق روز افزون را خواســتار شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــود صارمــی مســئول دفتر خبرگــزاری جمهوری اســامی (ایرنا)‬ ‫در مــزار شــریف روز هفدهــم مردادمــاه ‪ ۱۳۷۷‬خورشــیدی بــه همراه‬ ‫هشــت تــن از کارکنــان سرکنســولگری ایــران در ایــن شــهر توســط‬ ‫عوامــل گــروه طالبــان بــه شــهادت رســید‪ .‬پــس از ان واقعــه ‪۱۷‬‬ ‫مــرداد روز خبرنــگار نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۴۰‬رســانه دارای مجــوز در ایــن اســتان فعــال هســتند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۷‬پایــگاه خبــری‪ ،‬چهــار روزنامــه‪ ،‬هشــت هفتــه‬ ‫نامــه‪ ،‬چهارماهنامــه و هشــت فصلنامــه اســت‪.‬‬ ‫در اســتان ‪ ۱۲‬دفتــر خبرگــزاری کشــوری از جملــه ایرنــا‪ ،‬ایســنا‪ ،‬مهر‪،‬‬ ‫تســنیم‪ ،‬فــارس‪ ،‬پانــا‪ ،‬شبســتان‪ ،‬برنــا وایکنا فعال هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و از جملــه‬ ‫اســتان هایی اســت کــه شــاخص مطبوعــات و رســانه هــای ان‬ ‫وضعیــت خوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ســی و یکمیــن اســتان از نظــر تعــداد رســانه هــای‬ ‫دارای مجــوز اســت و بــه ازای هــر ‪ ۴۴‬هــزار و ‪ ۵۷۱‬نفــر یــک رســانه‬ ‫دارای مجــوز دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری هتاک فضای مجازی‬ ‫در اسفراین‬ ‫انهدام باند سارقان سیم و کابل‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫طرح محدودیت در مبادی ورودی و خروجی‬ ‫تمام شهرستان ها اعمال می شود‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری هتــاک فضــای‬ ‫مجــازی کــه اقــدام بــه انتشــار مطالــب توهیــن امیــز در بســتر‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام و تلگــرام می کــرد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانه پــور»در گفت‬ ‫وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬بــا رصد بــه موقع پلیس‬ ‫امنیــت عمومــی شهرســتان در فضــای مجــازی‪ ،‬مشــخص شــد کــه‬ ‫فــردی ســود جــو در حــال انحــراف جوانان و تشــویش اذهان عمومی‬ ‫و انتشــار مطالــب توهیــن امیــز در شــبکه هــای اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضــوع شناســائی و دســتگیری گرداننــده پیــج هتــاک‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت کــه در ایــن راســتا‬ ‫فــرد مــورد نظــر شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یــک‬ ‫اقــدام غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــا بــا مشــاهده ادلــه دیجیتــال و انکارناپذیــر پلیــس لب به‬ ‫ســخن گشــود و بــه جــرم خــود اعتــراف کرد‪،‬خاطرنشــان کــرد ‪:‬متهــم‬ ‫پــس از ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور از شــهروندان تقاضــا کرد‪ :‬در فضــای مجازی‪،‬‬ ‫اخــاق اســامی‪ ،‬سیاســی و احتــرام متقابــل را مــد نظــر داشــته و‬ ‫از هرگونــه بداخالقــی‪ ،‬توهیــن و اهانــت بــه اشــخاص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری بانــد‬ ‫ســارقان ســیم و کابــل بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪ 900‬میلیــون ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع ســرقت گســترده کابــل بــرق بــه طــول ‪1500‬‬ ‫متــر در مســیر روســتای بهکــده رضــوی و روســتای دامدامــی بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران پاســگاه انتظامــی گرمــاب‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ســرعت عمــل مامــوران و تــاش مســتمر ‪3‬‬ ‫نفر ســارق ســابقه دار شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬ارزش ایــن مقــدار کابــل ســرقتی یــک میلیــارد و ‪900‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در نهایــت هــر ‪ 3‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجع قضائی معرفی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس بــا قــدرت در مقابــل کســانی کــه بــه‬ ‫امکانــات عمومــی ضربــه وارد کــرده و در خدمــات رســانی بــه مــردم‬ ‫تعلــل ایجــاد مــی کننــد مقابلــه مــی کنــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مشــابه مراتــب را از طریــق ســامانه‬ ‫تلفنــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تــا ‪ 31‬تیرمــاه تعــداد ‪ 20‬هــزار و ‪ 568‬دســتگاه خــودرو از‬ ‫ورودی هــای اســتان عــودت شــده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر اخریــن‬ ‫تصمیمــات ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‪ ،‬اعمــال محدودیــت‬ ‫هــای تــردد در مبــادی ورودی و خروجــی تمــام شهرســتان هــای‬ ‫اســتان اجــرا مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار«ســعید مطهــری زاده»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 4‬ماهــه امســال‬ ‫‪ 23‬هــزار و ‪ 709‬دســتگاه خــودرو در اجــرای طــرح محدودیــت هــای‬ ‫تــردد کرونایــی جریمــه شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت برای ‪ 22‬هزار و ‪ 440‬دســتگاه‬ ‫خــودرو قبــض جریمــه ‪ 200‬هــزار تومانــی صــادر شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ‪ 628‬قبــض جریمــه ‪ 500‬هــزار تومانــی‬ ‫و ‪ 641‬قبــض جریمــه یــک میلیــون تومانــی نیــز بــرای خودروهــای‬ ‫متخلــف صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت بــه‬ ‫‪ 57‬هــزار و ‪ 433‬دســتگاه خــودروی متخلــف تذکــر لســانی ارائــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬در چهــار مــاه ابتــدای ســال جــاری از ‪4‬‬ ‫هــزار و ‪ 904‬صنــف مختلــف بازدیــد کــه در ایــن میــان بــه ‪ 3‬هــزار‬ ‫و ‪ 909‬مــورد از انــان تذکــر ارائــه شــده و تعــداد ‪ 111‬واحــد صنفــی‬ ‫متخلــف نیــز پلمــپ شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫خشکســالی بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار میلیــارد ریــال بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫شــامل باغــی‪ ،‬زراعــی‪ ،‬دامــی‪ ،‬مراتــع و دامپزشــکی ایــن اســتان در‬ ‫ســال زراعــی جــاری خســارت زد‪.‬‬ ‫خســارات ایــن بالیــای طبیعــی را کاهــش داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در خشکســالی مراحــل مختلفــی وجــود دارد که در ابتدا‬ ‫بــا تغییــرات جــوی از جملــه کــم شــدن بارندگــی‪ ،‬افزایــش دمــا و زیاد‬ ‫شــدن تبخیــر و تعــرق اتفــاق مــی افتــد و بــه علــت عــدم تامیــن اب‬ ‫مــورد نیــاز گیــاه در مراتــع و جنــگل هــا خشکســالی بــه وقــوع رخ می‬ ‫دهــد و تنــش هــای گیاهــی اغــاز می شــود کــه ایــن تنش هــا بســته‬ ‫بــه مــدت و شــدت ان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬کاهــش تولیــدات گیاهــی کاهــش تولیــدات دامــی‬ ‫را نیــز بــه دنبــال دارد و اثــار ان بــه صــورت اثــرات اجتماعــی اقتصادی‬ ‫و زیســت محیطــی بــروز مــی کنــد کــه در ایــن مرحلــه از وقــوع‬ ‫خشکســالی مطلــع مــی شــویم در حالــی کــه ایــن مرحلــه پایــان کار‬ ‫بــوده و اثــار تخریبــی خشکســالی نمایــان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وقــوع خشکســالی اجتنــاب ناپذیــر بــوده و نمــی تــوان‬ ‫مانــع ان شــد و تنهــا بــا تصمیــم گیــری روش هــای صحیــح مدیریتی‬ ‫می تــوان خســارات حاصــل از ان را کاهــش داد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی کل اراضــی‬ ‫کشــاورزی اســتان را ‪ ۳۲۷‬هــزار و ‪ ۹۱۱‬هکتــار عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۱۲۴‬هــزار و ‪ ۵۲۱‬هکتــار شــامل حــدود ‪۳۸‬‬ ‫درصــد اراضــی زراعــی ابــی ‪ ۱۶۱ ،‬هــزار و ‪ ۸۸۳‬هکتــار شــامل ‪۴۹‬‬ ‫درصــد اراضــی زراعــی دیــم اســت؛ همچنیــن ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۵۰۷‬هکتــار‬ ‫نیــز شــامل بــاغ ابــی و دیــم اســت‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه از نظــر اقلیمــی خراســان شــمالی در ناحیــه‬ ‫خشــک و نیمــه خشــک واقــع شــده اســت و متوســط بارندگــی‬ ‫طوالنــی مــدت اســتان حــدود ‪ ۲۶۳‬میلیمتــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف اب در حــال حاضــر حــدود ‪ ۹۹۷‬میلیون مترمکعب در ســال‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ ۴۸‬درصــد از منابــع اب ســطحی و ‪ ۵۵‬درصــد از‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۲۶‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫خشکسالی به کشاورزی‬ ‫عبداللــه یوســفی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان‬ ‫خســارت‪ ۱۵ ،‬هــزار و ‪ ۲۲‬میلیــارد ریــال مربــوط بــه بخــش زراعــی‪۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال بــه بــاغ هــا و بیش ار پنج هــزار و ‪ ۲۱۵‬ریال‬ ‫در حــوزه دام و دامپزشــکی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن خشکســالی بــه مرتــع و بیابــان اســتان بیــش‬ ‫از هــزار و ‪ ۴۱۴‬میلیــارد ریــال و منابــع ابــی در بخش کشــاورزی حدود‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی پدیــده ای طبیعــی اســت کــه‬ ‫در ســطح جهانــی شــکل می گیــرد و بــه صــورت منطق ـه ای نمایــان‬ ‫می شــود وقــوع ان اجتنــاب ناپذیــر اســت و فقــط بــا شــناخت‬ ‫قانونمنــدی هــای حاکــم بــر ان و انجــام روش های مناســب می توان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۳‬هیئت‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۹۰‬تقاضای خانم پریدخت ریحانی به شماره شناسنامه ‪ ۳۷۳‬و کدملی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۱۷۷۱۱۶‬صادره از گرگان فرزند احمدعلی درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۲۹۷‬متر مربع از پالک شماره ‪ _ ۸۹‬اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۳۶۹.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۲ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۵/۱۸ :‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۴‬هیئت‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۸۸‬تقاضای خانم پریدخت ریحانی به شماره شناسنامه ‪ ۳۷۳‬و کدملی‬ ‫‪ ۲۱۲۱۱۷۷۱۱۶‬صادره از گرگان فرزند احمدعلی درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 221.30‬متر مربع از پالک شماره ‪ _ ۸۹‬اصلی واقع در اراضی خرگوش تپه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۳۶۷.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۲ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۵/۱۸ :‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اسایش خانواده را در فصل تابستان با مصرف بهینه اب و برق تضمین کنیم‪..‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪356‬‬ ‫تکمیل شدن ظرفیت‬ ‫تخت های بیمارستان‬ ‫شیروان‬ ‫رییس بیمارستان تخصصی ایت الله هاشمی رفسنجانی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬ظرفیــت تخت هــای ایــن بیمارســتان بــرای‬ ‫بیمــاران کرونایــی در حــال تکمیــل شــدن اســت کــه ایــن‬ ‫وضعیــت بســیار نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر اســماعیل گریوانــی بــا بیــان اینکــه از ‪ ۱۶۴‬تخــت فعــال‬ ‫ایــن بیمارســتان بــرای بیمــاران بخــش هــای مختلــف‪ ،‬اینــک‬ ‫‪ ۱۲۳‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در ان بســتری هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬بیمــار هــم در اورژانــس مشــغول تعییــن تکلیــف و‬ ‫کارهــای اولیــه هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد بســتری هــا و تســت هــای‬ ‫مثبــت مبتالیــان بــه کرونــا در هفتــه اخیــر خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال امــاده کــردن ‪ ۲‬بخــش جراحــی و داخلــی بــرای‬ ‫پوشــش بیمــاران کرونایــی هســتیم و بــا لغــو جراحــی هــای‬ ‫غیرضــروری ســعی داریــم ظرفیــت غیرکرونایــی را کمتر کنیم‬ ‫زیــرا در چنــد روز اخیــر شــاهد ‪ ۱۳۹‬بیمــار بســتری مبتــا بــه‬ ‫کرونــا در ایــن بیمارســتان بودیــم‪.‬‬ ‫گریوانــی اضافــه کــرد‪ :‬همچنین در پیک پنجم کرونا شــاهد‬ ‫افزایــش تعــداد بیمــاران مبتــا در گــروه ســنی نوجــوان و‬ ‫ســنین پاییــن تــر هســتیم کــه قبــا تعــداد انــان بســیار کــم‬ ‫بود و از ســویی با وضعیت قرمز شهرســتان تعداد مبتالیان‬ ‫روســتاهای شهرســتان هــم در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫رییس بیمارستان تخصصی ایت الله هاشمی رفسنجانی‬ ‫شــیروان بــا توصیــه مــردم بــه رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا حمایــت بهداشــت و معاونــت درمــان اینــک فضــا‬ ‫تحــت کنتــرل اســت ولــی در صــورت تکمیــل ظرفیــت‪ ،‬بیمــار‬ ‫بایــد در خانــه درمــان شــود‪.‬‬ ‫گریوانــی بــا اشــاره بــه فعالیــت بــاغ تاالرهــا و برگــزاری‬ ‫مراس ـم های عروســی افــزود‪ :‬همچنیــن شــاهد صــف هــای‬ ‫شــلوغ نانوایــی هســتیم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز‬ ‫شهرســتان از مســئوالن مربوطــه انتظــار مــی رود کنتــرل‬ ‫ازدحامــات را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۳۸‬هزار تن غالت‬ ‫از سطح کشتزارهای شیروان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۳۸‬هــزار‬ ‫تــن غالت(گنــدم و جــو) از ســطح ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار‬ ‫اراضــی ایــن شهرســتان برداشــت شــد کــه نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۰‬هــزار تــن کاهــش دارد‪.‬‬ ‫حســن ایزانلــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میزان‬ ‫محصــول برداشــت شــده ‪ ۲۵‬هــزار تــن گنــدم و ‪ ۱۳‬هــزار تــن‬ ‫جــو بــوده کــه ســال گذشــته از ســطح اراضــی کشــتزارهای‬ ‫شهرســتان در مجموع کل ‪ ۵۸‬هزار تن غالت برداشــت شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش برداشــت محصــول امســال در‬ ‫مقایســه بــا ســال قبــل بــه دلیــل خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪۴۵‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم و ‪ ۲۳‬هــزار تــن جــو از ســطح اراضــی ایــن شهرســتان‬ ‫برداشــت شــد‪.‬‬ ‫ایزانلــو افــزود‪ :‬امســال میانگیــن تولیــد گنــدم ابــی در هــر‬ ‫هکتــار ‪ ۲.۵‬تــن و ســال گذشــته ‪ ۳.۵‬تــن و گنــدم دیــم‬ ‫امســال در هــر هکتــار ‪ ۶۰۰‬کیلوگــرم و ســال گذشــته یــک‬ ‫تــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬همچنیــن امســال‬ ‫میانگیــن تولیــد جــو از هــر هکتــار اراضــی ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲.۵‬تــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایزانلــو افــزود‪ :‬امســال خشکســالی ‪ ۶۰‬درصــد از ‪ ۱۵‬هــزار هکتار‬ ‫کشــتزار گندم دیم این شهرســتان خراســان شــمالی را خشــکاند‬ ‫و بیــش از ســه هــزار هکتــار کشــتزار جــو را هــم از بیــن بــرد و در‬ ‫رویــش محصــول جــو در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار هــم خــوب نبــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســال گذشــته ‪ ۳۳‬هــزار تــن گنــدم بــه مراکــز‬ ‫خریــد تحویــل داده شــد کــه امســال ســه هــزار و‪ ۶۰۰‬تــن‬ ‫خریــد تضمینــی هــر کیلویی‪ ۵۰ ،‬هــزار ریال صــورت گرفت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪356‬‬ ‫خبرنگاران و بایدهای اخالق رسانه ای‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫بســیاری از مــا تمایــل نداریــم اعتــراف کنیــم از کارمــان‬ ‫راضــی نیســتیم‪ .‬مســلما همـه ی مــا شــغلی را کــه برایــش‬ ‫ســاخته شــده ایم‪ ،‬نداریــم‪ ،‬امــا اجبــاری هــم نیســت بقیــه‬ ‫وقــت و عمــر بــاارزش خــود را بــرای انجام کاری که مناســب‬ ‫مــا نیســت‪ ،‬هــدر دهیــم‪.‬‬ ‫محمود سلطانی ‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‬ ‫نکات‪7‬گانه برای یافتن شغلی‬ ‫که برای ان ساخته شده اید‬ ‫اصــا چــرا بایــد به تغییر شــغل فکر کنیــد؟ ایــا در روزهای‬ ‫کاری‪ ،‬ســخت از خــواب بیــدار می شــوید؟ ایــا فقــط بــه‬ ‫عشــق اخــر هفتــه و تعطیلــی کار می کنیــد؟ ایــا فقــط بــه‬ ‫خاطــر پــول کار می کنیــد؟ ایــا در محــل کار تظاهر می کنید‬ ‫ادم دیگــری هســتید؟ ایــا خــارج از محیــط کار‪ ،‬تمایلــی بــه‬ ‫صحبــت کــردن از کار نداریــد؟ مــا نمی گوییــم اگــر قربانــی‬ ‫هــر یــک از ایــن نشــانه ها هســتید‪ ،‬همیــن امــروز کارتــان‬ ‫را تــرک کنیــد‪ ،‬امــا بــه دنبــال شــغلی باشــید کــه شــما را‬ ‫خوشــحال تر کنــد‪ .‬در مقالـه ی زیــر بــا ‪ ۷‬نکتــه بــرای یافتــن‬ ‫شــغلی کــه بــرای ان ســاخته شــده اید‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫شــما شــغل تان را فقــط «پیــدا نمی کنیــد»‪ ،‬بلکــه بــرای‬ ‫یافتــن ان «می جنگیــد»‪ .‬ایــن درس و دیگــر درس هــا را‬ ‫از افــرادی بیاموزیــد کــه برخــی از انهــا‪ ،‬در اواخــر عمــر بــه‬ ‫ارزوهــای خــود دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫احتمــال دارد روز ازمــون اســتخدامی یا حیــن درد دل های‬ ‫خودمانــی در پــی از کار بیــکار شــدن‪ ،‬کســی دربــاره ی فــوت‬ ‫و فــن «کار پیــدا کــردن» بــا شــما صحبــت کــرده باشــد‪ .‬این‬ ‫یکــی از موضوعاتــی اســت کــه اغلــب افــراد دربــاره ی ان‬ ‫ســی‪ ،‬بنیانگــذار اســتوری‬ ‫نظرپراکنــی می کننــد‪ .‬امــا دِیــو ای ِ‬ ‫کورپــس (‪ -)SrotyCorps‬بنــگاه جمع اوری داســتان زندگی‬ ‫مــردم‪ -‬بــا ایــن موضــوع مخالــف اســت‪ ،‬بــه ویــژه بــا فعــل‬ ‫«پیــدا کــردن کار»‪.‬‬ ‫ســی می گویــد‪« :‬پیــدا کــردن کار‪ ،‬امــری بــدون اراده‬ ‫دِیــو ای ِ‬ ‫و اختیــار نیســت‪ .‬وقتــی فــردی کاری را پیــدا می کنــد کــه‬ ‫بــرای ان ســاخته شــده اســت‪ ،‬ایــن بــه ان معنــا اســت کــه‬ ‫فداکاری هــا و تصمیم گیری هــای ســختی را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته اســت‪».‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬مســئله فقط «پیدا کردن» کار نیســت‪،‬‬ ‫شــما بایــد بــرای پیــدا کــردن کار بجنگیــد و ایــن جنگیــدن‬ ‫ســی؛ برنــده ی جایــزه ی تِــد ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ارزشــش را دارد‪ .‬ای ِ‬ ‫می گویــد‪« :‬کســانی کــه بــرای پیــدا کــردن کار جنگیده انــد‪،‬‬ ‫نســبت بــه ان شــور و شــوق خاصــی دارنــد‪ .‬اینهــا کســانی‬ ‫هســتند کــه بــرای بیــدار شــدن از خــواب و ســر کار رفتــن‪،‬‬ ‫اشــتیاق و هیجــان دارنــد‪».‬‬ ‫ســی پــس از گذشــت بیــش از یــک دهــه گــوش دادن‬ ‫ای ِ‬ ‫بــه مصاحبه هــای اســتوری کورپــس دریافــت کــه مــردم‪،‬‬ ‫اغلــب‪ ،‬داســتان پیــدا کــردن کارشــان را بــا دیگــران بــه‬ ‫ســی‪ ،‬تعــداد زیــادی از ایــن‬ ‫اشــتراک می گذارنــد و حــاال ای ِ‬ ‫داســتان های شــگفت انگیز را در یــک کتــاب جدیــد بــه‬ ‫نــام «مشــاغل‪ :‬هــدف و اشــتیاق کار» (‪Callings: The‬‬ ‫‪ )Purpose and Passion of Work‬جمــع اوری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬او در ایــن مقالــه‪ ۷ ،‬نکتـه ی کلیــدی را دربــاره ی نبرد‬ ‫ســخت انســان ها بــرای یافتــن کاری کــه دوســت دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫اشــتراک می گــذارد‪.‬‬ ‫ـان یــک نمــودار ِ ســه‬ ‫‪ .۱‬شــغل شــما در ناحی ـه ی همپوشـ ِ‬ ‫قســمتی جــای می گیــرد‬ ‫در ایــن نمــودار وِن‪ ،‬ســه قســمت مذکــور عبارتنــد از (‪)۱‬‬ ‫انجــام کاری کــه بلــد هســتید‪ )۲( ،‬احســاس اینکــه از کار‬ ‫شــما قدردانی می شــود و (‪ )۳‬این باور که کار شــما ســبب‬ ‫ســی می گویــد‪:‬‬ ‫بهتــر شــدن زندگــی دیگــران می شــود‪ .‬ای ِ‬ ‫«وقتــی ایــن ســه ویژگــی در شــما باشــد‪ ،‬درســت مانند این‬ ‫ســی ایــن‬ ‫اســت کــه بارقـه ای پیــدا شــده باشــد‪ ».‬هــدف ای ِ‬ ‫نیســت کــه بگویــد فــرد بایــد جــراح باشــد تــا بــا نجــات جــان‬ ‫انســان ها‪ ،‬احســاس کنــد صاحــب شــغل باارزشــی اســت‪.‬‬ ‫بــه پیشــخدمت یــک رســتوران کوچــک فکــر کنید کــه انقدر‬ ‫گــرم بــا مشــتریان صحبــت می کنــد کــه انهــا احســاس‬ ‫دوســت داشــته شــدن می کننــد‪ .‬نظــر شــما دربــاره ی‬ ‫فصــل مشــترک یــا همــان ناحیـه ی همپوشــان در ایــن ســه‬ ‫ســی‪« :‬گاهی باید چشــم و‬ ‫ویژگــی چیســت؟ بــه گفتـه ی ای ِ‬ ‫گوشــتان را بــه روی پرحرفــی دوســتان‪ ،‬والدیــن و جامعــه‬ ‫کــه کار درســت و غلــط را بــه شــما دیکتــه می کننــد‪ ،‬ببندیــد‬ ‫و بــه صــدای درون خودتــان گــوش بدهیــد کــه می دانیــد‬ ‫حقیقــت اســت‪».‬‬ ‫‪ .۲‬شــغل شــما اغلــب زاییــده ی تجربیــات دشــوار شــما‬ ‫اســت‬ ‫شــاید صــدای درون شــما‪ ،‬یــک تجربــه ی متمایــز و بــه‬ ‫ســی بــه‬ ‫احتمــال زیــاد دردنــاک را بــه یادتــان بیــاورد‪ .‬ای ِ‬ ‫مصاحبــه بــا یــک معلــم ‪ ۲۴‬ســاله بــه نــام ایودیجــی اوگانی‬ ‫ســی می گویــد‪« :‬او تــا‬ ‫در کتــاب مشــاغل اشــاره می کنــد‪ .‬ای ِ‬ ‫زمانــی کــه پــدرش بــه قتــل رســید‪ ،‬بــا رویــای پزشــک شــدن‬ ‫درس می خوانــد‪ ،‬امــا بعــد تشــخیص داد معلمــی شــغلی‬ ‫اســت کــه واقعــا بــرای ان ســاخته شــده اســت‪ .‬بــه گفتـه ی‬ ‫خــودش‪ ،‬هــر بــار کــه قــدم بــه کالس می گــذارد‪ ،‬حضــور‬ ‫پدرش را با خود حس می کند‪ ».‬سرتاســر کتاب‪ ،‬داســتان‬ ‫افــرادی اســت کــه ســخت ترین تجربیــات زندگی شــان را به‬ ‫ســی‪« :‬داشــتن‬ ‫راهــی جدیــد بــدل می کننــد‪ .‬بــه گفتـه ی ای ِ‬ ‫تجربــه ای کــه وجــود شــما را بلرزانــد و شــما را بــه یــاد‬ ‫ی انســان بینــدازد‪ ،‬می توانــد تبدیــل بــه واقع ـه ی‬ ‫فناپذیــر ‬ ‫روشــنگری در زندگی تــان شــود‪ .‬بســیاری از اوقــات‪ ،‬ایــن‬ ‫تجربیــات منجــر بــه تغییرات مهمی می شــوند‪ .‬ما ســاعات‬ ‫زیــادی را صــرف کار می کنیــم‪ ،‬بنابرایــن داســتان های ایــن‬ ‫کتــاب واقعــا می توانــد اولویت هــای مــا را در خصــوص‬ ‫زندگــی کاری‪ ،‬متحــول ســازد‪ /...».‬در ادامــه چطــور همــراه‬ ‫مــا باشــید ‪...‬‬ ‫در دنیــای امــروز‪ ،‬رســانه هــا نقــش برجســته ای‬ ‫در تحکیــم جامعــه ایفــا می کننــد‪ .‬وظایف رســانه ها‬ ‫اگاهــی بخشــیدن‪،‬‏امــوزش دادن و ســرگرم کــردن‬ ‫افــراد اســت‪ .‬انهــا بــه افــراد کمــک می کننــد تــا از‬ ‫شــرایط کنونــی اطــراف دنیــا مطلع‏شــوند‪ .‬رســانه ها‬ ‫تاثیــر ِ فرهنگــی و اجتماعــی قدرتمنــدی بــر روی‬ ‫جامعــه می گذارنــد و بــه دلیــل قابلیــت ذاتیشــان‬ ‫دســترس عــده زیــادی از افــراد‬ ‫کــه‏می تواننــد در‬ ‫ِ‬ ‫جامعــه قــرار بگیرنــد‪ ،‬در بســیاری از مــوارد بــرای‬ ‫انتقــال پیــام و شــکل دادن‏افــکار عمومــی و اگاهــی‬ ‫بخشــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪ .‬رســانه های‬ ‫گروهــی می تواننــد بــرای اهــداف مختلــف از‏جمله‪:‬‬ ‫اخبــار؛ امــوزش؛ اگاهــی سیاســی؛ ســرگرمی و‬ ‫تبلیغــات مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫رســانه ها بــه‏طــور همزمــان چشــم‪ ،‬گــوش و ذهــن‬ ‫را تحــت تاثیــر ِ خــود قــرار می دهنــد‪ ،‬هیــچ چیزی به‬ ‫انــدازه انهــا تاثیرگــذار نیســت‪.‬‏ازانجاکه رســانه ها در‬ ‫تغییر گفتمان قدرت بســیار حائز اهمیت هســتند‬ ‫در تمــام زمینه هــا نقش افرینــی انهــا در نــوع‏نــگاه‪،‬‬ ‫بینــش و نگــرش مــردم موثــر اســت‪ .‬ایــن نقــش‬ ‫افرینــی براســاس تغییــر و تحوالتــی کــه در عصــر‬ ‫اطالعــات اتفــاق‏افتــاده اســت روز بــه روز پررنگ تــر‬ ‫می شــود‪ .‬در جهــان امــروز رســانه ها قــدرت‬ ‫بیشــتری دارنــد در حــدی کــه قــدرت نــرم‏می توانــد‬ ‫قــدرت ســخت را هــم مــورد حمایــت قــرار دهــد‬ ‫یعنــی درصورتیکــه رســانه بتوانــد بــه خوبــی بــر روی‬ ‫افــکار‏عمومــی تاثیــر بگــذارد و ان را بــا خــود همــراه‬ ‫کنــد‪ ،‬می توانــد تاثیــر خــود را بــر قــدرت نظامــی و‬ ‫اقتصــادی هــم افزایــش‏دهــد‪ .‬رســانه قــدرت نفــوذ‬ ‫بــر روی افــراد را دارد در نتیجــه میتوانــد بــه جریــان‬ ‫ســازی فکــری‪ ،‬اشــاعه افــکار و‏اندیشـه های خــاص‬ ‫بپــردازد و ناخــوداگاه مخاطبیــن را بــا نظــر خــود‬ ‫همــراه کنــد‪ .‬همچنیــن رســانه ها می تواننــد روی‬ ‫‏ســبک زندگــی اثــر داشــته باشــند و رفتــار مخاطــب‬ ‫را تغییــر دهنــد‪ .‬بنابرایــن رســانه از دو ســو در زمینــه‬ ‫اخالقــی‏تاثیرگــذار اســت‪ ،‬هــم مثبــت و هــم منفی‪.‬‬ ‫بنابرایــن ضــرورت اخــاق در رســانه ها امــری ضروی‬ ‫و حیاتــی اســت‏‪.‬‬ ‫اگرچــه اخــاق رســانه ای تابــع اصــول و قواعــدی‬ ‫کلــی و جهــان شـــمول اســت؛ امــا بــه ســبب ریشــه‬ ‫گرفتــن ان از‏مجموعـــه ارزش هـــای بطـــن جامعـــه‬ ‫مـی توانـد از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ‬ ‫دیگــر متفــاوت و متغیــر‏باشـــد‪ .‬از ایـــنرو‪ ،‬تـــدوین‬ ‫اصــول کلــی اخــاق رســانه ای بــه ســادگی تدویــن‬ ‫قواعــد کلــی حقــوق رسانه هـــا نیـــست و‏در هــر‬ ‫فرهنــگ و جامعــه ای تعریــف و محدودیت هایــی‬ ‫دارد‪ .‬در دایره المعـــارف بـین المللـــی ارتباطــات‪،‬‬ ‫اخــاق‏رســانه ای زیرمجموعـه ای از اخــاق عملــی و‬ ‫یــا حرفــه ای و متـــشکل از ترکیــب توصیــف و تئوری‬ ‫تشــکیل شــده‏اســت‪ .‬در ایــن دایره المعــارف امــده‬ ‫اســت‪« :‬اخــاق رســانه ای شــاخه ای جدیــد ولــی‬ ‫مهــم از اخــاق حرف ـه ای اســت‪ .‬در‏قـضاوت هـــای‬ ‫معنــوی ســطوح تصمیــم گیرنــده در رســانه‪ ،‬اخــاق‬ ‫رســانه ای از جایــگاه ویـــژه ای برخـــوردار اســت‪.‬‏البتــه‬ ‫حفــظ اهمیــت اصــول و تئــوری اخالقــی رســانه ای‬ ‫بــه طـــور منطقـــی دو روی یـــک ســکه هســت»‏‪.‬‬ ‫برخــاف تالش های ســازمان هایی چـــون یونـــسکو‬ ‫در دســـتیابی بـــه قواعـــد اخالقـــی پذیرفتــه شــده‬ ‫رســانه ای کــه‏جنبــه عــام و فراگیــر و بین المللــی‬ ‫داشــته باشــد؛ فراینـــد ارتباطـــات جمعــی در عمــل‬ ‫تابــع دیــدگاه خــاص هــر خبرنــگار‏اســت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫در زمینــه اخــاق رســانه ای دیدگاه هــا و نظــرات‬ ‫متفـــاوت و متنـــوعی بـــسته بـــه تفــاوت و تنــوع‬ ‫‏فرهنگی و فلسفی نظریه پـردازان مختلـف عنـوان‬ ‫شـــده اســت‪ .‬برخــی از ایــن دیــدگاه هــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫موقعیت ‏گرایــی کــه معتقــد اســت مهــم ان چیــزی‬ ‫اســت کــه رســانه یــا ارتبـاط گـــر میـــل دارد در یـــک‬ ‫لحظـــه خـــاص انجـــام‏دهـــد؛ نظریه غایتگرایـــی کـــه‬ ‫پیامـــدها را تنهـــا عوامـــل تعییــن کننــده در اخالقــی‬ ‫بــودن عمــل ارتباط گــر می دانــد و‏بــه حاصــل عمــل‬ ‫بـی توجـــه اســـت و لذت گرایی که معتقد است یک‬ ‫عمــل صحیــح رســانه ای عملــی اســت کــه در‏خدمت‬ ‫منـــافع افــراد بیشــتری باشــد؛ خودگرایــی که معتقد‬ ‫اســت یــک عمــل صحیــح رســانه ای عملـــی اســـت‬ ‫کــه‏بــرای خــود ارتباط گــر لــذت بخــش و مطلــوب‬ ‫باشــد و گروه هــای دیگــر کــه بــه نظــر انهـــا بـــا وضــع‬ ‫قوانیــن فراگیــر در‏مــورد اخالقیات رســانه ای‪،‬رویکرد‬ ‫خبرنــگاران بــه اخــاق رســانه ای‪ ،‬یــک رویکــرد واحد و‬ ‫از نظــر قانونــی ممکــن‏خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در هــر جامعــه ای بــا توجــه بــه‬ ‫زمینـه هـای فکـری و فرهنگـی ان جامعـه‪ ،‬اصول‬ ‫اخالقــی حرفـه ای‏رســانه ها صبغــه و رنــگ خاصــی‬ ‫داشـته باشـد کـه ان را از اصـول اخالقی حرفه ای‬ ‫جامعــه دیگــری متفــاوت کنــد‪.‬‏امـــا ایـــن موضـــوع‬ ‫دال بـــر چـــشم پوشـــی از تدوین و تنظیم و اعالم‬ ‫و ابــاغ مفــاد اصــول بیــن المللــی ـ اخالقــی‬ ‫‏حرفـه ای نیســت‪ .‬بنابرایــن در ادامــه مفــاد مهمــی‬ ‫از اصــول بیــن المللــی اخالقــی ـ حرفهــای کــه بــه‬ ‫نظــر میرســد بیشــتر‏جنبـــه جهــان شــمول و عــام‬ ‫دارد و ممکــن اســت مــورد پذیــرش اکثریــت قــرار‬ ‫گیــرد؛ ذکــر می شــود‪ .‬امیــد اســت‏خبرنــگاران و‬ ‫اصحــاب قلــم بــه عنــوان چشــم بینــای مســئوالن‬ ‫و صــدای رســای مــردم بــا رعایــت ایــن ده اصــل‬ ‫اساســی‏بیــش از پیــش در انجــام رســالت خطیــر‬ ‫خــود موفــق باشــند‪ .‬‏‬ ‫اصل اول‪ :‬حق مردم در دستیابی به اطالعات‬ ‫درست و واقعی‬ ‫خبرنــگار بــه عنوان چشــم بیدار و هوشــیار جامعـــه‬ ‫در دسـتیابی بـه حقـایق و واقعیـت هـا‪،‬رسالتی بس‬ ‫خطیر‏بر عهده دارد و کـانون ایـن اهمیـت صـداقت‬ ‫و قابـــل اعتمـــاد بـــودن خبرنگار و رسانه است‪ .‬اصل‬ ‫دوم نشســت‏چهـــارم یونـــسکو در ســـال ‪ 1983‬از‬ ‫مجموعـــه اصــول بیــن المللــی اخــاق حرف ـه ای در‬ ‫خبرنگاری این چنین‏مـــی گویـــد‪ :‬بـــارزترین وظیفـــه‬ ‫خبرنــگار ایــن اســت کــه بــا رعایــت حــق مــردم بــرای‬ ‫دســتیابی بــه اطالعـــات معتبـــر و‏درســـت‪ ،‬شــرافت‬ ‫حرفــه ای خــود را در خدمــت واقعیــت عینــی قــرار‬ ‫دهــد بــه نحــوی کــه واقعیت هـــا بـــا محتــوای‏اصلــی‬ ‫خــود انعــکاس یافتــه و بــدون ایجــاد تحریــف‪،‬‬ ‫نشــاندهنده ارتباطـــات اساســـی باشــد‪ .‬ایــن امــر بــا‬ ‫رشــد صحیــح‏قابلیت هــای خــاق خبرنــگار متحقــق‬ ‫می گــردد بـــه طـــوری کـــه مــواد خــام خبــری مناســب‬ ‫در اختیار مردم قـــرار‏گرفتـــه تـــا انـــان را در طراحـــی‬ ‫تـــصویری صحیــح و همــه جانبــه از جهــان یــاری‬ ‫رســاند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬رســانه ها بایــد اخبــار‏و اطالعــات‬ ‫را با وجدانی صـــادقانه‪ ،‬گـــزارش و بـــه نحـوی تفسیر‬ ‫کننــد کــه تالشــی در جهــت گشــودن گره هــای‬ ‫‏موجـــود واقعـــی بـــوده باشـــد و نبایـــد بـــا عبــارت‬ ‫پردازی هــا و گزارش هــای دروغیــن در صــدد قلــب‬ ‫واقعیت هــا‏باشــند؛ مــردم حـــق دارنـــد بــه اطالعــات‬ ‫دقیــق و جامــع از یــک طــرف و واقعــی و شــفاف از‬ ‫طــرف دیگــر‪ ،‬دســت پیــدا‏کننــد‪ /‎ ...‬ادامــه دارد‪.‎..‬‬ ‫فرنوش دانشور‬ ‫افــراد شــاغل بیشــتر ســاعات هفتــه را در محــل کارشــان ســپری‬ ‫می کننــد‪ .‬نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه رضایــت شــغلی اهمیــت‬ ‫ن دارد‪ .‬در حال حاضر به دســت‬ ‫بســیاری در زندگی و روحیه ی انســا ‬ ‫اوردن شــغل مــورد عالقــه و مطلــوب بــرای هــر کســی دشــوار اســت؛‬ ‫اینجاســت کــه بایــد بــرای ایجــاد انگیــزه و هــدف در شــغل کنونی تان‪،‬‬ ‫بــه توانایی هــای خودتــان متوســل شــوید‪ .‬اگــر بتوانیــد بــرای خودتــان‬ ‫اهــداف شــغلی ایجــاد کنیــد‪ ،‬تحــت هــر شــرایطی از کار کــردن لــذت‬ ‫خواهیــد بــرد‪ .‬در ایــن مقالــه بــا چنــد راهــکار عملــی اشــنا خواهیــد‬ ‫شــد کــه بــه شــما کمــک می کنــد اهــداف شــغلی خــود را بشناســید‪.‬‬ ‫اهداف شغلی خود را چگونه‬ ‫پیدا کنیم؟‬ ‫اگــر یــک مقالــه ی دیگــر دربــاره ی «ایجــاد انگیــزه» یــا «یافتــن‬ ‫هــدف» بخوانــم‪ ،‬جیــغ می کشــم‪ ،‬بــه یــک نفــر حملــه می کنــم‪،‬‬ ‫کمــی ســرش فریــاد می زنــم و ســپس بــرای ارامــش اعصابــم‬ ‫بســتنی می خــورم‪.‬‬ ‫حتمــا ًمی دانیــد منظــورم چــه نــوع مقاله هایــی هســتند‪ .‬همــان‬ ‫مقاله هــای فــوق مزخــرف و بی مفهومــی کــه مــدام می گوینــد؛ شــما‬ ‫می توانیــد‪ ،‬بــه ســوی هدف تــان حرکــت کنیــد‪ ،‬متوقــف نشــوید‪،‬‬ ‫زندگــی زیباســت و … کــه شــاید شــما را هیجــان زده کننــد امــا تا حاال‬ ‫کاربــردی بــرای کســی نداشــته اند‪.‬‬ ‫وقتی خودم درباره ی یافتن هدف در محل کار مقاله می نویســم‬ ‫دارای حــق انتخــاب هســتم؛ می توانــم انبوهــی از عبــارات تشــویقی‬ ‫را روی هــم تلنبــار کنــم و یــا می توانــم مقالـه ای بنویســم کــه واقعــا‬ ‫مفید باشــد‪.‬‬ ‫ترجیــح می دهــم مقال ـه ی مفیــدی بنویســم‪ .‬هــدف مــن در ایــن‬ ‫مقالــه همیــن اســت‪ ،‬راهکارهایــی کــه در اینجــا بــه انهــا اشــاره‬ ‫کــرده ام عملــی هســتند و بــا اســتفاده از انهــا واقعــا می توانیــد‬ ‫اهــداف شــغلی خــود را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬با تجربیات روزمره تان ارتباط برقرار کنید‬ ‫اولیــن برداشــت اشــتباه از هــدف ایــن اســت کــه بایــد بســیار بــزرگ‬ ‫باشــد‪ ،‬در حــدی کــه حتــی بتوانــد دنیــا را تــکان بدهــد‪.‬‬ ‫بــه هیــچ وجــه! هــدف را می تــوان در لحظــات بســیار ســاده ی‬ ‫زندگــی یافــت‪.‬‬ ‫وقتــی بــدون انکــه مجبــور باشــید‪ ،‬دری را بــا هــدف کمــک کــردن‪،‬‬ ‫بــه روی کســی بــاز می کنیــد‪ .‬هنگامــی کــه صمیمانــه و نــه صرفــا‬ ‫بــرای وقت گذرانــی‪ ،‬بــا همکارتــان احــوال پرســی می کنیــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫واقعــا بــه او اهمیــت می دهیــد‪ .‬زمانــی کــه اســترس نداریــد امــا‬ ‫نفــس عمیــق می کشــید تــا هــوا را در ریه هــا و مجــرای تنفسـی تان‬ ‫احســاس کنیــد‪.‬‬ ‫هــدف بــه همــان انــدازه کــه از عوامــل خارجــی تأثیــر می پذیــرد‪ ،‬در‬ ‫تــار و پــود درون شــما نیــز جریــان دارد‪ .‬بــه محــض اینکــه تصمیــم‬ ‫بگیریــد بــا تجربیــات روزمره تــان ارتبــاط برقــرار کنیــد هدفمنــدی در‬ ‫زندگی تــان جــاری می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬چیزهایی را که به شما انرژی می دهند‪ ،‬بشناسید‬ ‫هدفی که مفهومی در ان نهفته نباشد‪ ،‬هدف حقیقی نیست‪.‬‬ ‫وقتــی بدانیــد بــه چــه چیزهایــی واقعــا اهمیــت می دهیــد و کــدام‬ ‫یــک از ویژگی هــای خودتــان‪ ،‬اطرافیان تــان و هــر چیــز دیگــری در‬ ‫ایــن دنیــا‪ ،‬بیشــتر از همــه برای تــان ارزش دارد‪ ،‬می توانیــد اراده تــان‬ ‫را بــرای هــر عمــل یــا رفتــاری بــا تکیــه بــر انچــه بــه راســتی برای تــان‬ ‫مهــم اســت تقویــت کنید و هدفمنــد بودن زندگــی را در کارهای تان‬ ‫احســاس کنید‪.‬‬ ‫مثــا اگــر بــرای کمــک بــه دیگــران اهمیــت قائلیــد؛ دنبــال راه هایــی‬ ‫باشــید کــه بتوانیــد بــه گروهــی کمــک کنیــد‪ ،‬بیشــتر از انچــه‬ ‫مشــتری توقــع دارد بــه او خدمــات بدهیــد‪ ،‬یــا در فعالیت هــای‬ ‫ل زندگی تــان شــرکت کنیــد‪ .‬اگــر بــه خوش رویــی‬ ‫خیریــه ی محــ ‬ ‫اهمیــت می دهیــد؛ در محل کارتــان بــا لبخنــد حاضــر شــوید و بــا‬ ‫خ طبعی تــان بــه دیگــران هــم لبخنــد هدیــه بدهیــد‪ .‬یــا اگــر بــه‬ ‫شــو ‬ ‫گســترش روابط تــان اهمیــت می دهیــد؛ بــا اطرافیان تــان بیشــتر‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد و بــا انهــا در مــورد موضوعــات مختلــف صحبــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬تــا انگیــزه ی بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــن ارزش هــای شــخصی‪ ،‬ارمان هــای تخیلــی یــا وعده هــای پــوچ‬ ‫نیســتند‪ ،‬بلکــه ابزارهــای محکــم و کارامــدی بــرای ایجــاد هدفمنــدی‬ ‫تلقــی می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬وارد هــر اتاقــی کــه می شــوید‪ ،‬در انجــا تغییــری مثبــت ایجــاد‬ ‫کنید‬ ‫در یــک روز کاری وارد چنــد اتــاق می شــوید؟ دو تــا؟ چهــار یــا پنـج ‬ ‫تــا؟ شــاید حتــی نـ ُـه یــا د ه تــا؟‬ ‫قــرار گرفتــن در یــک اتــاق بــا افــراد دیگــر از اتفاقاتــی اســت کــه‬ ‫روزانــه زیــاد رخ می دهــد‪ .‬احتمــاال شــما هــم هنــگام قــرار گرفتــن‬ ‫در چنیــن شــرایطی کمــی بخشــش و از خــود گذشــتگی نشــان‬ ‫می دهیــد‪ ،‬مثــا ســعی می کنیــد از امکانــات موجــود کمتر اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬می رویــد‪ ،‬کارتــان را انجــام می دهیــد و بر می گردیــد‪.‬‬ ‫بیاییــد و بــا دیــد متفــاوت و انگیــزه ی بیشــتری بــه ان نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر تصمیــم بگیریــد وارد هــر اتاقــی کــه ُ‬ ‫شــدید کار خیــری انجــام‬ ‫بدهیــد‪ ،‬تغییــر مثبتــی ایجــاد کنیــد و در کل انجــا را بــا وضعیتــی‬ ‫بهتــر از انچــه پیــش از ورود شــما داشــته اســت تــرک کنیــد‪ ،‬چــه‬ ‫اتفاقــی رخ خواهــد داد؟‬ ‫می توانیــد تجربیات تــان را در اختیــار افــراد داخــل اتــاق قــرار‬ ‫دهیــد‪ ،‬احســاس تان را بــا انهــا شــریک شــوید‪ ،‬از کار یــک نفــر‬ ‫تعریــف کنیــد‪ ،‬یــا خیلــی ســاده بــه صحبت هــای کســی گــوش‬ ‫دهیــد‪ .‬اگــر بتوانیــد بــه همیــن ســادگی در هــر اتــاق هدفــی بیابیــد‪،‬‬ ‫تصــور کنیــد در هفت ـه ی اینــده‪ ،‬مــاه اینــده‪ ،‬یــا ســال اینــده چــه‬ ‫تغییراتــی می توانیــد ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬میراث ساده تری از خودتان به جا بگذارید‬ ‫میــراث در فرهنــگ لغــت بــه معنــای ان چیــزی اســت کــه پــس از‬ ‫مــرگ کســی از او بــرای بازمانــدگان باقــی می مانــد‪ .‬ایــن تعریف من‬ ‫را بــه فکــر فــرو می بــرد‪.‬‬ ‫این طــور کــه مــن می بینــم‪ ،‬مــا بــه خوبــی می دانیــم کــه تنهــا‬ ‫یــک فرصــت بــرای زندگــی در ایــن ســیاره ی کوچــک و عجیــب‬ ‫داریــم و همــه ی مــا می خواهیــم حداکثــر تالش مــان را انجــام‬ ‫دهیــم و نشــانه ای از خودمــان بــه جــا بگذاریــم‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫اســت کــه‪ ،‬سرنوشــت همـه ی مــا‪ ،‬بــه جــا گذاشــتن میراثــی ماننــد‬ ‫انچــه میــکل انــژ‪ ،‬مــادر تــرزا‪ ،‬یــا نلســون مانــدال بــه جــا گذاشــتند‪،‬‬ ‫نیســت‪ .‬در حقیقــت ایــن تمایــل دیوانـه وار بــرای بــه جــا گذاشــتن‬ ‫میراثــی جهانــی مــا را بــه دام می انــدازد؛ زیــرا دربــاره ی اهداف مــان‬ ‫خیال بافــی می کنیــم و مــدام در تالشــیم تــا تناســبی میــان شــغلی‬ ‫کــه داریــم و تصویــری کــه در ذهن مــان ســاخته ایم بیابیــم‪.‬‬ ‫بــه عبــارت ســاده تر‪ ،‬بــا کمــی موشــکافی در فرهنــگ لغــت‪ ،‬میراث‬ ‫شــما چیزهایــی هســتند کــه بــه دســت می اوریــد و می توانیــد بــه‬ ‫میــل خودتــان بــه دیگــران هدیــه بدهیــد‪ .‬شــما می توانیــد زمــان‪،‬‬ ‫توجــه‪ ،‬مهــارت‪ ،‬هم دلــی‪ ،‬مهربانــی‪ ،‬تجربــه و خیلــی چیزهای دیگر‬ ‫را بــه دیگــران هدیــه بدهیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ســخاوت و بخشــندگی می توانــد در هــر لحظــه‪ ،‬هــدف‬ ‫شــما باشــد‪ .‬امــروز و همیــن االن تصمیــم بگیریــد بخشــنده‬ ‫باشــید‪ ،‬داشــتن همیــن هــدف ســاده‪ ،‬بهتــر از منتظــر مانــدن بــرای‬ ‫معجــزه ای اســت کــه شــاید هیــچ وقــت اتفــاق نیفتــد‪.‬‬ ‫هــدف چیــز جالبــی اســت‪ .‬گاهــی زودگــذر‪ ،‬گاهــی نیروبخــش و‬ ‫گاهــی هــم ازاردهنــده اســت‪ .‬امــا در نهایــت شــما را بــرای مشــارکت‬ ‫در کارهــا بــا هــر چــه در اختیــار داریــد ترغیــب می کنــد و بــه ویــژه در‬ ‫محــل کار‪ ،‬از کشــمکش بــا چیزهایــی کــه نداریــد بازمـی دارد‪.‬‬ ‫با چطور با ما همراه باشید‪..‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و چهارم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫حجــم بــاالی نــزاع در کشــور و یاحجــم بــاالی‬ ‫ندانــم کاری وکالء و قضــات ‪:‬خبرگــزاری ایلنــا‏در کــد‬ ‫خبر‪383952‬مــورخ ‪ 95/04/04‬بــه نقــل از ســخنان‬ ‫ایــه اللــه اژه ای در خطبه هــای پیــش از نمــاز‏جمعــه‬ ‫اعــام نمودنــد کــه ســالیانه ‪ 15‬میلیــون پرونــده در‬ ‫محاکــم قضایــی کشــور ثبــت می شــود‪ .‬ایــا ایــن‬ ‫تعــداد‏بــه معنــای منازعــه حداقــل ‪ 30‬میلیــون نفــر‬ ‫اســت‪ !!!!.‬ایــن تعــداد پرونــده بــه معنــای نــزاع‬ ‫بیــن ‪30‬تــا‪ 40‬میلیــون ‏ایرانــی در ســال نیســت‪ .‬زیــرا‬ ‫طبــق محاســبه ای ســاده تعــداد متنازعیــن حداکثــر‪3‬‬ ‫تــا‪ 4‬میلیــون نفــر در ســال میباشــد‪.‬‏علــت ایــن امــر‬ ‫ان اســت کــه معمــوال اختــاف دو نفــر نــه بــا یــک‬ ‫پرونــده بلکــه گاه بــا دههــا پرونــده منتــج بــه نتیجــه‬ ‫‏می گــردد‪ .‬علــل تامــه ان بــه ترتیــب درجــه تاثیــر‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬خطاهــای حقوقــی وکالء ‪ -2‬اشــکاالت‬ ‫نظــام‏قضایــی کشــور ‪ -3‬اشــتباهات قضــات‪ .‬در‬ ‫خصــوص اشــکال دوم بایــد عــرض کنــم کــه بــر‬ ‫کســی پوشــیده‏نیســت کــه بــا اصــاح فراینــد ابــاغ‪،‬‬ ‫حــذف وکالــت نامه هــای کاغــذی و ســایر اقدامــات‬ ‫فــوق العــاده موثــر در‏زمــان ریاســت حضــرت ایــه اله‬ ‫رئیســی هــزاران پرونــده غیابــی و واخواهــی و‪....‬‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪ .‬امــا‏اشــکال اصلــی و اساســی‬ ‫در ندانــم کاری اغلــب وکالء اســت کــه در اثــر ان‬ ‫میلیونهــا پرونــده بــا ســبب ثبــت و‏وارد گردونــه‬ ‫سیســتم قضایــی کشــور می شــوند‪ .‬نقــش قضــات‬ ‫در ایــن امــر کمرنــگ اســت‪ .‬در ناگفته هــای اتــی‬ ‫‏نقــش پــر رنــگ وکالء را کــه اســباب صــدور قرارهــای‬ ‫رد دعــوا‪ ،‬عــدم اســتماع دعــوا و ورود ثالــث و‪.......‬‬ ‫‏می شــوند را یــک بــه یــک احصــاء خواهــم نمــود‪.‬‬ ‫امیــد اســت وکالء محتــرم و محترمــه بــا رفــع اینگونه‬ ‫اشــکاالت‏هــم بــه مــوکل خــود خدمــت کننــد و هــم‬ ‫بــه خــود و هــم بــه نظــام‪ .‬زیــرا اگــر دعــوای موکلیــن‬ ‫در یــک پرونــده‏فصــل خصومــت و حکــم مقتضــی‬ ‫منتــج شــود‪ .‬فوایــدش ســه گانــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و پنجم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫وکالء متهمــان اصلــی در ورود تعــداد بــاالی‬ ‫پرونده هــای ورودی بــه سیســتم قضایــی‏کشــور‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫‪ .1‬زیــرا عــدم رعایــت برخــی قواعــد امــره و اصــول‬ ‫حقوقــی در تنظیــم و ثبــت دادخواسـت ها‪،‬‏ســبب رد‬ ‫دعــوا‪ ،‬ابطــال دادخواســت‪ ،‬عــدم اســتماع دعــوا و‬ ‫ورود ثالــث می شــوند‪ .‬برخــی از ندانــم کاری برخــی‏از‬ ‫وکالء ذیــا تشــریح می شــوند‪:‬‏‬ ‫وکیــل بایــد توجــه کنــد کــه بــه هنــگام ثبــت‬ ‫دادخواســت پروانــه او از اعتبــار زمانــی و تمدید شــده‬ ‫برخــوردار‏اســت‪ .‬و ملصــق بــه تمبرمالیاتی متناســب‬ ‫بــا خواســته دعــوا اســت‪ .‬وکیــل بایــد بــه محــض‬ ‫اطــاع از مــرگ احــدی‏از موکلیــن خــود درخواســت‬ ‫اســترداد دعــوا نمایــد و منتظــر بمانــد تــا پــس از‬ ‫صــدور حصــر وراثــت‪ ،‬وراث را ‏جایگزیــن مــوکل‬ ‫متوفــی نمایــد‪ .‬وکیــل بایــد توجــه کنــد کــه بــه جــای‬ ‫طــرف دعــوا قــرار دادن شــخصیت حقوقــی‏شــرکت‬ ‫یــا ســازمان‪ ،‬شــخص حقیقــی را بــه اعتبــار مدیــر‬ ‫عاملــی و عضویــت هیــات مدیره ‪ ،‬خوانــده دعوا قرار‬ ‫‏ندهــد‪ .‬زیــرا غــرض از طــرح دعــوا در اینخصــوص‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه نتیجــه حکــم منصــرف بــه ســازمان‬ ‫باشــد ‪ .‬پــس‏طــرف دعــوا قــرار دادن مدیــر عامــل و‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره در دعــاوی حقوقــی نقــض‬ ‫غــرض اســت‪ .‬گاهــی‏وکیــل بــدون تصریــح اختیــار‪،‬‬ ‫مبــادرت بــه اقامــه دعــوا کــرده اســت‪ .‬در حالیکــه‬ ‫اختیــار وکیــل امــری اســتثناء اســت‏و بــه قــدر متیقن‬ ‫قابــل تفســیر اســت‪ .‬نمیتــوان بــه عمومات‪ ،‬توســل‬ ‫جســت و اختیــار وکیــل را تفســیر موســع نمــود ‏‏‪.‬‬ ‫لــذا صــرف اســتناد بــه مفــاد مــاده ‪ 35‬ق‪.‬ا‪.‬د‪ .‬م و‬ ‫تصریــح برخــی از اختیــارات ‪ ،‬کافــی بــرای اختیــار‬ ‫تصریــح‏نشــده نمیباشــد‪ ،‬هرچنــد کــه از ضروریــات‬ ‫وکالــت باشــد‪ .‬لــذا اختیــار مســتلزم تصریــح اســت‬ ‫ت‬ ‫و بایــد وکالء دقــت‏نماینــد کــه در ســتون اختیــارا ِ‬ ‫منــدرج در وکالــت هــر نــوع اختیــار تراضــی شــده بــا‬ ‫مــوکل را تصریــح نماینــد ‪.‬‏و هوالمســتعان‬ ‫پسر جوان عامل برداشت غیر‬ ‫مجاز ‪ 200‬میلیونی ریالی از‬ ‫حساب مادر‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی پســر جوانــی خبــر داد‬ ‫کــه بــرای ارتقــاء بــازی انالیــن‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از حســاب بانکــی مــادر خــود کــرده بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «علــی‬ ‫محدپــور» ردر خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و طــرح‬ ‫شــکایت بــا موضــوع برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫وی‪ ،‬پرونــده ای در ایــن پلیــس تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــاکی در تحقیقات اولیه عنوان داشــت‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه پیامــک برداشــت از حســابم فعــال‬ ‫بــوده هیــچ گونــه پیامــک برداشــت دریافت نکــرده ام‪،‬‬ ‫پــس از اعــام موجــودی متوجــه شــدم مبلــغ‪200‬‬ ‫میلیــون ریــال از حســابم کســر شــده و در ادامــه بــا‬ ‫مراجعــه بــه بانــک و پرینــت حســاب متوجــه شــدم‬ ‫طــی چندیــن تراکنــش در بــازه زمانــی ‪ 6‬ماهــه ایــن‬ ‫مبلــغ از حســاب اینجانــب برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬بــا بررســی های صــورت‬ ‫گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص‬ ‫شــد وجــوه برداشــت شــده صــرف خریــد اکانــت‬ ‫بــازی انالیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدپــور افــزود‪ :‬بــا اقدامــات‬ ‫تخصصــی‪ ،‬محــرز شــد عملیــات برداشــت مبالــغ‬ ‫توســط پســر شــاکی انجــام شــده و پیامک هــای‬ ‫تراکنــش بانکــی توســط فرزنــدش پــاک شــده‪،‬‬ ‫بــر همیــن اســاس شــاکی ازشــکایت خــود صــرف‬ ‫نظــر و رضایــت خــود را اعــام داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در اعترافــات خــود بیــان‬ ‫داشــت‪ ،‬مــادرم بــه علــت اعتمــاد زیــادی کــه بــه‬ ‫مــن داشــت تمامــی اطالعــات کارت بانکی اش را‬ ‫در اختیــارم قــرار داده بــود تــا خریدهــای منــزل‬ ‫را انجــام دهــم‪ ،‬وی از اقــدام مجرمانــه خــود‬ ‫اظهــار ندامــت کــرد و عنــوان داشــت بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت خانوادگــی و احســاس تبعیضــی کــه‬ ‫بیــن خــود و ســایر فرزنــدان خانــواده از ســوی‬ ‫پــدر و مــادرم داشــتم ایــن کار را انجــام دادم‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫شوخ طبعی و کار‬ ‫یکــی از دغدغــه هــای دیــن‪ ،‬شــادکامی اســت و‬ ‫یکــی از رســالت هــای ان امــوزش مهــارت هــای‬ ‫الزم در ایــن بــاره بــه پیــروان خویــش اســت؛ لــذا‬ ‫بــه شــادی ها و لذت هــای مــادی اهمیــت خــاص‬ ‫داده اســت‪ .‬یکــی از ایــن لذت هــا‪ ،‬لــذت شــوخی‬ ‫اســت کــه بــه انــدازه ی خــود نقــش مهمــی در‬ ‫شــادکامی و نشــاط انســان دارد‪ .‬شــوخی یــا مــزاح‬ ‫نوعــی نکتــه ســنجی در عبــارات‪ ،‬اســتفاده از الفاظ‬ ‫بــه صــورت غیــر واقعــی و خــوش طبعی بــا دیگران‬ ‫در گفــت و گوهــای روزمــره اســت کــه از دیربــاز‬ ‫بیــن جوامــع مختلــف بــا نگرش هــای گوناگــون‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی بــه چشــم می خــورده اســت‪.‬‬ ‫انســان بایــد مالــک زبــان خــود باشــد و هنــگام‬ ‫مــزاح و شــوخی بعــد مثبــت و منفــی ان را درنظــر‬ ‫بگیــرد‪ .‬در اســام‪ ،‬انچــه پســندیده اســت حفــظ‬ ‫تعــادل و اعتــدال بــه ویــژه در رفتار اســت تــا به دور‬ ‫از هــر گونــه افــراد و تفریطــی‪ ،‬شــرایط بــه گونـه ای‬ ‫در ایــد کــه ضمــن بهره منــدی‪ ،‬از هــر گونــه ظلــم و‬ ‫ســتم جلوگیــری شــود‪ .‬در اداب دینــی بــرای مــزاح‬ ‫و شــوخ طبعی حد و مرزی مشــخص شــده اســت‬ ‫کــه اگــر از ان حــد تجــاوز کنــد اثــار نامطلوبــی بــه‬ ‫بــار خواهــد اورد و موجــب ناشــادکامی می گــردد‬ ‫شــوخی فعالیــت جهــان شــمول و مثبتــی اســت‬ ‫کــه افــراد متعلــق بــه بافت هــای اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی متفــاوت در سراســر جهــان ان را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن اصطــاح به کیفیتــی از عمل‪،‬گفتار‬ ‫و نوشــتار اشــاره دارد کــه موجــب ســرگرمی و‬ ‫تفریــح می شــود‪.‬افرادی کــه شــوخ طبــع هســتند‬ ‫مشــکالت خــود را بــه شــکل مبالغه امیــز‬ ‫بــزرگ جلــوه نمی دهنــد‪ ،‬بلکــه ان را کوچــک و‬ ‫بی اهمیــت تلقــی مــی کننــد‪ ،‬هــم چنیــن یکــی‬ ‫از توانایی هــای افــراد بــا شــوخ طبعــی بــاال جــدی‬ ‫نگرفتــن مســائل اســت کــه بــه عنــوان راه حــل در‬ ‫بعضــی از موقعیت هــا بــه کار گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بیــن‬ ‫شــوخ طبعــی بــا خــوش بینــی رابطــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــی شــک هــر یــک از انســان ها در طــول زندگــی‬ ‫روزمــره خویــش در شــرایطی قــرار می گیرنــد کــه‬ ‫ممکــن اســت کنتــرل اعصــاب و رفتــار خــود را از‬ ‫دســت بدهنــد‪ ،‬بنابرایــن بــرای رهایــی از چنیــن‬ ‫وضعیت هایــی‪ ،‬مکانیزم هایــی را بــه کارمی برنــد‬ ‫کــه یکــی از مهم تریــن و بهتریــن ان هــا شــوخ‬ ‫طبعــی اســت‪ .‬شــوخ طبعــی در ارتقــاء ســامت‬ ‫روانــی و جســمانی افــراد نیــز نقــش مهمــی ایفــا‬ ‫می کنــددر یــک مطالعــه‪ ،‬افــرادی کــه در شــوخ‬ ‫طبعــی نمــره باالیــی کســب کــرده بودنــد‪ ،‬تنــش‬ ‫کمتــری را نیــز تجربــه کــرده بودنــد و در کل ایــن‬ ‫مطالعــه نشــان داد کــه رابطــه منفــی بیــن شــوخی‬ ‫و اضطــراب بــر قــرار می باشــد بســیاری از منابــع‬ ‫نیــز بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارنــد کــه شــوخ طبعــی و‬ ‫اســتفاده از ان در مواقــع تنــش زا تحمــل فــرد را‬ ‫بــاال بــرده و باعــث کاهــش تنــش در فــرد می شــود‬ ‫بعضــی از مشــاغل تنــش زیــادی ایجــاد می کننــد‬ ‫و بــه مــرور باعــث فرســودگی شــغلی می شــوند‬ ‫فرســودگی شــغلی یــک ســندرم روان شــناختی‬ ‫ســه مولف ـه ای و شــامل تحلیــل عاطفــی‪ ،‬مســخ‬ ‫شــخصیت و فقــدان موفقیــت فــردی می باشــد‬ ‫از جملــه روشــهای مقابلــه بــا فرســودگی شــغلی‬ ‫استفاده مجرمان اینترنتی از فیلم‬ ‫‪ Marvel’s Black Widow‬برای پخش بدافزار‬ ‫مجرمــان اینترنتــی از طریــق بدافــزار بــا اســتفاده از نمایــش انالیــن‬ ‫فیلــم ‪ Black Widow‬اقــدام بــه ســرقت از داده هــای کارت پرداخــت‬ ‫کاربــران کردند‪.‬ایــن یــک واقعیــت اثبــات شــده اســت کــه مجرمــان‬ ‫اینترنتــی هیــچ فرصتــی بــرای بهره بــرداری از موارد مــورد عالقه عمومی‬ ‫کاربــران باقــی نمــی گذارنــد و نمایــش های تلویزیونــی یا اولین نمایش‬ ‫فیلــم هــا‪ ،‬بهتریــن فرصــت را برایشــان فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس از تاخیــر یــک ســاله بــه دلیــل همــه گیــری ‪،19-COVID‬‬ ‫ســرانجام فیلــم ‪ Marvel’s Black Widow‬در ســالن هــای‬ ‫ســینما و سیســتم عامــل هــای پخــش انالیــن منتشــر شــد کــه‬ ‫مــورد توجــه کالهبــرداران و مجرمــان ســایبری قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫انهــا بــه دنبــال اســتفاده از ایــن فرصــت در حــد تــوان خــود بــا‬ ‫اســتفاده از فیلــم بــه دنبــال انتشــار بــد افزارهــای خــود هســتند‪.‬‬ ‫می تــوان بــه تنظیــم عاطفــی‪ ،‬تخلیــه عاطفــی‬ ‫و فراینــد ذهنــی اشــاره نمــود منظــور از تنظیــم‬ ‫عاطفــی انتخــاب و بــه کاربــردن روشــهایی بــرای‬ ‫تخفیــف و یــا کنتــرل هیجــان می باشــد‪ .‬تخلیــه‬ ‫عاطفــی بیــان کالمــی و یــا فعالیــت جســمی بــرای‬ ‫برطــرف کــردن تنــش هیجانــی اســت و منظــور از‬ ‫فراینــد ذهنــی از بیــن بردن جابه جایی‪ ،‬فرافکنی‪،‬‬ ‫همانندســازی و جانشــین ســازی در تبدیــل حیــن‬ ‫برخــورد بــا مشــکالت می باشــد‬ ‫پژوهش هــای نشــان دادنــد کــه شــوخ طبعــی‬ ‫یکــی از راه هــای مقابلــه بــا تنــش اســت هــر‬ ‫انــدازه افــراد تنــش کــم تــری داشــته باشــند‪،‬‬ ‫کم تــر در معــرض فرســودگی شــغلی قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬بــه نظــر می رســد یکــی از راه هایــی‬ ‫کــه منجــر بــه کاهــش تنــش می شــود‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از شــوخ طبعــی باشــد‪.‬‬ ‫از جملــه روش هــای مقابلــه بــا فرســودگی‬ ‫شــغلی تنظیــم عاطفــی‪ ،‬تخلیــه عاطفــی و فراینــد‬ ‫ذهنــی اســت کــه ماننــد روش شــوخ طبعــی عمــل‬ ‫می کننــد و در نهایــت مــی تواننــد بــه کاهــش‬ ‫تنــش و فرســودگی شــغلی منجــر شــوند‬ ‫بیــن افــراد تــاب اور و شــوخ طبــع ویژگی هــای‬ ‫مشــترکی وجــود دارد‪ .‬افــراد بــا تــاب اوری بــاال‬ ‫دارای حســی قوی برای پیشــرفت بوده و دارای‬ ‫خودبــاوری باالیــی هســتند‪.‬در مقابــل افــراد بــا‬ ‫تــاب اوری پاییــن نمــی تواننــد راهبردهــای الزم‬ ‫را بــرای تغییــر شــرایط بحرانــی بــه کار گیرنــد و‬ ‫مشــکالت خود را به صورت مبالغه امیز بزرگ‬ ‫کــرده و خــود را قربانــی حــوادث می دانند‪.‬ایــن‬ ‫ویژگی هــا در افــراد شــوخ طبــع نیــز بــه چشــم‬ ‫می خورد‪.‬بدیــن معنــی کــه افــرادی کــه شــوخ‬ ‫طبــع می باشــند‪ ،‬مشــکالت خــود را بــه شــکل‬ ‫مبالغه امیــز بــزرگ جلــوه نمی دهنــد بلکــه‬ ‫ان را کوچــک و بی اهمیــت جلــوه می دادنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یکــی از ویژگی هــای مهــم افــراد‬ ‫هشــدارهای ‪ Kaspersky‬در مــورد بدافــزار بــا موضــوع فیلــم‬ ‫‪Black Widow‬‬ ‫ایــن فیلــم در تاریــخ ‪ 9‬ژوئیــه در انگلســتان اکــران شــد در حالــی‬ ‫کــه هنــوز در چنــد کشــور دیگــر اکــران نشــده اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬محققــان پرونــده هــای مخربــی را تحــت عنــوان فیلــم‬ ‫جدیــد بیــوه ســیاه (‪ )Black Widow‬شناســایی کــرده انــد کــه از‬ ‫قبــل در سراســر وب در حــال چرخــش اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن شــرکت ‪ ،‬چندیــن ســایت فیشــینگ بــا موضــوع‬ ‫‪ Black Widow‬در حــال ســرقت اطالعــات کاربــری کاربــران‬ ‫هســتند‪ .‬یکــی از ســایتهایی کــه توســط محققــان مــورد تجزیــه و‬ ‫تحلیــل قــرار گرفــت ‪ ،‬بــه کاربــران قــول مــی دهــد کــه پیش نمایش‬ ‫اولیــه فیلــم را انجــام دهنــد و بــرای این کار باید در وب ســایت ثبت‬ ‫نــام کننــد‪.‬در طــی مراحــل ثبــت نــام ‪ ،‬کاربــران بایــد اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی خــود را بــرای تاییــد منطقــه اقامت خــود وارد کننــد‪ .‬اما بعداً‪،‬‬ ‫انهــا متوجــه شــدند کــه پــول از کارت انهــا برداشــت مــی شــود در‬ ‫حالــی کــه انهــا هنــوز دسترســی کامــل بــه فیلــم ندارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری به نام فیلم ‪Black Widow‬‬ ‫تــاب اور توان منــدی در حــل مســاله اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن راســتا یکــی از توانایی هــای افــراد بــا شــوخ‬ ‫طبعــی بــاال جــدی نگرفتــن مســائل اســت کــه‬ ‫بــه عنــوان راه حــل در بعضــی از موقعیت هــا‬ ‫بــه کار گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن محققیــن دریافته انــد کــه بیــن‬ ‫شــوخ طبعــی بــا خــوش بینــی رابطــه وجــود دارد‬ ‫بنابرایــن می تــوان ایــن مســاله را چنیــن تعبیــر‬ ‫کــرد کــه چــون یکــی از ویژگی هــای افــراد تــاب اور‪،‬‬ ‫بــاور بــه اینــده ای روشــن اســت کــه بی ربــط بــا‬ ‫خوش بینــی هــم نیســت‪ ،‬پــس احتمــاال یکــی از‬ ‫ویژگی هایــی کــه افــراد بــا تــاب اوری بــاال را از افراد‬ ‫بــا تــاب اوری پاییــن و افــراد بــا شــوخ طبعــی بــاال‬ ‫را از افــراد بــا شــوخ طبعــی پاییــن جــدا می کنــد‬ ‫همیــن ویژگــی خــوش بینــی و امیــد بــه اینــده‬ ‫اســت‪.‬همان گونــه کــه قبــا ذکــر شــد‪،‬برنامه‬ ‫افزایــش تــاب اوری باعــث افزایــش عواطــف‬ ‫مثبــت‪ ،‬راهبردهــای مقابلــه ای موثــر‪ ،‬کاهــش‬ ‫عواطــف منفــی‪ ،‬کاهــش اســترس و افســردگی‬ ‫مــی شــود‪ .‬برنامــه افزایــش تــاب اوری منفــی می‬ ‫شــود‪ ،‬ایــن چرخــه مــی توانــد برعکــس نیــز فــرض‬ ‫شــود یعنــی عواطــف مثبــت هــم باعــث افزایــش‬ ‫تــاب اوری شــوند و بنابرایــن می تــوان نتیجــه‬ ‫گرفــت کــه افــراد بــا تــاب اوری بــاال عواطف مثبت‬ ‫بیشــتری هــم از خــود نشــان می دهنــد‬ ‫توجــه بــه مطالبی که بیان شــد برگــزاری کارگاه ها‬ ‫یــا کالس هــای امــوزش مهــارت های شــوخ طبعی‬ ‫بــرای کارکنــان ارائــه کتــاب هــا و بروشــورهایی بــا‬ ‫محوریــت اهمیــت نقش شــوخ طبعــی در کاهش‬ ‫اســترس و ارتقــاء ســامت روان می توانــد در‬ ‫کاهــش فرســودگی شــغلی و افزایــش تــاب اوری‬ ‫موثــر واقــع شــود‪ .‬قــرار دادن ایــن نتایج در خدمت‬ ‫ســایر مشــاغل بــه منظــور ارتقــاء ســامت روان‬ ‫می توانــد کمــک کننــده باشــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫محققــان ‪ Kaspersky‬ادعــا مــی کننــد کــه تــاش بــرای الــوده‬ ‫کــردن کاربرانــی کــه مشــتاقانه منتظــر نمایــش فیلــم جدیــد‬ ‫هســتند ‪ ،‬افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در تصویــر بــاال نشــان داده شــده اســت ‪ ،‬از‬ ‫انجایــی کــه اکــران فیلــم بــه ژوئیــه ســال ‪ 2021‬بــه تعویــق افتــاد‪،‬‬ ‫مجرمــان اینترنتــی در تالش انــد تــا از بیشــترین ســردرگمی های‬ ‫اکــران فیلــم نهایــت اســتفاده را ببرنــد و اقــدام بــه الودگــی‬ ‫در ‪ ٪13‬ســرویس هــای پخــش جریانــی و حتــی راه انــدازی‬ ‫پرونده هــای قابــل بارگیــری فیلــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫از خود در برابر کالهبرداری فیلم ‪ Black Widow‬محافظت کنید؟‬ ‫کالهبــرداران نــه تنهــا از وب ســایت هــای فیشــینگ بــرای‬ ‫بــه دام انداختــن کاربــران بــی گنــاه اســتفاده مــی کننــد بلکــه‬ ‫فایل هــای اجرایــی را کــه ادعــا مــی کنــد بارگیــری فیلــم هســتند‪،‬‬ ‫منحــرف مــی کننــد‪ .‬بــرای محافظــت از پرونــده هــا ‪ ،‬مراقــب‬ ‫پســوندهای ‪ EXE.‬یــا ‪ MSI‬باشــید‪ ،‬زیــرا پرونــده هــای فیلــم بــه‬ ‫طــور کلــی دارای پســوندهای ‪AVI ، .MOV ، .WMV. ، MP4‬‬ ‫یــا ‪ M4P.‬هســتند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪356‬‬ ‫توییتر به طور شگفت اور‬ ‫میزان تصویب دو عاملی ‪2FA‬‬ ‫را نشان داد‬ ‫توییتــر در اخریــن گــزارش خــود فــاش کــرده اســت کــه فقــط‬ ‫‪ ٪2.3‬از کل حســاب های فعــال‪ ،‬حداقــل یــک روش احــراز‬ ‫هویــت دو عاملــی ‪ 2FA‬را بیــن ماه هــای ژوئیــه و دســامبر‬ ‫‪ 2020‬فعــال کرده انــد‪.‬‬ ‫‪ 2FA‬یک الیــه امنیتــی اضافــی بــرای حســاب های توییتــر‬ ‫اســت کــه کاربــران را مجبــور بــه اســتفاده از کلیــد امنیتــی‬ ‫یــا واردکــردن کــد همــراه بــا رمزهــای عبــور خــود بــرای ورود‬ ‫به حســاب مــای خــود می کنــد‪ .‬ایــن تضمیــن می کنــد کــه‬ ‫فقــط مالــک حســاب می توانــد وارد سیســتم شــود و از تــاش‬ ‫مــای ســو ‪ mal‬اســتفاده بــرای تصاحــب تــاش بــرای حــدس‬ ‫زدن‪ ،‬اســتفاده از اعتبارنامــه مــای ســرقت شــده یــا بازنشــانی‬ ‫گــذرواژه جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه برخــی از حســاب های برجســته توییتــر ســال‬ ‫گذشــته علی رغــم فعــال کــردن ‪ 2FA‬پــس از دسترســی‬ ‫مهاجمــان بــه سیســتم مــای مدیریــت داخلــی‪ ،‬بــا موفقیــت‬ ‫ربــوده شــدند ‪ ،‬شــما همچنــان بایــد ‪ 2FA‬را تغییــر دهیــد تــا در‬ ‫برابــر هــک مــای پیشــرفته محافظــت نشــود‪.‬‬ ‫تقریبــا ً ‪ ٪80‬حســاب هــای فعال شــده ‪ 2FA‬از پیامــک‬ ‫اســتفاده می کننــد‬ ‫از ‪ ٪2.3‬کل کاربرانــی کــه ‪ 2FA‬در ایــن دوره گــزارش فعــال‬ ‫کرده انــد‪ ٪79.6 ،‬از مبتنــی بــر پیامــک‪ ٪30.9 ،‬از برنامــه‬ ‫احــراز هویــت چندعاملــی ‪ 2FA‬بــی (‪ )MFA‬و تنهــا ‪ ٪0.5‬از‬ ‫کلیــد امنیتــی اســتفاده کرده انــد‪ .‬همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫کــه توییتــر امــکان چندیــن روش ‪ 2FA‬در هــر حســاب را نیــز‬ ‫فراهــم می کنــد‪ ،‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه یــک‪ ،‬دو یــا‬ ‫هــر ســه روش ‪ 2FA‬بــرای هــر حســاب فعــال باشــد‪.‬‬ ‫توییتــر توضیــح مــی دهــد‪« :‬به طورکلــی‪ 2FA ،‬مبتنــی بــر پیــام‬ ‫کوتــاه بــه دلیــل حساســیت در برابــر حمــات ربودن ســیم کارت‬ ‫و حملــه فیشــینگ از کمتریــن امنیــت برخــوردار اســت‪ .‬برنامــه‬ ‫هــای احــراز هویــت از خطــر ربــودن ســیم کارت جلوگیــری‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا هنــوز هــم در معــرض حمــات فیشــینگ‬ ‫هســتند‪ .‬کلیدهــای امنیتــی جدیدتریــن و ایمن تریــن فــرم‬ ‫‪ 2FA‬هســتند زیــرا شــامل محافظــت داخلــی در برابــر حمــات‬ ‫فیشــینگ هســتند‪.‬‬ ‫بااین وجــود‪ ،‬علی رغــم نــرخ ناچیــز پذیــرش‪ ،‬توییتــر شــاهد‬ ‫افزایــش تعــداد کاربرانــی بــود کــه ‪ 2FA‬را قــادر می ســازند تــا‬ ‫حســاب مــای خــود را از تــاش بــرای ربــودن ایمــن کننــد‪ ،‬بــا‬ ‫افزایــش ‪ ٪9.1‬از ژوئیــه تــا دســامبر ‪ .2020‬نــرخ پاییــن پذیــرش‬ ‫‪ 2FA‬موضوعــی در کل صنعــت اســت‪ ،‬زیــرا کاربــران از روش‬ ‫بیش ازحــد پیچیــده و غیرشــهودی کــه بــرای فعــال کــردن ان‬ ‫نیــاز بــه انجــام ان دارنــد‪ ،‬دلســرد می شــوند‪.‬‬ ‫توییتــر افــزود‪ :‬به طورکلــی‪ ،‬ایــن اعــداد نشــان دهنده نیــاز‬ ‫مســتمر بــه تشــویق اســتفاده گســترده تر از ‪ 2FA‬اســت‪،‬‬ ‫درحالی کــه همچنیــن بــرای بهبــود ســهولت اســتفاده از‬ ‫حســاب ها از ‪ 2FA‬تــاش می کنــد‪ .‬ســاده تر و کاربرپســند تــر‬ ‫کــردن روش مــای ‪ 2FA‬بــه تشــویق فرزندخواندگــی و افزایــش‬ ‫امنیــت در توییتــر کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫محافظت بهتر در برابر حمالت تعویض سیم کارت‬ ‫توییتــر در چنــد ســال گذشــته بــا تمرکــز بــر کلیدهــای امنیتــی‬ ‫به عنــوان روش اصلــی ‪ ،2FA‬در حــال ارتقــا و بهبــود پشــتیبانی‬ ‫از ‪ 2FA‬پلتفــرم بــوده اســت‪ .‬ابتــدا کلیدهــای امنیتــی را‬ ‫به عنــوان یکــی از چندیــن روش ‪ 2FA‬در وب در ســال ‪2018‬‬ ‫اضافــه کــرد و از ان هــا در هنــگام ورود بــه برنامــه مــای تلفــن‬ ‫همــراه بــرای حســاب مــای فعال شــده ‪ 2FA‬در دســامبر ‪2020‬‬ ‫پشــتیبانی می کنــد‪.‬‬ ‫بعــدا ً پشــتیبانی از کلیــد امنیتــی بــه اســتاندارد ‪WebAuthn‬‬ ‫ارتقــا یافــت کــه احــراز هویــت ایمــن را از طریــق وب ارائــه‬ ‫مــی داد و امــکان اســتفاده از ‪ 2FA‬در هــر حســاب ‪Twitter‬‬ ‫بــدون شــماره تلفــن را فراهــم می کــرد‪.‬‬ ‫در اوایــل ســال جــاری‪ ،‬توییتــر پشــتیبانی از اســتفاده از‬ ‫چندیــن کلیــد امنیتــی در حســاب مــای فعال شــده ‪ 2FA‬را‬ ‫اضافــه کــرد و از ایــن مــاه‪ ،‬کلیدهــای امنیتــی مــی تواننــد بــه‬ ‫عنــوان تنهــا روش‪ 2FA‬بــرای حســاب مــای توییتــر اســتفاده‬ ‫شــوند درحالی کــه ســایر روش مــای ورود غیرفعــال هســتند‪.‬‬ ‫بــرای روشــن کــردن ‪ 2FA‬در حســاب ‪ Twitter‬خــود‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫قســمت تنظیمــات و حریــم خصوصــی ‪ ،‬ســپس بــه ‪Security‬‬ ‫‪( and access account‬در دســت تــاپ) یــا >‪Account‬‬ ‫‪( Security‬در ‪ )iOS‬وارد منــوی نمایــه خــود شــوید و گزینــه‬ ‫احــراز هویــت دو عاملــی را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫در انجام معامالت اینترنتی‬ ‫مراقب باشیم‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫پارک‪-‬جنگلی‪-‬رنگو‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 09‬اگوست ‪ 29 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 356‬صفحه‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬مرداد ‪09-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه از بهشتی ایران‬ ‫گردشگری‬ ‫چشمه های نیلبرگ‬ ‫اســتان گلســتان بــه مرکزیــت گــرگان یکــی از اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور اســت کــه بــه واســطه نیزدیکــی بــه دریــا‬ ‫و داشــتن جاذبه هــای توریســتی زیبــا و بــی نظیــرش از‬ ‫محبوبیــت زیــادی در بیــن گردشــگران برخــودار اســت‪.‬‬ ‫جنــگل‪ ،‬ابشــار‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬دریاچــه‪ ،‬دشــت و کوه‪ ،‬هرچه‬ ‫کــه بخواهیــد در ایــن اســتان پیدا می شــود‪.‬‬ ‫شــهر گــرگان از مهم تریــن شــهرهای خــوش اب و‬ ‫هــوا در شــمال ایــران بــوده و هســت‪ .‬شــهری در میــان‬ ‫باشــکوه ترین جنگل هــای کشــور و در همســایگی دریــا و‬ ‫قله هــای ســر بــه فل ـک زده‪ .‬کــه ایــن جاذبه هــای دیدنــی‬ ‫باعــث تبدیــل شــدن ایــن شــهر بــه یکــی از مناطــق‬ ‫مســافرپذیر و پــر گردشــگر کشــور شــده و می تواننــد هــر‬ ‫گردشــگری بــا هــر نــوع ســلیقه ای را جــذب دیدنی هــای‬ ‫گــرگان کننــد‪.‬‬ ‫امــا مشــهور بــودن مناطــق نمونــه گردشــگری النگــدره و‬ ‫ناهارخــوران موجــب شــده دیگــر جاذبه های طبیعی شــهر‬ ‫گــرگان کمتــر دیــده شــوند‪ .‬جاذبه هایــی کــه هــر کــدام‪،‬‬ ‫ظرفیت هــای جــذب بســیاری از گردشــگران را دارنــد‪ .‬از ان‬ ‫جملــه می تــوان بــه پــارک جنگلــی «رنگــو» نــام بــرد کــه‬ ‫در ‪ ۱۵‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بعــد از پیمــودن دو کیلومتــر‪ ،‬از روســتای توشــن و عبــور‬ ‫از مســیری خاکــی در میــان بوته هــای تمشــک و درختــان‬ ‫بلنــد‪ ،‬بــه کنــار رودخان ـه ای می رســیم کــه از چشــمه های‬ ‫زالل جنــگل و ارتفاعــات رنگــو سرچشــمه می گیــرد‪ .‬در‬ ‫ادامــه مســیر رودخانــه‪ ،‬دره ای بــه ارتفــاع بیــش از پنجــاه‬ ‫متــر نمایــان می شــود کــه دو ســوی ان درخت هــای بلنــد‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬شــیب دره در برخــی نقــاط تــا هشــتاد درجــه‬ ‫نیز می رســد‪ .‬در امتداد این دره و مســیر رودخانه‪ ،‬ابشــار‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫بزنیم بیریم ابشار الشو‬ ‫ساطری پلو‬ ‫از جملــه غذاهایــی کــه بیــن مردمــان اســتان خراســان رضــوی و خراســان‬ ‫شــمالی مشــترک اســت غذایــی بــه‏نــام‪‎ ‎‬ســاطری پل ـو‪‎ ‎‬می باشــد‪ .‬ایــن غــذا‬ ‫بــه قــدری محبوبیــت باالیــی دارد کــه در ایــن دو اســتان بــه طــور مشــترک‬ ‫‏طبــخ مــی شــود و طعــم بســیار فــوق العــاده ای دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مــواد الزم ‪-1 :‬‏‪۴‬‏‪‎ ‎‬پیمانــه برنــج‪-2.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎ ‎‬گــرم هویــج‪-3.‬‏‪۱‬‏‪‎ ‎‬عددپیــاز متوســط‪.‬‬ ‫‪-4‬‏‪۱‬‏‪‎ ‎‬پیمانــه کشــمش پلویــی‪ -5.‬بــه انــدازه کافــی روغــن مایــع‪-6.‬‏‪۲۰۰‬‏‪‎ ‎‬گــرم‬ ‫گوشــت چــزخ کــرده‪-7.‬‏‪۴‬‏‪‎ ‎‬قاشــق غــذا خــوری زعفــران دم کــرده‬ ‫‏‪۱‬‏‪ ‎- ‎‬در اولیــن مرحلــه از تهیــه ســاطوری پلــو هویــج هــا را پوســت گرفتــه و‬ ‫ســپس انهــا را شستشــو داده و بعــد هــر‏کــدام را بــه دو نیــم تقســیم کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس هــر کــدام را بــه صــورت خاللــی خــرد نماییــد‪ .‬حــاال تابـه ای برداشــته‬ ‫و در ان‏روغــن بریزیــد و ســپس تابــه را روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬حــال بایــد هویــج هــای خاللــی را درون تابــه بریزیــد‪ .‬اجــازه دهیــد‬ ‫تفــت بخورنــد‪ .‬بایــد نــرم شــوند‪ .‬بعــد از نــرم شــدن‏تابــه را برداریــد‪ .‬هویــج‬ ‫هــا را در ظرفــی قــرار داده و تابــه را نیــز در کنــاری بگذاری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۳‬‏‪ -‎‬کاســه ای برداشــته و کشــمش هــا را در ان ریختــه و ســپس بــه کاســه‬ ‫اب اضافــه کنیــد‪ .‬حــدودا ً ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬دقیقــه‏صبــر کنیــد تــا خیــس بخورنــد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن زمــان کشــمش هــا را در صافــی قــرار دهیــد‪ .‬بــه ســراغ پوســت‬ ‫گرفتــن پیــاز‏رفتــه‪ ،‬ســپس بــا رنــده ریــز کنیــد‪ .‬اب پیازهــا را کامــا ً بگیریــد‬ ‫‏‪۴‬‏‪ ‎- ‎‬پیازهــای خــرد شــده را بــه گوشــت چــرخ کــرده اضافــه و بــه خوبــی‬ ‫مخلــوط کنیــد‪ .‬حــاال بایــد کوفتــه هــای کوچــک‏تهیــه کنیــم‪ .‬تابــه ای کــه در‬ ‫ان هویــج تفــت داده بودیــم را دوبــاره روی شــعله بگذاری ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۵‬‏‪ -‎‬کوفته هایــی کــه درســت کــرده ایــم را داخــل تابــه بگذاریــد‪ ،‬صبــر کنیــد‬ ‫تــا تفــت بخورنــد و رنگشــان تغییــر کنــد و‏ســرخ شــوند‪ .‬همیــن کــه حــس‬ ‫کردیــد ســرخ شــدند‪ ،‬ان را از روی شــعله برداریــد‪ ،‬کوفته هــا را روی هویــج‬ ‫ریختــه و‏تابــه را دوبــاره روی شــعله بگذاریـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۶‬‏‪‎- ‎‬کشــمش هــا را درون تابــه بریزیــد تــا تفــت بخورنــد‪ ۱ .‬دقیقــه بــرای‬ ‫تفــت خــوردن کافــی اســت‪ .‬حــاال هویــج و کوفتــه‏هــا را بــه کشــمش اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬کمــی زعفــران هــم بیفزائیــد‪ .‬همــه مــواد را بــا هــم ترکیــب نماییــد‪.‬‬ ‫بــه دلخــواه‏کمـی‪‎ ‎‬نمـک‪‎ ‎‬هــم اضافــه کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۷‬‏‪ ‎- ‎‬شــعله را زیــاد کنیــد تــا جــوش بیایــد‪ .‬بــه ســراغ برنــج رفتــه و بــه خوبــی‬ ‫ان را شستشــو دهیــد‪ .‬قابلمــه ای برداشــته‏و برنــج را داخلــش بریزیــد‪ .‬اب‬ ‫هــم اضافــه کــرده و صبــر کنیــد تــا ‪ ۵‬دقیقــه برنــج نیــم پــز بشــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ایــن مــدت برنــج را‏ابکــش نماییـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۸‬‏‪ -‎‬کــف قابلمــه کمــی روغــن بریزیــد‪ ،‬ســپس یــک کفگیــر برنــج بــه قابلمــه‬ ‫اضافــه نماییــد‪ .‬فــورا ً کفگیــر دوم را نیــز‏بریزیــد‪ .‬کمــی از مــواد روی برنــج‬ ‫بریزیــد و ســپس بــاز هــم یــک کفگیــر برنــج بریزیــد‪ .‬همینطــور الیــه الیــه‬ ‫برنــج و مــواد را‏بریزیــد تــا تمــام شــون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۹‬‏‪ ‎- ‎‬در اخــر روی برنــج زعفــران بریزیــد‪ .‬درب قابلمــه را گذاشــته و بــا‬ ‫شــعله زیــاد صبــر کنیــد تــا حــدودا ً ‪ ۱‬ســاعت برنــج‏حاضــر شــود‪ .‬بعــد از‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫گذشــت ایــن زمــان برنــج ســاطوری مــا کامــا ً حاضــر شــده اســ ‪‎‬‬ ‫چادر شب بافی‬ ‫ابشــار الشــو در اســتان گلســتان واقــع اســت‪ .‬ابشــار الشــو در فاصلــه ‪۴‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی روســتای‏فاضــل ابــاد از توابــع شهرســتان ازاد شــهر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ابشــاربه صــورت دوپلــه ای بــوده و ارتفــاع ان بــه ‏‏‪۲۵‬‬ ‫می رســد‪.‬وجه تســمیه این ابشــار ( الشــو ) برگرفته شــده ازنام روســتائی اســت‬ ‫کــه در نزدیکــی ایــن ابشــار‏بــوده ودرحــال حاضــر ازبیــن رفتــه و فقــط اثــار ان‬ ‫برجــای مانــده اســت‪ .‬اب ایــن ابشــار کــه ازچهــار چشــمه‏دائمــی دامنه هــای‬ ‫شــمالی البــرز سرچشــمه مــی گیــرد مــورد اســتفاده کشــاورزی روســتای فاضــل‬ ‫ابــاد و‏همچنیــن بــرای مصــرف شــرب روســتائیان قــرار می گیــرد‪.‎‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه ابشــار الشــو‪ ،‬در مســیر جــاده شــاهرود‪ ،‬بعــد از دانشــگاه‬ ‫ازاد شهرســتان ازادشــهر وار جــاده‏فرعــی روســتای فاضــل ابــاد شــوید‪ ،‬پــس‬ ‫از روســتای فاضــل ابــاد‪ ،‬حــدودا ‪ ۲۰۰‬متــر ســمت چــپ بــه ســمت جنــگل‏بــا‬ ‫فاصلـه ای در حــدود ‪ ۲۵۰۰‬متــر یــک فضــای جنگلــی وســیع قــرار دارد کــه مــورد‬ ‫اســتفاده بازدیدکننــدگان‏جنــگل قــرار می گیــرد‪ ،‬از ایــن نقطــه تــا ابشــار حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬متــر فاصلــه اســت کــه نیازمنــد پیــادروی ســبکی اسـت‪.‎‬‬ ‫فاضــل ابــاد‪ ،‬روســتایی اســت از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان ازادشــهر در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫این روســتا‏در دهســتان خرمارود شــمالی قرار دارد‪ .‬ازادشــهر با وجود واقع شــدن‬ ‫در مســیر یکــی از قدیمــی تریــن راه ‏هــای کهــن ایــران و برخــی اثــار بدســت امــده در‬ ‫اطــراف شــهر کــه جکایــت از قدمــت بســیار منطقــه دارد‪ ،‬شــهر‏چنــدان پرســابقه ای‬ ‫نبــوده و اطالعــات مــا از ســابقه شــهر ازادشــهر بــه دوره پهلــوی بــر می گــردد‪.‬‬ ‫بنــا بــر‏اطالعــات بدســت امــده از موقعیــت و قدمــت تپه هــا و ویرانه هــای اثــار‬ ‫به ثبت رســیده اســتان گلســتان تپه ‏های زوزه در دوازده کیلومتری و ســیخوان‬ ‫در ســیزده کیلومتــری و نرگــس تپــه و یــاس تپــه در نزدیکــی شــهر‏ازادشــهر قــرار‬ ‫دارنــد کــه مربــوط بــه هزاره هــای اول و دوم قبــل از میــاد هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫رنگــو از فــراز صخره هــای عظیمــی نمایــان می شــود کــه از‬ ‫فاصل ـه ای دور شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫در مســیر ابشــار‪ ،‬امامــزاده ای بــه نــام امامــزاده ابراهیم‬ ‫بــن موســی بــن جعفــر(ع) جلــب توجــه می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫امامــزاده بــه راســتی یــک ســرمایه معنــوی در قلــب‬ ‫جنــگل رنگــو اســت؛ ظرفیــت معنــوی و گردشــگری‬ ‫زیبایــی کــه همــه ســاله زائــران بســیاری از سراســر‬ ‫شهرســتان گــرگان و اســتان گلســتان بــه ان جــا ســفر‬ ‫می کننــد‪ .‬و در نزدیکــی ایــن جاذبــه دینــی‪ ،‬ابشــار بســیار‬ ‫زیبــای رنگــو قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ابشــار رنگــو کــه بســتری نیم دایــره ای شــکل دارد‪ ،‬شــامل‬ ‫یــک محــل ریــزش اصلــی و چنــد محــل ریــزش فرعــی‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه وضعیــت و نمــای زیبــای ابشــار و‬ ‫وجــود تنــوع پوشــش گیاهــی در پیرامون ان و برخــورداری‬ ‫از هــوای خنــک و لطیــف‪ ،‬یکــی از جاذبه هــای فوق العــاده‬ ‫طبیعــی و جاهــای دیدنــی گــرگان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫امــا بــه اذعــان کارشناســان و پژوهشــگران تاریخــی‪،‬‬ ‫ایــن منطقــه جــزو مناطــق تاریخــی و باســتانی کشــور‬ ‫و متعــاق بــه دوران میترایســم اســت؛ کــه وجــود شــهر‬ ‫تاریخــی امانیــه و قبرهــای قدیمــی در نزدیکــی امامــزاده‬ ‫ابراهیــم‪ ،‬نشــان و گــواه تاریخــی بــودن ان را دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬الزم است در اسرع وقت یک طرح جامع‬ ‫توســعه گردشــگری پارک جنگلی رنگو با محوریت شورای‬ ‫شــهر و شــهرداری گــرگان تهیــه شــده تــا محــور جدیــدی به‬ ‫فضای گردشــگری شــهر افزوده شــود تا از سویی امکانات‬ ‫و زیرســاخت های گردشــگری در ایــن پــارک مهیــا شــود و‬ ‫هــم این کــه ایــن پــارک از طریــق رســانه ها معرفــی گــردد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬بــا توجــه بــه قدمــت امامــزاده در شــهر‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫یکــی دیگــر از تفریــح گاه هــای رامیــان جنــگل و چشــمه های نیلبــرگ کــه در‬ ‫چهــار کیلو‏متــری جنــوب شــرقی مرکــز شــهر رامیــان قــرار دار ‪‎‬د ‪.‬‬ ‫راه هــای رســیدن بــه جنــگل و چشــمه نیلبــرگ پیمــودن جاده هــای خاکی اســت‬ ‫که‏بیشــتر مورد اســتفاده کشــاورزان و وســایل نقلیه کشــاورزی اسـت‪.‎‬‬ ‫چشــمه های اب جوشــان و پراب بســیاری در ان وجود دارد که یکی از همین‬ ‫چشــمه‏هــا اب شــرب مــورد نیــاز شــهر رامیــان را تامین می کند‬ ‫‪ ‎‬منطقــه خــوش اب و هــوای رامیــان بــا وســعت بــه نســبت کوچــک خــود‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری بســیاری را‏در خــود جــای داده اســت و از ایــن میــان‬ ‫مجموعــه چشــمه های نیلبــرگ جــزو پرطرفدارتریــن ان هــای بــه‏شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫چشــمه های زالل نیلبــرگ نــه تنهــا از شــریان های حیاتــی زمین هــای رامیــان‬ ‫بــه شــمار‏می رونــد بلکــه بیشــتر ســاکنین ایــن منطقــه اب شــرب خــود را از ایــن‬ ‫منبــع شــفا بخــش تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫‏مناظــر ســیری ناپذیــر نیلبــرگ بــه همــراه زمزمــه زیبــای طبیعــت هــوش از ســر‬ ‫هــر بیننــده ای بیــرون کــرده و دل هایشــان را ارام می کنــد‪.‬‬ ‫در امتــداد چشــمه های نیلبــرگ ابشــارهای کوچــک و بزرگــی از میــان صخــره‬ ‫و‏پســتی بلــدی هــا بیــرون زده انــد و باعــث ایجــاد محیطــی مطبــوع و هوایــی‬ ‫دلنشــین می شــوند‪ .‬هیجــان‏ســفر بــه چشــمه های نیلبــرگ از جاده هــای خاکــی‬ ‫ان اغــاز مــی شــود‪ ،‬جاده هــای پنهــان شــده در میــان‏درختــان تنومنــد و نمایــان‬ ‫شــدن زمین هــای کشــاورزی از میــان ان هـ ‪‎‬ا‪‎.‬‬ ‫نیلبــرگ رامیــان در تمامــی فصل هــای ســال چهره هــای متنــوع و چشــم نــوازی‬ ‫را به نمایش می گذارد و‏در تمامی روزهای ســال‪ ،‬پذیرای گردشــگران بســیاری‬ ‫بــا ســلیقه های متنوع اســت‪.‬‬ ‫گل هــای زیبــای‏بهــاری‪ ،‬طــراوت و سرســبزی مراتــع در کنــار چشــمه های زالل‬ ‫نیلبــرگ در نیمــه اول ســال و رقــص رنگ ‏هــای گــرم در پاییــز هــزار رنــگ شــمال‬ ‫ایــران‪ ،‬باعــث شــده تــا ایــن ‪ 2‬فصــل بهتریــن زمــان ســفر بــه نیلبــرگ‏باشــند‪.‬‬ ‫امــا زمســتان نیلبــرگ بــا بــه وجــود ســرمای شــدید‪ ،‬بــرف و صعب العبــور بــودن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫جاده هــای ان‪ ،‬مقصــد‏عــده خاصــی از طبیعــت دوســتان اسـ ‪‎‬‬ ‫بــا ســفر بــه رامیــان پــس از تفریــح در چشــمه نیلبــرگ حتمــا از چشــمه گل‬ ‫رامیــان‪ ،‬مجموعــه ابشــار های‏نعیــم ابــاد بــا ‪ 28‬متــر طــول‪ ،‬ابشــار های ســید‬ ‫کالتــه و جــوزک و قلــه ‪ 2400‬متــری ایــن منطقــه دیــدن کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پارک جنگلی رنگو‪ ،‬محور جدید گردشگری گرگان‬ ‫گــرگان‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪ ،‬اوقــاف و امــور خیریــه اقدامــات‬ ‫الزم را جهــت بازســازی ایــن مــکان مقــدس داشــته باشــند‬ ‫تــا طــرح گردشــگری در ایــن امــام زاده مطالعاتی و اجرایی‬ ‫شــود‪ .‬و یــا مســیر دسترســی بــه ایــن پــارک تســطیع و‬ ‫اســفالت شــده و نیــز تامیــن باطــری نیــروگاه خورشــیدی‬ ‫و امکانــات دیگــر جهــت اســتفاده از انــرژی خورشــیدی‬ ‫اقدامــات الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هم چنیــن بــا توجــه بــه اتصــال مســیر رنگــو بــه‬ ‫ناهارخــوران و هزارپیــچ‪ ،‬می تــوان ذیــل طــرح گردشــگری‬ ‫رنگــو‪ ،‬جــاده ســامت رنگــو را بــا هــدف پیــاده روی بــرای‬ ‫مــردم و گردشــگران پیش بینــی نمــود‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن ابشــار مــی توانیــد از مســیر پــارک‬ ‫جنگلــی و روســتای توشــن بــه طــرف ابشــار رنگــو برویــد‪.‬‬ ‫درســت دو کیلومتــر بعــد از روســتای توشــن رودخانـه ای‬ ‫شــما را تــا رســیدن بــه ابشــار رنگــو راهنمایــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن رودخانــه از ابشــار رنگــو سرچشــمه می گیــرد‪ ،‬پــس بــا‬ ‫دنبــال کردنــش می توانیــد بــه ابشــار برســید‪.‬‬ ‫این ابشار توانسته چشم اندازی فوق العاده در محیط‬ ‫پیرامــون خــود ایجــاد کنــد و چشــم هــر بیننده و گردشــگر‬ ‫را بــه خــود خیــره کنــد‪ .‬ایــن ابشــار بــا اب هــای خروشــان‬ ‫خــود یــک هــوای خنــک و مطبــوع در محیــط ایجــاد نموده‬ ‫اســت و در کنــار درختــان ســر بــه فلــک کشــیده یــک‬ ‫محیط خنک و دل چســب را شــکل داده اســت‪ .‬واقعیت‬ ‫ایــن اســت کــه ابشــار رنگــو دارای ارتفــاع زیــادی نیســت‬ ‫امــا جذابیــت زیــادی در دل جنــگل ایجــاد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫اب در بســترهای اصلــی و فرعــی بــا شــدت جریــان دارنــد‬ ‫و از فاصلــه بســیار زیــاد مــی تــوان صــدای جریــان اب‬ ‫را شــنید‪.‬‬ ‫چادرشــب‪ ،‬دســت بافتــه دســتگاهی اســت کــه در گذشــته از نخ هــای‬ ‫ابریشــمین جهــت بافــت انهــا اســتفاده می ‏شــد ولــی در حــال حاضــر‬ ‫جهــت بافــت چادرشــب از نخهــای پشــمی و پنبــه ای اســتفاده می شــود‬ ‫کــه مصــارف‏گوناگونــی دارد‪ .‬از ابعــاد بــزرگ ان بــرای پیچیــدن رختخواب‬ ‫و ابعــاد کوچــک ان بــه عنــوان رومیــزی‪ ،‬حولــه‪ ،‬دســتمال و‏‏… اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬پارچــه بافــی در منطقــه جــرگالن بجنــورد نیــز رواج دارد گکــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫جنــس ان از ابریشــم مرغــوب‏می باش ـ ‪‎‬‬ ‫دلیل نامگذاری چادرشب‪:‬‏‬ ‫چــون در قدیــم اکثــرا از ان در شــب بــرای روانــداز اســتفاده می شــد ان‬ ‫را چادرشــب نامیده انــد‪.‬‏‬ ‫کارگاه های تولید چادرشب در امروز و گذشته‪:‬‏‬ ‫در محله هــای قدیمــی بعضــی شــهرها کــه وارد می شــوی ‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫صــدای دســتگاه هــای نســاجی‏بــه گــوش مــی رســد‪ .‬کارگاه هــای مختصر‬ ‫و نیمــه تاریــک ‪ ،‬زحمت کش تریــن کارگــران را بــه درون‏خــود کشــیده‬ ‫اســت‪ ،‬درایــن کارگاه هــا‪ ،‬کارگــران پیــر و جــوان بــا وســایل بســیار ســاده‬ ‫و ابتدایــی‪،‬‏پــای دســتگاههای ســنتی‪ ،‬جهــت احیــاء میــراث نیــاکان خــود‬ ‫بــه بافندگــی فراورده هــای دســتی‏مشــغولند‪ .‬بافته هــای انهــا اگرچــه‬ ‫ســاده بــه نظــر می رســد‪ ،‬اماتالش هــای ســتودنی انهــا در ‏نقش هــا‬ ‫نمایــان اســت‪.‬در میــان ایــن همــه نقــش رنگارنــگ‪ ،‬چــادر شــب بــا ان‬ ‫نقــوش منحصــر بــه‏فــرد خــود نمایــی می کنــد‪ .‬هــر چنــد کــه گــذر ایــام‬ ‫گــرد و غبــار را بــر چهــره اش نشــانده اســت امــا‏قدیمی تر هــا از شــمال‬ ‫تــا جنــوب کشــور ان را بــه خوبــی می شناســند‪.‬‏‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت امــروزه رفتــه رفتــه کارگاه هــا و دســتگاه های‬ ‫ســنتی جــای خــود را بــه دســتگاه ها‏و کارگاه هــای مــدرن داده و بیشــتر‬ ‫تولیــدات چادرشــب از ایــن قبیــل هســتند‪.‬‏‬ ‫‏ چادر شب بافی ؛ هنری تاریخی‪:‬‏‬ ‫در مناطــق شــمالی ایــران حــدود ‪ ۱۵‬قــرن اســت کــه چــادر شــب‬ ‫بافتــه می شــود‪ .‬ایــن فکــر از ابتــدا بــه‏صورتــی بســیار ســاده و بــا تهیــه‬ ‫دســتگاه های خیلــی مختصــر انجــام پذیرفــت دســتگاه های بافندگــی‬ ‫‏اولیــه را اکثــرا زن هــا بــه عنــوان تنــوع شــغلی خانــه داری اعمــال‬ ‫می نمودنــد‪ .‬بــر اثــر رونــق روزافــزون ‪ ،‬‏بــه تدریــج بعــد اقتصــادی ان‬ ‫مــورد توجــه نــه تنهــا زنــان خانــواده‪ ،‬بلکــه مــردان نیــز واقــع شــد ‪.‬‏‬ ‫تولیــد در خانــه موجــب شــده بــود کــه تجربیــات و اطالعــات به ســادگی‬ ‫از نســلی بــه نســلی دیگــر‏انتقــال یافتــه و اشــتغال بــه صنایــع دســتی‬ ‫بــه صــورت یکــی از ارکان اقتصــاد خانــواده در ایــد‪ .‬هــر‏چنــد کــه امــروزه‬ ‫در نتیجــه تغییــر شــیوه زندگــی کمتــر صــدای دســتگاه های بافندگــی در‬ ‫خانه هــا بــه‏گــوش مــی رســد‪.‬‏‬ ‫ایــن صنعــت عــاوه بــر تاریخچــه طوالنــی‪ ،‬پیشــرفت بســیار شــایان‬ ‫توجهــی نمــوده و یکــی از علــل ایــن‏پیشــرفت را مــی تــوان وجــود راه‬ ‫ابریشــم کــه یکــی از رگ هــای اصــی اقتصــادی مملکــت بــوده‏اســت‪،‬‬ ‫دانســت‪.‬‏‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!