روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 354 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 354

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 354

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 354

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫ شنبه‪ 16 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /07‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /27‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪354‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫امید ایندگان به مصرف بهینه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االیندگی و پساب کارخانه قند تهدیدی‬ ‫بر محیط زیست‬ ‫‪5‬‬ ‫مردم شما را به خدا نمیرید‬ ‫‪6‬‬ ‫پلمب هشت تاالر پذیرایی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫افزایش ‪ ۲۲‬درصدی رسانه های‬ ‫دارای مجوز در خراسان شمالی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهارت های‬ ‫ ‬ ‫برای موفقیت شغلی مهم ترین‬ ‫ارتباطی که نیاز دارید‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫‪7‬‬ ‫تاریخچه دهکده شفیع اباد فندرسک‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫استاندار اینده کیست؟‬ ‫تاکید بر تقویت تعامالت‬ ‫پلیس و دستگاه قضائی‬ ‫محمدجواد احمدی‬ ‫بــا روی کار امــدن دولــت جدیــد‪ ،‬پــس از انتخــاب کابینــه یکــی از داغ تریــن‬ ‫موضوعــات مــورد مناقشــه و دغدغــه انتخــاب‏اســتانداران اســت‪ .‬هرچنــد شــاید ابعــاد‬ ‫خبــری معرفــی اســتانداران بــه انــدازه کابینــه نباشــد امــا از انجاییکــه انــان در‏حقیقــت‬ ‫حاکمان عالی مناطق مختلف کشــور و نفر اول اجرایی و تصمیم گیری هر اســتانی‬ ‫هســتند‪ ،‬اهمیتــی کمتــر از‏کابینــه ندارنــد‏‪.‬‬ ‫بــرای بررســی ویژگی هــای یــک اســتاندار و یــا مدیــر کارامــد در نظــام اســامی‪،‬‬ ‫شــاخص هــا و مــاک هــای متعــددی را می ‏تــوان برشــمرد کــه در اینجــا بــه برخــی از‬ ‫مهمتریــن ان هــا اشــاره مــی کنیــم؛‬ ‫انقالبی بودن‬ ‫‏‪.1‬‏‬ ‫در انتخابــات اخیــر مجلــس و دولــت‪ ،‬نگــرش و نــوع نــگاه مــردم و اقبــال انــان نســبت‬ ‫بــه حکمرانــی اینــده را مــی تــوان بــه‏روشــنی مشــاهده کــرد‪ .‬انتخــاب افــراد بــا گفتمــان‬ ‫انقالبی گــری توســط مــردم پیــام واضحــی بــه منتخبیــن دولــت اســت تــا در‏انتصابــات‬ ‫خــود‪ ،‬ویژگی هــای انقالبــی بــودن را بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن شــاخصه ها در‬ ‫نظــر بگیرنــد‪ .‬ایــن شــاخصه‪،‬‏پارامترهــای مهمــی دارد کــه بــه ان اشــاره خواهــد شــد‏‪:‬‬ ‫پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسالم و انقالب؛‬ ‫‏ ‏‪-‬‬ ‫نقطـه ی مقابــل ایــن پایبنــدی عمل گرایــی افراطــی‏اســت‪ .‬یعنــی هــر روزی بــه یــک‬ ‫ن‪‎.‬‬ ‫طــرف رفتــن‪ ،‬هــر حادثـه ای انســان را بــه یــک طــرف کشــاند ‪‎‬‬ ‫همــت بلنــد و جهــادی بــرای رســیدن بــه اهــداف و ارمانهــای انقــاب؛ بــه‬ ‫‏ ‏‪-‬‬ ‫معنــای منصــرف نشــدن‪ ،‬خســته نشــدن‏و نترســیدن از ســختی هــا و تســلیم نشــدن‬ ‫در مقابل فشارها که امیرالمومنین در خطبه ‪ 211‬و حکمت ‪166‬‏و ‪ 246‬نهج البالغه‬ ‫بــه ان اشــاره کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫پایبنــدی بــه اســتقالل کشــور؛ اســتقالل کشــور در همــه زمینــه هــا از جملــه‬ ‫‏ ‏‪-‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی کــه‏بــا اعتقــاد عمیــق بــه تــوان داخلــی محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تقــوای دینــی و بینــش سیاســی؛ مدیری که قدرت تشــخیص خیــر و صالح‬ ‫‏ ‏‪-‬‬ ‫مــردم را نــدارد و ازاســتقالل الزم‏بــرای حفــظ عــزت انــان برخــوردار نیســت‪ ،‬نمــی توانــد‬ ‫بــه درســتی ریاســت کنــد و حتــی موجــب ضررهای جبــران‏ناپذیر خواهــد بود؛ چنانکه‬ ‫بــه فرمــوده حضــرت علــی (ع) «ســوء التدبیــر‪ ،‬ســبب التدمیــر» ‪.‬‬ ‫قدرت در تصمیم گیری و جسارت در عمل‬ ‫‏‪.2‬‏‬ ‫یــک اســتاندار بایــد انقــدر دارای اقتــدار شــخصی باشــد کــه از یــک ســو شــجاعت‬ ‫تصمیم گیــری و از ســوی دیگــر فشــارناپذیر‏بــودن او تضمیــن گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‏ فــردی کــه نتوانــد‬ ‫در برابــر فشــارها و مشــکالت ایســتادگی کنــد‪ ،‬بــدون شــک در مســیر اجراییــات‏و‬ ‫تحقــق اهــداف کارنامــه خوبــی را از خــود بــه جــای نخواهــد گذاشــت‏‪.‬‬ ‫توانایی تعامل و ایجاد هماهنگی و هم افزایی‬ ‫‏‪.3‬‏‬ ‫یــک کارگــزار تــراز انقــاب اســامی بایــد ضمــن داشــتن صالبــت در شــخصیت بایــد‬ ‫توانایــی مــراوده و ایجــاد تعامــل‪،‬‏هماهنگــی و هــم افزایــی بیــن گرایش هــای مختلف‬ ‫سیاســی‪ ،‬فکــری و کارشناســی را داشــته باشــد و از تجــارب و اندرزهــا‏پنــد بگیــرد و از‬ ‫ان هــا بهره بــرداری کنــد تــا دچــار کاســتی و نقــص نشــود‏‪.‬‬ ‫شناخت کافی از استان‬ ‫‏‪.4‬‏‬ ‫یک اســتاندار ایده ال باید در باالترین ســطح شــناخت از مســائل مختلف اســتان و‬ ‫ظرفیت های اقتصادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‏فرهنگی و اجتماعی باشــد‪ .‬بدون چنین شــناختی‬ ‫برنامه ریــزی بــرای توســعه و اداره یــک اســتان چنــدان ممکــن نخواهــد‏بــود‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫شــناخت اگــر بــا نگاهــی ملــی همــراه نباشــد موجــب رشــد شــاخص های پیشــرفت در‬ ‫اســتان نخواهد شــد و‏نتیجه ای جز از بین بردن زمینه مطالعات کارشناســی در امور‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اجرایــی بــه همراه نخواهد داشـ ‪‎‬‬ ‫زمانبندی و برنامه ریزی مدون‬ ‫‏‪.5‬‏‬ ‫ق فنــی و کارشناســی بــرای‬ ‫داشــتن برنامــه مــدون و زمانبنــدی شــده بــر اســاس منطـ ‬ ‫اداره یــک اســتان کــه می توانــد بازتابــی‏از توانایی هــا و ویژگی هــای او باشــد‪ .‬چراکه اگر‬ ‫نــگاه یــک اســتاندار بــه پیشــرفت و توســعه‪ ،‬همــه جانبــه و وســیع نباشــد‪،‬‏تجربــه تلخ‬ ‫توســعه نامتــوازن در ســطح اســتان را باردیگــر شــاهد خواهیــم بــود‏‪.‬‬ ‫اعتقاد جدی به جوانگرایی و استفاده از ظرفیت های بومی‬ ‫‏‪.6‬‏‬ ‫یکــی از اصلی تریــن لــوازم دســتیابی بــه اهــداف انقــاب و نیــل بــه تمــدن نویــن‬ ‫ت‪‎.‬‏ وجــود‬ ‫اســامی بــدون تردیــد حضــور نســل جــوان‏مومــن و انقالبــی در صحنــه اسـ ‪‎‬‬ ‫جوانــان بــا ویژگی هایــی از جملــه اراده قاطــع‪ ،‬فکــر روشــن و ابتــکار پی درپــی ‪،‬‏ایــن‬ ‫قشــر را مســتعد برای نقش افرینی در اینده این کشــور خواهد کرد‏‪‎ .‎‬البته اســتفاده‬ ‫از جوانــان در مدیریت هــای‏ســطوح مختلــف‪ ،‬مســتلزم تربیــت نیرو هــای شــاخص و‬ ‫توانمنــد هــم هســت و در عیــن حــال کــه شــعار جوان گرایــی داده‏می شــود‪ ،‬بایســتی‬ ‫در حوزه هــای مختلــف مــورد نیــاز‪ ،‬افــراد مســتعد جــذب و پــرورش یابنــد و امــاده‬ ‫پذیــرش مســئولیت های‏مهــم باشــند‏‪.‬‬ ‫ارتباط مستمربا مردم و پاسخگویی‬ ‫‏‪.7‬‏‬ ‫از دیگــر ویژگــی هــای مهــم یــک کارگــزار در نظــام اســامی کــه مــورد تاکیــد مقــام‬ ‫معظــم رهبــری نیــز مــی باشــد‪ ،‬ارتبــاط‏مســتمر بــا مــردم و حضــور در بیــن انــان‬ ‫اســت‪ .‬کســب اطــاع از مشــکالت مــردم‪ ،‬برداشــتن فاصلــه هــای کاذب بیــن مــردم و‬ ‫‏مســئولین و ایجــاد همدلــی و نزدیکــی بیشــتر بیــن انــان از جملــه اثــار مترتــب بــر ایــن‬ ‫ارتبــاط اســت‪.‬‏‬ ‫در پایــان بایــد تاکیــد کــرد‪ ،‬اســتانداری در هــر اســتان عالــی تریــن و باالتریــن مقــام‬ ‫و نهــاد اجــرای یــا نظارتــی و دولتــی در‏هراســتان اســت کــه وظیفــه اش تصمیــم‬ ‫گیــری و نظــارت بــر کلیــه امــورات اســتان اســت‪ .‬ایــن مســئولیت بســیار خطیــر‏اســت‬ ‫و بــار ســنگینی از وظایــف پرشــمار و مهــم را بــر دوش مــی کشــد‪ .‬لــذا فــردی کــه‬ ‫ســکان ایــن نهــاد مهــم را بــه دســت‏مــی گیــرد لزومــا بایــد بــا حساســیت و دقــت‬ ‫مضاعفــی منصــوب شــود‪.‬‏‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ات ه‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫درخش‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ید‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» در جلســه تعاملــی بــا رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬ضمــن تبریــک مجــدد‬ ‫انتصــاب وی بــه ایــن ســمت اظهــار داشــت‪ :‬تعامــات نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضائــی‬ ‫نقــش بســیار موثــری در ارتقــاء امنیــت و کاهــش جرایــم دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان‪ ،‬بــا توجــه بــه شــرایط خــاص جغرافیایــی و تنــوع اقــوام‪ ،‬اســتان‬ ‫حساســی بــوده و دســتگاه هــای متولــی بایــد بــا تمــام وجــود پــای کار باشــند تــا مبــادا‬ ‫خدشــه ای بــه ارامــش و احســاس امنیــت مــردم وارد شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه طــی یــک ســال گذشــته اقدامــات خوبــی در‬ ‫راســتای پیشــگیری از جرایم و ناهنجاری ها در ســطح اســتان انجام شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیــروی انتظامــی در بســیاری مــوارد کمــک کاری ســایر دســتگاه هــا را جبــران مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا تاکیــد بــر مطالبــه گــری پلیــس از ســایر ســازمان هــا‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان هــا و دســتگاه هــای متولــی بایــد ســهم خــود در تامیــن نظــم و امنیــت را بخوبــی‬ ‫ایفــا کننــد چــرا کــه هیــچ دســتگاهی بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام ایــن مقولــه نیســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬مقابلــه بــا اراذل و اوبــاش‪ ،‬جرایــم خشــن‪ ،‬ناهنجــاری‬ ‫در تفرجــگاه هــا و‪ ...‬از مطالبــات بحــق شــهروندان بــوده کــه همــه دســتگاه هــا بایــد در ایــن‬ ‫راســتا پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از همــکاری و همراهــی دســتگاه قضائــی بــا پلیــس‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫دســتگاه قضائــی همــواره تعامــل مطلوبــی بــا نیــروی انتظامی داشــته و پشــتیبان طرح ها‬ ‫و برنامــه هــای پلیــس مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان گفــت‪ :‬بایــد بــا تمــام تــوان تــاش کنیــم تــا شــرمنده شــهدای‬ ‫گرانقدرمــان کــه بــا رفتنشــان عــزت‪ ،‬اقتــدار و امنیــت را بــرای مــا بــه ارمغــان اوردنــد‪ ،‬نشــویم‪.‬‬ ‫قاطعانه از پلیس حمایت می کنیم‬ ‫در ادامــه ایــن دیــدار‪« ،‬اســیابی» ضمــن تقدیــر از اقدامــات مجاهدانــه و ارزشــمند نیــروی‬ ‫انتظامــی در ســطح جامعــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه‬ ‫العالــی)‪ ،‬ناجــا یکــی از ارکان اصلــی امنیــت اســت کــه ایــن فرمایــش معظــم لــه نشــان از‬ ‫اهمیــت بــاالی کار پلیــس دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امنیــت داخلــی کشــور در ســایه تــاش هــای شــبانه روزی پلیــس و ســایر‬ ‫دســتگاه هــای امنیتــی و قضائــی حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان گفت‪ :‬کارکنان خدوم ناجا در تمام مناســبت ها‬ ‫و در طــول ســال بــدون هیــچ چشــم داشــتی بــرای تامیــن نظــم و امنیت جامعــه تالش می‬ ‫کننــد کــه واقعــا جای تقدیر و تشــکر دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تنــوع جرایــم خصوصــا در فضــای مجــازی‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروزه وقــوع‬ ‫جرایــم در حــوزه هــای مختلــف بــا پیچیدگــی هــای فراوانــی همــراه اســت لــذا می طلبــد‬ ‫پلیــس و دســتگاه قضائــی ضمــن ارتقــاء ســطح دانــش خــود‪ ،‬در ماموریت هــای مختلــف‬ ‫هوشــمندانه عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دشــمنان در فضــای مجــازی و رســانه ها‬ ‫تــاش گســترده ای بــرای نــا امــن جلــوه دادن جامعــه انجــام مــی دهنــد کــه بایــد بــا کار‬ ‫اصولــی و درســت جلــوی فضاســازی و شــایعات مخــرب انــان را گرفــت‪.‬‬ ‫اســیابی بــا بیــان اینکــه وقــوع برخــی جرایــم در شــان اســتان گلســتان نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نبایــد هنجارشــکنانی کــه بــا رفتــار مجرمانــه خــود موجــب رعــب و وحشــت و نارضایتــی‬ ‫شــهروندان مــی شــوند‪ ،‬احساســا امنیــت کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬از اقدامــات و برنامــه هــای پلیــس در ســطح‬ ‫جامعــه قاطعانــه حمایــت مــی کنیــم و در مقابــل بــا اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت‬ ‫برابــر قانــون برخــورد خواهیــم کرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 15‬مرداد‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزجمعــه ‪ 15‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,610,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,008,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 108,780,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 113,660,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 58,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,870,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪354‬‬ ‫االیندگی و پساب‬ ‫کارخانه قند تهدیدی‬ ‫بر محیط زیست‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار ‪،‬پیام مخاطب‪ :‬مشکلی‬ ‫کــه از قدیم االیــام بــوده و حــاال بیشــتر رخ نشــان داده‬ ‫مســاله اســیب زیســت محیطی کارخانه ها به محیط‬ ‫زندگی مردم اســت و کارخانه چغندرقند شــیروان نیز‬ ‫ایــن روزهــا صدای اهالی شــیروان را دراورده اســت‪.‬‬ ‫چنــد روزی اســت کــه بــوی نامطبــوع در شــهر شــیروان‬ ‫مــی پیچیــد و ســاعات مــداوم ازاردهنــده بــوده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫درحالــی اســت کــه تــا بــه حــال‪ ،‬چنیــن بــوی نامطبوعــی را‬ ‫تجربــه نکردیــم‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت‪ ،‬شــاخص کیفیــت هــوا و االینده هــا‬ ‫را نامطلــوب نشــان مــی داد‪ .‬اینکــه میــزان دقــت ایــن‬ ‫شــاخص چقــدر اســت‪،‬نیاز بــه بررســی تخصصــی دارد‪،‬‬ ‫ولــی بــوی نامطبــوع ازاردهنــده خــودش حکایــت از اعتبار‬ ‫ایــن حــرف اســت‪.‬‬ ‫بــا پــرس وجــو از دوســتان و اشــنایان‪ ،‬متوجــه شــدیم‬ ‫مــردم مناطــق مختلــف از شــهر‪ ،‬از استشــمام ایــن بــو‬ ‫بی بهــره نمانــده و همــه ناراضــی هســتند‪.‬‬ ‫بعــد از پیگیری هــای مردمــی‪ ،‬در کانال هــای‬ ‫اطالع رســانی ایــن شــهر‪ ،‬منشــا ایــن بــو را بــه کارخانه‬ ‫قنــد نســبت دادنــد و گفتنــد‪ :‬علت انتشــار بــوی بد در‬ ‫شــیروان را می تــوان بــه اغــاز فعالیــت و بهره بــرداری‬ ‫چغنــدر کارخانــه قنــد در ایــن فصــل از ســال بــا‬ ‫چغنــدر پاییــزه برداشــت شــده از اســتان گلســتان و‬ ‫گرمــای هــوا نســبت داد‪.‬‬ ‫بــرای اولیــن بــار در چنــد دهــه گذشــته اســت کــه کارخانــه‬ ‫قنــد شــیروان در طــول یــک ســال ‪ ۳‬بهــره بــرداری را انجــام‬ ‫می دهــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش روزهــای کارکــرد‬ ‫کارخانــه در ســال و ایجــاد اشــتغال مســتقیم حداقــل بــرای‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫حداکثــر ‪ ۱۴‬روز دیگــر بهره بــرداری چغنــدری کارخانــه‬ ‫قنــد شــیروان تمــام و تعمیــرات ان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه کارخانــه قنــد‪،‬در ‪ ۱۵‬کیلومتــری‬ ‫شــیروان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه نمایندگــی از دوســتان ومردمــی کــه ازایــن شــرایط‬ ‫نارضایتــی داشــتند‪ ،‬از اداره محیــط زیســت اســتان‬ ‫پیگیــر شــدم‪ ،‬بــا اظهــار خوشــحالی بــرای اینکــه‬ ‫کارخانــه قنــد دوبــاره فعالیتــش را اغــاز نموده و ســبب‬ ‫اشــتغال زایــی شــده‪ ،‬امــا فعالیــت غیراســتاندارد ان را‬ ‫توجیــه مناســب و درســتی ندانســتم‪ ،‬وقتــی باوجــود‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬کیلومتــری‪ ،‬ایــن چنیــن هــوای شــهر را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داده‪ ،‬مــردم روســتاهای اطــراف را‬ ‫حتمــا بســیار ازرده تــر کــرده؛ خواســته ی مــا فعالیــت‬ ‫اصولــی و اســتاندارد ایــن کارخانــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه طبــق اعــام مســئوالن مربوطــه در‬ ‫خبرگزاری هــا‪ ،‬کارخانــه قندشــیروان از ســال ‪ ۱۳۸۷‬در‬ ‫فهرســت صنایــع االینــده ثبــت شــده‪ ،‬چــه اقداماتــی‬ ‫جهــت عــدم انتشــار االیندگــی در هــوا و پســاب در‬ ‫محیــط زیســت انجــام شــده تــا مــردم روســتای اطــراف‬ ‫وشــهر را بخاطــر فعالیتــش ازرده نکنــد؟‬ ‫اگــر قــرار بــر فعالیــت و بهــره بــرداری با این میــزان در‬ ‫طــول یــک ســال بــود‪ ،‬بایــد قبل از فعالیــت‪ ،‬تعمیرات‬ ‫و تمهیــدات الزم جهــت عــدم انتشــار بــوی نامطبــوع و‬ ‫الودگــی محیــط زیســت انجــام نشــده کــه ایــن چنیــن‬ ‫هــوای پــاک شــهر و روســتا را الــوده کنــد؟!‬ ‫در روزهایــی کــه شــهر مــا از نظــر کرونایــی قرمــز اعــام‬ ‫شــده و ایــن ویــروس منحــوس دســتگاه تنفســی و ریــه‬ ‫مردمــان بیشــتری را درگیــر می کنــد‪ ،‬انتشــار ایــن بــوی‬ ‫نامطبــوع االینــده دار‪ ،‬خــدای نکــرده زمینــه ســاز ابتــای‬ ‫بیشــتر و مخصوصــا بــرای بیمــاران‪ ،‬خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫شــهر و اســتان مــا در منطقـه ای محــروم قــرار گرفتــه‬ ‫کــه بــا تصمیمــات نادرســت مســئوالن ان‪ ،‬روز بــه روز‬ ‫محــروم تــر و در انــواع شــاخص های داخلــی کشــور‪،‬‬ ‫معمــوال در انتهــای جــدول قــرار مــی گیرد‪/.‬فــارس‬ ‫همیشه راه بهتری برای‬ ‫صرفه جویی است‬ ‫بــرای ابیــاری از باغچه هــای کوچــک مــان در ایــن بحبوحـه ی‬ ‫خشکســالی میتوانیــم ظرفــی را در زیــر شــیکنگ کولــر یــا‬ ‫اســپیلت قــرار دهیــم و در طــول روز از اب جمــع شــده‬ ‫در باغچــه و یــا پــای گلدان هــا می تــوان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــرای مســواک زدن نیــاز نیســت شــیر اب را بــاز نگــه داریــم‪ ،‬با‬ ‫یــک لیــوان اب هــم می تــوان مســواک زد‪.‬‬ ‫زهرا پایین محلی‬ ‫امید ایندگان به مصرف بهینه‬ ‫همیشــه و بارهــا شــنیده و دیــده ایــم کــه‬ ‫گفتــه شــده در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی‬ ‫کنیــد امــا ایــا معنــای درســت صرفــه جویــی را‬ ‫بــه مــا اموختنــد ؟‬ ‫ایــا گفتــه شــده کــه صرفــه جویــی بــه معنــای‬ ‫کــم مصــرف کــردن نیســت بلکــه بــه معنــای‬ ‫درســت مصــرف کــردن اســت؟‬ ‫اگــر مــا از هــر چیــزی درســت مصــرف کنیــم‬ ‫بــه جــز اینکــه در حــوزه صرفــه جویــی انــرژی‬ ‫قدمــی برداشــته ایــم بــه اقتصــاد خانــواده هــم‬ ‫کمــک کردیــم خیلــی از مــا میخواهیــم ولــی‬ ‫نمی دانیــم کــه چگونــه می توانیــم از انــرژی‬ ‫درســت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫اکثــر خانواده هــای ایرانــی‪ ۵‬برابــر اســتاندارد‬ ‫مصــرف انــرژی دارنــد در صورتــی کــه از رفــاه‬ ‫باالیــی برخــوردار نیســتند و طــی مصــرف‬ ‫انــرژی اشــتباه بــه اقتصــاد خــود و جامعــه‬ ‫لطمــه می زننــد‪.‬‬ ‫حــاال بحــث اینجاســت کــه چگونــه می توانیــم‬ ‫درســت مصــرف کنیــم و چــه راهکارهایی وجــود دارد‬ ‫کــه مســلما ًبیشــتر افــراد در جامعــه از ان بی خبرنــد!‬ ‫وظیفــه مــردم و ارگان هــای مختلــف حیط ـه ی‬ ‫در مدیریــت بحــران چــه مــی باشــد؟‬ ‫ایــا میدانیــد وقتــی تلویزیــون‪ ،‬ماکروفــر‪ ،‬اتــو‬ ‫‪،‬رادیــو ‪،‬کامپیوتــر و خیلــی چیزهایــی کــه بــرای‬ ‫اســتفاده نیــاز بــه بــرق دارنــد ‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫روشــن نیســتند و فقــط دوشــاخه ایــن وســایل‬ ‫بــه بــرق اســت‪ ،‬در حالــت انتظــار بــه ســر‬ ‫می برنــد و مصــرف انــرژی دارنــد؟‬ ‫ضعیف مراتع منطقه‬ ‫حفاظت شده گلیل به‬ ‫واسطه خشکسالی‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬امســال بــه دلیــل خشکســالی و دام مــازاد‬ ‫عشــایر‪ ،‬منطقــه حفاظــت شــده گلیــل واقــع در‬ ‫بخــش ســرحد ایــن شهرســتان دچــار فقــر مرتــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حمیــد فخرانــی بــا ابــراز گالیــه از ورود دام زیــاد‬ ‫ایــا میدانســتید وقتــی غذایــی گــرم اســت و‬ ‫ان را داخــل یخچــال قــرار مــی دهیــم یخچــال‬ ‫بــرای ســرد کــردن غــذای گــرم نیــاز بــه انــرژی‬ ‫بیشــتری دارد و مصــرف بــرق را بیشــتر میکنــد؟‬ ‫ایــا مــی دانیــد ‪،‬کــه ابگرمکــن هرچقــدر درجــه‬ ‫باالتــری داشــته باشــد از انــرژی بیشــتری‬ ‫اســتفاده میکنــد ؟‬ ‫ایــا مــی دانیــد شــارژ گوشــی یــا لــپ تــاپ و یــا‬ ‫شــارژر هــر وســیله دیگــری کــه فقــط بــه بــرق‬ ‫اســت و بــه دســتگاه وصــل نیســت در واقــع‬ ‫انــرژی مصــرف مــی کنــد؟‬ ‫جــواب تمــام ایــن ســواالت بلــه اســت و ایــن یعنی‬ ‫ضــرر‪ ،‬هــم بــه اقتصــاد خانــواده و هــم بــه جامعه‪.‬‬ ‫اگــر مــا در طــی روز از پرده هــای اســتفاده‬ ‫کنیــم کــه نــور را هدایــت کننــد بــه داخــل‬ ‫ســاختمان و اتــاق‪ ،‬قطعــا ً نیــاز بــه المپهــای‬ ‫روشــن نیســت‪ ،‬عــادت کنیــم المپ هــای‬ ‫اضافــی را در طــول روز خامــوش کنیــم ‪.‬‬ ‫از کولــر بــا درجــه کمتــر اســتفاده کنیــم تــا‬ ‫محیــط خانــه متعــادل باشــد‪.‬‬ ‫در تابســتان بــه دلیــل گرمــای زیــاد و تعریــق‬ ‫معمــوال ً هــر روزه اســتحمام میکنیــم و چقــدر‬ ‫خــوب اســت بــه جــای اینکــه لبــاس هــا را در‬ ‫لباسشــویی ریختــه و انــرژی زیــادی مصــرف‬ ‫کنیــم ان را بــا دســت بشــوریم و یــا الاقــل از‬ ‫خشــک کــن لباسشــویی اســتفاده نکنیــم‪.‬‬ ‫شستن ماشین با یک سطل اب هم امکانش‬ ‫هســت ســعی کنیــم بهینــه اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای تمیــز کــردن حیــاط نیــاز نیســت شــیلنگ‬ ‫در ایــن منطقــه اظهــار داشــت‪ :‬منابــع طبیعــی‬ ‫اقــدام بــه صــدور پروانــه چــرای زیــاد کــرده اســت‬ ‫کــه بایــد مدیریــت چــرای دام صــورت گیــرد و‬ ‫فقــر مرتــع ایــن منطقــه ســال گذشــته زیــاد نبــود‬ ‫و مشــکلی نداشــت کــه بــا توجــه بــه مشــکالت‬ ‫امســال بایــد علوفــه دســتی توزیــع کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در جلســه ممیــزی مراتــع‬ ‫مشــکالت فقــر مرتــع ایــن منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫توســط ایــن نهــاد عنــوان شــده اســت ولــی فقــط‬ ‫حضــور فیزیکــی داشــتیم و حــق امضــا نداشــتیم و‬ ‫اعتراضــات نتیجــه ای در برنداشــته اســت زیــرا کــه‬ ‫صــدور پروانــه چــرا بــر عهــده منابــع طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫فخرانــی اضافــه کــرد‪ :‬اینــک پــی گیــر ابرســانی‬ ‫اب را بــاز کنیــم بلکــه مــی تــوان بــا جــارو‬ ‫کشــیدن هــم حیــاط را تمیــز کــرد‪.‬‬ ‫بــرای ابیــاری از باغچه هــای کوچــک مــان در‬ ‫ایــن بحبوحـه ی خشکســالی میتوانیــم ظرفــی را‬ ‫در زیــر شــیکنگ کولــر یــا اســپیلت قــرار دهیــم‬ ‫و در طــول روز از اب جمــع شــده در باغچــه‬ ‫و یــا پــای گلدان هــا می تــوان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــرای مســواک زدن نیــاز نیســت شــیر اب را بــاز‬ ‫نگــه داریــم‪ ،‬بــا یــک لیــوان اب هــم می تــوان‬ ‫مســواک زد‪.‬‬ ‫اگــر شــیر ابــی چیکــه می کنــد تنهــا بــا عــوض‬ ‫کــردن واشــر کــه هزینــه اندکــی هــم دارد‬ ‫می تــوان از هزینــه هنگفــت جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫کشــاورزان و باغــداران هــم می تواننــد از‬ ‫ابیــاری قطــره ای اســتفاده کننــد تــا هــم‬ ‫محصــول بهتــری داشــته باشــند و هــم دچــار‬ ‫بــی ابــی و خشکســالی محصــول نشــوند‪.‬‬ ‫اینهــا تنهــا قســمتی از کارهــای کوچکــی اســت‬ ‫کــه مــردم می تواننــد در پیشــگیری از مصــرف‬ ‫بی رویــه انــرژی بــه کار بگیرنــد‬ ‫حــاال ارگان هــای دولتــی چــه کارهایــی می تواننــد‬ ‫انجــام دهند؟‬ ‫بــه عنــوان مثــال وزارت نیــرو و اداره بــرق‬ ‫می تواننــد در مســیرهای جــاده ای از المپ هــای‬ ‫هوشمند استفاده کنند‪ ،‬سازمان اب و فاضالب‬ ‫بــا تعویــض لولــه کشـی های فرســوده مــی توانــد‬ ‫از هــدر رفتــن اب جلوگیــری کنــد و یــا در اماکــن‬ ‫عمومــی بــا اســتفاده از شــیرهای هوشــمند‬ ‫می توانــد جلــوی مصــرف بــی رویــه اب را بگیــرد‪.‬‬ ‫مــا حتــی در مــدارس هم می توانیم از اصالحیاتی‬ ‫اســتفاده کنیــم ‪،‬اســتفاده از المپ هــای هوشــمند‬ ‫در راهروهــای مــدارس اســتفاده از شــیراالت‬ ‫هوشــمند‪ ،‬امــوزش درســت مصــرف کــردن بــا‬ ‫اســتفاده از پکیجهــای اموزشــی حتــی بــه صــورت‬ ‫بــازی و داســتان بــرای دانــش امــوزان پایــه‪.‬‬ ‫محیــط زیســت و جهــاد کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی می تواننــد در امــر حفــر بی رویــه‬ ‫چاه هــای عمیــق کشــاورزی مداخلــه کننــد‬ ‫و کشــاورزان را بــه ســمت ابیــاری صنعتــی و‬ ‫قطــره ای راهنمایــی کننــد‪،‬از ایــن رو هــم‬ ‫جلــوی ایــن عمــل را بگیرنــد و هــم از ابهــا و‬ ‫ســفره هــای زیــر زمینــی کــه منبــع اصلــی اب‬ ‫یــک منطقــه اســت محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫وزارت نیــرو بــا زدن ســدهای بیشــتر و هدایــت‬ ‫و بهره گیــری از اب هــای ســطحی و تولیــد بــرق‬ ‫میتوانــد کمــک بزرگــی بــه تولیــد انــرژی کنــد‪.‬‬ ‫و اســتفاده از دانشــمندان هســته ای در‬ ‫نیروگاه هــای تولیــد بــرق بــا اســتفاده از دانــش‬ ‫نخبــگان در راســتای هــم اندیشــی بــرای رفــع‬ ‫بحــران کــم ابــی و مدیریــت مصــرف انرژی‪،‬قطعــا‬ ‫هــر جایــی کــه علــم بــه خدمــت گرفتــه شــود‬ ‫منفعــت و رفــاه مــردم بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــرف اخــر ایــن اســت‪ :‬کــه ای کاش‬ ‫همــه مــا تنهــا بــا رعایــت همیــن نــکات‬ ‫کوچــک بتوانیــم در مصــرف انــرژی و بهینــه‬ ‫ســازی انــرژی کمکــی بــزرگ کــرده باشــیم‪.‬‬ ‫اینــدگان امیدشــان بــه درســت مصــرف کــردن‬ ‫ماســت پــس بهینــه مصــرف کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای وحــوش و تامیــن علوفــه هســتیم که بیش‬ ‫از یــک تــن علوفــه بــرای ایــن منطقــه به مبلــغ ‪۶۴‬‬ ‫میلیــون ریــال بــرای خــروج پــس از دام از ایــن‬ ‫منطقــه خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان‬ ‫بــا اشــاره بــه کاهــش بارندگــی هــای امســال‬ ‫گفــت‪ :‬منابــع ابــی ایــن منطقــه جوابگــو نیســت و‬ ‫بهســازی چشــمه و ابشــخورها بایــد صــورت گیــرد‬ ‫و بــرای ایــن موضــوع یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫فخرانــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گســتردگی منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده گلیــل در بخــش ســرحد ایــن‬ ‫شهرســتان تاکنون ‪ ۱۳‬ابشــخور طبیعی و دســت‬ ‫ســاز ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬عمــده افــراد ســاکن منطقــه‬ ‫عشــایر کوچــرو هســتند کــه جهــت جلوگیــری‬ ‫از بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و دام‬ ‫ابشــخورها ضدعفونــی مــی شــوند و زمانی کــه دام‬ ‫در منطقــه باشــد ماهانــه ‪ ۲‬بــار و در ســایر فصــول‬ ‫ماهانــه یکبــار نظافــت ان توســط خــود عشــایر‪،‬‬ ‫محیــط بانــان و اهالــی منطقــه صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل و ســرانی بــا‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار هکتــار وســعت در شــمال شهرســتان‬ ‫شــیروان و مــرز بیــن ایــران و ترکمنســتان قــرار‬ ‫دارد کــه دارای ذخیــره گاه غنــی و ارزشــمند‬ ‫گیاهــی و جانــوری اســت‪.‬‬ ‫ترفندها و زمان مناسب تعویض خاک گلدان‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :353‬بیشــتر انــواع گل و گیــاه اپارتمانــی و‬ ‫خانگــی تــا ســال های ســال در همــان گلدانــی کــه هســتند‪ ،‬بــدون نیــاز به عوض‬ ‫کــردن گلــدان یــا خــاک ان‪ ،‬دوام می اورنــد؛ امــا باالخــره ریشــه ها به قــدری‬ ‫رشــد می کننــد و فضــا اشــغال می کننــد کــه به مــرور شــاهد «درهم پیچیدگــی‬ ‫ریشــه» خواهیــم بــود‪ .‬در ایــن هنــگام بــرای نجــات گیــاه بایــد گلــدان و خــاک‬ ‫ان را عــوض کــرد و گیــاه را بــه محفظــه بزرگ تــری منتقــل کــرد‪ .‬می خواهیــد‬ ‫بدانیــد دقیقــا چطــور بایــد ایــن کار را انجــام داد تــا بــه گیــاه اســیبی نرســد و‬ ‫شــادابی اش حفــظ شــود؟ در ادامــه مطلــب حاضــر همــراه مــا باشــید تــا پاســخ‬ ‫ایــن ســوال را بیابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اگر گیاهی برای رشدش به درهم پیچیدگی ریشه نیاز داشته باشد‬ ‫برخــی انــواع گیاهــان اپارتمانــی مثــل پرنــده بهشــتی یــا لی لــی صلــح فقــط زمانــی‬ ‫می تواننــد روی گل دادن تمرکــز کننــد کــه رشــد ریشــه در انهــا متوقــف شــده باشــد؛‬ ‫بنابرایــن انتقــال انهــا بــه گلــدان بزرگ تــر جلــوی گل دادنشــان را خواهــد گرفــت و بایــد‬ ‫در محفظــه نســبتا کوچک تــری از انهــا نگهــداری شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اگر نمی خواهید گیاه تان از چیزی که هست بزرگ تر شود‬ ‫معمــوال گیــاه‪ ،‬پــس از انتقــال بــه گلدانــی کــه فضــای بیشــتری دارد‪ ،‬به مــرور رشــد‬ ‫خواهــد کــرد و بزرگ تــر خواهــد شــد‪ .‬اگــر نمی خواهیــد ایــن اتفــاق رخ دهــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫گلــدان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫گلدان و خاک گلدان را چطور عوض کنیم؟‬ ‫مرحله اول‪ :‬اماده سازی محل کار‬ ‫پیــش از هــر چیــز بایــد محــل تعویــض گلــدان و خــاک را انتخــاب کنیــد‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫می شــود ایــن کار را در حیــاط و فضــای بیــرون از اتاق هــای خانــه انجــام دهیــد‪ ،‬چــون‬ ‫ریخت وپــاش زیــادی خواهــد داشــت‪ .‬اگــر چنیــن امکانــی نداریــد‪ ،‬کــف یکــی از اتاق هــا‬ ‫را بــا روزنامــه بپوشــانید و کارتــان را انجــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ :‬بیرون اوردن گیاه از گلدان‬ ‫بیــرون اوردن گیــاه از گلــدان‪ ،‬اگــر ریش ـه های ان در تمامــی فضاهــای خالــی موجــود‬ ‫در خــاک پخــش شــده باشــد‪ ،‬بــدون کلنجاررفتــن ممکــن نخواهــد بــود و می توانــد کار‬ ‫دشــواری باشــد‪ .‬وقتــی گلــدان قدیمــی پــر از ریشــه شــود شــکل عــادی اش کمــی تغییــر‬ ‫خواهــد کــرد؛ به عــاوه ممکــن اســت ریش ـه ها‪ ،‬مثــل انچــه در تصویــر زیــر مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬از قســمت انتهایــی گلــدان بیــرون بزننــد و بیــرون اوردن گیــاه را به مراتــب‬ ‫ســخت تر کننــد‪ .‬بیــرون زدن تنهــا یــک یــا دو ریشــه هــم گیــاه را محکــم در گلــدان نگــه‬ ‫مـی دارد‪ .‬هرکــدام از اینهــا می توانــد چالشــی در راه بیــرون اوردن گیــاه از گلــدان فعلــی‬ ‫باشــد‪ .‬منتهــا نبایــد عجلــه کــرد‪ .‬صبــر و حوصلــه مهم تریــن چیزهایــی هســتند کــه‬ ‫در ایــن شــرایط الزم اســت‪ .‬اگــر بخواهیــد گیــاه را از ســاقه بگیریــد و بیــرون بکشــید‪،‬‬ ‫نتیج ـه ای جــز خراب شــدن ان نخواهــد داشــت‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫مدیر عامل شــرکت ســیمان بجنورد گفت‪ :‬ســود خالص فروش ســیمان این شــرکت در ســه ماه نخســت امســال نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۶۵‬درصــد معــادل ‪ ۴۸۰‬میلیــارد ریــال افزایــش یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت ســیمان بجنــورد‪ ،‬سیدحســن معصومــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش ســوددهی ان هــم در ســخت تریــن ســال هــای اقتصــادی نتیجــه راهبردهــا و‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در بهبــود عملکــرد فنــی و زیرســاخت هــای مالــی شــرکت ســیمان بجنــورد اســت کــه‬ ‫در ‪ ۲‬ســال گذشــته بــه خوبــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫رشد‪ ۱۶۵‬درصدی‬ ‫شاخص سود‬ ‫خالص در سیمان‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1400‬‬ ‫منع تردد یا ‪...‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫رسانه های دارای مجوز‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫در شــرایطی کــه پزشــکان و کادر محتــرم و خــدوم پزشــکی‪،‬‬ ‫تمــام تــوان علمــی و جســمی خــود را بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫بیمــاری بــه کار گرفتــه و خســته از ســختی و مش ـق ّت کار در‬ ‫فضاهــای بیمارســتانی اســت عــده ای از مــردم از تعطیلی ســو‬ ‫ءاســتفاده کــرده وخیلــی راحــت از ایــن اســتان بــه ان اســتان‬ ‫بــه مســافرت مــی رونــد چــرا کــه منــع تــردد در ســاعت هــای‬ ‫خاصــی انجــام مــی شــود پارتــی بــازی و کاغــذ بــازی و‪...‬‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫مردم شما را به خدا نمیرید‬ ‫زنــگ خطــر بحــران کرونــا در حالــی بــه صــدا در‬ ‫امــده اســت کــه ســطح ایمنــی و دفاعی سیســتم‬ ‫بدنــی همــه ی مــا بــه زیــر صفــر اســت و همــه ی‬ ‫مــا در معــرض ابتــا و در گیــری بــا ویــروس کرونــا‬ ‫هســتیم ‪.‬‬ ‫نکتــه ی مهمــی کــه در ایــن شــرایط وجــود دارد‬ ‫بــه نــوع مدیریــت بعضــی ازمســئولین خــود‬ ‫نــگاه نکنیــد انهــا نــان خــود را الــک کــرده و الــک‬ ‫خــود را بــه دیــوار اویختــه انــد پــس فکــر کمــک‬ ‫و دســت یــاری تــان را بــه ســمت انهــا دراز نکنیــد‬ ‫هــر چــه شــما بیشــتر بمیریــد انهــا خوشــحال تــر‬ ‫هســتند هرچــه امــار قربانیــان شــما باالتــر بــرود‬ ‫انهــا قدرتمندتــر مــی شــوند اگــر انهــا واقعــا بــه‬ ‫فکــر امثــال مــن و شــما بــه عنــوان مــردم و ملــت‬ ‫پایــه و ســتون یــک کشــور بوده انــد بــه رویــه ی‬ ‫اشــتباه مدیریتــی خــود ادامــه نمی دادنــدو اصول‬ ‫اولیــه ی کنتــرل وضعیــت را رهــا نمــی کننــد تــا به‬ ‫مرحله ی بحران نرســیم‪.‬اگر از تالش و کوشــش‬ ‫کادر درمــان فاکتــور بگیریــم مــا علنا هیچــی برای‬ ‫زنــده مانــدن نداریــم ‪.‬‬ ‫مــردم خــود بــه فکــر خــود باشــیم در قرنطینــه‬ ‫بمانیــم پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت‬ ‫کنیــم بــاور داشــته باشــیم کــه کــه مــا بحــران‬ ‫زده ایــم اگربعضــی از مســئولین مــا ســر ســوزنی‬ ‫بــه مــن و شــما اهمیــت می دادنــد بســاط‬ ‫انتخاباتی‪,‬مراســمات عــزاداری ‪ ,‬قطعــی اب و‬ ‫بــرق و هــزار کوفــت و زهرمــار دیگــر را بــرای‬ ‫مــا راه نمــی انداختنــد مــا هــر روز داریــم مــی‬ ‫میریــم بعضــی ازمســئولین مــا اگــر دنبــال‬ ‫عملکــرد خــوب بودنــد کــه ایــن همــه تــار و مــار‬ ‫شــدن وجــود نداشــت بــا ســامت مــردم بــازی‬ ‫نمــی شــد متاســفانه در حــال حاضــر‪ ،‬شــاهد‬ ‫اوج گیــری کرونــاو افزایــش مبتالیــان و مــرگ و‬ ‫میــر عزیــزان هــم وطــن خــود در سراســر کشــور‬ ‫هســتیم اگــر واقعــا بعضــی ازمســئولین کشــوری‬ ‫بــه فکــر مــردم وملــت هســتند و ملــت را جــزء‬ ‫خانــواده ی خــود مــی داننــد و خانــواده ی خــود را‬ ‫برتــر از ملــت نمــی داننــد و تبعیضــی بیــن خــود و‬ ‫خانــواده ی خــود و ملــت نمــی بیننــد درســت در‬ ‫چنیــن شــرایطی بــا تعطیــل کــردن کل ادارات و‬ ‫مشــاغل چــرا تامیــن مایحتــاج مــردم را بــه عهــده‬ ‫نمــی گیرنــد و کشــور را بــه صــورت قرنطینــه کامل‬ ‫در نمی اورنــد بســیار موجــب تعجــب و شــگفتی‬ ‫اســت! داد مــردم از بــی عدالتــی و بــی مدیریتــی‬ ‫ســت ان وقــت بعضــی از مســئولین انهــا را‬ ‫مخالــف نظــام می خواننــد و برعلیــه انهــا حکــم‬ ‫صــادر می کننــد و برچســب اخــال گــر مــی زننــد‬ ‫در شــرایطی که پزشــکان و کادر محترم و خدوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬تمــام تــوان علمــی و جســمی خــود را‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بــه کار گرفتــه و‬ ‫خســته از ســختی و مشــق ّت کار در فضاهــای‬ ‫بیمارســتانی اســت عــده ای از مــردم از تعطیلــی‬ ‫ســو ءاســتفاده کــرده وخیلــی راحــت از ایــن‬ ‫اســتان بــه ان اســتان بــه مســافرت مــی رونــد چرا‬ ‫کــه منــع تــردد در ســاعت هــای خاصــی انجــام‬ ‫مــی شــود پارتــی بــازی و کاغــذ بــازی و‪...‬‬ ‫کاش بتوانیــم بفهمیــم درک کنیــم بــه بــاور‬ ‫برســیم کــه فاجعــه خطرنــاک مــرگ ومیــر عزیــزان‬ ‫از دســت رفتــه یعنــی چــی؟‬ ‫برپا کردن مراســم عزاداری برای کودک ‪5‬ســاله‪,‬‬ ‫نوجــوان ‪16‬ســاله جــوان ‪26‬ســاله و بزرگســال در‬ ‫ســن هــای مختلــف ودر حــال حاضرعــزاداری‬ ‫دســته جمعــی بابــت از دســت دادن چنــد نفــر در‬ ‫دریافت ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫توسط روستاییان‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫و کاهــش ســن واکسیناســیون بــه بــاالی ‪۵۰‬‬ ‫ســال‪ ،‬اســتقبال اهالــی روســتاها هنــوز بــه حــد‬ ‫مطلــوب نرســیده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬جامعــه هــدف بــاالی ‪ ۱۸‬ســال مــورد نظــر‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــرای‬ ‫تزریــق واکســن کرونــا در گنبــدکاووس را ‪۲۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از ‪ ۲۳‬بهمــن ســال‬ ‫گذشــته کــه تزریــق واکســن کرونا بــا اولویت کادر‬ ‫درمــان در ایــن شهرســتان شــروع شــد تــا کنــون‬ ‫حــدود ‪ ۳۵‬هــزار دُز واکســن کرونــا بــه واجدیــن‬ ‫شــرایط تزریق شــده که ‪ ۳۰‬درصد ان در مناطق‬ ‫روســتایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫پالیــده‪ ،‬ســن و اولویــت فعلــی واکسیناســیون‬ ‫کرونــا در جامعــه روســتایی و شــهری‬ ‫گنبــدکاووس را بــه ترتیــب بــاالی ‪ ۵۰‬و ‪ ۵۵‬ســال‬ ‫ذکــر کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬افــراد واجــد شــرایط‬ ‫می تواننــد بعــد از نــام نویســی در ســامانه‬ ‫ســامت بــه نشــانی ‪ SALAMAT.GOV.IR‬و‬ ‫دریافــت پیامــک اعــام زمــان و مــکان مراجعه با‬ ‫حضــور در مراکــز بهداشــت ســطح شــهرها و ‪۲۷‬‬ ‫مرکــز جامــع ســامت روســتاها واکســن کرونــا را‬ ‫تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬انجــام واکسیناســیون عمومــی علیــه‬ ‫بیمــاری کرونــا بــرای بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد جامعــه‬ ‫هــدف را در قطــع زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس‬ ‫موثــر دانســت و از مــردم گنبــدکاووس خواســت‬ ‫ی گرفتــن وضعیــت قرمــز ایــن شهرســتان‬ ‫بــا جــد ‬ ‫هرچــه زودتــر نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه‬ ‫مــورد نظــر و انجــام واکسیناســیون اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در گفــت و گــو با ایرنا‪ ،‬وضعیت‬ ‫ایــن شهرســتان را از نظــر شــیوع کرونــا فوق قرمز‬ ‫و بحرانــی اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ :‬روزانــه بیــن‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬نفر در بیمارســتان های گنبد بســتری و‬ ‫‪ ۵۰‬نفــر نیــز ترخیــص می شــوند‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۴۰۵‬بیمــار‬ ‫کرونایــی در مراکــز درمانــی گنبــدکاووس بســتری‬ ‫هســتند که ‪ ۵۸‬درصد ان ســاکن این شهرســتان‬ ‫و بقیــه از شــهرهای اطــراف پذیــرش شــدند و ‪۴۷‬‬ ‫بیمــار بدحــال نیــز در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ظرفیــت تخت هــای موجــود در‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان گفــت تــا بــه ایــن لحظــه از‬ ‫مجمــوع جامعــه هــدف و واجدیــن شــرایط ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی‪ ۳۰ ،‬درصــد از اهالــی روســتاها‬ ‫و ‪ ۶۰‬درصــد شــهروندان بــا مراجعــه بــه مراکــز‬ ‫بهداشــت واکســن کرونــا دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده در ایــن خصــوص‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تزریــق واکســن کرونــا بــه جامعــه‬ ‫هــدف در گنبــدکاووس بویــژه مناطــق روســتایی‬ ‫ان همــگام بــا دیگــر نقــاط گلســتان در حــال‬ ‫انجــام اســت و بــا وجــود اطالع رســانی گســترده‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪354‬‬ ‫یــک خانــواده‪.‬‬ ‫هموطنــان عزیــز مــن عاجزانــه از شــما التمــاس‬ ‫می کنــم بــه خاطــر یــک درصــد از امــار درســت‬ ‫مــرگ و میــر بــه هــر طریــق ممکــن بــه خودمــان‬ ‫کمــک کنیــم بــه خودمــان احتــرام بگذاریــم و‬ ‫نمیریــم تــا مــن و تــو بــه فکــر خودمــان نباشــیم‬ ‫هیــچ مســئولی بــه فکــر مــن و تــو نیســت انهــا‬ ‫مــا را در حالــت عجــز و نالــه مــردن بیشــتر‬ ‫می پذیرنــد تــا در حالــت همبســتگی و اتحــاد و‬ ‫ســامتی و ثــروت ‪.‬هــر چــه مــا بیشــتر بمیریــم‬ ‫و تلفــات بدهیــم انهــا قدرتمندتــر ســعادتمندتر‬ ‫می شــوند و فرزندانشــان در اســایش بیشــتر‬ ‫بــه ســر می برنــد بیاییــد خودمــان را نجــات‬ ‫ببخشــیم و ســامتی مــان را بدســت بیاوریــم‬ ‫مســئولین محتــرم کشــوری مــردم خســته اند‬ ‫خســته از بیمــاری‪ ,‬فقــر‪ ,‬بــی عدالتــی‪ ,‬ازبعضــی از‬ ‫کشــورهای بیگانــه کــه بــه عنــوان دوســت جــا زده‬ ‫شــدند و اب و خــاک و حیــات انهــا را در حــال بــه‬ ‫تــاراج بــردن اســت خســته از اینکــه فریادهایشــان‬ ‫در ســکوت خفــه شــده اند و بــه مــرگ ناگهانــی‬ ‫رســیده اند بــا روان و ســامتی مــردم بــازی نکنیــد‪.‬‬ ‫بیمارســتان های گنبــدکاووس بــرای پذیــرش‬ ‫بیمــار جدیــد را تکمیــل دانســت و گفت‪ :‬فضایی‬ ‫بــا ظرفیــت پذیــرش ‪ ۱۰۰‬بیمــار کرونایــی بــرای‬ ‫گــذران دوران نقاهــت تــا ‪ ۱۰‬روز اینــده در ایــن‬ ‫شهرســتان راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫بدیعــی اضافــه کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬درصــد پرســتاران‬ ‫فعــال در مراکــز درمانــی گنبــدکاووس درگیــر‬ ‫بیمــاری کرونــا هســتند و برخــی از انــان بــرای‬ ‫جبــران کمبــود نیــرو بــا وجــود انژیوکــت (لولــه‬ ‫کوچکــی بــرای تزریــق در حفــره بــدن‪ ،‬مجــرا یــا‬ ‫رگ) در محــل کار حاضــر شــده و بــه بیمــاران‬ ‫خدمــات رســانی می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫همچنیــن بــا تاکیــد برضــرورت رعایــت کامــل‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی پیشــگیری و مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا گفــت کــه برخــی فکــر می کننــد بــه‬ ‫محــض دریافــت نوبــت نخســت واکســن در‬ ‫مقابــل ایــن بیمــاری ایمــن می شــوند درحالــی کــه‬ ‫بــا گذشــت ‪ ۴۰‬روز از زمــان تزریــق نوبــت اول و‬ ‫نیــز تزریــق نوبــت دوم‪ ،‬ایمنــی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۴۰‬رســانه دارای مجــوز در ایــن اســتان فعــال‬ ‫هســتند کــه ایــن رســانه ها نســبت بــه ســال گذشــته ‪۲۲‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی خادمــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۷‬پایــگاه خبــری‪ ،‬چهــار‬ ‫روزنامــه‪ ،‬هشــت هفتــه نامــه‪ ،‬چهارماهنامــه و هشــت‬ ‫فصلنامــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در اســتان ‪ ۱۲‬دفتــر خبرگــزاری‬ ‫کشــوری از جملــه ایرنــا‪ ،‬ایســنا‪ ،‬مهــر‪ ،‬تســنیم‪ ،‬فــارس‪،‬‬ ‫پانــا‪ ،‬شبســتان‪ ،‬برنــا وایکنــا فعــال هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۵‬فعال رسانه ای در خراسان شمالی‬ ‫رییــس خانــه مطبوعــات خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫ســخنانش گفــت‪ ۲۱۵ :‬نفــر فعــال رســانه ای در اســتان‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۸۹‬نفــر تاییــد شــده اســت‬ ‫و مابقــی حــذف شــده انــد‪.‬‬ ‫خادمــی افــزود‪ ۷۵ :‬درصــد فعــاالن رســانه ای اســتان‬ ‫دارای مــدرک دانشــگاهی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع از ایــن تعــداد ‪ ۱۳۳‬نفــر تحــت‬ ‫پوشــش بیمــه بــوده و مابقــی فاقــد بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬طبــق قانــون مطبوعــات‪ ،‬مدیــران‬ ‫و مســووالن رســانه ها مکلــف بــه بهــره منــدی نیروهــای‬ ‫تحــت پوشــش خــود از خدمــات بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫خدمات برق خودرو‬ ‫نوملی‬ ‫نصب دزدگیر‬ ‫شارژ گاز کولر‬ ‫تعمیرات استارت‬ ‫بازوبسته کردن داشبورد‬ ‫دینام‪/‬سیم کشی و‪....‬‬ ‫حمید نوملی‬ ‫ادرس‪:‬جرجان‪/‬جرجــان ‪/11‬گاراژ‬ ‫طبر ســا‬ ‫همراه‪09119698917:‬‬ ‫‪09101728917‬‬ ‫مقایسه خیانت عاطفی با دوستی افالطونی‬ ‫دوســتی افالطونــی (‪ )Platonic love‬بــه رابطــه دوســتانه ای گفتــه می شــود کــه در‬ ‫ان‪ ،‬دو طــرف به دلیــل ســایق مشــترک و جهان بینــی مشــابه یکدیگــر را دوســت‬ ‫دارنــد‪ ،‬تحســین می کننــد و باهــم صمیمی انــد‪ .‬در عشــق افالطونــی‪ ،‬هیــچ نــوع‬ ‫رابطــه جنســی وجــود نــدارد‪ .‬وقتــی روابــط صمیمــی از مرزهــای تعیین شــدۀ زوجیــن‬ ‫عبــور کنــد‪ ،‬دوســتی افالطونــی ممکــن اســت بــه خیانــت عاطفــی تبدیــل شــود‪ .‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬ایــن نــوع خیانــت درهایــی را بــاز می کنــد کــه بایــد بســته بماننــد‪.‬‬ ‫یکــی از تفاوت هــای بیــن دوســتی افالطونــی و خیانــت عاطفــی ایــن اســت کــه‬ ‫خیانــت عاطفــی معمــوال مخفــی می مانــد‪ .‬یکــی دیگــر از تفاوت هــای کلیــدی بیــن‬ ‫ایــن دو مفهــوم ایــن اســت کــه در خیانــت عاطفــی‪ ،‬افــراد نســبت بــه یکدیگــر تمایــل‬ ‫جنســی دارنــد‪ .‬ایــن جاذبــه جنســی بیــن دو نفــر گاهــی از طــرف انهــا اعتــراف می شــود‬ ‫و گاهــی پنهــان می مانــد‪.‬‬ ‫نشانه های هشداردهنده‬ ‫‪ .۱‬نشانه های اینکه ممکن است شما درگیر خیانت عاطفی شده باشید‬ ‫نشــانه های زیــر هشــدارهایی اند کــه اگــر انهــا را تجربــه کرده ایــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫درگیــر خیانــت شــده باشــید‪:‬‬ ‫مخفی نگه داشتن دوستی خود؛‬ ‫بی عالقگی به صمیمیت با همسرتان؛‬ ‫دادن هدایای شخصی به دوست خود؛‬ ‫صرف نظرکردن و دورشدن از همسرتان؛‬ ‫کاهش دادن وقتی که با همسرتان می گذرانید؛‬ ‫راضی کردن خودتان با جمله «ما فقط دوست هستیم»؛‬ ‫شیفتگی یا خیال پردازی در طول روز درمورد دوست خود؛‬ ‫باور به اینکه دوست شما بهتر از همسرتان شما را درک می کند؛‬ ‫درنظرگرفتن زمان زیاد برای تنهایی یا برای برقراری ارتباط با دوست خود؛‬ ‫درمیان گذاشــتن افــکار‪ ،‬احساســات و مشــکالت بــا دوســت خــود به جــای‬ ‫همســرتا ن ‪.‬‬ ‫خودازمایی خیانت عاطفی‬ ‫اگــر پاســخ شــما بــه بیــش از ‪ ۳‬مــورد از ســوال های زیــر مثبــت اســت‪ ،‬در حــال‬ ‫خیانــت عاطفــی و ویــران ک‪--‬ردن زندگــی مشــترک خــود هســتید‪:‬‬ ‫ایا از همسرتان فاصله عاطفی دارید؟‬ ‫ایا از نظر جنسی به دوستتان تمایل دارید؟‬ ‫ایا صحبت با همسرتان برای شما دشوار است؟‬ ‫ایا گمان می کنید دوستتان بهتر از همسرتان درکتان می کند؟‬ ‫ایا دوستی شما راز است و همسرتان از این رابطه بی خبر است؟‬ ‫ایا در زندگی مشترکتان خصومت و درگیری مکرر را تجربه می کنید؟‬ ‫ایا عبارت «ما فقط دوستیم» دلیل تراشی تان برای این دوستی نزدیک است؟‬ ‫ایــا بیشــتر از اینکــه در کنــار همســرتان باشــید‪ ،‬اوقاتتــان را در کنــار دوســت خــود‬ ‫می گذرانیــد؟‬ ‫ایــا بیشــتر از اینکــه بــا همســرتان مســائل را در میــان بگذاریــد‪ ،‬بــا دوســتتان شــریک‬ ‫و هم صحبــت هســتید؟‬ ‫ایــا وقتــی بــا همســرتان درمــورد کارهــای روزانه تــان صحبــت می کنیــد‪ ،‬بــه رابطــه و‬ ‫تعاملتــان بــا دوســت خــود اشــاره نمی کنیــد؟‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 20‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس وزش بــاد شــرق شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪354‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اولویت دولت سیزدهم‬ ‫راه اندازی منطقه ازاداینچه برون‬ ‫در گلستان باشد‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه زیرســاخت های مرتبــط بــا‬ ‫توســعه در ایــن اســتان گفــت‪ :‬راه انــدازی منطقــه ازاد اینچه برون‬ ‫بایــد در اولویــت فعالیت هــای دولــت ســیزدهم در گلســتان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مطالبــات جــدی مــردم باشــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اردیبهشــت‬ ‫ســالجاری راه انــدازی منطقــه ازاد در مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام مــورد تصویــب قــرار گرفــت کــه امیدواریــم فراینــد اغــاز بــه‬ ‫کار ان در دولــت ســیزدهم ســرعت بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬راه انــدازی منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‪،‬‬ ‫گام بزرگــی در ایجــاد صنایــع تبدیلــی خواهــد بــود و در کنــار ان‬ ‫بخــش تجــاری و اقتصــادی گلســتان نیــز تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬منطقــه ازاد تجــاری اینچه بــرون‪،‬‬ ‫ارتبــاط ایــران را از مســیر ریلــی بــا اوراســیا تقویــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا بیــان ایــن کــه کشــورهای اوراســیا می تواننــد‬ ‫‪ ۸۶۲‬کاال را بــا هــم مبادلــه کننــد افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ۳۶۲ ،‬کاال‬ ‫با وجود ترکتازی کرونا در کشور‪،‬‬ ‫مسافران با خود کرونا سوغات‬ ‫می اورند!‬ ‫مــردم انــدر حســرت فهــم درســت!دیروز صبــح در خیابــان‬ ‫کمربنــدی شــهر ‪ ،‬یــک مرســدس بنــز او ‪ ۳۰۹‬نســخه‬ ‫مینی بوســی دیــدم ( همــان مینــی بــوس هــا قدیمــی کــه‬ ‫ســال هاســت تمامــی کارگــران خــط تولیــدش بــه رحمــت‬ ‫خــدا رفتــه انــد و در عجبــم کــه هنــوز شــرکت هــای بیمه این‬ ‫خــودرو هــا را بیمــه مــی کننــد و معاینــه فنــی هــم دارنــد!)‬ ‫مینــی بــوس پــر بــود از مســافر بــود‪ .‬از بچــه شــیرخوار و‬ ‫کــودک ســه چهــار ســاله تــا زن میانســال و پیــر مــرد هفتــاد‬ ‫هشــتاد ســاله کــه بــه جــز دو ســه نفــر هیچکــدام ماســک‬ ‫نداشــتند! حــق هــم داشــتند ‪ .‬قطــع بــه یقیــن در خودرویــی‬ ‫کــه کولــر نــدارد ‪ ،‬اســتفاده از ماســک در چنیــن هوای گرمی‬ ‫امــکان نــدارد‪ .‬زن جوانــی چــادر روی خــودش انداختــه بــود‬ ‫و در حــال شــیر دادن بــه نــوزادش بــود‪ .‬پیرمــردی کــه جلــو‬ ‫نشســته بــود در حــال بــاد زدن خــود بــا یــک تکــه کارتــن بــود‪.‬‬ ‫حتمــا ًانتظــار مــی کشــید کــه زودتــر بــه کبــودوال برســند و‬ ‫اگر راه باز باشــد و مانند ان مســافر خوزســتانی گم نشــود‪،‬‬ ‫ابشــار تمــام خــزه ای کبــودوال را در هفتــاد ســالگی فتــح‬ ‫کنــد! نگاهــی بــه پــاک خــودرو انداختــم‪ ... 84 .‬پــاک ‪84‬‬ ‫را در اینترنــت جســتجو کــردم‪ .‬اســتان هرمــزگان!‬ ‫یــاد حرفــی مســئولی افتــادم کــه معیشــت مــردم را عامــل‬ ‫رعایــت نکــردن پروتــکل هــای بهداشــتی مــی دانســت! بــه‬ ‫راســتی خودرویــی بــا پــاک اســتان جنوبــی کشــور در اوج‬ ‫کرونــا در شــمال کشــور و اســتان مــا چــه مــی کنــد؟! مگــر‬ ‫ســفر بــه شــهر هــا و اســتان هــای قرمــز ممنــوع نیســت؟!‬ ‫مگــر نــه اینکــه کرونــا در حــال ترکتــازی اســت و هــر روز‬ ‫رکوردهــای جدیــدی از فــوت شــدگان رونمایــی مــی شــود؟!‬ ‫ایــن حجــم از بــی تفاوتــی و ســاده انــگاری بــا هیــچ منطــق‬ ‫و عقــل ســلیمی ســازگاری نــدارد! شــاید مــا انتظــار داریــم‬ ‫کــه پلیــس جــاده هــا را ببنــدد و مانــع از مســافرت مــردم‬ ‫شــود‪ .‬ولی ســهم مردم در رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫و پرهیــز از مســافرت هــای غیــر ضــرروی چــه مــی شــود؟!‬ ‫مســافرت هــا‪ ،‬دور همــی هــا و مجالــس عروســی و عــزا‬ ‫بــه راه اســت ولــی معیشــت مــردم را بهانــه عــدم رعایــت‬ ‫پروتــکل هــا مــی دانیــم و تــا تقــی به توقــی می خــورد اول از‬ ‫همــه کســبه را خانــه نشــین مــی کنیــم!‬ ‫حاضر به کمی خانه نشینی یا استفاده از ماسک نیستیم‬ ‫ولــی وقتــی دچــار بیمــاری شــدیم در بیمارســتان صــدا را در‬ ‫گلــو رهــا مــی ســازیم و از کادر درمــان طلبــکار هســتیم!‬ ‫بــه راســتی چــه کســی پاســخگوی یتیــم شــدن کودکــی‬ ‫اســت کــه هنــوز زبــان نگشــوده اســت ولــی پــدرش روی‬ ‫تخــت ای ســی یــو دچــار زجــر تنفســی شــده اســت و‬ ‫ملحفــه تخــت را چنــگ مــی زنــد تــا شــاید یــک بــار دیگــر‬ ‫بتوانــد فرزنــدش را در اغــوش بگیرد! چه کســی پاســخگوی‬ ‫زن جوانــی اســت کــه بــا داشــتن فرزنــد چهــار ســاله ‪ ،‬در‬ ‫عنفــوان جوانــی بیــوه شــده اســت؟! تــاوان بــی مــادر شــدن‬ ‫کــودک شــیرخوار را چــه کســی مــی دهــد که مــادرش در اثر‬ ‫بــی مباالتــی مــا دچــار کرونــا شــده اســت؟! کرونــا بــا هیــچ‬ ‫کــس شــوخی نــدارد و انهایــی کــه فکــر می کنند فقــط افراد‬ ‫بیمــار و مســن در معــرض خطــر فــوت هســتند‪ ،‬ســری بــه‬ ‫بیمارســتان هــا بزننــد و از نزدیــک میانگیــن ســنی فــوت‬ ‫شــدگان را بررســی کننــد!‬ ‫البتــه ایــن همــه درد نیســت و قصــه انجــا غصــه نــاک‬ ‫مــی شــود کــه هنــوز عــده ای کرونــا را بــاور نکــرده و ان را‬ ‫دکان دســتگاه مــی داننــد و دریــغ از اســتفاده از ماســک‬ ‫و رعایــت بهداشــت فــردی! شــاید اگــر موالنــا امــروز اینجــا‬ ‫بــود بــه جــای ســرودن « مــردم انــدر حســرت فهم درســت»‬ ‫می فرمــود «انــدر حســرت فهــم درســت زجــر کــش شــدم»!‬ ‫ازادی هشت زندانی جرایم‬ ‫غیرعمد خیرین اوقاف‬ ‫افزایش شرط سنی ورود‬ ‫به دانشگاه فرهنگیان‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت کــه بــا مشــارکت اداره‬ ‫کل اوقــاف و امــور خیریــه‪ ،‬هشــت زندانــی جرایــم غیــر عمــد ایــن‬ ‫اســتان امــروز سه شــنبه ازاد شــده و بــه اغــوش خانواده هــای خــود‬ ‫بازگشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا ازاد شــدن ایــن افراد‪،‬‬ ‫تعــداد کســانی کــه از ابتــدای امســال بــا کمــک خیریــن و ســتاد دیــه‬ ‫اســتان از زنــدان ازاد شــده انــد بــه ‪ ۱۱۹‬زندانــی رســید ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مددجویــان ازاد شــده‪ ،‬محکومیــن مالــی و‬ ‫جرایــم غیرعمــد هســتند‪ ،‬ادامــه داد ‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۳۰‬زندانــی‬ ‫دیگــر جرایــم غیرعمــد در زنــدان بــه ســر می برنــد و بــرای ازادی منتظــر‬ ‫کمــک خیــران هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۵۰۰‬نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد‬ ‫بــا کمــک خیریــن و ســتاد دیــه از زندان هــای گلســتان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان هــم گفــت‪ :‬ازادی زندانیــان‬ ‫بــر اســاس نیــات واقفــان انجــام مــی شــود و بــرای ازادی هشــت‬ ‫زندانــی بیــش از ‪ ۱۸‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام روح اللــه ســلیمانی فــرد افــزود‪ :‬ســال گذشــته نیز با‬ ‫کمــک ایــن اداره کل و از محــل نیــات واقفــان ‪ ۴۳‬زندانــی جرایــم غیــر‬ ‫عمــد از زندانهــای اســتان ازاد شــده بودنــد‪.‬‬ ‫بــا تصویــب شــورای معاونیــن امــوزش و پــرورش شــرط ســنی ورود‬ ‫بــه دانشــگاه فرهنگیــان و شــهید رجایــی بــه ‪ ۲۴‬ســال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ناصــر ســلیمان زاده رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی‬ ‫و امــور اداری وزارت امــوزش و پــرورش در خصــوص نتیجــه‬ ‫نشســتی در خصــوص رســیدگی بــه وضعیــت اعتــراض برخــی‬ ‫داوطلبــان در خصــوص درج شــرط ســنی ورود بــه دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان و شــهید رجایــی از ‪ ۲۴‬ســال بــه ‪ ۲۲‬ســال گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه درخواسـت های مکــرر داوطلبــان و بــه منظــور افزایــش‬ ‫دایــره انتخــاب و زمینــه ســازی بــرای گزینــش اصلــح‪ ،‬بــا تصویــب‬ ‫شــورای معاونیــن وزارت امــوزش و پــرورش و تاییــد وزیــر‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬حداکثــر ســن ورود بــه دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫و دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی از ‪ ۲۲‬ســال بــه ‪ ۲۴‬ســال‬ ‫تمــام (متولدین‪۱۳۷۶/۷/1‬بــه بعــد) افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــا انتشــار دفترچــه شــماره ‪ ۲‬دانشــگاه سراســری و اعــام شــرایط‬ ‫ســنی بــرای انتخــاب رشــته در دانشــگاه فرهنگیــان بســیاری از‬ ‫داوطلبــان بــه کاهــش ســن پذیــرش در دانشــگاه های تربیــت معلــم‬ ‫اعتــراض کردنــد‪ .‬صبــح امــروز مهــر در گزارشــی بــا عنــوان ســرگردانی‬ ‫داوطلبان ورود به دانشــگاه فرهنگیان و عدم پاســخگویی مســئوالن‬ ‫بــه بررســی ایــن اعتراض هــا و نظــر برخــی مســئوالن امــوزش و‬ ‫پــرورش از جملــه رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان پرداخت‪/.‬مهــر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۳‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۴‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۴‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۵‬تقاضــای ‪۱‬خانــم حــوا مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۲۲۸‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۹۹۵۸۶۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شده اســت‪ ۲ .‬خانــم حبیبــه مشــک ریــز بــه شــماره شناســنامه ‪ ۹۰۵‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۰۹۹۲۶۳۰‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‬ ‫کل عرصــه‪ ۲۴۵/55:‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۳۸۴‬فرعــی از یــک فرعــی از ‪ _۱۲‬اصلــی بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی قادرابــاد طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضیــان دارد‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۳۶.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۰‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۹۳‬تقاضــای اقــای محمــد مشــک ریــز بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۷۵‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۲۲۵۴۰۴۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد قنبــر درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســعم مشــاع از ‪ ۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۹۸‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای عباســعلی عارفــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۳۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۰۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۹‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۴۶‬تقاضــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۰۰۶۴۷۶۰۴۷‬درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۱۰۹/65‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای تیمســار اویســی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۵۰.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائی ـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۶۹‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۸‬تقاضــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه نمایندگــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۰۰۲۴۶۱۱۰۵‬درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۷۰۸/70‬متــر مربــع از پــاک ‪ _۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای تیمســار اویســی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۵۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۸‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۴۷‬تقاضای‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی اداره کل مرکــز خدمــات حــوزه هــای علمیــه اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۰۵۹۲۲۲۲۹۹۱‬درششــدانگ اعیانــی یــک باب ســاختمان بانضمام پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصه که مابقی ان وقف اســت به مســاحت ‪ ۱۰۶۱/90‬متر مربع از پالک ‪ _۱۱۸‬اصلی واقع در اراضی ســعداباد بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رســمی اقای تیمســار اویســی به متقاضی‬ ‫دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۵۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫تجهیــزات پزشــکی ســرمایه ای بــه بیمارســتان های امــام حســن‬ ‫(ع)‪ ،‬امــام علــی (ع)‪ ،‬بنــت الهــدی بجنــورد و امــام خمینــی (ره)‬ ‫شــیروان اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫حســن ســهرابی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اقــام اهــدا‬ ‫شــده بــرای بیمارســتان امــام حســن (ع) بجنــورد شــامل یــک‬ ‫دســتگاه اکمــو‪ ،‬ام ار ای‪ ،‬رادیولــوژی پرتابــل‪ ،‬اکوســونوگرافی‬ ‫پرتابــل‪ ،‬ســی تــی اســکن‪ ۲۵۶‬اســایس و اکوکاردیوگرافــی اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن ســازمان همچنیــن بــرای بیمارســتان امــام‬ ‫علــی (ع) بجنــورد یــک دســتگاه ‪ CRRT‬و رادیولــوژی پرتابــل‪ ،‬و‬ ‫بــرای بیمارســتان بنــت الهــدی بجنــورد و بیمارســتان امــام خمینــی‬ ‫(ره) شــیروان نیــز یــک دســتگاه ویدئــو الرنگوســکوپ اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقــام اهــدا شــده دیگــر نیــز شــامل یــک دســتگاه‬ ‫اکوســونوگرافی پرتابــل و ســی تــی اســکن بــرای بیمارســتان ایــت الله‬ ‫هاشــمی رفســنجانی شــیروان‪ ،‬یــک دســتگاه ســی تــی اســکن بــرای‬ ‫بیمارســتان پورســینا اشــخانه و دستگاه لیکوئید هندلینگ و دستگاه‬ ‫تشــخیص نوکلوئیــد اســید بــرای معاونــت بهداشــتی اســتان اســت‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اهدا تجهیزات پزشکی به‬ ‫خراسان شمالی سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کِشــت پاییــزه اســت کــه اب مــورد نیــاز ان از بــاران پاییــزی‬ ‫تامیــن خواهــد شــد و فشــاری بــه منابــع حداقلــی اب موجــود در‬ ‫اســتان نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در خصــوص وضعیــت کرونــا در گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گذشــت پنــج پیــک شــیوع ایــن بیمــاری‪ ،‬رفتــار‬ ‫مــردم عــادی شــده و ســطح رعایــت مــوارد بهداشــتی بــه حداقــل‬ ‫رســیده و مــردم دیگــر ایــن ویــروس را جــدی نمــی گیرنــد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری در‬ ‫گلســتان بــه یــک هــزار و ‪ ۸۶۱‬نفــر رســیده کــه نســبت بــه روز‬ ‫گذشــته ‪ ۱۲۵‬نفــر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع کل بیمــاران بســتری در اســتان بــه علــت ابتــا بــه‬ ‫کرونــا‪ ۱۸۱ ،‬بیمــار در بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان‬ ‫قــرار دارنــد و حــال ‪ ۷۰‬بیمــار دیگــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بــا تعرفــه ترجیحــی در ایــران وجــود دارد کــه بخــش زیــاد ان در‬ ‫گلســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی اصــاح ریــل عریــض بــرای پیوســتن راه اهــن ایــران بــه‬ ‫ترکمنســتان و ســپس قزاقســتان‪ ،‬ابــاغ منطقــه ازاد تجــاری و‬ ‫ایجــاد بندرخشــک خواجــه نفــس را از بهتریــن دســتاوردهای دولــت‬ ‫دوازدهــم در گلســتان دانســت و تاکیــد کــرد کــه اجــرای کامــل ایــن‬ ‫طــرح هــا می توانــد منشــا تحــول بــزرگ در اســتان شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ضــرورت راه انــدازی کارخانــه قنــد در گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی ایــن اســتان ســاالنه بــه‬ ‫بیــش از پنــج میلیــون تـُـن رســیده و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫کشــاورزی ســاالنه زیــر کشــت چغندرقنــد مـی رود کــه ایــن محصــول‬ ‫بــه صــورت خــام راهــی کارخانــه فــراوی اســتان می شــود‪.‬‬ ‫حق شــناس افــزود‪ :‬در کنــار چغندرقنــد‪ ،‬محصــوالت دیگــری‬ ‫ماننــد گنــدم‪ ،‬زیتــون‪ ،‬کلــزا و چندیــن محصــول دیگــر بــه صــورت‬ ‫خــام بــه اســتان های دیگــر ارســال می شــود کــه نتیجــه ایــن‬ ‫خــام فروشــی‪ ،‬از دســت دادن چندیــن فرصــت شــغلی و ارزش‬ ‫افــزوده فــراوان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئولین کارخانــه تولیــد قنــد اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کردنــد کــه در صــورت تامیــن ســاالنه‬ ‫یــک میلیــون تـُـن چغندرقنــد خــام در گلســتان‪ ،‬کارخانــه تولیــد‬ ‫قنــد و شــکر در گلســتان ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪ :‬چغندرقنــد از جملــه محصــوالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪+‬‬ ‫بیماری کرونا در سالمندان و افراد دارای نقص ایمنی می تواند شدیدتر باشد‬ ‫لذا رعایت اصول بهداشتی بسیار مهم است‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 42‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف بیشــینه ‪ 40‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1400‬‬ ‫پلمب هشت تاالر‬ ‫پذیرایی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه علــت رعایــت نکــردن مصوبــات کرونــا و شــیوه نامــه‬ ‫بهداشــتی در یــک هفتــه اخیــر هشــت تــاالر پذیرایــی اســتان‬ ‫پلمــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر افشــین دلشــاد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی همچنیــن یــک هــزار و ‪۴۴۹‬‬ ‫بازدیــد از تاالرهــا‪ ،‬مراکــز‪ ،‬اماکــن عمومــی و محیــط و‬ ‫کارگاه هــای کاری انجــام شــد کــه عــاوه بــر ایــن ‪ ۶۹۰‬مــورد‬ ‫بازدیــد نیــز در قالــب گشــت مشــترک بــا‬ ‫همــکاری نیروهــای داوطلــب بســیج و‬ ‫هــال احمــر انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن میــان ‪ ۶۸‬اخطاریــه بــه‬ ‫دلیــل عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫توســط بازرســان بهداشــت محیــط و حرفــه‬ ‫ای دانشــگاه علــوم پزشــکی صــادر شــد‪.‬‬ ‫دلشــاد بــا اشــاره بــه پلمــب شــکنی برخــی‬ ‫از تاالرهــای پذیرایــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه بازدیدهــای مکــرر و بــا وجــود‬ ‫تذکــرات و اخطــار هــای الزم و حتــی صــدور‬ ‫اخطاریــه و پلمــب‪ ،‬متاســفانه برخــی از‬ ‫تاالرهــا‪ ،‬اقــدام بــه پلمــب شــکنی و برگــزاری‬ ‫مراســم ها می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــا این وجــود اقناع‬ ‫مردمــی و جلوگیــری از برگــزاری مراسـم های‬ ‫عروســی نیازمنــد پــای کار بــودن تمامــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و متولیــان امــر اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه‬ ‫گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن‬ ‫بیمــاری را پشــت سرگذاشــته و از هفتــه جــاری وارد مــوج‬ ‫فراوری ‪ ۲۵۰‬هزار تن چغندر‬ ‫قند در سالجاری‬ ‫پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا‬ ‫یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد؛ ایــن میــزان فوتــی از ابتــدای‬ ‫مردادمــاه تاکنــون نیــز ‪ ۲۴‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق خانه باغ ها با‬ ‫‪10‬فقره سرقت در مانه و سملقان‏‬ ‫مرگ دلخراش کودک ‪ 5‬ساله‬ ‫در سقوط از طبقه چهارم‏‬ ‫انهدام باند سرقت‬ ‫موتورسیکلت در گنبدکاووس‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق خانــه بــاغ هــا بــا ‪ 10‬فقــره ســرقت خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مهــدی مهــران‬ ‫فــر»در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬در پــی گــزارش شــهروندان مبنــی بــر‏وقــوع چند فقره‬ ‫ســرقت در خانــه باغ ها‪،‬زمین هــای کشــاورزی و باغــات بخش‬ ‫مانــه‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق یــا‏ســارقان در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی‪ ،‬بررســی‬ ‫شــیوه هــای ســرقت و تعقیــب و مراقبــت هــای شــبانه روزی‪،‬‬ ‫ســرانجام‏مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی ‪ 2‬نفــر‬ ‫ســارق ســابقه دار حرفــه ای را حیــن ســرقت از خانــه بــاغ هــا‬ ‫دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫متهمــان در بازجویــی هــای صــورت گرفتــه بــه ‪ 10‬فقره ســرقت‬ ‫‏ابــزاراالت کشــاورزی‪ ،‬بــذر پیــاز و ســایر اقالم بــا ارزش باغبانی‬ ‫بــه ارزش تقریبــی ‪ 800‬میلیــون ریــال از خانه باغ های ســطح‬ ‫‏شهرســتان بجنــورد و مانــه و ســملقان اعتــراف نمــوده‪ ،‬کــه‬ ‫بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مرجــع‏قضائــی معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫در حادثــه ای دلخــراش دختــر بچــه ‪ 5‬ســاله بجنــوردی از‬ ‫پنجــره ی طبقــه چهــارم ســاختمان ســقوط کــرد و جــان خــود را‬ ‫از ‏دســت داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مســعود وحیــدی» در بیــان جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏دریافــت گــزارش ســقوط دختــر بچــه‬ ‫‪ 5‬ســاله از پنجــره ســاختمانی ‪ 4‬طبقــه واقــع در یکــی از مناطــق‬ ‫شــهر بجنــورد ‏بالفاصلــه مامــوران پلیــس ‪ 110‬و فوریت هــای‬ ‫پزشــکی ‪ 115‬در محــل حاضــر شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور مامــوران کالنتــری در محــل و پــس از‬ ‫بررســی های اولیــه مشــخص شــد دختــر بچــه ای ‪ 5‬ســاله بــا‬ ‫‏توجــه بــه نبــود حفــاظ در پنجره هــا در زمــان بــازی بــا بــرادر ‪7‬‬ ‫ســاله خــود و در غفلــت خانــواده از پنجــره بــه پاییــن ســقوط‬ ‫‏کــرده و بــر اثــر شــدت صدمــه وارده پــس از رســیدن بــه‬ ‫بیمارســتان جــان خــود را از دســت داده اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکــه جســد بــا‬ ‫دســتور مقــام قضائــی بــه پزشــک قانونــی انتقــال یافــت بــه‬ ‫‏شــهروندان توصیــه کــرد بــا حفــاظ کــردن پنجــره هــا و کنتــرل‬ ‫بیشــتر فرزنــدان خردســال خــود از بــروز حــوادث ایــن چنینــی‬ ‫‏جلوگیــری کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از دســتگیری‪ 4‬ســارق ســابقه دار و‬ ‫اعتــراف انهــا بــه ‪ 10‬فقــره ســرقت موتورســیکلت در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمود علی فر» در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫پلیــس گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت موتورســیکلت در‬ ‫ســطح حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬موضــوع دســتگیری ســارق یــا ســارقان‬ ‫احتمالــی بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری‪ 12‬ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪،‬‬ ‫تحقیقــات گســترده پلیســی و رصــد دوربین هــای مداربســته‬ ‫موفــق شــدند ســارقان را شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫ضربتــی ‪ 4‬ســارق را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی فر افزود‪ :‬از این باند تعداد ‪ 10‬دستگاه موتورسیکلت‬ ‫ســرقتی کشــف و ضبــط گردیــد و متهمــان بــه جــرم خــود اعتــراف‬ ‫وجهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مقــام قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس ضمــن قدردانــی از همــکاری‬ ‫شــهروندان بــا پلیــس از انــان خواســت‪ :‬وســایل نقلیــه خــود را بــه‬ ‫تجهیــزات ایمنــی مجهــز و از رهــا کــردن موتورســیکلت خــود بــدون‬ ‫قفــل مطمئــن جــدا خــودداری کننــد و در صــورت مشــاهده هرگونه‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را بــه پلیــس ‪ 110‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند برابــر مــاده‪۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۲‬تقاضای دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی اداره کل نوســازی مــدارس اســتان گلســتان بــه شــماره شناســه‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۵۹۱۲۴۰‬در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪۳۲۵۰/۴۰‬متــر مربــع از پــاک‪ ۱۱۸-‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعد اباد بخش دو حــوزه ثبت گرگان طبــق رای صادره‬ ‫حکایــت از انتقــال مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع تبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الف‪۷۴۴۸‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائیـن نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۶۷‬هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۷۸‬تقاضــای خانــم ســاره تازیکــه کلوئــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۳۰۳‬و کدملــی ‪ ۲۱۲۱۰۴۵۸۷۲‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد یحیــی درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۳۴۰/10‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _ ۱۴۹۳‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصالح قضائی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۷۹.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند برابــر مــاده‪۳‬و ماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۷۹۹۱‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقردر واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۸۵‬تقاضای اقــای علــی ســر گلزائــی بــه شــماره شناســنامه ‪۸۳۶‬وکدملــی ‪۳۶۷۰۷۲۷۵۹۰‬صــادره از زابــل فرزنــد‬ ‫احمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بناشــده اســت بمســاحت ‪۲۴۲‬متــر مربــع از پــاک شــماره‪-۱۲۶‬اصلی واقــع در اراضــی گلنــد بخــش دو حــوزه تبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال مالــک رســمی اقــای عباســعلی‬ ‫پیکرســتان بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع تبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الف‪۷۴۷۷‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۶:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۶/۱:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۹‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۸۶‬تقاضــای دولــت جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بــه نمایندگــی اســتانداری اســتان گلســتان بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶‬درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪۴۴۳۵۲‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _ ۱۱۸‬اصلــی واقــع در اراضــی ســعداباد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای تیمســار اویســی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۴۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۳‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیـ ‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۰۳‬تقاضــای اقــای رمضانعلــی باقــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۱۳۳۲‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۱۷۱۳۷۲۷‬صــادره‬ ‫از گــرگان فرزنــد احمــد درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ ۱۳۳‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _ ۲۶۶۸‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۸۳.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۲۱۹۱‬هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‪/‬خانم محمدی بطیاری به شناسنامه ‪ ۲۹۶۸‬کدملی ‪ ۲۱۲۰۹۳۲۵۱۴‬صادره از گرگان فرزند علیرضا متقاضی‬ ‫کالس پرونده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۰۴۱‬در شش دانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۴۸‬متر مربع از پالک‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از از این رو اشخاصی که‬ ‫نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم تصرفات متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانزده روز اگهی می شــوداز این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۶۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۶/۱:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫‪+‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪354‬‬ ‫اگر کسی به بیماری کرونا مبتال شود و وارد جامعه شود‪،‬با توجه‬ ‫به خطر سرایت باالی این ویروس‪ ،‬افراد زیادی را مبتال خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییــس کارخانــه چغنــدر قنــد شــیروان گفــت‪ :‬جــذب و‬ ‫فــراوری ‪ ۲۵۰‬هــزار تــن محصــول چغنــدرکاران اســتان و‬ ‫ســایر نقــاط کشــور طــی ســالجاری در ایــن کارخانــه انجــام‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هــادی کاظمیــان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬پیــش‬ ‫بینــی شــده امســال ‪ ۱۴۰‬هــزار تــا ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن چغنــدر در‬ ‫قالــب قــرارداد منعقــد شــده بــا کشــاورزان در ایــن کارخانــه‬ ‫جــذب شــود و مابقــی ایــن محصــول از ســایر چغنــدرکاران‬ ‫کشــور تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در ســال های اخیر‪ ،‬بیشــترین میزان‬ ‫جــذب چغندرقنــد ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن و پارســال ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن بود‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه اجــرای کشــت پاییــزه چغنــدر قند در اســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پارســال محصولــی از کشــت پاییــزه چغندر‬ ‫قنــد بــه مــا تحویــل نشــد‪ ،‬امســال ‪ ۷۴‬هــزار تــن چغنــدر قنــد‬ ‫کشــت پاییــزه جذب شــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره جــذب شــکر خــام در کارخانــه قنــد شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه قــرارداد منعقد شــده‪ ۵۵ ،‬هزار تن شــکر‬ ‫در ایــن کارخانــه تصفیــه مــی شــود کــه تاکنــون ‪ ۴۵‬هــزار تــن‬ ‫از ایــن میــزان جــذب شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کارخانــه چغنــدر قنــد شــیروان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۵‬هــزار تــن شــکر خــام تصفیــه و بــه دولــت تحویــل‬ ‫داده شــده اســت و مابقــی هــم بــه تدریــج تصفیــه می شــود‪.‬‬ ‫ظرفیــت کارخانــه قنــد شــیروان جــذب ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تن‬ ‫چغنــدر قند اســت‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان در ‪ ۱۰‬کیلومتــری غــرب شــیروان‬ ‫واقــع اســت و ‪ ۶۵۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم در ایــن واحــد‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی ایــن اســتان از نظــر ســطح زیــر کشــت چغنــدر قنــد‬ ‫رتبــه ‪ ۹‬و از نظــر میــزان تولیــد رتبــه دهــم کشــور را دارد کــه‬ ‫بــا داشــتن ‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــتزارهای چغنــدر کشــور در تولیــد‬ ‫‪ ۱.۵۱‬درصــد ایــن محصــول ســهم دارد‪.‬‬ ‫افتتاح سامانه مکان یاب‬ ‫تماس با اورژانس‬ ‫در اسفراین‬ ‫افتتــاح ســامانه اســتعالم موقعیــت جغرافیــای‬ ‫تمــاس گیرنــدگان بــا اورژانــس ‪ ۱۱۵‬اســفراین بــا حضور‬ ‫ویدیــو کنفرانســی سرپرســت ســازمان اورژانــس‬ ‫کشــور انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رییــس اورژانــس پیــش‬ ‫بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی‬ ‫دانشــکده علوم پزشــکی اســفراین در ایین افتتاح این‬ ‫طــرح اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح در هفــت شــهر کشــور‬ ‫اجــرا شــده و اســفراین نخســتین شهرســتان شــرق‬ ‫کشــور اســت کــه ســامانه مــکان یابی تمــاس گیرندگان‬ ‫بــا اورژانــس در ان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫امین کشــوری افزود‪ :‬با افتتاح ســرویس اســتعالم‬ ‫موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی تمــاس گیرنــدگان‬ ‫بــا اورژانــس ‪ ،۱۱۵‬زمــان رســیدن بــر بالیــن بیمــاران‬ ‫و مصدومــان در اســفراین ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬دقیقــه کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی اشــنایی نبــودن بــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایی‬ ‫بیمــار‪ ،‬نااشــنایی بــه مناطــق شــهری و روســتایی‪،‬‬ ‫درخواســت کمک از اورژانس توســط اطفال و کودکان‬ ‫یــا عــدم اگاهــی تمــاس گیرنــده بــه علــت بیمــاری و‬ ‫کاهــش ســطح هوشــیاری از جملــه مشــکالت ادرس‬ ‫دهــی تمــاس گیرنــدگان بــا اورژانــس ذکــر کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬راه انــدازی ایــن ســامانه‪ ،‬مشــکالت یــاد شــده‬ ‫را رفــع می کنــد‪.‬‬ ‫کشــوری افــزود‪ :‬بــا راه انــدازی این ســامانه مشــکالت‬ ‫دریافــت ادرس و موقعیــت مکانــی رفــع و نزدیــک‬ ‫تریــن امبوالنــس از پایــگاه اورژانســی شهرســتان‬ ‫در ســریع تریــن زمــان ممکــن بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫اورژانســی پیــش بیمارســتانی بــه محــل حادثــه و بیمار‬ ‫اعــزام میشــود‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین ‪ ۹‬پایــگاه جــاده ای و شــهری‬ ‫اورژانــس دارد کــه ‪ ۲‬پایــگاه شــهری و هفــت پایــگاه‬ ‫جــاده ای دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــرقی بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪354‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫برای چی از کار‬ ‫خود نفرت دارید؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :353‬هــر قــدر شــرکت ها و ســازمان ها‬ ‫ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی کارمندانشــان را ماهرانه تــر بــراورده‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همــان میــزان هــم کارمنــدان بــا تعهــد‪،‬‬ ‫وفاداری‪ ،‬رضایت و انرژی مثبت بیشتری کار می کنند و‬ ‫بــه همــان میــزان هــم دچــار اســترس کمتــری می شــوند‪.‬‬ ‫حتــی اگــر یکــی از ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی هــم برطــرف شــود‪،‬‬ ‫بــه انــدازه ی خــودش متغیرهــای ذکر شــده را بــاال خواهد‬ ‫بــرد و هــر چــه نیازهــای بیشــتری برطــرف شــود‪ ،‬اثــر‬ ‫مثبت تــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫معموال از مدیران ارشد یک سوال ساده می پرسیم‪:‬‬ ‫اگــر کارمندتــان احســاس کنــد کــه پرانرژی تــر اســت‪ ،‬ارج‬ ‫و قربــی دارد و متمرکــز و هدفــدار اســت‪ ،‬ایــا کارش را بهتــر‬ ‫انجــام می دهــد؟ مشــخصا جــواب همه «بله» اســت‪ .‬ســپس‬ ‫می پرســیم «خــب حــاال حاضرید چقــدر روی این نیازهایشــان‬ ‫ســرمایه گذاری کنیــد؟» اینجاســت کــه ســکوت نــه چنــدان‬ ‫خوشــایندی پش ـت بند ان بل ـه ی اولیــه بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان کاســتکو تقریبــا دو برابــر کارمنــدان ‪Sam’s Club‬‬ ‫فــروش ایجــاد می کننــد‪ .‬نــرخ تــرک شــغل در بیــن کارمندانــی‬ ‫کــه حداقــل یــک ســال بــا شــرکت همــکاری داشــته اند تنهــا‬ ‫‪ 5‬درصــد ِ ناقابــل اســت و اگــر بخواهیــم کل کارمنــدان را در‬ ‫نظــر بگیریــم ایــن امــار بــه نســبت والمــارت پایین تــر هــم‬ ‫می ایــد‪ .‬فقــط کاهــش هزینه هــا در بــه خدمــت گرفتــن‬ ‫نیروهــای جدیــد و امــوزش انهــا بــه انــدازه ی چنــد صــد میلیون‬ ‫دالر در ســال بــرای کاســتکو صرفه جویــی بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫بیــن ســال های ‪ 2003‬تــا ‪ ،2013‬ارزش ســهام ایــن شــرکت‬ ‫بیــش از ‪ 200‬درصــد افزایــش یافــت کــه در مقایســه بــا انهــا‬ ‫والمــارت تنهــا ‪ 50‬درصــد افزایــش ارزش ســهام داشــت‪ .‬پــس‬ ‫ســایر شــرکت ها منتظــر چــه چیــز دیگــری هســتند تــا بــر روی‬ ‫کارمندانشــان ســرمایه گذاری کننــد؟‬ ‫درد و رنــج یکــی از قویتریــن محــرک هاســت‪ .‬معمــوال‬ ‫شــرکت ها زمانــی بــه مــا مراجعــه می کننــد و خواســتار ارائــه‬ ‫خدماتمــان می شــوند کــه یــا یــک کارمنــد خیلــی خــوب را از‬ ‫دســت داده باشــند یــا خــود شــخص رئیــس شــرکت دیگــر‬ ‫دســت و دلــش بــه کار کــردن نــرود یــا اینکــه یکهــو و از همــه‬ ‫جــا بی خبــر یکــی از مدیــران اجرایــی شــرکت کــه اتفاقا ســن و‬ ‫ســالی هــم نداشــته و در حــال پیشــرفت بــوده همــان وســط‬ ‫شــرکت ایســت قلبــی کــرده و جــا در جــا پــس افتــاده اســت‬ ‫(فقــط در شــش مــاه اخیــر ‪ 12-10‬مــورد از اینهــا داشــته ایــم)‪.‬‬ ‫در دنیایــی کــه اعــداد و ارقــام ان را بــه جلــو می راننــد‪،‬‬ ‫ترســناک ترین بحثــی کــه بــرای اعمــال تغییــرات می تــوان‬ ‫داشــت‪ ،‬ان بحثــی اســت کــه بــه توجــه بیشــتر بــه نیازهــای‬ ‫کارمنــدان اشــاره می کنــد تــا از ایــن طریق بهــره وری‪ ،‬وفاداری‬ ‫و عملکــرد کاریشــان بهبــود یابــد‪ .‬تجربـه ی شــخصی مــا ایــن‬ ‫را نشــان می دهــد کــه هــر روزه شــرکت های بیشــتری ایــن‬ ‫چالــش را می پذیرنــد (عمومــا ابتــدا نیــاز فیزیکی کارمنــدان را‬ ‫از طریــق اجــرای برنامه هــای ســامتی برطــرف می کننــد)‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال انــی گرایــش جدیــد در ذهنیــت ســازمانی در رابطه‬ ‫بــا ســرمایه گذاری بیشــتر بــر روی نیازهــای کارمنــدان‪ ،‬هنــوز‬ ‫رواج چندانــی پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اســان ترین راه بــرای شــرکت هایی کــه می خواهنــد ایــن‬ ‫چالــش را بپذیرنــد ایــن اســت کــه ایــن ســوال پایـه ای را از‬ ‫خــود بپرســند‪« :‬چــه چیزهایــی باعــث می شــود کارمنــدان‬ ‫مــا پرانرژی تــر باشــند‪ ،‬حــس کننــد کــه کســی از انهــا‬ ‫پشــتیبانی می کنــد‪ ،‬تمرکــز بیشــتری داشــته باشــند و‬ ‫از درون الهــام بگیرنــد؟» اینکــه مثــا ان اســتراتژی ‪90‬‬ ‫دقیقه ای را برای کل شــرکت اجباری کنیم هیچ هزینه ای‬ ‫نــدارد‪ .‬یــا اینکــه بــرای انجــام دادن کارهــای عــادی نظیــر‬ ‫ایمیــل پاســخ دادن محدودیــت زمانــی تعریــف نکنیــم تــا‬ ‫کارمنــد دچــار اســترس شــود‪ .‬بعضــی از شــرکت ها – از‬ ‫جملــه اکثــر شــرکت های منطقــه ی ‪Silicon Valley‬‬ ‫در کالیفرنی ـا ‪ ،‬بــا ســاختن محیطــی بــرای ورزش کــردن یــا‬ ‫خوابیــدن کارمنــدان و ارائــه غذاهــای باکیفیــت و ســالم بــه‬ ‫صــورت رایــگان یــا بــا قیمت هــای خیلــی ناچیــز گام هــای‬ ‫اولیــه را در ایــن زمینــه برداشــته اند‪.‬‬ ‫همچنیــن وقتــی قــرار باشــد‪ ،‬از مدیرانــی تقدیــر شــود کــه‬ ‫انســانیت سرشــان می شــود‪ ،‬ادم هــای فروتنــی هســتند و‬ ‫بــرای کارمندانشــان بــه عنــوان یــک همنــوع ارزش قائلنــد و بــه‬ ‫خاطــر نتایــج کوتاه مــدت خشــم یــا توقعــات خــود را بــر ســر‬ ‫کارمندانشــان خالــی نمی کننــد تــا در درازمــدت محیــط کارشــان‬ ‫را بــه محیطــی رعــب اور و ســمّی تبدیــل نمب کننــد‪ ،‬انــگاه‬ ‫تفــاوت بســیاری ایجــاد خواهــد شــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه نتایــج تحقیقــات مــا نشــان می دهــد‪ ،‬وقتــی کــه محیــط‬ ‫کار بــه کارمنــدان اجــازه می دهــد تغییــر مثبتــی در دنیــا ایجــاد‬ ‫کننــد‪ ،‬تعهــد کاری انهــا هــم بــه نوب ـه ی خــود افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫نکتــه ی دیگــر اینجــا اســت کــه انــرژی ســاتع شــده از‬ ‫شــخص مدیــر‪ ،‬چــه مثبــت چــه منفــی‪ ،‬واگیــردار اســت‪.‬‬ ‫وقتــی کــه مدیــری بــه صــورت علنــی کارمنــدش را تشــویق‬ ‫می کنــد کــه بــه شــکلی پایدارتــر کار کنــد (بــه خصــوص‬ ‫وقتــی کــه شــخص مدیــر خــودش هــم حرف هــای خــودش‬ ‫را انجــام بدهــد و مثــل یــک الگــو باشــد)‪ ،‬انــگاه کارمنــدان‬ ‫هــم بــا ‪ 55‬درصــد تعهــد شــغلی و ‪ 53‬درصد تمرکز بیشــتر‬ ‫برایــش کار می کننــد و بــه احتمــال زیــادی کارشــان را ول‬ ‫نمی کننــد‪ .‬ایــن چیــزی بــود کــه مــا در تحقیــق مشــترکمان‬ ‫بــا دانشــگاه هــاروارد بــه ان رســیدیم‪.‬‬ ‫ادامه شماره بعد با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫علت اینکه به دنبال شغلی که دوست داریم‪ ،‬نمی رویم چیست؟‬ ‫موسی توماج ایری‬ ‫هــر یــک از مــا موجــودی منحصــر به فرد هســتیم‬ ‫و اســتعدادها و عالیــق خــاص خــود را داریــم‪ .‬اکثر‬ ‫مــا بــه طــور شــهودی می دانیــم کــه از چــه کار و‬ ‫فعالیتــی خوش مــان می ایــد و گاهــی ممکــن‬ ‫اســت در اوقــات فراغــت بــه ایــن عالیــق بپردازیــم‪.‬‬ ‫بــرای بیشــتر مــا‪ ،‬کار و شــغل چیــزی جــدا از عالقــه‬ ‫و تفریــح اســت‪ .‬در حالــی کــه روان شناســی را‬ ‫دوســت داریــم‪ ،‬مهندســی می خوانیــم‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫بــه نقاشــی عالقــه داریــم‪ ،‬حســابدار می شــویم‪.‬‬ ‫از معمــاری خوشــمان می ایــد امــا صنایــع قبــول‬ ‫می شــویم‪ .‬دوســت داریــم بــرای خودمــان کار‬ ‫کنیــم امــا کارمنــدی را انتخــاب می کنیــم‪ .‬تنهــا‬ ‫تعــداد محــدودی از هــزاران فــردی کــه بــا انهــا‬ ‫برخــورد داشــته ام کارشــان را دوســت داشــته اند‪.‬‬ ‫اکثــر انهــا بــه دنبــال کار و شــغل مــورد عالقــه ی‬ ‫خــود نرفت ـ ه بودنــد‪ .‬امــا چــرا چنیــن اســت؟ چــرا‬ ‫شــغلی را کــه دوســت داریــم‪ ،‬انجــام نمی دهیــم؟‬ ‫عالیق و استعدادهای خود را نمی شناسیم‬ ‫بســیاری از مــا حتــی در ســنین بلــوغ و بزرگســالی‬ ‫نیــز بــه درســتی عالیــق و اســتعدادهای خــود را‬ ‫نمی شناســیم‪ .‬هرگــز بــرای این نوع از خودشناســی‬ ‫امــوزش ندیده ایــم و راهنمایــی نشــده ایم‪ .‬مدرســه‬ ‫در اصل قرار اســت جایی برای کشــف و شــکوفایی‬ ‫عالیــق و اســتعدادهای مــا باشــد‪ ،‬امــا در عمــل‬ ‫چنیــن اتفاقــی نمی افتــد‪ .‬مــا مجبوریــم عالیــق‬ ‫خــود را در محــدوده ی رشــته های دفترچــه ی‬ ‫کنکــور بجوییــم و پــس از ان هــم معمــوال در دام‬ ‫رشــته و کاری کــه هیــچ عالق ـه ای بــه ان نداریــم‪،‬‬ ‫گیــر می افتیــم‪ .‬هرچنــد کــه برخــی از تســت های‬ ‫اســتعدادیابی و تیپ شناســی شخصیتی می توانند‬ ‫بــرای کشــف عالیــق و اســتعدادها مفیــد باشــند اما‬ ‫کافــی نیســتند‪ .‬ایــن ازمون هــا بســیار ساده ســازی‬ ‫شــده اند و پیچیدگــی تفاوت هــای فــردی‪ ،‬تجــارب‬ ‫گذشــته و تاثیــرات محیطــی کــه شــخص در ان‬ ‫رشــد کــرده اســت را در نظــر نمی گیرنــد‪ .‬از طــرف‬ ‫دیگــر در نهایــت ایــن خــود شــما هســتید کــه بایــد‬ ‫بــه پرســش های ایــن ازمون هــا پاســخ بدهیــد‪.‬‬ ‫منظــورم ایــن اســت کــه در نهایــت ایــن خودتــان‬ ‫هســتید کــه بایــد بــا مراجعــه بــه درون خــود‬ ‫عالیــق و اســتعدادهای خــود را کشــف کنیــد‪ .‬چــه‬ ‫کاری برای تــان لذت بخــش اســت؟ چــه مهارتــی‬ ‫را راحــت و اســان انجــام می دهیــد؟ چــه موضــوع‬ ‫یــا فعالیتــی را ســریع یــاد می گیریــد؟ تفریحــات و‬ ‫ســرگرمی هایتان چیســت؟ تمامــی اینهــا می تواننــد‬ ‫ســرنخی بــرای کشــف عالقــه و اســتعدادهایتان بــه‬ ‫شــما بدهنــد‪ .‬علــت ایــن کــه عالقــه و اســتعداد را‬ ‫باهــم بــه کار می بــرم ایــن اســت کــه انهــا معمــوال‬ ‫باهم همســو و ســازگار هســتند‪ .‬اگر شــما واقعا به‬ ‫گرافیــک‪ ،‬نویســندگی یــا فوتبــال عالقــه داریــد‪ ،‬بــه‬ ‫احتمــال زیــاد در ان زمینــه اســتعداد هــم داریــد‪.‬‬ ‫در انتخــاب شــغل تحــت تاثیــر معیارهــای‬ ‫دیگــران قــرار می گیریــم‬ ‫بــرای بیشــتر مــا انتخــاب شــغل از مســیر مدرســه‪،‬‬ ‫کنکــور و انتخــاب رشــته می گــذرد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫نوجوانــی دبیرســتانی معمــوال بســیار تحــت تاثیــر‬ ‫نظــرات و باورهــای دیگــران هســتیم و بــه راحتــی‬ ‫معیارهــا و مُدهــای اجتماعــی را می پذیریــم‪ .‬بیشــتر‬ ‫والدیــن از بچه هــا توقــع دارنــد کــه دکتــر یــا مهنــدس‬ ‫شــوند و کاری بــه عالقــه ی خــود انــان ندارنــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه مــن اشــتیاق فراوانــی بــه فیزیک داشــتم‪،‬‬ ‫امــا فقــط بــه ایــن خاطــر کــه همــه از مــن توقــع‬ ‫مهنــدس شــدن داشــتند‪ ،‬در رشــته ی مهندســی‬ ‫مشــغول بــه تحصیــل شــدم‪ .‬دوســتم عاشــق‬ ‫ریاضــی بــود امــا پزشــک شــد‪( .‬در ادامــه توضیــح‬ ‫می دهــم کــه هــر دوی مــا پــس از ‪ ۲۰‬ســال‪ ،‬بــا‬ ‫انتخاب هایمــان بــه کجــا رســیده ایم) اکثــر دوســتان‬ ‫دیگر نیز چنین وضعی داشــتند‪ .‬در ان ســنین اکثر‬ ‫مــا ان قــدر بــه پختگــی‪ ،‬شــناخت و اســتقالل فکــری‬ ‫نرســیده ایم کــه بتوانیــم راه خودمــان را برویــم و‬ ‫کار و رشــته ی دلخواه مــان را دنبــال کنیــم‪ .‬امــا در‬ ‫ســال های بلــوغ نیــز همچنــان موانــع دیگری مــا را از‬ ‫رســیدن بــه عالیق مــان بــاز مــی دارد‪.‬‬ ‫از ناهمرنگی با جماعت می ترسیم‬ ‫دنبــال کــردن عالیــق شــخصی‪ ،‬معمــوال مــا را در‬ ‫مقابــل توقعــات و باورهــای اطرافیــان و جامعــه‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬کمتــر کســی در ســنین بلــوغ یــا‬ ‫بزرگســالی مســیر شــغلی خــود را تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر بخواهیــم چنیــن کاری بکنیــم‪ ،‬توجــه‬ ‫دیگــران را بــه خــود جلــب می کنیــم و شــخصی‬ ‫غیرعــادی و عجیــب بــه حســاب خواهیــم امــد‬ ‫و ایــن قضــاوت دیگــران‪ ،‬در مــا ایجــاد تــرس‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ترجیــح می دهیــم‬ ‫همچنــان همــان ادمــی باشــیم کــه تاکنــون‬ ‫بوده ایــم و همــان کارهایــی را بکنیــم کــه تاکنــون‬ ‫ کرده ایــم‪ .‬همرنگــی بــا جماعــت ممکــن اســت‬ ‫بــرای خــود واقعــی مــا بســیار گــران تمــام شــود‪.‬‬ ‫ارتــور شــوپنهاور می گویــد‪« :‬مــا حــدود نیمــی از‬ ‫شــخصیت خــود را در راه تــاش بــرای شــباهت بــه‬ ‫دیگــران از دســت می دهیــم»‪ .‬ارزش هــای ســنت‬ ‫و اجتمــاع از همــان ســنین مدرســه‪ ،‬کــودک را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد‪ .‬تاثیــری کــه در اکثــر‬ ‫مواقــع منجــر بــه دفــن خــود واقعــی مــا می شــود‬ ‫و مــا را بــه شــکل کپــی و رونوشــتی از یــک انســان‬ ‫مقبــول اجتمــاع درمــی اورد‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫انســان موجــودی اجتماعــی اســت امــا اجتماعــی‬ ‫بــودن بــه ایــن معنــا نیســت کــه هم ـ ه خــود را بــا‬ ‫معیارهایــی یکســان تطبیــق دهنــد‪ .‬بــرای پیگیــری‬ ‫عالیــق و اســتعدادهای خــود بایــد بــه حــدی قــوی‬ ‫باشــیم کــه بتوانیــم‪ ،‬علی رغــم نظــر دیگــران‪ ،‬بــه‬ ‫تــاش بــرای دســتیابی بــه اهــداف و رویاهــای خــود‬ ‫ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫از شکست خوردن می ترسیم‬ ‫باالخــره کاری کــه اکنــون مشــغول انجامــش‬ ‫هســتیم برای مــان غنیمتــی اســت و اگــر بخواهیــم‬ ‫ان را رهــا کنیــم و بــه کار دیگــری بپردازیــم ممکــن‬ ‫اســت شکســت بخوریــم و موقعیــت فعلی مــان را‬ ‫نیــز از دســت بدهیــم‪ .‬خــب می توانیــم بــه مــرور‬ ‫مسیر را تغییر بدهیم و هزینه ی شکست را کمتر‬ ‫کنیــم‪ .‬می توانیــم در کنــار شــغل فعلــی بــه طــور‬ ‫پــاره وقــت بــه کار مــورد عالقـه ی خــود بپردازیــم و‬ ‫زمانــی کــه در ایــن کار ثابــت شــدیم‪ ،‬کار قبلــی را‬ ‫رهــا کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال معمــوال در شــروع یــک‬ ‫کار جدید‪ ،‬شکســت اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬ما باید‬ ‫ت را بیاموزیــم‪ .‬بایــد بــا اســتفاده‬ ‫مدیریــت شکسـ ‬ ‫از درس هایــی کــه از شکســت ها و اشــتباهات‬ ‫خــود می گیریــم مســیر را اصــاح کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫بــه موفقیــت دس ـت یابیم‪ .‬شکس ـت های موقــت‬ ‫در انجــام کاری کــه دوســت داریــم بســیار بهتــر‬ ‫ـگی ناشــی از فرامــوش کــردن‬ ‫از شکســت همیشـ ِ‬ ‫عالیق مــان اســت‪/.‬چطور ادامــه دارد‪...‬‬ ‫نرجس وکیلی‬ ‫عــاوه بــر تجربــه و مهارت هــای فنــی کــه الزمـه ی موفقیــت در‬ ‫ت هــای‬ ‫هــر شــغلی اســت‪ ،‬روابــط عمومــی یــا بــه عبارتــی «مهــار ‬ ‫برقــراری ارتبــاط» نیــز نقــش بســزایی در موفقیت شــغلی ما ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه عقیــده ی دیویــد پارنــل (‪ )David Parnell‬نویســنده‬ ‫ت برقــراری ارتبــاط یعنــی‬ ‫و مشــاور در حــوزه ی ارتباطــات‪ ،‬مهــار ‬ ‫«داشــتن صفــات مختلفــی کــه فــرد بــه واســطه ی انهــا قــادر‬ ‫اســت بــه خوبــی بــا دیگــران تعامــل و ارتبــاط داشــته باشــد»؛ از‬ ‫ت داشــتنی‬ ‫نظــر او «گاهــی ایــن صفــات‪ ،‬در دو ویژگــی “دوس ـ ‬ ‫بــودن” یــا “داشــتن شــخصیت خــوب” خالصــه مــی شــوند‪ .‬امــا‬ ‫بــرای داشــتن همیــن دو ویژگــی بایــد صفــات دیگــری نیــز در مــا‬ ‫شــکل بگیــرد تــا در نهایــت‪ ،‬زمینه ســاز ایجــاد ارتباطــی موثــر و‬ ‫ســازنده شــود‪».‬‬ ‫برای موفقیت شغلی مهم ترین‬ ‫مهارت های ارتباطی که نیاز دارید‬ ‫ ‬ ‫ت هــای ارتباطــی کــه‬ ‫در ادام ـه ی ایــن مقالــه بــا مهم تریــن مهــار ‬ ‫بــرای موفقیــت شــغلی بــه ان نیــاز داریــد‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫لیــن تیلــور (‪ )Lynn Taylor‬کارشــناس محیط هــای کاری و‬ ‫نویســنده ی کتــاب «روش هــای کنتــرل رفتارهــای رئیس مابانــه»‬ ‫ایــن مهارت هــا را «تعاملــی ســازنده بــا در نظــر گرفتــن مصلحــت‬ ‫طرفیــن» تعریــف می کنــد‪ .‬او رفتــار در محیط هــای کاری را‬ ‫این گونــه توضیــح می دهــد‪ « :‬کارمنــدان ترجیــح می دهنــد در‬ ‫محیط هــای دوســتانه کار کننــد‪ .‬محیط هــای خشــک و جــدی‪،‬‬ ‫ت هــای‬ ‫راندمــان کاری را کاهــش می دهــد‪ .‬بــا تقویــت مهــار ‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬می تــوان بــازده کار را افزایــش داد‪ .‬افــراد ِ مدبــر‪ ،‬کــه از‬ ‫هــوش اجتماعــی قــوی ای برخوردارنــد‪ ،‬در محیط هــای کاری بــه‬ ‫رهبرانــی مقتــدر و موثــر تبدیــل می شــوند‪ .‬ایــن افــراد می داننــد‬ ‫اعتمــاد کــردن بــه روابطــی کــه بــر پای ـه ی احتــرام و دموکراســی‬ ‫اســت‪ ،‬رمــز موفقیــت شــغلی و بهــره روی اســت‪ .‬بــا یادگیــری‬ ‫ت هــای ارتباطــی‪ ،‬رفتارهــای منفــی در محیــط کار کاهــش‬ ‫مهــار ‬ ‫می یابــد و بــا رویکــردی مثبــت می تــوان از بــروز درگیری هــا و‬ ‫تنش هــا جلوگیــری کــرد‪».‬‬ ‫توانایی برقراری ارتباط با دیگران‬ ‫ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران و درک موقعیــت و دیــدگاه ان هــا یکــی از‬ ‫ت هــای ارتباطــی مهــم در حــوزه ی روابــط تجاری اســت‪ .‬گاهی‬ ‫مهــار ‬ ‫برقــراری ارتبــاط بســیار ســاده اســت؛ همین کــه محترمانه موافقت‬ ‫یــا مخالفــت خــود را بــا دیگــران اعــام می کنیــم در واقــع بــا ان هــا‬ ‫ارتبــاط برقــرار کرده ایــم‪ .‬وقتــی باتجربــه و کارازمــوده باشــید‪ ،‬تقریبــا‬ ‫بــا هــر شــخصی می توانیــد ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫مهارت سخنوری‬ ‫ت هــای ارتباطــی‪ ،‬ســخنوری اســت‪ .‬تســلط مــا‬ ‫یکــی دیگــر از مهــار ‬ ‫بــر شــیوه ی بیــان موضــوع‪ ،‬بیشــترین تاثیــر را بر مخاطــب می گذارد‬ ‫و او را بــرای شــنیدن ایده هــای مــا ترغیــب می کنــد‪ .‬بــا مهــارت در‬ ‫ســخنوری‪ ،‬ایجــاد تعامــل و ارتبــاط امکان پذیــر می شــود‪ .‬تیلــور در‬ ‫ایــن بــاره می گویــد‪« :‬اگــر در شــیوه های گفتــاری و نوشــتاری‪ ،‬از‬ ‫اســتعداد کافی برخوردار باشــید‪ ،‬موفقیت از ان شــما خواهد بود‪.‬‬ ‫در جهــان امــروز کــه وقــت بســیار مغتنم اســت و تکنولوژی اســباب‬ ‫روشــن‬ ‫ارتبــاط مســتمر و دائــم را فراهــم اورده‪ ،‬بیــان واضــح و‬ ‫ِ‬ ‫مســائل بســیار حائــز اهمیــت اســت‪».‬‬ ‫پارنــل در ادامــه توضیــح می دهــد‪« :‬چــون جهان بینــی افــراد و درک‬ ‫ان هــا از مســائل‪ ،‬بــا مــا تفــاوت دارد بایــد از بــروز ابهامــات معنایــی‬ ‫در کالم خــود جلوگیــری کنیــم‪ .‬افــرادی کــه به اصــول ارتباطات اگاه‬ ‫هســتند بــا شفاف ســازی گفتــار خــود از بــروز ابهــام در کالمشــان‬ ‫خــودداری می کننــد‪».‬‬ ‫مدارا با دیگران‬ ‫مــورد بعــدی در مهــارت هــای ارتباطــی‪ ،‬مــدارا کــردن اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫اهــل مــدارا بــا دیگــران هســتید‪ ،‬در برابــر ان هــا صبــوری بــه خــرج‬ ‫می دهیــد و در موقعیت هــای اســترس زا بــه خوبــی می توانیــد‬ ‫خونســردی خــود را حفــظ کنیــد‪ .‬قطعــا ایــن ویژگــی شــما از‬ ‫چشــم رئیــس دور نخواهــد مانــد‪ .‬اگــر نتوانیــد بــه خوبــی از پــس‬ ‫موقعیت هــای ایــن چنیــن براییــد‪ ،‬بایــد بــا ارتقــا و موفقیــت شــغلی‬ ‫خداحافظــی کنیــد‪.‬‬ ‫اعتماد کردن‬ ‫مــا بــرای پیش بــرد اهــداف خــود و در نهایــت موفقیــت شــغلی بــه‬ ‫برقــراری ارتبــاط نیــاز داریــم و اســاس رابطه هــا بــر پای ـه ی اعتمــاد‬ ‫شــکل می گیــرد‪ .‬اعتمــاد کــردن یکــی از مهــارت هــای ارتباطی اســت‬ ‫کــه نمی توانیــد ان را نادیــده بگیریــد‪ .‬زمانــی در کار خــود موفــق‬ ‫خواهیــد بــود کــه قابــل اطمینــان باشــید و احســاس امنیــت را در‬ ‫مخاطــب خــود ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫بدانید چه موقع و چگونه باید همدلی خود را نشان دهید‬ ‫بــرای درک شــرایط دیگــران بایــد خــود را در جایــگاه ان هــا قــرار‬ ‫دهیــم‪ .‬بایــد از دیــد ان هــا شــرایط را بررســی کنیــم و هــر جــا کــه‬ ‫نیــاز بــه کمــک مــا بــود‪ ،‬اقــدام کنیــم‪ .‬در زندگــی کاری و شــغلی‪،‬‬ ‫حمایــت و همدلــی خــود را بــه دیگــران نشــان دهیــد‪ .‬ایــن رفتار هــا‬ ‫بازخــورد مثبتــی از ســوی مخاطبتــان ایجاد می کند‪ .‬اگــر از رفتارهای‬ ‫انســانی در محــل کار شــما خبــری نباشــد‪ ،‬دایــره ارتباطــات شــما‬ ‫محــدود می شــود و پیشــرفتی نخواهیــد داشــت‪ .‬بنابرایــن همدلــی‬ ‫جــزو مــوارد بــاارزش مهــارت هــای ارتباطــی اســت‪ .‬جهــان ایــده ال‪،‬‬ ‫جهــان بــدون مشــکل اســت‪ .‬امــا در زندگــی واقعــی‪ ،‬بــا چالش هــای‬ ‫فراوانی روبرو هســتیم‪ ،‬برای داشــتن رابطه ای ســازنده باید بدانیم‬ ‫چــه وقــت بــه کمــک دیگــران بشــتابیم‪.‬‬ ‫مهارت گوش کردن‬ ‫«ما دو گوش و یک دهان داریم»‪ ،‬یعنی پیش از اینکه سخنران‬ ‫خوبــی باشــیم بایــد مهــارت گــوش کــردن را در خــود تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫«شــنیدن» و «گــوش کــردن» دو مقولــه جــدا هســتند‪ .‬گــوش‬ ‫کــردن فراینــدی اگاهانــه اســت‪ .‬یــک شــنونده ی خــوب بــه مخاطــب‬ ‫خــود توجــه می کنــد‪ .‬زمانــی را صــرف تحلیــل گفته هــای مخاطــب‬ ‫خــود می کنــد و ســپس بــه گفته هــای او واکنــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫شــنونده ی خــوب بــودن و توجــه بــه نیــاز دیگــران مهارتــی اســت کــه‬ ‫بــا تمریــن بــه دســت می ایــد و واکنش هــای مثبــت اطرافیــان را در‬ ‫پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫توجه به مخاطب‬ ‫مخاطــب بایــد توجــه ی واقعــی شــما را نســبت بــه خــودش‬ ‫احســاس کنــد‪ .‬اگــر تظاهــر کنیــد کــه بــه او توجــه می کنیــد‪ ،‬در‬ ‫واقــع شــانس خــود را بــرای ادامــه رابطــه از دســت می دهیــد‪ .‬یکــی‬ ‫از راه هــای نشــان دادن عالق ـه ی واقعــی بــه مخاطــب‪ ،‬بــه خاطــر‬ ‫ســپردن نام هــا‪ ،‬تاریخ هــا و رویدادهــای مهــم زندگــی اســت‪.‬‬ ‫انعطاف پذیری‬ ‫«داشــتن شــخصیت خوب» و «دوست داشــتنی بودن» به شــدت‬ ‫بــه یکدیگــر وابســته اند‪ .‬ایــن دو ویژگــی تابــع شــرایط هســتند‪ .‬مثــا‬ ‫یــک فــرد زندانــی شــخصیت مــورد قبولــی در جامعــه نــدارد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫توانایــی باالیــی در برقــراری ارتبــاط داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد شــرایط‬ ‫را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد‪ .‬اگــر بتوانیــد در اعتقــادات و قوانیــن‬ ‫خــود انعطاف پذیــر باشــید بــه یــک شــخصیت دوســت داشــتنی‬ ‫تبدیــل می شــوید‪/ .‬چطــور ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی ام (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫فــرق دارائــی بــا ثــروت در مکانیــزم حقوقی‪:2‬اگــر‬ ‫بگوئیــم شــخص نمیتوانــد کلیــت دارائــی خــود‬ ‫را‏منتقــل کنــد‪ .‬بازهــم نبایــد تردیــد نمــود‪ .‬زیــرا‬ ‫شــخص‬ ‫انتقــال دارائــی موضوعیــت نــدارد و‬ ‫ِ‬ ‫فاقــد دارایــی دیگــر در ‏قیــد حیــات نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن صرفــا «مــرده» فاقــد دارائــی اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســئوال ذهنیــت شــخص‬ ‫را بــه‏خــود مشــغول داردکــه دارائــی بــا تعریــف‬ ‫مذکــور چــه ســودی و چــه نقشــی درحقــوق دارد؟‬ ‫درپاســخ بــه ایــن‏پرســش بایدگفــت کــه وجــود‬ ‫دارائــی اشــخاص‪ ،‬ســبب میشــودکه معامــات‬ ‫ِ‬ ‫اعتبــاری بوجــود ایــد‪ .‬کســب و کار‏رونــق بخشــد‪.‬‬ ‫اگــر معامــات اعتبــاری از زندگــی اشــخاص‬ ‫حــذف گــردد‪ ،‬تجــارت و کســب و کار فلــج‏میگردد‬ ‫‪ .‬چــرخ اقتصــاد از حرکــت بــاز‬ ‫مــی ایســتد‪ .‬بــه اعتبــار دارائــی‪،‬‬ ‫زندگــی جریــان طبیعــی خــود را‬ ‫ســیر‏میکنــد‪ .‬ایــن اعتبــار موجــب‬ ‫میشــود کــه امــوال حبس نگــردد‪.‬‬ ‫ـن رهینه‬ ‫مثــا مدیــون ‪،‬بتواند عیـ ِ‬ ‫ت از‏دیــن‪ ،‬مــورد بهــره‬ ‫را تــا برائ ـ ِ‬ ‫بــرداری قراردهــد و ازحبــس مــال‬ ‫در امــان باشــد‪ .‬زیــرا درصــورت‬ ‫ـکان رجــوع‏داین‬ ‫تلـ ِ‬ ‫ف رهینــه‪ ،‬امـ ِ‬ ‫بــه ســایر اجــزاء دارائــی مدیــون‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مضــاف بــر انکــه در‬ ‫بســیاری از معامــات‪ ،‬اعتبــار ِ‬ ‫ناشــی از‏وجــود دارائــی‪ ،‬کفایــت‬ ‫امــر نمــوده و معاملــه بــی نیــاز‬ ‫از وثیقــه‪ ،‬تحقــق مــی پذیــرد‪ .‬بــا‬ ‫کمــی دقــت بــه محیــط‏اطــراف‬ ‫و فضــای کســب و کار متوجــه‬ ‫خواهیــم شــد کــه تــا چــه انــدازه‬ ‫بــده بســتان و تعامــل تجــاری‪ ،‬صرفــا بــه‏جهــت‬ ‫وجــود دارایــی انجــام میشــود‪ .‬بــی انکــه مالــی‬ ‫حبــس گــردد و یــا چــرخ محرکــی از حرکــت بــاز‬ ‫ایســتد‪.‬‏بنابرایــن بــا رعایــت اخــاق حســنه و‬ ‫پایبنــدی و وفــاداری بــه تعهــدات خویــش و‬ ‫حقــوق اجتماعــی‪ ،‬بــه دارایــی‏خــود بیفزائیــم‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و یکم(حقوقی)‪:‬‏‬ ‫فــرق قولنامــه با مبایعه نامــه را بدانیم‪ :‬قولنامه‬ ‫را بــه گونــه ای میتــوان تعهــد اخالقــی شــمرد‪.‬‬ ‫قولنامــه فاقــد ‏ضمانــت اجــراء اســت‪ .‬طبــق‬ ‫قولنامــه تعهــدی مبنــی بــر انجام فعلــی و یا ترک‬ ‫فعلــی ایجــاد نمیشــود‪ .‬امــا نبایــد بــه‏صــرف لفــظ‬ ‫قولنامه‪ ،‬عدم تعهد را استنتاج نمود ‪ .‬بلکه باید‬ ‫بــه ماهیــت و محتــوای ان توجــه نمــود ‪.‬قولنامــه‬ ‫‏توافقی اســتکه فاقد تعهد میباشــد‪ .‬مثال کســی‬ ‫نوشــته ای بــه دیگــری داده کــه ضمــن ان اظهــار‬ ‫داشــته اســت خانــه‏ام را در ســال اینــده بــه یــک‬ ‫میلیــارد تومــان بــه شــما خواهــم فروخــت‪ .‬ایــن‬ ‫یــک نمونــه صــرف قولنامه اســت‏ذینفــع و دارنده‬ ‫ایــن نوشــته نمیتوانــد صاحــب خانــه را ملــزم بــه‬ ‫فــروش کنــد‪ .‬بخشــنامه شــماره ‪1/6059‬مــورخ‬ ‫‏‏‪62/02/06‬شــورایعالی قضائــی مقــرر میــدارد‪:‬‬ ‫انچــه کــه صرفــا قولنامــه اســت و ترتیــب مقــرر‬ ‫ـن‏عق ـد ِ الزم انجــام نگرفتــه و تعهــد‬ ‫در ان‪ ،‬ضمـ ِ‬ ‫نشــده اعتبــار قانونــی و شــرعی نــدارد و دادگاههــا‬ ‫نمیتواننــد طرفیــن را الــزام به‏وفاء نمایند‪ .‬نظریه‬ ‫شــماره ‪ 6782‬مــورخ ‪ 61/09/29‬شــورای محتــرم‬ ‫نگهبــان نیــز ناظــر بــر همیــن معنــا اســت‪.‬‏دقــت‬ ‫فرمائیــد کــه بخشــنامه؛ قولنامــه را مقیــد بــه‬ ‫قیــد «صرفــا» نمــوده اســت‪ .‬بنابرایــن نمیتــوان‬ ‫توافــق طرفیــن ‏را صــرف اســتفاده از لفــظ و‬ ‫کلمــه قولنامــه ویــا صــرف اســتفاده از الفــاظ‬ ‫مبایعــه نامــه و قــرارداد بــر ان اثــر بخشــید‪.‬‬ ‫‏قولنامــه زمانــی عق ـد ِ الزم تلقــی میشــود کــه در‬ ‫حیــن تنظیــم قــرارداد‪ ،‬نحــوه قبــض و اقبــاض‬ ‫ِ‬ ‫ثمــن و مبیــع مشــخص‏و بــه اجــرای ان تعهــد‬ ‫شــده باشــد‪ .‬پــس در ایــن حالــت توافقنامــه‬ ‫هــر چنــد کــه مترتــب بــر لفــظ قولنامــه باشــد‬ ‫لیکــن‏ازمصادیــق بخشــنامه‪ 1/6059‬شــورایعالی‬ ‫ک‬ ‫قضائــی خــارج میشــود‪ .‬بعبــارت دیگــر مــا ِ‬ ‫ف لفــظ و‏کلمــه قولنامــه نیســت‪.‬‬ ‫عمــل‪ ،‬صــر ِ‬ ‫ممکــن اســت بــا ایــن لفــظ ‪ ،‬مفــاد مبایعــه نامــه‬ ‫ای تنظیــم شــده باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬منــاط اعتبــار‪،‬‬ ‫‏ماهیــت و مدلــول ســند اســت ‪ .‬علیهــذا نبایــد‬ ‫ظاهــر لفــظ قولنامــه را دلیــل عــدم لــزوم تلقــی‬ ‫نمــود‪ .‬وهوالمســتعان‏‬ ‫برداشت ‪ 500‬میلیون ریالی‬ ‫عاقبت دانلود همراه بانک‬ ‫جعلی ملت‬ ‫پلیــس فتــا خبر از شناســایی فــردی که با طراحی‬ ‫اپلیکیشــن جعلــی همــراه بانــک ملــت‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫برداشــت از حســاب شــهروندان می کرد‪،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه پــس از اســتفاده از همراه بانک‬ ‫ملــت مبلــغ ‪ 500‬میلیــون ریــال از حســاب وی‬ ‫بــه صــورت غیــر مجــاز برداشــت شــده اســت‪،‬‬ ‫کارشناســان پلیس را بر ان داشــت تا رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود بیــان داشــت بــا‬ ‫جســتجوی اپلیکیشــن همــراه بانــک ملــت در گــوگل‬ ‫و دانلــود برنامــه از یــک ســایت ناشــناس و نصــب و‬ ‫ارائــه کلیــه دسترس ـی ها بــه برنامــه مذکــور متوجــه‬ ‫شــدم عــاوه بــر ایــن کــه ایــن اپلیکیشــن خدمــات‬ ‫بانکــی ارائــه نمی کنــد‪ ،‬کل موجــودی حســابم کــه ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال بــود نیــز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬دربررس ـی های اولیــه مشــخص‬ ‫می شــود‪ ،‬اپلیکیشــن مــورد اســتفاده شــاکی جعلــی‬ ‫بــوده و متهــم بــا سواســتفاده از نــام همــراه بانــک‬ ‫ملــت و اخــذ مجــوز دسترســی بــه تلفــن همــراه عالوه‬ ‫بــر ســرقت نــام کاربــری و رمــز عبــور همــراه بانــک‪ ،‬بــا‬ ‫دسترســی بــه پیــام هــا رمــز یکبــار مصرف را نیز شــنود‬ ‫و جهــت برداشــت از حســاب اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان از ورود بــه ســایت هایی‬ ‫کــه از طریــق موتورهــای جســتجو یافــت می شــود‪،‬‬ ‫لینک هــای ناشــناس‪ ،‬صفحاتــی کــه بصــورت‬ ‫خــودکار بــاز مــی شــوند یــا تبلیغــات اغــوا کننــده‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی کــه کاربــران را ترغیــب‬ ‫بــه ورود و پرداخــت وجــه مــی کنــد خــودداری و‬ ‫اپلیکیشــن های بانکــی را صرفــا از ســایت رســمی‬ ‫بانــک مربوطــه بارگــذاری و اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫راهکارهای عملی افزایش اعتماد به نفس‬ ‫در کودکان و نوجوانان‬ ‫از نیازهــای اساســی و مهــم اســنان کــه زمینــه‬ ‫ســاز حیات اجتماعی و شــرافتمندانه اســت نیاز‬ ‫بــه اعتمــاد بــه نفــس اســت ‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫مقول ـه ای اســت کــه در مســتقل ســازی نقــش‬ ‫مهمــی دارد یعنــی اینکــه فــرد به نیروهــای درونی‬ ‫خــودش جهــت انجــام کاری اطمینــان پیــدا کنــد‬ ‫و ارزش خــود را بدانــد‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس واقعــی‬ ‫هیــچ ارتباطــی بــا اتفاقــات زندگــی بیرونی تــان‬ ‫نــدارد‪ .‬اعتمــاد بــه نفــس واقعــی نــه فقــط بــه‬ ‫خاطــر اچــه انجــام می دهیــد بلکــه بــه خاطــر‬ ‫اعتقــاد بــه توانایــی درونی تــان بــرای انجــام هــر‬ ‫چــه اراده کنیــد شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تاثیر خانواده در اعتماد به نفس کودکان‬ ‫خانــواده از مهمتریــن و از نیرومندتریــن ارگان‬ ‫اجتماعــی اســت زیــرا پایه هــای خوشــبختی و‬ ‫بدبختــی انســان در انجــا بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫وقتــی ســخن از خانــواده بــه میــان مــی ایــد بحــث‬ ‫از محیطــی اســت کــه در ان دو کانــون مهــر و‬ ‫انضباط‪ ،‬دو انســان یا دو مســئولیت و شــیوه رفتار‬ ‫و خلــق و خــوی جداگانــه اغــوش گشــوده و فرزند را‬ ‫در کنــار خــود گرفته انــد‪ .‬ســخن از دامن هــای پاکــی‬ ‫اســت کــه نســلی را در خــود می پرورانــد و انهــا را‬ ‫بــرای حیــات شــرافتمندانه امــاده می ســازد‪.‬طبیعی‬ ‫اســت کــه اگــر ایــن دو عنصر‪،‬یعنــی پــدر و مــادر در‬ ‫مســیر ثــواب باشــند خانــواده بــرای طفــل ســعادت‬ ‫افریــن اســت و اگــر ایــن دو الــوده باشــند کــودک‬ ‫جــز نگــون بختــی و ســیه روزی بدســت نخواهــد‬ ‫اورد‪ .‬نوجــوان و جــوان امــروز کودک گذشــته اســت‬ ‫خصایــص و رفتارهــای وی نیــز وابســته بــه دوره‬ ‫کودکــی وی بوده انــد کــه ان را از اولیــا و خانــواده‬ ‫خــود کســب نمــوده اســت‪ .‬پــدر و مــادر اولیــن‬ ‫کســانی هســتند کــه زیربنــای شــخصیت ســالم‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫اینستاگرامی با ترفند فروش‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری کالهبــردار اینســتاگرامی بــا‬ ‫ترفنــد فــروش لــوازم خانگــی خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال‬ ‫فــروش کاالهــای معیــوب و تقلبــی‪ ،‬بهتریــن راه تهیــه لــوازم خانگی‪،‬‬ ‫خریــد از نمایندگی هــا و فروشــگاه های معتبــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ محمدعلــی ادینه لــو در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا در دســت داشــتن شــکوائیه قضایــی به‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه و مدعــی شــد اخیــرا جهــت خریــد لــوازم خانگــی‬ ‫بــه یــک صفحـه ی اینســتاگرام مراجعه کــرده و پــس از انتخاب کاالی‬ ‫مــورد نظــر و پرداخــت مبلغــی بابــت بیعانــه‪ ،‬فروشــنده از ارســال کاال‬ ‫یــک نوجــوان را می ســازند و پایــه گــذار ارزش هــا‬ ‫و معیارهــای فکــری وی هســتند نوجــوان در ایــن‬ ‫دوره بیــش از هــر زمــان دیگــر نیــاز بــه مراقبــت و‬ ‫همراهــی والدیــن خــود دارد لــذا قطــع رابطــه بــا‬ ‫نوجــوان و یــا رابطــه نادرســت بــا نوجــوان ممکــن‬ ‫اســت تاثیــرات مخربــی بــر او بگــذارد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مهمتریــن کارهایــی کــه والدین در‬ ‫جهــت ایجــاد و تقویت اعتمــاد به نفس کودکان‬ ‫خــود مــی تواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه بــه‬ ‫کــودک خــود کمــک کننــد اهــداف واقــع گرایانـه ای‬ ‫تعییــن کند‪.‬‬ ‫اگــر میــزان اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس در‬ ‫افــراد کــم شــود چــه اتفاقــی رخ می دهــد؟‬ ‫ناتوانی در ابراز عقیده‬‫موافقت کردن با همه نظرات‬‫خودستایی مداوم‬‫رسیدگی بیش از حد به سر و وضع‬‫نداشتن روحیه انتقاد پذیری‬‫تغییر عقیده فوری‬‫تسلیم در برابر رویاها‬‫مقایسه با دیگران و حسادت کردن‬‫برهم ریختن اندام و ظاهر‬‫توجیه اشتباه به جای رفع ان‬‫انداختن تقصیرات به گردن دیگران‬‫راه های افزایش اعتماد به نفس در کودکان‬ ‫در برخــورد بــا کــودکان و نوجوانــان مالیــم و‬ ‫منطقــی باشــید‪.‬‬ ‫اجــازه ابــراز وجــود را بــه کــودکان خویش بدهید‬‫و بــه نظریــات انها احتــرام بگذارید‪.‬‬ ‫از مقایســه کــردن کــودکان بــا هــم یــا بــا دیگران‬‫بــه طــور جــدی پرهیــز کنید‬ ‫هیچــگاه نظریــات خویــش را بــه کــودکان‬‫تحمیــل نکنیــد و تــا حــد امــکان نظریــه خــود را‬ ‫ســاده و عینــی قابــل لمــس و درک بــرای کــودک‬ ‫توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫خــودداری و پاســخگوی تماس هــای وی نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر بررســی و اقدامــات فنــی‪ ،‬متهــم بــه هویت معلوم‬ ‫در یکــی از اســتان های همجــوار مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ادینـ ه لــو افــزود‪ :‬متهــم در تحقیقــات بــه عمــل امــده ضمــن‬ ‫اقــرار بــه جــرم خــود‪ ،‬انگیــره خــود از ایــن عمــل را مشــکالت مالی عنوان‬ ‫ومتهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائی معرفی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه برخــی ســودجویان از طریــق‬ ‫اگهی هــای جعلــی در فضــای مجــازی و جلــب اعتمــاد از قزبانیــان‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری می نماینــد بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬قبــل از‬ ‫هرگونه خرید‪ ،‬از صحت و ســقم اگهی و کاالی ارائه شــده اطمینان‬ ‫حاصــل کــرده و مبلــغ کاالی خریــداری شــده را در محــل بپردازنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــهروندان در خریدهــای اینترنتــی فریــب ظاهــر زیبا و‬ ‫پــر رنــگ و لعــاب صفحــات اینســتاگرامی را نخورند و جهت پیشــگیری از‬ ‫خریــد کاالی معیــوب‪ ،‬تقلبــی و کالهبرداری هــای احتمالــی‪ ،‬خریدهــای‬ ‫خــود را فقــط از وب ســایت رســمی تولیــد کننــدگان و یــا نمایندگی هــای‬ ‫فــروش انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه کــودکان خــود در حــد توانایی هایشــان‬‫مســئولیت دهیــد‪.‬‬ ‫همیشــه ســعی کنیــد توانمندی هــای کــودکان را‬‫مدنظــر قــرار دهیــد نــه ضعف هــا و ناتوانی هــای‬ ‫انــان را‬ ‫تجربه هــای موفقیت امیــز کــودک و نوجــوان را‬‫افزایــش دهیــد تــا از ایــن طریق اعتمــاد به نفس‬ ‫باالیــی در انهــا شــکل گیرد‪.‬‬ ‫بــه فرزندانتــان احساســی بدهیــد کــه بدانــد‬‫دوســت داشــتنی و قابــل احتــرام اســت امــا هرگــز‬ ‫بــا او نــوزاد وار رفتــار نکنیــد‬ ‫توقعــات کــودک را در حــد معقــول و درســت‬‫بــراورده ســازید‪.‬‬ ‫هیچــگاه کــودکان را بــا القــاب نامناســب صــدا‬‫نزنیــد و از مســخره کــردن انهــا جــدا بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫در پــرورش اســتعدادهای بالقــوه کــودکان تــان‬ ‫جدیــدت بــه خــرج دهیــد‪.‬‬ ‫فــردی کــه از اعتمــاد بــه نفــس باالیــی برخــوردار‬ ‫اســت خــودش را بــه گونــه ای مثبــت ارزشــیابی‬ ‫کــرده‪ ،‬برخــورد مناســبی بــه نظریــات مثبــت خــود و‬ ‫دیگــران دارد‪ .‬در مقابــل کســی کــه اعتمــاد بــه نفس‬ ‫پاییــن مبتــا باشــد اغلــب نوعــی نگــرش مثبــت‬ ‫مصنوعــی نســبت بــه دنیــا دارد و در نــا امیدی تالش‬ ‫می کنــد تــا بــه دیگــران و خــودش نشــان دهــد کــه‬ ‫از انهــا می ترســد اجتنــاب نمایــد و احســاس غــرور‬ ‫کمــی در خــودش ادراک کــرده است‪.‬احســاس مــا‬ ‫نســبت بــه خودمــان می توانــد بــر نحــوه زندگــی‬ ‫کردنمــان تاثیربگذارد‪.‬افــرادی کــه احســاس می کنند‬ ‫دوســت داشــتنی هســتند روابــط بهتــری هــم دارنــد‪.‬‬ ‫می تواننــد بــه اهدافشــان برســند و مشکالتشــان را‬ ‫حــل کننــد‪.‬در درس و تحصیــل موفق تــر هســتند ‪.‬‬ ‫پــس اهمیــت اعتمــاد بــه نفــس داشــتن انقــدر‬ ‫باالســت کــه می توانــد مــا را بــه ســمت موفقیــت‬ ‫بیشــتر هدایــت کند‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا ا بصــورت ‪24‬‬ ‫ســاعته امــاده خدمــت رســانی بــه شــهروندان در حــوزه جرایــم ســایبری‬ ‫می باشــند‪،‬اظهار داشــت‪ :‬کاربران در صورت برخورد با موارد مشــکوک‪،‬‬ ‫موضــوع را از طریــق مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪096380‬‬ ‫یــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬لینــک مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری بــا کارشناســان پلیــس فتــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪354‬‬ ‫دستگیری کالهبردار بزرگ‬ ‫حوزه رمز ارز در تهران‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری مجــرم ســایبری خبــر داد کــه‬ ‫بــا ایجــاد یــک «ســایت احــراز هویــت حســاب هــای‬ ‫کاربــری ارزهــای دیجیتــال در یــک صرافــی خارجــی» از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری می کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتاســرهنگ « داود معظمــی گــودرزی»‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری تحــت عنــوان « احــراز‬ ‫هویــت حســاب کاربــری ارزهــای دیجیتــال»‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا پایتخــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام مســئول خاطرنشــان کرد ‪ :‬شــاکی در اظهارات‬ ‫خــود عنــوان داشــت باتوجــه بــه اینکــه حســاب کاربــری ام‬ ‫کــه در ان معــادل ســی میلیــارد ریــال ارز دیجیتال داشــتم‬ ‫دچــار مشــکل شــده بــود‪ ،‬در فضــای مجــازی جســتجو‬ ‫کــردم و بــا یــک ســایت کــه در زمینــه مشــاوره در خصــوص‬ ‫رمــز ارزهــای مختلــف و حــل مشــکالت ورود بــه پروفایــل‬ ‫و احــراز هویــت کاربــران ایرانــی در صرافی هــای خارجــی‬ ‫فعالیــت داشــت‪ ،‬اشــنا شــدم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬شــاکی در ادامــه توضیــح‬ ‫داد باتوجــه بــه اینکــه ســایت مــورد نظــر نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیــک نیــز داشــت بــدون اطمینــان از اصالــت نمــاد‬ ‫وهویــت مدیــران ان جهــت رفــع مشــکل حســاب کاربــری‬ ‫خــود تمــام مشــخصات و مــدارک هویتــی خــود را بــه همــراه‬ ‫ایمیل‪،‬نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود برایشــان فرســتادم و‬ ‫مبلغــی را نیــز جهــت کارمــزد واریــز کــردم امــا بعــد از گذشــت‬ ‫دو روز از طــرف ایــن ســایت بــا بنــده تمــاس گرفتنــد و اذعــان‬ ‫داشــتند امــکان احــراز هویــت حســاب کاربــری بنــده وجــود‬ ‫نــدارد‪،‬در نهایــت بــا بررســی بیشــتر متوجه شــدم نــام کاربری‬ ‫و رمــز عبــور بنــده تغییــر کــرده و تمــام ارزهــای دیجیتــال‬ ‫داخــل ان حســاب کاربــری ســرقت شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت اظهــار داشــت‪ :‬بــا پی جویــی‬ ‫ســرنخ های دیجیتال مجرمانه و اســتفاده از روش های نوین‬ ‫کشــف جرایــم ســایبری و علیرغــم اســتفاده از روش هــای‬ ‫پنهان ســاز هویتــی‪ ،‬ضمــن احــراز هویــت واقعــی متهــم ‪،‬‬ ‫شــیوه و شــگرد مجرمانــه وی تیــم عملیاتــی ایــن پلیــس‬ ‫پــس از تشــریفات قضایــی مجــرم را در محــل اختفــای خــود‬ ‫در یکــی از محلــه هــای شــمالی تهــران بــزرگ دســتگیر و بــه‬ ‫همــراه تجهیــزات هوشــمند بــه پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ 50‬نفــر مالباختــه شناســایی شــده انــد و تحقیقــات‬ ‫همچنــان در راســتای شناســایی تمــام شــکات و کشــف‬ ‫زوایــای پنهــان پرونــده ادامــه دارد ‪ ،‬عنــوان داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهــه بــا ادلــه دیجیتال‬ ‫جمـع اوری شــده توســط پلیــس بــه جــرم خــود اقــرار کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت یــک ســایت احــراز هویــت حســاب های‬ ‫کاربــری ارز دیجیتــال یــک صرافــی معتبــر خارجــی ایجــاد‬ ‫کــردم و بــا درج نمــاد جعلــی اعتمــاد الکترونیــک جهــت‬ ‫جلــب اعتمــاد مراجعــه کننــدگان‪ ،‬اطالعــات محرمانــه‬ ‫و مــدارک هویتــی افــراد را دریافــت و پــس از ســرقت‬ ‫تمــام ارزهــای دیجیتــال موجــود در حســاب های کاربــری‬ ‫انها‪،‬اکانــت شــان را نیــز از دســترس خــارج می کــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از یــک ایمیــل‬ ‫منحصــر بــه فــرد و گــذر واژه ای قــوی بــرای کیــف پــول و‬ ‫حســاب های کاربــری ارزهــای دیجیتــال افــزود‪ :‬اکثــر‬ ‫مشــکالت کاربــران تنهــا بــه دلیــل نــا اشــنا بــودن افــراد‬ ‫بــا ایــن موضــوع و در نتیجــه عــدم رعایــت نــکات امنیتــی‬ ‫مربــوط بــه ان اســت‪ .‬در صــورت بــی توجهــی بــه تنظیمات‬ ‫امنیتــی کیــف پول هــا و عــدم نگهــداری درســت رمزهــای‬ ‫خصوصــی و عمومــی خــود و ‪ ...‬افــراد بــا خطــرات امنیتــی‬ ‫جــدی مواجــه می شــوند و احتمــال اینکــه ســرمایه های‬ ‫خــود را از دســت بدهنــد‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هویت هــا در‬ ‫فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و اطالعــات محرمانــه خــود‬ ‫از جملــه اطالعــات هویتی‪،‬ایمیل‪،‬نــام کاربــری و رمــز عبور‬ ‫حســاب هــای کاربــری دیجیتــال و ‪ ...‬را بــه هیــچ عنــوان در‬ ‫اختیــار افــراد ناشــناس قــرار ندهنــد و توصیه هــای پلیــس‬ ‫فتــا را جــدی بگیرنــد و همــواره مراقب ترفند کاله بــرداران و‬ ‫ســودجویان باشــند و در صورت مشــاهده موارد مشــکوک‬ ‫موضــوع را از طریــق ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫در انجام معامالت اینترنتی‬ ‫مراقب باشیم‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫طبیعت زیبای روستای شفیع اباد استان گلستان‬ ‫‪ 07‬اگوست ‪ 27 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 354‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 16‬مرداد ‪07-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫تاریخچه ومکان های زیبای‬ ‫روستای باالجاده‬ ‫اموزش ساخت دریم کچر‬ ‫اب بنــد خاکــی روســتای باالجــاده در شــمال غربــی روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان زیبــا و دیدنــی بــا نمــای بســیار زیبــا از کــوه ســوزدار مــورد توجــه‬ ‫عالقمنــدان بــه طبیعــت گــردی اســت‪ .‬دسترســی بــه اب بنــد اســان اســت بــه‬ ‫طــوری کــه بــا طــی چنــد دقیقــه پیــاده روری از جــاده اصلــی باالجــاده‪ ،‬پــا بــه‬ ‫ایــن مــکان می‪ ‎‬گذاریــم‪.‬‬ ‫باالده‬ ‫بــاالده منطقــه ای بکــر و دســت نخــورده طبیعــی در قســمت جنوبــی‬ ‫روســتای باالجــاده می‪ ‎‬باشــد کــه از او بــه بالــده نیــز نــام بــرده مــی شــود‪.‬‬ ‫مــزارع کلــزا‪ ،‬گنــدم و درختــان جنگلــی اطــراف از زیبایی‪ ‎‬هــای ایــن منطقــه‬ ‫کشــاورزی اســت‪ .‬بــاالده عــاوه بــر کشــاورزی بــه لحــاظ تاریخــی نیــز حائــز‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬ظــروف قدیمــی پیــدا شــده در کاوش هــای باســتان شناســی‬ ‫نشــان دهنــده ســکونت مــردم در بــاالده در قرن‪ ‎‬هــای گذشــته مــی‪ ‎‬باشــد‪.‬‬ ‫جنگل دئو‬ ‫جنــگل تماشــایی دئــو و ابشــار‪‎‬های اول و دوم دئــو در دل جنــگل در‬ ‫جنــوب باالجــاده از جاذبــه‪ ‎‬هــای ایــن روســتا می‪ ‎‬باشــد‪ .‬طبیعــت بکــر‬ ‫جنــگل دئــو بــرای قــدم زدن در فصل هــای بهــار و پاییــز بینظیــر اســت‪.‬‬ ‫دهکده درازنو‬ ‫اگــر در بلندتریــن ارتفاعــات گلســتان بــه دنبــال دهکــده‪‎‬ای بــرای مشــاهده‬ ‫جنگلــی از درختــان و ابرهــا می گردیــد‪ ،‬روســتای درازنــو در ‪ ۳۲‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب کردکــوی بهتریــن گزینــه اســت‪ .‬از بلنــدای ایــن روســتای ییالقــی‬ ‫مناظــر هیجان انگیــزی چــون انتهــای شــرقی دریــای مازنــدران‪ ،‬خلیــج گــرگان و‬ ‫روســتاها و شــهر های متعــددی دیــده می شــود‪ .‬طبیعــت بکــر‪ ،‬غــار یخچــال‪،‬‬ ‫خانه هــای چوبــی کاهگلــی‪ ،‬چشــمه هــا‪ ،‬ابشــار هــا و غارهــای طبیعــی اطــراف‬ ‫از جاهــای دیدنــی ایــن روســتا می باشــد‪ .‬اواســط بهــار تــا اواخــر تابســتان‬ ‫بهتریــن زمــان ســفر بــه درازنــو اســت‪.‬‬ ‫روســتای شــفیع ابــاد فندرســک‪ :‬وارد گلســتان کــه می شــوی‬ ‫نمــی دانــی اول بایــد بــه ســمت کــدام جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫و شــگفت انگیــز طبیعــت حرکــت کنیــد‪ .‬ایــن اســتان دیدنــی‬ ‫و سرســبز بســیار خــارق العــاد و زیبــا می باشــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫بــارش ســری بــه روســتای فندرســک در نزدیکــی رامیــان‬ ‫مــی زنیــم‪ .‬روســتای شــفیع ابــاد فندرســک دارای ابشــارهای‬ ‫بســیار شــگفت انگیــز اســت کــه بــا دیــدن ان روح شــما جــان‬ ‫بخشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫ادرس روستای شفیع اباد فندرسک‬ ‫ایــن روســتا در حاشــیه جنوبــی و کیلومتــر ‪۵۵‬جــاده‬ ‫گــرگان وگنبــد قــرار دارد‪ .‬فاصلــه ایــن روســتا از مرکــز‬ ‫دهســتان ‪۱‬کیلومتــر ‪ ،‬از مرکــز بخــش ‪۳‬کیلومتــر و از مرکــز‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵‬کیلومتــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫شفیع اباد فندرسک کجاست؟‬ ‫بــرای دسترســی بــه دهکــده شــفیع ابــاد مــی بایســت بــه‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬شهرســتان رامیــان و بخــش فندرســک‬ ‫ســفر کنیــد‪ .‬روســتای شــفیع ابــاد بــا تعــداد ‪ ۳۰۲‬خانــوار‬ ‫و جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۱۳۰۰‬نفــر از روســتاهای بخــش‬ ‫فندرسک و از توابع شهرستان رامیان در استان گلستان‬ ‫مــی باشــد‪.‬که خــود روســتای فندرســک از چندیــن روســتا‬ ‫شــامل ســعد ابــاد‪ ،‬شــفیع ابــاد‪ ،‬نقــی ابــاد و ‪ ...‬تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫دهکــده شــفیع ابــاد از دهکده هــای باســتانی اســتان‬ ‫گلســتان در بخــش فندرســک جنوبــی اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــواهد‪ ،‬وجــود ســفالینه و خــورده‬ ‫شیشــه هــای رنگــی قدیمــی کــه در ایــن روســتا یافــت‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫در دامن ‪‎‬ه هــای شــمالی البــرز روســتاهای زیبایــی چش ـم نوازی می‪‎‬کننــد‪ .‬یکــی‬ ‫از ان‪‎‬هــا روســتای باالجــاده در اســتان گلستان می باشــد‪ .‬جنگل هــای انبــوه و‬ ‫سرســبز جنوبی روســتا بر زیبایی ان افزوده اســت‪ .‬باالجاده در دهســتان ســدن‬ ‫رســتان غربــی بخــش مرکــزی شهرســتان کردکــوی قــرار دارد‪ .‬وجــود دو رودخانــه‬ ‫فصلی در شــرق و غرب باالجاده شــکلی مســتطیلی به روســتا بخشــیده و باعث‬ ‫توســعه ابــادی بــه ســمت شــمال و جنــوب شــده اســت‪ .‬بــرای نــور گیــری بهتــر و‬ ‫رو بــه قبلــه بــودن‪ ،‬همــه خانــه‪‎‬هــا را رو بــه جنــوب ســاختند‪ .‬خانه هــای قدیمــی‬ ‫ی هــای‬ ‫ســاخته شــده از چــوب (بــه دلیــل هــم جــواری بــا جنــگل) از دیگــر زیبایـ ‪‎‬‬ ‫باالجــاده اســت کــه بایــد حفــظ شــوند‪ .‬فاصلــه روســتای خــوش اب و هــوای‬ ‫باالجــاده از تهــران ‪ ۳۹۲‬کیلومتــر‪ ،‬از کردکــوی ‪ ۸‬کیلومتــر و از گــرگان حــدود ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر اســت‬ ‫حمام تاریخی‬ ‫حمــام‪ ‎‬هــای قدیمــی شــامل بخـش‪ ‎‬هــای مختلفــی از جملــه ســردر ورودی‪،‬‬ ‫بینــه‪ ،‬حمــام گــرم‪ ،‬خزینــه‪ ،‬اتشــخانه و…بوده کــه بــرای اشــنایی بــا ســاز و‬ ‫کار ایــن حمــام‪ ‎‬هــا می‪‎‬توانیــد از حمــام تاریخــی و فعــال در شــرق روســتای‬ ‫باالجــاده دیــدن کنیــد‪ .‬حمامــی کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬ســال قبــل بــا همــکاری مــردم‬ ‫و توســط ســلیمان یــزدی بنــا گردیــده اســت‪ .‬اهکبــری‪‎‬هــا و موزاییــک فــرش‬ ‫بــودن از ویژگی‪ ‎‬هــای ان اســت‬ ‫اب بند‬ ‫تاریخچه دهکده شفیع اباد فندرسک‬ ‫شــده و همچنیــن مطالعــه کتــاب تاریــخ فندرســک‪،‬‬ ‫قدمــت ایــن دهکــده‪ ،‬بالــغ بــر ‪ 500‬ســال مــی باشــد‪.‬‬ ‫گویــش مــردم دهکــده شــفیع ابــاد فندرســک‬ ‫مــردم دهکــده شــفیع ابــاد بــه زبــان فارســی بــا لهجــه‬ ‫فندرســکی اصیــل تکلــم دارنــد و قومیــت فــارس دارنــد‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن روســتا بــه صــورت دائــم ســاکن هســتند و‬ ‫مهاجــرت نمیکننــد‪.‬‬ ‫ابشارهای روستای شفیع اباد فندرسک‬ ‫اســم شــفیع ابــاد همــواره بــا نــام جنــگل و چشــمه ای‬ ‫بــه نــام دوبــرار‪ ،‬همــراه مــی باشــد‪ .‬زیــرا کــه در تمــام‬ ‫فصــول ســال بــا جاذبــه هــای زیبایــش پذیــرای عالقمنــدان‬ ‫طبیعــت اســت‪ .‬در دل ایــن جنــگل خــرم‪ ،‬ابشــارهای‬ ‫متعــددی جاریســت‪ ،‬از جملــه ابشــار اُتــره کــه دارای ‪7‬‬ ‫طبقــه ابشــار متوالــی اســت و یکــی از زیباتریــن مناظــر‬ ‫ایــران بــه شــمار می ایــد و بــه علــت نداشــتن مســیر صــاف‪،‬‬ ‫شــناخته نشــده می باشــد‪.‬‬ ‫دهکــده شــفیع ابــاد عــاوه بــر ابشــارهای متعــدد و‬ ‫زیبایــش دارای اب بنــدان اســت‪ .‬ظرفیــت ایــن اب‬ ‫بنــدان نیــم میلیــون متــر مکعــب و مســاحت ان در‬ ‫حــدود ‪ 10‬هکتــار می باشــد کــه در ســال ‪ 1380‬و بــه‬ ‫کمــک شــرکت اب منطقــه ای اســتان گلســتان بــرای‬ ‫تامیــن اب بخــش کشــاورزی روســتا بنــا شــد‪ .‬هــم‬ ‫اکنــون نیــز در ایــن اب بنــدان‪ ،‬پــرورش ماهــی نیــز‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ابشــارهای زیبــای جنــگل دوبــرار‪ ،‬ابشــاری‬ ‫بــه نــام اگردگــرد اســت کــه در ابتــدای مســیر رودخانــه قــرار‬ ‫دریم کچر نماد چیست ‪:‬‬ ‫حتمــا کســب و کار هــای مختلفــی در ایــن زمینــه دیده ایــد‪ .‬بســیاری از افــراد بــا بافتــن‬ ‫دریــم کچر هــای زیبــا‪ ،‬در منزل هایشــان بــه کســب درامــد مشــغولند‪ .‬شــما هــم اگــر بــه ایــن‬ ‫قبیــل کار هــا عالقــه داریــد‪ ،‬بــه راحتــی می توانیــد از ایــن طریــق در منــزل یــک کســب و کار‬ ‫خانگــی راه بیندازیــد‪.‬‬ ‫فلسفه دریم کچر‬ ‫دریــم کچــر یــک شــی زینتــی و بســیار زیباســت کــه بومیــان امریــکا‪ ،‬ســال ها پیــش شــروع‬ ‫بــه ســاخت ان کردنــد‪ .‬نخســتین اقــوام ســاکن امریــکا‪ ،‬سرخپوســتان اوجیبوایــی بودنــد‪.‬‬ ‫ان هــا بــا الهــام گرفتــن از تار هــای عنکبــوت‪ ،‬دریــم کچــر هــا را می ســاختند و در زبــان‬ ‫اوجیبوایــی بــه ان کابــوس گیــر می گفتنــد‪ .‬در برخــی از افســانه های قدیمــی سرخپوســتان‬ ‫امــده اســت کــه بــا اتصــال دریــم کچــر‪ Spiderwebs ،‬یــا زن عنکبوتــی از بچه هــا و مــردم‬ ‫بــر روی زمیــن مراقبــت می کنــد‪ .‬بنابرایــن مــادران و مادربزرگ هــای سرخپوســتان شــروع بــه‬ ‫ســاخت کابــوس گیــر کردنــد‪.‬‬ ‫ان هــا دریــم کچــر را از حلقه هــای شــاخه درخــت بیــد ســاخته و ان را بــا الیــاف و‬ ‫نخ هــای طبیعــی‪ ،‬بــه فــرم تار هــای عنکبــوت می بافتنــد‪ .‬ان هــا کابــوس گیر هــای‬ ‫دســت سازشــان را بــا اشــیاء مقدســی ماننــد مهره هــا و پر هــا تزئیــن می کردنــد و بــه‬ ‫گهــواره کــودکان خــود می بســتند‪ .‬سرخپوســت ها معتقــد بودنــد کــه ایــن کابــوس‬ ‫گیــر‪ ،‬محافــظ خوبــی بــرای فرزندانشــان خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن ان هــا معتقــد بودنــد‬ ‫در هــوا جریان هــای زیــادی از انــواع رویا هــا و کابوس هــا جــاری اســت و بــا اویــز‬ ‫کــردن ایــن دریــم کچــر هــا و بــا تابــش نــور مــاه بــه ان هــا‪ ،‬رویا هــا از ســوراخ های‬ ‫دریــم کچــر گذشــته و کابوس هــا در ان گیــر می کننــد‪ .‬بــه اینصــورت تنهــا رویا هــا و‬ ‫خواب هــای خــوب بــه اشــخاص خفتــه می رســند و کابوس هایــی کــه در دام دریــم‬ ‫کچــر گیــر کرده انــد‪ ،‬بــا طلــوع خورشــید از بیــن می رونــد‬ ‫گردنبند دریم کچر‬ ‫سرخپوســتان در دریــم کچر هایــی کــه از گهــواره پسر هایشــان اویــزان می کردنــد‪،‬‬ ‫از پر هــای عقــاب و بــرای دخترانشــان از پر هــای جغــد اســتفاده می کردنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫معتقــد بودنــد کــه بــا وصــل کــردن پر هــای عقــاب بــه انتهــای دریــم کچــر‪ ،‬پسرانشــان‬ ‫صفاتــی ماننــد قــدرت و شــجاعت کســب می کننــد و بــا اســتفاده از پر هــای جغــد‪،‬‬ ‫دخترانــی دانــا خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫هنــوز هــم بــا گذشــت ســال های زیــادی‪ ،‬دریــم کچــر از مهم تریــن نماد هــای‬ ‫سرخپوســتان و بومیــان ســرزمین های امریــکای جنوبــی اســت‪ .‬امــا حــاال بــا گذشــت‬ ‫زمــان‪ ،‬ایــن دست ســازه های زیبــا‪ ،‬عــاوه بــر دوســتداران فرهنگ هــای ملــل‬ ‫مختلــف‪ ،‬مــورد توجــه عالقمنــدان بــه زیــوراالت خــاص هــم قــرار گرفتــه و ایــن‬ ‫روز هــا بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن و محبوب تریــن زیــوراالت مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬بســیاری هــم دریــم کچــر را بــرای انــرژی مثبــت و فرهنــگ غنــی و کهنــی‬ ‫کــه دارد مــورد اســتفاده قــرار داده و از دیــوار اتاق هایشــان اویــزان می کننــد‪.‬‬ ‫اموزش صفر تا صد طریقه ساخت دریم کچر در خانه‬ ‫ســاخت دریــم کچــر واقعــا یــک پــروژه ســرگرم کننده اســت کــه می توانیــد بــه‬ ‫تنهایــی و یــا بــه همــراه دوســتانتان انجــام دهیــد‪ .‬شــما بــرای ایــن کار بــه یــک حلقــه‪،‬‬ ‫مقــداری روبــان‪ ،‬نــخ و وســایل تزئینــی نیــاز داریــد‪ .‬ســاختن یــک دریــم کچــر را بایــد‬ ‫دارد و ابشــار دیگــری بنــام اشرشــره کــه ‪ 35‬متــر ارتفــاع‬ ‫دارد کــه در جنــوب روســتای شــفیع ابــاد فندرســک و در‬ ‫جنگلــی بکــر و طبیعــی نظــر هــر بیننــده را بــه شــگفتی‬ ‫وا مــی دارد و بــه تازگــی توســط تعــدادی از افــراد محلــی‬ ‫کشــف و معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫اهالــی دهکــده شــفیع ابــاد اغلــب بــه کشــاورزی و‬ ‫دامــداری مشــغول هســتند‪ .‬محصــوالت دیگــری از‬ ‫جملــه گنــدم‪ ،‬کلــزا‪ ،‬ســویا و شــالی نیــز توســط کشــاورزان‬ ‫کشــت می شــود ولــی تــوت فرنگــی میــزان ‪ 70‬در صــد از‬ ‫محصــوالت کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از محصــوالت جالیــزی شــفیع ابــاد کــه بــه خاطــر‬ ‫طعــم و رنــگ مطلوبــش‪ ،‬طرفــدران زیــادی دارد‪ ،‬میــوه‬ ‫تــوت فرنگــی اســت و در کل ایــران توزیــع مــی گــردد و در‬ ‫اردیبهشــت مــاه هــر ســال جشــنواره تــوت فرنگــی در ایــن‬ ‫دهکــده زیبــا برپــا میشــود‪.‬‬ ‫شــره‪ ،‬اُتــره‪ ،‬اُگردگــرد و هفــت‬ ‫شر ِ‬ ‫ابشــار خــزه ای ا ُ ِ‬ ‫بهشــت یکــی از مناطــق ناشــناخته ای بــود کــه بــه‬ ‫تازگــی توســط تعــدادی از افــراد بومــی کشــف و معرفــی‬ ‫گردیــد‪ .‬ایــن ابشــار در جنــوب روســتای شــفیع ابــاد‬ ‫فندرســک و در جنگلــی بکــر و طبیعــی نظــر هــر بیننــده‬ ‫را بــه شــگفتی وا مــی دارد‪.‬‬ ‫در مســیر رودخانــه در ایــن جنــگل چنــد محوطــه بنام هــای‬ ‫قــرم قــروم‪ ،‬بنــد چرخــاب‪ ،‬پاســنگ و چشــمه زردگلــی‬ ‫واقــع شــده اســت کــه در فصــل گــرم تابســتان مســافران‪،‬‬ ‫گردشــگران و ســاکنین انجــا‪ ،‬در ایــن مکان هــا می تواننــد‬ ‫شــنا کننــد‪.‬‬ ‫بــا پوشــاندن حلقــه بــه کمــک روبــان ســاتن شــروع کنیــد و بعــد بــا گــره زدن نــخ در‬ ‫امتــداد حلقــه‪ ،‬بافت هــای هدفمنــد ایجــاد کنیــد‪ .‬در انتهــا کابــوس گیــر زیبــای خــود‬ ‫را بــا کمــک وســایل جانبــی تزئیــن کــرده و کارتــان را بــه پایــان برســانید‪ .‬امــا وســایل‬ ‫مــورد نیــاز را بــه تفصیــل معرفــی خواهیــم کــرد و در ادامــه روش بافتــن دریــم کچــر‬ ‫را دقیــق و کامــل امــوزش خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وسایل و ابزار مورد نیاز برای ساخت دریم کچر را اماده کنید‬ ‫بــرای ســاخت دریــم کچــر در خانــه‪ ،‬نیــاز بــه وســایل خیلــی زیــادی نداریــد‪ .‬کافــی‬ ‫اســت نگاهــی بــه دور و اطرافتــان بیندازیــد و از وســایلی کــه داریــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر تصمیــم بــه ســاخت حرف ـه ای دریــم کچــر داریــد‪ ،‬می توانیــد وســایل زیــر را‬ ‫کامل تــر تهیــه کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬حلقه‬ ‫یــک حلقــه فلــزی یــا چوبــی را امــاده کنیــد‪ .‬کار بــا حلقه هــای فلــزی یــا چوبــی‬ ‫بســیار اســان اســت و بــرای ســاخت یــک دریــم کچــر رویایــی بســیار عالــی هســتند‪.‬‬ ‫انــدازه ایــن حلقــه بســتگی بــه انــدازه ای کــه شــما مایلیــد کابــوس گیــر خــود را در ان‬ ‫ابعــاد بســازید دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک دریــم کچــر‬ ‫می ســازید‪ ،‬خــوب اســت کــه یــک حلقــه حــدودا ً ‪ 13‬تــا ‪ 20‬ســانتی متری را امتحــان‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن حلقه هــا بــرای مبتدی هــا نــه خیلــی بــزرگ و نــه خیلــی کوچــک هســتند‪.‬‬ ‫می توانیــد ایــن حلقه هــا را در فروشــگاه صنایــع دســتی فروشــی در بــازار نــخ و‬ ‫قــاب دوزی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬روبان و چسب‬ ‫روبان هــا را می توانیــد از جنــس ســاتن‪ ،‬تــور یــا جیــر و یــا حتــی نوار هــای چرمــی‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬دســت شــما بــرای انتخــاب جنــس ایــن نوار هــا کامــا بــاز اســت و بنــا‬ ‫بــر ســلیقه خــود‪ ،‬می توانیــد جنــس مــورد نیازتــان را تهیــه کنیــد‪ .‬امــا عــرض روبــان‬ ‫نبایــد زیــاد بــزرگ باشــد و عــرض ان بایــد ‪ 8‬برابــر بیشــتر از قطــر حلقــه باشــد‪.‬‬ ‫بــرای چســب هــم می توانیــد از چس ـب های معمولــی اســتفاده کنیــد‪ .‬هــر چســبی‬ ‫کــه روبــان را بــه حلقــه بچســباند‪ ،‬مناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬نخ‬ ‫بهتــر اســت از نخ هــای محکــم‪ ،‬امــا انعطاف پذیــر مثــل نــخ ابریشــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫طــول نــخ بایــد ‪ 10‬برابــر قطــر حلقــه باشــد‪.‬‬ ‫طبــق رســوم معمــوال از نخ هایــی بــا رنــگ طبیعــی اســتفاده می شــود‪ ،‬امــا شــما‬ ‫می توانیــد از هــر رنــگ مــورد عالقــه خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬وسایل جانبی برای تزئین‬ ‫بــرای تزئیــن دریــم کچــر خــود می توانیــد از انــواع روبان هــای تــوری‪ ،‬پــر‪ ،‬نوار هــای‬ ‫پارچـه ای‪ ،‬انــواع مهره هــا و ســنگ های قیمتــی و هــر چیــزی کــه بــه ذهنتــان می رســد‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬مرســوم اســت کــه در ســاخت دریــم کچــر هــا معمــوال از مهره هــا و‬ ‫وســایل تزئینـی ای بــرای اذیــن بخشــیدن بــه ان اســتفاده می کننــد کــه برایشــان مهــم‬ ‫بــوده و مفهــوم خاصــی داشــته باشــد‪ .‬خــوب اســت شــما هــم یــک کابــوس گیــر بــرای‬ ‫خودتــان بســازید و بــرای تزئیــن ان از چیز هایــی اســتفاده کنیــد کــه معنــای خاصــی‬ ‫برایتــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!