روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 353 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 353

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 353

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 353

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 13 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /04‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /24‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪353‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫ارایه ‪ ۶‬چالش مجتمع صنعتی فوالد اسفراین‬ ‫به فناوران کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫اعمال افزایش قیمت نان در گلستان‬ ‫از ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬برابری تولید ماهیان زینتی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش ‪ ۸۰‬درصدی بستری‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫‪4‬‬ ‫نور ابی‪ ،‬چه فواید و زیان هایی برای بدن دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫برای جبران مشکالت خشکسالی‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬میلیارد تومان نیازاست‬ ‫به‪۲۶۰۰‬‬ ‫به‬ ‫روستای سیاه رودبار‬ ‫‪2‬‬ ‫در مصاف با کرونا قرنطینه خانگی یار دوازدهم تیم درمان‬ ‫عبــور بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان از مــرز هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‪ ،‬ابتــای‬ ‫مجــدد چنــد صدنفــر از درمانگــران اســتان بــه ایــن ویــروس در کنــار کاهــش روز افزون‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬ضــرورت اجــرای دوبــاره و دقیــق قرنطینــه خانگی را‬ ‫بیشــتر کــرده تــا از ایــن طریــق از شــدت شــیوع ایــن ویــروس در اســتان کاســته شــود‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد فعالیــت هــای بیمارســتانی گلســتان بــه کرونــا معطــوف شــده و‬ ‫تعــداد بیمــاران بســتری و ســرپایی مبتــا بــه ایــن ویــروس افزایــش چشـم گیری یافته‬ ‫کــه اگــر رونــد ابتــا متوقــف نگــردد تــا چنــد روز اینــده ایــن اســتان بــا کمبــود تخت هــای‬ ‫بیمارســتانی مواجــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫کمبــود امکانــات بســتری‪ ،‬دســتگاه ونتیالتــور و تخت هــای ای ســی یــو در گلســتان‬ ‫قابــل انــکار نیســت و ایــن موضــوع طــی هفته هــای اخیــر بارهــا از ســوی مدیــران‬ ‫بخــش درمــان اســتان اعــام شــده و انــان بــه طــور مــداوم خواســتار رعایــت حداکثــری‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی از ســوی مــردم هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار دانشــگاه علــوم پزشــکی روزانــه هــزار نفــر بیماران مشــکوک یا مثبت‬ ‫کــه وضــع جســمانی مســاعدی دارنــد توســط پزشــکان بــه خانــه هدایــت مــی شــوند تــا‬ ‫در قرنطینــه خانگــی دوران نقاهــت را بگذرانند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه درمانگــران ‪،‬چنانچــه فــرد دارای عالئــم عــادی ویــروس کرونــا همچــون تــب‪،‬‬ ‫ســردرد یــا ســرفه باشــد قرنطینــه خانگــی بهتریــن روش اســت زیــرا در محیــط خانــه‬ ‫می تــوان شــرایط روانــی مناســبی بــرای بیمــار فراهم کــرد تا دوران نقاهــت را طی کند‪،‬‬ ‫ولــی اگــر بیمــار دارای تنگــی نفــس شــدید و گرفتگــی ســخت قفســه ســینه باشــد بایــد‬ ‫بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کــرده و تحــت نظــر پزشــکان قــرار گیریــد‪.‬‬ ‫رقیــه احمــدی یکــی از معلمــان گلســتانی کــه تســت کرونایــش مثبــت بــود گفــت ‪:‬‬ ‫داوطلبانــه بــرای گذرانــدن مراحــل درمــان‪ ،‬قرنطینــه خانگــی را انتخــاب کــردم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی گرگانــی ادامــه داد ‪ :‬حــدود چهــار روز اســت کــه عالئــم بیمــاری داشــتم و‬ ‫ابتــدا تصــور می کــردم کــه دچــار حساســیت و یــا ســرماخوردگی شــده ام ولــی بــا انجــام‬ ‫ازمانیــش متوجــه شــدم کــه بــه کرونــا مبتــا شــدم‪.‬‬ ‫زلیخــا قرنجیکــی یکــی از خبرنــگاران گلســتانی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬درمــدت زمــان درمــان خانگــی بــرای جلوگیــری از انتقــال بیمــاری بــه ســایر‬ ‫اعضــای خانــواده خــود را در اتاقــی مجــزا قرنطینــه کــردم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬در مــدت ‪ 2‬هفت ـه ای قرنطینــه‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه خــودم از خانــه‬ ‫خــارج نشــدم‪ ،‬تــاش کــردم تــا حــد امــکان اعضــای خانــواده را از حضــور غیــر ضــرور در‬ ‫جامعــه و منــع کــرده و قرنطینــه خانگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی هــم در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫بســیاری از افــراد مبتــا بــه کرونــا فکــر می کننــد همیــن کــه خــود را داخــل منــزل‬ ‫قرنطینــه کننــد کفایــت مــی کنــد درحالــی کــه منظور از قرنطینــه‪ ،‬جدا شــدن فرد مبتال‬ ‫از بقیــه اعضــای خانــواده اســت و فــرد مبتــا تــا جــای امــکان نبایــد از اتــاق خــارج شــود‪.‬‬ ‫علــی متکــی اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده از ماســک ‪ ،‬قــرار گرفتــن در شــرایط قرنطینــه‬ ‫خانگــی و رعایــت فاصلــه اجتماعــی بهتــر از ان اســت کــه روزهــا و هفتــه هــا در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده و تــا مــدت زیــادی بــا بیمــاری و عــوارض ان دســت و پنجــه‬ ‫نــرم کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر بیمــاران کرونایــی دارای عالمــت یــا بــدون عالمــت ‪ ۲‬هفتــه قرنطینــه‬ ‫شــوند‪ ،‬زنجیــره انتقــال ایــن بیمــاری تــا حــدود زیــادی قطــع می شــود و احتمــال انتقــال‬ ‫ویــروس کرونــا بــه دیگــران بــه شــدت کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان دیــروز یکشــنبه بــا وخیــم اعــام کــردن‬ ‫وضعیــت شــیوع کرونــا در ایــن اســتان گفــت کــه تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری در‬ ‫مراکــز درمانــی اســتان نســبت بــه روز گذشــته ‪ ۱۰۴‬نفــر بیشــتر شــد و بــه هــزار و ‪۵۷۷‬‬ ‫نفــر رســید‪.‬‬ ‫عبدالرضا فاضل اظهار داشــت‪ :‬از مجموع بیماران بســتری در مراکز درمانی اســتان‬ ‫حــال ‪ ۶۴‬نفــر وخیم اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان هــم روز شــنبه بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــیب‬ ‫ابتــا بــه کرونــا در ایــن اســتان کمــی ک ُنــد شــده تاکید کرد که تعداد بســتری های مبتال‬ ‫بــه ایــن ویــروس در گلســتان صعــودی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تــاش بــرای رفــع کمبودهــای بهداشــتی و درمانــی گلســتان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬طــی روزهــای اخیــر ‪ ۱۹‬دســتگاه ونتیالتــور‪ ۲ ،‬دســتگاه اکسیژن ســاز‪ ،‬یــک تانکــر‬ ‫اکســیژن‪ ۳۲ ،‬دســتگاه مانیتــور قلــب و برخــی تجهیــزات دیگــر وارد اســتان شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدجــواد کبیــر قائــم مقــام و مشــاور عالــی رییــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان هــم گفــت‪ :‬بــا توجــه به شــیوع شــدید پیک پنجــم ویــروس کرونا در‬ ‫اســتان‪ ،‬ســرعت تزریــق واکســن بــه گروه هــای هــدف افزایــش یافتــه و بــه روزانــه ‪۱۲‬‬ ‫هــزار نفــر مــورد تزریــق رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غات ه‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫خشونت خانوادگی به چند‬ ‫نوع تقسیم می شود؟‬ ‫جسمی‪ ،‬جنسی ‪ ،‬روانی ‪-‬عاطفی ‪ ،‬کالمی ‪ ،‬اقتصادی و اموزشی‬ ‫در ســال جــاری چنــد مــورد خشــونت خانوادگــی گــزارش شــده است؟نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته چنــد درصــد افزایــش داشــته ؟‬ ‫‪ ۳‬ماه ‪ ۱۵( ۴۰۰‬نفر)‬ ‫‪ ۳‬ماه ‪ ۶( ۹۹‬نفر)‬ ‫حدود ‪ ٪۷۵‬افزایش‬ ‫در ســال جــاری چنــد مــورد زن تحــت خشــونت خانگــی قــرار گرفتنــد ؟در مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته بــه چــه شــکل بــوده؟ امســال ‪ ۱۵‬نفــر ارجــاع بــه خانه امــن بوده‬ ‫سال گذشته ‪ ۶‬نفر ارجاع به خانه امن‬ ‫چنــد مــورد خشــونت کالمــی روانی؟چنــد مــورد خشــونت جنســی؟چند مــورد‬ ‫خشــونت اقتصــادی و مالــی؟‬ ‫چند مورد خشونت فیزیکی و جسمی؟‬ ‫کالمی ‪ -‬روانی ‪۱۰‬نفر‬ ‫جسمی‪ ۱۰‬نفر‬ ‫جنسی‪ ۵‬نفر‬ ‫اقتصادی‪ ۱۰‬نفر‬ ‫بــرای کاهــش ایــن خشــونت هــا در اســتان چــه اقداماتــی انجــام شــده و چــه‬ ‫اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫اطالع رســانی در خصوص تبعات خشــونت از طریق شــبکه و رســانه های گروهی‬‫کسب مهارتهای زندگی برای زوجین‬‫بیشــترین عوامــل ایــن خشــونت هــا چــه مــواردی اســت؟ چنــد درصــد بخاطــر اعتیــاد‬ ‫صــورت مــی گیرد؟چنــد درصــد بخاطــر تندخویــی و بهانــه گیــری بــی مــورد‪ ،‬چنــد‬ ‫درصــد بخاطــر مشــکالت اقتصــادی و چنــد درصــد مربــوط بــه بیمــاری هــای روانــی و‬ ‫اختــاالت دیگــر بــوده؟‬ ‫به ترتیب فقر اقتصادی ‪ ،‬اعتیاد ‪ ،‬مشکالت روان‬ ‫چنــد درصــد مجرمــان تحصیــات زیردیپلــم‪ ،‬چنــد درصــد شــاغل؟ چنــد درصــد بیــکار‬ ‫یــا دانشــجو بودنــد؟‬ ‫‪ ۱۵‬نفر زیر دیپلم‬ ‫‪ ۸‬نفر شاغل حدود ‪٪۶۰‬‬ ‫‪ ۶‬نفر بیکار حدود ‪٪۴۰‬‬ ‫همســر ازاری در اســتان بیــن چــه گــروه هــای ســنی اتفــاق افتــاده؟ چنــد مــورد‬ ‫مربــوط بــه شــوهرازاری بــوده ؟‬ ‫زیر ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫‪ ۱۱‬نفر همسر ازاری از ‪ ۱۵‬مددجو‬ ‫معمــوال همســرازاری در کــدام زوجیــن اتفــاق افتــاده و چندســال از ازدواج انــان‬ ‫گذشــته اســت؟‬ ‫بیشتر در سالهای اول زندگی بخصوص ‪ ۵‬سال اول‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز ســه شــنبه ‪ 13‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,640,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,012,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 108,820,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 114,580,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه‬ ‫‪ 58,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,650,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬مرداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪353‬‬ ‫اعمال افزایش قیمت‬ ‫نان در گلستان‬ ‫از ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان‬ ‫خبــر از افزایــش قیمــت نــان در هفتــه اتــی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ابراهیــم کریمــی در‬ ‫جلســه کارگــروه ســاماندهی امــور گنــدم‪ ،‬ارد و نــان‬ ‫اســتان اظهارکــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بررســی افزایــش قیمــت‬ ‫نــان در ‪ ۱۳‬اســتان کشــور تــاش شــده افزایــش قیمــت‬ ‫معقولــی در گلســتان انجــام شــود و افزایــش قیمت نان‬ ‫در اســتان بیــش از ســایر اســتان ها نباشــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس از شــنبه (‪ ۱۶‬مــرداد) افزایــش‬ ‫قیمــت نــان در اســتان اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قیمــت بربــری نــوع یــک بــا وزن چانــه‬ ‫‪ ۴۲۵‬گــرم هــزار تومــان و بربــری نــوع دو بــا وزن چانــه‬ ‫‪ ۵۷۰‬گــرم دو هــزار تومــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کریمــی اضافــه کــرد‪ :‬نان ســنگک بــا وزن چانــه ‪ ۶۰۰‬گرم‬ ‫دو هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان‪ ،‬تافتــون بــا وزن چانــه ‪ ۲۷۵‬گــرم‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومــان خواهــد بــود و قیمــت نــان لــواش نــوع یک و‬ ‫دو متعاقبــا ًاعــام می شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه حمــل و نقــل ارد هــم از طریــق هوشــمند‬ ‫کنتــرل خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ارد عشــایر اســتان هم تامین‬ ‫شــده و بــه ازای هــر نفــر ‪ ۱۲‬کیلوگــرم توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫به ذخیره ابی سدهای‬ ‫گلستان در پی سیالب اخیر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳.۵‬درصــد حجــم ســدهای اســتان در پــی ســیالب اخیــر‬ ‫ابگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید محســن حســینی‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬ســیالب های اخیــر‪،‬‬ ‫‪ ۳.۵‬درصــد حجــم ســدهای اســتان رواناب وارد ســدهای‬ ‫اســتان کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫در حوضــه ابریــز گرگانــرود حجــم اب ورودی بــه ســد‬ ‫گلســتان ســه میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار مترمکعــب‪ ،‬ســد‬ ‫بوســتان ‪ ۴۹۰‬هــزار متــر مکعــب‪ ،‬ســد نگارســتان ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب‪ ،‬ســد شــهید ایمری ‪ ۲۰‬هزارمترمکعب‪،‬‬ ‫ســد شــهید قربانــی ‪ ۲۰‬هزارمترمکعــب و ســد شــهید‬ ‫دســتغیب ‪ ۱۰‬هــزار مترمکعــب بــوده ولــی روانابــی وارد‬ ‫ســدهای وشــمگیر و شــهید چمــران نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حوضــه ابریــز اتــرک حجــم اب ورودی‬ ‫بــه تــاالب ‪ -‬ســد االگل ســه میلیــون متــر مکعــب‪ ،‬ســد‬ ‫دانشمند یک میلیون مترمکعب‪ ،‬تاالب ‪ -‬سدالماگل ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار مترمکعــب‪ ،‬ســد اینچــه بــرون ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعب و‬ ‫ســد کرنــد ‪ ۳۰‬هــزار مترمکعــب بــوده و در حوضــه قــره ســو‪،‬‬ ‫ورودی بــه ســد کوثــر اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬ســیالب ناشــی از بــارش هــای اخیــر‬ ‫ســبب ورود هشــت میلیــون و ‪ ۵۷۰‬هــزار متــر مکعــب اب‬ ‫بــه ســدهای چهــارده گانــه ایــن اســتان شــده کــه معــادل‬ ‫‪ ۳.۵‬درصــد حجــم ســدها را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫در گلستان بسیاری‬ ‫از روستاها اببند دارند‬ ‫اگــر اب بنــدان هــای اســتان را مرمــت کنیــم گنجایــش ذخیــره‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیــون متــر مکعــب اب را خواهنــد داشــت و ایــن مقــدار‬ ‫تقریبــا ً معــادل حجــم ذخیــره اب ‪ ۱۴‬ســد اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫برای جبران مشکالت خشکسالی به‪ ۲۶۰۰‬میلیارد تومان نیازاست‬ ‫مریم شریفی‬ ‫خشکســالی و کاهــش چشــمگیر بارندگــی‬ ‫خســارت جــدی بــه کشــاورزان گلســتان زده‬ ‫بخــش زیــادی از دســترنج انهــا نابــود شــده‬ ‫اســت‪ .‬از ســوی دیگــر بخــش زیــادی از منابــع‬ ‫ابــی اســتان صــرف کشــاورزی می شــود و چالــش‬ ‫جــدی تامیــن اب باعــث گالیه هــای مردمــی در‬ ‫بخش هــای شــهری و روســتایی شــده اســت‪.‬‬ ‫انتقــاد جــدی از جهــاد کشــاورزی در عــدم بهــره‬ ‫گیــری از ظرفیت هــای نویــن ابیــاری باعث شــد تا‬ ‫بــا ســید محســن کیاالحســینی مدیــر اب و خــاک‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان گفتگــو کردیــم کــه در‬ ‫ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫یکــی از چالش هــای جــدی خشکســالی بــرای‬ ‫گلســتان صدمــه بــه بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــراوردی از خســارت ها داریــد؟‬ ‫طبــق اخریــن امارهــا در شــش ماهــه اول ســال‬ ‫ابــی اســتان گلســتان ســومین اســتان کــم بــارش‬ ‫در کشــور اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫احیــا و مرمــت قنات هــا‪ ،‬اب بنــدان هــا‪ ،‬انتقــال‬ ‫اب بــا لولــه و ابیــاری تحــت فشــار از راهکارهــای‬ ‫افزایــش راندمــان اب در بخــش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــراورد جهــاد کشــاورزی اســتان دو هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای حل مشــکالت خشکســالی در‬ ‫بخــش کشــاورزی اســت و بالفاصلــه بعــد از تامین‬ ‫اعتبــار کارهــا بــا ســرعت پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن انتقــاد بــه جهــاد مطــرح اســت کــه از‬ ‫سیســتم نویــن ابیــاری فاصلــه دارد و روش هــای‬ ‫ســنتی خســارت های کشــاورزی را تشــدید کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اینگونــه نیســت‪ .‬ابیــاری بــا لولــه (سیســتم‬ ‫کــم فشــار) یکــی از اقدامــات خــوب در کاهــش‬ ‫مصــرف اب اســت کــه کشــاورزان گلســتانی‬ ‫اســتقبال خوبــی از ان داشــتند‪ ۱۳ .‬هــزار هکتــار‬ ‫از مــزارع گلســتان مجهــز بــه انتقــال اب بــا لولــه‬ ‫و سیســتم کــم فشــار شــدند و در کل ســنوات‬ ‫گذشــته توانســتیم هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر لولــه‬ ‫تهیــه و در اختیــار کشــاورزان قــرار دهیــم؛ طبــق‬ ‫برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر‬ ‫لولــه جهــت ابیــاری مــزارع در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تهیــه‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬هیــچ کشــاورزی در‬ ‫اســتان نداشــتیم کــه لولــه درخواســت بدهــد و‬ ‫پرونــده تکمیــل داده باشــد و جهــاد کشــاورزی از‬ ‫دادن لولــه امتنــاع کــرده باشــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از اب چشــمه ها یــک راه حــل تامیــن‬ ‫اب در نــوار جنوبــی اســتان اســت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫منظــور بــا اب منطقــه ای اســتان مکاتباتــی‬ ‫داشــتیم کــه اگــر مجــوز الزم را بدهنــد جهــاد‬ ‫کشــاورزی ایــن امادگــی را دارد تــا هر مقداری که‬ ‫کشــاورزان تقاضــای لولــه بدهنــد در اختیارشــان‬ ‫قــرار دهــد تــا بتواننــد بــا لولــه گذاری از چشــمه ها‬ ‫اب مــورد نیــاز اراضــی خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫در گلســتان بســیاری از روســتاها اببنــد دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن ظرفیت هــا چطــور بهــره گیــری می شــود؟‬ ‫اگــر اب بنــدان هــای اســتان را مرمــت کنیــم‬ ‫گنجایــش ذخیــره ‪ ۲۵۰‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫را خواهنــد داشــت و ایــن مقــدار تقریبــا ًمعــادل‬ ‫حجــم ذخیــره اب ‪ ۱۴‬ســد اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵۴۸‬واحــد اب بنــدان بــا ســطحی معــادل‬ ‫شــش هــزار هکتــار در اســتان داریــم کــه تــا امروز‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار ان الیروبــی و مرمــت شــده‬ ‫اســت و پیــش بینــی می شــود کــه بــا الیروبــی‬ ‫همــه اب بنــدان هــای اســتان ‪ ۱۳۰‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب بــه حجــم اب هــای ذخیــره اب بنــدان هــا‬ ‫اضافــه شــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل انکــه اب بنــدان هــا در نقــاط مختلــف‬ ‫اســتان پراکنــده هســتند و تمــام مراحــل‬ ‫بهره بــرداری‪ ،‬حفــظ و نگهــداری ان بــر عهــده خود‬ ‫مــردم اســت از اهمیــت دو چندانــی برخــوردار‬ ‫اســت زیــرا بــا ایــن روش بــار مالــی اضافــی بــر‬ ‫دولــت تحمیــل نمی شــود‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ۳۰‬هکتــار اب بنــدان در‬ ‫هشــت نقطــه در دســتور کار قــرار گرفــت و در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬هم پس از تامین اعتبار کار ســاخت‬ ‫اب بنــدان هــای کوچــک و بــزرگ بــرای ابرســانی‬ ‫ســطوح شــیب دار انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتخرهای ذخیــره اب در اراضــی شــیب دار‬ ‫و عرصه هــای گوناگــون کشــاورزی بــا مشــارکت‬ ‫کشــاورزان احــداث و مدیریــت ان بــه طــور کامــل‬ ‫بــه دســت بهــره بــرداران صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ظرفیت هــا قنــات اســت کــه بــه‬ ‫نظــر می رســد دیگــر از ان بهــره گیــری نمی شــود؟‬ ‫مرمــت و بازســازی قنــوات راه حلــی بــرای‬ ‫تشــنگی اســتان اســت‪ .‬در اســتان گلســتان ‪۳۵۴‬‬ ‫رشــته قنــات داریــم کــه از ایــن میــزان ‪ ۱۶۹‬رشــته‬ ‫دایــر و مابقــی بایــر هســتند و طبــق تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده ‪ ۴۰‬درصــد قنــوات بایــر قابلیــت دایــر‬ ‫شــدن را دارنــد‪.‬‬ ‫طبــق هماهنگی هایــی کــه بــا بســیج ســازندگی‬ ‫صــورت گرفتــه در ســال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬قــرار‬ ‫شــده اســت‪ ۴۰ ،‬درصــد هزینــه مرمــت قنــوات‬ ‫را بســیج ســازندگی‪ ۴۰ ،‬درصــد معاونــت اب و‬ ‫خــاک و ‪ ۲۰‬درصــد باقــی مانــده از محــل خــود‬ ‫یــاری مــردم تامیــن شــود‪.‬‬ ‫کل قنــوات اســتان گلســتان تــا دو ســال اینــده‬ ‫الیروبــی می شــوند و می تواننــد ‪ ۶۰‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی را تحــت پوشــش قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫در زمینــه ابیــاری نویــن چــه اقداماتــی انجــام‬ ‫شــده اســت؟‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اراضــی اســتان در‬ ‫ســال گذشــته بــه سیســتم نویــن ابیــاری مجهــز‬ ‫شــد و امســال هــدف گــذاری مــا بــرای تجهیــز‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار هکتــار از اراضــی گلســتان بــه سیســتم‬ ‫نویــن ابیــاری اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۲۷۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫ابــی در اســتان گلســتان وجــود دارد کــه قابلیــت‬ ‫اجــرای سیســتم نویــن ابیــاری را دارنــد و تــا امــروز‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار هکتــار ان بــه سیســتم های جدیــد‬ ‫ابرســانی مجهــز شــده اند‪.‬‬ ‫در دوره پنــج ســاله ‪ ۵۲‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫اســتان مجهــز به سیســتم نویــن ابیــاری خواهند‬ ‫شــد کــه ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار ان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫ابیــاری نویــن شــامل ابیــاری قطــره ای‪ ،‬طیــف‬ ‫و روش هــای کالســیک ثابــت و نیمــه متحــرک و‬ ‫در نهایــت اســتفاده از ماشــین های ابیــاری کــه‬ ‫از مجهزتریــن و مــدرن تریــن روش هــای ابیــاری‬ ‫اســت کــه در دنیــا صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫از مجهزتریــن روش ابیــاری در عرصــه چهــار‬ ‫هــزار هکتــاری رســالت و وحــدت و پایــاب ســد‬ ‫وشــمگیر در انبارالــوم اســتفاده می شــود‪۷۰ .‬‬ ‫درصــد ایــن اراضــی بــا ماشــین های جدیــد و ‪۳۰‬‬ ‫درصــد بــه روش هــای دیگــر مثــل کالســیک و‬ ‫قرقــره ای ابیــاری می شــوند‪.‬‬ ‫برای توسعه این روش چه برنامه ای دارید؟‬ ‫اســتفاده از روش هــای مختلــف نویــن ابیــاری‬ ‫بــه تقاضــای کشــاورز و مســائل فنــی اراضــی‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬کشــاورزان می تواننــد بــه صــورت‬ ‫تجمیعــی اقــدام بــه تجهیز کــردن اراضــی خود به‬ ‫سیســتم نویــن ابیــاری کننــد تــا هر چه بیشــتر در‬ ‫هزینه هــای خــود صرفــه جویــی شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از سیســتم های نویــن ابیــاری نیــاز بــه‬ ‫فرهنــگ ســازی دارد و هــدف مــا این اســت که تمام‬ ‫مراحــل بهــره بــرداری و راه اندازی توســط کشــاورزان‬ ‫صــورت بگیــرد بــه همیــن منظــور دبیرســتانی در‬ ‫انبارالــوم در رشــته ابیــاری نویــن راه اندازی می شــود‬ ‫تــا فرزنــدان اعضــا امــوزش ببیننــد‪.‬‬ ‫یــک رشــته تحصیلــی در مقطــع دانشــگاه در‬ ‫رشــته ابیــاری نویــن در یکــی از دانشــگاه های‬ ‫علمــی کاربــردی اســتان احــداث می شــود‬ ‫تــا تعــداد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬نفــر از افــراد دیپلمــه در‬ ‫دوره هــای شــش ماهــه بــا سیســتم های نویــن‬ ‫ابیــاری و مراحــل بهــره بــرداری ان اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫بســته بــه نــوع روشــی کــه کشــاورزان ابیــاری‬ ‫می کننــد راندمــان مصــرف اب متغیــر اســت‪.‬‬ ‫در روش ابیــاری بــه صــورت طیــف و قطــره ای‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد صرفــه جویــی در مصــرف اب‬ ‫داریــم و در ابیــاری بارانــی کالســیک راندمــان‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد و در روش اســتفاده از ماشــین های‬ ‫ابیــاری میــزان صرفــه جویــی اب بیــش از ‪۸۵‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫در انتقــال اب بــا لولــه یــا همــان سیســتم کــم‬ ‫فشــار از مبــدا تــا مزرعــه میــزان اتــاف اب تقریبــا ً‬ ‫نزدیــک بــه صفــر می شــود و ایــن یکــی از تاثیــر‬ ‫گذارترین طرح ها اســت که بیشــترین اســتقبال‬ ‫را در بیــن کشــاورزان اســتان داشــته اســت‪/.‬مهر‬ ‫موبایل الماس‬ ‫اقای جعفری‬ ‫انواع خدمات موبایل‪:‬‬ ‫خریدوفروش گوشی های نو‬ ‫وکارکرده‬ ‫بورس الکچری ترین لوازم‬ ‫جانبی موبایل‬ ‫تعمیرات تخصصی سخت‬ ‫افزار و نرم افزار‬ ‫تلفن‪01732223497:‬‬ ‫همراه‪09115265026:‬‬ ‫ادرس‪:‬گرگان‪/‬چهارراه‬ ‫میدان‪/‬پاساژ الماس شمال‪/‬‬ ‫طبقه همکف‪/‬پالک‪46‬‬ ‫ترفندها و زمان مناسب تعویض خاک گلدان‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :252‬بیشــتر انــواع گل و گیــاه اپارتمانــی و‬ ‫خانگــی تــا ســال های ســال در همــان گلدانــی کــه هســتند‪ ،‬بــدون نیــاز به عوض‬ ‫کــردن گلــدان یــا خــاک ان‪ ،‬دوام می اورنــد؛ امــا باالخــره ریشــه ها به قــدری‬ ‫رشــد می کننــد و فضــا اشــغال می کننــد کــه به مــرور شــاهد «درهم پیچیدگــی‬ ‫ریشــه» خواهیــم بــود‪ .‬در ایــن هنــگام بــرای نجــات گیــاه بایــد گلــدان و خــاک‬ ‫ان را عــوض کــرد و گیــاه را بــه محفظــه بزرگ تــری منتقــل کــرد‪ .‬می خواهیــد‬ ‫بدانیــد دقیقــا چطــور بایــد ایــن کار را انجــام داد تــا بــه گیــاه اســیبی نرســد و‬ ‫شــادابی اش حفــظ شــود؟ در ادامــه مطلــب حاضــر همــراه مــا باشــید تــا پاســخ‬ ‫ایــن ســوال را بیابیــد‪.‬‬ ‫نشانه هایی که می گویند وقت عوض کردن گلدان و خاک است‬ ‫‪ .۵‬اسیب دیدن گلدان‬ ‫گلــدان ممکــن اســت به خاطــر کهنگــی یــا اتفــاق خاصــی اســیب ببینــد‪ .‬در ایـن ‬ ‫شــرایط نیــز بایــد ان را عــوض کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تحلیل رفتن خاک گلدان‬ ‫اگــر خــاک گلــدان کپــک بزنــد‪ ،‬نمــک موجــود در ان بیــش از انــدازه شــود یــا‬ ‫بــوی بــدی از ان متصاعــد شــود‪ ،‬بایــد گلــدان را به همــراه خــاک ان عــوض کــرد‬ ‫تــا گیــاه اســیب نبینــد و بتوانــد بــه رشــد و بالندگــی ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬درهم پیچیدگی ریشه‬ ‫اگــر بــا خارج کــردن گیــاه از گلــدان مشــاهده کردیــد کــه اثــری از خــاک نمانــده و‬ ‫ریشـه ها تمامــی فضــا را اشــغال کرده انــد‪ ،‬وقــت عــوض کــردن گلــدان رســیده‬ ‫اســت‪ .‬در تصویــر زیــر می توانیــد چنیــن گیاهــی را ببینیــد‪.‬‬ ‫نشانه هایی که می گویند وقت عوض کردن گلدان و خاک نیست!‬ ‫‪ .۱‬اگر گیاه در حال گل دادن است‬ ‫گیاه هــای خانگــی معمــوال زمانــی شــروع بــه گل دادن می کننــد کــه در شــرایط کامــا‬ ‫مناســبی باشــند‪ .‬حــال اگــر گیــاه را از گلــدان خــارج و ان را برعکــس کنیــد و تکانــش‬ ‫دهیــد‪ ،‬ممکــن اســت به کلــی باعــث توقــف پروســه گل دادن ان شــوید‪ .‬در ایـن شــرایط‬ ‫گیــاه اصطالحــا شــوکه می شــود؛ مثــا اگــر هنــگام گل دادن‪ ،‬گیــاه را تــکان دهیــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت باعــث ریختــن شــکوفه های ان شــوید‪ :‬اتفاقــی کــه بــرای یکــی از انــواع‬ ‫کاکتــوس بــه نــام کاکتــوس کریســمس زیــاد رخ می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اگر گیاه بسیار بزرگ شده باشد‬ ‫در ایــن شــرایط ممکــن اســت بــه گیــاه و خودتــان اســیب بزنیــد‪ .‬بهتــر اســت به جــای‬ ‫ایــن کار حــدود ‪ ۲٫۵‬ســانتی متر از خــاک روی گلــدان را برداریــد و ان را بــا کــود مناســب‬ ‫و کمپوســت تــازه جایگزیــن کنیــد‪ .‬به این شــکل‪ ،‬هــم مــواد مغــذی کافــی در اختیــار‬ ‫گیــاه قــرار خواهــد گرفــت و هــم قابلیــت جــذب اب گلــدان بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ادامه را در چطور در شماره بعد بخوانید‬ صفحه 2 ‫اضافــه شــدن ‪ 27‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع تامیــن شــرب شهرســتان های ازادشــهر و رامیــان در مــرداد مــاه‬ ‫🔸مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا اتمــام حفــر و تجهیــز دو حلقــه چــاه ‪ 27 ،‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع‬ ‫تامیــن شهرســتان ازادشــهر اضافــه مــی شــود 🔸ســید محســن حســینی مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان در بازدیــد‬ ‫از طــرح هــای ابرســانی شهرســتان هــای ازادشــهر و رامیــان اظهــار کــرد‪ :‬تجهیــز چــاه شــماره ‪ 3‬طــرح ابرســانی بــه ازادشــهر‬ ‫توســط شــرکت اب منطقه ای اســتان انجام شــده و بزودی با اتمام برق رســانی ان تحویل شــرکت ابفا شــده و وارد شــبکه‬ ‫شــرب می شــود‪....‬‬ ‫افزایش منابع‬ ‫اب شرب شرق‬ ‫گلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1400‬‬ ‫امــروزه صنعــت اهنگــری صنعــت اســتراتژیک و بســیار‬ ‫مهمــی در جهــان اســت کــه ســرمایه گذاری زیــادی‬ ‫در راســتای کاهــش زمــان تولیــد و افزایــش کیفیــت‬ ‫محصــوالت انجــام می شــود‪ .‬پیــش از اهنگــری بــرای‬ ‫جلوگیــری از کار ســختی قطعــات بایــد در محــدوده‬ ‫دمایــی ‪ ۹۰۰ -۱۲۰۰‬گرمایــش شــوند‪ .‬اندازه گیــری ابعــاد‬ ‫در حالــت داغ مرحلــه بســیار مهمــی در فراینــد اهنگــری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فاصله ایده ال گلستان‬ ‫پوشش واکسیناسیون‬ ‫ارایه ‪ ۶‬چالش مجتمع صنعتی فوالد اسفراین به فناوران کشور‬ ‫‪ ۶‬چالــش مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین‬ ‫در رویــداد مجــازی فرصــت ســازی کســب و‬ ‫کار در مســایل صنعتی اســفراین با همکاری‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــه‬ ‫اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان وفنــاوران کشــور ارایــه شــد‪.‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‬ ‫بــا همــکاری و مشــارکت مجتمــع صنعتــی‬ ‫فــوالد اســفراین بــا هــدف فرصت ســازی‬ ‫کســب و کار در مســایل صنعتــی و تامیــن‬ ‫نیــاز فناورانــه ایــن مجتمــع صنعتــی و جذب‬ ‫ایده هــای برتــر در جهــت رفــع چال ـش روز‬ ‫دوشــنبه نخســتین رویــداد ریــورس پیــچ را‬ ‫بــا حضــور مجــازی اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و‬ ‫اســتارتاپ ها برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه از ســوی مســئوالن واحــد‬ ‫تحقیــق و توســعه مجتمــع صنعتــی فــوالد‬ ‫اســفراین ‪ ۶‬چالــش ایــن مجموعــه ارایــه شــد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد ســاخت صفحــات‬ ‫لغزشــی(‪ )Slide Plate‬مانیپوالتــور‬ ‫ماشــین اهنگــری ‪ SXP۶۵‬بــه روش نــوردی‬ ‫از جنــس ‪ Alzen‬بــه عنــوان نخســتین‬ ‫چالــش مطــرح شــد‪.‬‬ ‫صفحــات لغزشــی مانیپوالتــور ماشــین‬ ‫اهنگــری یکــی از قطعــات مصرفــی بــود‬ ‫کــه در صــورت نداشــتن کیفیــت مناســب‬ ‫ســبب خــارج شــدن دســتگاه های اهنگــری‬ ‫از ســرویس و کاهــش راندمــان تولیــد‬ ‫می شــود‪ .‬بــه گفتــه مســووالن بخــش‬ ‫واحــد تحقیــق و توســعه ایــن مجتمــع‬ ‫صنعتــی‪ ،‬تاکنــون ایــن قطعــات چندیــن بــار‬ ‫از تولیدکننــدگان داخلــی خریــداری شــده‬ ‫اســت کــه بــه هیــچ وجــه قابــل رقابــت بــا‬ ‫نمونــه خارجــی نیســت‪.‬‬ ‫دومیــن چالــش تولیــد مقاطــع بزرگتــر از‬ ‫‪ ۵۰۰ mm‬فوالدهــای پرکربــن – پرکــروم‬ ‫لدبوریتــی بــدون ایجــاد تــرک ســطحی‬ ‫و عیــوب داخلــی اســت‪ ،‬فــوالد ابــزاری‬ ‫ســردکار مــورد بحــث در ایــن پروژه شــامل ‪۳‬‬ ‫گریــد فــوالدی ‪ K۱۰۷ ،K۱۱۰ ،K۱۰۰‬اســت کــه‬ ‫بــاالی ‪ ۱.۵‬درصــد کربــن و بــاالی ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫کــروم داشــته و در صنایــع قالب ســازی‬ ‫کاربــرد بســیار زیــادی دارنــد‪ ،‬تولیــد ایــن‬ ‫فوالدهــا چــه در مرحلــه شــمش ریزی و چــه‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪353‬‬ ‫در مرحلــه اهنگــری بــا مســایل و مشــکالت‬ ‫خاصــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه حضــور مقــدار زیــاد عناصــر‬ ‫الیــاژی نظیــر کــروم و کربــن در ترکیــب‬ ‫شــیمیایی ایــن گریدهــای فــوالدی و جدایش‬ ‫ایــن عناصــر در شــمش اولیــه‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کاربیدهــای درشــت در قســمت های میانــی‬ ‫شــمش بســیار محتمــل بــوده و ایــن امــر‪،‬‬ ‫عالوه بــر ایجــاد ناهمگنــی در ســاختار‬ ‫شــمش و در نهایــت محصــول تولیــدی‬ ‫باعــث می شــود در حیــن اهنگــری تــرک و‬ ‫عیــوب داخلــی زیــادی در میلگــرد حاصلــه‬ ‫ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ســومین چالــش مطــرح شــده در ایــن‬ ‫رویــداد‪ ،‬طراحــی و ســاخت کوکیــل‬ ‫و متعلقــات و ریخته گــری شــمش‬ ‫توخالــی(‪ )Hollow Ingot‬تــا قطــر بیرونــی‬ ‫‪ ۲۰۰۰mm‬اســت‪ .‬در حــال حاضــر تولیــد‬ ‫رینــگ و لوله هــای ســنگین و فــوق ســنگین‬ ‫فــوالدی در مجتمــع صنعتــی اســفراین‬ ‫از شــمش توپــر انجــام می گیــرد کــه ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬عالوه بــر افزایــش مــدت زمــان‬ ‫تولیــد‪ ،‬باعــث هدررفــت مــواد و افزایــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫از ای ـن رو بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع‬ ‫و افزایــش تــوان رقابتــی در تولیــد ایــن‬ ‫گونــه محصــوالت الزم اســت در فراینــد‬ ‫تولیــد لولــه و رینگ هــای بــزرگ بــه جــای‬ ‫شــمش توپــر از شــمش های توخالــی‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬همچنیــن در شــمش های‬ ‫توپــر عیــوب انجمــادی شــامل جدایــش بــه‬ ‫گونـه ای اســت کــه طــی فرایندهــای تولیــدی‬ ‫بعــدی شــامل اهنگــری عیــوب فــوق‬ ‫منشــا ایجــاد عیــب می شــود‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫تولیــد شــمش های توخالــی بــه عنــوان‬ ‫گلوگاه هــای اســتراتژیک مطــرح اســت‪.‬‬ ‫چهارمیــن چالــش ســاخت دســتگاه‬ ‫ابعادبــرداری قطعــات و محصوالت تولیدی‬ ‫در پــرس در حالــت داغ و در حیــن فراینــد‬ ‫اهنگــری بــا پــرس اســت‪ .‬اهنگــری یــک‬ ‫فراینــد تولیــد قطعــات شــامل شــکل دهی‬ ‫بــه صــورت ضربــه ای – فشــاری اســت‪،‬‬ ‫طــی اهنگــری شــکل دهی بــر مبنــای‬ ‫فشــار موضعــی صــورت می گیــرد‪ .‬قطعــات‬ ‫اهنگــری بــه علــت خــواص نســبتا همگــن‬ ‫عیــوب ســاختاری کــم در صنایــع مختلــف‬ ‫کاربــرد گســترده ای دارد‪.‬‬ ‫امــروزه صنعــت اهنگــری صنعــت‬ ‫اســتراتژیک و بســیار مهمــی در جهــان‬ ‫اســت کــه ســرمایه گذاری زیــادی در راســتای‬ ‫کاهــش زمــان تولیــد و افزایــش کیفیــت‬ ‫محصــوالت انجــام می شــود‪ .‬پیــش از‬ ‫اهنگــری بــرای جلوگیــری از کار ســختی‬ ‫قطعــات بایــد در محــدوده دمایــی ‪-۱۲۰۰‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرمایــش شــوند‪ .‬اندازه گیــری ابعــاد در‬ ‫حالــت داغ مرحلــه بســیار مهمــی در فراینــد‬ ‫اهنگــری اســت‪.‬‬ ‫اندازه گیــری ابعــاد در حالــت داغ اطالعــات‬ ‫مهمــی را بــرای ادامــه فراینــد در اختیــار‬ ‫اپراتــور قــرار می دهــد‪ ،‬چــون فراینــد‬ ‫اهنگــری چنــد مرحلــه ای بــوده و طــی ان‬ ‫ممکــن اســت شــکل قطعــه نامتقــارن‬ ‫شــود‪ .‬بــدون اندازه گیــری دقیــق ابعــاد‬ ‫پــرت مــواد زیــاد بــوده و در برخــی مواقــع‬ ‫باعــث نبــود مــواد کافــی بــرای رســیدن‬ ‫بــه ابعــاد نهایــی می شــود‪ .‬روش هــای‬ ‫کنونــی اندازه گیــری تماســی اســت کــه‬ ‫ایــن روش هــا هــم زمان بــر بــوده و دقــت‬ ‫ابعــادی نســبتا ً کــم اســت‪.‬‬ ‫ســاخت دســتگاه ‪ FerritoScope‬بــرای‬ ‫ارزیابــی میــزان فریــت دلتــا در فوالدهــای‬ ‫زنــگ نــزن پنجمیــن چالــش ارایــه شــده‬ ‫در ایــن رویــداد اســت‪ .‬فوالدهــای زنــگ‬ ‫نــزن در صنایــع مختلــف کاربــرد دریایــی‪،‬‬ ‫غذایــی و ‪...‬دارنــد‪ .‬در ایــن بیــن فوالدهــای‬ ‫اســتنیتی و داپلکــس بــه دلیــل داشــتن‬ ‫ســاختار دو فــازی جایــگاه ویــژه ای از لحــاظ‬ ‫خــواص مکانیکــی دارنــد‪.‬‬ ‫اندازه گیــری فریــت چــه در فوالدهــای‬ ‫اســتنیتی و چــه در فوالدهــای داپلکــس‬ ‫همــواره یکــی از دغدغه هــای مهــم‬ ‫در تولیــد ایــن الیاژهاســت‪ .‬دســتگاه‬ ‫فریتوســکوپ بــه دلیــل دقــت بــاال و قابــل‬ ‫حمــل بــودن یکــی از تجهیــزات مهــم بــرای‬ ‫ارزیابــی ایــن فوالدهــا اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر اندازه گیــری فریــت دلتــا و فریــت‬ ‫در ســاختارهای دو فــازی بــه صــورت‬ ‫چشــمی و تئوریتیکــی انجــام می شــود کــه‬ ‫بــا دســتیابی بــه ایــن تجهیــز دقــت کاری‬ ‫در ارزیابــی ســاختارهای فــوق افزایــش‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ششــمین چالــش طراحــی و ســاخت‬ ‫ماشــین مخصــوص تمــام اتومــات کــف‬ ‫تراشــی‪ ،‬ســوراخ کاری‪ ،‬قالویــزکاری‬ ‫محورهــای واگــن ارایــه شــد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫زمــان بــر بــودن اتومــات کــف تراشــی‪،‬‬ ‫ســوراخکاری‪ ،‬قالویــزکاری محورهــای واگــن‬ ‫و اینکــه مجتمــع صنعتــی اســفراین در‬ ‫حــال تبدیــل شــدن بــه قطــب تولیــد محــور‬ ‫در کشــور اســت‪ .‬ایــن تجهیــز بــار ترافیکــی‬ ‫موجــود در خــط تولیــد را کاســته و افزایــش‬ ‫بهــره وری را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه ایــن تکنولــوژی نقطــه عطفــی‬ ‫در قطعه زنــی بــا تیــراژ بــاال در مجتمــع‬ ‫صنعتــی اســفراین خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پــس از برگــزاری ایــن رویــداد و طــرح‬ ‫چالش هــا توســط متخصصــان و‬ ‫کارشناســان فــوالد اســاتید‪ ،‬دانشــجویان‪،‬‬ ‫اســتارتاپ ها و صاحبــان ایــده تــا ‪۱۵‬‬ ‫شــهریور مــاه فرصــت دارنــد تــا ایده هــای‬ ‫خــود را قالــب پروپــوزال تکمیــل و بــه‬ ‫ایمیــل ‪ info@utstpark.ir‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫پــس از ارزیابــی و بررســی ایده هــای‬ ‫فناورانــه رســیده و تعییــن طرح هــای‬ ‫برتــر در جلســه ای برنامه ریزی هــای الزم‬ ‫بــرای همــکاری و تعامــل بیشــتر انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬در گام بعــدی رویــدادی بــا‬ ‫حضــور ســرمایه گذاران و صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی و ســایر شــتاب دهنده هــا بــا‬ ‫هــدف فرصت ســازی کســب و کار برگــزار‬ ‫می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫درست مصرف کردن‬ ‫کم مصرف کردن‬ ‫نیست بهینه مصرف‬ ‫کردن است‬ ‫پیام تسلیت سردار«سعیددادگر»درپی شهادت سربازوظیفه«عبدالجبارمختوم نژاد»‬ ‫سردار «سعید دادگر» فرمانده انتظامی استان گلستان در پیامی شهادت‬ ‫ســرباز مدافــع نظــم و امنیــت «عبدالجبــار مختــوم نــژاد» را تســلیت گفــت‪.‬‬ ‫در متن پیام سردار «سعید دادگر» امده است‪:‬‬ ‫بــی شــک انــان کــه در راه حفــظ نظــم و امنیــت عمومــی جامعــه جــان بــر‬ ‫کــف بــه مقــام شــهادت نائــل مــی گردنــد‪ ،‬از جایــگاه واالیــی در قلــوب‬ ‫مــردم و پیشــگاه خداونــد متعــال برخوردارنــد‪.‬‬ ‫صدَقُــوا مَــا‬ ‫ن رِجَــال ٌ َ‬ ‫ن الْمُوْمِنِیــ َ‬ ‫بســم رب الشــهداء و الصدیقین«مِــ َ‬ ‫ن قَ َ‬ ‫ْ‬ ‫ن یَن ْتَظِــر ُ وَمَــا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ـى‬ ‫َ‬ ‫عَا َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ه ـدُوا الل َّـ َه عَلَی ْـه ِ فَمِنْه ُـ ْ‬ ‫َ ُ َ ُ ْ َ ْ‬ ‫م مَ ـ ْ‬ ‫ضـ ٰ‬ ‫بَد َّلُــوا تَبْد ِ ً‬ ‫یــا»‬ ‫شــهادت افتخــار عظیمــی اســت کــه تنهــا نصیــب بنــدگان خــاص‬ ‫خــدا می گــردد‪ ،‬افتخــار دفــاع از امنیــت وطــن توفیــق مضاعفــی بــرای‬ ‫شــهیدان ایــن مــرز و بــوم اســت کــه گام در صیانــت از امنیــت و‬ ‫اســایش میهــن عزیزمــان نهاده انــد‪.‬‬ ‫شــهادت مظلومانــه ســرباز مدافــع نظــم و امنیــت «عبدالجبــار مختــوم‬ ‫نــژاد» در حیــن انجــام ماموریــت و درگیــری بــا شــرور مســلح‪ ،‬موجــب‬ ‫تاثــر اینجانــب گردیــد‪.‬‬ ‫اینجانــب ضمــن تبریــک و تســلیت‪ ،‬شــهادت مظلومانــه ســرباز فــداکار‬ ‫و شــجاع شــهید مدافــع نظــم و امنیــت را بــه ســاحت حضــرت ولــی‬ ‫عصر(عــج)‪ ،‬رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی حضــرت ایــت اللــه امــام‬ ‫خامنــه ای (مدظلــه العالــی)‪ ،‬مــردم والیتمــدار اســتان گلســتان و‬ ‫خانــواده ایــن شــهید بزرگــوار تبریــک و تســلیت عرض کــرده و از خداوند‬ ‫متعــال مســئلت دارم روح پــاک ســرباز وظیفــه «عبدالجبــار مختــوم‬ ‫نــژاد» را بــا ارواح طیبــه اولیــا طاهریــن محشــور فرمــوده و همــگان را‬ ‫در مســیر پیمــودن راه نورانــی شــهیدان ســرافراز‪ ،‬موفــق و مویــد بــدارد‪.‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪      ‬فرمانده انتظامی استان گلستان‪   ‬سرتیپ دوم سعید دادگر‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رییــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬پوشــش واکسیناســیون بــا‬ ‫در گلســتان بــا ایــده ال فاصلــه دارد و الزم اســت‬ ‫تزریــق واکســن شــتاب بیشــتری بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدجــواد کبیــر‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬طــی ‪ ۱۸‬مــاه‬ ‫گذشــته باالتریــن میــزان بســتری مــا در اســتان بــه‬ ‫حــدود ‪ ۲۶۷‬نفــر رســیده بــود امــا در هفتــه گذشــته‬ ‫شــاهد بســتری ‪ ۳۲۲‬بیمــار جدیــد در روز بودیــم‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬ایــن امــر نشــان می دهــد‬ ‫کــه مــردم نســبت بــه رعایــت پروتکل هــا ســهل انــگار‬ ‫شــده و عــادی انــگاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ترکیــب جمعیتــی‬ ‫ســوش دلتا از سیســتان و بلوچســتان وارد گلســتان‬ ‫شــده و بــا انــواع برگــزاری مراســم مختلــف گســترده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کبیــر بــا بیــان اینکــه مــردم بایــد همراهــی الزم را در‬ ‫ایــن راســتا داشــته باشــند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در گلســتان‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن بخــش خصوصــی ســه هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تخــت بیمارســتانی وجــود دارد کــه افزایــش‬ ‫بســتری ها رونــد خدمــت رســانی را دچــار اختــال‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬واریانــت دلتــا بــا یــک گلــو‬ ‫درد ســاده اغــاز می شــود و مــردم تصــور می کننــد‬ ‫کــه ســرماخوردگی بــوده و بــه راحتــی ان را بــه‬ ‫دیگــران انتقــال می دهنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تزریــق واکسیناســیون‬ ‫در گلســتان افــزود‪ :‬ســن واکسیناســیون در شــرق‬ ‫اســتان را بــه ‪ ۵۰‬ســال رســانده و در ســایر نقــاط‬ ‫اســتان ‪ ۵۵‬ســال اســت‪.‬‬ ‫کبیــر متذکــر شــد‪ :‬پوشــش واکسیناســیون بــا انچــه‬ ‫کــه بایــد در اســتان فاصلــه دارد و بایــد تزریــق‬ ‫واکســن شــتاب بیشــتری بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بایــد روزانــه ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫واکسیناســیون در اســتان انجــام شــود کــه هــم‬ ‫اکنــون ایــن تعــداد ‪ ۱۲‬هــزار و نصــف ان چیــزی کــه‬ ‫بایــد باشــد اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ایمنــی جامعــه بایــد ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫مــردم تــا مهرمــاه حداقــل نوبــت اول واکســن کرونــا‬ ‫را دریافــت کننــد تــا چرخــه ویــروس متوقــف شــود‪.‬‬ ‫فقط با کم کردن یک درجه‬ ‫از دمای کولر برق را برای‬ ‫یکدیگر پایدار کنیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 15‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪353‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش ‪ ۸۰‬درصدی بستری‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫پیشخور کردن مصائب‬ ‫و وعده دان های پر!‬ ‫امــروز اخریــن روز دولــت تدبیــر و امیــد اســت و‬ ‫شــیخ تمــام مــی شــود‪ .‬امــا دوســتانی کــه هنــوز‬ ‫منتظــر رونــق و گشــایش اقتصــادی‪ ،‬بازگشــت‬ ‫عــزت بــه پاســپورت ایرانــی‪ ،‬بــی نیــازی از یارانــه‬ ‫‪ 45‬هــزار تومانــی‪ ،‬رتبــه بنــدی فرهنگیــان‪ ،‬حذف‬ ‫ســه صفــر از پــول ملــی‪ ،‬احــداث مســکن ملــی‪،‬‬ ‫خصوصــی شــدن اســتقالل و پرســپولیس‪،‬‬ ‫احیــای برجــام‪ ،‬قــل خــوردن چــرخ اقتصــاد‬ ‫و ســانتریفیوژها‪ ،‬لغــو بالمــره تحریم هــا‪،‬‬ ‫برداشــت از باغــات ســیب‪ ،‬گالبــی‪ ،‬هلــو‪،‬‬ ‫شــلیل‪ ،‬شــفتالو‪ ،‬الــو قطــره طــا‪ ،‬الــو شــابلون‬ ‫( بســه بابــا لــوس نکــن خودتــو ‪ ...‬فقــط ســیب‬ ‫و گالبــی بــود!) حــاال هــر چــی‪ ...‬منتظــر ســیب‬ ‫و گالبــی هســتند‪ ،‬در جریــان باشــند کــه کل‬ ‫ســاعت اداری امــروز صــرف تحویــل اســلحه‪،‬‬ ‫پتــو‪ ،‬کاله‪ ،‬یقلبــی ( شــاید هــم یقلــوی ‪ -‬یقــاوی‬ ‫ یغــاوی ‪ -‬یغلــوی ‪ -‬یغلبــی) بعــد هــم پــر‬‫کــردن فــرم تســویه حســاب و امضــاء گرفتــن از‬ ‫واحــد هــای مختلــف مثــل کتابخانــه‪ ،‬موتــوری‪،‬‬ ‫رســتوران‪ ،‬واحــد فرهنگــی و هنــری‪ ،‬مالــی و ‪...‬‬ ‫مــی شــود و عمــا ً وقتــی بــرای پیگیــری امــورات‬ ‫فــوق نیســت!‬ ‫البتــه مــردم خدمــات طالیــی ‪ ،‬نقــره ای و‬ ‫برنــزی دولــت را در ایــن هشــت ســال فرامــوش‬ ‫نخواهنــد کــرد و نیــازی بــه پیگیــری ایــن مــوارد‬ ‫پیــش پــا افتــاده نیســت و همیــن کــه دولــت‬ ‫ســایه جنــگ و قحطــی را از ســر مــردم دور کــرد‪،‬‬ ‫پرچــم بــه انــدازه کافــی بــاال رفتــه اســت!‬ ‫بــا ایــن وجــود اخیــرا ً جنــاب ربیعــی در اظهــار‬ ‫نظــری شــاذ فرمــوده انــد‪« :‬دولــت روحانــی‬ ‫یکــی از دوران طالیــی اقتصــاد ایــران را رقــم‬ ‫زد‪ .‬مامصائــب کشــور را پیشــخور کردیــم»!‬ ‫هــر چنــد مــا راضــی بــه ایــن حجــم فــداکاری‬ ‫و پیشــخور کــردن مشــکالت و گرفتــاری هــای‬ ‫دولــت بعــدی نبــوده و نیســتیم و اگــر جــا دارد‬ ‫و دیــر نشــده دوســتان مــی تواننــد تِــخ کننــد!‬ ‫ولــی خــدا وکیلــی رئیــس جمهــور منتخــب‬ ‫و اعــوان و انصــارش مدیــون هســتند کــه‬ ‫ریل گــذاری دولــت تدبیــر و امیــد را در راســتای‬ ‫توســعه و برداشــته شــدن تحریم ها و داســتان‬ ‫ســیب و گالبــی و ‪ ...‬دســتکاری کننــد!‬ ‫فقــط خــدا کنــد دولــت جدیــد و مجلــس‬ ‫انقالبــی در کنــار پاسداشــت از دســتاوردهای‬ ‫سوفســطایی برجامــی دولــت روحانــی‪ ،‬روی‬ ‫برنامه هــا و طرح هایــی کــه تــوان اجــرای انهــا‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬اســم نگذارنــد و صدایشــان نکننــد!‬ ‫مــردم بــه انــدازه کافــی در ایــن ســال ها‬ ‫وعده هــای وارونــه و طرح هــای بــی ســرانجام‬ ‫دیده انــد و وعــده دان شــان تــا خرتنــاق پــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬حقیقتــا ًدیگــر جــا بــرای وعده هــای جدیــد‬ ‫ندارنــد! دم شــما گــرم ‪ ...‬خیــر از هماهنگی تــان‬ ‫ببینیــد‪...‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه رونــد تنــد و افزایشــی شــیوع کرونــا در ایــن اســتان‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تکمیل ظرفیت ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫تخت های بیمارستانی‬ ‫رییــس دانشــکده علوم پزشــکی اســفراین گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪۶۱‬‬ ‫درصــد تخت هــای بیمارســتانی ایــن شهرســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫علــت افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا تکمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر اســحاق ایلدرابــادی در ایــن خصــوص اظهار داشــت‪ ۸۰ :‬تخت‬ ‫ن در‬ ‫بــرای بیمــاران کرونایــی در بیمارســتان امــام خمینی ( ره) اســفرای ‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت کــه هــم اکنــون ‪ ۴۹‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬در ایــن‬ ‫بیمارســتان بســتری هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان بســتری بیماران کووید‪ ۱۹‬در شهرســتان نســبت‬ ‫بــه هفتــه گذشــته ‪ ۷۵‬درصــد افزایــش یافتــه اســت و اگــر رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی بــا همیــن رونــد پیــش رود ایــن امــار‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســیر ابتــای کرونــا در شهرســتان بیشــتر بــه صــورت‬ ‫خانوادگــی اســت و مراســمات عروســی و اجتماعــات هفتــه گذشــته‬ ‫شــمار مبتالیــان را زیــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایلدرابــادی افــزود ‪ :‬باتوجــه بــه اســتمرار برگــزاری مراســمات و‬ ‫اجتماعــات در وضعیــت قرمــز اســفراین پیــش بینــی مــی شــود اگــر‬ ‫مــردم مراعــات نکننــد بــه زودی ظرفیــت تخــت هــای بیمارســتانی‬ ‫تکمیــل و بــا کمبــود تجهیــزات درمانــی روبــه رو شــویم‪.‬‬ ‫وی میــزان رعایــت پروتــکل بهداشــتی در شهرســتان را کمتــر از‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد دانســت و از مــردم خواســت بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و دوری از تجمعــات بــه قطــع زنجیــره کرونــا کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه درشــرق اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫وضعیــت قرمــز و رونــد افزایشــی امــار مبتالیــان بــه کرونــا‪ ،‬رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری در‬ ‫ایــن شهرســتان بــه کمتــر از ‪ ۳۵‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بســیاری از مــردم مناطــق شــهری و روســتایی کاللــه ایــن روزهــا‬ ‫عــاوه بــر حضــور در مراســم عروســی بــا جمعیــت مهمــان زیــاد و‬ ‫رعایــت نکــردن مــوارد بهداشــتی‪ ،‬نســبت بــه اســتفاده از ماســک‬ ‫هنــگام تــردد در معابــر و خیابان هــا نیــز کــم توجــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اطــاع رســانی های مــداوم نســبت بــه‬ ‫خطــرات مــوج جدیــد بیمــاری کرونــا و رونــد افزایشــی شــمار‬ ‫بیمــاران ان و نیــز ممنوعیــت فعالیــت تاالرهــای پذیرایــی در‬ ‫کاللــه‪ ،‬بــاز هــم برخــی خانواده هــا در منــزل مســکونی یــا خانــه‬ ‫بــاغ خــود چــه در شــهر و چــه در روســتاها اقــدام بــه برگــزاری‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون توســعه ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۵۰ :‬خانــه ورزش روســتایی در اســتان از ابتــدای تجهیــز خانــه‬ ‫ورزش روســتایی( ســال‪ )۹۴‬تاکنون تجهیز شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد بروحــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تجهیــز هــر یــک از‬ ‫ایــن خانــه هــای ورزش روســتایی در ابتــدای ســال ‪۳۰ ،۹۴‬میلیــون‬ ‫ریــال هزینــه داشــته اســت ولــی در ســال هــای اخیــر هــر یــک از ایــن‬ ‫خانــه هــای ورزش بــا بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال تجهیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در صــورت مشــخص شــدن‬ ‫میــزان اعتبــارات تخصیصــی ســال ‪ ،۱۴۰۰‬پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت تــا ‪ ۹۰‬خانــه ورزش روســتایی دیگــر نیــز در اســتان‬ ‫تجهیــز شــوند‪.‬‬ ‫بروحــی بــا بیــان اینکــه دیگــر طــرح هــای توســعه ورزش در‬ ‫روســتاها‪ ،‬متمرکــز و دســتوری نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــاف ســال های‬ ‫گذشــته کــه خانــه هــای ورزش روســتایی بــه امکانــات یــک نــوع‬ ‫ورزش تجهیــز مــی شــد‪ ،‬ولــی در ســال های اخیر ســرمایه گذاری ها‬ ‫بــا توجــه بــه نیازســنجی و بــا در نظــر گرفتن بــازی های هر منطقه‪،‬‬ ‫بــرای کشــف اســتعدادها هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع ســعی مــی شــود از ایــن پــس خانه هــای ورزش‬ ‫روســتایی تنها به میز پینگ پنگ‪ ،‬میز فوتبال دســتی و دارت مجهز‬ ‫نشــوند و ایــن خانــه بــه امکانــات دیگر ورزشــی هم تجهیز شــوند‪.‬‬ ‫اردوی تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان پســر و بزرگســاالن زن بــا‬ ‫حضــور چهــار ورزشــکار اســتان گلســتان بــه میزبانــی تهــران در‬ ‫حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان کاللــه در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫گفــت کــه ماهــان امانــی و ایلشــن داودی پــور ‪ ۲‬والیبالیســت‬ ‫نوجوانــان ایــن شهرســتان در مرحلــه نهایــی اردوی تیــم ملــی برای‬ ‫اعــزام بــه مســابقات جهانــی حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نازمحمــد واحــدی روز دوشــنبه در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ایــن ‪ ۲‬ورزشــکار بــه دلیــل داشــتن عملکــرد خــوب در اردوی‬ ‫مقدماتــی در لیســت نهایــی ‪ ۱۵‬نفــره تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان‬ ‫بــرای شــرکت در مســابقات قهرمانــی والیبــال پســران جهــان بــه‬ ‫میزبانــی تهــران قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مرحلــه از اردوی تیــم ملــی با هدایت مســعود ارمات‬ ‫در ســالن ‪ ۱۲‬هزار نفری ازادی تهران در حال برگزاری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از روز یکشــنبه اردوی ششــم انتخابــی تیــم ملــی بانــوان با‬ ‫حضــور مونــا اشــفته و مهســا صابــری از گلســتان در تهــران اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ایــن اردو ‪ ۱۷‬بازیکــن حضــور دارنــد و بــه مــدت ‪ ۱۱‬روز زیــر نظــر‬ ‫فریبــا صادقــی ســرمربی تیــم ملــی تمریــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫مراســم عروســی بــا جمعیــت بــاال می کننــد‪.‬‬ ‫تــودرواری ادامــه داد‪ :‬شــبکه بهداشــت و درمــان کاللــه در ‪۱۰‬‬ ‫روز گذشــته بــا تشــدید محدودیت هــای کرونایــی و بــا اطــاع از‬ ‫برگــزاری ســه مــورد مراســم عروســی بــا حضــور مهمانــان زیــاد و‬ ‫بــدون رعایــت فاصلــه اجتماعــی و زدن ماســک‪ ،‬اقــدام بــه معرفــی‬ ‫صاحبــان ایــن مجالــس بــه دادســرا نمــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن بــرای برگــزاری یــک‬ ‫مراســم عروســی ســنتی و بــا برخــی برنامه هــای جانبــی از جملــه‬ ‫مســابقه والیبــال در ایــن شهرســتان چنــد روز پیــش دعوتنامـه ای‬ ‫در ســطح شــهر و روســتاهای اطــراف توزیــع شــده بــود کــه پــس از‬ ‫اطــاع‪ ،‬جلــوی اجــرای ان گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه تــودرواری‪ ،‬طــی ‪ ۱۰‬روز گذشــته بــرای ‪ ۹۵‬دســتگاه خــودرو‬ ‫شــرکت کننــده در کاروان عروســی هنــگام تــردد توســط مامــوران‬ ‫پلیــس کاللــه هــر کــدام ‪ ۲‬میلیــون ریــال جریمــه صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬تیم هــای نظــارت و بازرســی ســتاد مقابلــه بــا‬ ‫کرونــای کاللــه تــا کنــون ‪ ۱۱۰‬مــورد بازدیــد از واحدهــای صنفــی‬ ‫ایــن شهرســتان انجــام دادنــد کــه حاصــل ان‪ ،‬تذکــر بــه ‪ ۴۰‬واحــد‬ ‫صنفــی و پلمــب ‪ ۲‬واحــد نانوایــی بــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه بــا درخواســت از کســبه و بازاریــان گروه هــای‬ ‫شــغلی ‪ ،۲‬ســه و چهــار ایــن شهرســتان بــرای همــکاری و رعایــت‬ ‫بیشــتر محدودیت هــای کرونایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۶۵‬درصــد‬ ‫از اصنــاف شهرســتان ایــن محدودیت هــا را رعایــت می کننــد‪.‬‬ ‫تــودرواری ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود تاکیــد مبنــی بــر برگــزار نشــدن‬ ‫بــازار هفتگــی‪ ،‬روز گذشــته (یکشــنبه) بــاز هــم عــده ای از کســبه‬ ‫مبــادرت بــه بســاط در خیابان هــای اطــراف محــل همیشــگی‬ ‫کردنــد و مــردم نیــز بــدون توجــه بــه محدودیت هــای کرونایــی‬ ‫بــرای خریــد امــده بودنــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪/‬‬ ‫خانــم صغــری رمضانپــور نوایــی بشناســنامه ‪ ۷۰‬کدملــی ‪ ۲۱۴۱۸۲۰۱۸۹‬صــادره از امــل فرزنــد حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۸۵‬در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن دارای‬ ‫ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ ۸۷۲‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی بخــش‪ ۳‬مــی باشــدبه بمســاحت ‪ ۳۸۴/17‬متــر مربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع دراراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق‬ ‫باباصادقیــان بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۷۲۹۳‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/04/28:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/05/13:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫منابع ابی گلستان و خراسان شمالی بسیار اندک است‬ ‫برای پایداری این نعمت الهی درست مصرف کردن را از هم اکنون به کودکان مان‬ ‫بیاموزیم و حق انها را ضایع نکنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجهیز ‪ ۱۵۰‬خانه ورزش‬ ‫روستایی‬ ‫با حضور چهار گلستانی اردوی‬ ‫تیم ملی والیبال مردان و زنان‬ ‫برگزار شد‬ ‫رعایت کمتر از ‪ ۳۵‬درصد شیوه نامه های بهداشتی در کالله‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفــت کــه تعــداد بیمــاران بستری شــده در مراکــز درمانــی‬ ‫گلســتان در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر ‪ ۸۰‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضــل اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تعــداد بیمــاران کرونایــی امــروز اســتان هــزار و‬ ‫‪ ۶۵۲‬نفــر اســت کــه ایــن امــار ‪ ۲‬هفتــه گذشــته ‪۹۱۹‬‬ ‫نفــر بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۱۷۳‬بیمــاری در ای ســی یو بســتری‬ ‫بــوده و حــال ‪ ۵۶‬بیمــار وخیــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه روزانــه حــدود هــزار بیمــار‬ ‫کرونایــی بــه صــورت ســرپایی بــا دریافــت امپــول‪،‬‬ ‫ســرم و قرص هــای مربوطــه‪ ،‬ویزیــت و دوران نقاهــت‬ ‫را در منــزل ســپری می کننــد گفــت کــه بــا توجــه بــه‬ ‫امــار بســتری در بیمارســتان و تعــداد افــرادی کــه بــا‬ ‫دریافــت دارو بــه منــزل می رونــد‪ ،‬حــدود ‪ ۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬گلســتانی در حــال حاضــر مبتــا بــه کرونــا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫فاضــل اضافــه کــرد‪ :‬میــزان بســتری روزانــه بیمــاران‬ ‫کرونایــی در اســتان بــه طــور متوســط ‪ ۳۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاســف از عادی انــگاری مــردم گلســتان در‬ ‫ن مســاله‬ ‫رعای ـت شــیوه نامه های بهداشــتی گفــت کــه ای ـ ‬ ‫باعــث شــده تــا تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری از ظرفیت‬ ‫تخت هــای در نظــر گرفتــه شــده بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فاضــل از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت بیمارســتانی‬ ‫زیــر نظــر ایــن دانشــگاه‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت بــرای بیمــاران‬ ‫کرونایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مجمــوع تخت هــای بیمارســتانی‬ ‫دانشــگاه و بخــش تامیــن اجتماعــی‪ ،‬نیروهــای مســلح و‬ ‫خصوصــی گلســتان حــدود ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان روز شــنبه بــا‬ ‫اشــاره بــه ایــن کــه شــیب ابتــا بــه کرونــا در ایــن اســتان‬ ‫کمــی ک ُنــد شــده تاکیــد کــرد کــه تعــداد بســتری های مبتــا‬ ‫بــه ایــن ویــروس در گلســتان صعــودی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تــاش بــرای رفــع کمبودهــای بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬طــی روزهــای اخیــر ‪۱۹‬‬ ‫دســتگاه ونتیالتــور‪ ۲ ،‬دســتگاه اکسیژن ســاز‪ ،‬یــک تانکــر‬ ‫اکســیژن‪ ۳۲ ،‬دســتگاه مانیتــور قلــب و برخــی تجهیــزات‬ ‫دیگــر وارد اســتان شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدجــواد کبیــر قائــم مقــام و مشــاور عالــی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــیوع شــدید پیــک پنجــم ویــروس کرونــا در اســتان‪،‬‬ ‫ســرعت تزریــق واکســن بــه گروه هــای هــدف افزایــش‬ ‫یافتــه و بــه روزانــه ‪ ۱۲‬هــزار نفــر مــورد تزریــق رســید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 58‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه‪ 33‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1400‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۶‬برابری تولید‬ ‫ماهیان زینتی خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت و پتانســیل بــاالی تولیــد ماهیــان‬ ‫زینتــی در اســتان هــم اینــک تولیــد ایــن نــوع ماهیــان از ‪ ۶۱۵‬هــزار‬ ‫قطعــه در ســال ‪ ۹۲‬اینــک بــه حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی میرقراچولــو در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬هــم‬ ‫اینــک ‪ ۶‬تولیــد کننــده دارای مجــوز مزرعــه تولیــد ماهیــان زینتــی در ایــن‬ ‫اســتان فعــال اســت کــه عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تعــدادی پــرورش دهنــده ایــن‬ ‫نــوع ماهیــان هــم بــه طــور غیــر رســمی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه محیــط کوچــک اختصــاص اکواریــم بــرای تکثیــر‬ ‫ماهیــان زینتــی و مصــرف کــم اب ایــن نــوع فعالیــت‪ ،‬بــا هزینــه کمــی‬ ‫نســبت بــه ســایر مشــاغل ایجــاد مــی شــود و اشــتغال زایــی خوبــی نیــز‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫میــر قراچولــو بــا بیــان اینکــه تولیــد ماهیــان زینتــی بایــد جــزوء‬ ‫مشــاغل خانگــی قــرار گیــرد اظهار داشــت‪ :‬امــا این موضوع در اســتان‬ ‫های غیر ســاحلی همچون خراســان شــمالی در رده مشــاغل خانگی‬ ‫قــرار نگرفتــه اســت و فعــاالن ایــن بخــش بــا اورده خــود‪ ،‬ایــن شــغل‬ ‫را راه انــدازی کــرده انــد در حالــی کــه ظرفیــت و پتانســیل زیــادی بــرای‬ ‫ایــن بخــش وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــر ارائــه تســهیالت بــه ایــن بخــش تاکیــد کرد و افــزود‪ :‬ایجــاد مزرعه‬ ‫و اکواریــم پــرورش ماهیــان زینتــی ســوداور و اشــتغال زا اســت و بــه‬ ‫همین دلیل از مســووالن می خواهیم که در این زمینه مســاعدت های‬ ‫بیشــتری داشــته باشند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــرای هــر یــک قطعــه الرو ‪ ۱۰۰‬تومــان هزینــه مــی شــود ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه یکــی از تولیــد کننــده هــای موفــق ایــن اســتان بــا فــروش یــک‬ ‫میلیــون قطعــه ماهــی زینتــی در ســال گذشــته بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان درامــد کســب کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬حتــی ایــن تولیــد کننــده هــا الرو و بچــه ماهــی بــه‬ ‫همــراه غــذای مــورد نیــاز را در اختیــار تولیــد کننــده هــای کوچــک قــرار‬ ‫می دهنــد و محصــول را نیــز از انــان خریــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫میرقراچولــو گفــت‪ :‬بخشــی از ماهیــان زینتــی تولیــدی ایــن اســتان بــه‬ ‫دیگــر اســتان هــا از جملــه اصفهــان و تهــران و بعضــا حتی به کشــورهای‬ ‫اســیای مرکــزی نیــز ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اســتان بخشــی از ماهیــان زینتــی مــورد نیــاز خــود را از‬ ‫اســتان هــای خراســان رضــوی و گلســتان تامیــن مــی کنــد کــه از جملــه‬ ‫ان‪ ،‬ماهــی قرمــز شــب عیــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مراکــز اســتان در قالــب تکثیــر ماهیــان زینتــی اب‬ ‫شــیرین و بعضــا شــور فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مهم تریــن‬ ‫گونــه هــای پرورشــی در اســتان شــامل انــواع ســیچالیدها‪ ،‬گوپــی‪ ،‬مولــی‬ ‫و پالتــی اســت و همچنیــن ماهــی قرمــز نیــز بــرای عیــد تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه منابــع ابــی شــیرین بــا ظرفیــت ایجــاد واحدهــای‬ ‫پــرورش ماهــی بــه خصــوص انــواع زینتــی در اســتان وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫پــرورش ماهیــان زینتــی نیــاز به اب زیادی ندارد و در این اســتان ظرفیت‬ ‫و پتانســیل ایجــاد مراکــز پــرورش ماهــی وجــود دارد کــه هــم اینــک در‬ ‫شهرســتان هــای مانــه و ســملقان و راز و جــرگالن ظرفیــت بــرای فعالیت‬ ‫وجــود دارد امــا تاکنــون هیــچ مزرعــه ای در ایــن شهرســتان هــا نداریــم‪.‬‬ ‫مدیر امور شــیالت و ابزیان ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی فرصتــی مناســب‪ ،‬مطمئــن و‬ ‫زودبــازده بــرای ســرمایه گــذاری و ایجــاد اشــتغال بــرای دانــش اموختــگان‬ ‫رشــته شــیالت و عالقــه منــدان ایــن صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان تولیــد ماهــی در ایــن اســتان بدون احتســاب ماهیان‬ ‫زینتــی بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬تــن رســیده اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫مقایســه بــا ســال ‪ ۹۲‬و قبــل از اغــاز بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد ســه‬ ‫برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫میرقراچولــو اظهــار داشــت‪ :‬پــرورش ماهیــان زینتــی‪ ،‬صنعتــی نوپــا و‬ ‫ســوداور در کســب و کارهــای ارزان خانگــی و گامــی بــرای ایجــاد اشــتغال‬ ‫و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندگــی اپارتمــان نشــینی و تبعــات اجتماعــی زندگــی شــهری‬ ‫فرهنــگ نگهــداری اکواریــوم در فضــای کار و خانــه را بــه منظــور ارامش و‬ ‫نشــاط روحــی انســان هــا بیشــتر کــرده و تولیــد و پــرورش ماهیــان زینتــی‬ ‫را از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 2‬تن جو قاچاق‬ ‫در بجنورد‬ ‫انهدام باند سرقت‬ ‫موتورسیکلت در گنبدکاووس‬ ‫دستگیری سارق کابل برق‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد خبــر از کشــف ‪ 2‬تــن‬ ‫و ‪ 165‬کیلوگــرم جــو قاچــاق و فاقــد مجــوز حمــل در ایــن‬ ‫شهرســتان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مســعود وحیــدی» در بیــان جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اخبــار رســیده مبنــی بــر انتقــال‬ ‫مقــداری جــو بــدون مجــوز بــه شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬بــه همــراه مامــوران جهــاد کشــاورزی خــودرو‬ ‫مذکــور را در ســطح حــوزه اســتحفاظی متوقــف کــرده و بــه‬ ‫بازرســی ان پرداختنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بجنــورد تصریــح کــرد‪ :‬در نتیجــه بازرســی از‬ ‫خــودرو‪ ،‬مقــدار ‪ 2‬تــن و ‪ 165‬کیلوگــرم جــو وارداتــی فاقــد هرگونه‬ ‫مجــوز حمــل کشــف و راننــده خــودرو نیــز دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــدی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش نهــاده‬ ‫دامــی مکشــوفه بالــغ بــر ‪ 120‬میلیــون ریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهــم بــه همــراه پرونــده تشــکیل شــده‬ ‫جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دســتگیری ‪ 4‬ســارق ســابقه دار و‬ ‫اعتــراف انهــا بــه ‪ 10‬فقــره ســرقت موتورســیکلت در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫موتورســیکلت در ســطح حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬موضــوع دســتگیریی‬ ‫ســارق یــا ســارقان احتمالــی بــه صورت ویــژه در دســتور کار ماموران‬ ‫کالنتــری‪ 12‬ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫گســترده پلیســی و رصــد دوربیــن هــای مداربســته موفــق شــدند‬ ‫ســارقان را شناســایی و در یــک عملیــات ضربتــی ‪ 4‬ســارق را‬ ‫دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی فر افزود‪ :‬از این باند تعداد ‪ 10‬دستگاه موتورسیکلت‬ ‫ســرقتی کشــف و ضبــط گردیــد و متهمــان بــه جــرم خــود اعتــراف‬ ‫وجهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مقــام قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس ضمــن قدردانــی از همکاریــی‬ ‫شــهروندان بــا پلیــس از انــان خواســت‪ :‬وســایل نقلیــه خــود را بــه‬ ‫تجهیــزات ایمنــی مجهــز و از رهــا کــردن موتورســیکلت خــود بــدون‬ ‫قفــل مطمئــن جــدا خــودداری کننــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را بــه پلیــس ‪ 110‬اعــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪:‬ســرهنگ «محمــود علــی‬ ‫فــر» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق‬ ‫در گنبــدکاووس و بــروز مشــکالت بــرای شــهروندان‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬بــا اجــرای عملیــات مشــترک‬ ‫توســط مامــوران پلیــس اگاهــی و پاســگاه اق ابــاد و‬ ‫تالش هــای اطالعاتــی و رصــد دوربیــن هــای مــدار بســته‪،‬‬ ‫مخفیــگاه متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در عملیاتــی ضربتــی و غافلگیرانــه دســتگیر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیرقابــل انــکار‬ ‫پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اقــرار نداشــت و بــه ‪10‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر‪ ،‬بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 100‬متــر کابــل‬ ‫مســروقه از مخفیــگاه ســارق‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۶‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۸۳‬تقاضــای اقــای محمــد رضــا‬ ‫بذرافشــان زرمهــری بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲‬و کــد ملــی ‪۶۵۱۹۷۸۵۴۹۰‬صــادره از تربــت حیدریــه فرزنــد غــام رضــا درششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت‪۲۴۴/19‬‬ ‫متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۲۵۷۷‬اصلــی واقــع در اراضــی شــهری بخــش یــک حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۲۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۳ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۵/۳۰ :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان ‪ -‬از طرف رضا باقری‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۲۷‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــ ‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۱۰‬تقاضــای اقــای رضــا ترابیــان‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۹‬و کــد ملــی ‪۲۱۲۱۴۲۸۴۸۸‬صــادره از گــرگان فرزنــد منوچهــر درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت ‪ ۲۱۰/50‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪_۳۲۷۰‬‬ ‫فرعــی از یــک فرعــی از ‪_۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قــادر ابــاد بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۲۸.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۵/۱۳ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - ۱۴۰۰/۵/۳۰ :‬علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۷۶‬هیئت موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۱۹۵‬تقاضای خانم نسرین حسنی به شماره شناسنامه ‪ ۳۰۶‬و کد ملی ‪۲۱۲۱۲۷۴۳۴۰‬صادره‬ ‫از گرگان فرزند علی اکبر درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ ۱۲۴‬متر مربع از پالک شماره ‪ _۱۲۷‬اصلی واقع در اراضی کرپان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۴۱۷.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۵/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۵/30 :‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۵۲‬هیئــت‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــ ‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۶۳۵‬تقاضــای اقــای ابوالفضــل‬ ‫گرمابــی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۶‬و کــد ملــی ‪ ۲۱۲۲۴۷۰۲۱۶‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمدحســین درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۱۰۳۴۶‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۱۵۰‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی هاشــم ابــاد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمدحســین گرمابــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۱۶.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۵/13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۵/30:‬علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و ماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۶‬هیئت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۷۶‬تقاضــای خانــم فاطمــه غریــب‬ ‫بــه شــماره شناســنامه‪۶۷‬و کدملی‪۲۱۲۰۷۳۴۰۰۳‬صــادره از گــرگان فرزندمحمدششــدانگ اعیانییــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‪۲۰۶۴/39‬‬ ‫مترمربــع از پــاک ‪ ۱۱۸-‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حــاج قربــان محمــد خانــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف ‪۷۴۱۴‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضاباقری‪ -‬تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۳۰:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬و مــاده‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۶‬و‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۷‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارض‪-۱‬اقای‪/‬خانــم کمــال کاشــانی بشناســنامه‪۷۰۵۷‬کدملی‪۲۰۳۰۰۷۰۵۵۶‬صادره از گنبــد کاووس فرزنــد علــی اکبــر متقاضــی‬ ‫کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۱۰‬در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بصــورت مزروعی‪-۲‬اقای‪/‬خانــم دانــش پــور عنایتــی حســین ابــاد بشناســنامه‪۶‬کدملی‪ ۵۵۱۹۹۱۷۸۶۸‬صــادره از یــزد فرزنــد هدایــت متقاضــی کالســه پرونــده‬ ‫‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱‬درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بصــورت مزروعــی بمســاحت کل ششــدانگ ‪ ۵۳۹۳۶/50‬مترمربــع از پــاک ‪-۱۵۳‬اصلــی واقــع دراراضــی نــوده حاجــی شــریف بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکراعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســیدظرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪۷۴۰۳‬تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۱۳:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۳۰:‬‬ ‫تنها راه مقابله با کرونا ماندن در خانه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است پس برای حفظ‬ ‫سالمت خود و احترام به یکدیگر از بیرون امدن غیرضروری اکیدا خودداری نمائیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪353‬‬ ‫ترویج ارزش های انقالب‬ ‫وظیفه شورای هماهنگی‬ ‫تبلیغات اسالمی است‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مــردم و نهادهــای مختلــف هــر کــس گوشــه ای از‬ ‫کار را گرفتــه تــا ارزش هــای انقــاب فراگیرتــر شــود‬ ‫و مهم تریــن کارکــرد شــورای هماهنگــی تبلیغــات‬ ‫اســامی نیــز همیــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دفتــر نماینــده ولی فقیــه در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬حجت االســام رضــا نــوری در دیــدار‬ ‫اعضــای شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی‬ ‫کــه بــه مناســبت دوازدهــم مردادمــاه ســالروز‬ ‫تاســیس ایــن شــورا برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــورای هماهنگــی در زمینــه هدایــت و مدیریــت و‬ ‫هماهنگــی مناســبت های انقالبــی و دینــی در اســتان‬ ‫عملکــرد شایســته ای داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هماهنگــی مراســم در طــول ســال‬ ‫از جملــه اقدامــات ضــروری و مهمــی اســت کــه‬ ‫شــورای هماهنگــی ایــن رســالت را به خوبــی انجــام‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بیــان کــرد‪ :‬رســانه هــای معانــد‬ ‫ارزش هــای انقــاب را هــدف قــرار داده انــد بایــد بیــش از‬ ‫هــر زمــان دیگــری در نگهــداری ایــن ارزش هــا تــاش کرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر رفــع مشــکل‬ ‫مربــوط بــه ســاختمان شــورای هماهنگــی تبلیغــات‬ ‫اســامی خراســان شــمالی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬زمیــن‬ ‫مــورد نیــاز بــرای احــداث ایــن ســاختمان مشــخص‬ ‫شــده و مدیریــت اســتان نیــز از بــاب واگــذاری زمیــن‬ ‫مشــکلی نــدارد و بایــد تــاش کــرد تــا گــره هــای قانونــی‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح برطــرف شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫مجموعــه شــورای هماهنگــی متعلــق بــه نظــام بــوده‬ ‫و خصوصــی نیســت؛ ازایــن رو در واگــذاری زمیــن‬ ‫نبایــد بـه عنــوان مجموعــه خصوصــی قلمــداد شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن شــورا در اســتان به صــورت مســتقل دایــر‬ ‫اســت و فعالیت هــای شایســته ای انجــام می دهــد؛ بــه‬ ‫همین دلیل نباید به علت نداشــتن ســاختمان از اســتان‬ ‫برچیــده شــده و تحــت نظــارت اســتان دیگــری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۱۶‬مراسم در خراسان شمالی‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی‬ ‫خراســان شــمالی در ادامــه ایــن دیــدار اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی در اســتان ‪۱۱۶‬‬ ‫مراســم برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمدعلــی ســاالری بــا بیــان اینکــه‬ ‫در مراســم ‪ ۱۵‬خــرداد امســال بیــش از ســه هــزار نفــر‬ ‫حضــور داشــتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در اییــن ‪ ۲۲‬بهمن پارســال نیز‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه خــودرو شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی از نهادهــای‬ ‫انقالبــی جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه بــه‬ ‫هماهنگــی و انســجام فعالیت هــای تبلیغــی بیــن‬ ‫دســتگاهها و مراکــز تبلیغــی نظــام می پــردازد‪.‬‬ ‫نباید سرمایه گذاری معطل‬ ‫دستگاه های اجرایی بماند‬ ‫غالمرضــا هوایــی در نشســت کارگــروه امــور زیربنایــی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬درخواســت طرح هــای‬ ‫معــاون وی گفــت‪ :‬در خصــوص واگــذاری اراضــی و ایجــاد‬ ‫زیــر ســاخت ها بایــد توســط دســتگاه اجرایــی مربوطــه در‬ ‫کوتاه تریــن زمــان ممکــن پاســخ داده شــود و ایجــاد یــک‬ ‫طــرح ســرمایه گذاری نبایــد موجــب مخــدوش شــدن زندگــی‬ ‫عــادی مــردم در ان منطقــه شــود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫بــا تاکیــد بــر توجــه بــه نظــرات تخصصــی و کارشناســی در‬ ‫خصــوص موضــوع توجیــه فنــی و اقتصــادی طــرح هــای‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬توجــه بــه امایــش ســرزمین و‬ ‫ظرفیت هــای منطقــه در تعریــف یــک طــرح ســرمایه گذاری‬ ‫بایــد مــورد تاکیــد باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فرمانــداران در جریــان سیاس ـت های کلــی اســتان‬ ‫هســتند‪ ،‬بنابرایــن طرح هــای ســرمایه گذاری بایــد به اطــاع انان‬ ‫برســد تــا از ایجــاد تعهــدات انجــام نشــدنی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫هوایــی بــا بیــان اینکه طرح ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری‬ ‫نبایــد تنهــا بــه ســاخت رســتوران ختــم شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا هــدف‬ ‫جــذب مســافر و گردشــگر و ایجــاد رفاه حــال انان باید مجموعه‬ ‫خدمــات در یــک طــرح گردشــگری پیــش بینــی شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪353‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫برای چی از کار‬ ‫خود نفرت دارید؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :352‬هــر قــدر شــرکت ها و ســازمان ها‬ ‫ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی کارمندانشــان را ماهرانه تــر بــراورده‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه همــان میــزان هــم کارمنــدان بــا تعهــد‪،‬‬ ‫وفاداری‪ ،‬رضایت و انرژی مثبت بیشتری کار می کنند و‬ ‫بــه همــان میــزان هــم دچــار اســترس کمتــری می شــوند‪.‬‬ ‫حتــی اگــر یکــی از ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی هــم برطــرف شــود‪،‬‬ ‫بــه انــدازه ی خــودش متغیرهــای ذکر شــده را بــاال خواهد‬ ‫بــرد و هــر چــه نیازهــای بیشــتری برطــرف شــود‪ ،‬اثــر‬ ‫مثبت تــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫معموال از مدیران ارشد یک سوال ساده می پرسیم‪:‬‬ ‫اگــر کارمندتــان احســاس کنــد کــه پرانرژی تــر اســت‪ ،‬ارج‬ ‫و قربــی دارد و متمرکــز و هدفــدار اســت‪ ،‬ایــا کارش را بهتــر‬ ‫انجــام می دهــد؟ مشــخصا جــواب همــه «بلــه» اســت‪.‬‬ ‫ســپس می پرســیم «خــب حــاال حاضریــد چقــدر روی‬ ‫ایــن نیازهایشــان ســرمایه گذاری کنیــد؟» اینجاســت کــه‬ ‫ســکوت نــه چنــدان خوشــایندی پشـت بند ان بلـه ی اولیــه‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫واضح تریــن پاســخ ایــن اســت کــه تــا همیــن اواخــر نیــازی‬ ‫احســاس نمی شــد کــه عــاوه بــر حــق و حقــوق کارمنــدان‪،‬‬ ‫چیــز بیشــتری خرجشــان کــرد‪ .‬تــا بــوده ایــن بــوده کــه‬ ‫کارمندان وظیفه داشتند از پس تقاضاهای کاری بربیایند‬ ‫و از ان طــرف هیــچ فشــاری روی کارفرمایــان نبــوده کــه بــه‬ ‫نیازهــای پیچیده تــر کارمندانشــان هــم رســیدگی کننــد‪ .‬اما‬ ‫اکنــون روز بــه روز بــه تعــداد کارفرمایانــی افــزوده می شــود‬ ‫کــه درک می کننــد اســترس کاری چــه پــدری از کارمنــد در‬ ‫مــی اورد – بخصــوص بــا رشــد تکنولــوژی دیجیتــال – و‬ ‫اینکــه نبایــد در مقابــل ان بی خیالــی طــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن حــال هنــوز هــم «تــرک عــادت» مــرض و‬ ‫ـدن نیازهــای‬ ‫مانــع بزرگــی اســت کــه در ســر راه بــراورده شـ ِ‬ ‫کارمنــدان قــرار دارد‪ .‬چنــد ســال پیــش‪ ،‬مــا بــر روی ‪150‬‬ ‫حســابدار یــک برنامـه ی ازمایشــی اجــرا کردیــم‪ ،‬ان هــم در‬ ‫وســط فشــرده ترین زمــان کارشــان یعنــی فصــل مالیاتــی‬ ‫شــرکت‪ .‬بــر حســب عــرف‪ ،‬در ایــن موقــع از ســال فشــار‬ ‫کاری بــه شــدت باالســت و کارمنــدان وقــت ســرخاراندن‬ ‫گیرشــان نمی ایــد و در اخــر نیــز کارشــان بــر اســاس میــزان‬ ‫ســاعتی کــه زده انــد محاســبه و ارزیابــی می شــود‪.‬‬ ‫مــا کــه ارزش اســتراحت وســط کار را می دانســتیم‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت را تشــویق کردیــم کــه اجــازه بدهــد یــک گــروه از‬ ‫حســابدارانش بــا شــیوه ای متفــاوت از بقیــه کار کننــد‪.‬‬ ‫یعنــی بــه جــای کار همیشگی شــان ‪ 90‬دقیقــه بــا تمرکــز‬ ‫بــاال کار کننــد و بعــد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬دقیقــه برونــد هوایــی بخورنــد‬ ‫و بعدازظهــر هــم کــه ســاعت فیزیکــی بــدن خیلــی بــا ادم‬ ‫راه نمی ایــد‪ ،‬یــک ســاعت کامــل بــرای خودشــان داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬همچنیــن ایــن گــروه مجــاز بودنــد در هــر ســاعت‬ ‫از روز کــه وظایــف محــول شــده بــه انهــا (بــا میــزان معیــن)‬ ‫تمــام می شــد‪ ،‬محــل کار را تــرک کــرده و بــه خانــه برونــد‪.‬‬ ‫اخــر ســر مشــخص شــد کــه ایــن گــروه ازمایشــی در‬ ‫زمــان کمتــری‪ ،‬کار بیشــتری را بــا تمرکــز باالتــری انجــام‬ ‫داده بودنــد و عصرهــا هــم زودتــر از ســایر همکارانشــان‬ ‫بــه خانــه بــر می گشــتند و در طــی گزارش هایشــان هــم‬ ‫عنــوان کــرده بودنــد کــه نســبت بــه همیــن مقطــع در ســال‬ ‫قبــل‪ ،‬خیلــی اســترس کمتــری را تجربــه کرده انــد‪ .‬مدیــران‬ ‫ارشــد شــرکت‪ ،‬در حالــی کــه از نتایــج ایــن تحقیقــات باخبر‬ ‫بودنــد‪ ،‬امــا در نهایــت اجــازه ی اعمــال هیــچ گونه تغییراتی‬ ‫بــر رونــد کلــی کار شــرکت را صــادر نکردنــد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫مدیــران برگشــت و بــه مــا گفت‪«:‬مــا هیــچ راه دیگــری برای‬ ‫اندازه گیــری میــزان کار انهــا نداریــم بــه جــز ســاعت زدن»‪.‬‬ ‫تازگی هــا‪ ،‬از همیــن شــرکت دوبــاره بــا مــا تمــاس گرفتنــد‬ ‫و یکــی از شــرکای ان از مــا پرســید «امکانــش هســت‬ ‫کــه دوبــاره برگردیــد اینجــا؟ کارمنــدان مــا هنــوز در فصــل‬ ‫مالیاتــی دل و دمــاغ کار کــردن ندارنــد‪».‬‬ ‫بخشــی از راه حــل ایــن چالــش بــرای کارفرما‪ ،‬اعتماد اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬در ایــن تحقیــق مــا متوجــه شــدیم کــه کارمندان‬ ‫تمایــل خیلــی زیــادی بــه انعطاف پذیــری دربــاره ی محــل و‬ ‫زمــان کارشــان دارنــد‪ .‬یعنــی اگــر گزینه هــای بیشــتری راجــع‬ ‫بــه محــل و زمــان کارشــان داشــته باشــند تعهــد شــغلی‬ ‫بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد‪ .‬امــا خیلــی از کارفرماهــا‬ ‫می ترســند کــه اگــر کارمنــد از تیررس نگاهشــان خارج شــود‪،‬‬ ‫وظایفــش را یلخــی و هردمبیــل انجــام بدهــد‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫کارکــرد معکــوس داشــته و باعــث بی اعتمــادی کارمنــدان بــه‬ ‫کارفرمــا شــده و تعهدشــان را می کشــد‪.‬‬ ‫یــک ســازمان انســان محور ِ درســت و حســابی‪ ،‬بایــد‬ ‫اول از همــه هــوای ادم هــای خــودش را داشــته باشــد‬ ‫– حتــی باالتــر از مشــتری ها – چــون کــه چنیــن شــرکتی‬ ‫درک کــرده اســت کــه ســرمایه گذاری بــر روی نیــروی کار‪،‬‬ ‫کلیــد خلــق ارزش بلندمــدت اســت‪ .‬بــرای مثــال شــرکت‬ ‫کاســتکو (‪ )Costco‬را در نظر بگیرید‪ .‬بر اســاس گزارش‬ ‫ســال قبــل ‪ Businessweek‬ایــن شــرکت بــه یــک کارگــر‬ ‫معمولــی خــود ســاعتی ‪ 20.89‬دالر حقــوق می دهــد‪.‬‬ ‫یعنــی چیــزی در حــدود ‪ 65‬درصــد بیشــتر از رقیــب‬ ‫خــودش والمــارت کــه صاحــب بزرگتریــن رقیــب انهــا‬ ‫یعنــی ‪ Sam’s Club‬اســت‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬ثابت شــد‬ ‫کــه ســرمایه گذاری بــزرگ کاســتکو بــر روی کارمندانــش‬ ‫– حتــی پرداخــت ســود بــه کارگــران نیمه وقــت – وجــه‬ ‫تمایــز و بــرگ برنــده ی ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫ادامه را در شماره بعد با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫نور ابی‪ ،‬چه فواید و زیان هایی برای بدن دارد؟‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪:352‬حــال اگــر به هنــگام تاریکــی‬ ‫هــوا در معــرض نــور ابــی گوشــی یــا هــر وســیله‬ ‫الکترونیکــی دیگــر باشــیم‪ ،‬ترشــح هورمــون‬ ‫مالتونیــن به طــرز چشــم گیری کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن اتفــاق رخ دهــد‪ ،‬کیفیــت و زمــان‬ ‫خوابیــدن نیــز تحت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت؛‬ ‫به ویــژه اگــر در ســاعات پایانــی شــب‪ ،‬نزدیــک بــه‬ ‫زمانــی کــه قــرار اســت بخوابیــم‪ ،‬در معــرض نــور‬ ‫ابــی قــرار بگیریــم‪.‬‬ ‫اگــر پــس از تاریک شــدن هــوا در معــرض نــور ابــی‬ ‫قــرار بگیریــم‪ ،‬بــرای مغــز مثــل ان خواهــد بــود کــه‬ ‫نشــانه روشــن بودن هــوا را دریافــت کنــد‪ .‬انــگار‬ ‫کــه هنــوز روز اســت و هــوا تاریــک نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حســاب‪ ،‬نیــازی بــه ارســال پیــام بــه غــده‬ ‫پینـه ال بــرای ترشــح هورمــون مالتونیــن نمی بیند‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬کیفیــت و مدت زمــان خــواب به طــرز‬ ‫قابل مالحظــه ای تحت تاثیــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫داشتن خواب کافی‪ ،‬از ارکان اصلی سالمتی‬ ‫نتایــج بیشــتر ِ تحقیقــات صورت گرفتــه‬ ‫دراین بــاره حاکــی از ان اســت کــه قرارگرفتــن‬ ‫در معــرض نــور ابــی بــرای خــواب بــد اســت و‬ ‫کیفیــت ان را تحت الشــعاع قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫حتمــا می دانیــد کــه داشــتن خــواب راحــت‪،‬‬ ‫کافــی و عمیــق یکــی از ارکان اصلــی حفــظ‬ ‫ســامتی اســت‪ .‬وقتــی بــدن از چنیــن خوابــی‬ ‫محــروم شــود‪ ،‬احتمــال بــروز ناراحتی هــا‬ ‫و اختالل هایــی کــه بعضــا خطرنــاک هــم‬ ‫هســتند بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬ناراحتی هــا و‬ ‫اختالل هایــی نظیــر انچــه در ادامــه می بینیــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرطان؛‬ ‫‪ -2‬افسردگی؛‬ ‫‪ -3‬دیابت نوع ‪۲‬؛‬ ‫‪ -4‬نارسایی قلبی؛‬ ‫‪ -5‬سندرم متابولیک؛‬ ‫‪ -6‬چاقی و اضافه وزن‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬قرارگرفتــن در معــرض نــور‬ ‫ابــی به هنــگام شــب‪ ،‬بــا مختل کــردن کیفیــت‬ ‫خــواب شــبانه‪ ،‬احتمــال بــروز ایــن ناراحتی هــا‬ ‫را بیشــتر و به طــور غیرمســتقیم‪ ،‬ســامتی را‬ ‫تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بــا انکــه هــر نــوع نــوری می توانــد مانــع ترشــح‬ ‫طبیعــی هورمــون مالتونیــن شــود‪ ،‬تاثیــر نــور ابــی‬ ‫به مراتــب بیشــتر و شــدیدتر اســت‪ .‬محققــان‬ ‫دانشــگاه هــاروارد پژوهشــی دراین بــاره انجــام دادند‬ ‫و تاثیــر قرارگرفتــن ‪ ۶٫۵‬ســاعته در معــرض نور ســبز‬ ‫را بــا قرارگرفتــن بــه همیــن مدت زمــان در معــرض‬ ‫نــور ابــی مقایســه کردنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫نــور ابــی در کاهــش ترشــح هورمــون مالتونیــن تــا ‪۲‬‬ ‫برابــر قوی تــر از نــور ســبز عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا پیامدهــای قرارگرفتــن شــبانه در‬ ‫معــرض نــور ابــی‬ ‫گاهــی راه چــاره ای نیســت و بنــا به ضرورت های‬ ‫کاری یــا شــخصی مجبــور خواهیــد شــد شـب ها‬ ‫نیــز از وســیله های الکترونیکــی اســتفاده کنید یا‬ ‫در معــرض نــور المپ های ال ای دی و فلورســنت‬ ‫باشــید (مثــل کارکنــان نوبــت عصــر)‪ .‬در ایــن‬ ‫شــرایط چــه بایــد کــرد و ایــا راهــکاری بــرای کنترل‬ ‫ضــرر و زیــان قرارگرفتــن در معــرض چنیــن نــور‬ ‫شــدیدی وجــود دارد یــا خیــر؟ در پاســخ بایــد‬ ‫گفــت چنیــن امکانــی وجــود دارد‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫برخــی راهکارهــا می تــوان تــا حــدودی از خطرهــا‬ ‫و پیامدهــای احتمالــی قرارگرفتــن در معــرض‬ ‫نــور ابــی یــا نــور شــدید هنگامــی کــه هــوا تاریــک‬ ‫می شــود کاســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن راهکارهــا اســتفاده از عینک هــای‬ ‫محافــظ چشــم در برابــر نــور ابــی اســت‪ .‬بنــا‬ ‫بــه نتایــج برخــی پژوهش هــای صورت گرفتــه‬ ‫دراین بــاره مشــخص شــده اســت اســتفاده از‬ ‫عینــک محافــظ‪ ،‬بــرای کســانی کــه بــه هــر دلیلــی‬ ‫مجبورنــد در ســاعات پایانــی شــب نیــز در معرض‬ ‫نــور ابــی باشــند‪ ،‬مفیــد خواهــد بــود و کیفیــت‬ ‫خــواب شبانه شــان را بهتــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در یکــی از ایــن پژوهش هــا‪ ،‬کــه به مــدت ‪۲‬‬ ‫هفتــه بــه طــول انجامیــد‪ ،‬محققــان کیفیــت‬ ‫ادامــه ‪:350‬همــه می خواهنــد در کاری کــه انجــام می دهنــد‬ ‫ش می کنیــم بــه موفقیــت دســت‬ ‫موفــق باشــند‪ .‬همـه ی مــا تــا ‬ ‫یابیــم و بســیاری از مــا می خواهیــم در اینــده انســان بزرگــی‬ ‫باشــیم‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬دائمــا از خــود می پرســیم کــه چگونــه می تــوان‬ ‫موفق تــر شــد و بــه راه هــای مختلــف موفق شــدن فکــر می کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت روش هــای جالــب و امیدبخــش بســیاری وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬ماننــد کســب عــادات ســودمند بــرای افزایــش کارایــی‪،‬‬ ‫امــا معمــوال وجــه دیگــر ماجــرا را نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان‬ ‫بــه موانــع موفقیــت توجــه نمی کنیــم و ایــن شــاید خنــده دار‬ ‫باشــد‪ ،‬زیــرا مــا در جســتجوی موفقیــت هســتیم ولــی کامــا‬ ‫فرامــوش می کنیــم چــه موانعــی مــا را از رســیدن بــه اهداف مــان‬ ‫بازمی دارنــد‪ .‬بخــش زیــادی از زمان مــان را صــرف جســتجوی‬ ‫موفقیــت می کنیــم امــا از خــود نمی پرســیم چــه چیزی هایــی‬ ‫مانــع موفقیت مــان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست‬ ‫ما را در پی دارد‬ ‫درنتیجــه بارهــا بــا مشــکالت مشــابه روبــه رو می شــویم‪ .‬وقــت‬ ‫ان رســیده کــه ایــن مســئله را حــل کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه موانــع‬ ‫موفقیــت و کمــال را بــا هــم بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫ولی اگر این موضوع تنها مانع موفقیت نباشد چه؟‬ ‫اگــر بــا عوامــل بی شــماری مواجــه باشــیم چــه‪ ،‬عواملــی کــه‬ ‫هرکــدام می تواننــد مســیر موفقیــت را برای مــان دشــوار کننــد؟‬ ‫‪ .۴‬تالش برای راضی نگه داشتن همه‬ ‫م بــه انجــام کاری‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬ســختی کار در تصمیــ ‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه در تصمیــم بــه انجــام نــدادن کارهاســت‪ .‬مــا‬ ‫ی می پذیریــم‪،‬‬ ‫معمــوال کارهــا و درخواس ـت ها را بــدون بررس ـ ‬ ‫امــا اگــر کارهــا را براســاس ضــرورت و اهمیتــی کــه دارنــد‬ ‫نســنجیم‪ ،‬در شــناخت اولویت هایمــان ســردرگم می شــویم و‬ ‫هیــچ امیــدی بــه نجات مــان نخواهــد بــود‪ .‬ایــن اتفــاق باعــث‬ ‫می شــود تکالیفــی بپذیریــم کــه انجــام انهــا کمــک چندانــی بــه‬ ‫ف خــود مــا نمی کنــد‪ .‬در درازمــدت این کارها زمــان زیادی‬ ‫اهــدا ‬ ‫می برنــد کــه بهتــر بــود از اول صــرف رســیدن بــه هدف هــای ‬ ‫خودمــان می شــد‪.‬‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬بــرای انکــه دیگــران را بــه هــر شــیوه ی‬ ‫ممکــن خوشــحال کنیــم‪ ،‬بیــش از حــد کار قبــول می کنیــم‪ .‬مــا‬ ‫نمی خواهیــم خودخواهانــه رفتــار کنیــم‪ ،‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫«نــه» گفتــن بــه تعهــدات و تکالیــف مختلــف مــردد می شــویم‪.‬‬ ‫ازایـن رو «تــاش بــرای راضــی نگه داشــتن همــه» یکــی از موانــع‬ ‫اصلــی موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر واقعــا مصمــم هســتید کــه بــه موفقیــت برســید‪ ،‬بایــد از جلب‬ ‫ت برداریــد‪ .‬حتــی باالتــر‪ :‬شــهامت ناامیــد یــا‬ ‫رضایــت همــگان دسـ ‬ ‫ناراحــت کــردن دیگــران بــه شــما کمــک می کنــد بــر چیزهــای واقعــا‬ ‫مهــم بیشــتر تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫ایــا وقعــا مهــم اســت کــه همیشــه همه کــس را راضــی‬ ‫نگه داریــد؟ از نظــر مــن خیــر‪.‬‬ ‫اگــر فقــط یــک کلیــد بــرای شکســت وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ان کلیــد‬ ‫تــاش بــرای راضــی نگه داشــتن همـه ی ادم هــای اطراف تان اســت‪.‬‬ ‫خــواب شــبانه دو گــروه ‪۱۰‬نفــره را بررســی‬ ‫کردنــد‪ .‬گــروه اول ش ـب ها تــا ‪ ۳‬ســاعت قبــل‬ ‫از خــواب بــا عینــک محافــظ و گــروه دوم بــدون‬ ‫عینک در معرض نور ابی قرار داده شدند‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬مشــخص شــد شــرکت کنندگان گــروه‬ ‫اول کیفیــت خــواب شــبانه بهتــری داشــتند و‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬حــال روحــی و خلقی شــان از‬ ‫شــرکت کنندگان گــروه اول بهتــر بــود‪.‬‬ ‫نکته ای مهم راجع به استفاده از عینک های‬ ‫محافظ‬ ‫بایــد خاطرنشــان کــرد این طــور نیســت کــه‬ ‫تمامــی تحقیق هــا و پژوهش هــا کارایــی‬ ‫عینــک محافــظ در برابــر نــور ابــی را تاییــد‬ ‫کننــد‪ .‬تحلیلــی از چنــد پژوهــش صورت گرفتــه‬ ‫دراین بــاره در دســتور کار برخــی محققــان قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬در پایــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه‬ ‫شــواهد به دسـت امده راجع بــه کارایــی و تاثیــر‬ ‫عینــک محافــظ جــای بحــث بیشــتر دارنــد و‬ ‫ان قــدر معتبــر نیســتند کــه بتــوان با اســتناد به‬ ‫انهــا اســتفاده از چنیــن عینک هایــی را توصیــه‬ ‫کــرد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬اگــر مجبــور نیســتید‬ ‫به هنــگام عصــر یــا شــب کار کنیــد‪ ،‬کمتــر خــود‬ ‫را در معــرض نــور شــدید و نــور ابــی نمایشــگر‬ ‫وســایل الکترونیکــی و المپ هــای ال ای دی‬ ‫قــرار دهیــد؛ به ویــژه در ســاعات پایانــی شــب‬ ‫و نزدیــک بــه زمانــی کــه قــرار اســت بخوابیــد‪.‬‬ ‫سایر راهکارهای موثر برای کاهش تاثیر نور ابی‬ ‫راهکارهــا و توصیه هــای دیگــری هــم هســتند‬ ‫کــه بــا کمــک انهــا می تــوان تــا حــدودی از تاثیــر‬ ‫و شــدت نــور ابــی کاســت و بــا پیامدهــای‬ ‫مضــر ان مقابلــه کــرد‪ .‬یکــی از راهکارهــای‬ ‫خــوب و کاربــردی اســتفاده از برنام ـه ای اســت‬ ‫به نــام ‪ .f.lux‬ایــن برنامــه رایــگان مخصــوص‬ ‫وینــدوز اســت و پــس از نصــب‪ ،‬بــا شناســایی‬ ‫موقعیــت زمانــی شــما‪ ،‬فیلتــر مناســب را بســته‬ ‫بــه زمــان روز روی نمایشــگر خواهــد انداخــت و‬ ‫بـه ایـن صــورت‪ ،‬از دیــدگان شــما در برابــر نــور‬ ‫از ان گذشــته‪ ،‬نمی تــوان همــ ه را‬ ‫راضــی کــرد‪ ،‬پــس چــرا خودتــان را بــه‬ ‫زحمــت می اندازید؟بــه ســراغ ســایر‬ ‫موانــع برویــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تــرس‪ :‬مشــکل بــزرگ دیگــری که‬ ‫ســر راه موفقیــت قــرار دارد‪ ،‬تــرس‬ ‫ی اســت که‬ ‫اســت‪ .‬ترس از ان موانع ‬ ‫ت کــم گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫نبایــد دسـ ‬ ‫اگــر قــرار بــود همـه ی موانــع ممکــن‬ ‫اول کار برطــرف شــود‪ ،‬هرگــز هیــچ‬ ‫تالشــی صــورت نمی گرفــت‪.‬‬ ‫تــرس ممکــن اســت به شــدت مانــع‬ ‫رشــد شــود‪ .‬تــرس مــا را محــدود‬ ‫می کنــد‪ ،‬باعــث می شــود معمولــی‬ ‫بــودن را بپذیریــم و مانــع می شــود‬ ‫محدودیت های مــان را کنــار بزنیــم‪.‬‬ ‫تــرس هم چنیــن ممکــن اســت مــا‬ ‫را از دنبــال کــردن رویاهای مــان‬ ‫بــازدارد‪ .‬اگــر هــر رخــداد یــا چالــش‬ ‫بــه نظرمــان خیلــی خطرنــاک باشــد‪،‬‬ ‫ســاکن و منفعــل خواهیــم مانــد و عادت هایــی را برمی گزینیــم کــه‬ ‫ل اینکــه از‬ ‫مانــع انجــام کارهــای ضــروری می شــوند‪ ،‬فقــط بــه دلی ـ ‬ ‫مواجه شــدن بــا ترس های مــان هــراس داریــم‪.‬‬ ‫تــرس بــه طــرق گوناگــون مانــع موفقیــت می شــود‪ .‬در برخــی موارد‬ ‫صرفا از شکســت خوردن می ترســیم‪ ،‬گاهی از جواب رد شــنیدن و‬ ‫ی وقت هــا نمی خواهیــم بــا چیــزی ناشــناخت ه مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫بعضـ ‬ ‫در هــر شــکلی کــه باشــد‪ ،‬تــرس مانــع موفقیت اســت‪.‬‬ ‫بــرای دنبــال کــردن رویاهای تــان بایــد خطــر کنیــد‪ .‬اگــر همیشــه‬ ‫همــان کار قبلــی را تکــرار کنیــد‪ ،‬همــان نتایــج قبلــی را می گیریــد‪.‬‬ ‫تــرس می توانیــد بیــن شــما و موفقیت فاصله بینــدازد‪ .‬اگر تاکنون‬ ‫یــاد نگرفته ایــد کــه بــا ترس هایتــان مواجــه شــوید و بــا انهــا مقابلــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد ایــن ضعــف جدی اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه اصــا نبایــد از‬ ‫شکســت خــوردن ترســید‪.‬‬ ‫بــه شکســت مرحل ـه ای ضــروری در مســیر یادگیــری اســت‪.‬‬ ‫شکســت چالشــی اســت تــا بــرای موفقیــت در کارتــان بــاز‬ ‫هــم بیشــتر تــاش کنیــد‪ .‬پــس ســعی کنیــد از تک تــک‬ ‫شکس ـت هایتان بیشــترین اســتفاده را ببریــد‪ .‬زمیــن خــوردن‬ ‫ممکــن اســت دردنــاک باشــد‪ ،‬امــا در درازمــدت بســیار مفیــد‬ ‫اســت‪ ،‬البتــه اگــر از شکس ـت هایتان به عنــوان نردبانــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه موفقیــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫هیچ وقــت فرامــوش نکنیــد‪ ،‬بزرگ تریــن شکســت ایــن اســت کــه‬ ‫هرگــز تــاش نکنیــد‬ ‫‪ .۶‬ذهنیت متوسط‬ ‫ایــا تقــای مــا بــرای ســربلندی نیســت کــه باعــث می شــود دائمــا‬ ‫محدودیت هایمــان را کنــار بزنیــم؟ ایا خواســت خوب بودن نیســت‬ ‫کــه باعــث پیشــروی مــا می شــود؟ ایــا خواســت مــا بــرای معمولــی‬ ‫نبــودن دلیــل اصلــی کســب دســتاوردهای بــزرگ نیســت؟‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬معمولــی بــودن پیشــرفت مان را محــدود‬ ‫می کنــد و یکــی از بزرگ تریــن موانــع موفقیــت اســت‪ .‬معمولــی‬ ‫بــودن شــوقی را کــه بــرای گــذر کــردن از محدودیت هــا الزم‬ ‫ابــی محافظــت می کنــد‪ .‬برنامه هــای مشــابه‬ ‫بــا ان روی گوشــی های هوشــمند نیــز قابــل ‬ ‫دسترســی و اســتفاده اند‪.‬‬ ‫توصیه هایــی را کــه در ادامــه مطــرح می شــوند‬ ‫نیــز مدنظــر داشــته باشــید و در صــورت امــکان‬ ‫بــه کار بگیریــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬شـب ها به هنــگام خــواب اتــاق را کامــا تاریــک‬ ‫نگــه داریــد یــا از چشـم بند اســتفاده کنید؛‬ ‫‪ -2‬شــب ها بیشــتر از المپ هــای رومیــزی یــا‬ ‫چراغ هایــی اســتفاده کنیــد کــه نــور ضعیفــی دارنــد؛‬ ‫‪ ۲ -3‬تا ‪ ۳‬ســاعت قبل از خواب‪ ،‬از نگاه کردن به‬ ‫صفحه نمایش وسایل الکترونیکی بپرهیزید؛‬ ‫‪ ۱ -4‬تــا ‪ ۲‬ســاعت قبــل از خــواب‪ ،‬تمامــی چراغ های‬ ‫ال ای دی و فلورسنت خانه را خاموش کنید؛‬ ‫‪ -5‬اگــر مجبــور بــه کارکــردن در نوبــت عصــر یــا شــب‬ ‫هســتید‪ ،‬از عینــک محافــظ نــور ابــی اســتفاده کنید؛‬ ‫‪ -6‬شـب ها از چراغ هایی اســتفاده کنید که نور‬ ‫قرمــز روشــن دارنــد‪ .‬احتمــال انکــه نــور قرمز ریتم‬ ‫شــبانه روزی بدن را مختل کند و ترشــح هورمون‬ ‫مالتونیــن را تحت تاثیــر قــرار دهــد کمتر اســت‪.‬‬ ‫در پایان‬ ‫نــور خورشــید منبــع اصلــی نــور ابــی اســت‪.‬‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض ان‪ ،‬به هنــگام روز‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫ایــرادی نــدارد کــه مفیــد نیــز هســت و باعــث‬ ‫تقویــت عملکــرد و بهترشــدن روحیــه می شــود‪.‬‬ ‫منتهــا نبایــد اجــازه داد به هنــگام تاریک شــدن هــوا‬ ‫نیــز ایــن مســئله تــداوم یابــد و خــود را در معــرض‬ ‫منابــع نــوری قــرار دهیــم کــه به طــور مصنوعــی‪،‬‬ ‫نــور ابــی ســاطع می کننــد (منابعــی مثــل وســایل‬ ‫الکترونیکــی یــا چراغ هــای ال ای دی و فلورســنت)‪.‬‬ ‫اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد‪ ،‬مغــز توانایــی ترشــح‬ ‫میــزان کافــی از هورمــون مالتونیــن را از دســت‬ ‫خواهــد داد؛ هورمونــی کــه ارســال کننده پیــام‬ ‫خســتگی و نیــاز بــه خــواب بــه بــدن اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫از خــواب شــبانه بــا کیفیــت و عمیــق محــروم‬ ‫شــویم‪ ،‬خــود را در معــرض خطرهایــی جــدی‬ ‫بــرای ســامتی قــرار خواهیــم داد‪.‬پایان‪/‬چطــور‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫اســت ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫اما خواهش می کنم منظورم را اشــتباه متوجه نشــوید! معمولی‬ ‫بــودن هیــچ مشــکلی نــدارد‪ .‬می توانیــد انســانی معمولــی باشــید و‬ ‫شــادترین زندگــی را داشــته باشــید‪ ،‬امــا وقتــی دربــاره ی موفقیــت‬ ‫صحبــت می کنیــم ماجــرا به گون ـه ی دیگــری اســت‪ .‬نمی توانیــد بــه‬ ‫موفقیت هــای چشــمگیر دســت یابیــد درحالی کــه معمولــی بــودن‬ ‫را پذیرفته ایــد‪.‬‬ ‫متوســط بــودن یعنــی بپذیریــد کــه معمولــی باشــید‪ .‬ذهینــت‬ ‫متوســط باعــث می شــود در زندگــی اســتعدادهای بالقــوه خــود را‬ ‫شــکوفا نکنیــد‪ .‬اگــر بــرای ســربلندی و بهترشــدن تــاش نکنیــد‪ ،‬در‬ ‫کارهایتــان موفــق نمی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کمال گرایی‬ ‫کمال طلبــی مطمئنــا مزایــای زیــادی دارد‪ :‬باعــث می شــود به دنبــال‬ ‫اســتاندارد های باالتــری باشــیم و تشــویق مان می کنــد خودمــان را‬ ‫اصــاح کنیــم‪ .‬بــدون ایــن اصالحــات پیشــرفت و نــواوری ممکــن‬ ‫نیســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل کمال گرایــی می توانــد بســیار مفیــد‬ ‫باشــد‪ ،‬مخصوصــا در کارهایــی کــه جزئیــات در ان هــا مهــم اســت‪.‬‬ ‫امــا کمال گرایــی ممکــن اســت تبدیــل بــه مشــکلی بــزرگ بر ســر راه‬ ‫موفقیــت شــود‪ .‬ایــن اتفــاق زمانــی رخ می دهــد کــه بیــش از انــدازه‬ ‫کمال گــرا باشــید‪ .‬هــرگاه کــه خواســت مــا بــرای بــه کمــال رســاندن‬ ‫کاری بیــن مــا و اهداف مــان فاصلــه بینــدازد‪ ،‬کمال گرایــی تبدیــل بــه‬ ‫مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن وســواس کــه هــر کاری را «عالــی» انجــام دهیــم‪ ،‬حواس مــان‬ ‫را از چیــزی کــه واقعــا مهــم اســت پــرت می کنــد و باعــث کاهــش‬ ‫انعطاف پذیــری و توانایــی مــا بــرای پیشــرفت کــردن می شــود‪.‬‬ ‫الزم نیســت هــر کاری را عالــی انجــام دهیــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫بهتــر اســت زمان تــان را صــرف تمرکــز بــر یافتــن راه حــل مســائل‬ ‫مهم تــر بکنیــد‪.‬‬ ‫امیدوارم از این مقاله چطور لذت برده باشید‪.‬‬ ‫پیروز باشید‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی ام (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫فــرق دارائــی بــا ثــروت در مکانیــزم حقوقی‪:2‬اگــر‬ ‫بگوئیــم شــخص نمیتوانــد کلیــت دارائــی خــود‬ ‫را‏منتقــل کنــد‪ .‬بازهــم نبایــد تردیــد نمــود‪ .‬زیــرا‬ ‫شــخص‬ ‫انتقــال دارائــی موضوعیــت نــدارد و‬ ‫ِ‬ ‫فاقــد دارایــی دیگــر در ‏قیــد حیــات نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن صرفــا «مــرده» فاقــد دارائــی اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســئوال ذهنیــت شــخص‬ ‫را بــه‏خــود مشــغول داردکــه دارائــی بــا تعریــف‬ ‫مذکــور چــه ســودی و چــه نقشــی درحقــوق دارد؟‬ ‫درپاســخ بــه ایــن‏پرســش بایدگفــت کــه وجــود‬ ‫دارائــی اشــخاص‪ ،‬ســبب میشــودکه معامــات‬ ‫ِ‬ ‫اعتبــاری بوجــود ایــد‪ .‬کســب و کار‏رونــق بخشــد‪.‬‬ ‫اگــر معامــات اعتبــاری از زندگــی اشــخاص‬ ‫حــذف گــردد‪ ،‬تجــارت و کســب و کار فلــج‏میگردد‬ ‫‪ .‬چــرخ اقتصــاد از حرکــت بــاز‬ ‫مــی ایســتد‪ .‬بــه اعتبــار دارائــی‪،‬‬ ‫زندگــی جریــان طبیعــی خــود را‬ ‫ســیر‏میکنــد‪ .‬ایــن اعتبــار موجــب‬ ‫میشــود کــه امــوال حبس نگــردد‪.‬‬ ‫ـن رهینه‬ ‫مثــا مدیــون ‪،‬بتواند عیـ ِ‬ ‫ت از‏دیــن‪ ،‬مــورد بهــره‬ ‫را تــا برائ ـ ِ‬ ‫بــرداری قراردهــد و ازحبــس مــال‬ ‫در امــان باشــد‪ .‬زیــرا درصــورت‬ ‫ـکان رجــوع‏داین‬ ‫تلـ ِ‬ ‫ف رهینــه‪ ،‬امـ ِ‬ ‫بــه ســایر اجــزاء دارائــی مدیــون‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مضــاف بــر انکــه در‬ ‫بســیاری از معامــات‪ ،‬اعتبــار ِ‬ ‫ناشــی از‏وجــود دارائــی‪ ،‬کفایــت‬ ‫امــر نمــوده و معاملــه بــی نیــاز‬ ‫از وثیقــه‪ ،‬تحقــق مــی پذیــرد‪ .‬بــا‬ ‫کمــی دقــت بــه محیــط‏اطــراف‬ ‫و فضــای کســب و کار متوجــه‬ ‫خواهیــم شــد کــه تــا چــه انــدازه‬ ‫بــده بســتان و تعامــل تجــاری‪ ،‬صرفــا بــه‏جهــت‬ ‫وجــود دارایــی انجــام میشــود‪ .‬بــی انکــه مالــی‬ ‫حبــس گــردد و یــا چــرخ محرکــی از حرکــت بــاز‬ ‫ایســتد‪.‬‏بنابرایــن بــا رعایــت اخــاق حســنه و‬ ‫پایبنــدی و وفــاداری بــه تعهــدات خویــش و‬ ‫حقــوق اجتماعــی‪ ،‬بــه دارایــی‏خــود بیفزائیــم‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده سی و یکم(حقوقی)‪:‬‏‬ ‫فــرق قولنامــه با مبایعه نامــه را بدانیم‪ :‬قولنامه‬ ‫را بــه گونــه ای میتــوان تعهــد اخالقــی شــمرد‪.‬‬ ‫قولنامــه فاقــد ‏ضمانــت اجــراء اســت‪ .‬طبــق‬ ‫قولنامــه تعهــدی مبنــی بــر انجام فعلــی و یا ترک‬ ‫فعلــی ایجــاد نمیشــود‪ .‬امــا نبایــد بــه‏صــرف لفــظ‬ ‫قولنامه‪ ،‬عدم تعهد را استنتاج نمود ‪ .‬بلکه باید‬ ‫بــه ماهیــت و محتــوای ان توجــه نمــود ‪.‬قولنامــه‬ ‫‏توافقی اســتکه فاقد تعهد میباشــد‪ .‬مثال کســی‬ ‫نوشــته ای بــه دیگــری داده کــه ضمــن ان اظهــار‬ ‫داشــته اســت خانــه‏ام را در ســال اینــده بــه یــک‬ ‫میلیــارد تومــان بــه شــما خواهــم فروخــت‪ .‬ایــن‬ ‫یــک نمونــه صــرف قولنامه اســت‏ذینفــع و دارنده‬ ‫ایــن نوشــته نمیتوانــد صاحــب خانــه را ملــزم بــه‬ ‫فــروش کنــد‪ .‬بخشــنامه شــماره ‪1/6059‬مــورخ‬ ‫‏‏‪62/02/06‬شــورایعالی قضائــی مقــرر میــدارد‪:‬‬ ‫انچــه کــه صرفــا قولنامــه اســت و ترتیــب مقــرر‬ ‫ـن‏عق ـد ِ الزم انجــام نگرفتــه و تعهــد‬ ‫در ان‪ ،‬ضمـ ِ‬ ‫نشــده اعتبــار قانونــی و شــرعی نــدارد و دادگاههــا‬ ‫نمیتواننــد طرفیــن را الــزام به‏وفاء نمایند‪ .‬نظریه‬ ‫شــماره ‪ 6782‬مــورخ ‪ 61/09/29‬شــورای محتــرم‬ ‫نگهبــان نیــز ناظــر بــر همیــن معنــا اســت‪.‬‏دقــت‬ ‫فرمائیــد کــه بخشــنامه؛ قولنامــه را مقیــد بــه‬ ‫قیــد «صرفــا» نمــوده اســت‪ .‬بنابرایــن نمیتــوان‬ ‫توافــق طرفیــن ‏را صــرف اســتفاده از لفــظ و‬ ‫کلمــه قولنامــه ویــا صــرف اســتفاده از الفــاظ‬ ‫مبایعــه نامــه و قــرارداد بــر ان اثــر بخشــید‪.‬‬ ‫‏قولنامــه زمانــی عق ـد ِ الزم تلقــی میشــود کــه در‬ ‫حیــن تنظیــم قــرارداد‪ ،‬نحــوه قبــض و اقبــاض‬ ‫ِ‬ ‫ثمــن و مبیــع مشــخص‏و بــه اجــرای ان تعهــد‬ ‫شــده باشــد‪ .‬پــس در ایــن حالــت توافقنامــه‬ ‫هــر چنــد کــه مترتــب بــر لفــظ قولنامــه باشــد‬ ‫لیکــن‏ازمصادیــق بخشــنامه‪ 1/6059‬شــورایعالی‬ ‫ک‬ ‫قضائــی خــارج میشــود‪ .‬بعبــارت دیگــر مــا ِ‬ ‫ف لفــظ و‏کلمــه قولنامــه نیســت‪.‬‬ ‫عمــل‪ ،‬صــر ِ‬ ‫ممکــن اســت بــا ایــن لفــظ ‪ ،‬مفــاد مبایعــه نامــه‬ ‫ای تنظیــم شــده باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬منــاط اعتبــار‪،‬‬ ‫‏ماهیــت و مدلــول ســند اســت ‪ .‬علیهــذا نبایــد‬ ‫ظاهــر لفــظ قولنامــه را دلیــل عــدم لــزوم تلقــی‬ ‫نمــود‪ .‬وهوالمســتعان‏‬ ‫خرابکاران مشغول‬ ‫ارائه نسخه های جعلی‬ ‫از ویندوز ‪ 11‬می باشند‬ ‫کالهبــرداران در حــال انجــام دادن تبلیغــات‬ ‫وینــدوز بعــدی مایکروســافت هســتند تــا‬ ‫نســخه های جعلــی وینــدوز ‪ 11‬کــه شــامل بدافزار‪،‬‬ ‫تبلیغ افــزار و دیگــر ابزارهــای مخــرب اســت را‬ ‫بصــورت گســترده منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه وینــدوز ‪ 11‬از اوایــل ســال ‪ 2022‬در‬ ‫سراســر جهان راه اندازی می شــود‪ ،‬مایکروســافت‬ ‫پــس از رونمایــی رســمی از ان به عنــوان نســخه‬ ‫بعــدی وینــدوز در مــاه گذشــته‪ ،‬ان را در دســترس‬ ‫قــرار داده اســت تــا بــرای همــه مشــتریانی کــه در‬ ‫برنامــه ‪ Insider‬ثبــت نــام کرده انــد نصــب شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬همانطــور کــه محققــان امنیتــی‬ ‫کسپرســکی ایــن موضــوع را کشــف کرده انــد‪،‬‬ ‫صدهــا کاربــر در حــال حاضــر نصــب کننــدگان‬ ‫را از منابــع غیررســمی بارگیــری کرده انــد کــه در‬ ‫نتیجــه ان بــه بدافــزار الــوده می شــوند‪.‬‬ ‫طبــق اضهــارات محققان امنیتی کسپرســکی‪،‬‬ ‫هــزاران کاربــر تــا بــه حــال ایــن نســخه های‬ ‫جعلــی را از ســایت های غیــر رســمی دانلــود‬ ‫کرده انــد‪ ،‬درحالیکــه مایکروســافت در‬ ‫وب ســایت رســمی خــود راه هــای دانلــود‪ ،‬نصب‬ ‫و ارتقــای نســخه جدیــد وینــدوز را در نظر گرفته‬ ‫اســت‪ .‬محصــوالت کسپرســکی در حــال حاضــر‬ ‫صدهــا تــاش بــرای الودگــی کــه از طرح هــای‬ ‫مشــابه مربــوط بــه وینــدوز ‪ 11‬اســتفاده‬ ‫می کردنــد را شکســت داده انــد‪.‬‬ ‫طبــق بررســی های به عمــل امــده بــا دانلــود‬ ‫نســخه جعلــی وینــدوز و اجــرای ان‪ ،‬دو نصــب‬ ‫کننــده یــا ‪ installer‬شــروع بــه نصــب کــرده کــه‬ ‫یکــی وظیفــه نصــب وینــدوز را دارد و دیگــری‬ ‫وظیفــه ان نصــب بدافــزار اســت‪.‬به کاربــران‬ ‫توصیــه می شــود بــرای جلوگیــری از الــوده‬ ‫شــدن سیســتم از طریــق مراجــع رســمی ویندوز‬ ‫‪ 11‬را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫تاثیر شادی در کار بر بهره وری نیروی انسانی‬ ‫شــادی احســاس و هیجانــی اســت کــه هنــگام‬ ‫ارضــای نیازهــای انســان در او پدیــد مــی ایدوزندگــی‬ ‫را خشــنود مــی سازد‪.‬شــادی دارای گســتره وســیعی‬ ‫اســت امــا در یــک تقســیم بنــدی کلــی بــه دو نــوع‬ ‫شــادی های واقعی‪،‬عمیــق و تعالــی بخــش و‬ ‫شــادی هــای گــذرا تقســیم مــی شود‪.‬شــاد زیســتن‬ ‫پاســخی بــه چگونــه زیســتن بــوده و عامــل تقویــت‬ ‫اراده انســان اســت‪.‬ویژگی هــای مشــترک افــراد‬ ‫شــاد عبارتنداز‪:‬عمــل مثبــت عــاوه بــر اندیشــه‬ ‫مثبت‪،‬طلــب انچــه کــه احتیــاج دارند‪،‬مشــتاق‬ ‫تغییــر بــودن و هــراس نداشــتن از تغییروشــناخت‬ ‫فرصت هــا و برنامــه ریــزی بــرای اینــده‪.‬‬ ‫شــادی بــه وســیله اصولــی تحقــق می یابــد کــه‬ ‫عبارتنداز‪ :‬اصول زیستی‪،‬اصول روانشناختی‪،‬اصول‬ ‫اجتماعــی و اصــول معنــوی‪.‬‬ ‫علیرغــم رشــد روزافــزون ســازمانها‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫تجربــی کمــی در مــورد اثــار شــادی در کار بــر‬ ‫بهــره وری فــرد انجــام شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ان ســنجش شــاد بــودن در محــل کار بطــور‬ ‫گســترده ای انجام نشــده اســت ‪ .‬ارتباط مستقیم‬ ‫شــادی کارکنــان و بهــره وری ســازمانها موجــب‬ ‫گردیده تا ســازمانها جهت دســتیابی به بهره وری‬ ‫بیشــتر‪ ،‬اقــدام بــه ایجــاد امــوزش هــای شــادی‬ ‫بــرای کارکنــان خــود نمــوده انــد مطالعــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه شــادی در کار بــر بهــره وری(عملکــرد‬ ‫شــغلی) فــرد تاثیــر مثبــت دارد‪.‬‬ ‫ســازمان هــا بــرای نیــل بــه هــدف هــای خاصــی‬ ‫از جملــه تامیــن نیازهــای عمومــی جامعــه‪ ،‬ایجــاد‬ ‫شــده انــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور یعنــی تامیــن نیازهــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬بــه صورتــی هرچــه بهتــر و مطلــوب تــر‪،‬‬ ‫بایــد بــه کارایــی و اثــر بخشــی ســازمان هــا توجــه‬ ‫کافــی صــورت گیــرد ‪ .‬از انجایــی کــه نیــروی انســانی‬ ‫یــک ســازمان‪ ،‬ارزشــمندترین ســرمایه ان ســازمان‬ ‫محســوب مــی شــود گســترش فرهنــگ ســالم‬ ‫اندیشــی‪ ،‬قدردانــی و تقویــت روحیــه متقابــل الزم‬ ‫اســت کــه در برنامــه ریــزی اموزشــی ســازمان هــا در‬ ‫نظــر قــرار گیــرد‪ .‬از انجایــی کــه عملکــرد و بهــره وری‬ ‫کارکنــان عامــل اصلی حرکت سازمانهاســت‪ ،‬عوامل‬ ‫متعــددی مــی توانــد عملکــرد کارکنــان را تحــت تا ثیر‬ ‫قــرار دهــد کــه از جملــه ایــن عوامــل بســیار مهــم‪،‬‬ ‫مــی تــوان از عوامــل روانــی و مقولــه شــاد بــودن در‬ ‫کار را نــام بــرد ‪ .‬شــادی در کار شــاخصی از احســاس‬ ‫مثبــت و تعهــدات کاری و اثــار مربــوط بــه ان اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان شــادی در کار در ارتبــاط بــا احســاس‬ ‫مثبــت و تعهــد کاری و بــا در نظــر گرفتــن عوامــل‬ ‫احساســی و شــناختی بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫به اعتقاد صاحب نظران مســائل رفتاری‪ ،‬شــادابی‬ ‫در محیــط کار موجــب از بیــن رفتــن اضطــراب و‬ ‫نگرانــی میشــود و افــراد بــا انگیــزه بــاال بــرای تامیــن‬ ‫نیازهــای جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬عاطفــی و معنــوی خــود‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪ ،‬امــا چیــزی کــه در ســال هــای‬ ‫اخیر بیشــتر به چشــم می اید فراموش شــدن هنر‬ ‫شــاد زیســتن در محیط کار اســت‪ .‬احســاس نشــاط‬ ‫در محیــط کار یکــی از ضروریــات کار اســت و نقــش‬ ‫روســا و همــکاران در ایجــاد فضــای شــاد بــرای محیط‬ ‫کار بســیار بــا اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده ‪،‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫ســازمانهای دولتــی کــه رســالت امــوزش و پژوهــش‬ ‫کالهبرداری تحت عنوان عرضه‬ ‫تجهیزات و اکانت اینترنت‬ ‫ماهواره ای‬ ‫معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا از کالهبــرداری جدیــد در فضــای‬ ‫مجــازی تحــت عنــوان عرضــه تجهیــزات و اکانــت اینترنــت‬ ‫ماهــواره ای خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علــی نیــک نفــس‪ ،‬معــاون فنــی پلیــس فتــا‬ ‫ناجــا در خصــوص ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬اخیرا در پلــت فرم های‬ ‫اگهــی محــور‪ ،‬شــاهد انتشــار اگهــی های فروش مــودم و تجهیزات‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای در کنــار بازنشــر محتــوا و ویدیوهایــی هســتیم‬ ‫کــه از طــرف رئیــس مرکــز ملــی و دبیــر شــورای عالی فضــای مجازی‬ ‫و اظهــار نظــر وی دربــاره ایــن نــوع از اینترنــت‪ ،‬ایــن شــایعه را بیــن‬ ‫جامعــه را بــر عهــده دارد‪،‬وزارت علــوم ‪،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری مــی باشــد ‪.‬ایــن ســازمان به عنــوان یک نهاد‬ ‫اجتماعــی بــرای تحقــق اهــداف و مقاصــد اموزشــی‬ ‫و پژوهشــی کشــور بایــد بــه نیــروی انســانی خــود و‬ ‫نیازمنــدی هــای شــغلی انهــا در جهــت ارمــان هــا و‬ ‫ماموریــت هــای موجــود ‪،‬توجــه خاصی نشــان دهد‪.‬‬ ‫از ایــن رو ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی میــزان‬ ‫تاثیــر عوامــل اثرگــذار بــر بهــره وری اســت کــه بــا‬ ‫پیــدا کــردن میــزان ارتبــاط انهــا بــا عملکــرد‪ ،‬مدیــران‬ ‫ســازمان مــی تواننــد در جهــت بهبــود فضــای کاری‬ ‫ســازمان و در نهایــت افزایــش شــاخصهای عملکــرد‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی و اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫اقداماتــی کــه کارکنــان بایســتی انجــام دهنــد تــا در‬ ‫محیــط کار شــاد باشــندعبارتند از‪:‬‬ ‫سعی کنید خوش بین باشید‪.‬‬ ‫نگرش خود را تغییر دهید‪.‬‬ ‫قدردان و سپاسگزار شغلتان باشید‪.‬‬ ‫از «خود انتقادی» اجتناب کنید‪.‬‬ ‫نسبت به همکارنتان گذشت داشته باشید‪.‬‬ ‫بــه احتــرام خودتــان بایســتید (بــه خودتــان احتــرام‬ ‫کاربــران ایجــاد کــرده انــد کــه «هــم اکنــون امــکان اســتفاده از‬ ‫خدمــات اینترنــت ماهــواره ای در کشــور فراهــم شــده اســت‪» .‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررس ـی ها نشــان می دهــد کــه عمــده ایــن اگهی هــا‬ ‫جعلــی بــوده و اغلــب کالهبــرداران و ســودجویان نیــز بــا ادعــای‬ ‫رایــگان بــودن ســرویس بــرای کاربــران ایرانــی ســعی در فریبــکاری و‬ ‫اغفــال هموطنــان دارنــد؛ در حالــی کــه هنوز امکان اســتفاده از این‬ ‫خدمــات در ایــران وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی رصدهــای صــورت گرفتــه توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬یــک ســری تصاویــر از تجهیــزات و ارائــه ســرویس‬ ‫توســط برخــی شــرکت های امریکایــی در مناطقــی از ایــران در‬ ‫حــال انتشــار می باشــد و برخــی کانال هــا و صفحــات شــبکه های‬ ‫اجتماعــی شــروع بــه فــروش تجهیــزات و اکانت مربــوط به اینترنت‬ ‫ماهــواره ای نمــوده انــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ادعــای فــروش‬ ‫ایــن تجهیــزات بــه طــور کامــل و بــرای فــروش بــه عمــوم عملیاتــی‬ ‫نشــده و تصاویــر اســتفاده شــده در ایــن تبلیغــات نیــز مربــوط بــه‬ ‫تصاویــر منتشــر شــده از ســایت های خارجــی اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نیــک نفــس در خصــوص امــکان ســفارش اینترنــت‬ ‫بگذاریــد)‬ ‫غیبت و سخن چینی نکنید‪.‬‬ ‫دوستانه رفتار کنید‪.‬‬ ‫منتظر تغییر بوده و اماده تغییر باشید‪.‬‬ ‫اگــر از کارتــان خســته شــده ایــد و کارتــان شــما را‬‫شــاد نمــی کنــدان را تــرک کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجهگیری‪:‬‬ ‫بــا اینکــه شــادی و نشــاط احساســی درونــی اســت‬ ‫کــه اگــر خــود افراد نخواهند‪،‬هیچکس قادر نخواهد‬ ‫بــود انهــا را بــه شــادی وادار کنــد‪ ،‬ولــی بــا توجــه‬ ‫بــه ارتبــاط مســتقیم شــادی کارکنــان بــا بهــره وری‬ ‫ســازمان ها و اینکــه ثابــت گردیــده «ســازمان هایی‬ ‫که دارای کارکنان شادتری هستند‪،‬بهره ورترند»‪،‬لذا‬ ‫ســازمان ها و مدیرانــی کــه بــه دنبــال افزایــش بهــره‬ ‫وری هســتند‪،‬می توانند بــا صــرف حداقــل هزینــه‬ ‫و ایجــاد محیطــی شــاد کــه در ان افــراد راحــت تــر‬ ‫شــادی خــود را بــه دســت بیاورند‪،‬درجهــت ارتقــای‬ ‫ســازمان خــود بکوشــند‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫ماهــواره ای در تهــران و ســایر شــهرهای کشــور در وب ســایت‬ ‫شــرکت های مزبــور‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬نمایــش نــام شــهرها و مناطــق‬ ‫ایــران در وب ســایت ایــن شــرکت ها بــه دلیــل اتصــال ان بــه وب‬ ‫ســرویس های گــوگل بــوده و بــا وارد کــردن نــام هــر منطقــه ای‪،‬‬ ‫نقــاط نزدیــک ان نمایــش داده می شــود؛ لــذا وجــود نــام مناطقــی‬ ‫از ایــران در وب ســایت مذکــور بــه معنــای ارائــه اینترنت ماهــواره ای‬ ‫در ان مناطــق نبــوده و تاکنــون هیچگونــه خدماتــی از ســوی‬ ‫شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت ماهــواره ای در ایــران‬ ‫ارائــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا بــا بیــان اینکــه مدیــران شــرکت های‬ ‫ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت ماهــواره ای پیــش از ایــن بارهــا‬ ‫تاکیــد نموده انــد کــه تنهــا بــا مجــوز و بــر اســاس قوانیــن و رگوالتــوری‬ ‫کشــورها خدمــات خــود را بــه کاربــران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان‬ ‫خواست‪ :‬در صورت اطالع از هرگونه کالهبرداری در فضای مجازی‬ ‫در خصــوص فــروش تجهیــزات اینترنــت ماهــواره ای‪ ،‬موضــوع را از‬ ‫طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫ارتباطــات مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪353‬‬ ‫باج افزارها می توانند‬ ‫به سرعت نفوذ کرده و به‬ ‫سازمان ها اسیب جدی‬ ‫برسانند‬ ‫‪ Cloudian‬گــزارش ‪Ransomware Victims 2021‬‬ ‫‪ Report‬خود را بر اســاس یک نظرســنجی مســتقل از ‪200‬‬ ‫تصمیم گیرنــده فنــاوری اطالعــات کــه سازمان هایشــان‬ ‫از ســال ‪ 2019‬تــا ‪ 2021‬حمله هــای بــاج افــزاری را تجربــه‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ارائــه داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بررســی نشــان داد کــه ابزارهــای دفاعــی کــه در برابــر‬ ‫حمــات بــاج افــزار مورداســتفاده قــرار می گیرنــد در حــال‬ ‫شکســت می باشــند‪ ،‬به طوری کــه ‪ ٪54‬از کل قربانیــان‬ ‫اموزش هــای ضــد فیشــینگ را دیــده و ‪ ٪49‬ان ها ابزارهای‬ ‫دفاعــی در زمــان حملــه را دارا بودنــد‪ .‬بــا اســتناد بــه ایــن‬ ‫یافتــه و ســایر یافته هــای ایــن بررســی نشــان دهنده تاثیــر‬ ‫گســترده حمــات و متوســط هزینه هــای مالــی بالغ بــر‬ ‫‪ 400000‬دالر اســت‪ .‬ایــن گــزارش از ســازمان ها می خواهــد‬ ‫تــا توجــه بیشــتری را بــر روی فراهــم کــردن دســتگاه هایی‬ ‫بگذارنــد کــه بازیابــی ســریع اطالعــات در صــورت حملــه را‬ ‫بــدون پرداخــت ضــرر فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫باوجود اقدامات دفاعی‪ ،‬باج افزار وارد می شود‬ ‫بســیاری از ســازمان ها بخــش عمــده ای از بودجــه امنیــت‬ ‫ســایبری خــود را صــرف اقدامــات دفاعــی ماننــد نرم افــزار‬ ‫ضــد بدافــزار و امــوزش ضــد فیشــینگ بــرای کارمنــدان‬ ‫می کننــد‪ .‬باوجــود ایــن تالش هــا‪ ،‬حمــات بــاج افــزار‬ ‫به طــور فزاینــده ای پیچیده تــر شــده و مجرمــان ســایبری‬ ‫را قــادر می ســازد بــه سیســتم دفاعــی نفــوذ کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫بررســی نشــان داد کــه‪:‬‬ ‫• فیشــینگ همچنان یکی از اســان ترین مســیرهای‬ ‫بــاج افــزار اســت کــه ‪ ٪24‬حمــات بــاج افــزار از ایــن طریــق‬ ‫شــروع می شــود‪.‬‬ ‫• با جود این واقعیت که ‪ ٪54‬از کل پاسخ دهندگان‬ ‫و ‪ ٪65‬از کســانی کــه ان را به عنــوان نقطــه ورود گــزارش‬ ‫داده بودنــد‪ ،‬امــوزش ضــد فیشــینگ را بــرای کارمنــدان‬ ‫انجــام داده بودنــد‪ ،‬بازهــم بــاج افــزار موفــق بــه ورود از‬ ‫طریــق فیشــینگ شــد‪.‬‬ ‫• ‪ ٪49‬از پاسخ دهندگان قبل از حمله موفقیت امیز‬ ‫ابزار دفاعی داشتند‪.‬‬ ‫• فضــای ابــر عمومــی رایج تریــن نقطــه ورود بــاج‬ ‫افــزار بــود‪ ٪31 ،‬پاسـخ دهندگان از ایــن طریــق موردحملــه‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫مهاجمان سریع حرکت می کنند‬ ‫هنگامی کــه مجرمــان اینترنتــی قــادر بــه درج بــاج افــزار‬ ‫شــدند‪ ،‬می تواننــد به ســرعت بــر محیــط تســلط یابنــد و‬ ‫به طــور قابل توجهــی بــر تمــام جنبه هــای ســازمان تاثیــر‬ ‫بگذارنــد‪:‬‬ ‫• ‪ ٪56‬از پاســخ دهندگان بــه نظرســنجی گــزارش‬ ‫دادنــد کــه مهاجمــان فقــط در مــدت ‪ 12‬ســاعت قــادر بــه‬ ‫کنتــرل اطالعــات و درخواســت وجــه بودنــد و ‪ ٪30‬دیگــر‬ ‫گفتنــد کــه ایــن اتفــاق در عــرض ‪ 24‬ســاعت رخ داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫• بیــش از نیمــی از شــرکت کنندگان در ایــن‬ ‫نظرســنجی گفتنــد کــه ایــن حمــات به طــور قابل توجهــی‬ ‫بــر امــور مالــی‪ ،‬عملیاتــی‪ ،‬کارمنــدان‪ ،‬مشــتریان و اعتبــار‬ ‫ان هــا تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫هزینه هــای مالــی واردشــده بــر ســازمان فراتــر از مبلــغ‬ ‫درخواســت شــده توســط بــاج افزارهــا می باشــد‪ .‬پرداخــت‬ ‫هزینــه بــه مهاجمــان به صــورت قابل توجــه در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ ،‬امــا تنهــا چنیــن مبالغــی هزینه هــای ایــن‬ ‫حمالت نیســتند‪ .‬برای ‪ ٪55‬پاسـخ دهندگانی که پرداخت‬ ‫هزینــه مالــی را انتخــاب کرده انــد‪:‬‬ ‫• متوســط پرداخــت مبلــغ بــه مهاجمــان ‪ 223000‬دالر‬ ‫بــود کــه ‪ ٪14‬ان هــا ‪ 500000‬دالر یــا بیشــتر پرداخــت کرده انــد‪.‬‬ ‫• ان هــا به طــور متوســط ‪ 183000‬دالریــد بیشــتر‬ ‫بــرای ســایر هزینه هــای ناشــی از حملــه هزینــه کرده انــد‪.‬‬ ‫• بیمــه تنهــا حــدود ‪ ٪60‬از پرداخــت بــاج افــزار و ســایر‬ ‫هزینه هــا را پوشــش می دهــد کــه احتمــاال ًمنعکس کننــده‬ ‫کســر هزینه ها و محدودیت های پوشــش اســت‪.‬‬ ‫• باوجــود پرداخــت مبلــغ بــه مهاجمــان‪ ،‬فقــط ‪٪57‬‬ ‫از پاسـخ دهندگان تمــام داده هــای خــود را پــس گرفتنــد‪.‬‬ ‫‪ ،Jon Toor‬مدیــر ‪ CMO، Cloudian‬گفــت‪« :‬تهدیــد‬ ‫بــاج افــزار همچنــان ســازمان های سراســر جهــان را ازار‬ ‫خواهــد داد‪ ».‬حمــات ســایبری می تواننــد حتــی در‬ ‫قوی تریــن مــوارد دفاعــی نیــز نفــوذ کننــد‪ ،‬بنابرایــن بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه ســازمان ها توانایــی بهبودی ســریع پاســخ‬ ‫بــه حملــه را در اولویــت خــود داشــته باشــند‪ .‬بهتریــن راه‬ ‫ایــن اســت کــه یــک نســخه پشــتیبان غیرقابــل تغییــر از‬ ‫داده هــای خــود داشــته باشــید کــه از رمزگــذاری یــا حــذف‬ ‫داده هــا بــرای مدت زمــان مشــخصی توســط هکرهــا‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬ســازمان ها می تواننــد‬ ‫در صــورت حملــه بــدون نیــاز بــه پرداخــت هزینــه‪ ،‬کپــی‬ ‫رمزنــگاری نشــده از داده هــای خــود را بازیابــی کننــد‪.‬‬ ‫در انجام معامالت اینترنتی‬ ‫مراقب باشیم‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫طبیعت زیبای روستای شفیع اباد علی اباد‬ ‫‪ 04‬اگوست ‪ 24 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 353‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 13‬مرداد ‪04-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫عکس ‪ -‬زینب خلیلی‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫سیاه مرزکوه‬ ‫برنــج ســیاه رودبــار بــه خاطــر شــوری اب رودخانــه و امــاح‬ ‫ان بســیار مرغــوب اســت‪ .‬امــا در مجمــوع پــس ازتوقــف‬ ‫طرح هــای جنگلــداری و اجــرای طــرح تنفــس جنــگل توســط‬ ‫منابــع طبیعــی تعــداد زیــادی از روســتاییان ب ـی کار شــدند‪،‬‬ ‫ازیــن روی اخیــرا ً بســیاری از مشــاغل قدیمــی از جملــه‬ ‫نمدمالــی و زنبــورداری احیــا شــدند‪ .‬عســل نمــدار در ســیاه‬ ‫رودبــار در ســال‪ ،‬در مــاه تیــر تولیــد می شــود کــه بــر ای افــراد‬ ‫دیابتــی بســیار مفیــد هســت‪ .‬ابریشــم بافــی در ســیاه رودبار‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫کیک یخچالی‬ ‫کیــک یخچالــی بــدون شــک یکــی از پــر طرفدارتریــن کیک هــا در سرتاســر دنیــا‬ ‫ی‪‎‬بســیار ســاده می باشــد و بــا رعایــت چنــد‬ ‫ت‪‎‬کیــک یخچال ـ ‪‎‬‬ ‫می باشــد و دســتور‏پخ ـ ‪‎‬‬ ‫نکتــه می توانیــد یــک کیــک خوشــمزه بــدون فــر تهیــه‏کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مواد الزم کیک یخچالی با پتی بو ‪‎‬ر‪‎:‬‬ ‫شی ر‪‎‎2‬لیوان ‪ -‬شک ر‪‎‎1‬لیوان ‪ -‬بیسکویت ‪‎‎100‬گرم‪ -‬کره ‪‎‎50‬گرم‬ ‫ل‪‎‎1‬قاشق چایخوری‬ ‫وانی ‬ ‫پودر کاکائ و‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد سفید ‪‎‎3‬قاشق غذاخوری‬ ‫دستور تهیه کیک یخچالی ساده‪‎:‎‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫در ابتــدا پــود ‪‎‬ر‪‎‬کاکائـ ‪‎‬و‪‎‬و اردرا از صافــی عبــور می دهیــم و ســپس انهــا را بــه خوبــی بــا‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫یکدیگــر مخلــوط می ‏کنی ‪‎‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ایــن مرحلــه ‪ 2‬لیــوان شــیر را بــه مــواد اضافــه کنیــد و ســپس شــکر موجــود را بــه‬ ‫درون ظــرف بریزیــد و در‏اخــر وانیــل را هــم اضافــه کینــد و ســپس روی شــعله قــرار‬ ‫بدهیــد و بــه طــور مرتــب مــواد را هــم بزنیــد تــا بریــده‏بریــده نشــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫در ایــن مرحلــه بعــد از اینکــه مــواد بــه خوبــی حــل شــد شــعله را خامــوش می کنیــم‬ ‫و ســپس کــره را بــه ان اضافــه‏می کنیــم تــا وقتــی کــه کــره بــه خوبــی مخلــوط نشــده‬ ‫بــه هــم زدن ادامــه دهیــد و بــه خوبــی مخلــوط کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫یــک قالــب مناسب(مســتطیلی شــکل بهتــر اســت) انتخــاب کنیــد و کــف ان را‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی و یــا ســلفون‏بکشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫ابتــدا یــک الیــه بیســکویت را بــه طــور منظــم کــف قالــب بچینیــد و مــوادی کــه امــاده‬ ‫کردیــد را بعــد از اینکــه‏مقــداری از حــرارت افتــاد روی بیســکویت بریزیــد و ایــن کار را‬ ‫چندیــن الیــه ادامــه بدهیــد(‪ 5‬الــی ‪ 6‬الیــه کفایــت‏مــی کنـد‪‎(.‎‬‬ ‫مرحله ششم‬ ‫بیســکویت را بــا قالــب بــه مــدت ‪ 3‬ســاعت درون یخچــال قــرار مــی دهیم(هرچــه‬ ‫بیشــتر قــرار بگیــرد بافــت‏بیســکویت ها بیشــتر شــبیه کیــک مــی شــود و خوشــمزه تر‬ ‫مــی شــود) بعــد از خــارج کــردن ان از یخچــال‏مقــداری بــه ان اســتراحت دهیــد و‬ ‫نایلــون یــا کاغــذ روغنــی کــه اســتافده کــرده ایــد را جــدا کنیــد و بــه طــور دلخــواه‏بــرش‬ ‫بزنیــد و نــوش جــان کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تهیه کیک یخچالی ساد ‪‎‬ه‬ ‫ل‪‎‬و گانش استفاده کنی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪:‎‬‏‪.1‬‏ برای تزیین می توانید از پودر پسته‪ ،‬پود ‪‎‬ر‪‎‬نارگی ‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.2‬‏ در صــورت تمایــل مــی توانیــد در بیــن الیــه هــا از مــوز‪ ،‬پــود ‪‎‬ر‪‎‬گــرد ‪‎‬و‪‎‬و پــود ‪‎‬ر‪‎‬بــادا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســتفاده کنیـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نکات تکمیلی در مورد کیک یخچالی‬ ‫ک‪‎‬میباش ‪‎‬د‬ ‫ی‪‎‬جز ‪‎‬و‪‎‬کیک و شیرینی ‪ -‬انواع کی ‪‎‬‬ ‫کیک یخچال ‪‎‬‬ ‫زمان اماده سازی مواد اولیه و مایحتاج ان حدود‪‎‬ا‪40‎‬دقیق ‪‎‬ه‬ ‫کیک یخچالی را می توانید در وعد ‪‎‬ه‪‎‬میان وعده ‪ -‬دس ‪‎‬ر ‪‎-‬سرو کنید‪‎.‎‬‬ ‫دوخت ملیله‬ ‫وجه تسمیه روستا‪:‬‬ ‫بــه خاطــر کوههــای ســنگی ســیاه و بــدون درخــت ارتفاعــات اطــراف روســتا‪،‬‬ ‫ســیاه مرز کــوه‪ ،‬بــه ایــن نــام شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن روایــت دیگــری‬ ‫وجــود دارد کــه طبــق ان اولیــن ســاکن روســتا‪ ،‬شــخصی بــه نــام ســیامک‬ ‫بــوده و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬روســتا بــه ســیامک کــوه نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫براســاس ســنگ نوشــته های بدســت امــده قدمــت روســتا بالــغ بــر‬ ‫هــزار و پانصــد ســال می شــود امــا ســکونت قــوم کتــول وخاصــه تجــری‬ ‫درایــن روســتا غریــب پانصدســال بــوده وبــه عصرصفویــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫صنایع دستی روستا ‪:‬‬ ‫گلیم بافی‪ ،‬چادر شب‪ ،‬نخ ریسی و چقا بافی ازاهم صنایع دستی‬ ‫روستا میباشد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری روستا‪:‬‬ ‫ابشــارهای گنجو و پشــت اســیاب در فاصله حدودا ًدو کیلومتری روســتا‪ ،‬قله‬ ‫ثبــت شــده کالری بــا ارتفــاع بالــغ بــر دو هــزار متــر‪ ،‬قلــه ثبــت شــده شــاهوار بــا‬ ‫ارتفــاع ‪ 3945‬متــر در ده کیلومتــری روســتا مــرز بیــن اســتان های گلســتان و‬ ‫ســمنان‪ ،‬یخچالهــای طبیعــی گنجــو و لمنــدو در فاصله چهار کیلومتری روســتا‪،‬‬ ‫مراتــع زیبــای حاجــی لنــگ‪ -‬چمــن‪ -‬جمــال‪ -‬چلبــی‪ -‬سبزکشــه‪ -‬عــوض گــودار‪-‬‬ ‫ســرخ چشــمه‪ -‬النــگ ومیانگلــه کــه دور تــا دور روســتا را محصــور نموده انــد‪.‬‬ ‫بالــغ بــر صــد نــوع گیاهــان دارویــی کــه در مراتــع ایــن روســتا قابــل بهره بــرداری‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫موقعیت روستا ‪:‬‬ ‫ســی و شــش کیلومتــری جنــوب بخــش کمــاالن و شــهر فاضــل ابــاد و چهــل و‬ ‫پنــج کیلومتــری جنــوب غربی شهرســتان علی ابــاد کتــول‪.‬و‪ 66‬کیلومتر تا مرکز‬ ‫اســتان گرگان فاصله دارد‪.‬‬ ‫تاسیسات گردشگری‪:‬‬ ‫هیچگونــه تاسیســات گردشــگری درروســتا ســاخته نشــده اســت‪.‬لیکن وجــود‬ ‫حمــام قدیمــی و قبرســتان کهــن روســتا کــه ثبــت کشــوری میــراث فرهنگــی‬ ‫شــده تنها قابلیت ایجادشــده دســت بشــر در روســتا می باشــد و ســایر مواهب‬ ‫موجودطبیعــی و خــدادادی می باشــد‪.‬‬ ‫تنها مکان قابل اســتفاده در امر گردشــگری اقامتگاه تازه تاســیس بومگردی‬ ‫بهشــت جاودان می باشد‪.‬‬ ‫موسیقی محلی‪:‬تار‪ ،‬دوتار‪ ،‬نی و بیت محلی‪.‬‬ ‫مراســمات و ائییــن هــای روستا‪:‬مراســم نام گــذاری اطفــال و گهــوار ه بنــدان و‬ ‫دندانــی‪ ،‬ختنــه ســوران و کریــب گرفتن(نوعــی مراســم در جشــن ختنــه ســوران)‬ ‫همچنیــن مراســمات خاصــی کــه در عروسـی ها برگــزار می شــد از جملــه حمــام‬ ‫بــردن دامــاد و کشــتی محلــی در عروســی و رقــص و پایگوبــی‪.‬‬ ‫ونیزمراسمات محرم وصفر وماه مبارک رمضان‪.‬‬ ‫شغل و حرفه روستا‪ :‬کشاورزی و دامپروری و پرورش زنبور عسل و ابزیان‪.‬‬ ‫محصــوالت ‪ -۱۱:‬گنــدم و جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چغنــدر و حبوبات‪.‬وانــواع لبنیــات‬ ‫و گوشــت و عســل و ماهــی‬ ‫جمعیــت و اقــوام روســتا‪:‬یک صــد و ســی خانــوار (حــدود ‪ 450‬نفــر)‪ .‬اقــوام‪:‬‬ ‫تجــری‪ ،‬صفرخانــی‪ ،‬موذنــی‪ ،‬مهاجــر و مقســم‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی ‪:‬قبرســتان اوندســت روســتا کــه برابرســنگ‬ ‫نوشــته ها مربــوط بــه حدودهزاروپانصدســال پیــش می باشــد‪ .‬حمــام خزینــه ای‬ ‫‪ 500‬ســاله روســتا‪ ،‬مســجد جامــع روســتا بــا بیــش از یــک صــد ســال قدمت‪ ،‬قبر‬ ‫پیــر روســتا معــروف بــه پیــر دو راه‪ ،‬مقبــره ســید علــی نقــی موســوی کــه مــردم‬ ‫اعتقــاد خاصــی بــه وی دارنــد‪.‬‬ ‫روســتای ســیاه رودبار شهرســتان علی اباد اســتان گلستان‬ ‫روســتای ســیاه رودبار مهم تریــن روســتای هــم نــام ایــن‬ ‫منطقــه جنگلــی اســت‪.‬خانه های قدیمــی روســتا‪ ،‬خشــتی‬ ‫و گلــی بــا ســقف های چوبــی هســتند‪ ،‬امــا خانه هــا تازه تــر‬ ‫ســقف و بدنــه تازه تــری دارنــد‪.‬‬ ‫منطقــه جنگلــی ســیاه رودبــار بــه خاطــر جنگل هــای بکــر‪،‬‬ ‫راه هــای دسترســی بــه ارتفاعــات و روســتاهای قدیمــی‬ ‫در ان‪ ،‬منطقــه ای ایــده ال بــرای ســفر اســت‪ .‬منطقــه‬ ‫جنگلــی «ســیاه رودبــار» در فاصلــه تقریبــا ‪ ۲۰‬کیلومتــری‬ ‫شــهر علی ابــاد کتــول ‪ ،‬در دامنه هــای ارتفاعــات شــرقی‬ ‫البــرز قــرار دارد و اب و هوایــی معتــدل و پوشــش گیاهــی‬ ‫بکــر و متنــوع دارد؛ از گیاهــان و بوته هــای جنگلــی‬ ‫مختلــف گونه هــای کمیــاب ســرخدار و انجیلــی اســت‪.‬‬ ‫روستای سیاه رودبار دارای دو اقامتگاه بوم گردی(سرخدار‪-‬‬ ‫پونــه ارام) در حــال فعالیــت می باشــد کــه هرســاله‬ ‫تعــداد زیــادی از گردشــگران را در خــود جــای مــی دهــد‬ ‫روســتای ســیاه رودبــار بــه دلیــل دارا بــودن مکان هــای زیبــا‬ ‫و دیدنــی خــود‪ ،‬پتانســیل باالیــی در جــذب گردشــگر دارد‪.‬‬ ‫از مکان هــای دیدنــی و جاذبه هــای گردشــگری ایــن‬ ‫روســتا می تــوان بــه جنــگل درختــان جادویــی ســرخدار‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬قلعــه قدیمــی و باســتانی ســیاه چــال‪ ،‬ابشــار‬ ‫نــروز‪ ،‬چپــه دره‪ ،‬کلبــه چوبــی و قدیمــی پونــی ارام از دیگــر‬ ‫مکان هــا و جاذبه هــای ایــن روســتا به شــمار می رونــد‬ ‫مــردم روســتا از نظــر فرهنگــی‪ ،‬زبــان‪ ،‬پوشــش و اداب‬ ‫و رســوم تــا حــد زیــادی از فرهنــگ کتــول و رامیــان تاثیــر‬ ‫گرفته انــد‪ .‬برخــی از مــردم روســتا بــه دامــداری مشــغول‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از طریــق شــالیکاری امــرار معــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫روستای سیاه رودبار‬ ‫رایــج اســت‪ .‬بســیاری از زنــان مشــغول بافتــن حوله هــا و‬ ‫پارچه هــای ابریشــمی هســتند‪ .‬بــه تازگــی کشــت داروهــای‬ ‫گیاهــی ماننــد اویشــن‪ ،‬گل گاو زبــان و گل محمــدی رواج‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دیگرجاذبه هــای گردشــگری ‪،‬قلعــه ی قدیمــی بــه نــام‬ ‫ســرقلعه یــا انگــور بــاغ در ایــن روســتا وجــود دارد کــه تخمین‬ ‫زده شــده کــه مربــوط بــه حــدود ‪ ۱۳۰۰‬ســال پیــش اســت و در‬ ‫بــاالی کــوه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ملیلــه بــه دوخت هایــی اطــاق مــی شــود کــه از مفتــول هــای طالیــی‪ ،‬نقــره و‬ ‫الیاژهــای مختلــف کــه بــه شــکل فنــری‏در امده انــد‪ ،‬بــرای تزئیــن ســطح پارچــه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬ملیلــه بــر خــاف نخ هــای ســرمه قابلیــت انعطــاف نــدارد‏و‬ ‫براثــر کشــش زیــاد از فــرم خــود خــارج می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬بــرای امــاده کــردن پارچــه یــک قطعــه متقــال یــا کتــان بــه انــدازه مخمــل‬ ‫یــا ترمــه ای کــه می خواهنــد بــر ان ملیلــه‏دوزی کننــد‪ ،‬می برنــد و بــا قلــم‬ ‫مــوی پهــن بــه تمــام نقــاط ان بــه طــور یــک نواخــت محلــول غلیظــی از‬ ‫ســریش و اب‏مالیــده‪ ،‬مخمــل یــا ترمــه را روی ان قــرار مــی دهنــد و بــا‬ ‫دســت چنــد مرتبــه روی ان می کشــند تــا صــاف شــود و بــه‏پارچــه زیریــن‬ ‫متقــال یــا کتــان بچســبد‬ ‫پــس از ان کــه پارچــه هــا خشــک شــد نقش هایــی را کــه قبــا امــاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬روی پارچــه مخمــل یــا ترمــه‏منتقــل می کننــد یعنــی دور کار را ملیلــه‬ ‫می دوزنــد و ملیلــه را کامــا بــا نــخ و ســوزن محکــم می کننــد‪ .‬ســپس بــه‬ ‫‏تــوردوزی می پردازنــد و داخــل نقــش را ملیلــه می دوزنــد و ایــن کار را ادامــه‬ ‫می دهنــد تــا تمــام نقــش بــا ملیلــه پــر ‏شــود‪ .‬در قســمت های اصلــی و‬ ‫برجســته نقشــه‪ ،‬ابتــدا مقــداری پنبــه بــه انــدازه گل یــا بوتــه تکــه تکــه می کننــد‬ ‫و‏روی قســمت های مــورد نظــر قــرار می دهنــد و ان را بــا نــخ ســاده روی پارچــه‬ ‫می دوزنــد و ســپس ان را ملیلــه ‏دوزی می کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬قدمــت ایــن دوخــت بــا شــواهد تاریــخ و اشــیا بــه دســت امــده از حفاری هــا‬ ‫بــه ‪ 2500‬الــی ‪ 3000‬ســال پیــش می رســد‏‏‪ .‬هنــر زری دوزی و دوختــن نقشــها‬ ‫و خطــوط مــوازی بــا زری‪ ،‬بــر روی شــلوارها در زمــان هخامنشــیان معمــول‬ ‫بــوده‏اســت لکــن انچــه دقیقــا گویــای ملیلــه بــرای تزئیــن لباس هــا و پارچه هــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬تکه هائــی اســت کــه در ناحیــه‏لــوالن در منتهــی الیــه شــرق ایــران‬ ‫کنونــی بدســت امــده اســت ‪ .‬ایــن نمونه هــا چنــد تکــه ملیلــه دوزی و قالبــدوزی‬ ‫‏اســت کــه در حفاری هــا کشــف شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه مربــوط بــه‬ ‫دوره اشــکانیان باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‎‬در ایــن نمونــه نقــش یــک درخــت مــو ملیلــه دوزی دیــده می شــود کــه دارای‬ ‫شــاخه های پیــج در پیــچ اســت و‏قســمتهای بــاز را بــرگ و انگــور پــر کــرده اســت‬ ‫‪ .‬ایــن هنــر زیبــا و ظریــف بــا گذشــت زمــان‪ ،‬دوران تکاملــی را نیــز طــی‏کــرده‬ ‫و هنرمنــدان‪ ،‬ایــن نمونــه از ســوزن دوزی را بــا دانه هــای مرواریــد همــراه‬ ‫کردن ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!