روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 352 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 352

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 352

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 352

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 12 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /03‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /23‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪352‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫کشاورزی در گلستان توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪ 275‬هزار تماس با مرکز ‪2020‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرسودگی بیش از ‪ ۵۰‬درصد شبکه توزیع‬ ‫اب رازوجرگالن‬ ‫‪3‬‬ ‫خسارت ‪۹۸۷‬میلیارد ریال خشکسالی به‬ ‫بخش کشاورزی اسفراین‬ ‫‪4‬‬ ‫برای چی از کار خود نفرت دارید؟‬ ‫ مندیعشایر‬ ‫ه‬ ‫گل‬ ‫ُ‬ ‫از روند کند خرید‬ ‫تضمینی دام‬ ‫شرکت مدیریت امالک‬ ‫(مدیریت سامان سازه غدیر )‬ ‫شمارهثبت‪(400253‬سهامی خاص)‬ ‫‪6‬‬ ‫برد و باخت باینری رمز ارزها قربانی گرفت‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫‪3‬‬ ‫گروه‬ ‫ارزش ملک‬ ‫حصه اول‬ ‫حصه دوم‬ ‫تخفیفات قراردادهای نقدی‬ ‫باز پرداخت قراردادهای قسطی‬ ‫الف‬ ‫تا سقف ‪ 10‬میلیارد‬ ‫ریال‬ ‫‪ %70‬قیمت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫‪ %30‬قیمت پیشنهادی‬ ‫‪ %5‬باقیمانده حصه دوم‬ ‫اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫ب‬ ‫‪ 10‬میلیارد الی ‪50‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫‪ %60‬قیمت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫‪ %40‬قیمت پیشنهادی‬ ‫‪ %5‬باقیمانده حصه دوم‬ ‫اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫ج‬ ‫‪ 50‬میلیارد الی ‪100‬‬ ‫میلیاردریال‬ ‫‪ %50‬قیمت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫‪ %50‬قیمت پیشنهادی‬ ‫‪ %7‬باقیمانده حصه دوم‬ ‫اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫د‬ ‫‪ 100‬میلیارد به باال‬ ‫‪ %40‬قیمت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫‪ %60‬قیمت پیشنهادی‬ ‫‪ %10‬باقیمانده حصه دوم‬ ‫اقساط ‪ 6‬ماهه‬ ‫متقاضیــان محتــرم بــرای خریــد اوراق شــرکت در مزایــده مــی تواننــد از روز شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۵/9‬لغایــت روز دوشــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۵/18‬همــه روزه بــه غیــر از روزهــای جمعــه و ایــام تعطیــل از ســاعت‬ ‫‪۸:۳۰‬صبــح تــا ســاعت ‪(۱۸‬روزهــای پنــج شــنبه تــا ســاعت ‪)۱۳‬بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ‪ ۵۰/000‬تومــان بــه شــماره حســاب ‪ ۴۷۸۳۹۴۷۰۸۹‬بانــک ملــت شــعبه میردامــاد (کــد ‪)۶۵۰۷۸‬بــه‬ ‫نــام شــرکت مدیریــت ســامان ســازه غدیــر بــا شناســه واریــز ‪ ۱۰۳۲۰۵۱۰۱۱۴۰۵‬بــه دفاتــر فــروش منــدرج در جــدول ذیــل مراجعــه و اســناد مزایــده را دریافــت نمــوده و بــا توجــه به شــرایط مزایده‪،‬اســناد مقرر‬ ‫رادر پاکــت هــای الــف ‪،‬ب و ج در بســته قــرار داده و در صنــدوق مربوطــه بیاندازنــد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیــان محتــرم بــرای شــرکت در مزایــده بایــد چــک تضمینــی یــا چــک رمــز دار بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه شــماره حســاب فــوق الذکــر یــا ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر بــا اعتبــار اولیــه شــش‬ ‫ماهه‪،‬قابــل تمدیــد غیــر مشــروط و غیــر قابــل انتقــال بــه غیــر یــا گواهــی معاونــت مالــی شــرکت مخابــرات ایــران مبنــی بــر بلوکــه نمــودن مطالبــات حــال شــده و غیــر مشــروط بــه عنــوان ســپرده‬ ‫شــرکت در مزایــده بــه میــزان ‪۱۰‬درصــد قیمــت پایــه ملــک مــورد نظــر بــه نــام شــرکت مدیریــت ســامان ســازه غدیــر بــا شناســه ملــی ‪۱۰۳۲۰۵۱۰۱۱۰‬و بــا درج شــماره مزایــده از بانــک هــای کشــور‬ ‫اخــذ نمــوده و اســناد مزایــده را در پاکــت هــای الــف‪،‬ب‪،‬ج در بســته قــرار داده ‪،‬همــه روزه از ســاعت ‪۸:۳۰‬تــا ‪ ۱۸‬بــه غیــر از جمعه هــا و ایــام تعطیل(روزهــای پنجشــنبه تــا ســاعت ‪)۱۳‬حداکثــر‬ ‫تــا تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۵/24‬در صنــدوق مســتقردر دفاترقراردهنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬جلســه گشــایش پاکــت هــای پیشــنهادی اســتان تهــران در دفتــر مرکــزی وســایر اســتان ها در مراکــز اســتان روز دوشــنبه مــورخ ‪ ۱۴۰۰/۵/25‬ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح بــه طــور هــم زمــان‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪ .‬پیشــنهادهای واصلــه مربــوط بــه ســایر اســتان هــا در تهــران راس ســاعت ‪ ۹‬صبــح روز دوشــنبه ‪ ۱۴۰۰/۵/25‬در دفتــر مرکــزی بازگشــایی و توســط نمابــر بــه اســتان مربوطــه‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪ .‬بــا توجــه بــه شــرایط ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬حضــور مزایــده گــران در جلســه گشــایش پاکت هــا الزامــی نیســت و بــا طــرق مقتضــی اطالع رســانی می گــردد‪.‬‬ ‫‪- ۳‬پیشــنهادات فاقــد ســپرده شــرکت در مزایــده یــا مخــدوش ‪،‬مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط و رعایــت مفــاد شــرایط شــرکت در مزایــده کــه از طریــق دفاتــر فــروش ارائــه می گــردد‪ ،‬الزامــی اســت ‪.‬ضمنــا‬ ‫امضــای فــرم تقاضــای شــرکت در مزایــده ضــروری می باشــد‪- ۴ .‬شــرکت در رد یــا قبــول هــر یــک یــا تمامــی پیشــنهادات واصلــه مختــار می باشــد ‪ -۵ .‬شــرکت در مزایــده و اخــذ اطالعــات فــروش امــاک کلیه اســتان ها‬ ‫در دفتــر مرکــزی امکان پذیــر اســت‪ -۶.‬در خصــوص امــاک روســتایی‪ ،‬اولویــت خریــد باهبــه کننــده و یــا وراث ان هــا خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪-۷‬اشخاص دارای اولویت می بایست نسبت به باالترین رقم پیشنهادی در مزایده در مهلت تعیین شده توسط مزایده گزار تمکین نمایند‪.‬‬ ‫‪- ۸‬اخذ اطالعات از دفتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد‪ .‬بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪- ۹‬یــک درصــد مبلــغ قیمــت پایــه هــر ردیــف به عنــوان هزینــه مزایــده از برنــدگان دریافــت می گــردد‪ -۱۰ .‬اعضــای هیات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران و شــرکت های تابعــه و مدیــران مناطــق اســتان ها‬ ‫و کلیــه کارکنــان شــرکت مخابــرات ایــران و شــرکت های تابعــه کــه به عنــوان مدیـر ‪ ،‬ارزیابــی می شــوند و همچنیــن کارمنــدان رســمی‪ ،‬غیررســمی‪ ،‬قــراردادی ‪،‬پیمانــکاری و اقربــای درجــه اول ان هــا( پــدر‪ ،‬مــادر‪ ،‬فرزنــد‬ ‫و همســر) تحــت هیــچ عنــوان حــق شــرکت در مزایــده را ندارنــد‪.‬‬ ‫‪- ۱۱‬در صــورت وجــود انتــن ‪ BTS‬در ملــک مــورد معاملــه‪ ،‬تــا یک ســال پـس از عقــد قــرارداد انتــن می بایســت در ملــک باقــی بمانــد و در ایــن مــدت خریــدار حــق هیچ گونــه اعتــراض و ادعایــی را نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پـس از مــدت یک ســال از عقــد قــرارداد در صــورت تمایــل خریــدار قــرارداد اجــاره ‪ BTS‬بــا خریــدار به عنــوان موجــر منعقــد می گــردد ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استان‬ ‫ادرس محل فروش اسناد‬ ‫شماره تماس‬ ‫گلستان‬ ‫گرگان‪ -‬خیابان شهرداری‪-‬خیابان شهیدبهشتی‪-‬روبروی دادگستری دبیرخانه شرکت مخابرات گرگان‬ ‫‪)017(32247003‬‬ ‫استان‬ ‫ادرس ملک‬ ‫گلستان‬ ‫ازادشهر‪،‬خیابان شهیدبهشتی‪،‬بعد از هتل پارک‪ ،‬ملک جنب کاراژ شجاعی‬ ‫گلستان‬ ‫بندرترکمن‪ ،‬خیابان جمهوری ‪،20‬ساختمان اداری مخابرات‬ ‫گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫اگهی مزایده شماره الف_‪۱۴۰۰‬شرکت مخابرات ایران‬ ‫شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران‬ ‫(سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از امالک مشروحه ذیل را در مزایده عمومی با شرایط ویژه‬ ‫(به صورت نقد و اقساط و بدون کارمزد) به شرح جدول ذیل به فروش رساند‪.‬‬ ‫گلستان‪ ،‬گمیشان‪ ،‬جنب اداره مخابرات ( ضلع شمالی) داخل کوچه ملک قدیم‬ ‫مخابرات‬ ‫قرنطینه خانگی یار دوازدهم‬ ‫تیم درمان گلستان‬ ‫عبــور بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان از مــرز هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‪،‬‬ ‫ابتــای مجــدد چنــد صدنفــر از درمانگــران اســتان بــه ایــن ویــروس در کنــار کاهش‬ ‫روز افــزون رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬ضــرورت اجــرای دوبــاره و دقیــق‬ ‫قرنطینــه خانگــی را بیشــتر کــرده تــا از ایــن طریــق از شــدت شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫در اســتان کاســته شــود‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد فعالیــت هــای بیمارســتانی گلســتان بــه کرونــا معطــوف شــده و‬ ‫تعــداد بیمــاران بســتری و ســرپایی مبتــا بــه ایــن ویــروس افزایــش چشـم گیری یافتــه‬ ‫کــه اگــر رونــد ابتــا متوقــف نگــردد تــا چنــد روز اینــده ایــن اســتان بــا کمبــود تخت هــای‬ ‫بیمارســتانی مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کمبود امکانات بســتری‪ ،‬دســتگاه ونتیالتور و تخت های ای ســی یو در گلســتان قابل‬ ‫انــکار نیســت و ایــن موضــوع طــی هفتــه هــای اخیر بارها از ســوی مدیران بخــش درمان‬ ‫اســتان اعــام شــده و انــان بــه طــور مــداوم خواســتار رعایــت حداکثــری شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی از ســوی مردم هســتند ‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار دانشــگاه علــوم پزشــکی روزانــه هــزار نفــر بیمــاران مشــکوک یــا مثبــت‬ ‫کــه وضــع جســمانی مســاعدی دارنــد توســط پزشــکان بــه خانــه هدایــت مــی شــوند تــا در‬ ‫قرنطینــه خانگــی دوران نقاهــت را بگذراننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه درمانگــران ‪،‬چنانچــه فــرد دارای عالئــم عــادی ویــروس کرونــا همچــون‬ ‫تــب‪ ،‬ســردرد یــا ســرفه باشــد قرنطینــه خانگــی بهتریــن روش اســت زیــرا در‬ ‫محیــط خانــه مــی تــوان شــرایط روانــی مناســبی بــرای بیمــار فراهم کــرد تــا دوران‬ ‫نقاهــت را طــی کنــد ‪ ،‬ولــی اگــر بیمــار دارای تنگــی نفــس شــدید و گرفتگــی‬ ‫ســخت قفســه ســینه باشــد بایــد بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کــرده و تحــت نظــر‬ ‫پزشــکان قــرار گیریــد‪.‬‬ ‫رقیــه احمــدی یکــی از معلمــان گلســتانی کــه تســت کرونایــش مثبــت بــود گفــت ‪:‬‬ ‫داوطلبانــه بــرای گذرانــدن مراحــل درمــان‪ ،‬قرنطینــه خانگــی را انتخــاب کــردم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی گرگانــی ادامــه داد ‪ :‬حــدود چهــار روز اســت کــه عالئــم بیمــاری داشــتم و‬ ‫ابتــدا تصــور می کــردم کــه دچــار حساســیت و یــا ســرماخوردگی شــده ام ولــی بــا انجــام‬ ‫ازمانیــش متوجــه شــدم کــه بــه کرونــا مبتــا شــدم‪.‬‬ ‫زلیخــا قرنجیکــی یکــی از خبرنــگاران گلســتانی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬درمــدت زمــان درمــان خانگــی بــرای جلوگیــری از انتقــال بیمــاری بــه ســایر اعضای‬ ‫خانــواده خــود را در اتاقــی مجــزا قرنطینــه کــردم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬در مــدت ‪ 2‬هفتــه ای قرنطینــه‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه خــودم از خانه خارج‬ ‫نشــدم‪ ،‬تــاش کــردم تــا حــد امــکان اعضــای خانــواده را از حضــور غیــر ضــرور در جامعــه‬ ‫و منــع کــرده و قرنطینــه خانگــی را رعایــت کنند‪.‬‬ ‫مســئول روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی هم در این خصوص گفت ‪ :‬بســیاری‬ ‫از افــراد مبتــا بــه کرونــا فکــر می کننــد همیــن کــه خــود را داخــل منــزل قرنطینــه کننــد‬ ‫کفایــت مــی کنــد درحالــی کــه منظــور از قرنطینــه‪ ،‬جــدا شــدن فــرد مبتــا از بقیــه اعضای‬ ‫خانــواده اســت و فــرد مبتــا تــا جــای امــکان نبایــد از اتــاق خــارج شــود‪.‬‬ ‫علــی متکــی اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده از ماســک ‪ ،‬قــرار گرفتــن در شــرایط قرنطینــه‬ ‫خانگی و رعایت فاصله اجتماعی بهتر از ان اســت که روزها و هفته ها در بیمارســتان‬ ‫بســتری شــده و تــا مــدت زیــادی بــا بیمــاری و عــوارض ان دســت و پنجــه نــرم کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر بیمــاران کرونایــی دارای عالمــت یــا بــدون عالمــت ‪ ۲‬هفتــه قرنطینــه‬ ‫شــوند‪ ،‬زنجیــره انتقــال ایــن بیمــاری تــا حــدود زیــادی قطــع می شــود و احتمــال انتقــال‬ ‫ویــروس کرونــا بــه دیگــران بــه شــدت کاهــش مــی یابد‪/.‬ایرنــا‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫عرصه مترمربع‬ ‫اعیان مترمربع‬ ‫نوع ملک‬ ‫نوع کاربری‬ ‫سند‬ ‫مالکیت‬ ‫‪9/63/591‬‬ ‫‪2191/50‬‬ ‫حدود‪82‬‬ ‫شهری‬ ‫پارکینگ‬ ‫‪6‬دانگ دفترچه ای‬ ‫‪1/491‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪726/13‬‬ ‫در دو طبقه‬ ‫شهری‬ ‫اداری‬ ‫‪6‬دانگ دفترچه ای‬ ‫‪1/3210‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪203‬‬ ‫تاسیسات شهری‬ ‫گ تک برگی‬ ‫‪6‬دان ‬ ‫شهری‬ ‫‪7‬‬ ‫قیمت پایه‬ ‫مزایده ریال‬ ‫‪275/000/000/000‬‬ ‫‪76/200/000/000‬‬ ‫توضیحات‬ ‫دارای انتن ‪BTS‬‬ ‫یک ساختمان‪2‬طبقه‬ ‫دارای انتن ‪BTS‬و اداره‬ ‫‪23/500/000/000‬‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز د وشــنبه ‪ 11‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,360,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,938,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 108,290,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 113,120,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 59,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,850,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪352‬‬ ‫‪ 275‬هزار تماس با مرکز‬ ‫‪ 2020‬مخابرات‬ ‫مصرف کننده باید کشاورز‬ ‫را درک کند‬ ‫قــرار نیســت ‪ 4‬میلیــون بهــره بــردار تــاوان نــان ‪ 85‬میلیون‬ ‫ایرانــی را بدهــد اگــر مــی خواهیــد بــه مصــرف کننــده کمــک‬ ‫کنیــد چــرا فشــار را قشــر کشــاورز تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫در ســه ماهــه اول ســال جــاری ‪ 275 ،‬هــزار تمــاس‬ ‫بــا مرکــز ‪ 2020‬مخابــرات منطقــه گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره روابــط‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی بــا اشــاره بــه اهمیــت پشــتیبانی و ارائــه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش مناســب ‪ ،‬مرکــز تمــاس‬ ‫‪ 2020‬فعــال اســت و اارئــه خدمــات فــروش ‪ ،‬تمدیــد‬ ‫و پشــتیبانی اینترنــت پرســرعت بــه مشــتریان راه‬ ‫انــدازی شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه در ســه ماهــه‬ ‫اول ســال جــاری ‪ 275‬هــزار تمــاس بــا ایــن مرکــز‬ ‫در اســتان گرفتــه شــده اســت گفــت ‪ :‬پــس از‬ ‫بررســی های بعمــل امــده مشــخص شــده اســت‬ ‫کــه بیــش از ‪ 90‬درصــد تمــاس هــا بــا رفــع نیــاز و‬ ‫درخواســت مشــترک پایــان یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی پیــک ســاعت تمــاس بــا ایــن مرکــز را‬ ‫از ســاعت ‪ 11‬الــی ‪ 19 ، 14‬الــی ‪20‬و ‪21/30‬‬ ‫الــی ‪ 22/30‬دانســت و گفــت ‪ :‬مرکــز ‪2020‬‬ ‫در مخابــرات منطقــه گلســتان در ‪ 5‬شــیفت‬ ‫امــاده ارائــه خدمــات بــه مشــترکان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان عمــده تماســهای‬ ‫واصلــه را جهــت تمدیــد و خریــد اینترنــت عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و شــیوع‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ 19‬بــه هــم اســتانی هــا توصیــه مــی‬ ‫شــود از درگاههــای ارایــه خدمــات غیــر حضــوری‬ ‫مخابــرات اســتفاده نماینــد و بــا تمــاس بــا مرکــز‬ ‫‪ 2020‬از تمامــی سرویســهای اینترنــت پرســرعت‬ ‫بــه راحتــی بهــره منــد مــی شــود ‪.‬‬ ‫تنها با در خانه ماندن‬ ‫در مقابل ویروس‬ ‫کرونا در امان باشیم‪.‬‬ ‫این یک هشدار است‬ ‫که اگر به ان بی توجه‬ ‫باشیم جبرانش سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشاورزی در گلستان توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫ایــن روزهــا بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫خشکســالی و تحریــم هــای کــه علیه کشــور‬ ‫وجــود دارد شــرایط کشــاورزی در اســتان‬ ‫از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســت و بــا‬ ‫همــه ایــن مشــکالت دولــت نیــز بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت ایــن قشــر برنامــه ای نــدارد و بــه‬ ‫گونــه ای بــه حــال خــود رهــا شــده هســتند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه کشــاورزان تامیــن کننــده‬ ‫امنیــت غذایــی کشــور هســتند و مشــکالت‬ ‫ایــن گــروه بیــش از هــر قشــر دیگــر بایــد‬ ‫مــورد توجــه دولــت مــردان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫در همیــن خصــوص گفتگــوی داشــته ایــم‬ ‫بــا علــی قلــی ایمانــی دبیــر خانــه کشــاورز‬ ‫گلســتان تــا مشــکالت ایــن قشــر را از زبــان‬ ‫ایشــان جویــا شــویم‪.‬‬ ‫ایمانی در خصوص وضعیت کشاورزی در‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬کشــاورز تکلیــف مشــخصی‬ ‫نــدارد چــون بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده‬ ‫ایــن شــغل از توجیــه اقتصــادی برخــوردار‬ ‫نیســت هــر روز عــاوه بــر اینکــه تحــت تاثیــر‬ ‫عوامــل طبیعــی قــرار دارد‪ ،‬متاســفانه از ســو‬ ‫مدیریــت نیــز ضربــه می خــورد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالیان ســال‬ ‫اســت کــه کشــاورزی بصــورت معیشــتی و‬ ‫ســنتی انجــام مــی شــود و روز کــه جلوتــر‬ ‫مــی رویــم مشــکالت در ایــن حــوزه بیشــتر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــاید بتــوان‬ ‫خــرد بــودن زمیــن هــای کشــاورزی در‬ ‫اســتان گلســتان را یکــی از عوامــل عــدم‬ ‫توجیــه اقتصــادی ایــن شــغل برشــمرد‪.‬‬ ‫ایمانــی افــزود‪ :‬در اســتان گلســتان بیشــتر‬ ‫کشــاورزان زمین در مســاحت های کوچک‬ ‫دارنــد کــه روز بــه روز در حــال کوچکتــر هــم‬ ‫شــدن نیــز اســت ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه کشــاورزی زیــر ده هکتــار در گلســتان‬ ‫توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫وی یــادواور شــد‪ :‬کشــاورزی شــاید در‬ ‫درامــد ناخالــص ملــی از ســهم کمــی‬ ‫برخــوردار باشــد از اهمیــت بســیار باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت چــرا کــه در دنیــا امنیــت‬ ‫غذایــی باالتــر امنیــت نظامــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز گفــت‪ :‬بســیاری‬ ‫کشــورها بــا توجــه بــه همیــن مســئله‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫مشــکل کشــاورزی را حــل کــرده انــد تــا در‬ ‫تامیــن غــذا دچــار چالــش نشــوند و بعــد از‬ ‫ان اولویــت هــای دیگــر در نظــر گرفته انــد‪.‬‬ ‫میانگین سن کشاورزان گلستان ‪55‬‬ ‫سال است‬ ‫ایمانــی ادامــه داد‪ :‬امــا در کشــور مــا عــاوه‬ ‫بــر اینکــه مشــکالت ایــن حــوزه مرتفــع‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬دولــت مشــکالت بســیاری‬ ‫را هــم بــه ایــن قشــر تحمیــل کــرده اســت‪،‬‬ ‫و همــه ایــن مســائل ســبب میانگیــن ســن‬ ‫کشــاورزان بــه ‪ 55‬ســال رســیده اســت و‬ ‫ایــن یــک زنــگ هشــدار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نســل جــوان رقبتــی‬ ‫انجــام کار کشــاورزی نــدارد چــرا کــه ایــن‬ ‫شــغل توجیــه اقتصــادی در پــی نخواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬نماینــدگان و دولــت هــا‬ ‫نــگاه شــان را در خصــوص کشــاورزی تغییر‬ ‫دهنــد و بــا سیســتمی کــردن کشــاورزی‬ ‫زمینــه ایجــاد یــک فعالیــت اقتصــادی را‬ ‫فراهــم ســازیم کــه بتوانــد نیــاز بهــره بــردار‬ ‫از رفــاه حداقلــی بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫ایمانــی افــزود‪ :‬شــرکت ســهامی زراعــی را‬ ‫بــه وجــود بیاوریــم و کشــاورزان را بــا حفــظ‬ ‫حقــوق مالکیــت تجمیــع کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫ســود را بــرای تولیــد کننــدگان بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا جزیــزه ای‬ ‫عمــل کــردن هیــچ گاه در زمینــه کشــاورزی‬ ‫نمــی توانیــم بــه توجیــه اقتصــادی دســت‬ ‫برســیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک زنجیــره‬ ‫تولیــد ایجــاد مــی شــود و در کنــار ان‬ ‫زیرســاخت های ان نیــز بــا حمایت هــای‬ ‫دولــت و تســهیالت بانکــی در زمینــه ایجــاد‬ ‫صنایــع تبدیلــی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫امــروز بــرای کشــور مــا ننــگ اســت کــه‬ ‫ذرت را از فرانســه وارد کنیــم‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز بــا تاکیــد بــر ایــن‬ ‫مســئله کــه مســووالن در زمینــه کشــاورزی‬ ‫بــا بــی برنامگــی عمــل مــی کننــد‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫مســووالن مــی دانســتند کــه امســال ســال‬ ‫خشــکی در پیــش دارنــد‪ ،‬بــرای کشــور مــا‬ ‫ننــگ اســت کــه ذرت را از فرانســه وارد کنیــم‬ ‫بــه قیمــت ‪ 9‬هــزار تومانــو کاه از ارمنســتان‬ ‫و دیگــر کشــورها وارد کنیــم‪ ،‬در صورتــی‬ ‫برنامه ریــزی داشــته ایم می توانســتیم‬ ‫بســیاری از مشــکالت را بــه حداقــل برســانیم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــران یــک کشــور خشــک‬ ‫و نیمــه خشــک اســت و همیشــه بحــث‬ ‫خشکســالی وجــود داشــته اســت‪ ،‬گنــدم‬ ‫اســتان امســال از یــک میلیــون و ‪400‬‬ ‫هزارتــن بــه زیــر ‪ 500‬هــزار تــن رســیده‬ ‫اســت و ایــن بــرای جامعــه کشــاورزی‬ ‫خســران زیــادی بــه بــار داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال حــوزه کشــاورزی گفــت‪:‬‬ ‫کشــورهای جهــان اول نــگاه ویــژه ای بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی دارنــد‪ ،‬و بــه ایــن حــوزه‬ ‫یارانــه پرداخــت مــی شــود امــا در ایــران بــه‬ ‫جــای اینکــه حمایــت شــود دولــت هــا از‬ ‫کشــاورزان یارانــه گرفته انــد‪.‬‬ ‫‪ 4‬میلیــون بهــره بــردار تــاوان نــان ‪85‬‬ ‫میلیــون ایرانــی را مــی دهنــد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت گنــدم را بــه‬ ‫قیمــت واقعــی از کشــاورز خریــداری‬ ‫نمی کنــد تــا نــان گــران نشــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫قــرار نیســت ‪ 4‬میلیــون بهــره بــردار تــاوان‬ ‫نــان ‪ 85‬میلیــون ایرانــی را بدهــد اگــر مــی‬ ‫خواهیــد بــه مصــرف کننــده کمــک کنیــد‬ ‫چــرا فشــار را قشــر کشــاورز تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫ایمانــی در ادامــه گفــت‪ :‬راندمــان ابــی در‬ ‫کشــور مــا بســیار پاییــن اســت اگــر دنیــا ‪80‬‬ ‫درصــد راندمــان ابــی دارد مــا هنــوز بــه ‪40‬‬ ‫درصــد نرســیده ایــم‪ ،‬و در مســیر ابیــاری‬ ‫مــزارع ‪ 60‬درصــد اب درانتقــال‪ ،‬مصــرف و‬ ‫دیگــر مســائل هــدر مــی رود‬ ‫دبیرخانه کشــاورز گلســتان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫در زمینــه زیرســاخت ابیــاری هــای مــدرن‬ ‫انتقــال اب بــا لولــه و اســتفاده از ابیاری های‬ ‫تحــت فشــار ســرمایه گــذاری انجــام نشــده تــا‬ ‫مــا امــروز چالــش اب را نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چــه میــزان در زمینــه‬ ‫ابخــوان داری ســرمایه گــذاری انجــام‬ ‫شــده اســت؟ در زمینــه تزریــق مصنوعــی‬ ‫ســفره های زیــر زمینــی چــه اقداماتــی انجــام‬ ‫داده ایــم؟ اینهــا بــه دلیــل درامــد زا نبــودن‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاران جذابیــت نداشــت امــا‬ ‫بــا توجــه بــه ســود سرشــار سدســازی مــا‬ ‫مافیــای ســد ســازی را در کشــور داشــته ایم‪.‬‬ ‫ایمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه بایــد‬ ‫همــه جانبــه باشــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در کشــور‬ ‫مافیــای ســد ســازی بــه وجــود امــد چــرا کــه‬ ‫ســود بســیاری بــرای عــده ای بــه همــراه‬ ‫دارد‪ ،‬ســد ســاخته شــد امــا کانــال انتقــال‬ ‫اب ایــن ســدها فکــری نشــده اســت نبایــد‬ ‫اب ســدها قرقابــی اســتفاده شــود بلکــه‬ ‫بایــد بــه وســیله کانــال بــه زمبــن هــای‬ ‫کشــاورزی انتقــال داد تــا هــدر رفــت کمــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بــه پیمانــکاران پــول پرداخــت‬ ‫شــد و ســد ســاخته ایــم و ابیــاری ســدها‬ ‫بــا همــان روش قرقابــی صــد ســال پیــش‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــرا در اســتان گلســتان عالرغم‬ ‫اینکــه مــی دانیــم خشکســالی اســت امــا بــاز‬ ‫کشــاورزان رقبــت بــه کشــت شــالی دارنــد؟‬ ‫چــرا کــه بیــن دیگــر محصــوالت کشــاورزی‬ ‫توجیــه اقتصــادی بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫اســتحصال بی رویه اب ســبب فرونشست‬ ‫زمین در گلســتان شــده است‬ ‫دبیرخانــه کشــاورز گفــت‪ :‬اســتحصال بــی‬ ‫رویــه اب ســبب خواهــد شــد کــه امــروز‬ ‫اســتان دچــار مشــکل هــای فرونشســت‬ ‫زمیــن شــده اســت‪ ،‬همــه اینهــا خســران‬ ‫اســت امــا چــه بایــد کــرد؟‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همــه نهادهــا بــه نوعــی‬ ‫بــا عمــل نکــردن بــه مســوولیت خودشــان و‬ ‫نادیده گرفتن این قشــر در مســیر توســعه‬ ‫کشــاوزی مانــع تراشــی داشــته انــد‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬جهــاد کشــاورزی نیــز بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه متولــی اصلــی کشــاورزان اســت‬ ‫نتوانســته در ایــن زمینــه سیســتماتیک‬ ‫عمــل کنــد‪ ،‬دســتگاه های مرتبــط را در‬ ‫کنــار هــم قــرار دهــد و بــا هماهنگــی دیگــر‬ ‫دســتگاه بتوانــد زمینــه توســعه اقتصــادی‬ ‫کشــاورزی را دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫ایمانــی تاکیــد کــرد‪ :‬کــود‪ ،‬ســم‪ ،‬بــذر همــه چیــز را‬ ‫اســتفاده مــی کنیــم امــا بهــره وری پایین اســت ‪30‬‬ ‫درصــد در کشــاورزی دور ریــز داریــم چــرا کــه هنــوز‬ ‫کشــاورزی بصورتــی ســنتی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ترفندها و زمان مناسب تعویض خاک گلدان‬ ‫بیشــتر انــواع گل و گیــاه اپارتمانــی و خانگــی تــا ســال های‬ ‫ســال در همــان گلدانــی کــه هســتند‪ ،‬بــدون نیــاز بــه عــوض کــردن گلــدان یــا‬ ‫خــاک ان‪ ،‬دوام می اورنــد؛ امــا باالخــره ریشــه ها به قــدری رشــد می کننــد و‬ ‫فضــا اشــغال می کننــد کــه به مــرور شــاهد «درهم پیچیدگــی ریشــه» خواهیــم‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن هنــگام بــرای نجــات گیــاه بایــد گلــدان و خــاک ان را عــوض‬ ‫کــرد و گیــاه را بــه محفظــه بزرگ تــری منتقــل کــرد‪ .‬می خواهیــد بدانیــد دقیقــا‬ ‫چطــور بایــد ایــن کار را انجــام داد تــا بــه گیــاه اســیبی نرســد و شــادابی اش‬ ‫حفــظ شــود؟ در ادامــه مطلــب حاضــر همــراه مــا باشــید تــا پاســخ ایــن ســوال‬ ‫را بیابیــد‪.‬‬ ‫چرا باید گلدان و خاک را عوض کنیم؟‬ ‫خــاک و گلــدان گیــاه زمانــی بایــد عــوض شــود کــه ریشــه ها کامــا در خــاک پخــش‬ ‫می شــوند و فضــای خالــی باقــی نمی گذارنــد‪ .‬وقتــی گیــاه بــه محفظــه بزرگ تــر منتقــل‬ ‫شــود‪ ،‬فضــای خالــی بیشــتری در خــاک در اختیــار خواهیــم داشــت و می تــوان مــواد‬ ‫مغــذی موردنیــاز گیــاه را در ایــن فضاهــای خالــی قــرار داد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬شــاهد رشــد‬ ‫قســمت باالیــی گیــاه‪ ،‬شــامل گل هــا و برگ هــا خواهیــم بــود‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬گیــاه‬ ‫ســالم تر و بزرگ تــر بــه نظــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مزیــت دیگــر ان اســت کــه گیــاه بــه اب کمتــری نیــاز خواهــد داشــت‪ .‬وقتــی ریشـه ها‬ ‫در تمامــی فضــای خالــی زیــر خــاک پخــش شــده باشــند‪ ،‬جایــی بــرای ذخیــره اب باقــی‬ ‫نمی مانــد و زودتــر از قســمت انتهایــی گلــدان خــارج می شــود‪ .‬اگــر بــا عــوض کــردن‬ ‫گلــدان فضــای خالــی موجــود در خــاک بیشــتر شــود‪ ،‬اب هــم به مــدت طوالنی تــری در‬ ‫خــاک باقــی خواهــد مانــد و گیــاه را تغذیــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نشانه هایی که می گویند وقت عوض کردن گلدان و خاک است‬ ‫‪ .۱‬خشک شدن زودبه زود خاک‬ ‫وقتــی ریشـه های گیــاه تمامــی فضــای خالــی موجــود در خــاک را اشــغال کننــد‪ ،‬خــاک‬ ‫زودتــر خشــک خواهــد شــد و بایــد بیشــتر بــه ان اب داد‪ .‬می تــوان ایــن مشــکل را بــا‬ ‫بزرگ ترکــردن گلــدان گیــاه برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بی ثبات شدن گیاه در گلدان یا خم شدن ان به اطراف‬ ‫اگــر گلــدان بــرای گیــاه کوچــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت قســمت باالیــی ثبــات قبــل را از‬ ‫دســت بدهــد و بــه اطــراف کــج شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیرون زدن ریشه های گیاه از قسمت انتهایی گلدان‬ ‫اگــر ریش ـه های گیــاه از ســوراخ های قســمت انتهایــی گلــدان بیــرون بزننــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــا اســت کــه بــه فضــای بیشــتری احتیــاج دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬توقف رشد گیاه‬ ‫اگــر گیــاه بــا وجــود تمامــی تالش هایــی کــه کرده ایــد بــرای مــدت زیــادی رشــد نکــرده‬ ‫باشــد‪ ،‬احتمــاال به خاطــر کوچک بــودن گلــدان اســت‪...‬‬ ‫ادامه دارد با چطور همراه ما باشید‬ صفحه 2 ‫رییــس گــروه پیش بینــی و هشــدار هواشناســی گلســتان گفــت کــه بــا اســتمرار امــواج ناپایــدار و مرطــوب شــمالی‪،‬‬ ‫گلســتانی ها تــا اواخــر هفتــه جــاری شــب های خنــک و ابــری را تجربــه می کننــد‬ ‫محمــود محمدقلی پــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه اثــرات امــواج ناپایدار در گلســتان‬ ‫بیشــتر شــده و مناطــق کوهپایـه ای شــاهد وزش بــاد‪ ،‬افزایــش ابــر و بارش هــای پراکنــده و رعــد و بــرق اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی از روز پنجشــنبه و بــا عبــور امــواج بارشــی و ناپایــدار‪ ،‬رونــد افزایــش دمــا در گلســتان بــار دیگــر اغــاز شــده و‬ ‫مــردم ایــن اســتان بــا گرمــای بیشــتر از ‪ ۴۰‬درجــه روبــه رو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫شب های گلستان‬ ‫تا پایان هفته‬ ‫خنک و ابری است‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪1400‬‬ ‫تنها راه برون رفت از‬ ‫این مشکل استفاده از‬ ‫کشتارگاه های سنتی است‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪352‬‬ ‫فرسودگی بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫شبکه توزیع اب رازوجرگالن‬ ‫رونــد کنــد خریــد دام از ســوی شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام اســتان بــه عنــوان متولــی خریــد تضمینــی‬ ‫باعــث نگرانــی عشــایر شــده و شــرکت پشــتیبانی‬ ‫امــور دام بایــد بــرای ســرعت بخشــیدن بــه ایــن کار‬ ‫از ظرفیــت برخــی از کشــتارگاههای ســنتی اســتان نیــز‬ ‫بهــره بگیــرد‪.‬‬ ‫گله مندی عشایر از روند ُکند خرید تضمینی دام‬ ‫ضعــف زیرســاخت ها و پاییــن بــودن ظرفیــت‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد ســبب شــده تــا رونــد‬ ‫خریــد تضمینــی دام عشــایر خراســان شــمالی بــه‬ ‫کنــدی انجــام شــود و اکنــون دامــداران زیــادی در‬ ‫انتظــار نوبــت بــرای فــروش دام بــه دولــت هســتند‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام در‬ ‫اختیــار دارنــد کــه گفتــه مــی شــود ‪ ۲۰۰‬هــزار راس از‬ ‫ایــن تعــداد مــازاد اســت و بایــد از گلــه هــا خــارج و‬ ‫بــه بــازار عرضــه شــود امــا امســال افــت قیمــت دام‬ ‫ســبب نگرانــی عشــایر شــده اســت‪.‬‬ ‫امســال‪ ،‬خشکســالی و کاهــش میــزان تولیــد‬ ‫علوفــه در مراتــع ســبب شــده اســت عشــایر در‬ ‫تامیــن علوفــه بــا مشــکل روبــه رو شــوند و کمبــود‬ ‫تولیــد علوفــه کــه گرانــی نهــاده هــای دامــی را‬ ‫بــه همــراه داشــت عشــایر را دچــار مشــکل کــرده‬ ‫اســت از ایــن رو ایــن تولیدکننــدگان بــه ناچــار‬ ‫شــمار زیــادی از دام خــود را بــه بــازار عرضــه کردنــد‬ ‫امــا افزایــش دام عشــایر در بــازار با کاهش قیمت‬ ‫ان همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان خریــد دام عشــایر بــه قیمــت‬ ‫تضمینــی در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه مرهمــی بــر اثــرات خشکســالی باشــد و‬ ‫دامــداری و تولیــد در عشــایر از پــا نیفتــد امــا ایــن‬ ‫طــرح بــه کنــدی پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫فــروش بــا قیمــت پاییــن‪ ،‬اقتصــاد عشــایر را‬ ‫نشــانه رفتــه اســت‬ ‫یکــی از عشــایر خراســان شــمالی در ایــن بــاره‪،‬‬ ‫خواســتار شــتاب بخشــی در خریــد دام زنــده شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬خشکســالی هــا ســبب شــده تــا عشــایر دام‬ ‫خــود را بــا قیمــت بســیار پاییــن بــه بــازار عرضــه کننــد‬ ‫بطوریکــه اکنــون بــره هــا کــه هنــوز بــه ســن و وزن‬ ‫اقتصــادی نرســیده‪ ،‬بــه بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رضــا رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬فــروش بــره هــا و‬ ‫دام هــای مولــد‪ ،‬عشــایر را در معــرض نابــودی قــرار‬ ‫داده اســت و عشــایر بــرای تامیــن نقدینگــی به ناچار‬ ‫دام را مــی فروشــند امــا قیمــت دام زنــده بســیار‬ ‫پاییــن اســت بطوریکــه فــروش اجبــاری دام ســبب‬ ‫شــده تــا تولیــد در ایــن قشــر رو بــه نابــودی بــرود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح خریــد تضمینــی دام زنــده‪ ،‬اقــدام‬ ‫خوبــی اســت کــه در حــال انجــام اســت امــا بــه کندی‬ ‫پیــش مــی رود و اکنــون بســیاری از عشــایر در نوبــت‬ ‫عرضه دام هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬علــت کنــد بــودن طــرح‪ ،‬ظرفیــت پاییــن‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی دام مرکــز اســتان عنــوان شــده‪،‬‬ ‫امــا معلــوم نیســت چــرا از ظرفیــت کشــتارگاه هــای‬ ‫اموزش‬ ‫ســایر اســتان هــا اســتفاده نمــی شــود‪ ،‬قوچــان‬ ‫و یــا ســایر شــهرهای خراســان رضــوی‪ ،‬فاصلــه‬ ‫چندانــی بــا ایــن اســتان نــدارد مــی تــوان از ظرفیــت‬ ‫کشــتارگاه های ان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن دامــدار عشــایر افــزود‪ :‬اگــر رونــد خریــد بــه‬ ‫همیــن صــورت باشــد‪ ،‬تــا پایان ســال هم نمــی توان‬ ‫دام مــازاد ایــن قشــر را خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫جوالن دالالن در بازار دام عشایر‬ ‫رییــس اداره امــور تعاونی هــای اداره کل‬ ‫عشــایری خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬قیمــت دام زنــده‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد افزایــش یافــت در حالیکــه پیــش‬ ‫از ایــن قیمــت بــره نــر پــرواری کمتــر از ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال بــود امــا در اســتانه عیــد قربــان بــه بیــش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال رســید‪.‬‬ ‫علــی اکبــر اصغــر زاده بــا انتقــاد از اینکــه رونــد‬ ‫خریــد دام عشــایر بــه کنــدی پیــش مــی رود گفــت‪:‬‬ ‫ظرفیــت کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫تنها کشــتارگاه صنعتی اســتان پایین اســت و روزانه‬ ‫تعــداد کمــی دام کشــتار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ظرفیــت کشــتارگاه صنعتــی دام‬ ‫بجنــورد‪ ۵۰۰ ،‬راس دام ســبک اســت امــا اکنــون‬ ‫تنهــا ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬راس دام ســبک زیــر پوشــش‬ ‫ایــن طــرح کشــتار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مقطعــی از زمــان‪ ،‬کشــتارگاه بــا‬ ‫کمبود ســاخ روبه رو شــد و تعدای ســاخ از مشــهد‬ ‫بــه کار گرفتــه شــد امــا اکنون ســاخ هایــی از بجنورد‬ ‫کار را در دســت گرفتنــد‪.‬‬ ‫اصغــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬عشــایر اســتان ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫راس دام مــازاد دارد کــه بایــد از گلــه خــارج شــود و‬ ‫اکنــون بســیاری از عشــایر در نوبــت عرضــه دام خــود‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا اگــر خریــد دام زنــده بــا ایــن رونــد باشــد‬ ‫تــا پایــان ســال هــم نمــی تــوان تمامــی دام را زیــر‬ ‫پوشــش قــرار داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون دالالن در بــازار فعــال شــده‬ ‫و شــایعه پراکنــی مــی کننــد کــه پــول دامــداران بــه‬ ‫موقــع پرداخــت نمــی شــود و تــاش دارنــد تــا عشــایر‬ ‫را از عرضــه دام بــه دولــت منصــرف کنند‪ ،‬اما عشــایر‬ ‫تاکنــون از عرضــه دام بــه دولــت منصــرف نشــده انــد‬ ‫و خواســتار تحویــل ان بــه دولــت هســتند‪.‬‬ ‫عشــایر بابــت تحویــل هــر یــک کیلوگــرم دام زنــده‪،‬‬ ‫ســه کیلوگــرم جــو بــه قیمــت مصــوب دولتــی‪،‬‬ ‫تحویــل مــی گیــرد ایــن امــر یک مشــوق بــرای تحویل‬ ‫دام بــه دولــت اســت‪.‬‬ ‫ظرفیــت پاییــن کشــتارگاه ‪ ،‬طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی دام را کنــد کــرده اســت‬ ‫مدیرکل امور عشــایر خراســان شــمالی هم ضعف‬ ‫زیرســاخت هــا را عامــل کنــد بــودن اجــرای طــرح‬ ‫خریــد تضمینــی دام عشــایر در اســتان عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ظرفیــت پاییــن کشــتارگاه صنعتــی دام در‬ ‫مرکز اســتان پاســخگو نیســت و باید راهکاری باشــد‬ ‫تــا از ظرفیــت ســایر کشــتارگاه هــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬طــرح خریــد‬ ‫تضمینــی دام عشــایر بــه علــت پاییــن بــودن‬ ‫ظرفیــت تنهــا کشــتارگاه صنعتــی اســتان در‬ ‫بجنــورد بــا کنــدی پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار راس دام عشــایر این اســتان که یک ســوم‬ ‫تمــام دامهــای موجــود دامــداران را تشــکیل مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬بــه علــت خشکســالی و کمبــود نهــاده هــا‬ ‫در طــرح تضمینــی خریــد قــرار گرفــت کــه بــا روند‬ ‫فعلــی بــراورد مــی شــود بخــش کمــی از ایــن‬ ‫برنامــه محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬خراســان شــمالی بــا وجود داشــتن‬ ‫هشــت شهرســتان دارای یک کشــتارگاه صنعتی در‬ ‫شــهر بجنــورد اســت کــه ظرفیــت ایــن واحــد صنعتی‬ ‫نیــز روزانــه بیــن ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬راس دام اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬اگرچــه بــا خریــد تضمینــی ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬درصــد در روزهــای اولیــه قیمــت دام در ایــن‬ ‫اســتان افزایــش یافــت و تــا حــدودی دســت دالالن‬ ‫از ایــن بــازار کوتــاه شــد‪ ،‬ولــی عــدم تحقــق تمــام و‬ ‫کمــال برنامــه خریــد تضمینــی مــی توانــد بــار دیگــر‬ ‫دالالن را بــه ایــن بــازار برگردانــد و ایــن بــار ضــرر و‬ ‫زیــان بیشــتری بــه عشــایر وارد کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اظهار داشــت ‪ :‬روند کند خرید دام از ســوی شــرکت‬ ‫پشــتیبانی امــور دام اســتان بــه عنــوان متولــی خرید‬ ‫تضمینــی باعــث نگرانــی عشــایر شــده و شــرکت‬ ‫پشــتیبانی امــور دام بایــد بــرای ســرعت بخشــیدن به‬ ‫ایــن کار از ظرفیــت برخــی از کشــتارگاههای ســنتی‬ ‫اســتان نیــز بهــره بگیــرد‪.‬‬ ‫قلــی پــور خشکســالی و گرانــی نهاده هــا را از دالیل‬ ‫اصلــی روی اوری عشــایر بــه فــروش دام دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود چهــار هــزار راس دام در قالب‬ ‫خریــد تضمینــی از عشــایر ایــن اســتان خریــداری‬ ‫شــده و وجــه خریــد ایــن دام هــا نیــز تاکنون از ســوی‬ ‫شــرکت پشــتیبانی امور دام جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی خواهــان شــتاب بخشــیدن بــه خریــد تضمینــی‬ ‫و پرداخــت وجــه خریــد دام از ســوی ایــن شــرکت‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬رویکــرد دولــت در ایــن اقــدام حمایتی‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت دام زنــده در بــازار اســت و تاکنــون‬ ‫موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا برای نهاده دامی‬ ‫قلــی پــور گفــت ‪ :‬بــه دلیــل بــروز خشکســالی و‬ ‫کاهــش شــدید علوفــه دامــی‪ ،‬میــزان تقاضــا بــرای‬ ‫نهــاده هــای دامــی در ســال جــاری نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل تــا ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‬ ‫بــه طــوری کــه میــزان نیــاز پیــش بینــی بــرای ســال‬ ‫جــاری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار تــن اســت کــه ایــن نیــاز در‬ ‫ســنوات گذشــته حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تــن بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس درخواســت مطــرح و مصوب شــد‬ ‫تــا ‪ ۴۰‬هــزار تــن نهــاده دامــی از ســوی عشــایر‬ ‫کــه ‪ ۲۰‬هــزار تــن ان بــا همــکاری ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی تامیــن شــود کــه تاکنون بیــش از چهار‬ ‫هــزار تــن از طریــق ســازمان عشــایری تامیــن و در‬ ‫اختیــار دامدارانــی کــه دام شــان هویــت گــذاری و‬ ‫دارای پــاک اســت قــرار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد نهــاده هــای دامــی‬ ‫عشــایر بــه صــورت یارانــه ای و ‪ ۲۰‬درصــد نیــز بــا نــرخ‬ ‫ازاد در اختیــار ایــن دامــداران قــرار مــی گیــرد و مابقی‬ ‫نیــز بــا شــروع برداشــت محصــول از علوفــه هــای‬ ‫اراضــی موجــود در اســتان تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی قیمــت هــر کیلوگــرم کنســانتره را در اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۶۵۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم در‬ ‫بازار ازاد اعالم کرد و اظهارداشــت ‪ :‬براســاس برنامه‬ ‫ریــزی ‪ ۴۰‬درصــد از نهــاده هــای مــورد نیــاز عشــایری‬ ‫بــا نــرخ یارانــه ای حــدود ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال در هــر‬ ‫کیلوگــرم در اختیــار ایــن افــراد قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫قلــی پــور گفــت‪ :‬مــا تــاش داریــم تا بــا حمایت ها‪،‬‬ ‫کاهــش چشــمگیری در میــزان تولیــد محصــوالت‬ ‫عشــایر اتفاق نیفتد و تولید حفظ شــود اما در این‬ ‫زمینــه‪ ،‬عشــایر نیازمنــد یاری هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫صــادرت دام بــه خــارج از کشــور و یــا عرضــه ان بــه‬ ‫ســایر اســتان های کشــور ســبب می شــود تا قیمت‬ ‫دام زنــده افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫روند خرید دام کند نیست‬ ‫درحالــی کــه عشــایر و مســووالن امــور عشــایری‬ ‫اســتان از کنــد بــودن اجــرای طــرح خریــد تضمینــی‬ ‫دام عشــایر گالیــه دارنــد و از ضعــف زیرســاخت هــا‬ ‫ســخن مــی گوینــد‪ ،‬مســووالن پشــتیبانی امــور دام‬ ‫اســتان اعــام مــی کننــد‪ ،‬رونــد خریــد را قابــل قبــول‬ ‫مــی دانند‪/.‬ایرنــا‬ ‫چطور با کودکان مذاکره کنیم؟‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان‪ ،‬پــدر و مادرهــا ســاعت های بیشــتری را در خانــه کنــار‬ ‫ـودن بیشــتر به معنــی تعامــل بیشــتر هــم هســت؛‬ ‫فرزنــدان ســپری می کننــد‪ .‬ایــن باهم بـ ِ‬ ‫تعاملــی کــه گاهــی بــه جــدل و بحــث کشــیده می شــود‪ .‬کــودکان خواســته های زیــادی را در‬ ‫طــی روز مطــرح می کننــد‪ .‬ایــا می تــوان از مهارت هــای مذاکــره شــغلی مان بــرای مذاکــره بــا‬ ‫کــودکان هــم بهــره ببریــم؟ بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫مهارت ها و راهکارهای مذاکره با کودکان‬ ‫در محــل کار‪ ،‬مــا درک روشــنی از اهــداف مذاکــره داریــم و حدومرزهــا کامــا شــفاف اند؛‬ ‫ی قــدرت گرفتــار‬ ‫امــا در خانــه و در مقابــل کــودکان‪ ،‬اغلــب در منجــاب احساســات و بــاز ‬ ‫می شــویم‪ .‬بــرای درک بــازی قــدرت بــه مثــال زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫پــدر و مــادری بــا فرزندشــان بــر ســر اینکــه موقــع بیــرون رفتــن کاله بــر ســر کنــد توافــق‬ ‫کرده انــد؛ امــا وقتــی کــودک اعــام می کنــد قصــد نــدارد کالهــش را بــر ســر بگــذارد‪ ،‬انهــا وارد‬ ‫کشمکشــی می شــوند بــر ســر اینکــه حــرف چــه کســی بایــد بــه کرســی بنشــیند‪ .‬به جــای ورود‬ ‫بــه ایــن بــازی بی نتیجــه‪ ،‬بایــد هــدف اصلــی را درک کنیــم‪ .‬در اینجــا‪ ،‬گــرم نگه داشــتن ســر‬ ‫بچــه و پیشــگیری از ســرماخوردن او هــدف اصلــی اســت و نــه کاله ســرکردن!‬ ‫سوال کنید تا صمیمی تر شوید‬ ‫هیچ کــس بهتــر از پــدر و مــادر فرزنــدش را نمی شناســد؛ امــا ایــن حــرف بــه ایــن معنــا‬ ‫نیســت کــه والدیــن چشم بســته می تواننــد نیت هــا و رفتارهــای فرزندشــان را تحلیــل کننــد‪.‬‬ ‫در هــر موقعیــت ارتباطــی‪ ،‬ســوال کردن یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای نزدیک ترکــردن‬ ‫مدل هــای ذهنــی طرفیــن اســت‪.‬‬ ‫کودکــی را تصــور کنیــد کــه می خواهــد یــک دونــات را کامــل بخــورد‪ ،‬امــا مــادرش اصــرار دارد‬ ‫کــه ابتــدا نصــف ان را بــه کــودک بدهــد و ســپس نصــف دیگــرش را‪ .‬کــودک بــا اصــرار زیــاد‪،‬‬ ‫مــادر را شکســت می دهــد و دونــات را درســته‪ ،‬جلــوی مــادر دلخــور‪ ،‬گاز می زنــد‪ .‬در محیــط‬ ‫کار‪ ،‬مــا در مواجهــه بــا چنیــن شــرایطی از همکارمــان ســوال می کنیــم چــرا بــر مواضعــش‬ ‫ـب پــدر و مادرهــا از ایــن مرحلــه‬ ‫پافشــاری می کنــد و بــه زبانــی مشــترک می رســیم‪ ،‬امــا اغلـ ِ‬ ‫عبــور می کننــد‪ .‬شــاید اگــر مــادر‪ ،‬پیــش از ورود بــه کشــمکش‪ ،‬از کودکــش دربــاره چرایــی‬ ‫خواســتن همــه دونــات ســوال می کــرد‪ ،‬فضــا به جــای جــدل‪ ،‬بــه گفت وگــو تبدیــل می شــد‪.‬‬ ‫شــاید مــادر بــا پرســیدن می توانســت بــا طــرح یــک بــازی‪ ،‬کــودک را مجــاب بــه خــوردن نیمــی‬ ‫از دونــات کنــد یــا اصــا خــودش متوجــه می شــد کــه فرزنــدش قابلیــت گاززدن بــه کل یــک‬ ‫دونــات را دارد و نگرانـی اش از بزرگــی دونــات بی دلیــل اســت‪.‬‬ ‫از هر رویکردی در زمان مناسب استفاده کنید‬ ‫مذاکره کننــده ای کاربلــد می دانــد کــه چــه زمانــی بایــد مذاکــره را بــه عقــب بینــدازد‪،‬‬ ‫چــه زمانــی بایــد به صراحــت تصمیــم خــود را اعــام کنــد و چــه زمانــی بایــد کنــار کشــیده‬ ‫و اصــا بحــث نکنــد‪ .‬در خانــه هــم بایــد مشــابه همیــن رویکــرد را در پیــش بگیریــم‪،‬‬ ‫به جــای انکــه بــدون فکــر وارد مشــاجره بــا انهــا شــویم‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی فرمانــداری رازوجــرگالن گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد شــبکه توزیــع اب این شهرســتان‬ ‫مــرزی خراســان شــمالی گالوانیــزه و فرســوده اســت‬ ‫کــه در ســال جــاری ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای مرمــت‬ ‫ان تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی درایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همچنیــن بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد خطــوط انتقــال اب‬ ‫شهرســتان نیــز دچــار فرســودگی و رســوب گــذاری شــدید‬ ‫شــده اســت کــه نیازمنــد بــه روزرســانی فــوری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــی تردیــد ایــن فرســودگی شــبکه توزیــع‬ ‫و افزایــش رســوب گــذاری لوله هــا بویــژه در نقــاط‬ ‫غیــر قابــل رویــت در حالــی اســت کــه ‪ ۲۳‬روســتای‬ ‫ایــن شهرســتان بــا تنــش ابــی مواجه اند و مشــکالت‬ ‫تامیــن اب شــرب را دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وحیــدی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هواشناســی مبنــی‬ ‫بــر افزایــش دمــا و کاهــش بــارش بــاران در شهرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اینــک اب چاه هــای شــرب و چشــمه هــا نیــز‬ ‫کاهــش چشــمگیری داشــته بگونــه ای کــه هــم اکنــون‬ ‫تامیــن ســطح اب روســتای گــوی نیــک از ســه چشــمه‬ ‫بــه یــک چشــمه کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی فرمانــداری رازوجــرگالن‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون بــه ‪ ۱۰‬روســتا در بخــش مرکــزی‪،‬‬ ‫هفــت روســتا در بخــش جــرگالن و ‪ ۲‬روســتا نیــز در‬ ‫بخــش غالمــان بــا تانکــر ابرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدیــر جهادکشــاورزی رازوجرگالن‬ ‫گفتــه بــود‪ :‬خشکســالی ‪ ۸۳۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫محصــوالت زراعــی و باغــی ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫خســارت زده اســت کــه بیشــترین ان محصــوالت‬ ‫زراعــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی‬ ‫میــزان بــارش در بــازه زمانــی از ابتــدای مهرمــاه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬تــا اول تیرمــاه امســال حــدود ‪ ۱۴۷‬میلیمتــر‬ ‫بــاران باریــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و‬ ‫بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن اســتان در‬ ‫ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪ ۲۵۶‬روســتای در‬ ‫ایــن خطــه شــمال شــرق کشــور بــا تنــش ابــی مواجــه‬ ‫هســتند کــه بــرای رفــع ان بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــزان اعتبــار بــرای ابرســانی و یــا مرمــت‬ ‫شــبکه انتقــال و چشــمه هــا بایــد هزینــه شــود‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی حــدود یــک میلیــون و‬ ‫پانصــد هــزار متــر خطــوط انتقــال وشــبکه توزیــع اب‬ ‫وجــود دارد کــه ‪ ۴۰‬درصــد از ان عمــر بــاالی ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫دارد و ‪ ۳۵۰‬کیلــو متــر از ایــن مقــدار کــه حــدود ‪۲۰‬‬ ‫درصــد را تشــکیل مــی دهــد فرســوده اســت و نیــاز‬ ‫بــه اصــاح و بازســازی دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 30‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 34‬سیلسیوس وزش باد شمال با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪352‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تخصیص اعتبار ‪ ۶۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای بازسازی‬ ‫مناطق زلزله زده‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از اختصــاص ‪ ۶۸۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت دولتــی بــرای بازســازی‪ ،‬تعمیــرات و مرمــت واحدهــای‬ ‫مســکونی مناطــق زلزلــه زده اســتان بویــژه در شهرســتان های‬ ‫جاجــرم و گرمــه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدعلــی شــجاعی روز یکشــنبه‬ ‫در دومیــن نشســت ســتاد بازســازی مناطــق زلــزده خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ ۴۵ :‬میلیــارد تومــان کمــک بالعــوض هــم بــه‬ ‫واحدهــای مســکونی خســارت دیــده از زلزلــه زده اســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه چادرنشــینی ‪ ۱۴۳‬خانــوار مناطــق زلزلــه زده‬ ‫اســتان پــس از زلزلــه اواخــر اردیبهشــت مــاه امســال گفــت‪:‬‬ ‫احــداث واحدهــای مســکونی ایــن افــراد از اولویــت هــای نخســت‬ ‫دســتگاه های متولــی اســت بــه گونــه ای کــه نبایــد تــا فصــل ســرما‬ ‫دیگــر شــاهد برپایــی چــادری در مناطــق زلزلــه زده باشــیم‪.‬‬ ‫یک تابستان انتخاب!‬ ‫امســال تابســتان هــم بــرای خــودش نوبرانــه ای اســت! از‬ ‫یــک طــرف دولــت بالنســبت تمــام قوایــش را جمــع کــرده‬ ‫و زور مــی زنــد‪ ،‬یــک دولــت بــدون تحریــم و دارای برجــام‬ ‫تحویــل رئیســی و اعــوان بدهــد تــا در دولــت بعــدی اب‬ ‫خــوش از گلــوی مــردم پائیــن بــرود‪ ،‬از همــان طــرف اب و‬ ‫بــرق و ســرم و ‪ ...‬هــم نایــاب شــده و در بــازار هــم افســار‬ ‫قیمــت هــا رهــا شــده اســت تــا جایــی کــه تعمیــر کولــر و‬ ‫یخچــال بــرای یــک عــده ارزو شــده اســت! یــک جــای‬ ‫مملکــت خلــق اللــه یــک قطــره اب بــرای خــوردن پیــدا‬ ‫نمی کننــد ولــی گوشــۀ دیگــر بــا ده دقیقه باران ســیل بــه راه‬ ‫مــی افتــد کــه هــر موجــش هــم قــد شــتر اســت‪ ...‬بــه قــول‬ ‫شــاعر‪ :‬گــر ســیل عالــم پــر شــود هــر موج چون اشــتر شــود!‬ ‫وقتــی بــرق قطــع مــی شــود‪ ،‬ســیمان گــران مــی شــود و مــا‬ ‫اداره بــرق را نفریــن مــی کنیــم‪ .‬وقتــی بــرق دوبــاره وصــل‬ ‫مــی شــود بــاز هــم ســیمان گــران مــی شــود تــازه متوجــه‬ ‫مــی شــویم کــه ای دل غافــل در گرانی هــای اخیــر ســیمان‬ ‫واســطه هــا «دســت» داشــتند! خیلــی عجیــب اســت کــه‬ ‫ایــن واســطه دســت دارنــد ولــی نــام و نــام خانوادگــی و‬ ‫ادرس ندارنــد! بگذریــم‪...‬‬ ‫امــا بــا وجــود همــه ایــن گرفتــاری هــا و بدبختــی هــا کــه‬ ‫ریشــه اکثــر انهــا هــم در واشــینگتن دی ســی اســت و بایــد‬ ‫نفریــن هــای ترجمــه شــده مــان را بــه انجــا حوالــه کنیــم‬ ‫( چــون تجربــه نشــان داده نفریــن به زبان مــادری روی ان‬ ‫پدرســوخته هــا هیــچ اثــری نــدارد و الکــردار برایشــان مثــل‬ ‫ب ‪ 12‬و ب کمپلکس اســت!) امســال تابســتان گزینه برای‬ ‫انتخــاب‪ ،‬زیــاد داریم!‬ ‫مثــا ًدر مــورد واکســن حــق انتخــاب داریــم کــه واکســن‬ ‫بزنیــم یــا نزنیــم؟! ایرانــی بزنیــم یــا خارجــی؟! خــارج از نوبــت‬ ‫بــا پاکبــان هــا بزنیــم یــا صبــر کنیــم بــا پیامــک خبرمــان‬ ‫کننــد؟! پولــی بزنیــم یــا زوری؟! داخــل کشــور بزنیــم یــا‬ ‫برویــم ارمنســتان؟! حتــی شــما در بــاور کــردن و پذیرفتــن‬ ‫کرونــا هــم مختــار هســتید! یعنــی مــی توانیــد کرونــا را بــاور‬ ‫نکنید؛ با دوســتان دور هم جمع شــوید و جریمه را دانگی‬ ‫بیــن همــه تخــس کنیــد و یــا یــک پــاک خــودروی شــمال‬ ‫اجــاره کنیــد و راهــی دریــا و جنــگل هــای سرســبز شــمال‬ ‫شــوید! حــاال اینکــه روزی ‪ 300‬نفــر بــه امــار فوتــی ها اضافه‬ ‫مــی شــود و کادر درمــان خســته شــده انــد و ویــروس دلتــا‬ ‫و نمــی دونــم گونــه «المبــدا» خطرنــاک تــر از بقیــه گونه هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬اصــا ًمهــم نیســت و فقــط مســافرت را عشــق‬ ‫اســت‪ .‬عمر هم که یقینا ًو قطعا ًدســت خداســت و ربطی‬ ‫بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی نــدارد! یــا اینکــه کرونا را‬ ‫دربســت بپذیــرد و تــو راهــی هــم ســوار نکنید! بعــد در خانه‬ ‫بنشــینید و فِــرت و فِــرت دســت تــان را بــا مایــع ضــد عفونــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬دو تــا ماســک بزنیــد و فاصلــه دو متــری اجتماعــی را‬ ‫رعایــت کنیــد! حــاال اینکــه از کجــا پــول در مــی اوریــد و خــرج‬ ‫و مخــارج تــان را چــه کســی مــی دهــد‪ ،‬قطعــا ًربطــی بــه‬ ‫وزارت بهداشــت و پذیــرش کرونــا نــدارد‪ .‬ایــن ســوال را بایــد‬ ‫از وزیــر اقتصــاد یــا بانــک مرکــزی و ســازمان های اقتصــادی‬ ‫بپرســید! خالصــه امســال تابســتان منــو ازاد اســت و هــر‬ ‫کــس بــه فــرا خــور حالــش مــی توانــد گزینــه هــای روی میــز‬ ‫را انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫فقط خدا کند در دولت بعدی که وســط همین تابســتان‬ ‫شــروع مــی شــود و یقینــا ًبــا مجلــس انقالبــی هماهنگــی‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن منــوی بــاز و حــق انتخــاب محدود نشــود و مجبور‬ ‫نشــویم مثــا ًبــرای ارســال یــک کلیــپ دوربیــن مخفــی‬ ‫خنــده دار بــرای شــوهر خالــه مــان کــه مدیــر گــروه‬ ‫فامیلــی اســت‪ ،‬اژانــس کرایــه کنیــم!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۶۵‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫بنیاد برکت به روستاییان‬ ‫بستری شدن هزار و ‪۵۷۷‬‬ ‫بیمار کرونایی در گلستان‬ ‫ورودهفت میلیون متر مکعب‬ ‫اب باران به سدهای گلستان‬ ‫مجــری طرح هــای اشــتغالزایی بنیــاد برکــت در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نهــاد از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی بــه روســتاییان اســتان پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫جــواد عبــدی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میزان تســهیالت‬ ‫به ‪ ۱۶۵‬طرح اشتغالزایی در زمینه پرورش بوقلمون‪ ،‬قارچ‪ ،‬گل های‬ ‫زینتی‪ ،‬خدمات فنی و صنایع دســتی پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال مقــدار تســهیالت پرداختــی بــه هــر طرحــی‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــود ولــی امســال ایــن رقــم امســال بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال نیــز بــا بازپرداخــت پنــج ســاله افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عبــدی بــا بیــان اینکــه ایــن تســهیالت در ‪ ۸۳‬روســتای خراســان‬ ‫شــمالی پرداخــت شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن میــان بیشــترین میزان‬ ‫تســهیالت با ‪ ۵۰‬طرح در ‪ ۱۵‬روســتای بجنورد پرداخت و کمترین ان‬ ‫نیــز بــا ‪ ۱۲‬طــرح در ‪ ۹‬روســتای فــاروج پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینــک هــزار و ‪ ۱۱۳‬فقــره پرونــده دیگــر نیــز بــرای دریافت‬ ‫تســهیالت به بانک های پارســیان‪ ،‬صادرات‪ ،‬ســپه‪ ،‬مهر و صندوق‬ ‫کارافرینــی امیــد معرفــی شــده انــد و بــزودی تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫روســتایی را دریافــت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫بنیــاد برکــت براســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب و بــا‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮایی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) تاســیس شــده اســت‬ ‫و در زمینــه هــای اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬برق رســانی‪ ،‬ابرســانی‪،‬‬ ‫مخابراتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ابخیــزداری و دامپــروری فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا وخیــم اعــام‬ ‫کــردن وضعیــت شــیوع کرونــا در ایــن اســتان گفــت کــه تعــداد‬ ‫بیمــاران کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی اســتان نســبت بــه‬ ‫روز گذشــته ‪ ۱۰۴‬نفــر بیشــتر شــد و بــه هــزار و ‪ ۵۷۷‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضــل اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫حــال ‪ ۶۴‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــیب‬ ‫ابتــا بــه کرونــا در ایــن اســتان کمــی ک ُنــد شــده تاکیــد کــرد کــه تعــداد‬ ‫بســتری های مبتــا بــه ایــن ویــروس در گلســتان صعــودی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تــاش بــرای رفع کمبودهای بهداشــتی و درمانی گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬طــی روزهــای اخیــر ‪ ۱۹‬دســتگاه ونتیالتــور‪۲ ،‬‬ ‫دســتگاه اکسیژن ســاز‪ ،‬یــک تانکــر اکســیژن‪ ۳۲ ،‬دســتگاه مانیتــور‬ ‫قلــب و برخــی تجهیــزات دیگــر وارد اســتان شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن محمدجــواد کبیــر قائــم مقــام و مشــاور عالــی رییــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫شــدید پیــک پنجــم ویــروس کرونــا در اســتان‪ ،‬ســرعت تزریــق‬ ‫واکســن بــه گروه هــای هــدف افزایــش یافتــه و بــه روزانــه ‪۱۲‬‬ ‫هــزار نفــر مــورد تزریــق رســید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان گفــت کــه ســیالب‬ ‫ناشــی از بارش هــای اخیــر ســبب ورود هفــت میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب اب بــه پنــج ســد از مجمــوع ‪ ۱۴‬ســد ایــن اســتان شــد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در این‬ ‫مــدت ‪ ۴۰۰‬هــزار متــر مکعــب در ســد بوســتان‪ ۳.۵ ،‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب در ســد گلســتان‪ ،‬حــدود ‪ ۲۵۰‬هــزار مترمکعــب در‬ ‫ســد نگارســتان‪ ۲ ،‬میلیــون متــر مکعــب در تــاالب ســد االگل و‬ ‫یــک میلیــون متــر معکــب اب وارد ســد دانشــمند شــد‪.‬‬ ‫بارندگــی اخیــر در گلســتان و بیشــتر در شــرق اســتان طــی‬ ‫روزهــای ‪ ۶‬و هفتــم مــرداد امســال رخ داد‪.‬‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان ‪ ۳۱‬تیــر امســال و قبــل‬ ‫از وقــوع بــارش هــای اخیــر اعــام کــرده بــود کــه بــه علــت‬ ‫خشســکالی حجــم اب ‪ ۱۴‬ســد مخزنــی اســتان بــا ظرفیــت ‪۲۴۵‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب بــه ‪ ۴۹.۵‬میلیــون متــر مکعــب معــادل ‪۲۰‬‬ ‫درصــد کاهــش یافتــه اســت در حالــی کــه ســال قبــل در همیــن‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۲۶‬میلیــون متــر مکعــب معــادل ‪ ۵۲‬درصــد در مخــازن‬ ‫ســدها وجــود داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن مقــدار بارندگــی تجمعــی متوســط در گلســتان در‬ ‫‪ ۳۱‬تیرمــاه امســال‪ ۳۱۶ ،‬میلیمتــر بــود کــه نســبت بــه امــار‬ ‫بلندمــدت ‪ ۲۹‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫خسارت ‪۹۸۷‬میلیارد ریال خشکسالی به بخش کشاورزی اسفراین‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی اســفراین گفــت‪ :‬خشکســالی ســال‬ ‫زراعــی جــاری ‪۹۸۷‬میلیــارد و ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان خراســان شــمالی خســارت زد کــه‬ ‫بیشــترین ان در بخــش زراعــت بــود‪.‬‬ ‫احمــد یوســفی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫زراعــی جــاری ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫شهرســتان زیــر کشــت گنــدم ابــی رفتــه بــود کــه بــر اثــر‬ ‫خشکســالی پنــج هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار ان قابــل برداشــت بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۲.۲‬درصــد از ســطح زیــر کشــت گنــدم‬ ‫ابــی شهرســتان در خشکســالی امســال از بیــن رفتــه اســت‬ ‫افــزود‪ :‬میانگیــن عملکــرد گندم ابــی در شهرســتان هــم ‪۳.۵‬‬ ‫تــن در هکتــار بــود کــه امســال بــه ‪ ۲.۵‬تــن در هکتــار کاهــش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫یوســفی گفــت‪ :‬از ‪ ۲‬هــزار ‪ ۴۵۰‬هکتــار ســطح زیــر کشــت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گنــدم دیـم نیــز فقــط ‪ ۴۵۰‬هکتــار ان قابــل برداشــت بــود کــه‬ ‫بدیــن ترتیــب ‪ ۸۲‬درصــد کشــتزارهای گنــدم دیــم بــه دلیــل‬ ‫خشکســالی از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫م هــر ســاله‬ ‫وی افــزود‪ :‬میانگیــن عملکــرد گنــدم دیــ ‬ ‫شهرســتان ‪ ۱.۸‬تــن در هکتــار بــود کــه امســال تنهــا یــک تــن‬ ‫در هــر هکتــار گنــدم برداشــت شــد‪.‬‬ ‫یوســفی ســطح زیــر کشــت جــو دیــم امســال شهرســتان را‬ ‫نیــز ‪ ۱۵۰‬هکتــار عنــوان کــرد و افــزود‪۱۰۰ :‬درصــد ســطح زیــر‬ ‫کشــت جــو دیــم و پنــج درصــد محصــول جــو ابــی شهرســتان‬ ‫هــم بــر اثــر خشکســالی از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫وی از کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی میانگیــن عملکــرد جــو ابــی در‬ ‫اراضــی زیــر کشــت ایــن محصــول زراعــی در شهرســتان‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬میانگیــن عملکــرد برداشــت جــو ابــی از‬ ‫‪ ۳.۴‬تــن در هکتــار ســال های گذشــته بــه ‪ ۲.۵‬تــن در هکتــار‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه شهرســتان اســفراین بــا ‪ ۲‬هــزار‬ ‫هکتــار بــادام دیــم بیشــترین ســطح بــاغ هــای ایــن محصــول‬ ‫را در خراســان شــمالی دارد گفــت‪ :‬امســال محصــول همــه‬ ‫بــاغ هــای بــادام دیــم شهرســتان بــر اثــر ســرمای اســفند ‪ ۹۹‬و‬ ‫همچنیــن خشکســالی از بیــن رفــت‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی اســفراین گفــت ‪ :‬خشکســالی عــاوه‬ ‫بــر ازبیــن بــردن محصــول بــادام دیــم امســال ســبب خشــک‬ ‫شــدن درختــان کم بنیــه ایــن بــاغ هــا نیــز شــد‪.‬‬ ‫مرکــز شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین در ‪ ۶۰‬کیلــو‬ ‫متــری جنــوب شــرقی بجنــورد واقــع شــده اســت کــه ایــن‬ ‫خطــه دارای هشــت هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار بــاغ و ‪ ۳۵‬هــزار ‪۷۲۹‬‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان بیان داشت‪:‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬همچنیــن تــا زمــان پایــان ســاخت ایــن واحدهــای‬ ‫مســکونی برخــی از خانوارهایــی کــه شــرایط اســکان در چــادر را‬ ‫ندارنــد بایــد از محــل کمــک هــای بالعــوض بــرای اســکان موقــت در‬ ‫واحدهــای اســتیجاری یــا کانکــس هــا بهــره منــد شــوند بــه گونــه ای‬ ‫دیگــر شــاهد اســکان زنــان سرپرســت خانــوار و یــا خانوارهــای دارای‬ ‫فرزنــد بیشــتر یــا شــرایط خــاص هســتند در چادرهــا نباشــیم‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی یــاداور شــد‪ :‬کمک هــای‬ ‫بالعــوض اســکان موقــت بایــد بــا ســنجش نیــاز هــر خانــواده توزیــع‬ ‫شــود بــه گونـه ای کــه بــا این کمک هــا بتوان کانکس هایــی خریداری‬ ‫کــرد تــا بــرای دیگــر حــوادث غیــر مترقبــه نیــز قابل اســتفاده باشــد‪.‬‬ ‫نبود محدودیت بانکی در پرداخت تسهیالت زلزله زدگان‬ ‫اســتاندار خراسان شــمالی گفــت‪ :‬همانگونــه کــه در مصوبات ملی به‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــرای زلزلــه زدگان بــه طــور شــفاف و صریح اشــاره‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بایــد پرداخــت ایــن تســهیالت بــدون هیــچ محدودیــت‬ ‫بانکــی انجــام شــود بــه گونــه ای کــه مشــکالتی هماننــد چــک برگشــتی‬ ‫فــرد متقاضــی نبایــد مانعــی بــرای دریافــت تســهیالت باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن نبایــد شــاهد تــردد متقاضیــان تســهیالت بــه‬ ‫شــهرهای دیگــر شــویم و شــعب بانــک هــای عامــل بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت متقاضیــان در مناطــق زلزلــه زده ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه ای بــرای رفــع‬ ‫زیرســاخت هایــی شــهری و روســتایی در مناطــق زلزلــه زده جاجــرم‬ ‫و گرمــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬جــدای از رفــع مشــکالت زیرســاختی کــه‬ ‫زلزلــه ایجــاد کــرده اســت بایــد ســایر تاسیســات بــرق و اب و گاز ایــن‬ ‫شهرســتان هــا بایــد بــه روزرســانی شــود‪.‬‬ ‫زلزلــه ‪ ۵.۵‬ریشــتر ســاعت ‪ ۳.۳۴‬دقیقــه روز دوشــنبه ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شــهر سنخواســت شهرســتان جاجــرم‬ ‫اســتان خراســان شــمالی را لرزاندکــه براســاس اخریــن امارهــا ایــن‬ ‫زمیــن لــرزه و پــس لرزه هــای پــس از ان موجــب خســارت ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪۱۰۰‬درصــدی بــه یــک هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد مســکونی کــه قالــب بیشــتر‬ ‫خشــتی و گلــی بــود‪ ،‬شــد و ‪ ۱۲۱‬واحــد مســکونی نیــز بــه طــور کامــل‬ ‫تخریــب شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن حادثــه به بخش کشــاوزری ‪ ۶۵‬میلیــارد ریال‪،‬‬ ‫حــوزه اب و فاضــاب ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬بــرق ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال و بــه‬ ‫مــدارس ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون‬ ‫کپــه داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای فعــال و مهمــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی‬ ‫دهنــد موجــب وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫مهمترین گسـل های خراســان شــمالی گســل اســفراین اســت که‬ ‫ایــن گســل بــا درازای حــدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتــر و راســتای شــمال باختــری‪-‬‬ ‫جنــوب خــاوری واقــع شــده کــه از حاشــیه شــمال خــاوری شــهر‬ ‫اســفراین گــذر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گســل باغــان‪ -‬گرمــاب نیــز گســلی اســت بــا درازای ‪ ۵۵‬تــا‪ ۵۰‬کیلومتــر و‬ ‫راســتای شــمال‪ ،‬شــمال باختــری – جنــوب‪ ،‬جنــوب خــاوری واقــع اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تاثیر بهره گیری از بسیج برای‬ ‫تداوم روند خدمت رسانی‬ ‫وامادگی ورود به ایام سرد‬ ‫ســرهنگ میرعــرب مســئول بســیج کارمنــدان ســپاه نینــوای‬ ‫اســتان و ســرهنگ تناور فرمانده حوزه بســیج شــهید بهشــتی‬ ‫ادارات کل اســتان بــا حضــور در گاز گلســتان باعلــی طالبــی‬ ‫مدیرعامــل و فرمانــده پایــگاه بســیج شــهید گرزیــن شــرکت و‬ ‫حســن شــعبانی فرمانــده پایــگاه بســیج امــام حســن مجتبــی‬ ‫(ع) اداره گاز گــرگان دیــدار و گفتگــو کردنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان‪ ،‬درایــن دیــدار مســئول‬ ‫بســیج کارمنــدان ســپاه نینــوا و همچنیــن فرمانــده حــوزه‬ ‫بســیج شــهید بهشــتی ادارات کل اســتان ‪،‬از تالشــها و‬ ‫حمایتهــای ارزنــده شــرکت گاز در راســتای تقویــت بســیج‬ ‫و همــکاری و کمــک بــه پیــاده ســازی و اجــرای مطلــوب‬ ‫برنامه های حوزه بســیج اســتان وحضور در‬ ‫برنامــه هــای فرهنگی وکمک هــای مومنانه‬ ‫در چند مرحله در راســتای مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی تشــکر و قدردانــی نمودنــد و بــر‬ ‫اســتمرار و تــداوم هرچــه بیشــتر رونــد ایــن‬ ‫همکاریهــا تاکیــد داشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت همچنیــن مدیرعامــل‬ ‫وفرمانــده پایــگاه بســیج شــهید گرزیــن شــرکت‬ ‫گازاســتان گلســتان ضمــن خــوش امدگویــی‪،‬از‬ ‫حســن نظــر ابــراز شــده تقدیــر نمــوده و در‬ ‫ایــن خصــوص اظهارداشــت‪:‬این شــرکت‬ ‫عــاوه برانجــام رســالت خــود در زمینــه توســعه‬ ‫گازرســانی و خدمات رسانی‪،‬درســایر امــورات‬ ‫بویــژه درحــوزه بســیج حضــوری فعــال داشــته و‬ ‫عــاوه بــر کســب توفیقــات ارزنــده در این بخش تــاش دارد تا‬ ‫از پتانســیلهای بــاالی بســیج در راســتای انجــام اقدامــات مــورد‬ ‫نظــر و پیشــگیرانه جهــت مدیریــت بحــران هــای احتمالــی‪،‬‬ ‫بسترســازی و تقویــت زیرســاخت هــای خطــوط انتقــال و‬ ‫شــبکه های گازرســانی ‪ ،‬امادگــی بیــش از پیــش بــرای ورود‬ ‫بــه ایــام ســرد ســال و تــداوم رونــد خدمــت رســانی بــه مــردم‬ ‫اســتان بهــره منــد شــویم‪.‬‬ ‫طالبــی افــزود‪:‬در همیــن رابطــه ایــن شــرکت بــا هــدف‬ ‫مدیریــت انــرژی و صرفه جویــی در مصــرف گاز بــا اجــرای گــروه‬ ‫بنــدی بســیجیان شــرکت و تمهیــدات الزم در ایــن خصــوص‬ ‫اقــدام بــه پایــش ادواری مصــارف ادارات ‪،‬دســتگاههای‬ ‫اجرایــی و صنایــع اســتان نمــوده تــا بتوانــد مصــرف گاز انهــا را‬ ‫کنتــرل و بهینــه نمایــد‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 57‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪1400‬‬ ‫رعایت‪ ۷۰‬درصدی محدودیت های‬ ‫کرونایی توسط اصناف‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مینودشــت در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت کــه ‪ ۷۰‬درصــد اصنــاف و بازاریــان ایــن شهرســتان‬ ‫دســتورالعمل ها و محدودیت هــای ســتاد ملــی پیشــگیری و مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا در شــرایط قرمــز ایــن بیمــاری را رعایــت می کننــد‪.‬‬ ‫علــی تجــری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬مینودشــت افــزون بــر‬ ‫ســه هــزار واحــد صنفــی دارای پروانــه کســب دارد کــه ایــن اداره بــا‬ ‫همــکاری اتــاق اصنــاف شهرســتان بــه تمامــی صاحبــان انهــا بــرای‬ ‫رعایــت کامــل شــیوه نامه هــای بهداشــتی و محدودیت هــای شــرایط‬ ‫قرمــز کرونایــی و بــه طــرق مختلــف اطــاع رســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه پــس از تشــدید محدودیت هــای کرونایــی از ‪ ۲۹‬تیــر‬ ‫مــاه امســال فعالیــت تمــام گروه هــای شــغلی بــه غیــر از گــروه یــک در‬ ‫مینودشــت تعطیــل شــد و ایــن رونــد تــا سه شــنبه هفتــه جــاری ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬درایــن مــدت بــه ‪ ۷۲۱‬واحــد صنفــی ایــن شهرســتان بــه‬ ‫ســبب فعالیــت غیرمجــاز و یــا رعایت نکردن شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫ماننــد اســتفاده نکــردن از ماســک و کــم توجهــی بــه فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی از ســوی تیم هــای بازرســی و نظــارت تذکــر داده شــد‪.‬‬ ‫تجــری از پلمــب ‪ ۲۵‬واحــد ارایشــگا ه زنانــه طــی ‪ ۱۰‬روز گذشــته در‬ ‫مینودشــت بــه ســبب فعالیــت غیرمجــاز نیــز خبــر داد و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل ســتاد ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫ارایشــگاه های زنانــه کــه جــزو گــروه شــغلی ســه هســتند و در شــرایط‬ ‫قرمــز بیمــاری بــه دالیــل مختلف از جمله حضور طوالنی مدت مشــتری‬ ‫در فضــای بســته و غالبــا بــدون تهویــه‪ ،‬مجــاز بــه فعالیــت نیســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مینودشــت همچنیــن بــا بیــان‬ ‫اینکــه شــرایط کرونایــی و محدودیت هــای ناشــی از ان برخــی مشــکالت‬ ‫اقتصــادی بــرای اصنــاف ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن‬ ‫جهــت شــمار زیــادی از کســبه و بازاریــان ایــن شهرســتان از دولــت‬ ‫بــرای اســتمهال اقســاط بانکــی و اعمــال برخــی معافیت هــای مالیانــی و‬ ‫پرداخــت نکــردن بهــای مصرفــی اب‪ ،‬بــرق و گاز واحدهــای خــود تــا زمــان‬ ‫بهبــود شــرایط اقتصــادی درخواســت مســاعدت دارنــد‪.‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و در شــرایط‬ ‫قرمــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تنهــا گــروه شــغلی یــک شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربوط به‬ ‫واحدهــای صنفــی مرتبــط بــا ســامت و تامیــن مایحتــاج عمومــی مــردم‬ ‫از جملــه داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر مارکت هــا‪ ،‬فروشــگاه های مــواد غذایــی‬ ‫و زنجیــره ای‪ ،‬نانوایی هــا‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی و واحدهــای تولیــد‬ ‫و توزیــع کننــده مــواد لبنــی و پروتئینــی مجــاز بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق ایــن دســتورالعمل فعالیــت مشــاغل گــروه دوم‬ ‫شــامل پاســاژها و مراکــز خریــد و مال هــای فــروش غیــر مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬تمریــن و انجــام مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکــز متبرکــه و‬ ‫زیارتگاه هــا‪ ،‬مســاجد و مصلی هــا‪ ،‬قنــادی یــا شــیرینی فروشــی‪،‬‬ ‫اب میــوه و بســتنی فروشــی‪ ،‬مراکــز تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش‬ ‫مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار فــروش خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره‬ ‫گــذاری اتومبیــل‪ ،‬فــرش و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات چــاپ دیجیتــال‪ ،‬تزیینــات داخلــی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪ ،‬عمــده فروشــی و خــرده فروشــی‬ ‫پوشــاک‪ ،‬پارچــه فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪ ،‬مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده‬ ‫ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف و کفــش‪ ،‬فــروش لــوازم‬ ‫التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬خــرازی‪ ،‬فروشــگاه لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪،‬‬ ‫شــیرینی پــزی‪ ،‬خشــکبار و اجیــل فروشــی‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا همچنیــن فعالیــت‬ ‫مشــاغل گــروه ســوم شــامل دانشــگاه ها‪ ،‬مــدارس‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪،‬‬ ‫اموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای و زبان ســراها و ســایر اموزشــگاه ها و‬ ‫کتابخانه هــا‪ ،‬مهدهــای کــودک‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده‪ ،‬ســینما و تئاتر‬ ‫و مراکــز مشــابه‪ ،‬مــوزه و بــاغ مــوزه‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‪ ،‬ارایشــگاه های‬ ‫زنانــه و ســالن های زیبایــی و مشــاغل گــروه چهــارم شــامل برگــزاری‬ ‫مراســم اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی و همایش هــا‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫ورزشــی بــرای ورزش هــای پربرخــورد از جملــه کشــتی و کاراتــه و جــودو‪،‬‬ ‫مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪ ،‬قهــوه خانــه و چــای خانــه بــا عرضــه مــواد‬ ‫دخانــی‪ ،‬بــاغ وحــش و شــهربازی ها و مراکــز تفریحــی ابــی را در شــرایط‬ ‫قرمــز کرونایــی ممنــوع کــرده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫گرگ های گرسنه ‪ 9‬راس‬ ‫گوسفند را در «گوگلی»دریدند‏‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرمانــده‬ ‫شــیروان‬ ‫شهرســتان‬ ‫گفت‪:‬گرگ هــای گرســنه بــا‬ ‫حملــه بــه گلــه گوســفندان‬ ‫در‏روســتای«گوگلی» ‪ 9‬راس‬ ‫گوســفند را دریدنــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار به ئقل از پایگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«محمــد روهنــا» در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیــس‬ ‫‪110‬مبنــی بــر حملــه چنــد قــاده گــرگ بــه یــک گلــه در محــدوده‬ ‫‏روســتای «گوگلی» از توابع شهرســتان شــیروان‪ ،‬بالفاصله ماموران‬ ‫پاســگاه بخــش ســرحد بــرای‏بررســی موضــوع وارد عمــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای عوامــل انتظامــی مشــخص شــد چند‬ ‫قــاده گــرگ گرســنه بــه گلــه حملــه‏و تعــداد ‪ 9‬راس گوســفند را‬ ‫تلــف کــرده انــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کارشــناس دامپزشــکی میــزان خســارت‏وارده‬ ‫را ‪ 270‬میلیــون ریــال بــراورد کــرده اســت‏‪.‬‬ ‫کشف ‪ 3‬دستگاه ماینر قاچاق‬ ‫در «شیروان»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان‬ ‫شــیروان خبــر از کشــف ‪3‬‬ ‫دســتگاه «ماینــر» قاچــاق بــه‬ ‫ارزش ‪ 300‬میلیــون ‏ریــال در‬ ‫ایــن شهرســتان دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏مامــوران پلیــس اگاهــی در راســتای طــرح‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مامــوران دایــره مبــارزه بــا قاچــاق‏کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬افــرادی را کــه در منــزل اقــدام بــه اســتخراج ارز دیجیتــال‬ ‫می کــرد‪ ،‬شناســایی کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی با مرجع قضائی‬ ‫در بازرســی از منــزل در ســطح‏شهرســتان تعــداد ‪ 3‬دســتگاه ماینــر‬ ‫قاچــاق بــه ارزش ‪ 300‬میلیــون ریــال کشــف کردند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در ایــن زمینــه یــک نفــر دســتگیر کــه بــا‏تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مبــارزه‏بــی امــان بــا قاچــاق کاال و ارز و برخــورد‬ ‫بــا جرایــم اقتصــادی گامــی موثــر در حمایــت از تولیــد داخلــی و‬ ‫‏ســرمایه گذاری داخلــی اســت‪.‬‏‬ ‫اختصاص ‪ ۱۲‬هزار تن نهاده دامی به دامداران‬ ‫مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت‪ ۱۲ :‬هزار تن نهاده دامی یارانه ای به‬ ‫این استان اختصاص یافت که پنج هزار و ‪ ۸۰۰‬تن ان خریداری و به استان حمل شده است‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاریدر ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن میــزان نهــاده دامــی خریــداری‬ ‫شــده‪ ،‬ســه هــزار تــن ان در بیــن دامــداران اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی قیمــت هــر کیلوگــرم جــو را هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬کرایــه حمــل بــه ایــن میــزان‬ ‫افــزوده خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در اســتان یــک میلیــون و ‪۹۷۰‬‬ ‫هــزار راس دام ســبک وجــود دارد کــه شــامل یــک میلیــون و ‪ ۶۶۶‬هــزار و ‪ ۵۳۰‬راس گوســفند و بــره‬ ‫و مابقــی بــز و بزغالــه اســت‪.‬‬ ‫شــکاری اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در خراســان شــمالی ‪ ۸۲‬هــزار راس دام ســنگین وجــود دارد کــه‬ ‫‪ ۷۹‬هــزار و ‪ ۷۵۸‬راس گاو و گوســاله و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۹۱‬نفــر شــتر اســت‪.‬‬ ‫دامــداران خراســان شــمالی در تامیــن علوفــه دامــی بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نهــاده هــای دامــی‬ ‫و خشکســال در تگنــا قــرار گرفتــه انــد کــه بعضــا بــه اجبــار بــه فــروش دام مولــد نیــز شــده انــد‪.‬‬ ‫رییــس مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی اوایــل امســال گفتــه بــود‪:‬‬ ‫تولیــد علوفــه مرتعــی در اســتان بــر اثــر کاهــش بارندگی هــا بــه کمتریــن میــزان خــود در چنــد ســال‬ ‫اخیــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫علــی اســدی اظهــار داشــته بــود‪ :‬اگــر چــه نمــی تــوان میــزان کاهــش تولیــد علوفــه را بــا عــدد و رقــم‬ ‫سقوط کودک ‪ 4‬ساله در استخر‬ ‫به قیمت جانش تمام شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن از غــرق شــدن یــک‬ ‫کــودک ‪ 4‬ســاله در یــک‏اســتخر خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«عبدالله صادقــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی‬ ‫‪ 110‬مبنــی بــر غــرق شــدگی در روســتای تــش نفــس‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مامــوران انتظامــی بــه‏همــراه عوامــل اورژانــس بــه محــل مــورد‬ ‫نظــر اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا حضــور مامــوران در محل مشــخص شــد‬ ‫کــه یــک کــودک ‪ 4‬ســاله بــه داخــل یــک اســتخر کشــاورزی‏ســقوط‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن کــودک توســط والدینــش و عوامــل‬ ‫اورژانــس بــه مراکــز درمانــی منتقــل و عملیــات احیــا بــر‏روی ایــن‬ ‫کــودک انجــام ولــی متاســفانه وی جانــش را از دســت داد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پیشــگیری از ایــن وقایــع دلخــراش نیازمنــد رعایــت تمــام‬ ‫‏وکمــال نــکات ایمنــی و حفــظ هوشــیاری و نهایتــا مشــارکت‬ ‫تمــام شــهروندان بعنــوان یــک وظیفــه اجتماعــی شــرعی‪ ،‬فــردی‬ ‫می باشــد لــذا می طلبــد والدیــن گرامــی نیــز کنتــرل و نظــارت‬ ‫بیشــتری بــر فرزنــدان خویــش بخصــوص در محیط هــای‏بیرونــی‬ ‫و باغــات و تفریحــگاه هــا داشــته و همچنیــن نســبت بــه نصــب‬ ‫حفــاظ و فنــس اطــراف اســتخر هــا نیــز اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫اعــام کــرد امــا واضــح اســت کــه میــزان تولیــد علوفــه در ایــن موقــع از ســال کــه نیــاز شــدید دامــداران‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬کاهــش زیادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرتــع اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی گفتــه بود‪ :‬در شــرایط نرمال میزان‬ ‫تولیــد علوفــه در مراتــع کویــری در هــر هکتــار ‪ ،۲۵‬مراتــع متوســط ‪ ۹۰‬و مراتــع خوب ‪ ۱۲۰‬کیلوگرم اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۲۲۸۵‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۸۶۹‬تقاضــای اقــای ســید منصــور‬ ‫هاشــمی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۶۷‬و کــد ملــی ‪۲۲۴۹۶۵۳۶۶۶‬صــادره از کردکــوی فرزنــد ســید حضــور درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احــداث بــه مســاحت ‪ ۹۲۰۰‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪ _۲۹‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی ســرکالته کفشــگیری بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای حســن تیمــوری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا‬ ‫ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۴۰۶.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۵/۱۲ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ - ۱۴۰۰/۵/۳۰ :‬علی برقی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان ‪ -‬از طرف رضا باقری‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‏مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ 140060312001002247‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‏ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‏بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001000520‬تقاضــای خانــم الهــام ســلمانی دنگالنــی بــه‏شــماره شناســنامه ‪ 26878‬و کــد ملــی ‪ 2120268495‬صــادره از گــرگان فرزند محمد زمان‬ ‫در‏ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ 131‬ســهم مشــاع از ‪ 144‬ســهم ششــدانگ‏عرصــه کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 200‬متــر مربــع از پــاک شــماره ‪-12‬‏اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از‏انتقــال از مالــک رســمی اقــای حســین فیــوج اهنگــر بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع‏عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه‏نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار‏اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‏از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‏بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7440‬‏تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪1400/5/12:‬‏ تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/5/30:‬‏علــی باقــری‏‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی تحدیــد حدوداختصاصــی تحدیدحــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت به مســاحت‪۵۹/۱۰۰‬متر مربــع دارای پالک‪۱۳۲۹۱‬فرعی از‪-۳‬اصلی واقــع دراراضی اوزینه بخش‪۳‬حوزه ثبتی گرگان ملکی خانم ربابه میرشــکارفرزند‬ ‫مظفــر در ســاعت‪۱۰‬صبح روز شــنبه مــورخ‪ ۱۴۰۰/۶/13‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گرگان‪-‬چناران‪۷۶‬کدپســتی‪۴۹۱۵۸۹۷۵۷۰‬به عمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط‬ ‫تــا ســی روزاز تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــودرا کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت به مرجــع ذیصالح‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره تبــت تســلیم نمایــد بدیهی اســت در صورت عدم وصــول اعتــراض اداره ثبت وفق‬ ‫مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف ‪۷۴۰۷‬حجــت الــه تجــری رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو گرگان تاریخ انتشارســه شــنبه‪۱۴۰۰/۵/۱۲‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪352‬‬ ‫تمدید یک هفته ای تعطیلی‬ ‫بازار گنبدکاووس‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس از تمدیــد یــک هفتـه ای‬ ‫گروه هــای شــغلی ‪ ،۲‬ســه و چهــار بــه ســبب وضعیت‬ ‫قرمــز و شــرایط ســخت کرونایــی ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫داد و از بازاریــان خواســت تــا زمــان بهبــود شــرایط‬ ‫بیمــاری و حفــظ ســامت عمومــی مــردم همچنــان‬ ‫مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی در جلســه ســتاد پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا گنبــدکاووس افــزود‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫‪ ۳۶۱‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در مراکــز درمانــی ایــن‬ ‫شهرســتان بســتری هســتند کــه ‪ ۴۶‬نفــر انهــا در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی گروه هــای شــغلی‬ ‫‪ ،۲‬ســه و چهــار گنبــدکاووس از ‪ ۱۰‬روز پیــش‬ ‫تاکنــون‪ ،‬افــزود‪ :‬تمدیــد یــک هفتـه ای تعطیلــی ایــن‬ ‫گروه هــای شــغلی و اعمــال برخــی محدودیت هــا بــه‬ ‫منظــور حفــظ ســامت عمومــی مــردم و در راســتای‬ ‫مصوبــات ســتاد ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا و‬ ‫نیــز بــا هماهنگــی ســتاد اســتانی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا تاکیــد برضــرورت رعایــت شــیوه نامه هــای‬ ‫بهداشــتی پیشــگیری از کرونــا توســط مــردم‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬باوجــود ممنوعیــت‬ ‫برگــزاری مراســم عروســی و عــزاداری در ایــن‬ ‫شهرســتان امــا هنــوز برخــی خانواده هــا اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری ایــن مراســم ها می کننــد کــه برخوردهــا بــا‬ ‫متخلفــان شــدیدتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تنهــا راه کنتــرل بیمــاری کرونــا‬ ‫کــه ســویه جدیــد ان بــه نــام دلتــا بســیار خطرنــاک و‬ ‫قــدرت همه گیــری باالیــی دارد‪ ،‬رعایــت کامــل شــیوه‬ ‫نامه هــای بهداشــتی و پرهیــز جــدی از تجمعــات و‬ ‫دورهمی هــای خانوادگــی اســت‪.‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا و در شــرایط قرمــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تنهــا گــروه‬ ‫شــغلی یــک شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربــوط بــه واحدهــای‬ ‫صنفــی مرتبــط بــا ســامت و تامیــن مایحتــاج‬ ‫عمومــی مــردم از جملــه داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر‬ ‫مارکت هــا‪ ،‬فروشــگاه های مــواد غذایــی و زنجیــره ای‪،‬‬ ‫نانوایی هــا‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی و واحدهــای‬ ‫تولیــد و توزیــع کننــده مــواد لبنــی و پروتئینــی مجــاز‬ ‫بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق ایــن دســتورالعمل فعالیــت‬ ‫مشــاغل گــروه دوم شــامل پاســاژها و مراکــز خریــد و‬ ‫مال هــای فــروش غیــر مــواد غذایــی‪ ،‬تمریــن و انجام‬ ‫مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکــز متبرکــه و زیارتگاه هــا‪،‬‬ ‫مســاجد و مصلی هــا‪ ،‬قنــادی یــا شــیرینی فروشــی‪،‬‬ ‫اب میــوه و بســتنی فروشــی‪ ،‬مراکــز تهیــه و طبــخ‬ ‫غــذا بــا پذیــرش مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار‬ ‫فــروش خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره گــذاری اتومبیــل‪،‬‬ ‫فــرش و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات چــاپ دیجیتــال‪،‬‬ ‫تزیینــات داخلــی ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪،‬‬ ‫عمــده فروشــی و خــرده فروشــی پوشــاک‪ ،‬پارچــه‬ ‫فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪ ،‬مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده‬ ‫ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف و کفــش‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬خــرازی‪ ،‬فروشــگاه‬ ‫لوازم ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬شــیرینی پزی‪ ،‬خشــکبار‬ ‫و اجیــل فروشــی‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا همچنین‬ ‫فعالیــت مشــاغل گــروه ســوم شــامل دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫مــدارس‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪ ،‬اموزشــگاه های فنــی‬ ‫و حرفــه ای و زبان ســراها و ســایر اموزشــگاه ها‬ ‫و کتابخانه هــا‪ ،‬مهدهــای کــودک‪ ،‬اســتخرهای‬ ‫سرپوشــیده‪ ،‬ســینما و تئاتــر و مراکــز مشــابه‪ ،‬مــوزه‬ ‫و بــاغ مــوزه‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‪ ،‬ارایشــگاه های‬ ‫زنانــه و ســالن های زیبایــی و مشــاغل گــروه چهــارم‬ ‫شــامل برگــزاری مراســم اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫مذهبــی و همایش هــا‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی بــرای‬ ‫ورزش هــای پربرخــورد از جملــه کشــتی و کاراتــه و‬ ‫جــودو‪ ،‬مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪ ،‬قهــوه خانــه و‬ ‫چــای خانــه بــا عرضــه مــواد دخانــی‪ ،‬بــاغ وحــش و‬ ‫شــهربازی ها و مراکــز تفریحــی ابــی را در شــرایط‬ ‫قرمــز کرونایــی ممنــوع کــرده اســت‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪352‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫برای چی از کار‬ ‫خود نفرت دارید؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :351‬هــر قــدر شــرکت ها و ســازمان ها ایــن‬ ‫‪ 4‬نیــاز اصلــی کارمندانشــان را ماهرانه تــر بــراورده کننــد‪ ،‬به‬ ‫همــان میــزان هــم کارمنــدان بــا تعهــد‪ ،‬وفــاداری‪ ،‬رضایــت‬ ‫و انــرژی مثبــت بیشــتری کار می کننــد و بــه همــان میــزان‬ ‫هــم دچــار اســترس کمتــری می شــوند‪ .‬حتــی اگــر یکــی از‬ ‫ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی هــم برطــرف شــود‪ ،‬بــه انــدازه ی خــودش‬ ‫متغیرهــای ذکــر شــده را بــاال خواهد بــرد و هر چه نیازهای‬ ‫بیشــتری برطــرف شــود‪ ،‬اثــر مثبت تــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫معمــوال از مدیــران ارشــد یــک ســوال ســاده می پرســیم‪:‬‬ ‫اگــر کارمندتــان احســاس کنــد کــه پرانرژی تــر اســت‪ ،‬ارج و‬ ‫قربــی دارد و متمرکــز و هدفــدار اســت‪ ،‬ایــا کارش را بهتــر‬ ‫انجــام می دهــد؟ مشــخصا جــواب همــه «بلــه» اســت‪.‬‬ ‫ســپس می پرســیم «خــب حــاال حاضریــد چقــدر روی‬ ‫ایــن نیازهایشــان ســرمایه گذاری کنیــد؟» اینجاســت کــه‬ ‫ســکوت نــه چنــدان خوشــایندی پشـت بند ان بلـه ی اولیــه‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫چطــور مــی تــوان ایــن قطــع ارتبــاط عجیــب را توضیــح‬ ‫داد؟‬ ‫واضح تریــن پاســخ ایــن اســت کــه تــا همیــن اواخــر نیــازی‬ ‫احســاس نمی شــد کــه عــاوه بــر حــق و حقــوق کارمنــدان‪،‬‬ ‫چیــز بیشــتری خرجشــان کــرد‪ .‬تــا بــوده ایــن بــوده کــه‬ ‫کارمندان وظیفه داشتند از پس تقاضاهای کاری بربیایند‬ ‫و از ان طــرف هیــچ فشــاری روی کارفرمایــان نبــوده کــه بــه‬ ‫نیازهــای پیچیده تــر کارمندانشــان هــم رســیدگی کننــد‪ .‬اما‬ ‫اکنــون روز بــه روز بــه تعــداد کارفرمایانــی افــزوده می شــود‬ ‫کــه درک می کننــد اســترس کاری چــه پــدری از کارمنــد در‬ ‫مــی اورد – بخصــوص بــا رشــد تکنولــوژی دیجیتــال – و‬ ‫اینکــه نبایــد در مقابــل ان بی خیالــی طــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن حــال هنــوز هــم «تــرک عــادت» مــرض و‬ ‫ـدن نیازهــای‬ ‫مانــع بزرگــی اســت کــه در ســر راه بــراورده شـ ِ‬ ‫کارمنــدان قــرار دارد‪ .‬چنــد ســال پیــش‪ ،‬مــا بــر روی ‪150‬‬ ‫حســابدار یــک برنامـه ی ازمایشــی اجــرا کردیــم‪ ،‬ان هــم در‬ ‫وســط فشــرده ترین زمــان کارشــان یعنــی فصــل مالیاتــی‬ ‫شــرکت‪ .‬بــر حســب عــرف‪ ،‬در ایــن موقــع از ســال فشــار‬ ‫کاری بــه شــدت باالســت و کارمنــدان وقــت ســرخاراندن‬ ‫گیرشــان نمی ایــد و در اخــر نیــز کارشــان بــر اســاس میــزان‬ ‫ســاعتی کــه زده انــد محاســبه و ارزیابــی می شــود‪.‬‬ ‫مــا کــه ارزش اســتراحت وســط کار را می دانســتیم‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت را تشــویق کردیــم کــه اجــازه بدهــد یــک گــروه از‬ ‫حســابدارانش بــا شــیوه ای متفــاوت از بقیــه کار کننــد‪.‬‬ ‫یعنــی بــه جــای کار همیشگی شــان ‪ 90‬دقیقــه بــا تمرکــز‬ ‫بــاال کار کننــد و بعــد ‪ 10‬تــا ‪ 15‬دقیقــه برونــد هوایــی بخورنــد‬ ‫و بعدازظهــر هــم کــه ســاعت فیزیکــی بــدن خیلــی بــا ادم‬ ‫راه نمی ایــد‪ ،‬یــک ســاعت کامــل بــرای خودشــان داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬همچنیــن ایــن گــروه مجــاز بودنــد در هــر ســاعت‬ ‫از روز کــه وظایــف محــول شــده بــه انهــا (بــا میــزان معیــن)‬ ‫تمــام می شــد‪ ،‬محــل کار را تــرک کــرده و بــه خانــه برونــد‪.‬‬ ‫اخــر ســر مشــخص شــد کــه ایــن گــروه ازمایشــی در‬ ‫زمــان کمتــری‪ ،‬کار بیشــتری را بــا تمرکــز باالتــری انجــام‬ ‫داده بودنــد و عصرهــا هــم زودتــر از ســایر همکارانشــان‬ ‫بــه خانــه بــر می گشــتند و در طــی گزارش هایشــان هــم‬ ‫عنــوان کــرده بودنــد کــه نســبت بــه همیــن مقطــع در ســال‬ ‫قبــل‪ ،‬خیلــی اســترس کمتــری را تجربــه کرده انــد‪ .‬مدیــران‬ ‫ارشــد شــرکت‪ ،‬در حالــی کــه از نتایــج ایــن تحقیقــات باخبر‬ ‫بودنــد‪ ،‬امــا در نهایــت اجــازه ی اعمــال هیــچ گونه تغییراتی‬ ‫بــر رونــد کلــی کار شــرکت را صــادر نکردنــد‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫مدیــران برگشــت و بــه مــا گفت‪«:‬مــا هیــچ راه دیگــری برای‬ ‫اندازه گیــری میــزان کار انهــا نداریــم بــه جــز ســاعت زدن»‪.‬‬ ‫تازگی هــا‪ ،‬از همیــن شــرکت دوبــاره بــا مــا تمــاس گرفتنــد‬ ‫و یکــی از شــرکای ان از مــا پرســید «امکانــش هســت‬ ‫کــه دوبــاره برگردیــد اینجــا؟ کارمنــدان مــا هنــوز در فصــل‬ ‫مالیاتــی دل و دمــاغ کار کــردن ندارنــد‪».‬‬ ‫بخشــی از راه حــل ایــن چالــش بــرای کارفرما‪ ،‬اعتماد اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬در ایــن تحقیــق مــا متوجــه شــدیم کــه کارمندان‬ ‫تمایــل خیلــی زیــادی بــه انعطاف پذیــری دربــاره ی محــل و‬ ‫زمــان کارشــان دارنــد‪ .‬یعنــی اگــر گزینه هــای بیشــتری راجــع‬ ‫بــه محــل و زمــان کارشــان داشــته باشــند تعهــد شــغلی‬ ‫بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد‪ .‬امــا خیلــی از کارفرماهــا‬ ‫می ترســند کــه اگــر کارمنــد از تیررس نگاهشــان خارج شــود‪،‬‬ ‫وظایفــش را یلخــی و هردمبیــل انجــام بدهــد‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫کارکــرد معکــوس داشــته و باعــث بی اعتمــادی کارمنــدان بــه‬ ‫کارفرمــا شــده و تعهدشــان را می کشــد‪.‬‬ ‫ادامه را در شماره بعد با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫نور ابی چیست؟ چه فواید و زیان هایی برای بدن دارد؟‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫در گذشــته های دور‪ ،‬پیــش از انکــه انســان بــا‬ ‫اســتفاده از بــرق و المــپ نــور مصنوعــی تولیــد‬ ‫کنــد‪ ،‬خورشــید منبــع اصلــی تامیــن روشــنایی‬ ‫بــود و عصــر و شــب در تاریکــی نســبی ســپری‬ ‫می شــد‪ .‬منتهــا حــاال اوضــاع کامــا تغییــر کــرده و‬ ‫ایــن اوقــات از روز‪ ،‬تقریبــا در تمامــی نقــاط دنیــا‪،‬‬ ‫چراغانــی و روشــن اســت‪ .‬منابــع تامیــن نــور نیــز‬ ‫امــروزه به گونه ای انــد کــه بیشــتر نــور ابــی ســاطع‬ ‫می کننــد‪ .‬می دانیــد نــور ابــی چیســت؟ به نظرتــان‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض ایــن نــور به هنــگام عصــر‬ ‫و شــب کــه هــوا تاریــک می شــود مشــکلی بــرای‬ ‫ســامتی مان بــه وجــود نمــی اورد؟ خوابمــان‬ ‫چطــور؟ تحت تاثیــر نــور مصنوعــی کیفیــت و‬ ‫مدت زمــان خــواب تحت تاثیــر قــرار نمی گیــرد؟‬ ‫همــراه مــا بمانیــد‪ .‬در ادامــه بیشــتر راجع بــه ایــن‬ ‫مســائل خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫نور ابی چیست؟‬ ‫طیــف نــور شــامل ‪ ۷‬رنــگ مختلــف اســت‪.‬‬ ‫رنگ هایــی مثــل قرمــز‪ ،‬نارنجــی زرد و البتــه‬ ‫ابــی کــه بــا چشــم غیرمســلح دیــده نمی شــوند‪.‬‬ ‫تبلت‪،‬موبایــل هوشــمند‪ ،‬لپ تــاپ و تلویزیــون‬ ‫تمامــی ایــن وســایل الکترونیکــی در یــک ویژگــی‬ ‫مشــترک اند‪ :‬همگــی نــور ابــی ســاطع می کننــد‪.‬‬ ‫المپ هــای فلورســنت و ال ای دی نیــز مثــل‬ ‫وســایل الکترونیکــی مقــدار زیــادی از ایــن نــور‬ ‫را ســاطع می کننــد‪ .‬البتــه این طــور نیســت کــه‬ ‫نــور ابــی فقــط به طــور مصنوعــی در ایــن وســایل‬ ‫یافت شــود‪ .‬بخش اعظم نور خورشــید متشــکل‬ ‫از ایــن طیــف رنگــی اســت و خورشــید منبــع‬ ‫اصلــی طبیعــی ســاطع کننده ان اســت‪.‬‬ ‫فایده های نور ابی‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض نــور خورشــید و نــور‬ ‫ابــی ساطع شــده از ان به هنــگام روز فوایــدی‬ ‫ِ‬ ‫بــرای حافظــه و ســامت ذهــن دارد‪ .‬طــی‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬شــواهدی کــه صحــت ایــن‬ ‫ادعــا را تاییــد می کننــد بســیار زیــاد بوده انــد‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن فوایــد می تــوان بــه مــوارد زیــر‬ ‫اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬کمک به تقویت حافظه؛‬ ‫‪ -2‬افزایش هوشیاری؛‬ ‫‪ -3‬بهبود خلق و روحیه؛‬ ‫‪ -4‬کاهــش زمــان موردنیــاز بــرای واکنــش‬ ‫نشــا ن دادن؛‬ ‫بهبــود بــازه زمانــی توجــه (‪/Attention Span‬‬ ‫تمرکــز روی کار بــدون حواس پرتــی)‪.‬‬ ‫ایــن نــور کارکردهــای درمانــی هــم دارد؛‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬می تــوان از ان بــرای بهبــود‬ ‫عالئــم افســردگی اســتفاده کــرد‪ .‬اگــر به طــور‬ ‫کنترل شــده و اصولــی از ان اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬بــرای بهبــود عالئــم و درمــان برخــی‬ ‫ناراحتی هــای پوســتی نظیــر پســوریازیس و‬ ‫اکنــه هــم کاربــرد خواهــد داشــت‪ .‬حتــی از ان‬ ‫در روشــی درمانــی به نــام فوتوداینامیک تراپــی‬ ‫(درمــان فوتوداینامیــک‪Photodynamic /‬‬ ‫‪ )Therapy‬بــرای کشــتن ســلول های ســرطانی‬ ‫اســتفاده می شــود؛ روشــی کــه بســیار موثــر‬ ‫و کاربــردی اســت و در مقایســه بــا ســایر‬ ‫روش هــای بهبــود عالئــم و درمــان ســرطان‬ ‫عــوارض جانبــی کمتــری دارد‪.‬‬ ‫کاربردهــای درمانــی ایــن نــور بــرای پوســت‬ ‫صرفــا محــدود بــه زمــان و شــرایطی اســت کــه‬ ‫متخصصــان از ان به طــور کنترل شــده و اصولــی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬قرارگرفتــن بیش ازحــد در‬ ‫معــرض نــور ابــی بــرای پوســت خــوب نیســت‪ .‬در‬ ‫ایــن شــرایط‪ ،‬مــوارد زیــر محتمــل خواهــد بــود‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاهش تعداد و ازبین رفتن سلول های پوستی؛‬ ‫‪ -2‬قرمزشدن پوست؛‬ ‫‪ -3‬تــورم و تغییــر رنــگ پوســت (به خاطــر‬ ‫تحت تاثیــر قرارگرفتــن رنگ دانه هــای پوســت)‪.‬‬ ‫پــس نــور ابــی کمــک می کننــد در طــول روز‬ ‫و زمانــی کــه هنــوز هــوا روشــن اســت‪ ،‬کار‬ ‫بهتــر و موثرتــری در پیشــبرد وظایفمــان داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬قرارگرفتــن در معــرض ایــن نــور زمانــی‬ ‫مشکل ســاز می شــود کــه بــه ســاعات تاریــک‬ ‫شــب و عصــر کشــیده می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫اوقــات اســت کــه معمــوال بــا زیان هــای نــور‬ ‫ابــی ســروکار پیــدا می کنیــم‪ .‬در ادامــه بیشــتر‬ ‫راجع بــه ایــن مســئله خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫زیان هــای نــور ابــی و تاثیــر ان بــر کیفیــت‬ ‫خــواب شــبانه‬ ‫شــاید بدانیــد کــه بــدن انســان نوعــی ســاعت‬ ‫بیولوژیــک دارد کــه ریتــم شــبانه روزی بــدن‬ ‫(‪ )Circadian Rhythm‬را تنظیــم می کنــد و بــا‬ ‫کمــک ان‪ ،‬کارکــرد مناســب بســیاری از اندام هــای‬ ‫بــدن حفــظ می شــود‪ .‬البتــه مهم تریــن وظیفــه‬ ‫ایــن ســاعت بیولوژیــک تنظیــم ســاعات‬ ‫خواب وبیــداری اســت و بــرای ایــن منظــور‪ ،‬متکــی‬ ‫بــه نشــانه هایی اســت کــه از محیــط پیرامــون‬ ‫ تریــن ایــن نشــانه ها‬ ‫دریافــت می کنــد‪ .‬مهم‬ ‫ِ‬ ‫روشــنایی و تاریکی انــد‪.‬‬ ‫به هنــگام روز‪ ،‬وقتــی بیشــترین فعالیــت را‬ ‫داریــم و در معــرض نــور و روشــنایی هســتیم‪،‬‬ ‫همان طــور کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد‪ ،‬بدنمــان‬ ‫از ایــن روشــنایی به عنــوان منبعــی بــرای تامیــن‬ ‫انــرژی اســتفاده می کنــد‪ .‬هرچــه بیشــتر در‬ ‫معــرض نــور خورشــید و نــور ابی باشــیم‪ ،‬عملکرد‬ ‫و روحیــه بهتــری خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وقتــی هــوا تاریــک می شــود‪ ،‬در حالــت طبیعی‪،‬‬ ‫دیگــر نبایــد در معــرض روشــنایی و نــور قــرار‬ ‫بگیریــم‪ ،‬به ویــژه نــور ابــی‪ .‬اگــر همه چیــز بــه‬ ‫همیــن حالــت طبیعــی پیــش بــرود و بدن نشــانه‬ ‫تاریک شــدن هــوا را دریافــت کنــد‪ ،‬غــده پینـه ال‬ ‫(‪ )Pineal Gland‬در مغــز شــروع بــه ترشــح‬ ‫هورمــون مالتونیــن می کنــد‪ .‬ترشــح هورمــون‬ ‫مالتونیــن ایــن پیــام را بــه بــدن می رســاند کــه‬ ‫خســته اســت و بــه خوابیــدن نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حــال اگــر به هنــگام تاریکــی هــوا در معــرض‬ ‫نــور ابــی گوشــی یــا هــر وســیله الکترونیکــی‬ ‫دیگــر باشــیم‪ ،‬ترشــح هورمــون مالتونیــن‬ ‫به طــرز چشــم گیری کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن اتفــاق رخ دهــد‪ ،‬کیفیــت و زمــان‬ ‫خوابیــدن نیــز تحت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت؛‬ ‫به ویــژه اگــر در ســاعات پایانــی شــب‪ ،‬نزدیــک‬ ‫بــه زمانــی کــه قــرار اســت بخوابیــم‪ ،‬در معــرض‬ ‫نــور ابــی قــرار بگیریــم‪.‬‬ ‫ادامه را در چطور با ما همراه باشید‪...‬‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫ادامــه ‪:350‬همــه می خواهنــد در کاری کــه انجــام می دهنــد‬ ‫ش می کنیــم بــه موفقیــت دســت‬ ‫موفــق باشــند‪ .‬هم ـه ی مــا تــا ‬ ‫یابیم و بســیاری از ما می خواهیم در اینده انســان بزرگی باشــیم‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬دائمــا از خــود می پرســیم کــه چگونــه می تــوان موفق تــر‬ ‫شــد و بــه راه هــای مختلــف موفق شــدن فکــر می کنیــم‪ .‬بــرای‬ ‫موفقیــت روش هــای جالــب و امیدبخــش بســیاری وجــود دارد‪،‬‬ ‫ماننــد کســب عــادات ســودمند بــرای افزایــش کارایــی‪ ،‬امــا معمــوال‬ ‫وجــه دیگــر ماجــرا را نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان بــه موانــع‬ ‫موفقیــت توجــه نمی کنیــم و ایــن شــاید خنــده دار باشــد‪ ،‬زیــرا مــا‬ ‫در جســتجوی موفقیــت هســتیم ولــی کامــا فرامــوش می کنیــم‬ ‫چــه موانعــی مــا را از رســیدن بــه اهداف مــان بازمی دارنــد‪ .‬بخــش‬ ‫زیــادی از زمان مــان را صــرف جســتجوی موفقیــت می کنیــم امــا از‬ ‫خــود نمی پرســیم چــه چیزی هایــی مانــع موفقیت مــان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست‬ ‫ما را در پی دارد‬ ‫درنتیجــه بارهــا بــا مشــکالت مشــابه روب ـه رو می شــویم‪ .‬وقــت‬ ‫ان رســیده کــه ایــن مســئله را حــل کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه موانــع‬ ‫موفقیــت و کمــال را بــا هــم بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫مشــکل فراگیــری کــه افــراد بســیاری را از موفقیــت بــاز داشــته ‬ ‫ـی منفــی هســتند‪ .‬همه ی مــا صدایی در‬ ‫اســت‪ ،‬گفتگوی هــای درونـ ِ‬ ‫درون مــان داریــم کــه دائمــا بــه مــا یــاداور می شــود چــه کارهایــی را‬ ‫نمی توانیــم انجــام دهیــم‪ .‬ایــن گفتگوهــا باعــث می شــوند خودمان‬ ‫را محــدود کنیــم‪ .‬در یــک کالم ایــن گفتگوهــا مانعــی جــدی در راه‬ ‫موفقیــت هســتند‪ .‬اگــر از اســیب های بالقــوه ی ایــن عادت بــد اگاه‬ ‫نباشــیم ضــرر می کنیــم‪ .‬فقــط بــا شــناخت درســت مســئله اســت‬ ‫کــه می تــوان بــرای ان راه حلــی یافــت‪.‬‬ ‫ولی اگر این موضوع تنها مانع موفقیت نباشد چه؟‬ ‫‪ .۵‬تــرس‪ :‬مشــکل بــزرگ دیگــری کــه ســر راه موفقیــت قــرار دارد‪،‬‬ ‫ت کــم‬ ‫ی اســت کــه نبایــد دســ ‬ ‫تــرس اســت‪ .‬تــرس از ان موانعــ ‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫اگــر قــرار بــود همـه ی موانــع ممکــن اول کار برطــرف شــود‪ ،‬هرگــز‬ ‫هیــچ تالشــی صــورت نمی گرفــت‪.‬‬ ‫تــرس ممکــن اســت به شــدت مانــع رشــد شــود‪ .‬تــرس مــا را‬ ‫محــدود می کنــد‪ ،‬باعــث می شــود معمولــی بــودن را بپذیریــم و‬ ‫مانــع می شــود محدودیت های مــان را کنــار بزنیــم‪ .‬تــرس هم چنیــن‬ ‫ممکــن اســت مــا را از دنبــال کــردن رویاهای مــان بــازدارد‪ .‬اگــر هــر‬ ‫رخــداد یــا چالــش بــه نظرمــان خیلــی خطرنــاک باشــد‪ ،‬ســاکن و‬ ‫منفعــل خواهیــم مانــد و عادت هایــی را برمی گزینیــم کــه مانــع‬ ‫ل اینکــه از‬ ‫انجــام کارهــای ضــروری می شــوند‪ ،‬فقــط بــه دلیــ ‬ ‫مواجه شــدن بــا ترس های مــان هــراس داریــم‪.‬‬ ‫تــرس بــه طــرق گوناگــون مانــع موفقیــت می شــود‪ .‬در برخــی موارد‬ ‫صرفا از شکســت خوردن می ترســیم‪ ،‬گاهی از جواب رد شــنیدن و‬ ‫ی وقت هــا نمی خواهیــم بــا چیــزی ناشــناخت ه مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫بعضـ ‬ ‫در هــر شــکلی کــه باشــد‪ ،‬تــرس مانــع موفقیت اســت‪.‬‬ ‫بــرای دنبــال کــردن رویاهای تــان بایــد خطــر کنیــد‪ .‬اگــر همیشــه‬ ‫همــان کار قبلــی را تکــرار کنیــد‪ ،‬همــان نتایــج قبلــی را می گیریــد‪.‬‬ ‫تــرس می توانیــد بیــن شــما و موفقیت فاصله بینــدازد‪ .‬اگر تاکنون‬ ‫یــاد نگرفته ایــد کــه بــا ترس هایتــان مواجــه شــوید و بــا انهــا مقابلــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد ایــن ضعــف جدی اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه اصــا نبایــد از‬ ‫شکســت خــوردن ترســید‪.‬‬ ‫به شکست مرحله ای ضروری در مسیر یادگیری است‪ .‬شکست‬ ‫چالشــی اســت تــا بــرای موفقیــت در کارتــان بــاز هــم بیشــتر تــاش‬ ‫کنیــد‪ .‬پــس ســعی کنیــد از تک تــک شکســت هایتان بیشــترین‬ ‫اســتفاده را ببریــد‪ .‬زمیــن خــوردن ممکــن اســت دردنــاک باشــد‪،‬‬ ‫امــا در درازمــدت بســیار مفیــد اســت‪ ،‬البتــه اگــر از شکسـت هایتان‬ ‫به عنــوان نردبانــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫هیچ وقــت فرامــوش نکنیــد‪ ،‬بزرگ تریــن شکســت ایــن اســت کــه‬ ‫هرگــز تــاش نکنیــد‪..‬‬ ‫‪ .۶‬ذهنیت متوسط‬ ‫ایــا تقــای مــا بــرای ســربلندی نیســت کــه باعــث می شــود دائمــا‬ ‫محدودیت هایمــان را کنــار بزنیــم؟ ایــا خواســت خــوب بودن نیســت که‬ ‫باعــث پیشــروی مــا می شــود؟ ایــا خواســت مــا بــرای معمولــی نبــودن‬ ‫دلیــل اصلــی کســب دســتاوردهای بــزرگ نیســت؟‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬معمولــی بــودن پیشــرفت مان را محــدود می کنــد و‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن موانــع موفقیــت اســت‪ .‬معمولــی بــودن شــوقی را‬ ‫کــه بــرای گــذر کــردن از محدودیت هــا الزم اســت ایجــاد نمی کنــد‪.‬‬ ‫امــا خواهــش می کنــم منظــورم را اشــتباه متوجــه نشــوید!‬ ‫معمولــی بــودن هیچ مشــکلی نــدارد‪ .‬می توانید انســانی معمولی‬ ‫باشــید و شــادترین زندگــی را داشــته باشــید‪ ،‬امــا وقتــی دربــاره ی‬ ‫موفقیــت صحبــت می کنیــم ماجــرا به گونــه ی دیگــری اســت‪.‬‬ ‫نمی توانیــد بــه موفقیت هــای چشــمگیر دســت یابیــد درحالی کــه‬ ‫معمولــی بــودن را پذیرفته ایــد‪.‬‬ ‫متوســط بــودن یعنــی بپذیریــد کــه معمولــی باشــید‪ .‬ذهینــت‬ ‫متوســط باعــث می شــود در زندگــی اســتعدادهای بالقــوه خــود را‬ ‫شــکوفا نکنیــد‪ .‬اگــر بــرای ســربلندی و بهترشــدن تــاش نکنیــد‪ ،‬در‬ ‫کارهایتــان موفــق نمی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کمال گرایی‬ ‫کمال طلبــی مطمئنــا مزایــای زیــادی دارد‪ :‬باعــث می شــود به دنبــال‬ ‫اســتاندارد های باالتــری باشــیم و تشــویق مان می کنــد خودمــان‬ ‫را اصــاح کنیــم‪ .‬بــدون ایــن اصالحــات پیشــرفت و نــواوری ممکــن‬ ‫نیســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل کمال گرایــی می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪،‬‬ ‫مخصوصــا در کارهایــی کــه جزئیــات در ان هــا مهــم اســت‪.‬‬ ‫امــا کمال گرایــی ممکــن اســت تبدیــل بــه مشــکلی بــزرگ بــر ســر‬ ‫راه موفقیــت شــود‪ .‬ایــن اتفــاق زمانــی رخ می دهــد کــه بیــش از‬ ‫انــدازه کمال گــرا باشــید‪ .‬هــرگاه کــه خواســت مــا بــرای بــه کمــال‬ ‫رســاندن کاری بیــن مــا و اهداف مــان فاصلــه بینــدازد‪ ،‬کمال گرایــی‬ ‫تبدیــل بــه مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن وســواس کــه هــر کاری را «عالــی» انجــام دهیــم‪ ،‬حواس مــان‬ ‫را از چیــزی کــه واقعــا مهــم اســت پــرت می کنــد و باعــث کاهــش‬ ‫انعطاف پذیــری و توانایــی مــا بــرای پیشــرفت کــردن می شــود‪.‬‬ ‫الزم نیســت هــر کاری را عالــی انجــام دهیــد‪ .‬گاهــی اوقات بهتر اســت‬ ‫زمان تــان را صــرف تمرکــز بــر یافتــن راه حــل مســائل مهم تــر بکنید‪.‬‬ ‫امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید‪.‬‬ ‫پیروز باشید‪.‬با چطور همراه ما باشید‬ صفحه 6 ‫ســتوانیکم امیــر ســبزلون در خصــوص انتشــار مزالــب کــذب و شــایعه پراکنــی در شــبکه های اجتماعــی گفــت‪ :‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از بســترهای جدیــد بــرای شــکل گیــری رســانه در مقیاس هــای مختلــف زمینــه بــرای نشــر ســریع‬ ‫اطالعــات و اخبــار را فراهــم کردنــد و ایــن قابلیــت‪ ،‬در کنــار مزایــای غیرقابــل انــکار خــود‪ ،‬فضــا بــرای نشــر مطالــب و اخبــار‬ ‫و محتواهــای غیرمعتبــر و شــایعه پراکنــی را بازتــر کــرد‪ .‬شــهروندان تــا قبــل از اینکــه از صحــت و ســقم یــک خبــر مطلــع‬ ‫نشــده اند ‪ ،‬از انتشــار و بازنشــر دادن ان در فضــای مجــازی خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫شما یک کالغ‬ ‫از چهل کالغ‬ ‫شایعه نشوید‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیست و هشتم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫مــواردی کــه واحــد اجــرای احــکام مدنــی‪ ،‬قانــون‬ ‫را نقــض می کنــد‪ :‬درمــواردی مالحظــه نمــودم‬ ‫کــه‏رییــس اجــرای احــکام؛ محکــوم علیــه را کــه‬ ‫بــه موجــب رای قطعــی دادگاه‪ ،‬ملــزم بــه ایفــای‬ ‫تعهــدی ماننــد ‏تبدیــل کاربــری واحــد مســکونی بــه‬ ‫تجــاری و یــا اعــاده زمیــن بــه وضــع ســابق و ‪...‬‬ ‫بــوده پــس از اســتعالم از‏شــهرداری و یــا نصــب‬ ‫کارشــناس مدلــول تعهــد را بــه مبلــغ تبدیــل‬ ‫می کننــد‪ .‬مگــر انکــه کارشــناس صرفــا ارزیابــی‬ ‫‏هزینــه انجــام کار معینــی را کنــد‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫مغایــر بــا قانــون اجــرای احــکام اســت‪ .‬ایــن امــر‬ ‫عقــا و‏منطقــا روشــن و بدیهــی اســت‪ .‬زیــرا در‬ ‫اینصــورت حــق دفــاع و اظهــار نظــر نســبت بــه‬ ‫مبلــغ مذکــور ؛ از محکــوم‏علیــه ســلب میشــود‪.‬‬ ‫اساســا الزمــه محکومیــت مالــی‪ ،‬دادرســی اســت ‪.‬‬ ‫و دادرســی نیــز جــز بــا تقدیــم دادخواســت‏میســر‬ ‫نمیشــود‪ .‬بــه موجــب قانون هــرگاه محکوم علیه‪،‬‬ ‫ملــزم بــه انجــام فعلــی و یــا ایفــای تعهــدی گــردد ‪.‬‬ ‫در‏صــورت عــدم وفــا ‪ ،‬واحــد اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫میبایســتی محکــوم لــه را بــه نمایندگــی از محکــوم‬ ‫علیــه بــه‏مراجــع ذیربــط ماننــد شــهرداری ‪ ،‬اداره‬ ‫ثبــت و دفترخانــه و‪ .....‬معرفــی نمایــد ‪ .‬تــا انچــه‬ ‫کــه مقــرر بــوده اســت‏محکــوم علیــه انجــام دهــد‪،‬‬ ‫محکــوم لــه بــه قائــم مقامــی و بــه هزینــه خــود انــرا‬ ‫محقــق ســازد ‪ .‬ســپس هزینــه هــای‏انجــام یافتــه‬ ‫خویــش را بــه موجــب دادخواســتی کــه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم مینمایــد‪ ،‬مســتند مطالبــه خــود قــرار دهد‪.‬‬ ‫‏در ایــن دادگاه بــه هزینــه هــای اعالمــی رســیدگی‬ ‫شــده و راســتی ازمایــی می شــود ‪ .‬نهایتــا حکــم‬ ‫مقتضــی و‏شایســته صــادر میگــردد‪ .‬ایــن حکــم‬ ‫عمــا تبدیــل تعهــد بــه وجــه و پــول اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن اینکــه محکــوم لــه مســتقیما ‏هزینــه‬ ‫اجــرای تعهــد محکــوم علیــه را از اجــرای احــکام‬ ‫درخواســت نمایــد و اجــرای احــکام نیــز بــا اســتعالم‬ ‫و‏بررســی ماهــوی‪ ،‬تعهــد را بــه پــول تبدیــل کنــد‪،‬‬ ‫خــاف قانــون اســت‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیست و نهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫فــرق دارائــی بــا ثــروت درمکانیــزم حقوقــی‪: 1‬‬ ‫ـی شــخص؛ قائــم بــر ذات و نفــس او اســت‪.‬‬ ‫دارایـ ِ‬ ‫بــه‏مجــرد تولــد ‪ ،‬حاصــل میشــود و بــا طوفــان‬ ‫و ســیل و‪ ......‬زائــل نمی شــود ‪ .‬مدخــل خــروج‬ ‫دارایــی‪ ،‬لحظــه مــرگ ‏او اســت‪ .‬لیکــن ثــروت‬ ‫شــخص در بــدو تولــد‪ ،‬صفــر اســت‪ .‬و ضمــن‬ ‫حیــات حاصــل میشــود و باحــوادث قهریــه ‏نیــز‬ ‫زائــل میشــود‪ .‬مدخــل خــروج ثــروت نه فقــط مرگ‪،‬‬ ‫بلکــه ضمــن حیــات هــم محتمــل اســت‪ .‬امــا لقمــه‬ ‫نانــی ‏تــا ســفره ای رنگیــن ‪ .‬ریالــی دیــن یــا طلــب تــا‬ ‫میلیاردهــا ریــال ‪ ،‬پیــاده تــا ســواره ‪ ،‬زیرپوشــی تــا‬ ‫پالتــو پوســتی ‪،‬‏کَپَــری تــا قصــری ‪ ،‬اعتبــاری جزیــی‬ ‫تا کالن ‪ ،‬تحصیالت و تجربیات و خویشاوندان و‬ ‫دوســتان و‏موقعیتهــای ریــز و درشــت اجتماعــی تــا‬ ‫مقــام و منصــب اداری و‪....‬جملگی دارائی شــخص‬ ‫را‏تشــکیل میدهنــد‪ .‬دارائــی از اجــزاء خــود مســتقل‬ ‫اســت ‪ .‬بعبارتــی بــا تصرفــات دراجــزاء دارایــی و یــا بــا‬ ‫کــم‏وزیــاد شــدن اجــزاء ان‪ ،‬دارائی شــخص همچنان‬ ‫ثابــت میمانــد‪ .‬و تــا مــرگ بــا اوســت و از او جــدا‬ ‫نمیشــود‪.‬‏هیــچ پدیــده دنیــوی مانند ورشکستگســی‬ ‫و بیــکاری و ‪ ..‬نمی توانــد دارایــی را از او جــدا کند‪ .‬زیرا‬ ‫مدخــل‏خــروج دارایــی‪ ،‬صرفــا لحظــه مــرگ او اســت‪.‬‬ ‫مرحــوم دکتــر کاتوزیــان محقــق و نظریــه پــرداز‬ ‫صاحــب نــام‪ ،‬در‏شــرح دارائــی اظهــار داشــته انــد‪:‬‬ ‫دارائــی شــخص فقیــر بــا فــرد ِ ثروتمنــد یکســان‬ ‫ِ‬ ‫اســت ‪ .‬بنــده در اســتدالل یکســان ‏بــودن بــه‬ ‫عــرض میرســانم کــه اجــزاء دارایــی کمیتهــای فاقــد‬ ‫دیمانســیون ( فاقد واحد ســنجش) می باشــند‪ .‬به‬ ‫‏عبارتــی نمیتــوان گفــت کــه دارائــی فــان شــخص‬ ‫معــادل چنــد واحــد و یــا چنــد ریــال اســت ؟ زیــرا‬ ‫دارائــی ماننــد‏ثــروت قابــل تبدیــل بــه واحــدی بــه‬ ‫موقعیتهــای‬ ‫نــام ریــال نیســت‪ .‬زیــرا اخــاق و‬ ‫ِ‬ ‫ـاص شــخص و اعتبــار او از‏اجــزاء دارایــی تلقــی‬ ‫خـ ِ‬ ‫میشــوند ‪.‬ارثیه در راه در زمره دارایی اســت‪ .‬پس‬ ‫دارائــی بــا اجزائــی کــه برشــمرده شــد ‪ .‬‏لزومــا اعیــان‬ ‫و امــوال نیســت‪.‬که بتــوان واحــدی بــرای ان تعییــن‬ ‫نمــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫کالهبردار رسید ساز جعلی‬ ‫به اخر کار خود رسید‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه‬ ‫از طریــق اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از افــراد می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار به نقــل از پایگاه اطالع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬مــردی میانســال‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــرد و مدعــی شــد پــس از‬ ‫درج اگهــی فــروش یــک عــدد بانــد صوتــی در یکــی از‬ ‫ســایت های واســطه گر‪ ،‬مــورد کالهبــرداری اینترنتــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬لــذا رســیدگی بــه ایــن موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــدار ضمــن برقــراری تمــاس بــا شــاکی‬ ‫و ارســال یــک رســید بانکــی از طریــق شــبکه های‬ ‫اجتماعــی کــه نشــان مـی داد پــول بــه حســاب شــاکی‬ ‫واریــز شــده اســت مدعــی می شــود کــه وجــه کاال‬ ‫معــادل ‪ 50‬میلیــون ریــال بــه حســاب فروشــنده‬ ‫واریزکــرده اســت و از شــاکی می خواهــد کاالی مــورد‬ ‫نظــر را از طریــق تاکسـی های اینترنتــی برایش ارســال‬ ‫کنــد‪ ،‬ولــی پــس از گذشــت چنــد ســاعت شــاکی‬ ‫متوجــه می شــود کــه پولــی بــه حســابش واریــز نشــده‬ ‫اســت و مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات‬ ‫شــاکی و برررســی های فنــی بعمــل امــده معلــوم‬ ‫شــد متهــم ازطریــق اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از قربانــی کــرده اســت کــه بــا‬ ‫اقدامــات فنــی و شــگرد های خــاص پلیســی متهــم‬ ‫بــه هویــت معلــوم در شهرســتان مرودشــت مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت و ضمــن هماهنگــی قضایــی‪،‬‬ ‫تیمــی از کاراگاهــان ایــن پلیــس بــه محــل ســکونت‬ ‫نامبــرد ه مراجعــه کردنــد و بــا توقیــف کلیــه ادله هــای‬ ‫دیجیتالــی‪ ،‬ایــن مجــرم ســایبری دســتگیر و به پلیس‬ ‫فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬متهــم ابتــدا منکــر‬ ‫بــزه انتســابی شــد ولــی پــس از مواجهــه شــدن بــا‬ ‫مســتندات و مــدارک جمــع اوری شــده از ســوی‬ ‫کارشناســان بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫نقش استرس بر عملکرد کارکنان سازمان‬ ‫اســترس بــه مجموعــه واکنشــهای عمومــی‬ ‫انســان نســبت بــه عوامــل ناســازگار و‬ ‫پیش بینــی نشــده داخلــی و خارجــی اطــاق‬ ‫می گــردد‪ .‬فشــار روانــی تجربهــای ‏اســت‬ ‫همگانــی و عمومــی کــه هــر کــس بــه کــرات‬ ‫ان را درزندگــی خــود احســاس کــرده اســت بــر‬ ‫خــاف تصــور فشــار روانــی همیشــه شــامل‬ ‫حــوادث ناخوشــایند‏نیســت بلکــه مــی توانــد‬ ‫محصــول موفقعیتهــای خوشــایند و مطلــوب‬ ‫نیــز باشــد کــه ســازگاری مجــددی را درفــرد‬ ‫مطالبــه مــی کنــد‬ ‫دردهــه اخیــر موضــوع اســترس و اثــار ان‬ ‫درســازمان یکــی از مباحــث اصلــی مدیریــت‬ ‫رفتــار ســازمانی را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت و فشــار عصبــی در‏ســازمان همچــون‬ ‫افتــی فعالیــت هــا را تحلیــل داده وازبیــن مــی‬ ‫بــرد‪ .‬توجــه بــه محیــط هــای شــغلی و شــرایط‬ ‫کار کارکنــان امــری اســت کــه موجــب بــاال‬ ‫بــردن‏کیفیــت کار حفــظ ســامت و بهداشــت‬ ‫کارکنــان و جهــت بهــره جویــی بیشــتر و بهتــر‬ ‫از طــول مــدت ســنوات کاری مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت بــا توجــه بــه‏تاثیــر اســترس‬ ‫شــغلی بر زندگی و کارکنان دســت اندردکاران‬ ‫ایــن گونــه سیســتم هــا بایــد عوامــل مرتبــط بــا‬ ‫رضایــت منــدی را یافتــه و جهــت پیشــرفت و‬ ‫‏ارتقــای ســطح کارایــی کارکنــان مــورد توجــه‬ ‫قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫برخی از عوامل استرس زا عبارتند از‪:‬‏‬ ‫‏‪ -‬حمایت نکردن مسئولین از کارکنان خود‬ ‫‏‪ -‬نبود مشاوره و ارتباطات‬ ‫‏‪ --‬دخالتهــای زیــادی درمســایل شــخصی‬ ‫اجتماعــی و زندگــی خانوادگــی‬ ‫‏‪-‬حجم زیاد کارها با بیش از اندازه کم بودن کار‬ ‫‏‪ -‬فشــار بیــش از حــد ناشــی از غیــر واقعــی‬ ‫بــودن مهلــت انجــام کارهــا‬ ‫‏‪-‬انجــام کارهایــی کــه بســیار مشــکل انــد و یــا‬ ‫لــزوم چندانــی بــه انجــام انهــا نیســت‬ ‫‏‪ -‬نداشتن مهارت کافی درنحوه انجام کار‬ ‫‏‪ -‬شرایط نامطلوب کاری‬ ‫‏‪ -‬داشتن شغلی که متناسب با شاغل نباشد‬ ‫‏‪ -‬نداشتن امنیت شغلی وترس از بیکار شدن‬ ‫اثرات استرس درمحیط کار‬ ‫اســترس روی ســازمان هــا وافــراد موجــود در‬ ‫ان تاثیــر مــی گــذارد تاثیــر اســترس ســازمانی بــا‬ ‫افزایــش میــزان کارگریزی‪ ،‬تعویض زود هنگام‬ ‫کارکنــان‪،‬‏ارتبــاط نامناســب بــا اربــاب رجــوع‪،‬‬ ‫کاهــش میــزان امنیــت شــغلی‪ ،‬عــدم ســامت‬ ‫محیــط کار‪ ،‬کنتــرل ضعیف کیفیت محصوالت‬ ‫و‪ ...‬ارتبــاط دارد‪ .‬بــه بیــان‏دیگــر هــر چــه میــزان‬ ‫اســترس ســازمانی باالتــر باشــد‪ ،‬عوامــل ذکــر‬ ‫شــده از فراوانــی بیشــتری برخوردارند‪.‬اســترس‬ ‫باعــث فشــارهای روانــی بســیار بــر روی فــرد‏می‬ ‫شــود کــه ایــن فشــارها بــه شــکل هــای مختلــف‬ ‫دررفتــار فــرد درمحیــط کاری خــود را نشــان مــی‬ ‫دهــد برخــی از ایــن رفتارهــا عبارتنــد از‏‪:‬‬ ‫‏‪ -‬زود رنجی یا پرخاشگری دربرخورد با‬ ‫همکاران و مراجعین‬ ‫‏‪ -‬بی تفاوتی و بی عالقگی به اراستگی ظاهر‬ ‫کالهبرداری از افراد جویای کار با شگرد‬ ‫بسته بندی محصوالت در منزل‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا درج اگهــی اســتخدام‬ ‫کار در منــزل در ســایت دیــوار از افــراد جویــای کار کالهبــرداری‬ ‫می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن‬ ‫خبر گفت‪ :‬با ارائه مرجوعه قضایی توســط خانمی به اداره پلیس‬ ‫مبنــی بــر اینکــه از وی در فضــای مجــازی کالهبــرداری شــده اســت‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنــا بــه اظهــارات شــاکیه مشــخص شــد کــه‬ ‫وی بــا مشــاهده اگهــی اســتخدام کار در منــزل بــا اگهــی‬ ‫دهنــده تمــاس گرفتــه و مبلــغ ‪ 5‬میلیــون ریــال بابــت‬ ‫خریــد دســتگاه بســته بنــدی و تامیــن مــواد اولیــه پرداخــت‬ ‫خود و دیگران‬ ‫‏‪ -‬کاهــش خالقیــت‬ ‫و فقــدان اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس‬ ‫‏‪ -‬بی تفاوتی نسبت به‬ ‫کار و افزایش اشتباهات‬ ‫‏‪ -‬عدم توانایی تمرکز‬ ‫بر روی کار و ناتوانی‬ ‫درتصمیم گیری‬ ‫‏‪ -‬خستگی مفرط‬ ‫ناراحتی و احساس گناه‬ ‫‏‪ -‬ناتوانی درتحمل‬ ‫اطرافیان و تمایل به‬ ‫انزوا‬ ‫همــه ایــن عوامــل درنهایــت منجــر بــه کاهــش‬ ‫بهــره وری و افزایــش ضایعــات می شــود و‬ ‫ازطــرف دیگــر ایــن افــرا بــه علــت ناتوانــی‬ ‫درکنتــرل احساســات‪،‬‏ناتوانــی درتصمیم گیــری‬ ‫صحیــح و دیگــر مــوارد ذکردشــده اســتعداد‬ ‫فوق العــاده درایجــاد حادثــه بــرای خــود و‬ ‫دیگــران پیــدا می کننــد‏‪.‬‬ ‫راههای مقابله با استرس‬ ‫بــرای مقابلــه بــا اســترس بایســتی عوامــل و‬ ‫زمینه هــای اســترس را شناســایی تــاراه کارهــای‬ ‫مناســب بــا انهــا بــه کار گرفتــه وعوامل اســترس‬ ‫زا تعدیــل ‏شــوند‪ .‬اســترس درســازمان اثــرات‬ ‫نامطلوبــی بــر کمیــت و کیفیــت کارکارکنــان بــر‬ ‫جــای می گــذارد و عوامــل و ریشـه های اســترس‬ ‫ســازمانها تنهــا درســازمان‏نیســت بلکــه عوامــل‬ ‫اســترس زای بــرون ســازمانی مختلفــی وجــود‬ ‫دارنــد کــه شــخص را بــا تنــش و اســترس روبــرو‬ ‫مــی ســازد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب فــرد بــا اســترس‏وارد‬ ‫ســازمان شــده و ازطــرف دیگــر عوامــل ســازمانی‬ ‫اســترس فــرد را افزایــش مــی دهــد‏‪.‬‬ ‫برخــی از راههــای کاهــش اســترس درمحیــط‬ ‫کــرده اســت و پــس از جلــب اعتمــاد و تبلیغــات اغــوا‬ ‫کننــده در خصــوص درامدزایــی شــغل مربوطــه‪ ،‬مبلــغ‬ ‫دریافتــی بابــت تهیــه مــواد اولیــه و دســتگاه بســته بنــدی‬ ‫از وی نیــز اخــذ شــده بــود و پــس از ان شــخص اگهــی‬ ‫دهنــده پاســخگوی تمــاس نبــوده اســت‪.‬‬ ‫کار بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‏‬ ‫‏‪ -‬اطالعــات و منابــع مــورد نیــاز جهــت انجــام‬ ‫درســت کارهــا را فراهــم اوریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬دریــک زمــان فقــط یــک کار را انجــام دهیــد‬ ‫تافشــارهای وارد بــر خــود را کاهــش دهیــد ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬یــک راه ارتباطــی بــرای تقابــل اجتماعــی بیــن‬ ‫دیگــر کارکنــان و مدیــران ایجــاد کنیــد ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬پیشنهادهای دیگران درکمک به خود را بپذیرید‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬وانایــی هــای خــود را بشناســید و بیــش از حــد‬ ‫از خــود انتظــار نداشــته باشــید ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬محیــط فیزیکــی مناســب فراهــم اوریــد و ا‬ ‫زموقعیــت هــای پــر اســترس دوری کنیــد ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬کارهایــی را انجــام دهیــد کــه برایتــان لــذت‬ ‫بخــش و شــای افرینننــد ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬ســعی کنیــد اوقــات خــود را بــا کســانی‬ ‫بگذرانیــد کــه مصاحبــت باانهــا برایتــان لــذت‬ ‫بخــش باشــد و نــه باکســانی کــه انتقــاد کننــده‬ ‫و خــرد ه گیرنــد ‏‪.‬‬ ‫تکنیک های ارامش بخش را به کار برید ‏‪.‬‬ ‫‏‪-‬یــک واکنــش نســبت بــه اســترس‪ ،‬خشــمگین‬ ‫شــدن اســت دربــاره نحــوه غلبــه بــر خشــم خــود‬ ‫بیشــتر بیاموزید‏‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫کارشناســان‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا اعتــراف بــه‬ ‫جــرم خــود بیــان داشــت کــه بــا هــدف کســب منافــع مالــی اقــدام‬ ‫بــه انتشــار اگهی هــای جعلــی کار در منــزل جهــت بســته بندی‬ ‫محصــوالت کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب پــس از دریافــت‬ ‫مبالغــی از متقاضیــان‪ ،‬تلفــن همــراه خــود را از دســترس خــارج‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی بــه شــهروندان و بخصــوص افــراد‬ ‫جویــای کار توصیــه کــرد‪ :‬مراقــب اگهی هــا و تبلیغاتــی کــه‬ ‫بــر روی ســایت هایی نظیــر شــیپور و دیــوار و یــا شــبکه های‬ ‫اجتماعــی منتشــر می شــود باشــند‪ ،‬ســایت های تبلیغاتــی‬ ‫انجــام معاملــه را در بســتر فیزیکــى بــر عهــده خریــدار و‬ ‫فروشــنده واگــذار کرده انــد‪ ،‬بنابرایــن شــهروندان بایــد‬ ‫پــس از رویــت کاال یــا خدمــات و احــراز هویــت طــرف‬ ‫معاملــه هرگونــه تبــادل وجهــى را بــه صــورت حضــوری‬ ‫انجــام دهنــد تــا گرفتــار کالهبــرداران نشــوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪352‬‬ ‫برد و باخت باینری رمز ارزها‬ ‫قربانی گرفت‬ ‫پلیس فتا از باخت ‪ 850‬میلیون ریالی یکی از هموطنان‬ ‫در پــی حضــور در ســایت هــای پیــش بینــی و شــرط بنــدی‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبرگفــت‪ :‬بــا مراجعــه یکــی از هموطنــان بــه اداره پلیــس کــه‬ ‫بــا در دســت داشــتن شــکوائیه قضایــی از ســوی دادســرای‬ ‫رســیدگی بــه جرایــم رایانــه ای تقاضــای رســیدگی بــه شــکایت‬ ‫خــود مبنــی بــر برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی اش را‬ ‫داشــت‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات اولیــه خــود بــه پلیــس فتــا‬ ‫از برداشــت ‪ 850‬میلیــون ریــال وجــه بــه صــورت انتقــال‬ ‫غیرمجاز به حســاب بانکی فرد ناشناســی خبر داد و خواهان‬ ‫شناســایی عامــل برداشــت غیــر مجــاز از حســاب خــود شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬در بررســی هــای مقدماتــی‬ ‫کارشناســان دریافتنــد وجــوه ســرقت شــده صــرف خریــد رمــز‬ ‫ارز تتــر در بســتر فضــای ســایبری شــده اســت و در بررســی‬ ‫هــای فنــی و پلیســی و اســتعالمات الرم از مبــادی ذیربــط‬ ‫عامــل برداشــت غیــر مجــاز شناســایی و جهــت توضیحــات‬ ‫بیشــتر بــه پلیــس فتــا اســتان فراخوانــده شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬متهــم کــه پســر شــاکی بــود بــا‬ ‫شرمســاری جــرم خــود را پذیرفــت و در رابطــه بــا بــزه انتســابی‬ ‫گفــت بــا اطــاع از موجــودی حســاب بانکــی پــدرم و اگاهــی‬ ‫از رمــز عبــور گوشــی وی و همچنیــن بــا همدســتی یکــی از‬ ‫دوســتانم‪ ،‬موجودی حســاب پدرم را به حســابی دیگر منتقل‬ ‫کــرده بــودم و بــا تبدیــل ان بــه رمــز ارز‪ ،‬روزانــه ‪ 20‬دالر را در‬ ‫ســایتی کــه نوعــی شــرط بنــدی بــه صــورت باینــری یــا همــان‬ ‫صفــرو یــک بــود از دســت دادم و بــرای جبــران یــک اشــتباه؛‬ ‫اشــتباه بــزرگ تــری را مرتکــب شــدم‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران فضــای ســایبری بــه ویــژه والدیــن توصیــه‬ ‫کــرد ‪ :‬مراقــب رفتــار خــود و فرزندانمــان در فضــای ســایبری‬ ‫باشــیم زیــرا تکــرار یــک عمــل؛ شــرطی شــدن ان فعــل را در‬ ‫پــی خواهــد داشــت و البتــه رویکــرد ســایت هــای شــرط بنــدی‬ ‫بــر همیــن اصــل متکــی مــی باشــد‪ .‬بنابرایــن از هموطنــان‬ ‫خواســتاریم از ورود به ســایت هایی که محتوای شــرط بندی‬ ‫را دارنــد پرهیــز نمــوده تــا بــه صــورت عــادت روزانــه در نیایــد‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت کــه هرگونــه فعالیــت ائــم ازحضــور‬ ‫تبلیــغ و ایجــاد بســتر ســایت هــای شــرط بنــدی در قانــون‬ ‫جمهــوری اســامی جــرم میباشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــد در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در‬ ‫فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا‬ ‫نســبت بــه دریافــت خدمــات ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا بهرمنــد گردنــد و یــا بــا ادرس الکترونیکــی‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز تریــن اخبــار‬ ‫و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای‬ ‫ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫دستگیری فروشنده مجازی‬ ‫قرص های کمیاب‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت‬ ‫از شناســایی و دســتگیری خریدار و فروشــنده قرص های‬ ‫کمیــاب در فضــای مجــازی و کشــف بیــش از ‪ 2000‬عــدد از‬ ‫انــواع ایــن داروهــا خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬رئیــس‬ ‫پلیس فتــا پایتخــت در خصــوص ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــی رصــد و پایــش مســتمر فضــای مجــازی مشــخص شــد‬ ‫فــرد یــا افــرادی در یکــی از شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه‬ ‫فــروش انــواع داروی کمیــاب می کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات خــود را اغاز‬ ‫کردنــد و در تحقیقــات اولیــه متوجــه شــدند شــخصی بــا‬ ‫ایجــاد یــک کانــال تلگرامــی اقــدام بــه فــروش داروهــای‬ ‫کمیــاب مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬افســران ســایبری ایــن پلیــس بــا بررســی های همه‬ ‫جوانــب پرونــده و بهــره گیــری از روش هــای علمــی و فنــی‬ ‫موفــق شــدند مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا بــه دســت امــدن اطالعــات هویتی‬ ‫متهــم و پــس از تشــریفات قضایــی‪ ،‬در نهایــت مجــرم در‬ ‫یکــی از مناطــق جنوبــی تهران دســتگیر شــد و بیــش از ‪2000‬‬ ‫قلــم داروی کمیــاب از محــل اختفــای وی کشــف گردیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫طبیعت زیبای روستای زیارت گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 03‬اگوست ‪ 23 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 352‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪03-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫هنگامه خاندوزی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه‬ ‫اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان‬ ‫کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای این شهرســتان در مناطق جنگلی بوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافتهــای‬ ‫تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان هیرکانــی‬ ‫کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی دریــای خــزر‬ ‫اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان «مــوزه‬ ‫ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن مجموعــه‬ ‫ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی بــه کار خــود‬ ‫ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی قــرار گرفــت و‬ ‫در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم و محتــوای جدیــد‪،‬‬ ‫فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪ ،‬چادرشــب‬ ‫بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای موجــود در‬ ‫ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای ایجــاد چنیــن‬ ‫مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر کــدام از ایــن حرف‬ ‫را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ مــوزه‬ ‫گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪ ،‬چهارمیــن‬ ‫ن شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه کشــور‬ ‫مــوزه تخصصــی باســتا ‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه‬ ‫در طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن‬ ‫ســوم تــا دوره پهلــوی معرفــی شــده انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم از‬ ‫لــوازم و اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن ‪ ۸‬تــا ‪۱۴‬‬ ‫قمــری بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باســتان شناســی ان‬ ‫نیــز زوایایــی از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪ ۵۰۰۰‬ســال پیــش تــا‬ ‫اواخــر دوره قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در بخــش دیگــر مــوزه‪،‬‬ ‫فضایــی تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار دارد کــه بــه نمایــش‬ ‫موضوعــات مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجــاری مجموعــه ســنگ و گوهــر‬ ‫امتیســت از تیــر مــاه ســال ‪ 1389‬فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــاء ســطح علــم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری‬ ‫نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های مختلــف‬ ‫نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان در‬‫بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و روحانــی‬ ‫شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و از قــرن ششــم‬ ‫هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق چوبــی‬ ‫نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روســتای توریســتی بــاغ گل بــن گــرگان بــاغ گلبــن‬ ‫‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد‬ ‫جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪۹۰۲‬‬ ‫نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب‬ ‫بــه روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب‬ ‫بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی‬ ‫کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای‬ ‫دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره‬ ‫وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجــود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانــی کــه از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن را بــه خاطــر فضای ســبز و زیبا جنگل‬ ‫انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت‬ ‫کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد‬ ‫اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬وی در‬ ‫محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج می گفتند‬ ‫ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه‬ ‫بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان مــی شــد‬ ‫روستای گردشگری‬ ‫باغ گلبن‬ ‫تجربـه ای مانــدگار و خیــال انگیــز بــا ســفر‬ ‫بــه طبیعــت رویایــی روســتای گردشــگری‬ ‫بــاغ گلبــن گــرگان‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫اســتان گلســتان اســت کــه در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی و در ‪ ۷‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصرابــاد‪،‬‬ ‫از جنــوب بــه روســتای زیــارت‪ ،‬از شــرق بــه‬ ‫روســتای نومــل و از غــرب بــه نهارخــوران‬ ‫گــرگان متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت‬ ‫یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه‬ ‫کنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه‬ ‫مســابقات اســب دوانی با مقامات اســتراباد‬ ‫برگــزار میشــد و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه‬ ‫محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده‬ ‫دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه روســتای بــاغ گلبــن‬ ‫دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل‬ ‫قول هــای فراوانــی وجــود دارد‪ ،‬می گوینــد‬ ‫زمانــی کــه روســها از مرزهــای شــمالی وارد‬ ‫شــهر گــرگان شــدند روســتای بــاغ گلبــن را‬ ‫بــه خاطــر فضــای ســبز و جنــگل انبــوه و اب‬ ‫و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا بــه ایــن محــل امــد‪.‬‬ ‫ایشــان در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه‬ ‫بــه ان بــاغ نارنــج می گفتنــد ســکونت گزیــد‬ ‫کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود‬ ‫و زیبایــی خاصــی داشــت و هرکــس وارد‬ ‫ان می شــد بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و‬ ‫تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن‬ ‫مشــهور شــد‪.‬‬ ‫بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور‬ ‫زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ‬ ‫بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن‬ ‫روســتا کشــت میشــد توتــون‬ ‫بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایــی‬ ‫بــرای خشــک کــردن توتون هــا‬ ‫در روســتا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت های موجــوددر‬ ‫روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در تمــام فصــول‬ ‫ســال قابلیــت جذب گردشــگران‬ ‫رادارد‪.‬‬ ‫روســتای توریســتی توسکســتان گــرگان توسکســتان‪،‬‬ ‫روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪15‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪.‬‬ ‫توسکســتان‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪ 15‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 220‬نفــر (‪ 58‬خانــوار) بوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ابتــدای جنــگل توسکســتان درشهرســتان‬ ‫گــرگان قراردارد‪.‬جــاده ای اســفالته از میــان ان می گــذرد‬ ‫کــه انتهــای ان شــاهرود مــی باشد‪.‬روســتای توسکســتان‬ ‫یکــی از روســتاهای شــهر گــرگان اســت کــه در دل جنــگل‬ ‫توسکســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون جمعیــت زیــادی در ایــن روســتا ســکونت‬ ‫نــدارد و تعــداد انــدک افــرادی کــه در ایــن روســتا ســاکن‬ ‫هســتند افــراد مســن هســتند و جوان ترهــا بــرای‬ ‫تحصیــل و کســب درامــد بــه گــرگان مهاجــرت کرده انــد‪.‬‬ ‫مســیر ایــن جــاده مناظــری خواهیــد دیــد کــه قابــل وصــف‬ ‫نیســت ! ایــن جــاده مســیری پرپیــچ و خــم را طــی مــی کنــد‬ ‫تــا ایــن کــه بــه بــاال تریــن نقطــه خــود ‪،‬یعنــی منطقــه جهــان‬ ‫نمــا برســد‪.‬‬ ‫در روستای علی اباد باغی بزرگ‬ ‫به نام کوشک علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتری شــمال شــرقی بجنورد‪ ،‬در روســتای علی اباد باغی بزرگ با درختانی کهنســال دیده می شــود که نشــان از قدمت‬ ‫طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامند‪ .‬این ســاختمان متعلق‬ ‫بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم تریــن الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪ .‬دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد‬ ‫گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل‬ ‫یــک حوضخانــه بــا ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ و ســقف‬ ‫با اســتفاده از تیرهای چوبی ســاخته شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه‬ ‫رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخی از ســفرنامه های‬ ‫قدیمــی نیــز نــام بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده اســت‪ .‬ناصرالدیــن شــاه قاجــار‬ ‫هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان‬ ‫حکمرانــی ســردار مفخــم‪ ،‬حاکــم بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ و بنــای‬ ‫تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جرگالن یکی از مناطق و بخشــهای مربوط به شهرســتان بجنورد میباشــد که دارای طبیعت زیبا و در برخی مناطق بکر ودســت‬ ‫نخــورده اســت‪ .‬در فاصلــه حــدود ‪۱۰‬کیلومتــری جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعی قرار گرفته اســت‬ ‫بــاغ دره دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز و جــرگالن اســت کــه زبــان‬ ‫هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قــارچ هــای ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای‬ ‫ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع این نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا اندازه گیری کــرده اند‬ ‫درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختان‬ ‫پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی کنــد چیــزی کــه درایــن طبیعــت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند‬ ‫ترکیب دره های عمیق ووســیع مملوازدرختچه های چتری‪,‬ســبزباصخره هایی که برش ســنگهای انها باورنکردنی اســت صخره هایی‬ ‫بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه هــای پــراب ‪-‬بوتــه هــای زرک و ترشــک و تمشــک اینها‬ ‫قســمتی از زیبایــی هــای ایــن منطقــه اســت کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر ایــن‬ ‫منطقــه بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطف نیســت‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!