روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 351 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 351

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 351

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 351

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 11 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /02‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /22‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪351‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫نفس های اخر تاالب اق قشالق‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫پشت پرده افزایش قیمت سیمان‬ ‫به بهانه قطعی برق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۲‬درصدی خرید گندم‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫تمدید تعطیلی بازار گنبدکاووس‬ ‫یک هفته دیگر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی(‪)4‬‏‬ ‫‪6‬‬ ‫پروژه محوری اصل‬ ‫واقعیت در راهیاب‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫‪3‬‬ ‫تبیین هــای اجتماعــی بــه بهتریــن وجــه از واقعیــت اجتماعــی موجــود‬ ‫پرده بــرداری می کننــد و بحــران هویــت بیشــتر از انکــه اقتصــادی‪ ،‬سیاســی یــا‬ ‫امنیتــی باشــد‪ ،‬پدیــده ای اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫امــروز جامعــه ایرانــی و به خصــوص نســل جــوان در حــوزه فرهنــگ نیازمنــد‬ ‫یــک واکنــش نظــام فرهنگــی اســت و ایــن مهــم بســیج و هم افزایــی همــه‬ ‫دســتگاه ها و مــردم بــا همــان رویکــرد اتــش بــه اختیــار را می طلبــد‪.‬‬ ‫به زعــم حقیــر بیانیــه گام دوم انقــاب کــه بــر جوانــان تاکیــد دارد همــان‬ ‫واکنــش نظــام فرهنگــی موجــود اســت کــه نیــاز اســت تــا بــا تــاش و همــت‬ ‫بیشــتری در ان غــور رســی و تعمــق بشــود تــا ایــن گام بــا شــناخت و فهــم‬ ‫درســت پرصالبــت و بااقتــدار برداشــته شــود‪.‬‬ ‫ارزش واقعــی ایــن بیانیــه را اینــدگان خواهنــد فهمیــد‪ .‬ایــن نســخه تجویــزی‬ ‫اســت مخصــوص جامعــه ایرانــی در عصــر حاضــر کــه جامع الشــرایط اســت و‬ ‫می تواند درمانی بر مســائل و اســیب های اجتماعی مانند بحران هویت باشــد‪.‬‬ ‫غور رسی به معنای به کنه و حقیقت کاری یا چیزی رسیدگی کردن است‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪0911 - 767 - 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫‪8‬‬ ‫خسارت ‪ ۴۵۶‬میلیارد ریال باران‬ ‫تابستانه به شرق گلستان‬ ‫سرهنگ دوم دکتر سجاد نامور‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غات ه‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بحران هویت در جامعه ایرانی (از علم و هنر تا ورزش)‬ ‫شــناخت و تعریفــی کــه انســان از خــود و‬ ‫توانایی هایش دارد شــخصیت او را شــکل می دهد‪.‬‬ ‫ایــن شــناخت در اثــر تعامــل و کنــش متقابــل بــا دیگــران در جریــان زندگــی‬ ‫اجتماعــی بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫هویــت همــان شــخصیت اجتماعــی افــراد اســت کــه بــا مقوله هایــی ماننــد‬ ‫تعلق خاطــر‪ ،‬ملی گرایــی‪ ،‬اصالــت جمــع و ماننــد این هــا قرابــت دارد و یکــی‬ ‫از عناصــر اصلــی ایجــاد اتحــاد و انســجام افــراد بــا یکدیگــر و ســازمان دهنــده‬ ‫حیــات اجتماعــی انســان ها اســت‪.‬‬ ‫بحران هویت یکی از پدیده های دوران مدرن اســت که در اثر ان انســان ها‬ ‫از ریش ـه های اصلــی بومــی و ملــی خــود جداشــده و بــه جهانــی بزرگ تــر در‬ ‫عرص ـه ی فراملــی و بین المللــی می پیوندنــد کــه امــروزه ایــن اتصــال بیشــتر‬ ‫از اینکــه از نــوع مســتقیم و حقیقــی باشــد از مســیر غیرمســتقیم و مجــازی‬ ‫برقــرار می شــود و بــه بیــان دقیق تــر گفتــه می شــود کــه بحــران هویــت ناشــی‬ ‫از اتصــال هویــت انســان بــه ماشــین (ماشــینیزم) اســت‪.‬‬ ‫در ایــران اولیــن بــار در دوره قاجــار بــا افزایــش تعامــات بــا دنیــای غــرب‬ ‫نشــانه هایی از بحران هویت مشــاهده شــد‪ ،‬در دوره ی پهلوی اول‪ ،‬رضاشــاه‬ ‫بــا اتخــاذ برخــی سیاس ـت های غربــی و مدرنیزاســیون اجبــاری ماننــد کشــف‬ ‫حجــاب بــا محوریــت مقابلــه بــا دیــن و مذهــب و نوســازی در ســطح ظاهــر‬ ‫بــر ایــن بحــران دامــن زد کــه واکنــش نظــام فرهنگــی ظهــور جنبش هــای‬ ‫ملی گرایــی ماننــد ملــی شــدن صنعــت نفــت بــود‪.‬‬ ‫در دوره محمــد رضاشــاه ایــن سیاســت ها بــا جدیــت بیشــتری دنبــال شــد‬ ‫تــا این کــه نظــام فرهنگــی موجــود بــا انقــاب اســامی زمینه ســاز تحــوالت‬ ‫اساســی در جریــان بازگشــت بــه دیــن و ســنت های ملــی و اســامی شــد‪.‬‬ ‫بحــران هویــت پدیــده ای مختــص بــه کشــور ایران نیســت بلکــه در همه جای‬ ‫دنیــا قابل مشــاهده اســت؛ امــا انچــه حائــز اهمیــت اســت تاثیــر مســتقیم‬ ‫هویــت بــر ایجــاد نظــم‪ ،‬امنیــت و توســعه اســت‪ .‬از اولیــن پیامدهــای بحــران‬ ‫هویــت شــکل گیری بی نظمــی و اشــفتگی اجتماعــی و بــروز اســیب های‬ ‫اجتماعــی نوپدیــد اســت‪.‬‬ ‫انســان بی هویــت ماننــد تکــه ابــر ســیالی در هواســت کــه بــا هــر جریــان بــاد‬ ‫بــه این ســو و ان ســو کشــیده می شــود‪.‬‬ ‫انســان بی هویــت و بی ریشــه موجــودی از درون تهــی اســت کــه در یــک‬ ‫ســرگردانی دائمــی مــدرن بــه ســر می بــرد‪ .‬ایــن روزهــا شــاهد ظهــور و بــروز‬ ‫نمودهایــی از بحــران هویــت در بیــن شــهروندان و به خصــوص نخبــگان‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬برخــی از ســلبریتی ها اعــم از بازیگــران و ورزشــکاران هســتیم‬ ‫کــه بــا پشــت کــردن بــه ارزش هــای بومــی و ملــی و دینــی خود مســحور دنیایی‬ ‫سراســر نامتعیــن شــده اند کــه بــه ان تعلــق ندارنــد‪.‬‬ ‫البتــه مســائل اجتماعــی چندعاملــی هســتند ولیکــن در اکثــر مــوارد‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫بــه گفتــه فرمانــداران و مدیــران شهرســتان های کاللــه‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫مراوه تپــه و گنبــدکاووس واقــع در شــرق اســتان گلســتان بارش هــای شــدید‬ ‫و رگبــاری بــاران روزهــای ششــم تــا هشــتم مردادمــاه جــاری ‪ ۴۵۶‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال بــه بخــش کشــاورزی‪ ،‬راه هــا‪ ،‬معابــر و تاسیســات شــهری‬ ‫و برخــی منــازل مــردم ایــن خطــه خســارت زد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فرمانــدار کاللــه در ایــن خصــوص اظهارداشــت کــه بــارش ‬ ‫رگبــاری بــاران در چنــد روز گذشــته ‪ ۲۹۷‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال بــه زیرســاخت های‬ ‫ایــن شهرســتان در بخش هــای مختلــف خســارت زد کــه بیشــترین میــزان ان بــا ‪۱۷۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال مربــوط بــه ‪ ۳۰۰‬هکتــار مزرعــه شــالی بــود‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری افــزود‪ :‬وقــوع ســیالب هشــت میلیــارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــه ‪ ۴۴‬کیلومتــر جــاده بیــن مــزارع کشــاورزی کاللــه نیز اســیب‬ ‫زد و تــا کنــون خســارت مربــوط بــه پل هــا‪ ،‬اســفالت و راه هــای اصلــی و فرعــی‬ ‫شهرســتان هــم ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه حــدود ‪ ۵۰‬واحــد مســکونی در مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫کاللــه براثــر بــاال امــدن اب رودخانــه «اق ســو» و جــاری شــدن ســیالب‬ ‫ناشــی از بارش هــای رگبــاری و نقطــه ای دچــار ابرفتگــی شــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫طبــق بــراورد تیم هــای ارزیــاب بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خســارت ایــن‬ ‫خانه هــا ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و خســارت وارده بــه معابــر و جــداول‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان نیــز در مجمــوع ‪ ۳۴‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ابراهیمــی تــودرواری‪ ،‬بارش هــا ‪ ۲۷‬میلیــارد ریــال بــه حــوزه اب و‬ ‫فاضــاب کاللــه نیــز خســارت زد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرمانــدار مینودشــت نیــز گفــت کــه طبــق اخریــن ارزیابی هــای انجام‬ ‫شــده بــاران شــدید و رگبــاری روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته در مجمــوع بیــش از‬ ‫‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال بــه حــوزه کشــاورزی شــامل ‪ ۶‬هکتــار مزرعــه شــالی‪ ۵۰ ،‬راس‬ ‫دام ســبک‪ ،‬ســه هــزار کیلوگــرم علوفــه دام‪ ۹ ،‬دســتگاه موتــور پمــپ اب و ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتــر جــاده بیــن مــزارع ایــن شهرســتان خســارت زد‪.‬‬ ‫ســیدابوالفضل حســینی نیا افــزود‪ :‬بیشــترین خســارت ســیالب اخیــر بــا ‪۴۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال مربوطــه بــه جــاده بیــن مــزارع اراضــی کشــاورزی مینودشــت اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــرق گلســتان نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت کــه ســیالب و ابگرفتگــی ناشــی از بــارش شــدید بــاران چند روز گذشــته‬ ‫درمجمــوع ‪ ۷۷‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال بــه حــوزه راه هــای اصلــی و‬ ‫فرعــی‪ ،‬عشــایری و بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان مــرزی خســارت زد‪.‬‬ ‫امانگلــدی ضمیــر‪ ،‬خســارت حــوزه راه هــای اصلــی و فرعــی از جملــه روســتای‬ ‫مــرزی نارلــی اجــی ســو و جــاده مراه تپــه بــه شــیخلر را ‪ ۲۶‬میلیــارد ریــال را‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲۴‬کیلومتــر از راه هــای عشــایری ایــن شهرســتان‬ ‫نیــز تخریــب شــد کــه بــراورد خســارت ان ‪ ۳۲‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میــزان خســارت بــاران بــه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬بــاب ابنیــه عشــایر مراوه تپــه را ‪ ۹‬میلیــارد ریــال ذکــر‬ ‫کــرد و اظهارداشــت‪ :‬بــارش شــدید بــاران همچنیــن بــه محصــول ‪ ۱۵‬هکتــار زمیــن زراعی مبلغ‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬بــه ســه دســتگاه موتــور اب و یــک دســتگاه تراکتــور جمعــا‬ ‫بــه مبلــغ ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال و بــه ‪ ۱۳‬راس دام ســنگین و ‪ ۲۰۰‬راس دام ســبک‬ ‫کشــاورزان ایــن شهرســتان درمجمــوع چهــار میلیــارد و ‪ ۶۵۰‬میلیــون ریــال خســارت زد‪.‬‬ ‫همچنیــن حبیــب الــه زارع سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس نیــز‬ ‫خســارت بارش هــای شــدید و رگبــاری بــاران چنــد روز گذشــته بــه حــدود ‪ ۶۰‬هکتــار‬ ‫از زمین هــای زراعــی‪ ،‬یــک واحــد مرغــداری ‪ ۱۶‬هــزار قطعــه ای و ‪ ۹‬موتــور پمــپ اب‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان را درمجمــوع ‪ ۲۱‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ن گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه و مینودشــت حــدود ‪ ۶۴۵‬هــزار نفــر‬ ‫چهــار شهرســتا ‬ ‫جمعیــت دارنــد کــه در جریــان بارندگــی شــدید‪ ،‬طغیــان رودخانه هــا و جریــان یافتــن‬ ‫ســیالب چنــد روز گذشــته متحمــل بیشــترین خســارت شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲‬شهرســتان ازادشــهر و گالیکــش نیــز در جریــان بارش هــای‬ ‫اخیــر دچــار خســارت شــدند کــه تمــاس خبرنــگار ایرنــا بــا مدیــران انهــا بــرای‬ ‫دریافــت حجــم خســارات وارده بــی نتیجــه مانــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یک شــنبه ‪ 10‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 48,680,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 11,003,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 108,790,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 113,530,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 60,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 38,250,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪351‬‬ ‫پشت پرده افزایش‬ ‫قیمت سیمان به بهانه‬ ‫قطعی برق‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان‬ ‫اینکــه کمیســیون بــا دعــوت از وزیــر صمــت علــل‬ ‫گرانــی یکبــاره ســیمان را جویــا شــد گفــت‪ :‬از منظــر‬ ‫اقــای رزم حســینی قطعــی بــرق صنایــع علــت‬ ‫گرانــی بــود کــه اعضــای کمیســیون ان را نپذیرفتنــد‬ ‫چراکــه قبــل از قطعــی بــرق ماجــرای افزایــش‬ ‫قیمــت مصالــح کلیــد خــورده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬اســماعیل حســین‬ ‫زهــی بــا اشــاره بــه علــل افزایــش قیمــت مصالــح‬ ‫ســاختمانی و راهکارهــای کنتــرل ان‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه یکــی از علــل اصلــی افزایــش قیمــت‬ ‫مصالــح ســاختمانی عــدم وجــود نظــارت عالیــه در‬ ‫ایــن حــوزه هســت‪ .‬از انجــا کــه نظــارت جــدی از‬ ‫ســوی دولــت اعمــال نمــی شــود شــاهد افزایــش‬ ‫قیمــت هــای غیرمعقــول در ایــن حــوزه هســتیم‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال قیمــت هــر کیســه ســیمان در‬ ‫درب کارخانــه ‪ ۱۷‬الــی ‪ ۲۴‬تومــان اســت امــا در‬ ‫بــازار بــاالی ‪ ۱۰۰‬تومــان بــه دســت مصــرف کننــده‬ ‫داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از علــل دیگــر ایــن‬ ‫امــر ورود برخــی از مصالــح ســاختمانی بــه ویــژه‬ ‫ســیمان بــه بــورس اســت؛ چراکــه عــده خاصــی در‬ ‫ایــن بــازار خریــداری کــرده و بــا قیمــت باالتــر بــه‬ ‫دســت مصــرف کننــده خــرد مــی رســانند‪ .‬یکــی از‬ ‫علــل دیگــر بحــث صــادرات اســت؛ تولیــد برخــی از‬ ‫مصالــح نظیــر ســیمان در داخــل کشــور دو برابــر‬ ‫نیــاز اســت امــا بــه دلیــل عــدم نظــارت در مبانــی‬ ‫خروجــی کشــور و قاچــاق بــه خــارج مشــکالتی در‬ ‫بــازار بــه وجــود امــده اســت‪ .‬بایــد جلــو صــادرات تــا‬ ‫زمــان اشــباع بــازار گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم خــاش در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت بــه کمیســیون عمــران فراخوانــده شــد و‬ ‫علــل گرانــی از منظــر ایشــان قطعــی بــرق صنایــع‬ ‫بــود کــه اعضــای کمیســیون ان را نپذیرفتنــد‬ ‫چراکــه قبــل از قطعــی بــرق نیــز افزایــش قیمــت‬ ‫مصالــح کلیــد خــورده بــود‪ .‬در نهایــت مقــرر شــد‬ ‫تــا در گام نخســت بعــد نظارتــی وزارت صمــت و‬ ‫مجلــس تقویــت شــده و دســت دالالن از ایــن‬ ‫بــازار کوتــاه شــود و در گام دوم جلــوی صــادرات تــا‬ ‫اشــباع بــازار گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫تنها با در خانه ماندن‬ ‫در مقابل ویروس‬ ‫کرونا در امان باشیم‪.‬‬ ‫تغییر کاربری های بی رویه‬ ‫و بی ضابطه کشاورزی‬ ‫تغییــر کاربری هــای بــی رویــه و بــی ضابطــه‪ ،‬توســعه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬قطعــه بنــدی زمین هــا و بــه دنبــال ان افزایــش‬ ‫ارزش افــزوده زمین هــا‪ ،‬وسوس ـه ها بــرای ادامــه ایــن رویــه را‬ ‫افزایــش داده و تاکنــون اقــدام مناســبی بــرای ان انجــام نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نفس های اخر تاالب اق قشالق‬ ‫تــاالب اق قشــاق شهرســتان بجنــورد بــه‬ ‫عنــوان تنهــا بازمانــده سیالبدش ـت های شــمال‬ ‫شــرق کشــور در خراســان شــمالی‪ ،‬ایــن‬ ‫روزهــا گرفتــار خشکســالی شــده و بــه علــت‬ ‫بــی توجهــی ذی نفعــان و مســووالن در حــال‬ ‫خشــک شــدن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دشــت ســیالبی‬ ‫یــا سیالبدشــت‪ ،‬ســرزمین پســت و همــواری‬ ‫اســت کــه در کنــار رودی قــرار دارد و اگــر رود‬ ‫طغیــان کنــد‪ ،‬ســیل ان دشــت را فــرا می گیــرد‪.‬‬ ‫تاالب اق قشــاق واقع در حدفاصل روســتای‬ ‫اق تپه و روســتای قشــاق حصار گرمخان یکی‬ ‫از تــاالب هــای بــاارزش در خراســان شــمالی‬ ‫اســت کــه بــا تمامــی ظرفیــت هــای اقتصــادی‬ ‫و توســعه گردشــگری کــه دارد در ســایه بــی‬ ‫توجهــی هــا حــال روز خوبــی نــدارد و در معــرض‬ ‫تبدیــل شــدن بــه کانــون گــردو غبــار اســت‪.‬‬ ‫مــردم بجنــورد و کشــاورزان منطقــه بــه یــاد‬ ‫دارنــد کــه در دهه هــای اخیــر‪ ،‬خــاک حاشــیه‬ ‫رودخانــه اتــرک و تــاالب اق قشــاق همیشــه‬ ‫ب داشــته اســت‪ ،‬امــا اکنــون برداشــت های‬ ‫ا ‬ ‫بــی رویــه از رودخانــه اتــرک ایــن تــاالب را در‬ ‫معــرض نابــودی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫النــه بلدرچین هــا و پرســه گربــه هــای وحشــی‬ ‫همیشــه بــرای مــردم ایــن خطــه خاطــره ســاز‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا اکنــون نــه از بلدرچیــن هــا خبر‬ ‫اســت و نــه ماهیــان رودخانـه ای اطــراف و نــه از‬ ‫گربــه هــا‪ .‬ســال هــای ســال اســت کــه صــدای‬ ‫بلدرچیــن در بیشــه زارهــا و النــگ زارهــای‬ ‫ســیالب دشــت اق قشــاق شــنیده نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــوی دود ناشــی از ســوزاندن نیزارهــا بــه طمــع‬ ‫افزایــش زمین هــای کشــاورزی از یــک طــرف‪،‬‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و خشکســالی ها هــم از‬ ‫طرفــی دیگــر‪ ،‬نفــس ایــن تــاالب بــاارزش را بــه‬ ‫شــماره انداختــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــی توجهــی هــا بــه تــاالب ارزشــمند اق‬ ‫قشــاق در حالــی اتفــاق افتــاده کــه ایــن تــاالب‬ ‫قــرار اســت ثبــت ملــی شــده و در فهرســت‬ ‫تــاالب هــای ملــی حفاظــت شــده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫تــاالب هــای حواشــی رودخانــه اتــرک از نــوع‬ ‫تــاالب هــای رودخانــه ای هســتند کــه در چاله هــا‬ ‫و مناطق کم شــیب تر حاشــیه رودخانه و در اثر‬ ‫کاهش شــدت جریان ســیالب ها و رســوبگذاری‬ ‫ذرات رســی و ریــز دانــه و در نتیجــه کاهــش‬ ‫نفوذپذیــری زمیــن و تجمــع اب شــکل گرفتــه انــد‬ ‫و گســترش ســازندهای زمیــن شناســی ریزدانــه‬ ‫ماننــد ســازندهای شــیلی و مارنــی سرچشــمه‬ ‫و ســنگانه در ارتفاعــات باالدســت و نواحــی‬ ‫مشــرف بــه رود اتــرک عامــل اصلــی تامیــن ایــن‬ ‫رســوبات ریز دانــه بــوده انــد‪.‬‬ ‫انباشــت روســوب ها در گذر زمان موجب رشــد‬ ‫و نمــو و اســتقرار گیاهــان ســازگار بــا ایــن شــرایط‬ ‫و ایــن محیــط ماننــد انــواع نــی‪ ،‬گــز رودخانــه ای‪،‬‬ ‫خانــواده گندمیــان و برخــی درختچــه هــا شــده و‬ ‫مــکان مناســبی بــرای زاد و ولــد انــواع پرنــدگان‬ ‫بومــی و مهاجــر فراهــم امــده اســت‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد هیدروژئومرفولــوژی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬محیط های‬ ‫تاالبــی یــک اکوسیســتم مرکــب از اب‪ ،‬هــوا‪،‬‬ ‫خــاک‪ ،‬پوشــش گیاهــی و حیــات وحــش اســت‬ ‫کــه در گــذر زمــان و در طــی صدهــا هــزار ســال بــه‬ ‫تعــادل اکولوژیــک بــا یکدیگــر و بــا محیــط اطــراف‬ ‫خــود رســیده انــد‪ .‬تــاالب هــا‪ ،‬نیزارهــا و اولنــگ‬ ‫زارهــا نقــش مهمــی را در تعــادل اکوسیســتم‪،‬‬ ‫تولیــد اکســیژن و پاکیزگــی هــوا‪ ،‬مامــن مناســبی‬ ‫بــرای حضــور پرنــدگان‪ ،‬کنتــرل فرســایش و جذب‬ ‫گــرد و غبــار و ممانعــت از تولیــد و گســترش‬ ‫ریزگردهــا بــه عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫بهمــن هوشــمند اظهــار داشــت‪ :‬ایــن محیــط ها‬ ‫مــکان مناســبی بــرای طبیعــت گــردی هســتند و‬ ‫در صــورت حفاظــت و بهــره بــرداری درســت و‬ ‫ایجــاد زیرســاخت ها مــی تواننــد نقــش مهمــی‬ ‫در جــذب عالقه منــدان بــه طبیعــت و توســعه‬ ‫صنعــت گردشــگری در راســتای ایجــاد اشــتغال و‬ ‫توســعه مناطــق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی خواســتار رســیدگی بــه وضعیــت تــاالب‬ ‫اق قشــاق و توجــه ویــژه بــرای صیانــت از ایــن‬ ‫سیالبدشــت شــد‪.‬‬ ‫پیگیری برای ثبت ملی تاالب‬ ‫رییــس محیط طبیعــی اداره کل حفاظت محیط ‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اقدامــات بــرای‬ ‫ثبــت ملــی تــاالب اق قشــاق در شهرســتان‬ ‫بجنــورد در حالــی در دســت پیگیــری اســت کــه‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی‪ ،‬این تــاالب را در‬ ‫معــرض تبدیــل شــدن بــه یک کانــون انتشــار گرد‬ ‫و غبــار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫اســکندر گردمــردی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن تهدیدهــای سیالبدشــت اق قشــاق‪،‬‬ ‫ســوزاندن نیزارهــا اســت کــه در ســال هــای اخیــر‬ ‫شــدت گرفتــه و گریبانگیــر حاشــیه رودخانــه هــای‬ ‫ایــن اســتان شــده اســت و ســطح اب در اطــراف‬ ‫رودخانــه بــاال اســت و بــه همیــن دلیــل بــرای‬ ‫کشــاورزی مناســب نیســت اما ســودجویان و افراد‬ ‫محلــی بــا انجــام زهکشــی‪ ،‬زمین را خشــک کــرده و‬ ‫بــرای کشــت امــاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تغییــر کاربری هــای بــی رویــه و‬ ‫بــی ضابطــه‪ ،‬توســعه کشــاورزی‪ ،‬قطعــه بنــدی‬ ‫زمین هــا و بــه دنبــال ان افزایــش ارزش افــزوده‬ ‫زمین هــا‪ ،‬وسوســه ها بــرای ادامــه ایــن رویــه را‬ ‫افزایــش داده و تاکنــون اقــدام مناســبی بــرای ان‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــه زار و اولنــگ زارهــا در ایــن‬ ‫ســیالب دشــت محــل رویــش انــواع گیاهــان در‬ ‫معــرض انقــراض همچــون انــواع ارکیده هــا و یــا‬ ‫شــصت عروســان اســت امــا برداشــت بی رویــه‬ ‫بــرای مصــارف کشــاورزی و نیــز خشکســالی ها‪،‬‬ ‫زیســت گونــه هــای مختلــف جانوری ابــزی و کنار‬ ‫ابــزی را هــم در معــرض خطــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫رییــس محیط طبیعــی اداره کل حفاظت محیط ‬ ‫زیســت خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ســیاه‬ ‫ماهــی یــک نــوع ماهــی رودخانــه ای اســت که در‬ ‫ســال هــای دور بــه وفــور در رودخانــه اتــرک دیــده‬ ‫مــی شــد امــا بــه علــت برداشــت هــای بــی رویــه‬ ‫و خشکســالی‪ ،‬اکنــون بــه ســختی مــی تــوان ایــن‬ ‫گونــه ابــزی را مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تــاالب مامــن‬ ‫پرنده هــای مهاجــر از جملــه درنــا‪ ،‬حواصیــل‪،‬‬ ‫انــواع اردک هــا و خــروس کــردی هــم هســت و‬ ‫در ســال هــای دورتــر گربــه جنگلــی و یــا ســایر‬ ‫گونــه هــا هــم در میــان بیشــه زارهــای حاشــیه‬ ‫رودخانــه اتــرک دیــده مــی شــدند امــا هیــچ‬ ‫اثــری از انهــا دیــده نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام‬ ‫شــده قــرار اســت تــاالب اق قشــاق واقــع‬ ‫در حدفاصــل روســتای اق تپــه و روســتای‬ ‫قشــاق حصــار گرمخــان‪ ،‬بــه عنــوان تــاالب‬ ‫ملــی ثبــت شــود کــه ایــن تــاالب مــی توانــد‬ ‫در اینــده بــه عنــوان تــاالب بیــن المللــی ارتقــا‬ ‫یابــد در ایــن صــورت بــا اعمــال مدیریــت بیــن‬ ‫بخشــی و پایــدار مــی تــوان از حمایــت هــای‬ ‫بیــن المللــی هــم بــرای صیانــت از ایــن تــاالب‬ ‫ارزشــمند اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رییــس محیط طبیعــی اداره کل حفاظت محیط ‬ ‫زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تــاالب اق‬ ‫قشــاق‪ ،‬بازمانــده زیســتگاه هــای تاالبــی شــمال‬ ‫شــرق کشــور‪ ،‬یک ســیالب دشــت باارزش و مهم‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن زیســتگاه اکنــون رو بــه خشــکی‬ ‫اســت و تــداوم ایــن وضعیــت‪ ،‬مــی توانــد بــه‬ ‫عنــوان کانــون گــردو غبــار بــدل ســازد‪.‬‬ ‫دســت محیــط زیســت بــرای اقــدام قانونــی‬ ‫بســته اســت‬ ‫معــاون پایــش و نظــارت اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی هــم بــا بیــان‬ ‫اینکــه بهبــود وضعیــت تــاالب نیــاز بــه مدیریــت‬ ‫فرابخشــی دارد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تــاالب اکنون‬ ‫بــه عنــوان مناطــق چهارگانــه تحــت مدیریــت‬ ‫محیــط زیســت نیســت و بــر ایــن اســاس ایــن‬ ‫اداره کل نمــی توانــد اقــدام قانونــی بــرای صیانــت‬ ‫از ان انجــام دهــد؛ بــا ایــن حال پرونــده تاالب اق‬ ‫قشــاق بــرای ثبــت ملــی بــه تهــران ارســال شــده‬ ‫اســت در اولیــن نشســت شــورای عالــی حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت بررســی مــی شــود‪.‬‬ ‫حســین هراتــی دربــاره وضعیــت فعلــی تــاالب‬ ‫اق قشــاق گفــت‪ :‬یکــی از اســیب هــا در ایــن‬ ‫تــاالب بــاارزش‪ ،‬ســوزاندن نیزارهــا در اطــراف‬ ‫رودخانــه اســت‪ ،‬حــذف ایــن نیزارهــا توســط افراد‬ ‫محلــی و بــا هــدف توســعه زمین های کشــاورزی‬ ‫انجــام مــی شــود کــه الودگــی اب‪ ،‬هــوا و خــاک‬ ‫را بــه همــراه دارد انتظــار مــی رود دســتگاه هــای‬ ‫متولــی از ایــن تخلــف زیســت جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ارزش‬ ‫افــزوده زمیــن هــا افزایــش یافتــه‪ ،‬اکنــون بیشــه‬ ‫زارهــا و نیزارهــا توســط ســودجویان ســوزانده‬ ‫می شــود‪ ،‬زمین هــا قطعــه بنــدی شــده و خریــد‬ ‫و فــروش مــی شــود‪ ،‬ســوزاندن نیزراهــا در‬ ‫ســال های اخیــر تشــدید شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاالب هــا و بیشــه زار‬ ‫اطــراف رودهــا‪ ،‬عــاوه بــر کنتــرل ســیالب ها و‬ ‫گــرد و غبــار‪ ،‬بــه ترســیب کربــن بــه عنــوان عامــل‬ ‫مهــم ســامت شــهر و روســتا‪ ٬‬کمــک مــی کنــد‬ ‫از ایــن رو صیانــت از ایــن سیالبدشــت دارای‬ ‫اهمیــت فــراوان اســت‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه و نــام گــذاری تــاالب اق قشــاق‬ ‫بــه ‪ ۲‬دلیــل بــوده اســت‪ ،‬ایــن تــاالب در‬ ‫میانــه ی روســتاهای اق تپــه و قشــاق واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنیــن خواهرخواندگــی تــاالب‬ ‫اق قشــاق بــا تــاالب بیــن المللــی قــره قشــاق‬ ‫در اذربایجــان شــرقی دلیــل نامگــذاری ایــن‬ ‫تــاالب اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫کاربردهای نوشابه در زندگی روزمره‬ ‫شــاید شــما نیــز نوشــابه را به دلیــل مضــرات فراوانــش از ســبد خریدتــان‬ ‫حــذف کــرده باشــید؛ ولــی کاربــرد نوشــابه فقــط نوشــیدن همــراه غــذا نیســت!‬ ‫نوشــابه اســتفاده های فراوانــی دارد‪ ،‬از رفــع بــوی بــد لبــاس تــا شست وشــوی‬ ‫ظــروف و پاک کــردن زنگ زدگــی فلزات‪.‬ادامــه شــماره ‪349‬‬ ‫‪ .۱۸‬کشتن و دفع حشرات‬ ‫حشــرات نیــز ماننــد مــا عاشــق ایــن نوشــیدنی شــیرین گازدارنــد‪ .‬اگــر در اطــراف‬ ‫شــما پــر از حشــرات اســت و گرفتــن انهــا کار ســختی اســت‪ ،‬می توانیــد چنــد‬ ‫قوطــی بــاز نوشــابه را در مکان هایــی ماننــد نزدیــک پنجــره قــرار دهیــد تــا‬ ‫حشــرات جــذب انهــا شــوند‪ .‬وقتــی حشــرات روی قوطــی می نشــینند‪ ،‬به راحتــی‬ ‫می توانیــد انهــا را بگیریــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد نوشــابه را روی النــه مورچه هــا‬ ‫و سوس ـک های داخــل کابینــت اســپری کنیــد و از شــر انهــا خــاص شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬کاربرد نوشابه در کوددهی گل ها‬ ‫بــا ریختــن نوشــابه پــای گل هایــی ماننــد ازالیــا و یاســمن می توانیــد انهــا را بــا‬ ‫کــودی بی خطــر و مؤثــر تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬تمیزکردن پنجره ها‬ ‫نوشــابه شیشـه پاک کنی ارزان اســت‪ .‬اسیدســیتریک‪ ،‬از مــواد اصلــی موجــود‬ ‫در نوشــابه‪ ،‬تمیزکننــده ای عالــی اســت کــه بــرای تمیزکــردن پنجره هــای‬ ‫شیش ـه ای اســتفاده می شــود‪ .‬دســتمالی پارچ ـه ای را در نوشــابه خیــس کنیــد‬ ‫و روی شیشــه بمالیــد‪ .‬ســپس شیشــه را بــا اب بشــویید تــا مــواد باقی مانــده‬ ‫نوشــابه شــیرین روی شیشــه باقــی نمانــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬تمیزکردن کف‬ ‫نوشــابه شــوینده چندمنظــوره ای اســت کــه بــا ان می توانیــد کــف اشــپزخانه یــا‬ ‫کــف و کاش ـی های حمــام را تمیــز کنیــد‪ .‬بــرای درخشــان کردن کــف اشــپزخانه‬ ‫یــا حمــام‪ ۱ ،‬قوطــی نوشــابه را داخــل ســطل اب بریزیــد و از ان بــرای تمیزکــردن‬ ‫کــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬فرکردن موها‬ ‫اسیدفســفریک موجــود در نوشــابه کوتیکول هــای مــو را منقبــض می کنــد‬ ‫و موجــب افزایــش فرهــای طبیعــی موهــا می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر به دنبــال‬ ‫روشــی ارزان بــرای فرکــردن موهایتــان هســتید‪ ،‬انهــا را بــا نوشــابه بشــویید‪.‬‬ صفحه 2 ‫اضافــه شــدن ‪ 27‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع تامیــن شــرب شهرســتان های ازادشــهر و رامیــان در مــرداد مــاه‬ ‫🔸مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا اتمــام حفــر و تجهیــز دو حلقــه چــاه ‪ 27 ،‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع‬ ‫تامیــن شهرســتان ازادشــهر اضافــه مــی شــود 🔸ســید محســن حســینی مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان در بازدیــد‬ ‫از طــرح هــای ابرســانی شهرســتان هــای ازادشــهر و رامیــان اظهــار کــرد‪ :‬تجهیــز چــاه شــماره ‪ 3‬طــرح ابرســانی بــه ازادشــهر‬ ‫توســط شــرکت اب منطقه ای اســتان انجام شــده و بزودی با اتمام برق رســانی ان تحویل شــرکت ابفا شــده و وارد شــبکه‬ ‫شــرب می شــود‪....‬‬ ‫افزایش منابع‬ ‫اب شرب شرق‬ ‫گلستان‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1400‬‬ ‫اموزش های موازی راهی به‬ ‫سوی نابودی اموزش اصولی‬ ‫کاهش ‪ ۸۲‬درصدی خرید‬ ‫گندم در خراسان شمالی‬ ‫اموزش هــای مــوازی بــا مــا چــه از شــهرداری چــه جهادکشــاورزی‬ ‫و فنــی و حرفــه ای و دیگــر ارگان هــا کــه بــه قیمــت کمتــر و یــا‬ ‫رایــگان و قطعــا کیفیــت پایین تــر و بــدون تخصــص و فقــط‬ ‫بــه ان امــوزش بــرای رفــع تکلیــف گفتــه می شــود و ایــن‬ ‫ســخت ترین ضــرر بــرای اموزشــگاه ها محســوب می شــود و‬ ‫ســخت تر از ان ضربــه بــه همــان ســازمان اســت کــه گفتــه‬ ‫می شــود کــه دوره فنی حرفــه ای گذرانده انــد ولــی کاری بلــد‬ ‫نیســتندو ایــن بازخــورد بــرای اموزشــگاه هــم هســت کــه جایــی‬ ‫کــه دوره دیــده اســت خــوب نبــوده و اســتاد تخصــص کافــی بــرای‬ ‫امــوزش نداشــته و کســی کنترلــی بــر امــوزش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫پروژه محوری اصل واقعیت در راهیاب‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫خانــم مهــری عــرب خابــوری موســس و مدیــر‬ ‫اموزشــگاه راهیــاب بــا رشــته فوق دیپلــم معمــاری‬ ‫و مهندســی نرم افــزار گفــت‪ :‬در ســال هــزار ســیصد‬ ‫و هشــتاد و یــک اموزشــگاه خــود را زیــر نظــر‬ ‫فنی حرفــه ای و ســازمان کار و امــور اجتماعــی‬ ‫اســت تاســیس کــردم اولیــن مجــوز اموزشــگاه را‬ ‫بــا رشــته کامپیوتــر گرفتــم کــه پـس از مدتــی مــدرک‬ ‫حســابداری بــه اموزش هــا اضافه شــد کــه هم اکنون‬ ‫پنــج رشــته اموزشــی داریــم کــه شــامل رشــته‬ ‫کامپیوتــر مهندســی عمــران مهندســی الکترونیــک‬ ‫حســابداری و روباتیــک بــه مجموعــه اموزشــگاه‬ ‫افزوده ایــم کــه در هررشــته مربــی اموزشــی خانــم و‬ ‫اقــا داریــم کــه هــر مربــی متخصــص و تحصیل کرده‬ ‫دانشــگاهی همــان رشته اســت و همچنیــن مجــوز‬ ‫اموزشــگاه مــا بــرای اقایــان و خانم هــا اســت در واقــع‬ ‫اصلــی کــه در اموزشــگاه مــا رعایــت می شــود کــه‬ ‫مــا را از بقیــه اموزشــگاه هــا متمایــز می کنــد پــروژه‬ ‫محــوری اســت یعنــی بــه غیــر از اینکــه اســتاندارد‬ ‫فنــی و حرفـه ای را امــوزش مــی دهیم در پایــان دوره‬ ‫از هنــر اموزهــا تحقیــق مــی خواهیــم به طــور مثــال‬ ‫اگــر ‪ word‬اموزش دیــده باشــند یــک تحقیــق کامــل‬ ‫در نــرم افــزار ‪ word‬ازشــون تحویــل مــی گیریــم و بــه‬ ‫جــز مربــی بایــد مدیــر اموزشــگاه کــه خــودم هســتم‬ ‫نشــان مــی دهنــد کــه اگر اشــکالی در کارشــان باشــد‬ ‫بــا توضیــح مجــدد کاررا اصــاح مــی کنــد و تحویــل‬ ‫مــی دهــد کــه ایــن پــروژه محــوری نســبت بــه ســن‬ ‫هنــر امــوزان هســت یعنــی اگــر هنرامــوز در ســن‬ ‫دوره ابتدایی باشــد از رشــته خودش در ســطح ســن‬ ‫و توانایــی خــودش ازش تحقیــق مــی خواهیــم چون‬ ‫تمــام کالس هــای اموزشــگاه مــا بــه ترتیــب ســن‬ ‫اســت بــه طــوری کــه در کالس نوجوانــان هنرجــوی‬ ‫ســن ابتدایــی یا دانشــگاهی نداریــم هرکالس طبق‬ ‫پایــه ســن و تحصیــل هنــر امــوزان تشــکیل مــی‬ ‫شــود_تمام ایــن کارهــا طبــق همان نــرخ تعرفه فنی‬ ‫و حرفــه ای هســت و هزینــه پــروژه محــوری جــدا از‬ ‫شــاگردان دریافــت نمــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اموزشــگاه مــا بــا شــرکت کاریابــی‬ ‫همــکاری مــی کنــد بــه طــوری کــه از شــرکت کاریابــی‬ ‫بــا مــا تمــاس مــی گیرنــد کــه نیــاز بــه نیــرو در رشــته‬ ‫معمــاری دارنــد‪ .‬مــا از بیــن شــاگردان رشــته معماری‬ ‫معرفــی مــی کنیــم بعــد از مصاحبــه بعضــی هــا وارد‬ ‫بــازار کار مــی شــوند‪.‬بعضی از هنرجویــان پــس از‬ ‫پایــان دوره اشــون خودشــون شــروع بــه کار مــی کنــد‬ ‫اقــای موالیــی یکــی از هنــر امــوزان مــا بــوده کــه دوره‬ ‫نرم افزار موبایل گذرانده است و در سطح پیشرفته‬ ‫اموزش‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪351‬‬ ‫ادامه داده است و بار علمی و توانایی باالیی دارد و‬ ‫هــم اکنــون بــرای خــودش مغــازه دارد و کار نــرم افزار‬ ‫موبایــل انجــام مــی دهد‪.‬چنانچــه مربــی اموزشــگاه‬ ‫مــن بــه هــر دلیلــی نتوانــد روزی بــه اموزشــگاه‬ ‫بــرای تدریــس بیایــد بنــده از او مــی خواهــم بــرای‬ ‫امــوزش بــه هنرجویــان روزی دیگــر بــه کالس بیایــد‪.‬‬ ‫عــرب خابــوری افــزود‪:‬در اموزشــگاه مــا مربــی هــای‬ ‫خانــم و اقــا هســتند کــه تیــم تخصصــی تشــکیل‬ ‫داده ایــم کــه هرکســی رشــته و زمینــه تحصیــل‬ ‫خــودش بعنــوان مربــی مشــغول کار اســت و در طی‬ ‫ایــن چندســال از زمــان افتتــاح اموزشــگاه تعدیــل‬ ‫نیــرو نداشــتیم وچــه بســا نیروهــای اضافــه کــرده ایم‬ ‫و کار و رشــته هــای اموزشــی را افزایــش داده ایــم‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا شــرایط اقتصــادی و شــرایط‬ ‫کرونــا اضافــه کــرد‪:‬اول اینکــه مــن بــه عنــوان کار‬ ‫افریــن بایــد بــه قــدری خــوب امــوزش بدهــم کــه‬ ‫هنرامــوز پــس از تکمیــل دوره و گرفتــن گواهینامــه‬ ‫ســازمان فنــی و حرفــه ای زمانــی کــه جــذب بــازار‬ ‫کارشــد بــه طــور مثــال در رشــته گرافیــک کــه بایــد‬ ‫کارت ویزیــت طراحــی کنــد وقتــی توانایــی الزم را‬ ‫بــرای طراحــی و چــاپ یــک کارت ویزیــت را نداشــته‬ ‫باشــد اطرافیــان مــی گوینــد کجــا امــوزش دیــده‬ ‫اســت؟اگر مــن اموزشــگاه و همــکاران مــن کیفیــت‬ ‫امــوزش خودمــان را بــاال ببریــم دیگــران نیــز بــه مــا‬ ‫اعتمــاد مــی کننــد‪.‬و در نتیجــه اســتقبال بیشــتری به‬ ‫ســمت اموزشــگاه های مــا و مــدارک فنــی حرف ـه ای‬ ‫می شــود و بــرای جــذب کار اعتمــاد بیشــتری بــه‬ ‫وجــود مــی ایــد کــه وقتــی شــخصی دوره اموزشــی‬ ‫در اموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای گذرانــده اســت‬ ‫پــس قابــل اعتمــاد اســت و از پــس کار بــر مــی ایــد و‬ ‫بــا خیــال راحــت مــی توان کار را به دستشــان ســپرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬انتظــاری کــه مــا از مســئولین‬ ‫داریــم کالســهای مــوازی کــه بیــن شــرکت هــا و‬ ‫اموزشــگاه های مــا هســت عملکــرد مــا را کــم‬ ‫می کنــد و ضــرر ســختی را بــه مــا وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال وقتــی مــا بــرای تبلیــغ اموزش هــای‬ ‫خــود بــه اداره یــا شــرکتی مراجعــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫کــه چــه رشــته هایــی را بــرای امــوزش داریــم مدیــر‬ ‫شــرکت در جــواب بــه مــا می گویــد خیلــی خــوب‬ ‫اســت ولــی ســازمان فنــی و حرفــه ای بــه مــا نامــه‬ ‫داده اســت کــه هــر کالســی کــه احتیــاج باشــد بــه‬ ‫رایــگان برگــذار مــی کنــد‪ .‬بــه همیــن خاطررئیــس‬ ‫شــرکت و مدیــر عامــل هیچــگاه زیربــار هزینــه هــای‬ ‫اضافــه نمــی روند‪.‬وقتــی فنی حرفــه ای امــوزش‬ ‫رایــگان دارد و همــان مــدرک و گواهینامــه را صــادر‬ ‫مــی کنــد چــرا بایــد هزینــه اضافــه پرداخــت کنیــم‬ ‫کــه انهــا هــم حرفشــان منطقــی و معقــول اســت‪.‬‬ ‫ایــن اموزش هــای مــوازی بــا مــا چــه از شــهرداری چــه‬ ‫جهــاد کشــاورزی و فنــی و حرفــه ای و دیگــر ارگان هــا‬ ‫کــه بــه قیمــت کمتــر و یــا رایــگان و قطعــا کیفیــت‬ ‫پایین تــر و بــدون تخصــص و فقــط بــه ان امــوزش‬ ‫برای رفع تکلیف گفته می شــود و این ســخت ترین‬ ‫ضــرر بــرای اموزشــگاه ها محســوب می شــود و‬ ‫ســخت تــر از ان ضربــه بــه همــان ســازمان اســت که‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه دوره فنــی حرفـه ای گذرانده انــد‬ ‫ولی کاری بلد نیستندو این بازخورد برای اموزشگاه‬ ‫هــم هســت کــه جایــی کــه دوره دیــده اســت خــوب‬ ‫نبــوده و اســتاد تخصــص کافــی بــرای امــوزش‬ ‫نداشــته و کســی کنترلی بر اموزش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همــکاران اموزشــگاه هــای مختلــف بارهــا‬ ‫ایــن موضــوع اموزش هــای مــوازی را بــه ســازمان‬ ‫فنــی حرفــه ای گوشــزد کرده انــد ولــی توجهــی بــه ان‬ ‫نشــده اســت‪.‬به طــور مثــال نــرم افــزار ‪ 3d max‬کــه‬ ‫نماســازی بــا نــرم افــزار ‪ 3d‬مکــس هســت بــا خــود‬ ‫‪ 3d max‬فرقــی نــداره چــه فرقــی دارد بگویــد علــی‬ ‫اقــا یــا اقــا علــی هــردو یــک معنــی را مــی دهــد و‬ ‫در نهایــت ایــن کــه نــرم افــزار دو میلیــون تومانــی را‬ ‫رایــگان امــوزش مــی دهنــد و ایــن باعــث مــی شــود‬ ‫کــه خیلــی از اموزشــگاه هــا دچــار مشــکل و چالــش‬ ‫شــوند و در نهایــت منجــر بــه تعطیلــی اموزشــگاه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عــرب خابــوری ادامــه داد‪:‬حتــی در دوران کرونــا‬ ‫هیــچ تســهیالت و حمایتــی بــرای مــا در نظــر گرفتــه‬ ‫نشــد و وامــی بــرای خریــد ملــک کــه من مدیــر حدود‬ ‫‪ ۱۹‬ســال دارم کار می کنم ملکی خریداری کنم و یا‬ ‫هیــچ بیمــه ای بــرای مــا موسســان اعمــال نشــد یــک‬ ‫بیمــه ای کــه مدیــر یــا موسســان رایگان یا بــا حداقل‬ ‫مبلــغ بتوانیــم بیمــه شــویم تــا از طــرف دیگــر مــا‬ ‫نیــز بتوانیــم مربیــان اموزشــگاه را بیمــه کنیــم هیــچ‬ ‫مصوبــه ای بــرای اموزشــگاه هــای خصوصــی کــه زیر‬ ‫نظــر فنــی حرفــه ای هســتند و کارشــان اموزشــی و‬ ‫خدماتــی هســت در نظــر گرفتــه نشــد همــان طــور‬ ‫کــه اداره مالیــات مــارا معــاف کــرده بــا ایــن درصــد‬ ‫کمــی کــه درامــد داریــم بیمــه هــم مــی توانســت‬ ‫اتفــاق خوبــی بــرای مــا رقــم بزند‪.‬ایــن کار بیمــه‬ ‫انگیــزه ی خوبــی بــه مــن مدیــر کــه ‪ ۱۹‬ســال ســابقه‬ ‫فعالیت داشــتم می توانســت باشــد و تا کنون هیچ‬ ‫بیمــه ای نداشــته ام مگــر ان کــه خــود هزینــه ان را‬ ‫پرداخــت کــرده باشــیم کــه مبلــغ ان بیــش از یــک‬ ‫میلیــون تومــان اســت ‪.‬‬ ‫عــرب خابــوری در ارتبــاط بــا امــوزش مجــازی در ایــن‬ ‫دوران کرونــا ادامــه داد‪ :‬در شــرایط کرونــا قــراردادی‬ ‫بیــن ســازمان فنــی حرفــه ای و امــوزش و پــرورش‬ ‫بــرای دانــش امــوزان مقطــع راهنمایــی بنــام طــرح‬ ‫ایــران مهــارت منعقــد شــد کــه اموزشــگاه راهیــاب‬ ‫بــا دبیرســتان صــدف همــکاری داشــته کــه بــا ویدیــو‬ ‫پرژوکتــور و اینترنــت اســتاد امــوزش داده شــد و‬ ‫هنرجویــان توانســتند امــوزش طراحــی کارت ویزیت‬ ‫را بــا ان امــاده کننــد وحتــی خانــواده هــا بابــت ایــن‬ ‫امــوزش مجــازی کــه تاثیــر خوبــی داشــته تشــکر‬ ‫کردنــد و هنرجویــان کارهــای تکمیلــی خــود را بــه‬ ‫اموزشــگاه ارائــه دادنــد و هــم مــا و هــم خانــواده هــا‬ ‫از ایــن کــه خروجــی خوبــی داشــتیم رازی بودیــم‪.‬‬ ‫مدیــر اموزشــگاه راهیــاب اظهــار داشــت‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه اکثــر دانــش امــوزان گوشــی‬ ‫موبایــل دارنــد یــا بــا گوشــی خانــواده هــا کار‬ ‫انجــام مــی دهنــد نــرم افــزار هــای کامپیوتــر بــه‬ ‫نســخه اندرویــد تبدیــل شــده اســت کــه ایــن‬ ‫اپلیکیشـن ها ســاده اســت و هرکســی می تواند‬ ‫بــا چنــد بــار اســتفاده بــه راحتــی یــاد بگیــرد چــون‬ ‫ایکــون هــای مشــخصی دارد کــه کار طراحــی و‬ ‫فتوشــاپ را انجــام مــی دهــد و نیــاز بــه هزینــه‬ ‫بابــت امــوزش نیســت ولــی ایــن اپلیکیشــن هــا‬ ‫نمــی توانــد کار فتوشــاپ را در حــد حرفــه ای‬ ‫انجــام دهنــد و فقــط در حــد رتوش چند عکس و‬ ‫فایــل بــرای فضــای مجــازی خــوب اســت ولــی اگر‬ ‫کســی بخواهــد کار گرافیکــی انجــام دهــد حتمــا‬ ‫بایــد بــا نــرم افزارهــای گرافیکــی ایــن کار را انجــام‬ ‫دهــد چــون خروجــی کیفیــت بــا گوشــی بســیار‬ ‫پاییــن اســت و چــاپ خوبــی نــدارد و فقــط در حــد‬ ‫ســرگرمی مــی شــود اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن هــا بــه قــدری ســاده اســت کــه‬ ‫اصــا توجیــه اقتصــادی نــدارد کــه خانواده هــا‬ ‫بخواهنــد بابــت امــوزش هزینــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬هــم اکنــون نــرم افزارهــای اندرویــد‬ ‫مخصــوص فتوشــاپ بــا گرافیــگ بــاال طراحــی‬ ‫شــده اســت کــه خروجــی خوبــی دارد‪.‬ولــی‬ ‫ایــن ملــزم بــه ایــن اســت کــه طــرف پیشــینه‬ ‫فتوشــاپ روی سیســتم داشــته باشــد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اموزشــی کــه از قبــل گذرانــده اســت‬ ‫و ایکون هایــی کــه در فتوشــاپ سیســتم دیــده‬ ‫اســت بــر روی گوشــی بــه انهــا امــوزش داده‬ ‫شــود و بازهــم ایــن شــرایط بــرای کســی اســت که‬ ‫گوشــی هنراموز قابلیت نصب و اجرا و خروجی‬ ‫ان نــرم افــزار گرافیــک را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چطور با کودکان مذاکره کنیم؟‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان‪ ،‬پــدر و مادرهــا ســاعت های بیشــتری را در خانــه کنــار‬ ‫ـودن بیشــتر به معنــی تعامــل بیشــتر هــم هســت؛‬ ‫فرزنــدان ســپری می کننــد‪ .‬ایــن باهم بـ ِ‬ ‫تعاملــی کــه گاهــی بــه جــدل و بحــث کشــیده می شــود‪ .‬کــودکان خواســته های زیــادی را در‬ ‫طــی روز مطــرح می کننــد‪ .‬ایــا می تــوان از مهارت هــای مذاکــره شــغلی مان بــرای مذاکــره بــا‬ ‫کــودکان هــم بهــره ببریــم؟ بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬احساسات‬ ‫کــودکان مــا خــوب می داننــد چگونــه احساســات مــا را بــه بــازی بگیرنــد تــا بــه چیزهایــی‬ ‫کــه می خواهنــد برســند‪ .‬انهــا از ابزارهــای کامــا متفاوتــی نســبت بــه همکارانمــان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ :‬مثــل گریـه زاری‪ ،‬ســروصدا راه انداختــن‪ ،‬اســتفاده از احساســات یکــی از والدیــن‬ ‫علیــه دیگــری‪ ،‬ان هــم بــا شــدت زیــاد؛ چراکــه انهــا می داننــد قــرار نیســت به خاطــر‬ ‫رفتارهایشــان اخــراج شــوند و مــا هــم نمی توانیــم انهــا را تــرک کنیم‪ .‬مذاکره کننــدگان موفق‬ ‫می داننــد چگونــه روی موضــوع متمرکــز باقــی بماننــد‪ ،‬امــا ایــن کار در خانــه و در مواجــه بــا‬ ‫کــودکان چنــدان ســاده نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تکرار‬ ‫مذاکــره و چانـه زدن بــا کــودکان مــدام تکــرار می شــود‪ :‬صبحانــه‪ ،‬ناهــار‪ ،‬شــام و هــر زمانــی‬ ‫کــه انهــا مــا را در خانــه ببینــد؛ امــا در ســر کار این طــور نیســت‪ .‬تکــرار و اصــرار کــودکان تــوان‬ ‫ذهنــی مــا را بــرای ایســتادگی در برابــر خواسته هایشــان تحلیــل می بــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬غیرمنتظره بودن‬ ‫خواســته های کــودکان‪ ،‬ناخواســته و ناگهانــی از راه می رســند‪ .‬انهــا بــدون مقدمــه و بی پرده‬ ‫وارد مذاکــره بــا مــا می شــوند‪ .‬ســر کار‪ ،‬مــا ایــن فرصــت را داریــم تــا از قبــل امــاده جلســه‬ ‫شــویم و از نظــر روحــی ـ روانــی خودمــان را امــاده کنیــم؛ امــا در مواجهــه بــا کــودکان بعیــد‬ ‫اســت فرصتــی بــرای امادگــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــا وجــود تمــام ایــن چالش هــا ‪ ،‬مشــکل اصلــی در ایــن اســت کــه مــا از مها رت هــای‬ ‫مذاکــره ای کــه ســر کار یــاد گرفته ایــم در خانــه اســتفاده نمی کنیــم‪ .‬اســتفاده از ایــن‬ ‫مهارت هــا در مواجهــه بــا کــودکان و اعضــای خانــواده باعــث رفــع بســیاری از کشــمکش ها‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در وقــت‪ ،‬حــل مشــکالت فــوری و نیــز بهبــود روابــط خانوادگــی می شــود‪.‬‬ ‫در محــل کار‪ ،‬مــا درک روشــنی از اهــداف مذاکــره داریــم و حدومرزهــا کامــا شــفاف اند؛‬ ‫ی قــدرت گرفتــار‬ ‫امــا در خانــه و در مقابــل کــودکان‪ ،‬اغلــب در منجــاب احساســات و بــاز ‬ ‫می شــویم‪ .‬بــرای درک بــازی قــدرت بــه مثــال زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫پــدر و مــادری بــا فرزندشــان بــر ســر اینکــه موقــع بیــرون رفتــن کاله بــر ســر کنــد توافــق‬ ‫کرده انــد؛ امــا وقتــی کــودک اعــام می کنــد قصــد نــدارد کالهــش را بــر ســر بگــذارد‪ ،‬انهــا وارد‬ ‫کشمکشــی می شــوند بــر ســر اینکــه حــرف چــه کســی بایــد بــه کرســی بنشــیند‪ .‬به جــای ورود‬ ‫بــه ایــن بــازی بی نتیجــه‪ ،‬بایــد هــدف اصلــی را درک کنیــم‪ .‬در اینجــا‪ ،‬گــرم نگه داشــتن ســر‬ ‫بچــه و پیشــگیری از ســرماخوردن او هــدف اصلــی اســت و نــه کاله ســرکردن!‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تــا بدیــن لحظــه ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬تــن گنــدم‬ ‫مــازاد بــر مصــرف کشــاورزان اســتان خریــداری‬ ‫شــده اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۸۲‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدجالل موســوی‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬مــاه از‬ ‫اغــاز خریــد محصــول گنــدم کاران اســتان گذشــته‬ ‫و برداشــت ایــن محصــول در مناطــق مختلــف رو‬ ‫بــه پایــان اســت امــا امســال میــزان خریــداری بســیار‬ ‫ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن درحالــی اســت کــه در مــدت مشــابه‬ ‫پارســال کشــاورزان اســتان بیــش از ‪ ۱۱۵‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم بــه دولــت تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫موســوی گفــت‪ :‬فصــل خریــد گنــدم رو بــه پایــان‬ ‫اســت و شــماری از مراکــز خریــد ایــن محصــول‬ ‫غیرفعــال اســت امــا در صــورت نیــاز و اقبــال‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬مراکــز امادگــی دارنــد تــا فعــال شــده و‬ ‫خریــد را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬تــن گنــدم در‬ ‫قالــب ســه هــزار و ‪ ۱۹۱‬محمولــه از یکهــزار و ‪۷۷۴‬‬ ‫کشــاورز خریــداری شــده اســت کــه ارزش ریالــی ان‬ ‫‪ ۹۵۹‬میلیــارد و ‪ ۲۵۹‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وجــوه مربــوط بــه خریــد گنــدم‬ ‫در کمتریــن زمــان پرداخــت مــی شــود و کشــاورزانی‬ ‫کــه تــا اول مردادمــاه گنــدم را تحویــل داده انــد‪،‬‬ ‫وجــوه را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون کشــاورزن ســه میلیــارد ریــال بابــت‬ ‫تحویــل گنــدم‪ ،‬مطالبــه دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬پارســال ‪ ۱۳۱‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم تولیــدی کشــاورزان اســتان خریــداری و‬ ‫ذخیــره ســازی شــد‪.‬‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا ســبب شــد تــا‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از گنــدم و جــوی دیــم زارهــای خراســان‬ ‫شــمالی از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفتــه بــود کــه کاهــش بارندگــی‬ ‫و خشکســالی ‪ ۳۸‬هــزار هکتــار از اراضــی دیمــزار‬ ‫غــات ( جــو و گنــدم ) اســتان را نابــود کــرد و بــر‬ ‫اســاس بررســی کارشناســی حــدود ‪ ۳۶‬هــزار هکتــار‬ ‫از اراضــی دیمــزار مربــوط بــه گنــدم و مابقــی نیــز‬ ‫مــزارع کشــت جــو اســت‪.‬‬ ‫فقط با کم کردن یک درجه‬ ‫از دمای کولر برق را برای‬ ‫یکدیگر پایدار کنیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 11‬مرداد بجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 29‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪351‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کودکان ‪ ۱۰‬درصد از مبتالیان‬ ‫کرونا را تشکیل می دهند‬ ‫قطب جنوب و نگهداری‬ ‫غذا در یخچال‬ ‫خیلــی هــا بــر ایــن باورنــد کــه همــه چیــز بایــد ســر‬ ‫جایــش باشــد و بــه قولــی هــر چیــز بــه جــای خویــش‬ ‫نیکوســت‪ .‬امــا بایــد بپذیریــم مطلــق وجــود نــدارد و‬ ‫هیــچ وقــت همــه چیــز ســرجایش نیســت‪ .‬نبایــد هــم‬ ‫باشــد کــه اگــر باشــد یــک جــای کار مــی لنگــد! امــا‬ ‫اینکــه هیــچ چیــز ســرجایش نباشــد مقولــه دیگــری‬ ‫اســت و بایــد ریشــۀ ان را کاویــد و جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫ایــران کشــوری بــا منابــع بســیار غنــی بــه لحــاظ‬ ‫نیــروی انســانی و فکــری و منابــع طبیعــی و خــدادادی‬ ‫اســت کــه ذکــر جزئیــات انهــا از حوصلــه ایــن مقــال‬ ‫خــارج اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی و خدمــات درمانــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه هدف گیــری‬ ‫ســویه دلتــای هنــدی بیشــتر بــه ســمت کــودکان اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ ۹.۲۸ :‬درصــد از مبتالیــان ویــروس کرونــا در اســتان‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫امــا بــا وجــود چنیــن منابــع و اســتعدادهایی اوضــاع‬ ‫کشــور چنــدان روبــه راه نیســت و خیلــی چیزهــا ســر‬ ‫جایشــان نیســتند ‪ .‬نظامــی کــه بــه پشــتوانه مــردم در‬ ‫اوان شــکل گیــری حکومــت انــواع و اقســام توطئه هــا‬ ‫از جنــگ و تــرور گرفتــه تــا توطئــه هــای داخلــی و‬ ‫خارجــی و ‪ ...‬را پشــت ســر گذاشــت و بــا بیشــترین‬ ‫تحریــم هــا و کمتریــن امکانــات در برابــر قلــدران‬ ‫جهــان‪ ،‬قدرتنمایــی کــرد‪ ،‬امــروز بــا کوچکتریــن‬ ‫مشــکلی دچــار چالــش مــی شــود و اثــرات ان تــا‬ ‫مــدت هــا در جامعــه باقــی مــی مانــد‪ .‬کار تــا جایــی‬ ‫از خــرک در رفتــه اســت بــرای مــرغ قــرارگاه تشــکیل‬ ‫شــده اســت و امــروز هــم تهیــه ســرم کــه قطعــا ً‬ ‫تمــام مــواد تشــکیل دهنــده ان داخلــی هســتند‪،‬‬ ‫بــه معضــل بیمــاران تبدیــل شــده اســت‪ .‬قیمــت‬ ‫خــودرو و ســیمان و میلگــرد از کارخانــه تــا دســت‬ ‫مصــرف کننــده چنــد برابــر مــی شــود ! بــا بــارش نیــم‬ ‫ســاعت بــاران یــک طــرف مملکــت را ســیل مــی بــرد‬ ‫و همزمــان ســوی دیگــر کشــور از بــی ابــی گریبــان‬ ‫چــاک مــی دهنــد‪ .‬یــک جــای کار مــی لنگــد‪...‬‬ ‫قانــون اساســی همــان قانــون اســت و مــردم همــان‬ ‫مــردم ‪ ...‬امــا بــه نظــر مــی رســد در چینش هــا دچــار‬ ‫اشــتباهات محاســباتی شــده ایــم‪ .‬خــردان را جــای‬ ‫بــزرگان نشــاندیم! حواشــی را بــه متــن ترجیــح دادیــم!‬ ‫شایســته ســاالری را فــدای بلــه قربــان گویــی کردیــم!‬ ‫در تشــخیص اولویــت هــا دچــار مشــکل شــدیم!‬ ‫منافــع عــده ای را بــر منافــع جمــع و حتــی نظــام‬ ‫ترجیــح دادیــم! فســاد بــه ویــژه فســاد اقتصــادی را‬ ‫الپوشــانی کردیــم! فرودســتان را فــدای فرادســتان‬ ‫کردیــم! دانشــمندان را بــه مافیــا فروختیــم! کولبــران‬ ‫را بــا قاچاقچیــان اشــتباه گرفتیــم! صدهــا برابــر یارانــه‬ ‫فقــرا بــه اغنیــا یارانــه دادیم!مصلحــت اندیشــی را‬ ‫جایگزیــن چــاره اندیشــی کردیــم! بــه بانکهــا بنــگاه‬ ‫داری اموختیم! اشتباهات مان را در پس مقدسات‬ ‫مخفــی کردیــم! بــه توصیه هــای رهبــری عمــل نکردیــم‬ ‫و انهــا را پشــت گــوش انداختیــم! بپذیریــم مشــکل از‬ ‫مــردم و ســاختار نظــام و حکومــت نیســت‪ .‬بایــد در‬ ‫چینــش هــا و تصمیمــات دقــت کــرد‪.‬‬ ‫نــه برجــام و مذاکــره بــا غــرب مــا را راهــی ارمــان شــهر‬ ‫می کنــد و نــه صیانــت از فضــای مجــازی مــا را متعهــد‬ ‫و منقلــب ‪ ...‬نــگاه تــک بعــدی بــه مقــوالت‪ ،‬افــت‬ ‫مدیریــت اســت‪ .‬هــر چیــز را بایــد ســر جایش گذاشــت!‬ ‫در قطــب جنــوب هــم غــذا را در یخچــال نگهــداری‬ ‫می کننــد چــرا کــه غــذا در بیــرون یــخ می زنــد!‬ ‫نیاز به مرمت و بازسازی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مساجد شیروان‬ ‫رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شــیروان گفــت‪ :‬اینــک ‪۸۰‬‬ ‫درصد از مســاجد این شهرســتان خراســان شــمالی نیاز به تعمیر‪،‬‬ ‫مرمــت و بازســازی دارد کــه بیشــتر ان در روســتاها اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســعید علیپــور در ایــن خصــوص اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬این شهرســتان ‪ ۲۲۰‬باب مســجد شــهری و روســتایی دارد که‬ ‫بیشتر مساجد روستایی قدیمی ساخت و فرسوده هستند و تاکنون‬ ‫اعتبــار چندانــی بــرای عملیــات عمرانــی ان اختصاص نیافته اســت‪.‬‬ ‫وی بــدون اشــاره بــه میــزان اعتبــار مورد نیاز برای بازســازی مســاجد‬ ‫گفــت‪ :‬وقــوع حــوادث طبیعــی بازســازی‪ ،‬تعمیــر و مرمــت مســاجد‬ ‫بویــژه در روســتاها را دوچنــدان کــرده اســت در حالیکــه ایــن اماکــن‬ ‫مهم تریــن پایــگاه هــای فرهنگــی روســتا و شــهر اســت‪.‬‬ ‫علیپــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتبــار مصــوب ســال گذشــته بــرای‬ ‫تعمیــر مســاجد ایــن شهرســتان ‪ ۴۸۰‬میلیون ریال بــود که بتازگی‬ ‫تخصیــص یافتــه امــا‪ ،‬بــا توجــه بــه افزیــش قیمــت مصالــح ایــن‬ ‫میــزان اعتبــار بــرای مرمــت مســاجد بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شــیروان گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت و جایــگاه مســاجد بــه عنــوان پایــگاه هــای مردمــی‬ ‫انتظارمــی رود بــرای امســال اعتبــار ویــژه ای بــرای عملیــات عمرانی‬ ‫و بازســازی مســاجد در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫علیپــور افــزود‪ :‬هــر مســجد شــهری و روســتایی یــک خــادم دارد‬ ‫کــه انهــا تحــت پوشــش بیمــه نیســتند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس از تمدیــد یــک هفتــه ای گروه هــای‬ ‫شــغلی ‪ ،۲‬ســه و چهــار بــه ســبب وضعیــت قرمــز و شــرایط ســخت‬ ‫کرونایــی ایــن شهرســتان خبــر داد و از بازاریــان خواســت تــا زمــان‬ ‫بهبــود شــرایط بیمــاری و حفــظ ســامت عمومــی مــردم همچنــان‬ ‫مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی در جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫گنبــدکاووس افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۶۱‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در‬ ‫مراکــز درمانــی ایــن شهرســتان بســتری هســتند که ‪ ۴۶‬نفــر انها در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی گروه هــای شــغلی ‪ ،۲‬ســه و چهــار‬ ‫گنبــدکاووس از ‪ ۱۰‬روز پیــش تاکنــون‪ ،‬افــزود‪ :‬تمدیــد یــک‬ ‫هفتــه ای تعطیلــی ایــن گروه هــای شــغلی و اعمــال برخــی‬ ‫محدودیت هــا بــه منظــور حفــظ ســامت عمومــی مــردم و در‬ ‫راســتای مصوبــات ســتاد ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای ابزیــان دامپزشــکی‬ ‫گلســتان گفــت کــه تــا زمان برداشــت محصول مــزارع پــرورش میگوی‬ ‫گمیشــان واقــع در غــرب اســتان تحــت نظــارت دامپزشــکان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار شــاپور فکــوری در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســایت فعــال مــزارع پــرورش میگــو گمیشــان بــه‬ ‫طــور کامــل تحــت کنتــرل بــوده و بــه جــز کارگــران‪ ،‬از ورود ســایر‬ ‫افــراد بــه ایــن محــدوده جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫فصــل رهاســازی بچــه میگــو در مــزارع پرورشــی گلســتان میانــه‬ ‫اردیبهشــت تــا میانــه تیرمــاه و زمــان برداشــت محصول از شــهریور‬ ‫تــا میانــه مهــر اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۷۴‬مزرعــه پــرورش میگــو بــا رهــا‬ ‫ســازی بیــش از ‪ ۱۳۷‬میلیــون قطعــه در ســطح هــزار و ‪ ۲۵۰‬هکتــار‬ ‫در ســایت گمیشــان وجــود دارد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیــش بینــی امســال رهاســازی بچــه میگــو در ســطح‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از مــزارع پــرورش گلســتان بــود ‪.‬‬ ‫پیشــتر ســیدجواد قدس علــوی مدیــرکل شــیالت گلســتان گفتــه‬ ‫بــود ‪ :‬پیــش بینــی می شــود امســال هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن میگــو تولیــد و‬ ‫روانــه بازارهــای داخلــی و خــارج از کشــور شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر گلســتان گفــت کــه ‪ ۶۳‬هــزار و ‪ ۵۴۵‬نفــر از اهالــی ‪ ۱۸‬تــا‬ ‫‪ ۵۰‬ســال مناطــق روســتایی و عشــایری و نیــز شــهرهای زیــر ‪۲۰‬‬ ‫هــزار نفــر اســتان‪ ،‬زیــر پوشــش ایــن صنــدوق قــرار دارنــد کــه ‪۱۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۸۸‬نفــر انهــا زن و بقیــه مــرد هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دانیــال پوالدونــد در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت کــه عضویــت در صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر مختــص مــردان نیســت و همــه افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۱۸‬ســال و کمتــر از ‪ ۵۰‬ســال گلســتان می تواننــد بــا پرداخــت‬ ‫ماهانــه از ‪ ۳۲۵‬تــا ‪ ۹۵۰‬هــزار ریــال بــه عضویــت ایــن صنــدوق‬ ‫دراینــد و از مزایــا و خدمــات ان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عــاوه بــر روســتاییان‪ ،‬عشــایر و کشــاورزان‪،‬‬ ‫راننــدگان حمــل بــار و مســافرین شــهری‪ ،‬شــاغالن حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی‪ ،‬زنبــورداران‪ ،‬کارکنــان مراکــز‬ ‫و شــرکت های وابســته بــه نظــام مهندســی کشــاورزی‪ ،‬منابــع‬ ‫طبیعی و دامپزشــکی ســاکن در شــهرهای زیر ‪ ۲۰‬هزار نفر نیز از‬ ‫گروه هــای هــدف ایــن صنــدوق هســتند کــه می تواننــد از مزایــای‬ ‫ان برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫نیــز بــا هماهنگــی ســتاد اســتانی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا تاکیــد برضــرورت رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی‬ ‫پیشــگیری از کرونــا توســط مــردم گنبــدکاووس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬باوجود‬ ‫ممنوعیــت برگــزاری مراســم عروســی و عــزاداری در ایــن شهرســتان امــا‬ ‫هنــوز برخــی خانواده هــا اقــدام بــه برگــزاری ایــن مراس ـم ها می کننــد‬ ‫کــه برخوردهــا بــا متخلفــان شــدیدتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تنهــا راه کنتــرل بیمــاری کرونــا کــه ســویه جدیــد‬ ‫ان بــه نــام دلتــا بســیار خطرنــاک و قــدرت همه گیــری باالیــی دارد‪،‬‬ ‫رعایــت کامــل شــیوه نامه هــای بهداشــتی و پرهیــز جــدی از تجمعات و‬ ‫دورهمی هــای خانوادگــی اســت‪.‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و در شــرایط‬ ‫قرمــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تنهــا گــروه شــغلی یک شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربــوط به‬ ‫واحدهــای صنفــی مرتبــط بــا ســامت و تامیــن مایحتــاج عمومــی مــردم‬ ‫از جملــه داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر مارکت هــا‪ ،‬فروشــگاه های مــواد غذایــی‬ ‫و زنجیــره ای‪ ،‬نانوایی هــا‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی و واحدهــای تولیــد و‬ ‫توزیــع کننــده مــواد لبنــی و پروتئینــی مجــاز بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنین طبق این دســتورالعمل فعالیت مشــاغل گروه دوم شــامل‬ ‫پاســاژها و مراکــز خریــد و مال هــای فــروش غیــر مــواد غذایــی‪ ،‬تمریــن‬ ‫و انجام مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکز متبرکه و زیارتگاه ها‪ ،‬مســاجد و‬ ‫مصلی هــا‪ ،‬قنــادی یــا شــیرینی فروشــی‪ ،‬اب میــوه و بســتنی فروشــی‪،‬‬ ‫مراکــز تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار‬ ‫فــروش خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره گــذاری اتومبیــل‪ ،‬فــرش و موکــت‬ ‫فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪ ،‬فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫چــاپ دیجیتــال‪ ،‬تزیینــات داخلــی ســاختمان‪ ،‬کادویی فروشــی‪ ،‬عمده‬ ‫فروشــی و خــرده فروشــی پوشــاک‪ ،‬پارچــه فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪،‬‬ ‫مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف و کفــش‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬خــرازی‪ ،‬فروشــگاه لــوازم ارایشــی و‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬شــیرینی پــزی‪ ،‬خشــکبار و اجیــل فروشــی‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره ‪ 1400/1‬خ ش ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تا زمان برداشت محصول‬ ‫مزارع پرورش میگوی تحت‬ ‫کنترل هستند‬ ‫قرار داشتن‪ ۱۴‬هزار زن‬ ‫روستایی تحت پوشش‬ ‫بیمه اجتماعی‬ ‫تمدید تعطیلی بازار گنبدکاووس یک هفته دیگر‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کــودکان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار افشــین دلشــاد در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪:‬در مــوج پنجــم کرونــا ســویه دلتــا‬ ‫از ویــروس کرونــا شــیوع دارد کــه کــودکان را نیــز درگیــر‬ ‫می کنــد و ایــن ســویه از ویــروس ســرعت انتقــال بیشــتر‬ ‫و دامنــه فراگیــری باالتــری را از خــود نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون‪ ۴۴۶ ،‬مبتــا بــه ایــن ویــروس در‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بســتری‬ ‫اســتان‬ ‫بیمارســتان های‬ ‫معــاون بهداشــتی و خدمــات درمانــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫عالیــم بالینــی در ویــروس دلتــا اغلــب به صــورت ابریــزش‬ ‫بینــی‪ ،‬عطســه‪ ،‬تــب‪ ،‬لــرز‪ ،‬اســهال و اســتفراغ و در مراحــل‬ ‫بعــدی درگیــری ریه هــا اســت بایــد بــه محــض مشــاهده‬ ‫عالیــم درمــان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫دلشــاد بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون شــاهد اســتقرار اپیدمی‬ ‫پنجــم کرونــا در اســتان هســتیم و در روزهــای اتــی تعــداد‬ ‫مــوارد بســتری افزایــش خواهــد یافــت‪ ،‬افــزود‪ :‬عوامــل‬ ‫متعــددی بــه ویــژه عــادی انــگاری‪ ،‬عــدم رعایــت مســائل‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬نــزدن ماســک در مجامــع عمومــی برگــزاری و‬ ‫شــرکت در دورهمــی هــا و مراســم عــزا و عروســی و رفتــن‬ ‫بــه ســفر در ایــن خصــوص تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در‬ ‫اســتان شــدیدا کاهــش یافتــه و در برخــی از شهرســتانها‬ ‫رعایــت پروتکل هــا و اســتفاده از ماســک بســیار کــم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در روزهــای گذشــته روزانــه ‪ ۳۰۰‬تــا ‪۵۰۰‬‬ ‫تســت ‪ PCR‬کرونــا از افــراد مشــکوک گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه نتیجــه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد ازمایــش هــا مثبــت اعــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود افزایــش قابــل توجــه مبتالیــان‬ ‫وتعــداد بســتری هــا در پیــک پنجــم کرونــا ولــی بــه دلیــل‬ ‫واکسیناســیون گــروه هــای پــر خطــر درصــد مــرگ و میــر‬ ‫نســبت بــه پیــک هــای قبلــی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس‬ ‫کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫از هشــت شهرســتان‪ ،‬ســه شهرســتان بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫شــیروان و مانــه و ســملقان کــه ‪ ۷۵‬درصــد از جمعیــت‬ ‫حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری ایــن اســتان را در خــود جــای‬ ‫دادنــد‪ ،‬در وضعیــت قرمــز‪ ،‬جاجــرم و راز و جــرگالن در‬ ‫وضعیــت نارنجــی و گرمــه و فــاروج نیــز در وضعیــت زرد‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اداره کل پســت اســتان خراســان شــمالی درنظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری کلیــه امــور‬ ‫خدماتــی‪ ،‬نظافتــی‪ ،‬باربــری‪،‬‏نامــه رســانی و امــور مرتبــط خــود را در ســطح اســتان بــه شــرکتهای خدماتــی واجــد‬ ‫صالحیــت مــورد تاییــد وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‏اجتماعــی بشــماره فراخــوان ‏‪‎2000001377000002‎‬‏ را از طریــق‬ ‫ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس‏‪www.setadiran.ir‬‏ برگــزار نمایــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1400/05/10‬می باشد‏‪.‬‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/05/10‬لغایت روز‏شنبه مورخ ‪ 1400/05/16‬ساعت ‪19‬‏‪.‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/05/31‬‏‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ . 1400/06/01‬‏‬ ‫شماره تماس دستگاه مناقصه گذار‪ :‬تلفن‪05832237369 :‬‏‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار) ‪ :‬بر اساس ایین نامه تضمین شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬ه مورخ ‏‏‪94/09/22‬‏‬ ‫‏‪ 1‬‏‪-‬‬ ‫‏‪ -2‬هزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد‏‪.‬‬ ‫اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‏‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934‬دفتر ثبت نام ‪ 05832225955‬داخلی ‪ 510‬مروتی‏‪.‬‬ ‫((کمیسیون معامالت اداره کل پست استان خراسان شمالی)‏)‬ ‫‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 64‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه‪ 33‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1400‬‬ ‫اختصاص سه بخش دیگر‬ ‫بیمارستان امام حسن بجنورد‬ ‫به بیماران کرونایی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه رونــد صعــودی بیمــاران کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬و تکمیــل شــدن ‪ ۷۰‬درصــد تخــت هــای بیمارســتانی اســتان‪،‬‬ ‫ســه بخــش دیگــر بیمارســتان امــام حســن(ع) بجنــورد بــه مبتالیــان‬ ‫کرونایــی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی در نشســت ســتاد اســتانی مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن درحالــی اســت کــه در هفتــه اخیــر تعــداد‬ ‫فوتی هــای کرونــا در اســتان افزایــش چندانــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون کمبــودی در خصــوص تجهیــزات پزشــکی و‬ ‫تخــت هــای بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬نداریــم امــا انچــه کــه باعــث نگرانــی‬ ‫اســت فرســودگی و خســتگی نیروهای انســانی و مدافعین ســامت‬ ‫اســتان در برابــر ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون‪ ۴۴۶ ،‬مبتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته ‪ ۶۹‬مبتــا بــه کرونــا بســتری شــدند و چهــار بیمــار کوویــد‪۱۹‬‬ ‫نیــز جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفتــه اخیــر مــوارد ســرپایی‬ ‫مشــکوک مبتــا بــه ایــن ویــروس افزایــش چشــمگیری داشــته اســت و‬ ‫روزانــه بــه طــور میانگیــن ‪ ۶۰۰‬نمونــه ازمایــش کرونــا گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در پیــک پنجــم برخــاف پیــک هــای قبلــی‬ ‫شــاهد افزایــش بســتری مبتالیــان به بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬در گروه های‬ ‫ســنی پایین تــر نیــز هســتیم‪.‬‬ ‫تزریق ‪ ۷۸‬هزار دوز واکسن در خراسان شمالی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تزریــق واکســن کارمنــدان بانــک هــا‪ ،‬امــوزش‬ ‫و پــرورش و خبرنــگاران ظــرف ســه روز اینــده اغــاز مــی شــود‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۷۸‬هــزار دوز واکســن کرونــا بــه‬ ‫جمعیــت هــدف در اســتان تزریــق شــده اســت و حــدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد از ســالمندان ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬ســال و همچنین ‪ ۸۰‬ســال به باال‬ ‫واکســینه شــده انــد‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه خراســان شــمالی بــه لحــاظ رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی وضعیــت مناســبی نــدارد‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫علــی رغــم هشــدارهای بهداشــتی‪ ،‬همچنــان شــاهد برگــزاری‬ ‫مراســم های عروســی در تاالرهــا هســتیم و حتــی برخــی‬ ‫تاالرهــای پذیرایــی نیــز هفتــه گذشــته بــا فــک پلمــب اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری مراســم عروســی کردنــد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی ممنوعــه در حــال برگــزاری اســت و هفتــه‬ ‫اخیــر مســابقات پارکــی والیبــال در بجنــورد بــا تجمــع زیــادی برگــزار‬ ‫شــد بــه گونــه ای کــه اگــر دســتگاه هــای متولــی بــه جدیــت بــا عوامل‬ ‫برگــزاری ایــن مراســمات برخــورد نکنند‪ ،‬وضعیتی شــبیه اســتان های‬ ‫همجــوار خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت‬ ‫سرگذاشــته اســت و از هفتــه جــاری وارد مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی جــان خــود را‬ ‫از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫از هشــت شهرســتان‪ ،‬ســه شهرســتان بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫شــیروان و مانــه و ســملقان در وضعیــت قرمــز‪ ،‬جاجــرم و راز و‬ ‫جــرگالن در وضعیــت نارنجــی و گرمــه و فــاروج نیــز در وضعیــت‬ ‫زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اتش سوزی حدود ‪ 5‬تن علوفه‬ ‫خشک شده در اسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین خبــر از وقــوع یــک مــورد اتش ســوزی‬ ‫علوفه هــای خشک شــده زمین هــای کشــاورزی ‏حــدود ‪ 5‬تــن‬ ‫درروســتای حصــاری گازرانــی دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬در پــی کســب خبــری از مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی‬ ‫بــر وقــوع یــک مــورد‏اتش ســوزی در ســطح شهرســتان اســفراین‪،‬‬ ‫مامــوران انتظامــی پاســگاه عباس ابــاد ســریعا ً بــه محــل ‏حادثــه‬ ‫عزیمــت کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه مامــوران بــا حضــور در محــل حادثــه در بررسـی های‬ ‫اولیــه دریافتنــد‪ ،‬حــدود ‪ 5‬تــن‏علوفه هــای خشک شــده از اراضــی‬ ‫کشــاورزی روســتای حصــاری گازرانــی بــه علــت نامعلومی دچــار‏حریق‬ ‫شــده اســت‪،‬گفت‪ :‬بــا حضــور به موقــع عوامــل انتظامــی و اهالی محل‬ ‫حریــق بالفاصلــه‏مهــار و از خســارت بیشــتر جلوگیــری شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان ارزش ریالــی خســارت وارده را حــدود ‪30‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد‏کرده انــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات در خصــوص علــل وقــوع‬ ‫‏اتش ســوزی ادامــه دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه فصــل گرمــا‬ ‫کشــاورزان بیشــتر از ســایر فصــول ‏توجــه بــه نــکات ایمنــی را‬ ‫رعایــت کننــد‪.‬‏‬ ‫دستگیری سارقان دوچرخه‬ ‫عامل ترویج خشونت در فضای‬ ‫با ‪ 12‬فقره سرقت در «شیروان»‏ مجازی شناسایی و دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان خبــر از دســتگیری‬ ‫ســارق دوچرخــه بــا ‪ 12‬فقــره ســرقت داد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی چندیــن فقــره ‏ســرقت دوچرخــه در ســطح‬ ‫شهرســتان شــیروان و ایجــاد جوبدینــی در بیــن شــهروندان‪،‬‬ ‫موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار‏مامــوران اگاهــی ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه بابیــان اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫تخصصــی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری یــک ســارق شــدند‪،‬‬ ‫‏تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــا بــه ‪ 12‬فقــره ســرقت‬ ‫اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه در ایــن راســتا ‪ 7‬نفــر مال خــر نیــز دســتگیر‬ ‫شــدند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در ایــن راســتا ‪ 8‬دســتگاه‏دوچرخــه و یــک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی هــم کشــف و ضبــط شــدند‪.‬‏‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان بــه همــراه پرونــده‬ ‫متشــکله بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی مراحــل قانونــی تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای انتظامی در صورت‏مشــاهده هرگونه موارد مشــکوک‬ ‫موضــوع را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫هیچ کم کاری در اجرای مصوبات کرونا‬ ‫پذیرفتنینیست‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابع‬ ‫انســانی اســتاندار شمالی گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه رونــد صعــودی مبتالیــان‬ ‫بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان‪ ،‬ک ـم کاری‬ ‫مدیــران دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫اجــرای مصوبــات ملــی و اســتانی‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا پذیرفتنــی‬ ‫نیســت و بــا مدیــر خاطــی برخــورد‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده در نشســت‬ ‫اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬الویــت نخســت دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی و فرمانــداران‬ ‫شهرســتان هــا‪ ،‬ســامتی شــهروندان اســت بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر گشایشــی در تاالرهــا‪،‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خبــر از شناســایی و دســتگیری فــردی که در‬ ‫فضای مجازی اقدام به قدرت نمایی و ترویج خشونت می کرد‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی انجــام اقدامــات اطالعاتــی و رصــد فضــای مجــاز‪ ،‬کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا از فعالیــت فــردی کــه در فضــای مجــازی عــاوه بــر ایجــاد‬ ‫تــرس و وحشــت بــرای شــهروندان اقــدام بــه قــدرت نمایــی و ترویــج‬ ‫خشــونت مــی کــرد‪ ،‬مطلــع شــده و بالفاصلــه موضــوع را بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با تالش کارشناسان‪ ،‬این فرد شناسایی و در یک‬ ‫عملیات غافلگیرانه دستگیر شد‪ ،‬افزود‪ :‬متهم در بازجویی های انجام‬ ‫شــده با توجه به ادله و مســتندات موجود به بزه ارتکابی اعتراف کرد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه متهم در نهایت بعد از تشکیل‬ ‫پرونــده بــرای انچــام مراحــل قانونــی‪ ،‬بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در فضــای مجــازی اخــاق و رفتــار مناســب را‬ ‫رعایــت کننــد و هرگــز اقداماتــی از ایــن قبیــل را منتشــر نکنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس فتــا بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی امــاده ارائــه خدمــات بــه شــروندان عزیــز اســت‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــه عنــوان پــل ارتباطــی‬ ‫شــهروندان بــا پلیــس فتــا بــه صــورت ‪ 24‬ســاعته فعــال بــوده و امــاده‬ ‫ارائــه خدمــات انتظامــی در حــوزه ســایبر اســت‪.‬‬ ‫رســتوران ها و باشــگاه های ورزشــی و دورهمی هــا نخواهیــم داشــت و رویکــرد مســووالن نیــز بایــد‬ ‫اجــرای دقیــق مصوبــات ملــی و اســتانی مقابلــه بــا کرونــا باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع فرمانــداران بایــد بــر برگــزاری مراســم هــا مطابــق بــا رنگبنــدی کرونایــی ان‬ ‫شهرســتان نظــارت داشــته باشــند و بــا فــرد متخلــف بــه جدیــت برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫بیــگ زاده گفــت‪ :‬بنابراعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪ ،‬در حــال حاضــر ظرفیــت ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫تخــت هــای بیمــاران کرونایــی تکمیــل شــده اســت بــه گونــه ای کــه اگــر همچنــان شــاهد عــدم رعایــت‬ ‫شــیوه نامــه هــای بهداشــتی باشــیم‪ ،‬وضعیتــی مشــابه اســتان هــای همجــوار خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار خراســان شــمالی با اشــاره به تخلفات کرونایی برخی از تاالرهای پذیرایی در برگزاری‬ ‫مراســمات عروســی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی تاالرهــای پذیرایــی کــه علــی رغــم هشــدارها‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫فــک پلمــب و برگــزاری مراســم هــای عروســی کــرده انــد بــه دســتگاه قضایــی معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن مدیــری کــه اقــدام بــه برگــزاری مســابقات ورزشــی در شــرایط قرمــز کرونایــی‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬فراخوانــده و برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار‬ ‫مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت سرگذاشــته اســت و از هفتــه جــاری وارد مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬و ســویه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از هشــت شهرســتان‪ ،‬ســه شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان و مانــه و ســملقان در وضعیــت قرمــز‪ ،‬جاجــرم و راز و جــرگالن در‬ ‫وضعیــت نارنجــی و گرمــه و فــاروج نیــز در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانونی تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۱۴۱‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض کالس ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۹۶‬تقاضای مریم غالمی بشناسنامه ‪ ۲۰۲۰۲۲۹۵۲۸‬کدملی‪۲۰۲۰۲۲۹۵۲۸‬صادره از گنبدکاوس فرزند‬ ‫حسین در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان که ششدانگ عرصه ان وقف است بمساحت‪ ۱۵۲/32‬متر مربع قسمتی از پالک‪۴۱۳‬فرعی ‪ -۲۶۸‬اصلی واقع در اراضی مازاد اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره‬ ‫حکایت از تصرفات متقاضی دارد ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬م الف ‪۷۲۸۶‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/26:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۰۵/11:‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۴۷۷‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ‪/‬خانــم زهــرا کریمیــان بشناســنامه ‪۲۱۱۰۳۰۶۲۶۲‬‬ ‫کدملی‪۲۱۱۰۳۰۶۲۶۲‬صــادره از گــرگان فرزنــد حســین متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۲۴۰‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۱۳/55‬مترمربــع از‬ ‫پــاک ‪ -۱۷‬اصلــی واقــع در اراضــی جلیــن علیــا بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫م الف‪ - ۷۳۱۱‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ ‫هر بیماری باعالیم سرماخوردگی وشبیه انفوالنزا کرونا نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪351‬‬ ‫وصول ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫مالیات در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســه‬ ‫مــاه نخســت امســال یکهــزار و ‪ ۹۱۰‬میلیــارد ریــال مالیــات‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیم (ارزش افــزوده) از مــردم ایــن‬ ‫خطــه در شــمال شــرق کشــور وصــول شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار یوســف یعقوبی نــژاد در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۴۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال از ایــن میــزان مالیــات مربــوط بــه مالیــات عملکــرد و‬ ‫‪ ۴۸۰‬میلیــاد ریــال ان مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت کــه‬ ‫دســتگاه هــای ثبــت اســناد و نیــروی انتظامــی بیشــترین‬ ‫میــزان وصــول درامــدی اســتان را داشــته انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن مــدت ‪ ۲۴۰‬میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫عــوارض نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه حســاب‬ ‫هــا‪ ،‬دهیــاری هــا و روســتاهای فاقــد‬ ‫شــهرداری‬ ‫دهیــاری و مناطــق عشــایری واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫یعقــوب نــژاد بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۸۵‬درصــد از منابــع‬ ‫درامــدی خراســان شــمالی را مالیــات تشــکیل مــی دهــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬وصــول حــدود پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫درامــد از محــل مالیــات منابــع درامــدی مــردم اســتان‬ ‫نقــش مهمــی در توســعه و ســرمایه گــذاری اســتان را‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خراســان شــمالی‪ ،‬اســتانی کوچــک اســت‬ ‫و فعــاالن اقتصــادی ان شــناخته شــده انــد و فــرار مالیاتــی‬ ‫در ان بــه نســبت کشــور بســیار پاییــن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه تحریــم هــای ظالمانــه بهتریــن راه تکیــه بــر ظرفیــت هــا‬ ‫و درامدهــای داخلــی اســت کــه مالیــات به عنــوان بهتریــن‬ ‫و پــاک تریــن شــاخصه نظــام اقتصــادی باعــث تعدیــل‬ ‫ثــروت شــده و عدالــت اجتماعــی را نیــز بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶‬درصدی ثبت اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬در بهــار امســال ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۳۹۷‬فقــره اظهارنامــه‬ ‫از اشــخاص حقیقــی دریافــت شــد کــه بــه نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل کــه ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬اظهــار نامــه‬ ‫بــود رشــدی ‪ ۶‬درصــدی دارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا و وضعیت حاکم‬ ‫بــر کشــور‪ ،‬براســاس مصوبــه شــورای عالــی اقتصــادی و بــا‬ ‫تصویــب ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا‪ ،‬پایــان خردادمــاه موعد‬ ‫مقــرر تســلیم اظهارنامــه هــای مالیاتــی و رســیدگی هــای‬ ‫مالیاتــی بــود کــه تــا ‪ ۱۵‬تیرمــاه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫یعقــوب نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬مودیــان گرامــی در نظــر‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬پایــان تیرمــاه اخریــن مهلــت تســلیم‬ ‫اظهارنامــه هــای مالیاتــی عملکــرد ‪ ۱۳۹۹‬اشــخاص‬ ‫حقوقی(شــرکتها) و امــاک اجــاره ای بــود و صاحبــان‬ ‫امــاک اجــاره ای کــه درامــدی جــز اجــاره امــاک ندارنــد‬ ‫بایســتی نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه اجــاره امــاک‬ ‫اقــدام مــی کردنــد تــا از معافیــت مــاده ‪ ۵۷‬قانــون جدیــد‬ ‫مالیــات هــای مســتقیم اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون حــدود ‪ ۲۶‬هــزار واحــد صنفــی شــامل پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۵۷۶‬واحــد تولیــدی‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۶۴۸‬واحــد ارائــه خدمــات‬ ‫فنی‪ ۱۲ ،‬هزار و ‪ ۴۶۳‬واحد توزیعی و ســه هزار و ‪ ۲۳۱‬واحد‬ ‫خدماتــی در خراســان شــمالی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫تخلف ‪ ۷‬میلیارد ریالی‬ ‫شهرداری در دست عدالت‬ ‫دادســتان شــیروان گفــت‪ :‬پرونــده تخلــف هفــت‬ ‫میلیــارد ریالــی شــهرداری ایــن شــهر خراســان شــمالی‬ ‫در دســت بررســی اســت کــه تحقیقــات همچنــان در‬ ‫ایــن زمینــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرضا هدایتی نیا در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬این تخلفــات مربوط به‬ ‫جعــل اســناد در بــازه زمانــی یــک ســال گذشــته اســت‬ ‫و طبــق بازرســی هــای انجــام شــده مــوارد تخلــف در‬ ‫واحدهــای درامــد و ســاختمانی شــهرداری رخ داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬دادســتانی با هر نوع اقدامی در‬ ‫هــر نهــادی کــه منجــر بــه سوءاســتفاده از بیــت المــال‬ ‫شــود بــه طــور قاطــع برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــیروان بــا ‪ ۸۵‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان دومیــن‬ ‫شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪351‬‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫برای چی از کار‬ ‫خود نفرت دارید؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :350‬هــر قــدر شــرکت ها و ســازمان ها ایــن‬ ‫‪ 4‬نیــاز اصلــی کارمندانشــان را ماهرانه تــر بــراورده کننــد‪ ،‬به‬ ‫همــان میــزان هــم کارمنــدان بــا تعهــد‪ ،‬وفــاداری‪ ،‬رضایــت‬ ‫و انــرژی مثبــت بیشــتری کار می کننــد و بــه همــان میــزان‬ ‫هــم دچــار اســترس کمتــری می شــوند‪ .‬حتــی اگــر یکــی از‬ ‫ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی هــم برطــرف شــود‪ ،‬بــه انــدازه ی خــودش‬ ‫متغیرهــای ذکــر شــده را بــاال خواهد بــرد و هر چه نیازهای‬ ‫بیشــتری برطــرف شــود‪ ،‬اثــر مثبت تــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫تعهــد شــغلی (کــه اســامی دیگــری نظیــر دل دادن بــه‬ ‫کار و از کار نــزدن و عشــق و عالقــه و تمرکــز و تــاش و‬ ‫انــرژی دارد) شــاخصی اســت کــه اکنــون ان را در تعییــن‬ ‫مفاهیــم باالتــری از کار ســازمانی در نظــر می گیرنــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ 2012‬و در جریــان تجزیــه و تحلیلــی بســیار گســترده‬ ‫توســط موسســه ی گالــوپ‪ ،‬از بیــن ‪ 263‬مطالعــه ی‬ ‫پژوهشــی راجــع بــه ‪ 192‬شــرکت‪ ،‬نتایــج حاکــی از ان بــود‬ ‫باالیــی تعهــد شــغلی‬ ‫کــه شــرکت هایی کــه در چــارک‬ ‫ِ‬ ‫کارمندانشــان قــرار گرفتــه بودند‪ ،‬به نســبت چارک پایینی‪،‬‬ ‫‪ 22‬درصــد ســوداوری بیشــتری داشــتند‪ 10 ،‬درصــد از بابــت‬ ‫امتیازدهــی مشــتری باالتــر بودنــد‪ 28 ،‬درصــد کمتــر از‬ ‫ِ‬ ‫شــرکت دزدی شــده بــود و ‪ 48‬درصــد کمتــر دچــار حــوادث‬ ‫ایمنــی در محــل کار شــده بودنــد‪.‬‬ ‫در تحقیقــی دیگــر کــه در ســال ‪ 2012‬توســط شــرکت‬ ‫ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای ‪ Towers Watson‬بــر روی‬ ‫‪ 32000‬نیــروی کار در ســطح جهانــی انجــام شــد‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد تعریــف قدیمــی تعهــد شــغلی (بــه معنــی اراده ی‬ ‫داوطلبانـه ی کارمنــد بــرای ارائـه ی توان بیشــتر) دیگر بــه درد‬ ‫درجــات بــاالی بهــره وری نمی خــورد زیــرا «اراده» را نمی تــوان‬ ‫تضمیــن کــرد‪ .‬در ایــن تحقیــق شــرکت هایی کــه تعهــد‬ ‫شــغلی را بــه معنــای ســنتی ان در نظــر گرفتــه بودنــد تنهــا‬ ‫‪ 14‬درصــد حاشــیه ی ســود عملیاتــی داشــتند حــال انکــه ایــن‬ ‫رقــم در شــرکت هایی کــه دارای کارمندانــی بــا خصوصیــت‬ ‫«تعهــد پایــدار» بودنــد‪ ،‬بــه ‪ 27‬درصــد می رســید‪.‬‬ ‫بــه زبــان خیلــی ســاده‪ ،‬احساســی کــه افــراد در حیــن کار‬ ‫کــردن در مــورد خودشــان دارنــد بــه طــرز چشــمگیری بــر‬ ‫روی نحــوه ی عملکردشــان تاثیــر می گــذارد‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫نتایــج تحقیــق مــا بیــان می کنــد ایــن اســت کــه شــرکت ها‬ ‫بــا رعایــت ‪ 4‬نیــاز اصلــی محیــط کار‪ ،‬می تواننــد چــه تاثیــر‬ ‫شــگرفی بــر عملکــرد کارمندانشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تجدیــد قــوا‪ :‬کارمندانــی کــه هــر ‪ 90‬دقیقــه کمــی‬ ‫اســتراحت می کننــد‪ ،‬بــه نســبت انهایــی کــه ســر جایشــان‬ ‫مثــل میــخ نشســته اند یــا در طــول روز فقــط یــک بــار‬ ‫اســتراحت می کننــد ‪ 30‬درصــد تمرکــز بیشــتری بر کارشــان‬ ‫دارنــد‪ .‬همچنیــن ایــن افــراد ‪ 50‬درصــد بیشــتر از دســته ی‬ ‫دیگر دارای افکار خالقانه هســتند و ‪ 46‬درصد هم از نظر‬ ‫جســمانی ســالم ترند‪ .‬هــر چــه ســاعت کار افــراد بیشــتر از‬ ‫‪ 40‬ســاعت در هفتــه باشــد (و ایــن ســاعات متوالی تــر‬ ‫باشــد) احســاس بدتــری بــه کارمنــدان دســت می دهــد و‬ ‫تعهــد کاریشــان پایین تــر می ایــد‪ .‬برعکــس‪ ،‬اگــر کارفرمــا‬ ‫یــا ســوپروایزر کارمنــدان را تشــویق کنــد کــه بــه جــای کار‬ ‫مــداوم چرخــی بــرای خــود بزننــد و کمــی اســتراحت کننــد‪،‬‬ ‫ایــن امــر بــه طــور نزدیــک بــه ‪ 100‬درصــد باعــث مانــدن ان‬ ‫کارمند در ان شــرکت شــده و ســامت جسمانیشــان را نیز‬ ‫بــه میــزان دو برابــر ارتقــا می بخشــد‪.‬‬ ‫ارزش‪ :‬اگــر کارمنــدان احســاس کننــد کــه سوپروایزرشــان‬ ‫برایشــان ارزش قائــل اســت‪ ،‬ایــن امــر بیــش از هــر‬ ‫اســتراتژی دیگــری باعــث خواهــد شــد تــا حــس اعتمــاد و‬ ‫امنیــت کارمنــد برانگیختــه شــود‪ .‬کارمندانــی کــه می گوینــد‬ ‫سوپروایزرشــان هوایشــان را دارد بــه میــزان ‪ 1.3‬برابــر‬ ‫احتمــال ادامــه دادنشــان بــا شــرکت باالتــر اســت و ‪67‬‬ ‫درصــد هــم تعهــد شــغلی بهتــری از خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫تمرکــز‪ :‬فقــط ‪ 20‬درصــد از شــرکت کنندگان در ازمایــش مــا‬ ‫ان واحــد فقــط بــر روی یکــی از‬ ‫گفتنــد کــه می تواننــد در یــک ِ‬ ‫کارهایشــان تمرکــز کننــد‪ ،‬امــا همیــن تعــداد ‪ 50‬درصــد تعهد‬ ‫شــغلی بهتــری نســبت بــه ‪ 80‬درصــد باقیمانــده داشــتند‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬فقــط یــک ســوم از شــرکت کننــدگان‬ ‫گفتنــد کــه می تواننــد وظایــف کاریشــان را بــه طــور موثــری‬ ‫اولویت بنــدی کننــد‪ ،‬امــا همیــن تعــداد بــه میــزان ‪ 1.6‬برابر از‬ ‫تمرکــز بهتــری بــر روی پروژه هــای کاریشــان برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫هــدف‪ :‬احتمــال ادامــه ی همــکاری کارمندانــی کــه‬ ‫می دانســتند چــرا در ســر ان کار هســتند و کارشــان‬ ‫برایشــان معنــی و مفهــوم داشــت‪ ،‬ســه برابــر ســایرین بــود‬ ‫(کــه ایــن یکــی بزرگتریــن شــاخص در کل ازمایــش مــا بــه‬ ‫شــمار می رفــت)‪ .‬همچنیــن ایــن کارمنــدان گــزارش دادنــد‬ ‫کــه بــه انــدازه ‪ 1.7‬برابــر رضایــت شــغلی بیشــتری دارنــد و‬ ‫‪ 1.4‬برابــر بــه شغلشــان متعهدترنــد‪.‬‬ ‫معمــوال از مدیــران ارشــد یــک ســوال ســاده می پرســیم‪:‬‬ ‫اگــر کارمندتــان احســاس کنــد کــه پرانرژی تــر اســت‪ ،‬ارج و‬ ‫قربــی دارد و متمرکــز و هدفــدار اســت‪ ،‬ایــا کارش را بهتــر‬ ‫انجــام می دهــد؟ مشــخصا جــواب همــه «بلــه» اســت‪.‬‬ ‫ســپس می پرســیم «خــب حــاال حاضریــد چقــدر روی‬ ‫ایــن نیازهایشــان ســرمایه گذاری کنیــد؟» اینجاســت کــه‬ ‫ســکوت نــه چنــدان خوشــایندی پشـت بند ان بلـه ی اولیــه‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪...‬‬ ‫ادامه را در شماره بعد با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی(‪)4‬‏‬ ‫محمود سلطانی‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫از ضــرورت هــای عصــر جهانــی شــدن‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه امــوزش و پــرورش در قــرن حاضــر و تعلیــم‬ ‫وتربیتــی اســت کــه فراگیــران‏را بــرای رویارویــی‬ ‫بــا چالــش هــای زندگــی در حــال تغییــر ‏و‬ ‫غیــر قابــل پیــش بینــی امــاده ســازد‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن‏چالشــهای عصــر جهانــی شــدن در‬ ‫ســطح کالن‪ ،‬نفــوذ پذیــری مرزهــا و انتشــار‬ ‫بیحــد و مــرز پیامهــای رســانه ای در ‏جوامــع‬ ‫ت‏‪.‎‬‏ در ســطح خــرد نیــز دیگــر دیوارهــای‬ ‫‏اســ ‪‎‬‏‬ ‫منــازل چارچــوب انحصــاری و شــخصی‬ ‫شــهروندان محســوب‏نمیشــوند بلکــه فضایــی‬ ‫برای نفـوذ امواج رسانه ای هستند‪ .‬در شرایط‬ ‫‏فــوق‪ ،‬چگونــه مــی تــوان زمینه هــای شــناختی‬ ‫و‏انگیزشــی الزم را در شــهروندان ایجاد کرد تا‬ ‫بـــه صــورت خــود انگیختــه نســبت بــه محتــوا و‬ ‫عملکــرد رســانه ها واکنــش‏نشــان‏دهنــد و در‬ ‫مواجهــه خــود بــا رســانه ها و محتــوای ان از راه‬ ‫تحلیــل و تعمــق‪ ،‬معنــا بخشــند‏‪.‬‬ ‫اندیشــمندان حــوزه ارتباطــات و رســانه هــا‪،‬‬ ‫از حــدود چنــد دهــه پیــش همــواره دغدغــه‬ ‫اسیب رســانی رســانه ها و ‏اســیب پذیــری‬ ‫شــهروندان در جامعــه جهانــی را داشــته اند‬ ‫و‏بــرای کاهــش اثــرات مخــرب انهــا ایده هــا‬ ‫و پیشــنهاداتی‏را ارائــه کــرده انــد کــه یکــی از‬ ‫ایــن پیشــنهادات‪ ،‬تقویــت «ســواد رســانه ای»‬ ‫ت‪.‎‬‏‬ ‫شــهروندان در جامعــه اســ ‪‎‬‏‬ ‫بــدون شــک یکــی از ابزارهــای مقابلــه بــا‬ ‫«قــدرت نرم»و«جنــگ رســانه ای»؛ امــوزش‬ ‫ســواد رســانه ای و اولویـــت دادن ‏بـــه ســواد‬ ‫رســانه ای بــه عنــوان مهارتــی حیاتــی بــرای‬ ‫‏شــهروندان در عصــر حاضــر اســت‪ .‬ســواد‬ ‫رســانه ای مــی توانــد ‏پادزهــری باشــد در‬ ‫مقابــل هژمونــی رســانه ای‪ ،‬و شــهروندان را‬ ‫در مواجهــه بــا محتــوای پیامهــای رســانه ای‬ ‫واکســینه ‏‏نمایــد‪ .‬همچنیــن امــوزش ســواد‬ ‫رســانه ای بــه عنــوان مهارتــی جهــت مقابلــه بــا‬ ‫جنــگ رســانه ای اســت کــه منجــر بــه‏افزایــش‬ ‫ظرفیــت تحلیــل شــهروندان در مواجهــه بــا‬ ‫رســانه ها‏میگــردد و باعــث میشــود تــا انــان بــه‬ ‫جــای انکه تســلیم‏محتــوای پیامهای رســانه ای‬ ‫شوند و منفعالنـــه هـــر انچـــه دریافت میکنند‬ ‫بپذیرنــد‪ ،‬تــاش نماینــد تــا بــه عنــوان یــک‬ ‫‏‏مخاطــب فعــال معنــای نهفتــه در پیامهــا را‬ ‫درک و به رمزگشـایی و ارزیابی پیامها بپردازند‬ ‫و برخــوردی فعاالنــه بــا ‏پیامهــای رســانه ای‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬اگــر شــهروندان یــک جامعــه‏از‬ ‫ســواد رســانه ای کافی برخوردار نباشــند‪ ،‬قطعا‬ ‫‏نخواهند توانست در فضای سنگین رسانه ای‬ ‫جهــان امــروز‪ ،‬مســـائل و وقایــع را بــه درســتی‬ ‫تعبیــر و تفســیر نماینــ ‪‎‬‏د‪.‎‬‏‬ ‫افــراد دارای ســواد رســانه ای بــه ایــن مســئله‬ ‫توجــه دارنــد کـــه رســانه ها بــرای انتقــال‬ ‫دیدگاه هــا‪ ،‬اطالعــات و اخبــار بســیار‏ظریــف‬ ‫و پیچیــده عمــل می کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن‬ ‫افــراد‏میداننــد کــه از تکنیکهــا و شــیوه های‬ ‫خاصــی بــرای خلــق پیــام و ‏تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دادن احساســات و عواطــف اســتفاده‬ ‫می شـــود‪ .‬انــان می تواننــد تکنیکهــای هــدف‬ ‫گــذاری‏شــده را‏شناســایی کننــد و دربــاره ان‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر کننــد کــه چــه کســی یــا‬ ‫کســانی در رســانه ها ذینفــع هســتند و چــه‬ ‫‏کســی یــا کســانی کنــار گذاشــته و نادیــده‬ ‫گرفتــه‏میشــود‪.‬‬ ‫بــرای ارتقــاء نقــش شــهروندی و مشــارکت‬ ‫فعــال و موثــر انــان در عصــر جهانــی شــدن‪،‬‬ ‫فهمانــدن تدریجــی ســواد رســانه ای‏بــه انــان‬ ‫ضرورتی اساســی و اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬چرا‬ ‫‏کــه ســواد رســانه ای بــه دنبــال قدرتمنــد کــردن‬ ‫شــهروندان و‏تغییــر دادن ارتبــاط غیرفعاالنــه‬ ‫انــان بــا رســانه و تبدیــل انــان بــه ارتبــاط گرانــی‬ ‫فعال و پویا اســت‪ .‬ســواد رسانه ای‏‏شهروندان‬ ‫را قادر میســازد تا با شــیوه ها‪ ،‬دســتورالعملها‬ ‫وســاختار فرهنــگ رســانهای بیشــتر اشــنایی‬ ‫پیــدا کــرده و ان‏را مــورد چالــش قــرار داده و‬ ‫ادامــه ‪:350‬همــه می خواهنــد در کاری کــه انجــام می دهنــد‬ ‫ش می کنیــم بــه موفقیــت دســت‬ ‫موفــق باشــند‪ .‬هم ـه ی مــا تــا ‬ ‫یابیم و بســیاری از ما می خواهیم در اینده انســان بزرگی باشــیم‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬دائمــا از خــود می پرســیم کــه چگونــه می تــوان موفق تــر‬ ‫شــد و بــه راه هــای مختلــف موفق شــدن فکــر می کنیــم‪ .‬بــرای‬ ‫موفقیــت روش هــای جالــب و امیدبخــش بســیاری وجــود دارد‪،‬‬ ‫ماننــد کســب عــادات ســودمند بــرای افزایــش کارایــی‪ ،‬امــا معمــوال‬ ‫وجــه دیگــر ماجــرا را نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان بــه موانــع‬ ‫موفقیــت توجــه نمی کنیــم و ایــن شــاید خنــده دار باشــد‪ ،‬زیــرا مــا‬ ‫در جســتجوی موفقیــت هســتیم ولــی کامــا فرامــوش می کنیــم‬ ‫چــه موانعــی مــا را از رســیدن بــه اهداف مــان بازمی دارنــد‪ .‬بخــش‬ ‫زیــادی از زمان مــان را صــرف جســتجوی موفقیــت می کنیــم امــا از‬ ‫خــود نمی پرســیم چــه چیزی هایــی مانــع موفقیت مــان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست‬ ‫ما را در پی دارد‬ ‫درنتیجــه بارهــا بــا مشــکالت مشــابه روب ـه رو می شــویم‪ .‬وقــت‬ ‫ان رســیده کــه ایــن مســئله را حــل کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه موانــع‬ ‫موفقیــت و کمــال را بــا هــم بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫مشــکل فراگیــری کــه افــراد بســیاری را از موفقیــت بــاز داشــته ‬ ‫ـی منفــی هســتند‪ .‬همه ی مــا صدایی در‬ ‫اســت‪ ،‬گفتگوی هــای درونـ ِ‬ ‫درون مــان داریــم کــه دائمــا بــه مــا یــاداور می شــود چــه کارهایــی را‬ ‫نمی توانیــم انجــام دهیــم‪ .‬ایــن گفتگوهــا باعــث می شــوند خودمان‬ ‫را محــدود کنیــم‪ .‬در یــک کالم ایــن گفتگوهــا مانعــی جــدی در راه‬ ‫موفقیــت هســتند‪ .‬اگــر از اســیب های بالقــوه ی ایــن عادت بــد اگاه‬ ‫نباشــیم ضــرر می کنیــم‪ .‬فقــط بــا شــناخت درســت مســئله اســت‬ ‫کــه می تــوان بــرای ان راه حلــی یافــت‪.‬‬ ‫ولی اگر این موضوع تنها مانع موفقیت نباشد چه؟‬ ‫اگــر بــا عوامــل بی شــماری مواجــه باشــیم چــه‪ ،‬عواملــی کــه‬ ‫هرکــدام می تواننــد مســیر موفقیــت را برای مــان دشــوار کننــد؟‬ ‫‪ .۳‬ضعــف اراده‪ :‬برخــی بــه اشــتباه فکــر می کننــد موفقیــت‬ ‫به اســانی بــه دســت می ایــد‪ .‬حتــی بیشــتر افــراد توقــع دارنــد‬ ‫به ســادگی در کار خــود موفــق شــوند‪ .‬چیــزی کــه بیشــتر افــراد‬ ‫در نظــر نمی گیرنــد ایــن اســت کــه راه موفقیــت از فداکاری هــا‬ ‫و از خودگذشــتگی های بســیار می گــذرد‪ .‬در راه موفقیــت بــا‬ ‫دشــواری ها‪ ،‬چالش هــا و موانــع بی شــمار مواجــه می شــوید‪.‬‬ ‫تصــور اشــتباهی کــه از افــراد موفــق داریــم به نحــو چشــمگیری‬ ‫ن می زنــد‪ .‬وقتــی بــه ادم هــای فوق العــاده‬ ‫بــه ایــن مســئله دامــ ‬ ‫موفــق نــگاه می کنیــم‪ ،‬دســتاوردهای بزرگ شــان را می بینیــم‪،‬‬ ‫امــا در بیشــتر مــوارد تالش هایــی کــه بــرای بــه واقعیــت پیوســتن‬ ‫رویاهایشــان کرده انــد پنهــان می مانــد‪ .‬مــا می بینیــم کــه ایــن افــراد‬ ‫در زندگی شــان بــه چــه چیزهایــی رســیده اند‪ ،‬امــا از فداکاری هایــی‬ ‫کــه کرده انــد بی خبریــم‪ .‬حتــی از مشــکالت و چالش هایــی کــه بــا‬ ‫ان هــا روب ـه رو شــده اند خبــر نداریــم‪.‬‬ ‫در نتیجــه ی ایــن برداشــت اشــتباه‪ ،‬وقتــی در راه موفقیــت بــا‬ ‫ی و شکســت مواجــه می شــویم‪ ،‬اراده ی الزم بــرای ادام ـه ی‬ ‫ســخت ‬ ‫مســیر را نداریــم‪.‬‬ ‫ضعــف اراده می توانــد بــه مشــکلی چالش برانگیــز در مســیر‬ ‫بــه راحتــی تســلیم پیامهــای‏رســانه ای نشــوند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه انکــه شــهروندان عصــر جهانــی‬ ‫‏شــدن در یــک محیــط رســانه ای زندگــی میکنند‬ ‫ضــرورت دارد تــا بــا کســب مهارتها و تکنیکهای‬ ‫جدیــد‪ ،‬تعامــل ‏موثرتــر ‏و عمیــق تــری بــا‬ ‫الیه هــای مختلــف پیامهــای رســانه ای داشــته‬ ‫باشــند و مهارتهــای ارتباطــی و فهــم رســانه ای‬ ‫اشــان را‏در اســتفاده صحیــح تــر از رســانه ها‬ ‫ارتقــاء بخشــند‏‪.‬‬ ‫انچــه کــه در مــورد فراگیــری ســواد رســانهای‬ ‫اهمیــت دارد ان اســت کــه بدانیــم ســواد‬ ‫رســانه ای صرفــا «منــع» ‏شــهروندان از‬ ‫پیامهــای ناخواســته رســانه ای نیســت‪ .‬اگــر چه‬ ‫برخــی‏گروه هــا ســعی در ترغیــب خانواده هــا‬ ‫بــه خامــوش ‏کــردن تلویزیــون خــود دارنــد‬ ‫ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه رســانه چنــان بــا‬ ‫فرهنــگ محیــط اجتماعــی افــراد عجیــن شــده‬ ‫‏کــه حتــی‏اگــر شــما تلویزیــون را هــم خامــوش‬ ‫کنیــد نمی توانیــد از فرهنــگ رســانهای امــروز‬ ‫فــرار کنیــد‪ .‬زیــرا پیامهــا مثــل‏اکســیژنی کــه‬ ‫تنفــس می کنیــم مــا را احاطـــه کــرده اســت‬ ‫و دیگــر‏رســانه ها صرفــا بــر فرهنــگ مــا تاثیــر‬ ‫نمیگذارنــد بلکــه‏خــود فرهنــگ مــا هســتند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ســواد رســانه ای کمک به شــهروندان‬ ‫اســت کــه دانــش کافــی‪ ،‬تفکــر انتقــادی‬ ‫و ‏ســواد ‏الزم را از تمــام اشــکال رســانه ای‬ ‫کســب کــرده تــا بتواننــد انچــه را کــه میبیننــد‪،‬‬ ‫میشــنوند و می خواننــد‪ ،‬خــود‏تحلیــل و کنتــرل‬ ‫کننــد پیــش از انکــه از ســوی رســانه ها کنتــرل‬ ‫‏شــوند‪ .‬بــرای فهــم رســانه ای نیــازی بــه حفــظ‬ ‫کــردن‏حقایــق یــا امــار دربــاره رســانه نیســت‬ ‫بلکــه الزم اســت کــه یــاد بگیریــم چطــور درباره‬ ‫انچــه کــه میبینیــم و میخوانیــم و‏میشــنویم‪،‬‬ ‫‏ســواالتی درســت و ســنجیده مطــرح ســازیم‏‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش امــوزش ســواد‬ ‫رســانه ای بــه شــهروندان‪ ،‬بایــد نهــادی متولــی‬ ‫شــکل گیــری‪ ،‬نظــارت و‏هدایــت اموزشــهای‬ ‫موفقیــت تبدیــل شــود‪ .‬اگــر کســی‬ ‫اراده ی قــوی نداشــته باشــد‪ ،‬قــدرت‬ ‫ذهنــی الزم بــرای انجــام کارهــای‬ ‫ضــروری و رســیدن بــه موفقیــت را‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫می تــوان اراده را هم چــون‬ ‫ماهیچــه ای ذهنــی تصــور کــرد‪ .‬اگــر‬ ‫از ان به طــور مرتــب اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫خود به خــود قــوی می شــود‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ان را بــه کار نیندازیــد‪ ،‬ایــن ماهیچــه‬ ‫ضعیــف می شــود و مقاومــت در برابــر‬ ‫وسوســه های کوتاه مــدت برای تــان‬ ‫ســخت تر می شــود و ممکــن اســت‬ ‫به جــای تمرکــز بــر اهــداف بلند مــدت‪،‬‬ ‫تســلیم کارهــای وسوســه انگیز‬ ‫شــوید‪ .‬بــه زبــان ســاده‪ ،‬اراده‪ ،‬قــدرت‬ ‫ذهنــی افــراد بــرای مقابلــه بــا افــکار و‬ ‫وسوســه هایی اســت کــه بــه تحقــق‬ ‫اهداف شــان کمکــی نمی کنتــد‪.‬‬ ‫مطالعــات بســیار نشــان داده انــد‬ ‫کــه قــدرت اراده و خویشــتن داری ارتبــاط نزدیکــی بــا ســطوح بــاالی‬ ‫موفقیــت و شــادی دارد‪.‬‬ ‫نگذاریــد ضعــف انضبــاط شــخصی و اراده مانــع دســتیابی بــه‬ ‫اهداف تــان شــود‪ .‬بکوشــید دائمــا انضباط شــخصی خــود را افزایش‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا اســتفاده ی منظــم از قــدرت اراده ان را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تالش برای راضی نگه داشتن همه‬ ‫م بــه انجــام کاری نیســت‪،‬‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬ســختی کار در تصمیـ ‬ ‫بلکــه در تصمیــم بــه انجــام نــدادن کارهاســت‪ .‬مــا معمــوال کارهــا‬ ‫ی می پذیریــم‪ ،‬امــا اگــر کارهــا را‬ ‫و درخواســت ها را بــدون بررســ ‬ ‫براســاس ضــرورت و اهمیتــی کــه دارنــد نســنجیم‪ ،‬در شــناخت‬ ‫اولویت هایمــان ســردرگم می شــویم و هیــچ امیــدی بــه نجات مــان‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬ایــن اتفــاق باعــث می شــود تکالیفــی بپذیریــم‬ ‫ف خــود مــا نمی کنــد‪ .‬در‬ ‫کــه انجــام انهــا کمــک چندانــی بــه اهــدا ‬ ‫درازمــدت ایــن کارهــا زمــان زیــادی می برنــد کــه بهتــر بــود از اول‬ ‫ی خودمــان می شــد‪.‬‬ ‫صــرف رســیدن بــه هدف هــا ‬ ‫به طــور خالصــه‪ ،‬بــرای انکــه دیگــران را بــه هــر شــیوه ی ممکــن‬ ‫خوشــحال کنیــم‪ ،‬بیــش از حــد کار قبــول می کنیــم‪ .‬مــا نمی خواهیــم‬ ‫خودخواهانــه رفتــار کنیــم‪ ،‬بــه همیــن دلیــل در «نــه» گفتــن بــه‬ ‫تعهــدات و تکالیــف مختلــف مــردد می شــویم‪ .‬ازایـن رو «تــاش بــرای‬ ‫راضــی نگه داشــتن همــه» یکــی از موانــع اصلــی موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫اگــر واقعــا مصمــم هســتید کــه بــه موفقیــت برســید‪ ،‬بایــد از جلــب‬ ‫ت برداریــد‪ .‬حتــی باالتــر‪ :‬شــهامت ناامیــد یــا‬ ‫رضایــت همــگان دس ـ ‬ ‫ناراحــت کــردن دیگــران بــه شــما کمــک می کنــد بــر چیزهــای واقعــا‬ ‫مهــم بیشــتر تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫ایــا وقعــا مهــم اســت کــه همیشــه همه کــس را راضــی نگه داریــد؟‬ ‫از نظــر مــن خیــر‪.‬‬ ‫اگــر فقــط یــک کلیــد بــرای شکســت وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ان کلیــد‬ ‫تــاش بــرای راضــی نگه داشــتن همـه ی ادم هــای اطراف تان اســت‪.‬‬ ‫از ان گذشــته‪ ،‬نمی تــوان همـ ه را راضــی کــرد‪ ،‬پــس چــرا خودتــان را‬ ‫بــه زحمــت می اندازید؟بــه ســراغ ســایر موانــع برویــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تــرس‪ :‬مشــکل بــزرگ دیگــری کــه ســر راه موفقیــت قــرار دارد‪،‬‬ ‫شــهروندی در کشــورمان شــود‪ .‬ایــن نهــاد‬ ‫‏میتوانــد شــورای عالــی امــوزش و پــرورش یــا‬ ‫شــورای عالــی‏انقــاب فرهنگــی باشــد کــه بــا‬ ‫همکاری کمیته های اموزش و پرورش در قوه‬ ‫مقننه یا در ســازمان مدیریت و‏‏برنامه ریزی و‬ ‫بــا بهره گیــری از صاحبنظران تعلیم و تربیت و‬ ‫متخصصــان علــوم اجتماعی‪ ،‬منشــور اموزش‬ ‫ســواد‏رســانه ای تدویــن گــردد‪ .‬البتــه در تحقــق‬ ‫ایــن منظــور بهره‏گیــری از تجربه هــای جهانــی‬ ‫بــه ویــژه کشــورهای صاحــب ‏اندوخته هــای‬ ‫گــران قــدر از جملــه کانــادا میتوانــد ســودمند‬ ‫باشد‪.‬توســعه فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاســی‏‏کشــورمان بســتگی به حضور فعال‬ ‫شــهروندانی اگاه و صاحــب توانمندیهــای‬ ‫علمــی و مهارتهــای الزم بــرای توفیق در‏زندگی‬ ‫فــردی و اجتماعــی دارد‪ .‬الزم اســت بــرای‬ ‫تربیــت ‏چنیــن شــهروندانی در برنامه هــای‬ ‫درســی کلیــه مــدارس از ‏دوره ابتدایــی تــا‬ ‫پایــان تحصیــات دانشــگاهی‪ ،‬نقــش امــوزش‬ ‫ســواد رســانه ای و تربیــت شــهروندی بــرای‬ ‫زندگــی در‏‏عصــر جهانــی پررنگتــر شــود‪ .‬نظــر‬ ‫بــه ایــن کــه تربیــت شــهروندی یــک کوشــش‬ ‫و وظیفــه ملــی تلقــی میشــود و دســتیابی‏بـــه‬ ‫اهــداف ان مســتلزم برنامه ریــزی دقیــق و‬ ‫تــدون‏رویکردهــا و راهبردهــای تــازه و نواورانــه‬ ‫بســیاری اســت که بتوان‏در ســالهای اینده بـــه‬ ‫ایــن مقصــد رهنمــون شــد‪ ،‬لــذا همــان گونــه‬ ‫کــه تجربه هــای جهانــی در ایــن زمینــه نشــان‬ ‫‏میدهــد‪،‬‏انجــام ایــن مهــم تنهــا نمیتوانــد در‬ ‫حــوزه مســئولیتهای مــدارس و نظــام امــوزش‬ ‫و پــرورش رســمی کشــور باشــد‪.‬‏بنابرایــن الزم‬ ‫اســت دوره هــای امــوزش ســواد رســانه ای‏بــرای‬ ‫شــهروندان بــا اســتانداردی بــاال ایجــاد شــود‬ ‫و کل جامعــه‏یعنــی نهــاد خانــواده‪ ،‬مدرســه‪،‬‬ ‫نهادهــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و مذهبــی بــا‬ ‫ایــن نــوع امــوزش درگیر و مشــارکت‏‏صمیمانه‬ ‫و مســئوالنهای را اغــاز کننــد‪.‬‏‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫ت کم گرفته‬ ‫ی اســت کــه نبایــد دسـ ‬ ‫تــرس اســت‪ .‬تــرس از ان موانعـ ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگــر قــرار بــود همـه ی موانــع ممکــن اول کار برطــرف شــود‪ ،‬هرگــز‬ ‫هیــچ تالشــی صــورت نمی گرفــت‪.‬‬ ‫تــرس ممکــن اســت به شــدت مانــع رشــد شــود‪ .‬تــرس مــا را‬ ‫محــدود می کنــد‪ ،‬باعــث می شــود معمولــی بــودن را بپذیریــم و‬ ‫مانــع می شــود محدودیت های مــان را کنــار بزنیــم‪ .‬تــرس هم چنیــن‬ ‫ممکــن اســت مــا را از دنبــال کــردن رویاهای مــان بــازدارد‪ .‬اگــر هــر‬ ‫رخــداد یــا چالــش بــه نظرمــان خیلــی خطرنــاک باشــد‪ ،‬ســاکن و‬ ‫منفعــل خواهیــم مانــد و عادت هایــی را برمی گزینیــم کــه مانــع‬ ‫ل اینکــه از‬ ‫انجــام کارهــای ضــروری می شــوند‪ ،‬فقــط بــه دلیــ ‬ ‫مواجه شــدن بــا ترس های مــان هــراس داریــم‪.‬‬ ‫تــرس بــه طــرق گوناگــون مانــع موفقیــت می شــود‪ .‬در برخــی موارد‬ ‫صرفا از شکســت خوردن می ترســیم‪ ،‬گاهی از جواب رد شــنیدن و‬ ‫ی وقت هــا نمی خواهیــم بــا چیــزی ناشــناخت ه مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫بعضـ ‬ ‫در هــر شــکلی کــه باشــد‪ ،‬تــرس مانــع موفقیت اســت‪.‬‬ ‫بــرای دنبــال کــردن رویاهای تــان بایــد خطــر کنیــد‪ .‬اگــر همیشــه‬ ‫همــان کار قبلــی را تکــرار کنیــد‪ ،‬همــان نتایــج قبلــی را می گیریــد‪.‬‬ ‫تــرس می توانیــد بیــن شــما و موفقیت فاصله بینــدازد‪ .‬اگر تاکنون‬ ‫یــاد نگرفته ایــد کــه بــا ترس هایتــان مواجــه شــوید و بــا انهــا مقابلــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد ایــن ضعــف جدی اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه اصــا نبایــد از‬ ‫شکســت خــوردن ترســید‪.‬‬ ‫به شکست مرحله ای ضروری در مسیر یادگیری است‪ .‬شکست‬ ‫چالشــی اســت تــا بــرای موفقیــت در کارتــان بــاز هــم بیشــتر تــاش‬ ‫کنیــد‪ .‬پــس ســعی کنیــد از تک تــک شکســت هایتان بیشــترین‬ ‫اســتفاده را ببریــد‪ .‬زمیــن خــوردن ممکــن اســت دردنــاک باشــد‪،‬‬ ‫امــا در درازمــدت بســیار مفیــد اســت‪ ،‬البتــه اگــر از شکسـت هایتان‬ ‫به عنــوان نردبانــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫هیچ وقــت فرامــوش نکنیــد‪ ،‬بزرگ تریــن شکســت این اســت که هرگز‬ ‫تــاش نکنید‪..‬ا‪/‬دامــه را بــا چطــور در شــماره بعد همراه ما باشــید‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیست و ششم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫اداژ چیســت ؟!«اداژ» در زمــره قواعــد‬ ‫حقوقــی اســت‪ .‬از جملــه دالئــل اثباتــی و قــوی‬ ‫بــرای تنظیــم لوایــح‏حقوقــی اســت‪ .‬بکلــی‬ ‫بــا ضــرب المثــل متفــاوت اســت‪ . .‬زیــرا فاقــد‬ ‫عامل تمثیل اســت‪ .‬دانســتن و تســلط بر ان ‪،‬‬ ‫‏بــرای حقوقدانــان از اوجب واجبات اســت‪ .‬مثال‬ ‫«االقــرب مانــع االبعــد» یکــی از صدهــا اداژ‬ ‫اســت ‪ .‬فقــط ســه‏کلمــه دارد کــه معنــای لفظی‬ ‫ان «نزدیکتــر‪ ،‬مانــع دورتــر» اســت‪ .‬امــا معنــای‬ ‫حقوقــی ان بســیار وســیع اســت‪« .‬اداژ»بــه‬ ‫معانــی وســیعِ حقوقــی داللــت دارد‪ .‬ایــن‬ ‫معانــی درحقــوق اســام و ایــران بــه قواعــدی‬ ‫اتــاق میشــود کــه‏غالبــا توســط فقهــای اســام‬ ‫و خواص ابداع شــده و در اثرکثرت اســتعمال و‬ ‫ظ‬ ‫مــرور زمــان ‪ ،‬معانــی وســیع حقوقــی‪،‬‏بــر الفــا ِ‬ ‫محــدود ِ ان بــار شــده و بصــورت یــک اصــل و‬ ‫قاعــده در امــده اســت‪ .‬برخــی از حقوقدانــان «‬ ‫عبارات و‏اشارات » را معادل « اداژ » دانسته‬ ‫ظ قاعــده ‪،‬‬ ‫انعبــارات قانونهرچنــد کــه بــا الفــا ِ‬ ‫اصــل و یــا ضابطــه اســتعمال‏شــده باشــند‪،‬اداژ‬ ‫محســوب نمی شــوند‪ .‬زیــرا اداژ درعیــن تبییــن‬ ‫فرمــول کوتــاه‬ ‫قاعــده حقوقــی‪ ،‬هماننــد یــک‬ ‫ِ‬ ‫‏دلنشــینی اســت کــه برمعانــی وســیعی داللــت‬ ‫دارد‪ .‬ظهــور ایــن معنــای وســیع‪ ،‬صرفــا افــاده‬ ‫از ظاهــر ِ الفــاظ‏نیســت‪.‬بلکه مبتنــی بــر زمــان‬ ‫چگونگــی اســتعمال فقهــا و خواصاســت‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫مثــا معانــی وســیع عبارت«االقــرب مانــع‬ ‫‏االبعد»چنیــن اســت‪ :‬وارثیــن بــه ســه طبقــه‬ ‫تقســیم میشــوند ‪ .‬هــر طبقــه بــه چنــد صنــف‬ ‫و هــر صنــف نیــز بــه چنــد درجــه ‏تقســیم‬ ‫میشــوند‪ .‬طبقــه اول دو صنــف دارد‪.‬یکی ابوین‬ ‫اســت و دیگــری اوالد ‪ .‬صنــف اوالدچنــد درجــه‬ ‫دارد‪.‬‏اوالد بالواســطه میــت درجــه اولهســتند و‬ ‫اوالد بــه یــک واســطه از میت(نــوه) درجــه دوم‬ ‫هســتند و اوالد بــه دو‏واســطه از میت(نتیجــه)‬ ‫درجــه ســوم و الــی اخــر‪ .‬وجــود طبقــۀ مقــدم و‬ ‫ف همــان طبقــه؛ مانــع از‬ ‫درجــۀ مقــدم از صن ـ ِ‬ ‫‏ایــن اســت کــه طبقــه بعــدی و یــا درجــه بعــدی‬ ‫ارث ببرند‪.‬بنابرایــن تــا اوالد درجــه اول از طبقــه‬ ‫اول وجــود دار ‪‎‬د ‪‎.‬‏ ‏اوالد بــا درجــه بعــدی ارث‬ ‫نمی بــرد‪ .‬صنــف ابویــن ‪ .‬فاقــد درجــه میباشــند‪.‬‬ ‫بعبارتــی ابویــن بــا یــک درجــه واســطه ‪،‬‏دیگــر‬ ‫ابویــن تلقــی نمی شــون ‪‎‬د‪‎.‬‏ انشــاء اللــه مثالهــای‬ ‫ســادهتر و کاربــردی تــر در قســمتهای بعــدی‬ ‫ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیست و هفتم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫دســتمزد کارشناســان رســمی و قابلیــت وصــول‬ ‫دســتمزد ؟ ایــا منشــاء الــزام پرداخــت دســتمزد‪،‬‬ ‫‏منحصــرا صــدور اخطــار مرجــع قضایــی و ابــاغ‬ ‫بــه متقاضــی اســت ؟ و یــا بــه غیــر از اخطــار‪،‬‬ ‫ضمانتــی هــم ماننــد ‏ابطــال دادخواســت و‬ ‫رد شــکایت وجــود دارد ؟ نهایتــا اثــر عــدم‬ ‫پرداخــت بــر مســتنکف چیســت؟ صراحتــا‬ ‫‏خدمــت کارشناســان محتــرم عــرض میکنــم‪.‬‬ ‫فقــط و فقــط نســبت بــه پرداخــت دســتمزد‬ ‫علــی الحســابی کــه قاضــی ‏در دادگاه حقوقــی‬ ‫قبــل از رســیدگی بــه دادخواســت خواهــان بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 259‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی‬ ‫‏اخطــار میکنــد ‪ ،‬ضمانــت اجــراء دارد‪ .‬و نســبت بــه‬ ‫مابقــی دســتمزد هیچگونــه الــزام اجرایــی وجــود‬ ‫متقاضــی‬ ‫نــدارد‪ .‬در ‏وضعیــت اولیــه چنانچــه‬ ‫ِ‬ ‫کارشناســی‪ ،‬دســتمزد را ظــرف مــدت ‪ 7‬روز بــه‬ ‫صنــدوق کانــون تودیــع ننمایــد ‪،‬‏دادخواســت او‬ ‫باطــل میشــود ‪ .‬تــا اینجــا موضــوع روشــن بــوده‬ ‫و همــه کارشناســان و وکالء از ان اگاهنــد‪ .‬امــا‬ ‫‏مطلــب اینجــا اســت کــه کارشناســان و وکالء‬ ‫بایــد بداننــد کــه مانــده حــق الزحمــه کارشــناس‬ ‫کــه پــس از تقدیــم‏کارشناســی مشــخص میشــود‬ ‫و همچنیــن در دادســرا حتــی تمــام حــق‬ ‫الزحمــه و نــه مانــده حــق الزحمــه او ‏هیــچ‬ ‫ضمانتــی اجرایــی نــدارد‪ .‬زیــرا در دادگاه حقوقی‪،‬‬ ‫قاضــی پــس از شــروع بــه رســیدگی و صــدور قــرار‬ ‫‏کارشناســی‪ ،‬دیگــر نمی توانــد بــه جهــت عــدم‬ ‫ت مانــده دســتمزد کارشــناس ‪ ،‬گــزارش‬ ‫پرداخــ ِ‬ ‫کارشناســی را ابــاغ ‏ننمایــد و یــا قــرار ابطــال‬ ‫دادخواســت صادرکنــد‪ .‬و در دادســرا و محاکــم‬ ‫کیفــری نیــز پــس از ثبــت شــکایت و‏ارجــاع بــه‬ ‫بازپــرس و یــا دادیــار و یــا قاضــی ‪ ،‬در صورتیکــه‬ ‫شــاکی حتــی مبلــغ علــی الحســاب و اولیــه‬ ‫حــق الزحمــه‏کارشناســی را واریــز ننمــوده باشــد ‪،‬‬ ‫بازپــرس و دادیــار نمی تواننــد رســیدگی بــه جرم را‬ ‫کــه منشــاء نظــم عمومــی‏دارد متوقــف کننــد‪ .‬در‬ ‫مانحــن فیــه دســتمزد کارشــناس در همــه حــال‬ ‫فاقــد ضمانــت اجرایــی اســت ‪ .‬لــذا‏کارشناســان‬ ‫بــرای وصــول دســتمزد خویــش ماننــد عمــوم‬ ‫مــردم بایــد دادخواســت مطالبــه دســتمزد را در‬ ‫شــورای‏حــل اختــاف و یــا دادگاههــای حقوقــی‬ ‫ثبــت نماینــد و گواهــی میــزان دســتمزد را از‬ ‫دادگاهــی کــه قــرار‏کارشناســی را صــادر نمــوده‬ ‫اخــذ و مســتند دادخواســت خــود قراردهنــد‪ .‬امــا‬ ‫عمــا قاضــی و بازپــرس بــرای‏تامیــن دســتمزد‬ ‫کارشــناس ‪ ،‬بــه متقاضــی اخطــار میدهنــد و‬ ‫یــا تهدیــد میکننــد‪ .‬امــا در صورتیکــه متقاضــی‬ ‫پرداخــت‏ننمایــد اخطــار و تهدیــد نتیجــه عملــی‬ ‫نــدارد و کارشــناس جــز ثبــت دادخواســت در‬ ‫شــورای حــل اختــاف یــا ‏دادگاه حقوقــی بــه‬ ‫خواســته مطالبــه دســتمزد راه دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫چطور می توان در ‪ Windows10‬جلوی‬ ‫خاموش شدن صفحه را گرفت؟‬ ‫در ایــن مطلــب مــی خواهیــم امــوزش دهیــم کــه بــا‬ ‫چنــد کلیــک ســاده مــی توانیــد در وینــدوز‪ 10‬کامپیوتــر‬ ‫خــود را تــا زمانــی کــه الزم داریــد بیــدار نگــه داریــد‪.‬‬ ‫وینــدوز ‪ 10‬پــس از مــدت زمــان تعییــن شــده ای‬ ‫بــه طــور خــودکار نمایشــگر لــپ تــاپ یــا دســکتاپ‬ ‫شــما را خامــوش مــی کنــد‪ .‬مــی توانید مــدت زمان‬ ‫انجــام ایــن کار را بــرای سیســتم عامــل وینــدوز ‪10‬‬ ‫تغییــر دهیــد ‪ ،‬امــا اگــر بخواهیــد سیســتم را از‬ ‫خامــوش کــردن نمایشــگر متوقــف نمائیــد پــس‬ ‫بهتــر اســت بــه راه کار هایــی کــه در اینجــا اورده‬ ‫شــده اســت دقــت کنیــد‬ ‫بررســی نحــوه جلوگیــری از خامــوش شــدن‬ ‫مانیتــور وینــدوز ‪10‬‬ ‫وقتــی الزم اســت یــک فایــل عظیــم را یــک شــبه از‬ ‫طریــق اینترنــت بارگیــری کنید و می خواهید دســتگاه‬ ‫خــود را در طــول شــب روشــن بگذاریــد اگــر چنــان‬ ‫چــه تنظیمــات خامــوش شــدن صفحه نمایــش روی‬ ‫حالــت خــودکار بــوده باشــد متاســفانه ‪ ،‬وینــدوز ‪10‬‬ ‫بــه حالــت خــواب در خواهــد امــد و رونــد بارگیــری‬ ‫متوقــف مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا زدن کلیــد ‪ Windows‬روی صفحــه کلیــد خــود یــا‬ ‫انتخــاب ارم ‪ Windows‬در نــوار وظیفــه در ســمت‬ ‫چــپ و پاییــن ‪ ،‬منــوی ‪ Start‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس تنظیمــات را انتخــاب کنیــد‪ .‬ایــن نمــاد چــرخ‬ ‫دنــده کوچــک در ســمت چــپ منــوی اســتارت اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد ‪ Windows + I‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫گزینه ی ‪ System‬را انتخاب و روی & ‪Power‬‬ ‫‪ sleep‬کلیــک کنید‪.‬‬ ‫اگــر از لــپ تــاپ اســتفاده مــی کنیــد ‪ ،‬روی منــوی‬ ‫کشــویی زیــر باتــری ‪ On‬کلیــک کــرده و ‪ Never‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد منــوی کشــویی زیــر ‪When Plugged‬‬ ‫‪ In‬را انتخــاب کنیــد و ان را روی ‪ Never‬در هــر دو‬ ‫گــروه ‪ Screen‬و ‪ Sleep‬تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن تنظیمــات را تنظیــم کردیــد ‪،‬‬ ‫وینــدوز ‪ 10‬صفحــه شــما را خامــوش نمــی کنــد یــا در‬ ‫حالــت بیــکار قــرار مــی گیــرد‪ .‬اگــر صفحــه لــپ تــاپ‬ ‫شــما کمــی روشــن اســت ‪ ،‬مــی توانیــد از خــواب لــپ‬ ‫تــاپ وینــدوز خــود جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان‬ ‫یــک مدیــر و رهبــر خــوب مــی دانــد کــه افــراد‬ ‫بــرای انجــام کارهایــی کــه بــه اعتقادشــان‬ ‫بهتریــن منافــع را دارد برانگیختــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫کارمندانــی کــه بــه نظر می رســند انگیزش قابل‬ ‫قبولــی بــرای کار دارنــد بــر ایــن باورنــد کــه انجــام‬ ‫یــک کار خــوب بــرای ســازمان بــه نفع انهاســت‪.‬‬ ‫انــان سعادتشــان را در ارتبــاط بــا ســعادت‬ ‫ســازمان مــی داننــد‪ .‬مدیــری کــه در فراهــم‬ ‫ســازی چنیــن وضعیتــی موفــق می شــود‪ ،‬گــروه‬ ‫کاملــی از کارکنــان بــا انگیــزه را در دســترس‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬و انهــا نیــز در همــان حــال‬ ‫منافــع انگیــزش پایــدار را در می یابنــد‪.‬‬ ‫صفات مدیران برای ایجاد ا نگیزش‪:‬‬ ‫اخــاق ‪ :‬از مهمتریــن صفــات مدیــران اســت‪.‬‬ ‫علــم اخــاق‪ ،‬علــم معاشــرت بــا خلــق اســت‪.‬‬ ‫در ایــن علــم انســان رذائــل و فضائــل اخالقــی‬ ‫خــوب و بــد را شناســایی مــی کنــد و در زندگــی‬ ‫خویــش بــه کار مــی گیــرد‪ .‬اخــاق مدیــر تحــت‬ ‫ســه عنــوان مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد‪:‬‬ ‫اخــاق فــردی مدیــر‪ ،‬کــه از جملــه ان بــه‬ ‫امانـت داری‪ ،‬حســن خلــق‪ ،‬کظــم غیــظ‪ ،‬عشــق‬ ‫بــه کار‪ ،‬صبر‪،‬کنتــرل نفــس و ‪ ...‬می تــوان‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اخــاق اجتماعــی مدیــر کــه در ایــن عنــوان بــه‬ ‫مــوارد زیــر اشــاره مــی شــود‪ :‬پرهیــز از اســتبداد‪،‬‬ ‫ســاده زیســتی و عــدم رفــاه طلبــی‪ ،‬مبــارزه بــا‬ ‫فرهنــگ تملــق‪ ،‬مدارا و قاطعیت‪ ،‬مشــورت و ‪...‬‬ ‫ایــن صفــات و ویژگــی هــا مربــوط بــه روابــط بیــن‬ ‫فــرد و جامعــه ای اســت کــه بــا ان ســروکار دارد‪.‬‬ ‫اخــاق دینــی مدیــر کــه شــامل ایثــار‪،‬‬ ‫نحوه گروه بندی و متحرک سازی‬ ‫اشیا در ‪Microsoft PowerPoint‬‬ ‫اگــر چندیــن ش ـی ء در اســاید ‪ PowerPoint‬داریــد کــه می خواهیــد‬ ‫یــک پویانمایــی مشــترک را بــه ان هــا اختصــاص دهیــد ‪ ،‬الزم نیســت‬ ‫تغییــرات پویانمایــی را به صــورت جداگانــه روی ان هــا اعمــال کنیــد‬ ‫می توانیــد ان هــا را باهــم گــروه کنیــد تــا ماننــد یــک ش ـی ء عمــل کننــد‪.‬‬ ‫تقــوا‪ ،‬ایمــان بــه خــدا‪ ،‬اخــاص و ‪ ...‬مــی‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن ویژگی هــا در عملکــرد مدیــر‬ ‫بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫عملکرد بهتربا ایجاد انگیزش‪:‬‬ ‫چــه ســابقه مدیریتــی داشــته باشــید و چــه از‬ ‫طریــق ارتقــاء بــه ایــن مقــام رســیده باشــید نیاز‬ ‫داریــد تــا مطالــب مهمــی دربــاره جهــت دهــی‬ ‫انگیزش کارکنان برای عملکرد مطلوب بدانید‪.‬‬ ‫شــما نمــی توانیــد تنهــا بــا انتقــاد یــا تشــویق‪،‬‬ ‫پــاداش یــا تنبیــه‪ ،‬تطمیــع یــا تهدیــد ان را بــه‬ ‫ثمــر برســانید‪ .‬شــما نمی توانیــد کســی را بــرای‬ ‫انجــام کاری بیــا نگیزید‪ .‬انان قبــا ًدارای انگیزه‬ ‫شــده اند‪ .‬انگیــزش در واقــع کشــش درونــی‪،‬‬ ‫جنبــش یــا قصــدی اســت کــه ســبب مــی شــود‬ ‫تــا شــخص بــه روش معینــی عمــل کنــد یــا بــه‬ ‫ســمت هدف مشــخصی حرکت کند‪ .‬انگیزش‬ ‫از دورن بــر مــی خیــزد و از درون جــاری مــی‬ ‫شــود نــه از بیــرون‪ .‬شــما انگیــزش ایجــاد نمــی‬ ‫کنیــد‪ .‬شــما انگیزشــی را کــه قبــا ًوجــود داشــته‬ ‫ترســیم نمــوده و بــه ان جهــت مــی دهیــد و‬ ‫هدایــت مــی کنیــد‪ .‬همــان چیزهایــی کــه در‬ ‫شــما ایجــاد انگیــزش می کننــد در افــرادی کــه‬ ‫بــا شــما کار مــی کننــد هــم ایجــاد انگیــزه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬مــا بــه غــذا‪ ،‬ســرپناه و پوشــاک احتیــاج‬ ‫داریــم و بــرای کســب انهــا کار مــی کنیــم‪ .‬مــا‬ ‫خواســتار مزایــای خــوب و بــه ویــژه ایمنــی و‬ ‫ســامت هســتیم‪ .‬مــا در پــی فرصتــی هســتیم‬ ‫تــا پیشــرفت و ترقــی کنیــم‪ .‬می خواهیــم‬ ‫امنیــت شــغلی داشــته باشــیم‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫شــما نتوانیــد در مــورد حقــوق و مزایــای انهــا‬ ‫کاری کنیــد می توانیــد اســتانداردهای اجرایــی‬ ‫را در کمــال وضــوح و اســتواری و صداقــت‬ ‫بــه ان هــا بشناســانید و بــه انــان اختیاراتــی‬ ‫بدهیــد تــا وظایفشــان را ان گونــه کــه مــی‬ ‫داننــد بــه بهتریــن نحــو انجــام دهنــد‪ .‬بدیــن‬ ‫بــرای شــروع ‪ ،‬پاورپوینــت را بازکــرده و بــه اســایدی برویــد کــه شــامل‬ ‫اشــیایی اســت کــه می خواهیــد گروه بنــدی و متحرک ســازی کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫هنــوز اشــیا را وارد نکرده ایــد‪ ،‬می توانیــد بــا کلیــک روی «‪ »Insert‬و‬ ‫انتخــاب گزینــه (ماننــد «‪ »Pictures‬یــا «‪ )»Shapes‬ش ـی ء موردنظــر‬ ‫خــود را اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫گونــه کارکنــان‪ ،‬فرصــت کســب چیزهایــی کــه‬ ‫بدان هــا نیــاز دارنــد خواهنــد یافــت‪ .‬شــما مــی‬ ‫توانیــد محیطــی ایجــاد کنیــد تــا افــرادی کــه بــا‬ ‫شــما کار مــی کننــد بتواننــد ادعــا داشــته باشــند‬ ‫و از اســتعداد و توانائی هایشــان تــا حــد ممکــن‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬همــان طوری که شــما قــادر به‬ ‫بــروز و اســتفاده و از توانائی هایتــان هســتید‪.‬‬ ‫اگــر کارکنــان احســاس خالقیــت داشــته باشــند‬ ‫انگیــزش انــان افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫کارکنان را به افراد خالق تبدیل کنید‬ ‫اجــازه دهیــد کــه نزدیکتریــن افراد به مشــکل‪،‬‬ ‫ان را حــل کننــد بــه نظــر ســاده می رســد‪ ،‬ایــن‬ ‫طــور نیســت‪ .‬ایــن میــان کارکنــان یــک حــس‬ ‫مشــترک خوبــی اســت امــا واقعیــت چیــز‬ ‫دیگــری اســت‪ .‬اغلــب مدیــران مشــکل را از‬ ‫کارمنــد دور کــرده و بــا تشــکیل انجمــن هــا‪،‬‬ ‫جمــع اوری اطالعــات و ‪ ...‬گــزارش منتشــر‬ ‫می کننــد‪ .‬و راهــکار تحمیــل مــی کننــد‪ .‬عواقــب‬ ‫ایــن کارهــا ممکــن اســت مشــکل را حــل کند یا‬ ‫نکنــد‪ ،‬امــا نقشــی کــه ایــن روش دارد زمانی که‬ ‫بــه انــان اعتمــاد نداریــد‪ ،‬انهــا هــم حــس خوبی‬ ‫از مدیــران نخواهنــد داشــت فقــدان اعتمــاد‬ ‫همیشــه بــه طــور منفــی بــه انگیــزش کارمندان‬ ‫اثــر مــی گــذارد‪ .‬و یــا شــاید هرگــز مشــکلی بیان‬ ‫نشــود چــون افــراد احســاس می کننــد کــه شــما‬ ‫بــر ایــن باوریــد کــه انهــا تــوان الزم بــرای حــل‬ ‫ان را ندارند‪،‬ایــن کارکنــان بــرای ارائــه راه حل ها‬ ‫داوطلــب نمی شــوند چــون فکــر نمی کننــد‬ ‫مدیــران بــه انــان گــوش کننــد‪ .‬انهــا بــرای ارائــه‬ ‫پیشــنهادات مــورد قدردانــی و تشــویق قــرار‬ ‫نمی گیرنــد و بــه رســمیت شــناخته نمی شــوند‪.‬‬ ‫در واقــع بــه همــکاران کمــک کنیــد تــا بــه‬ ‫صورتــی اخالقــی بــه حل مشکالتشــان مبادرت‬ ‫ورزنــد و انگیــزش انــان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬همــه اشــیا موجــود در اســاید را کــه‬ ‫می خواهیــد باهــم گــروه شــوند انتخــاب کنیــد‪ .‬ایــن کار را‬ ‫می توانیــد بــا فشــار دادن و نگه داشــتن کلیــد‪ Ctrl ‎‬و کلیــک بــر‬ ‫روی اشــیا انجــام دهیــد‪ .‬متناوبــا ً ‪ ،‬می توانیــد مــاوس خــود را بــر‬ ‫روی اشــیا کلیــک کنیــد و بکشــید‪.‬‬ ‫بعــد ‪ ،‬روی یــک شــی ء انتخاب شــده کلیــک راســت کنیــد‪ .‬در‬ ‫منــوی زمینــه ای کــه ظاهــر می شــود ‪ ،‬نشــانگر خــود را روی‬ ‫«‪ »Group‬قــرار دهیــد و ســپس «‪ »Group‬را از زیــر فهرســت‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫همــه اشــیا انتخاب شــده اکنــون باهــم گــروه شــده اند و پاورپوینت‬ ‫ان هــا را به عنــوان یــک شـی ء واحــد در نظــر خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وقتــی یــک پویانمایــی را اعمــال می کنیــد ‪ ،‬روی همــه اشــیایی‬ ‫کــه در ان گــروه هســتند تاثیــر می گــذارد‪ .‬بــرای تنظیــم یــک‬ ‫پویانمایــی ‪ ،‬روی گــروه کلیــک کنیــد و در تــب «‪،»Animations‬‬ ‫پویانمایــی موردنظــر بــرای اســتفاده از «‪ »Animation‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬مــا در ایــن مثــال از پویانمایــی «‪»Float In‬‬ ‫اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪351‬‬ ‫چگونه می توان تمام‬ ‫تماس های دریافتی را در‬ ‫تلفن های اندروید مسدود کرد‬ ‫گوشـی های اندرویــد در ایــن روزهــا می تواننــد کارهــای متنوعی‬ ‫انجــام دهنــد و خدمــات گوناگونــی را بــه کاربــران ارائه دهند‪.‬‬ ‫به طــور مثــال اگــر تلفن هــای همــراه بــرای برقــراری‬ ‫تماس هــای تلفنــی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد‪ ،‬امــکان‬ ‫مسدودســازی تماس هــای ورودی ناخواســته و مزاحــم و یــا‬ ‫تمــام تماس هــای ورودی از طریــق تنظیمــات تلفن هــای‬ ‫همــراه هوشــمند وجــود دارد‪ .‬اخیــرا ًبســیاری از شــرکت های‬ ‫مخابراتــی اقــدام بــه برقــراری تماس هــای رباتیــک و گویــا‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا برخــی از افــراد اصــا ً تمایلــی بــه دریافــت‬ ‫این گونــه تماس هــا را ندارنــد‪ .‬اگــر شــما از ســرویس های‬ ‫‪ VoIP‬اســتفاده می کنیــد یــا تلفــن کاری داریــد کــه فقــط‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت یــا پیــام کوتــاه را نســبت بــه تمــاس‬ ‫ترجیــح می دهیــد‪ ،‬اموختــن چگونگــی غیرفعــال کــردن‬ ‫تماس هــای ورودی بــرای شــما بســیار مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اشــنایی بــا ویژگــی ‪ Do Not Disturb‬تلفن هــای همــراه‬ ‫هوشــمند‬ ‫از زمــان انتشــار نســخه ‪ Android Marshmallow Bay‬در‬ ‫ســال ‪ ،2015‬ویژگــی ‪ Do Not Disturb‬در تلفن هــای همــراه‬ ‫هوشــمند تعبیه شــده اســت‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی شــما‬ ‫می توانیــد به طــور موقــت (یــا به طــور دائمــی) اطالعیه هــا‬ ‫(‪ )notifications‬را غیرفعــال کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از ویژگــی‬ ‫‪ ،Do Not Disturb‬شــما می توانیــد قوانیــن و برنامه هــای‬ ‫مختلفــی را بــرای تلفــن خــود تنظیــم کنیــد تــا اطالعیه هــای‬ ‫تلفــن همــراه خــود را بــرای مخاطبین خــاص‪ ،‬دوره های زمانی‬ ‫مشــخص و مــوارد کلی تــر غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫تنظیمــات‬)‪ DND ‪(Do Not Disturb‬ایــن قابلیــت را ایجــاد‬ ‫می کنــد کــه شــما حتــی می توانیــد اســتثنائات را بــرای برنامه ها و‬ ‫ســناریوهای مختلــف قائــل شــوید و در محدودیت هــای مدنظــر‬ ‫خــود را اعمــال کنیــد‪ .‬اســتفاده از این ویژگی بهتریــن روش برای‬ ‫بــه دســت اوردن ارامــش و ســکوت در هرزمانــی کــه شــما بــه ان‬ ‫نیــاز داریــد می باشــد‪ ،‬درحالی کــه هنــوز هــم اطالعیه هــای مهــم‬ ‫اجــازه می دهیــد بــه شــما نمایــش داده شــوند‪.‬‬ ‫چگونه تماس های دریافتی را با ویژگی ‪Do Not‬‬ ‫‪ Disturb‬مسدود کنیم؟‬ ‫غیرفعــال کــردن تمــام تماس هــای دریافتــی ازانچــه کــه‬ ‫شــما تصــور می کنیــد اســان تر اســت‪ .‬نیــازی بــه نصــب‬ ‫نرم افزارهــای جانبــی نیســت و تنهــا بــا اســتفاده از چنــد‬ ‫کلیــک ســاده می توانیــد اطالعیه هــای ناخواســته را مســدود‬ ‫و غیرفعــال نماییــد‪.‬‬ ‫‪-1‬بــه قســمت تنظیمــات (‪ )Settings‬در تلفــن همــراه خــود‬ ‫برویــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬به قسمت (‪ )Sound‬بروید‪.‬‬ ‫‪ -3‬دسترسی ‪ .Do Not Disturb‬را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬تب تماس ها (‪ )Calls‬را بازکنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬قسمت ‪ Allow Calls‬را بازکنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬از قســمت بازشــده گزینــه ی ‪Don›t allow any‬‬ ‫‪ calls‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬دقــت داشــته باشــید کــه نوارابــزار ‪Allow repeat‬‬ ‫‪ callers‬نیــز بایــد در حالــت غیرفعــال باشــد‪.‬‬ ‫حــاال کــه تنظیمــات ‪ Do Not Disturb‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫تماس هــای ورودی تنظیم شــده اســت‪ ،‬شــما بایــد حالــت‬ ‫‪ DND‬را روشــن کنیــد‪ .‬شــما می توانیــد ایــن اقــدام را بــه دو‬ ‫روش انجــام دهیــد‪ .‬اگــر هنــوز در صفحــه تنظیمــات ‪Do‬‬ ‫‪ Not Disturb‬هســتید‪ ،‬در پاییــن صفحــه بــر روی گزینـه ی‬ ‫‪ Turn on now‬ضربــه بزنیــد‪ .‬شــما همچنیــن می توانیــد‬ ‫به ســادگی بــا بــه پاییــن کشــیدن پنــل ‪ notification‬بــه‬ ‫قســمت ‪ Quick Settings‬رفتــه و گزینــه ی ‪Do Not‬‬ ‫‪ Disturb‬را فعــال نماییــد‪.‬‬ ‫چــه اتفاقــی بــرای روش قدیمــی « ‪ »Call Barring‬در‬ ‫مسدودســازی تماس هــای ورودی افتــاد؟‬ ‫ویژگــی « ‪ « Call Barring‬ممکــن اســت در برخــی از‬ ‫گوش ـی ها همچنــان قابل اســتفاده باشــد‪ .‬ایــن ویژگــی بــه‬ ‫برنامــه ‪ Sim Tools‬مربــوط اســت کــه درگوشــی اندرویــد‬ ‫وجــود دارد امــا به صــورت پنهــان و از دســترس عمومــی‬ ‫افــراد خــارج اســت‪.‬‬ ‫این کــه ایــا در دســتگاه شــما نمایــان و قابل اســتفاده‬ ‫می باشــد یــا نــه به طــور کامــل بــه مشــخص نیســت و‬ ‫کســانی کــه می خواهنــد بــا ایــن روش محدودیــت تمــاس‬ ‫را اعمــال کننــد بایــد مراحــل زیــر را دنبــال کننــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬قسمت ‪ Phone app‬را بازکنید‪.‬‬ ‫قســمت ‪ menu overflow button‬را انتخــاب‬ ‫‪-2‬‬ ‫کنیــد (ســه نقطه کــه در گوشــه بــاال ســمت راســت اســت‬ ‫را انتخــاب کنیــد)‬ ‫‪ -3‬به قسمت تنظیمات (‪ )Settings‬بروید‪.‬‬ ‫‪ -4‬به قسمت تماس ها (‪ )Calls‬بروید‪.‬‬ ‫‪ -5‬در تنظیمات تماس‪ Call Barring ،‬روی ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ All Incoming -6‬را انتخــاب کنیــد (کــه بایــد ابتــدا‬ ‫«‪ »Disabled‬باشــد)‪.‬‬ ‫‪ -7‬رمــز عبــور قســمت ‪ call barring password‬را وارد‬ ‫کنیــد‪ .‬در اغلــب مــوارد‪ ،‬ایــن رمــز ‪ 0000‬یــا ‪ 1234‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -8‬اکنون بر گزینه ی ‪ Turn On‬کلیک نمایید‪.‬‬ ‫در انجام معامالت اینترنتی‬ ‫مراقب باشیم‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫دیوار دفاعی گرگان سفیدچشمه‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 02‬اگوست ‪ 22 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 351‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬مرداد ‪02-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اگربه مینودشت سفر کردیم‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی‬ ‫مختلف از جمله پرورش پیله ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پسرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین و‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه‬ ‫بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت‬ ‫می ا ینــد ‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ماش شله غذای محلی مردم بجنورد‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ماش‪ 200 :‬گرم‬ ‫برنج‪ 150 :‬گرم‬ ‫گوشت قورمه شده‪ 250 :‬گرم‬ ‫پیاز داغ‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫زیره سیاه‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتــدا مــاش و پیــاز داغ را در ظــرف ریختــه و کمــی اب روی ان می ریزیــم و‬ ‫نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه ان اضافــه کــرده و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت برنــج را شســته و در داخــل ان می ریزیــم و گوشــت قورمــه‬ ‫راهــم بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫برنــج ان بایــد کامــا ً لــه شــود ماننــد شــله‪ .‬هــر از گاهــی ان را هــم می زنیــم تــا‬ ‫تــه نگیــرد و اگــر اب ان کــم بــود کمــی اب جــوش بــه ان اضافــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا ابــدار نیســت و ماننــد شــله زرد ســفت می شــود‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در ایــن غــذا از گوشــت قورمــه شــده اســتفاده می شــود‪ .‬بــدون گوشــت هــم‬ ‫می توانیــد درســت کنیــد‪.‬‬ ‫طریقه قورمه کردن گوشت هم به این صورت است‪:‬‬ ‫گوشــت بــدون اســتخوان را خــرد کــرده بــا کمــی اب می گذاریــم بپــزد وقتــی‬ ‫گوشــت پخــت و اب ان خشــک شــد گوشــت بــه روغــن می ایــد بــا چربــی خــود‬ ‫گوشــت ان را ســرخ می کنیــم‪ .‬کمــی هــم نمــک بــه ان می زنیــم‪ .‬اگــر گوشــت‬ ‫چــرب نبــود همــان ابتــدا کمــی دنبــه هــم در ان خــرد می کنیــم‪ .‬ایــن گوشــت‬ ‫را مــدت طوالنــی می توانیــد در یخچــال نگه داریــد و جهــت مصــرف غذاهــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ی اســت و‬ ‫ماش لـِـه شــله یــک غــذای بجنــوردی اســت‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬ســاده ولــی مقــو ‬ ‫بســیار راحــت هــم درســت می شــود‪.‬‬ ‫بافته های داری خراسان شمالی‬ ‫پشینه تاریخی ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت در ســال ‪ 1369‬از شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫جــدا و بصــورت یــک شهرســتان مســتقل در امــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر مینودشت‪:‬مینودشــت مرکــز شهرســتان مینودشــت می باشــدکه یکــی از‬ ‫کهن تریــن شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫قدیمی ترین نامی که به شهر مینودشت نسبت داده شده «کبود جامه» است‬ ‫مــردم کبــود جامــه پــس از اســتیالی مغــوالن بــر خــوارزم بــه ایــن منطقــه امــده و‬ ‫مســتقر می شــوند‪ .‬پــس از انحطــاط دولــت و تمــدن جرجــان کــه توســط حمالت‬ ‫مغــول صــورت گرفــت‪ ،‬منطقــه جرجــان زیــر ســیطره حکومــت کبــود جامه هــا‬ ‫قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫که به بررسی و معرفی مختصرین مهمترین انها پرداخته می شود ‪:‬‬ ‫ه) ابشار حسینا ‪:‬‬ ‫حســینا نــام روســتای کوچکــی در مینودشــت اســت‪،‬که بــا ایــن شــهر‬ ‫حــدود ‪ 21‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫حســینا ‪ ،‬نــام روســتایی اســت کــه در مجــاورت ان چشــمه ای وجــود دارد کــه‬ ‫در مســیر خــود بــا ایــن ابشــارهایی کوتــاه و بلنــد تــا ارتفــاع ‪20‬متــرو غارهــای‬ ‫اهکی‪،‬مناظــری بســیار جــذاب و دیدنــی خلــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ر) ابشار ساسنگ ‪:‬‬ ‫ابشــار زیبــای ساســنگ در جنــوب شــرق مینودشــت و در حــدود ‪ 27‬کیلومتــری‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن محــل ‪ 8‬ابشــار دیگــر وجــود دارد کــه هــر‬ ‫کــدام بــا فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد ‪ .‬از روســتای ساســنگ تــا ابشــار‬ ‫در حــدود ‪ 1/5‬کیلومتــر فاصلــه اســت و تقریبــا ً‪ 1‬ســاعت پیــاده روی در مســیر بــا‬ ‫شــیب مالیــم دارد‪.‬‬ ‫و) چشمه ابگرم دوزین ‪:‬‬ ‫چشــمه ابگــرم دوزیــن کــه مجموعــه ای دیدنی طبیعی اســت‪،‬که در ‪8‬‬ ‫کیلومتــری بعــد از دوزیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫ح) ماران کوه ( مرکوه ) ‪:‬‬ ‫مــاران کــوه منطقــه ای اســت وســیع و مســطح در باالتریــن نقطــه‬ ‫ارتفاعــی دهســتان قلعــه قافــه مینودشــت کــه در طــول پاییز و زمســتان پوشــیده‬ ‫از بــرف و در بهــار و تابســتان از سرســبزی وطــراوت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه بــا چشــمه هــای پــر اب وجــاری ویخچالهــای طبیعــی ‪ ،‬بعنــوان ییــاق‬ ‫دامــداران و مکانــی مناســب بــرای گــردش و اتــراق گروههــای فراوانی اســت‪،‬که در‬ ‫فصــل گرمــا ‪ ،‬از هــوای مطبــوع و سرســبزی یکدســت ان خــط وافــری مــی برنــد‪.‬‬ ‫د) باقراباد ‪:‬‬ ‫باقــر ابــاد ‪ ،‬منطقــه ای اســت جنگلــی و مرتعــی روســتایی اســت کــه ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر از اهالــی منطقــه وشــهرهای مجــاور بــه تفــرج دران مــی پردازنــد‪ .‬این‬ ‫منطقه از توابع بخش مرکزی و در حدود ‪ 14‬کیلومتری شهرســتان مینودشــت و‬ ‫در جــاده ارتباطــی ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ت) قلعه قافه ‪:‬‬ ‫قلعــه قافــه یکــی از روســتاهای کوهســتانی بابافــت ســنتی ومتراکــم‬ ‫اســت‪ .‬و ازجملــه روســتاهایی اســت کــه تحــت عنــوان « روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری» شــناخته شــده اســت‪.‬بافت ســنتی و پیچیــده ان بــه لحــاظ میــراث‬ ‫فرهنگــی یکــی از بافت هــای روســتایی ممتــاز دراســتان گلســتان اســت‪،‬که دارای‬ ‫قدمــت چنــد صدســاله اســت‪،‬که مــورد بازدیــد ایرانگــردان قرارمــی گیرد‪.‬ایــن‬ ‫روســتا دارای جاذبــه هــای گردشــگری متعــدد و متنــوع شــامل غار‪،‬ابشار‪،‬چشــمه‬ ‫و جنگل هــای زیبــا و بدیــع ویــک زیارتــگاه بنــام « ســکینه خاتــون» اســت‪.‬قلعه‬ ‫قافــه از توابــع دهســتان قلعــه قافــه بخــش مرکــزی شهرســتان مینودشــت ‪،‬که با‬ ‫شــهر مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫ک) چراغ تپه ‪:‬‬ ‫چــراغ تپــه یــک تپــه و عارضــه طبیعــی مــی باشــد ‪ ،‬کــه در حــدود ‪3‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر مینودشــت واقــع شــده اســت ‪ ،‬و دارای یــک‬ ‫محیــط تقریبــا جنگلــی مــی باشــد‪ .‬مســیر دسترســی بــه ان از محلــه پســرک‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪ .‬از ایــن محوطــه اســتفاده گردشــگری می شــود ‪ ،‬و مــردم شــهر‬ ‫مینودشــت در فصــل تابســتان بــه ان عزیمــت می نماینــد ‪ ،‬و از زیبائی هــای ان‬ ‫بهره منــد می شــوند‪ .‬بــرای بهــره منــدی بیشــتر مــردم از مواهــب و زیبائی هــای‬ ‫چــراغ تپــه ‪ ،‬توســط ســازمان میــراث فرهنگــی بــرق کشــی و محوطــه ســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــراغ تپــه امــکان مناســب بــرای انجــام برخــی ورزش هــای کوهســتانی ‪،‬‬ ‫پیــاده روی و بویــژه یــک ســایت مناســب پــرواز بــا پاداگالیــر را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫گ) سایت پروازی پاراگالیدر روستای ترسه ‪:‬‬ ‫روســتای ترســه از توابــع بخــش کوهســارات شهرســتان مینودشــت مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان ‪ 30‬کیلومتــر فاصلــه دارد ‪.‬وجــود‬ ‫ســایت پــروازی پاراگالیــدر و منابــع طبیعــی بکــر و دســت نخــورده ایــن‬ ‫روســتا نیــز در جــذب گردشــگر و توریســت کمــک شــایانی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســایت بیــن المللــی پاراگالیــدر از جاذبــه هــای مهــم ایــن روســتا بــه شــمار می ایــد‬ ‫کــه ســاالنه چندیــن مســابقه در غالــب فســتیوال هــای بهــاره و تابســتانه ‪،‬‬ ‫مســابقات کشــوری ‪ ،‬انتخابــی تیــم ملــی و هــدف زنــی و ارتفــاع در ایــن ســایت‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ف) درخت کهنسال چنار‪:‬‬ ‫درخت کهنســال چنار که در ‪ 2‬کیلومتری روســتای ســایر قرار گرفته اســت‪ .‬ســن‬ ‫درخــت ‪ 400‬ســال مــی باشــد‪ .‬ایــن درخــت بــه شــماره ‪ 327‬ثبــت ملی می باشــد‪.‬‬ ‫ق) قله خوجه قنبر ‪:‬‬ ‫قله خوجه قنبر در شــهر دوزین و در بخش کوهســارات شهرســتان مینودشــت‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن قلــه بــه ارتفــاع ‪ 2530‬متــر‪ ،‬اســتان ســمنان و گلســتان را‬ ‫از هــم جــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت‬ ‫موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام‬ ‫فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام‬ ‫اســت‪ .‬زیارتــگاه اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین‬ ‫(ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی واقــع شــده اســت ‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط‬ ‫جنگلــی زیبــا قــرار دارد ‪ ،‬و دارای اب ‪ ،‬بــرق جاده اســفالته‬ ‫و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نسبت حضرت پیر (ع) به امامان می رسد‪.‬‬ ‫بافته های داری‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر و رونــق دامــداری کــه نتیجــه ان دسترســی بــه مــواد‬ ‫اولیه فراوان و ارزان قیمت اســت‪ ،‬دســتبافت های متنوع و چشــم نوازی از نظر‬ ‫طــرح و رنــگ را باعــث شــده اســت‪ .‬نقشــهای ذهنــی همــه ریشــه در اعتقــادات و‬ ‫باروهــای بافنــده دارد‪ .‬نــگاره هــا و موتیــف هــا برگرفتــه از طبیعــت و زندگــی روزمره‬ ‫و کارکــردی ســمبلیک دارنــد‪ .‬بافتــه هــای داری شــامل مــوارد گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪،‬‬ ‫پــاس‪ ،‬قالــی‪ ،‬قالیچــه و پشــتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫گلیم‬ ‫نوعــی مفــرش بــدون پــرز اســت کــه از درگیــری تــار و پــود بــه یکدیگــر ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬کــه معمــوال ًتــار از پنبــه و پشــم بــوده و پــود گــذاری بــا نخ هــای پشــمی‬ ‫بــوده یــا کــرک بصــورت رنگــی انجــام می شــود‪ .‬گلیــم بافــی در ایــران شــوه های‬ ‫گوناگونــی دارد ولــی انچــه کــه مهــم اســت و گلیــم یــک منطقــه را از منطقــه دیگــر‬ ‫جــدا می کنــد نقــوش و طرحهــای مــورد اســتفاده رنــگ امیــزی و نــوع بافــت ان‬ ‫بســیار اســت‪ .‬گلیم شــامل یک رو و دورو بوده و موارد اســتفاده ان بســیار اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا جهــت زیانــداز بلکــه در مــواردی دیگــر چــون جــوال‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬پــادری‪،‬‬ ‫کنــاره‪ ،‬پــرده ای‪ ،‬کیــف‪ ،‬پشــتی و مــوارد تزئینــی بــه کار مـی رود‪ .‬امــروزه تقریبــا ًدر‬ ‫تمــام شهرســتانهای اســتان بافــت گلیــم رواج داشــته و در کلیــه مراکــز اموزشــی‬ ‫صنایــع دســتی بــه هنــر جویــان امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫سفره کردی‬ ‫رایج تریــن هنــر عشــایر بافــت نوعــی گلیــم بــه نــام ســفره کــردی اســت کــه بازگــو‬ ‫کننــده داســتان زندگــی بافنــده اســت‪ .‬ایــن هنــر مختــص بــه خراســان بــزرگ بــوده‬ ‫و از بافته هــای منحصــر بــه فــرد زنــان کــرد عشــایر ایــن خطــه می باشــد کــه در‬ ‫شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج و اســفراین رواج دارد‪.‬‬ ‫ســفره کردی با نقشــهای بســیار زیبا و با مضامین و مفاهیم عمیق که ریشــه در‬ ‫باورهــای ایــن منطقــه دراد‪ ،‬از جنــس پشــم بافتــه مــی شــود‪ .‬نقــوش بــه کار رفتــه‬ ‫در ایــن دســتبافته های نیــز دارای تنــوع بســیاری بــوده کــه عمدتــا ًشــامل نقــوش‬ ‫انتزاعی گیاهی‪ ،‬حیوانی و نقوش هندســی و بر اســاس ســه شــکل مربع‪ ،‬مثلث‬ ‫و دایــره می باشــد‪.‬‬ ‫جاجیم‬ ‫جاجیــم دســتبافته ای ضخیــم شــبیه پــاس یــا گلیــم کــه راه راه و رنگیــن اســت‬ ‫و ماننــد ســایر دســتبافته ها بــه عنــوان زیرانــداز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫و جنــس ان عمدتــا ً از پشــم انتخــاب می گــردد‪ ،‬تمــام جاجیــم یــک بــار بافتــه‬ ‫می شــود و رنــگ و نقــش ان متنــوع و نمادهایــی ماننــد جــوان بــودن بافنــده و امید‬ ‫بــه اینــده ای روشــن را در بــر دارد‪.‬‬ ‫فرش‪ ،‬پشتی و قالیچه ترکمنی‬ ‫فــرش و پشــتی ترکمنــی هنــر دســت زنــان ترکمــن نشــین بجنــورد و همچنیــن‬ ‫در شهرســتانهای مانــه و ســملقان رواج داشــته و نقــوش بســیار زیبــا و خــاص ان‬ ‫چشــم را نــوازش مــی دهــد‪.‬‬ ‫عمدتــا ًنقــوش فرشــهای ترکمــن از لحــاظ شــکل هندســی و شکســتگی خطــوط‪،‬‬ ‫خــاص مــردم کــوچ نشــین کــه بــه صــورت ذهنــی و در انــواع طرحهــای ترکمــن‬ ‫یموتــی‪ ،‬شــانه ای‪ ،‬اغــال‪ ،‬چهارقــاب‪ ،‬غــزال گــز و قاشــقی بافتــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

شماره : 774
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

شماره : 773
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

شماره : 772
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

شماره : 771
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

شماره : 770
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

شماره : 769
تاریخ : 1402/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!