روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 350 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 350

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 350

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 350

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 10 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /01‬اگوست‪2021/‬‬ ‫‪ /21‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪350‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫علم قدرت ثروت ‪ ،‬موجودات نیکی هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫از شایعه تا واقعیت نوشابه در نان؟!‬ ‫‪4‬‬ ‫چیدمان فرش در اتاق ها چگونه باید باشد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫بزرگترین سالن ورزشی‬ ‫خراسان شمالی در خواب ‪ ۱۲‬ساله‬ ‫‪3‬‬ ‫خاموشی به جبر کرونا ‪ ،‬هنر و هنرمندان را نجات دهیم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫کرونــا ضــرر و زیــان هــای زیــادی را بــه بخــش هــای مختلــف صنفــی اســتان تحمیــل‬ ‫کــرد‪ .‬چــراغ ســالن های تئاتــر یکــی پــس از دیگــری خامــوش شــد و هنرمنــدان ان‬ ‫بــه کنــج خلــوت خــود پنــاه بردنــد‪ .‬در ان زمــان کمتــر کســی گمــان می بــرد ایــن‬ ‫وضعیــت تــا زمــان نامعلــوم ادامــه یابــد‪ ،‬امــا پــس از گذشــت ماه هــا عــوارض ایــن‬ ‫تعطیلی هــای تحمیلــی شــروع بــه خودنمایــی کرده انــد‪.‬‬ ‫تئاتــر پیــش از اپیدمــی کرونــا نیــز چنــان رمقــی نداشــت و بــا ســیلی صــورت خــود را‬ ‫ســرخ نگــه می داشــت‪ .‬پیــش از شــیوع کرونــا نیــز کــم مشــکل و دغدغــه نداشــتند و‬ ‫بــه ســختی از موانــع‪ ،‬گرفتاری هــا و چالش هــای شــغلی عبــور می کردنــد‪ ،‬چــه رســد‬ ‫بــه مواجهــه یــا بهتــر اســت دیگــر بگوییــم همزیســتی بــا غــول بــی شــاخ و دمــی بــه‬ ‫نــام کرونــا کــه بیــش از همــه‪ ،‬مشــاغل فرهنگــی هنــری و در راس ان هنــر تئاتــر را‬ ‫زمین گیــر کــرده و از نفــس انداختــه اســت‪.‬‬ ‫بانــگ‪ ،‬غریــو و وااســفای هنرمندانــی بــه گــوش می رســد کــه تــا پیــش از ایــن هــم‬ ‫دغدغه هــای مالــی امــان انهــا را بریــده بــود؛ چــه رســد بــه اینکــه دیگــر نانــی هــم در‬ ‫ســفره ندارنــد کــه جــان ب ـه در برنــد‪.‬‬ ‫درد اینجاست که عده کمی از مردم دلتنگ تئاتر بوده و جای خالی ان را احساس‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا ســراغی از تئاتــر نمی گیرنــد و ایــن مســاله غــم اهالــی تئاتــر را چندیــن‬ ‫برابــر می کنــد؛ از طرفــی نیــز می تــوان گفــت حــق دارنــد‪ .‬اســترس‪ ،‬نگرانی هایــی کــه‬ ‫در مــورد حفــظ جــان وجــود دارد و اقتصــاد بســیار بــد جامعــه‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه‬ ‫تئاتــر و ســینما در اولویــت دغدغــه مــردم قــرار نگیــرد‪ .‬در حــال حاضــر انهــا بایــد با حل‬ ‫مشکالت بزرگ تری دست و پنجه نرم کنند و همه اینها به بدنه تئاتر ضربه می زند‪.‬‬ ‫نزدیک به دوسال شد که درسالن های تئاتر به روی هنر و هنرمند بسته شده است ‪.‬‬ ‫تلخــی ماجــرا اینجاســت ‪...‬طــی ان دوماهــی کــه درتاالرفخرالدیــن اســعد‬ ‫گرگانــی بــاز شــد ســالن هایی کــه قشــنگ تارعنکبــوت وخــاک همــه‬ ‫قســمت های ان را فــرا گرفتــه بــود جایــی بــرای یــاداوری خاطــرات خــوب‬ ‫گذشــته نمیزاشــت ‪...‬حتــی ســالن هــم بــه نبــود هنــر و هنرمنــد عــادت‬ ‫کرده اســت ‪ ،‬بــه نبــود هنرمنــدان و ندیــدن هنــر و دردســرهای شــیرین هنــر و‬ ‫اما روی سخنم به مسئولین شهر گرگان است ‪...‬هنرمند دیگر نداریم ‪...‬یکی یکی‬ ‫همه ول می کنند می روند‪،‬یکی سربازی ‪،‬یکی در کار ازاد و یکی کارگری وغیره ‪...‬‬ ‫فرهنــگ مــا نوجوان هــا و جوانــان شــهرمان از بیــن رفتــه‪ ،‬یاغــی می شــوند‪،‬خانواده ها‬ ‫بیخیــال میشــوند‪،‬چون فرهنــگ وهنــر و هنرمنــد از بین میروند ‪.‬‬ ‫تهیــه کننده هــا بیخیــال هنــر شــدند بازیگرها‪،‬خطات هــا‪ ،‬کارگردان هــا‪،‬‬ ‫موسیقی دان ها‪،‬تجمســی کارهــا‪ ،‬عکاس هــا‪ ،‬فیلمبردارهــا‪ ،‬زحمتکش هــای هنــر‬ ‫بیخیــال شــدند بیخیــال انچــه کــه بــا ســختی های زیــاد و تــاش فــراوران بدســت‬ ‫اوردنــد امــا مســولین بــه ندیــدن ان توجــه بیشــتری کردند‪.‬نــون هنرمنــد دوســال‬ ‫ســنگ شــده امــا کســی یــادی از هنرمنــدان نکــرد‪...‬‬ ‫هنرمنــدی کــه دلــش بــرای ایــن خــاک می تپــد تکلیفــش چیســت؟ بایــد چیــکار کنند؟‬ ‫درس خونــده و تحصیــل کــرده هــم کــه باشــی اینــده ای برایــت انتظــار نمی کشــد‬ ‫‪ ....‬تــه همــه ماجــرا بایــد جمــع کنــی بــرای دیــده شــدن بــری خــاک صحنــه تهــران را‬ ‫بخــوری چــرا کــه مســولین زادگاهــت هنــر را ارزشــمند نمی داننــد‪.‬‬ ‫هنــر دیگــر رســالتی ندارد‪...‬راحــت درســالن ها بســته می شــوند بــدون در‬ ‫نظرگرفتــن عواقــب ان ‪ ...‬ان وقــت بــرای هــر مراســم یــا رویــدادی غیــر‬ ‫مربــوط بــه هنــر درســالن ها باشــرایط یــا بــدون شــرایط بــازه بــه روی مــردم‬ ‫ســوال اینجاســت ‪...‬ایــا همــه بایــد کار ازاد را انتخــاب کننــد ؟ همــه فروشــنده‬ ‫شــوند‪ ،‬همــه کارگــر شــوند ؟‬ ‫ایــا ایــن شــغل ها نیــز جــواب زندگــی رو می دهنــد ؟ بــه ان روزی فکــر کنیــد کــه‬ ‫هنرمنــد ارزوی درموندگــی وبیــکاری وگشــنگی بــه فکــر دزدی کــردن وکالهبــرداری‬ ‫کــردن بیفتد‪..‬کمــا اینکــه شــنیدیم ‪...‬‬ ‫شــما شــورای شــهر شــهردار اســتاندار خواهــش میکنــم هنرمند هــا رو جمــع کنیــد‬ ‫فکــری بــه حالشــان کنیــد ‪.‬‬ ‫می توانســتیم از فرصــت ایــن تعطیلــی اســتفاده کــرده و کارهــای علمــی بــرای تئاتــر‬ ‫دهیــم‪ ،‬نمایشــنامه بنویســیم‪ ،‬جلســات غیرحضــوری نقــد و بررســی کتــاب برگــزار‬ ‫کنیــم‪ ،‬نکوداشـت های غیرحضــوری از چهره هــای شــاخص تئاتــر و نظیــر ایــن مــوارد‬ ‫را انجــام دهیم‪.‬امــا مســئولین ترجیــح دادنــد هنــر را در ســکوت از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫غات ه‬ ‫دف‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫رخ‬ ‫شید‬ ‫تامین اب اشامیدنی ‪۱۹‬‬ ‫روستای رازوجرگالن با تانکر‬ ‫‪5‬‬ ‫برای چی از کار خود نفرت دارید؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بلوغ دختران‏‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تولد اینترنت ماهواره ای‬ ‫بزودی در اسمان ایران‬ ‫اتصــال بــه اینترنــت از‬ ‫طریــق ماهــواره ســاز و‬ ‫کار نســبتا ســاده ای دارد‬ ‫و کاربــر می توانــد در هــر‬ ‫نقطــه ای از زمیــن بــه‬ ‫اینترنــت متصــل شــود‪.‬‬ ‫بیشــتر‬ ‫دوبــی‬ ‫در‬ ‫نمایندگی هــای تجهیــزات‬ ‫ماهــواره ای شــروع بــه‬ ‫ثبــت ســفارش کردنــد و‬ ‫نهایتــا از ‪ ۳ ،۲‬مــاه اینــده‬ ‫پــک ‪ spaceX‬روانــه بــازار ایــران می شــود‪ .‬پیش بینــی می شــود افــرادی کــه از‬ ‫دبــی و کردســتان عــراق تجهیــزات ماهــواره ای وارد می کننــد‪ ،‬از تابســتان اینــده‬ ‫تمرکــز اصلــی خــود را روی واردات پــک اینترنــت ‪ SpaceX‬متمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫پــک و شــارژ ماهیانــه ‪۷۰۰/۲‬میلیــون کــه بــا در نظــر گرفتــن اینکــه هــر‬ ‫ســاختمان بــا تهیــه یــک پــک اینترنــت ماهــواره ای ‪ SpaceX‬و اســتفاده‬ ‫ســاکنین بصــورت ‪ wifi‬بــا ســرعتی ‪ 100‬برابــر اینترنــت موجــود در ایــران (هــر‬ ‫‪modemRouter‬شــرکت‪spaceX‬قابلیت اتصــال ‪۲۰۰‬یــوزر بــه صــورت‪wifi‬‬ ‫را دارد) بــزودی شــاهد افزایــش بیشــمار تقاضــا در ایــران خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫از مهندســین شــرکت ‪ SpaceX‬ســوال شــده کــه کشــورهایی کــه اقــدام بــه‬ ‫انداختــن پارازیت هــای زمینــی روی ســیگنال های ماهواره هــای تلویزیونــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایــا امــکان پارازیــت انداختــن بصــورت زمینــی و یــا جــوی روی‬ ‫ســیگنالهای اینترنــت‪ SpaceX‬را خواهنــد داشــت؟ پاســخ داده انــد کــه قطــر‬ ‫هــر دیــش ‪SpaceX‬کــه در پــک خریــداری شــده موجــود اســت‪ ۷۰ ،‬ســانتی‬ ‫متــر می باشــد‪ .‬دیــش را در هــر جــا کــه قــرار دهیــد از غــرب بــه شــرق بــه ازای‬ ‫هــر ‪ 10‬ســانتیمتر یــک ســیگنال ماهــواره‪ SpaceX‬دریافــت می کنــد (شــرکت‬ ‫‪ SpaceX‬تــا کنــون ‪ %40‬ماهواره هــای الزم را پرتــاب و در مــدار قــرار داد و‬ ‫فعالنــد و مــا بقــی همچنــان در حــال تهیــه و پرتــاب میباشــند)‬ ‫بــا ایــن حســاب تــا امــروز هــر دیــش در هــر جایــی کــه قــرار بگیــرد از ‪3‬‬ ‫ماهــواره ســیگنال دریافــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دیش هــا دارای سیســتمی می باشــند کــه بصــورت کامــا هوشــمند‬ ‫چرخیــده و قویتریــن ســیگنال از بیــن ‪ 3‬ســیگنال را تشــخیص داد و روی‬ ‫بهتریــن و قویتریــن انهــا متمرکــز می شــوند‪.‬‬ ‫اوج تکنولــوژی اینجاســت کــه بــا جابجــا کــردن محــل دیــش‪ ،‬مثــا ‪۷۰‬‬ ‫ســانتیمتر‪ ،‬یــوزر ســیگنال را از ‪ 3‬ماهــواره دیگــر دریافــت خواهــد کــرد‪ .‬قــرار‬ ‫اســت تــا دو ســال دیگــر ‪ ۳‬ســیگنال تبدیــل بــه ‪ ۱۰‬ســیگنال شــود‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب هیــچ تکنولــوژی در حــال و در اینــده قــادر نخواهــد بــود از‬ ‫رســیدن ســیگنال بــه دیــش یــوزر ‪ SpaceX‬جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫مهندســین شــرکت ‪ SpaceX‬اطمینــان داده انــد کــه دیش هــای پــک‬ ‫‪ SpaceX‬بماننــد دیــش هــای «دیتــا» کــه النبــی ‪ send‬و‪ Recive‬داشــتند‬ ‫و قابــل شناســایی و ردیابــی بودنــد‪ ،‬قابــل ردیابــی نیســتند‪.‬‬ ‫ایــن دیــش فقــط وظیفــه دریافــت ســیگنال را دارد و ‪ ModemRouter‬کــه‬ ‫ـی‪SpaceX‬‬ ‫بــه دیــش وصــل می شــود یــوزر را بــه شــبکه اصلــی اینترنــت جهانـ َ‬ ‫متصــل می کنــد و از ایــن لحظــه بــه بعــد تمــام فعالیــت اینترنتــی یــوزر را‬ ‫فقــط یــک شــرکت می توانــد رصــد کنــد‪.‬‬ ‫یعنــی ‪ ،SpaceX‬بنابرایــن امــکان ردیابــی فعالیــت اینترنتــی یــوزر تنهــا بــرای‬ ‫‪ SpaceX‬امــکان پذیر هســت‪/.‬خبرفوری‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 9‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 48,620,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪11,215,000‬‬ ‫ریال‪ ،‬ســکه بهار ازادی ‪ 111,290,000‬ریال‪ ،‬و ســکه امامی معادل ‪ 116,720,000‬ریال‪ ،‬نیم ســکه ‪60,000,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,750,000‬ریــال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪350‬‬ ‫کرونا‬ ‫مردم پروتکل ها را بیشتر‬ ‫از گذشته رعایت کنند‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫خبــر از اختصــاص ‪ ۴۵‬هــزار تخــت بیمارســتانی به بیماران‬ ‫کرونایــی در کشــور داد و گفــت‪ :‬بســتری روزانــه بیــش از‬ ‫ترخیص اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬قاســم جــان بابایــی در‬ ‫بازدیــد از مراکــز درمانــی گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫هــم اکنــون در شــرایط ســختی از مــوج پنجــم کرونــا در‬ ‫کشــور داریــم و از مــردم می خواهیــم کــه پروتکل هــا را‬ ‫رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫با بیان اینکه در کشــور حدود ‪ ۴۵‬هزار تخت بیمارســتانی‬ ‫بــه بیمــاران کرونایــی خدمــات می دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ظرفیــت‬ ‫اختصــاص بیشــتر بــه بیمــاران کرونایــی وجــود دارد امــا‬ ‫خدمــات رســانی بــه بیمــاران تصادفــی‪ ،‬قلبــی و عروقــی و‬ ‫غیــره دچــار اختــال می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در اســتان تهــران‪ ،‬بیــش از هشــت هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬بیمــار بســتری وجــود داشــته و چهــار هــزار نفــر هــم‬ ‫بســتری موقت هســتند که خدمات ســرپایی را به صورت‬ ‫تزریقــی می گیرنــد‪.‬‬ ‫جان بابایی از بهبود شــرایط کرونا در سیســتان خبرداد و‬ ‫گفــت‪ :‬امــا در برخــی از اســتان ها ماننــد کرمــان‪ ،‬هرمــزگان‬ ‫و خراســان رضــوی‪ ،‬شــمالی و جنوبــی‪ ،‬تعــداد مبتالیــان رو‬ ‫بــه افزایــش اســت و متوقف نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی در خصــوص گلســتان توضیــح داد‪ :‬مــوج پنجــم‬ ‫در اســتان های شــمالی از جملــه گلســتان‪ ،‬ســنگین تر از‬ ‫موج هــای قبلــی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در گلســتان پیک هــای قبلــی تعــداد‬ ‫بیمــاران بســتری بــه هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر رســیده بــود امــا هــم‬ ‫اکنــون بیــش از دو هــزار و ‪ ۴۰۰‬بیمــار بســتری و موقــت‬ ‫وجــود داشــته و در مازنــدران هــم بیــش از چهــار هــزار نفــر‬ ‫بســتری هســتند‪.‬‬ ‫جــان بابایــی بــا بیــان اینکــه تــاش شــده کــه مراکــز‬ ‫ســرپایی و تخت هــا را توســعه دهیــم‪ ،‬متذکــر شــد‪:‬‬ ‫میانگیــن بســتری روزانــه کرونایــی از تعــداد ترخیــص‬ ‫بیشــتر بــوده و ایــن امــر جــای نگرانــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬واقعیــت ایــن اســت کــه تعطیالتــی کــه پشــت‬ ‫ســر گذاشــتیم و مراســمی که مردم برگزار کردند از جمله‬ ‫دالیــل افزایــش کرونا اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه معــاون درمــان وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی علیرغــم افزایــش بســتری ها‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل واکسیناســیون تعــداد بیمــاران بدحــال نســبت بــه‬ ‫موج هــای قبلــی افزایــش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫جــان بابایــی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه واکسیناســیون‬ ‫ســرعت خوبــی دارد و قطعــا ًظــرف یکــی دو مــاه اینــده‪،‬‬ ‫ارامــش بهتــری خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫تنها با در خانه ماندن در‬ ‫مقابل ویروس کرونا در‬ ‫امان باشیم‪.‬‬ ‫دانش هموراه همراه توست‬ ‫حتی زمان مرگ‬ ‫دانــش هــر لحظــه بــا تــو همــراه اســت حتــی در زمــان‬ ‫مــرگ و لحظــه ی جــان دادن‪ ,‬هــر چــه رو بــه جلــو مــی رویــم‬ ‫دانــش برتــر بــودن خــود را بیشــتر بــه مــا نشــان می دهــد‬ ‫تمــام اختراعــات و کشــفیات موجــود در کل کــره ی خاکــی‬ ‫زمیــن بــر پایــه ی دانــش اســت بــا وجــود ایــن همه اســتقالل‬ ‫در دانــش مــا چطــور مــی توانیــم ثــروت را برتــر از علــم و‬ ‫دانــش بدانیــم تــا مــا اگاهــی داششــتن ثــروت و پــول را‬ ‫نداشــته باشــیم‬ ‫علم قدرت ثروت ‪ ،‬موجودات نیکی هستند‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫یک ســوال همیشــگی و تکراری که سالهاســت‬ ‫در تبانــی بــا هــم اســتاد شــده انــد بــه یــاد‬ ‫روزهایــی کــه منتظــر بودیــم یکــی از معلمیــن‬ ‫مدرســه یــا ناظــم ایــن ســوال را ازمــا بپرســد مــا‬ ‫چنــان غــرق در افــکار و تخیــل مــی شــدیم کــه‬ ‫بهتریــن و عالیتریــن جــواب را بــا نهایــی تریــن‬ ‫حســمان بیــان کنیــم و بــا شــوق یــک تومــن‬ ‫و پنــج زاری مــان فریــاد بزنیــم علــم بهتــر از‬ ‫ثــروت اســت چــه مــی دانســتیم ان جملــه هــم‬ ‫هماننــد الباقــی جمــات و کلمــه هــا بــه صــورت‬ ‫تحمیلــی بــا فرمولهــای ســلیقه ای و شــخصی‬ ‫بــرای مــا بیــان شــده اســت ‪.‬امــا هــر چــه کــه بــود‬ ‫و اســت هنــوز هــم همــان اســت یــک جــواب‬ ‫بــی جــواب بــا مــزه ی گــس کــه بــرای بعضــی‬ ‫هــا خــوب اســت و بــرای بعضــی هــای دیگــر و‬ ‫بــرای عــده ا ی از بعضــی هــا خنثــی‪ .‬ولــی هــر‬ ‫چــی کــه اســت دیگــر ادمــی را ســر دو راهــی‬ ‫قــرار نمــی دهــد چــرا کــه فرقــی نمــی کنــد علــم‬ ‫باشــد یــا ثــروت پورشــه داشــته باشــی یــا پوشــه‬ ‫عینــک افتابــی یــا عینــک تــه اســتکانی‪ ,‬اوراق‬ ‫مشــارکت یــا اوراق امتحانــی‪ ,‬بیمــه زندگانــی یــا‬ ‫بیمــه خدمــات درمانــی ‪ ,‬ســکه ارز یــا ســکته و‬ ‫قرص‪.‬هرســه مکمــل هــم در دســترس همــه‬ ‫قــرار دارنــد و بــه نوبهــی خــود مهــم هســتند‬ ‫محمــد زمان‪....‬معلــم بازنشســته در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار دانــش را بهتــر از‬ ‫ثــروت مــی دانــد و مــی گویــد ‪ :‬تــا دانــش و راه‬ ‫حــل بدســت اوردن چیــزی را ندانیــد بــه نتیجــه‬ ‫نخواهیــد رســید حتــی اگــر پــول باشــد دانــش‬ ‫زمــان و مــکان نــدارد و یادگیــری اشــخاص را‬ ‫نمــی تــوان در زمــان خالصــه کــرد در همــه جــا‬ ‫یادگیــری و امــکان روبــه جلــو حرکــت کــردن‬ ‫وجــود دارد ولــی پــول یــا ثــروت مشــخص شــده‬ ‫و حــد دارد و مثــل اب خــوردن از دســتت مــی‬ ‫رودشــاید پــدر شــما بــرای شــما ثروتــی را بــه جــا‬ ‫گذاشــته باشــد امــا اگــر دانــش ذخیــره کــردن‬ ‫و اســتفاده ی ان را نداشــته باشــید در یــک‬ ‫چشــم بــه هــم زدن همــه ی ان را بربــاد دهیــد‬ ‫مهــدی ارونــدی بــا شــغل طراحــی و گرافیســت‬ ‫در اینبــاره گفــت‪:‬دردوران ابتدایــی مدرســه‬ ‫موضــوع انشــایی بــا عنــوان «علــم بهتراســت یــا‬ ‫ثــروت مطــرح شــد و همــه بــا اســتثنا علــم را‬ ‫بهتــر از ثــروت مــی دانســتند امــروزه بــا گذرزمان‬ ‫و واقــع بینــی بیشــتر و اتفاقات موجود درمســیر‬ ‫زندگــی و در ایــران امروزبــه ایــن نتیجــه رســیده‬ ‫ام کــه ثــروت بــا توجــه بــه مزیــت هــای ان‬ ‫‪,‬مــی توانــد بیشــتر از علــم راهگشــا باشــد در‬ ‫جامعــه ای کــه مبنــای موفقیــت داشــتن خانــه‬ ‫‪ ,‬ماشــین در کل مســتغالت ملکــی و نقــدی و‬ ‫غیــره باشــد دیگــر جایــی بــرای علــم نمــی مانــد‬ ‫‪ ,‬علــم و دانــش ســالیان دراز اســت کــه از دل‬ ‫مــردم رخــت بــر بســته اســت امــروزه علــم در‬ ‫نظــر بیشــتر مــردم ارواح ســرگردانی بیــش‬ ‫نیســت خدایــش بیامــرزد موجــود نیکــی بــود‪.‬‬ ‫ســپیده بابایــی دانشــجوی رشــته پرســتاری‬ ‫جهــان را بــر پایــه ی علــم و دانــش دانســت‬ ‫افــزود‪ :‬دانــش هــر لحظــه بــا تــو همــراه اســت‬ ‫حتــی در زمــان مــرگ و لحظــه ی جــان دادن‪,‬‬ ‫هــر چــه رو بــه جلــو مــی رویــم دانــش برتــر بودن‬ ‫خــود را بیشــتر بــه مــا نشــان می دهــد تمــام‬ ‫اختراعــات و کشــفیات موجــود در کل کــره ی‬ ‫خاکــی زمیــن بــر پایــه ی دانــش اســت بــا وجــود‬ ‫ایــن همــه اســتقالل در دانــش مــا چطــور مــی‬ ‫توانیــم ثــروت را برتــر از علــم و دانــش بدانیــم تــا‬ ‫مــا اگاهــی داششــتن ثــروت و پــول را نداشــته‬ ‫باشــیم ثــروت بدســت نمی ایــد بــا راه حــل و‬ ‫نقشــه کشــیدن اســت که به ســمت پول جذب‬ ‫مــی شــوی دانــش فناناپذیــر اســت امــا پــول رو‬ ‫بــه زوال و نابــودی ســت بــه طــور مثــال اگــر‬ ‫دانــش اســتفاده ی صحیــح از ریــال در کشــور‬ ‫وجــود داشــت االن ریــال کشــور بــی ارزش نمــی‬ ‫شــد حــال در نظــر بگیریــد کــه علــم داشــتن‬ ‫چیــزی چقــدر مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد‬ ‫ســارا باقــری بــا مــدرک فــوق لیســانس خانـه دار‬ ‫همــه ی مــا بــه قــدرت طلبــی دانــش بــر ثــروت‬ ‫واقــف هســتیم امــا انچــه کــه بــه عنــوان نمــود‬ ‫عینــی در حــال حاضــر وجــود دارد و افســار‬ ‫گســیخته بــه پیــش مــی رود پــول و ثــروت‬ ‫اســت کــه اگــر امــروزه تعللــی در داشــتن ان‬ ‫ایجــاد شــود بــا یــک زیــر خــم گرفتــن ضربــه‬ ‫فنــی ات می کنــد و خســارت روحــی و جســمی‬ ‫بســیار ســنگینی را متحمــل می ســازد پــول نیــاز‬ ‫اصلــی و فــردی هــر شــخصی در زندگــی اســت‬ ‫پــول یعنــی قانــون ‪,‬قــدرت ‪,‬زندگــی ‪ .‬پــول تمــام‬ ‫توانایــی هــای تــو را کشــف مــی کنــد و تــو را شــفا‬ ‫می دهــد و تــو را معتبــر و بــا ارزش مــی کنــد در‬ ‫ایــن دوره زمانــه پــول داشــته بــاش زندگــی کــن‬ ‫و بــه مــدارج بــاال بــرس پــول نداشــتی و فقــط‬ ‫دانــش داشــتی ســرت را بــر بالیــن بگــذار و بمیــر‬ ‫ریحانــه سرپرســت تولیــد کارخانــه اجرپــزی کــه‬ ‫سرپرســت بــرادر و خواهــر کوچکتــر از خــود اش‬ ‫را برعهــده دارد دانــش و ثــروت را باهــم تاثیــر‬ ‫گــذار می دانــد اگــر شــخص ســومی یعنــی فــردی‬ ‫قدرتمند و ثروتمند و دانشــمند باشــد وی وجود‬ ‫هــر ســه را مهــم و بــی رحــم مــی بینــد اینچنیــن‬ ‫تفســیر می کنــد‪ :‬در ســن ‪15‬ســالگی مــادرم را‬ ‫بــه خاطــر ســرطان ریــه از دســت داده ام ان‬ ‫زمــان ســوم راهنمایــی بــودم از انجایــی کــه‬ ‫پــدر و مــادرم بــه تحصیــل و دانــش مــن و دیگــر‬ ‫خواهــر و بــرادرم اهمیــت میدادنــد تمــام ســعی‬ ‫و تالششــان برایــن بــود کــه مــااز طریــق انهــا بــه‬ ‫علمــی دســت پیــدا کنیــم کــه ثمــره ی ان عــاوه‬ ‫بــر بــه پــول و اســایش رســیدن بــود مــن و بــرادر‬ ‫و خواهــرم همــان زنجیــره ای شــخص ســومی‬ ‫باشــیم مــادرم کــه از دنیــا رفــت مســئولین خانــه‬ ‫بــه دوش مــن افتــاد ســخت بــود امــا پــدرم‬ ‫باپشــتکار درمغــازه فــرش فروشـی اش کا ر مــی‬ ‫کــرد تــا مــا بــه ســرانجام برســیم زد و یــک روز در‬ ‫اثــر اتصالــی بــرق مغــازه ی پــدرم اتــش گرفــت‬ ‫و در اثــر ســوختگی زیــاد پــدر را هــم دوســال‬ ‫بعــد از فــوت مــادر از دســت دادم اندوختــه پــدر‬ ‫طــی ایــن ســال تــا حــدودی کمــک خــرج مــا بــود‬ ‫دیپلمــم را گرفتــم بــرای شــرکت در دانشــگاه بــا‬ ‫ان هزینه هــای ســنگین و خــرج ومخــارج بــرادر‬ ‫و خواهــرم مــرا از ادامــه تحصیــل بــاز داشــت بــه‬ ‫یکــی از دوســتانم کــه پــدرش کارخانــه دار بــود‬ ‫ســفارش کــردم کــه در حــد امــکان در کارخانــه‬ ‫بــرای مــن شــغلی تعریــف کنــد بعــد دوســه‬ ‫مــاه بــه عنــوان کارپــرداز در کارخانــه مشــغول‬ ‫کار شــدم کــه از شــانس خــوب مــن دزدی در‬ ‫کارخانــه انجــام شــد کــه تمــام حیثیــت مــرا‬ ‫باتوجــه بــه شــناختی کــه از مــن داشــتند زیــر‬ ‫ســوال رفــت بــا اینکــه ثابــت شــد مــن اصــا روز‬ ‫دزدی و ســاعت مشــخص شــده بانــک بــودم‬ ‫امــا پــدر دوســتم مــرا عامــل دزدی دانســت و‬ ‫مجبــور شــدم بــدون تســویه حســاب فقــط بــه‬ ‫خاطــر ابــرو کارخانــه را تــرک کنــم خیلــی ســخت‬ ‫بــود ولــی چــون دانــش و علــم اندوختــن بــرای‬ ‫خــودم و خانــواده خیلــی مهــم بــود بــدون اینکــه‬ ‫خواهــر و بــرادم متوجــه شــوند دنبــال کار‬ ‫گشــتم تــا االن مدتــی اســت اینجــا مشــغول‬ ‫بــه کار شــدم خــدا رو شــکر همــه چــی عالیــه‬ ‫مــن اگــر دانــش کار کــردن نداشــتم چطــور‬ ‫مــی توانســتم کار پیــدا کنــم اگــر پــول نداشــتم‬ ‫چطــور مــی توانســتم از عهــده ی خــرج و مخارج‬ ‫خــودم خواهــر و بــرادرم بربیایــم و اگــر مــن بــه‬ ‫عنــوان بانــی نبــودم مشــخص نبــود چــه اتفاقــی‬ ‫بــرای خواهــر و بــرادرم مــی افتــاد پــس هــر‬ ‫ســه در جایــگاه خــود مهــم و بــارازش هســتند‬ ‫نظرهــای متفاوتــی در خصــوص علــم بهتــر‬ ‫اســت یــا ثــروت وجــود داشــت کــه هــر کــدام بنــا‬ ‫بــر موقعیــت زندگــی شــخصی افــراد بیــان شــد‬ ‫اماناگفتــه نمانــد کــه رســیدن بــه جــواب درســت‬ ‫و صحیــح احتیــاج بــه تحقیقــات گســترده و‬ ‫وســیعی دارد در هر کشــوری علم قدرت ثروت‬ ‫معنــای خــاص خــود رامــی طلبــد در بعضــی از‬ ‫کشــورها علــم بــرای افــراد قــدرت و ثــروت‬ ‫مــی اورد و بــرای بعضــی از کشــورهای دیگــر‬ ‫قــدرت علــم مــی اورد و ثــروت و بــرای بعضــی‬ ‫هــای دیگــر علــم وقــدرت و ثــروت باهــم مهــم‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪ #‬کرونا هنوز تمام نشده ‪ ....‬در خانه بمانید‪.‬‬ ‫کاربردهای نوشابه در زندگی روزمره‬ ‫شــاید شــما نیــز نوشــابه را به دلیــل مضــرات فراوانــش از ســبد‬ ‫خریدتــان حــذف کــرده باشــید؛ ولــی کاربــرد نوشــابه فقــط نوشــیدن همــراه غــذا نیســت!‬ ‫نوشــابه اســتفاده های فراوانــی دارد‪ ،‬از رفــع بــوی بــد لبــاس تــا شست وشــوی ظــروف و‬ ‫پاک کــردن زنگ زدگــی فلزات‪.‬ادامــه شــماره ‪348‬‬ ‫‪ .۱۵‬تسکین ناراحتی معده‬ ‫نوشــابه بهتریــن درمــان بــرای ناراحتــی معــده نیســت‪ ،‬ولــی درمانــی ســریع و ســاده اســت‬ ‫کــه پــس از اســتفراغ بــه تســکین معــده کمــک می کنــد‪ .‬گیــاه کــوال مدت هــا پیــش از اینکــه‬ ‫در نوشــابه اســتفاده شــود‪ ،‬درمانــی طبیعــی بــرای حالــت تهــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫نوشــیدن نوشــابه به طــور موقتــی حالــت تهــوع‪ ،‬ســوزش ســرِدل و انــواع دیگــری از‬ ‫ناراحتی هــای معــده را تســکین می دهــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪ ،‬بایــد هــر ســاعت یــک بــار‪۱ ،‬‬ ‫قاشــق چای خــوری از نوشــابه ای را بنوشــید کــه بــه دمــای اتــاق رســیده و گاز ان خــارج شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای خارج شــدن گاز نوشــابه‪ ،‬در قوطــی را بــاز کنیــد و ان را چنــد ســاعت بیــرون‬ ‫بگذاریــد‪ .‬اگــر وقــت کافــی نداریــد‪ ۱ ،‬قاشــق چای خــوری شــکر بــه نوشــابه اضافــه کنیــد تــا‬ ‫فــورا گاز ان خــارج شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬تسکین ناراحتی معده‬ ‫نوشــابه بهتریــن درمــان بــرای ناراحتــی معــده نیســت‪ ،‬ولــی درمانــی ســریع و ســاده اســت‬ ‫کــه پــس از اســتفراغ بــه تســکین معــده کمــک می کنــد‪ .‬گیــاه کــوال مدت هــا پیــش از اینکــه‬ ‫در نوشــابه اســتفاده شــود‪ ،‬درمانــی طبیعــی بــرای حالــت تهــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫نوشــیدن نوشــابه به طــور موقتــی حالــت تهــوع‪ ،‬ســوزش ســرِدل و انــواع دیگــری از‬ ‫ناراحتی هــای معــده را تســکین می دهــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪ ،‬بایــد هــر ســاعت یــک بــار‪۱ ،‬‬ ‫قاشــق چای خــوری از نوشــابه ای را بنوشــید کــه بــه دمــای اتــاق رســیده و گاز ان خــارج شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای خارج شــدن گاز نوشــابه‪ ،‬در قوطــی را بــاز کنیــد و ان را چنــد ســاعت بیــرون‬ ‫بگذاریــد‪ .‬اگــر وقــت کافــی نداریــد‪ ۱ ،‬قاشــق چای خــوری شــکر بــه نوشــابه اضافــه کنیــد تــا‬ ‫فــورا گاز ان خــارج شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬ازبین بردن بوی بد بدن‬ ‫بــرای ازبین بــردن بــوی بــد بــدن می توانیــد یــک قوطــی نوشــابه گازدار را همــراه بــا مقــداری‬ ‫مــواد شــوینده بــه یــک وان یــا تشــت اب اضافــه کنیــد و بــا ان بــدن خــود را بشــویید‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد روی بــدن خــود نوشــابه بریزیــد و پیــش از شست وشــو چنــد دقیقــه‬ ‫صبــر کنیــد‪ .‬بــا ریختــن نوشــابه در قســمت موردنظــر‪ ،‬فــورا از بــوی بــد رهــا می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬استفاده از نوشابه به جای افت کش ها‬ ‫بعضــی از کشــاورزان هنــدی از نوشــابه به جــای افت کش هــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ارزان تــر اســت و نتیجــه کار نیــز کامــا رضایت بخــش اســت‪ .‬مرکــز علــوم و محیط زیســت‬ ‫(‪ )CSE‬از ســازمان های داوطلــب پیشــرو در هنــد اســت کــه ادعــا می کنــد نوشــیدنی های‬ ‫گازداری ماننــد کوکاکــوال دارای مقادیــر باالیــی از افت کش هــا هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اضافــه شــدن ‪ 27‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع تامیــن شــرب شهرســتان های ازادشــهر و رامیــان در مــرداد مــاه‬ ‫🔸مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا اتمــام حفــر و تجهیــز دو حلقــه چــاه ‪ 27 ،‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع‬ ‫تامیــن شهرســتان ازادشــهر اضافــه مــی شــود 🔸ســید محســن حســینی مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان در بازدیــد‬ ‫از طــرح هــای ابرســانی شهرســتان هــای ازادشــهر و رامیــان اظهــار کــرد‪ :‬تجهیــز چــاه شــماره ‪ 3‬طــرح ابرســانی بــه ازادشــهر‬ ‫توســط شــرکت اب منطقه ای اســتان انجام شــده و بزودی با اتمام برق رســانی ان تحویل شــرکت ابفا شــده و وارد شــبکه‬ ‫شــرب می شــود‪....‬‬ ‫افزایش منابع‬ ‫اب شرب شرق‬ ‫گلستان‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪1400‬‬ ‫خواب سالن ورزشی بجنورد زیر‬ ‫سایه استادیوم ‪ ۱۵‬هزار نفری‬ ‫بسته حمایتی کمک به‬ ‫«تامین مسکن زنان خانوار»‬ ‫به کجا رسید؟‬ ‫ایــن طــرح ورزشــی از طــرح هــای مصــوب ملــی اســت کــه‬ ‫شــرکت توســعه اماکــن ورزشــی کشــور متعهــد بــه ســاخت‬ ‫و تکمیــل ان اســت و اســتان هــا اختیــار چندانــی در تامیــن‬ ‫بودجــه ان نــدارد و صرفــا کار نظــارت بــر پــروژه را در راســتای‬ ‫تســریع انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بزرگترین سالن ورزشی خراسان شمالی در خواب ‪ ۱۲‬ساله‬ ‫ســالن ورزشــی ‪ ۶‬هــزار نفــری شــهر بجنــورد‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی یکــی از پــروژه هــای‬ ‫مصوبــات کاغــذی دولــت گذشــته اســت کــه بــا‬ ‫گذشــت ‪ ۱۲‬ســال از اجــرای ان همچنــان نیمــه‬ ‫کاره مانــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪ ،‬ســالن ورزشــی‬ ‫‪ ۶‬هــزار نفــری شــهر بجنــورد مرکــز خراســان‬ ‫شــمالی از پــروژه هــای ملــی محســوب مــی‬ ‫شــود کــه اعتبــار ان از ســوی شــرکت توســعه‬ ‫اماکــن ورزشــی بایــد تامیــن شــود و بــا گذشــت‬ ‫‪ ۱۲‬ســال بــه دلیــل پرداخــت قطــره چکانــی‬ ‫اعتبــار‪ ،‬ایــن پــروژه مهــم ورزشــی بــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی نیمــه کاره رهــا شــد و بــرای‬ ‫تکمیــل ان طبــق محاســبات بودجــه ای ســال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫فرسودگی اسکلت بتنی سالن ورزشی‬ ‫در حالــی ایــن پــروژه پــس از ‪ ۱۲‬ســال نیمــه‬ ‫کاره اســت که براســاس مصوبه ســفر استانی‬ ‫هیــات دولــت دهــم بــرای ســاخت و تجهیــز‬ ‫ایــن پــروژه ورزشــی حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار مصــوب شــد و قــرار بــود تــا ایــن پــروژه‬ ‫مهــم ورزشــی تــا پیــش از پایــان ان دولــت در‬ ‫ســال ‪ ۹۲‬بــه پایــان برســد کــه بــه دلیــل عــدم‬ ‫پرداخــت بــه موقــع اعتبــار ایــن پــروژه نیمــه‬ ‫کاره مانــد و بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه با‬ ‫صــورت حســاب فعلــی حداقــل بــرای تکمیــل‬ ‫ایــن پــروژه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا نــرخ تــورم ‪۴۰‬‬ ‫درصــدی حــدود یــک هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫کــه چهــار برابــر اعتبــار ســال مصــوب مــورد نیــاز‬ ‫اســت کــه بــا تنگنــای مالــی موجــود در دولــت‬ ‫احتمــال تکمیــل ان در دولــت ســیزدهم نیــز تا‬ ‫حــدودی دور از انتظــار اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان عمرانــی ایــن پــروژه‬ ‫می گویــد‪ :‬بــا گذشــت حــدود ‪ ۱۰‬ســال از نیمــه‬ ‫کاره ماندن ســالن ورزشــی ‪ ۶‬هزار نفری شــهر‬ ‫بجنــورد‪ ،‬براثــر ســرما و گرمــا تــا حــد زیــادی‬ ‫اســکلت بتنــی ان کیفیــت اولیــه خــود را از‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪350‬‬ ‫دســت داد و در صــورت ادامــه فراینــد ســاخت‬ ‫بایــد ابتــدا مقــاوم ســازی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی کــه نخواســت نامــش ذکــر شــود گفــت ‪:‬‬ ‫در شــرایط فعلــی هــر ســالی کــه از عمــر ایــن‬ ‫پــروژه بگــذرد‪ ،‬عــاوه بــر تحمیــل هزینــه هــای‬ ‫مــازاد ناشــی از تــورم‪ ،‬عمــر مفیــد ســاختمانی‬ ‫ان نیــز کاهــش خواهــد یافــت و قطعــا بایــد‬ ‫فراینــد مقــاوم ســازی بــا هزینــه بیشــتری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬بــا تاخیر ‪ ۱۰‬ســاله در تکمیل‬ ‫ایــن پــروژه ‪ ،‬هزینــه ســاخت ان چهــار برابــر‬ ‫افزایــش یافــت و رشــد بــار مالــی موجــب‬ ‫می شــود تــا دولــت بــه دلیــل تنگنای مالــی این‬ ‫نــوع پروژه هــا را در اولویــت قــرار ندهــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه بــا اعتبــار مشــابه مــی توانــد چندیــن پــروژه‬ ‫ورزشــی در روســتاها احــداث کنــد و مضــاف بــر‬ ‫ان ایــن نــوع پــروژه هــا در طــول زمــان کاربــری‬ ‫اصلــی خــود را نیــز بــرای اســتان ها از دســت‬ ‫می دهنــد و از الویــت خــارج خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی تنهــا راهــکار پیــش بینــی بــرای تکمیــل‬ ‫ایــن پــروژه را واگــذاری بــه بخــش خصوصــی‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫خــواب ســالن ورزشــی بجنــورد زیــر ســایه‬ ‫اســتادیوم ‪ ۱۵‬هــزار نفــری‬ ‫معــاون توســعه ورزشــی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح ورزشــی از طــرح هــای‬ ‫مصــوب ملــی اســت کــه شــرکت توســعه اماکــن‬ ‫ورزشــی کشــور متعهــد بــه ســاخت و تکمیــل ان‬ ‫اســت و اســتان ها اختیــار چندانــی در تامیــن‬ ‫بودجــه ان نــدارد و صرفــا کار نظــارت بــر پــروژه را‬ ‫در راســتای تســریع انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬همزمانی این ســالن ورزشــی‬ ‫بــا اســتادیوم ‪ ۱۵‬هــزار نفــری‪ ۱۹ ،‬مهــر موجــب‬ ‫فراموشــی ایــن پــروژه ورزشــی شــده اســت بــه‬ ‫گونـه ای کــه تمرکــز بیشــتر مســووالن تکمیــل و‬ ‫بهره بــرداری از ایــن اســتادیوم بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمدبروحــی افــزود‪ :‬همانگونــه کــه اکثــر‬ ‫مراکــز اســتان کــه از ســالن های ورزشــی‬ ‫چندهــزار نفــره و مجهــز برخوردارنــد‪ ،‬ســاخت‬ ‫ایــن ســالن ورزشــی نیز در راســتای برخــورداری‬ ‫خراســان شــمالی از ســالن چندهــزار نفــره‬ ‫بــرای برگــزاری رویدادهــای بین المللــی و‬ ‫جهانــی ورزشــی در ســال ‪ ۸۸‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریال‬ ‫بــرای ســاخت ایــن ســالن ورزشــی هزینــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬چنــد ســال قبــل بــا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال دیگــر شــاید ایــن ورزشــگاه‬ ‫تکمیــل مــی شــد ولــی هــم اکنــون تکمیــل‬ ‫ایــن ســالن ‪ ۱۰‬برابــر ایــن رقــم را می طلبــد‪.‬‬ ‫بروحــی افــزود‪ :‬در ایــن میــان اگرچــه‬ ‫خراســان شــمالی تعهــدی نســبت بــه تامیــن‬ ‫اعتبــار ایــن طــرح نــدارد‪ ،‬ولــی بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیــت ایــن طــرح ورزشــی بــرای توســعه‬ ‫مســووالن اســتانی‬ ‫ورزش قهرمانــی‪،‬‬ ‫تفاهــم کرده انــد تــا ‪ ۳۰‬درصــد اعتبــار ان را‬ ‫تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫تکمیل پروژه با ‪ 900‬میلیارد ریال‬ ‫معــاون پشــتیبانی اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســالن ‪۶‬‬ ‫هــزار نفــری شــهر بجنــورد بــه عنــوان یــک‬ ‫پــروژه ملــی ورزشــی حــدود ‪ ۱۲‬ســال قبــل‬ ‫در دســت اجــرا قــرار گرفــت کــه هــم اکنــون‬ ‫بــا ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد بایــد‬ ‫بــا هماهنگــی اســتانی و ملــی ایــن اعتبــار‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫محمــد فرحــی افــزود‪ :‬براســاس براوردهــای‬ ‫مالــی ســال ‪ ۹۹‬تکمیــل ایــن ســالن ورزشــی‬ ‫نیازمنــد ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اســت بــه‬ ‫طــوری کــه ‪ ۷۰‬درصــد از اعتبــار ایــن پــروژه از‬ ‫محــل بودجــه ملــی و ‪ ۳۰‬درصد در تعهد اســتان‬ ‫قــرار دارد کــه در صــورت تامیــن بــه موقــع مالــی‬ ‫ایــن پــروژه بــزرگ ورزشــی نیــز می توانــد در ســال‬ ‫اینــده بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ســفر مدیرکل توســعه‬ ‫اماکــن ورزشــی وزارت ورزش و جوانــان قــرار‬ ‫شــد تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای نصــب‬ ‫ســقف ان اعتبــار اختصــاص یابــد کــه بــا ایــن‬ ‫بودجــه بخشــی از کارهــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫تکمیل ‪ ۶۱‬پروژه ورزشی در هشت ساله‬ ‫اخیر‬ ‫فرحــی یــاداور شــد‪ :‬در هشــت ســاله دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم در ایــن اســتان ‪ ۶۱‬پــروژه‬ ‫ورزشــی بــه پایــان رســید بــه طــوری کــه ســرانه‬ ‫فضــای ورزشــی از ‪ ۳۶‬ســانت در ســال ‪ ۹۲‬بــه‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬ســانتی متــر رســید و اعتبــار عمرانــی‬ ‫ورزشــی نیــز ‪ ۶‬برابــر بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن مــدت ســاالنه ‪۴۶۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار عمرانــی بــرای تکمیــل‬ ‫پــروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی بــه اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اختصــاص داده شــد‬ ‫کــه ایــن اعتبــار در دولــت قبــل حــدود ‪۷۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال در ســال بــود‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل ورزش و جوانــان خراســان‬ ‫شــمالی افــزود ‪ :‬در مجمــوع در هشــت‬ ‫ســاله اخیــر فضــای ورزشــی اســتان اعــم از‬ ‫روبــاز و سرپوشــیده از ‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مربــع‬ ‫بــه ‪ ۴۳۱‬هــزار متــر مربــع رســید کــه یــک‬ ‫ســوم فضــای ورزشــی اســتان در ایــن دولــت‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عقــب ماندگــی ‪ ۴۰‬ســانتی‬ ‫متــری خراســان شــمالی در ســرانه فضــای‬ ‫ورزشــی نســبت بــه میانگیــن کشــوری ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد تــا در دولــت ســیزدهم نیــز بــا‬ ‫رویکــرد حمایــت از ورزش اعتبــار ایــن بخــش‬ ‫افزایــش یابــد تــا ایــن عقــب ماندگــی هــا‬ ‫جبــران شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار بیمــه‬ ‫شــده دارای ‪ ۴۵‬هیــات ورزشــی فعــال اســت‬ ‫کــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی بــرای ورزشــکاران در‬ ‫ایــن اســتان شمالشــرق کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد ان در دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬جزئیــات مصوبــه بســته حمایتــی کمــک بــه تامیــن‬ ‫مســکن زنــان خانــوار شــش دهــک درامــدی را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪« ،‬ابراهیــم صادقــی فــر» گفــت‪:‬‬ ‫در پــی تــاش و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫بســته حمایتی کمک به تامین مســکن زنان سرپرســت خانوار‬ ‫در ســتاد ملــی زنــان و خانــواده بــه ریاســت معــاون اول رئیــس‬ ‫جمهــوری تصویــب شــد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص حمایــت ازتامیــن مســکن زنــان سرپرســت‬ ‫خانوار(بــه ویــژه زنــان کارگــر سرپرســت خانــوار)‪ ،‬ثبــت نــام‬ ‫شــده در طــرح اقــدام ملــی مســکن اعــام کــرد؛ متقاضیــان‬ ‫واجــد شــرایط بــر اســاس دهــک هــای درامــدی اولویــت بنــدی‬ ‫شــده اند و اقدامــات ویــژه ای درایــن بســته حمایتــی بــرای انهــا‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫صادقــی فــر گفــت‪ :‬پرداخــت تســهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫ســاخت و فــروش اقســاطی بــرای هــر واحــد مســکونی بــا نــرخ‬ ‫ســود ‪ ۴‬درصــد بــرای زنــان سرپرســت خانــوار دهــک هــای یــک‬ ‫تــا ســه و نــرخ ســود ‪ ۹‬درصــد بــرای زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫دهک هــای چهــار تــا شــش‪ ،‬معافیــت ‪ ۱۰۰‬درصــدی هزینــه‬ ‫عــوارض صــدور پروانه ســاختمانی‪ ،‬کمــک بالعوض ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانــی توســط دولــت‪ ،‬پرداخت ‪ ۳۰‬میلیــون تومان نیز بعنوان‬ ‫کمــک بالعــوض توســط دســتگاه هــای حمایتــی از جمله کمیته‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره)‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان و حســاب ‪۱۰۰‬‬ ‫حضــرت امــام (ره)‪ ،‬از جملــه اقدماتی اســت کــه در این مصوبه‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ :‬در واقــع در تهیــه ایــن بســته‬ ‫حمایتــی بــا همــکاری وزارت راه و شهرســازی تــاش‬ ‫شــده اســت بــا کاهــش ســهم اورده متقاضیــان و‬ ‫پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت و حــذف عــوارض صــدور‬ ‫پروانــه ســاختمانی‪ ،‬موضــوع تامیــن مســکن بــرای زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار تســهیل شــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم اورده نقــدی زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫واجــد شــرایط طــرح اقــدام ملــی مســکن بــرای مالکیــت‬ ‫یــک واحــد مســکونی ‪ ۸۰‬متــری‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان‬ ‫و هنــگام تحویــل واحــد مســکونی خواهــد بــود و و مابقــی‬ ‫هزینــه ان در قالــب تســهیالت ارزان قیمــت و کمک هــای‬ ‫بالعــوض تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صادقــی فــر‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های زیــر مجموعــه خــود‬ ‫در زمینــه تامیــن مصالــح مــورد نیــاز پروژه هــای مســکونی‬ ‫گروه هــای هــدف‪ ،‬نهایــت همــکاری را در اجــرای ایــن‬ ‫مصوبــه خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کرد‪:‬زنــان کارگــر سرپرســت خانــوار‬ ‫کــه در ســامانه طــرح اقــدام ملــی مســکن وزارت راه و‬ ‫شهرســازی ثبــت نــام کرده انــد نیــز مشــمول ایــن مصوبــه‬ ‫خواهنــد بــود ‪.‬‬ ‫عیادت بیمار به صورت تلفنی و مجازی صورت گیرد‪ ...‬کرونا در کمین است‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫چیدمان فرش در اتاق ها چگونه باید باشد؟‬ ‫فــرش در اکثــر خانــه مــا ایرانی هــا جزئــی از خانــه و زندگی مــان شــده اســت‪ ،‬به طوری کــه اگــر‬ ‫اتاقــی بــدون فــرش باشــد‪ ،‬بـی روح و خالــی بــه چشــم می ایــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬انتخــاب و خریــد فــرش‬ ‫یکــی از مهم تریــن بخش هــا در دکوراســیون داخلــی منــزل و نیــز دکوراســیون اتــاق خــواب اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد فکــر می کننــد کــه رنــگ یــا الگــو مهم تریــن عاملــی اســت کــه بایــد هنــگام خریــد‬ ‫فــرش مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ امــا انــدازه فرش و همچنین شــکل صحیح پهن کردن و قــرار دادن‬ ‫ان در داخــل اتــاق و زیــر مبلمــان هــم بــه همــان انــدازه مهــم اســت‪ .‬در ایــن مقاله‪ ،‬با شــما درباره‬ ‫چگونگــی پهــن کــردن انــواع فرش هــا می گوییــم و اینکــه پهــن کــردن فــرش در قســمت های‬ ‫مختلــف خانــه ماننــد اتــاق ناهارخــوری‪ ،‬اتــاق خــواب و اتــاق نشــیمن بــه چــه شــکل بایــد باشــد‪.‬‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫فرش را در اتاق های مختلف چگونه پهن کنیم؟‬ ‫اولیــن قــدم در انتخــاب فــرش‪ ،‬درنظرگرفتــن اتاقــی اســت کــه می خواهیــد فــرش را در ان‬ ‫پهــن کنیــد‪ .‬وقتــی انــدازه و شــکل اتــاق خــود را ارزیابــی کردیــد‪ ،‬وقــت ان اســت کــه نحــوه‬ ‫چیدمــان مبلمــان و اثاثیــه در فضــا را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫روش های مختلف قرار دادن فرش در اتاق نشیمن‬ ‫شــکل اتاق و همچنین مبلمان شــما تعیین کننده اندازه فرش‪ ،‬شــکل و همچنین جهت‬ ‫ان اســت‪ .‬اگــر تصمیــم داریــد مبــل روی فــرش قــرار بگیــرد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه فرش تــان‬ ‫حداقــل ‪ ۱۵‬ســانتی متر از هــر طــرف امتــداد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬فرش را طوری قرار دهید که تمام پایه های کاناپه روی فرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــرای قــرار دادن تمــام پایه هــای مبــل روی فــرش‪ ،‬بــه فرشــی مخصــوص در ابعــاد بــزرگ‬ ‫احتیــاج داریــد‪ .‬ایــن انتخــاب بــرای مبلمــان در اتــاق نشــیمن کــه فضــای بــاز دارد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫گزینــه اســت‪ .‬قــرار دادن همــه مبلمــان به طــور مســتقیم بــر روی فــرش باعــث می شــود‬ ‫قطعــات مختلــف تزیینــی متحــد شــوند و فضــای نشــیمن مشــخص شــود‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬فرش را طوری قرار دهید که قسمت جلوی مبل روی فرش قرار بگیرد‬ ‫زمانــی کــه یکــی از لبه هــای گــروه مبلمــان به ســمت دیــوار قــرار می گیــرد‪ ،‬ایــن روش‬ ‫بهتریــن عملکــرد را دارد‪ .‬ثبــات اشــیا در دیــد اول‪ ،‬اهمیــت بســیاری در نشــان دادن انســجام‬ ‫دکوراســیون دارد؛ پــس انــدازه فــرش بایــد طــوری باشــد کــه پایه های جلویــی همه قطعات‪،‬‬ ‫روی ان قــرار بگیرنــد و در عیــن حــال‪ ،‬تمــام پایه هــای عقــب روی فــرش قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫روش سوم‪ :‬فقط میز مبل را روی فرش قرار دهید‬ ‫ایــن نــوع پهــن کــردن فــرش‪ ،‬در نــگاه اول‪ ،‬ذهــن مخاطــب را فریــب می دهــد! بــا ایــن‬ ‫روش‪ ،‬اتــاق بزرگ تــر از حــد واقعــی اش بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫قــرار دادن میــز روی فرشــی بــا ابعــاد کوچــک‪ ،‬انتخابــی ایدئــال بــرای فضاهــای باریــک‬ ‫یــا کوچــک اســت‪ .‬بــرای به دســت اوردن نســبت صحیــح‪ ،‬فضــای خالــی وســط در محــل‬ ‫قرارگیــری مبلمــان خــود را در نظــر بگیریــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬فضــا بــه انــدازه مناســب پــر می شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 10‬مرداد بجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 19‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪350‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫رنگ قرمز کرونا بر شهرهای‬ ‫گلستان‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫ی اعــام شــده توســط ســتاد‬ ‫گلســتان گفــت مطابــق رنگ بندی هــا ‬ ‫ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬رونــد شــیوع پیــک پنجــم کرونــا‬ ‫در اســتان ســبب شــد تــا وضعیــت هــر ‪ ۱۴‬شهرســتان ایــن اســتان‬ ‫شــمالی قرمــز و در برخــی نقــاط نیــز فراتــر از ان شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرضــا فاضــل درایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬قبــل از ایــن گمیشــان تنهــا شهرســتان دارای وضعیت‬ ‫نارنجــی بــود در حالــی کــه در حــال حاضــر شهرســتان های گــرگان‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬کاللــه‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫بندرترکمــن و گنبــدکاووس نیــز وضعیــت کرونایــی فــوق قرمــز و رو‬ ‫بــه ســیاه دارنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬شــمار بیمــاران کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان‬ ‫را هــزار و ‪ ۴۱۴‬نفــر اعــام کــرد و افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۵۵‬بیمــار‬ ‫در بخــش مراقبت هــای ویــژه بســتری هســتند کــه حــال ‪ ۵۲‬نفــر‬ ‫از انــان وخیــم و بــا دســتگاه ونتیالتــور ادامــه حیــات می دهنــد‪.‬‬ ‫فاضــل اضافــه کــرد‪ :‬ظرفیــت در نظــر گرفتــه شــده بــرای بیمــاران‬ ‫یک تابستان انتخاب!‬ ‫امســال تابســتان هــم بــرای خــودش نوبرانــه ای اســت! از‬ ‫یــک طــرف دولــت بالنســبت تمــام قوایــش را جمــع کــرده‬ ‫و زور مــی زنــد‪ ،‬یــک دولــت بــدون تحریــم و دارای برجــام‬ ‫تحویــل رئیســی و اعــوان بدهــد تــا در دولــت بعــدی اب‬ ‫خــوش از گلــوی مــردم پائیــن بــرود‪ ،‬از همــان طــرف اب و‬ ‫بــرق و ســرم و ‪ ...‬هــم نایــاب شــده و در بــازار هــم افســار‬ ‫قیمــت هــا رهــا شــده اســت تــا جایــی کــه تعمیــر کولــر و‬ ‫یخچــال بــرای یــک عــده ارزو شــده اســت! یــک جــای‬ ‫مملکــت خلــق اللــه یــک قطــره اب بــرای خــوردن پیــدا نمــی‬ ‫کننــد ولــی گوشــۀ دیگــر بــا ده دقیقــه بــاران ســیل بــه راه‬ ‫مــی افتــد کــه هــر موجــش هــم قــد شــتر اســت‪ ...‬بــه قــول‬ ‫شــاعر‪ :‬گــر ســیل عالــم پــر شــود هــر موج چون اشــتر شــود!‬ ‫وقتــی بــرق قطــع مــی شــود‪ ،‬ســیمان گــران مــی شــود‬ ‫و مــا اداره بــرق را نفریــن مــی کنیــم‪ .‬وقتــی بــرق دوبــاره‬ ‫وصــل مــی شــود بــاز هــم ســیمان گــران مــی شــود‬ ‫تــازه متوجــه مــی شــویم کــه ای دل غافــل در گرانــی‬ ‫هــای اخیــر ســیمان واســطه هــا «دســت» داشــتند!‬ ‫خیلــی عجیــب اســت کــه ایــن واســطه دســت دارنــد‬ ‫ولــی نــام و نــام خانوادگــی و ادرس ندارنــد! بگذریــم‪...‬‬ ‫امــا بــا وجــود همــه ایــن گرفتــاری هــا و بدبختــی هــا کــه‬ ‫ریشــه اکثــر انهــا هــم در واشــینگتن دی ســی اســت و‬ ‫بایــد نفریــن هــای ترجمــه شــده مــان را بــه انجــا حوالــه‬ ‫کنیــم( چــون تجربــه نشــان داده نفریــن بــه زبــان‬ ‫مــادری روی ان پدرســوخته هــا هیــچ اثــری نــدارد و‬ ‫الکــردار برایشــان مثــل ب ‪ 12‬و ب کمپلکــس اســت!)‬ ‫امســال تابســتان گزینــه بــرای انتخــاب‪ ،‬زیــاد داریــم!‬ ‫مثــا ًدر مــورد واکســن حــق انتخــاب داریــم کــه واکســن‬ ‫بزنیــم یــا نزنیــم؟! ایرانــی بزنیــم یــا خارجــی؟! خــارج از نوبــت‬ ‫بــا پاکبــان هــا بزنیــم یــا صبــر کنیــم بــا پیامــک خبرمــان‬ ‫کننــد؟! پولــی بزنیــم یــا زوری؟! داخل کشــور بزنیــم یا برویم‬ ‫ارمنســتان؟! حتی شــما در باور کردن و پذیرفتن کرونا هم‬ ‫مختــار هســتید! یعنــی مــی توانیــد کرونــا را بــاور نکنیــد؛ بــا‬ ‫دوســتان دور هم جمع شــوید و جریمه را دانگی بین همه‬ ‫تخــس کنیــد و یــا یــک پــاک خــودروی شــمال اجــاره کنیــد‬ ‫و راهــی دریــا و جنــگل هــای سرســبز شــمال شــوید! حــاال‬ ‫اینکــه روزی ‪ 300‬نفــر بــه امــار فوتــی هــا اضافــه مــی شــود و‬ ‫کادر درمــان خســته شــده انــد و ویــروس دلتــا و نمــی دونــم‬ ‫گونــه «المبــدا» خطرنــاک تــر از بقیــه گونــه هــا هســتند‪،‬‬ ‫اصــا ًمهــم نیســت و فقــط مســافرت را عشــق اســت‪ .‬عمــر‬ ‫هــم کــه یقینــا ًو قطعــا ًدســت خداســت و ربطــی بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی نــدارد! یــا اینکــه کرونــا را دربســت‬ ‫بپذیرد و تو راهی هم سوار نکنید! بعد در خانه بنشینید و‬ ‫فِــرت و فِــرت دســت تــان را بــا مایــع ضد عفونی کنیــد‪ ،‬دو تا‬ ‫ماســک بزنیــد و فاصلــه دو متــری اجتماعــی را رعایــت کنید!‬ ‫حــاال اینکــه از کجــا پــول در مــی اوریــد و خــرج و مخــارج تان‬ ‫را چــه کســی مــی دهــد‪ ،‬قطعــا ًربطــی بــه وزارت بهداشــت و‬ ‫پذیــرش کرونــا نــدارد‪ .‬ایــن ســوال را بایــد از وزیــر اقتصــاد یــا‬ ‫بانــک مرکــزی و ســازمان هــای اقتصــادی بپرســید! خالصــه‬ ‫امســال تابســتان منــو ازاد اســت و هــر کــس بــه فــرا خــور‬ ‫حالــش مــی توانــد گزینــه هــای روی میــز را انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد در دولــت بعــدی کــه وســط همین تابســتان‬ ‫شــروع مــی شــود و یقینــا ًبــا مجلــس انقالبــی هماهنگــی‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن منــوی بــاز و حــق انتخــاب محدود نشــود و مجبور‬ ‫نشــویم مثــا ًبــرای ارســال یــک کلیــپ دوربین مخفی خنده‬ ‫دار بــرای شــوهر خالــه مــان کــه مدیــر گــروه فامیلــی اســت‪،‬‬ ‫اژانــس کرایــه کنیم!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫نصب دوربین های هوشمند موجب‬ ‫ایجاد امنیت راه ها می شود‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای اداره کل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬بــرای پایــش تصاویــر ترافیکــی و اب و‬ ‫هوایــی تاکنــون ‪ ۲۵‬دوربیــن نظارتــی در محورهــای مواصالتــی‬ ‫گلســتان نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســید محســن میرصالحــی در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگاران اظهــاردر ایــن خصــوص اظهــار داشــت ‪ :‬در پنــج محــور‬ ‫اســتان راه انــدازی ســامانه های نظــارت تصویــری مــورد نیــاز می باشــد‬ ‫کــه در اینــده ای نزدیــک بــرای نصــب ان اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۲‬دوربیــن هوشــمند ثبــت تخلفــات جــاده ای‬ ‫در محورهــای اســتان گلســتان نصــب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نصــب‬ ‫دوربین هــای هوشــمند تاثیــر بســزایی در کنتــرل ترافیــک و ایجــاد‬ ‫امنیــت و ایمنــی در محورهــای مواصالتــی اســتان داشته اســت‪.‬‬ ‫وی در خصوص توســعه ســامانه تردد شــمار در اســتان به عنوان یکی‬ ‫دیگــر از ســامانه های هوشــمند در انجــام فعالیت هــای راهــداری افزود‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۲‬محور اســتان به ســامانه ترددشــمار مجهز شــده اند‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای اداره کل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان همچنیــن از راه انــدازی دو ســامانه توزیــن در‬ ‫اســتان خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬ســامانه مذکــور بــا قابلیــت توزیــن‬ ‫وســایل نقلیــه و ثبــت ســرعت قــادر بــه شناســایی وســیله نقلیــه‬ ‫حامــل بــار اضافــه بــوده و می توانــد بــدون توقــف خــودرو میــزان‬ ‫بارحامــل را ثبــت کــرده و در صــورت غیرمجــاز بــودن میــزان بــار بــه‬ ‫پلی ـس راه واقــع در محــل تخلــف خــودرو را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬تــا کنــون ســه میلیــون متــر مکعــب براثــر‬ ‫بارش هــای رگبــاری وارد ســد مخزنــی گلســتان بویــژه نواحــی‬ ‫شــرق ان در حــوزه شهرســتان گنبــدکاووس شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جــواد تیمــوری در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ورود ایــن حجــم اب بــه ســد گلســتان کــه پیــش‬ ‫از ایــن براثــر کاهــش ‪ ۴۶‬درصــدی بارش هــای ســال اب جــاری و‬ ‫وقــوع پدیــده خشکســالی‪ ،‬خشــک شــده بــود‪ ،‬قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون حجــم اب ورودی بــه ســد گلســتان ‪۲۳‬‬ ‫متــر مکعــب بــر ثانیــه اســت کــه افزایــش اب ایــن ســد را طــی‬ ‫امــروز و فــردا بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تیمــوری اضافــه کــرد‪ :‬طــی ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته در گلســتان و در‬ ‫حوضــه نــکارود ســه میلی متــر‪ ،‬حوضــه خلیــج گــرگان و قــره ســو بــه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر مــواد غذایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی در ارتبــاط بــا افــزودن نوشــابه بــه خمیــر نان‬ ‫توضیحاتــی را داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار الیــاس رحمتــی مدیــر نظــارت‬ ‫بــر مــواد غذایــی ارایشــی و بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی کــه برخــی ســایت ها بــه نقــل از وی خبــری‬ ‫دربــاره افــزودن نوشــابه بــه خمیــر نــان منتشــر کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫ایــن خبــر را تکذیــب کــرد و گفــت‪ :‬موضــوع صرفــا ایــن بــود کــه‬ ‫برخــی از نانوایــان در پخــت نــان هایشــان از افزودنی هــای دیگــر‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه مــن نمی توانــم ان هــا را نــام ببــرم‪.‬‬ ‫وی بــا تکذیــب خبــر افــزودن نوشــابه بــه خمیــر نــان‪ ،‬دربــاره‬ ‫افزودنی هایــی دیگــر ادامــه داد‪ :‬بــه علــت کیفیــت کــم ارد‬ ‫خراســان شــمالی نانوایــان بــرای بهبــود رونــد تولیــد و پخــت‬ ‫نــان مجبــور بــه اســتفاده از ویتامیــن ث هســتند کــه قبــا بــه‬ ‫ان هــا گفتــه شــده اســتفاده از ویتامیــن ث مشــکلی نــدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه رحمتــی در گشــت های مشــترک بــا‬ ‫ارگان هــای مرتبــط از نانوایی هــا مشــخص شــده هیــچ جــوش‬ ‫شــیرینی بــرای ورز دادن خمیــر نــان اســتفاده نمی شــود کــه‬ ‫حــاال نانوایی هــا بخواهنــد بــرای پنهــان کردنــش‪ ،‬چیــزی بــه‬ ‫ان اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫درراســتای حمایــت از تولیــد داخلــی و بومــی ســازی درصنعــت‬ ‫گازبررســی وازمابــش مرحلــه ســوم و نهایــی میدانــی مــواد بــودار کننــده‬ ‫گاز شــهری تولیــد داخــل بــا حضورکارگــروه تخصصــی اعزامــی ازشــرکت‬ ‫ملــی گازایــران وبــا همــکاری ومیزبانی شــرکت گازاســتان گلســتان که با‬ ‫ســرگروهی علــی طالبــی مدیرعامل گازاســتان انجــام گرفت‪.‬بــه گزارش‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت گازاســتان گلســتان‪،‬عملیات نصب تجهیــزات و‬ ‫پاکســازی مــواد قدیــم ازخــط و تزریــق مــواد جدیــد توســط تیــم مجــری‬ ‫شــامل همــکاران بهــره بــرداری مرکزاستان‪،‬بازرســی فنی‪،‬امــور‪HSE‬‬ ‫واداره گازشهرســرخنکالته ازابتــدای مــرداد ســال جــاری انجــام شــد کــه‬ ‫باحضورتیــم هــای تخصصــی اعزامــی‪ ،‬بوســنجی میدانــی و بررســی‬ ‫انطبــاق اســتانداردی مــواد تولیــد داخــل انجــام شــد‪.‬دراین عملیــات‬ ‫همچنیــن تیــم اعزامــی ازشــرکت ملــی گازایــران تمامــی مراحــل کاررا‬ ‫مــرد بررســی وارزیابــی قــرار داده وضمــن انجــام تســت هــای میدانــی‬ ‫نســبت بــه صحــه گــذاری نتایــج حاصلــه اطمینــان خاطرحاصــل نمودنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن مرحلــه ازازمایــش کــه مرحلــه ســوم ونهابــی تســت‬ ‫مــواد بــودار کننــده جدیــد تولیــد داخــل مــی باشــد بــا هــدف بومــی ســازی‬ ‫ودســتیابی تولیدکننــدگان داخلــی بــه تکنولوژی ســاخت مواد بــودار کننده‬ ‫گازبرنامــه ریــزی شــده اســت کــه درایــن ارتبــاط دهیــاری روســتای نــوده‬ ‫شــریف واهالــی ر‪+-‬وســتای محمــد ابــاد مســیردلیجه جــای همــکاری‬ ‫بســیارخوبی بــا شــرکت گازاســتان درانجــام مطلــوب ایــن پــروژه داشــتند‬ ‫ترتیــب حــدود ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬میلی متــر و حوضــه گــرگان رود و ‪ ۱۷‬سرشــاخه‬ ‫ان بــه طــور میانگیــن حــدود ‪ ۲۷‬میلی متــر بــاران باریــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬حجــم اب حاصــل از بارش هــای اخیــر کــه‬ ‫مطابــق اعــام هواشناســی تــا عصــر روز جمعــه ‪ 8‬مــرداد نیــز‬ ‫ادامــه داشــت‪ ،‬پــس از پایــان بــاران توســط کارشناســان ایــن‬ ‫شــرکت بــراورد و اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ذخیــره اب ســدهای گلســتان کمتــر از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون متــر مکعــب معــادل ‪ ۲۰‬درصــد ظرفیــت ســدهای‬ ‫اســتان اســت در صورتــی کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل ‪۵۰‬‬ ‫درصــد ظرفیــت ســدهای گلســتان اب داشــت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت اســتان ‪ ۱.۹‬میلیون نفری گلســتان ‪ ۱۴‬ســد کوچک‬ ‫و بــزرگ بــا مجمــوع ظرفیــت ‪ ۲۴۴‬میلیون متر مکعــب دارد‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره ‪ 1400/1‬خ ش ‪ -‬نوبت اول‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫از شایعه تا واقعیت نوشابه‬ ‫در نان؟!‬ ‫تست نهایی مواد بودارکننده‬ ‫گاز شهری تولید داخل‬ ‫سه میلیون مترمکعب اب روانه سد گلستان شد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونایــی گلســتان هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت اســت کــه هــم اکنــون ظرفیت‬ ‫بیشــتر بیمارســتان های اســتان تکمیــل شــده و مابقــی نیــز بــا رونــد‬ ‫افزایشــی فعلــی بیمــاری درحــال تکمیــل شــدن اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکنــون میانگیــن بســتری روزانــه مبتالیــان بــه‬ ‫کرونــا در گلســتان حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر و میــزان ابتــا بــه ایــن بیمــاری‬ ‫نیــز ‪ ۱۱‬نفــر بــه ازای هــر صــد هــزار نفــر جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ادامــه داد‪ :‬روزانــه‬ ‫بیــش از هــزار نفــر نیــز بــا مراجعه به مراکز درمانی و بیمارســتانی‬ ‫اســتان بــه صــورت ســرپایی تحــت درمــان قــرار می گیرنــد و دوره‬ ‫نقاهــت خــود را در منــزل ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫فاضل تصریح کرد‪ :‬وضعیت فعلی شــمار بیماران بســتری و ســرپایی‬ ‫کرونــا در گلســتان نشــان دهنــده قــرار گرفتــن اســتان در وضعیــت قرمز‬ ‫و بســیار وخیــم بیمــاری اســت کــه ایــن وضعیــت بــه مراتــب بدتــر از‬ ‫زمــان شــروع کرونــا در اســفند ‪ ۹۸‬و فروردیــن ســال گذشــته می باشــد‪.‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و در شــرایط‬ ‫قرمــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تنهــا گــروه شــغلی یــک شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربــوط به‬ ‫واحدهــای صنفــی مرتبــط بــا ســامت و تامیــن مایحتــاج عمومــی مــردم‬ ‫از جملــه داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر مارکت هــا‪ ،‬فروشــگاه های مــواد غذایــی‬ ‫و زنجیــره ای‪ ،‬نانوایی هــا‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی و واحدهــای تولیــد و‬ ‫توزیــع کننــده مــواد لبنــی و پروتئینــی مجــاز بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق ایــن دســتورالعمل فعالیــت مشــاغل گــروه دوم‬ ‫شــامل پاســاژها و مراکــز خریــد و مال هــای فــروش غیــر مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬تمریــن و انجــام مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکــز متبرکــه و‬ ‫زیارتگاه هــا‪ ،‬مســاجد و مصلی هــا‪ ،‬قنــادی یــا شــیرینی فروشــی‪،‬‬ ‫اب میــوه و بســتنی فروشــی‪ ،‬مراکــز تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش‬ ‫مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار فــروش خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره‬ ‫گــذاری اتومبیــل‪ ،‬فــرش و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات چــاپ دیجیتــال‪ ،‬تزیینــات داخلــی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪ ،‬عمــده فروشــی و خــرده فروشــی‬ ‫پوشــاک‪ ،‬پارچــه فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪ ،‬مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده‬ ‫ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف و کفــش‪ ،‬فــروش لــوازم‬ ‫التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬خــرازی‪ ،‬فروشــگاه لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪،‬‬ ‫شــیرینی پــزی‪ ،‬خشــکبار و اجیــل فروشــی‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا همچنیــن فعالیــت‬ ‫مشــاغل گــروه ســوم شــامل دانشــگاه ها‪ ،‬مــدارس‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪،‬‬ ‫اموزشــگاه های فنــی و حرف ـه ای و زبان ســراها و ســایر اموزشــگاه ها و‬ ‫کتابخانه ها‪ ،‬مهدهای کودک‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده‪ ،‬ســینما و تئاتر‬ ‫و مراکــز مشــابه‪ ،‬مــوزه و بــاغ مــوزه‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‪ ،‬ارایشــگاه های‬ ‫زنانــه و ســالن های زیبایــی و مشــاغل گــروه چهــارم شــامل برگــزاری‬ ‫مراســم اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی و همایش هــا‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫ورزشــی بــرای ورزش هــای پربرخــورد از جملــه کشــتی و کاراتــه و جــودو‪،‬‬ ‫مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪ ،‬قهــوه خانــه و چــای خانــه بــا عرضــه مــواد‬ ‫دخانــی‪ ،‬بــاغ وحــش و شــهربازی ها و مراکــز تفریحــی ابــی را در شــرایط‬ ‫قرمــز کرونایــی ممنــوع کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اداره کل پســت اســتان خراســان شــمالی درنظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری کلیــه امــور‬ ‫خدماتــی‪ ،‬نظافتــی‪ ،‬باربــری‪،‬‏نامــه رســانی و امــور مرتبــط خــود را در ســطح اســتان بــه شــرکتهای خدماتــی واجــد‬ ‫صالحیــت مــورد تاییــد وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‏اجتماعــی بشــماره فراخــوان ‏‪‎2000001377000002‎‬‏ را از طریــق‬ ‫ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس‏‪www.setadiran.ir‬‏ برگــزار نمایــد‪.‬‏‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1400/05/10‬می باشد‏‪.‬‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/05/10‬لغایت روز‏شنبه مورخ ‪ 1400/05/16‬ساعت ‪19‬‏‪.‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/05/31‬‏‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ . 1400/06/01‬‏‬ ‫شماره تماس دستگاه مناقصه گذار‪ :‬تلفن‪05832237369 :‬‏‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار) ‪ :‬بر اساس ایین نامه تضمین شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬ه مورخ ‏‏‪94/09/22‬‏‬ ‫‏‪ 1‬‏‪-‬‬ ‫‏‪ -2‬هزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد‏‪.‬‬ ‫اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‏‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934‬دفتر ثبت نام ‪ 05832225955‬داخلی ‪ 510‬مروتی‏‪.‬‬ ‫‏‬ ‫((کمیسیون معامالت اداره کل پست استان خراسان شمالی)‏)‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪1400‬‬ ‫تامین اب اشامیدنی ‪۱۹‬‬ ‫روستای رازوجرگالن با تانکر‬ ‫معــاون برنامه ریــزی فرمانــدار رازوجــرگالن گفــت‪:‬اب اشــامیدنی‬ ‫‪ ۱۹‬روســتای ایــن شهرســتان مــرزی بــه دلیــل بــروز خشکســالی‬ ‫و کاهــش بارندگی هــا در ســال جــاری موجــب شــده اســت تــا‬ ‫اب رســانی بــه ایــن روســتاها بــا تانکــر تامیــن شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار احمــد وحیــدی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬براســاس بررســی هــا هــم اکنــون‪ ،‬حــدود ‪۲۳‬‬ ‫روســتا بــا ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۶۰۶‬نفــر جمعیــت در رازوجــرگالن بــا تنــش‬ ‫ابــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی تعــداد روســتاهایی کــه بــا تانکــر ابرســانی مــی شــود در‬ ‫بخــش مرکــزی ‪ ۱۰‬روســتا‪ ،‬در بخــش جــرگالن هفــت روســتا و در‬ ‫بخــش غالمــان ‪ ۲‬روســتا اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وحیــدی افــزود‪ :‬همچنیــن بــه روســتاهای اســمی دوالن‪ ،‬شــهرک‬ ‫کرپشــلی‪ ،‬کالتــه میــرزا و بخشــی از شــهر یکــه صعــود کــه تحــت‬ ‫پوشــش اداره اب و فاضــاب شهرســتان نیســت بــه طــور روزانــه‬ ‫بــا تانکــر ابرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هواشناســی مبنــی بــر افزایــش دمــا‬ ‫و کاهــش بــارش بــاران در شهرســتان‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬احتمــال افزایــش‬ ‫روســتاهای بــا تنــش ابــی وجــود دارد که‬ ‫مــی تــوان بــا صرفــه جویــی بخشــی از‬ ‫مشــکالت را رفــع کــرد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدیــر جهادکشــاورزی‬ ‫رازوجــرگالن گفــت‪ ،‬خشکســالی ‪۸۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه محصــوالت زراعــی و‬ ‫باغــی ایــن شهرســتان مــرزی خســارت‬ ‫زد کــه بیشــترین ان محصــوالت زراعــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی میــزان بــارش در‬ ‫بــازه زمانــی از ابتــدای مهرمــاه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬تــا اول تیرمــاه امســال حــدود ‪۱۴۷‬‬ ‫میلیمتــر بــاران باریــده اســت کــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز‬ ‫خراســان شــمالی قرار دارد و بیشــترین تمرکز جمعیتی قوم ترکمن‬ ‫اســتان در این شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫به وعده غربی ها نباید‬ ‫اعتماد کرد‬ ‫براســاس امــار رســمی شــرکت اب و فاضــاب اســتان خراســان‬ ‫شــمالی حــدود ‪ ۲۵۶‬روســتای در ایــن خطــه شــمال شــرق کشــور بــا‬ ‫تنــش ابــی مواجــه هســتند کــه بــرای رفــع ان بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق انبار‬ ‫ساختمان های اپارتمانی‬ ‫با ‪ 15‬فقره سرقت در«شیروان»‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق انبــار‬ ‫ســاختمان های اپارتمانــی بــا ‪15‬‏فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪ ،‬ســرهنگ«محمد روهنا» در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام چندیــن مــورد ســرقت‏انبار ســاختمان های اپارتمانی در‬ ‫ســطح شهرســتان شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار پلیــس اگاهــی شهرســتان‏شــیروان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند محــل اختفــای ســارق را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در‏عملیات غافلگیرانه ســارق حرفه ای دســتگیر و به مقر‬ ‫پلیــس اگاهــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 15‬فقــره ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان‏شــیروان اعتــراف کــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫ســه مالخــر نیــز دســتگیر شــدند متهمــان در نهایــت پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫دستگیری سارقان دوچرخه‬ ‫سرقت مستاجر از صاحب خانه‬ ‫با ‪ 12‬فقره سرقت در «شیروان»‏‬ ‫در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫دوچرخــه بــا ‪ 12‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬در پــی چندیــن فقــره‏ســرقت دوچرخــه در ســطح شهرســتان‬ ‫شــیروان و ایجــاد جــو بدینــی در بیــن شــهروندان‪ ،‬موضــوع به صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار‏مامــوران اگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامه بابیان اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی‬ ‫موفــق بــه شناســایی و دســتگیری یــک ســارق شــدند‪،‬‏تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهــم در بازجویــی هــا بــه ‪ 12‬فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه در ایــن راســتا ‪ 7‬نفــر مال خــر نیــز دســتگیر‬ ‫شــدند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬در این راســتا ‪ 8‬دســتگاه‏دوچرخه و یک‬ ‫دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی هم کشــف و ضبط شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در پایــان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه متهمــان بــه همــراه پرونــده متشــکله بــرای‬ ‫انجــام مراحــل ‏قانونــی مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای انتظامــی در صــورت‏مشــاهده هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک موضــوع را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫محدودیت های شبانه ایا همچنان‬ ‫ادامه دار است؟‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫مســتاجری کــه اقــدام بــه ســرقت از منــزل صاحبخانــه خــود کــرده‬ ‫‏بــود خبــر داد‪.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مهدی مهــران فــر» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی ‏از اهالــی شــهر اشــخانه مبنــی‬ ‫بــر ســرقت یــک عــدد ســم پــاش و دو عــدد کفکــش (پمــپ اب)‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‏دســتور کار مامــوران پلیس اگاهی‬ ‫ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا بررســی موضــوع و انجــام‬ ‫اقدامات فنی و اطالعاتی‪ ،‬دریافتند که سارق از اشنایان و‏نزدیکان‬ ‫مالباختــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررســی دقیــق تر و تالش مســتمر ســارق‬ ‫کــه مســتاجر ایــن فــرد بــود شناســایی و دســتگیر‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویی هــای انجــام شــده بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی اعتــراف‏کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز باید این نکتــه را مد نظر قرار‬ ‫دهنــد کــه پــس از تخلیــه منــزل توســط‏مســتاجر اقــدام بــه تعویــض‬ ‫قفــل دربهــای ورودی بــه منــزل نمــوده و نــکات ایمنــی پیشــگیری از‬ ‫ســرقت را رعایــت نماینــد تــا از‏هرگونــه ســرقت پیشــگیری شــود‏‪.‬‬ ‫جانشــین پلیــس راهــور ناجــا از ادامــه محدودیــت تــردد شــبانه خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬محدودیــت تــردد‬ ‫شــبانه از ســاعت ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۳‬صبــح در تمــام شــهرهای کشــور پابرجاســت و متخلفــان جریمــه ‪ ۲۰۰‬هــزار تومانــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫جانشــین پلیــس راهــور ناجــا خبــر از ادامــه اجــرای طرح هــای ممنوعیــت ســفر « از» و « بــه» شــهرهای قرمــز‬ ‫و نارنجــی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پرســون‪ ،‬ســردار ســید تیمــور حســینی جانشــین پلیــس راهــور‬ ‫ناجــا در خصــوص اخریــن وضعیــت ترافیکــی محورهــای مواصالتــی کشــور و محدودیت هــای کرونایــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بنابــر مصوبــات ابالغــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا همچنــان ممنوعیت ســفر به شــهر های قرمــز و نارنجی‬ ‫پابرجاســت‪.‬‬ ‫جانشــین پلیــس راهــور ناجــا تصریــح کــرد‪ :‬تــردد «از» و «به» شــهرهای قرمز و نارنجی ممنــوع بوده و جریمه‬ ‫یــک میلیــون تومانــی و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومانــی برای رانندگان متخلف ثبت خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد وضعیــت ترافیکــی جــاده هــا گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ترافیــک و تــردد روان در جاده هــا در جریــان‬ ‫اســت و اگــر در نقطـه ای بطــور لحظـه ای ازدحــام دیــده می شــود بــه دلیــل کنتــرل ترددهــا و ممانعــت از ســفر‬ ‫خــودرو بــا پالک هــای غیــر بومــی اســت‪.‬‬ ‫ســردار حســینی از اســتقرار تیم هــای پلیــس راه و راهــور ناجــا در ورودی و خروجــی شــهرها خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫دوربیــن هــای هوشــمند نیــز تخلــف راننــدگان را ثبــت و ضبــط خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫افت فشار ‪ ۴۰‬درصد مشترکان‬ ‫گنبدکاووس همراه با قطعی اب‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس از قطعــی و‬ ‫افــت فشــار اب اشــامیدنی ‪ ۴۰‬درصــد مشــترکان ایــن شــهر و‬ ‫‪ ۱۱‬روســتای اقمــاری ان خبــر داد و گفــت کــه تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده‬ ‫بــا تجهیــز و اتصــال ‪ ۶‬حلقــه چــاه عمیــق بــه شــبکه توزیــع‪ ،‬ایــن‬ ‫مشــکل تــا حــدودی رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین ســعیدی راد در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬اب اشــامیدنی گنبــدکاووس و ‪۱۱‬‬ ‫روســتای اقمــاری ان از طریــق ‪ ۲۶‬حلقــه چــاه عمیــق در محــدوده‬ ‫روســتای ایگــدر ایــن شهرســتان و ‪ ۶‬حلقــه چــاه عمیــق و فلمــن‬ ‫در یکــی از شــهرهای همجــوار تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه نیمــی از اب مــورد نیــاز شــهر گنبــدکاووس از‬ ‫طریــق ‪ ۲‬حلقــه چــاه فلمــن تامیــن می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬خشکســالی‬ ‫شــدید امســال باعــث شــده تــا دبــی اســتحصالی از ایــن چاه هــا‬ ‫از ‪ ۳۲۰‬لیتــر در ثانیــه بــه ‪ ۱۶۰‬لیتــر در ثانیــه کاهــش یابــد کــه ایــن‬ ‫عــدد در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته بــه ‪ ۱۳۰‬لیتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی را اضافــه کــرد‪ :‬دبــی اســتحصالی از دیگــر چاه هــای‬ ‫تامیــن کننــده اب شــرب مشــترکان گنبــدکاووس واقــع در‬ ‫روســتای ایگــدر ایــن شهرســتان نیــز بــه ســبب کشــت بــی رویــه‬ ‫شــالی در منطقــه و حفــر چاه هــای غیرمجــاز بخــش کشــاورزی بــا‬ ‫کاهــش ‪ ۱۰‬لیتــر در ثانیــه مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مجمــوع نیــاز اب شــرب مشــترکان شــهر گنبــدکاووس و‬ ‫‪ ۱۱‬روســتای اقمــاری ان را ‪ ۸۰۰‬لیتــر برثانیــه اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون دبــی اســتحصالی از منابــع ابــی موجــود بــا توجــه‬ ‫بــه خشکســالی و برداشــت بی رویــه و غیرمجــاز از چاه هــا بــرای‬ ‫کشــت شــالی‪ ۴۵۰ ،‬لیتــر در ثانیــه اســت کــه ‪ ۳۵۰‬لیتــر کمتــر از‬ ‫نیــاز مــردم می باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس ادامــه داد‪:‬‬ ‫وضعیــت موجــود باعــث کاهــش چشــمگیر حجــم مخــازن ذخیــره‬ ‫اب ایــن شــهر و روســتاهای اقمــار ان شــده و همیــن عامــل‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪350‬‬ ‫در ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته‪ ،‬افــت فشــار و قطعــی اب ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫مشــترکان را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫ســعیدی راد افــزود‪ :‬در چنــد هفتــه اخیــر بــا هــدف کمــک‬ ‫بــه ذخیــره مخــازن تامیــن کننــده اب اشــامیدنی شــهروندان‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬فشــار اب داخــل شــبکه توزیــع از ســاعت ‪ ۲۲‬شــب‬ ‫هــر روز تــا پنــج صبــح روز بعــد کاهــش یافتــه کــه در صــورت‬ ‫تــداوم رونــد فعلــی مصــرف اب مجبــور بــه افزایــش ایــن ســاعت‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در مناطقــی از شــهر گنبــدکاووس و ‪ ۱۱‬روســتای‬ ‫اقمــاری ان کــه اب مشــترکان بــه غیــر از ســاعت ‪ ۲۲‬شــب تــا پنــج صبــح‬ ‫بــه طــور کامــل قطــع اســت‪ ،‬ابرســانی بــا تانکــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس همچنیــن از وارد‬ ‫مــدار شــدن هفــت حلقــه چــاه اب شــرب حــوزه بخــش خصوصــی و‬ ‫ادارات گنبدکاووس با دبی اســتحصالی ‪ ۸۰‬لیتر در ثانیه با هماهنگی‬ ‫شــورای تامیــن ایــن شهرســتان در چنــد هفتــه اخیــر نیــز خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حــل مشــکل اب شــرب ایــن شــهر و روســتاهای اقمــاری‬ ‫ان نیــاز بــه حفــره ‪ ۱۷‬حلقــه چــاه عمیــق اســت‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی و امام جمعه بجنورد‬ ‫گفت‪:‬موفقیت هــای دولــت فعلــی موجــب نمی شــود کــه در‬ ‫زمینــه برجــام و مذاکــرات بــا غربی هــا بــه انهــا اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حجــت االســام رضــا نــوری‬ ‫در خطبــه هــای نمــاز جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه ســخنان‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در اخریــن نشســت بــا دولــت فعلــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از بیــن بــردن ســانتریفیوژها و تعطیلــی فــردو‬ ‫و ماننــد ان از اقداماتــی بــود کــه دولــت انجــام داد امــا امریــکا‬ ‫و غــرب بــه هیــچ کــدام از وعــده هــای خــود عمل نکــرد و هیچ‬ ‫تحریمــی برداشــته نشــد حتــی تحریم هــای بیشــتری نیــز‬ ‫اضافــه شــد و امــروز هــم در مذاکــرات ویــن همــان حرف هــا‬ ‫را تکــرار مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا بیــان ایــن کــه دولــت جدیــد بایــد‬ ‫تکیــه بــه خــود کنــد و امیــد بــه بیگانــه نداشــته باشــد گفــت‪:‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بایــد بــه جوانــان و بــه خــود اتــکا کنــد و‬ ‫بــه کمــک مــردم اشــتغال را ســر و ســامان دهــد و اقتصــاد‬ ‫مقاومتی را پیش بگیرد تا مشــکالت جامعه برطرف شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه درخراســان شــمالی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در حالــی کــه حقــوق بشــر در جهــان بــا نــگاه غــرب‬ ‫ســنجیده مــی شــود امــا دولــت هــای اســامی وحــدت‬ ‫داشــته باشــند و بایــد حقــوق بشــر از نــگاه اســام و خــود‬ ‫مســلمانان تعریــف شــود و جهــان اســام نبایــد در ایــن‬ ‫زمینــه منفعــل باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه امــروز جهــان اســام حالــت انفعــال‬ ‫پیــدا کــرده اســت افــزود‪ :‬ایــن امــر بــه خاطــر نبــود وحــدت‬ ‫اســت و دشــمن شــناس نیســتیم‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫غربی هــا و اســتکبار هرجــا هــر جنایتــی خواســتند‪ ،‬مرتکــب‬ ‫شــدند و ایــن کشــورها دور هــم جمــع شــدند و تصمیــم‬ ‫گرفتنــد فلســطین را از جفرافیــای جهــان حــذف و کشــوری‬ ‫دیگــر را جایگزیــن کننــد و امــروز هم برای تجزیه افغانســتان‬ ‫تــاش مــی کننــد در حالــی کــه اگــر کشــورهای اســامی‬ ‫وحــدت داشــتند ایــن اتفــاق نمی افتــاد‪.‬‬ ‫افتتاح یکهزار مسکن ویژه‬ ‫محرومان خراسان شمالی‬ ‫بــا حضــور معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه و شــماری از مســوالن اســتانی یکهــزار‬ ‫مســکن ویــژه محرومــان خراســان شــمالی بــه صــورت ویدئــو‬ ‫کنفرانــس بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مراســم افتتــاح ایــن تعــداد‬ ‫واحــد مســکونی روســتایی محرومــان در خراســان شــمالی‬ ‫ن محرومــان در‬ ‫همزمــان بــا بهــره بــرداری از واحدهــای مســک ‬ ‫سراســر کشــور بــا حضــور محمدباقــر نوبخت رییس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در طــرح ســاخت مســکن بــرای‬ ‫محرومــان‪ ،‬بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی‪ ۵۰۰ ،‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت ارزان قیمــت و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریال به صورت‬ ‫بالعــوض پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی محمــدی بــا اشــاره بــه تفاهــم ســه جانبه برای ســاخت‬ ‫ســه هــزار واحــد مســکونی بــرای روســتاییان محــروم اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن تفاهــم میــان اســتانداری‪ ،‬ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی منعقد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬واحدهای مســکونی در مناطق محروم‪،‬‬ ‫بــا زیــر بنــای ‪ ۵۲‬متــر مربــع تــا ‪ ۶۰‬مترمربــع ســاخته مــی شــود‬ ‫و تهیــه نقشــه‪ ،‬صــدور پروانــه و نظــارت هــا به صــورت رایگان‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاخت ‪ ۲‬هــزار واحــد مســکونی باقیمانــده‬ ‫هــم در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش اکنون بیش از ‪ ۶۰‬درصد از روســتاییان‬ ‫خراسان شمالی در منزل مستحکم زندگی می کنند‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان شــمالی در شــمال شــرق‬ ‫کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ان در روســتاها‬ ‫ســکونت دارند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬شــمار مــدد جویــان فاقــد مســکن ایــن اســتان ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود‬ ‫‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪350‬‬ ‫خانه داری‬ ‫برای چی از کار خود نفرت دارید؟‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫ورق خشک کن چه‬ ‫چیزی است؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :349‬مــن تــا پیــش از اینکــه بدانــم ورق‬ ‫خشــک کــن چیســت و چــه کاربردهایــی دارد‪ ،‬مشــکالت‬ ‫بســیاری را تجربــه می کــردم‪ .‬لباس هایــم همیشــه بعــد‬ ‫از شست وشــو و اتوکــردن‪ ،‬خشــک و زبــر بــود‪ .‬حتــی‬ ‫لباس هایــی کــه از بهتریــن برندهــا می خریــدم هــم همین‬ ‫مشــکل را داشــتند‪ .‬گاهــی موقــع بیــرون اوردن لباس هــا‬ ‫از لباس شــویی‪ ،‬به خاطــر بــار الکتریکــی کــه پیــدا کــرده‬ ‫ق خشــک‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه هــم می چســبیدند‪ .‬خوشــبختانه ور ‬ ‫کــن ایــن مشــکالت را برایــم حــل کــرد‪ .‬البتــه بعــد از کمــی‬ ‫تحقیــق دربــاره کاربــرد ایــن وســیله‪ ،‬متوجه شــدم در موارد‬ ‫دیگــری نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬حتــی برخــی از کاربردهــای‬ ‫ایــن ورق هــا هیــچ ارتباطــی بــه خشــک کردن و لبــاس و‬ ‫پارچــه ندارنــد! در ایــن مقالــه‪ ،‬شــما را بــا ایــن کاربرها اشــنا‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نــوازش حیوانــات خانگــی و جمع کــردن موهایشــان‬ ‫از روی فــرش و مبــل‬ ‫بســیاری از افــراد‪ ،‬وقتــی حیــوان خانگی شــان را نــوازش‬ ‫می کننــد یــا حتــی وقتــی در حــال تمیزکــردن انهــا هســتند‪،‬‬ ‫بــا طوفانــی از بارهــای الکتریکــی مواجــه می شــوند‪ .‬مــوی‬ ‫بــدن حیوانــات بــاردار می شــود و بــه حالــت ایســتاده‬ ‫درمی ایــد‪ .‬به محــض تمــاس بــا دســت شــما نیــز جرقــه‬ ‫الکتریکــی ایجــاد خواهــد شــد‪ .‬اگــر به جــای دســت‪،‬‬ ‫به کمــک ورق خشــک کــن حیــوان را نــوازش کنیــد‪ ،‬بــار‬ ‫الکتریکــی ایجــاد نمی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ورق هــای خشـک کن بــرای تمیزکــردن مــوی‬ ‫بــدن حیوانــات از روی مبل هــا و فرش هــا نیــز کاربــرد‬ ‫دارنــد‪ .‬معمــوال موهــای انهــا بــه پارچه هــای دیگــر‬ ‫می چســبد و بــا بــرس یــا فرچــه نمی تــوان جدایشــان‬ ‫کــرد‪ .‬منتهــا اگــر ابتــدا یــک الیــه ورق روی پارچــه مبــل‬ ‫یــا فــرش بکشــید‪ ،‬بــار الکتریکــی از بیــن مـی رود و بعــد از‬ ‫ان‪ ،‬موهــای حیــوان خانگــی شــما به راحتــی بــا بــرس یــا‬ ‫فرچــه جمــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای نــوازش‪ ،‬حتمــا از ورق هــای طبیعــی و بــدون بــو‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬حیوانــات معمــوال بدنشــان را لیــس‬ ‫می زننــد و اگــر موهــای بدنشــان به مواد شــیمیایی اغشــته‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬بیمــار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬دفع حشرات‬ ‫طبیعت گــردی بــدون وجــود حشــرات لذت بخش تــر‬ ‫اســت! نیــش انهــا‪ ،‬صــدای ویزویــز و احســاس ناخوشــایند‬ ‫حرکتشــان روی پوســت بســیار ازاردهنــده اســت‪ .‬ورق‬ ‫خشــک کــن یکــی از راه هــای دفــع حشــرات اســت کــه‬ ‫بســیاری از طبیعت گــردان و کوه نــوردان از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا ورقه هــا را بــا رایح ـه ای کــه دوســت دارنــد‬ ‫خریــداری می کننــد تــا بــرای خودشــان ازاردهنــده نباشــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬ورقه هــا را داخــل یقــه‪ ،‬ســاق جــوراب یــا بیــن‬ ‫مالفه هــا قــرار می دهنــد‪ .‬بــا ایــن کار از شــر حشــرات‬ ‫خــاص خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــواد موجــود در ســاختار ورق هــای خش ـک کن حشــرات را‬ ‫دفــع می کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد لینالــول یکــی از‬ ‫این ترکیبات شــیمیایی اســت که موجب دورشــدن حشــرات‬ ‫از ورق هــای خشــک کن می شــود‪ .‬ایــن مــاده شــیمیایی‬ ‫در ســاختار اســانس ها و حتــی برخــی از گیاهــان ماننــد‬ ‫اســطوخدوس نیــز وجــود دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫حشــرات از ایــن اســانس ها و گیاهــان دور می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬رفع صدای جیرجیر و بوی بد کفش‬ ‫احتمــاال شــما هــم تجربــه داریــد کــه اصطــکاک کــف‬ ‫برخــی از کفش هــا (به خصــوص کفش هــای نــو) بــا زمیــن‬ ‫(به ویــژه ســرامیک) صــدای جیرجیــر ازاردهنــده ای تولیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر کــف کفــش را روی یــک تکــه ورق خشــک کن‬ ‫بکشــید‪ ،‬از شــر ایــن صــدای ازاردهنــده خــاص خواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬ورق هــای خشــک کن می تواننــد بــرای‬ ‫ازبین بــردن بــوی بــد کفــش نیــز اســتفاده شــوند‪ .‬یــک تکــه‬ ‫کامــل یــا نیمــی از ورقــه را داخــل کفــش خــود قــرار دهید تا‬ ‫بــوی بــد ان از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫جمع بندی؛ ورق خشک کن ‪ ،‬همچنان بی رقیب!‬ ‫بســیاری از ماشــین لباس شــویی های امــروزی قابلیت هایــی‬ ‫بــرای ازبین بــردن الکتریســیته ســاکن دارنــد‪ ،‬امــا ورق هــای‬ ‫خشــک کن همچنــان پرکاربردنــد‪ .‬انهــا در هــر جایــی‬ ‫کــه الکتریســیته ســاکن برایتــان مشــکل ایجــاد می کنــد‬ ‫کاربردی انــد‪ .‬برخــی افــراد حتــی بــرای برس کشــیدن‬ ‫موهایشــان نیــز از ایــن ورقه هــا اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا مــا در مجموعــه «چطــور» خواهیــد اموخــت چگونــه‬ ‫از وســایل خانه تــان‪ ،‬عــاوه بــر کاربــرد اصلی شــان‪ ،‬چــه‬ ‫کاربردهــای دیگــری دارنــد؛ کاربردهایــی کــه اســتفاده از انهــا‬ ‫خالقیــت می خواهــد‪ ،‬امــا مشــکالت مهمــی را حــل می کنند‪.‬‬ ‫اگــر تجربــه جالبــی دربــاره اســتفاده از ورق خشــک کــن‬ ‫داریــد‪ ،‬تجربه تــان را بــا مــا در بخــش «ارســال دیــدگاه » در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫پایان این بخش‪/‬چطور‬ ‫میثم عقیلی‬ ‫علــل فرســودگی شــغلی در چیســت؟ چــرا بعــد از‬ ‫مدتــی عشــق و عالقــه بــه کار کــردن جــای خــودش‬ ‫را بــه نفــرت می دهــد؟ چــه چیزهایــی بایــد وجــود‬ ‫داشــته باشــد تــا کار کــردن چیــز نفرت انگیــزی‬ ‫نباشــد؟ بــا مــا باشــید بــا مقالــه ای از مقــاالت‬ ‫برگزیــده ی نیویــورک تایمــز‪.‬‬ ‫کاری کــه مــا می کنیــم‪ ،‬اســمش هر کوفتی باشــد‪،‬‬ ‫کار کــردن نیســت‪ .‬حتــی اگــر انقــدر خوش شــانس‬ ‫باشــید کــه جایــی بهتــان کار داده باشــند‪ ،‬احتمــاال‬ ‫صبح هــا بــا بی میلــی بــه ســر کار می رویــد و وقتــی‬ ‫وارد انجــا می شــوید چنــدان حــس قدردانــی و‬ ‫شــکرگزاری ای بابت این شــغلتان ندارید و در میان‬ ‫دریایــی از حواس پرتی هــا مهمتریــن کارهایتــان را‬ ‫بــه زور و بدبختــی تمــام می کنیــد‪ .‬وقتــی هــم که به‬ ‫خانــه برمی گردیــد انقــدر بی جــان هســتید کــه حــال‬ ‫نداریــد جورابتــان را هــم در بیاوریــد‪ .‬در ایــن حــال‬ ‫فقــط چنــد تــا ایمیــل جــواب می دهیــد تــا چشــمتان‬ ‫خســته شــود و خوابتــان بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن پدیــده ی در حــال گسترشــی اســت کــه نــه‬ ‫تنهــا یقـه ی خیلی از کارمنــدان و مدیران رده میانی‬ ‫شــرکت های مختلــف را گرفتــه‪ ،‬بلکــه در بیــن‬ ‫مدیــران اجرایــی رده بــاال هــم رســوخ کــرده و دارد‬ ‫بدجــوری شــیوع پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫مــا در شــرکتی بــه نــام ‪ The Energy Project‬کار‬ ‫می کنیــم کــه خدماتــی در راســتای بهبــود «تعهــد‬ ‫شــغلی» به مــردم ارائــه می دهــد‪ .‬در حــدود ‪ 1‬ســال‬ ‫قبــل یــا شــاید هــم بیشــتر‪ ،‬شــخصی بــه نــام لــوک‬ ‫کیســام کــه مدیــر اجرایــی شــرکت چنــد میلیــارد‬ ‫دالری ‪( Albemarle‬حــوزه ی فعالیــت‪ :‬تولیــد‬ ‫محصــوالت شــیمیایی) بــود‪ ،‬بــه همــکار مــن تونــی‬ ‫مراجعــه کــرد تــا بــه عنــوان یــک مربــی کمکــش کنــد‬ ‫کــه بــا حســی کــه اخیــرا نســبت بــه کار و زندگی پیدا‬ ‫کــرده بــود دســت و پنجــه نــرم کنــد‪ …« .‬بــه اینجــا‬ ‫رســیده ام کــه هــر جــا مــی روم ذهنــم یــک جــای‬ ‫دیگــر اســت‪ .‬انــگار همــش در حــال خیانــت کــردن‬ ‫بــه ایــن و ان هســتم‪ .‬بــه شــرکتم‪ ،‬بــه خانــواده ام‪،‬‬ ‫بــه خــودم‪ .‬اصــا نمی توانــم روی هیــچ چیــزی‬ ‫تمرکــز کنــم‪».‬‬ ‫اقــای کیســام تنهــا ادمــی نیســت کــه بــه ایــن وضــع‬ ‫دچار اســت‪ .‬روانپزشــکی به نام سرینیواســان پیالی‬ ‫که در دانشــگاه پزشــکی هاروارد به عنوان اســتادیار‬ ‫بالینــی فعالیــت می کنــد و در زمینــه ی فرســودگی‬ ‫شــغلی مشــغول بــه مطالعــه و تحقیــق اســت‪،‬‬ ‫اخیــرا ‪ 72‬نفــر از مدیــران ارشــد شــرکت ها را بــه‬ ‫صــورت تصادفــی انتخــاب کــرده و پرسشــنامه هایی‬ ‫را در اختیارشــان قــرار داده تــا ببینــد میــزان رضایــت‬ ‫شــغلی انهــا بــه چــه صــورت اســت‪ .‬شــاید خیلــی‬ ‫جالــب باشــد کــه بــر اســاس ایــن تحقیــق تمــام ایــن‬ ‫‪ 72‬تــن‪ ،‬دارای نشــانه هایی از فرســودگی شــغلی‬ ‫بودنــد و هــر کدامشــان حداقــل ‪ 1‬علــت را بــرای‬ ‫فرســودگی شــغلی خــود ذکــر کــرده بــود‪.‬‬ ‫تحقیقــات گســترده تری کــه توســط موسسـه ی‬ ‫گالــوپ (‪ )Gallup‬در ســال ‪ 2013‬در ســطح‬ ‫امریــکا صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬نشــان می دهــد‬ ‫کــه تنهــا ‪ 30‬درصــد از کارمنــدان حــس تعهــد بــه‬ ‫شغلشــان را دارنــد و در ســطح جهانــی ایــن عــدد‬ ‫بــه ‪ 13‬درصــد تنــزل می یابــد‪ .‬مفهــوم ایــن اعــداد‬ ‫ایــن اســت کــه از نظــر بســیاری از مــا کار کــردن‬ ‫یــک فعالیــت فرسایشــی و ازاردهنــده اســت و‬ ‫شــاید هــم خیلــی مزخرف تــر از ان‪.‬‬ ‫در ایــن دوره زمانــه‪ ،‬تقاضاهــای کاری بــه حــدی‬ ‫از ظرفیــت مــا باالتــر رفتــه کــه انــرژی مــا را بــرای‬ ‫ارائ ـه ی مهارت هــا و توانایی هایمــان تــا خرتنــاق‬ ‫هــورت می کشــد و هیــچ چیــزی بــرای خودمــان‬ ‫باقــی نمی گــذارد‪ .‬فشــار کاری خُردکننــده‪،‬‬ ‫رقابت هــای کاری کــه روز بــه روز باالتــر می گیــرد‪،‬‬ ‫ف به جا مانده از رکود اقتصادی‪،‬‬ ‫نیروی کار نحی ِ‬ ‫همــه بــا هــم منشــاء ایــن مشــکالتند‪ .‬شــاید ایــن‬ ‫وســط پیشــرفت تکنولــوژی هــم تاثیــر خیلــی‬ ‫بزرگــی داشــته‪ ،‬زیــرا بــه یُمــن وجــود تکنولــوژی‬ ‫اکنــون خــرواری از اطالعــات و درخواسـت ها روی‬ ‫ســر مــا ریختــه اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه ادم بــه گــور‬ ‫هفــت نســل قبــل از اجــداد دایناســوری خــودش‬ ‫می خنــدد کــه بخواهــد وقــت بگــذارد و همــه ی‬ ‫همــه می خواهنــد در کاری کــه انجــام می دهنــد موفــق باشــند‪.‬‬ ‫ش می کنیــم بــه موفقیــت دســت یابیــم و بســیاری‬ ‫همـه ی مــا تــا ‬ ‫از مــا می خواهیــم در اینــده انســان بزرگــی باشــیم‪ .‬درنتیجــه‪،‬‬ ‫دائمــا از خــود می پرســیم کــه چگونــه می تــوان موفق تــر شــد و‬ ‫بــه راه هــای مختلــف موفق شــدن فکــر می کنیــم‪ .‬بــرای موفقیــت‬ ‫روش های جالب و امیدبخش بســیاری وجود دارد‪ ،‬مانند کســب‬ ‫عــادات ســودمند بــرای افزایــش کارایــی‪ ،‬امــا معمــوال وجــه دیگــر‬ ‫ماجــرا را نادیــده می گیریــم‪ :‬مــا چنــدان بــه موانــع موفقیــت توجــه‬ ‫نمی کنیــم و ایــن شــاید خنــده دار باشــد‪ ،‬زیــرا مــا در جســتجوی‬ ‫موفقیــت هســتیم ولــی کامــا فرامــوش می کنیــم چــه موانعــی‬ ‫مــا را از رســیدن بــه اهداف مــان بازمی دارنــد‪ .‬بخــش زیــادی از‬ ‫زمان مــان را صــرف جســتجوی موفقیــت می کنیــم امــا از خــود‬ ‫نمی پرســیم چــه چیزی هایــی مانــع موفقیت مــان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مانعی که شکست‬ ‫ما را در پی دارد‬ ‫درنتیجــه بارهــا بــا مشــکالت مشــابه روب ـه رو می شــویم‪ .‬وقــت‬ ‫ان رســیده کــه ایــن مســئله را حــل کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه موانــع‬ ‫موفقیــت و کمــال را بــا هــم بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫مشــکل فراگیــری کــه افــراد بســیاری را از موفقیــت بــاز داشــته ‬ ‫ـی منفــی هســتند‪ .‬همه ی مــا صدایی در‬ ‫اســت‪ ،‬گفتگوی هــای درونـ ِ‬ ‫درون مــان داریــم کــه دائمــا بــه مــا یــاداور می شــود چــه کارهایــی را‬ ‫نمی توانیــم انجــام دهیــم‪ .‬ایــن گفتگوهــا باعــث می شــوند خودمان‬ ‫را محــدود کنیــم‪ .‬در یــک کالم ایــن گفتگوهــا مانعــی جــدی در راه‬ ‫موفقیــت هســتند‪ .‬اگــر از اســیب های بالقــوه ی ایــن عادت بــد اگاه‬ ‫نباشــیم ضــرر می کنیــم‪ .‬فقــط بــا شــناخت درســت مســئله اســت‬ ‫کــه می تــوان بــرای ان راه حلــی یافــت‪.‬‬ ‫ولی اگر این موضوع تنها مانع موفقیت نباشد چه؟‬ ‫اگــر بــا عوامــل بی شــماری مواجــه باشــیم چــه‪ ،‬عواملــی کــه‬ ‫هرکــدام می تواننــد مســیر موفقیــت را برای مــان دشــوار کننــد؟‬ ‫پایــداری‪ ،‬پایمــردی و پافشــاری به رغــم نامالیمــات‪ ،‬ناامیدی هــا و‬ ‫ناممکن هــا‪ ،‬ایــن چیــزی اســت کــه افــراد قــوی را از افــراد ضعیــف‬ ‫جــدا می کنــد‪.‬‬ ‫– توماس کارالیل‬ ‫همــه ی مــا در دام عــادات منفــی‪ ،‬دیدگاه هــای ناکارامــد و‬ ‫ســرگرمی های بی فایــده افتاده ایــم‪ .‬زمــان ان رســیده اســت‬ ‫کــه بررســی کنیــم چــه چیزهــای مــا را بــاز م ـی دارد کــه از هم ـه ی‬ ‫توان مــان اســتفاده کنیــم‪ .‬شــناخت ایــن عوامــل بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا ان هــا را از ســر راه موفقیت تــان کنــار بزنیــد‪ .‬بــه ســراغ‬ ‫موانــع موفقیــت برویــم‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه موانــع موفقیــت و راه هــای غلبــه بــر تک تــک انهــا را‬ ‫بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نداشتن چشم انداز‬ ‫افــراد زیــادی دربــاره ی اهمیــت هدف منــدی صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا می گوینــد‪« :‬پیــش از انکــه کاری را شــروع کنیــد‪ ،‬هدف تــان‬ ‫را مشــخص کنیــد‪ ».‬مــا بــه ایــن نصیحــت عمــل می کنیــم و بــه‬ ‫هدف هــای بزرگــی فکــر می کنیــم کــه می خواهیــم انهــا را عملــی‬ ‫اینهــا را بخوانــد و پاســخ بدهــد‪.‬‬ ‫کنجــکاوی بــرای یافتــن پاســخ در مــورد اینکــه‬ ‫چــه چیــزی بیشــترین تاثیــر را بــر روی میــزان‬ ‫تعهــد شــغلی و بهــره وری کاری مــردم می گــذارد‬ ‫مــا را بــه همــکاری بــا بخــش پژوهشــی دانشــگاه‬ ‫هــاروارد واداشــت‪ .‬قــرار شــد مــا تــا بــه صــورت‬ ‫مشــترک‪ ،‬بــر روی ‪ 12000‬نفــر کــه اکثرشــان کارمنــد‬ ‫دفتــری ِ شــرکت ها و صنایــع مختلــف بودنــد‪،‬‬ ‫تحقیقــی در ایــن مــورد انجــام بدهیــم‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫مــا پرسشــنامه هایی را نیــز در اختیــار ‪ 2‬تــا از‬ ‫شــرکت هایی قــرار دادیــم کــه مشــتری و طــرف‬ ‫حســاب شــرکتمان بودنــد‪ .‬اولــی یــک شــرکت‬ ‫تولیــدی بــود کــه ‪ 6000‬کارمنــد داشــت و دومــی‬ ‫خدمــات مالــی ارائــه مـی داد کــه ‪ 2500‬نفــر برایــش‬ ‫کار می کردنــد‪ .‬نتایجــی کــه از ایــن ســه جامعـه ی‬ ‫امــاری بــه دســت امــد خیلــی شــبیه هــم بــود‪.‬‬ ‫نتایــج نشــان م ـی داد کارمنــدان وقتــی حســابی‬ ‫دل بــه کار می دهنــد و بهــره وری دارنــد کــه ‪ 4‬نیــاز‬ ‫اصلــی انهــا بــراورده شــود‪:‬‬ ‫‪ -1‬فیزیکــی‪ :‬بــه ایــن معنــی کــه در ســر کار‬ ‫فرصتــی بــرای شــارژ کردن باتری هایشــان داشــته‬ ‫کنیــم‪ .‬تصمیــم می گیریــم‬ ‫نمــرات عالــی کســب کنیــم‪،‬‬ ‫شــغل پردرامــد داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬ترفیــع بگیریــم و‬ ‫غیــره‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬هدف هــای‬ ‫مــا متوجــه امــور ملمــوس‬ ‫دراوردن‬ ‫پــول‬ ‫ماننــد‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن کار ماننــد‬ ‫تهی ـه ی فهرســتی از چیزهــای‬ ‫دوست داشــتنی اســت‪ .‬اگــر‬ ‫چیــزی را می خواهــی‪ ،‬کافــی‬ ‫اســت بــرای خــودت هــدف‬ ‫تعییــن کنــی و بــرای رســیدن‬ ‫بــه ان تــاش کنــی‪.‬‬ ‫امــا در بســیاری مواقــع‬ ‫محرکــی بــرای رســیدن‬ ‫ایــن اهــداف و گــذر از‬ ‫محدودیت های مــان نداریــم‪.‬‬ ‫ل کــردن‬ ‫ازایــن رو بــرای دنبــا ‬ ‫اهداف مــان به انــدازه ی کافــی‬ ‫باانگیــزه و مصمــم نیســتیم و‬ ‫دلیلــی بــرای ادامــه دادن و پیمــودن باقــی مســیر موفقیــت نداریــم‪.‬‬ ‫چیــزی تشــویق مان نمی کنــد کــه حتــی بــه بزرگ تریــن مشــکالتی‬ ‫کــه بــا انهــا روبــه رو می شــویم توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــرای مــدت کوتاهــی هدف های مــان را باانگیــزه ی‬ ‫زیــاد دنبــال کنیــم‪ ،‬امــا کم کــم انگیزه مــان کاهــش می یابــد تــا اینکــه‬ ‫درنهایــت بــه چیــزی کمتــر رضایــت می دهیــم‪.‬‬ ‫علــت ایــن اتفــاق ان اســت کــه بیشــتر افــراد چشـم اندازی اساســی از‬ ‫زندگی شــان ندارنــد‪ .‬کار انهــا ماننــد ســاختن مجلل تریــن قصرهــا بدون‬ ‫ســاختن پــی اســت‪ .‬درنتیجــه بیشــتر تالش هایشــان از همــان اول‬ ‫محکــوم بــه شکســت اســت‪ .‬اگــر از ایــن زاویــه بــه قضیــه نــگاه کنیــم‪،‬‬ ‫نداشــتن چش ـم انداز یکــی از بزرگ تریــن موانــع موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫یــک چیــز بیــن همــه ی ادم هــای بســیار موفــق مشــترک اســت و‬ ‫ان‪ ،‬داشــتن چش ـم انداز اســت‪ .‬بــه هم ـه ی انقالبیونــی کــه شــیوه ی‬ ‫زندگی مــان را تغییــر داده انــد‪ ،‬نــگاه کنیــد‪ .‬تک تــک انهــا مصمــم بودنــد‬ ‫کــه بــه هــر طریــق ممکــن جهــان را بــه جــای بهتــری تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫اشــتیاق ســیری ناپذیر انهــا بــه پیشــرفت ان قــدر قــوی بــود کــه به رغــم‬ ‫همـه ی مشــکالت هم چنــان بــه راه شــان ادامــه دادنــد‪ .‬این اشــتیاق به‬ ‫انهــا کمــک کــرد تــا پــس از هر بار زمین خــوردن‪ ،‬برخیزند‪ .‬چشـم انداز و‬ ‫ارمــان ایــن افــراد بــه انهــا کمــک می کــرد کــه هرقــدر زمین خوردن شــان‬ ‫ســخت باشــد‪ ،‬بــاز برخیزنــد‪ ،‬گردوخــاک لباس شــان را بتکاننــد و دوبــاره‬ ‫شــروع کننــد تــا درنهایت موفق شــوند‪.‬‬ ‫ایــن احســاس کــه بــرای هدفــی بزرگ تــر تــاش می کنیــد‪ ،‬انگیــزه‬ ‫و مقاومــت شــما را افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن کار شــاید یکــی از‬ ‫مهم تریــن راه هــای کســب انگیــزه باشــد‪ .‬انگیــزه بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا از پــس هم ـه ی مشــکالت بربیاییــد‪ .‬ایــن همــان پــی و‬ ‫بنیانــی اســت کــه می توانیــد بــا خیــال راحــت قصــر موفقیت تــان را‬ ‫بــر ان بنــا کنیــد‪.‬‬ ‫اراده ی و تمرکــز بــاال بــرای رســیدن بــه موفقیــت ضــروری اســت‪،‬‬ ‫امــا درنهایــت داشــتن هــدف مناســب‪ ،‬موفقیت هــای بــزرگ را از‬ ‫موفقیت هــای کوچــک جــدا می کنــد‪.‬‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫‪ -2‬عاطفــی‪ :‬احســاس بکننــد کســی هســت کــه‬ ‫قدرشــان را بداند و برای کارشــان ارزش قائل شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذهنــی‪ :‬ایــن فرصــت را داشــته باشــند کــه‬ ‫بتواننــد عمیقــا روی مهمتریــن کارشــان تمرکــز‬ ‫کننــد و بتواننــد تخمیــن بزننــد در چــه زمــان و چــه‬ ‫مکانــی ان کارشــان تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬معنــوی‪ :‬کاری را انجــام دهنــد کــه در ان‬ ‫بهترنــد و از ان لــذت می برنــد‪ ،‬بــه طــوری‬ ‫کــه حــس کننــد کارشــان را بــه خاطــر دالیلــی‬ ‫ارزشــمندتر از پــول دراوردن انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫هــر قــدر شــرکت ها و ســازمان ها ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی‬ ‫کارمندانشــان را ماهرانه تــر بــراورده کننــد‪ ،‬بــه همان‬ ‫میــزان هــم کارمنــدان بــا تعهــد‪ ،‬وفــاداری‪ ،‬رضایــت‬ ‫و انــرژی مثبــت بیشــتری کار می کننــد و بــه همــان‬ ‫میــزان هــم دچــار اســترس کمتــری می شــوند‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر یکــی از ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی هــم برطــرف شــود‪،‬‬ ‫بــه انــدازه ی خــودش متغیرهــای ذکــر شــده را بــاال‬ ‫خواهــد بــرد و هــر چــه نیازهــای بیشــتری برطــرف‬ ‫شــود‪ ،‬اثــر مثبت تــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪/...‬چطور‬ ‫حسین حسینی لرگان‬ ‫اگــر چشـم اندازی داشــته باشــید کــه بــه شــما انگیــز ه بدهــد‪ ،‬وقتــی‬ ‫همــه کــم می اورنــد شــما هم چنــان ادامــه می دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عدم تمرکز‬ ‫یکــی دیگــر از موانــع اصلــی موفقیــت‪ ،‬ناتوانــی در متمرکــز کــردن‬ ‫همــه ی تالش مــان بــر یــک کار خــاص اســت‪ .‬زندگــی مــدرن مــا‬ ‫را بــا مفهــوم مشــغولیت های چندگانــه و دیگــر دل مشــغولی های‬ ‫متنــوع و فریبنــده ولــی بی فایــده اشــنا کــرده اســت کــه دائــم‬ ‫ت می کننــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬بیشــتر تالش هایمــان صرفا‬ ‫حــواس مــا را پــر ‬ ‫به خاطــر عــدم انضبــاط و تمرکــز الزم بی نتیجــه می ماننــد‪ .‬به جــای‬ ‫تمرکــز بــر انجــام پــروژه ی فعلــی‪ ،‬از پــروژه ای بــه پــروژه ی دیگــر کــه‬ ‫دوست داشــتنی تر اســت می پریــم‪ .‬از نظــر مــن ایــن کار یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن موانــع موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم پروژه هــای ناتمــام بســیاری دارنــد کــه بــه امــان خــدا رهــا‬ ‫شــده اند‪ .‬ممکــن اســت ایــن پروژه هــا در اغــاز جــذاب بــوده باشــند امــا‬ ‫انهــا بــا اولیــن چالــش‪ ،‬به ســرعت ســراغ پــروژه ی دیگــری می رونــد‪.‬‬ ‫پریــدن از پــروژه ای بــه پــروژه دیگــر نســبتا اســان اســت امــا راه بــه‬ ‫جایــی نمی بــرد‪ .‬ایــن کار کمکــی بــه موفقیــت شــما نمی کنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر مســائلی کــه معمــوال هم زمــان بــا کمبــود تمرکــز پیــش‬ ‫می ایــد‪ ،‬ان اســت کــه بــی اینکــه متوجــه باشــیم وقت مــان را‬ ‫هــدر می دهیــم‪ .‬اگــر بــر رویاهــا و هدف هایمــان تمرکــز نکنیــم‪ ،‬از‬ ‫زمان مــان به نحــو موثــر اســتفاده نخواهیــم کــرد‪ .‬درنتیجــه به جــای‬ ‫انکــه بــه دنبــال موفقیــت باشــیم‪ ،‬زمان مــان را صــرف کارهایــی‬ ‫ســرگرم کنند ه ولــی بی فایــده می کنیــم‪.‬‬ ‫اجــازه ندهیــد عــدم تمرکــز مانــع رشــد شــما شــود‪ .‬در عــوض‪ ،‬تــاش‬ ‫کنیــد بــر کار فعلــی تمرکــز کنیــد‪ .‬اولویت بنــدی کنیــد تــا کارهــا را‬ ‫به ترتیــب انجــام دهیــد‪ .‬تمــام تالش تــان را بکنیــد کــه حواس تــان پرت‬ ‫نشــود و از همــه مهم تــر‪ ،‬اجــازه ندهیــد مشــکالت مانــع دنبــال کــردن‬ ‫رویاهایتــان شــوند‪ .‬تــا زمانــی کــه پــروژه تمــام نشــده اســت‪ ،‬دســت از‬ ‫تــاش برنداریــد‪.‬‬ ‫به سراغ سایر موانع برویم‪/.‬ادامه دارد‪...‬چطور‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده بیســت و چهارم(حقوقــی)‪:‬‬ ‫ی‪ ‎:‬کسر امتیازات‬ ‫‏نمره منفی از منظر موازین قانون ‪‎‬‬ ‫ت ازمــون شــونده‪ ،‬بــه ســبب پاسـخ های غلط؛‬ ‫مثبـ ِ‬ ‫‏موجبات بازماندن ازمون شونده از ارتقاء شغلی‪،‬‬ ‫اســتخدام و یا اشــتغال به امر کارشناســی و وکالت‬ ‫و یا مانع‏ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل و‪.....‬‬ ‫می گــردد‪ ،‬ایــن مــوارد مســتندا بــه مــاده ‪ 26‬قانــون‬ ‫مجــازات اســامی‪،‬‏محرومیت های اجتماعــی بــوده‬ ‫و در اعــداد مجــازات می باشــند‪ .‬الزمــه ایــن نــوع‬ ‫مجــازات‪ ،‬ارتــکاب بــه برخــی از ‏جرائــم اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد بــدوا «پاســخ غلــط» جــرم تلقــی‬ ‫گــردد‪ .‬تــا علت و ســببی برای کســر امتیــازات مثبت‬ ‫‏شــود‪ .‬در حالیکــه جــرم دارای ســه عنصــر اســت‬ ‫کــه اولیــن ان‪ ،‬عنصــر قانونــی اســت‪ .‬یعنی پاســخ‬ ‫‏متضمــن عنــوان و مــاده مجرمانــه ای‬ ‫غلــط‪ ،‬بایــد‬ ‫ِ‬ ‫در قانــون باشــد‪ .‬منشــاء عنصــر قانونــی جرائــم نیــز‬ ‫اصــل قانونــی بــودن‏مجازاتهــا اســت‪ .‬دادرس بــه‬ ‫موجــب همیــن اصــل از «وضــع» هرگونــه کیفــر ِ‬ ‫تعریــف نشــده ای در قانــون منــع شــده‏اســت‪.‬پس‬ ‫چگونــه وزیــری در زمــان قبــل از انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫می توانســته بــرای ازمــون شــونده ‪ ،‬مجازاتــی‬ ‫تعییــن و‏وضــع کنــد ؟ و انــرا بــر نظام‬ ‫ارزشــیابی تحصیلــی تحمیــل کنــد؟‬ ‫اصــل ‪ 36‬ق‪.‬ا مقــرر مـی دارد‪« :‬حکم‬ ‫بــه مجــازات‏و اجــرای ان بایــد تنهــا‬ ‫از طریــق دادگاه صالــح و بــه موجــب‬ ‫قانــون باشــد‪ .‬النهایــه ایــن ادعــا کــه‬ ‫ازمــون شــونده بــه ‏علــت وجــود ِ‬ ‫پاســخِ غلــط‪ ،‬مســتحق مجــازات‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد نتیجــه اراده مقنــن‬ ‫و بــر پایــه علــم نویــن اموزشــی و‬ ‫‏قواعــد فقهــی و حقوقــی باشــد‪.‬‬ ‫درحالیکــه پاســخ مبتنــی برتفکــر و‬ ‫اســتدالل و قضــاوت علمــی‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫کــه در‏برخــی مــوارد غلــط باشــد‪،‬لیکن باالتریــن‬ ‫درجــه ارزشــیابی تحصیلــی بــوده و قابــل ســتایش‬ ‫اســت! چنیــن مجازاتــی‏مذمــوم بــوده و تاکنــون‬ ‫از چشــم قانونگــذار مغفــول مانــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫خــواب ســنگین قانونگــذار؛ ایجــاب‏می نمایــد کــه‬ ‫حقوقدانــان‪ ،‬ایــن بــه خــواب رفتــه را بیدارکننــد‪.‬‬ ‫‏اگفتــه و ناشــنیده بیســت و پنجــم (حقوقــی)‪:‬‬ ‫‏تفــاوت «قولنامــه و مبایعــه نامــه»‪ :‬انچــه کــه‬ ‫صرفــا و منحصــرا قولنامــه و قــول و قــرار باشــد‪،‬‬ ‫اساســا از‏مصادیــق عقــود الزم نیســت‪ .‬البتــه‬ ‫انچــه کــه مهــم اســت مدلــول و منطــوق بیانــی‬ ‫اســت کــه بــر ایــن دو لفــظ بــار‏می گــردد‪ .‬لــذا‬ ‫صــرف لفــظ قولنامــه نمی تــوان توافقــی را غیــر‬ ‫الــزام اور تلقــی نمــود‪ .‬ویــا صــرف لفــظ مبایعــه‬ ‫نامــه ‏نمی تــوان انــرا الــزام اور تلقــی نمــود‪.‬‬ ‫قولنامــه را بــه گونــه ای می تــوان تعهــد اخالقــی‬ ‫شــمرد‪ .‬زیــرا قولنامــه فاقــد‏ضمانــت اجــراء اســت‪.‬‬ ‫طبــق قولنامــه‪ ،‬تعهــدی مبنــی بــر انجــام فعلــی و‬ ‫یــا تــرک فعلــی ایجــاد نمی شــود‪ .‬قولنامــه صرفــا‬ ‫‏توافــق طرفیــن اســت بــر اصــل انجــام و یــا تــرک‬ ‫فعلــی؛ مثــا کســی بــه دیگــری می گویــد در‬ ‫تابســتان امســال خانــه ام ‏را بــه شــما خواهــم‬ ‫فروخــت‪ .‬بخشــنامه شــماره ‪1/6059‬مــورخ‬ ‫‪ 62/02/06‬شــورایعالی قضائــی نیــز مقــرر‬ ‫‏میــدارد‪ :‬انچــه کــه صرفــا قولنامــه اســت و ترتیــب‬ ‫ضمــن عقــد ِ الزم‪ ،‬انجــام نگرفتــه‬ ‫مقــرر در ان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫و تعهــد نشــده‏اعتبــار قانونــی و شــرعی نــدارد و‬ ‫دادگاههــا نمی تواننــد طرفیــن را الــزام بــه وفــاء‬ ‫نماینــد‪ .‬نظریــه شــماره ‪ 6782‬مــورخ‏‏‪61/09/29‬‬ ‫شــورای محتــرم نگهبــان نیــز ناظــر بــر همیــن معنا‬ ‫اســت‪ .‬دقــت فرمائیــد کــه بخشــنامه؛ قولنامــه را‬ ‫مقیــد‏بــه قیــد «صرفــا» نمــوده اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫نمی تــوان توافــق طرفیــن را صــرف اســتفاده‬ ‫از لفــظ و کلمــه قولنامــه ویــا‏صــرف اســتفاده از‬ ‫الفــاظ مبایعــه نامــه و قــرارداد بــر ان اثــر بخشــید‪.‬‬ ‫قولنامــه زمانــی عقـد ِ الزم تلقــی می شــود کــه در‬ ‫‏حیــن تنظیــم قــرارداد‪ ،‬نحــوه قبــض و اقبــاض‬ ‫ِ‬ ‫ثمــن و مبیــع مشــخص و بــه اجــرای ان تعهــد‬ ‫شــده باشــد‪ .‬پــس در ایــن ‏حالــت قولنامــه‬ ‫ازمصادیق بخشــنامه‪ 1/6059‬شــورایعالی قضائی‬ ‫خــارج و جــای خــود را بــه عقــد بیــع می دهــد‪.‬‬ ‫‏بــه بیانــی ســاده تر‪ ،‬وقتــی در قــراردادی تعهــد‬ ‫خاصــی درخصــوص تبــادل عوضیــن ایجــاد شــده‪،‬‬ ‫عقــد الزم‏میگــردد ولــو از لفــظ قولنامــه اســتفاده‬ ‫ف‬ ‫شــده باشــد‪ .‬بعبــارت دیگــر مــاک عمــل‪ ،‬صــر ِ‬ ‫لفــظ و کلمــه قولنامــه‏نیســت ‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫بــر ایــن لفــظ مفــاد مبایعــه نامــه ای بــار شــده‬ ‫باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬مــاک و منــاط اعتبــار ‪ ،‬ماهیــت‬ ‫و‏مدلــول ســند اســت ‪ .‬در مانحــن فیــه نبایــد بــه‬ ‫ظاهــر لفظــی توجــه نمــود کــه بــر متنــی بــار شــده‬ ‫اســت‪ .‬بلکــه ماهیــت ‏حقوقــی متــن ‪ ،‬منــاط‬ ‫اعتبــار اســت‪ .‬وهوالمســتعان‏‬ ‫انهدام باند اسکیمری در‬ ‫پوشش دکه فالفل فروشی‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری ســارقان‬ ‫اینترنتــی کــه موفــق شــده بودنــد بــه روش اســکیمر‬ ‫بیــش از ‪ 1‬میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری‬ ‫کننــد‪،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتاســرهنگ رســول جلیلیــان‪،‬ز‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا وصــول‬ ‫پرونده هــای متعــددی مبنــی بــر اینکــه از حســاب‬ ‫بانکــی شــهروندان برداشـت های غیر مجــازی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا انجــام تحقیقات و بررسـی های‬ ‫صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه شــاکیان ایــن‬ ‫پرونــده جهــت خریــد بــه یــک فالفــل فروشــی در‬ ‫یکــی از مناطــق مرکــزی اســتان تهــران مراجعــه‬ ‫کــرده بودنــد و مــورد کالهبــرداری قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اقدامات فنی و پلیســی صورت‬ ‫گرفتــه مخفیــگاه یکــی از متهمیــن در ســاختمانی‬ ‫نیمــه کاره در منطقــه نیــاوران شناســایی شــد کــه‬ ‫نامبــرده بــه محــض اطــاع از حضــور ماموریــن‬ ‫متــواری گردیــد ولــی پــس از گذشــت چند ســاعت در‬ ‫حالیکــه قصــد فــرار بــه یکــی از شهرســتان های غربی‬ ‫کشــور را داشــت درحوالــی میــدان ازادی تهــران‬ ‫دســتگیر و اعضــای دیگــر بانــد کــه در دکــه فالفــل‬ ‫فروشــی مشــغول بــه کار بودنــد در یــک عملیــات‬ ‫پیچیــده در دام پلیــس گرفتــار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان بیــان داشــت‪ :‬بــا انتقــال‬ ‫متهمیــن بــه پلیــس فتــا‪ ،‬اعضــای ایــن بانــد بــه‬ ‫کپــی از ‪ 20‬کارت بانکــی در پوشــش دکــه فالفــل‬ ‫فروشــی و کالهبــرداری یــک میلیاردریالی اعتراف‬ ‫کردنــد و بــه منظــور پیگیــری ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫پرونــده شــان تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســایت (‪)www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بــه عنــوان پــل ارتباطــی بــا هموطنــان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده هــر گونــه مــوارد‬ ‫خــاف قانــون در فضــای مجــازی می تواننــد از ایــن‬ ‫طریــق بــا پلیــس در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مریم مرادی‬ ‫بلوغ دختران‏‬ ‫دوران نوجوانــی یکــی از مهــم تریــن و پــر‬ ‫ارزش تریــن دوران زندگــی هــر فــرد اســت و‬ ‫بلــوغ بــه عنــوان مرحلــه گــذر از دوران‏کودکــی‬ ‫بــه دوران بــزرگ ســالی تعریــف مــی شــود‬ ‫دروان بلــوغ دوره شــکل گرفتــن شــخصیت‬ ‫و تکامــل جســمی و روحــی اســت‪ ،‬انســان‬ ‫هــای موفــق و ســالم جامعــه انســان ‏هایــی‬ ‫هســتند کــه ایــن مرحلــه از زندگــی خــود را بــا‬ ‫ســامت‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬ارامــش و واقــع‬ ‫بیــن گذارنــده انــد‪.‬‏‬ ‫توجــه بــه بــه اهمیــت بهداشــت بلــوغ و نقــش‬ ‫امــوزش و تغذیــه مناســب در دوران بلــوغ نــه‬ ‫تنهــا بــرای نوجوانــان بلکــه بــرای‏تمامــی اعضــاء‬ ‫خانــواده و جامعــه و نســل هــای اینــده ضــروری‬ ‫و ســودمند مــی باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫دختــران و نوجوانــان امــروز اینــده ســازان و‬ ‫مــادران اینــده کشــور اســامی و عزیزمــان‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‏‬ ‫گذرنــدان دوره نوجوانــی و بلــوغ بــا ســامتی‬ ‫و نشــاط و شــادابی مــی توانــد تضمیــن کننــده‬ ‫ســامت اینــده انســان باشــد و‏نویــدی بــرای‬ ‫تولیــد فرزندانــی ســالم‪ ،‬تندرســت و نیکــو مــی‬ ‫باشــد کــه در نهایــت ســامت جامعــه را بــه‬ ‫ارمغــان مــی اورد‪.‬‏‬ ‫بلوغ چیست؟‬ ‫بلــوغ دوره گــذر و انتقــال بــه بــزرگ ســالی و‬ ‫زمــان کســب قــدرت و بــاروری اســت‪.‬‏‬ ‫مرحلــه ای اســت کــه در ان سیســتم مغــزی و‬ ‫عصبــی و غــدد داخلــی بــدن تکامــل یافتــه و بــا‬ ‫تغییــرات هورمونــی موجــب‏یکســری تغییــرات‬ ‫دستگیری گرداننده پروفایل‬ ‫جعلی در واتس اپ‬ ‫پلیــس فتــا خبــر داد‪ :‬مجــرم ســایبری کــه بــا ایجــاد پروفایلــی‬ ‫جعلــی در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه فحاشــی و‬ ‫ایجــاد مزاحمــت کــرده بــود‪ ،‬توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا‬ ‫شناســایی و بــه مقامــات ذی صــاح قانونــی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ محمــد رضــا فدائیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وصــول یــک فقــره پرونــده بــه شــکایت شــخصی بــه هویــت‬ ‫معلــوم‪ ،‬اهــل و ســاکن ســمنان بــا موضــوع توهیــن‪ ،‬فحاشــیی‬ ‫و ایجــاد مزاحمــت در شــبکه اجتماعــی واتــس اپ‪ ،‬رســیدگی در‬ ‫دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس مســتندات ارائــه شــده توســط شــاکی‬ ‫و طــی بررس ـی های بــه عمــل امــده مشــخص گردیــد مجــرم یــا‬ ‫جســمانی‪ ،‬روانــی؛ روحــی و رفتــاری مــی شــود‬ ‫کــه عــادت کــردن بــه ایــن وضعیــت و حالــت‬ ‫جدیــد ممکــن اســت‏مدتــی طــول بکشــد‪.‬‏‬ ‫بلــوغ نتیجــه رشــد و تکامــل انســان مــی باشــد‬ ‫بــه خصــوص رشــد جســمی کــه در ایــن دوره بــه‬ ‫حــد کمــال و نهایــت خــود مــی‏رســد و امادگــی‬ ‫را بــرای ورود بــه مرحلــه دیگــر زندگــی فراهــم‬ ‫مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫بهداشت جسمی بلوغ‬ ‫ورزش یکــی از مناســب تریــن روش هــا بــرای‬ ‫تامیــن ســامت و نشــاط در نوجونــان و جوانــان‬ ‫اســت؛ ورزش عــاوه بــر تفریــح و ‏نشــاط و‬ ‫تخلیــه انــرژی نوجوانــان فوایــد جســمی و‬ ‫روانــی بســیاری دارد‪ ،‬ورزش ســبب بهبــود‬ ‫عملکــرد سیســتم هــای بــدن مثــل‏عضــات‪،‬‬ ‫اســتخوان؛ مــی شــود‪.‬‏‬ ‫ورزش ســبب تقویــت عملکــرد قلــب؛ ریــه‬ ‫هــا‪ ،‬گــردش خــون و تنظیــم کننــده عملکــرد‬ ‫سیســتم هورومونــی بــدن مــی باشــد و‏ورزش‬ ‫فشــار عصبــی‪ ،‬افســردگی و نگرانــی را کاهــش‬ ‫مــی دهــد و موجــب گســترده شــدن روابــط‬ ‫اجتماعــی و افزایــش ظرفیــت ‏شــخصیتی‬ ‫نوجوانــان و تقویــت خودبــاوری و احســاس‬ ‫لیاقــت و توانایــی انهــا مــی شــود‪.‬‏‬ ‫تغییرات روحی و عاطفی دوران بلوغ‬ ‫افسردگی‏‬ ‫اختــال شــایعی اســت کــه از عالئــم ان‬ ‫احســاس بــی عالقگــی و بــی توجهــی نســبت به‬ ‫هــر چیــز و هــر کــس احســاس بــی‏حوصلگــی‬ ‫و بــی انگیزگــی نســبت بــه زندگــی‪ ،‬تحصیــل‪ ،‬و‬ ‫ادامــه فعالیــت روزانــه مــی باشــد و مــی توانــد‬ ‫گاهــی همــراه بــا گریــه‏کــردن‪ ،‬عقــب افتــادن‬ ‫از کارهــای روزانــه؛ بهــم خــوردن‪ ،‬نظــم یــا کــم‬ ‫خوابــی‪ ،‬داشــتن درد بــدون علــت در بــدن و‬ ‫سســتی و‏احســاس کســالت باشــد‪.‬‏‬ ‫مجرمیــن بــا اســتفاده از شــبکه اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد مزاحمــت نمــوده بــود‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا در راســتای شناســایی ایــن متهــم گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫مســتندات ارائــه شــده توســط شــاکی و ادلــه دیجیتــال جمــع‬ ‫اوری گردیــده توســط کاراگاهــان پلیــس فتــا و انجــام اقدامــات‬ ‫تحلیلــی‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی در پلیــس فتــا حاضــر گردیــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ فداییــان افــزود‪ :‬متهــم پــس از حضــور در محــل‬ ‫پلیــس فتــا و مشــاهده شــواهد در ابتــدا منکــر هرگونــه ارتبــاط بــا‬ ‫شــاکی و عمــل مجرمانــه بــود کــه بــا مشــاهده ادله هــای تکمیلــی‬ ‫انــکار ناپذیــر دیجیتــال لــب بــه اعتــراف گشــود و بیــان داشــت‬ ‫پروفایــل مجرمانــه در اختیــار ایشــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص انگیــزه متهــم گفــت‪ :‬طــی تحقیقــات تخصصی‬ ‫و پلیســی متهــم انگیــزه خــود را اختالفــات ملکــی و انتقــام از‬ ‫شــاکی بیــان داشــت و بــا ایجــاد پروفایلــی جعلــی در شــبکه‬ ‫اجتماعــی واتــس اپ اقــدام بــه فحاشــی و ایجــاد مزاحمــت بــرای‬ ‫شــاکی نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش اثــرات افســردگی مــوارد زیــر‬ ‫توصیــه مــی شــود‬ ‫‏*بــه هــر طریــق ممکــن ارتباطــات خــود را بــا‬ ‫دوســتان؛نزدیکان و خانــواده افزایــش دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏*ســعی شــود بــا اســتفاده از امــوزش هــای‬ ‫دینــی و امیــد بخــش مذهبــی؛ اعتقــادات خــود‬ ‫را تقویــت نمــوده و از ان بــه عنــوان‏راهــکاری‬ ‫بــرای تقویــت روحیــه و بهبــود وضعیــت روانــی‬ ‫و رفتــاری اســتفاده نمــود‪.‬‏‬ ‫بــا انجــام فعالیــت هــای هنــری و تفریحــی‬ ‫ســعی در ایجــاد فضــای شــاد و بــا نشــاط و‬ ‫ســرگرم کننــده نمــود‪.‬‏‬ ‫ســعی در ایجــاد ارتبــاط مناســب بــا والدیــن‬ ‫و مربیــان خــود داشــته باشــید و بــا ان هــا‬ ‫صحبــت کنیــد و افــکار و احساســات و‏روحیــه‬ ‫خــود را بــا انهــا در میــان بگذاریــد و از ان هــا‬ ‫همــکاری و مشــورت بخواهیــد‪.‬‏‬ ‫اضطراب‬ ‫اضطــراب بــه صــورت یــک احســاس بســیار‬ ‫ناخوشــایند و غیــر طبیعــی خــود را نشــان مــی‬ ‫دهــد و اغلــب همــراه بــا احســاس‏دلواپســی‪،‬‬ ‫دلشــوره و هــراس مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫در اکثــر اوقــات کنتــرل تشــویش و اضطــراب‬ ‫بــرای فــرد مشــکل بــوده و هــر لحظــه انتظــار‬ ‫واقعــه بــدی را دارد‪.‬‏‬ ‫ازعالئــم اضطــراب عبارتنــد از‪ :‬طپــش قلــب‪،‬‬ ‫احســاس تنگــی نفــس‪ ،‬بــی قــراری‪ ،‬عصبانیــت‬ ‫انــی و زود از کــوره در رفتــن؛ شــک ‏کــردن‬ ‫در مــورد انجــام کارهــای مختلــف‪ ،‬خســتگی‬ ‫پذیــری‪ ،‬اشــکال در دقــت و تمرکــز حــواس و‬ ‫فرامــوش کــردن نــکات خیلــی ‏ســاده‪.‬‏‬ ‫منبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب بلــوغ دختــران‪،‬‬ ‫مولــف‪ :‬جلیــل دوروزی و همــکاران‬ ‫تهیــه و تنظیــم‪ :‬دایــره اجتماعــی کالنتــری ‪11‬‬ ‫امــام علــی (ع) بجنــورد‬ ‫وی بــه کاربــران‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬فضــای‬ ‫مجــازی بــا تمــام‬ ‫قابلیت هــای ان نبایــد‬ ‫محلــی بــرای انتقــام‬ ‫توهیــن‪،‬‬ ‫جویــی‪،‬‬ ‫افتــرا و ســایر اعمــال‬ ‫مجرمانــه گــردد و‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی‬ ‫ضمــن ارتقــاء دانــش ســایبری خــود اجــازه ســوء اســتفاده‬ ‫مجرمــان را ندهنــد و براســاس قانــون بــا مجرمیــن ســایبری نیــز‬ ‫برخــورد الزم صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫از کاربــران درخواســت کــرد‪:‬از مطالــب اموزشــی ایــن ســایت اســتفاده‬ ‫نمــوده و در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک و مجرمانــه ان‬ ‫را از طریــق لینــک ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای ســایبری‪ ،‬بــا مــا‬ ‫در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪350‬‬ ‫عامالن کالهبرداری‬ ‫با سوءاستفاده از نام‬ ‫« سامانه ثنا » دستگیر شدند‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری‬ ‫کــه بــا ترفنــد « ارســال پیامــک بــا عنــوان ســامانه ثنــا قــوه‬ ‫قضائیــه » از هموطنــان کالهبــرداری می کردنــد‪ ،‬توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫کســب مجــوز قضائــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون اجتماعــی‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اعضــاء ســه بانــد بــا فعالیــت مجرمانــه فیشــینگ کــه بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از نــام ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه اقــدام بــه ارســال‬ ‫پیامک هایــی بــه طعمــه هــای خود بــا موضوع «ثبت شــکایت‬ ‫بــر علیــه افــراد» می کردنــد‪ ،‬شناســایی و بــا کســب مجــوز‬ ‫قضایــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــگرد این کالهبــرداران ادامــه داد‪ :‬مجرمان‬ ‫ســایبری پــس از هدایــت فریــب خــوردگان بــه صفحــات‬ ‫جعلــی بــه منظــور اطــاع از موضوع شــکواییه‪ ،‬تقاضــای واریز‬ ‫وجوهــات مختلــف عمدتــا ‪ 10‬هــزار تومــان از افــراد متقاضــی‬ ‫و فریــب خــورده می کردنــد و پــس از هدایــت هموطنــان بــه‬ ‫درگاه هــای جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫انهــا نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب افــراد اقــدام‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریح کــرد‪ :‬در مواردی هم دیده شــده‬ ‫کــه ایــن مجرمــان بــا ترفندهــای خــاص مشــخصات خانوادگی‬ ‫هموطنــان ماننــد نــام و نــام خانوادگــی انــان را نیــز در متــن‬ ‫پیامک هــای ارســالی درج مــی کننــد کــه شــهروندان نبایــد بــه‬ ‫ایــن گونــه پیامک هــا توجــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا افــزود‪ :‬طــی یــک اقــدام‬ ‫فنــی و عملیاتــی کارشناســان پلیــس فتــا در کشــور‪ ،‬متهمــان‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و پــس از دســتگیری ضمــن‬ ‫مواجــه بــا ادلــه جــرم بــه منظــور پیگیــری ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫پرونــده شــان تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه بــه منظــور ابــاغ‬ ‫شــکواییه و ابالغ هــای قضائــی و تســهیل در امــر رســیدگی بــه‬ ‫امــورات دعــاوی و قضائــی راه انــدازی شــده اســت و تمامــی‬ ‫ابالغ هــای ایــن ســامانه دولتــی شــبیه ســایر ســامانه ها بــا‬ ‫شــماره های پوششــی بــا نــام ســامانه ثنــا صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه ارســال‬ ‫هــر گونــه پیامــک بــا نــام ســامانه ثنــا بــا شــماره تلفن هــای‬ ‫شــخصی و اپراتورهــای مختلــف تلفــن همــراه صرفــا شــگردی‬ ‫در جهــت کالهبــرداری افــراد ســودجو اســت‪ ،‬از هموطنــان‬ ‫خواســت کــه بــه ایــن گونــه پیامک هــا و پیام هــای ارســالی‬ ‫مشــابه توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی بــا بیــان اینکــه هیــچ ســازمان یــا ارگان‬ ‫دولتــی و خصوصــی در هنــگام ارســال ابالغ هــا بــه هیــچ‬ ‫عنــوان در خواســت واریــز وجــه نقــد نمــی کنــد بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد کــه در صــورت مواجــه شــدن بــا هرگونــه پیامــک‬ ‫ثبــت نــام و یــا ابالغیــه واریــز وجــه یقیــن بداننــد کــه ایــن‬ ‫ترفنــدی بــرای کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــوم مــردم می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ ;www.cyberpolice.ir&nbsp‬گزارش‬ ‫کننــد و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫در مصرف اب و برق مدیریت‬ ‫داشته باشیم تا بحران کم‬ ‫ابی سال جاری را بدون هیچ‬ ‫گونه مشکلی سپری کنیم‪.‬‬ ‫این را بدانیم که ایران‬ ‫جز کشورهای کم اب‬ ‫محسوب می شود‬ ‫بنابراین مدیریت مصرف‬ ‫ضروری است‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫دیوار دفاعی گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1- 1400‬اگوست ‪ 21 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 350‬صفحه‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری پاقلعه‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه‬ ‫اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان‬ ‫در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «ســلف خورش» ‪« ،‬کشــک بادنجان»‬ ‫‪« ،‬چیکو اردی» ‪« ،‬ماستوا (اش ماست)» ‪« ،‬لوبیا پلو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪:‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪:‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمــن‬ ‫‪ ،‬بلوچ ‪ ،‬سیستانی ‪ ،‬شاهرودی ‪ ،‬سبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‬ ‫‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگــر‬ ‫اســتمی شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا‬ ‫ســلیقه ای مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان‬ ‫صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و‬ ‫لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمک‪،‬فلفل‪:‬به میزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را‬ ‫جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون‬ ‫ظرفــی پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد‬ ‫تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم‬ ‫شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت‬ ‫ماهیتابــه را کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از‬ ‫حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه‬ ‫همــراه مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد‬ ‫داد ‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا‬ ‫اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده‬ ‫را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را‬ ‫نیــز در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا‬ ‫شــعله مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫وجه تسمیه روستای پاقلعه ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه روســتای پــل ارام‬ ‫‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه میــران و از شــمال غربــی بــه منطقـه ی‬ ‫تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متر‬ ‫بوده و با داشــتن اقلیم کوهســتانی ‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و تابســتان های‬ ‫معتــدل اســت‪ .‬پــس در دســته ی روســتا های ییالقــی قــرار می گیــرد‪ .‬پاقلعــه‬ ‫پیــش از هر چیــز ‪ ،‬یــک روســتای تاریخــی و دارای قدمتــی شــگفت انگیز اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا ‪:‬‬ ‫اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و قلعــه مــاران در ‪ ۳‬کیلومتــری‬ ‫روســتای پاقلعــه ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن این منطقه حکایــت دارد‪ .‬این قلعه‬ ‫در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخــت دوم اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن روســتا ‪ ،‬پیــش از انقــاب « ســازمان قاس ـم‏خان مقصودلــو » بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از انقــاب و تــا سرشــماری ســال ‪« ،۱۳۷۵‬اســام‏اباد فندرســک»‬ ‫نامیــده می‏شــده اســت‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬بــه «پــا قلعــه» تغییــر نــام داده اســت؛‬ ‫علــت ایــن نامگــذاری را اســتقرار روســتا در پاییــن قلعــه مــاران دانســته‏اند‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا منسوخ شده روستا ‪:‬‬ ‫قالــی ‪ ،‬قالیچــه ‪ ،‬گلیــم ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال از انــواع صنایــع دســتی‬ ‫روســتای پاقلعه‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا ( همراه با تصاویر ) ‪:‬‬ ‫ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل‏هــای انبوهــی از درختــان ســوزنی‬ ‫بــرگ و ذخیــره‏گاه جنگلــی ‪ ،‬از زیباتریــن جاذبه‏هــای طبیعــی روســتای پاقلعــه‬ ‫محســوب می‏شــوند‪.‬از مکان‏هــای تفریحــی و تفرجگاهــی اطــراف روســتا‬ ‫می‏تــوان بــه منطقــه تفریحــی جامــه‏شــوران و اطــراف سرســبز چشــمه‏های‬ ‫پــراب ســرگل و چشــمه پشــمکی اشــاره کــرد‪.‬در مســیر روســتای پاقلعــه و در‬ ‫میــان جنگل‏هــای انبــوه پهــن بــرگ ‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد ایــن‬ ‫اســتخر بیضــی شــکل‪ ،‬بــا طــول متــر‪ ،‬عــرض متــر و عمــق تــا متــر چشـم‏اندازی‬ ‫بسیار زیبا و رویایی دارد اب این استخر طبیعی از چشمه‏های جوشان تامین‬ ‫می‏شــود و هــر ســاله ‪ ،‬گردشــگران بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب می‏کنــد‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز اســتان ‪:‬‬ ‫روســتای پاقلعــه در فاصلــه ‪ 19‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان رامیــان و‬ ‫‪ 97‬کیلومتــری گــرگان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر تاسیســات‬ ‫‪:‬اقامتــگاه بــوم گــردی بهشــت پاقلعــه – اقامتــگاه بــوم گــردی طبیعــت‬ ‫قلعــه میــران – خانــه مســافر گلپــر – خانــه مســافر چشــم انــداز‬ ‫امکانات و زیرساخت های موجود روستا برای استفاده گردشگران ( همراه با‬ ‫تصاویر )دارای راه اسفالته – سوپر مارکت – نانوایی – در مسیر روستای پاقلعه‬ ‫به ابشار پشمکی ساختمان خدماتی و رفاهی ( سرویس بهداشتی و نمازخانه )‬ ‫موســیقی هــای محلــی رایــج روســتا ‪:‬نــی ســاز همیشــگی و همــراه مــردم‬ ‫روستاســت کــه در مراســمات مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی‬ ‫می‏کنــد‪.‬‬ ‫مراسمات ایینی رایج محلی در روستا ( همراه با تصاویر )‬ ‫مــردم روســتای پاقلعــه در اعیــاد بــزرگ مذهبــی بــه جشــن و ســرور و در ایــام‬ ‫ی پردازنــد‪ .‬ایــام عیــد نــوروز و روزهــای‬ ‫محــرم و وفــات ائمــه بــه عــزاداری مــ ‏‬ ‫چهارشــنبه ســوری‪ ،‬ســیزده بــدر و شــیب یلــدا مــورد توجــه مــردم اســت کــه بــا‬ ‫مراســم ویژه‏ای ســیزده بدر برگزار می‏شــود‪ .‬نی ســاز همیشــگی و همراه مردم‬ ‫ی‬ ‫روستاســت کــه در مراســم مختلــف ‪ ،‬اواز خواننــدگان محلــی را همراهــی مـ ‏‬ ‫ی‬ ‫کند‪ .‬مردم میانســال و کهنســال روســتا معموال ًاز پوشــاک محلی اســتفاده م ‏‬ ‫ی کننــد‪ .‬لبــاس‬ ‫س هیــا محلــی اســتفاده مـ ‏‬ ‫کننــد‪ .‬زنــان بیشــتر از مــردان‪ ،‬از لبــا ‏‬ ‫مــردان شــامل کاله و نیــم تنــه اســت و زنــان نیــز از دامن‏هــای کوتــاه‪ ،‬پیژامــه‪،‬‬ ‫ی کننــد‪ .‬حاشــیه لبــاس زنــان‬ ‫پیراهــن‪ ،‬روســری و گاهــی نیــم تنــه اســتفاده مـ ‏‬ ‫ن هــای رنگــی‪ ،‬زیــوراالت و پولک‏هــای رنگــی تزییــن شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه وســیله روبــا ‏‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫جوانان روســتا در مراســم ویژه و جشـن‏ها از لباس محلی اســتفاده م ‏‬ ‫شــغل و حرفــه مــردم روســتا ‪:‬اقتصــاد روســتای پاقلعــه بــر پایــه فعالیت‏هــای‬ ‫زراعــی ‪ ،‬دامــداری ‪ ،‬باغــداری و امــور خدماتــی و تولیــد صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫شــده اســت‪ .‬دامــداری در روســتای پاقلعــه رونــق دارد ‪ .‬مــردم روســتای پاقلعــه‬ ‫بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیت‏هــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد قالــی‪ ،‬قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز مــی‏پردازنــد‪.‬‬ ‫نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روســتا ‪:‬محصــوالت عمــده زراعــی ان‬ ‫شــامل گنــدم ‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیــا اســت‪ .‬مهم‏تریــن محصــوالت‬ ‫باغــی روســتا گــردو و الــو تــرش ‪ ،‬بــه و ازگیــل مــی‏باشــد‪ .‬گوشــت ‪ ،‬پشــم و انــواع‬ ‫فــراورده‏هــای لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و ماســت از محصــوالت دامــی ان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ســاکن روســتا بــا ذکــر اقــوام هــای ســاکن در روســتا ‪:‬براســاس نتایــج‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ،1375‬روســتای پاقلعــه ‪ 346‬نفــر جمعیــت داشــته اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1385‬بــه ‪ 238‬نفــر بــه دلیــل کــوچ بــه شهرنشــینی کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬مذهبی روستا ‪:‬‬ ‫جاذبــه تاریخــی قلعــه میــران ‪ ،‬اثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی تمیشــه و‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 3‬کیلومتــری روســتا ‪ ،‬از قدمــت و تاریــخ کهــن ایــن منطقــه‬ ‫حکایــت دارد‪ .‬ایــن قلعــه در زمــان تیــرداد اشــکانی ســاخته شــده و پایتخت دوم‬ ‫اشــکانیان بــوده اســت‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه‬ ‫چشــمه گل شــناخته مــی شــود گفتــه انــد کــه‪ ،‬در‬ ‫زبــان ترکــی گل بــه نقطــه ای مــی گوینــد کــه بســیار‬ ‫عمیــق‪ ،‬گــود و فرورفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع‬ ‫شــده باشــد و گفتــه انــد کــه واژه ی گل از واژگان‬ ‫ارامــی اســت کــه معنــی ان چشــمه جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪:‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه ‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهای تاریخی‬ ‫عبارتند از‪ :‬حمام عروج ( دوره قاجاریه ) ‪ ،‬کاخ شاهی (‬ ‫دوره پهلوی ) ‪ ،‬قلعه میران (دوره ساسانی) ‪ ،‬قلعه کافر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪،‬‬ ‫ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪)...‬‬ ‫و چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫ســرگل و ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در‬ ‫ایــن شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی‬ ‫باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح‬ ‫هــای ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و‬ ‫معدنــی توســط دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه‬ ‫طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد میگــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثــار‬ ‫بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد‬ ‫مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق‬ ‫رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪،‬‬ ‫کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فرم رشــته از دهان حشــره‬ ‫کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود‬ ‫تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته‬ ‫ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در‬ ‫اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و‬ ‫نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی‬ ‫اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه‬ ‫در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!