روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 349 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 349

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 349

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 349

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 09 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /31‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /20‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪349‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫پهن شدن سایه سیاهچاله کرونا بر سر گلستان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خانلق بزرگترین روستای خراسان شمالی شهر شد‬ ‫بازار گرگان ‪ ۲‬هفته تعطیل شد‬ ‫‪3‬‬ ‫زنگ خطر فرار از‬ ‫دستورالعمل های‬ ‫کرونا؛ مردم چرا‬ ‫می گریزند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫ورق خشک کن چه چیزی است؟‬ ‫‪6‬‬ ‫هوش هیجانی‬ ‫جمعــه خونین مکه‪ 9‬مرداد ‪1366‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اندر مصائب و مشکالت شغل نامه رسانی‬ ‫حسین رادی‬ ‫بــی تردیــد پســت در تقویــت جایــگاه خــود و بــا توجــه بــه خدمــات بــی دریــغ‬ ‫در دوران شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه صــورت‏مناســبی کوشــیده اســت‪.‬‏‬ ‫در زمــان همــه‏گیــری کرونــا‪ ،‬پســتچیان ایرانــی‪ ،‬بــا وجــود بیــش از ‪ 2000‬نفــر‬ ‫مبتــا و هشــت نفــر فوتــی‪ ،‬مشــابه کادر‏پزشــکی و درمــان کــه جانشــان در‬ ‫‏‏‬ ‫خطر بود‪ ،‬همچنان به فعالیت خود ادامه داد ‪.‬‬ ‫فعالیــت‏هــای پســتی در شــرایط بســیار دشــوار و علیرغــم اعــام قرنطینــه‬ ‫رســمی از ســوی دولــت‪ ،‬حتــی در روزهــای تعطیــل ‏نیــز ادامــه یافــت و‬ ‫خدمات‏رســانی بــه مــردم متوقــف نشد‪.‬پســت ایــران از طریــق درگاه فــروش‬ ‫انالیــن و همچنیــن انجــام خدمــات نیابتــی بــرای ســازمان‏های دولتــی و‬ ‫غیردولتــی‪،‬‏اقداماتــی را بــه منظــور تامیــن نیازهای مشــتریان‪ ،‬حفظ ســامت‬ ‫کارکنــان اداری و مشــتریان و جلوگیــری از انتقــال‏بیمــاری بــه انجــام رســاند‪.‬‏‪‎‎‬‬ ‫در طــی دو دوره قرنطینــه اجبــاری کــه از ســوی دولــت اعــام گردیــد‪ ،‬شــرکت‬ ‫ملــی پســت ایــران بــه عنــوان یــک ارائــه ‏‏دهنــده خدمــات ضــروری شــناخته و‬ ‫بــه عنــوان مجــری منتخــب پســتی در کشــور کار خــود را بــدون تعطیلــی و یــا‬ ‫کاهــش‏ســاعات کاری انجــام داد‪.‬‏‬ ‫امــروزه شــرایط کنونــی میــدان مبــارزه بــا کرونــا بــه کارزار بزرگــی مبــدل‬ ‫گردیــده کــه هــر کــس بــه فراخــور حــال خــود در‏ان میــدان بــه مبــارزه و‬ ‫جهــاد مشــغول اســت‪ ،‬کادر درمــان کــه پیشــانی و خــط مقــدم ایــن جبهــه‬ ‫بــوده و نیروهــای خــدوم‏شــرکت ملــی پســت ایــران بویــژه موزعیــن پرتــاش و‬ ‫خســتگی ناپذیــر کــه در ایــن شــرایط بحرانــی از ترددهــای غیرضــرور‏و حضــور‬ ‫بی مــورد مــردم در اماکــن و تجمعــات جلوگیــری مــی کننــد ‪.‬‬ ‫‏‏ در ایــن میــان مســئولیت ســختی بــر عهــده کارکنــان و موزعیــن پســت‬ ‫اســت‪ ،‬کاری کــه در ایــن شــرایط خــاص‪ ،‬طاقت فرســا‏شــده اســت‪ .‬شــاید‬ ‫بتــوان گفــت شــرکت ملــی پســت در ایــام شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬بعــد از‬ ‫مجموعــه وزارت بهداشــت‪،‬‏درمــان و امــوزش پزشــکی تنهــا نهــاد و ســازمانی‬ ‫اســت کــه بــرای حفــظ ســامت جامعــه در پیشــخوان و خــط مقــدم ایــن‬ ‫‏مبــارزه قــرار گرفتــه و بــی پــروا از مخاطــرات موجــود‪ ،‬بــه احــاد مــردم‬ ‫خدمات رســانی می کنــد‪ .‬‏‬ ‫شــیوع و گســترش کرونــا در کشــور و دنیــا ســبک و ســیاق و شــیوه زندگــی‬ ‫مــردم را عمومــا ً برهــم زده اســت طوریکــه‏بســیاری از مشــاغل را تعطیــل و‬ ‫بــازار برخــی کســب و کارهــا را نیــز کســاد نمــوده‪ ،‬امــا در ایــن میــان برخــی‬ ‫را هــم بــه ســمت‏فعالیــت و ایجــاد کســب و کار در فضــای مجــازی ســوق‬ ‫داده اســت کــه در ایــن رابطــه برخــی مشــاغل حســاس و پرخطــر ‏ماننــد‬ ‫پســتچی های شــرکت ملــی پســت کــه بــه نوعــی خادمــان بــی نــام و نشــان‬ ‫تلقــی می گردنــد راه فعالیــت بســیاری از‏کســب و کارهــای اینترنتــی و مجــازی‬ ‫را بخوبــی هرچــه تمــام همــوار کــرده ان ـد‪‎.‎‬‬ ‫بــدون شــک ایــن روزهــا پســتچی ها انگشــت شــمار شــاغالنی هســتند کــه‬ ‫تصور حمله به کشور حتی برای‬ ‫دشمنان مشکل است‬ ‫‪4‬‬ ‫در روزگار ســخت کرونایــی دورکاری و‏تعطیلــی ندارنــد و ایثارگرانــه در کنــار‬ ‫مدافعــان ســامت در رویارویــی بــا ایــن ویــروس خطرنــاک دســت و پنجــه‬ ‫نــرم‏نمــوده و در خــط مقــدم خدمــت رســانی بــه مــردم حاضــر هســتند‪‎.‎‬‬ ‫‏ کارکنــان پســت در تمــام چندیــن ســال اخیــر و ماههــای گذشــته بــا وجــود‬ ‫همــه مخاطــرات ابتــا بــه ویــروس کرونــا حتــی‏یــک روز تعطیــل نبودنــد و‬ ‫بــا خدمت رســانی خــود ایــن فرصــت و شــرایط را بــرای بســیاری از هموطنــان‬ ‫فراهــم کردنــد‏کــه در خانــه بماننــد تــا از شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس جلوگیری‬ ‫کننــد‪ ،‬هرچنــد کــه در ایــن میــان تعــداد زیــادی از همــکاران‏مــوزع‪ ،‬بــا نثــار‬ ‫جــان خــود‪ ،‬ســامتی را بــه احــاد هموطنــان ارزانــی نمودنــد‪.‬‏‬ ‫بحــث ســختی کار در مشــاغل دولتــی بــر اســاس مخاطــرات نــوع کار و‬ ‫بــر اســاس اســیب های موجــود در مشــاغل‏عملیاتــی تعریــف شــده و بــه‬ ‫جهــت حمایــت از حقــوق کارکنــان ســقف میــزان بازنشســتگی کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‏‬ ‫امــا مشــاغل بــه نــوع خــود دارای مخاطــرات هســتند یــا بــه جهــت ماهیــت‬ ‫کاری دارای اســیب های کاری فصلــی می باشــند‪،‬‏شــغل نامه رســانی هــردوی‬ ‫ایــن مقولــه را داراســت و از نظــر کارشناســان بــا توجــه بــه اســتهالک انــرژی‬ ‫و نیــروی کار بــه‏صــورت مســتمر ایــن شــغل مــی بایســت در زمــره مشــاغل‬ ‫ســخت و زیــان اور قرارگیــرد‪.‬‏‬ ‫اعمــال ســختی کار یکــی از بحث هایــی اســت کـــه نامــه رســان ها بــه دنبالــش‬ ‫هســتند و متاســفانه در کل کشــور هنوز‏اجرایی نشــده اســت‪ ،‬کار پســتچیان‬ ‫بــه گونـه ای اســت کــه بایــد بــه طــور روزانــه بــه انجــام برســد‪ ،‬بــرای همیــن در‬ ‫فصــل‏زمســتان و بــارش بــرف ســنگین هــم مــا بایــد کارشــان را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر نامــه رســان ها مشــکل دیســک کمــر‪ ،‬زانــو درد‏و ارتــروز گــردن دارنــد‪،‬‬ ‫لــذا از مســئوالن ملتمســانه درخواســت می گــردد فراینــدی ایجــاد شــود کــه‬ ‫ایــن شــغل جــز‏مشــاغل ســخت و زیــان اور قــرار بگیــرد‪ .‬و همچنیــن شــرایط‬ ‫و تمهیداتــی بــرای رفتــن بــه مرخصــی و در کنــار خانــواده‏بــودن و مســافرت را‬ ‫بــرای ایــن قشــر مقــدور ســازند و در حقیقــت بــا اســتخدام نامــه رســان های‬ ‫بیشــتری مشــکالت ایــن شــغل‏را کــم نماینـد‪‎.‎‬‬ ‫یکــی دیگــر از دغدغــه هــای ایــن روزهــای موزعیــن عــدم درج صحیــح ادرس‬ ‫نویســی بــروی مرســوالت بــوده و از‏انجایــی کــه ایــن روزهــا هموطنــان بــرای‬ ‫اینکــه از ویــروس منحــوس کرونــا در امــان بماننــد ‪،‬بســمت خریدهــای انالین‬ ‫و ‏اینترنتــی از منــزل روی اورده انــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش حجــم‬ ‫مرســوالت در ســطح کشــور گردیــده کــه بــه همیــن‏منظــور از هموطنــان عزیــز‬ ‫تقاضــا مــی گــردد دقــت کننــد تــا ادرس هــای گیرنــدگان را بصــورت صحیــح‬ ‫و کامــل بــا قیــد‏کدپســتی ده رقمــی و شــماره تلفــن همــراه گیرنــده بــرروی‬ ‫مرســوالت درج نماینــد تــا از برگشــت ایــن مرســوالت بــه‏ادرس فرســتنده‬ ‫جلوگیــری بعمل ایــد ‪.‬‏‬ ‫توزیــع بــه موقــع و حداکثــری مرســوالت بــه هموطنــان یکی از خــط قرمز های‬ ‫تمــام پســتچیان شــبکه پســتی کشــور اســت‏گفــت ‪ :‬از مدیــران ارشــد شــبکه‬ ‫ملــی پســت تقاضــا داریــم نــگاه ویــژه تــری نســبت بــه نامــه رســان های شــبکه‬ ‫ملی پســت‏داشــته باشــند‪‎.‎‬‬ ‫همچنیــن از رســانه ملــی انتظــار داریــم بــا توجــه بــه اینکــه پســت هــم در‬ ‫ایــن شــرایط بــدون تعطیلــی و خســتگی در حــال‏انجــام خدمــت بــه مــردم‬ ‫مــی باشــد در برنامــه هــا نگاهــی هــم بــه پســت و پســتچی داشــته باشــند ‪.‬‏‬ ‫و امــا ســخن پایانــی‪ :‬کار پســتچیان ربطــی بــه برف و بــاران بیماری و حوادث‬ ‫نــدارد بایــد بســته ها را در زمــان مناســب‏تحویــل گیرنــده داده و در حفــظ ان‬ ‫کوشــا باشــند همــان رعایــت اصــل امانتــداری! امــا از نماینــدگان مجلــس ‪،‬‬ ‫وزیــر‏ارتباطــات وفنــاوری اطالعــات و مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت انتظــار‬ ‫داریــم در خصــوص تصویــب قانــون ســختی کار ‏موزعیــن بیشــتر تــاش‬ ‫نمــوده و بــه ســهم خــود از مدیرعامــل و کلیــه کارکنــان زحمتکــش تقدیــر‬ ‫و تشــکر می کنیــم و ‏امیدواریــم صــدای موزعیــن بــه وزیــر و نماینــدگان‬ ‫مجلــس رســیده و از ایــن قشــر مظلــوم و زحمتکــش حمایــت شــود‪.‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫جرائم تخلفات ساختمانی حوزه‬ ‫دهیاریهاو بخشداریها موضوع تبصره‬ ‫‪ 3‬بند ‪ 2‬ماده ‪ 99‬قانون‏شهرداریها‬ ‫(قسمت دوم)‏‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫کارشناســان در ارزیابــی «قیمــت روز‬ ‫اعیانــی تمــام شــده» میبایســتی مــاک‬ ‫عملشــان تعییــن «ارزش»کــه فــی الواقع‬ ‫‏قیمــت واقعــی و عادلــه اســت‪ ،‬باشــد و‬ ‫نــه قیمــت روز بــازار !!! بــدوا مقدمــه ای‬ ‫تحــت عنــوان «تفــاوت ارزش و‏قیمــت»‬ ‫را بــه عــرض رســانده و ســپس در‬ ‫شــماره بعــدی‪ ،‬نحــوه محاســبه «ارزش‬ ‫روز اعیانــی تمــام شــده»را بــه ســمع و‬ ‫‏نظــر خواهــم رســاند‪.‬ابن خلــدون مــورخ‬ ‫و اقتصــاددان بــزرگ اســامی بــراى اولیــن‬ ‫بــار در تاریــخ‪ ،‬گفتــه اســت کــه کار‏مبنــاى‬ ‫ارزش اســت و بــراى تمامــى درامدهــا و انباشــت ســرمایه‪ ،‬الزم و ضــرورى‬ ‫اســت‪ .‬ادام اسمیتاســکاتلندی‏فیلســوف و پــدر علــم اقتصادقــرن هفدهــم‬ ‫میــادی نیــز نظریــه ارزش وکار را ارائــه داده می گویــد هــر چیــزى کــه‬ ‫در‏مقابــل پــول یــا کاال فروختــه مى شــود‪ ،‬بــا کار خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن ارزش هــر کاالکــه بــا دیگــر کاالهــا از جملــه‏بــا پــول و طــا و‬ ‫نقــره مبادلــه می شــود‪ ،‬برابــر مقــدار کارى اســت کــه فروشــنده را قــادر‬ ‫مى ســازد تــا انــرا مجــددا بخــرد‪ .‬‏ادام اســمیت می گویدقیمــت‪ ،‬نتیجــه‬ ‫نیروهــای عرضــه و تقاضــا می باشــد کــه در هــر لحظــه ممکــن اســت بــا‬ ‫ارزش متفــاوت ‏باشــد‪.‬‬ ‫لــذا نتیجــه می گیــرد کــه ارزش از قابلیــت مبادلــه کاال برمــی خیــزد و نــه‬ ‫از قابلیــت اســتعمال و فایــده ذاتــی ان ‪.‬‏زیــرا اگــر اینگونــه باشــد ارزش اب‬ ‫و هــوا در مقایســه بــا المــاس بایســتی از ارزش مبادلــه ای بســیار باالیــی‬ ‫برخــوردار ‏باشــند‪ .‬در حالیکــه بالعکــس اســت‪ .‬نهایتــا نتیجــه می گیــرد‬ ‫«قیمــت» چیــزی اســت کــه فروشــنده دریافــت می کنــد‪ .‬امــا «ارزش»‬ ‫چیــزی اســت کــه خریــدار پرداخــت می کنــد‪ .‬وقتــی ارزش بــه قیمــت‬ ‫نزدیــک می شــود‪ ،‬در اینصــورت قیمــت‏بــازار مصــداق قیمــت عادلــه یــا‬ ‫قیمــت واقعــی یــا قیمــت حقیقــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گمــان اینجانــب کــه ناگفتــه ایــن گفتــه‏می باشــد‪« ،‬ارزش» همــان‬ ‫چیــزی اســت کــه کارشناســان توانمنــد و دانشــمند دفتــر فنــی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه‪،‬‏بصــورت عملــی و محاســباتی در قیمت گــذاری ایتم هــای‬ ‫متعــدد کار و کاال اســتخراج نمــوده و در فهرســت احــاد‏بهــاء گنجانده انــد‪.‬‬ ‫زیراهــر یــک از قیمت هــای فهرســت بهــاء منتــج از انالیــز کار اســت‪ .‬توضیحــا‬ ‫فاصلــه میــان ارزش و‏قیمــت کــه در حقیقــت منشــاء کار نــدارد‪ .‬حبــاب‬ ‫نامیــده می شــود‪ .‬کســانی کــه مبــادرت بــه خریــد ســهام بــورس و ‏ملــک و‬ ‫ســکه و طــا می نماینــد اگــر فرمــول و یــا انالیــز تعییــن ارزش را نداننــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا چشــمان بســته قیمــت‏بــازار را مــاک معامــات خــود‬ ‫قــرار داده انــد‪ .‬معاملــه گــر حرفــه ای کســی اســت کــه ارزش را محاســبه‬ ‫نمــوده‪،‬‏ســپس معاملــه کنــد‪ .‬انشــاء اللــه در اینــده ارزش اعیانــی ســاخت‬ ‫و ســاز در حــوزه دهیاریهــا را کــه موضــوع تبصــره ‪ 3‬بنــد‏‏‪ 2‬مــاده ‪ 99‬قانــون‬ ‫تاســیس شــهرداریها می باشــد را فرمولیــزه نمــوده و ارائــه خواهــم داد‪ .‬تــا‬ ‫صاحــب نظــران انــرا ارتقــاء‏بخشــند و معایــب احتمالــی را مرتفــع نماینــد‪.‬‬ ‫و هوالمستعان ‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 8‬مرداد‬ ‫ شنبه ‪ 09‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 8‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 47,470,000‬ریــال هــر گرم طالی ‪ 18‬عیــار ‪10,957,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 108,290,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 112,580,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 59,200,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 37,050,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪349‬‬ ‫صادرات‬ ‫صادرات ‪ ۴۶‬میلیون دالر‬ ‫کاال از گلستان در سالجاری‬ ‫کاهش رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در کشورهای‬ ‫اروپایی و امریکایی‬ ‫مــردم می خواهنــد بــه زندگــی عــادی برگردنــد‪ .‬همــه جــای دنیــا‬ ‫هــم همیــن طــور اســت‪ .‬در کشــورهای اروپایــی و امریکایــی هــم‬ ‫میــزان رعایــت پروتکل هــا کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد دســتگاه های متولــی بایــد نظــارت را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫منظــور اعمــال فشــار بیشــتر بــه مــردم نیســت‪ .‬با پلمــپ و تعطیل‬ ‫کــردن بــه نتیجــه نمی رســیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان از صــادرات ‪ ۱۶۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۶۶‬تــن انــواع کاالی غیرنفتــی از اول فروردیــن تــا‬ ‫پایــان تیرمــاه امســال خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬ارزش‬ ‫ایــن مقــدار صــادرات ‪ ۴۶‬میلیــون و ‪ ۲۲۸‬هــزار و ‪۲۵۵‬‬ ‫دالر بــود کــه ‪ ۵۲‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی گفــت کــه حجــم کاالهــای‬ ‫صادراتــی کــه از مبــادی گمرکــی گلســتان بــه دیگــر‬ ‫کشــورها صــادر شــد از نظــر وزنــی نیــز در مقایســه با مدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۲۶۸‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬خرمــا‪ ،‬پســته‪،‬‬ ‫ســیمان‪ ،‬ســیب زمینــی و یــد بــه ترتیــب از مهمتریــن‬ ‫اقــام صادراتــی گلســتان در چهــار مــاه گذشــته بــود‬ ‫کــه ایــن کاالهــا بــه کشــورهای مختلــف از جملــه‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫بلغارســتان‪ ،‬رومانــی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬روســیه‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان و پاکســتان صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫حســینی بــه واردات گمــرکات گلســتان در چهــار مــاه‬ ‫گذشــته نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت حــدود ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۸۹‬تــن انــواع کاال بــه ارزش هشــت میلیــون و‬ ‫‪ ۴۸۷‬هــزار و ‪ ۳۰۶‬دالر وارد اســتان شــد کــه نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی ‪ ۳۹‬درصــد و از‬ ‫نظــر ارزش دالری ‪ ۲۴‬درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عمــده کاالهــای وارداتــی شــامل‬ ‫اســتابالیزر‪ ،‬پارچــه‪ ،‬واکــس مصنوعــی و انتــی‬ ‫اســتاتیک بــود کــه از چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬ترکمنســتان‪،‬‬ ‫لهســتان و ویتنــام وارد ایــران شــد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان‬ ‫گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از توابــع شهرســتان‬ ‫‪ ۳۷۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز ایــران و‬ ‫ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچه برون مرکز گمرکات گلستان بوده و زیرمجموعه‬ ‫ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و‬ ‫گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن‬ ‫المللی قزاقستان ‪ -‬ترکمنستان ‪ -‬ایران و گذر ان از اینچه‬ ‫بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در‬ ‫مجموعــه گمــرکات اســتان اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تنها با در خانه ماندن در‬ ‫مقابل ویروس کرونا در‬ ‫امان باشیم‪.‬‬ ‫برای عزیزانمان ارزش‬ ‫قائل شویم مسافرت‪،‬‬ ‫دورهمی‪ ،‬مراسمات ‪...‬‬ ‫تا اطالع ثانویه ممنوع‬ ‫زنگ خطر فرار از دستورالعمل های کرونا؛ مردم چرا می گریزند؟‬ ‫افشین شاعری‬ ‫کاهــش میانگیــن رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی کرونــا بــه زیــر ‪ ۴۰‬درصــد‪ ،‬زنــگ خطــر‬ ‫افزایــش مبتالیــان و فوتی هــا را بــار دیگــر در‬ ‫کشــور بــه صــدا دراورده و روزهــای تلخ تــری‬ ‫پیش بینــی شده اســت‪ .‬امــا چــرا مــردم از رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی ســر بــاز می زننــد؟‬ ‫حــدود ‪ ۱۷‬مــاه از اعــام رســمی همــه گیــری‬ ‫کرونــا در ایــران می گــذرد‪ ،‬بــر اســاس امــار‬ ‫رســمی وزارت بهداشــت‪ ،‬تاکنــون ســه میلیــون‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬هــزار فــرد مبتــا بــه کرونــا در کشــور‬ ‫شناســایی و از ایــن تعــداد حــدود ‪ ۸۹‬هــزار نفــر‬ ‫جــان باخته انــد‪ .‬روزانــه بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار بیمــار‬ ‫جدیــد شناســایی مــی شــوند‪ .‬امــار جان باخته هــا‬ ‫دوبــاره صعــودی شــده و به بــاالی ‪ ۳۰۰‬نفر در روز‬ ‫رســیده اســت و همچنــان رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون چهــار پیــک کرونــا پشــت ســر گذاشــته‬ ‫شــده و بــه پیــک پنجــم رســیده ایــم؛ مرحلــه‬ ‫جدیــدی کــه بــه علــت غلبــه نــوع جهــش یافتــه‬ ‫ویــروس کرونــا بــه نــام «دلتــا» کــه از هنــد بــه‬ ‫جهــان گســترش یافتــه اســت و قــدرت ســرایت و‬ ‫شــدت بیمــاری بیشــتری دارد‪ ،‬چشـم انداز نگــران‬ ‫کننده ای را پیش روی کشــورها قرار داده اســت‪،‬‬ ‫بــه خصــوص کشــورهایی ماننــد ایــران کــه میــزان‬ ‫واکسیناســیون انهــا کــم اســت‪.‬‬ ‫ایــرج حریرچــی‪ ،‬معــاون وزیــر بهداشــت بــه‬ ‫تازگــی اعــام کــرده کــه میانگیــن میــزان رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در ایــران بــه زیــر ‪۵۰‬‬ ‫درصــد و حــدود ‪ ۴۸‬درصــد رســیده اســت‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه او‪ ،‬بســیاری از مــردم بــه علــل مختلــف‬ ‫از جملــه اینکــه چــرا واکسیناســیون کنــد و دیــر‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬یــا اینکــه چرا دولت از مشــاغلی‬ ‫کــه در اپیدمــی کرونــا متضــرر شــده اند‪ ،‬حمایــت‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬یــا اینکــه اساســا وجــود اپیدمــی‬ ‫یــا لــزوم رعایــت اصــول بهداشــتی را قبــول‬ ‫ندارنــد‪ ،‬دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایــت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬امــا چــرا میــزان رعایــت پروتــکل‬ ‫بهداشــتی در بیــن مــردم و در اماکــن عمومــی‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬جزئیــات و ابعــاد ان‬ ‫ایــن مســاله چیســت و راهــکار وزارت بهداشــت‬ ‫بــرای عبــور از ایــن گردنــه ســخت و خطر ســامت‬ ‫چیســت؟‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش هــا بــه صحبت هــای‬ ‫انجــام شــده با مهندس محســن فرهــادی‪ ،‬معاون‬ ‫مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت را بــا‬ ‫هــم مــی خوانیــم‪:‬‬ ‫ظاهــرا میــزان رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫در کشــور کاهــش یافتــه اســت‪ .‬میــزان دقیــق‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در کشــور به چه‬ ‫حــدی رســیده اســت و چــه جزئیاتــی دارد؟‬ ‫همــان طــور کــه اشــاره کردیــد‪ ،‬در یکــی دو مــاه‬ ‫اخیــر برعکــس اینکــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس‬ ‫دلتا در کشــور باید میزان رعایت اصول بهداشــتی‬ ‫را در کشــور افزایــش دهیــم‪ ،‬میــزان رعایــت ایــن‬ ‫پروتکل هــا رو بــه کاهــش اســت‪ .‬بــرای کنتــرل‬ ‫اپیدمــی کرونــا دو راه بیشــتر نمی شناســیم‪ .‬یکــی‬ ‫افزایــش پوشــش واکسیناســیون اســت و دیگــری‬ ‫افزایــش رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ .‬بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای انجــام شــده‪ ،‬وزارت بهداشــت‬ ‫بــه شــدت در تــاش اســت کــه پوشــش‬ ‫واکسیناســیون را افزایــش دهــد‪ .‬البتــه افزایــش‬ ‫پوشــش واکسیناســیون بــه تنهایــی کافــی نیســت‬ ‫زیــرا کشــورهایی کــه پوشــش واکسیناســیون انهــا‬ ‫در حــد اعــا قــرار دارد و پوشــش واکسیناســیون‬ ‫خوبــی دارنــد‪ ،‬بــاز هــم بــه افزایــش رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی برگشــته اند و دوبــاره بــه‬ ‫اقدامــات ســختگیرانه بهداشــتی رو اورده انــد‪.‬‬ ‫منظورتــان ایــن اســت کــه بعــد از کاهــش‬ ‫محدودیــت هــا دوبــاره ســختگیری هــا را افزایــش‬ ‫داده انــد؟ بلــه و ایــن نشــان می دهــد کــه هــر چقــدر‬ ‫هــم پوشــش واکسیناســیون را افزایــش دهیــم‪ ،‬باز‬ ‫هم باید رعایت پروتکل های بهداشتی را افزایش‬ ‫دهیــم‪ .‬پروتکل هــای بهداشــتی چنــد کار ســاده‬ ‫اســت امــا رعایــت انهــا دقــت می خواهــد‪ .‬یکــی زدن‬ ‫ماســک اســت‪ .‬دیگری رعایت فاصله فیزیکی بین‬ ‫افــراد در اجتمــاع و ضدعفونــی دســت و ســطوح‬ ‫و دیگــری رعایــت تهویــه مناســب در محیط هــای‬ ‫بســته اســت‪.‬اکنون بــا توجــه بــه اینکــه ویــروس‬ ‫دلتــا در ایــران بــه نــوع غالــب ویــروس کرونــا تبدیــل‬ ‫می شــود‪ ،‬افزایــش رعایــت ایــن اصــول در حــدود‬ ‫بــاالی ‪ ۹۰‬درصــد بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫از بیــن اصــول بهداشــتی کــه اشــاره کردیــد کــدام‬ ‫مهمتــر اســت؟ بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس دلتــا‪،‬‬ ‫وجــود تهویــه مناســب در فضاهــای بســته از بقیــه‬ ‫مهمتــر اســت و در فضاهــای بســته ای کــه تهویــه‬ ‫مناســب وجــود نــدارد‪ ،‬امــکان ســرایت ویــروس‬ ‫بســیار بــاال اســت‪ .‬بــا توجــه بــه خطــر انتقــال‬ ‫ویــروس کرونــا در فضاهــای بســته‪ ،‬در ســتاد ملی‬ ‫کرونــا بــر ایــن نکتــه تاکیــد شــده اســت کــه حتــی‬ ‫اگــر در برخــی جاهــا میــزان رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی کمتــر اســت در هفــت مــکان بــرای‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی دقــت بیشــتری‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن هفــت مرکــز کجاهــا هســتند؟ مراکــز تهیــه‬ ‫و توزیــع مــواد غذایــی‪ ،‬بــه خصــوص رســتورانها‪،‬‬ ‫کافــی شــاپ ها‪،‬در شــهرهای قرمــز ایــن مراکــز‬ ‫فقــط بایــد بــه شــکل بیــرون بــر فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫پاســاژها هــم هســتند کــه بایــد در شــرایط قرمــز‬ ‫کامــا تعطیــل باشــند‪ .‬تاالرهــای پذیــرای بایــد‬ ‫تعطیــل باشــند‪ .‬شــهربازی ها و بــاغ وحش هــا‬ ‫بایــد تعطیــل باشــند‪ .‬اســتخرهای سرپوشــیده و‬ ‫باشــگاههای ورزشــی کــه تهویــه مناســب ندارنــد‬ ‫بایــد بســته باشــند‪ .‬نمایشــگاه ها‪ ،‬ســینماها و‬ ‫تئاترهــا هــم بایــد بســته باشــند‪ .‬ولــی متاســفانه‬ ‫می بینیــد کــه بــا وجــود مصوبــه تعطیلــی ایــن‬ ‫مراکــز در ســتاد کرونــا‪ ،‬اگــر در شــهرهای قرمــز‬ ‫قــدم بزنیــد‪ ،‬انــگار کــه ایــن شــهرها در وضعیــت‬ ‫قرمــز نیســتند‪ ،‬رســتورانها و اغذیــه فروشــی ها‬ ‫در کنــار ارائــه غــذا بــه صــورت بیــرون بــر‪ ،‬پذیــرش‬ ‫مشــتری هــم دارنــد‪ .‬اغلــب ایــن مراکــز تهویــه‬ ‫مناســبی هــم ندارنــد و فضــا کامــا بســته اســت‬ ‫و شــرایط نامطلوبــی دارنــد‪.‬‬ ‫میــزان رعایــت هــر کــدام از ایــن پروتــکل هــا‬ ‫مثــا زدن ماســک چقــدر اســت؟‬ ‫در مــورد رعایــت ماســک زدن‪ ،‬امــار در اســتانهای‬ ‫مختلــف از ‪ ۳۰‬و چنــد درصــد تــا ‪ ۵۰‬درصــد متغیــر‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع بیشــترین میــزان اســتفاده از‬ ‫ماســک در اســتانها ‪ ۵۰‬درصــد اســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه دو مــاه پیــش کمتریــن میــزان اســتفاده از‬ ‫ماســک در اســتانها ‪ ۷۰‬درصــد بــود و بیشــترین‬ ‫میــزان ان حــدود ‪ ۹۰‬درصــد بــود‪ .‬زمانــی کــه هنــوز‬ ‫ویــروس دلتــا شــایع نشــده بــود و رونــد بیمــاری در‬ ‫کشــور نزولــی بــود‪ .‬ولــی اکنــون فاصلــه کمتریــن‬ ‫و بیشــترین میــزان اســتفاده از ماســک در‬ ‫اســتانها کمتــر شــده و بــه زیــر ‪ ۵۰‬درصــد ســقوط‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن یــک قاعــده اثبــات شــده بیــن‬ ‫المللــی اســت کــه هــر جــا از ماســک بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده نشــود وپروتکل هــا را رعایــت نکنیــم‪.‬‬ ‫ماســک نزدیــم‪ ،‬فاصله گذاری هــا رعایــت نکنیــم و‬ ‫دســت ها را مرتــب نشــوییم‪ .‬مبتــا می شــویم‪.‬‬ ‫از بیــن اصــول پروتــکل هــای بهداشــتی کــدام‬ ‫کمتــر رعایــت مــی شــود؟‬ ‫تهویــه مناســب در محیــط هــای بســته از همــه‬ ‫کمتــر رعایــت مــی شــود‪ .‬بعد اســتفاده از ماســک‬ ‫اســت کــه ان هــم خیلــی کــم رعایــت می شــود‪.‬‬ ‫میانگیــن رعایــت ایــن پروتکل هــا در کشــور‬ ‫اکنــون ‪ ۴۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫علــت کاهــش میــزان رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی کرونــا توســط مــردم چیســت؟ چــه‬ ‫عواملــی در ایــن زمینــه تاثیرگــذار بــوده اســت؟‬ ‫یکــی از علــل اصلــی ایــن اســت کــه زمــان زیــادی‬ ‫درگیــر کرونــا هســتیم‪ .‬ایــن مســاله می توانــد‬ ‫جــزو عوامــل مهــم باشــد‪.‬‬ ‫منظورتــان ایــن اســت کــه مــردم خســته‬ ‫شــده اند؟ بلــه‪ ،‬مــردم می خواهنــد بــه زندگــی‬ ‫عــادی برگردنــد‪ .‬همــه جــای دنیــا هــم همیــن طــور‬ ‫اســت‪ .‬در کشــورهای اروپایــی و امریکایــی هــم‬ ‫میــزان رعایــت پروتکل هــا کاهــش پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه نظــر مــی رســد دســتگاههای متولــی بایــد‬ ‫نظــارت را افزایــش دهنــد‪ .‬منظــورم اعمــال فشــار‬ ‫بیشــتر بــه مــردم نیســت‪ .‬بــا پلمــپ و تعطیــل کردن‬ ‫بــه نتیجــه نمی رســیم‪ .‬اعتقــادی هــم بــه اعمــال‬ ‫تعطیلی هــا نــدارم‪ .‬مــی توانیــم اجــازه فعالیــت بــه‬ ‫اصنــاف بدهیــم امــا بــا رعایــت پروتــکل هــا‪ ،‬مثــا‬ ‫اغذیــه فروشـی ها‪ ،‬می تواننــد بــه صــورت بیــرون بــر‬ ‫فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫ظاهــرا شــب هــا محدودیتــی نبــوده و عــده‬ ‫زیــادی از مــردم شــبانه بــه ســفر مــی رفتنــد‪.‬‬ ‫بله درست است‪.‬‬ ‫بــه مــاه محــرم نزدیــک می شــویم‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫تجمعــات و مراســم ایــن مــاه‪ ،‬چــه پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی بایــد رعایــت شــود؟‬ ‫بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا‪ ،‬در مــاه‬ ‫محــرم امســال‪ ،‬همــان پروتــکل بهداشــتی پارســال‬ ‫اعمــال مــی شــود یعنــی در شــهرهای قرمــز برگــزاری‬ ‫مراســم در فضاهــای بســته ممنــوع اســت‪ .‬پارســال‬ ‫برخــی می گفتنــد در جاهایــی ســقف ها بلنــد اســت‬ ‫و مراســم داشــتند‪ .‬امســال ایــن مســائل را نداریــم‬ ‫و در شــهرهای قرمــز هــر گونــه مراســم مــاه محــرم‬ ‫در فضــای بســته ممنــوع اســت‪ .‬در فضاهــای بــاز‬ ‫هــم بــا تامیــن هشــت متر مربــع بــرای هــر نفــر‬ ‫بــه صورتــی کــه اجتمــاع افــراد در فضــای بــاز از ‪۷۰‬‬ ‫نفــر بیشــتر نشــود‪ .‬دســته روی نیــز کامــا ممنــوع‬ ‫اســت‪ .‬دســته ها نبایــد حرکــت داشــته باشــند‪ .‬البتــه‬ ‫عزاداری در جا و به صورت ایســتاده و بدون حرکت‬ ‫در فضــای بــاز بــا رعایــت فاصله و تعداد اعالم شــده‬ ‫منعــی نــدارد امــا جــا بــه جــا شــدن دســته ها چــون‬ ‫تماشــاچی و تجمــع ایجــاد می کنــد‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫کاربردهای نوشابه در زندگی روزمره‬ ‫شــاید شــما نیــز نوشــابه را به دلیــل مضــرات فراوانــش از ســبد‬ ‫خریدتــان حــذف کــرده باشــید؛ ولــی کاربــرد نوشــابه فقــط نوشــیدن همــراه غــذا نیســت!‬ ‫نوشــابه اســتفاده های فراوانــی دارد‪ ،‬از رفــع بــوی بــد لبــاس تــا شست وشــوی ظــروف و‬ ‫پاک کــردن زنگ زدگــی فلزات‪.‬ادامــه شــماره ‪348‬‬ ‫‪ .۱۵‬تسکین ناراحتی معده‬ ‫نوشــابه بهتریــن درمــان بــرای ناراحتــی معــده نیســت‪ ،‬ولــی درمانــی ســریع و ســاده اســت‬ ‫کــه پــس از اســتفراغ بــه تســکین معــده کمــک می کنــد‪ .‬گیــاه کــوال مدت هــا پیــش از اینکــه‬ ‫در نوشــابه اســتفاده شــود‪ ،‬درمانــی طبیعــی بــرای حالــت تهــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫نوشــیدن نوشــابه به طــور موقتــی حالــت تهــوع‪ ،‬ســوزش ســرِدل و انــواع دیگــری از‬ ‫ناراحتی هــای معــده را تســکین می دهــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪ ،‬بایــد هــر ســاعت یــک بــار‪۱ ،‬‬ ‫قاشــق چای خــوری از نوشــابه ای را بنوشــید کــه بــه دمــای اتــاق رســیده و گاز ان خــارج شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای خارج شــدن گاز نوشــابه‪ ،‬در قوطــی را بــاز کنیــد و ان را چنــد ســاعت بیــرون‬ ‫بگذاریــد‪ .‬اگــر وقــت کافــی نداریــد‪ ۱ ،‬قاشــق چای خــوری شــکر بــه نوشــابه اضافــه کنیــد تــا‬ ‫فــورا گاز ان خــارج شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬تسکین ناراحتی معده‬ ‫نوشــابه بهتریــن درمــان بــرای ناراحتــی معــده نیســت‪ ،‬ولــی درمانــی ســریع و ســاده اســت‬ ‫کــه پــس از اســتفراغ بــه تســکین معــده کمــک می کنــد‪ .‬گیــاه کــوال مدت هــا پیــش از اینکــه‬ ‫در نوشــابه اســتفاده شــود‪ ،‬درمانــی طبیعــی بــرای حالــت تهــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫نوشــیدن نوشــابه به طــور موقتــی حالــت تهــوع‪ ،‬ســوزش ســرِدل و انــواع دیگــری از‬ ‫ناراحتی هــای معــده را تســکین می دهــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪ ،‬بایــد هــر ســاعت یــک بــار‪۱ ،‬‬ ‫قاشــق چای خــوری از نوشــابه ای را بنوشــید کــه بــه دمــای اتــاق رســیده و گاز ان خــارج شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــرای خارج شــدن گاز نوشــابه‪ ،‬در قوطــی را بــاز کنیــد و ان را چنــد ســاعت بیــرون‬ ‫بگذاریــد‪ .‬اگــر وقــت کافــی نداریــد‪ ۱ ،‬قاشــق چای خــوری شــکر بــه نوشــابه اضافــه کنیــد تــا‬ ‫فــورا گاز ان خــارج شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬ازبین بردن بوی بد بدن‬ ‫بــرای ازبین بــردن بــوی بــد بــدن می توانیــد یــک قوطــی نوشــابه گازدار را همــراه بــا مقــداری‬ ‫مــواد شــوینده بــه یــک وان یــا تشــت اب اضافــه کنیــد و بــا ان بــدن خــود را بشــویید‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد روی بــدن خــود نوشــابه بریزیــد و پیــش از شست وشــو چنــد دقیقــه‬ ‫صبــر کنیــد‪ .‬بــا ریختــن نوشــابه در قســمت موردنظــر‪ ،‬فــورا از بــوی بــد رهــا می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬استفاده از نوشابه به جای افت کش ها‬ ‫بعضــی از کشــاورزان هنــدی از نوشــابه به جــای افت کش هــا اســتفاده می کننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ارزان تــر اســت و نتیجــه کار نیــز کامــا رضایت بخــش اســت‪ .‬مرکــز علــوم و محیط زیســت‬ ‫(‪ )CSE‬از ســازمان های داوطلــب پیشــرو در هنــد اســت کــه ادعــا می کنــد نوشــیدنی های‬ ‫گازداری ماننــد کوکاکــوال دارای مقادیــر باالیــی از افت کش هــا هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اضافــه شــدن ‪ 27‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع تامیــن شــرب شهرســتان های ازادشــهر و رامیــان در مــرداد مــاه‬ ‫🔸مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا اتمــام حفــر و تجهیــز دو حلقــه چــاه ‪ 27 ،‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع‬ ‫تامیــن شهرســتان ازادشــهر اضافــه مــی شــود 🔸ســید محســن حســینی مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان در بازدیــد‬ ‫از طــرح هــای ابرســانی شهرســتان هــای ازادشــهر و رامیــان اظهــار کــرد‪ :‬تجهیــز چــاه شــماره ‪ 3‬طــرح ابرســانی بــه ازادشــهر‬ ‫توســط شــرکت اب منطقه ای اســتان انجام شــده و بزودی با اتمام برق رســانی ان تحویل شــرکت ابفا شــده و وارد شــبکه‬ ‫شــرب می شــود‪....‬‬ ‫افزایش منابع‬ ‫اب شرب شرق‬ ‫گلستان‬ ‫شنبه ‪ 09‬مرداد ‪1400‬‬ ‫اجرا تشدید محدودیت های‬ ‫ترافیکی در ‪ 5‬نقطه استان‬ ‫بازار گرگان ‪ ۲‬هفته تعطیل شد‬ ‫بازگشــت هــزار و ‪ ۲۷۱‬دســتگاه خــودرو بــا پــاک غیربومــی‬ ‫در ورودی هــای اســتان طــی تعطیــات اخیــر در راســتای‬ ‫عمــل بــه مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و پیشــگیری از‬ ‫شــیوع ویــروس‪ ،‬طــرح تشــدید محدودیت هــای ترافیکــی‬ ‫از ‪ ۲۹‬تیرمــاه تــا ســوم مــرداد در پنــج نقطــه از محورهــای‬ ‫ورودی گلســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫پهن شدن سایه سیاهچاله کرونا بر سر گلستان‬ ‫گــذر بیمــاران کرونایــی بســتری و قرنطینــه‬ ‫گلســتان از مــرز ‪ ۲‬هــزار نفــر‪ ،‬رشــد روزانــه‬ ‫مبتالیــان‪ ،‬هشــدار مســووالن در مــورد کمبــود‬ ‫تجهیــزات بیمارســتانی و همچنیــن کم توجهــی‬ ‫مــردم بــه رعایــت شــیوه نامه ها‪ ،‬ایــن اســتان‬ ‫شــمالی را در معــرض ورود بــه ســیاهچاله‬ ‫ویــروس کرونــا قــرار داده و مســووالن را نگــران‬ ‫عواقــب ان کــرده اســت‪.‬‬ ‫کاهــش میــزان رعایــت شــیوه نامــه هــا بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۴۰‬درصــد‪ ،‬اصــرار بــر برگــزاری دورهمی‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬انجــام ســفرهای درون و بــرون‬ ‫شــهری و حضــور در تفرج گاه هــا‪ ،‬نشــانه ها‬ ‫و عوامــل افزایــش روزانــه تعــداد مبتالیــان‬ ‫جدیــد اســت کــه ایــن شــرایط بــه گفتــه هــادی‬ ‫حــق شــناس اســتاندار گلســتان موجــب شــده‬ ‫وضعیــت شــیوع کرونــا در ایــن اســتان بــه‬ ‫مراتــب بدتــر و وخیم تــر از تهــران باشــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫هــم از هفتــه گذشــته و بــا شــدت گرفتــن ابتــا‬ ‫بــه کرونــا در اســتان بارهــا اعــام کــرد کــه در‬ ‫صــورت اســتمرار رونــد بــاالی ابتــا ممکن اســت‬ ‫بــا کمبــود تخــت بیمارســتانی مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪:‬برای بســتری‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا تخــت‬ ‫بیمارســتانی پیش بینــی کرده ایــم امــا در‬ ‫صورتــی کــه امــار بســتری ها در روزهــای اینــده‬ ‫افزایشــی باشــد بــا کمبــود تخــت و دســتگاه‬ ‫اکســیژن روبــرو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫تعطیلــی چنــد روزه هفتــه قبــل تهــران بــه‬ ‫دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬پایتخــت نشــینان را‬ ‫بــرای گــذران اســان و بــی دغدغــه ایــن چنــد‬ ‫روز‪ ،‬راهــی مناطــق گردشــگرپذیر کشــور از‬ ‫جملــه گلســتان کــرد و بــه دلیــل ممانعــت‬ ‫نکــردن از ورود خودروهــای غیربومــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫تفریحــی ایــن اســتان مملــو از مســافران شــد؛‬ ‫موضوعــی کــه اســتاندار گلســتان در جلســه‬ ‫اخیــر ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــه ان‬ ‫انتقــاد کــرد و عــاوه بــر درخواســت از مــردم‬ ‫بــرای چشم پوشــی از ســفرهای تفریحــی‪،‬‬ ‫گفــت کــه نیــروی انتظامــی بــرای کنتــرل‬ ‫ورودی غربــی اســتان عملکــرد مــورد انتظــاری‬ ‫نداشــت و از ســوی دیگــر بــرای پلمــب اصنــاف‬ ‫و واحدهــای متخلــف دچــار غفلــت شــدیم‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫وی نیــروی انتظامــی را مکلف کرد خودروهایی‬ ‫بــا پــاک غیربومــی را بــه محــض ورود بــه هــر‬ ‫شهرســتان و خودروهــای بومــی گــرگان را پــس‬ ‫از ورود بــه ناهارخــوران جریمــه کنــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر رییــس پلیـس راه گلســتان از‬ ‫بازگشــت دادن هــزار و ‪ ۲۷۱‬دســتگاه خــودرو‬ ‫بــا پــاک غیربومــی در ورودی هــای اســتان طــی‬ ‫تعطیــات اخیــر خبــر داد و گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫عمــل بــه مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس‪ ،‬طــرح تشــدید‬ ‫محدودیت هــای ترافیکــی از ‪ ۲۹‬تیرمــاه تــا‬ ‫ســوم مــرداد در پنــج نقطــه از محورهــای‬ ‫ورودی اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عبــدی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫طــرح بــه راننــدگان هــزار و ‪ ۶۰۵‬خــودرو بــرای رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی تذکــر داده شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه در همیــن بــازه‬ ‫زمانــی هــزار و ‪ ۳۳۳‬دســتگاه خــودرو بــه دلیــل‬ ‫عــدم رعایــت ممنوعیــت تــردد در نقــاط قرمــز و‬ ‫نارنجــی جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬مشــاهدات خبرنــگاران‬ ‫رســانه های اســتان نشــان می دهــد‬ ‫خودروهــای بــا پــاک غیربومــی بــرای ورود‬ ‫بــه گلســتان مشــکلی ندارنــد و بــدون مانــع‬ ‫از پلیــس راه بندرگــز بــه عنــوان ورودی غربــی‬ ‫اســتان عبــور می کننــد‪.‬‬ ‫راننــدگان برخــی خودروهــای غیربومــی در‬ ‫هــراس از احتمــال جریمــه شــدن ناشــی‬ ‫از تــردد بــه گلســتان از ورودی غربــی‪،‬‬ ‫مســیر مشــهور بــه « باالجــاده» را از انتهــای‬ ‫شهرســتان گلــوگاه مازنــدران طــی کــرده و‬ ‫بــا گــذر از ایــن جــاده فرعــی و رد شــدن از‬ ‫محــدوده پلیــس راه بندرگــز‪ ،‬وارد جــاده‬ ‫سراســری می شــوند‪.‬‬ ‫در حــال تکمیــل بــودن گنجایــش مراکــز‬ ‫درمانــی و بیمارســتان هــای گلســتان روزهــای‬ ‫ســختی را بــرای بیمــاران جدیــد کرونایــی رقــم‬ ‫زده و بیمــاران بدحــال بایــد چشــم انتظــار‬ ‫بهبــودی بیمــاران مراقبت هــای ویــژه و یــا جــان‬ ‫باختــن بیمــار دیگــر بــرای رســیدن بــه یــک‬ ‫تخــت باشــند ‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهرهم با اعالم‬ ‫ایــن کمبودهــا و مشــکالت گفــت کــه بــه دلیــل‬ ‫کاهــش ظرفیــت پذیــرش بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫بســیاری از بیمــاران کرونایــی گلســتان کــف‬ ‫زمیــن بیمارســتان ها خوابیده انــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســاری روز گذشــته در صحــن‬ ‫علنــی مجلــس شــورای اســامی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تذکــرات جــدی بــه وزارت بهداشــت داده ایــم‬ ‫امــا پاســخگو نیســتند و کنتــرل نکــردن ورود و‬ ‫خــروج بــه گلســتان در افزایــش تعــداد بیماران‬ ‫کرونایــی گلســتان تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش تعــداد بیمــاران‬ ‫کرونایــی گلســتان طــی روزهــای اخیــر‪،‬‬ ‫برگــزاری جشــن های عیــد قربــان در مناطــق‬ ‫ترکمــن نشــین بــا ســطح حداقلــی رعایــت‬ ‫شــیوه نامه هــا بــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود همراهــی بســیاری از ترکمــن هــا‬ ‫بــا مصوبــات ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫ســاکنان برخــی مناطــق نتوانســتند از رســوم و‬ ‫ســنت های عیدانــه خــود در روزهــای ســخت‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس چشــم پوشــی کننــد و بــا‬ ‫تســاهل خــود گلســتان را در اســتانه روزهــای‬ ‫ســخت و دشــوارتری قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫تغییــر عالئــم ابتــا بــه کرونــا بــه ویــژه ســویه‬ ‫دلتــا ســبب شــده تــا تعــداد زیــادی از مــردم‬ ‫ابتــای خــود بــه کرونــا را بــا ســرماخوردگی‬ ‫ســاده اشــتباه گرفتــه و از پیگیــری و مــداوای‬ ‫خــود خــودداری کننــد ‪.‬‬ ‫بــی تفاوتــی بــه عالئــم کرونــا‪ ،‬رویــه بســتری‬ ‫بــه ایــن ویــروس را در قالــب ابتــای خانوادگــی‬ ‫تغییــر داده و در ایــن شــرایط ابتــای یــک فــرد‬ ‫همــه افــراد ســاکن خانــه را بــه کرونــا مبتــا‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کمبــود تخــت بــرای پذیــرش بیمــاران ســبب‬ ‫شــده تــا مبتالیــان گلســتانی کرونــا بــرای‬ ‫گذرانــدن مراحــل درمــان بــه قرنطینــه خانگــی‬ ‫هدایــت شــوند و نبــود نظــارت الزم و ســاده‬ ‫انــگاری برخــی بیمــاران در اتمــام خودســرانه‬ ‫دوره بســتری‪ ،‬گلســتان را بــه ســوی روزهــای‬ ‫ســخت کرونــا ســوق خواهــد داد‪.‬‬ ‫پارک هــای جنگلــی گلســتان مملــو از بومیــان‬ ‫و مســافران غیــر بومــی اســت و مصوبــه بســتن‬ ‫تفرجــگاه هــا رعایــت نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال چنــد روز قبــل و بــا وجــود‬ ‫وضعیــت بحرانــی شــیوع کرونــا در رامیــان‪،‬‬ ‫ایــن شــهر میزبــان فیســتوال پاراگالیــدر‬ ‫ســوارها از سراســر کشــور بــود و ایــن رویــداد‬ ‫بــدون هیــچ مانعــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر بــه ســبب قطــع بــرق و یــا‬ ‫کاهــش ســهمیه ارد‪ ،‬ســاعات کار نانوایی هــای‬ ‫گلســتان کاهــش یافتــه و ایــن عوامــل موجــب‬ ‫تشــکیل صــف طوالنــی بــرای خریــد نــان شــده‬ ‫کــه در ایــن شــرایط رعایــت شــیوه نامــه و بــه‬ ‫ویــژه فاصلــه گــذاری اجتماعــی فرامــوش شــده‬ ‫و یــا بــه حداقــل مــی رســد‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان‪ ،‬در حــال حاضــر هــزار و ‪ ۳۰۲‬بیمــار‬ ‫کرونایــی در مراکــز درمانــی گلســتان بســتاری‬ ‫هســتند کــه حــال ‪ ۵۳‬نفــر انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن روز گذشــته ‪ ۱۲‬بیمــار کرونایــی‬ ‫گلســتان جــان خــود را از دســت دادند‪/.‬ایرنــا‬ ‫کمبود تخت برای پذیرش‬ ‫بیماران سبب شده تا‬ ‫مبتالیان گلستانی کرونا‬ ‫برای گذراندن مراحل‬ ‫درمان به قرنطینه‬ ‫خانگی هدایت شوند و‬ ‫نبود نظارت الزم و ساده‬ ‫انگاری برخی بیماران در‬ ‫اتمام خودسرانه دوره‬ ‫بستری‪ ،‬گلستان را به‬ ‫سوی روزهای سخت کرونا‬ ‫سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫چیدمان فرش در اتاق ها چگونه باید باشد؟‬ ‫فــرش در اکثــر خانــه مــا ایرانی هــا جزئــی از خانــه و زندگی مــان شــده اســت‪ ،‬به طوری کــه اگــر‬ ‫اتاقــی بــدون فــرش باشــد‪ ،‬بـی روح و خالــی بــه چشــم می ایــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬انتخــاب و خریــد فــرش‬ ‫یکــی از مهم تریــن بخش هــا در دکوراســیون داخلــی منــزل و نیــز دکوراســیون اتــاق خــواب اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد فکــر می کننــد کــه رنــگ یــا الگــو مهم تریــن عاملــی اســت کــه بایــد هنــگام خریــد‬ ‫فــرش مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ امــا انــدازه فرش و همچنین شــکل صحیح پهن کردن و قــرار دادن‬ ‫ان در داخــل اتــاق و زیــر مبلمــان هــم بــه همــان انــدازه مهــم اســت‪ .‬در ایــن مقاله‪ ،‬با شــما درباره‬ ‫چگونگــی پهــن کــردن انــواع فرش هــا می گوییــم و اینکــه پهــن کــردن فــرش در قســمت های‬ ‫مختلــف خانــه ماننــد اتــاق ناهارخــوری‪ ،‬اتــاق خــواب و اتــاق نشــیمن بــه چــه شــکل بایــد باشــد‪.‬‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫فرش را در اتاق های مختلف چگونه پهن کنیم؟‬ ‫اولیــن قــدم در انتخــاب فــرش‪ ،‬درنظرگرفتــن اتاقــی اســت کــه می خواهیــد فــرش را در ان‬ ‫پهــن کنیــد‪ .‬وقتــی انــدازه و شــکل اتــاق خــود را ارزیابــی کردیــد‪ ،‬وقــت ان اســت کــه نحــوه‬ ‫چیدمــان مبلمــان و اثاثیــه در فضــا را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫روش های مختلف قرار دادن فرش در اتاق نشیمن‬ ‫شــکل اتاق و همچنین مبلمان شــما تعیین کننده اندازه فرش‪ ،‬شــکل و همچنین جهت‬ ‫ان اســت‪ .‬اگــر تصمیــم داریــد مبــل روی فــرش قــرار بگیــرد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه فرش تــان‬ ‫حداقــل ‪ ۱۵‬ســانتی متر از هــر طــرف امتــداد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪349‬‬ ‫روش اول‪ :‬فرش را طوری قرار دهید که تمام پایه های کاناپه روی فرش قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــرای قــرار دادن تمــام پایه هــای مبــل روی فــرش‪ ،‬بــه فرشــی مخصــوص در ابعــاد بــزرگ‬ ‫احتیــاج داریــد‪ .‬ایــن انتخــاب بــرای مبلمــان در اتــاق نشــیمن کــه فضــای بــاز دارد‪ ،‬بهتریــن‬ ‫گزینــه اســت‪ .‬قــرار دادن همــه مبلمــان به طــور مســتقیم بــر روی فــرش باعــث می شــود‬ ‫قطعــات مختلــف تزیینــی متحــد شــوند و فضــای نشــیمن مشــخص شــود‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬فرش را طوری قرار دهید که قسمت جلوی مبل روی فرش قرار بگیرد‬ ‫زمانــی کــه یکــی از لبه هــای گــروه مبلمــان به ســمت دیــوار قــرار می گیــرد‪ ،‬ایــن روش‬ ‫بهتریــن عملکــرد را دارد‪ .‬ثبــات اشــیا در دیــد اول‪ ،‬اهمیــت بســیاری در نشــان دادن انســجام‬ ‫دکوراســیون دارد؛ پــس انــدازه فــرش بایــد طــوری باشــد کــه پایه های جلویــی همه قطعات‪،‬‬ ‫روی ان قــرار بگیرنــد و در عیــن حــال‪ ،‬تمــام پایه هــای عقــب روی فــرش قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫روش سوم‪ :‬فقط میز مبل را روی فرش قرار دهید‬ ‫ایــن نــوع پهــن کــردن فــرش‪ ،‬در نــگاه اول‪ ،‬ذهــن مخاطــب را فریــب می دهــد! بــا ایــن‬ ‫روش‪ ،‬اتــاق بزرگ تــر از حــد واقعــی اش بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫قــرار دادن میــز روی فرشــی بــا ابعــاد کوچــک‪ ،‬انتخابــی ایدئــال بــرای فضاهــای باریــک‬ ‫یــا کوچــک اســت‪ .‬بــرای به دســت اوردن نســبت صحیــح‪ ،‬فضــای خالــی وســط در محــل‬ ‫قرارگیــری مبلمــان خــود را در نظــر بگیریــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬فضــا بــه انــدازه مناســب پــر می شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا اشــاره بــه مشــاغل گروه هــای ‪ ،۲‬ســه‬ ‫و چهــار و رونــد ســریع شــیوع ویــروس کرونــا گفــت کــه بــه‬ ‫اســتناد دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و در‬ ‫شــرایط قرمز کرونایی‪ ،‬از پنجشــنبه هفتم مرداد به مدت‬ ‫‪ ۲‬هفتــه در ایــن شهرســتان تعطیــل خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد حمیــدی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت کــه در حــال حاضــر بیمارســتان های‬ ‫گــرگان بــه لحــاظ بســتری بیمــاران کرونایــی تکمیــل ظرفیــت‬ ‫شــده و تعــدادی از بیمــاران بدحــال در نوبــت بســتری در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه (ای ســی یــو) بیمارســتان صیــاد‬ ‫شــیرازی و پنــج اذر بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه ســبب وضعیــت فــوق قرمــز شــیوع کرونــا‬ ‫در گــرگان و بــا توجــه بــه امــار تصاعــدی بســتری و فــوت‬ ‫بیمــاران ایــن شهرســتان‪ ،‬فعالیــت مشــاغل گروه هــای‬ ‫شــغلی ‪ ،۲‬ســه و چهــار ممنــوع اســت و درصــورت تخلــف‬ ‫واحــد صنفــی جریمــه و پلمــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیــدی اضافــه کــرد‪ :‬از اتحادیه هــای صنفــی گروه هــای‬ ‫شــغلی ذکــر شــده درخواســت شــده تــا بــه اعضــای زیرمجموعه‬ ‫خویش جهت عدم فعالیت در ‪ ۲‬هفته پیش رو اطالع رسانی‬ ‫نماینــد در غیــر اینصــورت علیــه انهــا بــه جــرم تهدیــد بهداشــت‬ ‫عمومــی و تــرک فعــل اعــام جــرم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان همچنیــن گفــت کــه مشــاغل گــروه یــک‬ ‫نیــز موظــف بــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا (اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعی) هســتند و در صورت کم توجهی به این موضوع‬ ‫واحــد صنفــی انهــا بــدون اغمــاض پلمــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حمیــدی‪ ،‬هــم اکنــون ورود بــه تفرجگاه هــای‬ ‫گــرگان ممنــوع اســت و مامــوران راهــور انتظامــی نســبت‬ ‫بــه اعمــال قانــون خودرهــای متخلــف و ماموران ســد معبر‬ ‫شــهرداری نیز نســبت به جلوگیری از اتراق شــهروندان در‬ ‫مســیر تفرجــگاه ناهارخــوران اقــدام خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مطابــق دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫و در شــرایط قرمــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تنهــا گــروه شــغلی یــک‬ ‫شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربــوط بــه واحدهــای صنفــی مرتبــط‬ ‫بــا ســامت و تامیــن مایحتــاج عمومــی مــردم از جملــه‬ ‫داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر مارکت هــا‪ ،‬فروشــگاه های مــواد‬ ‫غذایــی و زنجیــره ای‪ ،‬نانوایی هــا‪ ،‬مراکــز خدمــات عمومــی‬ ‫و واحدهــای تولیــد و توزیــع کننــده مــواد لبنــی و پروتئینــی‬ ‫مجــاز بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنین طبق این دستورالعمل فعالیت مشاغل گروه‬ ‫دوم شــامل پاســاژها و مراکــز خریــد و مال هــای فــروش‬ ‫غیــر مــواد غذایــی‪ ،‬تمریــن و انجــام مســابقه های ورزشــی‪،‬‬ ‫مراکــز متبرکــه و زیارتگاه هــا‪ ،‬مســاجد و مصلی هــا‪ ،‬قنــادی‬ ‫یــا شــیرینی فروشــی‪ ،‬اب میــوه و بســتنی فروشــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪،‬‬ ‫بــازار فــروش خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره گــذاری اتومبیــل‪،‬‬ ‫فــرش و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪ ،‬فــروش‬ ‫لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات چــاپ دیجیتــال‪ ،‬تزیینــات داخلــی‬ ‫ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪ ،‬عمــده فروشــی و خــرده‬ ‫فروشــی پوشــاک‪ ،‬پارچــه فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪،‬‬ ‫مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش‬ ‫کیــف و کفــش‪ ،‬فــروش لــوازم التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬خــرازی‪،‬‬ ‫فروشــگاه لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬شــیرینی پــزی‪،‬‬ ‫خشــکبار و اجیــل فروشــی‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا همچنیــن‬ ‫فعالیــت مشــاغل گــروه ســوم شــامل دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫مــدارس‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪ ،‬اموزشــگاه های فنــی‬ ‫و حرفــه ای و زبان ســراها و ســایر اموزشــگاه ها و‬ ‫کتابخانه هــا‪ ،‬مهدهــای کــودک‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده‪،‬‬ ‫سینما و تئاتر و مراکز مشابه‪ ،‬موزه و باغ موزه‪ ،‬تاالرهای‬ ‫پذیرایــی‪ ،‬ارایشــگاه های زنانــه و ســالن های زیبایــی و‬ ‫مشــاغل گــروه چهــارم شــامل برگــزاری مراســم اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی و همایش هــا‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی‬ ‫بــرای ورزش هــای پربرخــورد از جملــه کشــتی و کاراتــه و‬ ‫جــودو‪ ،‬مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪ ،‬قهــوه خانــه و چــای‬ ‫خانــه بــا عرضــه مــواد دخانــی‪ ،‬بــاغ وحــش و شــهربازی ها‬ ‫و مراکــز تفریحــی ابــی را در شــرایط قرمــز کرونایــی ممنوع‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 09‬مرداد بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 09‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 26‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 32‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪349‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫دریافت ‪۵۳‬درصدی واکسن‬ ‫توسط جمعیت هدف‬ ‫در رازوجرگالن‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۳‬درصد از گروه های هدف از اغاز واکسیناســیون‬ ‫علیــه ویــروس کرونــا براســاس شــیوه نامه های وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی در ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫واکســن دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضاعلــی یوســفی در این خصوص اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنــون چهــار هــزار و ‪ ۷۸۷‬دوز واکســن کرونــا در مرحلــه اول‬ ‫و ســه هــزار و ‪ ۱۲۴‬دوز نیــز در مرحلــه اول و دوم تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مرحلــه اول ‪ ۸۵‬درصــد از ســالمندان بــاالی ‪۸۵‬‬ ‫ســال‪ ۹۲ ،‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۴‬ســال‪۹۲ ،‬درصــد از ‪۷۵‬‬ ‫تــا ‪ ۷۹‬ســال‪۶۹ ،‬درصــد از جمعیــت ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۴‬ســال‪ ۴۲ ،‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۶۹‬ســال و ‪ ۲۷‬درصــد از جمعیــت ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۶۴‬ســال‬ ‫واکســن کرونــا دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬در مرحلــه دوم تزریــق واکســن نیــز جمعیت باالی‬ ‫قطع برق و مافیای‬ ‫پریموس!‬ ‫نظــر بــه اهمیــت مقولــه بــرق و ســایر مخلفــات‬ ‫برقــی‪ ،‬کشــورهای توســعه یافتــه و نیافتــه و در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬روی ایــن داســتان خیلــی حســاس‬ ‫هســتند تــا جایــی کــه برخــی کشــورها از چــاک‬ ‫دیــوار هــم بــرق تولیــد مــی کننــد! منتهــی مــا در‬ ‫کشــورمان از انجایــی کــه بــه نوســتالژی عالقــه وافــر‬ ‫داریــم و از مقــوالت قدیــم خاطــره داریــم‪ ،‬فعــا ًبنــد‬ ‫کــرده ایــم بــه ســوخت هــای فســیلی و معــادن گــور‬ ‫بــه گــور شــده! یعنــی اگــر معــادن مــان را تــا خرتنــاق‬ ‫نکاویــم و مثــل معــدن زمســتان یــورت کشــت‬ ‫و کشــتار ایجــاد نکنیــم ول کــن شــان نیســتیم و‬ ‫فعــا ً بهتریــن گزینــه بــرای ســوخت نیــروگاه هــا‬ ‫همــان ســوخت هــای فســیلی اســت و اعتقــادی بــه‬ ‫ســوخت پــاک و خورشــیدی و ‪ ...‬نداریــم !‬ ‫البتــه اگــر از مســئوالن دلســوز نظــام دالیــل قطعی‬ ‫گســترده بــرق را جویــا شــویم قطعــا ً ارزانــی بــرق و‬ ‫مصــرف بــی رویــه را دلیــل اصلــی اعــام مــی کننــد‬ ‫و عــدم توســعه الزم در بخــش تولید‪ ،‬عدم توجــه‬ ‫دولــت بــه توســعه نیروگاه هــای اتمی‪،‬عدم تدبیــر‬ ‫در رفــع موانــع توســعه تجدیدپذیرها‪ ،‬عدم توســعه‬ ‫نیروگاه هــای کوچــک مقیاس‪ ،‬عدم توســعه‬ ‫ظرفیــت نیروگاه هــای برق ابــی‪ ،‬امــاده نبــودن‬ ‫ واحدهــای حرارتــی‪ ،‬ورود زودهنــگام چاه هــای‬ ‫کشــاورزی بــه مــدار خــارج کــردن برخــی نیروگاه هــا‬ ‫از مــدار تولیــد بــه دلیــل امضای هــای طالیــی‬ ‫معاهــدات ش ـب های پاریــس ببخشــید معاهــدات‬ ‫پاریــس‪ ،‬فرســوده بــودن شــبکه انتقــال بــرق‬ ‫کــه مثــل شــبکه ابرســانی نشــتی دارد‪ ،‬ماجــرای‬ ‫رمــز ارز و ماینرهایــی کــه مثــل کــف کــش بــرق‬ ‫را هاپولــی می کننــد و مصــرف شــان بــه بیــش‬ ‫از ‪ 2000‬مگاوات رســیده اســت و ‪...‬‬ ‫در قطــع بــرق چنــدان تاثیــر نــدارد و نقــدا ً افزایــش‬ ‫قیمــت را تنهــا چــاره کار مــی داننــد!‬ ‫البتــه در بســیاری از کشــورها بــرای افزایــش‬ ‫قیمت هــا از روشــی به نــام مــدل پلکانــی‬ ‫(ای بی تــی) اســتفاده می کننــد کــه در ایــن روش‬ ‫بــرق به طــور عمومــی گــران نمی شــود بلکــه‬ ‫افزایــش قیمــت بــه میــزان مصــرف بســتگی دارد‪.‬‬ ‫امــا در کشــور مــا بــه جهــت رعایــت حــال عزیــزان‬ ‫ماینــر ی کــه فقــط یکــی از ایــن بزرگــواران ‪ 4‬درصــد‬ ‫بــرق مملکــت را در چیتگــر هاپولــی مــی کــرد‪ ،‬اگــر‬ ‫افزایــش قیمتــی صــورت پذیــرد بــرای همــه اســت و‬ ‫عدالــت اقتصــادی در ایــن مــورد بــه خصــوص تمــام‬ ‫و کمــال رعایــت می شــود!‬ ‫علــی ای حــال همیــن کــه دوســتان مصــرف‬ ‫بی رویــه و فرســوده بــودن شــبکه انتقــال نیــرو را‬ ‫از دالیــل اصلــی قطعــی بــرق عنــوان مــی کننــد و‬ ‫دخالــت مافیــای چــراغ پریمــوس و گــرد ســوز را‬ ‫در قطعی هــای گســترده بــرق دخیــل نداســتند‪،‬‬ ‫جــای شــکرش باقــی اســت‪ ،‬چــون در ایــن صــورت‬ ‫مافیــای الــکل و مافیــای تلمبــه هــم ســهم خواهــی‬ ‫می کردنــد! هــر چنــد ایــن روزهــا پریمــوس نفتــی‪،‬‬ ‫کــوره ای‪ ،‬بنزینــی‪ ،‬گازی‪ ،‬دســتی ‪ ،‬فشــنگی هــم در‬ ‫بازار‪  ‬یافــت می شــود! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ورود ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫برای درمان نابروری‬ ‫مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اســتان گلســتان‬ ‫از ورود ایــن ســتاد بــرای درمــان نابــاروران خبر خــوش داد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی ســلمان زاده در جمــع خبرنــگاران ضمــن تبریــک عیــد‬ ‫ســعید غدیــر اعــام کــرد‪ :‬ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره بــرای‬ ‫درمــان زوج هــای نابــارور در اســتانه عیــد غدیــر اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده اظهــار کــرد‪ :‬زوجهــای عزیــزی کــه قــادر بــه تامین مخارج‬ ‫درمــان خــود بــه منظــور فرزنداوری نیســتند (دهکهــای ‪ ۱‬تا ‪ )۵‬میتوانند‬ ‫از طریــق ســامانه ‪« www.۱۵۴۲.ir‬بنیــاد ‪۱۵‬خــرداد» نســبت بــه ثبــت‬ ‫اطالعــات خــود اقــدام و از خدمــات ایــن بنیــاد بــه منظــور درمــان خــود‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش نــرخ فرزنداوری در کشــور و با عنایت‬ ‫بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری مدظلــه العالــی مبنــی بــر کمــک و‬ ‫مشــارکت همــه دســتگاهها در جهــت افزایــش نــرخ فرزنــداوری‪ ،‬ایــن‬ ‫ســتاد ماننــد ســایر فعالیــت هــای اجتماعــی خود‪ ،‬بــه این مقولــه ورود‬ ‫نمــوده و ان شــاءالله بتوانیــم در ایــن حــوزه منشــاء خیــر و اثــر باشــیم‪.‬‬ ‫ســلمان زاده در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬بنیــاد ‪ ۱۵‬خــرداد یکــی از مجموعــه‬ ‫هــای تابعــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) مــی باشــد کــه‬ ‫در کنــار بنیــاد برکــت و بنیــاد احســان در جهــت محرومیــت زدایــی و‬ ‫خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز کشــورمان در نقــاط محــروم مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی ســه هــزار واحــد مســکن مهــر‬ ‫اســتان متوقــف اســت کــه تــاش داریــم تــا تمامــی ایــن واحدهــا‬ ‫امســال تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی فخرانــی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون یکهــزار واحــد از ایــن واحدهــا بــه شــرکت‬ ‫هــای تعاونــی مســکن واگــذار شــده و مابقــی هــم امســال تعییــن‬ ‫تکلیــف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــزار و ‪ ۱۳۶‬واحــد مســکن مهــر در هشــت‬ ‫ســال گذشــته بــه بهــره بــرداری رســیده اســت گفــت‪ :‬پــروژه هــای‬ ‫باقــی مانــده مســکن مهــر چنــد ســالی بــود کــه مــورد حمایــت واقــع‬ ‫نشــد و نتیجــه ان تعطیلــی چندیــن ســاله و ســرقت هــای متعددی‬ ‫بــود کــه اتفــاق افتــاد امــا خوشــبختانه بــا حمایــت و پشــتیبانی های‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به گزارش دریافتی بازار کسب و کار از اداره کل بازرسی‪،‬‬ ‫با گزارش و پیگیری بازرســی کل اســتان خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ســه نفــر از کارکنــان اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫شــیروان کــه بــا سوءاســتفاده از موقعیــت اداری بــه وســیله‬ ‫یــک دســتگاه کارت خــوان شــخصی در محــل اداره اقــدام‬ ‫بــه دریافــت وجــوه غیرقانونــی از مراجعیــن می کردنــد‪ ،‬بــه‬ ‫مرجــع قضایــی اســتان معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫در نهایــت حکــم محکومیــت قطعــی افــراد مذکــور بــر یــک‬ ‫ســال انفصــال از خدمــات دولتــی و عمومــی و پرداخــت‬ ‫مجموعــا بیــش از ‪ ۹.۵‬میلیــارد ریــال جــزای نقــدی بــه‬ ‫حســاب خزانه از ســوی دادگاه تجدیدنظر اســتان خراســان‬ ‫شــمالی صــادر شــد‪.‬‬ ‫دادگســتری کل‪ ،‬اکنــون تمامــی پــروژه هــای مســکن مهــر فعــال‬ ‫اســت و امیــد مــی رود در ســال جــاری هــزار و ‪ ۲۵۲‬واحــد باقــی‬ ‫مانــده دارای متقاضــی بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫فخرانــی اظهــار داشــت‪ :‬در پنــج ســال نخســت از عمــر دولــت‬ ‫فعلــی‪ ،‬سیاســت بــر ان بــود کــه دولــت دخالتــی در بــازار مســکن‬ ‫نداشــته باشــد و اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه مســکن بایــد توســط مــردم‬ ‫تولیــد و عرضــه شــود البتــه چــون دهــک هــای پاییــن تــوان رقابت با‬ ‫بخــش خصوصــی را ندارنــد‪ ،‬عــدم دخالــت دولت در تامین مســکن‬ ‫اقشــار کــم درامــد خیلــی مقبــول نیســت‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاخت ‪ ۲۹‬هــزار واحــد مســکن مهر(بــا‬ ‫احتســاب شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر) در ایــن اســتان در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت کــه از تعــداد چهــار هــزار و ‪ ۲۵۲‬واحــد هنــوز بــه‬ ‫بهره بــرداری نرســیده و ناتمــام اســت‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی بیــش از ‪ ۲۴‬هــزار واحــد مســکن مهــر در‬ ‫شــهرهای بــاالی ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت اســتان برنامه ریــزی و اجرا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مرکز ارتباط مردمی ‪1526 :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اداره کل بازرســی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬صــدور حکــم‬ ‫قطعــی بــرای عامــان دریافت کننــده وجــوه غیرقانونــی بــا‬ ‫کارت خــوان شــخصی در اداره ثبــت اســناد و امــاک شــیروان‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از جمعیــت مشــترکین خانگــی شــهری و ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫روســتایی بیــش از ایــن میانگیــن مصــرف کشــوری اب اســتفاده‬ ‫مــی کننــد ایــن در صورتــی اســت میانگیــن الگــوی مصــرف اب در‬ ‫کشــور ‪ ۱۵‬متــر مکعــب در مــاه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمحســین ســاقی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬چهــار میلیــون متــر مکعــب اب در‬ ‫چهارماهه نخســت ســال جاری بیش از مدت مشــابه ســال قبل‬ ‫اب در اســتان مصــرف شــده اســت کــه بخشــی از ایــن افزایــش‬ ‫مصــرف مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬افزایــش جمعیــت‪،‬‬ ‫ارتقــای فرهنــگ و افزایــش ســطح رفاهــی جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس امــار اداره کل هواشناســی ایــن اســتان‬ ‫بــا کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی میانگیــن بــارش بــاران در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســال زراعــی مواجــه اســت کــه ایــن عامــل کــه منجــر بــه نفــوذ‬ ‫خشکســالی خفیــف تــا شــدید در حــدود ‪ ۵۹‬درصــد از گســتره‬ ‫اســتان شــده اســت بــا ایــن شــرایط اب شــرب مــردم مدیریــت‬ ‫شــده و تابســتان امســال بــه هیــچ عنــوان کمبــود اب نداریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش در ایــن اســت تــا تمــام نیازهــای اســتان را‬ ‫تامیــن کنیــم امــا بــه هــر حــال طبــق پیــش بینــی هــای انجــام شــده‬ ‫بایــد شــبکه اب را پایــدار نگــه داریــم‪ ،‬امــا از همــه شــهروندان‬ ‫می خواهیــم صرفه جویــی را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد چراکــه‬ ‫نبایــد از اب بی رویــه اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫صاحبان محترم امالک اجاری و اشخاص حقوقی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صدور حکم عامالن دریافت‬ ‫کننده وجوه غیرقانونی‬ ‫با کارت خوان در شیروان‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مردم بیشتر از میانگین‬ ‫کشوری اب مصرف می کنند‬ ‫تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر متوقف در سالجاری‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪34‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۸۵‬ســال‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬جمعیت ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۴‬ســال‪ ۵۶ ،‬درصد‪ ،‬از گروه‬ ‫ســنی ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۷۹‬ســال‪۶۸ ،‬درصــد و از جمعیــت ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۴‬ســال ‪۲۲‬‬ ‫درصــد واکســن کرونــا زده اند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در گــروه ســنی ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۶۹‬ســال نیــز تاکنــون در‬ ‫مرحلــه دوم واکســنی تزریــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی علــت پاییــن بــودن میانگیــن تزریــق واکســن در شهرســتان را‬ ‫عدم اســتقبال برخی از روستانشــینان دانســت و خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫برخی روســتاهای بخش جرگالن نه تنها اســتقبالی از واکســن کرونا‬ ‫نمــی شــود بلکــه مــردم تمایلــی نیــز بــرای انجــام تســت کرونــا ندارنــد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬اگرچــه بیشــترین مــوارد ابتــا و بســتری کرونــا نیــز‬ ‫در ایــن بخــش اســت ولــی بدلیــل عــدم همــکاری مــردم روزانــه بــه‬ ‫طــور میانگیــن تنهــا یــک تســت ازمایــش کرونــا در شــهر یکــه ســعود‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ۷۲ ،‬هزار دوز واکســن از اغاز واکسیناســیون کرونا‬ ‫تــا کنــون در ایــن اســتان تزریق شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت‬ ‫سرگذاشــته اســت و از هفتــه جــاری وارد مــوج پنجم بیمــاری کووید ‪۱۹‬‬ ‫و ســوه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان خراســان شــمالی جــان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از هشــت‬ ‫شهرســتان‪ ،‬ســه شهرســتان بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان کــه ‪۷۵‬‬ ‫درصــد از جمعیــت حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری ایــن اســتان را در خــود‬ ‫جــای دادنــد‪ ،‬در وضعیــت قرمــز‪ ،‬شهرســتان مانــه و ســملقان‪،‬‬ ‫جاجــرم و راز و جــرگالن در وضعیــت نارنجــی و گرمــه و فــاروج نیــز‬ ‫در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫شنبه ‪ 09‬مرداد ‪1400‬‬ ‫توزیع ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫بسته معیشتی توسط‬ ‫سپاه نینوا‬ ‫جانشــین فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت ‪ :‬در پــی فرمــان‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب ایــن نهــاد مبنــی بــر انجــام مواســات و کمــک‬ ‫مومنانــه بــرای حمایــت از نیازمنــدان و اســیب دیدگان کرونــا بــا‬ ‫همــکاری نیکــوکاران‪ ۳۹۰ ،‬هــزار بســته معیشــتی تاکنــون در‬ ‫اســتان توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ سیدموســی حســینی‬ ‫در مراســم متمرکــز شــانزدهمین مرحلــه اســتانی نهضــت‬ ‫کمک هــای مومنانــه و توزیــع ‪ ۱۰‬هــزار بســته معیشــتی بیــن‬ ‫نیازمنــدان سراســر گلســتان در مصلــی امــام جعفــر صــادق (ع)‬ ‫گنبــدکاووس در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کمک هــا تــا‬ ‫بهبــودی شــرایط و پایــان بیمــاری کرونــا ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه کمک هــای مومنانــه مــردم گلســتان بــه اســیب‬ ‫دیــدگان کرونــا و نیازمنــدان تبدیــل بــه فرهنــگ عمومــی شــده و‬ ‫شــکل نهضــت بــه خــود گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســپاه و بســیج‪،‬‬ ‫جــان مــردم هســتند و همــواره بویــژه در حــوادث و بالیــای طبیعــی‬ ‫و غیرمترقبــه و نیــز بیمــاری کرونــا در کنــار مــردم خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی اضافــه کــرد‪ :‬خدمــت صادقانــه‪،‬‬ ‫خالصانــه و بــدون منــت بــه مــردم یــک تکلیــف قانونــی‬ ‫و شــرعی اســت و همــه مســووالن بایــد در انجــام ان‬ ‫تــاش کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫انقــاب اســامی در اوج قــدرت و اقتــدار قــرار دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همیــن قــدرت و اقتــدار اســت کــه دشــمنان‬ ‫تــاش دارنــد بــا ترفندهــای مختلــف بــه ابهــت انقــاب‬ ‫خدشــه وارد نماینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در ایــن مراســم گفــت کــه ایــن نهــاد‬ ‫از ابتــدای رزمایــش کمــک مومنانــه تــا کنــون ‪ ۳۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان و اســیب دیــدگان‬ ‫از کرونــا توزیــع کــرده اســت کــه ‪ ۲‬هــزار بســته ان توزیــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ رمضانعلــی قاســم پور افــزود‪ :‬ارزش هــر بســته‬ ‫معیشــتی شــامل اقالمــی چــون برنــج‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬حبوبــات‪،‬‬ ‫رب گوجــه فرنگــی و ســویا و یــک شــلوار و بلــوز ورزشــی ویــژه‬ ‫نوجوانــان ســه میلیــون ریــال اســت‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا حــدود ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫درشــرق اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی گلســتان در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت باغــات در «بندرگــز»‪ ،‬بررســی موضــوع بــا‬ ‫هــدف دســتگیری ســارق‪ ،‬بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پــس از انجــام یکســری‬ ‫تحقیقــات میدانــی و بررســی های اطالعاتــی موفــق شــدند‬ ‫ســارق را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه خــودرو وی را حین تــردد در یکی از نقاط‬ ‫جــرم خیــز متوقــف و متهــم را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات‬ ‫پلیــس بــه ارتــکاب ‪ 24‬فقــره ســرقت باغــات در شهرســتان‬ ‫«بندرگــز» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت مشــاهده‬ ‫افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق‬ ‫ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫دستبند پلیس جاجرم بر دستان سرقت مستاجر از صاحب خانه‬ ‫سارق حرفه ای احشام‏‬ ‫در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم خبــر از دســتگیری ســارق‬ ‫احشــام بــا دو فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان داد‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی » بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد‏فقــره ســرقت احشــام در ســطح‬ ‫شهرســتان جاجــرم‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی شهرســتان‏قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی بــا انجــام‬ ‫اقدامات فنی و اطالعاتی موفق شــدند ســارق را شناســایی‏کنند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بررســی ســوابق این فرد مشــخص شــد که وی دارای ‪10‬‬ ‫فقــره ســابقه کیفــری نیــز مــی باشــد ‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫نهایــت در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫‏منتقــل شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش ریالــی احشــام ســرقت شــده‪،‬‬ ‫یکصــد میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای انجــام‬ ‫شــده بــه ‪ 2‬فقــره ســرقت احشــام در شهرســتان اعتــراف کــرد‪،‬‏یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده برای انجــام مراحل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی و در نتیجــه بــا صــدور قــرار‏مناســب‬ ‫راهــی زنــدان شــد‏‪.‬‬ ‫تصور حمله به کشور حتی برای‬ ‫دشمنان مشکل است‬ ‫جانشــین فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اســامی گفت‪ :‬دشــمنان به برکت خون شــهدا حتی تصور حمله‬ ‫بــه ایــران اســامی را ندارنــد زیــرا نیروهــای مســلح کشــور در امادگــی کامــل به ســر می برند‪.‬‬ ‫دریــادار پاســدار علــی فــدوی در اییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی در بجنــورد بــا بیــان‬ ‫بنیاد برکت ‪۱۶‬میلیارد ریال‬ ‫وام اشتغال به مرزنشینان‬ ‫رازوجرگالن داد‬ ‫مجــری طرح هــای اشــتغالزایی بنیــاد برکــت در خراســان‬ ‫شــمالی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۶‬میلیارد ریال تســهیالت اشــتغالزایی‬ ‫ایــن نهــاد از ابتــدای ســالجاری بــه روســتاییان مرزنشــین اســتان‬ ‫پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارق باغات‬ ‫در «بندرگز»‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪349‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان خبــر از دســتگیری‬ ‫مســتاجری کــه اقــدام بــه ســرقت از منــزل صاحبخانــه خــود داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقل از پایــگاه خبری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مهدی مهــران فــر» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی‏از اهالــی شــهر اشــخانه‬ ‫مبنــی بــر ســرقت یــک عــدد ســم پــاش و دو عــدد کفکــش‬ ‫(پمــپ اب) بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در ‏دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا بررســی موضــوع و انجــام‬ ‫اقدامات فنی و اطالعاتی‪ ،‬دریافتند که سارق از اشنایان و‏نزدیکان‬ ‫مالباختــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررســی دقیــق تر و تالش مســتمر ســارق‬ ‫کــه مســتاجر ایــن فــرد بــود شناســایی و دســتگیر‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویی هــای انجام شــده به بزه ارتکابی‬ ‫اعتــراف‏کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز بایــد‬ ‫ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار دهنــد کــه پــس از تخلیــه منــزل‬ ‫توســط‏مســتاجر اقــدام بــه تعویــض قفــل دربهــای ورودی بــه‬ ‫منــزل نمــوده و نــکات ایمنــی پیشــگیری از ســرقت را رعایــت‬ ‫نماینــد تــا از‏هرگونــه ســرقت پیشــگیری شــود‪.‬‏‬ ‫اینکــه ‪ ۴۲‬ســال اســت کــه دشــمنان تــاش زیــادی بــرای شکســت جمهــوری اســامی انجــام داده انــد گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون دشــمنان در ایــن زمینــه موفــق نبــوده انــد و هــم اکنــون نیــز قــدرت کشــور قابــل قیــاس بــا گذشــته‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۲۰۰‬هــزار شــهید در کشــور گــواه عــزم و ایســتادگی مــردم در مقابــل دشــمن اســت‬ ‫و مــردم همــواره پــای نظــام ایســتاده انــد و از کیــان نظــام دفــاع می کننــد‪.‬‬ ‫ســردار فــدوی در ادامــه انتخابــات را نقطــه قــوت نظــام دانســت و گفــت‪ :‬تــاش خبیثــان بــرای منصــرف کــردن‬ ‫مــردم در پــای صندوق هــای رای بــی نتیجــه مانــد در ضمــن انهــا امیــدوار بودنــد کــه تنهــا ‪ ۲۰‬درصــد مــردم‬ ‫مشــارکت کننــد امــا مــردم بــرگ زرینــی دیگــر را در انقــاب رقــم زدنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا تغییــر دولــت مشــکالت جامعــه هــم حــل شــود و خداونــد نیــز عنایــت خواهــد کــرد‪-‬‬ ‫مــردم در کنــار دولــت ســختی هــای گذشــته کــه شــیاطین بــرای ملــت ایجــاد کردنــد فرامــوش کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اســامی همچنین خدمتگزاری به مردم را عبادت دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬همــه بایــد در موقعیتــی کــه قــرار دارنــد بایــد خدمــت بــه مــردم را از یــاد نبرنــد و بــرای موفقیــت‬ ‫نظــام تــاش کنند‪.‬‬ ‫وی نقش ســپاه اســتانی را بســیار ارزنده عنوان کرد و گفت‪ :‬فرماندهان ســپاه همواره در صف اول همدلی‬ ‫قــرار دارنــد و هرچقــدر بیــن مســئوالن همدلــی و همراهــی باشــد مشــکالت مردم بهتر حل می شــود‪.‬‬ ‫در اییــن تودیــع و معارفــه فرمانــده ســپاه حضــرت جواداالئمــه خراســان شــمالی در مصــای بجنــورد‪ ،‬نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در اســتان و شــماری از مســووالن اســتانی و لشــکری حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫در ابــن مراســم ســردار ابوالقاســم چمــن تودیــع شــدو ســرهنگ اســماعیل فرجــی کــه پیــش از ایــن جانشــین‬ ‫ســپاه حضــرت جــواد االئمــه خراســان شــمالی بــود بــه عنــوان فرمانــده ایــن ســپاه منصــوب شــد‪.‬‬ ‫همچنین سردار ابوالقاسم چمن به عنوان معاون اجرایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪۱۳۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۵۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۴۶‬‬ ‫تقاضــای خانــم الهــام ســلمانی دنگالنــی بــه شناســنامه ‪ ۲۶۸۷۸‬وکــد ملــی ‪۲۱۲۰۲۶۸۴۹۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد زمــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت‬ ‫‪۳۰۸‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۳۷۱‬فرعــی از ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمــد فیــوج بــه متقاضــی دارد ‪.‬لذابه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ت صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪۷۲۷۹‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/۴/ 23‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۵/9:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهی نوبتی موضوع ماده ‪۳‬قانون وماده ‪۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های سند رسمی برابر رای شماره‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۰۷‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحدثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانــم عمــاد جاللــی بشناســنامه‪۲۱۱۰۲۹۷۴۶۸‬کدملی‪۲۱۱۰۲۹۷۴۶۸‬صادره از گرگان فرزند رضا متقاضی کالســه پرونده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۱۶‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بناشده است بمساحت ‪ ۱۲۰‬مترمربع از پالک‪ -۱۰۹‬اصلی واقع در ارضی قرن اباد بخش‪۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬لذابه‬ ‫منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رواشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود رابــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م الــف‪۷۳۸۴‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۰۹:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۲۵ :‬حجت الله تجری مدیر واحد تبتی حوزه تبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫ن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائیــ ‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۰۸‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقای‪/‬خانــم محمدرضــا بطیــاری بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۲۶۵۷۱‬کدملــی ‪ ۲۱۲۰۲۶۵۴۲۹‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبلــس متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۰‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ ۵۴۰۰‬متــر مربــع از پــاک‬ ‫‪ _۲۱۰‬اصلــی واقــع در اراضــی ســرخنکالته بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫ت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســب ‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نمایند‪.‬م‪.‬الــف‪۷۳۸۲.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۰۹/۰۵/۱۴۰۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۲۵/۰۵/۱۴۰۰:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار جــواد عبــدی در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان تســهیالت اشــتغالزایی بــه ‪ ۲۱‬نفــر از‬ ‫روســتاییانی کــه در زمینــه پــرورش بوقلمــون‪ ،‬قــارچ‪ ،‬گل هــای‬ ‫زینتــی‪ ،‬خدمــات فنــی و صنایع دســتی فعالیت می کننــد‪ ،‬داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪۵۰‬درصــد از افــرادی کــه ایــن‬ ‫تســهیالت را دریافــت کرده انــد‪ ،‬بانــوان هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته مقــدار ایــن تســهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال بــود ولــی‬ ‫امســال ایــن رقــم بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــون تــا یــک میلیــارد ریــال بــا‬ ‫بازپرداخــت پنــج ســاله افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عبــدی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر نیــز ‪ ۲۵۵‬فقــره پرونــده دیگــر‬ ‫نیــز بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانــک هــا معرفــی شــده اند‬ ‫و بــزودی تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی را دریافــت‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت تســهیالت اشــتغالزای بنیــاد برکت‬ ‫در راســتای محرومیــت زدایــی و کارافرینــی در روســتاها اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬توانمندســازی روســتاها‪ ،‬ایجاداشــتغال باهــدف‬ ‫تقویــت زمینه هــای کس ـب وکارهای روســتایی‪ ،‬رفــع بیــکاری و‬ ‫تامیــن معیشــت پایــدار مــردم از اهــداف اصلــی پرداخــت ایــن‬ ‫تســهیالت اســت‪.‬‬ ‫بنیــاد برکــت براســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫و بــا ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮایــی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) تاســیس‬ ‫شــده اســت و در زمینــه هــای زمینه هــای اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫برق رســانی‪ ،‬ابرســانی‪ ،‬مخابراتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ابخیــزداری و‬ ‫دامپروری فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور‬ ‫ترکمنستان است که بیشترین ان در شهرستان راز و جرگالن‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و بیشــترین تمرکــز جمعیتــی‬ ‫قــوم ترکمــن ایــن اســتان در راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی نقاهتگاه برای‬ ‫بیماران کرونایی در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اعــام هشــدار در خصــوص شــیوع روز‬ ‫افــزون ویــروس کرونــا و تکمیــل ظرفیــت بیمارســتان های اســتان‬ ‫بــرای پذیــرش بیمــاران جدید گفت که نقاهتگاه بیمــاران کرونایی‬ ‫از چهارشــنبه ششــم مــرداد مــاه در گــرگان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬بــا هماهنگی هــای انجــام‬ ‫شــده قــرار اســت ســپاه و ارتــش تجهیــزات درمانــی و پزشــکی و‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی خــود را بــه ایــن نقاهتــگاه منتقــل کننــد‬ ‫تــا مشــکلی در بخــش ســخت افزاری وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه شــرایط اســتان عــادی‬ ‫نیســت گفت‪ :‬در برخی از شهرســتان های شــرق استان ظرفیت‬ ‫بیمارســتانی تکمیل شــده و حتی از برخی شهرســتان های دیگر‬ ‫اقــدام بــه انتقــال تخت هــای بیمارســتانی شــده اســت‪.‬‬ ‫حق شــناس یــاداور شــد‪ :‬بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر‬ ‫کرونــا نیازمنــد همــکاری مــردم در همــه بخش هــا ماننــد رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماســک‪ ،‬در خانــه مانــدن‪ ،‬حضــور‬ ‫نداشــتن در تجمعــات و مراســمات هســتیم و از ســوی دیگــر‬ ‫تعطیلی کامل و قرنطینه اســتان‪ ،‬نیازمند مصوبه هیات دولت‬ ‫اســت و اســتان تصمیمــی در ایــن زمینــه نمی توانــد اتخــاذ کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر تنهــا می توانیــم بــر رعایــت‬ ‫محدودیت هــای شــغلی گروه هــای ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ،۴‬تعطیلــی‬ ‫تفرجگاه هــا‪ ،‬پارک هــا‪ ،‬ســالن ها و تاالرهــای پذیرایــی‪ ،‬اســتخر‬ ‫و ســالن های بدنســازی و محدودیــت تــردد و ورود و خــروج‬ ‫خودروها به شــهرهای قرمز اســتان و همچنین تردد خودروهای‬ ‫غیربومــی تاکیــد و مصوبــات داخلــی را اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬تعطیلــی کامــل و مطلــق اســتان بــدون شــک‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و مســایل دیگــر را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۷۲‬هــزار و ‪ ۵۵۴‬دُز‬ ‫واکســن در اســتان تزریــق شــده و تــاش داریــم بــا افزایــش‬ ‫مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون‪ ،‬روزانــه بــه حــدود ‪ ۱۱‬هــزار دُز‬ ‫تزریــق برســیم کــه ســالن های ورزشــی ارتش‪ ،‬مجموعه ورزشــی‬ ‫ازادی در گــرگان را بــه ایــن امــر اختصــاص دادیــم‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 09‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪349‬‬ ‫خانه داری‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫ورق خشک کن چه‬ ‫چیزی است؟‬ ‫مــن تــا پیــش از اینکــه بدانــم ورق خشــک کــن چیســت‬ ‫و چــه کاربردهایــی دارد‪ ،‬مشــکالت بســیاری را تجربــه‬ ‫می کــردم‪ .‬لباس هایــم همیشــه بعــد از شست وشــو‬ ‫و اتوکــردن‪ ،‬خشــک و زبــر بــود‪ .‬حتــی لباس هایــی کــه‬ ‫از بهتریــن برندهــا می خریــدم هــم همیــن مشــکل‬ ‫را داشــتند‪ .‬گاهــی موقــع بیــرون اوردن لباس هــا از‬ ‫لباس شــویی‪ ،‬به خاطــر بــار الکتریکــی کــه پیــدا کــرده‬ ‫ق خشــک‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه هــم می چســبیدند‪ .‬خوشــبختانه ور ‬ ‫کــن ایــن مشــکالت را برایــم حــل کــرد‪ .‬البتــه بعــد از کمــی‬ ‫تحقیــق دربــاره کاربــرد ایــن وســیله‪ ،‬متوجه شــدم در موارد‬ ‫دیگــری نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬حتــی برخــی از کاربردهــای‬ ‫ایــن ورق هــا هیــچ ارتباطــی بــه خشــک کردن و لبــاس و‬ ‫پارچــه ندارنــد! در ایــن مقالــه‪ ،‬شــما را بــا ایــن کاربرها اشــنا‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ورق هــای خشـک کن معمــوال به عنــوان نرم کننــده لبــاس‬ ‫و وســیله ای بــرای خش ـک کردن انهــا شــناخته می شــوند؛‬ ‫امــا کاربردهــای بیشــتری دارنــد و می تواننــد بــرای کارهــای‬ ‫مختلــف در خانــه اســتفاده شــوند‪ .‬در ادامــه ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫تمــام کارهایــی را کــه می توانیــد بــا ایــن ورق هــا انجــام‬ ‫دهیــد بیــان کرده ایــم‪ .‬احتمــاال بســیاری از شــما خبــر‬ ‫نداشــته اید کــه ایــن کارهــا بــا ورق هــای خشــک کــن تــا ایــن‬ ‫حــد ســاده خواهنــد شــد!‬ ‫‪ .۶‬تمیزکردن غذاهای سوخته از ظروف‬ ‫یکــی از ســخت ترین کارهــای اشــپزخانه پاک کــردن غــذای‬ ‫ســوخته ای اســت کــه تــه قابلمــه یــا ماهیتابــه چســبیده‪ .‬مــا‬ ‫ایرانی هــا عــادت داریــم با اســتفاده از ســیم های ظرف شــویی‬ ‫ایــن دســته از ظرف هــا را پــاک کنیــم‪ .‬منتهــا مشــکل وقتــی‬ ‫بیشــتر می شــود کــه قابلمــه یــا ماهیتابــه جنــس تفلــون و…‬ ‫داشــته باشــد و نتــوان ان را بــا ســیم ســابید‪.‬‬ ‫در چنیــن مواقعــی‪ ،‬فقــط بــه یــک ورق خشــک کــن نیــاز‬ ‫داریــد‪ .‬یــک تکــه ورق را تــه قابلمــه یــا ماهیتابــه بیندازیــد‪.‬‬ ‫روی ان اب گــرم بریزیــد و اجــازه دهیــد یــک شــب تــا صبح‬ ‫باقــی بمانــد‪ .‬پوشــش ســیلیکونی ورق هــا غــذای ســوخته‬ ‫و چســبیده را نــرم می کنــد‪ .‬بعــد از گذشــت زمــان‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از ورق‪ ،‬غذاهــا را پــاک کنیــد و ســپس ظــرف را بــا‬ ‫اب گــرم بشــویید تــا چربــی ان از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار‪ ،‬بــدون نیــاز بــه زور بــازو و اسیب رســیدن بــه‬ ‫ظــرف‪ ،‬غــذا پــاک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نوازش حیوانات خانگی و جمع کردن موهایشان از‬ ‫روی فرش و مبل‬ ‫بســیاری از افــراد‪ ،‬وقتــی حیــوان خانگی شــان را نــوازش‬ ‫می کننــد یــا حتــی وقتــی در حــال تمیزکــردن انهــا هســتند‪،‬‬ ‫بــا طوفانــی از بارهــای الکتریکــی مواجــه می شــوند‪ .‬مــوی‬ ‫بــدن حیوانــات بــاردار می شــود و بــه حالــت ایســتاده‬ ‫درمی ایــد‪ .‬به محــض تمــاس بــا دســت شــما نیــز جرقــه‬ ‫الکتریکــی ایجــاد خواهــد شــد‪ .‬اگــر به جــای دســت‪،‬‬ ‫به کمــک ورق خشــک کــن حیــوان را نــوازش کنیــد‪ ،‬بــار‬ ‫الکتریکــی ایجــاد نمی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ورق هــای خشـک کن بــرای تمیزکــردن مــوی بــدن‬ ‫حیوانــات از روی مبل هــا و فرش هــا نیــز کاربرد دارند‪ .‬معموال‬ ‫موهــای انهــا بــه پارچه هــای دیگــر می چســبد و بــا بــرس یــا‬ ‫فرچــه نمی تــوان جدایشــان کــرد‪ .‬منتهــا اگــر ابتــدا یــک الیــه‬ ‫ورق روی پارچــه مبــل یــا فــرش بکشــید‪ ،‬بــار الکتریکــی از بین‬ ‫مـی رود و بعــد از ان‪ ،‬موهــای حیــوان خانگــی شــما به راحتــی‬ ‫بــا بــرس یــا فرچــه جمــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای نــوازش‪ ،‬حتمــا از ورق هــای طبیعــی و بــدون بــو‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬حیوانــات معمــوال بدنشــان را لیــس‬ ‫می زننــد و اگــر موهــای بدنشــان به مواد شــیمیایی اغشــته‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬بیمــار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬دفع حشرات‬ ‫طبیعت گــردی بــدون وجــود حشــرات لذت بخش تــر‬ ‫اســت! نیــش انهــا‪ ،‬صــدای ویزویــز و احســاس ناخوشــایند‬ ‫حرکتشــان روی پوســت بســیار ازاردهنــده اســت‪ .‬ورق‬ ‫خشــک کــن یکــی از راه هــای دفــع حشــرات اســت کــه‬ ‫بســیاری از طبیعت گــردان و کوه نــوردان از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا ورقه هــا را بــا رایح ـه ای کــه دوســت دارنــد‬ ‫خریــداری می کننــد تــا بــرای خودشــان ازاردهنــده نباشــد‪.‬‬ ‫ســپس‪ ،‬ورقه هــا را داخــل یقــه‪ ،‬ســاق جــوراب یــا بیــن‬ ‫مالفه هــا قــرار می دهنــد‪ .‬بــا ایــن کار از شــر حشــرات‬ ‫خــاص خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مــواد موجــود در ســاختار ورق هــای خش ـک کن حشــرات را‬ ‫دفــع می کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد لینالــول یکــی از‬ ‫این ترکیبات شــیمیایی اســت که موجب دورشــدن حشــرات‬ ‫از ورق هــای خشــک کن می شــود‪ .‬ایــن مــاده شــیمیایی‬ ‫در ســاختار اســانس ها و حتــی برخــی از گیاهــان ماننــد‬ ‫اســطوخدوس نیــز وجــود دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫حشــرات از ایــن اســانس ها و گیاهــان دور می شــوند‪.‬‬ ‫‪/‬چطور ادامه دارد‪...‬‬ ‫چند نکته طالیی که باید برای انتخاب رنگ مبل در نظر بگیرید‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫شــاید بــرای شــما هــم پیــش امــده باشــد کــه در‬ ‫هنــگام انتخــاب رنــگ مبــل منــزل‪ ،‬ســردرگم شــده‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن روزهــا تنــوع فراوانــی در تولیــد مبلمان‬ ‫بــه چشــم می خــورد‪ .‬پــس دانســتن نکاتــی دربــاره‬ ‫انتخــاب بهتریــن طــرح و رنــگ مبلمــان‪ ،‬ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا باهــم بــرای ایــن‬ ‫پرســش ظاهــرا ســاده‪ ،‬پاســخ هایی اصولــی و‬ ‫صحیــح پیــدا کنیــم‪ :‬مبــل چــه رنگــی بخــرم؟‬ ‫نکاتــی کــه قبــل از انتخــاب رنــگ مبــل بایــد در‬ ‫نظــر بگیریــم‬ ‫قیمــت گرچــه همیشــه عامــل مهمــی اســت‬ ‫امــا تنهــا عامــل تاثیرگــذار در انتخــاب رنــگ مبــل‬ ‫نیســت‪ .‬قبــل از انتخــاب رنــگ موردنظرتــان بایــد‬ ‫چند نکته را در نظر بگیرید و از خودتان بپرســید‬ ‫کــه به دنبــال چــه نــوع مبلــی می گردیــد‪.‬‬ ‫ایــا طرح هــای ســنتی به کاررفتــه در مبل هــای‬ ‫ســلطنتی را می پســندید یــا دکوراســیون‬ ‫مــدرن برایتــان جذاب تــر اســت؟ همچنیــن‬ ‫بایــد بدانیــد کــه کاربــری شــما از مبــل چگونــه‬ ‫اســت؛ مثــا ایــا قــرار اســت مبــل خانــه شــما‬ ‫جــای اســتراحت و لــم دادن باشــد یــا محلــی‬ ‫بــرای پذیرایــی از مهمانی هــای رســمی؟‬ ‫مســئله دیگــر تعــداد فرزنــدان‪ ،‬وضعیــت‬ ‫تاهــل و حیوانــات خانگــی اســت‪ .‬ایــا شــما‬ ‫به تنهایــی از مبــل اســتفاده می کنیــد یــا قــرار‬ ‫اســت فرزنــدان خردســال تان روی ان بــازی‬ ‫کننــد یــا گربــه خانگی تــان مــدام روی مبــل در‬ ‫حــال بازیگوشــی باشــد؟‬ ‫در اخــر و شــاید مهم تــر از همــه‪ ،‬بایــد رنــگ‬ ‫فــرش‪ ،‬دکــور و ابعــاد اتاقــی را کــه مبــل در‬ ‫ان قــرار می گیــرد هــم در نظــر بگیریــد‪ .‬همــه‬ ‫ایــن مــوارد روی انتخــاب رنــگ مناســب بــرای‬ ‫مبلمــان خانــه شــما تاثیــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫چگونه رنگ مبلمان را انتخاب کنیم؟‬ ‫مبلمــان یکــی از مهم تریــن اثاثیــه اتــاق‬ ‫پذیرایــی اســت؛ پــس انتخــاب رنــگ و طــرح‬ ‫مناســب ان نقش مهمی در زیباترشــدن جلوه‬ ‫خانــه شــما دارد‪ .‬یــک قاعــده کلــی در‬ ‫انتخــاب رنــگ مبلمــان ایــن اســت کــه‬ ‫در تضــاد بــا ســایر رنگ هــای اتــاق یــا‬ ‫مکمــل انهــا باشــد‪ .‬حالــت اول جلــوه‬ ‫بیشــتری بــه مبــل می دهــد؛ حالــت‬ ‫دوم نیــز باعــث هماهنگــی و ســت‬ ‫شــدن رنگ هــا می شــود‪ .‬دنبال کــردن‬ ‫راهنمــای زیــر مــی توانــد در انتخــاب‬ ‫رنــگ مبــل بــه شــما کمــک کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ایده بگیرید‬ ‫بــرای شــروع بــد نیســت نگاهــی بــه‬ ‫مجــات روز یــا صفحــات مجــازی‬ ‫فروشــندگان مبــل بیندازیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫عــاوه بــر اینکــه شــما را بــا جدیدتریــن‬ ‫طرح هــا و رنگ هــای ســال و مــد روز‬ ‫اشــنا می کنــد‪ ،‬تصویــر واضح تــری از‬ ‫انچــه به دنبالــش هســتید در ذهــن‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از رنگ های مکمل استفاده کنید‬ ‫ســاده ترین روش انتخــاب رنــگ‬ ‫مبــل انتخــاب رنگ هایــی اســت کــه مکمــل‬ ‫رنگ هــای موجــود در اتــاق باشــد‪ .‬ایــن رویکــرد‬ ‫ باعــث یکپارچگــی دکوراســیون شــما می شــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر به خاطــر وجــود المپ هــا نــور‬ ‫نارنجــی زیــادی در فضــای اتــاق دیــده می شــود‪،‬‬ ‫مبــل ابی رنــگ انتخــاب مناســبی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬اگــر دیــوار اتــاق بــا طرح هــای ملیلــه‬ ‫بنفــش تزییــن شــده‪ ،‬مبــل ســبزرنگ بهتریــن‬ ‫انتخــاب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ست کنید‬ ‫روش دیگــر بــرای انتخــاب رنــگ مبــل‪ ،‬ســت‬ ‫کــردن رنــگ مبــل بــا محیــط اســت‪ .‬می تــوان‬ ‫از برخــی رنگ هــای هم خانــواده بــرای ایــن کار‬ ‫اســتفاده کــرد؛ مثــا مبــل مشــکی بــا کف پــوش‬ ‫خاکســتری عالــی بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تضاد ایجاد کنید‬ ‫اســتفاده از طرح هــا یــا رنگ هــای متضــاد بــا‬ ‫محیــط یــا رنگ هــای چشــمگیر ماننــد یشــمی‪،‬‬ ‫یاقوتــی یــا یاقوتــی کبــود‪ ،‬مبــل خانه را چشــمگیر‬ ‫می کنــد‪ .‬طرح هــای برجســته روی روکــش مبــل‬ ‫باعــث به چشـم امدن مبــل در اتاقــی بــا رنگ هــای‬ ‫ســاده و دکــور خلــوت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خودتان طراحی کنید‬ ‫اگــر اتــاق موردنظرتــان خالــی و بــدون دکــور‬ ‫اســت‪ ،‬بهتــر اســت از رنگ هــای خنثــی ماننــد‬ ‫بــژ یــا خاکســتری اســتفاده کنیــد تــا بعــد‬ ‫دســت تان در طراحــی دکــور اتــاق بــاز باشــد‪.‬‬ ‫ایــن رنگ هــا بــرای کســانی مناســب اســت کــه‬ ‫بخواهنــد رنــگ یــا دکــور اتــاق را عــوض کننــد یــا‬ ‫بــه خانـه ای دیگــر اسباب کشــی کننــد‪ .‬همچنین‬ ‫شــما می توانیــد رنــگ و جلــوه مبل هــای بــا‬ ‫رنگ بنــدی خنثــی را بــا اضافه کــردن کوســن یــا‬ ‫روکش هــای مختلــف تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به رنگ بندی محیط بیرون توجه کنید‬ ‫اگــر ســاکن خانــه ای هســتید کــه پنجره هــای‬ ‫بــزرگ و نمــای گســترده ای بــه بیــرون دارد‪،‬‬ ‫بهتــر اســت نیم نگاهــی بــه رنگ بنــدی محیــط‬ ‫بیــرون بیندازیــد و رنــگ مبــل را بــر مبنــای انهــا‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬احتمال کثیف شدن مبل را در نظر بگیرید‬ ‫اگــر متاهــل و دارای فرزنــد هســتید‪ ،‬بایــد‬ ‫احتمــال کثیــف شــدن مبــل را در نظــر بگیریــد؛‬ ‫پــس بهتــر اســت رنگ هایــی را انتخــاب کنیــد‬ ‫کــه راحت تــر تمیــز می شــوند و کمتــر کثیفــی را‬ ‫نشــان می دهنــد‪ ،‬رنگ هایــی ماننــد قهــوه ای‪،‬‬ ‫خاکســتری یــا مشــکی‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به متراژ محل زندگی تان توجه کنید‬ ‫اگــر محیــط زندگــی شــما بــزرگ اســت‪ ،‬امــکان‬ ‫بیشــتری بــرای انتخــاب رنــگ یا نوع مبلمــان دارید‬ ‫امــا اگــر چنیــن نیســت بهتــر اســت از رنگ هــای‬ ‫خیلــی روشــن و طرح هــای شــلوغ پرهیــز کنیــد تــا‬ ‫مبــل بیــش از حــد چشــمگیر نشــود‪/.‬چطور‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :348‬عاشــق کتــاب و کتابخوانــی هســتید‬ ‫و دوســت داریــد جــای دنجــی در خانــه بــرای لذت بــردن از‬ ‫کتاب خواندن داشــته باشــید؟ فکر می کنید کار دشــواری اســت‬ ‫و فعــا هزینــه و انــرژی الزم بــرای انجامــش را نداریــد؟ راســتش‬ ‫را بخواهید‪ ،‬ســاخت کتابخانه شــخصی یا به روزرســانی طراحی‬ ‫کتابخانه هــای خانگــی ان قدرهــا هــم کــه در نــگاه اول بــه نظــر‬ ‫می رســد دشــوار نیســت‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه ایده هــای خوبــی‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بتوانیــد بــا درک‬ ‫و شــناخت بهتــر ویژگی هــا و جزئیــات هریــک از ایــن ایده هــا‪،‬‬ ‫بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجرایشــان کنیــد‪ .‬در ادامــه مطلــب‬ ‫حاضــر‪ ،‬راجع بــه همیــن موضــوع صحبــت خواهیــم کــرد‪ .‬همراه‬ ‫مــا باشــید بــا ‪ ۸‬ایــده بــرای طراحــی و ســاخت کتابخانــه شــخصی‬ ‫در خانــه‪ .‬در انتهــا امکانــات و وســایل موردنیــاز بــرای ســاخت‬ ‫کتابخانــه شــخصی در خانــه را نیــز معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫یافتن ‪ ۸‬اید ه برای مکان‬ ‫مناسب در خانه‬ ‫پیش از هرچیز‪ ،‬باید مکانی را برای ساخت کتابخانه شخصی‬ ‫در خانــه انتخــاب کنیــد‪ .‬فضایــی که انتخــاب می کنید لزوما نباید‬ ‫خیلــی بــزرگ و دل بــاز باشــد‪ .‬بــا رعایــت برخی المان هــای طراحی‬ ‫و دکوراســیون داخلــی‪ ،‬حتــی امــکان اســتفاده از کوچک تریــن‬ ‫فضاهــا را هــم بــرای ســاخت کتابخانــه خواهیــد داشــت‪ .‬البتــه‬ ‫اگــر مکانــی کــه انتخــاب می کنیــد حداقــل به انــدازه ای فضــای‬ ‫خالــی داشــته باشــد کــه بتــوان صندلــی راحتــی یــا کاناپه کوچکی‬ ‫در ان گذاشــت و بتــوان در اوقــات فراغــت از مطالعــه در ان‬ ‫لــذت بــرد خیلــی بهتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ساخت کتابخانه شخصی با طراحی امروزی (مدرن)‬ ‫ایــن ایــده هــم از طرح هــای محبــوب و پراســتفاده دیگری اســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬شــما را بــا المان هــای اصلــی ان اشــنا می کنیــم‪:‬‬ ‫مبلمانصنعتی؛‬ ‫استفاده کارامد از تمامی فضای داخلی؛‬ ‫خط های بلند و واضح در طراحی داخلی کتابخانه‪.‬‬ ‫اینهــا ‪ ۳‬المــان اصلــی طراحــی و ســاخت کتابخانه شــخصی در خانه‬ ‫بــه ســبک مــدرن یــا امروزی انــد‪ .‬بهتــر اســت بــرای طراحــی داخلــی‬ ‫چنیــن فضایــی‪ ،‬از زمینه هــای مختلــف رنگ هایــی مثــل قهــوه ای‪،‬‬ ‫مشــکی‪ ،‬ســفید‪ ،‬خاکســتری و رنگ هــای متالیــک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ساخت کتابخانه شخصی با طراحی روستایی (روستیک)‬ ‫اگــر دوســت داریــد حال وهــوای طبیعــت بیــرون از خانــه را بــه‬ ‫کتابخانــه شــخصی تان بیاوریــد‪ ،‬حتمــا اجــرای ایــن ایــده را بــه شــما‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم‪ .‬مهم تریــن المان هــای طراحــی داخلــی کتابخانــه‬ ‫بــه ســبک روســتایی یــا روســتیک شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫صندلی راحتی چوبی؛‬ ‫استفاده از رنگ های خنثی؛‬ ‫اســتفاده از گلــدان گیاه هــای خانگــی بــرای طراحــی داخلــی‬ ‫کتابخانــه روســتیک‪.‬‬ ‫وسایل و امکانات ضروری برای ساخت کتابخانه شخصی‬ ‫وســایل و امکاناتــی هســتند کــه بایــد بــرای هــر کتابخانــه شــخصی‬ ‫فراهــم شــوند؛ فــارغ از انکــه کتابخانــه چطــور طراحــی شــده باشــد‬ ‫یــا انکــه چقــدر بــزرگ یــا کوچــک باشــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬خواهیــم گفــت‬ ‫ایــن وســایل و امکانــات چه هــا هســتند‪ .‬هنــگام بررســی هریک نیز‬ ‫انتخاب هــا و گزینه هایــی پیــش رو را ذکــر می کنیــم‪.‬‬ ‫قفسه های کتابخانه‬ ‫مدل هــا و انــواع قفســه های کتابخانه هــا فوق العــاده متنــوع‬ ‫و مختلف انــد‪ .‬انتخــاب از میانشــان‪ ،‬حداقــل از حیــث تعــداد‪،‬‬ ‫کار راحتــی نیســت‪ .‬بهتــر اســت انتخابتــان را بســته بــه شــرایط‬ ‫منحصربه فــرد فضایــی کــه در اختیــار داریــد محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫قفسـه های تــوکار‪ ،‬مناســب بــرای فضاهــای کوچک تر‪ ،‬قفسـه های‬ ‫ـوب پرداخت شــده و… همگــی از انتخاب های‬ ‫امــاده‪ ،‬قفسـه های چـ ِ‬ ‫متعددی انــد کــه پیــش رو داریــد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر مهــارت و تجهیــزات کافــی داشــته باشــید‪ ،‬خودتــان‬ ‫هــم می توانیــد قفســه چوبــی درســت کنیــد و بعــد‪ ،‬ان را بــه رنــگ‬ ‫دلخــواه دراوریــد‪.‬‬ ‫نردبان‬ ‫اگــر ســقف اتاقــی کــه در ان کتابخانــه کار می کنیــد خیلــی بلنــد‬ ‫باشــد‪ ،‬حتمــا بــه نردبــان نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬نردبــان کتابخانــه‬ ‫مدل هــا و انــواع متنوعــی دارد کــه می توانیــد از میانشــان انتخــاب‬ ‫کنیــد؛ مثــا نردبــان ریلــی کتابخانه انتخــاب جالب و کارامدی اســت‪.‬‬ ‫مبلمان یا صندلی راحتی‬ ‫کتابخانــه بایــد جایــی باشــد کــه عــاوه بــر دسترســی بــه کتــاب‪ ،‬بتوان‬ ‫در ان ســاعت ها راحــت و بی دغدغــه مشــغول کار و مطالعــه شــد‪ .‬از‬ ‫همیــن رو‪ ،‬حتمــا بایــد وســایل راحتــی بــرای نشســتن فراهــم شــوند و‬ ‫در کتابخانــه قــرار گیرند‪.‬‬ ‫نور کافی‬ ‫بهتــر اســت فضایــی کــه بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی انتخــاب‬ ‫می کنیــد کامــا نورگیــر باشــد‪ .‬اگــر بتوانیــد میــز کار یا مطالعــه را جایی‬ ‫نزدیــک یــک پنجــره بــزرگ قــرار دهیــد عالــی می شــود‪ .‬حتــی در چنیــن‬ ‫اتاقــی هــم بهتــر اســت از المپ هــای کافــی بــرای روشــنایی بیشــتر‬ ‫(وقتــی هــوا رو بــه تاریکــی می گــذارد) اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وجــود روشــنایی و نــور کافــی از مهم تریــن مســائلی اســت که هنگام‬ ‫ســاخت کتابخانه شــخصی در خانه باید مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫حاال کدام ایده را انتخاب کنیم؟‬ ‫انتخــاب از میــان ایده هــای ذکرشــده وابســته بــه ایــن ‪ ۲‬علــت اســت‪:‬‬ ‫ســلیقه خــاص هــر فــرد و امکانــات و تجهیزاتــی کــه در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫البتــه حتمــا نبایــد یکــی از همیــن ایده هــا را اجــرا کنیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫از جزئیــات ذکرشــده راجع بــه هریــک اســتفاده کنیــد و خودتــان بــا‬ ‫کمــی خالقیــت بــه نتایــج تــازه ای برســید‪ .‬ذکــر ایــن نکتــه ضــروری‬ ‫اســت کــه داشــتن کتابخانــه شــخصی در خانــه حتمــا بــه کنارگذاشــتن‬ ‫فضایــی مجــزا در خانــه ختــم نمی شــود‪ .‬بــا ایده هــای ســاده تری هــم‬ ‫می توانیــد کتابخان ـه ای شــخصی داشــته باشــید‪:‬‬ ‫میــزی درســت کنیــد کــه بــاال و پاییــن ان دایره شــکل باشــند و‬ ‫ت دایره شــکل‪ ،‬قفس ـه های کوچکــی بــرای‬ ‫میــان ایــن دو قســم ِ‬ ‫گذاشــتن کتــاب درســت کنیــد‪ .‬صندلــی راحتــی یــا مبــل کوچکــی‬ ‫کنــارش بگذاریــد و ایــن فضــای دنــج و کوچــک را بــه کتابخانــه‬ ‫شــخصی خودتــان تبدیــل کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد جعبــه ای بــا انــدازه متوســط‪ ،‬از جنــس چــوب خــوب و‬ ‫باکیفیــت درســت کنیــد و ان را گوشـه ای از یکــی از اتاق هــا بگذاریــد‪.‬‬ ‫کتاب هایتــان را منظــم و مرتــب در ایــن جعبــه بچینیــد (ایســتاده‪،‬‬ ‫مثــل وقتــی کتاب هــا را در قفســه های کتابخانه هــا می چینیــد)‪.‬‬ ‫اســتفاده خالقانــه از ایــن ایده هــای ســاده و کم هزینــه هــم می توانــد‬ ‫فوق العــاده جالب باشــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫اگــر نظــر‪ ،‬پیشــنهاد یــا انتقــادی داریــد‪ ،‬در قســمت «ارســال دیدگاه»‬ ‫در میان بگذارید‪ .‬مشــتاق شــنیدن تجربه ها و نظرات شــما هســتیم‪.‬‬ ‫اگــر خوانــدن مطلــب نیــز برایتــان مفیــد بــود‪ ،‬لطفــا ان را بــا دوســتان‬ ‫بــه اشــتراک بگذاریــد‪ /.‬پایــان چطــور‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫شنبه ‪ 09‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیست و دوم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر قواعــد فقهــی‪:1‬‬ ‫شــخص در مواجهــه بــا انتخــاب گزینــه صحیــح از‬ ‫میان‏چهار گزینه به یکی از سه وضعیت نفسانی‬ ‫دچــار می شــود‪ .‬وضعیــت نخســت «شــک» اســت‬ ‫و ان حالتــی اســت‏نفســانی کــه در ان‪ ،‬شــخص‬ ‫گرایشــی بــه هیچیــک از مدلــول گزینه هــا نداشــته‬ ‫و اگــر میــزان تردیــد او در چهــار‏گزینــه‪ ،‬یکســان‬ ‫باشــد از تمیــز انهــا و ممتــاز کــردن یکــی بــر بقیــه‬ ‫بــاز می مانــد و پاســخ را رهــا می کنــد‪ .‬امــا‏غالبــا‬ ‫یکســان بــودن میــزان تردیدهــا نــادر اســت‪ .‬عمــا‬ ‫ازمــون شــونده‪ ،‬تحــت تاثیــر محفوظــات و دانــش‬ ‫خــود بــه‏قرینــه و امــاره ای‪ ،‬یکــی از پاســخها را بــر‬ ‫بقیه پاســخها ترجیح داده و انرا نزدیکتر به پاســخ‬ ‫واقعــی ارزیابــی‏می کنــد‪ .‬وضعیــت دوم از حالــت‬ ‫نفســانی «ظن » اســت و ان حالتی اســت‪ ،‬فراتر‬ ‫ت نفســانی‬ ‫از شــک و فروتــر از یقیــن‪،‬‏ایــن حالــ ِ‬ ‫کــه از ســایر ِ ظنــون قویتــر اســت بــه «ظــن متاخــم‬ ‫بعلــم» نیــز تعبیــر شــده اســت‪ .‬وقتــی شــخص در‬ ‫‏چنیــن حالــت نفســانی واقــع می شــود‪ ،‬وجــدان او‬ ‫مقهــور «ظــن» می گــردد ‪ .‬عبدالعزیز الســلمی(ره)‬ ‫صاحــب قواعــد ‏االحــکام فــی مصالــح االنــام‬ ‫درصفحــه ‪ 194‬و امــام محمــد غزالــی(ره) صاحــب‬ ‫ی‏فرماینــد‬ ‫مســتصفی در صفحــه ‪ 217‬م ‬ ‫کــه‪« :‬ظــن» اخریــن حــد جســتجوی‬ ‫شــخص اســت که از ان فراتر نتوان شــد‪.‬‬ ‫«ظــن متاخــم بعلــم» از‏شــدت قــوت و‬ ‫اســتواری‪ ،‬انســان را بــدون اختیــار بــه‬ ‫اظهــار نظــر وادار می کنــد و چــون نوعــی‬ ‫اســتیالء و چیرگــی بــر‏شــخص دارد ‪ ،‬انــرا‬ ‫ظــن غالــب نیــز گفته انــد‪ .‬در واقــع انچــه‬ ‫در فقــه امامیــه تحــت عنوان«ظــن»؛‬ ‫مطالعــه و بررســی‏شــده‪ ،‬به جــرات عرض‬ ‫میکنــم گوهــری اســت کــه هیــچ علمی به‬ ‫تنهایــی نتوانســته‪ ،‬چنیــن تحلیــل کاملــی را ارائــه‬ ‫‏دهــد‪ .‬شــاید محصــول نظــام امــوزش و ارزشــیابی‬ ‫نویــن جهانــی (پداگــوژی) مبتنــی بــر روانــکاوی‬ ‫و روانشناســی کــه ‏در ان ازادی تفســیرعلمی و‬ ‫اســتنتاج حکــم‪ ،‬باالتریــن مرتبــه کیفــی امــوزش‬ ‫تلقــی شــده‪ ،‬همــان نتیجـه ای را‏بدهــد کــه فقهــاء‬ ‫انــرا تحــت عنــوان «ظــن» مطالعــه و بررســی‬ ‫کرده انــد‪ .‬حــال شــما فرهیختــگان ارجمنــد خــود‬ ‫‏قضــاوت کنیــد‪ ،‬وزیــر علــوم ســال ‪ 1348‬تحــت‬ ‫ت ازمــون تشــریحی؛ چگونــه‬ ‫فشــار طرفــداران وقـ ِ‬ ‫ضمــن نقــض ‏قواعــد روانشناســی و فقهــی و‬ ‫ـاب گزینــه را حاصــل تصــادف‬ ‫علــم پداگــوژی؛ انتخـ ِ‬ ‫دانســته انــد ‪ !!!!!!!!!!!!.‬و ‏چگونــه ایــن بــاور غلــط‬ ‫‪ 52‬ســال اســت کــه تــداوم دارد‪.‬‬ ‫ناگفتــه و ناشــنیده بیســت و ســوم (حقوقــی)‪:‬‬ ‫‏نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر قواعــد فقهی‪:2‬اگــر‬ ‫ازمــون شــونده بــه اتــکاء محفوظــات علمــی و‬ ‫میــزان‏درکــی کــه از انهــا بدســت اورده ‪ ،‬بتوانــد‬ ‫ضمــن تجزیــه و تحلیــل پاســخ چنــد ناشــناخته را‬ ‫از میــان گزینه هــا اســتخراج ‏نمایــد‪ ،‬هرچنــد کــه‬ ‫در تعــدادی پاســخ درســت نــداده باشــد‪ .‬لیکــن‬ ‫کاری عقالئــی و علمــی انجــام داده و نــه ‏کاری‬ ‫براســاس تصــادف و قرعــه !!‏‪ ‎.!‎‬بنابرایــن اِعمــال‬ ‫نمــره منفــی‪ ،‬بیگمــان تفســیری متحجرانــه از‬ ‫قضــاوت و‏خالقیــت و تفکــر اســت‪ .‬بایــد بــه عرض‬ ‫برســانم کــه غلبــه و ظهــور «ظــن غالــب» کــه در‬ ‫فقــه وحقــوق بعنــوان‏امــارات قانونــی و قضائــی‬ ‫شــناخته شــده اند‪ ،‬کاشــف از احکامنــد و زمانیکــه‬ ‫بــا عقــل مطابقــت می کننــد حجیــت‏می یابنــد‪ .‬لــذا‬ ‫شــخص در حالت نفســانی و روحی «ظن غالب»‬ ‫اختیــار عــدم اظهــار نظــر را از دســت می دهــد‪ .‬لــذا‬ ‫‏دیگــر بــا اِعمــال جریمــه‪ ،‬نمی تــوان او را از پاســخ‬ ‫دادن اســتداللی و تحلیلــی منــع نمــود‪ .‬بعبارتــی‬ ‫ت نفســانی«ظن‬ ‫احتســاب نمــره‏منفــی؛ بــا حال ـ ِ‬ ‫غالــب» در تضــاد اســت‪ .‬الجــرم ایــن تضــاد بــا‬ ‫عامــل اعتــای نظــام اموزشــی نیــز در ‏تعــارض‬ ‫اســت‪ .‬حالــت ســوم روحــی و نفســانی«قطع»‬ ‫اســت ‪.‬کــه شــخص بــه هنــگام مواجهه بــا انتخاب‬ ‫گزینــه‏صحیــح از میــان چهــار گزینــه بــدان دچــار‬ ‫میشــودو ان حالتــی اســت کــه بالقیــد چیــزی بــر‬ ‫شــخص معلــوم و اشــکار‏می گــردد ‪ .‬بــه گونــه ای‬ ‫کــه شــخص در ایــن حالــت «قاطــع» می گــردد و‬ ‫بــر «علــم یقیــن» اســتوار می شــود‪ .‬بطوریکــه‬ ‫هــر‏نفــس نفیســی ‪ ،‬فــرض خــاف ان را منتفــی‬ ‫تلقــی میکنــد‪ .‬بنابرایــن در ایــن حالــت نفســانی ‪،‬‬ ‫شــخص بــه انتخــاب‏خودبطــور قطــع‪ ،‬یقیــن دارد‬ ‫و هنگامیکــه یقیــن بــر ذهــن غالــب می شــود‪،‬‬ ‫دیگــر هیــچ تردیــدی باقــی نمی مانــد‪.‬‏از ان پــس‬ ‫احتیــاط و عــدم پاســخ از تــرس نمــره منفــی‬ ‫اساســا موضوعیــت نــدارد‪ .‬بنابرایــن پاســخ در‬ ‫اینحالــت ‏نفســانی ‪ ،‬چگونــه می توانــد پاســخی‬ ‫تصادفی تلقی شــده و نمره منفی در پی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫نرم افزار های همراه‬ ‫بانک را از منابع معتبر‬ ‫دانلود کنید‬ ‫پلیــس فتــا هشــدار داد‪ :‬همشــهریان نــرم‬ ‫افزارهــای همــراه بانــک را از منابــع معتبــر‬ ‫بــه خصــوص ســایت بانــک مربوطــه دانلــود‬ ‫کننــد و صرفــا بــه نــرم افزارهایــی کــه بــا‬ ‫یــک جســتجوی ســاده در اختیــار انــان قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ‬ ‫«محمدرضــا رضایــی» اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫کیشــوندان بــا مراجعــه بــه ایــن پلیــس مدعــی‬ ‫شــد مبلــغ پانــزده میلیــون تومــان از حســابش‬ ‫برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضایــی ادامــه داد ‪ :‬بــا بررســی هــای‬ ‫بــه عمــل امــده مشــخص شــد وی نــرم افــزار‬ ‫جعلــی همــراه بانکــی را دانلــود کــرده اســت‬ ‫و از طریــق ســرقت اطالعــات ‪ ،‬از حســابش‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه کالهبــرداران اقــدام بــه قــرار دادن‬ ‫نــرم افزارهــای کاربــردی زیــادی در فضــای‬ ‫مجــازی می نماینــد کــه یکــی از انــان همــراه‬ ‫بانک هــا هســتند کــه بــا اطالعــات مالــی و‬ ‫حســاب مــردم ارتبــاط دارنــد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬شــهروندان حتمــا نــرم‬ ‫افزارهــای همــراه بانــک را از منابــع معتبــر‬ ‫بــه خصــوص ســایت بانــک مربوطــه دانلــود‬ ‫کننــد و صرفــا بــه نــرم افزارهایــی کــه بــا یــک‬ ‫جســتجوی ســاده در اختیــار انــان قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬همشــهریان گرامــی مــی‬ ‫تواننــد از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir&nbsp‬بــه صــورت برخــط‬ ‫از خدمــات مشــاوره و راهنمایــی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫هوش هیجانی‬ ‫هــوش هیجانــی و جنبه هــای جــذاب و‬ ‫گشــترده ان در دهه هــای اخیــر عــاوه بــر‬ ‫روان شناســان و روان پزشــکان توجــه‬ ‫عمــوم را بــه خــود جلــب کــرده اســت بــه‬ ‫کارگیــری مفهــوم هــوش هســجانی بــرای‬ ‫اولیــن بــار بــه دهــه ‪ 1940‬بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫بســیاری از والدیــن و نیــز دانشــمندان و‬ ‫پژوهشــگران در سراســر دنیــا بــا افزایــش‬ ‫مشــکالت رفتــاری و هیجانــی از اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس پاییــن تــا اضطــراب و افســردگی‬ ‫در کــودکان نوجوانــان و جوانــان امــوزش‬ ‫مهارت هــای الزم در زمبنــه هــوش هیجانــی‬ ‫بــه کــودکان و دانــش امــوزان را ضــروری‬ ‫می داننــد ایــن مهارت هــا منجــر بــه افزایــش‬ ‫انطبــاق و احتمــال موفقیــت بیشــتر حتــی‬ ‫در موقعیت هــای بــا عوامــل خطــر افریــن‬ ‫جــدی خواهــد شــد‪ .‬گرچــه عملکــرد خــوب‬ ‫در زمینــه هــوش هیجانــی مــی توانــد پیــش‬ ‫بینــی کننــده موفقیــت و پیشــرفت فــرد‬ ‫باشــد هــوش هیجانــی را نمی تــوان مقیــاس‬ ‫ســنجش موفقیــت دانســت‪.‬‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه هــوش‬ ‫هیجانــی بیــش از هوش بــر‪ ،‬پیشــگویی‬ ‫کننــده موفقیــت فــرد در زندگــی اســت‪،‬‬ ‫افــرادی کــه دارای کفایــت هیجانــی بــاال‬ ‫هســتند مهارت هــای اجتماعی بهتــر‪ ،‬روابط‬ ‫مراقب کالهبرداران‬ ‫در سایت های خرید و فروش‬ ‫باشید‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬شــهروندان در ســایت های واســط خریــد و‬ ‫فــروش فریــب ارزان بــودن قیمــت اجنــاس درج شــده در اگهــی را‬ ‫نخــورده و از واریــز وجــه بــه عنــوان بیعانــه خــودداری کنیــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «محســن محمــودی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی جامعــه‪ ،‬اکثــرا کســب‬ ‫و کارهــا بــه ســوی فضــای مجــازی و ســایت های خریــد و فــروش‬ ‫انالیــن ســوق یافتــه کــه در ایــن بیــن کالهبــرداران ســایبری بــا‬ ‫ترفندهــای مختلــف از کاربــران اقــدام بــه کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬متاســفانه بعضــی اوقــات مشــاهده می شــود‬ ‫دراز مــدت پایاتــر و توانایــی بیشــتری بــرای‬ ‫حــل تعارضــات دارنــد‪ .‬گرچــه انســان ها بــه‬ ‫دالیــل سرشــتی و ژنتیکــی در تنظیــم و ابــراز‬ ‫هیجانــات متفــاوت هســتند‪ ،‬یادگیــری از‬ ‫طریــق امــوزش می توانــد موجــب افزایــش‬ ‫توانایی هــا و مهــارت افــراد در هــر ســطحی‬ ‫کــه هســتند شــود‪.‬‬ ‫محیــط خانــواده اولیــن محــل بــرای امــوزش‬ ‫مهارت هــای هیجانــی اســت‪،‬این امــوزش بــا‬ ‫گفتــار و رفتــار مســتقیم والدیــن بــا کــودکان‬ ‫و همچنیــن بــا الگوبــرداری فرزنــدان از‬ ‫مهارت هــای هیجانــی پــدر و مــادر صــورت‬ ‫می گیرد‪.‬ایــن امــوزش بــا گفتــار و رفتــار‬ ‫مســتقیم والدیــن بــا کــودکان و همچنیــن بــا‬ ‫الگوبــرداری فرزنــدان از مهارت هــای هیجانی‬ ‫پــدر و مــادر صــورت می گیــرد ‪.‬‬ ‫ایــن امــوزش موجــب مــی شــود کــودکان‬ ‫در شــناخت احساســات خــود و ابــراز ایــن‬ ‫هیجانــات بــه صورتــی مناســب‪،‬یافتن‬ ‫روش هایــی بــرای ارام کــردن خــود و کنترل‬ ‫احساســات ناخوشــایند‪،‬همچنین توانایــی‬ ‫درک احساســات دیگــران و همدلــی بــا انان‬ ‫موفق تــر باشــند‪.‬‬ ‫بــرای ایــن امــوزش‪ ،‬والدیــن خود باید از کفایت‬ ‫و هوش هیجانی الزم برخوردار باشند‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه فرصــت حیاتــی بــرای‬ ‫شــکل گیری هــوش هیجانــی در ســال های‬ ‫اول زندگــی اســت‪ .‬ایــن توانایــی بــه صورتــی‬ ‫محدودتــر در تمــام طــول مــر ادامــه‬ ‫می یابــد‪ .‬بــر اســاس تجربیــات اولیــه دوران‬ ‫کودکــی‪ ،‬یــک فــرد یــم امــوزد کــه بــه دیگران‬ ‫اطمینــان کنــد و در دنیــای پیرامــون خــود‬ ‫احســاس امینــت نمایــد یــا دیگــران را غیــر‬ ‫قابــل اعتمــاد دانســته و همــواره بــا بدبینــی‬ ‫بــه محیــط اطــراف خــود بنگــرد‪.‬‬ ‫کــه کاربــران فضــای مجــازی و شــهروندان بــرای تهیــه لــوازم مــورد‬ ‫نیــاز خــود بــا مراجعــه بــه ســایت های خریــد و فــروش ‪ ،‬بــا ســهل‬ ‫انــگاری و زود اعتمــاد کــردن مــورد بــزه واقــع شــده و در دام مجرمان‬ ‫ســایبری گرفتــار می شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬کالهبــرداران بــا ثبــت اگهی هــای ســوری بــا قیمــت‬ ‫پائیــن و وسوســه انگیــز در ســایت های خریــد و فــروش و بــا جلــب‬ ‫اعتمــاد قربانیــان خــود انــان را فریــب داده و درخواســت واریــز وجــه‬ ‫بــه عنــوان بیعانــه بــرای رزرو اجنــاس را می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه شــهروندان بــا اطمینــان کــردن بــه ایــن‬ ‫گونــه افــراد در ســایت های خریــد و فــروش و پــس از واریــز کــردن وجــه‬ ‫بحســاب فــرد اگهــی دهنــده‪ ،‬وی عــاوه براینکــه هیــچ کاالیــی را بــرای‬ ‫انــان ارســال نمی کنــد بــه تمــاس تلفنــی یا پیــام های خود نیز پاســخگو‬ ‫نبــوده و یــا کاالی بــی کیفیــت را بــرای خریــداران ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن محمــودی عنــوان داشــت‪ :‬کاربــران در هنــگام‬ ‫مراجعــه بــه ســایت های واســطه بــه هیــچ عنــوان تحــت تاثیــر‬ ‫تبلیغــات دروغیــن افــراد ســودجوء قــرار نگرفتــه و حتمــا از صحــت‬ ‫و ســقم اگهــی منــدرج در ســایت اطــاع پیــدا کــرده و بعــد اقــدام‬ ‫هــوش هیجانــی دارای مزایــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫شــناختی و زیســت شــناختی می باشــد‪.‬‬ ‫پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه افــراد بــا‬ ‫هــوش هیجانــی بــاال‪ ،‬ســطوح پایین تــری از‬ ‫هورمــون هــای اســترس و دیگــر نشــانه های‬ ‫برانگیختگــی هیجانــی را دارا هســتند‪.‬‬ ‫کــودکان بــا کفایــت هیجانــی بهتــر توانایــی‬ ‫بیشــتری برای تمرکز بر مشــکل و اســتفاده‬ ‫از مهــارت حــل مســاله دارنــد کــه موجــب‬ ‫افزایــش توانایی هــای شــناختی انــان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬موفقیــت فــرد در امــوزش چه‬ ‫در مدرســه و چــه در ســال های بعــدی در‬ ‫دانشــگاه‪،‬تنها بــا هوشــبر وی ارتبــاط نــدارد‬ ‫بلکــه بــا مهارت هــای هیجانــی و اجتماعــی‬ ‫هــوش هیجانــی ماننــد داشــتن انگیــزه‬ ‫الزم‪،‬توانایــی منتظــر مانــدن‪ ،‬اطاعــت از‬ ‫دســتورات و کنتــرل تکانه‪،‬مهــارت کمــک‬ ‫خواســتن از دیگــران و بیــان نیازهــای‬ ‫هیجانــی و اموزشــی مرتبــط می باشــد‪.‬‬ ‫در نهایــت انچــه اســاس و ســنگ بنــای‬ ‫موفقیــت انسان هاســت‪ ،‬افــزون بــر دارا‬ ‫بــودن هوشــبر مناســب ‪،‬امــوزش و بــه‬ ‫کارگیری مهارت های شــتافت‪،‬ابراز و کنترل‬ ‫هیجانــات و توانایــی همدلــی بــا احساســات‬ ‫دیگــران یــا بــه صــورت خالصه‪،‬هــوش‬ ‫هیجانــی بــاال اســت‪ .‬ایــن یادگیــری از تولــد‬ ‫اغــاز شــده و انچــه کــودکان ســال های‬ ‫اول زندگــی می اموزند‪،‬پایــه شــکل گیــری‬ ‫هــوش هیجانــی انهــا اســت و ایــن امــوزش‬ ‫در دوران مدرســه و دانشــگاه و در تمامــی‬ ‫طــول عمــر ادامــه می یابــد مهارتــی کــه بــرای‬ ‫جلوگیــری در همــه زمینه هــا و موفقیــت در‬ ‫تمامــی جنبه هــای زندگــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫بــه خریــد کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬محتواهــای زیــادی در خصــوص ایــن نــوع‬ ‫کالهبرداری هــا توســط اســتان ها تولیــد و در ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بارگــزاری شــده اســت و چنــان چــه شــهروندان و کاربــران فعــال در‬ ‫حــوزه فضــای مجــازی از ایــن محتواهــای تولیــدی بهــره الزم را بــرده‬ ‫باشــند دیگــر در دام افــراد ســودجو گرفتــار نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬کاربــران عزیــز هنــگام خریــد اینترنتــی از‬ ‫پرداخــت هرگونــه وجهــی تحــت عنــوان بیعانــه یــا هزینــه‬ ‫نگهداشــت محصــول خــودداری کنیــد و تــا زمانــی کــه جنــس‬ ‫موردنظــر خــود را دریافــت نکرده ایــد از پرداخــت وجــه کاال‬ ‫اجتنــاب نمائیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد ‪ :‬پلیــس در هــر ســاعت از‬ ‫شــبانه روز در خدمــت مــردم بــوده و چنــان چــه اشــخاصی‬ ‫بخواهنــد بــا هرترفنــدی در فضــای مجــازی از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری کننــد پلیــس فتــا بــه ســرعت وارد عمــل شــده و‬ ‫در چهارچــوب قانــون فــرد کالهبــردار را بــه مقامــات قضائــی‬ ‫معرفــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪349‬‬ ‫عامالن کالهبرداری‬ ‫با سوءاستفاده از نام‬ ‫« سامانه ثنا » دستگیر شدند‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبری‬ ‫کــه بــا ترفنــد « ارســال پیامــک بــا عنــوان ســامانه ثنــا قــوه‬ ‫قضائیــه » از هموطنــان کالهبــرداری می کردنــد‪ ،‬توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و بــا‬ ‫کســب مجــوز قضائــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون اجتماعــی‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اعضــاء ســه بانــد بــا فعالیــت مجرمانــه فیشــینگ کــه بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از نــام ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه اقــدام بــه ارســال‬ ‫پیامک هایــی بــه طعمــه هــای خود بــا موضوع «ثبت شــکایت‬ ‫بــر علیــه افــراد» می کردنــد‪ ،‬شناســایی و بــا کســب مجــوز‬ ‫قضایــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــگرد این کالهبــرداران ادامــه داد‪ :‬مجرمان‬ ‫ســایبری پــس از هدایــت فریــب خــوردگان بــه صفحــات‬ ‫جعلــی بــه منظــور اطــاع از موضوع شــکواییه‪ ،‬تقاضــای واریز‬ ‫وجوهــات مختلــف عمدتــا ‪ 10‬هــزار تومــان از افــراد متقاضــی‬ ‫و فریــب خــورده می کردنــد و پــس از هدایــت هموطنــان بــه‬ ‫درگاه هــای جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫انهــا نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب افــراد اقــدام‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریح کــرد‪ :‬در مواردی هم دیده شــده‬ ‫کــه ایــن مجرمــان بــا ترفندهــای خــاص مشــخصات خانوادگی‬ ‫هموطنــان ماننــد نــام و نــام خانوادگــی انــان را نیــز در متــن‬ ‫پیامک هــای ارســالی درج مــی کننــد کــه شــهروندان نبایــد بــه‬ ‫ایــن گونــه پیامک هــا توجــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا افــزود‪ :‬طــی یــک اقــدام‬ ‫فنــی و عملیاتــی کارشناســان پلیــس فتــا در کشــور‪ ،‬متهمــان‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و پــس از دســتگیری ضمــن‬ ‫مواجــه بــا ادلــه جــرم بــه منظــور پیگیــری ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫پرونــده شــان تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ســامانه ثنــا قــوه قضائیــه بــه منظــور ابــاغ‬ ‫شــکواییه و ابالغ هــای قضائــی و تســهیل در امــر رســیدگی بــه‬ ‫امــورات دعــاوی و قضائــی راه انــدازی شــده اســت و تمامــی‬ ‫ابالغ هــای ایــن ســامانه دولتــی شــبیه ســایر ســامانه ها بــا‬ ‫شــماره های پوششــی بــا نــام ســامانه ثنــا صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه ارســال‬ ‫هــر گونــه پیامــک بــا نــام ســامانه ثنــا بــا شــماره تلفن هــای‬ ‫شــخصی و اپراتورهــای مختلــف تلفــن همــراه صرفــا شــگردی‬ ‫در جهــت کالهبــرداری افــراد ســودجو اســت‪ ،‬از هموطنــان‬ ‫خواســت کــه بــه ایــن گونــه پیامک هــا و پیام هــای ارســالی‬ ‫مشــابه توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی بــا بیــان اینکــه هیــچ ســازمان یــا ارگان‬ ‫دولتــی و خصوصــی در هنــگام ارســال ابالغ هــا بــه هیــچ‬ ‫عنــوان در خواســت واریــز وجــه نقــد نمــی کنــد بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد کــه در صــورت مواجــه شــدن بــا هرگونــه پیامــک‬ ‫ثبــت نــام و یــا ابالغیــه واریــز وجــه یقیــن بداننــد کــه ایــن‬ ‫ترفنــدی بــرای کالهبــرداری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عمــوم مــردم می تواننــد در صــورت‬ ‫مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ ;www.cyberpolice.ir&nbsp‬گزارش‬ ‫کننــد و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫در مصرف اب و برق مدیریت‬ ‫داشته باشیم تا بحران کم‬ ‫ابی سال جاری را بدون هیچ‬ ‫گونه مشکلی سپری کنیم‪.‬‬ ‫این را بدانیم که ایران‬ ‫جز کشورهای کم اب‬ ‫محسوب می شود‬ ‫بنابراین مدیریت مصرف‬ ‫ضروری است‬ صفحه 7 ‫جاذبه های دیدنی دنیا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫کاخ های دیدنی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪ 20 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪349‬‬ ‫ شنبه ‪ 09‬مرداد ‪31-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫جمعــه خونین مکه‪ 9‬مرداد ‪1366‬‬ ‫در روز نهــم مردادمــاه ‪ 1366‬شمســی برابــر بــا ششــم ذیحجّــه ســال ‪1407‬‬ ‫قمــری‪ ،‬هــزاران زائــر ایرانــی و تعــدادی از زائــران دیگــر کشــورهای اســامی‬ ‫در مکــه معظ ّمــه و خانــه خــدا‪ ،‬در حــال انجــام فریضــه الهــی برائــت از‬ ‫مشــرکین بودنــد کــه بــه دســت مامــوران دولــت وهابــی عربســتان ســعودی‬ ‫مــورد تهاجــم وحشــیانه قــرار گرفتــه و بــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫زائــران خانــه خــدا‪ ،‬مراســم برائــت را همــه ســاله بــا الهــام‬ ‫از تعالیــم اســام و قــران برگــزار مــی کننــد و در ان‪ ،‬ضمــن‬ ‫دعــوت مســلمانان بــه اتحــاد‪ ،‬بیــزاری خــود را از دشــمنان‬ ‫اســام بــه ویــژه امریــکا و رژیــم صهیونیســتی اعــام مــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اثــر ایــن یــورش بــی رحمانــه در خانــه امــن الهــی‪ ،‬چهارصــد نفــر از‬ ‫حُجّــاج ایرانــی بــه شــهادت رســیده و بیــش از هــزار نفــر نیــز زخمــی‬ ‫شــدند‪ .‬حملــه بــه زائــران خانــه خــدا نشــان داد کــه ســردمداران وهابــی‬ ‫عربســتان‪ ،‬نــه تنهــا لیاقــت خدمــت بــه حرمیــن شــرفین در ایــن کشــور را‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بلکــه بــرای اثبــات سرســپردگی خویــش حاضرنــد احــکام مُحکــم‬ ‫الهــی را نیــز زیــر پــا بگذارنــد‪ .‬برگــزاری مراســم برائــت از مشــرکین در‬ ‫جریــان اجتمــاع بــزرگ و پرشــکوه حــجّ‪ ،‬تاثیــر ان را دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن اهمیــت‪ ،‬رهبــر کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام‬ ‫خمینــی(ره) و مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬حضــرت ایــت اللَّــه خامنــه ای‪ ،‬همــه‬ ‫ســاله بــر انجــام هرچــه باشــکوه تــر مراســم برائــت از مشــرکین تاکیــد‬ ‫داشــته و دارنــد‪ .‬روز ششــم ذیحجــه ســال ‪( 1366‬ه ‪ .‬ش ) ‪ ،‬حاجیــان‬ ‫ایرانــی بــه همــراه برخــی از حجــاج ســایر کشــورها کــه بــه صــف ایرانیــان‬ ‫پیوســته بودنــد ‪ ،‬راهپیمایــی عظیــم برائــت از مشــرکین را در مکــه معظمــه‬ ‫اغــاز کردنــد ‪.‬حجــاج بیــت اللــه الحــرام در ایــن راهپیمایــی باشــکوه ضمــن‬ ‫اظهــار تنفــر از امریــکا و اســرائیل ‪ ،‬از همــه کافــران و مشــرکان اعــام‬ ‫برائــت نمــوده ‪ ،‬مســلمانان سراســر جهــان اســام را بــه اتحــاد ویکپارچگــی‬ ‫‪ ،‬جهــت مبــارزه بــی امــان بــا ســلطه قدرتهــای شــیطانی ‪ ،‬در راس انــان‬ ‫شــیطان بــزرگ امریــکای جنایتــکار ‪ ،‬دعــوت نمودنــد‪ .‬گویــی در و دیــوار‬ ‫شــهر مکــه و مالئکــه اســمان ‪ ،‬همصــدا بــا حجــاج شــعار مــی دادنــد‬ ‫عــرب و عجــم ‪ ،‬مبهــوت و مســحور ایــن طنیــن الهــی شــده بودند ‪.‬‬ ‫راهپیمایــان‪ ،‬پــس از اســتماع پیــام تاریخــی رهبرانقــاب اســامی‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ( ره)‪ ،‬بــا شــعار اللــه اکبــر‪ ،‬ال الــه اال اللــه و‬ ‫مــرگ بــر امریــکا بــرای ادای نمازمغــرب روانــه حــرم شــدند ‪ .‬پــس از‬ ‫طــی مســافتی‪ ،‬در حالــی کــه جلــوی جمعیــت عظیــم راهپیمایــان‪ ،‬زنــان‬ ‫و گروهــی جانبــازان در حرکــت بودنــد‪ ،‬ناگهــان ســتونهایی از نظامیــان‬ ‫ال ســعود هویــدا شــد‪ .‬انــان لحظــه ای بعــد‪ ،‬بــه طــرف صفــوف حملــه‬ ‫کردنــد و بــا باطــوم بــر ســرو روی زائــران بــی گنــاه کوبیدنــد‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫ازیــک ســو ‪ ،‬و گــروه دیگــری نیــز از بــاالی پله هــا و ســاختمانها‪ ،‬ســنگ و‬ ‫اجــر‪ ،‬اهــن‪ ،‬شیشــه و بلــوک ســیمانی بــر ســر و روی مــردم می ریختنــد‪.‬‬ ‫پــس از ان‪ ،‬شــلیک گازهــای ســمی و خفــه کننــده اغــاز شــد و بــه دنبــال‬ ‫ان رگبــار گلوله هــا بــه قصــد کشــتن راهپیمایــان برائــت ازمشــرکین بــه‬ ‫ســوی انــان ســرازیر گردیــد و پیکرهــای پــاک اســمانی کــه جرمشــان اعــام‬ ‫برائــت و بیــزاری از امریــکا‪ ،‬اســرائیل و ایــادی ناپــاک انهــا بود‪،‬درخــاک‬ ‫و خــون غلتیدنــد ‪ .‬چادرهــا از ســر زنــان افتــاد‪ ،‬افــراد زیــادی بــه زیــر‬ ‫دســت و پــا لــه شــدندو عــده ای بــه وســیله گازهــای خفــه کننــده و رگبــار‬ ‫گلوله هــا‪ ،‬بــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫ایــن جنایتــکاران حتــی بــه امبوالنس هــای حامــل مجروحــان نیــز یــورش‬ ‫می بردنــد و مانــع از جم ـع اوری انــان می شــدند‪ .‬ایــن جنایــت در جمعــه‬ ‫خونیــن مکــه‪ ،‬بــه قــدری فجیــع بــود کــه بــرای مرتکبــان و بانیــان ان‪،‬‬ ‫جــز لکه هــای ننــگ ابــدی در صفحــات تاریــخ و فضاحــت و رســوایی نــزد‬ ‫ملتهــا‪ ،‬اثــری باقــی نگذاشــت‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه جانســوز‪ ،‬کــه وصــف و شــرح ان در کالم نمی گنجــد‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا قلــب مســلمانان جهــان‪ ،‬کــه دل ازادگان دنیــا را نیــز بــه درد اورد و‬ ‫همــه را در عــزا و ماتمــی بــزرگ فــرو بــرد ‪ .‬لیکــن بــه قــول امــام عزیزمــان‪،‬‬ ‫خمینــی کبیــر‪ :‬مــا در عیــن حــال کــه شــدیدا ً متاثــر و عــزادار از ایــن قتــل‬ ‫عــام بــی ســابقه امــت محمــد صلــی اللــه علیــه و الــه و پیــروان ابراهیــم‬ ‫حنیــف و عاملیــن بــه قــران کریــم گردیده ایــم ‪ ،‬ولــی خداونــد بــزرگ را‬ ‫ســپاس می گزاریــم کــه دشــمنان مــا و مخالفیــن سیاســت اســامی مــا‬ ‫را از کــم عقــان و بی خــردان قــرار داده اســت ‪ .‬چــرا کــه خودشــان هــم‬ ‫درک نمــی کننــد کــه حرکتهــای کورشــان‪ ،‬ســبب قــوت و تبلیــغ انقــاب‬ ‫و معرفــی مظلومیــت ملــت مــا گردیــده اســت و درهــر مرحل ـه ای ســبب‬ ‫ارتقــای مکتــب و کشــورمان را فراهــم کرده انــد‪» ...‬‬ ‫فاطمه داد محمدخانی‬ ‫زیباترین کاخ های جهان؛ معرفی ‪ 11‬کاخ دیدنی و مجلل از گوشه و کنار دنیا‬ ‫البتــه کــه زندگــی در زیباتریــن کاخ هــای جهــان بــرای‬ ‫همــه مــا وسوس ـه برانگیز اســت و گاهــی‪ ،‬بــه کســانی کــه‬ ‫در چنیــن مکان هایــی زندگــی می کننــد غبطــه می خوریــم‪.‬‬ ‫منتهــا دیــدن ایــن کاخ هــا هــم خالــی از لطــف نیســت و‬ ‫به خودی خــود‪ ،‬تجربــه مانــدگاری اســت‪ .‬خوشــبختانه‪،‬‬ ‫بازدیــد از ایــن کاخ هــا بــرای عمــوم ازاد اســت‪ .‬اگــر هزینــه‬ ‫ســفر و اقامــت و مــوارد دیگــر را داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــه ایــن کاخ هــا ســر بزنیــد و کلــی چیزهــای تــازه یــاد بگیرید و‬ ‫ببینیــد‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬زیباتریــن کاخ هــای جهان‬ ‫را بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد‪ .‬ســعی می کنیــم به طــور‬ ‫خالصــه بیــان کنیــم کــه هنــگام بازدیــد از هریــک از ایــن‬ ‫کاخ هــا‪ ،‬بایــد انتظــار چه چیزهایــی را داشــته باشــید‪ .‬این طور‬ ‫می توانیــد بهتــر بــر اســاس عالیقتــان تصمیم گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کاخ باکینگهام‬ ‫کاخ باکینگهــام اقامتــگاه خانــواده ســلطنتی بریتانیاســت و‬ ‫اگــر نگوییــم مشــهورترین‪ ،‬یکــی از مشــهورترین کاخ هــای‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫حتمــا می دانیــد کــه اقامتــگاه ملکــه انگلســتان و‬ ‫خانــواده اش فرق هــای اساســی بــا خانه هــای معمولــی دارد‪.‬‬ ‫اقامتــگاه متشــکل از اتاق هــا و قســمت های مختلــف اســت‬ ‫کــه هریــک کارکــردی دارنــد‪ .‬به عالوه‪ ،‬رسم ورســومات ســنتی‬ ‫رایــج در انگلســتان در ان هنــوز حفــظ می شــود و می توانیــد‬ ‫شــاهد برخــی از اینهــا باشــید‬ ‫‪ .۲‬کاخ هوا محل‪ /‬قصر بادها‬ ‫کاخ هــوا محــل یکــی دیگــر از زیباتریــن کاخ هــای‬ ‫جهــان اســت کــه در جیپــور هنــد خودنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫شن وماسـه های قرمــز و صورتی رنگــی کــه در نمــای کاخ‬ ‫بــ ه کار گرفتــه شــده اند ظاهــر فوق العــاده زیبایــی بــه‬ ‫ان می بخشــند‪.‬‬ ‫اگــر بــه اقامتگاه هــای تابســتانی عالقه مندیــد‪ ،‬حتمــا‬ ‫ســرزدن بــه قصــر بادهــا را بــه شــما توصیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫شــیوه ســاخت و طراحــی در ان به گونـه ای بــوده اســت کــه‬ ‫جــاذب بــاد باشــد؛ بنابرایــن‪ ،‬در اتاق هــای کاخ‪ ،‬همیشــه‬ ‫نســیمی مـی وزد و خنــک اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بــرای ســفر بــه‬ ‫هنــد و گشـت وگذار در ایــن کشــور دیرینــه‪ ،‬در مقایســه با‬ ‫بســیاری از مــواردی کــه معرفــی می شــوند‪ ،‬هزینه کمتری‬ ‫خواهیــد پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاخ جــال محــل‪ /‬قصــر اب هــا‪ ،‬از زیباتریــن کاخ هــای‬ ‫جهــان‬ ‫کمــی دورتــر از کاخ هــوا محــل‪ ،‬در همــان شــهر جیپــور‪ ،‬در‬ ‫میانــه دریاچــه ســان گار‪ ،‬قصــر فوق العــاده زیبــای دیگــری قــرار‬ ‫دارد کــه به نــام جــال محــل یــا قصــر اب هــا شــهره شــده اســت‪.‬‬ ‫ســفر بــه قصــر اب هــا تجربه ای نیســت کــه به ایــن زودی ها‬ ‫از یاد ببرید‪ .‬طراحی و ســاخت در ان فضایی ســوررئال گونه‬ ‫دارد‪ .‬وقتــی دریاچــه پــر از اب باشــد‪ ،‬طبقه هــای زیریــن کاخ‬ ‫کامــا در اب مســتغرق می شــوند‪ .‬قصــر اب هــا مجموعــا ‪۵‬‬ ‫طبقــه دارد و وقتــی اب دریاچــه پــر باشــد‪ ۴ ،‬طبقــه زیــر اب‬ ‫خواهنــد بود‪.‬‬ ‫ماه هــای بارانــی ســال بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد از کاخ‬ ‫جــال محــل هســتند‪ .‬ریــزش قطــرات بــاران روی ســنگ های‬ ‫شن وماســه ای قصــر‪ ،‬جلــوه خــاص و مســحورکننده ای بــه‬ ‫اشپزی‬ ‫طرز تهیه کیک ساده خانگی ‪:‬‬ ‫امــروزه اکثــر مــردم عالقــه دارنــد کیــک و شــیرینی هــای‬ ‫مختلــف را در خانــه تهیــه کننــد تــا از کیفیــت و ســامت‬ ‫ان مطمئــن باشــند و در ایــن میــان تهیــه کیــک ســاده بــرای‬ ‫عصرانــه و‪ ...‬بســیار طرفــدار دارد پــس بــا نمنــاک همراه باشــید‬ ‫تــا ســاده تریــن روش تهیــه کیــک وانیلــی ســاده را بــه شــما‬ ‫امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫مواد الزم برای پخت کیک ساده‪:‬‬ ‫نکتــه ‪:‬تمــام مــواد را بــا یــک پیمانــه انــدازه گیــری کنیــد تــا‬ ‫تناســب مــواد اولیه بهــم نریزد‪.‬‬ ‫تخم مرغ ‪ 3‬عدد‬ ‫‪ 1‬پیمانه‬ ‫شکر‬ ‫ارد گندم ‪ 2‬پیمانه‬ ‫قاشــق‬ ‫‪1‬‬ ‫وانیل‬ ‫مر با خــو ر ی‬ ‫‪ 2/1‬پیمانه‬ ‫شیر‬ ‫بکینگ پودر‪2‬‬ ‫قاشق مرباخوری‬ ‫‪ 2/1‬پیمانه‬ ‫روغن مایع‬ ‫خیلی کم‬ ‫نمک‬ ‫مرحله اول‬ ‫نمــای ان می دهــد‬ ‫‪ .۴‬کاخ همپتون کورت‬ ‫کاخ همپتــون کــورت یکــی دیگــر از زیباتریــن کاخ هــای‬ ‫جهــان اســت‪ .‬قدمــت ان بــه دودمــان تودورهــا در بریتانیــا‬ ‫برمی گــردد و زمانــی اقامتــگاه شــاه هنــری هشــتم و‬ ‫خاندانــش بــود‪.‬‬ ‫مثــل کاخ اول (کاخ باکینگهــام)‪ ،‬کاخ همپتــون کــورت نیــز‬ ‫زمانــی اقامتــگاه خانــدان ســلطنتی بــوده اســت و تماشــای‬ ‫اتاق هــا‪ ،‬اشــپزخانه ها و باغ هــای مجلــل و بــزرگ ایــن‬ ‫کاخ جلــوه دیگــری از زندگــی داخــل فضایــی محــدود را‬ ‫پیــش رویتــان می گــذارد کــه در نــوع خــود‪ ،‬ســفری تاریخــی‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر جاذبه هــای کاخ همپتــون می تــوان بــه داالن‬ ‫هزارتــوی مشــهور ان اشــاره کــرد کــه همه ســاله‪ ،‬عــده زیادی‬ ‫از گردشــگران بــرای دیــدن ان راهــی لنــدن می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاخ ورسای‪ ،‬از زیباترین کاخ های جهان‬ ‫کاخ ورســای‪ ،‬در میــان زیباتریــن کاخ هــای جهــان ‪ ،‬از ان‬ ‫حیــث اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد کــه اتفــاق تاریخــی‬ ‫مهــم و تاثیرگــذاری در ان رخ داده اســت‪ .‬ایــن کاخ باشــکوه‬ ‫اقامتــگاه خانــدان ســلطنتی فرانســه بــود؛ البتــه تــا زمانــی که‬ ‫انقــاب فرانســه و فجایــع بعــد ان رخ داد‪.‬‬ ‫قســمت ها و اتاق هــای متعــددی در کاخ ورســای‬ ‫هســتند کــه شــهره جهان انــد و همه ســاله گردشــگران‬ ‫زیادی برای دیدنشــان رهســپار فرانســه می شــوند‪ .‬شــاید‬ ‫مشــهورترین ایــن اتاق هــا ســالن اینه هــا باشــد‪ .‬دژ‪،‬‬ ‫اســطبل‪ ،‬باغ هــای مجلــل و باشــکوه‪ ،‬فواره هــای زیبــای‬ ‫اب و مــوزه تاریــخ فرانســه از دیگــر جاذبه هــای دیدنــی در‬ ‫کاخ ورســای هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کاخ سن سوسی‬ ‫کاخ سن سوســی به دســتور فردریــک بــزرگ‪ ،‬پادشــاه‬ ‫پروس ســاخته شــد‪ .‬سن سوســی از حیث زیبایی‪ ،‬شــکوه و‬ ‫عظمــت معمــاری و ســاخت‪ ،‬جدی تریــن رقیــب کاخ ورســای‬ ‫فرانســه اســت‪ .‬بســیاری ان را معــادل المانــی کاخ ورســای‬ ‫می داننــد‪.‬‬ ‫دو نکتــه راجع بــه کاخ سن سوســی ان را متمایــز‬ ‫می کننــد‪ .‬اول انکــه فضــای داخلــی کاخ و اتاق هــا‬ ‫فوق العــاده زیبــا و مجلــل اســت و از ایــن حیــث‬ ‫دسـت کمی از کاخ ورســای نــدارد‪ .‬نکتــه دیگــر بــه پارکــی‬ ‫مربــوط می شــود کــه کاخ را احاطــه می کنــد‪ .‬ایــن پــارک‪،‬‬ ‫جــدای از کاخ‪ ،‬خــود جاذبــه گردشــگری دیگــری اســت‬ ‫و کلــی مکان هــای متفــاوت بــرای ســرگرمی و گــذران‬ ‫اوقــات فراغــت در ان یافــت می شــود‪ .‬خانــه چینی هــا‪،‬‬ ‫بــاغ پرتقــال و قصــر جدیــد از ان جمله انــد‬ ‫‪ .۷‬کاخ میسور‪ ،‬از زیباترین کاخ های جهان‬ ‫در شــهری کــه از بخــت خــوب ‪ ۷‬کاخ زیبــا در خــود‬ ‫جــای داده‪ ،‬قصــری کــه بیــش از همــه چشــم نوازی‬ ‫می کنــد و گردشــگران را بــه خــود می کشــاند میســور‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کاخ اقامتــگاه خانــدان وادیــار در میســور‬ ‫هنــد بــود؛ خاندانــی کــه صدها ســال بر والیت میســور‬ ‫پادشــاهی می کردنــد‪ .‬ایــن اقامتــگاه امــروز بــه مــوزه‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫پادشــاهی و خانــدان وادیــار خیلــی قدیمــی نیســتند و‬ ‫نوادگانشــان در قــرن بیســتم زندگــی می کردنــد‪ .‬دیــدن اثــار‬ ‫باقی مانــده از چگونگــی زندگی پادشــاهانی که بــه اعصار مدرن‬ ‫نزدیــک می شــدند برایتــان جالــب و متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کاخ کنزینگتون‬ ‫کاخ کنزینگتــون‪ ،‬واقــع در لنــدن انگلیــس‪ ،‬بیشــتر از ‪۳۰۰‬‬ ‫ســال قدمــت دارد‪ .‬ایــن کاخ همان جایــی اســت کــه ملکــه‬ ‫ویکتوریــا کودک ـی اش را در ان ســپری کــرد‪.‬‬ ‫زیبایی هــا و هنــر باشــکوه معمــاری ایــن کاخ قدیمــی را‬ ‫کــه کنــار بگذاریــم‪ ،‬نکتــه دیگــری هســت کــه ان را متمایــز‬ ‫می کنــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬برخــی از دوک هــا‪ ،‬دوشــیزه ها و‬ ‫شــاهزاده های انگلیســی در ایــن کاخ زندگــی می کننــد‪ ،‬مثــل‬ ‫دوک و دوشــیزه کمبریــج‪ ،‬کیــت (‪ )Kate‬و ویلــز (‪.)Wills‬‬ ‫داشــتن گوشه چشــمی به مناســبات میان این خانواده های‬ ‫اشــرافی و ســبک زندگی شــان در نــوع خــود جالــب اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬بــا وجــود انکــه کاخ کنزینگتــون اقامتــگاه‬ ‫رســمی برخــی خانواده هــای ســلطنتی انگلیــس اســت‪،‬‬ ‫امــکان بازدیــد عمــوم از کاخ وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬شاتو دو شامبور‪ /‬کاخ شامبور‬ ‫کاخ شــامبور (چمبــورد) در دره لــوار واقــع شــده اســت کــه‬ ‫طبیعــت بکــر و قلعه هــای موجــود در ان از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری فرانســه هســتند‪ .‬ایــن کاخ زمانــی اقامتــگاه‬ ‫شــکاری شــاه فرانســیس اول بــود‪.‬‬ ‫شــایعاتی هســت مبنــی بــر انکــه لئونــاردو داوینچــی در‬ ‫کشــیدن طرح هــا و نقشــه های اولیــه بــرای ســاخت و‬ ‫معمــاری کاخ نقــش داشــته اســت‪ .‬از لحــاظ ســاخت و‬ ‫معمــاری‪ ،‬ظاهــر فوق العــاده زیبایــی دارد کــه بــه فضــای‬ ‫داخلــی اتاق هــا هــم کشــیده می شــود‪ .‬نکتــه دیگــر وجــود‬ ‫قلعــه در دامنه هــای نــوار اســت کــه خــود از جاذبه هــای‬ ‫طبیعــی فرانســه اســت و گشـت وگذار در ان خالــی از لطــف‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬کاخ پترهوف‪ ،‬از زیباترین کاخ های جهان‬ ‫پتــر کبیــر‪ ،‬پادشــاه روســیه تــزاری در پاســخ بــه لویــی‬ ‫چهاردهــم و کاخ مجللــش‪ ،‬ورســای‪ ،‬دســتور ســاخت کاخ‬ ‫پترهــوف را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫پترهــوف رقیبــی درخــور بــرای کاخ ورســای فرانســه اســت و‬ ‫از لحــاظ زیبایــی ســاخت و معمــاری دسـت کمی از ان ندارد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر وجــود قســمت های مختلــف در کاخ اســت کــه‬ ‫گشــت وگذار در ان را بیش ازپیــش شــیرین و لذت بخــش‬ ‫می کنــد‪ .‬بــاغ‪ ،‬ابشــار و فــواره‪ ،‬دژ و قلعــه‪ ،‬اینهــا از‬ ‫جاذبه هــای کاخ هســتند و در اطــراف ان گســترده شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬کاخ نوی شوان اشتاین‬ ‫کاخ نوی شوان اشــتاین‪ ،‬واقــع در باواریــا‪ ،‬المــان‪،‬‬ ‫از زیباتریــن کاخ هــای جهــان اســت و به دســتور شــاه‬ ‫لودویــگ دوم و بــه هزینــه شــخصی خــود او ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی وارد کاخ می شــوید‪ ،‬انــگار پــا بــه ســرزمین‬ ‫افســانه های رویایــی جــن و پــری گذاشــته اید‪ .‬واقعــا هم‬ ‫هــدف و ایــده اولیــه از ســاخت کاخ همیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫شــاه لودویــگ می خواســت قلعــه ای درســت کنــد کــه‬ ‫یــاداور ســبک حماســی و رمانتیــک قرون وســطا باشــد و‬ ‫تــا حــدود زیــادی بــه انچــه می خواســت دســت یافــت‪.‬‬ ‫بازدیــد از ایــن کاخ ســفری به یادماندنــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ابتــدا بــرای پــوک شــدن کیــک ان را از صافــی عبــور مــی دهیم‬ ‫و داخــل ظــرف بــزرگ مــی ریزیــم و ســپس بکینــگ پــودر را‬ ‫اضافــه مــی کنیــم و مقــداری ان را مخلــوط مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه قالــب کیــک را امــاده کنیــد و مقــداری روغــن‬ ‫کــف قالــب بریزیــد و بــه تمــام ســطوح قالــب پخــش کنیــد و‬ ‫ســپس مــواد را درون قالــب بریزیــد‪.‬‬ ‫شــکر را در ظــرف کوچــک مــی ریزیــم و ســپس روغــن را بــه‬ ‫ان اضافــه مــی کنیــم و بعــد از ان شــیر را اضافــه مــی کنیــم و‬ ‫ســپس ‪ 1‬قاشــق مرباخــوری وانیــل را افــزوده و در اخــر ‪ 3‬عــدد‬ ‫تخــم مــرغ را اضافــه مــی کنیــم و مــواد را بــه خوبــی مخلــوط‬ ‫مــی کنیم‪.‬بــرای هــم زدن مــواد هــم مــی توانیــد از یــک چنــگال‬ ‫و یــا مخلــوط کــن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫قالــب را حــدودا بــه مــدت ‪ 20‬دقیقــه درون فر در طبقه وســط‬ ‫قــرار دهیــد و وقتــی روی کیــک طالیی شــد با یک خــال دندان‬ ‫مــی توانیــد پختــه شــدن کیــک را بدیــن صــورت تســت کنیــد‪،‬‬ ‫خــال دنــدان را درون کیــک فــرو مــی بریــم اگــه مــواد کیــک‬ ‫بــه خــال دنــدان نچســبید یعنــی کیــک امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫مرحله سوم‬ ‫مقــدار خیلــی کــم نمــک رو درون مــواد خشــک مــی ریزیــم تا‬ ‫بــه پــف کــردن کیــک کمــک کند و ســپس مــواد خیــس را درون‬ ‫ظــرف بــزرگ مــی ریزیــم و بــه خوبــی مخلــوط میکنیم‪.‬وقتــی‬ ‫روی مــواد چنــد حبــاب مشــاهده کردیــد دیگــر مخلــوط نکنیــد‬ ‫کــه جلــوی پــف کــردن کیــک را مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫اگــر دوســت داشــتید کیــک مــزه نارگیــل بگیرید مقــداری پودر‬ ‫نارگیــل بــه مــواد اولیــه اضافــه کنیــد و اگــر دوســت داشــتید‬ ‫عطــر و طعــم پرتقالــی بگیــرد مقــداری پوســت پرتقــال را رنــده‬ ‫ریــز کنیــد و داخــل مــواد بریزیــد‪.‬‬ ‫مرحله پنجم‬ ‫مرحله ششم‬ ‫نکات طرز تهیه کیک ساده خانگی ‪:‬‬ ‫فــر را نیــم ســاعت قبــل از اســتفاده بــا دمــای ‪ 175‬درجــه‬ ‫روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫بعد از اینکه قالب را درون فر گذاشــتید درب فر را باز نکنید‬ ‫کــه از پــف کــردن کیک جلوگیــری می کند‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه قالــب را از فــر خــارج کردیــد حــدود ‪ 5‬دقیقــه‬ ‫کنــار بگذاریــد تــا ســرد شــود و ســپس شــروع بــه خــارج کــردن‬ ‫کیــک از قالــب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از خمیــر شــدن کیــک بعــد از خــارج کــردن‬ ‫کیــک از قالــب ســریع ان را بــرش دهیــد ‪.‬‬ ‫اگــر بــه شــیر اســتفاده شــده در کیــک عالقــه نداشــتید و یــا‬ ‫نتوانســتید تهیــه کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد بــه جــای ان از نصــف‬ ‫پیمانــه اب پرتقــال اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

روزنامه بازار کسب و کار پارس 436

شماره : 436
تاریخ : 1400/09/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

روزنامه بازار کسب و کار پارس 435

شماره : 435
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

روزنامه بازار کسب و کار پارس 434

شماره : 434
تاریخ : 1400/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

روزنامه بازار کسب و کار پارس 433

شماره : 433
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

روزنامه بازار کسب و کار پارس 432

شماره : 432
تاریخ : 1400/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

روزنامه بازار کسب و کار پارس 431

شماره : 431
تاریخ : 1400/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!