روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 348 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 348

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 348

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 348

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 06 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /28‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /17‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪348‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫جایگاه مجهول حقوق شهروندی در جامعه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫وزانه به ‪ ۱۹۰‬واحد خونی نیاز داریم‬ ‫‪3‬‬ ‫نحوه عوض کردن گلدان و خاک گلدان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تک رقمی شدن نرخ بیکاری بهارانه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تراژدی تلخ مرگ‬ ‫بزرگترین رودخانه‬ ‫شمالشرق کشور‬ ‫همسر ایده ال‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیریت؛ حلقه پنهان اب در ایران!‬ ‫نرگس رضایی‬ ‫در حــال حاضــر پنــج روز از اعتراضــات خوزســتانی هــا مــی گــذرد مطالبــه ای کــه در‬ ‫برگیرنده چند نکته درباره دور جدید این تحوالت در منطقه جنوب کشــور (خوزســتان)‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پرســون‪ -‬همــه کشــور هــا بــرای اســتفاده حداکثــری از منابــع ابــی از تمــام امکانــات خــود‬ ‫بهــره مــی برنــد بــا توجــه بــه توپوگرافــی یــا موقعیــت پولیتیکــی به میــزان قــدرت و نفوذی‬ ‫کــه مــی تواننــد‪ ،‬سیاســت هــای خــود را پیــش مــی ببرنــد و همــه ایــن موضوعــات بــا‬ ‫داشــتن یــک اســتراتژی بــه بهتریــن شــکل قابــل بهــره بــرداری اســت؛ (مدیریــت)‪.‬‬ ‫سالهاســت کشــور هــای منطقــه بــا احــداث ســد‪ ،‬بــر روی رودخانــه هــای مشــترک در‬ ‫خاورمیانــه موضــوع بحــران اب را کمــی جلوتــر بــرده انــد! شــرایط اب و هوایــی و تغییــر‬ ‫اقلیــم احتمــال بــروز جنــگ اب را در منطقــه دو چنــدان کــرده اســت!‬ ‫بــه طــور مثــال؛ ســد ایلیســو دراناتولــی ترکیــه باعــث ایجــاد بحــران در ایــران عــراق و‬ ‫ســوریه مــی شود(خشــک شــدن تــاالب هــا‪ ،‬مــرگ و میــر تعــداد زیــادی از گونــه هــای‬ ‫دریایــی‪ ،‬اجــرای سیاســت نفــت در برابــراب‪ ،‬ســیل‪ ،‬مهاجــرت هــای داخلــی و کشــورهای‬ ‫عــراق و ســوریه بــه ســمت ایــران و تشــدید پدیــده حاشــیه نشــینی ورود ریزگردهــا از‬ ‫عــراق بــه ایــران‪ ،‬تنهــا بخشــی از خطراتــی اســت کــه بــه دلیل ســاخت این ســد گریبانگیر‬ ‫کشــور ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســد ســازی بــر روی هیرمنــد در افغانســتان موجــب خشــک شــدن دریاچــه هامــون‬ ‫در ایــران شــد‪ .‬همانطورکــه ســد النهضــه در اتیوپــی کــه نمونــه روشــن ایــن موضــوع‬ ‫در ایجــاد بحــران اب در کشــورهای مصــر و ســودان شــده اســت بحرانــی کــه شــاید‬ ‫بــه جنــگ میــان ایــن کشــورها منجــر شــود‪ .‬موضــوع حــق ابــه در میــان کشــورها از‬ ‫اهمیتــی حیاتــی برخــوردار اســت سیاســتی کــه کشــورمان ایــران کمــی بایــد در مــورد‬ ‫ان جــدی تــر ورود کنــد‪ .‬کــه در ایــن دیــدگاه قصــد ورود بــه ان را نداریــم‪.‬‬ ‫در ایــران موضوعــی کــه بیشــتر از جنــگ منطقــه ای و سیاســت هــای اتخــاذی‪،‬‬ ‫اهمیــت دارد‪ ،‬بحــران مدیریــت اب در داخــل مرزهــای ایــران اســت!‬ ‫رودخانــه کارون سال هاســت دســتخوش تغییراتــی شــده اســت تغییراتــی نــه فقــط‬ ‫از روی جبــر اقلیمــی بلکــه انتقــال بــی رویــه اب از سرشــاخه هــا بــدون مطالعــات‬ ‫کارشناســی بــه فــات مرکــزی ایــران و ســد ســازی هــای بــی رویــه! کــه همــان مناطــق‬ ‫نیــز امــروز بــا بحرانــی بــرای طبقــه کشــاورزان جامعــه کــه طیــف وســیعی را از جنــوب‬ ‫تــا مرکــز ایــران تشــکیل مــی دهنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫معضــل بــی ابــی در خوزســتان علــی رغــم بمبــاران رســانه ای مدیــران مرتبــط در ایــن‬ ‫ســال هــا کــه ان را بــه خشکســالی تنهــا نســبت مــی دهنــد نیســت! موضــوع بغرنــج‬ ‫تــر و مهــم تــر در ایــن برهــه (مدیریــت) اســت‪ .‬ایــران کشــوری چهــار فصــل بــود کــه‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــا تغییــرات اقلیمــی بــه کشــوری تــک فصلــی‪ ،‬خشــک تــر و بــی‬ ‫اب تــر تبدیــل شــده اســت و ایــن مســئله را مدیــران بــه خوبــی مــی دانســتند کــه اگــر‬ ‫موضــوع را کارشناســانه تــر و دلســوزانه تــر دنبــال میکردنــد بــه اینجــا نمــی رســیدیم!‬ ‫بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و هشــدارهای موجــود برداشــت هــای بــی رویــه از‬ ‫ابخــوان هــا و ابخیــز هــا و انتقــال از سرشــاخه هــا بــه فــات مرکــزی در ابعــاد ‪6‬‬ ‫میلیــارد مترمکعــب از طریــق تونــل هایــی تحــت عنــوان تونــل گالب و پــروژه بهشــت‬ ‫ابــاد کــه در بالتکلیفــی خبــری در چنــد دوره مانــد‪ .‬یعنــی تنهــا صــرف هزینــه هــای‬ ‫هنگفــت بــدون هیــچ تعصبــی بــرای اجــرای درســت یــک برنامــه مــدون! کــه از ان هــم‬ ‫بــه عنــوان یکــی دیگــر از ســو مدیریــت هــا مــی گذریــم‪.‬‬ ‫خوزســتان فقــط دارنــده طــای ســیاه و قطــب انــرژی در ایــران نیســت بلکــه یکــی‬ ‫از شــهرهای تولیــده کننــده دو محصــول اســتراتژیک غذایــی نیشــکر و گنــدم اســت‪.‬‬ ‫اســتانی کــه بــه واســطه ایــن جغرافیــا و تولیــدات مهمــش و پایــداری کشــاورزی در‬ ‫ایــن خطــه نــه تنهــا بــرای ســاکنان خــود بلکــه بــرای تمــام ایــران حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد بــرای پایــداری کشــاورزی در خوزســتان و ســایر شــهرها اولویــت‬ ‫انتقــال اب از سرشــاخه هــا راه حــل نهایــی بــوده اســت امــا چــرا بــا شکســت مواجهــه‬ ‫شــده اســت ؟!‬ ‫از نظر کارشناسان این حوزه چندنکته حایز اهمیت است؛‬ ‫چــرا در پروســه انتقــال اب بــه نــکات زیــادی توجــه نمــی شــود و نزدیــک بــه هفتــاد‬ ‫درصــد اب بــه هــدر مــی رود و یــا برداشــت هایــی خــارج از مهندســی انتقــال اب از‬ ‫رودخانــه هــا صــورت مــی گیــرد کــه ایــن نکتــه بــاز بــه ســو مدیریــت ســرزمینی بــاز‬ ‫مــی گــردد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر‪ ،‬موضــوع کشــاورزی در ایــران اســت مســئله ای کــه بیشــترین ســهم‬ ‫ورق خشک کن چه چیزی است؟‬ ‫مصــرف اب در کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬در ســرزمینی کــه نزدیــک‬ ‫بــه پنجــاه ســال‪ ،‬شــاهد خشکســالی و تغییــرات اقلیمــی بــوده اســت‪ .‬یعنــی معضلــی‬ ‫بلنــد مــدت! امــا همچنــان کشــاورزی بــا شــرایطی کــه گفتــه شــده بیشــترین درصــد‬ ‫اشــتغال پایــدار اســت‪.‬‬ ‫ایــن مشــکل کوتــاه مدتــی نیســت کــه بشــود بــا راه حــل کوتــاه مــدت بــر دردهایــش‬ ‫مرهمــی گذاشــت‪ .‬بلکــه بایــد بــه مــرور محصــوالت اب بــر جــای خود را بــه محصوالت‬ ‫دیمــی یــا راه حــل «نکاشــت» تــا مــدت هــا در مناطــق کــم اب کشــاورزی بدهــد و‬ ‫محصــوالت گلخانــه ای جــای خــود را در میــان کشــاورزان بــاز کنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر اســتان خوزســتان بــا چالــش عظیمــی مواجــه اســت کــه مدیــران‬ ‫باالدســت ســهم بــه ســزایی در ایجــاد ایــن بحــران دســت ســاز دارنــد بحرانــی کــه‬ ‫تغییــرات اقلیمــی نقــش کمرنگــی در ان ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــر اســاس شــواهد موجــود و مصــرف بــدون مدیریــت‬ ‫موجــب شــده گلســتان کــه بعنــوان دومیــن اســتان کشــور بعــد از کرمــان رو بــه‬ ‫اســتفاده از منابــع زیرزمینــی بــرای تامیــن اب شــرب بیــاورد تــا جایــی کــه کارشناســان‬ ‫بــا بررس ـی های انجــام شــده بــر ایــن باورنــد کــه اگــر رونــد بــه همیــن صــورت ادامــه‬ ‫پیــدا کنــد دیــر یــا زود بایــد شــاهد خشکســالی و فــرو رفــت زمیــن و از دســت دادن‬ ‫منابــع زیــر زمینــی باشــیم بــاور نکردنی تــر اینکــه حتــی وضعیــت بدتــر از خوزســتان‬ ‫را در پیــش داریــم متاســفانه مســولین در ادوار گذشــته فــارق از بحــران اب‬ ‫در گلســتان توجهــی بــه ایــن موضــوع نداشــته و موجــب تهدیــد هــر روز منطقــه‬ ‫گلســتان کــه روزی منبــع طــای ســفید کشــور بــوده شــود‪.‬‬ ‫حــال در روزهــای اخیــر شــاهد شــنیده شــدن مجــوز شــیرین کــردن اب‬ ‫دریایــی خــزر بــرای مصــارف شــهروندان گلســتان هســتیم کــه ایــن موضــوع‬ ‫مدت هــا مــورد مخالفــت دوســت داران محیــط زیســت قــرار گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار ارائــه شــده نیمــی از اب شــرب روســتاهای شــرق‬ ‫گلســتان بــرای ســیراب کــردن دام و احشــام روســتاییان اســتفاده میشــود‪.‬‬ ‫مــی طلبــد کارشناســان حــوزه اب دوبــاره نگاهــی اقمــاری بــه موضــوع نداشــته باشــند‬ ‫بلکــه بــا برنامــه ریــزی دقیــق در بلنــد مــدت راهــکاری اساســی بیابنــد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫علت افسردگی بعد از تعطیالت‪،‬‬ ‫راه های پیشگیری و مقابله با ان‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫در کشور فساد راحت‬ ‫و بدون ریسک است‬ ‫یکــی از کارهــای درســتی کــه همــه نخبــگان‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‪ ،‬جریان رســانه ای‬ ‫و مســئولین می تواننــد در انجــام ان نقــش داشــته باشــند و گام اولیــه بــرای یــک‬ ‫مبــارزه دقیــق بــا فســاد اســت‪ ،‬فهــم چگونگــی فســاد و چگونگــی مبــارزه بــا فســاد‬ ‫اســت‪ .‬مــا بایــد بدانیــم کــه در کجــای ســاختار مدیریتــی‪ ،‬اداری و اقتصــادی کشــور‬ ‫تولیــد فســاد می شــود‪ ،‬بســترهای فســاد خیــز کجاســت و چگونــه می توانیــم ان هــا‬ ‫را اصــاح کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار داود گــودرزی رئیــس قــرارگاه مبــارزه بــا مفاســد‬ ‫اقتصــادی در گفتگــو با پرســون‪ ،‬در خصــوص مهم تریــن بســترهای فســادزا در‬ ‫کشــور و شــرایط مقابلــه بــا ان هــا گفــت‪ :‬شــرایط اداری و اقتصــادی کشــور مــا از‬ ‫نکاتــی رنــج می بــرد کــه جمع بنــدی ایــن نــکات فســاد کــردن را در کشــور راحــت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫گــودرزی در ادامــه تشــریح کــرد‪ :‬از انجایــی کــه در طراحــی ســاختار اداری‬ ‫و اقتصــادی کشــور امــکان تعــارض منافــع را بــه وجــود اورده ایــم و در خصــوص‬ ‫کاری کــه مدیــران و کارکنــان انجــام می دهنــد و مجوزهایــی کــه صــادر می کننــد‪،‬‬ ‫شفاف ســازی نکرده ایــم ایــن مســئله منجــر بــه رانت خواری هــا و امتیازهــای طالیــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬در مــواردی نظارت هــا در کشــور‪ ،‬نظارت هــای بهینــه نیســت و از همــه‬ ‫ظرفیت هــای خــود اســتفاده نکرده ایــم‪.‬‬ ‫از طرفــی در کشــور ضعف هایــی در قانون نویســی نیــز وجــود دارد‪ .‬مجمــوع ایــن‬ ‫مــوارد ســبب شــده اســت کــه فســاد در کشــور راحــت و ریســک ان پاییــن باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر قــرار اســت بــا فســاد مبــارزه کنیــم بایــد ایــن نــکات را بــا‬ ‫دقــت بررســی و ســاختار اداری و اقتصــادی را شفاف ســازی کنیــم‪ ،‬تعــارض منافــع‬ ‫را از بیــن ببریــم‪ ،‬نظارت هــا را بهینــه کنیــم و قانــون‪ ،‬ایین نامــه و ســاختار را اصــاح‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه همــه ایــن نــکات بــا هــم انجــام شــوند می توانیــم‬ ‫رونــد درســتی را بــرای مبــارزه بــا فســاد در کشــور شــاهد باشــیم‬ ‫رئیــس قــرارگاه مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــا اشــاره بــه این‪‎‬کــه بــرای مبــارزه بــا‬ ‫فســاد بایــد در رویکــرد و رویــه همــه ســاختارهایی کــه موظفند با فســاد مبــارزه کنند‬ ‫اصالحاتــی صــورت گیــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هــم قوانیــن مــا بایــد اصــاح شــوند و هــم‬ ‫بایــد یــک عــزم ملــی و جــدی شــکل بگیــرد و هرکــس در هــر جایــی ســهم خــود را در‬ ‫مبــارزه بــا فســاد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫داود گــودرزی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از کارهــای درســتی کــه همــه نخبــگان‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس‪ ،‬جریــان رســانه ای و مســئولین می تواننــد در انجــام ان نقــش‬ ‫داشــته باشــند و گام اولیــه بــرای یــک مبــارزه دقیــق بــا فســاد اســت‪ ،‬فهــم چگونگــی‬ ‫فســاد و چگونگــی مبــارزه بــا فســاد اســت‪ .‬مــا بایــد بدانیــم کــه در کجــای ســاختار‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬اداری و اقتصــادی کشــور تولیــد فســاد می شــود‪ ،‬بســترهای فســاد خیــز‬ ‫کجاســت و چگونــه می توانیــم ان هــا را اصــاح کنیــم‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمت طال در روزچهار شنبه ‪05‬‬ ‫مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,870,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 10,807,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 107,010,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 109,780,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 58,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 36,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪348‬‬ ‫اب‬ ‫دام ها نیمی از اب‬ ‫اشامیدنی روستاییان‬ ‫را مصرف می کنند‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کاللــه در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان از چالش هــای ایــن حــوزه اســتفاده از اب شــرب‬ ‫برای مصارف دامی در شهرســتان اســت و گفت‪ :‬مناطق‬ ‫روســتایی ‪ ۵۰‬درصد اب اشــامیدنی را برای ســیراب کردن‬ ‫دام هــا مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجتبی مصطفی لــو در این‬ ‫خصــوص اظهارداشــت بــا گــرم شــدن هــوا و خشــک شــدن‬ ‫چشــمه های فصلــی بســیاری از عشــایر و روســتاییان‬ ‫دام هــای خــود را بــه مناطــق روســتایی از جمله ‪ ۲‬روســتای‬ ‫«یلــی بــدراق» و «تمــر قــره قــوزی» در بخــش مرکــزی‬ ‫ایــن شهرســتان می اوردنــد و بخــش زیــادی از اب شــرب‬ ‫روســتاها را بــه مصــرف دام هــا می رســانند‪.‬‬ ‫وی حــدود ‪ ۲۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه اب مــورد نیــاز مناطــق‬ ‫روســتایی کاللــه را اعــام کــرد و افــزود‪ :‬میانگیــن مصــرف‬ ‫اب شــرب هــر فــرد روســتایی ایــن شهرســتان ‪ ۲۲۰‬لیتــر‬ ‫در شــبانه روز اســت کــه بــه ســبب مصــارف غیرشــرب از‬ ‫جملــه مصــارف دامــی ایــن رقــم بــرای هــر فــرد بــه ‪۴۴۰‬‬ ‫لیتــر معــادل ‪ ۲‬برابــر اســتاندارد مــورد نظــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫مصطفــی لــو بــا بیــان اینکــه اب شــرب ‪ ۱۱۲‬روســتای کاللــه‬ ‫بــا ‪ ۱۸‬هــزار مشــترک از طریــق هفــت مجتمــع ابرســانی‬ ‫تامیــن می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه خشــک شــدن‬ ‫چشــمه ها و کاهــش حجــم ذخیــره برخــی از مجتمع هــای‬ ‫ابرســانی ایــن شهرســتان از جملــه توحیــد‪ ،‬حفــر یــک حلقه‬ ‫چــاه نیمــه عمیــق بــا اعتبــار ‪ ۲‬میلیــارد ریــال در روســتای‬ ‫خوجه لــر بــا دبــی اســتحصالی پنــج لیتــر برثانیه بــرای جبران‬ ‫کمبــود اب شــرب مــردم ایــن روســتا طــی روزهــای گذشــته‬ ‫اغــاز شــده و تــا پایــان مردادمــاه جــاری وارد مــدار می شــود‪.‬‬ ‫وی خواســتار برنامه ریــزی مدیــران شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای و جهادکشــاورزی بــرای تامیــن اب مــورد نیــاز‬ ‫دام هــا شــد کــه بــه گفتــه مدیــر جهادکشــاورزی کاللــه‬ ‫هــم اکنــون حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار راس دام ســبک و ســنگین‬ ‫در ایــن شهرســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کاللــه همچنیــن مجتمــع زاو‬ ‫را بزرگتریــن مجتمــع ابرســانی ایــن شهرســتان با پوشــش‬ ‫دهــی ‪ ۴۷‬روســتا و شــهر فراغــی دانســت و گفــت‪ :‬منبــع‬ ‫اصلــی تامیــن اب ایــن مجتمــع‪ ،‬چشــمه ای بــه همین نام‬ ‫و تعــدادی چــاه در مســیر خــط انتقــال اســت‪.‬‬ ‫مصطفی لــو افزود‪:‬هــم اکنــون بــه ســبب خشکســالی‬ ‫شــدید و افــت ‪۷۰‬درصــدی دبــی اســتحصالی چشــمه زاو‪،‬‬ ‫تامیــن اب روســتاهای زیــر پوشــش ایــن مجتمــع با مشــکل‬ ‫مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجــوز حفــر ‪ ۲‬حلقــه چــاه عمیــق هر کدام‬ ‫بــا ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار در مســیر مجتمــع زاو بــه شــهر‬ ‫فراغــی از اداره امــور منابــع اب شهرســتان اخــذ شــده و بــا‬ ‫تخصیــص بودجــه اســتانی در مــاه جــاری عملیــات حفــر‬ ‫انهــا اغــاز و در مــدت ســه تــا ‪ ۶‬ماهه تکمیــل و برای اتصال‬ ‫بــه شــبکه اب ایــن مجتمــع وارد مــدار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کاللــه ادامــه داد‪ :‬بــا وارد مــدار‬ ‫شــدن ایــن ‪ ۲‬حلقــه چــاه حــدود ‪ ۳۰‬لیتــر بــر ثانیــه بــه دبی‬ ‫اســتحصالی مجتمــع زاو افــزوده می شــود و بخــش زیادی‬ ‫از مشــکل کمبــود اب شــرب مــردم ســاکن در مناطــق‬ ‫روســتایی ایــن شهرســتان برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هفتــه گذشــته یــک حلقــه چــاه جدیــد‬ ‫نیمــه عمیــق بــا دبــی اســتحصالی هفــت لیتــر بــر ثانیــه در‬ ‫روســتای دهنــه کاللــه بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه مصطفــی لــو‪ ،‬در ‪ ۹‬روســتای کاللــه کــه‬ ‫در مناطــق کوهســتانی واقــع هســتند بــه دلیــل نبــود‬ ‫تاسیســات ابی‪ ،‬اب شــرب مورد نیاز مردم این روســتاها‬ ‫بــه صــورت ســیار بــا پنــج دســتگاه تانکــر تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کاللــه مجمــوع نیاز اب ُ‬ ‫شــرب‬ ‫مــردم مناطــق شــهری و روســتایی ایــن شهرســتان در‬ ‫پیــک مصــرف را ‪ ۳۸۰‬لیتــر بــر ثانیــه اعــام کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫دبــی اســتحصالی از منابــع ابــی این شهرســتان هم اینک‬ ‫حــدود ‪ ۳۵۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه در ‪۲‬‬ ‫نقطــه شــهری و ‪ ۱۲۰‬روســتا ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫توسعه کشاورزی و تخریب‬ ‫تدریجی نیزارها‬ ‫رهاســازی فاضــاب هــای صنعتــی و خانگــی بــه داخــل‬ ‫رودخانــه از یــک ســو و ورود ســموم و کودهــای شــیمیایی‬ ‫اراضــی حاشــیه بــه داخــل رودخانــه اتــرک و ســایر رودخانــه‬ ‫هــای اســتان ســبب الــوده شــدن اب و خــاک و تخریــب‬ ‫نیزارهــا و اولنــگ زارهــا و نابــودی ایــن اکوسیســتم شــد‪.‬‬ ‫تراژدی تلخ مرگ بزرگترین رودخانه شمالشرق کشور‬ ‫رودخانــه اتــرک بــا ‪ ۵۳۵‬کیلومتــر مســافت‪،‬‬ ‫پنجمین رودخانه بلند کشــور محســوب می شــود‬ ‫که ســر راه ســه اســتان خراســان رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫شــمالی و گلســتان قــرار دارد و ایــن روزهــا بــه‬ ‫دلیــل خشکســالی و ســرازیر شــدن فاضالب هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬خانگــی و ســموم کشــاورزی بــه داخــل‬ ‫ان نفســش بــه شــماره افتــاد‪.‬‬ ‫بررســی های میدانــی خبرنــگاران رســانه ها‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه عــدم تحقــق حــق ابــه مصوب‬ ‫بــرای ایــن منبــع بــزرگ اب ســطحی از ســوی‬ ‫شــرکت های اب منطقــه ای اســتان های خراســان‬ ‫رضوی‪ ،‬شــمالی و گلســتان و برداشــت بی رویه از‬ ‫اب ایــن رودخانــه بــرای مصارف کشــاورزی نه تنها‬ ‫انــدک امیــد بــرای احیــاء را بــه یــاس مبــدل کــرد که‬ ‫زیســت ابزیــان موجــود در ایــن منبــع اب ســطحی‬ ‫را در جلــوی دیــدگان مســووالن وقــت در معــرض‬ ‫خطــر نابــودی شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــاهد عینــی تهدیــد جــدی در معــرض نابــودی‬ ‫قــرار گرفتــن زندگــی ابزیــان در رودخانــه اتــرک را‬ ‫می تــوان بــه تلــف شــدن ده هــا قطعــه ماهــی‬ ‫در محــدوده روســتای اخلــی دنــگل شهرســتان‬ ‫بجنــورد بیــان کــرد کــه مــاه گذشــته رخ داد و بــا‬ ‫وجــود اطــاع رســانی رســانه هــا‪ ،‬تاکنــون هیــچ‬ ‫اقــدام عملــی بــرای جلوگیــری از تکــرار این حادثه‬ ‫انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از مســیر اصلــی‬ ‫رودخانــه اتــرک در حــوزه اســتحفاظی خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد کــه حــق ابــه ان طبــق گــزارش‬ ‫رســمی حــدود ‪ ۱۱‬میلیــون مترمکعــب در ســال‬ ‫اســت که بنا به اظهار یکی از مســووالن شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای ایــن اســتان بســته بــه میــزان‬ ‫بارندگی ســاالنه این حقابه از ســوی این شــرکت‬ ‫لحــاظ مــی شــود کــه بــه نظــر مــی رســد تعلــل‬ ‫اســتان های دیگــر در ارایــه حقابــه ایــن رودخانــه‬ ‫بــه دلیــل خشکســالی شــدید موجــب شــد تــا در‬ ‫صــورت واگــذاری تمــام حقابــه از ســوی شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای خراســان شــمالی نمی توانــد‬ ‫تاثیــر چندانــی در احیــاء و یــا جلوگیــری از مــرگ‬ ‫تدریجــی ایــن رودخانــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مرگ تدریجی اترک جلو چشم کارگروه احیاء‬ ‫اگرچــه در ســال گذشــته کارگــروه احیــاء رودخانــه‬ ‫اتــرک بــا اب و تــاب هــای زیــادی در خراســان‬ ‫شــمالی کــه حــدود نیمــی از مســافت ایــن رودخانــه‬ ‫در حــوزه ســرزمینی ان قــرار دارد‪ ،‬تشــکیل شــد‬ ‫امــا نــه تنهــا مصوبــات ایــن کارگــروه کــه شــامل‬ ‫تخصیــص حقابــه‪ ،‬برخــورد با فاضالب هــای خانگی‬ ‫و صنعتــی و ازاد ســازی حریــم ایــن رودخانــه از‬ ‫ســوی دســتگاه های مســوول اجرایــی نشــد کــه‬ ‫خــود کارگــروه نیــز زودتــر از ایــن رودخانــه بــه مــرگ‬ ‫تدریجــی دچــار شــد و پــس از برگــزاری ‪ ۲‬نشســت‬ ‫بــا کارگــروه دیگــری تحــت عنــوان ســازگاری بــا کــم‬ ‫ابــی اســتان ادغــام شــد تــا دیگــر صدایــی از ان برای‬ ‫احیــاء ایــن رودخانــه شــنیده نشــود‪.‬‬ ‫ریزگرد اولین اسیب مرگ رودخانه اترک‬ ‫کارشناســان منابــع ابــی در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی می گوینــد رودخانــه اتــرک محــل تغذیــه‬ ‫ســه تــاالب االگل‪ ،‬امــاگل و اجــی گل در اســتان‬ ‫گلســتان در نزدیکــی دریــای خــزر محســوب‬ ‫می شــود کــه خشــک شــدن رودخانــه اتــرک‬ ‫می توانــد محــل ایــن تاالب هــا را بــه کانــون‬ ‫الودگــی زیســت محیطــی و ریزگردهــا مبــدل‬ ‫کنــد کــه چندیــن اســتان دیگــر کشــور از جملــه‬ ‫مازنــدران و ســمنان را نیــز درگیــر ایــن ریزگردهــا‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رهاسازی فاضالب و عدم ارایه حق ابه مشکل‬ ‫اول و اخر‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی رهاســازی فاضــاب‬ ‫هــای خانگــی‪ ،‬صنعتــی و ورود ســموم کشــاورزی‬ ‫را مهمتریــن مشــکل رودخانــه اتــرک اعــام کــرد‬ ‫و اظهارداشــت ‪ :‬بایــد بــرای جلوگیــری از الودگــی‬ ‫رودخانــه تمــام عوامــل الودگی اعم از ورود ســموم‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فاضالب خانگی و صنعتی جمع اوری‬ ‫و بــا عوامــل ان نیــز برخــورد شــود و ایــن کار از‬ ‫دغدغــه هــای محیطزیســت محســوب می شــود‪.‬‬ ‫حســین هراتــی عــدم تخصیــص حــق ابه از ســدها‬ ‫را از دیگر مشــکالت زیســت محیطی رودخانه اترک‬ ‫اعــام کــرد و افــزود ‪ :‬در ســال های خشکســالی‬ ‫شــرکت هــای اب منطقــه ای ( خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی و گلســتان) نســبت بــه ارایــه حــق‬ ‫ابــه رودخانــه هــا از جملــه اتــرک تعلــل مــی کننــد و‬ ‫ایــن رویــه مشــکالت را ‪ ۲‬چنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس محیط طبیعــی اداره کل حفاظت محیط ‬ ‫ن شــمالی هــم گفــت‪ :‬ســهم‬ ‫زیســت خراســا ‬ ‫رودخانــه از حقابــه ‪ ۱۰‬درصــد از میــزان دبــی ان‬ ‫اســت و بــا وجــود ایــن کــه دســتورالعمل قانونــی‬ ‫ان بــرای دســتگاههای متولــی وجــود دارد تاکنون‬ ‫در عمــل ایــن دســتورالعمل اجرایــی نشــد و انهــا‬ ‫زیــر بــار ایــن برنامــه حقابــه نمــی رونــد‪.‬‬ ‫اســکندر گردمــردی بــا بیــان اینکــه کــم ابــی و‬ ‫خشکســالی و اختصــاص نیافتــن حــق ابــه ســبب‬ ‫شــده تا اکنون رودخانه مجال حیات نداشــته باشــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اختصــاص نیافتــن حــق ابــه ســبب‬ ‫بــروز مشــکالت بــرای زیســتمندان می شــود‪ ،‬اکنــون‬ ‫رودخانــه اتــرک در مناطقــی همچــون محــدوده‬ ‫روســتای اخلــی دنــگل‪ ،‬کامــا خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬رودخانــه اتــرک بــه عنــوان‬ ‫تنهــا منبــع اب شــیرین شــمال شــرق کشــور در‬ ‫حالــی در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد کــه تامیــن‬ ‫اب ‪ ۸۰۰‬پارچــه روســتا و ابــادی و چنــد شــهر‬ ‫در مســیر از ایــن رودخانــه تامیــن مــی شــود کــه‬ ‫هــر گونــه اســیب جــدی بــه اتــرک زندگــی ایــن‬ ‫روســتاییان و شهرنشــینان حاشــیه نیــز تحــت‬ ‫شــعاع قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۰‬درصدی میزان ابدهی رودخانه ها‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی در بــاره الودگی رود‬ ‫اتــرک گفــت‪ :‬بــر اســاس قانــون توزیــع عادالنــه‬ ‫اب‪ ،‬الــوده کــردن منابــع اب ممنــوع اســت البتــه‬ ‫نظــارت و برخــورد بــا تخلــف هــا توســط محیــط‬ ‫زیســت انجــام مــی شــود امــا ایــن شــرکت هــم‬ ‫نظــارت هــای خــود را دارد‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه اظهــار داشــت‪ :‬الودگــی هــای‬ ‫فاضــاب صنعتــی و الودگــی شــیمایی‪ ،‬دو‬ ‫پتانســیل بــرای منابــع ابــی در اســتان بــه شــمار‬ ‫مــی رود مــا تــاش داریــم تــا پیشــگیری الزم در‬ ‫ایــن بــاره انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پتانســیل الودگــی شــیمیایی‬ ‫در دشــت مانــه و ســملقان اســت و بــه واســطه‬ ‫وســعت کشــاورزی ایــن شهرســتان و اســتفاده‬ ‫کشــاورزان از ســموم و کودهای شــیمیایی زمینه‬ ‫الودگــی منابــع اب وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی دربــاره تاثیــر‬ ‫خشکســالی در رودخانــه اتــرک اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش ‪ ۴۱‬درصــدی میــزان بارندگــی‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر رودخانــه هــای‬ ‫اســتان دچــار کاهــش ابدهــی شــده اســت بــه‬ ‫طــوری کــه در بررســی هــای انجــام شــده میــزان‬ ‫اورد رودخانــه هــای منتهــی بــه ســدهای اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش داشــته و ابدهــی‬ ‫چشــمه هــا حــدود ‪ ۴۰‬درصــد کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از نگرانــی و مشــکالت ایــن‬ ‫رودخانــه رهاســازی فاضــاب انســانی و پســاب‬ ‫شــیمیایی کارخانــه‪ ،‬برداشــت بــی رویــه بــرای‬ ‫مصــرف کشــاورزی و کاهــش ابدهــی بــه علــت‬ ‫خشکســالی اســت بــه لحــاظ کمی کاهــش ابدهی‬ ‫رودخانــه باعــث کاهــش ســهم حقابــه بــران و‬ ‫وقــوع خشکســالی در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬نارضایتــی‬ ‫عمومــی و افزایــش تنــش هــای اجتماعــی و بعضــا‬ ‫منجــر بــه کاهــش ســطح مخــازن ســدهای تامیــن‬ ‫کننــده اب شــرب اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کاهش میزان‬ ‫ابدهــی رودخانــه منجــر بــه کاهش خودپاالیــی رود‬ ‫و افزایــش غلظــت مواداالینــده و ایجــاد مخاطــرات‬ ‫زیســت محیطــی و کاهــش حــق ابــه زیســت‬ ‫محیطــی و جریــان پایــدار رودخانــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره حــق ابــه زیســت محیطــی رودخانــه‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی اب‪،‬‬ ‫حقابــه زیســت محیطــی رودخانــه اتــرک و در‬ ‫کل حــوزه ابریــز اتــرک و بــه صــورت کلــی در ســه‬ ‫اســتانی کــه رودخانــه از ان عبــور مــی کنــد یعنــی‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬خراســان شــمالی و گلســتان‬ ‫مشــخص شــده اســت بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیــت تاثیــر ســدهای ســاخته شــده بــر پاییــن‬ ‫دســت‪ ،‬حقابــه زیســت محیطــی رودخانــه هــای‬ ‫پایــاب ســدهای اســتان بــه میــزان حــدود ‪۱۱‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در ســال تعییــن شــده کــه‬ ‫ایــن شــرکت بنــا بــه شــرایط بارندگــی هــر ســال‬ ‫نســبت بــه رهــا ســازی ایــن حجــم اب از ســدها‬ ‫اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫توسعه کشاورزی و تخریب تدریجی نیزارها‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد هیدروژئومرفولــوژی‬ ‫خراســان شــمالی هم رهاســازی فاضالب انســانی‬ ‫و صنعتــی را از دغدغــه هــا بــرای ایــن منبــع ابــی‬ ‫مهــم اســتان عنــوان کــرد و در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫رهاســازی فاضــاب هــای صنعتــی و خانگــی‬ ‫بــه داخــل رودخانــه از یــک ســو و ورود ســموم و‬ ‫کودهــای شــیمیایی اراضــی حاشــیه بــه داخــل‬ ‫رودخانــه اتــرک و ســایر رودخانــه هــای اســتان‬ ‫ســبب الــوده شــدن اب و خــاک و تخریــب نیزارهــا‬ ‫و اولنــگ زارهــا و نابــودی ایــن اکوسیســتم شــد‪.‬‬ ‫هوشــمند گفــت‪ :‬انجــام مطالعــات علمــی و‬ ‫دقیــق و ارائــه برنامــه حفــظ و حراســت‪ ،‬احیــا‬ ‫و بهــره بــرداری صحیــح از ایــن پدیــده هــای‬ ‫طبیعــی یــک ضــرورت اســت و چنانچــه ایــن‬ ‫مهــم انجــام نشــود در اینــده ای نــه چنــدان دور‬ ‫شــاهد تخریــب و انهــدام کامل این زیســتگاه ها‬ ‫خواهیــم بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫کاربردهای نوشابه در زندگی روزمره‬ ‫شــاید شــما نیــز نوشــابه را به دلیــل مضــرات فراوانــش از ســبد‬ ‫خریدتــان حــذف کــرده باشــید؛ ولــی کاربــرد نوشــابه فقــط نوشــیدن همــراه غــذا نیســت!‬ ‫نوشــابه اســتفاده های فراوانــی دارد‪ ،‬از رفــع بــوی بــد لبــاس تــا شست وشــوی ظــروف و‬ ‫پاک کــردن زنگ زدگــی فلزات‪.‬ادامــه شــماره ‪347‬‬ ‫‪ .۱۱‬تمیزکردن و شستن ظروف‬ ‫نوشــابه بــرای پاک کــردن لکه هــای چربــی و ازبین بــردن لکه هــای غــذای روی تابــه و‬ ‫قابلمــه فوق العــاده اســت‪ .‬نوشــابه را در تابــه یــا قابلمــه ســوخته بریزیــد و ان را روی‬ ‫شــعله گــرم کنیــد‪ .‬حــدود نیــم ســاعت نوشــابه را روی شــعله قــرار دهیــد و ســپس ان را‬ ‫از روی شــعله برداریــد‪ .‬بــرای پاک کــردن لکه هــای ســخت‪ ،‬از اســکاج یــا ابــر شست وشــو‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای غذاهــای چســبیده ای ماننــد برنــج یــا ماکارونــی‪ ،‬کــه به راحتــی جــدا نمی شــوند‪،‬‬ ‫یــا تمیزکــردن ســینی فــر نیــز می توانیــد از همیــن روش اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه نبایــد‬ ‫ســینی فــر را روی شــعله قــرار دهیــد‪ .‬ابتــدا نوشــابه را در قابلم ـه ای گــرم کنیــد و پــس‬ ‫از ســابیدن ســینی فــر‪ ،‬نوشــابه داغ را داخــل ان بریزیــد و ســپس ســینی را بــا اب و‬ ‫مایــع ظرف شــویی بشــویید‪.‬‬ ‫بــرای تمیزکــردن غذاهــای ســوخته داخــل ظــروف نیــز می توانیــد از نوشــابه اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬مقــداری نوشــابه را داخــل ظــرف بریزیــد و بگذاریــد چنــد دقیقــه بمانــد‪ .‬مــواد‬ ‫شــیمیایی موجــود در نوشــابه‪ ،‬دوده و ســوختگی را شــل می کنــد و بــا ســابیدن ظــرف‪،‬‬ ‫به راحتــی می توانیــد دوبــاره ان را تمیــز و درخشــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬پاک کردن ظروف مسی سیاه شده‬ ‫نوشــابه در برطرف کــردن ســیاهی و کــدری ظــروف مســی قدیمــی مؤثــر اســت‪ .‬اســید‬ ‫موجــود در نوشــابه بــه حل شــدن لکه هــای روی فلــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬محوکردن رنگ مو‬ ‫اگــر پــس از رنگ کــردن مــو موهایتــان تیــره شــده اســت و می خواهیــد انهــا را روشــن‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد از نوشــابه معمولــی یــا رژیمــی اســتفاده کنیــد‪ .‬اب کشــی موهــا بــا‬ ‫نوشــابه به ســرعت رنــگ مــو را کم رنــگ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬کاربرد نوشابه برای درمان خانگی شپش سر‬ ‫درمــان معمــول شــپش ســر خریــد شــامپوی ضدشــپش و شــانه کردن موهــا بــا شــانه‬ ‫مخصــوص اســت‪ .‬بســته بــه شــدت ایــن مشــکل‪ ،‬درمان هایــی خانگــی نیــز وجــود دارنــد‬ ‫کــه در مبــارزه بــا شــپش مؤثرنــد‪ .‬یکــی از ایــن درمان هــا‪ ،‬اســتفاده از نوشــابه بــرای‬ ‫ازبین بــردن شــپش ها و تخــم شپش هاســت‪ .‬ابتــدا موهــای خــود را بشــویید و ســپس‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ ۲‬لیتــر نوشــابه‪ ،‬انهــا را کامــا خیــس کنیــد‪ .‬موهــا را بــا کاله دوش‬ ‫بپوشــانید و بگذاریــد کــه تــا صبــح خشــک شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫اضافــه شــدن ‪ 27‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع تامیــن شــرب شهرســتان هــای ازادشــهر و رامیــان در مــرداد مــاه‬ ‫🔸مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا اتمــام حفــر و تجهیــز دو حلقــه چــاه ‪ 27 ،‬لیتــر بــر ثانیــه بــه منابــع‬ ‫تامیــن شهرســتان ازادشــهر اضافــه مــی شــود 🔸ســید محســن حســینی مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان در بازدیــد‬ ‫از طــرح هــای ابرســانی شهرســتان هــای ازادشــهر و رامیــان اظهــار کــرد‪ :‬تجهیــز چــاه شــماره ‪ 3‬طــرح ابرســانی بــه ازادشــهر‬ ‫توســط شــرکت اب منطقه ای اســتان انجام شــده و بزودی با اتمام برق رســانی ان تحویل شــرکت ابفا شــده و وارد شــبکه‬ ‫شــرب مــی شــود‪....‬‬ ‫افزایش منابع‬ ‫اب شرب شرق‬ ‫گلستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪1400‬‬ ‫از دیــدگاه جامعــه شناســی بهــره گیــری افــراد‬ ‫از امکانــات زندگــی اعــم از فرهنگــی‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫رفاهی‪ ،‬تفریحی و مشــارکت در تعیین سرنوشــت‬ ‫سیاســی و شــهری ازجملــه اساســی تریــن حقــوق‬ ‫شــهروندی افــراد بــه شــمار مــی رود‪.‬ایــن جامعــه‬ ‫شــناس همچنیــن تاریخچــه حقــوق شــهروندی را‬ ‫بــه زمــان ظهــور دیــن اســام نســبت داد و گفــت‪:‬‬ ‫در واقــع حقــوق شــهروندی از زمــان ظهــور اســام‬ ‫بــا تعهــدی کــه بــا رعایــت حقــوق دیگــران‪ ،‬شــناخت‬ ‫مســئولیت و اختیــارات هــر فــرد در شــهری کــه‬ ‫زندگــی مــی کند‪ ،‬وجود داشــته اســت‪ ،‬مفهوم پیدا‬ ‫کــرد بطوریکــه کمــک بــه ابادانــی شــهر‪ ،‬نگهــداری‬ ‫امکانــات طبیعــی‪ ،‬مراقبــت امکاکــن عمومــی از‬ ‫نــگاه اســام بــه عنــوان حقــوق شــهروندی افــراد‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‬ ‫تخصیص اعتبار یکصد‬ ‫میلیارد ریالی برای بهسازی‬ ‫روستاهای تاریخی گلستان‬ ‫جایگاه مجهول حقوق شهروندی در جامعه‬ ‫زینب خلیلی‬ ‫حقــوق شــهروندی را می تــوان بــه مجموعه قواعد‬ ‫حاکــم بــر روابــط اشــخاص در جامعــه ی شــهری‬ ‫تعریــف نمــود‪ .‬حقوق شــهروندی جز حقــوق ذاتی‬ ‫و فطــری انســان ها اســت‪ .‬همچنیــن ایــن حقــوق‬ ‫ل انتقــال و تجزیه ناپذیــر اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫غیــر قاب ـ ‬ ‫صــورت کــه عناصــر ان الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‬ ‫حقــوق شــهروندی بــه افــرادی تعلــق می یابــد‬ ‫کــه “تابعیــت” یــک کشــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد افــزود کــه حقــوق شــهروندی‪،‬‬ ‫بــه تابعــان یــک کشــور فــارغ از رنــگ‪ ،‬قومیــت‪،‬‬ ‫نــژاد‪ ،‬دیــن و طبقه شــان تعلــق می یابــد‪.‬‬ ‫چنانچــه در کشــور مــا‪ ،‬مســلمان بــودن شــرط‬ ‫برخــورداری از حقــوق شــهروندی نیســت‪ .‬در‬ ‫واقــع ایــن حقــوق‪ ،‬رنــگ و بویــی ملــی بــه خــود‬ ‫گرفتــه و بــه صفــات گفتــه شــده ارتباطــی ندارنــد‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی امیــزه ای از همــه‬ ‫نســل های حقــوق بشــر اســت کــه بــا‬ ‫پیشــرفت جوامــع و تحــول زندگــی انســان ها‬ ‫رخ داده و امــروزه نمــادی بــرای ســنجش‬ ‫میــزان مدنیــت کشــورها محســوب می شــود‬ ‫حقــوق شــهروندی از جملــه حــق حیــات‪ ،‬ســامت‬ ‫و کیفیــت زندگــی‪ ،‬ازادی و امنیــت‪ ،‬مشــارکت در‬ ‫تعییــن سرنوشــت‪ ،‬اداره شایســته امــور کشــور‪،‬‬ ‫دسترســی بــه اطالعــات‪ ،‬برخــورداری از فضــای‬ ‫مجــازی امــن و باکیفیــت‪ ،‬حفــظ حریــم خصوصی‪،‬‬ ‫تابعیــت‪ ،‬اقامــت و ازادی رفت وامــد‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫درامــد‪ ،‬تشــکیل خانــواده‪ ،‬دادخواهــی عادالنــه‪،‬‬ ‫حــق مســکن و مالکیــت‪ ،‬رفــاه و تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬محیط زیســت ســالم و صلــح و‬ ‫امنیــت تنهــا بخشــی از حقــوق شــهروندی اســت‬ ‫کــه هــر دولتــی مکلــف بــه احقــاق انهــا بــرای همــه‬ ‫شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫شــرح حقــوق شــهروندی در نظــام اداری‬ ‫عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫‪.1‬حــق برخــورداری از اِعمــال بیطرفانــه قوانیــن‬ ‫و مقــررات‬ ‫‪.2‬حــق مصــون بــودن از تبعیــض در نظــام‬ ‫هــا‪ ،‬فرایندهــا و تصمیمــات اداری‬ ‫‪.3‬حــق دسترســی اســان و ســریع بــه خدمــات‬ ‫اداری‬ ‫‪.4‬حــق حفــظ و رعایــت حریــم خصوصــی همــه‬ ‫افراد‬ ‫‪.5‬حــق اگاهــی بــه موقــع از تصمیمــات و‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪348‬‬ ‫فرایندهــای اداری و دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫مــورد نیــاز‬ ‫‪.6‬حــق اظهارنظــر ازاد و ارائــه پیشــنهاد‬ ‫در مــورد تصمیمــات و فرایندهــای اداری‬ ‫‪.7‬حــق اشــخاص توانخــواه در برخــورداری‬ ‫کامــل و ســریع از امتیــازات خــاص قانونــی‬ ‫‪.8‬حــق رســیدگی بــه موقــع و منصفانــه بــه‬ ‫شــکایات و اعتراضــات‬ ‫‪.9‬حــق جبــران خســارات وارده در اثــر مقصــر‬ ‫بــودن دســتگاه هــای اجرایــی و کارکنــان ان‬ ‫میــزان حقــوق شــهروندی در شــهروندان‬ ‫گلســتان‪ ،‬پایین تــر از حــد متوســط اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی‬ ‫میــزان‬ ‫بیــن‬ ‫همچنیــن‬ ‫شــهروندان از حقــوق شــهروندی بــر‬ ‫اســاس قومیــت‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬منطقــه‬ ‫ســکونت و رده ســنی تفــاوت خاصــی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بایــد بیــان کــرد کــه حقــوق بشــر اســامی را بایــد‬ ‫در چارچــوب اموزه هــای دینــی و اســتخراج از منابع‬ ‫اســامی مشــاهده کــرد و لــذا‪ ،‬ایــن جامعیــت‬ ‫همه جانبــه قانــون اساســی و حقــوق اســامی را‬ ‫بایــد بــه ایــن جهــت دانســت کــه ایــن حقــوق بــر‬ ‫امــده از اندیشــه اســامی اســت‪.‬‬ ‫یــک جامعــه شــناس خشــونت و پرخاشــگری‬ ‫را از مهــم تریــن عــوارض اجتماعــی عــدم‬ ‫رعایــت حقــوق شــهروندی در جامعــه دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬عــدم توجــه جــدی بــه حقــوق‬ ‫شــهروندی افــراد باعــث افزایــش میــزان‬ ‫خشــونت و پرخاشــگری در شــهر شــده کــه‬ ‫در نتیجــه ان امنیــت روانــی شــهرواندان بــه‬ ‫مخاطــره و چالــش کشــیده مــی شــود چــرا کــه‬ ‫وقتــی یــک شــهروند تصــور کنــد کــه دیگــران‬ ‫بــه دنبــال پایمــال نمــودن حقــوق انهــا هســتند‬ ‫دائمــا بــا اضطــراب‪ ،‬اســترس و عــدم احســاس‬ ‫امنیــت در شــهر زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی از دیدگاه یک جامعه شناس‬ ‫حقــوق شــهروندی از دیــدگاه جامعــه شناســی‬ ‫عنــی برخــورداری از تمامــی امتیــازات مدنــی‬ ‫و شهرنشــینی کــه هــر کســی بــا زندگــی در‬ ‫محــدوده شــهری زیــر پوشــش ان قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬تعریــف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬از دیــدگاه جامعــه‬ ‫شناســی بهــره گیــری افــراد از امکانــات زندگــی‬ ‫اعــم از فرهنگــی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬رفاهــی‪ ،‬تفریحــی‬ ‫و مشــارکت در تعییــن سرنوشــت سیاســی‬ ‫و شــهری ازجملــه اساســی تریــن حقــوق‬ ‫شــهروندی افــراد بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن جامعــه شــناس همچنیــن تاریخچــه‬ ‫حقــوق شــهروندی را بــه زمــان ظهــور دیــن‬ ‫اســام نســبت داد و گفــت‪ :‬در واقــع حقــوق‬ ‫شــهروندی از زمــان ظهــور اســام بــا تعهــدی‬ ‫کــه بــا رعایــت حقــوق دیگــران‪ ،‬شــناخت‬ ‫مســئولیت و اختیــارات هــر فــرد در شــهری کــه‬ ‫زندگــی مــی کنــد‪ ،‬وجــود داشــته اســت‪ ،‬مفهــوم‬ ‫پیــدا کــرد بطوریکــه کمــک بــه ابادانــی شــهر‪،‬‬ ‫نگهــداری امکانــات طبیعــی‪ ،‬مراقبــت امکاکــن‬ ‫عمومــی از نــگاه اســام بــه عنــوان حقــوق‬ ‫شــهروندی افــراد پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی از دیدگاه یک حقوق دان‬ ‫یــک وکیــل پایــه یــک دادگســتری بــا بیــان‬ ‫اینکــه قانــون مســئولیت هــای مدنــی در‬ ‫ایــران بایــد بازنگــری شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر چــه‬ ‫برخــی قوانیــن مربــوط بــه حقــوق شــهروندی‬ ‫نظیــر قانــون مســئولیت هــای مدنــی در ایــران‬ ‫قدیمــی و در ســال ‪ ۱۳۳۹‬تدویــن شــده و تــا‬ ‫کنــون هیــچ بازنگــری در ان صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت امــا مشــکلی کــه در حــال حاضــر در‬ ‫زمینــه حقــوق شــهروندی بــا ان مواجه هســتیم‬ ‫ایــن اســت کــه همیــن قوانیــن در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده نیــز اجــرا نمــی شــود و بطوریکــه بســیاری‬ ‫از مــردم جامعــه مــا بــه حقــوق شــهروندی خــود‬ ‫اشــنا نیســتند‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی از دیدگاه روانشناس بالینی‬ ‫یــک روانشــناس بالینــی حقــوق شــهروندی‬ ‫را از اساســی تریــن و ابتدایــی تریــن حقــوق‬ ‫افــراد در هــر جامعــه ای دانســت و گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫در جامعــه ای قانونــی مــدون و جامــع وجــود‬ ‫داشــته باشــد کــه در ان حقــوق افــراد بــه‬ ‫عنــوان یــک شــهروند جــدی تلقــی شــود کمتــر‬ ‫شــاهد انواعــی از خشــونت هــا بخصــوص‬ ‫خشــونت هــای کالمــی و فیزیکــی در ســطح‬ ‫اجتمــاع خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫کــم کاری رســانه هــا در جهــت اشــنایی‬ ‫شــهروندان بــا حقــوق شــان‬ ‫یــک کارشــناس امــور رســانه‪ ،‬رســانه هــا را‬ ‫یکــی از مهــم تریــن و قــوی تریــن ابــزار هــای‬ ‫تحــول فکــر و اندیشــه در هــر جامعــه دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬تغییــرات تاریخــی رویکــرد رســانه‬ ‫هــا‪ ،‬بیانگــر ایــن اســت کــه اندیشــه‪ ،‬تفکــر و‬ ‫اگاهــی بســیاری از افــراد در جامعــه هنــوز‬ ‫وابســته بــه ایــن ابزارهــای ارتباطــی و اطالعاتــی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن اگــر شــهروندان یــک جامعــه‬ ‫ای‪ ،‬هنــوز از حقــوق خــود بــی اطــاع هســتند‬ ‫بیانگــر ایــن اســت کــه رســانه هــا در رســالت‬ ‫اموزشــی خــود کوتاهــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫در واقــع شــناخت افــراد یــک جامعــه از‬ ‫حقــوق شــهروندی خــود‪ ،‬ترقیــب انهــا بــه‬ ‫پذیــرش و انجــام انــواع مســئولیت های مدنــی‬ ‫و مشــارکت در امــور سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و غیــره‪ ،‬از جملــه چالــش مهــم پیــش روی‬ ‫سیســتم های سیاســی در جوامــع در حــال‬ ‫توســعه اســت‪ .‬مطمئنــا ســازمان های مردمــی‪،‬‬ ‫رســانه ها‪ ،‬صــدا و ســیما و تبلیغــات مــی‬ ‫تواننــد بــا امــوزش حقــوق شــهروندی‪ ،‬نقــش‬ ‫به ســزایی را در افزایــش اگاهــی افــراد جامعــه‬ ‫از حقــوق خــود ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫یــک اســتاد حــوزه و دانشــگاه؛ بــی قانونــی‪،‬‬ ‫عوامــل اجتماعــی و خانوادگــی را ســه عامــل‬ ‫مهــم عــدم رعایــت حقــوق شــهروندی در‬ ‫جامعــه مــا برشــمرد و گفــت‪ :‬اگــر چــه ایــن‬ ‫عوامــل مــی توانــد در زیــر پــا گذاشــتن حقــوق‬ ‫انســان هــا و عــدم تکریــم انهــا نقــش داشــته‬ ‫باشــد امــا در صورتــی کــه افــراد بــه اصــول‬ ‫و امــوزه هــای دینــی خــود پایبنــد باشــند بــه‬ ‫هیــچ عنــوان بــه خــود اجــازه نمــی دهنــد‬ ‫کــه بــا رفتــار خــود عــزت و ابــروی دیگــران را‬ ‫خدشــه دار کننــد‪.‬‬ ‫با توجه به مطالبی که در باال گفته شده و چیزی‬ ‫که در جامعه ما شــاهدش هســتیم شــهروندان‬ ‫ایرانــی تقریبــا اطالعاتــی از حقــوق شــهروندی‬ ‫خــود ندارنــد باتوجــه بــه فرهنــگ غنــی و پربــاری‬ ‫کــه جامعــه ایرانــی از ان برخــوردار اســت امیــد‬ ‫مــی رود کــه کرامــت انســانی همــه شــهروندان‬ ‫ایــن مــرز و بــوم حفــظ شــود و همــه شــهروندان‬ ‫در جایــگاه واقعــی خــود قــرار بگیرند و مســئولین‬ ‫در زمــان مختلــف پاســخگوی مطالبــات‬ ‫شــهروندان ایرانــی باشــند‪.‬‬ ‫چگونه گلدان های قدیمی را تعویض کنیم؟‬ ‫بیشــتر انــواع گل و گیــاه اپارتمانــی و خانگــی تــا ســال های ســال در همــان گلدانــی کــه هســتند‪،‬‬ ‫بــدون نیــاز بــه عــوض کــردن گلــدان یــا خــاک ان‪ ،‬دوام می اورنــد؛ امــا باالخــره ریشـه ها به قــدری‬ ‫رشــد می کننــد و فضــا اشــغال می کننــد کــه به مــرور شــاهد «درهم پیچیدگــی ریشــه» خواهیــم‬ ‫بود‪..‬ادامــه شــماره ‪347‬‬ ‫‪ .۱‬یک الی دو روز قبل از جابجایی درون گلدان اب بریزید‬ ‫قبــل از اینکــه بخواهیــد گل و یــا گیاهاتــان را از یــک گلــدان بــه گلــدان بزرگ تــر انتقــال دهیــد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بــه مــدت یــک الــی دو روز گلدان تــان را بــه خوبــی ابیــاری کنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫می شــود کــه گیاهاتــان اب کافــی را جــذب کــرده باشــد و ایــن عمــل از شــوکه شــدن انــان‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬همچیــن رطوبــت زیــاد در گلــدان عمــل جداســازی گل هــا را راحت تــر می کنــد‬ ‫و اســیب کمتــری بــه ان هــا وارد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با احتیاط گل تان را از گلدان جدا کنید‬ ‫در هنــگام جابجایــی گل از گلــدان دقــت کنیــد کــه بــه ریشــه و تنه اصلی ان اســیبی وارد نشــود‪.‬‬ ‫بهتــر اســت بــا اســتفاده از یــک بیلچــه خــاک کنــاره گلــدان را شــل کنیــد‪ ،‬ســپس بــه ارامــی ان‬ ‫را بــه همــراه خــاک گلــدان قدیــم وارد گلــدان جدیــد کنیــد‪ .‬البتــه بــا تــکان دادن گیــاه می توانیــد‬ ‫خــاک را از ریشـه ها جــدا کنیــد و در انتهــا مقــداری خــاک بــه همــراه مــواد مغــذی بــه گلــدان جدیــد‬ ‫اضافــه کنیــد و گیاه تــان را درونــش قــرار دهیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید که قبــل از جداســازی‪ ،‬خاک‬ ‫گلــدان بــه انــدازه کافــی مرطــوب باشــد تــا در هنــگام جــدا کــرد بــا مقاومــت گیــاه بــرای جــدا شــدن‬ ‫از گلــدان قدیــم روبــرو نشــوید‪ ،‬در صــورت مقاومــت گیــاه بــرای جدا شــدن‪ ،‬ســعی کنیــد به مقدار‬ ‫کافــی اب درون ان بریــزد تــا خــاک ان شــل شــود‪ .‬اگــر می بینیــد گیاهتــان بیــش از انــدازه ریشــه‬ ‫دارد‪ ،‬می توانیــد بــا اســتفاده از قیچــی باغبانــی و یــا یــک چاقــوی تیــز ریش ـه های اضافــی را کــه‬ ‫معمــوال بــه صــورت افشــان هســتند را ببریــد‪ .‬البتــه توجــه داشــته باشــید کــه بــه ریشــه اصلــی‬ ‫گیــاه اســیبی وارد نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پاکسازی ریشه های قدیمی و بیمار‬ ‫وقتــی کــه کــه گل و یــا گیاه تــان را از گلــدان قدیمــی جــدا می کنیــد‪ ،‬معمــوال بــا یــک تــکان ســاده‬ ‫خــاک از ریشـه ها جــدا می شــود‪ .‬در ایــن هنــگام می توانیــد ریشـه های شکســته‪ ،‬کهنــه و احیانــا‬ ‫بیمــار را از گیــاه خــود جــدا کنیــد‪ .‬در ضمــن ریش ـه های کــه بــه هــم پیچیــده اســت را ببریــد تــا‬ ‫گیاهاتــان بتوانــد ریشـه های جدیــد در گلــدان جدیــد ایجــاد کنــد‪ .‬ایــن کار باعــث قوی تــر شــدن‬ ‫گیــاه می شــود و همچنیــن بــه ان کمــک می کنــد تــا بــا رشــد ریشـه های جدیــد در خــاک گلــدان‬ ‫جدیــد‪ ،‬ســازگاری بیشــتری بــا ان پیــدا کنــد‪ .‬ســعی کنیــد تــا ‪ ۲/۳‬ریش ـه های اضافــی و بــه هــم‬ ‫پیچیــده را ببریــد تــا گیــاه راحت تــر بتوانــد درون خــاک جدیــد مســتقر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شستن گلدان جدید پیش از بارگذاری گل جدید در ان‬ ‫وقتــی کــه می خواهیــد گل تــان را درون یــک گلــدان جدیــد قــرار دهیــد‪ ،‬ســعی کنیــد پیــش از این‬ ‫کار گلــدان را بــا اب گــرم خــوب بشــویید‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود کــه اگــر الودگــی و یــا بیمــاری‬ ‫قارچــی در گلــدان باشــد‪ ،‬بــه وســیله شستشــو بــا اب گــرم نابــود شــود‪ .‬در ضمــن انــدازه ان را نیــز‬ ‫تقریبــا دو برابــر گلــدان قدیمــی خــود انتخــاب کنیــد تــا چنــد ســال نیــازی بــه تغییــر دوبــاره گلــدان‬ ‫بــرای گل و یــا گیاه تــان نباشــد‪ .‬هــر چقــدر تعــداد جابجایــی گل از یــک گلــدان بــه گلــدان دیگــر‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬احتمــال خشــک شــدن و اســیب دیــدن ان نیــز بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفت که‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از منابــع‬ ‫ملــی بــرای اجــرای طرح هــای بهســازی بافــت بــا ارزش در ‪۱۳‬‬ ‫روســتای تاریخــی ایــن اســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی اظهار داشــت که اعتبارات تخصیصی‬ ‫امســال نســبت بــه ســال قبــل کــه تنهــا ‪ ۳۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــود‪ ،‬حــدود ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬سال گذشته از محل اعتبارات تخصیصی‪،‬‬ ‫مرحله نخســت بافت با ارزش روســتاهای ساســنگ و قلعه‬ ‫قافه مینودشــت‪ ،‬پاقلعه رامیان‪ ،‬شــاهکوه ســفلی گرگان و‬ ‫بنفــش تپه بندرگز بهســازی شــد‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬بــا اعتبــارات امســال عــاوه بــر اجــرای‬ ‫مرحلــه دوم و تکمیلــی بهســازی بافــت روســتاهای اشــاره‬ ‫شــده‪ ،‬بهســازی بافــت روســتاهای سرچشــمه گالیکــش‪،‬‬ ‫زریــن گل و االزمــن علــی ابــاد کتــول‪ ،‬گچــی ســو بــاال کاللــه‪،‬‬ ‫کوه میان ازادشــهر‪ ،‬رادکان و خرم اباد کردکوی و جعفراباد‬ ‫گــرگان نیــز انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان ادامه داد‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫طــرح بهســازی بافــت بــا ارزش روســتاهای تاریخــی اســتان‬ ‫بــه زودی بــا توزیــع اعتبــار شهرســتانی اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح بــا هــدف حفــظ میــراث‬ ‫گذشتگان و نگهداری از بافت تاریخی و کالبدی روستاها و به ‬ ‫منظــور شناســاندن ایــن میــراث ارزشــمند به دوســتداران میراث‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی و اینــدگان و بهبــود زندگــی اهالی روســتاها‬ ‫توســط بنیــاد مســکن انقــاب اســامی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬تهیــه و تصویــب طرح بهســازی بافت بــا ارزش‬ ‫بــرای یــک روســتا براســاس شــاخص های کالبــدی (قدمــت)‪،‬‬ ‫زیســت ‪ -‬محیطــی (جــذب گردشــگر)‪ ،‬اقتصــادی (تولیــد‬ ‫محصــول خــاص) و فرهنگــی اجتماعــی (اداب و رســوم‪ ،‬زادگاه‬ ‫یــا محــل زندگــی و ارامــگاه شــخصیت های نــام اور و نیــز محــل‬ ‫وقــوع اتفاقــات فرهنگــی و اجتماعــی مهــم) بــا هــدف اصلــی‬ ‫حفــظ و احیــای دوبــاره زندگــی و کالبــد روســتا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬زیــر مجموعه هــای ایــن هــدف اصلــی نیــز‬ ‫حفاظت و مرمت بافت و کالبد روســتا‪ ،‬ســاماندهی هســته‬ ‫کهــن و حفــظ و احیــای ارزش فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬کالبــدی ‪-‬‬ ‫فضایــی و معمــاری روســتا و نیــز معرفــی روســتا در ســطح‬ ‫ملــی و جهانــی جهــت توســعه و رونــق گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان تصریــح کــرد کــه طــرح‬ ‫بهســازی بافــت بــا ارزش روســتا در کمیتــه فنــی متشــکل‬ ‫از نماینــدگان مشــاور‪ ،‬دفتــر مرکــزی بنیــاد مســکن‪ ،‬وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‪ ،‬ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی و شــورای اســامی روســتا (بنــا بــر‬ ‫ضــرورت موضــوع) در تهــران مــورد بررســی و تصویــب نهایــی‬ ‫قــرار می گیــرد و ســپس مــدارک و نقشــه های مصــوب بــه‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان ابــاغ مــی شــود تــا‬ ‫طــرح ان براســاس اعتبــار تخصیصــی عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش بنیــاد مســکن انقالب اســامی گلســتان ‪۹۶۷‬‬ ‫روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار در ایــن اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال‬ ‫‪ ۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۴۷‬درصــد ان در مناطــق روســتایی زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد گلســتان مبتنــی بــر کشــاورزی و روســتامحور‬ ‫اســت هرچنــد دارای مزیــت هــای دیگــر اقتصــادی نظیــر‬ ‫گردشــگری و صنایــع تبدیلــی هــم هســت امــا ســهم ان به‬ ‫دلیــل فقــدان زیرســاخت هــای الزم در درامــد ســرانه مردم‬ ‫منطقــه انــدک اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 06‬مرداد بجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 23‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد شمال با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 30‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪348‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫اغاز بارگیری کاال‬ ‫از خط عریض ریلی‬ ‫اینچه برون‬ ‫«تبعات اجتماعی و امنیتی‬ ‫یک اقدام قانونی !»‬ ‫دبیــر اجرایــی اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع ‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گــرگان‬ ‫گفــت کــه فراینــد بارگیــری کاال از خــط عریــض ریلــی اینچه بــرون‬ ‫گنبــدکاووس بــا صــادرات ســیمان بــه ترکمنســتان از امــروز دوشــنبه‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هوشــنگ فندرســکی اظهــار داشــت ‪:‬‬ ‫اتصــال خــط عریــض ریلــی ‪ ۲‬کشــور ایــران و ترکمنســتان در نقطــه‬ ‫صفــر مــرزی اینچــه بــرون گلســتان عــاوه بــر افزایــش مبــادالت ریلــی‬ ‫و حــذف هزینــه هــای تعویــض بــوژی‪ ،‬موجــب توســعه ســرمایه گذاری‬ ‫در گلســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫نخســتین قطــار بــاری ایــن خــط عریــض هفتــه جــاری بــه صــورت‬ ‫بعــد از گذشــت ســی و شــش روز از انتخابــات شــورای‬ ‫اســامی شــهر و روســتا‪ ،‬هیئــت نظــارت بــر ایــن‬ ‫انتخابــات‪ ،‬نتیجــه حاصــل از ایــن انتخابــات در دو‬ ‫روســتای ییالقــی شهرســتان علی ابادکتــول و تعــدادی‬ ‫از نامزدهــای دو شــهر را باطــل اعــام کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام قانونــی در شــرایطی به وقوع پیوســته که ‪،‬‬ ‫تقریبــا ًدو هفتــه تــا شــروع دولــت جدیــد بافــی مانــده و‬ ‫چندی قبل دو دهیار از این ســه روســتا اســتعفا داده و‬ ‫عمــا ایــن روســتاها هیــچ متولــی و سرپرســتی ندارند ‪.‬‬ ‫در شــهرهای یادشــده نیــز بــا ابطــال انتخابــات و باطــل‬ ‫شــدن ارای چنــد تــن از برگزیــدگان عمــا شــورای‬ ‫اســامی شــهر از حــد نصــاب خــارج شــده و از حیــض‬ ‫انتفــاع خــارج مــی شــوند ‪.‬‬ ‫هرچنــد نگارنــده شــدیدا ًمعتقــد و حتــی پیگیر اجــرای «‬ ‫مُــر ّ قانــون » در انتخابــات هــای مختلــف بــوده و شــاهد‬ ‫بودیــم کــه بــا چشــم پوشــی بــر برخی خطاهای انســانی و‬ ‫عبــور از قانــون برخــی از نامزدهــای انتخابــات‪ ،‬چــه بالئــی‬ ‫بــر ســر کشــور ‪ ،‬اســتان و شهرســتان امــده اســت‪.‬‬ ‫ولیکــن بنابــر دالیلــی کــه بــه ان خواهیــم پرداخــت ‪ ،‬ایــن‬ ‫حجــم از ابطــال نــه تنهــا ســودمند نیســت بلکــه تبعــات‬ ‫شــدید انتظامــی _ امنیتــی فراوانــی خواهــد داشــت ‪:‬‬ ‫‪ _۱‬بدلیــل عملکــرد ضعیفــی کــه دولــت تدبیــر و امیــد !‬ ‫در طول هشــت ســال داشــت ‪ ،‬گرانی ‪ ،‬بیکاری ‪ ،‬فشــار‬ ‫اقتصــادی ‪ ،‬خالــی شــدن ســفره مــردم ‪ ،‬مشــکالتی‬ ‫ماننــد مســکن ‪ ،‬ازدواج و غیــره انگیــزه هــای مــردم بــرای‬ ‫حضــور در انتخابــات را بــه شــدت تقلیــل داده بــود و‬ ‫بیــم ان مــی رفــت کــه شــرکت کننــدگان در انتخابــات به‬ ‫شــدت کاهــش یافتــه و ان چیــزی کــه از ان انتظــار مــی‬ ‫رفــت محقــق نشــود ‪.‬‬ ‫بنابرایــن تصمیــم بــر ان گرفتــه شــده بود کــه انتخابات‬ ‫شــورای اســامی شــهر نیــز همزمــان بــا انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری برگــزار شــود تــا فرصتــی بــرای حضــور‬ ‫همــه جانبــه مــردم در انتخابــات فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫نامــزد هــای ایــن انتخابــات نیــز بــر همیــن اســاس بــه‬ ‫رغــم شــرایط ســخت کرونــا اقــدام بــه تبلیــغ در فضــای‬ ‫مجــازی و واقعــی کــرده و بــه همیــن دلیــل انتخابــات‬ ‫پرشــوری را شــاهد بودیــم ‪ .‬البتــه در ایــن بیــن شــاهد‬ ‫تخلفاتــی نیــز بودیــم کــه گزارشــات ان به شــورای محترم‬ ‫نگهبــان رســیده و منجــر بــا ایــن اقــدام قانونــی ( ابطــال‬ ‫نتیجــه انتخابــات شــورای اســامی شــهر ) بودیــم‪.‬‬ ‫‪ _۲‬همگــی مــی دانیــم کــه قوانیــن انتخابــات دارای‬ ‫نواقصــی هســت از جملــه ایــن کــه «انتخابــات شــورای‬ ‫اســامی شــهر مــی توانــد بــا مســئولیت هیئــت‬ ‫اجرایــی و بــدون دخالــت هیئــت نظــارت برگــزار شــود »‬ ‫چنانچــه دوره قبــل انتخابــات شــورای شــهر شهرســتان‬ ‫هیئــت نظــارت دخالــت چندانــی نداشــت ( در تاییــد‬ ‫صالحیت هــا و ‪) ...‬و رونــد برگــزاری بــا مســئولیت‬ ‫هیئــت اجرایــی برگــزار گردیــد‪ .‬و ایــن شــل و ســفت‬ ‫برخــورد کــردن هــا موجــب تغییــر ذائقــه مــردم و دســت‬ ‫انــدرکاران گردیــده و اکنــون کــه بناســت مــر قانــون اجــرا‬ ‫شــود بــا چالــش مواجهیــم ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬خــلا مســئوالن اجرایــی در روســتاهای ییالقــی‬ ‫کــه در روزهــای تابســتان مملــو از جمعیــت اســت ‪ ،‬در‬ ‫صــورت بــروز هرگونــه مســئله طبیعــی و یــا اجتماعــی‬ ‫فاجعــه امیــز خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪ _۴‬ابطــال انتخابــات و بــه تبــع ان تکــرار انتخابــات در‬ ‫چندمــاه اینــده ایــن خــلا مســئوالن اجرایــی را بیشــتر نمــود‬ ‫داده و باعــث بــی سرپرســت مانــدن ایــن روســتاها و‬ ‫شــهرهای ابطــال شــده را بدنبــال خواهــد داشــت کــه قطعــا‬ ‫تبعــات ان فراگیــر تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انجام نخستین نمونه برداری بیوپسی کبد‬ ‫فــوق تخصــص گــوارش بخــش اندوســکوپی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی گفت‪ :‬برای نخســتین بار در اســتان‪ ،‬از‬ ‫کبــد نــوزاد ســه ماهــه مبتــا بــه کلســتاز نــوزادی بــه روش ســوزنی‪،‬‬ ‫نمونــه بــرداری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬دکتــر هــادی خرســند زاک در ایــن‬ ‫ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نــوزاد ســه ماهــه دختر بــا و وزن ‪ ۴‬کیلو‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬گــرم‪ ،‬کوچکتریــن بیمــار در اســتان بــود کــه به روش ســوزنی‬ ‫بیوپســی کبــد نمونــه بــرداری شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۲‬کــودک دیگــر نیــز‬ ‫در اســتان بــه روش بیوپســی نمونــه بــرداری شــدند که مــورد اول یک‬ ‫دختــر حــدود ‪ ۶‬ســاله و مــورد دوم یــک دختــر حــدود ســه ســاله بــود‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص گــوارش و کبــد کــودکان افــزود‪ :‬در خراســان‬ ‫شــمالی بــرای بزرگســاالن دیوپســی انجــام مــی شــد ولــی امکانــات‬ ‫ایــن روش بــرای کــودکان در اســتان وجــود نداشــت بــه همیــن‬ ‫دلیــل بیمــاران بــه خــارج از اســتان منتقــل مــی شــدند کــه‬ ‫خوشــبختانه بــا تــاش هــا و پیگیــری هــای انجــام شــده از ســوی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬بیمارســتان امــام علــی‬ ‫(ع) بــرای بیوپســی کــودکان‪ ،‬تجهیــز و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بیوپســی یــا نمونــه بــرداری از کبــد یکــی از دقیــق تریــن روشــهای‬ ‫بررســی اســیب هــای موجــود در کبــد مــی باشــد کــه کاربــرد زیــادی‬ ‫در مشــخص کــردن میــزان التهــاب کبــد و فیبــروز دارد‪.‬‬ ‫وخامت حال ‪ ۵۸‬بیمار کرونایی‬ ‫هواشناسی هشدار داد‬ ‫م پزشــکی و خدمــات درمانــی گلســتان بــا‬ ‫رییــس دانشــگاه علــو ‬ ‫اشــاره بــه رونــد تنــد و افزایشــی شــیوع کرونــا در ایــن اســتان گفــت‬ ‫کــه تعــداد بیمــاران بســتری شــده در مراکــز درمانی اســتان به هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۹‬نفــر رســیده کــه حــال ‪ ۵۸‬بیمــار وخیــم اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار به نقل از روابط عمومی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضل اظهــار داشــت‪ :‬تعداد‬ ‫بیمــاران کرونایــی امــروز اســتان در مقایســه بــا دیــروز ‪ ۶۵‬نفــر‬ ‫بیشــتر شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه روزانــه حــدود هــزار بیمــار کرونایی بــه صورت‬ ‫ســرپایی بــا دریافــت امپــول‪ ،‬ســرم و قرص هــای مربوطــه‪ ،‬ویزیــت‬ ‫و دوران نقاهــت را در منــزل ســپری می کننــد گفــت کــه بــا توجــه‬ ‫بــه امــار بســتری در بیمارســتان و تعــداد افــرادی کــه بــا دریافــت‬ ‫دارو بــه منــزل می رونــد‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬گلســتانی در حــال‬ ‫حاضــر مبتــا بــه کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫فاضــل اضافــه کــرد‪ :‬میــزان بســتری روزانــه بیمــاران کرونایــی در‬ ‫اســتان بــه طــور متوســط ‪ ۳۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬همــه ‪ ۱۴‬شهرســتان گلســتان در وضعیــت‬ ‫قرمــز و فوق قرمــز شــیوع کرونــا قــرار دارنــد کــه بنــا بــه تصمیــم و‬ ‫مصوبــات اخریــن جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬تمــام‬ ‫شــیوه نامه ها و پروتکل هــای بهداشــتی از قبیــل محدودیــت‬ ‫حضــور کارکنــان در محــل کار و همچنیــن محدودیت هــای شــغلی‬ ‫‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در اســتان بایــد اجــرا شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان نســبت بــه ابگرفتگــی معابــر و‬ ‫وقــوع ســیالب و کاهــش ‪ ۱۰‬درجـه ای دمــا بــا اشــاره بــه نفوذ ســامانه‬ ‫پرفشــار از ســمت اروپا و تقویت جریانات مرطوب و خنک شــمالی‬ ‫بــه ایــن اســتان در گلســتان هشــدار داد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس تحلیــل الگوهــای‬ ‫هواشناســی از صبح امروز تا پایان روز جمعه برای اســمان اســتان‬ ‫بــارش تابســتانی پیــش بینــی مــی شــود که ایــن پدیده جــوی همراه‬ ‫بــا رگبــار و رعــد و بــرق‪ ،‬وزش شــدید بــاد‪ ،‬کاهــش محســوس دمــا و‬ ‫در برخــی نقــاط از جملــه مناطــق کوهســتانی بــارش تگــرگ اســت‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی کــرد کــه ایــن بــارش هــا در برخــی مناطــق‬ ‫گلســتان همــراه بــا ســیالب بــوده و ســبب ابگرفتگــی معابــر و‬ ‫خیابــان هــا شــود‪.‬‬ ‫وی از دســتگاه های اجرایــی و امدادرســان گلســتان از جملــه‬ ‫هــال احمــر خواســت بــرای مقابلــه بــا تبعــات ایــن ســیالب‬ ‫احتمالــی امــاده باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر کل هواشناســی گلســتان گفــت‪ :‬ناپایــداری جــوی تــا پایــان‬ ‫روز جمعــه در اســتان ادامــه دارد و الزم اســت شــهروندان در ایــن‬ ‫مــدت از اســکان در حاشــیه رودخانــه و مســیل هــا و صعــود بــه‬ ‫ارتفاعــات خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫داداشــی همچنیــن اظهــار داشــت کــه وزش بــاد شــدید در‬ ‫مــدت زمــان فعالیــت ایــن ســامانه دریــای خــزر را مــواج و‬ ‫متالطــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫لغو امتحان ‪ ۴۴۰‬سواداموز شیروانی‬ ‫رییــس اداره ســواداموزی شــیروان گفــت‪ :‬بــه علــت شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا امســال در امتحانــات ‪ ۴۴۰‬نفــر از ثبــت‬ ‫نام کننــدگان دوره ســواداموزی ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫شــرکت نکردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سیدحســن باقــرزاده در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ ۵۰۰ :‬ســواداموز دوره ســواداموزی بــرای‬ ‫شــرکت در کالس هــا ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫فقط ‪ ۱۰۰‬نفر در ازمون شــرکت کردند و همچنین در دوره انتقال‬ ‫از ‪ ۲۶۰‬نفــر ‪ ۲۴۰‬نفــر و در دوره تحکیــم نیــز از ‪ ۱۸۰‬نفــر ‪ ۱۶۰‬نفــر در‬ ‫ازمــون شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امتحانــات دوره انتقــال و تحکیــم کــه پایــان‬ ‫خــرداد و تیرمــاه برگــزار شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن در صورتــی‬ ‫اســت کــه در حــوزه هــای برگــزاری امتحانــات از قبــل تمامــی‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت و ماســک‪ ،‬دســتکش و محلــول‬ ‫ضدعفونــی در نظــر گرفتــه شــده بــود و جــای هیــچ گونــه تــرس و‬ ‫نگرانــی وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫باقــرزاده اضافــه کــرد‪ :‬هــر کالس ســواداموزی شــامل ‪۱۰‬نفــر‬ ‫اســت کــه از مجمــوع کل ‪ ۲۶‬کالس درس در دوره انتقــال‪۱۰ ،‬‬ ‫کالس در شــهر و مابقــی در روســتاها بــود و ‪ ۸۵‬امــوزش دهنــده‬ ‫همــکاری بــا ایــن اداره همــکاری داشــتند‪.‬‬ ‫رییس اداره ســواداموزی شــیروان گفت‪ :‬از مجموع کل شــرکت‬ ‫کننــدگان در ازمــون دوره انتقــال و تحکیــم ‪ ۱۰۰‬درصــد خانــم هــا و‬ ‫دوره ســواداموزی ‪ ۹۰‬درصــد خانــم و مابقــی اقــا بودنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪۱۵۷‬هــزار نفــر‪ ،‬دومیــن شهرســتان‬ ‫پرجمعیــت خراســان شــمالی اســت کــه طبــق سرشــماری ســال‬ ‫‪ ۶ ،۹۵‬هــزار و ‪ ۴۵‬بی ســواد دارد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اینچــه بــرون افتتــاح شــد و از میانــه اســفند مــاه پارســال نیــز بــا‬ ‫حــل مشــکل تــردد واگن هــای تجــاری ایــران بــر روی ریــل عریــض‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬خط اهــن ایــران از طریــق مــرز اینچه بــرون گلســتان‬ ‫بــه شــاهراه ریلــی اســیای میانــه متصــل گردیــد‪.‬‬ ‫اکنــون خــط ریلــی بندرترکمــن کــه بــه منطقــه مــرزی اینچــه بــرون‬ ‫اســتان گلســتان و ترکمنســتان متصــل اســت بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب مــی توانــد نقــش موثــری در مبــادالت ریلی‬ ‫کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازمایشــی از ترکمنســتان وارد ایســتگاه اینچــه‬ ‫بــرون شــد‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد مدیــرکل راه اهــن شــمال‬ ‫شــرق ‪ ۲‬مســتقر در گلســتان اجــرای ایــن طــرح را‬ ‫ســراغاز تســریع و تســهیل مبادالت حوزه ریلی با‬ ‫کشــورهای ‪ CIS‬و ایجــاد اشــتغال و توســعه پایــدار‬ ‫و شــکوفایی اقتصادی اســتان دانســت و گفت‪:‬در‬ ‫روزهــای اینــده تبــادل کاال از طریــق ایــن خــط‬ ‫عریــض ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫طــول اتصــال خــط عریــض ایران به ترکمنســتان در‬ ‫مجمــوع حــدود هشــت کیلومتــر اســت که ‪ ۲‬کشــور‬ ‫بــرای ســاخت ان چهــار میلیــون دالر هزینــه کردند‪.‬‬ ‫خــط ریلــی اینچــه بــرون بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب مــی توانــد بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از مبــادالت ریلــی ایــران بــا کشــورهای مشــترک المنافــع را‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫منطقــه مــرزی اینچــه بــرون بــا بهــره منــدی از زیرســاخت های‬ ‫ریلــی‪ ،‬گمرکــی و پایانــه ای در ‪ ۸۰‬کیلومتــری شــمال شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس واقــع اســت‪.‬‬ ‫خــط اهــن ایــران (اینچــه بــرون) ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان ســال‬ ‫‪ ۹۳‬بــا حضــور روســای جمهــوری ســه کشــور در نقطــه صفــر مــرزی‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪۱۳۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۵۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۴۶‬تقاضــای خانــم الهــام ســلمانی دنگالنــی بــه شناســنامه ‪ ۲۶۸۷۸‬وکــد ملــی ‪۲۱۲۰۲۶۸۴۹۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد زمــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شده اســت بمســاحت ‪۳۰۸‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۳۷۱‬فرعــی از ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای محمــد فیــوج بــه متقاضــی دارد ‪.‬لذابه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف‪۷۲۷۹‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪۱۴۰۰/4/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰ /5/6:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صاحبان محترم امالک اجاری و اشخاص حقوقی‬ ‫اخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫مرکز ارتباط مردمی ‪1526 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 85‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫طوفــان هــاب تونــدری وزش بــاد در جنــوب غــرب بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر ســاعتاحتمال‬ ‫بــارش بــاران ‪٪۷۰‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ثبت قرارداد ‪ ۹‬بازیکن تیم‬ ‫والیبال لیگ برتری شهرداری‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــهرداری گنبــدکاووس‬ ‫از امضــای قــرارداد بــا ‪ ۶‬والیبالیســت مطــرح بومــی و ســه بازیکــن‬ ‫غیربومــی بــرای همراهــی ایــن باشــگاه در فصــل اینــده لیــگ برتــر‬ ‫کشــور خبــر داد و گفــت کــه قــرارداد رســمی ایــن بازیکنــان در هیــات‬ ‫والیبــال ایــن شهرســتان ثبــت شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار جمال الدین واحدی در این خصوص‬ ‫اظهارداشــت‪« :‬میکائیــل تاجــر‪ ،‬یونــس قلیــچ نیــازی‪ ،‬عبدالحمیــد‬ ‫چــوگان‪ ،‬موســی ســخاوی‪ ،‬احســان دوجــی و ادریــس دانشــور» از‬ ‫بازیکنــان بومــی و « ســعید مصطفــی ونــد‪ ،‬علیرضــا جلــوه و حســین‬ ‫امیــری» بازیکنــان غیربومــی تیــم شــهرداری گنبــدکاووس در فصــل‬ ‫جدیــد مســابقات لیــگ برتــر درســال جــاری هســتند کــه قــرارداد انهــا‬ ‫رســمی و ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن بازیکنــان‪ ،‬قــرارداد ســه بازیکــن بومــی‬ ‫و جــوان ســال گذشــته تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــه نام هــای‬ ‫«مبیــن عالقــی‪ ،‬احســان ســعیدی و مختــار بــوش» در صــورت تایید‬ ‫کادر فنــی بــرای فصــل پیــش رو تمدیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫واحــدی اضافــه کــرد‪ :‬حــدود هفــت یــا هشــت بازیکــن دیگــر مــورد‬ ‫نیــاز تیــم شــهرداری گنبــدکاووس بــرای فصــل جدیــد رقابت هــای‬ ‫لیــگ برتــر از بیــن بازیکنــان (عالقمنــدان) بومــی کــه در فراخــوان و‬ ‫تس ـت های ورزشــی باشــگاه حضــور داشــتند‪ ،‬جــذب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــهرداری گنبــدکاووس ادامــه‬ ‫داد‪ :‬از چنــد روز پیــش کــه فعالیت هــای ورزشــی باشــگاه بــه ســبب‬ ‫شــرایط حاد کرونا و با تصمیم ســتاد مقابله با کرونا در این شهرســتان‬ ‫ت امادگــی از بازیکنــان درحــال انجــام بــود‪.‬‬ ‫تعطیــل شــد‪ ،‬رونــد تسـ ‬ ‫وی گفــت‪ :‬درصورتــی کــه شــرایط جســمانی ایــن بازیکنــان بــرای‬ ‫حضــور در مســابقات لیــگ برتــر فراهــم نباشــد‪ ،‬بــا هماهنگــی کادر‬ ‫فنــی چنــد بازیکــن باتجربــه بومــی یــا غیربومــی دیگــر تــا قبــل از‬ ‫شــروع لیــگ یــا در نیــم فصــل نخســت جــذب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫واحــدی‪ ،‬از جــذب اعضــای کادر فنــی تیــم شــهرداری گنبــدکاووس‬ ‫نیــز خبــر داد و افــزود‪ :‬تمرینــات ایــن تیــم از ‪ ۱۶‬مردادمــاه جــاری بــرای‬ ‫حضــور پرقــدرت در فصــل جدیــد لیــگ برتــر والیبــال اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس در فصــل‬ ‫اینــده کــه از مهــر مــاه اغــاز مــی شــود بــا ترکیبــی از بازیکنــان بومــی‪،‬‬ ‫غیربومــی و جــوان در لیــگ شــرکت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تیــم والیبــال گنبــدکاووس کــه سال هاســت در مســابقات لیگ برتر‬ ‫ثبت نخستین میراث‬ ‫صنعتی گلستان در فهرست‬ ‫اثارجهانی‬ ‫شــرکت دارد‪ ،‬امســال بــرای چهارمیــن بــار بــا نــام شــهرداری در ایــن‬ ‫رقابت هــا شــرکت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبدکاووس با ‪ ۳۷۰‬هزار نفر جمعیت درشــرق اســتان‬ ‫گلســتان واقع است‪.‬‬ ‫تاکنــون بازیکنــان زیــادی از گنبــدکاووس بــه رده هــای مختلف تیم ملی‬ ‫والیبــال راه یافته انــد کــه فرهــاد قائمی از مشــهورترین انها اســت‪.‬‬ ‫تیــم شــهرداری گنبــد در نخســتین و دومیــن حضــور خــود در‬ ‫لیــگ برتــر در ســال هــای ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬در رده هفتــم قــرار گرفــت و در‬ ‫رقابت هــای لیــگ برتــر پارســال نیــز رده پنجــم را از ان خــود کــرد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫حوادث‬ ‫‪‎‎17‬فقره سرقت در پرونده‬ ‫سیاه سارقان سابقه دار‏‬ ‫دستگیری گرداننده های پیج‬ ‫اینستاگرامی غیر اخالقی‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان خبر از دســتگیری ‪ 4‬نفر‬ ‫ســارق ســابقه دار بــا ‪ 17‬فقــره انــواع ســرقت‏در بجنــورد دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«محمد غالمــی» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏چندیــن فقــره ســرقت در حــوزه هــای مختلــف‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان مراتــب را بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار ‏خــود قــرار دادنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی در رابطــه بــا ســرقت هــای انجــام شــده توســط‬ ‫ایــن افــراد ‏موفــق شــدند ‪ 4‬نفــر ســارق را در ایــن رابطــه‬ ‫شناســایی و دســتگیر کننــد ‪،‬افــزود‪ :‬ســارقان در بازجویــی‬ ‫هــای انجــام شــده بــه ‏‏‪ 17‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان بجنــورد اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل‏قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪،‬‬ ‫از شــهروندان عزیــز خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫ت ‪‎:‬گرداننــده هــای صفحــه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان گفـ ‪‎‬‬ ‫اینســتاگرامی کــه اعضــا در ان اقــدام بــه ترویــج ســبک‏زندگــی غربــی و‬ ‫غیــر اســامی و اخالقــی مــی کردنــد‪ ،‬توســط پلیــس فتا این شهرســتان‬ ‫دستگیر شــدن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫رصــد و گشــت زنــی‏کارشناســان پلیــس فتــا در فضــای مجــازی‪ ،‬بــا دو‬ ‫صفحــه اینســتاگرامی بــا دنبــال کننــده بــاالی مواجــه شــدند کــه با تبلیغ‬ ‫‏دوســتیابی اقــدام بــه ترویــج بــی بنــد و بــاری و ســبک زندگــی غربــی مــی‬ ‫نمــود‪ ،‬شناســایی عوامــل ان در دســتور کار قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی انجــام اقدامــات فنــی و تخصصــی کارشناســان پلیس‬ ‫فتــا‪ ،‬گرداننــده هــای ایــن صفحــات بــه‏هویــت معلــوم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفتــه و در یــک عملیــات دســتگیر و در بازجویــی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه بــه بــزه انتســابی‏اعتــراف و پــس از تکمیــل پرونــده مقدماتــی‬ ‫مراتــب جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی گردیــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان‪ ،‬ازشــهروندان و خانــواده هــای عزیــز خواســت‪ ،‬فعالیــت‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‏خودشــان را در فضــای مجــازی مدیریــت نماینــد‬ ‫واز عمــوم مــردم و کاربــران شــبکه های اجتماعــی درخواســت کــرد هــر‬ ‫گونــه‏فعالیــت مجرمانــه و هنجارشــکنانه در فضای مجــازی را از طریق‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‏‪shirvan.fata@sybearpolice.ir‬‏‬ ‫‏بخــش گزارشــات مردمــی بــه همــکاران مــا اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫دستگیری کالهبردار میلیاردی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خبــر از دســتگیری فــردی بــا ‪19‬‬ ‫میلیــارد و ‪ 350‬میلیــون ریــال کالهبــرداری در ‏شهرســتان‬ ‫«شــیروان» دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دادخواهــی شــخصی مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی بــا اســناد مجهــول از شــهروندان‏کالهبــرداری مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی شهرســتان‏‏«شــیروان» قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم بــا جعــل ســند یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کشــاورزی اقــدام بــه کالهبــرداری از‏شــاکی کــرده بــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫مامــوران بــا انجــام اقدامــات پلیســی و بررســی اظهــارات شــاکی‬ ‫پرونــده‪،‬‏موفــق بــه شناســایی محــل اختفــای فــرد کالهبــردار شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر‬ ‫و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات صــورت گرفتــه بــه کالهبــرداری بــه ارزش ‪19‬‏میلیــارد‬ ‫و ‪ 350‬میلیــون ریــال از شــاکی اعتــراف کــرد‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا بیــان اینکــه متهم پــس از تکمیل پرونده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا ضمــن رعایــت توصیــه هــا و هشــدارهای‬ ‫پلیســی در‏صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‏اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫راه اهــن سراســری ایــران در فهرســت اثــار جهانــی‬ ‫یونســکو بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫احمدتجــری مدیــرک ‬ ‫صنایع دســتی اســتان گلســتان خبــر داد‪:‬‬ ‫در چهــل و چهارمیــن نشســت کمیتــه میراث جهانــی بــه‬ ‫میزبانــی کشــور چیــن‪ ،‬پرونــده راه اهــن شــمال بــه جنــوب‬ ‫م «راه اهــن سراســری ایــران» بــه طــول_‪_۱۳۹۴‬‬ ‫تحــت نــا ‬ ‫کیلومتر که از مســیر ‪ ۷‬اســتان کشــور ( گلســتان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫تهــران‪ ،‬قــم‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬لرســتان‪ ،‬خوزســتان) عبــور می کنــد‬ ‫درفهرســت اثارجهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ایــن مســیر از بندرترکمــن در شــمالی ترین نقطــه ان‬ ‫اغــاز و از بندرگــز عبــور می کنــد کــه اســتان گلســتان بــه‬ ‫عنــوان مقصداغازیــن خــط سراســری از اهمیت_ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫راه اهــن سراســری ایــران و ایســتگاه های بندرگــز‬ ‫و بندرترکمــن و مســیر ریلــی ان بــه عنــوان پنجمیــن‬ ‫اثــر بعــد از میــراث جهانــی قابــوس‪ ،‬کمانچــه ایرانــی‬ ‫(کمانچــه ترکمــن)‪ ،‬دوتــار ایرانــی (دوتــار اســتان گلســتان)‬ ‫و جنگل هــای هیرکانــی بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان جــزو معــدود اســتان هایی اســت کــه‬ ‫دارای ‪ ۵‬اثــر جهانــی در حوزه هــای میــراث طبیعــی‪ ،‬میــراث‬ ‫ناملمــوس و میــراث غیرمنقــول تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫اســت کــه در کنــار ظرفیت هــای غنــی میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬گوناگونــی اقلیمــی و تنــوع‬ ‫اقــوام‪ ،‬بســتر مناســبی را در اســتان گلســتان بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر خارجــی و داخلــی و توســعه و رونــق اســتان‬ ‫فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ضمــن تبریــک ایــن مهــم بــه مــردم شــریف و فرهنــگ‬ ‫دوســت اســتان گلســتان‪ ،‬کمــال تقدیــر و تشــکر را‬ ‫از تالش هــا و مســاعدت های وزیــر محتــرم میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬اســتاندار محتــرم‬ ‫گلســتان‪ ،‬نماینــده محتــرم غــرب اســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــداران محتــرم بندرترکمــن و‬ ‫بندرگــز‪ ،‬مدیــرکل محتــرم راه اهــن اســتان‪ ،‬ســمن ها‬ ‫و تشــکل های مــردم نهــاد‪ ،‬تاسیســات گردشــگری و‬ ‫همکارانــم در اداره کل میراث فرهنگــی گلســتان دارم‪.‬‬ ‫تــاش بــرای تهیــه پرونــده ثبــت جهانــی دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان ادامــه دارد و امیــد اســت بــا مســاعدت مســوولین‬ ‫ذیربــط در اینــده نزدیــک شــاهد جمع بنــدی پرونــده ثبــت‬ ‫ایــن اثــر در راســتای ثبــت جهانــی ان باشــیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت راه اهــن ایــران بــا ویژگــی و کارکــرد‬ ‫صنعتــی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی شــاهدی از دوره اغازیــن‬ ‫صنعتــی شــدن کشــور اســت‪.‬‬ ‫صنایع همچنان نسبت به‬ ‫استفاده از پساب تولیدی‬ ‫فاضالب اجتناب می کنند‬ ‫نقص فنی دستگاه‬ ‫سی تی اسکن تنها مرکز درمانی‬ ‫بیماران کرونایی بجنورد‬ ‫نقــص فنــی تنهــا دســتگاه ســی تــی اســکن بیمارســتان امــام‬ ‫حســن(ع) بجنــورد کــه بــه عنوان تنها مرکز درمانی بیمــاران کووید‪۱۹‬‬ ‫مرکــز اســتان موجــب بــروز مشــکالتی بــرای بیمــاران کرونایــی انهــم‬ ‫در اوج مــوج پنجــم کرونــا ایجــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬از کار افتــادن دســتگاه ســی تــی‬ ‫اســکن بیمارســتان امــام حســن(ع) بجنــورد از یــک مــاه گذشــته‬ ‫تاکنــون موجــب شــده تــا بیمــاران حــاد تنفســی و کرونایــی بــرای‬ ‫انجــام ازمایــش در تنگنــا قــرار بگیرنــد و بــه دیگــر مراکــز درمانــی‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫دســتگاه ســی تــی اســکن بیمارســتان امــام حســن (ع) بجنــورد‬ ‫تحــت مالکیــت شــرکتی خصوصی اســت که این شــرکت بــرای تهیه‬ ‫قطعــات ان کــه بایــد وارد شــود دچــار مشــکالتی شــده اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه هــم اکنــون اکثــر بیمــاران بــرای تهیــه ســی تــی اســکن‬ ‫بــه بیمارســتان امــام علــی(ع) بجنــورد مراجعــه مــی کننــد‪ .‬فاصلــه ‪۲‬‬ ‫بیمارســتان از یکدیگــر هشــت کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫یکــی از بیمــاران در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬جــدای از دوری مســافت‬ ‫بیمارســتان امــام حســن(ع) و مشــکالت رفــت و امــد بــه ایــن مرکــز‬ ‫درمانــی کــه در خــارج از محــدوده شــهری قــرار دارد وقتــی بــه مراکــز‬ ‫درمانــی دیگــر بــرای انجــام ســی تــی اســکن مراجعــه مــی کنیــم بــا‬ ‫شــمار زیــادی از بیمــاران مشــکوک بــه ویــروس کرونــا در ســالن های‬ ‫شــلوغ انتظــار مواجــه مــی شــویم‪.‬‬ ‫کریــم حســینی افــزود‪ :‬در ابتــدا فکــر مــی کــردم بــا مراجعــه بــه مرکــز‬ ‫خصوصــی ســی تــی اســکن از خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا دور خواهــم‬ ‫شــد ولــی انــگار هیــچ فرقــی بیــن بخــش دولتــی و خصوصی وجــود ندارد‬ ‫بــه گونــه ای کــه هــم اکنــون در درمانــگاه هــای خصوصــی نیــز بیمــاران‬ ‫زیــادی در ســالن هایــی شــلوغ منتظــر انجــام ســی تــی اســکن هســتند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بیمــاران منتظــر بــرای انجــام ســی تــی اســکن نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬اگرچــه ســی تــی اســکن هم اکنــون در بیمارســتان امام علی‬ ‫(ع) بجنــورد در حــال انجــام اســت امــا نماینــدگان شــرکت های بیمه‬ ‫گــر بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته در محــل حاضــر نیســتند بــه گونــه ای کــه‬ ‫تنهــا از ســاعت ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۹‬در محــل حاضــر هســتند‪.‬‬ ‫محمــد فــروزش افــزود‪ :‬در واقــع در غیــر از ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬ســی‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪348‬‬ ‫تــی اســکن بیمــاران بــا تعرفــه ازاد انجــام مــی شــود بــه گونــه ای کــه‬ ‫بیمــار بــا همــراه داشــتن دفترچــه و تاییــد نماینــده بیمــه مــی توانــد‬ ‫مابــه التفــاوت را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫امــا در ایــن میــان مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان نیــز از‬ ‫زمــان دقیــق راه انــدازی ایــن دســتگاه اگاهــی ندارنــد و تنهــا خبــری از‬ ‫رفــع شــدن ایــن مشــکل در هفتــه هــای اینــده داده انــد‪.‬‬ ‫قطعه سی تی اسکن درگیر تشریفات گمرگی‬ ‫مدیــر درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫خرابی قطعه دســتگاه ســی تی اســکن بیمارســتان امام حســن(ع)‬ ‫از حــدود یــک مــاه گذشــته ایجــاد شــده اســت و ایــن مشــکل مربــوط‬ ‫بــه خرابــی قطعــه ای مصرفــی اســت کــه اخریــن بــار تعویــض ایــن‬ ‫قطعــه‪ ،‬شــهریور مــاه ســال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدحســین محمــدزاده افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫کرونایــی از ســال گذشــته تاکنــون حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار تصویــر ســی‬ ‫تــی اســکن از ایــن دســتگاه گرفتــه شــده اســت کــه بــا ایــن حجــم‬ ‫اســتفاده از ایــن دســتگاه بــی تردیــد ایــن قطعه مصرفی مجــددا نیاز‬ ‫بــه تعویــض پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پرداخــت هــای مــورد نیــاز بــرای واردات ایــن قطعــه‬ ‫انجــام شــده اســت و ایــن قطعــه هــم اکنــون در گمــرک در مرحلــه‬ ‫ترخیــص اســت امــا در طــول ایــن مدت بیماران بســتری برای انجام ســی‬ ‫تــی اســکن مــی تواننــد بــه بیمارســتان امــام علــی (ع) مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫محمــد زاده در خصــوص مشــکالت مربــوط بــه دریافــت هزینــه‬ ‫اضافــی در بخــش ســی تــی اســکن بیمارســتان امــام(ع) در ســاعات‬ ‫غیــراداری‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســاعات غیــراداری نماینــده شــرکت های بیمه‬ ‫در بیمارســتان هــا حضــور ندارنــد بنابراین ســی تی اســکن ایــن افراد‬ ‫بــا تعرفــه ازاد انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمــاران مــی تواننــد در ســاعات اداری بــا مراجعــه بــه‬ ‫محــل دریافــت نتیجــه ســی تــی اســکن و ارائــه مــدارک بیمــه‪ ،‬هزینه‬ ‫پرداختــی مــا بــه التفــاوت را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت‬ ‫بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت‬ ‫ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ۳۵۰ ،‬پزشــک عمومــی و ‪۲۵۶‬‬ ‫پزشــک متخصــص فعالیــت دارنــد‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت‬ ‫سرگذاشــت و از هفتــه جــاری وارد مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و‬ ‫ســوه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان خراســان شــمالی جــان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از هشــت‬ ‫شهرســتان‪ ،‬ســه شهرســتان بزرگ شــامل بجنورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان‬ ‫کــه ‪ ۷۵‬درصــد از جمعیــت حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری ایــن اســتان را در خود‬ ‫جــای دادنــد‪ ،‬در وضعیــت قرمــز‪ ،‬شهرســتان مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم‬ ‫و راز و جــرگالن در وضعیــت نارنجــی و گرمــه و فــاروج نیــز در وضعیــت‬ ‫زرد قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود کمبــود اب صنایــع اب بــر اســتان تمایلــی بــه‬ ‫اســتفاده از پســاب فاضــاب در چرخــه تولیــد خود نداشــته و‬ ‫همچنــان از اب بــا کیفیــت خــام اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمحســین ســاقی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ ۱۱ :‬تــا ‪ ۱۲‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫پســاب در ســه تصفیــه خانــه وجــود دارد امــا تنهــا بخــش‬ ‫اندکــی از ان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و مابقــی ان بــه‬ ‫رودخانــه اتــرک ســرازیر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در همــه اســتانهای کشــور بــه جــز‬ ‫خراســان شــمالی صنایــع اب بــر از پســاب اســتفاده می کننــد‬ ‫گفــت‪ :‬مــا ایــن امادگــی را داریــم کــه پســاب خــود را بــه ایــن‬ ‫صنایــع بفروشــیم و اگــر خــود ان هــا هزینه احــداث و تصفیه‬ ‫پســاب و انتقــال پســاب را تقبــل کننــد پســاب بــرای ان هــا‬ ‫رایــگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درحالــی کــه از ســال ‪ ۸۹‬تاکنــون در مــورد کمبــود‬ ‫اب و لزوم اســتفاده صنایع از پســاب بارها تذکر داده شــده‬ ‫امــا گــوش شــنوایی نیســت و اقــدام مســووالن بــرای وادار‬ ‫کــردن واحدهــای صنعتــی بــزرگ بــرای اســتفاده از پســاب در‬ ‫چرخــه تولیــد بی نتیجــه مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجتمــع پتروشــیمی خراســان از ‪۲.۵‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب خــام بــا کیفیــت اســتفاده می کنــد‬ ‫در حالــی کــه در مجــاورت همیــن مجتمــع روســتاهایی مانند‬ ‫نجــف بــا کمبــود شــدید اب مواجــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود تــاش هــای بســیار هنــوز نتوانســته ایم‬ ‫حتــی ‪ ۲‬لیتــر در ثانیــه اب از یکــی چاه هــای پتروشــیمی بــرای‬ ‫ایــن روســتا بگیریــم و روســتاهای دیگــری در اطــراف ایــن‬ ‫مجتمــع ماننــد اخلــی و دنــگل هــم اب ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه پتروشــیمی بــه لحــاظ قانونــی حــق‬ ‫برداشــت اب دارد و در ســال ‪ ۸۵‬مصوبــه تخصیــص اب را‬ ‫دریافــت کــرده اســت امــا عقــل ســلیم مــی گویــد زمانــی کــه‬ ‫ظرفیــت اســتفاده از پســاب وجــود دارد نبایــد از اب خــام بــا‬ ‫کیفیــت چــاه هــای اهکــی را مصــرف کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجتمــع پتروشــیمی خراســان بــرای تامیــن اب‬ ‫مصرفــی مــورد نیــاز خــود ‪ ١١‬حلقــه چــاه در اختیــار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪348‬‬ ‫خانه داری‬ ‫خط پایان برای یک رابطه دوستی‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫ورق خشک کن چه‬ ‫چیزی است؟‬ ‫مــن تــا پیــش از اینکــه بدانــم ورق خشــک کــن چیســت‬ ‫و چــه کاربردهایــی دارد‪ ،‬مشــکالت بســیاری را تجربــه‬ ‫می کــردم‪ .‬لباس هایــم همیشــه بعــد از شست وشــو‬ ‫و اتوکــردن‪ ،‬خشــک و زبــر بــود‪ .‬حتــی لباس هایــی کــه‬ ‫از بهتریــن برندهــا می خریــدم هــم همیــن مشــکل‬ ‫را داشــتند‪ .‬گاهــی موقــع بیــرون اوردن لباس هــا از‬ ‫لباس شــویی‪ ،‬به خاطــر بــار الکتریکــی کــه پیــدا کــرده‬ ‫ق خشــک‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه هــم می چســبیدند‪ .‬خوشــبختانه ور ‬ ‫کــن ایــن مشــکالت را برایــم حــل کــرد‪ .‬البتــه بعــد از کمــی‬ ‫تحقیــق دربــاره کاربــرد ایــن وســیله‪ ،‬متوجه شــدم در موارد‬ ‫دیگــری نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬حتــی برخــی از کاربردهــای‬ ‫ایــن ورق هــا هیــچ ارتباطــی بــه خشــک کردن و لبــاس و‬ ‫پارچــه ندارنــد! در ایــن مقالــه‪ ،‬شــما را بــا ایــن کاربرها اشــنا‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ورق هــای خشـک کن معمــوال به عنــوان نرم کننــده لبــاس‬ ‫و وســیله ای بــرای خش ـک کردن انهــا شــناخته می شــوند؛‬ ‫امــا کاربردهــای بیشــتری دارنــد و می تواننــد بــرای کارهــای‬ ‫مختلــف در خانــه اســتفاده شــوند‪ .‬در ادامــه ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫تمــام کارهایــی را کــه می توانیــد بــا ایــن ورق هــا انجــام‬ ‫دهیــد بیــان کرده ایــم‪ .‬احتمــاال بســیاری از شــما خبــر‬ ‫نداشــته اید کــه ایــن کارهــا بــا ورق هــای خشــک کــن تــا ایــن‬ ‫حــد ســاده خواهنــد شــد!‬ ‫ورق خشک کن چیست؟‬ ‫ورق خشــک کــن ورقــه ای اســت کــه در اب گــرم حــل‬ ‫می شــود و بــه پارچه هایــی کــه در کنــار ان قــرار دارنــد‬ ‫می چســبد و انهــا را نــرم می کنــد‪ .‬ایــن ورق هــا ماننــد‬ ‫پرزهایی انــد کــه بــه چشــم نمی اینــد‪ .‬بــرای همیــن ممکــن‬ ‫اســت در مجراهــای فیلتــر لباس شــویی یــا خشـک کن نیــز‬ ‫قــرار بگیرنــد و باعــث انســداد انهــا شــوند‪ .‬به همیــن دلیل‪،‬‬ ‫بهتــر اســت کاربــرد همیشــگی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۹‬کاربرد ورق خشک کن در خانه‬ ‫انواع ورق خشک کن ‪ ۳‬کاربرد اصلی دارند‪:‬‬ ‫لباس ها را نرم می کنند؛‬ ‫لباس ها را خوش بو می کنند؛‬ ‫الکتریسیته ساکن لباس ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رفع بوی بد و رطوبت چمدان و ساک ها‬ ‫زمانــی کــه قصــد مســافرت داریــم‪ ،‬چمدان هــا را از کمــد‬ ‫بیــرون می اوریــم‪ ،‬لباس هــا را داخلشــان می چینیــم و بعد‬ ‫از برگشــت هــم لباس هــا را خــارج می کنیم و چمــدان را در‬ ‫کمــد می گذاریــم‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬قســمت داخلــی چمــدان‬ ‫زمــان کمــی در معــرض گــردش هــوا قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع ممکــن اســت بــوی نامطبــوع یــا رطوبــت در ان‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬توصیــه می کنیــم همیشــه زمانــی کــه چمــدان‬ ‫خالــی اســت یــک ورق خشــک کــن داخــل ان قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫البتــه بــرای ازبین رفتــن عوامــل بیمــاری زا ماننــد‬ ‫میکروب هــا و قارچ هــا بهتــر اســت هــر چنــد وقــت یــک بــار‬ ‫مدتــی در ِ چمــدان را بــاز بگذاریــد تــا گــردش هــوا صــورت‬ ‫گیــرد؛ به خصــوص اگــر لباس هــای کثیــف مــدت زیــادی در‬ ‫چمــدان باقــی مانده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گردگیری اسان با ورق خشک کن‬ ‫گردگیــری صفحه نمایــش وســایل الکترونیکــی (ماننــد‬ ‫تلویزیــون و نمایشــگر) دغدغــه افــراد بســیاری اســت‪ .‬بــا‬ ‫گردگیــری بــا دســتمال های معمولــی‪ ،‬یــا روی صفحــه خــش‬ ‫می افتــد یــا رد دســتمال روی نمایشــگر باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در بســیاری از مــوارد نیــز بالفاصلــه بعــد از‬ ‫گردگیــری دوبــاره گرده هــای موجــود در هــوا روی نمایشــگر‬ ‫می نشــیند (به دلیــل وجــود بارهــای الکتریکــی ســاکن)‪.‬‬ ‫گردگیــری بــا ورق خشــک کــن تمــام ایــن مشــکالت را‬ ‫حــل می کنــد‪:‬‬ ‫این ورق ها ردی از خودشان باقی نمی گذارند؛‬ ‫بسیار نازک اند و به صفحه نمایش اسیب نمی رسانند؛‬ ‫بعــد از تمیزکــردن بــا انهــا نیــز دیگــر غبــار روی صفحــه‬ ‫نمی نشــیند‪.‬‬ ‫البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید کــه گردگیــری نبایــد بــا‬ ‫ورق هــای مرطــوب انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پاک کردن سوختگی و گرده های کف اتو‬ ‫گاهــی کــف اتــو به خاطــر بعضــی لباس هــا کثیــف‬ ‫می شــود؛ مثــا ممکــن اســت لباســی بســوزد و بقایــای‬ ‫پارچــه بــه اتــو بچســبد‪ .‬در ایــن مواقــع‪ ،‬اگــر اتــوی کثیــف را‬ ‫روی سایر لباس ها بکشید‪ ،‬اثار سوختگی به انها منتقل‬ ‫می شــود‪ .‬برخــی از افــراد از تیــغ بــرای تمیزکــردن کــف اتــو‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬ایــن کار بــه اتــو اســیب می رســاند و‬ ‫ســوختگی هــم معمــوال کامــل از بیــن نم ـی رود‪.‬‬ ‫روش درســت ایــن اســت کــه یــک ورق خشــک کــن را‬ ‫کــف اتــوی ســرد بکشــید‪ .‬ســپس ان را گــرم کنیــد و روی‬ ‫پارچــه ای کــه بــه ان نیــاز نداریــد یــا دســتمال کاغذی‬ ‫بکشــید‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬اثــار ســوختگی کامــا از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫ایــن روش بــرای جداکــردن ادامــس یــا چســب اب شــده ای‬ ‫کــه بــه اتــو یــا خش ـک کن چســبیده نیــز کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫‪/‬چطور ادامه دارد‪...‬‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫ادم هــا بــه زندگی مــان وارد می شــوند و بعــد‬ ‫امــکان دارد ســناریوهای مختلفــی شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫گاهــی دوســتان ابدی مــان می شــوند و در برخــی‬ ‫از مــوارد هــم رابطه مــان بــا انهــا پایــان می یابــد و‬ ‫ی رســیدن بــه پایــان رابطــه دوســتی از‬ ‫تمــام‪ .‬گاه ـ ‬ ‫ســوی ماســت و گاهــی نقشــی در ان نداریــم‪ .‬در‬ ‫هــر حــال‪ ،‬بایــد یــاد بگیریــم پایــان رابطــه دوســتی‬ ‫را مدیریــت کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬از پایــان دادن‬ ‫بــه رابطــه خواهیــم گفــت‪ .‬رفتــار مناســب در‬ ‫چنیــن موقعیت هایــی چیســت؟ اگــر خودخواســته‬ ‫دوســتی مان را بــا کســی قطــع می کنیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫شــیوه محترمانه این کار را بدانیم‪ .‬اگر هم نقشــی‬ ‫در تمام شــدن دوســتی مان نداریــم‪ ،‬الزم اســت یــاد‬ ‫بگیریــم بــا ایــن موضــوع به درســتی کنــار بیاییــم‪.‬‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬قطــع دوســتی و پایــان دادن بــه روابــط‬ ‫هــم نیازمنــد یادگرفتــن اداب و اصولــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه پیــش از پایــان دادن بــه دوســتی‪ ،‬بایــد از‬ ‫خودمــان بپرســیم کــه چــرا ایــن کار الزم اســت و‬ ‫ایــا مــا امادگــی پایــان دادن بــه رابطــه دوســتی را‬ ‫داریــم یــا نــه‪.‬‬ ‫در یــک کالم‪ ،‬منصــف باشــید‪ .‬ببینیــد نقــش‬ ‫خودتان در به بن بست رســیدن یا ناخوشایندشــدن‬ ‫دوســتی چــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬وضعیت را بررسی کنید‬ ‫ن طــور کــه پیش تــر‬ ‫بــی گــدار بــه اب نزنیــد‪ .‬همــا ‬ ‫هــم گفتــه شــد‪ ،‬از خودتــان دربــاره کیفیــت رابطــه‬ ‫و دالیــل پایــان ان ســواالتی بپرســید و بــه انهــا‬ ‫دقیــق جــواب بدهیــد‪ .‬بایــد بدانیــد می خواهیــد‬ ‫چطــور و بــا چــه ادبیاتــی بــه دوســتی تان پایــان‬ ‫بدهیــد‪ .‬اگــر طــرف مقابــل هــم تمایــل بــه پایــان‬ ‫دوســتی داشــته باشــد‪ ،‬کارتــان بســیار ســاده‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬منتهــا اگــر میــل بــه پایــان رابطــه‬ ‫یک ســویه باشــد‪ ،‬بــه صــرف زمــان و اســتفاده از‬ ‫ادبیــات و شــی وه ای مناســب نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫صحبت کــردن همیشــه راهی مطلــوب و متمدنانه‬ ‫بــرای اصــاح و درمــان مشــکالت روابــط اســت‪.‬‬ ‫ببینیــد بــا کمک گرفتــن از ان می توانیــد مشــکلتان‬ ‫را رفــع و دوســتی تان را حفــظ کنیــد؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫اگــر یکــی از دالیــل دوســتی تان بی توجهــی طــرف‬ ‫مقابــل اســت‪ ،‬بــا او دربــاره اش صحبــت کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫او بگوییــد چــرا دیربه دیــر از شــما ســراغ می گیــرد و‬ ‫پاســخ پیام هایتــان را نمی دهــد‪ .‬دربــاره مشــکالت‬ ‫رابطه تــان گفت وگــو کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر مشــکل حل نشــدنی اســت؛ نیــازی بــه‬ ‫گفت وگــو وجــود نــدارد و بایــد نقطــه پایــان‬ ‫را بــا خــودکاری پررنــگ در کنــار جملــه پایانــی‬ ‫دوســتی تان بگذاریــد‪ .‬یادتــان باشــد نیــازی بــه‬ ‫قطارکــردن دالیــل ریزودرشــت نیســت‪ .‬وقتــی از‬ ‫تصمیمتــان مطمئــن هســتید‪ ،‬دیگــر بــه بحــث ‬ ‫نیــازی نیســت‪ .‬البتــه اگــر دلیــل پایان دادنتــان بــه‬ ‫رابطــه بســیار پررنــگ و مشــخص اســت‪ ،‬شــاید‬ ‫اعالمــش فکــر خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انتخاب هایتان را سبک وسنگین کنید‬ ‫بــا رســیدن بــه هــر مشــکلی در رابطــه دوســتی‪ ،‬بــه‬ ‫جدایی و پایان فکر نکنید‪ .‬همیشــه انتخاب هایتان‬ ‫را سبک وســنگین کنیــد‪ .‬دوســتی ماننــد روابــط‬ ‫خانوادگــی نیســت؛ اجبــاری در ان وجــود نــدارد‬ ‫و همیشــه پــای انتخــاب بــ ه میــان اســت‪ .‬ببینیــد‬ ‫کــه اوضــاع دوســتی تان چطــور اســت‪ .‬ایــا به طــور‬ ‫موقتــی نیــاز بــه جدایــی وجــود دارد؟‬ ‫شــاید دل زدگی تــان از رابطــه دوســتی ناشــی‬ ‫از کیفیــت ارتبــاط اســت؛ بــرای نمونــه‪ ،‬شــاید‬ ‫بیش ازحــد بــا دوســت موردنظــر معاشــرت می کنیــد‬ ‫و ایــن خســته تان کــرده اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬کیفیــت‬ ‫رابطــه را زیــر نظــر بگیریــد و اگــر امــکان دارد کــه بــا‬ ‫تغییراتــی بــه دوســتی تان ادامــه بدهیــد‪ ،‬بــه قطــع‬ ‫رابطــه و پایــان فکــر نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نظرتــان را مطــرح و از دوسـت تان قدردانــی‬ ‫کنید‬ ‫گفت وگــو از مصادیــق تمــدن اســت‪ .‬همیشــه بــه‬ ‫ان توجــه داشــته باشــید و ان را ابــزاری بــرای حــل‬ ‫مشــکالت بدانیــد‪ .‬بــرای اعــام پایــان دوســتی نیــز‬ ‫از صحبت کــردن کمــک بگیریــد؛ البتــه بــا زبانــی کــه‬ ‫بــرای طــرف مقابــل قابـل درک‪ ،‬پذیرفتنی و مناســب‬ ‫اســت‪ .‬راه درســت مطرح کــردن تصمیمتــان را‬ ‫بدانیــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬می توانیــد در مالقاتــی‬ ‫چهره به چهــره‪ ،‬از راه تلفــن یــا حتــی نامــه موضــوع‬ ‫جدایــی را مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن را هــم در نظــر بگیریــد کــه گاهــی نیــاز اســت‬ ‫حرف هــای طــرف مقابــل را هــم بشــنوید؛ پــس بــه‬ ‫او هــم فرصــت و زمــان بدهیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر بــه دوسـت تان بی احترامــی نکنیــد‬ ‫و حتــی بــه او بگوییــد کــه بــرای دوســتی تان ارزش‬ ‫قائــل بــود ه و هســتید؛ امــا دیگــر نمی توانیــد یــا‬ ‫نمی خواهیــد بــه رابطه تــان ادامــه بدهیــد‪ .‬بــرای‬ ‫شــروع‪ ،‬بهتــر اســت مقدمه چینــی کنیــد و دالیلی را‬ ‫به اختصــار بــرای شــروع صحبت تــان بگوییــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد خودتــان را جــای دوســت تان‬ ‫بگذاریــد و ســعی کنیــد احســاس او را در هنــگام‬ ‫شــنیدن حرف هایتــان درک کنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ادم هــا در چنیــن موقعیتــی حالــت‬ ‫تدافعــی بــه خــود می گیرنــد یــا عصبانــی‬ ‫می شــوند‪ .‬اینهــا طبیعــی اســت‪ .‬منتهــا‬ ‫واکنش هــای شــدیدتر و بی منطقــی ماننــد‬ ‫ازار‪ ،‬سوءاســتفاده‪ ،‬تهدیــد و حملــه قابل قبــول‬ ‫نیســتند‪ .‬لحظــات خــوب دوســتی تان را مــرور‬ ‫کنیــد و بابــت انهــا از دوســت تان ســپاس گزار‬ ‫باشــید‪ .‬یادتــان نــرود ممکــن اســت بازهــم‬ ‫دوس ـت تان را ببینیــد‪ .‬نبایــد طــوری رفتــار کنیــد‬ ‫کــه در اینــده در موقعیتــی نامناســب و دشــوار‬ ‫اســیر شــوید‪.‬‬ ‫راه دیگــری هــم بــرای پایــان دادن بــه روابــط‬ ‫وجــود دارد‪ :‬کم رنگ شــدن‪ .‬منظــور چیســت؟‬ ‫یعنــی به جــای اینکــه یک بــاره و علنــی بــه‬ ‫دوســت تان دربــاره پایــان رابطــه بگوییــد‪،‬‬ ‫ارتباطتــان را بــا او به تدریــج کــم و کمتــر کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر روزی ‪ ۳‬بــار باهــم بیــرون می رویــد‪ ،‬ایــن‬ ‫رقــم را بــه ‪ ۱‬بــار در هفتــه یــا در ‪ ۲‬هفته برســانید‪.‬‬ ‫بــا کاهــش ارتباطــات‪ ،‬به تدریــج دوســتی هــم‬ ‫نفس هــای اخــرش را خواهــد کشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬برای این پایان سوگواری کنید‬ ‫ســوگواری بــرای رســیدن بــه پایــان رابطــه طبیعــی‬ ‫اســت‪ .‬خودتــان را ســرزنش و کنتــرل نکنیــد‪ .‬شــما‬ ‫حــق داریــد بــرای رســیدن بــه چنیــن نقطــه ای در‬ ‫دوســتی ناراحــت باشــید‪ .‬بـ ه هــر حــال‪ ،‬تمام شــدن‬ ‫دوســتی نوعــی فقــدان اســت و عجیــب نیســت‬ ‫کــه بابــت ان دچــار انــدوه شــوید‪ .‬بــه خودتــان‬ ‫بــرای ناراحت بــودن حــق بدهیــد‪ .‬راهــی بــرای ابــراز‬ ‫خشــم و ناراحتی تــان پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر می توانیــد بــا‬ ‫کســی درددل کنید که در رابطه تان نقشــی ندارد و‬ ‫بی طرف اســت‪ .‬از احساســاتتان بنویســید یا روشی‬ ‫بــرای ایــن ســوگواری پیــدا کنیــد کــه ارامتــان کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دوست سابقتان را دنبال نکنید‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬دیگــر دوســت ســابقتان‬ ‫را دنبــال نکنیــد و بــه خودتــان زمــان بدهیــد تــا ایــن‬ ‫جدایــی عــادی شــود و امــاده مالقــات احتمالــی‬ ‫به طــور اتفاقــی در محیطــی دیگر با او شــوید‪ .‬شــاید‬ ‫در مهمانــی دوســت مشــترکی همدیگــر را ببینیــد‪.‬‬ ‫بایــد بــرای چنیــن موقعیتــی بــه خودتــان زمــان‬ ‫بدهیــد و امــاده شــوید‪.‬‬ ‫غیبت کــردن و بدگویــی از دوســت ســابق هــم‬ ‫شایســته نیســت‪ .‬هرگــز بعد از پایــان رابطه تان‬ ‫بــا دیگــری ایــن کار را نکنیــد‪ .‬چنیــن رفتارهایــی‬ ‫در درجــه نخســت‪ ،‬بی احترامــی بــه گذشــته‬ ‫خودتــان اســت‪.‬‬ ‫در اخر‬ ‫پایــان دادن بــه روابــط دوســتی ابعــاد مختلفــی‬ ‫دارد‪ .‬گاهــی بــه خواســته شماســت و گاهــی‬ ‫هــم نتیجــه خواســته یک ســویه طــرف مقابــل‬ ‫اســت‪ .‬در هــر حــال‪ ،‬بایــد یاد بگیریــد در جایگاه‬ ‫فــردی بزرگ ســال روابــط خــود را مدیریــت کنیــد‬ ‫و انهــا را بــه مســیری ببریــد کــه کمتریــن میــزان‬ ‫اســیب روانــی را بـ ه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــما بــرای پایــان دادن بــه رابطــه چــه می کنید؟‬ ‫تجرب ـه ای در ایــن زمینــه داریــد؟ ماجــرا چطــور‬ ‫پیــش رفــت؟‪ /‬چطــور‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫عاشــق کتــاب و کتابخوانــی هســتید و دوســت داریــد جــای دنجــی‬ ‫در خانــه بــرای لذت بــردن از کتاب خوانــدن داشــته باشــید؟ فکــر‬ ‫می کنیــد کار دشــواری اســت و فعــا هزینــه و انــرژی الزم بــرای‬ ‫انجامــش را نداریــد؟ راســتش را بخواهیــد‪ ،‬ســاخت کتابخانــه‬ ‫شــخصی یــا به روزرســانی طراحــی کتابخانه هــای خانگــی ان قدرهــا‬ ‫هــم کــه در نــگاه اول بــه نظــر می رســد دشــوار نیســت‪ .‬مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه ایده هــای خوبــی بــرای انجــام ایــن کار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بتوانیــد بــا درک و شــناخت بهتــر ویژگی هــا و جزئیــات‬ ‫هریــک از ایــن ایده هــا‪ ،‬بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجرایشــان‬ ‫کنیــد‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬راجع بــه همیــن موضــوع صحبــت‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬همــراه مــا باشــید بــا ‪ ۸‬ایــده بــرای طراحــی و ســاخت‬ ‫کتابخانــه شــخصی در خانــه‪ .‬در انتهــا امکانــات و وســایل موردنیــاز‬ ‫بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه را نیــز معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫یافتن ‪ ۸‬اید ه برای مکان‬ ‫مناسب در خانه‬ ‫پیــش از هرچیــز‪ ،‬بایــد مکانــی را بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی‬ ‫در خانــه انتخــاب کنیــد‪ .‬فضایــی کــه انتخــاب می کنیــد لزومــا نبایــد‬ ‫خیلــی بــزرگ و دل بــاز باشــد‪ .‬بــا رعایــت برخــی المان هــای طراحــی و‬ ‫دکوراســیون داخلــی‪ ،‬حتــی امــکان اســتفاده از کوچک تریــن فضاهــا‬ ‫را هــم بــرای ســاخت کتابخانــه خواهیــد داشــت‪ .‬البتــه اگــر مکانی که‬ ‫انتخــاب می کنیــد حداقــل به انــدازه ای فضــای خالــی داشــته باشــد که‬ ‫بتــوان صندلــی راحتــی یــا کاناپــه کوچکــی در ان گذاشــت و بتــوان‬ ‫در اوقــات فراغــت از مطالعــه در ان لــذت بــرد خیلــی بهتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ساخت کتابخانه شخصی با طراحی سنتی (کالسیک)‬ ‫بــرای داشــتن چنیــن کتابخانـه ای بــه المان هایــی نیــاز خواهــد بــود‬ ‫کــه در ادامــه معرفــی می شــوند‪:‬‬ ‫پهن کردن فرشی که تقریبا تمامی کف اتاق را بپوشاند؛‬ ‫چرمی‬ ‫اســتفاده از مبلمان ســنتی (مثال ترکیب یک مبل یا کاناپه‬ ‫ِ‬ ‫تیره رنــگ بــا یــک میز شیشـه ای کوچک ایده خوبی اســت)؛‬ ‫به کارگیــری بهتریــن انــواع چــوب (چوب هــای طبیعــی به رنــگ‬ ‫قهــوه ای تیــره‪ ،‬بــرای قفســه های کتابخانــه و البتــه قســمت های‬ ‫دیگــر مثــل در ِ اتــاق)‪.‬‬ ‫شــومینه‪ ،‬گلــدان گل وگیــاه‪ ،‬تابلو هــای عکــس و نقاشــی ســنتی‬ ‫مجلــل‪ ،‬جاشــمعی‪ ،‬شــم ع تزیینــی و مــوارد دیگــری از ایــن دســت‬ ‫همگــی بــرای طراحــی داخلــی کتابخانــه شــخصی کالســیک کاربــرد‬ ‫دارنــد‪ .‬البتــه بهتــر اســت در اســتفاده از اینهــا زیــاده روی نکنیــد تــا‬ ‫ســادگی طراحی حفظ شــود‪ .‬قرار اســت کتابخانه را برای پدربزرگی‬ ‫درســت کنیــم کــه در ان مشــغول مطالعــه و پیپ کشــیدن شــود‪.‬‬ ‫هنــگام طراحــی و ســاخت کتابخانــه کاربــرد طراحــی کالســیک را‬ ‫فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ساخت کتابخانه شخصی با طراحی کمینه گرا (مینیمالیست)‬ ‫طراحــی داخلــی مینیمالیســتی (‪ ،)Minimalistic‬کــه بــا‬ ‫اصطالح هایــی چــون «ســاده گرایی» یــا «کمینه گرایــی» هــم از ان‬ ‫ـوب دیگــری اســت‬ ‫یــاد می کننــد‪ ،‬ایــده فوق العــاده کارامــد و محبـ ِ‬ ‫بــرای طراحــی و ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه‪.‬‬ ‫المان هــای اصلــی ایــن نــوع طراحــی‪ ،‬همــان طــور کــه از نــام ان‬ ‫برمی ایــد‪ ،‬چیزهــای پیچیــده و خاصــی نیســتند‪ .‬تمامــی وســایل‬ ‫و چیزهایــی کــه انتخــاب می کنیــد بهتــر اســت در عیــن ســادگی‪،‬‬ ‫شــیک و زیبــا باشــند‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بهتــر اســت تمامــی وســایل (میــز‪،‬‬ ‫صندلــی‪ ،‬قفسـه ها و غیــره) و قســمت های مختلــف اتاق کتابخانه‬ ‫ت روشــنی (ترجیحــا زمینه هــای مختلــف رنــگ ســفید)‬ ‫رنــگ یکدسـ ِ‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگــر فضایــی کــه بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی بــا طراحــی‬ ‫مینیمالیســتی انتخــاب می کنیــد دل بــاز باشــد و نــور کافــی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬بــرای اجــرای ایــن ایــده طراحــی عالــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کتابخانه ای که خیلی شــلوغ باشــد و المان های متضاد متعددی‬ ‫در طراحــی و دکوراســیون داخلــی ان بــه کار رفتــه باشــد ممکــن‬ ‫اســت باعــث حواس پرتــی و مشــکل در تمرکــز شــود‪ .‬مزیــت دیگــر‬ ‫طراحــی مینیمالیســتی کتابخانــه ایــن اســت که برای حفــظ تمرکز و‬ ‫جلوگیــری از حــواس پرتــی بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ساخت کتابخانه شخصی با طراحی امروزی (مدرن)‬ ‫ایــن ایــده هــم از طرح هــای محبــوب و پراســتفاده دیگــری اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬شــما را بــا المان هــای اصلــی ان اشــنا می کنیــم‪:‬‬ ‫مبلمانصنعتی؛‬ ‫استفاده کارامد از تمامی فضای داخلی؛‬ ‫خط های بلند و واضح در طراحی داخلی کتابخانه‪.‬‬ ‫اینها ‪ ۳‬المان اصلی طراحی و ساخت کتابخانه شخصی در خانه‬ ‫بــه ســبک مــدرن یــا امروزی انــد‪ .‬بهتــر اســت بــرای طراحــی داخلــی‬ ‫چنیــن فضایــی‪ ،‬از زمینه هــای مختلــف رنگ هایــی مثــل قهــوه ای‪،‬‬ ‫مشــکی‪ ،‬ســفید‪ ،‬خاکســتری و رنگ هــای متالیــک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ساخت کتابخانه شخصی با طراحی روستایی (روستیک)‬ ‫اگــر دوســت داریــد حال وهــوای طبیعــت بیــرون از خانــه را بــه‬ ‫کتابخانــه شــخصی تان بیاوریــد‪ ،‬حتمــا اجــرای ایــن ایــده را بــه شــما‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم‪ .‬مهم تریــن المان هــای طراحــی داخلــی کتابخانــه‬ ‫بــه ســبک روســتایی یــا روســتیک شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫صندلی راحتی چوبی؛‬ ‫استفاده از رنگ های خنثی؛‬ ‫اســتفاده از گلــدان گیاه هــای خانگــی بــرای طراحــی داخلــی‬ ‫کتابخانــه روســتیک‪.‬‬ ‫وسایل و امکانات ضروری برای ساخت کتابخانه شخصی‬ ‫وســایل و امکاناتــی هســتند کــه بایــد بــرای هــر کتابخانــه شــخصی‬ ‫فراهــم شــوند؛ فــارغ از انکــه کتابخانــه چطــور طراحــی شــده باشــد‬ ‫یــا انکــه چقــدر بــزرگ یــا کوچــک باشــد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬خواهیــم گفــت‬ ‫ایــن وســایل و امکانــات چه هــا هســتند‪ .‬هنــگام بررســی هریک نیز‬ ‫انتخاب هــا و گزینه هایــی پیــش رو را ذکــر می کنیــم‪.‬‬ ‫قفسه های کتابخانه‬ ‫مدل هــا و انــواع قفســه های کتابخانه هــا فوق العــاده متنــوع‬ ‫و مختلف انــد‪ .‬انتخــاب از میانشــان‪ ،‬حداقــل از حیــث تعــداد‪،‬‬ ‫کار راحتــی نیســت‪ .‬بهتــر اســت انتخابتــان را بســته بــه شــرایط‬ ‫منحصربه فــرد فضایــی کــه در اختیــار داریــد محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫قفسـه های تــوکار‪ ،‬مناســب بــرای فضاهــای کوچک تر‪ ،‬قفسـه های‬ ‫ـوب پرداخت شــده و… همگــی از انتخاب های‬ ‫امــاده‪ ،‬قفسـه های چـ ِ‬ ‫متعددی انــد کــه پیــش رو داریــد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر مهــارت و تجهیــزات کافــی داشــته باشــید‪ ،‬خودتــان‬ ‫هــم می توانیــد قفســه چوبــی درســت کنیــد و بعــد‪ ،‬ان را بــه رنــگ‬ ‫دلخــواه دراوریــد‪.‬‬ ‫نردبان‬ ‫اگــر ســقف اتاقــی کــه در ان کتابخانــه کار می کنیــد خیلــی بلنــد‬ ‫باشــد‪ ،‬حتمــا بــه نردبــان نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬نردبــان کتابخانــه‬ ‫مدل هــا و انــواع متنوعــی دارد کــه می توانیــد از میانشــان انتخــاب‬ ‫کنیــد؛ مثــا نردبــان ریلــی کتابخانه انتخــاب جالب و کارامدی اســت‪.‬‬ ‫چطور‪ /‬ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیستم(حقوقی)‪:‬‏‬ ‫نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر قواعــد امــار و‬ ‫احتمــاالت‪ :2‬احتســاب نمره منفــی در ازمونها از‬ ‫انجــا‏اغــاز و غالــب شــد کــه تفــاوت بیــن انتخــاب‬ ‫تصادفــی و انتخــاب قضاوتــی مفقــود مانــد‪.‬‬ ‫انچــه کــه تابــع قاعــده‏احتمــاالت اســت انتخــاب‬ ‫تصادفــی اســت‪ .‬زیــرا منشــاء ارادی نــدارد و‬ ‫شــخص در انتخاب خود بی اختیار اســت‪.‬‏مانند‬ ‫انکــه‪ ،‬دســت را داخــل گلدانــی کــردن و از میــان‬ ‫ت یکســان و یــک شــکل شــماره گذاری‬ ‫چنــد کار ِ‬ ‫‏شــده‪ ،‬یکــی برگزیــدن‪ .‬در ایــن وضعیــت هــر‬ ‫شــماره ای بدســت امــده باشــد‪ ،‬ناگفتــه پیــدا‬ ‫اســت کــه کامــا‏تصادفــی بــوده و اراده انســان‬ ‫در ان مداخلــه نداشــته اســت‪ .‬امــا انتخــاب‬ ‫قضاوتی‪ ،‬انتخابی اســت عقالئی‪،‬‏منشــاء ارادی‬ ‫و اختیــار دارد‪ .‬اینکــه ازمــون شــونده بــه قضــاوت‬ ‫علمــی پرداختــه و گزینــه مــورد نظــر را بــا تجزیــه‬ ‫‏و تحلیــل انتخــاب کنــد‪ ،‬هرچنــد انتخابــش غلــط‬ ‫بــوده باشــد‪ .‬لیکــن انتخابــش تصادفــی نبــوده‬ ‫اســت‪ .‬روانشناســان ‏و فقهــاء پاســخ ازمــون‬ ‫شــونده را در فراینــد انتخــاب ِصحیــح‪ ،‬فــارغ از‬ ‫توانایــی علمــی او‪ ،‬تابــع حــاال تِروحی و‏نفســانی‬ ‫او در مواجهــه بــا گزینه هــا می داننــد‪ .‬شــخص‬ ‫انتخــاب یــک گزینــه از میــان چنــد گزینــه‪،‬‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫بــه یکــی از‏ســه حالــت نفســانی و روانــی مبتــا‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن حــاالت عبارتنــد از‪« :‬شــک»‪،‬‬ ‫«ظــن غالــب» و «قطــع»‪.‬‏شــخص در حالــت‬ ‫قطــع‪ ،‬چنــان پایبنــد گزینــه خاصــی می شــود‬ ‫کــه اختیــار تغییــر انــرا از دســت می دهــد ‪ .‬بطــور‬ ‫‏کل‪.‬پاســخگوئی درحــاالت نفســانی و روانــی‬ ‫«شــک» «ظــن غالــب» و «قطــع» بــه هیچوجــه‬ ‫تصادفــی و حاصــل‏قرعــه نیســت‪ .‬تــا مجــازات‬ ‫نمــره منفــی بــرای ان مقــرر گــردد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده بیست و یکم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫‏«نمــره منفــی در ازمونهــا» از منظــر قواعــد‬ ‫ریاضــی‪ :‬فــرض کنیــم ازمــون شــونده الــف بــه ‪12‬‬ ‫پرســش‏از ‪ 20‬پرســش‪ ،‬پاســخِ صحیــح داده و بــه‬ ‫‪ 8‬پرســش نیــز پاســخِ غلــط داده اســت‪ .‬و ازمــون‬ ‫شــونده‪ ،‬بــه ‪10‬‏پرســش؛ پاســخِ صحیــح داده و ‪10‬‬ ‫پرســش را هــم بالجــواب گذاشــته اســت‪ .‬بــه نظــر‬ ‫شــما کدامیــک از دو نفــر‪،‬‏شایســته انتخــاب و‬ ‫قبولی اســت ؟!! متاســفانه با اعمال نمره منفی‪،‬‬ ‫نفــر الــف بــا ‪ 12‬پاســخِ صحیــح‪ ،‬مــردود‏می شــود و‬ ‫دومــی بــا ‪ 10‬پاســخِ صحیــح‪ ،‬قبــول می شــود‪ .‬زیــرا‬ ‫نفــر بــرای ‪ 8‬پاســخ غلــط‪ ،‬مجــازات شــده اســت!!!‬ ‫یعنــی‏وزیــر علــوم ســال ‪ 1348‬تصــور کــرده کــه‬ ‫حــاال کــه ازمــون شــونده الــف ‪ 8‬پاســخ غلــط داده‪،‬‬ ‫احتمــاال ‪12‬‏پاســخ صحیــح او نیــز متضمــن چنــد‬ ‫پاســخ تصادفــی بــوده اســت‪ .‬بــا همین فــرض ‪12 ،‬‬ ‫پاســخ صحیــح نفــر الــف‏را کــه مســتند بــه ســند‬ ‫بــوده‪ ،‬مخــدوش دانســته و بــرای پــاک و حــال‬ ‫کــردن ان‪ ،‬فتــوا داده اســت کــه حــدود ‪3‬‏امتیــاز‬ ‫از ان نگــون بخــت کســر تــا مــردود گــردد‪ .‬عجیــب‬ ‫اســت چگونه می توان ظهور الفاظ و وقایع مبتنی‬ ‫بــر ‏‏‪ 12‬پاســخ صحیــح را رهــا نمــود و بــا کنــکاش در‬ ‫ـن ازمــون شــونده الــف‪ ،‬انــرا مخــدوش‬ ‫درون و باطـ ِ‬ ‫فــرض نمــود ‏و مــاوراء واقعــه را برعالــم واقــع ‪،‬‬ ‫ســلطنت داد؟ فــارغ از قاعــده «اصالــه الظهــور»‪،‬‬ ‫هــرگاه تردیــدی در‏صحــت واقعه ای حاصل شــود‪،‬‬ ‫ت ان مســتند بــه ســند‬ ‫واقعـه ای کــه ســابقا صحـ ِ‬ ‫صحتــش اســتصحاب می گــردد‪ .‬‏افــزون‬ ‫بــوده؛ ِ‬ ‫بــر ان چنیــن تفکــری نقــض اشــکار مفــاد اصــل‬ ‫‪ 36‬قانــون اساســی جمهــوری اســامی و «اصــل‬ ‫قانونــی‏بــودن مجازاتها»میباشــد‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫اغفال هموطنان با‬ ‫چالش جرات یا حقیقت‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایی و دســتگیری‬ ‫شــخصی کــه در یکــی از شــبکه اجتماعــی اقــدام‬ ‫بــه تهدیــد در خصــوص انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫یکــی از شــهروندان کــرده بــود‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایــگاه‬ ‫گ حســن کیخــا‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهن ‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکی از شــهروندان‬ ‫و مطــرح نمــودن شــکایتی بــا عنــوان اینکــه فــردی‬ ‫ناشــناس در شــبکه اجتماعــی تلگــرام اقــدام بــه‬ ‫تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی ایشــان کرده‬ ‫اســت‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بررســی بیشــتر موضــوع مشــخص‬ ‫گردیــد شــخصی ناشــناس بــرای برگــزاری چالــش‬ ‫جــرات یــا حقیقــت اقــدام بــه راه انــدازی گروهی در‬ ‫یکــی از شــبکه هــای اجتماعــی نموده و تعــدادی را‬ ‫عضــو ایــن گــروه کــرده اســت کــه شــاکی پــس از‬ ‫شــرکت در چالــش بــه جهــت رعایــت قوانیــن بــازی‬ ‫بــه درخواســت نامتعــارف یکی از شــرکت کنندگان‬ ‫مبنــی بــر ارســال تصاویــر خصوصــی از خــود را‬ ‫پاســخ مثبــت داده و بــه ایــن صــورت ایــن تصاویــر‬ ‫در اختیــار متهــم پرونــده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‪،‬‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــا اقدامــات فنــی و پلیســی‬ ‫متهــم توانســتند یکــی از دوســتان ســابق شــاکی را‬ ‫شناســایی کننــد و پــس از هماهنگــی قضایــی او‬ ‫را بــه اداره پلیــس انتقــال دادنــد‪ .‬وی بــا مشــاهده‬ ‫مــدارک و مســتندات موجــود در پرونــده صراحتــا ًبــه‬ ‫بــزه انتســابی خــود اقــرار کــرد و انگیزه خــود از ارتکاب‬ ‫ایــن فعــل مجرمانــه را انتقــام جویــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫کیخــا بــا بیــان اینکــه نوجوانــان بــه دلیــل عــدم‬ ‫اشــنایی کافــی بــا مخاطــرات فضــای مجــازی اقــدام‬ ‫بــه رفتارهــای شــتاب زده می کنــن‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫تاثیرپذیــری نوجوانــان از یکدیگــر بیشــترین دلیــل‬ ‫بــروز مشــکالت در ایــن گروه هاســت‪ ،‬لــذا بهتــر اســت‬ ‫والدیــن نــه گفتــن را بــرای ان کــه فرزنــد بتوانــد در‬ ‫ارتبــاط بــا افــراد مختلــف بهتــر و ســالم تر عمــل کنــد‬ ‫بــه انهــا یــاد دهنــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫اهمیت کار و تاثیر ان‬ ‫در تمــام فرهنگهــا‪ ،‬اهمیــت ”کار“ بــه عناویــن‬ ‫مختلــف مــورد توجــه قرار گرفته اســت‪ .‬کار کردن‪،‬‬ ‫از مهمتریــن شــیوه هایی اســت کــه انســانها بــا‬ ‫ان می تواننــد ارزششــان را بــه جامعــه‪ ،‬خانــواده‬ ‫و خودشــان اثبــات کننــد‪ .‬کار (در معنــای عــام) و‬ ‫شــغل (در معنــای خــاص) بــه فــرد کمــک می کنــد‬ ‫تــا خــودش را بــرای جامعــه تعریــف کنــد‪ .‬کار بــرای‬ ‫افــراد منزلــت اجتماعــی بــه ارمغــان م ـی اورد‪ .‬کار‬ ‫کــردن‪ ،‬اگرچــه انســان را خســته می کنــد‪ ،‬امــا در‬ ‫عیــن حــال بــه او شــادابی نیــز می بخشــد و او را از‬ ‫پیامدهای ناخوشــایند رخوت و سســتی محافظت‬ ‫می کنــد‪ .‬افــراد ســاعی همــواره خســتگی ناشــی از‬ ‫کار کــردن را بــه رخــوت و سســتی ناشــی از بیــکاری‬ ‫ترجیــح می دهنــد‪ .‬کار‪ ،‬کیمیــا اســت و مــس وجود‬ ‫انســان را بــه طــا تبدیــل می کنــد‪ .‬بــا کار کــردن‪،‬‬ ‫اســتعدادها و ظرفیتهــای وجــودی انســان شــکوفا‬ ‫می شــود‪ .‬مایــکل امــوت (‪ )۱۹۸۰‬معتقــد اســت کــه‬ ‫لذت بردن حقیقی انسان از زندگی‪ ،‬از طریق کار‬ ‫و کوشــش و کمــک کــردن بــه هم نوعــان حاصــل‬ ‫میشــود و ایــن امــر در شــکوفایی اســتعدادهای‬ ‫فــردی و توســعه اجتماعــی بســیار حایزاهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬افــرادی کــه کار خاصــی در زندگی شــان‬ ‫انجــام نمی دهنــد‪ ،‬بخــش مهمــی از ارتبــاط خــود‬ ‫بــا جهــان پیرامــون را قطــع می کننــد و خــود را‬ ‫در موقعیتهایــی قــرار نمی دهنــد کــه بتواننــد از‬ ‫تواناییهــای جســمی‪ ،‬شــناختی و اجتماعــی خــود‬ ‫به طــور هدفمنــد اســتفاده کننــد‪ .‬فطــرت انســانی‬ ‫بــا کار‪ ،‬کوشــش و کمــک کــردن بــه هم نوعــان‬ ‫شناسایی عوامل ارسال پیامک‬ ‫جعلی ابالغیه ثنا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان قــم از دســتگیری عوامــل ارســال پیامک‬ ‫جعلــی ابالغیــه ثنــا در قــم خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫متعدد افراد مبنی بر اینکه شــخص یا اشــخاصی با ارســال پیامک‬ ‫جعلــی ابالغیــه ثنــا و فریــب قربانیــان بــا روش نصب نــرم افزارهای‬ ‫مخــرب بــر روی تلفــن همــراه کاربران‪ ،‬اطالعات گوشــی و اطالعات‬ ‫کارت بانکــی انــان را هــک مــی کردنــد‪ ،‬شناســایی متهمیــن در‬ ‫دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق تحقیقــات کارشناســان فتــا مشــخص شــد کــه‬ ‫پیامکــی جعلــی از شــماره هــای مشــخص مبنــی بــر پیگیــری پرونــده‬ ‫قضایــی بــه تلفــن همــراه شــاکیان ارســال مــی شــد و کالهبــرداران بــا‬ ‫عجیــن اســت‪ .‬حــال‪ ،‬اگــر ســبک زندگــی فــرد‬ ‫به گونـه ای باشــد کــه نیازهــای فطــری او را ســرکوب‬ ‫ـی شــاد و لذت بخشــی در انتظــار‬ ‫کنــد‪ ،‬قطعــا ً زندگـ ِ‬ ‫او نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫هانــری میلــر معتقــد اســت کــه کار و زندگــی‪،‬‬ ‫م یکدیگرنــد‪ .‬شــعار او ایــن اســت‬ ‫الزم و ملــزو ‬ ‫کــه ”کار کــن بــرای زندگــی و زندگــی کــن بــرای‬ ‫کار“تحقیقــات نشــان می دهــد افــرادی کــه‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬هــر روز تجربــه و تواناییهــای‬ ‫بیشــتری کســب می کننــد‪ .‬ایــن افــراد‪ ،‬شــادتر از‬ ‫افــرادی هســتند کــه کار نمی کننــد‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫همیشــه کار می کننــد‪ ،‬شــاید متوجــه نباشــند‬ ‫کــه بــا کار کــردن‪ ،‬نیازهــای روانــی خــود را بــراورده‬ ‫می ســازند‪ .‬اگــر تنهــا چنــد روز‪ ،‬کار کــردن را‬ ‫از انهــا بگیریــم‪ ،‬به شــدت دچــار افســردگی‬ ‫می شــوند و احســاس می کننــد زندگی شــان از‬ ‫رونــد طبیعــی خــود خــارج شــده اســت‪ .‬نتایــج‬ ‫بررســیها نیــز نشــان می دهــد کــه افــراد شــاغل‪،‬‬ ‫زمانی که در اســتانه از دســت دادن شــغل خود‬ ‫قــرار می گیرنــد یــا عمــا ًشغلشــان را از دســت‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اهمیــت کار کــردن را بســیار بیشــتر‬ ‫از قبــل درک می کننــد‪ .‬ایــن واقعیــت به روشــنی‬ ‫در مصاحبه هــای انجام شــده بــا افــراد بیــکار یــا از‬ ‫کار اخــراج شــده مشــهود اســت‪.‬‬ ‫البتــه در اکثــر مواقــع‪ ،‬انســانها بیــن کار کــردن‬ ‫و نکــردن‪ ،‬حــق انتخــاب ندارنــد‪ .‬یعنــی‪ ،‬انهــا‬ ‫مجبورنــد کــه بــرای ادامــه زندگــی خــود‪ ،‬کار کنند‪.‬‬ ‫نمی تــوان ایــن واقعیــت را کتمــان کــرد کــه اکثــر‬ ‫انســانها بــه پــول نیــاز دارنــد و بــرای پــول دراوردن‬ ‫بایــد کار کننــد‪ .‬امــا پدیــدۀ کار بســیار پیچیده تــر‬ ‫از ان اســت کــه بخواهیــم ان را تبــادل ســاده‬ ‫”وقــت و انــرژی“ بــا ”پــول“ محســوب کنیــم‪ .‬در‬ ‫بررســی مزایــای کار‪ ،‬تنهــا کســب ثــروت یا تامین‬ ‫مایحتــاج زندگــی مطــرح نیســت‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫گفتیــم‪ ،‬کار بــه انســان عــزت می دهــد و او را در‬ ‫ارســال لینــک جعلــی نــرم افــزار و تقاضای نصب ان از قربانیــان بر روی‬ ‫تلفــن همراهشــان‪ ،‬ضمــن دسترســی بــه پیامــک هــا و رمــزدوم پویــای‬ ‫افــراد‪ ،‬از حســاب انهــا بــه صــورت غیــر مجــاز برداشــت می کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی ردگیــری مبالــغ برداشــت شــده از حســاب هــا‬ ‫مشــخص گردیــد متهمــان پــس از انتقــال غیــر مجــاز موجــودی‬ ‫حســاب ها از طریــق کارت هــای عابــر بانکــی کــه از معتادیــن‬ ‫متجاهــر خیابــان خــواب تهیــه کــرده بودنــد مبالغــی را کــه از طریــق‬ ‫افــرادی بــه بهانــه کاریابــی در وب ســایت های نیازمنــدی مانند دیوار‬ ‫و شــیپور و ‪ ...‬کالهبــرداری کرده انــد تبدیــل بــه ارزهــای دیجیتــال‬ ‫و بالفاصلــه انهــا را بیــن کیــف پول هــای متعــدد تقســیم می کننــد‬ ‫تــا ردی از خــود بجــای نگذارنــد‪.‬در نهایــت بــا بررســی های فنــی و‬ ‫پلیســی‪ ،‬متهمین در یکی از اســتان های جنوبی کشــور شناســایی‬ ‫شــدند و طــی هماهنگــی بامقــام محتــرم قضایــی اکیپــی از ایــن‬ ‫پلیــس بــه مخفیــگاه متهمیــن اعــزام گردیدنــد و نســبت بــه جلــب‬ ‫متهــم در ترمینــال مســافربری اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی در ســطح‬ ‫جامعــه بطــور چشــمگیری افزایــش داشــته و از طرفــی نیــز اســتفاده‬ ‫ن محتــرم می ‏نمایــد‪ .‬بــه‬ ‫نظــر خــودش و دیگــرا ‏‬ ‫عبــارت دیگــر‪ ،‬کار کــردن اعتمــاد بــه نفــس فــرد‬ ‫را افزایــش می دهــد و باعــث می شــود کــه فــرد‬ ‫در نظــر خــود و دیگــران‪ ،‬احســاس ارزشــمندتری‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن احســاس قطعــا ًبســیار مهــم‬ ‫و حایزاهمیــت اســت‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه کســب درامــد بســیار‬ ‫حایزاهمیــت اســت و اگــر درامــد نباشــد ابعــاد‬ ‫مختلــف زندگــی عمــا ًبــه مشــکل برمی خــورد‪ ،‬امــا‬ ‫ارزش کار صرفــا ً در کســب درامــد یــا شــکوفایی‬ ‫اقتصــادی خالصــه نمی شــود‪ .‬یکــی از نکات جالب‬ ‫دربــارۀ پدیــده کار ایــن اســت کــه اکثــر افــراد‪ ،‬حتــی‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه کار ندارنــد‪ ،‬بــه کار کــردن ادامــه‬ ‫می دهنــد‪ .‬بدیــن معنــی کــه بســیاری از افــراد‪ ،‬در‬ ‫موقعیتهایــی کــه می تواننــد خــود را بازنشســته‬ ‫کننــد و از کار دســت بکشــند‪ ،‬ترجیــح می دهنــد بــه‬ ‫کار کــردن ادامــه دهنــد‪ .‬در تحقیــق جامعــی کــه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۸‬روی گروه هــای مختلفــی از افــراد‬ ‫شــاغل در ایــاالت متحــده امریــکا انجــام شــد‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد افــراد‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه ”اگــر انقــدر پــول داشــته باشــید کــه بقیــه‬ ‫عمرتــان را انطــور کــه دلتــان می خواهــد زندگــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــاز هــم به کار کــردن ادامه خواهیــد داد؟“‪ ،‬‬ ‫اعــام کردنــد کــه در ایــن شــرایط نیــز بــه کار کــردن‬ ‫ادامــه خواهنــد داد‪ .‬ایــن موضــوع نشــان می دهــد‬ ‫کــه کار کــردن صرفــا ًیــک پدیــدۀ اقتصــادی نیســت‬ ‫و افــراد تنهــا به خاطــر پــول دراوردن کار نمی کننــد‪.‬‬ ‫ارزش غیرمــادی کار در تاثیــری کــه بــر انســانها‬ ‫می گــذارد و تحولــی کــه در شــخصیت انهــا ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬اشــکار می شــود‪ .‬انســان بــا کار کــردن‬ ‫اســت کــه خــود را می ازمایــد‪ ،‬بــه هم نوعانــش‬ ‫کمــک می کنــد و بــه تواناییهــای وجــودی خــود پــی‬ ‫می بــرد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫ابزارهــای کالهبــرداری در‬ ‫ایــن شــبکه هــا بســیار زیــاد‬ ‫اســت و حتــی امــوزش ان‬ ‫نیــز بطــور کامــل و بــدون‬ ‫هزینــه مالــی بارگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه هموطنــان هشــدار‬ ‫داد و گفــت‪ :‬یکــی از ایــن‬ ‫ابزارهــا‪ ،‬برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫از حســابهای بانکــی مــردم از‬ ‫طریــق فیشــینگ می باشــد از‬ ‫ایــن رو می بایســت شــهروندان در فضــای مجــازی بــه راحتــی بــه هــر‬ ‫چ وجــه اطالعــات حســاب‪ ،‬شــماره و‬ ‫شــخصی اعتمــاد نکننــد و بــه هیـ ‬ ‫رمــز کارت خــود را در اختیــار افــراد غریبــه قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه در فضــای مجــازی‪ ،‬موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪348‬‬ ‫چه کسی مسئول بهبود‬ ‫امنیت در محیط توسعه‬ ‫نرم افزار است؟‬ ‫ونافــی یافته هــای یــک نظرســنجی جهانــی کــه تاثیــر حمــات‬ ‫زنجیره تامین نرم افزار مانند ‪SolarWinds ‎/ SUNBURST،‬‬ ‫‪ CodeCov‬و ‪ Kaseya /‎ REvil‬را بــر چگونگــی تغییــر رویکــرد‬ ‫ســازمان های توســعه یافتــه بــرای ایجــاد امنیــت در ســاخت و‬ ‫تحویــل نرم افــزار را نشــان مــی دهــد‪ ،‬ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نظرســنجی نظــرات بیــش از ‪ 1000‬متخصــص امنیــت‬ ‫اطالعــات‪ ،‬توســعه دهنــدگان و مدیــران اجرایــی در ‪ IT‬و‬ ‫صنایــع توســعه نــرم افــزار را ارزیابــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫سوتفاهم بین تیم های امنیتی و توسعه‬ ‫طبــق ایــن نظرســنجی‪ ،‬پاســخ دهنــدگان تقریبــا ًبــه اتفــاق ارا‬ ‫(‪ )٪97‬موافــق هســتند کــه روش هــای مــورد اســتفاده بــرای‬ ‫حملــه بــه محیــط توســعه نــرم افــزار ‪ SolarWinds‬در حمالت‬ ‫جدیــد امســال مجــددا ًمــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫علی رغــم ایــن اطمینــان‪ ،‬هیــچ همخوانــی بیــن تیم هــای‬ ‫امنیتــی و توســعه وجــود نــدارد کــه در ان تیــم بایــد مســئول‬ ‫بهبــود امنیــت در محیــط ســاخت و توزیــع نــرم افــزار باشــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه کســی‬ ‫مســئولیت اصلــی بهبــود امنیــت محیــط توســعه نــرم افــزار‬ ‫ســازمان انهــا را بــر عهــده دارد‪ 48 ،‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‬ ‫می گوینــد تیم هــای امنیتــی انها مســئول هســتند و ‪ 48‬درصد‬ ‫می گوینــد تیــم هــای توســعه انهــا مســئول هســتند‪.‬‬ ‫کویــن بوســک‪ ،‬معــاون اســتراتژی امنیتــی و اطالعــات در‬ ‫‪ ،Venafi‬گفــت‪« :‬در حالــی کــه حملــه ‪ SUNBURST‬بــه‬ ‫‪ SolarWinds‬اولیــن حملــه در نــوع خــود نبــود‪ ،‬امــا مطمئنــا ً‬ ‫یکــی از جدی تریــن حمله هــا بــود‪» .‬‬ ‫‪ SUNBURST‬کامــا ً واضــح گفــت کــه هــر ســازمانی بایــد‬ ‫اقدامــات اساســی و فــوری انجــام دهــد تــا نحــوه ایمــن ســازی‬ ‫خــط لولــه بــرای ســاخت نــرم افــزار تغییــر کنــد‪ .‬تنهــا راه بــرای‬ ‫کاهــش ایــن خطــرات بهبــود چشــمگیر امنیــت خــط لولــه‬ ‫توســعه و نــرم افــزاری اســت کــه ارائــه می دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫اگــر مــا حتــی نتوانیــم توافــق کنیم که چه کســی مســئول انجام‬ ‫ایــن اقدامــات اســت‪ ،‬کامــا ًواضــح اســت کــه مــا حتــی نزدیــک‬ ‫بــه ایجــاد تغییــرات معنــی دار نیســتیم‪ .‬هرکســی کــه امیــدوار‬ ‫اســت این مشــکل برطرف شــود‪ ،‬خودش را مســخره می کند‪.‬‬ ‫اطمینان و مسئولیت در محیط توسعه نرم افزار‬ ‫• ‪ 80‬درصــد از پاســخ دهنــدگان اظهــار داشــتند کــه کامــا ً‬ ‫بــه توانایــی ســازمان خــود در دفــاع در برابــر حمــات بــا هــدف‬ ‫قــرار دادن محیط هــای ســاخت نــرم افــزار اطمینــان ندارنــد‪.‬‬ ‫• ‪ 69‬درصــد پاســخ دهنــدگان توســعه دهنــده معتقدنــد‬ ‫توســعه دهنــدگان مســئول امنیــت رونــد ســاخت نــرم افــزار‬ ‫ســازمان خــود هســتند‪ .‬بــا این حــال‪ 67 ،‬درصد پاســخ دهندگان‬ ‫امنیتــی معتقدنــد کــه ایــن مســئولیت تیــم امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫• وقتــی از انهــا ســوال شــد کــه چــه کســی بایــد مســئول‬ ‫امنیــت فراینــد ســاخت نــرم افــزار ســازمان خــود باشــد‪،‬‬ ‫‪ 58‬درصــد از پاســخ دهنــدگان امنیتــی می گوینــد کــه ایــن‬ ‫مســئولیت بــه عهــده خــود انهــا اســت و ‪ 53‬درصــد از پاســخ‬ ‫دهنــدگان توســعه دهنــده می گوینــد کــه ایــن امــر بایــد بــه‬ ‫عهــده خــود انهــا باشــد‪ .‬فقــط ‪ ٪8‬از کل پاســخ دهنــدگان‬ ‫اظهــار داشــتند کــه مســئولیت بایــد تقســیم شــود‪.‬‬ ‫« همانطــور کــه نتایــج ایــن نظرســنجی بــه وضــوح نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬اکثــر ســازمان ها روشــن نکرده انــد کــه کــدام تیــم‬ ‫انگیــزه یــا دســتورالعمل های الزم بــرای ایجــاد تغییــرات الزم را‬ ‫دارد‪ .‬تنهــا راه بــرای بــه حداقل رســاندن خطر حمــات در اینده‬ ‫ایــن اســت کــه توســعه دهنــدگان قــادر بــه حرکــت ســریع‪ ،‬از‬ ‫ایــده بــه تولیــد‪ ،‬بــدون بــه خطــر انداختــن امنیــت باشــند‪» .‬‬ ‫ســرعت نــواوری و امنیــت در توســعه نــرم افــزار جدایــی‬ ‫ناپذیــر هســتند‪ .‬بــه همــان روشــی که مهنــدس فرمــول ‪ 1‬برای‬ ‫عملکــرد و ایمنــی همزمــان ایجــاد می کنــد‪ ،‬توســعه دهندگان‬ ‫نــرم افــزار نیــز بایــد پاســخگوی هــر دو باشــند‪ .‬بــرای تحقــق‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬توســعه دهنــدگان بــه وضــوح بــه کمک و پشــتیبانی‬ ‫تیم هــای امنیتــی نیــاز دارنــد‪ .‬هیئــت مدیره و مدیــر عامل باید‬ ‫بــرای اطمینــان از وجــود خطــوط مشــخص مالکیــت نســبت‬ ‫بــه ایجــاد تغییــرات اقــدام کننــد و انهــا می تواننــد تیم هــا را‬ ‫مســئول بداننــد‪.‬‬ ‫از دادن رمز عابر بانک به‬ ‫افراد غیر معتمد خود داری‬ ‫کنید‬ صفحه 7 ‫یک تصویر هزار حرف‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫اب شور دریا به کام مردم گلستان شیرین می شود‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪ 17 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪348‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 06‬مرداد ‪28-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فاطمه داد محمدخانی‬ ‫چطور در خانه و شرایط کرونا‬ ‫حال خوبی داشته باشیم؟‬ ‫ایــن روزهــا به خاطــر همه گیــری ویــروس کرونــا‪ ،‬جایــی بــرای تفریــح و‬ ‫خوشــگذرانی نداریــم و معمــوال از ایــن موضــوع‪ ،‬کســل و خســته شــده ایم‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب می خواهیــم بــه شــما بگوییــم کــه بــرای داشــتن حــال خــوب‪،‬‬ ‫حتمــا نبایــد از خانــه خــارج شــوید و بــه جــای خاصــی برویــد‪ .‬تفریــح در‬ ‫خانــه هــم می توانــد جــذاب باشــد‪ .‬راه هــای مختلفــی بــرای شــاد بــودن‬ ‫در دوران قرنطینــه و خانه نشــینی وجــود دارد‪ .‬در ایــن روزهــا کــه رفتــن‬ ‫بــه مهمانی هــای دســته جمعی‪ ،‬مراســم مختلــف‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی‪،‬‬ ‫ســینما‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬کافه هــا‪ ،‬کنســرت‪ ،‬رســتوران ها و هــر فضــای شــلوغ دیگــر‬ ‫توصیــه نمی شــود‪ ،‬بــاز هــم می تــوان از زندگــی لــذت بــرد‪ .‬در ایــن مطلــب بــا‬ ‫مــا همــراه باشــید تــا بــه شــما بگوییــم چگونــه خوشــحالی و تفریــح در خانــه‬ ‫را تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تماس های تصویری مجازی را امتحان کنید‬ ‫همیشــه نبایــد بــه مهمانــی برویــد و جمعــی را کــه دوســت داریــد‪ ،‬در‬ ‫اغــوش بگیریــد و لمــس کنیــد‪ .‬به کمــک اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫در دنیــای امــروز به راحتــی می توانیــد در هــر کجــای جهــان کــه باشــید‪ ،‬بــا‬ ‫کمتریــن زمــان دور هــم جمــع شــوید و در ایــن دورهمــی نگــران گســترش‬ ‫بیمــاری نباشــید‪ .‬اگــر از خانه نشــینی و احســاس تنهایــی خســته شــده اید یــا‬ ‫بــه فکــر ایــده ای بــرای خوش گذرانــی و تفریــح در خانــه خودتــان هســتید‪،‬‬ ‫فقــط بایــد بــا جمعــی از دوســتانتان تمــاس تصویــری برقــرار کنیــد و همــه را‬ ‫در یــک قــاب کنــار هــم جمــع کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای داشــتن حــال خــوب‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم یــک موزیــک زیبــا و مهیــج‬ ‫بگذاریــد و یــک رقــص دســته جمعی از راه دور را تجربــه کنیــد‪ .‬نظرتــان‬ ‫درمــورد یــک کنســرت مجــازی چیســت؟ اگــر در جمــع شــما دوســتانی‬ ‫هســتند کــه می تواننــد یــک ســاز را به زیبایــی بنوازنــد یــا صــدای خوبــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬می توانیــد یــک کنســرت دوســتانه مجــازی راه بیندازیــد و بــدون‬ ‫خریــد بلیــت‪ ،‬از ایــن اجــرا لــذت ببریــد‬ ‫‪ .۲‬اشپزی کنید و سراغ غذاهای جدید بروید‬ ‫در دوران خانه نشــینی می توانیــد یــک هنرمنــد واقعــی شــوید و خودســازی‬ ‫و خودشناســی را تمریــن کنیــد‪ .‬در ایــن مــدت‪ ،‬یکــی از تجربه هــای‬ ‫لذت بخــش کــه می توانــد به نوعــی تفریــح در خانــه محســوب شــود‪ ،‬اشــپزی‬ ‫کــردن بــا دســتورهای غذایــی جدیــد و متفــاوت اســت‪ .‬ســراغ صفحه هــای‬ ‫اشــپزی در اینســتاگرام برویــد و دســتورهای اشــپزی مهیــج را در ایــن شــبکه‬ ‫اجتماعــی پیــدا کنیــد‪ .‬انــواع غذاهــا‪ ،‬دســرها‪ ،‬نوشــیدنی هــا و اســموتی هــای‬ ‫خنــک تابســتانی را امســال در اشــپزخانه خودتــان درســت کنیــد و در کنــار‬ ‫اعضــای خانــواده‪ ،‬طعم هــای جدیــد را بچشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سراغ یادگیری و کالس های انالین موردعالقه تان بروید‬ ‫همــه مــا در زندگــی عاشــق یادگیــری چیزهایــی بوده ایــم کــه هرگــز‬ ‫فرصتــش برایمــان پیــش نیامــده اســت‪ .‬مشــغله های کاری و اتــاف وقــت‬ ‫در ترافیــک‪ ،‬بــه مــا اجــازه نداده انــد تــا بــه عالیقمــان فکــر کنیــم؛ در عــوض‪،‬‬ ‫فقــط بــه فکــر درامدزایــی و رفــع نیــاز روزمــره بوده ایــم‪ .‬دوره هــای امــوزش‬ ‫انالیــن‪ ،‬عــاوه بــر تفریــح در خانــه‪ ،‬شــما را چنــد قــدم بــه ارزوی همیشــگی‬ ‫و توجــه بــه عالقه تــان نزدیــک می کننــد‪ .‬پــس بیشــتر از ایــن وقت کشــی‬ ‫نکنیــد و در دوره هــای انالیــن ســایت های اموزشــی معتبــر علمــی و هنــری‬ ‫ثبت نــام کنیــد‪ .‬بــه باغبانــی‪ ،‬طراحــی داخلــی‪ ،‬نجــوم‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬عکاســی‪،‬‬ ‫نواختــن ســاز‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬هنــر ارایــش و زیبایــی‪ ،‬خیاطــی یــا هــر حــوزه علمــی‬ ‫و هنــری دیگــری کــه عالقــه داریــد‪ ،‬ایــام شــیوع کرونــا فرصتــی طالیــی بــرای‬ ‫امــوزش شــما خواهــد بــود!‬ ‫‪ .۴‬مدیتیشن کنید و از ارامش زمین لذت ببرید‬ ‫تفریــح در خانــه را بــه ســبک دیگــری هــم می توانیــد تجربــه کنید‪ :‬ســراغ تمرین‬ ‫ارامــش برویــد‪ .‬مدیتیشــن اصولــی یکــی از روش هایــی اســت کــه می توانیــد از‬ ‫اســترس خــاص دوران کرونــا کــم کنیــد و ذهــن ارام داشــته باشــید‪.‬‬ ‫در یــک جــای مشــخص بنشــینید یــا دراز بکشــید‪ ،‬مدتــی را بــا خودتــان‬ ‫خلــوت کنیــد‪ ،‬بــه موزیک هــای ارامش بخــش گــوش دهیــد‪ ،‬شــمع و عــود‬ ‫روشــن کنیــد و غــرق در ســکوت ذهنــی خودتــان شــوید‪.‬‬ ‫خزر؛ ساقی تشنگی گلستان‬ ‫گلســتان بــا سرســبزی و جنگل هــای فــراوان گــره خــورده‬ ‫و کمتــر کســی بــاور میکنــد کــه ایــن اســتان سرســبز‬ ‫شــمالی بــا واقعــه خشکســالی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫بــا افزایــش شــدت خشکســالی و کاهــش منابــع اب در‬ ‫دســترس‪ ،‬مدیــران گلســتان تصمیــم دارنــد بــا اســتفاده از‬ ‫فنــاوری شــیرین ســازی اب دریــای خــزر‪ ،‬بخشــی از نیــاز‬ ‫اســتان را در بخــش شــرب تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫امــا عارضــه کــم ابــی در ســال های گذشــته در گلســتان‬ ‫شــرو ع شــده و در ســال جــاری خــود را بــا تــوان‬ ‫باالتــری نمایــان کــرده اســت میــزان ایــن کــم ابــی بــه‬ ‫حــدی اســت کــه مــردم مرکــز اســتان در ســال جــاری بــا‬ ‫قطعی هــای زیــاد اب روبـه رو شــده انــد‪ ،‬بــه صورتــی کــه‬ ‫در برخــی از محــات بهــره وری از اب اشــامیدنی بــه‬ ‫کمتــر از نصــف روز رســید‪.‬‬ ‫البتــه در ســایر مناطــق اســتان از شــرق تــا غــرب‬ ‫شــرایط شــبیه بــه مرکــز اســتان برقــرار اســت و‬ ‫کاهــش نــزوالت اســمانی منجــر بــه کاهــش میــزان‬ ‫ابــی زیــر ســطحی شــده و فعالیــت ‪ ۳۸‬هــزار چــاه‬ ‫مجــاز و غیرمجــاز ایــن امــر را شــدت داده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه بــا بــه چرخــه دراوردن برخــی از چاه هــای‬ ‫کشــاورزی یــا چاه هــای ادارات و بخــش خصوصــی ایــن‬ ‫دغدغــه کمتــر شــده امــا در مــدت زیــاد بــه برنامه هــای بــا‬ ‫جدیــت باالنــری نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ایــن عوامــل موجــب شــد تــا مدیــران اســتان بــه فکــر‬ ‫منابــع ابــی جایگزیــن یــا روش هــای بهینــه مصــرف باشــند‬ ‫از جملــه راه حــل هــای مطــرح شــده توســط کارشناســان‪،‬‬ ‫تامیــن اب شــرب از طریــق شــیرین ســازی اب دریــای‬ ‫خــزر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس پیشــنهاد کارگــروه ســازگاری بــا خشکســالی‬ ‫اســتان مقــرر شــد میلیون هــا متــر مکعــب از اب‬ ‫دریــای خــزر بــرای مصــارف شــرب‪ ،‬شــیرین شــده و‬ ‫وزارت نیــرو بــا شیرین ســازی ‪ ۳۲‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫از دریــا موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫تمام مالحظات در نظر گرفته شود‬ ‫خشکســالی امســال در گلســتان در نیــم قــرن اخیــر بــی‬ ‫ســابقه بــوده و منابــع ابــی در دســترس را بــه حداقــل‬ ‫رســانده اســت‪.‬‬ ‫یــک کارشناســی محیــط زیســت اظهــار داشــت‪ :‬هرچنــد‬ ‫مــردم و مدیــران تــاش کردنــد بــا راه حــل هــای جایگزیــن‬ ‫و مصــرف بهینــه بــرای جبــران افــت تــراز منابــع اب‬ ‫کارهایــی را انجــام دهنــد امــا ایــن موضــوع بــه تنهایــی‬ ‫نمی توانــد کاهــش منافــع ابــی را جبــران کنــد پــس‬ ‫اســتفاده از اب هــای غیــر رایــج مثــل پســاب های تصفیــه‬ ‫شــده‪ ،‬اســتفاده از اب بــاران و در ســطح بزرگتــر مباحثــی‬ ‫همچــون شــیرین ســازی اب دریــا مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در هفته هــای گذشــته وزارت نیــرو بــا‬ ‫شــیرین ســازی اب دریــای خــزر موافقــت کــرد کــه قبــل‬ ‫از اجــرای ان بایــد تمــام مباحــث اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫زیســت محیطــی ان ارزیابــی شــود‪.‬‬ ‫اشپزی‬ ‫طرز تهیه پنیر کبابی سوخاری‬ ‫شــاید بــرای شــما کــه یکــی از طرفــداران پنیــر‬ ‫کبابــی ســوخاری هســتید‪ ،‬جالــب باشــد کــه پنیــر‬ ‫کبابــی را بــرای اولیــن بــار قبرسـی ها بانــام هالومــی‬ ‫طبــخ کردنــد‪.‬‬ ‫پنیــر کبابــی‪ ،‬نقطــه ذوب باالیــی دارد و همیــن‬ ‫ویژگــی کافــی اســت تــا امــکان ســرخ یــا ســوخاری‬ ‫کــردن ان بــرای دوســتدارانش فراهــم شــود‪ .‬ایــن‬ ‫پنیــر کــه حتــی روی حــرارت بافــت خــود را حفــظ‬ ‫می کنــد‪ ،‬می توانــد در ترکیــب غذاهــای مختلــف‬ ‫مورداســتفاده قــرار گیــرد یــا اینکــه ســوخاری شــود‬ ‫و به عنــوان یــک عصرانــه کامــل‪ ،‬روی میــز بیاید‪.‬بــا‬ ‫مــا همــراه باشــید تــا راه و روش درســت کــردن ایــن‬ ‫خوراکــی خوشــمزه را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه پنیر کبابی سوخاری‬ ‫تخم مرغ دو عدد‬ ‫پودر سوخاری ‪ ۱۰۰‬گرم‬ ‫پنیر کبابی ‪ ۲۰۰‬گرم‬ ‫روغن مایع مخصوص سرخ کردنی به مقدار الزم‬ ‫ایــن کارشــناس محیــز زیســت گفــت‪ :‬محصــول شــدن‬ ‫اب از دریــای خــزر یقینــا ً بــه شــرایط فعالیــت اقتصــادی‬ ‫ســاحل نشــینان و فعــاالن دریایــی تاثیــر می گــذارد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال پســاب خروجــی واحدهــای تصفیــه اب‬ ‫می توانــد بــر روال تولیــدات مــزارع پــرورش ماهــی در‬ ‫قفــس و پــن تاثیــر مثبتــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تخصیــص عادالنــه اب تولیــدی از ایــن روش‬ ‫بــه شهرســتان ها و مناطــق مختلــف موجــود در طــرح از‬ ‫جملــه مهم تریــن مــواردی اســت کــه بایــد ان را لحاظ کرد‪.‬‬ ‫کارشــناس محیــط زیســت افــزود‪ :‬از دیگــر مســائلی کــه‬ ‫بایــد مــورد توجــه مســئوالن قــرار گیــرد نتایــج زیســت‬ ‫محیطــی ایــن پــروژه اســت و بایــد تمامــی پارامترهــای‬ ‫کمــی و کیفــی پســاب های خروجــی و نحــوه بازگشــت‬ ‫ان بــه طبیعــت بــا دقــت ارزیابــی و مطالعــه شــود و بــی‬ ‫توجهــی در ایــن بخــش اثــار جبــران ناپذیــری بــر زندگــی‬ ‫زیســتمندان ابــی و ابزیــان خــزر بــر جــای می گــذارد ‪.‬‬ ‫‏وی بیــان کــرد‪ :‬بحــث اقتصــادی هــم از دیگــر نــکات‬ ‫حائــز اهمیــت در اجــرای پــروژه شــیرین ســازی اب‬ ‫اســت لــذا بــا توجــه بــه افــت منابــع مالــی در دســترس و‬ ‫همچنیــن تحریم هــا بایــد راه حلــی انتخــاب شــود کــه بــا‬ ‫تکیــه بــر تــوان نــرم و ســخت افــزاری بومــی و بــا حداقــل‬ ‫قیمــت تمــام شــده‪ ،‬اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫تامین سهم یک سومی اب بندرترکمن‬ ‫از واحدهای اب شیرین کن‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن گفــت‪ :‬شــیرین ســازی اب از جملــه‬ ‫راهکارهــای اثــر گــذار در شــهرهای ســاحلی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واحــد شــیرین ســازی اب در ایــن‬ ‫شهرســتان بــا اســتحصال چنــد هــزار مترمکعــب اب‬ ‫از چاه هــای لــب شــور و نیمــه شــور مبــادرت بــه تولیــد‬ ‫اب بــرای اهالــی شــهرهای ســیمین شــهر‪ ،‬گمیــش تپــه‪،‬‬ ‫ســیجوال و بندرترکمــن می کنــد‪.‬‬ ‫ســید صــادق شــیرنگی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر یــک ســوم‬ ‫اب شرب در بندرترکمن از روش اب تولیدی از واحدهای‬ ‫اب شــیرین کــن ایــن شهرســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫شــیرنگی بیــان کــرد‪ :‬در صــورت همــکاری مــردم جهــت‬ ‫حفــر چــاه در زمیــن هایشــان انهــا امــکان گســترش‬ ‫فعالیت هــای اب شــیرین کن وجــود دارد البتــه بایــد در‬ ‫نظــر گرفــت کــه نشســت زمیــن هــم شهرســتان را تهدیــد‬ ‫می کنــد لــذا بایــد برنامه هــای دیگــری هــم اجــرا کــرد‬ ‫عدم اسیب شیرین سازی به دریا‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار بندرترکمــن انتقــال و شیرین ســازی‬ ‫میلیون هــا مترمکعــب اب دریــا بــه طــور قطــع در حیــات‬ ‫بــوم ســازگان منطقــه تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مصوبــه اخیــر کارگــروه ســازگاری بــا‬ ‫خشکســالی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای اجــرای کالن پروژه هایــی ماننــد‬ ‫شــیرین ســازی اب دریــا بایــد تمــام مالحظــات و ارزیابــی‬ ‫بــه ویــژه در حــوزه محیــط زیســت انجــام شــود‪.‬‬ ‫شــیرنگی گفــت‪ :‬در اجــرای شــیرین ســازی‬ ‫اب هــم بایــد روشــی انتخــاب و اجــرا شــود کــه‬ ‫خســارت های زیســت محیطــی و الودگی هــای‬ ‫مرحله اول‬ ‫حــدود یــک ســاعت قبــل از طبــخ‪ ،‬پنیرهــا را از فریــزر‬ ‫خــارج کنیــد تــا یخشــان بــاز شــود‪ .‬وقتی کــه پنیرتــان‬ ‫نــرم شــد‪ ،‬ان را در اندازه هــای دلخــواه بــرش دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫در ظرفــی تخم مرغ هــا را هــم بزنیــد و هــر قطعــه‬ ‫پنیــر را ابتــدا در تخم مــرغ بزنیــد و ســپس در ارد‬ ‫ســوخاری بــه غلطانیــد‪ .‬می توانیــد ایــن کار را یک بــار‬ ‫دیگــر هــم تکــرار کنیــد تــا الیــه ضخیم تــری از پــودر‬ ‫ســوخاری روی پنیرتــان را بپوشــاند‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫پس ازانکــه پنیــر کبابــی بــا ارد ســوخاری پوشــیده شــد‪،‬‬ ‫هــر قطعــه از ان را در روغــن داغ شــده بیندازیــد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‬ ‫هــر طــرف پنیــر بعــد از حــدود دو دقیقــه رنــگ خواهــد‬ ‫گرفــت و پــس از طالیــی شــدن هــر دو طــرف ان‪،‬‬ ‫می توانیــد پنیــر کبابــی ســوخاری را از روغــن خــارج‬ ‫کــرده و ســرو کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای طعــم دار کــردن پنیــر کبابــی‪ ،‬نیــازی به اضافــه‬ ‫کــردن نمــک نداریــد و در صــورت تمایــل‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ان را بــا ســس دلخــواه ســرو کنیــد‪.‬‬ ‫احتمالــی کمتــری داشــته باشــد در غیــر ایــن صــورت‬ ‫ســبب پشــیمانی در ســال های اینــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دریــای خــزر پهنــه ابــی بســته‬ ‫ایســت کــه بــا دریــای ازاد معاضــه ابــی نــدارد در‬ ‫نتیجــه حجــم اب بدســت امــده بایــد بــه صورتــی‬ ‫تعییــن شــود کــه بــه ان اســیبی وارد نکنــد‪.‬‬ ‫احمــد دســتمرد افــزود‪ :‬اجــرای پروژه هایــی ماننــد‬ ‫شــیرین ســازی اب دریــا بــرای تامیــن منابــع ابــی پایــدار‬ ‫در شــهرهای خشــک ماننــد گمیشــان ضــروری اســت کــه‬ ‫البتــه بایــد در اختصــاص اب تولیــدی نــگاه ویــژه ای بــه‬ ‫شــهرهای خشــک و بــا منابــع ابــی محــدود داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گمیشــان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪۱۰‬‬ ‫درصــد از روســتاهای ایــن شهرســتان بــه وســیله تانکــر‬ ‫ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫مطالعات پروژه به زودی اغاز خواهد شد‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان هــم گفــت‪ :‬ســهم‬ ‫زیــادی از اب شــرب در اســتان از ســفره های زیرزمینــی‬ ‫بــه دســت مــی ایــد و بــرای میــان و بلندمــدت برنامــه ریــزی‬ ‫شــده از ظرفیــت ســدها اســتفاده کنیــم و بخشــی از اب‬ ‫شــرب اســتان هــم در افــق ‪ ۱۴۲۵‬بایــد از طریــق شــیرین‬ ‫ســازی اب دریــا تامیــن شــود‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی افــزود‪ :‬پیگیری هــای زیــادی را در‬ ‫خصــوص گرفتــن مجوزهــای شــیرین ســازی اب دریــا‪،‬‬ ‫از ســال های قبــل بــه ویــژه از نیمــه دوم ســال ‪ ۹۹‬انجــام‬ ‫شــده اســت و بــر همیــن صــورت بــا مجــوز شــیرین ســازی‬ ‫‪ ۳۲‬میلیــون مترمکعــب بــرای تامیــن نیــاز شــرب موافقــت‬ ‫صــورت گرفتــه اســت ‪.‬حســینی بــا بیــان اینکــه درخواســت‬ ‫اســتان تــا ‪ ۵۰‬میلیــون مترمکعــب اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بــرای بقیــه ایــن درخواســت هــم تاکیــد شــده بــا قیــد‬ ‫فوریــت نســبت بــه مشــخص کــردن منابــع و مصــارف در‬ ‫افــق ‪ ۱۴۲۵‬بــا اســتفاده از ســندهای باالدســتی مختلفــی‬ ‫کــه در زمینــه اب وجــود دارد‪ ،‬مطالعــات الزم انجام شــود‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه حســینی ایــن اب حاصــل از شــیرین ســازی‬ ‫اب دریــای خــزر در شهرســتان های غــرب اســتان از‬ ‫جملــه بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬اق قــا‬ ‫و گــرگان مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن پــروژه فعــا ً در حــد مجــوز بــوده و‬ ‫مطالعات و بررسـی های ان به زودی اغاز خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬همزمــان‬ ‫هــم بــه دنبــال یافتــن ســرمایه گــذار هســتیم تــا اگــر‬ ‫ســرمایه گــذار مناســبی پیــدا شــد مطالعــات هــم توســط‬ ‫او انجــام شــود‪.‬‬ ‫شــیرین ســازی اب دریــا یکــی از راه هایــی اســت کــه‬ ‫می توانــد بخشــی از اب شــرب مــورد نیــاز گلســتان را‬ ‫تامیــن کنــد امــا بایــد تمــام مالحظــات اجتماعــی و زیســت‬ ‫محیطــی ان در نظــر گرفتــه شــده تــا اســیبی بــه ایــن پهنــه‬ ‫ابــی وارد نشــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!