روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 347 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 347

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 347

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 347

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 05 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /27‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /16‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪347‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫خانه‪ ،‬ارزوی گمشده ایرانیان‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫وزانه به ‪ ۱۹۰‬واحد خونی نیاز داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫نحوه عوض کردن گلدان و خاک گلدان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تک رقمی شدن نرخ بیکاری بهارانه‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایجاد مالچ طبیعی‬ ‫برای جلوگیری از تبخیر اب‬ ‫همسر ایده ال‬ ‫‪3‬‬ ‫رکــورد زنــی جدیــد در بهــای ســیمان‪ ،‬اگرچــه تیرمــاه ســال‬ ‫گذشــته بهــای عرضــه ســیمان در بــازار رقمــی بــرای هــر‬ ‫پاکــت حــدود ‪ ۱۷‬هــزار تومــان بــود‪ ،‬امــا اکنــون ایــن کاال‬ ‫در بهتریــن حالــت بــا بهــای حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار تومــان‬ ‫بــه دســت مشــتری می رســد و البتــه ایــن روزهــا گفتــه‬ ‫می شــود ایــن رقــم حتــی بــه مــرز ‪ ۱۱۰‬هزارتومــان نیــز رســیده‬ ‫است‪.‬اکوپرشــین‪ ،‬الهــام صادقــی‪ :‬قــرار اســت هفتــه جــاری‬ ‫کمیســیون های تخصصــی مجلــس بررســی دالیــل افزایــش‬ ‫نــرخ مصالــح ســاختمانی را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫رونــدی کــه اگــر چــاره ای بــرای ان اندیشــیده نشــود‪،‬‬ ‫می توانــد ســکویی بــرای جهشــی جدیــد در نــرخ تــورم و‬ ‫تحمیــل ان بــه مــردم باشــد‪ ،‬زیــرا هرگونــه رونــد افزایــش‬ ‫قیمــت مصالــح بــه طــور مســتقیم بــر بــازار مســکن و بــه‬ ‫دنبــال ان بــر ســایر بازارهــا اثرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی بــوده کــه بــه طــور مثــال بهــای ســیما بــه‬ ‫یکبــاره بــه حــدود ‪۱۱۰‬هــزار تومــان بــرای هــر کیســه ‪۵۰‬‬ ‫کیلویــی رســیده اســت‪ .‬البتــه ایــن را هــم بایــد عنــوان کرد‬ ‫کــه ســیمان ایــن روزهــا بــه کاالیــی نایــاب در بــازار تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ ،‬زیــرا همانطــور کــه غالمرضــا ســلطانی‪،‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه مصالــح ســاختمانی مشــهد هــم گفتــه‬ ‫اســت؛ در حــال حاضــر نــه تولیــد و نــه توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫تعلیق پروژه های ساختمانی‬ ‫در ایــن میــان افزایــش بهــای ســیمان و برخــی دیگــر‬ ‫از مصالــح ســاختمانی ماننــد اهــن و … باعــث شــده تــا‬ ‫بســیاری از پروژه های ســاخت و ســاز به حالت تعلیق در‬ ‫ایــد‪ .‬ایــن امــر بــه طــور قطــع پیامدهــای مطلوبــی بــا خــود‬ ‫بــه همــراه نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫انچــه کــه کمــال حســین پــور‪ ،‬عضــو کمیســیون عمــران‪،‬‬ ‫مجلــس هــم دربــاره ان بیــان کــرده؛ گرانــی سرســام‬ ‫اور مصالــح ســاختمانی بــه ویــژه ســیمان‪ ،‬نفــس بــازار‬ ‫نابســامان مســکن را در فصــل ســاخت و ســاز و عمــران‬ ‫بــه شــماره انداختــه اســت‪.‬‬ ‫امــا نمــودار تغییــرات قیمــت در بــازار ســیمان در بــازه‬ ‫زمانــی یــک ســال گذشــته چــه می گویــد؟ در ایــن‬ ‫خصــوص بایــد گفــت کــه طبــق قیمــت ابالغــی از ســوی‬ ‫انجمــن صنفــی صنعــت ســیمان در تیرماه ســال گذشــته‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬هــزار تومــان بــه ازای هــر پاکــت ‪ ۵۰‬کیلویــی‬ ‫سالروز عملیات افتخار افرین مرصاد‬ ‫این رشته سر دراز دارد‬ ‫بــا ایــن وجــود امــا بــه نظــر می رســد ایــن رشــته ســر دراز‬ ‫دارد و فهرســت دالیــل ان بســیار اســت‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‬ ‫بایــد بــه ایــن بحث نیز اشــاره کرد که شــاید تقاضــای کاذب‬ ‫در بــازار مصالــح ســاختمانی بــا توجــه بــه شــرایط ایجــاد‬ ‫شــده‪ ،‬نگرانی هایــی را بــرای انبــوه ســازان بــه وجــود اورده‬ ‫اســت‪ .‬موضوعــی کــه ایــری هــم بــر ان تاکیــد دارد‪ ،‬ضمــن‬ ‫اینکــه بــه اعتقــاد وی خــاء نظارتــی دســتگاه های متولــی‪،‬‬ ‫همچنیــن فعالیــت گســترده دالالن و ســوداگران هــم از‬ ‫دیگــر علت هــای گرانــی ســیمان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫دوگانگی قیمت و نقش سیمان بورسی‬ ‫در کنــار ایــن مــوارد ولــی از نظــر رئیــس اتحادیــه‬ ‫مصالــح ســاختمانی مشــهد بــه رغــم کاهــش فعالیــت‬ ‫کارخانه هــای فعــال در ایــن زمینــه‪ ،‬امــا همــان مقــداری‬ ‫کــه تولیــد می شــود هــم راهــی بــازار بــورس شــده و ایــن‬ ‫شــرایط خــود بســتری را بــرای افزایــش قابــل توجه قیمت‬ ‫ســیمان رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه بــه نظــر می رســد ســکه التهــاب یکبــاره و‬ ‫جهــش قیمــت ســیمان و ارتبــاط ان بــا بــورس امــا روی‬ ‫دیگــری نیــز دارد؛ اینکــه شــاید التهــاب در بــازار ســیمان بــه‬ ‫دوگانگــی در فــروش محصــوالت نیــز بازگــردد‪ ،‬زیرا همچنان‬ ‫بخشــی از تولیــد کننــدگان هســتند کــه محصــوالت خــود را‬ ‫بــا قیمت هــای مصــوب بــه مشــتریان خــود عرضــه می کننــد‪،‬‬ ‫برایــن اســاس بــه دلیــل بــروز شــکاف قیمــت قابــل توجــه‬ ‫بیــن قیمــت کارخانــه و بهــای ایــن کاال در کــف بــازار‪ ،‬ســود‬ ‫قابــل توجهــی نصیــب خریــداران می شــود‪.‬‬ ‫پیشنهادهایی برای فرونشست التهاب بازار‬ ‫البتــه پیشــنهادهای دیگــری نیــز در زمینــه مدیریــت بازار‬ ‫ســیمان وجــود دارد‪ .‬بــه طــور مثــال ســلطانی نــژاد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫دارد کــه پیگیــری تامیــن بــرق صنایــع فعــال در زمینــه‬ ‫مصالــح ســاختمانی از جملــه ســیمان می توانــد راه حلــی‬ ‫در ایــن زمینــه باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن بایــد حداقــل تــا‬ ‫ســطح ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش تولیــد صــورت گیــرد‪ ،‬ضمــن‬ ‫اینکــه ممنوعیــت فــروش خــارج از بــورس هــم ایــده‬ ‫دیگــری اســت کــه اثرگــذار خواهــد بــود‪ ،‬زیــرا کــه موجــب‬ ‫بسترســازی بــرای ارائــه قیمــت منصفانــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫متاس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫ا تبل‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫‪8‬‬ ‫علت افسردگی بعد از تعطیالت‪،‬‬ ‫راه های پیشگیری و مقابله با ان‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رکورد زنی جدید در بهای سیمان‬ ‫بــوده اســت‪ .‬البتــه در همــان زمــان بهــای هــر کیســه‬ ‫ســیمان بــا وزن اشــاره شــده در بــازار مصالــح ســاختمانی‬ ‫رقمــی در حــدود ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۱۷‬هــزار تومــان بــود‪ .‬عــدد و رقمــی‬ ‫کــه اکنــون بــه ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار تومــان بــه ازای هــر کیســه‬ ‫ســیمان رســیده اســت‪ ،‬هرچنــد همانطــور کــه پیــش تــر‬ ‫عنــوان شــد‪ ،‬رکــورد قیمــت حتــی اســتانه ‪ ۱۱۰‬هــزار تومــان‬ ‫را هــم بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب بــا احتســاب قیمت هــای اشــاره شــد‬ ‫می تــوان گفــت بهــای ایــن دســته از مصالــح ســاختمانی‬ ‫حــدود ‪ ۳۵۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬هرچند‬ ‫کــه اگــر قیمــت ایــن روزهــای ســیمان را بــا توجه بــه نایاب‬ ‫شــدن ان در نظــر بگیریــم ایــن عــدد بــه بیــش از ‪۶۰۰‬‬ ‫درصــد نیــز می رســد‪.‬‬ ‫یک پرسش مهم و چند پاسخ تامل برانگیز‬ ‫حــال اینکــه چــرا بــه یکبــاره بهــای مصالــح ســاختمانی‬ ‫دســتخوش چنیــن تغییــرات چشــمگیر صعــودی در بهــای‬ ‫خــود شــده اســت‪ ،‬پرسشــی اســت کــه حامــد ســلطانی‬ ‫ نــژاد‪ ،‬مدیرعامــل بــورس کاالی علتش را اجــرای برنامه های‬ ‫وزارت نیــرو در مــورد قطــع یــا ایجــاد محدودیــت در بــرق‬ ‫مــورد نیــاز صنایــع فــوالد و ســیمان می دانــد کــه موجــب‬ ‫شــده میــزان تولیــد بــه شــدت کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان هرچنــد کــه عبدالجــال ایــری‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫کمیســیون عمــران مجلــس هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده‬ ‫اســت که متاســفانه تعطیلی کارخانجات ســیمان برای تامین‬ ‫بــرق کشــور باعــث رونــق بــازار کاذب و عــدم کنتــرل قیمــت‬ ‫ســیمان شــده اســت‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد؛ محمدحســن‬ ‫اصفــری‪ ،‬عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس بــا‬ ‫ایــن دلیــل موافــق نیســت‪ ،‬چــرا کــه از نظــر وی ایــن ســئوال‬ ‫مطــرح می شــود کــه مگــر کارخانه هــای ســیمان انبــاری بــرای‬ ‫ذخیــر ه ســازی تولیــدات خــود ندارنــد کــه یکبــاره و یــک شــبه‬ ‫قیمــت بــه ایــن میــزان افزایــش می یابــد‪ .‬برایــن اســاس بایــد‬ ‫گــزارش ایــن امــر بــه قــوه قضائیــه ارســال شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی بــوده کــه در اطالعیــه توانیــر خطــاب بــه‬ ‫شــرکت های ســیمانی گفتــه شــده از ابتــدای مــاه جــاری‬ ‫در کل ‪ ۲۴‬ســاعت شــبانه روز تنهــا مجــاز بــه اســتفاده از‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد دیمانــد مصرفــی‪ ،‬بــه عبارتــی مقــدار قدرتــی کــه‬ ‫از اداره بــرق خریــداری شــده اســت‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫ورق خشک کن چه چیزی است؟‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫شــش روز پــس از قبــول قطعنامــه توســط ایــران و در شــرایطی کــه نیروهــای‬ ‫عراقــی بــا بهره بــرداری از ضعــف روحیــه نیروهــای ایرانــی مجــددا بــه خرمشــهر‬ ‫حملــه کــرده و تــا اســتانه تصــرف ان پیــش رفتــه بودنــد‪ ،‬ســازمان مجاهدیــن‬ ‫خلــق (منافقیــن) عملیاتــی را بــا نــام فــروغ جاویــدان در تاریــخ ‪1367/5/3‬‬ ‫درغــرب کشــور اغــاز کــرد و پــس از چنــد روز درگیــری درنهایــت نیروهــای ایــران‬ ‫پیــروز شــدند و عملیاتــی کــه طرح ریــزی و اجــرا شــده بــود عمــا ً بــا شکســت‬ ‫روبــرو شــد و تعــداد زیــادی از نیروهــای مهاجــم در این عملیات کشــته شــدند‪.‬‬ ‫مســعود رجــوی در شــب اغــاز عملیــات گفــت‪« :‬براســاس تقســیمات انجــام‬ ‫شــده‪۴۸ ،‬ســاعته بــه تهــران خواهیــم رســید‪ ...‬کاری کــه مــا مــی خواهیــم‬ ‫انجــام دهیــم در حــد تــوان و اشــل یــک ابرقــدرت اســت؛ چــون فقــط یــک‬ ‫ابرقــدرت مــی توانــد کشــوری را ظــرف ایــن مــدت تســخیر کنــد‪ ...‬از پایــگاه نــوژه‬ ‫هم ترســی نداشــته باشــید؛ هر ســه ســاعت به ســه ســاعت دســتور می دهم‬ ‫هواپیماهــای عراقــی بیاینــد و انجــا را بمبــاران کننــد‪ .‬پایــگاه هوایــی تبریز را هم‬ ‫بــا هواپیمــا هــر ســه ســاعت بــه ســه ســاعت مــورد هــدف قــرار خواهیــم داد‪...‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬ضــد هوایــی و موشــک ســام ‪۷‬هــم کــه داریــم‪ ...‬هوانیــروز عراق‬ ‫تــا ســرپل ذهــاب بــه همــراه ســتون هــا خواهــد بود‪.‬‬ ‫از نظــر هوایــی ناراحــت نباشــید چــون هواپیماهــای عراقــی پشــتیبان‬ ‫مــا هســتند و تمــام ماشــین هــا بــه صــورت ســتون حرکــت مــی کننــد‪».‬‬ ‫منافقیــن با‪۱۲۰‬تانــک زرهــی دجلــه‪۶۰ ،‬نفربــر و ‪۶۰۰‬خــودرو دیگــر‪ ،‬حــدود‬ ‫‪۵۰۰۰‬نفــر تنگــه پاتــاق تــا منطقــه چهارزبــر در ‪۳۴‬کیلومتــری کرمانشــاه را بــا‬ ‫ســرعت خیلــی زیــاد طــی کردنــد‪ .‬علــت ســرعت بــاالی حرکــت ســتون های‬ ‫نظامــی منافقیــن عــدم حضــور قــوای نظامــی در غــرب کشــور بــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل هجــوم ســنگین ارتــش عــراق بــه جبهه جنوب (اســتان خوزســتان)‬ ‫بخــش عمــده ای از تــوان نظامــی ایــران مشــغول دفــع تهاجــم عــراق بودنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل عمــا ً در برابــر حرکــت ســتون ها مقاومتــی وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫نیروهــای ایــران در منطقــه چهــار زبــر‪ ،‬بــا احــداث تعــدادی خاکریــز و یــک‬ ‫خــط دفاعــی مســتحکم در انتظــار ایشــان بودنــد ‪ .‬ایــن عملیــات ســه روز بــه‬ ‫طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫در روز اول هــدف ســد کــردن هجــوم مجاهدیــن خلــق بــود‪ .‬در روز دوم‬ ‫حرکــت نیــروی زمینــی صــورت گرفــت کــه بــا پشــتیبانی بســیار قــوی نیــروی‬ ‫هوایــی و هوانیــروز همــراه شــد و در روز ســوم یگان هــای مجاهدیــن خلــق بــه‬ ‫کلــی منهــدم شــدند ‪.‬‬ ‫در روز اول عملیــات نیــروی هوایــی وارد عمــل نشــد زیــرا در ان زمــان پایــگاه‬ ‫نــوژه بمبــاران شــده بــود وپاکســازی بانــد فــرودگاه قــدری فرصــت را از انهــا‬ ‫گرفــت‪ .‬بــه همیــن دلیــل نیــروی هوایــی بــا یــک روز تاخیــر وارد عمــل شــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 04‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 46,300,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,691,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 105,520,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 108,220,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 54,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 22,495,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪347‬‬ ‫مهارت های ارتباطی‬ ‫استقالل مالی زنان؛‬ ‫چطور شخصیتی مستقل و‬ ‫قدرتمند داشته باشیم؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی اســت کــه شــاید‬ ‫به مــذاق جوامــع مردســاالر چنــدان خــوش نیایــد؛‬ ‫جوامعــی کــه در ان‪ ،‬مــردان دوســت دارنــد زنــان از‬ ‫نظــر مالــی بــه انهــا وابســته باشــند‪ .‬از دالیــل ان‬ ‫بگذریــم‪ ،‬زیــرا قصــد نداریــم در ایــن مقالــه از تمایــل‬ ‫مــردان بــرای وابســتگی مالــی زنــان بــه انهــا صحبــت‬ ‫کنیــم‪ .‬انچــه در ایــن مطلــب مدنظــر ماســت اهمیــت‬ ‫اســتقالل مالــی زن و مراحــل رســیدن بــه ان اســت‪.‬‬ ‫استقالل مالی به چه معناست؟‬ ‫حتــی اگــر حامــی قابل اعتمــادی داریــد و به گمانتــان‬ ‫ایــن موضــوع اهمیتــی نــدارد‪ ،‬روزی ممکــن اســت‬ ‫حامی تــان را از دســت بدهیــد‪ .‬پــس اســتقالل مالــی‬ ‫را نبایــد بی اهمیــت بدانیــد‪ .‬اســتقالل مالــی به زبــان‬ ‫ســاده یعنــی از نظــر مالــی بــه کســی وابســته نباشــید‪.‬‬ ‫چرا زنان باید استقالل مالی داشته باشند؟‬ ‫اســتقالل مالــی چیــزی اســت کــه همــه بایــد بــه ان‬ ‫برســند و مــرد و زن نــدارد‪ .‬منتهــا چــرا اســتقالل مالــی‬ ‫بــرای زنــان مهم تــر اســت؟ دلیلــش ایــن اســت کــه‬ ‫مــردان معمــوال چــاره ای جــز رســیدن بــه اســتقالل‬ ‫مالــی ندارنــد؛ امــا زنــان بــه ایــن مقولــه اهمیــت‬ ‫چندانــی نمی دهنــد‪ ،‬چــون از قدیم االیــام همیشــه‬ ‫خودشــان را وابســته بــه مــردان دانســته اند (در اصــل‬ ‫ایــن موضــوع را بــه انهــا القــا کرده انــد)‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬اغلــب زنــان بــه اســتقالل مالــی به چشــم امــری‬ ‫ضــروری نــگاه نمی کننــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه هیچ کــس نمی دانــد در اینــده‬ ‫چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد‪ ،‬امــا حداقــل می توانیــم‬ ‫واکنشــی را کــه بایــد در شــرایط مختلــف در اینــده‬ ‫نشــان دهیــم کنتــرل کنیــم‪ .‬چگونــه؟ بــا اســتقالل‬ ‫مالــی‪ .‬اگــر از نظــر مالــی مســتقل باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــدون تکیــه بــر شــانس و اقبــال بــرای اینــده‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬افــرادی کــه از نظــر مالــی بــه‬ ‫دیگــران وابســته اند فقــط می تواننــد امیــدوار باشــند‬ ‫کــه اینــده بــا انهــا خــوب تــا کنــد؛ مخصوصــا خانم هــا‬ ‫کــه بــا چالش هایــی منحصربه فــرد روبــه رو هســتند‪.‬‬ ‫زنان با چه چالش های مالی ای روبه رو هستند؟‬ ‫اســتقالل مالــی زنــان موضوعــی اســت کــه همیشــه‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده اســت‪ .‬سراســر تاریــخ پــر اســت‬ ‫از مردانــی کــه زنــان را همــواره تابــع خودشــان‬ ‫دانســته اند‪ .‬کار زنــان شــامل مانــدن در خانــه‪،‬‬ ‫اشــپزی‪ ،‬نظافــت و تربیــت فرزنــدان بــود؛ در حالــی ‬ ‫کــه مــردان کار می کردنــد‪ ،‬خانــه می ســاختند یــا شــکار‬ ‫می رفتنــد‪ .‬البتــه تــا اینجــای موضــوع ایــرادی نــدارد‪،‬‬ ‫زیــرا خــود ِ زنــان هــم تمایــل زیــادی دارنــد کــه بــر‬ ‫خان ـه داری‪ ،‬تربیــت فرزنــد و نظایــر انهــا تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫مســلما اهمیــت ایــن مســئولیت ها هرگــز کمتــر از‬ ‫ج از خانــه نبــوده و حتــی شــاید بتــوان گفــت‬ ‫کار خــار ‬ ‫مهم تــر هــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫اما مشکل کجاست؟‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه خــواه خانــه دار باشــید یــا‬ ‫شــاغل‪ ،‬هنــوز در قــرن جدیــد بــا محصولــی جانبــی‬ ‫از ایــن تفکــر ســنتی درگیــر هســتیم‪« :‬مردان انــد‬ ‫کــه پــول را مدیریــت می کننــد‪ ».‬نسل هاســت کــه‬ ‫بســیاری از زنــان بــرای تصمیم گیــری مالــی بــه پــدر‪،‬‬ ‫همســر و مــردان دیگــری در زندگی شــان (حتــی بــرادر‬ ‫و فرزنــد) تکیــه کرده انــد‪ .‬خوشــبختانه ایــن طرزفکــر‬ ‫کم کــم در حــال تغییــر اســت‪ .‬امــروزه بســیاری از‬ ‫زنــان می داننــد بایــد از نظــر مالــی مســتقل باشــند؛‬ ‫زیــرا بــدون ان‪ ،‬دســتیابی بــه ارزوهایشــان دشــوارتر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫روزهایــی کــه زنــان همه چیــز را در چهاردیــواری خانــه‬ ‫می دیدنــد ســپری شــده‪ .‬انهــا می خواهنــد خودشــان‬ ‫بــه اهدافشــان برســند‪.‬‬ ‫مجلس باید پیگیر اجرای‬ ‫قانون باشد‬ ‫رهبــر انقــاب چندیــن بــار از مجلــس‬ ‫خواســته اند کــه اصــاح سیاسـت های پولــی‬ ‫و بانکــی انجــام شــود کــه در ایــن خصــوص‬ ‫نماینــدگان مجلــس کاری انجــام نداده انــد‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ‪ 45‬درصــد ســهم‬ ‫اقتصــاد کشــورمان مربــوط بــه بــازار مســکن‬ ‫اســت و اگــر اصــاح سیاس ـت های پولــی و‬ ‫بانکــی انجــام شــود کمــک بزرگــی در حــوزه‬ ‫مســکن صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫محمد خادمی‬ ‫خانه‪ ،‬ارزوی گمشده ایرانیان‬ ‫کشــورمان بــه دلیــل وســعت و پهنــاور بودنــش‬ ‫از نعمــت زمیــن برخــوردار اســت و از ســوی دیگــر‬ ‫بــه دلیــل قــرار گرفتــن معــادن گوناگــون در ایــن‬ ‫ســرزمین مصالــح ســاختمان ســازی شــامل‬ ‫ســنگ‪ ،‬گــچ‪ ،‬اهــن‪ ،‬الومینیــوم‪ ،‬اجــر‪ ،‬لولــه اب‬ ‫و گاز‪ ،‬ســیم بــرق‪ ،‬شــیراالت و‪ ...‬تولیــد داخــل‬ ‫کشــور فــراوان اســت؛ امــا بــا ایــن وجــود تامیــن‬ ‫مســکن بــه عنــوان مهــم تریــن ســرپناه بــرای‬ ‫بخشــی از خانــواده هــای ایرانــی بــه یــک رویــا‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقل از پرســون‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در هفته گذشــته حســن‬ ‫روحانی که کمتر از ده روز اینده ســکان باالترین‬ ‫مقــام اجرایــی کشــور را بایــد تــرک کنــد‪ ،‬اب پاکــی‬ ‫را روی دســت ان دســته افــرادی کــه از نعمــت‬ ‫خانــه دار شــدن محــروم هســتند ریخــت گفــت‬ ‫دولــت وظیفــه ایجــاد خانــه بــرای مــردم نــدارد و‬ ‫در ایــن میــان بخــش خصوصــی و انبــوه ســازان‬ ‫بایــد پیــش قــدم شــوند و تنهــا دولــت در قالــب‬ ‫وام مســکن حمایــت خــود را بایــد انجــام دهــد‪.‬‬ ‫برخــی تــوپ گرانــی مســکن را بــه زمیــن دالالن‬ ‫می اندازنــد امــا کارشناســان حــوزه اقتصــادی‬ ‫کمبــود تولیــد مســکن نســبت بــه تقاضــا در بــازار‬ ‫را عامــل اصلــی گرانــی مســکن مــی داننــد البتــه‬ ‫دســت انــدر کاران ســاخت مســکن نیــز گرانــی‬ ‫مصالــح ســاختمانی را مهــم تریــن دلیــل افزایش‬ ‫قیمــت مســکن مــی داننــد‪.‬‬ ‫ساخت مسکن باید صنعتی شود‬ ‫حســام عقبایــی نایــب رئیــس اتحادیه مشــاوران‬ ‫امــاک تهــران درایــن میــان بــه خبرنــگار پرســون‬ ‫گفــت‪ :‬از ســال‪74‬تا‪ 94‬طبــق گزارشــات مرکز امار‬ ‫‪104‬برابــر یعنــی یــک هــزار درصــد مســکن گــران‬ ‫شــده بــه طــوری کــه ســالی ‪5‬برابــر ایــن افزایــش‬ ‫قیمــت رخ داده اســت؛ از ســوی دیگــر بــه گزارش‬ ‫مرکــز امــار از ســال ‪ 94‬تــا ‪ 98‬نیــز رشــد قیمــت‬ ‫مســکن ‪ 120‬درصــد بــوده اســت کــه ایــن نــوع‬ ‫افزایــش قیمــت هیــچ ارتباطــی بــا افزایــش تــورم‬ ‫در ایــن ســه دهــه نــدارد؛ بنابرایــن منطقــی در‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا ترکیــه‬ ‫در ســاخت مســکن از مــا پیشــی گرفتــه اســت‬ ‫در حالــی کــه هماننــد ایــران از وفــور مصالــح‬ ‫ســاختمانی برخوردار نیســت؟ پاســخ داد‪ :‬مربوط‬ ‫بــه نحــوه ســاخت مســکن بــه شــکل ســنتی‬ ‫اســت بــه طــوری کــه ‪90‬درصــد ســاخت مســکن‬ ‫در کشــورمان ســنتی انجــام مــی شــود؛ کشــور‬ ‫ترکیــه و مالــزی کــه ‪ 20‬ســال پیــش وضعیــت‬ ‫مســکن شــان هماننــد کشــورمان بــود ایــن‬ ‫روزهــا بــا ســاخت مســکن بــه روش صنعتــی‬ ‫توانســته اند نیــاز مســکن کشورشــان را برطــرف‬ ‫کننــد و بــه ســوی ســاخت مســکن بــرای دیگــر‬ ‫کشــورها همچنیــن ســاخت مســکن بــرای افــراد‬ ‫ســاکن در خــارج از کشورشــان نیــز رفتــه انــد‪ ،‬امــا‬ ‫هنوز ما در کشــورمان نتوانســته ایم نیاز مســکن‬ ‫هموطنان مــان را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫مجلس باید پیگیر اجرای قانون باشد‬ ‫رهبر انقالب چندین بار از مجلس خواســته اند‬ ‫کــه اصــاح سیاســت هــای پولــی و بانکــی انجــام‬ ‫شــود کــه در ایــن خصــوص نماینــدگان مجلــس‬ ‫کاری انجــام نــداده انــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫‪ 45‬درصــد ســهم اقتصــاد کشــورمان مربــوط بــه‬ ‫بــازار مســکن اســت و اگــر اصــاح سیاســت هــای‬ ‫پولــی و بانکــی انجــام شــود کمک بزرگــی در حوزه‬ ‫مســکن انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫عقبایی خاطرنشــان کرد‪ :‬متاســفانه دولتمردان‬ ‫تســهیالت مناســبی به متقاضیان خرید مســکن‬ ‫نمــی دهنــد‪ ،‬در ابتــدای دهــه‪ 80‬دولــت وام‬ ‫‪15‬میلیــون تومــان به خریداران مســکن پرداخت‬ ‫می کــرد کــه ان زمــان بــا ایــن مبلــغ ‪ 47‬درصــد‬ ‫خریــد خانــه تامیــن مــی شــد‪ ،‬امــا حــاال کــه دولت‬ ‫‪ 150‬میلیــون تومــان وام مــی دهــد تنهــا ‪ 12‬درصد‬ ‫یــک واحــد مســکونی را مــی تــوان خریــداری کــرد؛‬ ‫همچنیــن دالیــل بعــدی ایــن گرانــی نیــز برمــی‬ ‫گــردد بــه حمایــت نکــردن دولــت از انبــوه ســازان‬ ‫مســکن مثــا کاهــش هزینــه عــوارض‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینــه تراکــم‪ ،‬ارائــه مصالــح ارزان قیمت و دیگر‬ ‫خدمــات را مــی تواننــد بــه عنــوان بســته حمایتــی‬ ‫بــه انبــوه ســازان ارائــه دهنــد کــه تاکنــون در ایــن‬ ‫خصــوص اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســکن ادامــه داد‪ :‬رهبــر‬ ‫انقــاب چندیــن بــار از مجلــس خواســته انــد‬ ‫کــه اصــاح سیاســت هــای پولــی و بانکــی انجــام‬ ‫شــود کــه در ایــن خصــوص نماینــدگان مجلــس‬ ‫کاری انجــام نــداده انــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫‪ 45‬درصــد ســهم اقتصــاد کشــورمان مربــوط بــه‬ ‫بــازار مســکن اســت و اگــر اصــاح سیاســت هــای‬ ‫پولــی و بانکــی انجــام شــود کمک بزرگــی در حوزه‬ ‫مســکن انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫عقبایــی افــزود‪ :‬متاســفانه از مجلــس ششــم و‬ ‫دولت اصالحات طرح ساخت مسکن استیجاری‬ ‫بــه قانــون تبدیــل شــده کــه نــه دولت هــا اقدامــی‬ ‫در ایــن خصــوص انجــام داده انــد و نــه مجلسـی ها‬ ‫پیگیــر ایــن طــرح شــده اند‪.‬‬ ‫هزینه ساخت مسکن در دولت روحانی ‪۵‬‬ ‫برابر شد‬ ‫ایــن افزایــش عرضــه هــم بــه نوبــه خــود موجــب‬ ‫کاهــش و تعدیــل قیمــت مســکن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر عکــس اگــر در کنــار گــران شــدن مســکن‪،‬‬ ‫هزینه هــای تولیــد مســکن مثــل قیمــت زمیــن‪،‬‬ ‫مصالــح‪ ،‬دســتمزدها و‪ ...‬افزایــش پیــدا کنــد‬ ‫عمــا تولیــد کننــدگان ســودی از افزایش مســکن‬ ‫ی برنــد و حتــی ممکــن اســت بــه خاطــر نبــود‬ ‫نمـ ‬ ‫مشــتری و رکــود در بــازار‪ ،‬ضــرر هــم بکننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا جمشــیدی کارشــناس اقتصــادی در‬ ‫ایــن خصــوص گفــت‪ :‬هزینه ســاخت مســکن در‬ ‫دولــت روحانــی ‪ 5‬برابــر شــده اســت‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫گــزارش مرکــز امــار‪ ،‬شــاخص قیمــت نهاده هــای‬ ‫ســاخت مســکن بــر پایــه ســال ‪ 1390‬در پایــان‬ ‫دولــت دهــم ‪ 170‬واحــد بــود کــه در پاییــز امســال‬ ‫بــه ‪ 850‬واحــد رســید کــه افزایــش ‪ 5‬برابــری‬ ‫نســبت بــه پایــان دولــت قبــل را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه‬ ‫ســود تولیــد هــر کاالیــی از جملــه مســکن بــرای‬ ‫تولیدکننــده برابــر اســت بــا تفاضــل قیمــت و‬ ‫هزینــه تمــام شــده؛ اگــر همــراه بــا گــران شــدن‬ ‫مســکن‪ ،‬هزینه تولید رشــد نکند ســود بیشــتری‬ ‫نصیــب تولیدکننــده می­شــود‪ .‬تحــت ایــن شــرایط‬ ‫عرضــه مســکن نیــز افزایــش پیــدا می­کنــد چــرا کــه‬ ‫بــا افزایــش قیمــت مســکن‪ ،‬انگیــزه تولیدکننــده‬ ‫بــرای عرضــه مســکن زیــاد مــی­شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســکن تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫افزایــش عرضــه هــم بــه نوبــه خــود موجــب‬ ‫کاهــش و تعدیــل قیمــت مســکن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر عکــس اگــر در کنــار گــران­شــدن مســکن‪،‬‬ ‫هزینــه­هــای تولیــد مســکن مثــل قیمــت زمیــن‪،‬‬ ‫مصالــح‪ ،‬دســتمزد­ها و‪ ...‬افزایــش پیــدا کنــد‬ ‫عمــا تولیــد­کننــدگان ســودی از افزایش مســکن‬ ‫ی برنــد و حتــی ممکــن اســت بــه خاطــر نبــود‬ ‫نمـ ­‬ ‫مشــتری و رکــود در بــازار‪ ،‬ضــرر هــم بکننــد‪.‬‬ ‫باید مسکن را از یک کاال سرمایه ای خارج کرد‬ ‫پیــش از ایــن نیــز محمــود محمــودزاده معــاون‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به دالیل افزایش‬ ‫قیمــت مســکن در کشــور اظهــار داشــت‪ :‬بــازار‬ ‫مســکن در ایــران توقــف گاه ســرمایه اســت و‬ ‫اغلــب مســکن را کاالی ســرمایه ای می داننــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫مهم ترین اســتراتژی ما در وزارت راه و شهرســازی‬ ‫جداســازی بازار ســرمایه از بازار مصرف اســت و با‬ ‫ابزارهــای قانونــی ماننــد مالیــات بــه دنبــال اجــرای‬ ‫ایــن سیاســت و اســتراتژی در بــازار هســتیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬فرامــوش نکنیــم کــه مســکن‬ ‫یــک کاالی بــادوام محســوب می شــود و از نظــر‬ ‫مــردم در مقایســه بــا ســایر بازارهــای مــوازی‬ ‫مطمئن تریــن بــازار بــرای حفــظ ارزش ســرمایه‪،‬‬ ‫بــازار مســکن اســت‪.‬‬ ‫محمــودزاده افــزود‪ :‬ایــن ماهیــت بــازار مســکن‬ ‫اســت کــه تاریــخ انقضــاء نــدارد و ماننــد ســایر‬ ‫بازارهــا نیســت کــه واکنش ســریع بــه متغیرهای‬ ‫بــازار دهــد‪.‬‬ ‫امارها چه می گویند؟‬ ‫طبــق امارهــا قیمت هــا در بــازار مســکن در طــول‬ ‫کمتــر از ســه ســال بیــش از ‪ ۲۵۰‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته و رشــد بی وقفــه قیمت هــا متاثــر از چنــد‬ ‫عامــل افزایــش نــرخ ارز و طــا‪ ،‬افزایــش نــرخ‬ ‫تــورم‪ ،‬افزایــش نــرخ ســوخت و مصالح باعث شــد‬ ‫تــا میــزان معامــات در ســال گذشــته در تهــران به‬ ‫کمتریــن میــزان کــه در ســال ‪ ۱۳۶۶‬بــوده رســید و‬ ‫کمتــر از ‪ ۳‬هــزار معاملــه ثبــت شــد‪..‬‬ ‫طبــق گــزارش رســمی وزارت راه و شهرســازی‬ ‫تهــران گران تریــن شــهر بــرای خریــد خانــه‬ ‫محســوب می شــود و در حالــی کــه متوســط‬ ‫قیمــت خریــد خانــه در پایتخــت در هــر متــر‬ ‫مربــع بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون تومــان اســت‪ ،‬در ‪۲۵‬‬ ‫اســتان قیمــت مســکن بــه کمتــر از ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫تومــان در هــر متــر مربــع می رســد و در ‪ ۹‬اســتان‬ ‫متوســط قیمــت هــر مترمربــع واحــد مســکونی‬ ‫کمتــر از ‪ ۵‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫جوانان انگیزه ای برای خانه دار شدن ندارد‬ ‫انتظــار ایــن اســت کــه دولــت ســیزدهم کــه تــا‬ ‫چنــد روز اینــده ســکان هدایــت مدیریــت اجرایــی‬ ‫کشــور را در دســت مــی گیــرد موتــور جهــش تولیــد‬ ‫مســکن را کلید بزند تا هرچه ســریعتر مشــکالت‬ ‫تامیــن مســکن هموطنــان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫امــا هرچــه کــه هســت افســار افزایــش قیمــت‬ ‫مســکن از دســت دولــت خــارج شــده اســت و‬ ‫گویــا دولتمــردان تــوان کنتــرل قیمــت را ندارنــد‪،‬‬ ‫به همین خاطر شــاهد کاهش ازدواج در کشــور‬ ‫هســتیم چــرا کــه جوانــان قــدرت خرید یــک واحد‬ ‫مســکونی کوچــک در یــک محلــه متوســط نشــین‬ ‫پایتخــت را ندارنــد‪.‬‬ ‫کاربردهای نوشابه در زندگی روزمره‬ ‫شــاید شــما نیــز نوشــابه را به دلیــل مضــرات فراوانــش از ســبد‬ ‫خریدتــان حــذف کــرده باشــید؛ ولــی کاربــرد نوشــابه فقــط نوشــیدن همــراه غــذا نیســت!‬ ‫نوشــابه اســتفاده های فراوانــی دارد‪ ،‬از رفــع بــوی بــد لبــاس تــا شست وشــوی ظــروف و‬ ‫پاک کــردن زنگ زدگــی فلزات‪.‬ادامــه شــماره ‪346‬‬ ‫‪ .۸‬تمیزکردن توالت‬ ‫برای تمیزکردن کاسـه توالت می توانیم از نوشــابه اســتفاده کنیم‪ .‬اســتفاده از نوشــابه‬ ‫تمیزکــردن توالــت را ســاده می کنــد و دیگــر نگــران بخارهــای شــیمیایی شــوینده های‬ ‫قــوی نخواهیــم بــود‪ .‬اگــر در کاس ـه توالت رســوبات اهــک یــا رســوبات دیگــری تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ ،‬نوشــابه انهــا را تمیــز می کنــد‪.‬‬ ‫اسیدســیتریک‪ ،‬اسیدفســفریک و اســیدکربنیک موجــود در نوشــابه لکه هــا را تجزیــه‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن مــواد شــیمیایی نتیجــه گازدارکــردن (‪ )Carbonation‬نوشــابه اند و بــا‬ ‫طعم دهنده هــا ارتباطــی ندارنــد؛ بنابرایــن از نوشــابه های رژیمــی نیــز می توانیــد‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیزکــردن توالــت‪ ،‬نوشــابه را داخــل کاســه بریزیــد‪ .‬اگــر نمی خواهیــد‬ ‫دســت هایتان کثیــف شــوند‪ ،‬می توانیــد از بطــری اســپری اســتفاده کنیــد‪ .‬بگذاریــد‬ ‫نوشــابه دس ـت کم ‪ ۱‬ســاعت روی ســطح کاس ـه توالت بمانــد‪ .‬بــرای رســیدن بــه بهتریــن‬ ‫نتیجــه‪ ،‬می توانیــد ‪ ۱‬شــب صبــر کنیــد‪ .‬پــس از گذشــت ایــن زمــان‪ ،‬کاس ـه توالت را بــا‬ ‫اب بشــویید‪ .‬بــرای پاک کــردن لکه هــای مقــاوم نیــز از بــرس توالــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۹‬برطرف کردن خوردگی و زنگ زدگی باتری خودرو‬ ‫تجمــع خوردگــی در ترمینــال باتــری (ســرباتری)‪ ،‬در زمــان اســتارت زدن مشــکالتی را‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬خوشــبختانه نوشــابه می توانــد ایــن خوردگــی را حــل کنــد‪ .‬وقتــی نوشــابه‬ ‫روی باتــری ریختــه می شــود‪ ،‬اســیدیته انــدک ان اســید باتــری (‪ )H2SO4‬را‪ ،‬کــه کامــا‬ ‫اســیدی اســت‪ ،‬رقیــق نمی کنــد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬می توانیــم از نوشــابه بــرای تمیز کــردن‬ ‫باتری هــای زنـگ زده و پوســیده اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫پیش از اســتفاده از نوشــابه‪ ،‬حتما خودرو را خاموش کنید‪ .‬ســپس‪ ،‬بادقت نوشــابه را روی‬ ‫ترمینــال باتــری بریزیــد‪ .‬چنــد دقیقــه صبــر کنیــد تا خیــس بخورد‪ .‬ســپس به ارامــی خوردگی را‬ ‫بســابید و ان را بــا اب گــرم بشــویید تــا چســبندگی ناشــی از نوشــابه از بیــن بــرود‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫از پاک کننــده یــا بــرس طراحی شــده بــرای تمیزکــردن ترمینــال باتــری اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تمیزکردن و یخ زدایی شیشه جلوی خودرو‬ ‫شست وشــوی شیشــه جلــوی خــودرو بــا اب و صابــون زمان بــر اســت‪ .‬می توانیــد به جــای‬ ‫ان از نوشــابه اســتفاده کنیــد‪ .‬به ارامــی مقــداری نوشــابه را روی شیشــه جلــوی خــودرو‬ ‫بریزیــد و حــدود ‪ ۱‬دقیقــه صبــر کنیــد‪ .‬ســپس بــا دســتمالی مرطــوب‪ ،‬شیشــه را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اب کــردن یخــی کــه در زمســتان روی شیشــه خــودرو تشــکیل می شــود نیــز می توانیــد‬ ‫از نوشــابه اســتفاده کنیــد‪ .‬نوشــابه را روی شیشــه بریزیــد و بگذاریــد چنــد دقیقــه بمانــد تــا‬ ‫یــخ خودبه خــود جــدا شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهوراظهــار داشــت ‪:‬تــا روز گذشــته بالــغ بــر ‪۴۷۰‬هــزار مــورد توســط دوربین هــای ثبــت تخلــف و‬ ‫همچنیــن همــکاران مســتقر در محورهــا‪ ،‬تخلفــات ثبــت و اعمــال قانــون صــورت گرفتــه اســت‪.‬ممنوعیت تــردد از شــهرهای‬ ‫قرمــز و نارنجــی همچنیــن بالعکــس‪ ،‬بعــد از تعطیــات ‪ ۶‬روزه نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جریمه ‪۴۷۰‬هزار‬ ‫خودرو در طرح جدید‬ ‫محدودیت تردد‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪1400‬‬ ‫طرز فکر داده محور چیست؟‬ ‫چطور از ان در سازمان‬ ‫بهره بگیریم‬ ‫یکــی از کارشناســان بخــش کشــاورزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه هــر مــاده ای کــه بــه عنــوان پوشــش روی‬ ‫ســطح خــاک پخــش یــا پاشــیده می شــود مالــچ‬ ‫نامیــده می شــود گفــت‪ :‬ایــن پوشــش بــرای‬ ‫حفــظ رطوبــت در خــاک‪ ،‬از بین بــردن علف های‬ ‫هــرز‪ ،‬خنــک نگــه داشــتن خــاک و جلوگیــری از‬ ‫ســرمازدگی در زمســتان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایجاد مالچ طبیعی برای جلوگیری از تبخیر اب‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی از باغــداران خواســت بــا توجــه‬ ‫بــه خشکســالی و کاهــش منابــع ابــی و بــرای‬ ‫جلوگیــری از تبخیــر رطوبــت در پــای درختــان‬ ‫مالــچ طبیعــی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان روز دوشــنبه در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫مــی تواننــد بــا تلنبــار کــردن کاه و کلــش‪ ،‬علــف‬ ‫هــای هــرز‪ ،‬بــرگ درختــان و یــا هــر پوشــش‬ ‫دیگــری در پــای درختــان جلــوی تبخیــر را بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تغییــر اقلیــم‪ ،‬کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا و کاهــش منابــع ابــی کشــاورزان را‬ ‫بــا مشــکالتی مواجــه کــرده اســت افــزود‪ :‬بهــره‬ ‫بــرداران بخــش کشــاورزی بایــد بــرای مدیریــت‬ ‫بحــران بــه توصیــه هــای کارشناســان بخــش‬ ‫کشــاورزی و کشــاورزان باتجربــه توجــه کننــد تــا‬ ‫بــا برخــی از اقدامــات علمــی و اصولــی بخشــی از‬ ‫خســارت از ناحیــه خشکســالی را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫شــریکیان در بخــش دیگــری از ســخنانش‬ ‫بــر ایجــاد ســایبان در بــاغ هــا نیــز تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در ســال هــای اخیــر بــا‬ ‫ســرماهای زودرس و دیــر رس‪ ،‬نوســانات دمــای‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪347‬‬ ‫هــوا و کاهــش منابــع ابــی مواجــه هســتیم بایــد‬ ‫بتوانیــم بــاغ هــا را نیــز بــه محیــط هــای کنتــرل‬ ‫شــده تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬هــم اینــک در برخــی‬ ‫از اســتان هــا بــا ســازه هایــی بــر روی بــاغ هــا‬ ‫ســایبان ایجــاد کــرده انــد کــه باید ایــن روش های‬ ‫جدیــد را در بیــن کشــاورزان توصیــه کنیــم‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان بخــش کشــاورزی بــا بیــان‬ ‫اینکــه هــر مــاده ای کــه بــه عنــوان پوشــش روی‬ ‫ســطح خــاک پخــش یــا پاشــیده می شــود مالــچ‬ ‫نامیــده می شــود گفــت‪ :‬ایــن پوشــش بــرای‬ ‫حفــظ رطوبــت در خــاک‪ ،‬از بیــن بــردن علف هــای‬ ‫هــرز‪ ،‬خنــک نگــه داشــتن خــاک و جلوگیــری از‬ ‫ســرمازدگی در زمســتان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫امیــر علــی رحیمی افــزود‪ :‬مالچ های طبیعی‬ ‫شــامل پوســت درخت خرد و تکه تکه شــده‪،‬‬ ‫بــرگ درختــان سوزنی شــکل‪ ،‬علف هــای‬ ‫بریــده شــده‪ ،‬روزنامــه‪ ،‬الشــه برگ هــا‪ ،‬کاه‬ ‫و کلــش اســت کــه مالــچ طبیعــی تجزیــه و‬ ‫جایگزیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نایلــون‪ ،‬پارچــه‪ ،‬پالســتیک‪ ،‬ســنگ و‬ ‫شــن نیــز نمونــه هایــی از مالچ هــای مصنوعــی و‬ ‫غیرطبیعی هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مالچ هــای مصنوعــی‬ ‫و غیرطبیعــی رطوبــت خــاک را در خــود‬ ‫نگــه می دارنــد و از رشــد علف هــای هــرز‬ ‫جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کارشناســان اســتفاده از مالــچ را‬ ‫بــه عنــوان روشــی تاثیرگــذار در کاهــش تلفــات‬ ‫ناشــی از تبخیــر و تعــرق می داننــد‪.‬‬ ‫وی فوایــد اســتفاده از مالــچ (خــاک پــوش) در‬ ‫باغــات را جلوگیــری از تبخیــر رطوبــت خــاک بــه‬ ‫مقــدار قابــل توجــه‪ ،‬کاهــش رشــد علــف هــای‬ ‫هــرز‪ ،‬حفــظ زه کشــی خــاک‪ ،‬افزایــش رطوبــت‬ ‫هــوا‪ ،‬جلوگیــری از فرســایش خــاک‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫یــخ زدگــی در فصــل ســرما عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال ‪ ۲۱۵‬هــزار‬ ‫تــن میــوه در ســال زراعــی جــاری از بــاغ هــای‬ ‫اســتان برداشــت شــود کــه میــزان تولیــد بدلیــل‬ ‫خشکســالی به نســبت ســال زراعی گذشــته ‪۳۵‬‬ ‫درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫گســتره بــاغ هــای اســتان ‪ ۴۸‬هــزار و ‪۴۹۳‬‬ ‫هکتــار اســت‪ ۲۶ ،‬گونــه باغــی در ایــن ســطح‬ ‫کاشــت و ســاالنه در حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول باغــی برداشــت مــی شــود کــه امســال‬ ‫خشکســالی موجب کاهش برداشــت محصوالت‬ ‫باغــداران شــد‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۴۶‬درصــدی بــارش از ابتــدای ســال‬ ‫زراعــی تــا امــروز نســبت بــه امــار بلنــد مــدت‬ ‫موجــب شــد تــا ‪ ۸۲‬درصــد از مســاحت خراســان‬ ‫شــمالی درگیــر خشکســالی باشــد و رونــد در ‪۱۴‬‬ ‫درصــد مســاحت اســتانی اســتان حادتــر اســت‪.‬‬ ‫میــزان خســارت ناشــی از پدیــده خشکســالی و‬ ‫کاهــش بارندگــی در ایــن اســتان در بخــش هــای‬ ‫مختلــف تاکنــون هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســطح اراضی کشــاورزی و بایر خراســان شمالی‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار و کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از‬ ‫ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد‬ ‫و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ایــن‬ ‫اســتان در نواحــی روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۹۵‬میلیارد ریال طرح های نیمه تمام ورزشی خراسان شمالی‬ ‫سرپرست اداره کل ورزش و امور جوانان خراسان شمالی گفت ‪ :‬در سال جاری ‪ ۱۹۵‬میلیارد ریال اعتبار برای برای تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی به این استان تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫مصیــب اکبــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار‪ ۱۵۰ ،‬میلیــارد ریــال بــرای نصــب ســقف ســالن ‪ ۶‬هــزار نفــری بجنورد و ‪ ۵۰‬میلیارد نیز برای تکمیل زمین شــماره ‪ ۲‬و رختکن ورزشــگاه شــادروان‬ ‫تختی این شهرســتان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســالن ‪ ۶‬هــزار نفــری شــهر بجنــورد بــه عنــوان یــک پــروژه ملــی ورزشــی حــدود ‪ ۱۲‬ســال قبــل در دســت اجــرا قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه بــرای‬ ‫تکمیــل ان حــدود ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت و بــا اعتبــار فعلــی طبــق محاســبات مالــی ســال جــاری تکمیــل ایــن پــروژه ‪ ۶‬ســال دیگــر زمــان مــی بــرد‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ۷۰‬درصد از اعتبار این پروژه از محل بودجه ملی و ‪ ۳۰‬درصد در تعهد استان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام ورزشــی اســتان از اولویــت هــای ایــن اداره کل اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از ایــن نیــز ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال نیــز بــرای تکمیــل ســالن ‪ ۳‬هــزار نفــری‬ ‫شــیروان کــه ســاخت ان از ســال ‪ ۸۹‬اغــاز شــده بــود‪ ،‬تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده دارای ‪ ۴۵‬هیــات ورزشــی فعــال اســت کــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی بــرای ورزشــکاران در ایــن اســتان شمالشــرق کشــور وجــود دارد کــه ‪ ۶۰‬درصــد ان‬ ‫در دولــت یازدهــم و دوازدهــم ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫نحوه عوض کردن گلدان و خاک گلدان‬ ‫بیشــتر انــواع گل و گیــاه اپارتمانــی و خانگــی تــا ســال های ســال در همــان گلدانــی‬ ‫کــه هســتند‪ ،‬بــدون نیــاز بــه عــوض کــردن گلــدان یــا خــاک ان‪ ،‬دوام می اورنــد؛ امــا‬ ‫باالخــره ریش ـه ها به قــدری رشــد می کننــد و فضــا اشــغال می کننــد کــه به مــرور شــاهد‬ ‫«درهم پیچیدگــی ریشــه» خواهیــم بود‪..‬ادامــه شــماره ‪346‬‬ ‫گلدان و خاک گلدان را چطور عوض کنیم؟‬ ‫ایده چهارم‪ :‬چکش کاری!‬ ‫گاهــی چــاره ای جــز بریــدن گیــاه یــا ازبین بــردن کامــل گلــدان قدیمــی برایتــان باقــی‬ ‫نمی مانــد‪ .‬اگــر شــکل عــادی گلــدان کامــا عــوض شــده و واقعــا نمی تــوان گیــاه را از ان‬ ‫خــارج کــرد‪ ،‬ممکــن اســت الزم باشــد بــا قیچــی باغبانــی گیــاه را ببریــد و به این شــکل‬ ‫ان را بیــرون اوریــد‪.‬‬ ‫اگــر گیــاه در گلدانــی از جنــس پالســتیک نباشــد‪ ،‬دو انتخــاب پیــش رو خواهید داشــت‪:‬‬ ‫یــا انکــه محفظــه گیــاه را بــا چکــش بشــکنید و یــا انکــه به کلــی از عــوض کــردن گلــدان‬ ‫منصــرف شــوید‪.‬‬ ‫مرحله سوم‪ :‬هرس کردن ریشه های گیاه‬ ‫اگــر همه چیــز خــوب پیــش رفتــه باشــد‪ ،‬در ایــن مرحلــه از کار‪ ،‬گیــاه از گلــدان قدیمــی‬ ‫خــارج شــده اســت و می توانیــد ریش ـه هایش را ببینیــد و لمــس کنیــد‪ .‬حــاال وقــت ان‬ ‫اســت کــه قســمت های ســیاه و فرســوده را جــدا کنیــد‪.‬‬ ‫عــده ای پیشــنهاد می کننــد کــه در ایــن مرحلــه از کار‪ ،‬بــرای تشــویق رویــش بیشــتر و‬ ‫بهتــر ریش ـه ها‪ ،‬برخــی از قســمت های ســالم ان هــم هــرس شــوند‪ .‬مــا اصــا انجــام‬ ‫ایــن کار را توصیــه نمی کنیــم‪ ،‬چــون بــا انجــام ایــن کار انــرژی ای کــه بایــد صــرف رویــش‬ ‫برگ هــا و گل هــا شــود روی رویــش مجــدد ریشــه های ســالم گیــاه هــدر مــی رود‪.‬‬ ‫پــس یادتــان باشــد کــه هنــگام هرس کــردن ریش ـه های گیــاه خانگــی‪ ،‬جــز ریش ـه های‬ ‫فرســوده‪ ،‬ســیاه و اســیب دیده بــا قســمت های دیگــر کاری نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬کاشت گیاه در گلدان جدید‬ ‫بــرای کاشــت گیــاه در گلــدان جدیــد چنــد راهــکار مختلــف وجــود دارد‪ .‬در ادامــه از دو‬ ‫راهــکار محبــوب بــرای انجــام ایــن کار خواهیــد خوانــد‪.‬‬ ‫روش اول‬ ‫در ایــن روش گلــدان قدیمــی را راهنمــای کارمــان قــرار می دهیــم‪ .‬مثــل انچــه در‬ ‫تصویــر می بینیــد‪ ،‬گلــدان قدیمــی را در محفظــه جدیــد می گذاریــم و اطــراف ان را‬ ‫کامــا از خــاک و کمپوســت پــر می کنیــم‪ .‬وقتــی گلــدان قدیمــی را از محفظــه جدیــد‬ ‫خــارج کنیــم‪ ،‬جــای ان باقــی خواهــد مانــد‪ .‬گیــاه را در ایــن فضــای خالــی قــرار دهیــد‪،‬‬ ‫اطرافــش را بــا خــاک پــر کنیــد و بــه ان اب دهیــد تــا ســر جایــش محکــم شــود‪.‬‬ ‫طــرز فکــر داده محــور نگرشــی اســت کــه بــه فــرد امــکان‬ ‫می دهــد مســائل و پدیده هــا را بــر مبنــای اطالعــات‬ ‫و داده هــای در دســترس تحلیــل کنــد‪ .‬ایــن تحلیــل‬ ‫کاربردهــای مختلفــی دارد؛ بــرای مثــال‪ ،‬کســب وکارها‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از علــم داده و پــردازش داده هــا‬ ‫تصمیمــات بهتــری بگیرنــد‪.‬‬ ‫منتهــا این طــور نیســت کــه طــرز فکــر داده محــور‬ ‫فقــط بــه کاربــرد علــم داده بــرای تصمیم گیــری در‬ ‫کســب وکارها محــدود شــود‪ ،‬بلکــه پنجــره ای اســت کــه‬ ‫می تــوان از طریــق ان پدیده هــا را تحلیــل کــرد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫کارکردهــای ان در زندگــی روزمــره و شــخصی مــا نیــز‬ ‫مشــاهده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عادت به پشتیبانی از تصمیمات با کمک داده ها‬ ‫وقتــی کارتــان را در جایــگاه دانشــمند و تحلیل گــر‬ ‫داده اغــاز می کنیــد‪ ،‬بایــد بــه تصمیم گیــری بــر اســاس‬ ‫داده هــا عــادت کنیــد‪ .‬ایــن تصمیم هــا شــامل انتخــاب‬ ‫روش تحلیــل داده هــا نیــز هســت‪ .‬منتهــا عادت کــردن‬ ‫بــه تصمیم گیــری بــر مبنــای داده هــا کار راحتــی نیســت‪.‬‬ ‫مغــز مــا به شــیوه تکاملــی بیشــتر ِ تصمیمــات را بــر مبنــای‬ ‫الگوهــای ظاهــری می گیــرد‪.‬‬ ‫بــرای تغییــر به ســوی طــرز فکــر داده محــور الزم اســت‬ ‫عــادت طــرح فرضیه هــا و حدســیات غیرضــروری را کنــار‬ ‫بگذاریــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬هنــگام کارکــردن بــا داده هــا‪،‬‬ ‫به جــای انکــه از متغیرهــای تصادفــی بــرای تحلیــل داده‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬مناس ـب ترین متغیرهــا را بــرای ایــن کار‬ ‫بــا کمــک مقایســه بیــن مدل هــای تحلیــل انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توانایی دیدن داده ها‪ ،‬ان طور که هستند!‬ ‫به غیــر از مبنــا قــراردادن داده بــرای تصمیم گیــری‪ ،‬کار‬ ‫مهــم دیگــری هســت کــه بــرای پــرورش طــرز فکــر داده‬ ‫محــور بایــد انجــام بدهیــد‪ :‬نگریســتن بــه داده هــا ان طــور‬ ‫کــه هســتند‪ ،‬نــه ان طــور کــه دوســت داریــد باشــند‪ .‬مغــز‬ ‫مــا تمایــل زیــادی بــه حــذف داده هــای نامطلــوب و در‬ ‫عــوض برجســته کردن داده هــای مطلــوب دارد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬مغــز مــا به شــیوه ای ناخــوداگاه تمایــل دارد‬ ‫روی داده هــای مثبــت دســت بگــذارد و انــواع توجیهــات را‬ ‫نیــز بــرای الپوشــانی داده هــای نامطلــوب و بی اعتبارکــردن‬ ‫انهــا نــزد مــا طــرح می کنــد‪ .‬منتهــا بایــد یــاد بگیریــم‬ ‫هنــگام نگاه کــردن بــه داده هــا معنــای واقعــی انهــا را‬ ‫درک کنیــم‪ ،‬نــه معنایــی کــه ذهــن مــا مایــل بــه ســاختن‬ ‫پیرامــون انهاســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درک قابلیت ها و محدودیت های کار با داده ها‬ ‫درک اینکــه چه کارهایــی می تــوان بــا داده هــا انجــام داد‬ ‫یکــی از وظایــف اولیــه تحلیل گــر داده اســت‪ .‬منتهــا درک‬ ‫اینکــه چه کارهایــی را نمی تــوان بــا داده هــا انجــام داد نیــز‬ ‫بــه همــان انــدازه مهــم اســت‪ .‬ترکیــب ایــن دو انتظارمــان‬ ‫از دنیــای داده هــا را واقعــی می کنــد‪.‬‬ ‫شــرط رســیدن بــه طــرز فکــر داده محــور توانایــی درک‬ ‫ظرفیت هــا و محدودیت هــای داده هاســت‪ .‬بــرای‬ ‫اندازه گیــری ایــن نکتــه کــه تــا چــه حــد بــه ایــن مســئله‬ ‫واقفیــد ایــن پرســش ها را از خودتــان بپرســید‪:‬‬ ‫این داده ها چطور ارائه می شوند؟‬ ‫داده های ورودی و خروجی کدام اند؟‬ ‫ایا می توانم مسئله را در ذهنم فرمول بندی کنم؟‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 05‬مرداد بجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 33‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 36‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪347‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پایگاه اطفای حریق پارک ملی‬ ‫گلستان احداث می شود‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان خبــر از تعییــن‬ ‫زمینــی بــه وســعت ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع بــرای احــداث پایــگاه‬ ‫اطفــای حریــق در پــارک ملــی گلســتان داد و گفــت در حــال‬ ‫حاضــر عملیــات تســطیح و فنــس کشــی دور زمیــن و تهیــه‬ ‫نقشــه ســاختمان ایــن پایــگاه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا کنعانــی در ایــن‬ ‫خصوص اظهارداشــت‪ :‬باتوجه به اخذ مجوزهای الزم از ادارات‬ ‫خدماتــی (اب‪ ،‬بــرق و گاز) و پــس از پایــان فنس کشــی محدوده‬ ‫زمیــن و تهیــه نقشــه‪ ،‬عملیــات ســاخت ســاختمان اداری پایــگاه‬ ‫اطفــای حریــق پــارک ملــی گلســتان بــا تعییــن پیمانــکار اغــاز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته ســازمان حفاظت محیط زیســت‬ ‫کشــور بــرای نخســتین بــار ســاخت ‪ ۲‬پایــگاه اطفــای حریــق‬ ‫شــامل بخش هــای اداری‪ ،‬انبــار تجهیــزات‪ ،‬ســکوی فــرود بالگــرد‬ ‫و پارکینــگ خــودرو را در پــارک ملــی گلســتان و پــارک ملــی دنــا در‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫ضرورت حفظ حرمت‬ ‫واژه جرم!‬ ‫ارســال پیامــک تبلیغاتــی جــرم اســت! برگــزاری‬ ‫مراســم عروســی در باغــات مصــداق جــرم اســت!‬ ‫ماســک نــزدن‪ ،‬جــرم علیــه بهداشــت عمومــی!‬ ‫برگــزاری هرگونــه تجمــع جــرم اســت!عدم رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی جــرم محســوب می شــود!‬ ‫رعایــت نکــردن موازیــن بهداشــتی مصــداق جــرم‬ ‫اســت! علیــه نهادهــای اســتفاده کننده از تلگــرام‬ ‫در امــور اداری‪ ،‬اعــام جــرم می شــود! اختــال‬ ‫در واردات واکســن کرونــا مصــداق جــرم اســت!‬ ‫اســتفاده از فیلتر شــکن جرم اســت! روشــن کردن‬ ‫اتــش در جنــگل جــرم اســت! برگــزاری مراســم‬ ‫جشــن و عروســی و عــزا در ایــام کرونــا جــرم اســت!‬ ‫پــاک مخــدوش جــرم در جــرم !‬ ‫یعنــی فقــط کــم مانده قاچــاق کاالی دختر مظلوم‬ ‫وزیــر و اختــاس اقــا زاده هــا هــم از مصادیــق جــرم‬ ‫تلقی شــوند!‬ ‫حقیقــت امــر ایــن مــدل جــرم انگاری و بــی حرمتی‬ ‫بــه واژه جــرم نــو بــر اســت! جــرم و تعریــف ان بــرای‬ ‫خــودش مراتبــی دارد و بایــد بــه گونــه ای جــرم‬ ‫انــگاری شــود کــه دو روز دیگــر قاضــی خواســت‬ ‫حکــم بدهــد‪ ،‬خنــده اش نگیــرد!‬ ‫یعنــی کار تــا جایــی از خــرک در رفتــه کــه ماســک‬ ‫نــزدن در خیابــان جــرم اســت امــا از طــرف دیگــر‬ ‫در یکــی از بندهــای قانــون کاهــش مجــازات حبــس‬ ‫امــده اســت کــه ســرقت های زیــر ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫در دســته جرائــم قابــل بخشــش قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر شــما در ایــن دوره و زمان ـه ای کــه کرونــا‬ ‫همــه را بیــکار کــرده اســت و تلگــرام فیلتــر اســت و‬ ‫توئیتــر مــال از مــا بهتــرون‪ ،‬بــا همیــن گوشــی نوکیــا‬ ‫چــراغ قــوه عهــد دقیانــوس و الســتیک میــرزا‪ ،‬بــرای‬ ‫پیــدا کــردن مشــتری و فــروش ماســت و کشــک و‬ ‫دوغ ســنتی‪ ،‬چهــار تــا پیامــک بــرای در و همســایه‬ ‫و غریبــه ارســال کنیــد مرتکــب جــرم شــده ایــد ولــی‬ ‫اگــر همســایه قلچمــاق شــما کــه دور بازویــش از‬ ‫دور بــازوی مرحــوم داداشــی بیشــتر اســت از دیــوار‬ ‫خانــه مــردم بــرود و تــا نــوزده میلیــون و نهصد و نود‬ ‫و نــه هــزار و نهصــد و نــود و نــه تومــان از اموالــش‬ ‫را ســرقت کنــد‪ ،‬جــرم قابــل بخشــش انجــام داده و‬ ‫فقــط در صــورت شــکایت مالباختــه‪ ،‬بایــد اموالــش‬ ‫را پــس بدهــد!‬ ‫واال بــه خــدا مــا در زبــان شــیرین فارســی کــه جــزء‬ ‫چهــار زبــان کالســیک دنیــا محســوب مــی شــود‬ ‫واژه هــا و عبــارات زیــادی داریــم کــه اســتفاده از‬ ‫انهــا اگــر اثــر گــذار نباشــد‪ ،‬دســتکم در روز چنــد‬ ‫میلیــون نفــر بــه جمعیــت مجرمیــن کشــور اضافــه‬ ‫نمی کننــد! عباراتــی نظیــر « تخلــف اســت‪...‬‬ ‫ممنــوع اســت ‪ ...‬پیگــرد قانونــی دارد‪ ...‬برخــورد‬ ‫مــی شــود‪ ...‬برخــورد قضایــی می شــود‪ ...‬مجــاز‬ ‫نیســت‪ ...‬زشــت اســت‪ ...‬صــورت خوشــی نــدارد‪...‬‬ ‫از شــما بعیــده ‪ »...‬و قــس علــی هــذا ‪ ...‬اینکــه‬ ‫هــر اتفــاق ریــز و درشــت را در مملکــت را جــرم‬ ‫قلمــداد کنیــم‪ ،‬یعنــی نصــف مملکــت هــر روز ده ها‬ ‫فقــره جــرم مرتکــب می شــوند و راســت راســت در‬ ‫خیابان هــا می چرخنــد و کســی هــم بــا انهــا برخــورد‬ ‫نمی کنــد! حرمــت واژه هــا را حفــظ کنیــم‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫روند سریع و افزایشی شیوع‬ ‫کرونا در گلستان‬ ‫هیچ بخششی برای متخلفان‬ ‫وجود ندارد‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان گفــت کــه رونــد شــیوع پیــک پنجــم ویــروس کرونــا در‬ ‫اســتان ســریع و افزایشــی بــوده و همیــن رونــد باعــث شــده‬ ‫تــا تعــداد بســتری های امــروز نســبت بــه روز گذشــته ‪ ۷۹‬نفــر‬ ‫بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضــل اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬روز گذشــته هــزار و ‪ ۱۳۵‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در‬ ‫اســتان بســتری بودنــد کــه ایــن تعــداد امــروز بــه هــزار و ‪۲۱۴‬‬ ‫نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن از ایــن تعــداد بســتری ‪ ۱۳۸‬بیمــار‬ ‫در بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار دارنــد و حــال‬ ‫‪ ۴۶‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا اعــام ایــن کــه وضعیــت‬ ‫تخت هــای بســتری بیمــاران کرونایــی در بیمارســتان ها و مراکــز‬ ‫درمانــی شــرق اســتان وخیــم اســت گفــت‪ :‬ظرفیــت پذیــرش در‬ ‫شــرق اســتان تکمیــل شــده و بــا ســرعت زیــاد رونــد افزایــش‬ ‫مبتالیــان و بســتری افــراد طــی ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬روز اینــده ظرفیــت همــه‬ ‫تخــت هــای بیمــاران کرونایــی اســتان تکمیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪،‬فرمانــدار گــرگان در بازرســی‬ ‫ســرزده از نانوایی هــا اظهارکــرد‪ :‬کیفیــت پخــت نــان‪ ،‬رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و ســاعات کار در اولویــت قــرار دارد و‬ ‫در صــورت اینکــه نانوایــی مــوارد فــوق را رعایــت نکند ســهمیه ارد‬ ‫مصرفــی تعدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحمیــدی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬کیفیــت پخــت و وزن‬ ‫چانه هــا در بعضــی از نانوایی هــا رضایــت بخــش نبــوده و در همیــن‬ ‫راســتا نظــارت و کنترل هــای مــورد نیــاز تشــدید و بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫الزم انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نانوایی هــا موظــف هســتند براســاس ســاعات پخــت‬ ‫نــان کــه از طــرف اتحادیــه نانوایــان بــه ان هــا اعــام شــده نســبت بــه‬ ‫پخــت نــان اقــدام کننــد همچنیــن بایــد در تمــام طــول ســاعات پخــت‬ ‫بــه مــردم نــان ارائــه دهنــد در غیــر اینصــورت مرتکــب تخلــف شــده اند‪.‬‬ ‫حمیــدی ادامــه داد‪ :‬بایــد بــا ارد اختصــاص یافتــه بــه هــر نانوایــی‬ ‫نــان پخــت شــود و بــا متخلفــان عرضــه خــارج از شــبکه برخــورد‬ ‫جــدی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه فرمانــدار گــرگان شــهروندان می تواننــد در‬ ‫صورت مشــاهده هرگونه تخلف خبازان ان را به فرمانداری‬ ‫گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت امام ره اســتا ن گلســتان خبر‬ ‫از برگــزاری برنامه هــای ویــژه غدیــر در ســطح شــهر های اســتان داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ســلمان زاده در نشســت با مســئولین‬ ‫هیئــات و عوامــل ســتاد مردمــی غدیــر شهرســتان گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫بنیــاد احســان وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره در‬ ‫کنــار هیئــات‪ ،‬مراکــز نیکــوکاری و موکــب اربعیــن در جشــن غدیــر‬ ‫مشــارکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برابــر هماهنگــی ها و اســتقبال گروههــای مردمی قرار‬ ‫شــد در روز عیــد غدیــر تعــداد ‪ ۱۱۰‬دیــگ غــذا در بهتریــن موقعیــت‬ ‫شــهر بطــور متمرکــز طبــخ و ســپس در محــات حاشــیه نشــین‬ ‫شهرســتان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مراســم و ســنت اطعــام دهــی کــه در واقــع مــورد‬ ‫تاکیــد واقــع گردیــد برابــر ســنوات قبــل ولــی بصــورت متمرکــز و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گســترده تــر در سراســر اســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره اســتان گفــت‪:‬‬ ‫واقعــه غدیــر اثرگذارتریــن واقعــه تاریــخ بعــد از بعثــت رســول اکــرم‬ ‫(ص) اســت و تمــام تــاش مــا ترویــج ایــن واقعــه عظیــم تاریخــی‬ ‫بــر اســاس ایــات و روایــات قرانــی بــرای جلوگیــری از شــبهات دینــی‬ ‫در جامعــه در میــان نســل جــوان اســت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده در ادامه گفت ‪ :‬این ســتاد تصمیم دارد همزمان در‬ ‫شــهرها مختلــف اســتان بــا پشــتیبانی از گروه هــای جهــادی همــکار‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره از جملــه هیئــات‪ ،‬خیریه ها‬ ‫و بــا اقــدام مشــترک تعــداد پــرس هــای ایــن مراســم را در مجمــوع‬ ‫بــه عــدد ‪ ۳۰۰‬هــزار برســاند‪.‬‬ ‫وی در پایــان اشــاره کــرد‪ :‬بــا تفاهمــی که با اداره کل اوقاف اســتان‬ ‫داشــته ایــم یکــی دیگــر از اقدامــات در همیــن راســتا و در ایــن روز‬ ‫طبــخ ‪ ۲۰‬هــزار پــرس غــذا در بقــاع متبرکــه امامــزاده یحیــی بــن زیــد‬ ‫شهرســتان گنبد اســت که توســط هیئات در مناطق حاشــیه شــهر‬ ‫توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان از کاهــش ذخایــر خونــی اســتان‬ ‫بــه ‪ 3‬روز گفــت‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم نیــاز بیمــاران را تامیــن کنیم‪،‬‬ ‫روزانــه نیــاز بــه حداقــل ‪ ۱۹۰‬واحــد خونــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســید صــادق بنــی عقیــل در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه ذخایــر خونــی گلســتان بــه‬ ‫کمتــر از ‪ 3‬روز رســیده و در همــه گروه هــای خونــی از جملــه ‪o‬‬ ‫مثبــت و منفــی و ‪ +A‬و ‪ B+‬بیشــترین نیــاز را داریــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل انتقــال خــون گلســتان افــزود‪ :‬بــرای تامیــن نیــاز خــون‬ ‫اســتان و بیمــاران حداقــل بــه ‪ ۱۹۰‬واحــد خونگیــری روزانــه نیــاز‬ ‫داشــته تــا بتوانیــم نیــاز خونــی اســتان را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬خــون و فــراورده هــای خونــی عمــر کوتاهی دارند‬ ‫لذا مراجعات باید مســتمر و اگاهانه باشــد‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل بیــان کــرد‪ :‬هــم اکنــون ســه مرکــز در شهرســتان های‬ ‫گــرگان‪ ،‬علــی ابادکتــول و گنبــدکاووس در ســطح اســتان بــه‬ ‫صــورت دائــم فعــال هســتند کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد خــون اســتان‬ ‫را تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی در ســایر شــهرها هــم واحدهــای ســیار بــا اطــاع‬ ‫قبلــی بــه ایــن مناطــق مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل انتقــال خــون گلســتان از مــردم نوعدوســت خواســت‬ ‫بــرای حفــظ ذخایــر خونــی و کمــک بــه بیمــاران به مراکز انتقــال خون‬ ‫اســتان مراجعــه کننــد تــا بــا هشــدار کمبــود خــون روبــرو نشــویم‪.‬‬ ‫صاحبان محترم امالک اجاری و اشخاص حقوقی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روزانه به ‪ ۱۹۰‬واحد خونی‬ ‫نیاز داریم‬ ‫مشارکت بنیاد احسان در برگزاری برنامه های ویژه غدیر‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کنعانــی‪ ،‬اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت پایــگاه اطفــای‬ ‫حریــق پــارک ملــی گلســتان را ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬برنامــه پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت ایــن پــروژه پنــج‬ ‫ســال اســت کــه هــر ســال بخشــی از نیــاز مالــی ایــن پــروژه از محل‬ ‫اعتبــارات طــرح حفاظــت از ایــن پــارک تامیــن و هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان اضافــه کــرد کــه تــا‬ ‫کنــون و از اعتبــارات ســال گذشــته مبلــغ ‪ ۲‬میلیاردریــال بــرای‬ ‫تســطیح و فنــس کشــی زمیــن پایــگاه اطفــای حریــق در پــارک‬ ‫ملــی گلســتان اختصــاص یافتــه و امســال نیــز از محــل بودجــه‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریالــی ایــن پــارک درســال جــاری‪ ۲۶ ،‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال ان بــرای توســعه و تکمیــل ســاختار اطفای حریق‬ ‫از جملــه اجــرای فونداســیون ســاختمان اداری و ســکوی فــرود‬ ‫بالگــرد ایــن پایــگاه پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنــار اجــرای عملیــات ســاخت پایــگاه اطفــای‬ ‫حریــق‪ ،‬لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای اســتقرار در ایــن‬ ‫پایــگاه نیــز از ردیف هــای اعتبــاری دیگــر طــرح حفاظــت از پــارک‬ ‫ملــی گلســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫کنعانــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر هشــت پایــگاه موقــت اطفــای‬ ‫حریــق (چــادر اتــش بانــی) در مناطــق بــا فراوانــی اتــش ســوزی‬ ‫شناســایی شــده طــی ‪ ۴۰‬ســال اخیــر در پــارک ملــی گلســتان بــا‬ ‫همــکاری محیــط بانــان‪ ،‬همیــاران محیــط زیســت و نیروهــای‬ ‫بســیج مســتقر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســال گذشــته از هــزار و ‪ ۷۲۲‬نفــر روز نیروهــای‬ ‫محیط بــان‪ ،‬همیــاران محیــط زیســت و بســیج در چادرهــای اتــش‬ ‫بانــی بــرای اطفــای حریــق در پــارک ملــی گلســتان اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان همچنیــن یــاداور‬ ‫شــد کــه در ســال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬در مجمــوع ‪ ۲۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای توســعه شــبکه اطفــای حریــق پــارک ملــی گلســتان‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کنعانــی ادامــه داد‪ :‬از ســال ‪ ۵۷‬تــا ‪ ۹۷‬نیــز بــه طــور میانگیــن هــر‬ ‫ســال در ‪ ۲۱۳‬هکتــار از عرصــه پــارک ملــی گلســتان حریــق رخ داد‬ ‫کــه بــا برنامه ریــزی انجــام شــده و اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی‪،‬‬ ‫بســیج‪ ،‬تشــکل های مــردم نهــاد و رســانه های ارتبــاط جمعــی و‬ ‫اســتقرار چادرهــای اتش بانــی‪ ،‬حجــم اتــش ســوزی ها در ‪ ۲‬ســال‬ ‫گذشــته کاهــش قابــل توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا تجهیــز پــارک ملــی گلســتان بــه‬ ‫سیســتم های هوشــمند و نیــز تجهیــز محیــط بانــان بــه بی ســیم‬ ‫دیجیتــال و در ادامــه نصــب سیســتم پایــش تصویــری هوشــمند‬ ‫(چهــار دســتگاه دوربیــن هوشــمند و ‪ ۱۲۰‬سنســور حرارتــی) کــه‬ ‫مراحــل نهایــی ازمایــش را می گذارنــد‪ ،‬اقدامــات حفاظتــی از ایــن‬ ‫عرصــه بــرای برخــورد بــا متخلفــان و اطفــای اتــش ســوزی های‬ ‫احتمالــی بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرکز ارتباط مردمی ‪1526 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 62‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪1400‬‬ ‫قائــم مقــام شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنــان‬ ‫میزان برق مصرفی مشــترکان با وجود تغییر ســاعات کار ادارات بیش‬ ‫از ســهمیه مصــوب بــرای ایــن اســتان شــمال شــرقی کشــور اســت‪.‬‬ ‫بازگشت خاموشی ها‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی رضــا علیخانــی در ایــن ارتبــاط‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش حــدود ‪ ۴۵‬مگاواتــی بــرق بیــش از میــزان‬ ‫ســهمیه مصــوب موجــب شــد تــا پــس از حــدود ‪ ۲۰‬روز شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق اســتان بــه اجبــار بــرای جبــران کمبــود ‪ ۱۵‬مگاواتــی‪،‬‬ ‫بــرق برخــی مشــترکان را قطــع کنــد‪.‬‬ ‫وی میــزان بــرق مصرفــی مشــترکان ایــن اســتان را در روز گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۲۸۵‬مــگاوات اعــام کــرد و ایــن در حالیســت کــه ســهمیه‬ ‫مصــوب بــرای مصــرف برق این خطه شــمال کشــور از ســوی شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق کشــور جــدود ‪ ۲۴۰‬تــا ‪ ۲۶۰‬مــگاوات اســت‪.‬‬ ‫معــاون شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی میــزان بــرق مصرفــی‬ ‫مشــترکان را در روز جــاری ‪ ۲۶۵‬مــگاوات اعــام کــرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫همچنــان حــدود ‪ ۲۵‬مــگاوات بــرق مصرفــی در ایــن اســتان بیشــتر‬ ‫از ســهمیه مصــوب بــود و بــه ناچــار بــرای جبــران کمبــود‪ ،‬بــرق‬ ‫مشــترکان کشــاورزی و صنعتــی قطــع شــد‪.‬‬ ‫علیخانــی تصریــح کــرد ‪ :‬بــرای جلوگیــری از قطــع بــرق مشــترکان‬ ‫خانگــی‪ ،‬بــه تمــام ادارات اســتان توصیــه شــد تا وســایل سرمایشــی خود‬ ‫را در ســاعت پیــک مصرفــی ( ‪ )۱۲‬بــه بعــد خامــوش نگهدارنــد تــا بتوانیــم‬ ‫برنامــه ایســتایی بــرق را بــرای مشــترکان خانگــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مصــرف بیــش از انــدازه بــرق در برخــی از ادارات‬ ‫از انهــا خواســت تــا بــرای جلوگیــری از خاموشــی هــای احتمالــی‬ ‫مشــترکان خانگــی و حتــی اداری در ســاعات اوج مصــرف از بــرق‬ ‫هــای اضطــراری خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی روزهــای خاموشــی در اســتان خراســان شــمالی را در ســال‬ ‫جــاری ‪ ۲۲‬روز اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬تمــام ایــن خاموشــی هــا بــه‬ ‫حالــت چرخشــی و براســاس برنامــه زمانبنــدی بــرای تمــام مشــترکان‬ ‫خانگــی در اســتان اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫هم اینک ‪ ۹۹.۹‬درصد جمعیت شــهری و روســتایی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی از بــرق برخوردارنــد بــه طــوری کــه از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفری‬ ‫ان حــدود ‪ ۳۷۳‬هــزار خانــوار ایــن اســتان مشــترک برق هســتند‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی از جملــه‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریختــه گــری و الومینــا‪ ،‬مصــرف بــرق اســتان‬ ‫بــه ‪ ۳۸۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬مــگاوات نیــز مــی رســد و از تعــداد مصــرف کننــدگان‬ ‫بــرق در خراســان شــمالی‪ ۵۳‬درصــد مشــترکان خانگــی اســتان خــوش‬ ‫مصــرف‪ ۳۰ ،‬درصــد کــم مصــرف و تنهــا ‪ ۱۷‬درصــد پــر مصــرف هســتند‪.‬‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه مهــدی مقیم زاده معاون راهبری شــبکه‬ ‫بــرق کشــور گفتــه بــود کــه برنامـه ای برای خاموشــی برق وجــود ندارد‬ ‫امــا شــواهد موجــود خــاف ایــن را ثابــت کــرده اســت الزم اســت کــه‬ ‫مســئولین شــرکت توزیــع بــرق پاســخ قانــع کننــده ای نســبت بــه این‬ ‫موضــوع بــه اربابــان خــود کــه همانــا همیــن مــردم هســتند بدهنــد و‬ ‫در ایــن چنــد روز پایانــی دولــت دوازدهــم عملکــرد خــود را نســبت بــه‬ ‫‪ 8‬ســال گذشــته تــا حــدودی تغییــر دهند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫پایان کار کالهبرداران میلیاردی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خبــر از دســتگیری ‪ 4‬نفــر کالهبــردار‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 11‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪500‬‬ ‫میلیــون‏ریــال در اســتان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار «ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت ‪ 11‬نفــر از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف از جملــه خریــد و‬ ‫فــروش ملــک‪ ،‬خــودرو و ‪ ..‬اقــدام‏بــه کالهبــرداری از انــان کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی‪ ،‬موفــق شــدند متهمــان را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ 4 :‬نفــر‬ ‫‏متهــم توســط کاراگاهــان در عملیــات هــای مختلــف دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ 11‬مــورد کالهبــرداری از شــهروندان‬ ‫بــه‏ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی‏بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫افزایش ‪ 55‬درصدی میزان‬ ‫کشفیات سرقت ها‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد خبــر از افزایــش ‪ 55‬درصــدی‬ ‫کشــف ســرقت ها در ســه ماهه نخســت ســال جاری نســبت به‏مدت‬ ‫مشــابه در ســال گذشــته داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» بااعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همــواره برخــورد‏بــا مخــان نظــم و امنیــت و خصوصــا ســارقان با جدیت‬ ‫و بــه صــورت مســتمر در ســرلوحه کاری پلیــس قــرار دارد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی همــکاران‬ ‫من در انتظامی شهرستان بجنورد‪ ،‬خوشبختانه در‏سه ماهه نخست‬ ‫ســال جــاری اقدامــات بســیار خوبــی در راســتای ارتقــاء نظــم و امنیــت‬ ‫عمومــی صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‏در ســه ماهــه نخســت ســال‬ ‫جاری کشــف ســرقت ها نســبت به مدت مشــابه در ســال گذشــته ‪55‬‬ ‫درصــد افزایــش داشــته‏اســت‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــا تــاش مســتمر همــکاران‬ ‫بنــده‪ ،‬دســتگیری ســارقان در همیــن ‏بــازه زمانــی ‪ 27‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وحیــدی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای انجــام شــده در رابطــه بــا موضــوع‬ ‫ســرقت‪ ،‬مشــخص شــد کــه بیشــتر ســرقت هــا‏در حــوزه ســرقت از‬ ‫اماکــن خصوصــی و لــوازم خــودرو و موتورســیکلت بــوده کــه شــهروندان‬ ‫عزیــز بــا کمــی دقــت و همچنیــن توجــه‏بــه هشــدار هــای پلیــس‪ ،‬گام‬ ‫موثــری در خصــوص پیشــگیری از ســرقت هــا بردارنــد‏‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 3‬میلیون ریال‬ ‫چک پول تقلبی‬ ‫در اسفراین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین خبــر از دســتگیری فــردی‬ ‫کــه بــا ‪ 3‬میلیــون و پانصــد هــزار ریــال چــک‏پــول تقلبــی بــه یکــی‬ ‫از شــعب صنــدوق هــای قــرض الحســنه ایــن شهرســتان مراجعــه‬ ‫کــرده بــود‏داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬در پــی اعــام گزارشــی در خصــوص مراجعــه فــردی بــا‬ ‫تعــدادی چــک پــول تقلبــی بــه یکــی از‏شــعب صنــدوق هــای قرض‬ ‫الحســنه شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه تیمــی از مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫بــرای‏بررســی موضــوع بــه محــل اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر و بــی وقفــه‬ ‫موفــق شــدند متهــم را شناســایی‏کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا بیــان اینکــه در‬ ‫بازرســی از ایــن فــرد ‪ 3‬میلیــون و ‪ 500‬هــزار‏ریــال چــک پــول‬ ‫تقلبــی کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در نهایــت‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫صدور مجوزهای‬ ‫سرمایه گذاری باید‬ ‫به روزرسانی شود‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تمامــی مجوزهــای‬ ‫ســرمایه گــذاری در اســتان بایــد بــه روز رســانی شــده و‬ ‫شــرایط صــدور ایــن نــوع مجوزهــا هــم اســان ســازی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬محمدعلــی شــجاعی در جلســه بررســی‬ ‫اخریــن وضعیــت درگاه ســرمایه گــذاری خراســان شــمالی‬ ‫بــا بیــان اینکــه مســیر ســرمایه گــذاری در کشــور دلســرد‬ ‫کننــده اســت ‪ ،‬افــزود‪ :‬ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بــه‬ ‫معنــای برداشــتن بــاری از دوش حاکمیــت در راســتای ایجــاد‬ ‫اشــتغال و ابــاد کــردن ســفره مــردم اســت بنابرایــن نبایــد‬ ‫ســرمایه گــذاران را در مســیر تولیــد دلســرد کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــرایط بــرای ســرمایه گــذاران بومــی‬ ‫بایــد طــوری تســهیل شــود کــه میــل بــه ســرمایه گــذاری‬ ‫در ســایر اســتانها را نداشــته باشــند و بــرای تحقــق ایــن‬ ‫موضــوع بایــد از اعمــال نظــر شــخصی و گذاشــتن شــروط‬ ‫بــی مــورد پرهیــز کــرد و فراینــد صــدور مجوزهــا منطبــق بــا‬ ‫چارچــوب و قوانیــن باشــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــر شــفافیت اطالعــات درگاه ســرمایه گــذاری و‬ ‫معرفــی مزیــت هــای خــاص اســتان بــرای ســرمایه گــذاران‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬هیــچ فعالیــت تولیــدی در اســتان‬ ‫نبایــد شــتابزده انجــام شــود و تمامــی جوانــب بــرای تســهیل‬ ‫ســرمایه گــذاری در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۴۵‬طــرح ســرمایه گــذاری اســتان در درگاه‬ ‫ســرمایه گــذاری اســتان بــا هــدف معرفــی فرصــت هــای‬ ‫تولیــدی بارگــذاری شــد و ایــن درگاه بــه زودی در اســتان‬ ‫افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪347‬‬ ‫تک رقمی شدن نرخ بیکاری‬ ‫بهارانه خراسان شمالی‬ ‫‪۸.۵‬درصــد شــدن نــرخ بیــکاری ‪3‬مــاه اغازیــن ‪1400‬‬ ‫خراســان شــمالی کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته نرخ در این خطه شــمال شــرق کشــور ‪۳.۵‬‬ ‫درصــد رونــد کاهشــی را بــه خــود ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬براســاس امــار‬ ‫ارائــه شــده از مرکــز امــار ایــران‪ ،‬نــرخ بیــکاری بهارانــه ســال‬ ‫جــاری در جمعیــت بــاالی ‪ ۱۵‬ســال اســتان بــه ‪ ۸.۵‬رســید‬ ‫در حالــی کــه در بهــار ســال قبــل ‪ ۱۲‬بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار قربــان نباتیــان دلیــل ایــن‬ ‫کاهــش نــرخ بیــکاری در بهــار ســال جــاری را نســبت مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل و حتــی زمســتان ناشــی از رونــق‬ ‫کســب و کار اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫بــه دلیــل همــه گیــری ویــروس کرونــا و تعطیلــی طوالنــی‬ ‫مــدت بســیاری از واحدهــای صنفــی بــه خصــوص در حــوزه‬ ‫خدمــات نــرخ بیــکاری بهارانــه افزایــش زیــادی داشــت‬ ‫کــه بــا تعریــف جدیــد فعالیــت کســب و کار بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در بهــار ســال جــاری نــرخ بیــکاری‬ ‫نیــز کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان نــرخ بیــکاری بهارانــه‬ ‫اســتان نســبت بــه میانگیــن ســال گذشــته نیــز کاهــش‬ ‫‪ ۱.۵‬درصــد را نشــان مــی دهــد بــه طــوری کــه میانگیــن نــرخ‬ ‫بیــکاری ســال گذشــته در ایــن خطــه شــمال کشــور طبــق‬ ‫گــزارش مرکــز امــار ایــران ‪ ۱۰.۶‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی نــرخ مشــارکت اقتصــادی بهــار ســال جــاری را‬ ‫حــدود ‪ ۴۴.۲‬درصــد اعــام کــرد کــه ایــن نــرخ در مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۵.۶‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫نباتیــان بــا اشــاره بــه ارتبــاط نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫و نــرخ بیــکاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــرخ بــاالی مشــارکت‬ ‫اقتصــادی نشــان دهنــده افــراد جویــای کار بیشــتر اســت و‬ ‫در عیــن حــال وجــود اشــتغال ناقــص ســبب شــده تــا بــا‬ ‫وجــود اشــتغال و کاهــش نــرخ بیــکاری در بهــار و تابســتان‬ ‫درامــد کســب شــده مــردم کفایــت معیشــت را نداشــته‬ ‫و ســرانه درامــد خانوارهــا در ایــن اســتان نیــز بــه نســبت‬ ‫اســتان های دیگــر پاییــن باشــد‪.‬‬ ‫نــرخ مشــارکت اقتصــادی (نــرخ فعالیــت)‪ ،‬بــه معنــی‬ ‫نســبت جمعیــت فعال(شــاغل و بیــکار) بــه جمعیــت در‬ ‫ســن کار و بــه عبارتــی جمعیــت جویــای کار بــه جمعیــت‬ ‫درســن کار اســت‪.‬‬ ‫از جمعیــت اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۳۰‬هــزار نفــر افــراد ‪ ۱۵‬ســال بــه بــاال هســتند کــه‬ ‫جمعیــت فعــال محســوب مــی شــوند و از ایــن قشــر بیــش‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬هــزار نفــر شــاغل و ‪ ۲۷‬هــزار نفــر بیــکار هســتند‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی ‪ ۴۰.۱‬درصــد از اشــتغال اســتان‬ ‫در بخــش خدمــات‪ ۳۶،‬درصــد کشــاوزی و مابقــی نیــز در‬ ‫بخــش صنعــت اســت‪.‬‬ ‫جشنواره فروش بسته های‬ ‫اینترنت پرسرعت مخابرات‬ ‫از عید قربان تا عید غدیر‬ ‫ســرمایه گــذاران در هــر نقطــه از کشــور پــس از رونمایــی‬ ‫از ایــن درگاه مــی تواننــد از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫خدمــات و انرژی هــای تجدیدپذیــر اگاه و نســبت بــه‬ ‫مجوزهــای امــاده ســرمایه گــذاری اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه اســتان خراســان شــمالی از محرومیت هــا‬ ‫و عقــب ماندگــی هــای بــر جــای مانــده زیرســاختی از دوران‬ ‫قبــل از تقســیم ( ‪ )۸۳‬بــه خصــوص در حــوزه حمــل و نقلــی‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬ولــی توجــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫بــه ســرمایه گــذاران و ارایــه مشــوق هــای ســرمایه گــذاری‬ ‫از جملــه بخشــودگی مالیاتــی بــرای اســتان هــای محــروم‪،‬‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــا بهــره پاییــن بــه خصــوص بــرای‬ ‫واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرکها و واگــذاری زمیــن‬ ‫موجــب شــده تــا براســاس امــار رســمی امــار واحدهــای‬ ‫صنعتــی در داخــل شــهرکهای صنعتــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن مــدت ‪ ۲.۵‬برابــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در هفــت ســال گذشــته امــار شــاغالن در واحدهــای‬ ‫صنعتــی شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان از‬ ‫یــک هــزار ‪ ۷۰‬نفــر ســال ‪ ۹۲‬بــه حــدود چهــار هــزار و ‪۶۲۲‬‬ ‫اشــتغال رســید کــه رشــد ســه برابــری را تجربــه کــرد‪ ۶ .‬ناحیــه‬ ‫صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی دارد‪.‬‬ ‫بیماری کرونا در سالمندان و‬ ‫افراد دارای نقص ایمنیمی تواند‬ ‫شدیدتر باشد‪  ‬لذا رعایت اصول‬ ‫بهداشتی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫بســته هــای اینترنــت پرســرعت متنــوع مخابــرات بــا‬ ‫تخفیــف ویــژه بــرای مشــتریان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر افــزود ‪ :‬بســته هــای ترافیــک اینترنــت پرســرعت بــه‬ ‫مناســبت عیــد ســعید قربــان و عیــد غدیــر بــا تخفیفــات‬ ‫ویــژه در اختیــار مشــتریان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــتریان اینترنــت پرســرعت مخابــرات‬ ‫می تواننــد در جشــنواره فــروش « عیــد تــا عیــد « از ‪۳۰‬‬ ‫تیــر تــا ‪ ۸‬مردادمــاه‪ ،‬بســته هــای مــورد عالقــه خــود را بــا‬ ‫تخفیفــات ویــژه خریــداری و اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫شــرکت در ایــن جشــنواره و بهــره منــدی از مزایــای ان‬ ‫مشــتریان مــی تواننــد‪ ،‬از طریــق درگاه هــای فــروش‬ ‫غیرحضــوری مخابــرات از جملــه پرتــال شــرکت بــه نشــانی‬ ‫‪ ،www.tci.ir‬اســتفاده از پنــل کاربــری مشــتریان بــه‬ ‫نشــانی ‪ adsl.tci.ir‬و همچنیــن کــد دســتوری ‪*۲۰۲۰#‬‬ ‫نســبت به خرید بســته های مورد نیاز خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مشــتریان گرامــی مــی تواننــد بــه منظــور‬ ‫دریافــت اطالعــات تکمیلــی در خصــوص جزئیــات‬ ‫بســته های ویــژه ترافیکــی عیدقربــان تــا غدیــر‪ ،‬بــا شــماره‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪347‬‬ ‫خانه داری‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫ورق خشک کن چه‬ ‫چیزی است؟‬ ‫مــن تــا پیــش از اینکــه بدانــم ورق خشــک کــن چیســت‬ ‫و چــه کاربردهایــی دارد‪ ،‬مشــکالت بســیاری را تجربــه‬ ‫می کــردم‪ .‬لباس هایــم همیشــه بعــد از شست وشــو‬ ‫و اتوکــردن‪ ،‬خشــک و زبــر بــود‪ .‬حتــی لباس هایــی کــه‬ ‫از بهتریــن برندهــا می خریــدم هــم همیــن مشــکل‬ ‫را داشــتند‪ .‬گاهــی موقــع بیــرون اوردن لباس هــا از‬ ‫لباس شــویی‪ ،‬به خاطــر بــار الکتریکــی کــه پیــدا کــرده‬ ‫ق خشــک‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه هــم می چســبیدند‪ .‬خوشــبختانه ور ‬ ‫کــن ایــن مشــکالت را برایــم حــل کــرد‪ .‬البتــه بعــد از کمــی‬ ‫تحقیــق دربــاره کاربــرد ایــن وســیله‪ ،‬متوجه شــدم در موارد‬ ‫دیگــری نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬حتــی برخــی از کاربردهــای‬ ‫ایــن ورق هــا هیــچ ارتباطــی بــه خشــک کردن و لبــاس و‬ ‫پارچــه ندارنــد! در ایــن مقالــه‪ ،‬شــما را بــا ایــن کاربرها اشــنا‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ورق هــای خشـک کن معمــوال به عنــوان نرم کننــده لبــاس‬ ‫و وســیله ای بــرای خش ـک کردن انهــا شــناخته می شــوند؛‬ ‫امــا کاربردهــای بیشــتری دارنــد و می تواننــد بــرای کارهــای‬ ‫مختلــف در خانــه اســتفاده شــوند‪ .‬در ادامــه ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫تمــام کارهایــی را کــه می توانیــد بــا ایــن ورق هــا انجــام‬ ‫دهیــد بیــان کرده ایــم‪ .‬احتمــاال بســیاری از شــما خبــر‬ ‫نداشــته اید کــه ایــن کارهــا بــا ورق هــای خشــک کــن تــا ایــن‬ ‫حــد ســاده خواهنــد شــد!‬ ‫ورق خشک کن چیست؟‬ ‫ورق خشــک کــن ورقــه ای اســت کــه در اب گــرم حــل‬ ‫می شــود و بــه پارچه هایــی کــه در کنــار ان قــرار دارنــد‬ ‫می چســبد و انهــا را نــرم می کنــد‪ .‬ایــن ورق هــا ماننــد‬ ‫پرزهایی انــد کــه بــه چشــم نمی اینــد‪ .‬بــرای همیــن ممکــن‬ ‫اســت در مجراهــای فیلتــر لباس شــویی یــا خشـک کن نیــز‬ ‫قــرار بگیرنــد و باعــث انســداد انهــا شــوند‪ .‬به همیــن دلیل‪،‬‬ ‫بهتــر اســت کاربــرد همیشــگی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن ورقه هــا انــواع مختلفــی دارنــد و برندهــای گوناگونــی‬ ‫تولیدشــان می کننــد‪ .‬اصــل کار تمامــی انهــا یکــی اســت و‬ ‫در جزئیــات باهــم تفــاوت دارنــد؛ مثــا ورقه هــای بــدون‬ ‫رایحه برای افرادی که حساســیت دارند ســاخته می شــوند‬ ‫یــا ترکیبــات برخــی از ورق هــا به گونـه ای اســت که لباس ها‬ ‫را بیشــتر نــرم می کننــد‪ .‬اینهــا تفاوت هــای جزئــی بیــن‬ ‫برندهــای مختلــف ایــن محصــول اســت‪ .‬معمــوال افــراد‬ ‫بــا ازمون وخطــا بهتریــن برنــد ورق خشــک کــن را انتخــاب‬ ‫می کننــد و همیشــه از ان می خرنــد‪.‬‬ ‫به یــاد داشــته باشــید اســتفاده زیــاد از ایــن ورقه هــا باعــث‬ ‫انســداد فیلترهای خشـک کن می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۹‬کاربرد ورق خشک کن در خانه‬ ‫انواع ورق خشک کن ‪ ۳‬کاربرد اصلی دارند‪:‬‬ ‫لباس ها را نرم می کنند؛‬ ‫لباس ها را خوش بو می کنند؛‬ ‫الکتریسیته ساکن لباس ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫برخــی از تولیدکننــدگان این محصول می گویند اســتفاده‬ ‫از ورق هــای خشــک کن زمــان خشک شــدن لباس هــا را‬ ‫نیــز کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن ورق هــا عــاوه بــر مــوارد معمــول‪ ،‬کاربردهــای دیگری‬ ‫نیــز دارنــد کــه بــا خوانــدن ادامــه مقالــه بــا انهــا اشــنا‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ازبین رفتــن جرقه هــای ناشــی از الکتریســیته ســاکن‬ ‫در پارچ ـه ‬ ‫ازبین بــردن بارهــای الکتریکــی ســاکن یکــی از کاربردهــای‬ ‫اصلــی ایــن ورقه هاســت‪ .‬کافــی اســت هنــگام قــراردادن‬ ‫لباس هــا در خشــک کن‪ ،‬ورقه هــا را نیــز به همــراه انهــا‬ ‫بیندازیــد‪ .‬البتــه به یــاد داشــته باشــید اســتفاده زیــاد از ایــن‬ ‫ورقه هــا باعــث انســداد فیلترهــای خش ـک کن می شــود‪.‬‬ ‫همــه مــا تجربــه داریــم کــه هنــگام پوشــیدن برخــی از‬ ‫لباس هــا‪ ،‬الکتریســیته ســاکن موجــود در انهــا جرقه هایی‬ ‫را ایجــاد می کنــد‪ .‬ایــن جرقه هــا کمــی دردناک انــد‪.‬‬ ‫منتهــا مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه لباس هــای دارای‬ ‫بارهــای الکتریکــی ممکــن اســت بــه لباس هــای دیگــر‬ ‫هــم بچســبند‪ .‬ایــن موضــوع را بیشــتر هنگامــی تجربــه‬ ‫می کنیــم کــه چنــد الیــه لبــاس را روی هــم می پوشــیم‪.‬‬ ‫بــرای رهاشــدن از جرقه هــا و ســایر عواقــب وجــود بــار‬ ‫الکتریکــی در لبــاس‪ ،‬کافــی اســت یــک ورق خشــک کــن‬ ‫را روی انهــا بکشــید‪.‬‬ ‫اگــر لبــاس بــه بــدن شــما می چســبد‪ ،‬می توانیــد ورقــه را‬ ‫روی پاهــا یــا دس ـت های خــود بکشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نرم شــدن لباس ها‪:‬ترکیبــات موجــود در ورقه هــای‬ ‫خشــک کــن لباس هــا را نــرم می کننــد‪ .‬برخــی از انهــا‬ ‫رایحــه دارنــد و لباســتان را خوش بــو نیــز می کننــد‪ .‬اتوکردن‬ ‫لباس هایــی کــه بــا اســتفاده از ورق خشــک کــن بافــت‬ ‫نرم تــری پیــدا کرده انــد کار ســاده تری اســت‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫نرم شــدن پارچه هــا مانــع از پرزگیــری لبــاس می شــود و بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬کهنــه بــه نظــر نمی رســد‪ .‬بــه طور کلــی‪ ،‬این‬ ‫ورق هــا از لباس هــا محافظــت و ظاهــر اولیــه انهــا را نیــز‬ ‫حفــظ می کنند‪/.‬چطــور ادامــه دارد‪...‬‬ ‫خط پایان برای یک رابطه دوستی‬ ‫نیلوفر شهدوست‬ ‫گاهــی رابطــ ه میــان دو فــرد به تدریــج ماننــد‬ ‫ادم هــا بــه زندگی مــان وارد می شــوند و بعــد‬ ‫طنابــی پوســیده می شــود و در لحظــه ای انــی و‬ ‫امــکان دارد ســناریوهای مختلفــی شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫یک بــاره بــه جدایــی می رســد‪.‬‬ ‫گاهــی دوســتان ابدی مــان می شــوند و در برخــی‬ ‫بایــد بدانیــم چطــور جدایــی را مدیریــت کنیــم‬ ‫از مــوارد هــم رابطه مــان بــا انهــا پایــان می یابــد و‬ ‫و بــا ان کنــار بیاییــم‪ .‬در بعضــی از مــوارد هــم‬ ‫ی رســیدن بــه پایــان رابطــه دوســتی از‬ ‫تمــام‪ .‬گاه ـ ‬ ‫خودخواســته بــه رابطــه پایــان می دهیــم‪ .‬در‬ ‫ســوی ماســت و گاهــی نقشــی در ان نداریــم‪ .‬در‬ ‫جایــگاه فــردی بالــغ و بزرگ ســال بایــد شــیوه‬ ‫هــر حــال‪ ،‬بایــد یــاد بگیریــم پایــان رابطــه دوســتی‬ ‫مدیریــت پایــان دادن و پایان یافتــن دوســتی ها‬ ‫را مدیریــت کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬از پایــان دادن‬ ‫را بلــد باشــیم‪.‬‬ ‫بــه رابطــه خواهیــم گفــت‪ .‬رفتــار مناســب در‬ ‫قبــل از پایــان دادن بــه رابطــه دوســتی از‬ ‫چنیــن موقعیت هایــی چیســت؟ اگــر خودخواســته‬ ‫خودمــان چــه ســواالتی بپرســیم؟‬ ‫دوســتی مان را بــا کســی قطــع می کنیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫همــان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬دالیــل مختلفــی‬ ‫شــیوه محترمانه این کار را بدانیم‪ .‬اگر هم نقشــی‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه رابطــه ای دوســتانه وجــود‬ ‫در تمام شــدن دوســتی مان نداریــم‪ ،‬الزم اســت یــاد‬ ‫دارد‪ .‬رســیدن بــه اخــر خــط در زمانــی کــه هــر‬ ‫بگیریــم بــا ایــن موضــوع به درســتی کنــار بیاییــم‪.‬‬ ‫دو طــرف ایــن موضــوع را بپذیرنــد کار ســاده ای‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬قطــع دوســتی و پایــان دادن بــه روابــط‬ ‫اســت‪ .‬اگــر شــما طرفــی از رابطــه هســتید کــه‬ ‫هــم نیازمنــد یادگرفتــن اداب و اصولــی اســت‪.‬‬ ‫به دالیــل مختلــف مایــل بــه ادامــه دوســتی‬ ‫البتــه پیــش از پایــان دادن بــه دوســتی‪ ،‬بایــد از‬ ‫نیســتید و در رابطه اســیب می بینید‪ ،‬باید نقطه‬ ‫خودمــان بپرســیم کــه چــرا ایــن کار الزم اســت و‬ ‫پایــان را بگذاریــد و از هیچ چیــز نهراســید‪.‬‬ ‫ایــا مــا امادگــی پایــان دادن بــه رابطــه دوســتی را‬ ‫اما همیشه قبل از پایان دادن به دوستی ها‪:‬‬ ‫داریــم یــا نــه‪.‬‬ ‫نــگاه دقیقــی بــه وضعیــت داشــته باشــید و از‬ ‫چرا یک رابطه دوستانه به اخر خط می رسد؟‬ ‫خودتان بپرســید ایا نیازی به قطع رابطه هســت‬ ‫روابــط ادم هــا پیچیــده اســت‪ .‬گاهــی بــا کســی‬ ‫یــا می توانیــد شــدت و عمــق دوســتی تان را‬ ‫تــا ابــد دوســت می مانیــم کــه در لحظــه نخســت‬ ‫دسـت کاری کنیــد؛ بــرای نمونه‪ ،‬ببینیــد می توانید‬ ‫دیــدار حتــی فکــرش را هــم نمی کردیــم کــه ادم‬ ‫تعــداد دیدارهــا و میــزان صمیمیت تــان را کــم‬ ‫روبه رویمــان می توانــد بــه خلوت خانــه روحمــان راه‬ ‫کنیــد یــا انتخابتــان جدایــی صددرصــد اســت‪.‬‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬گاهــی هــم در همان ثانیه هایــی ابتدایی‬ ‫بررســی کنیــد کــه چقــدر بــه پایــان دادن بــه‬ ‫دیــدار بــا یــک فــرد‪ ،‬متوجــه می شــویم قلــب و‬ ‫رابطــه تمایــل داریــد‪ .‬بدانیــد از روی تصمیمــی‬ ‫روحمــان امــاده پذیــرش دوســتی واقعــی در زندگــی‬ ‫انــی می خواهیــد از دوســت تان جــدا شــوید یــا‬ ‫اســت کــه حضــوری خوشــایند برایمــان دارد‪.‬‬ ‫مشــکلی فرسایشــی شــما را به ســمت پایــان‬ ‫بــا همــ ه اینهــا‪ ،‬دوســتی ها به دالیــل مختلــف‬ ‫رابطــه ســوق داده اســت‪ .‬شــاید هــم پــای‬ ‫پایــان پیــدا می کننــد‪ .‬گاهــی پــای ورود بــه‬ ‫دلخــوری بــ ه میــان اســت‪ .‬اگــر این طــور باشــد‪،‬‬ ‫رابط ـه ای عاطفــی ماننــد ازدواج ب ـ ه میــان اســت‬ ‫احتمــال دارد حــرف زدن بــا دوســت تان بتوانــد‬ ‫و دوســتی ها را کم رنــگ می کنــد و گاهــی‬ ‫مشــکل رابطه تــان را حــل کنــد‪.‬‬ ‫مشــغله ها و رویدادهــای زندگــی ماننــد مهاجــرت‬ ‫ســعی کنیــد عوامــل رســیدن دوســتی تان بــه‬ ‫ی بــ ه نظــر می رســد‬ ‫و دوری از دوســت‪ .‬گاهــ ‬ ‫بن بســت و نقطـه ای ناخوشــایند را کشــف کنیــد‪.‬‬ ‫دوســتی ها ناگهانــی پایــان می یابنــد؛ اما واقعیت‬ ‫بــرای کشــف اینهــا بــه گفت وگــو بــا دوس ـت تان‬ ‫ایــن اســت کــه همیشــه هــم این طــور نیســت‪.‬‬ ‫نیــازی نداریــد و بایــد بــا خودتــان خلــوت کنیــد و‬ ‫ببینیــد چطــور رابطه تــان دچــار تغییــرات شــده‬ ‫ت شــخصی و تفکــر بــه شــما در‬ ‫اســت‪ .‬ایــن خلــو ِ‬ ‫رشــد شــخصی بیشــتر و بررســی مســیر دوســتی‬ ‫کمــک شــایانی می کنــد‪.‬‬ ‫پرسش های دیگری هم وجود دارد که باید از‬ ‫خود بپرسید‪:‬‬ ‫بعــد از پایــان رابطــه دوســتی چــه احساســی‬ ‫خواهیــد داشــت؟‬ ‫پایــان دادن بــه دوســتی را چطــور بــا طرف مقابل‬ ‫مطــرح می کنید؟‬ ‫بــا پایــان دوســتی جــای چه چیزهــای تــازه ای در‬ ‫زندگی تــان بــاز می شــود؟‬ ‫راه ورســم پایــان دادن بــه رابطــه دوســتی‬ ‫چیســت ؟‬ ‫پایــان دادن رابطه هــای دوســتانه کمــی دشــوار‬ ‫اســت‪ .‬بایــد راه وچــاه ایــن مســیر را به خوبــی بلــد‬ ‫ن زمینــه‬ ‫باشــید‪ .‬دانســتن گام هــای زیــر در ایــ ‬ ‫خالــی از لطــف نخواهــد بــود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نقش خودتان را در مشکالت رابطه تان‬ ‫بشناسید‬ ‫هیچ وقــت یک طرفــه بــه قاضــی نرویــد‪ .‬اگــر‬ ‫رابطــ ه بــا دوســت تان دچــار مشــکالتی اســت‬ ‫از خــود بپرســید نقــش خودتــان چــه بــوده و‬ ‫ســهمتان از مشــکالت رابطــه چــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگــر از ســاحل منطــق دور شــوید‪ ،‬در میــان امــواج‬ ‫اشــتباه های تصمیم گیــری دس ـت وپا خواهیــد زد‪.‬‬ ‫ایــن را بدانیــد کــه هــر رابطـه ای از دو فــرد تشــکیل‬ ‫می شــود‪ .‬همیشــه ســهم خودتــان در شــکل گیری‬ ‫دلخوری هــا و مشــکالت را هــم عادالنــه در نظــر‬ ‫بگیریــد و ببینیــد چــه کرده ایــد کــه ارتباطتــان‬ ‫رنگ وبویی ناخوشــایند گرفت ه یا واکنشــتان نســبت‬ ‫بــه رفتارهــای دیگــری چــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــا درســت اســت کــه فکــر کنیــد بی نقص هســتید‬ ‫و همــه مشــکالت بــر گــردن دوســت تان اســت؟‬ ‫دوســت می توانــد اینــه شــما باشــد؛ یعنــی از راه‬ ‫ارتبــاط بــا او بــه خودشناســی بهتــری برســید؛ پــس‬ ‫ـکل موجــود در رابطــه بازتابــی از‬ ‫احتمــال دارد مشـ ِ‬ ‫رفتــار اشــتباه شــما باشــد‪ .‬شــاید بخشــی از رفتــار‬ ‫و کردارتــان درســت نیســت و ایــن موضــوع در‬ ‫دوســتی تان بازتــاب داده می شــود‪ /.‬چطــور‬ ‫ادامه دارد‪..‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫عاشــق کتــاب و کتابخوانــی هســتید و دوســت داریــد جــای دنجــی‬ ‫در خانــه بــرای لذت بــردن از کتاب خوانــدن داشــته باشــید؟ فکــر‬ ‫می کنیــد کار دشــواری اســت و فعــا هزینــه و انــرژی الزم بــرای‬ ‫انجامــش را نداریــد؟ راســتش را بخواهیــد‪ ،‬ســاخت کتابخانــه‬ ‫شــخصی یــا به روزرســانی طراحــی کتابخانه هــای خانگــی ان قدرهــا‬ ‫هــم کــه در نــگاه اول بــه نظــر می رســد دشــوار نیســت‪ .‬مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه ایده هــای خوبــی بــرای انجــام ایــن کار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بتوانیــد بــا درک و شــناخت بهتــر ویژگی هــا و جزئیــات‬ ‫هریــک از ایــن ایده هــا‪ ،‬بــه بهتریــن شــکل ممکــن اجرایشــان‬ ‫کنیــد‪ .‬در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬راجع بــه همیــن موضــوع صحبــت‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬همــراه مــا باشــید بــا ‪ ۸‬ایــده بــرای طراحــی و ســاخت‬ ‫کتابخانــه شــخصی در خانــه‪ .‬در انتهــا امکانــات و وســایل موردنیــاز‬ ‫بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه را نیــز معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫یافتن ‪ ۸‬اید ه برای مکان مناسب‬ ‫در خانه‬ ‫پیــش از هرچیــز‪ ،‬بایــد مکانــی را بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی‬ ‫در خانــه انتخــاب کنیــد‪ .‬فضایــی کــه انتخــاب می کنیــد لزومــا نبایــد‬ ‫خیلــی بــزرگ و دل بــاز باشــد‪ .‬بــا رعایــت برخــی المان هــای طراحــی و‬ ‫دکوراســیون داخلــی‪ ،‬حتــی امــکان اســتفاده از کوچک تریــن فضاهــا‬ ‫را هــم بــرای ســاخت کتابخانــه خواهیــد داشــت‪ .‬البتــه اگــر مکانی که‬ ‫انتخــاب می کنیــد حداقــل به انــدازه ای فضــای خالــی داشــته باشــد که‬ ‫بتــوان صندلــی راحتــی یــا کاناپــه کوچکــی در ان گذاشــت و بتــوان‬ ‫در اوقــات فراغــت از مطالعــه در ان لــذت بــرد خیلــی بهتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬طراحی و ساخت کتابخانه شخصی در اتاق پذیرایی‬ ‫شــاید کمــی عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا یکــی از ســاده ترین و‬ ‫کم هزینه تریــن روش هــای ســاخت کتابخانــه شــخصی در خانــه‬ ‫افــزودن ان بــه المان هــای طراحــی اتــاق پذیرایــی اســت‪ .‬خوبــی‬ ‫و کارایــی ایــن ایــده ایــن اســت کــه دیگــر بــه هزینه کــردن بــرای‬ ‫خریــد کاناپــه یــا صندلــی راحتــی نیــازی نخواهید داشــت‪ .‬می توانید‬ ‫بــرای نشســتن هنــگام مطالعــه از ســرویس مبلمــان اتــاق پذیرایــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫از لحــاظ ظاهــری و طراحــی داخلــی هــم جــای نگرانــی نیســت‪.‬‬ ‫مدل هــای مــدرن و متنوعــی از کتابخانه هــا بــرای این منظور موجود‬ ‫اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬اگــر مهــارت کافــی داشــته باشــید‪ ،‬خودتــان هــم‬ ‫می توانیــد ایده هایــی اجــرا کنیــد و برخــی قســمت های دیوارهــا را‬ ‫بــا قفسـه های چوبــی پــر کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای اجــرای ایــن ایــده فضــای کوچکــی داریــد‪ ،‬بهتــر اســت از‬ ‫کتابخانه ها و قفسـه های توکار اســتفاده کنید که جاگیر نیســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬طراحی و ساخت کتابخانه شخصی در اتاقی مجزا‬ ‫ســاخت کتابخانــه شــخصی در اتاقــی مجــزا در خانــه ایــده دیگــری‬ ‫اســت کــه راجع بــه ان صحبــت می کنیــم‪ .‬ایــن ایــده به ویــژه‬ ‫بــرای کســانی مناســب و کارامــد اســت کــه بــرای مطالعــه یــا کار‬ ‫برنامه ریزی جدی دارند و باید بخشــی از اوقاتشــان در روز و هفته‬ ‫را بــرای انجــام ایــن کارهــا کنــار بگذارنــد‪.‬‬ ‫وقتــی اتاقــی مجــزا بــرای کتابخانــه در نظــر بگیریــد‪ ،‬خیلــی بحــث‬ ‫ظاهــری اهمیــت نــدارد و می توانیــد قفســه های ســاده چوبــی را‬ ‫در طــول دیوارهــا کار کنیــد‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم تمامــی قفسـه ها را‬ ‫بــا کتاب هایتــان پــر کنیــد و ظاهــر اتــاق را در عیــن ســادگی‪ ،‬کامــا‬ ‫مرتــب و اراســته نگــه داریــد؛ به طــوری کــه حضــور در اتــاق بــه شــما‬ ‫انگیــز ه دهــد و بــه کار و مطالعــه بیشــتر ترغیب تــان کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬طراحــی و ســاخت کتابخانــه شــخصی در فضاهــای کوچــک‬ ‫و بی اســتفاده‬ ‫اگــر گوشــه یــا کنــار دنجــی در خانــه خالــی مانــده باشــد و بتــوان از‬ ‫ان اســتفاده کــرد‪ ،‬می توانیــم ایــن ایــده را اجــرا کنیــم‪ .‬قــراردادن‬ ‫نشــیمنگاهی مثــل نیمکــت یــا صندلــی راحتــی (یــا مثــل انچــه در‬ ‫تصویــر می بینیــد) در ایــن فضاهــای خالــی کار ســاده ای اســت‪.‬‬ ‫همین طــور افــزودن قفســه های چوبــی کوچکــی کــه این طــرف و‬ ‫ان طــرف دیوارهــا و قســمت های دیگــر را پــر می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای انکــه ایــدۀ بهتــری راجع بــه فضــای موردبحــث پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن ‪ ۲‬مثــال دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫اگــر در خانـه ای زندگــی می کنیــد کــه از طریــق پلــکان بــه اتاق هــای‬ ‫بــاال مرتبــط می شــود‪ ،‬می توانیــد از فضــای خالــی زیرپله هــا بــرای‬ ‫ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر کمــد دیــواری نســبتا بزرگــی در یکــی از اتاق هــای خانــه داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد از فضــای داخلــی ازاد ان بــرای ســاخت کتابخانــه‬ ‫شــخصی در خانــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ک موردبحــث بایــد‬ ‫فرامــوش نکنیــد فضاهــای خالــی کوچــ ِ‬ ‫حداقل هایــی را داشــته باشــند‪ .‬اگــر فضــای داخــل کمــد دیــواری خیلــی‬ ‫تاریــک و گرفتــه باشــد‪ ،‬شــاید نتــوان ایــن ایــده را در ان اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬طراحی و ساخت کتابخانه شخصی در فضای مخفی‬ ‫این ایدۀ جالب دیگری است برای عاشقان کتاب و کتاب خوانی‪.‬‬ ‫بــا اجرایــش می تــوان هنــگام مطالعــه یــا کار بــه جایــی دسترســی‬ ‫داشــت کــه کامــا دنــج و ارام اســت و در ان‪ ،‬عمــا‪ ،‬از دیــد دنیــا‬ ‫پنهــان خواهیــد شــد‪ .‬کســی نمی توانــد در چنیــن مکانــی مزاحــم‬ ‫شــما شــود‪ ،‬البتــه به جــز اعضــای خانــواده کــه احتمــاال از وجــود ایــن‬ ‫کتابخانــه مخفــی اگاه انــد‪.‬‬ ‫برسیم به ‪ ۲‬روش برای اجرای این ایده‪:‬‬ ‫روش ‪ :۱‬فضــای نســبتا بزرگــی بــرای انجــام ایــن کار الزم داریــد‪ .‬قــرار‬ ‫اســت ایــن فضــای بــزرگ را بــه دو قســمت کامــا مجزا تقســیم کنیم‪.‬‬ ‫پیشــنهادمان ایــن اســت کــه بــرای این کار‪ ،‬یعنی برای مجزاکــردن دو‬ ‫قســمت فضــای داخلــی اتــاق‪ ،‬از یــک ردیــف کامــل قفســه کتابخانــه‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬قســمتی از قفس ـه ها را لــوال کار بگذاریــد و بــه در‬ ‫تبدیــل کنیــد‪ .‬بایــد بــا بــاز و بســته کــردن ان امــکان رفت وامــد میــان‬ ‫دو قســمت اتــاق را داشــته باشــید‪ .‬بــه ایــن صــورت‪ ،‬بــرای چشــمان‬ ‫نااشــنا‪ ،‬معلــوم نخواهــد بــود کــه پشــت کتابخانــه قســمت مجزایــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬انجــا مــکان مطالعــه شــما خواهــد بــود‪.‬‬ ‫روش ‪ :۲‬روش دیگــر ایــن اســت کــه مثــا دو طــرف دیــوار قفســه‬ ‫کتابخانــه بــا پهنــای کمتــر کار کنیــد و فضــای خالی بینشــان را با یک‬ ‫تابلــوی نقاشــی بــزرگ یــا چیــزی شــبیه بــه ان پــر کنیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫بــا حرکـت دادن ایــن تابلــو‪ ،‬بــه قســمت مجــزا و کتابخانــه شــخصی‬ ‫دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایده هایــی بــرای مشــخص کردن ســبک طراحــی داخلــی‬ ‫کتابخانــه شــخصی‬ ‫بعــد از انکــه فضــای موردنظــر بــرای ســاخت کتابخانــه شــخصی‬ ‫در خانــه را مشــخص کردیــد‪ ،‬بــه مرحلــه بعــدی کار می رســیم‪:‬‬ ‫اینکــه طراحــی و دکوراســیون داخلــی فضایــی کــه انتخــاب کرده ایــم‬ ‫چگونــه باشــد و چــه ســبکی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کمــی بــه رنگ هــا و طرح هــای موردعالقه تــان فکــر کنیــد‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم کمــی هــم راجع بــه رنگ هایــی کــه از لحاظ روان شــناختی‪،‬‬ ‫انســان را بــه مطالعــه و تمرکــز و کار ترغیــب می کننــد تحقیــق کنیــد‬ ‫و از انهــا هــم بهــره بگیریــد‪ .‬زمینه هــای مختلف رنگ های قهــوه ای‪،‬‬ ‫زرد‪ ،‬ســفید‪ ،‬قرمــز‪ ،‬نارنجــی و رنگ هــای دیگــر اگــر به طــور درســت و‬ ‫اصولــی اســتفاده شــوند بــرای این منظور موثرنــد‪ /.‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪347‬‬ ‫فتا‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده هفدهم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫‏»نمــره منفــی در ازمونهــا» از منظــر نظــام نویــن‬ ‫ی‏‪ : ‎1‬نحــوه تصحیــح پاســخنامه هــای‬ ‫اموزشــ ‪‎‬‬ ‫‏هرازمــون و ارزشــیابی ان ‪ ،‬محصــول امــوزش‬ ‫کشــور اســت نقــص در ارزشــیابی بــه منزلــه اتــاف‬ ‫ســرمایه ‏گــذاری کالن کشــور اســت‪ .‬ارزشــیابی‬ ‫اســتاندارد ازمونهــا ‪ 5‬مــورد اســت ‪ -1 :‬نظــری ‪،‬‬ ‫‪-2‬عینی‪-3 ،‬بســته پاســخ‏‪-4 ،‬ارتقاعی؛ ‪-5‬درحیطه‬ ‫ـن‬ ‫شــناختی؛ ‪ -6‬اســتناج و تحلیــل ‪ .‬در عل ـ ِ‬ ‫م نویـ ِ‬ ‫امــوزش ‪( ،‬پداگــوژی) ســطح ‏فوقانــی ارزش یابــی‬ ‫روش ردیــف ‪ 6‬میباشــد‪ .‬الزمــه دســتیابی بــه‬ ‫ایــن ســطح‪ ،‬ازادی ِ ازمــون شــونده در تجزیــه و‬ ‫تحلیل‏و تفســیر و اعالم ادراکات او اســت‪ .‬لیکن‬ ‫احتســاب نمــره منفــی مخ ِ ـلّ تفســیر و تجزیــه و‬ ‫تحلیــل اســت‪.‬‏‏«گشــتالب» اندیشــمند برجســته‬ ‫علــم پداگــوژی ممنــوع شــدن ازمــون شــونده‬ ‫عامــل‏بازدارنــده ِ تفکــر و‬ ‫را از پاســخگوئی ازاد ؛‬ ‫ِ‬ ‫خالقیــت اعــام کــرده و هــم اکنــون در اغلــب‬ ‫نظامهــای اموزشــی معتبرجهــان و در ایران‏حداقل‬ ‫در ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای ‪،‬دانشــگاه‬ ‫تهــران دوره دکتــرای تخصصــی (‏‪Ph.D‬‏) ‪ -2‬کلیــه‬ ‫‏دانشــگاههای کشــور در ازمونهــای پیــش کارورزی‬ ‫و جامــع علــوم پایــه پزشــکی ‪ -3‬دانشــگاه علمــی‪،‬‬ ‫کاربــردی ( ‏دوره هــای پودمانــی) ‪ -4‬ازمونهــای‬ ‫تافــل در دانشــگاههای امــام صــادق( ع) ‪ ،‬تربیــت‬ ‫مــدرس ‪ ،‬دانشــگاه تهــران ‪،‬‏دانشــگاه اصفهــان و‬ ‫ســازمان ســنجش و امــوزش کشــور ‪ -5‬دانشــکده‬ ‫معــارف اســامی و مدیریــت ‪-6‬ازمــون‏فــن اوری‬ ‫‪ H‬؛ از نظام نوین‬ ‫اطالعات‏‪ICDL‬‏ ‪ -7‬ازمون‏‪ TML‬‏‬ ‫اموزشــی‪،‬از ازادی ازمــون شــونده‏درپاســخگوئی‬ ‫پیــروی مینماینــد‪.‬‏‬ ‫ناگفته و ناشنیده هیجدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر نظــام اموزشــی ‪:2‬‬ ‫دانــش روز بقــدری گســترده و الیتناهــی اســت کــه‬ ‫صرف‪ ،‬به محفوظــات‪ ،‬جوابگوی زندگی‬ ‫‏دیگــر اتــکاء ِ‬ ‫اجتماعــی نیســت‪ .‬پــس بایــد محفوظــات علمــی را‬ ‫وســیله‏ای بــرای اســتخراج و اســتنتاج و قضاوتهــای‬ ‫انســان از ناشــناخته هــا و نادانســته هــا تلقــی کــرد‪.‬‬ ‫اجتهــاد فقهــاء دربیــان‏احکام شــرعی و فتــوا ‪ ،‬دقیقا‬ ‫بر پایه همین اصل نهاده شــده اســت‪ .‬محفوظات‬ ‫فقهــی و علــم اصــول فقــه ‪ ،‬ابــزار‏فقهــاء در اجتهــاد‬ ‫اســت‪ .‬علــم جدیــد و تولیــد علــم و نظریــه ای علمی‬ ‫نیــز بــر اســاس همیــن اصــل اســتوار اســت ‪ .‬ولــی‬ ‫‏اِعمــال نمــره منفــی در حکــم زوال تفکــر و قضــاوت‬ ‫علمــی شــخص ومضیــق دامنــه امــوزش او از ادراک‬ ‫‏ماهوی و محدود شــدن او به محفوظات اســت‪.‬‬ ‫این توقف ‪ ،‬مشــابه اموزش معلولین ذهنیاســت‪.‬‬ ‫از معلــول‏ذهنــی پاســخی بــه غیــر از عیــن اموزشــو‬ ‫عین انچه به خاطر سپرده ‪ ،‬نمیتوان انتظار داشت‬ ‫‪ .‬لیکــن انســان‏اندیشــمند ‪ ،‬بــه کمک عقــل و میزان‬ ‫ادراکــی کــه از قواعــد و اصــول علمی اســتنتاج کرده‪،‬‬ ‫قــادر بــه انالیــز و‏تحلیــل محفوظــات عینــی و یافتــن‬ ‫پاســخ اســت‪ .‬پــس اگــر ازمــون شــونده بــا اعمــال‬ ‫نمره منفی از پاســخگوئی‏تحلیلی منع و مجازات‬ ‫شــده و بــه محفوظــات عینــی محــدود گــردد‪ ،‬دیگــر‬ ‫چنیــن ازمونــی اســتاندارد بــوده و‏ارزشــیابی حاصلــه‬ ‫بــه جــای مهتــر گزینــی کهتــر گزینــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ناگفتــه بعــدی موضــوع از منظــر قواعــد‏امــار و‬ ‫احتمــاالت و مبانــی فقهــی بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده نوزدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫نمــره منفــی ازمون هــا از منظــر قواعــد امــار و‬ ‫احتمــاالت ‪‎1‬‏‪‎:‬منشــاء و ماخــذ نمــره منفــی را در‬ ‫ـاب پاســخ بــه قیــد قرعــه و تصــادف‬ ‫فــرض‏انتخـ ِ‬ ‫دانســته اند‪ .‬و دســتور العمــل احتســاب نمــره‬ ‫منفیــرا نیــز بــا هــدف خنثــی کــردن‏اثــار ِ تصــادف‬ ‫مقررکــرده انــد ‪ .‬فــرض کــرده اندکــه بــر اســاس‬ ‫قاعــده احتمــاالت تعــداد یــک چهــارم ســئواالت‬ ‫ناشــی‏از تصــادف صحیــح انتخــاب میشــوند‪ .‬پــس‬ ‫بــرای خنثــی کــردن ان‪ ،‬بــا اعمــال ضریــب‏‪3/‎ ‎1‬‏‬ ‫بــه تعــداد پاســخهای‏غلــط خواســته انــد کــه اثــر‬ ‫تصــادف را خنثــی و بالاثــر نماینــد‪ .‬ولــی بایســتی‬ ‫توجــه داشــت‪ .‬انچــه کــه در ازمــون‏چهارگزین ـه ای‬ ‫حــادث میشــود ‪ .‬اساســا قرعــه و تصــادف نیســت‪.‬‬ ‫مصــداق قاعــده احتمــاالت نیســت‪ .‬زیــرا انتخــاب‬ ‫‏گزینــه در ازمــون ؛ قائــم بــر اراده شــخص و‬ ‫متوقف برحواس پنجگانه او و مبتنی بر تحلیل‬ ‫او بــر رفــع تردیــد‏اســت‪.‬درحالیکه قرعــه‪ ،‬فــارغ از‬ ‫ف بــر عــدم دخالــت حــواس اســت‪. .‬‬ ‫اراده و موقــو ِ‬ ‫اگــر فــرض کنیــم‪ .‬ازمــون شــونده‏ای ‪ ،‬پرسشــنامه‬ ‫ازمــون را بــه کنــاری نهــاده و بــدون مطالعــه‬ ‫ســئواالت ‪ ،‬پاســخنامه را صرفا از میان اعداد ‪ 1‬تا‬ ‫‪ 4‬‏یــک عــدد را انتخــاب نمایــد بطوریکــه انتخابش‬ ‫مثــل ایــن باشــد کــه یــک مکعــب چهــار وجهــی بــا‬ ‫وجــوه کامــا مشــابه‏منقــوش بــه نشــانه های الف‪-‬‬ ‫ب‪-‬ج‪-‬د را پــس از چرخانــدن در هــوا و پــس از‬ ‫نشســتن درســطح ‪ ،‬وجــه نمایــان را‏برگزینــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه چنیــن انتخابــی بــه تصــادف‬ ‫و شــانس مرتبــط اســت ‪ .‬امــا در ازمونهــا چنیــن‬ ‫اتفاقــی نمــی‏افتــد ‪ .‬زیرا شــرکت کننــده در ازمون‪،‬‬ ‫کســی اســت که پس از احراز شــرایط اولیه علمی‬ ‫در ازمــون شــرکت کــرده‏اســت‪ .‬متــن ســئوال و‬ ‫‪ 4‬گزینــه مربوطــه را قرائــت می کنــد و پــس از‬ ‫ان تحــت تاثیــر محفوظــات و دانــش خــود قــرار‬ ‫‏می گیــرد‪ .‬از ایــن پــس انتخــاب او‪ ،‬ارادی و تابــع‬ ‫ادراک او و قــدرت تحلیــل او اســت‪ .‬بــه ایــن دلیــل‬ ‫انتخــاب گزینــه ‏توســط ازمــون شــونده اشــکارا از‬ ‫شــمول قاعــده احتمــاالت خــارج اســت‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫شناسایی عوامل ارسال‬ ‫پیامک جعلی ابالغیه ثنا‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری عوامــل ارســال پیامــک‬ ‫جعلــی ابالغیــه ثنــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬پلیــس فتــا در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت متعــدد افــراد‬ ‫مبنــی بــر اینکــه شــخص یــا اشــخاصی بــا ارســال‬ ‫پیامــک جعلــی ابالغیــه ثنــا و فریــب قربانیــان بــا‬ ‫روش نصــب نــرم افزارهــای مخــرب بــر روی تلفــن‬ ‫همــراه کاربــران‪ ،‬اطالعــات گوشــی و اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی انــان را هــک مــی کردنــد‪ ،‬شناســایی‬ ‫متهمیــن در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق تحقیقــات کارشناســان فتــا‬ ‫مشــخص شــد کــه پیامکــی جعلــی از شــماره‬ ‫هــای مشــخص مبنــی بــر پیگیــری پرونــده قضایــی‬ ‫بــه تلفــن همــراه شــاکیان ارســال مــی شــد و‬ ‫کالهبــرداران بــا ارســال لینــک جعلــی نــرم افــزار‬ ‫و تقاضــای نصــب ان از قربانیــان بــر روی تلفــن‬ ‫همراهشــان‪ ،‬ضمــن دسترســی بــه پیامــک هــا و‬ ‫رمــزدوم پویــای افــراد‪ ،‬از حســاب انهــا بــه صــورت‬ ‫غیــر مجــاز برداشــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬طــی ردگیــری‬ ‫مبالــغ برداشــت شــده از حســاب هــا مشــخص‬ ‫گردیــد متهمــان پس از انتقال غیر مجاز موجودی‬ ‫حســاب هــا از طریــق کارت هــای عابــر بانکــی کــه‬ ‫از معتادیــن متجاهــر خیابــان خــواب تهیــه کــرده‬ ‫بودنــد مبالغــی را کــه از طریــق افــرادی بــه بهانــه‬ ‫کاریابــی در وب ســایت هــای نیازمنــدی ماننــد‬ ‫دیــوار و شــیپور و ‪ ...‬کالهبــرداری کــرده انــد تبدیــل‬ ‫بــه ارزهــای دیجیتــال و بالفاصلــه انهــا را بین کیف‬ ‫پــول هــای متعــدد تقســیم مــی کننــد تــا ردی از‬ ‫خــود بجــای نگذارنــد‪.‬در نهایــت بــا بررس ـی های‬ ‫فنــی و پلیســی‪ ،‬متهمیــن در یکــی از اســتان‬ ‫هــای جنوبــی کشــور شناســایی شــدند و‬ ‫طــی هماهنگــی بامقــام محتــرم قضایــی‬ ‫اکیپــی از ایــن پلیــس بــه مخفیــگاه متهمین‬ ‫اعــزام گردیدنــد و نســبت بــه جلــب متهــم‬ ‫در ترمینــال مســافربری اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫همسر ایده ال‬ ‫ایــا میدانیــد در جایــی دیگــر بــه دور از اینجــا در‬ ‫دنیایــی خیالــی همســری ایده ال برای شــما وجود‬ ‫دارد بلــه درســت اســت‪ .‬مــرد یــا زن رویاهــای شــما‬ ‫ان دور دســت ها متاســفانه گم شــده اســت وقت‬ ‫مــی گذرانــد و در انتظــار شماســت کــه پیدایــش‬ ‫کنیــد بگردیــد تــا شــاید همســری کــه همیشــه‬ ‫در ذهــن داشــتید کســی کــه خواســته هایتــان را‬ ‫بــراورده کنــد و بــا شــما در اوج خوشــبختی بــی‬ ‫پایانــی زندگــی کنــد را پیــدا کنیــد‪ .‬بلــه درســت‬ ‫اســت ایــن موضــوع همــان قــدر واقعــی اســت کــه‬ ‫افســانه بابانوئــل واقعــی اســت‪.‬‬ ‫حقیقــت ایــن اســت چیــزی بــه عنــوان همســر‬ ‫ایــده ال وجــود نداردهمــان گونــه کــه چیــزی بــه‬ ‫عنــوان زن و شــوهر کامــل وجــود نــدارد طنــزی‬ ‫قدیمــی مــی گویــد تنهــا دو نــوع زوج وجــود دارد‬ ‫زوج هایــی کــه رابطــه هــای فــوق العــاده دارنــد‬ ‫و زوج هایــی کــه شــما خیلــی خــوب انهــا را مــی‬ ‫شناســید ولــی چقــدر ســخت اســت کــه از شــر‬ ‫ایــن تفکــرات خــاص شــد؟ چقــدر ســخت اســت‬ ‫کــه دیگــر همســرتان را بــا دیگــران مقایســه‬ ‫نکنیــد ؟کــه دیگــر در مــورد همســر ایــده الــی کــه‬ ‫می توانســتید داشــته باشــید و اگر صبر میکردید‬ ‫مــی داشــتید یــا بایــد مــی داشــتید و یــا در مــورد‬ ‫همســری کــه داشــتید امــا بــه هــر دلیلــی رابطــه‬ ‫شــما دوام نیــاورد خیالپــردازی نکنیــد‪.‬‬ ‫رابطــه زناشــویی یــک ارتبــاط انســانی منحصــر‬ ‫بــه فــرد اســت کــه بــا هیــچ یــک از روابــط بیــن‬ ‫فــردی دیگــر قابــل مقایســه نیســت فقــط در ایــن‬ ‫نکاتی مهم در خصوص‬ ‫محافظت از خود‬ ‫در شبکه های اجتماعی‬ ‫بــرای حفــظ حریــم خصوصــی انالیــن و امنیــت در اینترنــت یکــی از‬ ‫ت خــود در شــبکه های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫قدم هــای اصلــی حفــظ امنی ـ ‬ ‫بــرای حفــظ حریــم خصوصــی انالیــن و امنیــت در اینترنــت یکــی از‬ ‫ت خــود در شــبکه های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫قدم هــای اصلــی حفــظ امنی ـ ‬ ‫‪ -۱‬برخــی کالهبــردارن در شــبکه های اجتماعــی از کاربــران‬ ‫می خواهنــد کــه در نظرســنجی ان هــا شــرکت کننــد و برنــده‬ ‫کارت هدیــه رایــگان یــا کوپــن تخفیــف شــگفت انگیزی شــوند‪ .‬در‬ ‫مــوارد دیگــر کالهبــرداران ســایبری بــا پیشــنها د شــغل بــا شــرایط‬ ‫شــگفت انگیز از کاربــران می خواهنــد روزمــه خــود را برایشــان ارســال‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر فرســتنده ایــن پیغام هــا را نمی شناســید مراقــب باشــید‬ ‫شــکل از ارتبــاط اســت کــه تمــام ابعــاد زیســتی‪،‬‬ ‫معنــوی‪ ،‬اجتماعــی و عاطفی انســان مــورد توجه‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬رابطــه زناشــویی دارای مراحــل‬ ‫رشــد و کمــال اســت‪ .‬ایــن رابطــه معمــوال از دوره‬ ‫مــاه عســل همــراه بــا شــور و شــوق و انتظــارات‬ ‫ســطح بــاال‪ ،‬بــه دوره ســرخوردگی و ســازگاری‬ ‫متقابــل و در نهایــت بــه دوره ارام پذیــرش و‬ ‫عشــق پختــه منتهــی مــی شــود‪ .‬زوج هایــی‬ ‫می تواننــد بــه مرحلــه پختــه تــر و کامــل رابطــه‬ ‫زناشــویی وارد شــوند کــه از مهــارت هــای الزم‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫از خودتــان بپرســید دوســت داریــد چــه نــوع‬ ‫همســری باشــید؟ دوســت داریــد کــه بــه هــر‬ ‫قیمتــی‪ ،‬بــدون توجــه بــه اینکــه چقــدر خرابــی‬ ‫بــه بــار مـی اورد ‪ ،‬در مبــارزه پیــروز شــوید؟ مبــارزه‬ ‫کــردن بــرای شــما از ســاختن یــک رابطــه ســالم‬ ‫مهمتــر اســت‪ .‬یــک مبــارزه زننــده‪ ،‬بــد و بــدون‬ ‫اگاهــی چــه هزینــه هایــی بــرای شــما دارد؟ قطعا ً‬ ‫شــما مبارزه را برنده می شــوید! اما ایا ارزشــش را‬ ‫داشــت؟ باعــث شــد کــه حــس بهتری بــه خودتان‬ ‫داشــته باشــید ؟متعجب هســتید که منظور من‬ ‫از مبــارزه کثیــف چیســت؟ چنــد مثــال می زنــم!‬ ‫کمیــن کــردن‪ :‬همســرتان کاری انجــام داده‬ ‫اســت کــه شــما دوســت نداریــد امــا چیــزی‬ ‫نمی گویــد‪ ،‬ان را گاهــی روزهــا‪ ،‬هفته هــا در دل‬ ‫نگــه مــی داریــد‪ ،‬ســپس در اوج یــک تضــاد ماننــد‬ ‫بیــرون کشــیدن یــک خنجر پنهان از اســتین تان‬ ‫را رهــا می کنیــد‪.‬‬ ‫تبانــی کــردن‪ :‬شــما نفــر ســومی ماننــد پــدر ‪،‬‬ ‫مــادر یــا بهتریــن دوســتتان را وارد دعوا می کنید‪،‬‬ ‫شــما دو نفــر در مقابــل همســرتان بــا هــم تبانــی‬ ‫می کنیــد‪.‬‬ ‫ضربــه بــه زیــر کمربنــد‪ :‬در اوج دعــوا اســیب‬ ‫مــی بینیــد ممکن اســت حتی متوجه ان نشــوید‬ ‫ممکــن اســت درد خــود را زیــر انبوهــی از خشــم‬ ‫چــه اطالعاتــی را بدستشــان می ســپارید‪ .‬احتمــال دارد بــا وعــده‬ ‫شــغل دلخــواه و رویایــی شــما را بــه وب ســایت مخــرب هدایــت‬ ‫کننــد‪ ،‬و یــا صرفــا بدنبــال اطالعــات شــخصی شــما هســتند و‪...‬‬ ‫‪ -۲‬برخــی دیگــر از کالهبــرداران ســایبری در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫حســاب های جعلــی بــر اســاس شــخصیت هایی می ســازند کــه وجــود‬ ‫خارجــی ندارنــد‪ .‬ان هــا شــروع بــه گفتگــو بــا کاربرهــای واقعــی می کننــد‬ ‫تــا هــر چــه بیشــتر از ان هــا اطالعــات کســب کننــد‪ .‬ایــن اشــخاص حتــی‬ ‫ت پراکنــی کننــد و‪ ...‬مراقــب ایــن‬ ‫بــا همیــن حســاب های جعلــی نفــر ‬ ‫حســاب ها و موج هایــی کــه ســازماندهی می کننــد باشــید‪ .‬اگــر شــخص‬ ‫پشــت حســاب انالینــی را نمی شناســید بســیار محتــاط باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مراقــب پســت هایی کــه در شــبکه های اجتماعــی منتشــر‬ ‫می شــوند باشــید‪ .‬ممکــن اســت حســابی خــود را حســاب رســمی یــک‬ ‫شــرکت معرفی کند‪ ،‬در صورتیکه اینطور نیســت! حتی ممکن اســت‬ ‫ان شــرکت وجــود خارجــی نداشــته باشــد‪ .‬یــا یــک کالهبــردار اینترنتــی‬ ‫لینکــی را در شــبکه های اجتماعــی منتشــر کنــد بــا عنــوان دانلــود‬ ‫نســخه کــرک شــده یــک نرم افــزار بخصــوص‪ .‬یــا پســتی ببینیــد بــا‬ ‫هــدف ظاهــری تســت شــخصیت اینکــه بــه کــدام بازیگــر در مجموعــه‬ ‫بــه اعمــاق وجودتــان بفرســتید و حــاال شــما‬ ‫اســیب دیده و خشــمگین هســتید و میخواهید‬ ‫انتقــام بگیریــد‪ .‬پــس تصمیــم مــی گیریــد بــه‬ ‫همســرتان بیشــتر از چیــزی کــه بــه شــما اســیب‬ ‫زده اســیب برســانید و ســاح هــای مخفــی رو‬ ‫مــی شــود ‪.‬می دانیــد کــه دقیقــا چــه بگوییــد کــه‬ ‫بــا عمیــق تریــن تــرس هــای او بــازی کنیــد اگــر‬ ‫عمیق تریــن تــرس او ایــن اســت کــه ترکــش مــی‬ ‫کنیــد او را تهدیــد بــه طــاق مــی کنیــد و‪...‬‬ ‫نقــش وکیــل را بــازی کــردن‪ :‬یــک تاکتیــک‬ ‫خــوب بــرای کســانی اســت کــه مهارت هــای‬ ‫زبانــی خوبــی دارنــد یــا بــا گفتگــو راحــت ترنــد‪.‬‬ ‫شــما بــا کلمــات همســرتان را می پیچانیــد یــا‬ ‫بــرای تمســخر انهــا را اغــراق می کنیــد‪.‬‬ ‫نبــش قبــر‪ :‬ایــن زمانــی کــه شــما مــردگان‬ ‫پوســیده را از قبــر بیــرون مــی اوریــد همســرتان‬ ‫مدت هــا پیــش کاری کــرده کــه شــما ناراحــت‬ ‫شــده ایــد اگــر چــه مــدت هــا از ان حادثــه‬ ‫گذشــته ولــی شــما ان را رهــا نمی کنیــد ‪.‬زمانیکه‬ ‫مهمــات اضافــه نیــاز داریــد مــرده را از قبــر بیــرون‬ ‫می اوریــد و بــه صــورت او پــرت می کنیــد» ببیــن‬ ‫ببیــن! چــه کــردی » ایــن یــک تاکتیــک قــوی‬ ‫اســت کــه زخــم هــای قدیمــی را بــاز مــی کنــد و‬ ‫شــما را گرفتــار تضــاد عمیق تــری می کنــد‪.‬‬ ‫انجــام بــه روش گوریــل پشــت نقــره ای‪ :‬تــا بــه‬ ‫حــال دیــده ایــد گوریــل پشــت نقــره ای چگونــه‬ ‫از قلمــروی خــودش محافظــت میکند‪.‬غــرش‬ ‫مــی کنــد بــه ســینه اش میزنــد دنــدان هایــش را‬ ‫نشــان می دهــد؟ بعضــی از انســانها نیــز گاهــی‬ ‫بــا پرتــاب اشــیا یاکوبیــدن درب ‪ ،‬ایــن کار را‬ ‫انجــام می دهنــد ایــن نــوع رفتــار برای همســرتان‬ ‫تهدیــد کننــده اســت‪ .‬حتــی اگــر بزرگتــر و قویتــر‬ ‫از شــما باشــد کامــا ً حــس اعتمــاد و ایمنــی را از‬ ‫بیــن مــی بــرد‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫هری پاتــر نزدیــک هســتید و مثال هایــی از ایــن قبیل‪ .‬ممکن اســت در‬ ‫یــک زمــان بخصــوص مانند مســابقه حســاس جام جهانی فوتبــال‪ ،‬در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی لینکــی بــرای پخــش زنــده ببینیــد! ممکــن اســت‬ ‫در صفحــه پخــش زنــده‪ ،‬درخواســت اضافــه کــردن کارت اعتباری تــان‬ ‫را داشــته باشــند و‪ ...‬ایــن فایل هــا و یــا لینک هــا می تواننــد مخــرب‬ ‫باشــند‪ ،‬احتمــال دارد دســتگاه تان بــه بدافــزار الــوده شــود و اطالعــات‬ ‫حســاس و مهم تــان بســرقت رود‪ .‬نســبت بــه پســت هایی کــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی می بینیــد هوشــیار باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بیــش از انــدازه اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی منتشــر‬ ‫نکنیــد‪ .‬اگــر ایــن عــادت را کنتــرل کنیــد‪ ،‬دیگــر نگــران ایــن نخواهیــد‬ ‫بــود کــه اطالعــات حســاس‪ ،‬مهــم و شــخصی را منتشــر کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬حســاب های شــبک ه اجتماعــی را امــن کنیــد‪ .‬بایــد مطمئــن‬ ‫شــوید کــه فقــط شــما کنتــرل حســاب تان را بدســت داریــد و‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬گزینــه هــای امنیت ـی ای ماننــد احــراز هویــت دو‬ ‫عاملــه بــا اپلیکیشــن بــه امنیــت حســابتان بســیار کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر حســاب شــبکه ی اجتماعــی خودهــک شــود نــه فقــط خودتــان‬ ‫بلکــه دوســتانتان نیــز در خطــر قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫برای حفظ امنیت در شبکه های‬ ‫اجتماعی باید به چه نکته هایی‬ ‫توجه کرد؟‬ ‫پلتفــرم شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬بســیار محبــوب و پــر‬ ‫بازدیــد توســط افــراد مختلــف اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل یکــی‬ ‫از اهــداف مهــم مجرمــان اینترنتــی بــرای بدســت اوردن‬ ‫اطالعــات یــا کارهــای دیگرشــان‪ ،‬ایــن شــبکه هــا هســتند‪.‬‬ ‫از ایــن رو حفــظ امنیــت در شــبکه هــای اجتماعــی بســیار‬ ‫مهــم و قابــل توجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫پلتفــرم شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬بســیار محبــوب و پــر‬ ‫بازدیــد توســط افــراد مختلــف اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل یکــی‬ ‫از اهــداف مهــم مجرمــان اینترنتــی بــرای بدســت اوردن‬ ‫اطالعــات یــا کارهــای دیگرشــان‪ ،‬ایــن شــبکه هــا هســتند‪.‬‬ ‫از ایــن رو حفــظ امنیــت در شــبکه هــای اجتماعــی بســیار‬ ‫مهــم و قابــل توجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫از خانــواده و دوســتان خــود بخواهیــد ایــن نــکات را دنبــال‬ ‫کننــد تــا بــا خیــال راحــت از شــبکه های اجتماعی لــذت ببرند‪.‬‬ ‫تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی را جــدی بگیریــد‪:‬‬ ‫تنظیمــات امنیتــی و حریــم شــخصی در حســاب های‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــرای حفــظ امنیــت شــما هســتند‪.‬‬ ‫ایــن تنظیمــات بــه شــما کمــک می کننــد تــا تعییــن کنیــد‬ ‫چــه کســانی پســت های شــما را ببیننــد‪ ،‬چــه اطالعاتــی از‬ ‫شــما مشــخص شــود و‪...‬‬ ‫چیــزی کــه اشــتراک گــذاری کردیــد را نمی توانیــد پــس‬ ‫بگیریــد‪ :‬از اعتبارتــان در شــبکه های اجتماعــی مراقبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬چیــزی کــه انالیــن پســت کنیــد‪ ،‬در اینترنــت یــا روی‬ ‫دســتگاه بقیــه کاربرهــا می مانــد‪ .‬قبــل از اینکــه عکــس‬ ‫یــا پســتی را ارســال کنیــد‪ ،‬حتمــا قبــل از ان مطمئــن‬ ‫باشــید کــه بعــدا پشــیمان نمی شــوید‪ .‬در نظــر بگیریــد کــه‬ ‫برخــی درخواس ـت های شــغلی تنهــا بــه خاطــر پس ـت های‬ ‫متقاضیــان در شــبکه های اجتماعــی رد شــده اند‪.‬‬ ‫اطالعــات شــخصی را خصوصــی نــگاه داریــد‪ :‬هوشــیار‬ ‫باشــید کــه چــه اطالعــات شــخصی ای را در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی پســت می کنیــد‪ .‬هــر چــه اطالعــات بیشــتری‬ ‫از خودتــان پســت کنیــد‪ ،‬بــه همــان میــزان امــکان ســرقت‬ ‫هویــت یــا حمله هــای دیگــر علیــه شــما بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫موقعیت هــای مختلــف را شناســایی کنیــد و عکس العمــل‬ ‫صحیحــی داشــته باشــید‪ :‬اگــر شــخصی مزاحــم اســت یــا‬ ‫ت و عکــس خشــونت امیز نســبت بــه گــروه خاصــی‬ ‫پســ ‬ ‫منتشــر کــرده اســت‪ ،‬حتمــا ان را گــزارش دهیــد و از دایــره‬ ‫دوســتان خــود خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫نرم افزارهــای روی دســتگاه خــود را بــه روز نــگاه داریــد‪:‬‬ ‫مرورگــر‪ ،‬سیســتم عامــل و تمــام نرم افزارهایــی کــه‬ ‫روی دســتگاهتان اســت را بــه روز نــگاه داریــد‪ .‬بــه روز‬ ‫بــودن نرم افزارهــا جلــوی تهدید هــای ســایبری زیــادی را‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫ب خــود را شــخصی نــگاه‬ ‫تــا جایــی کــه می شــود حســا ‬ ‫داریــد‪ :‬بــرای اینکــه در شــبکه های اجتماعــی امــن بمانیــم‪،‬‬ ‫اگــر می توانیــم‪ ،‬حتمــا حســاب هایمان را شــخصی‬ ‫نــگاه داریــم تــا روی افــرادی کــه مــا را دنبــال می کننــد یــا‬ ‫دوس ـت مان هســتند کنتــرل داشــته باشــیم‪ .‬کنتــرل بدیــن‬ ‫معنــی اســت کــه اجــازه ندهیــد شــخص غریبــه پسـت ها و‬ ‫عکس هــای شــما را ببینــد‪.‬‬ ‫کلمــه عبــور پیچیــده ‪ ،‬تصادفــی و طوالنــی انتخــاب کنیــد‪:‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه کلمــه عبورتــان حداقــل ‪ ۱۲‬حــرف را دارد‬ ‫کــه شــامل حــروف کوچــک‪ ،‬بــزرگ‪ ،‬اعــداد و حــروف خــاص‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کلمــه عبــور بایــد کامــا تصادفــی باشــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار می توانیــد از نرم افزارهــای مدیریــت رمزعبــور‬ ‫ماننــد ‪ LastPass‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫یــک حســاب کاربــری‪ ،‬یــک رمزعبــور‪ :‬هــر حســاب کاربــری‬ ‫انالینــی کــه داریــد‪ ،‬بایــد رمزعبــور منحصربفــرد خــودش را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬یــک رمزعبــور را بــرای بیــش از یــک حســاب‬ ‫کاربــری اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر شــک داریــد‪ ،‬پــاک کنیــد‪ :‬بــه حــس ششـم تان اعتمــاد‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر مشــکوک هســتید بــه نرم افــزاری‪،‬‬ ‫ان را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫از دادن رمز عابر بانک به‬ ‫افراد غیر معتمد خود داری‬ ‫کنید‬ صفحه 7 ‫به روایت تاریخ‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫سالروز عملیات افتخار افرین مرصاد‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪ 16 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 347‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪27-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫علت افسردگی بعد از تعطیالت‪،‬‬ ‫راه های پیشگیری و مقابله با ان‬ ‫فرقــی نمی کنــد تعطیــات به انــدازه تعطیــات اخــر هفتــه کوتــاه باشــد یــا‬ ‫ماننــد تعطیــات نــوروز و ایــام تابســتان هفته هــا و ماه هــا طــول بکشــد؛‬ ‫بازهــم پــس از پایــان تعطیــات حــس غم وانــدوه خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫مخصوصــا اگــر مســافرت رفتــه باشــید‪ ،‬هنــوز چمــدان را بــاز نکــرده احســاس‬ ‫می کنیــد محیــط خانــه ســنگین اســت‪.‬‬ ‫افســردگی بعــد از تعطیــات کامــا واقعــی اســت و طبیعی هم هســت؛ یعنی‬ ‫فکــر نکنیــد احساســی غیرعــادی اســت کــه فقــط بــرای شــما اتفــاق می افتــد و‬ ‫حتمــا مشــکلی داریــد کــه این طــور اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر بــه علت هــای ایجاد‬ ‫ایــن احســاس خــوب توجــه کنیــد‪ ،‬می توانیــد خیلــی زود از ان رهــا شــوید و‬ ‫شــاید زندگــی کامــا جدیــدی بــرای خودتــان دسـت وپا کنیــد‪.‬‬ ‫دلیل افسردگی بعد از تعطیالت چیست؟‬ ‫به طــور کلــی‪ ،‬تعطیــات بــرای ســامت روح و روان مــا مفیــد اســت‪ .‬در‬ ‫تعطیــات اســت کــه مــا فرصــت می کنیــم فعالیت هایــی را انجــام بدهیــم کــه‬ ‫در روزهــای عــادی شــرایطش را نداریــم‪ ،‬جاهایــی برویــم کــه قبــا نرفته ایــم یــا‬ ‫دوســت داریــم دوبــاره برویــم‪ .‬تعطیــات فرصتــی اســت بــرای کشــف جهانــی‬ ‫کــه پــر از شــگفتی اســت و مــا در روال روزمــره زندگــی هرگــز بــه انهــا توجــه‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬البتــه قــرار نیســت تعطیــات هزینــه زیــادی روی دســتمان بگــذارد‬ ‫یــا خیلــی طوالنــی باشــد‪ .‬فقــط بایــد بــه ذهــن و بدنمــان کــه نیــاز بــه اســتراحت‬ ‫دارنــد و بایــد کمتــر درگیــر مشــغله های روزانــه باشــند برســیم‪.‬‬ ‫چطور از افسردگی بعد از تعطیالت جلوگیری کنیم؟‬ ‫معمــوال ناراحتــی بعــد از تعطیــات یـک روزه یــا اخرهفته هــا به دلیــل تکــرار‬ ‫در فواصــل کوتــاه (چــون هــر هفتــه ایــن تعطیــات را داریــم) چنــدان دوام‬ ‫نــدارد و بــه غــم شــدید یــا افســردگی تبدیــل نمی شــود‪ .‬بیشــترین مــوارد‬ ‫افســردگی بعــد از تعطیــات مربــوط بــه تعطیالتــی اســت کــه یکـی دو هفتــه‬ ‫یــا بیشــتر طــول می کشــد (ماننــد تعطیــات نــوروز یــا تابســتان)؛ مخصوصــا‬ ‫اگــر مســافرتی هــم در کار باشــد شــرایط بدتــر اســت‪ .‬بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫مشــکل یک ســری مــوارد هســتند کــه از بــروز ایــن حــس جلوگیــری می کننــد‬ ‫و در واقــع‪ ،‬نوعــی اقدامــات پیشــگیرانه بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬قبل از شروع تعطیالت خانه را مرتب کنید‬ ‫قبــل از شــروع تعطیــات مخصوصــا وقتــی کــه ســفر می رویــد‪ ،‬چــون‬ ‫خوش حالیــد و ذوق داریــد‪ ،‬بــا خودتــان فکــر می کنیــد‪« :‬بعــد از اینکــه برگشــتم‬ ‫مرتبشــون می کنــم‪ ».‬ایــن اشــتباه اســت! همیشــه بهتــر اســت از قبــل ایــن کار‬ ‫را انجــام دهیــد تــا بعــد از اینکــه برگشــتید وحشــت نکنیــد‪ .‬هــم از ایــن بابــت‬ ‫کــه خســته اید و مســلما نیــاز بــه اســتراحت داریــد و هــم اینکــه بعــد از چنــد‬ ‫روز خوش گذرانــی‪ ،‬مواجه شــدن بــا محیطــی ریخت وپــاش مســلما حالتــان را‬ ‫می گیــرد‪ .‬بایــد کاری کنیــد کــه بــرای ورود بــه خانــه حــس خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از یک روز تا یک هفته به خودتان فرصت دهید‬ ‫هــر چنــد روز هــم کــه بگــذرد‪ ،‬باالخــره تعطیــات تمــام می شــود؛ بنابرایــن‬ ‫بــرای بازگشــت بــه روال عــادی زندگــی بایــد زمــان کافــی بــه خودتــان‬ ‫اختصــاص بدهیــد‪ .‬به یک بــاره در زندگــی روزمــره شــیرجه نزنیــد‪ .‬بــا ایــن کار‬ ‫افســردگی زودتــر از انچــه بایــد می ایــد و دیرتــر از انچــه بایــد م ـی رود‪ .‬بعــد‬ ‫از بازگشــت‪ ،‬کارهــای زیــادی هســت کــه بایــد انجــام دهیــد و اگــر وقتــی بــرای‬ ‫ان تعییــن نکــرده باشــید‪ ،‬کارهایــی ماننــد شــغل یــا تحصیلتــان روی هــم‬ ‫انبــار می شــوند و بــه شــما اســترس وارد می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برای بعد از تعطیالت برنامه ای بریزید تا مشتاق بازگشت باشید‬ ‫بــرای بعــد از بازگشــت از تعطیــات برنام ـه ای را ترتیــب دهیــد کــه حــس‬ ‫خوبــی کــه داریــد ادامــه یابــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬ناهــاری بــا دوســتان یــا خانــواده‬ ‫را در تقویــم مشــخص کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد زیــاد هزینــه نکنیــد‪ ،‬چــون بعــد‬ ‫از تعطیــات بازهــم زیــر بــار خرج رفتــن هیــچ مفهومــی نــدارد (مگــر اینکــه‬ ‫میلیــاردر باشــید و برایتــان اهمیتــی نداشــته باشــد!)‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خاطرات سفر یا تعطیالت را ثبت و سامان دهی کنید‬ ‫خاطــرات بایــد ثبــت شــوند‪ ،‬وگرنــه محــو خواهنــد شــد؛ زیــرا هیــچ حافظـه ای‬ ‫به انــدازه قلــم مانــدگار نیســت‪ .‬یــک دفترچــه برداریــد و خاطراتتــان را از‬ ‫تعطیــات و ســفری کــه احتمــاال خواهیــد داشــت بنویســید‪ .‬نوشــتن همــه‬ ‫وقایــع و به یــاداوردن ماجراهــا می توانــد مایــه ارامش خاطــر شــما باشــد‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــد در زمانی کــه در تعطیــات هســتید‪ ۱۰ ،‬دقیقــه را بــه نوشــتن‬ ‫ایــن ماجراهــا صــرف کنیــد و بعــد از بازگشــت فقــط انهــا را ســامان دهی‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــرای روحیه تــان عالــی اســت‪ .‬حتمــا دوربیــن همــراه ببریــد یــا بــا‬ ‫موبایلتــان عکــس و فیلــم بگیریــد‪.‬‬ ‫اداب و رسوم عجیب کشورهای مختلف‬ ‫یکــی از چیزهایــی کــه مــا انســان ها را از حیوانــات متمایــز‬ ‫می کنــد عالقــه و پایبندی مــان بــه اداب و رســوم مختلــف‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اداب و رســوم در تمامــی مراحــل و جزئیــات‬ ‫زندگــی رخنــه کرده انــد‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬انســان ها چنــان عاشــق‬ ‫اجــرای رســوم اند کــه جهــان از زمــان طلــوع تمــدن تــا بــه‬ ‫امــروز بــا هــزاران فرهنــگ مختلــف روب ـه رو بــوده اســت‪.‬‬ ‫پرتاب اب دهان در مراسم ازدواج یونانی ها!‬ ‫یکــی از رســم های عجیب وغریــب در مراســم عروســی‬ ‫یونانی هــا اجــرا می شــود‪ .‬شــاید برایتــان باورکردنــی نباشــد‬ ‫کــه در ایــن مراســم‪ ،‬مهمانــان به ســمت عــروس و دامــاد‬ ‫اب دهــان پرتــاب می کننــد! مــردم یونــان معتقدنــد پرتــاب‬ ‫اب دهــان شــیطان و بــا را دفــع می کنــد و در فرهنــگ انهــا‬ ‫نشــانه ای از خوش یمنی اســت‪ .‬البته این رســم فقط مختص‬ ‫عروسـی ها نیســت‪ .‬در مراســم دیگری همچون غســل تعمید‬ ‫نــوزاد نیــز بــرای دوری از شــیطان و رفــع بــا اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫اشاره کردن با لب و دهان در نیکاراگوئه!‬ ‫همــان طــور کــه می دانیــد‪ ،‬وقتــی قصــد اشــاره بــه جایــی‬ ‫یــا شــخصی را داریــم‪ ،‬معمــوال از انگشــت اشــاره یــا شســت‬ ‫کمــک می گیریــم (البتــه اگــر در ان لحظــه ایــن رفتــار خالف‬ ‫ادب نباشــد!)‪ .‬امــا جالــب اســت بدانیــد در نیکاراگوئــه‪،‬‬ ‫مــردم در زمــان صحبــت و ارتبــاط بــا همدیگــر‪ ،‬به جــای‬ ‫اســتفاده از انگشــت اشــاره‪ ،‬بــا کمــک لب هــا و دهانشــان‬ ‫بــه شــخص یــا موضــوع موردنظرشــان اشــاره می کننــد‪ .‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬ایــن بــار عضــات صــورت به جــای ماهیچه هــای‬ ‫دســت درگیــر ماجــرا می شــوند‪ .‬ایــن فراینــد بــا جمع شــدن‬ ‫لــب و دهــان شــروع می شــود و در حیــن مکالمــه‪ ،‬لب هــا‬ ‫را به ســمت جلــو یــا کناره هــا و به ســمت موضوعــی کــه‬ ‫قصــد اشــاره بــه ان را دارنــد هدایــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬سپتامبر‪ ،‬روز زایش در روسیه!‬ ‫هنگ هــای مرســوم در هــر کشــور معمــوال بــا شــیوه های‬ ‫منحصربه فــردی در روابــط زناشــویی و تولیدمثــل رخنــه‬ ‫می کننــد کــه در بیشــتر مواقــع هــم نتیج ـه ای موثــر دارنــد‪.‬‬ ‫رســم عجیب وغریــب بعــدی متعلــق بــه روســیه اســت‪:‬‬ ‫شــیوه ای منحصربه فــرد بــرای تشــویق مــردم بــه فرزنــداوری!‬ ‫جمعیــت روســیه بــا کاهــش میــزان زادوولــد همــراه اســت‪.‬‬ ‫میــزان مــردان و زنــان در ایــن کشــور برابــر نیســت و طــول‬ ‫عمــر مــردان روس کاهــش یافتــه اســت‪ .‬همیــن موضــوع‬ ‫ســبب شــده اســت تا در تقویم رســمی روســیه‪ ۱۲ ،‬ســپتامبر‬ ‫بــه روز زایــش شــناخته شــود‪ .‬در ایــن روز مشــاغل از طــرف‬ ‫دولــت تعطیــل می شــوند‪ ۱۲ .‬ســپتامبر در روســیه تعطیــل‬ ‫اســت تــا زوج هــای جــوان بــدون انکــه دغدغــه رفتن به محل‬ ‫کار را داشــته باشــند‪ ،‬در خانــه بماننــد و فرصتــی بــرای خلوت‬ ‫بــا یکدیگــر پیــدا کننــد تــا احتمــال بــاروری افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫روز گراندهاگ یا موش خرمای کوهی در امریکا!‬ ‫در روزشــمار امریــکا‪ ۲ ،‬فوریــه تاریــخ خاصــی اســت‪ .‬از ان‬ ‫روز بــا عنــوان روز گراندهــاگ (‪ )Groundhog‬یــا همــان روز‬ ‫موش خرمــای کوهــی یــاد می شــود‪ .‬طبــق بــاوری قدیمــی‪،‬‬ ‫اگــر در ایــن روز موش خرمــا از النــه خــود بیــرون بیایــد و‬ ‫بتوانــد ســایه خــود را ببینــد‪ ۶ ،‬هفتــه دیگــر زمســتان ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬در واقــع‪ ،‬اگــر ایــن روز افتابــی باشــد‪ ،‬موش‬ ‫از دیــدن ســایه ســیاه خــود وحشــت می کنــد و خبــری از‬ ‫اشپزی‬ ‫طرز تهیه فلفل دلمه ای شکم پر یا‬ ‫همان دلمه فلفل خوشمزه‬ ‫دلمه هــا انــواع مختلفــی دارنــد‪ .‬امــا فلفــل دلمـه ای شــکم‬ ‫پــر‪ ،‬پرطرفدارتریــن و معــروف تریــن دلمـه ای اســت کــه بــر‬ ‫ســفره ی ایرانی هــا می نشــیند‪ .‬طــرز تهیــه فلفــل دلم ـه ای‬ ‫شــکم پــر یــا همــان دلمــه فلفــل‪ ،‬ســاده اســت و اگــر کمــی‬ ‫ظرافــت به خــرج دهیــد‪ ،‬در زمــان کوتاهــی می توانیــد‬ ‫خوشــمزه ترین دلمــه را بــا فلفــل دلمــه ای سرشــار از‬ ‫خاصیــت تهیــه کنیــد‪ .‬مــا هــم در ایــن مســیر در کنارتــان‬ ‫هســتیم و فــوت و فن هــای خــاص پــر کــردن فلفــل‬ ‫دلمه ای هــا را بــه شــما امــوزش می دهیــم‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه فلفل دلمه ای شکم پر‬ ‫پیازیــک عد‪/‬دگوشــت چــرخ کــرده‪ ۲۰۰‬گرم‪/‬لپــه‪۸۰‬‬ ‫گرم‪/‬برنــج نصــف پیمانه‪/‬ســبزی دلمــه‪ ۲۰۰‬گــرم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی دو قاشــق غذاخوری‪/‬روغــن بــه مقــدار‬ ‫الزم‪/‬نمــک و فلفــل بــه مقــدار الزم‪/‬زردچوبــه بــه مقــدار‬ ‫الزم‪ /‬فلفل دلمــه چهــار عــدد‬ ‫بهــار نیســت؛ امــا اگــر هــوا ابــری باشــد و خبــری از ســایه‬ ‫نباشــد‪ ،‬مــوش بــدون انکــه ســایه ســیاه را ببینــد بــه النه خود‬ ‫بازمی گــردد و ایــن یعنــی بهــار نزدیــک اســت‪ .‬بــاور بــه چنیــن‬ ‫خرافاتــی در کشــورهای پیشــرفته‪ ،‬قــدرت نفــوذ عقایــد و‬ ‫فرهنــگ در زندگــی مــردم را یــاداور می شــود‪ .‬نفــوذ تــا حــدی‬ ‫کــه مــردم حاضرنــد ســاعت ها بــا صبــر و حوصلــه منتظــر‬ ‫خــروج موش خرمــا از النــه باشــند!‬ ‫گورستان‪ ،‬جایی برای تفریح دانمارکی ها!‬ ‫در حالــی کــه گورســتان بــرای بیشــتر مــردم دنیــا مکانــی‬ ‫دلهــره اور اســت‪ ،‬در دانمــارک فرهنــگ عجیب وغریــب‬ ‫تبدیــل گورســتان بــه پارک هــای شــهری وجــود دارد‪ .‬مــردم‬ ‫دانمــارک ترجیــح می دهنــد در گورســتان های شــهر گشــت‬ ‫بزننــد و بــا یکدیگــر معاشــرت کننــد‪ .‬از انجــا کــه دانمارکی هــا‬ ‫چنــدان مذهبــی نیســتند و بــه زندگــی پــس مــرگ اعتقــادی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه کســی هرگــز ســراغ‬ ‫گورســتان ها نــرود؛ بنابرایــن‪ ،‬حکومــت دانمــارک تصمیــم‬ ‫گرفــت قبرســتان ها را بــه پارک هــای دیدنــی و جــذاب تبدیــل‬ ‫کنــد تــا مــردم بــرای رفتــن بــه ایــن فضــا ترغیــب شــوند و در‬ ‫ان وقــت بگذراننــد‪ .‬یکــی از قبرســتان های واقــع در کپنهــاگ‬ ‫ارامــگاه «هانــس کریســتیان اندرســن» مشــهور اســت‪.‬‬ ‫ایــن قبرســتان مثــال خوبــی بــرای معرفــی گورســتان های‬ ‫بوستان شــده در دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫اشاره با انگشت شست در مالزی!‬ ‫بــا اینکــه اشــاره بــا انگشــت اشــاره در بســیاری از فرهنگ هــا‬ ‫رفتاری جاافتاده و مرسوم است‪ ،‬در بعضی از کشورها این‬ ‫رفتــار عملــی بی ادبانــه محســوب می شــود‪ .‬در کشــورهایی‬ ‫ماننــد مالــزی و اندونــزی‪ ،‬ایــن حرکــت توهین امیــز تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن کشــورها مــردم به جــای انگشــت اشــاره‪ ،‬بــا‬ ‫انگشــت شســت یــا دســت بــاز اشــاره می کننــد‪.‬‬ ‫غذاهای پرسروصدا در ژاپن!‬ ‫هــر ســرزمینی اداب خاصــی بــرای غذاخــوردن دارد‪.‬‬ ‫در فرهنــگ کشــورهای غربــی‪ ،‬ایجــاد ســروصدا هنــگام‬ ‫غذاخــوردن رفتــاری بی ادبانــه تلقــی می شــود‪ .‬در حالــی‬ ‫طرز تهیه ‪ :‬مرحله اول‬ ‫بــرای تهیــه فلفــل دلمــه ای شــکم می توانیــد چنــد‬ ‫روش را امتحــان کنیــد‪ .‬می توانیــد ایــن غــذا را بــه شــیوه‬ ‫ایتالیایی هــا امــاده کنیــد‪ ،‬یــا اینکــه فلفــل دلمــه ای‬ ‫پنیــری را تهیــه کنیــد‪ .‬امــا در ایــن مطلــب مــا فلفــل‬ ‫دلمــه ای شــکم پــر یــا همــان دلمــه فلفــل را بــه روش‬ ‫ایرانــی اش بــه شــما امــوزش می دهیــم‪ .‬بــرای شــروع‬ ‫پیــاز را خــرد کنیــد‪.‬‬ ‫لپــه را چنــد ســاعت زودتــر خیــس کنیــد ســپس ان را‬ ‫کمــی بپزیــد تــا نیــم پزشــود‪ .‬قبــل از اســتفاده اب لپــه را‬ ‫خالــی کنیــد و لپــه را ابکشــی نماییــد‪.‬‬ ‫برنــج را از چنــد ســاعت قبــل در اب نمــک خیــس کنیــد‬ ‫ســپس نیــم پــز و اب کشــی کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫جعفــری‪ ،‬مــرزه‪ ،‬ریحــون‪ ،‬ترخــون و تــره را پــاک کــرده‪،‬‬ ‫خــوب بشــویید و خــرد کنیــد‪ .‬می توانیــد کمــی ســبزی‬ ‫خشــک شــده بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر می توانیــد از فلفــل دلمـه ای رنگــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســر فلفــل ان هــا رو ببریــد و تخم هــای داخــل ان را‬ ‫خالــی کنیــد‪ ،‬توجــه داشــته باشــید کــه ســرهای فلفــل‬ ‫دلمــه ای را دور نریزیــد‪.‬‬ ‫ کــه در کشــور ژاپــن‪ ،‬ایجــاد صداهــای ناشــی از تنــد‬ ‫غذاخــوردن معنــی کامــا متفاوتــی دارد‪ .‬ایــن تفــاوت‬ ‫بیشــتر درمــورد غذاهــای رشــته ای همچــون پاســتا و نــودل‬ ‫مشــهود اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬غربی هــا عــادت دارنــد چنــگال را‬ ‫در رشــته های دراز بپیچاننــد و انهــا را مهــار کننــد و ســپس‬ ‫در دهــان قــرار دهنــد؛ امــا ژاپنی هــا بــدون پیچانــدن‬ ‫رشــته ها‪ ،‬انهــا را ســرو می کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ایــن‬ ‫ســبک غذاخــوردن بــا ســروصدا همــراه اســت‪.‬‬ ‫زانو زدن‪ ،‬ایین سالم و ادای احترام در نیجریه!‬ ‫بــرای مــردم یوروبــا‪ ،‬کــه قومــی افریقایــی در نیجریه انــد‪،‬‬ ‫ســام و اســتقبال اییــن بســیار مهمــی اســت‪ .‬اگــر قــرار باشــد‬ ‫بــه دیــدار بزرگ ترهــای خانــواده و فامیــل برونــد‪ ،‬بــه ســام‬ ‫ پرســی ســاده اکتفــا نمی کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬جوانــان‬ ‫و احوال‬ ‫ِ‬ ‫یوروبــا به محــض روبه روشــدن بــا بزرگ ســاالن‪ ،‬بــرای ســام‬ ‫و احوال پرســی‪ ،‬زانــو می ‍ زننــد و ادای احتــرام می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫مراســم در بیــن زنــان و مــردان ایــن قــوم کمــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫معمــوال زنــان هنــگام ســام و احوال پرســی زانــو می زننــد؛‬ ‫امــا مــردان در بیشــتر مواقــع در مقابــل بزرگ ترهــا بــه حالــت‬ ‫ســجده درمی اینــد‪ .‬انجــام ایــن حــرکات بــرای قــوم یوروبــا‬ ‫بســیار اهمیــت دارد و نشــان از ادای احتــرام بــه کهن ســاالن‬ ‫اســت‪ .‬ســرپیچی از ان توهیــن محســوب می شــود‪ .‬ایــن اییــن‬ ‫در زندگــی روزمــره و در بســیاری از مهمانی هــا به خصــوص در‬ ‫مراســم عروســی اهمیــت بیشــتری می یابــد‪.‬‬ ‫دست چپ ممنوع!‬ ‫در فرهنــگ بعضــی از ســرزمین ها‪ ،‬اســتفاده از دســت‬ ‫چــپ بــرای انجــام بســیاری از کارهــا عملــی بی ادبانــه تلقی‬ ‫می شــود‪ .‬در همیــن ایــران خودمــان نیــز چپ دســت ها‬ ‫در قدیــم بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو بودنــد‪ .‬شــاید از‬ ‫بزرگ ترهــای خــود شــنیده باشــید کــه به خاطــر نوشــتن‬ ‫بــا دســت چــپ بارهــا تنبیــه شــده اند! ایــن تصــور بیشــتر‬ ‫به خاطــر اســتفاده از دســت چــپ در شست وشــو و‬ ‫تمیزکــردن خــود هنــگام رفتــن بــه توالــت و کثیف شــدن‬ ‫ان در ذهن هــا نقــش بســته اســت‪.‬‬ ‫مرحله سوم‬ ‫بــرای تهیــه ایــن غــذا ابتــدا مقــدار کمــی روغــن در تابــه‬ ‫بریزیــد و بــا شــعله ی متوســط پیــاز را تفــت دهیــد تــا‬ ‫کمــی نــرم شــود‪.‬‬ ‫گوشــت چــرخ کــرده را بــه پیــاز اضافــه کنیــد و ان را‬ ‫کمــی تفــت دهیــد تــا رنــگ گوشــت تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫برنــج و لپ ـه ی نیم پــز شــده‪ ،‬ســبزی دلمــه و رب گوجــه‬ ‫فرنگــی را بــه مــواد اضافــه کنیــد‪ .‬نمــک‪ ،‬فلفــل‪ ،‬زرد‬ ‫چوبــه و ســایر ادویه هــای دلخواهتــان را نیــز بــه ان‬ ‫بیفزاییــد‪ ،‬مــواد را خــوب بــا هــم ترکیــب کنیــد و بــرای ‪۲۰‬‬ ‫دقیقــه بــه ان فرصــت دهیــد تــا بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد ازاینکــه مــواد امــاده شــده ســرد شــد داخــل فلفــل‬ ‫دلمه ای هــا را بــا ایــن مــواد پــر کنیــد و ســر فلفل هــا را‬ ‫روی ان هــا قــرار دهیــد‪ .‬قابلمـه ی مــورد نظرتــان را چــرب‬ ‫کنیــد و دلمه هــا را در ان بچینیــد‪.‬‬ ‫مقــداری اب درون قابلمــه بریزیــد‪ ،‬در قابلمــه را‬ ‫بگذاریــد و بــرای ‪ ۴۰‬دقیقــه بــا حــرارت متوســط بپزیــد‬ ‫تــا اب ان کامــا تبخیــر شــود‪ .‬اگــر دلمه هــا بــه صــورت‬ ‫کامــل پختــه نشــده بودنــد مقــداری دیگــری اب بــه ان‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــه جــای اب کمــی‬ ‫ســس رقیــق درســت کنیــد و روی دلمه هــا بریزیــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 584

روزنامه بازار کسب و کار پارس 584

شماره : 584
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!