روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 346 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 346

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 346

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 346

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‪ 04 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /26‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /15‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫‪346‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫«ما زنده به انیم که ارام نگیریم»‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫صنوف به حال خود رها شده اند‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۶‬درصدحجم‬ ‫اب سد چری فاروج‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جذابیت خرید امالک‬ ‫و مستغالت به وسیله بیت کوین‬ ‫حس تعلق در سازمان چیست‬ ‫شیوع کرونا در گلستان‬ ‫سریع و افزایشی است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ناخن قاشقی و عوامل ابتال به ان‬ ‫الگو برداری در کودکان‬ ‫‪7‬‬ ‫فواید کمپینگ برای سالمت روح و جسم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫برنامه جامع‬ ‫سازگاری گلستان با‬ ‫کم ابی؛ امیدبخش‬ ‫و ضروری‬ ‫تســریع در اجــرای برنامــه جامــع ســازگاری گلســتان‬ ‫بــا کم ابــی به دلیــل جدی ترشــدن خشکســالی در ایــن‬ ‫اســتان شــمالی بــه اعتقــاد کارشناســان ضرورتــی انــکار‬ ‫ناپذیــر اســت کــه اقدامــات مــورد نیــاز ایــن بخــش بایــد‬ ‫بــا برنامه ریــزی اصولــی در ‪ ۲‬حــوزه مصــرف بهینــه منابــع‬ ‫زیرزمینــی و برداشــت اب از دریــای خــزر انجــام شــود‪.‬‬ ‫ن گلســتان ســوم‬ ‫برنامه هــای ســازگاری بــا کم ابــی اســتا ‬ ‫اســفند پارســال در جلســه کارگــروه ملــی ســازگاری بــا‬ ‫کم ابــی ایــران کــه بــه ریاســت رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو‬ ‫و اعضــای ایــن کارگــروه برگــزار شــد بــه تصویــب رســید‬ ‫تــا امیدهــا بــرای رهایــی و عبــور ایــن اســتان شــمالی از‬ ‫معضــل کــم ابــی دوچنــدان شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و ارتقــای‬ ‫بهــره وری اب و ابفــای وزارت نیــرو و دبیــر کارگــروه ملــی‬ ‫ســازگاری بــا کم ابــی‪ ،‬بــر اســاس ایــن برنامــه تــا پایــان‬ ‫برنامــه هفتــم توســعه همــه جانبــه کشــور‪ ،‬صرفه جویــی‬ ‫‪ ۱۴۱.۵۹‬میلیــون مترمکعبــی از منابــع اب گلســتان انجام‬ ‫خواهــد شــد کــه ‪ ۱۲۲.۶۴‬میلیــون ان از منابع زیرزمینی و‬ ‫‪ ۱۸.۹۵‬میلیــون از منابــع ســطحی اســت‪.‬‬ ‫بنفشــه زهرایــی همچنیــن گفتــه بــود کــه بــا اجــرای ایــن‬ ‫برنامــه‪ ،‬شــرکت اب منطقــه ای گلســتان صرفه جویــی‬ ‫‪ ۱۱۷.۸۲‬میلیــون مترمکعبــی از منابــع اب زیرزمینــی را‬ ‫انجــام خواهــد داد کــه ‪ ۶۵.۸۵‬میلیــون ان بــا همــکاری‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان انجــام می شــود ضمــن‬ ‫اینکــه شــرکت اب و فاضــاب و شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی گلســتان بــه ترتیــب صرفه جویــی ‪ ۲‬و ‪۲.۸۲‬‬ ‫میلیــون مترمکعبــی را از منابــع اب زیرزمینــی اســتان‬ ‫انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بــا تصویــب ایــن برنامــه و جــدی تــر شــدن کــم ابــی و‬ ‫تشــدید خشکســالی در گلســتان‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ایــن اســتان نیــز در تــاش هســتند بــا اســتحصال حــدود‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون متــر مکعــب اب از دریــای‬ ‫خــزر و صرفــه جویــی ‪ ۲۴۰‬میلیــون مکعبــی اب در‬ ‫بخش هــای مختلــف امــکان گــذر از ایــن رخــداد طبیعی را‬ ‫بــا حداقــل خســارت ها محقــق کننــد‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد کــم ابــی و تنــش ابــی بخش هــای زیــادی‬ ‫از جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد کــه از ان جملــه‬ ‫می تــوان بــه بخــش کشــاورزی و از همــه مهمتــر بخــش‬ ‫شــرب اشــاره کــرد کــه در ایــن راســتا ســاز و کارهــای‬ ‫مختلــف و عملیاتــی ترســیم شــده تــا از ایــن دوره‬ ‫خشکســالی عبــور کننــد‪.‬‬ ‫تبعــات خشکســالی در کوتاه مــدت ازار دهنــده و شــاید‬ ‫مشــهود باشــد امــا اگــر بــا ان ســازگار نشــویم خســارات‬ ‫ل جبران‬ ‫وارده در دوره دراز مدت بســیار ســخت و غیرقاب ‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از جملــه راهکارهــای تبییــن شــده برای ســازگاری گلســتان‬ ‫بــا کــم ابــی‪ ،‬مدیریــت بهینــه مصــرف و صرفــه جویــی منابــع‬ ‫اب اســت کــه معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای اســتان معتقــد اســت بــا تصویــب و اجــرای ایــن‬ ‫برنامــه در مــدت پنــج ســال بیــش از ‪ ۱۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫در مصــرف اب هــای زیرزمینــی و ســطحی در ایــن اســتان‬ ‫شــمالی صرفه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫جــواد تیمــوری در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهارداشــت که این‬ ‫برنامــه پنــج ســاله دارای بخش هــای مختلفــی اســت کــه‬ ‫بــه عنــوان مثــال در حــوزه اب هــای زیرزمینی ‪ ۹‬برنامــه دارد‬ ‫کــه بایــد در ایــن مــدت حــدود ‪ ۲‬هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز‬ ‫در اســتان گلســتان مســدود شــود تــا بتــوان ‪ ۱۸‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب‪ ،‬مصــرف اب زیرزمینــی را کاهــش داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعییــن تکلیــف ‪ ۱۲‬هــزار حلقــه چاه فاقــد پروانه‪،‬‬ ‫اصــاح و تعدیــل پروانـ ه ‪ ۱۱‬هــزار حلقــه چــاه اب کشــاورزی و‬ ‫نصــب ‪ ۱۴‬هــزار دســتگاه کنتــور هوشــمند بــر روی چاه هــای‬ ‫اب از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در برنامــه جامــع ســازگاری بــا‬ ‫کــم ابــی در اســتان گلســتان عملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه تیمــوری‪ ،‬بــا انجــام ســه طــرح مذکــور در مــدت‬ ‫پنــج ســال حــدود ‪ ۷۱‬میلیــون مترمکعــب اب در بخــش‬ ‫زیرزمینــی صرفــه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقـه ای‬ ‫گلســتان‪ ،‬جلوگیــری از اضافــه برداشــت چاه هــای مجــاز‬ ‫را از دیگــر برنامه هــای حــوزه مدیریــت مصــرف اب هــای‬ ‫زیرزمینــی در اســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــرای‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬حلقــه چــاه مجــاز انجــام می شــود تــا ‪۲۹‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در مصــرف اب صرفــه جویــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتقرار ‪ ۳۲‬اکیــپ گشــت و بازرســی بــه‬ ‫صــورت مســتمر‪ ،‬انجام اقدامات فرهنگــی و اموزش های‬ ‫عمومــی و اجــرای ‪ ۲‬طــرح در زمینــه تقویــت ابخوان هــا از‬ ‫طریــق تغذیــه مصنوعــی و پخــش ســیالب و نیز ایجــاد ‪۱۹‬‬ ‫ایســتگاه ثابت الکترونیکی و ‪ ۴۰‬ایســتگاه برخط در حوزه‬ ‫هواشناســی و هیدرومتــری از دیگــر برنامه های ســازگاری‬ ‫بــا کــم ابــی در اســتان گلســتان اســت کــه بــا اجــرای ایــن‬ ‫برنامه هــا در مــدت پنــج ســال ‪ ۱۱۸‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫از مصــرف اب هــای زیرزمینــی در اســتان کاســته خواهــد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تیمــوری گفــت‪ :‬درحــوزه اب هــای ســطحی نیــز ‪ ۲‬برنامــه‬ ‫پیش بینــی شــده کــه شــامل بهبــود شــبکه های ابیــاری‬ ‫زهکشــی در حوضــه قــره ســو و زریــن گل بــه مســاحت‬ ‫هشــت هــزار هکتــار و مطالعــه و اجــرای مدیریــت‬ ‫مشــارکت های مردمــی بــا ایجــاد ‪ ۱۵‬تشــکل اب بــران‬ ‫اســت کــه در نهایــت ســه میلیــون مترمکعــب در مصــرف‬ ‫اب هــای ســطحی صرفه جویــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درحــوزه اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‬ ‫نیــز برخــی اقدامــات ماننــد تعویــض کنتورهــای معیــوب‪،‬‬ ‫بازســازی و نوســازی و اصــاح شــبکه‪ ،‬نشســت یابــی‪ ،‬قطــع‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز‪ ،‬خریــداری و نصــب اقــام کاهنــده‪،‬‬ ‫اســتفاده از پســاب ها و غیــره پیــش بینــی شــده کــه صرفــه‬ ‫جویــی در مصــرف اب را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بــر اســاس مصوبــه شــورای ســازگاری‬ ‫بــا کــم ابــی و شــورای حفاظــت از منابــع اب گلســتان‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی دیگــر ایــن اســتان نظیــر‬ ‫جهادکشــاورزی نیــز بایــد بــا اجــرای طرح هــای مناســب‬ ‫ابخــوان داری ‪ ۱۲۱‬میلیــون مترمکعــب صرفــه جویــی در‬ ‫مصــارف را امــکان پذیــر نماینــد ضمــن اینکــه باتوجــه بــه‬ ‫کاهــش منابــع ابــی موجــود در ایــن اســتان شــمالی‪،‬‬ ‫پیگیــری مدیــران بــرای تحصیل مجوز شــیرین ســازی اب‬ ‫دریــای خــزر نیــز بــه ثمــر نشســته اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان گلســتان معتقــد اســت کــه بخــش زیــادی از‬ ‫اب شــرب در اســتان از منابــع ســفره های زیرزمینــی‬ ‫تامیــن می شــود کــه بــرای میــان مــدت و بلنــد مــدت‬ ‫از نظــر کمــی و کیفــی غیرقابــل اتــکا اســت بــه همیــن‬ ‫منظــور در برنامه هــای میــان مــدت بــه دنبــال اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت ســدها و نیــز تامیــن بخشــی از اب شــرب مــردم‬ ‫گلســتان در افــق ‪ ۱۴۲۵‬از طریــق شــیرین ســازی اب دریــا‬ ‫هســتیم‪/.‬ایرنا‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫گواهی کیفیت ساخت‬ ‫و واسطه های سیمان!‬ ‫وحید قزلسفلی‬ ‫کیفیــت بخشــی و ســاخی نکــردن کیفیــت بــه‬ ‫پــای کمیــت چیــز خوبــی اســت‪ .‬در زمــان هــای‬ ‫قدیــم هــم مــردم عاشــق کیفیــت بودنــد چنــان‬ ‫کــه ابــو ســعید ابوالخیــر فرمــوده‪ « :‬کیفیــت او مــرا‬ ‫ز خــود بیخــود کــرد» کــه نشــان مــی دهــد در ان‬ ‫زمــان هــم مــردم از جنــس چینــی فــراری بودنــد!‬ ‫در عصــر کنونــی هــم کیفیــت فقــط مخصــوص‬ ‫مایــع ظــرف شــویی و صابــون و پنیــر پیتــزا نیســت‪.‬‬ ‫کیفیت بخشــی امروزه بخش الینفک بســیاری از‬ ‫امــور فرهنگــی و غیــر فرهنگــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مثــا ًســمیناری کــه در ان کیفیــت بخشــی رعایــت شــده باشــد و مهمانــان بــا‬ ‫یــک پَکیــج فرهنگــی شــامل کیــف چرمــی ‪ ،‬ســر رســید ‪ ،‬فلــش هشــت گیــگ ‪،‬‬ ‫روان نویــس مارکــدار و ســرویس غذایــی مناســب در دو بــازه زمانــی صبحانــه و‬ ‫ناهــار پذیرایــی شــوند ‪ ،‬خیلــی تاثیــر گــذار تــر از ســمیناری اســت کــه بــا یــک پوشــه‬ ‫پالســتیکی دکمــه دار ‪ ،‬یــک خــودکار بیــک ‪ ،‬دو برگــه کاغــذ ‪ A4‬بــه عنــوان برگــه‬ ‫یادداشــت و یــک کیــک اســفنجی و نوشــابه میــوه ای بــدون گاز ( همــون ابمیــوه‬ ‫ســابق!) ســر و تــه مراســم را هــم مــی اورنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا و در بخــش غیــر فرهنگــی فراینــد کیفیــت بخشــی ‪ ،‬ده ســال‬ ‫قبــل بخشــنامه ای صــادر شــد کــه هنــگام خریــد و فــروش ســاختمان هــا عــاوه‬ ‫بــر ســند شــش دانــگ محضــری ‪ ،‬گواهــی پایــان کار ‪ ،‬برگــه گواهــی جوشــکاری! ‪،‬‬ ‫اصــل شناســنامه ‪ ،‬اصــل دیپلــم ‪ ،‬قبالــه ازدواج ‪ ،‬کارت پایــان خدمــت ‪ ،‬کارت ملی ‪،‬‬ ‫کارت ســوخت ‪ ،‬کارت بانکی شــبکه شــتاب ‪ ،‬ســرکوپن ‪ ،‬رســید ســهام عدالت و ‪...‬‬ ‫«گواهــی کیفیــت ســاخت» نیــز مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫جــواد ســهامیان ‪ ،‬رئیــس شــورای عمومــی ســندیکای بیمه گــران ایــران در ایــن‬ ‫بــاره گفــت ‪ « :‬مــردم بــرای اطمینــان خاطــر از اســتاندارد بــودن ســاخت و ســازهای‬ ‫مســکونی‪ ،‬هنــگام خریــد «گواهــی کیفیــت ســاخت» را از ســازندگان ایــن گونــه‬ ‫واحد هــا مطالبــه کننــد‪ ( ».‬جــام جــم – اردیبهشــت ‪)90‬‬ ‫یــادش بــه خیــر ‪ ...‬االن کــه یــک دهــه از ان روزهــا گذشــته اســت و حقیــر از‬ ‫سرنوشــت جــواد خــان ســهامیان خبــر نــدارد‪ ،‬بایــد اذعــان کنیــم مــردم ایــن روزهــا‬ ‫بــه تنهــا چیــزی کــه نمــی اندیشــند همــان کیفیــت اســت و ملــت تنهــا چیــزی کــه از‬ ‫ســازندگان طلــب مــی کننــد نیــم پاکــت انصــاف اســت!‬ ‫چــرا کــه تنهــا بایــد بــه فکــر جــور کــردن پــول خریــد واحــد باشــند تــازه اگــر‬ ‫بتواننــد چنــد قــرن عمــر کننــد و اقــای رئیســی قیمــت هــا ثابــت نگــه دارد!‬ ‫بلــه چــی شــده؟! همیــن االن از اطــاق فرمــان اشــاره کردنــد کــه قیمــت ســیمان‬ ‫نجومــی شــده اســت!‬ ‫در حــال حاضــر مشــاهدات خبرنــگار تســنیم از بــازار فــروش ســیمان نشــان مــی‬ ‫دهــد ســیمان در بــازار نیســت و اگــر هــم کســی بخواهــد بــا اســتفاده از واســطه هــا‬ ‫هــر بســته ‪ ۵۰‬کیلویــی ســیمان را بیــش از ‪ ۱۱۰‬هــزار تومــان خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫مــن فکــر منظــور حافــظ از تبدیــل کننــدکان خــاک به کیمیا در شــعر « انان که خاک‬ ‫را بــه نظــر کیمیــا کننــد‪ /‬ایــا بــود کــه گوشــه چشــمی بــه مــا کننــد؟!» همیــن عزیــزن‬ ‫دالل ســیمان باشــد! تــا نظــر شــما چــه باشــد؟!‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یکشنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یکشــنبه ‪ 03‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 45,880,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,592,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,220,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 55,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪346‬‬ ‫مهارت های ارتباطی‬ ‫چگونه خودمان باشیم؟‬ ‫تــا بــه حــال شــده احســاس کنیــد نقابــی بــه صــورت‬ ‫داریــد؟ شــاید احســاس می کنیــد بایــد بــه شــیوه ای‬ ‫خــاص در حضــور رئیس تــان عمــل کنیــد یــا چیزهــای‬ ‫خاصــی بــه همکاران تــان بگوییــد تــا مقبــول واقــع‬ ‫شــوید‪ .‬بــه جــای اینکــه خودتــان باشــید دائمــا نقشــی‬ ‫را بــازی می کنیــد تــا بــا دیگــران هماهنــگ باشــید یــا بــر‬ ‫انهــا تاثیــر بگذاریــد‪.‬‬ ‫اصالت داشتن چیست؟‬ ‫بــه نظــر می رســد بــه تعــداد روان شناســان و‬ ‫فیلســوفان و عالمــان و محققــان‪ ،‬تعاریــف متفاوتــی‬ ‫از اصالــت وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تعریــف متــداول‬ ‫ایــن اســت کــه اصالــت داشــتن بــه معنــی زندگــی‬ ‫مطابــق بــا ارزش هــا و اهــداف خــود و نــه مطابــق بــا‬ ‫ارزش هــا و اهــداف دیگــران اســت‪ .‬بــه زبــان ســاده تر‪،‬‬ ‫اصالــت یعنــی پایبنــد بــودن بــه شــخصیت‪ ،‬ارزش هــا‬ ‫و روح خــود و در عیــن حــال بی توجهــی بــه فشــارهای‬ ‫تحمیلــی‪ .‬وقتــی اصالــت داریــد یعنــی بــا خودتــان و‬ ‫دیگــران صــادق هســتید و مســئولیت اشــتباهات تان‬ ‫را می پذیریــد‪.‬‬ ‫چرا اصیل باشیم؟‬ ‫واقعــی زندگــی کــردن همیشــه اســان نیســت‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات پایبنــد بــودن بــه انچــه کــه می دانیــد درســت‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی بــا جمعیتــی مخالفــت کنیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫یعنــی غیرمتعــارف بــودن‪ ،‬خــود را در معــرض احتمــال‬ ‫اســیب از طــرف دیگــران قــرار دادن و انتخــاب مســیر‬ ‫ســخت تر‪.‬از یــک ســو ایــن کار بــه معنــی از دســت‬ ‫دادن برخــی فرصت هاســت‪ .‬شــما بایــد ایــن مســئله را‬ ‫بپذیریــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در بلندمــدت احتمــال دارد کــه‬ ‫فرصت هــای بســیار بیشــتری برای تــان فراهــم شــود‪،‬‬ ‫فرصت هایــی کــه بــرای کســی کــه بی ثبــات‪ ،‬اشــفته‪،‬‬ ‫مــردد یــا غیرواقعــی اســت فراهــم نباشــد‪ .‬زندگــی‬ ‫واقعــی داشــتن‪ ،‬نســبت بــه پنهــان کــردن شــخصیت‬ ‫حقیقــی‪ ،‬ثمربخش تــر هــم هســت‪.‬‬ ‫چگونه اصیل باشیم‬ ‫شــما یــک شــبه خــود واقعی تــان را پیــدا نمی کنیــد و‬ ‫شــکل نمی دهیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬ایــن فراینــد کشــف بــه‬ ‫صــورت مادام العمــر ادامــه دارد‪ .‬مراحــل زیــر را بــرای‬ ‫شــروع طــی کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬مطابق با ارزش هایتان زندگی کنید‬ ‫بــا اصالــت زندگــی کــردن یعنــی اینکــه مطابــق بــا‬ ‫ارزش هــا و باورهایــی زندگــی کنیــد کــه بیشــتر از همــه‬ ‫بــرای شــما عزیــز بــوده و منشــا اهــداف شــخصی تان‬ ‫هســتند‪ .‬قــدم اول شــما شناســایی ارزش هــای اصلــی‬ ‫و ســپس تعهــد بــه زندگــی و کار مطابــق بــا انهاســت‪.‬‬ ‫ســپس بایــد اهــداف شــخصی و اهــداف حرفــه ای را‬ ‫مشــخص کنیــد کــه بــا ایــن ارزش هــا مطابقــت دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شکاف را شناسایی کنید‬ ‫ایــا شــکافی بیــن کســی کــه اکنــون هســتید و کســی‬ ‫کــه فکــر می کنیــد می توانیــد باشــید وجــود دارد؟ بــرای‬ ‫مثــال ایــا در محــل کار نقابــی بــه صــورت دارید؟ شــاید‬ ‫زمانــی کــه بــا اعضــای گروه تــان هســتید خش ـن تر از‬ ‫حــد معمــول باشــید؛ چــرا کــه فکــر می کنیــد ایــن گونــه‬ ‫اســت کــه مدیــران کارهــا را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اخالق مدارانه زندگی کنید‬ ‫توســعه و حفــظ اخالق مــداری شــجاعت می خواهــد‪.‬‬ ‫بــا تحلیــل انتخاب هــای روزمره تــان شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬اغلــب بــر اســاس شــهودتان می دانیــد کــه‬ ‫انتخاب هــای درســت و غلــط کدامنــد‪ .‬هدف تــان‬ ‫یــاد گرفتــن چگونگــی گــوش دادن بــه ان «صــدای‬ ‫کــم درون تــان» اســت‪ .‬حــس ناراحتــی کــه بــه شــما‬ ‫می گویــد جایــی از کار اشــتباه اســت‪ .‬هــر انتخابــی را‬ ‫کــه می کنیــد بررســی کــرده و از خــود بپرســید کــدام‬ ‫انتخــاب باعــث می شــود حــس خوبــی نســبت بــه‬ ‫خودتــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صادقانه ارتباط برقرار کنید‬ ‫ارتبــاط صادقانــه یعنــی گفتــن انچــه کــه بــاور داریــد‪،‬‬ ‫ضمــن انکــه بــه نیازهــا و احساســات دیگــران احتــرام‬ ‫می گذاریــد‪ .‬ایــن کار مســتلزم هــوش هیجانــی و‬ ‫مهارت هــای خــوب ارتباطــی اســت‪.‬‬ ‫‪ ٪40‬از مبالغ وام خود را به ســمت امالک‬ ‫و مســتغالت ســوق داده اســت‪ .‬پــول نقــد‬ ‫هنوز برای فروشندگان جایگاه ویژه ای دارد‬ ‫در حالــی کــه از بیــت کویــن و رمــزارز دیگــر‬ ‫بــرای خریــد امــاک و مســتغالت اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت کــه اغلــب‬ ‫اوقــات‪ ،‬فروشــندگان هنــگام معاملــه پــول‬ ‫نقــد را بــه رمــزارز ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫جذابیت خرید امالک و مستغالت به وسیله بیت کوین‬ ‫بــا ادامــه رشــد بــازار رمزارزهــا‪ ،‬امســال‬ ‫ســرمایه گــذاران رمــزارز در امــاک و‬ ‫مســتغالت شــرط بنــدی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گزارش بــازار کســب وکار‪ ،‬گــروه ســرمایه‬ ‫گــذاری دیجیتــال نیویــورک (‪ )NYDIG‬اخیــرا ً‬ ‫یــک نظرســنجی انجــام داده اســت کــه‬ ‫نشــان مــی دهــد ‪ 46‬میلیــون امریکایــی‬ ‫صاحــب بیــت کویــن هســتند‪ ،‬معــادل‬ ‫‪ ٪22‬از کل بزرگســاالن ایــن کشــور‪ .‬در‬ ‫عیــن خــوش بینــی‪ ،‬برخــی از ســرمایه‬ ‫گــذاران رمــزارز در مــورد امنیــت‪ ،‬نگهــداری و‬ ‫نوســان دارایی هــای دیجیتــال ابــراز نگرانــی‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪( ،‬مدیریــت دارایــی دیجیتــال‬ ‫نیکل) ‪،Nickel Digital Asset Management‬‬ ‫یــک مدیــر ســرمایه گــذاری تنظیــم شــده در‬ ‫اروپــا و اختصــاص داده شــده بــه بــازار رمــزارز‪،‬‬ ‫از ســرمایه گــذاران نهــادی و مدیــران دارایــی از‬ ‫ایــاالت متحــده و اروپــا کــه مجموعــا ً‪ 275‬میلیارد‬ ‫دالر دارایــی تحــت مدیریــت دارنــد‪ ،‬نظرســنجی‬ ‫کــرد‪ .‬یافتــه هــا نشــان مــی دهــد کــه ‪ ٪76‬ایــن‬ ‫افــراد نگــران امنیــت دارایــی هــای دیجیتالــی خود‬ ‫هســتند‪ .‬همیــن درصــد در مــورد انــدازه بــازار و‬ ‫نقدینگــی ایــن حــرف را زدنــد و بــه دنبــال ان ‪٪71‬‬ ‫قانونگــذاری بــازار رمزارزهــا را مســئله مــی داننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن موضــوع‪ ،‬بســیاری از‬ ‫دارنــدگان بیــت کویــن (‪ )BTC‬و ســایر‬ ‫رمزارزهــا بــرای دارایی هــای کــم خطرتــر‬ ‫فعالیــت هایــی ماننــد امــاک و مســتغالت‬ ‫اغــاز کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــن شــائول‪ ،‬شــریک مدیــر گــروه امــاک مگنــوم‬ ‫بــه ‪ Cointelegraph‬گفــت کــه این شــرکت اخیرا ً‬ ‫درخواســت هــای بیشــتری بــرای فــروش امــاک‬ ‫و مســتغالت بــه دارنــدگان رمــزارز دریافــت کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه شــائول‪ ،‬مگنــوم از حــدود ســه‬ ‫ســال پیــش شــروع بــه اســتفاده از رمزارزهــا در‬ ‫معامــات امــاک و مســتغالت کــرده اســت‪:‬‬ ‫“مــا قبــا ًایــن مســئله را حــل نکــرده بودیــم زیــرا‬ ‫بیشــتر توســعه دهنــدگان امــاک و مســتغالت‬ ‫از پرداخــت هــای رمــزارزی درکــی ندارنــد‪ .‬امــا مــا‬ ‫درک کردیــم کــه معنــی ان چیســت و چگونــه‬ ‫می توانیــم فــروش رمزازهــا را ســاختارمند کنیــم‪.‬‬ ‫بــا کمــک تیــم حقوقــی خــود‪ ،‬ما نحــوه انجام‬ ‫معامــات رمــزارز را بــا رضایــت نهادهــای‬ ‫نظارتــی کشــف کردیــم‪ .‬مــا ابتــدا چنــد واحــد‬ ‫مســکونی فروختیــم و ســپس حــدود ســه‬ ‫ســال پیــش یــک واحــد مالکیــت خــرده‬ ‫فروشــی در نیویــورک بــا رمــزارز فروختیــم‪”.‬‬ ‫اریــک هــدوات‪ ،‬مدیــر عامــل ‪Jet Real‬‬ ‫‪ Estate‬و مشــاور ویــژه مگنــوم‪ ،‬در ادامــه‬ ‫بــه ‪ Cointelegraph‬گفــت کــه بــا توجــه‬ ‫بــه رشــد ســریع بــازار رمــزارز امــروز‪،‬‬ ‫پرداخــت بیــت کویــن بــرای امــاک و‬ ‫مســتغالت از هــر زمــان دیگــری مهمتــر‬ ‫اســت زیــرا فرصتــی بــه ســرمایه گــذاران‬ ‫رمــزارز می دهــد تــا بــا گــردش پــول رشــد‬ ‫کننــد‪“ :‬بــازار رمــزارز شــبکه گســترده ای‬ ‫از ثــروت جدیــد را ایجــاد کــرده اســت کــه‬ ‫مــی خواهــد دارایــی هــای ســنتی را بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری ماننــد امــاک و مســتغالت‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬همچنیــن امــاک تجــاری زیــادی‬ ‫بــرای خریــد بــا بیــت کویــن وجــود نــدارد‪“ .‬‬ ‫بــه طــور خــاص‪ ،‬شــائول خاطــر نشــان کــرد‬ ‫کــه درامــد حاصــل از ســاختمان مشــاغل‬ ‫خــرده فروشــی کــه مگنــوم در طــی ســال‬ ‫‪ 2019‬بــه قیمــت ‪ 15.3‬میلیــون دالر در بیــت‬ ‫کویــن فروختــه اســت‪ ،‬معتبــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن امــر بــه ویــژه بــه دلیــل نــرخ بهــره در‬ ‫ایــاالت متحــده اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫بیــان ایــن دیــدگاه ‪ ،‬یــک نظرســنجی اخیــر‬ ‫کــه توســط فایننشــال تایمــز و دانشــکده‬ ‫تجــارت بــوت دانشــگاه شــیکاگو انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬نشــان داد کــه افزایــش تــورم ممکــن‬ ‫اســت باعــث شــود کــه فــدرال رزرو نــرخ‬ ‫بهــره ایــاالت متحــده را تــا پایــان ســال‬ ‫‪)1402( 2023‬حداقــل دو بــار افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫‪ ،Piper Moretti‬مدیــر عامــل و بنیانگــذار‬ ‫گروه ‪ ،Crypto Realty‬به ‪Cointelegraph‬‬ ‫گفــت کــه رمــزارز در معامــات امــاک و‬ ‫مســتغالت در واقــع رایــج تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مورتی به اشتراک گذاشت که شرکت وی در‬ ‫حــال حاضــر لیسـت های امــاک و مســتغالت‬ ‫موجــود بــرای بیــت کویــن در تولــوم‪ ،‬اروگوئــه‪،‬‬ ‫پورتوریکــو و کاســتاریکا را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫مورتــی خاطرنشــان کــرد کــه بســیاری از‬ ‫خریــداران امــاک و مســتغالت بــا رمــزارز‪،‬‬ ‫وام هایــی را در ایــن خصــوص مــی گیرنــد “بــه‬ ‫دلیــل مســائل مربــوط بــه افزایــش ســرمایه و‬ ‫اعتقــاد بــه اینکــه قیمــت بیــت کویــن تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری بــه ‪ 100000‬دالر خواهــد رســید‪،‬‬ ‫مــردم در مقابــل رمــزارز خــود وام مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬ان هــا مــی تواننــد رمــزارز‬ ‫خــود را حفــظ کــرده و درامدزایــی کننــد‪“ .‬‬ ‫جــوزف کلــی‪ ،‬مدیرعامــل ‪Unchained‬‬ ‫‪ – Capital‬یــک شــرکت خدمــات مالــی‬ ‫بیــت کویــن – ایــن موضــوع را تاییــد کــرد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد کــه ایــن شــرکت حــدود ‪٪30‬‬ ‫– ‪ ٪40‬از مبالــغ وام خــود را بــه ســمت امــاک‬ ‫و مســتغالت ســوق داده اســت‪ .‬پــول نقــد‬ ‫هنــوز بــرای فروشــندگان جایــگاه ویــژه ای دارد‬ ‫در حالــی کــه از بیــت کویــن و رمــزارز دیگــر‬ ‫بــرای خریــد امــاک و مســتغالت اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت کــه اغلــب‬ ‫اوقــات‪ ،‬فروشــندگان هنــگام معاملــه‬ ‫پــول نقــد را بــه رمــزارز ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ Moretti‬توضیــح داد‪“ ،‬اگــر فروشــنده ای‬ ‫دریافــت‬ ‫متعــددی‬ ‫پیشــنهادات‬ ‫کنــد‪ ٪99 ،‬از اوقــات قصــد دارنــد‬ ‫پیشــنهادات نقــدی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع‪ ،‬ســانی‬ ‫ســینگ‪ ،‬مدیــر ارشــد بازرگانــی ‪BitPay‬‬ ‫– پردازنــده پرداخــت بیــت کویــن – بــه‬ ‫‪ Cointelegraph‬گفــت کــه ‪ BitPay‬در‬ ‫پنــج ســال گذشــته ‪ 100‬میلیــون دالر‬ ‫در معامــات امــاک و مســتغالت تســهیل‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســینگ اشــاره کــرد کــه معامــات رمــزارزی‬ ‫بــه راحتــی بــه دالر امریــکا تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ”:‬اولیــن چیــزی کــه بایــد اتفــاق‬ ‫بیفتــد ایــن اســت کــه شــرکت صاحــب‬ ‫عنــوان یــا ســپرده گــذار بــا ایــن رونــد همــراه‬ ‫باشــد‪ .‬فروشــندگان همچنیــن مــی توانند از‬ ‫شــرکتی کــه ‪ BitPay‬قبــا ًبــا ان هــا کار کرده‬ ‫اســت اســتفاده کننــد‪ .‬ســپس خریــداران‬ ‫مــی تواننــد بــا بیــت کویــن پرداخــت کننــد و‬ ‫مــا ان را بــا پــول نقــد عــوض مــی کنیــم‪.‬‬ ‫اکنــون شــرکت ســپرده بالفاصلــه بیــت کویــن‬ ‫را بــا نــرخ ســود نقــدی پرداخــت مــی کنــد‪ .‬کل‬ ‫مراحــل یــک روز طــول مــی کشــد و بــرای شــروع‬ ‫معامله ‪ ٪1‬هزینه در نظر گرفته شــده اســت‪“ .‬‬ ‫اگرچــه مطمئنــا ًقابــل توجــه اســت کــه دارندگان‬ ‫رمــزارز فرصــت هــای بیشــتری بــرای خریــد‬ ‫امــاک و مســتغالت بــا دارایــی هــای دیجیتــال‬ ‫دیــده انــد‪ ،‬امــا برخــی از کارشناســان صنعــت‬ ‫معتقدنــد کــه رونــد اخیــر بیــش از حــد مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ناتالیــا کارایانــوا‪ ،‬مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت ‪ – Propy‬یــک پلتفــرم‬ ‫معامــات امــاک و مســتغالت کــه از‬ ‫فنــاوری بالکچیــن پشــتیبانی می کنــد –‬ ‫بــه ‪ Cointelegraph‬گفــت کــه بســیاری‬ ‫از داســتان های امــروز رســانه ها بــه‬ ‫پرداخت هــای رمــزارز بــرای امــاک و‬ ‫مســتغالت تمرکــز دارنــد‪ ،‬گویــی ایــن یــک‬ ‫پیشــرفت جدیــد اســت‪ .‬امــا از نظــر کارایانوا‪،‬‬ ‫پذیــرش هــای رمــزارزی بــه ســال ‪2014‬‬ ‫(‪)1393‬برمــی گــردد‪ ،‬زمانــی کــه ‪ BitPay‬بــه‬ ‫تســهیل فــروش یــک ملــک ‪Lake Tahoe‬‬ ‫کمــک کــرد کــه در بیــت کویــن بــه قیمــت‬ ‫‪ 1.6‬میلیــون دالر فروختــه شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،2014‬یــک کارافریــن فنــاوری خانــه خــود‬ ‫را بــرای فــروش در ‪ ،Tiburon‬کالیفرنیــا بــه‬ ‫قیمــت ‪ 3.6‬میلیــون دالر ذکــر کــرد که قابل‬ ‫پرداخــت در بیــت کویــن بــود‪.‬‬ ‫کارایانــوا همچنیــن اشــاره کــرد کــه‬ ‫بســیاری از شــرکت هــای ســپرده هنــوز هــم‬ ‫نمی خواهنــد درگیــر معامــات رمــزارزی‬ ‫شــوند‪ ،‬بــه همیــن دلیــل چارچــوب قــرارداد‬ ‫هوشــمند گزینــه جذابتــری اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،Moretti ،‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اســتفاده از بالکچیــن بــرای انجــام معامــات‬ ‫امــاک و مســتغالت دشــوار اســت‪ ،‬اختــاف‬ ‫نظــر دارد‪“ :‬مــن مــی دانــم کــه ایــن کار قابــل‬ ‫انجــام اســت امــا دردســر دارد و همچنیــن‬ ‫قوانیــن خوبــی در مــورد بودجــه وجــود دارد‬ ‫کــه مــا در کالیفرنیــا از انهــا پیــروی می کنیــم‬ ‫و ممکــن اســت دشــوار باشــد کــه نظارتــی را بــا‬ ‫چنیــن راه حــل در اختیــار داشــته باشــیم‪“ .‬‬ ‫گرچــه خیلــی زود اســت کــه بفهمیــم ایــا‬ ‫فنــاوری بالکچیــن عنصــر کارا در معامــات‬ ‫امــاک و مســتغالت خواهــد بــود‪ ،‬امــا‬ ‫واضــح اســت کــه دارنــدگان بیــت کویــن‬ ‫بــرای خریــد امــاک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫این مطلب صرفا ًترجمه از منبع ذکر شده بوده‬ ‫و مســئولیت ان با بازار کســب و کار نمی باشــد‪.‬‬ ‫منبع‪cointelegraph:‬‬ ‫کاربردهای نوشابه در زندگی روزمره‬ ‫شــاید شــما نیــز نوشــابه را به دلیــل مضــرات فراوانــش از ســبد‬ ‫خریدتــان حــذف کــرده باشــید؛ ولــی کاربــرد نوشــابه فقــط نوشــیدن‬ ‫همــراه غــذا نیســت! نوشــابه اســتفاده های فراوانــی دارد‪ ،‬از رفــع بــوی بــد لبــاس تــا‬ ‫شست وشــوی ظــروف و پاک کــردن زنگ زدگــی فلــزات‪.‬‬ ‫ظاهری قدیمی دادن به عکس ها‬ ‫اگــر بــه هنــر و کارهــای دســتی عالقــه داریــد‪ ،‬حتمــا ایــن کاربــرد نوشــابه را دوســت‬ ‫خواهیــد داشــت‪ .‬مقــداری نوشــابه داخــل بطــری اســپری بریزیــد و روی برگــه یــا عکــس‬ ‫موردنظــر اســپری کنیــد تــا قدیمــی و کهنــه بــه نظــر برســد‪ .‬بایــد مقــدار کمــی نوشــابه را‬ ‫اســپری کنیــد تــا کاغــذ خــراب نشــود‪ .‬می توانیــد اســفنجی را در نوشــابه خیــس کنیــد و‬ ‫به ارامــی بــا ان بــه اطــراف کاغــذ ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫کاربرد نوشابه در شست وشوی لباس ها‬ ‫شســتن لباس هایــی کــه لکــه چربــی یــا خــون دارنــد کار مشــکلی اســت و ممکــن‬ ‫اســت بــه چنــد بــار شست وشــو نیــاز داشــته باشــند‪ .‬می تــوان به جــای لکه برهــای‬ ‫گران قیمــت‪ ،‬از نوشــابه اســتفاده کــرد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪ ،‬مقــداری نوشــابه را در‬ ‫کنــار مــواد شــوینده ماشــین لباس شــویی بریزیــد‪ .‬لکه هــا از بیــن می رونــد و بــوی بــد‬ ‫لباس هــا نیــز برطــرف می شــود‪ .‬همــه اینهــا به علــت اســیدکربنیک و اسیدفســفریک‬ ‫موجــود در نوشــیدنی های گازدار اســت‪.‬‬ ‫درخشان کردن سکه ها‬ ‫اگــر بــه جمــع اوری ســکه عالقــه داریــد‪ ،‬عاشــق ایــن کاربــرد نوشــابه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای درخشــان کردن ســکه ها می توانیــد انهــا را داخــل لیوانــی پــر از نوشــابه بریزیــد‬ ‫و بگذاریــد کمــی در لیــوان بماننــد‪ .‬وقتــی ســکه ها را بیــرون بیاوریــد‪ ،‬می بینیــد کــه‬ ‫دوبــاره درخشــان و نــو شــده اند‪ .‬نوشــابه چــرک و الودگی هــای رســوب کرده روی ســکه‬ ‫را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫تسکین نیش عروس دریایی‬ ‫عــروس دریایــی لوله هــای کوچــک پوشــیده از خــاری را رهــا می کنــد کــه بــه پوســت‬ ‫قــاب می شــوند و مــواد شــیمیایی گوناگونــی را بــه داخــل بــدن تخلیــه می کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫بی اثرکــردن ایــن مــواد شــیمیایی بایــد دس ـت کم ‪ ۳۰‬ثانیــه جــای نیــش را در ســرکه یــا‬ ‫نوشــابه غوط ـه ور کنیــد یــا نوشــابه را به طــور مــداوم روی جــای نیــش بریزیــد‪ .‬حالــت‬ ‫اســیدی نوشــابه ســموم را خنثــی می کنــد‪.‬‬ ‫پاک کردن ظروف مسی سیاه شده‬ ‫نوشــابه در برطرف کــردن ســیاهی و کــدری ظــروف مســی قدیمــی مؤثــر اســت‪ .‬اســید‬ ‫موجــود در نوشــابه بــه حل شــدن لکه هــای روی فلــز کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬محوکردن رنگ مو‬ ‫اگــر پــس از رنگ کــردن مــو موهایتــان تیــره شــده اســت و می خواهیــد انهــا را روشــن‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد از نوشــابه معمولــی یــا رژیمــی اســتفاده کنیــد‪ .‬اب کشــی موهــا بــا‬ ‫نوشــابه به ســرعت رنــگ مــو را کم رنــگ می کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫جانشــین رئیــس پلیــس راهوراظهــار داشــت ‪:‬تــا روز گذشــته بالــغ بــر ‪۴۷۰‬هــزار مــورد توســط دوربین هــای ثبــت تخلــف و‬ ‫همچنیــن همــکاران مســتقر در محورهــا‪ ،‬تخلفــات ثبــت و اعمــال قانــون صــورت گرفتــه اســت‪.‬ممنوعیت تــردد از شــهرهای‬ ‫قرمــز و نارنجــی همچنیــن بالعکــس‪ ،‬بعــد از تعطیــات ‪ ۶‬روزه نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جریمه‬ ‫‪۴۷۰‬هزار خودرو‬ ‫در طرح جدید‬ ‫محدودیت تردد‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪1400‬‬ ‫امــا بــرای انجــام هــر تکلیفــی‪ ،‬تخصیــص منابــع‬ ‫مالــی الزم از ابتدایی تریــن اصــول اســت‪ .‬حــال‪،‬‬ ‫ســوال اینجاســت کــه ایــا منابــع مالــی اتاق هــای‬ ‫اصنــاف مکفــی اســت؟ بــا بررســی منابــع مالــی‬ ‫اتحادیه هــای صنفــی مشــخص می شــود کــه‬ ‫مهمتریــن منابــع مالــی انهــا‪ ،‬وجــوه دریافتــی‬ ‫از اعضــای صنــف تحــت عنــوان حــق عضویــت‬ ‫اســت‪ .‬جدی تریــن منبــع درامــدی اتاق هــای‬ ‫اصنــاف نیــز ‪ 20‬درصــد از منابــع درامــدی‬ ‫اتحادیه هــای صنفــی اســت کــه هــر دو منبــع‬ ‫درامــدی مذکــور‪ ،‬عمدتــا ً صــرف هزینه هــای‬ ‫جــاری و پرســنلی می گــردد‪.‬‬ ‫حس تعلق‬ ‫در سازمان چیست‬ ‫صنوف به حال خود رها شده اند‬ ‫اصنــاف و بــازار از زمــان انقــاب‬ ‫شــکوهمند اســامی بــه رهبــری حضــرت‬ ‫امــام خمینــی(ره)‪ ،‬همــواره خــود را بــه‬ ‫عنــوان بــازوان امــن و مشــاور راســتین‬ ‫انقــاب معرفــی کرده انــد‪ .‬هــر کجــا در‬ ‫ایــن مــرز و بــوم بحرانــی شــکل گرفــت‪،‬‬ ‫علی رغــم فشــارهای اقتصــادی وارده بــه‬ ‫بــازار‪ ،‬اصنــاف پیشــگام بودنــد‪.‬‬ ‫هــر کجــا الزم بــود‪ ،‬اصنــاف بــا جــان و‬ ‫مــال خــود در دفــاع از کشــور و کمــک بــه‬ ‫هــم وطنــان خــود پیش قــدم شــدند و بــه‬ ‫تامیــن نیازهــای انــان پرداختنــد‪ .‬امــا ایــا‬ ‫دولــت بــه نیازهــای اصنــاف و تشــکل های‬ ‫صنفــی توجــه کــرد؟‬ ‫بــه گزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فرهــاد‬ ‫تقوامنــش نوشــت‪ :‬در میــان اتاق هــای‬ ‫ســه گانه بخــش خصوصــی کشــور‪،‬‬ ‫اتاق هــای اصنــاف و اتحادیه هــای صنفــی‪،‬‬ ‫بیشــترین تکالیــف حاکمیتــی را بــر عهــده‬ ‫داشــته اند‪ .‬تکالیفــی کــه اصالتــا ً دولــت‬ ‫بایــد بــه انجــام انهــا مبــادرت می ورزیــد؛ از‬ ‫جملــه صــدور پروانــه کســب و ســاماندهی‬ ‫فعالیــت واحدهــای فاقــد پروانــه‪،‬‬ ‫نظــارت بــر عملکــرد واحدهــای صنفــی و‬ ‫انطبــاق فعالیت هــای انــان بــا قوانیــن و‬ ‫مقــررات‪ ،‬از بررســی رعایــت ســاعات کار‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪346‬‬ ‫واحدهــای صنفــی تــا برگــزاری فــروش‬ ‫فوق‪-‬العــاده و حــراج‪ ،‬رعایــت ضوابــط‬ ‫نرخ گــذاری‪ ،‬رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫مصرف کننــدگان و مــواردی از ایــن قبیــل‪.‬‬ ‫ضمنــا ً در کنــار ایــن تکالیــف‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یــک تشــکل صنفــی‪ ،‬وظیفــه حمایــت از‬ ‫منافــع صنــوف تحــت پوشــش و اصنــاف‬ ‫شهرســتان نیــز بــر عهــده اتحادیه هــای‬ ‫صنفــی و اتاق هــای اصنــاف بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــرای انجــام هــر تکلیفــی‪ ،‬تخصیــص‬ ‫منابــع مالــی الزم از ابتدایی تریــن اصــول‬ ‫اســت‪ .‬حــال‪ ،‬ســوال اینجاســت کــه ایــا منابــع‬ ‫مالــی اتاق هــای اصنــاف مکفــی اســت؟ بــا‬ ‫بررســی منابــع مالــی اتحادیه هــای صنفــی‬ ‫مشــخص می شــود کــه مهمتریــن منابــع مالــی‬ ‫انهــا‪ ،‬وجــوه دریافتــی از اعضــای صنــف تحــت‬ ‫عنــوان حــق عضویــت اســت‪ .‬جدی تریــن منبــع‬ ‫درامــدی اتاق هــای اصنــاف نیــز ‪ 20‬درصــد از‬ ‫منابــع درامــدی اتحادیه هــای صنفــی اســت کــه‬ ‫هــر دو منبــع درامــدی مذکــور‪ ،‬عمدتــا ً صــرف‬ ‫هزینه هــای جــاری و پرســنلی می گــردد‪.‬‬ ‫بــا بررســی بیشــتر مشــخص می شــود‬ ‫کــه ایــن نــوع تخصیــص منابــع مالــی‪،‬‬ ‫اتحادیه هــای صنفــی و اتاق هــای اصنــاف را‬ ‫در مواقــع بحرانــی اســیب پذیر می ســازد‪.‬‬ ‫بیشــترین زمانــی کــه نیــاز بــه مشــارکت و‬ ‫کاهش رطوبت و سرکشی شعله ها در جنگل‬ ‫ع حریــق در جنگل های هیرکانــی را افزایش‬ ‫اســتمرار خشکســالی و کاهــش رطوبــت‪ ،‬بســتر وقــو ‬ ‫داده کــه بهــره منــدی از فنــاوری و اســتفاده از تــوان بومیــان مــی توانــد خســارت های احتمالــی‬ ‫اتــش ســوزی ها را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫حــدود دو ســال از تصویــب جنگل هــای هیرکانــی ایــران بــه عنــوان میراث طبیعی جهــان می گذرد‬ ‫و حــدود دو میلیــون هکتــار از جنگل هــای هیرکانــی در اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت‬ ‫‪ IUCN‬بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫یــک پنجــم از جنگل هــای ثبــت شــده هیرکانــی در محــدوده گلســتان واقــع شــده کــه ضــرورت‬ ‫دارد ایــن عرصه هــا در برابــر تهدیــدات از جملــه اتش ســوزی صیانــت شــود‪.‬‬ ‫جنگل هــای گلســتان بــا حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار وســعت مشــتمل بــر جنگل هــای ســوزنی‬ ‫بــرگ و پهــن بــرگ از غربی تریــن نقطــه اســتان در نوکنــده تــا شــرق اســتان در گلیــداغ‬ ‫پراکنــده اســت‪.‬‬ ‫حضــور فعــال اصنــاف در فراینــد تنظیــم‬ ‫بــازار احســاس می شــود‪ ،‬در مواقــع بــروز‬ ‫بحران هــای اقتصــادی در بــازار اســت‪.‬‬ ‫دقیقــا ً در همیــن زمــان منابــع درامــدی‬ ‫اتحادیه هــای صنفــی و متعاقــب ان‬ ‫اتاق هــای اصنــاف بــا افــت محســوس‬ ‫همــراه می شــود و ایــن یعنــی تهدیــد‪.‬‬ ‫یعنــی در مواقــع بحــران اصنــاف را بــا‬ ‫دســت خالــی در جنــگ اقتصــادی و بحــران‬ ‫رهــا کرده ایــم‪ .‬امــا چــاره کار کجاســت؟ در‬ ‫ســال ‪ 1372‬قانونــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه تصویــب رســید کــه بــر اســاس‬ ‫ان ســه در هــزار درامــد مشــمول مالیــات‬ ‫دارنــدگان کارت هــای بازرگانــی‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫درامــد اتاق هــای بازرگانــی لحــاظ شــد کــه‬ ‫طــی فراینــدی در اختیــار ایــن رکــن مهــم‬ ‫قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫بــه درســتی در ســال ‪ ،1377‬قانــون نحــوه‬ ‫تامیــن هزینه هــای اتاق هــای بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫اصــاح شــد و اتاق هــای تعــاون نیــز بــه‬ ‫اتاق هــای بازرگانــی ملحــق شــدند‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــن دو اتفــاق بســیار بــه تقویــت‬ ‫منابــع مالــی دو اتــاق موصــوف کمــک‬ ‫کــرد و نقــش بســیار مثبتــی را ایفــا کــرد‪،‬‬ ‫امــا کمــاکان یــک ســوال باقــی مانــد‪...‬و‬ ‫ان هــم اینکــه چــرا اتاق هــای اصنــاف از‬ ‫چنیــن منابــع قــوی و مســتمری برخــوردار‬ ‫نشــدند؟ قانون گــذار می توانســت بــا‬ ‫درنظــر گرفتــن ســازوکار مشــابهی‪ ،‬بخشــی‬ ‫از درامــد مشــمول مالیــات دارنــدگان‬ ‫پروانــه کســب را نیــز بــه اتاق هــای اصنــاف‬ ‫اختصــاص دهــد‪ .‬بــا ایــن کار اصنــاف در‬ ‫شــرایط بحرانــی از منابــع مالی شایســته ای‬ ‫برخــوردار می شــدند و ایــن بــه فراینــد‬ ‫تنظیــم بــازار بســیار کمــک می کــرد‪.‬‬ ‫انچــه دولــت می توانــد بــرای اصنــاف‬ ‫انجــام دهــد و کمتریــن حــق اصنــاف و‬ ‫تشــکل های صنفــی بــر گــردن دولــت‬ ‫اســت‪ ،‬اهتمــام جــدی بــه منابــع مالــی‬ ‫مســتمر و شایســته ضمــن رایزنــی و‬ ‫همفکــری بــا مجلــس محتــرم شــورای‬ ‫اســامی اســت‪ .‬امــری کــه بــه تقویــت‬ ‫ســرمایه های اجتماعــی در بــازار و‬ ‫همکاری هــای هرچــه بیشــتر دولــت و‬ ‫بخــش خصوصــی در فراینــد تنظیــم بــازار‬ ‫منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬مطلــب منــدرج صرفــا دیــدگاه‬ ‫نویســنده اســت و روزنامــه بــازار کســب‬ ‫و کار در قبــال ان هیــچ موضعــی نــدارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬افتاب یزد‬ ‫در ســالیان اخیــر بارهــا و بارهــا شــاهد بــروز حریــق در عرصه هــای جنگلــی گلســتان بودیــم و‬ ‫هــر بــار چنــد ده هکتــار از بکرتریــن گونه هــای درختــان پهــن بــرگ طعمــه حریــق شــد‪ .‬گونه هــای‬ ‫ارزشــمندی کــه بــرای احیــای ان هــا ســال ها زمــان و حفاظــت نیــاز اســت کــه از ان جملــه می تــوان‬ ‫بــه ســرخدار اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه پارامترهــای موثــر در بــروز اتــش ســوزی در عرصه هــای جنگلــی مقولــه خشکســالی‬ ‫و کاهــش رطوبــت هــوا بــوده کــه در دو ســال اخیــر بــا بــروز تغییــرات اقلیمــی و کــم بارشــی‪،‬‬ ‫افزایــش دمــا و کاهــش رطوبــت احتمــال بــروز را افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫افزایــش تعــداد حریق هــا و مســاحت عرصه هــای دچــار اتش ســوزی بیانگــر ان اســت کــه‬ ‫مســئوالن بایــد راهکارهــای عملــی و متناســب بــا شــرایط جــوی فعلــی خشکســالی ترســیم و‬ ‫پیــاده کننــد‪.‬‬ ‫ضرورت بکارگیری تجهیزات نوین‬ ‫یــک کارشــناس جنگلــداری در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار مهــر گفــت‪ :‬براســاس داده هــای‬ ‫هواشناســی‪ ،‬گلســتان در حــال گــذر از یکــی از کــم بارش تریــن ســال ها در ‪ ۴۰‬ســال اخیــر بــوده بــه‬ ‫نحــوی کــه تاکنــون میــزان بارش هــا ‪ ۴۰‬درصــد از متوســط درازمــدت کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫نحوه عوض کردن گلدان و خاک گلدان‬ ‫بیشــتر انــواع گل و گیــاه اپارتمانــی و خانگــی تــا ســال های ســال در همــان گلدانــی‬ ‫کــه هســتند‪ ،‬بــدون نیــاز بــه عــوض کــردن گلــدان یــا خــاک ان‪ ،‬دوام می اورنــد؛ امــا‬ ‫باالخــره ریش ـه ها به قــدری رشــد می کننــد و فضــا اشــغال می کننــد کــه به مــرور شــاهد‬ ‫«درهم پیچیدگــی ریشــه» خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫گلدان و خاک گلدان را چطور عوض کنیم؟‬ ‫مرحله اول‪ :‬اماده سازی محل کار‬ ‫پیــش از هــر چیــز بایــد محــل تعویــض گلــدان و خــاک را انتخــاب کنیــد‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫می شــود ایــن کار را در حیــاط و فضــای بیــرون از اتاق هــای خانــه انجــام دهیــد‪ ،‬چــون‬ ‫ریخت وپــاش زیــادی خواهــد داشــت‪ .‬اگــر چنیــن امکانــی نداریــد‪ ،‬کــف یکــی از اتاق هــا‬ ‫را بــا روزنامــه بپوشــانید و کارتــان را انجــا انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ :‬بیرون اوردن گیاه از گلدان‬ ‫بیــرون اوردن گیــاه از گلــدان‪ ،‬اگــر ریش ـه های ان در تمامــی فضاهــای خالــی موجــود در‬ ‫خــاک پخــش شــده باشــد‪ ،‬بــدون کلنجاررفتــن ممکــن نخواهــد بــود و می توانــد کار دشــواری‬ ‫باشــد‪ .‬وقتــی گلــدان قدیمــی پــر از ریشــه شــود شــکل عــادی اش کمــی تغییــر خواهــد‬ ‫کــرد؛ به عــاوه ممکــن اســت ریش ـه ها‪ ،‬مثــل انچــه در تصویــر زیــر مشــاهده می کنیــد‪ ،‬از‬ ‫قســمت انتهایــی گلــدان بیــرون بزننــد و بیــرون اوردن گیــاه را به مراتــب ســخت تر کننــد‪.‬‬ ‫بیــرون زدن تنهــا یــک یــا دو ریشــه هــم گیــاه را محکــم در گلــدان نگــه م ـی دارد‪.‬‬ ‫بیرون زدن ریشه از انتهای گلدان‬ ‫هرکــدام از اینهــا می توانــد چالشــی در راه بیــرون اوردن گیــاه از گلــدان فعلــی باشــد‪.‬‬ ‫منتهــا نبایــد عجلــه کــرد‪ .‬صبــر و حوصلــه مهم تریــن چیزهایــی هســتند کــه در ایــن‬ ‫شــرایط الزم اســت‪ .‬اگــر بخواهیــد گیــاه را از ســاقه بگیریــد و بیــرون بکشــید‪ ،‬نتیجـه ای‬ ‫جــز خراب شــدن ان نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایده اول‪ :‬فشاردادن اطراف گلدان‬ ‫(اگــر گیــاه در گلدانــی از جنــس ســفال یــا دیگــر ترکیبــات ســخت و محکــم اســت و‬ ‫نمی تــوان ان را فشــار داد‪ ،‬ســراغ ایــده بعــدی بروید)‪.‬دورتــادور گلــدان را بــا چرخانــدن‬ ‫ان میــان دســتانتان فشــار دهیــد‪ .‬معمــوال بایــد ایــن کار را چنــد بــار تکــرار کنیــد‪ .‬کم کــم‬ ‫متوجــه خواهیــد شــد کــه گیــاه در حــال ازادشــدن از گلــدان اســت و اگــر همه چیــز خــوب‬ ‫پیــش بــرود‪ ،‬یک تکــه همــراه بــا ریشــه بیــرون خواهــد امــد‪.‬‬ ‫ایده دوم‪ :‬بریدن ریشه های بیرون امده از قسمت انتهایی گلدان‬ ‫بیــرون زدن ریشــه از قســمت انتهایــی گلــدان نقــش قالبــی را بــازی می کنــد کــه باعــث‬ ‫گیرافتــادن گیــاه در گلــدان می شــود‪ .‬بــا بریــدن ریش ـه های بیــرون زده می توانیــد ایــن‬ ‫مشــکل را حــل کنیــد‪.‬‬ ‫ایده سوم‪ :‬فشار از پایین‬ ‫اگــر دو ایــده پیشــین را بــه کار گرفتیــد و نتیج ـه ای حاصــل نشــد‪ ،‬مــدادی را برداریــد و‬ ‫ـل ســوراخ زیــر گلــدان کنیــد‪ .‬بــا مــداد بــه‬ ‫ان را از قســمت انتهایــی کــه صــاف اســت داخـ ِ‬ ‫خــاک و ریش ـه ها فشــار وارد کنیــد و به این شــکل‪ ،‬ســعی کنیــد گیــاه را هــل دهیــد و از‬ ‫گلــدان خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه شــرکت های مختلــف بــه ســازگار شــدن‬ ‫بــا محیــط در شــرایط همه گیــری ویــروس کرونــا ادامــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬چالش هــا و مســائل پیــش روی دیگــری‬ ‫نیــز وجــود دارنــد کــه نیازمنــد رســیدگی اند‪ .‬یکــی از انهــا‬ ‫مســئله احســاس تعلــق اســت‪ .‬امــروزه بســیاری از‬ ‫مدیــران‪ ،‬ســهام داران و رهبــران کس ـب وکارهای مختلــف‬ ‫در جهــان خواســتار رفــع تبعیــض در محیــط کار بیــن‬ ‫کارمنــدان مختلــف‪ ،‬فــارغ از نــژاد یــا جنسیت شــان‪،‬‬ ‫هســتند؛ محیطــی کــه هــر کســی بتوانــد بــه ان احســاس‬ ‫تعلــق کنــد‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد حس تعلق در سازمان‬ ‫حــس تعلــق یکــی از نیازهــای اساســی انســان اســت‪.‬‬ ‫روان شناســان ایــن حــس را هم رتبــه بــا نیــاز بــه عشــق‬ ‫ورزیــدن می داننــد‪ .‬از انجــا کــه نیــاز بــه تعلــق‪ ،‬حســی‬ ‫بنیــادی اســت‪ ،‬صحبــت دربــاره ان می توانــد همــه‬ ‫گروه هــا در محیــط کار را بــرای تغییــر بــا خــود همــراه‬ ‫کنــد‪ .‬وقتــی ســازمان ها روی ایجــاد محیطــی برابــر‬ ‫بــرای همــه تاکیــد می کننــد‪ ،‬در واقــع روی ارزش هــای‬ ‫انســانی مشــترک تمرکــز می کننــد و می کوشــند بــا ایجــاد‬ ‫گفت وگــوی درون ســازمانی بیــن اعضــای مختلــف‪،‬‬ ‫همدلــی و همبســتگی را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد فرهنــگ تعلــق در محیــط کار و بهره منــد شــدن‬ ‫کارفرمــا و کارمنــد از ان‪ ،‬رهبــران ســازمان ابتــدا بایــد تعریفی‬ ‫دقیــق و روشــن از ایــن مفهــوم داشــته باشــند‪ .‬رســیدن بــه‬ ‫چنیــن درکــی نیازمنــد اندازه گیــری کمّــی حــس تعلــق اســت‪.‬‬ ‫پــس بایــد معیارهایــی قابل اندازه گیــری تعریــف شــود و بــر‬ ‫مبنــای ان حــس تعلــق را اندازه گیــری کنیــم‪.‬‬ ‫دو محقــق امریکایــی بــه نام هــای جولیــا کنــدی (‪Julia‬‬ ‫‪ )Taylor Kennedy‬و پوجــا جین لینــک (‪)Pooja Jain-Link‬‬ ‫ایــن کار را انجــام داده انــد‪ .‬انهــا پــس از انجــام تحقیقــات‬ ‫مختلــف بــه تعریفــی روشــن از حــس تعلــق رســیدند‪.‬‬ ‫به نظــر انهــا‪ ،‬مــا زمانــی بــه محیطــی کــه در ان مشــغول‬ ‫بــه کاریــم احســاس تعلــق می کنیــم کــه‪:‬‬ ‫به واسطه نقش و اثرگذاری مان دیده شویم؛‬ ‫با سایر افراد ارتباط برقرار کنیم؛‬ ‫در انجــام وظایــف روزانــه و طــی کــردن مســیر شــغلی‪،‬‬ ‫کمــک دریافــت کنیــم؛‬ ‫از اهداف و ارزش های سازمان احساس غرور کنیم‪.‬‬ ‫فایده ایجاد حس تعلق در سازمان‬ ‫صرف نظــر از ارزش هــای انســانی‪ ،‬ایجــاد ایــن حــس در‬ ‫محیــط کار چــه تاثیــری روی ســازمان دارد؟ دو محققــی‬ ‫کــه نــام انهــا در بخــش قبــل امــد‪ ،‬از هــزاران نفــر از‬ ‫فارغ التحصیــان شــاغل نظرســنجی کردنــد و بــا صدهــا‬ ‫نفــر از انهــا نیــز مصاحبــه انجــام دادنــد‪ .‬ایــن دو دریافتنــد‬ ‫کــه حــس تعلــق می توانــد نقشــی کلیــدی در رشــد و‬ ‫پیشــرفت یــک ســازمان ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫ل ‪ ،‬انهایــی کــه حــس تعلــق باالیــی بــه ســازمان‬ ‫بــرای مثــا ‬ ‫داشــتند‪ ،‬وفــاداری بیشــتری بــه اهــداف و ارزش هــای‬ ‫ســازمان نشــان می دادنــد و حاضــر بودنــد محیــط کاری خــود‬ ‫را به عنــوان جایــی مناســب بــرای کار کــردن‪ ،‬تبلیــغ کننــد‪.‬‬ ‫حــس تعلــق در یــک محیــط نــه تنهــا باعــث رضایــت‬ ‫بیشــتر کارکنــان می گــردد بلکــه منافــع کارفرمــا را نیــز‬ ‫دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 04‬مرداد‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 45‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪346‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کاهش ‪ ۵۶‬درصدحجم‬ ‫اب سد چری فاروج‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان و فــاروج گفــت‪ :‬ذخیــره حجــم‬ ‫اب ســد چــری شهرســتان فــاروج خراســان شــمالی هــم اکنــون‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۶‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫و بــه یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار مترمکعــب رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه اظهــار داشــت‪ :‬حجــم اب ایــن ســد پارســال‬ ‫در ایــن موقــع از ســال ســه میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار مترمکعــب بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مصــارف اب ایــن ســد فقــط بــرای کشــاورزی‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســطح اراضــی شــبکه ابیــاری ســد چــری‬ ‫حــدود هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار اســت کــه همــه ســاله اب کشــتزارهای‬ ‫ان از طریــق ایــن ســد تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش بارندگــی و خشکســالی هــای‬ ‫حــادث شــده از کشــاورزان تقاضــا مــی کنیــم اب را بــا مدیریــت‬ ‫بهتــری مصــرف کنند‪.‬خســروپناه اضافــه کرد‪ :‬حجم اب تخصیصی‬ ‫ســال ابــی جــاری ایــن ســد در بخــش زراعــت ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب‬ ‫بــود کــه ‪ ۶۰۰‬هــزار مترمکعــب ان تحویــل کشــاورزان بــرای ابیــاری‬ ‫کشــت هــای بهــاره و همچنیــن بــاغ هــا داده شــد‪.‬‬ ‫دلنوشته یک پرستار خط‬ ‫مقدم مبارزه با کرونا‬ ‫‪ ....‬کادر درمان خسته‬ ‫است‬ ‫روابــط عمومــی فرمانــداری علــی ابــاد کتــول‪ ،‬ســه‬ ‫شــنبه ‪ 29‬تیرمــاه ‪1400‬خبــری را بــا ایــن عنــوان منتشــر‬ ‫کــرد « مرکــز بســتری اضطــراری بیمــاران کرونایــی‬ ‫در علــی ابــاد کتــول راه انــدازی خواهــد شــد «‬ ‫راه انــدازی مرکــز بســتری اضطــراری در روز عیــد قربــان‬ ‫بــه نظــر خبــر خوبــی می امــد! بابــت تصمیــم گرفتــه شــده‬ ‫سپاســگزاریم‪ .‬امــا ای کاش مســئوالن محترمــی کــه در‬ ‫ایــن جلســه دور هــم نشســتند و چنیــن تصمیــم مهمــی‬ ‫گرفتنــد نســبت بــه رعایــت پروتکل بهداشــتی توســط مردم‬ ‫و اعمــال محدودیــت هــا نیــز تصمیمــات جــدی تــری اتخــاذ‬ ‫می کردنــد‪ .‬بیــش از ‪ 10‬روز اســت کــه وضعیــت علــی ابــاد‬ ‫بــه دلیــل مــوج پنجــم کرونــا قرمــز اســت و تقریبــا ًتمــام‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی پــر اســت‪ .‬امــا متاســفانه در‬ ‫خیابــان هــا شــاهدیم از هــر ‪ 10‬نفــر ‪ 8‬نفــر ماســک ندارنــد!‬ ‫تــا همیــن چنــد روز پیــش کبــودوال و مراکــز تفریحــی از‬ ‫ســیزده بــدر شــلوغ تــر بودنــد‪ .‬مراســم هایــی نظیــر عقــد و‬ ‫عروســی و ختنــه ســوران کمــاکان برگــزار می شــدند‪.‬‬ ‫باشــگاهها و ســایر مکان هــای عمومــی و پرتــردد هــم‬ ‫بــاز بودنــد؛ جشــن پیــروزی تعــدادی از منتخبیــن شــورای‬ ‫شــهر‪ ،‬تجمــع مدافعــان حریــم خانــواده در جــاده ســامت‬ ‫هــم برگــزار شــد و همینطــور ماشــین هایــی کــه بــا پــاک‬ ‫غیــر بومــی در شــهر در حــال تــردد بــوده و هســتند‪( .‬در‬ ‫صورتــی کــه قــرار بــود جلــوی ورود خودرو هــای پــاک‬ ‫غیــر بومــی بــه شــهر گرفتــه شــود‪ ).‬ظاهــرا فقــط کادر‬ ‫درمــان بایــد تمــام پروتــکل هــا و شــیوه نامه هــای وزارت‬ ‫بهداشــت را مــو بــه مــو رعایــت کننــد انهــم بــدون مرخصــی‬ ‫و کمتریــن حــق اعتــراض‪ ...‬بــه قــول بازیگــر فیلــم اژانــس‬ ‫شیشـه ای» این وســط فقط گوشــت قربونی عباســه ‪»....‬‬ ‫بــه راســتی بــر اســاس کــدام قانــون نوشــته و نانوشــته‬ ‫مــردم حــق دارنــد بــدون رعایــت حداقل هــای پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی هــر کاری دلشــان می خواهنــد انجــام دهنــد؟!‬ ‫مهمانــی هایشــان را برگــزار کننــد؛ دورهمــی هایشــان را از‬ ‫دســت ندهنــد؛ جشــن تولــد و ســالگرد ازدواج بگیرنــد؛ بــه‬ ‫ســفر های دورن و بــرون اســتانی برونــد؛ حتــی بــه خــود‬ ‫زحمــت ماســک زدن هــم ندهنــد! بعــد هــم بــا بــروز اولیــن‬ ‫نشــانه سراســیمه بــه اورژانــس بیمارســتان هجــوم بیاورنــد‬ ‫و درخواســت ســی تــی اســکن غیــر ضــروری نماینــد تــا از‬ ‫پزشــک تضمیــن بگیرنــد کــه کرونــا ندارنــد و بــا خیــال راحــت‬ ‫بــه زندگــی روزمــره خــود بپردازنــد ( کــه اگــر واقعــا نگــران‬ ‫بودنــد در ایــن مــدت پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت‬ ‫می کردنــد ) تــا عالمــت بعدی!‪....‬جالــب اینکــه همیــن‬ ‫افــراد بــا وجــود حجــم بســتری های بــاال و خســتگی مفــرط‬ ‫دو ســاله پرســنل و کادر درمان انتظار دارند در کوتاه ترین‬ ‫زمــان بــه انتظــارات بجــا و نابجایشــان پاســخ مطلــوب داده‬ ‫شــود و در صــورت تعلــل یــا بــراورده نشــدن انتظارشــان‬ ‫حــق هــر نــوع توهیــن و حتــی ضــرب و شــتم پرســنل را‬ ‫هــم بــرای خــود محفــوظ می داننــد! در ایــن بیــن پرســتار و‬ ‫پزشــک خســته از کار و ازدحام غیر ضروری مراجعین باید‬ ‫مراقب باشــند مقوله رضایتمندی ارباب رجوع خدشــه دار‬ ‫نیــز نشــود یــا خــدای ناکــرده رونــد درمــان فامیــل یــا اشــنای‬ ‫فــان مســئول بــه تعویــق نیفتــد!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫انباشت زباله علت اصلی تعفن‬ ‫در کانالها و جوی های بجنورد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ریختــن و رهــا کــردن زبالــه در جــوی و‬ ‫کانالهــای اب و یــا معابــر ســطح شــهر یکــی از مهمتریــن علــل گرفتگی‬ ‫و بــوی تعفــن ناشــی از انباشــت زباله هــای شــهری اســت کــه توســط‬ ‫اصنــاف و کســبه یــا برخــی شــهروندان بی مبــاالت انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫درفصــل گرمــا کــه فســادپذیری زباله هــا کیفیــت بهداشــت محیــط را‬ ‫مــورد تهدیــد قــرار می دهــد‪ ،‬لــذا در اینجــا رعایــت بهداشــت محیطــی‬ ‫بیشــتر از گذشــته دارای ضــرورت بــوده و خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫نیــز بــه همیــن منظــور در امــر مســائل بهداشــتی ضــروری اســت در‬ ‫همیــن جهــت شــهرداری مکلــف اســت عملیــات پاکســازی و الیروبــی‬ ‫جوی هــا‪ ،‬جــداول و شستشــوی مخــازن زبالــه را بــا ســرعت و کیفیــت‬ ‫بــاال بــه انجــام می رســاند‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد نظافــت و پاکســازی شمشــادها از وجــود زباله ها دیگر‬ ‫وظیف ـه ای اســت کــه هــر روز بــه همــت پاکبانــان شــهرداری درحــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫قانونمنــدی شــهروندان در رعایــت‪ ،‬بــه همیــن منظــور لــزوم کنتــرل‬ ‫و مدیریــت بــر زباله هــا می توانــد عــاوه بــر حفــظ بهداشــت جامعــه و‬ ‫زیباســازی ان ‪ ،‬شــهرداری را درخدمت رســانی بیشــتر یــاری رســاند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان گلســتان؛‬ ‫طــرح ‪ ۳۱۳‬باهــدف پشــتیبانی معنــوی از خانواده هــای‬ ‫تحــت حمایــت در اســتان گلســتان اجــراء مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬یونــس علــی نیــا‪،‬‬ ‫معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان گلســتان در جلســه‬ ‫توجیهــی طــرح ‪ ۳۱۳‬و ارتبــاط ویدئوکنفرانســی بــا حجت االســام ‬ ‫والمســلمین حســن هرمــز مدیــرکل فرهنگــی و تربیتــی کمیتــه‬ ‫امــداد کشــور و حضــور حجت االســام فندرســکی معــاون تبلیغــات‬ ‫حــوزه علمیــه اســتان گلســتان و جمعــی از روحانیــون گفــت ‪ :‬طــرح‬ ‫‪ ۳۱۳‬بــه نیــت یــاران امــام زمــان (عــج)‪ ،‬بــا مشــارکت حــوزه علمیــه‬ ‫و کمیتــه امــداد بــرای تهذیــب نوجوانــان در قالــب حمایــت معنــوی‬ ‫از خانواده هــای تحــت حمایــت و بــا بهره گیــری از ظرفیــت دینــی و‬ ‫علمــی روحانیــون در اســتان گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان بــا بیــان خبــر فــوق ‪،‬‬ ‫از اجــرای افــزون بــر ‪ 9919‬کیلومتــر شــبکه گازرســانی در ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان گلســتان ‪،‬علــی‬ ‫طالبــی در ایــن خصــوص بیــان داشــت‪ :‬ایــن شــرکت تــا کنــون‬ ‫توانســت افــزون بــر ‪ 9919‬کیلومتــر شــبکه در اســتان اجــرا کنــد‬ ‫کــه ‪ 3633‬کیلومتــر بــرای شــهرها و ‪ 6286‬کیلومتــر نیــز در‬ ‫روســتاهای اســتان انجــام شــده اســت کــه در ایــن ارتبــاط ســهم‬ ‫شهرســتان گنبــد ‪ 2096‬کیلومتــر و مرکــز اســتان نیــز ‪1390‬‬ ‫کیلومتــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت در ســال ‪ 99‬بــه میــزان ‪ 280‬کیلومتــر‬ ‫اجــرای شــبکه گاز را هدفگــذاری کــرده بــود کــه خوشــبختانه بــا‬ ‫تالشــهای صــورت گرفتــه از ایــن میــزان فراتــر رفتــه و توانســتیم‬ ‫‪ 303‬کیلومتــر شــبکه را در ســطح اســتان اجــرا کنیــم کــه حــدود‬ ‫‪ 241‬کیلومتــر در بخــش روســتایی و ‪ 62‬کیلومتــر نیــز در‬ ‫مناطــق شــهری انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان اذعان داشــت‪ :‬در ســه‬ ‫ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬نیــز حــدود ‪ 76‬کیلومتــر در اســتان‬ ‫شــبکه اجــرا شــد کــه ســهم روســتاهای اســتان از ایــن حجــم‬ ‫عملیــات ‪ 65‬کیلومتــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس از ممنوعیــت فعالیــت گروه هــای‬ ‫شــغلی ‪ ،۲‬ســه و چهــار ایــن شهرســتان بــه دلیــل وضعیــت حــاد‬ ‫شــیوع کرونــا از امــروز شــنبه ‪ ۲‬مــرداد تــا پایــان هفتــه جــاری‬ ‫خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه واحدهــای صنفــی متخلــف حتــی‬ ‫گــروه شــغلی یــک کــه دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایــت‬ ‫نکننــد‪ ،‬بــدون اغمــاض پلمــب می شــوند‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی در نشســت ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫کرونــای گنبــدکاووس‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬برابــر مصوبــه امــروز ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬فعالیــت تمــام گروه هــای شــغلی بــه جــز‬ ‫گــروه یــک در ایــن شهرســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حفــظ ســامت عمومــی مــردم را خــط قرمــز نظــام و‬ ‫دولــت دانســت و افــزود‪ :‬تیم هــای بازرســی ســتاد کرونــا‬ ‫در گنبــدکاووس از امــروز نظــارت جدی تــری بــر رعایــت‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک در واحدهــای‬ ‫صنفــی گــروه یــک اعمــال می کننــد‪.‬‬ ‫کریمــی اضافــه کــرد‪ :‬فعــاالن ایــن گــروه شــغلی اجــازه خدمات‬ ‫دهــی بــه افــراد فاقــد ماســک را ندارنــد و واحدهــای متخلــف‬ ‫ایــن گــروه نیــز پلمــب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن طــرح روحانیــون منتخــب‬ ‫حــوزه علمیــه در روســتاها حضــور یافتــه و در دیــدار چهــره بــه چهره‬ ‫بــا خانواده هــا مســائل فرهنگــی انــان را موردبررســی قــرار داده و‬ ‫درصــدد تحکیــم بنیــان خانــواده و تقویــت باورهــای دینــی و کنتــرل‬ ‫اســیب های اجتماعــی گام برمــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح ‪ ۳۱۳‬در نهایــت بــه ایجــاد مراکــز نیکــوکاری بــا‬ ‫محوریــت روحانیــون مســاجد روســتا و روحانــی طــرح هجــرت‬ ‫متشکل از تعدادی از خواهران و برادران معتمد محلی بوده و به‬ ‫شناسایی و مدیریت حل مسائل خانواده محور ختم خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی کمیتــه امــداد گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح روحانیــون پیگیــر مســائل و مشــکالت‬ ‫نیازمنــدان بــوده و بــرای رســیدن ایــن خانــواده هــا بــه‬ ‫توانمنــدی در بخــش هــای مختلــف تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد ‪ :‬بــا حضــور ‪۱۱‬روحانــی طــرح هجــرت در‪۱۲‬روســتا از ‪۶‬‬ ‫شهرســتان دراســتان گلســتان این طرح در مرحله مقدماتی انجام‬ ‫و مشــکالت و نیــاز خانــواده هــای تحــت حمایــت شناســایی شــده و‬ ‫بــرای رفــع ان اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ 9919‬کیلومتر‬ ‫شبکه گاز در گلستان‬ ‫پلمب مشاغل متخلف‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫طرح ‪ ۳۱۳‬باهدف پشتیبانی معنوی از خانواده های تحت حمایت‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ســد چــری کــه در ‪ ۱۰‬کیلومتــری شــهر‬ ‫فــاروج ســاخته شــده بــه لحــاظ اهمیــت‬ ‫چهارمیــن ســد در بیــن پنــج ســد ایــن‬ ‫اســتان اســت و تــوان تنظیــم ســاالنه شــش‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب را دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســد از نــوع ســازه خاکــی بــا هســته‬ ‫رســی اســت کــه ارتفــاع دیــواره ان ‪ ۴۲‬متــر‪،‬‬ ‫طــول تــاج ‪۴۰۴‬متــر‪ ،‬عــرض دیــواره در پــی‬ ‫‪ ۲۲۰‬متــر و عــرض تــاج ‪ ۸‬متــر و ســرریز ســد‬ ‫از نــوع لبــه پهــن جانبــی اســت‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ســد چــری در ســال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫بــا هــدف کنتــرل ســیالب و توســعه و بهبــود‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی پاییــن دســت اغــاز‬ ‫شــد و در ســال ‪ ۱۳۷۷‬بــه پایــان رســید کــه‬ ‫شــبکه ابیــاری و زهکشــی ان در شــرایط‬ ‫پرابــی یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از زمیــن هــای‬ ‫پاییــن دســت ســد را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫شهرســتان فــاروج بــا ‪ ۵۲‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در ‪ ۹۰‬کیلومتــری بجنــورد‪،‬‬ ‫دروازه شــرقی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بدینوســیله اعــام می گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪ ۵۸۸‬فرعــی از ‪_۱۲۵‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪۲‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی تاریکــی بــه مســاحت ‪۳۵۲‬مترمربــع ملکــی اقــای علیرضــا قاســمی مقــدم فرزنــد ابوالقاســم ســاعت ‪ ۰۹:۰۰‬صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 1400/۰۵/26‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان بلــوار صیادکوچــه‬ ‫ســرخدار بعمــل خواهــد امد‪.‬لــذا چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی‪ ،‬حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق‬ ‫الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬در غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی‬ ‫می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمود‪.‬م‪.‬الــف‪۷۳۷۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400 /۰۵/04:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانونــی مــاده ‪ ۱۳‬تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر برابــر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۸۱۸‬تاریــخ ‪۲۳/۰۳/۱۴۰۰‬هئیــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اق قــا پرونــده کالســه ‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۳۱۸‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای عبــدل پیــرا فرزنــد مــا بــه شــماره شناســنامه ‪۳۲۶‬کدملــی ‪۴۹۷۹۳۷۲۲۷۹‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪۱۰۴.۴۴‬مترمربــع در قســمتی از ششــدانگ پــاک شــماره ‪۱۳۲۲‬فرعــی از‪ ۴‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی مرتــع شــوره زار در بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی ملــک شهرســتان اق قــا از ســهمی عبدالکریــم تومــاج محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫ت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫در صورتــی کــه اشــخاص نســب ‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۷۲۷۱.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۰۴/۰۵/۱۴۰۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۹/۰۵/۱۴۰۰:‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر برابر رای شماره ‪۱۳۹۷۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۰۳۱‬تاریخ ‪۲۹/۰۹/۱۳۹۷‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده کالسه ‪ ۱۳۹۷۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۰۱‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مبین طراج فرزند بهروز به شماره شناسنامه ‪۶۲۸۰۱۴۰۹۶۲‬کدملی ‪ ۶۲۸۰۱۴۰۹۶۲‬صادره از‬ ‫گمیشان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ‪۳۱.۵۵‬مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک شماره ‪۱۲۹‬فرعی از‪ ۵‬اصلی واقع در اراضی محمد الق بخش ‪۱۳‬حوزه ثبتی ملک شهرستان اق قال از سهمی متقاضی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫ت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬در صورتی که اشخاص نسب ‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م‪.‬الف ‪۷۳۷۲‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/۰۵/04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400 /۰۵/19:‬محمد فندرسکی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اق قال‬ ‫ن نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائی ‬ ‫برابر رای شماره‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۵۲‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪/‬خانم صغری تمسکنی زاهدی به شماره شناسنامه ‪۷۶۷‬‬ ‫کدملی ‪ ۲۱۲۰۴۰۳۱۷۱‬صادره از گرگان فرزند اکبر متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۳۳۱‬درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 92/50‬متر مربع از پالک ‪ _۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه در بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان‬ ‫ت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه‬ ‫طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود‪.‬از این رو اشخاصی که نسب ‬ ‫اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م‪.‬الف‪۷۲۷۴.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪/۱۹/۰۴/۱۴۰۰:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪/1400/۰۵/04:‬حجت الله تجری ‪/‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان ‪/‬از طرف محمد امین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫توفان هــای تنــدری صبحگاهــی بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪10‬‬ ‫تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪1400‬‬ ‫بی تدبیری ها چگونه صنعت‬ ‫طیور را زمین گیر کرد؟‬ ‫کاهــش شــدید جوجه ریــزی در واحدهــای مــرغ مادر در ســال‪۹۹‬که‬ ‫بــه دنبــال ســوءمدیریت گســترده رخ داد‪ ،‬موجــب شــده کشــور‬ ‫امســال بــا کمبــود ‪ ۲۰۰‬میلیــون قطعــه جوجــه ی ـک روزه گوشــتی و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارتــن مــرغ مواجــه باشــد‪.‬‬ ‫اواخــر ســال گذشــته بــازار مــرغ دچــار نوســانات شــدید شــد و‬ ‫دولــت بــرای کنتــرل بــازار ایــن کاال‪ ،‬قــرارگاه ســاماندهی مــرغ را‬ ‫تشــکیل داد‪ ،‬با این حال از فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬مجددا ًهشــدارها‬ ‫دربــاره وضعیــت تولیــد مــرغ در کشــور اغــاز شــد و در حــال حاضــر‬ ‫نیــز شــاهد دو نرخــی شــدن ایــن کاال و افزایــش قیمــت ان بــه ‪۳۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان و حتــی بیشــتر از ایــن نــرخ هســتیم‪.‬‬ ‫در حالــی کــه نــرخ مصــوب ایــن کاال ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومــان اســت‬ ‫همچنیــن بــه گفتــه مصــرف کننــدگان عرضــه مــرغ نیــز نســبت بــه‬ ‫هفته هــای قبــل محدودتــر شــده و مــردم ناچارنــد بــرای خریــد ایــن‬ ‫کاال بــه چندیــن مرکــز خریــد مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در میادیــن میــوه و تــره بــار هــم کــه عرضــه مــرغ بــه قیمــت مصوب‬ ‫بــه صــورت روزانــه در حــال انجــام اســت‪ ،‬از یــک ســو میــزان عرضــه‬ ‫کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر افزایــش رجــوع مــردم بــه میادیــن‬ ‫بــرای خریــد بــه نــرخ مصــوب‪ ،‬موجــب شــکل گیری صف هــای‬ ‫طوالنــی در میادیــن شــده و ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه اتفاقــات‬ ‫ســال گذشــته و تشــکیل صف هــای طوالنــی بــرای خریــد مــرغ‬ ‫مجــددا ًتکــرار شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد بررســی و ارزیابــی دقیــق وضعیــت صنعــت‬ ‫مرغداری و تولید جوجه یک روزه و گوشــت مرغ و علل شــکل گیری‬ ‫شــرایط فعلــی‪ ،‬می توانــد منجــر بــه ریشـه یابی اســیب و کمــک بــرای‬ ‫رفــع ان شــود‪ ،‬ان طــور کــه فعــاالن صنعــت و کارشناســان حــوزه‬ ‫طیــور می گوینــد در حــال حاضــر شــرایط تولیــد مطلــوب نیســت و‬ ‫عواقــب ســوءمدیریت در ماه هــای گذشــته‪ ،‬قــرار نیســت بــه ایــن‬ ‫زودی رفــع شــود‪ ،‬در همیــن زمینــه حســن مهربانــی یگانــه‪ ،‬اســتاد‬ ‫ژنتیــک و اصــاح نــژاد گــروه دامپــروری دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه جوجه ریــزی در واحدهــای مــرغ مــادر طــی ســال ‪ ۹۹‬کاهــش‬ ‫بســیار زیــادی داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بویــژه در ماه هــای مهــر و‬ ‫ابــان ‪ ۱۳۹۹‬میــزان جوجه ریــزی در واحدهــای مــرغ مــادر کاهــش‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫دومینوی بی تدبیری چگونه صنعت طیور را زمین گیر کرد؟‬ ‫وی مجمــوع جوجه ریــزی واحدهــای مــرغ مــادر را در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۶۱۸‬هــزار قطعــه عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬از ســال ‪،۱۳۹۰‬‬ ‫ایــن کمتریــن میــزان جوجه ریــزی ســالیانه بــوده کــه در واحدهــای‬ ‫مــرغ مــادر اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مهربانــی یگانــه بــا بیــان اینکــه جوجه هــای مــادر واحدهــای تولیــدی‬ ‫وقتــی بــه ســن شــش ماهگــی می رســند‪ ،‬می تواننــد تخــم مــرغ‬ ‫نطفــه دار و ســپس جوجــه یـک روزه تولیــد کننــد و جوجــه یـک روزه‬ ‫نیــز در ســن حــدود دو ماهگــی‪ ،‬بــه مــرغ تبدیــل می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش جوجه ریــزی در واحدهــای مــرغ مــادر در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬انتظــار مــا ایــن بــود کــه ‪ ۷‬مــاه از ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا کمبــود جوجــه‬ ‫یـک روزه گوشــتی مواجــه باشــیم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه دو مــاه طــول می کشــد تــا‬ ‫جوجــه یـک روزه تبدیــل بــه مــرغ شــود بنابرایــن مــا ‪ ۹‬مــاه بــا کمبــود‬ ‫مــرغ مواجــه هســتیم‪/.‬مهر‬ ‫حوادث‬ ‫مجروح در تصادفات‬ ‫‪ 24‬ساعت گذشته‬ ‫خراسان شمالی‏‬ ‫سرپرســت پلیـس راه اســتان از وقــوع ‪ 4‬مــورد حادثــه رانندگــی در‬ ‫محورهــای ســطح اســتان بــا ‪ 8‬نفــر مجــروح خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمدرضــا قهرمــان نــژاد» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‏پــی اعــام ‪ 4‬مــورد حادثــه‬ ‫رانندگــی طــی ‪ 24‬ســاعت گذشــته در محورهــای ســطح اســتان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه کارشناســان‏پلیـس راه بــه همــراه عوامــل اورژانــس بــه‬ ‫محل هایاعالم شــده اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حــوادث ‪ 8‬نفــر مجــروح و توســط‬ ‫عوامــل اورژانــس بــه مراکــز درمانــی منتقل شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‏ایــن حوادث‬ ‫در محورهــای کیلومتــر ‪ 20‬محــور فاروج_شــیروان براثــر واژگونــی پــژو‬ ‫‪ ،206‬محــور بجنــورد بــه شــیروان‏کیلومتــر ‪ 6‬براثــر برخــورد ســواری پــژو‬ ‫بــا وانــت‪ ،‬اســفراین کیلومتــر یــک محــور فرعــی روســتای پرکانلــو براثــر‬ ‫برخــورد‏موتورســیکلت بــا ‪ 405‬و در کمربنــدی اســفراین براثــر خــروج از‬ ‫جــاده وانــت تویوتــا بــه وقــوع پیوســته اســت‏‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــس راه اســتان بابیــان اینکــه علــت عمــده وقــوع‬ ‫ایــن حــوادث عــدم توجــه بــه جلــو‪ ،‬تغییــر مســیر ناگهانــی و‏عــدم‬ ‫رعایــت حــق تقــدم اعالم شــده اســت‪ ،‬از راننــدگان عزیــز خواســت‬ ‫تــا قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را‏رعایــت کــرده تــا‬ ‫شــاهد وقــوع حــوادث تلــخ و دردنــاک نباشــیم‪.‬‏‬ ‫‪ ۴۵‬درصد دانش اموزان‬ ‫متوسطه دوم خراسان شمالی‬ ‫روانه ی هنرستان ها شدند‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال تحصیلــی اینــده (‪ )۱۴۰۰-۱۴۰۱‬طبــق برنامــه‬ ‫هدایــت تحصیلــی ‪ ۴۵‬درصــد از دانــش امــوزان پایــه دهمــی بایــد‬ ‫در هنرســتان هــا ادامــه تحصیــل بدهنــد‪.‬‬ ‫ســید محمــد ســیدی اظهارداشــت ‪ :‬در ســال تحصیلــی جــاری‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد از دانــش امــوزان پایــه دهمــی در مــدارس هنرســتان‬ ‫بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد کــه بــا برنامــه ریــزی بایــد ایــن امــار بــه‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در ســال جــاری امســال ‪ ۱۳‬هــزارو ‪ ۵۱۰‬دانــش‬ ‫امــوز در ســطح ایــن اســتان واجــد شــرایط انتخــاب رشــته و‬ ‫هدایــت تحصیلــی بــرای ورود بــه پایــه دهــم در مقطــع متوســطه‬ ‫دوره دوم هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۶۵‬دانــش‬ ‫امــوز پســر و مابقــی دختــر هســتند گفــت‪ :‬میــزان دانــش امــوز‬ ‫در انتخــاب رشــته و هدایــت تحصیلــی نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۲‬هــزار نفــر بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هدایــت تحصیلــی در واقــع بــه معنــای راهنمایــی و‬ ‫مشــخص کــردن یــک مســیر بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته هــای‬ ‫مختلــف اســت تــا بــر اســاس ان دانــش امــوزان بــه طــور اگاهانــه‬ ‫و ازادانــه مســیر تحصیلــی خــود را مشــخص کننــد‪.‬‬ ‫ســیدی اظهــار داشــت ‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف افزایــش اگاهــی‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬بــرای انتخــاب بهتــر بــه صــورت اگاهانــه و ازادانــه‬ ‫در انتخــاب مســیر زندگــی در جهــت تضمیــن اینــده شــغلی انــان‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی الزمــه هدایــت تحصیلــی صحیــح را در خواســته دانــش امــوز‬ ‫‪ ،‬توجــه خانــواده و مدرســه بــه ایــن موضــوع دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫دانــش امــوزان در فــرم هــای هدایــت تحصیلــی ‪ ،‬اولویتهــای‬ ‫مــورد عالقــه خــود را انتخــاب مــی کننــد و دانــش اموزانــی کــه حــد‬ ‫نصــاب رشــته مــورد عالقــه را کســب کننــد‪ ،‬مــی تواننــد در رشــته‬ ‫دلخــواه ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫مصدوم حاصل واژگونی‬ ‫ن »‪‎‬‬ ‫پژو ‪ 206‬در»شیروا ‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از وقــوع حادثــه رانندگی‬ ‫در محــور مواصالتــی شــیروان بــه فــاروج خبــر داد و‏گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن حادثــه ‪ 3‬نفــر مصــدوم شــدند‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا»در بیــان جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره واژگونــی در محــور «شــیروان‪ -‬فاروج»‬ ‫تیــم گشــت پلیــس راه و ‏پاســگاه باغــان بــه همــراه عوامــل‬ ‫امــدادی بــرای امــداد رســانی و بررســی بیشــتر بــه محــل حادثــه‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل ‪ ،‬طــی بررســی هــای بــه‬ ‫عمــل امــده و شــواهد عینــی موجــود در صحنــه مشــخص‏شــد یــک‬ ‫دســتگاه ســواری پــژو ‪ 206‬واژگــون شــده و ‪ 3‬نفــر از سرنشــینان‬ ‫خــودرو مصــدوم و بــا اورژانــس بــه بیمارســتان‏اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کارشناســان علــت ایــن حادثــه هــا را عــدم توجــه بــه جلــو از‬ ‫‏ســوی راننــده ســواری پــژو ‪ 206‬اعــام کردنــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان بــا ســرعت مطمئنــه رانندگــی کننــد و از ‏انحــراف‬ ‫بــه چــپ و تغییــر مســیر ناگهانــی و ســبقت هــای غیــر مجــاز‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‏‬ ‫احداث پایگاه اطفای حریق‬ ‫در پارک ملی گلستان‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان از مشــخص شــدن‬ ‫زمیــن ‪ ۲‬هــزار متــر مربعــی بــرای ســاخت پایــگاه اطفــای حریــق‬ ‫در پــارک ملــی گلســتان خبــر داد و گفــت کــه هــم اکنــون عملیــات‬ ‫تســطیح و فنــس کشــی دور زمیــن و تهیــه نقشــه ســاختمان ایــن‬ ‫پایــگاه در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهارداشــت‪ :‬باتوجــه بــه اخــذ مجوزهــای‬ ‫الزم از ادارات خدماتــی (اب‪ ،‬بــرق و گاز) و پــس از پایــان‬ ‫فنس کشــی محــدوده زمیــن و تهیــه نقشــه‪ ،‬عملیــات ســاخت‬ ‫ســاختمان اداری پایــگاه اطفــای حریــق پــارک ملــی گلســتان بــا‬ ‫تعییــن پیمانــکار اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫کشــور بــرای نخســتین بــار ســاخت ‪ ۲‬پایــگاه اطفــای حریــق‬ ‫شــامل بخش هــای اداری‪ ،‬انبــار تجهیــزات‪ ،‬ســکوی فــرود بالگــرد‬ ‫و پارکینــگ خــودرو را در پــارک ملــی گلســتان و پــارک ملــی دنــا در‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫کنعانــی‪ ،‬اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت پایــگاه اطفــای‬ ‫حریــق پــارک ملــی گلســتان را ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬برنامــه پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت ایــن پــروژه پنــج‬ ‫ســال اســت کــه هــر ســال بخشــی از نیــاز مالــی ایــن پــروژه از‬ ‫محــل اعتبــارات طــرح حفاظــت از ایــن پــارک تامیــن و هزینــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان اضافــه کــرد کــه تــا‬ ‫کنــون و از اعتبــارات ســال گذشــته مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫تســطیح و فنــس کشــی زمیــن پایــگاه اطفــای حریــق در پــارک‬ ‫ملــی گلســتان اختصــاص یافتــه و امســال نیــز از محــل بودجــه‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریالــی ایــن پــارک درســال جــاری‪ ۲۶ ،‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال ان بــرای توســعه و تکمیــل ســاختار اطفــای حریــق‬ ‫از جملــه اجــرای فونداســیون ســاختمان اداری و ســکوی فــرود‬ ‫بالگــرد ایــن پایــگاه پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کنــار اجــرای عملیــات ســاخت پایــگاه اطفــای‬ ‫حریــق‪ ،‬لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای اســتقرار در ایــن‬ ‫پایــگاه نیــز از ردیف هــای اعتبــاری دیگــر طــرح حفاظــت از پــارک‬ ‫ملــی گلســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫دستگیری عامل قدرت نمایی‬ ‫در فضای مجازی‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری فــردی کــه‬ ‫اقــدام بــه قدرت نمایــی بــا ســاح و انتشــار تصاویــر‏مجرمانــه در‬ ‫فضــای مجــازی می کــرد خبــر داد‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‏انتشــار‬ ‫تصاویــری از قدرت نمایــی و انتشــار تصاویــر مجرمانــه توســط‬ ‫فــردی در صفحــه شــخصی خــود در فضــای ‏مجازی‪،‬مراتــب‬ ‫شناســایی و دســتگیری وی در دســتور کار پلیــس شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی پلیــس اغــاز شــد‬ ‫و پــس از یکســری بررســی های فنــی‪ ،‬مامــوران موفــق بــه‬ ‫‏شناســایی مخفیــگاه متهــم در شهرســتان اســفراین شــده و در‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه وی را دســتگیر کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از‬ ‫مخفیــگاه متهــم یــک قبضــه ســاح شــکاری‪ 17 ،‬عــدد‏فشــنگ‬ ‫جنگــی و تعــدادی اقــام ممنوعــه دیگــر کشــف و ضبــط شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات مقدماتــی‏هدفــش از ایــن‬ ‫اقــدام مجرمانــه را جلب توجــه و خودنمایــی اعــام کــرد‏‪.‬‬ ‫تجهیزات اموزشی‬ ‫فنی و حرفه ای گنبدکاووس‬ ‫نیاز به نوسازی دارد‬ ‫سرپرســت مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای گنبــدکاووس در‬ ‫شــرق اســتان گلســتان اظهارداشــت کــه برخــی اقــام و تجهیــزات‬ ‫اموزشــی ایــن مرکــز بویــژه در رشــته های تعمیــرکار خــودرو و‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬تاسیســات حرارتــی و برودتــی‪ ،‬جوشــکاری و بــرق‬ ‫صنعتــی نیازمنــد نوســازی اســت کــه تحقــق ان بــه ‪ ۲۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫محمــود نیــازی بــه مناســبت هفتــه ملــی مهــارت (‪ ۳۱‬تیــر تــا ‪۶‬‬ ‫مــرداد) گفــت کــه پیگیری هــای الزم بــرای تخصیــص اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز بــرای نوســازی اقــام و تجهیــزات اموزشــی از طریــق منابــع‬ ‫اســتانی و ملــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از پیــش بینــی ‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل پــروژه نیمــه‬ ‫تمــام مرکــز فنــی حرفــه ای دولتــی بانــوان و ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫دیگــر بــرای راه انــدازی ســوله (ســالن) اموزشــی چنــد منظــوره‬ ‫گنبــدکاووس هــر ‪ ۲‬از محــل اعتبــارات تملــک دارایی هــای‬ ‫ســرمایه ای ایــن شهرســتان درســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫نیــازی بــا یــاداوری اینکــه عملیــات ســاخت مرکــز امــوزش فنــی و‬ ‫حرف ـه ای بانــوان گنبــدکاووس بــا پیــش بینــی کارگاه هــای متنــوع‬ ‫مطابــق بــا نیــاز روز جامعــه از ســال ‪ ۹۰‬اغــاز شــده و تــا کنــون بــا‬ ‫صــرف حــدود ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار فقــط ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تکمیــل ایــن مرکــز اموزشــی بــه‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز دارد کــه درصــورت تخصیــص‬ ‫بــه موقــع اعتبــارات مــورد نیــاز تــا ســال ‪ ۱۴۰۱‬تکمیــل و امــاده‬ ‫افتتــاح و بهره بــرداری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای گنبــدکاووس همچنیــن‬ ‫گفت که طی ســه ماه نخســت امســال ‪ ۷۶‬دوره اموزشــی باحضور‬ ‫‪ ۵۳۳‬نفــر توســط مرکــز فنــی و حرف ـه ای دولتــی ایــن شهرســتان‬ ‫بــا همــکاری برخــی دســتگاه های اجرایــی بــرای دانشــجویان‪ ،‬افــراد‬ ‫تحــت پوشــش بهزیســتی‪ ،‬معتــادان بهبــود یافتــه‪ ،‬زندانیــان‪ ،‬افراد‬ ‫ســاکن در ســکونتگاه های غیررســمی‪ ،‬ســربازان پــادگان‪ ،‬جامعــه‬ ‫عشــایری و محیــط کار واقعــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪346‬‬ ‫شیوع کرونا در گلستان‬ ‫سریع و افزایشی است‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی گلســتان گفــت کــه رونــد شــیوع پیــک پنجــم ویــروس‬ ‫کرونــا در اســتان ســریع و افزایشــی بــوده و همیــن رونــد‬ ‫باعــث شــده تــا تعــداد بســتری های امــروز نســبت بــه روز‬ ‫گذشــته ‪ ۷۹‬نفــر بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا‬ ‫فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬روز گذشــته هــزار و ‪ ۱۳۵‬بیمــار مبتــا‬ ‫بــه کرونــا در اســتان بســتری بودنــد کــه ایــن تعــداد امــروز بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۱۴‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن از ایــن تعــداد بســتری ‪ ۱۳۸‬بیمــار‬ ‫در بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار دارنــد و حــال‬ ‫‪ ۴۶‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا اعــام ایــن کــه وضعیــت‬ ‫تخت هــای بســتری بیمــاران کرونایــی در بیمارســتان ها و‬ ‫مراکــز درمانــی شــرق اســتان وخیــم اســت گفــت‪ :‬ظرفیــت‬ ‫پذیــرش در شــرق اســتان تکمیــل شــده و بــا ســرعت زیــاد‬ ‫رونــد افزایــش مبتالیــان و بســتری افــراد طــی ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬روز‬ ‫اینــده ظرفیــت همــه تخــت هــای بیمــاران کرونایــی اســتان‬ ‫تکمیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فاضــل تصریــح کــرد‪ :‬امــار روزانــه بیمارانــی کــه بــه صــورت‬ ‫ســرپایی ویزیــت می شــوند و بــا گرفتــن دارو در منــزل تحــت‬ ‫درمــان قــرار می گیرنــد‪ ،‬حــدود هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬وضعیــت شــیوع کرونــا در همــه ‪۱۴‬‬ ‫شهرســتان گلســتان قرمــز اســت و اســتان در وضعیــت‬ ‫بحرانــی و فراتــر از قرمــز قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد ریال برای‬ ‫تکمیل ساختمان فنی‬ ‫و حرفه ای مراوه تپه‬ ‫پیش بینی شد‬ ‫سرپرســت مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای مراوه تپــه‬ ‫واقــع در منتهــی الیــه شــرق اســتان گلســتان گفــت‬ ‫کــه ‪ ۳۸‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی بــرای‬ ‫تکمیــل عملیــات ســاخت مرکــز جدیــد فنــی و حرفــه ای‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی پیــش بینــی شــد کــه در صــورت‬ ‫تخصیــص تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫مصطفــی یــاداور شــد کــه عملیــات ســاخت مرکــز جدیــد‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای مراوه تپــه در زمینــی بــه مســاحت‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۴۰۰‬مترمربــع شــامل بخــش اداری‪ ،‬کارگاهــی‬ ‫و خوابــگاه شــبانه روزی از ســال ‪ ۱۳۹۰‬اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون بــا صــرف ‪ ۴۶‬میلیــارد و ‪ ۴۱‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار عملیــات ســاخت بخــش اداری‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫کارگاهــی ان ‪ ۸۵‬درصــد و خوابــگاه و ســلف ســرویس ان‬ ‫نیــز ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بیصــوت‪ ،‬مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫مراوه تپــه کــه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬از مرکــز امــوزش فنــی و‬ ‫حرف ـه ای کاللــه جــدا و بــه صــورت مســتقل مصــوب شــد‪،‬‬ ‫توســعه و ترویــج فرهنــگ مهــارت امــوزی بــه منظــور ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی پایــدار و هدایــت و فراگیــر کــردن‬ ‫هرچــه بیشــتر اموزش هــای مهارتــی در ســطوح مختلــف‬ ‫را در دســتورکار قــرار داد‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای مراوه تپــه‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در چهــار مــاه امســال ‪ ۸۳‬زن و ‪۲۹۳‬‬ ‫مــرد بــا شــرکت در ‪ ۴۷‬دوره اموزشــی ایــن مرکــز‪،‬‬ ‫مهارت هــای مختلــف را فــرا گرفتنــد کــه ‪ ۲۰۸‬نفــر از‬ ‫انــان موفــق بــه دریافــت گواهینامــه و بقیــه نیــز در‬ ‫مرحلــه ازمــون قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دوره هــا بــرای گروه هــای هــدف‬ ‫متقاضــی مهــارت امــوزی‪ ،‬دانــش امــوزان‪ ،‬زنــان خانـه دار‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر‪ ،‬ســاکنان مناطــق مــرزی و محــروم و‬ ‫ســربازان وظیفــه برنامــه ریــزی و اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫بیصــوت بابیــان اینکــه اموزش هــای مهارتــی در مراکــز‬ ‫فنــی و حرفـه ای بــا هــدف ایجــاد فرصــت شــعلی بــر مبنــای‬ ‫توانمنــد ســازی افــراد برگــزار می شــود‪ ،‬گفــت کــه امســال‬ ‫‪ ۱۴‬نفــر از افــراد دریافــت کننــده گواهینامــه دوره اموزشــی‬ ‫از مرکــز فنــی و حرفــه ای مراوه تپــه بــدون دریافــت‬ ‫تســهیالت بــرای خــود فرصــت شــغلی ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫مراوه تپــه دارای ســه اموزشــگاه ازاد فعــال در‬ ‫ســطح شهرســتان اســت کــه در رشــته های‬ ‫کامپیوتــر‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬ارایشــگری و قالی بافــی‬ ‫بــه متقاضیــان امــوزش می دهنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی مراوه تپــه افــزون بــر ‪ ۶۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه در ‪ ۲‬نقطــه شــهری و ‪ ۱۰۸‬روســتا‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫در مصرف اب و برق‬ ‫نهایت صرفه جویی‬ ‫را در نظر بگیریم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایامیدانیــد کــم خوابــی میتوانــد سیســتم ایمنــی بــدن شــما را ضعیــف نمــوده و قابلیــت مقابلــه بــا عفونــت هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‬ ‫ایا می دانید پرتقال خونی تاثیر زیادی در پیشگیری از سرطان دهان و سرطان سینه دارد!‬ ‫ایا میدانید‪:‬که زنان زودتر از مردان یخ می زنند‬ ‫شمـاره ‪346‬‬ ‫سالمت‬ ‫ناخن قاشقی‬ ‫و عوامل ابتال به ان‬ ‫ناخن هــای قاشــقی نــازک و نــرم هســتند و شــکلی ماننــد‬ ‫یــک قاشــق کوچــک دارنــد؛ طوری کــه می تواننــد یــک قطــره‬ ‫اب را روی خــود نگــه دارنــد‪ .‬دالیــل زیــادی موجــب ابتــا بــه‬ ‫ناخــن قاشــقی شــوند امــا عمده تریــن دلیــل ایــن پدیــده‬ ‫کم خونــی ناشــی از کمبــود اهــن اســت‪.‬‬ ‫چطور می توان عارضه ناخن قاشقی‬ ‫را تشخیص داد؟‬ ‫اگــر ناخــن قاشــقی داشــته باشــید‪ ،‬بــه نظــر می رســد که‬ ‫قســمت وســط ناخــن شــما دراورده شــده و ناخــن شــما‬ ‫گــود شــده اســت‪ .‬در ایــن پدیــده‪ ،‬ناخن هــا نازک تــر‬ ‫می شــوند و لبه هــای انهــا بــه بــاال برمی گــردد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ممکــن اســت ناخــن شــما تــرک بخــورد و قســمت های‬ ‫خارجــی ان از زمین ـه ٔ خــود خــارج شــود‪.‬‬ ‫بعضــی نــوزادان بــا ناخن هــای قاشــقی بــه دنیــا‬ ‫می اینــد‪ ،‬ولــی به مــرور زمــان خودبه خــود درمــان‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن پدیــده بیشــتر روی انگشـت های دســت‬ ‫دیــده می شــود امــا می توانــد ناخن هــای پــا را نیــز تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫شــایع ترین علــت ابتــا بــه ایــن بیمــاری‪ ،‬کم خونــی یــا‬ ‫کمبــود اهــن اســت‪ .‬کم خونــی باعــث می شــود تعــداد‬ ‫گلبول هــای قرمــز شــما کمتــر از حــد عــادی باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫کم خونــی عامــل ناخــن قاشــقی شــما باشــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت عالئــم زیــر را نیــز تجربــه کنید‪:‬خســتگی؛رنگ پر‬ ‫یدگی؛تنگی نفس؛ضعــف‪.‬‬ ‫چه عواملی باعث ابتال به ناخن قاشقی می شوند؟‬ ‫ایــن بیمــاری بیشــتر اوقــات نشــانه ٔ یــک عارض ـه ٔ دیگــر‬ ‫اســت‪ .‬عوامــل زیــادی می تواننــد ایــن مشــکل را ایجــاد‬ ‫کننــد‪ .‬گاهــی اوقــات هــم ممکــن اســت دلیــل مشــخصی‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬بعضــی عوامــل احتمالــی در ادامــه بــرای‬ ‫شــما شــرح داده شــده اند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کمبودهــای غذایــی‪ :‬مشــکالت ســامتی کــه در‬ ‫زیــر گفتــه شــده اند می تواننــد باعــث ایجــاد فقــر‬ ‫اهــن شــوند‪:‬کمبود اهــن در رژیــم غذایی؛ناتوانــی‬ ‫بــدن در جــذب اهــن موجــود در غذا؛ابتــا بــه‬ ‫ســوء تغذیه؛خون ریزی در روده؛ســرطان؛ابتال بــه‬ ‫ســلیا ک ‪.‬‬ ‫‪.2‬بیماری هــای خودایمنــی‪ :‬ناخــن قاشــقی می توانــد‬ ‫نشــانه ای از لوپــوس یــا بیماری هــای التهابــی پوســتی‬ ‫ماننــد پســوریازیس یــا لیکــن پــان باشــد‪ .‬در‬ ‫پســوریازیس‪ ،‬اشــکاالتی در سیســتم ایمنــی موجــب‬ ‫تغییــر پوســت و ناخن هــا می شــوند‪.‬‬ ‫عوامــل محیطی‪:‬دانشــمندان معتقدنــد کــه ممکــن‬ ‫اســت ارتباطــی بیــن ناخــن قاشــقی و محصــوالت دارای‬ ‫پترولیــوم وجــود داشــته باشــد‪ .‬بعضــی افــراد‪ ،‬ماننــد‬ ‫اٰرایشــگرها‪ ،‬ممکن اســت اســتفاد ه مکرری از محصوالت‬ ‫دارای پترولیــوم داشــته باشــند و ایــن مســئله خطــر ابتــا‬ ‫بــه ناخــن قاشــقی را در انهــا افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عوامــل ژنتیکی‪:‬ناخــن قاشــقی می توانــد بــر اثــر‬ ‫برخــی عوامــل یــا بیماری هــای ژنتیکــی نیــز ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫مانند‪:‬هموکروماتــوز‪ :‬ایــن بیمــاری باعــث می شــود فــرد‬ ‫اهــن بســیار زیــادی از رژیــم غذایــی خــود جــذب کنــد؛‬ ‫ســندروم کشــکک ـ ناخــن (‪ :)NPS‬باعــث می شــود‬ ‫ناخن هــا‪ ،‬زانوهــا و اســتخوان های لگــن و ارنــج فــرد‬ ‫دچــار عارضــه شــوند‪.‬‬ ‫بیماری هــای دیگر‪:‬ناخــن قاشــقی ممکــن اســت بــا‬ ‫بیماری هــای زیــر ارتبــاط داشــته باشــد‪:‬‬ ‫کم خونی بسیار شدید‪ ،‬مثال بر اثر بیماری رینود؛‬ ‫بیماری های قلبی عروقی؛‬ ‫کم کاری تیروئید؛‬ ‫اسیب ناخن؛‬ ‫کمبود ویتامین ب؛‬ ‫بیماری سلیاک‪.‬‬ ‫چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟‬ ‫شــما می توانیــد ناخن هــای قاشــقی را بــر اســاس‬ ‫ظاهرشــان تشــخیص دهیــد‪ ،‬امــا بــرای مشــخص کــردن‬ ‫دلیــل ان و دریافــت درمــان‪ ،‬باید به پزشــک مراجعه کنید‪.‬‬ ‫پزشــک شــما را معاینــه می کنــد‪ ،‬دربــار ه ســوابق پزشــکی‬ ‫شــما ســوال می کنــد و اگــر احتمــال کمبــود یــا تجمــع اهــن‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ازمایــش خــون تجویــز می کنــد‪.‬‬ ‫توصیه های کلی‬ ‫ناخن های خود را نجوید و و با انها ور نروید؛‬ ‫اگــر انگشــتان پاهــای شــما تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد‪،‬‬ ‫از کفش هایــی بــا انــداز ه مناســب اســتفاده کنیــد و‬ ‫پاهــای خــود را تمیــز و خشــک نگــه داریــد؛‬ ‫تــا زمانــی کــه ناخــن شــما بــه حالــت عــادی برنگشــته‬ ‫اســت‪ ،‬از الک اســتفاده نکنیــد؛‬ ‫هنــگام شســتن ظــروف و اســتفاده از مــواد‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬دســتکش بپوشــید تــا از دس ـت های خــود‬ ‫حفاظــت کنیــد؛‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی(‪)3‬‏‬ ‫محمود سلطانی‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتبا‏طی‬ ‫مشــخص ســواد رســانهای‬ ‫بــا توجــه بــه اهــداف‬ ‫ِ‬ ‫بــرای مخاطبیــن وگســترش فناوریهــای ارتباطــی و‬ ‫فرهنــگ رســانهای‏ضــرورت نهادینــه کــردن اموزش‬ ‫ایــن مهم‏متناســب بــا نیازهــای گروههای مختلف‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬امــری انــکار ناپذیــر‏اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن ادعــا وجــود دارد کــه فراینــد تحلیــل انتقــادی‬ ‫امــوزش ســواد رســانه ای‪ ،‬بــه جامعــه ایــن توانایــی‬ ‫را می دهــد کــه خــود‏را از دســت ارزش هــا و طــرز‬ ‫تفکری که رسانه قصد‏تحمیل انها را دارد‪ ،‬رهایی‬ ‫بخشــد‪ .‬ایــن تحلیــل بــه افــراد ‏توانمندی هایــی‬ ‫می دهــد کــه انهــا می تواننــد بــه جــای ناهوشــیار‬ ‫بــودن‪ ،‬بــه اگاه بــودن و بــه جــای احساســی بــودن‬ ‫‏بــه‏ســمت عقالنــی و شــکاک بــودن در تعامــات‬ ‫خــود بــا رســانه ها پیــش رونــد و بــه جــای غیــر‬ ‫منتقــد بــودن‪ ،‬منتقــدی‏هوشــمند شــوند‪ .‬ایــن نوع‬ ‫شــیوه تحلیلــی‪ ،‬بــه جامعــه ایــن‏امــکان را می دهد‬ ‫کــه در تعامــات خــود بــا رســانه ها احســاس‬ ‫‏قــدرت کننــد‪ .‬همزمــان بــا ورود بــه قــرن بیســت و‬ ‫یکم‪،‬سیســتم های اطالعاتــی و ارتباطاتــی بــه طــور‬ ‫‏فزاینده ای دچــار‏پیچیدگــی و همــه جانبــه گرایــی‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن پیچیدگی هــا موجــب شــده اند تــا‬ ‫پیام هــای تولیــد شــده توســط رســانه ها‪،‬‏مخاطبان‬ ‫خــودرادر‏گوش ـه وکنارجهان دچارنوعــی ســردرگمی‬ ‫وتردیــددر انتخــاب پیام هــا کننــد‪ .‬بنابرایــن داشــتن‬ ‫اطالعــات و‏اگاهی هــای الزم در زمینــه بهره منــدی‬ ‫از پیام هــای رســانه ای‏می توانــد اســتفاده مــا را از‬ ‫رســانه ها موثرتــر‪ ،‬پویاتــر و‏لذتبخش تــر نمایــد‪ ،‬تــا‬ ‫بــه راحتــی تحت تاثیــر ارزش¬هــا و ایدئولوژی های‬ ‫خــاص رســانه¬ای قــرار نگیریــم‏‪.‬‬ ‫بــا ورود فناوریهــای جدیــد بــه عرصــه‬ ‫ارتباطات‪،‬اگاهــی یافتــن دربــاره اســتفاده ها و‬ ‫سوءاســتفاده های ممکــن‪ ،‬مزایــا و ‏مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه رســانه ها‪ ،‬می توانــد بــه‏مخاطبــان در‬ ‫تعییــن تاثیــر پیام هــای رســانه ای یــاری رســاند‪.‬‬ ‫مخاطبانــی کــه‏در ســطوح بــاالی سوادرســانه ای‬ ‫فعالیــت می کننــد‪ ،‬همــواره در مواجهــه بــا متــون‬ ‫رســانه ای‏نکاتــی را مــد نظــر قــرار می ‏دهنــد؛ انهــا‬ ‫دربــاره تعابیــر و تفاســیر ارائــه شــده و پیام هایــی‬ ‫کــه مــورد پــردازش قــرار می گیرنــد‪ ،‬دچــار شــک و‬ ‫تردیــد‏هســتند‪ .‬ایــن فراینــد‪ ،‬مــدام بــا‏مفاهیمــی‬ ‫کــه توســط خــود انهــا ســاخته می شــود‪ ،‬تــداوم‬ ‫می یابــد‪.‬‏‬ ‫بــر اســاس نظــر الیزابــت تامــن و همکارانــش‪،‬‬ ‫ســواد رســانه ای هماننــد فیلتــری داوری کننــده‬ ‫عمــل می کنــد؛ چنــان کــه‏جهــان متراکــم از پیــام‪،‬‬ ‫از الیه هــای فیلتــر‏ســواد رســانه ای عبــور می کنــد‬ ‫تــا شــکل مواجهــه بــا پیــام معنــادار شــود‪ .‬پیــام‬ ‫‏رســانه ای در ســه الیــه عمــل می کنــد‏‪:‬‬ ‫الیــه اول‪:‬اهمیــت برنامه ریــزی شــخصی در نحــوه‬ ‫اســتفاده از رســانه ها؛ بــه ایــن معنــا کــه مخاطــب‬ ‫توجــه بیشــتری بــه ‏انتخــاب و تماشــای انــواع‬ ‫مختلــف برنامه هــا دارد و‏بــه صــورت مشــخصی‬ ‫بــه اســتفاده از تلویزیــون‪ ،‬ویدئــو‪ ،‬بازی هــای‬ ‫‏الکترونیکــی‪ ،‬فیلم هــا و دیگــر رســانه ها می پــردازد‬ ‫و میــزان مصــرف را کاهــش می دهــد‏‪.‬‬ ‫‏ الیــه دوم‪ :‬در ایــن ســطح‪ ،‬مخاطــب بــه‬ ‫جنبه هــای نامحســوس تر رســانه ای توجــه می کنــد‬ ‫و بــه پرســش ها و موضوع هــای عمیقــی ماننــد‬ ‫چــه کســی‏پیام هــای رســانه ای را می ســازد؟ چــه‬ ‫هدفــی بــا فرســتادن پیــام دنبــال می شــود؟ چــه‬ ‫‏کســی از ارســال پیــام ســود می بــرد و چــه کســی‬ ‫ضــرر می کنــد؟ و ‪ ...‬‏می پــردازد‏‪.‬‬ ‫‏ الیــه ســوم‪:‬این الیــه مهارت هــای الزم بــرای‬ ‫تماشــای انتقادی رسانه هاســت‪ .‬با این مهارت ها‪،‬‬ ‫مخاطــب بــه تجزیــه و‏تحلیــل و پرســش دربــاره‬ ‫چارچــوب‏ســاخت پیــام و جنبه هــای جاافتــاده در‬ ‫ان می پــردازد‪ .‬انچــه در ایــن الیــه اهمیــت‏دارد‪،‬‬ ‫شــناخت حقایــق و جنبه هایــی از پیــام اســت کــه‬ ‫حــذف شــده اســت‏‪.‬‬ ‫بنــا بــه تعریــف تامــن‪ ،‬بــا عمیق تــر شــدن‬ ‫الیه هــا‪ ،‬میــزان ســواد رســانه ای مخاطبــان بیشــتر‬ ‫می شــود؛ بــه ایــن ترتیــب کــه در ‏الیــه اول‪،‬‬ ‫مخاطــب خــود را ملــزم‏می کنــد در اســتفاده از‬ ‫رســانه‪ ،‬جیــره مصــرف داشــته باشــد و در الیــه‬ ‫دوم‪ ،‬بــا توجــه‏بــه ویژگی هــای پیــام دهنــده برخــی‬ ‫از پیــام کــه مطلــوب مخاطــب اســت‪،‬‏برگزیــده و‬ ‫بقیــه پیام هــای نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬در الیــه‬ ‫ســوم نیــز بــه نقــد پیام هــای رســانه ای پرداختــه‬ ‫می شــو ‏‪‎‬د‏‪‎.‬در نتیجــه ســواد رســانه ای ایــن امــکان‬ ‫را‏فراهــم‏می ســازد کــه پیــام دریافــت شــده‪ ،‬بــا‬ ‫چالــش روبــرو شــود و مخاطــب‪ ،‬از حالــت انفعالی‬ ‫بــه وضعیتــی فعــال‪ ،‬پرسشــگر و ‏خــود بیانگــر‬ ‫برســد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‏ســواد رســانه ای‪ ،‬توانمندی‬ ‫خاصــی اســت کــه خواننــده را در برابــر هــر متــن‬ ‫‏‏(نوشــتاری‪ ،‬دیــداری یــا شــنیداری و در برابــر انــواع‬ ‫کتــاب‪ ،‬مجله‪ ،‬بیلبورد‪ ،‬رادیــو‪،‬‏تلویزیون‪ ،‬ماهواره‬ ‫و ‪ )...‬از حالــت‏شــئ ماننــد بــه موجــودی فعــال‬ ‫تبدیــل می کنــد‪ .‬در نتیجــه بــا برخــورداری از ســواد‬ ‫رســانه (از انتخــاب ســاده رســانه ای تــا‏نقــد‏متــن)‬ ‫و رســیدن بــه ســطح عمیــق ان (فهــم و تفســیر‬ ‫زمینــه هــای متــن) ایــن امــکان بــرای مخاطــب‬ ‫فراهــم می شــود کــه در برابــر هجــوم سرســام‬ ‫اور القــای ‏پیام هــای رســانه ای‪ ،‬هویــت خــود را‬ ‫حفــظ کنــد‪ .‬از ایــن رو ایــن دســته از‏مخاطبــان بــا‬ ‫ســواد رســانه ای‪ ،‬اجــازه نمی دهنــد نظــام ســلطه‬ ‫جویانــه پیام هــای‏رســانه ای انــان را کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫انــان ‏همچنیــن جهــان واقعــی را همســان بــا‬ ‫تفســیرهای رســانه ای در نظــر نمی گیرنــد‪ .‬بــر‬ ‫ایــن اســاس‪ ،‬ســواد رســانه ای نظامــی‏‏تفســیری و‬ ‫ترجیحــی‪ ،‬متاثــر از داوری هــای ذهنــی و اخالقــی‬ ‫اســت کــه مواجهــه فــرد را بــا پیام هــای رســانه ای‬ ‫شــکل‏می دهــد و موجــب می شــود مخاطبــان‪،‬‏در‬ ‫اســتفاده و انتخــاب پیام هــا مســئولیت بیشــتری‬ ‫احســاس کننــد‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه دلیــل اهمیــت موضــوع‪ ،‬ضــرورت‬ ‫دارد تــا برنامــه امــوزش ســواد رســانه ای در‬ ‫اولویــت نظــام اموزشــی کشــور‏قــرار گیــرد چــرا که‬ ‫یکــی از اهــداف اصلــی‏امــوزش ســواد رســانه ای‬ ‫ایجــاد مهارت هــای الزم بــرای برقــراری ارتبــاط‬ ‫‏اگاهانــه‪ ،‬متفکرانــه بــا نگاهــی تحلیل گــر و بــه‬ ‫موجــب ان کاهــش اثــار منفــی رســانه ها‏بــر روی‬ ‫افــراد اســت‪ .‬بنابرایــن‏پرداختــن بــه ایــن موضــوع‬ ‫در عصــر رســانه ها بــا انــواع پیام هــای تولیــدی‬ ‫قابــل دســترس‪ ،‬بــه نظرمی رســد از اهمیــت و‬ ‫‏ضــرورت فــوق‏العــاده ای برخــوردار اســت‏‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪..‬‏‪.‬‬ ‫چالش های پرورش‬ ‫کودکان تک فرزند‬ ‫و راهکارهایی برای‬ ‫رفع انها‬ ‫کــودکان تــک فرزنــد معمــوال بــه کمال گراهــای کوچــک‪ ،‬عاقــل‪،‬‬ ‫ســخت کوش و وظیفه شــناس تبدیــل می شــوند‪ .‬منتهــا تربیــت‬ ‫کــودکان تــک فرزنــد بــا چالش هایــی نیــز همــراه اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬ســال پیــش‪ ،‬کــودکان تــک فرزنــد را اغلــب کودکانــی‬ ‫تنهــا و لــوس و بی دســت وپا در روابــط اجتماعــی می دانســتند‪.‬‬ ‫منتهــا امــروزه ورق برگشــته و بــا افزایــش تعــداد تک فرزنــدان‬ ‫در بیشــتر جوامــع‪ ،‬جایــگاه انهــا هــم بــاال رفتــه اســت‪ .‬بنــا بــر‬ ‫گــزارش مرکــز تحقیــق پیــو (‪ ،)Pew‬ســال ‪ ۲۰۱۵‬حــدود ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫از کــودکان‪ ،‬تــا زمانــی کــه مادرانشــان بــه پایــان دوره فرزنـد اوری‬ ‫رســیدند‪ ،‬صاحــب خواهــر یــا بــرادر نشــدند‪ .‬ایــن تعــداد در ســال‬ ‫‪ ۱۱ ،۱۹۶۷‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫اموزش مهارت های اجتماعی‬ ‫‪ .۱‬کودکتان را به تعامل با دیگران تشویق کنید‬ ‫کــودکان تــک فرزنــد بــرای اینکــه احســاس تنهایــی نکننــد‪،‬‬ ‫معمــوال در ذهــن خــود دوســتان تخیلــی می افریننــد یــا بــه‬ ‫اشــیای بی جــان ماننــد عروســک ها یــا حیوانــات اســباب بازی‬ ‫وابســته می شــوند‪ .‬فرقــی نمی کنــد چقــدر بــرای او وقــت‬ ‫بگذاریــد‪ ،‬گاهــی او فقــط بــه کســی کــه هم سن وســال خــودش‬ ‫باشــد نیــاز دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬وقتــی فقــط یــک کــودک‬ ‫داریــد‪ ،‬بایــد بیشــتر مواقــع فعالیت هــای اجتماعــی بــرای او‬ ‫ترتیــب دهیــد و او را وارد گروه هــای اجتماعــی کنیــد‪ .‬ایــن کار را‬ ‫بایــد از ‪۱۸‬ماهگــی او شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با اوردن مثال و نمونه کودکتان را هدایت کنید‬ ‫مــری واالس‪ ،‬نویســنده کتــاب «ترتیــب تولــد و پــرورش فرزنــد»‬ ‫توضیــح می دهد‪:‬کــودکان تــک فرزنــد روابــط بــی قانــون و اشــفته‬ ‫خواهــر و بــرادران را تجربــه نمی کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬رفتارهــای‬ ‫به اصطــاح رقابتــی بیــن خواهــران و بــرادران بــه کــودکان کمــک‬ ‫می کنــد کنارامــدن بــا هم ســاالن خــود را بیاموزنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه بــرای کــودکان تــک فرزنــد‪ ،‬باخــت در بــازی‪،‬‬ ‫انتظارکشــیدن بــرای رســیدن نوبــت او بــرای کاری و همچنیــن‬ ‫پیوســتن بــه گــروه کــودکان دیگــر ســخت می شــود‪.‬‬ ‫والدیــن بــرای کمــک بــه موفقیــت کــودک تک فرزنــد در‬ ‫موقعیت هــای اجتماعــی بایــد‪:‬‬ ‫بــا مثــال بــه او توضیــح دهنــد کــه چگونــه بــا دیگــران کنــار بیایــد‬ ‫و بــه انهــا توجــه نشــان دهــد؛‬ ‫وقتــی کودکانشــان توانســتند بــا دیگــران بــا مالحظــه رفتــار‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه انهــا پــاداش بدهنــد و در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬بگذارنــد‬ ‫انهــا عواقــب رفتــار نامناســب خــود را ببیننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬او را به خندیدن تشویق کنید‬ ‫بنــا بــر نظــر دکتــر کویــن لمــن‪ ،‬نویســنده کتــاب «طال‍ــ ‬ ‫ع‬ ‫ن شــ‍م‍ا »‪ ،‬کــودکان تــک فرزنــد معمــوال بســیار منطقــی‬ ‫ف‍رزن‍ــدا ‬ ‫و درس خــوان می شــوند و همچنیــن درســت و عاقالنــه فکــر‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن ویژگی هــا انهــا را بــه فــردی جــدی تبدیــل می کنــد‬ ‫و انهــا نمی تواننــد طنــز و شــوخی را درک کننــد‪.‬‬ ‫اموزش استقالل داشتن و وابسته نبودن‬ ‫کودکان تک فرزند‪ ،‬استقالل‬ ‫‪ .۴‬به او مسئولیت انجام کارهایی را محول کنید‬ ‫بزرگ کــردن و تربیــت تک فرزندتــان باعــث می شــود ارتبــاط‬ ‫بســیار نزدیکــی بــا او پیــدا کنیــد‪ .‬منتهــا برخــی کــودکان تــک‬ ‫فرزنــد درمــورد کمــک معنــوی‪ ،‬انجــام دادن تکالیــف مدرســه و‬ ‫ســرگرمی‪ ،‬بیش ازحــد بــه والدینشــان متکــی می شــوند‪ .‬به عــاوه‪،‬‬ ‫والدیــن نیــز ناخواســته بــه ایــن وابســتگی دامــن می زننــد‪ .‬بایــد‬ ‫مســئولیت پذیری را بــه کودکتــان امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در برابر دخالت های خود مقاومت کنید‬ ‫کــودکان تــک فرزنــد بــه کمال گرایــی تمایــل دارنــد؛ بنابرایــن‬ ‫اگــر شــما هــر کار کوچکــی را کــه انهــا انجــام می دهنــد (ماننــد‬ ‫مرتب کــردن رختخــواب یــا غبارروبــی قفســه ای در خانــه کــه انهــا‬ ‫تــازه ان را انجــام داده انــد) دوبــاره انجــام دهیــد‪ ،‬فقــط روحیــه‬ ‫کمال گرایــی انهــا را تقویــت کرده ایــد‪ .‬بنــا بــه گفتــه دکتــر لمــن‪،‬‬ ‫هــر کاری را کــه کــودک اولتــان یــا تک فرزندتــان انجــام می دهــد‬ ‫یــا هــر حرفــی را کــه می زنــد دائمــا اصــاح نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬مرز های مسخش تعیین کنید‪.‬‬ ‫البتــه بســیاری از والدیــن کــودکان تــک فرزنــد بــه انهــا اجــازه‬ ‫واردشــدن بــه برخــی از مســائل خانــواده را می دهنــد؛ امــا‬ ‫قطعــا مســائل بســیاری در زندگــی وجــود دارد کــه والدیــن‬ ‫بایــد به تنهایــی درمــورد انهــا تصمیم گیــری کننــد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫متخصصــان روی ایــن موضــوع کــه والدیــن هــم بایــد زمانــی را‬ ‫بــرای وقت گذرانــی کنــار هــم و بــدون فرزندشــان داشــته باشــند‬ ‫تاکیــد می کننــد‪ .‬ایــن لحظــات بــرای حفــظ زندگــی و ازدواج انهــا‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــه کودکتــان اجــازه دهیــد برخــی از چالش هــا را به تنهایــی‬ ‫تجربــه کنــد‬ ‫بیشــتر ِ والدیــن نمی تواننــد در برابــر تمایــل مراقبــت از فرزنــدان‬ ‫خــود مقاومــت کننــد‪ .‬منتهــا گاهــی بایــد اجــازه دهیــد کودکتــان‬ ‫برخــی چالش هــا را به تنهایــی تجربــه کنــد و راه حل هایــی بــرای‬ ‫رفــع ان بیابــد؛ مثــا اگــر بــا برخــی از دوســتان یــا هم ســاالن‬ ‫خــود دچــار تنــش شــد‪ ،‬بــه او اجــازه دهیــد خــودش بــرای حــل‬ ‫مشــکل راه حلــی بیابــد‪ .‬ایــن کار بــه مستقل شــدن او بســیار‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬شــما تنهــا کاری کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫راهنمایــی او اســت و نــه بیشــتر‪.‬‬ ‫‪ .۸‬واقع بین باشید‬ ‫از انجــا کــه بســیاری از کــودکان تــک فرزنــد زود بــه حــرف‬ ‫می افتنــد و در ســن کــم در مســیر پیشــرفت بســیاری قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬گاهــی فهــم اینکــه بــا انهــا چــه رفتــاری داشــته‬ ‫باشــیم کــه مناســب سنشــان باشــد ســخت می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫دانســتن اینکــه چــه وقــت بــه کودکتــان ســخت می گیریــد و چــه‬ ‫وقــت به انــدازه کافــی بــه او فشــار نمی اوریــد دشــوار اســت‪.‬‬ ‫‪ .9‬از او «نمونه ای کوچک از من» نسازید‬ ‫کلیــف ایساک ســون و کریــس رادیــش در کتــاب اثــر ترتیــب‬ ‫تولــد (از ســری کتاب هــای شــوارتز) می گوینــد کــودکان تــک‬ ‫فرزنــد بــه وقــت و زمانــی ازاد نیــاز دارنــد تــا بــه کارهایــی کــه‬ ‫دوســت دارنــد انجــام دهنــد برســند‪ .‬مادرهــا هــم بایــد بپذیرنــد‬ ‫کــه دختــر ‪۶‬ساله شــان همــان ژیمناســت برنــده بازی هــای‬ ‫المپیکــی کــه خودشــان هرگــز نتوانســتند باشــند نیســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید‪:‬گوریل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه زیادی به خوابیدن روی ریل قطار دارد‪.‬‬ ‫ایا میدانید‪ 81:‬درصد صحبت انسان ها در روز‪ ،‬گفت وگویی است که در ذهن خودشان انجام می دهند‪.‬‬ ‫ایا میدانید قطر شاهرگ گردن ‪ 6‬میلیمتر میباشد!‬ ‫ایا میدانید از هر ‪ 8500‬نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست‬ ‫ایا می‏دانید‪:‬استرس در نتیجه ازمایش خون تاثیر می گذارد‪ .‬مثال میزان قند خون را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده هفدهم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫‏»نمــره منفــی در ازمونهــا» از منظــر نظــام نویــن‬ ‫ی‏‪ : ‎1‬نحــوه تصحیــح پاســخنامه هــای‬ ‫اموزشــ ‪‎‬‬ ‫‏هرازمــون و ارزشــیابی ان ‪ ،‬محصــول امــوزش‬ ‫کشــور اســت نقــص در ارزشــیابی بــه منزلــه اتــاف‬ ‫ســرمایه ‏گــذاری کالن کشــور اســت‪ .‬ارزشــیابی‬ ‫اســتاندارد ازمونهــا ‪ 5‬مــورد اســت ‪ -1 :‬نظــری ‪،‬‬ ‫‪-2‬عینی‪-3 ،‬بســته پاســخ‏‪-4 ،‬ارتقاعی؛ ‪-5‬درحیطه‬ ‫ـن‬ ‫شــناختی؛ ‪ -6‬اســتناج و تحلیــل ‪ .‬در عل ـ ِ‬ ‫م نویـ ِ‬ ‫امــوزش ‪( ،‬پداگــوژی) ســطح ‏فوقانــی ارزش یابــی‬ ‫روش ردیــف ‪ 6‬میباشــد‪ .‬الزمــه دســتیابی بــه‬ ‫ایــن ســطح‪ ،‬ازادی ِ ازمــون شــونده در تجزیــه و‬ ‫تحلیل‏و تفســیر و اعالم ادراکات او اســت‪ .‬لیکن‬ ‫احتســاب نمــره منفــی مخِــلّ تفســیر و تجزیــه و‬ ‫تحلیــل اســت‪.‬‏‏«گشــتالب» اندیشــمند برجســته‬ ‫علــم پداگــوژی ممنــوع شــدن ازمــون شــونده‬ ‫عامــل‏بازدارنــده ِ تفکــر و‬ ‫را از پاســخگوئی ازاد ؛‬ ‫ِ‬ ‫خالقیــت اعــام کــرده و هــم اکنــون در اغلــب‬ ‫نظامهــای اموزشــی معتبرجهــان و در ایران‏حداقل‬ ‫در ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای ‪،‬دانشــگاه‬ ‫تهــران دوره دکتــرای تخصصــی (‏‪Ph.D‬‏) ‪ -2‬کلیــه‬ ‫‏دانشــگاههای کشــور در ازمونهــای پیــش کارورزی‬ ‫و جامــع علــوم پایــه پزشــکی ‪ -3‬دانشــگاه علمــی‪،‬‬ ‫کاربــردی ( ‏دوره هــای پودمانــی) ‪ -4‬ازمونهــای‬ ‫تافــل در دانشــگاههای امــام صــادق( ع) ‪ ،‬تربیــت‬ ‫مــدرس ‪ ،‬دانشــگاه تهــران ‪،‬‏دانشــگاه اصفهــان و‬ ‫ســازمان ســنجش و امــوزش کشــور ‪ -5‬دانشــکده‬ ‫معــارف اســامی و مدیریــت ‪-6‬ازمــون‏فــن اوری‬ ‫‪ H‬؛ از نظام نوین‬ ‫اطالعات‏‪ICDL‬‏ ‪ -7‬ازمون‏‪ TML‬‏‬ ‫اموزشــی‪،‬از ازادی ازمــون شــونده‏درپاســخگوئی‬ ‫پیــروی مینماینــد‪.‬‏‬ ‫ناگفته و ناشنیده هیجدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر نظــام اموزشــی ‪:2‬‬ ‫دانــش روز بقــدری گســترده و الیتناهــی اســت کــه‬ ‫صرف‪ ،‬به محفوظــات‪ ،‬جوابگوی زندگی‬ ‫‏دیگــر اتــکاء ِ‬ ‫اجتماعــی نیســت‪ .‬پــس بایــد محفوظــات علمــی را‬ ‫وســیله‏ای بــرای اســتخراج و اســتنتاج و قضاوتهــای‬ ‫انســان از ناشــناخته هــا و نادانســته هــا تلقــی کــرد‪.‬‬ ‫اجتهــاد فقهــاء دربیــان‏احکام شــرعی و فتــوا ‪ ،‬دقیقا‬ ‫بر پایه همین اصل نهاده شــده اســت‪ .‬محفوظات‬ ‫فقهــی و علــم اصــول فقــه ‪ ،‬ابــزار‏فقهــاء در اجتهــاد‬ ‫اســت‪ .‬علــم جدیــد و تولیــد علــم و نظریــه ای علمی‬ ‫نیــز بــر اســاس همیــن اصــل اســتوار اســت ‪ .‬ولــی‬ ‫‏اِعمــال نمــره منفــی در حکــم زوال تفکــر و قضــاوت‬ ‫علمــی شــخص ومضیــق دامنــه امــوزش او از ادراک‬ ‫‏ماهوی و محدود شــدن او به محفوظات اســت‪.‬‬ ‫این توقف ‪ ،‬مشــابه اموزش معلولین ذهنیاســت‪.‬‬ ‫از معلــول‏ذهنــی پاســخی بــه غیــر از عیــن اموزشــو‬ ‫عین انچه به خاطر سپرده ‪ ،‬نمیتوان انتظار داشت‬ ‫‪ .‬لیکــن انســان‏اندیشــمند ‪ ،‬بــه کمک عقــل و میزان‬ ‫ادراکــی کــه از قواعــد و اصــول علمی اســتنتاج کرده‪،‬‬ ‫قــادر بــه انالیــز و‏تحلیــل محفوظــات عینــی و یافتــن‬ ‫پاســخ اســت‪ .‬پــس اگــر ازمــون شــونده بــا اعمــال‬ ‫نمره منفی از پاســخگوئی‏تحلیلی منع و مجازات‬ ‫شــده و بــه محفوظــات عینــی محــدود گــردد‪ ،‬دیگــر‬ ‫چنیــن ازمونــی اســتاندارد بــوده و‏ارزشــیابی حاصلــه‬ ‫بــه جــای مهتــر گزینــی کهتــر گزینــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ناگفتــه بعــدی موضــوع از منظــر قواعــد‏امــار و‬ ‫احتمــاالت و مبانــی فقهــی بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده نوزدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫نمــره منفــی ازمون هــا از منظــر قواعــد امــار و‬ ‫احتمــاالت ‪‎1‬‏‪‎:‬منشــاء و ماخــذ نمــره منفــی را در‬ ‫‏انتخــاب پاســخ بــه قیــد قرعــه و تصــادف‬ ‫فــرض‬ ‫ِ‬ ‫دانســته اند‪ .‬و دســتور العمــل احتســاب نمــره‬ ‫منفیــرا نیــز بــا هــدف خنثــی کــردن‏اثــار ِ تصــادف‬ ‫مقررکــرده انــد ‪ .‬فــرض کــرده اندکــه بــر اســاس‬ ‫قاعــده احتمــاالت تعــداد یــک چهــارم ســئواالت‬ ‫ناشــی‏از تصــادف صحیــح انتخــاب میشــوند‪ .‬پــس‬ ‫بــرای خنثــی کــردن ان‪ ،‬بــا اعمــال ضریــب‏‪3/‎ ‎1‬‏‬ ‫بــه تعــداد پاســخهای‏غلــط خواســته انــد کــه اثــر‬ ‫تصــادف را خنثــی و بالاثــر نماینــد‪ .‬ولــی بایســتی‬ ‫توجــه داشــت‪ .‬انچــه کــه در ازمــون‏چهارگزین ـه ای‬ ‫حــادث میشــود ‪ .‬اساســا قرعــه و تصــادف نیســت‪.‬‬ ‫مصــداق قاعــده احتمــاالت نیســت‪ .‬زیــرا انتخــاب‬ ‫‏گزینــه در ازمــون ؛ قائــم بــر اراده شــخص و‬ ‫متوقف برحواس پنجگانه او و مبتنی بر تحلیل‬ ‫او بــر رفــع تردیــد‏اســت‪.‬درحالیکه قرعــه‪ ،‬فــارغ از‬ ‫ف بــر عــدم دخالــت حــواس اســت‪. .‬‬ ‫اراده و موقــو ِ‬ ‫اگــر فــرض کنیــم‪ .‬ازمــون شــونده‏ای ‪ ،‬پرسشــنامه‬ ‫ازمــون را بــه کنــاری نهــاده و بــدون مطالعــه‬ ‫ســئواالت ‪ ،‬پاســخنامه را صرفا از میان اعداد ‪ 1‬تا‬ ‫‪ 4‬‏یــک عــدد را انتخــاب نمایــد بطوریکــه انتخابش‬ ‫مثــل ایــن باشــد کــه یــک مکعــب چهــار وجهــی بــا‬ ‫وجــوه کامــا مشــابه‏منقــوش بــه نشــانه های الف‪-‬‬ ‫ب‪-‬ج‪-‬د را پــس از چرخانــدن در هــوا و پــس از‬ ‫نشســتن درســطح ‪ ،‬وجــه نمایــان را‏برگزینــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه چنیــن انتخابــی بــه تصــادف‬ ‫و شــانس مرتبــط اســت ‪ .‬امــا در ازمونهــا چنیــن‬ ‫اتفاقــی نمــی‏افتــد ‪ .‬زیرا شــرکت کننــده در ازمون‪،‬‬ ‫کســی اســت که پس از احراز شــرایط اولیه علمی‬ ‫در ازمــون شــرکت کــرده‏اســت‪ .‬متــن ســئوال و‬ ‫‪ 4‬گزینــه مربوطــه را قرائــت می کنــد و پــس از‬ ‫ان تحــت تاثیــر محفوظــات و دانــش خــود قــرار‬ ‫‏می گیــرد‪ .‬از ایــن پــس انتخــاب او‪ ،‬ارادی و تابــع‬ ‫ادراک او و قــدرت تحلیــل او اســت‪ .‬بــه ایــن دلیــل‬ ‫انتخــاب گزینــه ‏توســط ازمــون شــونده اشــکارا از‬ ‫شــمول قاعــده احتمــاالت خــارج اســت‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫کالهبرداری اینترنتی‬ ‫در قالب شارژ ارزان‬ ‫کالهبــرداران بــا طراحــی ســایت ها و‬ ‫فروشــگاه های اینترنتــی جعلــی بــا عنــوان فــروش‬ ‫شــارژ ارزان قیمــت و یــا بــا تخفیــف‪ ،‬کاربــران را‬ ‫فریــب داده و حســاب انهــا را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬کالهبــرداران بــا درج لینک هــای‬ ‫الــوده درســایت جعلــی خــود و هدایــت کاربــران‬ ‫بــه صفحــات فیشــینگ اطالعات حســاب بانکــی را‬ ‫ســرقت می کننــد‪ .‬خریــداران پــس از واریــز مبلغ از‬ ‫طریــق ســایت جعلــی متوجــه می شــوند‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫ایــن کــه کارت شــارژی دریافــت نمی کننــد بلکــه‬ ‫موجــودی حســاب ان هــا نیــز خالــی می شــود و‬ ‫از ایــن طریــق مبالغــی بعضــا ًهنگفــت از حســاب‬ ‫ان هــا ســرقت می شــود‪ .‬در صــورت اقــدام بــه‬ ‫خریــد اینترنتــی شــارژ تلفــن همــراه حتمــا ً از‬ ‫هویــت فروشــگاه و گرداننــده ان اطمینــان‬ ‫حاصــل کــرده و در هنــگام ورود اطالعــات‬ ‫کارت و حســاب بانکــی مالحظــات امنیتــی‬ ‫الزم را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫الگو برداری در کودکان‬ ‫تقلیــد کــه در روانشناســی بالینــی الگوبــرداری‬ ‫یادگیــری مشــاهده ای نیــز نامیــده می شــود‬ ‫در رشــد و پــرورش رفتارهــای انســان مکانیســم‬ ‫مهمــی اســت برخــی از نظریه پــردازان یادگیــری‬ ‫اجتماعــی مثــل بنــد را از مفهــوم تقلیــد و‬ ‫یادگیــری مشــاهده ای در درمــان اختــاالت‬ ‫رفتــاری اســتفاده کرده انــد فــرض کســانی کــه از‬ ‫روش هــای یادگیری اجتماعی اســتفاده می کنند‬ ‫نیــز مثــل بســیاری از رفتــار درمانگرهــا ایــن اســت‬ ‫کــه نیــازی بــه شــناخت علــت رفتارهــای نابهنجــار‬ ‫نیســت انهــا معتقدنــد رفتارهــای نابهنجــار را بــا‬ ‫هــر علتــی از طریــق فراینــد یادگیــری اجتماعــی‬ ‫تقلیــد یــا الگوبــرداری می اموزیــم‬ ‫بنــدورا معتقــد اســت یادگیــری از طریــق‬ ‫الگوبــرداری موثرتــر از یادگیــری بــا تقویــت‬ ‫مســتقیم یــا تنبیــه اســت مشــاهده عواقــب‬ ‫رفتــار الگــو می توانــد از انجــام کورکورانــه‬ ‫ان رفتــار کــه مشــاهده گــر انجــام مــی دهــد‬ ‫جلوگیــری کنــد یــا بــه تشــویق ان بپــردازد‬ ‫بــا مشــاهده دیگــران بهتــر مــی توانیــم یــک‬ ‫مهــارت یــا مجموعــه رفتــار هــای جدیــد را یــاد‬ ‫بگیریــم مشــاهده رفتــار دیگــران همچنیــن بــه‬ ‫رفــع یــا کاهــش تــرس هــا و اضطراب هــا کمــک‬ ‫مــی کنــد از الگوبــرداری بــرای درمــان بســیاری‬ ‫از مشــکالت روانــی اســتفاده می شــود از‬ ‫جملــه انــزوای اجتماعــی در میــان بزرگســاالن‬ ‫و کــودکان و رفتارهــای وسواســی اجبــاری‬ ‫و بــی جراتــی بــر رفتــار ضــد اجتماعــی وی و‬ ‫پرخاشــگری فیزیکــی و اتیســم خردســالی‬ ‫انــواع الگــو بــرداری‬ ‫ســاده تریــن رویکــرد الگوبــرداری ایــن اســت که‬ ‫درمانجــو سرمشــقهای و الگوهــای رفتــاری خــود‬ ‫را بــه صــورت زنــده یــا فیلــم می بینــد کــه در ان‬ ‫عــده ای سرمشــق و بــدون تــرس و بــا موفقیــت‬ ‫کارهــای را انجــام می دهنــد کــه درمانجــو از انهــا‬ ‫اجتنــاب می کنــد بــرای مثــال درمــان جایــی کــه از‬ ‫ســگ مــی ترســد الگویــی را نــگاه مــی کنــد کــه بــا‬ ‫خوشــحالی تمــام بــا ســگ بــازی می کنــد درمــان‬ ‫جایــی کــه از ارتفــاع مــی ترســد الگویــی را نــگاه‬ ‫مــی کنــد کــه بــا اســودگی خاطــر ســوار اسانســور‬ ‫مــی شــود و هیــچ مشــکلی برایــش پیــش‬ ‫نمی ایــد در نــوع دیگــری از رویکــرد الگوبــرداری‬ ‫بــه نــام الگــو بــرداری مشــارکتی در منظــور ابتــدا‬ ‫الگوهــای زنــده را مشــاهده می کنــد و در شــرایط‬ ‫تحــت کنتــرل و حفاظــت شــده بــه تدریــج و بــا‬ ‫هدایــت و مشــارکت درمانگــر بــا شــیوه ای کــه‬ ‫از ان مــی ترســد یــا بــا وضعیتــی کــه از ان‬ ‫گریــزان از تمــاس برقــرار مــی کنــد بــرای مثــال‬ ‫در الگوبــرداری مشــارکتی بیمــار گرفتــن مــار‬ ‫توســط درمانگــر یــا الگــو را مشــاهده می کنــد‬ ‫درمانگــر یــا الگــو مثــا ً اجــازه می دهــد مــا روی‬ ‫بدنــش بخــش زد و از ایــن قبیــل کارهــا ســپس‬ ‫در جریــان مشــارکت هدایــت شــده بیمــار بایــد‬ ‫همــان کارهــا را متناســب بــا میــزان اضطــراب اور‬ ‫بــودن شــان انجــام بدهــد در الگوبــرداری ناچیــز‬ ‫نیــز شــخصیتی را کــه مشــغول انجــام رفتــار‬ ‫مطلــوب اســت تجســم می کنیــم بــرای مثــال‬ ‫درمانگــر بــرای مراجعــان خــود ســالش داســتان‬ ‫را مــی گویــد کــه دیگــر بــا خواهــر و بــرادر هایــش‬ ‫دوا نمی کنــد و راه هــای بهتــری بــرای جلــب‬ ‫سامانه جعلی «سایا»‬ ‫دام مجرمان سایبری برای‬ ‫کاربران سایت دیوار و شیپور‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص برداشــت غیر مجاز از حســاب با شــگرد‬ ‫پرداخت انالین از طریق « ســامانه جعلی سایا»هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ «ســید مصطفــی مرتضــوی» در خصــوص‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬اخیــرا ً یکــی از شــگردهای کالهبــرداران بــرای‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب کاربــران ســایت هــای دیــوار و‬ ‫شــیپور‪ ،‬تبلیــغ و معرفــی ســامانه جعلــی ســایا و هدایــت کاربران‬ ‫بــه درگاه جعلــی و ســرقت اطالعــات بانکــی انهــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد ‪،‬‬ ‫متقاضیــان فــروش خــودرو پــس از درج اگهــی در ســایت هــای‬ ‫توجــه پیــدا مــی کنــد‬ ‫فــرض وی نیــز ایــن اســت کــه کودکان با تجســم‬ ‫یــک الگــوی موفــق رفتــار انهــا را بهتــر و ســریعتر‬ ‫مــی اموزنــد بــه ایــن ترتیــب احتمــاال ًالگوبــرداری‬ ‫یکــی از اجــزای مهــم جــرات امــوزی هــا و ســایر‬ ‫درمان هــا محســوب می شــود حتــی در روان‬ ‫درمانــی هــای گفــت و گــوی مثــل روانــکاوی یــا‬ ‫درمــان مراجعــه محــور نیــز مراجعان با مشــاهده‬ ‫و تقلیــد از درمانگــر برخــی مهــارت هــای مهــم‬ ‫رابطــه ای را مــی اموزنــد همانطــور کــه تــورپ‬ ‫و الســون می گوینــد یادگیــری مشــاهده ای‬ ‫وقتــی بهتریــن و موثرتریــن روش اســت کــه‬ ‫چهــار شــرط زیــر در ان رعایــت شــده باشــد اول‬ ‫بیمــاران بــه الگــو توجــه کننــد مشــوق ها بــه ایــن‬ ‫توجــه کمــک خواهند کــرد دوم بیمــاران اطالعات‬ ‫حاصــل از الگــو را یــاد بســپارند فنــون تجســمی یــا‬ ‫راهبردهــای رمــز بنــدی کالمــی بــه بیمــاران اجــازه‬ ‫مــی دهــد ایــن اطالعــات را ســازماندهی و ضبــط‬ ‫کننــد ســوم بیمــاران رفتــار الگوبــرداری شــده را‬ ‫انجــام بدهنــد انهــا بایــد رفتــار موردنظــر را تقلیــد‬ ‫کننــد و بــا تمریــن راه را بــرای یادگیــری و تغییــر‬ ‫رفتــار همــوار ســازند‬ ‫چهــارم بیمــاران انگیــزه اســتفاده از رفتــار‬ ‫الگوبــرداری شــده را داشــته باشــند تقویــت‬ ‫دیــوار و شــیپور پیامــی جعلــی تحــت عنــوان دســتور پلیــس‬ ‫راهــور مبنــی بــر الــزام نصــب ســامانه ســایا و درج مشــخصات‬ ‫هویتــی و مالکیتــی خــودرو دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تعییــن مهلــت‬ ‫‪ 120‬دقیقــه ای درج اطالعــات‪ ،‬کاربــران بــا کلیــک بــر روی لینــک‬ ‫ارســال شــده و درج اطالعــات هویتــی و مالکیتــی و پرداخــت‬ ‫مبلــغ تعییــن شــده بــه درگاه بانکــی جعلــی هدایــت و پــس از‬ ‫وارد کــردن اطالعــات کارت بانکــی موجــودی حســاب ان هــا‬ ‫برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬عــده ای فرصــت طلــب بــا شــگرد های‬ ‫خــاص بــه دنبــال کالهبــرداری از هموطنــان عزیــز هســتند‪،‬‬ ‫بــه طــوری کــه برخــی کالهبــرداران بــه بهانــه هــای مختلــف یــا‬ ‫جعــل عنــوان و ســوء اســتفاده از نــام ســازمان هــا و ارگان هــا‬ ‫درخواســت دانلــود ســامانه هــا و اپلیکیشــن هــای جعلــی دارنــد‬ ‫و کاربــران را بــه واریــز مبالغــی ملــزم مــی کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه‬ ‫پرداخت هــا در ســایت های واســطه گــر بصــورت درون برنامـه ای‬ ‫پیامدهــا احتمــال اســتفاده از رفتــار الگوبــرداری‬ ‫شــده را افزایــش می دهــد‬ ‫انچــه بیشــتر خانــواده هــا را از دســت فرزنــدان‬ ‫خــود اســیب می کنــد رفتارهــای خــارج از عــرف‬ ‫ای اســت کــه کــودکان بــه انجــام ان خــود‬ ‫کرده انــد بیشــتر شــکایات والدیــن از عادت هــای‬ ‫نادرســت کــودکان مربــوط بــه بدغذایــی جیــغ‬ ‫زدن و وابســتگی افراطــی و بیمارگونــه بــه‬ ‫والدیــن دروغگویــی دزدی کشــیدن مــوی ســر‬ ‫دیگــری کتــک کاری و مکیــدن انگشــت اســت‬ ‫کــه شــیوع زیــادی در بیــن کــودکان دارد بایــد‬ ‫توجــه داشــت کــه یکــی از علــل بــروز ایــن‬ ‫عادت هــا ‪ ،‬رفتارهــای نادرســت والدیــن اســت‬ ‫عــادت یــک شــبه بــه وجــود نمــی اید و یک شــب‬ ‫هــم از بیــن نمــی رود بنابرایــن از کودکــی کــه‬ ‫دارای تفکــر و احســاس ناســالم اســت نبایــد‬ ‫انتظــار رفتــار مطلوب داشــته باشــیم زیرا مخزن‬ ‫رفتــاری کــودک در نتیجــه پاســخ بــه تفکــرات و‬ ‫احساســات شــکل گرفته اســت و اگر والدین در‬ ‫ارائــه پاســخ هــای صحیــح و بــه موقــع کوتاهــی‬ ‫کــرده باشــند نبایــد نقــش خــود را در بــروز عــادت‬ ‫نادرســت کودکشــان نادیــده بگیرنــد‪ /.‬مرکــز‬ ‫مشــاوره ارامــش پلیــس گلســتان‬ ‫هســتند و پیامــک هــای ارســالی بــرای کاربــران ایــن ســایت هــا‬ ‫صرفا ٌبا ســر شــماره ســایت مرجع ارســال می شــود‪ ،‬شــهروندان‬ ‫بــه هیــچ عنــوان بــه لینــک هــای ناشــناس و نامعتبــر ورود نکننــد‬ ‫و از ارائــه اطالعــات کارت بانکــی در درگاه هــای مشــکوک‬ ‫خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪346‬‬ ‫تعامل پلیس و اموزش‬ ‫و پرورش نقش موثری‬ ‫در کاهش ناهنجاری‬ ‫های اجتماعی دارد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین گفــت‪:‬‬ ‫تعامــل و همــکاری دو نهــاد پلیــس و امــوزش و‬ ‫پــرورش در زمینــه امــوزش ‏و اگاهســازی دانــش‬ ‫امــوزان و خانــواده هــا مــی توانــد زمینــه ســاز ارتقــاء‬ ‫امنیــت پایــدار در جامعــه بــوده و نقــش بســیار‬ ‫‏موثــری در فرهنــگ خودمراقبتــی و پیشــگیری از‬ ‫ناهنجاری هــای اجتماعــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مجیــد یگانــه پــور» در دیــدار بــا سرپرســت اداره‬ ‫امــوزش و پــرورش ‏شهرســتان اســفراین ضمــن‬ ‫تبریــک اعیــاد دهــه والیــت و گرامیداشــت یــاد و‬ ‫خاطــره شــهداء اظهــار داشــت‪ :‬در نظــام ‏مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی بایــد تــاش شــود تــا همــه‬ ‫مســئوالن و دلســوزان نظــام در یــک ســنگر متحــد‬ ‫قــرار گیرنــد تــا ‏زمینــه شــکوفائی علمــی و بالندگــی‬ ‫اخالقــی جامعــه و اینــده ســازان میهــن اســامی مــان‬ ‫را فراهــم ســازند‪ .‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــوزش و پــرورش نقــش تعلیــم و تربیــت‬ ‫را در جامعــه برعهــده دارد و معلمــان و دانــش امــوزان‬ ‫بــه عنــوان‏ســرمایه هــای اجتماعــی هســتند و ارتبــاط‬ ‫دو نهــاد امــوزش وپــرورش و پلیــس باعــث ارتقــاء‬ ‫امنیــت‪ ،‬رشــد و توســعه در‏جامعــه خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا بیــان‬ ‫اینکــه تعامــل پلیــس و امــوزش و پــرورش نقــش‬ ‫موثــری در کاهــش ‏ناهنجاری هــای اجتماعــی دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬همــکاری دو نهــاد در زمینــه امــوزش‬ ‫و اگاهســازی دانــش امــوزان و‏خانــواده هــا مــی توانــد‬ ‫زمینــه ســاز ارتقــاء امنیــت پایــدار در جامعــه بــوده و‬ ‫نقــش بســیار موثــری در فرهنــگ خودمراقبتــی و‬ ‫‏پیشــگیری از ناهنجاری هــای اجتماعــی داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بیــان داشــت‪ :‬در راســتای‬ ‫گســترش تعامــات و مشــارکت بــا ســازمان ها و‬ ‫نهادهــای دولتــی در ‏ســطح شهرســتان همچــون‬ ‫گذشــته امادگــی همــکاری بــا ایــن اداره و اجــرای‬ ‫هرچــه بیشــتر طرح هــای مشــترک در ‏جهــت‬ ‫پیشــگیری و مبــارزه بــا اســیب های اجتماعــی در‬ ‫ســطح حــوزه را داریــم‪.‬‏‬ ‫در ادامــه «رجبعلــی حیــدری » سرپرســت اداره اموزش‬ ‫و پــرورش نیــز بــه نقــش مثبــت و ارزنــده پلیــس در‬ ‫برقــراری امنیــت‏بــه ویــژه تامیــن امنیــت حــوزه امــوزش‬ ‫و پــرورش اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اداره امــوزش پــرورش‬ ‫همچــون گذشــته امادگــی‏همــکاری و تعامــل بــا پلیــس‬ ‫در زمینــه پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی را دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در پایــان ایــن دیــدار بــر همــکاری تنگاتنــگ مجموعــه‬ ‫فرماندهــی انتظامــی و اداره امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان اســفراین ‏تاکیــد گردیــد‪ .‬‏‬ ‫دستگیری کالهبردار‬ ‫رسید ساز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه‬ ‫از طریــق اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از افــراد می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد پلیــس فتــا بــا مراجعه چند‬ ‫تــن از شــهروندان بــه ایــن پلیــس و طــرح شــکایت‬ ‫مبنــی براینکــه شــخصی ناشــناس قطعــه کاالیــی‬ ‫ازانهــا خریــداری و در قبــال ان رســید جعلــی تحویــل‬ ‫داده اســت‪ ،‬پرونــده ای در ایــن پلیــس تشــکیل و در‬ ‫دســتور کار رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص شــد شــخصی بــا مراجعــه بــه فروشــگاه هــا‬ ‫اقــدام بــه خریــد کاال نمــوده و ســپس بــه یــک رســید‬ ‫بانکــی جعلــی در تلفــن همــراه خــود بــه فروشــندگان‬ ‫ارائــه و مدعــی مــی شــود کــه وجــه کاال بــه حســاب‬ ‫فروشــندگان واریــز و کاالی مــورد نظــر را دریافــت‬ ‫مــی کنــد و در ادامــه قربانیــان پــس از گذشــت چنــد‬ ‫ســاعت متوجــه میشــوند پولــی بــه حسابشــان واریــز‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫به روایت تاریخ‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪ 4‬مرداد‪1323‬‬ ‫رضا‪ ،‬پسر عباسعلی ‪ ،‬معروف به «داداش بیگ» ُمرد‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪ 15 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 346‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 04‬مرداد ‪26-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫انچه در ‪ 4‬مرداد ‪1323‬‬ ‫فواید کمپینگ‬ ‫برای سالمت روح و جسم‬ ‫رالــف والــدو امرســون‪ ،‬فیلســوف و نویســنده امریکایــی‪ ،‬در کتــاب خــود‬ ‫به نــام «طبیعــت»‪ ،‬از قدرت هــای شــفابخش طبیعــت وحشــی ســخن‬ ‫گفــت و معتقــد بــود علی رغــم تمــام انــدوه و غم هایــی کــه بشــر انهــا را‬ ‫حــس می کنــد‪ ،‬طبیعــت وحشــی می توانــد او را بــه وجــد بیــاورد‪ .‬از ایــن‬ ‫گفتــۀ خردمندانــه بیــش از یــک قــرن می گــذرد؛ امــا نظریــه او در دنیــای‬ ‫امــروز هــم صــدق می کنــد و مفهومــش ایــن اســت به جــای اینکــه غــرق در‬ ‫خدمــات شــبکه های اینترنتــی شــوید‪ ،‬بــه طبیعــت بکــر برویــد و از مزایــای‬ ‫ان بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫فواید کمپینگ‬ ‫کمپینــگ فوایــد متعــددی بــرای روح و جســمتان دارد کــه در ادامــه از انهــا‬ ‫صحبــت شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬رهایی از مضرات تلفن همراه‬ ‫در دل ناکجاابــاد‪ ،‬خبــری از برج هــای انتــن تلفن هــای همــراه نیســت‬ ‫و صادقانــه بگویــم ایــن موضــوع اتفاقــی عالــی اســت‪ .‬دائمــا بــه صفحــه‬ ‫نمایشــگر چشــم دوختن اثــر بســیار بــدی روی ســامتی تان می گــذارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد اســتفاده بیش ازحــد از فنــاوری اضطــراب فــرد را‬ ‫افزایــش می دهــد و از کیفیــت خــواب او می کاهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داشتن خواب بهتر از فواید کمپینگ‬ ‫طبیعــت و جنــگل در بهبــود خوابتــان معجــزه می کننــد‪ .‬بنــا بــر تحقیقــی کــه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۳‬در دانشــگاه کلــرادو بولــدر انجــام شــد‪ ،‬هرچــه بیشــتر برنامــه‬ ‫خوابتــان را بــا نــور خورشــید تنظیــم کنیــد‪ ،‬بهتــر بــه خــواب می رویــد و در‬ ‫زمــان مناســب از خــواب بیــدار می شــوید‪.‬‬ ‫محققــان یــک هفتــه وضعیــت خــواب افــرادی را کــه بــه اردو می رفتنــد‬ ‫بررســی کردنــد و دریافتنــد ریتــم شــبانه روزی بــدن افــراد‪ ،‬وقتــی دور از نــور‬ ‫مصنوعــی و در دل طبیعــت می خوابنــد‪ ،‬دوبــاره تنظیــم می شــود و انهــا‬ ‫کمتــر احســاس خســتگی و خواب الودگــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رسیدن به حال روحی بهتر‬ ‫بــودن در فضــای بیــرون از خانــه و در طبیعــت‪ ،‬به ویــژه اگــر شهرنشــین‬ ‫هســتید‪ ،‬بــرای حفــظ ســامت ذهنتــان ضــروری اســت‪ .‬محققــان دانشــگاه‬ ‫میشــیگان در بررســی های خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فقــط چنــد‬ ‫دقیقــه پیــاده روی در طبیعــت از عالئــم افســردگی کــه در شهرنشــینان رایــج‬ ‫اســت می کاهــد‪ .‬در تحقیقــی دیگــر در ایــن زمینــه‪ ،‬محققــان دانشــگاه‬ ‫اســتنفورد دریافتنــد گذرانــدن وقــت در فضــای بیــرون از خانــه جلــوی‬ ‫نشــخوار ذهنــی را نیــز می گیــرد‪ .‬نشــخوار ذهنــی تفکــر منفــی وسواســی‬ ‫اســت کــه در نهایــت بــه مشــکالت ذهنــی منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سوزاندن کالری‬ ‫پیــاده روی روی زمیــن خاکــی بخشــی از تجربــه کمپینــگ و برای ســامتی تان‬ ‫عالــی اســت‪ .‬ایــن پیــاده روی به طــور بالقــوه می توانــد به خوبــی بیــش از ‪۵۰۰‬‬ ‫کالــری از چربی هــای بدنتــان را بســوزاند‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه بررســی های‬ ‫علمــی نشــان می دهــد ایــن فعالیــت حتــی می توانــد حــال روحی تــان را‬ ‫نیــز بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫دانشــمندان دانشــگاه ایلینــوی در بررســی فوایــد طبیعــت روی ســامتی‬ ‫بــدن دریافتنــد کــه نیــروی ذِنــی کــه از طبیعــت دریافــت می کنیــد‪ ،‬سیســتم‬ ‫ایمنــی بدنتــان را تقویــت می کنــد‪ .‬ذِن در مکتــب بودایــی به معنــای یافتــن‬ ‫طبیعــت اصلــی و ذاتــی خــود اســت‪ .‬وقتــی در طبیعــت ارام هســتید‪ ،‬بدنتــان‬ ‫انــرژی موردنیــاز سیســتم های بدنتــان (ماننــد سیســتم ایمنــی بــدن) را تامیــن‬ ‫می کنــد و در نهایــت‪ ،‬ســامت بدنتــان به مــدت طوالنــی حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫لوازم موردنیاز هنگام کمپینگ‬ ‫بــرای اینکــه هنــگام کمپینــگ دچــار مشــکل نشــوید‪ ،‬بهتــر اســت یکســری‬ ‫از لــوازم مناســب کمپینــگ را بــا خــود برداریــد‪ .‬ایــن وســایل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫زیرانداز؛پشه بند؛کیســه خواب؛چراغ شــارژی؛چادر مســافرتی؛اجاق گاز‬ ‫شــارژی؛کفش و لبــاس مناســب و کافی؛قابلمــه‪ ،‬بشــقاب‪ ،‬کاســه‪ ،‬لیــوان‬ ‫(هــر وســیله ای کــه بــرای تهیــه و صــرف غــذا نیــاز داریــد)‪.‬‬ ‫رضــا‪ ،‬پســر عباســعلی ‪ ،‬معــروف بــه «داداش بیــگ» افســر‬ ‫قــزاق از ایــل پاالنــی ‪ ،‬در ‪ 24‬اســفند مــاه ســال ‪ 1255‬ه‪.‬ش‪ .‬در‬ ‫قریــه «اْالشــت» از توابــع ســواد کــوه مازنــدران بــه دنیــا امــد‪.‬‬ ‫چنــد روز پــس از تولــد رضــا‪ ،‬داداش بیــگ درگذشــت و مــادر ـ‬ ‫کــه از مهاجــران گرجســتان بــود ـ بــه دنبــال درگیــری و اختــاف‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬بــه همــراه نــوزادش بــه تهــران رفــت و در خانــه بــرادر‬ ‫خــود ســاکن شــد‪.‬‬ ‫رضــا دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را زیــر نظــر دایــی اش ـ‬ ‫کــه خیــاط قزاقخانــه بــود ـ ســپری کــرد و بــه توصیــه و وســاطت‬ ‫او‪ ،‬در ســن چهارده ‪ ،‬پانزده ســالگی وارد بریگاد قزاق شــد و به‬ ‫عنــوان نظامــی ســاده‪ ،‬مشــغول بــه کار گردیــد‪.‬‬ ‫نخســتین منصــب رضــا در قزاقخانــه‪ ،‬ســمت وکیــل باشــی‬ ‫«گروهــان شــصت تیــر» بــود کــه بعدهــا بــه فرماندهــی‬ ‫ان رســید و بــه «رضــا خــان شــصت تیــر» شــهرت یافــت‪.‬‬ ‫او در ایــن زمــان‪ ،‬بــه رســم جاهــل هــا و بــزن بهادرهــا ‪ ،‬بــا بســتن‬ ‫گذرهــا‪ ،‬قمــه کشــی مــی کــرد و بــه خودنمایــی مــی پرداخــت‪.‬‬ ‫توانایــی و تنومنــدی جســمانی و ســخت گیــری و تحمــل شــدائد‬ ‫در انجــام ماموریــت هــای نظامــی انــدک انــدک درنظــر برخــی‬ ‫صاحــب منصبــان و متنفــذان ‪ ،‬او را از دیگــران متمایــز کــرد‪ .‬از‬ ‫جملــه‪ ،‬عبدالحســین میــرزا فرمانفرمــا ـ کــه زاشــاهزادگان بنام و‬ ‫قدرتمند قاجاری بود ـ به او توجه تمام نشــان داد و مســوولیت‬ ‫اســلحه جدیــدش ـ مسلســل ماکســیم ـ را بــه او ســپرد‪.‬‬ ‫از ایــن رو ‪ ،‬رضــا خــان در میــان خانــواده فرمانفرمــا‪« ،‬رضــا‬ ‫ماکســیمی» نیــز نــام گرفــت‪ .‬پــس از ایــن‪ ،‬رضــا خــان بــه مــرور‬ ‫مراتــب ترقــی را طــی کــرد و در انجــام ماموریــت هــای مختلــف‪،‬‬ ‫همچــون ســرکوب نهضــت ازادی خواهانــه میــرزا کوچــک خــان‬ ‫در گیــان‪ ،‬بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ .‬زندگــی رضا‬ ‫خــان تــا میانســالی در بــی ســوادی گذشــت و حتــی پــس از ان‬ ‫کــه خوانــدن اموخــت‪ ،‬در نوشــتن کلمــات و عبــارات ‪ ،‬دچــار‬ ‫اشــتباهات فاحــش مــی شــد‪ .‬رضــا خــان ترقــی خــود را مدیــون‬ ‫حمایــت صاحبــان ثــروت و قــدرت‪ ،‬انضبــاط خشــک نطامــی و‬ ‫قســاوت و بــی رحمــی خــود بــود؛ امــا از معلومــات شــایان و‬ ‫تفکــر نظامــی چنــدان بهــره ای نداشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه ‪ ،‬بــه دالیــل متعــدد‪ ،‬مــورد توجــه انگلیس ـی ها‬ ‫قــرار گرفــت و ســرانجام یــک ژنــرال بریتانیایــی بــه نــام‬ ‫«ادمونــد ایرونســاید» ضمــن دیــدار و گفــت وگویــی کــه بــا‬ ‫او داشــت‪ ،‬وی را شایشــته اجــرای طــرح کودتایــی یافــت کــه‬ ‫نافــع کشــورش در ایــران و شــبه قــاره هنــد را تامیــن مــی کــرد‪.‬‬ ‫رضــا خــان بعدهــا نــزد بعضــی از بــزرگان اعتــراف کــرد کــه‬ ‫انگلیسـی ها او را ســرکار اوردنــد؛ امــا او انگیــزه اش را از اقــدام‬ ‫بــه کودتــا‪ ،‬وطــن خواهــی خــود قلمــداد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کودتــا در ‪ 3‬اســفند مــاه ســال ‪ 1299‬ه‪.‬ش ‪ .‬بــه وقــوع‬ ‫پیوســت و رضــا خــان در اعالمیــه مشــهوری کــه با عنــوان «حکم‬ ‫مــی کنــم» منتشــر کــرد‪ ،،‬خــود را رییس کل قوا خوانــد و پس از‬ ‫اندکــی‪ ،‬از ســوی « احمــد شــاه قاجــار» بــا لقــب « ســردار ســپه»‬ ‫بــه باالتریــن درجــه نظامــی (ســردار ســپهی) دســت یافــت‪.‬‬ ‫رضــا خــان ســردار ســپه در کابینــه کودتــا بــه‬ ‫نخســت وزیــری ســید ضیاءالدیــن طباطبایــی ـ عامــل‬ ‫انگلیســی هــا ـ عهــده دار پســت وزارت جنــگ شــد و‬ ‫ایــن منصــب را در دولــت هــای دیگــر نیــز در قبضــه قــدرت‬ ‫خــود گرفــت‪ ،‬و بــا ادغــام یــگان هــای متفــرق نظامــی قشــون‬ ‫اشپزی‬ ‫طرز تهیه کالباس خانگی‬ ‫مــواد الزم‪:‬گوشــت مــرغ بــدون اســتخوان‪ 500‬گــرم ســیر‪2‬‬ ‫حبــه زرده تخــم مــرغ‪ 2‬عــدد ارد‪ 2‬قاشــق غذاخــوری فلفــل‬ ‫ســیاهنصف قاشــق مربــا خــوری دارچیــن‪ 3/1‬ثاشــق‬ ‫مرباخــوری زنجبیــل‪ 8/1‬قاشــق مربــا خــوری هلنصــف‬ ‫قاشــق مرباخــوری نمــک‪ 1‬قاشــق مربــا خــوری روغــن مایــع‪1‬‬ ‫قاشــق غذاخــوری قــارچ‪ 5‬عــدد اویشــن‪ 2/1‬قاشــق مربــا‬ ‫خــوری گوشــت مــرغ‪ 500‬گــرم هویــچ‪ 1‬عــدد‬ ‫طــرز تهیــه و دســتور پخــت‪:‬از جملــه غذاهــای پــر طرفــدار‬ ‫در بیــن تمامــی گروههــای ســنی مخصوصــا کــودکان‬ ‫کالبــاس و سوســیس هــا هســتند‪ .‬ایــن غذاهــا بــا وجــود‬ ‫اینکــه بســیار خوشــمزه هســتند‬ ‫مرحلــه اول تهیــه کالبــاس خانگی‪:‬ابتــدا در مرحلــه اول‬ ‫تمــام اســتخوانهای گوشــت مــرغ ( ســینه مــرغ) را جــدا می‬ ‫کنیــم و مــرغ را بــا اب خــوب مــی شــوریم و ابکــش مــی‬ ‫کنیــم تــا کامــا اب مــرغ گرفتــه شــود و ســینه مــرغ اب‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم تهیــه کالبــاس خانگی‪:‬ســپس در ایــن‬ ‫مرحلــه ‪ 2‬حبــه ســیر ( پــودر ســیر را نیــز مــی تــوان جایگزین‬ ‫ســیر کــرد)را شســته و پوســت انهــا را مــی گیریــم و مــرغ را‬ ‫همــراه بــا ســیر پوســت کنــده ‪ 2‬دفعــه چــرخ مــی کنیــم و‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫متحدالشــکلی بــه وجــود اورد و بــه مــرور از ایــن طریــق‪ ،‬زمینــه‬ ‫نفــوذ و اســتیالی خــود را در امــور سیاســی و اجرایــی کشــور‬ ‫فراهــم ســاخت‪.‬‬ ‫ایــن جریــان موجــب اعتــراض جنــاح اقلیــت مجلــس و برخــی‬ ‫از روزنامــه نــگاران شــد؛ امــا مخالفــت اقلیــت مجلــس (بــه ویــژه‬ ‫شــهید مــدرس) بــه جایــی نرســید و قتــل و ضــرب و شــتم و‬ ‫تهدیــد کســانی همچــون «میــرزاده عشــقی» ‪ ،‬شــاعر جــوان ‪،‬‬ ‫«حســین صبــا» مدیــر روزنامــه ســتاره ‪« ،‬ملــک الشــعراق بهــار»‬ ‫نماینــده مجلــس ‪ ،‬تقریبــا صــدای معترضــان را خامــوش کــرد‪.‬‬ ‫ســردار ســپه در ایــن هنــگام‪ ،‬بــه تجدیــد نفــوذ و قــدرت حاکمــان‬ ‫محلــی اقــدام نمــود و شــماری از انــان را بــه مرکــز جلــب کــرد یــا‬ ‫از میــان برداشــت تــا در اینــده نیــروی مخالفــی در داخــل کشــور‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬در ایــن اوضــاع و احــوال‪ ،‬تصمیــم احمــد شــاه‬ ‫بــرای رفتــن بــه فرنــگ‪ ،‬زمینــه ریاســت وزرایــی ســردار ســپه را‬ ‫امــاده کــرد (ابــان ‪. )1302‬‬ ‫رضــا خــان ســردار ســپه‪ ،‬رییــس الــوزراء‪ ،‬کــه از ایــن پــس هیــچ‬ ‫گونــه مقــام و قدرتــی را مانــع پیشــرفت خــود نمــی دیــد‪ ،‬بــا‬ ‫اتخــاذ ترفندهــای خــاص و بــا اســتفاده از موقعیــت اجتماعــی و‬ ‫سیاســی موجود‪ ،‬تحت حمایت نامرئی اورندگانش و یاریگری‬ ‫اطرافیــان خــود‪ ،‬پلــه پلــه نردبــان ترقــی را پیمــود تا ســرانجام به‬ ‫حکمرانــی قاجاریــه پایــان داد و مقــام ســلطنت را بــه دســت‬ ‫اورد (‪ 23‬اذر ‪ )1304‬و رســما بــه عنــوان پادشــاه ایــران‪ ،‬بــا‬ ‫رعایــت تشــریفات ویــژه تاجگــذاری کــرد (‪ 4‬اردیبهشــت ‪. )1305‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬رضــا خــان بــه دوره ســوم زندگانــی خــود گام‬ ‫گذاشــت‪ .‬ایــن دوره نســبتا طوالنــی کــه تــا شــهریور ‪ 1320‬تداوم‬ ‫یافــت‪ ،‬در برگیرنــده وقایــع گوناگونی اســت که اگاهی مشــروح‬ ‫از انهــا بــه کتابــی مســتقل نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫همــه اقدامــات و رویدادهــای مربــوط بــه عصــر رضــا شــاهی‪،‬‬ ‫از سیاســت هــای فــردی‪ ،‬اخــاق تندروانــه و دیکتاتــوری‪ ،‬و‬ ‫نیــز ســتیز او بــا فرهنــگ اســامی و روحانیــت او متاثــر بــوده‬ ‫اســت؛ تــرور مــدرس ‪ ،‬ضــرب و شــتم شــیخ محمدتقــی‬ ‫بافقــی در حــرم حضــرت معصومــه (س) و نیــز اجبــاری‬ ‫کــردن خدمــت ســربازی‪ ،‬در کنــار اجبــاری شــدن اســتفاده از‬ ‫کاله پهلــوی و لبــاس متحدالشــکل فرنگــی‪ ،‬بویــژه ماجــرای‬ ‫کشــف حجــاب و تصــرف اوقــاف و عدلیــه از ســوی کارگــزاران‬ ‫رژیــم‪ ،‬زمینــه هــای چالــش روحانیــت و شــاه را بــه وجــود‬ ‫اورد‪ .‬در همــه ایــن اعمــال‪ ،‬فرنگــی مابــی‪ ،‬رنگــی اشــکار‬ ‫داشــت و چــون بــا ایــران گرایــی و باســتان ســتایی همــراه‬ ‫بــود‪ ،‬بــه تقلیــد و انفعــال و خــود بــزرگ بینــی منجــر شــد‪.‬‬ ‫متاســفانه خلــق و خــوی دیکتاتــوری رضــا خــان‪ ،‬مجــال و امکان‬ ‫شــکوفایی علمــی و فرهنگــی فراخــور عصــر را هــم از موسســه‬ ‫هــای تــازه تاســیس گرفــت و نهادهــای مدنــی ـ چــون مجلــس‬ ‫و دولــت ـ را از انجــام وظایــف فانونــی شــان بازداشــت‪ .‬انچــه‬ ‫چشــم گیــر تــر از هــر پدیــده ای ایــن دوره را از ماقبــل ان‬ ‫متمایــز مــی کنــد‪ ،‬ابادانــی شــهرها و عمــران راه هــا بــود کــه‬ ‫البتــه ایــن توســعه ظاهــری هم فقط به گســترش شهرنشــینی‬ ‫انجامیــد و نــه تنهــا بــه صنعــت و تجــارت رونقــی نــداد؛ بلکــه‬ ‫اقتصــاد کشــاورزی و دامــداری ســنتی ایــران را هــم ضایــع کــرد‪.‬‬ ‫در دوران بیســت ســاله حکومــت رضــا خــان‪ ،‬بدبینــی و خــود‬ ‫رایــی روز افــزون او کــه معمــوال بــا خشــم و کینــه جویــی همــراه‬ ‫بــود‪ ،‬نــه تنهــا مخالفــان را بــه دام زنــدان و کام مــرگ انداخــت؛‬ ‫مــواد چــرخ شــده را در ظــرف مناســبی مــی ریزیــم‪.‬‬ ‫مرحله سوم تهیه کالباس خانگی‪:‬‬ ‫ســپس در ایــن مرحلــه‪ 2‬قاشــق غذاخــوری ارد الــک شــده‬ ‫را همــراه بــا ادویــه های الزم ( دارچین ‪-‬هل‪-‬اویشــن‪-‬نمک‪-‬‬ ‫فلفــل ســیاه‪ -‬زنجبیــل) بــا مقادیــر ذکر شــده در دســتور غذا‬ ‫بــه کاســه حــاوی مــرغ و ســیر چــرخ شــده اضافــه مــی کنیم‬ ‫و مــواد را خــوب بــا دســت ورز مــی دهیــم و مخلــوط مــی‬ ‫کنیــم ( مــی تــوان ‪ 1‬بــار دیگــر مــواد را چــرخ کــرد تــا بیشــتر‬ ‫مخلــوط شوند)‪.‬ســپس‪ 2‬عــدد زرده تخــم مــرغ را همــراه بــا‬ ‫‪ 2‬قاشــق غذاخــوری روغــن مایــع بــه مــواد مایــه کالبــاس‬ ‫اضافــه مــی کنیــم و مخلــوط مــی کنیــم و بــا دســت ورز مــی‬ ‫دهیم‪.‬انقــدر مایــه کالبــاس خانگــی را ورز مــی دهیــم تــا‬ ‫خمیــر یکدســتی حاصــل شــود‪.‬اگر مایــه کالبــاس شــل بــود‬ ‫از ارد ذرت و یــا نشاســته ذرت بــرای منســجم شــدن مایــه‬ ‫کالبــاس در هــر مرحلــه از کارمــی توانیــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله چهارم تهیه کالباس خانگی‪:‬‬ ‫ســپس در ایــن مرحلــه ‪ 1‬عــدد هویــچ را مــی شــوریم و‬ ‫پوســت مــی کنیــم و داخــل یــک قابلمــه اب مــی ریزیــم و‬ ‫قابلمــه را روی شــعله گاز مــی گذاریــم و هویــچ را داخــل‬ ‫قابلمــه مــی پزیم‪.‬وقتــی هویــچ پخــت ان را بــه صــورت‬ ‫نگینــی خردمــی کنیــم و بــه مایــه کالبــاس اضافــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم تهیــه کالبــاس خانگی‪:‬ســپس در ایــن‬ ‫که حتی کســانی چون داور‪ ،‬تیمورتاش‪ ،‬فروغی و ‪ ...‬را ـ که از‬ ‫یــاران و یاریگــران او بودنــد ـ بــی نصیــب نگذاشــت‪.‬‬ ‫مجمــوع ایــن اعمــال کــه ناشــی از اراده ملوکانــه رضــا خــان‬ ‫بــود‪ ،‬بــه مــرور تحمــل موافــق و مخالــف را بــه اخــر رســاند و‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬بــا ورود متفقیــن بــه ایــران‪ ،‬بــه انــدک‬ ‫مدتــی رژیــم رضــا خانــی از هــم پاشــید و تبعیــدش بــه‬ ‫جزیــره ای دور از ایــران‪ ،‬بــا خوشــحالی مــردم مواجــه شــد‪.‬‬ ‫دوره چهــارم و اخریــن مرحلــه زندگــی او ‪ ،‬از تبعیــد تــا مــرگ‬ ‫اســت‪ .‬بهانــه ظاهــری و تــا حــدی جــدی متفقیــن در ورود بــه‬ ‫ایــران‪ ،‬حضــور پرشــمار و چشــمگیر المانــی هــا در کشــور بــود‪.‬‬ ‫در جریــان جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬خوشــحالی مــردم و دولت ایران‬ ‫از پیــروزی المــان هــا بــر روس و انگلیــس‪ ،‬بــه نوعــی المــان‬ ‫دوســتی و المــان گرایــی دولــت ایــران جلــوه کــرد و ایــن امــر بــا‬ ‫منافــع متفقیــن ســازگار نبــود‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬در ســاعت چهــا ر روز‬ ‫‪ 3‬شــهریور ســال ‪ ،1320‬ســفیران کشــور انگلیــس و شــوروی‬ ‫طــی یادداشــت هــای جداگانــه ای‪ ،‬اعــام کردنــد کــه ارتــش‬ ‫هــای کشــورهای متبوعشــان وارد خــاک ایــران شــده انــد‪.‬‬ ‫رضا شاه دچار هراس شد و برای حفظ ظاهر ‪ ،‬ستاد جنگی‬ ‫تشــکیل داد‪ .‬ایــن تســاد در روز ‪ 4‬شــهریور‪ ،‬اولیــن و اخریــن‬ ‫اعالمیــه جنگــی خــود را کــه در ان از مــردم! خواســته شــده‬ ‫بــود در مقابــل قــوای متجــاوز ایســتادگی کننــد ‪ ،‬منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫روز ‪ 5‬شــهریور مــاه‪ ،‬دولــت منصــور اســتعفا کــرد و فروغــی بــا‬ ‫پشــت گرمــی و هدایــت انگلیســی هــا مامــور تشــکیل کابینــه‬ ‫شــد‪ .‬روز ‪ 6‬شــهریور دولــت بــه عنــوان پیــروی از نیــات صلــح‬ ‫جویانــه اعلیحضــرت !‬ ‫دســتور تــرک مقاومــت نیروهــای نظامــی را صــادر کــرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت کــه پیــش از صــدور ایــن دســتور‪ ،‬فرماندهــان نظامــی‬ ‫واحدهــای خــود را تــرک کــرده و بــه تهــران گریختــه بودنــد‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب‪ ،‬پــادگان هــا از ســربازان و نظامیــان خالــی شــد و‬ ‫بسیاری از سالح ها به دست ایالت و عشایر افتاد و سربازان‬ ‫پیــاده و پراکنــده و گرســنه و تشــنه‪ ،‬راهــی شــهر و دیــار خــود‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن ســرانجام ارتشــی بــود کــه رضــا خــان بــه وجــود اورد‬ ‫و ایجــاد ان‪ ،‬بخــش هــای هنگفتــی از در امــد کشــور را بلعیــد‪.‬‬ ‫از ایــن روز تــا ‪ 25‬شــهریور ‪ ،‬ـ یعنــی قبــل از ورود متفقیــن‬ ‫بــه تهــران ـ وقایــع ریــز و درشــت دیگــری بــه وقــوع پیوســت‬ ‫تــا ان کــه رضــا خــان بــا توصیــه و الــزام ســفارت انگلیــس‪،‬‬ ‫از ســلطنت کنــاره گیــری کــرد و متــن اســتعفانامه اش‬ ‫را محمدعلــی فروغــی نوشــت و بــه جــای او خوانــد‪.‬‬ ‫رضــا خــان در مســیر خــروج از ایــران در اصفهــان همــه‬ ‫امــوال منقــول و غیــر منقــول خــود را کــه طــی بیســت ســال‪،‬‬ ‫بــه زور و تهدیــد از صاحبــان انهــا گرفتــه بــود‪ ،‬بــه فرزنــد‬ ‫و جانشــین خــود بخشــید و روز ‪ 5‬مهــر مــاه وارد بندرعبــاس‬ ‫شــد‪ ،‬و بــه اتفــاق خانــواده خــود‪ ،‬بــه وســیله یــک کشــتی‬ ‫بــاری‪ ،‬اب هــای ایــران را تــرک کــرد‪ .‬امــا بــه جــای هنــد‪،‬‬ ‫انگلیســی هــا ‪ ،‬او و همراهانــش را بــه افریقــای جنوبــی بردنــد‬ ‫و در جزیــره «موریــس» پیــاده کردنــد‪ .‬در ایــن جریــان هــم‬ ‫موضــوع حمــل جواهــرات ســلطنتی بــه وســیله رضــا خــان بــه‬ ‫خــارج‪ ،‬مــورد توجــه محافــل داخلــی و خارجــی قــرار گرفــت‬ ‫و برخــی نماینــدگان مجلــس‪ ،‬بــه ایــن موضــوع پرداختنــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ 5‬عــدد قــارچ را بــا اب خــوب مــی شــوریم و بــا چاقــو‬ ‫بــه صــورت ریــز و نگینــی خــرد مــی کنیــم و به مــواد کالباس‬ ‫مــرغ اضافــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم تهیــه کالبــاس خانگی‪:‬ســپس در ایــن‬ ‫مرحلــه وقتــی مایــه کالبــاس امــاده شــد ان را روی یــک‬ ‫ســلفون پهــن مــی کنیــم و مثــل شــکالت محکــم مایــه‬ ‫کالبــاس را داخــل ســلفون مــی پیچیم‪.‬ســلفون را چنــد دور‬ ‫مــی پیچیــم تــا هنــگام پخــت مایــه کالبــاس در اب ‪ ،‬اب‬ ‫داخــل مــواد کالبــاس نفــوذ نکند‪.‬توجــه شــود کــه حتما باید‬ ‫رول محکــم پیچیــده شــود تــا کالبــاس منســجم باشــد‪.‬‬ ‫مرحله هفتم تهیه کالباس خانگی‪:‬‬ ‫ســپس در ایــن مرحلــه یــک قابلمــه بــزرگ را پــر از اب‬ ‫مــی کنیــم و روی شــعله گاز قــرار مــی دهیــم و منتظــر مــی‬ ‫شــویم اب داخــل قابلمــه جــوش ایــد وقتــی اب جوش امد‬ ‫حــرارت را کــم مــی کنیــم‪ .‬بعــد رول کالبــاس را در یک ظرف‬ ‫کوچکتــر فلــزی قــرار مــی دهیــم و ظــرف را داخــل قابلمــه‬ ‫مــی گذاریــم ماننــد روش بنمــاری بــه مــدت ‪ 60‬دقیقــه‬ ‫کالبــاس را بخــار پــز مــی کنیــم‪ (.‬مــی تــوان رول کالبــاس‬ ‫را داخــل قابلمــه اب جــوش نیــز انداخــت ولــی حتمــا بایــد‬ ‫اب بــه انــدازه حداقــل ‪ 2‬ســانتی متــر باالتــر از کالبــاس قــرار‬ ‫گیــرد تــا کالبــاس پختــه شــود‪.‬و مــدت انتظــار پخــت در ایــن‬ ‫صــورت تقریبــا ‪ 1‬ســاعت و نیــم اســت )‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 584

روزنامه بازار کسب و کار پارس 584

شماره : 584
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

روزنامه بازار کسب و کار پارس 583

شماره : 583
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

روزنامه بازار کسب و کار پارس 582

شماره : 582
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

روزنامه بازار کسب و کار پارس 581

شماره : 581
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس 580

شماره : 580
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس 579

شماره : 579
تاریخ : 1401/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!