روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 345 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 345

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 345

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 345

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‪ 03 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /25‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /14‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪345‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع مشکالت خود نیست‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫قوه قضاییه در مبارزه‬ ‫‪3‬‬ ‫با فساد خط قرمزی ندارد‬ ‫‪4‬‬ ‫تخلف ‪ 72‬میلیارد ریالی یک واحد کشتار گاه طیور‬ ‫سرگرمی هایی با طعم پول‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز پرداخت پول مالباختگان‬ ‫پرونده پرهام‬ ‫‪5‬‬ ‫علت ترس از صمیمیت؛ نشانه ها و راه های‬ ‫‪6‬‬ ‫تشخیص و درمان ان‬ ‫روشهای نوین برای رسیدن‬ ‫به حافظه خوب‬ ‫اشنایی با مکرومه بافی‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار اوراسیا فرصت طالیی برای توسعه تجارت کشور‬ ‫بیــن کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۸۰۰‬میلیــارد دالر اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اگــر‬ ‫مــا بتوانیــم در ایــن بــازار یــک درصــد هــم ســهم‬ ‫بگیریــم می توانیــم نزدیــک بــه ‪ 8‬میلیــارد دالر در‬ ‫ایــن مبــادالت ســهم داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬بــازار اوراســیا بازار بزرگی‬ ‫اســت کــه از حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــارد دالر مبادالتــی کــه‬ ‫در ان صــورت می گیــرد‪ ۲۳۸ ،‬میلیــارد دالر مربــوط‬ ‫بــه روســیه اســت و خــود روســیه حــدود ‪ ۶۸‬میلیارد‬ ‫دالر بــا کشــورهای اســیای شــرقی مبادلــه دارد‬ ‫کــه ایــران می توانــد بــه عنــوان حلقــه وصــل ایــن‬ ‫مبــادالت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون معــادن اتــاق بازرگانــی ایــران‬ ‫در پایــان تشــریح کــرد‪ :‬ایــن اتحادیــه بــرای ایــران‬ ‫‪ 2‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران ‪:‬‬ ‫حجــم تجــارت بیــن کشــورهای عضــو اتحادیــه‬ ‫اوراســیا نزدیــک بــه ‪ ۸۰۰‬میلیــارد دالر اســت‪ ،‬اگــر‬ ‫مــا بتوانیــم در ایــن بــازار یــک درصــد هــم ســهم‬ ‫بگیریــم می توانیــم نزدیــک بــه ‪ 8‬میلیــارد دالر در‬ ‫ایــن مبــادالت ســهم داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــران شــکوری‬ ‫رئیــس کمیســیون معــادن اتــاق بازرگانی ایــران‪ ،‬در‬ ‫خصــوص بــازار اوراســیا و اهمیــت ان بــرای ایــران‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اتحادیــه اوراســیا بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت و در اینــده کــه چیــن نیــز بــه ایــن اتحادیــه‬ ‫بپیونــدد بــه یــک قــدرت بــزرگ تبدیل خواهد شــد و‬ ‫بزرگ تریــن قطــب اقتصــادی دنیــا می شــود‪.‬‬ ‫شــکوری افــزود‪ :‬اتحادیــه اوراســیا ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫کیلومتــر مربــع مســاحت و ‪ ۱۸۳‬میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت دارد‪ .‬در حــال حاضــر تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی ایــن کشــورها نزدیــک بــه ‪ 2‬هــزار میلیــارد‬ ‫دالر اســت کــه در چشــم انداز بســیار نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۵‬هــزار میلیــارد دالر می رســد و ایــن نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن مجموعــه دارای پتانســیل‬ ‫باالیــی اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬ایــران بــا عضــو‬ ‫شــدن در ایــن اتحادیــه و برداشــتن معافیــت بــرای‬ ‫‪ ۷۰‬قلــم کاال و ‪ ۸۰۰‬گــروه کاالیــی کــه ‪ ۵۰‬تــا ‪۶۰‬‬ ‫درصــد کاهــش تعرفــه دارد‪ ،‬می توانــد صــادرات و‬ ‫واردات تجهیــزات و نواوری هــا از ایــن کشــورها‬ ‫علی الخصــوص روســیه را توســعه ببخشــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون معــادن اتــاق بازرگانــی ایــران‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــرکت های ایرانی در گذشــته‬ ‫نیــز ارتباطاتــی را بــا ایــن کشــورها داشــته اند‬ ‫امــا اتحادیــه اوراســیا بــرای ان هــا ایــن مزیــت را‬ ‫ایجــاد کــرده اســت کــه می تواننــد بــا معافیــت در‬ ‫خصــوص ‪ ۷۰‬قلــم کاال و معافیت هــای ‪ ۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد کاهــش تعرفــه در ‪ ۸۰۰‬گــروه کاالیــی‬ ‫از ایــن کشــورها بــه عنــوان مقاصــد صادراتــی‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــکوری بــا اشــاره بــه این کــه حجــم تجــارت‬ ‫‪7‬‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت و در نمایشــگاهی کــه‬ ‫تشــکیل شــده حــدود ‪ ۸۰‬شــرکت از کشــورهای‬ ‫روســیه‪ ،‬قرقیزســتان و ارمنســتان در ان شــرکت‬ ‫دارنــد و فرصــت بســیار خوبــی اســت کــه بــا ایــن‬ ‫تجــار جلســاتی را داشــته باشــند‪ ،‬از توانمندی هــای‬ ‫ان هــا برخــوردار شــوند و توانمندی هــای خــود را بــه‬ ‫ان هــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مــراودات بیــن شــرکت ها در قالــب همیــن‬ ‫نمایشــگاه ها می توانــد بــه توســعه مناســبات‬ ‫کشــورمان بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا‬ ‫کمــک کند‪/.‬پرســون‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫تصویب قانون کاپیتوالسیون در‬ ‫مجلس سنا‪ 3‬مرداد ‪1343‬‬ ‫در تاریــخ ایــران حــق قضــاوت کنســولی یــا کاپیتوالســیون چنــد بــار بــه بیگانــگان اعطــا‬ ‫شــده اســت ‪ .‬شــاه ســلطان حســین صفــوی و فتحعلی شــاه (پــس از شکســت در‬ ‫جنــگ ترکمانچــای) ‪ ،‬از ایــن امتیــاز بــرای حفــظ تــاج و تخــت خــود اســتفاده نمودنــد‬ ‫تــا از اشــغال پایتخــت توســط بیگانــگان جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن عمــل بــه قــدری در نظــر مــردم قبیــح جلــوه‬ ‫میکــرد کــه ایــن پادشــاهان بــه عنــوان خائنیــن بــه ایــران در تاریــخ‬ ‫ثبــت شــده اند‪ .‬امــا بایــد گفــت مفتضحانه تریــن تصویــب الیحــه‬ ‫کاپیتوالســیون در زمــان محمدرضاشــاه رخ داد کــه در مجلــس و ان‬ ‫هــم در زمانــی اعطــا می گردیــد کــه اکثــر مــردم بیــدار شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ســردمداران مملکــت در ازای دریافــت دویســت میلیون دالر وام مرتکــب‬ ‫چنیــن خیانتــی شــدند‪ .‬درواقــع شــاه در مقــام شــخص اول کشــور درحالــی‬ ‫ایــن ننــگ را احیــا می کــرد کــه چنــدی قبــل لغــو شــده بــود ‪.‬‬ ‫بــا ســفر شــاه بــه امریــکا در تیرمــاه ‪ 1343‬و مذاکراتــی کــه صــورت گرفــت‪،‬‬ ‫امریــکا اعطــای کمکهــای نظامــی را بــه وضــع مقرراتــی در زمینــه مســائل‬ ‫قضایــی منــوط کــرد‪.‬‬ ‫شــاه بــرای دریافــت دویس ـت میلیون دالر کمــک نظامــی‪ ،‬بــه امریــکا قــول‬ ‫مســاعد داد‪ .‬پــس از بازگشــت شــاه از امریــکا‪ ،‬الیحــه کاپیتوالســیون در‬ ‫مجلــس ســنا طــرح گردیــد‬ ‫‪.‬در ســوم مــرداد ‪ 1343‬مجلــس ســنا جلســه فوق العــاده ای تشــکیل داد تــا‬ ‫بــه بررســی الیحــه چندفوریتــی بپــردازد‪ .‬ایــن جلســه از صبــح تــا نیمه شــب‬ ‫ادامه داشــت و ســرانجام در نیمه شــب الیحه کاپیتوالســیون مطرح گردید‪.‬‬ ‫حسنعلی منصور نخست وزیر وقت ‪ ،‬برای طرح الیحه تقاضای فوریت کرد‪.‬‬ ‫مجلــس ســنا وارد شــور گردیــد و جلســه ســرانجام ســاعت دوازده شــب‬ ‫خاتمــه یافــت‪ .‬در ایــن جلســه‪ ،‬عــده ای از ســناتورها ناراضــی بودنــد ولــی‬ ‫نمی توانســتند نارضایتــی خــود را ابــراز نماینــد‪ .‬پــس از ایــن‪ ،‬الیحــه در تاریــخ‬ ‫بیس ـت ویکم مهرمــاه ‪ 1343‬در مجلــس شــورای ملــی نیــز مطــرح شــد و در‬ ‫غیــاب رئیــس مجلــس و ‪ 25‬تــن از نماینــدگان بــه تصویــب رســید ‪.‬‬ ‫الیحــه مزبــور بــا هفتادوچهــار رای موافــق و شــصت ویک رای مخالــف‬ ‫ه مــاه پــس از پیــروزی‬ ‫تصویــب گردیــد‪ .‬الیحــه کاپیتوالســیون ســرانجام س ـ ‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬بــا تصویــب شــورای انقــاب و دولــت موقــت‪ ،‬لغــو گردیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 02‬مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 45,600,000‬ریــال هــر گرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,525,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 103,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 105,840,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 54,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,850,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪245‬‬ ‫مهارت های ارتباطی‬ ‫مذاکره درباره حقوق؛‬ ‫چطور در مصاحبه شغلی‬ ‫برای حقوق دلخواهمان‬ ‫تالش کنیم؟‬ ‫دقــت کرده ایــد صحبــت دربــاره مســائل مالــی بــرای مــا‬ ‫کمــی ســخت اســت؟ حتــی زمانــی کــه پــای منافعمــان در‬ ‫میــان اســت و بــرای مثــال می خواهیــم در مصاحبــه ای‬ ‫کاری بــرای یــک موقعیــت شــغلی بــه توافــق برســیم هــم‬ ‫اغلــب نمی توانیــم راحــت دربــاره پــول صحبــت کنیــم‪ .‬در‬ ‫واقــع‪ ،‬مذاکــره دربــاره حقــوق در مصاحبــه شــغلی بــرای‬ ‫بیشــتر افراد ســاده نیســت‪ .‬اگر این کار را یاد نگیریم‪ ،‬در‬ ‫زندگــی مالــی بــا مشــکالت زیــادی روب ـه رو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫چرا صحبت کردن از پول مهم است؟‬ ‫هرقــدر هــم کــه ندانیــد چطــور بحث هــای مالــی را‬ ‫مدیریــت کنیــد‪ ،‬بازهــم نمی توانیــد در مصاحبــه شــغلی‬ ‫از خیــرش بگذریــد‪ .‬بایــد ایــن بحــث را از جایــی شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬یکــی از دالیــل اصلــی کارکــردن رســیدن بــه‬ ‫دســتمزد و پــول و ثــروت اســت‪ .‬این طــور نیســت؟ البتــه‬ ‫دالیــل دیگــری هــم وجــود دارد کــه بــا مرورشــان قــوت‬ ‫قلــب خواهیــد گرفــت و صحبت کــردن دربــاره دســتمزد‬ ‫برایتــان معمولی تــر و راحت تــر می شــود‪ ،‬بــرای مثــال‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نردبان شغلی‬ ‫زمانــی کــه اســتخدام می شــوید‪ ،‬به نــدرت دســتمزد‬ ‫و حقوقتــان افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬چنیــن چیــزی‬ ‫فقــط زمانــی رخ می دهــد کــه ارتقــای شــغلی بگیریــد‪.‬‬ ‫حتــی بعــد از ان هــم شــاید افزایــش حقوقتــان چنــدان‬ ‫چشــمگیر نباشــد‪ .‬با این حســاب‪ ،‬بهتر اســت در همان‬ ‫ابتــدای اســتخدام‪ ،‬مذاکــره دربــاره حقــوق را جــدی‬ ‫بگیریــد و بدانیــد اگــر پایــه پرداختی تــان زیــاد نباشــد‬ ‫و ســر ان کوتــاه بیاییــد‪ ،‬امــکان افزایــش دســتمزد و‬ ‫حقوقتــان در اینــده کــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سالمت روان‬ ‫شــاید ندانیــد کــه مذاکــره دربــاره حقــوق روی ســامت‬ ‫ی هــم اثــر دارد‪ .‬چطــور؟ دســتمزد و مقــدار درامــدی‬ ‫روان ـ ‬ ‫کــه داریــد روی رفــاه زندگی تــان اثرگــذار اســت‪ .‬حقوقتــان‬ ‫روی حال وهــوا و جایگاهتــان در شــرکت و اداره هــم اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬اگــر احســاس کنیــد دســتمزدی می گیریــد‬ ‫کــه از ارزش هــا و زحماتتــان کمتــر اســت‪ ،‬از نظــر روانــی‬ ‫تحت تاثیــر قــرار می گیریــد و حالتــان خــوش نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اثار بلندمدت‬ ‫بــا مذاکــره دربــاره حقــوق و رســیدن بــه نتیجــه ای‬ ‫مطلــوب‪ ،‬شــرایط مالی تــان در اینــده نیــز تضمیــن‬ ‫می شــود‪ .‬یادتــان باشــد میــزان دســتمزدتان در شــغل‬ ‫فعلــی ممکــن اســت روی دســتمزد و حقوقتــان در‬ ‫شــغل های بعــدی هــم اثــر بگــذارد؛ پــس کوتــاه نیاییــد‬ ‫و مذاکــره دربــاره حقــوق را نادیــده نگیریــد‪ .‬تــاش بــرای‬ ‫رســیدن بــه حقوقــی کافــی و خــوب در تضمیــن اینــده ‬ ‫و کارهــای بعــد از بازنشســتگی شــما هــم نقــش دارد‪.‬‬ ‫چرا مذاکره برای حقوق کار ساده ای نیست؟‬ ‫جالــب اســت بدانیــد حتــی در کشــورهایی ماننــد‬ ‫انگلســتان هــم ایــن موضــوع وجــود دارد و ادم هــا بــرای‬ ‫مذاکره درباره حقوق و دستمزدشان معذب اند‪ .‬طبیعی‬ ‫هــم هســت‪ .‬زمانــی کــه پــای پــول بـ ه میــان می ایــد‪ ،‬بایــد‬ ‫روی تــاش و تخصــص خــود قیمــت بگذاریــم‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر و به طــور معمــول‪ ،‬کارفرمــا و اســتخدام کنندگان‬ ‫هــم در پــی این انــد کــه قــراردادی بــا کمتریــن میــزان‬ ‫دســتمزد بــا مــا ببندنــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬مذاکره کمی‬ ‫معذب کننــده و دشــوار می شــود‪.‬‬ ‫ترفند موفقیت در مصاحبه شغلی‬ ‫یکــی از بهتریــن کارهــا در مذاکــره برای حقوق‪ ،‬داشــتن‬ ‫اعتماد به نفــس و به انــدازه صحبت کــردن اســت‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه معــذب نشــوید‪ ،‬خیلــی حرفــه ای بــه قضیــه‬ ‫نــگاه کنیــد و نگذاریــد تعارفــات معمــول و بیهــوده و‬ ‫ـتی حــرف زدن‬ ‫پیش فرض هایــی کــه دربــاره قباحــت و زشـ ِ‬ ‫دربــاره پــول و مســائل مالــی در جوامــع وجــود دارد‬ ‫گریبــان مذاکره تــان را بگیــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود وعــده هــای چندیــن بــاره مســووالن‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد مبنــی بــر راه‬ ‫انــدازی تصفیــه خانــه‪ ،‬تاکنون هیــچ اقدامی از‬ ‫ســوی هیچ یک از ســوی شــهرداری به عنوان‬ ‫مالک و یا مستاجران گذشته و فعلی ان نیز‬ ‫اقــدام عملــی حداقــل بــرای کاهــش مشــکالت‬ ‫زیســت محیطــی مــردم انجــام ندادنــد و بــه‬ ‫نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه اظهــارات مســتاجر‬ ‫فعلــی کــه مشــکل مالــی را دلیــل عــدم ایجــاد‬ ‫تصفیــه خانــه اعــام کــرد‪ ،‬بــاز هم باید چندین‬ ‫ســال دیگــر منتظــر پاســکاری ایــن مشــکل‬ ‫بیــن شــهرداری و متصــدی باشــند‪.‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب کشتارگاه بجنورد روی ریل وعده‬ ‫با گذشــت بیش از ‪ ۱۲‬ســال از افتتاح کشــتارگاه‬ ‫صنعتــی بجنــورد و واگــذاری ان به شــهرداری این‬ ‫شــهر و بــا وجــود وعده هــای ســرخرمن بی شــمار‬ ‫از ســوی شــهرداران وقــت‪ ،‬همچنــان ایــن واحــد‬ ‫صنعتــی بــه دلیــل نداشــتن تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب مشــکالت زیســت محیطــی زیــادی را‬ ‫در ایــن خطــه شــمال کشــور ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫نمونــه مشــکالت زیســت محیطــی کشــتارگاه‬ ‫صنعتــی شــهر بجنــورد‪ ،‬ســرریز شــدن حجــم‬ ‫زیــادی از فاضــاب مملــو از خونابــه ناشــی از‬ ‫کشــتار دام در اراضــی حاشــیه ایــن شــهر کــه‬ ‫بیشــتر انهــا زیــر کشــت صیفــی جــات قــرار دارد‪،‬‬ ‫اســت کــه در هفتــه هــای گذشــته بــا اعتــراض‬ ‫شــدید مــردم و محیــط زیســت مواجــه شــد بــه‬ ‫طــوری کــه بــا شــکایت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی پرونــده ای در ایــن ارتبــاط در دســتگاه‬ ‫قضایــی بــرای برخــورد قانونــی بــا متخلفــان ایــن‬ ‫بخــش تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد هــم اکنــون‬ ‫فاضــاب کشــتارگاه صنعتــی شــهرداری بجنــورد‬ ‫مرکــز ایــن اســتان کــه روزانــه حــدود ‪ ۱۰۰‬متــر‬ ‫مکعــب بــراورد مــی شــود‪ ،‬بــه دلیــل نداشــتن‬ ‫تصفیــه خانــه در داخــل ‪ ۲‬اســتخر بــا ظرفیــت‬ ‫یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر مکعــب دپــو و پــس از پــر‬ ‫شــدن بــه وســیله شــرکت هــای خصوصی تخلیه‬ ‫فاضــاب حمــل و بــه نقــاط نامعلومــی دفــن مــی‬ ‫شــود کــه ایــن اقــدام نیــز بــا توجــه بــه بیمــاری‬ ‫مشــترک انســان و دام چــون تــب کریمــه کنگــو‪،‬‬ ‫تــب مالــت و ســایر بیمــاری هــا کــه از طریــق‬ ‫خــون حیوانــات اهلــی نیــز منتقــل خواهــد شــد‪،‬‬ ‫مــی توانــد عواقــب ناگــواری را بــرای ســامت‬ ‫شــهروندان بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ضعــف مالــی بهانــه شــهرداری بــرای تاخیــر در‬ ‫ســاخت تصفیــه خانــه فاضــاب‬ ‫اگرچــه شــهرداری بجنــورد کــه در ســال هــای‬ ‫اخیــر بودجــه ســاالنه ان چنــد صــد میلیــارد ریــال‬ ‫مــی رســد‪ ،‬مشــکل مالــی را بهانــه تاخیر ‪ ۱۲‬ســاله‬ ‫در ســاخت تصفیــه خانــه فاضــاب اعــام کــرد‪،‬‬ ‫ولــی طبــق گــزارش کارشناســی بــرای ســاخت‬ ‫تصفیــه خانــه فاضــاب حــدود ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز اســت کــه کمتــر از یــک درصــد‬ ‫کل درامــد ســاالنه شــهرداری بجنــورد را تشــکیل‬ ‫مــی دهــد و چنانچــه ســاالنه صرفــا حــدود کمتــر‬ ‫از ‪ ۲‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن کار اختصــاص داده‬ ‫مــی شــد‪ ،‬در حــال حاضــر نــه تنهــا کشــتارگاه‬ ‫صنعتــی بجنــورد دارای تصفیــه خانــه فاضــاب‬ ‫بــود کــه بســیاری از مشــکالت زیســت محیطــی‬ ‫ناشــی از نبــود ایــن سیســتم نیــز وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان بهداشــتی و زیســت‬ ‫محیطــی ســرازیر شــدن خونابــه ناشــی از‬ ‫کشــتار دام در اراضــی حاشــیه شــهر را نوعــی‬ ‫انتقــال بیمــاری مشــترک انســان و دام بــه‬ ‫شــهروندان مــی داننــد و خواهــان برخــورد شــدید‬ ‫دســتگاههای نظارتــی بــا ایــن ســهل انــگاری‬ ‫مســووالن کشــتارگاه شــدند‪ ،‬چــرا کــه بنــا بــر‬ ‫اذعــان ایــن کارشناســان رهاســازی پســاب هــای‬ ‫تصفیــه نشــده عــاوه بــر شــیوع بیمــاری هــا ی‬ ‫واگیــر دار و غیــر واگیــر دار مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد در ســال ‪ ۸۸‬بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید و یکــی از اهــداف راه انــدازی‬ ‫ان کشــتار دام‪ ،‬صــادرات گوشــت قرمــز و‬ ‫جلوگیــری از خــروج صــادرات دام زنــده از اســتان‬ ‫بــه ســایر اســتان ها بــوده کــه تاکنــون ایــن امــر بــه‬ ‫خوبــی انجــام نشــده اســت‪ ،‬هــم اینک ایــن واحد‬ ‫تولیــدی تنهــا نــام صنعتــی را یــدک مــی کشــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود وعــده هــای چندیــن بــاره مســووالن‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد مبنــی بــر راه انــدازی‬ ‫تصفیــه خانــه‪ ،‬تاکنــون هیــچ اقدامــی از ســوی‬ ‫هیچ یک از ســوی شــهرداری به عنوان مالک و یا‬ ‫مســتاجران گذشــته و فعلــی ان نیــز اقــدام عملــی‬ ‫حداقــل بــرای کاهــش مشــکالت زیســت محیطــی‬ ‫مــردم انجــام ندادنــد و بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه‬ ‫بــه اظهــارات مســتاجر فعلــی کــه مشــکل مالــی را‬ ‫دلیــل عــدم ایجــاد تصفیــه خانــه اعــام کــرد‪ ،‬بــاز‬ ‫هــم بایــد چندیــن ســال دیگر منتظر پاســکاری این‬ ‫مشــکل بیــن شــهرداری و متصــدی باشــند‪.‬‬ ‫خارج شدن تصفیه خانه کشتارگاه از دستور‬ ‫کار شهرداری‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت بجنــورد بــا انتقــاد از‬ ‫تاخیــر چندیــن ســاله شــهرداری در ســاخت‬ ‫تصفیــه خانــه فاضــاب کشــتارگاه صنعتــی ایــن‬ ‫شــهر مــی گویــد ‪ :‬تاخیــر چندیــن ســاله ســاخت‬ ‫تصفیــه خانــه فاضــاب نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫طــرح کــه بــا ســامت شــهروندان نیــز ســر و کار‬ ‫دارد‪ ،‬در اولویــت برنامــه شــهرداران ایــن شــهر قــرار‬ ‫نــدارد و ایــن در حالیســت کــه رفــع ایــن موضــوع‬ ‫بارهــا و بارهــا در جلســه هــا و کارگــروه ســامت‬ ‫و امنیــت غذایــی اســتان مطــرح شــد و بــه تاییــد‬ ‫رســید و بایــد در دســتور کار اصلــی شــهرداری بــه‬ ‫عنــوان متولــی اصلــی کشــتارگاه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر ابراهیــم بازخانــه ای بــرای اثبــات ادعــای‬ ‫خــود مبنــی بــر در اولویت نبودن ســاخت تصفیه‬ ‫خانــه فاضــاب کشــتارگاه صنعتــی شــهرداری‬ ‫بجنــورد مــی گویــد‪ :‬در ســال هــای گذشــته‬ ‫در کارگــروه ســامت مصــوب شــد کــه مالــک‬ ‫کشــتارگاه ( شــهرداری) موظــف اســت بــرای‬ ‫جلوگیری از ســرریز شــدن اســتخر موقت تخلیه‬ ‫فاضــاب حــاوی خونابــه و ســایر الشــه هــای‬ ‫اضافــی دام بــه اراضــی حاشــیه شــهر‪ ،‬دســتگاه‬ ‫ســنجش انالیــن فاضــاب را مســتقر کنــد تــا در‬ ‫صــورت پــر شــدن اخطارهــای الزم را بــه بهــره‬ ‫بــرداری ارایــه کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬تاکنــون مالــک کشــتارگاه‬ ‫صنعتــی بجنــورد ( شــهرداری) حتــی همیــن‬ ‫اقــدام کــم هزینــه را بــرای جلوگیــری از مشــکالت‬ ‫بهداشــتی و زیســت محیطــی انجــام ندادنــد و‬ ‫ایــن رویــه نشــان مــی دهــد کــه تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب در اولویــت برنامــه انهــا قــرار نــدارد‬ ‫و بایــد در ایــن زمینــه بــرای حفــظ ســامت‬ ‫شــهروندان ســختگیری بیشــتری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بوی تعفن ناشی از خونابه ها‬ ‫باعــث اذیــت اهالــی نیــز مــی شــود گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه هــای نظارتــی بایــد در ایــن خصــوص‬ ‫جدیــت داشــته باشــند چــرا کــه بخــش خصوصــی‬ ‫بــه برخــی از امــور توجــه جــدی نــدارد‪ ،‬احتمــال‬ ‫الودگــی و شــیوع بیمــاری هــا و مســمومیت هــا‬ ‫بــرای مــردم منطقــه از ایــن فضــای ایجــاد شــده‬ ‫وجــود دارد و حتــی اگــر مــزارع و درختــان بــه‬ ‫صــورت مســتمر از پســاب هــا ابیــاری شــوند در‬ ‫دراز مــدت باعــث شــیوع ســرطان هــا در مصــرف‬ ‫کننــدگان نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بازخانــه ای بــر توجــه بــه مناطــق روســتایی و‬ ‫حاشــیه شــهر تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬نبایــد مســایل‬ ‫بهداشــتی ایــن اهالــی نادیــده گرفتــه شــود ایــن‬ ‫موضــوع بایــد بــه طــور جــد پیگیــری و در جهــت‬ ‫رفــع ان تــاش شــود‪.‬‬ ‫نیاز مالی ‪ ۳۰‬میلیارد ریالی‬ ‫پیمانــکار ( راهبــر) کشــتارگاه صنعتــی شــهر‬ ‫بجنــورد بــا تاییــد مشــکل زیســت محیطــی ناشــی‬ ‫از رهاســازی پســاب ( خونابه ) کشــتار دام ســبک‬ ‫و ســنگین در اراضــی پاییــن دســت ایــن شــهر‬ ‫کمبــود اعتبــار را دلیــل تاخیــر ‪ ۱۵‬ســاله ایجــاد‬ ‫تصفیــه خانــه دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد کــه بــه‬ ‫دلیــل مشــکالت زیــاد تعطیــل شــده بــود بــه‬ ‫صــورت راهبــری از مجموعــه شــهرداری در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بــدون ایــن کــه مشــکل و معضــل تصفیــه‬ ‫خانــه رفــع شــود بــه شــرکت تعاونــی توســعه و‬ ‫عمــران شهرســتانی فخــر بجنــورد واگــذار شــد‪.‬‬ ‫متصــدی کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دســتگاه هــای نظارتــی از ایــن کشــتارگاه‬ ‫‪ ۷۲‬مــورد ایــراد و اشــکال گرفتنــد کــه شــامل نبــود‬ ‫واحــد دفــع فضــوالت‪ ،‬دفــع ضایعــات‪ ،‬خرابــی کــف‬ ‫ســالن هــا و نفــوذ خونابــه هــا بــه زمیــن‪ ،‬ســختی و‬ ‫شــوری اب‪ ،‬مشــکالت بهداشــتی اب‪ ،‬نبود تصفیه‬ ‫خانــه بــود کــه بخشــی از انهــا رفــع شــود و بایــد‬ ‫نســبت بــه ایجــا تصفیــه خانــه نیــز اقــدام شــود‪.‬‬ ‫فدایــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬واحــد پخــت ضایعــات‬ ‫در ایــن واحــد صنعتــی در کشــتارگاه ایجــاد شــد‬ ‫تــا بتوانــد ضایعــات را بــه کمپوســت و یــا نهــاده‬ ‫طیــور تبدیــل کنــد امــا هنــوز در خصــوص تصفیه‬ ‫خانــه اقدامــی موثــر انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫پیمانــکار کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد بــا بیــان‬ ‫اینکــه طبــق قــرار داد عملیــات اجرایــی و رفــع‬ ‫نواقــص کلــی ایــن واحــد تولیــدی بــر عهــده‬ ‫شــهرداری اســت اظهــار داشــت‪ :‬امــا متاســفانه‬ ‫بــه علــت کمبــود اعتبــار ســال هــای ســال ایــن‬ ‫مشــکالت بــر روی هــم تلمبــار شــده اســت‪.‬‬ ‫فدایــی پروانــه بهــره بــرداری کشــتارگاه صنعتــی‬ ‫بجنــورد را کشــتار روزانــه ‪ ۵۰‬راس دام ســنگین و‬ ‫‪ ۵۰۰‬راس دام ســبک اعــام کــرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در شــرایط فعلــی ایــن کشــتارگاه پاییــن تــر از‬ ‫ظرفیــت خــود فعالیــت دارد و بــا اضافــه شــدن‬ ‫کشــتار دام عشــایر کــه بــه صــورت تضمینــی از‬ ‫ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام خریداری می‬ ‫شــود‪ ،‬فعالیــت ایــن واحد صنعتی نیــز ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی دلیل رهاســازی خونابه ناشــی از کشــتاردام‬ ‫را در روزهــای گذشــته در اراضــی پاییــن دســت‬ ‫ناشــی از پر شــدن اســتخر جمع اوری دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی تــا زمانــی‬ ‫کــه تصفیــه خانــه کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد راه‬ ‫انــدازی شــود‪ ،‬خونابــه هــا در اســتخر جمــع اوری‬ ‫و پــس از پــر شــدن از طریــق تانکــر تخلیــه و بــه‬ ‫صــورت بهداشــتی دفــن مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اشنایی با مکرومه بافی‬ ‫مکرومــه اثــری هنــری اســت کــه هنرمنــد بــا گــره زدن طنــاب یــا‬ ‫بندهــای مخصــوص دور یــک فریــم یــا چهارچــوب خلــق می کنــد‪ .‬می تــوان از ایــن هنــر‬ ‫بــرای ســاخت اویــز دیــوار‪ ،‬حاشــیه و اویــز اینــه‪ ،‬اویــز گلــدان‪ ،‬رانــر میــز‪ ،‬صندلــی اویــز‬ ‫(هامــوک)‪ ،‬تــاب‪ ،‬جواهــرات دست ســاز ماننــد دس ـت بند و گردن بنــد‪ ،‬بوکمــارک بــرای‬ ‫کتــاب‪ ،‬کیــف‪ ،‬صنــدل‪ ،‬جاســوییچی و تابلــو اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫از کجا شروع کنیم؟‬ ‫یادگیــری مکرومــه بافــی واقعــا اســان اســت و فقــط بایــد چنــد مــدل گــره را بلــد باشــید‪.‬‬ ‫باقــی کار فقــط بــه خالقیــت و هنــر خودتــان بســتگی دارد‪ .‬لــوازم اولیــه ان هــم چنــد‬ ‫مــورد بیشــتر نیســت‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم در ابتــدای کار از پروژه هــای کوچــک و ســاده‬ ‫ماننــد کیــف‪ ،‬اویــز دیــواری کوچــک یــا جواهــرات شــروع کنیــد و بعــد بــه اویزهــای‬ ‫بــزرگ‪ ،‬اویــز گلــدان و صندلــی یــا قالیچــه برســید‪.‬‬ ‫اولیه موردنیاز برای مکرومه بافی‪ .۱:‬طناب یا نخ مکرومه‬ ‫لوازم‬ ‫ٔ‬ ‫طناب هــای مخصــوص مکرومــه انــواع مختلفــی دارنــد‪ .‬طناب هــا می تواننــد از جنــس‬ ‫پنبــه‪ ،‬کتــان‪ ،‬کنــف و کنــف هنــدی (جــوت) باشــند‪ .‬بااینکــه ترجیــح مــا مــواد طبیعــی‬ ‫ســلیقه خودتــان بســتگی دارد‪ .‬بندهایــی از ریــون‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬بــاز هــم همه چیــز بــه‬ ‫ٔ‬ ‫تریکــو و موادمصنوعــی هــم بــرای مکرومــه وجــود دارنــد کــه اگــر دوســت داشــته باشــید‬ ‫می توانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن طناب هــای در رنگ هــا و اندازه هــای متفاوتــی‬ ‫موجودنــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬فریم مکرومه‬ ‫بــرای مکرومــه بافــی بــه چیــزی نیــاز داریــد کــه نخ هــا را بــه ان گــره بزنیــد‪ .‬البتــه‬ ‫ـه محصــوالت بــه فریــم نیــاز داشــته باشــند امــا بیشــتر انهــا‬ ‫این طــور نیســت کــه همـ ٔ‬ ‫را بایــد روی فریــم ســوار کنیــد‪ .‬حلقــه‪ ،‬مربــع‪ ،‬شــاخه‪ ،‬میلــه از جنــس چــوب یــا فلــز‪،‬‬ ‫پرکاربردتریــن فریم هــای مکرومــه بافــی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صفحه مکرومه‬ ‫صفحــه یــا بــرد مکرومــه ســطحی اســت کــه بــرای پروژه هــای کوچــک می توانیــد از ان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن ســطح بایــد ســفت و محکــم باشــد و ضخامــت ان طــوری باشــد کــه‬ ‫ســنجاق یــا پیــن را به راحتــی در ان فــرو کنیــد بــدون اینکــه از طــرف دیگــر خــارج شــود‪.‬‬ ‫سطح برد تقریبا باید به اندازه ٔ ‪ ۱۲‬اینچ مربع (معادل ‪ ۷۷‬سانتی متر مربع) باشد‪.‬‬ ‫بــرد بایــد و به انــدازه کافــی ضخیــم باشــد تــا بتــوان یــک پیــن یــا ســنجاق بــه شــکل تــی‬ ‫را بــدون اینکــه از طــرف دیگــر خــارج شــود روی ان محکــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬قیچی‬ ‫بــه جــز ایــن ســه مــورد‪ ،‬بــه قیچــی بــرای چیــدن بندهــا‪ ،‬بــرس بــرای ریش کــردن و ایجــاد‬ ‫حالــت کرکــی در حاشــیه ها و متــر اندازه گیــری هــم نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ترکیــب مکرومــه بــا جواهــرات ایــده جذابــی اســت‪ .‬اگــر عالقه منــد بــه ایــن کار هســتید‬ ‫مقالــه کار بــا فلــز بــرای ســاخت جواهــرات راهنمــای خوبــی بــرای شماســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان گلستان با اشاره به انتشار پیامهایی در فضای مجازی در خصوص الودگی اب شرب(به عامل‬ ‫بیمــاری وبــا) اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ گزارشــی در خصــوص الودگــی اب نداشــته ایــم و ایــن شــایعه از اســاس دروغ ‪ ،‬غیــر علمــی و کذب اســت‪.‬‬ ‫بهــزاد هرمــزی بــا اعــام ایــن موضــوع افــزود‪ :‬ازمایشــگاههای شــرکت اب و فاضــاب و مراکــز بهداشــت بطور مســتمر و با حساســیت باال بر‬ ‫ســامت اب شــرب در شــهر و روســتا نظــارت دارند‪.‬همچنیــن تاکیــد مــی گــردد کــه کلیــه ابهــای تحت پوشــش شــبکه ابرســانی شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب از کیفیــت اســتاندارد برخــوردار بــوده و عــاری از هرگونــه الودگــی می باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت چنیــن خبــری دقیقــا ســال گذشــته در خصــوص اب شــرب اهــواز نیــز نشــر داده شــده بــود کــه ان خبــر هــم در ان زمــان‬ ‫تکذیــب شــده بود‪.‬‬ ‫هشدار شرکت‬ ‫اب فاضالب‬ ‫گلستان‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪1400‬‬ ‫معاون بازرسی‪ ،‬نظارت و حمایت از مصرف‬ ‫کنندگان سازمان صنعت‪،‬معدن وتجارت گلستان‬ ‫دیپلماســی علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‪،‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای ایجــاد‬ ‫فضــای مناســب جهــت تعامــل و‬ ‫توســعه روابــط بین المللــی درصــدد‬ ‫اســت تــا بــا ترســیم همکاری هــای‬ ‫اکادمیــک و تجــاری ســازی تولیــدات‬ ‫و خدمــات مشــترک‪ ،‬از تالــم بشــر‬ ‫بکاهــد و بــر کیفیــت زندگــی او‬ ‫بیافزایــد‪.‬‬ ‫تخلف ‪ 72‬میلیارد ریالی‬ ‫یک واحد کشتار گاه طیور‬ ‫در گلستان‬ ‫هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع مشکالت خود نیست‬ ‫وقایــع و اتفاقــات روزمــره بــر همــگان ایــن‬ ‫مهــم را مشــهود ســاخته کــه در دنیــای‬ ‫امــروزی‪ ،‬بــدون همکاری‪-‬هــای نزدیــک و‬ ‫تعریــف تعامــات بین المللــی مناســب‪،‬‬ ‫هیــچ کشــوری بــه تنهایــی قــادر بــه حــل‬ ‫مشــکالت و رفــع موانــع خــود نخواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ایــن موانــع خــواه از نوع بیماری های فراگیر‬ ‫و صعــب العــاج باشــند یــا تغییــرات زیســت‬ ‫محیطی‪ ،‬خواه انســانی و خودســاخته باشــند‬ ‫یــا طبیعــی‪ ،‬بی شــک نیازمنــد همکاری هــای‬ ‫هم گرایانــه بین المللــی می باشــند‪ .‬ســازمان‬ ‫ملــل متحــد (کنفرانــس توســعه و تجــارت)‬ ‫در گــزارش ســال ‪ 2003‬خــود عنــوان‬ ‫می کنــد امــروزه اهمیــت مســائلی همچــون‬ ‫بیماری هــای واگیــردار‪ ،‬محیط زیســت‪،‬‬ ‫جرم هــای الکترونیــک‪ ،‬ســاح های کشــتار‬ ‫جمعــی و غیــره افزایــش یافته انــد‪.‬‬ ‫مــواردی کــه در گذشــته توســط یــک‬ ‫کشــور قابــل رســیدگی بودنــد ولــی امــروزه‬ ‫مقیــاس انهــا افزایــش یافتــه اســت و‬ ‫نیــاز بــه شــناخته شــدن و پاســخ بیــن‪-‬‬ ‫المللــی دارنــد (انکتــاد ‪ .)2003‬ایــن چنیــن‬ ‫بســترهای ارتباطــی موجــود و این چنیــن‬ ‫انگیزه هــای پیش امــده‪ ،‬پتانســیل ایجــاد‬ ‫ارتباطــات را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫دیپلماســی علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫اصطالحــی اســت کــه در متــون جهانــی‬ ‫زیــر چتــر و ترکیــب دیپلماســی علــم قــرار‬ ‫گرفتــه و بیشــتر بــه ایــن عبــارت شــناخته‬ ‫و شــهره شــده اســت‪« .‬ایــن اصطــاح‬ ‫نســبتا جدیــد بــوده و بازتــاب تلفیــق دو‬ ‫مقولــه مســتقل علــم و فوایــد حاصــل از‬ ‫ان بــا دیپلماســی اســت‪ .‬ایــن تالقــی بــه‬ ‫هیــچ رو اتفاقــی نیســت‪ .‬دنیــای علــم و‬ ‫دنیــای دیپلماســی‪ ،‬چندیــن دهــه در‬ ‫معــرض تحــول بوده انــد و همیــن امــر‬ ‫ســبب نزدیک تــر شــدن روابــط میــان ایــن‬ ‫دو مقولــه شــده اســت‪( ».‬برونــو روفینــی‪,‬‬ ‫‪ ,1397‬ص‪ )23‬بــه هــدف درک بهتــر از‬ ‫ترکیــب فــوق برانیــم تــا بــا یــک سلســله‬ ‫یادداشــت‪-‬های منظــم و دوره ای نســبت‬ ‫بــه تشــریح و بررســی ابعــاد گوناگــون ایــن‬ ‫ترکیــب‪ ،‬شــامل پرداختــن بــه پیشــینه‬ ‫دیپلماســی علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری در‬ ‫چنــد نمونــه جهانــی‪ ،‬اهــداف‪ ،‬کارکردهــا و‬ ‫مســائل مرتبــط بــا ان بپردازیــم‪.‬‬ ‫دیپلماســی علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان یکــی از ابزارهــای ایجــاد فضــای‬ ‫مناســب جهــت تعامــل و توســعه روابــط‬ ‫بین المللــی درصــدد اســت تــا بــا ترســیم‬ ‫همکاری هــای اکادمیــک و تجــاری ســازی‬ ‫تولیــدات و خدمــات مشــترک‪ ،‬از تالــم‬ ‫بشــر بکاهــد و بــر کیفیــت زندگــی او‬ ‫بیافزایــد‪.‬‬ ‫«علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری را می تــوان بــه‬ ‫عنــوان یکــی از ابعــاد پــر رجــوع در مســائل‬ ‫بین المللــی دانســت (خلــج ‪ )1388‬کــه‬ ‫بــر دیپلماســی (وییــس ‪ ،)2012‬پــرورش‬ ‫نــواوری و پیشــرفت های اقتصــادی در‬ ‫دنیــا و حــل مشــکالت جهانــی و ملــی‬ ‫(تورکیــان و ونــگ ‪ )2014‬تاکیــد دارد‪ ».‬علم‬ ‫عبــارت اســت از اکتســاب دانــش مبتنــی‬ ‫بــر تجربیاتــی کــه براســاس روش هــای‬ ‫(علمــی) ازمایــش تجربــی و تاکیــد مکــرر‬ ‫نتایــج بــه دســت امــده‪ .‬بــا ایــن رویکــرد‬ ‫علــم مقولــه ای اســت خنثــی‪ ،‬کــه بــه‬ ‫طــور ذاتــی نــه امــری سیاســی اســت و‬ ‫نــه می تــوان ان را در چارچوب هــای‬ ‫ایدئولوژیــک در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مبتنــی بــر همیــن ظرفیــت‬ ‫می تــوان علــم را زبــان مشــترک جوامــع‬ ‫و گفتمانــی غالــب بــرای شــکل دهــی‬ ‫و اســتحکام ارتباطــات جهانــی در نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن زبــان می توانــد ابــزار مناســبی‬ ‫بــرای تشــریح جهــان پیرامونــی‪ ،‬درک بهتــر‬ ‫نیازهــای اساســی جوامــع و نیــز مســیری‬ ‫مناســب جهــت یافتــن راه حل هایــی‬ ‫رهایــی بخــش باشــد‪.‬‬ ‫جــزء دوم ترکیــب فــوق بــه دیپلماســی‬ ‫اختصــاص دارد‪ ،‬دیپلماســی را رویکــردی‬ ‫غیرتخاصمــی در تنظیــم و مدیریــت روابــط‬ ‫بیــن المللــی تعریــف کرده انــد کــه بــه‬ ‫واســطه گفت وگــو‪ ،‬مذاکــره و مصالحــه‪،‬‬ ‫اغلــب توســط تیــم نماینــدگان یــک کشــور‬ ‫در فراســوی مرزهــا شــکل می گیــرد و‬ ‫ســعی دارد تعامــل بــا گروه هــای مختلــف‬ ‫و یــا نماینــدگان جوامــع و گروه هــا را بــه‬ ‫گونه هــای هنرمندانــه مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن تعریــف‪ ،‬دیپلمات هــا موظــف‬ ‫هســتند تــا در چارچــوب سیاســت خارجــی‬ ‫کشورشــان اهــداف کلــی و اســتراتژیک‬ ‫معینــی را دنبــال نمــوده و در جهــت تحقق‬ ‫ان اهــداف تــاش نماینــد‪ .‬بــد نیســت‬ ‫نســبت بــه تمایــز موضــوع دیپلماســی‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری بــا دیگــر اشــکال‬ ‫همکاری هــای علمــی بیــن المللــی و یــا‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی کــه رنــگ و بــوی‬ ‫تجــاری داشــته و اغلــب بــدون مشــارکت‬ ‫مســتقیم دولت هــا اتفــاق می افتنــد‪،‬‬ ‫اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫«در دیپلماســی علــم بــه طــور کلــی رابطــه‬ ‫مســتقیمی بــا اهــداف و منافــع ملــی دارد‬ ‫و تحلیــل ان براســاس چارچوب هــای‬ ‫سیاســت خارجــی هــر کشــور ارزیابــی‬ ‫می شــود‪ .‬بــه کارگیــری ایــن نــوع از‬ ‫دیپلماســی‪ ،‬وســیله ای بــه هــدف تحریــک و‬ ‫پیشــبرد تعامــات دوجانبــه یــا چنــد جانبــه‬ ‫بــه منظــور دســتیابی بــه منافــع ملــی و‬ ‫منافــع دولت هاســت‪ ،‬اهدافــی کــه اغلــب‬ ‫بــا پیچیدگی هــای خــاص مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫لیکــن همکاری هــای علمــی بین المللــی‬ ‫بــر توســعه دســتاوردها و اکتشــافات‬ ‫علمــی‪ ،‬فناورانــه و نواورانــه متمرکــز‬ ‫اســت‪(».‬مهدی هاجــری ‪ )1394‬بنابرایــن‬ ‫هــدف اصلــی دیپلماســی علــم‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و نــواوری را می تــوان اغلــب بــه کارگیــری‬ ‫مقــوالت تخصصــی حــوزه نــواوری در‬ ‫جهــت پیشــبرد اهــداف سیاســت خارجــی‬ ‫یــک کشــور یــا منافــع داخلــی ان دانســت‪.‬‬ ‫برهمیــن اســاس توجــه ویــژه دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه ظرفیت هــای ایــن نــوع از‬ ‫دیپلماســی هــم از جنبــه ارتقــای اقتــدار و‬ ‫قــدرت نــرم و هــم از رویکــرد تولیــد ثــروت‪،‬‬ ‫پاســخ بــه نیازهــا و ارتقــای ســطح رفــاه‬ ‫جامعــه مــورد انتظــار اســت‪ .‬موضوعــی‬ ‫کــه پیشــرفت ان منــوط بــه عواملــی چــون‬ ‫شــناخت بهتــر دســتگاه دیپلماســی کشــور‬ ‫از ظرفیت هــای بالقــوه حــوزه فنــاوری و‬ ‫نــواوری و اشــنایی بــا مبانــی ایــن نــوع از‬ ‫دیپلماســی اســت‪ /.‬ارمــان‬ ‫قیمت تمام شده هر کیلو گوشت قرمز چقدر است؟‬ ‫صــدر دادرس‪ ،‬مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک گفت‪:‬قیمــت منطقــی هــر کیلــو گوشــت گوســفندی ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه نــرخ فعلــی دام زنــده‪ ،‬حداکثــر قیمــت‬ ‫گوشــت گوســفندی در مغازه هــا بایــد ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان باشــد کــه متاســفانه در شــرایط فعلــی هــر کیلــو گوشــت گوســفندی در شــهرهای بــزرگ و کالنشــهرها کمتــر از ‪ ۱۴۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫تومــان عرضــه نمی شــود‪/.‬‬ ‫چگونه میتوان کاغذهای باطله را به پول نقد تبدیل کرد!‬ ‫بازیافــت کتــاب باطلــه‪ ،‬روزنامــه باطلــه‪ ،‬کاغــذ باطلــه‪ ،‬مقــوا و… در صنعــت کاغــذ بــه‬ ‫نــوع و جنــس کاغــذ و مــواد افزودنــی ان بســتگی دارد‪ .‬بــه طــور مثــال کاغــذ باطل ـه ای‬ ‫کــه شــامل مــواد افزودنــی غیــر کاغــذی هســتند ماننــد کاغــذ صمــغ یــا بســته بنــدی بــرای‬ ‫بازیافــت گزینــه مناســبی نیســتند‪ .‬همچنیــن کاغذهایــی ماننــد کاغــذ گالســه کــه در‬ ‫چــاپ پوســتر اســتفاده می شــوند قابــل بازیافــت نخواهنــد بــود‬ ‫مراحل بازیافت کاغذ باطله‬ ‫در ابتــدا کتــاب باطلــه‪ ،‬روزنامــه باطلــه و کال ً هــر نــوع کاغــذ باطلــه ای را از زباله هــا‬ ‫جداســازی می کننــد و در ظــروف بازیافــت قــرار می دهنــد‪ .‬ســپس بــه کارخانــه بازیافــت‬ ‫منتقــل شــده و از لحــاظ درجــه بنــدی و نــوع کاغــذ جداســازی می شــوند‪ .‬در مرحلــه‬ ‫دوم از بازیافــت‪ ،‬کاغــذ باطل ـه ای کــه جداســازی شــده اســت را خــرد می کننــد و بــا اب‬ ‫و مــواد شــیمیایی مخلــوط می نماینــد تــا بــا شکســتن فیبرهــای کاغــذ‪ ،‬خمیــر کاغــذ بــه‬ ‫دســت اورنــد‪ .‬بعــد از ایــن فراینــد خمیــر حاصــل شــده را از صفحه هایــی عبــور داده تــا‬ ‫الودگی هــای بزرگ تــر را از بیــن ببرنــد‪ .‬پــس از زدودن الودگــی مــاده بــه دســت امــده‬ ‫را بــا خمیــر جدیــد مخلــوط می کننــد تــا بــه اســتحکام و تشــکیل محصــول نهایــی کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬بــرای ضخیــم کــردن مقــوا‪ ،‬در خمیــر مقــوا تراش ـه های چوبــی مخلــوط می کنــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه دیگــر از بازیافــت کاغــذ باطلــه‪ ،‬فیلترینــگ صــورت می گیــرد بــه ایــن شــکل‬ ‫کــه خمیــر کاغــذ تمیــز را در یــک دســتگاه ریســندگی گریــز از مرکــز قــرار می دهنــد تــا‬ ‫باقیمانــده الودگــی موجــود در خمیــر کاغــذ جــدا شــود‪ .‬در ایــن روش مــواد پالســتیکی‬ ‫روی ســطح رفتــه و مــواد فلــزی بــه پاییــن ســطح کشــیده می شــود و جداســازی بــه‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪345‬‬ ‫راحتــی انجــام می گیــرد‪ .‬در مرحلــه جوهــر زدایــی بــا قــرار دادن خمیــر کاغــذ در یــک‬ ‫دســتگاه شــناور حــاوی مــواد شــیمیایی و حبــاب‪ ،‬رنــگ‪ ،‬لعــاب و جوهــر خمیــر کاغــذ‬ ‫باطلــه را از بیــن میبرنــد و در نتیجــه کاغــذ و مقــوا رنــگ ســفید بــه خــود می گیرنــد‪.‬‬ ‫البتــه در برخــی مــوارد بــه محتویــات خمیــر‪ ،‬پراکســید هیــدروژن بــرای ســفید کــردن‬ ‫خمیــر اضافــه می کننــد‪.‬در پایــان پالــپ تمیــز شــده را بــا مــواد تولیــدی جدیــد مخلــوط‬ ‫می نماینــد و جهــت خشــک کــردن روی تســمه نقالــه مســطح گــرم قــرار می دهنــد و‬ ‫طــی فراینــدی توســط بخــار دســتگاه‪ ،‬اب اضافــی خمیــر خــارج شــده و رول هــای طوالنــی‬ ‫کاغــذ بــه وجــود می ایــد‪ .‬بــرای بازیافــت مقــوا نیــز مراحلــی مشــابه بــا بازیافــت کاغــذ‬ ‫باطلــه اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫محصوالت حاصل شده از بازیافت کاغذ باطله‬ ‫از بازیافــت کاغــذ باطلــه محصــوالت پرکاربــرد و جدیــدی حاصــل می شــود کــه در‬ ‫بــازار ایــران و دنیــا جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬تولیــد کاغذهــای‬ ‫روزنانــه‪ ،‬تســت الینــر‪ ،‬فلوتینــگ‪ ،‬وایــت تــاپ و… از ایــن دســته محصــوالت بازیافتــی‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن محصــوالت کــه در صنعــت کاغــذ از بازیافــت کتــاب باطلــه‪ ،‬روزنامــه‬ ‫باطلــه‪ ،‬کاغــذ باطلــه و‪ ..‬حاصــل می شــود‪ .‬از لحــاظ اقتصــادی بســیار مقــرون بــه صرفــه‬ ‫بــوده و ســود هنگفتــی را هــم بــرای فروشــندگان کاغــذ باطلــه و هــم بــرای شــرکت هایی‬ ‫کــه بــه خریــد کاغــذ باطلــه و تولیــد محصــوالت بازیافتــی مبــادرت دارنــد بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫زیــرا مــواد اولیــه ایــن محصــوالت نهایــی قیمــت پایینــی دارنــد و از لحــاظ حفــظ ســامت‬ ‫محیــط زیســت در جایــگاه مطلوبــی قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصــرف‬ ‫کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان‬ ‫گفــت ‪:‬یــک واحــد کشــتارگاه طیــور در گلســتان بــه‬ ‫دلیــل عــدم ثبــت اقدامــات کشــتارگاه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت وهمچنیــن ورود وخــروج تمامــی‬ ‫محمولــه هــا در ایــن ســامانه زمینــه عرضــه خــارج‬ ‫از شــبکه مــرغ را در بــازار فراهــم نمــوده کــه پرونــده‬ ‫تخلــف ایــن واحــد کشــتارگاه طیــور بــه ارزش تقریبی‬ ‫‪ 72‬میلیــارد ریــال جهــت رســیدگی بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪،‬علــی اصغــر اصغــری بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫عــدم ثبــت اطالعــات و یــا اطالعــات نادرســت در‬ ‫ســامانه بــه منزلــه عرضــه خــارج از شــبکه مــرغ تلقی‬ ‫شــده و مطابــق قانــون بــا ان برخــورد خواهــد شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یــک واحــد کشــتارگاه طیــور در گلســتان بــه‬ ‫دلیــل عــدم ثبــت اقدامــات کشــتارگاه در ســامانه‬ ‫جامــع تجــارت وهمچنیــن ورود وخــروج تمامــی‬ ‫محمولــه هــا در ایــن ســامانه زمینــه عرضــه خــارج‬ ‫از شــبکه مــرغ را در بــازار فراهــم نمــوده کــه پرونــده‬ ‫تخلــف ایــن واحــد کشــتارگاه طیــور بــه ارزش تقریبی‬ ‫‪ 72‬میلیــارد ریــال جهــت رســیدگی بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی اســتان ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫اصغــری گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه الــزام ثبــت نــام همــه‬ ‫واحدهــای صنفــی عرضــه کننــده مــرغ ‪ ،‬تخــم مــرغ و‬ ‫ماهــی فروشــان در ســامانه جامــع تجــارت و نیــز ثبــت‬ ‫اطالعــات صــدور فاکتورهــای فــروش مــرغ توســط‬ ‫کشــتارگاه هــا در ایــن ســامانه ‪ ،‬از هرگونــه خــروج مرغ‬ ‫بــدون شناســنامه از اســتان جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنیــن کشــتارگاههای اســتان بایــد‬ ‫فاکتــور فــروش تحویــل مــرغ را کــه بــه عامــان حمل‬ ‫یــا توزیــع کننــدگان عمــده مــرغ تحویــل می دهنــد‬ ‫در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت و از تحویــل مــرغ بــه‬ ‫واحدهــای صنفــی کــه در ســامانه ثبــت نــام نکردنــد‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫اصغــری گفــت اســتان گلســتان بــا فعالیــت ‪14‬‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی مــرغ از اســتانهای مطــرح‬ ‫در حــوزه تولیــد گوشــت مــرغ وارســال بــه ســایر‬ ‫اســتانهای در ســطح کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫با مصرف درست و بهینه‬ ‫در مستمر بودن اب و برق‬ ‫کمک کنیم‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 37‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شمـاره ‪245‬‬ ‫دلنوشته‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫معاون اول قوه قضائیه‪:‬‬ ‫قوه قضاییه در مبارزه‬ ‫با فساد خط قرمزی ندارد‬ ‫معــاون اول قــوه قضائیــه گفــت کــه علــم مبــارزه بــا فســاد اعــم‬ ‫از داخــل دســتگاه و بیــرون ســازمان برافراشــته شــده اســت و در‬ ‫ایــن راه حــد و مــرز و خــط قرمــزی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــد مصــدق روز شــنبه در مراســم تودیــع‬ ‫و معارفــه رییــس کل دادگســتری گلســتان بیــان کــرد‪ :‬مبــارزه‬ ‫بــا فســاد در گذشــته نیــز توســط ایــن قــوه قضاییــه پیگیــری و‬ ‫اجــرا می شــد ولــی اکنــون بــا شــتاب بیشــتری انجــام و اســتمرار‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دلنوشته یک پرستار خط‬ ‫مقدم مبارزه با کرونا‬ ‫‪ ....‬کادر درمان خسته‬ ‫است‬ ‫وی‪ ،‬ارتبــاط بــا مــردم و حضــور در میــان انهــا را از دیگــر‬ ‫برنامه هــای تحولــی قــوه قضاییــه دانســت و گفــت‪ :‬مطابــق ایــن‬ ‫برنامــه و ســند تحــول ایــن دســتگاه کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری نیــز قــرار دارد‪ ،‬قــوه قضاییـه ای در طــراز انقــاب‪ ،‬مقتــدر‬ ‫و مبــارزه جــدی بــا فســاد در سراســر کشــور خواهیــم ســاخت‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی فرمانــداری علــی ابــاد کتــول‪ ،‬ســه‬ ‫شــنبه ‪ 29‬تیرمــاه ‪1400‬خبــری را بــا ایــن عنــوان منتشــر‬ ‫کــرد « مرکــز بســتری اضطــراری بیمــاران کرونایــی‬ ‫در علــی ابــاد کتــول راه انــدازی خواهــد شــد «‬ ‫راه انــدازی مرکــز بســتری اضطــراری در روز عیــد قربــان‬ ‫بــه نظــر خبــر خوبــی می امــد! بابــت تصمیــم گرفتــه شــده‬ ‫سپاســگزاریم‪ .‬امــا ای کاش مســئوالن محترمــی کــه در‬ ‫ایــن جلســه دور هــم نشســتند و چنیــن تصمیــم مهمــی‬ ‫گرفتنــد نســبت بــه رعایــت پروتکل بهداشــتی توســط مردم‬ ‫و اعمــال محدودیــت هــا نیــز تصمیمــات جــدی تــری اتخــاذ‬ ‫می کردنــد‪ .‬بیــش از ‪ 10‬روز اســت کــه وضعیــت علــی ابــاد‬ ‫بــه دلیــل مــوج پنجــم کرونــا قرمــز اســت و تقریبــا ًتمــام‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی پــر اســت‪ .‬امــا متاســفانه در‬ ‫خیابــان هــا شــاهدیم از هــر ‪ 10‬نفــر ‪ 8‬نفــر ماســک ندارنــد!‬ ‫تــا همیــن چنــد روز پیــش کبــودوال و مراکــز تفریحــی از‬ ‫ســیزده بــدر شــلوغ تــر بودنــد‪ .‬مراســم هایــی نظیــر عقــد و‬ ‫عروســی و ختنــه ســوران کمــاکان برگــزار می شــدند‪.‬‬ ‫باشــگاهها و ســایر مکان هــای عمومــی و پرتــردد هــم‬ ‫بــاز بودنــد؛ جشــن پیــروزی تعــدادی از منتخبیــن شــورای‬ ‫شــهر‪ ،‬تجمــع مدافعــان حریــم خانــواده در جــاده ســامت‬ ‫هــم برگــزار شــد و همینطــور ماشــین هایــی کــه بــا پــاک‬ ‫غیــر بومــی در شــهر در حــال تــردد بــوده و هســتند‪( .‬در‬ ‫صورتــی کــه قــرار بــود جلــوی ورود خودرو هــای پــاک‬ ‫غیــر بومــی بــه شــهر گرفتــه شــود‪ ).‬ظاهــرا فقــط کادر‬ ‫درمــان بایــد تمــام پروتــکل هــا و شــیوه نامه هــای وزارت‬ ‫بهداشــت را مــو بــه مــو رعایــت کننــد انهــم بــدون مرخصــی‬ ‫و کمتریــن حــق اعتــراض‪ ...‬بــه قــول بازیگــر فیلــم اژانــس‬ ‫شیشـه ای» این وســط فقط گوشــت قربونی عباســه ‪»....‬‬ ‫بــه راســتی بــر اســاس کــدام قانــون نوشــته و نانوشــته‬ ‫مــردم حــق دارنــد بــدون رعایــت حداقل هــای پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی هــر کاری دلشــان می خواهنــد انجــام دهنــد؟!‬ ‫مهمانــی هایشــان را برگــزار کننــد؛ دورهمــی هایشــان را از‬ ‫دســت ندهنــد؛ جشــن تولــد و ســالگرد ازدواج بگیرنــد؛ بــه‬ ‫ســفر های دورن و بــرون اســتانی برونــد؛ حتــی بــه خــود‬ ‫زحمــت ماســک زدن هــم ندهنــد! بعــد هــم بــا بــروز اولیــن‬ ‫نشــانه سراســیمه بــه اورژانــس بیمارســتان هجــوم بیاورنــد‬ ‫و درخواســت ســی تــی اســکن غیــر ضــروری نماینــد تــا از‬ ‫پزشــک تضمیــن بگیرنــد کــه کرونــا ندارنــد و بــا خیــال راحــت‬ ‫بــه زندگــی روزمــره خــود بپردازنــد ( کــه اگــر واقعــا نگــران‬ ‫بودنــد در ایــن مــدت پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت‬ ‫می کردنــد ) تــا عالمــت بعدی!‪....‬جالــب اینکــه همیــن‬ ‫افــراد بــا وجــود حجــم بســتری های بــاال و خســتگی مفــرط‬ ‫دو ســاله پرســنل و کادر درمان انتظار دارند در کوتاه ترین‬ ‫زمــان بــه انتظــارات بجــا و نابجایشــان پاســخ مطلــوب داده‬ ‫شــود و در صــورت تعلــل یــا بــراورده نشــدن انتظارشــان‬ ‫حــق هــر نــوع توهیــن و حتــی ضــرب و شــتم پرســنل را‬ ‫هــم بــرای خــود محفــوظ می داننــد! در ایــن بیــن پرســتار و‬ ‫پزشــک خســته از کار و ازدحام غیر ضروری مراجعین باید‬ ‫مراقب باشــند مقوله رضایتمندی ارباب رجوع خدشــه دار‬ ‫نیــز نشــود یــا خــدای ناکــرده رونــد درمــان فامیــل یــا اشــنای‬ ‫فــان مســئول بــه تعویــق نیفتــد!‬ ‫‪1‬‬ ‫کاهش‪35‬درصدی تردد‬ ‫خودرو بین شهرهای گلستان‬ ‫موافقت وزارت نیرو با استفاده از‬ ‫اب دریا بدون نمک زدایی‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه همراهــی مطلــوب مــردم و‬ ‫مســافران در اجــرای محدودیــت تــردد طــی روزهــای اخیــر از‬ ‫کاهــش ‪ ۳۵‬درصــدی رفــت وامــد خودروهــا در محورهــای بــرون‬ ‫شــهری اســتان خبــرداد و گفــت کــه بــرای مهــار رونــد روبــه رشــد‬ ‫شــیوع گســترده کرونــا دلتــا اســتمرار ایــن رویــه و اقدامــات مشــابه‬ ‫ان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬هــادی حــق شــناس اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همراهــی مــردم در پرهیــز از ســفرهای غیرضــروری و‬ ‫عــدم حضــور در تفرجگاه هــا بــه خصــوص در روزهــای تعطیــل این‬ ‫هفتــه در کاهــش شــیوع کرونــا موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس تحلیــل خروجــی ســامانه هــای تــردد‬ ‫شــمار برخــط ‪ ۵۲‬نقطــه گلســتان‪ ،‬در ‪ ۲‬روز اخیــر بــا توجــه بــه‬ ‫اعمــال محدودیــت هــا‪ ،‬تــردد در جاده هــای اســتان ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫کمتــر شــده و نــرخ جریــان ســاعتی تــردد از رقــم ‪ ۳۶۴‬بــه ‪۲۳۳‬‬ ‫خــودرو کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬اعمــال محدودیــت هــای تــردد در ســه‬ ‫روز گذشــته در کاهــش ترددهــا و قطــع زنجیــره کرونــا اثــر بخــش‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬هم اکنون چند صد بیمار در منازل در قرنطینه هســتند‬ ‫و هزار و ‪ ۸۰‬بیمار در بیمارستان های استان بستری هستند‪.‬‬ ‫برای طرح های ابزی پروری و کشت و صنعت شورورزی گلستان‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از موافقــت وزارت‬ ‫نیــرو بــا تخصیــص یــک میلیــارد و ‪ 132‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫دریــا جهــت ســاماندهی طــرح هــای بخش کشــاورزی بــدون نیاز‬ ‫بــه نمــک زدایــی و بــا رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای مربوطــه و‬ ‫بــا هماهنگــی بــا محیــط زیســت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪،‬‬ ‫مهندس ســید محســن حســینی اظهار کرد‪ :‬در این طرح الزامات‬ ‫زیســت محیطــی لحــاظ شــده اســت کــه اســتان اجــازه داشــته‬ ‫باشــه از اب دریــای خــزر بــرای پــرورش ابزیــان و کشــت و صنعــت‬ ‫شــورورزی در گلخانــه بــدون شــیرین ســازی اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا پیگیــری انجــام شــده شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان در چنــد ســال اخیــر ‪ ،‬بــه ویــژه از نیمــه دوم ســال ‪، ۹۹‬‬ ‫و بررســی هــای همــه جانبــه‪ ،‬ایــن مجــوز از ســوی وزارت نیــرو‬ ‫صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬اجــزای ایــن مجــوز شــامل اســتفاده از اب‬ ‫دریــا بــرای ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار میگــو اســت کــه ســایت ‪ 4‬هــزار‬ ‫هکتــاری ان در حــال بهــره بــرداری و اجراســت و ‪ 6‬هــزار هکتــار‬ ‫هــم بــرای توســعه میگــو دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان بــا بحرانــی خوانــدن وضعیــت کرونــا در ایــن اســتان گفــت‬ ‫کــه ظرفیــت مرکــز پذیــرش بیمــاران کرونایــی در شــرق گلســتان‬ ‫تکمیــل شــد‬ ‫عبدالرضا فاضل روز شــنبه در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابله‬ ‫بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر هــزار و ‪ ۹۶‬تخــت‬ ‫در اختیــار بیمــاران کرونایــی قــرار دارد و بــا توجــه بــه ‪ ۸۲۳‬بیمــاری‬ ‫کــه روزانــه بــه صــورت ســرپایی مــداوا می شــوند امار ابتال در اســتان‬ ‫بــه بیــش از هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر رســیده کــه بی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گنبــدکاووس ‪ ۳۱۶‬نفــر‪ ،‬کاللــه ‪ ۷۰‬نفــر‪،‬‬ ‫مینودشــت ‪ ۷۵‬نفــر و علی ابادکتــول ‪ ۱۱۹‬بیمــار کرونایــی بســتری‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن از سه شــنبه گذشــته تاکنــون روزانــه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حجــت االســام مصــدق اضافــه کــرد‪ :‬در دوره تحــول فعلــی‪،‬‬ ‫گروهــی مشــخص شــده اند کــه در مرحلــه صــدور ابــاغ از ســوی‬ ‫ریاســت قــوه قضائیــه اســت تــا سیاســت جنایــی مبتنــی بــر فقــه‬ ‫اســامی نوشــته و قوانیــن جزایــی براســاس ان تدویــن و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در ایــن مراســم بــا قدردانــی از زحمــات هــادی‬ ‫هاشــمیان رییــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی بــه‬ ‫عنــوان رییــس جدیــد دادگســتری اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان رییــس ســابق شــعبه اول دادگاه تجدیدنظــر‬ ‫و رییــس کل دادگســتری گلســتان ‪ ۱۷‬خــرداد ‪ ۹۴‬از ســوی رئیــس‬ ‫قــوه قضائیــه منصــوب شــده بــود‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی کــه بــه عنــوان رییــس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫معرفــی شــد از قضــات دیــوان عالــی کشــور اســت کــه تــا پیــش‬ ‫از ایــن مامــور بــه خدمــت در دفتــر ریاســت قــوه قضاییــه بــود‪.‬‬ ‫‪ 275‬هزار تماس با مرکز ‪2020‬‬ ‫مخابرات در سه ماهه اول‬ ‫در ســه ماهــه اول ســال جــاری ‪ 275 ،‬هــزار تمــاس‬ ‫بــا مرکــز ‪ 2020‬مخابــرات منطقــه گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه اهمیــت پشــتیبانی و ارائــه‬ ‫خدمــات پــس از فــروش مناســب ‪ ،‬مرکز تماس ‪ 2020‬فعال اســت‬ ‫و اارئه خدمات فروش ‪ ،‬تمدید و پشــتیبانی اینترنت پرســرعت به‬ ‫مشــتریان راه انــدازی شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه در ســه ماهــه اول ســال جــاری ‪275‬‬ ‫هــزار تمــاس بــا ایــن مرکــز در اســتان گرفتــه شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫پــس از بررســی هــای بعمــل امــده مشــخص شــده اســت کــه‬ ‫بیــش از ‪ 90‬درصــد تمــاس هــا بــا رفــع نیــاز و درخواســت مشــترک‬ ‫پایــان یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی پیــک ســاعت تمــاس بــا ایــن مرکــز را از ســاعت ‪ 11‬الــی ‪، 14‬‬ ‫‪ 19‬الــی ‪20‬و ‪ 21/30‬الــی ‪ 22/30‬دانســت و گفــت ‪ :‬مرکــز ‪ 2020‬در‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در ‪ 5‬شــیفت امــاده ارائــه خدمــات بــه‬ ‫مشــترکان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان عمــده تماســهای واصلــه را‬ ‫جهــت تمدیــد و خریــد اینترنــت عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط کنونــی و شــیوع بیمــاری کوویــد ‪ 19‬بــه هــم اســتانی ها‬ ‫توصیــه مــی شــود از درگاههــای ارایــه خدمــات غیــر حضــوری‬ ‫مخابــرات اســتفاده نماینــد و بــا تمــاس بــا مرکــز ‪ 2020‬از تمامــی‬ ‫سرویســهای اینترنــت پرســرعت بــه راحتــی بهــره منــد مــی شــود‬ ‫تکمیل بیماران کرونایی در شرق گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معــاون اول قــوه قضاییــه ادامــه داد‪ :‬در ســند تحولــی ایــن قــوه‬ ‫برنامه هــای خوبــی دیــده شــده اســت کــه اجــرای ان از دوران‬ ‫مســوولیت حجت االســام رییســی اغاز شــده و انشــاالله در دوره‬ ‫حجــت االســام محســنی اژه ای ســرعت بیشــتری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته هیــچ وقــت سیاســت جنایــی‬ ‫مبتنــی بــر فقــه اســامی در دســتگاه قضایــی نداشــته ایم و‬ ‫عمدتــا مجــازات بــرای مرتکــب جــرم‪ ،‬حبــس اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حجــت االســام مصــدق گســترش عدالــت‪ ،‬احیــای حقــوق‬ ‫عامــه‪ ،‬تامیــن ازادی هــای مشــروع‪ ،‬نظــارت بــر اجــرای صحیــح‬ ‫قوانیــن‪ ،‬پیشــگیری از وقــوع جــرم و مبــارزه قاطــع بــا فســاد را‬ ‫از ماموریت هــای اصلــی قــوه قضائیــه دانســت کــه در قانــون‬ ‫اساســی نیــز بــه ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ۲۲۳‬بیمــار جدیــد کرونایــی در مراکــز درمانــی گلســتان بســتری‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬از روز گذشــته‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۲‬نفــر بــه علــت ابتــا بــه کرونــا در اســتان جــان باختنــد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه رونــد صعــودی ابتــا‪ ،‬ایــن امــار در هفتــه جــاری بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬برخــی مدیــران بدتــر‬ ‫م شــرایط را عــادی می پندارنــد و مصوبــات ســتاد اســتانی را‬ ‫از مــرد ‬ ‫اجــرا نمی کننــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬نیــروی انتظامــی بــرای کنتــرل‬ ‫ورودی غربــی اســتان عملکــرد مــورد انتظــاری نداشــت و از ســوی‬ ‫دیگــر بــرای پلمــب اصنــاف و واحدهــای متخلــف دچــار غفلــت‬ ‫شــدیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از اثار تاریخی گرمه‬ ‫خراسان شمالی ثبت ملی شد‬ ‫سرپرســت نمایندگــی میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گرمــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۵۰‬اثــر تاریخــی در ایــن‬ ‫شهرســتان شناســایی شــده اســت کــه ‪ ۳۰‬درصــد ان در فهرســت اثــار‬ ‫تاریخــی بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی‪ ،‬وحیــد محمودی فــر در دیــدار بــا‬ ‫فرماندهــی جدیــد ســپاه شهرســتان گرمــه گفــت‪ :‬بایــد از ظرفیت هــای‬ ‫فرابخشــی بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی و توســعه گردشــگری‬ ‫شهرســتان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت نمایندگــی میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫شهرســتان گرمــه افــزود‪ :‬قلعــه جالل الدیــن‪ ،‬ربــاط عشــق‪ ،‬ربــاط‬ ‫قــره بیــل‪ ،‬مســجد جامــع درق‪ ،‬مســجد جامــع ایــور‪ ،‬روســتای هــدف‬ ‫گردشــگری دشــت‪ ،‬ارامــگاه بــاغ مــزار‪ ،‬ربــاط دینــارزاری‪ ،‬اب انبــار بینــی‬ ‫دنبالــه‪ ،‬نظــرگاه گرمــه و منطقــه الله هــای واژگــون خمبــی از جملــه‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی و گردشــگری ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســن پورمحمــدی‪ ،‬فرماندهــی جدیــد ناحیــه مقاومــت‬ ‫بســیج شهرســتان گرمــه نیــز در ایــن دیــدار حفاظــت از میراث فرهنگــی و‬ ‫انتقــال ان بــه نسـل های اینــده را یــک وظیفــه ملــی و همگانــی برشــمرد‬ ‫و بــر تــداوم همکاری هــا بــا هــدف صیانــت از میراث فرهنگــی‪ ،‬توســعه‬ ‫گردشــگری و رونــق صنایع دســتی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی نیــروی انتظامــی را مکلــف کــرد خودروهایــی بــا پالک غیربومی‬ ‫را بــه محــض ورود بــه هــر شهرســتان و خودروهــای بومــی گــرگان را‬ ‫پــس از ورود بــه ناهارخــوران جریمــه کند‪.‬‬ ‫حق شــناس خاطرنشــان کــرد‪ :‬افزایــش صــد درصــدی میــزان‬ ‫فوتی هــای کرونــا در اســتان طــی روزهــای اخیــر زنــگ خطــر بزرگــی را‬ ‫بــه صــدا در اورده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر پلمــب یــک هفت ـه ای واحدهــای‬ ‫صنفــی متخلــف گفــت‪ :‬هیــچ برگــه تــرددی در اســتان صــادر‬ ‫نخواهــد شــد و برگه هــای صــادر شــده از اســتان های دیگــر بــرای‬ ‫گلســتان معتبــر نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ‪ ۷۲‬ســاعت گذشــته ‪ ۲‬هــزار خــودرو از‬ ‫ورودی هــای اســتان برگشــت داده شــده و هفــت هــزار خــودرو نیــز‬ ‫جریمــه شــدند‬ ‫سوخت ‪ ۸۸‬واحد صنعتی‬ ‫خراسان شمالی به گاز‬ ‫شهری وصل شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه در هشــت‬ ‫ســال گذشــته تمامــی شــرکت های تولیــدی و صنعتــی اســتان از یارانــه‬ ‫برقــراری انشــعاب گاز بــه عنــوان ســوخت بهره منــد شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬اینــک‬ ‫ســوخت ‪ ۸۸‬واحــد صنعتــی ایــن خطــه بــه گاز شــهری تبدیــل شــده و‬ ‫مابقــی هــم در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی اظهــار داشــت‪ ۱۰۹ :‬واحــد صنعتــی از صنایــع‬ ‫اســتان مشــمول گازرســانی بنــد «ق» اســت کــه تاکنــون ‪ ۸۸‬مــورد از‬ ‫ســوخت گاز برخــوردار شــده ‪ ۱۴‬واحــد دیگــر در دســت اقــدام و هفــت‬ ‫مــورد نیــز فاقــد شــرایط گازرســانی اســت‪.‬‬ ‫بنــد ق تبصــره ‪ ۲‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۹۳‬تکالیفــی را بــر عهــده وزارت‬ ‫نفــت مــی گــذارد کــه شــامل ‪ ۲‬بخــش توســعه میادیــن بــا اولویــت‬ ‫میادیــن مشــترک و بهینــه ســازی انــرژی و افزایــش راندمــان و کارایــی‬ ‫انــرژی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه مصوبــه شــورای اقتصــاد در خصــوص گازرســانی بــه واحدهــای‬ ‫صنعتــی و تولیــدی و تخصیــص یارانــه بــرای اجــرای خــط اختصاصــی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس عملیــات گازرســانی بــه واحدهــای‬ ‫عمــده و صنعتــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی بــا بیــان اینکــه بــا گازرســانی بــه تمامــی ایــن واحــد هــا‬ ‫مشــمول بیــش از چهــار میلیــون و ‪ ۳۳۷‬هــزار لیتــر صرفــه جویــی در‬ ‫ســوخت خواهــد شــد افــزود‪ :‬در نتیجــه گازرســانی بــه ‪ ۸۸‬مــورد تاکنــون‬ ‫در مصــرف ســه میلیــون و ‪ ۸۳۵‬هــزار لیتــر ســوخت مایــع صرفــه جویــی‬ ‫شــده اســتو‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن واحدهــا از نعمــت گاز برخــوردار شــده انــد کــه‬ ‫عــاوه بــر کاهــش هزینــه هــای خریــد‪ ،‬حمــل و نقــل و نگهــداری‬ ‫ســوخت واحدهــای صنعتــی‪ ،‬کمــک شــایانی بــه حفــظ محیــط‬ ‫زیســت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گازرســانی بــه ‪ ۱۴‬واحــد‬ ‫صنعتــی نیــز هــم اکنــون در حــال اجــرا اســت کــه ‪ ۴۰۴‬هــزار میلیــون‬ ‫لیتــر ســوخت مایــع بــا پایــان عملیــات گازرســانی شــهری صرفــه جویــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 3‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سرپرست مرکز بهداشت بجنورد‪:‬‬ ‫اب اشامیدنی مرکز استان‬ ‫روزانه پایش می شود‬ ‫سرپرســت مرکــز بهداشــت بجنــورد گفــت‪ :‬کارشناســان‬ ‫بهداشــتی اب اشــامیدنی مرکــز اســتان را روزانــه پایــش مــی‬ ‫کننــد و بــه همیــن دلیــل نیــازی بــه اســتفاده از دســتگاه تصفیــه‬ ‫اب نیســت‪.‬‬ ‫دکتــر ابراهیــم بازخانــه ای روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬نمونــه بــرداری از اب بجنــورد در تمامــی‬ ‫مناطــق و محلــه هــای مختلــف و حتــی از شــیرهای برداشــت‬ ‫انجــام مــی شــود و تاکنــون مــوردی کــه منجــر بــه اخطــار شــود‬ ‫مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان بجنــورد در مــورد مقــدار‬ ‫مجــاز نیتــرات اب نیــز اظهــار داشــت‪ :‬در پایــش اب میــزان‬ ‫نیتــرات نیــز ازمایــش مــی شــود و اگــر نیــرات از ‪ ۵۰‬میلــی گــرم در‬ ‫لیتــر بیشــتر باشــد مشــکل ایجــاد مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل ‪۲‬‬ ‫چــاه عمیــق اهکــی بجنــورد در باقــر خــان بــه علــت وجودنیتــرات و‬ ‫احتمــال نشســت فاضــاب بســته شــده اســت و بــا وجــود پیگیــری‬ ‫زیــاد بــرای اســتفاده از ان در هنــگام کمبــود اب در بجنــورد اجــازه‬ ‫اســتفاده از ان هــا داده نشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه اب بجنــورد خــوب اســت امــا برخــی‬ ‫از مــردم ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه ذائقــه ای کــه دارنــد تمایــل‬ ‫بــه اســتفاده از اب تصفیــه شــده و یــا خریــد اب از مراکــز تصفیــه‬ ‫اب دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ســنگینی اب اشــامیدنی بایــد زیــر ‪۲۰۰‬‬ ‫باشــد گفــت‪ :‬منظــور از ســنگینی اب مقــدار امــاح موجــود در‬ ‫اب اســت کــه بــه میلــی گــرم در لیتــر بــراور مــی شــود و از ایــن‬ ‫بابــت ســختی اب بجنــورد متعــادل اســت درحالــی کــه ســختی اب‬ ‫تصفیــه شــده بــه زیــر ‪ ۱۰۰‬مــی رســد و بــرای اشــامیدن مناســب‬ ‫نیســت و فقــط بــرای تهیــه چــای خــوب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مراکــز فــروش اب تصفیــه شــده هــر هفتــه‬ ‫بــه لحــاظ کیفــی و کمــی پایــش مــی شــوند اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫نمونــه هــا بــه ازمایشــگاه مــی رونــد و اگــر بــار میکربــی داشــته‬ ‫باشــند بــه ســرعت بــرای خــارج شــدن ان از مــدار مصــرف اقــدام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫بازخانــه ای از پلمــب ‪ ۲‬مرکــز فــروش اب تصفیــه شــده در‬ ‫ســال گذشــته خبــر داد و افــزود‪ :‬در بجنــورد ‪ ۲۰‬مرکــز فــروش اب‬ ‫تصفیــه شــده فعالیــت مــی کننــد کــه بــه طــور مرتــب بــه لحــاظ‬ ‫یــون هــا‪ ،‬امــاح‪ ،‬میکــرب و ویــروس پایــش مــی شــوند و چــون‬ ‫پلیس افتخاری ظرفیتی‬ ‫توانمند و همراه در‬ ‫ماموریت های ناجا‏‬ ‫موضــوع ســامت مــردم مطــرح اســت بــه پایــش ایــن مراکــز‬ ‫حســاس هســتیم و بــه همیــن دلیــل مراکــز نیــز رعایــت مــی کننــد‬ ‫و امســال تــا کنــون مــوردی کــه منجــر بــه پلمــب شــود مشــاهده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری یک نفر سارق و‬ ‫کشف اموال مسروقه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری یــک نفــر‬ ‫ســارق و کشــف امــوال مســروقه‏خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «رضــا قنــدی «در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬درپــی‏وقــوع ســرقت از دو مــورد اماکــن خصوصــی در‬ ‫ســطح شهرســتان مراتــب در دســتور کار انتظامــی‏شهرســتان‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات اطالعاتــی یــک نقــر ســارق بــه هویــت‬ ‫مشــخص شناســایی و در یــک‏عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم اظهــار داشــت ‪ :‬متهــم در بازجویــی‬ ‫فنــی بــه دو فقــره ســرقت از انبــار‏مغــازه ابــزار و یــراق بــه ارزش‬ ‫یــک میلیــون و پانصــد میلیــون تومــان و از ســاختمان در حــال‬ ‫ســاخت‏بــه ارزش ‪ 5‬مییــون تومــان اعتــراف کــه در ایــن راســتا‬ ‫امــوال ســرقتی کشــف و تحویــل مالباختــه گان‏شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع قضایــی‬ ‫خاطــر نشــان کرد‪:‬مامــوران‏انتظامــی شهرســتان بــا تمــام تــوان‬ ‫در جهــت تامیــن نظــم و امنیــت شهرســتان تــاش می کننــد و‬ ‫بــا‏افــراد خاطــی و خــاف کار بــه جدیــت برابــر قانــون برخــورد‬ ‫خواهنــد نمــود‪.‬‏‬ ‫اغاز پرداخت‬ ‫پول مالباختگان‬ ‫پرونده پرهام‬ ‫اختصــاص ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال بــرای بازنگــری طــرح هــادی‬ ‫روســتایی‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۳‬درصــدی ســرقت‪ ،‬اغــاز پرداخــت‬ ‫پــول مالباختــگان پرونــده معــروف بــه پرهــام ازادشــهر و‬ ‫صــدور مجــوز اولیــه شیرین ســازی اب دریــای خــزر از جملــه‬ ‫رخدادهــای خبــری هفتــه گذشــته گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای گلســتان گفــت کــه مجــوز اولیــه‬ ‫شیرین ســازی ‪ ۳۲‬میلیــون متــر مکعــب از اب دریــای خــزر بــرای‬ ‫مصــرف شــرب در ایــن اســتان از ســوی وزارت نیــرو صــادر شــد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهار داشــت‪ :‬مطالعات و براوردهای‬ ‫متعــددی در ایــن بــاره انجــام شــده و درخواســت گلســتان‬ ‫مجــوز ‪ ۱۰۰‬میلیــون مترمکعــب شیرین ســازی اب دریــای خــزر‬ ‫اســت تــا ‪ ۵۰‬میلیــون مترمکعــب اب شــیرین تولیــد شــود‬ ‫کــه بــه طــور عمــده در غــرب اســتان از جملــه بندرترکمــن‪،‬‬ ‫گمیشــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز ‪ ،‬اق قــا و گــرگان مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت کــه‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای بازنگــری طــرح هــادی ‪۱۵۰‬‬ ‫روســتای اســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اختصــاص یافتــه کــه نســبت‬ ‫بــه ســال هــای قبــل از لحــاظ اعتبــار و تعــداد روســتا از رشــد‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه خبــازان گلســتان از تعطیلــی حــدود ‪۲۰‬‬ ‫واحــد نانوایــی در ایــن اســتان بــه دلیــل ابتــای همــه کارکنــان‬ ‫ان بــه کرونــا خبــر داد و گفــت کــه بــا تــداوم رونــد صعــودی‬ ‫امــار مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری‪ ،‬احتمــال افزایــش شــمار‬ ‫تعطیلــی واحدهــای خبــازی اســتان بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫گلســتان بــا یــاداوری ایــن کــه روزانــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬بیمــار مبتــا‬ ‫بی احتیاطی در اشپزی‪ ،‬چادر‬ ‫عشایری را به اتش کشید‏‬ ‫‪‎‎3‬نفر مجروح براثر واژگونی‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫خودروی پژو در شیروا ‪‎‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی شــیروان از اتــش‬ ‫ســوزی چــادر عشــایری در منطقــه «خانلــق» خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان «شــیروان» خبــر از‬ ‫واژگونــی یــک دســتگاه پــژو بــا ‪ 3‬نفــر‏مجــروح دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرگرد «علیرضــا مکرمــی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه شــخصی بــه‏پاســگاه انتظامــی‬ ‫«خانلــق» شهرســتان شــیروان و اعــام یــک مــورد اتــش ســوزی‬ ‫چــادر عشــایری‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع در دســت‏بررســی کارکنــان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرق ـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرگرد«مهدی خرمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‪،‬‬ ‫‏گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫پــژو در بخــش قوشــخانه‪ ،‬بالفاصلــه‏مامــوران بــه محــل وقــوع‬ ‫حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در بررســی مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬یــک‬ ‫تختــه چــادری عشــایری و وســایل زندگــی و مــدارک شناســایی‬ ‫موجــود ‏در چــادر دچــار حریــق شــده و کامــا از بیــن رفتــه‬ ‫اســت‪.‬‏‬ ‫معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی شــیروان در پایــان‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬علــل و عوامــل احتمالــی حادثــه توســط‬ ‫کارشناســان ‏اعــام خواهــد شــد‪ .‬‏‬ ‫بــه کرونــا بــه صــورت ســرپایی مــداوا شــده و یــا دارو دریافــت‬ ‫می کننــد گفــت‪ :‬اگــر امــار مبتالیــان ســرپایی را نیــز بــه مجمــوع‬ ‫بســتری ها اضافــه کنیــم وضعیــت روزهــای اخیــر گلســتان از‬ ‫اســفند ‪ ۹۸‬و فروردیــن ‪ ۹۹‬بدتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــا وخیــم دانســتن وضعیــت شــیوع کرونــا در‬ ‫ایــن اســتان گفــت کــه هــم اکنــون افــزون بــر هــزار بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کرونــا در مراکــز درمانــی ایــن اســتان شــمالی بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه وضعیــت اورژانس هــا و بخش هــای‬ ‫مختلــف بیمارســتانی و مراکــز نمونــه گیــری کرونــا در گلســتان‬ ‫مملــو از جمعیــت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬شــاخص بســتری بیمــاران مبتال‬ ‫بــه ویــروس کرونــای اســتان از پنــج نفــر بــه ازای صــد هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت عبــور کــرده کــه ایــن شــاخص نشــان می دهــد اســتان‬ ‫در وضعیــت فراتــر از قرمــز‪ ،‬بحرانــی و وخیــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫حســین ســعیدی راد مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه‬ ‫گنبــدکاووس گفــت کــه هـم اکنــون بــه اهالــی ‪ ۱۸‬روســتا و ‪۱۲‬‬ ‫نقطــه جمعیتــی واقــع در ‪ ۲‬بخــش مرکــزی و داشــلی بــرون‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی بــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۶۰‬نفــر جمعیــت بــه‬ ‫صــورت ســیار ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه همراهــی‬ ‫مطلــوب مــردم و مســافران در اجــرای محدودیــت تــردد طــی‬ ‫روزهــای اخیــر از کاهــش ‪ ۳۵‬درصــدی رفــت وامــد خودروهــا‬ ‫در محورهــای بــرون شــهری اســتان خبــرداد و گفــت کــه بــرای‬ ‫مهــار رونــد روبــه رشــد شــیوع گســترده کرونــا دلتــا اســتمرار‬ ‫ایــن رویــه و اقدامــات مشــابه ان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫وقــوع انــواع ســرقت در ایــن اســتان از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۳‬درصــد و کشــف و دســتگیری عوامــل ان نیــز ‪۶‬‬ ‫درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجتبــی مروتــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت‬ ‫ســرقت از مغــازه‪ ،‬اماکــن عمومــی‪ ،‬اتومبیــل‪ ،‬داخــل خــودرو‬ ‫و احشــام بــه ترتیــب هفــت‪ ،‬یــک ‪ ،‬پنــج ‪ ،‬چهــار و ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت امــا تعــداد کیف قاپــی و جیب بــری در گلســتان‬ ‫بــه ‪ ۷۷‬درصــد و ‪ ۶۷‬درصــد بیشــتر از پارســال اســت‪.‬‬ ‫اردوی اماده ســازی تیــم ملــی ‪ ۶‬نفــره دوومیدانــی نابینایــان‬ ‫و کــم بینایــان ایــران اعزامــی بــه پارالمپیــک توکیــو پــس از ‪۲۱‬‬ ‫روز در بندرترکمــن بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫در ایــن اردو نورمحمــد ارخــی از گلســتان‪ ،‬مهــدی اوالد از فــارس‪،‬‬ ‫امیرخســروانی از بوشــهر‪ ،‬وحیدعلــی نجیمــی از همــدان و علــی‬ ‫پیــروج و ســامان پاکبــاز از کهگیلویــه و بویراحمــد حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪345‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه ‪ 2‬نفــر‬ ‫سرنشــین و راننــده خــودرو بــه شــدت‏مجــروح و توســط عوامــل‬ ‫امــدادی بــه مراکــز درمانــی انتقــال شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬علــت وقــوع‬ ‫ایــن حادثــه‏در دســت بررســی مــی باشــد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شــیروان در ادامــه بــه راننــدگان‬ ‫توصیــه کــرد تــا از عجلــه و شــتاب ‏بی مــورد در رانندگــی‬ ‫خــودداری و در صــورت خــواب الودگــی در محــل مناســب بــه‬ ‫مــدت ‪ 20‬دقیقــه ‏اســتراحت کننــد‪.‬‏‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت کــه‬ ‫اتــش ســوزی در بخشــی از جنگل هــای گالیکــش در محــدوده‬ ‫روســتاهای «گوگــول بــزرگ‪ ،‬بــش اویلــی و ترجنلــی» ایــن‬ ‫شهرســتان بــا تــاش چندیــن ســاعته نیروهــای منابــع طبیعــی‬ ‫و مــردم بومــی مهــار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن اتــش ســوزی حــدود ‪ ۱۲‬هکتــار از عرصــه جنگلــی‬ ‫و حــدود پنــج هکتــار از مناطــق صخــره ای و علــف زار ایــن‬ ‫مناطــق خســارت دیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی وابخیــزداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫حدنــگاری ‪ ۴۴۷‬هــزار هکتــار از جنــگل هیرکانــی در محــدوده‬ ‫ایــن اســتان بــرای جلوگیــری از تصــرف ســودجویان بــه پایــان‬ ‫رســیده و پنــج هــزار هکتــار باقیمانــده بــه زودی نقشـه برداری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی‪ ،‬حدنــگاری یــک میلیــون و ‪ ۱۸۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫مجمــوع یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار هکتــار اراضــی ملــی‬ ‫زیــر پوشــش اداره کل منابــع طبیعــی وابخیــزداری گلســتان‬ ‫شــامل جنــگل‪ ،‬مرتــع‪ ،‬ســاحل و مســتثنیات بــه پایــان رســیده‬ ‫و یــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مامــوران انتظامــی بندرترکمــن در غــرب گلســتان طــی‬ ‫عملیــات مشــترک بــا محیطبانــان شهرســتان‪ ،‬از مخفیــگاه‬ ‫یــک شــکارچی غیرمجــاز ‪ ۳۵‬قطعــه پرنــده وحشــی از نــوع‬ ‫کوکرســفید را کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان از اغــاز پرداخــت پول مالباختگان‬ ‫پرونــده معــروف بــه پرهــام ازادشــهر خبــر داد و گفــت‪ :‬امــوال‬ ‫محکومــان کــه توقیــف شــده بــود پــس از چنــد مرحلــه برگــزاری‬ ‫مزایــده بــه فــروش رفــت و پــس از انجــام تشــریفات مالــی بــه‬ ‫حســاب حــدود هــزار و ‪ ۷۰۰‬مالباختــه اســتان واریــز شــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان همچنیــن از صــدور رای پرونــده‬ ‫عامــل شــهادت مرزبــان گلســتانی در دادگاه کیفــری یــک‬ ‫گنبــدکاووس خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم اول ایــن پرونــده بــه‬ ‫قصــاص محکــوم شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده بــه‬ ‫اتهــام مباشــرت در قتــل ســروان نبــی اللــه خطیــری فرمانــده‬ ‫گروهــان هنــگ مــرزی کرنــد و بــه درخواســت اولیــای دم‪،‬‬ ‫حکــم قصــاص صــادر گردید‪/.‬ایرنــا‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا بیــان اینکــه‬ ‫مشــارکت مردمــی نقــش ویــژه ای در ‏تامیــن امنیــت و‬ ‫پیشــگیری اجتماعــی از جــرم در جامعــه دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس هــای افتخــاری ظرفیتــی توانمنــد و همــراه در‬ ‫‏ماموریــت هــای ناجــا هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«مجیــد یگانــه پــور « در حاشــیه مراســم تقدیــر ‏از‬ ‫پلیس هــای افتخــاری در نمازخانــه شــهید ســهرابی ضمــن‬ ‫تبریــک دهــه والیــت و گرامیداشــت‏یــاد و خاطــره شــهدا‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف اصلــی تاســیس پلیس افتخاری در ســازمان‬ ‫اســتفاده از‏ظرفیــت مــردم در تولیــد امنیــت اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره اینکــه مشــارکت مردمــی‬ ‫نقــش ویــژه ای در تامیــن امنیــت و‏پیشــگیری از جــرم در‬ ‫جامعــه دارد ‪،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلیس هــای افتخــاری ظرفیتــی‬ ‫توانمنــد و همــراه ‏در ماموریت هــای ناجــا هســتند کــه‬ ‫پلیــس جامعه محــور به خوبــی بــه ایــن نقــش پــی بــرده و‬ ‫درصــدد‏اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیــت اســت‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه حضــور پلیــس افتخــاری باعــث ارتقــاء‬ ‫احســاس امنیــت در جامعــه می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‏اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت مردمــی در توســعه و تحکیــم نظــم و امنیــت‬ ‫اجتماعــی دلیــل حضــور پلیــس‏افتخــاری اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در خاتمــه اظهــار داشــت‪ :‬اعضــای‬ ‫پلیــس افتخــاری بــدون هیــچ چشمداشــت‏مــادی بــه کار‬ ‫الهــی تامیــن امنیــت مــردم واردشــده اند و تــاش مــا‬ ‫قدردانــی شایســته از تالش هــای‏ایــن عزیــزان اســت ‪.‬‏‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان از تعــدادی از پلیس هــای‬ ‫افتخــاری فعــال بــا اهــداء هدایایــی تقدیــر شــد ‪.‬‏‬ ‫کاهش‪ 35‬درصدی‬ ‫محصوالت باغی‬ ‫به علت خشکسالی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫برداشــت ‪ ۲۱۵‬هــزار تــن میــوه در ســال زراعــی جــاری از باغــات‬ ‫اســتان براورد می شــود که این میزان تولید بدلیل خشکســالی‬ ‫بــه نســبت ســال زراعــی گذشــته ‪ ۳۵‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی گســتره بــاغ هــای اســتان را ‪ ۴۸‬هــزار و ‪۴۹۳‬‬ ‫هکتــار عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ ۲۶ :‬گونــه باغــی در ایــن‬ ‫ســطح کاشــت و ســاالنه در حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن محصــول باغی‬ ‫برداشــت مــی شــود کــه امســال خشکســالی موجــب کاهــش‬ ‫برداشــت محصــوالت باغــداران شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬عــاوه بــر خشکســالی‪ ،‬ســرما زدگــی دیــر رس‬ ‫بهــاره نیــز برخــی از ســردرختی هــا از جملــه زردالــو‪ ،‬بــادام و گــردو‬ ‫را بــا کاهــش محصــول مواجــه کــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تــن محصــول اســتراتژیک زعفــران در اســتان برداشــت‬ ‫شــد کــه پیــش بینــی مــی شــود برداشــت این محصول نیــز متاثر‬ ‫از خشکســالی کاهــش یابد‪.‬‬ ‫یوســفی اصــاح بــاغ هــای درجــه ‪ ۲‬و جایگزینــی بــاغ درجــه ســه‬ ‫را از مهم تریــن برنامــه هــای حــوزه باغبانــی دانســت و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــا اهــداف بهبــود کمــی و کیفــی تولیــد باغــی و رعایت الگوی‬ ‫کشــت متناســب بــا اقلیــم و ایجــاد اشــتغال انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ ۴۶‬درصــدی بــارش از ابتــدای ســال زراعــی تــا امــروز‬ ‫نســبت بــه امــار بلنــد مــدت موجــب شــد تــا ‪ ۸۲‬درصــد از‬ ‫مســاحت خراســان شــمالی درگیر خشکســالی باشــد و روند در‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد مســاحت اســتانی اســتان حادتــر اســت‪.‬‬ ‫میــزان خســارت ناشــی از پدیــده خشکســالی و کاهــش‬ ‫بارندگــی در ایــن اســتان در بخــش های مختلف تاکنون هشــت‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬خســارت های‬ ‫ناشــی از خشکســالی بیــش از ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی را درگیــر کــرده و ســیل امســال هــم بــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫هکتــار زمیــن زراعــی و باغــی اســتان خســارت وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســهم بخــش کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیــد ناخالــص‬ ‫بخــش کشــاورزی کشــور را تشــکیل مــی دهــد کــه از ‪ ‬۵۹‬نــوع‬ ‫محصــول تولیــدی بخــش کشــاورزی ایــن اســتان ‪ ۲۶‬گونــه ان‬ ‫باغــی اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع محصــوالت تولیــدی اســتان ‪ ۱۶۳‬هزار تن مربوط به‬ ‫محصــول انگــور اســت بعــد از ایــن محصــول بیشــترین تولیــدات‬ ‫مربــوط بــه ســیب و گیــاس رتبــه هــای کشــوری ایــن محصوالت‬ ‫بــه ترتیــب هفــت‪ ۱۲ ،‬و ‪ ۱۵‬اســت‪ ،‬همچنیــن ایــن اســتان در‬ ‫تولیــد گالبــی‪ ،‬الــو و انــواع گیاهــان دارویــی در ســطح کشــور بــه‬ ‫ترتیــب در جایــگاه هشــت‪ ۱۶ ،‬و ‪ ۲۱‬کشــوری قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســطح اراضــی کشــاورزی و بایــر خراســان شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار و کل اراضــی اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اســت کــه اکنــون ‪ ۱۳‬درصــد از ایــن ســطح بــه بخــش کشــاورزی‬ ‫اختصــاص دارد و ‪ ۸۷‬درصــد نیــز اراضــی غیرکشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫در مصرف اب و برق‬ ‫نهایت صرفه جویی‬ ‫را در نظر بگیریم‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید‪.‬‬ ‫ایا می دانید ما در طول زندگیمان ‪ ۱۸‬کیلو پوست می اندازیم‪.‬‬ ‫ایا می دانید رنگ مورد عالقه ‪ ۸۰‬درصد امریکایی ها ابی است‬ ‫شمـاره ‪245‬‬ ‫سالمت‬ ‫مواد غذایی که مانع‬ ‫چربی سوزی‬ ‫شکم و پهلو می شوند‬ ‫چربی هــای دور شــکم و پهلــو مــورد عالقــه کســی‬ ‫نیســت‪ .‬همــه افــراد ســعی می کننــد مانــع ایجــاد چربــی‬ ‫در نواحــی اطــراف شــکم و پهلــوی خــود شــوند‪ .‬بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید تــا باهــم غذاهایــی را کــه مانــع چربــی‬ ‫ســوزی شــکم و پهلــو می شــوند بررســی کنیــم و بــا‬ ‫شــناخت ایــن غذاهــا تــا حــد امــکان از خوردنشــان دوری‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫خوراکی هایی که مانع چربی سوزی در شکم و پهلو می شوند‬ ‫‪ .۱‬پنیر ‪:‬پنیــر ســفید مانــع چربــی ســوزی شــکم و پهلــو‬ ‫اســت ‪.‬پنیــر سرشــار از کالــری و چربــی اشباع شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر به دنبــال چربــی ســوزی شــکم و پهلــو‬ ‫هســتید‪ ،‬ســعی کنیــد مصــرف پنیرهــای فراوری شــده را‬ ‫کاهــش دهیــد‪ .‬نگــران تامیــن پروتئیــن و کلســیم بــدن‬ ‫خــود نباشــید؛ می توانیــد از لبنیــات بــدون چربــی مثــل‬ ‫شــیر یــا ماســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نوشــیدنی های شــیرین‪:‬اگر فکــر می کنیــد کــه‬ ‫نوشــابه های رژیمــی هیچ گونــه مــواد افزودنــی یــا‬ ‫شــیرین کننده مصنوعــی ندارنــد‪ ،‬ســخت در اشــتباهید!‬ ‫تمامــی نوشــیدنی های شــیرین صنعتــی دارای مقــدار‬ ‫فراوانــی شــکر مصنوعــی‪ ،‬شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال‬ ‫هســتند‪ .‬مصــرف ایــن نوشــیدنی ها باعــث افزایــش‬ ‫تــوده چربــی در ناحیــه شــکم و پهلــو می شــود‪ .‬اگــر‬ ‫کنجــکاو هســتید کــه ایــن تــوده چربــی چگونــه بـ ه وجــود‬ ‫می ایــد‪ ،‬بایــد بگوییــم بــا مصــرف قنــد و شــکر فــراوان‪،‬‬ ‫بــدن شــما قــادر بــه هضــم ایــن حجــم از شــکر نیســت؛‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬همــه انهــا را تبدیــل بــه بافــت چربــی‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن نــوع چربــی بیشــتر در شــکم و پهلــو‬ ‫انباشــته می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گوشــت های فراوری شده‪:‬سوســیس و کالبــاس‬ ‫مانــع چربــی ســوزی شــکم و پهلــو هســتند‬ ‫گوشــت قســمت بزرگــی از رژیــم غذایــی انســان ها‬ ‫را تشــکیل می دهــد‪ .‬مصــرف گوشــت باعــث تامیــن‬ ‫پروتئیــن موردنیــاز بــدن می شــود و بــه افزایــش ســطح‬ ‫انــرژی و تولیــد ســلول های جدیــد در بــدن کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر به دنبــال شــکم تخــت و وزن ایدئــال‬ ‫هســتید‪ ،‬حتمــا از مصــرف گوش ـت های فراوری شــده از‬ ‫جملــه انــواع سوســیس و کالبــاس و ژامبــون‪ ،‬گوشــت‬ ‫خشک شــده‪ ،‬گوشــت کنسروشــده دســت برداریــد‪.‬‬ ‫گوش ـت های فراوری شــده حــاوی مقــدار زیــادی نمــک و‬ ‫چربی هــای مضــر هســتند کــه می توانــد باعــث افزایــش‬ ‫بیماری هــای قلبــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشــروبات الکلی‪:‬نوشــیدنی های الکلــی کالــری‬ ‫زیــادی دارنــد و به طــور کلــی دارای مقــدار زیــادی قنــد‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا حــاوی مقــدار کمــی پروتئیــن و فیبــر‬ ‫هســتند‪ .‬مهــم نیســت کــه نوشــیدنی های الکلــی از چــه‬ ‫نوعــی باشــند؛ الــکل بــه الغــری شــکم کمکــی نمی کنــد‬ ‫چــه برســد بــه کاهــش وزن‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انــواع ســس رژیمــی فراوری شده‪:‬ســس های‬ ‫رژیمــی کــه بــا نام هــای بــدون چربــی و بــدون مــواد‬ ‫افزودنــی ناســالم بــه فــروش می رســند‪ ،‬سرشــار از‬ ‫شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال‪ ،‬انــواع طعم دهنده هــا و‬ ‫چربی هــای مضــر هســتند کــه ایــن مــواد می تواننــد بــه‬ ‫ســامتی شــما اســیب جــدی وارد کننــد‪ .‬اگــر به دنبــال‬ ‫کاهــش وزن و چربــی ســوزی در شــکم و پهلــو هســتید‪،‬‬ ‫بهتــر اســت ســاالد خــود را بــا ســس خانگــی یعنــی‬ ‫ترکیــب روغــن زیتــون‪ ،‬ســرکه ســیب و مقــداری ماســت‬ ‫بــدون چربــی‪ ،‬طعــم دار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اب میوه هــای طبیعــی بــا شــکر افزوده‪:‬دقیقــا مثــل‬ ‫نوشــابه و ســایر نوشــیدنی های فراوری شــده موجــود‬ ‫در فروشــگاه ها‪ ،‬اگــر بــه اب میــوه یــا اســموتی خــود‬ ‫شــکر اضافــه کنیــد‪ ،‬باعــث انباشــته شــدن چربــی در‬ ‫شــکم خــود می شــوید‪ .‬توصیــه می کنیــم کــه به جــای‬ ‫اســتفاده از اب میوه هــای صنعتــی‪ ،‬خودتــان در منــزل‪،‬‬ ‫اب میوه هــا را بگیریــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬هــم محصــول‬ ‫ســالم تری مصــرف می کنیــد و هــم باعــث کاهــش‬ ‫چربــی شــکمی در بدن تــان می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نــان ســفید‪:‬کربوهیدرات تصفیه شــده به خصــوص‬ ‫نــان تصفیه شــده یــا نــان ســفید یکــی دیگــر از انــواع‬ ‫مــواد غذایــی خوشــمزه ای اســت کــه باعــث افزایــش وزن‬ ‫و مهم تــر از همــه افزایــش تــوده چربــی در ناحیــه شــکم‬ ‫و پهلــو می شــوند‪ .‬بهتــر اســت بــرای چربــی ســوزی‪ ،‬نــان‬ ‫جــو‪ ،‬نــان چــاودار و نــان ســبوس دار را جایگزیــن نــان‬ ‫ســفید کنیــد‪ .‬بــا مصــرف ایــن نــوع از نان هــا مدت زمــان‬ ‫بیشــتری احســاس ســیری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬غــات صبحانه‪:‬کــورن فلکــس مانــع چربــی ســوزی‬ ‫شــکم و پهلــو اســت‪.‬این نــوع غــات انــواع مختلفــی‬ ‫حتــی نــوع رژیمــی دارد و اکثــر افــراد بــرای صبحانــه یــک‬ ‫کاســه از ایــن غــات می خورنــد‪ .‬بایــد هشــدار دهیــم‬ ‫کــه ایــن گــروه از غــات صبحانــه یــا کورن فلکــس دارای‬ ‫مقــدار زیــادی قنــد و ارد ســفید هســتند و می تواننــد‬ ‫باعــث چاقــی شــما شــوند‪ .‬اگــر عاشــق مصــرف غــات‬ ‫هســتید‪ ،‬بهتــر اســت نــوع ســبوس دار و بــدون قنــد‬ ‫بــا فیبــر بــاال را مصــرف کنیــد و مدت زمــان بیشــتری‬ ‫احســاس ســیری کنیــد‪ .‬بــرای نتیجــه بهتــر‪ ،‬کورن فلکــس‬ ‫ســبوس دار خــود را بــا شــیر بــادام مصــرف کنیــد و‬ ‫به مــرور زمــان شــاهد کاهــش ســایز در اطــراف شــکم و‬ ‫پهلــوی خــود باشــید‪.‬‬ ‫مجرد بمانیم یا ازدواج کنیم؟‬ ‫بــر پایــه برخــی پژوهش هــا‪ ،‬زندگــی متاهلــی‬ ‫بهتــر از مجــردی اســت؛ امــا ایــن تحقیقــات‬ ‫دارای خطاهایی انــد و به اشــتباه نشــان‬ ‫می دهنــد کــه متاهل هــا زندگــی بهتــری دارنــد‬ ‫زندگــی به شــدت‬ ‫و ســر مجردهــا از مزایــای‬ ‫ِ‬ ‫جــذاب متاهلــی بــی کاله می مانــد‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫اینکــه بگوییــم زندگــی متاهلــی از نظــر‬ ‫روانشناســی بــرای افــراد بهتــر اســت‪ ،‬درســت‬ ‫نیســت و نمی تــوان بــا علــم از ان پشــتیبانی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ازدواج کــردن جــاده ای نیســت کــه حتمــا شــما را‬ ‫بــه مقصــد خوشــبختی برســاند‪ .‬ابعــاد متنوعــی‬ ‫از زندگــی مجردهــا بهتــر و پربازده تــر از زندگــی‬ ‫متاهل هاســت؛ بــرای مثــال‪ ،‬مجردهــا بیشــتر بــا‬ ‫دوســتان‪ ،‬خانــواده‪ ،‬همســایه ها و همکارانشــان‬ ‫ارتبــاط دارنــد‪.‬‬ ‫پس مجردی یا متاهلی؟ کدام را باید انتخاب کرد؟‬ ‫ایــن روزهــا مطالــب و محتواهــای مختلفــی را‬ ‫دربــاره زندگــی متاهلــی و مجــردی می بینیــم و‬ ‫می خوانیــم‪ .‬برخــی اصــرار دارنــد کــه ازدواج بهتــر‬ ‫اســت و برخــی هــم کــه اتفاقــا در ســال های‬ ‫اخیــر بیشــتر روی کار امده انــد از مزایــای زندگــی‬ ‫مجــردی می گوینــد؛ مثــا از ایــن می گوینــد کــه‬ ‫مجردهــا خوشــبخت تر و ثروتمندترنــد‪ .‬منتهــا‬ ‫ماجــرا چیــز دیگــری اســت‪ .‬هیــچ روش بهتــری‬ ‫بــرای زندگــی وجــود نــدارد و نمی تــوان گفــت‬ ‫مجردمانــدن بهتــر اســت یــا ازدواج کــردن‪.‬‬ ‫پــس شــنونده بایــد عاقــل باشــد! در بررســی‬ ‫ـی مختلفــی کــه یکــی از ایــن‬ ‫پژوهش هــای علمـ ِ‬ ‫دو ســبک زندگــی را برتــر از دیگــری می داننــد بــه‬ ‫نــکات زیــر دقــت کنیــد‪:‬‬ ‫حرف از میانگین ها و متوسط گیری هاست‬ ‫تمــام پژوهش هــای رنگارنگــی کــه انجــام‬ ‫می شــود و متاهلــی یــا مجــردی را تصدیــق‬ ‫می کننــد بنــا بــر میانگین گیــری نمونه هــای‬ ‫امــاری موردبررســی هســتند‪ .‬انهــا از چیزهایــی‬ ‫می گوینــد کــه به طــور متوســط رخ می دهــد و‬ ‫از اســتثناها غافل انــد؛ پــس نتایــج تحقیقــات‬ ‫علمــی بــرای همــه صــادق نیســتند‪.‬‬ ‫حرف از انتخاب شخصی افراد است‬ ‫هرکــس در زندگــی انتخابــی دارد‪ .‬متاهل هــا‬ ‫انتخــاب کرده انــد کــه زندگی شــان را بــا فــرد‬ ‫دیگری شــریک شــوند‪ ،‬اما برخی از افراد هســتند‬ ‫کــه انتخابشــان مجــردی اســت و از ایــن انتخــاب‬ ‫کامــا رضایــت دارنــد؛ پــس نــگاه و انتخــاب‬ ‫ادم هــا در زندگــی بنــا بــه عالقه هــا‪ ،‬خواســته ها و‬ ‫ترجیحاتشــان شــکل می گیــرد و نمی تــوان گفــت‬ ‫مجــرد یــا متاهــل بــودن نســخه هایی کلی انــد کــه‬ ‫یکــی بــد اســت و دیگــری خــوب‪.‬‬ ‫ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست‬ ‫بــا نگاهــی دقیق تــر بــه داســتان ازدواج‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگــری هــم روشــن می شــود‪ :‬زمــان ازدواج بــرای‬ ‫هــر کــس متفــاوت اســت‪ .‬برخــی دوره هــای‬ ‫زندگــی بــرای بعضــی از مــا بــا مجــردی بهتــر‬ ‫می گــذرد و بعضــی دوره هــا هــم بــا ازدواج بهتــر‬ ‫خواهــد شــد؛ مثــا برخــی افــرادی کــه همســر‬ ‫خــود را از دســت داده انــد از زندگــی متاهلی شــان‬ ‫رضایــت زیــادی داشــته اند‪ ،‬امــا بعــد از فقــدان‬ ‫همســر خــود دیگر به دنبــال ازدواج کردن نیســتند‬ ‫و دوســت دارنــد فصــل تــازه زندگی شــان را بــه‬ ‫مجــردی ســپری کننــد‪.‬‬ ‫دالیل اشتباه برای ازدواج کردن‬ ‫برخــی افــراد گمــان می کننــد ازدواج معجــزه ای‬ ‫اســت کــه بســیاری از مشــکالت زندگی شــان‬ ‫را حــل و درهــای خوشــبختی را بــه رویشــان بــاز‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن اشــتباه اســت‪ .‬از جملــه دالیــل و‬ ‫افــکار اشــتباه دربــاره ازدواج اینهــا هســتند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬برای حل مشکالت رابطه عاطفی‬ ‫ازدواج دارو یــا درمــان نیســت؛ امــا برخــی گمــان‬ ‫می کننــد مشــکالت رفتــاری و ارتباطی شــان‬ ‫را به مــدد ازدواج کــردن رفــع خواهنــد کــرد‪ .‬بــا‬ ‫ازدواج‪ ،‬نه تنهــا مشــکالت ارتباطــی و رفتــاری‬ ‫افــراد حــل نمی شــود‪ ،‬بلکــه حتــی ممکــن اســت‬ ‫شــدیدتر هــم بشــوند‪ .‬اگــر دو نفــر از نظر ارتباطی‬ ‫و رفتــاری بــه بلوغ رســیده باشــند‪ ،‬احتمــاال بعد از‬ ‫ازدواج هــم شــکوفایی ایــن بلــوغ در زندگی شــان‬ ‫بیشــتر می شــود؛ امــا اگــر مشــکالتی در ایــن‬ ‫زمینه هــا وجــود داشــته باشــد‪ ،‬هیــچ تضمینــی‬ ‫نیســت کــه ازدواج بــه حلشــان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای فرار از تنهایی‬ ‫احســاس تنهایــی گاهــی ســخت و ســهمگین‬ ‫اســت‪ ،‬امــا دلیــل نمی شــود بــرای فــرار از ان‬ ‫ازدواج کنیــد‪ .‬ایــن اصــا دلیــل خوبــی بــرای تــرک‬ ‫دنیــای تجــرد نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برای اثبات چیزی‬ ‫بعضــی افــراد می خواهند بــا ازدواج کــردن چیزی‬ ‫را بــه دیگــران ثابــت کننــد؛ مثــا شــخصی کــه‬ ‫فرزنــد طــاق اســت تصمیــم می گیــرد ازدواج کنــد‬ ‫تــا بــه دیگــران و والدیــن خــود نشــان بدهــد کــه‬ ‫از انهــا بهتــر اســت و برخــاف انهــا بــه یــک رابطــه‬ ‫ســالم پــا گذاشــته اســت‪ .‬برخــی ازدواج می کننــد‬ ‫تــا نشــان دهنــد بــزرگ و مســتقل اند‪ .‬بعضی هــا‬ ‫هــم ازدواج می کننــد چــون مثــا می ترســند در‬ ‫جمــعِ دوستانشــان یگانــه مجــرد محفــل باشــند‪.‬‬ ‫دالیل منطقی و درست برای ازدواج کردن‬ ‫اگــر دالیلــی منطقــی و درســت بــرای ازدواج‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬ورود بــه رابطــه ای دونفــره و‬ ‫تشــکیل خانــواده فکــر بســیار خوبــی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬دالیــل منطقــی بــرای ازدواج کردن چیســت؟‬ ‫نگاهــی بــه مــوارد زیــر بیندازیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬شما جنگنده خوبی هستید‬ ‫اگــر فکــر می کنیــد ازدواج تصویــری ماننــد‬ ‫تبلیغــات دارد کــه در ان‪ ،‬زوجــی بــا لباس هــای‬ ‫ســفید در خانـه ای درندشــت می چرخنــد و مــدام‬ ‫می خندنــد‪ ،‬ســخت در اشــتباهید‪ .‬شــاید بتــوان‬ ‫بــه چنیــن تصویــری رســید‪ ،‬امــا بــرای رســیدن بــه‬ ‫ایــن اوضــاع و حفــظ ان بایــد بجنگیــد‪ .‬منظــور‬ ‫از جنــگ‪ ،‬دعــوا نیســت؛ بلکــه جنگیــدن در یــک‬ ‫رابطــه موفــق به معنــای تالشــی مدبرانــه اســت‪.‬‬ ‫تــاش مدبرانــه یعنــی صــرف زمان و انــرژی برای‬ ‫ســاختن رابطــه ای منطقــی و درســت بــا طــرف‬ ‫مقابلتــان‪ .‬تــاش بــرای حــل مشــکالت و کشــف‬ ‫ریشــه مســائل‪ ،‬از یــک زندگــی دونفــره تصویــری‬ ‫ایدئــال می ســازد‪ .‬ایــن تــاش مــداوم اســت‬ ‫و متوقــف نمی شــود؛ پــس اگــر می دانیــد کــه‬ ‫می توانیــد رابطــه را درســت مدیریــت و بــا طــرف‬ ‫مقابلتــان متمدنانــه زندگــی کنیــد‪ ،‬ازدواج برایتان‬ ‫مناســب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نگاه و بینش تان نسبت به زندگی‪ ،‬مشترک است‬ ‫اگــر هــر دوی شــما نگاهــی مشــابه بــه زندگــی‬ ‫داریــد و تصمیم هــای بــزرگ زندگی تــان در یــک‬ ‫ج برایتــان مناســب‬ ‫مســیر قــرار می گیــرد‪ ،‬ازدوا ‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬ارزش هــا و ارزوهــای شــما بایــد‬ ‫بــا ارزش هــای طــرف مقابــل همخــوان باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت‪ ،‬ازدواج کــردن مســیر درســتی‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬دو نفــر بــا عقایــد مشــابه می تواننــد‬ ‫دوســتی های عمیقــی بیافریننــد و زیربنــای‬ ‫زندگــی مشترکشــان را محکــم و محکم تــر کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ازدواج را رخدادی خوشایند می دانید‪،‬‬ ‫نه اجباری ناخوشایند‬ ‫ازدواجِ خــوب ســاختنی اســت‪ .‬همــان طــور کــه‬ ‫گفتــه شــد‪ ،‬خبــری از معجــزه نیســت‪ .‬اگــر بــه‬ ‫ســاختن زندگــی دونفــره عالقــه داریــد و در ان‬ ‫هیجــان و لــذت می بینیــد‪ ،‬بایــد پــا در مســیر‬ ‫بگذاریــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬اگــر گمــان‬ ‫می کنید ازدواج بخشــی اجباری از زندگی اســت‪،‬‬ ‫نبایــد به ســراغ ان برویــد‪.‬‬ ‫ازدواج یا تجرد؛ کدام برای افراد جامعه‬ ‫مقبول تر است؟‬ ‫ســید حامــد برکاتــی‪ ،‬مدیــرکل ســامت‪،‬‬ ‫جمعیــت‪ ،‬خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫در نشســتی خبــری اعــام کــرده کــه ازدواج از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۹‬تــا ســال ‪ ۱۳۹۹‬در حــدود ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬ایــن رقــم بســیار‬ ‫قابل توجــه و قابل تامــل اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم‬ ‫دالیــل ایــن کاهــش امــار را بررســی کنیــم‪ ،‬بــه‬ ‫ســرنخ های متنــوع و پرتعــدادی می رســیم‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫علت ترس از صمیمیت؛‬ ‫نشانه ها و راه های‬ ‫تشخیص و درمان ان‬ ‫صمیمیــت بــا دیگــری به معنــای درمیان گذاشــتن احساســات و‬ ‫تجربیــات عمیقمــان بــا دیگــران اســت‪ .‬منتهــا هســتند افــرادی‬ ‫کــه در ایــن کار مشــکل دارنــد یــا می ترســند احساساتشــان را‬ ‫بــا دیگــری در میــان بگذارنــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت کار بــه جایــی‬ ‫برســد کــه انهــا عمــدا رابطــه را تخریــب کننــد یــا از نزدیک شــدن‬ ‫بــه کســی کــه دوســتش دارنــد بپرهیزنــد‬ ‫ترس از صمیمیت چیست؟‬ ‫صمیمیــت یعنــی درمیان گذاشــتن احساســات‪ ،‬افــکار یــا جســم‬ ‫خــود و خلــق تجربه هــای نزدیــک و مشــترک بــا دیگــری‪ .‬انــواع‬ ‫مختلفــی از صمیمیــت وجــود دارد و تــرس از ان نیــز ممکــن اســت‬ ‫گریبان گیــر یــک یــا دو حالــت مختلــف از صمیمیــت شــود‪ .‬بــرای‬ ‫درک بهتــر صمیمیــت‪ ،‬انــواع ان را در ادامــه تعریــف می کنیــم‪:‬‬ ‫صمیمیــت جنســی ‪ :‬توانایــی و میــل بــه برقــراری رابطــه جنســی‬ ‫بــا دیگــری؛‬ ‫صمیمیــت عقالنــی‪ :‬توانایــی به اشتراک گذاشــتن افــکار و‬ ‫ایده هــا بــا دیگــری؛‬ ‫صمیمیــت عاطفــی‪ :‬توانایــی ابــراز احساســات گوناگــون درونــی‬ ‫بــا فــردی دیگــر؛‬ ‫صمیمیــت تجربــی‪ :‬توانایــی خلــق و به اشتراک گذاشــتن‬ ‫تجربیــات زندگــی بــا دیگــری‪.‬‬ ‫تــرس از صمیمیــت ممکــن اســت خــودش را در یــک یــا چنــد‬ ‫حالــت مــوارد گفته شــده نشــان دهــد‪ .‬در ایــن نــوع از تــرس‪،‬‬ ‫فــرد‪ ،‬بــا وجــود میــل باطنــی بــه صمیمیــت‪ ،‬از ان پرهیــز می کنــد‬ ‫و حتــی ممکــن اســت عمــدا مانــع از بــروز صمیمیــت شــود‪ .‬تــرس‬ ‫از صمیمیــت ممکــن اســت در همــه افــرادی کــه به تازگــی وارد‬ ‫رابطــه یــا تعامــل اجتماعــی شــده باشــند مشــاهده شــود؛ امــا‬ ‫مشــکل از جایــی بــروز می کنــد کــه تــرس بــر فــرد غلبــه می کنــد‬ ‫و او را از تعامــل موثــر بازمــی دارد‪.‬‬ ‫ریشه های ترس از صمیمیت کدام ها هستند؟‬ ‫بــرای بســیاری‪ ،‬تــرس از رهــا یــا غرق شــدگی و‪ ،‬از همــه مهم تــر‪،‬‬ ‫تــرس ازدســت دادن مهم تریــن عامــل تــرس از صمیمی شــدن‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن دو تــرس معمــوال بــا یکدیگــر ظاهــر می شــوند‬ ‫و فــرد را بیــن دو حالــت تــاش بــرای نزدیک شــدن و ســپس‬ ‫دورشــدن از دیگــری ســرگردان می کننــد‪ .‬ایــن ترس هــا اغلــب در‬ ‫تجربیــات کودکــی ریشــه دارنــد و خودشــان را هنــگام قرارگرفتــن‬ ‫فــرد در رابطــه بــروز می دهنــد‪ .‬عامــل دیگــری کــه ممکــن اســت‬ ‫بــه ایــن تــرس بینجامــد اختــال اضطــراب اســت‪.‬‬ ‫بــرای درک بهتــر هرکــدام از ایــن عوامــل‪ ،‬انهــا را جداگانــه‬ ‫بررســی می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ترس از رهاشدگی‬ ‫انهایــی کــه بــا ایــن تــرس دسـت به گریبان اند دائــم در ایــن‬ ‫نگرانــی بــه ســر می برنــد کــه شــریک زندگی شــان انهــا را‬ ‫تــرک کنــد‪ .‬ایــن تــرس ممکــن اســت ریشــه در ترک شــدن‬ ‫از ســوی یکــی از والدیــن یــا شــخصی تاثیرگــذار در دوران‬ ‫کودکــی فــرد باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترس از غرق شدن در رابطه‬ ‫انهایــی کــه بــه ایــن تــرس دچارنــد همــواره نگران انــد مبــادا‬ ‫شــریک زندگی شــان انهــا را کنتــرل کنــد و بــر تمــام جوانــب‬ ‫ی ایشــان مســلط شــود‪ .‬ایــن تــرس حاصــل پرورش یافتــن‬ ‫زندگ ـ ‬ ‫در خانــواده ای به شــدت کنترل گــر اســت کــه کــودک احســاس‬ ‫به دام افتادگــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اختالل اضطراب‬ ‫یکــی دیگــر از عواملــی کــه ممکــن اســت بــه تــرس از صمیمیــت‬ ‫بینجامــد هــراس اجتماعــی یــا اختــال اضطــراب اجتماعــی‬ ‫اســت‪ .‬برخــی متخصصــان تــرس از صمیمیــت را زیرمجموعــه‬ ‫ایــن اختــاالت می داننــد‪ .‬افــرادی کــه از در معــرض دیــد عمــوم‬ ‫قــرار گرفتــن وحشــت دارنــد و انهایــی کــه از قضــاوت دیگــران‬ ‫و پس زده شــدن از ســوی انهــا عمیقــا نگران انــد در زمــره‬ ‫افرادی انــد کــه بــه تــرس از صمیمیــت دچــار می شــوند‪.‬‬ ‫عالئم و نشانه های ترس از صمیمیت‬ ‫ایــن نــوع تــرس خــود را به شــیوه های گوناگــون و گاه متضــادی‬ ‫در روابــط مختلــف نشــان می دهــد‪ .‬نکتــه ای کــه بایــد در نظــر‬ ‫داشــت اینکــه نشــانه های ایــن تــرس معمــوال در تضــاد بــا خــود‬ ‫تــرس قــرار می گیرنــد‬ ‫‪ .۱‬اشنایی های پی درپی و ترس از تعهد‬ ‫فــردی کــه بــا تــرس از صمیمیــت زندگــی می کنــد اغلــب در‬ ‫مرحلــه اول اشــنایی بــا دیگــری احســاس راحتــی دارد‪ .‬مشــکل‬ ‫زمانــی اغــاز می شــود کــه رابطــه به تدریــج عمیق تــر می شــود‬ ‫و فــرد احســاس می کنــد بایــد تعهــد و صمیمیــت بیشــتری از‬ ‫خــودش نشــان بدهــد‪ .‬اینجاســت کــه همه چیــز خــراب می شــود‬ ‫‪ .۲‬کمال گرایی‬ ‫یکــی از اضطراب هــای پنهــان فــردی کــه تــرس از صمیمیــت‬ ‫دارد نگرانــی بابــت کامل نبــودن و خــوب به نظرنرســیدن در‬ ‫چشــم دیگــری اســت‪ .‬در چنیــن حالتــی‪ ،‬فــرد به دنبــال ارائــه‬ ‫تصویــری کامــل از خــود اســت تــا شایســته دوست داشــتن‬ ‫شــود‪ .‬ایــن شــیوه‪ ،‬چــه به صــورت کارکــردن زیــاد در محیــط کار‬ ‫و چــه بــه هــر شــکل دیگــری از کمال گرایــی بــروز کنــد‪ ،‬معمــوال‬ ‫نتیجــه عکــس می دهــد‪ .‬تــرس از صمیمیــت بــه دورشــدن افــراد‬ ‫از چنیــن ادمــی منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دشواری در ابزار نیاز‬ ‫فــردی مبتــا بــه تــرس از صمیمیــت در بیــان نیازهــای خــود بــه‬ ‫طــرف مقابــل مشــکل دارد‪ ،‬چراکــه خــود را شایســته نمی دانــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه در اغلــب روابــط افــراد نمی تواننــد ذهــن یکدیگــر‬ ‫را بخواننــد‪ ،‬ایــن نیازهــای ابرازنشــده بــراورده نمی شــوند‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬به تدریــج حــس ناشایســتگی را در فــرد مبتــا افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن مســئله در نهایــت بــه کاهــش اعتمــاد بیــن دو‬ ‫طــرف منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به هم زدن رابطه‬ ‫افــرادی کــه دچــار ایــن ترس انــد بــه شــکل های متنوعــی‬ ‫رابطه شــان را تخریــب می کننــد‪ ،‬از غــرزدن به خاطــر چیزهــای‬ ‫کوچــک و بی اهمیــت گرفتــه تــا انتقــادات جــدی بــه شــریک‬ ‫زندگــی خــود‪ .‬غــرض از ایــن رفتارهــا خریــد نفــرت بــرای خودشــان‬ ‫از ســوی طــرف مقابــل اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دشواری در برقراری تماس فیزیکی‬ ‫یکــی از نشــانه های شــدید تــرس از صمیمیــت اضطــراب‬ ‫فــرد هنــگام برقــراری تمــاس فیزیکــی و رابطــه جنســی اســت‪.‬‬ ‫ایــن اضطــراب خــودش را بــه دو شــکل کامــا متضــاد نشــان‬ ‫می دهــد‪ )۱( :‬ناتوانــی و پرهیــز از هرگونــه تمــاس و (‪ )۲‬نیــاز بــه‬ ‫تمــاس مــداوم‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید هر ‪ ۱‬دقیقه نسل یک موجود زنده منقرض می شود‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‪.‬‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید اب دریا بهترین ماسک صورت است‪.‬‬ ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده هفدهم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫‏»نمــره منفــی در ازمونهــا» از منظــر نظــام نویــن‬ ‫ی‏‪ : ‎1‬نحــوه تصحیــح پاســخنامه هــای‬ ‫اموزشــ ‪‎‬‬ ‫‏هرازمــون و ارزشــیابی ان ‪ ،‬محصــول امــوزش‬ ‫کشــور اســت نقــص در ارزشــیابی بــه منزلــه اتــاف‬ ‫ســرمایه ‏گــذاری کالن کشــور اســت‪ .‬ارزشــیابی‬ ‫اســتاندارد ازمونهــا ‪ 5‬مــورد اســت ‪ -1 :‬نظــری ‪،‬‬ ‫‪-2‬عینی‪-3 ،‬بســته پاســخ‏‪-4 ،‬ارتقاعی؛ ‪-5‬درحیطه‬ ‫ـن‬ ‫شــناختی؛ ‪ -6‬اســتناج و تحلیــل ‪ .‬در عل ـ ِ‬ ‫م نویـ ِ‬ ‫امــوزش ‪( ،‬پداگــوژی) ســطح ‏فوقانیارزشــیابیروش‬ ‫ردیــف ‪ 6‬میباشــد‪ .‬الزمــه دســتیابی بــه ایــن ســطح‬ ‫‪ ،‬ازادی ِ ازمــون شــونده در تجزیــه و تحلیــل‬ ‫‏و تفســیر و اعــام ادراکات او اســت‪ .‬لیکــن‬ ‫احتســاب نمــره منفــی مخِــلّ تفســیر و تجزیــه و‬ ‫تحلیــل اســت‪.‬‏‏«گشــتالب» اندیشــمند برجســته‬ ‫علــم پداگوژیممنــوع شــدن ازمــون شــونده را‬ ‫عامــل ‏بازدارنــده ِ تفکــر و‬ ‫از پاســخگوئی ازاد ؛‬ ‫ِ‬ ‫خالقیــت اعــام کــرده و هــم اکنــون در اغلــب‬ ‫نظامهــای اموزشــی معتبرجهــان و در ایران‏حداقل‬ ‫در ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای ‪،‬دانشــگاه‬ ‫تهــران دوره دکتــرای تخصصــی (‏‪Ph.D‬‏) ‪ -2‬کلیــه‬ ‫‏دانشــگاههای کشــور در ازمونهــای پیشــکارورزی‬ ‫و جامــع علــوم پایــه پزشــکی ‪ -3‬دانشــگاه علمــی‪،‬‬ ‫کاربــردی ( ‏دوره هــای پودمانــی) ‪ -4‬ازمونهــای‬ ‫تافــل در دانشــگاههای امــام صــادق( ع) ‪ ،‬تربیــت‬ ‫مــدرس ‪ ،‬دانشــگاه تهــران ‪،‬‏دانشــگاه اصفهــان و‬ ‫ســازمان ســنجش و امــوزش کشــور ‪ -5‬دانشــکده‬ ‫معــارف اســامی و مدیریــت ‪-6‬ازمــون‏فــن اوری‬ ‫‪ H‬؛ از نظام نوین‬ ‫اطالعات‏‪ICDL‬‏ ‪ -7‬ازمون‏‪ TML‬‏‬ ‫اموزشــی‪،‬از ازادی ازمــون شــونده‏درپاســخگوئی‬ ‫پیــروی مینماینــد‪.‬‏‬ ‫ناگفته و ناشنیده هیجدهم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر نظــام اموزشــی ‪2‬‬ ‫‪ :‬دانــش روز بقــدری گســترده و الیتناهــی اســت‬ ‫صــرف‪ ،‬بــه محفوظــات‪ ،‬جوابگــوی‬ ‫کــه‏دیگــر اتــکاء ِ‬ ‫زندگــی اجتماعــی نیســت‪ .‬پــس بایــد محفوظــات‬ ‫علمــی را وســیله‏ای بــرای اســتخراج و اســتنتاج و‬ ‫قضاوتهای انســان از ناشــناخته ها و نادانســته ها‬ ‫تلقــی کــرد‪ .‬اجتهــاد فقهــاء دربیــان‏احــکام شــرعی‬ ‫و فتــاوا ‪ ،‬دقیقــا بــر پایــه همیــن اصــل نهــاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬محفوظات فقهی و علم اصول فقه ‪ ،‬ابزار‬ ‫‏فقهــاء در اجتهــاد اســت‪ .‬علــم جدیــد و تولیــد علــم‬ ‫و نظریــه ای علمــی نیــز بــر اســاس همیــن اصــل‬ ‫اســتوار اســت ‪ .‬ولــی‏اِعمــال نمــره منفــی در حکــم‬ ‫زوال تفکــر و قضــاوت علمــی شــخص ومضیــق‬ ‫دامنــه امــوزش او از ادراک‏ماهــوی و محــدود‬ ‫شــدن او بــه محفوظــات اســت‪ .‬ایــن توقــف ‪،‬‬ ‫مشــابه امــوزش معلولیــن ذهنیاســت‪ .‬از معلــول‬ ‫‏ذهنــی پاســخی بــه غیــر از عیــن اموزشــو عیــن‬ ‫انچــه بــه خاطــر ســپرده ‪ ،‬نمیتــوان انتظــار داشــت ‪.‬‬ ‫لیکــن انســان‏اندیشــمند ‪ ،‬بــه کمــک عقــل و میزان‬ ‫ادراکــی کــه از قواعــد و اصــول علمــی اســتنتاج‬ ‫کــرده ‪ ،‬قــادر بــه انالیــز و‏تحلیلمحفوظــات عینــی‬ ‫و یافتــن پاســخ اســت‪ .‬پــس اگــر ازمــون شــونده‬ ‫بــا اعمــال نمــره منفــی از پاســخگوئی‏تحلیلــی‬ ‫منــع و مجــازات شــده و بــه محفوظــات عینــی‬ ‫محــدود گــردد ‪ ،‬دیگــر چنین ازمونیاســتاندارد بوده‬ ‫و‏ارزشــیابی حاصلــه بــه جــای مهتــر گزینــی کهتــر‬ ‫گزینــی خواهــد شــد‪ .‬در ناگفتــه بعــدی موضــوع‬ ‫از منظــر قواعــد‏امــار و احتمــاالت و مبانــی فقهــی‬ ‫بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده نوزدهم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫نمــره منفــی ازمونهــا از منظــر قواعــد امــار و‬ ‫احتمــاالت ‪‎1‬‏‪‎:‬منشــاء و ماخــذ نمــره منفــی را در‬ ‫‏انتخــاب پاســخ بــه قیــد قرعــه و تصــادف‬ ‫فــرض‬ ‫ِ‬ ‫دانســته انــد‪ .‬و دســتور العمــل احتســاب نمــره‬ ‫منفیــرا نیــز بــا هــدف خنثــی کــردن‏اثــار ِ تصــادف‬ ‫مقررکــرده انــد ‪ .‬فــرض کــرده اندکــه بــر اســاس‬ ‫قاعــده احتمــاالت تعــداد یــک چهــارم ســئواالت‬ ‫ناشــی ‏از تصــادف صحیــح انتخــاب میشــوند‪.‬‬ ‫پــس بــرای خنثــی کــردن ان‪ ،‬بــا اعمــال ضریــب‬ ‫‏‪3/‎ ‎1‬‏ بــه تعــداد پاســخهای‏غلــط خواســته انــد کــه‬ ‫اثــر تصــادف را خنثــی و بالاثر نمایند‪ .‬ولی بایســتی‬ ‫توجــه داشــت‪ .‬انچــه کــه در ازمــون‏چهارگزینــه ای‬ ‫حــادث میشــود ‪ .‬اساســا قرعــه و تصــادف نیســت‬ ‫‪ .‬مصــداق قاعــده احتمــاالت نیســت‪ .‬زیرا انتخاب‬ ‫‏گزینــه در ازمــون ؛ قائــم بــر اراده شــخص و‬ ‫متوقف برحواس پنجگانه او و مبتنی بر تحلیل‬ ‫او بــر رفــع تردیــد‏اســت‪.‬درحالیکه قرعــه‪ ،‬فــارغ از‬ ‫ف بــر عــدم دخالــت حــواس اســت‪. .‬‬ ‫اراده و موقــو ِ‬ ‫اگــر فــرض کنیــم‪ .‬ازمــون شــونده‏ای ‪ ،‬پرسشــنامه‬ ‫ازمــون را بــه کنــاری نهــاده و بــدون مطالعــه‬ ‫ســئواالت ‪ ،‬پاســخنامه را صرفا از میان اعداد ‪ 1‬تا‬ ‫‪ 4‬‏یــک عــدد را انتخــاب نمایــد بطوریکــه انتخابش‬ ‫مثــل ایــن باشــد کــه یــک مکعــب چهــار وجهــی‬ ‫بــا وجــوه کامــا مشــابه‏منقــوش بــه نشــانه هــای‬ ‫الــف‪-‬ب‪-‬ج‪-‬د را پــس از چرخانــدن در هــوا و پــس‬ ‫از نشســتن درســطح ‪ ،‬وجــه نمایــان را‏برگزینــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه چنیــن انتخابــی بــه تصــادف‬ ‫و شــانس مرتبــط اســت ‪ .‬امــا در ازمونهــا چنیــن‬ ‫اتفاقــی نمــی‏افتــد ‪ .‬زیرا شــرکت کننــده در ازمون‪،‬‬ ‫کســی اســت که پس از احراز شــرایط اولیه علمی‬ ‫در ازمــون شــرکت کــرده‏اســت‪ .‬متــن ســئوال و‬ ‫‪ 4‬گزینــه مربوطــه را قرائــت میکنــد و پــس از ان‬ ‫تحــت تاثیــر محفوظــات و دانش خــود قرار‏میگیرد‬ ‫‪ .‬از ایــن پــس انتخــاب او‪ ،‬ارادی و تابــع ادراک او و‬ ‫قــدرت تحلیــل او اســت‪ .‬بــه ایــن دلیــل انتخــاب‬ ‫گزینــه ‏توســط ازمــون شــونده اشــکارا از شــمول‬ ‫قاعــده احتمــاالت خــارج اســت‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫امادگی تعارف‬ ‫را در ستاد کرونا‬ ‫کنار بگذاریم‬ ‫ســردار ملــک شــاهکوهی در ســتاد اســتانی‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫در ســتاد کرونــا بایــد تعــارف را کنــار بگذاریــم‬ ‫و از کلــی گویــی پرهیــز کنیــم و بــرای مدیریت‬ ‫شــرایط جهــادی عمــل کنیم‪.‬‬ ‫در تــردد بیــن شــهر و اســتان و تفرجــگاه‬ ‫هــا هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد و‬ ‫بایــد ابتــدای ورودی تفرجــگاه هــا بــا‬ ‫خاکریــز و گارد ریــل مســدود شــود‪.‬‬ ‫مراســم تشــییع جنــازه بــا تعــداد زیــادی از‬ ‫افــراد در ســطح اســتان برگــزار مــی شــود کــه‬ ‫گاهــی بیــش از ‪ 300‬تــا ‪ 500‬نفــر افــراد در این‬ ‫مراســم حضــور پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫بایــد محدودیــت کرونایــی در دســتگاه های‬ ‫اجرایی اهتمام بیشــتری شــود‪ ،‬اســتاندار گلستان‬ ‫بایــد اختیــارات بیشــتری بــه فرمانــداران بدهنــد و‬ ‫در فرمانداری ها تصمیمــات در خصــوص کرونــا‬ ‫اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫ســپاه نینــوا امــاده اســت بــه صورت محلــه محور‬ ‫نســبت بــه واکسیناســیون گروه هــای ســنی اقــدام‬ ‫کنــد و در ایــن رابطــه گروه هــای مقاومــت و بســیج‬ ‫ایــن امادگــی را دارد کــه بــا همــکاری هیئــت امنــای‬ ‫مســاجد و مراکــز بهداشــت نســبت بــه ایــن مهــم‬ ‫اقــدام کنند‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫روشهای نوین برای رسیدن‬ ‫به حافظه خوب‬ ‫صــرف نظــر از اینکــه چنــد ســال داریــم‬ ‫برداشــت گام هایــی بــرای پیشــگیری از نقــص‬ ‫حافظــه را مــی تــوان از همیــن امــروز شــروع‬ ‫کــرد بعضــی از ایــن روش هــا عادت هــای‬ ‫خوبــی مــی باشــد کــه مــی تواننــد خطــر‬ ‫بیماری هایــی کــه ممکــن اســت بــه حافظــه‬ ‫شــما صدمــه بزننــد را کاهــش دهند و در عین‬ ‫حــال نیــاز شــما بــه داروهایــی کــه عــوارض‬ ‫جانبــی بــرای حافظــه دارنــد را هم کــم کنند در‬ ‫اینجــا بــه یــازده روش نویــن اشــاره مــی کنیــم‬ ‫یک به طور منظم ورزش کنید‬ ‫حتمــا ً ایــن ضــرب المثــل را شــنیده ایــد کــه‬ ‫عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت کســانی کــه‬ ‫همیشــه و بــه طــور منظــم ورزش مــی کننــد‬ ‫حتــی در ‪ ۷۰‬یــا ‪ ۸۰‬ســالگی هــم از لحــاظ‬ ‫ذهنــی باهــوش بــوده و در وضعیــت خوبــی‬ ‫قــرار دارد‬ ‫دوم ســیگار را تــرک کنیــد تحقیقــات نشــان‬ ‫داده کــه حافظــه ســیگاری هــا بــه خوبــی غیــر‬ ‫ســیگاری ها نیســت ســیگار کشــیدن در عین‬ ‫حــال بــه ریــه هــا صدمــه زده رگ هــای خونــی‬ ‫کــه بــه مغــز می رســد را کــم کــرده مغــز را از‬ ‫اکســیژن الزم محــروم می کنــد و احتمــاال ًبــه‬ ‫نــورون هــا نیــز اســیب می زنــد‬ ‫ســوم ویتامیــن مصــرف کنیــد ویتامیــن ‪c‬‬ ‫مصــرف کنیــد زیــرا بیشــتر تحقیقــات نشــان‬ ‫داده کــه انتــی اکســیدان ها شــخص را در‬ ‫برابــر نقــص حافظــه در اثــر پیــری دمانــس و‬ ‫الزایمــر محافظــت مــی کنــد بــر اســاس یــک‬ ‫مطالعــه ویتامینهــای ‪E‬و ‪ c‬در درمــان نقــص‬ ‫حافظــه مرتبــط بــا پیــری مفیــد هســتند‬ ‫همچنیــن ویتامیــن ‪ e‬مــی توانــد میــزان افــت‬ ‫قــوای ذهنــی مرتبــط بــا پیــری را کنــد کنــد‬ ‫چهــارم دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد روشــن‬ ‫اســت کــه داشــتن ارتبــاط مثبــت بــا خانــواده‬ ‫و دوســتان از نظــر عاطفــی و اجتماعــی خــوب‬ ‫اســت امــا ایــن ارتبــاط بــرای ســامت شــما و‬ ‫در نتیجــه بــرای مغزتــان هــم مفیــد هســت‬ ‫مطالعــات موسســه مــک ارتــور دربــاره پیــری‬ ‫نشــان مــی دهنــد کــه حمایــت اجتماعــی‬ ‫باعــث بهبــود و ارتقــای عملکــرد ذهنــی‬ ‫می شــود همچنیــن ارتباطــات اجتماعــی‬ ‫بــه رهایــی از رخدادهــای اســترس زا کمــک‬ ‫می کنــد و از اینــرو تاثیــر منفــی اســترس بــر‬ ‫مغــز را کاهــش مــی دهــد‬ ‫پنجــم غذاهــای ســالم بخوریــد ســعی کنیــد‬ ‫بــه همــراه غــات کامــل مقــدار زیــادی میــوه‬ ‫و ســبزیجات بخوریــد و چربــی هــای ســالم را‬ ‫از ماهــی و دانه هــای خشــکبار تامیــن کنیــد‬ ‫ایــن غذاهــا کمــک می کننــد کــه شــما میــزان‬ ‫کلســترول خــود را در حــد طبیعــی نگه داشــته‬ ‫و رگهــای تــان پــاک و تمیــز باشــد در نتیجــه‬ ‫خطــر بیمــاری شــریانی و ســکته از جملــه‬ ‫ســکته های نــوع کوچــک کــه می تواننــد بــه‬ ‫عملکــرد مغــز صدمــه بزننــد کاهــش مــی یابــد‬ ‫ششــم شــبها خــوب و کافــی بخوابیــد بــا‬ ‫اینکــه میــزان خــواب مــورد نیــاز در افــراد‬ ‫مختلــف فــرق مــی کند اما بیشــتر بزرگســاالن‬ ‫هــر شــب تقریبــا ً‪ ۷‬ســاعت خــواب نیــاز دارنــد‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهد که شــش ســاعت‬ ‫کالهبرداری اینترنتی در قالب‬ ‫ثبت نام کالس های اوقات فراغت‬ ‫بــا فــرا رســیدن فصــل تابســتان و اوقــات فراغــت دانــش‬ ‫امــوزان‪ ،‬خانواده هــا بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت فرزنــدان‬ ‫خــود در اینترنــت بــه جســتجو می پردازنــد‪ ،‬کالهبــرداران نیــز از‬ ‫ایــن فرصــت سوءاســتفاده کــرده و بــا طراحــی اگهی هــای اغــوا‬ ‫کننــده و ســاختن صفحــات جعلــی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــا موضــوع ارائــه خدمــات مرتبــط بــا اوقــات فراغــت نوجوانــان‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری اینترنتــی می کننــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بســیاری از شــهروندان از طریــق ســایت های اگهــی‬ ‫یــا شــبکه هــای اجتماعــی مبالغــی بابــت ثبــت نــام کالس‬ ‫تابســتانی یــا دوره هــای اموزشــی بــرای ایــن کالهبــرداران‬ ‫پرداخــت کــرده امــا بعــد از واریــز وجــه خبــری از ارائــه خدمــات یــا‬ ‫شــخص اگهــی دهنــده پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫خــواب شــبانه بــرای اینکــه روز بعــد ســرحال‬ ‫بــوده و حافظــه خوبــی داشــته باشــید حداقــل‬ ‫میزانــی اســت کــه بــه ان نیــاز داریــد‬ ‫هفتــم چیزهــای تــازه یــاد بگیریــد تحصیــات‬ ‫بــاال شــاید از طریــق تکــرار عادت هــای زندگــی‬ ‫(مطالعــه زیــاد کار در پــروژه هایــی که نیازمند‬ ‫چالــش و فعالیــت فکــری اســت و کنجــکاوی‬ ‫و جســتجوی عمیــق موضوعاتــی کــه جــذاب‬ ‫باشــد )بــه قــوی مانــدن حافظــه کمــک مــی‬ ‫کنــد پیشــنهادهای مــا در ایــن زمینــه رفتــن‬ ‫بــه تماشــای تئاتــر و بازدیــد از موزه هــا و‬ ‫ســفرهای کوتــاه یــک روزه و چنــد روزه بــه‬ ‫جاهــای دیدنــی و جالــب و برنامه ریــزی‬ ‫تحقیــق و اجــرای یــک پــروژه شــخصی در‬ ‫خانــه و طراحــی و ســاختن یــک باغچــه و‬ ‫جســتجو و تحقیــق در اینترنــت یــا عضویــت‬ ‫در یــک گــروه کتابخوانــی یــا پیوســتن بــه یــک‬ ‫باشــگاه شــطرنج و بــازی هــای ایــن چنینــی و‬ ‫حــل کــردن پــازل معمــا و جــدول اســت‬ ‫هشتم از مصرف الکل خودداری کنید‬ ‫نهــم از زندگــی لــذت ببریــد از چــه چیــزی‬ ‫لــذت مــی برید؟چــه چیــزی بــرای تــان‬ ‫انقــدر جــذاب اســت کــه همــه توجــه شــما را‬ ‫معطــوف مــی ســازد بعضی هــا بــه هنرهــای‬ ‫کالهبرداری اینترنتی‬ ‫در قالب شارژ ارزان‬ ‫کالهبــرداران بــا طراحــی ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتــی جعلــی‬ ‫بــا عنــوان فــروش شــارژ ارزان قیمــت و یــا بــا تخفیــف‪ ،‬کاربــران را فریــب‬ ‫داده و حســاب انهــا را خالــی می کننــد‪ .‬در ایــن روش‪ ،‬کالهبــرداران بــا درج‬ ‫لینک هــای الــوده درســایت جعلــی خــود و هدایــت کاربــران بــه صفحــات‬ ‫فیشــینگ اطالعــات حســاب بانکــی را ســرقت می کننــد‪ .‬خریــداران پــس از‬ ‫واریــز مبلــغ از طریــق ســایت جعلــی متوجــه می شــوند‪ ،‬نــه تنهــا ایــن کــه‬ ‫کارت شــارژی دریافــت نمی کننــد بلکــه موجــودی حســاب ان هــا نیــز خالــی‬ ‫می شــود و از ایــن طریــق مبالغــی بعضــا ًهنگفــت از حســاب ان هــا ســرقت‬ ‫می شــود‪ .‬در صــورت اقــدام بــه خریــد اینترنتــی شــارژ تلفــن همــراه حتمــا ًاز‬ ‫هویــت فروشــگاه و گرداننــده ان اطمینــان حاصــل کــرده و در هنــگام ورود‬ ‫اطالعــات کارت و حســاب بانکــی مالحظــات امنیتــی الزم را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪345‬‬ ‫بصــری ماننــد موســیقی یــا تئاتــر عالقــه دارنــد‬ ‫بــه مذهــب یــا سیاســت عالقــه منــد هســتند‬ ‫موضــوع مــورد عالقــه شــما می توانــد ورزش‬ ‫حفــظ محیــط زیســت یــا حقــوق حیوانــات‬ ‫خیریــه یــا هرچیــزی انســانی دیگــر باشــد و‬ ‫مهمتــر از همــه اینکــه چیــزی داشــته باشــید‬ ‫کــه بــه شــما احســاس هدفمنــد بــودن بدهــد‬ ‫دهم فشارها و استرس ها را کنترل کنید‬ ‫اســترس مزمــن و زیــاد می توانــد در دراز‬ ‫مــدت بــه حافظــه شــما صدمــه بزنــد مقادیــر‬ ‫زیــاد کورتیــزول یــا همــان هورمــون اســترس‬ ‫بــرای شــما مضــر اســت چــون نمــی توانیــد‬ ‫همــه رویدادهــای اســترس زا را در زندگیتــان‬ ‫کنتــرل کنیــد ولــی می توانیــد واکنشــتون بــه‬ ‫ان رویدادهــا را کنتــرل نماییــد‬ ‫یازدهم فکر و زندگی تان را منظم کنید‬ ‫اگــر برنامــه تنظیــم شــده داشــته باشــید هــر‬ ‫مطلــب مهــم و الزم را اســان تــر بــه یــاد مــی‬ ‫اوریــد یــک دفترچــه یادداشــت تقویــم دار بــه‬ ‫شــما کمــک مــی کنــد کــه شــما اطالعــات مهم‬ ‫تــان را در انجــا ثبــت کنیــد چیزهایــی مثــل‬ ‫قرارهــای مالقــات تمــاس هــا فهرســت انجــام‬ ‫کارهــا و غیــره‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس به گلستان‬ ‫لینک های جعلی در کمین‬ ‫فروشندگان سایت ‪ ‎‬های واسط‬ ‫بعــد از درج اگهــی در ســایت های واســط‪ ،‬کالهبــرداران بــا ارســال پیامکــی‬ ‫بــا محتــوای «پرداخــت مبلــغ ناچیــز بــرای درج هزینــه اگهــی» بــه کاربرانــی‬ ‫کــه اگهــی تبلیغاتــی در ایــن ســایت درج کرده انــد‪ ،‬اقــدام بــه ارســال لینــک‬ ‫جعلــی می کننــد‪.‬‬ ‫لینــک معرفــی شــده در ایــن پیامک هــا یــک درگاه هــای جعلــی اســت کــه‬ ‫باعــث مــی شــود کالهبــرداران ســایبری بــا ایــن شــگرد مجرمانــه‪ ،‬اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی متقاضیــان را بــه ســرقت بــرده و نســبت بــه برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی انهــا اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫با اقدام به موقع کارشناسان‬ ‫پلیس فتا‪ ،‬کالهبردار واتساپی‬ ‫ناکام ماند‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه‬ ‫بــا اســتفاده از طریــق شــبکه اجتماعــی واتســاپ قصــد‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری و برداشــت ‪ 130‬میلیــون ریــال از‬ ‫حســاب یکــی از شــهروندان اراکــی کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتاســرهنگ احســان انقــی‪ ،‬در‬ ‫خصــوص ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پــی ارجــاع یــک فقــره‬ ‫پرونــده کالهبــرداری مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا مهندســی‬ ‫اجتماعــی و جلــب اعتمــاد یکــی از شــهروندان اراکــی‪ ،‬از‬ ‫طریــق شــبکه اجتماعــی واتـس اپ موفــق بــه برداشــت ‪130‬‬ ‫میلیــون ریــال از حســاب یکــی از هموطنــان کــرده بــود‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا اســتان مرکــزی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه از‬ ‫مالباختــه‪ ،‬وی عنــوان داشــت کــه فــرد کالهبــردار از طریــق‬ ‫شــبکه اجتماعــی واتــس اپ بــا او تمــاس گرفتــه و پــس‬ ‫از فریــب دادن و جلــب اعتمــاد وی‪ ،‬او را بــه درگاه بانکــی‬ ‫کشــانده و موفــق بــه برداشــت ‪ 130‬میلیــون ریــال از‬ ‫حســاب قربانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تمــاس ســریع و بــه موقــع‬ ‫فــرد شــاکی بــا پلیــس‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا وارد‬ ‫عمــل شــده و بــا اخــذ مجوزهــای الزم‪ ،‬حســاب مقصــد‬ ‫را کــه پــول بــه ان واریزشــده بــود‪ ،‬مســدود کردنــد و‬ ‫فــرد کالهبــردار از برداشــت پــول و اجرایــی کــردن عمــل‬ ‫مجرمانــه خــود‪ ،‬نــاکام مانــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از انجــام اقدامــات هوشــمندانه‬ ‫پلیــس و جســتجوهای ویــژه در فضــای ســایبری‪،‬‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ردپــای کالهبــردار موردنظــر را در‬ ‫شهرســتان اراک شناســایی نمودنــد و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫دســتگاه قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه او را دســتگیر و‬ ‫بــه اداره پلیــس منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بــا اشــاره بــه بازگشــت مبلــغ برداشت شــده‬ ‫به حســاب شــاکی در پــی انجــام عملیــات تخصصــی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا گفــت‪ :‬متهــم دستگیرشــده در‬ ‫ایــن عملیــات پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه دســتگاه قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بابیــان اینکــه مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا اســتان مرکــزی همــواره امادگــی کامــل‬ ‫بــرای رســیدگی انــی و فــوری بــه گزارش هــا و شــکایات‬ ‫مردمــی را دارد افــزود‪ :‬شــهروندان می تواننــد در صــورت‬ ‫وقــوع هرگونــه مشــکل در فضــای مجــازی‪ ،‬موضــوع را بــا‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا بــه شــماره ‪ 096380‬در میــان‬ ‫گذاشــته و از راهنمایــی و خدمــات کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫تماس به موقع شهروند‪ ،‬متهم‬ ‫سایبری را روانه زندان کرد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری و‬ ‫پولشــویی متهــم فــراری در فضــای ســایبر خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کاربــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در‬ ‫تشــریح خبرگفــت‪ :‬پــس از برقــراری ارتبــاط تلفنــی یکــی از‬ ‫شــهروندان بــا مرکــز فوریــت هــای ســایبر خراســان رضــوی ‪،‬‬ ‫پــرده از راز یــک کالهبــردار ســایبری کنــار رفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬خانمــی کــه قصــد فــروش‬ ‫ســکه طــای خــود را در فضــای مجــازی داشــت اگهــی‬ ‫فــروش ســکه طــای خــود را در ســایت واســطه گــر دیــوار‬ ‫درج نمــوده و پــس از تمــاس مشــتری بــا وی بــا فردمــورد‬ ‫نظــر وارد معاملــه مــی شــود و شــماره کارت خــود را جهــت‬ ‫واریــز مبلــغ مــورد توافــق اعــام مــی کنــد‪.‬از طــرف دیگــر‬ ‫مشــتری موصــوف پانصــد هــزار تومــان بیــش از مبلــغ مــورد‬ ‫توافــق بــه حســاب فروشــنده ســکه واریــز و از وی مــی‬ ‫خواهــد ســکه و مبلــغ مــازاد ان را بــه تاکســی اینترنتــی‬ ‫درخواســت شــده تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکوک‬ ‫شــدن فروشــنده بــه ایــن درخواســت‪ ،‬وی بالفاصلــه‬ ‫بــا مرکــز فوریــت هــای ســایبری ارتبــاط برقــرار کــرده و‬ ‫شــرح داســتان را بازگــو مــی کنــد کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫پــس از بررســی هــای مقدماتــی متوجــه شــیوه بکارگیــری‬ ‫کالهبــرداری موصــوف شــده و بــا روش هــای فنی و پلیســی‬ ‫موفــق بــه دســتگیری عامــل خریــدار ســکه شــدند‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫تصویب قانون کاپیتوالسیون در مجلس سنا‪ 3‬مرداد ‪1343‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪ 14 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 345‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 03‬مرداد ‪25-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫مثبت گرایی سمی چیست؟‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی؟! ایــن عبــارت متناقــض نیســت؟ مگــر مثبت گرایــی یــا‬ ‫مثبت اندیشــی هــم می توانــد ســمی و مضــر باشــد؟ بلــه! هــر چیــزی اگــر بیــش‬ ‫از حــد اســتفاده شــود و از حــد تعادلــش خــارج شــود‪ ،‬اسیب رســان خواهــد شــد‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی به معنــای حفــظ خوش بینــی و نگــرش مثبــت در هــر‬ ‫شــرایطی اســت‪ .‬گرچــه مثبت اندیشــی امــری توصیه شــده و پســندیده اســت‬ ‫امــا هرچیــزی اگــر بیــش از حــد شــود‪ ،‬مضــر و اســیب زننده خواهــد شــد‪ .‬مثبــت‬ ‫گرایــی ســمی به جــای انکــه روی مثبت اندیشــی تمرکــز کنــد‪ ،‬تــاش می کنــد‬ ‫تــا ذهــن را از واقعیت هــای تلــخ و ناراحت کننــده کــه نیــاز بــه درک و رســیدگی‬ ‫دارنــد‪ ،‬منحــرف کــرده و جایــش را بــا افــکار مثبــت امــا خیالــی پــر کنــد‪.‬‬ ‫مثال هایی از مثبت گرایی سمی‬ ‫درســت اســت کــه زمیــن خــدا بــاال پاییــن نــدارد وهمــه چیــز‬ ‫برای همه یکســان اســت‪ ،‬اما قشــر مرفه جامعه وخصوصا‬ ‫جوانــان دلگــرم بــه حســاب های پــر پــول والدینشــان همــواره‬ ‫می خواهنــد متفــاوت باشــند‪ ،‬حتــی ایــن تفــاوت را مــی توان‬ ‫درتفریحاتشان مشــاهده کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پرســون‪ ،‬تابســتان فصــل اوقات فراغــت جوانان‬ ‫و نوجوانان اســت و هر کس در این فصل به ســراغ تفریح‬ ‫مــورد عالقــه اش مــی رود‪ ،‬البتــه عــده ای براســاس درامــدی‬ ‫کــه دارنــد بــه ســمت تفریحــات پرهزینــه مــورد عالقــه شــان‬ ‫مــی رونــد کــه پــول داران بــه لطــف پولــی کــه دارنــد می توانند‬ ‫هــر جــور کــه بخواهنــد وقتشــان را پــر کننــد و بــه تفریــح‬ ‫بگذراننــد؛ می تواننــد بــا ماشــین مــدل باالیشــان خیابان هــا‬ ‫را بــاال و پاییــن کننــد‪ ،‬مســابقه بگذارنــد و کلــی پزماشــین ها‬ ‫یشــان را بــه هــم بدهنــد و اگــر کمــی خــوش ســلیقه تر‬ ‫باشــند‪ ،‬ســراغ مــکان هایــی شــامل کارتینک(ماشــین هــای‬ ‫کوچــک) ‪،‬اســب ســواری مجموعــه پــارک جنگلــی چیتگــر‪،‬‬ ‫پاراگالیــدر ســواری‪ ،‬ماهــی گیــری دریاچــه ازادی‪ ،‬ارم و کلــی‬ ‫تفریحــات پرهزینــه دیگــر برونــد کــه بیشــتر مــا بــا شــنیدن‬ ‫عــدد و رقم هــا و هزینــه هــای ان‪ ،‬محــال اســت ســراغ ایــن‬ ‫تفریحــات را هــم بگیریــم‪ ،‬امــا بــد نیســت در ایــن گــزارش‬ ‫ســری بــه مــکان هــای تفریحــی بچــه پــول دارهــا بزنیــم‪.‬‬ ‫مجموعه اسب سواری پارک چیتگر | پارک چیتگر‬ ‫تهیــه یــک اســب خــوب ‪،‬بانــژاد وجــوان حــدودا ‪ 10‬میلیــون‬ ‫تومــان خــرج مــی طلبــد ‪ ،‬همچنیــن تهیــه یــک باربنــد بــرای‬ ‫انتقــال ایــن اســب بــرای جابــه جــای ان بــه محوطــه پیســت‬ ‫اســب ســواری بوســتان چیتگرهزینــه دیگــری اســت کــه‬ ‫بایــد بــرای ایــن تفریــح هزینــه شــود‪ ،‬البتــه هزینــه هــای‬ ‫جــاری دیگــر هــم دارد کــه گویــا بایــد هرمــاه نزدیــک بــه یــک‬ ‫میلــون تومــان بــرای ایــن اســب هــا خــرج کرد‪،‬البتــه ایــن‬ ‫هزینــه بســتگی بــه نــوع اســب دارد‪.‬یکــی از ایــن مــکان هــای‬ ‫تفریحــی کــه هزینــه ان هــم کــم نیســت اســب ســواری‬ ‫اســت‪ ،‬مجموعــه ورزشــی اســب ســواری بوســتان جنگلــی‬ ‫چیتگــر یکــی از ایــن مراکــز بچــه پولدارهاســت‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫مراجعــه کننــدگان ایــن مجموعه اســب های خــود را ازطریق‬ ‫باربنــد هایــی کــه بــه اتومبیــل شــخصی خــود مــی بنــدد بــه‬ ‫ایــن مــکان مــی اورنــد ویــک روز کامــل را درمحوطــه هــای‬ ‫حفاظــت شــده ایــن مجموعــه بــه تفریــح بــا اســب هــای‬ ‫خــود مــی پردازند‪.‬تهیــه یــک اســب خــوب‪ ،‬بــا نــژاد و جــوان‬ ‫حــدودا ‪ 10‬میلیــون تومــان خــرج مــی طلبــد ‪ ،‬همچنیــن تهیه‬ ‫یــک باربنــد بــرای انتقــال ایــن اســب بــرای جابــه جــای ان‬ ‫بــه محوطــه پیســت اســب ســواری بوســتان چیتگــر هزینــه‬ ‫دیگــری اســت کــه بایــد بــرای ایــن تفریــح هزینــه شــود‪ ،‬البته‬ ‫هزینــه هــای جــاری دیگــر هــم دارد کــه گویــا بایــد هــر مــاه‬ ‫نزدیــک بــه یــک میلــون تومــان بــرای ایــن اســب هــا خــرج‬ ‫کــرد‪ ،‬البتــه ایــن هزینــه بســتگی بــه نــوع اســب دارد‪.‬‬ ‫ورزش اسب ســواری یــا ســوارکاری همیشــه بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ورزش هــای پرهزینــه شــناخته شــده و معمــوال بــه‬ ‫عنــوان یــک رشــت ه ورزشــی لوکس در کشــورمان مطــرح بوده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا صرف نظــر از هزینه هایــی کــه شــما بــه عنــوان‬ ‫یــک ورزشــکار بایــد در ایــن رشــته انجــام دهیــد وقتــی از‬ ‫میــزان مبــادالت پولــی و ارزی ایــن رشــته مطلــع می شــوید‬ ‫تنهــا دلیلــی کــه می توانــد شــما را بــه عنــوان یــک شــنونده تــا‬ ‫حــدودی قانــع کنــد کــه ایــن اتفــاق می توانــد واقعیت داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عالقــه دیوانـه وار افــراد به شــدت ســرمایه داری اســت‬ ‫کــه این بــار داشــتن اسـب های ان چنانــی را عالقــه خــود قــرار‬ ‫داده انــد و بــرای داشــتن بهتریــن اسـب های دنیــا از نژاد هــای‬ ‫گوناگــون بــا هــم رقابــت می کننــد‪ .‬‬ ‫بــا افزایــش هزینه هــای جانبــی باشــگاه داران طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته هزینــه برگــزاری کالس هــا و تمرینــات هــم‬ ‫طــی ایــن مــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ماشین سواری با خودروهای کوچک‬ ‫کارتینــگ ســواری از دیگــر برنامــه هــای اســت کــه بچــه‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫سوپ مرغ‬ ‫مــرغ شــکم پــر بریانــی یکــی از غذاهــای بســیار مجلســی و شــیک و خوشــمزه‬ ‫هــس‪ .‬بیــن غذاهایــی کــه بــا مــرغ درســت میشــه یکــی از پرطرفدارتریــن غذاهــا‬ ‫مــرغ شــکم پــره چــون کــه بســیار خوشــمزه و لذیــذه‪.‬‬ ‫در ادامــه روش پخــت ایــن غــذای خــوش طعــم را بــه صــورت تصویــری و مرحلــه‬ ‫بــه مرحلــه تقدیمتــون مــی کنیم‪.‬‬ ‫طرز تهیه مرغ شکم پر برای نو عروس ها‬ ‫مــرغ شــکم پــر‪ ,‬طــرز پخــت مــرغ درســته ‪/‬مــواد الزم جهــت مــرغ شــکم پــر‬ ‫بریانی‪/‬فلفــل بــه میــزان دلخواه‪/‬روغــن بــه میــزان دلخواه‪/‬مــرغ (درســته بــا‬ ‫پوست)‪ 1‬عدد‪/‬لیمو نصف قاچ‪/‬پیاز (متوسط خرد شده) ‪ 3‬عــدد‬ ‫پرتقال ‪ 1‬عدد‪/‬پــودر کاری (اختیــاری)‪ 1‬قاشــق چــای خوری‪/‬الــو بــه مقــدار‬ ‫‪ 2/1‬پیمانه‪/‬زرد چوبه ‪2‬‬ ‫دلخواه (من ‪ 4/3‬پیمانه ریختم)‪/‬کشمش‬ ‫قاشــق چــای خوری‪/‬دارچیــن ‪ 1‬قاشــق چــای خوری‪/‬نمــک بــه میــزان دلخــواه‬ ‫طرز تهیه مرغ شکم پر سوخاری ‪:‬‬ ‫اول از همــه ‪ 1‬عــدد پیــاز متوســط خــرد شــدمون رو نمــک و فلفــل میزنیــم و‬ ‫بهــش اب لیمــوی تازمــون رو اضافــه میکنیــم‪.‬‬ ‫حــاال اب پرتقالمــون و یــک قاشــق چــای خــوری زردچوبــه رو بهــش اضافــه‬ ‫مــی کنیــم‪.‬و مخلــوط مــی کنیم‪.‬ســعی کنیــد پوســت مرغــی کــه انتخــاب میکنیــد‬ ‫ســالم باشــه‪.‬‬ ‫مرغمــون رو بعــد از شســتن و خشــک کــردن تــوی یــک کاســه بــزرگ میذاریــم و‬ ‫حســابی بــا مایــه پیــاز پرتقالــی کــه درســت کردیــم اغشــته مــی کنیــم‪.‬‬ ‫هــم داخــل شــکمش و هــم روی کامــل مــرغ‪.‬و حتــی زیــر پوســت مــرغ‪ ،‬زیــر‬ ‫پوســت ســینه و ران هــا‪ ،‬همــه را پــر از مایــه کنیــد‪.‬‬ ‫تا حسابی مرغمون به مایه اغشته بشه‪..‬‬ ‫حــاال بــا یــک نایلــون یــا درب محکــم ظــرف را بپوشــانید و بمــدت ‪ 1‬روز کامــل (‬ ‫‪ 24‬ســاعت) در یخچــال بذاریــد‪.‬‬ ‫یادتــون باشــه هرچنــد ســاعت یکبــار پوشــش مرغتــون رو برداشــته و همینطــور‬ ‫در مــواد دورش بغلطونیــد و اب پرتقــال و لیمــو رو بــر روی کل مرغتــون بریزیــد‬ ‫و دوبــاره ســرش رو بذاریــد و ایــن کار رو چنــد بــار انجــام بدیــد‪.‬‬ ‫بعــد از یــک روز ادامــی پختمــون رو انجــام میدیــم‪ 2 .‬عــدد پیــاز خــرد شــدمون‬ ‫رو کمــی تفــت میدیــم تــا نــرم شــه‬ ‫حــاال پیازمــون رو از روی اجــاق گاز برداشــته و در ظرفــی بــا کمــی نمــک و ‪ 1‬ق‬ ‫چ زردچوبــه و دارچیــن و الــو و کشــمش و ادویــه کاری مخلــوط مــی کنیــم‪.‬‬ ‫میذاریم کنار و میریم سروقت مرغمون‪...‬‬ ‫جونــم براتــون بگــه مرغمــون رو کــه ‪ 1‬روز حســابی تــوی مــواد بــوده و کامــا”‬ ‫اب پرتقــال و لیمــو و البتــه پیــاز تــوی گوشــتش نفــوذ کــرده و حســابی تــرد و‬ ‫خوشــمزش کــرده رو از یخچــال در میاریــم و همــه مــواد رو حســابی ازش جــدا‬ ‫میکنیــم هــم پیازهــا و هــم اب پرتقــال ‪.‬‬ ‫حــاال تــه ســینی فــر یــه ورق فویــل گذاشــته (بــرای اینکــه ظرفتــون کثیــف نشــه‬ ‫و شســتنش راحــت باشــه) و بــه انــدازه ‪ 1‬ق چ (فقــط در حــد چــرب شــدن) روی‬ ‫فویلتــون روغــن بریزیــد‪.‬‬ ‫مرغتــون رو در ظــرف فــر گذاشــته و مــواد پیــاز و کشــمش و الــو رو درشــکم‬ ‫مــرغ بریزیــد و شــروع بــه دوختــن شــکم مــرغ کنیــد‪.‬‬ ‫مینا کاری‬ ‫ایــن نــوع مضــر از مثبت اندیشــی بــه شــکل های گوناگونــی قابل مشــاهده‬ ‫اســت‪ .‬شــاید شــما هــم بــا برخــی از اشــکالش در طــول زندگــی مواجــه شــده‬ ‫باشــید‪ .‬بــرای درک بهتــر موضــوع بــه مثال هــای زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫وقتــی اتفــاق ناخوشــایندی رخ می دهــد‪ ،‬مثــا بیــکار می شــوید‪ ،‬دیگران ممکن‬ ‫اســت بــه شــما توصیــه کننــد کــه خوش بیــن باشــید و بــه جنبه هــای مثبــت ایــن‬ ‫مســئله فکــر کنیــد‪ .‬گرچــه ایــن توصیه هــا خیرخواهانــه اســت امــا ممکــن اســت‬ ‫شــما را از درددل کــردن و رنجــی کــه تحمــل می کنیــد‪ ،‬بــاز دارد‪.‬‬ ‫گاهــی کــه شــخص یــا چیــز ارزشــمندی را از دســت می دهیــد‪ ،‬دیگــران شــاید‬ ‫بگوینــد کــه ایــن مســئله حتمــا حکمتــی داشــته اســت‪ .‬گرچــه چنیــن نظراتــی‬ ‫اغلــب بــا هــدف ارامش بخشــیدن بــه شــما گفتــه می شــوند امــا ممکــن اســت‬ ‫روشــی بــرای دور نگه داشــتن خودشــان از ناراحتــی شــما باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی می گوییــد کــه ناراحــت و غمگیــن هســتید‪ ،‬کســی شــاید در پاســخ بــه‬ ‫ایــن حــس شــما بگویــد خوشــحالی یــک انتخــاب اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫فــرد شــما را به خاطــر ناراحت بــودن ســرزنش می کنــد و معتقــد اســت اینکــه شــما‬ ‫خوشــحال نیســتید‪ ،‬به خاطــر ایــن اســت کــه نمی خواســته اید خوشــحال باشــید‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه اغلــب ایــن اظهارنظرهــای اشــتباه نــه به خاطــر بدجنســی افــراد‪،‬‬ ‫بلکــه به خاطــر نادانــی یــا نااگاهــی بیــان می شــوند‪ .‬افــراد نمی داننــد کــه چگونــه‬ ‫همدلــی کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال بایــد دانســت که این اظهارنظرها اسیب رســان اســت‪.‬‬ ‫گاهــی ســکوت کــردن و شــنیدن بهتــر از به کاربــردن کلمــات اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫چند جمله از نمونه های مثبت گرایی سمی‬ ‫مثبت فکر کن!‬ ‫فقط به افکار مثبت توجه کن!‬ ‫می تونست بدتر از این اتفاق بیفته!‬ ‫هر چیزی یه حکمتی داره!‬ ‫شکست یه گزینه نیست! حق نداری شکست بخوری!‬ ‫خوشحالی و خوشبختی یه انتخابه!‬ ‫چرا می گوییم مثبت گرایی سمی اسیب رسان است؟‬ ‫ایــن شــیوه از مثبت اندیشــی بــه افــرادی کــه در حــال تجربــه دورانــی ســخت‬ ‫و ناراحت کننــده در زندگــی هســتند‪ ،‬اســیب می رســاند‪ .‬مثبــت گرایــی ســمی‬ ‫به جــای انکــه امــکان همدلــی و درک کــردن را فراهــم کنــد‪ ،‬ناخواســته افــکار‪،‬‬ ‫احساســات و هیجانــات منفــی افــراد را زیــر ســوال بــرده و نادیــده می گیــرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬برخی از اثار زیان بار این طرز فکر را مرور می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حس شرم ایجاد می کند‬ ‫وقتی کســی در حال رنج کشــیدن اســت‪ ،‬می خواهد احساســش به رســمیت‬ ‫شــناخته شــود و عزیــزان و خانــواده اش حمایتــش کننــد؛ امــا مثبــت گرایــی‬ ‫ســمی ایــن احســاس رنــج را زیــر ســوال می بــرد و ان را نفــی می کنــد‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫فــرد از اینکــه رنــج می کشــد‪ ،‬شــرمنده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬باعث ایجاد احساس گناه می شود‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی کاری می کنــد کــه فــرد خــودش را به خاطــر احساســات‬ ‫منفــی یــا ناراحت کننــده ســرزنش کنــد‪ ،‬مقصــر بدانــد و احســاس گنــاه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اجازه ابراز احساسات واقعی را به فرد نمی دهد‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی نوعــی ســازوکار پرهیــز اســت‪ .‬وقتــی دیگــران چنیــن‬ ‫رفتارهایــی نشــان می دهنــد‪ ،‬فــرد از ابــراز احساســات و مواجهــه صحیــح بــا‬ ‫مشــکالت عاطفــی اش بــاز داشــته می شــود‪ .‬گاهــی اوقــات مــا ایــن افــکار‬ ‫مثبــت ســمی را در رفتــار بــا خودمــان نیــز بــه کار می بریــم و انهــا را درونــی‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬هنــگام مواجهــه بــا ســختی های عاطفــی‪ ،‬انهــا را‬ ‫نادیــده می گیریــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مانع رشد فردی می شود‬ ‫مثبت اندیشــی ســمی بــا خفــه کــردن احساســات ناراحت کننــده و‬ ‫چالش برانگیــز مانــع از ان می شــود کــه مــا بــه رویارویــی بــا انهــا برویــم؛‬ ‫درحالی کــه ایــن رویارویــی می توانســت مــا را رشــد دهــد و نگرش مــان را‬ ‫عمیق تــر کنــد‪ .‬مثبت اندیشــی ســمی انگیــزه مــا بــرای تغییــر شــرایط را از بیــن‬ ‫می بــرد‪ ،‬چراکــه از اســاس‪ ،‬وجــود هــر مشــکلی را منکــر می شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ما را بی رحم نشان می دهد‬ ‫نشانه های مثبت گرایی سمی چیست؟‬ ‫مثبــت گرایــی ســمی اغلــب می توانــد شــکلی نامحســوس داشــته باشــد‬ ‫امــا بــا شــناخت نشــانه های ان راحت تــر می تــوان شناســایی اش کــرد‪،‬‬ ‫نشــانه هایی ماننــد‪:‬‬ ‫ماست مالی کردن مشکل به جای مواجهه با مشکالت؛‬ ‫احساس گناه درباره ناراحت بودن‪ ،‬عصبانیت‪ ،‬ناامید بودن و… ؛‬ ‫مخفــی کــردن احساســات واقعــی خــود در پشــت جمــات انگیزشــی ای کــه‬ ‫همــه تکرارشــان می کننــد؛‬ ‫مخفی کردن و سرکوب احساس واقعی خود درباره یک فرد یا یک چیز؛‬ ‫تالش برای کاهش احساسات ناراحت کننده دیگران؛‬ ‫سرگرمی هایی با طعم پول‬ ‫پــول دارهــا بــه ســراغ ان مــی رونــد؛ ایــن نــوع تفریــح کــه‬ ‫در مجموعــه ورزشــی ازادی انجــام مــی شــود‪ ،‬بــرای خــود‬ ‫جذابیــت هایــی را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫اولیــن قــدم بــرای اســتفاده از ایــن بــازی ان اســت کــه‬ ‫خــودرو کوچکــی را تهیــه کننــد و ســپس وارد پیســت شــوند‬ ‫بــه خــوش گذرانــی بپدازند‪.‬ماشــین هــای تفریحــی کارتینــگ‬ ‫(کارت هــای رنتــال) ماشــین هایــی بــا قابلیــت هدایــت و‬ ‫کنتــرل بــاال هســتند کــه بــه ســبب نــوع طراحــی شاســی و‬ ‫نزدیــک بــودن مرکــز ثقــل ان به ســطح زمین از چســبندگی و‬ ‫فرمانپذیــری بســیار خــوب در ســطح مســیر حرکــت برخــوردار‬ ‫هســتند‪.‬به همیــن دلیــل تقریبــا ًواژگونــی ایــن وســیله بطــور‬ ‫عــادی غیــر ممکــن اســت؛ بنابرایــن بــه افــرادی کــه عالقمنــد‬ ‫هســتند (حتــی بــدون داشــتن گواهینامــه) رانندگــی حرفــه‬ ‫ای را بــدون خطــر در پیســت تجربــه نماینــد‪ ،‬ایــن ورزش‬ ‫پرتحــرک و مفــرح چنــدان هــم کــم هزینــه نیســت بــه طــوری‬ ‫کــه درمــدت زمــان ‪ 5‬دقیقــه ای کــه از این مجموعه اســتفاده‬ ‫مــی شــود نزدیــک بــه ‪50‬هزارتومــان هزینــه دارد‪.‬‬ ‫پرواز در اسمان ها‬ ‫از حــق نگذریــم پــرواز بــا پاراگالیدرهــا بــا همــه خطــرات اش‬ ‫براســمان هــای خیلــی لــذت بخــش اســت‪،‬ان هــم از شــمال‬ ‫کــوه هــای بزرگــراه شــهید همــت پــرواز اغاز شــود و به محالت‬ ‫جنوبــی تــر فــرود ایــم‪ ،‬امــا ایــن نــوع بــازی هزینــه هایــی را در‬ ‫بــردارد‪ ،‬اول اینکــه بایــد دور اموزشــی ان را بگذرانیــم کــه ایــن‬ ‫دوره اموزشــی بایــد بــه شــکل مربــی خصوصــی انجــام شــود و‬ ‫ســپس دســت بــه کار شــوید تــا وســیله ان راکــه نزدیــک بــه ‪10‬‬ ‫میلیــون تومــان هزینــه دارد تهیــه کــرد‪ ،‬بعــد از تهیــه ابــزار و‬ ‫وســایل ایــن تفریــح بایــد چندبــاری تمریــن کــرد ودراخــر نیزبه‬ ‫تفریــح خــود مشــغول شــد کــه ایــن کار نیازمنــد مــدت زمــان‬ ‫زیــاد اســت و همیــن طــوری و بــه راحتــی نمــی تــوان پــرواز در‬ ‫اســمان هــا را تجربــه کــرد‪ /.‬پرســون‬ ‫مینــا مــاده ای اســت از لعــاب شیش ـه ای حاجــب مــاوراء یــا شــفاف کــه انــرا‬ ‫روی کاشــی و فلــزات‪ ،‬بــرای نقــش و نــگار اســتفاده می برنــد و ترکیبــی اســت از‬ ‫الجورد(فرهنــگ لغــت معیــن )‬ ‫مینــا در لغــت نوعــی گل‪ ،‬لعــاب دنــدان‪ ،‬نوعــی پرنــده‪ ،‬عمــل لعــاب مینــا کــه‬ ‫بــر نقــره و غیــره دهنــد ( لغــت نامــه دهخــدا )‬ ‫از نظــر اصطالحــی تنهــا تعریــف کاملــی کــه از میناســازی ارائــه گردیده عبارتســت‬ ‫از‪ :‬هنــر اتــش اســت و خــاک بــا رنگ هــای پختــه و الــوان از نــوع معدنــی‬ ‫مینــا قطعــه فلــزی اســت بــه صــورت ظرفــی درامــده لعــاب خــورده و روی ان نقاشــی‬ ‫اســلیمی و قطعاتــی بــه صــورت پیــچ و گــره و گل کشــیده شــده و بعــد پختــه می شــود ‪.‬‬ ‫تاریخچه میناکاری‬ ‫می تــوان ابتــدای خلــق ایــن هنــر اتــش و خــاک را بــه زمــان ســاخت کاشــی‬ ‫ارجــاع داد؛ زیــرا از همــان رنگ هایــی در ســاخت مینــا کاربــرد دارد‪ ،‬در ســاخت‬ ‫کاشــی نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫درمــورد ســابقه هنــر مینــاکاری در ایــران بــه زمــان اشــکانیان و ساســانیان‬ ‫می رســد‪ ،‬ولــی اســتفاده ی ان از اغــاز اســام تــا پیــش از حکومــت ایلخانیــان‬ ‫مغــول بــرای مــا روشــن نیســت‪.‬‬ ‫ســاخت زیــر ســاخت مینــا بــه شــیوه خــم کاری‪ :‬ســاخت اشــیایی شــبیه‬ ‫ظــروف یــک تکــه ماننــد بشــقاب مینــاکاری بــه وســیله ماشــین خــم کاری‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬وســایلی کــه در ایــن روش مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪،‬‬ ‫عبارت انــد از‪:‬انبردســت کوچــک‪ ،‬بــزرگ و فرنگی‪/‬پاشــنه گرد‪/‬تســمه خط کــش‬ ‫چکش چوبی‪/‬دم باریک‪/‬رنده‪/‬سوهان‪/‬قلم سر تیز‪/‬میخ سر پهن‪/‬متر‬ ‫چنانچــه شــیء موردنظــر از چنــد قســمت مجــزا تشــکیل شــده باشــد (ماننــد‪:‬‬ ‫اجیل خــوری‪ ،‬شــیرینی خوری و شــکالت خــوری پایــه دار مینــاکاری) بــا عمــل‬ ‫لحیــم کاری از ترکیــب مــس‪ ،‬روی و برنــج تهیه شــده کــه همــراه پــودر تنــکار‬ ‫(تنــه کار) یــا بوراکــس بــرای پوشــاندن درزهــا بــه کار م ـی رود‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده شــدن زیرســاخت ظــرف بــرای محــو اثــرات چکــش بــر بدنــه‪،‬‬ ‫ســطح ان را بــا رنــده یــا ماشــین چــرخ کاری می کننــد‪ .‬چــرخ کاری بــرای‬ ‫صیقلــی کــردن و برطــرف نمــودن زائده هایــی اســت کــه بــر اثــر لحیــم کاری‬ ‫و چک ـش کاری در ظرفــی از قبیــل قنــدان مینــاکاری‪ ،‬پایه هــای قســمت مــدور‬ ‫شــیء بــه وجــود امــده اســت‪ .‬ســوهان کاری نیــز بــرای صیقلــی نمــودن لبه هــای‬ ‫ظــروف‪ ،‬پایــه گلدان هــا و شــمعدان ها بــه کار مــی رود و ناهمواری هــای لبــه‬ ‫را برطــرف می ‪‎‬کنــد و در نهایــت از ســنباده بــرای رفــع رســوبات و تراشــه های‬ ‫باقی مانــده اســتفاده می شــود‪ .‬زیرســاخت شــیء موردنظــر در ایــن مرحلــه بــه‬ ‫پایــان رســیده و امــاده ســفیدکاری اســت‪.‬‬ ‫ســفیدکاری در کارگاه بــا مــواد مخصــوص ماننــد پــودر نشــادر‪ ،‬قلــع و پنبــه‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬در ایــن روش ابتــدا ظــرف را شســته و تمیــز می‪‎‬کننــد‪ .‬اگــر‬ ‫قــرار شــود زیــرکار ظــرف مینــا بــه صــورت برجســته باشــد و یــک ظــرف مینــا‬ ‫برجســته تولیــد شــود‪ ،‬ان را روی اتــش گرفتــه تــا بــه خوبــی داغ شــود بعــد‬ ‫مقــداری از قلــع جامــد را بــر روی ظــروف مالیــده کــه بــه علــت بــاال بــودن‬ ‫حــرارت بدنــه ظــرف‪ ،‬ذوب می شــود‪ .‬ســپس پنبــه را در پــودر نشــادر زده و ان‬ ‫را محکــم روی ظــرف می کشــند و بــا تکــرار ایــن عمــل‪ ،‬قلــع بــر تمامــی ســطح‬ ‫منتقــل و ظــرف امــاده قلمزنــی می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!