روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 344 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 344

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 344

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 344

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 02 -‬مرداد‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /24‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /13‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪344‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫واگذاری سواحل غرب گلستان ظلم به مردم است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫نانوایان متخلف به مردم معرفی می شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارت های دعوت دست ساز‬ ‫دستگیری سارقان‬ ‫اماکن خصوصی در گرمه‏‬ ‫‪5‬‬ ‫افسردگی خندان‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا و تعطیالت هم‪،‬‬ ‫مانع خدمت رسانی به مردم نشدند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تخلیه هیجانات منفی‬ ‫کالله و مناطق گردشگری کالله‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ارزویش تبلیغات انتخاباتی مردمی بود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــس از عــزل بنــی صــدر‬ ‫در تاریــخ ‪ 1360/03/31‬و فــرار نکبــت بــارش از وطــن‪،‬‬ ‫مــردم ایــران بــار دیگــر بــرای انتخــاب رئیــس جمهــور‬ ‫جدیــد امــاده شــدند‪ .‬در ایــن زمــان مجموعــا ًهفتــاد و‬ ‫ت نــام ‬ ‫ت ریاســت جمهــوری‏ثب ـ ‬ ‫ی انتخابــا ‬ ‫ک نفــر بــرا ‬ ‫یـ ‬ ‫ن ان هــا صالحیــت ‬ ‫ن از بیــ ‬ ‫ی نگهبــا ‬ ‫کردنــد کــ ه شــورا ‬ ‫س شــیبانی ‪ ،‬علی اکبــر‬ ‫چهــار نفــر بــه نام هــای عبــا ‬ ‫ی‏رجایـی ‬ ‫ی و محمدعلـ ‬ ‫پــرورش ‪ ،‬حبیب الل ّـ ه عســکراوالد ‬ ‫م کــرد‪.‬‬ ‫را تاییــد و در روز یکشــنب ه ‪ 1360/4/21‬رســما ًاعــا ‬ ‫ی اطالعیـه ای ‬ ‫ن طـ ‬ ‫ی نگهبــا ‬ ‫غ تاییدیـ ه شــورا ‬ ‫ل ابــا ‬ ‫به دنبــا ‬ ‫ی نامزدهــای ‬ ‫ی تبلیغاتـ ‬ ‫ت‏کشــور‪،‬فعالیت ها ‬ ‫ط وزار ‬ ‫توسـ ‬ ‫ی نیــز رســما ًاغــاز ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ریاس ـت جمهور ‬ ‫ی انتخابــات ‬ ‫ی بـ ه نحــو ه ‬ ‫ی خــود اعتقــاد ‬ ‫ی بـ ه خــود ‬ ‫رجایـ ‬ ‫ن کاری ‬ ‫ت بــ ه چنیــ ‬ ‫ت و دســ ‬ ‫م در جامعــ ه نداشــ ‬ ‫مرســو ‬ ‫م‏این گونـ ه تبلیغاتـی ‬ ‫ن معتقــد ‬ ‫نیــز نــزد و می گفـت ‪« :‬مـ ‬ ‫ی از نظــام ‬ ‫ی کاندیداهــا می شــود‪ ،‬تبلیغات ناش ـ ‬ ‫ک ـ ه بــرا ‬ ‫ی فــرا‬ ‫ت کــ ه روز ‬ ‫ت « و او ارزو داشــ ‬ ‫ی اســ ‬ ‫ســرمایه دار ‬ ‫ی شــود‪ .‬بــا‬ ‫ی نیــز مردمــ ‬ ‫برســد کــ ه‏تبلیغــات انتخاباتــ ‬ ‫ت انتخاباتــی ‪ ،‬احــزاب ‪،‬‬ ‫ن مجــاز تبلیغــا ‬ ‫ع زمــا ‬ ‫شــرو ‬ ‫ط امــام (ره )‪،‬‬ ‫جمعیت هــا‪ ،‬گروه هــا و کال ً نیروهــای خــ ‬ ‫ت از رجایــی ‬ ‫ت بــ ه حمایــ ‬ ‫م امکانــا ‬ ‫‏یکپارچــ ه و بــا تمــا ‬ ‫ت و حمایت هــا‬ ‫ن تبلیغــا ‬ ‫ی دامن ـ ه ای ـ ‬ ‫پرداختنــد‪ .‬ب ـ ه زود ‬ ‫س‏زده ‬ ‫ش حــد ‬ ‫ت کــ ه پیشــاپی ‬ ‫ش یافــ ‬ ‫ی گســتر ‬ ‫بــ ه حــد ‬ ‫ت بــا‬ ‫ل انتخابــا ‬ ‫می شــد کــ ه او در همــان مرحلــ ه او ‬ ‫ت ارا برگزیــد ه خواهــد شــد ‪.‎‬‬ ‫اکثریــ ‬ ‫ن بــه گروههــای‬ ‫ی می تــوا ‬ ‫ن رجایــ ‬ ‫از جملــ ه حامیــا ‬ ‫ی اســامی ‪ ،‬جامع هی ‬ ‫ب جمهــور ‬ ‫زیــر اشــاره کــرد‪ :‬حــز ‬ ‫ی‏روحانیــت ‬ ‫ن حــوز ه علمیــ ه قــم ‪ ،‬جامعــ ه ‬ ‫مدرســی ‬ ‫ب اســامی ‪،‬‬ ‫ن انقــا ‬ ‫ن مجاهدیــ ‬ ‫مبــارز‪ ،‬ســازما ‬ ‫ی کارگــر‪،‬‬ ‫ی دانشــگاهیان ‪ ،‬خانــ ه ‬ ‫ی اســام ‬ ‫جامعــ ه ‬ ‫م وحدت ‪،‬‏اتحادیه ‬ ‫ن فجر اســام ‪ ،‬دفتر تحکی ‬ ‫ســازما ‬ ‫ت زنــان ‬ ‫ی دانش امــوزان ‪ ،‬نهض ـ ‬ ‫ی اســام ‬ ‫انجمن هــا ‬ ‫ن و گــروه ‬ ‫ن و ده هــا نهــاد انقالبــی ‪ ،‬انجمــ ‬ ‫مســلما ‬ ‫ی در‏دوم ‬ ‫ت ریاســت جمهور ‬ ‫ن انتخابــا ‬ ‫دیگــر‪ .‬دومیــ ‬ ‫مــرداد ‪ 1360‬برگــزار گردیــد‪ .‬روز پنجم مــرداد مــا ه بــا‬ ‫م شــد‬ ‫ل کشــور‪ ،‬محــرز و مســل ‬ ‫ش اراء داخــ ‬ ‫شــمار ‬ ‫پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی داخل‬ ‫و خارج بافت روستاها موضوع تبصره ‪3‬‬ ‫بند ‪ 2‬ماده ‪99‬‏قانون تاسیس شهرداریها‬ ‫و چگونگی (قسمت اول‏)‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫ه خــود‬ ‫م را ‏بــ ‬ ‫ق رای مــرد ‬ ‫ت مطلــ ‬ ‫ی اکثریــ ‬ ‫کــ ه رجایــ ‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ص داد ه اســ ‏‪‎‬‬ ‫اختصــا ‬ ‫شــورای نگهبــان در تاری ـخ ‪ 60/5/10‬صحت انتخابــات ‬ ‫ی بــا اکثری ـت مطل ـق ‬ ‫م کــرد ک ـه رجای ـ ‬ ‫را تاییــد و اعــا ‬ ‫اراء اخــذ شــده ‪ ،‬یعن ـی ‪ 13001761‬‏رای از ‪14763362‬‬ ‫ب شــد ه و ایــن ‬ ‫ی بــه عنــوان رییس جمهــور انتخــا ‬ ‫را ‬ ‫انتخــاب مــورد تاییــد ان شــورا می باشــد‪.‬‬ ‫ن را‬ ‫ی نگهبــا ‬ ‫ت کشــور‏تاییدیـ ه شــورا ‬ ‫ن روز وزار ‬ ‫در همیـ ‬ ‫م مــرداد‬ ‫م خمینــی(ره ) رســاند‪ .‬روز یازده ـ ‬ ‫ع امــا ‬ ‫به اطــا ‬ ‫ن بــا عیدســعید فطــر در حســینی ه جمــاران ‪ ،‬امــام ‬ ‫همزمــا ‬ ‫ی را‬ ‫ی محمدعلــی رجایـ ‬ ‫خمینـی (ره )‏حکم ریاسـت جمهور ‬ ‫ی یـک ‬ ‫ی نیــز طـ ‬ ‫س از تنفیــذ حکـم ‪ ،‬رجایـ ‬ ‫تنفیــذ کــرد‪ .‬پـ ‬ ‫ی خــود اشــار ه و تاکیــد کــرد ک ـه ‬ ‫ســخنرانی ب ه دیدگاه هــا ‬ ‫م بــه وی ‬ ‫ی مــرد ‬ ‫ع و اعتمــاد بــاال ‬ ‫ی قاطــ ‬ ‫خ بــ ه را ‬ ‫در‏پاســ ‬ ‫ت جامــ ه ‬ ‫ی‬ ‫م اســت ‪ ،‬در جهــ ‬ ‫ی بــ ه اســا ‬ ‫ع را ‬ ‫کــ ه در واقــ ‬ ‫ی و‏انقالبــی ‬ ‫ن بــ ه خواســت های اســام ‬ ‫ل پوشــاند ‬ ‫عمــ ‬ ‫م تــاش ‬ ‫ی اســامی ‪ ،‬تمــا ‬ ‫ک جامعــ ه ‬ ‫م و ایجــاد یــ ‬ ‫مــرد ‬ ‫ت و نخســت وزیر را نیــز از‬ ‫خــود را بــه کار خواهدگرفــ ‬ ‫ن‏عناصــر انقالبــی ‬ ‫ن و بــا ســابقه تری ‬ ‫ن مطمئن تریــ ‬ ‫بیــ ‬ ‫انتخاب خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی علنــی ‬ ‫م مــرداد ‪ 1360‬در جلســ ه ‬ ‫ی در دوازدهــ ‬ ‫و ‬ ‫ف را بـ ه جــا اورد‬ ‫ی اســامی ‪ ،‬مراسـم تحلی ‬ ‫س شــورا ‬ ‫مجلـ ‬ ‫ل مقــرر‏در قانــون ‪،‬‬ ‫م مراحـ ‬ ‫م تمــا ‬ ‫ب بــا انجــا ‬ ‫و بدین ترتیـ ‬ ‫ن روز بــ ه بعــد‬ ‫رســما ًرییس جمهــور ایــران شــد و از ایــ ‬ ‫م وظیف ـ ه کــرد‪ .‬شــهید‬ ‫ی انجــا ‬ ‫م ریاس ـت جمهور ‬ ‫در مقــا ‬ ‫رجایــی مجموعــا ‪ 28‬روز بــه عنــوان ‏رئیــس جمهــور‬ ‫خدمــت نمــود و در ‪8‬شــهریور همــان ســال توســط‬ ‫منافقیــن کــور دل بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل گردیــد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫قبــل از بررســی موضــوع‪ ،‬الزم اســت بــدوا‬ ‫گــردش قانونــی نحــوه وضــع عــوارض و اخــذ‬ ‫جرائــم بــرای ســاخت و ســاز در حریــم شــهرها‬ ‫‏بــه ســمع و نظــر برســد‪ .‬قبــل از ســال ‪ 1355‬بــرای‬ ‫ســاماندهی ســاخت و ســاز در خــارج از حریــم‬ ‫قانونــی شــهرها‪ ،‬قانونــی خاصــی وجود‏نداشــت‪.‬‬ ‫بــرای نخســتین بــار در تاریــخ ‪1355/02/22‬‬ ‫رســما اییــن نامــه اجرایــی نحــوه ســاخت و ســاز‬ ‫توســط هیــات دولــت وقــت‏تصویــب شــد‪.‬‬ ‫بــه موجــب بنــد ‪ 6‬ایــن اییــن نامــه‪ ،‬اســتانداران مســئول صــدور پروانــه و تعییــن‬ ‫عــوارض مربوطــه و برخــورد بــا تخلفــات ‏ســاختمانی شــدند‪ .‬درســال ‪ 1375‬قانــون‬ ‫تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی وضــع گردیــد‪ .‬و در تاریــخ‬ ‫‏‏‪ 1378/07/07‬اییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون تصویــب شــد‪ .‬بــه موجــب ایــن‬ ‫اییــن نامــه‪ ،‬شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــه جــای‏اســتانداریها مرجــع تعییــن‬ ‫عــوارض و جرائــم تخلفــات ســاختمانی و صــدور پروانــه شــدند‪ .‬در ســال ‪ 1382‬بــه‬ ‫ـون شــوراهای اســامی‪ ،‬بنــد ‪ 10‬بــه مــاده ‪ 69‬قانون اضافه‬ ‫ـون اصــاح‏قانـ ِ‬ ‫موجــب قانـ ِ‬ ‫شــد‪ .‬بــه موجــب بنــد ‪ 10‬مســئولیت صــدور پروانــه از اســتانداریها بــه‏دهیاریهــا و‬ ‫بخشــداریها محــول گردیــد‪ .‬در ســال ‪ 1386‬بــار دیگــر قانــون شــوراهای اســامی‪،‬‬ ‫اصــاح گردیــد و ایــن بــار بنــد ‪ 11‬بــه‏ذیــل مــاده ‪ 69‬افــزوده شــد‪ .‬بــر مبنــای بنــد‬ ‫‪ 11‬دهیاریهــا مکلــف شــدند بــا هماهنگــی بنیــاد مســکن و اخــذ نظــرات فنــی ایــن‬ ‫نهــاد‪ ،‬‏مبــادرت بــه صــدور پروانــه نماینــد‪ .‬امــا این هماهنگی در عمل با مشــکالتی‬ ‫مواجــه شــد تــا اینکــه در تاریــخ ‪ 1387/07/02‬اییــن‏نامــه اجرایــی موضــوع بنــد ‪، 11‬‬ ‫الحاقــی بــه مــاده ‪ 69‬بــه ضمیمــه فرمهــای شــانزده گانــه‪ ،‬توســط وزیــر کشــور ابالغ‬ ‫شــد‪ .‬و بدین‏ترتیب هماهنگی بین دو نهاد دهیاری و بنیاد مســکن در خصوص‬ ‫ـون‬ ‫صــدور پروانــه و اخــذ عــوارض ‪ ،‬همــوار گردیــد‪ .‬نهایتــا در تاریــخ‏‏‪ 1372/12/11‬قانـ ِ‬ ‫الحــاق یــک بنــد و ‪ 3‬تبصــره بــه عنــوان بنــد ‪ 3‬مــاده ‪ 99‬قانــون شــهرداریها تصویــب‬ ‫شــد‪ .‬از ایــن تاریــخ مبلــغ‏جرائــم تخلفــات ســاختمانی بــه موجــب تبصــره ‪ 3‬بنــد‪2‬‬ ‫درحــدود ‪ %50‬تــا ‪« %70‬قیمــت روز اعیانــی تمــام شــده» نســبت بــه اعیانــی‬ ‫‏توســعه یافتــه و غیــر مجــاز تعییــن گردیــد و ضمــن ان کمیســیون مــاده ‪ 99‬هــم‬ ‫بــه نــام «کمیســیون تبصــره ‪ 3‬بنــد ‪ 2‬مــاده ‪ 99‬قانــون‏شــهرداریها» تغییــر نــام‬ ‫یافــت‪ .‬متعاقبــا کمیســیون جهــت رســیدگی و بررســی بــه تخلفــات ســاختمانی‬ ‫حــوزه دهیاریهــا و تعییــن مبلــغ جرائــم ‏مربوطــه‪ ،‬بــه ایــن ســبب کــه بــر اورد»ارزش‬ ‫روز اعیانــی تمــام شــده» در صالحیــت و تخصــص کارشناســان رســمی دادگســتری‬ ‫بــوده‪،‬‏پــس از ارجــاع امــر کارشناســی و اخــذ نظریــه کارشناســان نســبت بــه‬ ‫صدورحکــم شایســته اقــدام مقتضــی نمــوده و مینماید‪ .‬با مالحظــه‏گردش قانونی‬ ‫مذکــور در فــوق مالحظــه میگــردد کــه ماموریــت قانونــی کمیســیون تبصــره ‪3‬‬ ‫بنــد ‪ 2‬مــاده ‪ 99‬از تاریــخ‏‏‪ 1372/12/11‬اغــاز شــده و رســمیت یافتــه اســت‪ .‬بنحــوی‬ ‫کــه قبــل از ایــن تاریــخ ســایر قوانیــن و مقــررات مشــروحه حاکمیــت‏داشــته اند‪.‬‬ ‫از انجــا کــه قانــون منحصــرا از تاریــخ تصویــب‪ ،‬قابلیــت اجــراء دارد و عطــف ان‬ ‫بــه وقایــع ماســبق امــکان نــدارد‪ .‬‏کارشناســان رســمی مــی بایســتی در ارزیابــی‬ ‫«قیمــت روز اعیانــی تمــام شــده» مســتحدثاتی را کــه بــه اســتناد اســناد و مــدارک‬ ‫مثبتــه قبــل‏از تاریــخ ‪ 1372/12/11‬بنــا شــده انــد در محاســبات خــود لحــاظ ننمــوده‬ ‫و حقــوق مکتســبه مالکیــن تلقــی نماینــد‪ .‬و در فــرض‏لحــاظ ‪ ،‬کمیســیون بــه ان‬ ‫اعتنــاء ننمــوده و دســتور تصحیــح گــزارش را بــه کارشناســان صــادر خواهــد فرمود‪.‬‬ ‫بــر مبنــای اســتدالل‏مذکــور شــعبه چهــارم دیــوان عدالــت اداری نیــز طــی دادنامــه‬ ‫شــماره ‪ 97001596‬مورخ ‪1397/06/18‬که قطعیت یافته اســت؛‏کمیســیون ماده‬ ‫‪ 99‬را ملــزم بــه رعایــت مراتــب معنونــه نمــوده اســت‪ .‬و هوالمســتعان‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪01‬مرداد‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه اول مــرداد هــر مثقــال طــا ‪ 45,640,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,537,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,290,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,060,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 55,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,200,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪344‬‬ ‫مهارت های ارتباطی‬ ‫ارائ ه سخنرانی با استفاده‬ ‫از کمک های حسی‬ ‫بهره گیــری از کمک هــای حســی بــه مخاطبــان‬ ‫کمــک می کنــد ضمــن تعامــل بیشــتر بــا ســخنرانی‪،‬‬ ‫مطالــب ارائه شــده را بهتــر درک کننــد و به خاطــر‬ ‫بســپارند‪ .‬بــا بهره گیــری از کمک هــای حســی یــا ابــزار‬ ‫بصــری‪ ،‬افزایــش تعامــل‪ ،‬درک و به خاطرســپاری‬ ‫محتــوا امکان پذیــر می شــود‪ .‬در ایــن مقالــه دربــاره‬ ‫کمک هــای حســی‪ ،‬اهمیــت انهــا و چگونگــی اســتفاده‬ ‫از انهــا صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫ارزش کمک های حسی‬ ‫‪ .۱‬افزایش تعامل شنونده‬ ‫با بهره گیری از کمک های حسی‬ ‫اگــر شــنوندگان را بشناســید و کمک هــای حســی‬ ‫خــود را متناســب بــا انهــا برگزینیــد‪ ،‬انهــا نیــز تعامــل‬ ‫بیشــتری بــا ســخنرانی خواهنــد داشــت‪ .‬مثــا اگــر‬ ‫بــرای گروهــی ســخنرانی می کنیــد کــه بــازه ی زمانــی‬ ‫توجــه (‪ ،Attention Span‬مدت زمانــی کــه فــرد‬ ‫می توانــد روی فعالیتــی تمرکــز کنــد) کوتاه تــری دارنــد‬ ‫(ماننــد نوجوانــان یــا جوانــان)‪ ،‬بهتــر اســت به جــای‬ ‫متن هــا و توضیحــات اضافــه‪ ،‬از کمک هــای حســی‬ ‫شــامل تصاویــر و رنگ هــا بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫کمک هــای بصــری بــه مخاطبــان کمــک می کنــد تــا‬ ‫ســاختار و جریــان مطالبــی را کــه ارائــه می دهیــد‬ ‫دنبــال کننــد‪ .‬بهره گیــری از کمک هــای بصــری بــر‬ ‫میــزان توجــه مخاطبــان بــه مطالــب می افزایــد زیــرا‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر بــا ابــزار بصــری ســاده تر از‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا واژه هاســت‪.‬‬ ‫در میــان کمک هــای بصــری خــود‪ ،‬از داســتان های‬ ‫کوتــاه‪ ،‬نقل قــول و مثال هــای جــذاب نیــز بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫داستان ســرایی و نقل قــول بــه تفکیــک بخش هــای‬ ‫ســخنرانی کمــک می کنــد و موجــب می شــود کــه‬ ‫مخاطبــان توجــه بیشــتری بــه مطالــب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ارائــه ی خالصــه ی ایــن داســتان ها در کمک هــای‬ ‫بصــری نیــز بــه مخاطبــان کمــک می کنــد کــه داســتان ها‬ ‫ن طریــق‪ ،‬بهتــر بتواننــد‬ ‫را به خاطــر بســپارند و از ایــ ‬ ‫ســخنرانی را درک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افزایش درک شنونده‬ ‫از طریق تکرار و کمک های حسی‬ ‫بــا تکــرار مطالــب‪ ،‬می تــوان تــا حــد زیــادی درک‬ ‫شــنونده را افزایــش داد؛ زیــرا تکــرار موجــب می شــود‬ ‫کــه مخاطــب‪ ،‬اطالعــات ارائه شــده را دوبــاره و به طــور‬ ‫ذهنــی (هــم به صــورت بصــری و هــم شــنیداری) تمریــن‬ ‫و پــردازش کنــد‪ .‬وقتــی از کمک هــای حســی بــرای‬ ‫تکــرار ایــده ی موردنظــر اســتفاده می شــود‪ ،‬ایــن تکــرار‬ ‫بیشــترین تأثیــر را دارد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر ســخنران بــرای‬ ‫توضیــح مفهومــی‪ ،‬داســتانی بیان کنــد و از کمک بصری‬ ‫مرتبــط بــا ان داســتان نیــز بهــره بگیــرد‪ ،‬مخاطــب‪ ،‬هــم‬ ‫کمــک بصــری و هــم داســتان را پــردازش می کنــد و‬ ‫احتمــال درک مفاهیــم بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افزایش به خاطرسپاری مطالب‬ ‫از طریق کمک های حسی‬ ‫بهره گیــری از کمک هــای حســی روش خوبــی بــرای‬ ‫افزایــش به خاطرســپاری مطالــب توســط مخاطبــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کار از طریــق تکــرار اطالعــات ارائه شــده‬ ‫بــه مخاطبــان انجــام می شــود‪ .‬اگــر ســخنران دربــاره ی‬ ‫ایــده ای بحــث کنــد و ســپس بــرای کمــک بــه مخاطبــان‬ ‫در درک ان ایــده‪ ،‬از کمــک بصــری بهــره بگیــرد‪،‬‬ ‫مخاطبــان دوبــاره دربــاره ی ان ایــده فکــر و ان را‬ ‫پــردازش می کننــد‪ .‬ایــن روش موجــب می شــود کــه‬ ‫مخاطبــان بیشــتر بتواننــد ان ایــده را به خاطــر بیاورنــد‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬کمــک بصــری می توانــد در قالــب یــک‬ ‫نشــانه ‪ ،‬بــه مخاطبــان کمــک کنــد داســتان یــا مفهومــی‬ ‫را کــه ســخنران توضیــح داده اســت‪ ،‬به خاطــر بیاورنــد‪.‬‬ ‫ح صــرف‬ ‫بهره گیــری از نشــانه ی بصــری (به جــای توضیـ ‬ ‫م‬ ‫بــا واژه هــا) تأثیــر بیشــتری در به خاطرســپاری مفهــو ِ‬ ‫توضیح داده شــده دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم در غــرب گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از دریــا بــرای صیــد‬ ‫و صیــادی اســتفاده می شــد‪ ،‬امــا االن‬ ‫دیگــر صیــد و صیــادی نیســت‪ .‬بایــد از‬ ‫ایــن مناطــق بــا ظرفیــت زمانــی و مکانــی‬ ‫خــاص خــودش کــه گردشــگری می تــوان‬ ‫باشــد بهــره بــرد ولــی هیــچ گونــه ظرفیــت‬ ‫و زیرســاختی بــرای ان در نظــر گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫نماینده مردم غرب گلستان‪:‬‬ ‫واگذاری سواحل غرب گلستان ظلم به مردم است‬ ‫هنگامه خاندورزی‬ ‫شــاید اگــر بخواهیــم اســتان گلســتان را‬ ‫بــه لحــاظ اســتفاده نکــردن از ظرفیــت هــا‬ ‫و موهبــت هــای الهــی بــه منظــور توســعه و‬ ‫پیشــرفت در رتبــه بنــدی قــرار دهیــم‪ ،‬رتبــه‬ ‫نخســت را از ان خــود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ظرفیــت و موهبــت هــای الهــی اما‬ ‫متاســفانه اســتان گلســتان بایــد هــم ردیــف‬ ‫اســتان های محــروم کشــور قــرار بگیرنــد‪ ،‬هــر‬ ‫چنــد اســتان هــای محــروم نیــز در ســال های‬ ‫اخیــر تــاش کــرده انــد و از هیــچ چیــز بــه‬ ‫بســیار چیزهــا رســیده انــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫می تــوان بــه دریاچــه مصنوعــی شــورابیل‬ ‫در اســتان اردبیــل اشــاره کــرد‪ ،‬کــه ظرفیــت‬ ‫گردشــگری بســیاری را بــرای مــردم منطقــه‬ ‫فراهــم ســاخته اســت‪ ،‬همــه مســووالن‬ ‫در تــاش هســتند کــه زمینــه توســعه را‬ ‫در مناطــق خــود فراهــم ســازند‪ ،‬امــا گویــا‬ ‫مســووالن اســتان گلســتان تــاش دارنــد‬ ‫همــه چیــز اســتان را بــه نابــودی و هیچــی‬ ‫برســانند‪ .‬و در ایــن خصــوص می تــوان بــه‬ ‫پتانســیل ها و ســواحل منطقــه غــرب اســتان‬ ‫اشــاره کــرد کــه ســال ها از طرح هــای‬ ‫واگــذاری ســواحل منطقــه می گــذرد امــا‬ ‫هنــوز هیــچ اقدامــی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫حــل خــزر در غــرب گلســتان یکــی از‬ ‫ظرفیت هــای گردشــگری بــا پتانســیل بــاال‬ ‫شــناخته می شــود کــه متاســفانه طــی‬ ‫ســال های گذشــته نــه تنهــا از ایــن ظرفیــت‬ ‫بــه خوبــی اســتفاده نشــده بلکــه اکنــون‬ ‫شــاهد تخریــب زیرســاخت ها و نابــودی‬ ‫محیــط زیســت ان هســتیم‪.‬‬ ‫بررس ـی ها نشــان می دهــد ایــن ســواحل طــی‬ ‫ســال های گذشــته بــه افــراد و دســتگاه های‬ ‫خــاص واگــذار شــده اند و متاســفانه ایــن‬ ‫واگــذاری بــه قیمــت ســودجویی وعــدم رونــق‬ ‫اقتصــادی ایــن مناطــق تمــام شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری نماینــده مــردم غــرب‬ ‫گلســتان در خصــوص اســتفاده از مواهــب‬ ‫الهــی منطقــه غــرب گلســتان مــی گویــد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه پتانســیل های کــه در حــوزه‬ ‫غــرب وجــود دارد‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪،‬‬ ‫کردکــوی و بندرگــز هــر کــدام بخواهیــم‬ ‫بررســی کنیــم ظرفیت هــای بــه لحــاظ‬ ‫توســعه ای دارنــد‪ ،‬امــا چــرا ایــن پتانســیل ها‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫خاطــر ایــن اســت کــه زیرســاخت هایی کــه‬ ‫ایــن منابــع را تبدیــل بــه فرصــت کنــد‪ ،‬مــورد‬ ‫ســرمایه گذاری قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال جنــگل کردکــوی‬ ‫بــه لحــاظ بســتر محیطــی کــه وجــود دارد‬ ‫مناســب بــرای گردشــگری اســت‪ ،‬ولــی هیچگونــه‬ ‫اســتفاده ای از ان نشــده اســت‪ .‬نصب تله کابین‬ ‫از کردکــوی تــا درازنــو یــک ظرفیــت گردشــگری‬ ‫بســیار فــوق العــاده عالــی ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬اب بنــدان کردکــوی‪،‬‬ ‫ســاحل بندرگــز بــه لحــاظ گردشــگری‪،‬‬ ‫ســاحل بندرترکمــن‪ ،‬جزیــره اشــوراده‪ ،‬بنــدر‬ ‫ســبز خــزری در گمیشــان‪ ،‬همــه ظرفیت هــا‬ ‫را داریــم ولــی علــت اصلی عــدم توســعه‬ ‫یافتگــی و بهــره منــدی بــه خاطرعــدم‬ ‫ســرمایه گذاری در زیرساخت هاســت و در‬ ‫طــول ســال ها بســترهای مناســب بــرای بهــره‬ ‫گیــری از ایــن ظرفیت هــا را ایجــاد نکردیــم‪.‬‬ ‫زیرساخته های گردشگری در غرب گلستان‬ ‫مهیا نیست‬ ‫نماینــده مــردم در غــرب گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬از دریــا بــرای صیــد و صیــادی اســتفاده‬ ‫می شــد‪ ،‬اما االن دیگر صید و صیادی نیســت‪.‬‬ ‫بایــد از ایــن مناطــق بــا ظرفیــت زمانــی و مکانــی‬ ‫خــاص خــودش کــه گردشــگری می تــوان‬ ‫باشــد بهــره بــرد ولــی هیــچ گونــه ظرفیــت و‬ ‫زیرســاختی بــرای ان در نظــر گرفته ایــم‪.‬‬ ‫ایــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا‬ ‫زیرســاخت ها در ایــن مناطــق مهیــا نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬هــم دولــت بایــد بسترســازی‬ ‫کنــد و هــم بخــش خصــوص بایــد ورود کنــد‪،‬‬ ‫نــوع برخــورد بــه شــکلی بــوده اســت کــه ایــن‬ ‫فضاهــا را در حیطــه قیــد و بندهــای زیســت‬ ‫محیطــی و قیــد و بندهایــی کــه مانــع توســعه‬ ‫بــود‪ ،‬تــا االن نگهداشــته ایم و ایــن مســائل‬ ‫در مقابــل توســعه مناطــق قــرار گرفتــه و‬ ‫نتوانســته ایم ایــن ضوابــط را بــه خدمــت مــردم‬ ‫منطقــه در بیاوریــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگر بتوانیم از این بســترها‬ ‫بــرای اســتفاده مــردم برنامــه ریــزی کنیــم‪،‬‬ ‫قطعــا حــال و روز مــردم غــرب اســتان کــه‬ ‫شــامل چهــار شهرســتان اســت از ایــن بهتــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫واگذاری سواحل غرب گلستان‬ ‫در قراردادهای بلند مدت‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان بــه واگــذاری‬ ‫هــای انجــام شــده در ســواحل بندرگــز و بنــدر‬ ‫ترکمــن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬واگــذاری ســاحل‬ ‫بندرگــز بــا توجــه بــه نامــه مکتــوب ســازمان بنــادر‬ ‫اســتان‪ ،‬بــه ســازمان همیــاری و شــهرداری تهــران‬ ‫داده شــده بود و این ســازمان به مدت ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫ایــن ســاحل را بــه یــک شــرکت عمانــی واگــذار‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزد‪ :‬در بنــدر ترکمــن نیــز محــدوده ای‬ ‫را درســطح ‪ ۱۵‬هکتــار بــرای مــدت ‪ ۴۵‬ســال‬ ‫واگــذار کردنــد و علــی رغم گذشــته ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫هنــوز عملیــات توســعه در ایــن ســواحل‬ ‫شــروع نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــری تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن واگذاری هــای کــه‬ ‫صــورت گرفتــه برحســب شــرایط قانونــی و‬ ‫ضوابطی که وزارت راه و شهرســازی مشــخص‬ ‫کــرده اســت کــه اگــر تــا ســه ســال ایــن‬ ‫شــرکت ها هیــچ گونــه عملیاتــی انجــام ندهنــد‬ ‫طرف هــای قــرارداد زمیــن را بایــد برگرداننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ولــی متاســفانه هیــچ کــدام از‬ ‫کســانی که ســواحل به ان ها واگذار شــده چه‬ ‫در بخــش دولتــی و چــه در بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫بــا وجــود گذشــت ســال ها نتوانســته اند‬ ‫عملیاتــی انجــام دهنــد و یــک محــدوده بکــر‬ ‫را بــا بهتریــن موقعیــت گردشــگری در اختیــار‬ ‫خودشــان قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫از ایــن نــوع واگذاری هــا در ســواحل‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬ســواحل بندرگــز زیاد داشــته ایم‬ ‫و بــه جــای اینکــه بــه توســعه منطقــه کمــک‬ ‫کننــد‪ ،‬مانــع توســعه شــده اســت‪.‬‬ ‫به دنبال فسخ قراردادهای‬ ‫واگذاری هستیم‬ ‫نماینــده مــردم غــرب گلســتان در خصوص‬ ‫فســخ قــرار دادهــای واگــذاری گفــت‪ :‬در‬ ‫ارتبــاط بــا ســواحل بندرگــز اســتاندار بــه‬ ‫صــورت شــفاهی ایــن قــول را طــی دیــدار‬ ‫رییــس ســازمان بنــادر و کشــتیرانی از‬ ‫ســواحل بندرگــز داشــته انــد‪ ،‬بــه مــا قــول‬ ‫دادنــد کــه ایــن ســواحل و مجموعــه‬ ‫گردشــگری کــه انجــا هســت را بــه شــورا و‬ ‫شــهرداری بنــدر گــز تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن مــوارد بــرای رییــس قــوه قضایی‬ ‫بصــورت مکتــوب ارســال کرده ایــم و‬ ‫خواســتار ایــن شــده ایم کــه در ایــن مســئله‬ ‫ورود پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رییــس قــوه قضایــی نیــز‬ ‫نامــه را بــه ســازمان بازرســی ارســال کردنــد‬ ‫و ایــن ســازمان گــزارش مبســوطی را بــرای‬ ‫قــوه قضایــی ارســال کــرده اســت کــه‬ ‫امیــد داریــم در قــوه قضایــی در خصــوص‬ ‫واگذاری هــای انجــام شــده در ســواحل‬ ‫تصمیــم گیــری شــود‪.‬‬ ‫ایــری تاکیــد کــرد‪ :‬همچنیــن در خصــوص‬ ‫ســاحل بندرترکمــن نیــز جلسـه ای بــا حضور‬ ‫ســرمایه گــذار ایــن طــرح در کمســیون‬ ‫عمرانــی مجلــس برگــزار شــد و مســائل و‬ ‫مشــکالت مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مســیر دوم نیــز رایزنی هــای‬ ‫اســت کــه بــا ســرمایه گــذار انجــام می شــود‬ ‫و مســیر را بــه ســمتی هدایــت کنیــم کــه‬ ‫منافــع مــردم بــه خودشــان برگــردد‪.‬‬ ‫در وضــع موجــود بــا ایــن واگذاری هــای کــه‬ ‫صــورت گرفتــه در حــق مــردم ظلــم می شــود‪،‬‬ ‫تمــام تــاش خــود را بــه کار خواهیــم بســت‬ ‫کــه از منافــع مــردم بتوانیــم دفــاع کنیــم‪.‬‬ ‫با در خانه ماندن‬ ‫از خود و خانواده‬ ‫در مقابل ویروس‬ ‫متخاصم کرونا‬ ‫مراقبت کنیم ‪.‬‬ ‫دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را جدی بگیریم‬ ‫رنگ امیزی صورت چگونه است؟‬ ‫بــرای رنــگ امیــزی صــورت کــودکان گاهــی از فــون خشــک اســتفاده‬ ‫مــی کننــد کــه بــا اب و صابــون یــا شــیرپاک کــن بــه ســادگی قابــل پــاک کردن اســت‪ .‬بــه طور‬ ‫کلــی اســتفاده از ماژیــک و رنــگ گــواش بــرای رنــگ امیــزی صــورت بچــه هــا اصــا توصیــه‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬زیــرا رنــگ هــا بــه ســادگی از روی پوســت پــاک نمــی شــوند و مــی تواننــد مضــر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رنگهــای مجــاز بــرای طراحــی صــورت کودک‪+‬ایــده هــای جالــب بــرای رنــگ امیــزی صــورت‬ ‫کــودکان افــراد گوناگــون از وســایل مختلــف اســتفاده مــی کننــد‪ .‬عــده ای از ماژیــک هــای‬ ‫معمولــی و عــده ای از وســایل ارایشــی خانــم هــا بــرای ایــن کار اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از ابرنــگ و برخــی از رنــگ گــواش بــرای نقاشــی صــورت کــودکان اســتفاده مــی کنند‪.‬‬ ‫(کــه مــا اصــا توصیــه نمــی کنیــم‪ ).‬حرفــه ای هــا هــم از رنــگ هــای گریــم بــرای ایــن کار‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬رنــگ هــای فــون دو نوعنــد‪ ،‬فــون خشــک کــه ان را «پــن کیــک» و فــون‬ ‫چــرب کــه ان را «پــن اســتیک» مــی نامنــد‪ .‬از فــون چــرب بــرای گریــم بازیگــران ســینما و نیز‬ ‫بــرای ارایــش عــروس اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫کدام بهتر است؟‬ ‫ـ بــرای رنــگ امیــزی صــورت کــودکان گاهــی از فــون خشــک اســتفاده مــی کننــد کــه بــا اب‬ ‫و صابــون یــا شــیرپاک کــن بــه ســادگی قابــل پــاک کــردن اســت‪ .‬بــه طــور کلــی اســتفاده از‬ ‫ماژیــک و رنــگ گــواش بــرای رنــگ امیــزی صــورت بچــه هــا اصــا توصیــه نمــی شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫رنــگ هــا بــه ســادگی از روی پوســت پــاک نمــی شــوند و مــی تواننــد مضــر باشــند‪.‬‬ ‫اگــر از ابرنــگ اســتفاده مــی شــود‪ ،‬بایــد زود پوســت شســته شــود و اگــر از فــون خشــک‬ ‫(رنــگ گریــم خشــک) بــرای رنــگ کــردن صــورت بچــه هــا اســتفاده شــود همچنیــن توصیــه‬ ‫مــی شــود مــدت طوالنــی رنــگ روی صــورت کــودکان باقــی نمانــد و حداکثر طی چند ســاعت‬ ‫بــا اب و صابــون یــا شــیرپاک کــن از روی صــورت پــاک شــوند و کــودک نبایــد بــه ایــن تفریــح‬ ‫عــادت کنــد‪.‬‬ ‫قبل از شروع هر کاری به این نکات توجه کنید‪:‬‬ ‫از رنگ هــای روغنــی چهــره خــودداری کنیــد‪ .‬انهــا بــه منافــذ پوســتی نفــوذ می کننــد و بــه‬ ‫ســختی پــاک می شــوند‪.‬‬ ‫گوشه اسفنج یا قلم موی ارایشی تان را به رنگ اغشته و کار خود را اغاز کنید‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام کار از اکلیــک اســتفاده کنیــد امــا مواظــب باشــید کــه ســمی نباشــند‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد از قلمویــی کــه داریــد بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد‪ .‬ابتــدا ان را بــا اب بشــورید‪،‬‬ ‫کامــا خشــک کنیــد‪ ،‬ســپس ان را در اکلیــک فــرو ببریــد و روی صــورت بکشــید‪.‬‬ ‫در ادامــه نمونــه هایــی از طراحــی هــای جالــب بــر روی صــورت کــودکان را بــرای شــما اورده‬ ‫ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان بــا بیــان ایــن کــه اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۰‬اواخــر خــرداد مــاه ابــاغ شــده گفــت‬ ‫کــه تخصیــص کامــل و به موقــع اعتبــار بــرای تکمیــل و بهره بــرداری از طرح هــای تامیــن اب شــرب مــردم اســتان ضــروری‬ ‫اســت‪.‬بهزاد هرمــزی در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت تــا زمانــی کــه مصوبــه نداشــته باشــد نمــی توانــد طــرح‬ ‫هــا را پیگیــری کــرده و بــه اجــرای ان هــا ســرعت دهــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر شــرکت ‪ ۱۶۹‬قــرارداد بــرای اجــرای طــرح‬ ‫بــا پیمانــکاران از جملــه حفــر ‪ ۱۱‬حلقــه چــاه‪ ،‬تجهیــز ‪ ۱۹‬حلقــه چــاه‪ ،‬احــداث ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب مخــزن‪ ،‬اجــرای ‪۸۶‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه توزیــع و ‪ ۵۸‬کیلومتــر ایجــاد خــط انتقــال دارد‪.‬‬ ‫ضرورت تسریع‬ ‫در اختصاص‬ ‫اعتبار تامین اب‬ ‫گلستان‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪1400‬‬ ‫مزایای کار کردن در خانه؛‬ ‫چرا کرونا و قرنطینه تنها‬ ‫دلیل دورکاری نیست؟‬ ‫تبدیل تهدید به فرصت‬ ‫گامی بلند در حذف ترددها‬ ‫کارکنــان اداره کل پســت اســتان خراســان شــمالی بــا‬ ‫حضــور حداکثــری و همــه روزه‏‪‎‎‬بــا شــعار « در خانــه بمانیــم‬ ‫« وکمــک بــه ‏بهداشــت و ســامت ‏‪‎ ‎‬جامعــه و توزیــع بــه‬ ‫موقــع و بــا کیفیــت مرســوالت پســتی موجبــات رضایــت‬ ‫همشــهریان را در ایــن مــدت انتشــار‏بیمــاری کرونــا فراهــم‬ ‫اورده و ایــن مهــم باعــث شــده رشــد چشــمگیر و چندیــن‬ ‫برابــری مرســوالت پســتی را رقــم بزننــد‪‎.‎‬‬ ‫کرونا و تعطیالت هم‪ ،‬مانع خدمت رسانی به مردم نشدند‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫از گذشــته تــا بــه امــروز مســئولیت جابجایــی و‬ ‫انتقال نامه های مردم به دســت کســانی توزیع‬ ‫می شــد کــه نام شــان پســتچی بــود و امــروزه انهــا‬ ‫را بــا نــام نامه رســان نیــز میشناســند گویــی کــه‬ ‫همیــن دیــروز بودکــه مــردم بــرای اطــاع از حــال‬ ‫یکدیگــر بــرای هــم نامــه می نوشــتند زمانــی کــه‬ ‫نــه خبــری از تلفــن بــود و نــه گوشــی همــراه و نــه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ارتباطــی زمانــی بــود کــه‬ ‫بــرای اطــاع از حــال یکدیگــر تنهــا راه ارتباطــی‬ ‫نامــه بــود و نامــه و در ایــن زمــان هــر وقــت کــه‬ ‫نامه رســان (پســتچی) محــل را می دیدنــد کــه در‬ ‫جلــوی درب خانه شــان می ایســتد منتظــر خبــری‬ ‫از ســوی یــک اشــنا بودنــد‬ ‫بــه همیــن خاطــر پــای صحبت هــای جوان تریــن‬ ‫پســتچی‏پســت خراســان شــمالی بــا ‪ 28‬ســال‬ ‫ســن و دارای ‪ 2‬فرزنــد اســت نشســتیم‪:‬‬ ‫‏‪-1‬لطفا خودتان را معرفی کنید ؟‬ ‫حســین ابراهیمی هســتم دارای ‪ 8‬ســال سابقه‬ ‫خدمــت‪ ،‬فرزنــد نامــه رســان بازنشســته براتعلــی‬ ‫ابراهیمــی ‪،‬متاهــل و دارای ‪2‬‏فرزنــد‪ 28 ،‬ســال‬ ‫ســن و مــدرک دیپلــم کامپیوتــر کــه در ســال‬ ‫‪ 1392‬بعنــوان مــوزع اســتخدام شــرکت ملــی‬ ‫پســت گردیــده و در حــال‏حاضــر بعنــوان مــوزع‬ ‫قراردادی اداره پســت شهرســتان بجنورد افتخار‬ ‫خدمتگــزاری بــه مجموعــه پســت اســتان را دارم‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬شــرایط کاری خودتــان را در ایــام شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا شــرح دهیــد؟‬ ‫کارکنــان اداره کل پســت اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــا حضــور حداکثــری و همــه روزه‏‪‎ ‎‬بــا‬ ‫شعار « در خانه بمانیم » وکمک به‏بهداشت و‬ ‫ســامت‏‪‎ ‎‬جامعــه و توزیــع بــه موقــع و بــا کیفیــت‬ ‫مرســوالت پســتی موجبات رضایت همشــهریان‬ ‫را در زمانــی کــه انتشــار‏بیمــاری کرونــا باعــث بــه‬ ‫وجــود امــدن شــرایط در خانــه مانــدن شــده کــه‬ ‫ایــن امــر باعــث رشــد چشــمگیر و چندیــن برابــری‬ ‫مرســوالت پســتی را رقــم زده اســت‪.‎‬‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬باعــث شــده مــردم بــه اســتفاده از‬ ‫خدمــات پســتی ترغیــب شــوند و ایــن امــر موجب‬ ‫افزایــش خریــد اینترنتــی و جابه جایــی مرســوالت‬ ‫بــه جــای‏مراجعــه حضــوری گردیــده اســت‏‪.‬‬ ‫‏ در ایــن دوران اســتقبال مــردم از خریدهــای‬ ‫اینترنتــی وغیــر حضــوری افزایــش چشــمگیری‬ ‫داشــته و بــه همیــن میــزان کار وفعالیــت همــکاران‬ ‫توزیــع ‏افزایــش چنــد برابــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫ن‬ ‫پســت بــه صــورت‪‎‬مویرگــی درتمــام ســطح اســتا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حضــور پررنگــی دارد و بــه صــورت شــبانه‪‎ ‎‬روزی بــه‬ ‫ت ‪‎‬ارایــه می دهــد‪ ،‬می توانــم‬ ‫‏شــهروندان خدمــا ‪‎‬‬ ‫اذعــان کنــم کــه پــس از شــیوع کرونــا هیــچ‬ ‫دســتگاهی شــامل دولتــی و خصوصــی نتوانســته‬ ‫همچــون ‏پســت ب ـ ‪‎‬ه ‪‎‬انجــام فعالیــت هــای خــود‬ ‫ادامــه دهــد‪ ،‬درواقــع پس از کادر درمان بیشــترین‬ ‫فعالیــت وخدمت رســانی را‪‎‬پســتچی های ‪‎‬اداره‬ ‫حفظ انگیزه در شرایط‬ ‫قرنطینه سخت نیست‪ ،‬اگر‬ ‫با خودمان مهربان تر باشیم‬ ‫بیــرون امــدن از قرنطینــه می توانــد بــرای مــا هیجان انگیــز‬ ‫باشــد و حتــی بــه خیلــی از مــا انگیــزه بدهــد تــا باالخــره اولیــن‬ ‫گام هــا به ســوی تغییــر را برداریــم‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬فشــار‬ ‫ایــن اهــداف جدیــد می تواننــد باعــث اضطــراب‪ ،‬نگرانــی و‬ ‫خود انتقــادی شــدیدی شــوند‪ .‬شــاید در ایــن دوران اوضــاع‬ ‫خیلــی بــر وفــق مــراد مــا پیــش نرفتــه و نتایــج مالــی و عاطفــی‬ ‫بــدی به دنبــال داشــته اســت‪ .‬بــرای غلبــه بــر نا امیــدی یــا حتــی‬ ‫افســردگی بایــد اول مهربــان بــودن بــا خودمــان را بیاموزیــم‪.‬‬ ‫پس چطور می توانیم با خودمان مهربان باشیم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪344‬‬ ‫کل پســت به‏شــهروندان داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬اســت‪ .‬پرســنل‬ ‫ع ‪‎‬کرونــا بــدون‬ ‫اداره کل پســت در دوران شــیو ‪‎‬‬ ‫هیچگونــه وقفـه‪‎ ‎‬ای بــه رســالت هــای خــود ادامــه‬ ‫داده‪‎ ‎‬انــد‏‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بــا حمایــت مدیــران و بــا بهره گیــری‬ ‫از ظرفیت هــای پســت و بــه فرصــت‏تبدیل کردن‬ ‫تهدیدهــا توانســته ایم گام هــای بلنــد و اساســی‬ ‫در جهــت صرفه جویــی‏در وقــت و انــرژی داشــته‬ ‫باشــیم و بــا حــذف ترددهــای غیرضــروری و بــا‬ ‫اســتفاده از‏حداکثــر تــوان و انــرژی همــکاران از‬ ‫رســوب مرســوالت جلوگیــری کنیـم‪‎.‎‬‬ ‫‏‪ -3‬بیشــترین حجــم مرســوالت روزانــه شــما‬ ‫شــامل چــه مرســوالتی اســت؟‬ ‫‏کلیــه بســته ها وامانــات زیــر ‪ 2‬کیلوگــرم‪،‬‬ ‫مرســوالت قــراردادی دی جــی کاال‪ ،‬اخطاریــه‬ ‫بانک هــا و توزیــع دســته چکهــای بانکــی پاکــت‬ ‫نامه هــای سفارشــی‪ ،‬پیشــتاز‪ ،‬ویــژه وخرید هــای‬ ‫اینترنتــی مــردم‪ ،‬مــدارک خــودرو شــامل‪:‬‬ ‫گواهینامــه‪ ،‬کارت ســوخت‪ ،‬کارت و ســند‬ ‫خــودرو‪،‬‏مرســوالت کرایــه در مقصــد و ‪ ...‬بــوده‬ ‫کــه روزانــه بــا ترافیــک قابــل توجهــی بــه نشــانی‬ ‫گیرنــدگان مراجعــه ونســبت بــه تحویــل ان بــه‬ ‫مشــتریان اقــدام مــی ‏نمایــم‏‪.‬‬ ‫‏‪ -4‬مشــکالت و تنگناهای شــغل خود را تشــریح‬ ‫کنید؟‬ ‫موزعیــن پســت بدلیــل شــرایط خــاص کاری‬ ‫‪ .۱‬خودتان خود را بدون دلیل‪ ،‬سرزنش نکنید‬ ‫همــه‬ ‫ایــن مفهومــی جدیــد بــرای شــما اســت‪ .‬بــرای‬ ‫ٔ‬ ‫مــا همین طــور اســت‪ .‬تصــور کنیــد همیشــه در ایــن راه‬ ‫دانش امــوزی تــازه هســتید‪ .‬ایــن موضــوع درســت ماننــد‬ ‫یادگیــری زبانــی جدیــد اســت‪ .‬مطمئنــا زیــاد اشــتباه خواهیــد‬ ‫کــرد‪ .‬فقــط بایــد بــه راه تــان ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تمرین‪ ،‬تمرین و تمرین! هرچه بیشتر‪ ،‬بهتر!‬ ‫همــه بعــد از مدت زمانــی عادت هــای جدیــدی پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه بعضــی از‬ ‫افــراد در کمتــر از ‪ ۱۸‬روز می تواننــد عادتــی جدیــد پیــدا کننــد و‬ ‫بعضــی دیگــر بایــد تــا ‪ ۲۵۴‬روز صبــر کننــد‪ .‬به هر حــال‪ ،‬هرقــدر‬ ‫بیشــتر تمریــن کنیــد‪ ،‬احتمــال اینکــه بتوانیــد مهربانــی را در‬ ‫مکالمــات روزمــره بــا خودتــان وارد کنیــد بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شاید این کار در ابتدا دشوار باشد؛ ان را عادی سازی کنید‬ ‫دوبــاره بــه مثالــی کــه درمــورد یادگیــری زبــان زدیــم‪ ،‬فکــر‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی بــرای اولیــن بــار ســعی می کنیــد بــه زبــان جدیــدی‬ ‫کارت های دعوت دست ساز‬ ‫مدل ‪:-1‬درست کردن کارت دعوت با چسب های نواری طرح دار‬ ‫‪ -۱‬ابتدا وسایل مورد نیاز برای این کار را اماده کنید‪ .‬این وسایل عبارتند از‪:‬‬ ‫مقوا ی سفید‪-‬چند عدد چسب نواری با طرح های مختلف‪-‬چسب ماتیکی‪-‬قیچی‪-‬ماژیک‬ ‫‪ -۲‬حــاال روی یــک قســمت از مقــوای ســفید‪ ،‬چنــد ردیــف چســب نــواری بــا طرح هــای‬ ‫مختلــف بچســبانید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حــاال روی یــک قســمت از مقــوای ســفید‪ ،‬چنــد ردیــف چســب نــواری بــا طرح هــای‬ ‫مختلــف بچســبانید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مابقــی مقــوای ســفید را برداشــته و در قطــع ‪ A۵‬بــرش بزنیــد‪ .‬ســپس ان را از وســط‬ ‫تــا کنیــد تــا شــبیه یــک کارت دعــوت شــود‪ .‬قســمت جلویــی کارت را بــرای تزییــن کــردن‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬دایــره طــرح دار را بــا اســتفاده از چســب ماتیکــی روی کارت بچســبانید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬بــا ماژیــک یــک بنــد بــرای دایــره طــرح دار بکشــید تــا طــرح ان شــبیه المپ هــای‬ ‫تزیینــی کریســمس یــا جشــن ها شــود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬روی یــک کارت کوچــک دیگــر مناســبت جشــن را یادداشــت کنیــد و روی کارت‬ ‫دعــوت بچســبانید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬داخل کارت ساعت و تاریخ و محل برگزاری جشن را بنویسید‪.‬‬ ‫مدل دوم‪ :‬درست کردن کارت دعوت با کاهو و رنگ‬ ‫‪ -۱‬شــاید بــه نظــر عجیــب برســد امــا بــا اســتفاده از کاهــو و رنــگ گــواش می توانیــد کارت‬ ‫دعوت هــای باحالــی درســت کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار قســمت انتهایــی کاهــو را ببریــد‪ ،‬روی‬ ‫نیازمنــد حمایت هــای ویــژه دولــت و متقاضــی‬ ‫برقــراری ســختی کار موزعیــن بــوده که انشــاءالله‬ ‫بــا‏پیگیریهــای مســتمر مســئولین شــرکت ملــی‬ ‫پســت باالخــص مدیــر عامل محتــرم نتیجه الزم‬ ‫حاصــل گــردد و از دیگــر مشــکالت کاری موزعین‬ ‫نیــز‏عــدم ادرس نویســی صحیــح مشــتریان بــر‬ ‫روی مرســوالت خــود بــوده کــه روزانــه بــا ان‬ ‫درگیــر هســتیم‏‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه خدمــات پســتی‬ ‫همــکاران نامه رســان پســت اســتان بــا‏تــاش‬ ‫شــبانه روزی و عالقه منــدی بــه خدمــت رســانی‬ ‫در حــال فعالیــت می باشــند و‏تعطیــات هــم‬ ‫نمی توانــد مانــع کار انهــا شــود‏‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪ :‬در پایان الزم می دانم از زحمات‬ ‫همکاران در ســال گذشــته تقدیر و تشــکر نمایم‬ ‫و ضمــن ارزوی قبولــی طاعــات ‏و ســامتی‬ ‫بــرای کلیــه همــکاران بهمــراه خانواده شــان ‪ ،‬از‬ ‫ن‏‪ ‎‬محتــرم مــی خواهــم بــا حضــور در‬ ‫شــهروندا ‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫منــازل بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن اداره ک ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تمامــی خریدهــای خــود را انجــام داده و کاالی‬ ‫مــورد نیــاز خــود را از مامــوران پســتی دریافــت‬ ‫کننــد و در خاتمــه از خداونــد منــان عاجزانــه‬ ‫تقاضامنــدم کــه‏شــر ایــن ویــروس منحــوس از‬ ‫ســر مــردم کــم شــود تــا مــردم عزیــز کشــورمان به‬ ‫زندگــی عــادی خــود برگردن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫صحبــت کنیــد‪ ،‬ایــا ‪ ۱۰۰‬درصــد احســاس می کنیــد کــه کلمــات‬ ‫و گرامرتــان درســت هســتند؟ احتمــاال خیــر‪ .‬احتمــاال تردیدهــا‬ ‫و نا امنی هــای بســیاری حــس می کنیــد‪ .‬همیــن مــورد دربــاره ٔ‬ ‫محبــت بــه خودتــان هــم صــدق می کنــد‪ .‬شــاید فکــر کنیــد‬ ‫«ایــن مســخره اســت» یــا «دارم خــودم را لــوس می کنــم»‪.‬‬ ‫حتــی شــاید فکــر می کنیــد کــه اگــر بــا خودتــان مهربــان باشــید‪،‬‬ ‫انگیزه تــان از بیــن خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــه مهربانانه تریــن واکنشــی فکــر کنیــد کــه تا کنــون‬ ‫دریافــت کرده ایــد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن کار خیلــی راحــت نباشــد‪ .‬هرقــدر هــم کــه بــا‬ ‫دیگــران مهربــان باشــید‪ ،‬شــاید نتوانیــد کلماتــی مناســب‬ ‫بــرای مهربانــی بــا خودتــان پیــدا کنیــد‪ .‬حتــی شــاید ندانیــد‬ ‫بایــد از کجــا شــروع کنیــد‪ .‬در چنیــن مواقعــی بهتــر اســت بــه‬ ‫واکنش هایــی کــه دیگــران در مقابــل اشــتباهات تان بــه شــما‬ ‫نشــان داده انــد و حرف هایــی کــه زده انــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫یــک بشــقاب مقــداری رنــگ گــواش بریزیــد یــا از یــک اســتامپ اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬یــک مقــوای ســفید برداشــته و ان را از وســط تــا بزنیــد‪ .‬بــا گل انتهــای کاهــو و‬ ‫جوهــر‪ ،‬روی کارت را طــرح گل بزنیــد و بــرای دعــوت کــردن یــا تبریــک گفتــن از ایــن‬ ‫کارت زیبــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مدل سوم‪ :‬درست کردن کارت دعوت با لوله دستمال توالت‬ ‫‪ -۱‬ابتــدا لولــه مقوایــی دســتمال توالــت را از وســط دایــره تــا بزنیــد تــا مشــابه تصویــر‬ ‫شــود‪ .‬ســپس قســمت میانــه را بــا چســب محکــم کنیــد تــا شــکل قلــب بــه هــم نریــزد‪.‬‬ ‫قلــب را درون رنــگ گــواش فــرو کنیــد و روی مقــوای ســفید را بــا ان طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مقــوای ســفید را برداشــته و در مرکــز جایــی کــه قلــب را مهــر کــرده بودیــد یــک خــط‬ ‫باریــک بکشــید‪ ،‬قســمت بــاالی دور قلــب را بــرش بزنیــد و مقــوای ســفید را از محــل‬ ‫خــط کشــی تــا بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬داخــل کارت‪ ،‬متــن مــورد نظــر خــود را بنویســید و از ان بــرای دعــوت دوســتان و‬ ‫اشــنایان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مدل چهارم‪ :‬درست کردن کارت دعوت با دکمه‬ ‫یکــی از روش هــای بــا حــال بــرای درســت کــردن کارت دعــوت اســتفاده از دکمــه و مقــوا‬ ‫اســت‪ .‬بــرای ایــن کار کافــی اســت مقــوای ســفید را از وســط تــا بزنیــد و بــا رنــگ روی ان‬ ‫را طراحــی کنیــدو ســپس بــرای زیبا تــر شــدن ان از دکمه هــای رنگــی کوچــک اســتفاده‬ ‫کنیــد و ایــن دکمه هــای رنگــی را بــا چســب حرارتــی روی کارت بچســبانید‪ .‬متــن دعــوت‬ ‫را داخــل کارت نوشــته و مهمانــان را بــا یــک کارت دعــوت ویــژه شــگفت زده کنیــد‪.‬‬ ‫همه گیــری ویــروس کرونــا باعــث شــد کــه بســیاری از‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬در سراســر جهــان‪ ،‬کارکنــان خــود را بــه خانــه‬ ‫بفرســتند‪ .‬ایــن عامــل بــرای دورکاری فرصتــی تاریخــی‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬بــا گســترش دورکاری بســیاری از شــرکت ها‬ ‫متوجــه شــدند کــه وقتــی کارکنــان در اداره نیســتند‪،‬‬ ‫می تواننــد بهــره وری و تمرکــز داشــته باشــند و حتــی‬ ‫گاهــی بیشــتر از زمانــی کــه در اداره هســتند‪ ،‬کار می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کارفرمایــان در همه جــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند‬ ‫کــه دورکاری واقعــا مؤثــر اســت‪ .‬ولــی مزایــای کار کــردن از‬ ‫ـش رو‪ ،‬روش هــای‬ ‫خانــه چیســت و چــرا بایــد در اینــده ٔ پیـ ِ‬ ‫ســنتی را کنــار بگذاریــم و بــه دورکاری روی بیاوریــم؟‬ ‫‪ .۱‬ایجاد تعادل بهتر میان کار و زندگی‬ ‫بســیاری از مشــاغل دورکاری‪ ،‬زمــان بنــدی قابل تغییــر‬ ‫و انعطاف پذیــری دارنــد‪ .‬ایــن مــورد باعــث می شــود‬ ‫کــه کارکنــان بتواننــد روز ِ کاری خــود را هــر زمــان کــه‬ ‫می خواهنــد شــروع و تمــام کننــد‪ ،‬البتــه مادامی کــه‬ ‫کارشــان را تمــام کننــد و نتایــج خوبــی بــه دســت بیاورنــد‪.‬‬ ‫مســئله رســیدگی بــه نیازهــای زندگــی شــخصی‬ ‫وقتــی‬ ‫ٔ‬ ‫برنامــه کاری‪ ،‬بســیار‬ ‫بــر‬ ‫کنتــرل‬ ‫ایــن‬ ‫باشــد‪،‬‬ ‫میــان‬ ‫در‬ ‫ٔ‬ ‫ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استرس رفت وامد کمتر‬ ‫بیشــتر کســانی که در شــغل های حضوری مشــغول به کار‬ ‫هســتند‪ ،‬هــر روز بایــد زمانــی را بــه رفتــن بــه محــل کار و‬ ‫بازگشــتن از ان اختصــاص دهنــد‪ .‬وقتــی مجمــوع روزهــای‬ ‫کاری را در نظــر بگیریــم‪ ،‬متوجــه می شــویم کــه زمــان‬ ‫زیــادی را صــرف ایــن رفت وامدهــا می کنیــم‪.‬‬ ‫بیمــه خــودرو در امریــکا (‪Auto‬‬ ‫بــر اســاس مرکــز‬ ‫ٔ‬ ‫‪ ،)Insurance Center‬کســانی کــه در مشــاغل حضــوری‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬هرســاله حــدود ‪ ۱۰۰‬ســاعت را صــرف‬ ‫رفت وامــد بــه محــل کارشــان می کننــد و ‪ ۴۱‬ســاعت نیــز‬ ‫در ترافیــک گرفتــار می شــوند‪ .‬بعضی هــا کــه فاصلــه‬ ‫محــل کارشــان تــا خانــه بیشــتر اســت‪ ،‬هــر روز زمــان ‬ ‫بســیار بیشــتری (ماننــد ‪ ۹۰‬دقیقــه یــا بیشــتر) را صــرف‬ ‫ل کار یــا بازگشــت بــه خانــه می کننــد‪.‬‬ ‫رفتــن بــه محــ ‬ ‫ولــی هــدردادن زمــان بــرای رفت وامــد بــه محـل کار فقــط‬ ‫یکــی از معایــب کارکــردن در اداره اســت‪ .‬بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه رفتــن یــا امــدن از محـل کار باعــث باالرفتــن ســطح‬ ‫اســترس و اضطــراب می شــود‪.‬‬ ‫پژوهشــی نشــان داده اســت کــه هــر روز طی کــردن‬ ‫مســافت ‪۱۰‬مایلــی (حــدود ‪ ۱۶‬کیلومتــر) بــه محــل کار‬ ‫منجــر بــه مشــکالت ســامتی ماننــد مــوارد زیــر می شــود‪:‬‬ ‫کلسترول باال؛‪-‬قند خون باال؛افزایش خطر افسردگی‪.‬‬ ‫رهاشــدن از رفت وامــد بــه محــل کار موجــب می شــود‬ ‫کــه ســامت ذهنــی و ســامت جســمی بیشــتری داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬صرفه جویــی در زمــان بــه مــا امــکان می دهــد کــه‬ ‫روی اولویت هــای خــارج از محــل کار تمرکــز کنیــم‪ ،‬ماننــد‬ ‫خــواب بیشــتر در صبح هــا‪ ،‬گذرانــدن زمــان بیشــتری بــا‬ ‫خانــواده‪ ،‬ورزش کــردن یــا خــوردن صبحان ـه ای ســالم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬استقالل مکانی‬ ‫یکــی از مزایــای کار کــردن از خانــه دسترســی بــه طیــف‬ ‫وســیع تری از فرصت هــای شــغلی ای اســت کــه محــدود‬ ‫بــه موقعیت هــای جغرافیایــی نیســتند‪ .‬ایــن مزیــت‬ ‫به ویــژه بــرای جوینــدگان کاری مفیــد اســت کــه در مناطــق‬ ‫روســتایی و شــهرهای کوچکــی زندگــی می کننــد کــه در‬ ‫انهــا موقعیت هــای شــغلی زیــادی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫نداشــتن محــل کار مشــخص یعنــی کارکنانــی کــه‬ ‫تمام وقــت دورکار هســتند‪ ،‬می تواننــد در هرجایــی کــه‬ ‫می خواهنــد زندگــی کننــد‪ ،‬بــه هرکجــا کــه می خواهنــد‬ ‫ســفر کننــد و درعین حــال شــغل مشــخصی نیــز داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬البتــه در شــرایط همه گیــری کرونــا‪ ،‬به دلیــل‬ ‫محدودیت هــای قرنطینــه و ســفر‪ ،‬ایــن نــوع کارکــردن‬ ‫دشــوار شــده اســت؛ ولــی وقتــی همه چیــز بــه حالــت‬ ‫عــادی و پیــش از کرونــا بازگــردد‪ ،‬ایــن ویژگــی بی شــک‬ ‫مزیــت خوبــی اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد بجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد شمال با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شمـاره ‪344‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫نانوایان متخلف‬ ‫به مردم معرفی می شوند‬ ‫فرماندار کالله در شــرق اســتان گلســتان با گالیه از تخلف بیش‬ ‫ی ایــن شهرســتان خاطرنشــان کــرد کــه‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصــد واحدهــای خبــاز ‬ ‫بــا هماهنگــی و کســب مجــوز از دادســتان عمومــی و انقــاب از ایــن‬ ‫ن متخلــف کاللــه از طریــق رســانه های ارتبــاط جمعــی و‬ ‫پــس نانوایــا ‬ ‫نیــز نصــب بنــر و پارچــه بــه مــردم معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری اظهــار داشــت کــه در صــورت اســتمرار‬ ‫تخلــف نانوایــی‪ ،‬بــدون اغمــاض مجــوز فعالیــت ان واحــد باطــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۹۲‬نانوایــی دولتــی و ازادپــز (نیمــه دولتــی)‬ ‫در مناطــق شــهری و روســتایی کاللــه فعالیــت دارنــد کــه طبــق‬ ‫اخریــن بازدیــد میدانــی بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد انهــا به جــای رونــد قانونی‬ ‫پخــت و عرضــه نــان بــه مــردم‪ ،‬توزیــع خــارج از شــبکه ارد و نــان‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نظــارت بــر رونــد فعالیــت نانوایی هــا بــر عهــده اداره‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و اتحادیــه خبــازی کاللــه اســت امــا بــا‬ ‫حل مشکل دوشغله ها‬ ‫با سیمیالتور!‬ ‫این ماجرای دوشــغله ها یا چند شــغله ها چکش‬ ‫خــور ملســی دارد و بــه ایــن زودی هــا جمــع شــدنی‬ ‫نیســت‪ .‬در واقــع هــر وقــت ســوژه کمیــاب شــد عیــن‬ ‫الودگــی هــوای کالن شــهرها‪ ،‬رتبه بندی فرهنگیان‪،‬‬ ‫خصوصــی ســازی اســتقالل و پرســپولیس‪ ،‬مبــارزه‬ ‫جدی با مفســدان اقتصادی و ‪ ...‬قابلیت فیلرگیری‬ ‫و هوادهــی دارد! چنــد ســال قبــل هــم مجلس ـی ها‬ ‫بــه ان گیــر داده بودنــد و قصــد بــر چیــدن بســاط ان‬ ‫را داشــتند غافل از اینکه بســاط دو شــغله با بســاط‬ ‫ان لبــوی فــروش تهرانــی و ســبزی فــروش تالشــی‬ ‫تفــاوت دارد! البتــه ایــن موضــوع در گذشــته هــم‬ ‫مشــکل ســاز بــود و از قدیــم االیــام هــم مســئولین‬ ‫بــا ان پــدر کشــتگی داشــتند‪ .‬حتــی در دوره حافــظ‬ ‫اینــا هــر کــس دو شــغله بــود از کارخانــه اخــراج مــی‬ ‫شــد! حافــظ در ایــن خصــوص اشــارتی دارد‪« :‬گــر‬ ‫جــز محبــت تــو بــود شــغل دیگــرش ‪ . . .‬نامــش ز‬ ‫کارخانــه عشــاق محــو بــاد!» البتــه ســعدی خــدا‬ ‫بیامــرز کــه از طرفــداران اقشــار اســیب پذیر بــوده‪ ،‬از‬ ‫قافلــه عقــب نمانــده و دو شــغله ها را مــورد عتــاب‬ ‫قــرار داده و چنیــن فرموده‪«:‬کجــا بــا ایــن همــه‬ ‫شــغلت‪ ،‬بــود پــروای درویشــان» ولــی ظاهــرا ً در ان‬ ‫دوران هــم گــوش کســی بدهــکار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه کســانی کــه دو یــا چنــد شــغل دارنــد‬ ‫مدعــی هســتند فقــط بــه عشــق خدمــت بــه مــردم‬ ‫یــا در اختیــار گذاشــتن تجــارب مدیریتــی شــان قبول‬ ‫زحمــت کــرده انــد و حتــی در بســیاری مــوارد نظیــر‬ ‫فدراســیون فوتبــال قبلــی دوســتان مدعــی بودنــد‬ ‫کــه ریالــی دریافــت نمی کننــد‪ (.‬حــاال بــه دالر یــا‬ ‫یــورو حقــوق می گرفتنــد یــا نــه‪ ،‬اللــه و اعلــم‪)...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه ایــن داســتان چنــد‬ ‫ســالی اســت کلیــد خــورده و ممکــن اســت پایــان‬ ‫دوره دو شــغله ها ( البتــه بــه جــز جنــاب والیتــی)‬ ‫در دوره ریاســت جمهــوری رئیســی بــه بــار بنشــیند‬ ‫مــا نیــز چنــد پیشــنهاد مارمــاالد شــده بــه منظــور‬ ‫خدمــت رســانی بــه ایــن دوســتان ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تولیــد انبــوه ســیمیالتور‪ :‬در صنعــت‬ ‫هواپیمایــی یــا کشــتی رانــی اطــاق هایــی بــه نــام‬ ‫ســیمیالتور وجــود دارد کــه ماننــد کابیــن هواپیمــا‬ ‫یــا کشــتی طراحــی شــده و بــرای امــوزش از ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬از انجایــی کــه افــراد دو شــغله‬ ‫بــه مشــاغل مــورد تصــدی عــادت کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫دولــت مــی توانــد بــا تولیــد انبــوه ایــن دســتگاه‬ ‫هــا‪ ،‬مشــکل ایــن دوســتان را حــل کنــد و انهــا‬ ‫همچنــان خــود را فــاز خدمــت رســانی تصــور کننــد‪.‬‬ ‫ب) نــرم افــزار جلســات‪ :‬االن همــه رقــم نــرم افــزار‬ ‫در بــازار یافــت مــی شــود از نــرم افــزار تــرک ســیگار‬ ‫و شیشــه گرفتــه تــا نــرم افــزار ورزش کــردن و چاقــی‬ ‫و الغــری! بــا تولیــد نــرم افــزار شــرکت در جلســات‬ ‫فــرد از طریــق رایانــه شــخصی خــود را در فضــای‬ ‫مجــازی جلســات هیــات مدیــره تصــور مــی کنــد و‬ ‫حتــی مــی توانــد بــا یــک کلیــک اعضــا یــا دســتور کار‬ ‫جلســه یــا حتــی نــوع پذیرایــی را عــوض کنــد! تنهــا‬ ‫تفــاوت ایــن اســت کــه در ایــن جلســات دیگــر از‬ ‫حــق جلســه‪ ،‬حــق مدیریــت و پاداش هــای میلیونــی‬ ‫خبــری نیســت!‬ ‫‪1‬‬ ‫تقویت ارتباطات مخابراتی‬ ‫در روستای الله باغ‬ ‫تقویــت ارتباطــات مخابراتــی در روســتای اللــه بــاغ‬ ‫عملیــات تقویــت ارتباطــات مخابراتــی در روســتای اللــه بــاغ از‬ ‫توابــع شهرســتان رامیــان درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫مهنــدس رجبلــی ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکه‬ ‫روســتای اللــه بــاغ ‪ 210‬مشــترک تلفــن ثابــت داشــته مقــرر شــد‬ ‫ارتبــاط صوتــی و اینترنــت ایــن روســتا را تقویــت کــرده تا مشــترکان‬ ‫بتواننــد از ارتباطــات بــا کیفیــت تــری بهــره منــد باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان رامیــان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫رضایــت مشــتریان اهمیــت ویــژه ای دارد گفــت ‪ :‬بــا هماهنگــی‬ ‫هــای انجــام شــده و صــدور مجوزهــای الزم عملیــات تعویــض‬ ‫تجهیــزات مخابراتــی از کابــل مســی بــه کافــوی نــوری در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت و باتامیــن ملزومــات الزم ایــن پــروژه اغــاز شــده‬ ‫و امیدواریــم تــا پایــان هفتــه جــاری انــرا بــه پایــان برســانیم ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا اتمــام ایــن پــروژه ارتبــاط مخابراتــی تلفــن ثابــت‬ ‫در ایــن روســتا بســیار بــا کیفیــت تــر از قبــل شــده و تمامــی‬ ‫مشــتریان مخابــرات در ایــن روســتا از ســرویس اینترنــت‬ ‫پرســرعت بــا کیفیــت بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تــا ســقف ‪ 250‬میلیــون ریــال واحدهــای مســکونی‬ ‫زلزلــه زده براســاس میــزان خســارت وارده غرامــت دریافــت‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫جواد نظری در این ارتباط اظهار داشــت ‪ :‬در زلزله ‪ 27‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه ســال جــاری در شهرســتان هــای مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم و‬ ‫گرمه بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد مســکونی روســتاییان اســتان به طور کامل‬ ‫تخریــب شــد و بــه ایــن واحدهــا غرامــت کام پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬عــاوه بــر متقاعــد کــردن شــرکت هــای‬ ‫بیمــه ای بــرای پرداخــت ســقف کامــل غرامــت ‪ 250‬میلیــون‬ ‫ریالــی بــه واحدهایــی کــه بیــش از ‪ 50‬درصــد خســارت دیدنــد‬ ‫نیــز در جریــان اســت کــه در صــورت توافــق بــه ایــن مالــکان ایــن‬ ‫واحدهــا نیــز ســقف غرامــت را کامــل دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در دو شــاخص مهــم‬ ‫توانســت حائــز رتبــه برتــر در ســطح کشــور شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــه نقــل از دکتــر غالمعلــی شــهمرادی ‪ ،‬در ســه‬ ‫ماهــه اول ســال جــاری بــا تــاش کارکنــان در بخشــهای‬ ‫مختلــف در شــاخص نظــام پیشــنهادات و مــدت زمــان‬ ‫پاســخگویی بــه شــکایات ثبــت شــده در ســامانه ‪195‬‬ ‫حائــز رتبــه برتــر شــده و ایــن موفقیــت را کســب نمایــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ضمــن قدردانــی از همــکاران‬ ‫مرتبــط بــا شــاخص هــای برتــر گفــت ‪ :‬تــاش و همــت‬ ‫همــکاران در ایــن بخشــها قابــل تحســین اســت و بــا توجــه‬ ‫بــه اهمیــت شــاخص مــدت زمــان پاســخگویی بــه شــکایات‬ ‫گفــت ‪ :‬رســیدگی و رفــع مشــکالت مشــتریان از جملــه‬ ‫وظایــف مهمــی اســت کــه درمخابــرات اســتان بســیار بــه ان‬ ‫توجــه شــده اســت و خوشــحالیم کــه توانســتیم بــا بــه حداقــل‬ ‫رســاندن مــدت زمــان پاســخگویی و رســیدگی بــه شــکایات‬ ‫رضایتمنــدی مشــتریان را داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان از صــدور رای پرونــده‬ ‫عامــان شــهادت مرزبــان گلســتانی در دادگاه کیفــری یــک‬ ‫گنبــدکاووس خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم اول ایــن پرونــده بــه‬ ‫قصــاص محکــوم شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی‬ ‫هاشــمیان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده‬ ‫بــه اتهــام مباشــرت در قتــل ســروان نبــی اللــه خطیــری فرمانــده‬ ‫گروهــان هنــگ مــرزی کرنــد و بــه درخواســت اولیــای دم‪ ،‬حکــم‬ ‫قصــاص صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬متهــم بــه حبــس و پرداخــت دیــه‬ ‫بــه ســربازانی کــه بــا چاقــو ان هــا را مجــروح کــرده بــود‪ ،‬نیــز‬ ‫محکــوم شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان ادامــه داد‪ :‬ایــن حکــم قابــل‬ ‫فرجــام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫دی مــاه ‪ ۹۹‬نبی اللــه خطیــری فرمانــده گروهــان مــرزی کرنــد‬ ‫از مرزبانــان هنــگ مــرزی اتــرک شهرســتان گنبــدکاووس بــه‬ ‫همــراه ‪ ۲‬ســرباز در حیــن گشـت زنی و حفاظــت مــرزی بــا ‪ ۹‬تــن‬ ‫درگیــر و بــه دلیــل ضربــات چاقــو جــان خــود را فــدای امنیــت‬ ‫میهــن کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران افــزود ‪ :‬شــرکت هــای بیمــه بــراورد‬ ‫خســارت واحدهــای مســکونی را تکمیــل کردنــد و بــه محــض‬ ‫اعــام از ســوی ایــن شــرکت هــا پرداخــت غرامــت نیــز بــه‬ ‫زلزلــه زدگان ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫نظــری در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره کمــک هــای دولــت به‬ ‫بازســازی مناطــق خســارت دیــده از زلزلــه اردیبهشــت مــاه امســال‬ ‫گفــت‪ ۲۹ :‬میلیــارد ریــال کمــک هزینــه اســکان موقــف بــرای تامیــن‬ ‫‪ ۱۴۵‬واحــد مســکونی شــهری مصــوب شــده و بــه ازای هــر واحــد‬ ‫تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال پرداخــت مــی شــود‪ ،‬همچنیــن ‪۹۷‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال کمــک هزینــه اســکان موقــت ‪۶۵۰‬‬ ‫واحــد مســکونی روســتایی مصــوب شــده کــه بــه ازای هــر واحــد تــا‬ ‫ســقف ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال هزینه هــای پشــتیبانی‬ ‫و اواربــرداری و خدمــات مدیریــت طــرح بــه تصویــب دولــت‬ ‫رســید گفــت‪ ۲۷ :‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال کمــک هزینــه‬ ‫صــدور پروانــه ســاختمانی بــرای بازســازی مناطــق خســارت‬ ‫دیــده مصــوب شــده اســت و بــر ایــن اســاس بــه ازای هــر واحــد‬ ‫روســتایی تــا ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال بــرای واحــد شــهری تــا مبلــغ ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫نظــری دربــاره پرداخــت تســهیالت بازســازی بــرای ســاخت‬ ‫واحدهــای خســارت دیــده اظهــار داشــت‪ ۶۸۰ :‬میلیــارد و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تســیهالت بانکــی ارزان قیمــت بــا ســود و کارمــزد‬ ‫چهــار درصــد در مناطــق روســتایی و پنــج درصــد در مناطــق‬ ‫شــهری بــا معرفــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــرای جبــران‬ ‫خســارت های زلزلــه در شهرســتان های گرمــه‪ ،‬جاجــرم و مانــه و‬ ‫ســملقان بــا ضمانــت زنجیــره ای پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪3‬و‪ 13‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کسب رتبه های برتر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان در نظام‬ ‫پیشنهادات و سامانه ‪۱۹۵‬‬ ‫رای پرونده عامالن شهادت‬ ‫مرزبان گلستانی صادر شد‬ ‫زلزله زدگان خراسان شمالی ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال از بیمه غرامت می گیرند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اقــدام بــه فــروش ارد یاران ـه ای بــا قیمــت هــر کیســه بیــش از یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال در بــازار نماینــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حجــی زاده‪ ،‬خــام فروشــی ارد و افزایــش قیمــت‬ ‫نهاده هــای دامــی را از عوامــل اصلــی ایجــاد صــف در مقابــل‬ ‫نانوایی هــای گلســتان دانســت و افــزود‪ :‬خیلــی از دامــداران به جــای‬ ‫خریــد خــوراک دام بــا قیمــت مثــا هــر کیلوگــرم ‪ ۵۰‬هــزار ریــال‬ ‫تمایــل بــه خریــد نــان بــا قیمــت هــر کیلوگــرم ‪ ۲۵‬هــزار ریــال دارنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توجــه بــه کــم توجهــی انهــا بــه ایــن مســاله فرمانــداری بــرای حــل‬ ‫گالیــه مــردم نســبت بــه کــم فروشــی نــان و توزیــع خــارج از شــبکه‬ ‫ارد ورود کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه اضافــه کــرد‪ :‬ســود پخــت نــان در هــر کیســه ارد‬ ‫بــرای نانــوا حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار ریــال اســت امــا خیلــی از خبــازان ایــن‬ ‫شهرســتان به جــای پخــت نــان‪ ،‬بــا فــروش ســهمیه ارد خــود در بــازار‬ ‫ازاد بابــت هــر کیســه ارد بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال‬ ‫ســود می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر فــروش ارد‪ ،‬باتوجــه بــه افزایــش قیمــت‬ ‫نهاده هــای دامــی‪ ،‬نــان پخــت شــده بســیاری از نانوایــان کاللــه‬ ‫توســط دامــداران بــه عنــوان خــوراک احشــام خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی تــودرواری تصریــح کــرد‪ :‬تشــدید نظارت هــا بــر رونــد‬ ‫عرضــه خــارج از شــبکه ارد و نــان در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر‪ ،‬باعــث گالیــه‬ ‫شــهروندان کاللــه از کاهــش عرضــه نــان در نانوایی هــا و تشــکیل‬ ‫صف هــای طوالنــی شــده کــه برخــورد جــدی بــا خبــازان متخلــف در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫درهمیــن پیونــد مدیرعامــل اتحادیــه خبــازان گلســتان نیــز بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا بابیــان اینکــه قیمــت هــر کیســه ارد ‪ ۴۰‬کیلوگرمــی‬ ‫بــرای نانوایــان دولتــی ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و بــرای نانوایــان ازادپــز (نیمــه‬ ‫دولتــی) ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تفــاوت قیمــت ارد دولتــی و‬ ‫بــازار ازاد ســبب شــده تــا شــماری از خبــازان اســتان برخــاف قانــون‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۶‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۹۵‬تقاضــای خانــم خدیجــه نجفــی‬ ‫نودیجــه بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۵‬و کدملــی ‪۲۱۲۲۳۳۷۴۹۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد علــی حســین در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪ ۱۳۱‬ســهم مشــاع از‪۱۴۴‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۲۰۸‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قلعــه حســن بخــش چهــار حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای مصطفــی مهــران بــه متقاضــی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی ک نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را باذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰ /4/۱۶‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/05/02‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری م الف‪7253‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر ماده‪ ۳‬ومــاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۷۵‬هئیت موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۶۸‬تقاضــای اقــای کمیــل تیمــوری شموشــکی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۴۳‬وکدملــی‬ ‫‪۲۱۲۲۹۲۸۹۶۴‬صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالرحمــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪ ۱۵۱/64‬متــر مربــع واقــع در اراضــی مــازاد ســعداباد از پــاک از‪-۱۲۳‬اصلــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی بنیــاد علــوی بــه متقاضــی دارد ‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد ‪.‬م الف‪۷۲۶۸‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/05/16 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ ۱۴۰۰/05/02:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۱۸۷‬هیئت موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪ /‬خانم بی بی رجائی بشناسنامه ‪۱۱۲۱‬کد ملی ‪ ۲۱۸۰۵۵۱۷۱۱‬صادره از بهشهر فرزند باباعلی متقاضی کالسه‬ ‫پرونده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۵۳۲‬در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت‪ ۷۰/19‬از پالک‪ -۱۰۸‬اصلی واقع در اراضی باکر محله بخش ‪۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود راباذکر‬ ‫شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪۷۳۲۶‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۵/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1۱۴۰۰/05/18:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابرماده‪۳‬وماده‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف برابــررای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۵۸‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بــا معــارض کالســه‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۳۳۷‬تقاضــای اقــای مرتضــی ترحمــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه‪۱۰۱‬وکدملی‪۲۲۴۹۹۱۳۴۶۳‬صادره از کردکــوی فرزندحســینعلی در ششــدانگ اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت‬ ‫‪ ۲۶۲/۸‬متــر مربــع از پــاک‪ -۱۱۸‬اصلــی واقــع دراراضــی ســعد ابــاد بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای خلیــل فصیحــی بــه متقاضــی دارد‪.‬لذابــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ابــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه‬ ‫اعتــراض خــود راباذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذرســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع تبتی‪،‬دادخواســت خــودرا بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م الــف‪۷۲۵۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۴/۱۶:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ ۱۴۰۰/۵/۲:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گرگان از طرف رضا برقی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 37‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪1400‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور امنیتی‪ ،‬انتظامی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر قاچــاق در ایــن بخــش بودیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیــش از ایــن نیــز رجیســتری ســاعت های‬ ‫هوشــمند و مبــدل تلفــن ثابــت بــه ســیار نیــز انجــام شــد‪.‬‬ ‫بحرانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تجهیــزات ارتباطــی ( گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه و تبلــت کــه تــا قبــل از اعمــال رجیســتری فعــال بودنــد‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن طــرح نخواهنــد شــد و ایــن طــرح صرفــا مربــوط بــه‬ ‫گوشــی هــای جدیــد غیــر فعــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور امنیتــی‪ ،‬انتظامــی‪ ،‬اتبــاع و مهاجریــن‬‫خارجــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬رجیســتری تبلــت بــا برنــد‬ ‫‪ lenovo‬از دوم مــرداد مــاه همزمــان بــا سراســر کشــور در ایــن‬ ‫اســتان نیــز شــروع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه افــرادی کــه دارای ایــن دســتگاه ها هســتند توصیــه کــرد‬ ‫حتمــا نســبت بــه قــرار دادن ســیمکارت روی دســتگاه و روشــن‬ ‫کــردن ان اقــدام کننــد و اظهــار داشــت‪ :‬خریــداران نیــز پیــش از‬ ‫خریــد نســبت بــه اســتعالم اصالــت تجهیــزات مــورد نظــر اقــدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه کاربــران تبلــت عمومــا دانــش‬ ‫امــوزان و دانشــجویان و اســاتید هســتند بــه دلیــل مختــل‬ ‫نشــدن امــوزش و اســتفاده ان هــا از طــرح شــاد حتمــا نســبت‬ ‫بــه رجیســتری تبلــت تــا قبــل از اغــاز ســال تحصیلــی اقــدام و‬ ‫ایــن کار را بــه روز اخــر رجیســتری موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫رجیستری تبلت مردادماه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫شروع می شود‬ ‫علــی بحرانــی اظهــار داشــت‪ :‬رجیســتری ســایر نشــان هــای‬ ‫تجــاری تبلــت نیــز از نهــم همیــن مــاه در ایــن اســتان انجــام مــی‬ ‫شــود و تمــام کســانی کــه ایــن برندهــا را خریــداری کرددنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫نســبت بــه انجــام رجیســتری اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اغــاز طــرح رجیســتری از ســال ‪ ۹۶‬ســهم‬ ‫‪۹۰‬درصــدی بــازار قاچــاق گوشــی همــراه بــه ســهم ‪۹۵‬درصــدی‬ ‫ســود واردات رســمی تبدیــل شــد و بــا ایــن کار شــاهد کاهــش‬ ‫‪۶۰‬درصــد از دانــش امــوزان خراســان شــمالی بــا اســتفاده از‬ ‫تبلــت و تلفــن همــراه در طــرح شــاد امــوزش و پــرورش شــرکت‬ ‫افزایش فعالیت های‬ ‫اجتماعی ستاد اجرایی‬ ‫حضرت امام (ه)‬ ‫دارنــد و ضریــب نفــوذ اینترنــت پهــن بانــد در خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۱۰۴‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی باوجــود بیــش از یک میلیــون مشــترک‬ ‫اینترنــت اعــم از ثابــت و ســیار و ضریــب نفــوذ‪ ۱۱۱.۷‬درصــدی‬ ‫حائــز رتبــه ‪ ۱۳‬کشــوری اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال در خراسان شمالی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از اجــرای اولیــن مرحلــه طــرح سراســری‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در اســتان طــی ‪ 72‬ســاعت‏گذشــته‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا مقادیــر زیــادی کاالی قاچــاق‬ ‫بــا ارزش بیــش از نــه میلیــارد و ‪ 335‬میلیــون ریــال ‏کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬طــرح سراســری مبــارزه بــا‏قاچــاق کاال و‬ ‫ارز بــا هــدف برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال و مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم‪،‬‬ ‫طــی ‪ 72‬ســاعت و بــه صــورت ویــژه در‏ســطح اســتان اجــراء شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 20‬متهــم در نتیجــه اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن طــرح ‪ 116‬راس گوســفند‪ 510 ،‬‏کیلوگــرم گوشــت‬ ‫مــرغ‪ 400 ،‬کیلوگــرم ارد‪ 36 ،‬تــن و ‪ 800‬کیلوگــرم نهــاده دامــی‪32 ،‬‬ ‫دســتگاه ماینــر و ‪ 44‬قلــم لــوازم‏ارایشــی و بهداشــتی قاچــاق و فاقــد‬ ‫مــدارک قانونــی کشــف شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬ارزش‬ ‫ریالــی محمولــه هــای قاچــاق مکشــوفه نــه میلیــارد و‏‏‪ 335‬میلیــون‬ ‫و ‪ 750‬هــزار ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر مبــارزه جــدی پلیــس بــا ورود قاچاق‬ ‫کاال بــه اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان اخبــار و اطالعــات‏خــود پیرامــون‬ ‫ایــن موضــوع را از طریــق تلفــن ‪ 110‬در اختیــار پلیــس قــرار دهنــد‪.‬‏‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه اول ســال ‪ 1400‬ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت و مادتیــن ‪52‬و‪ 59‬ائیــن نامــه قانــون‏مذکــور‬ ‫اســامی اشــخاصی کــه در حــوزه ثبتــی شهرســتان گــرگان در ســه ماهــه‬ ‫اول ســال ‪ 1400‬از انــان پذیــرش ثبــت بعمــل امــده و یــا بــه‏دســتور اراء‬ ‫صــادره از هیئــت نظــارت و یــا بــه اختیــارات تفویضــی مــی بایســت تجدیــد‬ ‫اگهــی شــود بــه شــرح ذیــل اگهــی میگــردد‏‪.‬‬ ‫بخش یک ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -1‬پــاک ‪– 986‬اصلــی اقــای علــی اللــه عبدالهــی فــر فرزنــد قدرت الــه‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه‏مســاحت‪/67‬‏‪45‬‏‪ 1‬متــر مربــع‬ ‫واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬پــاک ‪ 313‬فرعــی از ‪- 1354‬اصلــی اقــای مهــدی نودهــی فرزنــد‬ ‫محمــد ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــا‏بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 201‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬پــاک‪ 416‬فرعــی از ‪-1355‬اصلــی اقــای ابوالفضــل زارعــی چلیانــی‬ ‫فرزنــد ناصــر پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت‪ 92/42‬مترمربــع واقــع درگــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬پــاک ‪ 86‬فرعــی از ‪-1356‬اصلــی اقــای ســید هــادی ســید‬ ‫النگــی فرزنــد ســید مفیــد پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏عرصــه‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت‬ ‫‪ 113/66‬مترمربــع واقــع درگــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬پــاک ‪ 87‬فرعــی از ‪-1356‬اصلــی خانــم زهــرا مــاه نســائی فرزنــد‬ ‫علیرضــا پنــج و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه‏یــک قطعــه زمیــن کــه‬ ‫دران احــداث بناشــده اســت بــه مســاحت ‪ 101/07‬مترمربــع واقــع درگــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -6‬پــاک ‪ 0‬فرعــی از ‪-1557‬اصلــی اقــای محمــد حســین غالمعلــی‬ ‫نــژاد فرزنــد بــرات ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 139/63‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬پــاک ‪ -1589‬اصلــی ‪ -1‬مهــدی قدیمی فرزند غالمحســین ‪ -2‬فاطمه‬ ‫قدیمــی فرزنــد غالمحســین ‪ -3‬محمدرضــا‏قدیمــی فرزنــد علــی ‪ -4‬غالمرضــا‬ ‫طالبــی فرزنــد حجــت الــه ‪ -5‬ام لیــا قدیمــی فرزنــد علــی ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای‏احداثــی بــه مســاحت ‪ 499/63‬متــر مربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪-2515‬اصلــی خانــم فــروزان منصــوری فرزنــد‬ ‫ناصــردر ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‏زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 17/05‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬پــاک ‪ 97‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای رضــا شــهریاری فرزندحبیــب‬ ‫الــه ششــدانگ اعیانــی احداثــی دریــک قطعــه‏زمیــن موقوفــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 215/60‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬پــاک ‪ 98‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای رضــا شــهریاری فرزنــد‬ ‫حبیــب الــه ششــدانگ اعیانــی احداثــی در یــک قطعــه‏زمیــن موقوفــه بــه‬ ‫مســاحت‪245/80‬مترمربع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-11‬پــاک ‪ 100‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای قنبــر علــی قنبــری فرزنــد‬ ‫شــعبانعلی ســه دانــگ اعیانــی در یــک قطعــه زمیــن‏موقوفــه بــا بنــای احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 250‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪-2577‬اصلــی اقــای ابراهیــم حاجیلــری‬ ‫فرزنــد اســماعیل در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ‏اعیانــی یــک بــاب‬ ‫ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪265‬‬ ‫مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی در گرمه‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 2‬ســارق اماکــن‬ ‫خصوصــی و کشــف تعــداد ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن‏شهرســتان خبــر داد‬ ‫عودت یک هزار و ‪547‬‬ ‫دستگاه خودرو از ورودی های‬ ‫استان خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجتبــی‬ ‫نظافتــی» در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چنــد‬ ‫فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و ایجــاد جــو نارضایتــی در بیــن مــردم‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‏کالنتــری ‪ 11‬شــهید‬ ‫دســتغیب ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از عــودت ‪ 1547‬دســتگاه خــودرو از ورودی‬ ‫هــای اســتان در اجــرای طــرح محدودیــت هــای تــردد ‏کرونایــی از تاریــخ‬ ‫‪10/4/1400‬تــا تاریــخ ‪25/4/1400‬داد و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا در مجمــوع‬ ‫تعــداد ‪ 2728‬دســتگاه خــودرو جریمــه ‏شــده انــد‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای طــرح محدودیــت کــه در پــی‏مــوج پنجــم کرونــا در‬ ‫کل کشــور از تاریــخ دهــم تیرمــاه بــه مرحلــه اجــراء گذاشــته شــد در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی تعــداد‏متوســط ‪ 77‬نفــر به صــورت شــبانه روز در ‪ 22‬نقطــه‬ ‫مشــغول کنتــرل مبــادی ورودی باهــدف پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا‬ ‫‏می باشــند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪:‬در ایــن بــازه زمانــی در کل محورهــای اســتان تعــداد کل ترددهــا‬ ‫‪ 52059‬خــودرو بــوده کــه از ایــن تعــداد ‪6170‬فقــره از‏راننــدگان تذکــر لســانی‬ ‫را دریافــت نمودنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ 2387‬بــرگ‬ ‫جریمــه ‪ 200‬هزارتومانــی و ‪ 341‬قبــض جریمــه یک میلیــون‏تومانــی بــرای‬ ‫راننــدگان خودروهــای متخلــف صادرشــده اســت‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده بابیــان اینکــه در ایــن مــدت تعــداد ‪ 1547‬دســتگاه‬ ‫خــودروی متخلــف عــودت داده شــده اســت خاطرنشــان ‏کــرد‪ :‬هم وطنــان‬ ‫عزیــز توجــه داشــته باشــند صــرف حضــور پلیــس در مبــادی ورودی نمی توانــد‬ ‫عامــل پیشــگیری ویــروس منحــوس‏کرونــا باشــد بلکــه همراهــی و همــکاری‬ ‫تمــام مــردم و نهادهــا در پایــان دادن وضــع موجــود موثــر ‪،‬تــا هــر چــه‬ ‫ســریع تر زنجیــره‏انتقــال ایــن ویــروس قطــع و ریشــه کن شــود‪.‬‏‬ ‫ردیــف ‪ -13‬پــاک ‪ 3490‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی اقــای علــی اصغــر اقائــی‬ ‫فردوســی فرزنــد حســن در ششــدانگ اعیانــی یــک‏بــاب ســاختمان کــه عرصــه‬ ‫ان وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 83/50‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -14‬پــاک ‪ 3496‬فرعــی از ‪ -3775‬اصلــی ‪ -1‬خانــم معصومــه کریمــی‬ ‫فرزنــد محمــد رضــا ‪ -2‬اقــای حمیدرضــا‏کریمــی فرزنــد محمدتقــی در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی کــه عرصــه وقــف اســت بــه مســاحت ‪ 205/50‬مترمربــع واقــع در گــرگان‏‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۱۸۷‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‪/‬‬ ‫خانــم فرشــید ریحانــی بشناســنامه ‪۳۴۵‬کــد ملــی ‪۲۱۲۱۱۴۹۱۴۷‬صــادره از‬ ‫گــرگان فرزنــد احمــد علــی متقاضــی کالســه پرونــده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰9‬در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪ ۹۰۲/84‬از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در ارضــی خرگــوش تپــه بخــش‪۳‬‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رواشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را باذکرشــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نمایــد‪.‬م الــف‪۷۳۳۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۰۲:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪۱۴۰۰/۰۵/۱۸:‬‬ ‫حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد تبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان از طــرف‬ ‫محمــد امیــن صافــی‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران گشــت کالنتــری بــا انجــام گشــت زنــی هدفمنــد‬ ‫در نقــاط کــور و جــرم خیــز در حوالــی صبــح امــروز بــه ‪2‬‏نفــر کــه االت‬ ‫و ادوات جــرم همــراه داشــتند مشــکوک کــه در بررســی بعمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد کــه از ســارقان ســابقه‏دار هســتند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گرمــه تصریــح کــرد‪ :‬پــس از اخــذ دســتور قضایــی‬ ‫متهمــان بــه مقــر انتظامــی منتقــل کــه در بازجویــی ‏هــای فنــی و‬ ‫پلیســی و پــس از ارائــه دالیــل و مــدارک لــب بــه اعتــراف گشــوده و بــه‬ ‫‪ 5‬فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی‏اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ نظافتــی بــا اشــاره بــه اینکــه کــه تعــدادی امــوال مســروقه‬ ‫از ایــن متهمــان کشــف و تحویــل مالباختــگان شــده ‏اســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع چنیــن‬ ‫ســرقت هایی در صــورت اطــاع از فعالیــت هــای‏مجرمانــه مراتــب‬ ‫را در ســریع تریــن زمــان ممکــن بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪110‬‬ ‫اطــاع دهنــد‪ .‬‏‬ ‫بخش دو ثبت گرگان‬ ‫ردیــف ‪ -15‬پــاک ‪ 683‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی خانــم صدیقــه محمــدی‬ ‫رودبارکــی فرزنــد رحیــم ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪100‬‬ ‫مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -16‬پــاک ‪ 692‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای روح الــه جاللــی‬ ‫فرزنــد اســداله ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪151/98‬‬ ‫مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -17‬پــاک ‪ 694‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای محمدیوســف‬ ‫طهماســبی یســاولی فرزنــد یعقــوب علــی ســه ســهام مشــاع از‏چهــارده‬ ‫ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 243‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -18‬پــاک ‪ 695‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای ابراهیــم ســنچولی فرزنــد‬ ‫اســمعیل ‪ 21/428‬ســهم مشــاع از ‪ 100‬ســهم‏عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ 46950‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -19‬پــاک ‪ 696‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای رضــا پــردل ســارونی فرزنــد‬ ‫علی ســه ســهام مشــاع از چهارده ســهم‏ششــدانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 198/63‬مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -20‬پــاک ‪ 698‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین شــه روزی‬ ‫فرزنــد منوچهــر ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم‏ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪190/50‬‬ ‫مترمربــع واقــع در اراضــی گلنــد‬ ‫ردیــف ‪ -21‬پــاک ‪ 699‬فرعــی از ‪-126‬اصلــی اقــای حســین اکبــری فرزنــد‬ ‫علــی ســه ســهام مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ‏یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 527/80‬مترمربــع واقــع‬ ‫در اراضــی گلنــد‬ ‫اگهــی هــای نوبتــی و تحدیــد حــدود جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‬ ‫تــا هــرگاه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه پالک هــای بــاال اعتــراض دارنــد‬ ‫‏میتواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول بمــدت نــود روز مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون‬ ‫ثبــت و در خصــوص اگهــی تحدیــد حــدود کســانیکه نســبت بــه حــدود‏و‬ ‫حقــوق ارتفاقــی معترضنــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ انتشــار مطابــق‬ ‫مــاده ‪ 56‬ائیــن نامه‪،‬اعتــراض خــود را بــه صــورت کتبــی بــه ایــن اداره‏تســلیم‬ ‫و برابــر تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد معتــرض مــی بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم‪،‬به مرجــع ثبتــی دادخواســت‪،‬به مرجــع ذیصــاح‏قضائــی‬ ‫اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقــدم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‬ ‫در غیــر اینصــورت عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافت‪.‬‏م‪.‬الــف‪7290:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪-1400/5/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/6/01 :‬‬ ‫علی برقی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪344‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ ۳‬ومــاده‪ ۱۳‬ائیــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۴۲۱۹‬هئیــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای علــی‬ ‫حیدرتــاش بشناســنامه ‪ ۲۱۱۰۷۵۱۵۷۶‬کدملــی ‪۲۱۱۰۷۵۱۵۷۶‬صــادره از گــرگان‬ ‫فرزنــد عابدیــن متقاضــی کالســه پرونــده شــماره ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۶۴‬در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت ‪ ۱۴۸‬مترمربــع از پــاک ‪ -۸۸‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضیجعفرابــاد بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت به رای‬ ‫صــادره فوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پ ـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبــت دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬م الــف‪۷۳۳۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۰۵/۰۲ :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪۱۴۰۰/۰۵/۱۸:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان از طــرف محمــد امیــن صافــی‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) اســتا ‬ ‫ن‬ ‫گلســتان بــا بیــان اینکــه شــورای اجتماعــی ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام (ره) در اســتان گلســتان راه انــدازی شــد گفــت‪:‬‬ ‫فعالیت هــای اجتماعــی ســتاد اجرایــی فرمــان حصــرت امــام ره‬ ‫در اســتان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای اجتماعــی ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) در اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت گرفتــه و بــا پیگیــری‬ ‫معاونــت اجتماعــی ســتاد جلســه شــورای اجتماعــی ســتاد‬ ‫در اســتان بــا حضــور جمعــی از مســئوالن اداره کل اســتان‬ ‫شــامل معاون اجتماعــی و دبیــر شــورا‪ ،‬حراســت‪ ،‬روحانــی فعال‬ ‫جهــادی بــا هماهنگــی نماینــده ولــی فقیــه‪ ،‬نماینــده بانــوان و‬ ‫جامعــه زنــان اســتان‪ ،‬مجــری بنیــاد برکــت و یکــی از فعــاالن‬ ‫جهــادی در اســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام (ره) اســتان عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن نشســت «حجــت االســام انتصــاری معــاون‬ ‫اجتماعــی ســتاد در اســتان و دبیــر شــورا ائیــن نامــه تشــکیل‬ ‫شــورای اجتماعــی را تشــریح و براهمیــت تعامــل و همگرایــی‬ ‫اعضــا بــا یکدیگــر و بــ ه ویــژه بــا ســتاد اســتان در طــرح ریــزی‬ ‫برنامــه هــای اجتماعــی و اســیب شناســی عملکردهــای گذشــته‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده تصریــح کرد‪ :‬بــه منظــور فراهــم اوردن شــرایط‪،‬‬ ‫امکانــات و همگرایــی الزم در انجــام برنامه هــا‪ ،‬ماموریت هــا‬ ‫و وظایــف ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) «شــورای‬ ‫اجتماعــی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) در اســتان‬ ‫گلســتان» بــا شــرح ماموریت هــای اجتماعــی تشکیلمی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شناســایی و تمرکــز موثــر بــر مســائل اجتماعــی‬ ‫اســتان‪ ،‬هماهنگــی در زمینــه اجــرای موضوعــات محولــه و‬ ‫همســویی بیشــتر مجموعه هــای فعــال و همــکار ســتاد در‬ ‫حــوزه اجتماعــی در اســتان کــه بــه عملکــرد موثــر یکپارچــه منجــر‬ ‫خواهــد شــد از اهــداف اصلــی تشــکیل شــورای اجتماعــی در‬ ‫اســتان ها اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ستاد در سال های گذشته بویژه توسط بنیاد برکت‬ ‫و احســان عملکــرد‪ ،‬اقدامــات چشــمگیر و قابــل قبولــی داشــته‬ ‫اســت کــه امیدواریــم در ادامــه شــاهد تحقــق ماموریت هــای‬ ‫اجتماعــی ســتاد باشــیم ایــن درحالیســت کــه ایــن شــورا در‬ ‫راهبــری و سیاسـت گذاری فعالیت هــای متنــوع اجتماعــی ســتاد‬ ‫در اســتان بســیار جایــگاه ارزشــمند و مهمــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬لــزوم حمایــت از مشــاغل خانگــی‪ ،‬پرهیــز از‬ ‫مــوازی کاری بــا ســایر دســتگاه ها‪ ،‬لــزوم ورود بــه حوزه های کمتر‬ ‫پرداختــه شــده‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت هــای پژوهشــی مجامــع‬ ‫علمــی و اکادمیــک در شناســایی مشــکالت و اسیب شناســی‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬تشــکیل هیئت هــای اندیش ـه ورز به عنــوان معیــن‬ ‫ایــن شــورا و طراحــی ســند جامــع و عملیاتــی در حــوزه اجتماعــی‬ ‫مهمتریــن مســائل مــورد تاکیــد و بحــث شــده در ایــن نشســت‬ ‫بــود کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا اســتفاده از خــرد جمعــی و تــاش‬ ‫جهــادی اعضــای شــورا شــاهد تحقــق اهــداف و برنامه هــای‬ ‫تعریــف شــده باشــیم‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره ‪139960312480004214‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412001002088‬تقاضــای خانــم پریدخــت ریحانــی‬ ‫بشناســنامه ‪ 373‬کــد ملــی ‪2121177116‬صــادره از گــرگان فرزنــد احمدعلی‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه‬ ‫مســاحت ‪ 221/30‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضی خرگوش‬ ‫تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از‬ ‫انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7367:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1400/05/02 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1400/05/18 :‬‬ ‫حجت الله تجری ‪-‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫اگهــی نوبتــی موضــوع مــاده ‪۳‬قانــون ومــاده ‪۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای ســند رســمی برابــر رای‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۹۰۰۰۱۹۱‬مورخــه‪ ۱۴۰۰/۳/۲۲‬کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۹۰۰۰۰۰1‬‬ ‫هیــات اول مســتقر در ثبــت بندرگــز مالکیــت متقاضی خانم منیــره کاویان‬ ‫نوکنــدی فرزنــد شــعبان ششــدانگ یــک قطعــه زمین مزروعی به مســاحت‬ ‫‪ ۳۷۳۰۷‬مترمربع جزءباقیمانده پالک ‪ -۶‬اصلی بخشی دو ثبت بندرگز (‬ ‫اراضــی دشــتی کالته)محزرگردیده اســت‪.‬لذابه منظوراطــاع عموم مراتب‬ ‫در دونوبــت بــه فاصلــه‪ ۱۵‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫میتواننــداز تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذرســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتراض‪،‬دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــورو عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد‪.‬تاریخ انتشــارنوبت اول‪:‬‬ ‫چهارشــنبه‪ ۱۴۰۰/۴/۱۶‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬شــنبه ‪ ۱۴۰۰/۵/۲‬م الــف‪:‬‬ ‫‪ ۷۶/۱۴۰۰‬دلــدار ‪-‬رئیــس ثبــت اســنادو امــاک بندرگــز‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139960312480004213‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1399114412001002090‬تقاضــای خانــم پریدخــت ریحانــی بشناســنامه ‪ 373‬کــد ملــی ‪2121177116‬صــادره از گرگان فرزند احمدعلی در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 297‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۸۹‬اصلــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت ناحیــه ‪ ۲‬گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬م‪.‬الــف‪7369:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/18 :‬حجت الله تجری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫ایا می دانید کوچک ترین زمین فوتبال ساخته شده یک بیست هزارم یک تار مو است‪.‬‬ ‫ایا می دانید با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر کرد‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۵۶‬درصد افرادی که چپ دست هستند‪ ،‬تایپیست اند‪.‬‬ ‫ایا می دانید برای تولید ‪ ۱‬لیتر بنزین ‪ ۲۳٫۵‬تن گیاه در گذشته مدفون شده است‪.‬‬ ‫ایا می دانید هر ‪ ۱‬دقیقه نسل یک موجود زنده منقرض می شود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪344‬‬ ‫سالمت‬ ‫چگونه نگرش خود را تغییر دهیم‬ ‫فاطمه دادمحمد خانی‬ ‫افسردگی خندان‬ ‫اصطــاح افســردگی خندان‪،‬وضعیتــی کــه در ان فــرد از‬ ‫بیــرون به نظــر خوشــحال می ایــد درحالی کــه از درون دچــار‬ ‫عالیــم افســردگی اســت‪ .‬در مــورد ایــن نــوع افســردگی‬ ‫کــه درحــال رواج اســت‪ ،‬البتــه برخــی افــراد ممکــن اســت‬ ‫بپرســند کــه ایــا چنیــن وضعیتــی به راســتی یــک بیمــاری‬ ‫واقعــی اســت؟‬ ‫در حالی کــه افســردگی خنــدان به عنــوان یــک اصطــاح‬ ‫تخصصــی توســط روانشناســان اســتفاده نمی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫یقینــا حالتــی وجــود دارد کــه فرد افســرده اســت ولی چنان‬ ‫مدیریــت می کنــد کــه عالیــم او پنهــان می ماننــد‪.‬‬ ‫نزدیک تریــن اصطــاح تخصصــی بــرای ایــن بیمــاری‪،‬‬ ‫«افســردگی غیرمعمــول» یــا «افســردگی اتیپیک» اســت‪.‬‬ ‫درواقــع بخــش قابل توجهــی از مــردم کــه دچــار ضعــف‬ ‫قو خــو می شــوند و دیگــر از تجربــه ی فعالیت هــای‬ ‫خل ‬ ‫جــذاب‪ ،‬لذتــی نمی برنــد‪ ،‬دچــار ایــن وضعیــت شــده ولــی‬ ‫بیماری شــان پنهــان اســت‪ .‬ایــن افــراد مخصوصا نســبت به‬ ‫خودکشــی اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫پیــدا کــردن افــرادی کــه دچــار افســردگی خنــدان هســتند‪،‬‬ ‫می توانــد بســیار دشــوار باشــد‪ .‬ان هــا ممکــن اســت به نظــر‬ ‫برســد کــه دلیلــی بــرای ناراحــت شــدن ندارنــد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫افــراد از درون احســاس ناامیــدی و ناراحتــی می کننــد‬ ‫و حتــی گاهــی بــا خــود فکــر می کننــد بهتــر اســت همــه‬ ‫چیــز را تمــام کننــد‪ .‬قدرتــی کــه ان هــا بــرای حرکــت در‬ ‫زندگــی خــود دارنــد‪ ،‬می توانــد ان هــا را نســبت به طراحــی‬ ‫برنامه هــای خودکشــی اســیب پذیر کنــد‪ .‬ایــن وضعیــت بــا‬ ‫دیگــر فرم هــای افســردگی کــه در ان افــراد ممکــن اســت‬ ‫دارای افــکار خودکشــی باشــند امــا انــرژی کافی بــرای انجام‬ ‫ایــن کار را نداشــته باشــند‪ ،‬فــرق دارد‪.‬‬ ‫امــا ایــن افــراد گاهــی نیــز ممکــن اســت در نتیجــه ی‬ ‫رویدادهــای مثبتــی کــه در زندگــی ان هــا اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫واقعــا خوشــحال شــوند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬دریافــت یــک پیــام‬ ‫از طــرف کســی کــه منتظــرش بوده انــد یــا تشــویق شــدن‬ ‫در محــل کار می توانــد بــرای چنــد لحظــه موجــب ایجــاد‬ ‫حــس خوبــی در ان هــا شــود ولــی بعــدا دوبــاره بــه حــس بد‬ ‫خــود برمی گردنــد‪ .‬عالیــم دیگــر ایــن وضعیــت عبارت انــد‬ ‫از پرخــوری‪ ،‬احســاس ســنگینی در بازوهــا و پاهــا و‬ ‫اســیب پذیری بــاال نســبت به انتقــاد یــا رد شــدن ‪ .‬همچنیــن‬ ‫احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه افــراد مبتــا به افســردگی‬ ‫خنــدان هنــگام غــروب احســاس افســردگی کــرده و حــس‬ ‫کننــد کــه بیــش از حــد معمــول بــه خــواب نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫امــا در دیگــر فرم هــای افســردگی ممکــن اســت‬ ‫قو خــوی فــرد هنــگام صبــح بدتــر شــود و او احســاس‬ ‫خل ‬ ‫کنــد نســبت به حالت معمــول‪ ،‬به خواب کمتری نیــاز دارد‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد شــیوع افســردگی خنــدان در افــرادی کــه‬ ‫قو خوهــای خاصــی هســتند‪ ،‬بیشــتر اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دارای خل ‬ ‫وضعیــت در افــرادی کــه بیشــتر بــه پیش بینــی شکســت‬ ‫می پردازنــد‪ ،‬بــا کنــار امــدن بــا موقعیت هــای خجال ـت اور‬ ‫یــا تحقیر امیــز مشــکل زیــادی دارنــد یــا بیــش از حــد‬ ‫درمــورد موقعیت هــای بــدی کــه اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬فکــر‬ ‫می کننــد‪ ،‬بیشــتر دیــده می شــود‪.‬‬ ‫درمان افسردگی خندان‬ ‫افــراد مبتــا بــه افســردگی خنــدان تشــخیص افســردگی‬ ‫اتیپیــک را دریافــت می کننــد (یعنــی شــاد بــه نظــر رســیدن‬ ‫نشــانه متــداول فــرد افســرده نیســت)‪.‬‬ ‫افســردگی خنــدان هــم مثــل ســایر انــواع افســردگی قابل‬ ‫درمــان اســت‪ .‬درمــان شــامل تجویــز دارو‪ ،‬روان درمانــی و‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی (مثــل رژیــم و ورزش) اســت‪.‬‬ ‫اگــر فکــر می کنیــد کــه افســرده هســتید‪ ،‬بــا پزشــک‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬بگوییــد کــه احساســات قبلــی را نداریــد و‬ ‫برخــی از عالیمتــان را تشــریح کنیــد‪.‬‬ ‫پزشــکتان تنهــا می توانــد مشــکالت جســمانی شــما‬ ‫را برطــرف کنــد و بعــد شــما را بــه ســایر درمانگــران مثــل‬ ‫روانشــناس و روانپزشــک ارجــاع می دهــد‪.‬‬ ‫چگونه به دیگران کمک کنیم؟‬ ‫اگــر فکــر می کنیــد کــه یکــی از اشــنایان بــه افســردگی‬ ‫خنــدان مبتــا اســت‪ ،‬نگرانــی خودتــان را بــا او در میــان‬ ‫بگذاریــد‪ .‬مشــکالت ســامت روان را عــادی و متــداول‬ ‫دانســته و بــا انهــا در مــورد دریافــت کمــک و حمایــت‬ ‫صحبــت کنید‪.‬حمایــت عاطفــی را در کنــار حمایــت عملــی‬ ‫ارائــه نماییــد‪ .‬بــرای مثــال برایــش وقــت ویزیــت گرفتــه یــا‬ ‫بــا توجــه بــه میــزان صمیمیتــی کــه بیــن شماســت‪ ،‬او را تــا‬ ‫جلســه ویزیــت روانشــناس‪ ،‬همراهــی کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از عزیزانتــان از رفتــن بــه نــزد درمانگــر اجتنــاب‬ ‫می کنــد؛ خودتــان بــه درمانگــر مراجعــه کــرده و مشــکل‬ ‫او را مطــرح کنیــد‪ .‬ایــن کار در صورتــی کــه والدیــن‪،‬‬ ‫همســر یــا کودکتــان بــه افســردگی مبتــا اســت‪ ،‬بســیار‬ ‫مفیــد اســت‪ .‬صحبــت بــا فــرد دیگــر بــه مدیریــت اســترس‬ ‫شــما کمــک کــرده و راهبردهــای مناســبی بــرای مراقبــت از‬ ‫عزیزتــان پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫درســت ماننــد یــک طــراح داخلــی کــه‬ ‫وضعیــت داخلــی ســاختمان را طراحــی‬ ‫و ســازماندهی می کنــد نگــرش شــما نیــز‬ ‫عملکــردی مشــابه دارد و بــه طراحــی و‬ ‫ســازماندهی ذهن تــان می پــردازد و ان را‬ ‫منعطــف می کنــد‪.‬‬ ‫اهمیــت نگــرش در چیســت؟ نگــرش‬ ‫شــما شــامل درک شــما از موفقیــت (یــا‬ ‫شکســت) اســت و تاثیــر بزرگــی بــر ادامــه ی‬ ‫مســیرتان در زندگــی و کار دارد‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫مســئله ای کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه‬ ‫انتخــاب نــوعِ نگرش تــان بــا خودتــان اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ .۱‬مربی درونی خود را پیدا کنید‬ ‫افــکاری کــه شــما دربــاره خودتــان‪،‬‬ ‫توانایی هایتــان‪ ،‬دســتاوردهای مالی تــان (یــا‬ ‫شکســت های مالی تــان) داریــد و همچنیــن‬ ‫تصــوری کــه در ذهن تان نســبت بــه توانایی تان‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت داریــد‪ ،‬در نهایت در‬ ‫زندگی تــان عملــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اعمــال از افــکار سرچشــمه می گیــرد‪ .‬بــرای‬ ‫موفــق بــودن‪ ،‬افکارتــان را بــا فکــر و درایــت‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر نگــرش شــما غیرمولــد‬ ‫اســت و احســاس می کنیــد نیــاز بــه تغییــر‬ ‫منفــی تفکــر داریــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫الگــوی‬ ‫ِ‬ ‫ایــن تمریــن را انجــام بدهیــد‪ :‬یــک مربــی‬ ‫داخلــی بــرای خودتــان تصــور کنیــد کــه افــکار‬ ‫تــرس اور و ناامیدکننــده ی شــما را بــا افــکاری‬ ‫کــه از ایمــان و عقیــده و قــدرت درونی تــان‬ ‫سرچشــمه می گیــرد‪ ،‬عــوض می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار بایــد تمرکــز خــود را بــر توانایی هایتان‬ ‫بگذاریــد تــا بتوانیــد بــه اهداف تــان دســت‬ ‫یابیــد‪ .‬شــما بایــد یــاد بگیریــد کــه مربــی خــود‬ ‫باشــید و خودتــان را بــرای یــک وضعیــت‬ ‫ذهنــی مثبــت امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود کــه از حرکــت‬ ‫بــاز نایســتید و بــه تــاش ادامــه بدهیــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن معادلــه نگــرش خــود را ارزیابــی کنیــد‪:‬‬ ‫نگرش=حرکــت‪ .‬ایــن معادلــه بیــان می کنــد‬ ‫کــه نگــرش ان چیــزی اســت کــه حرکــت رو بــه‬ ‫جلــو یــا رو بــه عقــب شــما را تعییــن می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن باتوجــه بــه اینکــه در زندگی تــان‬ ‫چگونــه حرکــت می کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫نگرش تــان را ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انگیزه های خود را پیدا کنید‬ ‫در جســت وجوی چیزهایــی باشــید کــه بــه‬ ‫شــما انگیــزه ی تــاش و کوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫فکــر کنیــد کــه در گذشــته چــه چیزهایــی‬ ‫بــه شــما انگیــزه داده اســت تــا تغییــری‬ ‫در زندگی تــان ایجــاد کنیــد و بــه دنبــال‬ ‫اهداف تــان برویــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد انگیــزه و اشــتیاق خــود را‬ ‫تقویــت کنیــد‪ ،‬بایــد علــت انجــام کارهایتــان را‬ ‫بدانیــد‪ .‬ایــا انگیــزه ی کارهایتــان دســتیابی بــه‬ ‫ســود مالــی بــوده اســت؟‬ ‫یــا می خواســتید از خودتــان محافظــت‬ ‫کنیــد؟ ایــا می خواســتید کاری را انجــام‬ ‫بدهیــد تــا بتوانیــد وضیــت فعلــی خــود‬ ‫را حفــظ کنیــد؟ یــا تــرس و خشــم دلیــل‬ ‫انجــام برخــی کارهایتــان بــوده اســت؟‬ ‫اگــر انگیزه هــای روشــنی داشــته باشــید‬ ‫می توانیــد ســریعا نگــرش خــود را بــه ســمت‬ ‫مثبت اندیشــی تغییــر دهیــد‪ .‬زیــرا زمانــی کــه‬ ‫بتوانیــد بــه خودتــان بــرای یــک هــدف انگیــزه‬ ‫بدهیــد‪ ،‬نگــرش شــما از قــدرت درونی تــان‬ ‫سرچشــمه می گیــرد‪ ،‬کــه باعــث می شــود‬ ‫ســریع تر در مســیرتان حرکــت کنیــد‪ ،‬بشــتر‬ ‫بخندیــد‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬کــه تمــام اینهــا در نهایــت موجــب‬ ‫خواهــد شــد کــه موفقیت هــای بیشــتری بــه‬ ‫دســت اوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برای خود الگوهای ذهنی انتخاب کنید‬ ‫الگوهایــی بــرای خــود انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫بــه تجســم اهداف تــان کمــک کنــد تــا بــرای‬ ‫رســیدن بــه انهــا‪ ،‬مهارت هــای خــود را‬ ‫افزایــش دهیــد‪ .‬بــرای حفــظ نگــرش مثبــت‬ ‫و مشــتاقانه‪ ،‬الگوهایــی بــرای موفقیــت‬ ‫خلــق کنیــد و مــدام دربــاره ی انهــا فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫هرچقــدر عمیق تــر بــه تحقــق یــک هــدف‬ ‫بــاور داشــته باشــید‪ ،‬احتمــال بیشــتری بــرای‬ ‫محقــق شــدن ان وجــود دارد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫تمریــن ذهنــی‪ ،‬باعــث مثبت اندیشــی شــما‬ ‫می شــود و شــما را بــه ســمت دســت یابی‬ ‫بــه موفقیــت ســوق می دهــد‪ .‬مــن معتقــدم‬ ‫کــه شــما بــه شــکل طبیعــی بــرای انچــه کــه‬ ‫تجســم می کنیــد‪ ،‬تــاش خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اضطراب خود را مدیریت کنید‬ ‫زمانــی کــه در کار خــود بــا چالــش مواجــه‬ ‫می شــوید‪ ،‬شــاید احســاس کنیــد کــه‬ ‫کنتــرل احساســات و افــکار خــود را از دســت‬ ‫داد ه ایــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه خوش بیــن باقــی بمانیــد‪ ،‬ذهــن‬ ‫خــود را نظــم ببخشــید تــا از افــکار بدبینانــه‬ ‫ـوال‬ ‫خالــی شــود و از لغــزش در سراشـ ِ‬ ‫ـیبی سـ ِ‬ ‫«چــه می شــود اگــر» نجــات پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اضطــراب در واقــع تــرس از اینــده اســت‪.‬‬ ‫بــه خودتــان یــاداوری کنیــد کــه «چــه‬ ‫می شــود اگــر» در حــال حاضــر رخ نــداده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن تنهــا یــک تئــوری اســت‪ .‬پــس‬ ‫بــر انچــه کــه در حــال حاضــر می توانیــد‬ ‫کنتــرل کنیــد‪ ،‬تمرکــز کنیــد‪ .‬هــر فکــر دان ـه ای‬ ‫اســت کــه شــما بــرای برنامه ریــزی نــوع‬ ‫نگــرش و در نتیجــه نــوع رفتارتــان‪ ،‬ان را‬ ‫می کاریــد‪ .‬بــرای اینکــه نگــرش خوبــی داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬یــاد بگیریــد کــه ذهن تــان را بــر‬ ‫راه حل هــا متمرکــز کنیــد نــه بــر مشــکالت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال معنــای عمیق تــری باشــید‬ ‫انگیــزه هــای معنــوی نــه تنهــا روح شــما را‬ ‫پــرورش می دهــد‪ ،‬بلکــه اگــر بتوانیــد بیــن انها‬ ‫بــا اهــداف کاری خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن احســاس خواهیــد رســید کــه بــا کارتــان‬ ‫اهدافــی کــه بــرای زندگــی داریــد‪ ،‬محقــق‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬شــغل شــما جایــی اســت کــه‬ ‫بتوانیــد در یــک مقیــاس بــزرگ بــر دیگــران‬ ‫تاثیــر مثبــت بگذاریــد‪ .‬ایــن نــوع تفکــر بــه‬ ‫هدفــی کــه برایــش کار می کنیــد‪ ،‬معنــا‬ ‫می بخشــد و شــما را قــادر خواهــد کــرد کــه‬ ‫ببینیــد چگونــه هدف تــان بــه زندگــی دیگــران‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع بــه شــما قــدرت‬ ‫بیشــتری بــرای انجــام کارتــان می دهــد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫افسردگی فصلی‪،‬‬ ‫نوعی دیگری از‬ ‫افسردگی‬ ‫افســردگی فصلــی‪ ،‬نوعــی افســردگی اســت کــه در زمــان‬ ‫هــای مشــخصی از ســال تکــرار مــی شــود‪ .‬ایــن زمــان هــا‬ ‫معمــوال اواخــر پاییــز و اوایــل زمســتان هســتند کــه نــور‬ ‫خوشــید کمتــر و روزهــا کوتــاه تــر مــی شــود‪ .‬البتــه درصــد‬ ‫کمــی از مــردم در بهــار یــا اوایــل تابســتان بــه ایــن اختــال‬ ‫دچــار مــی شــوند‪.‬‬ ‫افسردگی فصلی چه نشانه هایی دارد؟‬ ‫ممکــن اســت بیشــتر روز احســاس خســتگی‪ ،‬تنبلــی‪ ،‬و‬ ‫ناراحتــی داشــته باشــید‪ .‬ایــن حالــت گاهــی مــی توانــد در‬ ‫هــر بــار بــه مــدت چنــد هفتــه طــول بکشــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫تمرکــز کــردن‪ ،‬خوابیــدن و یــا لــذت بــردن از کارهایــی کــه‬ ‫دوســت داریــد بــرای شــما ســخت باشــد‪ .‬همچنیــن ممکــن‬ ‫اســت پــر خــوری کنیــد و اضافــه وزن پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫علت افسردگی فصلی چیست؟‬ ‫پزشــکان معتقدنــد کــه کمتــر شــدن نــور خورشــید‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد روی نحــوه ی تولیــد و اســتفاده ی مغــز از مــواد‬ ‫شــیمیایی خاصــی اثــر بگــذارد و ان را تغییــر دهــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت کمتــر شــدن ســاعات روشــنایی منجــر بــه بــاال رفتــن‬ ‫ســطح مالتونیــن و کمتــر شــدن ســطح ســرتونین مغــز‬ ‫شــود‪ .‬ایــن دو مــاده بــه حفــظ نظــم خــواب و تعــادل خلــق‬ ‫کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫مشــکالت هورمونــی باشــد و بــه تغییــرات فصلــی ربطــی‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫درمان افسردگی فصلی‪ :‬دارو درمانی‬ ‫برخــی از داروهــای بــه افزایــش تولیــد ســروتونین در مغــز‬ ‫کمــک مــی کنــد و موجــب بهبــود خلــق و خــواب شــما کمک‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن داروهــای برخــی عــوارض جانبــی از جملــه‬ ‫خشــکی دهــان‪ ،‬تهــوع‪ ،‬مشــکالت خــواب‪ ،‬ســرگیجه‪،‬‬ ‫ســردرد و مشــکالت جنســی را ممکــن اســت بــرای شــما‬ ‫ایجــاد کننــد‪ .‬میــزان دارو در افــراد مختلــف متفــاوت اســت‬ ‫و ممکــن اســت نیــاز باشــد داروهــای مختلفــی را امتحــان‬ ‫کنیــد تــا بــه نتیجــه الزم برســید‪.‬‬ ‫چه افرادی به افسردگی فصلی مبتال می شوند؟‬ ‫هــر چــه از خــط اســتوا دور تــر باشــید احتمــال اینکــه‬ ‫بــه ایــن اختــال مبتــا شــوید بیشــتر مــی شــود‪ .‬میــزان‬ ‫شــیوع ان در اکثــر شــهرهای ایــران تفــاوت زیــادی نــدارد‪.‬‬ ‫هــر کســی ممکــن اســت بــه ایــن اختــال دچــار شــود امــا‬ ‫افــرادی کــه ســابقه ی افســردگی در خانــواده و یــا گذشــته‬ ‫خــود داشــته باشــند بیشــتر اســت‪ .‬زنــان ‪ 4‬برابــر مــردان بــه‬ ‫ایــن اختــال مبتــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫درمان افسردگی فصلی‪ :‬نور درمانی‬ ‫اســتفاده از برخــی از المــپ هــا مــی توانــد جایگزینــی‬ ‫بــرای نــور خورشــید کــه در طــول مــاه هــای زمســتان کمتــر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬باشــد‪ .‬ایــن المــپ هــا نــوری ‪ 20‬برابــر بیشــتر از‬ ‫المــپ هــای معمولــی تولیــد مــی کننــد‪ .‬اســتفاده روزانــه‬ ‫بــه مــدت ‪ 20‬الــی ‪ 60‬دقیقــه در روز‪ ،‬مــی توانــد عالئــم‬ ‫شــما را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫از کجا بفهمید که به افسردگی فصلی مبتال هستید؟‬ ‫درمــورد نشــانه هــای خــود بــا پزشــکتان صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫برخــی از مشــکالت دیگــر عالیــم شــبیه ایــن اختــال را ایجــاد‬ ‫مــی کنــد‪ .‬مثــا برخــی از ویــروس هــا‪ ،‬مشــکل تیروئیــد یــا‬ ‫قنــد خــون پاییــن شــما را بــی حــال و ضعیــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫کــم خوابــی‪ ،‬افزایــش وزن و بدخلقــی هــم کــه از دیگــر‬ ‫نشــانه هــای ایــن اختــال هســتند ممکــن اســت بــه خاطــر‬ ‫درمان افسردگی فصلی‪ :‬روان درمانی‬ ‫روان درمانگــر مــی توانــد بــه شــما در شــناخت الگوهــای‬ ‫منفــی تفکــری کــه خلــق شــما را پاییــن مــی اورنــد‪ ،‬کمــک کنــد‪.‬‬ ‫روانشــناس به شــما روش هایی برای فعالیت بیشــتر و داشــتن‬ ‫احســاس بهتــر امــوزش مــی دهــد و افــکاری کــه موجــب ایجــاد‬ ‫احســاس بــد در شــما مــی شــود را اصــاح مــی کنــد‪.‬‬ ‫درمان افسردگی فصلی‪ :‬ویتامین ‪D‬‬ ‫یکــی از دالیلــی کــه مــی توانــد منجــر بــه افســردگی فصلــی‬ ‫شــود کمبــود ویتامیــن ‪ D‬اســت‪ .‬بــه دلیــل کاهــش نــور‬ ‫خورشــید در زمســتان میــزان ویتامیــن ‪ D‬دریافتــی کاهــش‬ ‫پیــدا مــی کنــد‪ .‬البتــه هنــوز اثربخشــی ایــن روش درمانــی کامــا‬ ‫تاییــد نشــده هــر چنــد برخــی از تحقیقــات دربــاره اثــرات مثبــت‬ ‫مصــرف ایــن ویتامیــن در بهبــود افســردگی فصلــی بــه نتایــج‬ ‫مثبتــی رســیده انــد‪.‬‬ ‫خود درمانی افسردگی فصلی‬ ‫کارهایــی هســت کــه خودتــان مــی توانیــد بــرای مدیریــت‬ ‫افســردگی فصلــی انجــام دهیــد‪ .‬ســعی کنیــد بــا عزیزانتــان‬ ‫و افــرادی کــه شــرایط شــما را درک مــی کننــد بیشــتر وقــت‬ ‫بگذرانیــد‪ .‬ورزش کنیــد! ورزش واقعــا مــی توانــد حــال شــما را‬ ‫بهتــر کنــد بــه خصــوص اگــر در محیــط بــاز انجــام دهیــد‪ .‬رژیــم‬ ‫غذایــی متعادلــی از ســبزیجات‪ ،‬ســبوس و میــوه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از خــوردن کربوهیــدرات هــای ســاده و قنــد‪ ،‬مثــل نــان ســفید‪،‬‬ ‫خــودداری کنیــد‪ .‬خوابتــان را منظــم کنیــد‪.‬‬ ‫کِی به روانشناس مراجعه کنید؟‬ ‫بیشــتر مــردم گاهــی احســاس ناراحتــی مــی کننــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫ایــن ناراحتــی‪ ،‬بــدون هیــچ دلیــل مشــخصی‪ ،‬روزهــا و هفتــه هــا‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬شــاید بهتــر اســت بــه روانشــناس یــا روانپزشــک‬ ‫مراجعــه کنیــد‪ .‬بــه خصــوص اگــر افســردگی شــما باعــث مــی‬ ‫شــود فکــر اســیب زدن بــه خودتــان را داشــته باشــید‪ ،‬حتمــا بــا‬ ‫درمانگرتــان دربــاره ی ان صحبــت کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید داوینچی با یک دست می نوشت و با دست دیگر نقاشی می کشید‪.‬‬ ‫ایا می دانید گوش و بینی در تمام طول عمر رشد می کنند‪.‬‬ ‫ایا می دانید اب دریا بهترین ماسک صورت است‪.‬‬ ‫ایا می دانید در ساخت برج ایفل ‪ ۲٫۵‬میلیون پیچ و مهره به کار رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید بینی انسان قادر به تشخیص ‪ ۱۰۰۰۰‬نوع بوی مختلف است‪.‬‬ ‫ایا می دانید انرژی که خورشید در ‪ ۱‬ثانیه تولید می کند برای مصرف ‪ ۱‬میلیون سال زمین کافی است‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده پانزدهم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫ماهیــت «حــق حبــس» را به درســتی بشناســیم‪:‬‬ ‫در نظریــه برخــی از قضــات‪ ،‬وکالء و مربیــان‬ ‫‏امــوزش اســتنباط نادرســتی از حــق حبــس شــده‬ ‫اســت‪ .‬علــت ان نیــز عــدم تشــریح ماهــوی «حــق‬ ‫حبــس» در منابــع ‏حقوقــی اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫قضــات محتــرم ‪ ،‬امتنــاع خواهــان در ایفــای تعهد‬ ‫قــراردادی را بــه ایــن علــت کــه‏خوانــده؛ قســمتی‬ ‫از ثمــن معاملــه را بــه او نپرداختــه بــه اســتناد‬ ‫«حــق حبــس» امتنــاع او را موجــه تلقــی کرد ه‏انــد‪.‬‬ ‫لیکــن حــق حبــس ایــن نیســت کــه خواهــان‬ ‫بتوانــد بــرای تحقــق حــق خــود‪ ،‬تعهــدات خــود را‬ ‫متوقــف نمــوده ‏و خوانــده را ناگزیــر از پذیــرش‬ ‫کنــد‪ .‬حــق حبــس ایــن اســت کــه شــخص بــرای‬ ‫مطالبــه حــق ثابــت شــده خــود ( نــه‏تفســیری و‬ ‫اســتنباطی خــود)‪ ،‬مــال خــود را حبــس کنــد‪ .‬تــا‬ ‫طــرف دیگــر قــرارداد ناگزیــر از تمکیــن گــردد‪ .‬اگــر‬ ‫‏طــرف قــرارداد بتوانــد بــه اســتناد «حــق حبــس»‬ ‫تکلیــف و تعهــد قــراردادی خــود را متوقــف کنــد‬ ‫تــا طــرف مقابــل‏ملــزم بــه اجابــت از خواســته‬ ‫او گــردد‪ ،‬ســنگ بــر روی ســنگ باقــی نمانــده و‬ ‫اســاس تعهــدات و معامــات ‏واژگــون شــده و‬ ‫فاتحــه تعهــدات قــراردادی خوانــده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افــاده از خــواص و فقهــاء مشــهور و مبدعیــن‬ ‫‏حقــوق «حــق حبــس» فقــط و فقــط در عقــود‬ ‫معاوضــی معنــا و مفهــوم دارد و بــس !! قانونگــذار‬ ‫در مــاده ‪377‬‏مقــرر می نمایــد‪ :‬در عقــد معاوضــی‬ ‫بیــع؛ بایــع حــق حبــس مبیــع را دارد تــا مشــتری‬ ‫را بــه تســلیم ثمــن مجبــور کنــد‪.‬‏دقــت نماییــد‬ ‫قانونگذار از لفظ معاوضی در عقد بیع اســتفاده‬ ‫کــرده و ایــن نــوع عقــد بــا عقــد بیــع‪ ،‬بــه عبارتــی‬ ‫بــا‏مبایعــه نامــه و فروشــنامه و قولنامــه متــداول‪،‬‬ ‫بکلــی متفــاوت اســت‪ .‬در عقــد معاوضـی دو عیــن‬ ‫معیــن بصــورت‏کامــل معاوضــه می شــوند‪ .‬مثــل‬ ‫اینکــه یکــی میــرود مغــازه ای وکاالیــی می خــرد ‪.‬‬ ‫فروشــنده حــق دارد کاال را حبــس‏کنــد تــا زمانیکــه‬ ‫مشــتری قیمــت انــرا بپــردازد‪ .‬بنابرایــن در دو حــق‬ ‫تراضــی شــده و قابــل معاوضه‪ ،‬هریــک از دو‏طرف‬ ‫از حــق حبــس برخوردانــد ‪ .‬در عقــد نــکاح کــه از‬ ‫جملــه عقــود معاوضــی اســت قانونگــذار در مــاده‬ ‫‪1085‬‏مقــرر کــرده اســت‪« .‬زن می توانــد تــا مهــر‪،‬‬ ‫بــه او تســلیم نشــده‪ ،‬از ایفــاء وظایفــى کــه در‬ ‫مقابــل شــوهر دارد امتنــاع‏کنــد‪ ،‬مشــروط بر اینکه‬ ‫مهــر او ‪،‬حال(عندالمطالبــه) باشــد‪ ».‬بــا اِعمــال‬ ‫حــق حبــس؛ زوجــه ناشــزه نمی شــود و حــق‬ ‫ِ‬ ‫‏نفقــه او نیــز ســاقط نمی گــردد‪ .‬درحالیکــه در عقــد‬ ‫مشــارکت درســاخت و یــا پیــش خریــد ســاختمان‬ ‫و بطــور کل در ‏جمیــع قراردادهــای ِ متضمــن‬ ‫تعهــد‪ ،‬حــق حبــس موضوعیــت نــدارد‪ .‬لیکــن‬ ‫در عقــود معاوضــی؛ تعهــدات طرفیــن‪ ،‬صرفــا و‬ ‫منحصــرا قبــض و اقبــاض عوضیــن اســت در‬ ‫عقــود معاوضــی هیچیــک از طرفیــن‪ ،‬در وضعیتــی‬ ‫نیســتند‏کــه امــکان تحمیــل ادعای خــود بر دیگری‬ ‫را داشــته باشــند‪ .‬زیــرا تعهــدی جــز تســلیم عــوض‬ ‫ندارنــد‪ .‬ایــن امــر بنــاء‏عقــاء اســت ‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده شانزدهم(حقوقی)‪:‬‏‬ ‫‏« تســلیم و تحویــل مبیــع وا لــزام خوانــده بــه‬ ‫تنظیــم ســند ملــک»‪ :‬خواســته ای کــه اشــتباه‬ ‫شــایع وکالء‏خواندگان اســت‪ .‬در دعوای خواهان‬ ‫بــه خواســته فــوق کــه بــه محکومیــت یکطرفــه‬ ‫خوانــدگان منتــج می شــود‏غالبــا وکالء خوانــدگان‬ ‫به علت اشــتباهی که متعاقبا شــرح خواهم داد‬ ‫بــه جــای دفــاع از مــوکل خــود عمــا ‏از خواهــان‬ ‫دفــاع می کننــد‪ .‬وکالء تصــور دارنــد کــه موکلشــان‬ ‫از حــق حبــس برخــوردار اســت‪ .‬پــس همینکــه‬ ‫‏در دفــاع از مــوکل می گوینــد کــه خواهــان ثمــن‬ ‫معاملــه را پرداخــت نکــرده و مثــا چنــد فقــره‬ ‫چــک او برگشــته‏خــورده لــذا موکلــش حــق دارد‬ ‫کــه مبیــع را تحویــل ندهــد و یــا تنظیــم ســند نکنــد‬ ‫عمــا از خواهــان دفــاع کــرده‏و بــه ضــرر موکلــش‬ ‫ســخن گفتــه اســت‪ .‬زیــرا ایــن توســل بــه حــق‬ ‫حبــس اســت ‪ .‬حقــی کــه صرفــا و منحصــرا ‏مربوط‬ ‫بــه عقــود معاوضــی اســت و نــه عقــد بیــع و ســایر‬ ‫عقــود! اساســا ایــن دســته از وکالء توجــه ندارنــد‬ ‫کــه‏دادگاهــی کــه در مقــام رســیدگی بــه خواســته‬ ‫خواهــان اســت دارای چــه اثــار حقوقــی اســت‪ .‬و‬ ‫خواســته نیــز چــون‏مســتند بــه عقــد بیعــی اســت‬ ‫کــه در اصــل عقــد بیع‪ ،‬مناقشـه ای نشــده و خللی‬ ‫بــر ذیحقــی خواهــان وارد نیامــده‪ ،‬‏لــذا دادگاه‬ ‫ناگزیــر حکــم بــر محکومیــت خوانــده نســبت بــه‬ ‫تحویــل مبیــع و تنظیــم ســند صــادر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫‏بــرای اینکــه خوانــدگان ضــرر ننمــوده و دســت‬ ‫خالی ملکشــان را از دســت ندهند‪ ،‬وکالیشــان به‬ ‫جــای اســتناد بــه‏حــق حبــس کــه در اینخصــوص‬ ‫موضوعیــت نــدارد‪ ،‬می بایســتی قبــل از شــروع‬ ‫جلســه اول دادرســی‪ ،‬‏دادخواســت متقابــل بــه‬ ‫خواســته مطالبــه مانــده ثمــن ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫در انصــورت دادگاه در دادنامــه صادره‪،‬‏ضمــن‬ ‫صــدور حکــم‪ ،‬علیــه خوانــده؛ حکمــی لــه او نیــز‬ ‫صــادر خواهــد نمــود‪ .‬کــه بــه موجــب ان خواهــان‬ ‫‏محکــوم بــه پرداخــت مانــده ثمــن خواهد شــد‪ .‬در‬ ‫فرضیکــه خوانــده‪ ،‬ضمــن اجــرای حکــم‪ ،‬بــه علــت‬ ‫عجــز‏خواهــان‪ ،‬نتوانــد مانــده ثمــن معاملــه را‬ ‫بــا احتســاب خســارت تاخیــر تادیــه از او دریافــت‬ ‫کنــد‪ .‬می توانــد بــه مجــرد‏تنظیــم ســند‪ ،‬ملــک‬ ‫را توقیــف و از واحــد اجــرای احــکام درخواســت‬ ‫برگــزاری مزایــده و فــروش مــال را‏نمایــد‪ .‬تــا از‬ ‫ایــن محــل مطالبــات و خســاراتش تامیــن گــردد‪.‬‬ ‫و هوالمســتعان‪ .‬‏‬ ‫خواستگار سابق‪،‬‬ ‫مزاحم سایبری‬ ‫از اب درامد‬ ‫پلیس فتا با اشــاره به خبر شناســایی خواســتگار‬ ‫جوانــی کــه مزاحــم ســایبری خانــواده همســرش‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت ‪ :‬قانــون از مرتکبــان ایــن تخلفــات‬ ‫چشم پوشــی نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‪ ،‬پایــگاه‬ ‫فتــا ســرهنگ مهــدی‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس ‬ ‫قاســمی در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫مراجعــه خانمــی بــه ایــن پلیــس که عنوان داشــت‬ ‫فــردی ناشــناس در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی او کــرده‬ ‫و موجــب ســلب اســایش وی گردیــده اســت‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بیــان کــرد‪ :‬بــا پی جوئــی‬ ‫ســرنخ های دیجیتــال مجرمانــه توســط افســران‬ ‫ســایبری مشــخص شــد کــه پیام هــای تهدیدامیــز‬ ‫از ســوی خواســتگار ســابق شــاکی ارســال شــده و‬ ‫ل کــردن‬ ‫وی بــا شــماره ای ناشــناس اقــدام بــه فعــا ‬ ‫حســاب کاربــری اینســتاگرام نمــوده و از ان طریــق‬ ‫پیام هــای توهین امیــز و تهدید کننــده را بــرای‬ ‫شــاکی و پــدر و مــادرش ارســال کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پرونــده در تحقیقــات اولیــه منکــر‬ ‫هــر گونــه بــزه ارتکابــی می شــود ولــی پــس از مواجهــه‬ ‫بــا مســتندات و مــدارک جمــع اوری شــده از ســوی‬ ‫کارشناســان ضمــن اعتــراف بــه جرم خــود‪ ،‬انگیزه اش‬ ‫را انتقام گیــری از خانــواده شــاکی و تالفــی و ایجــاد‬ ‫اختــاف بیــن شــاکی و نامــزدش عنــوان می کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گرایــش بیشــتر افــراد‬ ‫بــه ســمت شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬متاســفانه عــده ای بــا‬ ‫ایــن تصــور کــه در ایــن شــبک ه ناشــناخته خواهنــد مانــد‪،‬‬ ‫تســویه حســاب های شــخصی خــود را بــه فضــای مجازی‬ ‫کشــانده و اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــران‬ ‫می نماینــد‪ ،‬غافــل از اینکــه‪ ،‬اینگونــه تخلفــات قابــل‬ ‫شناســایی و پیگیــری می باشــند‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫تخلیه هیجانات منفی‬ ‫اینکــه بدانیــد گاهــی احساســات مثــل مــوج‬ ‫بــه شــما هجــوم میاورنــد‪ ،‬همیشــه هــم‬ ‫بــرای تحمــل انهــا کافــی نیســت شــاید گاهــی‬ ‫بتوانیــد از کنــار احساســات شــدید خــود‬ ‫بگذریــد‏امــا گاهــی نیــز بــه راهبردهایــی نیــاز‬ ‫داریــد تــا از شــدت احســاس تــان بکاهیــد و‬ ‫انهــا را بــه ســطح قابــل کنترل تــری برســانید‬ ‫تخلیــه هیجانــی راهــی اســت کــه احساســات‬ ‫تــان را ‏ارام و کنتــرل پذیــر مــی کنــد نامــه‬ ‫نــگاری یکــی از راهبردهــای تخلیــه هیجان هــا‬ ‫اســت نامــه هایــی کــه بــا هــدف تخلیــه‬ ‫هیجانــی نوشــته مــی شــوند پــس از نوشــتن‬ ‫از بیــن می‏رونــد و صرفــا ًروزنهــای بــرای تخلیــه‬ ‫احساســات شــدیدی فراهــم میکننــد روش‬ ‫دیگــر تخلیــه هیجانــی گفتوگــو با فردی اســت‬ ‫کــه یقیــن داریــد بــدون هیــچ واکنشــی یــا‬ ‫تعبیــر و‏تفســیر بــه احساســات شــما گــوش‬ ‫مــی دهــد و فرصتــی بــرای بیــان هیجانهــای‬ ‫تــان فراهــم میکنــد دوســتان خــوب ســوپاپ‬ ‫اطمینــان تخلیــه هیجانــی انــد کــه مــی توانیــد‬ ‫‏حضــوری یــا تلفنــی بــا ان هــا درد دل کنیــد‬ ‫البتــه شــرطش ایــن اســت کــه ادم مناســب‬ ‫را پیــدا کنیــد‪ .‬در انجــام ایــن کار زیــاده روی‬ ‫نکنیــد زیــرا حتــی بهتریــن دوســتان تــان‬ ‫هــم‏ممکــن اســت از جلســه هــای متعــدد و‬ ‫طوالنی تخلیه هیجانی شــما خســته و کالفه‬ ‫شــوند ( اســنایدر‪،‬باوکوم‪،‬گوردون‪)1397،‬‏‪.‬‬ ‫استعاره استخر و توپ‬ ‫ارزو می کنــم شــما هــم مثــل مــن ‪،‬شــنا کــردن‬ ‫یــا حداقــل اب تنــی را دوســت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه جــز فوایــد جســمانی ای کــه از اب تنــی‬ ‫حاصــل مــی شــود شــنا کــردن مــی توانــد‏یــک‬ ‫تفریــح مفــرج نیــز باشــد‪.‬تصور کنیــد کــه یــک‬ ‫روز گرم و تابســتانی با دوســتان خود مشــغول‬ ‫شــنا کــردن هســتید در ایــن هنــگام متوجــه‬ ‫حضــور توپــی ســیاه می شــوید بــه ‏دوســتان‬ ‫خــود مــی گوییــد بــه تفریــح ادامه دهند و شــما‬ ‫بــه زودی دوبــاره بــه انهــا ملحــق می شــوید‪.‬‬ ‫در ابتــدا ســعی مــی کنیــد کــه بــا دســتان خــود‬ ‫تــوپ را بــه زیــر اب فشــار دهیــد‏‏‪.‬همیــن کــه‬ ‫مــی خواهیــد بــه ســمت دوســتانتان برویــد‬ ‫متوجــه مــی شــوید کــه تــوپ دوبــاره بــه ســطح‬ ‫اب بازگشــت‪ .‬ایــن بــار تصمیــم مــی گیریــد کــه‬ ‫مطمئــن شــوید تــوپ در زیــر اب‏مــی ماند پس‬ ‫تمــام مــدت وقــت خــود را صــرف نگــه داشــتن‬ ‫تــوپ در زیــر اب مــی کنیــد ‪.‬متوجــه چیزهــای‬ ‫جالبــی می شــوید‪.‬زمانی کــه تمــام مــدت در‬ ‫تــاش هســتید تــا تــوپ را ‏در پاییــن نگــه‬ ‫دارید‪،‬زمــان و انــرژی زیــادی صــرف مــی کنیــد و‬ ‫از همــه مهمتــر از رونــد عــادی در اســتخر بــودن‬ ‫خــود نیــز جــا مانــده ایــد‪. .‬فکــری بــه ســرتان‬ ‫مــی زنــد تــوپ را رهــا مــی‏کنیــد و بــه ان اجــازه‬ ‫حضــور مــی دهیــد تــوپ در ســطح اب شــناور‬ ‫اســت و شــما همچنــان از تــوپ خوشــتان نمــی‬ ‫ایــد امــا بــه ســمت دوســتان تــان مــی رویــد‪.‬‬ ‫شــما از حضــور تــوپ‏اگاه هســتید امــا بــا وجــود‬ ‫ان نیــز بــاز هــم مــی توانیــد بــا دوســتان تــان بــه‬ ‫بــازی بپردازیــد‏‪.‬‬ ‫کالهبرداری در سایت دیوار با‬ ‫ترفند درج اگهی اجاره واحد‬ ‫مسکونی با قیمت پایین‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بــه شــهروندان هشــدار‬ ‫داد ‪ :‬اغــاز فصــل اجــاره و نقــل و انتقــال واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش اگهــی هــای دروغیــن کالهبــرداری بــا عنــوان‬ ‫«واگــذاری واحدهــای مســکونی بــا اجــاره هــای ارزان قیمــت»‬ ‫بــه متقاضیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ «رامیــن پاشــایی»‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــا اغــاز فصــل اجــاره و نقــل و انتقــاالت مســکن‬ ‫مــا شــاهد افزایــش ثبــت اگهــی هــای دروغیــن در پلــت فــرم‬ ‫هــای ســایت هــای واســطی ماننــد دیــوار هســتیم‪.‬‬ ‫در واقــع خلــق منفــی نیــز تفــاوت چندانــی بــا‬ ‫ایــن تــوپ نــدارد ‪.‬فکــر مــی کنیــد زمانــی کــه‬ ‫ایــن تــوپ (خلــق منفــی و افــکار و احساســات‬ ‫ناخوشــایند مرتبط با خیانت) ظاهر می‏شــود‬ ‫تــاش بــرای زیــر اب نگــه داشــتن ان چقــدر‬ ‫ازار دهنــده اســت و چقــدر از رونــد طبیعــی‬ ‫زندگــی خودتــان جــا مــی مانیــد؟ زمانــی کــه بــه‬ ‫هــر طریقــی ســعی می کنیــد حــواس‏خودتان‬ ‫را پــرت کنیــد یــا دســت بــه نبــردی بــی پایــان‬ ‫بــا خلــق منفــی تــان مــی زنیــد درســت ماننــد‬ ‫زمانــی اســت کــه بــا دســت تــوپ را در زیــر اب‬ ‫نگــه داشــته ایــد‪ .‬همــه کاری کــه بایــد‏انجــام‬ ‫دهیــد ایــن اســت کــه از حضــور توپ(خلــق‬ ‫منفی و افکار و احساسات ناخوشایند مرتبط‬ ‫بــا خیانــت) اگاه باشــید‪.‬به ان اجــازه حضــور‬ ‫دهیــد و پذیــرای ان باشــید و بــدون‏درگیــری‬ ‫متعهــد شــوید کــه فعالیــت هــای ارزشــمند‬ ‫خــود را دنبــال کنید‪(.‬دوســتی‪ 1395 ،‬‏)‬ ‫مصاحبــه تلویزیونی(تکنیکــی بــرای هیجــان‬ ‫منفــی خشــم)‏‬ ‫امــروز شــما را بــه یک برنامــه زنده تلویزیونی‬ ‫دعــوت کــرده ام مــی خواهــم نحــوه رفتــار‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد ســودجو بــا ســوء اســتفاده از ایــن موقعیــت‬ ‫و بــا ثبــت اگهــی هــای جعلــی در ســایت دیــوار بــا قیمــت هــای‬ ‫پاییــن تــر از عــرف تعییــن شــده و اســتفاده از ترفندهــای خــاص‬ ‫و جلــب نظــر مشــتریان در خصــوص تضمیــن معاملــه‪ ،‬مبالغــی‬ ‫را تحــت عنــوان بیعانــه از مشــتریان دریافــت کــرده و پــس از‬ ‫واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی تعهــدات خــود نیســتند‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بیــان داشــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫درج اگهــی هــای دروغیــن و کالهبــرداری بــا شــیوه هــای مختلف‬ ‫بــا اســتفاده از بســتر ســایت دیــوار و ســایر ســایت هــای واســطه‬ ‫ای یکــی از شــگردهای مجرمــان بــوده کــه بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫اعتمــاد کاربــران و عــدم اگاهــی انــان بــه راحتــی کالهبــرداری‬ ‫مــی کننــد؛ ایــن افــراد همــواره جدیدتریــن ترفندهــا را بــرای‬ ‫رســیدن بــه مقاصــد شــوم خــود بــه کار مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نظــارت مســتمر و دقیــق بــر نحــوه درج اگهــی و‬ ‫پیــاده ســازی نظــام احــراز هویــت یکــی از اولویــت هــای اصلــی‬ ‫ســایت هــای واســطه ای اســت کــه متاســفانه علــی رغــم پــی‬ ‫گیــری هــای مکــرر پلیــس فتــا بــه صــورت کامــل محقــق نشــده‬ ‫کــردن تــان را بــه هنــگام بــروز احســاس‬ ‫خشــم بــرای بیننــدگان شــرح دهیــد زمانــی که‬ ‫‏خشــمگین مــی شــوید‏‪:‬‬ ‫‏‪-1‬رفتارتان با خودتان چگونه است؟‬ ‫‏‪-2‬رفتارتان در محیط کارتان چگونه است؟‬ ‫‏‪-3‬رفتارتــان بــا دوســتان و نزدیکانتــان چگونه‬ ‫است؟‬ ‫‏‪-4‬رفتارتــان در محیــط خانــه و بــا عزیزانتــان‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫‏‪-5‬رفتارتان به طور کلی چگونه است؟‬ ‫ایــا جــواب هایــی کــه بــه ســواالت بــاال داده‬ ‫ایــد همــان چیزهایــی اســت کــه از تــه دل‬ ‫دوســت دارد باشــید؟ یــا شــکافی بیــن انچــه‬ ‫کــه هســتید و انچــه مــی خواهیــد باشــید‬ ‫وجــود‏دارد؟ اگــر شــکافی وجــود دارد‪،‬بــه ان‬ ‫شــکاف نگاهــی بیندازیــد چگونــه مــی توانیــد‬ ‫ایــن شــکاف را پــر کنید؟اگــر هــم اکنــون بــه‬ ‫طــرز شــگفت انگیــزی بــه خــود ایــده ال تــان‬ ‫‏تبدیــل شــوید رفتارتــان چــه تغییــری مــی‬ ‫کنــد؟ دوبــاره متذکــر مــی شــوم کــه مانند خود‬ ‫ایــده التــان رفتــار کنیــد؟‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫و مجرمــان ســایبری نیــز بــا اســتفاده از شــماره تلفــن و شــماره‬ ‫حســاب هــای کــه از طــرق مختلــف و بنــام ســایر اشــخاص بــه‬ ‫دســت مــی اورنــد از متقاضیــان کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاشــایی پیــاده ســازی مــوارد مذکــور را در ســایت های‬ ‫واســط جهــت پیشــگیری از وقــوع کالهبــرداری ضــروری دانســت‬ ‫و بــه هموطنــان توصیــه کــرد‪ :‬بــه هیــچ عنــوان هیــچ گونــه‬ ‫مبالغــی را بــه عنــوان بیعانــه بــه اگهــی دهنــدگان پرداخــت‬ ‫نکننــد و پــس از اطمینــان از اصالــت کار و ارائــه خدمــات نســبت‬ ‫بــه انجــام معاملــه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪344‬‬ ‫دستگیری عامل تهدید‬ ‫و اخاذی در سامانه شاد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری‬ ‫عامــل اخــاذی و تهدیــد بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی‬ ‫دختــر جوانــی در ســامانه شــاد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ یوســف شــاکری رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه‬ ‫خانمــی بــه ایــن پلیــس کــه عنوان داشــت فردی ناشــناس‬ ‫در قســمت پیــام رســان ســامانه اموزشــی شــاد اقــدام‬ ‫بــه تهدیــد و اخــاذی از دختــر او کــرده اســت و موجــب‬ ‫ســلب اســایش از خانــواده انــان شــده اســت‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی گفت ‪ :‬طــی تحقیقات‬ ‫فنــی و بررســی های انجــام شــده متهــم مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و مامــوران ایــن پلیــس ضمــن هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی بــا تشــکیل اکیپــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام‬ ‫شــدند و در یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر و‬ ‫بــه پلیــس فتــا انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد هرگــز اطالعــات شــخصی و‬ ‫خانوادگــی را در فضــای مجــازی منتشــر کــرد ‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫مجرمــان ســایبری در فضــای مجــازی بــه دنبــال فرصتــی‬ ‫هســتند تــا بتواننــد اقدامــات مجرمانــه خــود را عملــی کننــد‬ ‫و گاهــی کاربــران بــا اشــتباهات خــود ایــن فرصــت را بــرای‬ ‫مجرمــان فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬متاســفانه‬ ‫فرزنــد ایــن خانــواده بــه علــت عــدم امــوزش و کســب ســواد‬ ‫رســانه ای‪ ،‬اطالعــات شــخصی و خانوادگــی را در فضــای‬ ‫مجــازی منتشــر می کنــد و متهــم بــا سوءاســتفاده ازایــن‬ ‫اطالعــات اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت‪ ،‬اخــاذی‪ ،‬تهدیــد‪،‬‬ ‫هتــک حیثیــت می کنــد و مشــکالت زیــادی بــرای ایــن‬ ‫خانــواده ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا اشــاره بــه اینکــه هرگونــه مزاحمــت‬ ‫و جعــل عنــوان در فضــای مجــازی جــرم محســوب‬ ‫می شــود و کاربــران حتمــا ً قبــل از هــر فعالیتــی در فضــای‬ ‫مجــازی قانــون جرائــم رایان ـه ای را مطالعــه کننــد‪ ،‬اگفــت‬ ‫‪:‬شــهروندان عزیــز می تواننــد در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیام رســان های‬ ‫موبایلــی موضــوع را از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫و یــا بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬بــا همــکاران بنــده در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با ارسال‬ ‫پیامک در سامانه ابالغ‬ ‫الکترونیک قضایی جعلی‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده ای بــا موضــوع کالهبــرداری‬ ‫بــا « ارســال پیامــک شــکایت در ســامانه ابــاغ الکترونیــک‬ ‫قضایــی جعلــی « خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســروان مجیــد ویســی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫چنــدی پیــش فــردی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا اســتان‬ ‫مدعــی شــد پیامکــی بــا طــرح موضــوع شــکایت در ســامانه‬ ‫ابــاغ الکترونیــک قضایــی جعلــی بــرای او ارســال شــده کــه‬ ‫ایــن پیامــک حــاوی لینکــی اســت کــه فــرد قربانــی را بــه ‬ ‫سمت وســوی یــک اپلیکیشــن هدایــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬طبــق اظهــارات شــاکی بعــد از نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مخــرب‪ ،‬ایــن فــرد بــه ادامــه مراحــل هدایــت‬ ‫شــده اســت کــه ایــن مراحــل شــامل وارد کــردن مشــخصات‬ ‫کارت بانکــی و اطالعــات حســاب می باشــد و کالهبــردار بــه‬ ‫ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن اپلیکیشــن مخــرب بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه کالهبــردار بــه پیامک هــای شــخص قربانــی‬ ‫دسترســی دارد و می توانــد پیامک هــای حــاوی رمــز پویــا‬ ‫و‪ ...‬را بــرای او بــه نمایــش بگــذارد کــه بــا اســتفاده از ان‬ ‫حســاب ایــن شــخص را خالــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی هــای بعمــل امــده توســط‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس بــا هماهنگــی مقــام قضایــی ‪،‬‬ ‫متهــم در محــل ســکونت خــود دســتگیر و بــه ایــن پلیــس‬ ‫انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســروان مجیــد ویســی بــا بیــان اینکــه متهــم در اظهــارات‬ ‫خــود بــه جــرم خــود اعتــراف کــرده اســت ‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫تکمیــل پرونــده‪ ،‬فــرد کالهبــردار جهــت ســیر مراحــل قانونی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪ 1360‬انتخاب محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور ایران اسالمی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪ 13 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 344‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 02‬مرداد ‪24-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫کتاب های مورد عالقه ثروتمندان؛‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب توصیه شده توسط‬ ‫ثروتمندان دنیا‬ ‫الگوبــرداری از ســبک زندگــی افــراد موفــق و ثروتمنــد یکــی از راه هایــی‬ ‫اســت کــه بــه مــا در مســیر موفقیــت کمــک می کنــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬انچــه‬ ‫ثروتمنــدان به عنــوان تغذیــه روحشــان اســتفاده می کننــد اهمیــت ویــژه ای‬ ‫دارد‪ .‬در ایــن معرفــی کتــاب‪ ،‬به ســراغ کتاب هایــی رفته ایــم کــه مطالعــه‬ ‫انهــا از نظــر ثروتمندانــی ماننــد بیــل گیتــس‪ ،‬ایــان ماســک‪ ،‬وارن بافــت‪،‬‬ ‫اســتیو جابــز و مــارک زاکربــرگ توصیــه شــده اســت‪ .‬اگــر از ان دســته افــراد‬ ‫هســتید کــه بــرای موفق شــدن پیگیــر نظرهــا و توصیــه بــزرگان هســتید‪ ،‬ایــن‬ ‫معرفــی کتــاب را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید‪:‬‬ ‫در میــان این همــه کتــاب کــه در حــوزه موفقیــت و ثروتمند شــدن وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬کتــاب بیندیشــید و ثروتمنــد شــوید اثــری قدیمــی بــه حســاب می ایــد؛‬ ‫چراکــه چــاپ اول ان مربــوط بــه ســال ‪ ۱۹۳۷‬اســت‪ .‬البتــه کــه ایــن‬ ‫قدیمی بــودن بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری و محبوبیتــش در عصــر حاضــر بیشــتر‬ ‫بــه ارزش ان افــزوده اســت‪ .‬در ایــن کتــاب‪ ،‬ناپلئــون هیــل ‪ ۱۳‬اصــل بــرای‬ ‫ثروتمندشــدن ارائــه می کنــد؛ اصــول و قوانینــی کــه حاصــل بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫ســال مطالعــه او در زمینــه ثــروت اســت‪.‬‬ ‫هیــل بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای ثروتمندشــدن در ابتــدا بایــد بدانیــم‬ ‫ثروتمنــدان چگونــه می اندیشــند و بــه چــه شــیوه ای زندگــی می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫طــرز فکــر او باعــث شــد بــا افــراد ثروتمنــد و موفــق زیــادی مصاحبــه کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب حاصــل مصاحبــه و تحقیــق او در ایــن زمینــه اســت‪ .‬ازایــن رو‪،‬‬ ‫مطالعــه ایــن کتــاب تجربیــات زیــادی در اختیــار کســانی کــه می خوانــد‬ ‫کســب وکار خــود را شــروع کننــد و بــه ثــروت برســند می گــذارد‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫سوپ مرغ‬ ‫‪-4‬کتاب کفش باز‬ ‫نایکــی امــروزه یکــی از بزرگ تریــن و محبوب تریــن برندهــای ورزشــی در‬ ‫دنیاســت‪ .‬در کتــاب کفــش بــاز قــرار اســت داســتان تبدیل شــدن ایــن شــرکت‬ ‫بــه یکــی از غول هــای تولیدکننــده لبــاس و لــوازم ورزشــی را از زبــان فیــل‬ ‫نایــت بنیان گــذار و مدیــر نایکــی بشــنویم‪ .‬ایــن شــرکت در ابتــدا بــا نــام‬ ‫«روبــان ابــی» و فقــط توســط شــخص فیــل نایــت کار خــود را اغــاز کــرد‪ .‬او‬ ‫دونــده ای حرفــه ای بــود و از اهمیــت کفش هــا بــرای ورزشــکاران و به ویــژه‬ ‫دونده هــا اگاه بــود‪ .‬کارش را هــم از همین جــا یعنــی فروختــن کفش هــای‬ ‫وارداتــی اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫زندگــی پرفرازونشــیب فیــل نایــت و البتــه مســیر پــر از چالشــی کــه بــا‬ ‫نایکــی طــی کــرد پــر از درس هــای ارزشــمندی اســت کــه بــرای هــر کارافریــن‬ ‫تــازه کاری کــه به دنبــال توســعه شــغلش و درامــد بیشــتر اســت مفیــد و‬ ‫الهام بخــش اســت‪ .‬وارن بافــت و بیــل گیتــس ایــن کتــاب را از بهتریــن‬ ‫کتاب هــای منتشرشــده در ســال ‪ ۲۰۱۶‬می داننــد‪ .‬اگــر می خواهیــد داســتانی‬ ‫واقعــی و جــذاب را دنبــال کنیــد کــه هم زمــان درس هــای زیــادی بــرای شــما‬ ‫داشــته باشــد مطالعــه کفش بــاز پیشــنهاد مــا بــه شماســت‪.‬‬ ‫مراکز گردشگری و اثار باستانی این شهرستان عبارتند از‪:‬‬ ‫زیارتــگاه خالــد نبــی‪ -‬چشــمه زاو‪-‬چشــمه اق سو‪-‬مدرســه و‬ ‫مســجد کریــم ایشــان‪-‬نیل کوه‪-‬پــارک گل کالله‪-‬کــوه بیلــی‬ ‫دیــوار تاریخــی گــرگان ‪-‬پــرورش اســب اصیــل ترکمــن‪،‬‬‫صوفیــان‪ .‬باشــگاه یاســین و یاســر و باشــگاه ســعدی‬ ‫قبرستان خالد نبی کجاست؟‬ ‫مجموعــه گورســتان و زیارتــگاه خالــد نبــی از چنــد مــکان‬ ‫زیارتــی و همچنیــن یــک قبرســتان تاریخــی تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه کــه در ارتفاعــات و مناطــق‬ ‫کوهســتانی اســتان گلســتان موســوم بــه کــوه «تانگــری‬ ‫داغ» در ارتفــاع ‪ ۷۰۰‬متــری قــرار دارد‪ ،‬محــل تدفیــن‬ ‫خالــد نبــی و همچنیــن میزبــان تندیس هــای ســنگی‬ ‫متعــدد و کوچــک و بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫ســوپ مــرغ یکــی از ســوپ هــای خوشــمزه و مفیــدی اســت کــه عــاوه بــر‬ ‫اینکــه بــرای درمــان بیمــاران اســتفاده مــی شــود بــه عنــوان پیــش غــذا هــم از ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬ســوپ مــرغ یــک ســوپ کامــا ســالم و مقــوی اســت و بــه‬ ‫همیــن جهــت بــرای تقویــت بیمــاران مناســب اســت‪.‬‬ ‫مواد الزم سوپ مرغ‬ ‫ســینه مــرغ ‪ ۲۵۰‬گرم‪-‬پیــاز بــزرگ ‪ ۱‬عدد‪-‬ســیر ‪ ۱‬حبه‪-‬لیمــو تــرش ‪ ۱‬عدد‪-‬هویــج‬ ‫متوســط ‪ ۲‬عدد‪-‬روغــن مایــع بــه انــدازه کافی‪-‬ســیب زمینــی متوســط ‪ ۲‬عدد‪-‬جعفری‬ ‫خــرد شــده ‪ ۱‬قاشــق غذاخوری‪-‬نمــک ‪ ،‬فلفــل ســیاه و زردچوبــه بــه انــدازه کافــی‬ ‫طرز تهیه سوپ مرغ‬ ‫ابتــدا ‪ ۲‬لیــوان اب داخــل یــک قابلمــه مناســب بریزیــد و روی حــرارت قــرار دهیــد‬ ‫تــا اب بــه جــوش بیایــد‪ .‬ســپس مــرغ را بــه همــراه مقــداری زردچوبــه اضافــه کنیــد ‪،‬‬ ‫درب قابلمــه را بگذاریــد و اجــازه دهیــد مــرغ ‪ ۱۵‬دقیقــه داخــل اب جــوش بمانــد تــا‬ ‫عــاوه بــر اینکــه مــرغ نیمپــز شــود و بــوی زهمــش نیــز گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد پوســت پیــاز و ســیر را بگیریــد و بــه صــورت ریــز خــرد کنیــد‬ ‫ســپس قابلمــه ای کــه بــرای تهیــه ســوپ در نظــر گرفتــه ایــد را روی حــرارت قــرار‬ ‫دهیــد و مقــداری روغــن مایــع اضافــه کنیــد‪ .‬در ادامــه ســیر و پیــاز خــرد شــده را‬ ‫بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫پــس از اینکــه ســیر و پیــاز کمــی نــرم شــدند مقــداری زردچوبــه اضافــه کنیــد و‬ ‫تفــت دادن را ادامــه دهیــد تــا زردچوبــه بــه خــورد ســیر و پیــاز بــرود‪ .‬حــاال مــرغ‬ ‫را بــه صــورت دلخــواه ( نگینــی یــا ریــش ریــش ) خــرد کنیــد و بــه مخلــوط ســیر و‬ ‫پیــاز اضافــه کنیــد ســپس کمــی تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــدی ‪ ۴‬لیــوان اب جــوش بــه قابلمــه اضافــه کنیــد و بــه مــدت ‪۲۰‬‬ ‫دقیقــه اجــازه دهیــد مــرغ بپــزد‪ .‬پــس از گذشــت ایــن زمــان هویــج هــا را بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کنیــد و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد‪ ۱۵ .‬دقیقــه دیگــر صبــر کنیــد‬ ‫تــا هویــج هــا هــم بپزنــد ســپس ســیب زمینــی هــا را خــرد کنیــد و اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫دلیــل اینکــه ســیب زمینــی را از هویــج دیــر تــر اضافــه مــی کنیــم ایــن اســت کــه اگــر‬ ‫همزمــان بــا هویــج اضافــه کنیــم ســیب زمینــی زودتــر مــی پــزد و لــه مــی شــود‪ .‬حــاال‬ ‫جعفــری خــرد شــده را اضافــه مــی کنیــم و نمــک و فلفــل ســوپ را انــدازه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در پایــان پــس از اینکــه ســبزی ســوپ بــه طــور کامــل پخــت انــرا از روی حــرارت بــر‬ ‫مــی داریــم و بــا جعفــری خــرد شــده تزییــن مــی کنیــم‪ .‬اب لیمــو ترش را مــی توانیم‬ ‫در اواخــر پخــت ســوپ بعــد از اضافــه کــردن جعفــری اضافــه کنیــم یا اینکــه در زمان‬ ‫ســرو اضافــه کنیم‪.‬‬ ‫لعاب سوپ‬ ‫ســوپ مــرغ بــه دلیــل اینکــه هیــچ مــوادی نــدارد کــه باعــث لعــاب شــود ممکــن‬ ‫اســت کمــی ابکــی مــی شــود‪ .‬بــرای جلوگیــری از ابکــی شــدن ســوپ مــرغ مــی‬ ‫توانیــد مقــدار کمــی رشــته ســوپی بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬یــک مشــت رشــته ســوپی‬ ‫را بــه صــورت خیلــی ریــز خــرد کنیــد و در اواســط پخــت بــه ســوپ اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫رنگ سوپ‬ ‫رنــگ ســوپ مــرغ بــه دلیــل اینکــه بــه جــز زردچوبــه هیــچ رنــگ دهنــده ای بــه ان‬ ‫اضافــه نمی کنیــم زرد رنــگ مــی شــود‪ .‬در صورتــی کــه مــی خواهیــد ســوپ شــما‬ ‫رنــگ بهتــری داشــته باشــد ‪ ۱‬قاشــق غذاخــوری رب گوجــه فرنگــی را بــا روغــن‬ ‫تفــت دهیــد و در اواســط پخــت ســوپ بــه ان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫ایینه دوزی‬ ‫‪ .۳‬کتاب چرا می خوابیم؟‬ ‫دنیــای امــروز‪ ،‬تحت تاثیــر فنــاوری‪ ،‬بــه زندگــی مــا ســرعت و اضطــراب و‬ ‫حــس کافی نبــودن القــا می کنــد‪ .‬ایــن احساســات مســتقیم بــر خــواب و‬ ‫ســاعت اســتراحت مــا تاثیــر می گــذارد‪ .‬حــاال ایــن ســوال پیــش می ایــد‬ ‫کــه اصــا چــرا می خوابیــم؟ متیــو واکــر متخصــص مغــز و اعصــاب و‬ ‫محقــق خــواب اســت‪ .‬او در ایــن کتــاب‪ ،‬به صــورت کامــا علمــی‪ ،‬مســئله‬ ‫خــواب و رویــا را بررســی می کنــد‪ .‬ایــن کتــاب حاصــل تحقیقــات او در‬ ‫زمینــه خــواب و رویاســت‪.‬‬ ‫چــرا می خوابیــم؟ چنــد ســاعت بایــد بخوابیــم؟ خوابیــدن و نخوابیــدن چــه‬ ‫تاثیــری بــر ســامتی مــا دارد؟ و هــر چیــز دیگــری کــه مربــوط بــه خــواب‬ ‫می شــود در ایــن کتــاب امــده اســت‪ .‬به عنــوان کســی کــه به دنبــال‬ ‫موفقیــت اســت خــواب همــواره می توانــد چالشــی در روزمــره مــا باشــد کــه‬ ‫بایــد به شــکل درســتی ان را درک کنیــم و بــرای ان برنامه ریــزی کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬بــا توجــه بــه علمی بــودن‪ ،‬ان گزینــه مناســب بــرای اگاهــی در زمینــه‬ ‫خــواب و رویاســت‪.‬‬ ‫شهرســتان کاللــه یکــی از شهرســتانهای ایــران در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬شــهر کاللــه مرکــز ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان کاللــه در ســال ‪ ،۱۳۹۵‬برابــر بــا‬ ‫‪ ۱۱۷،۳۱۹‬نفــر بوده اســت‪ ]۱[.‬شهرســتان کاللــه بــا چهــار هــزار‬ ‫و ‪۹۶۲‬کیلومتــر مربــع وســعت در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬در ایــن شهرســتان عــاوه بــر عشــایر کوچنــده‬ ‫اکــراد شــمال خراســان‪ ،‬حــدود ‪۱۶۰‬هــزار نفــر ســکونت دارنــد‬ ‫کــه ترکیــب جمعیتــی ان را قــوم ترکمــن قــوم بلــوچ اقــوام‬ ‫بلوچســتانی مردمــان سیســتان(بلوچ)ها یــا همــان زابلی ها‬ ‫شــاهرودی وعــده کمــی خراســانی تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۶‬بخــش مراوه تپــه در شــمال شهرســتان‬ ‫کاللــه بــه شهرســتان ارتقــاء یافــت و از ان جــدا شــد‪.‬‬ ‫دهســتان پیش کمــر نیــز در ان ســال بــه بخــش ارتقــاء‬ ‫یافــت‪]۴[.‬‬ ‫مسیر دسترسی به خالد نبی‬ ‫ادرس مجموعــه خالــد نبــی‪ :‬اســتان گلســتان‪ ،‬شــهر کالله‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتری شــمال کالله (مشــاهده روی نقشــه)‬ ‫به دلیــل واقــع شــدن ایــن محوطــه ‪ ۱۲‬هکتــاری در‬ ‫ارتفاعــات دورافتــاده‪ ،‬مســیر دسترســی بــه گورســتان و‬ ‫زیارتــگاه خالــد نبــی تنهــا از گنبــد‪ ،‬مــراوه تپــه و کاللــه‬ ‫امکان پذیــر اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــرای بازدیــد از مجموعــه‬ ‫خالــد نبــی ابتــدا بایــد بــه گــرگان رفتــه و ســپس وارد جــاده‬ ‫گرگان–بجنــورد شــد‪ .‬پــس از عبــور از ازادشــهر و مینــو‬ ‫دشــت بــه گالیکــش می رســید‪ .‬پــس از طــی مســافتی‬ ‫کوتــاه کیلومتــر وارد دوراهــی ســمت چــپ شــده و از جــاده‬ ‫گــرگان – بجنــورد خــارج شــوید و مســیر را ادامــه دهیــد تــا‬ ‫بــه کاللــه‪ ،‬اخریــن شــهر مســیر برســید‪.‬‬ ‫از کاللــه بایــد مســیر مــراوه تپــه را در پیــش بگیریــد؛‬ ‫امــا در میانــه راه‪ ،‬همــان جــا کــه در ابتــدای یــک جــاده‬ ‫فرعــی تابلــوی راهنمایــی ادامــه مســیر را تــا مقصــد نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬وارد جــاده فرعــی شــوید‪ .‬حــاال دیگــر حــال و‬ ‫هــوای ترکمــن صحرایــی کامــا مشــهود اســت‪ .‬از اینجــا‬ ‫مســیر خاکــی یــا همــان جــاده خالــد نبــی اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫چشمه زاو‪:‬‬ ‫چشــمه زاو در فاصلــه ‪ ۴۵‬کیلومتــری کاللــه‪ ،‬در نزدیکــی‬ ‫گــرگان رود و در نزدیکــی روســتای زاو قــرار دارد و بــا‬ ‫جریانــی پــراب‪ ،‬در منطقـه ای جنگلــی و مصفــا واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬مســیر دسترســی بــه ایــن چشــمه از روســتا‪ ،‬از‬ ‫میــان مــزارع عبــور می کنــد و خاکــی اســت‪ .‬همچنیــن در‬ ‫منطقــه چشــمه هیچ گونــه امکانــات رفاهــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن چشــمه بیشــتر در فصــول تابســتان و بهــار‪ ،‬میزبــان‬ ‫گردشــگران می شــود‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫‪ .۲‬کتاب قدرت حال | پیشنهاد بیل گیتس‪:‬‬ ‫همــان طــور کــه از عنــوان کتــاب هــم پیداســت‪ ،‬ارزش زمــان حــال و‬ ‫چگونــه زندگی کــردن در زمــان حــال محوریــت مطالــب کتــاب اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬اکهــارت تلــه راهکارهایــی ارائــه می کنــد تــا از رنــج و یکنواختــی‪ ،‬کــه‬ ‫روزمرگی هــا مــا را بــا انهــا گرفتــار می کنــد‪ ،‬رهــا شــویم و بیشــتر از لحظــه‬ ‫لــذت ببریــم‪ .‬اگاهـی ای را کــه ایــن کتــاب از خودمــان و دنیــای اطرافمــان بــه‬ ‫مــا می دهــد می تــوان ویژگــی بــارز ان دانســت‪ .‬ایــن اگاهــی بــا زبانــی ســاده‬ ‫بــرای مخاطــب عــام بیــان شــده‪ .‬همیــن مســئله تاثیرگــذاری ان را دوچنــدان‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نویســنده ایــن کتــاب ســال های زیــادی از افســردگی رنــج بــرده و ایــن کتــاب‬ ‫حاصــل بیــداری معنــوی اوســت‪ .‬کتــاب قــدرت حــال از تجربــه شــخصی‬ ‫نویســنده سرچشــمه می گیــرد کــه ایــن موضــوع تاثیــر کالم او را بیشــتر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اگــر به دنبــال ارامــش و حــس رضایــت بیشــتری در زندگی تــان‬ ‫هســتید‪ ،‬ایــن کتــاب شــما را در ایــن مســیر راهنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫کالله و مناطق گردشگری کالله‬ ‫طبیعت نیل کوه ‪:‬‬ ‫نیلکــوه‪ ،‬کوهــی بــا ارتفــاع بیــش از ‪ 1350‬متــر در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان واقــع در شهرســتان گالیکــش اســت کــه‬ ‫از منظــره ای چش ـم نواز و هوایــی دلپذیــر و طبیعتــی زیبــا‬ ‫برخــوردار بــوده و از طــرف شــرق‪ ،‬جنــوب شــرقی و جنــوب‬ ‫بــه گالیکــش مشــرف اســت‪ .‬جهــت کــوه شــمال شــرق‪،‬‬ ‫ن جهــت بــه ایــن‬ ‫جنــوب غــرب مــی باشــد‪ .‬ایــن کــوه از ا ‬ ‫نــام‪ ،‬نامیــده می شــود کــه از فاصلــه دور بــه رنــگ نیلــی‬ ‫اســت‪ ،‬سیســتانی های محلی هــا نیــز ایــن کــوه را کــوه‬ ‫رســتم می نامنــد‪ .‬در قلــه نیلکــوه حوضچــه ای وجــود دارد‬ ‫کــه چشـم انداز بســیار زیبــا و خاصــی بــه نیلکــوه بخشــیده‬ ‫به طوری کــه در چهارفصــل ســال دارای اب بــوده و در‬ ‫زمســتان اغلــب یــخ می بنــدد‪.‬‬ ‫در گذشــته بــه دلیــل هــم مــرز بــودن منطقــه بــا کشــورهای هنــد و پاکســتان‪ ،‬اهالــی‬ ‫بلوچســتان ایــن نــوع مــواد اولیــه را ابتــدا از هندوســتان و ســپس از پاکســتان وارد مــی‬ ‫کردنــد و بــه همیــن جهــت در مــورد اصالــت ایــن هنــر بومی اســتان شــبه و شــک فراوانی‬ ‫وجــود داشــت بــه طــوری کــه بعضــی از محققیــن و کارشناســان ایــن رشــته ان را نشــات‬ ‫گرفتــه از هنرهــای دســتی هنــد عنــوان کــرده انــد در حالیکــه به هیچ وجه چنین نیســت‬ ‫زادگاه اصلــی ایــن هنــر در ایــران‪ ،‬شــهر زابــل در اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت و‬ ‫کمتــر در مناطــق دیگــر دیــده شــده اســت‪ .‬اینــه دوزی روی لبــاس در ســند و بلوچســتان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از بهتریــن انــواع صنایــع دســتی محســوب مــی شــود کــه بــه نــام هــای‬ ‫گاج‪ ،‬کارمــوچ‪ ،‬میتــی و بلــوچ معــروف انــد‪ .‬اینــه گاهــی در کنــار ســکه دوزی بــر روی‬ ‫لبــاس زنــان یــا کاله مــردان دوختــه مــی شــود کــه البتــه در بیــن زنــان بلــوچ دوختــن اینــه‬ ‫روی یک ســطح تیره تماما ســیاه رنگ به همراه ســوزن دوزی ها نماد خودشــید در دل‬ ‫کویــر تشــنه اســت‪ ،‬زیــرا در کویــر انچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری خودنمایــی مــی کنــد‪،‬‬ ‫خورشــید ســوزان و کویــر ســیاه رنــگ اســت‪.‬‬ ‫اعتقاد مردم در خصوص اینه دوزی‬ ‫اینــه دوزان از گذشــته تــا کنــون ایــن دیــدگاه را داشــته انــد کــه اینــه در واقــع‪،‬‬ ‫انعکاســی از حقیقــت اســت و همیــن ویژگــی اینــه‪ ،‬جنبــه ای طلســم گونــه بــه‬ ‫لبــاس هــا یــا هــر چیــز دیگــری کــه اینــه بــر روی ان دوختــه شــده باشــد مــی‬ ‫دهــد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬اینــه دوزان معتقدنــد کــه کــه وجــود اینــه روی ایــن‬ ‫اجســام‪ ،‬بقــدی هــا و نظرهــای بــد را از صاحــب خــود دور مــی کنــد‪.‬‬ ‫کاربرد اینه دوزی‪:‬‬ ‫‪ .1‬لبــاس محلــی‪ .2‬اویزهــای دیــواری‪ .3‬تزئیــن کیــف‪ .4‬ســاک دســتی‪ .5‬پیــش‬ ‫بخــاری‪ .6‬جلــد قــران‪ .7‬ســجاده‪ .8‬رویــه کوســن‪ .9‬تزئیــن مانتــو‬ ‫مراکز اینه دوزی در ایران‬ ‫‪ .1‬استان سیستان و بلوچستان‪ .2‬گرگان‪ .3‬هرمزگان‪ .4‬کردستان‬ ‫کشور هایی که در ان اینه دوزی رواج دارد‬ ‫از گذشــته تــا کنــون اینــه دوزی هنــری بــرای تزئیــن پارچــه در منطقــه‬ ‫بلوچســتان پاکســتان بــوده اســت و در ایــن منطقــه نــه تنهــا اینــه دوزی‪ ،‬بلکــه‬ ‫بهتریــن کارهــای ســوزن دوزی و قــاب دوزی و ســایر دوخــت هــای دســتی هــم‬ ‫رواج داشــته و دارنــد‪ .‬در میــان کلیــه صنایــع هنــری‪ ،‬هنــر ریســندگی‪ ،‬قدیمــی‬ ‫تریــن و مهــم تریــن هنــر در پاکســتان بــه حســاب مــی امــده اســت اوج ترقــی‬ ‫و پیشــرفت کارهــای دســتی ابریشــمی و کتانــی هــم بــه قــرن هایــی بــاز مــی‬ ‫گــردد کــه ســاطین دهلــی و ســپس مغولســتان در شــبه قــاره ســاکن بودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســرزمین هــا‪ ،‬بهتریــن پارچــه هــای جــاز‪ ،‬دیبــا‪ ،‬حریــر‪ ،‬اطلــس کیــن‬ ‫خــواب‪ ،‬شــین بــاف‪ ،‬شــیرین بــاف بیرامــی‪ ،‬شوشــتری‪ ،‬تبریــزی‪ ،‬گل باقالــی و‬ ‫دیگــر پارچــه هــا از زمــان هــای دور تــا بــه امــروز تولیــد گشــته و مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ .‬پــس تعجبــی نــدارد کــه در چنیــن ســرزمین هایــی‪ ،‬اینــه‬ ‫دوزی هنــری بــرای تزئیــن پارچــه باشــد و اســتفاده از ان هــم رواج داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اینــه دوزی در ایــن مناطــق بــا نــام هــای گاج‪ ،‬کارمــوچ‪ ،‬میتــی و بلــوچ‬ ‫نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬اینــه دوزی هنــری بــرای تزئیــن پارچــه در ســند و‬ ‫بلوچســتان بــه عنــوان یکــی از بهتریــن صنایــع دســتی محســوب مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!