روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 343 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 343

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 343

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 343

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 29 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /20‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /9‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪343‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫اسفراین و یک بام و دو هوای محدودیت های کرونایی‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا اجرای تله کابین‬ ‫گلستان را استان مقصد‬ ‫گردشگری خواهد کرد؟‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫بازار گرم دلتا در مناطق ترکمن نشین‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی وضعیت ارائه سرویسهای دیتا‬ ‫‪4‬‬ ‫نمیشود گلستان را همانند مازندران و‬ ‫گیالن به لحاظ فقر منابع ابی مقایسه کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫ورود جدی ترین رقیب اندروید‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمایه ای که در جستجوی گنج از دست رفت‬ ‫‪3‬‬ ‫یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه بهبود محیط کسب و کار در کشور است‬ ‫بهبــود محیــط کســب و کار یکــی از مهم تریــن راهبردهــای‬ ‫توســعه اقتصــادی در هــر کشــور بــه شــمار مــی رود و‬ ‫عــاوه بــر ان هــر چــه محیــط کســب وکار در یــک کشــور‬ ‫شــرایط بهتــری داشــته باشــد‪ ،‬بهره بــرداری از فرصت هــای‬ ‫کارافرینــی بیشــتر و هرچــه بهره بــرداری از فرصت هــای در‬ ‫جامعه ای بیشــتر باشــد‪ ،‬عملکرد اقتصاد ان کشــور و خلق‬ ‫ارزش و ثــروت در ان جامعــه نیــز بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پرســون‪،‬‬ ‫تاثیــر فضــای کســب و کار مســاعد‪ ،‬بــر افزایــش جــذب‬ ‫ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و رشــد‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی مشــهود اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬طــی ســال های پــس از اعــام امارهــای‬ ‫جهانــی از رتبــه بنــدی فضــای کســب و کار در کشــورهای‬ ‫مختلــف‪ ،‬دیدگاه هــای متفاوتــی در زمینــه جایــگاه‬ ‫کشــورمان مطــرح می شــود‪ .‬ایــن شــرایط موجــب شــده‬ ‫اســت تــا اکنــون بهبــود فضــای کســب و کار بــا توجــه بــه‬ ‫چالش هــای پیــش روی اقتصــاد کشــور بــه ضرورتــی‬ ‫انکار ناپذیــر تبدیــل شــود‪.‬با ایــن وجــود بــه نظــر می رســد‬ ‫هنــوز هــم بســترهای مناســب بــرای ایجــاد فضــای امــن‬ ‫ســرمایه گذاری و کســب و کار در کشــورمان چندان فراهم‬ ‫نبــوده و بــرای رســیدن بــه جایــگاه واقعــی اقتصــاد ایــران در‬ ‫زمینــه شــاخص فضــای کســب و کار‪ ،‬فراهــم کــردن برخــی‬ ‫زیرســاخت ها اجتناب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫امــا انچــه مســلم اســت اصــاح فضــای کســب و کار‬ ‫و بهبــود شــاخص هــای مزبــور در عرصــه جهانــی نــه‬ ‫تنهــا گامــی مثبــت و اساســی در جهــت تقویــت جنبــه‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی در عرصــه اقتصــاد و ارتقــاء‬ ‫ســطح اشــتغال و تولیــد در کشــور محســوب مــی شــود‬ ‫بلکــه بــه طــور قطــع از منظــر ســرمایه گــذاران خارجــی از‬ ‫جملـه ی مهمتریــن نماگرهــا برای ورود به کشــور میزبان‬ ‫و شــرط الزم بــرای ارتقــا و تســهیل جریــان ورود فنــاوری‬ ‫بــه کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بهبــود محیــط کســب و کار‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫برنامه ریــزی و سیاســت گذاری مطلــوب اســت کــه‬ ‫دســتیابی بــه ایــن مهم نیــز نیازمند وجود فرایندی مســتمر‬ ‫بــرای پایــش و ســنجش وضعیــت محیــط کســب و کار در‬ ‫هــر کشــور اســت‪ .‬لــذا در همیــن راســتا و در ســال ‪،۹۰‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب‬ ‫وکار را تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫چالش هــای پیشــروی ایــران جهــت توســعه فضــای‬ ‫کســب وکار‬ ‫جهــت بهبــود رتبه بنــدی ســهولت کســب وکار ایــران‬ ‫چالش هایــی پیــش روی دولــت اســت کــه از مهمتریــن‬ ‫انهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬عدم شفافیت و رقابتی بودن فضای کسب وکار‬ ‫‪ -۲‬قوانیــن و مقــررات دســت و پــا گیــر جهت اخذ مجوزها‬ ‫بــرای ایجاد یا انحالل کسـب وکار‬ ‫‪ -۳‬نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی‬ ‫واقتصادی‬ ‫‪ -۴‬ناهماهنگی بین نظام اموزشی و نیازهای بازارکار‬ ‫‪ -۵‬بروکراسی بسیار زیاد‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه عنــوان عریــض و‬ ‫طویــل تریــن وزارتخانــه‪ ،‬متولــی بخــش بزرگــی از حــوزه‬ ‫تولیــد و اشــتغال کشــور اســت‪ .‬در بخــش شــاخص هــای‬ ‫بیــن المللــی مــی تــوان بــه رتبــه ‪ ۱۲۷‬ایــران در شــاخص‬ ‫فضــای کســب و کار‪ ،‬رتبــه ‪ ۷۶‬در شــاخص رقابــت پذیــری‬ ‫جهانــی‪ ،‬رتبــه ‪۶۶‬در رقابــت پذیــری صنعتــی‪ ،‬رتبــه ‪ ۱۵۵‬در‬ ‫ازادی اقتصــادی و رتبــه ‪ ۱۳۶‬در توانمنــد ســازی تجــاری‬ ‫اشــاره نمــود‪ .‬ســهم ایــران در تجــارت جهانــی نیــز در ســال‬ ‫‪۲۰۱۵‬بــه حــدود ســه دهــم درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات بانــک مرکزی ســهم بخــش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی کشــور در ســال‬ ‫‪ 1395‬بــه قیمــت ثابــت ســال ‪۱۳۹۰‬معــادل ‪ ۲۲.۵‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪ .‬طــی ســال هــای ‪ ۱۳۹۲‬تــا ‪۱۳۹۵‬بــه ترتیــب‬ ‫رشــد ارزش افــزوده بخــش صنعــت منفــی ‪،۷.۶ ،۱.۷‬‬ ‫منفــی ســه دهــم‪ ،‬و ‪ ،۶.۵‬بخــش معــدن ‪ ،۲.۸ ،۵.۹‬منفی‬ ‫‪ ۳.۳‬و منفــی ‪ ۲.۶‬و بخــش بازرگانــی ‪ ،۳.۵ ،۱.۸‬یــک دهــم‬ ‫و‪ ۴.۵‬درصــد بــوده اســت‪.‬روند نــرخ رشــد گویــای توقــف‬ ‫شــرایط رکــودی و شــروع رونــق در بخشــهای مختلــف‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت از فصل های انتهایی ســال‬ ‫‪۱۳۹۴‬و ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــه بعــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫بخــش صنعــت‪:‬در بخــش صنعــت بیــش از ‪۸۵‬هــزار‬ ‫واحــد صنعتــی بــا اشــتغال نزدیــک بــه ‪ 2.5‬میلیــون نفــر‬ ‫وجــود دارد کــه بیــش از ‪۸۱‬هــزار واحــد جــزو صنایــع‬ ‫کوچــک و متوســط هســتند‪.‬تعداد طــرح هــای نیمــه تمــام‬ ‫بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد نیــز نزدیــک بــه ‪۱۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬طــرح بــا پیــش بینــی اشــتغال ‪۳۸۰‬هــزار نفــر‬ ‫بــوده کــه امــکان بــه بهــره بــرداری رســیدن ایــن طرح هــا‬ ‫طــی ســال هــای برنامــه بــا فــرض تامیــن اعتبــارات الزم‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بــا تکمیــل و راه انــدازی طرح هــای نیمــه تمــام‪،‬‬ ‫ظرفیــت ســازی گســترده ای در صنایــع مهــم و اســتراتژیک‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۷۹۰‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی (مرحلــه واگــذاری‬ ‫زمیــن) بــرای اســتقرار واحدهــای تولیــدی ایجــاد شــده‬ ‫کــه زیرســاخت هــای مــورد نیــاز بخــش صنعــت را ایجــاد‬ ‫و در اختیــار واحدهــای متقاضــی قــرار مــی دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫زیرســاخت ها شــامل تصفیه خانه ‪۱۹۳‬شــهرک‪ ،‬اب ‪۷۷۸‬‬ ‫شــهرک‪ ،‬برق‪۸۰۶‬شــهرک‪ ،‬گاز ‪ ۵۶۰‬شــهرک‪ ،‬تلفــن‪۷۱۳‬‬ ‫شــهرک و فیبرنــوری ‪ ۳۰۹‬شــهرک اســت‪.‬‬ ‫بخــش معــدن‪:‬در بخــش معــدن پنــج هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫معــدن فعــال بــا اشــتغال حــدود ‪۱۳۸‬هــزار نفــر در کشــور‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بخــش تجــارت‪:‬در بخــش بازرگانــی داخلــی کشــور تعــداد‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیــون واحــد صنفــی دارای پروانــه فعالیــت و ترکیــب‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد تولیــدی‪۴۹ ،‬درصــدی توزیعــی و ‪۳۱‬درصــدی‬ ‫خدماتــی‪ ،‬بــا اشــتغال بیــش از ‪ ۶‬میلیــون نفــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫از طرفــی هشــت هــزار اتحادیــه صنفــی‪۴۰۰ ،‬اتــاق اصنــاف‪،‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬شــرکت پخــش‪ ۵۶۰،‬نمایندگــی شــرکت هــای خارجــی‬ ‫و ‪ ۶۰‬شــرکت فروشــگاه هــای بــزرگ زنجیــره ای بــا هــزار و‬ ‫‪۶۳۰‬شــعبه در کشــور فعالیــت دارنــد‪.‬در بخــش بــازار بــا‬ ‫کاهــش نــرخ تــورم و اعمــال سیاســتهای تثبیــت شــده‪ ،‬بــازار‬ ‫ارامــش مناســبی پیــدا کــرده هــر چنــد در برخــی اقــام بــه‬ ‫ویــژه برخــی کاالهــای اساســی و کشــاورزی نیــاز بــه اعمــال‬ ‫سیاســت هــای تنظیــم بــازار وجــوددارد‪.‬در بخــش تجــارت‬ ‫الکترونیکــی ســهم ان در خــرده فروشــی چهــار درصــد تولید‬ ‫ناخالــص داخلــی و ســهم در تجــارت الکترونیکــی جهــان‬ ‫بــه بیــش از یــک درصــد رســیده اســت‪.‬در بخــش اصــاح‬ ‫ســاختارهای اداری‪ ،‬تســهیل خدمــات و شــفاف ســازی‬ ‫اطالعــات عمــده فعالیــت هــای ایــن حــوزه بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی انجــام شــده و ســامانه هــای مرتبط نیــز ایجاد و‬ ‫یــا توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫چالــش هــا و مشکالت‪:‬کشــور بــا چالش هــای مختلفــی‬ ‫در بخــش صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مواجــه اســت‪.‬‬ ‫رتبــه‪ ۱۲۷‬فضــای کسـب وکار‪ ،‬ضعــف در رقابــت بنگاه هــای‬ ‫صنعتــی بــا رقبــای خارجــی‪ ،‬واردات بی رویــه و قاچاق کاال‪،‬‬ ‫تســهیالت گرانقیمــت‪ ،‬وجــود نیــروی کار مــازاد و فاقــد‬ ‫مهــارت‪ ،‬عــدم اســتقرار بنگاه هــای بــزرگ بــر زنجیــره ارزش‬ ‫معــدن و صنایــع‪ ،‬همزمانــی رکــود داخلــی بــا رکــود جهانی‪،‬‬ ‫خــام فروشــی‪ ،‬افزایــش شــدید هزینه هــای مبادلــه‪،‬‬ ‫حجــم پاییــن ســرمایه گذاری خارجــی و‪ ...‬بــه عنــوان‬ ‫ابرچالش هــای ایــن وزارتخانــه مطرحنــد‪.‬‬ ‫برجــام‪:‬در دوران پســابرجام فرصــت مناســب ومســیر‬ ‫هموارتــری بــرای اســتمرار رونــق و دســتیابی بــه نــرخ رشــد‬ ‫اقتصــادی بــاال فراهــم شــده و رفــع تحریمهــا توانســته در‬ ‫فعــال ســازی و ایجــاد تحــرک در اقتصــاد کشــور تاثیرگــذار‬ ‫باشــد‪.‬با ایــن وجــود ایفــای کامــل نقــش بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن وتجــارت بــه عنــوان نیــروی محرکــه اقتصــاد‪ ،‬زمانــی‬ ‫انجــام مــی گیــرد کــه اقتصــاد کشــور و فضــای کســب وکار‬ ‫بتوانــد جایــگاه مناســبی در اقتصــاد جهانــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬بهــره بــرداری حداکثــری از فرصــت هــای بــه‬ ‫وجــود امــده‪ ،‬بــا ایجــاد شــرایط مســاعد و فراهــم کــردن‬ ‫امــکان تعامــل در عرصــه بیــن المللــی‪ ،‬تغییــر رویکردهــا‬ ‫و بهــره گیــری از ابزارهــای نویــن مدیریــت فراهــم خواهــد‬ ‫شــد‪.‬بدین منظــور الزم اســت اقتصــاد کشــور از طریــق‬ ‫اعمال سیاسـت های مناســب تولیدی و تجاری و با رویکرد‬ ‫درونزایــی وبرونگرایــی (در راســتای تحقــق سیاســت هــای‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی) بــه اقتصــادی بــا رقابــت پذیــری مناســب‬ ‫در صحنــه بیــن المللــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روستاهای گردشگری کردکوی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کاسب و تاجر و هر انکس که اهل کسب و کار است‬ ‫برای موفقیت در معامالت باید فرق‬ ‫بین‏‏«قیمت» و «ارزش» را بداند‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫‏‬ ‫موفقیــت اســان بدســت نمی اید‪.‬هــر‬ ‫حرفــه ای مســتلزم دانــش خــاص خــود‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــما کــه خواننــده ایــن مطلــب هســتید‬ ‫حتمــا بــه ‏فروشــندگان ابــزار الکترونیکــی‪،‬‬ ‫صنعتــی و‪ ............‬برخــورد کــرده و یــا‬ ‫دیده ایــد کــه تــا چــه انــدازه دانــش ویــژه ای در‬ ‫امــور حرفــه خــود‏دارنــد‪ .‬از شناســایی قطعــه‬ ‫و تنــوع ان تــا فراوانــی ان در بــازار و علــت‬ ‫و علــل بــاال و پاییــن بــودن قیمت هــای بــازار‬ ‫علــم کافــی دارنــد‪ .‬بــه‏همیــن ســبب دانــش‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬او را در بهتریــن فرصــت بــرای‬ ‫انتخــاب و بهتریــن موقعیــت بــرای خریــد و‬ ‫یــا فــروش قــرار می دهــد‪ .‬ایــن‏راز موفقیــت‬ ‫بــازاری حرفه منــد اســت‪ .‬امــا کســانی کــه در حرفــه خاصــی نیســتند‪ .‬بلکــه هــر از گاهــی‬ ‫مبــادرت بــه معاملــه می کننــد‪ .‬بایــد‏‏«تفــاوت ارزش و قیمــت» را بداننــد‪ .‬معامله گــر‬ ‫بایــد در خریــد هــر چیــزی‪ ،‬خاصــه در خریــد ملــک‪ ،‬ســکه و طــا و ســهام بــورس‬ ‫«ارزش»انهــا را ارزیابــی کنــد تــا واقعــی بــودن قیمــت روز بــازار تمیــز داده شــود‪ .‬انــگاه‬ ‫در خریــد؛ بســته بــه مــورد یــا فــوری‏معاملــه کنــد و یــا صبــوری کنــد تــا اینکــه زمــان‬ ‫واقعــی معاملــه یعنــی برابــری قیمــت بــا ارزش فــرا رســد‪ .‬امــا بــدوا تئــوری ارزش را‬ ‫‏بدانیــم تــا در شــماره های بعــدی بتوانیــم نحــوه اســتنتاج انــرا فرمولیــزه کــرده خدمــت‬ ‫شــما ارائــه کنیــم‪ .‬ابــن خلــدون مــورخ و‏اقتصــاددان بــزرگ اســامی بــراى اولیــن بــار‬ ‫در تاریــخ ‪ ،‬گفــته اســت کــه کار مبنــاى ارزش اســت و بــراى تمامــى درامدهــا‬ ‫و انباشــت‏ســرمایه‪ ،‬تحقق کار الزم اســت‪ .‬ادام اسمیتاســکاتلندی فیلســوف‬ ‫و پــدر علــم اقتصادقــرن هفدهــم میــادی نیــز نظریــه ارزش وکار ‏را ارائــه‬ ‫داده‪ ،‬می گویــد هــر چیــزى کــه در مقابــل پــول یــا کاال فروختــه مى شــود‪،‬‬ ‫بــا کار خریــداری می شــود‪ .‬بنابرایــن ارزش هــر کاال کــه بــا‏دیگــر کاالهــا از‬ ‫جملــه بــا پــول و طــا و نقــره مبادلــه می شــود‪ ،‬برابــر مقــدار کارى اســت کــه‬ ‫فروشــنده را قــادر مى ســازد تــا انــرا مجــددا‏بخــرد‪ .‬اســمیت می گویدقیمــت‪،‬‬ ‫نتیجــه نیروهــای عرضــه و تقاضــا می باشــد کــه در هــر لحظــه ممکــن اســت‬ ‫بــا ارزش ‏متفــاوت باشــد‪ .‬لــذا نتیجــه می گیــرد کــه ارزش از قابلیــت مبادلــه‬ ‫کاال برمی خیــزد و نــه از قابلیــت اســتعمال و ‏فایــده ذاتــی ان‪ .‬زیــرا اگــر‬ ‫اینگونــه باشــد ارزش اب و هــوا در مقایســه بــا المــاس بایســتی از ارزش‬ ‫مبادلـه ای بســیار باالیــی‏برخــوردار باشــند‪ .‬در حالیکــه بالعکــس اب و هــوا بــا‬ ‫ارزش اســتعمال حیاتــی‪ ،‬ارزش مبال ـه ای ندارنــد و المــاس بــا فقــدان ارزش‬ ‫‏اســتعمال‪ ،‬ارزش مبادلــه ای بســیار باالیــی دارد‪ .‬نهایتــا اســمیت نتیجــه‬ ‫می گیــرد‪« .‬قیمــت» چیــزی اســت کــه فروشــنده‏دریافــت می کنــد‪ .‬همــان‬ ‫«ارزش» چیــزی اســت کــه خریــدار پرداخــت می کنــد‪ .‬وقتــی ارزش بــه‬ ‫قیمــت نزدیــک می شــود‪،‬‏در اینصــورت قیمــت بــازار‪ ،‬مصــداق قیمــت عادلــه‬ ‫یــا قیمــت واقعــی یــا قیمــت حقیقــی پیــدا می کنــد‪ .‬بــه گمــان اینجانــب کــه‬ ‫ناگفتــه ایــن‏گفتــه می باشــد‪« ،‬ارزش» همــان چیــزی اســت کــه کارشناســان‬ ‫توانمنــد و دانشــمند دفتــر فنــی ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬بصــورت عملــی‏و‬ ‫محاســباتی در قیمت گــذاری ایتم هــای متعــدد کار و کاال اســتخراج نمــوده‬ ‫و در فهرســت احــاد بهــاء گنجانده انــد‪ .‬زیراهــر یــک از‏قیمت هــای فهرســت‬ ‫بهــاء‪ ،‬منتــج از انالیــز کار اســت‪ .‬توضیحــا ً فاصلــه میــان ارزش و قیمــت کــه‬ ‫در حقیقــت منشــاء کار نــدارد‪.‬‏حبــاب نامیــده می شــود‪ .‬کســانی کــه مبــادرت‬ ‫بــه خریــد ســهام بــورس و ملــک و ســکه و طــا می نماینــد اگــر فرمــول و یــا‬ ‫انالیــز تعییــن‏ارزش را نداننــد‪ .‬در حقیقــت بــا چشــمان بســته‪ ،‬قیمت بــازار را‬ ‫مــاک معامــات خــود قــرار داده انــد‪.‬و هوالمســتعان ‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 28‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,380,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪10,477,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 103,820,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,040,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 55,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪343‬‬ ‫بررسی وضعیت ارائه‬ ‫سرویسهای دیتا‬ ‫راه انــدازی و رفــع خرابــی سرویســهای دیتــا در‬ ‫شهرســتان گــرگان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقه گلســتان‪،‬‬ ‫دکتر غالمعلی شــهمرادی که در جلسـه ای با حضور دســت‬ ‫انــدرکاران راه انــدازی سرویســهای دیتایــی ســخن می گفــت‪:‬‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه ســرویس دیتــا از سرویســها و خدمــات‬ ‫ویــژه مخابــرات اســت گفــت‪ :‬دقــت بیشــتر در راه انــدازی و‬ ‫ضــرورت پشــتیبانی مناســبتر کامــا احســاس می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تشــریح فراینــد‬ ‫ثبــت نــام ســرویس های دیتــا و نحــوه راه انــدازی ان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬از تمامــی ظرفیت هــا و امکانــات موجــود‬ ‫بایــد بهــره بــرد تــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بتوانیــم‬ ‫تقاضــای مشــتریان را بــه انهــا تحویــل دهیــم ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زمــان رفــع خرابــی این ســرویس ها‬ ‫گفت‪:‬با توجه به اینکه مصرف کنندگان ســرویس های‬ ‫دیتایــی عمدتــا ســازمانها و شــرکت های ویــژه ای‬ ‫هســتند بنابرایــن ســرعت رفــع خرابــی بســیار مــورد‬ ‫اهمیــت اســت و نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد کــه‬ ‫قطــع ســرویس دیتــا موجــب اختــال در ارائــه خدمــات‬ ‫توســط مشــتریان این سرویســها خواهد شــد بنابراین‬ ‫بازنگــری در فراینــد رفــع خرابــی الزم اســت تــا بتوانیــم‬ ‫ایــن زمــان را کوتاهتــر نماییــم ‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫توســعه ارتباطــات دیتــا اســتان گفــت‪ :‬اســتفاده از‬ ‫تــوان پیمانــکار مجــرب و تامیــن تجهیــزات توســط‬ ‫انهــا‪ ،‬فرصتــی اســت تــا بتوانیــم زیرســاخت ها را ایجــاد‬ ‫و خدمــت و سرویســها بــا کیفیت تــری ‪ ،‬متناســب بــا‬ ‫درخواســت مشــتری ارائــه دهیــم ‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۵۶۰۰‬موقوفه‬ ‫ثبتی در گلستان‬ ‫حجــت االســام «روح اللــه ســلیمانی فــرد» در دومیــن‬ ‫کارگاه اموزشــی و توجیهــی ویــژه امیــن موقوفــات مرکــز‬ ‫و غــرب اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬وقــف مصــداق‬ ‫باقیــات و صالحــات اســت و امیدواریــم بــا مجموعــه‬ ‫اقدامــات خــود بتوانیــم بــه خوبــی وقــف را احیــاء و بــه‬ ‫اینــدگان انتقــال دهیــم و مــردم بتواننــد از مواهــب ان‬ ‫در عرصــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان بابیــان‬ ‫اینکــه یــک روی ســکه وقــف افتخــار و روی دیگــر‬ ‫مســئولیت اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــه همــان انــدازه کــه‬ ‫بــه وقــف افتخــار مــی کنیــم و وقــف را یــک مرجــع‬ ‫اجتماعــی مــی دانیــم بــه همیــن میــزان نیــز نســبت بــه‬ ‫موقوفــات مســئولیت داریــم و بایــد نســبت بــه وقــف‬ ‫پاســخگو بــوده و در هــر دو عرصــه پرتــاش باشــیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام ســلیمانی فــرد بیــان کــرد‪ :‬خداونــد‬ ‫در قــران کریــم مــی فرمایــد بایــد امانــات را بــه اصلــش‬ ‫برگردانیــم و ایــن دایــه بزرگــی اســت کــه انســان بایــد بــه‬ ‫ان عمــل کنــد و بایــد بیــن خــوف و رجــاء حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه کلیــات شــرح وظایــف امنــای موقوفــات اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در دســتگاه وقــف نســبت بــه احیــای‬ ‫موقوفــات و ســاماندهی مســاجد و نشــر ارزش هــای‬ ‫اســام و اهــل البیت(علیهــم الســام) و مردمــی‬ ‫ســازی وقــف وظایفــی را برعهــده داریــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مســاجد مــا توســط مــردم اداره‬ ‫می شوند و اداره اوقاف در سلسله مراتب شهرستانی‬ ‫و اســتانی جنبــه نظارتــی دارد و اعتبــارات از ســوی اداره‬ ‫اوقــاف تزریــق می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بحــث بیمــه خــدام بقــاع متبرکــه را نیــز در‬ ‫ســطح اســتان پیگیــری کردیــم کــه بالــغ بــر یــک هــزار و ‪400‬‬ ‫نفــر از ایــن بیمــه بهــره منــد شــدند و بیــش از یــک هــزار نفــر‬ ‫از خــدام نیــز بیمــه تکمیلــی شــدند‪.‬‬ ‫عادی انگاری‪ ،‬جایگزین‬ ‫پروتکل های بهداشتی‬ ‫در مــوج اول تــا ســوم همــه گیــری ویــروس کرونــا در‬ ‫ســطح اســتان به خصوص شهرســتان اسفراین تعطیلی‬ ‫مشــاغل و هشــدارهای گاه و بیــگاه اکثــر دســتگاههای‬ ‫اطــاع رســانی و حتــی بــه صــدا در امــدن اژیــر خطــر‬ ‫اتــش نشــانی در شــهرها و روســتا در کنــار اجــرای ســفت‬ ‫و ســخت محدودیت هــای کرونایــی بــه گون ـه ای بــود کــه‬ ‫مــردم بیمــاری را بــاالی ســر خــود احســاس مــی کردنــد و‬ ‫رعایــت پروتکل هــا نیــز بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫اسفراین و یک بام و دو هوای محدودیت های کرونایی‬ ‫شهرســتان اســفراین در جنــوب اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در حالــی دومیــن هفتــه‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی را سپری می کند که با‬ ‫وجــود افزایــش شــمار بیمــاران محدودیت های‬ ‫متناســب بــا وضعیت شــهرهای قرمــز کرونایی‬ ‫در ان اجــرا نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازار کســب و کار طبــق ارزیابی‬ ‫ســامانه ماســک وابســته به وزارت بهداشت‬ ‫و درمــان شهرســتان اســفراین در جنــوب‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از ‪ ۱۲‬تیرماه ســال‬ ‫جــاری در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار‬ ‫گرفــت و هــم اکنــون تســت ‪ ۳۳‬درصــد از‬ ‫افــراد در ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬مثبــت‬ ‫اســت و بــا رونــد عــادی انــگاری دانشــکده‬ ‫علــوم پزشــکی ایــن شهرســتان پیــش بینــی‬ ‫می کنــد کــه امــار مبتالیــان بــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬بــه خصــوص ویــروس کرونــا‬ ‫دلتایــی نیــز بــه ایــن خطــه برســد‪.‬‬ ‫سکوت متولیان نظارت بر محدودیت ها‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه شهرســتان اســفراین در‬ ‫وضعیــت قرمــز قــرار دارد و طبــق مصوبــه‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا بایــد برخــی محدودیت هــا‬ ‫از جملــه تعطیلــی مشــاغل ســطح دو‪ ،‬ســه‬ ‫و چهــار تعطیــل باشــد‪ ،‬بررســی ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه نــه تنهــا هیــچ محدودیتــی‬ ‫در ارتبــاط بــا تعطیلــی مشــاغل تاکنــون‬ ‫اعمــال نشــد کــه افزایــش امــار عروس ـی ها‬ ‫و اجتماعــات خانگــی نیــز بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف رونــد افزایشــی بــه خود گرفــت و در‬ ‫اســتانه مــاه محــرم ایــن روزهــا ســر تاالرهای‬ ‫پذیرایــی و حتــی بــاغ تاالرهای خصوصی نیز‬ ‫بــرای برپایــی جشــن عروســی‪ ،‬عقــد و حتــی‬ ‫تولد هــای خانوادگــی بیــش از گذشــته رونــد‬ ‫افزایشــی بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان ایــن روزهــا بــا وجــود قرمــز بــودن‬ ‫وضعیــت کرونایــی ایــن شهرســتان اســتفاده از‬ ‫ماســک و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نیــز‬ ‫نســبت بــه گذشــته بــا کاهــش چشــمگیری‬ ‫مواجــه شــد بــه طــوری کــه میانگیــن رعایــت ایــن‬ ‫دســتورالعمل های کرونایــی بــا وجــود خشــن‬ ‫تــر شــدن ویــروس کرونــا بــه حــدود ‪ 50‬درصــد‬ ‫رســید بــه طــوری کــه حــدود نیمــی از مــردم بــا‬ ‫رفتارهــای عــادی انگارانــه پیــش از شــیوع کرونــا‬ ‫را انجــام می دهنــد و تاکنــون هشــدارهای‬ ‫پزشــکی و درمانــی نیــز بــه دلیــل انچــه کــه پایین‬ ‫امــدن اســتانه تحمــل مــردم اعــام می شــود‪،‬‬ ‫نیــز بــرای افزایــش دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫کار ســاز نشــد‪.‬‬ ‫عادی انگاری‪ ،‬جایگزین پروتکل های بهداشتی‬ ‫یکــی از شــهروندان اســفراینی در ایــن بــاره‬ ‫می گویــد بــه دلیــل عــادی انــگاری رفتــاری‬ ‫مــردم نســبت بــه ویــروس کرونــا بــا وجــود‬ ‫افزایــش همــه گیــری بــه خصــوص شــیوع نوع‬ ‫موســوم بــه هنــدی را نتیجــه اجــرا یــی نشــدن‬ ‫محدودیــت هــای وضعیــت قرمــز کرونایــی در‬ ‫ســطح بــازار و ســایر مشــاغل مــی دانــد‪.‬‬ ‫محدثــه محمــدی گفــت ‪ :‬در مــوج اول تــا‬ ‫ســوم همــه گیــری ویــروس کرونــا در ســطح‬ ‫اســتان بــه خصــوص شهرســتان اســفراین‬ ‫تعطیلــی مشــاغل و هشــدارهای گاه و‬ ‫بیــگاه اکثــر دســتگاههای اطــاع رســانی و‬ ‫حتــی بــه صــدا در امــدن اژیــر خطــر اتــش‬ ‫نشــانی در شــهرها و روســتا در کنــار اجــرای‬ ‫ســفت و ســخت محدودیت هــای کرونایــی‬ ‫بــه گونـه ای بــود کــه مــردم بیمــاری را بــاالی‬ ‫ســر خــود احســاس مــی کردنــد و رعایــت‬ ‫پروتکل هــا نیــز بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬ایــن در حالیســت کــه در‬ ‫شــرایط فعلــی نــه تنهــا از ان ســخت گیری ها‬ ‫و هشــدارهای کرونایــی خبــری نیســت کــه‬ ‫بســیاری از محدودیت هایــی کــه وجــود داشــت‬ ‫نــه تنهــا اجرایــی نمــی شــود کــه برخوردهــای‬ ‫قانونــی نیــز بــا عــادی انــگاران انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از دیگــر از شــهروندان بــا اشــاره‬ ‫بــه تشــدید ســخت گیــر هــای ترددهــای‬ ‫بــرون شــهری گفــت ‪ :‬اگــر قــرار بــه اعمــال‬ ‫محدودیــت هــای قرمــز کرونایــی اســت بایــد‬ ‫ایــن محدودیــت در همــه ســطوح اجــرا شــود‬ ‫و صرفــا فشــار بــه یــک بخشــی کــه ارتبــاط‬ ‫چندانــی بــا عــادی انــگاری نــدارد و شــاید در‬ ‫حــد گــذر از یــک منطقــه باشــد‪،‬وارد نشــود‪.‬‬ ‫تقــی رضایــی افــزود‪ :‬نمــی تــوان از مــردم‬ ‫خواســت کــه در خانــه بماننــد و پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫را رعایــت کننــد در حالــی کــه همــه برنامــه‬ ‫هــاو فعالیــت هــا برقــرار اســت و بــاز بــودن‬ ‫علی متین فر‬ ‫واحدهــای صنفــی و کســب و کارهــا و نوعی‬ ‫عــادی شــدن وضعیــت ‪ ،‬ســطح رعایــت‬ ‫پروتــکل هــا را نیــز کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫حرکت به سمت روزهای سخت کرونایی‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی شهرســتان‬ ‫اســفراین بــا تاییــد کاهــش ســطح پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در شهرســتان افــزود‪ :‬ایــن در‬ ‫حالیســت کــه امــار بیمــاران بســتری در ایــن‬ ‫شهرســتان نســبت بــه هفتــه گذشــته حــدود‬ ‫‪ 40‬درصــد افزایــش یافــت و تســت مثبــت ابتــا‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد ‪ 19‬نیــز در همیــن مــدت‬ ‫از ‪ 24‬درصــد بــه ‪ 33‬درصــد افزایــش یافــت‬ ‫و احتمــال ادامــه ایــن رونــد افزایشــی نیــز بــا‬ ‫عــادی انــگاری وجــود دارد‪.‬‬ ‫دکتــر اســحاق ایلدرابــادی افــزود‪ :‬اگرچــه تیم های‬ ‫نظارتــی بیشــتری بــرای رصــد اجــرای محدودیــت‬ ‫کرونایــی فعــال شــدند و بــا شــماری از اصنــاف نیــز‬ ‫برخــورد شــد‪ ،‬ولــی بایــد نظــارت هــا و محدودیــت‬ ‫هــا بیــش از گذشــته تشــدید شــود‪ ،‬چرا کــه بیماری‬ ‫کوویــد ‪ 19‬بــه خصــوص بــا همــه گیــری نــوع کرونــا‬ ‫ویــروس دلتایــی خطرناک تــر شــد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد شهرســتانی مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا شهرســتان اســفراین نســبت بــه وخیم تــر‬ ‫شــدن اوضــاع قرمــز شهرســتان در صــورت‬ ‫رعایــت نکــردن محدودیت هــای کرونایــی و‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در شهرســتان هشــدار‬ ‫داده وافــزود‪ :‬عــادی انــگاری و کاهــش ســطح‬ ‫رعایــت پرتوکل هــای بهداشــتی در شهرســتان در‬ ‫وضعیــت قرمــز شهرســتان نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫تشدید نظارت ها‬ ‫فرمانــدار اســفراین دربــاره وضعیــت اجــرای‬ ‫محدودیــت هــای قرمــر کرونایــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دســتورالعمل طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی بــا هــر تغییــر رنــگ‬ ‫کرونایی در شــهرها به تناســب ان وضعیت باید‬ ‫تغییــر کنــد و ایــن دســتور العمــل بــه واحد هــای‬ ‫صنفــی ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی افــزود‪ :‬البتــه بازبینــی ووبــروز‬ ‫رســانی های در اعنــال محدودیت هــای رنــگ بنــدی‬ ‫کرونایــی شــهرها شــده برخــی گــروه بــا رعایــت‬ ‫شــرایط خــاص امــکان فعالیــت و برگــزاری دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براســاس مصوبات ســتاد کرونا همه‬ ‫گروه هــای شــغلی بــه جــز گــروه یــک در وضعیــت‬ ‫اشــنایی بــا تکنیــک هــا و ابزارهــای ســاخت‬ ‫ادامه شماره‪341‬‬ ‫انیمیشن شنی یا هنر شن (‪ ،)sand art‬مهارت طراحی دستی با استفاده از شن‬ ‫هست‪ ،‬به طوری که توهم حرکت ایجاد و انیمیشن شکل بگیره‪ .‬پویانمایی شنی ترکیبی‬ ‫از نور‪ ،‬سایه و هنر طراحی به کمک شنه‪ .‬تصاویر انیمیشن شنی‪ ،‬تنها برای لحظاتی‬ ‫کوتاه دوام داره؛ یعنی به واسطه مدل داستان گویی سیال ان‪ ،‬همه چیز درست پیش‬ ‫چشم های بیننده دائم در حال تبدیل شدنه‪ .‬شاید چیزی که این هنر رو بسیار جذاب‬ ‫جلوه می ده‪ ،‬فارغ از زیباییش‪ ،‬ظرافت و طبیعت گذرا و ناپایدار تصاویر به وجود امده با‬ ‫شن هست‪.‬‬ ‫داستان گویی در انیمیشن دوبعدی شنی‬ ‫قرمــز کرونایــی بایــد تعطیل باشــند امــا در ووبروز‬ ‫رســانی اعمــال محدودیت هــای هوشــمند کرونــا‬ ‫در رنــگ بنــدی کرونایــی شــهر ها برخــی گــروه‬ ‫و برنامه هــا بــا رعایــت شــرایط خــاص امــکان‬ ‫فعالیــت و برگــزاری دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین در پاســخ بــه چرایــی فعالیــت‬ ‫اصنــاف بــر خــاف مصوبــه ســتادکرونا در وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی شهرســتان گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫اصنــاف از چنــد روز گذشــته نظــارت هــا شــدیدتر‬ ‫و برخوردهــا جــدی تــر شــده و تــا کنــون شــماری‬ ‫از صنــوف کــه مصوبــه تعطیلــی و یــا پرتــوکل‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نکــرده انــد اعمــال قانون شــده‬ ‫و بــه تعــدادی تعزیرات حکومتی معرفــی و ‪ ۲‬مورد‬ ‫نیــز پرونــده کیفــری تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫کرامتــی بــا اشــاره بــه چالــش برگــزاری‬ ‫مراســمات و عــروس هــای خانگــی بــه ویــژه در‬ ‫روســتا هــا گفــت‪ :‬در اســتانه مــاه محــرم تعــداد‬ ‫ایــن مراســمات افزایــش یافتــه ومــواردی کــه‬ ‫اطــاع رســانی شــده برخــورد انجــام گرعتــه از‬ ‫حصــور نوازنــدگان محلــی کــه ســبب اجتمــاع‬ ‫مــردم می شــوند جلوگیــری می شــود ‪.‬‬ ‫وی دربــاره برگــزاری مراســمات و اجتماعــات‬ ‫مناســبتی هفتــه گذشــته در وضعیــت قرمــز‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬مدیــران دولتــی در ایــن‬ ‫برنامــه حضــور نداشــته و بایــد براســاس‬ ‫مصوبــات کرونــا اجــرا شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط قرمــز‬ ‫کرونــای شهرســتان همــه بایــد بــا همدلــی و‬ ‫همراهــی در رعایــت پرتوکل هــا بهداشــتی و‬ ‫محدودیتهــای کرونایــی بــرای عبــور کــم خطــر از‬ ‫پیــک پنجــم کرونــا تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از اواخــر اســفندماه‬ ‫ســال ‪ 98‬وارد شــیوع همــه گیــری ویــروس کرونــا‬ ‫شــد و تاکنــون چهــار مــوج از ایــن بیمــاری را‬ ‫پشــت ســر گذاشــت و هــم اکنــون در مــوج پنجــم‬ ‫همــه گیــری ایــن ویــروس قــرار دارد و تعــدادی‬ ‫انگشــت شــمار بیمــار مشــکوک به کرونــا ویروس‬ ‫دلتایــی موســوم بــه هنــدی نیــز در ایــن خطــه‬ ‫شــمال شــرق کشــور شناســایی و در قرنطینــه‬ ‫قــرار گرفتنــد و در ‪ 10‬روز گذشــته ‪ 28‬نفــر براثــر‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ 19‬جــان خــود را از دســت دادنــد و‬ ‫حــدود ‪ 300‬نفــر نیــز در بیمارســتان هــای اســتان‬ ‫بســتری و تحــت درمــان قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫داستان گویی در مدل هایی از این سبک‪ ،‬معموال روایی هست و افت و خیز داستان‬ ‫های معمول رو نداره‪ .‬در واقع‪ ،‬زمان و زندگی رو به صورت جادویی از جلوی چشم‬ ‫های بیننده عبور میده‪ .‬داستان گویی در این تکنیک از انیمیشن‪ ،‬باید از ابتکار عملی که‬ ‫شن به انیماتور میده (مثل قابلیت تبدیل فوری تصاویر و در نتیجه عوض کردن فضای‬ ‫داستان) و صد البته محدودیت هایی که ایجاد می کنه (مثل یک صفحه واحد‪ ،‬تصاویر‬ ‫صامت و بدون دیالوگ) به خوبی استفاده کنه‪ .‬همگام بودن انیماتور در روایت داستان‬ ‫با موسیقی متن یکی از خصیصه های اجرای موفق و تاثیرگذار انیمیشن شنی هست‪.‬‬ ‫مدل و سرعت حرکت دست ها در خلق اثر هنری بر روی صفحه‪ ،‬حس معماگونه‬ ‫ای به اثر می ده‪ .‬بیننده دوست داره ببینه قاطعیتی که انیماتور با حرکات کند و تند‬ ‫دست هایش تو ایجاد تصاویر داره‪ ،‬قراره در نهایت چه چیزی رو به تصویر بکشه یا چه‬ ‫موضوعی رو روایت کنه؟‬ ‫انیمیشن شنی؛ ابزار و خالقیت ها‬ ‫بعد از شــن و ماســه‪ ،‬اصلی ترین ابزار نقاشــی در این کار‪ ،‬دســت و انگشــتان هســت‪ .‬به‬ ‫غیــر از انگشــتان دســت‪ ،‬ابــزار دیگــه ای هــم در طراحــی بــه کمــک شــن کاربــرد دارنــد؛ ابزاری‬ ‫مثــل قلــم مــو‪ ،‬شــانه‪ ،‬چنــگال‪ ،‬برش هایــی از مقوا‪ ،‬پارچــه و غیره‪.‬‬ ‫از جملــه خالقیــت هایــی کــه در اســتفاده از ایــن تکنیــک بــه وجــود اومــده‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫رنگ هایــی غیــر از ســیاه و ســفید و خاکســتریه‪ .‬برخــی هنرمنــدان بــا رنــگ امیــزی صفحــه‬ ‫ل و کاغــذ در زیــر شیشــه و یــا اســتفاده از ماســه های رنگــی‪،‬‬ ‫کار‪ ،‬قــرار دادن انــواع ژ ‬ ‫رنگ هــای دلخــواه خــود را بــه انیمیشــن اضافــه مــی کننــد‪ .‬شــن و ماســه بــرای ایــن کار بــه‬ ‫بــه مــرور زمــان شکســته و نــرم مــی شــود و پــس از مدتــی کارایــی خــود را از دســت میــده‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد بــه صــورت دوره ای تعویــض بشــه‪.‬‬ ‫تکنیــک نوردهــی از بــاال هــم روش دیگه ایــه کــه بــه ایجــاد ســایه و تصویــری متفــاوت از‬ ‫بافــت دانه هــای شــن کمــک مــی کنــه‪.‬‬ ‫دو تکنیک در ساخت انیمیشن شنی‪ ،‬موردنیاز انیماتور خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ -1‬تکنیک های پاشش (‪)Pouring‬‬ ‫‪ -2‬تکنیک های مهارت طراحی با دست (‪)Manipulation‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬مرحلــه اول اجــرای طــرح تامیــن مســکن روســتایی بــا هدف کمــک به جهش‬ ‫تولیــد و مهاجــرت معکــوس در ‪ ۲۰۰‬روســتا و ابــادی اســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن گلســتان‪ ،‬سیدمحمدحســینی اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن مســکن جوانــان‪،‬‬ ‫مســتاجران‪ ،‬زوج هــای جــوان و عالقــه بــه ســکونت در روســتاها‪ ،‬کمــک بــه رونــق تولیــد‪ ،‬اشــتغال و اقتصــاد روســتاها‪،‬‬ ‫جلوگیــری از حاشــیه نشــینی در شــهرها‪ ،‬پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‪ ،‬کنتــرل قیمــت زمیــن و مســکن‬ ‫در روســتاها و مقابلــه و پیشــگیری از خســارتهای جانــی و مالــی در حــوادث غیرمترقبــه از دیگــر اهــداف ســاخت ایــن‬ ‫خانه هــا اســت‪.‬‬ ‫اجرا طرح تامین‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫در ‪ ۲۰۰‬نقطه‬ ‫جمعیتیگلستان‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ ۳۵‬پرنده وحشی غیرمجاز از‬ ‫یک شکارچی در بندرترکمن‬ ‫کشف شد‬ ‫هدف اجرای تله کابین فراتر‬ ‫از مسئله گردشگری است‬ ‫منتقــدان بــر ایــن مســئله تاکیــد دارنــد کــه هــدف از اجرای‬ ‫تلــه کابیــن در جنــگل هیرکانــی چیــزی فراتــر از جــذب‬ ‫گردشــگر را در خــود جــای داده اســت و مجریــان ایــن‬ ‫مســئله بــه دنبــال تحقــق اهــداف خــود از جملــه افزایــش‬ ‫بهــای زمیــن در ان مناطــق و دیگــر مباحــث هســتند‪.‬‬ ‫ایا اجرای تله کابین گلستان را استان مقصد گردشگری خواهد کرد؟‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫مســئله اجــرای تلــه کابیــن ایــن روزهــا در‬ ‫فضــای مجــازی بــا راه انــدازی پویــش نــه بــه‬ ‫تلــه کابیــن جنجــال هــای زیــادی را بــه پــا کــرده‬ ‫اســت و ســبب شــده تــا ایــن مســئله کــه در‬ ‫طــی ســال هــا توانســته مجوزهــای الزم را برای‬ ‫اجــرا اخــذ کنــد بــا چالــش مواجــه شــود‬ ‫امــا چــرا نــه بــه تلــه کابیــن؟ انچه که مســلم‬ ‫اســت مســئله تله کابین ســالیان سال است‬ ‫کــه در شــهر گــرگان مطــرح شــده و در طــی‬ ‫ایــن ســال هــا زمــان بســیاری وجــود داشــت‬ ‫کــه پویــش نــه بــه تلــه کابیــن راه اندازی شــود‬ ‫امــا چــه چیــزی ســبب شــده ایــن پویــش‬ ‫درســت زمانــی بــه وجــود بیایــد کــه شــهرداری‬ ‫و شــورای شــهر گــرگان هزینه هــای بســیاری‬ ‫را از جیــب مــردم بــرای مجــوز ایــن مســئله‬ ‫دریافــت کــرده انــد؟‬ ‫الهــه موســوی خبرنــگار محیــط زیســت و‬ ‫یکی از منتقدان این مســئله در اســکان نیوز‬ ‫اینگونــه نوشــه اســت «موافقــت ســازمان‬ ‫جنــگل هــا‪« ،‬شــورایعالی جنــگل و مرتــع»‬ ‫و «شــورایعالی معمــاری وشهرســازی» بــا‬ ‫اســتقرار تلــه کابیــن در جنــگل ناهارخــوران‬ ‫گــرگان‪ ،‬انهــم فقــط چنــد روز پــس از اینکــه‬ ‫خیــال بســیاری از طبیعــت دوســتان کشــور‬ ‫از تلــه کابیــن کبــودوال در هیرکانــی راحــت‬ ‫شــده بــود شــوک جدیــدی را بــرای بســیاری به‬ ‫همــراه داشــت‪.‬‬ ‫طرحــی کــه حــدود ‪ ۶‬ســال در کشــمکش‬ ‫بیــن شــهرداری گــرگان و طرفــداران ان و نیــز‬ ‫کنشــگران محیــط زیســت و منابــع طبیعــی‬ ‫کشور و نیز بسیاری از شهروندان غیرکنشگر‪،‬‬ ‫مــی رفــت تــا بــه نقطــه ای دیگــر منتقــل شــود‬ ‫و جنــگل چندمیلیــون ســاله ناهارخــوران را‬ ‫نجــات دهــد‪.‬‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۵‬شــهرداری گــرگان اعــام کــرد‬ ‫کــه «پــروژه تلــه کابیــن گــرگان در روز ‪۲۰‬‬ ‫فروردیــن کلنــگ زنــی مــی شــود» ایــن در‬ ‫حالــی یــود کــه ایــن پــروژه هنــوز موافقــت‬ ‫«ســازمان جنــگل ها‪،‬مراتــع وابخیــزداری» و‬ ‫«شــورایعالی جنــگل ومرتــع» را بــه دســت‬ ‫نیــاورده بــود و تنهــا موافقــت کلــی را از ســوی‬ ‫مســووالن محیــط زیســت و منابــع طبیعــی‬ ‫اســتان و مســووالن ســازمان جنگل هــا را‬ ‫دریافــت کــرده بــود‪ .‬مهم تــر اینکــه ایــن‬ ‫مرضیه سلگی‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪343‬‬ ‫طــرح‪ ،‬هنــوز «طــرح مطالعاتــی فنــی»‬ ‫نداشــت و «مطالعــات ارزیابــی محیــط‬ ‫زیســتی» نیــز دربــاره ان انجــام نشــده بــود‬ ‫و تنهــا گرایــش و تمایــل برخــی مســووالن‬ ‫وقــت ســازمان جنــگل هــا و رویکــرد گاه‬ ‫غیرحفاظتــی ایــن ســازمان باعــث مــی شــد‬ ‫کــه چنیــن طرح هایــی بــا اســتقبال مواجــه‬ ‫شــده و مجــوز بگیــرد‪.‬‬ ‫بــا انتشــار خبــر کلنــگ زنی تله کابیــن گرگان‬ ‫در ســایت قــوری بــرای روز ‪ ۲۰‬فروردیــن‪،‬‬ ‫نخســتین واکنــش هــا از ســوی کنشــگران‬ ‫محیــط زیســت و منابــع طبیعــی گلســتان‬ ‫اغــاز شــد‪.‬‬ ‫هــدف اجــرای تلــه کابیــن فراتــراز مســئله‬ ‫گردشــگری اســت‬ ‫ایــن کمپیــن بــا ارســال نامــه ای بــه رییــس‬ ‫وقــت «ســازمان بازرســی کل کشــور» از ان‬ ‫ســازمان خواســت تــا بــه موضــوع ورود کــرده‬ ‫و تخلــف هــا و تخریــب هــای انــرا کــه پیــش‬ ‫از گرفتــن مجــوز نهایــی رخ داده بــود رســیدگی‬ ‫کنــد و بــا جابــه جایــی پــروژه در نقطــه ای‬ ‫دیگــر‪ ،‬اجــازه ندهــد جنــگل دســتخوش تخلف‬ ‫و تخریــب قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫منتقــدان بــر ایــن مســئله تاکیــد دارنــد کــه‬ ‫هــدف از اجــرای تلــه کابین در جنگل هیرکانی‬ ‫چیزی فراتر از جذب گردشــگر را در خود جای‬ ‫داده اســت و مجریــان ایــن مســئله بــه دنبــال‬ ‫تحقــق اهــداف خــود از جملــه افزایــش بهــای‬ ‫زمیــن در ان مناطــق و دیگــر مباحــث هســتند‪.‬‬ ‫شــورای شــهر و شــهرداری گــرگان نیــز دیــر‬ ‫برابــر ایــن هجمــه هــا ســکوت نکــرده و در‬ ‫اطالعیــه اســاس و برنامــه هــای اجــرای تلــه‬ ‫کابیــن در محــدوده جنــگل هیرکانــی را توضیح‬ ‫داده و اینکــه ایــن مســئله بــا بــا دریافــت همــه‬ ‫مجوزهــای الزم انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ت کامــل مالحظــات‬ ‫تله کابیــن گــرگان بــا رعایـ ‬ ‫زیس ـت محیطی اجــرا می شــود‬ ‫شــهرداری گــرگان بــا رویکــرد توســعه پایــدار‬ ‫گردشــگری و بــا تاکیــد بــر رعایــت کامــل‬ ‫مالحظــات زیســت محیطــی‪ ،‬طراحــی ایــن‬ ‫مجموعــه را بــا اســتفاده از مشــاوران خبــره و‬ ‫دانشــگاهی کــه ســابقه کارهــای متعــدد و‬ ‫مشــابه در ســطح ملــی داشــتند‪ ،‬اغــاز و موفــق‬ ‫شــد تمــام مجوزهــای الزم را از ســازمان های‬ ‫تخصصــی ذیربــط اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار روابط عمومی شــهرداری گرگان‬ ‫در خصــوص پــروژه تله کابیــن گــرگان بــا ارســال‬ ‫توضیــح ابهامــات ایجــاد در خصــوص پــروژه تلــه‬ ‫کابیــن گــرگان در فضــای مجــازی و رســانه ها‬ ‫واکنــش نشــان داد کــه بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه درخواسـت های مردمــی در طــول‬ ‫پنــج دهــه گذشــته در بــاب احــداث تلــه کابیــن‬ ‫در شــهر گــرگان و پیگیری هــای مکــرر در ایــن‬ ‫ســال ها‪ ،‬شــهرداری گــرگان بــا رویکــرد توســعه‬ ‫پایــدار گردشــگری و بــا تاکیــد بــر رعایــت کامــل‬ ‫مالحظــات زیســت محیطــی‪ ،‬طراحــی ایــن‬ ‫مجموعــه را بــا اســتفاده از مشــاوران خبــره‬ ‫و دانشــگاهی کــه ســابقه کارهــای متعــدد و‬ ‫مشــابه در ســطح ملــی داشــتند‪ ،‬اغــاز و موفــق‬ ‫شــد تمــام مجوزهــای الزم را از ســازمان های‬ ‫تخصصــی ذیربــط اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫مهم تریــن مجوزهــا عبارتنــد از‪ :‬موافقت کمیته‬ ‫فنــی اداره کل منابــع طبیعــی اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫موافقــت و تصویــب پــروژه در شــورای عالــی‬ ‫جنــگل‪ ،‬اخــذ مجــوز از اداره کل محیــط زیســت‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬تصویــب پــروژه در شــورای‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه اســتان‪ ،‬تصویــب پــروژه‬ ‫در شــورای عالی معماری و شهرســازی در تاریخ‬ ‫‪ 15‬دی مــاه ســال گذشــته ایــن پــروژه در قالــب‬ ‫طــرح پــارک جنگلــی ناهارخــوران بــه مســاحت‬ ‫‪ ۶۰۲‬هکتــار جانمایــی شــده و دارای مطالعــات‬ ‫مختلــف از جملــه‪ :‬اقتصــادی‪ ،‬فنــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫ترافیکــی و زیســت محیطــی اســت و هرکــدام‬ ‫از جنبه هــای مختلــف توســط مشــاورین در‬ ‫بخش هــای مربوطــه مطالعــه و مــورد بررســی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه شــورای شــهر تــاش کــرده‬ ‫اســت کــه بــه تمامــی دغدغه هــای طرفــداران‬ ‫محیــط زیســت پاســخ دهــد و بــه انها اطمینان‬ ‫دهــد کــه هیــچ اســیبی بــه جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی وارد نخواهــد شــد و همــه اقدامــات‬ ‫بــا اخــذ مجــوز انجــام می شــود‬ ‫غالمرضــا منتظــری نماینــده مــردم گــرگان و‬ ‫اق قــا نیــز در خصــوص احــداث ایــن پــروژه‬ ‫معتقــد اســت کــه توســعه شــهر گــرگان در‬ ‫گــروی اجــرای پــروژه هــای بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫توســعه گــرگان در گــروی اجــرای پــروژه هــای‬ ‫بــزرگ اســت‬ ‫بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬غالمرضــا منتظــری‪ ،‬دبیــر‬ ‫مجمع نمایندگان استان گلستان در نشست‬ ‫شــب گذشــته مجمــع نماینــدگان اســتان‬ ‫گلســتان بــا دکتــر دادبــود شــهردار گــرگان در‬ ‫خصــوص پــروژه تلــه کابین گــرگان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در حــوزه گردشــگری دو ســیما و منظــر طبیعی‬ ‫و ســاخت بشــر داریــم کــه گــرگان از مزیــت‬ ‫ســیما و منظــر طبیعــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬ســیما و منظــر طبیعــی‬ ‫موجــود نمــی توانــد به تنهایی گــرگان را مقصد‬ ‫گردشــگری کنــد و بایــد از ســیمای ســاخته‬ ‫بشــر نیــز بهــره بگیریــم‪ ،‬چنــد پــروژه بــزرگ و‬ ‫جریــان ســاز میتوانــد مکمــل ســیمای شــهر‬ ‫گــرگان باشــد و در حــوزه اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماعــی باعــث توســعه گــرگان شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بحثهــای فراوانــی در بحــث‬ ‫تلــه کابیــن مطــرح شــد و شــماری از مخالفــان‬ ‫ایــن پــروژه بــه دفتــر مــا مراجعــه کردنــد و بــا‬ ‫انهــا صحبــت کردیــم و نبایــد چشــم خــود را بــه‬ ‫ایــن انتقــادات ببندیــم و بیــان کنیــم کــه همــه‬ ‫مراحــل را طــی کردیــم و ایــن مســئله انــرژی‬ ‫منفــی بــه وجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫برخــی از مخالفــات نخبــگان شــهر گــرگان‬ ‫هســتند و انتظــار اســت نشســتی برگــزار شــود‬ ‫و بــه منتقــدان پاســخ اقناعــی داده شــود و‬ ‫اصحــاب رســانه نیــز در ایــن نشســت حضــور‬ ‫داشــته باشــند تا شــاهد انرژی منفی در فضای‬ ‫مجــازی نباشــیم‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال انچــه مســلم اســت گــرگان‬ ‫بــه عنــوان یــک شــهر مرکــزی اســتان هــای‬ ‫شــمالی تاکنــون نتوانســته در جــذب گردشــگر‬ ‫موفــق عمــل کنــد ایــا در اینــده بــا اجــرای ایــن‬ ‫پروژه هــا در ایــن امــر محقــق خواهــد شــد ؟‬ ‫و ایــا توســعه گردشــگری گلســتان از مســیر‬ ‫احــداث تلــه کابیــن خواهــد گذشــت؟‬ ‫امیــد داریــم مســووالن دلســوز بــرای هــر‬ ‫قدمــی کــه در امــروز بــر می دارنــد فــردای‬ ‫اســتان گلســتان را نیــز در نظــر بگیرند تــا روزی‬ ‫شــاهد ایــن باشــیم کــه توســعه و پیشــرفت‬ ‫بــدون فنــا شــدن محیــط زیســت بــه روی ایــن‬ ‫مردمــان رخ بنمایــد‪.‬‬ ‫بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‬ ‫ادامه شماره ‪341‬‬ ‫در حال حاضر بســته بندی لباس به یکی از اصول بســیار مهم در بازاریابی مناســب ان تبدیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان افــراد تمایــل زیــادی بــه خریدهــای اینترنتــی و انالیــن پیــدا کردنــد و‬ ‫ســعی می کننــد بیشــتر لــوازم مــورد نیــاز خــود و از جملــه انــواع لبــاس را از فروشــگاه های مجــازی‬ ‫خریــد کننــد‪ .‬بــا ایــن کار نیــازی بــه صــرف کــردن وقــت در فروشــگاه های ســطح شــهر ندارنــد و بــه‬ ‫راحتــی محصــول مــورد نظــر خــود را درب منــزل تحویــل می گیرنــد‪.‬‬ ‫اهمیت روانشناسی رنگ ها در بسته بندی پوشاک‬ ‫تمامــی صنایــع‪ ،‬کســب و کارهــا و مشــاغل بایــد بــه تناســب روحیــات مخاطبان خــود‪ ،‬رنگ هایی‬ ‫اســتفاده کننــد کــه موجــب جــذب مخاطــب و ایجــاد ارامــش و نشــاط در او باشــد‪ .‬رنگ هــا‬ ‫تاثیــرات مختلفــی روی افــراد می گذارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اینکــه شــما پوشــاک چه گروه ســنی را‬ ‫می فروشــید‪ ،‬در انتخــاب رنــگ مناســب بســته بنــدی ان اهمیــت دارد‪ .‬رنگ هــا عاملــی انگیزشــی‬ ‫هســتند کــه مخاطــب را بــه ســمت محصولــی خــاص جــذب کننــد و یــا اینکــه از ان متنفــر ســازند‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال فروشــندگان پوشــاک مردانــه بــرای فــروش انالیــن و یــا حضــوری بهتــر اســت از‬ ‫بســته هایی بــا رنگ هــای تیــره و خــاص اســتفاده کننــد‪ .‬رنگ هــای رزشــکی‪ ،‬بنفــش‪ ،‬ابــی تیــره‬ ‫و در برخــی بســته ها‪ ،‬رنــگ مشــکی گزینه هــای مناســبی هســتند‪ .‬خانم هــای جــوان و دختــران‬ ‫نوجــوان عالقــه زیــادی بــه رنگ هــای روشــن بــا فرم هــای نــرم و ســیال دارنــد‪ .‬ایــن رنگ هــا حســی‬ ‫از ظرافــت بــا خانم هــا القــا می کنــد‪.‬‬ ‫ساده و جذاب بمانید!‬ ‫در بســته بنــدی پوشــاک بــه دنبــال طرح هــا‪ ،‬رنگ هــا و شــکل های عجیــب و غریــب نباشــید‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ســادگی مهم تریــن خالقیــت اســت‪ .‬تنهــا فاکتــور مهم ایجــاد طرحی جــذاب همراه‬ ‫بــا رنگ هــای مناســب گــروه ســنی مشــتریان شــما اســت‪ .‬رعایــت همیــن فاکتــور بــه ظاهــر ســاده‬ ‫تاثیــر زیــادی در رضایــت مخاطبــان شــما دارد‪.‬‬ ‫برند خودتان را معرفی کنید‬ ‫همــراه بــا رعایــت ســایر نــکات در بســته بنــدی پوشــاک‪ ،‬در نهایــت بایــد برنــد خودتــان را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل معرفــی کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد رنــگ و طراحــی لوگــو بــه شــکلی جــذاب و بــا قلمــی‬ ‫مناســب روی بســته چــاپ شــود‪ .‬بــا ایــن کار برنــد شــما بیشــتر در ذهــن مشــتریان باقــی خواهــد‬ ‫مانــد و در خریــد بعــدی بــه ســراغ شــما خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫اگــر فروشــنده لبــاس عــروس هســتید‪ ،‬بــه بســته بندی هــای ســاده و ســفید اکتفــا نکنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫لبــاس مهم تریــن لبــاس بــرای یــک خانــم جــوان محســوب می شــود؛ بنابرایــن روی مراقبــت از ان‬ ‫و بســته بنــدی مناســب لبــاس تمرکــز کنیــد‪ .‬می توانیــد یــک بســته مقوایــی باکیفیــت بــا رنگ های‬ ‫طالیــی بــه کار ببریــد‪ .‬رنــگ طالیــی حســی از لوکــس و خــاص بــودن در افــراد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اقایــان بیــش از هــر چیــز بــه دنبــال بســته بنــدی بــا کیفیــت هســتند کــه از پوشــاک خریــداری‬ ‫شــده محافظــت کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل نیــازی بــه خالقیت هــای عجیــب و غریــب نداریــد‪ .‬تنهــا‬ ‫مســئله مهــم رعایــت کیفیــت بســته و اســتفاده از رنگ هــای ســنگین و در عیــن حــال شــیک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫مامــوران انتظامــی بندرترکمــن در غــرب گلســتان طــی‬ ‫عملیــات مشــترک بــا محیطبانــان شهرســتان‪ ،‬از مخفیــگاه‬ ‫یــک شــکارچی غیرمجــاز ‪ ۳۵‬قطعــه پرنــده وحشــی از نــوع‬ ‫کوکرســفید را کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان ترکمــن گفــت‪ :‬بــه دســتور‬ ‫دادســتان‪ ،‬ایــن پرنــدگان توســط محیط بان در زیســتگاه های‬ ‫ســاحلی گلســتان رهاســازی می شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم زارع افــزود‪ :‬عــاوه بــر مجــازات هــای‬ ‫قانونــی حبــس و جــزای نقــدی‪ ،‬شــکارچی متخلــف بایــد ‪۷۰‬‬ ‫میلیــون ریــال جریمــه بابــت جریمه ناشــی از شــکار غیرمجاز‬ ‫ایــن پرنــدگان پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬فــرد متخلــف از ایــن کوکرهــا بــه‬ ‫عنــوان طعمــه بــرای بــه دام انداختــن پرنــدگان شــکاری در‬ ‫زیســتگاه های منطقــه اســتفاده می کــرد‪.‬‬ ‫طبــق قوانیــن شــکار و صیــد‪ ،‬حمــل‪ ،‬عرضــه و فــروش‬ ‫جانــوران وحشــی و اجــزای زنــده و مرده ان ها جرم محســوب‬ ‫شــده و حســب مــورد متخلفــان بــه حبــس یــا جــزای نقــدی‬ ‫محکــوم می شــوند‪.‬‬ ‫کوکــر شــکم ســفید از پرنــدگان بومــی ایــران اســت کــه‬ ‫در ‪ ۱۵‬ســال گذشــته از پراکندگــی فراوانــی برخــوردار بــوده‬ ‫امــا اکنــون شــمار ان در زیســتگاه ها بــه شــدت کاهــش‬ ‫چشــمگیر یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بندرترکمــن در غــرب گلســتان واقــع اس؛ خلیــج گــرگان‬ ‫در حــوزه ایــن شهرســتان واقــع بــوده و ابگیــر گســترده ای‬ ‫بــا نیزارهــای انبــوه اســت کــه پرنــدگان زیــادی در ان‬ ‫زیســت می کننــد‪.‬‬ ‫برگزاری کارگروه فنی‬ ‫مطالعات تعیین حد بستر و‬ ‫حریم رودخانه های جزولی و چلی‬ ‫سرپرســت دفتــر فنــی مطالعــات طــرح هــای توســعه‬ ‫منابع اب شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪ :‬با صدور‬ ‫ابــاغ عضویــت از طــرف مدیــر عامــل شــرکت بــرای دوازده‬ ‫نفــر از متخصصیــن بــا تحصیــات دکتــری و کارشناســی‬ ‫ارشــد‪ ،‬کارگــروه فنــی مطالعــات تعییــن حــد بســتر و‬ ‫حریــم رودخانــه هــای جزولــی و چلــی از سرشــاخه های‬ ‫رودخانــه محمــد ابــاد کتــول بــه منظور بررســی گــزارش ها‬ ‫تــا تصویــب نهایــی مطالعــات‪ ،‬تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬حســن فرازجــو اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫حســب وظایــف محولــه‪ ،‬بررســی و تصویــب گزارش هــای‬ ‫مطالعاتــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در دفتــر فنــی‬ ‫مطالعــات طرح هــای توســعه منابــع اب و بــا همــکاری‬ ‫اعضــای کارگروه هــای فنــی انجــام مــی شــود‪ ،‬لــذا ســعی بــر‬ ‫ان اســت تــا در مطالعــات فنــی بــه علــوم مرتبــط بــا منابــع‬ ‫اب‪ ،‬توجــه نمــوده و بــا رعایــت دســتورالعمل های مربوطــه‪،‬‬ ‫در جهــت تدقیــق مطالعــات گام برداشــته شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطالعــات تعییــن حــد بســتر و حریــم‬ ‫رودخانه هاشــامل بخش های فیزیوگرافی‪ ،‬هواشناســی‪،‬‬ ‫هیدرولوژی‪،‬کیفیــت و بهره بــرداری از اب‪ ،‬زمین شناســی‬ ‫و زمیــن ریخــت شناســی‪ ،‬ژئوتکنیــک‪ ،‬بررســی کاربــری‬ ‫اراضــی حاشــیه رودخانــه ‪ ،‬مطالعــات حقوقــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی‪ ،‬فرســایش و رســوب‪ ،‬هیدرولیــک و ســیالب‬ ‫و مطالعــات زیســت محیطــی می باشــد و در نهایــت‪،‬‬ ‫جمع بنــدی و تلفیــق مطالعــات تعیین حد بســتر و حریم‬ ‫و ســاماندهی رودخانــه صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه فرازجــو بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد و تقویــت‬ ‫علمی گروه های تخصصی گفت‪ :‬امید اســت با تشــکیل‬ ‫کارگروه هــای فنــی در بخش هــای مختلــف و اشــتراک‬ ‫اطالعــات علمــی‪ ،‬شــاهد افزایــش اثــر بخشــی مطالعــات‬ ‫فنــی طرح هــای منابــع اب اســتان باشــیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیربجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 34‬سیلسیوس وزش باد شمال غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫‪343‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بازار گرم دلتا در مناطق‬ ‫ترکمن نشین‬ ‫رونــد صعــودی ابتــا بــه کرونــا و رشــد روز افــزون ســویه دلتــا از یــک ســو‬ ‫و افزایــش ایین هــای اســتقبال از عیــد قربــان همــراه با شــلوغی بــازار به‬ ‫خصوص در شــهرهای ترکمن نشــین گلســتان زنگ خطر اســتمرار پیک‬ ‫پنجــم کرونــا در ایــن خطــه شــمالی را به صــدا دراورده اســت‪.‬‬ ‫چهارشــنبه ایــن هفتــه مصــادف بــا ‪ ۱۰‬ذی الحجــه عیــد قربــان‬ ‫اســت؛ هــر چنــد ایــن عیــد نــزد همــه مســلمانان جایــگاه واالیــی‬ ‫دارد امــا اهــل ســنت از جملــه ترکمــن هــای اســتان گلســتان بــرای‬ ‫گرامیداشــت ایــن عیــد کــه در زبــان ترکمنــی بــه ان «قربانلــق»‬ ‫می گوینــد اشــتیاق و رغبــت بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک ســنت قدیمــی‪ ،‬ترکمــن هــا از چنــد روز قبــل بــه‬ ‫اســتقبال عید قربان رفته و با خرید لباس‪ ،‬تهیه کیک و شــیرینی‪،‬‬ ‫پهــن کــردن ســفره پذیرایــی از مهمــان و اهتمــام بــه قربانــی کــردن‪،‬‬ ‫ایــن روز بــزرگ را گرامــی مــی دارنــد‪.‬‬ ‫در اســتانه فــرا رســیدن عیــد قربــان و بــا وجــود گســترش نگــران‬ ‫کننــده کرونــا در پیــک پنجــم‪ ،‬مناطــق ترکمــن نشــین گلســتان‬ ‫حل مشکل دوشغله ها‬ ‫با سیمیالتور!‬ ‫این ماجرای دوشــغله ها یا چند شــغله ها چکش‬ ‫خــور ملســی دارد و بــه ایــن زودی هــا جمــع شــدنی‬ ‫نیســت‪ .‬در واقــع هــر وقــت ســوژه کمیــاب شــد عیــن‬ ‫الودگــی هــوای کالن شــهرها‪ ،‬رتبه بندی فرهنگیان‪،‬‬ ‫خصوصــی ســازی اســتقالل و پرســپولیس‪ ،‬مبــارزه‬ ‫جدی با مفســدان اقتصادی و ‪ ...‬قابلیت فیلرگیری‬ ‫و هوادهــی دارد! چنــد ســال قبــل هــم مجلس ـی ها‬ ‫بــه ان گیــر داده بودنــد و قصــد بــر چیــدن بســاط ان‬ ‫را داشــتند غافل از اینکه بســاط دو شــغله با بســاط‬ ‫ان لبــوی فــروش تهرانــی و ســبزی فــروش تالشــی‬ ‫تفــاوت دارد! البتــه ایــن موضــوع در گذشــته هــم‬ ‫مشــکل ســاز بــود و از قدیــم االیــام هــم مســئولین‬ ‫بــا ان پــدر کشــتگی داشــتند‪ .‬حتــی در دوره حافــظ‬ ‫اینــا هــر کــس دو شــغله بــود از کارخانــه اخــراج مــی‬ ‫شــد! حافــظ در ایــن خصــوص اشــارتی دارد‪« :‬گــر‬ ‫جــز محبــت تــو بــود شــغل دیگــرش ‪ . . .‬نامــش ز‬ ‫کارخانــه عشــاق محــو بــاد!» البتــه ســعدی خــدا‬ ‫بیامــرز کــه از طرفــداران اقشــار اســیب پذیر بــوده‪ ،‬از‬ ‫قافلــه عقــب نمانــده و دو شــغله ها را مــورد عتــاب‬ ‫قــرار داده و چنیــن فرموده‪«:‬کجــا بــا ایــن همــه‬ ‫شــغلت‪ ،‬بــود پــروای درویشــان» ولــی ظاهــرا ً در ان‬ ‫دوران هــم گــوش کســی بدهــکار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه کســانی کــه دو یــا چنــد شــغل دارنــد‬ ‫مدعــی هســتند فقــط بــه عشــق خدمــت بــه مــردم‬ ‫یــا در اختیــار گذاشــتن تجــارب مدیریتــی شــان قبول‬ ‫زحمــت کــرده انــد و حتــی در بســیاری مــوارد نظیــر‬ ‫فدراســیون فوتبــال قبلــی دوســتان مدعــی بودنــد‬ ‫کــه ریالــی دریافــت نمی کننــد‪ (.‬حــاال بــه دالر یــا‬ ‫یــورو حقــوق می گرفتنــد یــا نــه‪ ،‬اللــه و اعلــم‪)...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه ایــن داســتان چنــد‬ ‫ســالی اســت کلیــد خــورده و ممکــن اســت پایــان‬ ‫دوره دو شــغله ها ( البتــه بــه جــز جنــاب والیتــی)‬ ‫در دوره ریاســت جمهــوری رئیســی بــه بــار بنشــیند‬ ‫مــا نیــز چنــد پیشــنهاد مارمــاالد شــده بــه منظــور‬ ‫خدمــت رســانی بــه ایــن دوســتان ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تولیــد انبــوه ســیمیالتور‪ :‬در صنعــت‬ ‫هواپیمایــی یــا کشــتی رانــی اطــاق هایــی بــه نــام‬ ‫ســیمیالتور وجــود دارد کــه ماننــد کابیــن هواپیمــا‬ ‫یــا کشــتی طراحــی شــده و بــرای امــوزش از ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬از انجایــی کــه افــراد دو شــغله‬ ‫بــه مشــاغل مــورد تصــدی عــادت کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫دولــت مــی توانــد بــا تولیــد انبــوه ایــن دســتگاه‬ ‫هــا‪ ،‬مشــکل ایــن دوســتان را حــل کنــد و انهــا‬ ‫همچنــان خــود را فــاز خدمــت رســانی تصــور کننــد‪.‬‬ ‫ب) نــرم افــزار جلســات‪ :‬االن همــه رقــم نــرم افــزار‬ ‫در بــازار یافــت مــی شــود از نــرم افــزار تــرک ســیگار‬ ‫و شیشــه گرفتــه تــا نــرم افــزار ورزش کــردن و چاقــی‬ ‫و الغــری! بــا تولیــد نــرم افــزار شــرکت در جلســات‬ ‫فــرد از طریــق رایانــه شــخصی خــود را در فضــای‬ ‫مجــازی جلســات هیــات مدیــره تصــور مــی کنــد و‬ ‫حتــی مــی توانــد بــا یــک کلیــک اعضــا یــا دســتور کار‬ ‫جلســه یــا حتــی نــوع پذیرایــی را عــوض کنــد! تنهــا‬ ‫تفــاوت ایــن اســت کــه در ایــن جلســات دیگــر از‬ ‫حــق جلســه‪ ،‬حــق مدیریــت و پاداش هــای میلیونــی‬ ‫خبــری نیســت!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تخصیص ‪ ۴۵‬میلیارد ریال برای‬ ‫تکمیل طرح های ورزشی راز و جرگالن‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان راز و جــرگالن در‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۵ :‬میلیــارد ریــال برای تکمیــل ‪ ۱۰‬طرحی‬ ‫ورزشــی نیمــه تمــام در ایــن شهرســتان مــرزی تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫موســی الرضــا رازقــی داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار بــرای تکمیــل‬ ‫پــروژه هــای ورزشــی ناتمــام گودباســتانی‪ ،‬میــدان فوتبــال و‬ ‫ســالن چنــد منظــوره شــهر راز‪ ،‬ســالن ورزشــی شــهر یکــه ســعود‪،‬‬ ‫روســتاهای کرپشــلی‪ ،‬داشــلی قلعــه‪ ،‬گرکــز‪ ،‬اشــتوت و چمــن‬ ‫مصنوعــی روســتای دویــدوخ و بچــه دره هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای فونداســیون ســالن هــای ورزشــی‬ ‫روســتاهای کرپشــلی‪ ،‬داشــلی قلعــه‪ ،‬گرکــز و اشــتوت تاکنــون‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال و بــرای تکمیــل پیســت اســبداونی روســتای‬ ‫باغلــق ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه شــده و‬ ‫امیدواریــم بــا ایــن میــزان از اعتبــار جدیــد ایــن طــرح هــای نیمــه‬ ‫تمــام و اولویــت دار بــه بهــره بــرداری برســند‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگرچــه پیســت اســبدوانی روســتای باغلــق تاکنــون ‪۷۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت‪ ،‬ولــی بدلیــل فاصلــه‬ ‫ســه کیلومتــری ایــن پیســت از نزدیکتریــن روســتا‪ ،‬جانمایــی‬ ‫مناســبی در ایــن زمینــه انجــام نشــده و انتقــال انشــعابات اب‪،‬‬ ‫بــرق و گاز هزینــه هــای زیــادی را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهی انتظامی گلســتان گفــت‪ :‬وقوع‬ ‫انــواع ســرقت در ایــن اســتان از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪۱۳‬‬ ‫درصد و کشــف و دســتگیری عوامل ان نیز ‪ ۶‬درصد در مقایســه با‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجتبــی مروتــی در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت ســرقت از مغــازه‪ ،‬اماکــن عمومــی‪ ،‬اتومبیــل‪ ،‬داخــل‬ ‫خــودرو و احشــام بــه ترتیــب هفــت‪ ،‬یــک ‪ ،‬پنــج ‪ ،‬چهــار و ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت امــا تعــداد کیف قاپــی و جیب بــری در گلســتان بــه‬ ‫‪ ۷۷‬درصــد و ‪ ۶۷‬درصــد بیشــتر از پارســال اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رشــد هشــت درصــدی ســرقت مســلحانه در‬ ‫گلســتان گفــت کــه از ابتــدای امســال تاکنــون وقــوع قتل در اســتان‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال جاری بیشتر جرایم مسلحانه گلستان مربوط‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۴‬درصدی ذخیره‬ ‫اب سد گلیل شیروان‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان شــیروان گفــت‪ :‬حجــم‬ ‫ذخیــره اب ســد گلیــل ایــن شهرســتان در چهــار ماهــه نخســت‬ ‫ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــا کاهــش ‪۲۴‬‬ ‫درصــدی بــه ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب رســید‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل خشکســالی بــی‬ ‫ســابقه ورودی اب ســد گلیــل از ابتــدای ســالجاری تاکنــون بــه‬ ‫صفــر رســید‪،‬در صورتــی کــه ســال گذشــته در ایــن مــدت نیــم‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب وارد ســد گلیــل مــی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون مخــزن ذخیــره اب ایــن ســد حــدود ‪۲‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اســت کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار مترمکــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫خســروپناه بــا بیــان ایــن کــه اب ســد گلیــل جهــت مصــارف‬ ‫کشــاورزی اســتفاده مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ســهمیه تخصیــص اب‬ ‫تحویلــی ســال جــاری بــه کشــاورزان ‪ ۷۰‬هــزار متــر مربــع بــود‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۴۰‬درصــد از ایــن ســهمیه بــه کشــاورزان تحویــل‬ ‫داده شــده و مابقــی تــا اخــر تابســتان بــه کشــاورزان حویــل‬ ‫داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این ســد ســاالنه ‪ ۲۸۰‬هکتار از اراضی کشــاورزی‬ ‫منطقه را پوشــش ابیاری می کند که امســال بدلیل خشکســالی‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیــون متــر مکعــب را پوشــش می دهد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه افزایــش‬ ‫شــدید بیمــاران کرونایــی در ایــن اســتان گفــت کــه در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته ‪ ۵۷‬بیمــار جدیــد بــه جمــع بیمــاران کرونایــی‬ ‫بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۸۷۱‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در گلســتان بســتری‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد حــال ‪ ۳۹‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر گمیشــان در وضعیــت نارنجــی و ‪ ۱۳‬شهرســتان دیگــر‬ ‫اســتان در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد کــه در ایــن میــان‬ ‫وضعیــت شــیوه ایــن ویــروس در گــرگان‪ ،‬رامیــان‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬ازادشــهر و مینودشــت وخیــم و بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫فاضــل یــاداور شــد‪ :‬بــا ورود ‪ ۶۸‬هزار واکســن چینی ســینوفارم‬ ‫و ‪ ۲‬هــزار واکســن برکــت بــه گلســتان مشــکلی بــرای تزریــق بــه‬ ‫جوامــع هــدف و اولویت هــای مشــخص شــده وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا رعایــت نکــردن شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫از جملــه اســتفاده نکــردن از ماســک و شــرکت کــردن در‬ ‫تجمعــات‪ ،‬افزایــش بیمــاران کرونایــی در گلســتان دور از‬ ‫انتظــار نخواهــد بــود کــه ایــن افزایــش‪ ،‬مشــکالتی از قبیــل‬ ‫کمبــود تخــت و اکســیژن ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫به سرقت های خرد مانند احشام‪ ،‬موبایل و موتورسیکلت بود‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس اگاهــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه چنــد مــورد ادم ربایــی در اســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ ۶‬مــورد ادم ربایــی در اســتان اتفــاق افتــاد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫پنــج مــورد افــراد ازاد شــدند و تــاش بــرای ازادی یــک فــرد ربــوده‬ ‫شــده دیگــر همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مروتــی در خصــوص اخریــن وضعیــت پرونــده پیــدا شــدن جســد‬ ‫معیــن شــریفی در کردکــوی گفــت‪ :‬قتــل ایــن فــرد محــرز بــوده و در‬ ‫حــال جمـع اوری مــدارک علیــه مظنونــان پرونــده هســتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بررسـی های اولیــه نشــان می دهــد کــه قتــل‬ ‫ایــن فــرد بــا روابــط اجتماعــی وی در فضــای مجــازی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص سرنوشــت پیرمــرد ‪ ۸۶‬ســاله خوزســتانی کــه‬ ‫حــدود یــک مــاه قبــل در جنــگل کبــودوال مفقــود شــده‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬فرضیــه قتــل ایــن شــخص بطــور کامــل رد شــده و بررســی‬ ‫در ایــن زمینــه همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اهدا بیش از چهار هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بستری ‪ ۵۷‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی در گلستان ‬ ‫پرمصرف ها باید برق مازاد خود را از بخش خصوصی خریداری کنند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بــه ویــژه شــهرهای گمیــش تپــه ‪ ،‬اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن و ســیمین‬ ‫شــهر شــاهد حضــور پرتعــداد شــهروندان بــرای خریــد قبــل از عیــد‬ ‫قربــان بــدون رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی اســت و اغــوش بــاز‬ ‫واحدهــای صنفــی بــرای مشــتریان گشــوده اســت ‪.‬‬ ‫هــر چنــد گشــت هــای روزانــه بهداشــت محیــط ‪ ،‬اتــاق اصنــاف‪،‬‬ ‫اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن‬ ‫نیــروی انتظامــی در حــال اجــرا اســت امــا ایــن ســطح از بازرســی هــا‬ ‫تــوان کنتــرل و مدیریــت بــازار و معابــر ایــن شــهرها را نــدارد‪.‬‬ ‫ان چــه بیــش از همــه در بــازار شــلوغ ایــن شــهرها بــه چشــم مــی‬ ‫خــورد ان اســت کــه کرونــا و مشــاهده مــرگ و میرهــای ناشــی از ان‬ ‫هــم نتوانســته جنــب و جــوش و شــلوغی بــازار در مناطــق ترکمــن‬ ‫نشــین گلســتان بــرای خریــد عیــد قربــان را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫بازارهــای دام بندرترکمــن و اق قــا میزبــان حضــور پرتعــداد‬ ‫شــهروندان بــرای خریــد دام قربانــی بــوده و عــاوه بــر ان مجالــس‬ ‫عروســی هــم یکــی پــس از دیگــری در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫از رویــه فعلــی بــازار و رفتــار مــردم مــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه‬ ‫مــوج پنجــم کرونــا همچنــان میهمــان گلســتانی هــا خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫امارهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫از ابتــدای تابســتان تاکنــون ‪ ۴۰۰‬نفــر بــه تعــداد بیمــاران بســتری در‬ ‫مراکــز درمانــی گلســتان افــزوده شــده در حالی کــه کــه در اخریــن‬ ‫روز بهــار تعــداد بســتری شــدگان کرونایــی ‪ ۳۱۰‬نفــر بــود ؛ ایــن رقــم‬ ‫در حــال حاضــر از ‪ ۸۰۰‬نفــر نیــز عبــور کــرده کــه نشــان دهنــده رشــد‬ ‫بیــش از ‪ ۱۴۰‬درصــدی اســت‪.‬‬ ‫ایــن عــدد و رقــم بیانگــر ان اســت کــه اهالــی گلســتان بــه ویــژه‬ ‫ترکمــن هــا بایــد در شــرایط دشــوار فعلــی در برخــی رســوم دیرینــه‬ ‫خــود تجدیــد نظــر کــرده و اجــرا و برگــزاری ان را الاقــل یــک ســال و تــا‬ ‫زمــان مهــار کرونــا بــه تاخیــر بیاندازنــد ‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال خیــرات و توزیــع نــذری پیــش از فرارســیدن عیــد‬ ‫قربــان یــا «قوقن پایلمــاق» یکــی از رســوم دیرینــه ترکمــن هــای‬ ‫ســاکن گلســتان اســت کــه کارشناســان بهداشــتی ســفارش مــی‬ ‫کننــد کــه برگــزاری ان لغــو شــود‬ ‫در قوقن پایمــاق زنــان و دختــران ترکمــن بــا پخــت انــواع شــیرینی‬ ‫ماننــد بیشــمه و بــورک و توزیــع ان بیــن همســایه هــا‪ ،‬خیــرات و‬ ‫نــذری بــرای رفتــگان و درگذشــتگان خــود هدیــه کــرده و نویــد فــرا‬ ‫رســیدن عیــد قربــان را مــی دهنــد‪.‬‬ ‫کاهــش دیــد و بازدیدهــای عیدانــه و پرهیــز از میزبانــی دوســتان و‬ ‫اشــنایان مناطــق فــارس نشــین گلســتان و اســتان هــای همجــوار‬ ‫از جملــه مازنــدران بــرای دیــد و بازدیــد عیــد قربــان از جملــه‬ ‫راهکارهایــی اســت کــه بــه قطــع زنجیــره کرونــا کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بــه جــز گمیشــان کــه در وضعیــت نارنجی قــرار دارد‬ ‫شــیوع کرونا در دیگر شــهرهای گلســتان قرمز و در ‪ ۶‬شــهر گرگان‪،‬‬ ‫رامیان‪ ،‬کالله‪ ،‬بندرگز‪ ،‬ازادشــهر و مینودشــت بحرانی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪8‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اداره کل از ابتــدای ســال جــاری بــه طــور رایــگان بــه‬ ‫مراکــز فرهنگــی و کتابخانـه ای اســتان چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۱۷۱‬جلــد کتــاب بــه ارزش ‪ ۱۳۰‬میلیــون و ‪ ۳۱۱‬هــزار‬ ‫تومــان اهــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫مجمــوع کتابهــای اهــدا شــده ‪ ۱۵۰‬عنــوان کتــاب بــه‬ ‫مراکــز فرهنگــی و ‪ ۲۷۲‬عنــوان کتاب به کتابخانه های‬ ‫عمومــی اســتان اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه و ترویــج فرهنــگ کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی از مهــم تریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح‬ ‫درشــهرها و روســتاهای اســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کتــاب هــای مزبــور در مناســبت های مختلــف بــه کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد‪ ،‬مــدارس‪ ،‬کتابخانــه هــا‬ ‫و اربــاب رجــوع ایــن اداره اهــدا شــده کــه بــا موضوعــات گوناگــون خانوادگــی‪ ،‬ادبــی‪ ،‬رمــان‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬دینــی و مذهبــی‪،‬‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬ایثــار و شــهادت و کمــک اموزشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه در خراســان شــمالی بــا میانگیــن کشــوری برابــر اســت‪ .‬امــار نشــر کتــاب در کشــور نشــان می دهــد کــه‬ ‫ســاالنه بــه ازای هــر ایرانــی تقریبــا ‪ ۲‬کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬جایــگاه نخســت ســرانه فضــای کتابخوانــی را بــه نســبت‬ ‫جمعیــت خــود در کشــور دارد‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت نظــر باینکــه خانــم فرشــته‬ ‫شــایگان نیــا برابــر وکالت نامــه شــماره ‪۱۳۹۲/۱۲/25-۷۷۷۸‬‬ ‫دفترخانــه‪ ۱۲۷‬گــرگان وکیــل خانم بتــول پهلوانی فرزند غالم‬ ‫بــه شناســنامه ‪۷۸۶۷‬شــماره ملــی ‪۲۲۴۸۴۹۸۷۸۰‬صــادره‬ ‫کردکــوی‪ ،‬بــا ارائــه ‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده‬ ‫توســط دفترخانــه ‪ ۴۲‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و‬ ‫مدعــی می باشــند‪ .‬ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان بــه‬ ‫پــاک ‪ ۴۵۷‬فرعــی از ‪ ۱۴۶‬فرعــی از ‪ -۳۹۳۲‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ ۱‬گــرگان کــه ذیــل ثبــت ‪۳۱۹۲۹‬دفتر‪۲۲۴‬صفحــه ‪۱۱۸‬‬ ‫بنــام بتــول پهلوانــی ثبــت وســند مالکیــت بشــماره چاپــی‬ ‫‪ ۳۸۰۷۷۰‬صــادر و تســلیم ‪،‬ســپس به موجــب ســند رهنــی‬ ‫‪ ۱۳۹۲/۰۵/12 -۹۵۸۷‬دفترخانــه ‪۴۹‬گــرگان در رهــن بانــک‬ ‫مســکن شــعبه گرگانپــارس گــرگان قــرار گرفتــه ‪،‬بــه علــت‬ ‫نامعلــوم مفقــود گردیده اســت‪ .‬لــذا باســتناد تبصــره یــک‬ ‫مــاده ‪ -۱۲۰‬اصالحــی ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می گــردد تــا هرکــس نســبت به ملــک مــورد‬ ‫اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت به صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد ‪.‬م الــف‪۷۳۴۶‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪۱۴۰۰/۰۰۴/29:‬‬ ‫علــی برقــی رئیــس اداره تبــت اســناد و امــاک گــرگان از‬ ‫طــرف رضــا باقــری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 39‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫افزایش سواد دیجیتالی معلمان‬ ‫به واسطه کرونا‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی وزارت امــوزش و پــرورش گفت‪ :‬شــرایطی که به واســظه شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا در سیســتم اموزشــی ایجــاد شــد‪ ،‬فرصتــی بــروز مهــارت هــای نویــن و نوپــا از جملــه «تولیــد‬ ‫محتــوا در فضــای مجــازی و ســواد دیجیتــال» بــرای معلمــان ایجــاد کرد‪.‬‬ ‫رضــوان حکیــم زاده در نشســت بــا مدیــران امــوزش و پــرورش شهرســتان هــای خراســان شــمالی‬ ‫در بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬معلمــان در ایجــاد خالقیــت اموزشــی همــواره تــاش کردنــد و کارنامــه‬ ‫موفقــی را از خــود برجــای گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی اصافه کرد ‪ :‬عالوه بر ان کرونا اهمیت فضای مجازی را برای نیز مردم اشکار کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش مــا نیــاز بــه تحــول اساســی در حــوزه امــوزش ابتدایــی دارد و کرونــا‬ ‫موجــب شــد تــا روش هــای ســنتی در امــوزش کنــار گذاشــته شــود و دنیــای مجــازی امــوزش را نمایــان کنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش ادامــه داد‪ :‬کتــاب هــای درســی در نظــام اموزشــی پیشــرو جایــگاه‬ ‫خــود را از دســت دادنــد و معلمــان در روش نویــن بــا طراحــی ســناریوی اموزشــی و اجــرای برنامــه‪،‬‬ ‫فصــل جدیــدی از امــوزش را خلــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬روش هــای نویــن اموزشــی کــه از دل کرونــا بــه دســت امــد‪ ،‬بســتر خالقیــت‬ ‫اموزشــی را بــرای معلمــان فراهــم کــرد و معلمــان ابتدایــی بایــد ایــن روش هــای نویــن را در‬ ‫برنامه هــای اموزشــی خــود لحــاظ کننــد‪.‬‬ ‫حکبــم زاده در مــورد اهمیــت هــای طــرح خوانــا گفــت‪ :‬ایــن طــرح توانســت در تمامــی مقاطــع‬ ‫دوره ابتدایــی متناســب بــا ســن و اهــداف‬ ‫برنامــه درســی دانش امــوزان در مهارت هــای‬ ‫چهارگانــه خوانــدن‪ ،‬نوشــتن‪ ،‬صحبــت‬ ‫کــردن و شــنیدن و نیــز مهارت هــای زندگــی‪،‬‬ ‫جرات پذیــری‪ ،‬مســوولیت پذیری و ادب‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫پایــه بســیاری از خالقیــت هــا در بیــن دانــش‬ ‫امــوزان اســت و از بســیاری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی جامعــه جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش در ادامــه‬ ‫امــوزش نوامــوزان را بــا اهمیــت دانســت و گفــت‪ :‬معتقدیــم هیــچ کودکــی نبایــد از تحصیــل‬ ‫بــاز بمانــد و بــر ایــن اســاس امــوزش نوامــوزان و کــودکان بازمانــده از تحصیــل بایــد در اولویــت‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حکیــم زاده بــا بیــان ایــن کــه فرصــت یادگیــری بــرای کــودکان تمــام اقشــار جامعــه بایــد برابــر‬ ‫باشــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬مــا نمــی توانیــم اقتصــاد و شــرایط زندگــی کــودکان جامعــه را تغییــر دهیــم ‪،‬‬ ‫ولــی مــی توانیــم بــا انتخــاب یــک معلم خوب شــرایط تحصیلی کــودکان را فراهــم و در این صورت‬ ‫عدالــت تحصیلــی نیــز برقــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی وزیــر امــوزش و پــرورش صبــح امــروز ســفر دوره روزه خــود را بــه اســتان‬ ‫خراســان شــمالی شــروع کــرد و در ایــن ســفر طــرح هــای اموزشــی شــامل کالس تربیــت بدنــی‪،‬‬ ‫طــرح ملــی ســنجش ســواد حرکتــی و یــک دقیقــه بــا کتــاب رونمایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری زورگیر مامورنما‬ ‫در گنبد کاووس‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار ســرهنگ «محمــود‬ ‫علــی فــر» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی گــزارش یــک‬ ‫فقــره زورگیــری در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویژه در دســتور کار ماموران انتظامی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا کار اطالعاتــی و اقدامــات تخصصــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی فــردی کــه با خــودروی پراید‪ ،‬خــود را بعنوان‬ ‫مامــور نیــروی انتظامــی معرفــی و بــا اســتفاده از عنــوان و جعــل‬ ‫عناوین مامور‪ ،‬در ســطح شهرســتان از افراد زورگیری می نمود‪،‬‬ ‫شــدند و بــا هماهنگــی مقــام قضــای متهــم را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از خــودروی متهــم‪ ،‬مقــداری‬ ‫موادمخــدر ازنــوع تریــاک وشیشــه کشــف و ضبــط کــه در نهایــت‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مرجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد بــا مشــارکت‬ ‫اگاهانــه هرگونــه اخبــار و اطالعــات مشــکوک را از طریــق شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز فوریت هــای پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫اعتبــارات ســال ‪ ۱۴۰۰‬اواخــر خــرداد مــاه ابــاغ شــده گفــت کــه‬ ‫تخصیــص کامــل و به موقــع اعتبــار بــرای تکمیــل و بهره بــرداری از‬ ‫طرح هــای تامیــن اب شــرب مــردم اســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بهــزاد هرمــزی در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت تــا‬ ‫زمانــی کــه مصوبــه نداشــته باشــد نمــی توانــد طرح هــا را پیگیــری‬ ‫کــرده و بــه اجــرای ان هــا ســرعت دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر شــرکت ‪ ۱۶۹‬قــرارداد بــرای اجــرای‬ ‫طــرح بــا پیمانــکاران از جملــه حفــر ‪ ۱۱‬حلقــه چــاه‪ ،‬تجهیــز ‪ ۱۹‬حلقــه‬ ‫چــاه‪ ،‬احــداث ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب مخزن‪ ،‬اجرای ‪ ۸۶‬کیلومتر‬ ‫شــبکه توزیــع و ‪ ۵۸‬کیلومتــر ایجــاد خــط انتقــال دارد‪.‬‬ ‫وی طلــب پیمانــکاران طــرف قــرارداد بــا شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫گلســتان را حــدود ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تصفیــه‬ ‫ایــن بدهــی اجــرای طــرح هــای تامیــن اب شــرب اهالــی اســتان را‬ ‫ســرعت خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی شــرکت اب و فاضــاب گلســتان از هشــت مــاه قبــل‬ ‫پیگیــر جــذب اعتبــارات بــرای تامیــن اب شــرب در مناطــق شــهری‬ ‫و روســتایی بــود و در ایــن راســتا ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای مناطــق‬ ‫شــهری و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای مناطق روســتایی اســتان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫هرمــزی اعتبــار مــورد نیــاز تکمیــل ‪ ۵۶‬مجتمــع ابرســانی در مناطــق‬ ‫روســتایی اســتان را ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬از‬ ‫ایــن اعتبــار موردنیــاز‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰‬درصــد ان در برنامــه ‪ ۱۴۰۰‬دیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۷۴‬درصــد جمعیــت روســتایی گلســتان بــه اب‬ ‫شــبکه ابرســانی ســالم دسترســی دارنــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد روســتایی هســتند کــه در بیــش از هــزار روســتا و ابــادی‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان در ادامــه بیشــترین‬ ‫دلیــل کمبــود اب شــرب مناطــق روســتایی اســتان را اســتفاده از ان‬ ‫بــرای شــرب دام دانســت و از جهــاد کشــاورزی خواســت بــرای رفــع‬ ‫چالــش کمبــود اب شــرب بــه ویــژه بــرای روســتائیان اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫در گلســتان بیــش از ‪ ۳.۵‬میلیــون واحــد دامــی وجــود دارد کــه از‬ ‫ســوی اهالــی منطقــه پــرورش داده مــی شــود و تامیــن اب شــرب‬ ‫ایــن دام هــا از محــل اب شــرب انســانی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب گلســتان در ادامــه بــه‬ ‫فرســودگی خطــوط انتقــال اب اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫دستگیری سارق مغازه با‬ ‫‪ 6‬فقره سرقت در ازادشهر‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار ســرهنگ «ســید‬ ‫داوود حســینی» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬در‬ ‫تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چنــد فقــره‬ ‫ســرقت مغــازه در ســطح شهرســتان‪ ،‬دســتگیری ســارق یــا‬ ‫ســارقان در دســتور کار مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬ازادشــهر‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات تخصصــی‪ ،‬ســارق‬ ‫حرفــه ای و ســابقه دار را شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع‬ ‫قضائــی وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات تکمیلــی متهم به ‪6‬‬ ‫فقره ســرقت مغازه در ســطح شهرســتان ازادشــهر اعتراف کرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مرجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬از کســبه محتــرم خواســت‪ :‬بــا نصــب دزدگیــر و دوربیــن‬ ‫مدار بســته در محل کســب خود و رعایت توصیه ها و هشــدارهای‬ ‫پلیســی‪ ،‬راه هــر گونــه ســوء اســتفاده را بــر ســارقان ســلب کننــد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 5‬سارق و کشف‬ ‫‪ 18‬فقره سرقت در گالیکش‬ ‫بــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب و کار سرهنگ‬ ‫جهــان‬ ‫«فریــدون‬ ‫تیــغ» در گفــت و‬ ‫گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫اظهــار‬ ‫پلیــس‪،‬‬ ‫مامــوران‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫انتظامیــی گالیکــش‬ ‫بــه منظــور کاهــش‬ ‫ســرقت ها بــا تشــدید اقدامــات انتظامــی موفــق بــه‬ ‫دســتگیری ‪ 5‬ســارق شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه پلیــس‪ ،‬بــه‬ ‫‪ 18‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح شهرســتان اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گالیکــش در پایــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــهروندان هشــدارها و اموزش هــای پلیــس را جــدی‬ ‫گرفتــه و بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع ســرقت ضمــن اســتفاده‬ ‫از تجهیــزات بازدارنــده و رعایــت نــکات ایمنــی‪ ،‬در صــورت برخــورد‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را ســریعا بــا پلیــس ‪ 110‬در‬ ‫میــان بگذارنــد و پلیــس را در تامیــن و حفــظ امنیــت پایــدار در‬ ‫جامعــه یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫نمیشود گلستان را همانند مازندران و گیالن به لحاظ فقر‬ ‫منابع ابی مقایسه کرد‬ ‫حاضــر هــزار و ‪ ۱۷‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه ابرسانی شــهری استان‬ ‫فرســوده اســت کــه نوســازی‬ ‫ان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫هرمــزی افــزود‪ :‬امســال‬ ‫بــرای اصــاح شــبکه ابرســانی‬ ‫فرســوده اســتان ‪ ۶‬هزار و ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب‬ ‫شــده کــه در مقایســه بــا ســال‬ ‫قبــل از رشــد باالیــی برخــوردار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫گلســتان ‪ ۵۳۸‬هــزار مشــترک‬ ‫اب دارد کــه ‪ ۸۸‬درصــد از انهــا‬ ‫خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب گلســتان همچنیــن‬ ‫بــه کمبــود اب شــرب گــرگان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن‬ ‫شــهر در حــال حاضــر بــا ‪۴۸۰‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیه کمبــود تولید اب‬ ‫شــرب مواجــه اســت ‪.‬‬ ‫هرمــزی افــزود‪ :‬بــا همــکاری شــرکت اب منطقــه ای و ســایر‬ ‫دســتگاه های مرتبــط ‪ ،‬حــدود ‪ ۱۲۰‬لیتــر برثانیــه ان از طریق چاه های‬ ‫معرفــی شــده بــه شــرکت بــه یــک طــور موقت‪ ،‬تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر همراهــی مشــترکان شــهر گــرگان در صرفه جویــی‬ ‫اب شــرب افــزود‪ :‬نیــاز اب شــرب شــهر ‪ ۴۳۰‬هــزار نفــری گــرگان‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه اکنــون بــه دلیــل خشکســالی‬ ‫و فعالیــت چــاه هــای کشــاورزی منطقــه بــه هــزار و ‪ ۲۲۰‬لیتــر ثانیــه‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫نشســت گفت ‪ ۶۰۰ :‬میلیارد ریال اعتبار از محل منابع مختلف‬ ‫بــرای تامیــن اب شــرب اســتان تامیــن شــده و بیشــتر انهــا در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی افزود‪ :‬این اعتبار برای طرح های در دســت‬ ‫ســاخت نرمــاب مینودشــت و چایلــی مــراوه تپــه‪ ،‬ســد قــره چــای‬ ‫رامیــان در حــال مطالعــه‪ ،‬ســد میردامــاد گــرگان در حــال مطالعــه‪،‬‬ ‫ســد گلــورد در مازنــدران و مطالعــه شــیرین ســازی اب دریــای خــزر‬ ‫هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اجــرای طــرح هــای مزبــور جــزو برنامــه هــای میــان‬ ‫مــدت و دراز مــدت شــرکت در تامیــن اب شــرب مطمئــن بــرای‬ ‫ســاکنان گلســتان از محــل منابــع ســطحی اســت‪.‬‬ ‫اکنــون اب شــرب مــورد نیــاز ســاکنان گلســتان از منابــع زیــر‬ ‫زمینــی شــامل ‪ ۷۰۰‬حلقــه چــاه تامیــن مــی شــود کــه هــر ســاله‬ ‫اهالــی اســتان بــه دلیــل مجــاورت بــا زمیــن هــای کشــاورزی و بــروز‬ ‫خشکســالی دچــار افــت و کمبــود تامیــن اب هســتند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪343‬‬ ‫عدم دسترسی ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫دانش اموز خراسان‬ ‫شمالی به شبکه شاد‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۷ :‬هــزار‬ ‫دانــش امــوزان ایــن اســتان بــه شــبکه شــاد دسترســی ندارنــد کــه‬ ‫نیــاز بــه همــکاری و کمــک ســایر دســتگاه هــا و خیریــن بــرای تهیــه‬ ‫تبلــت دارد‪.‬‬ ‫مهــدی مــودی در نشســت بــا مدیــران امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان های خراســان شــمالی کــه بــا حضــور معــاون‬ ‫امــوزش ابتدایــی وزارت امــوزش و پــرورش در بجنــورد‬ ‫برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ ۳۵ :‬درصــد از دانــش امــوزان‬ ‫اســتان در ســال تحصیلــی گذشــته بــه شــبکه شــاد‬ ‫دسترســی نداشــتند کــه ایــن امــار بــا کمــک خیریــن ‪۱۵‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت و اکنــون ‪ ۸۰‬درصــد دانــش امــوزان‬ ‫اســتان بــه شــبکه شــاد دسترســی داشــتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۶ :‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تبلــت در ســال‬ ‫تحصیلــی گذشــته مــورد نیــاز دانــش امــوزان اســتان بــود‬ ‫کــه یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬تبلــت توســط خیریــن و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه‬ ‫تبلــت نیــز توســط مرکــز امــار تهیــه و در اختیــار دانــش‬ ‫امــوزان قــرار داده شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ایــن اســتان اندکــی از میانگیــن کشــوری شــاخص‬ ‫کیفیــت اموزشــی فاصلــه دارد ‪ ،‬ولــی در ایــن خصــوص‬ ‫بســته هــای تحولــی مناســبی را طراحــی کــرده ایــم تــا‬ ‫بتوانیــم ایــن شــاخص را ارتقــا دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خراســان شــمالی در شــاخص عدالــت‬ ‫اموزشــی شــرایط مناســبی دارد و در بحــث پوشــش‬ ‫تحصیلــی خــوب عمــل کــرده ایــم بــر ایــن اســاس دارای‬ ‫‪ ۹۵۰‬مدرســه زیــر ‪ ۵۰‬دانــش امــوز‪ ۱۹۰ ،‬مدرســه زیــر ‪۱۰‬‬ ‫دانــش امــوز و ‪ ۹۶‬مدرســه زیــر پنــج دانــش امــوز داریــم‪.‬‬ ‫مــودی اجــرای طــرح خوانــا در خراســان شــمالی را موفقیت‬ ‫امیــز دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن طــرح در ‪۶۰‬‬ ‫اموزشــگاه‪ ۴۷۶ ،‬کالس درس برگــزار شــد و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۹۱۹‬‬ ‫دانــش امــوز را پوشــش داد‪.‬‬ ‫طــرح خوانــا بــرای تمــام مقاطــع دوره ابتدایــی متناســب بــا‬ ‫ســن و اهــداف برنامــه درســی دانش امــوزان در مهارت هــای‬ ‫چهارگانــه خوانــدن‪ ،‬نوشــتن‪ ،‬صحبــت کــردن و شــنیدن و‬ ‫نیــز مهارت هــای زندگــی‪ ،‬جرات پذیــری‪ ،‬مســوولیت پذیری‬ ‫و ادب تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد اجــرای طــرح گویــا در مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۹۷۱ :‬نوامــوز پیــش دبســتانی اســتان‬ ‫تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتنــد و ســه هــزار‬ ‫برنامــه نویــن اموزشــی در ایــن طــرح تهیــه شــد‪.‬‬ ‫بســته تحولــی خوانــا و در ذیــل ان» کالس گویــا « ویژه‬ ‫نوامــوزان رده هــای ســنی یــاد شــده و پیــش دبســتانی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪۲‬‬ ‫هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار نفــر معلــم‬ ‫تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۴‬هــزار دانــش اموز‬ ‫در مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد در روزهــای پایانــی دولــت دوازدهــم ایــن شــجاعت از‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش ســتودنی باشــد کــه پــس از یــک‬ ‫ســال ونیم از زمان شــیوع کرونا اینگونه با شــجاعت می گوید‬ ‫کــه ایــن تعــداد دانــش امــوز از تحصیــل بــاز مانده انــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا می دانید با یک مداد می توان خطی به طول ‪ ۵۶‬کیلومتر کشید‪.‬‬ ‫ایا می دانید عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر انها ندارد‪.‬‬ ‫ایا می دانید عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از ان ها یک نوع سار و دیگری مگس است‪.‬‬ ‫ایا می دانید شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت می کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا ‪ ۹۷۰۰۰‬کیلومتر می شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سرعت صوت در فوالد ‪۱۴‬بار سریع تر از سرعت ان در هواست‪.‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪343‬‬ ‫سالمت‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫کی و چه زمانی در شغلتان‬ ‫باید ریسک کنید؟‬ ‫خیلی از موفقیت ها و تجربیات ارزشــمند زندگی حاصل‬ ‫ریســک کردن هســتند‪ :‬از کنارگذاشــتن خجالت برای ورود‬ ‫بــه عرصــه خوانندگــی تــا ســرمایه گذاری روی کسـب وکاری‬ ‫تازه تاســیس و حتــی یافتــن عشــق زندگــی‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫همــه مــا به ویــژه هنگامــی کــه در شــغلمان بــا ریســک‬ ‫مواجهــه می شــویم‪ ،‬تردیدهــا و نگرانی هایــی هــم داریــم؛‬ ‫ترس هایــی کــه گاهــی مــا را از انجــام انچــه می توانیــم‬ ‫بازمی دارنــد و در نهایــت حســرت افرین می شــوند‪ .‬چطــور‬ ‫بفهمیــم وقــت ریســک کــردن در شــغلمان فــرا رســیده‬ ‫اســت؟ پاســخ ایــن پرســش را در ایــن مقالــه داده ایــم‪.‬‬ ‫ریســک کــردن عاقالنــه و بموقــع نقشــی تعیین کننــده‬ ‫در موفقیــت کاری دارد‪ .‬جــف بــزوس‪ ،‬مالــک امــازون‪،‬‬ ‫کارش را به عنــوان نایب رئیــس یــک شــرکت رهــا کــرد تــا‬ ‫کســب وکارش خــودش را راه بینــدازد‪ .‬منتهــا او پیــش از‬ ‫چنیــن ریســکی‪ ،‬همــه جوانــب را ســنجیده بــود؛ بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬او فــردی تحصیل کــرده بــود و مهارت هــای بازاریابــی‬ ‫را نیــز به خوبــی اموختــه بــود‪ .‬از طرفــی‪ ،‬خانــواده اش نیــز‬ ‫پشــتیبانش بودنــد و در مجمــوع‪۲۵۰ ،‬هــزار دالر ســرمایه‬ ‫در اختیــارش قــرار دادنــد‪ .‬بنــا بــر این هــا‪ ،‬ریســک او‬ ‫حساب شــده بــود و حتــی اگــر شکســت هــم می خــورد‪،‬‬ ‫می توانســت بــه وضعیــت قبــل بازگــردد‪.‬‬ ‫حــاال مــا از کجــا بفهمیــم کــه زمــان ریســک کــردن رســیده‬ ‫اســت؟ چــه نشــانه هایی در شــغلمان بــه مــا می گوینــد کــه‬ ‫وقــت ان رســیده کــه از ســاحل امــن خــود خــارج شــویم و‬ ‫مســیری جدیــد را شــروع کنیــم؟ در ادامــه‪ ۵ ،‬نشــانه را بــه‬ ‫شــما معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬حوصله تان سر رفته است!‬ ‫شــغلی کــه زمانــی ســرگرم کننده و هیجان انگیز بــود‪ ،‬حاال‬ ‫بــه کاری کس ـل کننده و طاقت فرســا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در هــر حرفـه ای‪ ،‬رســیدن بــه ایــن مرحلــه خطرنــاک اســت‬ ‫و نشــانه ای اســت از اینکــه بایــد بــه فکــر تغییــر باشــید‪.‬‬ ‫بی حوصلگــی و زده شــدن از کار و زندگــی یکــی از‬ ‫ویران کننده تریــن احساســاتی اســت کــه فــرد ممکــن اســت‬ ‫بــه ان دچــار شــود‪ .‬وقتــی بــا چنیــن حســی کار می کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫همــه ظرفیــت تــوان خــود تــاش نمی کنیــد و توجــه کمتــری‬ ‫بــه جزئیاتــی می کنیــد کــه شــما را در کارتــان خبــره کــرده اســت؛‬ ‫پــس کم کــم خبرگی تــان را از دســت می دهیــد‪ .‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت روابــط کاری تــان را به عمــد یــا به ســهو خــراب کنیــد‪ ،‬چون‬ ‫از ســر کســالت‪ ،‬توجهــی بــه رفتــار و اعمــال خــود نداریــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما بــه چنیــن حســی دچــار شــده اید و در حــال‬ ‫خــراب کــردن پل هایــی هســتید کــه ســاخته اید‪ ،‬وقــت ان‬ ‫رســیده کــه ریســک کنیــد و کار جدیــدی را شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ریسک کردن وقتی سرتان به سقف خورده است!‬ ‫در هــر شــغلی‪ ،‬زمانــی هســت کــه رشــد شــما کنــد یــا متوقف‬ ‫می شــود‪ .‬ســرتان به ســقف رســیده و دیگر جای چندانی برای‬ ‫پیشــرفت شــغلی در ان موقعیــت بــرای شــما وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هرچنــد رســیدن بــه چنیــن مرحلـه ای معمــوال بــا بهره منــدی از‬ ‫حقــوق و مزایــای شــغلی مناســب همــراه اســت و مانــدن در‬ ‫چنیــن مرحلـه ای بــد نیســت‪ ،‬امــا اگر احســاس می کنیــد هنوز‬ ‫کارهایــی زیــادی بــرای انجــام دادن داریــد و می خواهیــد پیــش‬ ‫برویــد‪ ،‬وقــت ان رســیده کــه ریســک کنیــد‪ .‬پیــش از انکــه دیــر‬ ‫شــود‪ ،‬بــرای اهــداف باالتــر برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بی محابــا ریســک نکنیــد‪ .‬قبــل از انکــه‬ ‫ســاحل امــن را تــرک کنیــد‪ ،‬همــه جوانــب را بســنجید‪،‬‬ ‫منابع الزم برای پشــتیبانی از خودتان را فراهم کنید تا در‬ ‫صــورت شکســت‪ ،‬همه چیــز را از دســت ندهیــد و بتوانیــد‬ ‫بــه انچــه قبــا در اختیــار داشــته اید بازگردیــد‪.‬‬ ‫س شما را در بر گرفته است!‬ ‫‪ .۳‬ریسک کردن وقی تر ‬ ‫ماه هــا و شــاید سال هاســت کــه بــه تغییــر فکــر می کنیــد؛‬ ‫امــا جرئــت انجامــش را نداریــد‪ ،‬چــون بیش ازحــد نگــران‬ ‫هســتید‪ .‬منتهــا نکتــه اینجاســت کــه وقتــی این ترس هــا را‬ ‫بــا ســایرین در میــان می گذاریــد‪ ،‬انهــا به انــدازه شــما نگران‬ ‫نمی شــوند‪ .‬این نشــانه ای اســت از اینکه شــما در محاســبه‬ ‫ریســک دچــار خطــا شــده اید‪ .‬خطرهــای ریســک کردن را‬ ‫بیش ازحــد بــزرگ دیده ایــد‪.‬‬ ‫پیش از انکه فرصت شــغلی جدیدی را رد کنید‪ ،‬حتما با‬ ‫دو یــا ســه نفــر از دوســتان یــا همــکاران بــا تجربــه مشــورت‬ ‫کنیــد‪ .‬از قــدرت مشــورت انهــا بــرای درک بهتــر فرصت هــا و‬ ‫نگرانی هــا اســتفاده کنیــد تــا بــه بهتریــن تصمیــم برســید و‬ ‫به موقــع ریســک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زندگی تان همین حاال هم در جریان تغییر است!‬ ‫زمان هایــی کــه زندگــی شــخصی تان دســت خوش‬ ‫تغییــرات می شــود‪ ،‬زمان هایــی اســت کــه نگــرش شــما‬ ‫امــاده پذیــرش تغییــر در حــوزه کاری هــم هســت‪ .‬تغییر‬ ‫و تحــول در زندگــی شــخصی ماننــد نقل مــکان‪ ،‬شــروع‬ ‫یــا پایــان یــک رابطــه‪ ،‬پــدر یــا مــادر شــدن‪ ،‬دسـت وپنجه‬ ‫نرم کــردن بــا بیمــاری‪ ،‬مــرگ عزیــزان و… می توانــد روی‬ ‫ک کــردن‬ ‫نگــرش شــما اثــر بگذارنــد و شــما را بــرای ریسـ ‬ ‫جســورتر کنــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ ‫هرگز ‪ ۹‬شایعه مرتبط با افزایش سن را نباید باور کنید‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪:341‬ایــا شــما هــم فکــر می کنیــد‬ ‫از پنجــاه ســالگی بــه بعــد دوره ٔ افــول ادم هــا‬ ‫شــروع می شــود؟ خیلی هــا دوســت دارنــد چنیــن‬ ‫بــاوری را در ذهــن مــا بــه وجــود بیاورنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫مثــا ســنی جادویــی وجــود دارد کــه بــه محــض‬ ‫رســیدن بــه ان احســاس تنهایــی‪ ،‬ضعــف قــوای‬ ‫جســمانی‪ ،‬افســردگی و … شــروع می شــود‪ .‬امــا‬ ‫زندگــی واقعــی و ان دســته از افــراد موفــق کــه‬ ‫در ســنین پیــری دســت بــه کارهــای مختلــف و‬ ‫ثمربخشــی زده انــد خــاف ایــن دســت گفته هــا‬ ‫را ثابــت می کنــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬پــس از‬ ‫مقدم ـه ای کوتــاه جزئیــات بیشــتری در ایــن بــاره‬ ‫در اختیارتــان قــرار خواهیــم داد و شــما را بــا ‪۹‬‬ ‫شــایعه در مــورد افزایــش ســن کــه نبایــد بــاور‬ ‫کنیــد‪ ،‬اشــنا خواهیــم کــرد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تنهایی در سنین پیری اجتناب ناپذیر است‬ ‫ـه مــا احتمــاال می توانیــم تصویــر پیرمــرد یــا پیرزنــی‬ ‫همـ ٔ‬ ‫را در ذهــن تجســم کنیــم کــه نزدیــک ایــوان خانـه اش‪،‬‬ ‫تنهــا روی صندلــی نشســته و بــه دوردســت خیــره شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گذشــته فکــر می کنــد و خاطراتــش در کنــار‬ ‫همســر‪ ،‬دوســتان و عزیزانــش را مــرور می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫تصویــر غم انگیــز برای مــان چنــدان غیرعــادی نیســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه نمی توانیــم به کلــی وجــود چنیــن‬ ‫تصویــری را انــکار کنیــم‪ ،‬امــا حقیقــت ایــن اســت کــه‬ ‫تنهایــی افــراد ســالخورده بــا توجــه بــه تغییــرات جوامــع‬ ‫امــروزی دیگــر تقریبــا پیش پاافتــاده و کلیشــه ای شــده‬ ‫اســت‪ .‬ان هــا وقتــی بازنشســته می شــوند‪ ،‬دوبــاره‬ ‫ازادی شــان را بــه دســت می اورنــد‪ .‬ایــن ازادی بــرای‬ ‫ منزلــه فرصــت جدیــدی اســت کــه فعالیت هــا‬ ‫ان هــا به‬ ‫ٔ‬ ‫و ســرگرمی های جدیــدی را دنبــال کننــد‪ .‬از شــرکت در‬ ‫کانون هــای مختــص بازنشســتگان گرفتــه تــا تفریحــات و‬ ‫ســفرهایی کــه از ســوی ارگان هــای دیگــر برای شــان تدارک‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬ان هــا انتخاب هــای زیــادی بــرای فــرار از‬ ‫تنهایــی و اشــنایی بــا افــراد جدیــد پیــش رو دارنــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر چنــدان مــورد اقبــال خانواده شــان قرار نگرفته باشــند‪.‬‬ ‫مگــر اینکــه خودشــان میــل بــه تنهایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬زندگــی افــراد ســالخورده دیگــر برای شــان‬ ‫معنــا و مفهومــی نــدارد‬ ‫فرهنــگ امــروزی جوامــع کامــا کارمحــور اســت‪ .‬در واقع‬ ‫ایــن کار ماســت کــه هویت مــان را تعریــف می کنــد و‬ ‫بــه ان شــکل می دهــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر‪ ،‬کســانی کــه‬ ‫بازنشســته و از کارشــان جــدا می شــوند‪ ،‬در نظــر بســیاری‬ ‫ـه مــردم‪،‬‬ ‫ایــن هویــت را از دســت می دهنــد‪ .‬بــه بــاور عامـ ٔ‬ ‫کســی کــه کار نمی کنــد‪ ،‬قــدرت ســازندگی و مفیــد بــودن‬ ‫نــدارد‪ ،‬بنابرایــن بودنــش دیگــر بی معنــی اســت‪.‬‬ ‫ـه مــردم‬ ‫امــا مثــل همیشــه حقیقــت برخــاف بــاور عامـ ٔ‬ ‫اســت‪ .‬افزایــش ســن لزومــا بــا از دســت رفتــن معنــای‬ ‫زندگــی همــراه نیســت‪ .‬کســی کــه پا به ســن می گــذارد‪،‬‬ ‫می توانــد خــودش را درگیــر پیشــرفت نوه هایــش کنــد و‬ ‫بــه ان هــا کمــک کنــد‪ ،‬می توانــد در کارهــای داوطلبانــه‬ ‫و خیرانــه شــرکت کنــد‪ ،‬می توانــد وارد سیاســت شــود و‬ ‫ـه این هــا‪ ،‬می توانــد در حــد توانــش بــه‬ ‫ســاده تر از همـ ٔ‬ ‫دیگــران مهــر بــورزد و بــه ان هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اینکــه فکــر کنیــم بــا پیــر شــدن زندگی مــان بی معنــا‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬اشــتباه اســت؛ در هــر ســن و ســالی کــه‬ ‫باشــیم‪ ،‬بــا فعــال بــودن می توانیــم معنــا و مفهومــی‬ ‫بــرای زندگی مــان قائــل باشــیم‪ .‬وینســتون چرچیــل‬ ‫هفتادســاله رهبــری ملتــش را در کــوران جنــگ‬ ‫نیومــن بازیگــر‪،‬‬ ‫جهانــی دوم بــه عهــده گرفــت‪ .‬پــل‬ ‫ِ‬ ‫در هشتادســالگی بــه ســراغ کارهــای خیرانــه رفــت‪.‬‬ ‫جیمــی کارتــر‪ ،‬در ‪ ۹۴‬ســالگی هــم از تقــا بازنایســتاد و‬ ‫بــا فعالیت هــای بشردوســتانه ســعی در بهبــود اوضــاع‬ ‫زندگــی مــردم جهــان داشــت‪.‬‬ ‫معنــا و هــدف کارهایــی نظیــر این هــا کــه بــه دســت‬ ‫افــراد ســالخورده انجــام گرفته انــد‪ ،‬در مقایســه بــا‬ ‫کارهایــی کــه بســیاری از مــا جوانــان انجــام می دهیــم‬ ‫ارزنده تــر و ثمربخش تــر اســت‪ .‬البتــه اگــر صادقانــه و‬ ‫بی تعــارف بــه قضیــه نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۹‬افزایش سن با افسردگی همراه است‬ ‫بعضــی از افــراد ســالخورده از افســردگی رنــج‬ ‫می برنــد؛ مثــل هــر گــروه ســنی دیگــری‪ .‬امــا نکته‬ ‫اینجــا اســت کــه تعــداد ایــن افــراد بســیار کمتــر از‬ ‫انــی اســت کــه بیشــتر مــردم فکــر می کننــد‪ .‬طبق‬ ‫اخریــن بررس ـی های انجام شــده‪ ،‬از افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال در امریــکا تنهــا ‪ ٪۷‬از ان هــا مبتــا بــه‬ ‫افســردگی بوده انــد‪.‬‬ ‫نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ســنین پیــری‬ ‫چالش هــا و دشــواری های مختــص بــه خــود‬ ‫را هــم به دنبــال دارد‪ .‬از مــرگ همســر گرفتــه‬ ‫تــا بیمــاری و ناتوانی هــای جســمی و مســائل‬ ‫دیگــر‪ .‬بنابرایــن حتــی اگــر افســرده هم بشــوند‪،‬‬ ‫دلیل شــان از گروه هــای ســنی دیگــر موجه تــر‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن اوصــاف‪ ،‬بــا در نظــر داشــتن‬ ‫تدابیــر مناســب می توانیــم از افســردگی در‬ ‫ســنین بــاال در امــان بمانیــم‪.‬‬ ‫بایــد ســعی کنیــم روابــط خانوادگی مــان را و‬ ‫همین طــور روابط مــان را بــا دوســتان مان محکــم‬ ‫نگــه داریــم‪ .‬بایــد ســعی کنیــم در جامعــه فعــال‬ ‫باشــیم و کاری هــر چنــد جزئــی بــه عهده بگیریم‪.‬‬ ‫توجــه بــه ســامت جســمی و روحــی‪ ،‬ورزش‬ ‫کــردن و داشــتن تغذیــه مناســب هــم از دیگــر‬ ‫راهکارهــای موثــر هســتند‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫افزایــش ســن ان قدرهــا هــم کــه از دور‬ ‫ممکــن اســت بــه نظــر برســد بــد و ناخوشــایند‬ ‫مرحلــه تــازه ای از زندگــی اســت و بــا‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ورود بــه ان زندگی مــان دســتخوش تغییراتــی‬ ‫می شــود‪ .‬در نهایــت رویکــرد مــا در مواجهــه‬ ‫بــا ایــن تغییــرات اســت کــه کیفیــت زندگــی‬ ‫را تعییــن می کنــد‪ .‬اگــر ســخت بگیریــم و در‬ ‫مواجهــه بــا مشــکالت خودمــان را ببازیــم‪،‬‬ ‫مطمئنــا بــه دردســر خواهیــم افتــاد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر اگــر مــدارا کنیــم و بــا داشــتن ذهینــت‬ ‫مثبــت خودمــان را بــا فعالیت هــای مختلــف‬ ‫مشــغول نگــه داریــم و بــه ســامتی مان‬ ‫مرحلــه زندگــی هــم‬ ‫اهمیــت بدهیــم‪ ،‬از ایــن‬ ‫ٔ‬ ‫ســربلند بیــرون خواهیــم امــد‪.‬‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ شــما بــه دوران پیــری و‬ ‫ســالخوردگی فکــر می کنیــد؟ نگرانــی یــا چیــز‬ ‫دیگــری در مــورد ان هســت کــه ازارتــان بدهد؟‬ ‫اگــر نقطه نظــری داریــد بــا مــا و خواننــدگان ایــن‬ ‫مطلــب در میــان بگذارید‪/.‬پایــان چطــور‬ ‫امنیت فناوری‬ ‫ورود جدی ترین رقیب اندروید‬ ‫نســخه دوم سیســتم عامــل هارمونــی مدتــی پیــش از ســوی‬ ‫شــرکت هــواوی معرفــی شــد‪ .‬یــک بروزرســانی بــزرگ بــرای سیســتم‬ ‫عاملــی کــه حــاال قــرار اســت در برابــر اندرویــد قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫شرکت هواوی که تا مدتی پیش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫تلفن هــای هوشــمند در جهــان بــود پــس از تحریم هــای ســخت‬ ‫امریــکا بخــش قابــل توجهــی از ســهم خــود را از دســت داد‪ .‬حــال‬ ‫بــه نظــر می رســد غــول چینــی در تــاش اســت تــا بــا سیســتم‬ ‫عامــل جدیــدی کــه معرفــی کــرده در برابــر بحران هــای ناشــی از‬ ‫تحریم هــای امریــکا ایســتادگی کنــد‪ .‬سیســتم عاملــی یک پارچــه‬ ‫کــه همــه محصــوالت ایــن شــرکت بــزرگ را در کنــار یکدیگــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬امــا اطالعــات جذابــی دربــاره سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫وجــود دارد کــه دانســتن ان هــا خالــی از لطــف نیســت‪ .‬ایــا ایــن‬ ‫سیســتم عامــل می توانــد بــه جدی تریــن رقیــب سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد تبدیــل شــود؟‬ ‫داستان تولد یک سیستم عامل‬ ‫رقابــت چیــن و امریــکا در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد‬ ‫ترامــپ در کاخ ســفید وارد ســطح جدیــدی شــد‪ .‬ترامــپ کــه‬ ‫در بیشــتر ســخنرانی های انتخاباتــی قبــل از انتخابــات ‪۲۰۱۶‬‬ ‫بــه لــزوم مقابلــه بــا چیــن پرداختــه بــود در روزهــای حضــورش‬ ‫در مقــام رییــس جمهــور امریــکا تحریم هــای متعــددی‬ ‫علیــه ایــن قــدرت اســیایی وضــع کــرد‪ .‬او نه تنهــا بــه دولــت‬ ‫چیــن ســخت گیری های بســیاری می کــرد بلکــه نســبت بــه‬ ‫شــرکت های چینــی هــم حســاس بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫دوران حضــور او در کاخ ســفید شــرکت های چینــی بســیاری از‬ ‫فعالیــت در امریــکا منــع شــدند و حتــی جایــگاه جهانی شــان را‬ ‫هــم از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫یکــی از قربانیــان اصلــی سیاســت های چین ســتیزانه ترامــپ‬ ‫را بایــد شــرکت هــواوی دانســت‪ .‬هلدینگــی قدرتمنــد کــه‬ ‫نه تنهــا در حــوزه تولیــد تلفن هــای هوشــمند و تبلت هــا‬ ‫فعالیــت می کنــد بلکــه بــه توســعه و ارائــه خدمــات مرتبــط بــا‬ ‫ســرویس های مخابراتــی هــم مشــغول اســت‪ .‬ایــن شــرکن‬ ‫کــه بــه پیشــرفت های خیره کننــده اش مشــغول بــود و بــه نظــر‬ ‫می رســید بــه زودی بــه رقیــب گردن کلفتــی بــرای شــرکت هایی‬ ‫ماننــد سامســونگ و اپــل در بــازار تلفن هــای هوشــمند تبدیــل‬ ‫می شــود در دوران حضــور ترامــپ در کاخ ســفید بــود بــا یــک‬ ‫رســوایی بــزرگ مواجــه شــد؛ رســوایی ای کــه بــه نظــر می رســید‬ ‫توطئــه ای بــرای زمیــن زدن ایــن شــرکت چینــی باشــد‪.‬‬ ‫دولــت امریــکا مدعــی شــد بــه اســنادی دســت پیدا کرده که نشــان‬ ‫می دهــد هــواوی در حــال جاسوســی از شــهروندان امریکایــی‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن نه تنهــا ایــن شــرکت چینــی از فعالیــت در بــازار‬ ‫مخابــرات امریــکا منــع شــد بلکــه بــا مشــکل بزرگتــری هــم روبــرو‬ ‫شــد؛ هــواوی دیگــر نمی توانســت از ســرویس های گــوگل روی‬ ‫تلفن هــای هوشــمند مبتنــی بــر اندرویــد اســتفاده کند‪ .‬البتــه که به‬ ‫نظــر می رســید همــه ایــن جنجال هــا تنهــا بــرای ان بــوده کــه ســهم‬ ‫ایــن غــول چینــی از بــازار تلفن هــای هوشــمند کــم شــود اما هــواوی‬ ‫دســت از تــاش نکشــید‪ .‬ان هــا بــه تولیــد تلفن هــای هوشــمند‬ ‫اندرویــدی (بــدون اســتفاده از ســرویس های گــوگل) ادامــه دادنــد‬ ‫امــا مشــخص بــود کــه شکســت می خورنــد‪ .‬هــواوی خیلــی ســریع‬ ‫ســهم عظیمــی کــه از فــروش تلفن هــای هوشــمند داشــت را از‬ ‫دســت داد و حــاال بخــش موبایــل ایــن شــرکت عظیــم ضعیف تــر از‬ ‫همیشــه بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫عدم اســتقبال مردم از تلفن های هوشــمند بدون ســرویس های‬ ‫گــوگل هــواوی کــه عمــا هیــچ کاربــردی نداشــتند‪ ،‬باعــث شــد‬ ‫ایــن شــرکت بــه ســمت توســعه سیســتم عاملــی حرکــت کنــد کــه‬ ‫جانشــین مناســبی بــرای سیســتم عامــل اندرویــد باشــد‪ .‬نتیجــه‬ ‫تالش هــای هــواوی حــاال بــه نســخه دوم سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬سیســتم عاملــی کــه قــرار اســت بــه زودی بــه‬ ‫یکــی از رقبــای جــدی اندرویــد تبدیــل شــود‪ .‬امــا ایــن سیســتم عامل‬ ‫چــه امکاناتــی دارد؟‬ ‫بروزرسانی عظیم‬ ‫هــواوی بیشــتر از دو ســال پیــش بــرای نخســتین بــار از سیســتم‬ ‫عامــل هارمونــی رونمایــی کــرد‪ .‬چینی هــا کــه می دانســتند بــا‬ ‫تحریم هــای امریــکا عمــا امــکان ارائــه یــک تلفــن هوشــمند‬ ‫مبتنــی بــر اندرویــد کــه کاربــردی باشــد را ندارنــد‪ ،‬خیلــی ســریع‬ ‫از سیســتم عامــل خودشــان رونمایــی کردنــد‪ .‬امــا ایــن سیســتم‬ ‫عامــل مســیری طوالنــی بــرای رســیدن بــه مرحلــه بهره بــرداری‬ ‫داشــت‪ .‬بنابرایــن حــدود دو ســال زمــان نیــاز بــود تــا ایــن سیســتم‬ ‫عامــل نوظهــور بــه پایــداری الزم نزدیــک شــود‪.‬‬ ‫غــول چینــی کــه می دانســت ماموریــت غیرممکنــی بــرای رقابــت بــا‬ ‫اندرویــد دارد‪ ،‬تصمیــم گرفــت از یــک سیســتم عامــل یک پارچــه و‬ ‫جــذاب رونمایــی کنــد‪ .‬سیســتم عاملــی که نه تنهــا روی محصوالتی‬ ‫مبتنــی بــر ان بلکــه روی محصــوالت مبتنــی بــر ســایر سیســتم‬ ‫عامل هــا هــم در دســترس باشــد‪ .‬بــرای مثــال سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی تنهــا بــا کمــک یــک افزونــه روی مرورگــر سیســتم عامــل‬ ‫وینــدوز هــم در دســترس قــرار می گیــرد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬هــواوی‬ ‫موفــق شــده همــه اطالعاتــی کــه کاربــر روی سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی قــرار می دهــد را بــه صــورت ابــری مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن سیســتم عامــل هارمونــی بــه کاربــران ایــن اجــازه را‬ ‫می دهــد تــا فعالیت هــای خــود را روی محصــوالت مختلــف‬ ‫دنبــال کننــد‪ .‬اگــر یــک تلفــن هوشــمند و یــک تبلــت مبتنــی بــر‬ ‫سیســتم عامــل هارمونــی داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد در لحظــه‬ ‫همــه کارهایــی کــه روی تلفــن هوشــمند انجــام می دادیــد را‬ ‫روی تبلــت دنبــال کنیــد‪ .‬بنابرایــن بــا یــک سیســتم عامــل‬ ‫یک پارچــه مواجــه هســتیم کــه اساســا کاربــردی بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬امــا طبیعتــا محدودیت هــای بســیاری در بســتر‬ ‫ایــن سیســتم عامــل وجــود دارد‪ .‬بــه نظــر می رســد هــواوی در‬ ‫توســعه اپلیکیشـن های ایــن سیســتم عامــل بــا مشــکالت بــزرگ‬ ‫و کوچــک بســیاری مواجــه اســت و همیــن کمبــود اپلیکیشـن ها‬ ‫می توانــد بســیاری از کاربــران را از اســتفاده از ایــن سیســتم‬ ‫عامــل منصــرف کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه هــواوی مدعــی شــده کــه اپلیکیش ـن های بســیاری بــرای‬ ‫ایــن سیســتم عامــل توســعه پیــدا کــرده و ایــن فراینــد ادامــه پیــدا‬ ‫می کنــد امــا واقعیــت ان اســت کــه بــه نظــر می رســد هــواوی مســیر‬ ‫ســختی پی ـش روی خــود دارد‪ .‬تحریم هــای بین المللــی می تواننــد‬ ‫مســیر ایــن شــرکت بــرای توســعه اپلیکیشــن های کاربــردی و‬ ‫شناخته شــده بــرای سیســتم عامــل هارمونــی را دشــوارتر از قبــل‬ ‫کــرده و محدودیت هــای بیشــتری بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در دسترس کاربران‬ ‫هــواوی اعــام کــرده کــه بــه زودی ایــن بروزرســانی سیســتم عامــل‬ ‫هارمونــی را در دســترس کاربــران قــرار می دهــد‪ .‬ایــن شــرکت چینــی‬ ‫امیــدوار اســت تــا پایــان ســال ‪ ۲۰۲۱‬تعــداد دســتگاه های فعــال مبتــی‬ ‫بــر سیســتم عامــل هارمونــی را بــه عــدد ‪ ۳۰۰‬میلیون دســتگاه برســاند‬ ‫کــه عــدد دشــواری بــه نظــر می رســد‪ .‬ایــن سیســتم عامــل روی‬ ‫تعــدادی از محصــوالت جدیــدی هــواوی از جملــه میــت ‪ ،۴۰‬میــت ‪۴۰‬‬ ‫پــرو‪ ،‬میــت ‪ ۴۰‬پــرو پــاس و تبلت هــای نســل جدیــد ایــن شــرکت در‬ ‫دســترس قــرار گرفتــه و بــه نظــر می رســد ایــن شــرکت از ایــن بــه بعــد‬ ‫همــه محصوالتــش را بــا همیــن سیســتم عامــل منتشــر می کنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه هــواوی ایــن سیســتم عامــل را یــک سیســتم عامــل متمایز‬ ‫و بی نظیــر می دانــد امــا گروهــی از توســعه دهندگان کــه فرصــت‬ ‫ریشـه یابی سیســتم عامــل هارمونــی را داشــته اند‪ ،‬تاییــد کرده انــد‬ ‫کــه ایــن سیســتم عامــل شــباهت های جذابــی بــا سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد دارد و بــه نظــر می رســد کــه پایــه سیســتم عامــل هارمونــی‬ ‫از سیســتم عامــل اندرویــد اســتخراج شــده باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید وقتی مگس بر روی یک میله فوالدی می نشیند به اندازه ‪۲‬میلیونیم میلیمتر خم می شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید فشار در مرکز خورشید تقریبا ‪ ۷۰۰‬میلیون تن بر ‪ ۴/۵‬مترمربع است‪.‬‬ ‫ایا می دانید طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است‪.‬‬ ‫ایا می دانید داغ ترین نقطه زمین در دالول اتیوپی است که دمای هوا در سایه ‪ ۹۴‬درجه است‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۱‬لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستان است‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۶۰‬درصد از ماهواره های جهان‪ ،‬نظامی و ‪ ۴۰‬درصد بقیه غیرنظامی است‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده سیزدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫«تامیــن دلیــل» را بدرســتی بشناســیم ‪ :‬در قانــون‬ ‫بــه صراحــت تبییــن و تشــریح نشــده و در کتــب‬ ‫‏کالســیک نیــز بــه درســتی بــه ان پرداختــه نشــده‬ ‫اســت‪ .‬دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه اغلــب‬ ‫کارشناســان رســمی ‏ضمــن اجــرای تامیــن دلیــل‪،‬‬ ‫نااگاهانــه مبــادرت بــه بــراورد خســارت و اظهــار‬ ‫نظــر درخصــوص کــم و کیــف ‏خواســته خواهــان‬ ‫مینماینــد و وکالء خوانــده هــم بــه تصــور قانونــی‬ ‫بــودن کار کارشناســان‪ ،‬بــا ان برخــورد‏نمیکننــد‪ .‬در‬ ‫حالیکــه مرجــع صالــح بــرای صــدور قــرار ارشناســی‬ ‫بــه خواســته «تامیــن دلیــل»؛ بــه اســتناد مــاده ‪14‬‬ ‫‏ق‪.‬ا‪.‬دم‪ .‬و مفــاد بنــد ب مــاده ‪ 9‬ق‪.‬ش‪.‬ح‪.‬ا؛ شــورای‬ ‫حــل اختــاف محــل خوانــده اســت‪ .‬مســتنبط و‬ ‫مســتفاد از ‏مــاده ‪ 149‬ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬م «تامیــن دلیــل»‬ ‫دارای بــار حقوقــی ویــژه ای اســت بــه ایــن معنــا‪:‬‬ ‫هنگامیکه شخصی‪،‬‏نزد دیگری‪ ،‬حقی عینی دارد‪.‬‬ ‫مثــا قســمتی از ســاختمان او را اجــراء کــرده‪ ،‬یــا راه‬ ‫عبوری برای خود در‏ملک او دارد و یا ســند و مدرک‬ ‫مهمــی نــزد او دارد‪ .‬و یــا وســیله و ابــزار خاصــی برای‬ ‫اســتفاده و یــا امانــت‏نــزد وی قــرار داده اســت‪ .‬یــا در‬ ‫اثــر واقعــه و حادث ـه ای‪ ،‬اســیبی بــه ســاختمانش یــا‬ ‫اتومبیلــش یــا زمینــش یــا اشــجار‏باغش یا وســیله و‬ ‫ابزار کارش‪ ،‬وارد شده که منشاء ان بی احتیاطی‬ ‫دیگــری بــوده و ممکــن اســت بــه‏مــرور زمــان و در‬ ‫اثــر اقدامــات عمــدی و یــا ســهوی و یا تغییــرات جوی‬ ‫اثــار حــق او ؛ محــو شــده و از بیــن بــرود‏و یــا مفقــود‬ ‫شــود و یا کم شــود و پس از ان‪ ،‬دلیلی برای اثبات‬ ‫حــق خــود نداشــته باشــد‪ .‬هــم اکنــون کــه‏اختالفی و‬ ‫دعوایــی بــا طــرف دیگــر نــدارد و در صلــح و ســازش‬ ‫بــا ایشــان رابطــه کاری و همزیســتی مســالمت‏امیــز‬ ‫دارد‪ ،‬می توانــد دلیــل وجــود حــق و یــا کــم و کیــف‬ ‫ضــرر وارده را بصــورت قانونــی تهیــه نمــوده وبــه حق‬ ‫‏خــود امنیــت دهــد و بــه عبارتــی دلیــل بــرای اثبــات‬ ‫حــق خــود تامیــن کنــد‪ .‬لــذا میتوانــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه دفتــر خدمــات‏قضایــی خطــاب بــه شــورای حــل‬ ‫اختــاف در برگــه دادخواســت‪ ،‬عیــن حــق را تشــریح‬ ‫کنــد و از شــورا بخواهــد‏کــه کارشناســی اعــزام نمایــد‬ ‫تــا بــا رویــت و انــدازه گیــری و شــمارش و تهیه نقشــه‬ ‫وضعیت‪ ،‬خواســته او را‏راســتی ازمایی نموده وطی‬ ‫گزارشــی بــه شــورا منعکــس نمایــد‪ .‬درحقیقــت‬ ‫کارشــناس بــا امضــاء گــزارش‪،‬‏شــهادت بــر وجــود‬ ‫حقــی عینــی میدهــد کــه بــه موجــب اســناد مثبتــه‪،‬‬ ‫متعلــق بــه متقاضــی ( خواهــان) بــوده اســت‪ .‬‏ایــن‬ ‫گــزارش دلیلــی می شــود تــا خواهــان در اینــده هــرگاه‬ ‫کــه بــا خوانــده اختــاف پیــدا کــرد بتوانــد حق خــود را‬ ‫‏ثابــت کنــد‪ .‬بنابرایــن تامیــن دلیــل صرفــا و منحصــرا‬ ‫مشــاهدات و توصیــف واقعــه اســت و بــراورد ریالــی‬ ‫خســارت‏و ارزش و قیمتگذاری مســتلزم اقامه دعوا‬ ‫در دادگاه اســت‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده چهاردهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫هنگامــی کــه مــرور زمــان قانــون را متــروک و یــا بــر‬ ‫ضــد خــود بــدل می کنــد‪ :.2‬خــواب‏قانونگــذار ســنگین‬ ‫اســت !!‪ .‬انقــدر ســنگین کــه گاه تــا حــدود یــک قــرن‬ ‫می خوابــد‪ !!.‬وظیفــه حقوقدانــان و جامعــه‏مدنــی‬ ‫اســت کــه قانونگــذار را بــا مالطفــت و مالیمــت از‬ ‫خــواب بیــدار کننــد! بــه او بفهماننــد قانونــی را کــه‬ ‫‏ســابقا وضــع نمــوده‪ ،‬امــروز بــه ضــد خــود بــدل‬ ‫شــده و بــه جــای اســتقرار عدالــت و نظــم عمومــی بــه‬ ‫عنصرمخــل‏تبدیــل شــده اســت‪ !!!.‬در ناگفته هــای‬ ‫ـاق یــک بنــد‬ ‫ـون الحـ ِ‬ ‫قبلــی؛ تبصــره ‪ 2‬ذیــل بنــد ‪ 3‬قانـ ِ‬ ‫ـون شــهرداریها مصــوب‬ ‫و ‪ 3‬تبصــره بــه مــاده ‪99‬‏قانـ ِ‬ ‫‪ 1372/12/01‬را به سمع و نظر رسانده ‪ ،‬عرض کردم‬ ‫کــه ایــن قانــون امــروزه‏برخــاف مقصــود قانونگــذار‬ ‫و داللــت عقالنــی‪ ،‬جریمــه تخلفــات ســاختمانی‬ ‫مالکیــن روســتاها را بــه چنــد برابــر ‏تخلفــات‬ ‫ســاختمانی شــهرها تبدیــل کــرده اســت‪ !!!.‬پــس‬ ‫بایــد قانونگــذار از خــواب ‪ 28‬ســاله برخیــزد و قانون را‬ ‫‏بــه هــدف نخســتین خــود برگردانــد‪ .‬در ایــن ناگفته ؛‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 86‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک مصــوب‬ ‫‪26‬‏اســفند مــاه ســال ‪ 1310‬درخصــوص مســئولیت‬ ‫ســردفتر ِ دفاتــر ِ اســناد رســمی در «احــراز هویــت‬ ‫متعاملین» ‏تشــریح می شــود‪ .‬در اینجا قانونگذار را‬ ‫باید از خواب ‪ 90‬ســاله بیدار نموده و لزوم برگشــت‬ ‫بــه هــدف نخســتین‏را بــه او یــاداوری نمــود‪ !!!!.‬اگــر‬ ‫در ســال ‪ 1310‬یعنــی حــدود ‪ 90‬ســال قبــل‪ ،‬عکاســی‪،‬‬ ‫اوج تکنولــوژی روز‏بــوده و ســردفتر و متصدیــان ثبت‬ ‫اســناد می توانســتند صــرف تطبیــق عکــس؛ احــراز‬ ‫هویــت کننــد‪ .‬امــروزه عکــس‪،‬‏بدیهی تریــن صنعــت‬ ‫روز بــوده و بــا امکاناتــی همچــون فتوشــاپ و اســکن‬ ‫و پرینــت و چــاپ و ســایر امکانــات‏مــدرن و پیشــرفته‬ ‫بــه ســادگی قابلیــت جعــل دارنــد‪ .‬بطوریکــه امــروزه‬ ‫تشــخیص هویــت‪ ،‬خــود بــه تنهایــی بــه‏صنعــت‬ ‫ِ‬ ‫ویــژه تبدیــل شــده و رمــز خوانــی اثــر انگشــت و دی‬ ‫ان ای واســکن کــردن بارکــد و‪ ......‬را اجتنــاب‏ناپذیــر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اینکــه امــروزه مســئولیت‬ ‫احــراز هویــت متعاملیــن را بــه ســردفتر ســپردن کــه‬ ‫هیــچ‏امکانــی غیــر از تطبیــق عکــس بــا چهــره نــدارد و‬ ‫نمی توانــد هــم نداشــته باشــد‪.‬و حتــی ابــزار قانونــی‬ ‫بــرای احضــار‏شــهود و مطلعین هــم ندارد؛دفترخانه‬ ‫را بــه محلــی مناســب بــرای کالهبــرداران و جایــگاه‬ ‫ناخوشــی بــرای‏متعاملیــن و ســردفتران بــدل کــرده‬ ‫ت متعاملیــن توســط‬ ‫اســت‪ .‬اساســا احــراز هویــ ِ‬ ‫ســردفتر‪ ،‬فــرع بــر اصــل بــوده و ‏امکانــات هــر‬ ‫موسســه ای وفــق جایــگاه قانونــی ان تعریــف‬ ‫می شــود‪ .‬تجهیــز دفترخانــه بــه امکاناتــی مبتنــی بــر‬ ‫ت اصل‪ ،‬دفترخانه را به ســازمان و تشــکیالتی‬ ‫‏فروعا ِ‬ ‫کــه مغایــر جایــگاه قانونــی ان اســت تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫و‏هوالمستعان‬ ‫ارسال پیامک های‬ ‫جعلی شگرد مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت مراقــب‬ ‫پیامک هــای جعلــی ارســال شــده از شــماره های‬ ‫نامعتبــر باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ امیرحســین نقی مهــر‬ ‫در ایــن ارتبــاط اظهار داشــت‪:‬مجرمان ســایبری اخیرا ً‬ ‫متنــی بــا عنــوان ابــاغ الکترونیــک قضایی بــه صورت‬ ‫پیامــک بــه برخــی افــراد ارســال و در ان خواســته‬ ‫شــده جهــت مشــاهده شــکایت در ســامانه ابــاغ‬ ‫ثنــا بــه ادرس اینترنتــی اعــام شــده وارد و مبلغــی‬ ‫را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا ارســال پیامــک‬ ‫شــهروندان را فریــب داده و درخواســت مبالغــی‬ ‫ناچیــز از کاربــر دارنــد و برخــی شــهروندان وارد لینــک‬ ‫ارســالی جعلــی واریــز شــده و مشــخصات حســاب‬ ‫بانکــی خــود را وارد می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نقی مهــر افــزود‪ :‬لینــک فیشــینگ ارســال‬ ‫شــده در پیامــک اطالعــات کارت بانکــی کاربــران را به‬ ‫ســرقت بــرده و کالهبــرداران بــا ایــن شــگرد اقــدام بــه‬ ‫ســرقت از حســاب بانکــی انهــا می کننــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬بــرای پیشــگیری از‬ ‫برداشــت غیرمجــاز فریــب پیامک هــای دریافتــی از‬ ‫ک هــای‬ ‫منابــع نامعتبــر را نخــورده و از بــاز کــردن لینـ ‬ ‫ارائــه شــده از ســوی افــراد ناشــناس بصــورت پیامکــی‬ ‫و یــا در شــبکه های اجتماعــی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬ان را از طریــق شــماره تلفــن‬ ‫‪ 096380‬ویــا ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬مرکــز فوریــت هــای‬ ‫ســایبری بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫مواد مخدر هرگز ‏!‬ ‫اعتیــاد بــه معنــى یــک بیمــارى مزمــن و‬ ‫عودکننــده مغــز اســــت کــه علیرغــم عواقــب‬ ‫زیــان اور‪ ،‬بــا دو ویژگــی جســــتجوی وســواس‬ ‫گونــه مــواد و مصــرف ان‏مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫اعتیــاد را یــک بیمــارى مغــزى تعریــف‬ ‫مى کنند‪،‬زیرا مواد شــــیمیایی مغز و ســــاختار‬ ‫و عملکــردان را تغییــر می دهــد‪.‬‬ ‫چنیــن تغییراتــى مــى‏تواننــد درازمــدت بــوده‬ ‫و بــه رفتارهــاى پرخطــرى کــه درســوءمصرف‬ ‫کننــدگان مــواد دیــده مى شــود‪،‬منتهى گردنــد‏‪.‬‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬شــروع مصــرف مــواد در بیــن‬ ‫مــردم دالیــل مختلفــی دارد‪:‬‏‬ ‫احســــاس خوشــى‪ :‬بیشــتر مــواد مخــدر‬ ‫بــه طــور ناگهانــى احســاس خوشــى و لــذت‬ ‫مــى دهند‪.‬بــه دنبــال احســاس سرخوشــى‬ ‫اولیــه‪ ،‬بســته بــه نــوع مــاده‪ ،‬اثــار‏دیگــرى هــم‬ ‫ظاهــر مــى شــــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال انســــان بــا‬ ‫مصــرف محرکهایــى مثــل کوکاییــن‪ ،‬بــه دنبال‬ ‫احســاس سرخوشــى‪ ،‬احســاس قدرتمنــدى‪،‬‬ ‫اعتمــاد‏به نفــس و افزایش انــرژى پیــدا می‬ ‫کنــــد‪ .‬در حالیکه‪ ،‬پس از سرخوشــــى ناشــــى‬ ‫از مصــرف مشــــتقات تریــاک‪ ،‬احســاس‬ ‫رضایتمنــدى و ارامــش بــه‏وجــود مــی ایــد‏‪.‬‬ ‫‏ احســــاس بهتر بــــودن‪ .‬برخى از افرادی کــــه‬ ‫از اضطــراب اجتماعــــى و اختــــاالت مرتبــط با‬ ‫تنشــهاى عاطفــی و افســــردگى رنــج مــى برند‪،‬‬ ‫بــرای کاهــش‏احســــاس ناخوشــــى بــه ســــوء‬ ‫مصــرف رومــی اورنــد‪ .‬فشــــارهای روانــی‪ ،‬در‬ ‫شــــروع ســــوء مصــرف مــواد و یا تــداوم و عود‬ ‫بســــیاری از افــــراد در حــال‏درمــان‪ ،‬نقــش‬ ‫عمدهــای دارد‏‪.‬‬ ‫‏ بهبــود عملکــرد‪ .‬فشــار فزاینــده ای کــه‬ ‫برخــى افــراد بــرای ارتقــای شــیمیایى یــا‬ ‫عملکــرد ورزشــى یــا شــــناختى خود احســــاس‬ ‫مى کنند‪،‬مى توانــد نقــش ‏عمــده اى در‬ ‫شــروع تجربــه ســوء مصــرف مــواد و تــداوم‬ ‫مصــرف ان داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫کنجــکاوى و همرنــگ جماعــت شــدن‪:‬‬ ‫نوجوانــان در ایــن زمینــه اســیب پذیرتــر و‬ ‫تحــت تاثیــر فشــار همتایان اند و لــذا احتمال‬ ‫بروز رفتارهاى «خطرناک» و‏‏«جســورانه» در‬ ‫انهــا بیشــتر اســت‬ ‫اگــر ســوء مصــرف مــواد احســاس خــوب‬ ‫یــا بهتــری در فــرد بــه وجــود مــی اورد‪ ،‬پــس‬ ‫مشــکل چیســت؟‬ ‫ممکــن اســت در شــروع مصــرف‪ ،‬افــراد‬ ‫اثــار بــه ظاهــر خوشــایندی را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا ایــن بــاور بــه مصــرف مــواد‬ ‫رو می اورنــد کــه مــى تواننــد ‏مصــرف ان‬ ‫را تنظیــم کننــد درحالیکــه مــواد مخــدر بــه‬ ‫ســــرعت کنتــرل زندگــى انهــا را در دســــت‬ ‫میگیــرد‪ .‬مدتــى پــس از ســوء مصــرف مــواد‪،‬‬ ‫احســاس لــذت ‏ناشــى از مصــرف کاهــش‬ ‫مــی یابــد و شــخص فقــط براى داشــتن حالت‬ ‫«عــادی» مجبــور بــه ادامــه ســوء مصــرف مــى‬ ‫شــود‪ .‬ســوء مصــرف کننــدگان مــواد بــه‏جایــى‬ ‫مى رســند کــه بــا وجــود مشــکالت جدى ناشــى‬ ‫از مصــرف مــواد کــه بــراى خــود و عزیزانشــان‬ ‫کالهبرداری از دانشجویان‬ ‫با شگرد فروش مقاله‬ ‫در تلگرام‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری فــردی کــه بــا درج اگهــی‬ ‫جعلــی فــروش مقالــه امــاده از دانشــجویان کالهبــرداری مــی‬ ‫کــرد‪ ،‬دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «ســید مصطفــی مرتضــوی»‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی‬ ‫از‏شــهروندان مبنــی بــر اینکــه بــه دنبــال خریــد اینترنتــی‬ ‫مقالــه در یکــی از کانــال هــای تلگرامــی از وی کالهبــرداری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بررســی موضــوع در‏دســتور کار ایــن پلیــس‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫ایجــاد کــرده انــد‪ ،‬همچنــان بــه دنبــال مــواد‬ ‫میرونــد‪ .‬برخــى‏افــراد حتــى در مراحــل اولیــه‬ ‫ســــوء مصــرف‪ ،‬بــه افزایــش مقــدار و دفعــات‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر احســاس نیــاز می کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــــا ادامــه ســــوء مصــــرف مــواد یــــک رفتــار‬ ‫عمــــدى و اختیــارى اســت؟‬ ‫تصمیــم گیــــری اولیــه بــرای مصــرف مــواد‬ ‫مخدر اکثرا ًاختیارى اســت‪ ،‬اما پس از مدتی‬ ‫توانایــى وی بــراى کنتــرل خــود بــه طــور جــدى‬ ‫مختــل می شــود‪ .‬‏مطالعــات تصویربــردارى‬ ‫مغــز معتــادان بــه مــواد مخــدر نشــان میدهــد‬ ‫کــه در بخشــهایى از مغــز انهــا کــه مربــوط بــه‬ ‫قضــاوت‪ ،‬تصمیــم گیــرى‪ ،‬یادگیــرى و‏حافظــه‬ ‫و کنتــرل رفتــار اســت‪ ،‬تغییــرات فیزیکــى رخ‬ ‫داده اســت‪ .‬دانشــمندان برایــن باورنــد کــه‬ ‫ایــن تغییــرات بــر نحــوه عملکــرد مغــز اثــر مــى‬ ‫گــذارد و مــى‏توانــد رفتــار وسواســى و مخــرب‬ ‫ناشــی از اعتیــاد انهــا را توضیــح دهــد‏‪.‬‬ ‫مثالهایى از عوامل خطر و محافظ‬ ‫عوامــل خطر=حیطه=عوامــل محافظــت‬ ‫کننــده‬ ‫رفتــار تهاجمــى زودهنگامفرد=خودکنترلــی‬ ‫مهارتهــایاجتماعــیضعیففردارتباطاتمثبــت‬ ‫فقــدان نظــارت والدیــن خانــواده نظــارت و‬ ‫پشــتیبانی والدیــن‬ ‫سوء مصرف مواد=همتا توانایی درسی‬ ‫دسترسی به مواد مخدرمدرسه‏ ‬ ‫اســت های مقابلــه بــا ســوء مصــرف مــواد‬ ‫فقر اجتماع همبستگی قوی در محالت‬ ‫چــرا نوجوانــى‪ ،‬دوران مهمــى در پیشــگیرى از‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد اســت؟‬ ‫خطــــر ســــوء مصــرف مــواد در دوران گــذار‬ ‫مثــل تغییــر مدرســــه‪ ،‬تغییــر محــــل‪ ،‬یــا‬ ‫طــاق افزایــش می یابــد‪ .‬اگــر بتوانیــم از ســوء‬ ‫مصــرف مــواد‏پیشــگیرى کنیــم‪ ،‬مــى توانیــم‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬شــاکی پــس از مشــاهده اگهــی فــروش‬ ‫انــواع مقالــه امــاده بــا شــخص اگهــی دهنــده تمــاس برقــرار‬ ‫کــرده و درخواســت خریــد مــی کنــد‪،‬‏لــذا فروشــنده تقاضــای‬ ‫دریافــت وجــه مــی نمایــد کــه پــس از دریافــت مبلــغ مربوطــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫از پاســخ بــه تمــاس امتنــاع مــی کنـ ‪‎‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پرونــده ســه شــاکی دیگــر‬ ‫نیــز داشــته بررســی موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫ایــن پلیــس قــرار‏گرفــت و متهــم در اســرع وقــت شناســایی‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫و دســتگیر شـ ‪‎‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی توصیــه کــرد‪ :‬بســیاری از صفحــات و‬ ‫تبلیغاتــی کــه در شــبکه های اجتماعــی هســتند‪ ،‬تقلبــی بــوده‬ ‫و مجرمــان بــا ارائــه شــماره حســاب‏اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫می کننــد لــذا از شــهروندان تقاضــا داریــم هیچ گونــه وجهــی‬ ‫بــه ایــن حســاب ها واریــز نکننــد و حتمــا پــس از رویــت کاال‬ ‫یــا خدمــات ‏و احــراز هویــت هــر یــک از طرفیــن معاملــه‬ ‫تبــادل وجــه را بــه صــورت رو در رو انجــام دهنــد تــا گرفتــار‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫کالهبــرداران نشــون ‪‎‬‬ ‫از اعتیــاد بــه مــواد نیــز پیشــگیرى نماییــــم‪.‬‬ ‫نوجوانــان در اغــاز دوران نوجوانــى (ورود‬ ‫بــه دوره راهنمایــى) بــا چالشــهاى‏اجتماعــى‬ ‫و موقعیتهــاى تحصیلــى جدیــدى مواجــه‬ ‫می شــــوند‪ .‬همزمــان‪ ،‬بیشــتر رفتارهایــى کــه‬ ‫جــزو جنبه هــاى طبیعــى رشــد انهــا بــه شــمار‬ ‫می رونــد‪،‬‏مثــل تمایــل بــه انجــام کار جدیــد‬ ‫یــا پرخطــر باعــث مــى شــــود تمایــل نوجــوان‬ ‫بــه تجربــه مــواد افزایــش یابــد‪ .‬بعضــى از‬ ‫نوجوانــان تســــلیم فشــارهاى‏دوســتان ســوء‬ ‫مصــرف کننــده مى شــوند تــا در ایــن تجربــه‬ ‫هــم بــا یکدیگــر شــــریک شــوند‪ .‬بعضــى دیگــر‬ ‫ممکــن اســــت فکــر کننــد کــه مصــرف مــواد‬ ‫‏‏(نظیــر اســتروییدها) باعــث بهبــود ظاهــر‬ ‫یــا عملکــرد ورزشــى انهــا مــى شــود یــا اینکــه‬ ‫ســوء مصــرف مــوادى مثــل اکســتازى تنــش‬ ‫و اضطــراب انــان را‏در موقعیتهــاى اجتماعــى‬ ‫کاهــش مــى دهــد‪ .‬ایــن نکتــه کــه مهــارت‬ ‫قضــاوت و قــدرت تصمیــم گیــرى نوجوانان در‬ ‫حال رشــــد اســــت‪ ،‬توانایى انهــــا را‏در ارزیابى‬ ‫دقیــق مخاطــــرات و تصمیــم گیرى هــای‬ ‫منطقــى دربــــاره مصــرف مــواد محــدود‬ ‫می کنــد‪ .‬ســــوء مصــــرف مــواد می توانــد‬ ‫عملکرد مغــز‏را در نواحى انگیــزش‪ ،‬حافظه‪،‬‬ ‫یادگیــرى‪ ،‬قضــاوت‪ ،‬و کنتــرل رفتــار مختــل‬ ‫ســــازد‪ .‬بنابرایــن ً غالبــا نوجوانانــى کــه ســــوء‬ ‫مصــرف مــواد دارنــد ‏درمدرســه بــا مشــکل‬ ‫مواجــه می شــوند‪ ،‬عملکــرد تحصیلــى‬ ‫ضعیــف دارنــد و در امــور مربــوط بــه ســامت‬ ‫(شــامل ســامت روان) و قانــون دچــار‬ ‫مشــکل‏هســتند‏‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان می تواننــد اخریــن و بــه‬ ‫روزتریــن اموزش هــای الزم درخصــوص اســتفاده صحیــح از‬ ‫‏ظرفیت هــای فضــای مجــازی را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫د‪‎‬‬ ‫بــه نشــانی اینترنتـی‪‎www.cyberpolice.ir ‎‬دریافــت کننـ ‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪343‬‬ ‫سرمایه ای که در جستجوی‬ ‫گنج از دست رفت‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از دســتگیری عامــل برداشــت غیرمجــاز‬ ‫اینترنتــی از حســاب بانکــی شــهروندان داد و گفــت‪ :‬مجــرم‬ ‫بــا راه انــدازی یــک کانــال تلگرامــی بــا عنــوان فــروش اشــیاء‬ ‫تاریخــی از کاربــران کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬در‬ ‫ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از شــهروندان ضمــن‬ ‫مراجعــه بــه پلیــس فتــا پایتخت مدعی شــدند مبالغ زیــادی از‬ ‫حسابشــان بصــورت غیرمجــاز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود گودرزی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــکات در اظهارات‬ ‫خــود گفتنــد باتوجــه بــه عالقــه ای کــه بــه اشــیاء تاریخــی دارند‬ ‫در فضــای مجــازی در ایــن زمینــه جســتجو مــی کردنــد کــه بــا‬ ‫یــک کانــال تلگرامــی فــروش اشــیاء تاریخــی مواجــه شــده و بــا‬ ‫دیــدن تصاویــر و قیمــت هــای مناســب ایــن اشــیاء بــرای خرید‬ ‫انهــا ترغیــب شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت ‪ :‬موضــوع در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت و در تحقیقــات اولیــه و مطالعــه اظهــارات‬ ‫مالباختــگان مشــخص شــد تمامــی ایــن افــراد جهــت خریــد‬ ‫اشــیاء تاریخــی بــا قیمــت هــای مختلــف بــه ایــن کانــال‬ ‫تلگرامــی مراجعــه کــرده و غافــل از اینکــه گرداننــده ایــن کانــال‬ ‫بــا هدایــت شــکات بــه یــک درگاه بانکــی جعلــی در انتظــار‬ ‫طعمــه اســت اطالعــات بانکــی خــود را وارد کــرده و مــورد‬ ‫کالهبــرداری قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در ادامــه اقدامــات پرونــده بــا بررســی هــای تکمیلی‬ ‫و تــاش هــای مســتمر کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت‬ ‫گرداننــده کانــال مــورد نظــر کــه بیــش از بیســت هــزار عضــو‬ ‫داشــت شناســایی و هویــت وی بــرای پلیــس روشــن شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متخصصــان ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا بعــد از تکمیــل تحقیقــات پرونــده و بــه دســت‬ ‫اوردن اطالعات هویتی و ســکونتی مجرم‪ ،‬پس از تشــریفات‬ ‫قضایــی متهــم را کــه مــردی جــوان بــود در یکــی از مناطــق‬ ‫شــمالی تهــران دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن شــیاد ســایبری پــس از انتقــال بــه پلیــس‬ ‫فتــا و مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات جمــع اوری شــده توســط‬ ‫پلیــس بــه جــرم خــود اقــرار کــرد و اظهــار داشــت بــا ایجــاد یــک‬ ‫کانــال تلگرامــی و بــا تبلیغــات فریبنــده و اســتفاده از تصاویــر‬ ‫اینترنتــی اشــیاء تاریخــی کاربــران را جــذب مــی کــردم و پــس از‬ ‫ارســال لینــک جعلــی اینترنــت بانــک از حــدود ‪ 17‬نفــر بــه مبلــغ‬ ‫مجموعــا حــدود دو میلیــارد ریــال اقــدام به کالهبــرداری کردم‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬به هیچ عنــوان به هویت ها‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی اعتمــاد نکنیــد و از در اختیــار قــرار‬ ‫دادن اطالعــات حســاب بانکــی خــود در فضــای مجــازی بــه‬ ‫افــراد ناشــناس و کســانی کــه بــه انهــا اطمینــان کامــل نداریــد‬ ‫خــودداری کــرده و در حفــظ اطالعــات بانکــی خــود نهایــت‬ ‫دقــت را داشــته باشــید تــا طعمــه کالهبــرداری قــرار نگیریــد‬ ‫و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مشــکوک بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت ‪ www.cyberpolice.ir‬مــوارد را گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری در سایت دیوار با‬ ‫ترفند «درج اگهی اجاره واحد‬ ‫مسکونی با قیمت پایین »‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بــه شــهروندان هشــدار‬ ‫داد ‪ :‬اغــاز فصــل اجــاره و نقــل و انتقــال واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش اگهــی هــای دروغیــن کالهبــرداری بــا عنــوان‬ ‫«واگــذاری واحدهــای مســکونی بــا اجــاره هــای ارزان قیمــت»‬ ‫بــه متقاضیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون‬ ‫اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬بــا اغــاز فصــل اجــاره و نقــل و انتقــاالت مســکن مــا‬ ‫شــاهد افزایــش ثبــت اگهی هــای دروغیــن در پلــت فرم هــای‬ ‫ســایت های واســطی ماننــد دیــوار هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد ســودجو بــا ســوء اســتفاده از ایــن موقعیــت‬ ‫و بــا ثبــت اگهــی هــای جعلــی در ســایت دیــوار بــا قیمت هــای‬ ‫پاییــن تــر از عــرف تعییــن شــده و اســتفاده از ترفندهــای‬ ‫خــاص و جلــب نظــر مشــتریان در خصوص تضمین معامله‪،‬‬ ‫مبالغــی را تحــت عنــوان بیعانــه از مشــتریان دریافــت کــرده و‬ ‫پــس از واریــز وجــه دیگــر پاســخگوی تعهــدات خــود نیســتند‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا بیــان داشــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫درج اگهی هــای دروغیــن و کالهبــرداری بــا شــیوه های مختلف‬ ‫بــا اســتفاده از بســتر ســایت دیــوار و ســایر ســایت های واســطه‬ ‫ای یکــی از شــگردهای مجرمــان بــوده کــه بــا ســوء اســتفاده از‬ ‫اعتمــاد کاربــران و عــدم اگاهــی انــان بــه راحتــی کالهبــرداری‬ ‫مــی کننــد؛ ایــن افــراد همــواره جدیدتریــن ترفندهــا را بــرای‬ ‫رســیدن بــه مقاصــد شــوم خــود بــه کار مــی برنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫سالم بر عرفه دریایی بی کران رحمت الهی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪ 9 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 343‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪20-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫فــرم اطالعــات روســتای هــدف گردشــگری شهرســتان‬ ‫کردکــوی جهــت بانــک اطالعاتــی معاونــت گردشــگری‬ ‫روستای النگ‬ ‫ وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬‫در تاریــخ حبیــب الســیر اســم هایــی بدیــن صــورت امــده‬ ‫اســت‪ :‬النــگ خرقــان‪ ،‬النــگ بســطام‪ ،‬اقالنــگ همــدان‪،‬‬ ‫النگاقــا‪ ،‬النــگ ســهند‪ ،‬النــگ شاهنشــین‪،‬النگ باباخاکــی‪،‬‬ ‫النــگ جــوزی‪ ،‬النــگ بیکــی‪ ،‬النــگ تشــین‪ ،‬النــگ قلبــه‪،‬‬ ‫النــگ شــکی‪ ،‬النــگ داغــی‪ ،‬النــگ جیجکتــو‪ ،‬النــگ مشــرتو‪،‬‬ ‫النگهمدان‪،‬یکه النگ‪ ،‬النگ کهدســتان‪ ،‬النگ اســماریکک‪،‬‬ ‫النگــرادکان‪ .‬و النــگ بــه ضــم اول و فتح دوم به معنی ســبزه‬ ‫زار و مرغــزار و بــه فتــح اول و دوم بــه معنــی دیــوار و پنــاه‬ ‫قلعــه گبــری اســت و ظاهــرا در اکثــر نواحــی محلی ســبزهزار‬ ‫و یــا دیــوار و پنــاه قلعــه گبــری بــوده اســت که بعد بــا افزودن‬ ‫بــه اول نــام ان ناحیــه بــه صــورت اســم خــاص درامــده اســت‬ ‫و هــم اکنــون در برخــی از شــهرهای ایــران مانــد گــرگان و‬ ‫مشــهد و بیرجنــد دیــه » النــگ «مطلــق یــا بــه صــورت‬ ‫اضافــه بــه کلمــه هــای نظیــر پشــه‪ ،‬درویــش‪ ،‬ســاری خــان‪،‬‬ ‫و ســرتخت وجــود دارد‪ .‬رجــوع بــه النــگ ( معنــی لغــوی)و‬ ‫فهرســت حبیــب الســیرچ خیام ذیل اســامی خــاص خرقان‪،‬‬ ‫بســطام و جــز ان‪ ،‬و هــم بــه اســامی خــاص مذکــور و مــواد‬ ‫بعــدی در ایــن لغتنامــه شــود‪.‬‬ ‫ تاریخچه روستا‪:‬‬‫النــگ روســتایی از توابــع شهرســتان کردکــوی در اســتان‬ ‫گلســتان ایــران اســت‪ .‬ایــن روســتا در ســه کیلومتــری جــاده‬ ‫کردکــوی بــه طــرف گــرگان‪ ،‬در ســمت راســت قــرار دارد‪.‬‬ ‫طــی ســالیان ایــن روســتا دو بــار بــر اثــر بالیــای طبیعــی‬ ‫کامــا ًویــران شــده و هــم اکنــون ســومین بــاری اســت کــه‬ ‫بازســازی شــده اســت‪ .‬مردم روســتا اغلب کشــاورز هســتند‪.‬‬ ‫اغلــب مــردم فــارس هســتند و زبــان انهــا زبــان مازندرانــی بــا‬ ‫گویــش محلــی اســت‪ .‬طوایــف اصلــی روســتا ســید النگــی‪،‬‬ ‫رحیمــی النگــی‪ ،‬مهــدوی النگــی‪ ،‬ساورســفلی‪ ،‬ابطحــی‪،‬‬ ‫نجاتــی میباشــد مردمــان روســتا مذهبــی و از بــزرگان ایــن‬ ‫روســتا میتــوان بــه ایــت اللــه سیدســجاد علــوی(ره)–‬ ‫ایــت اللــه ســید محمدعلــی علــوی گرگانــی‪ -‬و ایــت اللــه‬ ‫سیدحســن مهرحسینی)میرحســن ســید النگــی( نــام بــرد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم)(ع)‬ ‫وجــود دارد از نســل امــام موســی کاظــم(ع) کــه مــردم محلی‬ ‫ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)می داننــد‪.‬‬ ‫ صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‪:‬‬‫صنایــع دســتی ایــن روســتا قالببافــی و عروســک بافــی و‬ ‫رودوزی هــای ســنتی اســت‪.‬‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم(ع)‬ ‫وجــود دارد از نســل امــام موســی کاظم(ع)کــه مــردم محلــی‬ ‫ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)میداننــد‪.‬‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکز‬ ‫استان‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در ‪ 3‬کیلومتــری شهرســتان کردکــوی و ‪24‬‬ ‫کیلومتــری مرکــز اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر‬ ‫تاسیســات‪:‬‬ ‫در ایــن روســتا تعــداد یــک خانــه مســافر فعــال به نــام خانه‬ ‫مســافر رز جهت ســرویس دهی به مســافران و گردشــگران‬ ‫محترم وجــود دارد‪.‬‬ ‫امکانــات و زیرســاخت های موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫الزانیا‬ ‫مواد الزم برای طبخ الزانیا‬ ‫الزانیــا درســت کــردن اصــول پیچیــده ای نــدارد امــا اگــر بــا این نحوه که در اشــپزخانه‬ ‫نمنــاک بــرای شــما بیــان شــده اســت الزانیــا را تهیــه کنیــد قطعــا بهتریــن طعــم را‬ ‫تجربــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫الزانیــا‪ 1‬بسته‪/‬پیاز‪7‬عدد‪/‬قارچ‪1‬عدد‪/‬گوشــت چــرخ کرده‪250‬گرم‪/‬فلفــل دلمــه‬ ‫ای‪1‬عدد‪/‬نمــک بــه مقــدار الزم‪/‬فلفــل بــه مقــدار الزم‪/‬زردچوبــه بــه مقــدار الزم‬ ‫رب گوجــه فرنگی‪2‬قاشــق غذاخوری‪/‬کره‪30‬گــرم‪/‬ارد ســفید نصــف قاشــق‬ ‫غذاخوری‪/‬شــیر گــرم نصــف لیوان‪/‬ســیب زمینــی ورقــه ای به اندازه کــف ظرف‪/‬ادویه‬ ‫مخصــوص الزانیا‪/‬پنیــر پیتــزای رنــده شــده‪/‬فرمول پخــت الزانیــای خوشــمزه‬ ‫پخت الزانیا بدون فر‬ ‫ابتــدا بایــد قــارچ هــای شســته و خشــک شــده را بــه صــورت ورقــه ای خــرد کنیــم و در‬ ‫کمــی روغــن تفــت دهیم ‪.‬‬ ‫مقــدار کمــی هــم نمــک روی ان مــی پاشــیم تــا مــزه دار شــود و روی حــرارت بــاال‬ ‫کمــی تفــت بخــورد و اب نینــدازد‪.‬‬ ‫ســپس پیــاز هــا را رنــده میکنیــم و در مقــداری روغــن تفــت میدهیــم بــه طــوری کــه‬ ‫رنــگ ان طالیــی شــود ‪.‬‬ ‫بعــد گوشــت چــرخ کــرده را بــه ان اضافــه میکنیــم تــا در کنــار پیــاز هــا ســرخ شــوند‪.‬‬ ‫در حیــن تفــت دادن گوشــت هــا بــا پیــاز ‪،‬فلفــل دلمــه ای نگینــی خــرد شــده را اضافه‬ ‫میکنیــم تــا بــه همــراه گوشــت و پیــاز کمــی تفــت بخــورد‪.‬‬ ‫در اخــر پخــت قــارچ هــا را بــه همــراه ادویــه مخصــوص الزانیــا و نمــک و فلفــل و‬ ‫زردچوبــه و رب اضافــه میکنیــم و کامــا هــم میزنیــم تــا همــه مــواد بــا هــم مخلــوط‬ ‫شــوند و کنــار هــم مــزه دار شــوند‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده ســازی مــواد میانــی الزانیــا ‪ ،‬بایــد در یــک قابلمــه مناســب و نســبتا‬ ‫بــزرگ ‪ 5‬لیتــر اب را بــه جــوش بیاوریــم و بــه مقــدار ‪ 2‬الــی ‪ 3‬قاشــق روغــن و نمــک‬ ‫داخــل ان بریزیــم ‪.‬‬ ‫ورقــه هــای الزانیــا را بــه ارامــی و تــک تــک داخــل اب جــوش قــرار دهیــد تــا بــا مــدت‬ ‫زمانــی کــه روی جعبــه الزانیــا گفتــه شــده کــه اصــوال ‪ 8‬تــا ‪ 10‬دقیقــه مــی باشــد الزانیــا‬ ‫هــا پختــه و نــرم شــود‪.‬‬ ‫در ایــن فاصلــه میتوانیــد ســس ســفید را امــاده کنیــد و بــرای ایــن کار بایــد کــره را‬ ‫داخــل یــک قابلمــه کوچــک داغ کنیــد و ارد ســفید را بــه ان اضافــه کنیــد و کمــی‬ ‫تفــت دهیــد ‪.‬‬ ‫ســپس شــیر را اضافــه کنیــد و کمــی نمــک و فلفــل هــم داخــل ان بریزیــد تــا شــیر‬ ‫غلیظ شــود و قوامش مثل ســس ســفید مایونز شــود‪.‬الزانیا های پخته شــده را از‬ ‫اب خــارج کنیــد و بــا اب ســرد ابکــش کنیــد تــا بهــم نچســبند‪.‬‬ ‫در کــف ظــرف یــا تابــه ی مــورد نظــر کــه میخواهیــد الزانیــا را بچینیــد کمــی روغــن‬ ‫بریزیــد و تمــام کــف ظــرف را بــا ســیب زمینــی حلقــه ای شــده پــر کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد یــک الیــه از ورقــه هــای الزانیــا را روی ســیب زمینــی هــا بچینیــد و با مــواد میانی‬ ‫الزانیــا روی ورقــه هــا بریزیــد و کمــی هــم پنیر پیتــزای رنده شــده بریزید‪.‬‬ ‫دوبــاره الیــه بعــدی و تــا چنــد مرحلــه ایــن الیــه هــا را ادامــه دهیــد و در الیــه اخــر‬ ‫ورقــه هــای الزانیــا را بریزیــد و روی ان را بــا ســس ســفید پــر کنیــد و بــا پنیــر پیتــزای‬ ‫خــرد شــده تمــام ســطح الزانیــا را بپوشــانید‪.‬‬ ‫شیشه گری سنتی‬ ‫روستای زارع محله‬ ‫روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه ی شــمالی البرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری‬ ‫شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات این روســتا‬ ‫مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد‬ ‫(خراب مســجد)و میاندره‪ ٬‬از شــرق به روســتای مفید اباد و از غرب به روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود‬ ‫خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافت روســتا‬ ‫پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانه هــای دیروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشته ی ان دیده می شود‪.‬خانه ها نسبت به گذشته بلندتر است و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشتر و بزرگ تر است ‪.‬زراع محله به سب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫سرد و بارانی و نسبتا ًتابستانی گرم دارد‪.‬در زمستان به واسطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محله از قدیم االیام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفه ها‪ :‬زراع محله در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانها و فراز و فرودهای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مردم زحمتکــش ما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمور ‪۳-‬تیمور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری‬ ‫قاسم اباد ‪ -۱۲‬شهاب الدین ‪ - ۱۳‬مازندرانی ‪ -۱۴‬رستگاری ‪ -۱۵‬صائمی ‪ -۱۶‬مهندی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربت نژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بزی ‪ -۲۱‬کیانی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از‬ ‫شــن و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری کردکوی‬ ‫گردشــگران‬ ‫ خانه مسافر رز‬‫موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫موسیقی کتولی و طبری‬ ‫مراسم ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫ دسته روی عزاداران حسینی‬‫شغل و حرفه مردم روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬‬ ‫کشــاورزی‪ :‬گنــدم‪ ،‬کلــزا‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســویا و پنبــه‬ ‫دامداری‪ :‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬دوغ محلی و‪...‬‬ ‫جمعیت ساکن روستا با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫حدود ‪ 3218‬نفر‬ ‫شیشــه گــری کــه یکــی از رشــته هــای شــاخص در صنایــع دســتی ایرانــی اســت؛ هنــر‬ ‫فــرم دادن بــه مــواد ذوب شــده تشــکیل شــده از ســیلیس و مــواد ماننــد ان اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از دو روش مهــم شــامل‪-۱‬دمیدن توســط لولــه ی مخصــوص و ابــزار‬ ‫خاص(فوتــی)‪ -۲/‬روش پرســی‬ ‫و چنــد روش دیگــر‪ ،‬انجــام مــی شــود ‪ ،‬محصوالتــی را کــه بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک‬ ‫هــا مــی ســازند‪ ،‬اثــار شیشــه ای دستســاز مــی نامنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه گری‬ ‫بــرای بررســی پیشــینه شیشــه گــری در ایــران‪ ،‬ابتــدا الزم اســت بــه نــکات پیدایــش‬ ‫شیشــه و شیشــه گــری در ایــران و جهــان پرداختــه شــود و بررســی شــود انســان هــا در‬ ‫ابتــدا چگونــه از شیشــه اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه در دنیای باستان‬ ‫شیشــه گــری یکــی از قدیمــی تریــن هنــر هــا و صنایعــی اســت که بشــر ان را بــه وجود‬ ‫اورده اســت و شــواهدی وجــود دارد کــه کاربــرد ان بــه ‪ ۴۰۰۰‬ســال پیــش بــر مــی گــردد؛‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم مربــوط بــه شیشــه در ایــن دوره هــا( دوره گــذر از عصــر حجــر بــه‬ ‫دوران باســتان)‪ ،‬گســترش تجــارت ســنگ طبیعــی شیشــه در بیــن مــردم تمــدن هــای‬ ‫مختلــف بــوده کــه بــه طــور عمــده بــرای ســاخت مهره و منجــوق های تزئینــی و قطعات‬ ‫نــوک تیــز بــرای شــکار اســتفاده مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫انواع شیشه گری دستی‬ ‫شیشه گری فوتی‪ :‬شامل دو دورش فوتی ازاد و قالبی است‪.‬‬ ‫فوتــی ازاد‪ :‬ابتــدا مــواد اولیــه را کــه معمــوال ًخــرده شیشــه اســت‪ ،‬در کــوره مــی ریزنــد‬ ‫و حــرارت مــی دهنــد تــا بــه صــورت مــذاب درایــد‪ .‬ســپس اســتاد کار بــا اســتفاده از لولــه‬ ‫دم کــه لولــه ای اســت فــوالدی بــه طــول ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬ســانتی متــر‪ ،‬و اســتفاده از ابــزار‬ ‫ســاده دیگــری چــون قالــب هــا‪ ،‬انبــر‪ ،‬قیچــی و غیــره بــه شیشــه بــه طریــق دســت ســاز‬ ‫شــکل مــی دهــد‬ ‫شیشــه گری پرســی‪ :‬ابتدا مقدار مناســب مواد مذاب با میله ی دم از کوره برداشــته‬ ‫مــی شــود ســپس ان را بســیار ســریع از میلــه دم جــدا کــرده و در قالــب پــرس قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬بــا بســتن قالــب و فشــار هــوای وارد شــده در قالــب‪ ،‬خمیــر شیشــه شــکل‬ ‫مــورد نظــر را بــه خــود مــی گیــرد‪ .‬ســپس قالــب را بــاز نمــوده‪ ،‬شــیء ســاخته شــده را بــه‬ ‫ســرعت در گــرم خانــه قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ابزار مورد استفاده در شیشه گری‬ ‫ابــزار شیشــه گــری شــامل دم(لولــه فــوالدی) ‪ ،‬واگیــره (لولــه ای) ‪ ،‬قاشــق‪ ،‬انبــر‪،‬‬ ‫نیمکــت‪ ،‬تیــغ‪ ،‬تختــه‪ ،‬قیچــی و قالــب تختــه اســت‪.‬‬ ‫دم‪ :‬ایــن لولــه توخالــی اســت و بــرای برداشــتن شیشــه از داخــل کــوره مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد و شیشـه گران بــا فــرو بــردن ان درون شیشـه ی مــذاب و چرخانــدن ان‪،‬‬ ‫مقــدار کمــی از شیشــه را کــه اصطالحــا «بــار» نــام دارد‬ ‫قاشــق‪ :‬نقــش قالــب را دارد و از قطعــه چوبــی اســتوانه ای ســاخته شــده و بــه یکنواخــت‬ ‫و یکســان شــدن ضخامــت شیشــه کمــک مــی کنــد و هنــگام کار بایــد دائمــا خیــس شــود‪.‬‬ ‫قیچــی‪ :‬از ان بــرای بریــدن بــار اضافــی از واگیــره و بریــدن لبــه ظــرف و خــش انداختــن‬ ‫محــل جداســازی محصــول از دم‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫قالــب تختــه‪ :‬بــا اشــکال مختــف ســاخته می شــود کــه مرکــب از دو قطعه تخته چوبی‬ ‫اســت بــرای شــکل دادن و کنتــرل پایــه ظــروف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بایــد‬ ‫مرتبــا هنــگام انجــام کار خیــس شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 387

روزنامه بازار کسب و کار پارس 387

شماره : 387
تاریخ : 1400/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 386

روزنامه بازار کسب و کار پارس 386

شماره : 386
تاریخ : 1400/07/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 385

روزنامه بازار کسب و کار پارس 385

شماره : 385
تاریخ : 1400/06/31
روزنامه بازار کسب و کار پارس 384

روزنامه بازار کسب و کار پارس 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 383

روزنامه بازار کسب و کار پارس 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/06/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 382

روزنامه بازار کسب و کار پارس 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!