روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 342 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 342

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 342

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 342

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دوشنبه‪ 28 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /19‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /8‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪342‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫سگها خوبند و اهل کالهبرداری نیستند اما‪...‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫پرمصرف ها باید برق مازاد خود را از بخش‬ ‫خصوصی خریداری کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫هنری که فقط‬ ‫پستچی ها‬ ‫می دانند‬ ‫‪3‬‬ ‫بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‬ ‫‪4‬‬ ‫وقوع ‪ ۶‬فقره ادم ربایی در گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی (‪ 2‬‏)‬ ‫‪6‬‬ ‫پدیده ناهنجار خرید و فروش مجوز‬ ‫‪3‬‬ ‫محمد طبیبیان‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫حرکت خاموش به سوی فقر‬ ‫ایــن کــه یــک ملــت فقیــر شــود رخــداد دردناکــی‬ ‫اســت امــا عجیــب و غریــب نیســت؛ همان طــور‬ ‫کــه هنــد در قــرن هفدهــم یکــی از ثروتمنــد تریــن‬ ‫کشــورها بــود و از قــرن نوزدهــم بــه بعــد یکــی از‬ ‫فقیرتریــن‪.‬‬ ‫می تــوان ایــن راه را طــی کــرد بــدون ســر و صــدا‪،‬‬ ‫فقــط گاه گاهــی بــا یــک رخــداد چشــم بــاز می کنیــم‬ ‫و متوجــه می شــویم بــه انجــا نزدیک تــر شــده ایم‪.‬‬ ‫اخیــرا ً اتوبوســی واژگــون شــد و تعــدادی انســان از‬ ‫جملــه خبرنــگاران جوانــی کشــته شــدند و بســیار‬ ‫خانواده هایــی عــزادار شــدند‪ .‬گفتــه شــده فرســودگی‬ ‫الســتیک ها و قطعــات یــک عامــل مهم بوده اســت‪.‬‬ ‫هــزاران اتوبــوس و اتومبیــل‪ ،‬قطــار و هواپیمــا دچــار‬ ‫ایــن مشــکل هســتند یعنــی موجــودی امکانــات‬ ‫حمل ونقــل کشــور و ســایر امکانــات در حــال‬ ‫فرســایش تدریجــی اســت چــون امــکان جایگزینــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بســیاری کارگاه هــا و کارخانه هــا هــم‬ ‫بــا مشــکل فرســایش ماشــین االت و ابــزار روبــه رو‬ ‫هســتند و بــا مشــکل عــدم امــکان جایگزینــی و تنزل‬ ‫ظرفیــت تولیــد و کارکــرد‪.‬‬ ‫ـدن خامــوش در بســیاری از خانه هــای‬ ‫ایــن فقیــر شـ ِ‬ ‫مــا هــم در جریــان اســت‪ .‬مصداقــی بگویــم‪ .‬ســه‬ ‫ســال پیــش ســماوری خریــدم ‪ ۲۲۰‬هــزار تومــان‪.‬‬ ‫امســال شــیر ان خــراب شــد بــرای خریــد شــیر ســماور‬ ‫مراجعــه کــردم می گویــد ‪ ۳۵۰‬هــزار تومــان‪ .‬خــود‬ ‫ســماور اگــر پیــدا کردیــد ‪ ۲.۵‬میلیــون تومــان‪ .‬شــیر‬ ‫ســماور را نخریــدم‪ .‬یــک ســطل کف شــور پدالــی‬ ‫ســه ســال پیــش حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان بــود کــه‬ ‫شکســت‪ ،‬امــروز صبــح فروشــنده گفــت یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان‪ .‬ان را نخریــدم‪ .‬اگــر یخچال منزل‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۲۰‬ســال عمــر دارد و هــر اینــه ممکــن‬ ‫اســت خــراب شــود‪ ،‬خــراب شــد بیــش از ‪ ۶۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بایــد بــرای یک یخچال مناســب پرداخــت کرد؛‬ ‫نخواهــم خریــد‪ .‬جــارو برقــی‪ ،‬لباسشــوئی… مــن یــک‬ ‫اســتاد دانشــگاه بازنشســته هســتم‪ .‬اگــر عمــری باقی‬ ‫بــود‪ ،‬بــه زودی خانــه خــود را خالــی از بســیاری وســائل‬ ‫ضــروری خواهــم یافــت‪ .‬قــدرت خریــد درامــد ماهانــه‬ ‫‪8‬‬ ‫روستاهای گردشگری کردکوی‬ ‫کاسب و تاجر و هر انکس که اهل کسب و کار است‬ ‫برای موفقیت در معامالت باید فرق‬ ‫بین‏‏«قیمت» و «ارزش» را بداند‬ ‫مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‏‬ ‫بســیاری از مــا طــی ســه چهــار ســال بــه یک ســوم‬ ‫رســیده‪ .‬وقتی به زیر ‪ ۱۰۰‬دالر در ماه رســید چشــم باز‬ ‫می کنیــم زیــر خــط فقــر خواهیــم بــود‪ ،‬بــدون ایــن کــه‬ ‫تالشــی کــرده باشــیم یــا جرمی مرتکب شــده باشــیم‪.‬‬ ‫اگــر بگویــم در مســیر «بــه ســمت هنــدی شــدن»‬ ‫هســتیم تعجــب نکنیــد‪ .‬در برخــی مناطــق شــهرها‬ ‫قیافــه انســان ها هــم دارد هنــدی مــی شــود‪،‬‬ ‫چهره هــا در اثــر ضعــف تغذیــه مســتمر کــه‬ ‫گرانــی مــواد غذایــی بــه تدریــج ســبب می شــود‪.‬‬ ‫و ظاهــر بــه دلیــل بــاال پــوش مســتعمل و کهنــه‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۶۰‬در ســازمان برنامــه فعالیت هایــی بــرای‬ ‫تدویــن برنامــه توســعه اقتصــادی کشــور در جریــان‬ ‫بــود‪ .‬روزی چنــد دانشــجوی انقالبــی از یــک دانشــگاه‬ ‫بــه دفتــر مــن امدنــد‪ .‬گفتنــد شــنیده ایم گفتــه ای‬ ‫هــدف برنامــه ایــن اســت کــه طــی ‪ ۲۰‬ســال بــه ژاپــن‬ ‫برســیم! تاکیــد کردنــد کــه ایــن هدف کم اســت و باید‬ ‫انقالبــی جهــش کنیــم و زودتــر از ژاپــن جلــو بزنیــم‪.‬‬ ‫گفتــم مــن چنیــن مطلبــی را بیــان نکــرده ام تصــور‬ ‫هــم نمی کنــم تــا ‪ ۵۰‬ســال دیگــر هــم بــه ژاپــن‬ ‫برســیم‪ .‬اکنــون ‪ ۴۰‬ســال از ان تاریــخ گذشــته مثــل‬ ‫ایــن کــه ســر پیــچ قبلــی اشــتباه پیچیده ایــم بــه‬ ‫ســمت هنــد‪ .‬ان دانشــجویان را هــم خبــر دارم در‬ ‫کانــادا زندگــی می کننــد‪ ،‬بــه ژاپن شــان رســیده اند‪.‬‬ ‫هنــد هــم دارد پیشــرفت می کنــد‪ ،‬نگرانــی مــن ایــن‬ ‫اســت کــه بــه طــرف پیشــرفت از کنــار مــا بگــذرد و مــا‬ ‫خــود را عقب تــر بیابیــم‪.‬‬ ‫دقــت کردیــد در مناظره هــای انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری کســی از بلندنظــری‪ ،‬اهــداف بلنــد‬ ‫برای پیشــرفت و ترقی کشــور ســخنی به میان نیاورد؟‬ ‫همه در حد قول سبد معیشتی ‪ ،‬تامین مقداری‬ ‫پــول کمــک معــاش یــا قول هــای محاســبه نشــده‬ ‫بــرای تامیــن مســکن و ماننــد ان یــا نظــارت بر بــازار و‬ ‫کنتــرل توزیــع و قیمــت صحبــت کردنــد‪.‬‬ ‫شــاید شایســته باشــد گفتمــان پیشــرفت و ترقــی‬ ‫بــرای کشــور و بهبــود مســمتر زندگــی هموطنــان را‬ ‫بــه صــورت یــک ارمــان ملــی زنــده نگهداریــم و اجــازه‬ ‫ندهیم در مسیر هندی شدن به کناری جارو شود‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫‏‬ ‫موفقیــت اســان بدســت نمی ایــد‪ .‬هــر‬ ‫حرفه ای مســتلزم دانش خاص خود اســت‪.‬‬ ‫شــما کــه خواننــده ایــن مطلــب هســتید‬ ‫حتمــا بــه ‏فروشــندگان ابــزار الکترونیکــی‪،‬‬ ‫صنعتــی و‪ ............‬برخــورد کــرده و یــا‬ ‫دیده ایــد کــه تــا چــه انــدازه دانــش ویــژه ای در‬ ‫امــور حرفــه خــود‏دارنــد‪ .‬از شناســایی قطعــه‬ ‫و تنــوع ان تــا فراوانــی ان در بــازار و علــت‬ ‫و علــل بــاال و پاییــن بــودن قیمت هــای بــازار‬ ‫علــم کافــی دارنــد‪ .‬بــه‏همیــن ســبب دانــش‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬او را در بهتریــن فرصــت بــرای‬ ‫انتخــاب و بهتریــن موقعیــت بــرای خریــد و‬ ‫یــا فــروش قــرار می دهــد‪ .‬ایــن‏راز موفقیــت‬ ‫بــازاری حرفه منــد اســت‪ .‬امــا کســانی کــه در‬ ‫حرفــه خاصــی نیســتند‪ .‬بلکــه هــر از گاهــی مبــادرت بــه معاملــه می کنند‪ .‬بایــد‏‏«تفاوت‬ ‫ارزش و قیمــت» را بداننــد‪ .‬معامله گــر بایــد در خریــد هــر چیــزی‪ ،‬خاصــه در خریــد‬ ‫ملــک‪ ،‬ســکه و طــا و ســهام بــورس «ارزش»انهــا را ارزیابــی کنــد تا واقعی بودن قیمت‬ ‫روز بــازار تمیــز داده شــود‪ .‬انــگاه در خریــد؛ بســته بــه مــورد یــا فــوری‏معاملــه کنــد و یــا‬ ‫صبــوری کنــد تــا اینکــه زمــان واقعــی معاملــه یعنــی برابــری قیمــت با ارزش فرا رســد‪.‬‬ ‫امــا بــدوا تئــوری ارزش را‏بدانیــم تــا در شــماره های بعــدی بتوانیــم نحــوه اســتنتاج انــرا‬ ‫فرمولیــزه کــرده خدمــت شــما ارائــه کنیــم‪ .‬ابــن خلــدون مــورخ و‏اقتصــاددان بــزرگ‬ ‫اســامی بــراى اولیــن بــار در تاریــخ ‪ ،‬گفــته اســت کــه کار مبنــاى ارزش اســت‬ ‫و بــراى تمامــى درامدهــا و انباشــت‏ســرمایه‪ ،‬تحقــق کار الزم اســت‪ .‬ادام‬ ‫اسمیتاســکاتلندی فیلســوف و پــدر علــم اقتصادقــرن هفدهــم میــادی نیــز‬ ‫نظریــه ارزش وکار ‏را ارائــه داده‪ ،‬می گویــد هــر چیــزى کــه در مقابــل پــول یــا‬ ‫کاال فروختــه مى شــود‪ ،‬بــا کار خریــداری می شــود‪ .‬بنابرایــن ارزش هــر کاال کــه‬ ‫بــا‏دیگــر کاالهــا از جملــه بــا پــول و طــا و نقــره مبادلــه می شــود‪ ،‬برابــر مقــدار‬ ‫کارى اســت کــه فروشــنده را قــادر مى ســازد تــا انــرا مجــددا‏بخــرد‪ .‬اســمیت‬ ‫می گویدقیمــت‪ ،‬نتیجــه نیروهــای عرضــه و تقاضــا می باشــد کــه در هــر لحظــه‬ ‫ممکــن اســت بــا ارزش ‏متفــاوت باشــد‪ .‬لــذا نتیجــه می گیــرد کــه ارزش از‬ ‫قابلیــت مبادلــه کاال برمی خیــزد و نــه از قابلیــت اســتعمال و‏فایــده ذاتــی ان‪.‬‬ ‫زیــرا اگــر اینگونــه باشــد ارزش اب و هــوا در مقایســه بــا المــاس بایســتی از‬ ‫ارزش مبادلـه ای بســیار باالیــی‏برخــوردار باشــند‪ .‬در حالیکــه بالعکــس اب و‬ ‫هــوا بــا ارزش اســتعمال حیاتــی‪ ،‬ارزش مبالـه ای ندارنــد و المــاس بــا فقــدان‬ ‫ارزش ‏استعمال‪ ،‬ارزش مبادله ای بسیار باالیی دارد‪ .‬نهایتا اسمیت نتیجه‬ ‫می گیــرد‪« .‬قیمــت» چیــزی اســت کــه فروشــنده‏دریافــت می کنــد‪ .‬همــان‬ ‫«ارزش» چیــزی اســت کــه خریــدار پرداخــت می کنــد‪ .‬وقتــی ارزش بــه‬ ‫قیمــت نزدیــک می شــود‪،‬‏در اینصــورت قیمــت بــازار‪ ،‬مصــداق قیمــت عادلــه‬ ‫یــا قیمــت واقعــی یــا قیمــت حقیقــی پیــدا می کنــد‪ .‬بــه گمــان اینجانــب کــه‬ ‫ناگفتــه ایــن‏گفتــه می باشــد‪« ،‬ارزش» همــان چیــزی اســت کــه کارشناســان‬ ‫توانمنــد و دانشــمند دفتــر فنــی ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬بصــورت عملــی‏و‬ ‫محاســباتی در قیمت گــذاری ایتم هــای متعــدد کار و کاال اســتخراج نمــوده‬ ‫و در فهرســت احــاد بهــاء گنجانده انــد‪ .‬زیراهــر یــک از‏قیمت هــای فهرســت‬ ‫بهــاء‪ ،‬منتــج از انالیــز کار اســت‪ .‬توضیحــا ً فاصلــه میــان ارزش و قیمــت کــه‬ ‫در حقیقــت منشــاء کار نــدارد‪.‬‏حبــاب نامیــده می شــود‪ .‬کســانی کــه مبــادرت‬ ‫بــه خریــد ســهام بــورس و ملــک و ســکه و طــا می نماینــد اگــر فرمــول و یــا‬ ‫انالیــز تعییــن‏ارزش را نداننــد‪ .‬در حقیقــت بــا چشــمان بســته‪ ،‬قیمت بــازار را‬ ‫مــاک معامــات خــود قــرار داده انــد‪.‬و هوالمســتعان ‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز یکشــنبه ‪ 27‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,550,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,511,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 103,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 104,980,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 54,900,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,850,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬تیر‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪342‬‬ ‫انچه باید از حقوق‬ ‫یکدیگر در محیط کار‬ ‫بدانیم‬ ‫در اخــاق حرف ـه ای مفهــوم «شــما حــق داریــد و مــن‬ ‫تکلیــف» مبنــای تمــام رفتار هــا و اخالقیــات اســت کــه‬ ‫بــه تعبیــری رعایــت اصــل مســئولیت پذیری در مقابــل‬ ‫حقــوق دیگــران اســت‪ .‬همــه افــراد حقوقــی دارنــد کــه‬ ‫مــا مکلــف بــه رعایــت ان هســتیم‪ ،‬زیرا مســائلی‪ ،‬چون‬ ‫حــق‪ ،‬تکلیــف‪ ،‬مســئولیت‪ ،‬حقــوق و قانــون در محیــط‬ ‫کار از ارکان اساســی بــه شــمار مــی رود کــه ســبب بــه‬ ‫وجــود امــدن اخــاق حرف ـه ای در افــراد می شــود‪.‬‬ ‫همدلی و احترام متقابل‬ ‫داشــتن روحیــه کار گروهــی و همدلــی در بیــن‬ ‫همــکاران می توانــد زمینه ســاز محیطــی خــوب و ارام‬ ‫جهــت فعالیت هــای کاری روزانــه باشــد‪ .‬رعایــت حــد‬ ‫و مرز هــای اخالقــی و پرهیــز از حســادت های کاری‬ ‫ناشــی از پیشــرفت دیگــران در اداره و محــل کار و بــه‬ ‫کار نبــردن الفــاظ کنایه امیــز و تحقیــر دیگــران نیــز‬ ‫می توانــد در مســیر احتــرام بــه همــکاران کمــک کنــد‪.‬‬ ‫چــه بســا حســادت‪ ،‬تحقیــر دیگران‪ ،‬بــه کار بــردن الفاظ‬ ‫ناشایســت و کنایه امیــز می توانــد تبدیــل بــه کــدورت و‬ ‫ناراحتی هــای عمیــق در دل همــکاران شــده و ممکــن‬ ‫اســت هیــچ گاه برطــرف نشــود‪.‬‬ ‫درک حال خوب و بد‬ ‫یکــی از مــواردی کــه الزم اســت در محیــط کار افــراد‬ ‫توجه داشــته باشــند درک متقابل حال خوب و بد افراد‬ ‫در لحظه هــای متفــاوت اســت‪ .‬همــه افــراد لحظه هــای‬ ‫خــوب و بــد و اتفاق هــای ناخوشــایندی را در زندگــی‬ ‫شــخصی و خانوادگــی خــود تجربــه می کننــد کــه ممکــن‬ ‫اســت ایــن اتفاقــات شــغل انــان را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد کــه درک ایــن مســائل می توانــد کمک ســاز‬ ‫ارتباطــات خــوب همــکاری و ســبب ارامــش شــود‪.‬‬ ‫تمیز و نظیف باشید‬ ‫یکــی از مــوارد دیگــر کــه در ظاهــر شــخصی ولیکــن در‬ ‫باطــن می توانــد جــزو حقــوق شــهروندی همــکاران قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬نظافــت افــراد اســت‪ .‬در مکانــی کــه همــه افــراد‬ ‫در تعامــل بــا یکدیگــر و بیشــتر ســاعات خــود را در کنــار‬ ‫همــکاران بــه کار و فعالیــت مشــغولند‪ ،‬عــدم رعایــت‬ ‫نظافــت و ایمنــی می توانــد موجبــات بــروز مشــکالت و‬ ‫بیماری هــا را فراهــم اورد کــه نــه تنهــا بــه خــود شــخص‬ ‫بلکــه بــه افــراد دیگــر نیــز اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫پرهیز از منفعت طلبی و خودخواهی‬ ‫در محیــط کار بــا توجــه بــه کار جمعــی و گروهــی‪ ،‬افراد‬ ‫بایــد منفعت طلبــی و خودخواهــی را کنــار گذاشــته و‬ ‫اخــاق اداری و حرفــه ای را در محــل کار رعایــت کننــد‬ ‫تــا بــه موفقیــت دســت یابنــد‪ .‬یــک کارمنــد خــوب کســی‬ ‫اســت کــه هــم منافــع شــخصی خــود و هــم منافــع‬ ‫افــراد دیگــر را در نظــر می گیــرد و در راســتای همــکاری و‬ ‫همراهــی بــا دیگــران‪ ،‬بــا پذیــرش مســئولیت ها شــرایط‬ ‫بهتــری را در محیــط کار بــرای خــود و دیگــران فراهــم‬ ‫می ســازد و بــه دیگــر ســخن ســبب نقــض حقــوق‬ ‫اجتماعــی و کاری دیگــران نمی شــود‪.‬‬ ‫امانتداری و حفظ موازین اداری‬ ‫امــام علــی (ع) از کارگــزاران و کارکنــان نظــام اداری‬ ‫خــود می خواســت کار و مســئولیت را امانــت بداننــد‬ ‫و در مناســبات و روابــط خــود امانتــداری کننــد‪ .‬از‬ ‫نظــر ایشــان انچــه مایــه برتــری ادمیــان و ســبب‬ ‫واالیــی ایشــان اســت کرامت هــای اخالقــی اســت و‬ ‫ایــن کرامت هــا در اداره امــور نقشــی اساســی دارد‪.‬‬ ‫ســهل انگاری در کار نوعــی حق النــاس محســوب‬ ‫می شــود و رعایــت ان مســتلزم پیگیــری جــدی کار هــا‬ ‫و تــاش در رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب اســت و بــدون‬ ‫وجــود روحیــه پیگیــری هیــچ کاری بــه درســتی انجــام‬ ‫نمی گیــرد‪ .‬وجــود اخــاق اداری بیــن کارکنــان ســبب‬ ‫می شــود کار کــردن شــیرین همــراه بــا رضایــت شــغلی‬ ‫و احســاس امنیــت در محیــط کاری شــود و از جهــت‬ ‫دیگــر رضایــت مــردم و پیشــرفت امــور را در پــی دارد‪.‬‬ ‫سگها خوبند و اهل‬ ‫کالهبرداری نیستند اما‪...‬‬ ‫بعیــد مــی دانــم مشــکلی بــرای کســی پیــش بیــاورد وی‬ ‫در ادامــه در خصــوص شــکایت علیــه ســگها و جمــع‬ ‫اوری انهــا از ســوی نیــروی انتظامــی افزود‪:‬کارکردهــای‬ ‫مثبــت ســگ در زندگــی ماهــا خیلــی زیاداســت امــا‬ ‫جمــع اوری ســگ هایــی کــه وحشــی و رهــا شــده‬ ‫هســتند و یــا همیــن ســگ هــای دســتی کــه مزاحمــت‬ ‫ایجــاد مــی کننــد و بــه معنــای واقعــی بــدون غــرض‬ ‫شــاکی دارنــد کار شایســته ای مــی توانــد باشــد‬ ‫سگها متخصص و دوستداشتنی حقوق در مفهوم کلی به‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫ســگها حیوانــات دوســت داشــتنی‬ ‫وباهوشــی هســتند ونقــش قابــل توجهــی‬ ‫در زندگــی مــا دارنــد انهــا متناســب بــا‬ ‫موقعیــت زندگــی هــر فــرد در غــم وشــادی‬ ‫در کنــار مــا زندگــی مــی کننــد اهنــا از نســل‬ ‫گــرگ امــا فرزنــدان اهلــی انهــا بــه حســاب‬ ‫مــی ایندســگها همــراه همیشــگی انســانها‬ ‫در تمــام مراحــل زندگــی مــن جملــه‪:‬‬ ‫بــازی هــای ســرگرم کننــده ‪,‬پیــاده روی‪,‬‬ ‫بــرای رفــع تنهایــی و اختــاالت روانــی و‬ ‫افســردگی‪,‬کاهش اضطــراب و اســترس ‪,‬‬ ‫تقویــت قلــب و کاهــش ســکته هــای قلبــی‬ ‫‪.....‬بــوده اســت ســگها مــی تواننــد مــا را‬ ‫شــاد و ســر ذوق بیاورنــد وهمــدم بســیار‬ ‫خوبــی بــرای افــراد مســن ‪,‬مجــرد وتنهــا ‪,‬‬ ‫معلــول و نابینــا باشــند همیــن امــر باعــث‬ ‫شــده اســت تــا برخــی افــراد بــه نگهــداری‬ ‫از حیوانــات خانگــی از جملــه ســگ روی‬ ‫بیاورنــد نگهــداری انهــا در منــزل کار‬ ‫پســندیده ای اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫برخــی افــراد در پــی جلــب توجــه و بدســت‬ ‫اوردن شــخصیت اجتماعــی قــاده ســگ‬ ‫خــودرا بــه دســت گرفتــه ودر در معابــر‬ ‫عمومــی و پارکهــا و فضاهــای تفریحــی‬ ‫ســلب اســایش می کننــد وبــا عتــراض‬ ‫مــردم روبــه رو می شــوند ‪.‬‬ ‫در فضــای بــاز شــهری از پــل ســید مســعود‬ ‫بــه ســمت فلکــه ناهــار خــوران شــاهد‬ ‫چرخانــدن ســگ توســط برخــی افــراد‬ ‫هســتم بــه ســمت پســر جــوان ‪ 27‬ســاله‬ ‫ای کــه قــاده ســگش بــه واکــر گــره خــورده‬ ‫مــی روم شــهباز ایــن جــوان ‪27‬ســاله مــی‬ ‫گویــد ‪4‬ســاله بــودم کــه بیمــاری مننژیــت‬ ‫گرفــت و درطــی درمــان پاهــام فلــج شــد‬ ‫دوســال بعــداز بیمــاری ام مــادرم را از‬ ‫دســت دادم از انجایــی کــه بیــش از حــد‬ ‫تصــور دیگــران حتــی بــرادرای بزرگتــر از‬ ‫خــودم وابســتگی شــدیدی نســبت بــه‬ ‫مــادر داشــتم بــا از دســت دادن مــادرم‬ ‫دچــار افســردگی شــدید شــدم وروز بــه‬ ‫روز حالــم بدتــر می شــد دادش بزرگــم‬ ‫بــا یکــی از دوســتان خــود کــه روانشــناس‬ ‫بــود و در خــاج از کشــور زندگــی مــی کــرد‬ ‫جزئیــات پیشــرفت افســردگی و بیمــاری مــرا‬ ‫بــه دوســتش گفــت و دوســتش پیشــنهاد‬ ‫گرفتــن ســگ را داد بــا اینکــه خانــواده ام‬ ‫یــک خانــواده متعصــب و مذهبــی بــود امــا‬ ‫بــه خاطــر بهبــودی مــن و بیــرون امــدن از‬ ‫ایــن وضعیــت بــرای من ســگ گرفتنــد اوایل‬ ‫ارتبــاط باهــاش خیلــی ســخت بــود اینکــه از‬ ‫نظــر بهداشــتی هــم اســیبی بــه مــن نزنــد‬ ‫و یــا واق وق شــبانه روز ان مزاحــم کســی‬ ‫نشــود بــرای خانــواده ام خیلــی مهــم بــود‬ ‫خالصــه کــه بعــد ‪6‬الــی‪ 7‬مــاه توانســتیم‬ ‫رونــد نگهــداری و مراقبــت و پیشــگیری و‬ ‫چگونگــی رفتــار بــا ســگ را تــا حــدودی یــاد‬ ‫بگیریــم و تــا بــه اکنــون کــه بنــا بــه دالیلــی‬ ‫ســه تــا ســگ از نژادهــای مختلــف عــوض‬ ‫کــردم هــم افســردگی ام خیلــی خیلــی بهتر‬ ‫شــد هــم بــا نگهــداری ان مشــکلی نــدارم ‪.‬‬ ‫تابحــال هــم شــکایتی علیــه ســگ مــن‬ ‫نشــده اســت و دســتی بــر ســرش ســگش‬ ‫می کشــد و در پایــان بــا لبخنــدی کــه‬ ‫برلــب دارد مــی گویــد ‪:‬اگــر از موقعیــت‬ ‫داشــتن ســگ ســو ء اســتفاده نشــود‬ ‫بعــد از پــدر و مــادر کــه جایگزیــن بــرای‬ ‫انهــا پیــدا نمــی شــود تنهــا حیوانــی اســت‬ ‫کــه از خــودش مــی گــذرد تــا بهتریــن‬ ‫و عالیتریــن لحظــات را بــه تــو ببخشــد‬ ‫و همینطــور محمدرضــا کــه بــا دختر ‪11‬ســاله‬ ‫و ســگ بــدون قــاده خــوددر حــال پیــاده‬ ‫روی هســتند ‪ :‬ایــن پــدر ‪40‬ســاله یکــی از‬ ‫مهم تریــن دالیــل عالقه منــدی بــه ســگ را‬ ‫دوســت داشــتن بیــش از حــد و وفــادری ان‬ ‫نســبت بــه انســان و هــم بــازی خــوب بــرای‬ ‫فرزنــدش و همچنیــن معرفت انها دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬اگــر تــرس از گاز گرفتــن و حملــه‬ ‫ی ســگ نســبت بــه افــراد نباشــد ان هــم بــه‬ ‫خاطــر ترویــج و تبلیغــات نادرســت در مــورد‬ ‫ایــن حیــوان همــراه و رفیــق بســیار خوبــی‬ ‫مــی توانــد باشــد چــرا کــه نــه بلــد اســت‬ ‫خیانــت کنــد نــه بلــد اســت کالهبــرداری‬ ‫کنــد خیابان گــردی بــا ســگ و وحشــی‪,‬‬ ‫هــم مزاحمــت ایجــاد مــی کنــد هــم باعــث‬ ‫رعــب و وحشــت از همــه لحــاظ رفتــاری و‬ ‫ارتباطــی و بهداشــتی مــی شــود اما ســگهای‬ ‫علی متین فر‬ ‫اهلــی و دســتی کــه هــم شناســنامه دارنــد‬ ‫و هــم از نظــر بهداشــتی و مراقبتــی تحــت‬ ‫نظــر پزشــک و مشــاور هســتند و در خانــه‬ ‫و مــکان بخصوصــی نگهــداری مــی شــوند‬ ‫بعیــد مــی دانــم مشــکلی بــرای کســی پیــش‬ ‫بیــاورد وی در ادامــه در خصــوص شــکایت‬ ‫علیــه ســگها و جمــع اوری انهــا از ســوی‬ ‫نیــروی انتظامــی افزود‪:‬کارکردهــای مثبــت‬ ‫ســگ در زندگــی ماهــا خیلــی زیاداســت‬ ‫امــا جمــع اوری ســگ هایــی کــه وحشــی و‬ ‫رهــا شــده هســتند و یــا همیــن ســگ هــای‬ ‫دســتی کــه مزاحمــت ایجــاد مــی کننــد و‬ ‫بــه معنــای واقعــی بــدون غــرض شــاکی‬ ‫دارنــد کار شایســته ای مــی توانــد باشــد‬ ‫در ایــن بیــن هــم بودنــد افــرادی کــه از‬ ‫داشــتن ســگ داخــل منــزل و کوچــه و‬ ‫خیابــان ناراضــی و ناراحــت بودنــد بــه عنوان‬ ‫مثــال خانــم ‪28‬ســاله ای کــه بــا ‪ 2‬فرزنــدش‬ ‫در پــارک مشــغول بــازی بودنــد وی اعتــراض‬ ‫خــود را اینگونــه بیــان کــرد‪ :‬برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا ســگ درســت اســت کــه ســبب ایجــاد‬ ‫پیونــد عاطفــی مــی شــود امــا بــه هیــچ وجــه‬ ‫بــرای مــن بــا داشــتن فرزنــد کوچــک قابــل‬ ‫توجیــه نیســت یکــی از همــکارای همســرم‬ ‫هــم داخــل منزلــش ســگ و خرگــوش‬ ‫نگهــداری مــی کنــد تــا زمانیکــه ســگ در‬ ‫منزلشــان اســت مــا هیچوقــت مهمانــی‬ ‫خان ـه ی انهــا نمی رویــم پشــم و بــزاق ســگ‬ ‫همیشــه چســبیده بــه مبلشــان بــود وقتــی‬ ‫هــم معتــرض مــی شــدیم بــا کمــال عــزت‬ ‫واحتــرام مــی گفــت شــاید مــن از همــه‬ ‫چیــزم بگــذرم از ســگ و خرگوشــم نــه ‪.....‬‬ ‫و یــا یــک پســر جــوان ‪18‬ســاله در خصــوص‬ ‫ســوال مطــرح شــده اظهــار داشــت ‪:‬عمومــا ً‬ ‫افــرادی کــه احســاس کمبــود عاطفــی‬ ‫مــی کننــد ودر برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس پایینــی دارنــد بــرای‬ ‫نشــان دادن خــود و و پوشــاندن ضعف هــا‬ ‫و ناتوانی هــای موجــود در زندگی شــان‬ ‫بــه گرفتــن ســگ و ســگ گردانــی روی‬ ‫می اورنــد و یــا کســانی کــه فکــر می کننــد‬ ‫داشــتن ســگ کالس کار را بــاال می بــرد و‬ ‫بــه شــخصیت اجتماعــی و فرهنگــی انهــا‬ ‫اشــنایی بــا تکنیــک هــا و ابزارهــای ســاخت‬ ‫ادامه شماره‪341‬‬ ‫انیمیشن شنی یا هنر شن (‪ ،)sand art‬مهارت طراحی دستی با استفاده از شن‬ ‫هست‪ ،‬به طوری که توهم حرکت ایجاد و انیمیشن شکل بگیره‪ .‬پویانمایی شنی ترکیبی‬ ‫از نور‪ ،‬سایه و هنر طراحی به کمک شنه‪ .‬تصاویر انیمیشن شنی‪ ،‬تنها برای لحظاتی‬ ‫کوتاه دوام داره؛ یعنی به واسطه مدل داستان گویی سیال ان‪ ،‬همه چیز درست پیش‬ ‫چشم های بیننده دائم در حال تبدیل شدنه‪ .‬شاید چیزی که این هنر رو بسیار جذاب‬ ‫جلوه می ده‪ ،‬فارغ از زیباییش‪ ،‬ظرافت و طبیعت گذرا و ناپایدار تصاویر به وجود امده با‬ ‫شن هست‪.‬‬ ‫داستان گویی در انیمیشن دوبعدی شنی‬ ‫افــزوده مــی شــودو و عمومــا هــم دلیــل‬ ‫منطقــی بــرای داشــتن ســگ و ســگ گردانی‬ ‫ندارنــد یــک تقلیــد کــور کورانــه و بــی هــدف‬ ‫و بــی نتیجــه کــه بعــد از مدتی از ان خســته‬ ‫مــی شــوند و ان را رهــا مــی کنندکســانی‬ ‫کــه فقــط مــی خواســتند خودنمایــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی نگهــداری از ایــن حیوانــات بــه‬ ‫منظــور رفــع نیازهــای عاطفــی و احساســی‬ ‫در بســیاری از مواقــع خــوب اســت و‬ ‫ربطــی بــه ایــن نــدارد کــه مــن دارم از‬ ‫فرهنــگ غــرب حمایــت مــی کنــم و نبایــد‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه مــن چــون ســگ و یــا هــر‬ ‫حیوانــی دیگــری را دوســت نــدارم و یــا بنــا‬ ‫بــه هــر دلیــل دیگــر بــر انهــا خــورده بگیــرم‬ ‫و کار انهــا را ناشایاســت بدانــم انهــا هــم‬ ‫دالیلــی موجــه و منطقــی بــرای داشــتن‬ ‫و نگهــداری از حیــوان بــرای خــود دارنــد‬ ‫امــا اینکــه داشــتن و نگهــداری از حیــوان‬ ‫مخصوصــا ســگ باعــث کاهــش ارتباطــات‬ ‫اجتماعــی مــی شــود و در درازمــدت باعــث‬ ‫خــاء عاطفــی مــی شــود وگاهــا دیــده شــده‬ ‫اســت کــه حــس پــدر و مــادری و فرزنــد‬ ‫و برعکــس ان ‪ ,‬حتــی نســبت بــه دیگــر‬ ‫اعضــای خانــواده و فامیــل انســان رابطــه‬ ‫هــا واخالقیــات نســبت بهــم گســیخته و‬ ‫فاصلــه دارشــده وبــرای همدیگــر غیــر قابــل‬ ‫تحمــل مــی شــوند مــی توانــد درســت باشــد‬ ‫در نهایــت بســیارری از مــردم بــه حضــور‬ ‫حیوانــات در پارک هــا و بوســتان ها و‬ ‫خیابانهــا معتــرض هســتند و خیلــی هم که‬ ‫دوســتدار حیوانــات هســتد بــه رفتــار نیــروی‬ ‫انتظامــی و شــهرداری در چگونگــی برخــورد‬ ‫بــا صاحبــان ســگ و خــود ســگ شــاکی‬ ‫می باشــند و متاســفانه چــون هیــچ قانونــی‬ ‫در ایــن خصــوص وجودنــدارد لــذا جــا دارد‬ ‫شــهرداری مکانهــای بــه خصوصــی را بــا‬ ‫رعایــت اصــول و تکنیــک هــای بهداشــتی‬ ‫بــرای تجمــع و تفریحــات ایــن حیوانــات و‬ ‫مالــکان انهــا ‪,‬فضاهــا و امکانــات بهداشــتی‬ ‫الزم را بــرای انهــا فراهــم کنــد و از تجمــع و‬ ‫ســگ گردانــی در معابــر عمومــی ‪,‬پــارک هــا‬ ‫و تفریــح گاهــا جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫داستان گویی در مدل هایی از این سبک‪ ،‬معموال روایی هست و افت و خیز داستان‬ ‫های معمول رو نداره‪ .‬در واقع‪ ،‬زمان و زندگی رو به صورت جادویی از جلوی چشم‬ ‫های بیننده عبور میده‪ .‬داستان گویی در این تکنیک از انیمیشن‪ ،‬باید از ابتکار عملی که‬ ‫شن به انیماتور میده (مثل قابلیت تبدیل فوری تصاویر و در نتیجه عوض کردن فضای‬ ‫داستان) و صد البته محدودیت هایی که ایجاد می کنه (مثل یک صفحه واحد‪ ،‬تصاویر‬ ‫صامت و بدون دیالوگ) به خوبی استفاده کنه‪ .‬همگام بودن انیماتور در روایت داستان‬ ‫با موسیقی متن یکی از خصیصه های اجرای موفق و تاثیرگذار انیمیشن شنی هست‪.‬‬ ‫مدل و سرعت حرکت دست ها در خلق اثر هنری بر روی صفحه‪ ،‬حس معماگونه‬ ‫ای به اثر می ده‪ .‬بیننده دوست داره ببینه قاطعیتی که انیماتور با حرکات کند و تند‬ ‫دست هایش تو ایجاد تصاویر داره‪ ،‬قراره در نهایت چه چیزی رو به تصویر بکشه یا چه‬ ‫موضوعی رو روایت کنه؟‬ ‫انیمیشن شنی؛ ابزار و خالقیت ها‬ ‫بعد از شــن و ماســه‪ ،‬اصلی ترین ابزار نقاشــی در این کار‪ ،‬دســت و انگشــتان هســت‪ .‬به‬ ‫غیــر از انگشــتان دســت‪ ،‬ابــزار دیگــه ای هــم در طراحــی بــه کمــک شــن کاربــرد دارنــد؛ ابزاری‬ ‫مثــل قلــم مــو‪ ،‬شــانه‪ ،‬چنــگال‪ ،‬برش هایــی از مقوا‪ ،‬پارچــه و غیره‪.‬‬ ‫از جملــه خالقیــت هایــی کــه در اســتفاده از ایــن تکنیــک بــه وجــود اومــده‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫رنگ هایــی غیــر از ســیاه و ســفید و خاکســتریه‪ .‬برخــی هنرمنــدان بــا رنــگ امیــزی صفحــه‬ ‫ل و کاغــذ در زیــر شیشــه و یــا اســتفاده از ماســه های رنگــی‪،‬‬ ‫کار‪ ،‬قــرار دادن انــواع ژ ‬ ‫رنگ هــای دلخــواه خــود را بــه انیمیشــن اضافــه مــی کننــد‪ .‬شــن و ماســه بــرای ایــن کار بــه‬ ‫بــه مــرور زمــان شکســته و نــرم مــی شــود و پــس از مدتــی کارایــی خــود را از دســت میــده‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد بــه صــورت دوره ای تعویــض بشــه‪.‬‬ ‫تکنیــک نوردهــی از بــاال هــم روش دیگه ایــه کــه بــه ایجــاد ســایه و تصویــری متفــاوت از‬ ‫بافــت دانه هــای شــن کمــک مــی کنــه‪.‬‬ ‫دو تکنیک در ساخت انیمیشن شنی‪ ،‬موردنیاز انیماتور خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ -1‬تکنیک های پاشش (‪)Pouring‬‬ ‫‪ -2‬تکنیک های مهارت طراحی با دست (‪)Manipulation‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫ معــاون امــوزش ابتدایــی وزارت امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬در ســال تحصیلــی جــاری ( ‪)۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬‫نگرانــی خانــواده هــا از ابتــا فرزندانشــان بــه ویــروس کرونــا باعــث شــد ‪ ۲۱۰‬هــزار دانــش امــوز ابتدایــی از‬ ‫تحصیــل بازبماننــد‪.‬‬ ‫رضــوان حکیــم زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در حالیســت کــه در ســال تحصیلــی (‪ )۹۸-۹۹‬حــدود ‪ ۱۴۰‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز در مقاطــع ابتدایــی بــه دلیــل تــرس از ابتــا بــه ویــروس کرونــا و نگرانــی خانــواده هــا در‬ ‫مــدارس ثبــت نــام نکردنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬هزار دانش‬ ‫اموز ابتدایی به‬ ‫دلیل کرونا از‬ ‫تحصیلبازماندند‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫هنری که فقط‬ ‫پستچی ها می دانند‬ ‫حقوقی که دانش اموزان‬ ‫از ان بی خبر هستند‬ ‫اگرچــه اوضــاع حقــوق دانش امــوزان بــر روی کاغــذ‬ ‫خــوب اســت و از منشــور حقوقــی گرفتــه تــا شــورا و‬ ‫مجلــس بــه اســم ان هــا ثبــت شــده‪ ،‬امــا در واقعیــت‬ ‫و میــدان اجــرا اوضــاع چنــدان هــم خــوب نیســت‬ ‫و مصادیــق بی توجهــی بــه حقــوق دانش امــوز در‬ ‫بخش هــای مختلــف بیشــمار اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــردم نیــز از ایــن کــه مــا بــا ایــن شــرایط‬ ‫مرسوالتشــان را بــروز توزیــع می کنیــم خوشــحال هســتند‬ ‫و از مــا تشــکر می کننــد حتــی شــده بعضــی از افــراد بــا‬ ‫اداره پســت تمــاس گرفتــه و از ایــن کــه در شــرایط جــوی‬ ‫نامناســب بســته را ســالم بــه دستشــان رســانده ایم تشــکر‬ ‫می کننــد کــه بــرای مــا انگیــزه‪ ،‬بیشــتر بــرای کار ایجــاد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫هنری که فقط پستچی ها می دانند‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫انــگار همیــن دیــروز بــود کــه تنهــا راه‬ ‫ارتباطــی بــا دیگــران نامــه بــود و همــه‬ ‫از امــدن و رفتــن پســتچی اطــاع کامــل‬ ‫داشــتند ان ارتبــاط صمیمانــه پســتچی بــا‬ ‫اهالــی محــل و بچــه هــا بــود کــه اهالــی را از‬ ‫امدنــش خوشــحال می کــرد‪.‬‬ ‫امــا پســت در حــال حاضــر بــه یــک نیــاز‬ ‫ضــروری در زندگــی مــردم تبدیــل شــده اســت‬ ‫و پســتچی هــم بــه عنــوان یــک بــازوی توانمنــد‬ ‫زندگــی هــر شــخصی محســوب میشــود‬ ‫تنهاکســانی کــه بــدون بــازی کــردن بــا نقــش‬ ‫خالصانــه بــا مــردم در ارتبــاط هســتند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تحوالتــی کــه بــه ســرعت در حــال‬ ‫جریــان اســت و همیــن موضــوع در نــوع کار‬ ‫پســتچی های امــروز هــم تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه ســراغ یکــی از پســتچی های شــهرمون در‬ ‫گــرگان رفتــه و پــای درد و دل او نشســته ایم‪.‬‬ ‫اقــای مهــدی کاویــان مامــور پســت کــه‬ ‫در وضعیــت بــه وجــود امــده کرونایــی در‬ ‫خصــوص مشــکالت ارســال مرســوله های‬ ‫پســتی اینگونــه می گویــد‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۸۱‬در‬ ‫اداره پســت مشــغول کار هســتم و در طــی‬ ‫ایــن چندســال فقــط نامــه رســان پســت بــوده ام‬ ‫و نامه هــا و بســته های پســتی را هــر روز صبــح‬ ‫زود بــا اشــتیاق تمــام بــه منــزل همشــهریان‬ ‫عزیــز میرســانم شــغل مــا طــوری هســت کــه‬ ‫در هرشــرایط جــوی اب و هــوا چــه مســاعد‬ ‫باشــدچه نامســاعد بایــد تمــام تــاش خــود را‬ ‫بــکار بگیریــم کــه بســته های پســتی را بــه نحــو‬ ‫احســن بــه دســت صاحبــش برســانیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ،‬در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی‬ ‫از نظــر بهداشــت محیطــی واقعــا وضعیــت‬ ‫ســختی اســت‪.‬‬ ‫وی از اوایــل شــیوع کرونــا گفــت کــه مــردم‬ ‫چگونــه در ان زمــان خیلــی بــه انهــا اعتمــاد‬ ‫نمی کردنــد و از دریافــت بســته ها و نامه هــا‬ ‫و مرســوالت خــودداری می کردنــد و بســته های‬ ‫پســتی مــا کمتــر شــده بــود ولــی هــم اکنــون‬ ‫تعــداد ایــن بســته ها خیلــی بیشــتر از قبــل‬ ‫کرونــا شــده اســت بــه خصــوص خریــد‬ ‫بســته های اینترنتــی افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کاویانــی بــا بیــان ایــن کــه ‪،‬در حــال حاضــر‬ ‫بســته ها و نامه هــا حــدود ‪ ۲‬برابــر شــده اســت‬ ‫افزود‪،‬تــا قبــل از کرونــا هــر روزه حــدود‪۹۰-۸۰‬‬ ‫بســته ارســالی داشــتیم ولــی هــم اکنــون در‬ ‫روز‪ ۱۸۰-۱۷۰‬مــکان بایــد بســته و نامــه ببریــم‬ ‫بــه طــوری کــه بــه تازگــی حتــی بعضــی از‬ ‫مرســوالت پســتی روی موتــور قابــل جاگــذاری‬ ‫مهم ترین کاالهای‬ ‫ممنوعهپستی‬ ‫همانطــور کــه گفتیــم‪ ،‬ارســال برخــی از کاالهــا بــا پیــک‬ ‫موتــوری ممنــوع اســت امــا ایــن مــوارد کدام هــا هســتند؟‬ ‫مواد شیمیایی‬ ‫هیچ گونــه مــواد شــیمیایی را نمی تــوان بــا اســتفاده‬ ‫از سیســتم پســتی یــا پیک هــای موتــوری جابجــا کــرد‪.‬‬ ‫فرقــی هــم نمی کنــد کــه جــزو مــواد مجــاز ازمایشــگاهی‬ ‫باشــند یــا در گــروه مــواد صنعتــی مــورد نیــاز بــرای‬ ‫کارهــای خرابکارانــه دســته بندی شــوند‪.‬‬ ‫مایعات‬ ‫در حالــت کلــی فرســتادن مایعــات بــا اســتفاده از پیــک‬ ‫موتــوری ممنــوع اســت‪ .‬دلیــل اصلــی ایــن کار‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫مرضیه سلگی‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪342‬‬ ‫نیســت و بــه اجبــار مرســوالت را روی کیسـه ها‬ ‫می بندیــم ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــردم نیــز از ایــن کــه مــا بــا‬ ‫ایــن شــرایط مرسوالتشــان را بــروز توزیــع‬ ‫می کنیــم خوشــحال هســتند و از مــا تشــکر‬ ‫می کننــد حتــی شــده بعضــی از افــراد بــا اداره‬ ‫پســت تمــاس گرفتــه و از ایــن کــه در شــرایط‬ ‫جــوی نامناســب بســته را ســالم بــه دستشــان‬ ‫رســانده ایم تشــکر می کننــد کــه بــرای مــا‬ ‫انگیــزه‪ ،‬بیشــتر بــرای کار ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫کاویــان ادامــه داد‪ ،‬بــا ایــن کــه اوایــل دوره‬ ‫کرونــا مــردم تــرس و اســترس بابــت تحویــل‬ ‫مرســوالت خــود داشــتند امــا‪ ،‬مــا بــا تــاش‬ ‫فــراوان و حفــظ پروتکل هــای بهداشــتی تمــام‬ ‫ســعی خــود را کردیــم و بســته ها را ســالم بــه‬ ‫دســت صاحبشــان رســاندیم‪.‬‬ ‫ایــن مامــور پســت ضمــن تشــکر از رعایــت‬ ‫کــردن پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن شــرایط‬ ‫کرونایــی خاطــر نشــان کــرد؛ حتــی در شــرایط‬ ‫اول کرونــا ویــروس‪ ،‬مــردم وقتــی بــه جلــوی‬ ‫درب می امدنــد بــرای تحویــل مرســوله پســتی‬ ‫خــود بــا پالســتیک و دســتکش بودنــد و بــه مــا‬ ‫می گفتنــد بســته یــا نامــه را برایشــان داخــل‬ ‫پالســتیک بگذاریــم و پالســتیک را گــره بزنیــم‬ ‫اتفاقاتــی اســت کــه در اثــر شکســتن شیش ـه ی مایعــات بــروز‬ ‫می کننــد و دردســرهای بی شــماری را بــرای مامــور ارســال بــه‬ ‫وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫کاالهای ارزشمند‬ ‫کاالهــای ممنوعــه پســتی شــامل کاالهــای بســیار گران قیمــت‬ ‫هــم هســتند‪ .‬کاالهایــی از قبیــل گوشــی موبایــل‪ ،‬لپ تــاپ و‬ ‫ســایر کاالهــای دیجیتــال کــه قیمــت زیــادی دارنــد را نمی تــوان‬ ‫بــا اســتفاده از ســرویس پســتی یــا پیــک موتــوری فرســتاد‪.‬‬ ‫حیوانات‬ ‫حیوانــات و موجــودات زنــده هــم از ممنوعــات پســتی هســتند‬ ‫کــه نمی تــوان انهــا را بــا اســتفاده از پیــک موتــوری جابجــا کــرد‪.‬‬ ‫مواد مخدر‬ ‫ایــن مــورد جــزو ان اجناســی اســت که تشــخیص غیرمجاز بــودن ان‬ ‫اصــا کار ســختی نیســت‪ .‬جابجایــی و حمــل مــواد مخــدر جــزو خــط‬ ‫قرمزهــای سیســتم پســتی محســوب می شــود و هیــچ شــرکتی تحــت‬ ‫هیــچ اســتثنایی حــق ارســال بســته های حــاوی ایــن مــواد را نــدارد‪.‬‬ ‫حتــی از امضــای دریافــت بســته ی خــود‬ ‫اجتنــاب می کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوران کرونــا رســاندن مرســوالت‬ ‫هنــری بــود کــه پســتچیان بــه نحــوه احســن‬ ‫انجــام می دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت در ایــن دوران مــا خودمــان نیــز‬ ‫بیمــار شــدیم خانواده هــای مــا حتــی تــرس‬ ‫داشــتند بــه مــا نزدیــک شــوند بــه طــور مثــال‬ ‫ظهــر کــه بــرای اســتراحت بــه منــزل می رفتیــم‬ ‫کامــل ضدعفونــی می شــدیم یــا یــک ســاعت‬ ‫در اتــاق جــدا قرنطینــه می شــدیم و بعــد بــه‬ ‫غــذا خــوردن می رســیدیم‪.‬‬ ‫مهــدی کاویــان گفــت؛ از مــردم می خواهیــم‬ ‫کــه ادرس دقیــق و خوانــا همــراه بــا کدپســتی‬ ‫صحیــح و شــماره تمــاس گیرنــده اقــدام بــه‬ ‫ارســال مرســوالت خــود بنماینــد تــا بتــوان‬ ‫بصــورت ســهل و اســانتر و ســریعتر توزیــع‬ ‫کنیــم‪ ،‬همچنیــن از صبــر و حوصلــه مــردم در‬ ‫ایــن شــرایط ســخت تشــکر دارم‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر می باشــد نامــه رســانان در ایــام‬ ‫کرونــا بــدون هیــچ خســتگی و تعطیلــی تــا‬ ‫ســاعاتی از روز مشــغول بــه کار و فعالیــت‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫مواد خوراکی‬ ‫خوراکی هــا بی ازارتریــن عضــو ایــن لیســت هســتند و‬ ‫متاســفانه نمی تواننــد بــا اســتفاده از شــرکت های لجســتیک‬ ‫عمومــی حمــل شــوند‪ .‬از انجایــی کــه ایــن مــواد نســبت بــه‬ ‫شــرایط نگهــداری حســاس هســتند و بــه مــدت مشــخصی پیــش‬ ‫از مرتــب شــدن و تحویــل بــه پیــک موتــوری بــه حــال خــود رهــا‬ ‫شــوند‪ ،‬احتمــال فاســد شــدن انهــا خیلــی زیــاد اســت‪.‬‬ ‫بسته های سنگین و حجیم‬ ‫بســته هایی کــه بــرای ارســال درون شــهری بــه دســت پیــک‬ ‫ســپرده می شــوند‪ ،‬بایــد حجــم و ابعــاد قابــل قبولــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬منظــور از ابعــاد قابــل قبــول ان ابعــادی اســت کــه‬ ‫درون باکــس پیــک موتــوری جــا شــود‪ .‬جعبــه ی پیک هــای‬ ‫موتــوری معمــوال مربعــی اســت و حداکثــر یــک جعبــه بــا ابعــاد‬ ‫‪ 45‬ســانتی متری درون ان جــا خواهــد شــد‪ .‬حداکثــر وزن قابــل‬ ‫قبــول بــرای هــر بســته هــم ‪ 15‬کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‬ ‫ادامه شماره ‪341‬‬ ‫در حال حاضر بســته بندی لباس به یکی از اصول بســیار مهم در بازاریابی مناســب ان تبدیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان افــراد تمایــل زیــادی بــه خریدهــای اینترنتــی و انالیــن پیــدا کردنــد و‬ ‫ســعی می کننــد بیشــتر لــوازم مــورد نیــاز خــود و از جملــه انــواع لبــاس را از فروشــگاه های مجــازی‬ ‫خریــد کننــد‪ .‬بــا ایــن کار نیــازی بــه صــرف کــردن وقــت در فروشــگاه های ســطح شــهر ندارنــد و بــه‬ ‫راحتــی محصــول مــورد نظــر خــود را درب منــزل تحویــل می گیرنــد‪.‬‬ ‫اهمیت روانشناسی رنگ ها در بسته بندی پوشاک‬ ‫تمامــی صنایــع‪ ،‬کســب و کارهــا و مشــاغل بایــد بــه تناســب روحیــات مخاطبان خــود‪ ،‬رنگ هایی‬ ‫اســتفاده کننــد کــه موجــب جــذب مخاطــب و ایجــاد ارامــش و نشــاط در او باشــد‪ .‬رنگ هــا‬ ‫تاثیــرات مختلفــی روی افــراد می گذارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اینکــه شــما پوشــاک چه گروه ســنی را‬ ‫می فروشــید‪ ،‬در انتخــاب رنــگ مناســب بســته بنــدی ان اهمیــت دارد‪ .‬رنگ هــا عاملــی انگیزشــی‬ ‫هســتند کــه مخاطــب را بــه ســمت محصولــی خــاص جــذب کننــد و یــا اینکــه از ان متنفــر ســازند‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال فروشــندگان پوشــاک مردانــه بــرای فــروش انالیــن و یــا حضــوری بهتــر اســت از‬ ‫بســته هایی بــا رنگ هــای تیــره و خــاص اســتفاده کننــد‪ .‬رنگ هــای رزشــکی‪ ،‬بنفــش‪ ،‬ابــی تیــره‬ ‫و در برخــی بســته ها‪ ،‬رنــگ مشــکی گزینه هــای مناســبی هســتند‪ .‬خانم هــای جــوان و دختــران‬ ‫نوجــوان عالقــه زیــادی بــه رنگ هــای روشــن بــا فرم هــای نــرم و ســیال دارنــد‪ .‬ایــن رنگ هــا حســی‬ ‫از ظرافــت بــا خانم هــا القــا می کنــد‪.‬‬ ‫ساده و جذاب بمانید!‬ ‫در بســته بنــدی پوشــاک بــه دنبــال طرح هــا‪ ،‬رنگ هــا و شــکل های عجیــب و غریــب نباشــید‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ســادگی مهم تریــن خالقیــت اســت‪ .‬تنهــا فاکتــور مهم ایجــاد طرحی جــذاب همراه‬ ‫بــا رنگ هــای مناســب گــروه ســنی مشــتریان شــما اســت‪ .‬رعایــت همیــن فاکتــور بــه ظاهــر ســاده‬ ‫تاثیــر زیــادی در رضایــت مخاطبــان شــما دارد‪.‬‬ ‫برند خودتان را معرفی کنید‬ ‫همــراه بــا رعایــت ســایر نــکات در بســته بنــدی پوشــاک‪ ،‬در نهایــت بایــد برنــد خودتــان را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل معرفــی کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد رنــگ و طراحــی لوگــو بــه شــکلی جــذاب و بــا قلمــی‬ ‫مناســب روی بســته چــاپ شــود‪ .‬بــا ایــن کار برنــد شــما بیشــتر در ذهــن مشــتریان باقــی خواهــد‬ ‫مانــد و در خریــد بعــدی بــه ســراغ شــما خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫اگــر فروشــنده لبــاس عــروس هســتید‪ ،‬بــه بســته بندی هــای ســاده و ســفید اکتفــا نکنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫لبــاس مهم تریــن لبــاس بــرای یــک خانــم جــوان محســوب می شــود؛ بنابرایــن روی مراقبــت از ان‬ ‫و بســته بنــدی مناســب لبــاس تمرکــز کنیــد‪ .‬می توانیــد یــک بســته مقوایــی باکیفیــت بــا رنگ های‬ ‫طالیــی بــه کار ببریــد‪ .‬رنــگ طالیــی حســی از لوکــس و خــاص بــودن در افــراد ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اقایــان بیــش از هــر چیــز بــه دنبــال بســته بنــدی بــا کیفیــت هســتند کــه از پوشــاک خریــداری‬ ‫شــده محافظــت کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل نیــازی بــه خالقیت هــای عجیــب و غریــب نداریــد‪ .‬تنهــا‬ ‫مســئله مهــم رعایــت کیفیــت بســته و اســتفاده از رنگ هــای ســنگین و در عیــن حــال شــیک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫نقش مدرسه‬ ‫بعــد از مرحلــه تولــد و نقــش پــدر و مــادر بــر رونــد جســمی‬ ‫و روحــی کــودک‪ ،‬مهمتریــن وظیفــه در جهــت امــوزش و‬ ‫رعایــت مســائل حقوقــی کــودک را مــدارس بــه عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫منظور از مدارس‪ ،‬خدمتگزار و مدیر و کارکنان و معلمین و‬ ‫هــر فــردی اســت کــه بــا دانش امــوز ســروکار دارد‪.‬‬ ‫حق بازی‬ ‫اصــوال روحیــه بــازی کــردن را می تــوان جــزء خواســته های‬ ‫ذاتــی کــودکان دانســت و بــا توجــه بــه ایــن روحیــه ان را حقی‬ ‫بــرای کــودکان دانســت خالــی از گــزاف نگفته ایــم ایــن حــق‬ ‫در مــدارس بایــد رعایــت شــود و بایــد ترتیبــی اتخــاذ گــردد کــه‬ ‫کــودکان از ان اســتفاده بهینــه ببرنــد‪.‬‬ ‫حق توجه و محبت‬ ‫اصــوال تمامــی انســانها بــه توجــه و محبــت نیــاز دارنــد وایــن‬ ‫توجــه و محبــت در مدرســه توســط کلیــه کارکنــان نســبت بــه‬ ‫کــودکان جهــت رشــد روانــی انــان الزم و ضروری اســت‪ .‬پس‬ ‫می تــوان ان را یــک حــق دانســت‪.‬‬ ‫حق نشاط و شادی‬ ‫کــودک بــه نشــاط و شــاد بــودن جهــت رشــد روانــی نیــاز دارد‬ ‫و متولیــان امــوزش و پــرورش در طرح هــا و برنامه هــای خــود‬ ‫بایــد بیشــتر بــه ایــن مــورد توجــه داشــته باشــند چون یکــی از‬ ‫ویتامین هــای روانــی هــر انســانی باالخــص کودک محســوب‬ ‫می شــود پــس ایــن مــورد را هــم می تــوان یــک حــق بــرای‬ ‫کــودک دانســت‪.‬‬ ‫حق عدالت گری‬ ‫عدالت گــری نیــز جــزء ذاتــی هــر انســانی می باشــد و نبایــد‬ ‫ایــن طــور تلقــی شــود کــه کــودکان از ایــن قضیــه چیــزی‬ ‫نمی داننــد‪ .‬بــا کمــی توجــه و بــا توجــه بــه مثــال زیــر می تــوان‬ ‫متوجــه شــد کــه کــودکان نســبت بــه ایــن قضیــه کامــا توجه‬ ‫و حتــی حساســیت نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫حق تحصیل‬ ‫یکــی از حقــوق مســلم کــودکان تحصیــل اســت کــه‬ ‫خوشــبختانه در اکثــر کشــورها شــناخته شــده اســت ولــی‬ ‫متاســفانه در نحــوه اجــرا و امــوزش عمدتــا مشــکالتی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬مشــکالتی از قبیــل کمبــود مــدارس کــه موجبــات‬ ‫دلســردی کــودک و والدیــن وی از تحصیــل شــده و در نهایــت‬ ‫شــاید منجــر بــه تــرک تحصیــل کــودک شــود‪.‬‬ ‫حق بیان و اظهار نظر‬ ‫اکثــر جوامــع دنیــا اظهــار می دارنــد افــراد جامعــه بــا ازادی‬ ‫بیــان و حــق اظهــار نظــر وانتقــاد و پیشــنهاد روبــرو هســتند‬ ‫در حالــی کــه گاهــی در مــدارس بــا عکــس ایــن قضیــه‬ ‫مواجــه هســتیم‪ .‬بــه طــور مثــال‪ :‬دانش امــوز اگــر انتقــاد‬ ‫یــا پیشــنهادی از عملکــرد معلــم خــود یــا مدرســه دارد بــه‬ ‫شــکل های مختلــف ســرکوب می شــود‪.‬‬ ‫حق احترام‬ ‫ت و بالندگــی تمامــی افــراد‬ ‫یــک مــورد از رشــد شــخصی ‬ ‫جامعــه خصوصــا کــودکان احترام گذاشــتن به انها می باشــد‬ ‫در برخــی مــدارس ایــن حــق به شــکلهای مختلــف از جمله با‬ ‫کلمــات تخریبــی که بیشــتر روان کــودک را مــورد ازار و لطمه‬ ‫قــرار می دهــد‪ ،‬صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫حق بهداشت‬ ‫بهداشــت و رعایت ان در مدرســه بســیار مهم و قابل توجه‬ ‫اســت‪ .‬فضــای بهداشــت مــدارس از بوفــه و ســرویس های‬ ‫ابخوری و دستشــویی و‪ ...‬می بایســت طوری مجهز و اماده‬ ‫گــردد کــه دانش امــوز دچــار مشــکل یــا بیمــاری و‪ ...‬نگــردد‪.‬‬ ‫حق داشتن وسایل و امکانات تحصیل‬ ‫در دنیــای امــروز جهــت تعلیــم دانش امــوزان‪ ،‬دیگر وســایل‬ ‫ابتدایــی (میــز و نیمکــت و بعضــا وســایل کمــک اموزشــی‬ ‫ناقــص و اولیــه) جوابگــوی نیــاز دانش امــوزان باشــد نیســت‬ ‫(ناگفتــه نمانــد متاســفانه نقــاط محــروم جامعه مــا از همین‬ ‫نیازهــای اولیــه و ابتدایــی نیــز برخــوردار نیســتند‪).‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 28‬تیربجنورد‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 25‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد شمال با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫‪342‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جایگاه خراسان شمالی در شاخص ها‬ ‫تولید‪ ،‬درامد و زیرساخت در‬ ‫حد صفر‬ ‫خراســان شــمالی در عموم شــاخص ها رتبه های انتهایی کشــور‬ ‫را در اختیــار دارد‪ ،‬امــا نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی‬ ‫ایــن اســتان را دارای رتبــه هــای برتــر در شــاخص هــا عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه عنــوان اســتانی در شــمال شــرق کشــور‬ ‫همــواره بــه عنــوان یکــی از اســتان های کــم درامــد و محــروم کشــور‬ ‫محســوب شــده اســت بــه طــوری کــه در بســیاری از شــاخص ها و‬ ‫ســرانه ها جایــگاه چنــدان مطلوبــی نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله بارهــا در گفتــه مســئوالن اســتان نیــز هویــدا بــود امــا‬ ‫روز گذشــته محمــد علــی شــجاعی‪ ،‬اســتاندار خراســان شــمالی در‬ ‫ادعایــی اســتان را دارای رتبــه برتــر در شــاخص ها عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ائیــن گازرســانی ‪ ۹۹‬درصــدی بــه‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬اینکــه خراســان شــمالی در شــاخص های مختلــف‬ ‫در رتبه هــای پایانــی قــرار داشــت موجــب ناراحتــی بــود امــا امــروز بــه‬ ‫واســطه تالش هــا و پیگیری هــای شــبانه روزی تیــم کاری اســتان‪،‬‬ ‫حل مشکل دوشغله ها‬ ‫با سیمیالتور!‬ ‫این ماجرای دوشــغله ها یا چند شــغله ها چکش‬ ‫خــور ملســی دارد و بــه ایــن زودی هــا جمــع شــدنی‬ ‫نیســت‪ .‬در واقــع هــر وقــت ســوژه کمیــاب شــد عیــن‬ ‫الودگــی هــوای کالن شــهرها‪ ،‬رتبه بندی فرهنگیان‪،‬‬ ‫خصوصــی ســازی اســتقالل و پرســپولیس‪ ،‬مبــارزه‬ ‫جدی با مفســدان اقتصادی و ‪ ...‬قابلیت فیلرگیری‬ ‫و هوادهــی دارد! چنــد ســال قبــل هــم مجلس ـی ها‬ ‫بــه ان گیــر داده بودنــد و قصــد بــر چیــدن بســاط ان‬ ‫را داشــتند غافل از اینکه بســاط دو شــغله با بســاط‬ ‫ان لبــوی فــروش تهرانــی و ســبزی فــروش تالشــی‬ ‫تفــاوت دارد! البتــه ایــن موضــوع در گذشــته هــم‬ ‫مشــکل ســاز بــود و از قدیــم االیــام هــم مســئولین‬ ‫بــا ان پــدر کشــتگی داشــتند‪ .‬حتــی در دوره حافــظ‬ ‫اینــا هــر کــس دو شــغله بــود از کارخانــه اخــراج مــی‬ ‫شــد! حافــظ در ایــن خصــوص اشــارتی دارد‪« :‬گــر‬ ‫جــز محبــت تــو بــود شــغل دیگــرش ‪ . . .‬نامــش ز‬ ‫کارخانــه عشــاق محــو بــاد!» البتــه ســعدی خــدا‬ ‫بیامــرز کــه از طرفــداران اقشــار اســیب پذیر بــوده‪ ،‬از‬ ‫قافلــه عقــب نمانــده و دو شــغله ها را مــورد عتــاب‬ ‫قــرار داده و چنیــن فرموده‪«:‬کجــا بــا ایــن همــه‬ ‫شــغلت‪ ،‬بــود پــروای درویشــان» ولــی ظاهــرا ً در ان‬ ‫دوران هــم گــوش کســی بدهــکار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه کســانی کــه دو یــا چنــد شــغل دارنــد‬ ‫مدعــی هســتند فقــط بــه عشــق خدمــت بــه مــردم‬ ‫یــا در اختیــار گذاشــتن تجــارب مدیریتــی شــان قبول‬ ‫زحمــت کــرده انــد و حتــی در بســیاری مــوارد نظیــر‬ ‫فدراســیون فوتبــال قبلــی دوســتان مدعــی بودنــد‬ ‫کــه ریالــی دریافــت نمی کننــد‪ (.‬حــاال بــه دالر یــا‬ ‫یــورو حقــوق می گرفتنــد یــا نــه‪ ،‬اللــه و اعلــم‪)...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه ایــن داســتان چنــد‬ ‫ســالی اســت کلیــد خــورده و ممکــن اســت پایــان‬ ‫دوره دو شــغله ها ( البتــه بــه جــز جنــاب والیتــی)‬ ‫در دوره ریاســت جمهــوری رئیســی بــه بــار بنشــیند‬ ‫مــا نیــز چنــد پیشــنهاد مارمــاالد شــده بــه منظــور‬ ‫خدمــت رســانی بــه ایــن دوســتان ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تولیــد انبــوه ســیمیالتور‪ :‬در صنعــت‬ ‫هواپیمایــی یــا کشــتی رانــی اطــاق هایــی بــه نــام‬ ‫ســیمیالتور وجــود دارد کــه ماننــد کابیــن هواپیمــا‬ ‫یــا کشــتی طراحــی شــده و بــرای امــوزش از ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬از انجایــی کــه افــراد دو شــغله‬ ‫بــه مشــاغل مــورد تصــدی عــادت کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫دولــت مــی توانــد بــا تولیــد انبــوه ایــن دســتگاه‬ ‫هــا‪ ،‬مشــکل ایــن دوســتان را حــل کنــد و انهــا‬ ‫همچنــان خــود را فــاز خدمــت رســانی تصــور کننــد‪.‬‬ ‫ب) نــرم افــزار جلســات‪ :‬االن همــه رقــم نــرم افــزار‬ ‫در بــازار یافــت مــی شــود از نــرم افــزار تــرک ســیگار‬ ‫و شیشــه گرفتــه تــا نــرم افــزار ورزش کــردن و چاقــی‬ ‫و الغــری! بــا تولیــد نــرم افــزار شــرکت در جلســات‬ ‫فــرد از طریــق رایانــه شــخصی خــود را در فضــای‬ ‫مجــازی جلســات هیــات مدیــره تصــور مــی کنــد و‬ ‫حتــی مــی توانــد بــا یــک کلیــک اعضــا یــا دســتور کار‬ ‫جلســه یــا حتــی نــوع پذیرایــی را عــوض کنــد! تنهــا‬ ‫تفــاوت ایــن اســت کــه در ایــن جلســات دیگــر از‬ ‫حــق جلســه‪ ،‬حــق مدیریــت و پاداش هــای میلیونــی‬ ‫خبــری نیســت!‬ ‫خراســان شــمالی در رتبه هــای برتــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــجاعی گفــت‪ :‬در انعقــاد تفاهــم نامــه بــا مســئوالن مختلــف‬ ‫ملــی و امــد و شــدهای مســئوالن ملــی بــه اســتان تــاش کردیــم‬ ‫اعتباراتــی مــازاد بــر اعتبــارات اســتان جــذب شــود و با انســجام و هم‬ ‫افزایــی اجــزای حاکمیــت کارهــای زیــادی در راســتای تامیــن نداشــته‬ ‫هــای اســتان انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی معتقــد‬ ‫اســت کــه اســتان از رتبه هــای پایانــی بــه رتبه هــای برتــر رســیده‬ ‫اســت؛ لــذا بــه منظــور صحــت ســنجی ایــن گفتــه ســری بــه امــار‬ ‫رســمی منتشــر شــده و بیــان شــده از ســوی دیگــر مســئوالن مــی‬ ‫زنیــم تــا ایــن مســئله را بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫سهم تقریبا ًهیچ خراسان شمالی در تولید‬ ‫طبــق اخریــن اطالعــات امــاری مرکــز امــار ایــران‪ ،‬خراســان شــمالی‬ ‫در حــوزه تولیــد جایــگاه بســیار ضعیفــی دارد بــه طــوری کــه میــزان‬ ‫تولیــد ایــن اســتان بــه همــراه خراســان جنوبــی کمتــر از یــک درصــد‬ ‫تولیــد کشــور را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫طبــق ایــن امــار خراســان شــمالی در بهتریــن حالــت جزو ‪ ۴‬اســتان‬ ‫اخــر تولیدکننــده کشــور اســت و از ان جایــی کــه تولیــد مهمتریــن‬ ‫نقــش در توســعه و رشــد شــاخص ها را دارد می تــوان ادعــا کــرد کــه‬ ‫ایــن اســتان شــمال شــرقی وضعیــت مطلوبــی را دارا نیســت‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری‪ ،‬معــاون اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫اردیبهشــت ســال جــاری در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد گفــت‪:‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه ایــن اســتان در شــاخص مشــارکت اقتصــادی از‬ ‫میانگیــن کشــور باالتــر اســت امــا در میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫در پایین تریــن ردیــف قــرار دارد‪.‬‬ ‫جایــگاه خراســان شــمالی در شــاخص ها‪ /‬تولیــد‪ ،‬درامــد و‬ ‫زیرســاخت در حــد صفــر‬ ‫از ســوی دیگــر نــرخ تــورم خراســان شــمالی عمــوم اوقــات از‬ ‫میانگیــن کشــور و حتــی اســتان گرانــی ماننــد تهــران بیشــتر اســت‬ ‫کــه ایــن امــر شــکاف طبقانــی در خراســان شــمالی را روز بــه روز‬ ‫بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه همیــن دالیــل جــزو اســتان های کــم درامــد‬ ‫کشــور نیــز محســوب می شــود و در رقابــت بــا اســتان هایی همچــون‬ ‫سیســتان و بلوچســتان و کردســتان در اخــر جــدول اســت‪.‬‬ ‫زیرساخت های ضعیف خراسان شمالی در حمل و نقل‬ ‫امــا دیگــر امــار چــه می گوینــد؟ وضعیــت راه و حمــل و نقــل یکــی‬ ‫از مهم تریــن معیارهــای توســعه محســوب می شــود امــا خراســان‬ ‫شــمالی بــا نداشــتن حتــی یــک متــر خــط ریلــی در ایــن موضــوع‬ ‫دچــار مشــکالت اساســی اســت‪ .‬همچنیــن خراســان شــمالی تنهــا‬ ‫دارای یــک فــرودگاه بــوده کــه بــه دلیــل ســاخت غیرکارشناســانه بــا‬ ‫مشــکالت عدیــده ای مواجــه اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دستگیری ‪ ۳‬حفار غیرمجاز‬ ‫در شهرستان گرگان‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان از دســتگیری ســه حفار غیرمجاز حین ارتکاب‬ ‫جــرم در روســتای چالکــی شهرســتان گــرگان خبــرداد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســید فرامــرز میــر اظهارکــرد‪ :‬برابــر اخبــار واصلــه از‬ ‫میراث بانــان افتخــاری مبنــی بــر حفــاری غیرمجــاز بــر روی تپــه تاریخــی‬ ‫روســتای چالکــی شهرســتان گــرگان بــه منظــور کشــف امــوال تاریخی‪-‬‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬اکیپــی از مامــوران‬ ‫فرهنگــی توســط ســودجویان مواری ـ ‬ ‫یــگان حفاظــت مرکــز اســتان بــا همــکاری نیــروی انتظامــی روشــن اب‬ ‫بــه منطقــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬مامــوران اعزامــی پــس‬ ‫از کســب نیابــت قضایــی و بــا عملیــات غافلگیرانــه ســه نفــر حفــار‬ ‫غیرمجــاز را حیــن ارتــکاب جــرم دســتگیر و از ان هــا تعــداد دو قلــم‬ ‫امــوال تاریخی‪-‬فرهنگــی شــامل کــوزه ســفالی خاکســتری و کاســه‬ ‫ســفالی شکســته خاکســتری مربــوط بــه دوره پیـش از تاریــخ و ادوات‬ ‫حفــاری غیرمجــاز ثبــت و ضبــط کردنــد و ایــن افــراد بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل نیــروی انتظامــی شــدند‪.‬‬ ‫حدنگاری پارک ملی گلستان‬ ‫در حال انجام است‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری‬ ‫گلســتان از انجــام حدنگاری(کادســتر) در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان خبــرداد‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدی قاســمی وناجمــی در جلســه کارگــروه‬ ‫پیشــگیری از تخلفــات در حــوزه منابــع طبیعــی و انفــال اظهارکــرد‪:‬‬ ‫تاکنــون حدنــگاری ‪ ۹۵‬درصــد از اراضــی منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫انجــام شــده و پنــج درصــد دیگــر یعنــی حــدود ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار‬ ‫باقیمانــده هــم تــا پایــان شــهریور امســال حدنــگاری می شــود‪.‬‬ ‫وی از اجــرای حدنــگاری اراضــی پــارک ملــی گلســتان هــم خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬بخشــی از کار انجــام شــده و مابقــی هــم در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫قاســمی وناجمــی گفــت‪ :‬قــرار شــد بــرای اراضــی مــورد اختــاف‬ ‫منابــع طبیعــی و کشــاورزی هــم‪ ،‬کمیتــه رفــع تداخــات در‬ ‫همــه شهرســتان ها فعــال و پــس از تعییــن تکلیــف‪ ،‬اگــر ایــن‬ ‫اراضــی متعلــق بــه منابــع طبیعــی بــود ســند ان بــه نــام بیــت‬ ‫المــال صــادر شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه از دهیــاران هــم خواســته شــد بــرای‬ ‫پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در روســتاها فعال تــر‬ ‫عمــل کننــد‪.‬‬ ‫وقوع ‪ ۶‬فقره ادم ربایی‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان از وقــوع ‪ ۶‬فقــره ادم ربایــی در‬ ‫پنــج ماهــه امســال در اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬پنــج مــورد از ایــن ادم‬ ‫ربایــی هــا کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مجتبــی مروتــی پیــش از ظهــر یکشــنبه در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬مجمــوع ســرقت هــای‬ ‫گلســتان طــی چهــار ماهــه ‪ ۱۳‬درصــد رشــد داشــته و ‪ ۶‬درصــد هــم‬ ‫افزایــش کشــف را طــی ایــن مــدت شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان افــزود‪ :‬ســرقت مغــازه هفــت درصد‬ ‫کاهــش‪ ،‬اماکــن یــک درصــد کاهــش‪ ،‬ســرقت اتومبیــل پنــج درصــد‬ ‫کاهــش‪ ،‬داخــل خــودرو چهــار درصــد کاهــش‪ ،‬کیــف قاپــی ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫افزایــش‪ ،‬ســرقت احشــام ‪ ۱۷‬درصــد کاهــش و جیــب بــری ‪ ۶۷‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی از رشــد هشــت درصــدی ســرقت هــای مســلحانه خبــرداد و‬ ‫گفــت‪ :‬در پنــج ماهــه امســال قتــل هــا هــم ‪ ۱۴‬درصــد افزایــش وقــوع‬ ‫داشــته و ‪ ۱۵۶‬درصــد قتــل هــا هــم کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫مروتــی بیــان کــرد‪ ۶ :‬فقــره ادم ربایــی از ابتــدای ســال داشــتیم کــه‬ ‫پنــج مــورد ان کشــف و یــک مــورد هــم هویــت ان معلــوم و در دســت‬ ‫اقــدام اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی گلســتان گفت‪ :‬جعــل در اســتان ‪ ۶۵‬درصد و‬ ‫کالهبرداری ‪ ۴۱‬درصد کاهش داشــته اســت‪.‬‬ ‫پرمصرف ها باید برق مازاد خود را از بخش خصوصی خریداری کنند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مشــترکان پرمصــرف از ایــن پــس بایــد بــرق خــود را از بخــش‬ ‫خصوصــی خریــداری و یــا از پنــل خورشــیدی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر نصیــری اظهــار کــرد‪ :‬طبــق مــوارد قانونــی پرمصرف هــا از‬ ‫ایــن پــس بایــد بــرق خــود را از بخــش خصوصــی خریــداری کــرده و‬ ‫یــا از پنــل خورشــیدی اســتفاده کننــد و همچنیــن مصــرف دو برابری‬ ‫بــا نــرخ انــرژی تجدیدپذیــر محاســبه خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان افزود‪ :‬مشــترکان‬ ‫پرمصــرف اســتان‪ ،‬طــی ‪ ۶‬دوره‪ ،‬شناســایی شــده کــه شــامل ‪۲۳‬‬ ‫هــزار مشــترک هســتند و مصــرف باالتــر از الگــو دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در فــاز اول کنتورهــای خــاص برای این مشــترکان‬ ‫خریــداری شــده و هزینــه هــم با خود مشــترک اســت‪.‬‬ ‫نصیــری گفــت‪ :‬در زمینــه مشــترکان تجــاری پرمصــرف و‬ ‫برخــی از تابلوهــای تبلیغاتــی و ســردرب هــا بــا دادســتانی‬ ‫نشسـت هایی داشــتیم و مقــرر شــد کــه بــه ایــن افــراد تذکــر‬ ‫داده شــده و در صــورت عــدم رعایــت بــرق انهــا قطــع شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان در خصــوص‬ ‫نیــروگاه هــای کوچــک مقیــاس هم بیــان کرد‪ :‬نیــروگاه ‪ ۲۶‬مگاواتی‬ ‫در ابتــدای جــاده اق قــا‪ ،‬نیــروگاه ‪ ۳.۹‬مگاواتی در رامیان و نیروگاه‬ ‫هشــت و ‪ ۲۵‬مگاواتــی در مــراوه تپــه مشــغول تولیــد هســتند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــرای احــداث نیــروگاه و در راســتای پدافنــد‬ ‫غیرعامــل و تامیــن بــرق اســتان اطلــس کل اســتان تهیــه‬ ‫شــده و بایــد بــرای احــداث ان هــا ســرمایه گــذار جــذب شــود‪.‬‬ ‫نصیــری ادامــه داد‪ :‬طــی ایــن هفتــه نیــروگاه شــهرک اتــرک‬ ‫بــا هشــت مــگاوات وارد مــدار خواهــد شــد و همچنیــن در‬ ‫ســیمین شــهر نیــروگاه ‪ ۱۶‬مگاواتــی در حــال راه انــدازی اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه وی در روزهــای گذشــته بــا هــوای ابــری مصــرف‬ ‫بــرق اســتان ‪ ۷۳۵‬مــگاوات بــود کــه در روز شــنبه ایــن عــدد‬ ‫بــه ‪ ۹۵۰‬مــگاوات رســیده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانونی تعیین تکلیف ‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۹۵۶‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫اقای‪/‬خانــم صغــری رمضانپــور نوایــی بشناســنامه ‪ ۷۰‬کدملــی ‪ ۲۱۴۱۸۲۰۱۸۹‬صــادره از امــل فرزنــد حیــدر متقاضــی کالســه پرونــده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۸۵‬در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن‬ ‫دارای ســند اعیانــی بــه پــاک ‪ ۸۷۲‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی بخــش‪ ۳‬مــی باشــدبه بمســاحت‪ ۳۸۴ /17‬متــر مربــع از پــاک‪ ۳۸۶۶‬فرعــی از‪ -۱۰۷‬اصلــی واقــع دراراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه محمدصــادق‬ ‫باباصادقیــان بخــش‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از تصرفــات متقاضــی دارد ‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایــن رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت به رای صــادره فــوق الذکــر اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم وگواهــی تقدیــم دادخواســت رابــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬م‬ ‫الف‪۷۲۹۳‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ 1400/۰۴/28:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ 1400/۰۵/13:‬حجــت اللــه تجــری مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده‪ ۳‬وماده‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۱‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‪ ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۹۳۹‬تقاضــای خانــم زینــب کــوه کــن بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۱۰۴۵۵۳۸۱‬وکدملی‪۲۱۱۰۴۵۵۳۸۱‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در‬ ‫ان احــداث بنــا شده اســت بــه مســاحت‪ ۱۸۲/93‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪-۱۲۶‬اصلــی واقــع در اراضــی گلندبخــش دوحــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫عباســعلی قدیــری بــه متقاضــی دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪ .‬م الف‪۷۲۲۲‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪۱۴۰۰/۴/۱۲:‬تاریــخ انتشــار نربــت دوم‪۱۴۰۰/۴/۲۸:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شــماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۳۱۷۰‬هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای‪ /‬خانم حمید‬ ‫رضارعدی هریسی بشناسنامه‪ ۸۱۰۴‬کدملی‪ ۰۰۷۲۵۴۱۰۲۴‬صادره از تهران فرزند محمد متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۶۱۲‬درششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت‬ ‫‪ 32/90‬مترمربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ ۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت اســت از تصرفات متقاضی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده‬ ‫روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خود را به مرجع ذی صالح قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪۷۲۰۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪/1400/۰۴/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪/ 1400/۰۴/28:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان از طرف محمدامین صافی‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 60‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 37‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫عدم رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫توسط نیمی از مردم‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اکنــون حــدود ‪ ۴۹‬درصــد از مــردم‬ ‫ایــن اســتان پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد و میانگیــن رعایــت ایــن دســتورالعمل از‬ ‫میانگیــن کشــوری پایین تــر اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی در نشســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کاهــش ســطح رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در ایــن اســتان در اســتانه عیــد قربــان نگــران کننــده‬ ‫اســت و ایــن رویــه مــی توانــد بــار دیگــر امــار بیمــاران را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اگرچــه میــزان شــیوع کرونــا در اســتان هــم اکنــون رونــد کنــدی دارد‪ ،‬ولــی‬ ‫همچنــان هرگونــه عــادی انــگاری در اییــن عیــد قربــان مــی توانــد باعــث افزایــش امــار بیمــاران بــروز‬ ‫مشــکالت در ایــن اســتان شــود و بایــد رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در صــدر فعالیــت رفتــاری‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد اســتاین مقابلــه بــا کرونــا خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬خوشــبختانه در هفتــه اخیــر رونــد‬ ‫ابتــا بــه کرونــا در اســتان ثابــت بــوده اســت بــه گونــه ای کــه از هفتــه گذشــته رنگبنــدی هــای‬ ‫کرونایــی شهرســتان هــا تغییــری پیــدا نکــرده اســت و همچنــان شــش شهرســتان اســتان قرمــز و‬ ‫نارنجــی و ‪ ۲‬شهرســتان گرمــه و فــاروج نیــز زرد هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر هاشــمی بــا ابــراز نگرانــی از برگــزاری مراســمات عروســی و فعالیــت برخــی از تاالرهــا در ســطح‬ ‫شهرســتان ها تصریــح کــرد‪ :‬علــی رغــم هشــدارها و محدودیــت هــا همچنــان در برخــی از شهرســتانها‬ ‫و روســتاها شــاهد برگــزاری مراســمات عروســی هســتیم و همچنیــن برخــی از شهرســتان در انجــام‬ ‫فعالیت هــای ورزشــی برخــاف دســتورالعمل هــای بهداشــتی عمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۸۶‬هزار دوز واکسن به خراسان شمالی‬ ‫دبیــر ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۶‬هــزار دوز واکســن وارد اســتان شــده و ‪۵۵‬‬ ‫هــزار دوز نیــز تزریــق شــد کــه یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬واکســن کــوو برکــت ایرانــی نیــز بــه اســتان تحویــل شــد‬ ‫کــه بــه افــراد واجــد شــرایط تزریــق مــی شــود‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان ایــن کــه شــواهد اولیــه نشــان از ابتــا ‪ ۱۰‬بیمــار مشــکوک بــه گونــه دلتاویــروس‬ ‫کرونــا در اســتان دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــبانه روز ‪ ۴۵‬بیمــار جدیــد مبتــا بــه کرونــا شناســایی‬ ‫شــدند و هــم اکنــون ‪ ۲۹۳‬نفــر مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی تعــداد بســتری هــای روزانــه مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در خراســان شــمالی بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬نفــر اعــام کــرد و‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬در حــال حاضــر روزانــه دو تــا ســه بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ 19‬در بیمارســتان های ایــن اســتان‬ ‫جــان خــود را از دســت مــی دهنــد کــه تــا حــدودی امــار مــرگ و میــر و بیمــاران تثبیــت شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از اواخــر ســال ‪ ۹۸‬وارد همــه گیــری ویــروس کرونــا شــد‪ ،‬تاکنــون چهــار‬ ‫مــوج از ایــن بیمــاری را پشــت سرگذاشــت و از هفتــه جــاری وارد مــوج پنجــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬و‬ ‫ســوه جدیــد ان ویــروس کرونــای دلتایــی موســوم بــه هنــدی شــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی تــا پایــان مــوج چهــارم ویــروس کرونــا یکهــزار و ‪ ۳۰۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در اســتان خراســان شــمالی جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین و شــیروان در وضعیــت قرمــز‪ ،‬شهرســتان هــای راز‬ ‫و جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان و جاجــرم در وضعیــت نارنجــی و شهرســتان هــای فــاروج و گرمــه در‬ ‫وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی در گرمه‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 2‬ســارق‬ ‫اماکــن خصوصــی و کشــف تعــداد ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجتبــی نظافتــی» اظهارداشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چنــد‬ ‫فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و ایجــاد جــو نارضایتــی در‬ ‫بیــن مــردم موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫‏کالنتــری ‪ 11‬شــهید دســتغیب ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران گشــت کالنتــری بــا انجام گشــت زنی هدفمند‬ ‫در نقــاط کــور و جــرم خیــز در حوالــی صبــح امــروز بــه ‪2‬‏نفــر که االت‬ ‫و ادوات جــرم همــراه داشــتند مشــکوک کــه در بررســی بعمــل امــده‬ ‫مشــخص شــد که از ســارقان ســابقه‏دار هستند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گرمــه تصریــح کــرد‪ :‬پــس از اخــذ دســتور‬ ‫قضایــی متهمــان بــه مقــر انتظامــی منتقــل کــه در بازجویــی‏هــای‬ ‫فنــی و پلیســی و پــس از ارائــه دالیــل و مــدارک لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــوده و بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی‏اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ نظافتــی اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان بــه منظــور پیشــگیری‬ ‫از وقــوع چنیــن ســرقت هایی در صــورت اطــاع از فعالیت هــای‬ ‫‏مجرمانــه مراتــب را در ســریع تریــن زمــان ممکــن بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‪ .‬‏‬ ‫بازگشت بیش از هزار خودرو‬ ‫از ورودی های استان در اجرای‬ ‫طرح محدودیت های کرونایی‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از عــودت ‪ 1547‬دســتگاه خــودرو‬ ‫از ورودی هــای اســتان در اجــرای طــرح محدودیــت هــای تــردد‬ ‫‏کرونایــی از تاریــخ ‪ 1400/4/10‬تــا تاریــخ ‪ 1400/4/25‬داد و گفــت‪:‬‬ ‫در این راســتا در مجموع تعداد ‪ 2728‬دســتگاه خودرو جریمه‬ ‫‏شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید مطهــری زاده»‬ ‫در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای‬ ‫طــرح محدودیــت کــه در پــی‏مــوج پنجــم کرونــا در کل کشــور‬ ‫از تاریــخ دهــم تیرمــاه بــه مرحلــه اجــراء گذاشــته شــد در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی تعــداد‏متوســط ‪ 77‬نفــر به صــورت‬ ‫شــبانه روز در ‪ 22‬نقطه مشــغول کنترل مبادی ورودی باهدف‬ ‫پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا‏می باشــند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در ایــن بــازه زمانــی در کل محورهــای اســتان تعــداد کل‬ ‫ترددهــا ‪ 52059‬خــودرو بــوده کــه از ایــن تعداد ‪6170‬فقــره از‏رانندگان‬ ‫تذکــر لســانی را دریافــت نمودنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪2387‬‬ ‫بــرگ جریمــه ‪ 200‬هزارتومانــی و ‪ 341‬قبــض جریمه یک میلیون‬ ‫‏تومانــی بــرای راننــدگان خودروهای متخلف صادرشــده اســت‏‪.‬‬ ‫پلمپ یک واحد باغ تاالر‬ ‫در «شیروان»‪‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان از پلمــپ یــک واحــد بــاغ‬ ‫تــاالر کــه بــدون داشــتن مجــوز قانونــی و عــدم رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی اقــدام بــه ‏برگــزاری مراســمات‬ ‫عروســی می کــرد‪ ،‬در ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت ‏عمومــی‪ ،‬مامــوران پلیــس امنیــت شهرســتان‬ ‫شــیروان بــا هماهنگــی مقــام قضائــی و شــبکه بهداشــت‬ ‫بــه نظــارت بــر اصنــاف ســطح شــهر‏اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بازدیــد از واحدهــای صنفــی‬ ‫یــک واحــد صنفــی بــاغ تــاالر را کــه بــدون داشــتن مجــوز‬ ‫قانونــی و عــدم رعایــت‏پروتکل هــای بهداشــتی اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری مراســمت عروســی می کــرد‪ ،‬پلمــپ کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در پایــان بابیــان‬ ‫اینکــه متصــدی بــاغ تــاالر بــه همــراه پرونــده متشــکله بــه‬ ‫مقــام قضایــی معرفــی شــد‏از شــهروندان خواســت رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی را بیــش از گذشــته مــد قــرار دهنــد تــا‬ ‫گرفتــار بیمــاری منحــوس کرونــا نشــوند‏‪.‬‬ ‫رد پای الودگی هوا در شهر‬ ‫رییــس اداره نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت ‪ :‬خشکســالی الودگــی‬ ‫هــوا در شهرســتانهای خراســان شــمالی را افزایــش داده‬ ‫اســت از ایــن رو صنایــع مختلــف اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫االیندگــی را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫احمدرضــا کلماتــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬اثــرات‬ ‫خشکســالی در کاهــش کیفیــت هــوا‪ ،‬تابســتان و پاییــز‬ ‫نمــود بیشــتری خواهــد داشــت در ایــن زمینــه از اکنــون‬ ‫بــه واحدهــای واحدهــای صنعتــی فعــال در اســتان توصیــه‬ ‫مــی شــود کــه بــرای پیشــگیری از افزایــش مشــکل‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬صنایــع غبــار زا همچــون ســیمان بجنــورد و یــا‬ ‫واحدهــای ســنگ شــکن و کارخانــه هــای اســفالت نســبت‬ ‫بــه رصــد فیلتراســیون و یــا پایــش اب بــرای فرونشــاندن‬ ‫گــردو غبــار در فراینــده تولیــد اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهــار امســال ‪ ۱۳۳‬مــورد پایــش‬ ‫زیســت محیطــی از صنایــع و واحدهــای مختلــف انجــام‬ ‫شــده اســت کــه ایــن بازرســی هــا منجــر بــه صــدور ‪ ۵۲‬مورد‬ ‫اخطــار و تذکــر زیســت محیطــی و عــدم رعایــت ضوابــط‬ ‫ســامت شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬شــهرداری هــای بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین جاجــرم از جملــه نهادهایــی هســتند‬ ‫کــه بهــار امســال بــه علــت رعایــت نشــدن شــرایط و ضوابــط‬ ‫دفــن پســماند تذکــر گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫کلماتــی تصریــح کــرد‪ :‬بیمارســتان هــای اســتان بــه خاطــر‬ ‫مشــکالت مدیریــت پســماند عفونــی‪ ،‬کشــتارگاه هــا بــه‬ ‫علــت سیســتم فاضــاب و یــا مدیریــت ضایعــات حاصــل از‬ ‫کشــتار‪ ،‬تصفیــه خانــه فاضــاب بجنــورد بــه علــت بــاال بــودن‬ ‫میــزان االینــده هــا از حــد اســتاندارد‪ ،‬تذکــر گرفتــه اســت‬ ‫رییــس اداره نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مطابــق برنامــه مــدون‬ ‫پایــش فصلــی صنایــع بــزرگ اســتان‪ ،‬صنایــع اولوی ـت دار‪،‬‬ ‫صنایــع فصلــی‪ ،‬صنایــع االینــده فصــول قبــل‪ ،‬منابــع اب‬ ‫ســطحی و زیــر زمینــی‪ ،‬معــادن پایــش و نمونه بــرداری‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی روزهای پاک هوای بجنورد‬ ‫بــر اســاس اعــام اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬بهــار امســال شــمار روزهــای پــاک در‬ ‫مرکــز اســتان نســبت بــه بهــار پارســال ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش‬ ‫یافــت کــه ایــن وضعیــت‪ ،‬بجنــورد را در مســیر شــهرهای‬ ‫الــوده قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بارندگــی هــای مناســب در ‪ ۲‬ســال گذشــته ســبب شــد‬ ‫تــا کیفیــت هــوا و شــمار روزهــای پــاک خــوب باشــد امــا‬ ‫خشکســالی ها ســبب شــد تــا در بهــار امســال میــزان‬ ‫ریزگردهــا در اســمان بجنــورد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫در شــاخص ســنجش هــوا وضعیــت صفــر تــا ‪ ۵۰‬هــوای‬ ‫پــاک‪ ۵۱ ،‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــوای ســالم‪ ۱۰۱ ،‬تــا ‪ ۱۵۰‬ناســالم بــرای‬ ‫گــروه هــای حســاس‪ ۱۵۱ ،‬تــا ‪ ۲۰۰‬ناســالم بــرای تمــام‬ ‫گروه هــای ســنی‪ ۲۰۱ ،‬تــا ‪ ۳۰۰‬خیلــی ناســالم و بیــش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬خطرنــاک و بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش الودگــی هــوای خراســان شــمالی‬ ‫تنهــا در ‪ ۲‬نقطــه‪ ،‬در جاجــرم و بجنــورد قابــل ســنجش‬ ‫و انــدازه گیــری اســت و تنهــا ایســتگاه ســنجش الودگــی‬ ‫هــوای مرکــز اســتان در جــوار اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت مســتقر اســت‪.‬‬ ‫ریزگردهــا عمــده تریــن علــت الودگــی و کاهــش کیفیــت‬ ‫هــوا در بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪342‬‬ ‫فسخ ‪ ۱۳۰‬قرارداد راکد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۳۰:‬قــرارداد راکــد ســرمایه گــذاری در شــهرک هــای صنعتیاین‬ ‫اســتان بــه دلیــل عــدم فعالیــت بــر روی زمیــن واگــذاری فســخ شــد‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬هکتــار‬ ‫زمینــی کــه بابــت فســخ ایــن قراردادهــا ازاد ســازی شــد‪ ،‬در اختیــار‬ ‫ســایر متقاضیــان و ســرمایه گــذاران واقعــی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در ‪ ۱۶‬ســال اخیــر حــدود ‪ ۴۷۶‬قــرارداد راکد ســرمایه‬ ‫گــذاری در شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی بــه هیئــت حــل‬ ‫اختــاف و داوری شــهرک هــای صنعتــی ارجــاع شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬هــم اکنــون تمــام قراردادهــای ســرمایه‬ ‫گــذاری شــهرک هــای صنعتــی اســتان تعییــن تکلیــف شــده بــه‬ ‫طــوری کــه عــاوه بــر فســخ قــرار دادهــا‪ ،‬بــه‪ ۲۴۰‬قــرارداد ســرمایه‬ ‫گــذاری نیــز اعطــای مهلــت شــد تــا بــرای شــروع بــه کار اقــدام کننــد‬ ‫کــه در صــورت عــدم شــروع فعالیــت اجرایــی زمیــن هــا از انهــا‬ ‫بازپــش گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تمــام اراضــی پــس از فســخ قطعــی و خلــع یــد‪ ،‬دوبــاره‬ ‫بــه متقاضیــان ســرمایه گــذاری در اســتان واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫وحــدت کمبــود ســرمایه در گــردش‪ ،‬پرداخــت نشــدن تســهیالت‬ ‫دولتــی ‪ ,‬عــدم اورده اولیــه و نداشــتن اهلیــت را از مهمتریــن‬ ‫مشــکالتی دانســت کــه باعــث اجرایــی نشــدن قراردادهــای منعقــده‬ ‫و بازپــس گیــری ایــن اراضــی شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی خراســان شــمالی بــه ســایر‬ ‫ســرمایه گذارانــی کــه زمیــن از شــهرک دریافــت کردنــد نیــز هشــدار‬ ‫داد در صورتــی کــه حداقــل ‪ ۱.۵‬ســال پــس از دریافــت زمیــن نســبت‬ ‫بــه شــروع عملیــات اجرایــی اقــدام نکننــد‪ ،‬زمیــن انهــا نیــز بازپــش‬ ‫گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫نقدینگی مشکل اول و اخر واحدهای کوچک صنعتی‬ ‫وحــدت کمبــود نقدینگــی ‪ ،‬گــران شــدن مــواد اولیــه و ســخت شــدن‬ ‫تامیــن ان‪ ،‬وثیقــه ســنگین بانکــی بــرای پرداختــن تســهیالت را از‬ ‫مهمتریــن مشــکالن صنایــع کوچــک و واحدهــای فعــال و غیــر فعــال‬ ‫در شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــهرکهای صنعتــی خواهــان همــکاری بانکهــا بــا‬ ‫واحدهــای کوچــک صنعتــی وپرداخــت ســرمایه در گــردش بــه ایــن‬ ‫واحدهــا بــرای ســرپا مانــدن شــد‪.‬‬ ‫واگذاری بدون نوبت زمین به واحدهای دانش بنیان‬ ‫وحــدت بــا بیــان ایــن کــه در طــی ‪ ۸‬ســال گذشــته ‪ ۵‬واحــد صنعتــی‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی دانــش بنیــان شــده اســت افــزود‪ :‬یــک واحــد‬ ‫دیگــر نیــز در حــال طــی کــردن مراحــل دانــش بنیــان شــدن اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــهرکهای صنعتــی اســتان خراســان شــمالی افــزود ‪:‬‬ ‫اراضــی صنعتــی بــه واحــد هــای دانــش بنیــان بــدون مزایــده واگــذار‬ ‫مــی شــود و بــرای تشــویق و حمایــت از ایــن واحــد هــا ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫قیمــت زمیــن در قالــب مشــوق کــم مــی شــود و عــاوه بــر اینهــا‬ ‫اقســاط پرداخــت بهــای زمیــن بــرای واحــد هــای دانــش بنیــان از ‪۳۶‬‬ ‫مــاه بــه ‪ ۴۸‬مــاه افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی فــزود‪ :‬هیــچ کــس حــق خریــد و فــروش زمیــن خــام را نــدارد‬ ‫مگــر بــا مجــوز و اطــاع شــرکت شــهرک هــای صنعتــی و اجــرای‬ ‫‪۴۰‬درصــد از پــروژه و در غیــر ایــن صــورت بــدون اطــاع مــا فــروش‬ ‫زمیــن غیــر قانونــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال هــای اخیــر ‪ ۴‬پرونــده فــروش بــدون مجــوز اراضی‬ ‫شــهرک های صنعتی در اســتان تشــکیل و قضایی شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۹‬شــهرک و ‪ ۶‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی دارد و از مجمــوع ‪ ۲۸۶‬واحــد صنعتــی و تولیــدی موجــود‬ ‫در شــهرکها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان‪ ۲۴۰ ،‬واحــد غعــال و‬ ‫حــدود ‪ ۴۶‬واحــد غیرفعــال اســت و ‪۳۰‬درصــد از واحــد هــای بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســیده در شــهرک هــای صنعتــی اســتان در حــوزه صنایــع‬ ‫غذایــی و اشــامیدنی‪۲۴ ،‬درصــد شــیمیایی‪ ۱۶.۴ ،‬درصــد فلــزی‪۱۲.۸ ،‬‬ ‫درصــد کانــی غیــر فلــزی و ‪۷.۵‬درصــد ســلولزی‪۵.۳ ،‬درصــد بــرق و‬ ‫الکترونیــک‪۲ ،‬درصــد نســاجی و ‪۲‬درصــد نیــز خدماتــی اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایا می دانید با یک مداد می توان خطی به طول ‪ ۵۶‬کیلومتر کشید‪.‬‬ ‫ایا می دانید عقرب ها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیواکتیو تاثیری بر انها ندارد‪.‬‬ ‫ایا می دانید عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از ان ها یک نوع سار و دیگری مگس است‪.‬‬ ‫ایا می دانید شیشه به ظاهر جامد است ولی مایعی است که با سرعت بسیار کند حرکت می کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا ‪ ۹۷۰۰۰‬کیلومتر می شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سرعت صوت در فوالد ‪۱۴‬بار سریع تر از سرعت ان در هواست‪.‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫‪342‬‬ ‫سالمت‬ ‫میالد فروحی‬ ‫چگونه یوگا در بهبود‬ ‫رابطه به شما کمک‬ ‫می کند‬ ‫ـه مــا تــا حــدی از فوایــد یــوگا اگاه‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :341‬همـ ٔ‬ ‫هســتیم‪ .‬یــوگا نه تنهــا تاثیــر فراوانــی در کاهــش اســترس‬ ‫دارد‪ ،‬بلکــه می توانــد بــه کاهــش وزن‪ ،‬بهبــود گــوارش و‬ ‫برنامه ریــزی مجــدد دی اِن اِی نیــز کمــک کنــد‪ .‬امــا فوایــد‬ ‫یــوگا بیــش از تصورتــان اســت‪ .‬یــوگا می توانــد زندگــی‬ ‫جنس ـی تان را نیــز بــه روش هــای مختلفــی بهبــود دهــد‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد بترســید‪ ،‬زیــرا انجــام تمام حرکات یوگا ســخت‬ ‫نیســت و بســیاری از حــرکات ان بســیار اســان هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حرکــت پــل‪ :‬ایــن حرکــت بــه تقویــت عضــات کــف‬ ‫لگــن (دیافــراگ لگنــی) کمــک می کنــد‪ .‬تقویــت ایــن‬ ‫رابطــه‬ ‫عضــات می توانــد موجــب کاهــش درد در حیــن‬ ‫ٔ‬ ‫جنســی شــده و باعث بشــود فرد احســاس بهتری داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ابتدا روی پشت تان دراز بکشید‪.‬‬ ‫زانوهــای خــود را خــم و ان را در راســتای مــچ پایتــان‬ ‫بلنــد کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس بازوهــای خــود را صــاف روی زمیــن بگذاریــد و کف‬ ‫دسـت تان را روی زمیــن قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ســپس باسـن تان را از روی زمیــن بلنــد کنیــد‪ ،‬امــا ســر و‬ ‫شــانه تان را روی زمیــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫به مدت ‪ ۵‬ثانیه در این حالت بمانید‪.‬‬ ‫دوباره راحت باشید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حرکت کودک شاد‬ ‫ایــن حرکــت از حــرکات معــروف اســت کــه بــه کشــش‬ ‫ماهیچــهســرینیوقســمتپایینــیکمرتــانکمــکمی کنــد‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ابتدا روی پشت تان دراز بکشید‪.‬‬ ‫همــراه بــا بــازدم زانوهــای خــود را به ســمت شــکم تان‬ ‫خــم کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس همــراه بــا دَم‪ ،‬انگشــتان پــای خــود را بگیریــد و‬ ‫زانوهــای خــود را بــه دو طــرف بــاز بکنیــد‪.‬‬ ‫ســپس بــه کمــک کشــش دســت تان‪ ،‬پاهــای خــود را‬ ‫بــه همــان حالــت برگردانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حرکت کبوتر تک پا‬ ‫حــرکات کبوتــر مختلفــی در یــوگا وجــود دارد کــه‬ ‫ـه انهــا بــرای کشــش و انعطــاف باســن فوق العــاده‬ ‫همـ ٔ‬ ‫هســتند‪ .‬بی انعطافــی باســن می توانــد موجــب‬ ‫رابطــه‬ ‫سخت شــدن انجــام برخــی حالت هــا در زمــان‬ ‫ٔ‬ ‫جنســی شــود‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن حرکــت ابتــدا پاهــا و دســتان خــود را‬ ‫روی زمیــن بگذاریــد‪.‬‬ ‫ســپس پــای راســت تان را بلنــد کنیــد و به ســمت جلــوی‬ ‫زاویــه ‪ ۹۰‬درجــه بســازد‪.‬‬ ‫بدن تــان بیاوریــد تــا پاهــا بــا بدن تــان‬ ‫ٔ‬ ‫سپس پای چپ تان را به سمت عقب بکشید‪.‬‬ ‫همــراه بــا بــازدم‪ ،‬بدن تــان را به ســمت جلــو بیاوریــد‬ ‫و وزن تــان را به کمــک دســتان تان کنتــرل کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫انجــام ایــن کار برایتــان ســخت بــود‪ ،‬می توانیــد زیــر‬ ‫ســمت راســت باســن تان یــک بالــش بگذاریــد‪.‬‬ ‫ســپس دوبــاره بــه حالــت اول برگردیــد و ایــن بــار ایــن‬ ‫کار را در جهــت برعکــس انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬حرکت کودک‬ ‫ایــن حرکــت بــدون نیــاز بــه کشــش و ســختی زیــاد بــه‬ ‫ارامــش باســن کمــک می کنــد‪ .‬در ایــن حرکــت بیشــتر تمرکــز‬ ‫روی اســتراحت و تنفس در زمان انجام حرکت اســت و این‬ ‫امــر می توانــد بــه کاهــش اضطــراب و نگرانــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫ابتــدا زانــو و دســتان تان را روی زمیــن بگذاریــد‪ .‬پاهــای‬ ‫خــود را به انــدازه ٔ عــرض شــانه تان بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس همــراه بــا بــازدم‪ ،‬بــدن خــود را به ســمت عقــب‬ ‫بکشــید‪ .‬دســتان خــود را به ســمت بــاالی ســرتان بکشــید‬ ‫و بگذاریــد قســمت باالیــی بدن تــان در بیــن پاهایتــان‬ ‫به حالــت ارامــش قــرار بگیــرد‪ .‬بهتــر اســت بتوانیــد بــا‬ ‫پیشــانی زمیــن را لمــس کنیــد‪ .‬همچنیــن بــرای ایــن کار‬ ‫می توانیــد از یــک بالــش در زیــر ســرتان کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫به مــدت ‪ ۳۰‬ثانیــه تــا چنــد دقیقــه در ایــن حالــت باقــی‬ ‫بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حرکــت جســد‪:‬معموال کالس هــای یــوگا بــا انجــام‬ ‫حرکــت جســد تمــام می شــود‪ .‬ایــن حرکــت بــه ایجــاد‬ ‫ارامــش و دورکــردن اســترس ها کمــک می کنــد‪ .‬درواقــع‬ ‫ـه کوچــک‬ ‫می توانیــد بــه ایــن حرکــت بــه چشــم یــک جلسـ ٔ‬ ‫مدیتیشــن در تمریــن یــوگا نــگاه کنیــد و از احســاس‬ ‫ارامــش و تاثیــرات خــوب ان بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫روی پشـت تان دراز بکشــید‪ .‬پاهــا و دســتان خــود را بــاز‬ ‫بکنیــد‪ .‬تمــام نقــاط بــدن از صــورت تــا انگشــتان دســت و‬ ‫پــا را در راحت تریــن حالــت ممکــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫تا زمانی که می خواهید در این حالت باقی بمانید‪.‬‬ ‫هشــدار! ایــن مطلــب صرفــا جنبــه اموزشــی دارد و‬ ‫بــرای اســتفاده از ان الزم اســت بــا پزشــک یــا متخصــص‬ ‫مربوطــه مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی (‪)2‬‏‬ ‫محمود سلطانی‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت¬های ارتباطی‏‬ ‫اهمیــت ســواد رســانه ای در دنیــای امــروز کمتــر از‬ ‫ســواد خوانــدن و نوشــتن نیســت‪ .‬بــه همــان انــدازه‬ ‫کـــه ســواد‏خوانــدن و نوشــتن از ضروریــات زندگــی‬ ‫اجتماعــی افــراد بــه حســاب مــی ایــد‪ ،‬ســـواد رســـانه‬ ‫ای نیـــز در عصـــر پـــر‏تالطـــم اطالعــات کــه هــر روز‬ ‫خــود را در مواجهــه بــا رســانه هــای گوناگــون‬ ‫شنیداری‪ ،‬دیـداری و نوشـتاری مـی‏یـابیم از اهمیـت‬ ‫دو چنــدان برخــوردار مــی باشــد‪ .‬در حقیقــت بــدون‬ ‫ایــن ســواد نمــی تــوان گزینــش هــای صحیــح از‏پیــام‬ ‫هــای رســانه ای داشــت و خـــود را در برابــر پیــام هــای‬ ‫رســانه هــا بیمــه کــرد و ایــن خــود زمینــه ســازی بــرای‬ ‫‏امــوزش ایــن نــوع ســواد را در کنارســـواد خوانـــدن و‬ ‫نوشــتن در نظــام اموزشــی کشــور ایجــاب مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫افزایــش ســواد رســانه¬ای بــه مثابــه ســفری‬ ‫بــه مقصــد چشــماندازهای بهتــر اســت کــه از ان‬ ‫بتــوان بــه رســانه نگریســت و ‏انتخاب¬هــای بهتــر‬ ‫و هدفمندتــری انجــام داد‪.‬در حــال حاضــر کــه‬ ‫دیش¬هــای ماهــواره¬ای رفتــه رفتــه بام¬هــای‬ ‫منــازل مــا را‏بــه تســخیر خــود دراورده¬انــد و اینترنــت‬ ‫بــه واقعیتــی از زندگــی تبدیــل شــده اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دیــدن شــمایل عجیــب و غریــب‏بعضــی از جوانــان‪،‬‬ ‫کــه هیــچ قرابتــی بــا فرهنــگ غنــی ایــن کشــور و‬ ‫بــا ســابقه فرهنگــی کهــن ان نــدارد‪ ،‬می¬تــوان‬ ‫پــی بــرد ‏کــه تنهــا بــا ممنــوع کــردن بهــره¬وری از‬ ‫فناوری¬هــای نویــن نمی¬تــوان بــا انهــا مقابلــه کــرد‬ ‫و تمایــل جوانــان بــه اســتفاده از ‏انهــا را کاهــش‬ ‫داد‪ ،‬بلکــه بایــد تــک تــک افــراد جامعــه از اگاهــی و‬ ‫دانــش الزامبرخــوردار شــوند تــا بتواننــد بــه درســتی از‬ ‫‏رســانه¬ها اســتفاده کــرده و از اثــار ســو ان تــا حــد‬ ‫ممکــن در امــان باشــند‪.‬‏‬ ‫اگــر بخواهیــم در جامعــه¬ای زندگــی کنیــم کــه افراد‬ ‫ان جامعــه از ســامت جســمی‪ ،‬روحــی و روانــی‬ ‫برخــوردار باشــند‪،‬‏بایــد افرادجامعــه ســواد رســانه¬ای‬ ‫را کســب کننــد تــا بتواننــد پیام¬هــای رســانه¬ای‬ ‫جمعــی را بــا داشــتن مهــارت تفکــر‏انتقــادی تجزیــه‬ ‫و تحلیــل کننــد تــا بــه صحــت و ســقم انهــا دســت‬ ‫یابنــد‪ .‬ســواد رســانه¬ای افـــراد را نســبت بــه پیامــد‬ ‫و‏فرایندهــای جدیــد مطالعاتــی اگاه کــرده و جریــان‬ ‫تصمیم¬گیــری مســتقل را در مقابــل تبلیغــات‬ ‫رســانه¬ها بــه مخاطبــان‏فراهــم مــی¬اورد‪.‬‏‬ ‫ســواد رســانه¬ای و مطالعاتی‪ ،‬مفهوم نوینی اســت‬ ‫کــه بــر اســاس نیازهــای عصــر حاضــر شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای ‏زندگــی بهتــر در جامعــه مطالعاتــی‬ ‫و حرکــت بــه ســمت توســعه پایــدار‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫برنامه¬ریــزی و سیاســت¬گذاری جــدی ‏در ایــن‬ ‫زمینــه هســتیم‪ .‬ایــن امــر مســتلزم نهادینــه کــردن‬ ‫امــوزش مهــارت ‪-‬الزم در کلیــه ســطوح امــوزش‬ ‫(از پایــه تــا ‏پیشــرفته) و تدویــن ســر فصل¬هــای‬ ‫درســی متناســب بــا نیازهــای مخاطبــان گروههــای‬ ‫مختلــف اجتماعــی و تهیــه ‏درســنامه علمــی و‬ ‫مــدرن اســت‪.‬همچنین نتایــج تحقیــق دیگــری‬ ‫بــه مــا می¬گویدســواد رســانه¬ای بایــد از ســنین‬ ‫پاییــن و‏در بیــن احــاد افــراد جامعــه صــورت گیــرد‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش و رســانه¬ها در امــر امــوزش‬ ‫ســواد رســانه¬ای دخیــل‏هســتند و بایــد از الگــوی‬ ‫اموزشــی ســایر کشــورهای موفــق همچــون کانــادا‬ ‫و ژاپــن بهره¬گیــری کنیــم و بــا بومــی کــردن‏ســواد‬ ‫رســانه¬ای بــا فرهنــگ خویــش انطبــاق دهیــم‪.‬‏‬ ‫لــذا جهــت تحقــق گفتمــان ســازی در خصــوص‬ ‫سوادرســانه¬ای و دیجیتــال بایــد امــوزش مســتمری‬ ‫از ســوی رســانه¬های‏جمعــی بــه گروههای اجتماعی‬ ‫جامعــه‪ ،‬فرهیختــگان و مخاطبــان رســانه¬ها داده‬ ‫شــود و بایــد بســتر مناســبی از درون‏خانواده¬هــا تــا‬ ‫باالتریــن ســطوح اجتماعــی انجــام گیــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بایــد افــکار عمومــی در ایــن زمینــه تشــویق و ترغیــب‬ ‫‏گــرددو نیــز بایــد گفــت ســواد رســانه¬ای نمی¬گویــد‬ ‫کــه نبایــد در معــرض رســانه قــرار گرفــت‪ ،‬برعکــس‬ ‫میخواهــد فــرد در‏معــرض قــرار گرفتــه را بــا وجــوه‬ ‫مختلــف رســانه و پیــام چنــان اشــنا کنــد کــه فــرد‬ ‫قــادر بــه ارزیابــی باشــد‪.‬‏‬ ‫از دیــد محققــان‪ ،‬ســواد رســانه¬ای اهــداف خــاص‬ ‫را بــرای مخاطبیــن در بــردارد کــه بــه اختصــار بــه‬ ‫برخــی از اهــداف ان هــا اشــاره مــی کنیــم‪:‬‏‬ ‫‏‪)1‬‏هــدف سوادرســانه ای تشــخیص پیــام از‬ ‫پوکو همکار رقیب گونه‬ ‫شیائومی‬ ‫اگرچــه شــیائومی تولیدکننــده نوظهــوری در بــازار تلفن های هوشــمند‬ ‫بــه نظــر می رســد امــا ایــن برنــد کــه در ســال های اخیــر شــهرت عجیبــی‬ ‫پیــدا کــرده یــک زیرمجموعــه جدیــد معرفــی کــرده کــه می توانــد بــازار‬ ‫تلفن هــای هوشــمند را بــرای همیشــه دگرگــون کنــد‪.‬‬ ‫تنها چند ســال پیش بود که نام تولیدکننده ای ناشــناخته در بازار‬ ‫تلفن هــای هوشــمند بــه گــوش رســید؛ شــیائومی‪ .‬یــک تولیدکننده‬ ‫چینــی کــه بخــش عظیمــی از تمرکــزش را روی توســعه محصــوالت‬ ‫ارزان قیمــت در بــازار چیــن قــرار داده بــود‪ .‬امــا مشــخص بــود کــه‬ ‫شــیائومی می خواهــد مســیری بــه ســمت بازارهــای جهانــی پیــدا‬ ‫کنــد و همیــن اتفــاق هــم رخ داد‪ .‬ان هــا پــس از تصاحــب بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از بــازار تلفن هــای هوشــمند در چیــن بــه ســمت‬ ‫تصاحــب بازارهــای جهانــی قــدم برداشــتند و خیلــی ســریع موفــق‬ ‫شــدند‪ .‬حــاال شــیائومی پــس از سامســونگ و اپــل پرفروش تریــن‬ ‫تولیدکننــده تلفن هــای هوشــمند در سراســر جهــان اســت‪.‬‬ ‫امــا شــیائومی دســت از تــاش نکشــید‪ .‬ان هــا کــه می خواســتند‬ ‫تنــوع بی نظیــری بــرای کاربــران ایجــاد کننــد‪ ،‬مدتــی پیــش از یــک‬ ‫زیرمجموعــه جدیــد رونمایــی کردنــد‪ .‬برنــدی نوظهــور بــه نــام‬ ‫پوکــو کــه اگرچــه در ابتــدا محصوالتــش را بــه عنــوان مجموع ـه ای‬ ‫از محصــوالت شــیائومی معرفــی می کــرد امــا در نهایــت بــه‬ ‫زیرمجموع ـه ای مســتقل شــد‪ .‬اگــر شــما هــم نــام برنــد پوکــو را در‬ ‫چنــد مــاه اخیــر شــنیده اید و دوســت داریــد کــه جزییــات بیشــتری‬ ‫دربــاره ان بــه دســت اوریــد پــس در ادامــه همــراه بــا مــا باشــید‪.‬‬ ‫داســتان برنــدی کــه از دل شــیائومی متولــد شــد‪ :‬شــیائومی در‬ ‫مســیر توســعه بیشــتر محصــوالت متنــوع در اگوســت ‪ ۲۰۱۸‬از‬ ‫تلفــن هوشــمندی بــه نــام ‪ Pocophone F1‬رونمایــی کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫تلفــن هوشــمند بــه دلیــل زبــان طراحــی متفاوتــی کــه بــا ســایر‬ ‫محصــوالت شــیائومی داشــت بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن شــیائومی تصمیــم گرفــت در ســال های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪۲۰۲۰‬‬ ‫محصــوالت مســتقلی از برنــد پوکــو بــه بــازار عرضــه کنــد‪ .‬ان هــا در‬ ‫ســه ســال گذشــته ‪ ۱۳‬تلفــن هوشــمند معرفــی کرده انــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫تعــدادی از اولیــن محصــوالت پوکــو در حقیقــت محصوالتــی از‬ ‫شــیائومی بودنــد کــه در پوســتینی جدیــد معرفــی می شــدند امــا‬ ‫پوکــو در چنــد مــاه اخیــر محصــوالت مســتقلی تولیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫پوکــو چهــار ســری بــرای محصــوالت خــود در نظــر گرفتــه اســت؛‬ ‫ســری ‪ C‬کــه جدیدتریــن ســری محصــوالت پوکــو لقــب می گیــرد‪،‬‬ ‫محصــوالت پایی ـن رده ایــن تولیدکننــده را شــامل می شــود‪ .‬ســری‬ ‫‪ M‬محصــوالت میــان رده پوکــو را بــه بــازار عرضــه می کنــد و ســری‬ ‫‪ X‬هــم تلفن هــای هوشــمند بــاالرده پوکــو را بــه کاربــران نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬ســری ‪ F‬نیــز کــه قدیمی تریــن محصــوالت پوکــو را شــامل‬ ‫می شــود‪ ،‬پرچمــداران ایــن برنــد را بــه بــازار عرضــه می کنــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه پوکــو در ابتــدای فعالیــت خــودش قــرار بــود صرفــا‬ ‫میزبــان تلفن هــای هوشــمند پرچمــدار باشــد‪ ،‬امــروزه محصــوالت‬ ‫متعــددی از ایــن برنــد در بــازار وجــود دارنــد کــه رده هــای قیمتــی‬ ‫مختلفــی را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫اســتقالل از شــیائومی‪ :‬پــس از ان کــه پوکــو در بــازار هنــد موفــق‬ ‫رســانه¬های متنوعــی اســت کــه تاثیــرات و مفاهیــم‬ ‫متفاوتــی از خــود بــه ‏جــای گذاشــته و قصــد‬ ‫هوشــیاری مخاطــب را دنبــال مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)2‬‏ســواد رســانه ای‪ ،‬مهــارت پایــه ســازماندهی‬ ‫اطالعاتــی را بــه مخاطــب انتقــال می¬دهــد و از ایــن‬ ‫طریــق توانایــی ‏رویارویــی بــا بمبــاران اطالعاتــی را‬ ‫پیــدا می¬کنــد‪ .‬‏‬ ‫‏‪)3‬‏ســواد رســانه¬ای‪ ،‬مخاطــب را در مقابــل امــواج‬ ‫الکترونیکــی هوشــیار کــرده تــا بــه راحتــی تســلیم‬ ‫پیام¬هــای انهــا‏نشــود‪.‬‏‬ ‫‏‪)4‬‏ســواد رســانه¬ای‪ ،‬از تاثیــر منفــی رســانه¬ها‬ ‫بــر عامــه مخاطــب‪ ،‬بــه ویــژه دانش¬امــوزان و‬ ‫دانشــجویان می¬کاهــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)5‬‏ســـواد رســانه¬ای‪ ،‬مخاطــب را از اخبــار‪،‬‬ ‫اگهی¬هــای رســانه¬ای و برنامه¬هــای غیرحضــوری‬ ‫ســرگرمکننده ‏مصونیــت می¬بخشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)6‬‏بــا توجــه بــه ذخیــره اطالعــات و دانــش‬ ‫ظاهــر شــد‪ ،‬زمزمه هایــی پیرامــون‬ ‫خریــداری ان توســط شــرکت های‬ ‫هنــدی مطــرح شــد‪ .‬ایــن زمزمه هــا در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــه واقعیــت تبدیــل شــدند و‬ ‫پوکــو بــا اســتقالل از شــیائومی بــه یــک‬ ‫برنــد مســتقل تبدیــل شــد‪ .‬اگرچــه امروز‬ ‫پوکــو توســط افــراد هنــدی مدیریــت‬ ‫می شــود امــا ایــن شــرکت هرگــز انتقــال‬ ‫همــه اجــزای خــود به هنــد را تایید نکرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬محصــوالت‬ ‫پوکــو همچنــان در چین تولید می شــوند‬ ‫امــا از ان جایــی کــه بــازار هــدف خــود را‬ ‫هنــد تعییــن کرده انــد بــا مجموع ـه ای از‬ ‫نیروهــای انســانی هنــدی هــم در ارتبــاط‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫همــه محصــوالت پوکــو کــه در بــازار ایــران‬ ‫وجــود دارنــد‪ :‬اگرچــه پوکــو برنــد نوظهــوری‬ ‫بــه نظــر می رســد امــا خوشــبختانه تعــداد‬ ‫قابــل توجهــی از محصــوالت ایــن برنــد‬ ‫جــذاب در بــازار ایــران وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫تفاوتــی نمی کنــد چــه میــزان بودجــه در‬ ‫اختیــار داشــته باشــی‪ .‬پوکــو بــا محصوالت‬ ‫میــان رده‪ ،‬بــاالرده و پرچمــدار مجموعـه ای‬ ‫گســترده از بهتریــن انتخاب هــا را در برابــر‬ ‫شــما قــرار می دهــد‪ .‬در ادامــه می توانیــد بــا همــه محصــوالت پوکــو کــه‬ ‫در بــازار ایــران وجــود دارنــد‪ ،‬اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ :128GB – Poco M3‬قیمــت‪ :‬حــدود چهــار میلیــون و‪۱۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان‪ :‬شــرکت پوکــو به عنــوان زیرمجموع ـه ای از شــیائومی کــه‬ ‫محصوالتــی متفــاوت و ارزان تــر از ایــن تولیدکننده چینــی را به بازار‬ ‫عرضــه می کــرد از مدتــی پیــش مســتقل شــده و حــاال به عنــوان‬ ‫یــک تولیدکننــده جدیــد وارد بــازار شــده اســت‪ .‬پوکــو کــه تمرکــزش‬ ‫را بــه صــورت کلــی روی بــازار هنــد قــرار داده و همیــن حــاال یکــی‬ ‫از صاحبــان اصلــی بــازار هنــد بــه نظــر می رســد‪ ،‬بــا دو مــدل جدیــد‬ ‫وارد بــازار ایــران شــده یکــی از ان هــا ‪ M3‬لقــب می گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫تلفــن هوشــمند تقریبــا ‪ ۲۰۰‬گرمــی بــه بدن ـه ای کامــا پالســتیکی‬ ‫مجهــز شــده و از ‪ ۱۲۸‬گیگابایــت حافظــه اصلــی در کنار ‪ ۴‬گیگابایت‬ ‫حافظــه موقــت اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫‪ :Pro Poco M3‬قیمــت‪ :‬حــدود پنــج میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان‪ :‬اگــر تصــور می کنیــد ‪ M3‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫پرفروش تریــن محصــوالت برنــد پوکــو در ایــران قدیمــی بــه نظــر‬ ‫می رســد پــس می توانیــد بــرای خریــد ‪ Pro M3‬اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫تلفــن هوشــمندی کــه بــه عنــوان یــک بروزرســانی میان نســلی‪،‬‬ ‫جذابیت هــای ویــژه ای بــرای کاربرانــش در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه همــه بدنــه ‪ Pro M3‬از پالســتیک ســاخته شــده امــا‬ ‫طراحــی شــبیه بــه شیشــه ان بــرای کاربــر جــذاب بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬برخــاف ‪ 10 Note‬کــه بــه اســتاندارد مقاومــت در برابــر‬ ‫اب و گــرد و مجهــز شــده بــود در ‪ Pro M3‬خبــری از صفحــه‬ ‫نمایــش ‪ Super AMOLED‬نیســت‪.‬‬ ‫‪ 128GB – Pro Poco X3‬قیمــت‪ :‬حــدود شــش میلیــون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تومان‪:‬یکــی از متفاوت تریــن محصــوالت شــیائومی و‬ ‫پوکــو کــه اخیــرا بــه بــازار ایــران هــم رســیده اســت‪ Pro X3 ،‬لقب‬ ‫اســتفادهکننده‪ ،‬مهارت¬هــای شــناختی مخاطــب را‬ ‫ارتقــا مــی بخشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪)7‬‏توســعه تفکــر انتقــادی‪ ،‬خالقانــه و موشــکافانه‬ ‫در بیــن دانش¬امــوزان و دانشــجویان نســبت بــه‬ ‫محتــوای رســانه‪-‬‏ها‬ ‫‏‪)8‬‏شــناخت اشــکال بصــری ارتباطــات در کنــار‬ ‫مهارت¬هــای خوانــدن‪ ،‬نوشــتن و شــنیدن‪.‬‏‬ ‫‏‪)9‬‏ســواد رســانه¬ای از شــما شــهروند بهتــری‬ ‫می¬ســازد ‪.‬‏‬ ‫‏‪)10‬‏هــدف ســواد رســانه¬ای‪ ،‬اگاهانــه در معــرض‬ ‫رســانه¬ها قــرار گرفتــن اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪)11‬‏هــدف ســواد رســانه¬ای ایجــاد توانایــی در افــراد‬ ‫بــرای کنتــرل برنامه¬ریــزی رســانه ای اســت‪.‬‏‬ ‫‏‪)12‬‏هــدف اصــل امــوزش ســواد رســانه ای‪ ،‬تولیــد‬ ‫محتــوا اســت‪ .‬یعنــی هــم محتــوا را خــوب تشــخیص‬ ‫‏بدهیــم و هــم خــوب تولیــد محتــوا بکنیــم‪.‬‏‬ ‫ادامه دارد‪...‬‏‬ ‫می گیــرد‪ .‬زبــان طراحــی ایــن تلفــن هوشــمند ‪ ۶.۶۷‬اینچــی بــا‬ ‫بیشــتر محصــوالت شــیائومی متفــاوت اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫کاربرانــی کــه بــه دنبــال خریــد یــک تلفــن هوشــمند متفــاوت‬ ‫هســتند‪ ،‬می تواننــد روی ‪ Pro X3‬حســاب ویــژه ای بــاز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تلفــن هوشــمند هــم بــه اســتاندارد ‪ IP53‬مجهــز شــده تــا‬ ‫در برابــر گــرد و غبــار و اب مقاومــت قابــل قبولــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه صفحــه نمایــش ان بــه محافــظ گوریــا گلــس ‪ ۶‬مجهــز‬ ‫شــده کــه مقاومــت ان را بــه ســطح بی نظیــری می رســاند امــا‬ ‫واقعیــت ان اســت کــه پنــل ‪ IPS‬باعــث شــده کــه ‪ Pro X3‬بــا‬ ‫حداکثــر روشــنایی ‪ ۴۵۰‬نیتــی اندکــی ناامیدکننــده ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫‪ :128GB – Poco F3‬قیمــت‪ :‬حــدود ‪ ۹‬میلیــون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان‪ :‬تالش هــای برنــد پوکــو بــرای ســاخت تلفن هــای‬ ‫هوشــمند گران قیمــت و پرچمــدار جــذاب بــه نظــر می رســد‪F3 .‬‬ ‫جدیدتریــن پرچمــدار زیرمجموعــه نوظهــور شــیائومی اســت کــه‬ ‫یکــی از جذاب تریــن تلفن هــای هوشــمند در رده قیمتــی زیــر ده‬ ‫میلیــون تومــان بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫‪ 128GB – Pro Poco F2‬قیمــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۷‬میلیــون تومــان‪:‬‬ ‫گران ترین‪ ،‬قدرتمندترین و خاص ترین تلفن هوشــمندی که برند‬ ‫پوکــو تــا امــروز تولیــد کــرده خوشــبختانه در بــازار ایــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ Pro F2‬کامــا در قــد و قامــت یــک پرچمــدار بی بدیــل ظاهــر شــده‬ ‫و بــه همیــن دلیــل یکــی از بهتریــن تلفن هــای هوشــمند در بــازار‬ ‫اســت‪ .‬ایــن تلفــن هوشــمند هــم بــه واســطه پردازنده اســنپدراگون‬ ‫‪ ۸۶۵‬از فنــاوری ارتبــاط ‪ 5G‬بهــره مــی بــرد‪ .‬صفحــه نمایــش ‪۶.۶‬‬ ‫اینچــی ‪ Pro F2‬در هــر اینــچ ‪ ۳۹۵‬پیکســل را جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه دوربیــن ســلفی ایــن تلفن هوشــمند به صورت پــاپ اپ کار‬ ‫می کنــد امــا تنهــا ‪ ۸۷.۲‬درصــد از بخــش جلویــی ‪ Pro F2‬را صفحــه‬ ‫نمایــش شــامل می شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید وقتی مگس بر روی یک میله فوالدی می نشیند به اندازه ‪۲‬میلیونیم میلیمتر خم می شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید فشار در مرکز خورشید تقریبا ‪ ۷۰۰‬میلیون تن بر ‪ ۴/۵‬مترمربع است‪.‬‬ ‫ایا می دانید طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است‪.‬‬ ‫ایا می دانید داغ ترین نقطه زمین در دالول اتیوپی است که دمای هوا در سایه ‪ ۹۴‬درجه است‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۱‬لیتر سرکه در زمستان سنگین تر از تابستان است‪.‬‬ ‫ایا می دانید ‪ ۶۰‬درصد از ماهواره های جهان‪ ،‬نظامی و ‪ ۴۰‬درصد بقیه غیرنظامی است‪.‬‬ ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده یازدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫خوانــده دعــوا را بدرســتی شناســائی کنیــم ‪:‬‬ ‫ظاهــرا انقــدر پرســش بدیهــی اســت کــه طرح‬ ‫ان عبــث بــه‏نظــر مــی رســد‪ .‬امــا در ماهیــت‬ ‫اینطور نیســت‪ .‬بلکه انتخاب درســت خوانده‬ ‫دعــوا یکــی از هنرهــای وکالــت و‏درک عمیــق‬ ‫وکیــل از ماهیــت دعــوا اســت‪ .‬ســالیانه فقــط‬ ‫هــزاران دعــوا بــه علــت انتخــاب نادرســت‬ ‫خوانــده‪ ،‬‏مواجــه بــا قــرار عــدم اســتماع دعــوا‬ ‫و رد دعــوی می شــوند‪ .‬اگرچــه در اییــن‬ ‫دادرســی خوانــده دعــوا را مدعــی علیــه ‏و‬ ‫صاحــب ســمت‪ ،‬نامیده انــد‪ .‬امــا ایــن الفــاظ‬ ‫در همــه مــوارد و همــه مصادیــق‪ ،‬ابــزار کافــی‬ ‫بــرای شناســایی‏خوانــده نیســتند‪ .‬زیــرا لزومــا‬ ‫خوانــده پاســخگوی دعــوا نیســت‪ .‬خوانــده‬ ‫گاه نقــش اخبــاری در دعــوا دارد‪ .‬گاه‏نقــش‬ ‫شــهودی دارد‪ .‬گاه اصــا تعــارض منافعــی‬ ‫بــا خواهــان نــدارد و ماهیتــا ماننــد خواهــان‬ ‫و بــه انــدازه او از تثبیــت‏خواســته بهره منــد‬ ‫اســت‪ .‬گاه خواســته دادخواســت‪ ،‬ماهیتــا‬ ‫دعــوا نیســت‪ ،‬بلکــه درخواســت اســت‪ .‬گاه‬ ‫خوانــده‪،‬‏متعهدعلیــه نیســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی تعهــدی بــه خواهــان نــدارد‪ .‬گاه‬ ‫خوانــده متاثــر از اثــر تبعــی دعواســت‪ .‬مثــا‬ ‫در ‏دعــاوی ابطــال ســند رســمی‪ ،‬دعــوای‬ ‫علیــه مرتهــن‪ ،‬علیــه مقصرحادثــه‪ ،‬علیــه‬ ‫ورشکســته‪ ،‬علیــه صغیــر‪ ،‬علیــه ‏مضمــون‬ ‫عنــه‪ ،‬علیــه ضامــن‪ ،‬علیــه امیــن‪ ،‬علیــه‬ ‫وکیــل ‪ ،‬علیــه ماخــوذ بــه حــق شــفعه‪ ،‬علیــه‬ ‫مالــک مشــاعی‪ ،‬علیــه‏متصــرف (خلــع یــد)‪،‬‬ ‫علیــه مســتاجر(تخلیه ید)‪ .‬علیــه فروشــنده‬ ‫فضولــی‪ ،‬علیــه فروشــنده مــاذون؛ خوانــده‬ ‫و یــا‏خوانــدگان چــه کســانی هســتند؟!! بطــور‬ ‫کل در تعییــن خوانــده بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫بیــن خواســته و خوانــده بایــد‏ارتباطــی منطقی‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ .‬یــا خواســته پــس از‬ ‫رســیدگی قضایــی‪ ،‬مالــی اســت کــه بایــد قابل‬ ‫بارکــردن‏بــر خوانــده باشــد و یــا فعلــی اســت‬ ‫کــه بــدون خوانــده‪ ،‬قابــل اجــراء نیســت‪ .‬و‬ ‫یــا اثــر خواســته در اینــده بــدل بــه ‏میراثــی‬ ‫می شــود کــه خوانــده متاثــر از ان خواســته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬و یــا صــرف تامیــن دلیــل اســت‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده دوازدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫جبــران خســارت معنــوی ماهیــت حقوقــی‬ ‫دارد یــا کیفــری ؟ !! پاســخ ســریع و صریــح‬ ‫بــه ایــن‏پرســش حقوقــی اســت‪ .‬ماننــد حــق‬ ‫تالیــف‪ ،‬حــق اختــراع و امثالهــم کــه در‬ ‫دادگاه هــای حقوقــی قابــل مطالبــه‏هســتند‪.‬‬ ‫امــا خســارت معنــوی در مفهــوم عــام خــود‬ ‫لزومــا ضــرر و زیــان مــادی نیســت‪ .‬مثــا هتک‬ ‫ابــرو ‏وحیثیــت شــخص از جملــه خســارات‬ ‫معنــوی اســت‪ .‬امــا بــا مطالبــه مــال قابــل‬ ‫جبران نیست‪ .‬بنابراین چگونه ‏قابل جبران‬ ‫اســت؟ اگــر بگوییــد در دادگاه کیفــری بــه‬ ‫اتهــام هتــک حرمــت قابــل رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫و نتیجــه ‏ایــن رســیدگی مبنــی بــر صــدور‬ ‫قــرار مجرمیــت هتــاک عمــا جبــران خســارت‬ ‫معنــوی شــاکی اســت‪ ،‬اشــتباه‏کرده اید‪.‬زیــرا‬ ‫خســارت ناشــی از وقوع جرم؛ در دادگاههای‬ ‫حقوقــی قابــل مطالبــه هســتند‪ .‬مثــا در‬ ‫دادگاه‏کیفــری مدیــون و ثالثــی کــه بــا او تبانــی‬ ‫داشــته‪ ،‬بــه فــرار از دیــن محکــوم می شــوند‪.‬‬ ‫پــس از ان اســت کــه دایــن ‏می توانــد بــه‬ ‫اســتناد رای کیفــری از دادگاه حقوقــی‪،‬‬ ‫مطالبــه خســارت مالــی از مجــرم بنمایــد‪ .‬در‬ ‫خصــوص ‏جبــران خســارت معنــوی ناشــی از‬ ‫هتــک حیثیــت نیــز اگرچــه مســتلزم رســیدگی‬ ‫دادگاه کیفــری اســت‪ .‬امــا‏مجــازات مجــرم‪،‬‬ ‫جبــران خســارت معنــوی هتــک حیثیــت‬ ‫زیاندیــده محســوب نمی شــود!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫مجــازات ‏هتــاک صرفــا بــرای اســتقرار نظــم‬ ‫عمومــی و متنبــه کــردن مجــرم بــوده لــذا‬ ‫چیــزی جــز تســکین‪ ،‬عایــد زیاندیــده‏نشــده‬ ‫اســت ‪ .‬و ایــن را هــم میدانیــم کــه دادگاه‬ ‫کیفــری در همــان انــدازه کــه مجــرم را بــه‬ ‫مجــازات مترتبــه محکــوم‏کــرده‪ ،‬کار دیگــری‬ ‫هــم نمیتوانــد انجــام دهــد‪ .‬در اینجــا ایــن‬ ‫پرســش مطــرح می شــود کــه پــس مصــداق‬ ‫جبــران ‏خســارت معنــوی هتــک حیثیــت‬ ‫چیســت؟ و دادگاه حقوقــی چگونــه میتوانــد‬ ‫حکــم بــه جبــران دهــد؟ ایــن را هــم‏میدانیــم‬ ‫که خواســته در دعاوی حقوقی باید منجز و‬ ‫صریــح و قابــل تقویــم و یــا تعهــد قابــل اجــراء‬ ‫باشــد‪ .‬‏بنابرایــن درج عبــارت الــزام خوانــده‬ ‫بــه جبــران خســارت معنــوی ناشــی از هتــک‬ ‫حیثیــت در ســتون خواســته؛ ‏مبهــم و غیــر‬ ‫اجرایــی بــوده و مواجــه بــا رد اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫پیشــنهاد میکنــم خواهــان دادخواســت غیــر‬ ‫مالــی ثبــت‏کنــد و الــزام خوانــده بــه انتشــار‬ ‫عــذر خواهــی و ندامــت خوانــده در روزنامــه‬ ‫کثیــر االنتشــار را بخواهد‪ .‬در‏اینصــورت دادگاه‬ ‫حقوقــی علــی االصــول می بایســتی به اســتناد‬ ‫رای کیفــری مبنــی بــر وقــوع هتــک حرمــت‪،‬‬ ‫‏خوانــده را ملــزم بــه عذرخواهــی واظهــار‬ ‫ندامــت در روزنامــه کثیراالنتشــار بنمایــد‪ .‬بــه‬ ‫نحویکــه تمــام کســانی کــه‏مواجــه بــا هتــک‬ ‫حرمــت خواهــان بوده انــد ایــن بــار مواجــه بــا‬ ‫عــذر و ندامــت خوانــده شــوند‪ .‬تــا بــه ســبب ان‬ ‫حیثیت از دســت ‏رفته اعاده و جبران گردد‪.‬‬ ‫ویژگی های جدیدی ‪google meet‬‬ ‫دریافــت فیلترهــای ویدئویی‪،‬جلوه هــای تمــاس‬ ‫شــخصی و ماسـک های ‪( Ar‬واقعیــت افــزوده) جدیــد‬ ‫بــرای تماس هــای شــخصی در ‪ iOS‬و ‪ Android‬را‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪ .‬گــوگل همیــن را از طریــق صفحــه‬ ‫رســمی توییتــر خــود فــاش کــرد‪.‬در حالــی کــه اکثر این‬ ‫گزینه هــای اضافــه شــده فقــط بــرای حســاب های‬ ‫شــخصی ‪ Gmail‬در دســترس هســتند‪ ،‬کاربــران‬ ‫‪ Workspace‬بــه تعــداد محــدودی از گزینــه هــای‬ ‫تــاری و پــس زمینــه مجــازی دسترســی پیــدا میکننــد‪.‬‬ ‫گــوگل میــت یــک پلتفــرم تمــاس ویدیویــی بــا‬ ‫کنفرانــس اســت کــه در درجــه اول بــرای اســتفاده‬ ‫حرفــه ای طراحــی شــده اســت و همــکاران را از راه‬ ‫دور را بــرای تعامــل در زمــان واقعــی پیونــد می دهــد‪.‬‬ ‫در یــک تمــاس اصلــی گــوگل میــت‪ ،‬حداکثــر ‪25‬‬ ‫نفــر می تواننــد بــه طــور یــک جــا در فیلــم بــا یکدیگــر‬ ‫صحبــت کــرده و اطالعــات را بــه اشــتراک بگذارند‪ .‬اگر‬ ‫در ردیــف هــای عضویــت باالتــر گــوگل میت مشــترک‬ ‫شــوید‪ ،‬تعــداد افــرادی کــه می تواننــد بــه یــک تمــاس‬ ‫بپیوندنــد بــه ‪ 50‬یــا ‪ 100‬نفــر نیــز می رســد‪.‬‬ ‫بــرای راه انــدازی و شــروع کنفرانس هــای‬ ‫ویدئویــی گــوگل میــت بــه یــک حســاب ‪G Suite‬‬ ‫پرداخــت شــده نیــاز داریــد‪ ،‬امــا هــر فــردی کــه‬ ‫دارای یک حســاب کاربری گوگل اســتاندارد اســت‬ ‫می توانــد در جلســه گــوگل میــت شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫پلــت فــرم مذکــور در همــه مرورگرهــای وب کار‬ ‫نمی کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال در ســافاری عملکــردی‬ ‫نــدارد و در گــوگل کــروم بهتریــن عملکــرد را دارد‪.‬‬ ‫تصمیــم ‪ Google‬بــرای معرفــی ایــن جلــوه هــای‬ ‫ویدئویــی مــی توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه ایــن‬ ‫شــرکت توجــه خــود را از هــدف قــرار دادن کاربــران‬ ‫ســازمانی و تجــاری بــه ســمت مصــرف کننــدگان‬ ‫معطــوف کــرده اســت‪ .‬ایــن غــول جســتجو ســال‬ ‫گذشــته ‪ Google Meet‬را بــه صــورت رایــگان در‬ ‫حســاب هــای شــخصی ‪ Google‬منتشــر کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد فیلتر هــای جدیــد کامــا ًمشــابه‬ ‫انچــه گــوگل در ســرویس گــپ ویدیویــی ‪ Duo‬خــود‬ ‫ارائــه می دهــد‪ .‬ایــن شــرکت قصــد دارد در نهایــت‬ ‫‪ Duo‬را بــا ‪ Meet‬جایگزیــن کنــد‪.‬‬ ‫پایه علمی‪ ،‬موثر ترین عامل پیشرفت‬ ‫جامعه‏‬ ‫رئیــس دفتــر تحقیقــات کاربــردی دردیــدار بــا‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات و مجــری انــرژی هــای‬ ‫تجدیــد پذیــر شــرکت توزیــع نیــرو بــرق‏گفــت‪‎:‬‬ ‫‪‎‬پایــه علمــی‪ ،‬موثــر تریــن عامــل پیشــرفت‬ ‫هرجامعــه ای اســت‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ دوم‬ ‫«کامبیــز جاریانــی» در دیــدار بــا رئیــس مرکــز‬ ‫تحقیقــات و مجــری‏انرژی هــای تجدیــد پذیــر‬ ‫شــرکت توزیــع نیــرو بــرق خراســان شــمالی بــر‬ ‫تقویــت روابــط علمــی و تعامــات پژوهشــی‬ ‫تاکیــد کــرد و ‏گفــت‪ :‬جامعــه مــا روزبــه روز‬ ‫درحال توســعه و پیشــرفت اســت و در ایــن‬ ‫مســیر فقــط کارهــای بنیادی و علمــی ماندگار‬ ‫خواهنــد‏شــد و هــر کاری کــه پایــه علمــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬نتیجــه و محصــول ان بــر دیگــر‬ ‫اجــزای جامعــه نیــز تاثیرگــذار خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تقدیــر از میزبانــی مرکــز‬ ‫تحقیقــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مشــکالت اخیــر‬ ‫مردمــی ‏در حــوزه بــرق گاهــا ً بــا تحریــک‬ ‫رســان ه هــای غربــی و موج ســواری معاندیــن‬ ‫در فضــای مجــازی تبدیــل بــه نارضایتی هــا و‬ ‫بــروز‏پدیده هــای انتظامــی و امنیتــی می گــردد‬ ‫کــه الزم اســت فــارغ از هیاهــو و اقدامــات‬ ‫مقطعــی‪ ،‬بــا بررســی های فنــی و برگــزاری‬ ‫‏میزگردهــای علمــی و دانشــی نســبت بــه‬ ‫شناســایی دقیــق مشــکالت و نارســایی ها‬ ‫و برنامه ریــزی مناســب جهــت رفــع موانــع‬ ‫‏بــرای پاســخگویی مطلــوب بــه مــردم‬ ‫و همراهــی و مشــارکت ان هــا جهــت‬ ‫بهینه ســازی مصــرف و صرفه جویــی‬ ‫در ایــن زمینــه ‪ ،‬‏ضمــن رعایــت حقــوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬اطالع رســانی مناســب و‬ ‫اعــام شــفاف علــل و عوامــل قطعی هــای‬ ‫بــرق از وقــوع هرگونــه‏تنــش یــا ناهنجــاری‬ ‫احتمالــی جلوگیــری کنیــم و البتــه بایــد‬ ‫بــه دنبــال ارائــه و عملیاتــی ســازی‬ ‫راهکارهــای علمــی بــرای کاهــش‏مصــرف‬ ‫در حامل هــای انــرژی و تســریع در کشــف‬ ‫تخلــف سوءاســتفاده کننــدگان بخصــوص‬ ‫در موضــوع ماینرهــای غیرقانونــی در‬ ‫‏اســتخراج رمــز ارزهــا باشــیم‪ .‬‏‬ ‫رئیــس دفتــر تحقیقــات کاربــردی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان در پایــان مطالــب خــود بــه‬ ‫فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه‬ ‫‏گام دوم انقــاب اســامی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬همان طــور کــه معظــم لــه بــه موضــوع‬ ‫تحقیــق و پژوهــش به عنــوان یــک خواســته‬ ‫‏اصلــی تاکیــد دارد‪ ،‬ایــن وظیفــه بــر دوش‬ ‫متصدیــان تمامــی دســتگاه های دولتــی‪،‬‬ ‫غیردولتــی – نظامــی و غیرنظامــی اســت تــا‬ ‫‏بــرای تحقــق ایــن موضــوع بــا یکدیگــر تعامــل‬ ‫داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه رئیــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫و مجــری انرژی هــای تجدیــد پذیــر شــرکت‬ ‫توزیــع نیــرو بــرق خراســان شــمالی نیــز ضمــن‬ ‫‏تقدیــر از عملکــرد نیــروی انتظامــی اســتان در‬ ‫انهدام هرم مرگبار توزیع‬ ‫قرص های گلوریا‬ ‫پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از شناســایی و انهدام یکی‬ ‫از بزرگترین شــبکه های توزیع داروهای غیرمجاز در ســطح کشــور‬ ‫و کشــف بیــش از یکصــد و شــصت هــزار قلــم از ایــن داروهــا کــه‬ ‫بیشــتر انهــا قــرص هــای گلوریــا بــا عــوارض مرگبــار بعــد از مصــرف‬ ‫بودنــد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پیایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در ایــن ارتبــاط اظهار داشــت‬ ‫باتوجــه بــه ممنوعیــت خرید و فــروش دارو در فضــای مجازی اخیرا‬ ‫افــرادی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت مجرمانــه داشــتند تحــت رصــد‬ ‫پلیــس قــرار گرفتنــد و بررســی موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عــوارض وحشــتناک مصــرف برخــی از ایــن داروهــا‬ ‫مشــکالت قطعی هــای مکــرر بــرق و تشــریح‬ ‫اخریــن دســتاوردها و اقدامــات علمــی‏خــود‬ ‫گفــت‪ :‬مــا معتقــد هســتیم هیــچ کاری‬ ‫قابل اجــرا مطلــوب نخواهــد بــود مگــر بــا‬ ‫پیش نویــس علمــی کــه به مــرور بــا هــر ایــده‬ ‫‏جدیدتــر و بــروز رســانی ها قابــل ارتقــاء و‬ ‫بازنویســی باشــد‏‪.‬‬ ‫مهنــدس اســماعیل حســین پــور در ادامــه‬ ‫بــا گله منــدی از متولیــان حــوزه پژوهــش در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬فعالیــت و اقدامــات علمــی‬ ‫‏تمــام دســتگاه های اســتانی فقــط بــه یــک‬ ‫هفتــه پژوهــش ختــم می گــردد و ایــن یعنــی‬ ‫بی اثــر بــودن رده هــای علمــی در ادارات و‬ ‫‏ســازمان ها‪ ،‬البتــه اســتثنا هــم همیشــه‬ ‫وجــود دارد کــه می تــوان باافتخــار از دفتــر‬ ‫تحقیقــات انتظامــی اســتان یــاد کنــم کــه‬ ‫از جملــه قــرص هــای گلوریــا اظهــار داشــت‪ :‬در تحقیقــات اولیــه‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده و پــس از بررســی هــای تخصصی کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت متوجــه پیچیدگــی پرونــده شــده و پــی بردنــد‬ ‫ســه نفــر مجــرم حرفــه ای در حــال فعالیــت در زمینــه توزیــع‬ ‫قرص هــای گلوریــا و دیگــر داروهــا بــوده و افــراد رصــد شــده صرفــا‬ ‫خــرده فــروش ایــن شــبکه هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی هــای بیشــتر و اقدامــات‬ ‫فنــی مشــخص شــد ایــن شــبکه گســترده توزیــع داروهــای غیرمجاز‬ ‫در فضــای مجــازی در ســطح کشــور فعالیــت دارد و ایــن افــراد بــا‬ ‫تبلیغــات اغواکننــده و دروغیــن اقــدام بــه توزیــع و فــروش ایــن‬ ‫داروهــا کــه اکثــرا از قــرص هــای چاقی‪،‬الغــری و ‪ ...‬هســتند‬ ‫کــرده و بــا ایــن روش نــه تنهــا ســود کالنــی بــه جیــب زده انــد بلکــه‬ ‫اســیب های بســیار خطرنــاک و جبــران ناپذیــری نیــز بــه مصــرف‬ ‫کننــدگان ایــن داروهــا وارد کــرده انــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬بــا تالش هــای شــبانه روزی همکاران‬ ‫بنــده در مجموعــه پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی هــر ســه‬ ‫عضــو ایــن هــرم مــرگ بار شناســایی و پس از تشــریفات قضایی‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪342‬‬ ‫‏همیشــه در مجامــع مختلــف و جلســات‬ ‫ســازمانی و غیرســازمانی نقــش ملمــوس و‬ ‫موثــر و فعالــی دارد و اقداماتــی‏قابل تحســین‬ ‫را ایفــا می نمایــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام علمــی در شــرکت توزیــع نیــرو‬ ‫بــرق اســتان‪ ،‬در پایــان بــا اســتقبال از ایجــاد‬ ‫پــل ارتباطــی بــرای تبــادل اطالعــات علمــی‏و‬ ‫پژوهشــی بــا انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫نیــروی انتظامــی در بین مردم بســیار محبوب‬ ‫اســت و مــردم بــا دیــدن یکایــک‏شــما عزیــزان‬ ‫احســاس ارامــش می کننــد لــذا همــکاری و‬ ‫تعامــل بــا شــما قطعــا ًدر ارتقاء ســطح امنیت‬ ‫و ارامــش هــم اســتانی ها‏تاثیرگــذار اســت و‬ ‫هــم موجــب رضایــت پــروردگار خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫در چندین عملیات پیچیده پلیسی در نقاط مختلفی از استان‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــدند و بیــش از یکصــد و‬ ‫شــصت هــزار داروی غیرمجــاز از محــل دســتگیری ایــن مجرمین‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــا و خــط‬ ‫قرمزهــای پلیــس ســامت مــردم اســت و کســانی کــه جــان مــردم‬ ‫را بازیچــه اهــداف شــوم خــود قــرار دهنــد بــا برخــورد قاطــع پلیــس‬ ‫مواجــه خواهنــد شــد افــزود‪ :‬در بیــن داروهــای مکشــوفه از ایــن‬ ‫شــبکه تعــداد بســیار زیــادی از قــرص هــای گلوریــا کــه متاســفانه‬ ‫عــوارض بســیار خطرناکــی را در ســوابق مصــرف توســط تعــدادی از‬ ‫هموطنــان در پــی داشــته اســت کشــف گردیــد کــه ایــن مجرمیــن‬ ‫قصــد داشــتند ایــن قــرص هــا را در ارایشــگاه هــای زنانــه و‬ ‫باشــگاه های بدنســازی توزیــع کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا رصد هــای مســتمر و شــبانه‬ ‫روزی خــود در فضــای مجــازی بــا هــر گونــه خریــد و فــروش دارو و‬ ‫مــوارد مرتبــط بــا ان در فضــای مجــازی برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫پدیده ناهنجار خرید‬ ‫و فروش مجوز‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :341‬در ســال های اخیــر به ویــژه بــا فعالیــت‬ ‫ســایت های اگهــی فــروش و شــبکه های اجتماعــی «اگهــی‬ ‫بو کار ها مــورد توجــه قــرار‬ ‫فــروش مجــوز» برخــی از کســ ‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬پدیــده فــروش یــا اجــاره مجــوز فعالیــت در‬ ‫بو کار هایی رواج دارد کــه بــا وجــود متقاضــی (بــه هــر‬ ‫کســ ‬ ‫دلیــل اعــم از همــراه بــودن مجــوز بــا رانــت‪ ،‬یارانــه یــا حمایــت‬ ‫خــاص) یــا بــه ان هــا مجــوز داده نمی شــود (بــه هــر دلیــل اعــم‬ ‫از اشــباع بــازار) یــا فراینــد دریافــت ان دشــوار و زمانبــر اســت‪.‬‬ ‫حکم قانونی و ارزیابی عملکرد ان‬ ‫بو کار و‬ ‫گزارش هــای رســیده از متقاضیــان مجــوز کســ ‬ ‫تحقیقــات میدانــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان‬ ‫می دهــد بــا گذشــت بیــش از ‪ ۱۲‬ســال از تصویــب ایــن حکــم‬ ‫بو کار ها‬ ‫قانونــی‪ ،‬شــرایط صــدور مجــوز بــرای بســیاری از کسـ ‬ ‫هنــوز شــفاف یــا تســهیل نشــده اســت‪.‬‬ ‫هــدف قانون گــذار از حکــم (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاسـت های‬ ‫کلــی اصــل چهل وچهــارم قانــون اساســی ایــن بــوده اســت کــه‬ ‫بو کار‪ ،‬بدانــد بــا ارائــه چــه‬ ‫هــر شــهروند متقاضــی شــروع کسـ ‬ ‫بو کار ها‬ ‫مــدارک و داشــتن چــه شــرایطی می توانــد مجوز کسـ ‬ ‫را دریافــت کنــد و ایــن فراینــد بــا چــه میــزان هزینــه و طــی‬ ‫چــه زمانــی انجــام می شــود؟ هدفــی کــه در حــال حاضــر‬ ‫بو کارها‪ ،‬متقاضیان‬ ‫محقق نشــده و در نتیجه در برخی کسـ ‬ ‫ســرمایه گذاری ناچارنــد یــا از ســرمایه گذاری منصــرف شــوند یــا‬ ‫مجــوز مــورد نیازشــان را از کســانی کــه قبــا مجــوز گرفته انــد یــا‬ ‫می تواننــد مجــوز بگیرنــد‪ ،‬خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫اگــر حکــم مــاده (‪ )۷‬قانــون مذکــور اجــرا شــود‪ ،‬طبعــا همــه‬ ‫بو کار ها بایــد‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط دریافــت مجــوز کس ـ ‬ ‫بتواننــد در مــدت مشخص شــده‪ ،‬مجــوز مــورد نیــاز خــود را از‬ ‫صادرکننــده مجــوز دریافــت کننــد و نیــازی بــه خریــد مجــوز‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ .‬یکــی از تبعــات دیگــر ایجــاد بــازار بــرای‬ ‫بو کار ان اســت کــه کســانی‬ ‫خریــد یــا اجــاره مجوز هــای کسـ ‬ ‫بو کار را ندارنــد هــم به‬ ‫کــه قصــد واقعــی بــرای شــروع ان کسـ ‬ ‫امیــد کســب ســود از دریافــت و فــروش ان مجــوز‪ ،‬داوطلــب‬ ‫دریافــت ان مجــوز شــوند و دریافــت مجــوز بــرای ســرمایه گذار‬ ‫و کارافریــن واقعــی ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫بو کار هایی کــه دریافــت مجــوز‬ ‫خریــد و فــروش مجــوز کسـ ‬ ‫ان هــا دشــوار اســت‪ ،‬بــه حــدی زیــاد شــده کــه در فضــای‬ ‫مجــازی بــرای ان هــا بــازار تشــکیل شــده اســت و کشــف‬ ‫قیمــت می شــود‪ .‬در ایــن گــزارش مشــهورترین مجوز هایــی‬ ‫کــه در فضــای مجــازی خریــد و فــروش می شــوند و نرخ هــای‬ ‫پیشــنهادی بــرای انهــا‪ ،‬اعــام شــده اســت‪ .‬تفاوت بــازه نرخ ها‬ ‫بــه موقعیــت جغرافیایــی و ســابقه و تعــداد مشــتری (نظیــر‬ ‫دفتــر خدمــات دولــت)‪ ،‬نــوع مجــوز‪ ،‬زمــان (مثال نــرخ کارگزاری‬ ‫بــورس در دوران رکــود یــا رونــق بــورس) و‪ ...‬بســتگی دارد‪.‬‬ ‫یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد حکــم مــاده (‪)۷‬‬ ‫بو کار‬ ‫قانــون اصــل چهل وچهــارم قانون اساســی برای دو کسـ ‬ ‫اژانــس گردشــگری و دفتــر خدمــات پیشــخوان دولــت‪ ،‬به طــور‬ ‫کامــل اجــرا شــده اســت‪ .‬یعنــی هــم شــرایط صــدور مجوز های‬ ‫بو کار شــفاف شــده و هــم در رابطــه بــا هــر دو‪،‬‬ ‫ایــن دو کسـ ‬ ‫مصوبــه هیــات مقررات زدایــی وجود دارد‪ .‬در چنین شــرایطی‪،‬‬ ‫هــر داوطلــب مجــوز قاعدتــا بایــد بتوانــد بــه راحتــی مجــوز‬ ‫مــورد نظــر را از مســیر قانونــی دریافــت کنــد و دیگــر نیــاز بــه‬ ‫خریــد مجــوز نخواهنــد داشــت و طبعــا ایــن مجوز هــا نبایــد در‬ ‫بــازار قیمــت داشــته باشــند‪ .‬حــال انکــه قیمــت داشــتن ایــن‬ ‫مجوز هــا می توانــد دو دلیــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نخســت انکــه هیــات مقررات زدایــی به طــور کافــی شــرایط‬ ‫صــدور ایــن مجوز هــا را ســهل نکــرده تــا هــر متقاضــی بتوانــد‬ ‫بــه ســهولت مجــوز مــورد نظــر را دریافــت کنــد‪ .‬دوم انکــه‬ ‫دســتگاه صادرکننــده مجــوز‪ ،‬بــه مصوبــه هیــات و حکــم مــاده‬ ‫(‪ )۷‬قانــون اصــل چهــل و چهارم قانون اساســی بی اعتناســت‪.‬‬ ‫بو کار وابســته‬ ‫بررســی پایــگاه اطالع رســانی مجوز هــای کس ـ ‬ ‫بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نشــان می دهــد هــر دو‬ ‫مجــوز فــوق مصوبــه هیــات مقررات زدایــی را دارنــد؛ امــا ایــن‬ ‫مصوبه هــا صرفــا ســقف زمانــی بــرای صــدور مجــوز را تعییــن‬ ‫کــرده و شــرایط صــدور ایــن مجوز هــا را تســهیل نکرده انــد‪.‬‬ ‫در واقــع هیــات مقررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوز هــای‬ ‫بو کار‪ ،‬بــه تکلیــف قانونــی خــود بــرای تســهیل شــرایط صدور‬ ‫کسـ ‬ ‫بو کار عمــل نکرده و وارد تســهیل شــرایط‬ ‫مجوز هــای ایــن دو کسـ ‬ ‫این دو مجوز نشده و در نتیجه دریافت مجوز اژانس گردشگری‬ ‫و دفتــر خدمــات پیشــخوان دولــت‪ ،‬همچنــان دشــوار اســت‪.‬‬ ‫راه حــل ایــن مشــکل‪ ،‬نظــارت و پیگیــری اجــرای کامــل و موثر‬ ‫و حکــم مــاده (‪ )۷‬قانــون اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساســی‬ ‫اســت؛ به گونــه ای کــه اوال همــه مراجــع صــدور مجــوز‪،‬‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه صــدور مجــوز خــود را بــه نحوی کــه در‬ ‫قانــون تصریــح شــده (شــامل نــوع‪ ،‬شــرایط و فراینــد صــدور‪،‬‬ ‫تمدیــد و لغــو بــه همــراه مبانــی قانونــی) بــه وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی اعــام کننــد و وزارتخانــه هــم ان اطالعــات‬ ‫را در پایــگاه اطالع رســانی مجوز هــا (درگاه ملــی مجوز هــای‬ ‫بو کار ها شــفاف کند‪ .‬ثانیا‬ ‫بو کار های کشــور) برای کسـ ‬ ‫کسـ ‬ ‫هیــات مقررات زدایــی در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬بــا‬ ‫عمــل بــه تکلیــف قانونــی خــود‪ ،‬شــرایط اضافــی و زائــد هــر‬ ‫مجــوز را حــذف کــرده و دریافــت مجوز هــا را تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از لــوازم تســهیل صــدور مجوزهــا‪ ،‬افزایــش نظارت ها بعد‬ ‫از اعطای مجوز فعالیت اســت‪ ،‬در این صورت نهاد صادرکننده‬ ‫مجــوز می توانــد در صورتــی کــه شــرایط دریافــت مجــوز از بیــن‬ ‫رفتــه اســت‪ ،‬مجــوز را ابطــال کنــد‪ .‬یکــی از مزایــای ایــن رویکــرد‬ ‫ان اســت کــه متقاضــی کــه شــرایط حداقلــی الزم بــرای دریافــت‬ ‫مجــوز را نداشــته اســت‪ ،‬اگــر اقــدام بــه خریــداری مجوز کنند نیز‬ ‫فعالیــت او کشــف می شــود و از ادامــه ان جلوگیــری بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪ .‬پایــان‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫حرکت امام حسین (ع) از مکه به سمت کربال‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪ 8 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 342‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬تیر ‪19-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫فــرم اطالعــات روســتای هــدف گردشــگری شهرســتان‬ ‫کردکــوی جهــت بانــک اطالعاتــی معاونــت گردشــگری‬ ‫روستای النگ‬ ‫ وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬‫در تاریــخ حبیــب الســیر اســم هایــی بدیــن صــورت امــده‬ ‫اســت‪ :‬النــگ خرقــان‪ ،‬النــگ بســطام‪ ،‬اقالنــگ همــدان‪،‬‬ ‫النگاقــا‪ ،‬النــگ ســهند‪ ،‬النــگ شاهنشــین‪،‬النگ باباخاکــی‪،‬‬ ‫النــگ جــوزی‪ ،‬النــگ بیکــی‪ ،‬النــگ تشــین‪ ،‬النــگ قلبــه‪،‬‬ ‫النــگ شــکی‪ ،‬النــگ داغــی‪ ،‬النــگ جیجکتــو‪ ،‬النــگ مشــرتو‪،‬‬ ‫النگهمدان‪،‬یکه النگ‪ ،‬النگ کهدســتان‪ ،‬النگ اســماریکک‪،‬‬ ‫النگــرادکان‪ .‬و النــگ بــه ضــم اول و فتح دوم به معنی ســبزه‬ ‫زار و مرغــزار و بــه فتــح اول و دوم بــه معنــی دیــوار و پنــاه‬ ‫قلعــه گبــری اســت و ظاهــرا در اکثــر نواحــی محلی ســبزهزار‬ ‫و یــا دیــوار و پنــاه قلعــه گبــری بــوده اســت که بعد بــا افزودن‬ ‫بــه اول نــام ان ناحیــه بــه صــورت اســم خــاص درامــده اســت‬ ‫و هــم اکنــون در برخــی از شــهرهای ایــران مانــد گــرگان و‬ ‫مشــهد و بیرجنــد دیــه » النــگ «مطلــق یــا بــه صــورت‬ ‫اضافــه بــه کلمــه هــای نظیــر پشــه‪ ،‬درویــش‪ ،‬ســاری خــان‪،‬‬ ‫و ســرتخت وجــود دارد‪ .‬رجــوع بــه النــگ ( معنــی لغــوی)و‬ ‫فهرســت حبیــب الســیرچ خیام ذیل اســامی خــاص خرقان‪،‬‬ ‫بســطام و جــز ان‪ ،‬و هــم بــه اســامی خــاص مذکــور و مــواد‬ ‫بعــدی در ایــن لغتنامــه شــود‪.‬‬ ‫ تاریخچه روستا‪:‬‬‫النــگ روســتایی از توابــع شهرســتان کردکــوی در اســتان‬ ‫گلســتان ایــران اســت‪ .‬ایــن روســتا در ســه کیلومتــری جــاده‬ ‫کردکــوی بــه طــرف گــرگان‪ ،‬در ســمت راســت قــرار دارد‪.‬‬ ‫طــی ســالیان ایــن روســتا دو بــار بــر اثــر بالیــای طبیعــی‬ ‫کامــا ًویــران شــده و هــم اکنــون ســومین بــاری اســت کــه‬ ‫بازســازی شــده اســت‪ .‬مردم روســتا اغلب کشــاورز هســتند‪.‬‬ ‫اغلــب مــردم فــارس هســتند و زبــان انهــا زبــان مازندرانــی بــا‬ ‫گوییــش محلــی اســت‪ .‬طوایــف اصلــی روســتا ســید النگــی‪،‬‬ ‫رحیمــی النگــی‪ ،‬مهــدوی النگــی‪ ،‬ساورســفلی‪ ،‬ابطحــی‪،‬‬ ‫نجاتــی میباشــد مردمــان روســتا مذهبــی و از بــزرگان ایــن‬ ‫روســتا میتــوان بــه ایــت اللــه سیدســجاد علــوی(ره)–‬ ‫ایــت اللــه ســید محمدعلــی علــوی گرگانــی‪ -‬و ایــت اللــه‬ ‫سیدحســن مهرحسینی)میرحســن ســید النگــی( نــام بــرد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم)(ع)‬ ‫وجــود دارد از نســل امــام موســی کاظــم(ع) کــه مــردم محلی‬ ‫ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)می داننــد‪.‬‬ ‫ صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‪:‬‬‫صنایــع دســتی ایــن روســتا قالببافــی و عروســک بافــی و‬ ‫رودوزی هــای ســنتی اســت‪.‬‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم(ع)‬ ‫وجــود دارد از نســل امــام موســی کاظم(ع)کــه مــردم محلــی‬ ‫ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)میداننــد‪.‬‬ ‫موقعیــت روســتا بــا ذکــر فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکز‬ ‫استان‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در ‪ 3‬کیلومتــری شهرســتان کردکــوی و ‪24‬‬ ‫کیلومتــری مرکــز اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر‬ ‫تاسیســات‪:‬‬ ‫در ایــن روســتا تعــداد یــک خانــه مســافر فعــال به نــام خانه‬ ‫مســافر رز جهت ســرویس دهی به مســافران و گردشــگران‬ ‫محترم وجــود دارد‪.‬‬ ‫امکانــات و زیرســاخت های موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫الزانیا‬ ‫مواد الزم برای طبخ الزانیا‬ ‫الزانیــا درســت کــردن اصــول پیچیــده ای نــدارد امــا اگــر بــا این نحوه که در اشــپزخانه‬ ‫نمنــاک بــرای شــما بیــان شــده اســت الزانیــا را تهیــه کنیــد قطعــا بهتریــن طعــم را‬ ‫تجربــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫الزانیــا‪ 1‬بسته‪/‬پیاز‪7‬عدد‪/‬قارچ‪1‬عدد‪/‬گوشــت چــرخ کرده‪250‬گرم‪/‬فلفــل دلمــه‬ ‫ای‪1‬عدد‪/‬نمــک بــه مقــدار الزم‪/‬فلفــل بــه مقــدار الزم‪/‬زردچوبــه بــه مقــدار الزم‬ ‫رب گوجــه فرنگی‪2‬قاشــق غذاخوری‪/‬کره‪30‬گــرم‪/‬ارد ســفید نصــف قاشــق‬ ‫غذاخوری‪/‬شــیر گــرم نصــف لیوان‪/‬ســیب زمینــی ورقــه ای به اندازه کــف ظرف‪/‬ادویه‬ ‫مخصــوص الزانیا‪/‬پنیــر پیتــزای رنــده شــده‪/‬فرمول پخــت الزانیــای خوشــمزه‬ ‫پخت الزانیا بدون فر‬ ‫ابتــدا بایــد قــارچ هــای شســته و خشــک شــده را بــه صــورت ورقــه ای خــرد کنیــم و در‬ ‫کمــی روغــن تفــت دهیم ‪.‬‬ ‫مقــدار کمــی هــم نمــک روی ان مــی پاشــیم تــا مــزه دار شــود و روی حــرارت بــاال‬ ‫کمــی تفــت بخــورد و اب نینــدازد‪.‬‬ ‫ســپس پیــاز هــا را رنــده میکنیــم و در مقــداری روغــن تفــت میدهیــم بــه طــوری کــه‬ ‫رنــگ ان طالیــی شــود ‪.‬‬ ‫بعــد گوشــت چــرخ کــرده را بــه ان اضافــه میکنیــم تــا در کنــار پیــاز هــا ســرخ شــوند‪.‬‬ ‫در حیــن تفــت دادن گوشــت هــا بــا پیــاز ‪،‬فلفــل دلمــه ای نگینــی خــرد شــده را اضافه‬ ‫میکنیــم تــا بــه همــراه گوشــت و پیــاز کمــی تفــت بخــورد‪.‬‬ ‫در اخــر پخــت قــارچ هــا را بــه همــراه ادویــه مخصــوص الزانیــا و نمــک و فلفــل و‬ ‫زردچوبــه و رب اضافــه میکنیــم و کامــا هــم میزنیــم تــا همــه مــواد بــا هــم مخلــوط‬ ‫شــوند و کنــار هــم مــزه دار شــوند‪.‬‬ ‫بعــد از امــاده ســازی مــواد میانــی الزانیــا ‪ ،‬بایــد در یــک قابلمــه مناســب و نســبتا‬ ‫بــزرگ ‪ 5‬لیتــر اب را بــه جــوش بیاوریــم و بــه مقــدار ‪ 2‬الــی ‪ 3‬قاشــق روغــن و نمــک‬ ‫داخــل ان بریزیــم ‪.‬‬ ‫ورقــه هــای الزانیــا را بــه ارامــی و تــک تــک داخــل اب جــوش قــرار دهیــد تــا بــا مــدت‬ ‫زمانــی کــه روی جعبــه الزانیــا گفتــه شــده کــه اصــوال ‪ 8‬تــا ‪ 10‬دقیقــه مــی باشــد الزانیــا‬ ‫هــا پختــه و نــرم شــود‪.‬‬ ‫در ایــن فاصلــه میتوانیــد ســس ســفید را امــاده کنیــد و بــرای ایــن کار بایــد کــره را‬ ‫داخــل یــک قابلمــه کوچــک داغ کنیــد و ارد ســفید را بــه ان اضافــه کنیــد و کمــی‬ ‫تفــت دهیــد ‪.‬‬ ‫ســپس شــیر را اضافــه کنیــد و کمــی نمــک و فلفــل هــم داخــل ان بریزیــد تــا شــیر‬ ‫غلیظ شــود و قوامش مثل ســس ســفید مایونز شــود‪.‬الزانیا های پخته شــده را از‬ ‫اب خــارج کنیــد و بــا اب ســرد ابکــش کنیــد تــا بهــم نچســبند‪.‬‬ ‫در کــف ظــرف یــا تابــه ی مــورد نظــر کــه میخواهیــد الزانیــا را بچینیــد کمــی روغــن‬ ‫بریزیــد و تمــام کــف ظــرف را بــا ســیب زمینــی حلقــه ای شــده پــر کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد یــک الیــه از ورقــه هــای الزانیــا را روی ســیب زمینــی هــا بچینیــد و با مــواد میانی‬ ‫الزانیــا روی ورقــه هــا بریزیــد و کمــی هــم پنیر پیتــزای رنده شــده بریزید‪.‬‬ ‫دوبــاره الیــه بعــدی و تــا چنــد مرحلــه ایــن الیــه هــا را ادامــه دهیــد و در الیــه اخــر‬ ‫ورقــه هــای الزانیــا را بریزیــد و روی ان را بــا ســس ســفید پــر کنیــد و بــا پنیــر پیتــزای‬ ‫خــرد شــده تمــام ســطح الزانیــا را بپوشــانید‪.‬‬ ‫شیشه گری سنتی‬ ‫روستای زارع محله‬ ‫روســتای زراع محلــه از ابــادی هــای بســیار زیبــای دامنــه ی شــمالی البرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل در تقســیمات کشــوری از دهســتان ســدن رســتاق غربــی بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان کردکــوی از اســتان گلســتان و در فاصلــه ‪ 8‬کیلومتــری‬ ‫شــرق شهرســتان قــرار دارد‪ .‬جمعیــت ایــن روســتا براســاس اخریــن سرشــماری‬ ‫نفــوس مســکن حــدود ‪ 279‬نفــر و ‪ 106‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬از امکانــات این روســتا‬ ‫مــی تــوان بــه خانــه بهداشــت ‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی و‪ ...‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫ایــن محــل از شــمال بــه روســتای مهترکالتــه‪ ٬‬از جنــوب بــه روســتای خــرم ابــاد‬ ‫(خراب مســجد)و میاندره‪ ٬‬از شــرق به روســتای مفید اباد و از غرب به روســتای‬ ‫ایلــوار متصــل مــی باشــد ‪ .‬ســیمای ان مســتطیل شــکل اســت‪ .‬و وجــود یــک رود‬ ‫خانــه ی فصلــی در شــرق روســتا بــه زیبایــی روســتا افــزوده اســت ‪. .‬بافت روســتا‬ ‫پــس از انقــاب اســامی ‪ ،‬طــرف جنــوب و شــمال توســعه پیــدا کــرده اســت ‪.‬‬ ‫در معمــاری قدیــم زراع محلــه بــه علــت پوشــش ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫بــرای عمــوم مــردم گالــی پــوش و اعیان‪٬‬ســفال و بــه نــدرت هــم حلــب بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان هــا اغلــب رو بــه جنــوب و معمــوال ًرو بــه شــرق ســاخته شــده وتــا‬ ‫هــم نــور گیــر و هــم بــه ســمت اماکــن مذهبــی قبلــه و مشــهد مقدس باشــند‪.‬در‬ ‫گذشــته بیشــتر ســاختمان هــا یــک طبقــه و شــماری نیــز دو طبقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در چینــه و دیــوار ســاختمان هــای قدیمی‪٬‬ســنگ وکاه گل بــه کار مــی رفــت و‬ ‫عــرض دیــوار هــا از یــک متــر هــم تجــاوز مــی کرد‪.‬امــا امــروزه در پــی ســاختمان‪٬‬‬ ‫ســنگ‪ ٬‬اجــر و مــات بــه کار بــرده مــی شود‪.‬ســقف خانه هــای دیروزی ‪ ٬‬ســفال و‬ ‫امــروزی ایرانیــت و حلــب اســت‪.‬در مجمــوع تفــاوت هــای زیــادی در خانــه ســازی‬ ‫امروز با گذشته ی ان دیده می شود‪.‬خانه ها نسبت به گذشته بلندتر است و‬ ‫به جهت تزیین داخل خانه را گچ کاری و نمای ان را سنگ کاری می کنند وهم‬ ‫چنین نور گیرها بیشتر و بزرگ تر است ‪.‬زراع محله به سب نزدیکی باجنگل و‬ ‫دریا و داشــتن موقعیت خاص دارای اب و هوای معتدل است‪.‬زمســتان نســبتا ً‬ ‫سرد و بارانی و نسبتا ًتابستانی گرم دارد‪.‬در زمستان به واسطه جریان بادهای‬ ‫شــمالی تراکــم ابرهــا در ارتفاعــات کوهســتان بیشــتر بــرف و در عرصــه هــای‬ ‫پایینــی مقــدار بــاران افــزون تــر اســت‪.‬عالوه بــر جریــان بادهــای شــمالی بادهــای‬ ‫مدیترانــه ای و بادهــای محلــی و هــم چنیــن نزدیکــی بــه دریــای خــزر بــر شــرایط‬ ‫اقلیمــی منطقــه تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬زراع محله از قدیم االیام به راه شــاه عباســی‬ ‫کــه تنهــا جــاده و مهــم تریــن را ارتباطــی عصــر صفــوی بــوده مرتبــط مــی شــد‪.‬‬ ‫طایفه ها‪ :‬زراع محله در بســتر روزگار ســپری شــده ‪،‬طوفانها و فراز و فرودهای‬ ‫زیــادی بــه خــود دیــده و چــه بســیار مــردان و زنــان دالور و فرهیختــه ای را در دامــن‬ ‫خــود پرورانــده کــه بــرای نگهبانــی از کیــان خــود در برابــر بیگانــگان و بیگانــه گــی هــا‬ ‫در طــول تاریــخ گهــر بــار خویــش فرمانبــری را نپذیرفتــه و دالورانــه در برابــر انــان‬ ‫قــد افراشــته اند‪.‬اولیــن طایفــه ای ‪ ،‬کــه بخشــی عظیمــی از مردم زحمتکــش ما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و طایفــه تیمــوری مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دیگــر طوایــف زراع محلــه بــه ترتیــب ذیل هســتند‪-۱:‬تیموری ‪ -۲‬تیمور ‪۳-‬تیمور‬ ‫زراء محلــه ‪ -4‬تیمــور قاســم ابــاد ‪ -۵‬تیمــور زاده ‪ -۶‬تیمــور راد ‪ -۷‬تیمــور نســب‪-۸‬‬ ‫ســورمی باالجــاده‪ -۹‬گرایلــی قاســم ابــاد ‪ -۱۰‬حســینی قاســم ابــاد ‪ -۱۱‬اردشــیری‬ ‫قاسم اباد ‪ -۱۲‬شهاب الدین ‪ - ۱۳‬مازندرانی ‪ -۱۴‬رستگاری ‪ -۱۵‬صائمی ‪ -۱۶‬مهندی‬ ‫‪ -۱۷‬میرشــکار ‪-۱۸‬تربت نژاد ‪ -۱۹‬ســیرکار ‪ -۲۰‬بزی ‪ -۲۱‬کیانی ‪ -۲۲‬طهماســبی ‪-۲۳‬‬ ‫دیوگنــدم‪ .‬الزم بذکــر اســت اولیــن خانــواده ای کــه در زراع محلــه کنونی مســتقر‬ ‫گردیــده ‪ ,‬حــاج اکبــر تیمــوری مــی باشــد کــه نامبــرده اکنــون در قیــد حیــات بــوده و‬ ‫فرزنــد جــوان و برومنــدش شــعبانعلی را در دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب‬ ‫نموده است ‪.‬زراع محله دارای ‪۲‬شهید و ‪ ۱‬ازاده و ‪ ۲‬جانباز می باشد ‪.‬‬ ‫در خصــوص شــکل گیــری زراع محلــه کنونــی الزم بذکــر اســت کــه عنــوان‬ ‫نماییــم براســاس اطالعــات بدســت امــده زراع محلــه بــاال بعلــت مشــکالت اب‬ ‫اشــامیدنی و فقــدان امنیــت الزم از بیــن رفــت‬ ‫و زراع محلــه بــاال نیــز براســاس از هــم پاشــی روســتای بســیار بــزرگ قاســم ابــاد –‬ ‫کــه ان هــم بــه لحــاظ درگیــری هــای قومــی و قبیلــه ای و احتمــاال ًجنــگ جهانــی دوم‬ ‫و حملــه روس هــا از بیــن رفتــه – شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اســاس زندگــی اقتصــادی مــردم زراع محلــه بــر پایــه کشــاورزی اســت ‪.‬امــا در‬ ‫کنارکشــاورزی درزراع محلــه دامــداری و … نیــز رواج دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه چنــد دلیــل جوانــان از زراع محلــه مهاجــرت کردنــد و دیگــر راغــب‬ ‫بــه شــغل کشــاورزی نیســتند ‪ ،‬حــال بــا هــم بــه چنــد علــت مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫‪ – ۱‬نبود زمین کافی برای همه مردم باتوجه به افزایش رشد جمیعت‬ ‫‪ – ۲‬پاییــن بــودن مرغوبیــت زمینهــای زراع محلــه از نظــر امــاح معدنــی و مــواد‬ ‫عالــی در خــاک‪ – ۳.‬خشکســالی هــای پــی در پــی ‪ ،‬پــر زحمــت بــودن بــودن‬ ‫شــغل کشــاورزی و پاییــن بــودن درامــد حاصــل ازان‪ – ۴.‬ارتقــاء ســطح علمــی و‬ ‫تخصصــی جوانــان زراع محلــه و شــاغل شــدن در ســطوح کارمنــدی ‪ ،‬و …‬ ‫بــه همیــن دلیــل جوانــان از زراع محلــه خــارج شــدند و بــه شهرســتان هــای‬ ‫اطــراف و مخصوصــا تهــران مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی زراع محلــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود‬ ‫‪ – ۱‬زمین های حاشیه روستا که دارای بافت سبک و خاک تقریبا”حاصلخیز است‪.‬‬ ‫‪ – ۲‬زمیــن هــای جنــوب کــه دارای بافــت متوســط و نیمــه ســنگین و بیشــتر از‬ ‫شــن و رس اســت‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬زمیــن هــای ســمت شــمال زراع محلــه کــه دارای شــکل مندابــی ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در فصــول بارندگــی اســت‪.‬جنس خــاک بیشــتر رســی اســت‪.‬‬ ‫شمال ‪ :‬خروایشت شمال شرقی ‪ :‬رواتی شمال غربی ‪ :‬گلند و جنگل پره‬ ‫جنوب ‪ :‬بال زمین شرق ‪ :‬رواتی غرب ‪ :‬میش تپه و صحرا‬ ‫تولیــدات کشــاورزی محــل ‪:‬پنبــه ‪ ،‬گنــدم ‪ ،‬برنــج ‪ ،‬ســویا ‪ ،‬باقــاال ‪، ،‬و … کار‬ ‫در مــزارع تنهــا اختصــاص بــه مــرد یــا زن نــدارد بلکــه هــر دو گــروه در کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت‪ ،‬برداشــت شــرکت مــی کننــد‪.‬کار در زندگــی روســتایی همیشــه‬ ‫وجــود دارد و تفاوتــی در روز یــا روزهــای هفتــه یــا مــاه و ســال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری کردکوی‬ ‫گردشــگران‬ ‫ خانه مسافر رز‬‫موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫موسیقی کتولی و طبری‬ ‫مراسم ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫ دسته روی عزاداران حسینی‬‫شغل و حرفه مردم روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬‬ ‫کشــاورزی‪ :‬گنــدم‪ ،‬کلــزا‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســویا و پنبــه‬ ‫دامداری‪ :‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬دوغ محلی و‪...‬‬ ‫جمعیت ساکن روستا با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫حدود ‪ 3218‬نفر‬ ‫شیشــه گــری کــه یکــی از رشــته هــای شــاخص در صنایــع دســتی ایرانــی اســت؛ هنــر‬ ‫فــرم دادن بــه مــواد ذوب شــده تشــکیل شــده از ســیلیس و مــواد ماننــد ان اســت‬ ‫کــه بــا اســتفاده از دو روش مهــم شــامل‪-۱‬دمیدن توســط لولــه ی مخصــوص و ابــزار‬ ‫خاص(فوتــی)‪ -۲/‬روش پرســی‬ ‫و چنــد روش دیگــر‪ ،‬انجــام مــی شــود ‪ ،‬محصوالتــی را کــه بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک‬ ‫هــا مــی ســازند‪ ،‬اثــار شیشــه ای دستســاز مــی نامنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه گری‬ ‫بــرای بررســی پیشــینه شیشــه گــری در ایــران‪ ،‬ابتــدا الزم اســت بــه نــکات پیدایــش‬ ‫شیشــه و شیشــه گــری در ایــران و جهــان پرداختــه شــود و بررســی شــود انســان هــا در‬ ‫ابتــدا چگونــه از شیشــه اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شیشه در دنیای باستان‬ ‫شیشــه گــری یکــی از قدیمــی تریــن هنــر هــا و صنایعــی اســت که بشــر ان را بــه وجود‬ ‫اورده اســت و شــواهدی وجــود دارد کــه کاربــرد ان بــه ‪ ۴۰۰۰‬ســال پیــش بــر مــی گــردد؛‬ ‫یکــی از عوامــل مهــم مربــوط بــه شیشــه در ایــن دوره هــا( دوره گــذر از عصــر حجــر بــه‬ ‫دوران باســتان)‪ ،‬گســترش تجــارت ســنگ طبیعــی شیشــه در بیــن مــردم تمــدن هــای‬ ‫مختلــف بــوده کــه بــه طــور عمــده بــرای ســاخت مهره و منجــوق های تزئینــی و قطعات‬ ‫نــوک تیــز بــرای شــکار اســتفاده مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫انواع شیشه گری دستی‬ ‫شیشه گری فوتی‪ :‬شامل دو دورش فوتی ازاد و قالبی است‪.‬‬ ‫فوتــی ازاد‪ :‬ابتــدا مــواد اولیــه را کــه معمــوال ًخــرده شیشــه اســت‪ ،‬در کــوره مــی ریزنــد‬ ‫و حــرارت مــی دهنــد تــا بــه صــورت مــذاب درایــد‪ .‬ســپس اســتاد کار بــا اســتفاده از لولــه‬ ‫دم کــه لولــه ای اســت فــوالدی بــه طــول ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬ســانتی متــر‪ ،‬و اســتفاده از ابــزار‬ ‫ســاده دیگــری چــون قالــب هــا‪ ،‬انبــر‪ ،‬قیچــی و غیــره بــه شیشــه بــه طریــق دســت ســاز‬ ‫شــکل مــی دهــد‬ ‫شیشــه گری پرســی‪ :‬ابتدا مقدار مناســب مواد مذاب با میله ی دم از کوره برداشــته‬ ‫مــی شــود ســپس ان را بســیار ســریع از میلــه دم جــدا کــرده و در قالــب پــرس قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬بــا بســتن قالــب و فشــار هــوای وارد شــده در قالــب‪ ،‬خمیــر شیشــه شــکل‬ ‫مــورد نظــر را بــه خــود مــی گیــرد‪ .‬ســپس قالــب را بــاز نمــوده‪ ،‬شــیء ســاخته شــده را بــه‬ ‫ســرعت در گــرم خانــه قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ابزار مورد استفاده در شیشه گری‬ ‫ابــزار شیشــه گــری شــامل دم(لولــه فــوالدی) ‪ ،‬واگیــره (لولــه ای) ‪ ،‬قاشــق‪ ،‬انبــر‪،‬‬ ‫نیمکــت‪ ،‬تیــغ‪ ،‬تختــه‪ ،‬قیچــی و قالــب تختــه اســت‪.‬‬ ‫دم‪ :‬ایــن لولــه توخالــی اســت و بــرای برداشــتن شیشــه از داخــل کــوره مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد و شیشـه گران بــا فــرو بــردن ان درون شیشـه ی مــذاب و چرخانــدن ان‪،‬‬ ‫مقــدار کمــی از شیشــه را کــه اصطالحــا «بــار» نــام دارد‬ ‫قاشــق‪ :‬نقــش قالــب را دارد و از قطعــه چوبــی اســتوانه ای ســاخته شــده و بــه یکنواخــت‬ ‫و یکســان شــدن ضخامــت شیشــه کمــک مــی کنــد و هنــگام کار بایــد دائمــا خیــس شــود‪.‬‬ ‫قیچــی‪ :‬از ان بــرای بریــدن بــار اضافــی از واگیــره و بریــدن لبــه ظــرف و خــش انداختــن‬ ‫محــل جداســازی محصــول از دم‪ ،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫قالــب تختــه‪ :‬بــا اشــکال مختــف ســاخته می شــود کــه مرکــب از دو قطعه تخته چوبی‬ ‫اســت بــرای شــکل دادن و کنتــرل پایــه ظــروف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بایــد‬ ‫مرتبــا هنــگام انجــام کار خیــس شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!