روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 341 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 341

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 341

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 341

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یکشنبه‪ 27 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /18‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /7‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪341‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫وعده های محقق نشده‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۲‬نرخ رسمی ارز‬ ‫‪4‬‬ ‫بازی دالالن ‪،‬خرید‬ ‫و فروش وام ازدواج‬ ‫وضعیت بحرانی شیوع کرونا‬ ‫در ‪ ۶‬شهر‬ ‫اثار اولیه فرونشست زمین در‬ ‫‪ 20‬درصد از مساحت استان گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اپلیکیشن تیک تاک ایا یک برنامه‬ ‫جاسوسی است؟‬ ‫چگونه یوگا در بهبود رابطه به شما‬ ‫کمک می کند‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪2‬‬ ‫انتظارات نماینده مجلس از وزیر فرهنگ دولت سیزدهم‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس ضمــن‬ ‫تشــریح اولویت هــا و ویژگی هایــی کــه وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی دولــت اینــده بایــد داشــته باشــد‪ ،‬از‬ ‫وزیــر فرهنــگ رییــس جمهــور منتخــب خواســت کــه در‬ ‫حــوزه جشــنواره های فرهنگــی و هنــری کشــور بازنگــری‬ ‫کنــد‪ ،‬چــرا کــه بــه عقیــده وی ایــن جشــنواره ها بــه شــکل‬ ‫کنونــی مطلــوب و ایــده ال نیســتند‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظری دربــاره خصوصیــات و ویژگی هایــی‬ ‫کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی دولــت ســیزدهم‬ ‫بایــد داشــته باشــد و اولویت هایــی کــه بایــد در دســتور‬ ‫کار وزارت وی قــرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی دولــت اینــده بایــد بــا یــک رویکــرد جهــادی بــه‬ ‫حوزه هــای مرتبــط بــا کار خــود ورود پیــدا کنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه در ایــن شــرایط بــا یــک مدیریــت عــادی نمی تــوان‬ ‫حــوزه فرهنــگ را بــه فرجــام رســاند‪ ،‬از ســوی دیگــر وزیــر‬ ‫فرهنگ باید نقشــه راه خود را ترســیم کند‪ ،‬باید بدانیم‬ ‫در حــوزه فرهنگــی هــدف مــا کجــا قــرار دارد و بایــد بــه‬ ‫کجــا برســیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر تــراز و معیــار کار ایــن حوزه مشــخص‬ ‫نباشــد‪ ،‬اصــا ارزیابــی معنــا پیــدا نمی کنــد‪ ،‬پــس‬ ‫تــراز و معیــار هــم بایــد در ایــن حــوزه تعریــف و‬ ‫مشــخص شــود‪ ،‬ضــرورت دیگــری کــه احســاس‬ ‫می شــود بازنگــری در حــوزه فرهنــگ عمومــی اســت‪،‬‬ ‫فرهنــگ عمومــی زیرســاخت تمــام گونه هــای فرهنگ‬ ‫می باشــد‪ ،‬پــس کارکردهــای ایــن حــوزه بایــد مــورد‬ ‫ارزیابــی و بازنگــری قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬معتقــدم وزیــر فرهنــگ بایــد تــاش‬ ‫کنــد نــگاه متولیــان را بــه عرصــه فرهنــگ ارتقــاء ببخشــد‪،‬‬ ‫اگرچــه در حــوزه مباحــث نظــری فرهنــگ بــه خوبــی ســخن‬ ‫گفتــه می شــود ولــی در عمــل توجــه الزم را بــه ایــن عرصــه‬ ‫نداریــم‪ ،‬پــس ایــن خــاء بایــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ق قــا در مجلــس بــا بیــان‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و ا ‬ ‫اینکــه مســئله جــدی مــورد توجــه دیگــر موضــوع‬ ‫اقتصــاد فرهنگــی می باشــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اهالــی رســانه‪،‬‬ ‫نویســندگان‪ ،‬خبرنــگاران و همــه نقــش افرینــان عرصــه‬ ‫تولیــدات فرهنگــی در ایــن حــوزه دچــار مشــکل هســتند‬ ‫و بــرای مثــال مســئله بیمــه ان هــا بــا چالــش روبــه رو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫افزایش ‪ 62‬درصدی پرونده های قاچاق کاال‬ ‫و ارز در پلیس امنیت اقتصادی‬ ‫سرهنگ «عباسعلی پهلوانی نسب»‬ ‫اســت‪ ،‬معتقــدم ایــن حــوزه بســیار حائــز اهمیــت اســت‬ ‫و حتمــا بایــد وزیــر فرهنــگ دولــت ســیزدهم توجــه الزم‬ ‫را بــه ان داشــته باشــد‪ ،‬البتــه در کمیســیون فرهنگــی‬ ‫ایــن مســاله را بــه عنــوان طرحــی جــدی در دســتور کار‬ ‫خودمــان قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس ادامــه داد‪:‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه وزیــر فرهنــگ دولــت ســیزدهم بایــد‬ ‫بــه ان توجــه کنــد‪ ،‬موضــوع پیوســت فرهنگــی اســت‪،‬‬ ‫سال هاســت کــه مقــام معظــم رهبــری بــر موضــوع‬ ‫پیوســت فرهنگــی تاکیــد فرمودنــد‪ ،‬ولــی تاکنــون اتفاقــی‬ ‫در ایــن حــوزه رخ نــداده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا نیازمنــد ایــن هســتیم‬ ‫کــه در حــوزه جشــنواره هــا هــم تجدیــد نظــر شــود‪،‬‬ ‫جشــنواره های مــا بــه شــکل کنونــی خیلــی مطلــوب و‬ ‫ایــده ال نیســت‪ ،‬جشــنواره هــای حــوزه هنــر و فرهنــگ‬ ‫بایــد تحقــق بخــش اهــداف چشــم انــداز مــا باشــند‪ ،‬و‬ ‫معتقــدم هــر جشــنواره ای کــه برگــزار می شــود هــم بایــد‬ ‫یــک گام بــه ســوی هــدف قلمــداد شــود‪.‬‬ ‫منتظــری در پایــان گفــت‪ :‬نکتــه دیگــری کــه وزیــر‬ ‫فرهنــگ دولــت ســیزدهم بایــد بــه ان توجــه کنــد‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫معنــادار و مســتمر بــا جامعــه هنری اســت‪ ،‬مقام معظم‬ ‫رهبــری بــا وجــود تمــام مشــغله ای کــه دارنــد مســتمرا بــا‬ ‫اهالــی فرهنــگ و هنــر نشســت هــای خصوصــی دارنــد‪،‬‬ ‫کمتــر شــاهد ایــن بودیــم کــه وزرای فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫نشسـت های منظمــی بــا نقــش افرینــان عرصــه فرهنگ‬ ‫و هنــر داشــته باشــند در حالــی کــه ایــن عزیــزان بــرای‬ ‫تحــول فرهنــگ‪ ،‬هنــر و ادب ایــران اســامی بهتریــن‬ ‫تیم هــای مشــورتی هســتند‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬در ســه ماهــه‬ ‫ابتــدای ســال جــاری ارزش کاالهــای‬ ‫مکشــوفه بالــغ بــر ‪ 199‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫‪62‬‏درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه ایــن مهــم بیانگــر ان اســت کــه‬ ‫عــزم جــدی در نیــروی انتظامــی برای‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «عباســعلی پهلوانــی‬ ‫نســب» اظهــار داشــت‪ :‬قاچــاق‬ ‫کاال و ارز دامنــه گســترده ای دارد‬ ‫و می توانــد اثــرات مخــرب‏اجتماعــی‬ ‫نیــز بــرای جامعــه مــا بــه همــراه‬ ‫بیــاورد و ایــن مســئله منجــر بــه ان شــده کــه مســئوالن ارشــد نظــام بــه‬ ‫ویــژه مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) بــه ایــن مســئله‏تاکیــد کننــد و‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه ای را در دســتور کار قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز نخســتین اقــدام مــا‬ ‫تشــکیل پلیــس امنیــت اقتصــادی در ســطح اســتان بــود کــه بــه رســیدگی‬ ‫پرونــده هــا و برخــورد بــا کاال و ارز‏نقــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مــواد ســوختی‪ ،‬دارو‪ ،‬نهاده هــای‬ ‫دامــی و چوب هــای جنگلــی و لــوازم ارایشــی و بهداشــتی بیشــترین محصوالت‬ ‫و کاالهــای قاچــاق در‏ســطح اســتان گلســتان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان ادامــه داد‪ 5 :‬مرحلــه طــرح مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال و ارز را در ســطح اســتان اجــرا کردیــم کــه نتیجــه ان کشــف‬ ‫کاالهــای قاچــاق بــه ارزش‏‏‪ 30‬میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب بیــان کــرد‪ 2 :‬ایســت بازرســی مصــوب را در تنگــراه‬ ‫و یــک ایســت بازرســی در شــرق اســتان راه انــدازی کردیــم و تــاش مــا ایــن‬ ‫اســت کــه در غــرب اســتان‏نیــز بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی از اســتان ها‬ ‫ایســت بازرســی نداریــم‪ ،‬یــک ایســت بازرســی مصــوب راه انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد ســامانه مختلــف مثــل ســامانه جامــع انبارهــا و‬ ‫رصــد انهــا بــه نظــارت بیشــتر و رســیدگی بــه موضــوع قاچــاق کاال بــه مــا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪،‬‏هــدف از تشــکیل پلیــس امنیــت اقتصــادی ایــن نیســت کــه‬ ‫بــا خــرده فروشــان مقابلــه کنیــم بلکــه بــا ســازمان هــای قاچــاق کاال و ارز و‬ ‫مباحــث خریــد و حمــل برخــورد خواهیــم‏کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه برنامــه «حســین نجــف زاده»‪ ،‬مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی‬ ‫گلســتان ضمــن تقدیــر و تشــکر از پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان در‬ ‫راســتای برخــورد جــدی بــا قاچــاق ‏کاال و ارز‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬در اســتان‬ ‫گلســتان بــا وجــود انکــه یــک مــرز ‪ 450‬کیلومتــری خشــکی و دریایــی داریــم‬ ‫امــا جــزو اســتان های امــن از نظــر قاچــاق محســوب می شــود و از‏ایــن منظــر‬ ‫در رتبــه بیســت و یکــم در بیــن اســتان های کشــور هســتیم و امیدواریــم‬ ‫بــا تدابیــری کــه اندیشــیده شــده اســت شــاهد کاهــش قاچــاق از مبــادی‬ ‫ورودی اســتان نیــز‏باشــیم‪.‬‬ ‫نجــف زاده تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از معضــات اســتان در حــوزه قاچــاق کاال‬ ‫نهاده هــای دامــی اســت کــه بــا ارز چهــار هــزار و ‪ 200‬تومانــی وارد اســتان‬ ‫می شــود و هــر هفتــه کشــف‏فــروش ازاد ان را در اســتان شــاهد هســتیم‬ ‫و دســتگاه نظارتــی بایــد نظــارت خــود را تشــدید کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه قاچــاق دارو نیــز همکاری هــا نســبت بــه گذشــته‬ ‫بیشــتر شــده اســت و انتظــار در ایــن حــوزه وجــود دارد در اینــده امیدواریــم‬ ‫بــراورده شــود‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 26‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,620,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,523,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,280,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,410,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 55,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,970,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 26‬تیر‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شماره ‪341‬‬ ‫دلیل افزایش‬ ‫ابتالکودکان به کرونا‬ ‫چیست؟‬ ‫گلســتان یــک فــوق تخصــص ریــه کــودکان بــا‬ ‫اشــاره بــه افزایــش مــوارد ابتــای کــودکان بــه کرونــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مهم تریــن دلیــل ایــن مســئله کاهــش تــرس‬ ‫خانواده هــا نســبت بــه کرونــا و افزایــش حضــور‬ ‫کــودکان در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫لعبــت شــاهکار در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۸‬مــاه از شــیوع کرونــا به عنــوان یــک‬ ‫پاندمــی در کشــور مــا و دنیــا می گــذرد‪ .‬در ابتــدا‬ ‫گفتــه می شــد کــه ایــن بیمــاری در بیــن کــودکان‬ ‫کمتــر شــایع اســت و بــه همیــن خاطــر پیشــگیری ها‬ ‫در کــودکان کمتــر صــورت می گرفــت‪ .‬علــت ایــن‬ ‫موضــوع حضــور کمتــر کــودکان در اجتمــاع‪،‬‬ ‫قوی تــر بــودن سیســتم ایمنــی بــدن و کمتــر بــودن‬ ‫بیماری هــای زمینــه ای در انهاســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بررســی های محققــان نشــان‬ ‫داد کــه تنهــا حــدود ‪ ۵‬درصــد کــودکان مبتــا بــه‬ ‫کرونــا عالمــت دار می شــوند و در واقــع ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫می تواننــد به عنــوان ناقــل ســالم ایــن بیمــاری‬ ‫باشــند‪ .‬در مجمــوع یــک درصــد کــودکان مبتــا‬ ‫دچــار مــوارد شــدید و بحرانــی می شــوند‪ .‬در‬ ‫بزرگســاالن ‪ ۱۵‬درصــد عالم ـت دار و ‪ ۵‬درصــد دچــار‬ ‫عالئــم شــدید می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص ریــه کــودکان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن ویــروس جهش هــای زیــادی از جملــه‬ ‫هنــدی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬افریقایــی‪ ،‬دلتــا و غیــره را‬ ‫پیــدا کــرد کــه بــه مــرور موجــب افزایــش قــدرت‬ ‫بیماری زایــی شــد‪.‬‬ ‫شــاهکار بــا اشــاره بــه اینکــه در ســویه دلتــا قــدرت‬ ‫بیماری زایــی بســیار زیــاد اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫محققــان اعــام کرده انــد کــه در ســویه دلتــا اگــر‬ ‫فــرد بــدون حفاظــت شــخصی ‪ ۱۵‬ثانیــه بــا فــرد‬ ‫مبتــا در تمــاس باشــد‪ ،‬می توانــد بــه ایــن ویــروس‬ ‫مبتــا شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش مــوارد ابتــا بــه کرونــا‬ ‫در بیــن کــودکان‪ ،‬گفــت‪ :‬مهم تریــن دلیــل ایــن امــر‬ ‫می توانــد کاهــش تــرس و دلهــره نســبت بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا و حضــور بیشــتر کــودکان در جامعــه نســبت‬ ‫بــه ماه هــای اول شــیوع ایــن بیمــاری باشــد‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص ریــه کــودکان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫برخــی از والدیــن خــود از ماســک اســتفاده می کننــد‬ ‫امــا بــا ایــن تصــور کــه کــودکان کمتــر درگیــر بیمــاری‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــرای انهــا ماســک در نظــر نمی گیرنــد‬ ‫کــه ایــن مســئله اشــتباه اســت و موجــب افزایــش‬ ‫قــدرت بیماری زایــی در کــودکان می شــود‪.‬‬ ‫شــاهکار بــه اهمیــت اســتفاده از ماســک اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اگــر هــم فــرد بیمــار و هــم فــرد ســالم‬ ‫از ماســک اســتفاده کنــد‪ ،‬احتمــال انتقــال بیمــاری‬ ‫کمتــر از یــک و نیــم درصــد اســت امــا اگــر هــر دو‬ ‫طــرف ماســک نداشــته باشــند‪ ،‬احتمــال انتقــال‬ ‫بیمــاری ‪ ۹۵‬درصــد است‪/.‬ایســنا‬ ‫بازی جدید دالالن خریدو‬ ‫فروش وام ازدواج‬ ‫یکــی از کارشناســان اجتماعــی مــی گویــد ‪ :‬بایــد ســامانه و‬ ‫پایگاهــی بــرای پیگیــری وام ازدواج جوانــان در ایــن اســتان‬ ‫تشــکیل و اطالعــات تمامــی درخواســت کننــدگان در ان‬ ‫ثبــت شــود و اگــر افــرادی کــه در ایــن زمینــه مشــکل دارنــد‪،‬‬ ‫بررســی و پیگیــری شــود‪ ،‬هــم اینــک بیشــتر جوانــان بــه‬ ‫دلیــل برخــی ســخت گیــری هــا بــا وجــود نیــاز شــدید موفــق‬ ‫بــه دریافــت وام ازدواج نمــی شــوند‪.‬‬ ‫بازی دالالن ‪،‬خرید و فروش وام ازدواج‬ ‫افزایــش ســقف وام ازدواج بــا ســود چهــار درصــدی‬ ‫گرچــه بــرای تشــویق زوج هــای جــوان بــه ایــن ســنت‬ ‫حســنه مصــوب شــد‪ ،‬ولــی دشــواری تامیــن ضامــن‬ ‫(وثیقــه) باعــث شــد تــا اکثــر عــروس و دامادهــا‬ ‫در خراســان شــمالی دستشــان از دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت کوتــاه و تمــام منافع ان به جیــب دالالن‬ ‫واریــز شــود‪.‬‬ ‫حاکیســت کــه هــم اکنــون در خراســان شــمالی‬ ‫حــدود هشــت هــزار زوج جــوان در نوبــت دریافــت‬ ‫تســهیالت یــک میلیــارد ریالــی ازدواج قــرار دارنــد که‬ ‫اکثــر ایــن افــراد بــه دلیــل نداشــتن ضامــن معتبــر‬ ‫موفق به دریافت این تســهیالت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومانــی نشــدند و پــس از مدتهــا از ازدواج و شــروع‬ ‫زندگــی همچنــان در نوبــت دریافــت تســهیالت و در‬ ‫بــه در دنبــال ضامــن معتبــر مــی گردنــد‪.‬‬ ‫سنگ اندازی فراتر از قانون بانک ها‬ ‫ایــن در حالیســت کــه طبــق گــزارش رســمی دالالن‬ ‫ایــن تســهیالت را بیــن پنــج و حتــی گاهــا ‪ ۱۰‬برابــر‬ ‫دستخوشــی کــه بــه زوج های جــوان رداخت کردند‪،‬‬ ‫بــه بازاریــان و کســبه هــا و حتــی برخــی کارافرینانــی‬ ‫کــه بــه دلیــل چــک برگشــتی و یــا حتــی بروکراســی‬ ‫اداری بانکــی حــال و حوصلــه دریافــت مســتقیم‬ ‫تســهیالت را ندارنــد‪ ،‬بــه فــروش مــی رســانند و‬ ‫ســاالنه از قبــل ایــن وام هــا چندیــن میلیــارد ریــال‬ ‫بــه جیــب مــی زننــد‪.‬‬ ‫در حالــی از نظــر زوج هــای جــوان راســان شــمالی‬ ‫مهمتریــن مشــکل ســد راه دریافــت تســهیالت‬ ‫ازدواج ســخت گیــری بانکهــا در تامیــن ضامــن ان‬ ‫هــم ‪ ۲‬تــا ســه کارمنــد و بــا کاســب خــوش حســاب‬ ‫فاقــد چــک برگشــتی و وام معوقــه اســت‪ ،‬کــه بــر‬ ‫اســاس بخــش نامــه بانــک مرکــزی‪ ،‬بانک ها موظف‬ ‫بــه پرداخــت وام ازدواج بــا یــک ضامــن معتبــر و‬ ‫ســفته هســتند‪ ،‬بــا ایــن حــال همــواره گزارشــاتی‬ ‫از ســوی متقاضیــان از عــدم پرداخــت وام بــا یــک‬ ‫ضامــن شــنیده می شــود بــه طــوری کــه بســیاری از‬ ‫بانک هــا از پرداخــت وام بــا یــک ضامــن خــودداری‬ ‫می کننــد و وجــود حداقــل دو ضامــن معتبــر را بــرای‬ ‫پرداخــت وام ازدواج الزامــی می داننــد‪ ،‬بانــک هــا‬ ‫شــرایطی را بــرای ضامــن معتبــر عنــوان مــی کننــد‬ ‫کــه بــه نوعــی ســخت گیــری اســت‪ ،‬بــا برخوردهــای‬ ‫ســلیقه ای‪ ،‬شــیرینی اغاز زندگی مشــترک را به کام‬ ‫جوانــان تلــخ کردنــد‪.‬‬ ‫هم سفره شدن دفاتر ازدواج با دالالن‬ ‫صرفنظر از اگهی های گســترده خرید وام ازدواج‬ ‫کــه ایــن روزهــا هماننــد قــارچ در اکثــر کانــال هــای‬ ‫خبــری بــدون شناســنامه تبلیــغ مــی شــود‪ ،‬و بــه‬ ‫نوعــی زوج هــای جــوان گرفتــار و فاقد ضامن معتبر‬ ‫را بــرای فــروش امتیــار وامشــان وسوســه مــی کننــد‪،‬‬ ‫هــم ســفره شــدن برخــی از دفاتــر یــا همــان عاقــد‬ ‫بــا ایــن دالالن ســهم بیشــتری را در ایــن کار غیــر‬ ‫قانونــی و حتــی عرفــی دارنــد بــه طــوری کــه هنــوز‬ ‫جوهــر امضــاء زندگــی مشــترک زوج هــای جــوان در‬ ‫دفترخانــه خشــک نشــده‪ ،‬انهــا بــرای فــروش وام‬ ‫ازدواج خــود از ســوی همیــن افــراد وسوســه مــی‬ ‫شــوند و گاهــا نیــز همیــن پیشــنهاد اولیــه منجــر‬ ‫بــه برقــراری ارتبــاط زوج هــای جــوان بــا دالالن مــی‬ ‫شــود و زمینــه بــرای خریــد تســهیالت از تــازه دامــاد و‬ ‫عــروس فراهــم مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اقــوام و دوســتان مــا همــه‬ ‫کشــاورز هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد دولــت بــرای‬ ‫وام های ازدواج جوانان روســتایی چاره ای اساســی‬ ‫بیندیشــد‪ ،‬هــم اکنــون وام مــا جوانــان روســتایی بــا‬ ‫انــدک دشــتخوش بــه دالالن واگــذار مــی شــود و‬ ‫انهــا بــا تامیــن وثیقــه ایــن وام را از مــا مــی گیرنــد‬ ‫و بــه چندیــن برابــر بــه افــراد گرفتــار بــه خصــوص‬ ‫بازاریــان مــی فروشــند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از جوانــان بجنــوردی نیــز ضمــن گالیــه‬ ‫از ســخت گیــری بانــک هــا در پرداخــت وام ازدواج‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر قــرار اســت دولــت بــرای کمــک و حمایت‬ ‫از جوانــان وام کــم بهــره پرداخــت کنــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫ضمانــت هــا نیــز ســخت گیرانــه و غیــر قابــل اجــرا‬ ‫باشــد‪ ،‬بیشــتر جوانــان قــادر بــه پیــدا کــردن چنــد‬ ‫ضامــن معتبــر نیســتند‪.‬‬ ‫م اکنــون هــر یــک از زوجیــن مــی‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــ ‬ ‫ توانــد یــک میلیــارد ریــال وام قــرض الحســنه ازدواج‬ ‫بــا کارمــزد ‪ ۴‬درصــد و بازپرداخــت طوالنــی دریافــت‬ ‫کننــد‪ ،‬یعنــی در مجمــوع دو میلیــارد ریــال‪ ،‬تــا‬ ‫مقدمــه ای بــرای اغــاز زندگــی مشــترک ان هــم در‬ ‫ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی باشــد‪ ،‬ولــی نبــود‬ ‫ضامــن باعــث مــی شــود تا با وجود برخی مشــکالت‬ ‫احتمالــی حقوقــی بــرای ایــن واگــذاری مــا وام خود را‬ ‫بــه دالالن بفروشــیم‪.‬‬ ‫دستخوش وسوسه انگیز‬ ‫یکــی از صاحبــان اگهــی خرید و فــروش وام ازدواج‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا دلیــل اســتقبال زوج‬ ‫هــای جــوان از فــروش وامشــان را نداشــتن وثیقه از‬ ‫یــک ســو و تمکــن مالــی بــرای بــاز پرداخــت دانســت‬ ‫و مــی گویــد ‪ :‬بــرای ایــن کــه وام زوج هــای جــوان را‬ ‫بــه دســت بیاوریــم‪ ،‬حــدود ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریال بابت‬ ‫یــک میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ایــن افــراد مــی‬ ‫پردازیــم و بــه نوعــی دو طــرف راضــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی کــه خــود را رحمانــی معرفــی مــی کنــد اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬البتــه بــرای ایــن کــه زوج های جــوان اطمینانی‬ ‫بــه بازپرداخــت داشــته باشــند‪ ،‬تمــام ضامــن مــورد‬ ‫نظــر بانــک هــا را مــا تامیــن مــی کنیــم و از نظــر‬ ‫بازپرداخــت خیــال فروشــندگان وام را راحــت مــی‬ ‫کنیــم و ایــن رویــه باعــث مــی شــود کــه زوج هــای‬ ‫بیشــتری بــرای فــروش رغبــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بانــک اطالعــات راهــکاری بــرای قطــع دســت‬ ‫د ال ال ن‬ ‫یکــی از کارشناســان اجتماعــی مــی گویــد ‪ :‬بایــد‬ ‫ســامانه و پایگاهــی بــرای پیگیــری وام ازدواج‬ ‫جوانــان در ایــن اســتان تشــکیل و اطالعــات تمامــی‬ ‫درخواســت کنندگان در ان ثبت شــود و اگر افرادی‬ ‫کــه در ایــن زمینــه مشــکل دارنــد‪ ،‬بررســی و پیگیــری‬ ‫شــود‪ ،‬هــم اینــک بیشــتر جوانــان بــه دلیــل برخــی‬ ‫ســخت گیــری هــا بــا وجــود نیــاز شــدید موفــق بــه‬ ‫دریافــت وام ازدواج نمــی شــوند‪.‬‬ ‫محمــد رحیمــی افــزود‪ :‬بایــد امــار و مشــخصات‬ ‫بانــک هــا در ایــن زمینــه شــفاف ســازی و میــزان‬ ‫ســهم پرداختی انها مشــخص شــود و اگر بانکی در‬ ‫ایــن زمینــه کوتاهــی کــرده بایــد برخــورد شــود‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه ســهل انــگاری بانــک هــا در ایــن زمینــه موجــب‬ ‫مــی شــود تــا جوانــان در شــروع زندگــی بــا درهــای‬ ‫بســته مواجــه شــوند کــه ایــن موضــوع اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی زیــادی را در جامعــه بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫تایید خرید و فروش وام ازدواج‬ ‫سرپرســت معاونت ســاماندهی امور جوانان اداره‬ ‫کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی نیــز در مــورد‬ ‫مشــکالت جوانــان در ایــن حــوزه عنــوان کــرد‪ :‬تامین‬ ‫ضامــن معتبــر ســد راه دریافــت تســهیالت وام‬ ‫ازدواج اســت‪ ،‬ولــی دود ایــن پروســه نــاکام بیشــتر‬ ‫در چشــم جوانــان روســتایی مــی رود‪ ،‬چــرا که ســهم‬ ‫روســتاییان در عــدم دریافــت تســهیالت ازدواج بــه‬ ‫دلیــل نداشــتن وثیقــه بســیار باالســت‪.‬‬ ‫مصطفــی ارحامــی گفــت ‪ :‬نبایــد توقــع داشــته‬ ‫باشــیم جوانانــی کــه در روســتاها در عرصــه تولیــد‬ ‫فعــال و مشــغول کشــاورزی هســتند‪ ،‬ضامــن‬ ‫کارمنــد را بــه بانــک معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســخت گیــری هــای بانــک هــا در‬ ‫ایــن زمینــه موجــب طوالنــی شــدن نوبــت دریافــت‬ ‫تســهیالت مــی شــود و ایــن خــود ســرخوردگی‬ ‫دیگــری بــرای جوانــان ایجــاد مــی کنــد و چــاره ای‬ ‫جــز فــروش تســهیالت بــا ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫ندارنــد‪ ،‬هــر چنــد کــه این مبالــغ ناچیز نیز گــره ای از‬ ‫مشــکالت جوانــان را بــاز نمــی کنــد و دردی دیگــر بــر‬ ‫درهــای انــان در اغــاز زندگــی مــی افزایــد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬هزار زوج جوان در نوبت وام ازدواج‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانــک هــای دولتــی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز بــا تاییــد ســختگیری هــای بــی‬ ‫مــورد برخــی از بانکــه در تســهیالت ازدواج عنــوان‬ ‫کــرد‪:‬در شــرایط قعلــی حــدود هفــت هــزار و ‪۸۲۱‬‬ ‫زوج جــوان ایــن اســتان پشــت نوبــت دریافــت وام‬ ‫ازدواج قــرار داد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار داشــت‪ :‬زوج هــای‬ ‫جوان در نوبت تسهیالت ازدواج در مراحل معرفی‬ ‫بــه بانــک هــای عامــل‪ ،‬تشــکیل و تکمیــل پرونــده و‬ ‫معرفــی بــه شــعب قــرار دارنــد کــه بیشــترین تاخیــر‬ ‫در نوبــت بــودن ناشــی از نداشــتن ضامــن معتبــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارایــه تســهیالت قــرض الحســنه‬ ‫از منابــع داخلــی بانــک هــا و منابــع مردمــی اســت‬ ‫افــزود‪ :‬بانــک هــا بایــد ضمانتــی بــرای بازپرداخــت‬ ‫اقســاط داشــته باشــند چــرا کــه بایــد رونــد ارایــه‬ ‫تســیهیالت ادامــه داشــته باشــد و گریــزی نداریــم‬ ‫کــه از وام گیرنــدگان ضامــن معتبــر دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫پرداخت سه هزار فقره وام ازدواج در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانکهــای دولتــی‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۲۳۳‬فقــره‬ ‫وام ازدواج بــه مبلــغ دو هــزار و ‪ ۷۳۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــه متقاضیــان پرداخــت شــد کــه ایــن پرداختــی‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪۳.۵‬‬ ‫درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬ســقف ایــن تســهیالت بــرای‬ ‫زوجــه زیــر ‪ ۲۳‬ســال و زوج زیــر ‪ ۲۵‬ســال بــه مبلــغ‬ ‫یــک میلیــارد ریــال و در گــروه ســنی باالتــر ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت‪ ،‬در ســال گذشــته ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۲۷‬فقــره وام ازدواج بــه میــزان ‪ ۶‬هــزار و ‪۶۱۴‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه متقاضیــان پرداخــت شــده بــود‪.‬‬ ‫اشــنایی بــا تکنیــک هــا و ابزارهــای ســاخت‬ ‫انیمیشن شنی یا هنر شن (‪ ،)sand art‬مهارت طراحی دستی با استفاده از شن‬ ‫هست‪ ،‬به طوری که توهم حرکت ایجاد و انیمیشن شکل بگیره‪ .‬پویانمایی شنی‬ ‫ترکیبی از نور‪ ،‬سایه و هنر طراحی به کمک شنه‪ .‬تصاویر انیمیشن شنی‪ ،‬تنها برای‬ ‫لحظاتی کوتاه دوام داره؛ یعنی به واسطه مدل داستان گویی سیال ان‪ ،‬همه چیز‬ ‫درست پیش چشم های بیننده دائم در حال تبدیل شدنه‪ .‬شاید چیزی که این هنر‬ ‫رو بسیار جذاب جلوه می ده‪ ،‬فارغ از زیباییش‪ ،‬ظرافت و طبیعت گذرا و ناپایدار‬ ‫تصاویر به وجود امده با شن هست‪.‬‬ ‫فرایند تولید انیمیشن دوبعدی شنی‬ ‫در فرایند تولید انیمیشن دو بعدی شنی‪ ،‬شن بر روی یک صفحه مثل شیشه‪ ،‬که‬ ‫قابلیت عبور نور از خودش رو داره‪ ،‬پاشیده می شه‪ .‬معموال ً منبع نور در زیر صفحه‬ ‫تعبیه شده و نوردهی رو به باال اعمال میشه‪ .‬ایجاد حالت سایه که در طراحی‬ ‫با مداد معموال رواج داره‪ ،‬در انیمیشن شنی با ایجاد سایه ها نمود پیدا می کنه‪.‬‬ ‫درجه های مختلفی از نور (امیزه ای از رنگ های مشکی‪ ،‬خاکستری و سفید) با کم و‬ ‫زیاد کردن مقدار شن بر روی صفحه بدست میاد و جلوه خاصی ایجاد می کنه‪ .‬در‬ ‫این مدل‪ ،‬هرچه شن مورد استفاده درشت تر باشه‪ ،‬به طوری که نور نتونه از سطح‬ ‫شیشه و از بین ذرات شن به دوربین برسه‪ ،‬تصویر تیره و سیاه تری به دست میاد‪.‬‬ ‫انیماتورها برای ایجاد صحنه بعدی باید دائما ً صحنه قبلی رو تغییر بدن‪ ،‬برای‬ ‫این کار سه راه عمده دارند‪ :‬یا مشتی از شن جدید بر روی صفحه بپاشند‪ ،‬یا با‬ ‫دست شن های صفحه را کنار زده و از مقداری برای خلق تصویر جدید استفاده‬ ‫کنند و یا به صورت تلفیقی با طراحی و خالقیت‪ ،‬تصاویر را به هم تبدیل کنند‪.‬‬ ‫تکنیکی که در عین محدودیت‪ ،‬یکی از زیبایی های منحصربفرد این نوع از‬ ‫انیمیشن محسوب میشه‪.‬‬ ‫تصویربرداری در انیمیشن شنی‬ ‫برای ثبت تصاویر‪ ،‬دوربین اصلی معموال به صورت عمودی از باال فضای ترسیم رو‬ ‫ضبط می کنه؛ تا در نهایت تلفیق بشن یا به صورت مستقیم قابل پخش باشند‪.‬‬ ‫پخش زنده برای تماشاگر یکی از ویژگی های خاص این تکنیک انیمیشنی به حساب‬ ‫میاد‪ .‬در مدل عادی و غیرمستقیم‪ ،‬که با عنوان تکنیک شنی زیردوربین شناخته‬ ‫می شه‪ ،‬طرح تصویر با شن کشیده می شه و سپس به صورت فریم به فریم‬ ‫عکس برداری صورت می گیره تا در نهایت بعد از اعمال تغییرات‪ ،‬تصاویر با هم‬ ‫ادغام بشوند‪ .‬همانطور که گفتیم‪ ،‬در نمایش عمومی تنها تصویری که مخاطب‬ ‫می بیند نمای عمود بر صفحه (نمای پائین) هست؛ اما در مواردی مانند ساخت‬ ‫اموزش‪ ،‬تیزر‪ ،‬نماهنگ و غیره نماهای دیگری در فیلمبرداری و اثر پایانی استفاده‬ ‫می شود‪ .‬نمای روی شانه از صفحه و نمای کلوزاپ و بسیار درشت از حرکت دستان‬ ‫ ترین این تکنیک های تصویربرداری هستند‪.‬‬ ‫هنرمند انیمیشن شنی مرسوم‬ ‫ِ‬ صفحه 2 ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب ازادشــهر از فرســوده بــودن ‪ ۷۵‬درصــد از ‪ ۱۶۰‬کیلومتــر شــبکه توزیــع اب شــرب‬ ‫ایــن شــهر خبــر داد و گفــت کــه بــا پیگیری هــای انجــام شــده‪ ،‬اصــاح و بازســازی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰‬متــر از ایــن‬ ‫شــبکه بــا اعتبــار ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال از منابــع ملــی اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫ابوالقاســم صابــری‪ ،‬فرســودگی شــبکه توزیــع و هــدر رفــت اب‪ ،‬افزایــش تعــداد شکســتگی لوله هــا‬ ‫به ویــژه در نقــاط غیــر قابــل رویــت و کاهــش دبــی اب چاه هــای شــرب را از مهمتریــن دالیــل کمبــود‬ ‫اب در ازادشــهر برشــمرد و خواســتار تخصیــص اعتبــارات ویــژه بــرای اصــاح شــبکه اب ایــن شــهر شــد‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪۷۵‬‬ ‫درصد شبکه‬ ‫توزیع اب شرب‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫جاده بجنورد‪-‬گلستان‬ ‫در انتظار دولت بعد‬ ‫کاهش ‪ ۲۲‬نرخ رسمی ارز‬ ‫بــه گــزارش بانــک مرکــزی‪ ،‬امــروز هــر دالر امریــکا‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار ریــال‪ ،‬پونــد انگلیــس ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۸۹۵‬ریــال‬ ‫و یــورو ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۶۰۲‬ریــال ارزش گــذاری شــد‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه تــا پایــان ســال جــاری بخش هــای در دســت‬ ‫اجــرای محــور بجنــورد _ جنــگل گلســتان بــه طــول ‪۳۵‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬شــامل بتــن ریــزی پل هــا بــه اتمــام رســیده‬ ‫و اســفالت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬باقیمانــده مســیر در کل‬ ‫اســتان تــا پایــان تیرمــاه ســال بعــد بــه اتمــام خواهــد‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫وعده های محقق نشده‬ ‫چهــار بانــده شــدن محــور بجنورد‪-‬گلســتان از‬ ‫مصوبــات ســفر اول رئیــس جمهــور به خراســان‬ ‫شــمالی در ســال ‪ ۹۴‬بــود امــا ایــن طــرح پــس از‬ ‫ســال هــا بــه اتمــام نرســید و حــال دولــت اینــده‬ ‫بایــد پــروژه را بــه ســرانجام برســاند‪.‬‬ ‫گــروه اســتان ها‪ :‬جــاده بجنــورد بــه گلســتان‬ ‫بــه دلیــل مســیر خــاص و از ســوی دیگــر دو‬ ‫طرفــه بــودن یکــی از جاده هــای خطرنــاک‬ ‫شــرق کشــور محســوب می شــود بــه طــوری‬ ‫کــه بعیــد اســت طــی چنــد هفتــه خبــر از یــک‬ ‫تصــادف هولنــاک در ایــن جــاده را نشــنویم‪.‬‬ ‫در یکــی از ایــن حــوادث هفتــه گذشــته دو‬ ‫دســتگاه پرایــد بــا یکدیگــر تصــادف کــرده و یــک‬ ‫سرنشــین جــان خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫وعده ای که محقق نشد‬ ‫ایــن مســیر دو طرفــه بنــا بــود تــا ســال ‪۹۶‬‬ ‫چهــار بانــده شــود‪ .‬حســن روحانــی‪ ،‬رئیــس‬ ‫جمهــور دولــت یازدهــم و دوازدهــم در ســفر‬ ‫نخســت خــود بــه خراســان شــمالی در ‪۲۴‬‬ ‫خــرداد مــاه ‪ ۹۴‬گفــت‪ :‬چنــد جملــه ای هــم‬ ‫دربــاره طرح هایــی کــه مصمــم هســتیم بــه‬ ‫حــول و قــوه الهــی در دولــت یازدهــم بــرای‬ ‫اســتان شــما انجــام دهیــم‪ .‬عمدتــا ً ایــن‬ ‫طرح هایــی کــه می گویــم در ســال ‪ ۹۴‬یعنــی‬ ‫امســال و ســال ‪ ۹۵‬و برخــی از ان هــا در اوایــل‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬ان شــاء الله و بــا حمایــت شــما مــردم‬ ‫و بــا تــاش مســئوالن اجرایــی‪ ،‬عملیاتــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولیــن طــرح‪ ،‬تکمیــل بزرگــراه‬ ‫بجنــورد بــه جنــگل گلســتان اســت؛ ایــن مســیر‬ ‫بــزرگ کــه ‪ ۲۵۰‬کیلومتــر اســت‪ ،‬مجموعــا ً نیــاز‬ ‫بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار دارد‪ .‬مــا ایــن‬ ‫بحــث را بــا ورزا در تهــران مطــرح کردیــم کمــی‬ ‫سخت شــان بــود کــه کل پــروژه را در اختیــار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬امــا در ســال ‪ ۹۴‬الــی ‪ ،۹۶‬اجرایــی و‬ ‫عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬کیلومتــری کــه حســن روحانــی در‬ ‫ان ســخنرانی بیــان کــرد‪ ۱۴۰ ،‬کیلومتــر ان‬ ‫مربــوط بــه خراســان شــمالی بــود؛ امــا نــه تنهــا‬ ‫تــا ســال ‪ ،۹۶‬بلکــه تــا پایــان دولــت ســیزدهم‬ ‫نیــز ایــن میــزان تکمیــل نشــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫جــاده ای کــه طبــق گفتــه مســئوالن اســتانی و‬ ‫ملــی محــل عبــور ســاالنه بیــش از ‪ ۱۵‬میلیــون‬ ‫مســافر اســت‪ ،‬همچنــان بــه جــاده مــرگ‬ ‫مشــهور مانــد‪.‬‬ ‫در دی مــاه ســال گذشــته غالمرضــا هوایــی‪،‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫بخش هــای در دســت اجــرای محــور بجنــورد _‬ ‫جنــگل گلســتان بــه طــول ‪ ۳۵‬کیلومتــر‪ ،‬شــامل‬ ‫بتــن ریــزی پل هــا بــه اتمــام رســیده و اســفالت‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬باقیمانــده مســیر در کل‬ ‫اســتان تــا پایــان تیرمــاه ســال بعــد بــه اتمــام‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬کیلومتر باقی ماند‬ ‫امــا طــی هفتــه گذشــته فقــط ‪ ۳۶‬کیلومتــر از‬ ‫پــروژه بزرگــراه بجنورد‪-‬گلســتان در غالــب طــرح‬ ‫بهــره بــرداری از ‪ ۳۲۱‬کیلومتــر بزرگــراه و راه اصلی‬ ‫در کشــور بــا حضــور ویدئــو کنفرانســی رئیــس‬ ‫جمهــور و وزیــر راه و شهرســازی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا هوایــی‪ ،‬معــاون هماهنگــی و امــور‬ ‫اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی در‬ ‫حاشــیه ایــن مراســم گفــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه راه ســازی از محــل اعتبــار ملــی حــدود ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۰‬میلیــارد ریــال هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از مســافت ‪ ۱۴۰‬کیلومتــری‬ ‫محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان بــه عنــوان‬ ‫پرترافیــک تریــن محــور اســتان خراســان شــمالی‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر در دولــت یازدهم و دوازدهم‬ ‫چهــار خطــه شــد و زیــر بــار ترافیــک رفــت‪.‬‬ ‫طبــق بررس ـی های انجــام شــده از ‪ ۳۶‬کیلومتــر‬ ‫راهــی کــه پنــج شــنبه افتتــاح شــد‪ ۲۳ ،‬کیلومتــر‬ ‫ان بانــد دوم کنارگــذر شــمالی بجنــورد اســت کــه‬ ‫البتــه از ماه هــا قبــل زیــر بــار ترافیــک رفتــه بــود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کیلومتــر دیگــر از ایــن میــزان دور برگــردان‬ ‫ورودی کنارگــذر شــمالی بجنــورد از ســمت جــاده‬ ‫اشــخانه‪ -‬بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫‪ ۶‬کیلومتــر در قطعــه محــدوده روســتای بدرانلــو‬ ‫و ‪ ۴‬کیلومتــر در محــدوده روســتای ربــاط قره بیل‬ ‫از بخش هــای دیگــر افتتــاح شــده می باشــد کــه‬ ‫گفتــه می شــود تــا بعــد از عیــد قربــان زیــر بــار‬ ‫ترافیــک خواهــد رفــت‪ .‬بــا زیــر بــار ترافیــک رفتــن‬ ‫ایــن ‪ ۱۰‬کیلومتــر هنــوز حــدود ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬کیلومتــر‬ ‫از محــدوده حادثــه خیــز بجنــورد‪ -‬گلســتان دو‬ ‫طرفــه باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫اعتبــار کافــی نیســت ‪ /‬تملــک اراضــی حاشــیه‬ ‫طــرح دشــوار اســت‬ ‫قاســم قاســمی‪ ،‬مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ایــن خصــوص در‬ ‫جمــع خبرنــگاران گفتــه بــود‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در قانــون بودجــه‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــرای ایــن محــور مصــوب‬ ‫کــرد کــه ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن اســتان‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال نیــز بــه اســتان گلســتان‬ ‫تخصیــص داده می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتبــار حــدود ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریالــی‬ ‫بــرای تکمیــل حــدود ‪ ۴۰‬کیلومتــر از محــور‬ ‫بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان کافــی نیســت و نیــاز‬ ‫بــه چندیــن برابــر ایــن اعتبــار اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه قرارگیــری پــروژه در زمــره مصوبــات‬ ‫ســفر هیــات دولــت بــه نظــر می رســد کــه بایــد‬ ‫اعتبــار ان نیــز هــر چــه ســریع تر تامیــن شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫تملــک اراضــی حاشــیه طرح را مشــکل به مراتب‬ ‫دشــوارتر از تامیــن اعتبــار اعــام کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بخــش زیــادی از اعتبــار ایــن پــروژه بایــد‬ ‫صــرف تملــک اراضــی محــل طــرح شــود و گاهــی‬ ‫نیــز برخــی از صاحبــان ایــن اراضــی همــکاری الزم‬ ‫را بــا وزارت راه و شهرســازی و در مجمــوع دولــت‬ ‫ندارنــد و ایــن عــدم همــکاری نیــز پــروژه را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫قاســمی در انتهــا گفــت‪ :‬بنــای دولــت در‬ ‫اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــه خصــوص‬ ‫راه ســازی در زمانــی کــه طــرح بــه امــاک و‬ ‫اراضــی مــردم برخــورد می کنــد‪ ،‬رســیدن بــه‬ ‫یــک توافــق همــراه بــا تعامــل بــا مــردم اســت و‬ ‫امیــد م ـی رود مالــکان نیــز همراهــی بــا دولــت‬ ‫داشــته باشــند تــا ایــن پروژه هــا زودتــر بــه‬ ‫پایــان برســد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب یکــی از وعده هــای اصلــی‬ ‫دولــت روحانــی بــه مــردم خراســان شــمالی‬ ‫ناتمــام مانــد و حــال اتمــام پــروژه مذکــور بــر‬ ‫عهــده دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫برای حفظ سالمت خود و دیگران فاصله‬ ‫اجتماعی را رعایت کنید‬ ‫مرضیه سلگی‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪341‬‬ ‫بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‬ ‫ادامه شماره ‪340‬‬ ‫در حــال حاضــر بســته بنــدی لبــاس بــه یکــی از اصــول بســیار مهــم در بازاریابــی مناســب‬ ‫ان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان افــراد تمایــل زیــادی بــه خریدهــای اینترنتــی و انالیــن‬ ‫پیــدا کردنــد و ســعی می کننــد بیشــتر لــوازم مــورد نیــاز خــود و از جملــه انــواع لبــاس را‬ ‫از فروشــگاه های مجــازی خریــد کننــد‪ .‬بــا ایــن کار نیــازی بــه صــرف کــردن وقــت در‬ ‫فروشــگاه های ســطح شــهر ندارنــد و بــه راحتــی محصــول مــورد نظــر خــود را درب منــزل‬ ‫تحویــل می گیرنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــه یــاد داشــته باشــید کــه خالقیــت تمــام شــدنی نیســت‪ .‬شــما همیشــه‬ ‫می توانیــد طیــف گســترده ای از طرح هــا و رنگ هــا را ترکیــب کنیــد و یــک بســته بنــدی جدیــد‬ ‫و خالقانــه ایجــاد کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ان هــر روز در حــال تغییــر باشــید‪ .‬مشــتریان شــما هر روز‬ ‫بــه دنبــال تنــوع جدیــدی هســتند؛ بنابرایــن شــما هــم هــر روز یــک بســته بنــدی خالقانــه و‬ ‫جــذاب بــرای ان هــا ایجــاد کنیــد تــا مشــتری مــداوم شــما باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫مراقب سالمت محصول خود باشید!‬ ‫تفاوتــی نمی کنــد کــه شــما فروشــنده لبــاس چــه گــروه ســنی و چه اشــخاصی هســتید؟ اما‬ ‫بســیار مهــم اســت کــه بســته بنــدی پوشــاک بــا باالتریــن کیفیــت ممکــن باشــد و بتوانــد از‬ ‫محصــول بــه خوبــی محافظــت کنــد‪ .‬البتــه ایــن مســئله در فــروش انالیــن اهمیت بیشــتری‬ ‫پیــدا می کنــد و ســالم رســاندن محصــول بــه دســت مشــتری فاکتــور مهمــی اســت‪.‬‬ ‫بســته بنــدی مناســب لبــاس بایــد بتوانــد ان را در مقابــل الودگی هــا‪ ،‬صدمــات ناشــی از‬ ‫حمــل و نقــل و همچنیــن انبــار کــردن در پســت محافظت کنــد‪ .‬در عین حال خالقیتی که در‬ ‫بســته بنــدی محصــول بــه خــرج دادیــد‪ ،‬در مســیر رســیدن بــه دســت مشــتری از بیــن نــرود‪.‬‬ ‫محصولتان را متمایز کنید!‬ ‫شــما در حــال رقابــت بــا ســایر فروشــندگان در حــوزه کاری خــود هســتید‪ .‬بــا بســته بنــدی‬ ‫مناســب پوشــاک می توانیــد محصولتــان را نســبت بــه نمونه هــای مشــابه متمایــز کنیــد؛ بــه‬ ‫طــوری کــه مشــتریان بــه خوبــی ان را از برندهــای دیگــر فــروش پوشــاک تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال فرامــوش نکنیــد کــه بســته بنــدی پوشــاک بــه شــکل درســت و اصولــی‪ ،‬راهــی‬ ‫بــرای برقــراری ارتبــاط مــداوم مشــتریان بــا برنــد کاری شــما اســت‪ .‬از ســوی دیگــر هــدف نهایــی‬ ‫شــما از ایــن کار بــاال بــردن ســوددهی و کیفیــت محصــول‪ ،‬افزایــش ارزش افــزوده‪ ،‬افزایــش‬ ‫رضایــت مشــتریان‪ ،‬باقــی نگــه داشــتن مشــتریان فعلــی و جــذب مشــتریان جدیــد اســت‪.‬‬ ‫توجه به گروه های سنی و جنسیت مخاطبان‬ ‫ابتــدا بــرای خودتــان تعریــف کنیــد کــه نــوع پوشــاکی و مختــص کــدام گــروه ســنی را بــه‬ ‫فــروش می رســانید‪ .‬مســلما در هــر کــدام از ان هــا بایــد اصــول متفاوتــی را در بســته بنــدی‬ ‫لبــاس رعایــت کنیــد‪ .‬بــه طــور مثــال اگــر فروشــنده لبــاس کــودکان هســتید‪ ،‬رنــگ بســته‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬دختــر بچه هــا عالقــه زیــادی بــه رنگ هــای شــاد و روشــن دارنــد و بــه‬ ‫ســمت لباس هایــی بــا ایــن نــوع بســته بنــدی جــذب می شــوند‪.‬‬ ‫بنابراین بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‪/‬روچی با ما همراه باشید ادامه دارد‪...‬‬ ‫برپایــه ایــن گــزارش‪ ،‬هــر فرانــک ســوئیس ‪۴۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۸۸‬ریــال‪ ،‬کــرون ســوئد چهــار هــزار و ‪۸۴۱‬‬ ‫ریــال‪ ،‬کــرون نــروژ چهــار هــزار و ‪ ۷۵۴‬ریــال‪ ،‬کــرون‬ ‫دانمــارک ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۶۹‬ریــال‪ ،‬روپیــه هنــد ‪۵۶۳‬‬ ‫ریــال‪ ،‬درهــم امــارات متحــده عربــی ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۴۳۷‬‬ ‫ریــال‪ ،‬دینــار کویــت ‪ ۱۳۹‬هــزار و ‪ ۶۳۰‬ریــال‪ ،‬یکصــد‬ ‫روپیــه پاکســتان ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۳۳۱‬ریــال‪ ،‬یکصــد‬ ‫یــن ژاپــن ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۱۳۷‬ریــال‪ ،‬دالر هنگ کنــگ‬ ‫پنج هــزار و ‪ ۴۰۷‬ریــال و ریــال عمــان ‪ ۱۰۹‬هــزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫ریــال ارزش گــذاری شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬هــر دالر کانــادا ‪۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶۹‬ریــال‪،‬‬ ‫دالر نیوزیلنــد ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۴۴۰‬ریــال‪ ،‬رانــد افریقــای‬ ‫جنوبــی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۱۶‬ریــال‪ ،‬لیــر ترکیــه چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۹۲۷‬ریــال‪ ،‬روبــل روســیه ‪ ۵۶۷‬ریــال‪ ،‬ریــال قطــر ‪۱۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۳۹‬ریــال‪ ،‬یکصــد دینــار عــراق ‪ ۲‬هــزار و ‪۸۷۹‬‬ ‫ریــال‪ ،‬لیــر ســوریه ‪ ۳۴‬ریــال‪ ،‬دالر اســترالیا ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۱۸‬ریــال‪ ،‬ریــال ســعودی ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۲۰۱‬ریــال‪،‬‬ ‫دینــار بحریــن ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪ ۷۰۲‬ریــال‪ ،‬دالر ســنگاپور‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۹۷۱‬ریــال‪ ،‬یکصــد تــاکای بنــگالدش‬ ‫‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۶۶۲‬ریــال‪ ۱۰ ،‬روپیــه ســریالنکا ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۱۱‬ریــال‪ ،‬کیــات میانمــار ‪ ۲۶‬ریــال‪ ،‬یکصــد روپیــه‬ ‫نپــال ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۲۲‬ریــال‪ ،‬یکصــد درام ارمنســتان‬ ‫هشـت هزار و ‪ ۵۱۲‬ریــال و دینــار لیبــی ‪ ۹‬هــزار و ‪۳۰۳‬‬ ‫ریــال تعییــن شــد‪.‬‬ ‫امــروز در تابلــوی بانــک مرکــزی هــر یــوان چیــن ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۸۳‬ریــال‪ ،‬یکصــد بــات تایلنــد ‪ ۱۲۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۷‬ریــال‪ ،‬رینگیــت مالــزی ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۷۷‬ریــال‪،‬‬ ‫یک هــزار وون کره جنوبــی ‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۷۸۶‬ریــال‪،‬‬ ‫دینــار اردن ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۲۳۹‬ریــال‪ ،‬یکصــد تنگــه‬ ‫قزاقســتان ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬ریــال‪ ،‬هــر الری گرجســتان‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۴۸۵‬ریــال‪ ،‬یک هــزار روپیــه اندونــزی‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۹۸‬ریــال‪ ،‬افغانــی افغانســتان ‪۵۳۰‬‬ ‫ریــال‪ ،‬روبــل جدیــد بــاروس ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۶۰۴‬ریــال‪،‬‬ ‫منــات اذربایجــان ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۷۲۲‬ریــال‪ ،‬یکصــد‬ ‫پــزوی فیلیپیــن ‪ ۸۳‬هــزار و ‪ ۲۱۳‬ریــال‪ ،‬ســامانی‬ ‫تاجیکســتان ســه هزار و ‪ ۶۸۴‬ریــال و منــات جدیــد‬ ‫ترکمنســتان ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۲۲‬ریــال قیمــت خــورد‪.‬‬ ‫راه های دسترسی به‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫‪ -1‬اشتراک روزنامه از طریق درخواست‬ ‫واتس اپ به شماره‬ ‫‪ 0911-767-4497‬ارسال رایگان‬ ‫‪ -2‬پایگاه اینترنتی روزنامه به نشانی‬ ‫‪www.BKKG.IR‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 27‬تیربجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 35‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال شــرقی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪341‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اعتبار ‪ ۵۲۵‬میلیاردریال برای رفع تنش ابی‬ ‫در راز و جرگالن نیاز می باشد‬ ‫سرپرســت اب و فاضــاب شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن گفــت‪ :‬بــرای رفــع تنــش ابــی در روســتاهای‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن ‪ ۵۲۵‬میلیــارد و ‪ ۵۲۰‬میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫نــادر رازی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون حــدود ‪ ۳۰‬درصــد روســتاهای ایــن شهرســتان کــه‬ ‫معــادل ‪ ۲۳‬روســتا بــا ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۹۸۴‬خانــوار در ایــن شهرســتان اســت بــه دلیــل کاهــش بارندگــی و‬ ‫گرمــای شــدید بــا تنــش ابــی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اب بیشــتر روســتاها یــا از طریــق چشــمه هــا و یــا از طریــق چــاه هــا تامیــن مــی شــود و بــرای‬ ‫جبــران کمبــود ‪ ۱۷‬روســتا بــا تانکــر ابرســانی مــی شــوند و ‪ ۶‬روســتای دیگــر نیــز کــه کمبــوداب دارنــد از‬ ‫طریــق هــای چــاه هــا و دســتگاه هــای پمپــاژ تامیــن اب مــی شــوند‪.‬‬ ‫رازی بــا اشــاره بــه کمبــود اب در روســتای گــوی نیــک در بخــش مرکــزی شهرســتان گفــت‪ :‬دلیــل کمبــود‬ ‫و افــت فشــار اب در برخــی از قســمت هــای ایــن روســتا بــه برداشــت هــای نامتعــارف اب شــرب توســط‬ ‫برخــی اهالــی بــرای کشــت یونجــه و صیفــی جــات بــر مــی گشــت کــه عوامــل ان توســط اداره اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان شناســایی و جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هواشناســی مبنــی بــر افزایــش دمــا و کاهــش بــارش باران گفــت‪ :‬احتمال‬ ‫افزایــش روســتاهای بــا تنــش ابــی وجــود دارد کــه بایــد بــا صرفــا جویــی بخشــی از مشــکالت را کاهــش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدیــر جهادکشــاورزی رازوجــرگالن گفــت‪ ،‬خشکســالی ‪ ۸۳۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫حل مشکل دوشغله ها‬ ‫با سیمیالتور!‬ ‫این ماجرای دوشــغله ها یا چند شــغله ها چکش‬ ‫خــور ملســی دارد و بــه ایــن زودی هــا جمــع شــدنی‬ ‫نیســت‪ .‬در واقــع هــر وقــت ســوژه کمیــاب شــد عیــن‬ ‫الودگــی هــوای کالن شــهرها‪ ،‬رتبه بندی فرهنگیان‪،‬‬ ‫خصوصــی ســازی اســتقالل و پرســپولیس‪ ،‬مبــارزه‬ ‫جدی با مفســدان اقتصادی و ‪ ...‬قابلیت فیلرگیری‬ ‫و هوادهــی دارد! چنــد ســال قبــل هــم مجلس ـی ها‬ ‫بــه ان گیــر داده بودنــد و قصــد بــر چیــدن بســاط ان‬ ‫را داشــتند غافل از اینکه بســاط دو شــغله با بســاط‬ ‫ان لبــوی فــروش تهرانــی و ســبزی فــروش تالشــی‬ ‫تفــاوت دارد! البتــه ایــن موضــوع در گذشــته هــم‬ ‫مشــکل ســاز بــود و از قدیــم االیــام هــم مســئولین‬ ‫بــا ان پــدر کشــتگی داشــتند‪ .‬حتــی در دوره حافــظ‬ ‫اینــا هــر کــس دو شــغله بــود از کارخانــه اخــراج مــی‬ ‫شــد! حافــظ در ایــن خصــوص اشــارتی دارد‪« :‬گــر‬ ‫جــز محبــت تــو بــود شــغل دیگــرش ‪ . . .‬نامــش ز‬ ‫کارخانــه عشــاق محــو بــاد!» البتــه ســعدی خــدا‬ ‫بیامــرز کــه از طرفــداران اقشــار اســیب پذیر بــوده‪ ،‬از‬ ‫قافلــه عقــب نمانــده و دو شــغله ها را مــورد عتــاب‬ ‫قــرار داده و چنیــن فرموده‪«:‬کجــا بــا ایــن همــه‬ ‫شــغلت‪ ،‬بــود پــروای درویشــان» ولــی ظاهــرا ً در ان‬ ‫دوران هــم گــوش کســی بدهــکار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه کســانی کــه دو یــا چنــد شــغل دارنــد‬ ‫مدعــی هســتند فقــط بــه عشــق خدمــت بــه مــردم‬ ‫یــا در اختیــار گذاشــتن تجــارب مدیریتــی شــان قبول‬ ‫زحمــت کــرده انــد و حتــی در بســیاری مــوارد نظیــر‬ ‫فدراســیون فوتبــال قبلــی دوســتان مدعــی بودنــد‬ ‫کــه ریالــی دریافــت نمی کننــد‪ (.‬حــاال بــه دالر یــا‬ ‫یــورو حقــوق می گرفتنــد یــا نــه‪ ،‬اللــه و اعلــم‪)...‬‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه ایــن داســتان چنــد‬ ‫ســالی اســت کلیــد خــورده و ممکــن اســت پایــان‬ ‫دوره دو شــغله ها ( البتــه بــه جــز جنــاب والیتــی)‬ ‫در دوره ریاســت جمهــوری رئیســی بــه بــار بنشــیند‬ ‫مــا نیــز چنــد پیشــنهاد مارمــاالد شــده بــه منظــور‬ ‫خدمــت رســانی بــه ایــن دوســتان ارائــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) تولیــد انبــوه ســیمیالتور‪ :‬در صنعــت‬ ‫هواپیمایــی یــا کشــتی رانــی اطــاق هایــی بــه نــام‬ ‫ســیمیالتور وجــود دارد کــه ماننــد کابیــن هواپیمــا‬ ‫یــا کشــتی طراحــی شــده و بــرای امــوزش از ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬از انجایــی کــه افــراد دو شــغله‬ ‫بــه مشــاغل مــورد تصــدی عــادت کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫دولــت مــی توانــد بــا تولیــد انبــوه ایــن دســتگاه‬ ‫هــا‪ ،‬مشــکل ایــن دوســتان را حــل کنــد و انهــا‬ ‫همچنــان خــود را فــاز خدمــت رســانی تصــور کننــد‪.‬‬ ‫ب) نــرم افــزار جلســات‪ :‬االن همــه رقــم نــرم افــزار‬ ‫در بــازار یافــت مــی شــود از نــرم افــزار تــرک ســیگار‬ ‫و شیشــه گرفتــه تــا نــرم افــزار ورزش کــردن و چاقــی‬ ‫و الغــری! بــا تولیــد نــرم افــزار شــرکت در جلســات‬ ‫فــرد از طریــق رایانــه شــخصی خــود را در فضــای‬ ‫مجــازی جلســات هیــات مدیــره تصــور مــی کنــد و‬ ‫حتــی مــی توانــد بــا یــک کلیــک اعضــا یــا دســتور کار‬ ‫جلســه یــا حتــی نــوع پذیرایــی را عــوض کنــد! تنهــا‬ ‫تفــاوت ایــن اســت کــه در ایــن جلســات دیگــر از‬ ‫حــق جلســه‪ ،‬حــق مدیریــت و پاداش هــای میلیونــی‬ ‫خبــری نیســت!‬ ‫محصــوالت زراعــی و باغــی‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫خســارت زد کــه بیشــترین‬ ‫ان محصــوالت زراعــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش هواشناســی‬ ‫میــزان بــارش در بــازه زمانــی‬ ‫از ابتــدای مهرمــاه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬تــا اول تیرمــاه امســال‬ ‫حــدود ‪ ۱۴۷‬میلیمتــر در‬ ‫خراســان شــمالی بــاران‬ ‫باریــد کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و بیشــترین تمرکــز جمعیتــی‬ ‫قــوم ترکمــن ایــن اســتان در راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی شــرکت اب و فاضــاب اســتان خراســان شــمالی حــدود ‪ 256‬روســتای در ایــن‬ ‫خطــه شمالشــرق کشــور بــا تنــش ابــی مواجــه هســتند کــه بــرای رفــع ان نیــاز بــه ‪ 15‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار دارد کــه ایــن اعتبــار بــرای ابرســانی و بــا مرمــت شــبکه انتقــال و چشــمه هــا بایــد هزینــه شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫شستشوهای سنتی عید‬ ‫قربان را مدیریت کنید‬ ‫رئیــس اب و فاضــاب شهرســتان هــای ترکمــن و گمیشــان‬ ‫گفــت‪ :‬جهــت بهــره منــدی از اب در روزهــای عیــد قربــان‪ ،‬مــردم‬ ‫در خصــوص خانــه تکانــی و شستشــوهای ســنتی قبــل از عیــد‬ ‫تجدیدنظــر کننــد‪.‬‬ ‫حســین رضــوی اظهارکــرد‪ :‬در اســتانه عیــد قربــان قــرار داریــم و‬ ‫مــردم مــا مخصوصــا ًقــوم ترکمــن در ایــن ایــام طبــق ســنت هــای‬ ‫قدیمــی اقــدام بــه خانــه تکانــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیس اب و فاضالب شهرســتان های ترکمن و گمیشــان افزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه خشکســالی و گرمــای بــی ســابقه هــوا در هفتــه هــای‬ ‫اخیــر و مشــکالت کــم ابــی از مــردم مــی خواهــم بــا مصــرف اب‬ ‫کمتــر مــا را در تامیــن اب شــرب شــهروندان یــاری رســانند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مقــرر شــده بــود کــه دو حلقــه چــاه وارد مــدار‬ ‫شــود تــا بخشــی از مشــکالت کــم ابــی را برطــرف کنــد امــا علیرغــم‬ ‫همــه تــاش هــا و اقدامــات انجــام گرفتــه هنــوز هم مشــکالتی در‬ ‫تامیــن اب شــرب در برخــی روســتاها وجــود دارد‪.‬‬ ‫رضــوی تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم در ســنوات گذشــته در عیــد قربــان‬ ‫اقــدام بــه خانــه تکانــی و شستشــوی فــرش و حیــاط مــی کردنــد‬ ‫امــا هــم اکنــون از ان درخواســت مــی کنیــم تــا بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫کــم ابــی‪ ،‬مصــرف اب خــود را مدیریــت کــرده و حساســیت کمتری‬ ‫بــه خــرج دهنــد‪.‬‬ ‫کرونا همچنان‬ ‫بر مدار صعود‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان بــا اعــام رونــد‬ ‫صعــودی شــیوع کرونــا در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬بــا بســتری ‪۲۲‬‬ ‫بیمــار جدیــد در شــبانه روز‬ ‫گذشــته‪ ،‬تعــداد مبتالیــان بــه‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬کــه در مراکــز درمانــی‬ ‫اســتان بســتری هســتند‪ ،‬بــه ‪ ۷۹۹‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۱۵‬نفــر در بخــش مراقبت هــای‬ ‫ویــژه تحــت نظــر هســتند و ‪ ۳۲‬نفــر هــم بــا دســتگاه ونتیالتــور‬ ‫نفــس می کشــند‪.‬‬ ‫عبدالرضافاضــل افــزود‪ :‬بــر اســاس اخریــن رنــگ بنــدی رســمی‬ ‫شهرســتان های کشــور از ‪ ۲۴‬تیــر‪ ،‬همــه شهرســتان های اســتان‬ ‫بــه غیــر از گمیشــان کــه در وضعیــت نارنجــی (پُرخطــر) قــرار دارد‪،‬‬ ‫در وضعیــت قرمــز (خیلــی پـُـر خطــر) هســتند‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با بیان اینکه واکسیناســیون‬ ‫گروه هــای هــدف در اســتان بــدون وقفــه ادامــه دارد‪ ،‬از مــردم‬ ‫خواســت بــرای بدتــر نشــدن اوضــاع و حفــظ ســامتی و جــان خــود‪،‬‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫علــی طالبــی درگفتگــو بــا پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت گاز اســتان گلســتان بــا بیــان ایــن‬ ‫خبرگفت‪:‬درحــال حاضرخانــوار بهــره منــد ازگاز طبیعــی درســطح اســتان از مــرز ‪ 612‬هــزار‬ ‫فراتــر رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬تاکنــون افــزون ‪ 612‬هــزار ‪ 961‬خانــوار اســتان گلســتان ازنعمــت گازطبیعــی‬ ‫برخــوردار شــده انــد کــه درایــن رابطــه تعــداد ‪ 382‬هــزار و ‪ 105‬خانــوار شــهری و ‪ 230‬هــزار و‬ ‫‪ 856‬خانــوار نیــز روســتایی مــی باشــد‪.‬‬ ‫طالبــی بــا بیــان اینکــه ‪ 100‬درصــد خانــوار شــهری و ‪ 98‬درصــد خانــوار روســتایی اســتان‬ ‫بهــره منــد از گاز مــی باشــند تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین حجــم خانــوار بهــره منــد از گازمربــوط بــه‬ ‫شهرســتان گــرگان بعنــوان مرکــز اســتان بــا بیــش از ‪ 177‬هــزار خانــوار می باشــد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫شهرســتان گنبــد نیــز بــا ‪ 109‬هــزار خانــوار دررتبــه بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درســه ماهــه نخســت ســال ‪ 1400‬نیــز تعــداد ‪ 2911‬خانــوار اســتان بــه جمــع‬ ‫مشــترکین شــرکت اضافــه شــدند کــه تعــداد ‪ 1882‬خانــوار بــرای بخــش شــهری و ‪ 1029‬مــورد‬ ‫نیــز مربــوط بــه بخــش روســتایی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بــا بیــان ایــن کــه امســال ‪ ۱۷‬کــودک‬ ‫بــی سرپرســت بــه خانــواده هــای واجــد شــرایط واگــذار شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ ۷۰ :‬زوج گلســتانی در نوبــت دریافــت فرزنــد هســتند‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی اظهارکــرد‪ ۸۴ :‬مرکــز مثبــت زندگــی را در‬ ‫ســال گذشــته راه انــدازی کردیــم کــه قــرار اســت خدمــات در انجــا بــه‬ ‫مددجویــان ارائــه شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان از وجــود ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۶۱۵‬تــوان خــواه در‬ ‫اســتان خبرداد و افزود‪ :‬بیشــترین توان خواهان‪ ،‬معلوالن جســمی‬ ‫و حرکتــی بــا ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۴۶‬نفــر هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۲۱ :‬مرکــز شــبانه روزی و مراقبتــی داریــم کــه ‪ ۸۴۰‬نفــر‬ ‫به صورت شــبانه روزی در ان اعم از ســالمندان و معلوالن جســمی‬ ‫و حرکتــی نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ ۱۱۴ :‬مرکــز پیشــگیری و درمــان اعتیــاد در‬ ‫گلســتان فعــال بــوده و در ســال ‪ ۹۹‬حــدود ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۷۵۹‬نفــر تحــت‬ ‫درمــان قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬مرکــز مشــاوره تلفنــی و حضــوری داریــم کــه ‪۳۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۷‬مشــاوره تلفنــی و ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۷۸۲‬مــورد هــم مشــاوره‬ ‫حضــوری در ســال گذشــته انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پنــج هــزار و ‪ ۵۵۹‬زن سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش‬ ‫داشــتیم کــه امســال بــه هفــت هــزار و ‪ ۶۰۴‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ ۲۳۵ :‬کــودک بدسرپرســت و یــا بــی سرپرســت‬ ‫در مراکــز بهزیســتی و ‪ ۳۵۰‬کــودک هــم بــا شــرایط خــاص بــا حمایــت‬ ‫بهزیســتی در نــزد خانــواده هــا نگهــداری مــی شــوند‪.‬‬ ‫تعداد خانوار بهره مند از گازاستان از مرز ‪ 612‬هزار گذشت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان درخاتمــه اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون دراســتان گلســتان‬ ‫تمامی ‪ 33‬شــهر و ‪ 902‬روســتا ‪ 934 ،‬واحد صنعتی عمده و ‪ 65‬جایگاه ‪ CNG‬گازرســانی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۷۰‬زوج در نوبت دریافت فرزند‬ ‫‪8‬‬ ‫وضعیت بحرانی شیوع کرونا‬ ‫در ‪ ۶‬شهر گلستان‬ ‫دانشــگاه‬ ‫رییــس‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫بــا اعــام افزایــش‬ ‫روزانــه تعــداد مبتالیــان‬ ‫بــه کرونــا در ایــن‬ ‫اســتان گفــت کــه در‬ ‫حــال حاضــر وضعیــت‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫در گــرگان‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫بندرگــز‪،‬‬ ‫کاللــه‪،‬‬ ‫ازادشــهر و مینودشــت‬ ‫وخیــم و بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۱۴‬تخــت بیمارســتانی گلســتان در اختیــار بیمــاران کرونایــی اســت کــه از ایــن تعــداد حــال‬ ‫‪ ۴۲‬بیمــار وخیــم لســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ســه گلســتانی بــه علــت ابتــا بــه کرونــا جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫درحــال حاضــر گمیشــان در وضعیــت نارنجــی و بقیــه شــهرهای گلســتان در وضعیــت‬ ‫قرمــز شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪ .‬رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــه انجــام‬ ‫واکسیناســیون کرونــا در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۱۰‬هــزار و ‪ ۹۵‬دز واکســن‬ ‫وارد اســتان شــده کــه ‪ ۷۵‬هــزار و ‪ ۳۷۳‬دز نوبــت اول و ‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۷۲۲‬دز نوبــت دوم بــه‬ ‫افــراد واجــد شــرایط تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫فاضــل اضافــه کــرد‪ :‬در اق قــا‪ ،‬گمیشــان و مراوه تپــه اســتقبال افــراد بــاالی ‪ ۶۵‬ســال از‬ ‫واکســن زیــر ‪ ۳۰‬درصــد و در برخــی شهرســتان ها ماننــد گــرگان و مینودشــت بیــش از ‪۷۸‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۲‬برابــری ابتــا بــه کرونــا‬ ‫طــی هفته هــای اخیــر گفــت‪ :‬مبنــای مــا تعطیلــی اصنــاف و بــازار نیســت‪ ،‬امــا بــرای کاهــش‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس‪ ،‬پارک هــا‪ ،‬تفرجگاه هــا‪ ،‬تاالرهــا و ســالن های گلســتان در ایــن هفتــه‬ ‫تعطیــل اسـت ‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬روســای ادارات موظــف بــه انجــام رعایــت حضــور‬ ‫یــک ســوم کارکنــان در محــل کار هســتند و اگــر کارمنــدی مبتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫شــود و یــا جــان خــود را از دســت دهــد‪ ،‬در صــورت شــکایت خانــواده‪ ،‬مدیــر متهــم‬ ‫شــناخته خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 35‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫وصول ‪ ۴۷‬درصد از مطالبات مشکوک‬ ‫بانک های خراسان شمالی‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی بانــک هــای خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬هــزارو ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال معــادل ‪۴۷‬‬ ‫درصــد از مطالبــات بانــک هــای دولتــی اســتان مشــکوک الوصــول اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اصغــر هدایتــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬مجمــوع مطالبــات‬ ‫بانک هــای دولتــی خراســان شــمالی در پایــان قبــل چهــار هــزار و ‪ ۵۹۸‬میلیــارد ریــال بــود کــه در پایــان بهار‬ ‫امســال بــا رشــد ‪ ۹.۷۳‬درصــد بــه پنــج هــزار و ‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یــک میلیــارد و ‪ ۵۹۹‬میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۳۲‬درصــد از مجمــوع ایــن مطالبــات‬ ‫سررســید گذشــته و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۴۷‬درصــد مطالبــات مشــکوک الوصول و مابقی‬ ‫نیــز مطالبــات معــوق اســت‪.‬‬ ‫انــواع مطالبــات بانکــی و طبقه بنــدی دارایی هــای بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی بــر اســاس‬ ‫بخشــنامه بانــک مرکــزی دارای ‪ ۲‬نــوع جــاری و غیرجــاری اســت و مطالبــات غیرجــاری بــه ســه دســته‬ ‫سررســید گذشــته‪ ،‬معــوق و مشــکوک الوصــول طبقــه بنــدی مــی شــود‪.‬‬ ‫سررســید گذشــته؛ مطالباتــی اســت کــه از تاریــخ سررســید اصــل و ســود تســهیالت و یــا تاریــخ قطــع‬ ‫پرداخــت اقســاط بیــش از ‪ ۲‬مــاه گذشــته اســت در مطالبــات معــوق؛ اصــل و ســود تســهیالتی کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۶‬مــاه و کمتــر از ‪ ۱۸‬مــاه گذشــته و مطالبــات مشــکوک الوصول؛ تمامــی اصــل و ســود تســهیالتی کــه‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬ماه از سررســید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقســاط انها ســپری شــده و مشــتری هنوز اقدام‬ ‫بــه بازپرداخــت بدهــی خــود نکــرده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬مطالبــات بانک هــا بــا توجــه بــه نــوع‬ ‫خدمــات تخصصــی کــه ارائــه می دهنــد متفــاوت‬ ‫اســت بــه طــور مثــال بیشــترین مطالبــات بانــک‬ ‫کشــاورزی و مســکن بــه ترتیــب در بخش هــای‬ ‫مربوطــه و بیشــترین مطالبــات بانــک ملــی نیــز در‬ ‫بخــش خدمــات اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افزایــش میــزان مطالبــات‬ ‫غیرجــاری نشــان دهنــده همــکاری حداکثــری‬ ‫بانک هــا بــرای رونــق تولیــد و حفــظ و ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــوده در حالــی کــه پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــدون اعتبارســنجی مناســب‪ ،‬افزایــش مخاطــرات خــاص بانکــی را در پــی دارد‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن گــزارش دبیــر شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان خراســان شــمالی منابــع ایــن‬ ‫بانکهــا تــا پایــان ســال ‪ 99‬بــه دلیــل ادغــام پنــج بانــک خصوصــی در بانــک ســپه بــه ‪ ۳۱‬هــزار میلیاردریــال‬ ‫رســید کــه در مقایســه بــا ســال قبــل از ان حــدود ‪ ۵۷‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار؛ مصــارف بانکهــای اســتان در ســال ‪ ۹۹‬کــه در قالــب تســهیالت بانکــی در اختیــار مــردم و‬ ‫تولیدکننــدگان قرارگرفــت بــا رشــد ‪ 58‬درصــدی بــه نســبت ســال قبــل از ان بــه ‪ ۱۳۷‬هــزار ‪ ۷۴۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال رســید بــه طــوری کــه براســاس ایــن گــزارش مطالبــات معوقــه ایــن بانــک ها در ســال ‪ ۹۸‬چهــار هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه بــا مدیریــت مطالبــات رقــم ان در ســال ‪ ۹۹‬نســبت بــه ســال ‪ ۹۸‬افزایــش‬ ‫نداشــت‪ ،‬ضمــن اینکــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از ایــن مطالبــات غیــر جــاری و مشــکوک الوصــول اســت کــه‬ ‫دریافــت ایــن مطالبــات بــرای بانکهــای هزینه هــای زیــادی دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫سارق صندوق کامیون های‬ ‫بجنورد دستگیر شد‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد‬ ‫از دســتگیری ســارق صنــدوق بغــل کامیــون هــای‬ ‫بجنــورد و کشــف ‪ ۱۳‬فقــره ســرقت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد‬ ‫گل محمــدزاده» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت صنــدوق بغــل کامیــون در‬ ‫حاشــیه شــهر بجنــورد بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری ‪ ۱۲‬شهرســتان‬ ‫موفــق شــدند بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی ســارق را شناســایی‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در نهایــت متهــم در یــک عملیــات پلیســی در‬ ‫محــدوده خیابــان نیــروگاه دســتگیر و بــه کالنتــری منتقــل شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی بجنــورد بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ ۱۳‬فقــره ســرقت از صنــدوق‬ ‫بغــل کامیــون هــای ســطح شــهر اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫متهــم بعــد از رســیدگی قضائــی روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫اثــار اولیــه فرونشســت زمیــن در ‪ 20‬درصــد از مســاحت اســتان‬ ‫گلســتان ‪/‬صرفــه جوئــی ‪ 241‬میلیــون متــر مکعــب اب در اســتان‬ ‫طــی ‪ 5‬ســال اینــده‬ ‫ در دومیــن جلســه شــورای حفاظــت از منابــع اب اســتان‬ ‫کــه بــا حضــور اســتاندار گلســتان‪ ،‬نماینــدگان مــردم گــرگان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬شــرکت اب منطقــه ای اســتان و دیگــر‬ ‫اعضــا برگزارشــد‪ ،‬گــزارش عملکــرد ســه ماهــه اول ســال جــاری‬ ‫دســتگاه ها در بخــش ســازگاری بــا کــم ابــی ارائــه شــد و مقــرر‬ ‫شــد طــی ‪ 5‬ســال اینــده بــا صرفــه جوئــی و اقدامــات ابخیــزداری‬ ‫و تغذیــه اب هــای زیرزمینــی ‪ 241‬میلیــون متــر مکعــب اب در‬ ‫اســتان طــی ‪ 5‬ســال اینــده صرفه جوئــی شــود‪...‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان‪ ،‬در‬ ‫ایــن جلســه دکتــر هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان و رئیس‬ ‫شــورای ســازگاری بــا کــم ابــی اســتان گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالتی‬ ‫کــه مــردم در جریــان ان هســتند بحــث کاهــش نــزوالت اســمانی‬ ‫و کــم ابــی و خشکســالی اســت ‪ .‬بــر اســاس گــزارش ســازمان‬ ‫نقشــه بــرداری در حــدود ‪ 20‬درصــد مســاحت اســتان گلســتان در‬ ‫جاهــای مختلــف فــرو نشســت داشــته اســت کــه حداکثــر ان ‪۲۲‬‬ ‫ســانتی متــر در ســال اســت کــه یکــی از دالیــل ان برداشــت اب و‬ ‫برداشــت از چاه هــای عمیــق اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس افــزود‪ :‬بیــن ‪ 15‬تــا ‪ 17‬هــزار چــاه غیــر مجــاز در‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه الزم اســت شــرکت اب منطقــه ای نســبت‬ ‫بــا اقدامــات الزم بــه بســتن چاههــای غیــر مجــاز اقــدام نمایــد و‬ ‫جهــاد کشــاورزی نیــز تســهیالت کــم بهــره یــا مجــوز کشــت هــای‬ ‫گلخانــه ای بــه کســانی کــه چاه هــای ان هــا مســدود شــده اســت‬ ‫ارائــه دهــد کــه اشــتغال تحــت تاثیــر قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس ســند ســازگاری بــا کــم ابــی اســتان کــه‬ ‫در اســفند ‪ ۹۹‬بــرای ‪ 5‬ســال اینــده مصــوب شــده ‪ ،‬دســتگاه هایی‬ ‫مثــل جهــاد‪ ،‬اب منطقــه ای و اب و فاضــاب از محــل‬ ‫صرفه جوئــی بایــد بتواننــد ‪ 241‬میلیــون متــر مکعــب اب طــی ‪5‬‬ ‫ســال صرفه جوئــی و اثــر بخشــی نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس بیــان کــرد‪ :‬صــدا و ســیما نیــز مــی بایســت‬ ‫اطــاع رســانی گســترده ای در خصــوص چــاه هــای غیــر مجــاز و‬ ‫فرونشســت انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی دبیــر شــورای ســازگاری بــا کــم ابــی‬ ‫اســتان نیــز در ایــن جلســه بــا توجــه بــه مصوبــات ایــن جلســه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬کمیتــه ای تحــت عنــوان کمیتــه ســازگاری بــا کــم ابــی‬ ‫توقیف بیش از ‪ 9‬میلیارد‬ ‫ریال کاالی قاچاق‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از اجــرای اولیــن مرحلــه طــرح‬ ‫سراســری مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در اســتان طــی ‪72‬‬ ‫ســاعت ‏گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا مقادیــر‬ ‫زیــادی کاالی قاچــاق بــا ارزش بیــش از نــه میلیــارد و ‪335‬‬ ‫میلیــون ریــال‏کشــف و ضبــط شــد‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬طــرح سراســری مبــارزه بــا‏قاچــاق کاال و ارز‬ ‫بــا هــدف برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال و مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم‪،‬‬ ‫طــی ‪ 72‬ســاعت و بــه صــورت ویــژه در‏ســطح اســتان اجــراء شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 20‬متهــم در نتیجــه اجــرای ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن طــرح ‪ 116‬راس گوســفند‪510 ،‬‏کیلوگــرم‬ ‫گوشــت مــرغ‪ 400 ،‬کیلوگــرم ارد‪ 36 ،‬تــن و ‪ 800‬کیلوگــرم‬ ‫نهــاده دامــی‪ 32 ،‬دســتگاه ماینــر و ‪ 44‬قلــم لــوازم‏ارایشــی و‬ ‫بهداشــتی قاچــاق و فاقــد مــدارک قانونــی کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ارزش ریالــی محموله هــای قاچــاق مکشــوفه نــه میلیــارد و‬ ‫‏‏‪ 335‬میلیــون و ‪ 750‬هــزار ریــال بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بــا تاکیــد بــر مبــارزه جــدی پلیس بــا ورود قاچاق‬ ‫کاال بــه اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان اخبــار و اطالعــات‏خــود پیرامــون‬ ‫ایــن موضــوع را از طریــق تلفــن ‪ 110‬در اختیــار پلیــس قــرار دهنــد‪.‬‏‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی در گرمه‬ ‫فرمانــده انتظامــی گرمــه از دســتگیری ‪ 2‬ســارق اماکــن خصوصــی و‬ ‫کشــف تعــداد ‪ 5‬فقــره ســرقت در ایــن‏شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنگاربــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجتبــی نظافتــی» در تشــریح ایــن خبــر بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چنــد فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی و ایجــاد‬ ‫جــو نارضایتــی در بیــن مــردم موضــوع بــه صــورت ویژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران‏کالنتــری ‪ 11‬شــهید دســتغیب ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران گشــت کالنتــری بــا انجــام گشــت زنــی‬ ‫هدفمنــد در نقــاط کــور و جــرم خیــز در حوالــی صبــح بــه ‪2‬‏نفــر‬ ‫کــه االت و ادوات جــرم همــراه داشــتند مشــکوک کــه در بررســی‬ ‫بعمــل امــده مشــخص شــد کــه از ســارقان ســابقه‏دار هســتند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی گرمــه تصریــح کــرد‪ :‬پــس از اخــذ دســتور‬ ‫قضایــی متهمــان بــه مقــر انتظامــی منتقــل کــه در بازجویــی‏های‬ ‫فنــی و پلیســی و پــس از ارائــه دالیــل و مــدارک لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــوده و بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت اماکــن خصوصــی‏اعتــراف کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ نظافتــی بــا اشــاره بــه اینکــه که تعــدادی امــوال مســروقه از‬ ‫این متهمان کشــف و تحویل مالباختگان شــده‏اســت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــهروندان بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع چنیــن ســرقت هایی در‬ ‫صــورت اطــاع از فعالیــت های‏مجرمانــه مراتــب را در ســریع تریــن‬ ‫زمــان ممکــن بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫اثار اولیه فرونشست زمین در ‪ 20‬درصد‬ ‫از مساحت استان گلستان‬ ‫بــه همــراه شــورای حفاظــت منابــع اب در اســتان هــا تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه زیــر نظــر شــورای عالــی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫در شــورای عالــی بــرای اســتان گلســتان در اســفند ‪ 99‬طــی‬ ‫یــک برنامــه ‪ 5‬ســاله ‪ ،‬مقــرر شــده اســت دســتگاه های مختلفــی‬ ‫کــه ذیمدخــل هســتند‪،‬مانند مثــل شــرکت اب منطقــه ای‪ ،‬اب‬ ‫و فاضــاب‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬شــرکت شــهرک های صنعتــی و‬ ‫شــهرداری ها و‪...‬اقداماتــی انجــام دهنــد کــه منجــر بــه ســازگاری‬ ‫بیشــتر بــا کــم ابــی در اســتان شــود واثــر بخشــی بیشــتری در‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جلســه در خصــوص پایــش ســه ماهــه اول ایــن‬ ‫برنامــه بــود‪ ،‬کــه ایــا دســتگاه ها بــه وظایــف خــود عمــل کــرده انــد‬ ‫یــا نــه؟ همچنیــن در ایــن جلســه مصــوب شــد شــهرداری ها طبــق‬ ‫ضوابطــی کــه می گذراننــد بحــث اســتفاده از اب ســطحی و اب‬ ‫بــاران را جــزو مقــررات بگذارنــد کــه اگــر بارشــی اتفــاق افتــاد بتوان‬ ‫بــا اســتفاده از منابعــی یــا چاه هــای جــاذب نســبت بــه اســتفاده‬ ‫از ایــن اب هــا بــرای مصــارف داخــل منــازل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطق ـه ای اســتان بیــان کــرد‪ :‬ســازمان‬ ‫نقشــه بــرداری اعــام کــرده اســت کــه در بخشــی از اســتان‬ ‫نشســت زمیــن اتفــاق افتــاده اســت بــه نظــر می ایــد بخش هایــی‬ ‫از ان ارتبــاط بــا اســتفاده بی رویــه از اب هــای زیرمینــی در‬ ‫ســفره های عمیــق اســت و مقــرر شــده دانشــگاه علــوم کشــاورزی‬ ‫اســتان نســبت بــه مطالعــات دالیــل ایــن فرونشــت و ارتبــاط‬ ‫احتمالــی ان بــا ابهــای زیرزمینــی اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫حســینی در ادامــه افــزود‪ :‬طــی ‪ 9‬مــاه ســال ابــی جــاری یعنــی از‬ ‫مهــر ســال گذشــته لغایــت پایــان خــرداد ســال جــاری حــدود ‪304‬‬ ‫میلی متــر بــاران در اســتان باریــده اســت کــه نســبت بــه درازمــدت‬ ‫‪ 27‬درصــد کاهــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتان گلســتان طــی ایــن مــدت بــه لحــاظ کاهــش‬ ‫بارش هــا رتبــه ‪ 7‬کشــور را دارا اســت و ایــن کاهــش بارش هــا و‬ ‫بــه تبــع ان کاهــش رواناب هــا در حوضــه گرگانــرود و قــره ســو‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫حســینی تصریــح کــرد‪ :‬تــا پایــان ‪ 21‬تیرمــاه مخــازن ســدهای‬ ‫اســتان تنهــا ‪ 21‬درصــد اب دارد و بیشــترین حجــم ظرفیــت‬ ‫مخــازن نیــز مربــوط بــه حوضــه اتــرک اســت کــه در پــی ســیالب‬ ‫روزهــای گذشــته کمــی پــراّب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در بخــش اب زیرزمینــی در ســفره کــم‬ ‫عمــق نســبت بــه متوســط درازمــدت ‪ 178‬متــر مکعــب ودر‬ ‫ســفزه عمیــق نیــز نســبت بــه متوســط ‪ 17‬ســاله ‪ 63‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب کاهــش را نشــان می دهــد کــه رو یهــم رفتــه‬ ‫ایــن کاهــش ‪ 241‬میلیــون متــر مکعــب و معــادل حجــم کل‬ ‫ســدهای اســتان اســت‪.‬‬ ‫حســینی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه در پیــش رو بــودن ماه هــای‬ ‫مــرداد و شــهریور انتظــار اســت کاهــش بیشــتری را در‬ ‫ســفره های کــم عمــق و عمیــق بــا توجــه بــه حجــم برداشــت ها‬ ‫شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫مهنــدس ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلس‬ ‫شــورای اســامی اظهــار کــرد‪ :‬در بخــش انســداد چاه هــای غیــر‬ ‫مجــاز بایــد بــرای معیشــت کشــاورزی کــه چــاه او بســته می شــود‬ ‫هــم فکــری کــرد وپــس از ان چــاه غیــر مجــاز را مســدود کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گزارش هایــی مبنــی بــر اســتفاده از اب شــرب‬ ‫بــرای ســاخت و ســاز در اســتان بســیار اســت و بایــد بــرای ان‬ ‫تدبیــری اندیشــید‪.‬‬ ‫دکتــر منتظــری نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نیــز در ایــن جلســه بیــان کــرد‪ :‬الگــوی کشــت‬ ‫اســتان بایــد منطبــق بــر شــرایط فعلــی و کــم ابــی در اســتان‬ ‫باشــد و تنهــا برخــورد ســلبی در خصــوص چاه هــای غیــر مجــاز‬ ‫جــواب نمــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تفکیــک اب اشــامیدنی از مصــارف دیگــر نیــاز اســتان‬ ‫و شــیرین ســازی اب دریــا نیــز از مقــوالت مهــم در بخــش اب‬ ‫اســت کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪341‬‬ ‫اتمام بزرگراه بهشهر‪-‬‬ ‫قوچان ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعتبار نیاز دارد‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راههــای منطقــه شــمال شــرق‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۹۰‬کیلومتــر از اجــرای پروژه راهســازی‬ ‫بهشــهر‪-‬قوچان باقــی مانــده اســت کــه تکمیــل ان ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مهــدی نظریــان اظهــار داشــت‪ :‬طــول پــروژه بزرگراهــی‬ ‫بهشهر‪-‬قوچان ‪ ۶۶۰‬کیلومتر است که در سال های متمادی‬ ‫بخــش هــای مختلــف و پرترافیــک بــر اســاس اولویــت به بهره‬ ‫بــراری رســیده و اکنــون ‪ ۹۰‬کیلومتــر باقــی مانــده اســت که ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر از ان در خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیمانــکاران و مشــاوران ایــن پــروژه‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال طلــب دارنــد‪ ،‬کمبــود اعتبــار را از‬ ‫مشــکالت اساســی بــرای اجــرای طــرح عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫تــاش داریــم تا بخش هــای باقیمانــده طــرح‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫اولویــت و بارترافیکــی‪ ،‬در برنامــه تکمیــل قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نظریــان گفــت‪ :‬امســال بــرای اجــرای ایــن طــرح بزرگراهی‪،‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ابــاغ شــد و بــا تخصیــص ‪100‬‬ ‫درصــدی اعتبــار ایــن پــروژه‪ ،‬بــاز هــم در خریــد و تامیــن قیــر‬ ‫بــا مشــکل مالــی روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راههــای شمالشــرق کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و دســتوالعمل ابالغــی وزارت راه و شهرســازی‬ ‫قیــر رایــگان بــه پــروژه هــای راه روســتایی اختصــاص مــی‬ ‫یابــد و طرح هــای راهســازی بزرگراهــی بایــد ایــن مصالــح را‬ ‫بــه صــورت ازاد خریــداری کننــد ‪.‬‬ ‫نظریــان خواهــان تجدیــد نظــر مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نســبت بــه ایــن مصوبــه در بودجــه ســال اینــده کل کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬محــور سراســری بهشــهر – گــرگان–‬ ‫بجنــورد‪ -‬مشــهد یکــی از پرتــردد تریــن محور های اصلی کشــور‬ ‫محســوب مــی شــود کــه از نظــر ترانزیــت بــار بــه شــمال شــرق‬ ‫کشــور و کشــورهای اســیای میانــه و هــم تــردد زوار بــارگاه‬ ‫ملکوتــی امــام رضــا(ع) از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫نظریــان کمبــود اعتبــار و عــدم تخصیص به موقــع بودجه‪،‬‬ ‫گرانــی قیــر و ســایر فهرســت بهــاء اجــرای طــرح هــای‬ ‫راهســازی را دلیــل اصلــی عــدم تکمیــل چهــار خطــه محــور‬ ‫بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان طبــق برنامــه ریــزی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســاخت و توســعه راههــای منطقــه شــمال شــرق‬ ‫کشــور افــزود‪ :‬تــاش داریــم تــا در صــورت مســاعد بــودن‬ ‫شــرایط اب و هوایــی‪ ۹ ،‬کیلومتــر از ‪ ۳۰‬کیلومتــر باقــی‬ ‫مانــده ایــن محــور در خراســان شــمالی در ورودی چمــن‬ ‫بیــد‪ ،‬نیمــه دوم امســال بــه بهــره بــراری برســد‪.‬‬ ‫طــرح چهــار خطــه محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان از‬ ‫شــریان های اصلــی ارتباطــی خراســان شــمالی بــه اســتانهای‬ ‫شــمالی کشــور و تهــران محســوب مــی شــود کــه طــرح چهــار‬ ‫خطــه ان از دهــه ‪ ۸۰‬در دســتور کار قــرار گرفــت کــه هــر بــار‬ ‫بــه دلیــل عــدم تخصیــص بــه موقــع اعتبــار نیمــه کاره مانــد‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد اختصاصــی بدینوســیله اعــام می گــردد بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪،‬‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫گردیده است دارای پالک ‪ ۶۹۵‬فرعی از ‪ ۲۶۱‬اصلی بخش ‪ ۲‬ثبت گرگان‬ ‫واقــع در اراضــی الملنــگ بــه مســاحت ‪ ۱۲/۱۵۷‬مترمربــع ملکــی خانــم‬ ‫حمیــده بارانــی فرزنــد نادر ســاعت ‪ ۱۰:۳۰‬صبح روزیکشــنبه ‪۲۴/۵/۱۴۰۰‬‬ ‫در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان انجیــر را بــه ‪ ۲۰‬جنــب نانوائــی‬ ‫بــا کدپســتی‪ ...........‬بعمــل خواهــد امــد‪ .‬ازای ـن رو چنانچــه مجــاوری‬ ‫یــا هــر شــخصی نســبت به حــدود یــا حقــوق ارتفاعــی حقــی بــرای خــود‬ ‫قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا ًبــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر‬ ‫بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عالوه بــران ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی ‪،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت‬ ‫متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطــه‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبت‬ ‫تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره‬ ‫ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهنــد نمــود‪.‬‬ ‫م الف‪ ۷۳۲۴‬تاریخ انتشار‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪۱۴۰۰/۴/27‬‬ ‫حجت الله تجری مدیر واحد تبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫با ماندن در خانه تنها‬ ‫راه پیشگیری و مقابله‬ ‫با کرونا و دفاع‬ ‫از اعضای خانواده در‬ ‫برابر این ویروس است‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪341‬‬ ‫سالمت‬ ‫میالد فروحی‬ ‫چگونه یوگا در بهبود‬ ‫رابطه به شما کمک‬ ‫می کند‬ ‫همــه مــا تــا حــدی از فوایــد یــوگا اگاه هســتیم‪ .‬یــوگا‬ ‫ٔ‬ ‫نه تنهــا تاثیــر فراوانــی در کاهــش اســترس دارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫می توانــد بــه کاهــش وزن‪ ،‬بهبــود گــوارش و برنامه ریــزی‬ ‫مجــدد دی اِن اِی نیــز کمــک کنــد‪ .‬امــا فوایــد یــوگا بیــش از‬ ‫تصورتــان اســت‪ .‬یــوگا می توانــد زندگــی جنسـی تان را نیــز‬ ‫بــه روش هــای مختلفــی بهبــود دهــد‪ .‬البتــه نباید بترســید‪،‬‬ ‫زیــرا انجــام تمــام حرکات یوگا ســخت نیســت و بســیاری از‬ ‫حــرکات ان بســیار اســان هســتند‪.‬‬ ‫یوگا چگونه می تواند به رابط ٔه جنسی تان کمک بکند؟‬ ‫مهم تریــن فایــده ٔ یــوگا کاهــش اســترس اســت‪ .‬براســاس‬ ‫مطالعــات‪ ،‬انجــام منظــم تمرینــات یــوگا می توانــد بــا‬ ‫کاهــش ســطح هورمــون کورتیــزول از اســترس بکاهــد‪.‬‬ ‫افزایــش اســترس‪ ،‬تاثیــرات منفــی بســیاری روی بــدن دارد‬ ‫کــه یکــی از انهــا کاهــش میــل جنســی اســت‪.‬‬ ‫یــوگا می توانــد عملکــرد جنســی را بهبــود بخشــد‪ .‬در‬ ‫همیــن رابطــه‪ ،‬مطالعــه ای ‪ ۱۲‬هفتــه ای روی ‪ ۴۰‬زن‬ ‫انجــام شــد‪ .‬در پایــان مطالعــه‪ ،‬پژوهشــگران نتیجــه‬ ‫ـه‬ ‫گرفتنــد کــه انجــام یــوگا باعــث بهبــود چشــمگیر رابطـ ٔ‬ ‫جنســی افــراد می شــود‪ .‬شــاید ایــن مطالعــه تنهــا نمونــه‬ ‫کوچکــی از تاثیــرات یــوگا باشــد‪ ،‬امــا ارتبــاط بیــن یــوگا و‬ ‫رابطــه جنســی بهتــر بســیار امیدوارکننــده اســت‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫لــورن زولــر‪ ،‬مربــی رســمی یــوگا در ن َشــویل ایــاالت‬ ‫متحــده‪ ،‬می گویــد‪« :‬یــوگا بــه شــما می امــوزد کــه‬ ‫چگونــه بــه بدن تــان گــوش دهیــد و چگونــه ذهن تــان‬ ‫را کنتــرل کنیــد‪ .‬ایــن دو ویژگــی یــوگا بــه شــما بصیرتــی‬ ‫می بخشــد کــه بفهمیــد چه چیــزی را دوســت داریــد و‬ ‫چه چیــزی را دوســت نداریــد و درنتیجــه ارتبــاط بهتــری‬ ‫بــا شــریک خــود برقــرار کنیــد‪».‬‬ ‫رابطــه جنســی‬ ‫روش دیگــری کــه یــوگا می توانــد روی‬ ‫ٔ‬ ‫تاثیــر مثبــت داشــته باشــد‪ ،‬افزایــش اگاهــی فــرد و‬ ‫کنتــرل بــدن اســت‪ .‬انجــام منظــم تمرینــات یــوگا شــما را‬ ‫بــه اگاهــی از وضعیــت بدن تــان می رســاند کــه ایــن امــر‬ ‫ـه جنســی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــرای بهبــود رابطـ ٔ‬ ‫‪ ۶‬حرکت یوگا برای بهبود رابطه جنسی‬ ‫ـه جنســی‬ ‫هرچــه حضورتــان در لحظــه بهتــر باشــد‪ ،‬رابطـ ٔ‬ ‫تجربــه بهتــری بــرای هــر‬ ‫بــا شــریک تان بهتــر شــده و‬ ‫ٔ‬ ‫ـه جنســی خــوب و یــوگا هــر دو‬ ‫دو شــما می ســازد‪ .‬رابطـ ٔ‬ ‫بــرای ســامت فیزیکــی‪ ،‬ذهنــی و عاطفــی مهم هســتند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬بــا ‪ ۶‬حرکــت یــوگا کــه بــه بهتــر شــدن رابطــه‬ ‫جنســی شــما کمــک می کننــد‪ ،‬بیشــتر اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬حرکت گربه و حرکت گاو‬ ‫معمــوال ایــن دو حرکــت همــراه بــا یکدیگــر انجــام‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن حــرکات بــه ازادشــدن ســتون فقــرات از‬ ‫فشــارها و ارامــش انهــا کمــک می کننــد‪ .‬ایــن حــرکات از‬ ‫میــزان اســترس کاســته و بــه بهبــود حــال روحــی افــراد‬ ‫کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای شــروع ایــن حرکــت‪ ،‬کــف دســت ها و زانوهــای‬ ‫خــود را روی زمیــن قــرار دهیــد‪ .‬بایــد دســتان تان دقیقــا‬ ‫در زیــر شــانه هایتان قــرار بگیرنــد‪ .‬ســپس قفســه ســینه‬ ‫خــود را بــه حالــت خنثــی و بــدون اینکــه بــه طرفیــن خــم‬ ‫شــود‪ ،‬نگــه داریــد‪ .‬در ایــن حالــت وزن خــود را در طــول‬ ‫بدن تــان به طــور یکســان پخــش کنیــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه نفــس می کشــید و هــوا را به داخــل ریه هایتــان‬ ‫م و قفســه ســینه تان‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بــه بــاال نــگاه بکنیــد و شــک ‬ ‫را به ســمت زمین بکشــید‪( .‬حرکت گاو)‬ ‫درحالی کــه بــازدم هــوا را بــه بیــرون می دهیــد‪ ،‬چانه تــان‬ ‫را به ســمت قفســه ســینه تان ببریــد و شــکم تان را تــا‬ ‫جایــی کــه می توانیــد بــه بــاال بکشــید‪( .‬حرکــت گربــه)‬ ‫این حرکات را به ارامی به مدت یک دقیقه تکرار بکنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حرکت پل‬ ‫ایــن حرکــت بــه تقویــت عضــات کــف لگــن (دیافــراگ‬ ‫لگنــی) کمــک می کنــد‪ .‬تقویــت ایــن عضــات می توانــد‬ ‫رابطــه جنســی شــده و‬ ‫موجــب کاهــش درد در حیــن‬ ‫ٔ‬ ‫باعــث بشــود فــرد احســاس بهتــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ابتدا روی پشت تان دراز بکشید‪.‬‬ ‫زانوهــای خــود را خــم و ان را در راســتای مــچ پایتــان‬ ‫بلنــد کنیــد‪.‬‬ ‫ســپس بازوهــای خــود را صــاف روی زمیــن بگذاریــد و‬ ‫کــف دس ـت تان را روی زمیــن قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ســپس باسـن تان را از روی زمیــن بلنــد کنیــد‪ ،‬امــا ســر‬ ‫و شــانه تان را روی زمیــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫به مدت ‪ ۵‬ثانیه در این حالت بمانید‪.‬‬ ‫دوباره راحت باشید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حرکت کودک شاد‬ ‫ایــن حرکــت از حــرکات معــروف اســت کــه بــه کشــش‬ ‫ماهیچــهســرینیوقســمتپایینــیکمرتــانکمــکمی کنــد‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ادامه را در شماره بعد با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫هرگز ‪ ۹‬شایعه مرتبط با افزایش سن را نباید باور کنید‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪:340‬ایــا شــما هــم فکــر می کنیــد‬ ‫از پنجــاه ســالگی بــه بعــد دوره ٔ افــول ادم هــا‬ ‫شــروع می شــود؟ خیلی هــا دوســت دارنــد چنیــن‬ ‫بــاوری را در ذهــن مــا بــه وجــود بیاورنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫مثــا ســنی جادویــی وجــود دارد کــه بــه محــض‬ ‫رســیدن بــه ان احســاس تنهایــی‪ ،‬ضعــف قــوای‬ ‫جســمانی‪ ،‬افســردگی و … شــروع می شــود‪ .‬امــا‬ ‫زندگــی واقعــی و ان دســته از افــراد موفــق کــه‬ ‫در ســنین پیــری دســت بــه کارهــای مختلــف و‬ ‫ثمربخشــی زده انــد خــاف ایــن دســت گفته هــا‬ ‫را ثابــت می کنــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬پــس از‬ ‫مقدم ـه ای کوتــاه جزئیــات بیشــتری در ایــن بــاره‬ ‫در اختیارتــان قــرار خواهیــم داد و شــما را بــا ‪۹‬‬ ‫شــایعه در مــورد افزایــش ســن کــه نبایــد بــاور‬ ‫کنیــد‪ ،‬اشــنا خواهیــم کــرد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬افزایــش ســن همــراه بــا از دســت دادن قــوه ٔ‬ ‫خالقیــت اســت‬ ‫باورهــا و افــکار اشــتباه زیــادی دربــاره ٔ ارتبــاط میــان‬ ‫افزایش ســن و از دســت دادن خالقیت رایج شــده‬ ‫ـیمونتون روان شــناس در ایــن بــاره‬ ‫اســت‪ .‬دیــن سـ‬ ‫ِ‬ ‫می گویــد‪« :‬خیلی هــا فکــر می کننــد امــکان بــروز‬ ‫خالقیــت مختــص جوان ترهــا اســت‪ .‬فکــر می کننــد‬ ‫وقتــی ادم پیــر می شــود‪ ،‬نه تنهــا دیگــر قــادر بــه‬ ‫بــروز خالقیــت نخواهــد بــود‪ ،‬بلکــه هــر گونــه‬ ‫فعالیــت خالقانــه و نواورانــه را هــم مــردود خواهــد‬ ‫شــمرد و ایــن دســت فعالیت هــا را نمی پذیــرد‪.».‬‬ ‫نتایــج تحقیقــات اخیــر حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫ایــن قبیــل افــکار و باورهــا تعصــب کورکورانــه ای‬ ‫بیــش نیســتند‪ .‬افزایــش ســن‪ ،‬خالقیــت مــا را‬ ‫تحت تاثیــر قــرار نمی دهــد‪ .‬کافــی اســت بــه تمامی‬ ‫اشــعار‪ ،‬موســیقی ها‪ ،‬اختراعــات و کشــفیاتی نــگاه‬ ‫کنیــم کــه در طــول تاریــخ بــه دســت انســان های‬ ‫ـه وجــود رســیدند‪.‬‬ ‫ســالخورده بــه عرصـ ٔ‬ ‫پــل ســزان (نقــاش فرانســوی)‪ ،‬پابلــو پیکاســو‪،‬‬ ‫چارلــز دارویــن‪ ،‬زیگمونــد فرویــد‪ ،‬جــی‪ .‬ار‪ .‬ار‪.‬‬ ‫تالکیــن‪ ،‬و بســیاری از افــراد صاحب نــام دیگــر‪،‬‬ ‫ماندگارتریــن اثارشــان را بعــد از ‪ ۵۵‬ســالگی خلــق‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫پــل ســزان (نقــاش‬ ‫فرانســوی)‪ ،‬پابلــو پیکاســو‪،‬‬ ‫چارلــز دارویــن‪ ،‬زیگمونــد‬ ‫فرویــد‪ ،‬جــی‪ .‬ار‪ .‬ار‪.‬‬ ‫تالکیــن‪ ،‬و بســیاری از‬ ‫افــراد صاحب نــام دیگــر‪،‬‬ ‫ماندگارتریــن اثارشــان را‬ ‫بعــد از ‪ ۵۵‬ســالگی خلــق‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن مســئله‪،‬‬ ‫ن ســنی کــه در ان‬ ‫میانگیــ ْ‬ ‫محققــان و دانشــمندان‬ ‫در فعالیت هــای علمــی‪-‬‬ ‫پژوهشــی بــه دســتاوردی‬ ‫می رســند‬ ‫قابل اعتنــا‬ ‫رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫بــروس وین بــرگ‪ ،‬اســتاد‬ ‫دانشــگاه اوهایــو در ایــن‬ ‫بــاره می گویــد‪« :‬هــر چــه‬ ‫پیــش می رویــم‪ ،‬میانگیــن ســنی کســانی کــه واقعــا‬ ‫فعالیتــی درخــور توجــه و نتیجه بخــش انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بیشــتر و بیشــتر می شــود… بــه عنــوان‬ ‫مثــال میانگین ســنی کــه فیزیک دان هــا در ان قادر‬ ‫بــه دریافــت جایــزه ٔ نوبــل می شــوند‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۴۸‬ســال اســت‪.».‬‬ ‫‪ .۶‬افــراد ســالخورده قــوای جنسی شــان را از‬ ‫دســت می دهنــد‬ ‫بــرای بیشــتر مــا تصــور اینکــه افــراد ســالخورده‬ ‫بــا یکدیگــر هم بســتر بشــوند چنــدان خوشــایند‬ ‫نیســت‪ .‬بــه همیــن خاطــر فکــر می کنیــم ایــن‬ ‫اتفــاق کمتــر میان شــان می افتــد‪ .‬امــا بــاز هــم‬ ‫دچــار اشــتباه شــده ایم‪ ،‬چراکــه امروزه این مســئله‬ ‫از هــر زمــان دیگــری رایج تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫نتایــج تحقیقــات انجام گرفتــه در امریــکا حاکــی‬ ‫ـه جنســی‬ ‫از ان بــوده اســت کــه میــزان تکــرار رابطـ ٔ‬ ‫در تمامــی گروه هــای ســنی رو بــه کاهــش گذاشــته‬ ‫اســت‪ ،‬به جــز در افــراد هفتاد ســال بــه باال‪ .‬تحقیق‬ ‫دیگــری نشــان م ـی داد کــه ایــن افــراد‪ ،‬حداقــل دو‬ ‫رابطــه جنســی‬ ‫بــار در طــول مــاه بــا همسرشــان‬ ‫ٔ‬ ‫برقــرار می کننــد‪ .‬امــا علــت ایــن مســئله چیســت؟‬ ‫شــاید دلیل اصلی این باشــد که محدودیت هایی‬ ‫کــه به خاطــر طبیعــت ادمــی زاد در ســنین پیــری‬ ‫دســت و پــای او را می بندنــد‪ ،‬دیگــر مسئله ســاز‬ ‫نیســتند‪ .‬داروهــا و محصــوالت مختلفــی در‬ ‫دســترس هســتند کــه بــرای تحریــک جنســی و‬ ‫برطــرف کــردن محدودیت هــای دیگــر می تــوان‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار داد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تنهایی در سنین پیری اجتناب ناپذیر است‬ ‫همــه مــا احتمــاال می توانیــم تصویــر پیرمــرد‬ ‫ٔ‬ ‫یــا پیرزنــی را در ذهــن تجســم کنیــم کــه نزدیــک‬ ‫ایــوان خانــه اش‪ ،‬تنهــا روی صندلــی نشســته و‬ ‫بــه دوردســت خیــره شــده اســت‪ .‬بــه گذشــته فکــر‬ ‫می کنــد و خاطراتــش در کنــار همســر‪ ،‬دوســتان و‬ ‫عزیزانــش را مــرور می کنــد‪ .‬ایــن تصویــر غم انگیــز‬ ‫برای مــان چنــدان غیرعــادی نیســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه نمی توانیــم به کلــی وجــود چنیــن‬ ‫تصویــری را انــکار کنیــم‪ ،‬امــا حقیقــت ایــن اســت‬ ‫کــه تنهایــی افــراد ســالخورده بــا توجــه بــه تغییــرات‬ ‫جوامــع امــروزی دیگــر تقریبــا پیش پاافتــاده و‬ ‫کلیشــه ای شــده اســت‪ .‬ان هــا وقتــی بازنشســته‬ ‫می شــوند‪ ،‬دوبــاره ازادی شــان را بــه دســت‬ ‫ـه فرصــت‬ ‫می اورنــد‪ .‬ایــن ازادی بــرای ان هــا به منزلـ ٔ‬ ‫جدیــدی اســت کــه فعالیت هــا و ســرگرمی های‬ ‫جدیــدی را دنبــال کننــد‪ .‬از شــرکت در کانون هــای‬ ‫مختــص بازنشســتگان گرفتــه تــا تفریحــات و‬ ‫ســفرهایی کــه از ســوی ارگان هــای دیگــر برای شــان‬ ‫تــدارک دیــده می شــود‪ .‬ان هــا انتخاب هــای زیــادی‬ ‫بــرای فــرار از تنهایــی و اشــنایی بــا افــراد جدیــد‬ ‫پیــش رو دارنــد‪ .‬حتــی اگــر چنــدان مــورد اقبــال‬ ‫خانواده شــان قــرار نگرفتــه باشــند‪ .‬مگــر اینکــه‬ ‫خودشــان میــل بــه تنهایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در شماره بعد همراه ما باشید‪...‬‬ ‫نکات‪ 7‬گانه ای که‬ ‫ی ان حفاظت‬ ‫از برا ‬ ‫وسایل خانگی در‬ ‫برابر نوسان قطعی‬ ‫برق باید رعایت کنید‬ ‫ایــن روزهــا نوســان و قطعــی بــرق بــه یــک مشــکل جــدی تبدیل‬ ‫شــده کــه متاســفانه راه حــل مطلوبــی بــرای ان وجــود نــدارد‪ .‬امــا‬ ‫بــا کمــک روش هایــی می توانیــد از وســایل الکترونیکــی در برابــر‬ ‫نوســان و قطعــی بــرق محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫نوســان و قطعــی بــرق حــاال بــه یکــی از مشــکالت شــهروندان در‬ ‫شــهرهای مختلــف کشــور تبدیــل شــده اســت‪ .‬مشــکلی بــزرگ کــه‬ ‫بــه نظــر می رســد بــرای مدتــی مهمــان مــردم باشــد‪ .‬اگرچــه راه های‬ ‫در دســترس و ارزانــی بــرای تامیــن بــرق در ســاعات قطعــی ان‬ ‫وجــود نــدارد امــا واقعیــت ان اســت کــه روش هــای مطلوبــی وجــود‬ ‫دارد کــه می توانــد اســیب دیدگی وســایل الکترونیکــی در برابــر‬ ‫نوســان و قطعــی بــرق را بــه حداقــل ممکــن برســاند‪.‬‬ ‫ی ان که از وســایل الکترونیکی در‬ ‫در ادامه به واکاوی ‪ ۱۰‬نکته برا ‬ ‫برابــر نوســان و قطعــی بــرق محافظــت کنیــد‪ ،‬می پردازیــم‪ .‬رعایــت‬ ‫ایــن نــکات بــه شــما کمــک می کنــد تا ســامت وســایل الکترونیکی‬ ‫خــود در برابــر نوســان و قطعــی بــرق را مدیریــت کنید‪.‬‬ ‫جداول قطعی برق را بررسی کنید‬ ‫یکــی از راه هــای موجــود بــرای حفــظ ســامتی وســایل‬ ‫الکترونیکــی در برابــر نوســان و قطعــی برق ان اســت کــه جداول‬ ‫قطعــی بــرق را بررســی کنیــد‪ .‬ایــن جــداول بــه خوبــی توضیــح‬ ‫می دهنــد کــه بــرق کــدام مناطــق از شــهر در چــه ســاعتی قطــع‬ ‫می شــوند‪ .‬بنابرایــن می توانیــد در ان ســاعت ها اســتفاده از‬ ‫وســایل الکترونیکــی گران قیمــت ماننــد کامپیوترهــای قدرتمنــد‬ ‫را کنــار بگذاریــد‪ .‬اگرچــه ایــن جــداول معمــوال دقیــق نیســتند امــا‬ ‫تصویــر مطلوبــی از قطعــی بــرق ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫جعبه فیوز مناسبی خریداری کنید‬ ‫جعبــه فیوزهــا یکــی از مهم تریــن اجــزای الکتریکــی یــک واحــد‬ ‫هســتند‪ .‬اســتفاده از ان هــا بــه شــما کمــک می کنــد تــا مدیریــت‬ ‫جریــان بــرق خــود را برعهــده بگیریــد‪ .‬امــا خریــد یــک جعبــه فیــوز‬ ‫مناســب کــه امکانــات بهتــری داشــته باشــد و جریــان بــرق را بهتــر‬ ‫از قبــل مدیریــت کنــد‪ ،‬ضــروری بــه نظــر می رســد‪ .‬جعبــه فیوزهایی‬ ‫کــه ارزان هســتند چنــدان در برابــر نوســان بــرق مقــاوم نیســتند و‬ ‫بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت جعبــه فیــوز مناســبی خریــداری کنید‪.‬‬ ‫جعبــه فیــوز از نوســانات برقــی و ولتــاژی کــه از طریــق ســیم کشــی‬ ‫خانــه بــه وســایل برقــی می رســد‪ ،‬محافظــت می کنــد و خطــر ایجــاد‬ ‫خســارت بــه دســتگاه هــا را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫دسترسی برق را با کمک جعبه فیوز محدود کنید‬ ‫اگــر بخشــی در خانــه یــا محــل کار شــما وجــود دارد کــه بــه بــرق‬ ‫دائمــی نیــاز نــدارد‪ ،‬می توانیــد دسترســی ان قســمت بــه بــرق را‬ ‫محــدود کنیــد‪ .‬بنابرایــن در شــرایط بی برقــی هیــچ اســیبی بــه‬ ‫وســایل الکترونیکــی حاضــر در ان بخــش وارد نمی شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ایــن ایــن راهــکار تنهــا بــرای بخش هایــی کــه عمــا ناکارامــد‬ ‫هســتند ضــروری بــه نظــر می رســد‪ .‬بنابرایــن تنهــا بخش هایــی‬ ‫ماننــد انبــاری داخــل خانــه و ســایر اتاق هــای مشــابه از ایــن‬ ‫قاعــده پیــروی می کننــد‪.‬‬ ‫از محافظ برق استفاده کنید‬ ‫بهتــر اســت همــه محصــوالت الکترونیکــی خانه را بــه محافظ برق‬ ‫مجهــز کنیــد‪ .‬تفاوتــی نمی کنــد ایــن محافظ هــا از جنــس متصــل به‬ ‫پریــز باشــند یــا چندراهــی باشــند‪ .‬ان چــه اهمیــت دارد‪ ،‬ان اســت‬ ‫کــه ایــن محافــظ برق هــا را بــه وســایل الکترونیکــی خــود وصــل‬ ‫کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد نمونه هــای بهتــر درون بــازار را خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫نیــازی بــه یــاداوری نیســت کــه ســه راهی ها و مبدل هــای بــرق‬ ‫لزومــا محافــظ در برابــر نوســان بــرق نیســتند‪.‬‬ ‫از محافظ ولتاژ یاری بگیرید‬ ‫اگرچــه می توانیــد بــرای کامپیوتــر خانگــی‪ ،‬تلویزیــون و ســایر‬ ‫وســایل مشــابه از محافظ هــای بــرق اســتفاده کنیــد امــا ایــن‬ ‫محافظ هــا بــرای کلیدی تریــن وســایل خانــه مناســب نیســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت کــه از محافــظ ولتــاژ اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫محافــظ ولتــاژ روی وســایلی ماننــد یخچــال قــرار می گیــرد و‬ ‫بــا قرارگرفتــن در مســیر انتقــال جریــان الکتریســیته‪ ،‬جریانــی‬ ‫یک دســت و منظــم را بــه یخچــال و ســایر وســایل خانگــی ماننــد‬ ‫لباسشــویی و ظرفشــویی منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫از ‪ GFCI‬استفاده کنید‬ ‫یکــی از حرفه ای تریــن وســایلی کــه می توانــد قطعــی و نوســان‬ ‫بــرق را بــرای محصــوالت الکترونیکــی مدیریــت کنــد‪ GFCI ،‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســتگاه کــه نــام ان حالــت مختصــر عبــارت ‪ground fault‬‬ ‫‪ circuit interrupter‬لقــب می گیــرد بــه شــدت کاربــردی بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ GFCI .‬وســیله ای اســت کــه جریــان بــرق را تحــت نظــر‬ ‫دارد و اگــر جریــان بــرق بیشــتر از حــد مجــاز باشــد‪ ،‬بــرق را قطــع‬ ‫می کنــد تــا از ســوختن لــوازم برقــی جلوگیــری شــود‪ .‬تعــدادی از‬ ‫‪GFCI‬هــا تنظیمــات حرفـه ای و جذابــی دارنــد کــه امنیــت الکتریکی‬ ‫محصــوالت الکترونیکــی را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫از ‪ UPS‬یاری بگیرید‬ ‫یکــی دیگــر از محصــوالت جانبــی کــه می توانــد قطعــی و نوســان‬ ‫بــرق محصــوالت الکترونیکــی را تامیــن کنــد‪ UPS ،‬اســت‪U .‬هــا‬ ‫دســتگاه هایی هســتند کــه بــرای کاهــش و جلوگیــری اســیب‬ ‫دیــدن لــوازم برقــی در مقابــل نواســانات و قطعــی بــرق اســتفاده‬ ‫می شــوند‪ .‬طــرز کار ایــن دســتگاه ها بدیــن صــورت اســت کــه‬ ‫یــک باتــری یدکــی در دســتگاه ها قــرار می گیــرد و در صــورت‬ ‫قطعــی ناگهانــی بــرق‪ ،‬جریــان بــرق از سیم کشــی یــا جعبــه فیــوز‬ ‫بــه دســتگاه ‪ UPS‬منتقــل شــده تــا از باتــری بــرق تامیــن شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا قطــع ناگهانــی بــرق‪ ،‬دســتگاه های الکترونیکــی بــه‬ ‫کار خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه ‪UPS‬هــا نمی تواننــد بــرای مدتــی طوالنــی به کار‬ ‫خــود ادامــه دهنــد و تنهــا مانــع خاموشــی ناگهانــی دســتگاه های‬ ‫الکترونیکــی شــما می شــوند‪ .‬بنابرایــن توانایــی تامیــن همیشــگی‬ ‫بــرق محصــوالت شــما را ندارنــد‪ .‬ضمــن اینکــه اســتفاده از ‪UPS‬‬ ‫در خانــه چنــدان منطقــی نیســت‪ .‬بهتــر اســت از ایــن دســتگاه‬ ‫بــرای اداره یــا محــل کار اســتفاده شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫انهدام باند فروشندگان‬ ‫دستگاهاسکیمر‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده یازدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫خوانــده دعــوا را بدرســتی شناســائی کنیــم ‪:‬‬ ‫ظاهــرا انقــدر پرســش بدیهــی اســت کــه طرح‬ ‫ان عبــث بــه‏نظــر مــی رســد‪ .‬امــا در ماهیــت‬ ‫اینطور نیســت‪ .‬بلکه انتخاب درســت خوانده‬ ‫دعــوا یکــی از هنرهــای وکالــت و‏درک عمیــق‬ ‫وکیــل از ماهیــت دعــوا اســت‪ .‬ســالیانه فقــط‬ ‫هــزاران دعــوا بــه علــت انتخــاب نادرســت‬ ‫خوانــده‪ ،‬‏مواجــه بــا قــرار عــدم اســتماع دعــوا‬ ‫و رد دعــوی می شــوند‪ .‬اگرچــه در اییــن‬ ‫دادرســی خوانــده دعــوا را مدعــی علیــه ‏و‬ ‫صاحــب ســمت‪ ،‬نامیده انــد‪ .‬امــا ایــن الفــاظ‬ ‫در همــه مــوارد و همــه مصادیــق‪ ،‬ابــزار کافــی‬ ‫بــرای شناســایی‏خوانــده نیســتند‪ .‬زیــرا لزومــا‬ ‫خوانــده پاســخگوی دعــوا نیســت‪ .‬خوانــده‬ ‫گاه نقــش اخبــاری در دعــوا دارد‪ .‬گاه‏نقــش‬ ‫شــهودی دارد‪ .‬گاه اصــا تعــارض منافعــی‬ ‫بــا خواهــان نــدارد و ماهیتــا ماننــد خواهــان‬ ‫و بــه انــدازه او از تثبیــت‏خواســته بهره منــد‬ ‫اســت‪ .‬گاه خواســته دادخواســت‪ ،‬ماهیتــا‬ ‫دعــوا نیســت‪ ،‬بلکــه درخواســت اســت‪ .‬گاه‬ ‫خوانــده‪،‬‏متعهدعلیــه نیســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی تعهــدی بــه خواهــان نــدارد‪ .‬گاه‬ ‫خوانــده متاثــر از اثــر تبعــی دعواســت‪ .‬مثــا‬ ‫در ‏دعــاوی ابطــال ســند رســمی‪ ،‬دعــوای‬ ‫علیــه مرتهــن‪ ،‬علیــه مقصرحادثــه‪ ،‬علیــه‬ ‫ورشکســته‪ ،‬علیــه صغیــر‪ ،‬علیــه ‏مضمــون‬ ‫عنــه‪ ،‬علیــه ضامــن‪ ،‬علیــه امیــن‪ ،‬علیــه‬ ‫وکیــل ‪ ،‬علیــه ماخــوذ بــه حــق شــفعه‪ ،‬علیــه‬ ‫مالــک مشــاعی‪ ،‬علیــه‏متصــرف (خلــع یــد)‪،‬‬ ‫علیــه مســتاجر(تخلیه ید)‪ .‬علیــه فروشــنده‬ ‫فضولــی‪ ،‬علیــه فروشــنده مــاذون؛ خوانــده‬ ‫و یــا‏خوانــدگان چــه کســانی هســتند؟!! بطــور‬ ‫کل در تعییــن خوانــده بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫بیــن خواســته و خوانــده بایــد‏ارتباطــی منطقی‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ .‬یــا خواســته پــس از‬ ‫رســیدگی قضایــی‪ ،‬مالــی اســت کــه بایــد قابل‬ ‫بارکــردن‏بــر خوانــده باشــد و یــا فعلــی اســت‬ ‫کــه بــدون خوانــده‪ ،‬قابــل اجــراء نیســت‪ .‬و‬ ‫یــا اثــر خواســته در اینــده بــدل بــه ‏میراثــی‬ ‫می شــود کــه خوانــده متاثــر از ان خواســته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬و یــا صــرف تامیــن دلیــل اســت‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده دوازدهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫جبــران خســارت معنــوی ماهیــت حقوقــی‬ ‫دارد یــا کیفــری ؟ !! پاســخ ســریع و صریــح‬ ‫بــه ایــن‏پرســش حقوقــی اســت‪ .‬ماننــد حــق‬ ‫تالیــف‪ ،‬حــق اختــراع و امثالهــم کــه در‬ ‫دادگاه هــای حقوقــی قابــل مطالبــه‏هســتند‪.‬‬ ‫امــا خســارت معنــوی در مفهــوم عــام خــود‬ ‫لزومــا ضــرر و زیــان مــادی نیســت‪ .‬مثــا هتک‬ ‫ابــرو ‏وحیثیــت شــخص از جملــه خســارات‬ ‫معنــوی اســت‪ .‬امــا بــا مطالبــه مــال قابــل‬ ‫جبران نیست‪ .‬بنابراین چگونه ‏قابل جبران‬ ‫اســت؟ اگــر بگوییــد در دادگاه کیفــری بــه‬ ‫اتهــام هتــک حرمــت قابــل رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫و نتیجــه ‏ایــن رســیدگی مبنــی بــر صــدور‬ ‫قــرار مجرمیــت هتــاک عمــا جبــران خســارت‬ ‫معنــوی شــاکی اســت‪ ،‬اشــتباه‏کرده اید‪.‬زیــرا‬ ‫خســارت ناشــی از وقوع جرم؛ در دادگاههای‬ ‫حقوقــی قابــل مطالبــه هســتند‪ .‬مثــا در‬ ‫دادگاه‏کیفــری مدیــون و ثالثــی کــه بــا او تبانــی‬ ‫داشــته‪ ،‬بــه فــرار از دیــن محکــوم می شــوند‪.‬‬ ‫پــس از ان اســت کــه دایــن ‏می توانــد بــه‬ ‫اســتناد رای کیفــری از دادگاه حقوقــی‪،‬‬ ‫مطالبــه خســارت مالــی از مجــرم بنمایــد‪ .‬در‬ ‫خصــوص ‏جبــران خســارت معنــوی ناشــی از‬ ‫هتــک حیثیــت نیــز اگرچــه مســتلزم رســیدگی‬ ‫دادگاه کیفــری اســت‪ .‬امــا‏مجــازات مجــرم‪،‬‬ ‫جبــران خســارت معنــوی هتــک حیثیــت‬ ‫زیاندیــده محســوب نمی شــود!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫مجــازات ‏هتــاک صرفــا بــرای اســتقرار نظــم‬ ‫عمومــی و متنبــه کــردن مجــرم بــوده لــذا‬ ‫چیــزی جــز تســکین‪ ،‬عایــد زیاندیــده‏نشــده‬ ‫اســت ‪ .‬و ایــن را هــم میدانیــم کــه دادگاه‬ ‫کیفــری در همــان انــدازه کــه مجــرم را بــه‬ ‫مجــازات مترتبــه محکــوم‏کــرده‪ ،‬کار دیگــری‬ ‫هــم نمیتوانــد انجــام دهــد‪ .‬در اینجــا ایــن‬ ‫پرســش مطــرح می شــود کــه پــس مصــداق‬ ‫جبــران ‏خســارت معنــوی هتــک حیثیــت‬ ‫چیســت؟ و دادگاه حقوقــی چگونــه میتوانــد‬ ‫حکــم بــه جبــران دهــد؟ ایــن را هــم‏میدانیــم‬ ‫که خواســته در دعاوی حقوقی باید منجز و‬ ‫صریــح و قابــل تقویــم و یــا تعهــد قابــل اجــراء‬ ‫باشــد‪ .‬‏بنابرایــن درج عبــارت الــزام خوانــده‬ ‫بــه جبــران خســارت معنــوی ناشــی از هتــک‬ ‫حیثیــت در ســتون خواســته؛ ‏مبهــم و غیــر‬ ‫اجرایــی بــوده و مواجــه بــا رد اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫پیشــنهاد میکنــم خواهــان دادخواســت غیــر‬ ‫مالــی ثبــت‏کنــد و الــزام خوانــده بــه انتشــار‬ ‫عــذر خواهــی و ندامــت خوانــده در روزنامــه‬ ‫کثیــر االنتشــار را بخواهد‪ .‬در‏اینصــورت دادگاه‬ ‫حقوقــی علــی االصــول می بایســتی به اســتناد‬ ‫رای کیفــری مبنــی بــر وقــوع هتــک حرمــت‪،‬‬ ‫‏خوانــده را ملــزم بــه عذرخواهــی واظهــار‬ ‫ندامــت در روزنامــه کثیراالنتشــار بنمایــد‪ .‬بــه‬ ‫نحویکــه تمــام کســانی کــه‏مواجــه بــا هتــک‬ ‫حرمــت خواهــان بوده انــد ایــن بــار مواجــه بــا‬ ‫عــذر و ندامــت خوانــده شــوند‪ .‬تــا بــه ســبب ان‬ ‫حیثیت از دســت ‏رفته اعاده و جبران گردد‪.‬‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری فروشــندگان‬ ‫دســتگاه اســکیمر خبــر داد و گفــت‪ :‬متهمــان بــا‬ ‫راه انــدازی صفحــه ای در اینســتاگرام و همچنیــن‬ ‫درج اگهــی فــروش در ســایت دیــوار اقــدام بــه‬ ‫فــروش دســتگاه اســکیمر (کپی بــرداری از کارت‬ ‫عابــر بانــک) مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتاســرهنگ رســول جلیلیــان در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫پــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی صفحــه ای را در‬ ‫اینســتاگرام مشــاهده کردنــد کــه در زمینــه فــروش و‬ ‫تحویــل دســتگاه اســکیمر فعالیــت می کــرد‪ ،‬ســپس‬ ‫پرونــده قضایــی تشــکیل و تــاش بــرای شناســایی‬ ‫گرداننــده صفحــه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تحقیقــات میدانــی پلیــس بــرای‬ ‫شناســایی گرداننــده صفحــه وعامــان فــروش‬ ‫دســتگاه اســکیمر‪ ،‬اغــاز شــد ‪ ،‬در ایــن رابطــه مدیــر‬ ‫صفحــه در یکــی از محله هــای جنوبــی اسالمشــهر‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات پلیســی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رســول جلیلیــان» بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫ادامــه بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی انجــام شــده‬ ‫مخفیــگاه ســایر متهمیــن در یــک کارگاه قالیشــویی‬ ‫در اســتان تهــران مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پــس‬ ‫ازهماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬متهمیــن جلــب و‬ ‫تعداد ســه دســتگاه اســکیمر و یک گوشــی هوشــمند‬ ‫از انهــا کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫تخلیه هیجانات منفی‬ ‫اینکــه بدانیــد گاهــی احساســات مثــل مــوج‬ ‫بــه شــما هجــوم می اورنــد‪ ،‬همیشــه هــم‬ ‫بــرای تحمــل انهــا کافــی نیســت شــاید گاهــی‬ ‫بتوانیــد از کنــار احساســات شــدید خــود‬ ‫بگذریــد امــا گاهــی نیــز بــه راهبردهایــی نیــاز‬ ‫دارید تا از شــدت احســاس تان بکاهید و انها‬ ‫را بــه ســطح قابــل کنترل تــری برســانید تخلیــه‬ ‫هیجانــی راهــی اســت کــه احساســات تان‬ ‫را ارام و کنتــرل پذیــر می کنــد نامــه نــگاری‬ ‫یکــی از راهبردهــای تخلیــه هیجانــی اســت‬ ‫نامه هایــی کــه بــا هــدف تخلیــه هیجانــی‬ ‫نوشــته می شــوند پــس از نوشــتن از بیــن‬ ‫می رونــد و صرفــا ً روزنــه ای بــرای تخلیــه‬ ‫احساســات شــدید فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫روش دیگــر تخلیــه هیجانــی گفت وگــو بــا‬ ‫فــردی اســت کــه یقیــن داریــد بــدون هیــچ‬ ‫واکنشــی یــا تعبیــر و تفســیر بــه احساســات‬ ‫شــما گــوش می دهــد و فرصتــی بــرای بیــان‬ ‫هیجان هــای درون شــما فراهــم می کنــد‬ ‫دوســتان خــوب ســوپاپ اطمینــان تخلیــه‬ ‫هیجانی انــد کــه می توانیــد حضــوری یــا تلفنی‬ ‫بــا ان هــا درد دل کنیــد البتــه شــرطش ایــن‬ ‫اســت کــه ادم مناســب را پیــدا کنیــد‪ .‬در‬ ‫انجــام ایــن کار زیــاده روی نکنیــد زیــرا حتــی‬ ‫بهتریــن دوســتان تان هــم ممکــن اســت‬ ‫از جلســه های متعــدد و طوالنــی تخلیــه‬ ‫هیجانــی شــما خســته و کالفــه شــوند‪.‬‬ ‫( اسنایدر‪،‬باوکوم‪،‬گوردون‪.)1397،‬‬ ‫استعاره استخر و توپ‬ ‫ارزو می کنــم شــما هــم مثل من ‪،‬شــنا کردن‬ ‫یــا حداقــل اب تنــی را دوســت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه جــز فواید جســمانی کــه از اب تنی حاصل‬ ‫می شــود ایــن کار می توانــد یــک تفریــح‬ ‫مفــرج نیــز باشــد‪.‬تصور کنیــد کــه یــک روز‬ ‫گــرم و تابســتانی بــا دوســتان خــود مشــغول‬ ‫شــنا کــردن هســتید در ایــن هنــگام متوجــه‬ ‫حضــور توپــی ســیاه درون اب می شــوید‬ ‫و بــه دوســتان خــود می گوییــد بــه تفریــح‬ ‫ادامــه دهنــد و شــما بــه زودی دوبــاره بــه انهــا‬ ‫ملحــق مــی شــوید‪.‬در ابتــدا ســعی داریــد کــه‬ ‫بــا دســتان خــود تــوپ را بــه زیــر اب فشــار‬ ‫دهیــد ‪.‬همیــن کــه می خواهیــد بــه ســمت‬ ‫دوســتانتان برویــد متوجــه می شــوید کــه توپ‬ ‫دوبــاره بــه ســطح اب بازگشــته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بــار تصمیــم مــی گیریــد کــه مطمئــن شــوید‬ ‫تــوپ در زیــر اب مــی مانــد پــس تمــام مــدت‬ ‫وقــت خــود را صــرف نگــه داشــتن تــوپ در‬ ‫زیــر اب می کنیــد ‪.‬متوجــه چیزهــای جالبــی‬ ‫می شــوید‪.‬زمانی کــه تمــام مــدت در تــاش‬ ‫هســتید تــا تــوپ را در پاییــن نگــه دارید‪،‬زمــان‬ ‫و انــرژی بســیاری را صــرف می کنیــد و از همــه‬ ‫مهمتــر از رونــد عــادی در اســتخر بــودن خــود‬ ‫نیــز جــا مانده ایــد‪ .‬فکــری بــه ســرتان می زنــد‬ ‫تــوپ را رهــا می کنیــد و بــه ان اجــازه حضــور‬ ‫می دهیــد تــوپ در ســطح اب شــناور اســت‬ ‫و شــما همچنــان از تــوپ خوشــتان نمــی ایــد‬ ‫امــا بــه ســمت دوســتان تان می رویــد‪ .‬شــما‬ ‫از حضــور تــوپ اگاه هســتید امــا بــا وجــود ان‬ ‫نحــوه دریافــت داشــبورد حریــم خصوصــی ‪ 12 Android‬در‬ ‫اندرویــد‬ ‫نحوه دریافت داشبورد حریم‬ ‫خصوصی ‪ 12 Android‬در اندروید‬ ‫چنــد مــاه پیــش ‪ Google ،‬اولیــن نســخه بتــا ‪ 12 Android‬را‬ ‫بــرای دســتگاه هــای ‪ Pixel‬و دســتگاه های منتخــب از ســایر ‪OEM‬‬ ‫هــا منتشــر کــرد‪ .‬در ایــن سیســتم عامــل برخــی تغییــرات بصــری‬ ‫و ویژگیهــای جدیــد ارائــه شــده اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬ویژگــی جدیــد‬ ‫حریــم خصوصــی و امنیتــی بــا نــام «داشــبورد حریــم خصوصــی‪-‬‬ ‫‪ »Privacy Dashboard‬را معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شما به کمک این اپلیکیشن می توانید دسترسی اپلیکیشن های‬ ‫مختلــف را بررســی کــرده و تغییــر دهیــد‪ .‬ایــن ویژگــی گزینــه جدیدی‬ ‫در منــوی تنظیمــات اســت کــه بــه شــما می گویــد کــدام برنامــه هــا از‬ ‫مجــوز تلفــن شــما اســتفاده مــی کنند‪.‬‬ ‫نیــز بــاز هــم می توانیــد بــا دوســتان تان بــه‬ ‫بــازی بپردازیــد‪.‬‬ ‫در واقــع خلــق منفــی نیــز تفــاوت چندانــی بــا‬ ‫ایــن تــوپ نــدارد ‪.‬فکــر مــی کنیــد زمانــی کــه‬ ‫ایــن تــوپ (خلــق منفــی و افــکار و احساســات‬ ‫ناخوشــایند مرتبط با خیانت) ظاهر می شــود‬ ‫تــاش بــرای زیــر اب نگــه داشــتن ان چقــدر‬ ‫ازار دهنــده اســت و چقــدر از رونــد طبیعــی‬ ‫زندگــی خودتــان جــا می مانیــد؟ زمانــی کــه بــه‬ ‫هــر طریقــی ســعی داریــد حــواس خــود را‬ ‫پــرت کنیــد یــا دســت بــه نبردی بــدون پایــان با‬ ‫خلــق منفــی تــان می زنیــد تــوپ را در زیــر اب‬ ‫نگــه داشــته اید‪ .‬همــه کاری کــه بایــد انجــام‬ ‫دهیــد ایــن اســت کــه از حضــور توپ(خلــق‬ ‫منفی و افکار و احساسات ناخوشایند مرتبط‬ ‫بــا خیانــت) اگاه باشــید‪.‬به ان اجــازه حضــور‬ ‫دهیــد و پذیــرای ان باشــید و بــدون درگیــری‬ ‫متعهــد شــوید کــه فعالیت هــای ارزشــمند‬ ‫خــود را دنبــال کنید‪(.‬دوســتی‪)1395 ،‬‬ ‫مصاحبــه تلویزیونی(تکنیکــی بــرای هیجــان‬ ‫منفــی خشــم)‬ ‫امــروز شــما را بــه یــک برنامه زنــده تلویزیونی‬ ‫دعــوت کــرده ام می خواهــم نحــوه رفتــار‬ ‫ویژگــی جدیــد حریــم خصوصــی یــک نمــای مشــخص از جــدول‬ ‫زمانــی ‪ 24‬ســاعته گذشــته از دسترســی بــه لوکیشــن ‪ ،‬میکروفــون‬ ‫و دوربیــن را بــه شــما نشــان می دهــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬ایــن ویژگــی‬ ‫تنهــا در دســتگاه های ‪ Pixel‬در دســترس اســت و ‪ Google‬قصــد‬ ‫نــدارد ایــن ویژگــی را در دســتگاه هایی کــه از نســخه قدیمــی‬ ‫‪ Android‬اســتفاده می کننــد‪ ،‬معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬اخیــرا ً یــک توســعه دهنــده در هنــد ‪Rushikesh‬‬ ‫‪ ،Kamewar‬برنامــه ای ایجــاد کــرده اســت کــه همــان کار را انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬توســعه دهنــده برنامــه را بــا همیــن نــام ‪Privacy -‬‬ ‫‪ - Dashboard‬منتشــر کــرده اســت‪ .‬ایــن برنامــه دوربیــن‪ ،‬مــکان و‬ ‫مجوزهــای میکروفــون را در هــر گوشــی اندرویــدی ردیابــی می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر نســخه قدیمی تــر از اندرویــد را داشــته باشــید‪ ،‬هنــوز‬ ‫هــم مایــل بــه امتحــان یــک داشــبورد حریــم خصوصــی هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد از ایــن برنامــه اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن به همین‬ ‫منظــور ایجــاد شــده و کار خــود را بــه خوبــی انجــام می دهــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا نحــوه دســتیابی بــه ویژگــی ‪ Privacy dashboard‬در هــر‬ ‫دســتگاه ‪ Android‬امــده اســت‪.‬‬ ‫کردن تــان را بــه هنــگام بــروز احســاس خشــم‬ ‫بــرای بیننــدگان شــرح دهیــد زمانــی کــه‬ ‫خشــمگین می شــوید‪:‬‬ ‫‪-1‬رفتارتان با خودتان چگونه است؟‬ ‫‪-2‬رفتارتان در محیط کارتان چگونه است؟‬ ‫‪-3‬رفتارتــان بــا دوســتان و نزدیکانتــان چگونه‬ ‫است؟‬ ‫‪-4‬رفتارتــان در محیــط خانــه و بــا عزیزانتــان‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫‪-5‬رفتارتان به طور کلی چگونه است؟‬ ‫ایــا جــواب هایــی کــه بــه ســواالت بــاال‬ ‫داده ایــد همــان چیزهایــی اســت کــه از تــه‬ ‫دل دوســت دارد باشــید؟ یــا شــکافی بیــن‬ ‫انچــه کــه هســتید و انچــه می خواهید باشــید‬ ‫وجــود دارد؟ اگــر شــکافی وجــود دارد‪،‬بــه ان‬ ‫شــکاف نگاهــی بیندازیــد چگونــه مــی توانیــد‬ ‫ایــن شــکاف را پــر کنید؟اگــر هــم اکنــون بــه‬ ‫طــرز شــگفت انگیــزی بــه خــود ایــده ال تــان‬ ‫تبدیــل شــوید رفتارتــان چــه تغییــری می کند؟‬ ‫دوبــاره متذکــر مــی شــوم کــه ماننــد خــود‬ ‫ایده التــان رفتــار کنیــد؟‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫مرحلــه ‪ .1‬اول از همــه ‪ Google Play Store ،‬را بــاز کنیــد و برنامــه‬ ‫‪ Privacy Dashboard‬را نصب کنید‪.‬مرحله ‪ .2‬پس از نصب ‪ ،‬برنامه‬ ‫را بــاز کنیــد و از شــما خواســته مــی شــود مجــوز تنظیمــات دسترســی‬ ‫و دسترســی بــه مــکان را بــه ان بدهیــد‪ .‬مجوزهــا را بدهید‪.‬مرحلــه‬ ‫‪ .3‬اکنــون بــه پاییــن پیمایــش کنیــد و روی گزینــه «‪»App Settings‬‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ .‬مرحلــه ‪« .4‬شــاخص هــای حریــم خصوصــی‪Privacy-‬‬ ‫‪ « Indicators‬را فعــال کنید‪.‬مرحلــه ‪ .5‬اکنــون بــرای مدتی از دســتگاه‬ ‫اندرویــدی خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬هــر زمــان کــه برنامــه ای از مــکان ‪،‬‬ ‫دوربیــن و میکروفــون شــما اســتفاده کنــد‪Privacy Dashboard ،‬‬ ‫ان رویدادهــا را ثبــت می کند‪.‬مرحلــه ‪ .6‬اگــر برنامــه ای از دوربیــن ‪،‬‬ ‫میکروفــون یــا مــکان شــما اســتفاده کنــد‪ ،‬داشــبورد حریــم خصوصــی‬ ‫نشــانگرهای حریــم خصوصــی را بــه شــما نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ‪ .7‬بــرای بررســی اینکــه کــدام برنامــه هــا از مــکان ‪ ،‬دوربین‬ ‫یا میکروفون شــما اســتفاده می کنند ‪ ،‬به صفحه اصلی داشــبورد‬ ‫حریــم خصوصــی برویــد‪ .‬مرحلــه ‪ .8‬بعــد ‪ ،‬روی گزینــه «مــکان ‪،‬‬ ‫دوربیــن‪ ،‬میکروفــون» ضربــه بزنیــد تــا برنامــه هــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪341‬‬ ‫پدیده ناهنجار خرید‬ ‫و فروش مجوز‬ ‫در ســال های اخیــر به ویــژه بــا فعالیــت ســایت های اگهــی‬ ‫فــروش و شــبکه های اجتماعــی «اگهــی فــروش مجــوز»‬ ‫بو کار ها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬پدیــده‬ ‫برخــی از کسـ ‬ ‫بو کار هایی رواج دارد‬ ‫فــروش یــا اجــاره مجوز فعالیت در کسـ ‬ ‫کــه بــا وجــود متقاضــی (بــه هــر دلیــل اعــم از همــراه بــودن‬ ‫مجــوز بــا رانــت‪ ،‬یارانــه یــا حمایــت خــاص) یــا بــه ان هــا مجــوز‬ ‫داده نمی شــود (بــه هــر دلیــل اعــم از اشــباع بــازار) یــا فراینــد‬ ‫دریافــت ان دشــوار و زمانبــر اســت‪.‬‬ ‫البتــه صــادر نکــردن مجــوز بــه بهانــه اشــباع بــازار بــه‬ ‫موجــب مــاده (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل‬ ‫چهل وچهــارم قانــون اساســی ممنــوع اســت؛ امــا ایــن حکــم‬ ‫قانونــی در عمــل‪ ،‬نقــض می شــود‪ .‬برخــی از مجوز هایــی کــه‬ ‫بــا یارانــه همــراه اســت‪ ،‬عبارتنــد از‪ :‬مجــوز نانوایــی به دلیــل‬ ‫داشــتن ســهمیه ارد یارانـه ای‪ ،‬مجــوز روزنامــه به دلیل داشــتن‬ ‫ســهمیه کاغــذ یارانـه ای‪ ،‬مجــوز پتروشــیمی به دلیــل گاز ارزان‬ ‫یــا مجــوز موسســه فرهنگــی و هنــری به دلیــل معافیــت‬ ‫مالیاتــی‪ .‬صــادر نکــردن مجــوز بــرای داوطلبــان جدیــد الــورود‬ ‫بــه بــازار‪ ،‬باعــث ایجــاد انحصــار بــرای فعــاالن فعلــی بــازار‬ ‫می شــود‪ .‬چنیــن انحصار هایــی هــم باعــث منافــع رانتــی بــرای‬ ‫انحصارگــران می شــود و هــم بازار هــا را از کارایــی و منافــع‬ ‫رقابــت بــرای کشــور دور می کنــد‪.‬‬ ‫حکم قانونی و ارزیابی عملکرد ان‬ ‫مــاده (‪ )۷‬اجــرای سیاســت های کلــی اصــل چهل وچهــارم‬ ‫قانــون اساســی مصــوب ‪ ،۱۳۸۷‬وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی را مکلــف کــرده اســت کــه شــرایط صــدور مجــوز بــرای‬ ‫بو کار ها را شــفاف و تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫همــه کســ ‬ ‫مهم ترین مفاد این حکم قانونی عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اطالع رســانی در ارتبــاط بــا شــرایط و مــدارک مــورد نیــاز برای‬ ‫بو کار‬ ‫دریافــت مجــوز در پایــگاه اطالع رســانی مجوز هــای کسـ ‬ ‫ظــرف مــدت ســه مــاه از الزم االجــرا شــدن قانون‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صــدور مجــوز در حداقــل زمــان ممکــن صرفــا بــا ارائــه‬ ‫مــدارک مصــرح در پایــگاه‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تعییــن ســقف زمانــی بــرای صــدور مجــوز در هــر‬ ‫بو کار‪ ،‬کاهــش دادن هزینــه و مراحــل صــدور مجــوز‬ ‫کســ ‬ ‫بو کار و تســهیل توســط «هیــات مقررات زدایــی و‬ ‫کســ ‬ ‫بو کار» ظــرف مــدت ســه مــاه‬ ‫تســهیل صــدور مجوز هــای کسـ ‬ ‫از الزم االجــرا شــدن قانــون‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ممنوعیــت عــدم پذیــرش تقاضــا یــا عــدم صــدور مجــوز‬ ‫بو کار به دلیــل اشــباع بــازار‪.‬‬ ‫کســ ‬ ‫‪ -۵‬پیــش بینــی راهــکار قانونــی برای شــکایت از دســتگاه های‬ ‫متخلــف در اجــرای ایــن حکــم و در نظــر گرفتــن ضمانــت اجرا‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ایجــاد پنجــره واحــد بــرای ان دســته از فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی کــه نیازمنــد اخــذ مجــوز از دســتگاه های متعــدد‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بو کار و‬ ‫گزارش هــای رســیده از متقاضیــان مجــوز کســ ‬ ‫تحقیقــات میدانــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان‬ ‫می دهــد بــا گذشــت بیــش از ‪ ۱۲‬ســال از تصویــب ایــن حکــم‬ ‫بو کار ها‬ ‫قانونــی‪ ،‬شــرایط صــدور مجــوز بــرای بســیاری از کسـ ‬ ‫هنــوز شــفاف یــا تســهیل نشــده اســت‪.‬‬ ‫هــدف قانون گــذار از حکــم (‪ )۷‬قانــون اجــرای سیاسـت های‬ ‫کلــی اصــل چهل وچهــارم قانــون اساســی ایــن بــوده اســت کــه‬ ‫بو کار‪ ،‬بدانــد بــا ارائــه چــه‬ ‫هــر شــهروند متقاضــی شــروع کسـ ‬ ‫بو کار ها‬ ‫مــدارک و داشــتن چــه شــرایطی می توانــد مجوز کسـ ‬ ‫را دریافــت کنــد و ایــن فراینــد بــا چــه میــزان هزینــه و طــی‬ ‫چــه زمانــی انجــام می شــود؟ هدفــی کــه در حــال حاضــر‬ ‫بو کارها‪ ،‬متقاضیان‬ ‫محقق نشــده و در نتیجه در برخی کسـ ‬ ‫ســرمایه گذاری ناچارنــد یــا از ســرمایه گذاری منصــرف شــوند یــا‬ ‫مجــوز مــورد نیازشــان را از کســانی کــه قبــا مجــوز گرفته انــد یــا‬ ‫می تواننــد مجــوز بگیرنــد‪ ،‬خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫اگــر حکــم مــاده (‪ )۷‬قانــون مذکــور اجــرا شــود‪ ،‬طبعــا همــه‬ ‫بو کار ها بایــد‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط دریافــت مجــوز کس ـ ‬ ‫بتواننــد در مــدت مشخص شــده‪ ،‬مجــوز مــورد نیــاز خــود را از‬ ‫صادرکننــده مجــوز دریافــت کننــد و نیــازی بــه خریــد مجــوز‬ ‫نخواهنــد داشــت‪ .‬یکــی از تبعــات دیگــر ایجــاد بــازار بــرای‬ ‫بو کار ان اســت کــه کســانی‬ ‫خریــد یــا اجــاره مجوز هــای کسـ ‬ ‫بو کار را ندارنــد هــم به‬ ‫کــه قصــد واقعــی بــرای شــروع ان کسـ ‬ ‫امیــد کســب ســود از دریافــت و فــروش ان مجــوز‪ ،‬داوطلــب‬ ‫دریافــت ان مجــوز شــوند و دریافــت مجــوز بــرای ســرمایه گذار‬ ‫و کارافریــن واقعــی ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫بو کار هایی کــه دریافــت مجــوز‬ ‫خریــد و فــروش مجــوز کسـ ‬ ‫ان هــا دشــوار اســت‪ ،‬بــه حــدی زیــاد شــده کــه در فضــای‬ ‫مجــازی بــرای ان هــا بــازار تشــکیل شــده اســت و کشــف‬ ‫قیمــت می شــود‪ .‬در ایــن گــزارش مشــهورترین مجوز هایــی‬ ‫کــه در فضــای مجــازی خریــد و فــروش می شــوند و نرخ هــای‬ ‫پیشــنهادی بــرای انهــا‪ ،‬اعــام شــده اســت‪ .‬تفاوت بــازه نرخ ها‬ ‫بــه موقعیــت جغرافیایــی و ســابقه و تعــداد مشــتری (نظیــر‬ ‫دفتــر خدمــات دولــت)‪ ،‬نــوع مجــوز‪ ،‬زمــان (مثال نــرخ کارگزاری‬ ‫بــورس در دوران رکــود یــا رونــق بــورس) و‪ ...‬بســتگی دارد‪.‬‬ ‫یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد حکــم مــاده (‪)۷‬‬ ‫بو کار‬ ‫قانــون اصــل چهل وچهــارم قانون اساســی برای دو کسـ ‬ ‫اژانــس گردشــگری و دفتــر خدمــات پیشــخوان دولــت‪ ،‬به طــور‬ ‫کامــل اجــرا شــده اســت‪ .‬یعنــی هــم شــرایط صــدور مجوز های‬ ‫بو کار شــفاف شــده و هــم در رابطــه بــا هــر دو‪،‬‬ ‫ایــن دو کسـ ‬ ‫مصوبــه هیــات مقررات زدایــی وجود دارد‪ .‬در چنین شــرایطی‪،‬‬ ‫هــر داوطلــب مجــوز قاعدتــا بایــد بتوانــد بــه راحتــی مجــوز‬ ‫مــورد نظــر را از مســیر قانونــی دریافــت کنــد و دیگــر نیــاز بــه‬ ‫خریــد مجــوز نخواهنــد داشــت و طبعــا ایــن مجوز هــا نبایــد در‬ ‫بــازار قیمــت داشــته باشــند‪ .‬حــال انکــه قیمــت داشــتن ایــن‬ ‫مجوز هــا می توانــد دو دلیــل داشــته باشــد‪ .‬ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫‪ 27‬تیر سالروز پذیرش قطعنامه ‪598‬‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪598‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪ 7 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 341‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬تیر ‪18-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫کردکوی شهری پر از عجایب‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪:‬‬ ‫کردکــوی شهرســتانی باصفــا بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ 71270‬نفــر و مســاحتی در‬ ‫حدود ‪ 815.5‬کیلومتر در غرب استان گلستان و در فاصله ‪ 22‬کیلومتری گرگان‬ ‫واقع شــده اســت‪ .‬این شهرســتان از شــمال به شهرستان بندر ترکمن از جنوب‬ ‫به رشــته کوههای البرز شــرقی و اســتان ســمنان ‪ ,‬از شــرق به شهرســتان گرگان‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان بنــدر گــز محــدود مــی باشــد‪ .‬کردکــوی در مســیرجاده‬ ‫بیــن المللــی قــرار دارد کــه بندرگزرابــه گــرگان وصــل میکند‪.‬اهالــی شهرســتان‬ ‫کردکــوی قومیــت مازندرانــی داشــته و در شــهر و روســتا بــه لهجــه مازندرانــی‬ ‫صحبــت می کنند‪.‬شهرســتان کردکــوی در ســال ‪۱۳۵۸‬خورشــیدی از شهرســتان‬ ‫گــرگان جــدا و بصــورت شهرســتان مســتقل در امــد‪ .‬دارای یــک شــهر کردکــوی و‬ ‫یــک بخــش مرکــزی بــا ‪ 3‬دهســتان کــه شــامل‪ :‬دهســتان ســدن رســتاق غربــی‬ ‫( بــه مرکزیــت روســتای چهــارده)‪ -‬دهســتان ســدن رســتاق شــرقی ( بــه مرکزیت‬ ‫روستای یساقی)‪ -‬دهستان چهارکوه ( به مرکزیت روستای سرکالته تمیشه)‪.‬‬ ‫اب و هــوای شهرســتان کردکــوی بــه علــت نزدیکــی بــه دریــای خــزر‪ ،‬معتــدل و‬ ‫مرطــوب و دارای اب و هــوای مدیتران ـه ای می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫ازنخســتین روزهای شــروع تاریخ ایران درســرزمینی که ایران شــهرمیخوانند نش‬ ‫کردکــوی در گردونــه حــوادث تاریخــی نقــش مهمــی یافــت‪ .‬فریــدون پســرابتین‬ ‫بزرگتریــن پادشــاه پهلــوی در حماســه ملــی ایرانیــان شــهری بــه نــام تمیشــه بنــا‬ ‫نهــاد‪ .‬وایــن تمیشــه قســمتی ازکردکــوی امروزیــن اســت‪ .‬درعصرصفویــه تحــول‬ ‫بزرگــی در ایــن منطقــه رخ داد کــه ان زمــان نــام تمیشــه را باســتانی کــرد اســامی‬ ‫نام هــای این شهرســتان ازابتداتاکنون‪:‬توسکان‪،‬نیم مردان‪،‬میان کال‪،‬جمشــیداباد‪،‬‬ ‫کردخیــل تمیشه‪،‬کردمحله‪،‬وســپس بــه کردکــوی نامگذاری شــد‪.‬‬ ‫قدمــت بنــای شــهرکردکوی را بــه بیــش از ‪ 250‬ســال پیــش میدانندکــه‬ ‫درزمــان ال زیــار ازمناطــق ابــاده بــوده اســت ‪.‬‬ ‫تااکنــون درشهرســتان کردکــوی ‪59‬اثرتاریخــی فرهنگــی ازهزاره هــای‬ ‫قبــل از میــاد تاســده های میانــی اســام شناســایی شــده اســت کــه‬ ‫ازایــن تعــداد ‪ 28‬اثردرفهرســت اثارملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های تاریخی شهرستان کردکوی‪:‬‬ ‫میل رادکان‪ :‬در ‪ ۴‬کیلومتری جنوب شرقی روستای رادکان و در ‪ ۴۲‬کیلومتری‬ ‫جنــوب کردکــوی و ‪ ۵۴‬کیلومتــری جنــوب غربــی در یــک منطقــه کوهســتانی –‬ ‫جنگلــی و بــر فــراز تپــه بــا صفایــی کــه دارای موقعیــت خــاص طبیعــی و ســوق‬ ‫الجیشــی اســت در دامنــه جنوبــی سلســله جبــال البــرز و دره هــا و تراس هــای‬ ‫حاشــیه شــمالی رودخانه نکا که از شــرق به غرب جریان دارد قرار دارد‪ .‬این بنا‬ ‫از دو قسمت گنبد و بدنه تشکیل شد ه است‪ .‬گنبد ان بصورت ترک (مخروطی‬ ‫شــکل) و دو پوشــه اســت‪ ،‬که بیش از ‪ ۳۵‬متر ارتفاع دارد‪ .‬بدنه بســیار ســاده و‬ ‫دارای اجر چینی معمولی ودارای تزئینات اجرکاری و گچ بری است‪ .‬به منظور‬ ‫اســتحکام بخشــی بیشــتر حد فاصل بندهای اجرها با فشــار انگشــت دســت به‬ ‫داخــل فشــرده شــد ه اســت کــه قابــل توجــه می باشــد‪ .‬کتیبـه ای کــه در زیــر گنبــد‬ ‫دیــده می شــود‪ ،‬ســاخت ان در ‪ ۴۰۷‬هجــری قمــری در زمــان فرمانروایی اســپهبد‬ ‫ابوجعفــر اغــاز و در ‪ ۴۱۱‬هجــری قمــری بدســت احمدبــن عمــر بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫جــاده شــاه عباســی‪ :‬درسراســرممالک تحــت امراحیاواحــداث شــد دردوره‬ ‫صفویــه بــه دستورشــاه عباســی وجهــت دسترســی ســریع وراحــت کاروانیــان‬ ‫جاده های ارتباط این جاده ســنگفرش معروف به جاده شــاه عباســی اســت که‬ ‫اســتان گیالن ومازندران رابه مرکز شــاهی یعنی اصفهان متصل میکرد‪.‬هرگاه‬ ‫ازشــهرکردکوی امروزیــن وکردمحلــه مذکوردرتاریــخ بــه ســمت جنــوب حرکــت‬ ‫می کنیــم نرســیده بــه کوهســتان البــرز و تقریبــا درقســمت انتهــای جلگــه بــه‬ ‫ایــن جــاده می رســیم کــه درگذشــته بــه خیابــان معروف بــوده است‪.‬دراثرگذشــت‬ ‫زمــان بخشــی ازایــن جــاده معــروف ازبیــن رفت که درشهرســتان کردکــوی بقایای‬ ‫ان درحدفاصل روســتاهای ســرکالته‪ ،‬ســالیکنده‪ ،‬کردمحله‪ ،‬باالجاده دیده می‬ ‫شــود کــه ان رابــا قلــوه ســنگ‪ ،‬گل و اهــک بازســازی کرده انــد‪.‬‬ ‫دیوار و شهر تمیشه ‪:‬‬ ‫دیــوار تمیشــه نیــز در ایــن شهرســتان بــه طــول تقریبــی ‪ 12‬کیلومتــر در جهــت‬ ‫شــمال‪ -‬جنــوب از دامنه هــای شــمالی سلســله جبــال البــرز شــروع شــده و بــه‬ ‫خلیــج گــرگان منتهــی می گــردد‪ .‬طراحــان و ســازندگان دیــوار تمیشــه در بخــش‬ ‫جنگلــی ایــن دیــوار از مصالــح چــوب برای ســاخت بخشــی از ان اســتفاده کرده اند‪.‬‬ ‫بــه عقیــده باســتان شناســان در طــول دیــوار تمیشــه اتاقک هــای چوبــی بــرای‬ ‫بــرج نگهبانــی ایجــاد شــده بــود کــه محــل اســتراحت ســرباز ساســانی بود‪.‬دولــت‬ ‫ساســانی دیوار تاریخی تمیشــه را که باســتان شناســان ان را ادامه دیوار تاریخی‬ ‫گــرگان می داننــد در اواخــر قــرن پنجــم و ششــم میــادی بــرای جلوگیــری از هجــوم‬ ‫هپتالیــان ســاخته بودند‪.‬ایــن دیواردرزمــان ســلطنت خســرو انوشــیروان ســاخته‬ ‫شــده اســت تاجلــوی غارتگــران را بگیــرد ‪ .‬متاســفانه بیشترقســمت های دیــوار‬ ‫از بیــن رفتــه و تســطیح شــده اســت فقــط بقایــای قســمتی ازالیــه هــای تحتانــی‬ ‫دیــوار درقســمت های جنگلــی وحدفاصــل روســتا باغوکنــاره و شهرســتان بندرگــز‬ ‫و همچنیــن درچندیــن نقطــه درمســیر دیــوار کوره هــای اجرپــزی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫تفرجگاه گردشگری ‪:‬‬ ‫اب بنــدان بــن کالتــه‪ :‬ایــن تفرجــگاه کــه شــامل اب بندانــی در منطقــه ای بــا‬ ‫پوشــش جنگلــی مــی باشــد‪ ،‬در ‪ 3‬کیلومتــری جنوب شــهر کردکــوی‪ 1200 ،‬متری‬ ‫جنــوب شــهرک صنعتــی و ‪ 3‬کیلومتــری غــرب روســتای بــاال جــاده قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬ابعــاد ایــن اب بنــدان ‪ 400-160‬متــر بــوده کــه ‪ 64‬هکتــار را شــامل مــی‬ ‫شــود کــه اب رود خانــه دواب (داو) و چشــمه ســارهای اطــراف در ایــن محــل‬ ‫جمــع شــده و بــرای مصــارف کشــاورزی اســتفاده می شــود‪ .‬قرار گیــری اب بندان‬ ‫بــن کالتــه در منطقـه ای بــا پوشــش جنگلــی باعــث به وجــود امدن چشــم اندازی‬ ‫زیبــا شــده اســت‪.‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روستاهای گردشگری کردکوی‬ ‫روستای هدف گردشگری شهرستان کردکوی‬ ‫روستای سرکالته خرابشهر‬ ‫وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬ ‫نــام قدیــم ایــن روســتا تمیشــه بــوده اســت و نــام فعلــی‬ ‫ان از خرابه هــای شــهر تمیشــه تاثیــر پذیرفتــه و بــه نــام‬ ‫ســرکالته خرابشــهر معــروف شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫روســتای ســرکالته خرابشــهر از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان کردکوی‪،‬بــا مختصــات جغرافیایــی ‪ 54‬درجــه و ‪4‬‬ ‫دقیقــه طــول شــرقی و ‪36‬درجــه و ‪ 44‬دقیقــه عــرض شــمالی‪،‬‬ ‫در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر کردکــوی و ‪ 39‬کیلومتری‬ ‫شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه جــاده ســاری‪ -‬گــرگان از‬ ‫شــرق بــه روســتای ســالیکنده‪ ،‬از جنــوب بــه اراضــی‬ ‫جنگلــی و از جنــوب غــرب بــه روســتای کارکنــده محــدود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روستای سرکالته از سطح دریا ‪ 300‬متر ارتفاع دارد و تحت‬ ‫تاثیر اقلیم کوهپایهای و خزری اب و هوای ان معتدل است و‬ ‫فاصله اندکی با دریای خزر دارد‪.‬‬ ‫روســتای ســرکالته‪ ،‬در دورههــای مختلــف تاریخــی مــورد‬ ‫توجــه حاکمــان وقــت بــوده اســت و بقایــای شــهر قدیمــی‬ ‫تمیشــه در غــرب روســتا‪ ،‬گویــای ایــن توجــه اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه اســناد موجــود‪ ،‬ایــن شــهر از اوایــل دوره اســامی‬ ‫تــا دوره ســلجوقی‪ ،‬مرکــز حکومــت سلســله های محلــی‬ ‫و منطقــه ای بــوده اســت‪ .‬کارشناســان‪ ،‬قدمــت اثــار بــه‬ ‫دســت امــده از شــهر قدیمــی تمیشــه را بــه دوره انوشــیروان‬ ‫ساســانی نســبت داده انــد‪ .‬نــام قدیــم ایــن روســتا تمیشــه‬ ‫بوده اســت و نام فعلی ان از خرابه های شــهر تمیشــه تاثیر‬ ‫فرم اطالعات روستای‬ ‫هدف گردشگری‬ ‫شهرستان کردکوی‬ ‫روستای جهان نما‬ ‫ وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬‫نــام ایــن منطقــه از دهکــده ییالقــی‬ ‫جهان نمــا گرفتــه شــده کــه در حاشــیه‬ ‫ان قــرار دارد‪ .‬وجــود دهکده هــای‬ ‫ییالقــی قدیمــی‪ ،‬اثــار تاریخــی و باســتانی‬ ‫وضعیــت جغرافیایــی و اب وهوایی‪،‬وجــود کــوه‪،‬‬ ‫رودخانــه‪ ،‬چشــمه‪ ،‬انــواع وحــوش و پرنــدگان‬ ‫کمیــاب و نــوع پوشــش گیاهــی از جملــه‬ ‫جاذبه های ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫جهان نمــا ســالمترین و دســت نخورده ترین‬ ‫جنگلهــای میانبند(جنگل هــای دامنــه کــوه) را در‬ ‫شــمال ایــران دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل از هنــگام‬ ‫انقــراض ببــر مازنــدران در دهــه ‪ ۱۳۳۰‬مطالعــات‬ ‫زیــادی در ایــن منطقــه در مــورد احتمــال حضــور‬ ‫ایــن حیــوان در ان انجــام شده اســت چــرا کــه از‬ ‫نظــر کارشناســان محیــط زیســت شــمال کشــور‪،‬‬ ‫جهان نما تنها منطقه ایران اســت که زیســتگاهی‬ ‫قابــل ســکونت بــرای ببــر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫جنگلهــای جهان نمــا از نــوع جنگلهــای هیرکانــی‬ ‫اســت‪ ،‬کــه از قدیمی تریــن جنگلهــای دنیــا‬ ‫بــه شــمار میــرود‪ .‬در مجمــوع ‪ ۶۰۷‬گونــه گیــاه‬ ‫اوندی در این منطقه شناسایی شده است‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‪:‬‬ ‫نساجی ســنتی‪،‬چوغابافی‪،‬گلیج(جاجیم)بافی‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از روســتا‬ ‫ چکلســر‪ :‬ارتفاعــات چکلســر در ضلــع شــمالی‬‫روســتا و متصــل بــه ان اســت‪ .‬از ایــن منطقــه‬ ‫م یتــوان دشــت گــرگان و دریــای خــزر را از روی‬ ‫ابرها مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ تپــه تاریخــی روســتای جهــان نمــا‪ :‬در ضلــع‬‫جنــوب شــرقی روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫پذیرفتــه و بــه نــام ســرکالته خرابشــهر معروف‬ ‫شــده اســت‪ .‬مــردم روســتای ســرکالته بــه‬ ‫زبــان محلــی مازندرانــی ســخن مــی گوینــد‪،‬‬ ‫مســلمان و پیــرو مذهــب شــیعه جعفــری‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی رایــج و یــا مســنوخ شــده‬ ‫روســتا‪:‬‬ ‫صنایــع دســتی ایــن روســتا پارچــه بافــی ‪،‬‬ ‫حصیربافی و چلنگری‪ ،‬خراطی ســنتی اســت‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری بــا ذکــر فاصلــه از‬ ‫روســتا‬ ‫ ســایت کــوره ساســانی‪ :‬ایــن ســایت در‬‫فاصلــه یــک کیلومتــری روســتا قــرار دارد و از طریــق جــاده‬ ‫کشــاورزی شــمال غــرب روســتا قابــل دسترســی اســت‬ ‫ ابشــار الملیــج‪ :‬بــرای رســیدن بــه ایــن ابشــار کــه در‬‫فاصلــه ‪ 3‬کیلومتــری روســتا قــرار دارد‪ ،‬دو مســیر کلی وجود‬ ‫دارد؛ مســیر اول از ســمت « دئــو « و » تــاق دونــه گلــی »‬ ‫ حمام قدیمی روستای سرکالته‪:‬‬‫در داخل بافت روستا قرار دارد‬ ‫ جنــگل روســتا‪ :‬در ضلــع جنوبــی روســتا واقــع شــده اســت‬‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان‬ ‫ایــن روســتا در ‪ 12‬کیلومتــری شهرســتان کردکــوی و ‪39‬‬ ‫کیلومتــری مرکــز اســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫نــوع تاسیســات گردشــگری موجــود در ان روســتا بــا ذکــر‬ ‫تاسیســات‪:‬‬ ‫در ایــن روســتا تعــداد ســه اقامتــگاه بومگــردی فعــال‬ ‫از جملــه اســماعیل نســیم‪ ،‬ســرای تمیشــه‪ ،‬باالخلــی و‬ ‫دخترقلعــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫امکانــات و زیرســاختهای موجــود روســتا بــرای اســتفاده‬ ‫گردشــگران‬ ‫وجود اقامتگاه های بومگردی در روستا‬ ‫موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫موسیقی کتولی و طبری‬ ‫مراسم ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫ دســته روی عزاداران حســینی شــغل و حرفه مردم روســتا‬‫کشــاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع دســتی اســت‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ :‬گندم‪ ،‬کلزا‪ ،‬جو‪ ،‬برنج‪ ،‬سویا و پنبه‬ ‫دامداری‪ :‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬دوغ محلی و‪...‬‬ ‫جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی روستا‬ ‫ سایت کوره ساسانی‬‫ ابشار الملیج‬‫‪ -‬حمام قدیمی روستای سرکالته‬ ‫روستای رادکان‬ ‫ وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬‫علت نامگذاری ان‪ :‬در جنوب شرقی این روستا برجی وجود دارد که به میل رادکان شهرت دارد‪.‬‬ ‫تاریخچه روستا‪:‬‬ ‫این روستا در امتداد گنبدهای الجیم ورسک در کنار شاهراه منتهی به شاهکوه‪ ،‬گردنه شمشیر بر‪ ،‬چشمه علی‪ ،‬جهان نما‪ ،‬بخش یانه‬ ‫سر‪ ،‬بر فراز تپه ای که از دور نمایان است‪ ،‬به منظور راهنمایی رهگذران و مسافران ساخته شدهاست‪ .‬بعدها از این بنا به عنوان ارامگاه‬ ‫بانــی ان اســتفاده کــرده انــد‪ .‬ایــن گنبــد مدفــن یکــی از اســپهبدان ال باونــد طبرســتان بــه نــام ابوجعفــر محمدبــن ونــدا بــن باونــدی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‪:‬‬ ‫صنایع دستی این روستا پارچه بافی ‪ ،‬حصیربافی و چلنگری ‪ ،‬خراطی سنتی است‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‬ ‫ برج تاریخی رادکان‪ :‬در فاصله ‪ 4‬کیلومتری جنوب شرقی روستای رادکان قرار دارد‬‫ موزه مردم شناسی رادکان‪ :‬در داخل بافت روستا قرار دارد‬‫ ســقاخانه رادکان‪ :‬در داخــل بافــت روســتا قــرار گرفتــه کــه مــوزه مــردم شناســی روســتا نیــز بــه عنــوان بخشــی از ان محســوب‬‫می شــود‪.‬‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان‪:‬‬ ‫این روستا در ‪ 42‬کیلومتری جنوب شهرستان کردکوی و ‪ 69‬کیلومتری مرکز استان قرار دارد‪.‬‬ ‫موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫موســیقی مردم روســتای رادکان شــامل ترانه ها و نغمه های محلی کتولی و حقانی اســت که بیشــتر در جشـن ها و عروسـی های‬ ‫محلــی نواختــه و خوانده می شــود‪.‬‬ ‫مراسم ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫ برپایی مراسم عزاداری حسینی‬‫شغل و حرفه مردم روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ :‬گندم‪ ،‬جو‪ ،‬نخود‪ ،‬عدس و لوبیا‬ ‫دامداری‪ :‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬دوغ محلی و‪...‬‬ ‫جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی روستا‬ ‫‪ -‬برج تاریخی رادکان‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!