روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 340 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 340

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 340

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 340

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫شنبه‪ 26 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /17‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /6‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪340‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫نخستین میراث کهن اسالمی شیروان در استانه نابودی‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذخیره سازی‪ ۳۰‬تن گوشت قرمز‬ ‫‪4‬‬ ‫تحکیم بنیان خانواده در‬ ‫گرو مشاوره قبل از ازدواج‬ ‫‪6‬‬ ‫امادگی ‪ ۱۰‬خیر گنبدی برای مشارکت‬ ‫در طرح نذر اب‬ ‫راه یابی اختراع کارافرین بجنوردی‬ ‫به بازار عراق‬ ‫شورای نگهبان تضمین کننده اسالم و نظام ایران است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫شــورای نگهبــان ضامــن اســام و نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫رضــا نــوری در خطبــه هــای اییــن عبــادی و سیاســی‬ ‫نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬شــورای نگهبــان‬ ‫ضامــن جمهوریــت نظــام در انتخابــات اســت‪ ،‬اجــازه‬ ‫نمــی دهــد افــراد کــه شــرایط ندارنــد‪ ،‬وارد عرصــه‬ ‫انتخابــات شــوند‪ ،‬گرچــه ایــن مجموعــه معصــوم‬ ‫نیســت امــا علمــای بزرگــواری هســتند کــه ضامــن‬ ‫دینــی بــودن نظــام هســتند‪ ،‬ایــن علمــا بســیار ناســزا‬ ‫مــی شــنوند امــا از صحنــه خــارج نمــی شــوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬شــورای نگهبــان از‬ ‫مجموعــه هایــی اســت کــه باالتریــن هجمــه را‬ ‫بیگانــگان و متاســفانه برخــی دوســتان کــم اطــاع‬ ‫و جاهــل بــه ایــن مجموعــه دارنــد‪ ،‬امــا باالتریــن‬ ‫حمایــت هــا را هــم امامیــن انقــاب از ایــن مجموعه‬ ‫داشــته انــد‪ ،‬مــن ندیــدم امــام(ره) در جایــی بگوینــد‬ ‫کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد مجموعــه ای را تاییــد مــی کننــد امــا‬ ‫ایشــان در بیاناتشــان فرمودنــد کــه ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫شــورای نگهبــان را تاییــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫فــرا رســیدن روز عرفــه و عیــد قربــان گفــت‪ :‬روز‬ ‫عرفــه روز عبــادت و بندگــی اســت‪ ،‬روز دعــا و روز‬ ‫اســتجابت دعــا اســت لــذا مــردم از بــرکات ایــن روز‬ ‫غافــل نشــوند‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری بــا اشــاره بــه کشــتار حجــاج‬ ‫ایــران در اییــن حــج در دهــه ‪ ۶۰‬افــزود‪ :‬اییــن حــج‬ ‫تبلــور توحیــد اســت و در حــج بایــد برائــت از ظلــم و‬ ‫فســاد را فریــاد زد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره مشــکل‬ ‫صــف در نانوایــی هــا گفــت‪ :‬صــف طوالنــی نــان‬ ‫ســبب گالیــه مــردم شــده و تقاضــای جامعــه ایــن‬ ‫اســت کــه بــه مشــکل نــان رســیدگی شــود‪ ،‬البتــه‬ ‫بررســی هایــی کــه داشــتیم‪ ،‬ســهمیه ارد کــم نشــده‬ ‫امــا مشــکالت وجــود دارد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫صاحبــان نانوایــی هــا از اعــام نشــدن نــرخ نــان‬ ‫گالیــه دارنــد و در قیمــت گــذاری نارضایتــی وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن نارضایتــی بــه کل جامعــه ســریز مــی‬ ‫شــود از ایــن رو امیــد مــی رود مســووالن بــه ایــن‬ ‫مشــکل رســیدگی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت ایجــاد شــده ناشــی از‬ ‫کاهــش بارندگــی و خشکســالی گفــت‪ :‬کاهــش‬ ‫بارندگــی هــا تامیــن اب اشــامیدن در مناطــق‬ ‫مختلــف تحــت الشــعاع قــرار داده اســت‪ ،‬اهالــی‬ ‫روســتاها بــرای کشــاورزی‪ ،‬دامــداری و اشــامیدن‬ ‫بــا مشــکل تامیــن اب روبــه رو شــده انــد در ایــن‬ ‫زمینــه مــردم بایــد بــا مدیریــت و صرفــه جویــی‪ ،‬بــه‬ ‫حــل مشــکل کمــک کننــد امــا مســووالن هــم بایــد‬ ‫بــه فکــر باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــهادت امــام باقــر(ع) و مبــارزه بــا‬ ‫زورگویــی هــا و ماجــرای ضــرب ســکه گفت‪ :‬مســووالن‬ ‫مــا هــم بایــد بــا درس گرفتــن از ایــن امــام همــام‪ ،‬در‬ ‫عرصــه اقتصــاد بــرای مبــارزه بــا دشــمن اقــدام کننــد‪،‬‬ ‫بایــد دالر امریــکا را در عرصــه اقتصــاد و درارتباطــات و‬ ‫مــراودات تجــاری از گردونــه خــارج کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد بــا ارز دیگــر بــا کشــورهای مختلــف‬ ‫مبادلــه انجــام شــود تــا فشــار اقتصــادی کــه از قبــل‬ ‫ارز امریــکا بــر ملــت وارد اســت‪ ،‬از بیــن برود‪/.‬ایرنــا‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫‪5‬‬ ‫اپلیکیشن تیک تاک ایا یک برنامه‬ ‫جاسوسی است؟‬ ‫راه های موثر برای زندگی عاشقانه‏‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫خبرنگاری را محصول عشق صدای کسانی‬ ‫است که دیده نشده اند‬ ‫معــاون امــور مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی فصــل مشــترک همــه عکاســان خبــری را‬ ‫معرفــت دانســت و گفــت‪ :‬تنهــا عشــق می توانــد انــرژی‬ ‫حضــور عکاســانی در طــول تاریــخ ایــران کــه صــدای همــه‬ ‫کســانی کــه دیــده نشــدند را در ایــن عرصــه را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمــد خــدادی معــاون امــور‬ ‫مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پنجمیــن دوره نشــان‬ ‫عکــس ســال مطبوعاتــی ایــران‪ ،‬خبرنــگاری را محصــول عشــق دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مــن بــه همــه جوانانــی کــه بــه ایــن عرصــه قــدم می گذارنــد تاکیــد مــی کنــم که اگر عاشــق‬ ‫نباشــید دوام نخواهیــد اورد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه حضــور عکاســان در دفــاع مقــدس افــزود‪ :‬روزنامــه نــگاری یــک‬ ‫انتخــاب اســت کــه در ذات افــراد نهفتــه اســت کــه اگــر جــز ایــن باشــد ایــن معرفــت را‬ ‫نخواهــد یافــت‪ .‬در دوران جنــگ کــه جوانــان وطــن در راه دفــاع از خــاک و نامــوس خــود‬ ‫خون شــان را نثــار وطــن می کردنــد کســانی بودنــد کــه در پــی منافــع خــود بودنــد‪ .‬در ایــام‬ ‫دفــاع مقــدس کــه در ســپاه حضــور داشــتم افــرادی بــه دنبــال حضــور در کنکــور بودنــد‬ ‫درحالــی کــه کســانی هــم بــه زندگــی خــود در ‪ ۴۸‬ســاعت اینده دل نبســته بودنــد‪ .‬حال و‬ ‫دنیــای عجیبــی بــود‪ .‬ان کســی کــه معرفــت را انتخــاب کــرده اســت همچنــان بــا معرفــت‬ ‫زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره‬ ‫بــه ثبــت لحظــات ایثــار از ســوی عکاســان گفــت‪ :‬انــان کــه معرفــت و انســانیت را ثبــت‬ ‫و ضبــط کــرده بــا معرفــت زندگــی می کننــد و خوشــا بــه حــال امــروز شــما عکاســان کــه‬ ‫انســان انتخابتــان بــوده و تالش تــان بــرای انســان ها اســت‪ .‬در ایــن مســیر‪ ،‬تنهــا تقدیــر‬ ‫نبــوده اســت‪ ،‬بلکــه اراده شــما منجــر بــه ایــن تقدیــر شــده اســت‪ .‬اگر برای تعالی انســان‬ ‫زندگــی کنیــم‪ ،‬روح ادمــی صیقــل پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خــدادی جمــع عکاســان را حضــور ارزشــمندی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بزرگترین مشــکل ما‬ ‫در ایــران ایــن اســت کــه کار فــردی را خــوب انجــام مــی دهیــم ولــی در کار جمعی ضریب‬ ‫تحمــل مــا پاییــن اســت‪ .‬بایــد بــه یکدیگــر کمــک کنیــد کــه انجمــن صنفــی عکاســان‬ ‫مطبوعاتــی کشــور‪ ،‬روز بــه روز تقویــت شــود و ایــن راهــی نــدارد جــز اینکــه همــه بــه‬ ‫میــدان بیاینــد و گذشــت داشــته باشــند‪ .‬مــن معتقــدم خیابــان محبــت یــک طرفه اســت‬ ‫و خیابــان گذشــت هــم یــک طرفــه اســت‪ .‬بایــد انجمــن را تقویــت کــرد و کاری کــه از‬ ‫پــس مجموعــه مــا در وزارت فزهنــگ و ارشــاد اســامی برمی ایــد را انجــام خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی بــه نقــش رســانه هــا در پیشــگیری از اســیب هــای کرونــا در کشــور اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬جــاده هــای کشــور را در روز ســیزده بــدر بــا تــاش هــای رســانه ای بســتیم و‬ ‫حتــی جریمــه هــم بــرای حضــور افــراد در ایــن ایــام تعییــن نشــده بــود‪ .‬مــا وظیفــه داریم‬ ‫قــدردان حضــور رســانه هــادر خــط مقــدم ایــن مبــارزه بــا باشــیم‪.‬‬ ‫خبرنگاران واکسن کرونا دریافت می کنند‬ ‫معــاون امــور مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه‬ ‫ســهمیه واکســن خبرنــگاران اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬معتقــدم کــه قبــل از اقــدام زمــان‬ ‫را اعــام نکنــم چــون در ایــن مــدت بزرگتریــن اســیب بــه دلیــل اعــام زمــان هایــی‬ ‫اشــت کــه بــه اقــدام منتهــی نشــد‪ ،‬امــا بــرای خبرنــگاران لیســت امــاده کردیــم‪.‬‬ ‫انجمــن عکاســان مطبوعــات ســهمیه جــدا دارد‪ .‬خانه هــای مطبوعــات و انجمن هــای‬ ‫صنفــی جــدا هســتند و افــرادی کــه در صنــدوق اعتبــاری هنــر عضــو هســتند نیــز‬ ‫لیســت جــدا بــرای دریافــت واکســن دارنــد‪.‬‬ ‫در پنجمیــن دوره نشــان‪ ۱۸۰ ،‬عــکاس از سراســر ایــران مشــارکت داشــتند کــه در‬ ‫بخــش تــک عکــس ‪ ۱۲۰۴‬اثــر و در مجموعــه عکــس‪ ۲۵۹ ،‬مجموعــه بــه دبیرخانــه‬ ‫ارســال شــد و مــورد قضــاوت قــرار گرفــت‪ .‬در بخــش تــک عکــس‪ ۲۷۴ ،‬عکــس‬ ‫خبــری‪ ۳۸۴ ،‬عکــس مســتند‪ ۱۶۹ ،‬عکــس محیــط زیســت‪ ۲۱۷ ،‬عکــس پرتــره و ‪۱۶۰‬‬ ‫عکــس ورزشــی و در بخــش مجموعــه عکــس نیــز ‪ ۵۶‬مجموعــه خبــری‪ ۱۱۵ ،‬مجموعــه‬ ‫مســتند‪ ۶۳ ،‬فریــم از مجموعــه محیــط زیســت‪ ۲۹ ،‬فریــم از مجموعــه عکــس پرتــره‬ ‫و ‪ ۳۲‬مجموعــه عکــس ورزشــی بــه دبیرخانــه ارســال شــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫جمعه ‪ 25‬تیر‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز جمعــه ‪ 25‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,910,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,590,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,790,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,980,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 56,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,950,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪340‬‬ ‫ذخیره سازی‪ ۳۰‬تن‬ ‫گوشت قرمز‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح خریــد تصمینــی از اواســط تیرمــاه‬ ‫ســال جــاری تاکنــون دو هــزار راس دام عشــایر ایــن‬ ‫اســتان بــه صــورت تضمینــی خریــداری و ‪ ۳۰‬تــن گوشــت‬ ‫ذخیره ســازی شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا توســلی نیــا در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خریــد تضمینــی دام زنــده عشــایر ایــن اســتان در‬ ‫راســتای تعــادل قیمتــی در ایــن اســتان شــروع و‬ ‫حداقــل در یــک پروســه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬روزه بــرای تنظیــم‬ ‫بــازار ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گوشــت دام زنــده پــس از کشــتار ذخیــره‬ ‫ســازی و در صــورت نیــاز بــه تنظیــم بــازار در اختیــار‬ ‫مصــرف کننــدگان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام خراســان‬ ‫شــمالی بــر کوتــاه شــدن دســت دالالن در بــازار‬ ‫خریــد دام تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬اگــر دام هــا‬ ‫بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــود‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫قیمت هــا متعــادل خواهــد شــد و رغبــت واســطه هــا‬ ‫بــرای خریــد کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه توســلی بــا شــروع خریــد تضمینــی قیمــت‬ ‫دام زنــده عشــایر ایــن اســتان بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دصــد‬ ‫افزایــش یافــت و از حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار ریــال در هــر‬ ‫کیلوگــرم بــه حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫براســاس برنامــه ریــزی در طــرح خریــد تضمینــی‬ ‫دام زنــده در ایــن اســتان قــرار اســت تــا حــدود ‪200‬‬ ‫هــزار راس دام از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام‬ ‫خریــداری شــود کــه تاکنــون بــه دلیــل پاییــن بــودن‬ ‫ظرفیــت تنهــا کشــتارگاه صنعتــی اســتان در بجنــورد‬ ‫تنهــا ‪ 10‬تــا ‪ 15‬درصــد از ایــن برنامــه محقــق شــده‬ ‫اســت و پیــش بینــی مــی شــود کــه بــا ایــن رونــد ایــن‬ ‫برنامــه توفیــق چندانــی در ایــن خطــه شــمال کشــور‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۰‬هــزار عشــایر دارد کــه بــا‬ ‫داشــتن ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک بــه طــور میانگیــن‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد از گوشــت قرمــز ایــن اســتان نیــز از ســوی‬ ‫عشــایر تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫تنها را مراقبت از خود‬ ‫فقط در خانه بودن‬ ‫است تا از ابتال به‬ ‫کرونا خود و خانواده را‬ ‫در امان نگه داریم‬ ‫گرمای نفس گیر هوا و‬ ‫جان پناهی که در حال‬ ‫نابودی است‬ ‫علــی رغــم اینکــه مــردم ایــن خطــه بــرای فــرار از گرمــای‬ ‫تابســتانی در ســاعات بعــداز ظهــر و روزهــای تعطیــل بــه‬ ‫خنــکای دامنــه کوهــای ســیوکانلو پنــاه مــی برنــد و دامنــه‬ ‫غارهــای هنامــه در تعطیــات اخــر هفتــه روزهــای شــلوغی را‬ ‫ســپری مــی کنــد‪ ،‬ولــی وقتــی کــه بــا نبــود امکانــات رفاهــی در‬ ‫ایــن منطقــه تاریخــی مواجــه می شــوند‪ ،‬دلســرد از این گردش‬ ‫روزانــه از ایــن مشــکالت گالیه منــد می شــوند‪.‬‬ ‫نخستین میراث کهن اسالمی شیروان در استانه نابودی‬ ‫غارهــای دســتکند هنامــه مربوط به قــرون اولیه‬ ‫اســامی واقــع در شــمال شهرســتان شــیروان در‬ ‫خراســان شــمالی مجموعــه ای منحصــر بــه فــرد‬ ‫را خلــق کــرده اســت کــه بــا وجــود ظرفیــت هــای‬ ‫الزم گردشــگری در معــرض ریــزش قــرار دارد‪.‬‬ ‫غارهــای دســتکند هنامــه در میــان جلگــه‬ ‫سرســبز ســیوکانلو و در دیــواره کــوه هــای اطــراف‬ ‫روســتای هنامــه در شهرســتان شــیروان در شــرق‬ ‫اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد کــه بــه دلیــل‬ ‫تاریخــی ان کــه مربــوط بــه قــرون اولیــه اســامی‬ ‫اســت و جلــوه هــای زییایــی کــه ایــن غــار دارد‪،‬‬ ‫ســاالنه پذیــرای گردشــگران زیــادی از اقصــی نقــاط‬ ‫ایــران اســت بــه طــوری کــه ایــن روزهــا نفــوذ اب‬ ‫بــه داخــل ایــن اثــار تاریخــی و فرهنگــی ان را در‬ ‫معــرض خطــر ریــزش و تخریــب قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫غبار فراموشی بر غار هنامه‬ ‫بنــا بــر اظهــار کارشناســان میــراث فرهنگــی ایــن‬ ‫اثــر تاریخــی بــه دلیــل کــم توجهــی‪ ،‬روزگار بــدی‬ ‫را تجربــه مــی کنــد و بارندگی هــای ســال های‬ ‫اخیــر موجــب شــکاف عمــودی عمیقــی بــر بدنــه‬ ‫غارهــا شــده اســت و از انجایــی کــه ایــن غارهــای‬ ‫دســتکند در جلگــه ای واقــع شــده کــه عنــوان‬ ‫بخــش تولیــد انگــور و میــوه هــای فصلــی در‬ ‫شــمال خراســان شــهره اســت‪ ،‬همــواره محــل‬ ‫حضــور گردشــگران بومــی و غیربومــی بــوده و‬ ‫هــر ان خطــر ریــزش اوار از دل کــوه وجــود دارد‬ ‫کــه مــی توانــد حتــی تهدیــدی بــرای ســامت‬ ‫گردشــگران نیــز محســوب شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود هشــدارهای چندیــن ســاله کارشناســان‬ ‫میــراث فرهنگــی تاکنــون هیــچ اقدامــی بــرای‬ ‫مرمــت ایــن اثــر مهــم تاریخــی و هنــر دســت‬ ‫هنرمنــدان قــرون اولیــه اســامی در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی صــورت نگرفــت و همچنــان‬ ‫بازســازی و بهســازی ایــن غــار نیــز هماننــد دههــا‬ ‫اثــار تاریخــی در معــرض خطــر تخریــب اســتان در‬ ‫انتظــار اعتبــار بازســازی و بهســازی اســت کــه همه‬ ‫ســاله بــه طــور قطــره چکانــی پرداخــت مــی شــود و‬ ‫تاکنــون نتوانســت ایــن اعتبــار ناچیــز مرهمــی بــر‬ ‫دردهــای بــزرگ اثــار تاریخــی منطقــه باشــد‪.‬‬ ‫غارهایی به عمق تاریخ‬ ‫غارهای هنامه شــیروان یک مجموعه معماری‬ ‫دســتکند هســتند کــه در ســه طبقــه روی هــم در‬ ‫ســینه کوهــی در جنوب روســتای هنامــه از توابع‬ ‫علی متین فر‬ ‫دهســتان ســیوکانلو در ‪ ۱۸‬کیلومتــری شــمال‬ ‫شهرســتان شــیروان قــرار گرفتــه اســت و بــر‬ ‫اســاس تحقیقــات و از روی ســفالینه هــای بــه‬ ‫دســت امــده در اطــراف ایــن مجموعــه غارهــای‬ ‫هنامــه در قــرون چهــار الــی پنــج هجــری ســاخته‬ ‫شــده و در دوران بعــد و بــه ویــژه در زمــان اشــوب‬ ‫و نــا امنــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در تمــام ایــن مناطــق جنــس تشــکیالت زمیــن‬ ‫شناســی بــه نحــوی اســت کــه امــکان حفــاری‬ ‫مجموعــه ای از اتاقهــا و فضاهــای دیگر در ســینه‬ ‫کــوه را بــه ســاکنان مــی داده اســت‪.‬‬ ‫غارهــای هنامــه شــیروان در ســه طبقــه بــر روی‬ ‫هــم در دیــواره عمــودی کــوه حفــر شــده و ســقف‬ ‫هــر طبقــه‪ ،‬کــف طبقــه فوقانــی را تشــکیل مــی‬ ‫دهــد و ســقف و یــا کــف اتاقهــا یــک الیــه متراکــم‬ ‫شــنی به ضخامت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬ســانتیمتر اســت که‬ ‫بــه طــور طبیعــی در کــوه وجــود داشــته و بطــور‬ ‫مناســب از ان بهره بــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫فضاهــای ایــن اتاقهــای دســتکند در ســه طبقــه‬ ‫شــکل داده شــده کــه یکــی بــر روی دیگــری واقــع‬ ‫و ظاهــرا هــر طبقــه کارکــرد متفاوتــی نیــز داشــته‬ ‫اســت و طبقــه اول کــه در ان داالن هــای نســبتا‬ ‫بــزرگ بــا پیــش امدگــی هایــی در پــای دیــوار بــه‬ ‫شــکل اخــور دیــده مــی شــود‪ ،‬احتمــاال مربــوط بــه‬ ‫نگهــداری احشــام بــوده و کاربــری طویلــه یــا اغــل‬ ‫را داشــته اســت ‪.‬در برخــی فضاهــا ارتفــاع اخورهــا‬ ‫بیــش از یــک متــر اســت کــه بایــد مربوط بــه تغذیه‬ ‫حیوانــات باربــر ماننــد اســب و قاطــر بــوده باشــد‬ ‫و طبقــه دوم‪ ،‬فضاهــای کوچکتــر بــا تودرتویــی‬ ‫بیشــتری دارد کــه بــا توجــه بــه وجــود اجــاق هــای‬ ‫متعــدد و دودزدگــی ســقف انهــا بایــد مربــوط بــه‬ ‫زندگــی و ســکونت افــراد بــوده باشــد کــه ضخامــت‬ ‫قابــل توجــه الیــه دوده و کربــن بــر ســقف و دیــواره‬ ‫هــا ایــن طبقــه نشــانگر ان اســت کــه ایــن مــکان‬ ‫مدتهــا ســرای امنــی بــرای ســاکنان بومــی منطقــه‬ ‫بــوده و مــورد توجــه فــراوان قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫پراکندگی قطعات خمره ها و ظروف سفالین‪،‬‬ ‫ذخیــره ســازی ارد و غــات در پــای دامنــه و‬ ‫نزدیــک بــه غارهــا نیــز نشــانگر زندگــی در ایــن‬ ‫محــل بــه ویــژه در دوره هــای اشــوب و ناامنــی‬ ‫سیاســی اســت تــا ســاکنان یــارای مقاومــت در‬ ‫برابــر مهاجمــان را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫طبقــه ســوم در ایــن مجموعــه اتــاق هــای کمتــر‬ ‫ولــی نســبتا بزرگتــری دارد کــه احتمــاال انبــار‬ ‫بــوده و بــرای ذخیــره کــردن اشــیا و اذوقــه از‬ ‫انهــا اســتفاده مــی شــده اســت و تمــام عناصــر‬ ‫معمــاری داخــل ایــن فضاهــا از قبیــل اخورهــا‪،‬‬ ‫اجــاق هــا و غیــره از جنــس کــوه و بــه صــورت‬ ‫دســتکند ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۲۶‬اســفند ‪ ۱۳۸۶‬بــا شــماره ٔ‬ ‫ثبــت ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۲۱۴‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی‬ ‫ایــران بــه ثبــت رســیده اســت و نمونــه مشــابه‬ ‫اینگونه معماری دســتکند و روســتایی که در دل‬ ‫کــوه حفــر شــده‪ ،‬در ســایر مناطــق ایــران بــه ویــژه‬ ‫در جنوب کشــور مشــاهده شــده که از ان جمله‬ ‫مــی تــوان بــه غــار “خربــس ” در جزیــره قشــم و‬ ‫روســتای “میمنــد” در کرمــان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫غارها در خواب بی توجهی‬ ‫بازدیــد میدانــی خبرنــگار ایرنــا از ایــن منطقــه‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه در حــدود چهــار کیلومتــر‬ ‫جــاده خاکــی از جــاده اصلــی بــه ســمت غــار را‬ ‫بایــد طــی مســیر کــرد و در محــل پاییــن دســت‬ ‫غــار نیــز هیچگونــه امکانــات رفاهــی بــرای‬ ‫اســتراحت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫علــی رغــم اینکــه مــردم ایــن خطــه بــرای فــرار‬ ‫از گرمــای تابســتانی در ســاعات بعــداز ظهــر‬ ‫و روزهــای تعطیــل بــه خنــکای دامنــه کوهــای‬ ‫ســیوکانلو پنــاه مــی برنــد و دامنــه غارهــای هنامه‬ ‫در تعطیــات اخــر هفتــه روزهــای شــلوغی‬ ‫را ســپری مــی کنــد‪ ،‬ولــی وقتــی کــه بــا نبــود‬ ‫امکانــات رفاهــی در ایــن منطقــه تاریخــی مواجــه‬ ‫می شــوند‪ ،‬دلســرد از ایــن گــردش روزانــه از ایــن‬ ‫مشــکالت گالیه منــد می شــوند‪.‬‬ ‫هیچگونه امکانات رفاهی همچون لوله کشــی‬ ‫اب اشــامیدنی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی و ســایبانی‬ ‫بــرای اســتراحت مســافران در پــای کــوه وجــود‬ ‫نــدارد و اگــر پــای درد و دل مســافرانی کــه بــا‬ ‫پیمایــش کــوه و بازدیــد از غارهــا بــه پایین دســت‬ ‫رســیده انــد مــی نشــینی؛ متوجــه دغدغــه انهــا از‬ ‫نبــود امکانــات مــی شــوید‪.‬‬ ‫غارهــا هــم در وضعیــت مناســبی قــرار ندارنــد‬ ‫و ریــزش دیــواره هــا در اثــر بــی توجهــی در‬ ‫کنــار یــادگاری نویســی هــای مســافران بــدون‬ ‫هیچگونــه نظارتــی‪ ،‬ایــن اثــر مهــم تاریخــی را در‬ ‫معــرض خطــر قــرار داده اســت و بــه گفتــه مــردم‬ ‫محلــی ریــزش کــوه نیــز بــه بخــش غربــی غــار‬ ‫ادامه شماره ‪339‬‬ ‫مــن نقاشــیم افتضاحــه! ایــن متــداول تریــن جملـه ای هســت کــه خیلــی از مــا بــا دیــدن‬ ‫یــک نقاشــی یــا طراحــی زیبــا بــه خودمــون می گیــم‪ .‬تــا حــاال بــه ایــن فکــر کردیــد کــه شــما‬ ‫هــم می توانیــد ســاخته های ذهنــی خودتــون رو روی کاغــذ بــه تصویــر تبدیــل کنیــد؟‬ ‫بــرای بســیاری از ادم هــا نقاشــی و طراحــی خیلــی هیجــان انگیزتــر از عکــس واقعــی بنظــر‬ ‫می رســه‪ .‬چــرا؟ چــون یــک خلــق هنرمندانــه هســت‪ .‬حــاال هــم دیــر نیســت‪ .‬اگه ایــن تجربه‬ ‫رو نداریــد‪ ،‬حداقــل یــک بــار امتحانــش کنیــد‪ .‬پیشــنهاد می کنــم خوندن ایــن ‪ 11‬نکته کلیدی‬ ‫از امــوزش طراحــی بــا مــداد رو از دســت ندیــد‪.‬‬ ‫دهم‪ -‬بین اشیای مختلف فرق بگذار!‬ ‫بــرای نشــون دادن بافت هــا و ســاختارهای متفــاوت در طراحــی بــا مــداد ‪ ،‬الزمــه تــا تکنیــک‬ ‫خــود رو بــا طبیعــت اشــیا تنظیــم کنیــد‪ .‬بــه عبــارت ســاده تر‪ ،‬الزم نیســت همونطــور کــه مثــا‬ ‫اهــن و فلــزات رو ســایه می زنیــد‪ ،‬پوســت رو ســایه بزنیــد‪ .‬هــر کــدام از ایــن دو‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫منحصــر بفــردی در جــذب نــور و ایجــاد ســایه دارنــد‪ .‬اگــر بــه ایــن جزئیات طبیعــی و پر اهمیت‬ ‫در طراحــی بــا مــداد دقــت کنیــد‪ ،‬مهــارت طراحــی شــما اسانســوری اوج می گیــرد‪.‬‬ ‫نقطــه شــروع خــوب بــرای انتخــاب مــدل ســایه زدن ایــن هســت کــه از خودمــون بپرســیم‪:‬‬ ‫بافــت یــا جنــس ش ـی ای کــه طراحــی می کنــم ســخته یــا صــاف؟ اگــر نــور بــه ان بتابــد‪ ،‬نــور‬ ‫را چقــدر جــذب یــا منعکــس می کنــه؟ یــک بافــت صیقلــی و منعکــس کننــده ماننــد کــروم‪،‬‬ ‫معموال کنتراســت (تضاد) بیشــتر و هایالیت (بخش روشــن) برجســته تری داره‪ .‬در حالی که‬ ‫بافــت ســخت و جــاذب نــوری ماننــد پارچــه و لبــاس‪ ،‬کنتراســت کمتــر و در عین حــال هایالیت‬ ‫اســیب وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه نظــر کارشناســان؛ اقتصــاد ایــن منطقــه‬ ‫برپایــه کشــاورزی بنــا نهــاده شــده اســت ولی این‬ ‫بخش بدلیل خشکســالی و کم ابی با مشــکالت‬ ‫زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کنــد و گردشــگری‬ ‫می توانــد پیشــران مناســبی بــرای اقتصــاد‬ ‫منطقــه باشــد کــه الزم اســت بــه زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری منطقــه توجــه بیشــتری شــود کــه‬ ‫غارهــای هنامــه بدلیــل نزدیکــی بــه شهرســتان‬ ‫شــیروان و واقــع شــدن در منطقـه ای خــوش اب‬ ‫و هــوا مــی توانــد در اولویــت هــای رســیدگی قــرار‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫خطر در کمین گردشگران‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری شــیروان از ایجــاد شــکاف عمــودی‬ ‫در بدنــه غارهــا پــرده بــرداری کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بارندگی هــای ســال گذشــته شــکافی عمــودی و‬ ‫عمیــق در بدنــی کــوه ایجــاد کــرده و هــر لحظــه‬ ‫امــکان ریــزش وجــود دارد بــه همیــن دلیــل‬ ‫امنیــت گردشــگران در بازدیــد از ایــن غارهــا در‬ ‫خطــر اســت‪.‬‬ ‫میثــم زارع افــزود‪ :‬کارشناســان زمیــن شناســی‬ ‫در ایــن زمینــه خطــر ریــزش غارهــا را محتمــل مــی‬ ‫داننــد و معتقدنــد کــه باید هر چه ســریعتر شــکاف‬ ‫ایجــاد شــده بــا تزریــق ســیمان ترمیــم پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬روان ابهــای ناشــی از بارندگــی کــه‬ ‫از بــاالی کــوه بــه بدنــه غارها وارد می شــود موجب‬ ‫ریــزش و فرســایش غارهــا شــده اســت و هدایــت‬ ‫روان ابهــا بایــد در اولویــت قــرار گیــرد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص ‪ 100‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫زارع تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی‪ ،‬یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــرای غارهــای هنامــه شهرســتان شــیروان‬ ‫تخصیــص یافــت کــه ایــن میــزان از اعتبــار تنهــا‬ ‫صــرف جــاده ســازی شــد و امســال نیــز ‪100‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای احــداث زیرســاخت هــای‬ ‫رفاهــی نظیــر ســرویس بهداشــتی‪ ،‬روشــنایی‬ ‫و نورپــردازی و نصــب االچیــق در ایــن منطقــه‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــار پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود کــه ایــن اعتبــار در ســطح اســتان‬ ‫محقــق نشــود و ترمیــم و بازســازی ایــن غارهــا‬ ‫نیــاز بــه حمایــت ملــی دارد‪.‬‬ ‫طراحی با مداد‪ ،‬هنری ارام بخش‬ ‫اندکــی داره یــا اصــا هایالیــت نــداره‪.‬‬ ‫یازدهــم‪ -‬اول واقعیــت گــرا بــاش‪ ،‬بعــد هنرمندانــه بکش!‪:‬نیــازی نیســت کــه اســکچ هــا به‬ ‫واقعیــت کامــا نزدیــک باشــند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬هنرمنــدان طراحــی معتقدنــد کــه یــک طــراح‬ ‫اول بایــد کشــیدن اســکچ هــای واقعــی و رئــال را بلــد باشــه‪ .‬تمرکــز بایــد روی عناصــری مثــل‬ ‫نورپــردازی‪ ،‬نســبت­ ها‪ ،‬تاثیــر رنــگ هــا (پررنگــی یــا کمرنگــی) و اناتومــی باشــه‪ ،‬قبــل از اینکه‬ ‫طــرح رو بــه ســمت ســبک هنــری خاصــی ببریــن‪ .‬تصویــر زیــر بــه خوبــی اثــار رئــال (واقــع‬ ‫گرایانــه) رو از تصاویــر ســبک اختصاصــی شــده (‪ )Stylized‬و گرافیکــی متمایــز کــرده‪.‬‬ ‫وقتــی متوجــه شــدید چطــور چیــزی را بــه صــورت واقعــی بازســازی کنیــد‪ ،‬بــه طــرز‬ ‫باورنکردنــی ایجــاد یــک نســخه بــا ســبک خاصــی از همــون شــیء‪ ،‬بــه ویــژه در طراحــی‬ ‫کاراکترهــا و موجــودات‪ ،‬براتــون اســان میشــه‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬مــی تونیــد بــا مهارتــی کــه‬ ‫کســب کردیــن‪ ،‬دســت بــه انتخــاب زده و تغییــرات جزئــی یــا کلــی تــو طراحــی ایجــاد کنیــد و‬ ‫بــه تدریــج ســبک و اســتایل طراحــی خودتــون رو پــی بگیریــن‪ .‬پــس‪ ،‬اول تســلط کامــل روی‬ ‫واقعیــت هــا و بعــد ایجــاد ســبک اختصاصــی‪.‬‬ ‫کاغذهای باطله رو جمع کنید‪ .‬به کمک مداد گرافیت نرم یا مداد ذغالی خطوط دَرهم‬ ‫و خوشه ای شکل رسم کنید‪ .‬بعد‪ ،‬یک تکه کاغذ بردارین و روی بخش کمرنگ بکشید‬ ‫تا شدت رنگ سایه مدنظر شما اون رو سیاه کنه‪ .‬حاال میشه از این کاغذ برای سایه‬ ‫زنی تصویر اصلی استفاده کرد‪ .‬در صورت نیاز هم میشه با اضافه کردن گرافیت‪ ،‬سایه‬ ‫پررنگ تری داشته باشید‪/.‬نوشیکا‬ صفحه 2 ‫بســتری ‪ ۷۹۴‬بیمــار کرونایــی در گلســتان‪ /‬تفرجــگاه هــا بســته شــدندگرگان‪ -‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تفرجــگاه هــای گلســتان در اخــر ایــن هفتــه فــارغ از هــر رنــگ کرونایــی تعطیــل‬ ‫شــد‪.‬عبدالرضا فاضــل اظهارکــرد‪ :‬بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی کرونــا در اســتان جلســه مدیریــت بحــران بــا‬ ‫حضــور فرمانــداران تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬در ایــن جلســه مصــوب شــد کــه تفرجگاه هــای اســتان‬ ‫در اخــر ایــن هفتــه فــارغ از هــر رنــگ کرونایــی بســته شــود‪.‬‬ ‫تفرجگاه ها‬ ‫بسته شدند‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫روند نزولی شیوع کرونا‬ ‫دلتا در گلستان‬ ‫مشکل زوج های جوان‬ ‫نداشتن مهارت در برقراری‬ ‫ارتباط است‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت کــه‬ ‫رونــد ابتــا و بســتری مــردم گلســتان بــه ویــروس کرونــا‬ ‫دلتــا نســبت بــه روز گذشــته بــا کاهــش ‪ ۱۷‬نفــری بــه‬ ‫‪۷۷۷‬بســتری کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بســیاری از زوج هــای جــوان در چنــد ســال ابتدایــی زندگــی‬ ‫مشــترک بــه دلیــل نداشــتن مهــارت کافــی در برقــراری‬ ‫ارتبــاط عاطفــی و کالمــی‪ ،‬گرفتــار مشــکالت زناشــویی‬ ‫متعــدد می شــوند کــه پشــت سرگذاشــتن انهــا مســتلزم‬ ‫اســتفاده از مشــاور بجــای قبــول نظریــه بزرگترهــا مبنــی بــر‬ ‫فرزنــداوری بــرای تقویــت پایــه ازدواج اســت‬ ‫تحکیم بنیان خانواده در گرو مشاوره قبل از ازدواج‬ ‫اســتفاده خانواده هــا بویــژه زوج هــای جــوان‬ ‫از کالس هــای مشــاوره در دوره هــای مختلــف‬ ‫زندگــی باالخــص قبــل از ازدواج‪ ،‬بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان حــوزه خانــواده و جوانــان‪ ،‬بــه‬ ‫افزایــش شــناخت و مهــارت ارتباطــی انهــا قبــل‬ ‫از شــروع زندگــی مشــترک و تحکیــم بنیــان‬ ‫خانــواده ایرانــی کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫شــناخت نداشــتن کافــی زوجیــن از یکدیگــر‬ ‫و نداشــتن مهــارت ارتباطــی پیــش از رســمی‬ ‫شــدن رابطــه زناشــویی ســبب شــده تــا خیلــی‬ ‫از انهــا در همــان ســال های نخســت زندگــی‬ ‫مشــترک بــا مشــکالتی روبــرو شــوند کــه در‬ ‫برخــی مــوارد ایــن مشــکالت‪ ،‬از هــم پاشــیده‬ ‫شــدن کانــون گــرم زندگــی زوجیــن و پیامدهــا‬ ‫و اســیب های اجتماعــی بعــد از انــرا بــه‬ ‫همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه اجتماعــی‪،‬‬ ‫بــرای داشــتن یــک ازدواج موفــق پیشــگیری‬ ‫بهتــر از درمــان اســت و بــا ارائــه اموزش هــای‬ ‫پیــش از ازدواج و افزایــش مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی در زوج هــای جــوان می تــوان از‬ ‫بــروز خیلــی از مشــکالت در زندگــی مشــترک‬ ‫جلوگیــری کــرد زیــرا زوجیــن بــا شــناخت‬ ‫نقــاط ضعــف و قــوت یکدیگــر‪ ،‬خــود را‬ ‫موظــف بــه تــاش بــرای اســتحکام زندگــی‬ ‫دانســته و بــا کوچکتریــن مشــکل و اختــاف‪،‬‬ ‫بنــای ناســازگاری نخواهنــد گذاشــت‪.‬‬ ‫امــروزه بــا افزایــش اگاهــی پــدران و مــادران‬ ‫نســبت بــه نقــش موثــر کالس هــای اموزشــی‬ ‫و مشــاوره ای در اســتحکام بنیــان خانــواده‪،‬‬ ‫تمایــل بیشــتری بــرای شــرکت زوج هــای‬ ‫جــوان خویــش قبــل از ورود رســمی بــه‬ ‫رابطــه زناشــویی در کالس هــای مشــاوره بــرای‬ ‫شــناخت خــود‪ ،‬طــرف مقابــل و انگیــزه واقعــی‬ ‫از ازدواج دارنــد و طبــق اعــام رییــس مرکــز‬ ‫بهداشــت گنبــدکاووس در ســه ماهــه نخســت‬ ‫امســال هــزار و ‪ ۳۸‬زوج در کالس هــای ازدواج‬ ‫شــرکت کردنــد کــه در مقایســه بــا امــار ‪۷۸۳‬‬ ‫زوج مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده‪ ،‬امــار زوج هــای ثبــت‬ ‫شــده در کالس هــای ازدواج مرکــز بهداشــت‬ ‫مرضیه سلگی‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪340‬‬ ‫گنبــدکاووس در ســال گذشــته را ســه هــزار و‬ ‫‪ ۲۴۲‬زوج اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ایــن امــار در‬ ‫مقایســه بــا ســال های قبــل رونــد رو بــه رشــدی‬ ‫دارد کــه نشــان دهنــده عالقمنــدی بیشــتر‬ ‫خانواده هــا بــه افزایــش اگاهــی فرزندانشــان‬ ‫بــرای داشــتن یــک ازدواج موفــق اســت‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــند کــه ســربازی رفتــن‪،‬‬ ‫درس خوانــدن و شــاغل بــودن‪ ،‬نشــان دهنــده‬ ‫امادگــی دختــر و پســر بــرای ورود بــه رابطــه‬ ‫زناشــویی نیســت و زوج هــا جــوان بایــد بــرای‬ ‫ارتقــای کیفیــت زندگــی زناشــویی امــوزش‬ ‫مهــارت ارتباطــی را ببیننــد‪.‬‬ ‫شــناخت هیجانــات و ایــرادات زوجیــن الزمــه‬ ‫ازدواج موفــق‬ ‫باالتریــن امــار مشــکالت زناشــویی در پنــج‬ ‫ســال اول ازدواج‬ ‫روانشــناس و مشــاور خانــواده نیــز در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬بابیــان اینکــه از هــر ‪۱۰‬‬ ‫مراجعــه کننــده بــرای دریافــت مشــاوره ‪ ۲‬مــورد‬ ‫مربــوط بــه ازدواج اســت کــه در مقایســه بــا‬ ‫گذشــته پیشــرفت خوبــی محســوب می شــود‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬امــروزه خانواده هــا بــا توجــه بــه‬ ‫باالرفتــن امــار طــاق در مقایســه بــا گذشــته‬ ‫دیــد مثبت تــری نســبت بــه مشــاوره بــرای‬ ‫ازدواج دارنــد‪.‬‬ ‫مــژگان میــرزا افــزود‪ :‬بــرای داشــتن یــک ازدواج‬ ‫موفــق‪ ،‬جامع ـه ســالم و پیشــگیری از طــاق‪،‬‬ ‫زوج هــا بایــد قبــل از ورود بــه رابطــه زناشــویی‬ ‫نســبت بــه خــود شــناخت پیــدا کننــد بــه طــوری‬ ‫کــه هیجانــات و ایرادات شــان را بشناســند و‬ ‫در ادامــه بــا صحبــت کــردن از توقعــات یکدیگــر‬ ‫بــرای تشــکیل زندگــی مشــترک اگاه شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی زوج هــای جــوان‬ ‫به دنبــال تحقــق ارزوهــای خــود کــه در زندگــی‬ ‫پــدری بــه ان نرســیدند‪ ،‬از طریــق همســر‬ ‫خــود هســتند کــه ایــن مســاله بــه خــودی خــود‬ ‫اســیب جــدی بــرای ازدواج به حســاب می ایــد‬ ‫زیــرا جایــگاه پــدر و مــادر بــا جایــگاه همســری‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬الزم اســت زوجیــن قبــل از‬ ‫ورود بــه رابطــه زناشــویی و جــاری شــدن‬ ‫صیغــه عقــد بــا موافقــت خانواده هــا بــرای‬ ‫شــناخت انگیــزه واقعــی از ازدواج و تقویــت‬ ‫مهارت هــای ارتبــاط عاطفــی‪ ،‬کالمــی و‬ ‫غیرکالمــی دوره ای بــه نــام اشــنایی را ســپری‬ ‫کننــد و درصــورت لــزوم اموزش هــا الزم را از‬ ‫طریــق مشــاور فــرا گیرنــد‪.‬‬ ‫میــرزا افــزود‪ :‬خانواده هــا بایــد بــه ایــن نکتــه‬ ‫ایــن مشــاور خانــواده‪ ،‬باالتریــن امــار‬ ‫مشــکالت رابطــه زناشــویی را مربــوط بــه پنــج‬ ‫ســال اول ازدواج دانســت و گفــت‪ :‬خیلــی از‬ ‫زوج هــای جــوان در چنــد ســال ابتدایــی زندگــی‬ ‫مشــترک بــه دلیــل نداشــتن مهــارت کافــی در‬ ‫برقــراری ارتبــاط عاطفــی و کالمــی‪ ،‬گرفتــار‬ ‫مشــکالت زناشــویی متعــدد می شــوند کــه‬ ‫پشــت سرگذاشــتن انهــا مســتلزم اســتفاده از‬ ‫مشــاور بجــای قبــول نظریــه بزرگترهــا مبنــی بــر‬ ‫فرزنــداوری بــرای تقویــت پایــه ازدواج اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانواده هــای ســنتی دختــران‬ ‫و پســران را بــا رســیدن بــه ســنی کــه از نظــر‬ ‫انهــا ســن ازدواج اســت امــاده ورود بــه‬ ‫رابطــه زناشــویی می کننــد امــا امــروزه خیلــی‬ ‫از جوانــان بــه دلیــل نگرانــی از امــار طــاق‬ ‫در میــان اطرافیــان و مشــکالت اقتصــادی‬ ‫از ازدواج می ترســند کــه ایــن مســاله نیــز بــا‬ ‫انجــام مشــاوره قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫میــرزا بــا اشــاره بــه تاثیــر مثبــت شــرایط‬ ‫کرونــا بــر افزایــش تمایــل جوانــان بــه ازدواج‬ ‫اســان‪ ،‬گفــت‪ :‬شــرایط کرونایــی ســبب شــده‬ ‫تــا برگــزاری عروســی های مجلــل بــا شــمار‬ ‫بــاالی میهمــان کمتــر از گذشــته شــود و خیلــی‬ ‫از جوانــان بــا برپایــی مراســم مختصــر و ســاده‬ ‫زندگــی مشــترک خــود را اغــاز می کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد مســوول امــور جوانــان‬ ‫اداره ورزش و جوانــان گنبــدکاووس‬ ‫نیــز شــناخت کامــل از یکدیگــر‪ ،‬اگاهــی‬ ‫نســبت بــه ازدواج‪ ،‬احتــرام بــه عواطــف و‬ ‫احساســات طرفیــن و حفــظ حرمت هــا‬ ‫را از راهکارهــای ازدواج موفــق دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬زوج هــای جــوان بــرای افزایــش‬ ‫اکاهــی می تواننــد به صــورت رایــگان از‬ ‫مشــاوره های قبــل‪ ،‬حیــن و بعــد از ازدواج‬ ‫ایــن مجموعــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫علــی ســیفی افــزود‪ :‬داشــتن شــغل مناســب‬ ‫و درامــد کافــی از دیگــر معیارهــای شــکل گیری‬ ‫یــک ازدواج موفــق اســت کــه بایــد از ســوی‬ ‫خانواده هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه الــزام هــر شهرســتان بــرای‬ ‫تشــکیل کمیتــه ســامان ازدواج اســان‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬کمیتــه ســامان ازدواج اســان‬ ‫امســال در گنبــدکاووس تشــکیل شــده و‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۲‬نفــر از خیریــن شهرســتان بــرای‬ ‫کمــک مالــی‪ ،‬تهیــه جهیزیــه و یــا ســبدهای‬ ‫حمایتــی از زوج هــای جوانــان اعــام امادگــی‬ ‫کردنــد تــا بــا بهبــود شــرایط کرونایــی برنامــه‬ ‫ریــزی الزم در ایــن رابطــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســیفی گفــت‪ :‬هرســاله ســازمان های مختلــف‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه امــداد و تبلیغــات اســامی‬ ‫در هفتــه ازدواج (‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۷‬تیــر) بــا برگــزاری‬ ‫مراســم مختلــف جهیزیــه تهیــه شــده بــا کمــک‬ ‫خیــران را بــه زوج هــای بــا ســطح درامــد پاییــن‬ ‫اهــدا می کردنــد کــه در ‪ ۲‬ســال اخیــر بــه دلیــل‬ ‫شــرایط کرونایــی برگــزاری ایــن مراســم بــا‬ ‫محدودیــت همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫مســوول روابــط عمومــی اداره کل ثبــت‬ ‫احــوال گلســتان نیــز در گفــت و گــو بــا ایرنــا‪،‬‬ ‫رونــد ازدواج در اســتان را صعــودی دانســت و‬ ‫گفــت کــه در ســه ماهــه نخســت امســال چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۹۸‬مــورد واقعــه ازدواج در اســتان‬ ‫ثبــت شــده کــه در مقایســه بــا ســه هــزار و‬ ‫‪ ۶۸۲‬مــورد مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۳۵.۷‬‬ ‫درصــد افزایــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫حســین سوســرایی‪ ،‬امــار ازدواج در‬ ‫گنبــدکاووس را نیــز مثبــت ارزیابــی کــرد و‬ ‫افــزود‪ ۹۸۹ :‬زوج در ســه ماهــه نخســت‬ ‫امســال در ایــن شهرســتان ازدواج کردنــد‬ ‫کــه در مقایســه بــا ‪ ۷۱۶‬مــورد مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ ۳۸‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران ‪ ۲۱‬تــا‬ ‫‪ ۲۷‬تیرمــاه بــه عنــوان هفتــه ازدواج اســان‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‬ ‫در حــال حاضــر بســته بنــدی لبــاس بــه یکــی از اصــول بســیار مهــم در بازاریابــی مناســب‬ ‫ان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان افــراد تمایــل زیــادی بــه خریدهــای اینترنتــی و انالیــن‬ ‫پیــدا کردنــد و ســعی می کننــد بیشــتر لــوازم مــورد نیــاز خــود و از جملــه انــواع لبــاس را‬ ‫از فروشــگاه های مجــازی خریــد کننــد‪ .‬بــا ایــن کار نیــازی بــه صــرف کــردن وقــت در‬ ‫فروشــگاه های ســطح شــهر ندارنــد و بــه راحتــی محصــول مــورد نظــر خــود را درب منــزل‬ ‫تحویــل می گیرنــد‪.‬‬ ‫اما نکته بســیار مهمی که در بســته بندی لباس برای کســب و کارهای انالین و حتی حضوری‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬توجــه بــه نــوع بســته بنــدی اســت‪ .‬شــاید در گذشــته کیفیــت محصــول‪ ،‬تنها مســئله‬ ‫مــورد نظــر خریــداران بــود‪ .‬امــا در حــال حاضــر کیفیــت معنــای گســترده تری پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن مفاهیــم نیــز‪ ،‬توجــه بــه نــوع بســته بنــدی و بــاال بــودن کیفیــت ان اســت‪.‬‬ ‫نکتــه جالب تــر اینکــه اگــر بــرای لبــاس مــورد نظــر‪ ،‬یــک بســته بنــدی منحصر به فــرد‪ ،‬خاص‬ ‫و امــن در نظــر بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــه موفقیــت خــود در میــان رقبــا اطمینان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان ایــن کار راهــی بــرای فــروش بیشــتر محصــوالت‪ ،‬رضایــت مشــتریان و روشــی‬ ‫اســان بــرای تبلیــغ محصــول شــما اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث بســته بنــدی لبــاس‪،‬‬ ‫در ایــن نوشــتار اصــول مهــم در بســته بنــدی انــواع لباس هــا در فــروش انالیــن و حضــوری‬ ‫را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫امارهایی از اهمیت بسته بندی لباس‬ ‫شــاید تصــور کنیــد کــه تنهــا فاکتــور مهــم بــرای جــذب مشــتریان بــه ســمت برنــد شــما‪ ،‬بــاال‬ ‫بــردن کیفیــت خــود محصــول اســت؛ امــا اشــتباه می کنیــد‪ .‬در حــال حاضــر بســته بنــدی‬ ‫مناســب اهمیــت بســیار زیــادی دارد‪ .‬امــاری توســط موسســه ورونیــکا صــورت گرفتــه و‬ ‫اهمیــت ایــن مســئله بــه خوبــی نشــان می دهــد‪ .‬در ایــن امــار امــده اســت کــه‪:‬‬ ‫‪ 52‬درصــد از خریــداران محصــوالت بــه ســمت محصولــی بــا بســته بنــدی بــا کیفیــت بهتــر‬ ‫و متمایــز تمایــل دارنــد‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصــد از خریــداران بعــد از خریــد محصــول بــه صــورت حضــوری و انالیــن نیــز بــه یــک‬ ‫بســته بنــدی و کیــف بــرای حمــل مناســب ان دارنــد‪.‬‬ ‫‪ 74‬درصــد از خریــداران محصــوالت مختلــف در گــروه ســنی ‪ 18‬تــا ‪ 25‬ســال قــرار دارنــد و‬ ‫عالقــه دارنــد کــه در شــبکه های اجتماعــی عکس هایــی از خریــد خــود بــه نمایــش بگذارنــد‪.‬‬ ‫در بسته بندی لباس‪ ،‬خالقیت را چاشنی کار خود کنید‬ ‫شــاید بتــوان گفــت اولیــن و مهم تریــن اصــل بــرای بهبــود در بســته بنــدی پوشــاک‪،‬‬ ‫خالقیــت و ارائــه یــک بســته بنــدی متفــاوت و جــذاب اســت‪ .‬امــروزه ســلیقه افــراد‬ ‫تفاوت هــای زیــادی بــا گذشــته پیــدا کــرده اســت و همــه چیــز بــه راحتــی ان هــا را راضــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬امــا در عیــن حــال بــا انجــام برخــی تغییــرات ســاده بــه راحتــی و ســرعت‬ ‫می تــوان افــراد را جــذب برنــد تولیــدی خــود کــرد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه اولیــن تصویــری کــه مشــتریان هنــگام خریــد‪ ،‬از محصــوالت شــما‬ ‫می بیننــد‪ ،‬بســته بنــدی ان اســت‪ .‬همچنیــن دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایده هــای خالقانــه‬ ‫بســته بنــدی‪ ،‬هزینــه زیــادی روی دســت شــما بگــذارد‪ .‬گاهــی اوقــات بــا برخــی تغییــرات‬ ‫کوچــک و کاربــردی‪ ،‬جذابیــت زیــادی در محصــول ایجــاد می شــود و مشــتریان شــما تبدیــل‬ ‫بــه تبلیــغ کننــدگان برنــد شــما می شــوند‪/.‬روچی بــا مــا همــراه باشــید ادامــه دارد‪...‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا فاضــل‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬براســاس اخریــن امــار ‪ ۱۰۴‬نفــر در بخــش‬ ‫مراقبــت هــای ویــژه بســتری هســتند کــه حــال ‪ ۳۲‬نفــر‬ ‫انــان وخیــم لســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر گمیشــان نارنجــی و ســایر‬ ‫‪ ۱۳‬شهرســتان گلســتان در وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان خــودداری‬ ‫از حضــور در مناطــق پرازدحــام و شــلوغ ‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ماســک و رعایــت فاصلــه فیزیکــی را بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد و از مــردم خواســت از رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی خســته نشــوند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬ایــن دانشــگاه در حــوزه زیرســاخت هــای‬ ‫بهداشــتی و درمانــی ماننــد تخت هــای بیمارســتانی‪،‬‬ ‫اکســیژن و دارو مشــکلی نــدارد امــا ممکــن اســت‬ ‫در صــورت افزایــش بیشــتر تعــداد بیمــاران نیازمنــد‬ ‫بســتری‪ ،‬اندکــی بــا مشــکل مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫علــی متکــی اضافــه کــرد‪ :‬اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایــت‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی‪ ،‬پرهیــز از تــردد و بیــرون‬ ‫رفتن هــای بی مــورد و پرهیــز از دورهمی هــای خانوادگــی‬ ‫می توانــد خطــر ابتــا بــه کرونــا را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬براســاس اخریــن ارزیابــی صــورت‬ ‫گرفتــه میــزان اســتفاده مــردم اســتان از ماســک بــه‬ ‫شــدت کاهــش یافتــه بــه طــوری کــه اکنــون بــه ‪۳۹‬‬ ‫درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه میــزان اســتفاده از ماســک در‬ ‫صنایــع و مشــاغل گلســتان ‪ ۸۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در پیــک چهــارم شــاهد ابتــای بیشــتر مــردم غــرب‬ ‫اســتان بــه کرونــا بودیــم امــا در پیــک پنجــم ابتــا در شــرق‬ ‫اســتان بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫متکــی اضافــه کــرد‪ :‬اکیپ هــای مرکــز بهداشــت بــر‬ ‫رعایــت محدودیت هــا از ســوی اصنــاف نظــارت دارنــد‬ ‫امــا نظــارت بــر تمامــی صنــوف‪ ،‬زمان بــر بــوده و نیــاز‬ ‫اســت کــه همشــهریان نســبت بــه رعایــت ایــن مســائل‬ ‫اهتمــام کافــی داشــته باشــند تــا هــر چــه زودتــر از ایــن‬ ‫پیــک نیــز عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیربجنورد‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 36‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس وزش باد شمال شرق با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪340‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫امادگی ‪ ۱۰‬خیر گنبدی برای مشارکت‬ ‫در طرح نذر اب‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر گنبــدکاووس در شــرق اســتان گلســتان گفــت کــه تعــداد ‪ ۱۰‬نیکــوکار‬ ‫ایــن شهرســتان بــرای مشــارکت در طــرح نــذر اب چهــار بــا محوریــت روســتای «گــرو» شهرســتان مینــاب‬ ‫اســتان هرمــزگان اعــام امادگــی کردنــد‪.‬‬ ‫اصغــر نودهــی و بــا یــاداوری اغــاز اجــرای طــرح نــذر اب چهــار از ابتــدای تابســتان در شهرســتان های‬ ‫درگیــر بــا مشــکل کــم ابــی اســتان های سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬خراســان جنوبــی و کرمــان‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ســهم خیــران گلســتانی ‪ ۱۱‬روســتای شهرســتان مینــاب اســتان هرمــزگان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طرح هــا در ســه محــور ســامت و بهداشــت‪ ،‬معیشــت و خدمــات عمرانــی شــامل‬ ‫تحویــل بســته های بهداشــتی‪ ،‬اعــزام تیم هــای تخصصــی و پزشــکی‪ ،‬توزیــع بســته های مــواد غذایــی‬ ‫و ایجــاد زیرســاخت های عمرانــی شــامل ســاخت و تجهیــز تاسیســات ابــی بــه منظــور ایجــاد دسترســی‬ ‫پایــدار بــه اب شــرب و قابــل شــرب کــردن اب موجــود در مناطــق در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬خیــران گلســتانی بــا بهبــود وضعیــت کرونایــی اســتان هرمــزگان تــا اواخــر تابســتان بــا‬ ‫حضــور در شهرســتان هــدف خدمــات الزم در قالــب طــرح نــذر اب چهــار را بــه مــردم ارائــه می دهنــد کــه‬ ‫ســهم گنبــدکاووس روســتای گــرو اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر گنبــدکاووس اضافــه کــرد کــه نیکــوکاران ایــن شهرســتان تاکنــون بــرای‬ ‫تهیــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر لولــه ‪ ۱۱۰‬اینچــی بــرای ابرســانی بــه ایــن روســتا بــه ارزش تقریبــی ســه میلیــارد‬ ‫جمع نقیضین و اراجیف‬ ‫عمو سیفی!‬ ‫اولــی االلبــاب مملکــت و اولــی االبصــار جامعــه و در یــک‬ ‫کالم صاحبــان خــرد نــاب و اب و اینــه حتــی همیــن عمــو‬ ‫ســیفی (ســرایدار مدرســه مان) نیــک می داننــد «جمــع‬ ‫نقیضیــن علــی االصــول محــال اســت» و مــو الی درز ایــن‬ ‫نکتــه ظریــف و فلســفی نمـی رود‪ .‬امــا با وجود علمــی بودن‬ ‫ایــن اصــل‪ ،‬در ایــن گیــر و دار جابجایــی رئیــس جمهــور و‬ ‫‪ ....‬عــده ای کــه اصــا ًنگــران حــذف یارانــه نقــدی و ترخیص‬ ‫خودروهای گران قیمت شــان از گمرک نیســتند خواســتند‬ ‫خودی نشــان بدهند و این طوری در مملکت چو بیاندازند‬ ‫کــه جمــع نقیضیــن محــال نیســت و نــه تنهــا ان را محتمــل‬ ‫بلکــه مســلم و در زمــره بدیهیــات نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫نمونــه خارجــی ایــن افــراد جنــاب گراهــام پرســیت‬ ‫منطــق دان و نویســنده معاصــر کــه با نوشــتن مقاله ای‬ ‫ســعی در ترویــج تناقــض بــاوری در جامعــه داشــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد دفــاع تمــام قــد جنــاب ارســطو از ایــن اصــل‬ ‫محتــوم در فصــل چهــارم کتــاب «گامــای متــا فیزیــک»‬ ‫حجــت را بــر جنــاب گراهــام پرســیت تمــام کــرد و اب‬ ‫پاکــی را روی دســت ایــن نویســنده ریختــه ولــی یک نفر‬ ‫نیســت نمونــه داخلــی و مشــابه ایــن نویســنده یعنــی‬ ‫عمــو ســیفی مــا را توجیــه کنــد چــرا کــه بعــد از خوانــدن‬ ‫مقالــه جنــاب پرســیت در حــال گــرد اوری مصــداق برای‬ ‫جمــع نقیضیــن نــه در عالــم رویــا و ســورئال بلکــه در‬ ‫عالــم حقیقــی و همیــن جامعه امروزی خودمان اســت‬ ‫و دردمندانــه در ایــن راه بــه موفقیت هایــی نیــز نائــل‬ ‫شــده اســت و مــا ماندیــم اســتدالل ارســطو را بــاور کنیــم‬ ‫یــا خُزعبــات ســیف اللــه را‪...‬‬ ‫ســیف اللــه معتقــد اســت چطــور مــی شــود ابــر‬ ‫بدهــکاران بانکــی بــا چنــد هــزار میلیــارد بدهــی‬ ‫راســت راســت در خیابــان دور دور مــی کننــد و یــک‬ ‫نفــر هــم نیســت بگویــد « فــراری ‪ ۴۵٨‬اســپایدرت»‬ ‫بــه چنــد؟ ان وقــت یــک عــده بابــت ‪ 2‬میلیــون‬ ‫بدهــی در زنــدان پــدر ابســردکن را در اورده انــد!‬ ‫یــا اینکــه چطــور مالیــات کارمنــدان قبــل از واریــز حقــوق‬ ‫شــان کســر مــی شــود ولــی چــون دولــت نمــی توانــد‬ ‫از طــا فروشــان مالیــات بگیــرد‪ ،‬مالیــات خریــد طــا را‬ ‫حــذف کــرده اســت!‬ ‫اخیــرا ً اعــام شــده ‪ 250‬هــزار نفــر در کشــور نــا‬ ‫خواســته پــول شــان از پــارو بــاال مــی رود ولــی‬ ‫در همیــن کشــور‪ ،‬یــک عــده تــا تــه ســطل زبالــه‬ ‫بــرای ســیر کــردن شــکم شــان فــرو مــی رونــد!‬ ‫در ایــام کرونــا همــه کارمنــدان بــه ویــژه معلمان کــج دار‬ ‫و مریــز بــه محــل کارشــان می رونــد ولــی پرســتاران کــه‬ ‫بایــد علــی الــدوام بــدون مرخصــی کار کننــد‪ ،‬چشــم بــه‬ ‫راه اجــرای نصفــه و نیمــه بخشــنامه ها و واریــز چندرغــاز‬ ‫حــق ویــژه کرونــا هســتند؟!‬ ‫البتــه ســیف اللــه مصداق هــای غیــر اقتصــادی هــم‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬اینکــه از یــک ســو صحبــت از باالبردن‬ ‫کیفیت اموزشی و رسیدن به سطح استاندارد اموزش‬ ‫در مــدارس مطــرح می شــود‪ ،‬از طــرف دیگــر چنــد‬ ‫ســالی اســت هــر چــه معلــم ســکته کــرده و ســرطانی‬ ‫و تصــادف کــرده و پیــر و پاتــال را بــه بهانــه رتبه بنــدی‬ ‫نگــه داشــته اند تــا کالس هــای درس را پــر کننــد!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل های ســیف اللــه اســت‬ ‫ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه جنــاب ارســطو‬ ‫فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا فیزیــک را بــه زیور طبع‬ ‫اراســته اســت وگرنــه مــا کــه حریــف اســتدالل های‬ ‫جنــاب گراهــام پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی‬ ‫نمی شــدیم!؟ شــما چطــور؟!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫واکسن ایرانی در رگ ‪۶۵‬‬ ‫ساله های اسفراین‬ ‫واکسیناســیون تجمیعــی ســالمندان بــاالی ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫اســفراینی بــرای اولیــن بــار بــا واکســن کــوو ایــران برکــت در‬ ‫شهرســتان اســفراین اغــاز شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین‬ ‫درگفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بــا ورود و‬ ‫تحویــل ‪ ۱۰۰‬دُز واکســن کــوو ایــران برکــت بــه شهرســتان‬ ‫اســفراین‪ ،‬واکسیناســیون ســالمندان بــاالی ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫متقاضــی دریافــت ایــن واکســن اغــاز شــد‪..‬‬ ‫دکتــر نــادر نیــک پرســت افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۰‬نفــر واکســن‬ ‫کــوو ایــران برکــت را در اســفراین بــرای نخســتین بــار‬ ‫دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در ایــن واکسیناســیون ‪ ،‬واکســن ســینوفارم‬ ‫نیــز در مراکــز موجــود اســت و افــراد مــی تواننــد هــر کــدام‬ ‫از واکســن هــای موجــود را بــه صــورت دلخــواه بــرای‬ ‫تزریــق انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره رونــد اجــرای واکسیناســیون ســالمندان در‬ ‫اســفراین گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۹‬درصــد ســالمندان بــاالی ‪۸۰‬‬ ‫ســال اســفراین علیــه کرونــا واکســینه شــده انــد و تزریــق‬ ‫دز دوم ســالمندان بــاالی ‪ ۷۰‬ســال همچنــان ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیــر نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان گفــت‪ :‬در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته میــزان تولیــد بــرق نیــروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبــی شــیروان طــی ســه مــاه نخســت ســالجاری‪ ۴۲ ،‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســید رضــا مرجــان زاده اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان تولید حدود‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیــون مــگاوات ســاعت ســهم واحــد گازی و نزدیــک بــه نیــم‬ ‫میلیــون مــگاوات ســاعت ســهم واحدهــای بخار بوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ایــن میــزان انرژی تولیدی بیــش از ‪۱.۸‬‬ ‫میلیــون مــگاوات ســاعت بــه صــورت خالــص در اختیــار شــبکه‬ ‫سراســری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مرجــان زاده اضافــه کــرد‪ :‬نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان بــا‬ ‫ســه واحــد بخــار هــر کــدام بــا ظرفیــت ‪ ۱۶۰‬مــگاوات و ‪ ۶‬واحد گازی‬ ‫هــر کــدام بــا ظرفیــت ‪ ۱۵۹‬مــگاوات حــدود ‪ ۲‬درصــد بــرق کشــور را‬ ‫تامیــن مــی کنــد و نقــش بــه ســزایی در تامیــن بــرق کشــور دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان هــزار و ‪ ۴۳۴‬مــگاوات‬ ‫ظرفیــت نصــب شــده دارد و تمامــی واحدهــا در مــدار مــی باشــند‪.‬‬ ‫نیروگاه ســیکل ترکیبی شــیروان واقع در اســتان خراسان شــمالی‬ ‫شــامل ‪ ۶‬واحد گازی و ســه واحد بخار اســت که از ابتدای مهرماه‬ ‫ســال گذشــته مدیریــت ان بــه شــرکت بهــره بــرداری نیــروگاه‬ ‫طرشــت واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی از پیگیــری فراینــد‬ ‫اصــاح قیمــت نــان در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫محمــد بــدری بــا اشــاره بــه تجمــع امــروز تعــدادی از نانوایــان اســتان بــرای افزایش قیمــت نان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگرچــه فراینــد اصــاح قیمــت نــان در حــال پیگیــری اســت ولــی ســطح درامــدی مــردم‬ ‫اســتان نیــز پایینتــر از میانگیــن کشــوری اســت و فراینــد اصــاح قیمــت نان نباید ســبب فشــار‬ ‫بــه اقشــار شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی قیمــت هــای مختلفــی از ســوی اتحادیــه نانوایــان‪ ،‬ســازمان صمــت‪ ،‬اتــاق‬ ‫اصناف و اداره کل غله در خصوص اصالح قیمت نان ارســال شــده و در حال بررســی اســت‬ ‫و در چنــد روز اینــده بــا همدلــی مــردم و مســووالن موضــوع ســاماندهی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــدری گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کــه اهالــی اســتان جــزو اقشــار محــروم کشــور و بیشــتر‬ ‫روستانشــین هســتند بنابرایــن فراینــد اصــاح قیمــت نــان نیــز بــا ایــن رویکــرد کــه فشــار‬ ‫اقتصــادی کمتــری بــه مــردم متحمــل شــود‪ ،‬انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش‪۴۲‬درصدی تولید برق‬ ‫در نیروگاه سیکل ترکیبی‬ ‫چاپ ‪ ۴۱‬عنوان کتاب‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در بهــار امســال ‪ ۴۱‬عنــوان کتــاب بــا‬ ‫شــمارگان ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬منتشــر شــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا رضایــی ارزش ایــن کتابهــا‬ ‫را جلــد ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪ ۲۶۰‬هــزار ریــال اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫کتاب هــا در چاپخانه هــای اســتان بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪:‬در مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۸۹‬عنــوان کتاب‬ ‫بــا شــمارگان ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۲۲۰‬جلــد کتــاب بــه چــاپ رســیده بود‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬ایــن کتــاب هــا بــا موضوعــات کــودک و نوجــوان‪،‬‬ ‫فلســفه‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬علــوم تجربــی‪ ،‬کمــک درســی و اموزشــی بــه‬ ‫عنــوان چــاپ نخســت از ســوی ‪ ۱۲‬ناشــر فعــال داخلــی اســتان‬ ‫منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۲۴۷‬عنــوان کتــاب پارســال بــا شــمارگان‬ ‫‪ ۱۶۰‬هــزار جلــد در ایــن اســتان بــه چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کتــاب هــا بــا موضوعــات دفــاع مقــدس‪ ،‬ادبیــات‪،‬‬ ‫روانشناســی‪ ،‬کمــک درســی و اموزشــی و بومــی محلــی به عنــوان چاپ‬ ‫نخســت از ســوی ‪ ۱۲‬ناشــر فعــال داخلــی اســتان منتشــر شــده بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از برنامه هــای دولــت بــرای حمایــت از‬ ‫کســب و کارهــای اســیب دیــده از کرونــا پرداخــت تســهیالت بــود‬ ‫که با ســازو کار پیش بینی شــده در ســامانه کارا‪ ،‬انتشــاراتی های‬ ‫اســتان نیــز از ایــن تســهیالت بهره منــد شــدند‪/.‬ایرنا‬ ‫در دست اجرا قرار گرفتن اصالح قیمت نان در خراسان شمالی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ریــال و تهیــه بســته های‬ ‫معیشــتی و بهداشــتی‬ ‫و لــوازم التحریــر اعــام‬ ‫امادگــی کردنــد‪.‬‬ ‫نودهــی بــا قدردانــی از‬ ‫همراهی همیشــگی خیران‬ ‫گنبــدکاووس در کمــک‬ ‫بــه نیازمنــدان‪ ،‬یــاداورد‬ ‫شــد کــه نیکــوکاران ایــن‬ ‫شهرســتان طــی ســه ســال‬ ‫گذشــته در اجــرای طــرح‬ ‫نــذر اب یــک‪ ۲ ،‬و ســه در‬ ‫شهرســتان‬ ‫روســتاهای‬ ‫نیمــروز در شــمال سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در ســاخت ‪ ۱۰‬خانه برای نیازمندان‪ ،‬توزیع بســته های معیشــتی و بهداشــتی بیش از پنج‬ ‫میلیــارد ریــال مشــارکت کردنــد‪.‬‬ ‫«طــرح نــذر اب» از ســه ســال پیــش و بــه دنبــال بحــران خشکســالی در اســتان های جنــوب و جنــوب‬ ‫شــرقی کشــور‪ ،‬بــا هــدف تامیــن اب شــرب مناطــق محــروم بــا کمــک مــردم و بــه همــت جمعیــت هــال‬ ‫احمــر اجــرا شــده اســت و در ایــن طــرح عــاوه بــر ابرســانی بــه شــهرهای درگیــر بــا خشکســالی امــوری از‬ ‫جملــه حضــور داوطلبانــه پزشــکان و ویزیــت رایــگان مــردم‪ ،‬توزیــع بســته های معیشــتی و دیگــر اقــام‬ ‫مــورد نیــاز انجــام می شــود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تحویل ‪ ۵۴‬هزار تن‬ ‫چغندرقند به کارخانه قند‬ ‫شیروان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــدی قنــد شــیروان گفــت‪ :‬امســال‬ ‫بــرای نخســتین بــار ‪ ۵۴‬هــزار تــن چغندرقنــد پاییــزه از اســتان‬ ‫گلســتان بــه کارخانــه قنــد شــیروان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫محســن طیبــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت ‪ :‬تاکنــون ‪۴۲‬‬ ‫هــزار از ایــن چغنــدر قنــد در کارخانــه بــرای تولیــد شــکر بــه‬ ‫مصــرف رســید و مابقــی نیــز بــه مــرور در فراینــد تولیــد قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در مجمــوع در ســال زراعــی جــاری دو هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی زیــر کشــت چغنــدر پاییــزه‬ ‫قــرار دارد کــه پیــش بینــی مــی شــود حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن‬ ‫چغنــدر قنــد از ایــن اراضــی برداشــت و تحویــل کارخانــه شــود‪.‬‬ ‫طیبــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال بــرای نخســتین بارکارخانــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســطح درامــدی مــردم اســتان نســبت بــه میانگیــن کشــوری اســت و یــک چهــارم‬ ‫جمعیــت اســتان تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســت‪.‬‬ ‫بــدری بــا بیــان اینکــه ایــن تجمعــات جــز خــوراک دادن بــه رســانه هــای بیگانــه و دشــمنان‬ ‫نظــام حاصــل دیگــه نــدارد و مــردم بــا بصیــرت و اگاه اســتان خراســان شــمالی نبایــد موجــب‬ ‫شــکل گیــری ایــن نــوع اتفاقــات باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش داریــم در اینــده نزدیــک اصــاح قیمــت‬ ‫نــان بــه نحــوی باشــد کــه منافــع قشــر ضعیــف اســتان‪ ،‬روســتاییان و نانوایــان بــه صــورت‬ ‫منصفانــه تامیــن شــود‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری بیــش از یــک هــزار ‪ ۳۰۰‬نانوایــی‬ ‫فعالیت دارند و براســاس امارهای موجود‪ ،‬ســرانه مصرف ارد در این اســتان ‪ ۹.۵‬کیلوگرم‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ ۲‬کیلوگــرم از ســرانه کشــوری باالتــر اســت‪.‬‬ ‫قنــد شــیروان ســه بهــره بــرداری چغندر‬ ‫پاییــزه ‪ ،‬تصفیــه شــکر خــام و چغنــدر‬ ‫بهــاره داشــت و بــا ایــن شــرایط ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی حــدود ‪ ۲۴۰‬روز کاری را‬ ‫بــرای خــود ثبــت کــرد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیــش از ایــن مــدت‬ ‫میانگیــن فعالیــت ایــن واحــد صنعتــی‬ ‫در ســال حــدود ‪ ۹۰‬روز بــود‪.‬‬ ‫تولیــدی‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫قندشــیروان اظهارداشــت ‪ :‬درحــال‬ ‫حاضــر در ایــن واحــد صنعتــی روزانــه‬ ‫دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن چغنــدر بــه مصــرف‬ ‫مــی رســد و حــدود ‪ ۷۰۰‬کارگــر نیــز در‬ ‫ایــن کارخانــه اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫طیبــی اظهارداشــت ‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ 35‬هــزار تــن شــکر در کارخانــه‬ ‫قنــد شــیروان تولید شــد و حــدود ‪ 15‬هزار‬ ‫تــن دیگــر نیــز در دســت فــراوری قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــرکت تولیــدی قنــد شــیروان‪ ،‬قوچــان و بجنــورد‪ ،‬فروردیــن‬ ‫‪ ۱۳۳۷‬بــه صــورت شــرکت ســهامی خــاص تاســیس و در‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۷۷‬در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران‬ ‫پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارخانــه واقــع در ‪ ۱۰‬کیلومتــری جاده شــیروان ‪ -‬بجنورد‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن چغندرقنــد مصــرف می کنــد که کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد ان از داخــل اســتان تامیــن می شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمــه ابــری بیشــینه ‪ 31‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــوب غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 26‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫راه یابی اختراع کارافرین بجنوردی‬ ‫به بازار عراق‬ ‫دســتگاه گرمایشــی و سرمایشــی بــا قابلیــت ذخیــره انــرژی مختــرع بجنــوردی بــه بازارهــای‬ ‫اربیــل عــراق راه یافــت‪.‬‬ ‫مدیرگــروه مخترعــان پکیــج گرمایشــی و سرمایشــی باقابلیــت ذخیــره ســازی انــرژی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬قــراردادی بــا اقلیــم کردســتان منعقــد کــرده ایــم کــه ‪ ۲۰‬پکیج گرمایشــی سرمایشــی‬ ‫بــا قابلیــت ذخیــره ســازی انــرژی بــرق بــه ایــن کشــور صــادر شــود‪.‬‬ ‫علــی رضــا جــوادی فــر افــزود ‪ :‬در صــورت رضایــت طــرف قــرارداد ‪ ۲۰‬دســتگاه پکیــج‬ ‫دیگــر نیــز بــه ایــن کشــور صــادر خواهــد شــد تــا در پایانــه حمــل و نقــل اقلیــم کردســتان‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫جــوادی فــر اضافــه کــرد ‪ :‬ایــن پکیــج در بازارهــای همســایه طرفــداران زیــادی دارد امــا بــا‬ ‫توجــه بــه وضعیــت کنونــی بــرق اولویــت اول مــا بازارهــای داخــل کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون ترکیــه خواهــان انتقــال ایــن برنــد بــه ایــن کشــور اســت و‬ ‫همچنیــن در زمینــه صــادرات ان کشــورهای اطــراف ایــران بــازار مناســبی اســت کــه اعــام‬ ‫امادگــی بــرای خریــد ایــن پکیــج گرمایشــی سرمایشــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫جــوادی فــر اظهــار داشــت‪ :‬بــرای ملمــوس تــر شــدن اثــر اســتفاده از ایــن پکیــج نمونــه ای‬ ‫از ان در یکــی از هتــل هــای بجنــورد بــه کار گرفتــه شــده کــه جایگزیــن ده کولــر گازی بــا‬ ‫مصــرف ‪ ۲۰۰‬امپــر شــد و مصــرف بــرق را تــا ‪ ۶۴‬امپــر کاهــش داد و بــا ذخیــره انــرژی در کــم‬ ‫بــاری هــم اکنــون در اوج بــار مصــرف را بــه ‪ ۵‬امپــر بــرق رســانده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هزینــه نصــب وســایل گرمایشــی و سرمایشــی در ایــن هتــل بالــغ بــر دو میلیــارد‬ ‫و ‪ ۴۸۰‬میلیــون تومــان بــود کــه بــا نصــب ایــن پکیــج بــه نصــف تقلیــل یافــت و عــاوه بــران‬ ‫مصــرف بــرق نیــز ‪ ۹۵‬درصــد کــم شــد‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه مخترعــان پکیــچ ســرمایی گرمایشــی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از بزرگتریــن‬ ‫مشــکالت صنعــت بــرق در کشــور نبــود تــوازن در ســاعات کــم بــاری و اوج بــار اســت و ایــن‬ ‫دســتگاه بــا قابلیــت ذخیــره ســازی انــرژی بــه شــکلی طراحــی شــد کــه بــرودت را در ســاعات‬ ‫کــم بــاری در خودذخیــره مــی کنــد و در ســاعات پربــاری مصــرف در اختیــار مصــرف کننــده‬ ‫قــرار مــی دهــد و ایــن ویژگــی خــاص در طراحــی موجــب کاهــش هزینــه بــرق و فشــار‬ ‫برشــبکه بــرق مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن پکیــج توســط گــروه فنــی صنعتــی گینــگ تــک و شــرکت اریــا یــورد خراســان شــمالی‬ ‫تحــت پوشــش پــارک علــم و فنــاوری ثبــت و اختــراع شــدو بــه تولیــد انبــوه رســیده اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون در خراســان شــمالی ‪ ۳۶‬طــرح مجــوز ثبــت اختــراع دریافــت کــرده کــه از ان بیــن‬ ‫‪ ۲۲‬مــورد بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬شــرکت فنــاور‪ ۲۰ ،‬شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۱۸‬صنعــت خــاق زیــر پوشــش پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه طبــق امــار شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫‪ ۳۶۷‬هــزار نفــر مشــترک هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۴‬درصــد انهــا را مشــترکان بخــش‬ ‫خانگــی تشــکیل مــی دهنــد و بــه طــور میانگیــن حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از مصــرف بــرق از ســوی‬ ‫ایــن مشــترکان انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫یک کشته و ‪ ۲‬مجروح در پی‬ ‫برخورد ‪ ۲‬دستگاه پراید‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫فرمانــده پلیــس راه چمــن بیــد از برخــورد ‪ ۲‬دســتگاه خــودرو پرایــد‬ ‫بــا یــک کشــته و ‪ ۲‬نفــر مجــروح خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «هــادی مهربــان» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد تصــادف در کیلومتــر ‪۲۴‬‬ ‫محــور «چمــن بید_اشــخانه» بالفاصلــه تیــم گشــت پلیــس راه به‬ ‫همــراه عوامــل اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه ‪ ۲‬دســتگاه خــودروی پرایــد‬ ‫بــا هــم برخــورد مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه در ایــن حادثــه ‪۳‬‬ ‫نفــر از سرنشــینان هــر ‪ ۲‬خــودرو کشــته و زخمــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــده پلیــس راه چمــن بیــد بــا بیــان اینکــه مجروحــان توســط‬ ‫عوامل اورژانس به بیمارســتان منتقل شــدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬علت‬ ‫ایــن حادثــه تجــاوز بــه چــپ ســواری پرایــد ‪ ۱۳۲‬اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهربــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬رعایــت نکــردن قوانیــن‬ ‫و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی باعــث بــروز حــوادث ناگــواری‬ ‫مــی شــود از ایــن رو از راننــدگان عزیــز انتظــار مــی رود قوانیــن و‬ ‫مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس گفــت کــه بــه ســبب رونــد رو بــه‬ ‫رشــد شــیوع کرونــا در ایــن شهرســتان‪ ،‬فعالیــت بــازار هفتگــی‬ ‫(جمعــه بــازار)‪ ،‬بازارچــه مــرزی اینچــه بــرون‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‬ ‫و رفتــن بــه تفرجگاه هــای شــهری و تاالب هــای بین المللــی در‬ ‫روزهــای پنجشــنبه و جمعــه هفتــه جــاری ممنــوع اســت و بــا‬ ‫متخلفــان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر محدودیت هــای‬ ‫ذکــر شــده‪ ،‬نمازجمعــه ایــن هفتــه در مصلی هــا و مســاجد اهــل‬ ‫ســنت و تشــیع شهرســتان گنبــدکاووس نیــز برگــزار نخواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه محدودیت هــای اشــاره شــده بــه منظــور حفــظ‬ ‫ســامت عمومــی مــردم و بــا هماهنگــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫اســتان گلســتان اعمــال می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬درصــورت اســتمرار‬ ‫رونــد صعــودی شــیوع کرونــا در گنبــدکاووس‪ ،‬محدودیت هــای‬ ‫شــرایط قرمــز کرونایــی بــرای مشــاغل گــروه ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ 4‬از شــنبه‬ ‫اینــده بــا شــدت بیشــتری اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا یــاداوری اینکه وضعیت شــیوع کرونــا در گنبدکاووس‬ ‫از ‪ ۱۲‬تیرمــاه جــاری بــرای پنجمیــن بــار قرمــز شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۲۱۳‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در مراکــز درمانــی ایــن‬ ‫شهرســتان بســتری هســتند کــه از گروه هــای مختلــف مــردم‬ ‫تقاضــا می شــود بیــش از پیــش دســتورالعمل های ســتاد مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا باالخــص اســتفاده از ماســک و فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫را رعایــت نماینــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬متاســفانه مــوج جدیــد‬ ‫کرونــا موســوم بــه دلتــا کــه در اســتان گلســتان و گنبــدکاووس‬ ‫نیــز مشــاهده شــده‪ ،‬بســیار خطرنــاک اســت و می طلبــد تــا‬ ‫خانواده هــا و همــه افــراد جامعــه بــرای حفــظ ســامت خــود‬ ‫شــیوه نامه هــای بهداشــتی را رعایــت کــرده و بــه جــز مــوارد‬ ‫ضــروری از منــزل خــارج نشــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس نیــز بــه‬ ‫گفــت‪ :‬تنهــا راه مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و قطــع زنجیــره انتقــال‬ ‫ان تــا انجــام واکسیناســیون عمومــی‪ ،‬رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی اســت کــه متاســفانه رعایــت ان از ســوی مــردم و‬ ‫کســبه ایــن شهرســتان بســیار پاییــن امــده اســت‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬عــادی انــگاری کرونــا توســط مــردم و‬ ‫اصنــاف گنبــدکاووس ســبب شــده تــا هــم اینــک رونــد شــمار‬ ‫بیمــاران بســتری در مراکــز درمانــی و نیــز امــار مبتالیــان ســرپایی‬ ‫کرونــا در ایــن شهرســتان‪ ،‬شــیب ت ُنــد صعــودی بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫سارق صندوق کامیون های‬ ‫بجنورد دستگیر شد‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی‬ ‫شهرســتان بجنــورد از‬ ‫دســتگیری ســارق صنــدوق‬ ‫بغــل کامیون هــای بجنــورد‬ ‫و کشــف ‪ ۱۳‬فقــره ســرقت‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد گل محمــدزاده» بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت صنــدوق‬ ‫بغــل کامیــون در حاشــیه شــهر بجنــورد بالفاصلــه موضــوع بــا جدیت در‬ ‫دســتور کار مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران کالنتــری ‪ ۱۲‬شهرســتان موفــق شــدند‬ ‫بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی ســارق را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫نهایــت متهــم در یــک عملیــات پلیســی در محــدوده خیابــان نیــروگاه‬ ‫دســتگیر و بــه کالنتــری منتقــل شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی بجنــورد بــا بیــان اینکــه متهــم در‬ ‫بازجویی هــای انجــام شــده بــه ‪ ۱۳‬فقــره ســرقت از صنــدوق بغــل‬ ‫کامیون هــای ســطح شــهر اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم بعــد از‬ ‫رســیدگی قضائــی روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫ساختمانهای نیمه ساز‬ ‫با ‪ 10‬فقره سرقت دراسفراین‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری‬ ‫یــک نفــر ســارق ســابقه دار بــا‏‏‪ 10‬فقــره ســرقت از ســاختمان هــای‬ ‫نیمــه ســاز در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «ســید ســعید عزیــزی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چندیــن فقــره ســرقت ســاختمان‬ ‫هــای نیمــه ســاز در ســطح شهرســتان موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران مبــارزه بــا‏ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامات فنی‬ ‫و پلیســی موفــق بــه شناســائی و دســتگیری ســارق ســابقه دار‬ ‫‏شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجوئــی هــای انجــام شــده بــه تعــداد ‪10‬‬ ‫فقــره ســرقت از ســاختمان هــای نیمــه ســاز و کابل های ســوخته‬ ‫‏اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه ســارق بعــد از ســرقت‪ ،‬ایــن وســایل را بــه یــک ضایعاتــی‬ ‫‏درســطح شــهر فروختــه بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل‬ ‫ضایعاتــی امــوال مســروقه کشــف ویــک نفــر مالخــر در ایــن زمینــه‬ ‫‏دســتگیر و بــه مقرانتظامــی داللــت شــد ‪.‬‬ ‫هر نوع فعالیت بازار هفتگی و رفتن به تفرجگاه ها‬ ‫در گنبدکاووس ممنوع شد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪340‬‬ ‫باید ‪ ۱۷‬هزار حلقه چاه اب‬ ‫غیرمجاز در گلستان بسته‬ ‫شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه حــدود ‪ ۱۷‬هــزار چــاه غیــر‬ ‫مجــاز حفــر شــده در اســتان بــا هــدف جلوگیــری از کاهــش‬ ‫بیشــتر منابــع اب زیرزمینــی و جلوگیــری از تــداوم تنــش‬ ‫ابــی اســتان بایــد بســته شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬هــادی حــق شــناس در‬ ‫نشســت شــورای حفاظــت از منابــع اب اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای ان کــه مشــاغل صاحبــان و بهره بــرداران از‬ ‫ایــن چــاه هــای غیرمجــاز تحــت تاثیــر قــرار نگیــرد‪ ،‬جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان بــه انــان تســهیالت کــم بهــره یــا مجــوز‬ ‫کشــت هــای گلخانــه ای ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهش باران و گســترش خشکســالی‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬مطابــق گــزارش ســازمان نقشــه بــرداری‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬درصــد مســاحت اســتان دچــار فرونشســت شــده‬ ‫کــه یکــی از دالیــل ان برداشــت اب از منابــع زیرزمینــی و حفــر‬ ‫چاه هــای عمیــق اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬شــهرداری هــا بایــد بــا اســتفاده از مقــررات‬ ‫موجــود مالــکان خانــه هــا را موظــف کنند هنگام بــارش باران‬ ‫بــا اســتفاده از منابــع یــا چاه هــای جــاذب نســبت به اســتفاده‬ ‫از ایــن اب هــا بــرای مصــارف داخــل منــازل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی ادامــه داد‪ :‬طــی ‪ ۹‬مــاه ســال ابــی‬ ‫جــاری (از مهــر ســال گذشــته تــا پایــان خــرداد امســال)‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۴‬میلــی متــر بــاران در اســتان ثبــت شــده کــه‬ ‫نســبت بــه دوره درازمــدت‪ ۲۷‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــه بهــره بــرداری بــی رویــه از منابــع اب زیرزمینــی‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه در پیــش رو‬ ‫بــودن مــاه هــای گــرم مــرداد و شــهریور احتمال کمتر شــدن‬ ‫ســطح اب ســفره هــای کــم عمــق و عمیــق اســتان بــه دلیل‬ ‫برداشــت هــای بــی رویــه بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬اگــر چــه بســتن چاه هــای اب‬ ‫غیرمجــاز ضــروری اســت امــا بایــد قبــل از ایــن اقــدام بــرای‬ ‫معیشــت بهــره بــرداران فعلــی ایــن چاه هــا فکــر اساســی کــرد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫گــزارش هــای زیــادی از اســتفاده اب شــرب بــرای ســاخت‬ ‫و ســاز شــنیده مــی شــود کــه بایــد بــرای قطــع ایــن رویــه‬ ‫نادرســت تدبیــر صحیحــی اندیشــید‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫متشــکل از اقوام و مذاهب مختلف در شــمال کشــور قرار دارد‬ ‫و اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫در جهت تحول گام دوم‬ ‫انقالب‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون بازارهــای گنبــدکاووس بــه ســبب‬ ‫نردیکــی بــه عیــد ســعید قربــان بســیار شــلوغ اســت و شــواهد‬ ‫نشــان می دهــد کــه برخــاف ســال گذشــته کــه خریدهــای ایــن‬ ‫عیــد بــزرگ اســامی محــدود بــود اکنــون خریدهــا بــرای پذیرایــی‬ ‫و دیــدو بازدیدهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مطابــق دســتورالعمل های ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا و در شــرایط قرمــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تنهــا گــروه شــغلی یــک‬ ‫شــامل ‪ ۲۹‬رســته مربــوط بــه واحدهــای صنفــی مرتبــط بــا ســامت‬ ‫و تامیــن مایحتــاج عمومــی مــردم از جملــه داروخانه هــا‪ ،‬ســوپر‬ ‫مارکت هــا‪ ،‬فروشــگاه های مــواد غذایــی و زنجیــره ای‪ ،‬نانوایی هــا‪،‬‬ ‫مراکــز خدمــات عمومــی و واحدهــای تولیــد و توزیــع کننــده مــواد‬ ‫لبنــی و پروتئینــی مجــاز بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق ایــن دســتورالعمل فعالیــت مشــاغل گــروه‬ ‫دوم شــامل پاســاژها و مراکــز خریــد و مال هــای فــروش غیــر‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬تمریــن و انجــام مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکــز‬ ‫متبرکــه و زیارتگاه هــا‪ ،‬مســاجد و مصلی هــا‪ ،‬قنــادی یــا شــیرینی‬ ‫فروشــی‪ ،‬اب میــوه و بســتنی فروشــی‪ ،‬مراکــز تهیــه و طبــخ غــذا‬ ‫بــا پذیــرش مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار فــروش خــودرو‪،‬‬ ‫مراکــز شــماره گــذاری اتومبیــل‪ ،‬فــرش و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب‬ ‫بــازی فروشــی‪ ،‬فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمــات چــاپ دیجیتــال‪،‬‬ ‫تزیینــات داخلــی ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪ ،‬عمــده فروشــی‬ ‫و خــرده فروشــی پوشــاک‪ ،‬پارچــه فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪،‬‬ ‫مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده ســرا‪ ،‬فــروش مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف و‬ ‫کفــش‪ ،‬فــروش لــوازم التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬خــرازی‪ ،‬فروشــگاه‬ ‫لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬شــیرینی پــزی‪ ،‬خشــکبار و اجیــل‬ ‫فروشــی‪ ،‬ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫دیدار رییس و اعضای شورای راهبردی جمعیت تحول گام‬ ‫دوم اســتان گلســتان با حجت االســام والمســلمین دکتر‬ ‫ســید علــی طاهــری رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی و رئیــس‬ ‫شــورای ائتالف نیروهای انقالب اســامی اســتان گلســتان‪.‬‬ ‫عبــاس علیخانــی بعنــوان رییــس جمعیــت تحــول گام‬ ‫دوم اســتان گلســتان در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از‬ ‫راهنماییهــای حجــت االســام طاهری از اقدامات ارزشــمند‬ ‫ایشــان در انســجام نیروهــای انقالبــی وارزشــی اســتان‪،‬‬ ‫بیانیــه اخیــر ایشــان در تــاش بــرای انســجام حداکثــری را‬ ‫مایــه فخــر و مباهــات نیروهــای ارزشــی اســتان دانســتند و‬ ‫بیــان داشــتند افتخــار داریــم بعنوان اولین تشــکل سیاســی‬ ‫و اجتماعــی در مســیر تحقــق ایــن برنامــه بــا تمــام تــوان‬ ‫در خدمــت جبهــه انقــاب و نیروهــای انقالبــی باشــیم‪.‬‬ ‫در ادامــه ســید علــی طاهــری ضمــن تشــکر از اعضــای‬ ‫شــورای راهبــردی جمعیت تحــول گام دوم‪ ،‬ازاین مجموعه‬ ‫جــوان‪ ،‬پویــاو پرانگیــزه خواســتند‪ ،‬در ترویــج بیانیــه گام‬ ‫دوم انقــاب کــه خواســته مقــام معظــم رهبــری مــی باشــد‬ ‫بصورت تخصصی ورود کنند‪ ،‬و در این مسیر بصورت یک‬ ‫فراینــد اموزشــی بــا کمــک اقشــار مختلــف جامعــه‪ ،‬محلــه‬ ‫بــه محلــه‪ ،‬مســجد بــه مســجد بصــورت کارمیدانــی ان را‬ ‫تبییــن نماینــد‪.‬‬ ‫در پایــان حکــم انتصــاب اقــای عبــاس علیخانــی توســط‬ ‫حجــت االســام ســید علــی طاهــری بعنــوان رییــس‬ ‫جمعیــت تحــول وتوســعه گام دوم انقــاب اســامی‬ ‫اســتان گلســتان بــا ذکــر صلــوات تقدیــم ایشــان گردیــد ‪.‬‬ صفحه 5 ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪340‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چگونه باعث بهبود‬ ‫مهارت انتقاد کردن‬ ‫و انتقادپذیری خودشویم؟‬ ‫ایــا مــا بــه انــدازه کافــی انتقادپذیــر هســتیم ؟ ایــا بــه روش‬ ‫درســتی از دیگــران انتقــاد مــی کنیــم؟ ایــن دوره اموزشــی‬ ‫بــه مــا یــاد می دهــد کــه چطــور مهــارت انتقــاد کــردن و‬ ‫انتقادپذیــری خــود را بهبــود دهیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫هنــگام نقدکــردن‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ماننــد ارتبــاط چشــمی‪ ،‬شــیوه ی کالمــی و‬ ‫انتظــارات ســخنران بیندیشــید‪ .‬فرهنــگ‪ ،‬نظامــی از‬ ‫نگرش هــا‪ ،‬باورهــا و رفتارهایــی اســت کــه شــیوه های‬ ‫گوناگونــی از زندگــی را شــکل می بخشــند‪.‬‬ ‫ســازنده و ســودمند باشــد‪ :‬از حمله هــای شــخصی‬ ‫و ســرزنش‪ ،‬زبــان اهانت امیــز و لحــن غیردوســتانه‬ ‫لحــن ارزیابانــه یــا‬ ‫بپرهیزیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بکوشــید از‬ ‫ِ‬ ‫قضاوت گرانــه‪ ،‬ماننــد «تــو اشــتباه می کنــی» یــا «چنیــن‬ ‫ایــده ای احمقانــه اســت» خــودداری کنیــد؛ برخــورد ســازنده‬ ‫احســاس نیــاز‬ ‫باعــث می شــود دریافت کننــده ی پیــام‬ ‫ِ‬ ‫کمتــری بــه واکنشــی تدافعــی داشــته باشــد و نقــد شــما را‬ ‫بــا اغوشــی گشــاده تر بپذیــرد‪.‬‬ ‫چنان کــه از نامــش پیداســت‪ ،‬نقــد ســازنده بایــد هــدف‬ ‫ســازندگی‪ ،‬اصــاح یــا بهبــود ِ موقعیتــی را داشــته باشــد؛‬ ‫هدفــی کــه معمــوال بــا به کارگیــری لحنــی غیردوســتانه یــا‬ ‫حمله هــای کوبنــده ی شــخصی مخــدوش می شــود‪.‬‬ ‫انتقــاد موثــر می توانــد افــراد را بــه تغییــر در انچــه‬ ‫می اندیشــند و انجــام می دهنــد‪ ،‬وادارد؛ بنابرایــن‪ ،‬نقــد‬ ‫باعــث تغییــر‪ ،‬تحــول و دگرگونــی اســت‪ .‬انتقــاد موثــر حتی‬ ‫می توانــد راهگشــا و رهایی بخــش باشــد و بــا به کارگیــری‬ ‫ایده هــای فرصت افریــن‪ ،‬بــا ایده هایــی کــه افــراد را اســیر‬ ‫نگــه می دارنــد‪ ،‬مبــارزه کنــد؛ و در عیــن حــال‪ ،‬به شــکلی‬ ‫اگاهانــه‪ ،‬از حمله هــای شــخصی و ســرزنش های‬ ‫مغرضانــه مبــرا باشــد‪.‬‬ ‫تکنیک هایی برای پذیرش انتقاد‬ ‫هنــگام دریافــت نقــد بکوشــید پذیــرا‪ ،‬بی تعصــب و‬ ‫مشــتاق بــه جســت وجوی حقیقــت باشــید‪.‬‬ ‫پذیــرش هرگونــه نقــدی‪ ،‬حتــی اگــر موثــر و مفیــد باشــد‪،‬‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬به طور مطلوب‪ ،‬نقد باید مثبت‪ ،‬مشــخص‪،‬‬ ‫عینــی و ســازنده باشــد‪ .‬نقدکــردن بــا تاثیرگــذاری واقعــی‪،‬‬ ‫یــک هنــر اســت؛ شــاید منتقــد نیــت خوبــی داشــته باشــد؛‬ ‫امــا ارائــه اش چنــان ضعیــف باشــد کــه بــه ازردگــی و‬ ‫رنجــش بینجامــد؛ بــرای نمونــه‪ ،‬چنیــن جمله هایــی را بارهــا‬ ‫شــنیده ایم‪« :‬نمی دانــم چــرا وقتــی بــه نامــزدم می گویــم‬ ‫دســت از خــوردن مقــدار زیــادی ســیب زمینی سرخ شــده‬ ‫بــردارد ناراحــت می شــود؛ مــن فقــط نگــران ســامتی اش‬ ‫هســتم!» بــرای اینکــه نقــد واقعــا ســازنده باشــد‪ ،‬هــدف ان‬ ‫بایــد بهبــود موقعیــت‪ ،‬بــدون به کارگیری لحنی غیردوســتانه‬ ‫یــا حمله هــای شــخصی و غرض ورزانــه باشــد‪.‬‬ ‫درک و دریافــت انتقــاد در حقیقــت‪ ،‬مهارتــی شــنوایی‬ ‫اســت کــه در بســیاری از موقعیت هــای زندگــی‪ ،‬از جملــه‬ ‫در خانــه‪ ،‬مدرســه‪ ،‬دانشــگاه و محیــط کار‪ ،‬بـه کار می ایــد‪.‬‬ ‫در اینجــا‪ ،‬بــه ســه نکتـه ای که به دریافــت مودبانه ی انتقاد‬ ‫کمــک می کننــد‪ ،‬اشــاره می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .١‬بپذیرید که بی نقص نیستید‬ ‫اگر هرگاه که کاری را اغاز می کنید‪ ،‬چنین بیندیشید که‬ ‫هیچ چیــز اشــتباه پیــش نخواهــد رفــت‪ ،‬در حــال گــول زدن‬ ‫خودتــان هســتید‪ .‬شــما اشــتباه می کنیــد‪ .‬همــه اشــتباه‬ ‫می کننــد‪ .‬نکت ـه ی مهــم ایــن اســت کــه از اشــتباهات تان‬ ‫بیاموزیــد و یــک اشــتباه را دو بــار تکــرار نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تعصب را کنار بگذارید‬ ‫این واقعیت را بپذیرید که دیگران شــاید چیزی را ببینند‬ ‫کــه شــما نمی بینیــد‪ .‬حتــی اگــر بــا نقــدی موافــق نیســتید‪،‬‬ ‫بــه ایــن بیندیشــید کــه شــاید دیگــران نکتـه ای را می بیننــد‬ ‫کــه شــما حتــی از ان اگاه نیســتید‪ .‬اگــر انهــا می گوینــد کــه‬ ‫شــما فــردی منفی گــرا یــا ازخودراضــی هســتید و خودتــان‬ ‫احســاس نمی کنیــد کــه این گونــه هســتید‪ ،‬خــب شــاید‬ ‫باشــید و فقــط نتوانیــد ان را ببینیــد‪ .‬پــس تعصــب و‬ ‫لجاجــت را کنــار بگذاریــد و ایــن واقعیــت را در نظــر بگیریــد‬ ‫کــه شــاید حــق بــا انهــا باشــد؛ و از ایــن فرصــت بــه نفــع‬ ‫خودتــان بهــره بگیریــد تــا خودتــان را ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .٣‬بــه دنبــال شفاف ســازی در مــورد جنبه هایــی از انتقــاد‬ ‫باشــید کــه از انهــا مطمئن نیســتید‬ ‫اگــر متوجــه نقــدی نمی شــوید‪ ،‬محکــوم بــه تکــرار همــان‬ ‫اشــتباهات هســتید‪ .‬پس از ســخنان منتقد یادداشت برداری‬ ‫سو جــو کنیــد‪ .‬بکوشــید دیدگاه هــای منتقــد را‬ ‫کنیــد و از او پر ‬ ‫به دقــت موشــکافی کنیــد و ببینیــد کــه دقیقــا کــدام بخــش‬ ‫از کار یــا رفتارتــان از نــگاه او دچــار کمبــود یــا اشــکال اســت‪.‬‬ ‫گاهــی ســخن گفتن اســان تر از عمل کــردن اســت؛‬ ‫امــا دریافــت نقدهــای موثــر فرصتــی فراهــم می کنــد تــا‬ ‫پیرامون تــان را متفــاوت ببینیــد؛ عملکردتــان را بهبــود‬ ‫ببخشــید و از اشــتباهات تان بیاموزید‪/.‬پایــان‪ -‬چطــور‬ ‫هرگز ‪ ۹‬شایعه مرتبط با افزایش سن را نباید باور کنید‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪:339‬ایــا شــما هــم فکــر می کنیــد‬ ‫از پنجــاه ســالگی بــه بعــد دوره ٔ افــول ادم هــا‬ ‫شــروع می شــود؟ خیلی هــا دوســت دارنــد چنیــن‬ ‫بــاوری را در ذهــن مــا بــه وجــود بیاورنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫مثــا ســنی جادویــی وجــود دارد کــه بــه محــض‬ ‫رســیدن بــه ان احســاس تنهایــی‪ ،‬ضعــف قــوای‬ ‫جســمانی‪ ،‬افســردگی و … شــروع می شــود‪ .‬امــا‬ ‫زندگــی واقعــی و ان دســته از افــراد موفــق کــه‬ ‫در ســنین پیــری دســت بــه کارهــای مختلــف و‬ ‫ثمربخشــی زده انــد خــاف ایــن دســت گفته هــا‬ ‫را ثابــت می کنــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬پــس از‬ ‫مقدم ـه ای کوتــاه جزئیــات بیشــتری در ایــن بــاره‬ ‫در اختیارتــان قــرار خواهیــم داد و شــما را بــا ‪۹‬‬ ‫شــایعه در مــورد افزایــش ســن کــه نبایــد بــاور‬ ‫کنیــد‪ ،‬اشــنا خواهیــم کــرد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افزایــش ســن بــا ضعــف قــوای بدنــی همــراه‬ ‫اســت‬ ‫بیشــتر مــردم فکــر می کننــد به خاطــر افزایــش‬ ‫ســن قــوای بدنــی به مــرور تحلیــل مـی رود و گریزی‬ ‫از این مســئله نیســت‪ .‬البته درســت اســت که هر‬ ‫چــه پیرتــر می شــویم حجــم کلــی بــدن کوچک تــر‬ ‫می شــود و اســتخوان ها ضعیف تــر می شــوند‪،‬‬ ‫امــا نکتــه اینجــا اســت کــه ایــن ضعــف قــوای بدنــی‬ ‫بیشــتر بــه بی تحرکــی ارتبــاط دارد تــا کهولــت ســن‪.‬‬ ‫نتایــج تحقیقاتــی کــه در ایــن خصــوص صــورت‬ ‫گرفتــه حاکــی از ان بــوده اســت کــه زنانــی کــه‬ ‫وارد شــصتمین یــا هفتادمیــن ســال زندگی شــان‬ ‫برنامــه ورزشــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــا دنبــال کــردن‬ ‫ٔ‬ ‫مناســب و منظــم‪ ،‬تــوان ان را دارنــد کــه مثــل زنــان‬ ‫چهل ســاله عضالتــی نیرومنــد پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫تقریبــا وقتــی پــا بــه هشتادســالگی می گذاریــم‪،‬‬ ‫به طــور طبیعــی ‪ ٪۳۰‬از کل فیبرهــای عضالنی مان‬ ‫را از دســت می دهیــم‪ .‬بخصــوص اگــر کم تحــرک‬ ‫باشــیم و بنــا بــه دالیلــی بیشــتر روز را نشســته ســر‬ ‫کنیــم‪ .‬بــا وجــود ایــن مســئله‪ ،‬می توانیــم بــا ورزش‬ ‫کــردن منظــم ایــن کاهــش را جبــران کنیــم و بــه‬ ‫رشــد فیبرهــا کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫بنــا بــه مســائلی کــه مطــرح‬ ‫شــد‪ ،‬می توانیــم بــا فعــال‬ ‫بــودن در طــول روز بــه‬ ‫حفــظ اســتقامت و قــدرت‬ ‫بدنــی کمــک کنیــم‪ .‬راه رفتن‬ ‫می توانــد انتخــاب مناســبی‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا ورزش هــای‬ ‫دیگــری نظیــر شــنا کــردن‪،‬‬ ‫یــوگا‪ ،‬کار بــا وزنــه و … تاثیــر‬ ‫بهتــری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زندگــی با تکنولوژی های‬ ‫جدیــد بــرای افراد ســالخورده‬ ‫دشــوار است‬ ‫شــاید بــرای شــما هــم‬ ‫پیــش امــده باشــد کــه فــرد‬ ‫ســالخورده ای ازتــان بــرای‬ ‫گرفتــن تاکســی بــا اســنپ‬ ‫کمــک بخواهــد‪ .‬یــا اینکــه‬ ‫ندانــد چطــور بایــد عکســی‬ ‫را از طریــق تلگــرام بــرای‬ ‫بچه هایــش ارســال کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از انکــه زبــان بــه قضــاوت ایــن ناتوانــی‬ ‫ان هــا بگشــاییم‪ ،‬بایــد ایــن مســئله را مــد نظــر‬ ‫بیاوریــم کــه ان هــا در طــول زندگی شــان بــا انــواع‬ ‫و اقســام محصــوالت مرتبــط بــا تکنولــوژی ســروکار‬ ‫داشــته اند‪ .‬اول بــرای گــوش دادن بــه موســیقی‬ ‫از صفحه هــای گرامافــون اســتفاده کردنــد‪ ،‬بعــد‬ ‫بــا نوارهــای کاســت اشــنا شــدند‪ ،‬بعــد از ان هــم‬ ‫بــا ســی دی و دی وی دی و نظایــر این هــا‪ .‬در‬ ‫دوران جوانی شــان عــادت داشــتند صبح به صبــح‬ ‫روزنامه هــای کاغــذی تهیــه کننــد و بخواننــد؛‬ ‫خوانــدن روزنامــه در ای پــد و لپ تــاپ از طریــق‬ ‫اینترنــت به مــرور جایگزیــن ایــن رونــد شــد‪ .‬حــاال‬ ‫جنبــه دیگــری از زندگــی‬ ‫ایــن مســئله را بــه هــر‬ ‫ٔ‬ ‫می توانیــم بســط بدهیــم‪.‬‬ ‫تــرک عــادات قدیمــی و وفــق دادن زندگــی بــا‬ ‫شــرایط جدید کار دشــواری اســت‪ .‬افراد سالخورده‬ ‫اپلیکیشن تیک‬ ‫تاک ایا یک برنامه‬ ‫جاسوسی است؟‬ ‫شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک در چنــد ســال اخیــر بــه یکــی از‬ ‫بحث برانگیزتریــن شــبکه های اجتماعــی نوظهــور تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــبکه اجتماعــی جــذاب کــه قابلیت های بســیاری برای‬ ‫کاربــران در نظــر گرفتــه جنجال هــای بســیاری داشــته امــا شــایعاتی‬ ‫پیرامــون ناامن بــودن ان نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وقتــی ســپتامبر ‪ ۲۰۱۶‬شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک معرفــی شــد و دو‬ ‫ســال بعــد فرصــت ادغــام بــا یکــی از نــرم افزارهــای محبــوب موســیقی‬ ‫در امریــکا را پیــدا کــرد احتمــاال هیچکــس تصــور نمی کردنــد یــک شــبکه‬ ‫اجتماعــی کــه بیشــتر میــان نوجوانــان محبوبیــت دارد بــه یــک بحــران‬ ‫بــزرگ تبدیــل شــود‪ .‬امــا امــروز ایاالت متحده امریکا و حتی کشــورهایی‬ ‫ماننــد هنــد کــه بخــش عظیمی از کاربران تیــک تاک را میزبانی می کنند‬ ‫از عملکــرد ایــن شــبکه اجتماعــی نگــران هســتند‪ .‬شــایعات بســیاری‬ ‫پیرامــون خطرناک بــودن اپلیکیشــن تیــک تــاک وجــود دارد‪.‬‬ ‫بزرگ شدن غولی که رقیب اینستاگرام و فیس بوک شد‬ ‫تیــک تــاک بــه اهســتگی بــه فعالیــت خــود ادامــه مـی داد امــا ماجــرا‬ ‫از جایــی اغــاز شــد کــه تیــک تــاک اهســته اهســته کاربــران بیشــتری‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬ایــن شــبکه اجتماعــی همیــن حــاال روی دو سیســتم عامــل‬ ‫محبوب اندروید و ای اواس بیشتر از دو میلیارد بار دانلود شده و در‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهــان میلیون هــا کاربــر فعــال دارد‪ .‬افزایــش‬ ‫نفــوذ یــک شــبکه اجتماعــی بــا مدیریــت مجموع ـه ای چینــی بــه نــام‬ ‫بایــت دنــس بــرای دولت هــای غربــی نگران کننــده بــود امــا بــا انتشــار‬ ‫نخســتین نمونه هــا از تالش هــای تیــک تــاک بــرای سانســور یــا حــذف‬ ‫محتواهــای گوناگــون‪ ،‬بهانــه موردعالقــه بســیاری از منتقــدان تیــک‬ ‫تــاک فراهــم شــد‪ .‬امــا سانســور محتــوا پایــان کار نبــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســید نــرم افــزار تیک تــاک توانایــی جاسوســی از کاربران‬ ‫را دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل دادگاه فــدرال کالیفرنیــا دادخواســتی را‬ ‫علیــه ایــن شــبکه اجتماعــی تنظیــم کــرد‪ .‬ایــن دادخواســت نــه تنهــا‬ ‫صاحــب اصلــی تیــک تــاک یعنــی شــرکت بایــت دنــس را بــه رهگیــری‬ ‫محتــوای کاربــران ان هــم بــدون اجــازه ان هــا متهــم کــرده بــود بلکــه‬ ‫سیاســت های حریــم خصوصــی ان را هــم زیــر ســوال می بــرد‪.‬‬ ‫نگرانی هــا ان قــدر افزایــش پیــدا کــرده بــود کــه گروهــی از منتقــدان‬ ‫تیــک تــاک احتمــال شناســایی کاربــران‪ ،‬تشــکیل پرونــده و رهگیــری‬ ‫ان هــا حتــی در خــارج از چیــن را نیــز مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫شــاکی های دادخواســت دادگاه فــدرال کالیفرنیــا مدعــی شــدند‬ ‫شــماره تلفــن‪ ،‬مخاطبــان شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬ادرس ایمیــل‪،‬‬ ‫ادرس ‪ ،IP‬اطالعــات مــکان جغرافیایــی و بســیاری از اطالعــات‬ ‫شــخصی کاربــران توســط تیــک تــاک ربــوده می شــود‪ .‬اگرچــه مدیــران‬ ‫شــبکه اجتماعــی تیــک تــاک ایــن ادعــا را رد کرده انــد امــا بررسـی های‬ ‫یــک شــرکت فعــال در حــوزه امنیــت اینترنــت نشــان می دهــد که تیک‬ ‫تــاک بــه معنــای واقعــی کلمــه ابــزار جاسوســی اســت‪.‬‬ ‫در طــول عمرشــان بارهــا ایــن کار را انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اگــر جایــی در اســتفاده از محصــوالت‬ ‫مرتبــط بــا تکنولــوژی بــه مشــکل برخوردنــد‪ ،‬نبایــد‬ ‫بــه ان هــا خــرده بگیریــم؛ اگــر شــرایط ایجــاب‬ ‫کنــد‪ ،‬بــاز هــم توانایــی وفــق دادن زندگی شــان بــا‬ ‫محصــوالت جدیــد را خواهنــد داشــت و کار کــردن‬ ‫بــا ان هــا را یــاد خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬افزایــش ســن همــراه بــا از دســت دادن قــوه ٔ‬ ‫خالقیــت اســت‬ ‫باورهــا و افــکار اشــتباه زیــادی دربــاره ٔ ارتبــاط‬ ‫میــان افزایــش ســن و از دســت دادن خالقیــت‬ ‫ـیمونتون روان شــناس‬ ‫رایــج شــده اســت‪ .‬دیــن سـ‬ ‫ِ‬ ‫در ایــن بــاره می گویــد‪« :‬خیلی هــا فکــر می کننــد‬ ‫امــکان بــروز خالقیــت مختــص جوان ترهــا اســت‪.‬‬ ‫فکــر می کننــد وقتــی ادم پیــر می شــود‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫دیگــر قــادر بــه بــروز خالقیــت نخواهــد بــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫هــر گونــه فعالیــت خالقانــه و نواورانــه را هــم‬ ‫وقتــی امریکایی هــا از شــرکت بایــت‬ ‫دنــس‪ ،‬صاحــب اپلیکیشــن تیــک تاک‪،‬‬ ‫درخواســت کردنــد تــا همکاری هــای‬ ‫بیشــتری بــرای بررســی وضعیــت تیــک‬ ‫تــاک داشــته باشــد بــا جــواب منفــی‬ ‫مواجــه شــدند‪ .‬بــا ایــن حــال شــرکت‬ ‫بایــت دنــس مدعــی شــده کــه از‬ ‫همــکاری بــا امریکایی هــا امتنــاع نکرده‬ ‫اســت‪ .‬ســخنگوی این شــبکه اجتماعی‬ ‫مدعــی شــد ان هــا بــرای همــکاری بــا‬ ‫ســازمان تنظیــم مقــررات امریــکا اماده‬ ‫هســتند و بــرای جلوگیــری از ایجــاد هــر‬ ‫ســوتفاهمی بــه ایــن همــکاری ادامــه‬ ‫می دهنــد‪ .‬بنابرایــن ان هــا نخســتین‬ ‫گــزارش شــفاف خــود را منتشــر کردنــد‬ ‫کــه براســاس ان دولت هــای هنــد و‬ ‫امریــکا درخواســت بررســی اطالعــات‬ ‫تعــدادی از کاربــران را مطــرح کــرده‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫در کنــار هنــد و امریــکا نــام کشــورهایی ماننــد ژاپــن‪ ،‬المــان‪،‬‬ ‫نــروژ‪ ،‬فرانســه‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ســوئد‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ایتالیــا‪،‬‬ ‫لهســتان‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬کانادا‪ ،‬دانمارک‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬ایســلند‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬نیوزلنــد‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬ســوییس و ترکیــه‬ ‫هــم مطــرح شــده اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد ایــن ادعــای تیــک تــاک‬ ‫چنــدان بــه مــذاق کشــورهای بــزرگ دنیــا خــوش نیامــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل دولت هــا از مخالفــت بــا تیــک تــاک دســت کشــیدند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال هنــوز هــم مــدارک بســیاری وجــود داشــت کــه نشــان مـی داد‬ ‫تیــک تــاک بــه جاسوســی مشــغول اســت‪.‬‬ ‫فشاری که هر روز بیشتر می شد‬ ‫بــا وجــود همــه اطالعاتــی کــه از جاسوســی کاربــران یــا سانســور‬ ‫محتــوا توســط تیــک تــاک منتشــر شــده امــا بســیاری از منتقــدان‬ ‫بــاور دارنــد ایــن اتفاق هــا بــرای همــه شــبکه های اجتماعــی در‬ ‫سراســر دنیــا رخ می دهــد و ان چــه باعــث شــده کاخ ســفید و‬ ‫متحدانــش نســبت بــه تیــک تــاک واکنش هــای شــدیدی نشــان‬ ‫دهنــد‪ ،‬وابســتگی ان بــه چیــن اســت‪ .‬کشــوری کــه در ســال های‬ ‫اخیــر بــه رقیــب اصلــی امریکایی هــا تبدیــل شــده و به ویــژه در‬ ‫عرصــه اقتصــاد حلقــه انحصــار ایــاالت متحــده را تنگ تــر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه بــاور بســیاری از تحلیلگــران‪ ،‬دشــمنی دونالــد ترامــپ‪،‬‬ ‫رییــس جمهــور ســابق امریــکا‪ ،‬بــا تیــک تــاک بخشــی از جنــگ‬ ‫اقتصــادی چیــن و امریــکا بــود و رییــس جمهــور پیشــین امریــکا‬ ‫نمی خواســت ایــن رقابــت بــزرگ را بازنــده باشــد‪.‬‬ ‫امریــکا تنهــا دشــمن بــزرگ تیــک تــاک نیســت و هندی هــا هــم کــه‬ ‫از قدرت گرفتــن ایــن شــبکه اجتماعــی به ویــژه در خــاک کشورشــان‬ ‫ناراضــی هســتند‪ ،‬مدتــی پیــش لیســتی را منتشــر کردنــد که اســتفاده‬ ‫از تعــدادی از نــرم افزارهــای شناخته شــده را ممنــوع اعــام می کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان نــام دو شــبکه اجتماعــی چینی هم به چشــم می خورد؛‬ ‫تیــک تــاک و وی چــت‪ .‬ضمــن اینکــه هنــد اســتفاده از برنامه هــای‬ ‫شــرکت چینــی شــیائومی را هــم محــدود کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان کــه مایــک پمپئــو‪ ،‬وزیــر امــور خارجــه دونالــد ترامــپ‪،‬‬ ‫اعــام کــرد کاخ ســفید بـه زودی اســتفاده از ایــن شــبکه اجتماعــی‬ ‫را در امریــکا محــدود می کنــد‪ ،‬مدیــران تیــک تــاک تصمیــم گرفتنــد‬ ‫مــردود خواهــد شــمرد و ایــن دســت فعالیت هــا را‬ ‫نمی پذیــرد‪.».‬‬ ‫نتایــج تحقیقــات اخیــر حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫ایــن قبیــل افــکار و باورهــا تعصــب کورکورانــه ای‬ ‫بیــش نیســتند‪ .‬افزایــش ســن‪ ،‬خالقیــت مــا را‬ ‫تحت تاثیــر قــرار نمی دهــد‪ .‬کافــی اســت بــه تمامی‬ ‫اشــعار‪ ،‬موســیقی ها‪ ،‬اختراعــات و کشــفیاتی نــگاه‬ ‫کنیــم کــه در طــول تاریــخ بــه دســت انســان های‬ ‫ـه وجــود رســیدند‪.‬‬ ‫ســالخورده بــه عرصـ ٔ‬ ‫پــل ســزان (نقــاش فرانســوی)‪ ،‬پابلــو پیکاســو‪،‬‬ ‫چارلــز دارویــن‪ ،‬زیگمونــد فرویــد‪ ،‬جــی‪ .‬ار‪ .‬ار‪.‬‬ ‫تالکیــن‪ ،‬و بســیاری از افــراد صاحب نــام دیگــر‪،‬‬ ‫ماندگارتریــن اثارشــان را بعــد از ‪ ۵۵‬ســالگی خلــق‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ادامــه مطلــب را بــا چطــور در شــماره بعــد همــراه مــا‬ ‫باشــید‪...‬‬ ‫امنیت فناوری‬ ‫بیشــتر از قبــل بــا امریکایی هــا همــکاری کننــد‪ .‬دونالــد ترامــپ کــه‬ ‫در ابتــدا از تصمیمــش بــرای ممنوعیــت کامــل این شــبکه اجتماعی‬ ‫در امریــکا ســخن گفتــه بــود در نهایــت تصمیــم گرفــت فشــار بــه‬ ‫شــبک ه اجتماعــی چینــی را بیشــتر کنــد‪ .‬او صادقانــه اعــام کرد تیک‬ ‫تــاک بــرای ادامــه فعالیــت در امریــکا یــا بایــد بــه یــک زیــر مجموعــه‬ ‫غول هــای فنــاوری ایــن کشــور تبدیــل شــود یــا بــرای همیشــه بــا‬ ‫کاربــران امریکایــی خداحافظــی کنــد‪ .‬همیــن هــم باعــث شــد‬ ‫غول هــای فنــاوری امریــکا بــرای خریــد تیــک تــاک امــاده شــوند‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه هرگــز رخ نــداد‪.‬‬ ‫جو بایدن از راه رسید و همه چیز به پایان رسید‬ ‫شــاید عجیــب باشــد امــا بایــد بدانیــد کــه تیــک تــاک حتــی روی‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا هــم تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫ماجــرا بــه روزهــای داغ رقابت هــای انتخاباتــی بازمی گــردد؛ پــس از‬ ‫ان کــه بســیاری از کاربــران بــا ادعــای حضــور در کمپیــن تبلیغاتــی‬ ‫دونالد ترامپ برای انتخابات ریاســت جمهوری در شــهر اوکالهاما‬ ‫موفــق شــدند بخشــی از صندلی هــای ایــن کمپیــن را رزرو کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫نظــر می رســید ترامــپ بــه اینــده تیــک تــاک امیدوار شــده باشــد‪ .‬اما‬ ‫وقتی کمپین تبلیغاتی ترامپ اغاز شــد و بســیاری از صندلی های‬ ‫خالــی نمایــان شــدند‪ ،‬مشــخص شــد کاربــران تیک تــاک هدفی جز‬ ‫توهیــن بــه ترامــپ و سیاسـت هایش نداشــته اند‪.‬‬ ‫همیــن اتفــاق هــم باعــث شــد جــو بایــدن‪ ،‬نامــزد حــزب دموکــرات در‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری امریکا‪ ،‬اســتفاده از این شــبکه اجتماعی‬ ‫در جریــان کمپین هــای تبلیغاتــی انالیــن خــود را ممنــوع اعــام کنــد‪.‬‬ ‫اما بایدن پس از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری دســتورهایی‬ ‫را صــادر کــرد کــه خیلــی ســریع شــرایط را تغییــر داد‪ .‬او دســتور دونالــد‬ ‫ترامــپ مبنــی بــر محدودیــت فعالیــت تیک تــاک در امریــکا را لغو کرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دیگــر نیــازی نبــود کــه ایــن اپلیکیشــن توســط شــرکت های‬ ‫امریکایــی خریــداری شــود‪.‬‬ ‫حــاال بحــران تیــک تــاک ارام شــده امــا بــه نظــر می رســد ایــن‬ ‫شــبکه اجتماعــی دیــر یــا زود دوبــاره بــه صــدر اخبــار بازمی گــردد‪.‬‬ ‫شــبکه اجتماعــی متعلــق بــه یــک شــرکت چینــی کــه هنــوز هــم‬ ‫مشــخص نیســت ایــا از کاربــران خــود جاسوســی می کنــد یــا‬ ‫اطالعــات ان هــا را حفــظ می کنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫انهدام باند فروشندگان‬ ‫دستگاهاسکیمر‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده نهم (حقوقی) ‏‪:‬‬ ‫هنگامیکــه مــرور زمــان قانــون را بــه ضــد خــود‬ ‫بــدل مینمایــد‪: 1‬ناگفتــه هــا و ناشــنیده هــا ‪ ،‬ایجاد‬ ‫‏مجهــوالت و ابهامــات در گفته هــای کالســیک‬ ‫نمــوده و شــخص را از درک عمیــق مفاهیــم‬ ‫حقوقــی ناتــوان‏میســازد‪ .‬و دامنــه تســری قانــون‬ ‫بــه وقایــع و مصادیــق انــرا بــرای فــرد‪ ،‬محــدود‬ ‫مینمایــد‪ .‬در ایــن قســمت عــرض‏میکنــم کــه‪:‬‬ ‫قانــون بــه منظــور برقــراری نظم عمومــی و عدالت‬ ‫اجتماعــی وضــع می شــود‪ .‬و قانونگــذار نیــز‬ ‫براســاس‏اصــل حکمــت حکیــم و اســت و دانــا ‪.‬‬ ‫پــس چگونــه میشــود کــه گاه قانــون بــه ضــد خــود‬ ‫بــدل می شــود‪ !!!.‬و نظــم و‏عدالــت را مختــل و‬ ‫مخــدوش میکنــد‪ .‬بایــد عــرض کنــم کــه منشــاء‬ ‫ان‪ ،‬نــه قانونگــذار بلکــه بــا مــرور زمــان اســت و‬ ‫‏یــا تغییــر ماهــوی مبانــی قانــون ‪ .‬قانونگــذار وقــت‬ ‫نیــز متاســفانه گاهــا پــس از انکــه خرابــی از حــد‬ ‫گذشــت و‏بی عدالتــی اشــکار گردیــد‪ ،‬از خــواب‬ ‫ت‬ ‫برمیخیــزد‪ .‬تــا قانون ســابق را با مبانــی و واقعیا ِ‬ ‫روز تلفیــق دهــد‪ .‬بعضــی‏از قوانیــن دههــا ســال‬ ‫اســت کــه بــه ضــد خــود بــدل شــده اند‪ .‬لیــک هنوز‬ ‫قانونگــذار از خــواب ســنگین برنخاســته‏اســت‪!!.‬‬ ‫یکــی از ایــن قوانیــن‪ ،‬تبصــره ‪ 2‬ذیــل بنــد ‪3‬‬ ‫قانــون الحــاق یــک بنــد و ‪ 3‬تبصــره بــه مــاده ‪99‬‬ ‫قانــون‏شــهرداریها مصــوب ‪1372/12/01‬میباشــد‪.‬‬ ‫ایــن قانــون تخلفــات ســاختمانی فاقــد پروانــه‬ ‫مســکونی درحــوزه‏دهیاریهــا را بــه ماخــذ ‪%50‬‬ ‫اعیانــی تکمیــل شــده‪،‬‬ ‫تــا ‪ %70‬قیمــت روز‬ ‫ِ‬ ‫مقــرر کــرده‪ ،‬و براســاس تبصــره ‪ 4‬مــاده‏‏‪ 100‬نیــز‬ ‫تخلفات ســاختمان مســکونی در شــهرها را تا ده‬ ‫برابــر ارزش معامالتــی و منطق ـه ای مقــرر کــرده‬ ‫اســت‪.‬‏پــس از محاســبه مالحظــه میشــود کــه‬ ‫در ســال ‪ 1372‬قانونگــذار نــرخ جریمــه را طــوری‬ ‫تعییــن کــرده بــود کــه ‏جریمــه ســاختمانی در‬ ‫روســتاها کمتــر از یــک ســوم شــهرها میگــردد‪.‬‬ ‫امــا هــم اکنــون مــرور زمــان ‪ ،‬جریمــه ســاختمانی‬ ‫‏فاقــد پروانــه روســتاها را بــه حدود ‪ 5‬برابر شــهرها‬ ‫افزایــش داده اســت‪ !!!!!!!!!!!! .‬زیــرا قیمــت‬ ‫اعیانــی‪ ،‬تابــع قیمــت‏روز بــازار اســت ‪ .‬درحالیکــه‬ ‫قیمــت منطقـه ای‪ ،‬قیمتــی اســت تعیینــی توســط‬ ‫کمیســیون تقویــم امــاک مــاده ‪64‬‏کــه بــرای‬ ‫وصــول انــواع عــوارض دولتی اســتخراج میشــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــرور زمــان بــر قانــون مــاده ‪ 99‬؛ اثــر روز‬ ‫‏گذاشــته و بــر مــاده ‪ 100‬اثــری مبتنــی بــر قیمــت‬ ‫منطق ـه ای و عــوارض دولتــی نهــاده اســت‪ .‬پــس‬ ‫مــرور زمــان‏وجاهــت مــاده ‪ 99‬قانــون را ســاقط‬ ‫کــرده و انــرا تبدیــل بــه امــری نمــوده کــه خــاف‬ ‫نظــر قانونگــذار وقــت بــوده ‏اســت‪ .‬درحالیکــه‬ ‫قانونگــذار ِوقــت‪ ،‬جریمــه روســتایی را کمتر از یک‬ ‫ســوم شــهری در نظــر داشــته اســت‪ .‬هــم‏اینــک‬ ‫جریمــه روســتایی بــه ‪ 5‬برابــر شــهری تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن واقعــه کــه فاصلــه جریمــه احــداث‬ ‫بنــای مســکونی‏فاقــد پروانــه روســتایی و شــهری‬ ‫هــر ســاله بــه زیــان مالکیــن روســتاها بیشــتر‬ ‫و بیشــتر شــود‪ ،‬هرگــز مــراد قانونگــذار ‏وقــت‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬زیــرا ایــن امــر بــه وضــوح ‪ ،‬مصــداق‬ ‫بــارز نقــض عدالــت و نظــم اجتماعــی اســت‪.‬در‬ ‫حالیکــه‏قانونگــذار در مقــام برقــراری عدالــت و‬ ‫نظــم عمومــی اســت‪ .‬مثالهــای ســنگینتر را در‬ ‫ناگفته هــای بعــدی خواهیــد‏شــنید‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده دهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫تشــابه ریاضــی و حقوقــی‪ :‬در ریاضیــات‬ ‫مشــابه قاعــده «الجمــع مهمــا امکــن اولــی مــن‬ ‫الطــرح» فاکتــور ‏گرفتــن از چندیــن جمــات‬ ‫پارامتــری و یــا مخــرج مشــترک گرفتــن از چندیــن‬ ‫عــدد و یــا اســتخراج مقســوم علیــه‏مشــترک‬ ‫از چندیــن مقســوم اســت‪ .‬درحقــوق بایــد‬ ‫داده هــای احــکام را بــه مثابــه داده هــای ریاضــی‬ ‫بنگریــد‪ .‬حکــم‏مشــترک را اســتنتاج کنیــد‪ .‬ذیــا‬ ‫یــک نمونــه از نمونه هــای متعــدد را بــه ســمع و‬ ‫نظــر شــما فرهیختــگان گرامــی‏میرســانم ‪ .‬ابتــدا‬ ‫داده هــای حقوقــی را بــه شــرح ذیل ارائه میکنیم‪.‬‬ ‫می خواهیــم منتجــه ایــن داده هــا را اســتنتاج‬ ‫‏کنیــم‪ .‬مثــل اینکــه در معادلــه‏‪0=‎ bx+c+2*ax‬‏‬ ‫داده هــای مــا مقادیــر و اعــدادی هســتند کــه‏‪a‬‏‬ ‫‪،‬‏‪b‬‏ ‪،‬‏‪c‬‏ معــرف‏انهــا هســتند‪ .‬حــاال در معادلــه‬ ‫حقوقــی ایــن پارامترهــا معــرف احکامــی به شــرح‬ ‫ذیــل هســتند ‪:‬‏‬ ‫‪a‬‏ = قانــون تعدیــل مــال االجــاره مصــوب ســال‬ ‫‪‎ 1371‬؛ ‪b‬‏ = اییــن نامــه اجرایــی تعدیــل مــال‬ ‫االجــاره ســال ‏‏‪ 1318‬‏؛‪c‬‏ =اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫تعدیــل مــال االجــاره ســال ‪1324‬؛ ‏‪d‬‏ =قانــون‬ ‫مالک و مســتاجر ســال‏‏‪1339‬؛ ‏‪e‬‏ =قانون مالک‬ ‫و مســتاجر ســال ‪1356‬؛ ‏‪f‬‏ =قانــون مالــک و‬ ‫مســتاجر مصــوب ســال ‪ 1376‬‏‬ ‫حــال اگــر ایــن معادلــه حقوقــی را بــا داده هــای‬ ‫‏‪a , b , c , d , e , f ‎‬حــل کنیــم و حکــم مشــترک را‬ ‫بدســت‏بیاوریــم ‪ .‬حکــم جالبــی بدســت خواهــد‬ ‫امــد و ان ایــن اســت ‪:‬‏‬ ‫حکــم مســتخرج ‪ :‬در اســتان تهــران شــهرهای‬ ‫اسالمشــهر و شــهریار و ربــاط کریــم و ری و‬ ‫پاکدشــت و‏بهارســتان و قــدس و مــارد و در‬ ‫اســتان مازندران ‪ :‬شــهرهای جویبار ‪ ،‬ســوادکوه ‪،‬‬ ‫پــل ســفید ‪ ،‬االشــت و ســیاه‏بیشــه و فریدونکنــار‬ ‫و در اســتانهای ‪ ..............‬مســتاجرین‬ ‫واحدهــای تجــاری مشــمول دریافــت حــق کســب‬ ‫و‏پیشــه نمــی شــوند‪.‬و هوالمســتعان‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری فروشــندگان‬ ‫دســتگاه اســکیمر خبــر داد و گفــت‪ :‬متهمــان بــا‬ ‫راه انــدازی صفحــه ای در اینســتاگرام و همچنیــن‬ ‫درج اگهــی فــروش در ســایت دیــوار اقــدام بــه‬ ‫فــروش دســتگاه اســکیمر (کپی بــرداری از کارت‬ ‫عابــر بانــک) مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتاســرهنگ رســول جلیلیــان در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫پــی رصــد و پایــش فضــای مجــازی صفحــه ای را در‬ ‫اینســتاگرام مشــاهده کردنــد کــه در زمینــه فــروش و‬ ‫تحویــل دســتگاه اســکیمر فعالیــت می کــرد‪ ،‬ســپس‬ ‫پرونــده قضایــی تشــکیل و تــاش بــرای شناســایی‬ ‫گرداننــده صفحــه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تحقیقــات میدانــی پلیــس بــرای‬ ‫شناســایی گرداننــده صفحــه وعامــان فــروش‬ ‫دســتگاه اســکیمر‪ ،‬اغــاز شــد ‪ ،‬در ایــن رابطــه مدیــر‬ ‫صفحــه در یکــی از محله هــای جنوبــی اسالمشــهر‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات پلیســی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رســول جلیلیــان» بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫ادامــه بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی انجــام شــده‬ ‫مخفیــگاه ســایر متهمیــن در یــک کارگاه قالیشــویی‬ ‫در اســتان تهــران مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پــس‬ ‫ازهماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬متهمیــن جلــب و‬ ‫تعداد ســه دســتگاه اســکیمر و یک گوشــی هوشــمند‬ ‫از انهــا کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫راه های موثر برای زندگی عاشقانه‏‬ ‫رابطــه ی بیــن زن و شــوهرها رابطــه ی بســیار‬ ‫پیچیــده ای اســت نــکات ظریــف بــی شــماری‬ ‫‏وجــود دارد کــه بــا رعایــت نکــردن ان هــا یــک‬ ‫مســئله یــا حتــی یــک مشــکل بــه یــک دعــوای‬ ‫بــزرگ یــا بحــث و مشــاجره تبدیــل مــی‏شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫زن و شــوهر ها باید مســائلی را در زندگی رعایت‬ ‫کننــد تــا بتواننــد بــرای ســال های طوالنــی در کنــار‬ ‫هــم لحظه هــای ‏شــاد و عاشــقانه ای را داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬دوران متاهلــی از زیباتریــن دوران زندگــی‬ ‫بــرای هــر مــرد و زنــی اســت‪ .‬زوج هــا‏بــرای زیباتــر‬ ‫شــدن ایــن دوران از زندگــی بایــد همیشــه نکاتــی را‬ ‫در نظــر داشــته باشــند کــه بــه دوام و بهتــر شــدن‬ ‫رابطــه ی‏ان هــا بــه همسرشــان کمــک مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪7‬مــورد از نکاتــی کــه بایــد بــرای عاشــقانه تر‬ ‫شــدن زندگــی مشــترک رعایــت کنیــد‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬از معجزه ی مهربانی استفاده کنید‏‬ ‫این روزها زندگی همه ی ما بســیار شــلوغ اســت‬ ‫و همــه ی مــا مشــغله ی کاری و فکــری بســیاری‬ ‫داریــم و گاهــی تحــت‏فشــار و ســختی یادمــان‬ ‫مــی رود مهربانی هــای خــود را نثــار همســرمان‬ ‫کنیــم‪ ،‬شــما بایــد ســعی کنیــد مهربانــی را بــه‏یکــی‬ ‫از رفتارهــای دائمــی خــود بــا همســرتان تبدیــل‬ ‫کنیــد هــر چــه بیشــتر بــه همســرتان مهربانــی کنید‬ ‫مهربانــی بیشــتری‏هــم دریافــت می کنیــد و بایــد‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه محبــت رابطــه ی میــان‬ ‫انســان ها را قوی تــر می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬درباره ی همسرتان زود قضاوت نکنید‏‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید هیــچ فــردی خوشــبخت‬ ‫مطلــق نیســت و همــه ی افــراد روزهــای خــوب‬ ‫زن و شــوهر هایــی کــه بــه راحتــی می تواننــد بــه‬ ‫خاطــر مســائل کــم اهمیــت یکدیگــر راببخشــند‬ ‫رابطــه ی عاطفــی‏طوالنی تــر و قوی تــری بــا هــم‬ ‫دارنــد‪ .‬بایــد ایــن درک را داشــته باشــید کــه هیــچ‬ ‫فــردی کامــل نیســت ‪ .‬همـه ی انســان ها‏اشــتباه‬ ‫می کننــد و بایــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت و درک‬ ‫کــرد‪ .‬بــا ایــن دیــد می توانیــد عشــق بیشــتری بــه‬ ‫همســر خــود‏بورزیــد و از ارامــش بیشــتری در‬ ‫ارتبــاط بــا همســرتان بهــره بگیریــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬همیشه با هم بخندید‏‬ ‫احساســات خــوب بــه ویــژه خندیــدن موجــب‬ ‫ســرحال امــدن روح مــی شــود‪ .‬وقتــی بــا‬ ‫همســرتان کــه دوســتش داریــد مــی‏خندیــد از‬ ‫رویدادهــای شــاد و لحظه هــای نــاب لــذت مــی‬ ‫بریــد یــک مهــر تاییــد روی اســتحکام رابطــه ی‬ ‫عاشــقانه خــود بــا‏همســرتان می زنیــد بــرای همــه‬ ‫لطیفــه تعریــف کنید‪.‬کلیپ های خنده دار تماشــا‬ ‫کنیــد و بــه مکان هــای شــاد و هیجــان ‏انگیــز‬ ‫برویــد و از تــه دل و بــا هــم و در کنــار هــم بــه‬ ‫زیبایــی دنیــا بخندیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬رک و بدون کنایه با همسرتان حرف بزنید‏‬ ‫شــما بایــد خواســته ها و نیازهــای خودتــان را بــه‬ ‫زبــان بیاوریــد و ســپس انتظــار بــر اورده شــدن‬ ‫بروزرسانی شگرد فیشینگ‬ ‫کارت های عابر بانک‬ ‫پلیــس فتــا از بکارگیــری روش جدیــد مجرمــان ســایبری‬ ‫و دسترســی بــه کارت هــای عابــر بانــک پــرده برداشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫وبــد در زندگیشــان دارنــد‏طبیعــت زندگــی همیــن‬ ‫اســت کــه در کنــار خوبی هــا بدی هــا هــم‬ ‫وجــود دارنــد‪ .‬برخــی روزهــا هســتند کــه ادم هــا‬ ‫حوصلــه ‏ی هیــچ کاری را ندارنــد‪ .‬شــما بــه عنــوان‬ ‫همســر بایــد ایــن مســئله را درک کنیــد و بدانیــد‬ ‫کــه نمــی شــود همیشــه همــه‏چیــز خــوب باشــد‬ ‫و لبخنــد و شــادی در خانــه جریــان داشــته باشــد‬ ‫خود شــما هم به قدری مشــغله و دل مشــغولی‬ ‫داریــد ‏کــه نمی توانیــد بــه انــدازه کافــی بــرای‬ ‫همســرتان وقــت بگذاریــد در چنیــن مواقعی زود‬ ‫قضــاوت نکنیــد اگــر یــک روز‏همســرتان بــه شــما‬ ‫کمتــر توجــه کــرد بــه ایــن معنــی نیســت کــه دیگر‬ ‫دوســتتان نــدارد یــا از شــما خســته شــده اســت‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬در جمع بحث یا دعوا نکنید‏‬ ‫شــک نکنیــد کــه همــه ی زن و شــوهرها در‬ ‫زندگــی بــا یکدیگــر بــا اختالف هایــی مواجــه‬ ‫می شــوند ‪ .‬قــرار نیســت هــر چــه‏شــما دوســت‬ ‫داریــد همســرتان هــم دوســت داشــته باشــد یــا‬ ‫برعکــس‪ .‬تفاهــم داشــتن در هم ـه ی زندگی هــا‬ ‫وجــود دارد ‏وایــن کــه جلــوی دیگــران بحــث‬ ‫می کنیــد شــاید خودتــان پــس از مدتــی ان را‬ ‫فرامــوش کنیــد امــا ایــن مســئله در ذهــن‏دیگران‬ ‫می مانــد و موجــب بــد نامــی شــما و همســرتان‬ ‫می شــود‪ .‬وجهــه ی اجتماعــی خــود را بــرای‬ ‫مســائل ســاده یــا ‏حتــی مهــم خــراب نکنیــد‪.‬‬ ‫مشــاجره یــا بحــث کــردن دربــاه ی مســائلی کــه‬ ‫باهــم اختــاف داریــد را در خانــه و بــه دور از جمع‬ ‫‏دوســتانه و فامیلــی انجــام دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -4‬همسرتان را به راحتی ببخشید‏‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪340‬‬ ‫انهــا را از همســرتان‏داشــته باشــید‪ .‬ایــن مشــکل‬ ‫بیــن بســیاری از زوج هــا وجــود دارد کــه خیــال می‬ ‫کننــد همسرشــان بایدخــودش بفهمــد کــه‏االن‬ ‫ان هــا چــه می خواهنــد یــا چــه نیــازی دارنــد‪ .‬نــه‬ ‫ایــن طــور نیســت خیلــی رک وصریــح دربــاره ی‬ ‫عالقه مندی هــا‪،‬‏نیازهــا‪ ،‬خواســته هــا وایده هــای‬ ‫خــود باهمســرتان حــرف بزنیــد‪ .‬باهــم همفکــری‬ ‫کنیــد وبــرای انجــام وبــراورده کــردن ان هــا‏باهــم‬ ‫تــاش کنیــد‪ .‬قــرار نیســت بــرای هــم معمــا طــرح‬ ‫کنیــد و ببینیــد همســرتان ایــن قــدر ای کیــو دارد‬ ‫کــه بدانــد گوشــه مغــز‏شــما چــه می گــذرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -7‬تعهدتان را به صورت عملی نشان دهید‏‬ ‫یکــی از مهــم تریــن مســائلی کــه در رابطــه زن‬ ‫وشــوهری بایــد رعایــت کــرد تعهــد اســت وقتــی‬ ‫شــما قبــول می کنیــد کــه ‏ازدواج کنیــد یعنــی‬ ‫متعهــد می شــوید و قــول می دهیــد در همــه‬ ‫لحظه هــای شــادی وغــم در کنــار همســرتان‬ ‫باشــید و بــه‏طــور طبیعــی بایــد در جریــان زندگــی‬ ‫هــم ایــن تعهــد را بــه صورت عملی نشــان بدهید‪.‬‬ ‫زن ومــرد بایــد بتواننــد بــه یکدیگــر‏تکیــه واعتمــاد‬ ‫کننــد و بایــد بدانیــد کــه تعهد هســته اصلــی تداوم‬ ‫ارتبــاط عاشــقانه بیــن زن وشــوهر اســت‪.‬‏‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس خراسان شمالی‬ ‫شناسایی اخاذ اینترنتی کمتر از ‪ 48‬ساعت‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی در کمتــر از ‪ 48‬ســاعت خبــر داد کــه بــا دسترســی بــه جیمیــل یکــی از شــهروندان اقــدام بــه فــروش اکانــت بــازی کلــش و ســپس بــا نفــوذ بــه گالــری گوشــی وی اقــدام‬ ‫بــه اخــاذی اینترنتــی کــرده بــود‪.‬‬ ‫ع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم رســول جلیلیــان در تشــریح جزییــات ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬تیــر مــاه ســال جاری جوانی با در دســت داشــتن شــکوائیه ای‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــا ‬ ‫بــه ایــن پلیــس مراجعــه و بیــان داشــت‪ ،‬در بــازی کلــش او کلنــز بــرای ارتقــای بــازی قصــد خریــد «جــم» داشــتم لــذا در ایــن خصــوص بــه شــخصی ناشــناس در تلگــرام کــه مدعــی فــروش بــود مراجعــه و ناچــار‬ ‫شــدم جیمیــل و رمــز عبــور را در اختیــارش قــرار دهــم‪ ،‬متاســفانه پــس از ارســال اطالعــات جیمیلــم‪ ،‬یکبــاره شــاهد تغییــر محتــوای بــازی و ســرقت اطالعــات گوشــی وعکس هــای شــخصی و خانوادگــی شــدم‪.‬‬ ‫ســرهنگ جلیلیــان تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و احتمــال انتشــار تصاویــر خصوصــی شــاکی در فضــای مجــازی تیمــی از کاراگاهــان فنــی ایــن پلیــس بــا اســتفاده از بــه روزتریــن راه‬ ‫کارهــای کشــف جــرم در فضــای ســایبر اقــدام بــه رد زنــی متهــم نمــوده و خوشــبختانه در کمتــر از ‪ 48‬ســاعت متهــم را در یکــی از مناطــق مرکــزی تهــران مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم پــس از رویــت مســتندات در برابــر شــواهد عینــی و فنــی بــزه خــود را پذیرفــت و اعتــراف کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه مهارتــی کــه در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات داشــتم اعتمــاد شــاکی‬ ‫را جلــب و پــس از دریافــت اطالعــات حســاب کاربــری‪ ،‬اقــدام بــه تغییــر جیمیــل و پســورد شــاکی نمــوده و اکانــت او را بــه مبلــغ هفــت میلیــون ریــال بــه فــروش رســاندم‪ .‬لــذا پــس از تهدیــد از ســوی‬ ‫شــاکی بــرای بازگردانــدن اکانــت بــازی کلــش‪ ،‬وی را تهدیــد بــه انتشــار عکس هــای خصوصــی و خانوادگــی کــردم‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران جی میــل توصیــه کــرد‪ :‬جهــت پیشــگیری از رویدادهایــی نظیــر کالهبــرداری مذکــور چنانچــه کاربــران از ثبــت نــام دو مرحلــه ای اســتفاده نماینــد‪ ،‬کالهبــرداران و ســودجویان فضــای‬ ‫ســایبر در ایــن زمینــه ناتــوان خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ جواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه رصــد و پایــش فضــای ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیس فتا اســتان و تعداد تماس های‬ ‫شــهروندان بــا مرکــز فوریــت هــای ســایبری و همچنیــن‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی از شــاکیان بــه پلیــس فتــا مبنــی بــر‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی شــکات کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا متوجــه انتشــار نــرم افــزاری در فضــای ســایبری‬ ‫شــدند کــه بــا ترفنــدی خــاص نســبت بــه دسترســی بــه‬ ‫حســاب بانکــی قربانیــان در حــال انتشــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد‬ ‫تمامــی مالباختــگان بــا پیامــک ابــاغ الکترونیکــی مواجــه شــده‬ ‫کــه بــرای پــی بــردن به محتــوای دریافتی می بایســت روی لینک‬ ‫موصــوف کلیــک نمــوده و پــس ازنصــب ایــن نــرم افــزار کــه حاوی‬ ‫موضــوع ابــاغ الکترونیــک قضایــی مــی باشــد کاربــر بــه صفحــه‬ ‫پرداخــت الکترونیکــی وصــل شــده و در ادامه با پرداخت بیســت‬ ‫هــزار ریــال منتظــر تاییــد تراکنــش خواهــد بــود کــه پــس از دوبــار‬ ‫یــا ســه بــار مواجــه شــدن بــا خطــای نامشــخص از ورود مجــدد‬ ‫امتنــاع کــرده و در ادامــه بــا دریافــت پیامــک حســاب ؛ متوجــه‬ ‫خالــی شــدن موجــودی حســاب خــود مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری تصریح کرد‪:‬متاسفانه کالهبرداران به‬ ‫تناســب رشــد اگاهی شــهروندان روش های خود را بروز کرده‬ ‫و ایــن روش کالهبردارانــه همــان روش قدیمی فیشــینگ بود‬ ‫کــه قبــل از رمــز پویــا افــراد کالهبــردار طــی یــک مرحلــه بــه‬ ‫اهــداف خــود دســت مــی یافتنــد ولیکــن بــا اجرایــی شــدن رمــز‬ ‫پویــا حــال نیــاز بــه دسترســی بــه پیامک هــای کاربــران داشــته‬ ‫کــه در ایــن روش بــا طــی دو مرحلــه بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی افــراد دسترســی غیــر مجــاز پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در تمــام مراحل این نقشــه شــوم‪ ،‬کالهبردار‬ ‫ابتــدا شــهروند را بــا ارســال پیامــک ابــاغ الکترونیکــی کنجکاو‬ ‫مــی کنــد تــا بــرای بررســی بیشــتر شــهروند بــر روی لینــک‬ ‫دریافــت شــده کلیــک نمایــد و بــا ایــن کار بــه نــرم افــزاری کــه‬ ‫از ســوی کالهبــردار ارســال شــده فرصــت داده مــی شــود تــا‬ ‫پیامک هــای فــرد قربانــی را بخوانــد امــا در خصــوص پرداخــت‬ ‫‪ 20‬هــزار ریــال و خطــای ناشــناخته بایــد گفــت کــه متاســفانه‬ ‫قربانــی در ایــن مرحلــه اطالعــات کارت عابــر بانــک خــود را‬ ‫در اختیــار فــرد کالهبــردار قــرار داده و از طرفــی کالهبــردار‬ ‫موصــوف بــا در اختیــار داشــتن پیامک هــای صاحــب حســاب‬ ‫بــا فــراغ بــاز قســمت نهایــی نقشــه شــوم خــود را اجرایــی‬ ‫نمــوده و حســاب فــرد را خالــی می کنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان توصیــه کــرد‪ :‬نســبت بــه دامنــه ادرس‬ ‫ســایت ها و اخــذ نــرم افزارهــای کاربــردی از منابــع معتبــر و‬ ‫دسترســی هایی کــه بــرای نــرم افــزار هــای موبایلــی جهــت‬ ‫اجــرای برنامــه داده می شــود ‪ ،‬دقــت بیشــتری داشــته باشــند‬ ‫مجرمــان اخیــر حتــی پروتــکل ‪ https‬نیــز بــه راحتــی دور زده‬ ‫و بــا ارســال ادرس هایــی کــه بــا ‪ https‬شــروع می شــود و بــا‬ ‫خالصــه کــردن دامیــن ادرس هــای ارســالی نســبت بــه تطمیــع‬ ‫کاربــر در ایمنــی ادرس اعــام شــده در تــاش هســتند ‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫بافت قدیم گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 17‬جوالی ‪ 6 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 340‬صفحه‬ ‫ شنبه ‪ 26‬تیر ‪17-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی‬ ‫اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از‬ ‫جنوب به اســتان ســمنان و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب‬ ‫بــه شهرســتان کردکــوی محــدود‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی‬ ‫و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظر وضعیت طبیعی و اقلیمی‬ ‫دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه با داشــتن‬ ‫رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی به این روســتا از روســتای اهنگرمحله می گذرد‪ .‬همینطوردر‬ ‫امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد می گــذرد ودر انتهای‬ ‫ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد‬ ‫احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی‬ ‫اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده‬ ‫کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز پنبــه‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم‬ ‫گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫باغ گلبن ‪،‬روستایی از توابع بخش مرکزی استان گلستان است‪ .‬این روستا‬ ‫در دهستان استراباد جنوبی و در‪ 7‬کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر‬ ‫جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫این روســتا از شــمال به روســتای نصر اباد از جنوب به روســتای زیارت از شــرق‬ ‫بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را‬ ‫خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال‬ ‫کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده می کنیم‪.‬روســها زمانی که روســها از مرزهای‬ ‫شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در‬ ‫ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی‬ ‫ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از‬ ‫گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد بــه او‬ ‫می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در‬ ‫تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت‬ ‫می شــد توتــون بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای‬ ‫خشــک کــردن توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیر ساخت های موجوددر روستا‪ :‬کلیه زیر ساخت ها تامین گردیده است‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت‬ ‫جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روستای کفشگیری‬ ‫کفشــگیری ‪ ،‬از قدیمــی تریــن روســتاهای توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان روشــن ابــاد و در فاصلــه ‪13‬کیلومتــری غــرب‬ ‫گــرگان در مســیر جــاده قدیــم گــرگان بــه کردکــوی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت‬ ‫ان‪ ۱۷۶۷‬نفــر (‪ ۴۹۳‬خانــوار) بــوده اســت‪ .‬روســتای‬ ‫کفشــگیری در دوران قاجــار بــه واســطه ســکونت خوانیــن‬ ‫وامــرای صاحــب حکومــت محلــی همچــون « محمــد باقــر‬ ‫خــان ســردار رفیــع یانــه ســری» کــه در ان دوره حاکــم‬ ‫والیــت گــرگان واســترابادبود‪،‬ازابادانی وخرمــی بســیار‬ ‫بیشــتری نســبت بــه ســایر روســتاهای اطــراف برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن روســتا چنــد رشــته قنــات و بناهــای‬ ‫تاریخــی ثبــت شــده و از همــه جالبتــر بقایــای ســنگ فرش‬ ‫کوچه هــا از زمــان قاجــار تــا کنــون هنــوز باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ .‬اهمیــت ســنگفرش در انزمــان از ایــن جهــت مهــم‬ ‫اســت کــه در بســیاری از روســتاها و شــهر هــای انزمــان و‬ ‫حتــی امــروز بــا ریــزش کمتریــن بــاران کوچه هــا وخیابانهــا‬ ‫گل الــود می شــدند و مــردم عــادی بــرای رفــت امــد در‬ ‫کوچه هــای گل الــود یــا از اســب و االغ اســتفاده می کردنــد‬ ‫و یــا بوســیله اســباب چوبــی کــه بنــام «چولنــگ» تــردد‬ ‫می کردنــد‪ .‬اولیــن دبســتان روســتایی اســتراباد تاســیس‬ ‫‪، 1307‬خانه هــای تاریخــی ثبــت شــده ‪،‬حمــام تاریخی‪،‬تپه‬ ‫باســتانی ‪،‬ســنگفرش کوچه ها و‪ ...‬باعث شده کفشگیری‬ ‫متفاوتریــن بافــت تاریخــی روســتا های اســتان را به ســبب‬ ‫تنــوع در خــود جــای دهــد‪ .‬بنــای تاریخــی اندرونــی ســردار‬ ‫رفیــع بنــای ارزشــمند برجــای مانــده از دوران قاجاریــه‬ ‫اســت ایــن بنــا دارای سیســتم انتقــال اب و اصطبــل‬ ‫درمان خانگی چربی کبد‬ ‫با ‪ 3‬میوه معجزه اسا!‬ ‫کبــد یکــی از اندام هــای ضــروری در بــدن‬ ‫اســت کــه در داشــتن دســتگاه گــوارش ســالم و‬ ‫پــرکار اهمیــت بســیاری دارد‪ ،‬امــا رژیــم غذایــی‬ ‫نامناســب یکــی از عوامــل ایجــاد چربــی در‬ ‫اطــراف کبــد و در نتیجــه بیمــاری چربــی کبــد‬ ‫اســت کــه میتوانــد بــرای ســامتی مــا بســیار‬ ‫خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اووکادو‬ ‫اگــر قصــد داریــد کبــد چــرب تــان را از شــر‬ ‫چربی هــا نجــات دهیــد می توانیــد ایــن میــوه را نیــز‬ ‫بــه ســبد غذایــی تــان اضافــه کنیــد‪ ،‬در نظــر داشــته‬ ‫باشــید کــه ترکیبــات موجــود در اووکادو باعــث‬ ‫کاهــش ســلول های چــرب تجمــع یافتــه در ایــن‬ ‫ارگان شــده و باعــث بهبــود عملکــرد ان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیب سبز‬ ‫ســیب ســبز یکــی از ســالم ترین و مفیدتریــن‬ ‫ســیب ها و البتــه میوه هــا محســوب می شــود؛‬ ‫ســیب و بــه خصــوص ســیب ســبز باعــث‬ ‫پاکســازی کبــد می شــود؛ توصیــه می شــود کــه‬ ‫ســیب را بــا پوســت میــل کنیــد بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه ســیب دارای مــواد معدنــی مفیــدی اســت‬ ‫کــه بــا چربی هــا مقابلــه کــرده و فلــزات ســنگین‬ ‫را از بــدن دفــع می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گریپ فروت‬ ‫یکــی دیگــر از میوه هــای مشــهور بــرای کبــد‬ ‫چــرب گریــپ فــروت اســت‪ .‬گریــپ فــروت‬ ‫و دارابــی یــا پوملــو نیــز مثــل لیموتــرش جــزو‬ ‫میوه هــای مفیــد کبــد و ناجــی کبــد چــرب‬ ‫هســتند‪ .‬گریــپ فــروت حــاوی انزیمــی اســت‬ ‫کــه باعــث تحریــک کبــد شــده و چربی هــا و‬ ‫توکســین ها را دفــع می کنــد‪ .‬دارابــی حــاوی‬ ‫میــزان زیــادی اســید مالیــک و کاراتنوئیــد اســت‬ ‫کــه ایــن دو ترکیــب باعــث تقویــت و تمیــزی‬ ‫کبــد می شــوند‪.‬‬ ‫مخصــوص ســردار بــوده اســت‪ .‬در بــاره وجــه تســمیه‬ ‫روســتای کفشــگیری «اســد اللــه معطوفــی» در کتــاب‬ ‫ســنگ مزارهــا وکتیبه هــای تاریخــی گــرگان و اســتراباد این‬ ‫گونــه می نویســد‪ »:‬چنــد ســنگ مــزار متعلــق بــه طایفــه‬ ‫کفشــگر در گورســتان روشـن اباد‪ ،‬دهنــه محمدابادکتــول‪،‬‬ ‫کفشــگیری و مخصوصــا شموشــک وجــود دارد کــه بــه‬ ‫عــاوه بــا اســتناد بــه اســناد تاریخــی ‪ ،‬وقفنامه هــا و اســتاد‬ ‫تملــک اراضــی اراضــی منطقــه می تــوان بــر ایــن امــر صحــه‬ ‫نهــاد کــه روســتای کفشــگیری فعلــی نــام اصلــی اش‬ ‫کفشگر(کفشــگری) و تیــول همیــن طایفــه یــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫شــغل اصلــی مردمــان ایــن روســتا کشــاورزی و دامــداری‬ ‫اســت‪ .‬کوهســتان های یانســر(منطقه هزارجریــب ) و‬ ‫دهکــده جهــان نمــا (مشــرف بــر دشــت گــرگان ) درالبــرز‬ ‫مرکــزی ‪،‬مناطــق ییالقــی اهالــی کفشــگیری بــوده اســت‪.‬‬ ‫در روستای علی اباد باغی بزرگ‬ ‫به نام کوشک علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتری شــمال شــرقی بجنورد‪ ،‬در روســتای علی اباد باغی بزرگ با درختانی کهنســال دیده می شــود که نشــان از قدمت‬ ‫طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامند‪ .‬این ســاختمان متعلق‬ ‫بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم تریــن الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪ .‬دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد‬ ‫گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل‬ ‫یــک حوضخانــه بــا ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ و ســقف‬ ‫با اســتفاده از تیرهای چوبی ســاخته شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه‬ ‫رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخی از ســفرنامه های‬ ‫قدیمــی نیــز نــام بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده اســت‪ .‬ناصرالدیــن شــاه قاجــار‬ ‫هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان‬ ‫حکمرانــی ســردار مفخــم‪ ،‬حاکــم بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ و بنــای‬ ‫تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جرگالن یکی از مناطق و بخشــهای مربوط به شهرســتان بجنورد میباشــد که دارای طبیعت زیبا و در برخی مناطق بکر ودســت‬ ‫نخــورده اســت‪ .‬در فاصلــه حــدود ‪۱۰‬کیلومتــری جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعی قرار گرفته اســت‬ ‫بــاغ دره دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز و جــرگالن اســت کــه زبــان‬ ‫هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قــارچ هــای ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای‬ ‫ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع این نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا اندازه گیری کــرده اند‬ ‫درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختان‬ ‫پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی کنــد چیــزی کــه درایــن طبیعــت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند‬ ‫ترکیــب دره هــای عمیــق ووســیع مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انهــا باورنکردنــی اســت صخــره‬ ‫هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه های پراب ‪-‬بوته های زرک و ترشــک و تمشــک‬ ‫اینهــا قســمتی از زیبایــی هــا ی ایــن منطقــه اســت کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر‬ ‫ایــن منطقــه بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!