روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 339 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 339

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 339

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 339

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫پنج شنبه‪ 24 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /15‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /4‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪339‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫لبخند به زندگی‪ ،‬پارک ملی گلستان و خلیج گرگان‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سالیکورنیا؛ سرمه سبز سواحل گلستان‬ ‫ذخیره سازی‪ ۳۰‬تن گوشت قرمز‬ ‫‪4‬‬ ‫شیب رو به افزایش ابتال به دلتا در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫بخشش و شفقت در خیانت‬ ‫زناشویی‬ ‫‪7‬‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره به کرونا وجود دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫کشف ‪ 93‬درصدی جرائم سایبری در گلستان‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪2‬‬ ‫گلستانیهابعلت گرماوقطعی برق روانه تفرج گاه هاشدند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کرونا و فرصت های کسب و کار‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫دمــای هــوای حــدود ‪ ۵۰‬درجــه و قطــع بــدون‬ ‫برنامــه وزمــان بنــدی چندیــن ســاعته بــرق در‬ ‫تعــدادی از شــهرهای گلســتان هــزاران نفــر از‬ ‫اهالــی ایــن اســتان شــمالی را بــرای تحمــل از گرمــا‬ ‫روانــه تفریــگاه هــای جنگلــی کــرد‬ ‫مشــاهده حرکــت خودروهــای ســواری بــرای اتــراق‬ ‫چنــد ســاعته و حتــی شــبانه روزی بــه ســمت مناطــق‬ ‫جنگلــی وکوهســتانی گلســتان اغلــب پــس از پایــان‬ ‫ســاعت اداری شــدید شــده و بیشــتر در شــهرهای‬ ‫کردکــوی بندرگــز‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬و علی ابادکتــول کــه‬ ‫فاصلــه کمــی بــا تفرجــگاه هــای کوهســتانی و‬ ‫جنگلــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب کار از مناطــق‬ ‫جنگلــی کردکــوی نشــان مــی دهــد کــه بعضــی از‬ ‫ایــن خانــواده هــا مــکان مشــخصی را بــرای اقامــت‬ ‫هــرروز کــه بــا گرمــای زیــاد هــوا و قطعــی مکــرر‬ ‫بــرق همــراه اســت انتخــاب کــرده و عصــر و شــامگاه‬ ‫خــود را در انجــا مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بــا فراهــم کــردن امکانــات الزم‪ ،‬چنــد‬ ‫شــبانه روز در مناطــق جنگلــی می ماننــد و بــه امیــد‬ ‫کــم شــدن دمــای هــوا و تامیــن بــرق مصرفــی منــازل‬ ‫فقــط بــرای رفتــن بــه محــل کاراز جنــگل خــارج شــده‬ ‫و عصرهــا دوبــاره بــه محــل اقامــت جنگلــی خــود‬ ‫برمــی گردنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای هواشناســی دمــای هــوا‬ ‫در اکثــر شــهرهای گلســتان طــی اایــن چنــد‬ ‫روز مــرز ‪ ۴۰‬درجــه را رد کــرده و در بعضــی‬ ‫نقــاط بــه حــدود ‪ ۵۰‬درجــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫دمــای هــوا وافزایــش مصــرف انــرژی بــرق موجــب‬ ‫شــد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اعمــال خاموشــی‬ ‫هــای برنامه ریــزی شــده بــرق را در تمــام نقــاط‬ ‫اســتان ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط هــزاران نفــر از اهالــی شــهرهای‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬کردکــوی و علــی ابــاد بــرای‬ ‫در امــان مانــدن از حــرارت وحشــتناک منــازل‬ ‫تصمیــم گرفته انــد بــا رفتــن بــه دل جنــگل هــای‬ ‫هیرکانــی بــرای ســاعاتی از گرمــای طاقــت فرســا‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫با وجود انکه در زمان پیک مصرف برق واحدهای‬ ‫صنعتــی و کارخانجــات شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫گلســتان تعطیل شــده و ســاعات کار ادارات استان‬ ‫نیــز کاهــش یافتــه امــا بــه دلیــل مصــرف زیــاد‪،‬‬ ‫قطعــی بــرق همچنــان در اســتان اعمــال می شــود‬ ‫علــی اکبــر نصیــری افــزود‪ :‬ســقف تعییــن شــده‬ ‫مصــرف بــرق گلســتان در روزهــای گــرم بیــن ‪۹۵۰‬‬ ‫تــا هــزار مــگاوات ســاعت و مصــرف مشــترکان‬ ‫اســتان حــدود هــزار و ‪ ۴۰۰‬مــگاوات اســت کــه‬ ‫جبــران ایــن کمبــود فقــط بــا قطعــی بــرق مشــترکان‬ ‫ممکــن اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم قدمنــان بــا رد تــردد زیــاد اهالــی ایــن‬ ‫شهرســتان بــه مناطــق جنگلــی بــرای فــرار از گرمــای‬ ‫هــوا و مشــکالت ناشــی از قطبــی بــرق‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر قطــع هــای منطبــق بــر زمــان بنــدی‬ ‫اعالمــی در ایــن شهرســتان اجــرا می شــود و‬ ‫مکاتبــات و مذاکراتــی بــا مدیــران شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق بــرای مدیریــت بهینــه توزیــع انــرژی در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان‬ ‫نیــز بــا اشــاره بــه کمبــود بــرق در ایــن اســتان طــی‬ ‫روزهــای اخیــر گفــت‪ :‬قطعــی برنامــه ریــزی شــده‬ ‫بــرق از اول تیرمــاه در اســتان اغــاز شــده و تــا پایــان‬ ‫فصــل گرمــا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫در پــی شــیوع کرونــا‪ ،‬قطعــا شــاهد خلــق ایده هــای‬ ‫بو کار بســیاری در نقــاط مختلــف دنیــا من جملــه ایــران‬ ‫کسـ ‬ ‫هســتیم تــا جایــی کــه براســاس امارهــای منتشــره‪ ،‬نزدیــک‬ ‫بــه ‪ 43‬میلیــون نفــر در دنیــا بــر اثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫شــغل خــود را از دســت داده و بیــکار شــده اند ‪.‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫بی شــک خســارت های ناشــی از شــیوع کرونــا‪ ،‬بیــش از همــه کسـ ‬ ‫تو ســخت‬ ‫بو کارهایی بــا قوانیــن سف ‬ ‫بــزرگ را درگیــر کــرده اســت‪ .‬چنیــن کسـ ‬ ‫و باالدســتی در زمینــه واردات محصــوالت بــه کشــورهای مختلــف مواجــه‬ ‫بو کارهای کوچــک‪ ،‬امــکان دریافــت کمک‪‎‬هــای‬ ‫شــده‪‎‬اند‪ .‬مزیــت اصلــی کس ـ ‬ ‫مالــی دولتــی و همچنیــن ادامــه فعالیــت در شــرایط اجــرای قوانیــن‬ ‫بو کارهایی امــکان‬ ‫تو ســخت واردات اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس چنیــن کس ـ ‬ ‫سف ‬ ‫توســعه و حتــی اســتخدام نیــروی کار برندهــای بــزرگ و بین‪‎‬المللــی را نیــز‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫بو کارها‪،‬‬ ‫در ایــن روزهــای وانفســا کــه کرونــا موجــب شــده تــا اکثــر کســ ‬ ‫بــه تغییــر رویــه در انجــام معامــات روزمــره خــود دســت بزننــد تــا جایــی کــه‬ ‫ایــن اقــدام موجــب شــده کــه برخــی از ایــن مراکــز بتواننــد خــود را بــا شــرایط‬ ‫موجــود وفــق دهنــد و بــا ایجــاد کارگاه هــای کوچــک و خانگــی موفــق بــه کســب‬ ‫درامــد قابــل توجهــی شــوند‪.‬می توان بــه بخشــی از ایــن کســب و کارهــا اشــاره‬ ‫کــرد و از انهــا بــه عنــوان کســب و کارهــای موفــق در دوران کرونــا نــام بــرد؛‬ ‫بو کارهایی کــه بــا یــک خالقیــت کوچــک‪ ،‬امــا ابتــکاری توانســته اند‪ ،‬عــاوه‬ ‫کسـ ‬ ‫بــر تولیــد اشــتغال قابل توجهــی بیــن خانواده هــا‪ ،‬در رفــع معضــل بیکاریموثــر‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫از انجایی کــه در روزهــای اخیــر شــاهد اوج شــیوع کرونــا و در ایــن بیــن از‬ ‫دســت دادن عــده بیشــماری از هموطنان مــان هســتیم‪ ،‬می تــوان شــاهد‬ ‫تولــد کارافرینانیبــود کــه توانســته اند بــا ابتــکاری جدیــد و خالقانــه‪ ،‬بــه فروشــی‬ ‫مبتکرانــه و نــو دســت بیابنــد‪ .‬تــا جایی کــه بــرای فــروش محصــوالت خــود اقــدام‬ ‫بــه ایجــاد واحدهــای فــروش در شــبکه های اجتماعــی و بــر پایــه اینترنــت‬ ‫نمودنــد و فروشــندگان خــود را توانســته اند بــه طــرز قابل توجهیپویــا نماینــد‪ .‬در‬ ‫ایــن بیــن شــبکه توزیــع نیــز فعال تــر از گذشــته‪ ،‬اقــدام بــه راه انــدازی و تجهیــز‬ ‫واحــد توزیــع خــود نمــوده است‪.‬به شــکلی کــه مشــتریان می تواننــد در خانــه‬ ‫و از طریــق شــبکه های مجــازی و یــا اپلیکیشـن های تولیــد شــده توســط ایــن‬ ‫مراکــز اقــدام بــه خریــد و ســفارش کاالی هــای مــورد نیــاز خــود نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی ســت کــه شــرکت توزیــع پســت کــه چنــد ســالی بــود‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫پاییــن امــدن تعــداد مرســوالت پســتی اقــدام بــه کاهــش پرســنل خــود نمــوده‬ ‫بو کارهای‬ ‫بــود‪ ،‬امــا کرونــا فرصتــی دوبــاره را ایجــاد نمــود تــا بــا ایجــاد کســ ‬ ‫خانگــی اقــدام بــه تامیــن و افزایــش نیــرو نمایدبه حــدی کــه اخیــرا ایــن افــراد‬ ‫را می تــوان در کنــار تیــم درمــان‪،‬در شماراقشــاری دانســت کــه در معــرض‬ ‫پرخطرتریــن صنــف جامعــه بــه لحــاظ در ارتبــاط بــودن بــا افــراد و مرســوالت‬ ‫مختلــف پســتی اند؛ زیــرا بــدون هیــچ امنیتــی بــا انــواع مرســوالت پســتی از‬ ‫داخــل و خــارج در ارتباطنــد‪.‬‬ ‫حــال مــی تــوان برخــی از مشــاغلی کــه توانســتند در ایــام کرونــا بــا تغییــر‬ ‫وضعیــت و اســتفاده از شــرایط بــر تولیــد خــود رونــق دهنــد را نــام بــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تولیــد صنایــع دســتی بومــی ـ محلــی کــه یکــی از بهترین هــا در امــر تولیــد و‬ ‫فــروش در زمــان کروناســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامه نویســان یکــی دیگــر از پــر ســودترین شــغل ها کــه در زمــان کرونــا‬ ‫توانســت بــرای خــود جایگاهــی ویــژه در بیــن مشــتاقان بــه ایــن حرفــه کســب‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعمیــرکاران لــوازم خانگــی کوچــک شــغلی پــر درامــد دیگــر بــرای افــراد‬ ‫خــوش ذوق کــه بجــای تامیــن مکانــی بــرای اشــتغال ان را در گوشــه از منــزل‬ ‫انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها و برخی سوپر مارکت ها‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز چهار شــنبه ‪ 23‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,370,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫‪ 10,479,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 102,980,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 104,970,000‬ریــال‪ ،‬نیــم‬ ‫ســکه ‪ 55,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 34,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪339‬‬ ‫ذخیره سازی‪ ۳۰‬تن‬ ‫گوشت قرمز‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام خراسان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح خریــد تصمینــی از اواســط تیرمــاه‬ ‫ســال جــاری تاکنــون دو هــزار راس دام عشــایر ایــن‬ ‫اســتان بــه صــورت تضمینــی خریــداری و ‪ ۳۰‬تــن گوشــت‬ ‫ذخیره ســازی شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا توســلی نیــا در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خریــد تضمینــی دام زنــده عشــایر ایــن اســتان در‬ ‫راســتای تعــادل قیمتــی در ایــن اســتان شــروع و‬ ‫حداقــل در یــک پروســه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬روزه بــرای تنظیــم‬ ‫بــازار ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گوشــت دام زنــده پــس از کشــتار ذخیــره‬ ‫ســازی و در صــورت نیــاز بــه تنظیــم بــازار در اختیــار‬ ‫مصــرف کننــدگان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام خراســان‬ ‫شــمالی بــر کوتــاه شــدن دســت دالالن در بــازار‬ ‫خریــد دام تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬اگــر دام هــا‬ ‫بــه صــورت تضمینــی خریــداری شــود‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫قیمت هــا متعــادل خواهــد شــد و رغبــت واســطه هــا‬ ‫بــرای خریــد کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه توســلی بــا شــروع خریــد تضمینــی قیمــت‬ ‫دام زنــده عشــایر ایــن اســتان بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دصــد‬ ‫افزایــش یافــت و از حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار ریــال در هــر‬ ‫کیلوگــرم بــه حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫براســاس برنامــه ریــزی در طــرح خریــد تضمینــی‬ ‫دام زنــده در ایــن اســتان قــرار اســت تــا حــدود ‪200‬‬ ‫هــزار راس دام از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام‬ ‫خریــداری شــود کــه تاکنــون بــه دلیــل پاییــن بــودن‬ ‫ظرفیــت تنهــا کشــتارگاه صنعتــی اســتان در بجنــورد‬ ‫تنهــا ‪ 10‬تــا ‪ 15‬درصــد از ایــن برنامــه محقــق شــده‬ ‫اســت و پیــش بینــی مــی شــود کــه بــا ایــن رونــد ایــن‬ ‫برنامــه توفیــق چندانــی در ایــن خطــه شــمال کشــور‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۰‬هــزار عشــایر دارد کــه بــا‬ ‫داشــتن ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک بــه طــور میانگیــن‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد از گوشــت قرمــز ایــن اســتان نیــز از ســوی‬ ‫عشــایر تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫تنها را مراقبت از خود‬ ‫فقط در خانه بودن‬ ‫است تا از ابتال به‬ ‫کرونا خود و خانواده را‬ ‫در امان نگه داریم‬ ‫سرمه سبز سواحل‬ ‫در ابتدایی تریــن کاربــرد می تــوان از ســالیکورنیا بــرای‬ ‫علوفــه دام اســتفاده کــرد و مطالعــات ازمایشــگاهی‬ ‫هــم نشــان داده اســت کــه ایــن گیــاه شــیردهی و‬ ‫میــزان گوشــت دام را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫قره خانــی توضیــح داد‪ :‬زمانــی کــه بــرای ابیــاری ایــن گیــاه‬ ‫از اب دریــا اســتفاده شــود انزیم هــای اب دریــا وارد گیــاه‬ ‫شــده و حــرکات دورانــی روده را تســهیل می کنــد لــذا از‬ ‫مشــکالت روده هــم جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در دنیــا از ایــن گیاه برای ســوخت دیزل اســتفاده‬ ‫می کننــد امــا در ایــران مــا بــرای کاربــرد اولیــه ان هنــوز درگیر گرفتن‬ ‫مجوز هستیم‪.‬‬ ‫سالیکورنیا؛ سرمه سبز سواحل گلستان‬ ‫در روزگاران گذشــته شــاخص هایی همچــون‬ ‫ماهیــان خاویــاری‪ ،‬پنبــه و چوب هــای جنگلــی‬ ‫در توســعه گلســتان تاثیرگذار بود اما با تغییر‬ ‫شــرایط طبیعــی و اقلیمــی نقــش افرینــی انهــا‬ ‫روز بــه روز کمتــر شــد و اینــک میگــو و یـُـد بــه‬ ‫بازیگران میدان توســعه اســتان بدل شــده اند‬ ‫و در اینــده نزدیــک هــم ســبزینه های شــور‬ ‫«ســالیکورنیا» وارد ایــن عرصــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاماندهی نشــدن ســواحل و عقــب نشــینی‬ ‫خلیــج گــرگان ســبب شــده تــا امیدهــا بــرای‬ ‫اثربخشــی حــوزه گردشــگری در ایــن منطقــه کم‬ ‫رنگ شــود اما با وجود رشــد و تکثیر ســالیکورنیا‬ ‫در ســواحل گلســتان می تــوان از ان بــه گونـه ای‬ ‫دیگــر در توســعه اســتان بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫ســالیکورنیا یکــی از گونه هــای بومــی اســت کــه‬ ‫در دشـت های شــور ترکمــن صحــرا بــه خصوص‬ ‫در محــدوده اق قــا‪ ،‬گمیشــان و بندرگــز‬ ‫می رویــد؛ ایــن گیــاه بــه دلیــل جــذب نمــک بــه‬ ‫«نمــک ســبز» هــم معــروف شــده و خــواص‬ ‫گوناگونــی بــرای ان تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫دسترســی بــه اب هــای شــور و نیمــه شــور‬ ‫دریــای خــزر و خلیــج گــرگان‪ ،‬وجــود مراتــع‬ ‫وســیع و بایــر و بالمعــارض در نــوار ســاحلی‬ ‫اســتان‪ ،‬بــاال بــودن ســطح اب هــای زیرزمینــی‬ ‫لــب شــور‪ ،‬دسترســی بــه اب هــای نامتعــارف‬ ‫ماننــد پســاب مــزارع میگــو و کانال هــای‬ ‫زهکشــی و اراضــی ناشــی از پســروی اب‬ ‫دریــای خــزر از ظرفیت هــای مهمــی هســتند‬ ‫کــه می تــوان از ان بــرای کشــت ســالیکورنیا در‬ ‫ایــن پهنه هــای وســیع کمــک گرفــت‪.‬‬ ‫احداث نخســتین مزرعه ازمایشــی گونه های‬ ‫شــور با گونه «ســالیکورنیا»‬ ‫احداث نخســتین مزرعه ازمایشــی گونه های‬ ‫شــور بــا گونــه ســالیکورنیا در حــدود هشــت‬ ‫هکتــار از مراتــع شــمال غربی اســتان گلســتان‬ ‫از ســال ‪ ۹۶‬بــه روش نشــا در مجــاورت ســایت‬ ‫پــرورش میگــو گُمیشــان اغــاز و در اواخــر پاییــز‬ ‫همــان ســال برداشــت نخســت از مزرعــه‬ ‫صــورت گرفــت کــه نتایــج ایــن طــرح رضایــت‬ ‫بخــش بــوده اســت‪.‬‬ ‫بخشــی از مزرعــه بــه صــورت گیــاه علوف ـه ای‬ ‫و از بخشــی هــم بــذر برداشــت و تحقیقــات در‬ ‫خصــوص ان در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫علی متین فر‬ ‫سالیکورنیا مصرف خوراکی دارد‬ ‫یــک کارشــناس مرتــع داری در خصــوص‬ ‫ویژگی هایــی ایــن گیــاه گفــت‪ :‬ســالیکورنیا‬ ‫نخســتین گیــاه کنــار ســاحل بــوده کــه پــس‬ ‫از پســرفت اب در خــاک ظاهــر می شــود و‬ ‫در کشــورهای زیــادی روی ایــن محصــول‬ ‫تحقیقــات گســترده انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ابوطالــب عربــی افزود‪:‬ســالیکورنیا از‬ ‫گیاهــان نمــک دوســت اســت‪ ،‬ایــن گونــه‬ ‫تحمــل شــوری بــاال را داشــته و ارتفــاع ان‬ ‫بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬ســانتی متــر‪ ،‬ســاقه ها بنــد‬ ‫بنــد و ابــدار و برگ هــا کوچــک و بــه شــکل‬ ‫فلس هــای تحلیــل رفتــه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر خواص دارویی و غذایی ســالیکورنیا‪،‬‬ ‫می تــوان از ان بــه عنــوان پوشــش ســبز در‬ ‫منطقــه اســتفاده کــرد تــا از وقــوع ریزگــرد‬ ‫جلوگیــری کنــدوی بیــان کــرد‪ :‬ســاقه های ایــن‬ ‫گیــاه مصــرف خوراکــی بــرای انســان و دام دارد‪،‬‬ ‫بــذر ان سرشــار از روغــن اســت و روغــن بــه‬ ‫دســت امــده از دانه هــای ســالیکورنیا شــامل‬ ‫ترکیب هــای بیوشــیمیایی (پروتئیــن‪ ،‬چربــی و‬ ‫غیــره)‪ ،‬محتویــات معدنــی (ســدیم‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫منیزیم‪ ،‬کلســیم‪ ،‬فســفر‪ ،‬اهن‪ ،‬روی و مس)‪،‬‬ ‫ترکیــب اســید امینــه و غنــی از بتاکاروتــن اســت‪.‬‬ ‫عربــی اضافــه کــرد‪ :‬در مناطــق ســاحلی‬ ‫گلســتان و در کرانه هــای دریــای خــزر در‬ ‫بندرگــز‪ ،‬گمیشــان و بندرترکمــن شــاهد رشــد‬ ‫ایــن گونــه شورپســند هســتیم کــه بــه صــورت‬ ‫خــودرو و پــس از عقــب نشــینی اب دریــا بــه‬ ‫عنــوان نخســتین گیــاه پیــش قــراول و تحمــل‬ ‫کننــده شــوری زمیــن رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــت ســالیکورنیا در هــر‬ ‫منطقه ای که به اب شــور دسترســی داشــته‬ ‫باشــد قابــل اجــرا بــوده و فقــط اندکــی بــه‬ ‫مکمل هــای غذایــی و کــود نیــاز دارد‪.‬‬ ‫کشــت ســالیکورنیا از وقــوع طوفــان گــرد و‬ ‫خــاک جلوگیــری می کنــد‬ ‫یــک کارشــناس اصــاح نباتــات نیــز گفــت‪:‬‬ ‫قابلیــت کاربــرد ســالیکورنیا بــه عنــوان روغــن‬ ‫خوراکــی‪ ،‬تامیــن علوفــه دام‪ ،‬در کنــار کــم توقــع‬ ‫بــودن و تــوان رشــد ان در خاک هــای نامرغوب و‬ ‫اســتفاده از اب های غیرقابل اســتفاده همچون‬ ‫فاضــاب صنعتــی و اب شــور دریــا‪ ،‬ایــن گونه را‬ ‫بــه گیاهــی مهــم تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمدمهــدی رجبــی راد افــزود‪ :‬راه انــدازی‬ ‫شــرکت هایی کــه بتواننــد ســبزی خشــک‬ ‫ســالیکورنیا را برای نمک خشــک مورد اســتفاده‬ ‫قــرار دهنــد یکــی از راهکارهــای افزایــش بهــره‬ ‫اقتصــادی اجــرای چنیــن طرح هایــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در کشــورهای اروپایــی ایــن‬ ‫گیــاه را در گلخانه هــا پــرورش می دهنــد امــا‬ ‫مــا شــرایط ان را بــه طــور طبیعــی داریــم و‬ ‫می توانیــم بــا هزینــه کمتــر ان را تولیــد و بــه‬ ‫توســعه اســتان کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫رجبــی راد اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن می تــوان از‬ ‫ایــن گیــاه بــه عنــوان پوشــش ســبز در منطقــه‬ ‫اســتفاده کــرد تــا از وقــوع طوفــان گــرد و خــاک‬ ‫جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫اصالح خاک با کشت سالیکورنیا‬ ‫مهرنســا قــره خانــی‪ ،‬دانشــجوی ســال اخــر‬ ‫دکتــری اصــاح نباتــات در گلســتان اســت کــه‬ ‫چنــد ســال اســت بــر روی گیــاه ســالیکورنیا‬ ‫مطالعــه می کنــد‪.‬‬ ‫وی ایــن گیــاه را در زمین هــای شــور اق قــا‬ ‫کشــت کــرده و در انتظــار مجــوز ســازمان غــذا‬ ‫و دارو بــرای توســعه کشــت ان اســت‪ .‬قــره‬ ‫خانــی گفت‪:‬زمین هــای اطــراف اق قــا شــوری‬ ‫باالیــی داشــته و هــر گیاهــی نمی توانــد در‬ ‫انجــا رشــد کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بعــد از مشــاهده عــدم رشــد‬ ‫گیاهانــی همچــون جــو کــه مقــاوم بــه شــوری‬ ‫اســت تصمیــم گرفتیــم کــه در ایــن منطقــه‬ ‫ســالیکورنیا را کشــت کنیــم‪.‬‬ ‫قــره خانــی افــزود‪ :‬ســالیکورنیا گیاهــی کــه‬ ‫مقــاوم بــه شــوری بــوده و مــا ان را بــه دو‬ ‫صــورت نشــایی و بــذری کشــت کردیــم و در‬ ‫هــردو شــکل خــوب رشــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ابتدایی تریــن کاربــرد‬ ‫می تــوان از ســالیکورنیا بــرای علوفــه دام‬ ‫اســتفاده کــرد و مطالعــات ازمایشــگاهی هــم‬ ‫نشــان داده اســت کــه ایــن گیــاه شــیردهی و‬ ‫میــزان گوشــت دام را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫ایــن دکتــری اصــاح نباتــات گفــت‪ :‬ازمایشــات‬ ‫نشــان داده کــه ایــن گیــاه شــوری خــاک را‬ ‫جــذب کــرده و باعــث اصــاح خــاک می شــود‪.‬‬ ‫فــره خانــی افــزود‪ :‬از ایــن گیــاه در دنیــا بــرای‬ ‫ادامه شماره ‪338‬‬ ‫مــن نقاشــیم افتضاحــه! ایــن متــداول تریــن جملـه ای هســت کــه خیلــی از مــا بــا دیــدن‬ ‫یــک نقاشــی یــا طراحــی زیبــا بــه خودمــون می گیــم‪ .‬تــا حــاال بــه ایــن فکــر کردیــد کــه شــما‬ ‫هــم می توانیــد ســاخته های ذهنــی خودتــون رو روی کاغــذ بــه تصویــر تبدیــل کنیــد؟‬ ‫بــرای بســیاری از ادم هــا نقاشــی و طراحــی خیلــی هیجــان انگیزتــر از عکــس واقعــی بنظــر‬ ‫می رســه‪ .‬چــرا؟ چــون یــک خلــق هنرمندانــه هســت‪ .‬حــاال هــم دیــر نیســت‪ .‬اگه ایــن تجربه‬ ‫رو نداریــد‪ ،‬حداقــل یــک بــار امتحانــش کنیــد‪ .‬پیشــنهاد می کنــم خوندن ایــن ‪ 11‬نکته کلیدی‬ ‫از امــوزش طراحــی بــا مــداد رو از دســت ندیــد‪.‬‬ ‫نهــم‪ -‬قرینــه طراحــی کــن (امــا نــه اونقــدر متقارن)‪:‬طرح هــای متقــارن زیبــا بــه نظــر می­ رســند‪،‬‬ ‫امــا غالبــا ســریع خســته کننــده میشــن‪ .‬یــک راه مناســب بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــردن تغییــرات جزئــی بــه کار هســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه جــای اینکــه بــه هــر بخــش کوچــک و‬ ‫جزئــی طراحــی خاصیــت ایینـه ای بدیــد‪ ،‬فقط خطوط کلی رو متقارن بکشــید‪ .‬برخــی از عناصر یا‬ ‫خطــوط رو هــم بــه دلخــواه و متناســب بــا طرحتــون‪ ،‬غیــر متقــارن رســم کنیــد تا طرحتــون از تکرار‬ ‫و کســل کنندگــی در امــان بمونــه‪ .‬البتــه بعضــی طرح هــا ایجــاب می کنــه کامــا متقــارن رســم‬ ‫بشــن‪ .‬ایــن نکتــه کلــی هســت! در شــکل زیــر‪ ،‬دو تصویــر طراحــی بــا مــداد بــا رعایــت اصــول‬ ‫تقارن نشــون داده شــده؛ که تصویر ســمت راســت (خانه) کامال متقارن و احتماال خســته‬ ‫کننــده امــا تصویــر ســمت چــپ یــک تصویــر نســبتا متقــارن همــراه بــا تصاویــر غیرمتقــارن‬ ‫هســت کــه بنظــر جذابیــت بیشــتری بــه طراحــی داده‪.‬‬ ‫دهم‪ -‬بین اشیای مختلف فرق بگذار!‬ ‫تغذیــه انســان هــم اســتفاده شــده و هــم ان را بــه‬ ‫شــکل ســبزی تازه و هم خشــک شــده و به صورت‬ ‫پخــت داخــل مایکروویــو اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫خواص دارویی و درمانی‬ ‫وی بــه خــواص ایــن گیــاه هــم اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ســالیکورنیا فشــار خــون را متعــادل‬ ‫کــرده و از ان در تولیــد قرص هــای فشــار خــون‬ ‫و ضــد دیابــت اســتفاده می شــود؛ همچنیــن‬ ‫بــه خاطــر فیبــری کــه دارد بــرای درمــان یبوســت‬ ‫هــم می تــوان بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫قره خانــی توضیــح داد‪ :‬زمانــی کــه بــرای‬ ‫ابیــاری ایــن گیــاه از اب دریــا اســتفاده شــود‬ ‫انزیم هــای اب دریــا وارد گیــاه شــده و حــرکات‬ ‫دورانــی روده را تســهیل می کنــد لــذا از‬ ‫مشــکالت روده هــم جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در دنیــا از ایــن گیــاه بــرای ســوخت‬ ‫دیــزل اســتفاده می کننــد امــا در ایــران ما بــرای کاربرد‬ ‫اولیــه ان هنــوز درگیــر گرفتن مجوز هســتیم‪.‬‬ ‫قــره خانــی گفــت‪ :‬از ســالیکورنیا می تــوان بــه‬ ‫عنــوان نمــک ســبز اســتفاده کــرد کــه بعــد از‬ ‫ســه ســال هنــوز ســازمان غــذا و دارو مجــوز‬ ‫ان را صــادر نکــرده و امیدواریــم در ســال مانــع‬ ‫زدایــی هــا بتوانیــم تولیــد ایــن گیــاه را در اق‬ ‫قــا و گمیشــان گســترش دهیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمــک ســبز محصولــی کــه از‬ ‫فــراوری ایــن گیــاه بــه دســت می ایــد در ایــران‬ ‫ناشــناخته اســت امــا در ســایر کشــورها از ان‬ ‫بــه خوبــی اســتفاده می شــود و حتــی برخــی از‬ ‫کشــورها ان را وارد می کننــد‪.‬‬ ‫فعال ً برنامه ای برای توسعه کشت نداریم‬ ‫رئیــس بخــش تحقیقــات جنگل هــا‪ ،‬مراتــع‬ ‫و ابخیــزداری مرکــز تحقیقــات و امــوزش‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫چنــد ســال پیــش طرحــی بــرای اصــاح بــذر‬ ‫گیــاه ســالیکورنیا انجــام و طــی ان ‪ ۱۵‬هکتــار‬ ‫از اراضــی گمیشــان زیرکشــت ایــن گیــاه رفــت‪.‬‬ ‫لطــف اللــه پارســایی افــزود‪ :‬ســالیکورنیا‬ ‫گیاهــی شورپســند و مرتعــی بــوده کــه می تــوان‬ ‫از ان بــه عنــوان یــک دانــه روغنــی اســتفاده‬ ‫کــرد امــا بــه دلیــل حساســیت اکوسیســتم‬ ‫منطقــه ترکمــن صحــرا هنــوز وارد بحث هــای‬ ‫زراعــی ان نشــده ایــم‪ /.‬مهــر‬ ‫طراحی با مداد‪ ،‬هنری ارام بخش‬ ‫بــرای نشــون دادن بافت هــا و ســاختارهای متفــاوت در طراحــی بــا مــداد ‪ ،‬الزمــه تــا تکنیــک‬ ‫خــود رو بــا طبیعــت اشــیا تنظیــم کنیــد‪ .‬بــه عبــارت ســاده تر‪ ،‬الزم نیســت همونطــور کــه مثــا‬ ‫اهــن و فلــزات رو ســایه می زنیــد‪ ،‬پوســت رو ســایه بزنیــد‪ .‬هــر کــدام از ایــن دو‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫منحصــر بفــردی در جــذب نــور و ایجــاد ســایه دارنــد‪ .‬اگــر بــه ایــن جزئیات طبیعــی و پر اهمیت‬ ‫در طراحــی بــا مــداد دقــت کنیــد‪ ،‬مهــارت طراحــی شــما اسانســوری اوج می گیــرد‪.‬‬ ‫نقطــه شــروع خــوب بــرای انتخــاب مــدل ســایه زدن ایــن هســت کــه از خودمــون بپرســیم‪:‬‬ ‫بافــت یــا جنــس ش ـی ای کــه طراحــی می کنــم ســخته یــا صــاف؟ اگــر نــور بــه ان بتابــد‪ ،‬نــور‬ ‫را چقــدر جــذب یــا منعکــس می کنــه؟ یــک بافــت صیقلــی و منعکــس کننــده ماننــد کــروم‪،‬‬ ‫معموال کنتراســت (تضاد) بیشــتر و هایالیت (بخش روشــن) برجســته تری داره‪ .‬در حالی که‬ ‫بافــت ســخت و جــاذب نــوری ماننــد پارچــه و لبــاس‪ ،‬کنتراســت کمتــر و در عین حــال هایالیت‬ ‫اندکــی داره یــا اصــا هایالیــت نــداره‪.‬‬ ‫یازدهــم‪ -‬اول واقعیــت گــرا بــاش‪ ،‬بعــد هنرمندانــه بکش!‪:‬نیــازی نیســت کــه اســکچ هــا به‬ ‫واقعیــت کامــا نزدیــک باشــند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬هنرمنــدان طراحــی معتقدنــد کــه یــک طــراح‬ ‫اول بایــد کشــیدن اســکچ هــای واقعــی و رئــال را بلــد باشــه‪ .‬تمرکــز بایــد روی عناصــری مثــل‬ ‫نورپــردازی‪ ،‬نســبت­ ها‪ ،‬تاثیــر رنــگ هــا (پررنگــی یــا کمرنگــی) و اناتومــی باشــه‪ ،‬قبــل از اینکه‬ ‫طــرح رو بــه ســمت ســبک هنــری خاصــی ببریــن‪ .‬تصویــر زیــر بــه خوبــی اثــار رئــال (واقــع‬ ‫گرایانــه) رو از تصاویــر ســبک اختصاصــی شــده (‪ )Stylized‬و گرافیکــی متمایــز کــرده‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫بســتری ‪ ۷۹۴‬بیمــار کرونایــی در گلســتان‪ /‬تفرجــگاه هــا بســته شــدندگرگان‪ -‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬تفرجــگاه هــای گلســتان در اخــر ایــن هفتــه فــارغ از هــر رنــگ کرونایــی تعطیــل‬ ‫شــد‪.‬عبدالرضا فاضــل اظهارکــرد‪ :‬بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی کرونــا در اســتان جلســه مدیریــت بحــران بــا‬ ‫حضــور فرمانــداران تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬در ایــن جلســه مصــوب شــد کــه تفرجگاه هــای اســتان‬ ‫در اخــر ایــن هفتــه فــارغ از هــر رنــگ کرونایــی بســته شــود‪.‬‬ ‫تفرجگاه ها‬ ‫بسته شدند‬ ‫‪3‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪339‬‬ ‫میراث‬ ‫زندگی‪ ،‬پارک ملی‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲۰‬شغل با‬ ‫فعالیت ‪ ۷‬مزرعه‬ ‫گردشگری‬ ‫یکــی از اســیب هــای جــدی وارد شــده بــه خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬بســته راه انتقــال اب از کانال هــای ابرســان‬ ‫دریــای خــزر بــود کــه قطــع ایــن راه ارتباطــی طــی‬ ‫چنــد دهــه‪ ،‬موجــب محصــور شــدن خلیــج گــرگان‬ ‫در خشــکی و در نهایــت کاهــش مســتمر اب ان بــه‬ ‫دلیــل برداشــت بــی رویــه بــرای مصــارف کشــاورزی و‬ ‫تبخیــر بــود‪.‬‬ ‫رییــس پژوهشــکده علــوم جــوی پژوهشــگاه ملــی‬ ‫اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی گفــت‪ :‬برخــی افــراد‬ ‫کــم کاری در نقــش افرینــی ســدهای گلســتان را از‬ ‫عوامــل مواجــه شــدن خلیــج گــرگان بــا خشکســالی‬ ‫می داننــد در حالــی کــه ایــن حــرف مبنــای کارشناســی‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اســتان گلســتان خبــر از صــدور مجــوز بهره بــرداری و‬ ‫فعالیــت هفــت مزرعــه گردشــگری در اســتان داد‪.‬‬ ‫لبخند به زندگی‪ ،‬پارک ملی گلستان و خلیج گرگان‬ ‫خلیــچ گــرگان و پــارک ملی گلســتان ‪ ۲‬موهبت‬ ‫در معــرض اســیب گلســتان‪ ،‬یکــی بــه دلیــل‬ ‫کم ابــی و دیگــری بــه علــت شــکار بــی رویــه‪،‬‬ ‫تجــاوز بــه حریــم و نبــود منابــع ابــی کافــی بــرای‬ ‫زیســتمندان همــواره بــا تهدیــد مواجــه هســتند‬ ‫امــا اجــرای برخــی طرح هــا طــی ســال های اخیــر‬ ‫امیــد بــه بقــای ان هــا را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫بخشــی از مشــکالتی کــه ایــن عرصه هــای‬ ‫مهــم و بین المللــی زیســت محیطــی گلســتان‬ ‫بــا ان دســت بــه گریبــان هســتند‪ ،‬فراتــر از توان‬ ‫مجموعــه اســتان بــوده و حــل ان به برنامه ریزی‬ ‫در ســطح کشــور و تخصیــص اعتبــار افــزون بــر‬ ‫بودجــه اســتانی احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل ضــرورت توجــه بــه خلیــج گرگان‬ ‫و پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬نقــش و اهمیــت ایــن‬ ‫عرصــه هــا در حیــات زیســتمندان‪ ،‬حفــظ چرخه‬ ‫محیــط زیســت و تاثیــر فعالیت ان هــا در حفظ‬ ‫گونه هــای زیســتی بــه خصــوص انــواع نــادر و در‬ ‫معــرض خطــر ان اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه ایــن اهمیــت و تاثیــر‪ ،‬طی ســال های‬ ‫اخیــر اقدامــات مهمــی بــرای رفــع مشــکل و یــا‬ ‫کاهــش نارســایی هــای ایــن عرصــه هــای مهــم‬ ‫و بــا قابلیــت جهانــی گلســتان برداشــته شــد اگــر‬ ‫چــه تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب‪ ،‬راه طوالنــی‬ ‫در پیــش اســت‪.‬‬ ‫خلیج گرگان‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب‬ ‫شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر بــه شــمار مـی رود‬ ‫کــه بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر‬ ‫ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی‪ ،‬جــذب‬ ‫پرنــدگان مهاجــر و حفــظ چرخه زیســت دریای خزر‬ ‫دارای اهمیــت بــوده و در معیشــت جوامــع محلــی‬ ‫نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫افزایــش ســطح و حجــم اب ایــن پهنــه ابــی در‬ ‫دهه هــای گذشــته منجــر بــه رونــق و راه انــدازی‬ ‫بنــادری از جملــه گــز و ترکمــن در گلســتان شــد و‬ ‫ایــن مناطــق را تــا ســال هــا بــه محلــی بــرای ارتباط‬ ‫بــا کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫کــم شــدن ســطح اب ایــن خلیــج بــه دالیــل‬ ‫گوناگــون از جملــه کاهــش ابدهــی رودخانه هــا‬ ‫و بســته شــدن کانــال هــای ابرســان دریــای‬ ‫خــزر‪ ،‬عــاوه بــر از رونــق انداختــن بنــادر گــز‬ ‫فرانک محمدی‬ ‫ادامه شماره ‪338‬‬ ‫و ترکمــن‪ ،‬کاهــش محســوس جمعیــت‬ ‫شــهرهای پیرامونــی و مهاجــرت ســاکنان بــه‬ ‫شــهرهای اطــراف‪ ،‬موجــب تبدیــل شــدن برخــی‬ ‫بخش هــای ان بــه مرکــز شــروع پدیــده گــرد و‬ ‫غبــار شــد و اینــده اســتان سرســبز گلســتان را بــا‬ ‫تهدیــد جــدی مواجــه ســاخت‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن مشــکالت طــی دهــه هــای قبــل‬ ‫بــه وجــود امــده و انباشــت توقــع و خواســته‬ ‫مــردم گلســتان بــرای حــل ان‪ ،‬بــه زمــان بیشــتر‪،‬‬ ‫مطالعــه دقیــق و ارائــه راهکارهــای کارشناســی‬ ‫شــده احتیــاج داشــت کــه بــا تــاش دولــت طــی‬ ‫هشــت ســال اخیــر‪ ،‬برخــی از طرح هــای مرتبــط‬ ‫بــا احیــای ایــن پهنــه ابــی اغــاز و بــه ســرانجام‬ ‫امیدوارکننــده ای رســید‪.‬‬ ‫یکــی از اســیب هــای جــدی وارد شــده به خلیج‬ ‫گــرگان‪ ،‬بســته راه انتقــال اب از کانال هــای‬ ‫ابرســان دریــای خــزر بــود کــه قطــع ایــن راه‬ ‫ارتباطــی طــی چنــد دهــه‪ ،‬موجــب محصــور‬ ‫شــدن خلیــج گــرگان در خشــکی و در نهایــت‬ ‫کاهــش مســتمر اب ان بــه دلیــل برداشــت بــی‬ ‫رویــه بــرای مصــارف کشــاورزی و تبخیــر بــود‪.‬‬ ‫رییــس پژوهشــکده علــوم جــوی پژوهشــگاه‬ ‫ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی گفــت‪:‬‬ ‫برخــی افــراد کــم کاری در نقــش افرینــی‬ ‫ســدهای گلســتان را از عوامــل مواجــه شــدن‬ ‫خلیــج گــرگان بــا خشکســالی می داننــد در حالی‬ ‫کــه ایــن حــرف مبنــای کارشناســی نــدارد‪.‬‬ ‫پرویــن غفاریــان اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا ســد‬ ‫گلســتان کــه بــه حــوزه ابریــز خلیــج گــرگان‬ ‫منتهــی مــی شــود‪ ،‬ســد نومــل اســت کــه فقــط‬ ‫هفــت میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت دارد در‬ ‫حالــی کــه خلیــج گــرگان بــرای احیــا و نجــات‬ ‫از خشکســالی نیازمنــد حداقــل یــک میلیــارد‬ ‫مترمکعــب اب اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی همچنیــن دمــا نقــش بســزایی در‬ ‫کاهــش تــراز اب خــزر و خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان دارد بــه طــوری کــه ســاالنه شــاهد‬ ‫افزایــش ‪ ۲‬صــدم درجــه دمــای بیشــینه در‬ ‫منطقــه هســتیم و ایــن نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫رونــد افزایــش تصادفــی نیســت بلکــه بــه دلیــل‬ ‫برخــی عوامــل از جملــه افزایــش شهرنشــینی و‬ ‫بخــش زیــادی بــه علــت تغییــر اقلیــم اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس مرکــز اقیانــوس شناســی دریــای خزر‬ ‫هــم رســوب گــذاری را یکــی دیگــر از چالش هــای‬ ‫فــراروی خلیــج گــرگان دانســت و گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫دبــی اب رودخانه هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان‬ ‫را ‪ ۱۵۰‬میلی گــرم در نظــر بگیریــم‪ ،‬ســاالنه ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار تــن رســوب از طریــق گــرگان رود و حــدود ‪۴۰‬‬ ‫هــزار تــن از طریــق رودخانــه قره ســو وارد خلیــج‬ ‫گــرگان می شــود کــه در زمــان بارش هــای شــدید‬ ‫و ســیالب‪ ،‬ایــن رقــم بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫عرصــه حــدود ‪ ۹۲‬هــزار هکتــاری پــارک ملــی‬ ‫گلســتان عــاوه بــر رنــج بــردن از کمبودهایــی‬ ‫ماننــد اعتبــار کــم و نیــروی انســانی ناکافــی‬ ‫کــه تقریبــا همــه عرصــه هــای محیــط زیســت‬ ‫کشــور بــا ان دســت بــه گریبــان هســتند‪،‬‬ ‫مشــکالت منحصــر بــه فــرد زیــادی دارد کــه‬ ‫از جملــه ان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬اتــش ســوزی‪،‬‬ ‫تجــاوز برخــی ســودجویان بــه عرصــه ایــن پــارک‬ ‫ملــی بــا انجــام ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‪،‬‬ ‫تلــف شــدن همیشــگی حیــات وحــش بــه‬ ‫دلیــل برخــورد بــا خودروهــای عبــوری و کاهــش‬ ‫محســوس منابــع ابــی و غذایــی بــا گــرم شــدن‬ ‫هــوا و بــروز خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫طــی ســال های اخیــر بــرای رفــع برخــی از‬ ‫ایــن مشــکالت‪ ،‬اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت‬ ‫نیروهــای عالقمنــد بــه طبیعــت و همچنیــن‬ ‫ســاکنان روســتاهی حاشــیه ایــن پــارک‬ ‫ملــی مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــه نتایــج‬ ‫امیدوارکننــده ای نیــز رســید‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬دولــت بــرای جبــران کمبودهــای‬ ‫مالــی ایــن عرصــه مهــم‪ ،‬از ســال ‪ ۹۸‬ردیــف‬ ‫بودجــه مســتقل بــرای پــارک ملــی گلســتان‬ ‫مشــخص کــرد و پــس ان هــر ســال اعتبــار‬ ‫مــورد نیــاز ایــن پــارک بــه صــورت مجــزا از‬ ‫اعتبــارات اســتانی در اختیــار پــارک ملــی‬ ‫گلســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مشــکالت مهــم پــارک ملــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬وقــوع اتــش ســوزی گســترده در ایــن‬ ‫عرصــه اســت کــه بــه دلیــل گســتردی فــراوان و‬ ‫نبــود تجهیــزات و نیــروی انســانی کافــی و از‬ ‫طرفــی ســخت گــذر بــودن برخــی مناطــق‪ ،‬هــر‬ ‫اتــش ســوزی بــه خصــوص در فصــل گرمــا‪،‬‬ ‫چندیــن هکتــار از جنــگل و مرتــع ایــن پــارک را‬ ‫می ســوزاند و نابــود می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از طــرح هــای مهــم اندیشــیده شــده بــرای‬ ‫حــل ایــن مشــکل‪ ،‬تجهیــز پــارک ملــی گلســتان‬ ‫بــه تجهیــزات هشــدار اتــش ســوزی اســت کــه‬ ‫بهــره بــرداری ازمایشــی از ان هفتــه دوم تیرمــاه‬ ‫امســال اغــاز شــد و قــرار اســت بــا نصــب دوربیــن‬ ‫و حســگرهای بیشــتر‪ ،‬وســعت مناطــق تحــت‬ ‫پوشــش ایــن طــرح افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫مهمتریــن برنامه هــای اجرایــی در ســفر روز‬ ‫دوشــنبه رییــس ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بــه ایــن اســتان شــرکت در شــورای‬ ‫راهبــری ایــن پــارک و بازدیــد از برخــی اقدامــات از‬ ‫جملــه احــداث ‪ ۲‬پاســگاه محیط بانــی و بازســازی‬ ‫و بهســازی پنــج بــاب ســاختمان محیط بانــی و‬ ‫مامورســرا در ایــن منطقــه حفاظــت شــده بــود‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری افــزود‪ :‬پــارک ملــی گلســتان ‪۱۳‬‬ ‫ایســتگاه محیط بانــی و چهــار اتاقــک دیدبانــی‬ ‫فعــال بــرای اســتفاده نیروهــای محیط بــان دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بـه روز رســانی نــاوگان خودرویــی‪ ،‬مدیریــت‬ ‫و کاهــش تعارضــات جــاده میان گــذر پــارک ملــی‬ ‫و راه انــدازی مرکــز بازدیدکننــدگان را از جملــه‬ ‫نیازهــای پــارک ملــی گلســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫کالنتــری در ســفر اخیــر خــود قــول مســاعد بــرای‬ ‫جایگزینــی خودروهــای جدیــد بــا فرســوده و نیــز‬ ‫پیگیــری تخصیــص کامل اعتبارات امســال را داد‬ ‫کــه بــا تحقــق ان بســیاری از نیازهــای ایــن پــارک‬ ‫ملــی رفــع می شــود‪.‬‬ ‫تیمــوری ادامــه داد‪ :‬رییــس ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت همچنیــن موافقــت خــود را بــا‬ ‫نظــر اســتاندار گلســتان مبنــی بــر ایجــاد مرکــز‬ ‫یــا دفتــر تحقیقــات و پژوهــش در ایــن عرصــه‬ ‫طبیعــی حفاظــت شــده اعــام کــرد و قــرار شــد‬ ‫نخســتین خــودروی جمــع اوری زبالــه نیــز بــرای‬ ‫پــارک ملــی گلســتان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای‬ ‫متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه خشــک و نیمــه‬ ‫مرطــوب اســت کــه همیــن ویژگــی باعــث شــده‬ ‫ایــن پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از‬ ‫اســتپ خشــک تــا جنــگل انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫اموزش قدم به قدم مراحل طراحی لباس‬ ‫در ایــن مطلــب از روشــی می خواهیــم بــه طــور کامــل‪ ،‬مراحــل طراحــی لبــاس را بــا هــم‬ ‫بررســی کنیــم‪ .‬طراحــی لبــاس یکــی از رشــته ها و تخصص هــای بســیار جــذاب و ســوداور‬ ‫اســت کــه بــا یادگیــری اصــول ان‪ ،‬میتوانیــد نیازهــای مختلــف خــود را بــه طــور کامــل برطرف‬ ‫کنیــد و توانایی هــای خــود را بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا امــوزش طراحــی لبــاس بــه صــورت قــدم بــه قــدم و مصــور بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید…‬ ‫مرحله سوم ‪ :‬کشیدن لباس و تزیینات‬ ‫‪ – 4‬مراحل طراحی لباس و تصاویر چاپی را نشان دهید‬ ‫اگــر طــرح شــما شــامل پارچــه چاپــی می باشــد‪ .‬بســیار مهــم اســت کــه بطــور دقیــق نشــان‬ ‫دهیــد چطــور ایــن حالــت بــر روی مــدل قــرار می گیــرد‪ .‬بــا کشــیدن طــرح کلــی از لبــاس‬ ‫طــرح دار ماننــد دامــن یــا بلــوز شــروع کنیــد‪ .‬ان را بــه یــک شــبکه چهارخانــه بــا بخش هــای‬ ‫مختلــف تقســیم کنیــد‪ .‬بخش هــا را یکــی یکــی بــا طــرح پارچه پــر کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه چطــور چیــن‪ ،‬تــا و پیلیســه ظاهــر طــرح را تغییــر می دهنــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫در نقطـه ای الزم باشــدکه انحنــا یــا برشــی ایجــاد شــود تــا طــرح درســت بــه نظــر برســد‪ .‬بــرای‬ ‫کشــیدن طــرح بــا جزییــات‪ ،‬زمــان بگذاریــد و مطمئــن شــوید کــه در تمــام خانه هــا‪ ،‬طــرح‬ ‫یکســان بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫‪ – 5‬طرح را با سایه زدن و رنگ کردن کامل کنید‬ ‫بــا رنــگ مشــکی پررنــگ یــا هــر رنــگ دیگــری بــرروی خطوطــی کــه می خواهیــد نگــه داریــد‪،‬‬ ‫بکشــید‪ .‬می توانیــد در ایــن مرحلــه هــر گونــه عالمــت خــارج از خــط و خطــوط شــکل انــدام‬ ‫را پــاک کنیــد‪ .‬در اخــر‪ ،‬بــه دقــت لبــاس را بــا رنگــی کــه می خواهیــد رنــگ امیــزی کنیــد‪.‬‬ ‫می توانیــد لبــاس را بــا مــداد رنگــی‪ ،‬جوهــر و یــا ماژیــک رنــگ کنیــد‪ .‬رنگ هــا را ترکیــب کنیــد‬ ‫و از تنــوع ســایه ها بــرای طرح تــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بــرروی بافــت و ســایه ها کار می کنیــد تصــور کنیــد طــرح زیــر نــور افکــن و در ران وی‬ ‫( بانــد) بــه ســمت شــما حرکــت می کنــد‪ .‬تاهــای عمیــق در پارچــه بــا ســایه های تیره تــری نشــان‬ ‫داده مــی شــود‪ .‬جایــی کــه پارچــه بــا نــور برخــورد می کنــد رنگ هــا روشـن تر بــه نظــر می رســند‪.‬‬ ‫اضافــه کــردن ویژگی هایــی ماننــد مــو‪ ،‬عینــک افتابــی و ارایــش اخریــن نکاتــی هســتند کــه‬ ‫باعــث می شــوند مــدل شــما زنــده بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫‪ – 6‬طرح مسطح مدل را در طراحی لباس در نظر بگیرید‬ ‫شــماتیک مســطحی هم داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ممکن اســت عالوه بر کشــیدن کروکی بخواهید ِ‬ ‫شــماتیک مســطح‪ ،‬طــرح کلــی لبــاس بصــورت مســطح می باشــد کــه گویی بر روی ســطحی‬ ‫ِ‬ ‫صــاف خوابیــده اســت‪ .‬ایــن طــرح بــرای کســانی مفیــد اســت کــه می خواهنــد بررســی کننــد‬ ‫کــه طــرح مســطح مــدل هــم شــبیه طــرح روی بــدن مــدل می باشــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬‬ ‫در ایــن مطلــب ســعی کردیــم بــه طــور مصــور و قــدم بــه قــدم‪ ،‬با امــوزش طراحی لبــاس در‬ ‫خدمــت شــما باشــیم‪ ،‬اگــر همچنــان ســوالی داریــد و یــا دوســت داریــد نظرخــود را بــا مــا بــه‬ ‫اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬حتمــا از بخــش کامنت هــا بــا مــا در ارتبــاط باشــید‪/.‬روچی‬ ‫پایان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬احمــد تجــری جمــع‬ ‫خبرنــگاران در ایــن ارتبــاط اظهــار کــرد‪ :‬گردشــگری‬ ‫کشــاورزی فرصتــی بــرای توســعه روســتاها‪ ،‬رونــق‬ ‫کشــاورزی و ایجــاد فرصت هــای تفریحــی ســالم و‬ ‫اموزنــده بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اســتان گلســتان افــزود‪ :‬توســعه ایــن نــوع جدیــد از‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان کــه از ظرفیت هایــی‬ ‫نظیــر اقلیم هــای گوناگــون‪ ،‬تنــوع محصــوالت کشــاورزی‬ ‫و اقامتگاه هــای بوم گــردی متنــوع برخــوردار اســت‬ ‫می توانــد زمینــه جــذب گردشــگران به ویــژه طبیعــت‬ ‫گــردان را بــه ایــن اســتان فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پیگیری هــای صورت گرفتــه‬ ‫اولیــن پروانــه بهره بــرداری گردشــگری کشــاورزی کشــور‬ ‫در مهرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۹‬در گلســتان صــادر و همچنیــن‬ ‫ایــن اســتان میزبــان برگــزاری نخســتین همایــش انجمــن‬ ‫فعــاالن گردشــگری کشــاورزی در خردادمــاه ســال‬ ‫گذشــته شــد کــه مجمــوع ایــن اقدامــات‪ ،‬نگارســتان ایــران‬ ‫را به عنــوان اســتان پیشــرو در گردشــگری کشــاورزی و‬ ‫پایلــوت ایــن حــوزه در کشــور مبــدل کــرده اســت‪.‬‬ ‫تجــری گفــت‪ :‬در کمتــر از یــک ســال گذشــته مجــوز‬ ‫بهره بــرداری و فعالیــت هفــت مزرعــه گردشــگری بــا‬ ‫حجــم ســرمایه گذاری ‪ ۷۲۰‬میلیــارد ریــال در ســطح‬ ‫اســتان صــادر شــد کــه زمینــه اشــتغال بــرای حــدود ‪۱۲۰‬‬ ‫نفــر را فراهــم ســاخته اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مزرعــه گردشــگری توســکا‪ ،‬مزرعــه‬ ‫گردشــگری ارکیــده و مزرعــه فرهیختــگان در شهرســتان‬ ‫گــرگان‪ ،‬مزرعــه گل نرگــس در شهرســتان ازادشــهر‪،‬‬ ‫مزرعــه اورکــر ترکمــن در شهرســتان کاللــه‪ ،‬مزرعــه‬ ‫ارمغــان طبیعــت در شهرســتان کردکــوی و مزرعــه‬ ‫گردشــگری فــرش فــارم در شهرســتان مینودشــت ازجملــه‬ ‫پروژه هــای گردشــگری کشــاورزی اســت کــه کمتــر از یــک‬ ‫ســال گذشــته در ســطح اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اســتان گلســتان یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۰‬متقاضــی‬ ‫دریافــت مجــوز گردشــگری کشــاورزی در اســتان در‬ ‫مرحلــه تکمیــل پرونــده هســتند و پرونــده ‪ ۲۰‬متقاضــی‬ ‫پــس از دریافــت اســتعالم های الزم و معرفــی به ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان‪ ،‬مــورد بازدیــد کارشناســی‬ ‫قرارگرفتــه اســت کــه ایــن تعــداد متقاضــی ایجــاد مزرعــه‬ ‫گردشــگری‪ ،‬نشــان از عالقه منــدی بــه فعالیــت در ایــن‬ ‫حــوزه اســت‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫پنج شنبه‬ ‫‪ 24‬تیربجنورد‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫غالبــا ابــری بیشــینه ‪ 30‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال و شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪339‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫نگرانی از خاموشی برق دغدغه گلخانه داران‬ ‫در فصل جدید کاری‬ ‫در حالــی در ســال هــای اخیــر خراســان شــمالی بــا رشــد هفــت برابــری ســطح کشــت محصــوالت‬ ‫گلخانـه ای ســری در ایــن فعالیــت دراورد کــه ایــن روزهــا در اســتانه فصــل جدید کاری‪،‬خاموشــی برق به‬ ‫دغدغــه اصلــی گلخانـه داران ایــن خطــه شمالشــرق کشــورتبدیل شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه محصــوالت گلخان ـه ای خراسان شــمالی در دوره کشــت بهــاره بــا خــوش شانســی از خســارت‬ ‫چندصــد میلیــارد ریالــی ناشــی از خاموشــی مکــرر بــرق بــه خصــوص تیرمــاه جــاری بــه گلخان ـه داران‬ ‫کشــور جــان ســالم بــه در بــرد و تــا حــدودی در امــان مانــد‪ ،‬ولــی پیــش بینــی تــداوم گرمــای تابســتانی در‬ ‫مردادمــاه و احتمــال افزایــش خاموشـی های بــدون برنامــه و مــداوم موجــب شــد تــا در اســتانه کاشــت‬ ‫محصــوالت گلخانـه ای دوره تابســتانی‪،‬گلخانه داران نســبت بــه ادامــه فعالیــت بــا تردیــد مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫ســطح کشــت محصــوالت گلخانــه ای خراسان شــمالی در حــال حاضــر حــدود ‪ ۷۰‬هکتاراســت کــه‬ ‫نســبت کــه ســال ‪ ۹۲‬ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم ســطح کــه ایــن اراضــی حــدود ‪ ۱۰‬هکتــار بــود حدود‬ ‫هفــت برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫چشم گلخانه داران به تصمیم برقی ها‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراسان شــمالی می گویــد‪ :‬تاکنــون گزارشــی از گلخانــه داران‬ ‫اســتان مبنــی بــر خســارت ناشــی از قطــع بــرق حداقــل بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ارایــه نشــد و‬ ‫احتمــال خســارت جــدی بــه محصــوالت گلخانـه ای نیــز بــه دلیــل پایــان دوره کاشــت بهــاره وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ج خاموشـی های اخیر گلخانه داران اســتان یا ســرگرم برداشــت و یا‬ ‫محمدعلی شــریکیان گفت‪ :‬در او ‬ ‫جمع نقیضین و اراجیف‬ ‫عمو سیفی!‬ ‫اولــی االلبــاب مملکــت و اولــی االبصــار جامعــه و در یــک‬ ‫کالم صاحبــان خــرد نــاب و اب و اینــه حتــی همیــن عمــو‬ ‫ســیفی (ســرایدار مدرســه مان) نیــک می داننــد «جمــع‬ ‫نقیضیــن علــی االصــول محــال اســت» و مــو الی درز ایــن‬ ‫نکتــه ظریــف و فلســفی نمـی رود‪ .‬امــا با وجود علمــی بودن‬ ‫ایــن اصــل‪ ،‬در ایــن گیــر و دار جابجایــی رئیــس جمهــور و‬ ‫‪ ....‬عــده ای کــه اصــا ًنگــران حــذف یارانــه نقــدی و ترخیص‬ ‫خودروهای گران قیمت شــان از گمرک نیســتند خواســتند‬ ‫خودی نشــان بدهند و این طوری در مملکت چو بیاندازند‬ ‫کــه جمــع نقیضیــن محــال نیســت و نــه تنهــا ان را محتمــل‬ ‫بلکــه مســلم و در زمــره بدیهیــات نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫نمونــه خارجــی ایــن افــراد جنــاب گراهــام پرســیت‬ ‫منطــق دان و نویســنده معاصــر کــه با نوشــتن مقاله ای‬ ‫ســعی در ترویــج تناقــض بــاوری در جامعــه داشــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد دفــاع تمــام قــد جنــاب ارســطو از ایــن اصــل‬ ‫محتــوم در فصــل چهــارم کتــاب «گامــای متــا فیزیــک»‬ ‫حجــت را بــر جنــاب گراهــام پرســیت تمــام کــرد و اب‬ ‫پاکــی را روی دســت ایــن نویســنده ریختــه ولــی یک نفر‬ ‫نیســت نمونــه داخلــی و مشــابه ایــن نویســنده یعنــی‬ ‫عمــو ســیفی مــا را توجیــه کنــد چــرا کــه بعــد از خوانــدن‬ ‫مقالــه جنــاب پرســیت در حــال گــرد اوری مصــداق برای‬ ‫جمــع نقیضیــن نــه در عالــم رویــا و ســورئال بلکــه در‬ ‫عالــم حقیقــی و همیــن جامعه امروزی خودمان اســت‬ ‫و دردمندانــه در ایــن راه بــه موفقیت هایــی نیــز نائــل‬ ‫شــده اســت و مــا ماندیــم اســتدالل ارســطو را بــاور کنیــم‬ ‫یــا خُزعبــات ســیف اللــه را‪...‬‬ ‫ســیف اللــه معتقــد اســت چطــور مــی شــود ابــر‬ ‫بدهــکاران بانکــی بــا چنــد هــزار میلیــارد بدهــی‬ ‫راســت راســت در خیابــان دور دور مــی کننــد و یــک‬ ‫نفــر هــم نیســت بگویــد « فــراری ‪ ۴۵٨‬اســپایدرت»‬ ‫بــه چنــد؟ ان وقــت یــک عــده بابــت ‪ 2‬میلیــون‬ ‫بدهــی در زنــدان پــدر ابســردکن را در اورده انــد!‬ ‫یــا اینکــه چطــور مالیــات کارمنــدان قبــل از واریــز حقــوق‬ ‫شــان کســر مــی شــود ولــی چــون دولــت نمــی توانــد‬ ‫از طــا فروشــان مالیــات بگیــرد‪ ،‬مالیــات خریــد طــا را‬ ‫حــذف کــرده اســت!‬ ‫اخیــرا ً اعــام شــده ‪ 250‬هــزار نفــر در کشــور نــا‬ ‫خواســته پــول شــان از پــارو بــاال مــی رود ولــی‬ ‫در همیــن کشــور‪ ،‬یــک عــده تــا تــه ســطل زبالــه‬ ‫بــرای ســیر کــردن شــکم شــان فــرو مــی رونــد!‬ ‫در ایــام کرونــا همــه کارمنــدان بــه ویــژه معلمان کــج دار‬ ‫و مریــز بــه محــل کارشــان می رونــد ولــی پرســتاران کــه‬ ‫بایــد علــی الــدوام بــدون مرخصــی کار کننــد‪ ،‬چشــم بــه‬ ‫راه اجــرای نصفــه و نیمــه بخشــنامه ها و واریــز چندرغــاز‬ ‫حــق ویــژه کرونــا هســتند؟!‬ ‫البتــه ســیف اللــه مصداق هــای غیــر اقتصــادی هــم‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬اینکــه از یــک ســو صحبــت از باالبردن‬ ‫کیفیت اموزشی و رسیدن به سطح استاندارد اموزش‬ ‫در مــدارس مطــرح می شــود‪ ،‬از طــرف دیگــر چنــد‬ ‫ســالی اســت هــر چــه معلــم ســکته کــرده و ســرطانی‬ ‫و تصــادف کــرده و پیــر و پاتــال را بــه بهانــه رتبه بنــدی‬ ‫نگــه داشــته اند تــا کالس هــای درس را پــر کننــد!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل های ســیف اللــه اســت‬ ‫ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه جنــاب ارســطو‬ ‫فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا فیزیــک را بــه زیور طبع‬ ‫اراســته اســت وگرنــه مــا کــه حریــف اســتدالل های‬ ‫جنــاب گراهــام پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی‬ ‫نمی شــدیم!؟ شــما چطــور؟!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ۷۱‬واحــد مســکونی مددجویــی در گلســتان همزمــان بــا‬ ‫سراســر کشــور بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس بــا حضــور‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور تحویــل‬ ‫خانــواده هــای تحــت پوشــش شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم مدیــرکل بهزیســتی گلســتان اظهارکــرد‪ :‬در‬ ‫ســه ماهه اول امســال توانســتیم با خدمت رســانی گسترده‬ ‫در بحــث مســکن جامعــه هــدف رتبــه اول عملکــرد درایــن‬ ‫خصــوص را بــه دســت اورده کــه ایــن امــر نشــان از تــاش‬ ‫شــبانه روزی همــکاران مــا در ایــن ســازمان اســت‪.‬‬ ‫حســین مهــدی حســینی ادامــه داد‪ :‬ســازمان بهزیســتی‬ ‫امادگــی دارد تــا بــا ارائــه وام هــای کــم بهــره و کمــک هــای‬ ‫بالعــوض بــه جامعــه هــدف خــود در خصــوص تامیــن‬ ‫مســکن و اشــتغال در راســتای توانمندسازی و بهبود زندگی‬ ‫انهــا اقــدام کــرده و بــا کمــک دیگــر دســتگاه هــای اســتانی به‬ ‫خدمت رســانی گســترده انجــام وظیفــه کننــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت معدن‬ ‫و تجارت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرســت اب و فاضــاب شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش شــدید بارندگــی در ســال جــاری حــدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد از روســتاهای ایــن شهرســتان بــا تنــش ابــی مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫نــادر رازی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬براســاس بررســی هــا‬ ‫هــم اکنــون از ‪ ۷۷‬روســتای شهرســتان رازوجــرگالن‪ ،‬حــدود ‪۲۳‬‬ ‫روســتا بــا ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۶۰۶‬نفــر جمعیــت بــا تنــش ابــی مواجــه انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیشــتر روســتاهای پرتنــش ابــی در بخــش در‬ ‫بخــش جــرگالن در ایــن شهرســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫رازی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون ابرســانی بــه ‪ ۱۷‬روســتا کــه دارای‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۴۷۰‬نفــر جمعیــت هســتند‪ ،‬بــا تانکــر ابرســانی مــی‬ ‫شــود و ‪ ۶‬روســتای دیگــر نیــز کــه کمبــوداب دارنــد از طریــق هــای‬ ‫چــاه هــا و دســتگاه هــای پمپــاژ تامیــن اب مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هواشناســی مبنــی بــر افزایــش‬ ‫دمــا و کاهــش بــارش بــاران گفــت‪ :‬احتمــال افزایــش روســتاهای‬ ‫بــا تنــش ابــی وجــود دارد کــه بایــد بــا صرفــا جویــی بخشــی از‬ ‫مشــکالت را کاهــش داد‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز مدیــر جهادکشــاورزی رازوجــرگالن گفــت‪،‬‬ ‫خشکســالی ‪ ۸۳۰‬میلیــارد ریــال بــه محصــوالت زراعــی و باغــی‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی خســارت زد کــه بیشــترین ان محصــوالت‬ ‫زراعــی اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور‪ ۷۱ ،‬واحــد مســکونی تحویــل‬ ‫مددجویــان بهزیســتی گلســتان شــد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی گلســتان با اشــاره به کاهش روز افزون‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در اســتان گفــت‪ :‬شــیب ابتــا بــه ویــروس کرونــا از نــوع ســویه دلتــا در‬ ‫گلســتان رو به افزایش اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬عبدالرضــا‬ ‫فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر از حــدود ســه هــزار تخــت بیمارســتانی اســتان‪ ۷۰۱ ،‬تخــت بــه‬ ‫بیمــاران کرونایــی اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد تخــت بیمــاران کرونایــی ‪ ۱۰۷‬تخــت در بخــش مراقبت هــای ویــژه (ای‬ ‫ســی یــو) قــرار دارد ضمــن ایــن کــه حــال ‪ ۲۶‬بیمــار کرونایــی بســتری در بخــش ای ســی یــو نیــز وخیــم اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در خصــوص تعــداد بیمــاران مبتــا بــه ســویه دلتــا در اســتان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع پیــک پنجــم کرونــا‪ ،‬نمونه هــای گرفتــه شــده مــورد ازمایــش قــرار نمی گیرد‬ ‫و مبنــا‪ ،‬ابتــا بــه ســویه دلتــا اســت‪.‬‬ ‫فاضــل بــا یــاداوری افزایــش تعــداد مبتالیــان و بیمارســتان بســتری کرونایــی اســتان ناشــی از گســترش‬ ‫مــوج پنجــم گفــت کــه هفتــه گذشــته بــه طــور متوســط روزانــه پنج گلســتانی بر اثر ابتــا به ایــن ویروس‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تشنگی‪ ۳۰‬درصدی روستاهای‬ ‫مرزی رازوجرگالن‬ ‫افتتاح ‪ ۷۱‬واحد مسکونی‬ ‫مددجویان بهزیستی گلستان‬ ‫ختم به سازش‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی پرونده های‬ ‫شورای حل اختالف گلستان‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان گفــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته بــا تــاش اعضــای شــورای حــل اختــاف گلســتان‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد پرونــده هــای قابــل ســازش‪ ،‬بــا رضایــت طرفین‬ ‫ختــم بــه خیــر شــد‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری پیــش از ظهــر چهارشــنبه در نخســتین جلســه‬ ‫هــم اندیشــی ســتاد صبــر اســتان اظهارکــرد‪ :‬توســعه مراکــز داوری‬ ‫یکــی از اقدامــات بــرای اســتفاده از ظرفیــت مــردم در حــل و فصــل‬ ‫اختالفــات اســت کــه در ایــن راســتا ســه اتــاق ویــژه داوری در خانــه‬ ‫صنعــت و معــدن اســتان فعــال کردیــم‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان افــزود‪ :‬در ایــن واحدهــا‬ ‫یــک قاضــی بازنشســته‪ ،‬یــک اســتاد دانشــگاه و یــک نفــر از خانــه‬ ‫صنعــت و معــدن حضــور دارنــد و بــرای حــل اختالفــات فعــاالن‬ ‫عرصــه صنعــت و معــدن پادرمیانــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میانجیگــری را دومیــن تــاش ایــن شــورا بــرای حــل و‬ ‫فصــل مســالمت امیــز اختالفــات برشــمرد و افــزود‪ ۶۳ :‬نفر‬ ‫بــه عنــوان میانجیگــر انتخــاب و پــس از گذرانــدن دوره هــای‬ ‫اموزشــی بــه زودی کار خــود را بــرای کمــک بــه ســازش در‬ ‫دعــاوی اغــاز مــی کننــد‪.‬‬ ‫شیب رو به افزایش ابتال به دلتا در گلستان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاشــت جایگزیــن بودنــد و بــا ایــن شــرایط احتمــال بــروز خســارت جــدی ناشــی از قطــع بــرق ناچیز اســت‪.‬‬ ‫مو‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در شــرایط فعلــی کــه در اســتانه کشــت جدیــد گلخان ـه ای در اســتان قــرار داری ـ ‬ ‫در برخــی نقــاط نیــز کشــت انجــام شــد و از حــاال نگرانی هــا از ســوی گلخان ـه داران نســبت بــه تــداوم‬ ‫خاموش ـی های بــدون برنامــه و طوالنــی مــدت افزایــش یافــت و بایــد مصــرف بــرق و خاموش ـی ها بــه‬ ‫نوعــی مدیریــت شــود تــا گلخان ـه داران دچــار ضــرر و زیــان نشــوند‪.‬‬ ‫شــریکیان اظهــار داشــت‪ :‬در محیط هــای گلخانـه ای دمــا و شــرایط بــا توجــه بــه نــوع محصــول متفــاوت‬ ‫اســت و قطعی هــای بــرق مــی توانــد خســارت جبــران ناپذیــری وارد کنــد و مدیریت هــای اخیــر بــرق در‬ ‫اســتان خــوب بــود و از مســووالن می خواهیــم رونــد مدیریــت ادامــه داشــته باشــد تــا بــه تولیــد کننده هــا‬ ‫بــه ویــژه گلخانـه داران خســارت وارد نشــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در شــرایط خشکســالی‪ ،‬حــوادث مختلــف از جملــه ســرمازدگی و تنــش دمایــی و‬ ‫کم ابیاری خســارت زیادی به کشــاورزان وارد شــده اســت افزود‪ :‬محیط بســته قابل کنترل اســت و ان‬ ‫را از ریســک پذیــری خــارج می کنــد و بــه حداقــل می رســاند‪ ،‬اگــر قطعــی بــرق نیــز وجــود داشــته باشــد‬ ‫دوبــاره ایــن فعالیــت اقتصــادی را ریســک پذیــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون جهــاد کشــاورزی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬بــه دلیــل ایــن کــه گلخانه هــا واحدهای ثابتی هســتند‬ ‫و میــزان دمــا‪ ،‬رطوبــت و ســایر فاکتورهــا قابــل مدیریــت اســت می توانیــم در خــارج از فصــل نیــز کشــت‬ ‫محصــول داشــته باشــیم کــه بســیار صرفه اقتصــادی نیــز دارد‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی عــاوه بــر وجــود ‪ 70‬هکتــار اراضــی گلخانـه ای ‪ ،‬چهــار شــهرک گلخانــه ای در‬ ‫شهرســتان های مانــه و ســملقان‪ ،‬اســفراین و شــیروان بــا ســطح ‪ ۳۱۵‬هکتــار دردســت اجــرا قــرار دارد کــه‬ ‫بــا شــروع فعالیــت ایــن شــهرکهای گلخانـه ای ســطح اراضــی گلخانـه ای اســتان بــه ‪ ۴۰۰‬هکتــار می رســد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هکتار مســاحت دارد که حدود ‪ ۱۳‬درصد از این مســاحت را اراضی‬ ‫کشــاورزی تشــکیل می دهــد و افــزون بــر‪ ۸۲‬هــزار نفــر بهره بردار کشــاورزی محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رتبه ششم گلستان در‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق‬ ‫تولید به واحد های تولیدی‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان در‬ ‫چهارصــد و ســی و ســومین جلســه کارگــروه رونــق تولیــد‬ ‫اســتان گفــت ‪ :‬از محــل اعتبــارات ســال ‪ ۹۹‬مبلــغ ‪1489‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق تولیــد بــه واحد هــای‬ ‫تولیــدی گلســتان پرداخــت شــده اســت کــه از ایــن حیــث‬ ‫اســتان در جایــگاه ششــم کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫حســین طلوعیــان در چهارصــد و چهــل و چهارمیــن جلســه‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان گلســتان که با‬ ‫حضــور اســتاندار گلســتان در محــل ســالن جلســات شــهید‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان در حــوزه‬ ‫زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی‬ ‫ماننــد تخت هــای بیمارســتانی‪ ،‬اکســیژن‬ ‫و دارو مشــکلی نــدارد امــا ممکــن اســت‬ ‫در صــورت افزایــش بیشــتر تعــداد‬ ‫بیمــاران نیازمنــد بســتری‪ ،‬اندکــی بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اســتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬پرهیــز از تــردد و بیــرون رفتن هــای بــی مــورد و اضافــی‪ ،‬پرهیــز از‬ ‫دورهمی هــای خانوادگــی می تــوان خطــر ابتــدا بــه کرونــا را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫رجایــی اســتانداری گلســتان برگــزار‬ ‫گردیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از محــل اعتبــارات‬ ‫رونــق تولیــد ســال ‪ ۹۹‬یعنــی از ابتــدای‬ ‫مــرداد مــاه ‪ 99‬تــا کنــون درخواســت‬ ‫تســهیالت ‪ 649‬واحــد تولیــدی اســتان‬ ‫پــس از تصویــب در کارگــروه تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد اســتان جهــت‬ ‫دریافــت حــدود ‪ 5422‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬از کل واحد هــای معرفــی‬ ‫شــده بــه بانکهــا تعــداد ‪ 267‬واحــد ‬ ‫تولیــدی اســتان حــدود ‪ 1489‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت رونــق تولیــد‬ ‫دریافــت نمــوده انــد و هــم اکنــون‬ ‫اســتان گلســتان در پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد در‬ ‫جایــگاه ششــم کشــور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬از محــل اعتبــارات بازســازی و نوســازی نیــز‬ ‫تاکنــون درخواســت تســهیالت ‪ 263‬واحــد تولیــدی اســتان‬ ‫جهــت دریافــت ‪ 1046‬میلیــارد تومــان در کارگــروه مصــوب‬ ‫و جهــت پرداخــت بــه بانک هــای اســتان ارســال شــده کــه‬ ‫‪ 56‬واحــد ‪ 177‬میلیــارد تومــان تســهیالت ایــن بخــش را‬ ‫دریافــت نمــوده انــد و گلســتان در ایــن بخــش نیــز در رتبــه‬ ‫چهــارم کشــور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن جلســه مشــکالت چنــد واحــد‬ ‫تولیــدی نیــز بررســی و تصمیمــات الزم جهــت رفــع موانــع‬ ‫تولیــد انهــا اخــذ گردیــد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبــار هــای عصرگاهــی کمینــه ‪ 23‬سیلســیوس وزش بــاد غــرب جنــون غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪15‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت احتمــال بــارش بــاران ‪40‬درصــد‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪1400‬‬ ‫رشد ‪ ۱۱۰‬درصدی تولیدواحد صنعتی لوله گستر‬ ‫اسفراین رکورد زد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت صنعتــی‬ ‫لوله گســتر اســفراین گفت ‪۹ :‬‬ ‫هــزار تــن لولــه بــدون درز مــورد‬ ‫نیــاز صنایــع نفــت و گاز در ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی در بهــار امســال‬ ‫تولیــد شــد کــه ایــن میــزان‬ ‫تولیــد نســبت بــه مدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته حاکــی از رشــد‬ ‫‪ ۱۱۰‬درصــدی اســت‪.‬‬ ‫مازیــار زنــد در ایــن ارتبــاط‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۶‬هــزار تــن از محصــوالت‬ ‫تولیــدی ایــن واحــد صنعتــی بــه‬ ‫پیمانــکاران صنعــت نفــت و گاز تحویــل شــد کــه محصــول تحویلــی نیــز در ایــن مــدت حــدود ‪ ۴.۵‬درصــد‬ ‫رشــد یافــت‪.‬‬ ‫شــرکت لولــه گســتر اســفراین در ســه ماهــه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا تحویــل ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۷‬تــن محصــول بــه‬ ‫پیمانــکاران صنعــت نفــت‪ ،‬رشــد ‪ ۴۵۵‬درصــدی را نیــز در زمینــه ارســال تحویــل سفارســات خــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی میزان تولید بهارانه سال گذشته این واحد صنعتی را حدود چهار هزار و ‪ ۲۸۳‬تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی لولــه گســتر اســفراین کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی ضایعــات را از موفقیــت هــای‬ ‫دیگــر ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی در خراســان شــمالی بیــان کــرد و اظهارداشــت ‪ :‬تحقــق ایــن مهــم نشــان‬ ‫دهنــده بهبــود چشــمگیر کیفیــت در رونــد تولیــد اســت‪.‬‬ ‫زنــد اضافــه کــرد ‪ :‬هــم اکنــون موجــودی مــواد اولیــه ( شــمش) نیــز در ایــن واحــد تولیــدی نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل حــدود پنــج برابــر افزایــش یافــت و بــا ایــن موجــودی تاثیــر پذیــری شــرکت از نوســانات بــازار‬ ‫ارز کمتــر مــی شــود و از توقــف احتمالــی تولیــد نیــز بــه دلیــل کمبــود مــواد اولیــه جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬بخــش زیــادی از مــواد اولیــه شــرکت لولــه گســتر اســفراین از دو مجموعــه‬ ‫بومــی مجتمــع صنعتــی فــوالد و شــرکت فــوالد الیــاژی کیمیــای صبــای اســفراین تامیــن مــی شــود کــه‬ ‫ایــن حجــم خریــد از شــرکتهای بومــی در تــوان اقتصــادی شهرســتان تاثیــری مشــهود داشــته اســت‪.‬‬ ‫زنــد گفــت ‪ :‬اکنــون ‪ ۴۰‬درصــد سفارشــات مجتمــع صنعتــی فــوالد اســفراین مربــوط بــه شــرکت لولــه‬ ‫گســتر اســت کــه ایــن امــر ســبب ایجــاد تراکنــش مالــی چشــمگیر نــه تنهــا در صنایــع مذکــور بلکــه‬ ‫مجموعــه بانکــی اســتان را نیــز بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۷۵۰‬هزار دالری با بومی سازی تجهیزات‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی لولــه گســتر اســفراین افــزود‪ :‬در راســتای رهنمودهــای رهبــر مقــام‬ ‫معظــم انقــاب در حمایــت و پشــتبانی از تولیــد و توانمنــد ســازی صنایــع پاییــن دســتی شــرکت لولــه‬ ‫گســتر بــا شناســایی تامیــن کننــدگان اســتانی و کشــوری مســتعد موفــق شــد تــا بخــش زیــادی از ابــزار‬ ‫و تجهیــزات مــورد نیــاز از جملــه غلتــک غــول پیکــر خــط نــورد را در داخــل تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫زنــد اظهارداشــت ‪ :‬بــا ایــن ابتــکار ســاالنه حــدود در تامیــن ‪ 750‬هــزار دالر بــرای خریــد ایــن تجهیزات‬ ‫از کشــورهای اروپایــی صرفــه جویی شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اتش سوزی یک باب مغازه‬ ‫خیاطی در «شیروان‪‎« ‎‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از اتــش ســوزی یــک بــاب‬ ‫مغــازه خیاطــی در روســتای پالکانلــو علیــا ایــن شهرســتان خبــر‏دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد اتــش‏ســوزی در روســتای‬ ‫پالکانلــو علیــا شهرســتان شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه عوامــل انتظامــی‬ ‫در محــل حاضــر شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪:‬بــا حضــور عوامــل انتظامــی در محــل مشــخص‬ ‫شــد یــک بــاب مغــازه خیاطــی دچــار حریــق شــده و وســایلی‬ ‫شــامل یــک‏دســتگاه چــرخ خیاطــی‪ ،‬یــک دســتگاه ســردوز‪ ،‬یــک‬ ‫دســتگاه اتوبرقــی و مقــداری پارچــه بدلیــل شــدت حریــق از‬ ‫بیــن رفتــه اســت‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان در پایــان بــا بیــان اینکــه اتــش توســط‬ ‫اهالــی روســتا مهــار شــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬علــل و عوامــل‬ ‫‏احتمالــی حادثــه توســط کارشناســان در حــال بررســی اســت‪.‬‏‬ ‫کم ابــی مهمــان خانه هــای ایــن روزهــای و فصل هــا گــرم ســال در‬ ‫گلســتان اســت کــه مدیــران بخــش کشــاورزی و تامیــن اب شــرب‬ ‫در تالش انــد تــا بــا ترســیم راهبــرد مناســب و اســتفاده کامــل از‬ ‫منابــع ابــی جایگزیــن و روش هــای نویــن ابیــاری‪ ،‬امکان گــذر از دوره‬ ‫خشکســالی را در اســتان بــا حداقــل خســارت ها فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫شــواهد و امارها حکایت از خشکســالی شــدیدی می دهد که‬ ‫بــا بی توجهــی بــه هشــدارها و ســازگار نشــدن بــا کم ابــی قــادر‬ ‫اســت خســارات ســنگین و غیرقابــل جبرانــی بــه بخش هــای‬ ‫مختلــف وارد کنــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام هواشناســی از روزهــای اغازیــن ســال ابی جــاری (مهر‬ ‫‪ )۹۹‬تــا پایــان اردیبهش ـت ماه امســال میــزان بارندگــی در گلســتان‬ ‫ش داشــته امــا نســبت بــه امار نرمــال ‪۴۵‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬درصــد کاهـ ‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶‬درصد بیشــتر شــده اسـت ‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت روانــاب اتــرک‪ ،‬گرگانــرود و قره ســو حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد و اب رودخانه هــای اســتان حــدود ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه و حجــم اب ســدهای گلســتان از حــدود ‪ ۸۰‬درصــد در ســال‬ ‫گذشــته بــه حــدود ‪ ۲۷‬درصــد در ســال جــاری رســیده کــه همــه ایــن‬ ‫مــوارد بیانگــر ان اســت کــه خشکســالی ایــن اســتان شــدیدتر از هــر‬ ‫زمــان دیگــری اســت‪.‬‬ ‫کــم ابــی و عطــش بخــش هــای زیــادی از جامعــه را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار داده کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه بخــش کشــاورزی و از همــه‬ ‫مهمتــر اب شــرب اشــاره کــرد کــه در ایــن راســتا مدیــران در تــاش‬ ‫هســتند بــا اســتفاده از شــگردهای مختلــف و ترســیم راهبردهــای‬ ‫کاربــردی‪ ،‬از ایــن دوره خشکســالی عبــور کننــد‪.‬‬ ‫تغییــر روش ابیــاری مــزارع از اصلــی تریــن روش هــای پیـش رو در‬ ‫بخش کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی گلستان در این خصوص گفت‪ :‬راهکارهای‬ ‫کوتــاه و بلندمــدت بــرای مقابلــه و ســازگاری بــا کم ابی وجــود دارد که‬ ‫همــه انــواع ان توســط بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی اســتان در‬ ‫حــال اجــرا اســت ‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬تبعــات ایــن پدیــده (خشکســالی) در‬ ‫کوتاه مــدت مشــهود اســت و اگــر بــا ان ســازگار نشــویم خســارات وارده‬ ‫در دوره دراز مــدت بســیار ســخت و غیرقابل جبــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در هفــت ســال گذشــته بــه انــدازه ‪ ۴۰‬ســال اخیــر‬ ‫سیســتم هــای ابیــاری نویــن در گلســتان اجــرا شــده و بــه زبــان‬ ‫ســاده تر در طــول ‪ ۴۰‬ســال گذشــته حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار و در‬ ‫هفــت ســال اخیــر ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار دیگــر از اراضــی گلســتان بــه‬ ‫سیســتم ابیــاری نویــن مجهــز گردیــد‪.‬‬ ‫دستگیری فروشندگان‬ ‫سواالت تقلبی امتحانات‬ ‫نهایی در مانه و سملقان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ‪2‬‬ ‫نفــر کاله بــردار اینترنتــی کــه اقــدام بــه فــروش ســواالت‏تقلبــی‬ ‫امتحانــات نهایــی مــی کردنــد خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» اظهارداشــت‪ :‬در پــی‏رصــد فضــای‬ ‫مجــازی و کســب اطــاع از فــروش و انتشــار ســواالت امتحانــات‬ ‫نهایــی در فضــای مجــازی و شــبکه های‏اجتماعــی‪ ،‬پیگیری موضوع‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تحقیقــات گســترده از چنــد‬ ‫تــن از دانــش امــوزان و همچنیــن بررســی دقیــق شــبکه‏هــای‬ ‫اجتماعــی ســطح شهرســتان دو متهــم نــوزده و پانــزده ســاله در این‬ ‫شهرســتان شناســایی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی کــرد‪ :‬پــس از جمــع اوری مــدارک و ادلــه جرم و طی هماهنگی‬ ‫بــا مقــام‏قضائــی هــر دو متهــم در اشــخانه دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهران فر خاطر نشــان کرد‪:‬متهمان پس از اعتراف‏به کاله‬ ‫بــرداری از طریــق فــروش ســواالت امتحانی در شــبکه هــای اجتماعی و‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬جهت رســیدگی‏قضایی به دادســرا معرفی شــدند‏‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان تابلوهای اداره‬ ‫راه در حین سرقت در مانه و‬ ‫سملقان‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از دستگیری دو سارق تابلو‬ ‫های اداره راه و شهرسازی در حین سرقت در این شهرستان خبر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبرگــزاری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی‬ ‫مهــران فــر» بــا بیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫گشــت زنــی هدفمنــد توســط گشــت انتظامــی پاســگاه چمــن‬ ‫بیــد؛ مامــوران‪ ،‬دو نفــر ســارق تابلوهــای کنــار جــاده را در‬ ‫حــال بریــدن تابلــو مشــاهده نمــوده و انــان را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پــس ازاخــذ دســتور قضایــی بــه‬ ‫محــل زندگــی متهمــان مراجعــه کــه در بازرســی از ان مقــدار‬ ‫‪ 200‬متــر کابــل بــرق و مقادیــر قابــل توجهــی اقــام غیــر مجــاز را‬ ‫کشــف و ضبــط کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‬ ‫و ســابقه قبلــی ســرقت از تابلوهــای کنــار جــاده کمــاکان موضــوع‬ ‫توســط پلیــس اگاهــی شهرســتان در حــال بررســی مــی باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در پایــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســیب و ســرقت امــوال عمومــی جــزو خطــوط قرمــز پلیــس بــوده و بــه‬ ‫شــدت بــا ایــن قبیــل ســرقت هــا مقابلــه مــی شــود خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود در صــورت مشــاهده هرگونــه مورد‬ ‫مشــکوک در رابطــه بــا ســرقت از امــوال عمومــی مراتــب را از طریــق‬ ‫ســامانه تلفنــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫در بخش شرب و زراعت گلستان‬ ‫نیازمند منابع جدید ابی و مدیریت بهینه است‬ ‫مختــار مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا امســال ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای اجــرای سیســتم ابیــاری نویــن بــه گلســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه و تــاش داریــم بــا ایــن اعتبــارات بهــره منــدی حداکثــری از‬ ‫منابــع ابــی در بخــش زراعــی محقــق شــود‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا یــک جهــش ‪ ۱۰‬برابــری اجــرای ایــن پــروژه هــا در حــال‬ ‫انجــام اســت و اگــر قبــا هــر ســال ‪ ۸۰۰‬هکتــار زمیــن زیــر پوشــش‬ ‫ابیــاری نویــن مــی رفــت در حــال حاضــر حــدود ‪۸‬هــزار هکتــار در‬ ‫ســال بــه زیــر پوشــش ایــن طــرح رفتــه اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه وی در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد از مجمــوع ‪۲۱۰‬‬ ‫هــزار هکتــار زمیــن زراعــی مســتعد ابیــاری نویــن گلســتان دارای ایــن‬ ‫تجهیــزات بــوده و یــا در مراحــل نهایــی اجــرای ایــن طــرح قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل پیشــین مدیریت بحران اســتانداری گلســتان هم به ایرنا‬ ‫گفــت ‪ :‬برنامــه جامــع ســازگاری بــا کم ابــی در اســتان تدوین شــده و‬ ‫بایــد به ســرعت اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدرضا قــادری اظهــار داشــت‪ :‬اگــر خودمــان را بــا طبیعــت ســازگار‬ ‫نکنیم خســارت ســنگین این موضوع به بخش کشــاورزی‪ ،‬تولید و‬ ‫صنعــت غیرقابل جبــران خواهــد بود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬راهــکار مقابلـه ای ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــا خشکســالی وجود‬ ‫نــدارد امــا بایــد کشــت و زرع در گلســتان هماهنــگ و ســازگار بــا‬ ‫کم ابــی شــود و مدیریــت مصــرف اب در بخش هــای مختلــف در‬ ‫دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫از جملــه دیگــر خســارت های ناشــی از خشکســالی کمبــود شــدید‬ ‫منابــع اب مــورد نیــاز بــرای شــرب اســت کــه بایــد بــرای حــل ایــن‬ ‫دغدغــه راهکارهــای الزم اتخــاذ و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان نیــز معتقــد اســت‪:‬‬ ‫راهــکار بلنــد مــدت تامیــن اب شــرب در اســتان اســتفاده از اب دریا‬ ‫و راهــکار میــان مــدت اســتفاده از اب ســدها اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی گفــت‪ :‬در افــق دراز مــدت ســال ‪۱۴۲۵‬‬ ‫راهــکار اساســی تامیــن اب شــرب در اســتان‪ ،‬اســتفاده از اب دریــا‬ ‫بــرای مصــارف شــرب و بخــش صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در بخــش درازمــدت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه‬ ‫راهــکار اساســی تامیــن اب شــرب گلســتان اســتفاده از شــیرین‬ ‫ســازی اب دریــا بــه میــزان ‪ ۵۰‬میلیــون متــر مکعــب اســت کــه بــا‬ ‫پیگیــری هــای انجــام شــده‪ ،‬مجــوز شــیرین ســازی در وزارت نیــرو در‬ ‫حــال نهایــی شــدن اســت و بــه زودی صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان ادامه داد‪ :‬راهبرد میان‬ ‫مــدت حــل مشــکل کــم ابــی گلســتان نیــز اســتفاده از اب ســدها‬ ‫اســت کــه در راســتای ان اســتفاده از چهــار طــرح ســد میردامــاد ‪،‬‬ ‫ســد قــره چــای‪ ،‬افزایــش تخصیــص شــرب ســد نرمــاب و اســتفاده‬ ‫از تخصیــص ‪ ۱۰‬میلیــون متــر مکعبــی ســد گلــورد (مازنــدران) بــرای‬ ‫تامیــن اب شــرب گلســتان مــورد نظــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش کوتــاه مــدت نیــز تمــام اجــرای ‪ ۶‬طــرح‬ ‫ابرســانی در اســتان مــورد توجــه اســت کــه در قالــب ایــن ‪ ۶‬طــرح‪،‬‬ ‫حفــر تعــدادی چــاه‪ ،‬چنــد ایســتگاه پمپــاژ‪ ،‬چنــد مخــزن‪ ،‬اتصــال‬ ‫چاه هــا بــه هــم ‪ ،‬سیســتم هــای برقــی و خطــوط انتقــال اب در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــه افزایــش حــدود هشــت برابــری اعتبــارات ایــن ‪ ۶‬طــرح‬ ‫ابرســانی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مجمــوع تخصیــص چهــار ســال‬ ‫گذشــته طــرح هــای ابرســانی در ســال گذشــته ‪ ۵۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫و تخصیــص انهــا ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه در ســال جــاری بــا‬ ‫تالش هــای شــرکت و مســاعدت های مجمــع نماینــدگان اســتان ‪،‬‬ ‫اســتاندار ‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت نیــرو ‪ ،‬ایــن اعتبــارات‬ ‫بــه هــزار و ‪ ۱۹۰‬میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش تامیــن اب اضطــراری نیــز معرفــی ظرفیــت‬ ‫چاه هــای کشــاورزی و ادارات و بخــش خصوصــی بــه شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب بــرای اتصــال بــه شــبکه شــرب گــرگان بــه طــور مســتمر در‬ ‫حــال انجــام اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪339‬‬ ‫خشکسالی ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫سطح زیرکشت مزارع‬ ‫را کاهش داد‬ ‫رییــس اداره تولیــدات گیاهــی مدیریــت جهادکشــاورزی‬ ‫گنبــدکاووس خبــر از کشــت ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬هکتــار زراعــت‬ ‫بهــاره و تابســتانه در ایــن شهرســتان داد و گفــت بــه دلیــل‬ ‫خشکســالی ســطح زیــر کشــت امســال اراضــی کشــاورزی‬ ‫نســبت بــه مقایســه بــا ســال گذشــته حــدود ‪ ۳۹‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالملــک ارخــی در ایــن‬ ‫ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش شــدید نــزوالت اســمانی در‬ ‫ســال ابــی جــاری (مهــر ‪ ۹۹‬تاکنــون) باعــث افــت ســطح منابــع‬ ‫ابــی‪ ،‬خشکســالی بــی ســابقه و در نتیجــه کــم شــدن ســطح‬ ‫کشــت زراعــت بهــاره و تابســتانه گنبــدکاووس شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال کشــاورزان گنبــدی در ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۶۰‬هکتــار زراعــت بهــاره و تابســتانه از جملــه «پنبــه‪،‬‬ ‫شــالی‪ ،‬ذرت علوفــه ای و دانــه ای‪ ،‬هندوانــه خوراکــی و‬ ‫اجیلــی‪ ،‬ســویا‪ ،‬افتابگــردان‪ ،‬مــاش‪ ،‬خربــزه‪ ،‬کنجــد‪ ،‬گوجــه‬ ‫فرنگــی و خیــار» کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫ارخــی اضافــه کــرد‪ :‬بیشــترین ســطح زیرکشــت زراعــت‬ ‫بهــاره و تابســتانه در گنبــدکاووس مربــوط بــه پنبه بــا ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۱‬هکتــار‪ ،‬شــالی بــا پنــج هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار و هندوانــه‬ ‫خوراکــی بــا هــزار و ‪ ۵۷۵‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی‬ ‫گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه از چنــد هفتــه پیــش برداشــت‬ ‫برخــی محصوالت بهــاره ماننــد هندوانــه‪ ،‬خربــزه و گوجــه و‬ ‫خیــار در ایــن شهرســتان شــروع شــده گفــت کــه برداشــت‬ ‫بقیــه محصــوالت نیــز بــه تدریــج اغاز و تــا اوایل پاییــز ادامه‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتمرار خشکســالی و گرمــای بــاالی هــوا بــه‬ ‫بخشــی از زراعــت بهــاره و تابســتانه گنبــدکاووس خســارت‬ ‫زد کــه بــراورد حجــم خســارت در دســتور کار کارشناســان‬ ‫جهادکشــاورزی قــرار دارد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت و ‪ ۱۶۲‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی از شهرســتان های مهــم‬ ‫اســتان گلســتان در تولیــدات کشــاورزی بویــژه غــات بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫خانه دار شدن در ایران رویا‬ ‫شد‬ ‫مقایســه قیمــت هرمترمربــع واحــد مســکونی و‬ ‫اجــاره ی ان هــم در تهــران نشــان می دهــد کــه امیــد بــه‬ ‫خانــه دار شــدن در پایتخــت رویاشــده و شــاید زندگــی‬ ‫در شــهرک های اقمــاری افــراد را بــه رویــای خانــه دار‬ ‫شدن شــان برســاند‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن معما هــای اقتصــاد کشــور بــازار‬ ‫مســکن اســت و بــا وجــود اینکــه بنگاه هــای معامــات‬ ‫امــاک از «راکــد بــودن» بــازار صحبــت می کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫اتفاقــات غیرمنتظــره در ان رخ داده اســت؛ از اجاره هــای‬ ‫سرســام اور و رهن هــای چنــد برابــری بــرای دور زدن‬ ‫مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای مســتاجران تــا‬ ‫انباری نشــینی و اجــاره یــک اتــاق از یــک خانــه‪.‬‬ ‫اقــای اعتمــاد افــزود‪ :‬اگرچــه در زمــان هایــی بــه دلیــل‬ ‫افزایــش مهاجــرت بــه شــهر های بــزرگ کــم وبیــش‬ ‫شــاهد رفتار هــای عجیــب در بــازار مســکن بودیــم‪ ،‬امــا‬ ‫در ســه ســال اخیــر و بعــد از جهش هــای تنــد نــرخ ارز‪،‬‬ ‫ماهیــت رفتار هــا در بــازار مســکن نهایتــا ً تغییــر کــرده و از‬ ‫«پدیــده» بــودن بــه «اتفاقی عادی» تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق امــار افزایــش ‪ ۴۴.۸‬درصــدی و متوســط قیمــت‬ ‫هــر مترمربــع واحــد مســکونی از ســال ‪ ۹۸‬تــا ســال‪۹۹‬‬ ‫در مناطــق شــهری نیــز در ایــن مــدت ‪ ۱۱۳.۸‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی بــه گــزارش معاونــت بررســی اقتصــادی اتــاق‬ ‫بازرگانــی بــه وضعیــت بــازار مســکن نشــان مــی داد‬ ‫از خــرداد ‪ ۹۸‬تــا خــرداد ســال جــاری متوســط قیمــت‬ ‫هرمترمربــع واحــد مســکونی افزایــش حــدود ‪۱۶۳‬‬ ‫درصــدی داشــته و از ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان بــه‬ ‫‪ ۲۹‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫مقایســه قیمــت هرمترمربــع واحــد مســکونی و بهــای‬ ‫اجــاره در تهــران نشــان می دهــد کــه امیــد بــه خانـه دار‬ ‫شــدن در پایتخــت از بیــن رفتــه و شــاید زندگــی در‬ ‫شــهرک های اقمــاری افــراد را بــه ارزوی خانــه دار‬ ‫شدن شــان برســاند‪.‬‬ صفحه 5 ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪339‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چگونه باعث بهبود‬ ‫مهارت انتقاد کردن‬ ‫و انتقادپذیری خودشویم؟‬ ‫ایــا مــا بــه انــدازه کافــی انتقادپذیــر هســتیم ؟ ایــا بــه روش‬ ‫درســتی از دیگــران انتقــاد مــی کنیــم؟ ایــن دوره اموزشــی‬ ‫بــه مــا یــاد می دهــد کــه چطــور مهــارت انتقــاد کــردن و‬ ‫انتقادپذیــری خــود را بهبــود دهیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫هنــگام نقدکــردن‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ماننــد ارتبــاط چشــمی‪ ،‬شــیوه ی کالمــی و‬ ‫انتظــارات ســخنران بیندیشــید‪ .‬فرهنــگ‪ ،‬نظامــی از‬ ‫نگرش هــا‪ ،‬باورهــا و رفتارهایــی اســت کــه شــیوه های‬ ‫گوناگونــی از زندگــی را شــکل می بخشــند‪ .‬گروه هــای‬ ‫فرهنگــی گوناگــون در برقــراری ارتبــاط‪ ،‬چــه به صــورت‬ ‫کالمــی و چــه ارتبــاط غیــر کالمــی‪ ،‬شــیوه های متفاوتــی‬ ‫دارنــد‪ .‬جهانی شــدن و رســانه ها‪ ،‬بســیاری از تفاوت هــای‬ ‫ســنتی را بــرای مخاطبــان جوان تــر تعدیــل کرده انــد؛ بــا این‬ ‫حــال‪ ،‬شایســته اســت هنــگام نقــد‪ ،‬پنــج حــوزه ای را کــه بــر‬ ‫تفاوت هــایفرهنگــیاثرگذارنــد‪،‬بــهخاطــرداشــتهباشــید‪:‬‬ ‫ارتبــاط چشــمی‪ :‬قوانیــن مربــوط بــه حفــظ ارتباط چشــمی‬ ‫از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر متغیــر اســت؛ ارتبــاط‬ ‫چشــمی‪ ،‬بــر اینکــه مــا چطــور بازخــورد می دهیــم‪ ،‬ســوال‬ ‫می پرســیم یــا نقــد می کنیــم‪ ،‬اثرگذارنــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در‬ ‫ نکــردن مســتقیم در چشــم‬ ‫بســیاری از فرهنگ هــا‪ ،‬نگاه‬ ‫ِ‬ ‫فــرد‪ ،‬نشــانه ی احتــرام اســت و دقیقــا اهالــی امریــکای‬ ‫شــمالی‪ ،‬برعکــس ان را انتظــار دارنــد‪ .‬در بســیاری از‬ ‫فرهنگ هــای ســنتی عــرب‪ ،‬قابل قبــول نیســت کــه زن‬ ‫ارتبــاط چشــمی اش را بــا مــردی حفــظ کنــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬در‬ ‫بســیاری از جوامــع افریقایی‪-‬امریکایــی و امریــکای التین‪،‬‬ ‫ـردن مســتقیم در چشــم بزرگســالی کــه با‬ ‫کــودک بــا نگاه نکـ ِ‬ ‫وی صحبــت می کنــد‪ ،‬بــه او احتــرام می گــذارد‪ .‬انچــه مهــم‬ ‫اســت اینکــه نبــود ِ ارتبــاط چشــمی را بــه عنــوان نشــانه ای از‬ ‫بی تفاوتــی یــا بی احترامــی تعبیــر نکنیــد‪.‬‬ ‫نقد موثر‪ :‬مثبت‪ ،‬مشخص‪ ،‬عینی و سازنده‬ ‫انتقــاد موثــر بایــد بــا نیــت مثبــت‪ ،‬مشــخص‪ ،‬عینــی و‬ ‫ســازنده صــورت بگیــرد تــا بــه نتایجــی مطلــوب برســد‪.‬‬ ‫نخســتین قاعــد ه بــرای نقــد موثر این اســت‪« :‬به فــرد احترام‬ ‫بگذاریــد؛ در نقــد بــر رفتــاری کــه بایــد تغییر کنــد‪ ،‬تمرکز کنید؛‬ ‫بــر انچــه کــه مــردم واقعــا می گوینــد یــا انجــام می دهند‪».‬‬ ‫ی بــه‬ ‫انتقــاد ســازنده‪ ،‬مهارتــی اســت کــه در همـه ی زندگـ ‬ ‫کارتــان خواهــد امــد‪ .‬اینکــه بتوانیــد به خوبــی نقــد کنیــد‪،‬‬ ‫بــه شــما فرصتــی می دهــد تــا بــه شــکلی مثبــت‪ ،‬اثــری‬ ‫شــخصی و حرفـه ای به جــا بگذاریــد‪ .‬نقــد موثر بــه دو دلیل‬ ‫زیــر ســودمند اســت‪:‬‬ ‫ایده ها و دیدگاه های جدید را کشف می کند؛‬ ‫منطق بحث را می ازماید و کمبودهایش را اشکار می کند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تکنیک هــای انتقــاد ســازنده‪ :‬هــدف انتقاد ســازنده‪ ،‬بهبود‬ ‫رفتــار یــا نتایــج رفتــاری یــک نفــر اســت؛ و در عیــن حــال‪،‬‬ ‫خــودداری اگاهانــه از حمله هــای شــخصی و ســرزنش های‬ ‫غرض ورزانــه‪ .‬این گونــه انتقــاد بــا بیانــی قابل قبــول بــرای‬ ‫فــرد مــورد نظــر شــکل می گیــرد و اغلــب تصدیــق می کنــد‬ ‫کــه خــود ِ منتقــد نیــز عــاری از کمبــود و اشــتباه نیســت‪.‬‬ ‫از توهیــن و زبانــی غیردوســتانه بپرهیزیــد و از عباراتــی‬ ‫ماننــد «مــن احســاس می کنــم…» و «این طــور متوجــه‬ ‫شــدم کــه…» بهــره بگیریــد‪ .‬منتقــدان ســازنده می کوشــند تا‬ ‫خودشــان را به جــای فــرد مــورد انتقــاد بگذارنــد و از دیــدگاه‬ ‫او ببیننــد کــه همه چیــز چطــور بــه نظرشــان خواهــد امــد‪.‬‬ ‫انتقاد راهگشا باید‪:‬‬ ‫بــا نیتــی مثبــت و انگیــزه ای دوســتانه صــورت گیــرد‪ :‬شــما‬ ‫نــه تنهــا پیام هایــی دربــاره ی اینکــه پیــام دیگــری را چطــور‬ ‫درک کرده ایــد می فرســتید‪ ،‬بلکــه می کوشــید احساســی را‬ ‫کــه نســبت بــه طــرف مقابــل و رابطه تــان بــا وی داریــد‪،‬‬ ‫به خوبــی منتقــل کنیــد‪ .‬یــاداوری ایــن نکتــه بــه شــما کمــک‬ ‫خواهــد کــرد تــا نقدهایــی ســازنده انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫مشــخص و شــفاف باشــد‪ :‬به فرد ِ مورد انتقاد اجازه دهید‬ ‫کــه شــفاف و دقیــق بدانــد کدام رفتــار را باید بازنگری کند‪.‬‬ ‫عینــی و واقع گرایانــه باشــد‪ :‬نقــد عینــی شــما باعــث‬ ‫می شــود تــا فــرد ِ مــورد انتقــاد‪ ،‬نــه تنهــا پیــام را دریافــت‬ ‫کنــد‪ ،‬بلکــه حاضــر باشــد عمــا کاری در مــوردش انجــام‬ ‫دهــد‪ .‬اگــر انتقــاد شــما عینــی و ملمــوس باشــد‪ ،‬مقاومــت‬ ‫در برابــرش دشــوارتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســازنده و ســودمند باشــد‪ :‬از حمله هــای شــخصی‬ ‫و ســرزنش‪ ،‬زبــان اهانت امیــز و لحــن غیردوســتانه‬ ‫لحــن ارزیابانــه یــا‬ ‫بپرهیزیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بکوشــید از‬ ‫ِ‬ ‫قضاوت گرانــه‪ ،‬ماننــد «تــو اشــتباه می کنــی» یــا «چنیــن‬ ‫ایــده ای احمقانــه اســت» خــودداری کنیــد؛ برخــورد ســازنده‬ ‫احســاس نیــاز‬ ‫باعــث می شــود دریافت کننــده ی پیــام‬ ‫ِ‬ ‫کمتــری بــه واکنشــی تدافعــی داشــته باشــد و نقــد شــما را‬ ‫بــا اغوشــی گشــاده تر بپذیــرد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب را با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫هرگز ‪ ۹‬شایعه مرتبط با افزایش سن را نباید باور کنید‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ایــا شــما هــم فکــر می کنیــد از پنجــاه ســالگی‬ ‫بــه بعــد دوره ٔ افــول ادم هــا شــروع می شــود؟‬ ‫خیلی هــا دوســت دارنــد چنیــن بــاوری را در‬ ‫ذهــن مــا بــه وجــود بیاورنــد‪ .‬اینکــه مثــا ســنی‬ ‫جادویــی وجــود دارد کــه بــه محــض رســیدن بــه‬ ‫ان احســاس تنهایــی‪ ،‬ضعــف قــوای جســمانی‪،‬‬ ‫افســردگی و … شــروع می شــود‪ .‬امــا زندگــی‬ ‫واقعــی و ان دســته از افــراد موفــق کــه در ســنین‬ ‫پیــری دســت بــه کارهــای مختلــف و ثمربخشــی‬ ‫زده انــد خــاف ایــن دســت گفته هــا را ثابــت‬ ‫می کنــد‪ .‬در ایــن مطلــب‪ ،‬پــس از مقدمــه ای‬ ‫کوتاه جزئیات بیشــتری در این باره در اختیارتان‬ ‫قــرار خواهیــم داد و شــما را بــا ‪ ۹‬شــایعه در مــورد‬ ‫افزایــش ســن کــه نبایــد باور کنید‪ ،‬اشــنا خواهیم‬ ‫کــرد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫بســیاری از شــایعه های مرتبــط بــا افزایــش ســن‬ ‫از فیلم هــا و ســریال های تلویزیونــی و نظایــر ان‬ ‫شــروع می شــود‪ .‬خیلی هــا هــم بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن جوانــب دیگــر باورشــان می کننــد‪ .‬امــا‬ ‫کافــی اســت نگاهــی بــه اطراف مــان بیندازیــم‪:‬‬ ‫کــم نیســتند تعــداد اشــخاص ســالخورده ای کــه‬ ‫بــا وجــود کهولــت سن شــان هنــوز ســرپا و فعــال‬ ‫هســتند و کاری کــه انجــام می دهنــد به مراتــب‬ ‫ثمربخش تــر از فعالیت هــای جوان ترهــا اســت؛‬ ‫کســانی مثل وارن بافت‪ ،‬نوام چامســکی‪ ،‬رابرت‬ ‫دنیــرو یــا در همیــن ایــران خودمــان کســانی مثــل‬ ‫محمــود دولــت ابــادی یــا علــی نصیریــان‪ .‬این هــا‬ ‫همگــی وارد دهه هــای هفتــم‪ ،‬هشــتم و حتــی‬ ‫نهــم زندگی شــان می شــوند و بــا ایــن حــال‪ ،‬هنــوز‬ ‫هم دســت از کار نکشــیده اند و فعالیتی سرشــار‬ ‫از خالقیــت و نــواوری دارنــد‪.‬‬ ‫باورهــا و برداش ـت های نادرســت دربــاره ٔ ســنین‬ ‫پیــری روزبــه روز بیشــتر می شــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر تتفکیــک راســت از دروغ بیــش از پیــش‬ ‫اهمیــت پیــدا می کنــد‪ .‬در ادامــه ایــن شــایعه ها‬ ‫را معرفــی می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬افزایش ســن توانایی یادگیری را از ما ســلب‬ ‫می کنــد‬ ‫خیلــی از مــردم فکــر‬ ‫می کننــد به مــرور کــه‬ ‫ســن مان باالتــر مــی رود‬ ‫توانایــی یادگیــری را از‬ ‫دســت می دهیــم‪ .‬امــا‬ ‫ایــا واقعــا ایــن بــاور رایــج‬ ‫صحــت دارد؟‬ ‫نمی تــوان انــکار کــرد کــه‬ ‫همــراه بــا بــاال رفتــن ســن‬ ‫ســرعت پــردازش اطالعــات‬ ‫در مغــز کمتــر می شــود؛ اما‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد‬ ‫کــه کیفیت عملکرد بعضی‬ ‫فعالیت هــای ذهنــی نظیــر‬ ‫رجــوع بــه دایــره لغــات در‬ ‫ذهــن و صحبــت کــردن‪،‬‬ ‫هــر چــه پیرتــر می شــویم‬ ‫بهتــر و بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫به عــاوه ممکــن اســت‬ ‫کارکــرد ذهــن از برخــی‬ ‫جهــات دچــار افــول بشــود‪ ،‬امــا ایــن پایــان ماجــرا‬ ‫نیســت؛ فعالیت هــا و تمرین هــای بســیاری‬ ‫هســتند کــه بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله‬ ‫می توانیــم بــه کار بگیریــم‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال ورزش کــردن یکــی از ایــن‬ ‫فعالیت هــا اســت‪ .‬حــرکات ورزشــی بــه رشــد‬ ‫ســلول های تــازه و ســیناپس (محــل تمــاس دو‬ ‫عصــب) در مغــز ســرعت می دهنــد‪ .‬راهــکار دیگر‬ ‫ایــن اســت کــه بــه افــراد ســالخورده ای کــه ســر‬ ‫کالس هــای درســی حاضــر می شــوند و روزبـه روز‬ ‫بــه تعدادشــان افــزوده می شــود بپیوندیــم‪.‬‬ ‫ایــن کالس هــا هــم می توانــد نقــش مثبتــی در‬ ‫تقویــت نیــروی ذهنی مــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دو مــورد ِ تحقیقاتــی وجــود دارنــد کــه به خوبــی‬ ‫نشــان می دهنــد بــاور رایجــی کــه در ابتــدای ایــن‬ ‫بخــش مطــرح کردیــم تــا چــه حــد اشــتباه اســت‪:‬‬ ‫یکــی از ان هــا مربــوط بــه شــخصی اســت کــه‬ ‫توانســته بــود در هفتــاد ســالگی تمامــی ‪۱۰۵۶۵‬‬ ‫بیــت شــعر بهشــت گمشــده از جــان میلتــون را‬ ‫حفــظ کنــد‪ .‬مــورد دیگــر مربــوط بــه خانمــی اســت‬ ‫کــه در نــود ســالگی خوانــدن و نوشــتن اموخــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افزایــش ســن بــدون شــک بــا زوال عقــل‬ ‫همــراه خواهــد بــود‬ ‫طــی ســالیان اخیــر توجــه زیــادی بــه الزایمــر‬ ‫و زوال عقــل جلــب شــده اســت و بحث هــای‬ ‫زیــادی راجــع بــه ایــن بیماری هــا مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫مطالعــات انجام گرفتــه نشــان می دهــد هــر‬ ‫‪ ۶۸‬ثانیــه یک بــار‪ ،‬یــک نفــر بــه الزایمــر مبتــا‬ ‫می شــود؛ امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه ماننــد‬ ‫مــورد قبــل راهکارهایــی بــرای پیشــگیری از‬ ‫الزایمــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫اول از همــه بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم‬ ‫که از افراد باالی ‪ ۶۵‬ســال‪ ،‬تنها ‪ ۸-۶‬درصدشــان‬ ‫بــه الزایمــر مبتــا می شــوند‪ .‬بنابرایــن اکثریــت‬ ‫قریب به اتفــاق مــردم ســالخورده از ایــن اختــال‬ ‫در امــان هســتند و حتــی عالئــم زوال عقــل هــم‬ ‫در ان هــا مشــاهده نمی شــود‪.‬‬ ‫گذشــته از ایــن مســئله‪ ،‬تدابیــری هســتند‬ ‫کــه می توانیــم بــرای کاهــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ایــن اختالل هــا در نظــر داشــته باشــیم‪ .‬ورزش‬ ‫کــردن‪ ،‬حفــظ ســامت ذهــن (بــا کتابخوانــی و‬ ‫راهکارهایــی نظیــر ان) و داشــتن رژیــم غذایــی‬ ‫مناســب از جملــه ایــن تدابیــر هســتند‪.‬‬ ‫ـه بعــدی کــه جــای کلیدتــان‬ ‫بنابرایــن دالیــل‪ ،‬دفعـ ٔ‬ ‫را فرامــوش کردیــد یــا یادتــان رفت کیــف پول تان را‬ ‫همــراه ببریــد‪ ،‬نگران نشــوید‪ .‬این مســائل معموال‬ ‫محــدود بــه یــک حــواس پرتــی ســاده هســتند؛‬ ‫عالئــم زوال عقــل جدی تــر از این هــا اســت‪.‬‬ ‫ادامــه مطلــب را بــا چطــور در شــماره بعــد همــراه مــا‬ ‫باشــید‪...‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره‬ ‫به کرونا وجود دارد؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :338‬یــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه ویــروس کرونــا‬ ‫وجــود دارد؟ در ادامــه مطلــب حاضــر‪ ،‬به دنبــال پاســخی بــرای‬ ‫ایــن ســوال خواهیــم بــود‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬الزم اســت دربــاره چگونگــی‬ ‫مصونیــت بــدن در برابــر کرونــا و ویروس هــای دیگــر در بلندمــدت‬ ‫اطالعاتــی داشــته باشــید‪ .‬این گونــه می توانیــد درک بهتــری از‬ ‫توضیحــات بخش هــای اصلــی مطلــب پیــدا کنیــد‪ .‬در بخش هــای‬ ‫ابتدایــی مطلــب‪ ،‬شــرح ایــن موضــوع را خواهیــد خوانــد و در ادامه‪،‬‬ ‫بــا بررســی نظــر محققــان و اخریــن مطالعه هــای صورت گرفتــه‪،‬‬ ‫پاســخ ایــن ســوال را خواهیــم داد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫انچه محمدرضا عاشوری در این مقاله به شما خواهد اموخت‪:‬‬ ‫ایمنــی بــدن در مقابــل ویــروس کرونــا و دیگــر ویروس هــا | چــه‬ ‫مــدت در برابــر کرونــا مصــون می مانیــم؟ | ایــا امــکان ابتــای‬ ‫دوبــاره بــه کرونــا وجــود دارد؟ | مــوارد ثبت شــده از ابتــای دوبــاره‬ ‫بــه کرونــا | مصونیــت در برابــر کرونــا‪ ،‬بعــد از ابتــای دوبــاره |‬ ‫ســرماخوردگی و مصونیــت در برابــر کرونــا | ایــا پادتن هــا مــا را در‬ ‫برابــر کرونــا مقــاوم می کننــد؟‬ ‫ایــا تاکنــون مــورد ثبت شــده ای از ابتــای دوبــاره بــه کرونــا‬ ‫داشــته ایم؟‬ ‫خیــر‪ .‬در ماه هــای اولیــه شــیوع کرونــا خبرهایــی در ایــن بــاره‬ ‫منتشــر شــد کــه بعدهــا و بــا انجــام تحقیقــات بیشــتر‪ ،‬صحــت‬ ‫ابتــای دوبــاره بــه کرونــا در ان بیمــاران تایید نشــد‪ .‬بــرای نمونه‪،‬‬ ‫بــه اخبــار منتشرشــده دربــاره بیمــاران کرونــا در کــره جنوبــی‬ ‫می تــوان اشــاره کــرد کــه پــس از ابتــای اولیــه بــه بیمــاری و‬ ‫طی کــردن دوران درمــان‪ ،‬جــواب ازمایش شــان مثبــت شــد‪.‬‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬پــس از انتشــار ایــن اخبــار‬ ‫در بیانیـه ای اعــام کــرد کــه ویــروس کرونــا در بــدن ایــن افــراد در‬ ‫ســلول های مــرده ریــه یافــت شــده اند و به همین خاطــر جــواب‬ ‫ازمایــش انهــا مثبــت درامــده اســت؛ درحالی کــه بــه بیمــاری‬ ‫مبتــا نشــده بودنــد‪.‬‬ ‫مــوارد دیگــری هــم از ایــن دســت در گوشــه و کنار جهان مشــاهده‬ ‫شــده اند؛ مثــا کســانی بــدون انکــه کامــا بهبــود پیــدا کــرده باشــند‪،‬‬ ‫از بیمارســتان ها مرخــص شــده بودنــد‪ .‬تا مدتــی‪ ،‬محققان احتمال‬ ‫می دادنــد کــه ایــن افــراد دوبــاره کرونــا گرفته انــد ولــی بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات بیشــتر‪ ،‬صحــت ایــن مســئله تایید نشــد‪.‬‬ ‫ایــا در صــورت ابتــای دوبــاره بــه کرونــا‪ ،‬بــدن در برابــر ان مصــون‬ ‫خواهــد بــود؟‬ ‫در صــورت ابتــای دوبــاره بــه کرونــا بــدن چــه واکنشــی نشــان‬ ‫خواهــد داد؟‬ ‫همان طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬هنــوز مــوردی از ابتــای دوبــاره بــه کرونا‬ ‫وجــود نداشــته اســت کــه بتوانیــم بــه ایــن ســوال پاســخ قطعــی‬ ‫دهیــم‪ .‬امــا محققــان بــرای پی بــردن بــه چندوچــون موضــوع‪،‬‬ ‫روی چنــد میمــون ازمایــش انجــام داده انــد و پــس از ابتــای اولیــه‬ ‫میمون هــا بــه بیمــاری‪ ،‬ویــروس کرونــا را دوبــاره وارد بدنشــان‬ ‫کردنــد‪ .‬هــدف ایــن بــود کــه مرحلــه اولیــه پاســخ ایمنــی در بــدن‬ ‫میمون هــا شــکل بگیــرد و بــا ابتــای دوبــاره‪ ،‬مقاومــت بدنشــان‬ ‫ســنجیده شــود‪ .‬در نتیجــه مشــخص شــد کــه میمون هــا در مرحلــه‬ ‫دوم ازمایــش و هنــگام ابتــای دوبــاره بــه کرونــا‪ ،‬عالئــم و نشــانه ای‬ ‫از بیمــاری نداشــتند‪.‬‬ ‫ایــا ابتــا بــه ســرماخوردگی معمولــی هــم می توانــد بــدن را در برابر‬ ‫ویــروس کرونــای جدیــد مصــون کند؟‬ ‫ممکــن اســت‪ .‬برخــی بیماری هــای عفونــی نظیــر همیــن‬ ‫ســرماخوردگی ســاده بی شــباهت به بیماری کرونای جدید نیســتند‬ ‫و ممکــن اســت ابتــا بــه یکــی از انهــا‪ ،‬بــدن را تــا حــدودی در برابــر‬ ‫بیمــاری دیگــر مقــاوم کنــد‪.‬‬ ‫نتایــج برخــی تحقیقــات حاکــی از ان بــوده اســت کــه ســلول های‬ ‫‪ T‬تولیدشــده در بــدن برخــی بیمــاران مبتــا بــه ســرماخوردگی و‬ ‫ســارس‪ ،‬تــوان واکنــش در برابــر ویــروس کرونــای جدیــد را هــم‬ ‫دارنــد‪ .‬اینکــه چنیــن مســئله ای تــا چــه انــدازه رایــج اســت و چقــدر‬ ‫بــدن را مقــاوم می کنــد‪ ،‬هنــوز کامــا مشــخص نیســت و تحقیقــات‬ ‫در ایــن بــاره همچنــان در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫ایــا وجــود پادتن هــا در بــدن به معنــای مصونیــت در برابــر ویــروس‬ ‫کرونــای جدید اســت؟‬ ‫بــه ایــن ســوال هــم بــا قطعیــت نمی تــوان پاســخ داد‪.‬‬ ‫به همین خاطــر اســت کــه متخصصــان ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫نگرانی هایــی بابــت صــدور «گذرنامــه ایمنــی» (‪Immunity‬‬ ‫‪ )passports‬ابــراز کرده انــد‪ .‬در برخــی کشــورها‪ ،‬میــزان پادتن هــای‬ ‫موجــود در بــدن افــراد بهبودیافتــه از کرونــا ســنجیده می شــود‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن پادتن هــا به انــدازه ٔ کافــی باشــد‪ ،‬بــه ان افــراد‪ ،‬گذرنامــه ایمنــی‬ ‫داده می شــود تــا اجــازه برگشــتن بــه محیــط کارشــان را پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫علــت نگرانی هــا ان اســت کــه تقریبــا در بــدن تمامــی‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا پادتــن یافــت می شــود؛ امــا تنهــا پادتن هــای‬ ‫خنثی کننــده هســتند کــه می تواننــد بــه ویــروس کرونــا بچســبند‬ ‫و از ســرایت ان بــه بــدن دیگــران جلوگیــری کننــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫مطالعـه ای روی ‪ ۱۷۵‬بیمــار ِ بهبودیافتــه چینــی‪ ،‬مشــخص شــد‬ ‫کــه تنهــا ‪ ۳۰‬درصــد از ایــن افــراد پادتن هــای خنثی کننــده در‬ ‫بدنشــان داشــتند‪.‬‬ ‫مســئله دیگــری کــه بــه نگرانی هــا دامــن می زنــد ایــن اســت کــه‬ ‫حتــی بــا وجــود پادتــن در بــدن و مصونیــت در برابــر ابتــای دوبــاره‬ ‫بــه کرونــا‪ ،‬تضمینــی نیســت کــه بیمــاران بهبودیافتــه ناقــل ویــروس‬ ‫بــه دیگــران نباشــند‪.‬‬ ‫چرا مصونیت در برابر بیماری کرونا مهم است؟‬ ‫شــاید یافتــن پاســخ قطعــی ایــن ســوال کــه ایــا امــکان ابتــای‬ ‫دوبــاره بــه کرونــا وجــود دارد یــا خیــر‪ ،‬نگرانی هــا بابــت ســامتی‬ ‫افــراد و جوامــع را کمتــر کنــد؛ به عــاوه‪ ،‬مصونیــت در برابــر بیمــاری‪،‬‬ ‫میــزان کشــنده بودن ویــروس را کمتــر می کنــد‪ .‬اگــر بــدن افــراد در‬ ‫برابــر ویــروس مقــاوم شــود‪ ،‬هرچنــد ایــن مقاومت جزئی باشــد‪ ،‬در‬ ‫اینــده خطــر کمتــری جوامــع را تهدیــد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫درک بهتــر مصونیــت در برابر بیمــاری می تواند محدودیت های‬ ‫وضع شــده بــر زندگــی روزمــره را کاهــش دهــد‪ ،‬به شــرطی که‬ ‫بدانیــم چــه کســانی در معــرض ابتال به ویروس یا ســرایت دادن‬ ‫ان نیستند‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه مهــم را هــم نبایــد فراموش کرد کــه اگر ایجاد مصونیت‬ ‫در برابــر بیمــاری در بلندمــدت دشــوار باشــد‪ ،‬تهیــه واکســن بــرای‬ ‫کنتــرل ان ســخت تر خواهــد بــود؛ همچنیــن مصونیــت نقــش‬ ‫تعیین کننــده ای در چگونگــی اســتفاده از واکســن هنــگام تولیــد و‬ ‫عرضــه عمــده ان خواهــد داشــت‪ :‬اینکــه ایــا بایــد واکســن را فقــط‬ ‫یــک بــار در طــول عمــر بزنیــم یــا بایــد طــی بازه هــای زمانی مشــخص‬ ‫اقــدام بــه تزریــق دوبــاره واکســن کنیــم‪.‬‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ ایــا کســی را می شناســید کــه بــرای دومیــن بار‬ ‫ـد؟ ایــا می توانیــد اطالعات‬ ‫درگیــر ویــروس کرونــای جدیــد شــده باشـ ‬ ‫بیشــتری دربــاره احتمــال ابتــای دوبــاره و کرونــا و مصونیــت‬ ‫در برابــر ایــن بیمــاری در اختیــار مــا و خواننــدگان بگذاریــد؟ در‬ ‫قســمت کامنت هــا می توانیــد نظرهــا و تجربه هــای خــود را بــا مــا و‬ ‫خواننــدگان در میــان بگذارید‪.‬پایان‪/‬چطــور‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪1400‬‬ ‫بارگزاری تصاویر‬ ‫خشونت ممنوع‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده نهم (حقوقی) ‏‪:‬‬ ‫هنگامیکــه مــرور زمــان قانــون را بــه ضــد خــود‬ ‫بــدل مینمایــد‪: 1‬ناگفتــه هــا و ناشــنیده هــا ‪ ،‬ایجاد‬ ‫‏مجهــوالت و ابهامــات در گفته هــای کالســیک‬ ‫نمــوده و شــخص را از درک عمیــق مفاهیــم‬ ‫حقوقــی ناتــوان‏میســازد‪ .‬و دامنــه تســری قانــون‬ ‫بــه وقایــع و مصادیــق انــرا بــرای فــرد‪ ،‬محــدود‬ ‫مینمایــد‪ .‬در ایــن قســمت عــرض‏میکنــم کــه‪:‬‬ ‫قانــون بــه منظــور برقــراری نظم عمومــی و عدالت‬ ‫اجتماعــی وضــع می شــود‪ .‬و قانونگــذار نیــز‬ ‫براســاس‏اصــل حکمــت حکیــم و اســت و دانــا ‪.‬‬ ‫پــس چگونــه میشــود کــه گاه قانــون بــه ضــد خــود‬ ‫بــدل می شــود‪ !!!.‬و نظــم و‏عدالــت را مختــل و‬ ‫مخــدوش میکنــد‪ .‬بایــد عــرض کنــم کــه منشــاء‬ ‫ان‪ ،‬نــه قانونگــذار بلکــه بــا مــرور زمــان اســت و‬ ‫‏یــا تغییــر ماهــوی مبانــی قانــون ‪ .‬قانونگــذار وقــت‬ ‫نیــز متاســفانه گاهــا پــس از انکــه خرابــی از حــد‬ ‫گذشــت و‏بی عدالتــی اشــکار گردیــد‪ ،‬از خــواب‬ ‫ت‬ ‫برمیخیــزد‪ .‬تــا قانون ســابق را با مبانــی و واقعیا ِ‬ ‫روز تلفیــق دهــد‪ .‬بعضــی‏از قوانیــن دههــا ســال‬ ‫اســت کــه بــه ضــد خــود بــدل شــده اند‪ .‬لیــک هنوز‬ ‫قانونگــذار از خــواب ســنگین برنخاســته‏اســت‪!!.‬‬ ‫یکــی از ایــن قوانیــن‪ ،‬تبصــره ‪ 2‬ذیــل بنــد ‪3‬‬ ‫قانــون الحــاق یــک بنــد و ‪ 3‬تبصــره بــه مــاده ‪99‬‬ ‫قانــون‏شــهرداریها مصــوب ‪1372/12/01‬میباشــد‪.‬‬ ‫ایــن قانــون تخلفــات ســاختمانی فاقــد پروانــه‬ ‫مســکونی درحــوزه‏دهیاریهــا را بــه ماخــذ ‪%50‬‬ ‫اعیانــی تکمیــل شــده‪،‬‬ ‫تــا ‪ %70‬قیمــت روز‬ ‫ِ‬ ‫مقــرر کــرده‪ ،‬و براســاس تبصــره ‪ 4‬مــاده‏‏‪ 100‬نیــز‬ ‫تخلفات ســاختمان مســکونی در شــهرها را تا ده‬ ‫برابــر ارزش معامالتــی و منطق ـه ای مقــرر کــرده‬ ‫اســت‪.‬‏پــس از محاســبه مالحظــه میشــود کــه‬ ‫در ســال ‪ 1372‬قانونگــذار نــرخ جریمــه را طــوری‬ ‫تعییــن کــرده بــود کــه ‏جریمــه ســاختمانی در‬ ‫روســتاها کمتــر از یــک ســوم شــهرها میگــردد‪.‬‬ ‫امــا هــم اکنــون مــرور زمــان ‪ ،‬جریمــه ســاختمانی‬ ‫‏فاقــد پروانــه روســتاها را بــه حدود ‪ 5‬برابر شــهرها‬ ‫افزایــش داده اســت‪ !!!!!!!!!!!! .‬زیــرا قیمــت‬ ‫اعیانــی‪ ،‬تابــع قیمــت‏روز بــازار اســت ‪ .‬درحالیکــه‬ ‫قیمــت منطقـه ای‪ ،‬قیمتــی اســت تعیینــی توســط‬ ‫کمیســیون تقویــم امــاک مــاده ‪64‬‏کــه بــرای‬ ‫وصــول انــواع عــوارض دولتی اســتخراج میشــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــرور زمــان بــر قانــون مــاده ‪ 99‬؛ اثــر روز‬ ‫‏گذاشــته و بــر مــاده ‪ 100‬اثــری مبتنــی بــر قیمــت‬ ‫منطق ـه ای و عــوارض دولتــی نهــاده اســت‪ .‬پــس‬ ‫مــرور زمــان‏وجاهــت مــاده ‪ 99‬قانــون را ســاقط‬ ‫کــرده و انــرا تبدیــل بــه امــری نمــوده کــه خــاف‬ ‫نظــر قانونگــذار وقــت بــوده ‏اســت‪ .‬درحالیکــه‬ ‫قانونگــذار ِوقــت‪ ،‬جریمــه روســتایی را کمتر از یک‬ ‫ســوم شــهری در نظــر داشــته اســت‪ .‬هــم‏اینــک‬ ‫جریمــه روســتایی بــه ‪ 5‬برابــر شــهری تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن واقعــه کــه فاصلــه جریمــه احــداث‬ ‫بنــای مســکونی‏فاقــد پروانــه روســتایی و شــهری‬ ‫هــر ســاله بــه زیــان مالکیــن روســتاها بیشــتر‬ ‫و بیشــتر شــود‪ ،‬هرگــز مــراد قانونگــذار ‏وقــت‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬زیــرا ایــن امــر بــه وضــوح ‪ ،‬مصــداق‬ ‫بــارز نقــض عدالــت و نظــم اجتماعــی اســت‪.‬در‬ ‫حالیکــه‏قانونگــذار در مقــام برقــراری عدالــت و‬ ‫نظــم عمومــی اســت‪ .‬مثالهــای ســنگینتر را در‬ ‫ناگفته هــای بعــدی خواهیــد‏شــنید‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده دهم (حقوقی)‪:‬‏‬ ‫تشــابه ریاضــی و حقوقــی‪ :‬در ریاضیــات‬ ‫مشــابه قاعــده «الجمــع مهمــا امکــن اولــی مــن‬ ‫الطــرح» فاکتــور ‏گرفتــن از چندیــن جمــات‬ ‫پارامتــری و یــا مخــرج مشــترک گرفتــن از چندیــن‬ ‫عــدد و یــا اســتخراج مقســوم علیــه‏مشــترک‬ ‫از چندیــن مقســوم اســت‪ .‬درحقــوق بایــد‬ ‫داده هــای احــکام را بــه مثابــه داده هــای ریاضــی‬ ‫بنگریــد‪ .‬حکــم‏مشــترک را اســتنتاج کنیــد‪ .‬ذیــا‬ ‫یــک نمونــه از نمونه هــای متعــدد را بــه ســمع و‬ ‫نظــر شــما فرهیختــگان گرامــی‏میرســانم ‪ .‬ابتــدا‬ ‫داده هــای حقوقــی را بــه شــرح ذیل ارائه میکنیم‪.‬‬ ‫می خواهیــم منتجــه ایــن داده هــا را اســتنتاج‬ ‫‏کنیــم‪ .‬مثــل اینکــه در معادلــه‏‪0=‎ bx+c+2*ax‬‏‬ ‫داده هــای مــا مقادیــر و اعــدادی هســتند کــه‏‪a‬‏‬ ‫‪،‬‏‪b‬‏ ‪،‬‏‪c‬‏ معــرف‏انهــا هســتند‪ .‬حــاال در معادلــه‬ ‫حقوقــی ایــن پارامترهــا معــرف احکامــی به شــرح‬ ‫ذیــل هســتند ‪:‬‏‬ ‫‪a‬‏ = قانــون تعدیــل مــال االجــاره مصــوب ســال‬ ‫‪‎ 1371‬؛ ‪b‬‏ = اییــن نامــه اجرایــی تعدیــل مــال‬ ‫االجــاره ســال ‏‏‪ 1318‬‏؛‪c‬‏ =اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫تعدیــل مــال االجــاره ســال ‪1324‬؛ ‏‪d‬‏ =قانــون‬ ‫مالک و مســتاجر ســال‏‏‪1339‬؛ ‏‪e‬‏ =قانون مالک‬ ‫و مســتاجر ســال ‪1356‬؛ ‏‪f‬‏ =قانــون مالــک و‬ ‫مســتاجر مصــوب ســال ‪ 1376‬‏‬ ‫حــال اگــر ایــن معادلــه حقوقــی را بــا داده هــای‬ ‫‏‪a , b , c , d , e , f ‎‬حــل کنیــم و حکــم مشــترک را‬ ‫بدســت‏بیاوریــم ‪ .‬حکــم جالبــی بدســت خواهــد‬ ‫امــد و ان ایــن اســت ‪:‬‏‬ ‫حکــم مســتخرج ‪ :‬در اســتان تهــران شــهرهای‬ ‫اسالمشــهر و شــهریار و ربــاط کریــم و ری و‬ ‫پاکدشــت و‏بهارســتان و قــدس و مــارد و در‬ ‫اســتان مازندران ‪ :‬شــهرهای جویبار ‪ ،‬ســوادکوه ‪،‬‬ ‫پــل ســفید ‪ ،‬االشــت و ســیاه‏بیشــه و فریدونکنــار‬ ‫و در اســتانهای ‪ ..............‬مســتاجرین‬ ‫واحدهــای تجــاری مشــمول دریافــت حــق کســب‬ ‫و‏پیشــه نمــی شــوند‪.‬و هوالمســتعان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه بارگــزاری مطالــب و تصاویــر‬ ‫اینترنتــی در خصــوص ترویــج خشــونت غیــر قانونی‬ ‫اســت‪ ،‬از دســتگیری فــردی در ایــن رابطــه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف‬ ‫شــاکری» رئیس پلیس فتا اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بابیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‬ ‫رصــد و پایــش فضــای مجــازی توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان صفحــه ای مجرمانــه در شــبکه‬ ‫اجتماعــی اینســتاگرام کــه اقــدام بــه فعالیــت‬ ‫غیرقانونــی و بارگــزاری مطالــب و تصاویر در خصوص‬ ‫ترویــج خشــونت می کنــد شناســایی شــد و موضــوع‬ ‫بالفاصلــه بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان بــا تــاش‬ ‫مســتمر و اقدامــات فنــی و پلیســی موفــق شــدند‬ ‫گرداننــده ایــن صفحــه غیرمجاز را شناســایی کنند‪،‬‬ ‫متهــم دســتگیر و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی بابیــان اینکــه‬ ‫متهــم در مواجــه بــا مســتندات و عدلــه موجــود بــه‬ ‫بــزه انتســابی اعتــراف کرد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهم‬ ‫درنهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری یــاداور شــد‪ :‬پلیــس فتا سایه ســار‬ ‫امنیــت در فضــای ســایبری اســت و پــل ارتباطــی‬ ‫‪ 096380‬نیــز به صــورت ‪ 24‬ســاعته امــاده ارائــه‬ ‫خدمــات پلیســی در خصــوص جرائــم ســایبری بــه‬ ‫شــهروندان عزیــز اســت‪.‬‬ ‫بخشش و شفقت در خیانت زناشویی‬ ‫ازردگــی شــدید و حــل نشــده کــه اغلب با خشــم‬ ‫و عصبانیــت همــراه می شــود از لحــاظ هیجانــی‬ ‫و جســمانی اســیب زا اســت‪.‬پژوهش های زیــادی‬ ‫نشــان می دهــد رنجــش و خشــم بلندمــدت بــه‬ ‫افســردگی‪ ،‬مشــکالت خواب‪،‬اشــتها پرخــوری یــا‬ ‫کــم خــوری‪ ،‬تحریــک پذیری‪،‬کــج خلقــی در برابــر‬ ‫دوســتان و همــکاران‪ ،‬فشــارخون بــاال ‪ ،‬تنشــهای‬ ‫عضالنــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬کمــردرد و فرســودگی عاطفــی‬ ‫و جســمانی منجــر می شــود‪ .‬بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ایــن پیامدهــا بعضی هــا بــه الــکل پنــاه می برنــد‬ ‫یــا وابســتگی انــان بــه مداخله هــای پزشــکی‬ ‫افزایــش می دهند‪.‬برخــی نیــز بــا احســاس‬ ‫رنجــش خــود دســت بــه گریبان انــد و گاهــی یــاد و‬ ‫خاطــره پیمان شــکنی برای شــان زنــده می شــود‪.‬‬ ‫بخشودگی نه فراموشی‬ ‫همــه انســانها افــکار و باورهایــی دربــاره‬ ‫بخشــش دارنــد اغلــب بــه زبــان اوردن انهــا‬ ‫برایشــان ســخت و نشــدنی اســت‪ .‬گاهــی‬ ‫ایــن باورهــا ریشــه در تجربــه بخشــیده شــدن‬ ‫یــا بخشــیده نشــدن افــراد در گذشــته دارد‪.‬‬ ‫شــاید از درد و رنج هایــی کــه والدین تــان در‬ ‫ارتباط شــان داشــتند خاطــره روشــنی داریــد‪،‬‬ ‫یــا برخوردهایــی را بــه یــاد می اوریــد کــه وقتــی‬ ‫انهــا را مایــوس و ازرده می کردیــد بــا شــما‬ ‫داشــتند‪ .‬گاهــی افــکار و احساســی کــه دربــاره‬ ‫بخشــش داریــد متاثــر از نحــوه برخــورد شــما‬ ‫و همســرتان بــا دلخوری هایــی هســت کــه در‬ ‫گذشــته بین تــان پیــش می امــد‪.‬‬ ‫بخشــیدن همســرتان بــرای شــما چــه معنایــی‬ ‫ایــا شــما نیــز بــاوری شــبیه باورهــای بــاال دارید‬ ‫یــا داشــته اید؟ کــدام یــک از انهــا بــرای شــما‬ ‫برجســته تر هســتند؟ ایــا می خواهیــد بــاور‬ ‫دیگــری را بــه انهــا اضافــه کنیــد؟ ســعی کنیــد‬ ‫بــا توجــه بــه انچــه تاکنــون گفته ایــم بــه ایــن‬ ‫باورهــا نــگاه کــرده و فکــر کنیــد ایــن باورهــا‬ ‫چقــدر و چگونــه بــه عبــور از ازردگی هایتــان‬ ‫کمــک می کننــد؟و چگونــه ممکن اســت دســت‬ ‫و پاگیرتــان شــوند؟‬ ‫باورهای جایگزین بخشودگی‬ ‫می توانیــد باورهــای زیــر را جایگزیــن باورهــای‬ ‫بــاال دربــاره بخشــش کنیــد‪:‬‬ ‫بخشــیدن همســرتان بــه معنــای تاییــد کارش‬ ‫نیســت‪ .‬صــرف نظــر از ایــن کــه چــه درکــی از‬ ‫عوامــل زمینه ســاز پیمان شــکنی همســرتان‬ ‫داریــد احتمــاال ًهیچــگاه بــاور نداشــتید کــه ایــن‬ ‫انتخــاب «درســت» یــا« خــوب» بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عــاوه بخشــیدن همســرتان بــا دلیــل‬ ‫تراشــی و توجیــه کار او برابــر نیســت‪ .‬شــاید‬ ‫شــما و همســرتان ســخت تــاش کرده ایــد‪.‬‬ ‫از نحــوه وقــوع پیمان شــکنی و عواملــی‬ ‫کــه ازدواجتــان را اســیب پذیر کــرده ســر در‬ ‫بیاوریــد‪ .‬امــا عوامــل زمینه ســاز عــذر و بهانــه‬ ‫کشف ‪ 93‬درصدی جرائم‬ ‫سایبری در استان گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت در ســه مــاه اول ســال‬ ‫‪ 1400‬بیــش از ‪ 93‬درصــد از جرائــم فضــای مجــازی در‬ ‫ایــن اســتان کش ـف شــده اســت‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫دارد؟ ایــا می خواهیــد او را ببخشــید‪ .‬بایــد‬ ‫بفهمیــد بخشــودگی واقعــا ً چــه معنایــی بــرای‬ ‫شــما دارد‪.‬‬ ‫باورهایی راجع به بخشودگی‬ ‫شــکی نیســت که بخشــش مفهومی بنیادین‬ ‫و ژرف اســت پــس جــای شــگفتی نــدارد کــه‬ ‫اغلــب در هالــه ای از ســوء تفاهــم باشــد‪.‬‬ ‫بعضــی از باورهــای عمومــی کــه دربــاره پیمــان‬ ‫شــکنی وجــود دارد مانــع بهبــود رابطــه می شــود‬ ‫مثالًچــه بخواهــم و چــه نخواهــم بایــد کســی را‬ ‫کــه عذرخواهــی می کنــد ببخشــم‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی کاری را کــه انجــام‬ ‫دادنــد توجیــه کنیــم و بگوییــم اتفاقــی کــه‬ ‫افتــاده اســت اهمیــت نــدارد‪.‬‬ ‫بــرای بــرای بخشــیدن رفتارهــا و اقدامــات‬ ‫ازاردهنــده و اشــتباهات دیگــران بایــد از‬ ‫ارزش هایــم دربــاره کار درســت کوتــاه بیایــم‪.‬‬ ‫بخشــی از رفتارها(مثــا ً پیمان شــکنی یــا‬ ‫خشــونت خانوادگــی) را نبایــد بخشــید‪.‬‬ ‫تــا یکــی تــاوان ندهــد و خطاهایــش را جبــران‬ ‫نکنــد از بخشــش خبــری نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی دیگــر نبایــد دربــاره‬ ‫انچــه انجــام داده انــد فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی دیگــر نبایــد از انچــه‬ ‫اتفــاق افتــاده دلخــور یــا خشــمگین باشــید‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی بــا اغــوش بــاز ازار‬ ‫مجــدد را پذیــرا باشــیم‪.‬‬ ‫اگــر کســی را ببخشــم بایــد بــه ارتباطــم بــا او‬ ‫ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪339‬‬ ‫نیســتند صرفــا ً توضیــح و توصیف انــد‪ ،‬و‬ ‫پیمان شــکنی را توجیــه نمی کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن کــه بخشــیدن همســرتان‬ ‫بــه معنــای فراموشــی گنــاه و یــا توقــف زجــر و‬ ‫رنجــی کــه می کشــید‪ ،‬نیســت‪ .‬همچنین شــما‬ ‫و همســرتان زمان هایی را تجربه خواهید کرد‬ ‫کــه پیمــان شــکنی بــه ذهنتــان خطــور می کنــد‬ ‫و در مــوردش فکــر می کنیــد و ان زمان هــا‬ ‫ممکــن اســت مملــو از رنــج‪ ،‬خصومــت‪ ،‬گنــاه‪،‬‬ ‫اضطــراب و انــدوه باشــد‪.‬‬ ‫امــا پیشــروی بــه معنــای تــاش بــرای خلــق‬ ‫فرصت هایــی اســت کــه زندگــی شــاد و پــر بارتــر‬ ‫بیافرینیــد تــا ایــن دســته از افــکار و احساســات‬ ‫شــما کاهــش یابنــد بــه خــودی خــود ایــن مســیر‬ ‫کمــک کننــده اســت امــا بــه نــدرت شــعله اتــش‬ ‫چنیــن هیجان هــای عمیقــی را فــرو می نشــاند و‬ ‫انهــا را التیــام می بخشــد پیشــروی رهــا کــردن و‬ ‫بخشــش نیازمنــد تعهــد بــه پیــروی از فراینــدی‬ ‫اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد بــه ایــن هدف‬ ‫دســت یابیــد و فعاالنــه بــرای پیشــرفت قــدم‬ ‫برداریــد (اســنایدر‪،‬باوکوم‪،‬گوردون‪.)1397،‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫مراقب کالهبرداری ها در قالب سایت های شرط بندی باشید‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص کالهبرداری هــا در قالــب ســایت های شــرط بندی بــه هموطنــان هشــدار داد و تصریــح کــرد ‪ :‬تبلیغــات شــرط بنــدی و فعالیــت به عنــوان ســرپل تبلیغاتــی نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫جــرم بــوده و بــا فعــاالن برابــر قانــون برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان انقــی دراین بــاره بیــان داشــت‪ :‬افزایــش فعالیــت کاربــران در شــبکه های اجتماعــی خارجــی مثــل‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬تلگــرام و ‪ ...‬ســبب شــده کــه عــده ای بــا شــگرد هایی عجیــب‪ ،‬بــه درامد هــای میلیــاردی برســند و بــا سوءاســتفاده از نااگاهــی کاربــران‪ ،‬ان هــا را به راحتــی در دام خــود گرفتــار کننــد‪.‬‬ ‫ط بنــدی و قمــار طراحــی کــرده‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد ســودجو بــا وعــده ســودهای کالن بــه مخاطبــان خــود‪ ،‬لینک هــای اختصاصــی تحــت عناویــن انفجــار‪ ،‬بت زنــی‪ ،‬پیش بینــی و ‪ ...‬در ایــن ســایت های شــر ‬ ‫و ســعی بــه جــذب افــراد نــااگاه بــرای ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه را دارنــد و گاهــی از افــراد نــااگاه بــرای تبلیغــات اعمــال خرابکارانـه خــود نیــز اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه تبلیغــات شــرط بنــدی و فعالیــت به عنــوان ســرپل تبلیغاتــی نیــز جــرم بــوده و بــا فعــاالن برابــر قانــون برخــورد می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مجرمــان فیشــینگ‬ ‫در پــی فعال ســازی رمزهــای دوم پویــا در اجــرای نقش ـه های خــود بــا بن بســت رو ب ـه رو شــده اند‪ ،‬بــا راه انــدازی ســایت های قمــار و شــرط بندی درامدهــای باالیــی بــرای خــود فراهــم کــرده و بــا اســتفاده‬ ‫از افــراد به عنــوان ســرپل تبلیغاتــی بــرای خــود حاشــیه امنــی ایجــاد کــرده و تبعــات ناشــی از شــکایت مالباختــگان را بــر ســر افــراد نــااگاه کــه بــه طمــع پــول بــا ان هــا همــراه می شــوند‪ ،‬اوار می کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاداوری ایــن نکتــه کــه اکثــر سرشــاخه های اصلــی و گرداننــدگان ســایت های قمــار و شــرط بندی در خــارج از کشــور زندگــی می کننــد ادامــه داد‪ :‬ادمین هــای اصلــی و گرداننــدگان ســایت های‬ ‫قمــار و شــرط بندی اکثــرا ً بــا ســفر بــه کشــور های خارجــی بــرای خــود حاشــیه امنــی در نظــر گرفتــه و به راحتــی ســایت های خــود را تبلیــغ می کننــد و افــرادی کــه در پــی اقدامــات پلیســی کارشناســان‬ ‫دســتگیر می شــوند تنهــا ســرپل های ارتباطــی در داخــل کشــور هســتند کــه قطــع کــردن ایــن ســرپل ها می توانــد فعالیــت قمارخانه هــای انالیــن را محــدود کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم ابراهیــم پرســا رئیس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد کاربــران‪ ،‬افزایــش‬ ‫ضریــب نفــوذ اینترنــت و تنــوع شــگردهای مجرمانــه و‬ ‫ســهل انگاری برخــی از کاربــران‪ ،‬شــاهد افزایــش وقــوع‬ ‫جرائــم در حــوزه فضــای مجــازی هســتیم کــه بــر طبــق‬ ‫امــار موجــود؛ در ســه ماهــه اول ســال جــاری شــاهد‬ ‫افزایش‪14.57‬درصــدی وقـــوع پرونده هــا ‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبـــل بودیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬از کل پرونده هــای واصلــه‪93.4 ،‬درصــد‬ ‫از جرائــم فضــای مجــازی در اســتان گلســـتان کش ـف ‬ ‫شــده اســت کــه جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب‬ ‫و تهدیــد و مزاحمــت اینترنتــی بــا ‪33‬درصــد باالتریــن‬ ‫میــزان وقــوع را داشــته و پ ـس ازان در اولویــت دوم‪،‬‬ ‫جرائــم مربــوط بــه برداشــت غیرمجــاز اینترنتــی از‬ ‫حســاب بانکــی افــراد بــا ‪17.36‬درصــد قــرار دارد و‬ ‫‪ 15.65‬درصــد مربــوط بــه کاله بــرداری رایانــه ای و‬ ‫‪ 10.51‬درصــد مربــوط بــه جرائــم قماروشــرط بنــدی‬ ‫می باشــد و‪23.47‬درصــد نیــز مربــوط بــه ســایر جرائــم‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا ادامــه داد‪:‬مهم تریــن انگیــزه مجرمــان‬ ‫در انجــام جرائــم فضــای مجازی‪:‬کســـب منافــع مـــالی‪،‬‬ ‫کنجـــکاوی‪ ،‬ســـرگرمی و در مــوارد متعــددی هــم‬ ‫انتقام جویــی بــوده و دراین بیــن راحتــی ارتــکاب جـــرم‬ ‫و عـــدم اشــنایی بــا مصادیــق جرائــم رایان ـه ای عوامــل‬ ‫موثــر در وقــوع جرائــم بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تنــوع و رشــدجرائم در حــوزه فضــای‬ ‫مجــازی عزمــی را می طلبــد کــه در مرتبــه اول‬ ‫برعهــده خــود کاربــران و شــهروندان عزیــز می باشــد‬ ‫کــه بــا افزایــش دانــش و اگاهــی خــود میــزان ســواد‬ ‫دیجیتالی شــان را افزایــش دهنــد و در حــوزه جرائــم‬ ‫مالــی‪ ،‬هرگــز طمــع نکــرده و فریــب افــراد ســودجو در‬ ‫فضــای مجــازی را نخورنــد و در حــوزه جرائــم هتــک‬ ‫حیثیــت و نشــراکاذیب نیــز هوشــیار باشــند و بــه‬ ‫هویت هــا در ایــن فضــا به راحتــی اعتمــاد نکننــد و‬ ‫اطالعــات شــخصی و خصوصــی خــود را در فضــای‬ ‫مجــازی خصوصــا ً در شــبکه های اجتماعــی بــه‬ ‫اشــتراک نگذارنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه‬ ‫جرائــم اینترنتــی نیــز پلیــس فتــا ازطریــق ادرس‬ ‫اینترنتــی ‪ cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫و یــا بــا شــماره تلفــن ‪096380‬درمســیربرقراری‬ ‫امنیــت درفضای مجــازی پاســخگوی شــما شــهروندان‬ ‫عزیــز می باشــد‪.‬‬ ‫‪ 24‬تیر سالروز عملیات افتخار افرین قادر‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا خاطره‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫بافت قدیم گرگان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 15‬جوالی ‪ 4 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 339‬صفحه‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬تیر ‪15-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی‬ ‫اســتان گلســتان واقــع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از‬ ‫جنوب به اســتان ســمنان و از شــرق‬ ‫بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب‬ ‫بــه شهرســتان کردکــوی محــدود‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی‬ ‫و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری‬ ‫شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظر وضعیت طبیعی و اقلیمی‬ ‫دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار‬ ‫گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی برخــوردار بــوده وایــن‬ ‫روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه با داشــتن‬ ‫رودخانـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی به این روســتا از روســتای اهنگرمحله می گذرد‪ .‬همینطوردر‬ ‫امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد می گــذرد ودر انتهای‬ ‫ایــن جــاده بــه امامــزاده طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد‬ ‫احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی‬ ‫اســتان گلســتان منحصــر بــه فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده‬ ‫کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز پنبــه‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم‬ ‫گاوداری اســت کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫باغ گلبن ‪،‬روستایی از توابع بخش مرکزی استان گلستان است‪ .‬این روستا‬ ‫در دهستان استراباد جنوبی و در‪ 7‬کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر‬ ‫جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫این روســتا از شــمال به روســتای نصر اباد از جنوب به روســتای زیارت از شــرق‬ ‫بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را‬ ‫خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده دانشــجویان شــمال‬ ‫کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده می کنیم‪.‬روســها زمانی که روســها از مرزهای‬ ‫شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در‬ ‫ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی‬ ‫ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از‬ ‫گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد بــه او‬ ‫می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در‬ ‫تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت‬ ‫می شــد توتــون بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای‬ ‫خشــک کــردن توتون هــا در روســتا ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیر ساخت های موجوددر روستا‪ :‬کلیه زیر ساخت ها تامین گردیده است‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت‬ ‫جــذب گردشــگران رادارد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روستای کفشگیری‬ ‫کفشــگیری ‪ ،‬از قدیمــی تریــن روســتاهای توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان روشــن ابــاد و در فاصلــه ‪13‬کیلومتــری غــرب‬ ‫گــرگان در مســیر جــاده قدیــم گــرگان بــه کردکــوی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت‬ ‫ان‪ ۱۷۶۷‬نفــر (‪ ۴۹۳‬خانــوار) بــوده اســت‪ .‬روســتای‬ ‫کفشــگیری در دوران قاجــار بــه واســطه ســکونت خوانیــن‬ ‫وامــرای صاحــب حکومــت محلــی همچــون « محمــد باقــر‬ ‫خــان ســردار رفیــع یانــه ســری» کــه در ان دوره حاکــم‬ ‫والیــت گــرگان واســترابادبود‪،‬ازابادانی وخرمــی بســیار‬ ‫بیشــتری نســبت بــه ســایر روســتاهای اطــراف برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن روســتا چنــد رشــته قنــات و بناهــای‬ ‫تاریخــی ثبــت شــده و از همــه جالبتــر بقایــای ســنگ فرش‬ ‫کوچه هــا از زمــان قاجــار تــا کنــون هنــوز باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ .‬اهمیــت ســنگفرش در انزمــان از ایــن جهــت مهــم‬ ‫اســت کــه در بســیاری از روســتاها و شــهر هــای انزمــان و‬ ‫حتــی امــروز بــا ریــزش کمتریــن بــاران کوچه هــا وخیابانهــا‬ ‫گل الــود می شــدند و مــردم عــادی بــرای رفــت امــد در‬ ‫کوچه هــای گل الــود یــا از اســب و االغ اســتفاده می کردنــد‬ ‫و یــا بوســیله اســباب چوبــی کــه بنــام «چولنــگ» تــردد‬ ‫می کردنــد‪ .‬اولیــن دبســتان روســتایی اســتراباد تاســیس‬ ‫‪، 1307‬خانه هــای تاریخــی ثبــت شــده ‪،‬حمــام تاریخی‪،‬تپه‬ ‫باســتانی ‪،‬ســنگفرش کوچه ها و‪ ...‬باعث شده کفشگیری‬ ‫متفاوتریــن بافــت تاریخــی روســتا های اســتان را به ســبب‬ ‫تنــوع در خــود جــای دهــد‪ .‬بنــای تاریخــی اندرونــی ســردار‬ ‫رفیــع بنــای ارزشــمند برجــای مانــده از دوران قاجاریــه‬ ‫اســت ایــن بنــا دارای سیســتم انتقــال اب و اصطبــل‬ ‫درمان خانگی چربی کبد‬ ‫با ‪ 3‬میوه معجزه اسا!‬ ‫کبــد یکــی از اندام هــای ضــروری در بــدن‬ ‫اســت کــه در داشــتن دســتگاه گــوارش ســالم و‬ ‫پــرکار اهمیــت بســیاری دارد‪ ،‬امــا رژیــم غذایــی‬ ‫نامناســب یکــی از عوامــل ایجــاد چربــی در‬ ‫اطــراف کبــد و در نتیجــه بیمــاری چربــی کبــد‬ ‫اســت کــه میتوانــد بــرای ســامتی مــا بســیار‬ ‫خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اووکادو‬ ‫اگــر قصــد داریــد کبــد چــرب تــان را از شــر‬ ‫چربی هــا نجــات دهیــد می توانیــد ایــن میــوه را نیــز‬ ‫بــه ســبد غذایــی تــان اضافــه کنیــد‪ ،‬در نظــر داشــته‬ ‫باشــید کــه ترکیبــات موجــود در اووکادو باعــث‬ ‫کاهــش ســلول های چــرب تجمــع یافتــه در ایــن‬ ‫ارگان شــده و باعــث بهبــود عملکــرد ان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیب سبز‬ ‫ســیب ســبز یکــی از ســالم ترین و مفیدتریــن‬ ‫ســیب ها و البتــه میوه هــا محســوب می شــود؛‬ ‫ســیب و بــه خصــوص ســیب ســبز باعــث‬ ‫پاکســازی کبــد می شــود؛ توصیــه می شــود کــه‬ ‫ســیب را بــا پوســت میــل کنیــد بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه ســیب دارای مــواد معدنــی مفیــدی اســت‬ ‫کــه بــا چربی هــا مقابلــه کــرده و فلــزات ســنگین‬ ‫را از بــدن دفــع می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گریپ فروت‬ ‫یکــی دیگــر از میوه هــای مشــهور بــرای کبــد‬ ‫چــرب گریــپ فــروت اســت‪ .‬گریــپ فــروت‬ ‫و دارابــی یــا پوملــو نیــز مثــل لیموتــرش جــزو‬ ‫میوه هــای مفیــد کبــد و ناجــی کبــد چــرب‬ ‫هســتند‪ .‬گریــپ فــروت حــاوی انزیمــی اســت‬ ‫کــه باعــث تحریــک کبــد شــده و چربی هــا و‬ ‫توکســین ها را دفــع می کنــد‪ .‬دارابــی حــاوی‬ ‫میــزان زیــادی اســید مالیــک و کاراتنوئیــد اســت‬ ‫کــه ایــن دو ترکیــب باعــث تقویــت و تمیــزی‬ ‫کبــد می شــوند‪.‬‬ ‫مخصــوص ســردار بــوده اســت‪ .‬در بــاره وجــه تســمیه‬ ‫روســتای کفشــگیری «اســد اللــه معطوفــی» در کتــاب‬ ‫ســنگ مزارهــا وکتیبه هــای تاریخــی گــرگان و اســتراباد این‬ ‫گونــه می نویســد‪ »:‬چنــد ســنگ مــزار متعلــق بــه طایفــه‬ ‫کفشــگر در گورســتان روشـن اباد‪ ،‬دهنــه محمدابادکتــول‪،‬‬ ‫کفشــگیری و مخصوصــا شموشــک وجــود دارد کــه بــه‬ ‫عــاوه بــا اســتناد بــه اســناد تاریخــی ‪ ،‬وقفنامه هــا و اســتاد‬ ‫تملــک اراضــی اراضــی منطقــه می تــوان بــر ایــن امــر صحــه‬ ‫نهــاد کــه روســتای کفشــگیری فعلــی نــام اصلــی اش‬ ‫کفشگر(کفشــگری) و تیــول همیــن طایفــه یــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫شــغل اصلــی مردمــان ایــن روســتا کشــاورزی و دامــداری‬ ‫اســت‪ .‬کوهســتان های یانســر(منطقه هزارجریــب ) و‬ ‫دهکــده جهــان نمــا (مشــرف بــر دشــت گــرگان ) درالبــرز‬ ‫مرکــزی ‪،‬مناطــق ییالقــی اهالــی کفشــگیری بــوده اســت‪.‬‬ ‫در روستای علی اباد باغی بزرگ‬ ‫به نام کوشک علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتری شــمال شــرقی بجنورد‪ ،‬در روســتای علی اباد باغی بزرگ با درختانی کهنســال دیده می شــود که نشــان از قدمت‬ ‫طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامند‪ .‬این ســاختمان متعلق‬ ‫بــه حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم تریــن الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪ .‬دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد‬ ‫گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل‬ ‫یــک حوضخانــه بــا ســقف گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ و ســقف‬ ‫با اســتفاده از تیرهای چوبی ســاخته شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخانـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه‬ ‫رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخی از ســفرنامه های‬ ‫قدیمــی نیــز نــام بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده اســت‪ .‬ناصرالدیــن شــاه قاجــار‬ ‫هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان‬ ‫حکمرانــی ســردار مفخــم‪ ،‬حاکــم بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ و بنــای‬ ‫تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جرگالن یکی از مناطق و بخشــهای مربوط به شهرســتان بجنورد میباشــد که دارای طبیعت زیبا و در برخی مناطق بکر ودســت‬ ‫نخــورده اســت‪ .‬در فاصلــه حــدود ‪۱۰‬کیلومتــری جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعی قرار گرفته اســت‬ ‫بــاغ دره دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز و جــرگالن اســت کــه زبــان‬ ‫هــر بیننــده ای را بــه تحســین و شــکر باریتعالــی وادار مینمایــد‪ .‬قــارچ هــای ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای‬ ‫ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع این نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا اندازه گیری کــرده اند‬ ‫درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختان‬ ‫پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا یــی مــی کنــد چیــزی کــه درایــن طبیعــت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند‬ ‫ترکیــب دره هــای عمیــق ووســیع مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انهــا باورنکردنــی اســت صخــره‬ ‫هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده افقــی رودخانــه های پراب ‪-‬بوته های زرک و ترشــک و تمشــک‬ ‫اینهــا قســمتی از زیبایــی هــا ی ایــن منطقــه اســت کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا وبکــر‬ ‫ایــن منطقــه بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!