روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 338 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 338

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 338

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 338

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫چهار شنبه‪ 23 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /23‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /3‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪338‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫گرانی راهکار نیست‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫برای نصب تله کابین جامع‬ ‫و بی طرفانه مطالعه داشته باشید‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های کرونایی مینودشت‬ ‫تقویت فرهنگ عفاف و حجاب‪،‬‬ ‫مطالبه مردم از دستگاه ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره به کرونا وجود دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫دختری که در نماز پرواز می کند‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رویای دور زنان معتاد برای ترک مواد‬ ‫یک شغل ایده ال‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سرگذشــت‬ ‫« عاطفــه » بــه صــورت خالصــه بیانگــر اخــر و عاقبت گیــر‬ ‫افتــادن زنــان در منجــاب اعتیــاد اســت ‪ ،‬باتالقــی کــه‬ ‫مجبــور می شــوند هــر روز بیشــتر و بیشــتر در ان دســت‬ ‫و پــا بزننــد کمتــر و کمتــر راه رهایــی برایشــان پیــدا شــود‪.‬‬ ‫طبــق امــار دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه‬ ‫مربــوط بــه اذرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۹‬اســت ؛ ‪ ۶‬درصــد معتــادان‬ ‫کشــور زن هســتند‪ .‬براســاس امــار خــرداد ســال ‪ ۹۸‬کــه‬ ‫معــاون امــور توســعه پیشــگیری بهزیســتی مازنــدران‬ ‫اعــام کــرده اســت میــزان ‪ ۱۰‬درصــد از معتــادان مازنــدران‬ ‫زنــان هســتند‪.‬‬ ‫هشــدار دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــه مــواد‬ ‫مخــدر مازنــدران ‪ ،‬ســال ‪ ۹۹‬دربــاره زنانــه شــدن اعتیــاد‬ ‫در اســتان گفتــه بــود ‪ :‬زنــگ خطــر افزایــش تعــداد زنــان‬ ‫معتــاد در ســنین پاییــن‪.‬‬ ‫احمــد مظفــری در نشســت خبــری هفتــه مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر امســال هــم از زنانــه شــدن اعتیــاد و کاهــش ســن‬ ‫اعتیــاد صحبــت کــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬نــرخ شــیوع و مــرگ و‬ ‫میــر زنــان معتــاد همپــای مــردان معتــاد در حــال افزایــش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مظفــری گفتــه اســت ‪ ۶۵‬درصــد همســر ازاری هــا‪۵۵ ،‬‬ ‫درصــد از طــاق‪ ۲۳ ،‬درصــد از نــزاع و خشــونت و ‪۲۵‬‬ ‫درصــد از قتــل عمــد‪ ،‬پایــه و اســاس مــواد مخــدر دارد‪:،‬‬ ‫مجــردان معتــاد بیشــترین امــار مــرگ و میــر مــواد مخــدر‬ ‫در مازنــدران را دارنــد کــه بــه خاطــر وضعیــت اعتیــاد‪،‬‬ ‫ازدواج نکرده انــد یــا جــدا شــده اند ‪.‬‬ ‫مســاله دیگــر در مســیر تــرک اعتیــاد زنــان نبــود امــار‬ ‫مجــزا دربــاره اعتیــاد زنــان اســت‪.‬‬ ‫رنج مضاعف‬ ‫یــک روانشــناس تــرک اعتیــاد گفتــه اســت‪ :‬علــت ســخت‬ ‫تــر شــدن اعتیــاد بــرای زنــان نبــود امــار دقیــق از اعتیــاد‬ ‫زنــان در کشــور اســت‬ ‫زهــرا قبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه زنــان کمتــر بــرای تــرک‬ ‫اعتیــاد بــه مراکــز درمانــی مراجعــه می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫یــک مرکــز تــرک اعتیــاد بــا شــیوه متادون تراپــی تنهــا ‪۷‬‬ ‫نفــر مراجعــه کننــدگان از بیــن ‪ ۱۳۷‬مراجعه کننــده‪ ،‬زن‬ ‫هســتند‪ ،‬اکـــتر زنــان کــه درگیــر اعتیــاد هســتند از تــرس‬ ‫ابــرو و یــا خجالــت‪ ،‬بــرای تــرک اعتیــاد‬ ‫مراجعــه نمی کننــد‪.‬‬ ‫او گفتــه اســت برچســبی در جامعــه‬ ‫بــه زنــان معتــاد می زنــد قطعــا‬ ‫ســخت تر از برچســبی اســت کــه بــه‬ ‫مــردان معتــاد زده می شــود‪ ،‬همیــن‬ ‫مســاله باعــث شــده بــه ویــژه زنــان‬ ‫جــوان‪ ،‬مراجعــه کمتــری بــرای تــرک‬ ‫اعتیــاد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫قبــادی اظهارداشــته کــه زنــان معتــاد‬ ‫اغلــب دارای شــوهر‪ ،‬پــدر و یــا بــرادر‬ ‫معتــاد هســتند کــه در زندگــی انهــا هــم‬ ‫بــی تاثیــر نبــوده اســت و انهــا را بــه‬ ‫ســمت اعتیــاد کشــیده اســت ‪ :‬فرقــی‬ ‫در تاثیــر ســوء اعتیــاد بــدر یــا مــادر بــر‬ ‫فرزنــد نیســت اعتیــاد خانــواده قطعــا تاتیــر مســتقیم بــر‬ ‫فرزنــد دارد‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از مــردان معتــاد همســر‬ ‫خــود را معتــاد می کننــد تــا بــه اجبــار بــرای خــود و‬ ‫شوهرشــان مــواد تهیــه کنند‪،‬گفــت ‪ :‬بجــز عوامــل‬ ‫روانشــناختی شــخصیتی کــه باعــث اعتیــاد می شــود‪،‬‬ ‫اصلی تریــن علــت اعتیــاد‪ ،‬محیــط خانــه و خانــواده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قبــادی افــزود ســرخوردگی های اجتماعــی و کمبودهــا‬ ‫باعــث می شــود برخــی افــراد بــه ســمت اعتیــاد کشــیده‬ ‫شــوند‪،‬و اعتیــاد شــدید در زنــان بعضــا بــه مــوارد فحشــا و‬ ‫تن فروشــی هــم منجــر می شــود‪.‬‬ ‫اوگفــت اکتــر زنانــی کــه مراکــز تــرک از طریــق متــادن‬ ‫ترابــی مراجعــه میکننــد اغلــب در ســنین بــاال هســتند‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬دختــران جــوان کمتــر بــه مراکــز تــرک‬ ‫اعتیــاد مراجعــه می کننــد و ایــن کار را ســخت می کنــد‪.‬‬ ‫قبــادی گفــت تــرک اعتیــاد زنــان یــک مشــکل قانونــی‬ ‫اســت واظهــار کــرد‪ :‬زنــان متاهــل در مقابــل قــدرت غلبــه‬ ‫مــرد‪ ،‬نمی تواننــد بــه مراکــز تــرک اعتیــاد مراجعــه کننــد‪،‬‬ ‫شــوهران مانــع از تــرک اعتیــاد همســران خــود می شــوند‬ ‫و زنــی کــه بــا میــل خــود و نــه بــا فشــار خانــواده‪ ،‬بــرای‬ ‫تــرک اعتیــاد مراجعــه میکنــد‪ ،‬مانــع بزرگــی بــه اســم‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫شــوهر معتــاد دارد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش مصــرف گل و حشــیش و شیشــه در‬ ‫دورهمــی هــای دوســتانه در میــان دختــران جــوان‪ ، ،‬انهــا‬ ‫تصــور میکننــد کــه معتــاد نیســتند و تفریحــی مصــرف‬ ‫می کننــد؛ علــت تاتیــر دوســتان نبــود رابطــه خــوب در‬ ‫خانــواده اســت بــه باعــت مصــرف مــواد مخدردرجوانــان‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫پیوند اعتیاد زنان و سایر اسیب های اجتماعی‬ ‫فرزنــدی‪ ۱۹‬ســاله کــه قدبلنــد وصورت اســتخوانی داشــت‬ ‫کــه حاصــل ازدواج دوم مــردی مســن بــا دختــری کــم ســن‬ ‫ســال کــه بعــد از چنــد ســالی بعــداز تولــد از هــم جــدا‬ ‫شــده بودنــد بــدر کــه جــای بــدر بــزرگ او بــود و در حاشــیه‬ ‫شــهر زندگــی میکردنــد اهــل یکــی از اســتان هــای جنوبــی‬ ‫بودنــد‬ ‫پــدر شــربت متــادون اســتفاده می کــرد‪ .‬دختــر بــه‬ ‫مدرســه نرفتــه بــود و از شــربت متــادون پــدر اســتفاده‬ ‫می کــرد و فکــر نمی کــرد وارد منجــاب اعتیــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر تنهایــی و گــذران ایــام بــا پــدر پیــرش‪،‬‬ ‫تحــت خشــونت بــرادری بــود کــه ســال ها قبــل بــه‬ ‫مازنــدران کــوچ کــرده بــود‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد یــک کســب و کار ایــده ال بــا درامــدی‬ ‫قابــل توجــه بــرای خودتــان راه بیاندازیــد‪ ،‬چنــد نکتــه را مــد‬ ‫نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫اول از همــه محــدوده معنایــی یــک شــغل ایــده ال و‬ ‫پردرامــد را بــرای خودتــان مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫کار ایــده ال از نظــر شــما چیســت و چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته‬ ‫باشــد؟‬ ‫وقتــی صحبــت از کســب و کار و شــغل ایــده ال ‪‎‬بــه ‏میــان می ایــد‪،‬‬ ‫همیشــه پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬یــک جــواب میلیــون دالری‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬افــراد شــاغل ‏در رتبه هــای متفــاوت و بــا ســمت های‬ ‫گوناگــون همــواره یــک نظــر واحــد در مواجــه بــا ایــن ســوال دارنــد‪.‬‬ ‫و در واقــع عمومــا ً پاســخ ‏همــه‪ ،‬حــول محــور درامــد می گــردد امــا جالــب‬ ‫اینجاســت کــه طبــق پژوهش هــای معتبــر‪ ،‬درامــد در رتبــه ی ســوم‬ ‫‏مولفه هــای الزم در رضایتمنــدی شــغلی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دانلــد ســوپر‪ ،‬روان شــناس معــروف دهــه ‪ 1970‬در ارتبــاط بــا یــک شــغل‬ ‫خــوب معتقــد‏اســت؛‪‎‬شــغل خــوب‪‎ ‎‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا فــرد‬ ‫ان تصویــری را کــه از خــود در ذهــن دارد‪ ،‬تبدیــل بــه فعــل‏کنــد و ان را‬ ‫ابــزاری بــرای رســیدن بــه هــدف نمایــد‪ .‬بدیــن معنــا کــه یــک شــغل مناســب‬ ‫در واقــع ان کاری اســت کــه‏فــرد حاضــر اســت بــرای انجامــش صبــح بــا‬ ‫روحیــه برخیــزد و تــا پایــان کار علی رغــم تمــام چالش هــا‪ ،‬نیرومنــدی خــود‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫را حفــظ‏کن ـ ‪‎‬‬ ‫در ادامــه بایــد دیــد کــه تاثیــر یــک شــغل خــوب بــر ادامــه زندگــی چــه‬ ‫می توانــد باشــد؟‬ ‫بــدون شــک اگــر انتخــاب شــغل بــرای فــرد صرفــا ً بــرای کســب درامــد‬ ‫باشــد‪ ،‬بــا توجــه بــه هــدف کــه همــان کســب پــول ‏بیشــتر اســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه هــر فعالیتــی دســت بزنــد و برایــش مهــم نباشــد‬ ‫کــه چــه تاثیراتــی روی زندگــی فــردی و اجتماعــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫مطالــب بســیاری در مقــاالت متعــدد جهــان در ارتبــاط بــا ویژگی هــای‬ ‫شــغلی تدویــن و منتشــر شــده اســت کــه در ایــن‏ارتبــاط افــراد مختلفــی‬ ‫در رشــته های گوناگــون سیاســت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬روان شناســی‪،‬‬ ‫کس ـب وکار‪‎ ‎‬و بازارشناســی جهانــی‪ ،‬نظــرات متفاوتــی ارائــه داشــته اند‪ ،‬هــر‬ ‫چنــد گفتــه می شــود کــه در چندیــن زمینــه توافق هایــی نیــز بیــن‏انهــا وجــود‬ ‫دارد مثــل؛ عالقــه‪ ،‬مهــارت و نیــاز بــازا ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫امــا پاســخ ایــن ســوال را می تــوان در یــک جملــه کامــل و ســازنده خالصــه‬ ‫کــرد؛‬ ‫ویژگی هــای ی ـک‪‎ ‎‬شــغل خــوب‪ ،‬بایــد‏همســو بــا ویژگی هــا و خواســته های‬ ‫فــردی انســان باشــد کــه همــواره بــه دنبــال یافتــن و انجــام ان در زندگــی اش‬ ‫‏جســتجو می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه ایــن نکتــه توجــه کافــی کنیــم‪ ،‬متوجــه تفاوت هــای فــردی کــه‬ ‫می توانــد بــرای خــود نقــاط قــوت‏منحصــر بــه فــرد بســازد‪ ،‬خواهیــم شــد کــه‬ ‫همچــون مرواریــدی در تاریکــی بــا درخشــش خــود بــه چشــم می خــورد‪.‎‬‬ ‫پــس می تــوان بــه یــک شــغل پــر درامــد کــه شــاید اگــر کمــی فکــر می کردیــد‬ ‫متوجــه حضــور ان در کنــار خــود می شــدید اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تزییــن اتومبیــل یکــی از ان شغل هاســت و از انجایــی کــه امــروزه قیمــت‬ ‫اتومبیــل به ویــژه خودروهــای خارجــی به شــدت افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬افــراد‬ ‫اغلــب بــه دنبــال یــک طراحــی زیبــا و منحصــر بــه فــرد بــرای خــودروی خــود‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫اگــر در ایــن زمینــه سررشــته داشــته باشــید می توانیــد بــا پیاده ســازی‬ ‫ایده هــای خــوب‪ ،‬کســب در امــد کنیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روزسه شــنبه ‪ 22‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 45,710,000‬ریــال هر گرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,537,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 103,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,030,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 56,000,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪338‬‬ ‫مسابقات‬ ‫لغو مسابقات دوچرخه سواری‬ ‫جاده قهرمانی اسیا به‬ ‫میزبانی تایلند‬ ‫مطالعه جامــع و بی طرفانه‬ ‫بــرای نصــب تلــه کابیــن‬ ‫در محــدوده ناهــار خــوران‬ ‫یکــی از زیباتریــن و معروفتریــن جاذبه هــای‬ ‫منطقــه ی شــمال کشــور ‪ ,‬بــا وجــود وســعت کــم‪,‬‬ ‫دارای بخــش بســیار زیــادی از مناطــق جنگلی‪,‬جنگل‬ ‫ناهارخــوران مــی باشــد ایــن منطقــه یبســیار زیبــا‬ ‫مقصــد گردشــگری بســیاری از مــردم بــه حســاب‬ ‫می ایــد ایــن جنــگل از جملــه جنــگل هــای هیرکانــی‬ ‫ایــران اســت کــه بــه عنــوان یــک منطقـه ی سرســبز و‬ ‫خــوش اب و هــوا بیــش از ‪40‬میلیــون ســال قدمــت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از فدراســیون دوچرخــه ســواری‪ ،‬بنــا‬ ‫بــر اعــام کمیتــه روابــط بین الملــل فدراســیون‬ ‫دوچرخه ســواری‪ ،‬کنفدراســیون اســیا در نامـه ای‬ ‫بــه تمامــی فدراســیون های قــاره اســیا اعــام‬ ‫کــرد بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‬ ‫تایلنــد و بنــا بــه درخواســت فدراســیون دوچرخــه‬ ‫ســواری ایــن کشــور رقابت هــای قهرمانــی اســیا‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬جــاده لغــو شــد‪.‬‬ ‫زمــان برگــزاری دقیــق ایــن رقابت هــا در جلســه‬ ‫روز یکشــنبه کــه بــه صــورت وبینــار بــا حضــور‬ ‫اعضــای هیئــت رئیســه کنفدراســیون دوچرخــه‬ ‫ســواری اســیا برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬اعــام‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫قــرار بــود رقابت هــای قهرمانــی اســیا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫جــاده از تاریــخ ‪ ۱۸‬لغایــت ‪ ۲۳‬اگوســت برگــزار‬ ‫شــود‪ .‬و کشــور میزبــان پیــش تــر اعــام کــرده‬ ‫بــود تمامــی شــرکت کننــدگان بایــد بــه مــدت ‪۱۴‬‬ ‫روز پیــش از برگــزاری رقابت هــای قهرمانــی اســیا‬ ‫در ایــن کشــور قرنطینــه شــوند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه عــدم پذیــرش کشــورهای شــرکت‬ ‫کننــده‪ ،‬میزبــان ایــن رقابت هــا را لغــو کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫دومیــن بــار اســت کــه مســابقات قهرمانــی اســیا‬ ‫لغــو می شــود‪.‬‬ ‫مزاحمت‪ ۹۰‬درصدی تماس‬ ‫با ‪ ۱۲۵‬شهرداری بجنورد‬ ‫مدیرعامــل اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری بجنــورد گفــت‪ :‬در بهــار ســال جــاری‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد تمــاس بــا شــماره ‪ ۱۲۵‬اتــش نشــانی‬ ‫شــهرداری ایــن شــهر مزاحمــت تلفنــی بــود‪.‬‬ ‫مجیــد گریوانــی اظهــار داشــت ‪:‬امســال ‪۲۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬تمــاس بــا ســامانه ‪ ۱۲۵‬مرکــز اســتان‬ ‫برقــرار شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۳‬هــزار و ‪۵۹۶‬‬ ‫مــورد غیرواقعــی و مزاحــم تلفنــی بــود‪.‬؟|‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در بهــار ســال جــاری حــدود‬ ‫‪ ۵۰۴‬تمــاس بــا ســامانه ‪ ۱۲۵‬اتــش نشــانی‬ ‫شــهرداری بجنــورد واقعــی بــود کــه منجــر‬ ‫بــه عملیــات هــای مختلفــی بــرای کمــک بــه‬ ‫شــهروندان ایــن شــهر شــد‪.‬‬ ‫وی دلیــل افزایــش مزاحمــت هــای تلفنــی را در‬ ‫ســال جــاری ناشــی از قطــع بــرق و تمــاس هــای‬ ‫اشــتباه شــهروندان بــا ایــن ســامانه اعــام کــرد‬ ‫و از شــهروندان خواســت تــا در زمــان شــماره‬ ‫گیــری توجــه الزم را بــه شــماره ســامانه داشــته‬ ‫باشــند تــا موجــب مزاحمــت تلفنــی نشــود‪.‬‬ ‫برای نصب تله کابین جامع و بی طرفانه مطالعه داشته باشید‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫یکــی از زیباتریــن و معروفتریــن جاذبه های‬ ‫منطقــه ی شــمال کشــور ‪ ,‬بــا وجــود وســعت‬ ‫کــم ‪ ,‬دارای بخــش بســیار زیــادی از مناطــق‬ ‫جنگلــی ‪,‬جنــگل ناهارخــوران مــی باشــد ایــن‬ ‫منطقــه یبســیار زیبــا مقصــد گردشــگری‬ ‫بســیاری از مــردم بــه حســاب مــی ایــد ایــن‬ ‫جنــگل از جملــه جنــگل هــای هیرکانــی ایران‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان یــک منطقــه ی سرســبز‬ ‫و خــوش اب و هــوا بیــش از ‪40‬میلیــون‬ ‫ســال قدمــت دارد‪ ,.‬در جنــگل ناهــار خــوران‬ ‫بــا وجــود جنــگل زدایی هــا اراضــی متراکــم‬ ‫هنــوز هــم مــی تــوان درختــان ارزشــمند‬ ‫بلــوط‪ ،‬انجیلــی‪ ،‬ممــرز‪ ،‬افــرا‪ ،‬نمــدار‪ ،‬و‬ ‫گونه هــای جانــوری ماننــد گــراز‪ ،‬شــغال‪،‬‬ ‫ســنجاب‪ ،‬عقــاب و شــاهین را در ان دیــد‬ ‫براســاس اخریــن خبرهــای بدســت امــده‬ ‫طــرح تلــه کابیــن گــرگان کــه از ‪ 15‬ســال‬ ‫پیــش مطــرح شــده بــود و از ســال ‪85‬‬ ‫مطالعــات اولیــه ان صــورت گرفــت بعــد از‬ ‫طــی فراینــد تکمیلــی حــدود ســه ســال بعــد‬ ‫بــه تصویــب اولیــه رســید‪.‬‬ ‫و همیــن امــر مخالفتهــا و موافقتهایــی را‬ ‫بــه همــراه داشــته اســت از جملــه‪ :‬احــداث‬ ‫ایــن تله کابیــن باعــث تخریــب جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی می شــود و ضــروری نیســت‪،‬‬ ‫چــرا کــه اجــرای چنیــن طرح هایــی بــه طــور‬ ‫معمــول اســیب های بــی شــماری را بــه‬ ‫اکوسیســتم های طبیعــی وارد می کنــد وبــا‬ ‫ایجــاد هــر نــوع ســازه فلــزی بتنــی و یــا هــر‬ ‫جنــس دیگــری در داخــل جنــگل موجــب‬ ‫اســیب رســاندن بــه الیه هــای تحتانــی‬ ‫رویشــگاهی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هیــچ شــهروندی مانــع توســعه و ابادانــی‬ ‫شــهرش نیســت و یقینــا ً احــداث تلــه کابیــن‬ ‫موجــب توســعه شــهر و ســرمایه گذاری و رونــق‬ ‫اقتصــادی می شــود‪.‬اما حــرف و حدیث هایــی‬ ‫کــه بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح در‬ ‫پشــت پــرده وجــود دارد شــهروندان وبعضــی‬ ‫از کارشناســان و طرفــداران محیــط زیســت و‬ ‫طبیعــت را بــر ان داشــت تــا بــه مخالفــت بــا‬ ‫نصــب تلــه کابین یکــی از تفرجــگاه ناهارخوران‬ ‫کــه زیســتگاه جانورانــی همچــون شــوکا‪ ،‬خرس‬ ‫پلنــگ و ســایر گونه هــا بوده‪،‬اســت بپردازنــد‬ ‫و معتقــد هســتند کــه ‪ :‬مطالعــه زیســت‬ ‫محیطــی جامــع و بــی طرفانــه‪ ،‬بــرای اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه انجــام نشــده و تشــدید ترافیــک‬ ‫محــور ناهارخــوران و النگــدره را بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت و باعــث بــه وجــود امــدن‬ ‫چالش هــای بســیار زیــادی مــی شــود کــه نظــم‬ ‫شــهری را برهــم مــی زنــد و امــکان نــدارد کــه‬ ‫بــه جنــگل هــای ارزشــمند اســیبی وارد نشــود‬ ‫وایــن گفتــه ی یکــی از مســئولین کــه ؛در طــول‬ ‫ســر چندیــن درخــت قطــع‬ ‫پــروژه ممکــن اســت َ‬ ‫شــود ولــی درختــی قطــع نخواهــد شــد جــای‬ ‫بســی تعجــب اســت امیدواریــم همیــن طــور‬ ‫باشــد کــه می گوینــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور در همــان اوایــل خبــر‬ ‫نصــب تلــه کابیــن در محــدوده ناهارخــوران‬ ‫هــم ‪ ۲۰۳‬نفــر از دوســتداران محیــط زیســت بــا‬ ‫ارســال نامــه ای بــه مســئوالن اســتان گلســتان‬ ‫خواهــان جلوگیــری از احــداث تلــه کابیــن در‬ ‫جنــگل ناهارخــوران گــرگان شــدند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نامــه امــده اســت‪ :‬متاســفانه‬ ‫در ســال هــای اخیــر ســاخت و ســاز در‬ ‫ناهارخــوران شــدت گرفتــه و هــر روز از‬ ‫وســعت جنــگل ان کاســته می شــود و انچــه‬ ‫امــروز باعــث نگرانــی شــده خبــر ســاخت تلــه‬ ‫کابیــن در ایــن مــکان اســت کــه بــدون تردیــد‬ ‫بــه تخریــب جنــگل شــدت و عمــق می بخشــد‪.‬‬ ‫در صــورت بهره بــرداری از تلــه کابیــن‬ ‫ناهارخــوران چیــزی از طبیعــت گــرگان‬ ‫باقــی نمــی مانــد از طــرف دیگــر معلــوم‬ ‫نیســت بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ترافیــک‬ ‫منطقــه چــرا تصمیــم بــه اجــرای اینچنیــن‬ ‫طرحــی گرفتــه شــده اســت بــه عبــارت دیگــر‬ ‫تلــه کابیــن یعنــی مــرگ ناهارخــوران‪ .‬کــه‬ ‫جدیــدا هــم بــا تصویــب ایــن طــرح برخــی از‬ ‫ســمن ها در صــدد جمــع اوری امضــا بــرای‬ ‫بررســی مجــدد پــروژه بــوده انــد کــه ایــن‬ ‫امضاهــای کارزار مخالفــت بــا تلــه کابیــن در‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی از ‪ 11‬هــزار نفــر گذشــت‪.‬‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه گــروه موافــق باالخــص‬ ‫شــهرداری گــرگان هــم بیــکار ننشســته و‬ ‫مشــغول همــراه کــردن مــردم و گردشــگران‬ ‫هســتند و نکاتــی را کــه در مــورد پــروژه‬ ‫تله کابیــن مطــرح شــده اســت را عمومــا ً‬ ‫نادرســت می داننــد‪.‬‬ ‫بدنبــال صحیــح یــا غلــط بــودن حرفهــا و‬ ‫گفته هــای شــهر ونــدان و مســئولین نیســتیم‬ ‫و امــا اگــر یــه نیــم نگاهــی بــه گذشــته پــارک‬ ‫مــوزه جنــگ تپــه نورالشــهداء بیندازیــم متــو جــه‬ ‫خواهیــم شــد کــه چــرااالن ســمن هایی درصــدد‬ ‫جمــع اوری امضــا بــرای لغــو تصویــب اجــرای‬ ‫نصب تله کابین در جنگل ناهار خوران هستند‬ ‫ووعده هــای مســئولین اجرایــی را قبــول ندارنــد‬ ‫همــان زمــان هــم باوجــود وعــده هــای مدیــرکل‬ ‫حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫گلســتان مبنــی بــر عــدم قطــع حتــی یــک درخــت‬ ‫در پــروژه «پــارک مــوزه جنــگ» در جنــگل هــای‬ ‫ناهارخــوران گــرگان‪ ،‬درخواســت مجــوز بــرای‬ ‫قطــع پنــج درخــت تنومنــد از اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی گــرگان طــی نامــه ای داده شــدو کلــی از‬ ‫درختــان قطــع و انبوهــی از جنــگل نابــود شــد ‪.‬‬ ‫بیاییــد بــرای یکبــار هــم کــه شــده بــه غیــر از‬ ‫نظــر از کارشناســان و مســئولین اجرایــی بــه‬ ‫حــرف شــهروندان هــم توجــه کنیــد شــاید ‪,‬‬ ‫شــاید در بعضــی مواقــع انهــا بیشــتر از شــما‬ ‫درســت بداننــد و حقیقیــت را بازگــو کننــد‬ ‫خودخــواه نباشــید و نظــر مــردم را بــرای خــود‬ ‫محتــرم بشــماریدو مغرضانــه تصمیــم گیــری‬ ‫نکنیــد‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی برای توسعه الومینای جاجرم مصوب شد‬ ‫مدیر مجتمع الومینای ایران در شهرستان جاجرم گفت ‪ :‬ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شدن ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت دولتی برای اجرای طرح توسعه این واحد صنعتی مصوب کرد‪.‬‬ ‫امیــر تــردال اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح توســعه ظرفیــت تولیــدی ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی کشــور از ‪ ۲۴۰‬هــزار تــن بــه ‪ ۲۸۰‬هــزار تــن افزایــش خواهــد یافــت و بــا تخصیــص ایــن اعتبــار از ســوی بانــک‬ ‫عامــل فعالیــت اجرایــی شــروع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این میزان تسهیالت مصوب شده به منظور افزایش تولید الومینا و اجرای پروژه های مربوط همانند طرح های شمش بیلت است‪.‬‬ ‫تــرادل بــا اشــاره بــا بیــان ایــن کــه میــزان تولیــدات ایــن مجتمــع در ســه ماهــه نخســت افزایشــی نداشــته اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری ‪ ۳۸‬هــزار تــن پــودر الومینــا تولیــد شــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش چشــمگیری نداشــت‪.‬‬ ‫وی دلیــل اصلــی عــدم افزایــش تولیــد در ســال جــاری را قطعــی گاز و بــرق دانســت و افــزود‪ :‬کاهــش فشــار و قطعــی گاز بــه مــدت ‪ ۱۰۵‬روز و قطعــی بــرق در تیرمــاه موجــب شــد تــا نتوانیــم افزایشــی در‬ ‫میــزان تولیــدات مجتمــع داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــر مجتمــع الومینــای ایــران گفــت‪ :‬دســتگاه هــا و تجهیــزات در الومینــا بــه گونــه ای اســت کــه فعالیــت ان بایــد بــه صــورت مســتمر باشــد‪ ،‬در صــورت تعطیلــی الومینــا راه انــدازی مجــدد ان بســیار‬ ‫هزینــه بــر و مشــکل اســت‪.‬‬ ‫علی متین فر‬ ‫ادامه شماره ‪336‬‬ ‫مــن نقاشــیم افتضاحــه! ایــن متــداول تریــن جملــه ای هســت کــه‬ ‫خیلــی از مــا بــا دیــدن یــک نقاشــی یــا طراحــی زیبــا بــه خودمــون میگیــم‪ .‬تــا حــاال بــه ایــن‬ ‫فکــر کردیــد کــه شــما هــم مــی تونیــد ســاخته های ذهنــی خودتــون رو روی کاغــذ بــه‬ ‫تصویــر تبدیــل کنیــد؟ بــرای بســیاری از ادم هــا نقاشــی و طراحــی خیلــی هیجــان انگیزتر‬ ‫از عکــس واقعــی بنظــر میرســه‪ .‬چــرا؟ چــون یــک خلــق هنرمندانه هســت‪ .‬حــاال هم دیر‬ ‫نیســت‪ .‬اگــه ایــن تجربــه رو نداریــد‪ ،‬حداقــل یــک بــار امتحانــش کنید‪ .‬پیشــنهاد می کنم‬ ‫خونــدن ایــن ‪ 11‬نکتــه کلیــدی از امــوزش طراحــی بــا مــداد رو از دســت ندیــد‪.‬‬ ‫هفتم‪ -‬از تکه چوب یا کاغذ برای ایجاد سایه نرم استفاده کن‬ ‫در بســیاری از طراحــی هــای بــا مــداد ‪-‬مثــا بــرای نمایــش کرانــه اســمان‪ -‬نیــاز هســت از‬ ‫ت هــای نــرم و یکدســت اســتفاده کنیــم‪ .‬ایــن کار بــا مخلــوط کــردن اثــر مدادهــا بــه‬ ‫افک ـ ‬ ‫راحتــی امــکان پذیــره‪ .‬گاهــی اوقــات ترجیــح بــر اینــه کــه ســایه شــما کمتــر خــط خطــی و‬ ‫بیشــتر نــرم و محــو باشــد‪ .‬مخلــوط کــردن خطــوط مــداد دقــت زیــادی می خواهــد‪ ،‬وگرنــه‬ ‫امــکان دارد طــرح شــما را خــراب کنــد‪ .‬بــرای ایجــاد ســایه نــرم‪ ،‬از مدادهــای نــرم‪ ،‬تکــه هــای‬ ‫کاغــذ‪ ،‬و البتــه ابزارهــای حرفــه ای تــری مثــل ‪ Tortillion‬و ‪ Paper Stump‬اســتفاده میشــه‪.‬‬ ‫سایه زدن به کمک مداد پر رنگ و کم رنگ در طراحی با مداد‬ ‫ابــزار ســایه زدن در طراحــی بــا مــداد‪ :‬بــرای جلوگیــری از خرابکاری هــای احتمالــی‪ ،‬ماریســا‬ ‫لویــس پیشــنهاد خوبــی ارائــه کــرده‪ .‬لویــس گفته‪:‬کاغذهــای باطله رو جمع کنیــد‪ .‬به کمک‬ ‫مــداد گرافیــت نــرم یــا مــداد ذغالــی خطــوط دَرهــم و خوشـه ای شــکل رســم کنیــد‪ .‬بعــد‪ ،‬یک‬ ‫طراحی با مداد‪ ،‬هنری ارام بخش‬ ‫تکــه کاغــذ برداریــن و روی بخــش کمرنــگ بکشــید تــا شــدت رنــگ ســایه مدنظــر شــما اون‬ ‫رو ســیاه کنــه‪ .‬حــاال میشــه از ایــن کاغــذ بــرای ســایه زنــی تصویــر اصلــی اســتفاده کــرد‪ .‬در‬ ‫صــورت نیــاز هــم میشــه بــا اضافــه کــردن گرافیــت‪ ،‬ســایه پررنگ تــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هشتم‪ -‬قانون ‪ 30/70‬فراموش نشه!‬ ‫کمتــر مــی تونــه بیشــتر باشــه! قانــون ‪ 30/70‬بــه شــما کمــک مــی کنــه تــا عناصــر تاثیرگــذاری‬ ‫ش هــای اصلــی‬ ‫خلــق کنیــد‪ .‬ایــن قانــون میگــه‪ 30 :‬درصــد اســکچ خودتــون رو بــه تمرکــز روی بخـ ­‬ ‫طــرح و جزئیــات اون اختصــاص بدیــد‪ .‬مابقــی (یعنــی ‪ 70‬درصــد باقــی مونــده) رو صــرف پر کردن‬ ‫صفحــه کنیــد‪ .‬وجــود همیــن بخــش­هــای نــه چنــدان جــذاب در طرح شــما‪ ،‬به خــودی خود توجه‬ ‫بیننــده­هــا را بــه ســمت موضــوع اصلــی اثــر شــما معطــوف مــی کنــه‪ .‬در تصویــر زیــر‪ ،‬اســکچی‬ ‫از وُن رودن و دی‪-‬الیــا رو مــی بینیــد کــه ایــن قاعــده رو در کار طراحــی بــا مــداد رعایــت کردنــد‪.‬‬ ‫نهم‪ -‬قرینه طراحی کن (اما نه اونقدر متقارن)‬ ‫ی رســند‪ ،‬امــا غالبــا ‪--‬ســریع خســته کننده میشــن‪ .‬یک‬ ‫طــرح هــای متقــارن زیبــا بــه نظــر مـ ­‬ ‫راه مناســب بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق‪ ،‬اضافــه کــردن تغییــرات جزئــی بــه کار هســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه جــای اینکــه بــه هــر بخــش کوچــک و جزئــی طراحــی خاصیــت ایینــه ای‬ ‫بدیــد‪ ،‬فقــط خطــوط کلــی رو متقــارن بکشــید‪ .‬برخــی از عناصــر یا خطــوط رو هم بــه دلخواه‬ ‫و متناســب بــا طرحتــون‪ ،‬غیــر متقــارن رســم کنیــد تــا طرحتــون از تکــرار و کســل کنندگــی در‬ ‫امــان بمونــه‪ .‬البتــه بعضــی طــرح هــا ایجــاب مــی کنــه کامــا متقــارن رســم بشــن‪ .‬این نکته‬ ‫کلــی هســت! ادامــه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬بــا شناســایی ‪ ۱۱‬بیمــار مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــای دلتایــی و احتمــال مثبــت شــدن نمونــه برخــی از ایــن بیمــاران‪ ،‬خراســان شــمالی نیــز وارد‬ ‫ســویه ایــن ویــروس شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی افــزود ‪ :‬عــاوه بــر ان بــا ورود ایــن اســتان بــه مــوج پنجــم همــه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬در روزهــای اینــده امــار بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری در بیمارســتان هــای ایــن خطــه‬ ‫شمالشــرق کشــور افزایــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ورود دلتا به‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪1400‬‬ ‫با بی تدبیری سفره های‬ ‫مردم را خالی تر نکنید‬ ‫کشت شالی به روش‬ ‫غرقابی با استفاده از اب‬ ‫چاهها به صالح استان‬ ‫نیست‬ ‫اینکــه همــه چیــز گــران مــی شــود و در بــازار اثــر‬ ‫منفــی مــی گــذارد یکــی از مشــکالت اصلــی جامعــه‬ ‫امــروز ماســت امــا گرانــی محصــوالت لبنــی و پروتییــن‬ ‫هــا اثــر منفــی خــود را مســتقیم بــر ســفره مــردم مــی‬ ‫گــذارد و ایــن روزهــا ســفره هــای مــردم خالــی تــر از‬ ‫گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان در مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود در‬ ‫حــوزه دامــداری و دپــو نهاده هــای دام وارداتــی در‬ ‫گمــرکات‪ ،‬واردکننــدگان نهاده هــای دام در کشــور بــه‬ ‫صــورت شــفاف مشــخص شــده تــا معلــوم شــود چنــد‬ ‫نفــر از دســتگاه های خــاص هســتند‪.‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫گرانــی راهــکار نیســت‪ /‬بــا بــی تدبیــری ســفره‬ ‫هــای مــردم را خالــی تــر نکنیــد‬ ‫اینکــه همــه چیــز گــران مــی شــود و در بــازار‬ ‫اثــر منفــی مــی گــذارد یکــی از مشــکالت اصلــی‬ ‫جامعــه امــروز ماســت امــا گرانــی محصــوالت‬ ‫لبنــی و پروتییــن هــا اثــر منفی خود را مســتقیم‬ ‫بــر ســفره مــردم مــی گــذارد و ایــن روزهــا ســفره‬ ‫هــای مــردم خالــی تــر از گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت‬ ‫موجــود در حــوزه دامــداری و دپــو نهاده هــای دام‬ ‫وارداتــی در گمــرکات‪ ،‬واردکننــدگان نهاده هــای‬ ‫دام در کشــور بــه صــورت شــفاف مشــخص‬ ‫شــده تــا معلــوم شــود چنــد نفــر از دســتگاه های‬ ‫خــاص هســتند‪.‬‬ ‫واردکننــدگان نهاده هــای دام کشــور بــرای‬ ‫رفــع مشــکل دامــداران مشــخص شــوند‬ ‫غالمعلــی کوهســاری دربــاره مشــکالت حــوزه‬ ‫دامــداری اظهــار کــرد‪ :‬کمبــود اب و خشکســالی‬ ‫امســال ســبب شــده تــا مشــکالت زیــادی در‬ ‫حــوزه تامیــن نهاده هــای دامــی در کشــور و بــه‬ ‫تبــع اســتان گلســتان بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه هزینه هــای‬ ‫بــاالی نگهــداری دام از جملــه افزایــش قیمــت‬ ‫نهاده هــا‪ ،‬افزایــش داروهــای مخصــوص دام‬ ‫و دیگــر عوامــل در مقابــل عــدم تغییــر قیمــت‬ ‫گوشــت و شــیر مشــکالتی را بــرای دامــداران‬ ‫ایجــاد کــرده کــه انهــا تمایــل بــه نگهــداری دام‬ ‫ندارنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه مشــکالت تامیــن نهاده هــای دام در کشــور‬ ‫شــاهد دپــو نهاده هــای دام در گمــرکات کشــور‬ ‫هســتیم کــه متاســفانه هیــچ تالشــی بــرای‬ ‫ازادســازی ان و توزیــع بیــن دامــداران وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه طــور قطــع در ایــن مســیر‬ ‫واردات و دپــو نهاده هــای دامــی افــرادی ســودجو‬ ‫منفعــت می برنــد کــه بایــد دولــت جلــوی انهــا را‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫کوهســاری گفــت‪ :‬یکــی از راه هــای رفــع‬ ‫فرانک محمدی‬ ‫گرانی راهکار نیست‬ ‫مشــکالت تامیــن نهاده هــای دامــی مشــخص‬ ‫شــدن افرادی اســت که در واردات این نهاده ها‬ ‫ســهم قابــل توجهــی داشــته و می تــوان گفــت‬ ‫در توزیــع ایــن نهاده هــا نقــش اساســی دارنــد‪،‬‬ ‫دولــت بــه طــور شــفاف ایــن افــراد را معرفــی‬ ‫کــرده تــا مشــخص شــود چنــد نفــر از انهــا در‬ ‫دســتگاه های خــاص بــوده و بــر کار انهــا نظــارت‬ ‫دقیــق و همــه جانبــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان در خصــوص دپــوی بــار در بنــادر و‬ ‫کمــرگ مــی گویــد‪ ،‬حجــم بــار کاالهــای اسســی‬ ‫کــه بیشــتر مربــوط بــه نهــاد هــای دام و طیــور‬ ‫اســت زیــاد شــده و بــرای بارگیــری و ارســال ان‬ ‫بــه گلســتان نیازمنــد همــکاری جهــادی همــه‬ ‫نهادهــا هســتیم · حجــم بــار کاالهــای اساســی‬ ‫در بنــدر امــام زیــاد اســت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارپــارس بــه نقــل‬ ‫از خبرگــزاری بــازار میقانــی‪ ،‬مدیــرکل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه حجــم بــار گلســتان در بنــادر کشــور‪ ،‬روزانــه‬ ‫‪ ۸۰‬کامیــون بــرای ارســال کاالهــای اساســی بــه‬ ‫گلســتان بارگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اســتان گلســتان بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫قطــب تامیــن تولیــد مــرغ کشــور اســت‪ ،‬حجــم‬ ‫بــاالی بــار بــرای ایــن اســتان در بنــادر کشــور بــه‬ ‫خصــوص بنــدر امــام وجــود دارد کــه برای ارســال‬ ‫به اســتان نیازمند همکاری و همراهی کامیون‬ ‫دارهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون بارگیــری ‪ ۵۵‬هــزار‬ ‫تــن کاالهــای اساســی بــه گلســتان انجــام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تــاش هــای انجــام‬ ‫شــده هنــوز حجــم زیــادی نزدیــک بــه ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫تــن در بنــدر امــام وجــود دارد کــه هــر روز بیشــتر‬ ‫نیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫میقانــی افــزود‪ :‬بــرای ارســال هــر چــه زودتــر‬ ‫ایــن بارهــا نــاوگان راهــداری را بــه بنــدر امــام‬ ‫اعــزام کــرده ایــم و همچنیــن بــرای شــرکت هــای‬ ‫حمــل و نقــل تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫کــه از همیــن جــا صــدور بارنامــه برای کل کشــور‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫ادامه شماره ‪337‬‬ ‫بــر روی عناصــر منحصــر بــه فــرد طــرح تــان تمرکــز کنیــد و تزیینــات مناســب ان را در نظــر‬ ‫بگیریــد تــا طرحــی کــه مــی خواهیــد واضــح باشــد‪ .‬اگــر ایــده های نــو الزم دارید یــا نمی دانید‬ ‫بایــد از کجــا شــروع کنیــد بــه مجــات یــا ســایت هــای مــد نگاهــی بیاندازیــد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬لباس ها را پررنگ ترسیم کنید‬ ‫گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬با تمهیدات انجام شــده‬ ‫مــاه گذشــته روزی ‪ ۶۰‬ماشــین وارد اســتان مــی‬ ‫شــد و در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۸۰‬کامیــون وارد‬ ‫اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن بارهــا محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک هســتند و هــر چــه زودتــر وارد‬ ‫اســتان شــود دغدغه های تولید کنندگان کمتر‬ ‫خواهــد شــد و ایــن امــر مســتلزم ایــن اســت کــه‬ ‫دســتگاه هــای صاحــب کاال ماننــد شــرکت هــای‬ ‫پشــتیبانی مجدانــه پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫میقانــی افــزود‪ :‬بــا وارد شــدن حجــم زیــاد کاال‬ ‫در یــک مقطــع زمانــی در کشــور باعــث به تجمع‬ ‫کاالها در بنادر شــده اســت و همین امر ســبب‬ ‫مــی شــود تــا مــا بــرای ارســال ان بــه اســتان هــا‬ ‫نیــاز بــه یــک کار جهــادی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر بنــدر امــام‬ ‫روزی دو هــزار کامیــون بــه اقصــی نقــاط کشــور‬ ‫بارگیــری مــی شــود کــه از ایــن میــزان روزی ‪۸۰‬‬ ‫الــی ‪ ۹۰‬کامیــون بــرای اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫حال بد وضعیت دامداری های گلستان‬ ‫دامــدار گنبــدی گفــت‪ :‬دامــداران در ســایه‬ ‫بی کفایتــی‪ ،‬بی تدبیــری و بی نظارتــی دولــت در‬ ‫حــال له شــدن و نابــودی هســتند‪.‬‬ ‫اســماعیل طیار دامدار ‪ ۲۰۰‬راســی گنبدکاووس‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری فــارس‬ ‫در گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه به خاطــر‬ ‫بی نظارتــی دســتگاه های مرتبــط در کشــور‬ ‫قیمــت نهاده هــای دامــی ماننــد کاه‪ ،‬کنســانتره‬ ‫و ذرت نســبت بــه ســال گذشــته چندیــن برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در چنــد مــاه گذشــته‬ ‫به خاطــر خشکســالی و کمبــود اب تعــداد‬ ‫زیــادی از دامــداران تذکــرات الزم را در کمبــود‬ ‫ذرت و افزایــش قیمــت کاه در ســال جــاری‬ ‫بــه مســووالن مرتبــط دادنــد تــا قبــل از ایجــاد‬ ‫مشــکالت تدبیــری در ایــن حــوزه انجــام شــود‪،‬‬ ‫متاســفانه ایــن تذکــرات و نامه نگاری هــا بــه‬ ‫مســووالن مرتبــط اســتانی و کشــوری هیــچ‬ ‫تاثیــری نداشــت و انهــا در ســایه بی تدبیــری‬ ‫خــود اجــازه دادنــد تــا ایــن مشــکالت بــه وجــود‬ ‫ایــد‪.‬‬ ‫دامــدار گنبــدی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت‬ ‫کاه در بــازار خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫یــک عــدل کاه بــه قیمــت ‪ ۱۰‬هــزار تومــان از‬ ‫کشــاورزان خریــداری می شــد امــا امســال‬ ‫به خاطــر مشــکالت حــوزه کشــاورزی قیمــت‬ ‫یــک عــدل کاه بــه حــدود ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫رســیده اســت کــه ایــن قیمــت بــرای دامــدار بــه‬ ‫صرفــه نیســت‪.‬‬ ‫طیــار بــا گالیه منــدی از مســووالن مرتبــط‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه مســووالن نــه تنهــا از ماه های‬ ‫گذشــته نســبت بــه مشــکالت پیــش رو تدبیــر‬ ‫کردنــد بلکــه نســبت بــه نظــرات کارشناســی و‬ ‫تذکــرات دامــداران کــه بــا توجــه بــه تجربیــات‬ ‫چندیــن ســاله به دســت امــده بی تفــاوت بــوده‬ ‫بــه طوریکــه ایــن بی تفاوتــی و بی تدبیــری‬ ‫ایــن ذهنیــت را ایجــاد می کنــد کــه مســووالن‬ ‫نمی خواهنــد مشــکالت ایــن حــوزه را حــل و‬ ‫فصــل کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر افزایــش قیمــت‬ ‫نهاده هــای دام‪ ،‬قیمــت داروهــا‪ ،‬ویزیــت دکتــر‬ ‫دامپزشــک و دســتمزد کارگــران افزایــش یافتــه‬ ‫امــا در مقابــل قیمــت شــیر و گوشــت بــرای‬ ‫دامــدار چنــدان فرقــی نکــرده و ســود ان بــه‬ ‫جیــب واســطه ها مــی رود‪.‬‬ ‫* دامــداران راضــی بــه افزایــش قیمــت گوشــت‬ ‫قرمــز یــا گوشــت ســفید و یــا شــیر نیســتند‬ ‫دامــدار گنبــدی گفــت‪ :‬دامــداران راضــی بــه‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت قرمز یا گوشــت ســفید‬ ‫و یــا شــیر نیســتند‪ ،‬بهتریــن راهــکار در ایــن‬ ‫شــرایط پرداخــت سوبســید یــا یارانــه بــه دامــدار‬ ‫و یــا مــردم بــرای خریــد گوشــت و شــیر مایحتــاج‬ ‫خانواده هــا اســت‪.‬‬ ‫قیمــت شــیر تمام شــده بــرای یــک دامــدار‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم یــا لیتــر ‪ ۱۰‬هــزار تومــان‬ ‫بــوده امــا در حــال حاضــر کارخانه هــا بــا همــان‬ ‫قیمت ســال گذشــته شــیر را خریداری می کنند‬ ‫و حتــی قیمــت مصــوب ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان را‬ ‫هــم قبــول ندارنــد‪ ،‬در ایــن شــرایط و بــا توجــه‬ ‫بــه فصــل گرمــا دامــدار یــا بایــد شــیر خــود را بــا‬ ‫قیمــت ناچیــز بفروشــد و یــا فاســد شــده و ان‬ ‫را دور بریــزد‪.‬‬ ‫اموزش قدم به قدم مراحل طراحی لباس‬ ‫در ایــن مطلــب از روشــی میخواهیــم بــه طــور کامــل‪ ،‬مراحــل طراحــی لبــاس را بــا‬ ‫هــم بررســی کنیــم‪ .‬طراحــی لبــاس یکــی از رشــته هــا و تخصــص هــای بســیار جــذاب و‬ ‫ســوداور اســت کــه بــا یادگیــری اصــول ان‪ ،‬میتوانیــد نیازهــای مختلــف خــود را بــه طــور‬ ‫کامــل برطــرف کنیــد و توانایی هــای خــود را بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با اموزش طراحی لباس به صورت قدم به قدم و مصور با ما همراه باشید…‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫‪ –1‬طرح اصلی خودتان را تعیین کنید‬ ‫از انجــا کــه هــدف طراحــی مــد عرضــه ایــده هــای شماســت‪ .‬زمانــی کــه لبــاس را می کشــید‬ ‫از خــط پررنــگ تــر اســتفاده کنیــد‪ .‬طــوری لبــاس را طراحــی کنیــد کــه گویــی بــر روی انــگاره به‬ ‫شــکل واقعــی اویــزان شــده اســت‪ .‬در ارنــج‪ ،‬کمــر و همیــن طــور نزدیــک شــانه هــا‪ ،‬زانــوان‪،‬‬ ‫قــوزک پــا و مــچ دســت هــا بایــد چــروک وجــود داشــته باشــد‪ .‬فکــر کنیــد چطــور لباس بــرروی‬ ‫تــن یــک نفــر مــی ایســتد و ان را بــر روی مــدل پیــاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید پارچــه هــای متفــاوت بــه شــکل متفاوتــی بــر روی بــدن قــرار مــی‬ ‫گیرنــد‪ .‬اگــر پارچــه نــازک و ابریشــمی باشــد بــر روی بــدن می خوابد و ســر می خــورد و تقریبا‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪338‬‬ ‫حرکــت مــوج دار دارد‪ .‬اگــر پارچــه ضخیــم‪ ،‬پشــمی و کتــان باشــد‪ .‬گوشــه دار اســت و کمتــر‬ ‫بــدن را نشــان مــی دهــد ماننــد کــت هــای کتــان‪ .‬ســعی کنیــد بافــت پارچــه را نشــان دهیــد‬ ‫کــه ایــا لطیــف‪ ،‬زبــر‪ ،‬خشــک و یــا نــرم اســت‪.‬‬ ‫جزییاتی مانند پولک و دکمه اضافه کنید که مدل واقعی تر به نظر برسد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬یاد بگیرید که چطور تا‪ ،‬چین و چروک و پیلیسه لباس را نشان دهید‬ ‫از خطــوط متنــوع اســتفاده کنیــد تــا چیــن روی پارچــه را نشــان دهیــد‪ .‬اینکــه بدانیــد چطــور‬ ‫تــا‪ ،‬چیــن و چــروک و پیلیســه لبــاس را بکشــید بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا ســاختار لبــاس را‬ ‫نشــان دهیــد‪ .‬مــی توانیــد تــا لبــاس را بــا کشــیدن خطــوط شــل و مــوج دار نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫از طــرح هــای دایــره ای بــرای چیــن پارچــه اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا کشــیدن یــک لبــه صــاف بــرای‬ ‫نشــان دادن پیلیســه اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ – 4‬مراحل طراحی لباس و تصاویر چاپی را نشان دهید‬ ‫اگــر طــرح شــما شــامل پارچــه چاپــی مــی باشــد‪ .‬بســیار مهــم اســت کــه بطــور دقیــق نشــان‬ ‫دهیــد چطــور ایــن حالــت بــر روی مــدل قــرار مــی گیــرد‪ .‬بــا کشــیدن طــرح کلــی از لبــاس‬ ‫طــرح دار ماننــد دامــن یــا بلــوز شــروع کنیــد‪ .‬ان را بــه یــک شــبکه چهارخانــه بــا بخــش هــای‬ ‫مختلــف تقســیم کنیــد‪ .‬بخــش هــا را یکــی یکــی بــا طــرح پارچــه پــر کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه کنیــد کــه چطــور چیــن‪ ،‬تــا و پیلیســه ظاهــر طــرح را تغییــر مــی دهنــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫در نقطــه ای الزم باشــدکه انحنــا یــا برشــی ایجــاد شــود تــا طــرح درســت بــه نظــر برســد‪ .‬بــرای‬ ‫کشــیدن طــرح بــا جزییــات‪ ،‬زمــان بگذاریــد و مطمئــن شــوید کــه در تمــام خانــه هــا‪،‬‬ ‫طــرح یکســان بــه نظــر مــی رســد‪/.‬روچی‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای اســتان گفــت‪ :‬کشــت شــالی بــه روش‬ ‫غرقابــی و بــا اســتفاده از منابــع ابــی زیرزمینــی‪ ،‬بــه‬ ‫صــاح اســتان نیســت و ابخوان هــای اســتان را بــه‬ ‫شــدت تخریــب می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬جــواد‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه محدودیت هــای منابــع ابــی‬ ‫در اســتان گفــت‪ 241 :‬میلیــون مترمکعــب از ذخیــره‬ ‫ابخوان هــای اســتان بــه علــت خشکســالی کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده و بایــد در زمینــه اســتفاده از اب بــه ویــژه در‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬بازنگــری شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره کشــت شــالی در اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای اســتان در ایــن بــاره یــک موضــع‬ ‫ثابــت داشــته اســت‪ .‬از نظــر عملــی ســه شــیوه کشــت‬ ‫برنــج در اســتان انجــام می شــود‪ ،‬بخشــی بــه روش‬ ‫خشــکه کاری اســت کــه بــا توجــه بــه امــار و اطالعاتــی‬ ‫کــه جهادکشــاورزی در زمینــه مصــرف اب ایــن روش‬ ‫می دهــد‪ ،‬مــورد تاییــد مــا هــم هســت‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬در اراضــی نســقی هــم کــه حــدود‬ ‫‪ 15‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬از قــرون گذشــته تاکنــون بــا‬ ‫اســتفاده از اب رودخانه هــا‪ ،‬شــالی کاری مــی شــد‬ ‫و در ایــن بخــش هــم چــون از اب ســطحی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬نگرانــی نداریــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امــا حــرف اصلــی مــا بــرروی کشــت شــالی‬ ‫غرقابــی بــا اســتفاده از منابــع اب زیرزمینــی است‪.‬کشــت‬ ‫غرقابــی برنــج بــا اســتفاده از اب چاه هــا بــه مصلحــت‬ ‫اســتان نیســت و ابخــوان هــای اســتان را بــه شــدت‬ ‫تخریــب و نابــود مــی کنــد و بنــا بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫کشــاورزی بافــت خــاک را هــم دچــار مشــکل مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫اســتان یــاداور شــد‪ :‬ســال ‪ 97‬مصــوب شــده بــود کــه بــه‬ ‫جــز گیــان و مازنــدران کشــت برنــج در همــه اســتان ها‬ ‫ممنــوع باشــد امــا مــا معتقــد بودیــم ایــن مصوبــه ایــراد‬ ‫دارد چــون کشــت برنــج در اراضــی نســقی اســتان (حــدود‬ ‫‪ 15‬هــزار هکتــار) بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال هایــی کــه خشکســالی اتفــاق‬ ‫مــی افتــد و ابــی نیســت‪ ،‬بایــد از اب موجــود بــرای‬ ‫محصــوالت بیشــتری اســتفاده شــود و جهادکشــاورزی‬ ‫هــم بایــد کشــت جایگزیــن بــه کشــاورزان معرفــی کنــد‪،‬‬ ‫ماننــد امســال کــه کارشناســان جهادکشــاورزی بــر روی‬ ‫کشــت نباتــات علوفــه ای تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬تیربجنورد‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابری بیشینه ‪ 30‬سیلسیوس وزش باد شمال غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪338‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫پرداخت وام ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال بالعوض‬ ‫به زلزله زدگان خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه هیــات دولــت‬ ‫بــه هــر خانــوار شــهری و روســتایی اســتان کــه خانــه هاشــان براثــر زلزلــه ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه ســال جاری‬ ‫تخریــب شــد‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بالعــوض پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫جــواد نظــری روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬براســاس ایــن مصوبــه‬ ‫‪۱۵۹‬میلیــارد ریــال تســهیالت بالعــوض بــرای کمــک بــه ســاخت مســکن ‪ ۱۴۵‬خانــوار زلزلــه زده شــهری‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬خانــوار زلزلــه زده روســتایی بــه ازاء خانــوار ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال از ســوی بانکهــای عامــل پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬عــاوه بــر ان طبــق مصوبــه هیــات دولــت هــر خانــوار زلزلــه زده کــه واحدهــای‬ ‫مســکونی انهــا تخریــب شــد‪ ،‬بــرای اجــاره واحدهــای مســکونی در مناطق شــهری و روســتایی در قالب‬ ‫اســکان موقــت ‪ ۱۵۰‬میلیــون تســهیالت ودیعــه مســکن دریافــت مــی کنند‪.‬‬ ‫نظــری در مــورد مصوبــات حمایتــی دولــت بــرای واحدهــای مســکونی خســارت دیــده در زلزلــه‬ ‫نیــز اظهارداشــت ‪ :‬بــرای خانــوار روســتایی و شــهری خســارت دیــده ناشــی از زلزلــه نیــز تــا ســقف‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بالعــوض از ســوی دولــت بــا عاملیــت بانــک هــای دولتــی پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولــت هفــت میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال کمــک بالعــوض بــرای مرمــت واحدهــای‬ ‫وام تور واکسن‬ ‫ارمنستان!‬ ‫خــدا وکیلــی بــی خیالــی و ندانــم کاری هــم‬ ‫حــدی دارد! یــک عــده شــورش را در اورده انــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــای کــه پیــک هــا یکــی پــس از دیگــری‬ ‫در حــال امــد و شــد هســتند و ویــروس کرونــای‬ ‫دلتــا‪ ،‬الفــا‪ ،‬افریقایــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬هنــدی و‬ ‫‪ ...‬کل دنیــا را فــرا گرفتــه انــد‪ ،‬هنــوز برخــی از‬ ‫هموطنــان کرونــا را بــاور ندارنــد و نــه تنهــا ماســک‬ ‫روی دمــاغ شــان نمــی گذارنــد‪ ،‬بلکــه موقــع‬ ‫صحبــت کــردن تــوی حلــق همدیگــر مــی رونــد!‬ ‫البتــه پــا روی حــق نگذاریــم خلــق اللــه همــه ایــن‬ ‫طــور نیســتند و بــا وجــود اینکــه جکاعــت کثیــری‬ ‫نســبت بــه کرونــا بــی تفاوت هســتند‪ ،‬عــدۀ دیگری‬ ‫حاضرنــد بــرای تزریــق واکســن کوفتــی کرونــا‬ ‫تــا ارمنســتان بــا تاکســی و اتوبــوس و حتــی پــای‬ ‫پیــاده برونــد‪ .‬در جریــان هســتید کــه ایــن روزهــا‬ ‫کشــور دوســت و بــرادر ارمنســتان بــاب واکســن را‬ ‫بــرای گردشــگران خارجــی بــاز کــرده اســت و و بــه‬ ‫نیــت ثــواب خالیــق را رایــگان واکســینه مــی کنــد!‬ ‫بــه قولــی « دوســت ان باشــد کــه گیــرد دســت‬ ‫دوســت ‪ /‬در پریشــان حالــی و در پاندمــی!»‬ ‫ملــت همیشــه در صحنــه هــم از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده کــرده و حماســه جدیــدی در مــرز‬ ‫ورودی ارمنســتان بــا ایــران خلــق کــرده انــد!‬ ‫در ایــن گیــر و دار واکســن و رعایــت پروتــکل هــا و‬ ‫‪ ...‬دســته دیگری هم هســتند که زیاد به واکســن‬ ‫و دارو و بــه طــور کلــی صنعتــی جــات اعتقــادی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بــا همــان پروســیجر هــای ســنتی کار را‬ ‫پیــش مــی برنــد و معتقدنــد‪ « :‬میــل واکســن مکن‬ ‫ای دوســت دمــی بــا مــا بــاش‪ /‬بــر لــب جــوی طــرب‬ ‫جــوی و بــه کــف ســاغر گیــر» و باقــی ماجــرا ‪...‬‬ ‫ایــن وســط دوســتان ســتاد مبــارزه بــا کرونــا بــه‬ ‫ویــژه ســردار مبــارزه بــا کرونــا مانــده انــد کــدام‬ ‫طــرف ایــن مشــک پــاره بگیرنــد؟! پروتــکل هــا را‬ ‫ســفت و ســخت اجــرا کننــد‪ ،‬صــدای کســبه در‬ ‫مــی ایــد! بــی خیــال پروتــکل هــا شــوند‪ ،‬حــاال‬ ‫حــاال هــا دچــار پیــک هــای گســترده مــی شــویم!‬ ‫واکســن تولیــد کننــد‪ ،‬یــک عــده جــار و جیــر مــی‬ ‫کننــد و واکســن را بــا پرایــد مقایســه مــی کننــد؛‬ ‫از خــارج وارد کننــد‪ ،‬بــاز رانــت خــواری شــروع‬ ‫مــی شــود و دالالن مــردم را مــی مکنــد! خالصــه‬ ‫اوضــاع خیلــی نافــرم کشمشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود جــا دارد نقــدا ًشــرایط پیــش رو در‬ ‫ارمنســتان را بــه فــال نیــک بگیریــم و حــاال کــه‬ ‫اســتاد جلیلــی رئیــس جهمــور نشــده‪ ،‬طرح «ســفر‬ ‫دهــک هــای پاییــن» ایشــان را اجرایــی کنیــم و‬ ‫دولــت بــا اعطــای «وام تــور واکســن ارمنســتان»‪،‬‬ ‫یــک تیــر و دونشــان بزنــد! ایــن طــوری هــم مردمــی‬ ‫کــه دو ســال مســافرت نرفتــه انــد‪ ،‬حــال و هوایــی‬ ‫عــوض مــی کننــد و هــم ماجــرای تزریــق واکســن‬ ‫خــود بــه خــود حــل مــی شــود و مــردم واکســینه از‬ ‫ارمنســتان بــر مــی گردنــد! بانــک هــا هــم این وســط‬ ‫یــک ســود تپــل مــی کننــد و بــه بنــگاه داری شــان‬ ‫مــی رســند؛ دوســتان ســتاد کرونــا هــم مــی تواننــد‬ ‫نفســی تــازه کننــد و بــرای ریشــه کنــی ایــن ویــروس‬ ‫گام هــای اساســی تــر بردارنــد! تــا طــرح هــا و ایــده‬ ‫هــای سوفســطایی بعــدی بــدرود‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۵۰‬هیئ ـت موضــوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۴۶‬‬ ‫تقاضــای خانــم الهــام ســلمانی دنگالنــی بــه شناســنامه‬ ‫‪ ۲۶۸۷۸‬وکــد ملــی ‪۲۱۲۰۲۶۸۴۹۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد‬ ‫محمــد زمــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شده اســت بمســاحت ‪۳۰۸‬مترمربــع از پــاک‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬فرعــی از ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حــوزه‬ ‫ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک‬ ‫رســمی اقــای محمــد فیــوج بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لذابه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود ازایــن رو اشــخاصی کــه نســبت صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الــف‪ ۷۲۷۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪۱۴۰۰/۴/23 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۵/09:‬علــی برقــی رئیــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کسب رتبه های برتر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان در نظام‬ ‫پیشنهادات و سامانه ‪۱۹۵‬‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در دو شــاخص مهــم توانســت‬ ‫حائــز رتبــه برتــر در ســطح کشــور شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومی مخابرات منطقه گلســتان‬ ‫بــه نقــل از دکتــر غالمعلــی شــهمرادی ‪ ،‬در ســه ماهــه اول‬ ‫ســال جــاری بــا تــاش کارکنــان در بخشــهای مختلــف در‬ ‫شــاخص نظــام پیشــنهادات و مــدت زمــان پاســخگویی بــه‬ ‫شــکایات ثبت شــده در ســامانه ‪ 195‬حائز رتبه برتر شــده و‬ ‫ایــن موفقیــت را کســب نمایــد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ضمــن قدردانــی از‬ ‫همــکاران مرتبــط بــا شــاخص هــای برتــر گفــت ‪ :‬تــاش و‬ ‫همــت همــکاران در ایــن بخشــها قابــل تحســین اســت و‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت شــاخص مــدت زمــان پاســخگویی بــه‬ ‫شــکایات گفــت ‪ :‬رســیدگی و رفــع مشــکالت مشــتریان از‬ ‫جملــه وظایــف مهمــی اســت کــه درمخابــرات اســتان بســیار‬ ‫بــه ان توجــه شــده اســت و خوشــحالیم کــه توانســتیم بــا‬ ‫بــه حداقــل رســاندن مــدت زمان پاســخگویی و رســیدگی به‬ ‫شــکایات رضایتمنــدی مشــتریان را داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های کرونایی مینودشت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــر دفتــر مطالعــات پایــه منابــع اب شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اخطاریــه اداره کل هواشناســی در‬ ‫تاریــخ ‪ 21‬تیــر مــاه ونفــوذ ســامانه امــواج پــر فشــار بــه اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬احتمــال بــاال امــدن ســطح اب رودخانــه هــا و وقــوع‬ ‫ســیالب در اســتان از روز چهارشــنبه ‪ 23‬تیــر مــاه در اســتان تــا‬ ‫پایــان هفتــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬حســین دهقــان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اخطاریــه جــوی ســازمان هواشناســی کشــور در‬ ‫تاریــخ ‪ 21‬تیرمــاه ‪ ،‬بــرای چهارشــنبه ( ‪ 23‬تیــر مــاه ‪ )1400‬تــا‬ ‫جمعــه( ‪ 25‬تیرمــاه ) بــارش رگبــار ‪ ،‬رعــد و بــرق‪ ،‬وزش بــاد‬ ‫شــدید و ریــزش تگــرگ در اســتان پیــش بینــی شــده اســت ‪،‬‬ ‫لــذا طــی ایــن مــدت بــه علــت وقــوع رگبارهــای محلــی و نقطــه‬ ‫ای‪ ،‬احتمــال وقــوع ســیالب بــه ویــژه در نواحــی کوهســتانی و‬ ‫کوهپایــه ای اســتان دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از هــم‬ ‫اســتانی های عزیــز خواهشــمند اســت در حاشــیه رودخانه هــای‬ ‫دایمــی و فصلــی اســتان توقــف نکننــد و همچنــان از نزدیــک‬ ‫شــدن بــه رودخانــه هــا ‪ ،‬مســیل هــا ‪ ،‬مخــازن ســدها و مناطــق‬ ‫مســتعد وقــوع ســیل‪ ،‬خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره در ســال دوم تفاهــم نامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــا کشــت‬ ‫‪ 70‬هــزار هکتــار اراضــی دیمــزار اســتان در طــرح جهــش تولیــد ‪ ۱۴۰۰‬بــه کشــاورزان کمــک‬ ‫بالعــوض و یــا تســهیالت ارزان قیمــت پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده در حاشــیه جلســه هماهنگــی مشــترک بــا معاونیــن‪ ،‬مدیــران و کارشناســان‬ ‫جهــاد کشــاورزی و ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره اســتان گفــت‪ :‬در ســال جــاری مقــرر‬ ‫اســت ایــن ســتاد حمایــت الزم را از کشــت ‪ 70‬هــزار هکتــار طــرح دیمزارهــای ســطح اســتان‬ ‫را بــا محصــوالت کلــزا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬علوفــه بــه کشــاورزان بعمــل اورد کــه شــامل تامیــن نهــاده‬ ‫هــای کشــاورزی‪ ،‬کــود‪ ،‬ســم‪ ،‬بــذر‪ ،‬ادوات کشــاورزی بــه تعــداد ‪ 119‬دســتگاه و نیــز جــذب و‬ ‫بکارگیــری کارشناســان بومــی جهــت امــوزش و ترویــج‪ ،‬سرکشــی میدانــی از اراضــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن طــرح نســبت بــه ســال گذشــته بیــش ‪ 3.5‬برابــر افزایــش اعتبــارات و ســطح‬ ‫زیــر کشــت دارد کــه انشــاالله پیــش بینــی مــی گــردد بــاالی ‪ 80‬درصــد تحقــق برنامــه را داشــته‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫احتمال وقوع سیالب‬ ‫ناگهانی در گلستان‬ ‫افزایش مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره در طرح جهش تولید‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مســکونی روســتایی ‪ ،‬شــهری و تجــاری مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬دولت در مجموع تامین ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال اعتبار حمایتی شــامل کمک های بالعوض و تســهیالت ودیعه مســکن‬ ‫و بازســازی و بهســازی تاسیســات زیربنایــی بــرای زلزلــه زدگان ایــن اســتان مصــوب کــرد کــه بــزودی‬ ‫پــس از معرفــی بنیــاد مســکن از ســوی بانــک هــای عامــل بــه خســارت دیــدگان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال از اعتبــار مصــوب هیــات دولــت بــرای بهســازی و بازســازی تاسیســات‬ ‫زیربنایــی در مناطــق زلزلــه زده هزینــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫صدور پروانه رایگان ساخت مسکن‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬هیــات دولــت بــرای تســریع در‬ ‫ســاخت و ســاز مســکن زلزلــه زدگان بــرای هــر واحــد مســکونی روســتایی حــدود ‪ ۲۰‬میلیــون ریــال و‬ ‫خانوارهــای شــهری کــه مســکن انهــا در زلزلــه تخریــب شــد حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال مصــوب کــرد کــه‬ ‫ایــن اعتبــار در اختیــار دهیــاری و شــهرداری هــای مناطــق زلزلــه زده بــرای صــدور پروانــه قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دولــت حــدود ‪ ۲۷‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال بــرای صــدور پروانــه رایــگان ســاخت‬ ‫مســکن بــرای زلزلــه زدگان مصــوب و تخصیــص داد‪.‬‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت ساخت مسکن‬ ‫نظــری خاطرنشــان کــرد ‪ :‬همچنیــن دولــت بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی روســتایی حــدود ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال و مســکن شــهری نیــز تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال تســهیالت ارزان قیمت مصــوب کرد‬ ‫کــه در مجمــوع ‪ ۶۸۰‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار بــرای ایــن بخــش اختصــاص داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬ایــن تســهیالت بــا کارمــزد‬ ‫چهــار درصــد بــرای مناطــق روســتایی و پنــج درصــد مناطــق شــهری بــا معرفــی بنیــاد مســکن از ســوی‬ ‫بانک هــای عامــل پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مینودشــت از رونــد صعودی‬ ‫شــیوع و بســتری بیمــاران کرونایــی در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫ت بیمارســتانی‬ ‫داد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون از مجمــوع ‪ ۷۰‬تخــ ‬ ‫پیش بینــی شــده بــرای ایــن بیمــاران بیمارســتان فاطمــه‬ ‫الزاهــرا (س) مینودشــت‪ ۶۴ ،‬تخــت مــورد اســتفاده بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه ایــن ویــروس اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی حــدادی اظهــار داشــت کــه تنهــا بیمارســتان‬ ‫مینودشــت ‪ ۱۳۴‬تخــت فعــال دارد کــه نیمــی از ان بــرای‬ ‫بیمــاران کرونایــی و بقیــه بــرای بخش هــای جراحــی‪ ،‬داخلــی‪،‬‬ ‫اطفــال و زنــان و زایمــان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون مینودشــت از لحــاظ شــیوع مــوج‬ ‫پنجــم کرونــا در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد و امکانــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی ایــن شهرســتان بــرای خدمــات رســانی بــه‬ ‫بیمــاران کرونایــی روبــه کاهــش اســت‪.‬‬ ‫حــدادی اضافــه کــرد‪ :‬درصــورت تکمیــل شــدن تخت هــای پیــش‬ ‫بینــی شــده بیمــاران کرونایــی در مینودشــت‪ ،‬بایــد تخت هــای‬ ‫جدیــد بــه راهــروی تنهــا بیمارســتان ایــن شهرســتان انتقــال یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای کاهــش فشــار بــر بیمارســتان فاطمــه‬ ‫الزهــرا(س) مینودشــت‪ ،‬پذیــرش ســرپایی بیمــاران کرونایــی‬ ‫در ‪ ۶‬مرکــز بهداشــت ایــن شهرســتان انجــام و درمــان انهــا در‬ ‫منــزل صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مینودشــت ادامــه داد‪ :‬هــم‬ ‫اکنون در بیشــتر مناطق شــهری و روســتایی مینودشــت کرونا‬ ‫شــیوع پیــدا کــرده کــه ایــن رونــد در روســتاهای «قلعــه قافــه‪،‬‬ ‫القجــر‪ ،‬قلمــی‪ ،‬کلوکند و اســفرانجان» شــدیدتر اســت‪.‬‬ ‫ل شــدن کمیته هــای ســامت روســتایی‬ ‫حــدادی از فعــا ‬ ‫مینودشــت و تشــدید برنامه هــای قرنطینــه ای خبــر داد و از‬ ‫مســووالن و افــراد صاحــب نفــوذ ماننــد علمــا‪ ،‬روحانیــون‪،‬‬ ‫ائمــه جمعــه و جماعــات ایــن شهرســتان خواســت همــکاری‬ ‫بیشــتری در تشــویق مــردم بــه رعایــت پروتــکل بهداشــتی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حضــور در دورهمی هــا‪ ،‬عروســی ها و تفرجگاه هــا را از‬ ‫عوامــل اصلــی شــیوع کرونــا در مینودشــت اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫هــر روز خودروهــای زیــادی بــا پــاک بومــی و از شــهرهای اطراف‬ ‫در تفرجگاه هــای ایــن شهرســتان مشــاهده می شــوند‪.‬‬ ‫حــدادی از شــلوغی بــازار و بــاز بــودن مشــاغل گروه هــای ‪۲‬‬ ‫و ســه در مینودشــت گالیــه کــرد و اظهــار داشــت کــه مــردم‬ ‫بــدون توجــه بــه شــرایط بحرانــی در بــازار تردد دارنــد و خیلی از‬ ‫واحدهــای صنفــی گروه هــا ممنــوع در شــرایط قرمــز کرونایــی‬ ‫نیــز دایــر هســتند کــه طبــق هماهنگی هــا صــورت گرفتــه‬ ‫برخــورد قانونــی بــا انهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مینودشــت‪ ،‬از ابتدایی‬ ‫امســال تاکنــون بیــش از هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫کرونــا مبتــا شــدند کــه ‪ ۲۰۰‬نفــر بیشــتر از ســال قبل اســت‪.‬‬ ‫وضعیت کرونایی شهرســتان مینودشــت با بیش از ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫نفــر جمعیــت هشــتم تیــر از نارنجــی بــه قرمز تغییر رنــگ داد‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۵۸۴‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتان های ایــن اســتان شــمالی بســتری هســتند و‬ ‫شــهرهای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا‪ ،‬کردکــوی و کاللــه در وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬رامیــان و مراوه تپــه در وضعیــت نارنجــی و‬ ‫گمیشــان و بندرگــز در وضعیــت زرد شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری ‪ 33‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪1400‬‬ ‫نیاز گلستان به منابع جدید ابی و‬ ‫مدیریت بهینه در بخش شرب و زراعت‬ ‫کم ابــی مهمــان روزهــا و فصل هــای گــرم ســال در گلســتان اســت کــه مدیــران بخــش کشــاورزی و‬ ‫تامیــن اب شــرب تــاش می کننــد بــا ترســیم راهبــرد مناســب و اســتفاده کامــل از منابــع ابــی جایگزیــن‬ ‫و روش هــای نویــن ابیــاری‪ ،‬امــکان گــذر از دوره خشکســالی در ایــن اســتان را بــا حداقــل خســارت ها‬ ‫فراهــم کننــد ‪.‬‬ ‫شــواهد و امارهــا نشــان می دهــد خشکســالی شــدیدی بــه گلســتان رســیده و بی توجهــی بــه هشــدارها و‬ ‫ســازگار نشــدن بــا کم ابــی می توانــد خســارات ســنگین و غیرقابــل جبرانــی بــه بخش هــای مختلــف وارد کنــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام هواشناســی بــارش در گلســتان حــدود ‪ ۳۰‬درصــد کاهش یافتــه امــا نســبت بــه امار نرمــال ‪۴۵‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶‬درصد بیشــتر شــده اسـت ‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت روانــاب اتــرک‪ ،‬گرگانــرود و قره ســو حــدود ‪ ۵۰‬درصــد و اب رودخانه هــای اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش یافتــه و حجــم اب ســدهای گلســتان از حــدود ‪ ۸۰‬درصــد در ســال گذشــته‬ ‫بــه حــدود ‪ ۲۷‬درصــد در ســال جــاری رســیده کــه همــه ایــن مــوارد بیانگــر ان اســت کــه خشکســالی ایــن‬ ‫اســتان شــدیدتر از هــر زمــان دیگــری اســت‪.‬‬ ‫کــم ابــی و عطــش بخــش هــای زیــادی از جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار داده کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی و از همــه مهمتــر اب شــرب اشــاره کــرد کــه در ایــن راســتا مدیــران در تــاش هســتند‬ ‫بــا اســتفاده از شــگردهای مختلــف و ترســیم راهبردهــای کاربــردی‪ ،‬از ایــن دوره خشکســالی عبــور کننــد‪.‬‬ ‫تغییر روش ابیاری مزارع از اصلی ترین روش های پیش رو در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گلســتان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬راهکارهــای کوتــاه و بلندمــدت بــرای مقابلــه‬ ‫و ســازگاری بــا کم ابــی وجــود دارد کــه همــه انــواع ان توســط بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی اســتان در‬ ‫حــال اجــرا اســت ‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر اظهــار داشــت‪ :‬تبعــات ایــن پدیــده (خشکســالی) در کوتاه مــدت مشــهود اســت و اگــر بــا‬ ‫ان ســازگار نشــویم خســارات وارده در دوره دراز مــدت بســیار ســخت و غیرقابل جبــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در هفــت ســال گذشــته بــه انــدازه ‪ ۴۰‬ســال اخیــر سیســتم هــای ابیاری نوین در گلســتان‬ ‫اجــرا شــده و بــه زبــان ســاده تر در طــول ‪ ۴۰‬ســال گذشــته حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار و در هفــت ســال اخیــر‬ ‫‪ ۴۰‬هــزار هکتــار دیگــر از اراضــی گلســتان بــه سیســتم ابیــاری نویــن مجهــز گردید‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا امســال ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای سیســتم ابیــاری‬ ‫نویــن بــه گلســتان اختصــاص یافتــه و تــاش داریــم بــا ایــن اعتبــارات بهــره منــدی حداکثــری از منابع ابی‬ ‫در بخــش زراعــی محقــق شــود‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا یــک جهــش ‪ ۱۰‬برابــری اجــرای ایــن پــروژه هــا در حــال انجــام اســت و اگــر قبــا هــر ســال‬ ‫‪ ۸۰۰‬هکتــار زمیــن زیــر پوشــش ابیــاری نویــن مــی رفــت در حــال حاضــر حــدود ‪۸‬هــزار هکتــار در ســال بــه‬ ‫زیــر پوشــش ایــن طــرح رفتــه اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه وی در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد از مجمــوع ‪ ۲۱۰‬هــزار هکتــار زمیــن زراعی مســتعد ابیاری‬ ‫نویــن گلســتان دارای ایــن تجهیــزات بــوده و یــا در مراحــل نهایــی اجــرای ایــن طرح قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پیشــین مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان گفــت ‪ :‬برنامــه جامــع ســازگاری بــا کم ابــی در‬ ‫اســتان تدوین شــده و بایــد به ســرعت اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدرضا قادری اظهار داشــت‪ :‬اگر خودمان را با طبیعت ســازگار نکنیم خســارت ســنگین این موضوع‬ ‫بــه بخــش کشــاورزی‪ ،‬تولیــد و صنعت غیرقابل جبــران خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬راهــکار مقابل ـه ای ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــا خشکســالی وجــود نــدارد امــا بایــد کشــت و زرع در‬ ‫گلســتان هماهنــگ و ســازگار بــا کم ابــی شــود و مدیریــت مصــرف اب در بخش هــای مختلــف در دســتور‬ ‫کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری فروشندگان‬ ‫سواالت تقلبی امتحانات‬ ‫نهایی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫‪ 2‬نفــر کاله بــردار اینترنتــی کــه اقــدام بــه فــروش ســواالت‬ ‫‏تقلبــی امتحانــات نهایــی مــی کردنــد خبــر داد‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «مهدی‬ ‫مهــران فــر» در بیــان جزئیــات ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پی‬ ‫‏رصــد فضــای مجــازی و کســب اطــاع از فــروش و انتشــار‬ ‫ســواالت امتحانــات نهایــی در فضــای مجــازی و شــبکه هــای‬ ‫‏اجتماعــی‪ ،‬پیگیــری موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تحقیقات گســترده‬ ‫از چنــد تــن از دانــش امــوزان و همچنیــن بررســی دقیــق‬ ‫شــبکه‏هــای اجتماعــی ســطح شهرســتان دو متهــم نــوزده‬ ‫و پانــزده ســاله در ایــن شهرســتان شناســایی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی مانــه و ســملقان تصریــح کــرد‪ :‬پــس‬ ‫از جمــع اوری مــدارک و ادلــه جــرم و طــی هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام‏قضائــی هــر دو متهــم در اشــخانه دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫دو جایــزه اصلــی جشــنواره‪ ،‬نفــر اول‪( ،‬مــدال‬ ‫طــای فیــاپ) و (روبــان افتخــار ابــی فیــاپ) بخــش‬ ‫فوتوژورنالیســم چهــل و ســومین جشــنواره بــزرگ و بــا‬ ‫ســابقه بیــن المللــی هنــر عکاســی نورمانــدی فرانســه بــه‬ ‫احمــد خطیــری‪ ،‬عــکاس ایرانــی رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫فیــاپ در ایــران‪ ،‬احمدخطیــری بــا عکــس «دختــری کــه‬ ‫در نمــاز پــرواز مــی کنــد» جوایــز اصلــی ایــن جشــنواره‬ ‫مــدال طــای فیــاپ (فدراســیون جهانــی هنــر عکاســی)‬ ‫‪ FIAP‬و روبــان افتخــار ابــی ‪ FIAP‬را کســب کــرد و‬ ‫همچنیــن در ایــن بخــش بــا عکــس «تنهایــی» روبــان‬ ‫افتخــار ســفید اتحادیــه جهانــی عکاســی( (‪ ،GPU‬روبــان‬ ‫ابــی فیــاپ ‪ FIAP‬و در مجمــوع ‪ ۴‬جایــزه اصلــی ایــن‬ ‫رویــداد را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد بــزرگ هنــری کــه زیــر نظــر فدراســیون‬ ‫بین المللــی هنــر عکاســی(‪ ، )FIAP‬اتحادیــه جهانــی‬ ‫عکاســی( (‪ )GPU‬و فدراســیون بیــن المللــی عکاســی‬ ‫امریکا ( (‪ )PSA‬و انجمن عکاســان فرانســه برگزار شــد‪،‬‬ ‫اثــاری از عکاســان کلــوپ عکــس فوکــوس (نمایندگــی‬ ‫فیــاپ در ایــران) شــامل ‪ ۲‬اثــر از ســید شــهاب الدیــن‬ ‫منتظــری و ‪ ۱‬اثــر از احمــد ســامعی پذیرفتــه شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره کــه بــا معیارهــای ســخت‪ ،‬پذیــرش و‬ ‫داوری اثــار بررســی مــی شــود‪ ،‬تنهــا اثــار ‪ ۵۰‬عــکاس از‬ ‫سراســر دنیــا بــه بخــش مســابقه راه پیــدا کــرده اســت‬ ‫و تنهــا ‪ ۴‬مــدال طــا در ‪ ۴‬بخــش اهــدا مــی شــود کــه‬ ‫بــا ارزشــترین ان در بخــش اصلــی فوتوژورنالیســم بــه‬ ‫عــکاس ایرانــی رســید‪.‬‬ ‫«احمــد خطیــری»‪ ،‬عــکاس ایرانــی عضــو رســمی انجمــن‬ ‫عکاســان ایــران و عضــو فدراســیون جهانــی هنــر عکاســی‬ ‫(فیــاپ)‪ ،‬عضــو رســمی انجمــن هنرهــای تجســمی وزارت‬ ‫فرهنــگ ارشــاد‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۰‬جایــزه معتبــر ملــی و بیــن‬ ‫المللــی را در کارنامــه خــود دارد‪ ،‬پیــش از ایــن مــدال‬ ‫طــای بنــگالدش ‪ ،۲۰۲۱‬مــدال طــای بیــن قــاره ای ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫مــدال طــای فیــاپ فوتوژرنالیســم صربســتان ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫مــدال طــای رومانــی‪ ،‬مــدال طــای قبــرس‪ ،‬مــدال نقــره‬ ‫نیوجرســی امریــکا‪ ،‬مــدال برنــز وارنــا بلغارســتان‪ ،‬مــدال‬ ‫و کاپ ‪ ۲۰۱۴‬چیــن‪ ،‬تقدیــر ویــژه هیــات داوران جشــنواره‬ ‫عکاســی در ایتالیــا ‪ ۲۰۲۰‬و … در جشــنواره هــای متعــدد‬ ‫تصادف خونین ‪ 3‬دستگاه‬ ‫خودرو در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از برخــورد ‪ 3‬دســتگاه خــودرو بــا هــم‬ ‫بــا ‪ 3‬کشــته و ‪ 4‬نفــر مجــروح خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید مطهــری‬ ‫زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در ســاعت‬ ‫‪ 0545‬صبــح امــروز در پــی اعــام یــک مــورد تصــادف در محــور‬ ‫«بدرانلــو» بالفاصلــه تیــم گشــت پلیــس راه بــه همــراه عوامــل‬ ‫اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه ‪ 3‬دســتگاه خــودروی‬ ‫«پــژو پــارس‪ 405 ،‬و ‪ »206‬بــا هــم برخــورد مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه در ایــن حادثــه ‪ 3‬نفــر از سرنشــینان هر ‪ 3‬خــودرو در‬ ‫دم فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه ‪ 4‬نفــر‬ ‫نیــز بــه شــدت مجــروح شــدند کــه توســط عوامــل اورژانــس بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل مــی شــوند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬علــت ایــن حادثه‬ ‫انحــراف بــه چــپ ناشــی از خســتگی و خــواب الودگــی ســواری‬ ‫پــژو ‪ 206‬اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همــواره رعایــت نکردن‬ ‫قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی باعــث بــروز حــوادث‬ ‫ایــن چنینــی مــی شــود کــه از راننــدگان عزیــز انتظــار مــی رود تــا‬ ‫قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫بازرسی از سیم و کابلهای بازار در‬ ‫راستای حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫مســئول نظــارت بــر بــازار اســتاندارد گلســتان از گشــت مشــترک‬ ‫کارشناســان اســتاندارد بــه همــراه کارشناســان ســازمان صمــت‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتاندارد گلســتان‪ ،‬رضــا‬ ‫نــوروزی افــزود‪ :‬بــه منظــور حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان‬ ‫ســیم و کابــل از مراکــز عرضــه ســیم و کابــل اســتان بازرســی و‬ ‫نمونــه بــرداری بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫رضــا نــوروزی ضمــن بیــان اینکــه مــواد اولیــه در صنعــت ســیم و کابــل‬ ‫بــه دو بخــش هــادی و عایــق تقســیم می شــود افــزود‪ :‬قســمت هــادی‬ ‫شــامل دو بخــش مــس و الومینیــوم بــوده کــه بــرای صحــت کیفیــت‬ ‫محصــوالت ازمــون هــای تعریــف شــده طبــق اســتاندارد بــر روی‬ ‫محصــول صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عمــده تریــن ازمــون هــای مدنظــر ایــن محصــوالت‬ ‫عبارتنــد از مقاومــت الکتریکــی هــادی‪ ،‬حداقــل ضخامــت عایــق‪،‬‬ ‫حداقــل ضخامــت غــاف و جلوگیــری از انتشــار شــعله اســت‬ ‫نــوروزی هــدف از ایــن گشــت را اطمینــان از تولیــد و عرضــه‬ ‫محصــوالت بــا کیفیــت مطابــق اســتانداردهای ملــی مربــوط بــه‬ ‫مصــرف کننــدگان دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بازرســی مشــترک در مجمــوع ‪ ۱۴‬نمونــه از انــواع‬ ‫ســیم و کابــل نمونــه بــرداری و جهــت ازمــون بــه ازمایشــگاه تاییــد‬ ‫صالحیــت شــده اســتاندارد ارســال شــد و اقدامــات بعــدی بــر اســاس‬ ‫نتایــج حاصــل از ازمــون پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت تــا در صــورت مشــاهده هرگونــه کاالی‬ ‫غیــر اســتاندارد مــوارد را بــه تلفــن ‪ 1517‬اطــاع رســانی نماینــد‪.‬‬ ‫دختری که در نماز پرواز می کند‬ ‫بیــن المللــی را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫خطیــری همچنیــن پذیــرش بیــش از ‪ ۲۵۰‬اثــر در‬ ‫جشــنواره هــای متعــدد بیــن المللــی‪ ،‬برگــزاری ده هــا‬ ‫نمایشــگاه متعــدد انفــرادی و گروهــی در داخــل و خــارج‬ ‫از کشــور‪ ،‬دبیــری و داوری بیــش از ‪ ۱۶‬جشــنواره ملــی و‬ ‫بیــن المللــی را نیــز در کارنامــه دارد‪.‬‬ ‫خطیــری فــارغ التحصیــل کارشناســی ارتباطــات‬ ‫بصــری (گرافیــک) و دانــش اموختــه بورســیه عکـــاسی‬ ‫فـوتـوژورنالیـــسم از ورلــد پــرس فـوتـــو هلـــند‪ ،‬فیلمســازی‬ ‫مســتند از دانشــگاه بمبئــی هندوســتان‪ ،‬عکاســی و‬ ‫فیلمســازی از انجـــمن ســینمای جوانــان ایـــــران اســت‪.‬‬ ‫خطیــری هــم اکنــون در بخــش خصوصــی صاحــب‬ ‫امتیــاز و مدیــر عامــل اژانــس تبلیغاتــی ارتباطـــات اســت‬ ‫کــه بــه صــورت حرفــه ای بــرای ســازمان هــا و شــرکت هــا‬ ‫مشــاور و مدیــر هنــری برندینــگ ‪ ،‬تبلیغــات و ارتباطــات را‬ ‫انجــام مــی دهــد و همچنیــن بیــش از ‪ ۲۵‬ســال در حــوزه‬ ‫تخصصــی خــود عکاســی و تبلیغــات فعالیــت حرفــه ای‬ ‫ملــی و بیــن المللــی را دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪338‬‬ ‫رتبه عالی «شهرداری‬ ‫گرگان» در فرایند ارزیابی‬ ‫عملکرد سال ‪1398‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای اســتانداری گلســتان‬ ‫از کســب رتبــه عالــی شــهرداری گــرگان در فراینــد ارزیابــی‬ ‫عملکرد سال ‪ 1398‬شهرداری های تابعه استان تقدیر کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬در متــن ایــن لــوح تقدیــر بــا اشــاره‬ ‫بــه «کســب امتیــاز ‪ 99‬و رتبــه عالــی شــهرداری گــرگان»‬ ‫کــه از ســوی دکتــر جمالــی نــژاد رئیــس ســازمان‬ ‫شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور اعــام شــده‬ ‫خطــاب بــه دکتــر دادبــود شــهردار گــرگان امــده اســت‪:‬‬ ‫ضمــن تقدیــر از اهتمــام جنابعالــی و همــکاران پرتــاش‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬شایســته اســت بــه منظــور شناســایی‬ ‫و برنامــه ریــزی و اقــدام عملــی در جهــت تقویــت و‬ ‫روش هــای اســتمرار نقــاط قــوت و تجزیــه و تحلیــل‬ ‫داده هــا و اطالعــات جمــع اوری شــده‪ ،‬ایجــاد بانــک‬ ‫اطالعــات عملکــرد متناســب بــا شــاخص هــای اســتاندارد‬ ‫و تعریفشــده‪ ،‬ایجــاد انگیــزه و ترویــج حــس رقابــت‬ ‫جویــی ســالم و در نهایــت افزایــش و تــداوم رضایتمنــدی‬ ‫شــهروندان و توســعه و ابادانــی هرچــه مطلــوب تــر‪،‬‬ ‫جتدابیــر الزم اتخــاذ و اقدامــات مقتضــی معمــول گــردد‪.‬‬ ‫طیبــه خلیلــی ‪ -‬مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای‬ ‫اســتانداری گلســتان‬ ‫مدیریت شرایط بحرانی و‬ ‫خدمات رسانی به موقع‬ ‫اولویت است‬ ‫گاز اســتان‬ ‫رئیــس مهندســی و اجــرای طرحهــای‬ ‫گلســتان گفــت‬ ‫مدیریــت شــرایط بحرانــی و خدمــات رســانی بــه موقــع‬ ‫اولویــت ایــن شــرکت اســت‬ ‫محمدرضــا قنبریــان بــا بیــان خبــر فــوق در این خصوص‬ ‫گفت‪:‬بــا هــدف مدیریــت شــرایط بحرانــی و خدمــات‬ ‫رســانی بــه موقــع بــه مشــترکین بخشــهای مختلــف کــه‬ ‫اولویتهــای اصلــی ایــن شــرکت مــی باشــد ایــن شــرکت بــا‬ ‫راه انــدازی یــک دســتگاه دیــزل ژنراتــور و تامیــن انــرژی‬ ‫الکتریکــی در زمــان قطــع بــرق خدمــات خــود را معطــل‬ ‫نمــی گــذارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫‪ ،‬رئیــس مهندســی و اجــرای طرحهــای شــرکت افــزود ‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه قطــع بــرق درســاعاتی از روز و ضــرورت تامیــن‬ ‫انــرژی پایــدار مراکــز دیتــا ســنتر فنــاوری اطالعــات و‬ ‫دیســپچینگ شــرکت در اداره مرکــزی بنابرایــن لــزوم‬ ‫مدیریــت شــرایط بحرانــی ازاهمیــت باالیــی بــرای‬ ‫ایــن شــرکت برخــوردار مــی باشــد ‪.‬وی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫شــرکت همچنیــن راه انــدازی مرکــز امــداد ‪ ۱۹۴‬را در‬ ‫ســاختمان ســتاد در برنامه دارد که اســتفاده از دســتگاه‬ ‫ژنراتورجهــت تامیــن بــرق ‪،‬ضــرورت ایــن موضــوع را‬ ‫دو چنــدان نمــوده اســت تــا خدمــات قابــل ارائــه بــه‬ ‫مشــترکین گرامــی معطــل نمانــده و بتوانیــم در راســتای‬ ‫مســئولیت اجتماعــی ‪،‬بصــورت مســتمر جوابگــوی‬ ‫درخواســتهای مردمــی باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس مهندســی و اجــرای طرحهــای گاز گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در همیــن رابطــه ایــن شــرکت جهــت رفــع ایــن‬ ‫مشــکل اقــدام بــه خریــد و راه انــدازی یــک دســتگاه‬ ‫دیــزل ژنراتــور بــه ظرفیــت ‪ ۴۵۰‬کیلوولــت امپــر بهمــراه‬ ‫ســاخت اتاقــک بــرق و ســایر تجهیــزات جانبــی بــا هزینــه‬ ‫ای معــادل ‪ 15‬میلیــارد ریــال نمــوده کــه در صــورت‬ ‫قطــع بــرق ‪ ،‬نیــاز انــرژی الکتریکــی ســاختمان ســتاد‬ ‫تامیــن و خللــی در ارائــه خدمــات مذکــور بوجــود نیایــد‪.‬‬ ‫تقویــت ارتباطــات مخابراتــی در روســتای اللــه بــاغ‬ ‫عملیــات تقویــت ارتباطــات مخابراتــی در روســتای اللــه‬ ‫بــاغ از توابــع شهرســتان رامیــان درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬مهنــدس رجبلــی ضمــن اعــام ایــن‬ ‫خبــر افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه روســتای اللــه بــاغ‬ ‫‪ 210‬مشــترک تلفــن ثابــت داشــته مقــرر شــد ارتبــاط‬ ‫صوتــی و اینترنــت ایــن روســتا را تقویــت کــرده تــا‬ ‫مشــترکان بتواننــد از ارتباطــات بــا کیفیــت تــری‬ ‫بهرهمنــد باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان رامیــان بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه رضایــت مشــتریان اهمیــت ویــژه ای دارد گفــت‬ ‫‪ :‬بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده و صــدور مجوزهــای‬ ‫الزم عملیــات تعویــض تجهیــزات مخابراتــی از کابــل‬ ‫مســی بــه کافــوی نــوری در دســتور کار قــرار گرفــت‬ ‫و باتامیــن ملزومــات الزم ایــن پــروژه اغــاز شــده‬ ‫و امیدواریــم تــا پایــان هفتــه جــاری انــرا بــه پایــان‬ ‫برســانیم ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا اتمــام ایــن پــروژه ارتبــاط مخابراتــی‬ ‫تلفــن ثابــت در ایــن روســتا بســیار بــا کیفیــت تــر از‬ ‫قبــل شــده و تمامــی مشــتریان مخابــرات در ایــن‬ ‫روســتا از ســرویس اینترنــت پرســرعت بــا کیفیــت‬ ‫بهره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪338‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫تناسب اندام بعد از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چگونه باعث بهبود‬ ‫مهارت انتقاد کردن‬ ‫و انتقادپذیری خودشویم؟‬ ‫ایــا مــا بــه انــدازه کافــی انتقادپذیــر هســتیم ؟ ایــا بــه روش‬ ‫درســتی از دیگــران انتقــاد مــی کنیــم؟ ایــن دوره اموزشــی‬ ‫بــه مــا یــاد می دهــد کــه چطــور مهــارت انتقــاد کــردن و‬ ‫انتقادپذیــری خــود را بهبــود دهیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫هنــگام نقدکــردن‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ماننــد ارتبــاط چشــمی‪ ،‬شــیوه ی کالمــی و‬ ‫انتظــارات ســخنران بیندیشــید‪ .‬فرهنــگ‪ ،‬نظامــی از‬ ‫نگرش هــا‪ ،‬باورهــا و رفتارهایــی اســت کــه شــیوه های‬ ‫گوناگونــی از زندگــی را شــکل می بخشــند‪ .‬گروه هــای‬ ‫فرهنگــی گوناگــون در برقــراری ارتبــاط‪ ،‬چــه به صــورت‬ ‫کالمــی و چــه ارتبــاط غیــر کالمــی‪ ،‬شــیوه های متفاوتــی‬ ‫دارنــد‪ .‬جهانی شــدن و رســانه ها‪ ،‬بســیاری از تفاوت هــای‬ ‫ســنتی را بــرای مخاطبــان جوان تــر تعدیــل کرده انــد؛ بــا این‬ ‫حــال‪ ،‬شایســته اســت هنــگام نقــد‪ ،‬پنــج حــوزه ای را کــه بــر‬ ‫تفاوت هــایفرهنگــیاثرگذارنــد‪،‬بــهخاطــرداشــتهباشــید‪:‬‬ ‫شیوه ی کالمی در فرهنگ های با زمینه ی باال و پایین‬ ‫مسئولیت انتقال موثر پیام در سبک های ابزاری و عاطفی‬ ‫جمع گرایی و فردگرایی در فرهنگ ها‬ ‫شان و منزلت؛ ارتباط چشمی‬ ‫شیوه ی کالمی در فرهنگ های با زمینه ی باال و پایین‬ ‫در فرهنگ هــای بــا زمینــه ی پاییــن‪ ،‬ماننــد امریــکا و‬ ‫المــان‪ ،‬انتظــار مــی رود کــه افــراد انچــه را کــه در ذهــن‬ ‫دارنــد‪ ،‬مســتقیم بگوینــد؛ مــردم در ایــن فرهنگ هــا‪ ،‬بــه‬ ‫اصطــاح‪« ،‬حاشــیه نمی رونــد»‪ .‬در فرهنگ هــای بــا‬ ‫زمین ـه ی بــاال ‪ ،‬ماننــد ژاپــن و چیــن‪ ،‬مــردم بیشــتر از بیــان‬ ‫غیرمســتقیم‪ ،‬ایماواشــاره و پیشــنهادهای زیرکانــه بــرای‬ ‫انتقــال پیــام بهــره می گیرنــد‪.‬‬ ‫مسئولیت انتقال موثر پیام در سبک های ابزاری و عاطفی‬ ‫ایــا بــرای انتقــال پیــام‪ ،‬ســخنران مســئول اســت یــا‬ ‫مخاطــب؟ ســبک ابــزاری در ســخنرانی‪ ،‬فرســتنده محور‬ ‫اســت؛ بــار انتقــال پیــام بــر دوش ســخنران اســت تــا کاری‬ ‫کنــد کــه دیگــران او را بفهمنــد‪ .‬ســبک عاطفــی گیرنده محــور‬ ‫ـردن شــنونده‬ ‫اســت و در نتیجــه‪ ،‬مســئولیت بیشــتری بــر گـ ِ‬ ‫می گــذارد‪ .‬بــا ایــن ســبک‪ ،‬شــنونده بایــد بــه نشــانه های‬ ‫کالمــی‪ ،‬غیرکالمــی و ارتباطــی توجــه کنــد تــا پیــام را بفهمــد‪.‬‬ ‫فرهنگ هــای چینــی‪ ،‬ژاپنــی و بســیاری از فرهنگ هــای‬ ‫بومــی امریــکا فرهنگ هــای عاطفــی هســتند؛‬ ‫درحالی که فرهنگ امریکایی بیشتر از نوع ابزاری است‪.‬‬ ‫بــه نشســتن در کالس درس دانشــگاه و گــوش دادن بــه‬ ‫ســخنران توجــه کنیــد‪ .‬اگــر مطلــب را نفهمیــد‪ ،‬مســئولیت‬ ‫بــر گــردن کیســت؟ در ایــاالت متحــده‪ ،‬دانشــجویان بــاور‬ ‫دارنــد کــه اســتاد بایــد مطالــب را بــه دانشــجویان منتقــل‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬وقتــی در میــان گروهــی از دانشــجویان‬ ‫چینــی پرسشــی مطــرح کنیــد‪ ،‬احتمــاال بــا حســی متفــاوت‬ ‫از مســئولیت روبــه رو می شــوید‪ .‬شــنوندگانی کــه در‬ ‫محیطــی عاطفی تــر پــرورش یافته انــد‪ ،‬بــا «نــه‪ ،‬مشــکل‬ ‫از تــو نیســت؛ وظیفــه ی ماســت کــه ســخت تر تــاش‬ ‫کنیــم‪ ».‬پاســخ می دهنــد‪ .‬این گونــه دانشــجویان‪ ،‬بــا‬ ‫پذیــرش مســئولیت خــود بــه عنــوان شــنونده‪ ،‬می کوشــند‬ ‫تــا مطالــب ســخنران را بهتــر درک کننــد‪.‬‬ ‫جمع گرایــی و فردگرایی‪:‬ایــا ســخنران و شــنوندگان از‬ ‫فرهنگــی جمع گــرا هســتند یــا فردگــرا؟ وقتــی فــرد یــا‬ ‫فرهنگــی گرایــش بــه جمع گرایــی دارد‪ ،‬نیازهــا و منافــع‬ ‫گــروه را برتــر از امیــال یــا انگیــزه هــای شــخصی می پنــدارد‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬فرهنگ هایــی بــا محوریــت فردگرایــی‪ ،‬خــود را‬ ‫مهم تریــن می پندارنــد؛ یعنــی هــر فــرد بــرای موفقیــت یــا‬ ‫شکســتش در زندگــی مســئول اســت‪ .‬وقتــی شــما بازخــورد‬ ‫یــا نقــدی ارائــه می دهیــد‪ ،‬اگــر از فرهنگــی فردگــرا باشــید‪،‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬مســتقیما بــا یــک نفــر صحبــت می کنیــد‬ ‫و فــرد هــم مســئول اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر بــا کســی‬ ‫تو گــو کنیــد کــه از فرهنگــی جمع گــرا می ایــد‪ ،‬بازخــورد‬ ‫گف ‬ ‫یــا نقدتــان شــاید میــان تمــام اعضــای گــروه‪ ،‬به طــور‬ ‫مشــترک درک شــود؛ چــرا کــه در ایــن فرهنگ هــا‪ ،‬همـه ی‬ ‫اعضــا بــرای اقدامــات یکدیگــر مســئولیت قائــل هســتند‪.‬‬ ‫شــان و منزلــت‪ :‬شــان معمــوال بــ ه عنــوان حســی از‬ ‫خودارزشــی‪ ،‬به ویــژه در چشــم دیگــران دیــده می شــود‪ .‬بنــا‬ ‫بر پژوهشــی‪ ،‬دانشــجویان چینی دانشــگاه‪ ،‬کســر شــان را‬ ‫بــه عنــوان ناکامــی در بــراوردن انتظــارات از خــود یــا انچــه‬ ‫دیگــران انتظــار دارنــد‪ ،‬می بیننــد‪ .‬در فرهنگ هایــی کــه‬ ‫بیشــتر فردگــرا هســتند‪ ،‬ســخنرانان و شــنوندگان نگــران‬ ‫حفــظ شــان خودشــان و نــه دیگــران هســتند‪ .‬بــا ایــن حال‪،‬‬ ‫در موقعیتــی میــان مردمــی بــا فرهنگ هــای جمع گــرا‪،‬‬ ‫ســخنران نبایــد فقــط نگــران حفــظ شــان خــود باشــد؛ بلکه‬ ‫بایــد بــه شــان شــنوندگان نیــز توجــه کنــد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو هم همراه ما باشید‪...‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫اگــر وارد ‪۴۰‬ســالگی شــده اید یــا تــا ‪۴۰‬ســالگی‬ ‫فاصلـه ای نداریــد‪ ،‬شــاید برایتــان ســوال شــده‬ ‫باشــد کــه ایــا بایــد در ســبک غذاخــوردن و‬ ‫ورزش خــود تغییــری ایجــاد کنید یا نه‪ .‬طبیعی‬ ‫اســت کــه از ســن ‪۴۰‬ســالگی به بعــد‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در بــدن رخ می دهــد کــه بایــد متناســب بــا ان‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی و ورزش و غذاخــوردن خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای اینکه تناســب انــدام بعد از‬ ‫‪ ۴۰‬ســالگی را تجربــه کنیــد‪ ،‬نــکات این مقاله را‬ ‫بـ ه خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی فعــال و انــدام متناســب‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد دوران میان ســالی‬ ‫بهتــر و ســالم تری را بگذرانیــد‪.‬‬ ‫تغییرات بدن بعد از ‪۴۰‬سالگی‬ ‫از ســنی به بعــد‪ ،‬بــدن به مــرور زمــان دچــار‬ ‫تغییــرات عمــده ای نســبت بــه اوایــل جوانــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ســن بــرای افــراد مختلــف ممکــن‬ ‫اســت متفــاوت باشــد؛ امــا ایــن حقیقــت را‬ ‫نمی تــوان انــکار کــرد کــه به مــرور زمــان مــا‬ ‫بســیاری از توانایی های فیزیکی مان را از دســت‬ ‫می دهیــم‪ .‬هرقــدر ســن مــا باالتــر مــی رود‪:‬‬ ‫سوزاندن انرژی دشوارتر خواهد شد؛‬ ‫تراکم استخوان ها کاهش می یابد؛‬ ‫سطح هورمون ها افت می کند؛‬ ‫متابولیسم کمتر می شود؛‬ ‫و… ‪.‬‬ ‫داشــتن روتیــن ورزشــی منظــم و توجــه بــه‬ ‫رژیــم غذایــی کمــک می کنــد ایــن عالئــم را‬ ‫کاهــش دهیــد و بــرای مــدت طوالنی تــری‬ ‫ســرزنده و جــوان بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬مکمل مصرف کنید‬ ‫اگــر نمی توانیــد از طریــق رژیــم غذایــی نیازهــای‬ ‫بدن به مواد مغذی را تامین کنید‪ ،‬از مکمل های‬ ‫غذایــی اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه قبــل از اســتفاده از‬ ‫هــر مکملــی بایــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫مکمل هــای رایــج عبارت انــد از مولتی ویتامین هــا‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪،D‬‬ ‫منیزیــوم و روی‪ .‬پزشــک‬ ‫ممکــن اســت مکمل هــای‬ ‫دیگــری مثــل ویتامیــن‬ ‫‪ 12-B‬را هــم توصیــه کنــد‪،‬‬ ‫به خصــوص اگــر وگان و‬ ‫گیاه خــوار باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬بــه فراینــد تناســب‬ ‫انــدام احتــرام بگذاریــد‬ ‫صبــور باشــید و بــه بدنتــان‬ ‫زمــان بدهیــد بــا ورزش هــا‬ ‫و فعالیــت فیزیکــی‬ ‫شــما هماهنــگ شــود و‬ ‫نشــانه هایی از تناســب‬ ‫انــدام را کم کــم نشــان‬ ‫دهــد‪ .‬انســان ذاتــا تمایــل‬ ‫دارد خیلــی زود نتیجــه‬ ‫بگیــرد و مشــکالت در‬ ‫کســری از ثانیــه حــل شــوند؛‬ ‫امــا تناســب انــدام فراینــدی‬ ‫طوالنی مــدت اســت و دیــدن‬ ‫نتایــج ان طــول می کشــد‪ .‬ایــن فراینــد بــا افزایــش‬ ‫ســن طوالنی تــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫رمــز موفقیــت ایــن اســت کــه پشــتکار داشــته‬ ‫باشــید و ادامــه دهیــد و تســلیم نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬بــه رابطــه ورزش و رژیــم غذایــی بیشــتر فکــر‬ ‫کنیــد‬ ‫بســیاری از افــراد به انــدازه ای کــه در باشــگاه‬ ‫وقــت می گذارنــد بــه رژیــم غذایــی خــود توجــه‬ ‫نمی کننــد‪ .‬در هــر ســنی کــه هســتید‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی و ورزش هــر دو در کنــار هــم باعــث‬ ‫تناســب انــدام می شــوند‪ .‬حذف کــردن وعده هــای‬ ‫غذایــی‪ ،‬خــوردن غــذای ناســالم و اســتفاده از‬ ‫نوشــیدنی های الکلــی معمــوال مانــع بزرگــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه تناســب انــدام اســت‪ .‬ادامـه دادن بــه‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم معموال راحت تــر از تمرینات‬ ‫ســخت و دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ســعی نکنیــد عــادات غذایــی اشــتباهتان را بــا‬ ‫ورزش بیشــتر جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬مصرف فیبر را افزایش دهید‬ ‫بــرای حفــظ تناســب انــدام‪ ،‬مصــرف فیبــر بســیار‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬غذاهایــی کــه سرشــار از فیبرنــد‬ ‫ســیرکننده اند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــا خــوردن غــذای کمتــر‬ ‫مــدت بیشــتری را احســاس ســیری می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن غذاهــا معمــوال کالــری کمتــری هــم دارنــد‬ ‫و از پرخــوری شــما جلوگیــری می کننــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می شــود مــردان روزانــه ‪ ۳۸‬گــرم و زنــان ‪۲۵‬‬ ‫گــرم فیبــر مصــرف کننــد‪ .‬فیبــر در مــواد غذایــی‬ ‫متعــددی ماننــد حبوبــات‪ ،‬مغزهــا‪ ،‬غــات کامــل‬ ‫و برنــج قهــوه ای وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬برای جبران کمبودهای بدن غذا بخورید‬ ‫غذا ‪ -‬تناسب اندام بعد از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫به مــرور زمــان بــدن دچــار کمبودهــای‬ ‫مختلفــی می شــود؛ مثــا از حوالــی ‪۳۰‬ســالگی‬ ‫به بعــد‪ ،‬هــر ســال حجــم عضالنــی بــدن‬ ‫یــک درصــد کاهــش پیــدا می کنــد‪ .‬زیــر نظــر‬ ‫متخصــص‪ ،‬بایــد کمبودهــای بــدن را بــا داشــتن‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تناســب اندام در هــر ســنی نیازمنــد پشــتکار‬ ‫و صبــر و فراینــدی طوالنی مــدت اســت‪ .‬در‬ ‫ســن باالتــر ایــن فراینــد ســخت تر و طوالنی تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬چــون بــدن تغییــرات متعــددی را‬ ‫تجربــه می کنــد‪ .‬منتهــا فرامــوش نکنیــد تناســب‬ ‫انــدام بعــد از ‪ ۴۰‬ســالگی غیرممکــن نیســت‪.‬‬ ‫بــا تــاش‪ ،‬اســتمرار و مشــورت متخصصــان‬ ‫می توانیــد در ســن بــاال نیــز اندامــی ســالم و‬ ‫متناســب داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هشــدار! ایــن مطلــب صرفــا جنبــه اموزشــی‬ ‫دارد و بــرای اســتفاده از ان الزم اســت بــا‬ ‫پزشــک یــا متخصــص مربوطــه مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره‬ ‫به کرونا وجود دارد؟‬ ‫یــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه ویــروس کرونــا وجــود دارد؟ در ادامــه‬ ‫مطلــب حاضــر‪ ،‬به دنبــال پاســخی بــرای ایــن ســوال خواهیــم بــود‪ .‬در‬ ‫ابتــدا‪ ،‬الزم اســت دربــاره چگونگــی مصونیــت بــدن در برابــر کرونــا و‬ ‫ویروس هــای دیگــر در بلندمــدت اطالعاتــی داشــته باشــید‪ .‬این گونــه‬ ‫می توانیــد درک بهتــری از توضیحــات بخش هــای اصلــی مطلــب پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬در بخش هــای ابتدایــی مطلــب‪ ،‬شــرح این موضــوع را خواهید‬ ‫خوانــد و در ادامــه‪ ،‬بــا بررســی نظــر محققــان و اخریــن مطالعه هــای‬ ‫صورت گرفتــه‪ ،‬پاســخ ایــن ســوال را خواهیــم داد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫انچه محمدرضا عاشوری در این مقاله به شما خواهد اموخت‪:‬‬ ‫ایمنــی بــدن در مقابــل ویــروس کرونــا و دیگــر ویروس هــا | چه مدت‬ ‫در برابــر کرونــا مصــون می مانیــم؟ | ایــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه کرونا‬ ‫وجــود دارد؟ | مــوارد ثبت شــده از ابتــای دوبــاره بــه کرونــا | مصونیــت‬ ‫در برابــر کرونــا‪ ،‬بعــد از ابتــای دوبــاره | ســرماخوردگی و مصونیــت در‬ ‫برابــر کرونــا | ایــا پادتن هــا مــا را در برابــر کرونــا مقــاوم می کننــد؟‬ ‫بدن ما چطور در برابر کرونا و ویروس های دیگر‪ ،‬ایمنی پیدا می کند؟‬ ‫مصونیــت بــدن در برابــر بیمــاری هــای ویروســی و بیمــاری هــای‬ ‫عفونی‪ ،‬طی فرایندهایی رخ می دهد که منشــا اصلی انها سیســتم‬ ‫ایمنــی اســت‪ .‬ایــن فرایندهــا در دو مرحلــه کلــی رخ می دهنــد‪:‬‬ ‫مرحلــه اول‪:‬دســتگاه ایمنــی بــدن همیشــه اماده بـه کار اســت‪ .‬مرحلــه‬ ‫اول درســت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه عامــل بیمــاری زا‪ ،‬ویــروس یــا‬ ‫به طورکلــی هــر عامــل مهاجمــی در بــدن شناســایی شــود‪ .‬ایــن مرحلــه‬ ‫بــا اصطــاح پاســخ ایمنــی غیراختصاصــی (طبیعــی‪innate immune /‬‬ ‫‪ )response‬شــناخته می شــود و شــامل التهاب و ازادسازی گلبول های‬ ‫ســفیدی اســت کــه بــه ســلول های الــود ه بــه ویــروس هجــوم می برنــد‪.‬‬ ‫ایــن مرحلــه صرفــا مختــص بــه کوویــد ‪ ۱۹‬نیســت؛ همچنیــن بــرای‬ ‫مصون ســازی بــدن در برابــر ایــن ویــروس‪ ،‬کافــی نیســت‪ .‬انچه برای‬ ‫مصون ســازی بــدن نیــاز داریــم‪ ،‬در مرحلــه دوم رخ می دهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪:‬مرحلــه دوم بــا اصطــاح پاســخ ایمنــی تطبیقــی‬ ‫(‪ )adaptive immune response‬شــناخته می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬ســلول ها پادتــن هایــی را تولیــد می کننــد کــه توانایــی‬ ‫چســبیدن بــه ویــروس را دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن پادتن هــا‪ ،‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬ســلول های‪ T‬هــم ســاخته می شــوند‪ .‬ســلول های ‪ T‬صرفــا‬ ‫بــه ســلول هایی حملـه ور می شــوند کــه الــوده بــه ویــروس هســتند‬ ‫(پاســخ ســلولی دســتگاه ایمنــی)‪.‬‬ ‫ایــن مرحلــه از کار دســتگاه ایمنــی بــه زمــان نیــاز دارد تــا شــروع‬ ‫شــود‪ .‬بنــا بــه نتایــج برخــی مطالعــات‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬روز زمــان نیاز اســت‬ ‫تــا دســتگاه ایمنــی پادتن هــای مناســب بــرای حملــه بــه ویــروس‬ ‫کرونــا را تولیــد کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬ان دســته از مبتالیــان بــه کرونــا کــه‬ ‫اوضــاع بیماری شــان وخیم تــر اســت‪ ،‬قوی تریــن پاســخ ایمنــی را در‬ ‫بدنشــان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر پاســخ ایمنــی تطبیقــی به انــدازه ٔ کافــی قــوی باشــد‪ ،‬دســتگاه‬ ‫ایمنــی در اینــده قــادر بــه شناســایی ویروس هــای کرونــای مهاجــم و‬ ‫محافظــت از بــدن در برابــر انهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هنــوز مشــخص نیســت کــه پاســخ ایمنــی تطبیقــی در بــدن ان‬ ‫دســته از مبتالیــان بــه کرونــا کــه عالئــم خفیف دارند (یــا اصال عالئم‬ ‫و نشــانه ای از بیمــاری ندارنــد) هــم اتفــاق می افتــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫تحقیقــات دربــاره نقــش ســلول های تی همچنان در دســت انجام‬ ‫اســت؛ باوجودایــن‪ ،‬بــه نظــر می رســد حتــی در بــدن کســانی هــم‬ ‫کــه جــواب ازمایــش کرونایشــان منفــی بــوده اســت‪ ،‬پادتن هــا تــا‬ ‫حــدودی توانایــی حملــه بــه ویروس هــای کرونــای مهاجــم را دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه شــما بیاموزیــم کــه چطــور‬ ‫چگونــه شــما را بــا کرونــا اشــنا خواهــد کــرد‬ ‫مصونیت در برابر کرونا چقدر دوام دارد؟‬ ‫حافظــه دســتگاه ایمنــی بــدن تــا حــدود زیــادی شــبیه بــه حافظــه‬ ‫ذهنــی خــود انســان اســت‪ :‬بعضــی بیماری هــای عفونــی را بعدهــا‬ ‫هــم بــه یــاد خواهــد اورد و بعضــی دیگــر را کامــا از یــاد می بــرد‪.‬‬ ‫مثــا ســرخک از ان بیماری هایــی اســت کــه دســتگاه ایمنــی‪ ،‬پــس‬ ‫از یــک بــار تقــا بــرای بیرون کــردن عامــل بیمــاری زای ان از بــدن‪ ،‬تــا‬ ‫پایــان عمــر بــدن را در برابــر ان مصــون می کنــد‪ .‬امــا از ســوی دیگــر‬ ‫بیماری هــای متعــددی هســتند کــه دســتگاه ایمنــی کامــا انهــا را‬ ‫فرامــوش می کنــد و مصونیــت در برابــر انهــا دوام چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫ازجملــه ایــن بیماری هــا می تــوان بــه ویــروس سین سیشــیال‬ ‫تنفســی (‪ )respiratory syncytial virus/ RVS‬اشــاره کــرد‬ ‫کــه می توانــد در یــک فصــل زمســتان‪ ،‬چنــد بــار متوالــی بــه بــدن‬ ‫کــودکان راه یابــد‪.‬‬ ‫هنــوز مدت زمــان زیــادی از شــیوع ویــروس کرونــای جدیــد نگذشــته‬ ‫است و بنابراین‪ ،‬معلوم نیست مصونیت بدن در برابر ان چقدر دوام‬ ‫دارد؛ امــا می توانیــم بــا بررســی شــش ویــروس دیگــری کــه از خانــواده‬ ‫کرونــا هســتند و اطالعــات بیشــتری راجــع بــه انهــا داریــم‪ ،‬ســرنخ خوبــی‬ ‫بــرای جــواب ایــن ســوال پیــدا کنیــم‪ .‬در ادامــه ایــن کار را خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بررسی شش ویروس از خانواده کرونا‬ ‫چهــار مــورد از شــش ویــروس یادشــده‪ ،‬عالئــم و نشــانه هایی‬ ‫شــبیه بــه ســرماخوردگی معمولــی دارنــد و مصونیــت در برابــر انهــا‪،‬‬ ‫کوتاه مــدت اســت‪ .‬نتایــج برخــی تحقیقــات حاکــی از ان بوده اســت‬ ‫کــه امــکان ابتــای دوبــاره بخشــی از مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری ها در‬ ‫همــان ســالی کــه الــوده بــه ویــروس شــده اند‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫در دانشــگاه کینگزکالــج لنــدن (‪ )King’s College‬ســطح‬ ‫پادتن هــای مناســب بــرای ازبین بــردن ویروس هــای کرونــا در بــدن‬ ‫در بــازه زمانــی سـه ماهه بررســی شــد‪ .‬ایــن پژوهــش نشــان داد کــه‬ ‫ســطح پادتن هــا ایــن بــازه کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫امــا درمــورد برخــی ویروس هــای خانــواده کرونــا‪ ،‬حتی اگــر پادتن ها‬ ‫ناپدیــد شــوند‪ ،‬ســلول های تولیدکننــده انهــا (ســلول های ‪ )B‬ممکن‬ ‫اســت در بــدن باقــی بماننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ســلول های ‪ B‬در‬ ‫بــدن برخــی از مبتالیــان بــه انفوالنــزای اســپانیایی تــا ‪ ۹۰‬ســال پــس‬ ‫از ابتالیشــان بــه بیمــاری باقــی مانــده بودنــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مســئله دربــاره ویــروس کرونــای جدیــد هــم صادق باشــد‪،‬‬ ‫درصــورت ابتــای دوبــاره بــه کرونــا‪ ،‬بــار دوم‪ ،‬شــدت بیمــاری کمتــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هنــوز مشــخص نشــده اســت کــه در بلندمــدت‪ ،‬بــرای ســلول های‬ ‫‪ T‬در بــدن چــه اتفاقــی رخ می دهــد و ایــن ســلول ها چقــدر دوام‬ ‫دارنــد‪ .‬امــا بنــا بــه نتایــج برخــی تحقیقــات‪ ،‬ســلول های ‪ T‬کــه در‬ ‫پاســخ بــه حضــور بیمــاری ســارس (ســندرم تنفســی حــاد‪Severe /‬‬ ‫‪ )Acute Respiratory Syndrome‬تولیــد می شــوند‪ ،‬تــا ‪ ۱۷‬ســال‬ ‫پــس از ابتــا بــه بیمــاری در بــدن باقــی می ماننــد‪.‬‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره به کرونا وجود دارد؟‬ ‫متاســفانه بــا وجــود تمامــی توضیحاتــی که داده شــد هنــوز نمی توانیم‬ ‫به این ســوال پاســخ قطعی بدهیم‪ .‬همه چیز بســتگی به این دارد که‬ ‫پادتن هــای تولیدشــده در بــدن هنــگام ابتــای اولیه به بیمــاری‪ ،‬بدن ما‬ ‫را در برابــر ابتــای دوبــاره بــه کرونــا مصــون خواهنــد کــرد یــا خیــر‪ .‬ســوال‬ ‫دیگــری کــه هنــوز نمی تــوان بــا قطعیــت بــه ان پاســخ داد ایــن اســت که‬ ‫پادتن هــای تولیدشــده در ابتــای اولیــه بــه بیمــاری چقــدر دوام دارنــد‬ ‫و تــا چــه زمانــی در بــدن باقــی می ماننــد‪ .‬تنهــا بــا اتــکا بــه تحقیق هــای‬ ‫صورت گرفتــه دربــاره ویروس هــای دیگــر خانــواده کرونــا می تــوان دربــاره‬ ‫پاســخ ایــن ســوال ها حدس هایــی زد کــه در بخش هــای قبلــی اشــاره‬ ‫گذرایــی بــه انهــا شــد‪.‬‬ ‫برای خواندن ادامه مطلب همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده هفتم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫در اثبــات دعــوا و داوری شــرکتهای دولتــی‬ ‫مخصص هــای احــکام را پیــدا کنیــم‪ :‬تئــوری‬ ‫‏نســبیت انیشــتن را شــنیده اند‪ .‬محــور ایــن‬ ‫تئــوری ایــن اســت کــه وقایــع بصــورت مطلــق و‬ ‫عــام نیســتند‪ .‬نســبت بــه‏یکدیگــر قابــل ســنجش‬ ‫هســتند‪ .‬مشــابه همیــن معنــا در فقــه و حقــوق‬ ‫بــا قاعــده «مــا مِــن عــام اِلّ قدخـ َّ‬ ‫ـص» تعریــف‬ ‫‏شــده‪ ،‬لــذا حکمــی را نمی تــوان یافــت کــه‬ ‫مخصــص نداشــته باشــد‪ .‬بــه بیانــی دیگــر قطعــا‬ ‫حکــم خاصــی وجــود‏دارد کــه از دایــره شــمول‬ ‫حکــم عــام خــارج اســت‪ .‬یافتــن مخصص هــای‬ ‫حکــم عــام‪ ،‬رمــز اثبــات دعاویــدر‏محاکــم قضایــی‬ ‫اســت‪ .‬حقوقدانــان می داننــد کــه اصــل ‪139‬‬ ‫قانون اساســی و ماده ‪ 457‬قانون ایین دادرســی‬ ‫‏مقــرر مـی دارد کــه معاملــه راجــع به امــوال دولتی‬ ‫بــا رجــوع بــه داوری ممنــوع اســت‪ .‬از ایــن حکــم‪،‬‬ ‫بســیاری از‏قضــات چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه‬ ‫یــک شــرکت دولتــی در حــل اختــاف بــا طــرف‬ ‫قــرارداد خــود نمی توانــد از طریــق‏داوری اقــدام‬ ‫کند‪ .‬لذا شــرط داوری را باطل و رای داور را ابطال‬ ‫می نماینــد‪ .‬در حقیقــت ایــن قضــات؛ اصــل ‏‏‪139‬‬ ‫و مــاده ‪ 457‬را مطلــق و غیــر قابــل تخصیــص‬ ‫می داننــد‪ .‬امــا مخصــص ایــن اصــل بــرای شــرکت‬ ‫دولتــی‪ ،‬قانــون‏تجــارت اســت‪ .‬هــرگاه شــرکت‬ ‫دولتــی‪ ،‬ضمــن تصــدی گــری‪ ،‬مالــی را کــه هنــوز‬ ‫ت بیــت‏المــال نکــرده‪،‬‬ ‫تحصیــل ننمــوده و ثبــ ِ‬ ‫بتوانــد از طــرق قانونــی کــه یکــی از ان طــرق‪،‬‬ ‫رجــوع بــه داوری اســت‪ ،‬تحصیــل مــال کنــد بــه‬ ‫‏تکلیــف عمــل کــرده اســت!!‪ .‬ناگفتــه پیــدا اســت‬ ‫کــه پــس از حــل اختــاف و تســلط برمــال متنــازع‬ ‫فیــه‪ ،‬دیگــر‏نمی توانــد در فــروش و تهاتــر و ‪...‬‬ ‫ان مــال ازطریــق رجــوع بــه داوری عمــل کنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مطلــب ‪ ،‬دلیــل عقالیــی دارد‏و قانونگــذار‬ ‫هــم طبــق اصــل حکمــت؛ حکیــم اســت و دانــا‬ ‫و غــرض از وضــع قانــون‪ ،‬صیانــت از بیــت المــال‬ ‫و‏نظــم عمومــی اســت و نــه ایجــاد صعوبــت در‬ ‫تحصیــل مــال بــرای دولــت‪ ،‬لــذا قانونگــذار هــر گــز‬ ‫مانــع حــل‏اختالفــی نمی شــود کــه محصولــش‬ ‫از طریــق داوری‪ ،‬متضمــن بهتریــن و بیشــترین‬ ‫درامــد ممکــن و منبــع انتقــال بــه‏خزانــه دولــت‬ ‫اســت‪ ،.‬اساســا اصــل ‪ 139‬در مقــام بیــان اموالــی‬ ‫اســت کــه بــه نــام دولــت ثبــت شــده و نــه راجــع‬ ‫ـوال محتملــی کــه درراه اســت کــه سســتی‬ ‫بــه‏امـ ِ‬ ‫در حــل اختــاف‪ ،‬ســبب تضییــع ان اســت‪.‬‬ ‫مثــال روانتــر را انشــاء اللــه‏در ناگفته هــای بعــدی‬ ‫مالحظــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده هشتم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫تفاوت دادخواســت و درخواســت را در سیســتم‬ ‫قضایی باید از ماهیت ان شناخت و نه‏از شکل‬ ‫ظاهــر ان‪ :‬ایــن امــر بدیهــی را همــه حقوقدانــان‬ ‫می داننــد کــه در سیســتم قضایــی هرخواســته‬ ‫حقوقــی‏در قالــب دادخواســت ثبــت می شــود کــه‬ ‫ارکان انــرا خواهــان‪ ،‬خواســته و خوانــده تشــکیل‬ ‫می دهــد ‪ .‬کــه در ان ؛‏اگــر خواســته مالــی باشــد‬ ‫تقویــم می گــردد تــا هزینــه دادرســی بــه تناســب‬ ‫ان وصــول گــردد و اگــر غیــر مالــی باشــد‪،‬‏هزینــه‬ ‫دادرســی مبلــغ مقطوعــی اســت کــه از پیــش‬ ‫تعییــن شــده اســت ‪ .‬امــا فرهیختــگان ارجمنــدی‬ ‫کــه تاکنــون مــرا‏دنبــال و تشــویق کرده انــد‪ ،‬یقینــا‬ ‫ـب کالســیک‬ ‫می داننــد‪ ،‬هــدف بنــده شــرحِ مطلـ ِ‬ ‫و تکــراری و برگرفتــه از منابــع‏خــاص نیســت ‪.‬‬ ‫بلکــه در مقــام تبییــن ناگفته هــا و ناشــنیده های‬ ‫حقوقــی اســت‪ .‬در سیســتم قضایــی هرچنــد‬ ‫کــه هــر ‏نــوع خواســته در قالــب دادخواســت‬ ‫ثبــت می شــود ‪ .‬امــا تمامــی دادخواســتها در‬ ‫ماهیــت دادخواســت نیســتند‪ .‬بلکــه ‏بعضــا و‬ ‫درمــواردی کــه قانونگــذار مقــرر کــرده‪ ،‬موضوعــات‬ ‫درخواســت هســتند‪ .‬دادخواســت امــری اســت‬ ‫ترافعــی ‏و تنــازع فی مابیــن اصحــاب ان؛‬ ‫انصــراف بــه دادخواهــی و تظلــم خواهــی دارد‪.‬‬ ‫نتیجــه رســیدگی ان مصــداق ‏دادرســی اســت‬ ‫کــه ضمــن ان محکوم لــه و محکــوم علیــه و‬ ‫محکــوم بــه‪ ،‬مــورد حکــم دادگاه قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫امــا‏درخواســت هرچنــد کــه در شــکل و قالــب‬ ‫دادخواســت ثبــت شــده و ماننــد ان‪ ،‬خواهــان‬ ‫و خوانــده و خواســته و‏هزینــه دادرســی غیرمالــی‬ ‫دارد‪ .‬امــا ماهیــت خواســته؛ غیــر ترافعــی اســت‪،‬‬ ‫دعــوا محســوب نمی شــود‪ .‬دادگاه نیــاز‏بــه جلســه‬ ‫رســیدگی نــدارد‪ .‬رای دادگاه بــدوی قطعــی اســت‪.‬‬ ‫قابلیــت تجدیــد نظرخواهــی نــدارد‪ .‬مدلــول رای‬ ‫‏صــادره نیــز مبتنــی بــر محکومیــت و یــا حاکمیــت‬ ‫هیچیــک از طرفیــن نیســت‪ .‬بلکــه عمــا بطــور‬ ‫یکســان بــر طرفیــن‏تســری می یابــد‪ .‬دعــا کنیــد تــا‬ ‫عمــری باقــی باشــد تــا در ناگفته هــای بعــدی بــا‬ ‫ذکــر مثــال بتوانــم موضــوع را شــفاف‏تــر ارائــه‬ ‫دهــم‪ .‬و هوالمســتعان ‏‬ ‫پاک شدن تنظیمات‬ ‫اولیه شما با اپدیت‬ ‫مستقیم ویندوز ‪7‬‬ ‫به ویندوز ‪11‬‬ ‫بســیاری از شــبکه هــای ســازمانی‪ ،‬تصویــری‬ ‫از وینــدوز ‪ 7‬را روی ســخت افــزار کامــا ًجدیــد‬ ‫اجــرا مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ایــن همــان چیــزی‬ ‫اســت کــه ایــن شــرکت روی ان اســتاندارد‬ ‫شــده اســت و حــاال نیــاز دارنــد کــه بــه وینــدوز‬ ‫‪ 11‬ارتقــا یابنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد یــک جهــش بــزرگ از‬ ‫وینــدوز ‪ 7‬بــه وینــدوز ‪ 11‬انجــام دهیــد ‪ ،‬بدانیــد‬ ‫کــه مایکروســافت کمــک چندانــی نخواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬در ســندی کــه تیــم پشــتیبانی شــرکت‬ ‫‪ Lenovo‬منتشــر کــرده‪ ،‬اعــام گردیده اســت‬ ‫کــه اگــر وینــدوز ‪ 11‬را روی رایانــه شــخصی‬ ‫وینــدوز ‪ 7‬نصــب کنیــد ‪ ،‬برنامــه هــا و‬ ‫تنظیمــات منتقــل نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مســیر ارتقــا از وینــدوز ‪ 10‬بــه وینــدوز ‪11‬‬ ‫چیســت؟ شــرکت ها هنوز برخی از دســتگاه‬ ‫های ویندوز ‪ 7‬را دارند‪ .‬در صورت برخورداری‬ ‫از حداقــل نیازهــای ســخت افــزاری‪ ،‬ایــا مــی‬ ‫تــوان ایــن دســتگاه هــا را مســتقیما ً بــه‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا داد؟ اکثــر دســتگاه هــای‬ ‫موجــود بــه وینــدوز ‪ 11‬قابــل ارتقــا هســتند‪،‬‬ ‫شــما مــی توانیــد دســتگاه هــای وینــدوز ‪ 10‬را‬ ‫بــا بــه روزرســانی بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای دســتگاه هــای وینــدوز ‪ 7‬کــه حداقــل‬ ‫نیازهــای ســخت افــزاری را بــرای اپدیــت بــه‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬دارنــد‪ ،‬تنظیمــات وینــدوز ‪ 7‬خــود را‬ ‫از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫اگــر حفــظ تنظیمــات ضــروری اســت‪ ،‬قبل از‬ ‫اپدیــت مســتقیم وینــدوز ‪ 7‬بــه ‪ ،11‬ایــن کار را‬ ‫مرحلــه بــه مرحلــه و در ابتــدا بــه وینــدوز ‪ 10‬و‬ ‫ســپس بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫سرتیپ دوم «سعید دادگر»‬ ‫تقویت فرهنگ عفاف و حجاب‪ ،‬مطالبه مردم‬ ‫از دستگاه ها‬ ‫گــروه اجتماعــی ‪ -‬گلســتان ‪ -‬انقــاب اســامی‬ ‫بــا هــدف احیــاء ارزش هــا شــکل گرفــت و‬ ‫همــان گونــه کــه انتظــار مــی رفــت حجــاب بــه‬ ‫عنــوان جلــوه ای بــارز از ارزش هــای اســامی و‬ ‫بــه درخواســت مــردم در کســوت یــک قانون در‬ ‫امــد تــا تحقــق ایــن مهــم را امــکان پذیــر ســازد‪.‬‬ ‫حجــاب و عفــاف بــا الیــه های مختلف فرهنگ‬ ‫ارتبــاط تنگاتنگــی دارد‪ .‬دانــش‪ ،‬اگاهــی و‬ ‫معرفــت مبانــی هســتند کــه مــی تواننــد درون‬ ‫فــرد تبدیــل بــه اعتمــاد و بــاور شــوند‪ .‬تــا اینجــا‬ ‫تحــول در حیطــه ذهــن اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬بعــد‬ ‫از اینکــه تمایــل بــرای انجــام رفتــاری درون فــرد‬ ‫بــه وجــود امــد بســته بــه شــرایط محیطــی ان‬ ‫رفتــار شــکل مــی گیــرد و بــه مــرور تثبیــت و‬ ‫در وجــود فــرد نهادینــه و بــه فرهنــگ تبدیــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم مقولــه پوشــش زن و مــرد‬ ‫بخصــوص در ســنین جوانــی در جامعــه بــه‬ ‫فرهنگــی مانــدگار و بــه صــورت ریشــه ای‬ ‫حــل و فصــل شــود بــه گونــه ای کــه بــا عوامــل‬ ‫بیرونــی دســتخوش تغییــر نشــود‪ ،‬بایــد کلیــد‬ ‫ایــن چالــش را در الیه هــای فرهنگــی جامعــه‬ ‫دنبــال کنیــم‪ .‬بــه عبــارت دیگــر هرچنــد عوامــل‬ ‫بیرونــی متعــدد و متنوعــی در بــروز ایــن‬ ‫پدیــده موثرنــد امــا نهادینــه شــدن ارزش هــا‬ ‫و اعتقــادات درونــی مــی توانــد خنثــی کننــده‬ ‫عوامــل بیرونــی باشــد‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی بــا هــدف احیــاء ارزش هــا‬ ‫شــکل گرفــت و همــان گونــه کــه انتظــار‬ ‫می رفــت حجــاب نیــز بــه عنــوان جلــوه ای بــارز‬ ‫از ارزش هــای اســامی بــه درخواســت مــردم‬ ‫و فرمــان امــام خمینــی(ره) در کســوت یــک‬ ‫قانــون در امــد تــا تحقــق ایــن مهــم را امــکان‬ ‫پذیــر کنــد‪.‬‬ ‫ســال های پــس از انقــاب‪ ،‬خصوصــا دوران‬ ‫جنــگ تحمیلــی فضــای معنــوی حاکــم بــر‬ ‫کشــور ایــن ارزش هــای اســامی را در افــراد‬ ‫جامعــه درونــی کــرده بــود از همیــن رو روز‬ ‫بــه روز بــر رونــق عفــاف و حجــاب افــزوده مــی‬ ‫شــد تــا اینکــه دشــمنان قســم خــورده نظــام‬ ‫دریافتنــد بــا جنــگ ســخت قــادر بــه شکســت‬ ‫انقــاب نیســتند لــذا روی بــه جنــگ نــرم و‬ ‫فرهنگــی اوردنــد‪.‬‬ ‫بــا ظهــور و فعالیــت ماهــواره هــا در کنــار‬ ‫هجمه هــای رســانه ای بــر ضــد مقدســات و کم‬ ‫رنــگ شــدن باورهــای دینــی در میــان برخــی از‬ ‫افراد جامعه‪ ،‬بدحجابی نمود بیشــتری یافت‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن افــراد ســاماندهی شــده و برخــی‬ ‫دیگــر پیــرو بودنــد امــا نکتــه مهــم در این میان‪،‬‬ ‫امادگــی جامعــه بــرای ظهــور پدیــده بدحجابــی‬ ‫و عــادی ســازی و اشــاعه ایــن وضعیــت بــود‪.‬‬ ‫عفــاف و حجــاب یکــی از اصولــی بودنــد کــه‬ ‫از ابتــدای تشــکیل جمهــوری اســامی در‬ ‫کشــورمان کانــون توجهــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــروز پدیــده بدحجابــی بــه مفهــوم‬ ‫ایــن اســت کــه یــا نــگاه مناســب و کارشناســی‬ ‫شــده ای بــه مقولــه حجــاب بــه عنــوان تجلــی‬ ‫ظاهــری ارزش هــای نهادینــه اســامی وجــود‬ ‫نداشــته اســت و یــا در پایدارکــردن و درونــی‬ ‫ســازی مفاهیــم موجــود بویــژه بــرای نســل‬ ‫جــوان بــا چالــش مواجــه بودیــم‪.‬‬ ‫بی تردیــد هرجامعـه ای کــه در فراینــد جامعــه‬ ‫پذیــری موفق تــر عمــل کنــد و هنجارهــا و‬ ‫ارزش هــای اجتماعــی خــود را در اعضایــش‬ ‫درونــی ســازد‪ ،‬بــه کنتــرل اجتماعــی کمتــری‬ ‫نیازمنــد اســت و اگــر از فراینــد جامعــه پذیــری‬ ‫کــه از دوران کودکــی و در خانــواده و پــس از‬ ‫ان مدرســه اغــاز می شــود و تــا پایــان زندگــی‬ ‫ادامــه دارد غافــل شــود‪ ،‬بــی شــک بــه کنتــرل‬ ‫اجتماعــی بســیار قوی تــری و پرهزینه تــر‬ ‫نیازمنــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فرهنــگ عفــاف و حجــاب بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ضــرورت هــا و باورهــای دینــی‪ ،‬مســتلزم برنامــه‬ ‫ریــزی صحیــح در ســه حــوزه فــرد‪ ،‬خانــواده و‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬نقــش حکومــت اســامی در‬ ‫ایجــاد و ترویــج ایــن بــاور انکارناپذیــر بــوده و در‬ ‫نگاهــی عمیق تــر‪ ،‬ضــروری و اساســی اســت از‬ ‫ایــن رو در دهه هــای بعــد از انقــاب‪ ،‬عفــاف‬ ‫و پاکدامنــی از اشــکارترین نشــانه های زندگــی‬ ‫و ســامت جامعــه اســامی اســت و حجــاب‬ ‫اســامی یکــی از مهــم تریــن نمادهــای تمایــز‬ ‫اشــکار میــان جوامــع اســامی و غیــر اســامی‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ترویــج عفــاف و حجــاب در جامعه اســامی به‬ ‫ویــژه در کشــور عزیزمــان ایــران و نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی مــورد تاکیــد اســت و همواره‬ ‫دشــمنان نظــام در طــول انقــاب بــه ویــژه پــس‬ ‫از جنــگ تحمیلــی بــا هجمــه فرهنگــی بــه‬ ‫دنبــال کــم رنــگ کــردن ان بــوده و هســتند‪.‬‬ ‫مصوبــه ‪ 427‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫یکــی از کامــل تریــن مصوباتــی اســت کــه بــه‬ ‫مقولــه عفــاف و حجــاب پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه تکلیــف ‪ 26‬دســتگاه را در‬ ‫حــوزه عفــاف و حجــاب معیــن کــرده و بــرای‬ ‫گســترش ان بیــش از ‪ 300‬راهــکار ارائــه‬ ‫کــرده اســت کــه هرکــدام از دســتگاه های‬ ‫متولــی بــه تناســب نقشــی کــه در نهادینــه‬ ‫کــردن فرهنــگ عفــاف و حجــاب دارنــد موظــف‬ ‫بــه اجــرای تعــدادی از ایــن بندهاهســتند‪.‬‬ ‫از بیــن ایــن دســتگاه هــا فقــط ‪ 2‬دســتگاه‬ ‫مســئولیت ســلبی دارنــد و بقیــه دســتگاهها‬ ‫مسئولیت هایشــان ایجابــی اســت؛‬ ‫مســئولیتی کــه اغلــب دســتگاه ها بــه ان کــم‬ ‫توجــه یــا بی توجــه هســتند‪.‬‬ ‫مطابــق سیاســت گذاری ایــن مصوبــه‪،‬‬ ‫بایــد مســئله عفــاف و حجــاب بــه اولویــت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی کشــور تبدیــل شــود ‪.‬‬ ‫و همچنیــن ابــاغ روش هــای اجرایــی و‬ ‫تعییــن ضوابــط و هنجارهــای روشــن‪ ،‬تعریــف‬ ‫اســتانداردهای فرهنگــی مناســب بــرای ترویــج‬ ‫فرهنــگ عفــاف و حجــاب منطبــق بــا فرهنــگ‬ ‫دینــی و ملــی‪ ،‬وضــع قوانیــن‪ ،‬اصالــت بخشــی‬ ‫بــه فرهنــگ عفــاف و حجــاب‪ ،‬رفــع اشــکاالت‬ ‫قانونــی در نحــوه تولیــد‪ ،‬توزیــع و عرضــه‬ ‫پوشــاک داخلــی و خارجــی درکنــار نظــارت و‬ ‫پیگیــری نحــوه اجــرای طــرح کنتــرل فرهنــگ‬ ‫عفــاف بصــورت مســتمر سیاســت هــای کالن‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای‬ ‫گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن مصوبــه هیچــگاه بطــور جــدی‬ ‫پیگیــری نشــد و بــه طبــع ان دســتگاه های‬ ‫زیربــط نیــز کــه گســتره انهــا بــه انــدازه تمامــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و سیاســت گذاری‬ ‫کشــور بــود بیــش از انکــه بــه وظایــف و‬ ‫راهکارهــای تعییــن شــده در ایــن مصوبــه‬ ‫جامــه عمــل بپوشــانند در جنجــال هــای‬ ‫سیاســی موجــود در جــو کلــی جامعــه مصوبــات‬ ‫عفــاف و حجــاب را مســکوت باقــی گذاشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان شــاید تنهــا ســازمانی کــه فراتــر‬ ‫از وظایــف خــود عمــل کــرده نیــروی انتظامــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نیــرو تنهــا بــه بخــش ســلبی و‬ ‫برخوردهــای انتظامــی بــا ایــن پدیــده اکتفــا‬ ‫نکــرده و بــا برنامه ریــزی هوشــمندانه و دقیــق‬ ‫و بــه دور از هیاهــو در اجــرای فرامیــن مقــام‬ ‫معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) بــه انجــام‬ ‫اقدامــات فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬تشــویقی‪،‬‬ ‫ترغیبــی و مشــاوره ای نیــز پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫روال طــی شــده در طــول ســال های اخیــر بیانگر‬ ‫این است که در مقوله عفاف و حجاب حرکت‬ ‫رو بــه عقــب داشــته ایم و در بهتریــن حالــت‬ ‫نیــز تنهــا توانســته ایم باجریــان ســازی های‬ ‫رســانه ای‪ ،‬مســکن هایی موقتــی ارائــه کنیــم‬ ‫و بــا فرونشســت ایــن امــواج بدحجابی هــا در‬ ‫شــکل و شــمایل جدیــد از ســر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫بدحجابــی مســئله ای فــردی نیســت کــه بــه‬ ‫تصمیــم شــخصی افــراد بازگــردد و دلیــل وجوب‬ ‫ان در دیــن اســمانی اســام نیــز همیــن نکتــه‬ ‫اســت ‪.‬و ادامــه رونــد کنونــی بــا همیــن شــیب یــا‬ ‫حتــی بــا شــیبی کمتــر از ایــن مــی توانــد ســبب‬ ‫گســترش بــی بنــد و بــاری‪ ،‬ولنــگاری فرهنگــی و‬ ‫فســاد در جامعــه شــود‪ .‬ایــن افــت بــی تردیــد‬ ‫دامــن ســاختار خانــواده هــای بیشــتری را نیــز‬ ‫خواهــد گرفــت بــا تزلــزل ســاختار خانواده هــا‬ ‫جامعــه نیــز دچــار تزلــزل مــی شــود و بــه ســمت‬ ‫فروپاشــی کــه یکــی از اهــداف مهــم دشــمنان‬ ‫اســت حرکــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مــا تجربــه غــرب در بــه هــم ریختــن ســاختار‬ ‫ارزشــی را پیــش رو داریــم و بــه فرمــوده مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در مســئله زن و خانــواده‬ ‫از غــرب طلبکاریــم‪ .‬ایــن مطالبــه بــر مبنــای‬ ‫همیــن جدایــی زن از ســاختار خانــواده اســت‬ ‫و بدحجابــی‪ ،‬بــا هــدف قــرار دادن ارزش هــا‬ ‫می توانــد مقدمــه ای بــرای رشــد و گســترش‬ ‫بــی بنــد و بــاری و جداشــدن زن بــه عنــوان رکــن‬ ‫خانــواده از ایــن ســاختار مهــم اجتماعــی باشــد‬ ‫و بــی تردیــد ایــن اســیب مقدمــه ای بــر ســایر‬ ‫چالش هــای خودســاخته ای اســت کــه اکنــون‬ ‫غــرب در میــان ان دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪338‬‬ ‫مایکروسافت سرویس‬ ‫مجازی سازی ‪ Cloud PC‬را‬ ‫ارائه می کند‬ ‫بــه نظــر می رســد ســرویس مجــازی ســازی دســکتاپ‬ ‫‹‪ ›Cloud PC‬مایکروســافت بــرای اولیــن بــار در هفتــه‬ ‫‪ 12‬ژوئیــه کــه هفتــه کنفرانــس ســاالنه شــریک ‪Inspire‬‬ ‫مایکروســافت اســت‪ ،‬فعــال می شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه دنبــال ایــن اســت کــه ســرویس ‪Cloud‬‬ ‫‪ PC‬خــود را در تابســتان ارائــه کنــد‪ .‬اکنــون بــه نظــر‬ ‫می رســد هفتــه اینــده‪ ،‬هفتــه ‪ 12‬ژوئیــه‪ ،‬بــر اســاس یــک‬ ‫جلســه نگهدارنــده مــکان در کاتالــوگ نشســت همایــش‬ ‫‪ Microsoft Inspire‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت جلســه ای را بــا عنــوان «‪What›s Next‬‬ ‫‪ »in Computing User End‬در ‪ 15‬ژوئیــه در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از ســخنرانان ان جلســه «دربــاره جدیدتریــن‬ ‫راه حــل ابــری مایکروســافت بــرای امــکان کار ترکیبــی»‬ ‫اســکات منچســتر اســت‪ .‬مطابــق بیوگرافــی وی‪ ،‬مدیــر‬ ‫مدیریــت برنامــه دســک تاپ هــای مدیریــت شــده بــا ابــر‬ ‫و رهبــر در توســعه فناوری هــای وینــدوز مجــازی‪ ،‬دســک‬ ‫تــاپ از راه دور‪ ،‬از راه دور صفحــه دوم‪ ،‬چنــد رســانه ای و‬ ‫شــبکه اســت‪.‬‬ ‫منابــع هــا نشــان دادنــد کــه منچســتر در حــال کار بــر روی‬ ‫ســرویس ‪ Cloud PC‬مجهــز بــه ‪ Azure‬مایکروســافت‬ ‫بــا نــام رمــز «‪ »Deschutes‬اســت‪ Cloud PC .‬یــک‬ ‫ســرویس دســک تــاپ مجــازی اســت کــه بــه شــما امــکان‬ ‫ســرویس دهــی می دهــد و بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫تــا از دســتگاه های شــخصی خــود بــه عنــوان ســرویس‬ ‫گیرنــده نازکــی اســتفاده کنــد کــه می توانــد بــه دســک تــاپ‬ ‫وینــدوز از راه دور دسترســی پیــدا کنــد و از نــرم افــزاری‬ ‫ماننــد ‪ Microsoft Office‬اســتفاده کنــد‪ .‬منابــع گفتــه انــد‬ ‫مایکروســافت قصــد دارد ‪ Cloud PC‬را بــه عنــوان یــک‬ ‫تجربــه مدیریــت شــده ‪ 365 Microsoft‬بــا قیمــت ناچیــز‬ ‫بــرای هــر کاربــر بفروشــد‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته یــک درز اطالعــات نشــان داد کــه‬ ‫مایکروســافت ممکــن اســت قصــد داشــته باشــد چنــد‬ ‫گزینــه اشــتراک ‪ Cloud PC‬مختلــف را بفروشــد (کــه‬ ‫اصطالحــا ً بــه ان‪ Medium ، Heavy‬و ‪ Advanced‬گفتــه‬ ‫مــی شــود ‪ -‬هرکــدام مقــدار متفاوتــی از‪ CPU ، RAM‬و‬ ‫فضــای ذخیــره ســازی را ارائــه مــی دهنــد)‬ ‫همانطــور کــه در پســت هــای شــغلی مایکروســافت‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬ســرویس ‪ Cloud PC‬بــه مدیــران‬ ‫امــکان می دهــد رایانه هــای شــخصی میزبــان ابــر را تهیــه‬ ‫کننــد‪ .‬وی دربــاره ارســال شــغل گفــت‪« :‬ایــن بــه طــور‬ ‫یکپارچــه بــه مدیــران نقطــه پایانــی ایــن امــکان را مــی دهــد‬ ‫تــا فــورا ً رایانــه هــای شــخصی میزبانــی شــده را تهیــه کننــد‬ ‫و دســتگاه هــای فیزیکــی و مجــازی را از طریــق یــک پورتــال‬ ‫واحــد و قیمــت ثابــت و قابــل پیــش بینــی مدیریــت کننــد‪».‬‬ ‫(مایکروســافت متعاقبــا ً ان پســت شــغلی را بــرای حــذف‬ ‫منابــع مرجــع ‪ Cloud PC‬بازنویســی کــرد‪.‬‬ ‫‪ 23‬تیر سالروز عملیات افتخار افرین رمضان‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا ارامش‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گلستان گرگان سد نومل‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 14‬جوالی ‪ 3 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 338‬صفحه‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬تیر ‪14-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامه خاندوزی‪ ،‬سهیال عالالدین‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گرگان از شــهرهای شــمالی ایران‬ ‫اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی‬ ‫اســتان گلســتان واقع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و‬ ‫از جنــوب بــه اســتان ســمنان و از‬ ‫شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و‬ ‫از غــرب بــه شهرســتان کردکــوی‬ ‫محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی‬ ‫و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای جعفراباد‬ ‫جعفرابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان قــرق ودر فاصلــه‪ 25‬کیلومتــری‬ ‫شــهرگرگان قــرار دارد‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 850‬نفــر (‪ ۲00‬خانــوار)‬ ‫بــوده اســت‪ .‬کــه اکثــر ســاکنان ان دامــدار و کشــاورز هســتند و لهجــه انهــا‬ ‫کتولــی مــی باشــد ‪.‬تابســتان ســردتری نســبت بــه روســتاهای همجــوار خــود‬ ‫دارد کــه همیــن موضــوع مردمــان بســیاری را در فصــل تابســتان بــه ســوی‬ ‫روســتا و جنــگل جعفرابــاد کشــانده اســت‪.‬‬ ‫جنــگل جعفرابــاد در انتهــای روســتای جعفرابــاد واقــع شــده کــه جــاده‬ ‫ان از ابتــدای جــاده گــرگان ‪-‬مشــهد تــا انتهــای روســتا اســفالت و بقیــه راه‬ ‫جنــگل خاکــی و ســنگی اســت و بعضــا بــرای رفتــن بــه جاهــای باالتــر جنــگل‬ ‫بایــد از داخــل رودخانــه گذشــت پــس داشــتن وســیله نقلیــه مطمئــن الزامــی‬ ‫اســت‪.‬این جنــگل دارای چندیــن دره چشــمه مــرداب و رودخانــه می باشــد‪.‬‬ ‫دراب ان ماهــی هــم دیــده می شــود کــه می گوینــد خــام خــوردن ایــن‬ ‫ماهی هــای کوچــک بــرای دفــع زردی بســیار موثــر می باشــد‪.‬درختان ایــن‬ ‫جنــگل شــامل بلــوط انجیلــو ولیــک کندس(ازگیــل وحشــی) لــرگ ســرخدار و‬ ‫غیــره می باشــد ‪.‬بوتــه هــای پربارتمشــک در ایــن جنــگل بــه چشــم میخــورد‬ ‫کــه هــر بیننــده ای را بــه هــوس میانــدازد کــه مــردم ایــن منطقــه از ان بــرای‬ ‫تهیــه مربــا و شــربت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫حیوانات این جنگل شــامل خوک‪ ،‬شــغال‪ ،‬روباه ‪،‬خرس اهو‪،‬گوزن‪،‬میش‪،‬بز‬ ‫‪،‬مــار‪ ،‬مــار مولــک و غیــره می باشــد کــه بــا ایــن اوصــاف شــب مانــدن در جنــگل‬ ‫بــرای افــراد غیــر بومــی کــه بــا خطــرات حیوانــات و ســیل اشــنا نیستند‪،‬بســیار‬ ‫خطرنــاک می باشــد ولــی در طــول روز خصوصــا روزهــای تعطیــل افــراد خیلــی‬ ‫زیــادی از مکانهــای مختلــف بــرای پیکنیــک و گــردش بــه اینجــا می اینــد‪.‬‬ ‫خصوصــا اینکــه اتــش درســت کــردن در ایــن طبیعــت دســت نخــورده (انــار‬ ‫گیجــه) زولــه الــزو (پیــاز وحشــی) وغیــره می باشــد کــه مــردم ایــن منطقــه از‬ ‫ان بــرای درســت کــردن غذاهــای محلــی ماننــد بســیار مهیاســت و همیشــه‬ ‫بســاط کبــاب بــر پاســت‪ .‬قبــا در ایــن جنــگل ببــر و پلنــگ هــم وجــود داشــته‬ ‫کــه االن دیگــر نســل انهــا منقــرض شــده اســت‪ .‬حشــراتی ماننــد پشــه مگس‬ ‫ســه پــر کنــه و غیــره در ان وجــود دارد‪.‬ســبزی های محلــی ایــن منطقــه‬ ‫شــامل صلــف ‪،‬نارنجــی ‪،‬هویجــی خــورش (هویجــی یعنــی همــان حبوبــات)‪،‬‬ ‫ترشــی اش‪ ،‬ســبزی پلــو و ‪ .....‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫روستای چهار باغ‬ ‫چهارباغ‪،‬روســتایی ازتوابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی قــرار ودر فاصلــه ‪56‬‬ ‫کیلومتــری شــهرگرگان قــرار دارد‪.‬چهاربــاغ درمــرز شــرقی منطقــه حفاظت شــده‬ ‫جهــان نمــا و جنــوب منطقــه زیــارت واقــع اســت‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۲۰۵‬نفــر (‪ ۷۵‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫البتــه جمعیــت ان در تابســتان بالــغ بــر ‪ ۵۰۰‬خانــوار اســت که به دلیل ســرمای‬ ‫شــدید زمســتان بــه گــرگان و شــاهرود مهاجــرت می کنند‪.‬روســتای چهاربــاغ‬ ‫بدلیــل دارا بــودن گونــه هــای مختلــف گیاهــی ‪،‬طبیعــت خیــره کننــده ای داردکه‬ ‫در مقابل چشــم گردشــگران خودنمایی می کند‪.‬از دیگر جاذبه های گردشــگری‬ ‫ایــن روســتا می تــوان بــه وجودکوه هــای جنگلــی تاورنراب‪،‬تــل انباروپیرگــرده‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روستای توریستی شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در دهســتان روشــن ابــادودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان روشـن اباد ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری‬ ‫شــهر گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا محصــوالت کشــاورزی همچــون‬ ‫شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت می شــود‪.‬اب و هوای‬ ‫ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد و ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن روســتا می تــوان بــه اســیاب خیلــی‬ ‫قدیمــی و تخــت میــرزا وشــاه نشــین تپــه و ابنــدان ان کــه‬ ‫در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای کــه دارای تعــداد ســه‬ ‫عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای‬ ‫محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود‬ ‫دارد البتــه ایــن راه هــا بــرای پیــاده روی نســان بــوده نــه‬ ‫بــرای وســیله نقلیــه شموشــک در دهانــه جهانمــا قــرار‬ ‫دارد و ارتفــاع ان از ســطح دریــا نســبتا ً زیــاد اســت ‪ .‬در‬ ‫اطــراف روســتا درختهــای راش‪،‬انجیلی‪،‬افرا‪،‬ســرخ دار کــه‬ ‫در جنــگل شموشــک می رویــد زیــر ســاخت های موجــود‬ ‫در روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای‬ ‫نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت‬ ‫باالیــی برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق خــوش‬ ‫اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه بــا داشــتن‬ ‫رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه‬ ‫می گــذرد‪ .‬همینطــور در امتــداد ایــن مســیر از وســط جنگل‬ ‫بســیار زیبــای قــرن ابــاد مــی گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده‬ ‫بــه امامــزاده طیــب قــرن اباد می رســد‪،‬که توســط درختان‬ ‫شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده‬ ‫در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه‬ ‫فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری‬ ‫از مســافران وزائــران می باشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از‬ ‫نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی نومل گرگان‬ ‫روســتای نومــل از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گــرگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫روســتای نومــل‪ ،‬روســتای از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان میباشــد‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر فاصلــه ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫مرکــز اســتان قــرار دارد بــر اســاس ســر شــماری ســال ‪90‬‬ ‫جمعیــت روســتا ‪1520‬نفــر و بالــغ بــر ‪ 390‬خانــوار بــوده‬ ‫در ایــن روســتا فعالیــت مــردم در ســه بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬و مشــاغل دولتــی و ازاد مــی باشــد عمــده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی روســتا گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬نخود‬ ‫فرنگــی‪ ،‬ومحصــول ویــژ ه ان پیــاز دیــم کــه عمــده تولیدات‬ ‫کشــاورزی شهرســتان میباشــد کــه بــه اســتانهای همجــوار‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫روســتای نومــل در دو حــوزه گردشــگری ‪ ،‬میــراث فرهنگی‬ ‫دارای پتانســیل های خوبی میباشــد‬ ‫‪ – 1‬در حــوزه گردشــگری و جاذبه هــای ان دارای‬ ‫جنگلهــای انبــوع کــه شــامل درختــان پهــن بــرگ از قبیــل‬ ‫بلــوط ‪ ،‬انجیلــو‪ ،‬افــرا‪ ،‬ســرخدار ‪ ،‬نمــدار ‪ ،‬توســکا ‪ ،‬و‪.....‬‬ ‫چشــمه های زالل وزیبــا‪ ،‬ابشــارهای دیدنــی و دلنــواز‬ ‫گونه هــای جانــوری شــامل‪ :‬شــوکا ‪ ،‬گــوزن ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬خرس‬ ‫و ‪ ....‬وانــواع پرنــدگان از قبیــل ‪ :‬کبــک ‪،‬قرقــاول (تورنگ) و‬ ‫هچنیــن دارای ســد (ســد کوثــر) بالــغ بــر ‪ 100‬هکتــار مخزن‬ ‫میباشــد کــه در غــرب روســتا از زیبــای خاصــی بــر خــوردار‬ ‫میباشــد‪ ،‬همچنین دارای ابندان به مســاحت ‪ 5‬هکتار در‬ ‫قســمت شــمال روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬در حــوزه میــراث فرهنگــی روســتا دارای پیشــینه‬ ‫تاریخــی میباشــد کــه تپه هــای باســتانی ان ازجملــه قلعــه‬ ‫تپــه ‪ ،‬پلنــگ تپــه و ارامــگاه پیــر مومــن گــواه بــر ان میباشــد‬ ‫روستای گردشگری‬ ‫باغ گلبن‬ ‫تجربـه ای مانــدگار و خیــال انگیــز بــا ســفر‬ ‫بــه طبیعــت رویایــی روســتای گردشــگری‬ ‫بــاغ گلبــن گــرگان‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫اســتان گلســتان اســت کــه در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی و در ‪ ۷‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر‬ ‫ابــاد‪ ،‬از جنــوب بــه روســتای زیــارت‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــه روســتای نومــل و از غــرب بــه‬ ‫نهارخــوران گــرگان متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت‬ ‫یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه‬ ‫کنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه‬ ‫مســابقات اســب دوانی با مقامات اســتراباد‬ ‫برگــزار میشــد و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه‬ ‫محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده‬ ‫دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه روســتای بــاغ گلبــن‬ ‫دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل‬ ‫قول هــای فراوانــی وجــود دارد‪ ،‬می گوینــد‬ ‫زمانــی کــه روســها از مرزهــای شــمالی وارد‬ ‫شــهر گــرگان شــدند روســتای بــاغ گلبــن را‬ ‫بــه خاطــر فضــای ســبز و جنــگل انبــوه و اب‬ ‫و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا بــه ایــن محــل امــد‪.‬‬ ‫ایشــان در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه‬ ‫بــه ان بــاغ نارنــج می گفتنــد ســکونت گزیــد‬ ‫کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود‬ ‫و زیبایــی خاصــی داشــت و هرکــس وارد‬ ‫ان می شــد بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و‬ ‫تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن‬ ‫مشــهور شــد‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!