روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 337 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 337

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 337

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 337

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫سه شنبه‪ 22 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /22‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /02‬ذی الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪337‬‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫لزوم اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫رکن اصلی‬ ‫شکل گیری‬ ‫نظام اداری‬ ‫سالم‪،‬‬ ‫شایسته ساالری‬ ‫است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫کلید خوردن پرورش ماهیان خاویاری‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های کرونایی مینودشت‬ ‫‪4‬‬ ‫محرومیت های اجتماعی برای‬ ‫مشموالن غایب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره به کرونا وجود دارد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رویای دور زنان معتاد برای ترک مواد‬ ‫کار درمنزل ‪ ،‬رویایی که تبدیل‬ ‫به واقعیت شد‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سرگذشــت‬ ‫« عاطفــه » بــه صــورت خالصــه بیانگــر اخــر و عاقبت گیــر‬ ‫افتــادن زنــان در منجــاب اعتیــاد اســت ‪ ،‬باتالقــی کــه‬ ‫مجبــور می شــوند هــر روز بیشــتر و بیشــتر در ان دســت‬ ‫و پــا بزننــد کمتــر و کمتــر راه رهایــی برایشــان پیــدا شــود‪.‬‬ ‫در روســتای دور افتــاده ای زندگــی می کردند‪ ،‬پدرش ناشــنوا‬ ‫بــود‪ .‬روســتایی کــه اکنــون هــم بــا گســترش شهرنشــینی و‬ ‫فضــای شــهری‪ ،‬مســیر زیــادی تــا شــهر دارد و خانــه انهــا کــه‬ ‫در انتهــای روســتا بــود هــم فاصلــه زیــادی تــا مســیر جــاده‬ ‫داشــت‪ .‬کالس دوم بــود کــه دیگــر نتوانســت تمســخر‬ ‫بچه هــا را تحمــل کنــد‪ .‬ادای صحبــت کــردن پــدرش را‬ ‫درمی اوردنــد و او خجالــت می کشــید‪ .‬روزی عاطفــه بــه خانــه‬ ‫امــد و تــرک مدرســه کــرد‪ .‬از نظــر مالی هم توانایی نداشــت‪.‬‬ ‫از همــان روز‪ ،‬کارگــری در زمین هــای کشــاورزی را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫مــادرش می گفت«عاطفــه قــوی بــود و قدرتمنــد‪ ،‬از مردهــا‬ ‫بیشــتر کار می کــرد‪ ،‬حتــی خرجــی بــه مــا مـی داد‪ .‬مــردی ســر‬ ‫راهــش قــرار گرفــت کــه تمــام خانــواده اش نیــز معتاد اســت‬ ‫عاطفــه بــا او ازدواج کــرد و حــاال هــر ‪ ۲‬معتــاد هســتند»‪.‬‬ ‫همســر عاطفــه بــه مــواد مخــدر ســنتی اعتیــاد دارد و‬ ‫عاطفــه شیشــه مصــرف میکنــد‪ .‬فرزنــدی دارنــد کــه بایــد‬ ‫ماننــد همســن و ســاالن خــود تــا کالس دوم‪ ،‬حداقــل‬ ‫حــروف الفبــا را بدانــد و یــا شــمردن بلــد باشــد‪ ،‬فقــط چند‬ ‫روز بــه مدرســه رفتــه و حــروف الفبــا را نمی شناســد‪.‬‬ ‫ت روز را خواب اســت‪ .‬هر زمان که‬ ‫«عاطفه بیشــتر ســاعا ‬ ‫بــه خانـ ه اشــان بــروی در خانــه باز اســت و فرزنــدش می رود‬ ‫و می ایــد و عاطفــه در دنیــای خــود غــرق اســت‪ .‬گاهــی هــم‬ ‫کــه بیــدار باشــد صــدای داد فریــادش گــوش فلــک را کــر‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ناســزا می گویــد‪ .‬همســایه ها از دســتش کالفــه‬ ‫هســتند‪ .‬نمی دانیــم چــه کنیــم‪ ،‬از انهــا می ترســیم‪ .‬یکــی‬ ‫از همســایگان عاطفــه گفــت زن و شــوهر خیلــی خشــن‬ ‫هســتند‪ .،‬عاطفــه خشــونت بیشــتری دارد»‬ ‫همســایه دیگــری مــی گویــد «فرزنــدش در کوچــه و‬ ‫خیابــان رهــا اســت‪ ،‬گاهــی قبــل از ســاعت هفــت صبــح‪،‬‬ ‫پســرش را در کوچــه می بینــم‪ ،‬لباس هایــش اغلــب‬ ‫کثیف و گل الود اســت‪ .‬شــام و ناهارش معلوم نیســت‪.‬‬ ‫هــر کســی هــم کــه رد می شــودحرفی بــه او میگویــد‪.‬‬ ‫وقتــی پــدر و مــادرش اینطــور هســتند همــه بــه خــود حق‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫می دهنــد کــه بــا ایــن بچــه بدرفتــاری کننــد»‬ ‫همســر عاطفــه زباله گــرد اســت و ســابقه خرده فروشــی‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬ســرقت و زنــدان دارد‪ .‬یــک بــار کــه همســر‬ ‫عاطفــه بــه زنــدان افتــاد ‪ ،‬مــادر و خواهرانــش تصمیــم‬ ‫گرفتنــد او را بــه کمــپ تــرک اعتیــاد ببرنــد‪ .‬عاطفــه یــک‬ ‫ماهــی در کمــپ تــرک اعتیــاد بــود‪« .‬ان وقت هــا که عاطفه‬ ‫رفتــه بــود تــرک کنــد ‪ ،‬مــادرش امــد و خانــه عاطفــه را تمیــز‬ ‫کــرد‪ ،‬مراقــب فرزنــدش بــود‪ ،‬ان مــدت اصــا ندیدیــم کــه‬ ‫فرزنــد عاطفــه در کوچــه هــا باشــد‪ ،‬لباس هایــش هم تمیز‬ ‫و مرتــب بــود و تــازه داشــت زندگــی می کــرد»‬ ‫همســایه ها از مــادر مهرمــان عاطفــه می گوینــد کــه چــه‬ ‫زن مهربان و ســاده ای اســت و چقدر در مدت نبود همســر‬ ‫عاطفــه زحمــت کشــیده تــا دختــرش بــه زندگــی برگــردد‪.‬‬ ‫امــا همســر عاطفــه از زنــدان ازاد شــد و بــا خواهــر‬ ‫همســرش بــه ان مرکــز تــرک اعتیــاد رفــت و عاطفــه را بــه‬ ‫خانــه اورد و مراحــل درمــان نیمــه باقی ماند‪ .‬عاطفه بازهم‬ ‫به ســراغ شیشــه رفت و ارزوی مادر و همســایه هایش بر‬ ‫بــاد رفــت‪ .‬اعتیــاد نــه تنهــا دامــن عاطفــه را گرفتــه ‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــه جــان مــادر و فرزنــدش هــم اتــش زده ؛ مــادری کــه‬ ‫توانایــی مقابلــه بــا همســر عاطفــه را نــدارد و فرزند کوچکی‬ ‫کــه کاری از دســتش برنمی ایــد جــز گفتــن جملــه «یــه روز‬ ‫میــذارم میرم»کــه بــه مــادر بزرگــش می گفــت‬ ‫دزد مهر مادری‬ ‫بــای خانمان ســوز اعتیــاد اســت کــه فرقــی نمی کنــد مبتــای‬ ‫ان مــرد باشــد یــا زن‪ ،‬بــه هــر حــال خانمــان برانــداز اســت ‪،‬‬ ‫امــا وقتــی مــادر کــه اســوه محبــت و مهربانــی و پنــاه فرزندش‬ ‫اســت بــه اعتیــاد مبتــا شــود‪ ،‬چیــزی از مهــر مــادری بــرای‬ ‫عرضــه بــه فرزنــد باقــی نمــی مانــد و چــه بســا ماننــد عاطفــه‪،‬‬ ‫فقــط فریادهــای کــه از نداشــتن مــواد مخــدر‪ ،‬بــر ســر فرزنــد‬ ‫هــوار کنــد و خبــری از ایفــای نقــش مــادری نباشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تعــداد امــاری کــه از ســوی مدیر کل ســازمان‬ ‫درمــان وحمایــت هــای اجتماعــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اعــام شــده اســت از ‪۲‬میلیــون و‪۸۰۰‬هــزار معتــاد‬ ‫تخمیــن زده شــده در کشــور‪۱۵۶‬هزار نفــر انهــا زنــان‬ ‫هســتند‪ ...‬ادامــه دارد‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫‏ روزی روزگاری درامــد در خانــه بــرای مــردم رویایــی بیــش‬ ‫نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی‬ ‫کــه بــا گــذر زمــان خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا‬ ‫جایــی کــه امــروز در گوشــه و کنــار دنیــا بــرای خــود‏توانســته‬ ‫اســم و رســمی بــه هــم بزنــد و بــرای خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫ایــن رویــا توانســت در دنیــا امــروز بــه لطــف شــیوع کرونــا خــود را بــه نوعــی‬ ‫در دل هــر خان ـه ای بــا هــر نــوع‏متــراژی قــرار دهــد و از اینکــه افــراد بــرای‬ ‫کار نیــاز بــه محیطــی بــرای راه انــدازی داشــتن فاصلــه بگیرنــد و بــدون‏خــارج‬ ‫شــدن از محیــط منــزل و بعنــوان کار در خانــه بتوانــد از ان کســب درامــد‬ ‫کنــد‪.‬‏‬ ‫تــا جایــی کــه در ســال ‪ 2020‬نزدیــک بــه ‪ 50‬شــغل پردرامــد رویایــی در‬ ‫منــزل شناســایی شــد کــه بــه صــورت‏دورکاری و در منــزل قابــل انجــام مــی‬ ‫باشــد کــه می تــوان فــرد را بــه درامــد مــورد دلخواهــش بــه صــورت روزانــه‏یــا‬ ‫ماهانــه نزدیــک کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 50‬نــوع شــغل را بســته بندی در منــزل اســت‪ .‬ایــن شــغل در‬ ‫حــال‏حاضــر یکــی از پرطرفدارتریــن مشــاغل موجــود در ایــران بــوده کــه مورد‬ ‫اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن شــغل مــورد‬ ‫اســتفاده اکثــر بســته بندی ها بــرای محصــوالت پرکاربــرد می باشــد‏می تــوان‬ ‫گفــت کــه همیشــه کار خــود را دارد‪ .‬بــه طــور مثــال بســته بندی‏ادویه جــات‬ ‫و حبوبــات‪ ،‬کفــش‪ ،‬پوشــاک و‪....‬‏ تعــدادی از انــواع ایــن شــغل هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه به چند کار بسته بندی در منزل دائمی و پر درامد اشاره خواهیم کرد‪‎ .‎‬‬ ‫کار در منزل بسته بندی ماسک‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی بادکنک‬ ‫•‬ ‫بسته بندی حوله در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی اسکاچ‬ ‫•‬ ‫بسته بندی دستمال کاغذی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی مواد غذایی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی ادویه در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی کبریت در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی چای در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی شکالت‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی پاکت پول‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم التحریر‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم بهداشتی‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی مداد رنگی‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی دارو در منزل‪‎ ‎‬‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی حبوبات در منزل‬ ‫•‬ ‫بنابرایــن همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای کســب درامــد در دنیــای‬ ‫امــروز نیــاز نیســت زمــان و مــکان خاصــی را در ‏اختیــار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــر شــخص مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون صــرف هزینــه اجــاره مــکان در‬ ‫محــل زندگــی اش کســب درامــد داشــته باشــد تــا جایــی کــه دیگــر نگــران‬ ‫اجــاره اخــر مــاه و دارائــی و عــوارض و مالیــات‏و بهانه هــای هــر روزه صنــف‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫پــس همیــن حــاال دســت بــکار شــوید و بــا یکــی از مراکــزی کــه کارشــان‬ ‫تولیــد و بســته بندی اســت تمــاس بگیریــد و‏پیشــنهاد کار خــود را بــه انهــا‬ ‫بدهیــد خواهیــد دیــد کــه خیلــی ســریع بــا شــما تمــاس خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫و می توانیــد کارتــان‏را خیلــی ســریع شــروع کنیــد تــا جایــی کــه فرامــوش‬ ‫خواهیــد کــرد کــه تــا دیــروز بــه دنبــال کار بودیــد‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز دوشــنبه ‪ 21‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,020,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,613,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 105,310,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,810,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 56,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,000,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪337‬‬ ‫شیالت‬ ‫کلید خوردن پرورش‬ ‫ماهیان خاویاری‬ ‫مدیــر شــیالت خراســان شــمالی دلیــل تفکیــک ســرمایه‬ ‫گــذاری در حــوزه ماهیــان خاویــاری را زمانبــر بــودن تولیــد‬ ‫ماهیــان مولــد اعــام کــرد‪.‬‬ ‫میرقراچولــو گفــت ‪ :‬پــرورش دهنــدگان بچــه ماهــی مــی‬ ‫تواننــد در وان اقــدام بــه تولیــد کننــد و بعــد از ان بچــه‬ ‫ماهــی هــا را در اســتخرهای ترجیحــا خاکــی رهــا ســازی‬ ‫و در ایــن حوضچــه هــا تغذیــه عــادی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرامــور شــیالت جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای ابــزی پــروری در‬ ‫ایــن اســتان بــه خصــوص وجــود اب شــیرین‪ ،‬پــرورش‬ ‫ازمایشــی ماهیــان خاویــاری بــا ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی شــروع شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی میرقراچولــو اظهــار داشــت‪ :‬ســایر‬ ‫متقاضیــان بخــش خصوصــی نیــز در صــورت تمایــل‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری ‪،‬مــورد حمایــت قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬مرحلــه اول اجــرای ایــن طــرح از‬ ‫ســوی یــک ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی بــرای‬ ‫مصرف شــخصی در مزارع گرمابی شهرســتان بجنورد‬ ‫انجــام و بــه بــار ننشســت و مــی توانــد در ســطح انبــوه‬ ‫نیــز تولیــد شــود‪.‬‬ ‫مدیرشــیالت خراســان شــمالی افــزود ‪ :‬اگرچــه تاکنــون‬ ‫بــه دلیــل کمبــود نیروی انســانی در شــیالت اســتان‪ ،‬طرح‬ ‫تحقیقاتــی و علمــی میدانــی در حــوزه پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری انجــام نشــد‪ ،‬ولــی موفقیــت امیــز بــودن تولیــد‬ ‫ایــن گونــه از ماهیــان از ســوی بخــش خصوصــی ‪ ،‬نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه خراســان شــمالی نیــز مــی توانــد در زمــره‬ ‫تولیــد کننــدگان ماهیــان خاویــاری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫میرقراچولــو یکــی از اهــداف و سیاس ـت های شــیالت‬ ‫ایــران بازســازی ذخایــر ژنتیکــی ابزیــان اعــام کــرد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در ایــن راســتا پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری در ابهــای داخلــی اســتان هــا‪ ،‬زمینــه افزایــش‬ ‫تقاضــا بــرای پــرورش ایــن گونــه بــا ارزش اقتصــادی بــاال‬ ‫را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای سیاســت هــای‬ ‫ســازمان شــیالت ایــران ‪ ۲‬ســرمایه گــذار بــا تجربــه‬ ‫پرورش ماهی در شهرســتان بجنورد و مانه و ســملقان‬ ‫بــرای تولیــد ماهیــان خاویــاری اعــام امادگــی کردنــد‬ ‫کــه از ســوی مدیریــت شــیالت نیــز مــورد حمایــت قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬بــرای توجیــه اقتصــادی ســرمایه‬ ‫گــذاری در پــرورش ماهیــان خاوریــای در اســتان بایــد‬ ‫ســرمایه گــذاران مــا در ســه حــوزه پــرورش بچــه ماهــی‪،‬‬ ‫ماهــی خاویــار گوشــتی و مولــد بــرای اســتحصال تخــم‬ ‫ماهیــان بپردازنــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــرایط اب و هوایــی در شهرســتان‬ ‫مانه و ســملقان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمه و جاجرم برای پرورش‬ ‫ماهــی بــه دلیــل داشــتن اب شــیرین و شــرایط اب و‬ ‫هوایــی معتــدل مناســب اســت و حتــی اب لــب شــور نیــز‬ ‫مشــکلی بــرای تولیــد ایــن گونــه ایجــاد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال گذشــته حــدود دو هــزار ‪۵۰۰‬‬ ‫تــن از مــزارع ابــزی پــروری ایــن اســتان ماهــی تولیــد شــد‬ ‫کــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن تولیــد در ســال جــاری بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬هــزار ‪ ۷۰۰‬برســد‪/..‬ایرنا‬ ‫ضرورت اجرای طرح های‬ ‫مقابله با بیابان زایی‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫انتفــال و غــرس نهــال در حــدود ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراقبــت و ابیــاری ‪ ۷۷۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫گنبدکاووس‪،‬مــراوه تپــه و اق قــا‪ ،‬حفاظــت و قــرق‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار در گنبــدکاووس و مــراوه تپــه و‬ ‫مدیریــت چــرا در ‪ ۲‬هــزار هکتــار از مراتــع گنبــدکاووس و‬ ‫اق قــا از جملــه برنامــه هــای بخــش مرتــع و بیابــان ایــن‬ ‫اداره کل در مقابلــه بیابان زایــی و خشکســالی در ســال‬ ‫جــاری اســت‬ ‫لزوم اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی در گلستان‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫کم ابــی‪ ،‬گرمــا‪ ،‬کاهــش بارندگــی‪،‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬گــرد و غبــار و ریزگــرد‪،‬‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی ســاله های‬ ‫اخیــر گلســتان اســت کــه تصــور همگانــی‬ ‫از سرســبزی ایــن اســتان شــمالی و‬ ‫برخــوردار از هــزاران هکتــار جنــگل و مرتــع‬ ‫را تغییــر داده و ضــرورت اجــرای طرح هــای‬ ‫بیابان زدایــی را بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه پدیــده هــای طبیعــی کــه طــی‬ ‫ســال های اخیــر برخــی نشــانه هــای ان در‬ ‫گلســتان اشــکار شــده‪ ،‬ریزدگــرد اســت کــه‬ ‫طبــق بررســی کارشناســان از صحــرای قــره‬ ‫قــوم ترکمنســتان برخاســته امــا ارام ارام‬ ‫ایــن پدیــده بــه محــدوده جنگلــی منطقــه‬ ‫جنوبــی گلســتان نیــز رســیده اســت‪.‬‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی ســال هــای اخیــر‪،‬‬ ‫افزایــش دمــا کــه در برخــی روزهــا بــه حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درجــه نیــز رســید و وزش بادهــای‬ ‫شــدید‪ ،‬امــکان مشــاهده ریزگــرد در برخــی‬ ‫مناطــق بــه خصــوص بخــش هــای شــمالی‬ ‫گلســتان را افزایــش داد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی مدیــرکل هواشناســی‬ ‫گلســتان در تاییــد گســترش ریزگــرد در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬طــی ‪ ۳۰‬ســال اخیر تغییرات‬ ‫اقلیمــی ( افزایــش دمــا‪ ،‬کاهــش بارش هــا‪،‬‬ ‫افزایــش تبخیــر‪ ،‬بــی نظمــی در بارش هــا)‬ ‫در گلســتان شــدید بــوده و پیامدهــای‬ ‫منفــی ناشــی از ان بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬گــزارش اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی گلســتان حاکــی اســت کــه در حــال‬ ‫حاضــر در ‪ ۳۰۶‬هــزار هکتــار معــادل نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۳۴‬درصــد از مســاحت عرصه های طبیعی‬ ‫ایــن اســتان اثــرات بیابــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬اراضــی در‬ ‫معــرض بیابانــی شــدن گلســتان در حــوزه‬ ‫شهرســتانهای گنبــدکاووس‪ ،‬مــراوه تپــه‪،‬‬ ‫گمیشــان و اق قــا قــرار دارد و بــر ایــن‬ ‫اســاس نبایــد بیابــان زایــی در گلســتان را‬ ‫ســاده قلمــداد کــرد‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫صحــرای قــره قــوم ترکمنســتان از عوامــل‬ ‫اصلــی ایجــاد بیابــان در ایــن اســتان‬ ‫محســوب مــی شــود گفــت‪ :‬عــاوه بــر ان‪،‬‬ ‫خشکســالی ســال های اخیــر و فشــار زیــاد‬ ‫در بهــره بــرداری از ایــن عرصــه هــا‪ ،‬احتمــال‬ ‫تبدیــل مراتــع شــمال اســتان بــه بیابــان را‬ ‫افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫ابوطالــب قزلســفلی افــزود‪ :‬تــاش بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری و توجــه بــه بیابــان زدایــی در‬ ‫گلســتان بایــد تقویــت شــود و نبایــد فکر کنیم‬ ‫بــه دلیــل ســکونت در اســتانی ســبز‪ ،‬از امــکان‬ ‫هجــوم گــرد و غبــار در امــان هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــر تقویــت جــذب اعتبــار از محــل‬ ‫منابــع مختلــف بــه ویــژه مشــارکت گرفتــن‬ ‫از بخــش خصوصــی بــرای مقابلــه بــا بیابــان‬ ‫زایــی گلســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫منابــع دولتــی انــدک‪ ،‬جلوگیــری از تبدیــل‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار عرصــه منابــع طبیعــی در‬ ‫معــرض اســیب اســتان بــه بیابــان‪ ،‬حــدود‬ ‫یــک قــرن زمــان خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫وی معتقد اســت‪ :‬با ســرمایه گذاری در حوزه‬ ‫مقابلــه بــا بیابــان زایــی در شــمال گلســتان مــی‬ ‫تــوان معیشــت مرزنشــینان اســتان را تامیــن‬ ‫کــرده و مانــع مهاجــرت انــان شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعی و ابخیزداری گلســتان‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬طــرح نجــات ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫بیابان هــای اســتان در قالــب برنامــه پنــج ســاله‬ ‫بــرای اجــرای پروژه هــای ابخیــزداری و احیــا‪،‬‬ ‫امــاده واگــذاری بــه بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی ادامــه داد‪ :‬طبــق‬ ‫بــراورد اولیــه‪ ،‬نجــات هــر هکتــار مرتــع در‬ ‫خطــر بیابــان زایــی گلســتان به بیــش از ‪۳۵‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه‬ ‫طرح هــای بیابان زدایــی گلســتان‪ ،‬اعتبــارات‬ ‫دولتــی بــه تنهایــی پاســخگو نبــوده و نیــاز‬ ‫بــه مشــارکت دســتگاه هــای غیردولتــی و‬ ‫بخــش خصوصــی کــه در ایــن مناطــق بــا‬ ‫تملــک اراضــی مشــغول فعالیــت هســتند‪،‬‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمســتان پارســال از محــل‬ ‫اعتبــارات دولتــی و مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی از جملــه تعاونــی مرتعــداران‬ ‫منطقــه در چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار طــرح‬ ‫مقابلــه بــا بیابــان زایــی بــا اجــرای پروژه هــای‬ ‫ایجــاد هاللــی ابگیــر‪ ،‬کپــه کاری‪ ،‬بذرپاشــی‬ ‫و بوتــه کاری‪ ،‬اصــاح و احیــا و قــرق مراتــع‬ ‫بــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫لطفــی اضافــه کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی مناطــق شــمالی و مــرزی‬ ‫اســتان گلســتان در معــرض بیابانــی شــدن‬ ‫و تبدیــل بــه دشــت رســوبی شــور قــرار‬ ‫دارد کــه ‪ ۵۰‬هــزار هکتــار ان در اولویــت‬ ‫اجــرای پــروژه هــای ابخیــزداری از جملــه‬ ‫بوتـه کاری‪ ،‬ایجــاد ذخیــره نزوالت اســمانی‪،‬‬ ‫بذرپاشــی‪ ،‬بانکــت بنــدی (تامیــن اب در‬ ‫مناطــق خشــک بــا احــداث جوی هــای‬ ‫کوچــک افقــی کــه در روی خطــوط میــزان‬ ‫قــرار مــی گیرنــد) و ایجــاد بــاد شــکن (کنترل‬ ‫ریزگردهــا) شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫ضرورت اجرای طرح های مقابله با‬ ‫بیابان زایی در گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬انتفــال و غــرس نهــال در‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اراضــی گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫مراقبــت و ابیــاری ‪ ۷۷۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫گنبدکاووس‪،‬مــراوه تپــه و اق قــا‪ ،‬حفاظت و‬ ‫قــرق ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار در گنبدکاووس‬ ‫و مــراوه تپــه و مدیریــت چــرا در ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫از مراتــع گنبــدکاووس و اق قــا از جملــه‬ ‫برنامــه هــای بخــش مرتــع و بیابــان ایــن اداره‬ ‫کل در مقابلــه بیابان زایــی و خشکســالی در‬ ‫ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اجــرای پــروژه مدیریــت‬ ‫مشــارکتی منابــع طبیعــی و توســعه پایــدار‬ ‫روســتایی ( ترســیب کربــن ) در ‪ ۲۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۱۷‬هکتــار شــامل ‪ ۱۳۰‬هکتــار نهــال کاری‪،‬‬ ‫مدیریــت هــرزاب (بانکــت بنــدی) در ‪۴۰‬‬ ‫هکتار‪،‬علوفــه کاری یــا بــذر پاشــی یونجــه در‬ ‫‪ ۳۰‬هکتــار‪ ،‬زراعــت چــوب در ‪ ۴۰‬هکتــار‪ ،‬ایجــاد‬ ‫باغچــه گیاهــان دارویــی در ســه هکتــار‪ ،‬اجــرای‬ ‫کشــاورزی حفاظتــی در ‪ ۱۱‬هکتــار‪ ،‬اجــرای پروژه‬ ‫مدیریــت پســماند در پنــج روســتا‪ ،‬پیگیــری‬ ‫مقدمــات راه انــدازی بــوم گــردی در ‪ ۲‬روســتا‪،‬‬ ‫راه انــدازی ‪ ۲‬صنــدوق اعتبــاری خــرد روســتایی‬ ‫و تشــکیل ‪ ۹‬کمیتــه توســعه روســتایی در‬ ‫گالیکــش و مینودشــت را از دیگــر برنامه هــای‬ ‫ایــن اداره کل عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬کارشناســان و مســووالن‬ ‫مرتبــط بــا حــوزه مقابلــه بــا بیابــان زایــی در‬ ‫گلســتان معتقدنــد‪ :‬تدویــن سیاســت هــای‬ ‫کشــاورزی و ســازگاری بــا اقلیــم منطقــه‪،‬‬ ‫توســعه همکاری هــای بیــن المللــی در‬ ‫حــوزه مقابلــه بــا خشکســالی و گــرد و غبــار‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫تکمیــل ایســتگاه ســنجش هواشناســی‬ ‫گــرد و غبــار و افزایــش و اجــرای مدیریــت‬ ‫ریســک با خشکســالی و ســیل در گلســتان‬ ‫بایــد جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫گلســتان دارای تنــوع اقلیمــی از نیمــه‬ ‫مرطــوب معتــدل تــا نیمــه خشــک‪ ،‬گــرم‬ ‫و ســرد بــوده و منابــع طبیعــی ان شــامل‬ ‫کوهســتان های مرتفــع‪ ،‬دشــت همــوار‪،‬‬ ‫مناطــق پســت و شــوره زار و دریــا اســت‪.‬‬ ‫اراضــی زیــر پوشــش اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزون بــر‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار‬ ‫بــوده کــه شــامل ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪،‬‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی ســاحلی و اراضــی مســتثنیات و ‪۶۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار اراضــی مــوات اســت‪.‬‬ ‫در گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫در ‪ ۳۳‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا‬ ‫ســکونت دارنــد کــه از طریــق کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری تامیــن معــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیران نیز همانند مردم در حفظ و نگهداری و صرفه جویی از اب و برق همراهی کنند و با مرمت‬ ‫و بازسازی ‪ 30‬الی ‪ 40‬درصد شبکه های فرسوده موجب پایداری اب برق باشند‪.‬‬ ‫علی متین فر‬ ‫ادامه شماره ‪336‬‬ ‫مــن نقاشــیم افتضاحــه! ایــن متــداول تریــن جملــه ای هســت کــه‬ ‫خیلــی از مــا بــا دیــدن یــک نقاشــی یــا طراحــی زیبــا بــه خودمــون میگیــم‪ .‬تــا حــاال بــه ایــن‬ ‫فکــر کردیــد کــه شــما هــم مــی تونیــد ســاخته های ذهنــی خودتــون رو روی کاغــذ بــه‬ ‫تصویــر تبدیــل کنیــد؟ بــرای بســیاری از ادم هــا نقاشــی و طراحــی خیلــی هیجــان انگیزتر‬ ‫از عکــس واقعــی بنظــر میرســه‪ .‬چــرا؟ چــون یــک خلــق هنرمندانه هســت‪ .‬حــاال هم دیر‬ ‫نیســت‪ .‬اگــه ایــن تجربــه رو نداریــد‪ ،‬حداقــل یــک بــار امتحانــش کنید‪ .‬پیشــنهاد می کنم‬ ‫خونــدن ایــن ‪ 11‬نکتــه کلیــدی از امــوزش طراحــی بــا مــداد رو از دســت ندیــد‪.‬‬ ‫هفتم‪ -‬از تکه چوب یا کاغذ برای ایجاد سایه نرم استفاده کن‬ ‫در بســیاری از طراحــی هــای بــا مــداد ‪-‬مثــا بــرای نمایــش کرانــه اســمان‪ -‬نیــاز هســت از‬ ‫ت هــای نــرم و یکدســت اســتفاده کنیــم‪ .‬ایــن کار بــا مخلــوط کــردن اثــر مدادهــا بــه‬ ‫افک ـ ‬ ‫راحتــی امــکان پذیــره‪ .‬گاهــی اوقــات ترجیــح بــر اینــه کــه ســایه شــما کمتــر خــط خطــی و‬ ‫بیشــتر نــرم و محــو باشــد‪ .‬مخلــوط کــردن خطــوط مــداد دقــت زیــادی می خواهــد‪ ،‬وگرنــه‬ ‫امــکان دارد طــرح شــما را خــراب کنــد‪ .‬بــرای ایجــاد ســایه نــرم‪ ،‬از مدادهــای نــرم‪ ،‬تکــه هــای‬ ‫کاغــذ‪ ،‬و البتــه ابزارهــای حرفــه ای تــری مثــل ‪ Tortillion‬و ‪ Paper Stump‬اســتفاده میشــه‪.‬‬ ‫سایه زدن به کمک مداد پر رنگ و کم رنگ در طراحی با مداد‬ ‫ابــزار ســایه زدن در طراحــی بــا مــداد‪ :‬بــرای جلوگیــری از خرابکاری هــای احتمالــی‪ ،‬ماریســا‬ ‫لویــس پیشــنهاد خوبــی ارائــه کــرده‪ .‬لویــس گفته‪:‬کاغذهــای باطله رو جمع کنیــد‪ .‬به کمک‬ ‫مــداد گرافیــت نــرم یــا مــداد ذغالــی خطــوط دَرهــم و خوشـه ای شــکل رســم کنیــد‪ .‬بعــد‪ ،‬یک‬ ‫طراحی با مداد‪ ،‬هنری ارام بخش‬ ‫تکــه کاغــذ برداریــن و روی بخــش کمرنــگ بکشــید تــا شــدت رنــگ ســایه مدنظــر شــما اون‬ ‫رو ســیاه کنــه‪ .‬حــاال میشــه از ایــن کاغــذ بــرای ســایه زنــی تصویــر اصلــی اســتفاده کــرد‪ .‬در‬ ‫صــورت نیــاز هــم میشــه بــا اضافــه کــردن گرافیــت‪ ،‬ســایه پررنگ تــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هشتم‪ -‬قانون ‪ 30/70‬فراموش نشه!‬ ‫کمتــر مــی تونــه بیشــتر باشــه! قانــون ‪ 30/70‬بــه شــما کمــک مــی کنــه تــا عناصــر تاثیرگــذاری‬ ‫ش هــای اصلــی‬ ‫خلــق کنیــد‪ .‬ایــن قانــون میگــه‪ 30 :‬درصــد اســکچ خودتــون رو بــه تمرکــز روی بخـ ­‬ ‫طــرح و جزئیــات اون اختصــاص بدیــد‪ .‬مابقــی (یعنــی ‪ 70‬درصــد باقــی مونــده) رو صــرف پر کردن‬ ‫صفحــه کنیــد‪ .‬وجــود همیــن بخــش­هــای نــه چنــدان جــذاب در طرح شــما‪ ،‬به خــودی خود توجه‬ ‫بیننــده­هــا را بــه ســمت موضــوع اصلــی اثــر شــما معطــوف مــی کنــه‪ .‬در تصویــر زیــر‪ ،‬اســکچی‬ ‫از وُن رودن و دی‪-‬الیــا رو مــی بینیــد کــه ایــن قاعــده رو در کار طراحــی بــا مــداد رعایــت کردنــد‪.‬‬ ‫نهم‪ -‬قرینه طراحی کن (اما نه اونقدر متقارن)‬ ‫ی رســند‪ ،‬امــا غالبــا ســریع خســته کننــده میشــن‪ .‬یــک‬ ‫طــرح هــای متقــارن زیبــا بــه نظــر مـ ­‬ ‫راه مناســب بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق‪ ،‬اضافــه کــردن تغییــرات جزئــی بــه کار هســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه جــای اینکــه بــه هــر بخــش کوچــک و جزئــی طراحــی خاصیــت ایینــه ای‬ ‫بدیــد‪ ،‬فقــط خطــوط کلــی رو متقــارن بکشــید‪ .‬برخــی از عناصــر یا خطــوط رو هم بــه دلخواه‬ ‫و متناســب بــا طرحتــون‪ ،‬غیــر متقــارن رســم کنیــد تــا طرحتــون از تکــرار و کســل کنندگــی در‬ ‫امــان بمونــه‪ .‬البتــه بعضــی طــرح هــا ایجــاب مــی کنــه کامــا متقــارن رســم بشــن‪ .‬این نکته‬ ‫کلــی هســت! ادامــه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬بــا شناســایی ‪ ۱۱‬بیمــار مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــای دلتایــی و احتمــال مثبــت شــدن نمونــه برخــی از ایــن بیمــاران‪ ،‬خراســان شــمالی نیــز وارد‬ ‫ســویه ایــن ویــروس شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی افــزود ‪ :‬عــاوه بــر ان بــا ورود ایــن اســتان بــه مــوج پنجــم همــه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬در روزهــای اینــده امــار بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری در بیمارســتان هــای ایــن خطــه‬ ‫شمالشــرق کشــور افزایــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ورود دلتا به‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫سیستم اداری کارامد‬ ‫و سالم در گرو عوامل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬روانی است‬ ‫کشت شالی به روش‬ ‫غرقابی با استفاده از اب‬ ‫چاهها به صالح استان‬ ‫نیست‬ ‫اســتاد رشــته حقــوق دانشــگاه گنبــدکاووس بابیــان اینکــه‬ ‫عوامــل مختلــف اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬روانــی و‬ ‫محیطــی بــرای رســیدن بــه سیســتم اداری کارامــد و ســالم‬ ‫موثــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬فراهم ­ســازی ایــن عوامــل از بایســته ­ها‬ ‫و وظایــف حاکمیــت و دولــت اســت‪.‬‬ ‫حمیــد میــری افــزود‪ :‬بکارگیــری افراد شایســته در ســمت­ های‬ ‫گوناگون‪ ،‬برجســته ­ترین عامل در راه پاکســازی نظام اداری از‬ ‫فســاد و کارامدســازی ان است‪.‬‬ ‫رکن اصلی شکل گیری نظام اداری سالم‪ ،‬شایسته ساالری است‬ ‫اســتفاده از نیروهــای شایســت ه و کارامــد در‬ ‫پســت های مدیریتــی‪ ،‬اصــاح قوانیــن اداری و‬ ‫نظــارت دقیــق بــر عملکــرد کارگــزاران بــه اعتقــاد‬ ‫برخــی اســتادان دانشــگاه گنبــدکاووس از‬ ‫راهکارهــای اصلی شــکل گیری و بهبود نظــام اداری‬ ‫ســالم و فسادســتیز اســت که کمک بزرگی به حل‬ ‫مشــکالت جامعــه و افــراد ان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تعــدادی از اســتادان رشــته حقــوق و اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه دولتــی گنبــدکاووس ‪ ،‬بــا موفقیــت‬ ‫امیــز دانســتن عملکــرد رییس جمهوری منتخب‬ ‫در دوران ریاســت قــوه قضاییــه‪ ،‬رعایــت اصــل‬ ‫شایســت ه ســاالری در انتخــاب مدیــران‪ ،‬بازنگــری‬ ‫و اصــاح قوانیــن اداری‪ ،‬تشــدید نظــارت هــا بــر‬ ‫عملکــرد کارگــزاران‪ ،‬پرهیــز از سیاســت زدگی و‬ ‫جلوگیــری از انباشــت ثــروت و قــدرت در دســت‬ ‫فــرد یــا گــروه خــاص را از مهمتریــن راهکارهــای‬ ‫شــکل گیری نظــام اداری ســالم و فسادســتیز‬ ‫دانســتند‪.‬‬ ‫اســتاد رشــته حقــوق دانشــگاه گنبــدکاووس‬ ‫بابیــان اینکــه عوامــل مختلــف اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬روانــی و محیطــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه سیســتم اداری کارامــد و ســالم‬ ‫موثــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬فراهم ­ســازی ایــن عوامــل از‬ ‫بایســته ­ها و وظایــف حاکمیــت و دولــت اســت‪.‬‬ ‫حمیــد میــری افــزود‪ :‬بکارگیــری افــراد شایســته‬ ‫در ســمت­ های گوناگــون‪ ،‬برجســته ­ترین‬ ‫عامــل در راه پاکســازی نظــام اداری از فســاد و‬ ‫کارامدســازی ان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬انتخــاب افــراد ناشایســت در‬ ‫هــر ســمتی باالخــص پس ـت های مهــم نــه تنهــا‬ ‫سســتی فراینــد انجــام وظایــف نهــاد تحــت‬ ‫مایــه ُ‬ ‫رهنمود ان شــخص شــده بلکه زیردســتان را نیز‬ ‫دچــار ناامیــدی می کنــد کــه نتیجــه ان کاهــش‬ ‫بهــره­ وری و کارامــدی سیســتم اداری و پیدایــش‬ ‫انــواع کژی ­هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد حقــوق اضافــه کــرد‪ :‬مســاله دیگــر‬ ‫نگــرش ویــژه بــه موضــوع کارامــدی اســت‪ ،‬امــری‬ ‫کــه ســاز و کار اداری را بســیار پیچیــده‪ ،‬زمان­بــر و‬ ‫پرهزینــه ســاخته و در نتیجــه‪ ،‬افــراد در راســتای‬ ‫رهایــی از ایــن امــر بــه ناچــار و یــا بــرای شــتاب ­‬ ‫بخشــی بــه امــور خــود بــه دنبــال بهره ­گیــری از‬ ‫راه ­هــای گریــز و غیرقانونــی هســتند کــه خــود‬ ‫فرانک محمدی‬ ‫ادامه شماره ‪336‬‬ ‫بسترســاز پیدایــش انــواع فســاد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫میــری افــزود‪ :‬نظــارت و بازرســی های دقیــق و‬ ‫مســتمر توســط نهادهــای نظارتــی بر نحــوه عملکرد‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و مدیــران ان بــه زدودن‬ ‫فســاد در کارکردهــای اداری کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اصــاح و بازنگــری در قوانیــن‬ ‫و مقــررات اداری بــا توجــه بــه نــوع کار و موضــوع‬ ‫ان در زمینه ­هــای یــاد شــده‪ ،‬بــرای داشــتن نظــام‬ ‫اداری کارامــد و فسادســتیز امــری ناگزیــر اســت‪.‬‬ ‫دیگــر اســتاد رشــته فقــه و حقــوق دانشــگاه‬ ‫گنبــدکاووس نیــز ســوء مدیریــت را از عوامــل‬ ‫تاثیرگــذار در شــکل گیــری نظــام اداری ناســالم‬ ‫دانست و گفت‪ :‬نبود مدیریت قوی در کشورهای‬ ‫درحــال توســعه ماننــد ایــران باعــث شــده تــا مــواد‬ ‫معدنــی بــه صــورت خــام صــادر و کاالهــای تولیــدی‬ ‫از ایــن مــواد اولیــه بــا پرداخــت مبالغ هنگفت برای‬ ‫مصــرف مــردم وارد کشــور شــود‪.‬‬ ‫ابراهیــم جوانمــرد بــا گالیــه از نبــود نظــارت بــر‬ ‫اســتفاده از اب در فعالیت هــای مختلــف از‬ ‫جملــه کشــاورزی‪ ،‬کارواش ‪ ،‬اســتخرها و یــا‬ ‫منــازل‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ســوء مدیریــت در نحــوه‬ ‫اســتفاده از ایــن مــاده حیاتــی بویــژه در بخــش ‬ ‫کشــاورزی باعــث شــده تــا امــروز ایــران بــا بحــران‬ ‫شــدید تامیــن اب مواجــه شــود کــه عبــور از ایــن‬ ‫بحــران مدیریــت قــوی را می طلبــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد حقــوق همچنیــن بــا اشــاره بــه‬ ‫فرهنــگ ضعیــف ضابطه منــدی و پاســخگو بــودن‬ ‫در ادارات کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای داشــتن نظــام‬ ‫اداری ســالم و کارامــد بایــد تقویــت فرهنــگ‬ ‫پاســخگو بــودن در ادارات بیشــتر مــورد توجــه‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫جوانمــرد‪ ،‬رعایــت اصــل شایســته ســاالری‪،‬‬ ‫پرهیــز از سیاســت زدگی و بانــد و حــزب بــازی‬ ‫را از دیگــر ملزومــات داشــتن نظــام اداری‬ ‫ســالم و فسادســتیز دانســت و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫سیاسـت زدگی و باندبــازی‪ ،‬اســتفاده از نیروهــای‬ ‫متخصــص را در بحــث مدیریــت تحــت تاثیــر‬ ‫می دهــد کــه نتیجــه ان شــکل گیــری یــک نظــام‬ ‫اداری ناکارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رییــس جمهوری ســیزدهم بایــد در بدنه‬ ‫دولــت از نیروهایــی متخصــص و باتجربــه مطابــق بــا‬ ‫نــوع کارکــرد اســتفاده کنــد بــه عنــوان مثــال قــراردادن‬ ‫فــردی بــا مــدرک غیــر مرتبــط در منصــب وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی و یــا اقتصــاد باعــث ایجــاد‬ ‫مشــکل در مدیریــت دولــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جوانمــرد‪ ،‬چنــد شــغله بــودن مدیــران را یکــی‬ ‫دیگــر از عوامــل شــکل گیــری فســاد اداری‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬نداشــتن چنــد مســوولیت بــه‬ ‫طــور همزمــان‪ ،‬ســاده زیســتی و ارتبــاط بــا اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه باعــث بهبــود عملکــرد مدیــر‬ ‫می شــود و عــاوه بــر ان نظــارت بــر رفتــار کارکنــان‬ ‫و مدیــران و برخــورد قاطــع بــا متخلفــان باید مورد‬ ‫توجــه ویــژه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از نظــر اموزه هــای دیــن اســام‪،‬‬ ‫ســامت اداری مشــروط بــه ســامت کارکنــان‬ ‫به ویــژه مدیــران عالــی و رییــس جمهــور اســت‬ ‫لــذا بایــد بــرای داشــتن نظام اداری ســالم بــه ارائه‬ ‫اموزش هــای الزم در ایــن رابطــه توجــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬یــک مدیــر بــرای موفقیــت بیشــتر‬ ‫در امــور ســازمانی بایــد در تصمیم گیری هــا‬ ‫از افــراد متخصــص و کارامــد مشــورت گیــرد و‬ ‫روحیــه نقــد پذیــری‪ ،‬عملکــرد شــفاف و بـه دور از‬ ‫رانــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاد رشــته اقتصــاد دانشــگاه گنبــدکاووس‬ ‫نیــز بابیــان اینکــه بــه هــر رفتــار غیرقانونــی یــا‬ ‫نامشــروعی کــه توســط شــخص‪ ،‬گــروه و یــا‬ ‫ســازمانی صــورت گیــرد فاســد گفتــه می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬معمــوال در راس هــر اقــدام فســاد الــود‬ ‫اداری‪ ،‬یــک مقــام صاحــب منصــب و گروهــی‬ ‫همــکار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫رضــا مظهــری افــزود‪ :‬عــاوه بــر اینکــه رشــوه‪،‬‬ ‫اختــاس‪ ،‬کالهبــرداری و حتــی کــم فروشــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف فســاد محســوب می شــود‪،‬‬ ‫در حــوزه سیاســی نیــز فســاد وجــود دارد و‬ ‫قدرتمنــدان سیاســی چــه در بخــش دولتــی و چه‬ ‫در بخــش خصوصــی بــا انباشــت قــدرت و ثــرورت‬ ‫ان را بــه وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اموزه هــای دینــی تاکیــد‬ ‫بــر توزیــع ثــروت و قــدرت سیاســی در بیــن‬ ‫مــردم شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور کلــی‬ ‫انباشــت قــدرت و ثــروت در دســت فــرد و یــا‬ ‫گروهــی خــاص چــه در بخــش خصوصــی و چــه‬ ‫در بخــش دولتــی فســاداور اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد رشــته اقتصــاد‪ ،‬کارامــدی را اســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع بــرای تولیــد کاال و خدمــات تعریف‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــه عنــوان مثــال اگــر بــا ســرمایه ای‬ ‫معیــن و ‪ ۱۰‬کارگــر بتــوان هــر روز ‪ ۱۰۰‬کاال و خدمات‬ ‫تولیــد کــرد در صــورت بــرای کارامــد کــردن تولیــد‬ ‫می تــوان بــا امــوزش هشــت کارگــر همــان مقــدار‬ ‫قبلــی تولیــد کاال و خدمــات را داشــت‪.‬‬ ‫مظهــری بــا بیــان اینکــه نظــام اداری در هیــچ‬ ‫کشــوری پویــا نیســت مگــر اینکــه فســاد ســتیز‬ ‫و کارامــد باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بیشــتر کارشناســان و‬ ‫تحلیل گــران حــوزه حقــوق‪ ،‬اقتصــاد و مســائل‬ ‫اجتماعــی عملکــرد رییــس ســابق قــوه قضایــه را‬ ‫در مقایســه بــا روســای قبلــی ایــن قــوه تاثیرگــذار‬ ‫و کارامدتــر تلقــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســیدابراهیم رییســی به درســتی‬ ‫درک کــرد کــه بنیــان کارامــدی قــوه قضاییــه‬ ‫بــدون دولــت فسادســتیز اســتوار نخواهــد مانــد‬ ‫البتــه بایــد بــه ایــن مهــم نیــز اشــاره کــرد کــه‬ ‫دولــت فسادســتیز دولتــی اســت کــه راه رشــد‬ ‫غیــر ســرمایه داری را انتخــاب‪ ،‬تبییــن‪ ،‬تدویــن و‬ ‫برنامه ریــزی کــرده باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه‪ ،‬تنهــا در ســایه‬ ‫ایــن نــوع دولــت اســت کــه می تــوان انتظــار‬ ‫داشــت نظــام اداری پــاک‪ ،‬ســالم و کارامــد در‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران برقــرار شــود‪.‬‬ ‫مظهــری بــا گالیــه از پوپولیســتی (عــوام گرایانه)‬ ‫قلمــداد کــردن نظرخواهــی رییــس جمهــوری‬ ‫دولــت ســیزدهم از مــردم و کارشناســان‬ ‫بــرای معرفــی مدیــران توســط برخــی افــراد و‬ ‫جریان هــای سیاســی‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬اگــر ایــن‬ ‫ارتبــاط شــکل مــداوم بــه خــود گرفته و بســط پیدا‬ ‫کنــد بــه طــوری کــه کارگــزاران دولــت اینــده برنامه‬ ‫خــود را بــا رجــوع بــه مــردم‪ ،‬کارشناســان و احــزاب‬ ‫و ســلیقه های متنــوع سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی تدویــن کننــد شــاهد همراهــی‬ ‫دموکراســی مســتقیم سیاســی بــا دموکراســی‬ ‫اقتصــادی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مدیریت هــای از بــاال بــه پاییــن را فســادزا‬ ‫و غیرکارامــد دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن نــوع‬ ‫مدیریــت قــدرت در بــاالی هــرم دســت بــه دســت‬ ‫نو‬ ‫می شــود و هــر مقــدار کــه بــه ســطوح پاییــ ‬ ‫کــف نزدیکتــر می شــود کارمنــدان و کارگــران هیچ‬ ‫تعلــق خاطــری بــه ان بنــگاه یــا اداره ندارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اموزش قدم به قدم مراحل طراحی لباس‬ ‫در ایــن مطلــب از روشــی میخواهیــم بــه طــور کامــل‪ ،‬مراحــل طراحــی لبــاس را بــا‬ ‫هــم بررســی کنیــم‪ .‬طراحــی لبــاس یکــی از رشــته هــا و تخصــص هــای بســیار جــذاب و‬ ‫ســوداور اســت کــه بــا یادگیــری اصــول ان‪ ،‬میتوانیــد نیازهــای مختلــف خــود را بــه طــور‬ ‫کامــل برطــرف کنیــد و توانایی هــای خــود را بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با اموزش طراحی لباس به صورت قدم به قدم و مصور با ما همراه باشید…‬ ‫مرحله دوم‪ :‬کشیدن یک کروکی (انگاره)‬ ‫‪ – 4‬گردن و سر را بکشید‬ ‫گــردن مــدل‪ ،‬بایــد یــک ســوم عــرض شــانه و نصــف طــول ســر باشــد‪ .‬بعــد از‬ ‫کشــیدن ایــن قســمت ‪ ،‬ســر را بکشــید کــه بایــد متناســب بــا بــدن باشــد‪ .‬هــر چــه‬ ‫ســر بزرگتــر باشــد مــدل جوانتــر بــه نظــر میرســد‪ .‬مــی توانیــد طــرح بیضــی اولیــه‬ ‫کــه نشــانگر ســر بــود را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫ســر را بــه صورتــی بکشــید کــه بــا ژســتی کــه انتخــاب کــرده ایــد طبیعــی بــه نظــر‬ ‫برســد‪ .‬مــی توانیــد کمــی بــه ســمت بــاال ‪ ،‬پاییــن‪ ،‬چــپ یــا راســت متمایلــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ – 5‬پاها را بکشید‬ ‫پاهــا بایــد طوالنــی تریــن قســمت بــدن باشــند‪ .‬طولــی حــدود چهــار برابــر انــدازه‬ ‫ســر‪ .‬پاهــا نیــز بــه دوبخــش تقســیم مــی شــوند‪ .‬ران( از پاییــن جعبــه لگــن تــا‬ ‫بــاالی زانوهــا ) و ماهیچــه ســاق پــا (از پاییــن زانــو هــا تــا روی قــوزک پــا)‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه طراحــان مــد‪ ،‬گاهــی بــا بلنــد نشــان دادن پاهــا‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪337‬‬ ‫نســبت بــه شــانه‪ ،‬قــد مــدل هــا را اغــراق امیــز نشــان میدهنــد‪.‬‬ ‫بــاالی هــر ران بایــد تقریبــا بــا عــرض ســر یکــی باشــد‪ .‬عــرض هــر پــا را از ران تــا‬ ‫قــوزک بــه تدریــج باریــک تــر بکشــید‪ .‬بــه محــض اینکــه بــه زانــو رســیدید انــدازه پــا‬ ‫‪،‬بایــد یــک ســوم عــرض قســمت بزرگتــر ران باشــد‪ .‬ســاق پــا تــا قــوزک را بتدریــج‬ ‫باریــک تــر بکشــید‪ .‬هــر قــوزک بایــد یــک چهــارم عــرض ســر باشــد‪.‬‬ ‫‪ – 6‬با کشیدن پاها و بازوها طرح را تمام کنید‬ ‫پاهــا تقریبــا باریــک هســتند‪ .‬انهــا را بــه شــکل مثلــث هــای بلنــدو باریــک‬ ‫بکشــید کــه بــه انــدازه طــول ســر هســتند‪ .‬بــازو هــا را بــه شــکل پاهــا ترســیم‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ســمت مــچ دســت بتدریــج باریــک تــر بکشــید‪ .‬بلنــد تــر کشــیدن‬ ‫بازوهــا نســبت بــه باالتنــه حالــت تصنعــی تــری نســبت بــه انســان عــادی ایجــاد‬ ‫میکنــد‪ .‬و در اخــر دســت هــا و انگشــتان‪.‬‬ ‫مرحله سوم ‪ :‬کشیدن لباس و تزیینات‬ ‫‪ – 1‬طرح اصلی خودتان را تعیین کنید‬ ‫فکــر کنیــد کــه چــه ظاهــری مــی خواهیــد ایجــاد کنیــد‪ .‬و بــا اخریــن جزییــات‬ ‫ان را نشــان دهیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر یــک پیراهــن را طراحــی مــی کنیــد‪ .‬مــدل‪،‬‬ ‫چیــن‪ ،‬پارچــه‪ ،‬پاپیــون یــا گــره و تمــام مــوارد الزم را در نظــر بگیریــد تــا کار‬ ‫زیبایــی تهیــه کنید‪/..‬روچــی‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای اســتان گفــت‪ :‬کشــت شــالی بــه روش‬ ‫غرقابــی و بــا اســتفاده از منابــع ابــی زیرزمینــی‪ ،‬بــه‬ ‫صــاح اســتان نیســت و ابخوان هــای اســتان را بــه‬ ‫شــدت تخریــب می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬جــواد‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه محدودیت هــای منابــع ابــی‬ ‫در اســتان گفــت‪ 241 :‬میلیــون مترمکعــب از ذخیــره‬ ‫ابخوان هــای اســتان بــه علــت خشکســالی کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده و بایــد در زمینــه اســتفاده از اب بــه ویــژه در‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬بازنگــری شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره کشــت شــالی در اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای اســتان در ایــن بــاره یــک موضــع‬ ‫ثابــت داشــته اســت‪ .‬از نظــر عملــی ســه شــیوه کشــت‬ ‫برنــج در اســتان انجــام می شــود‪ ،‬بخشــی بــه روش‬ ‫خشــکه کاری اســت کــه بــا توجــه بــه امــار و اطالعاتــی‬ ‫کــه جهادکشــاورزی در زمینــه مصــرف اب ایــن روش‬ ‫می دهــد‪ ،‬مــورد تاییــد مــا هــم هســت‪.‬‬ ‫تیمــوری افــزود‪ :‬در اراضــی نســقی هــم کــه حــدود‬ ‫‪ 15‬هــزار هکتــار اســت‪ ،‬از قــرون گذشــته تاکنــون بــا‬ ‫اســتفاده از اب رودخانه هــا‪ ،‬شــالی کاری مــی شــد‬ ‫و در ایــن بخــش هــم چــون از اب ســطحی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬نگرانــی نداریــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امــا حــرف اصلــی مــا بــرروی کشــت شــالی‬ ‫غرقابــی بــا اســتفاده از منابــع اب زیرزمینــی است‪.‬کشــت‬ ‫غرقابــی برنــج بــا اســتفاده از اب چاه هــا بــه مصلحــت‬ ‫اســتان نیســت و ابخــوان هــای اســتان را بــه شــدت‬ ‫تخریــب و نابــود مــی کنــد و بنــا بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫کشــاورزی بافــت خــاک را هــم دچــار مشــکل مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫اســتان یــاداور شــد‪ :‬ســال ‪ 97‬مصــوب شــده بــود کــه بــه‬ ‫جــز گیــان و مازنــدران کشــت برنــج در همــه اســتان ها‬ ‫ممنــوع باشــد امــا مــا معتقــد بودیــم ایــن مصوبــه ایــراد‬ ‫دارد چــون کشــت برنــج در اراضــی نســقی اســتان (حــدود‬ ‫‪ 15‬هــزار هکتــار) بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال هایــی کــه خشکســالی اتفــاق‬ ‫مــی افتــد و ابــی نیســت‪ ،‬بایــد از اب موجــود بــرای‬ ‫محصــوالت بیشــتری اســتفاده شــود و جهادکشــاورزی‬ ‫هــم بایــد کشــت جایگزیــن بــه کشــاورزان معرفــی کنــد‪،‬‬ ‫ماننــد امســال کــه کارشناســان جهادکشــاورزی بــر روی‬ ‫کشــت نباتــات علوفــه ای تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫بی ماسک پشیمانم‬ ‫و با ماسک پریشان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 22‬تیربجنورد‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 35‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪337‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شناسنامه دار شدن‪ ۹۴‬درصد دام های‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تــا بدین لحظــه دام های این اســتان‬ ‫شــامل گاو‪ ،‬گوســفند‪ ،‬بــز و شــتر کــه بیــش از ‪ ۹۴‬درصــد می باشــد پالک کوبــی و هویت گــذاری شــده‬ ‫اســت و تعــداد محــدودی از دام هــای تــازه متولــد شــده هویت گــذاری نشــده اند‪.‬‬ ‫م بــدون پالک قاچاق محســوب می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهــدی شــکاری بــا بیــان اینکــه هــر گونــه جابه جایــی دا ‬ ‫بــه همیــن منظــور تمامــی دامــداران نســبت بــه پالک گــذاری دام هــای خــود اقدام کــرده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اســتان یــک میلیــون و ‪ ۹۷۰‬هــزار راس دام ســبک وجــود دارد کــه شــامل یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۶۶۶‬هــزار و ‪ ۵۳۰‬راس گوســفند و بــره و مابقــی بــز و بزغالــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن اســتان ‪ ۸۲‬هــزار راس دام ســنگین وجــود دارد کــه ‪ ۷۹‬هــزار و ‪ ۷۵۸‬راس گاو و‬ ‫گوســاله و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۹۱‬نفــر شــتر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬داشــتن امــار جمعیــت دامــی و توزیــع هدفمنــد نهــاده هــای دامــی‪ ،‬بــراورد میــزان‬ ‫تولیــدات از جملــه اهــداف طــرح پــاک کوبــی و هویــت گــذاری دام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در راســتای قانــون نظــام دامپــروری‬ ‫کشــور و اجــرای شــیوه نامــه ضوابــط اختصاصــی حمــل و نقــل و نگهداری دام زنده‪ ،‬مبــارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز طــرح ملــی پــاک کوبــی و هویــت گــذاری دام از اواخــر ســال ‪ ۹۷‬بــه اســتان هــا ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫جمع نقیضین و اراجیف‬ ‫عمو سیفی!‬ ‫اولــی االلبــاب مملکــت و اولــی االبصــار جامعــه و در‬ ‫یــک کالم صاحبــان خــرد نــاب و اب و اینــه حتــی همیــن‬ ‫عمــو ســیفی ( ســرایدار مدرســه مــان) نیــک مــی داننــد‬ ‫«جمــع نقیضیــن علــی االصــول محــال اســت» و مــو الی‬ ‫درز ایــن نکتــه ظریــف و فلســفی نمــی رود‪ .‬امــا بــا وجــود‬ ‫علمــی بــودن ایــن اصــل‪ ،‬در ایــن گیــر و دار جابجایــی‬ ‫رئیــس جمهــور و ‪ ....‬عــده ای کــه اصــا ًنگــران حــذف‬ ‫یارانــه نقــدی و ترخیــص خودروهــای گــران قیمت شــان‬ ‫از گمــرک نیســتند خواســتند خــودی نشــان بدهنــد و ایــن‬ ‫طــوری در مملکــت چــو بیاندازنــد کــه جمــع نقیضیــن‬ ‫محــال نیســت و نــه تنهــا ان را محتمــل بلکه مســلم و در‬ ‫زمــره بدیهیــات نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫نمونــه خارجــی ایــن افــراد جنــاب گراهــام پرســیت‬ ‫منطــق دان و نویســنده معاصــر کــه با نوشــتن مقاله ای‬ ‫ســعی در ترویــج تناقــض بــاوری در جامعــه داشــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد دفــاع تمــام قــد جنــاب ارســطو از ایــن اصــل‬ ‫محتــوم در فصــل چهــارم کتــاب «گامــای متــا فیزیــک»‬ ‫حجــت را بــر جنــاب گراهــام پرســیت تمــام کــرد و اب‬ ‫پاکی را روی دســت این نویســنده ریخته ولی یک نفر‬ ‫نیســت نمونــه داخلــی و مشــابه ایــن نویســنده یعنــی‬ ‫عمــو ســیفی مــا را توجیــه کنــد چــرا کــه بعــد از خوانــدن‬ ‫مقالــه جنــاب پرســیت در حــال گــرد اوری مصــداق‬ ‫بــرای جمــع نقیضیــن نــه در عالــم رویــا و ســورئال بلکــه‬ ‫در عالــم حقیقــی و همیــن جامعــه امــروزی خودمــان‬ ‫اســت و دردمندانــه در ایــن راه بــه موفقیــت هایــی نیــز‬ ‫نائــل شــده اســت و مــا ماندیــم اســتدالل ارســطو را بــاور‬ ‫کنیــم یــا خُزعبــات ســیف اللــه را‪...‬‬ ‫ســیف اللــه معتقــد اســت چطــور مــی شــود ابــر‬ ‫بدهــکاران بانکــی بــا چنــد هــزار میلیــارد بدهــی راســت‬ ‫راســت در خیابــان دور دور مــی کننــد و یــک نفــر هــم‬ ‫نیســت بگویــد « فــراری ‪ ۴۵٨‬اســپایدرت» بــه چنــد؟ ان‬ ‫وقــت یــک عــده بابــت ‪ 2‬میلیــون بدهــی در زنــدان پــدر‬ ‫ابســردکن را در اورده انــد!‬ ‫یــا اینکــه چطــور مالیــات کارمنــدان قبــل از واریــز حقوق‬ ‫شــان کســر مــی شــود ولــی چــون دولــت نمــی توانــد‬ ‫از طــا فروشــان مالیــات بگیــرد‪ ،‬مالیــات خریــد طــا را‬ ‫حــذف کــرده اســت!‬ ‫اخیــرا ً اعــام شــده ‪ 250‬هــزار نفــر در کشــور نــا‬ ‫خواســته پــول شــان از پــارو بــاال مــی رود ولــی‬ ‫در همیــن کشــور‪ ،‬یــک عــده تــا تــه ســطل زبالــه‬ ‫بــرای ســیر کــردن شــکم شــان فــرو مــی رونــد!‬ ‫در ایــام کرونــا همــه کارمنــدان بــه ویــژه معلمــان کــج دار‬ ‫و مریــز بــه محــل کارشــان می رونــد ولــی پرســتاران کــه‬ ‫بایــد علــی الــدوام بــدون مرخصــی کار کننــد‪ ،‬چشــم بــه‬ ‫راه اجــرای نصفــه و نیمــه بخشــنامه ها و واریــز چندرغــاز‬ ‫حــق ویــژه کرونــا هســتند؟!‬ ‫البتــه ســیف اللــه مصداق هــای غیــر اقتصــادی هــم‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬اینکــه از یــک ســو صحبــت از باالبــردن‬ ‫کیفیــت اموزشــی و رســیدن بــه ســطح اســتاندارد امــوزش‬ ‫در مــدارس مطــرح مــی شــود‪ ،‬از طــرف دیگــر چنــد‬ ‫ســالی اســت هــر چــه معلــم ســکته کــرده و ســرطانی‬ ‫و تصــادف کــرده و پیــر و پاتــال را بــه بهانــه رتبه بنــدی‬ ‫نگــه داشــته اند تــا کالس هــای درس را پــر کننــد!‬ ‫البتــه ایــن بخشــی از اســتدالل های ســیف اللــه اســت‬ ‫ولــی بــا ایــن وجــود خــدا را شــاکریم کــه جنــاب ارســطو‬ ‫فصــل چهــارم کتــاب گامــای متــا فیزیــک را بــه زیــور طبــع‬ ‫اراســته اســت وگرنــه مــا کــه حریــف اســتدالل هــای جناب‬ ‫گراهــام پرســیت و اراجیــف عمــو ســیفی نمــی شــدیم!؟‬ ‫شــما چطــور؟!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫قطع برق واحدهای تولیدی برای‬ ‫تامین نیاز مشترکان خانگ‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان اعــام کــرد کــه بــا هدف‬ ‫تامیــن کامــل بــرق مشــترکان خانگــی و بــر اســاس تصمیــم مدیــران‬ ‫اســتان‪ ،‬بــرق تمامــی واحدهــای صنعتــی گلســتان از فــردا ‪ ٢١‬تیــر تــا‬ ‫اطــاع بعــدی هــر روز از ســاعت ‪ ١٤‬تــا ‪ ١٨‬قطــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‪ ،‬واحدهــای تولیــدی مشــمول‬ ‫طــرح اعمــال قطعــی بــرق شــامل داخــل و خــارج شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحــد صنعتــی در بخــش صنعــت و‬ ‫صنایــع تبدیلــی کشــاورزی دارد کــه ‪ ۹۷‬درصــد ان را صنایــع کوچــک و‬ ‫متوســط تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۲۴‬شــهرک‪ ،‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی (شــهرک هــزار هکتــاری اتــرک) بــا مســاحت ‪ ۲‬هــزار و ‪۴۱‬‬ ‫هکتــار دارد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬مصــرف بــرق دوشــنبه هفتــه قبل مــردم این اســتان به‬ ‫دلیــل گرمــای بــی ســابقه بــه رقــم ‪ ۱۵۰۰‬مــگاوات در روز رســید کــه ایــن‬ ‫رقــم‪ ،‬باالتریــن مقــدار مصــرف بــرق مــردم گلســتان در ســال جــاری‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫نصیــری گفــت کــه ســقف تعییــن شــده مصــرف بــرق گلســتان در‬ ‫روزهــای گــرم بیــن ‪ ۹۵۰‬تــا هــزار مــگاوات ســاعت اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در بهــار ســال جــاری خیریــن ‪ ۱۶‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال صدقــه پرداخــت کردنــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬میــزان صدقــه پرداختــی از ســوی‬ ‫خیریــن ایــن اســتان در بهــار ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته حــدود ‪ ۱۱۷‬درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬همچنیــن در همیــن مــدت خیریــن ‪ ۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال زکات پرداخــت کردنــد کــه میــزان پرداخــت زکات نیــز نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اظهارداشــت ‪ :‬در‬ ‫مجمــوع در ســال جــاری ‪۴۸۵‬میلیــارد و ‪ ۴۶۱‬میلیــون ریــال‬ ‫کمــک نقــدی و غیــر نقــدی در اختیــار مددجویــان زیرپوشــش‬ ‫ایــن نهــاد حمایتــی پرداخــت شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۱۷ ،‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار‬ ‫نفــری حــدود ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪۱۱۲‬‬ ‫هــزار نفــر زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر ســرانه درامــد خانــوار‪ ،‬در رده اخریــن‬ ‫اســتانهای کشــور قرار دارد‪.‬‬ ‫انجــام مــی شــود و بازرســی اولیــه بــه دلیــل رعایــت‬ ‫مــوارد ایمنــی در مراحــل اولیــه و بهــره بــرداری از‬ ‫اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬عــاوه بــر بازرســی هــای اولیــه‬ ‫تعــداد ‪ ۳۹۶‬درخواســت ادواری نیــز در ســامانه‬ ‫مدیریــت بازرســی بــه ثبــت رســید کــه ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫از ایــن درخواســت هــا مربــوط بــه واحدهــای اســت‬ ‫کــه اسانســور و یــا پلــه برقــی انهــا فاقــد گواهینامــه‬ ‫اســتاندارد ادواری اســت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام ســازمان نظــام مهندســی خراســان شــمالی ‪ ۸۴‬درصــد از واحدهــای مســکونی جدیــد در‬ ‫ایــن اســتان اپارتمانــی اســت کــه ‪ ۲‬ســوم از ایــن واحدهــا در شــهر بجنــورد مرکــز ایــن خطــه شــمال شــرق‬ ‫ســرپا هستند‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های کرونایی مینودشت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه درشــرق اســتان گلســتان گفــت کــه بــا افزایش شــمار‬ ‫بیمــاران کرونایــی‪ ،‬وضعیــت ایــن شهرســتان بــار دیگــر از لحــاظ شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس از رنــگ نارنجــی بــه قرمــز تغییــر پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی فرمانــداری کاللــه‪،‬‬ ‫محمــد ابراهیمــی تــودرواری در نشســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا ایــن‬ ‫شهرســتان اظهــار داشــت کــه در چنــد روز گذشــته امــار بیمــاران‬ ‫کرونایــی کاللــه بــه ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافــت و هــم اکنــون ‪ ۵۵‬فــرد مبتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری در بیمارســتان رســول اکــرم (ص) ایــن شهرســتان‬ ‫بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مهمتریــن علــت افزایــش شــمار بیمــاران کرونایی در کاللــه را کم‬ ‫توجهی شــهروندان به رعایت پروتکل بهداشــتی دانســت و از بازرســان‬ ‫ســتاد کرونــا خواســت بــا کســبه ای کــه بــدون توجــه بــه شــرایط کرونایی‬ ‫بــه مشــتریان بــا رعایــت کمتریــن فاصلــه اجتماعــی خدمــت می دهند‪،‬‬ ‫برخورد قانونی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه بــا اشــاره بــه نزدیکــی عیــد قربــان و افزایــش حضــور‬ ‫مــردم در بــازار و مراکــز خریــد بــرای خریــد عیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان در‬ ‫صــورت ضــرورت بــرای حضــور در بــازار‪ ،‬حتمــا پروتــکل بهداشــتی را‬ ‫رعایــت و از ماســک اســتفاده کننــد و از شــرکت در شــب نشــینی ها‪،‬‬ ‫تجمع هــا و برگــزاری جشــن ها خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۸ :‬درصــد معــادل ‪ ۳۹۱‬دســتگاه اسانســور در بجنــورد‬ ‫گواهینامــه اســتاندارد ندارنــد‪.‬‬ ‫فهیمــه مهمــان نــواز افــزود ‪ :‬دریافــت گواهینامــه اســتاندارد بــرای تمــام اسانســورها و پلــکان برقــی‬ ‫اجبــاری اســت و مالــکان واحدهــای مســکونی بــرای اخــذ گواهینامــه و بازرســی بایــد در ســامانه به نشــانی‬ ‫‪ lift.isiri.gov.ir‬ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬تاکنــون مالــکان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۸‬اسانســور در بجنــورد بــرای بازرســی پیــش از صــدور‬ ‫گواهینامــه اســتاندارد در ایــن ســامانه ثبــت نــام کردنــد و بازرســی نیــز صرفــا از اسانســور و پلکان برقی که‬ ‫در ســامانه ثبــت نــام کــرده باشــند‪ ،‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد خراســان شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی اســتاندارد‪ ،‬همــه‬ ‫اسانســورهای کششــی نصــب شــده در کشــور مشــمول مقــررات اســتانداردهای اجبــاری هســتند و ایــن‬ ‫موضــوع بــرای صــدور پروانــه پایــان کار بــه شــهرداری هــا ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مهمــان نــواز‪ :‬دو نــوع بازرســی اولیــه و ادواری اسانســور توســط کارشناســان اداره اســتاندارد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صدای اژیر قرمز کرونا در‬ ‫کالله به صدا در امد‬ ‫کمک ‪ ۱۶‬میلیارد ریال خیرین‬ ‫به کمیته امداد‬ ‫عدم وجود گواهینامه استاندارد در ‪ ۱۸‬درصد از اسانسورهای بجنورد‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکاری اظهــار داشــت‪ :‬بــا ثبــت اطالعــات‬ ‫دامــداران در ســامانه جامــع مرکــز‪ ،‬یــک کــد گلــه و‬ ‫یــک شناســه بــه هــر دامــدار اختصــاص مــی یابــد‬ ‫و تمــام دام هــای پــاک کوبــی شــده بــا ایــن کــد‬ ‫شناســایی و بــه راحتــی ردیابــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن شناســنامه دار شــدن دام‬ ‫ســبب جلوگیــری از قاچــاق دام خواهــد شــد زیــرا‬ ‫مشــخصات تمــام دام هــا در ســامانه اصــاح نژاد‬ ‫دام کشــور ثبــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصد دام های استان بیمه شده اند‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از مجمــوع دام هــای ســبک و ســنگین‬ ‫اســتان ‪ ۳۹۰‬هزار راس زیر پوشــش بیمه رفته اند که ‪ ۱۶‬درصد از این جمعیت را شــامل می شــود و شــمار‬ ‫دام هــای بیمــه شــده اســتان نســبت بــه ســال زراعــی ماقبــل ‪ ۲۲۵‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از نظــر جایــگاه بیمــه دام رتبــه ‪ ۱۰‬میــان اســتان هــای کشــور را به خود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪ ،‬امســال اقبال دامداران به بیمه دام‪ ،‬بســیار بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫شــکاری اظهــار داشــت‪ :‬طــرح بیمــه نیــز همــراه بــا طــرح هویــت گــذاری انجــام مــی شــود امــا بــه دلیــل‬ ‫اینکــه دامــداران بایــد بــرای ایــن امــر هزینــه پرداخــت کننــد بعضــا قــادر بــه پرداخــت ان نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اینــک طــرح هــای تشــویقی بــرای بیمــه دام هــا نیــز اجــرا مــی شــود افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫کمــک بــه دامــداران بــرای گــذر از خشکســالی بــه ازای هــر دام ســه کیلــو جــو اختصــاص داده مــی شــود‬ ‫امــا دامدارانــی کــه دام هــای خــود را بیمــه کــرده باشــند پنــج کیلــو جــو و اخیــرا تــا هفــت کیلــو نیــز ایــن‬ ‫نهــاده دامــی از دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مینودشــت از رونــد صعودی‬ ‫شــیوع و بســتری بیمــاران کرونایــی در ایــن شهرســتان خبــر‬ ‫ت بیمارســتانی‬ ‫داد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون از مجمــوع ‪ ۷۰‬تخــ ‬ ‫پیش بینــی شــده بــرای ایــن بیمــاران بیمارســتان فاطمــه‬ ‫الزاهــرا (س) مینودشــت‪ ۶۴ ،‬تخــت مــورد اســتفاده بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه ایــن ویــروس اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی حــدادی اظهــار داشــت کــه تنهــا بیمارســتان‬ ‫مینودشــت ‪ ۱۳۴‬تخــت فعــال دارد کــه نیمــی از ان بــرای‬ ‫بیمــاران کرونایــی و بقیــه بــرای بخش هــای جراحــی‪ ،‬داخلــی‪،‬‬ ‫اطفــال و زنــان و زایمــان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون مینودشــت از لحــاظ شــیوع مــوج‬ ‫پنجــم کرونــا در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد و امکانــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی ایــن شهرســتان بــرای خدمــات رســانی بــه‬ ‫بیمــاران کرونایــی روبــه کاهــش اســت‪.‬‬ ‫حــدادی اضافــه کــرد‪ :‬درصــورت تکمیــل شــدن تخت هــای پیــش‬ ‫بینــی شــده بیمــاران کرونایــی در مینودشــت‪ ،‬بایــد تخت هــای‬ ‫جدیــد بــه راهــروی تنهــا بیمارســتان ایــن شهرســتان انتقــال یابــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای کاهــش فشــار بــر بیمارســتان فاطمــه‬ ‫الزهــرا(س) مینودشــت‪ ،‬پذیــرش ســرپایی بیمــاران کرونایــی‬ ‫در ‪ ۶‬مرکــز بهداشــت ایــن شهرســتان انجــام و درمــان انهــا در‬ ‫منــزل صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان مینودشــت ادامــه داد‪ :‬هــم‬ ‫اکنون در بیشــتر مناطق شــهری و روســتایی مینودشــت کرونا‬ ‫شــیوع پیــدا کــرده کــه ایــن رونــد در روســتاهای «قلعــه قافــه‪،‬‬ ‫القجــر‪ ،‬قلمــی‪ ،‬کلوکند و اســفرانجان» شــدیدتر اســت‪.‬‬ ‫ل شــدن کمیته هــای ســامت روســتایی‬ ‫حــدادی از فعــا ‬ ‫مینودشــت و تشــدید برنامه هــای قرنطینــه ای خبــر داد و از‬ ‫مســووالن و افــراد صاحــب نفــوذ ماننــد علمــا‪ ،‬روحانیــون‪،‬‬ ‫ائمــه جمعــه و جماعــات ایــن شهرســتان خواســت همــکاری‬ ‫بیشــتری در تشــویق مــردم بــه رعایــت پروتــکل بهداشــتی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬حضــور در دورهمی هــا‪ ،‬عروســی ها و تفرجگاه هــا را از‬ ‫عوامــل اصلــی شــیوع کرونــا در مینودشــت اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫هــر روز خودروهــای زیــادی بــا پــاک بومــی و از شــهرهای اطراف‬ ‫در تفرجگاه هــای ایــن شهرســتان مشــاهده می شــوند‪.‬‬ ‫حــدادی از شــلوغی بــازار و بــاز بــودن مشــاغل گروه هــای ‪۲‬‬ ‫و ســه در مینودشــت گالیــه کــرد و اظهــار داشــت کــه مــردم‬ ‫بــدون توجــه بــه شــرایط بحرانــی در بــازار تردد دارنــد و خیلی از‬ ‫واحدهــای صنفــی گروه هــا ممنــوع در شــرایط قرمــز کرونایــی‬ ‫نیــز دایــر هســتند کــه طبــق هماهنگی هــا صــورت گرفتــه‬ ‫برخــورد قانونــی بــا انهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مینودشــت‪ ،‬از ابتدایی‬ ‫امســال تاکنــون بیــش از هــزار و ‪ ۳۰۰‬نفــر در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫کرونــا مبتــا شــدند کــه ‪ ۲۰۰‬نفــر بیشــتر از ســال قبل اســت‪.‬‬ ‫وضعیت کرونایی شهرســتان مینودشــت با بیش از ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫نفــر جمعیــت هشــتم تیــر از نارنجــی بــه قرمز تغییر رنــگ داد‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۵۸۴‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی و‬ ‫بیمارســتان های ایــن اســتان شــمالی بســتری هســتند و‬ ‫شــهرهای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا‪ ،‬کردکــوی و کاللــه در وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬رامیــان و مراوه تپــه در وضعیــت نارنجــی و‬ ‫گمیشــان و بندرگــز در وضعیــت زرد شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 64‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ 34‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫ماهی سردابی جایگزین برنجکاری‬ ‫مدیرامورشــیالت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬روی اورردن ‪ ۸۲‬درصــد از‬ ‫برنجــکاران اســتان بــه ســمت پــرورش ماهــی ســردابی بــه دلیــل کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بــاران و‬ ‫گســترش خشکســالی در اســتان شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی میرقراچولــو در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬براســاس بررســی هــا بــا روی اوری‬ ‫کشــاورزان برنجــکار بــه تولیــد ماهیــان ســرد ابــی در ســال جــاری میــزان تولیــد ابــزی در ایــن اســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬تــن افزایــش یافــت کــه پیــش بینــی می شــود ایــن میــزان همچنــان رونــد صعــودی بــه‬ ‫خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در ســال گذشــته حــدود دو هــزار ‪ ۵۰۰‬تــن از مــزارع ابــزی پــروری ایــن اســتان‬ ‫ماهــی تولیــد شــد کــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن تولیــد در ســال جــاری بــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار ‪۷۰۰‬‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫میرقراچولــو از برنجــکاران خراســان شــمالی خواســت در ســال زراعــی جــاری کــه بــه دلیــل کمبــود‬ ‫شــدید اب بــا محدودیــت و حتــی ممنوعیــت کشــت برنــج مواجــه انــد ‪ ،‬مــی تواننــد در اســتخرهای‬ ‫کشــاورزی خــود بــه پــرورش ماهــی بپردازنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تولیــد ماهــی در اســتخرهای کشــاورزی مــی توانــد ســود بیشــتر از تولیــد برنــج عــادی‬ ‫ایــن کشــاورزان بکنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــرورش ماهــی در اســتخرهای اب کشــاورزی مــی توانــد‬ ‫ســود دو ســر را نصیــب کشــاورزان برنجــکار داشــته باشــد بــه طــوری کــه پــس از پــرورش ماهــی ‪ ،‬از‬ ‫اب مــی تواننــد بــرای زراعــت نیــز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫میرقراچولــو شــمار مــزارع پــرورش ماهــی گرمابــی خراســان شــمالی ‪ ۹۰‬و مــزارع ســردابی ‪۹۷‬‬ ‫فقــره اســت کــه هــم اکنــون‬ ‫‪ ۲۰۰‬تولیــد کننــده در حــوزه‬ ‫ابزیــان و شــیالت ایــن اســتان‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫براســاس امــار رســمی در‬ ‫ســال زراعــی جــاری میانگیــن‬ ‫بــارش بــاران در ایــن اســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۵۴‬درصــد کاهــش‬ ‫یافــت بــه طــوری کــه ‪۸۲‬‬ ‫درصــد از مســاحت دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــاری‬ ‫ایــن خطــه شمالشــرق کشــور‬ ‫بــا خشکســالی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا کاهــش شــدید‬ ‫بارندگــی براســاس دســتورالعمل وزارت جهــاد کشــاورزی کشــت برنــج در ایــن اســتان در اکثــر مناطــق‬ ‫بــا ممنوعیــت مواجــه شــد بــه طــوری کــه ســطح زیرکشــت برنــج نیــز حــدود یــک ســوم کاهــش یافــت‬ ‫و از حــدود ‪ ۲‬هزارهکتــار بــه ‪ ۷۵۰‬هکتــار رســید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بنــا بــه گفتــه برنــج کاران عــاوه بــر کاهــش منابــع ابــی هزینــه هــای تولیــد نیــز‬ ‫بســیار بــاال رفتــه اســت کــه پــرورش ماهــی بــه نســبت بــا صرفــه تــر اســت‪ ،‬ســود بیشــتری عایدشــان‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار مســاحت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬منبــع ابــی شــامل‬ ‫رودخانــه‪ ،‬چشــمه‪ ،‬قنــات و ســد وجــود دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫صادف خونین ‪ 3‬دستگاه‬ ‫خودرو در بجنورد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از برخــورد ‪ 3‬دســتگاه خــودرو بــا هــم بــا‬ ‫‪ 3‬کشــته و ‪ 4‬نفــر مجــروح خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬سردار»ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ســاعت ‪ 0545‬صبــح امــروز در پــی اعــام یــک‬ ‫مــورد تصــادف در محــور «بدرانلــو» بالفاصلــه تیــم گشــت پلیــس‬ ‫راه بــه همــراه عوامــل اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه ‪ 3‬دســتگاه خــودروی‬ ‫«پــژو پــارس‪ 405 ،‬و ‪ »206‬بــا هــم برخــورد مــی کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه در این حادثه ‪ 3‬نفر از سرنشــینان هر ‪ 3‬خودرو در‬ ‫دم فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه ‪ 4‬نفــر‬ ‫نیــز بــه شــدت مجــروح شــدند کــه توســط عوامــل اورژانــس بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل مــی شــوند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬علــت ایــن حادثــه‬ ‫انحــراف بــه چــپ ناشــی از خســتگی و خــواب الودگــی ســواری پــژو‬ ‫‪ 206‬اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همــواره رعایــت نکــردن‬ ‫قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی باعــث بــروز حــوادث ایــن‬ ‫چنینــی مــی شــود کــه از راننــدگان عزیــز انتظــار مــی رود تــا قوانیــن‬ ‫و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫کشف دام میلیاردی فاقد‬ ‫مجوز در فاروج‬ ‫فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان فــاروج‬ ‫از کشــف ‪116‬‬ ‫گوســفند‬ ‫راس‬ ‫قاچــاق بــه ارزش‬ ‫‪ 2‬میلیــارد ریــال در‬ ‫فــاروج خبــر داد ‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ « علیرضــا پوربــه » گفــت‪ :‬مامــوران یــگان امــداد حیــن‬ ‫کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه خــودور کــه از مســیر‬ ‫مشــهد بــه بجنــورد در حــال تــردد بــود مشــکوک کــه پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائی خــودروی مورد نظــر را توقیف کردند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران در بازرســی از ایــن خــودرو تعــداد ‪ 116‬راس‬ ‫دام فاقــد مجــوز قانونــی از نــوع گوســفند کشــف و دو نفــر را‬ ‫دســتگیر کردنــد ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫کارشناســان ارزش دام هــای مکشــوفه را ‪ 2‬میلیــارد ریــال اعــام‬ ‫کردنــد تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان بــه همــراه پرونــده تشــکیل شــده‬ ‫تحویــل مراجــع ذی صــاح شــد ‪.‬‬ ‫عامل خرید و توزیع چک‬ ‫پول های تقلبی در گرمه‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه خریــد و‬ ‫توزیــع چــک پــول هــای تقلبــی در فضــای مجــازی در ســطح شهرســتان‬ ‫گرمــه می کــرد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬سرهنگ«یوســف شــاکری» بــا بیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی در فضــای مجــازی‬ ‫اقــدام بــه خریــد و توزیــع چــک پول هــای تقلبــی مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارشناســان پلیــس فتــا بــا تــاش مســتمر و‬ ‫انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی دریافتنــد کــه ایــن فــرد بــا چــک پولهــای‬ ‫تقلبی اقدام به خرید اقالم متنوع از جمله وســایل تزئینی در ســطح‬ ‫شــهر مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بــا تــاش و ســرعت عمــل کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه بــزه انتســابی اعتــراف و در نهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــه هیــچ وجــه اجــازه نخواهــد داد تــا امنیــت‬ ‫و ارامــش شــهروندان خصوصــا در فضــای مجــازی مختــل شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪337‬‬ ‫محرومیت های اجتماعی‬ ‫برای مشموالن غایب‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مرتضــی یونــس‬ ‫ابــادی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برابــر مــاده ‪ 2‬قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی هــر‬ ‫فــرد ذکــور ایرانــی از اول ماهــی کــه بــه ســن ‪ 18‬ســال تمــام‬ ‫مــی رســد ‪ ،‬مشــمول مقــررات خدمــت وظیفــه عمومــی بوده‬ ‫و برابــر مــاده ‪ 58‬ایــن قانــون ‪،‬مشــموالنی کــه در مهلــت‬ ‫معرفــی تعییــن شــده‪ ،‬وضعیــت خدمتــی خــود را مشــخص‬ ‫نکننــد‪ ،‬غایــب محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق مــاده ‪ 58‬قانــون وظیفــه‬ ‫عمومــی بــرای مشــموالنی کــه مــدت غیبــت اولیــه انــان تــا‬ ‫ســه مــاه باشــد‪ ،‬ســه مــاه اضافــه خدمــت و مشــموالنی‬ ‫کــه مــدت غیبــت اولیــه انهــا بیشــتر از ســه مــاه باشــد‪6 ،‬‬ ‫مــاه اضافــه خدمــت لحــاظ خواهــد شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مشــموالنی کــه مــدت غیبــت اولیــه انهــا بیــش از یکســال‬ ‫باشــد عــاوه بــر ‪ 6‬مــاه اضافــه خدمــت‪ ،‬فــراری محســوب و‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬مشــموالن غایبــی کــه تاکنــون بــرای‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت خدمتــی خــود اقــدام نکرده انــد‬ ‫برابــر مــاده ‪ 10‬ایــن قانــون بــا محرومیــت اجتماعــی از جملــه‬ ‫عــدم امــکان ادامــه تحصیــل در مقاطــع دانشــگاهی‪ ،‬عــدم‬ ‫برخــورداری از معافیــت کفالــت‪ ،‬عــدم دریافــت تســهیالت‬ ‫بانکــی‪ ،‬عــدم صــدور پروانــه کســب و اجــازه اشــتغال‪،‬‬ ‫ممنوعیت خروج از کشــور و موارد دیگر مواجه می شــوند‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در صــورت بــه کارگیــری مشــموالن غایــب توســط‬ ‫کارفرمایــان‪ ،‬کارخانه هــا‪ ،‬کارگاه هــا‪ ،‬شــرکت ها‪ ،‬اموزشــگاه ها‪،‬‬ ‫بنگاه هــا‪ ،‬مغازه هــا‪ ،‬تعمیرگاه هــای دولتــی و خصوصــی‪ ،‬برابــر‬ ‫قانــون بــا انــان برخــورد و بــرای اعمــال مجــازات تعیین شــده به‬ ‫دســتگاه های قضائــی معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫صفر شدن خاموشی برق‬ ‫مشترکان خانگی‬ ‫درسال جاری پارک ملی گلستان ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال بودجه دارد‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان از پیــش بینــی ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار در قانــون بودجــه امســال بــرای پــارک ملــی‬ ‫گلســتان خبــر داد و گفــت کــه از ســال ‪ ۹۷‬کــه ردیــف بودجــه‬ ‫مســتقل بــرای ایــن عرصــه حفاظــت شــده پیــش بینــی شــد تــا‬ ‫پایــان ‪ ۹۹‬نیــز در مجمــوع ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی در پنجمیــن نشســت شــورای راهبــری پــارک‬ ‫ملــی گلســتان کــه باحضــور عیســی کالنتــری معــاون رییــس‬ ‫جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بودجــه امســال بــا نظــر شــورای راهبــردی‪ ،‬کمیتــه‬ ‫فنــی و مدیریــت مجموعــه ایــن پــارک صــرف طرح هــا و پروژه هــای‬ ‫پیــش بینــی شــده ان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی از پیگیری برای صدور ســند مالکیت برای تمامی عرصه های‬ ‫پــارک ملــی گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پــارک دارای ‪ ۱۵۹‬پــاک‬ ‫ثبتــی دفترچــه ای در ســه اســتان گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی و‬ ‫ســمنان اســت کــه کار حدنــگاری و تــک بــرگ کــردن ان از ســال‬ ‫‪ ۹۹‬اغــاز شــده و تاکنــون بــرای ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار ســند مالکیــت‬ ‫صــادر و ســند ‪ ۱۱‬هــزار هکتــار دیگــر نیــز در مرحلــه صــدور اســت‪.‬‬ ‫کنعانــی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای ‪ ۷۹‬هــزار هکتــار اراضــی باقــی مانــده‬ ‫پــارک ملــی گلســتان نیــز بــا رفــع شــدن برخــی اختالفــات ثبتــی و‬ ‫مــرزی بیــن محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بویــژه در ‪ ۲‬منطقــه‬ ‫«میرزابایلــو و دشــت شــاد»‪ ،‬ظــرف یــک مــاه اینــده ســند مالکیــت‬ ‫تــک برگــی صــادر می شــود و از ایــن پــس جلــوی تصرفــات‬ ‫غیرقانونــی و تعارضــات بــه ایــن عرصــه حفاظــت شــده گرفتــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کنعانــی‪ ،‬اجرایــی کــردن طــرح گردشــگری پایــدار در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان بــا همــکاری میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی از ‪ ۲‬ماه اینده و بهســازی و مرمت چشــمه ها و ابشــخورها‬ ‫بــرای مقابلــه بــا خشکســالی را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫حــوزه ایــن پــارک ملــی برشــمرد و از رییــس ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت و اعضــای شــورای راهبــری پــارک ملــی گلســتان‬ ‫درخواســت کــرد تــا نســبت بــه رفــع کمبــود نیــروی انســانی‪ ،‬تامیــن‬ ‫خــودرو و تجهیــزات محیــط بانــان مســاعدت نماینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس پــارک ملــی گلســتان نیــز در ایــن نشســت نــگاه‬ ‫ویــژه بــه مشــارکت جوامــع محلــی‪ ،‬صاحــب نظــران و ســمن ها را‬ ‫بــرای کمــک بــه ارتقــای ســطح حفاظــت از محیــط زیســت مهــم‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬همــکاری ســمن ها و جوامــع محلــی ســطح‬ ‫حفاظــت از پــارک ملــی گلســتان را بــاال بــرده و باعث بهبود شــرایط‬ ‫زندگــی گونه هــای جانــوری و گیاهــی در ایــن محیــط شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰۰‬جفــت مــرال و ‪ ۵۰۰‬جفــت‬ ‫کل و بــز در حــال حاضــر بــر اســاس سرشــماری در پــارک ملــی‬ ‫گلســتان بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬کمبــود نیــروی انســانی را از دیگــر‬ ‫چالش هــای ایــن مجموعــه برشــمرد و افــزود‪ ۳۳ :‬نفــر بــه صــورت‬ ‫شــیفتی در ‪ ۲‬نوبــت کار حفاظــت از ایــن پــارک را بــر عهــده دارنــد‬ ‫کــه بــا ســاماندهی و به کارگیــری نیــروی همیــار می تــوان فشــار‬ ‫کاری ایــن نیروهــا را کاهــش داد‪.‬‬ ‫تیمــوری حضــور گردشــگران بــدون درامدزایــی بــرای پــارک ملــی‬ ‫گلســتان را از دیگــر چالش هــای ایــن مجموعــه دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫می طلبــد بــا برنامــه ریــزی مــدون در پذیــرش گردشــگران یــک‬ ‫درامــد پایــدار بــرای پــارک تعریــف کــرد تــا بــدون نیــاز بــه بودجــه‬ ‫دولتــی بتوانــد درامدزایــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک دارای ســه نــوع اب و هــوای متفــاوت خشــک‪ ،‬نیمــه‬ ‫خشــک و نیمــه مرطــوب اســت کــه همیــن ویژگــی باعث شــده این‬ ‫پــارک دارای پوشــش گیاهــی متنــوع از اســتپ خشــک تــا جنــگل‬ ‫انبــوه باشــد‪.‬‬ ‫گونه هــای جانــوری ایــن پــارک شــامل اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪،‬‬ ‫خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه‬ ‫ترکمنی‪ ،‬رودک‪ ،‬ســمور جنگلی‪ ،‬ســیه گوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قوچ‬ ‫و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬مــرال‪ ،‬ســمندر‪،‬‬ ‫قورباغه جنگلی‪ ،‬وزغ ســبز‪ ،‬الک پشــت چهار چنگالی‪ ،‬مارمولک‬ ‫بــی پــا‪ ،‬مــار ابــی‪ ،‬مــار قیطانــی‪ ،‬گــرزه مــار و افعــی قفقازی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ســاخت ‪ ۲‬پاســگاه محیط بانــی‪ ۲ ،‬اتاقــک دیدبانی‪،‬‬ ‫مرمــت چشــمه ها‪ ،‬راه انــدازی ســامانه هوشــمند هشــدار اتــش‬ ‫ســوزی‪ ،‬جــذب مشــارکت مردمــی‪ ،‬خریــد تجهیــزات بــرای کنترل‬ ‫اتــش و تجهیــز دهیاری هــا بــرای کمــک رســانی در کنتــرل اتــش‬ ‫از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده طــی ســال های قبــل در‬ ‫ایــن زیســتگاه مهــم اســت‪.‬‬ ‫مدیردفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کاهــش ســاعات اداری و ســوق‬ ‫یافتــن خاموشــی هــا بــه ســمت صنایــع‪ ،‬قطــع بــرق‬ ‫مشــترکان خانگــی را در ایــن اســتان در روزهــای اخیــر بــه‬ ‫صفــر رســاند‪.‬‬ ‫محمــد صدقــی ادامــه رونــد قطــع خاموشــی بــرای‬ ‫مشــترکان خانگــی را در روزهــای اینــده در گــرو رعایــت‬ ‫الگــوی مصــرف و صرفــه جویــی از ســوی مشــترکان‬ ‫خانگــی و حتــی صنعتــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد مصــرف بــرق ادارات و صنایــع نیــز اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طیــق دســتورالعمل ارائــه شــده از ســوی شــرکت‬ ‫توانیــر ادارات و صنایــع بایــد میــزان مصــرف خــود را کاهش‬ ‫دهنــد و در غیــر ایــن صــورت پــس از یــک نوبــت اخطــار در‬ ‫صــورت بــی توجهــی بــرق ان هــا نیــز قطــع شــود‪.‬‬ ‫صدقــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مصــارف بــرق ادارات بیــش‬ ‫از ســایر مشــترکان اســت‪ ،‬تنهــا راهــکار جلوگیــری از‬ ‫خاموشــی هــای احتمالــی را کاهــش و مدیریــت مصــرف‬ ‫و اســتفاده از مولــد بــرق اضطــراری اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســوول شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی‬ ‫ســاعات پیــک مصــرف بــرق را ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬عصــر اعــام‬ ‫کــرد و از مشــترکان بــرق خواســت تــا بــرای جلوگیــری‬ ‫از خاموشــی و ضررهــای احتمالــی بــه صنایــع الگــوی‬ ‫مصــرف را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۳۷۳‬هــزار انشــعاب بــرق در‬ ‫بخــش هــای تجــاری‪ ،‬خانگــی‪ ،‬ادارای و صنعتی مشــترک‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق هســتند و ‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــهری و روســتایی از بــرق برخوردارنــد و‬ ‫بــا احتســاب بــرق مصرفــی مشــترکان بــزرگ صنعتــی‬ ‫از جملــه پتروشــیمی‪ ،‬ســیمان‪ ،‬ریختــه گــری و الومینــا‪،‬‬ ‫مصــرف بــرق اســتان در اوج مصــرف بــه ‪ ۳۸۰‬تــا ‪۴۰۰‬‬ ‫مــگاوات مــی رســد و از تعــداد مصــرف کننــدگان بــرق‬ ‫در خراســان شــمالی‪ ۵۳‬درصــد مشــترکان خانگــی اســتان‬ ‫خــوش مصــرف‪ ۳۰ ،‬درصــد کــم مصــرف و تنهــا ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫پــر مصرفند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪337‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫تناسب اندام بعد از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چگونه باعث بهبود‬ ‫مهارت انتقاد کردن‬ ‫و انتقادپذیری خودشویم؟‬ ‫ایــا مــا بــه انــدازه کافــی انتقادپذیــر هســتیم ؟ ایــا بــه روش‬ ‫درســتی از دیگــران انتقــاد مــی کنیــم؟ ایــن دوره اموزشــی‬ ‫بــه مــا یــاد می دهــد کــه چطــور مهــارت انتقــاد کــردن و‬ ‫انتقادپذیــری خــود را بهبــود دهیــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫هنــگام نقدکــردن‪ ،‬مهــم اســت کــه بــه تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ماننــد ارتبــاط چشــمی‪ ،‬شــیوه ی کالمــی و‬ ‫انتظــارات ســخنران بیندیشــید‪ .‬فرهنــگ‪ ،‬نظامــی از‬ ‫نگرش هــا‪ ،‬باورهــا و رفتارهایــی اســت کــه شــیوه های‬ ‫گوناگونــی از زندگــی را شــکل می بخشــند‪ .‬گروه هــای‬ ‫فرهنگــی گوناگــون در برقــراری ارتبــاط‪ ،‬چــه به صــورت‬ ‫کالمــی و چــه ارتبــاط غیــر کالمــی‪ ،‬شــیوه های متفاوتــی‬ ‫دارنــد‪ .‬جهانی شــدن و رســانه ها‪ ،‬بســیاری از تفاوت هــای‬ ‫ســنتی را بــرای مخاطبــان جوان تــر تعدیــل کرده انــد؛ بــا این‬ ‫حــال‪ ،‬شایســته اســت هنــگام نقــد‪ ،‬پنــج حــوزه ای را کــه بــر‬ ‫تفاوت هــایفرهنگــیاثرگذارنــد‪،‬بــهخاطــرداشــتهباشــید‪:‬‬ ‫شیوه ی کالمی در فرهنگ های با زمینه ی باال و پایین‬ ‫مسئولیت انتقال موثر پیام در سبک های ابزاری و عاطفی‬ ‫جمع گرایی و فردگرایی در فرهنگ ها‬ ‫شان و منزلت؛ ارتباط چشمی‬ ‫شیوه ی کالمی در فرهنگ های با زمینه ی باال و پایین‬ ‫در فرهنگ هــای بــا زمینــه ی پاییــن‪ ،‬ماننــد امریــکا و‬ ‫المــان‪ ،‬انتظــار مــی رود کــه افــراد انچــه را کــه در ذهــن‬ ‫دارنــد‪ ،‬مســتقیم بگوینــد؛ مــردم در ایــن فرهنگ هــا‪ ،‬بــه‬ ‫اصطــاح‪« ،‬حاشــیه نمی رونــد»‪ .‬در فرهنگ هــای بــا‬ ‫زمین ـه ی بــاال ‪ ،‬ماننــد ژاپــن و چیــن‪ ،‬مــردم بیشــتر از بیــان‬ ‫غیرمســتقیم‪ ،‬ایماواشــاره و پیشــنهادهای زیرکانــه بــرای‬ ‫انتقــال پیــام بهــره می گیرنــد‪.‬‬ ‫مسئولیت انتقال موثر پیام در سبک های ابزاری و عاطفی‬ ‫ایــا بــرای انتقــال پیــام‪ ،‬ســخنران مســئول اســت یــا‬ ‫مخاطــب؟ ســبک ابــزاری در ســخنرانی‪ ،‬فرســتنده محور‬ ‫اســت؛ بــار انتقــال پیــام بــر دوش ســخنران اســت تــا کاری‬ ‫کنــد کــه دیگــران او را بفهمنــد‪ .‬ســبک عاطفــی گیرنده محــور‬ ‫ـردن شــنونده‬ ‫اســت و در نتیجــه‪ ،‬مســئولیت بیشــتری بــر گـ ِ‬ ‫می گــذارد‪ .‬بــا ایــن ســبک‪ ،‬شــنونده بایــد بــه نشــانه های‬ ‫کالمــی‪ ،‬غیرکالمــی و ارتباطــی توجــه کنــد تــا پیــام را بفهمــد‪.‬‬ ‫فرهنگ هــای چینــی‪ ،‬ژاپنــی و بســیاری از فرهنگ هــای‬ ‫بومــی امریــکا فرهنگ هــای عاطفــی هســتند؛‬ ‫درحالی که فرهنگ امریکایی بیشتر از نوع ابزاری است‪.‬‬ ‫بــه نشســتن در کالس درس دانشــگاه و گــوش دادن بــه‬ ‫ســخنران توجــه کنیــد‪ .‬اگــر مطلــب را نفهمیــد‪ ،‬مســئولیت‬ ‫بــر گــردن کیســت؟ در ایــاالت متحــده‪ ،‬دانشــجویان بــاور‬ ‫دارنــد کــه اســتاد بایــد مطالــب را بــه دانشــجویان منتقــل‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬وقتــی در میــان گروهــی از دانشــجویان‬ ‫چینــی پرسشــی مطــرح کنیــد‪ ،‬احتمــاال بــا حســی متفــاوت‬ ‫از مســئولیت روبــه رو می شــوید‪ .‬شــنوندگانی کــه در‬ ‫محیطــی عاطفی تــر پــرورش یافته انــد‪ ،‬بــا «نــه‪ ،‬مشــکل‬ ‫از تــو نیســت؛ وظیفــه ی ماســت کــه ســخت تر تــاش‬ ‫کنیــم‪ ».‬پاســخ می دهنــد‪ .‬این گونــه دانشــجویان‪ ،‬بــا‬ ‫پذیــرش مســئولیت خــود بــه عنــوان شــنونده‪ ،‬می کوشــند‬ ‫تــا مطالــب ســخنران را بهتــر درک کننــد‪.‬‬ ‫جمع گرایــی و فردگرایی‪:‬ایــا ســخنران و شــنوندگان از‬ ‫فرهنگــی جمع گــرا هســتند یــا فردگــرا؟ وقتــی فــرد یــا‬ ‫فرهنگــی گرایــش بــه جمع گرایــی دارد‪ ،‬نیازهــا و منافــع‬ ‫گــروه را برتــر از امیــال یــا انگیــزه هــای شــخصی می پنــدارد‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬فرهنگ هایــی بــا محوریــت فردگرایــی‪ ،‬خــود را‬ ‫مهم تریــن می پندارنــد؛ یعنــی هــر فــرد بــرای موفقیــت یــا‬ ‫شکســتش در زندگــی مســئول اســت‪ .‬وقتــی شــما بازخــورد‬ ‫یــا نقــدی ارائــه می دهیــد‪ ،‬اگــر از فرهنگــی فردگــرا باشــید‪،‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬مســتقیما بــا یــک نفــر صحبــت می کنیــد‬ ‫و فــرد هــم مســئول اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر بــا کســی‬ ‫تو گــو کنیــد کــه از فرهنگــی جمع گــرا می ایــد‪ ،‬بازخــورد‬ ‫گف ‬ ‫یــا نقدتــان شــاید میــان تمــام اعضــای گــروه‪ ،‬به طــور‬ ‫مشــترک درک شــود؛ چــرا کــه در ایــن فرهنگ هــا‪ ،‬همـه ی‬ ‫اعضــا بــرای اقدامــات یکدیگــر مســئولیت قائــل هســتند‪.‬‬ ‫شــان و منزلــت‪ :‬شــان معمــوال بــ ه عنــوان حســی از‬ ‫خودارزشــی‪ ،‬به ویــژه در چشــم دیگــران دیــده می شــود‪ .‬بنــا‬ ‫بر پژوهشــی‪ ،‬دانشــجویان چینی دانشــگاه‪ ،‬کســر شــان را‬ ‫بــه عنــوان ناکامــی در بــراوردن انتظــارات از خــود یــا انچــه‬ ‫دیگــران انتظــار دارنــد‪ ،‬می بیننــد‪ .‬در فرهنگ هایــی کــه‬ ‫بیشــتر فردگــرا هســتند‪ ،‬ســخنرانان و شــنوندگان نگــران‬ ‫حفــظ شــان خودشــان و نــه دیگــران هســتند‪ .‬بــا ایــن حال‪،‬‬ ‫در موقعیتــی میــان مردمــی بــا فرهنگ هــای جمع گــرا‪،‬‬ ‫ســخنران نبایــد فقــط نگــران حفــظ شــان خــود باشــد؛ بلکه‬ ‫بایــد بــه شــان شــنوندگان نیــز توجــه کنــد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو هم همراه ما باشید‪...‬‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫اگــر وارد ‪۴۰‬ســالگی شــده اید یــا تــا ‪۴۰‬ســالگی‬ ‫فاصلـه ای نداریــد‪ ،‬شــاید برایتــان ســوال شــده‬ ‫باشــد کــه ایــا بایــد در ســبک غذاخــوردن و‬ ‫ورزش خــود تغییــری ایجــاد کنید یا نه‪ .‬طبیعی‬ ‫اســت کــه از ســن ‪۴۰‬ســالگی به بعــد‪ ،‬تغییراتی‬ ‫در بــدن رخ می دهــد کــه بایــد متناســب بــا ان‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی و ورزش و غذاخــوردن خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای اینکه تناســب انــدام بعد از‬ ‫‪ ۴۰‬ســالگی را تجربــه کنیــد‪ ،‬نــکات این مقاله را‬ ‫بـ ه خاطــر بســپارید‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی فعــال و انــدام متناســب‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد دوران میان ســالی‬ ‫بهتــر و ســالم تری را بگذرانیــد‪.‬‬ ‫تغییرات بدن بعد از ‪۴۰‬سالگی‬ ‫از ســنی به بعــد‪ ،‬بــدن به مــرور زمــان دچــار‬ ‫تغییــرات عمــده ای نســبت بــه اوایــل جوانــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ســن بــرای افــراد مختلــف ممکــن‬ ‫اســت متفــاوت باشــد؛ امــا ایــن حقیقــت را‬ ‫نمی تــوان انــکار کــرد کــه به مــرور زمــان مــا‬ ‫بســیاری از توانایی های فیزیکی مان را از دســت‬ ‫می دهیــم‪ .‬هرقــدر ســن مــا باالتــر مــی رود‪:‬‬ ‫سوزاندن انرژی دشوارتر خواهد شد؛‬ ‫تراکم استخوان ها کاهش می یابد؛‬ ‫سطح هورمون ها افت می کند؛‬ ‫متابولیسم کمتر می شود؛‬ ‫و… ‪.‬‬ ‫داشــتن روتیــن ورزشــی منظــم و توجــه بــه‬ ‫رژیــم غذایــی کمــک می کنــد ایــن عالئــم را‬ ‫کاهــش دهیــد و بــرای مــدت طوالنی تــری‬ ‫ســرزنده و جــوان بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬مکمل مصرف کنید‬ ‫اگــر نمی توانیــد از طریــق رژیــم غذایــی نیازهــای‬ ‫بدن به مواد مغذی را تامین کنید‪ ،‬از مکمل های‬ ‫غذایــی اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه قبــل از اســتفاده از‬ ‫هــر مکملــی بایــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫مکمل هــای رایــج عبارت انــد از مولتی ویتامین هــا‪،‬‬ ‫کلســیم‪ ،‬ویتامیــن ‪،D‬‬ ‫منیزیــوم و روی‪ .‬پزشــک‬ ‫ممکــن اســت مکمل هــای‬ ‫دیگــری مثــل ویتامیــن‬ ‫‪ 12-B‬را هــم توصیــه کنــد‪،‬‬ ‫به خصــوص اگــر وگان و‬ ‫گیاه خــوار باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬بــه فراینــد تناســب‬ ‫انــدام احتــرام بگذاریــد‬ ‫صبــور باشــید و بــه بدنتــان‬ ‫زمــان بدهیــد بــا ورزش هــا‬ ‫و فعالیــت فیزیکــی‬ ‫شــما هماهنــگ شــود و‬ ‫نشــانه هایی از تناســب‬ ‫انــدام را کم کــم نشــان‬ ‫دهــد‪ .‬انســان ذاتــا تمایــل‬ ‫دارد خیلــی زود نتیجــه‬ ‫بگیــرد و مشــکالت در‬ ‫کســری از ثانیــه حــل شــوند؛‬ ‫امــا تناســب انــدام فراینــدی‬ ‫طوالنی مــدت اســت و دیــدن‬ ‫نتایــج ان طــول می کشــد‪ .‬ایــن فراینــد بــا افزایــش‬ ‫ســن طوالنی تــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫رمــز موفقیــت ایــن اســت کــه پشــتکار داشــته‬ ‫باشــید و ادامــه دهیــد و تســلیم نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬بــه رابطــه ورزش و رژیــم غذایــی بیشــتر فکــر‬ ‫کنیــد‬ ‫بســیاری از افــراد به انــدازه ای کــه در باشــگاه‬ ‫وقــت می گذارنــد بــه رژیــم غذایــی خــود توجــه‬ ‫نمی کننــد‪ .‬در هــر ســنی کــه هســتید‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی و ورزش هــر دو در کنــار هــم باعــث‬ ‫تناســب انــدام می شــوند‪ .‬حذف کــردن وعده هــای‬ ‫غذایــی‪ ،‬خــوردن غــذای ناســالم و اســتفاده از‬ ‫نوشــیدنی های الکلــی معمــوال مانــع بزرگــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه تناســب انــدام اســت‪ .‬ادامـه دادن بــه‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم معموال راحت تــر از تمرینات‬ ‫ســخت و دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ســعی نکنیــد عــادات غذایــی اشــتباهتان را بــا‬ ‫ورزش بیشــتر جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬مصرف فیبر را افزایش دهید‬ ‫بــرای حفــظ تناســب انــدام‪ ،‬مصــرف فیبــر بســیار‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬غذاهایــی کــه سرشــار از فیبرنــد‬ ‫ســیرکننده اند‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــا خــوردن غــذای کمتــر‬ ‫مــدت بیشــتری را احســاس ســیری می کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن غذاهــا معمــوال کالــری کمتــری هــم دارنــد‬ ‫و از پرخــوری شــما جلوگیــری می کننــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می شــود مــردان روزانــه ‪ ۳۸‬گــرم و زنــان ‪۲۵‬‬ ‫گــرم فیبــر مصــرف کننــد‪ .‬فیبــر در مــواد غذایــی‬ ‫متعــددی ماننــد حبوبــات‪ ،‬مغزهــا‪ ،‬غــات کامــل‬ ‫و برنــج قهــوه ای وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬برای جبران کمبودهای بدن غذا بخورید‬ ‫غذا ‪ -‬تناسب اندام بعد از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫به مــرور زمــان بــدن دچــار کمبودهــای‬ ‫مختلفــی می شــود؛ مثــا از حوالــی ‪۳۰‬ســالگی‬ ‫به بعــد‪ ،‬هــر ســال حجــم عضالنــی بــدن‬ ‫یــک درصــد کاهــش پیــدا می کنــد‪ .‬زیــر نظــر‬ ‫متخصــص‪ ،‬بایــد کمبودهــای بــدن را بــا داشــتن‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫تناســب اندام در هــر ســنی نیازمنــد پشــتکار‬ ‫و صبــر و فراینــدی طوالنی مــدت اســت‪ .‬در‬ ‫ســن باالتــر ایــن فراینــد ســخت تر و طوالنی تــر‬ ‫می شــود‪ ،‬چــون بــدن تغییــرات متعــددی را‬ ‫تجربــه می کنــد‪ .‬منتهــا فرامــوش نکنیــد تناســب‬ ‫انــدام بعــد از ‪ ۴۰‬ســالگی غیرممکــن نیســت‪.‬‬ ‫بــا تــاش‪ ،‬اســتمرار و مشــورت متخصصــان‬ ‫می توانیــد در ســن بــاال نیــز اندامــی ســالم و‬ ‫متناســب داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هشــدار! ایــن مطلــب صرفــا جنبــه اموزشــی‬ ‫دارد و بــرای اســتفاده از ان الزم اســت بــا‬ ‫پزشــک یــا متخصــص مربوطــه مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره‬ ‫به کرونا وجود دارد؟‬ ‫یــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه ویــروس کرونــا وجــود دارد؟ در ادامــه‬ ‫مطلــب حاضــر‪ ،‬به دنبــال پاســخی بــرای ایــن ســوال خواهیــم بــود‪ .‬در‬ ‫ابتــدا‪ ،‬الزم اســت دربــاره چگونگــی مصونیــت بــدن در برابــر کرونــا و‬ ‫ویروس هــای دیگــر در بلندمــدت اطالعاتــی داشــته باشــید‪ .‬این گونــه‬ ‫می توانیــد درک بهتــری از توضیحــات بخش هــای اصلــی مطلــب پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬در بخش هــای ابتدایــی مطلــب‪ ،‬شــرح این موضــوع را خواهید‬ ‫خوانــد و در ادامــه‪ ،‬بــا بررســی نظــر محققــان و اخریــن مطالعه هــای‬ ‫صورت گرفتــه‪ ،‬پاســخ ایــن ســوال را خواهیــم داد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫انچه محمدرضا عاشوری در این مقاله به شما خواهد اموخت‪:‬‬ ‫ایمنــی بــدن در مقابــل ویــروس کرونــا و دیگــر ویروس هــا | چه مدت‬ ‫در برابــر کرونــا مصــون می مانیــم؟ | ایــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه کرونا‬ ‫وجــود دارد؟ | مــوارد ثبت شــده از ابتــای دوبــاره بــه کرونــا | مصونیــت‬ ‫در برابــر کرونــا‪ ،‬بعــد از ابتــای دوبــاره | ســرماخوردگی و مصونیــت در‬ ‫برابــر کرونــا | ایــا پادتن هــا مــا را در برابــر کرونــا مقــاوم می کننــد؟‬ ‫بدن ما چطور در برابر کرونا و ویروس های دیگر‪ ،‬ایمنی پیدا می کند؟‬ ‫مصونیــت بــدن در برابــر بیمــاری هــای ویروســی و بیمــاری هــای‬ ‫عفونی‪ ،‬طی فرایندهایی رخ می دهد که منشــا اصلی انها سیســتم‬ ‫ایمنــی اســت‪ .‬ایــن فرایندهــا در دو مرحلــه کلــی رخ می دهنــد‪:‬‬ ‫مرحلــه اول‪:‬دســتگاه ایمنــی بــدن همیشــه اماده بـه کار اســت‪ .‬مرحلــه‬ ‫اول درســت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه عامــل بیمــاری زا‪ ،‬ویــروس یــا‬ ‫به طورکلــی هــر عامــل مهاجمــی در بــدن شناســایی شــود‪ .‬ایــن مرحلــه‬ ‫بــا اصطــاح پاســخ ایمنــی غیراختصاصــی (طبیعــی‪innate immune /‬‬ ‫‪ )response‬شــناخته می شــود و شــامل التهاب و ازادسازی گلبول های‬ ‫ســفیدی اســت کــه بــه ســلول های الــود ه بــه ویــروس هجــوم می برنــد‪.‬‬ ‫ایــن مرحلــه صرفــا مختــص بــه کوویــد ‪ ۱۹‬نیســت؛ همچنیــن بــرای‬ ‫مصون ســازی بــدن در برابــر ایــن ویــروس‪ ،‬کافــی نیســت‪ .‬انچه برای‬ ‫مصون ســازی بــدن نیــاز داریــم‪ ،‬در مرحلــه دوم رخ می دهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪:‬مرحلــه دوم بــا اصطــاح پاســخ ایمنــی تطبیقــی‬ ‫(‪ )adaptive immune response‬شــناخته می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬ســلول ها پادتــن هایــی را تولیــد می کننــد کــه توانایــی‬ ‫چســبیدن بــه ویــروس را دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن پادتن هــا‪ ،‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬ســلول های‪ T‬هــم ســاخته می شــوند‪ .‬ســلول های ‪ T‬صرفــا‬ ‫بــه ســلول هایی حملـه ور می شــوند کــه الــوده بــه ویــروس هســتند‬ ‫(پاســخ ســلولی دســتگاه ایمنــی)‪.‬‬ ‫ایــن مرحلــه از کار دســتگاه ایمنــی بــه زمــان نیــاز دارد تــا شــروع‬ ‫شــود‪ .‬بنــا بــه نتایــج برخــی مطالعــات‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬روز زمــان نیاز اســت‬ ‫تــا دســتگاه ایمنــی پادتن هــای مناســب بــرای حملــه بــه ویــروس‬ ‫کرونــا را تولیــد کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬ان دســته از مبتالیــان بــه کرونــا کــه‬ ‫اوضــاع بیماری شــان وخیم تــر اســت‪ ،‬قوی تریــن پاســخ ایمنــی را در‬ ‫بدنشــان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر پاســخ ایمنــی تطبیقــی به انــدازه ٔ کافــی قــوی باشــد‪ ،‬دســتگاه‬ ‫ایمنــی در اینــده قــادر بــه شناســایی ویروس هــای کرونــای مهاجــم و‬ ‫محافظــت از بــدن در برابــر انهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هنــوز مشــخص نیســت کــه پاســخ ایمنــی تطبیقــی در بــدن ان‬ ‫دســته از مبتالیــان بــه کرونــا کــه عالئــم خفیف دارند (یــا اصال عالئم‬ ‫و نشــانه ای از بیمــاری ندارنــد) هــم اتفــاق می افتــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫تحقیقــات دربــاره نقــش ســلول های تی همچنان در دســت انجام‬ ‫اســت؛ باوجودایــن‪ ،‬بــه نظــر می رســد حتــی در بــدن کســانی هــم‬ ‫کــه جــواب ازمایــش کرونایشــان منفــی بــوده اســت‪ ،‬پادتن هــا تــا‬ ‫حــدودی توانایــی حملــه بــه ویروس هــای کرونــای مهاجــم را دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه شــما بیاموزیــم کــه چطــور‬ ‫چگونــه شــما را بــا کرونــا اشــنا خواهــد کــرد‬ ‫مصونیت در برابر کرونا چقدر دوام دارد؟‬ ‫حافظــه دســتگاه ایمنــی بــدن تــا حــدود زیــادی شــبیه بــه حافظــه‬ ‫ذهنــی خــود انســان اســت‪ :‬بعضــی بیماری هــای عفونــی را بعدهــا‬ ‫هــم بــه یــاد خواهــد اورد و بعضــی دیگــر را کامــا از یــاد می بــرد‪.‬‬ ‫مثــا ســرخک از ان بیماری هایــی اســت کــه دســتگاه ایمنــی‪ ،‬پــس‬ ‫از یــک بــار تقــا بــرای بیرون کــردن عامــل بیمــاری زای ان از بــدن‪ ،‬تــا‬ ‫پایــان عمــر بــدن را در برابــر ان مصــون می کنــد‪ .‬امــا از ســوی دیگــر‬ ‫بیماری هــای متعــددی هســتند کــه دســتگاه ایمنــی کامــا انهــا را‬ ‫فرامــوش می کنــد و مصونیــت در برابــر انهــا دوام چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫ازجملــه ایــن بیماری هــا می تــوان بــه ویــروس سین سیشــیال‬ ‫تنفســی (‪ )respiratory syncytial virus/ RVS‬اشــاره کــرد‬ ‫کــه می توانــد در یــک فصــل زمســتان‪ ،‬چنــد بــار متوالــی بــه بــدن‬ ‫کــودکان راه یابــد‪.‬‬ ‫هنــوز مدت زمــان زیــادی از شــیوع ویــروس کرونــای جدیــد نگذشــته‬ ‫است و بنابراین‪ ،‬معلوم نیست مصونیت بدن در برابر ان چقدر دوام‬ ‫دارد؛ امــا می توانیــم بــا بررســی شــش ویــروس دیگــری کــه از خانــواده‬ ‫کرونــا هســتند و اطالعــات بیشــتری راجــع بــه انهــا داریــم‪ ،‬ســرنخ خوبــی‬ ‫بــرای جــواب ایــن ســوال پیــدا کنیــم‪ .‬در ادامــه ایــن کار را خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بررسی شش ویروس از خانواده کرونا‬ ‫چهــار مــورد از شــش ویــروس یادشــده‪ ،‬عالئــم و نشــانه هایی‬ ‫شــبیه بــه ســرماخوردگی معمولــی دارنــد و مصونیــت در برابــر انهــا‪،‬‬ ‫کوتاه مــدت اســت‪ .‬نتایــج برخــی تحقیقــات حاکــی از ان بوده اســت‬ ‫کــه امــکان ابتــای دوبــاره بخشــی از مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری ها در‬ ‫همــان ســالی کــه الــوده بــه ویــروس شــده اند‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫در دانشــگاه کینگزکالــج لنــدن (‪ )King’s College‬ســطح‬ ‫پادتن هــای مناســب بــرای ازبین بــردن ویروس هــای کرونــا در بــدن‬ ‫در بــازه زمانــی سـه ماهه بررســی شــد‪ .‬ایــن پژوهــش نشــان داد کــه‬ ‫ســطح پادتن هــا ایــن بــازه کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫امــا درمــورد برخــی ویروس هــای خانــواده کرونــا‪ ،‬حتی اگــر پادتن ها‬ ‫ناپدیــد شــوند‪ ،‬ســلول های تولیدکننــده انهــا (ســلول های ‪ )B‬ممکن‬ ‫اســت در بــدن باقــی بماننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬ســلول های ‪ B‬در‬ ‫بــدن برخــی از مبتالیــان بــه انفوالنــزای اســپانیایی تــا ‪ ۹۰‬ســال پــس‬ ‫از ابتالیشــان بــه بیمــاری باقــی مانــده بودنــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مســئله دربــاره ویــروس کرونــای جدیــد هــم صادق باشــد‪،‬‬ ‫درصــورت ابتــای دوبــاره بــه کرونــا‪ ،‬بــار دوم‪ ،‬شــدت بیمــاری کمتــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هنــوز مشــخص نشــده اســت کــه در بلندمــدت‪ ،‬بــرای ســلول های‬ ‫‪ T‬در بــدن چــه اتفاقــی رخ می دهــد و ایــن ســلول ها چقــدر دوام‬ ‫دارنــد‪ .‬امــا بنــا بــه نتایــج برخــی تحقیقــات‪ ،‬ســلول های ‪ T‬کــه در‬ ‫پاســخ بــه حضــور بیمــاری ســارس (ســندرم تنفســی حــاد‪Severe /‬‬ ‫‪ )Acute Respiratory Syndrome‬تولیــد می شــوند‪ ،‬تــا ‪ ۱۷‬ســال‬ ‫پــس از ابتــا بــه بیمــاری در بــدن باقــی می ماننــد‪.‬‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره به کرونا وجود دارد؟‬ ‫متاســفانه بــا وجــود تمامــی توضیحاتــی که داده شــد هنــوز نمی توانیم‬ ‫به این ســوال پاســخ قطعی بدهیم‪ .‬همه چیز بســتگی به این دارد که‬ ‫پادتن هــای تولیدشــده در بــدن هنــگام ابتــای اولیه به بیمــاری‪ ،‬بدن ما‬ ‫را در برابــر ابتــای دوبــاره بــه کرونــا مصــون خواهنــد کــرد یــا خیــر‪ .‬ســوال‬ ‫دیگــری کــه هنــوز نمی تــوان بــا قطعیــت بــه ان پاســخ داد ایــن اســت که‬ ‫پادتن هــای تولیدشــده در ابتــای اولیــه بــه بیمــاری چقــدر دوام دارنــد‬ ‫و تــا چــه زمانــی در بــدن باقــی می ماننــد‪ .‬تنهــا بــا اتــکا بــه تحقیق هــای‬ ‫صورت گرفتــه دربــاره ویروس هــای دیگــر خانــواده کرونــا می تــوان دربــاره‬ ‫پاســخ ایــن ســوال ها حدس هایــی زد کــه در بخش هــای قبلــی اشــاره‬ ‫گذرایــی بــه انهــا شــد‪.‬‬ ‫برای خواندن ادامه مطلب همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪1400‬‬ ‫پاک شدن تنظیمات‬ ‫اولیه شما با اپدیت‬ ‫مستقیم ویندوز ‪7‬‬ ‫به ویندوز ‪11‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده هفتم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫در اثبــات دعــوا و داوری شــرکتهای دولتــی‬ ‫مخصص هــای احــکام را پیــدا کنیــم‪ :‬تئــوری‬ ‫‏نســبیت انیشــتن را شــنیده اند‪ .‬محــور ایــن‬ ‫تئــوری ایــن اســت کــه وقایــع بصــورت مطلــق و‬ ‫عــام نیســتند‪ .‬نســبت بــه‏یکدیگــر قابــل ســنجش‬ ‫هســتند‪ .‬مشــابه همیــن معنــا در فقــه و حقــوق‬ ‫بــا قاعــده «مــا مِــن عــام اِلّ قدخـ َّ‬ ‫ـص» تعریــف‬ ‫‏شــده‪ ،‬لــذا حکمــی را نمی تــوان یافــت کــه‬ ‫مخصــص نداشــته باشــد‪ .‬بــه بیانــی دیگــر قطعــا‬ ‫حکــم خاصــی وجــود‏دارد کــه از دایــره شــمول‬ ‫حکــم عــام خــارج اســت‪ .‬یافتــن مخصص هــای‬ ‫حکــم عــام‪ ،‬رمــز اثبــات دعاویــدر‏محاکــم قضایــی‬ ‫اســت‪ .‬حقوقدانــان می داننــد کــه اصــل ‪139‬‬ ‫قانون اساســی و ماده ‪ 457‬قانون ایین دادرســی‬ ‫‏مقــرر مـی دارد کــه معاملــه راجــع به امــوال دولتی‬ ‫بــا رجــوع بــه داوری ممنــوع اســت‪ .‬از ایــن حکــم‪،‬‬ ‫بســیاری از‏قضــات چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه‬ ‫یــک شــرکت دولتــی در حــل اختــاف بــا طــرف‬ ‫قــرارداد خــود نمی توانــد از طریــق‏داوری اقــدام‬ ‫کند‪ .‬لذا شــرط داوری را باطل و رای داور را ابطال‬ ‫می نماینــد‪ .‬در حقیقــت ایــن قضــات؛ اصــل‏‏‪139‬‬ ‫و مــاده ‪ 457‬را مطلــق و غیــر قابــل تخصیــص‬ ‫می داننــد‪ .‬امــا مخصــص ایــن اصــل بــرای شــرکت‬ ‫دولتــی‪ ،‬قانــون‏تجــارت اســت‪ .‬هــرگاه شــرکت‬ ‫دولتــی‪ ،‬ضمــن تصــدی گــری‪ ،‬مالــی را کــه هنــوز‬ ‫ت بیــت‏المــال نکــرده‪،‬‬ ‫تحصیــل ننمــوده و ثبــ ِ‬ ‫بتوانــد از طــرق قانونــی کــه یکــی از ان طــرق‪،‬‬ ‫رجــوع بــه داوری اســت‪ ،‬تحصیــل مــال کنــد بــه‬ ‫‏تکلیــف عمــل کــرده اســت!!‪ .‬ناگفتــه پیــدا اســت‬ ‫کــه پــس از حــل اختــاف و تســلط برمــال متنــازع‬ ‫فیــه‪ ،‬دیگــر‏نمی توانــد در فــروش و تهاتــر و ‪...‬‬ ‫ان مــال ازطریــق رجــوع بــه داوری عمــل کنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مطلــب ‪ ،‬دلیــل عقالیــی دارد‏و قانونگــذار‬ ‫هــم طبــق اصــل حکمــت؛ حکیــم اســت و دانــا‬ ‫و غــرض از وضــع قانــون‪ ،‬صیانــت از بیــت المــال‬ ‫و‏نظــم عمومــی اســت و نــه ایجــاد صعوبــت در‬ ‫تحصیــل مــال بــرای دولــت‪ ،‬لــذا قانونگــذار هــر گــز‬ ‫مانــع حــل‏اختالفــی نمی شــود کــه محصولــش‬ ‫از طریــق داوری‪ ،‬متضمــن بهتریــن و بیشــترین‬ ‫درامــد ممکــن و منبــع انتقــال بــه‏خزانــه دولــت‬ ‫اســت‪ ،.‬اساســا اصــل ‪ 139‬در مقــام بیــان اموالــی‬ ‫اســت کــه بــه نــام دولــت ثبــت شــده و نــه راجــع‬ ‫ـوال محتملــی کــه درراه اســت کــه سســتی‬ ‫بــه‏امـ ِ‬ ‫در حــل اختــاف‪ ،‬ســبب تضییــع ان اســت‪.‬‬ ‫مثــال روانتــر را انشــاء اللــه‏در ناگفته هــای بعــدی‬ ‫مالحظــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده هشتم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫تفاوت دادخواســت و درخواســت را در سیســتم‬ ‫قضایی باید از ماهیت ان شناخت و نه‏از شکل‬ ‫ظاهــر ان‪ :‬ایــن امــر بدیهــی را همــه حقوقدانــان‬ ‫می داننــد کــه در سیســتم قضایــی هرخواســته‬ ‫حقوقــی‏در قالــب دادخواســت ثبــت می شــود کــه‬ ‫ارکان انــرا خواهــان‪ ،‬خواســته و خوانــده تشــکیل‬ ‫می دهــد ‪ .‬کــه در ان ؛‏اگــر خواســته مالــی باشــد‬ ‫تقویــم می گــردد تــا هزینــه دادرســی بــه تناســب‬ ‫ان وصــول گــردد و اگــر غیــر مالــی باشــد‪،‬‏هزینــه‬ ‫دادرســی مبلــغ مقطوعــی اســت کــه از پیــش‬ ‫تعییــن شــده اســت ‪ .‬امــا فرهیختــگان ارجمنــدی‬ ‫کــه تاکنــون مــرا‏دنبــال و تشــویق کرده انــد‪ ،‬یقینــا‬ ‫ـب کالســیک‬ ‫می داننــد‪ ،‬هــدف بنــده شــرحِ مطلـ ِ‬ ‫و تکــراری و برگرفتــه از منابــع‏خــاص نیســت ‪.‬‬ ‫بلکــه در مقــام تبییــن ناگفته هــا و ناشــنیده های‬ ‫حقوقــی اســت‪ .‬در سیســتم قضایــی هرچنــد‬ ‫کــه هــر ‏نــوع خواســته در قالــب دادخواســت‬ ‫ثبــت می شــود ‪ .‬امــا تمامــی دادخواســتها در‬ ‫ماهیــت دادخواســت نیســتند‪ .‬بلکــه ‏بعضــا و‬ ‫درمــواردی کــه قانونگــذار مقــرر کــرده‪ ،‬موضوعــات‬ ‫درخواســت هســتند‪ .‬دادخواســت امــری اســت‬ ‫ترافعــی ‏و تنــازع فی مابیــن اصحــاب ان؛‬ ‫انصــراف بــه دادخواهــی و تظلــم خواهــی دارد‪.‬‬ ‫نتیجــه رســیدگی ان مصــداق ‏دادرســی اســت‬ ‫کــه ضمــن ان محکوم لــه و محکــوم علیــه و‬ ‫محکــوم بــه‪ ،‬مــورد حکــم دادگاه قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫امــا‏درخواســت هرچنــد کــه در شــکل و قالــب‬ ‫دادخواســت ثبــت شــده و ماننــد ان‪ ،‬خواهــان‬ ‫و خوانــده و خواســته و‏هزینــه دادرســی غیرمالــی‬ ‫دارد‪ .‬امــا ماهیــت خواســته؛ غیــر ترافعــی اســت‪،‬‬ ‫دعــوا محســوب نمی شــود‪ .‬دادگاه نیــاز‏بــه جلســه‬ ‫رســیدگی نــدارد‪ .‬رای دادگاه بــدوی قطعــی اســت‪.‬‬ ‫قابلیــت تجدیــد نظرخواهــی نــدارد‪ .‬مدلــول رای‬ ‫‏صــادره نیــز مبتنــی بــر محکومیــت و یــا حاکمیــت‬ ‫هیچیــک از طرفیــن نیســت‪ .‬بلکــه عمــا بطــور‬ ‫یکســان بــر طرفیــن‏تســری می یابــد‪ .‬دعــا کنیــد تــا‬ ‫عمــری باقــی باشــد تــا در ناگفته هــای بعــدی بــا‬ ‫ذکــر مثــال بتوانــم موضــوع را شــفاف‏تــر ارائــه‬ ‫دهــم‪ .‬و هوالمســتعان ‏‬ ‫بســیاری از شــبکه هــای ســازمانی‪ ،‬تصویــری‬ ‫از وینــدوز ‪ 7‬را روی ســخت افــزار کامــا ًجدیــد‬ ‫اجــرا مــی کننــد‪ ،‬زیــرا ایــن همــان چیــزی‬ ‫اســت کــه ایــن شــرکت روی ان اســتاندارد‬ ‫شــده اســت و حــاال نیــاز دارنــد کــه بــه وینــدوز‬ ‫‪ 11‬ارتقــا یابنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد یــک جهــش بــزرگ از‬ ‫وینــدوز ‪ 7‬بــه وینــدوز ‪ 11‬انجــام دهیــد ‪ ،‬بدانیــد‬ ‫کــه مایکروســافت کمــک چندانــی نخواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬در ســندی کــه تیــم پشــتیبانی شــرکت‬ ‫‪ Lenovo‬منتشــر کــرده‪ ،‬اعــام گردیده اســت‬ ‫کــه اگــر وینــدوز ‪ 11‬را روی رایانــه شــخصی‬ ‫وینــدوز ‪ 7‬نصــب کنیــد ‪ ،‬برنامــه هــا و‬ ‫تنظیمــات منتقــل نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مســیر ارتقــا از وینــدوز ‪ 10‬بــه وینــدوز ‪11‬‬ ‫چیســت؟ شــرکت ها هنوز برخی از دســتگاه‬ ‫های ویندوز ‪ 7‬را دارند‪ .‬در صورت برخورداری‬ ‫از حداقــل نیازهــای ســخت افــزاری‪ ،‬ایــا مــی‬ ‫تــوان ایــن دســتگاه هــا را مســتقیما ً بــه‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا داد؟ اکثــر دســتگاه هــای‬ ‫موجــود بــه وینــدوز ‪ 11‬قابــل ارتقــا هســتند‪،‬‬ ‫شــما مــی توانیــد دســتگاه هــای وینــدوز ‪ 10‬را‬ ‫بــا بــه روزرســانی بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای دســتگاه هــای وینــدوز ‪ 7‬کــه حداقــل‬ ‫نیازهــای ســخت افــزاری را بــرای اپدیــت بــه‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬دارنــد‪ ،‬تنظیمــات وینــدوز ‪ 7‬خــود را‬ ‫از دســت خواهنــد داد‪.‬‬ ‫اگــر حفــظ تنظیمــات ضــروری اســت‪ ،‬قبل از‬ ‫اپدیــت مســتقیم وینــدوز ‪ 7‬بــه ‪ ،11‬ایــن کار را‬ ‫مرحلــه بــه مرحلــه و در ابتــدا بــه وینــدوز ‪ 10‬و‬ ‫ســپس بــه وینــدوز ‪ 11‬ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫سرهنگ دوم محسن شاوردیان‬ ‫مدیریت تعارض کا ‏ر در خانواده‬ ‫و تاثیر ان بر تعهد سازمانی‬ ‫‏ بخــش عمــده مردمــان هر جامعــه را جمعیت‬ ‫شــاغل تشــکیل مــی دهــد‪ .‬صنعتــی شــدن‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه و خــود کار شــدن‬ ‫فرایندهــای صنعتــی ‏در کشــورهای توســعه‬ ‫یافتــه بــه تغییــرات ســریعی در محیــط روانــی‪-‬‬ ‫اجتماعــی ســازمان هــا انجامیــده اســت‬ ‫امــروزه تعارضــات بیــن خواســته هــای کار‪-‬‬ ‫خانــواده بــه عنــوان مشــکلی گریــز ناپذیــر در‬ ‫ســازمان هــا و خانــواده هــا مطــرح مــی باشــد‪.‬‬ ‫جهانــی شــدن و افزایــش خواســته هــا و‬ ‫‪ TrickBot Botnet‬با‬ ‫استقرار یک باج افزار‬ ‫جدید با نام ‪Diavol‬‬ ‫پیدا شد‬ ‫بــر اســاس اخریــن تحقیقــات‪ ،‬فعــاالن تهدیــد‬ ‫شــده بــا بدافــزار ‪ TrickBot‬بــا یــک باج افــزار جدیــد‬ ‫بــه نــام «‪ »Diavol‬مرتبــط شــده اند‪.‬‬ ‫‪ ،TrickBot‬یــک ‪ Trojan‬بانکــی اســت کــه بــرای‬ ‫اولیــن بــار در ســال ‪ 2016‬شناســایی شــد‪ ،‬بــه طــور‬ ‫ســنتی یــک راه حــل نرم افــزاری مبتنــی بــر وینــدوز‬ ‫بهــره وری در ســازمان ها باعــث افزایــش‬ ‫مســئولیت هــای پرســنل شــده و ایــن بــه‬ ‫مبنــای ایجــاد تعارضاتــی در ‏مســئولیت های‬ ‫خانــواده می باشــد‪ .‬از پیامدهــای ان میتــوان بــه‬ ‫اســیب هایی کــه ایــن تعارضــات بــر پیکــره نظام‬ ‫خانــواده وارد مــی ســازد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اگرکارکنــان توانایــی برقــراری تعــادل میــان‬ ‫مســئولیت هــا و وظایــف شــغلی و خانوادگــی‬ ‫خــود را داشــته باشــند و از بــروز تعــارض‬ ‫جلوگیــری کننــد ‏شــاهد اثــار ایــن تعــادل در‬ ‫زندگــی خــود خواهنــد بــود و ســازمان هــا نیــز ‏نقش هاســت موجــب ازدیــاد و گســترش‬ ‫نقش هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫اثــار مثبــت تعادلــی کــه در زندگــی کارکنان شــان‬ ‫تعــارض کار‪ -‬خانــواده نوعــی ویــژه از تعــارض‬ ‫پدیــد امــده اســت بــی نصیــب‏نخواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫بیــن نقش هاســت کــه فــرد را بــه گونــه ای‬ ‫بــرای مثــال اگــر کارمنــدان بتواننــد میــان کار و‬ ‫همزمــان بــا درخواســت هــای متفــاوت و‬ ‫خانــواده خــود هماهنگــی برقــرار ســازند مزایایی‬ ‫ناســازگار ناشــی از ‏مســئولیت هــای شــغلی‬ ‫ماننــد کارکــرد بهتــر و کاهــش میــزان بیمــاری‬ ‫و خانوادگــی درگیــر مــی ســازد‪ .‬نتیجــه‬ ‫‏کارمنــدان‪ ،‬کاهــش فشــار و اســترس شــغلی‪،‬‬ ‫پژوهش هــای پرشــمار در زمینــه تعــارض کار‪-‬‬ ‫اســتخدام و نگــه داری بهتــر کارمنــدان‪ ،‬بهبــود‬ ‫خانــواده و خانــواده‪ -‬کار نشــان می دهــد ‏کــه‬ ‫تصویــر بهتــر ســازمان در جامعــه و افزایــش‬ ‫تعهــد‏ســازمانی کارکنــان بدســت خواهــد امــد‪ .‬اولیــن حــوزه مــورد اســیب ایــن دو نــوع تعــارض‬ ‫خشــنودی شــغلی و خشــنودی زناشــویی اســت‬ ‫گفتنــی اســت کــه مــوارد یــاد شــده تنهــا‬ ‫و ایــن تعــارض بــرای افــراد و ســازمان هــا بــه‬ ‫بخــش هایــی از مزایــای مدیریــت تعــارض‬ ‫یــک ‏انــدازه دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫کار – خانــواده اســت و مدیریــت تعــارض‬ ‫راه کارهای کاهش تعارض کار – خانواده‪:‬‬ ‫خانــواده‪ -‬کار نیــز پیامدهایــی ‏مثبــت ماننــد‬ ‫در بعــد فــردی‪ :‬مدیریــت زمــان‪ ،‬مهــارت حــل‬ ‫افزایــش خشــنودی شــغلی‪ ،‬افزایــش کیفیــت‬ ‫مســاله‪ ،‬افزایــش اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬افزایــش‬ ‫و کمیــت ارتبــاط همســران‪ ،‬افزایــش خشــنودی‬ ‫مهارتهــای ارتباطــی همســران‪ ،‬نگــرش هــا و‬ ‫از زندگــی‪ ،‬یافتــن معنــا در زندگــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫‏کیفیــت ارتبــاط بــا کــودکان و اطرافیــان اســت‪ .‬باورهــای‏شــناختی‪ ،‬مهارتهــای اموختــه شــده‪،‬‬ ‫ادراک فــرد از پشــتیبانی اجتماعی‪،‬تقســیم‬ ‫زندگــی شــغلی و زندگــی خانوادگــی دو بخــش‬ ‫وظایــف میــان همســران وپشــتیبانی از ســوی‬ ‫جدایــی ناپذیــر زندگــی بیــش تـــر افـــراد جـــامعه‬ ‫خانــواده اصلــی‪.‬‬ ‫بــه شـــمار مــی اینــد و چنانچــه فــرد در مســیر‬ ‫در بعــد اجتماعــی‪ :‬متوازن ســاختن نقش های‬ ‫زندگــی شــغلی‏یــا خانوادگــی خود دچار مشــکل‬ ‫کاری و خانوادگــی شــاغلین‪ ،‬تقســیم دوبــاره ی‬ ‫شــود پیامدهــای ان نــه تنهــا گریبــان خــود فــرد‬ ‫نقــش افــراد در منــزل و محــل کار‪ ،‬امــوزش‬ ‫می شــود بلکه ســازمان ها و در ســطحی باالتر‬ ‫دادن و‏مطالعــه منابــع تخصصــی‪ ،‬تبلیغــات و‬ ‫جامعــه نیــز بــی نصیــب‏نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وســایل ارتبــاط جمعــی‪.‬‬ ‫امــروزه پژوهــش هــای زیــادی دربــاره بررســی‬ ‫در بعــد شــغلی و ســازمانی‪ :‬کاهــش مــدت‬ ‫عوامــل تاثیــر گــذار بــر زندگــی شــغلی و‬ ‫زمان ســپری شــده در کار‪ ،‬اســتفاده از اقدامات‬ ‫خانوادگــی افــراد انجــام شــده کــه ایــن نشــانه‬ ‫پشــتیبانی ســازمانی‪ ،‬کاهــش درگیــری عاطفــی‬ ‫اهمیــت و ضــرورت ‏ایــن دو بخــش مهــم در‬ ‫بــا شــغل‪.‬‬ ‫زندگــی اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫چنانچــه همســران در برقــراری تعــادل بیــن‬ ‫‏‬ ‫نقــش هــای شــغلی و خانوادگــی خــود دچــار‬ ‫رئیــس اداره مشــاوره و مــددکاری معاونــت‬ ‫مشــکل شــوند همــه ابعــاد زندگــی انــان تحــت‬ ‫اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان‬ ‫تاثیــر ایــن عــدم تعــادل‏قــرار می گیرد‪ .‬نوســازی‬ ‫شــما لی‬ ‫و صنعتــی شــدن جوامــع شــرایط تعــادل‬ ‫نقش هــا را دچــار بــی نظمــی مــی کنــد و ایــن‬ ‫امــر کــه بــه معنــای سســت شــدن پیوســتگی‬ ‫بــوده و از ماژول هــای مختلفــی بــرای انجــام طیــف‬ ‫گســترده ای از فعالیت هــای مخــرب در شــبکه های‬ ‫هدف‪ ،‬از جمله ســرقت اعتبارنامه و انجام حمالت‬ ‫بــاج افــزار اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫علی رغــم تالش هــای نیــروی انتظامــی بــرای خنثــی‬ ‫کــردن شــبکه بــات‪ ،‬ثابــت شــده اســت کــه ایــن‬ ‫بدافــزار یــک تهدیــد انعطاف پذیــر بــوده‪ ،‬و انچــه بــا‬ ‫اپراتورهــای مبتنــی بــر روســیه «اســپایدر عنکبوتی»‬ ‫نامیــده می شــود‪ ،‬بــه ســرعت ابــزار جدیــدی بــرای‬ ‫اجــرای حمــات بیشــتر بــکار می گیــرد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود دیــاول در یــک حادثــه تــا بــه امــروز‬ ‫در طبیعــت مســتقر شــده اســت‪ ،‬منبــع نفــوذ هنــوز‬ ‫ناشــناخته مانــده اســت‪ ،‬انچــه واضــح اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫اســت کــه کــد منبــع ‪ payload‬شــباهت هایی بــا ‪Conti‬‬ ‫دارد‪ ،‬حتــی مشــخص شــده اســت کــه ایــن بد افــزار از‬ ‫زبــان باج افــزار ‪ Egregor‬اســتفاده مجــدد می کنــد‪.‬‬ ‫محققــان گفتنــد‪« :‬بــه عنــوان بخشــی از یــک‬ ‫روش رمزگــذاری کامــا ً منحصــر به فــرد‪Diavol ،‬‬ ‫بــا اســتفاده از تماس هــای غیر همزمــان حالــت‬ ‫کاربــری کاربــر بــدون الگوریتــم رمزگــذاری متقــارن‬ ‫عمــل می کنــد‪« »،‬معمــوال ًنویســندگان بــاج افــزار‬ ‫بــه دنبــال تکمیــل عملیــات رمزگــذاری در کمتریــن‬ ‫زمــان هســتند‪ ،‬الگوریتم هــای رمزگــذاری نامتقــارن‬ ‫گزینــه اشــکاری نیســتند زیــرا بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫کندتــر از الگوریتم هــای متقــارن هســتند‪».‬‬ ‫یکــی دیگــر از جنبه هــای باج افــزار کــه برجســته‬ ‫است‪ ،‬اتکای ان به یک روش ضد تجزیه و تحلیل‬ ‫اســت تــا کــد خــود را بــه شــکل تصاویــر نقشـه بیتی‬ ‫کدگــذاری کنــد‪ ،‬کــه از انجــا برنامه هــای روتیــن بــه‬ ‫یــک بافــر بــا اجــازه اجــرا بارگــذاری می شــوند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪337‬‬ ‫مایکروسافت سرویس‬ ‫مجازی سازی ‪ Cloud PC‬را‬ ‫ارائه می کند‬ ‫بــه نظــر می رســد ســرویس مجــازی ســازی دســکتاپ‬ ‫‹‪ ›Cloud PC‬مایکروســافت بــرای اولیــن بــار در هفتــه‬ ‫‪ 12‬ژوئیــه کــه هفتــه کنفرانــس ســاالنه شــریک ‪Inspire‬‬ ‫مایکروســافت اســت‪ ،‬فعــال می شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه دنبــال ایــن اســت کــه ســرویس ‪Cloud‬‬ ‫‪ PC‬خــود را در تابســتان ارائــه کنــد‪ .‬اکنــون بــه نظــر‬ ‫می رســد هفتــه اینــده‪ ،‬هفتــه ‪ 12‬ژوئیــه‪ ،‬بــر اســاس یــک‬ ‫جلســه نگهدارنــده مــکان در کاتالــوگ نشســت همایــش‬ ‫‪ Microsoft Inspire‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت جلســه ای را بــا عنــوان «‪What›s Next‬‬ ‫‪ »in Computing User End‬در ‪ 15‬ژوئیــه در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از ســخنرانان ان جلســه «دربــاره جدیدتریــن‬ ‫راه حــل ابــری مایکروســافت بــرای امــکان کار ترکیبــی»‬ ‫اســکات منچســتر اســت‪ .‬مطابــق بیوگرافــی وی‪ ،‬مدیــر‬ ‫مدیریــت برنامــه دســک تاپ هــای مدیریــت شــده بــا ابــر‬ ‫و رهبــر در توســعه فناوری هــای وینــدوز مجــازی‪ ،‬دســک‬ ‫تــاپ از راه دور‪ ،‬از راه دور صفحــه دوم‪ ،‬چنــد رســانه ای و‬ ‫شــبکه اســت‪.‬‬ ‫منابــع هــا نشــان دادنــد کــه منچســتر در حــال کار بــر روی‬ ‫ســرویس ‪ Cloud PC‬مجهــز بــه ‪ Azure‬مایکروســافت‬ ‫بــا نــام رمــز «‪ »Deschutes‬اســت‪ Cloud PC .‬یــک‬ ‫ســرویس دســک تــاپ مجــازی اســت کــه بــه شــما امــکان‬ ‫ســرویس دهــی می دهــد و بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫تــا از دســتگاه های شــخصی خــود بــه عنــوان ســرویس‬ ‫گیرنــده نازکــی اســتفاده کنــد کــه می توانــد بــه دســک تــاپ‬ ‫وینــدوز از راه دور دسترســی پیــدا کنــد و از نــرم افــزاری‬ ‫ماننــد ‪ Microsoft Office‬اســتفاده کنــد‪ .‬منابــع گفتــه انــد‬ ‫مایکروســافت قصــد دارد ‪ Cloud PC‬را بــه عنــوان یــک‬ ‫تجربــه مدیریــت شــده ‪ 365 Microsoft‬بــا قیمــت ناچیــز‬ ‫بــرای هــر کاربــر بفروشــد‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته یــک درز اطالعــات نشــان داد کــه‬ ‫مایکروســافت ممکــن اســت قصــد داشــته باشــد چنــد‬ ‫گزینــه اشــتراک ‪ Cloud PC‬مختلــف را بفروشــد (کــه‬ ‫اصطالحــا ً بــه ان‪ Medium ، Heavy‬و ‪ Advanced‬گفتــه‬ ‫مــی شــود ‪ -‬هرکــدام مقــدار متفاوتــی از‪ CPU ، RAM‬و‬ ‫فضــای ذخیــره ســازی را ارائــه مــی دهنــد)‬ ‫همانطــور کــه در پســت هــای شــغلی مایکروســافت‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬ســرویس ‪ Cloud PC‬بــه مدیــران‬ ‫امــکان می دهــد رایانه هــای شــخصی میزبــان ابــر را تهیــه‬ ‫کننــد‪ .‬وی دربــاره ارســال شــغل گفــت‪« :‬ایــن بــه طــور‬ ‫یکپارچــه بــه مدیــران نقطــه پایانــی ایــن امــکان را مــی دهــد‬ ‫تــا فــورا ً رایانــه هــای شــخصی میزبانــی شــده را تهیــه کننــد‬ ‫و دســتگاه هــای فیزیکــی و مجــازی را از طریــق یــک پورتــال‬ ‫واحــد و قیمــت ثابــت و قابــل پیــش بینــی مدیریــت کننــد‪».‬‬ ‫(مایکروســافت متعاقبــا ً ان پســت شــغلی را بــرای حــذف‬ ‫منابــع مرجــع ‪ Cloud PC‬بازنویســی کــرد‪.‬‬ ‫قبــل از قفــل کــردن پرونده هــا و تغییــر تصویر زمینــه‬ ‫دســکتاپ بــا یــک پیــام بــاج‪ ،‬برخــی از عملکردهــای‬ ‫اصلــی انجــام شــده توســط ‪ Diavol‬شــامل ثبــت‬ ‫دســتگاه قربانــی بــا یــک ســرور از راه دور‪ ،‬خاتمــه دادن‬ ‫فرایندهــای در حــال اجــرا‪ ،‬یافتن درایوها و پرونده های‬ ‫محلــی در سیســتم بــرای رمزگــذاری و جلوگیــری از‬ ‫بازیابــی بــا حــذف نســخه های ســایه اســت‪.‬‬ ‫تــاش جدیــد بــاج افــزار ‪ Wizard Spider‬بــا‬ ‫«تحــوالت جدیــد در مــاژول تزریــق وب ‪»TrickBot‬‬ ‫همزمــان اســت‪ ،‬کــه نشــان می دهــد گــروه ســایبری‬ ‫بــا انگیــزه مالــی هنــوز بــه طــور فعــال در حــال تجهیز‬ ‫کــردن ســاح های مخــرب ان اســت‪.‬‬ ‫محقــق امنیــت ســایبری‪ ،‬مارکــوس هاچینــز در‬ ‫توئیتــری نوشــت‪ TrickBot« :‬مــاژول کالهبــرداری‬ ‫بانکــی خــود را بازگردانــده اســت کــه بــرای پشــتیبانی از‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫تزریــق وب بــه ســبک ‪ Zeus‬بـه روز شــده اســت» «ایــن‬ ‫می توانــد نشــان دهــد کــه انهــا در حــال از ســرگیری‬ ‫عملیــات کالهبــرداری بانکــی خــود هســتند و قصــد‬ ‫دارنــد دسترســی بــه افــرادی را کــه بــا قالــب داخلــی‬ ‫تزریــق وب خــود اشــنا نیســتند‪ ،‬گســترش دهنــد‪».‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا ارامش‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گلستان گرگان سد نومل‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ 13‬جوالی ‪ 2 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 337‬صفحه‬ ‫سه شنبه ‪ 22‬تیر ‪13-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گرگان از شــهرهای شــمالی ایران‬ ‫اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی‬ ‫اســتان گلســتان واقع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و‬ ‫از جنــوب بــه اســتان ســمنان و از‬ ‫شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و‬ ‫از غــرب بــه شهرســتان کردکــوی‬ ‫محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمان های تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی‬ ‫و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای جعفراباد‬ ‫جعفرابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان قــرق ودر فاصلــه‪ 25‬کیلومتــری‬ ‫شــهرگرگان قــرار دارد‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 850‬نفــر (‪ ۲00‬خانــوار)‬ ‫بــوده اســت‪ .‬کــه اکثــر ســاکنان ان دامــدار و کشــاورز هســتند و لهجــه انهــا‬ ‫کتولــی مــی باشــد ‪.‬تابســتان ســردتری نســبت بــه روســتاهای همجــوار خــود‬ ‫دارد کــه همیــن موضــوع مردمــان بســیاری را در فصــل تابســتان بــه ســوی‬ ‫روســتا و جنــگل جعفرابــاد کشــانده اســت‪.‬‬ ‫جنــگل جعفرابــاد در انتهــای روســتای جعفرابــاد واقــع شــده کــه جــاده‬ ‫ان از ابتــدای جــاده گــرگان ‪-‬مشــهد تــا انتهــای روســتا اســفالت و بقیــه راه‬ ‫جنــگل خاکــی و ســنگی اســت و بعضــا بــرای رفتــن بــه جاهــای باالتــر جنــگل‬ ‫بایــد از داخــل رودخانــه گذشــت پــس داشــتن وســیله نقلیــه مطمئــن الزامــی‬ ‫اســت‪.‬این جنــگل دارای چندیــن دره چشــمه مــرداب و رودخانــه می باشــد‪.‬‬ ‫دراب ان ماهــی هــم دیــده می شــود کــه می گوینــد خــام خــوردن ایــن‬ ‫ماهی هــای کوچــک بــرای دفــع زردی بســیار موثــر می باشــد‪.‬درختان ایــن‬ ‫جنــگل شــامل بلــوط انجیلــو ولیــک کندس(ازگیــل وحشــی) لــرگ ســرخدار و‬ ‫غیــره می باشــد ‪.‬بوتــه هــای پربارتمشــک در ایــن جنــگل بــه چشــم میخــورد‬ ‫کــه هــر بیننــده ای را بــه هــوس میانــدازد کــه مــردم ایــن منطقــه از ان بــرای‬ ‫تهیــه مربــا و شــربت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫حیوانات این جنگل شــامل خوک‪ ،‬شــغال‪ ،‬روباه ‪،‬خرس اهو‪،‬گوزن‪،‬میش‪،‬بز‬ ‫‪،‬مــار‪ ،‬مــار مولــک و غیــره می باشــد کــه بــا ایــن اوصــاف شــب مانــدن در جنــگل‬ ‫بــرای افــراد غیــر بومــی کــه بــا خطــرات حیوانــات و ســیل اشــنا نیستند‪،‬بســیار‬ ‫خطرنــاک می باشــد ولــی در طــول روز خصوصــا روزهــای تعطیــل افــراد خیلــی‬ ‫زیــادی از مکانهــای مختلــف بــرای پیکنیــک و گــردش بــه اینجــا می اینــد‪.‬‬ ‫خصوصــا اینکــه اتــش درســت کــردن در ایــن طبیعــت دســت نخــورده (انــار‬ ‫گیجــه) زولــه الــزو (پیــاز وحشــی) وغیــره می باشــد کــه مــردم ایــن منطقــه از‬ ‫ان بــرای درســت کــردن غذاهــای محلــی ماننــد بســیار مهیاســت و همیشــه‬ ‫بســاط کبــاب بــر پاســت‪ .‬قبــا در ایــن جنــگل ببــر و پلنــگ هــم وجــود داشــته‬ ‫کــه االن دیگــر نســل انهــا منقــرض شــده اســت‪ .‬حشــراتی ماننــد پشــه مگس‬ ‫ســه پــر کنــه و غیــره در ان وجــود دارد‪.‬ســبزی های محلــی ایــن منطقــه‬ ‫شــامل صلــف ‪،‬نارنجــی ‪،‬هویجــی خــورش (هویجــی یعنــی همــان حبوبــات)‪،‬‬ ‫ترشــی اش‪ ،‬ســبزی پلــو و ‪ .....‬اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫روستای چهار باغ‬ ‫چهارباغ‪،‬روســتایی ازتوابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی قــرار ودر فاصلــه ‪56‬‬ ‫کیلومتــری شــهرگرگان قــرار دارد‪.‬چهاربــاغ درمــرز شــرقی منطقــه حفاظت شــده‬ ‫جهــان نمــا و جنــوب منطقــه زیــارت واقــع اســت‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۲۰۵‬نفــر (‪ ۷۵‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫البتــه جمعیــت ان در تابســتان بالــغ بــر ‪ ۵۰۰‬خانــوار اســت که به دلیل ســرمای‬ ‫شــدید زمســتان بــه گــرگان و شــاهرود مهاجــرت می کنند‪.‬روســتای چهاربــاغ‬ ‫بدلیــل دارا بــودن گونــه هــای مختلــف گیاهــی ‪،‬طبیعــت خیــره کننــده ای داردکه‬ ‫در مقابل چشــم گردشــگران خودنمایی می کند‪.‬از دیگر جاذبه های گردشــگری‬ ‫ایــن روســتا می تــوان بــه وجودکوه هــای جنگلــی تاورنراب‪،‬تــل انباروپیرگــرده‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روستای توریستی شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در دهســتان روشــن ابــادودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا در دهســتان روشـن اباد ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری‬ ‫شــهر گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا محصــوالت کشــاورزی همچــون‬ ‫شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت می شــود‪.‬اب و هوای‬ ‫ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد و ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن روســتا می تــوان بــه اســیاب خیلــی‬ ‫قدیمــی و تخــت میــرزا وشــاه نشــین تپــه و ابنــدان ان کــه‬ ‫در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای کــه دارای تعــداد ســه‬ ‫عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای‬ ‫محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود‬ ‫دارد البتــه ایــن راه هــا بــرای پیــاده روی نســان بــوده نــه‬ ‫بــرای وســیله نقلیــه شموشــک در دهانــه جهانمــا قــرار‬ ‫دارد و ارتفــاع ان از ســطح دریــا نســبتا ً زیــاد اســت ‪ .‬در‬ ‫اطــراف روســتا درختهــای راش‪،‬انجیلی‪،‬افرا‪،‬ســرخ دار کــه‬ ‫در جنــگل شموشــک می رویــد زیــر ســاخت های موجــود‬ ‫در روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت‬ ‫روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای‬ ‫نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت‬ ‫باالیــی برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق خــوش‬ ‫اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه بــا داشــتن‬ ‫رودخان ـه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه‬ ‫می گــذرد‪ .‬همینطــور در امتــداد ایــن مســیر از وســط جنگل‬ ‫بســیار زیبــای قــرن ابــاد مــی گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده‬ ‫بــه امامــزاده طیــب قــرن اباد می رســد‪،‬که توســط درختان‬ ‫شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده‬ ‫در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه‬ ‫فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری‬ ‫از مســافران وزائــران می باشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫روســتا نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا‬ ‫اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از‬ ‫نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی نومل گرگان‬ ‫روســتای نومــل از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گــرگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫روســتای نومــل‪ ،‬روســتای از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان میباشــد‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر فاصلــه ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫مرکــز اســتان قــرار دارد بــر اســاس ســر شــماری ســال ‪90‬‬ ‫جمعیــت روســتا ‪1520‬نفــر و بالــغ بــر ‪ 390‬خانــوار بــوده‬ ‫در ایــن روســتا فعالیــت مــردم در ســه بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامــداری‪ ،‬و مشــاغل دولتــی و ازاد مــی باشــد عمــده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی روســتا گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬نخود‬ ‫فرنگــی‪ ،‬ومحصــول ویــژ ه ان پیــاز دیــم کــه عمــده تولیدات‬ ‫کشــاورزی شهرســتان میباشــد کــه بــه اســتانهای همجــوار‬ ‫صــادر می شــود‪.‬‬ ‫روســتای نومــل در دو حــوزه گردشــگری ‪ ،‬میــراث فرهنگی‬ ‫دارای پتانســیل های خوبی میباشــد‬ ‫‪ – 1‬در حــوزه گردشــگری و جاذبه هــای ان دارای‬ ‫جنگلهــای انبــوع کــه شــامل درختــان پهــن بــرگ از قبیــل‬ ‫بلــوط ‪ ،‬انجیلــو‪ ،‬افــرا‪ ،‬ســرخدار ‪ ،‬نمــدار ‪ ،‬توســکا ‪ ،‬و‪.....‬‬ ‫چشــمه های زالل وزیبــا‪ ،‬ابشــارهای دیدنــی و دلنــواز‬ ‫گونه هــای جانــوری شــامل‪ :‬شــوکا ‪ ،‬گــوزن ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬خرس‬ ‫و ‪ ....‬وانــواع پرنــدگان از قبیــل ‪ :‬کبــک ‪،‬قرقــاول (تورنگ) و‬ ‫هچنیــن دارای ســد (ســد کوثــر) بالــغ بــر ‪ 100‬هکتــار مخزن‬ ‫میباشــد کــه در غــرب روســتا از زیبــای خاصــی بــر خــوردار‬ ‫میباشــد‪ ،‬همچنین دارای ابندان به مســاحت ‪ 5‬هکتار در‬ ‫قســمت شــمال روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬در حــوزه میــراث فرهنگــی روســتا دارای پیشــینه‬ ‫تاریخــی میباشــد کــه تپه هــای باســتانی ان ازجملــه قلعــه‬ ‫تپــه ‪ ،‬پلنــگ تپــه و ارامــگاه پیــر مومــن گــواه بــر ان میباشــد‬ ‫روستای گردشگری‬ ‫باغ گلبن‬ ‫تجربـه ای مانــدگار و خیــال انگیــز بــا ســفر‬ ‫بــه طبیعــت رویایــی روســتای گردشــگری‬ ‫بــاغ گلبــن گــرگان‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫اســتان گلســتان اســت کــه در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی و در ‪ ۷‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر‬ ‫ابــاد‪ ،‬از جنــوب بــه روســتای زیــارت‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــه روســتای نومــل و از غــرب بــه‬ ‫نهارخــوران گــرگان متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت‬ ‫یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه‬ ‫کنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه‬ ‫مســابقات اســب دوانی با مقامات اســتراباد‬ ‫برگــزار میشــد و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه‬ ‫محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای دهکــده‬ ‫دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه روســتای بــاغ گلبــن‬ ‫دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل‬ ‫قول هــای فراوانــی وجــود دارد‪ ،‬می گوینــد‬ ‫زمانــی کــه روســها از مرزهــای شــمالی وارد‬ ‫شــهر گــرگان شــدند روســتای بــاغ گلبــن را‬ ‫بــه خاطــر فضــای ســبز و جنــگل انبــوه و اب‬ ‫و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا بــه ایــن محــل امــد‪.‬‬ ‫ایشــان در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه‬ ‫بــه ان بــاغ نارنــج می گفتنــد ســکونت گزیــد‬ ‫کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود‬ ‫و زیبایــی خاصــی داشــت و هرکــس وارد‬ ‫ان می شــد بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و‬ ‫تغییــر و تحــول در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن‬ ‫مشــهور شــد‪.‬‬ ‫موسسه بازار کسب و کار ارائه می دهد‬ ‫اموزش ایندیزان در یک هفته‬ ‫ویژه مدیران نشریات استان گلستان ( مجازی ‪ -‬حضوری)‬ ‫‪ 09117674497‬جهت ثبت نام از طریق واتس اپ پیام دهید‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!