روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 336 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 336

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 336

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 336

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫دو شنبه‪ 21 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /21‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /01‬ذو الحجه‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪336‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫حال مردم نه‪ ,‬حال ایران بد است‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ُ‬ ‫نیاز کالله ‪ ۴۰‬لیتر برثانیه به اب شــرب‬ ‫افزایش خشکسالی نیاز به ابرسانی سیار به‬ ‫عشایر خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شاید وقتی دیگر‬ ‫‪5‬‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی‬ ‫‪6‬‬ ‫انتظارچشمه های بنفش گلستان‬ ‫برای طبیعت گردان‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪3‬‬ ‫زنــده مانــدن کســب و کارتــان در اینــده مهــم اســت‪.‬‬ ‫از همیــن حــاال در مــوردش فکــر کنیــد‪( .‬فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی بامیلــو بــه دلیــل نداشــتن لوجســتیک‬ ‫مطلــوب تعطیــل شــد)‬ ‫قبــل از تصمیــم و شــروع راه انــدازی فروشــگاه‪ ،‬حتمــا ً‬ ‫بــا یــک مشــاور کســب و کار انالیــن مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت از زاویه هــای دیگــری بــه قضیــه نــگاه‬ ‫کنــد کــه شــما از ان غافــل شــده باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬نمی شــود گفــت کــه چقــدر می توانیــد‬ ‫از طریــق فروشــگاه انالیــن درامــد کســب کنیــد‪.‬‬ ‫فروشــگاه اینترنتــی بــه نســبت ســایر کارهــای اینترنتــی‬ ‫ممکــن اســت درامــد بیشــتری برایتــان داشــته باشــد‬ ‫امــا بایــد اهســته و هوشــمندانه قــدم برداریــد‪.‬‬ ‫‪ .11‬استفاده از بازار اینترنتی (‪)Marketplace‬‬ ‫مناسب برای گروه سوم‬ ‫ممکــن اســت تمایلــی بــه راه انــدازی فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی خودتــان را نداشــته باشــید و بخواهیــد‬ ‫از بســتر فروشــگاه اینترنتــی دیگــری بــرای فــروش‬ ‫محصــوالت خودتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر کســب و‬ ‫کار خانگــی داریــد می توانیــد از بــازار کســب وکارهای‬ ‫خانگــی و محلــی ‪ basalam.com‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دیجــی کاال کــه پربازدیدتریــن ســایت‬ ‫فــروش انالیــن در خاورمیانــه اســت‪ ،‬ایــن بســتر را‬ ‫راه انــدازی کــرده و فروشــندگان می تواننــد بــه راحتــی‬ ‫در مارکــت پلیــس دیجــی کاال محصوالتشــان را بــه‬ ‫فــروش برســانند‪ .‬بــرای اشــنایی بــا پنــل فروشــندگان‬ ‫دیجــی کاال پیشــنهاد می کنیــم ایــن لینــک را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ Marketplace‬چیست؟‬ ‫بــازار اینترنتــی یــا ‪ Market Place‬در حقیقــت‬ ‫بســتری اســت کــه در ان تمامــی خرده فروشــان و‬ ‫شــرکت های توزیع کننــده کاال‪ ،‬می تواننــد بــدون‬ ‫واســطه محصوالتشــان را بــرای فــروش در معــرض‬ ‫عمــوم قــرار دهنــد‪ .‬از بزرگتریــن نمونه هــای موفــق‬ ‫مارکــت پلیــس می تــوان بــه امــازون (‪،)Amazon‬‬ ‫ای بِــی (‪ ،)eBay‬فیلیــپ کارت (‪ )Flipkart‬یــا‬ ‫علی اکســپرس (‪ )AliExpress‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایده های پول ساز کسب و کارهای خانگی‬ ‫با درامد عالی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :334‬ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه‬ ‫انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کرده اســت تا جایی‬ ‫کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬هرکســی به دنبال راه اندازی کســب و کار اینترنتی‬ ‫خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟‬ ‫و چگونه درامد میلیونی داشــته باشــیم؟‬ ‫استفاده از سیستم همکاری در فروش‬ ‫(افیلیتمارکتینگ)‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫در سیستم همکاری در فروش (‪)Affiliate Marketing‬‬ ‫هرکســی می توانــد بــا عضویــت در ان و کمــک بــه فروش‬ ‫کاالهــا‪ ،‬بــه ازای خریــد هــر کاربــر‪ ،‬پورســانت دریافــت‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن روش از مهم تریــن شــیوه های کســب درامــد‬ ‫از اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی ماننــد کانال تلگــرام و‬ ‫اینســتاگرام بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال دیجـی کاال یــک نمونه از ســایت هایی‬ ‫اســت کــه قابلیــت همــکاری در فــروش دارنــد و‬ ‫می توانیــد بــا ثبت نــام در ایــن سیســتم‪ ،‬فــروش‬ ‫محصــوالت را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬اینکــه از ایــن طریــق چقــدر درامــد‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بســتگی بــه خودتــان دارد‪ .‬هــر چقــدر‬ ‫ارجــاع دهنــده شــما بــه ســایت مقصــد بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫میــزان درامــد هــم افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫راه اندازی سایت محتوایی‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫شــما در حــال مطالعــه مطلبــی هســتید کــه در ســایت‬ ‫محتوایــی زوم الیــف منتشــر شــده اســت‪ .‬شــما بــا‬ ‫تولیــد محتــوای خــوب و کاربــردی می توانیــد در نتایــج‬ ‫جتســجوی گــوگل رتبــه بگیریــد و هــر چقــدر در رتبه هــای‬ ‫باالتــر باشــید‪ ،‬بازدیــد بیشــتری هــم خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫محتــوا پادشــاه اســت! ایــن جملــه کــه منتســب بــه‬ ‫بیــل گیتــس می باشــد و در برخــی جاهــا بــه دیویــد‬ ‫اگیلــوی نســبت داده می شــود امــا یــک چیــز کــم‬ ‫دارد‪ .‬محتــوا پادشــاه نیســت‪ ،‬بلکــه محتــوای بهینــه‬ ‫پادشــاه اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫بــرای موفقیــت و کســب درامــد از طریــق ســایت‬ ‫پارامترهــای زیــادی را بایــد رعایــت کنیــد کــه مهم تریــن‬ ‫ان هــا محتــوای مفیــد و ســاختار بهینــه ســایت اســت‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪:‬روش و میــزان درامدزایــی از طریــق وب‬ ‫ســایت بســیار متنــوع اســت‪ ،‬بــرای مثــال می توانیــد‬ ‫صفحــه تبلیغــات ســایت های مختلــف (صفحــه‬ ‫تبلیغــات زوم الیــف) را ببینیــد‪ .‬شــما در ســایت‬ ‫محتوایــی می توانیــد ویدئوهایــی تخصصــی تولیــد کنیــد‬ ‫و بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪ .10‬راه اندازی فروشگاه اینترنتی‬ ‫مناسب برای هر ‪ 3‬گروه‬ ‫هــر ‪ 3‬گــروه می تواننــد فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫راه انــدازی کننــد امــا مهــم اســت کــه چــه محصولــی را‬ ‫چطــور می خواهیــد ارائــه دهیــد‪ .‬ممکــن اســت شــما‬ ‫فروشــگاه داشــته باشــید و بخواهیــد محصــوالت‬ ‫خودتــان را بــه صــورت انالیــن عرضــه کنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫بخواهیــد محصــوالت مجموعــه دیگــری را بــه صــورت‬ ‫پورســانتی بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫چنــد نکتــه مهــم قبــل از راه انــدازی فروشــگاه‬ ‫ا ینترنتــی ‪:‬‬ ‫فروشــگاه متفــاوت خودتــان را راه انــدازی کنیــد‪،‬‬ ‫دیجــی کاال نباشــید!‬ ‫قبــل از راه انــدازی بررســی کنیــد کــه ایــا محصــول شــما‬ ‫خریــدار دارد یــا خیــر‪ .‬بــرای اینــکار می توانید در ســایت هایی‬ ‫ماننــد دیــوار و شــیپور محصــول خودتــان را ثبــت کنیــد‪،‬‬ ‫ببینیــد ایــا شــخصی بــرای خریــد بــا شــما تمــاس می گیــرد؟‬ ‫فقــط راه انــدازی فروشــگاه کافــی نیســت! بایــد‬ ‫بــرای بــه درامــد رســیدن محتــوای مناســب بــه همــراه‬ ‫تصاویــر بــا کیفیــت تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــرای تهیــه محتــوای مناســب نیــاز باشــد‬ ‫کــه نویســنده محصــول اســتخدام کنید‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد بــرای افزایــش درصــد موفقیــت‪،‬‬ ‫دســته بندی محصــول خاصــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد محصــوالت را بــه وســیله‬ ‫سیســتم پســتی بــه دســت خریــداران برســانید امــا‬ ‫بایــد بدانیــد کــه مســئله لوجســتیک بــرای گســترش و‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه شــماره‪ :334‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد‬ ‫کــه یــک کســب و کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود‬ ‫درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و‬ ‫کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته‬ ‫باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه‬ ‫خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫کسب درامد خانگی از سیستم همکاری در فروش دیجی کاال‬ ‫همانطــور کــه قبــا گفتیــم راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش یکــی از ایده هــای‬ ‫پولســاز و پردرامــد کســب و کار خانگــی اســت‪ .‬امــا بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش امــکان دارد برایتــان ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه قــرار اســت محصــوالت چــه کســانی‬ ‫را بفروشــیم؟ بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت شــما قصــد راه انــدازی ایــن مــدل کســب و کار‬ ‫خانگــی را داشــته باشــید ‪ ،‬بــه شــما توصیــه مــی شــود کــه بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری‬ ‫در فــروش و کســب درامــد از ایــن مــدل همــکاری در فــروش دیجــی کاال بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫قطعا همانطور که در جریان هســتید دیجی کاال بعنوان یکی از بزرگترین فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی در ایــران اســت کــه در تــو هــر زمینـه ای محصوالتی بــرای فــروش دارد‪ .‬از محصوالت‬ ‫لــوازم ارایــش گرفتــه تا لباس‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬محصــوالت دیجیتالی و…‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه ایــن فروشــگاه اینترنتــی بــه تازگی سیســتم همــکاری در فروشــش را راه‬ ‫انــدازی کــرده اســت‪ .‬یعنــی اگــر شــما قصــد کســب درامــد از ایــن مــدل را داریــد دیگــر جــای‬ ‫نگرانــی نیســت! چــرا کــه شــما مــی توانیــد بــا فــروش محصــوالت دیجــی کاال کســب درامــد‬ ‫کنیــد‪ .‬امــا در اینجــا بــاز ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه چگونــه می توانیــم‬ ‫بــا راه انــدازی سیســتم همــکاری در خانــه کســب درامــد کنیــم؟‬ ‫احتمــاال بــه ایــن فکــر خواهیــد کــرد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫دیجــی کاال ممکــن اســت کار بســیار پیچیــده و زمان گیــری باشــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه هیــچ‬ ‫وجــه ان گونــه کــه فکــر می کنیــد نیســت! شــما مثــل اب خــوردن در منــزل می توانیــد بــا‬ ‫فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه قــدم بــه قــدم بــا کســب درامــد‬ ‫از سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال اشــنا شویدســعی کرده ایــم ایــن موضــوع را بــه‬ ‫صــورت مرحلــه بــه مرحلــه بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬نخســتین قــدم ثبــت نــام در دیجــی کاال اســت بــرای ثبــت نــام در بخــش سیســتم‬ ‫همــکاری در فــروش دیجــی کاال وارد این لینــک بشــوید ‪./https://affiliate.digikala.com‬‬ ‫شــما بــا هــر شــرایطی قادریــد در ایــن سیســتم در کمتــر از چنــد دقیقه ثبت نام کنیــد‪ .‬پس از‬ ‫ایــن کــه احــراز هویــت شــدید و اکانتتــان تاییــد شــد تقریبــا ًکار تمــام شــده اســت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعــد از اینکــه در سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال ثبــت نــام کردیــد و حســابتان‬ ‫تاییــد شــد نوبــت بــه فــروش محصــوالت دیجــی کاال می رســد‪ .‬راه و روش هــای بســیاری بــرای‬ ‫فــروش محصــوالت دیجــی کاال وجــود دارد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از دیجــی کاال کســب درامــد‬ ‫کنیــد بایــد محصــوالت ان را بــا توجــه بــه لینــک اختصاصــی کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد‬ ‫را بفروشــید‪ .‬حــال اگــر کســی کــه از طریــق لینــک اختصاصــی کــه دیجــی کاال در اختیــار شــما‬ ‫قــرار داده اســت محصولــی را خریــداری کنــد شــما پورســانت خــود را دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال راه و روش هــای بســیار زیــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه هیــچ گونــه ســرمایه ای بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی نداریــد‬ ‫توصیــه می کنیــم کــه بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال یــک ســایت معمولــی‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪ .‬همانطــور کــه در مطالــب قبــل گفتیــم در صورتیکــه بخواهیــد یــک‬ ‫وبســایت کامــا حرفـه ای راه انــدازی کنیــد اصــا نیــازی نیســت کــه علم برنامه نویســی‬ ‫و کــد نویســی را یــاد بگیریــد‪ .‬شــما مثــل اب خــوردن در کمتــر از یک ســاعت می توانید‬ ‫یــک وب ســایت کامــا ًحرفــه ای بــا تمــام امکانــات راه انــدازی کنیــد و محصــوالت‬ ‫دیجــی کاال را بفروشــید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بنابرایــن اگــر می خواهیــد از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش اینگونــه‬ ‫فروشــگاه های اینترنتــی کســب درامــد کنیــد شــما نیــاز بــه یــک فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫شــخصی داریــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد می شــود کــه هم اکنــون دســت بــه کار شــوید و خودتــان‬ ‫یــک فروشــگاه اینترنتــی بــرای خودتــان راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز یکشــنبه ‪ 20‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,000,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,627,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,520,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 106,790,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 56,100,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 35,800,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪336‬‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫نیاز کالله ‪ُ ۴۰‬لیتر‬ ‫برثانیه به اب شرب‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کاللــه از ‪ ۴۰‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫کمبــود اب شُــرب در مناطــق شــهری و روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان بــه دلیــل کاهــش اب دهــی چشــمه ها و‬ ‫افــت دبــی چاه هــای تامیــن کننــده اب ُ‬ ‫شــرب خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۳۸۰‬لیتــر برثانیــه اب ُ‬ ‫شــرب در کاللــه‬ ‫مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫مجتبــی مصطفی لــو در مجمــوع نیــاز اب ُ‬ ‫شــرب مــردم‬ ‫مناطــق شــهری و روســتایی کاللــه را ‪ ۳۸۰‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ :‬دبــی اســتحصالی از منابــع ابــی ایــن‬ ‫شهرســتان هــم اینــک ‪ ۳۴۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اب شُــرب شــهر کاللــه از طریــق‬ ‫هفــت حلقــه چــاه و چشــمه اق ســو بــا دبــی ‪ ۱۴۵‬لیتــر‬ ‫بــر ثانیــه تامیــن می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬طبــق اعــام‬ ‫کارشناســان دبی اب چشــمه اق ســو در ســال های اخیر‬ ‫کاهــش یافتــه و ســطح اب چاه هــا نیــز پاییــن امــده و‬ ‫الزم اســت تــا زمــان بهره بــرداری از طــرح ملــی ابرســانی‬ ‫بــه شــهر کاللــه بــه صــورت موقــت تعــدادی چــاه در‬ ‫حریــم شــهر حفــر شــود‪.‬‬ ‫مصطفی لــو یــاداور شــد‪ :‬طــرح ملــی ابرســانی بــه شــهر‬ ‫کاللــه و چنــد روســتای حومــه ان بــا حفــر ‪ ۶‬حلقــه چــاه و‬ ‫ایجــاد ‪ ۹‬هــزار مترمکعــب مخــزن از ســال ‪ ۹۱‬اغــاز شــده‬ ‫و تاکنــون ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و طبــق‬ ‫اعــام شــرکت اب منطقــه ای گلســتان امســال ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال بودجــه بــرای تکمیــل ایــن طــرح در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اب شُــرب ‪ ۱۷‬هــزار مشــترک خانگــی‪،‬‬ ‫تجــاری و صنعتــی در شــهر کاللــه بــا ذخیــره ســازی هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر مکعــب مخــزن تامیــن می شــود کــه بــه‬ ‫ســبب قطعــی بــرق و خاموشــی موتــور پمپ هــای چــاه‪،‬‬ ‫هفتــه گذشــته بــرای تامیــن اب شــهروندان مشــکالتی‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کاللــه همچنیــن از تامین اب‬ ‫ُ‬ ‫شــرب ‪ ۱۱۲‬روســتای این شهرســتان با ‪ ۱۸‬هزار مشــترک از‬ ‫طریــق هفــت مجتمــع ابرســانی خبــر داد‪ ،‬گفــت‪ :‬مجتمع‬ ‫زاو‪ ،‬بزرگتریــن مجتمــع ابرســانی کاللــه اســت کــه ‪۴۷‬‬ ‫روســتا و شــهر فراغــی را پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬منبع اصلی تامین اب مجتمع ابرســانی زاو کالله‬ ‫را چشــمه ای بــه همیــن نــام و تعــدادی چــاه در مســیر‬ ‫خــط انتقــال دانســت و افــزود‪ :‬هــم اکنــون بــه ســبب‬ ‫خشکســالی شــدید و افت ‪ ۷۰‬درصدی دبی اســتحصالی‬ ‫چشــمه زاو و قطــع بــرق‪ ،‬تامیــن اب روســتاهای زیــر‬ ‫پوشــش ایــن مجتمــع را بــا مشــکل مواجــه کرده اســت‪.‬‬ ‫مصطفی لــو افــزود‪ :‬طبــق برنامه ریــزی شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب گلســتان و در راســتای اجــرای طــرح تنــش‬ ‫ابرســانی ‪ ،۱۴۰۰‬امســال ســه تــا چهــار حلقــه چــاه بــرای‬ ‫حــل مشــکل تامیــن اب روســتاهای تحــت پوشــش‬ ‫مجتمــع زاو حفــر می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ‪ ۹‬روســتای کاللــه کــه در مناطــق‬ ‫کوهســتانی واقــع هســتند بــه دلیــل نبــود تاسیســات‬ ‫ابــی‪ ،‬اب شُــرب مــورد نیــاز مــردم ایــن روســتاها بــه‬ ‫صــورت ســیار بــا تانکــر تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫مصطفی لــو همچنیــن مصــرف اب ُ‬ ‫شــرب بــرای دام هــا را‬ ‫بزرگتریــن معضــل شــرکت اب و فاضــاب کاللــه در مناطــق‬ ‫روســتایی دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بــا گــرم شــدن هــوا و‬ ‫خشــک شــدن چشــمه های فصلــی خیلــی از عشــایر و‬ ‫روســتاییان دام هــای خــود را بــه مناطــق روســتایی از جملــه‬ ‫‪ ۲‬روســتای «یلــی بــدراق و تمــر قــره قــوزی» در بخــش‬ ‫مرکــزی ایــن شهرســتان می اوردنــد و بخــش زیــادی از‬ ‫اب شُــرب بــرای دام هــا مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫خیلــی از ادارات ویــا شــرکت هــا دیــده می شــود کــه مدیــر‬ ‫یــا رئیــس بــدون در نظــر گرفتــن مشــکالت و معضالتــی کــه‬ ‫بــرای مــردم در جامعــه وجــود دارد فقــط عقــده ی پشــت‬ ‫میــز نشســتن دارنــد ســاعتی را کــه در دفتــر حضــور پیــدا مــی‬ ‫کننــد حکــم زنــگ تفریــح و وقــت کشــی انهــا را دارد نــه بلدنــد‬ ‫راه حــل منطقــی ارائــه دهنــد نــه اجــازه مــی دهنــد افــراد کار‬ ‫بلــد و درســت روی کار بیاینــد مشــکل ندانســتن و بیســوادی‬ ‫خــود را یــا بــا داد و بیــداد مــی خواهنــد حــل کنــد یــا پشــت‬ ‫گــوش امــی اندازنــد و واگــذار بــه یــک بیســوادتر از خودشــان‬ ‫می کننــد‬ ‫به میز ریاست نچسبید‬ ‫سهیال عالالدین‬ ‫پســت مدیریــت یــا ریاســت از مهــم‬ ‫تریــن و اصلــی تریــن بدنــه ی هــر شــرکت‬ ‫یــا ارگانــی محســوب مــی شــود پــس بهتــر‬ ‫اســت کــه مدیریتــی شــیک ‪ ,‬زیبــا‪,‬و کارامــد‬ ‫و مردمــی را انتخــاب کنیــم بــه طــوری کــه‪.‬‬ ‫کســانی کــه بــرای اولیــن بــار وارد یــک شــرکت یا‬ ‫ارگانی می شــوند‪ ،‬قطعا در ابتدا به جای جذب‬ ‫دکوراســیون و چیدمــان مبلمــان اداری جــذب‬ ‫منش و بزرگواری مدیر یا رئیس ان اداره شود‬ ‫از این رو انتخاب یک مدیرســالم شــیک و زیبا‪،‬‬ ‫کار بســیار مهمــی تلقــی مــی شــودبنابراین یــک‬ ‫مدیــر عــاوه بــر ایــن خصوصیــات وچشــمگیر‬ ‫بــودن بایــد ویژگــی هایــی همچــون کارایــی بــاال‬ ‫وخــاص بــودن در شــرایط حــاد و مزمــن در‬ ‫دســترس عمــوم و خدمــت بــه خلــق باشــد‬ ‫‪.‬وبــا اســتفاده از ایــن ویژگــی هــای خــود میــزان‬ ‫قــدرت و همچنیــن توانایــی بــاالی شــرکت و‬ ‫ســازمان خــود را بــه مراجعــان نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن توصیــف جــا دارد اشــاره ای بــه‬ ‫گالیــه هــای مردمــی از برخوردهــای‬ ‫نامناســب در برخــی از ادارات از مســئوالن‬ ‫داشــته باشــیم‬ ‫دســتگاهای اجرایــی‬ ‫مریــم الــف مــی گویــد وارد اداره‪....‬شــدم غیــراز‬ ‫نگهبانــی همــه از هــم طلبــکار بودندمــن بــا‬ ‫قســمت مالــی ان اداره مــورد نظــر کار داشــتم‬ ‫بابــت جابجایــی یــک عــدد کــه در چــک بــه‬ ‫اشــتباه لحــاظ شــده بــود چشــمتون روز بــد‬ ‫نبینــد مدیــر اداره در محــل کار بــدون اینکــه‬ ‫توجهــی بــه اطــراف و اربــاب رجــوع هــای در‬ ‫انتظــار داشــته باشــد از الفــاظ و جمــات‬ ‫نامناســب بابــت توبیــخ کارمنــد خــود اســتفاده‬ ‫مــی کــرد هیچکــس هــم دخالــت نمــی کــرد و‬ ‫الم تــا گام حــرف نمــی زد خیلــی محترمانــه ‪,‬‬ ‫ان مدیــر را دعــوت بــه ارامــش کــردم بدتــر شــد‬ ‫اوضاعــی شــده بــود دلســرد از ان اداره بیــرون‬ ‫امــدم خیلــی بــد و فاجعــه اســت کــه مدیــر یک‬ ‫اداره کنترلــی بــر رفتــار و جمــات خــود نداشــته‬ ‫باشــد و جمــات وحشــتناکی را بــه زبــان م اورد‪.‬‬ ‫به هرحــال‪ ،‬وقتــی یــک کارفرمااینجــوری‬ ‫نشــان دهــد کــه مدیــر بــد و ناالیقــی اســت‪،‬‬ ‫و نمــی توانــد تصمیمــات درســتی را در‬ ‫مــورد کارمنــدان خوداتخــاذ کنــد‪........‬‬ ‫اقــای حیــدزاده تعریــف مــی کــرد و مــی گفــت‬ ‫‪ :‬بــرای اســتخدامی مدیــر داخلــی بــا ‪3‬ســال‬ ‫علی متین فر‬ ‫حال مردم نه‪ ,‬حال ایران بداست‬ ‫ســابقه داخــل یــک شــرکتی رفتم فــرم پرکردم و‬ ‫برخــورد منشــی شــرکت بــا مــن بــد نبــود چنــد تــا‬ ‫اتــاق تــو در تــو داشــت اتــاق مدیریــت ‪,‬طراحــی‬ ‫‪ ,‬بازرگانــی‪ ,‬حســابداری‪ ,‬کارگزینی‪....‬کــه اتــاق‬ ‫طراحــی و کارگزینــی کســی حضــور نداشــت‬ ‫برقــش خامــوش بــود بازرگانــی هــم بــوی دود‬ ‫ســیگار از انجــا خــارج مــی شــد حســابداری‬ ‫هــم صــدای کارمنــدش مــی امــد کــه انــگار بــا‬ ‫تلفــن صحبــت مــی کــرد و اصــرار داشــت کــه‬ ‫طــرف حســاب پشــت تلفــن ؛ جــای چکــش را‬ ‫پــر کنــد خانــم منشــی فــرم اســتخدامی را از‬ ‫مــن گرفــت و بــه اتــاق مدیریــت رفــت و بعــد‬ ‫تقریبــا بیسســت دقیقــه مــرا بــه اتــاق مدیریــت‬ ‫بابــت مصاحبــه راهنمایــی کردنــد‪ .‬جنــاب مدیــر‬ ‫کــه نگاهــش را از روی برگــه فــرم اســتخدامی‬ ‫مــن بــر نمــی داشــت و لــب و لوچــه بــاال پاییــن‬ ‫میــاد گفــت‪ :‬اقــای حیــدر زاده فــوق لیســانس‬ ‫مدیریــت بازرگانــی بــا ‪3‬ســال ســابقه ‪ ,‬موسســه‬ ‫فرهنگــی هنری‪....‬همچیــن ســابقه ی معتبــری‬ ‫هــم نیســت بعــدش نیــم نگاهــی بــه مــن‬ ‫انداخــت و ادامــه داد‪ :‬مــا شــرکتمون خیلــی‬ ‫معتبــره دنبــال کارمنــدای بــا اصل و نصــب و ‪....‬‬ ‫هســتیم تــا اینــو گفــت ‪ :‬خیلی خیلــی محترمانه‬ ‫بــا یــک نیشــخند فــرم و از دســت مدیــر معتبــر‬ ‫گرفتــم و بــا یــه ســکوت مختصــر ؛ بلــه بلــه‬ ‫حــق بــا شماســت مــن اشــتباهی اومــدم و‬ ‫تــا جایــی پاهایــم یــاری مــی کــرد از رزومــه و‬ ‫شــخصیت خــودم دفــاع کــردم اون رئیــس‬ ‫و اون شــرکت را بــرای همیشــه تــرک گفتــم‬ ‫ســوگلی هــم در جمــع دوســتان خاطــره ای را‬ ‫بازگــو کــرد کــه اتفاقــا نقــش اصلــی ایــن خاطــره‬ ‫در اون جمــع بــود اول بیاناتــش مقدمــه ای‬ ‫در خصــوص سیاســت هــای یــک مدیرگفــت‪:‬‬ ‫همــه ی مــا هــا حتــی اون تــه ســواد ش هــم‬ ‫مــی داننــد کــه یــک مدیــر تمــام سیاســت های‬ ‫یــک شــرکت را تشــکیل نمــی دهــد کــه بخواهــد‬ ‫کورکورانــه قوانینــی را اجــرا کنــد کــه هیــچ معنا و‬ ‫مفهومــی ندارنــد بــا پســرم وارد اداره ی مربوطه‬ ‫‪ ,‬بــرای مشــاوره و راهنمایــی شــدیم از انجــا کــه‬ ‫رئیــس اداره از دوســتان و همســایه قدیمــی مــا‬ ‫محســوب مــی شــد بــا ورود بــه اداره ســراغش‬ ‫را گرفتیــم گفتنــد کــه جلســه دارنــد خالصــه‬ ‫یــه نیــم ســاعتی بــه انتظــار نشســتیم تــا اینکــه‬ ‫خانمــی از اتــاق رئیــس خــارج شــد و همســر‬ ‫محترمــه جنــاب رئیــس بودنــد مــا رو دیدنــد‬ ‫انــگار کــه ندیدنــد و اصــا مــا را نمــی شناســد‬ ‫پیــش خودمــان گفتیــم اشــکالی نــدارد حتمــا‬ ‫جنــاب رئیــس خــان مــا را بــه جــا مــی اورنــد‬ ‫و مــی شناســند مســئول دفتــر جنــاب اســم‬ ‫وفامیــل مــا را بــا تلفــن اعــام کردنــد بعــد چنــد‬ ‫ثانیــه تلفــن قطــع شــد و خانــم منشــی بــا یــک‬ ‫عذرخواهــی مــا را خوشــحال کردنــد کــه جنــاب‬ ‫دکتــر امــروز هیــچ اربــاب رجوعــی را قبــول‬ ‫نمــی کننــد جلســات خیلــی مهمــی دارنــد از‬ ‫انجــا بابــت همــان اشــنائیت قدیــم از مــدرک‬ ‫ایشــان باخبــر بودیــم پســرم بــا حالــت تعجــب‬ ‫بــه مــن نــگاه کــرد و گفــت ‪ :‬دکتــر ‪ ,‬خالصــه‬ ‫کــه هــر چــی هــم التمــاس کردیــم فایــده ای‬ ‫نداشــت خانــم منشــی از زبــان رئیــس مــی‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن قانونــه قانونــی کــه دســت مــن‬ ‫نیســت مــن فقــط اجــراش مــی کنــم ربطــی بــه‬ ‫فامیــل و دوســت و اشــنا نــدارد ‪.‬اخــه چیــزی‬ ‫نبــود کــه بخواهــد قانونــی اجــرا بشــود یــک‬ ‫دیــدار ســاده بــود واســه ی حــل مشــکلی ‪.....‬‬ ‫خیلــی از ادارات ویــا شــرکت هــا دیــده می شــود‬ ‫کــه مدیــر یــا رئیــس بــدون در نظــر گرفتــن‬ ‫مشــکالت و معضالتــی کــه بــرای مــردم در‬ ‫جامعــه وجــود دارد فقــط عقــده ی پشــت میــز‬ ‫نشســتن دارنــد ســاعتی را کــه در دفتــر حضــور‬ ‫پیــدا مــی کننــد حکــم زنــگ تفریــح و وقــت‬ ‫کشــی انهــا را دارد نــه بلدنــد راه حــل منطقــی‬ ‫ارائــه دهنــد نــه اجــازه مــی دهنــد افــراد کار بلــد‬ ‫و درســت روی کار بیاینــد مشــکل ندانســتن و‬ ‫بیســوادی خــود را یــا بــا داد و بیــداد مــی خواهند‬ ‫حــل کنــد یــا پشــت گــوش امــی اندازنــد و واگــذار‬ ‫بــه یــک بیســوادتر از خودشــان مــی کننــد‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه بعضــی از ایــن مدیــران یــا‬ ‫روســا بــرای پســت مدیریــت متحمــل زحمتــی‬ ‫نشــده انــد و ســفارش شــده جایــگاه کســب‬ ‫کــرده انــد و بــه نوعــی بــرای راه انداختــن کار‬ ‫مــردم نیامــده انــد فقــط و فقــط امــده انــد‬ ‫کــه گــوش انهــا را ببرنــد و در کنــار مــردم‬ ‫‪ ,‬مــال انــدوزی کننــد و مــردم را بترســانند‬ ‫تهدیــد بــه اخــراج و‪....‬نماینــد و مشــکل‬ ‫بوجــود امــده را مشــکل خودمــان بداننــد‬ ‫بــه نظــر شــما مدیــری کــه دســت نشــانده و‬ ‫ترســو اســت و هــدف نــدارد و بــرای تعهــدات‬ ‫شــما هیــچ ارزشــی قائــل نیســت وبــی کفایــت‬ ‫ادامه شماره ‪335‬‬ ‫مــن نقاشــیم افتضاحــه! ایــن متــداول تریــن جملــه ای هســت کــه خیلــی‬ ‫از مــا بــا دیــدن یــک نقاشــی یــا طراحــی زیبــا بــه خودمــون میگیــم‪ .‬تــا حــاال بــه ایــن فکــر کردیــد کــه‬ ‫شــما هــم مــی تونیــد ســاخته هــای ذهنــی خودتــون رو روی کاغــذ بــه تصویــر تبدیــل کنیــد؟ بــرای‬ ‫بســیاری از ادم هــا نقاشــی و طراحــی خیلــی هیجــان انگیزتــر از عکــس واقعــی بنظــر میرســه‪.‬‬ ‫چــرا؟ چــون یــک خلــق هنرمندانــه هســت‪ .‬حــاال هــم دیــر نیســت‪ .‬اگــه ایــن تجربــه رو نداریــد‪،‬‬ ‫حداقــل یــک بــار امتحانــش کنیــد‪ .‬پیشــنهاد مــی کنــم خونــدن ایــن ‪ 11‬نکتــه کلیــدی از امــوزش‬ ‫طراحــی بــا مــداد رو از دســت ندیــد‪.‬‬ ‫چهارم‪ -‬به خط ها تنوع بده‬ ‫در رونــد یادگیــری طراحــی بــا مــداد ‪ ،‬از خــط هــای مختلــف اســتفاده کنیــد‪ .‬همــه خطــوط یکــی‬ ‫و برابــر نیســتند‪ .‬تغییــرات ظریــف و نامحســوس در پهنــا و تیرگــی خطــوط شــما‪ ،‬طراحیتــون‬ ‫رو دینامیــک و از لحــاظ بصــری جــذاب مــی کنــه‪ .‬اوایــل کار‪ ،‬شــاید قلــم کمــی تــو دســت شــما‬ ‫چموشــی و بدقلقــی کنــه‪ ،‬امــا بــه مــرور و البتــه بــا تمریــن مــی تونیــد رامِـــش کنیــد‪ .‬اون وقــت بــه‬ ‫راحتــی بــا کشــیدن خطــوط بــا فــرم هــای ناهمســان میشــه یــک تصویــر منســجم ســاخت‪ .‬بــرای‬ ‫تمریــن از مدادهــای رده ‪ 3H‬تــا ‪( 6B‬عکــس اول مقالــه) اســتفاده کنیــد‪ .‬یادتــون باشــه مدادهــا‬ ‫رو در زاویــه هــای مختلــف نســبت بــه صفحــه هــم امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫پنجم‪ -‬طراحی با مداد و کثیف کاری؟ هرگز!‬ ‫وقتــی مــی خواهیــد ســایه بزنیــد‪ ،‬یــک برگــه کاغــذ اضافــه زیــر دســتتون بگذاریــد‪ .‬ایــن کار ســاده‬ ‫باعــث میشــه اصطحکاکــی بیــن دســت و ســیاهه طــرح روی کاغــذ بــه وجــود نیــاد‪ .‬اگــه راســت‬ ‫دســت هســتید‪ ،‬طراحــی و ســایه زدن رو از چــپ بــه راســت شــروع کنیــد‪ .‬و اگــه چــپ دســت‬ ‫و ناالیــق اســت دم بــه ســاعت رئیــس بودنــش‬ ‫را بــه رخ مــی کشــد و بــه جــای کارایــی و‬ ‫پیشــرفت در جــا مــی زنــد و روزبــه روز شــکم‬ ‫گنــده مــی کنــد و از بیــکاری و اختــاس بــه‬ ‫بیمــاری هــای مفصلــی دچــار مــی شــود مــی‬ ‫توانــد یــک هــدف و رئیــس خــوب و کار بلــد‬ ‫و معتبــرو صدیــق و قابــل اعتمــاد باشــد‬ ‫جنــاب رئیــس یــا مدیــر کل محتــرم نبایــد فکــر‬ ‫کنــی کــه تمــام دنیــای تــو اون میــز و صندلــی‬ ‫توســت دنیــای امــروز تــو کــه پشــت میــز‬ ‫ریاســت نشســتی بایــد مــردم باشــند از شــرح‬ ‫و وظایــف خــود باخبــر بــاش مــا در وضعیــت‬ ‫اقتصــادی بســیار ســختی قــرار داریــم بایــد بــه‬ ‫عنــوان مدیــر ‪ ,‬رئیــس ‪ ,‬مســئول شــرایط را بــه‬ ‫گونــه ای رقــم بزنــی کــه گرفتــاری هــای دیگــر‬ ‫بــه وجــود نیاینــد نارضایتــی گســترده ی مــردم‬ ‫را ببینیــد بــرای اجــرای قوانیــن کــه اول از همــه‬ ‫بایــد از خودتــان شــروع کنیــد برنامــه ریــزی‬ ‫و هــم اندیشــی صحیــح و منطقــی داشــته‬ ‫باشــید زبــان تشــکر را یــاد بگیــر ان صندلــی‬ ‫مدیریتــی و همــه ی قــدرت تو‪,‬مــردم هســتند‪,‬‬ ‫بــه مطالبــات انهــا درســت پاســخ بــده بــا زور‬ ‫گویــی و بی تجربگــی حــرف هــای خــود را بــه اون‬ ‫صندلــی ریاســتت نبنــد خــود را عقــل کل ندان و‬ ‫پــر مدعــا نبــاش وقــت بــذار و وقــت داشــته باش‬ ‫از مهم ترین عوامل ایجاد دردهای مفصلی کم ‬ ‫تحرکی و زیاد نشســتن و بیکاری در اثر پشـت ‬ ‫ی مــدت اســت‪.‬‬ ‫میزنشــینی های مــداوم و طوالنـ ‬ ‫وقتــی شــما بــه عنــوان مدیــر یــا رئیــس بــه‬ ‫مــدت طوالنــی پشــت میــز می نشــینید و فقــط‬ ‫بــه گوشــی موبایلتــان خیــره شــده ایــد و یــا در‬ ‫حــال چــرت زدن هســتید عضــات اطــراف‬ ‫کمــر و انــدام تحتانــی اش ضعیــف می‏شــوند‬ ‫و ایــن ضعــف‪ ،‬وارد امــدن فشــار مضاعــف‬ ‫بــه غضروف‏هــا را در پــی دارد‪ .‬بــی تحرکــی‪،‬‬ ‫مهــم تریــن دلیــل بــرای ایجــاد ضعف‏هــای‬ ‫عضالنــی اســت بــرای رهایــی از این گونــه‬ ‫دردهــا‪ ،‬پشــت میز نشــین ها بایــد حرکــت‬ ‫کنیــد میــز ریاســت را دو دســتی نچســبید‬ ‫مدیریــت‪ ،‬تنهــا پشــت میــ ز نشســتن نیســت‬ ‫مالقــات هــای مردمــی وشــیوه کاربــردی و نویــن‬ ‫مدیریتــی اســت دســتاورد داشــته بــاش حــال‬ ‫مــردم نــه حــال کشــور ایــران بــد اســت‬ ‫طراحی با مداد‪ ،‬هنری ارام بخش‬ ‫هســتید برعکــس‪ .‬مــن چــپ دســت هســتم!‬ ‫تــو طراحــی بــا مــداد شــاید هیــچ عجــزی باالتــر از ایــن وجــود نداشــته باشــه کــه بخواهیــد طرحــی‬ ‫کــه تمیــزی و شــفافیتش رو بــه خاطــر کثیــف کاری از دســت داده بــه تمیــزی اولــش برگردونیــد‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬میشــه از ایــن تکنیــک بــرای نــرم کــردن و لطافــت ســای ه روشــن اســتفاده کرد‪ .‬وســایل‬ ‫متفاوتــی بــرای ایــن کار وجــود داره! مــن از یــک تکــه کاغــذ ســاده یــا انگشــت بــرای ایــن کار‬ ‫اســتفاده می کنــم‪.‬‬ ‫ششم‪ -‬لبه و حاشیه اشیاء رو پیدا کن‬ ‫یکــی از طراحــان معــروف بــه نــام روینــا کیــی‪ ،‬بــرای مشــخص کــردن لبــه هــای یــک شــیء (یــا‬ ‫ابجکــت) ‪ 4‬تکنیــک پیشــنهاد کــرده‪ :‬نــازک‪ ،‬ســخت‪ ،‬محــو و نامشــخص‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در تصویــر بــاال مشــاهده مــی کنیــد‪ ،‬لبــه هــای نــازک (‪ )Thin‬و ســخت (‪)Hard‬‬ ‫بــه اشــیا مــرزی جامــد و قابــل تفکیــک میــده‪ .‬امــا اگــر لبه هــا محــو (‪ )Lost‬باشــند‪ ،‬رنــگ شــیء‬ ‫و پس زمینــه بــا هــم مخلــوط می شــوند‪ .‬در واقــع بــا ایــن تکنیــک‪ ،‬لبــه و حاشــیه وضــوح نــداره‪،‬‬ ‫امــا میشــه ضمنــی قبولــش کــرد‪ .‬ولــی بــرای پیــدا کــردن لبه هــای نامشــخص (‪Undefined‬‬ ‫‪ )Edges‬بیننــده بایــد رمزگشــایی بلــد باشــه‪ .‬بــه عبارتــی ســاده تــر‪ ،‬مــرز اشــیا بــه خاطر پیچیدگی‬ ‫و امیختگــی خــط هــا‪ ،‬بــه ســادگی قابــل تمییز نیســت‪ .‬پیشــنهاد می کنــم هر ‪ 4‬مدل پیشــنهادی‬ ‫رو تمریــن و بــا هــم مخلــوط کنیــد تــا جذبــه کارهاتــون بــاال بــره‪.‬‬ ‫راســتی بــرای دیــدن کارهــای بیشــتر از ایــن هنرمنــد‪ ،‬بــه صفحــه اینســتاگرام اون ســری‬ ‫بزنیــد‪ .‬ادامــه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫پــر شــدن نیمــی از تخــت هــای بیمارســتانی بــر اثــر افزایــش بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در چنــد روز اخیــر در‬ ‫خراســان شــمالی باعــث ویــژه بیمــاران کرونایــی شــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر افزایــش بیمــاران کرونــادر خراسان شــمالی باعــث خیــز دوبــاره کرونا و تغییــر وضعیت الگوی‬ ‫رنــگ بنــدی از قرمــز بــه نارنجــی کرونایــی در ‪ ۶‬شهرســتان از هشــت شهرســتان ایــن اســتان شــد بــه طــوری کــه‬ ‫هــم اکنــون شهرســتان های شــیروان‪ ،‬اســفراین و بجنــورد در وضعیــت قرمــز‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬مانه و ســملقان و‬ ‫جاجــرم نارنجــی و شهرســتان هــای فــاروج و گرمــه نیــز در وضعیــت زرد قــرار دارد‪.‬‬ ‫تکمیلظرفیت‪۵۰‬‬ ‫درصد تخت های‬ ‫کرونایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪336‬‬ ‫پلیس‬ ‫کرونا هفته گذشته سی و پنج‬ ‫گلستانی را به قتل رساند‬ ‫گلفشان نفتلیجه‬ ‫در شمال شرق‬ ‫گمیشان‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد مبتالیــان و بیمارســتان‬ ‫بســتری کرونایــی اســتان ناشــی از گســترش مــوج پنجــم گفــت‬ ‫کــه هفتــه گذشــته بــه طــور متوســط روزانــه پنــج گلســتانی بــر‬ ‫اثــر ابتــا بــه ایــن ویــروس جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ســه گِلفشــان (محــل خــروج گِل همــراه‬ ‫بــا گاز از زمیــن) بــا نام هــای قارنیــارق در شــرق گمیشــان‪،‬‬ ‫نفتلیجــه در شــمال شــرق گمیشــان و اینچــه در شــمال‬ ‫اق قــا اســت‪.‬‬ ‫انتظارچشمه های بنفش گلستان برای طبیعت گردان‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری طبیعــی گلســتان از‬ ‫جملــه گِلفشــان هــا‪ ،‬چنــد راه مهــم برای توســعه‬ ‫پایــدار اســتان بــه شــمار مــی رود کــه تکمیــل‬ ‫زیرســاخت ها و معرفــی بهتــر ایــن جاذبه هــا راه‬ ‫جــذب ســرمایه گــذار و گردشــگر را همــوار کــرده‬ ‫و بهبــود معیشــت را بــرای ســاکنان گلســتان بــه‬ ‫خصــوص مجــاوران ایــن عارضــه هــای طبیعی به‬ ‫همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرمایه هــای خــدادادی گلســتان بــه درختان‬ ‫ســرخدار و جنــگل هــای هیرکانــی دامنــه هــای‬ ‫جنوبــی و ماهیــان خاویــاری دریــای خــزر و‬ ‫جزیــره اشــوراده محــدود نمــی شــود و خــوان‬ ‫گســترده پــروردگار بــرای گلستان نشــینان در‬ ‫اعمــاق چنــد هــزار متــری دشــت هــای وســیع‬ ‫هیــرکان بــا فعالیــت چندیــن گل فشــان بــه‬ ‫عنــوان یــک اثــر زمیــن گردشــگری پرطرفــدار‬ ‫گســترش یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫زمیــن گردشــگری یــا ژئوتوریســم نوعــی‬ ‫طبیعــت گــردی بــر پایــه دانــش زمیــن شناســی‬ ‫اســت کــه گردشــگران عــاوه بــر حــظ بصــری و‬ ‫تماشــای مناظــر و چشــم انــدازی هــای بدیــع‪،‬‬ ‫امکان شــناخت و مطالعه رخدادهای طبیعی‬ ‫و چگونگــی پیدایــش و ســاختار انهــا را دارنــد‪.‬‬ ‫بــرای یــک ژئوتوریســت‪ ،‬هــدف کوهنــوردی‬ ‫یــا تپــه نــوردی نیســت و ســفر بــه اینگونــه‬ ‫مکان هــا بــرای شــناخت و مطالعــه پدیــده‬ ‫اعــم از کــوه‪ ،‬تپــه و دره و چگونگــی پیدایــش و‬ ‫ســاختار ان اســت‪.‬‬ ‫ســاماندهی گِلفشــان هــای گلســتان بــه‬ ‫عنــوان جاذبــه هــای زمیــن گردشــگری یکــی از‬ ‫برنامــه هــای جــدی و محــوری ســتاد اقتصــاد‬ ‫مقاومتی گلســتان طی چند ســال اخیر اســت‬ ‫و انــان تــاش مــی کننــد ایــن پــروژه را در مدت‬ ‫زمــان باقیمانــده تــا عمــر دولــت دوازدهــم بــه‬ ‫پیشــرفت مطلوبــی برســانند و بــا اگاه ســازی‬ ‫و اشــنایی بیشــتر مــردم بــا پدیــده هــای زمیــن‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ایــن صنعــت را توســعه دهنــد‪.‬‬ ‫چشــمه های بنفــش گلســتان در انتظــار‬ ‫جنــب و جــوش طبیعت گــردان‬ ‫گلفشان نفتلیجه در شمال شرق گمیشان‬ ‫گلســتان دارای ســه گِلفشــان (محــل خــروج‬ ‫گِل همــراه بــا گاز از زمیــن) با نام های قارنیارق‬ ‫در شــرق گمیشــان‪ ،‬نفتلیجه در شــمال شــرق‬ ‫گمیشــان و اینچــه در شــمال اق قــا اســت‪.‬‬ ‫گلفشــان هــای گلســتان پدیده هــای زنــده و‬ ‫کمیــاب زمین شناســی هســتند کــه تنهــا نمونه‬ ‫مشــابه داخلــی ان در ســواحل دریــای عمــان و‬ ‫چابهــار گــزارش و مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان بــا برنامــ ه ریــزی مــدون و‬ ‫بهــره منــدی از خــواص درمانــی گلفشــان هــا مــی‬ ‫توان گردشــگران را به ســمت این جاذبه ناشــناخته‬ ‫و منحصــر بفــرد اســتان گلســتان فراخوانــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ســنوات گذشــته کارشناســان‬ ‫بــه ارزش هــای تفریحــی و تفرجــی و درمانــی‬ ‫گِلفشــان هــای گلســتان اشــاره کــرده انــد امــا‬ ‫نبــود ســرمایه گذاری در حــوزه ژئوتوریســم‬ ‫ســبب شــد تــا امــکان بهــره کافــی از ایــن‬ ‫فرصــت کــم نظیــر تحقــق نیابــد‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر بهــره بــرداری از گلفشــان هــای‬ ‫اســتان گلســتان محــدود بــه ســاکنان بومــی مــی‬ ‫شــود و انها ســال ها اســت از این عارضه طبیعی‬ ‫بــرای درمــان بیمــاری هایــی ماننــد دردهــای‬ ‫مفاصــل و ســتون فقــرات و ســفتی مفاصــل‪،‬‬ ‫بیمــاری هــای عصبــی‪ ،‬مراحــل اولیــه تنگــی عروق‬ ‫و انقباضــات عضالنــی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫بنا بر گفته کارشناســان زمین شناســی‪ ،‬یکی‬ ‫از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد پدیــده هــای‬ ‫ژئوتوریســمی‪ ،‬اســرار امیــز و پیچیده بــودن‬ ‫مباحــث مرتبــط بــا زمیــن بــرای عالقــه منــدان‬ ‫بــه ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان و گردشــگران ایــن گونــه پدیده هــا‬ ‫نیــز بــا گردشــگران معمولــی متفــاوت هســتند‬ ‫بــه طــوری کــه ژئوتوریســم هــا مانــدن در‬ ‫اقامت گاه هــای محلــی و روســتایی را نســبت بــه‬ ‫هتــل هــای شــیک و مجهــز ترجیــح مــی دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اصــول مهــم در زمیــن‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اشــنایی مــردم بــا قابلیــت هــای‬ ‫ژئوتوریســم و امــوزش دادن مــردم بــه اهمیت‬ ‫ایــن امــر اســت و در کنــار امــوزش بایــد بــه طور‬ ‫همزمــان زیرســاخت هــای الزم بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر فراهــم و زمینــه اطــاع رســانی و‬ ‫اقامتــی گردشــگران ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ژئوتوریســم امــروزه مخاطبــان بســیاری‬ ‫پیــدا کــرده کــه ایــن امــر موجــب مــی شــود‬ ‫تــا گردشــگران و عالقــه منــدان ضمــن بازدیــد‬ ‫از پدیــده هــای زمیــن شــناختی‪ ،‬بــا مبانــی‬ ‫پیدایــش انهــا اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫طــرح ســاخت اســتراحتگاه‪ ،‬االچیــق و‬ ‫مجتمــع رفاهــی و تفریحــی بــرای گردشــگران‬ ‫و بازدیدکننــدگان از گل فشــان های گلســتان‬ ‫و اطــراف ان نیازمنــد اعتبــاری بیــش از میــزان‬ ‫تخصیصــی اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری بــا تهیــه مســتندی تــاش‬ ‫کــرد جذابیــت هــای طبیعــی ژئوتوریســم بــا‬ ‫محوریــت زمیــن گردشــگری و زمین شناســی گل‬ ‫فشــان های گلســتان را بــه تصویــر بکشــد‪.‬‬ ‫مســتند «گِل فشــان‪ ،‬جــوش و خــروش‬ ‫زمیــن» ســومین قســمت از مجموعــه‬ ‫«رخســاره زمیــن» اســت کــه توســط معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مســتند از گل فشــان نفتلیجــه‬ ‫(دریــای صورتــی) و گل فشــان قارنیاریــق‬ ‫(در زبــان محلــی بــه معنــای شــکم پــاره) در‬ ‫منطقــه گمیــش تپــه و گل فشــان اینچــه در‬ ‫شــمال منطقــه اق قــا بــه عنــوان جاذبه هــای‬ ‫منحصربــه فــرد زمیــن گردشــگری ایران ســخن‬ ‫گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهــوری و مدیــر طــرح توســعه‬ ‫نواوری هــا و فناوری هــای حــوزه زمیــن‬ ‫شناســی‪ ،‬معــدن و صنایــع معدنــی معاونــت‬ ‫علمــی در اییــن رونمایــی از ایــن مســتند‬ ‫گفــت‪ :‬پیــش از تهیــه ایــن مســتند برخــی از‬ ‫فعــاالن ایــن عرصــه اعتقــاد داشــتند کــه گل‬ ‫فشــان های ایــن منطقــه غیــر فعــال شــده‬ ‫انــد در صورتــی کــه مســتند جــوش و خــروش‬ ‫نشــان داد کــه گل فشــان هــای گلســتان‬ ‫همچنــان بــه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫کامبیــز مهــدی زاده بــا تاکیــد بــر اهمیــت زمیــن‬ ‫شناســی و ژئووریســم در توســعه کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هیــچ برنامــه مدونــی در خصــوص زمیــن‬ ‫گردشــگری و ژئوتوریســم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جاذبــه هــای طبیعــی متنوعــی‬ ‫برخــوردار اســت امــا نبــود ســرمایه گذاری در حــوزه‬ ‫اکوتوریســم ســبب شــده تــا امــکان بهــره کافــی از‬ ‫ایــن فرصــت کــم نظیــر تحقــق نیابد‪/.‬ایرنــا‬ ‫فروش سرقفلی مغازه پاساژ داوری‬ ‫گرگان خیابان امام خمینی (ره) پاساژ داوری طبقه همکف سمت راست انتهای پاساژ‬ ‫تلفن تماس ‪ 09117004364 :‬خانم مسکنی‬ ‫اموزش‬ ‫ادامه شماره ‪335‬‬ ‫اموزش قدم به قدم مراحل طراحی لباس‬ ‫در ایــن مطلــب از روشــی میخواهیــم بــه طــور کامــل‪ ،‬مراحــل طراحــی لبــاس را بــا‬ ‫هــم بررســی کنیــم‪ .‬طراحــی لبــاس یکــی از رشــته هــا و تخصــص هــای بســیار جــذاب و‬ ‫ســوداور اســت کــه بــا یادگیــری اصــول ان‪ ،‬میتوانیــد نیازهــای مختلــف خــود را بــه طــور‬ ‫کامــل برطــرف کنیــد و توانایی هــای خــود را بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا امــوزش طراحــی لبــاس بــه صــورت قــدم بــه قــدم و مصــور بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید…‬ ‫مرحله دوم‪ :‬کشیدن یک کروکی (انگاره)‬ ‫‪ – 1‬خط افقی بکشید‬ ‫اولیــن خــط‪ ،‬طــرح شــما اســت ومهــم تریــن بخــش مــدل شــما مــی باشــد‪ .‬از بــاالی‬ ‫ســر تــا نــوک انگشــتان پــا در امتــداد ســتون فقــرات کروکــی خودتان را بکشــید‪ .‬حاال‬ ‫یک بیضی بکشــید که نشــانگر ســر اســت‪ .‬این پایه کروکی شماســت و از اینجا به‬ ‫بعــد‪ ،‬یــک طراحــی متناســب انجــام مــی شــود‪ .‬مــی توانیــد کروکــی را بعنــوان طــرح‬ ‫کلــی مــدل درنظــر بگیریــد‪ .‬خــط تقــارن بایــد یــک خــط افقــی صــاف باشــد‪.‬حتی اگــر‬ ‫میخواهیــد مــدل در حالــت خمیــده قــرار بگیرد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال اگــر شــما میخواهیــد مــدل شــما یــک طرفــش را بــه ســمت چــپ کــج‬ ‫کــرده باشــد بــاز هــم بایــد یــک خــط تعــادل صــاف وســط صفحــه بکشــید‪ .‬ایــن‬ ‫خــط از بــاالی ســر مــدل تــا زمینــی کــه روی ان ایســتاده امتــداد مــی یابــد‪ .‬توجــه‬ ‫کنیــد زماینکــه شــما میخواهیــد لبــاس هــا را طراحــی کنیــد‪ .‬یــک مــدل متناســب‬ ‫الزم نیســت زیــرا لبــاس چیــزی اســت کــه بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود نــه‬ ‫مهــارت هــای طراحــی شــما‪ .‬زیــاد نگــران کشــیدن یــک ظاهــر دقیــق یــا اضافــه‬ ‫کــردن حاالتــی بــه صــورت مــدل نباشــید‪.‬‬ ‫‪- 2‬ابتدا ناحیه لگن را بکشید‬ ‫یــک مربــع بــا اضــاع مســاوی دقیقــا زیــر خــط میانــی تعــادل بکشــید‪ .‬جاییکــه‬ ‫معمــوال لگــن در بــدن قــراردارد‪ .‬انــدازه مربــع را ‪،‬متناســب بــا مدلــی کــه‬ ‫میخواهیــد بکشــید‪.‬‬ ‫مــدل الغرتــر مربــع کوچــک تــری نســبت بــه مــدل ســایز بــزرگ دارد‪ .‬ژســت مطلوب‬ ‫را در نظــر داشــته باشــید‪ .‬لگــن مربعــی را بــه ســمت راســت یــا چــپ کــج کنیــد‪ .‬برای‬ ‫مثــال اگــر میخواهیــد باســن مــدل شــما مایــل بــه چــپ باشــد‪ ،‬لگــن مربعــی را کمی‬ ‫بــه چــپ کــج کنیــد‪ .‬اگــر میخواهیــد مــدل به شــکل عادی ایســتاده باشــد فقط مربع‬ ‫را عمــودی بــدون هیــچ زاویــه ای بــه چــپ یــا راســت بکشــید‪.‬‬ ‫‪ – 3‬باال تنه و شانه ها را بکشید‬ ‫خــط هــای بــاال تنــه را از دو گوشــه مربــع لگــن بــه ســمت بــاال امتــداد دهیــد‪.‬‬ ‫باالتنــه بایــد بــه ســمت بــاال کشــیده شــود‪ .‬در میــان راه در کمــر خــم شــود و‬ ‫دوبــاره از شــانه هــا بــاز شود‪.‬درســت مثــل بــدن واقعــی انســان‪ ،‬شــانه هــا بایــد‬ ‫بــه عــرض باســن یــا بــاالی جعبــه لگنــی باشــد‪ .‬زمانیکــه ایــن قســمت طــرح شــما‬ ‫تمــام مــی شــود بایــد بــاال تنــه شــبیه بــاال تنــه معمولــی باشــد‪/.‬روچی‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪ :‬در حال حاضــر ‪۵۳۱‬‬ ‫بیمــار کرونایــی در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد حــال ‪ ۳۴‬نفــر وخیــم اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬علی ابادکتــول‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا و کردکــوی در‬ ‫وضعیــت قرمــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬رامیــان‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه‬ ‫در وضعیــت نارنجــی و گمیشــان و بندرگــز در وضعیــت زرد‬ ‫شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فاضــل ادامــه داد‪ :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در‬ ‫حــوزه زیرســاخت هــای بهداشــتی و درمانــی مانند تخت های‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬اکســیژن و دارو مشــکلی نــدارد امــا ممکــن‬ ‫اســت در صــورت افزایــش بیشــتر تعــداد بیمــاران نیازمنــد‬ ‫بســتری‪ ،‬اندکــی بــا مشــکل مواجــه شــویم‪.‬‬ ‫وی بــا گالیــه از برخــی شــهروندان در رعایــت نکــردن‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی گفــت‪ :‬بــه عنــوان نمونــه بــا‬ ‫وجــود قــرار داشــتن گــرگان در وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫شــب گذشــته عــده بســیاری بــرای تفریــح و اتــراق راهــی‬ ‫ناهارخــوران شــدند کــه بــه یقیــن نتیجه این کــم توجهی ها‪،‬‬ ‫افزایــش بیشــتر بیمــاران کرونایــی ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــه عــوارض‬ ‫نوســان بــرق روزهــای اخیــر در خرابــی تجهیــزات پزشــکی‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬قطعــی روزهــای اخیــر برق باعث‬ ‫خرابــی تعــدادی از دســتگاه های ونتیالتــور و ســونوگرافی‬ ‫بیمارســتان های اســتان شــد اما هنوز براورد دقیق خســارت‬ ‫مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫فاضل یاداور شــد‪ :‬تاکنون هیچ بیمار بســتری در گلســتان‬ ‫بــه دلیــل قطعــی بــرق جــان خــود را از دســت نداده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر‬ ‫رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی‪ ،‬فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی و اســتفاده از ماســک در مجامــع مختلــف‬ ‫عمومــی و خصوصــی گفــت‪ :‬از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون‬ ‫هــر زمــان مــردم در تعطیــات راهــی مناطــق تفرجگاهــی‬ ‫شــدند‪ ،‬روزهــای پــس از ان بــا پیــک شــدید شــیوع کرونــا‬ ‫در اســتان مواجــه شــدیم‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع پیــک‬ ‫پنجــم و ســرعت انتشــار ویــروس کرونــا در ایــن مرحلــه‪،‬‬ ‫همــه شهرســتان هــا و دســتگاه هــا ملــزم بــه اجــرای کامــل‬ ‫بخشــنامه ها و شــیوه نامه های ابالغــی از جملــه کاهــش‬ ‫تعــداد کارکنــان‪ ،‬تعطیلــی مشــاغل ســطوح ‪ ۳ ،۲‬و ‪،۴‬‬ ‫تعطیلــی بازارهــای هفتگــی و تفرجگاه هــا هســتند‪.‬‬ ‫بی ماسک پشیمانم‬ ‫و با ماسک پریشان‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬تیربجنورد‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 33‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف بیشــینه ‪ 30‬سیلســیوس وزش بــاد شــمال شــمال غربــی بــا ســرعت ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫بــر ســاعت‬ ‫شماره ‪336‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫الومینای جاجرم خواستار صدور مجوز‬ ‫برای تامین سوخت دوم شد‬ ‫مدیــر مجتمــع الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه ســوخت اصلــی ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫را گاز تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه علــت افــت فشــار ان در تابســتان و زمســتان نیــاز بــه ذخیــره ســازی‬ ‫مــازوت بعنــوان ســوخت دوم اســت کــه بایــد شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی مجــوز تامیــن‬ ‫ســوخت جایگزیــن را صــادر کنــد‪.‬‬ ‫امیــر تــردال بــا اشــاره بــه هشــدار شــرکت گاز اســتان مبنــی بــر افــت فشــار و قطعــی گاز صنایــع مــادر در‬ ‫زمســتان اظهــار داشــت‪ :‬معقوالنــه اســت تــا صنایــع بــزرگ اســتان از اکنــون بــه فکــر ســوخت جایگزیــن‬ ‫باشــند و الومینــای جاجــرم نیــز در ایــن زمینــه اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی مــازوت را اولویــت اصلــی ســوخت جایگزیــن در مجتمــع الومینــای جاجــرم دانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫فراینــد خریــد مــازوت کمــی زمانبــر اســت کــه پیگیــری هــای الزم در ایــن زمینــه انجام شــده و تنها منتظر‬ ‫صــدور مجــوز شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتی هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرمجتمــع الومینــای جاجــرم فصــل تابســتان را زمــان مناســبی بــرای ذخیــره ســازی مازوت دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬در مهرمــاه بدلیــل ســردی هــوا احتیــاج بــه بخــار مســتقیم بــرای تخلیــه مــازوت اســت کــه کیفیت‬ ‫ســوخت را کاهــش مــی دهــد و مشــکالتی را بــرای مشــعل کــوره هــا ایجــاد مــی کنــد بنابرایــن بهتر اســت‬ ‫ایــن فراینــد در فصــل گرمــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫دنیــای اقتصــاد‪ :‬اولیــن تصویــر از زمیــن هــای‬ ‫پایتخــت بعــد از ‪ 1400‬منتشــر شــد‬ ‫علم تاج‪ :‬با فرونشست یا بدون فرو نشست؟!‬ ‫هفــت صبــح» ‪ 80‬درصــد کارخانجــات متعلــق بــه‬ ‫بانــک هــا تعطیــل هســتند‬ ‫علــم تــاج‪ :‬چــه دالور اســت دزدی کــه بــه کــف‬ ‫چــراغ دارد! روز روشــن کارخانجــات را تصاحــب مــی‬ ‫کننــد و کارگــر هــا را بیــکار ‪...‬‬ ‫همشهری‪ :‬ماسک همچنان تنها پناه ماست‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ببینیــد مــی توانیــد کاری کنیــد مافیــای‬ ‫ماســک دوبــاره فعــال شــود؟!‬ ‫همشــهری‪ :‬فالحــت پیشــه نماینــده اســبق‬ ‫مجلــس‪ :‬چــرا احیــای برجــام در دولــت روحانــی‬ ‫ضــروری اســت؟‬ ‫علــم تــاج‪ :‬ایــن بنــده خــدا ظاهــرا ً تقویــم در خانــه‬ ‫شــان پیــدا نمــی شــود! اســتاد ‪ 8‬ســال تمــام شــد‪...‬‬ ‫شــیخ بــه پایــان رســید‪...‬‬ ‫کیهــان‪ :‬روحانــی ( مــرداد ‪ :)99‬مــردم همــه چیــز‬ ‫را بــه بــورس بســپارند‪ /‬روحانــی (تیــر ‪ :)1400‬مــردم‬ ‫نبایــد همــه ســرمایه خــود را بــه بــورس بیاورنــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬اگــر دســتم رســد بــر چــرخ گــردون ‪ /‬ازو‬ ‫پرســم کــه ایــن چیــن اســت و ان چــون ؟!‬ ‫جــوان‪ :‬بایــدن‪ :‬بــرای ســاختن بــه افغانســتان‬ ‫نیامــده ایــم‬ ‫علم تاج‪ :‬پس امده اید قبر پدرتان را بکنید؟!‬ ‫خراســان‪ :‬وزیــر بهداشــت خــود را ســردار مبــارزه‬ ‫بــا کرونــا خوانــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬بــه قــول عــادل فردوســی پــور « جونــم‬ ‫ســردار‪! »...‬‬ ‫مــردم ســاالری‪ 100 :‬هــزار تــن کاالی اساســی در‬ ‫حــال فاســد شــدن در گمــرک‬ ‫علــم تــاج‪ :‬در حــال فاســد شــدن ‪ ...‬هنــوز کــه‬ ‫فاســد نشــده انــد!‬ ‫روزگار ما‪ :‬مالیات خرید طال حذف شد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مالیــات هــای قبلــی خریــد طــا بــه‬ ‫جیــب چــه کســانی رفــت؟! اداره مالیــات یــا طــا‬ ‫فــروش هــا ؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬مجــوز دولــت بــرای افزایــش قیمــت یــک‬ ‫محصــول دیگــر در ســفره مــردم‬ ‫علــم تــاج‪ :‬مگــر گرانــی محصــوالت نیــاز بــه مجــوز‬ ‫دارد؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬دســتگیری زورگیــران اتوبــان کــرج در‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫علــم تــاج‪ :‬پــس دســتگیری مفســدان اقتصــادی‬ ‫چــرا ایــن همــه زمــان بــر و فرسایشــی اســت؟!‬ ‫تابنــاک‪ :‬مشــکل نشســتن کالنتــری در برابــر رئیــس‬ ‫جمهــور منتخــب حــل شــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬جهــان ســر بــه ســر حکمــت و عبــرت‬ ‫اســت!‬ ‫تابنــاک‪ :‬کنایــه روحانــی بــه یکدســت شــدن ســه‬ ‫قــوه‪ :‬از دوازدهــم مــرداد بــه بعــد‪ ،‬عــده ای بیــکار‬ ‫میشــوند‬ ‫علم تاج‪ :‬چاه باید از خودش اب داشته باشد!‬ ‫تابنــاک‪ :‬هنــوز وزیــر راه و بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫ایرانــی وقــت نکــرده انــد در ســامانه امــاک نــام‬ ‫نویســی کننــد‬ ‫علــم تــاج‪ :‬هــر وقــت وزیــر راه ثبــت نــام کــرد مــا‬ ‫هــم ثبــت نــام مــی کنیــم!‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن واحــد تولیــدی حتــی در‬ ‫زمســتان ‪ ۹۹‬نیــز در تامیــن مــازوت مــورد نیــاز بــه‬ ‫عنــوان ســوخت جایگزیــن گاز بــا مشــکل روبــه رو‬ ‫بــود و میــزان تولیــد بــه نصــف کاهــش یافــت‪،‬‬ ‫بنابرایــن امســال نبایــد ایــن مشــکل تکــرار شــود‪.‬‬ ‫تــردال ادامــه داد‪ :‬بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی بــرای ‪ ۴۰‬روز ذخیــره ســوخت‬ ‫جایگزیــن داشــته باشــد چــرا کــه تعطیلــی واحــد‬ ‫الومینــا موجــب خســران بــرای اقتصــاد کشــور‬ ‫و نگــران هســتیم کــه کــه بــه علــت مشــکل‬ ‫ســوخت‪ ۲ ،‬خــط الومینــا در زمســتان فعــال‬ ‫نباشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دســتگاه هــا و تجهیــزات در الومینــا بگونــه ای اســت کــه فعالیــت ان باید به صورت مســتمر‬ ‫باشــد‪ ،‬در صورت تعطیلی الومینا راه اندازی مجدد ان بســیار هزینه بر و مشــکل اســت‪.‬‬ ‫الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم‪ ،‬واحــد تولیــدی منحصربفــرد و تنهــا تولیدکننــده پــودر‬ ‫الومینــا در کشــور اســت کــه ایــن محصــول بــه عنــوان مــاده اولیــه چهــار واحــد تولیــدی از جملــه‬ ‫ایرالکــو‪ ،‬المهــدی‪ ،‬ســالکو و نیــز تولیــد شــمش در جاجــرم بــه مصــرف مــی رســد‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری جنــوب بجنــورد و ‪ ۵‬کیلومتــری‬ ‫شــمال شــهر جاجــرم واقــع اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجتمــع صنعتــی‪ ،‬کــه قطــب تولیــد پــودر الومینیــوم در کشــور اســت‪ ،‬تاکنــون ‪ ۲۰۰۰‬فرصــت‬ ‫شــغلی مســتقیم داشــته اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تخصیص اعتبار ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫جهش تولید به خراسان شمالی‬ ‫رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیاردریــال تســهیالت جهــش تولیــد از محــل اعتبــارات‬ ‫ســال‪ ۹۹‬بــه ایــن اســتان اختصــاص یافــت کــه بدیــن ترتیــب ‪۶۶‬‬ ‫درصــد از تعهــدات اعتبــاری جهــش تولیــد محقــق شــد‪.‬‬ ‫حســن پارســی پــور در کارگــروه اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه‬ ‫گــذاری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬عالوه بــر ایــن؛ مســتندات‬ ‫ردیف اعتبار‪۱۵‬میلیاردریالی محرومیت زدایی و ‪ ۱۳۵‬میلیاردریال‬ ‫از محــل ردیــف اعتبــارات ابیــاری نویــن نیــز تهیــه و بــه ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ارســال شــد کــه بــزودی ایــن اعتبار‬ ‫نیــز محقــق می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۴۵ :‬طــرح بــا اعتبــار یکهــزار و ‪ ۹۹۰‬میلیــارد ریــال در‬ ‫اســتان بــرای دریافــت تســهیالت یارانــه ای از محــل اعتبــار برنامه های‬ ‫جهــش تولیــد اســتانی ســال ‪ ۹۹‬بــه بانــک هــا معرفــی شــده اســت‬ ‫و ایــن تســهیالت بــزودی در اختیــار ســرمایه گــذاران قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫پارســی پــور گفــت‪ ۴۲۰ :‬میلیــارد ریــال از ایــن تســهیالت در حــوزه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۴۲۰‬میلیــارد ریــال در بخــش صنعــت و ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال طــرح بســیج پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫در الیحــه بودجــه ســال جــاری کل کشــور مجمــوع بودجــه عمرانــی‬ ‫ایــن اســتان حــدود ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال مصــوب شــده اســت‬ ‫و براســاس امــار میــزان اعتبــار عمرانــی اســتان در الیحــه بودجــه‬ ‫ســال جــاری ( ‪ ) ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال گذشــته (‪ )۹۹‬حــدود ‪ ۱۶‬درصــد‬ ‫افزایــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی استان برتر‬ ‫در سواداموزی شد‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اســتان براســاس ارزیابــی ســازمان نهضــت‬ ‫ســواداموزی رتبــه برتــر کشــوری را ســال تحصیلــی گذشــته در‬ ‫زمینــه ارتقــای ســواد کســب کــرد‪.‬‬ ‫ملیحــه یغمایــی اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان نهضــت ســواداموزی در‬ ‫قالــب شــورای عالی پشــتیبانی ســواد امــوزی هــر ســال ارزیابــی‬ ‫جامعــی از عملکــرد اســتان ها بــا توجــه بــه شــاخص ها و‬ ‫معیارهــای اســتاندارد و محورهــای تدویــن شــده‪ ،‬انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از جملــه شــاخص های تعییــن شــده ســازمان‬ ‫نهضــت ســواداموزی اجــرای طرح هــای ابالغــی‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بهبــود کیفیــت‪ ،‬اجــرای مســابقات‪ ،‬مشــتری مــداری‪،‬‬ ‫گســترش مراکــز یادگیــری محلــی‪ ،‬برنامه هــای عملیاتــی و‬ ‫صیانــت از ســواداموزی اســت کــه ایــن ارزیابی هــا در ســه‬ ‫دســته ســازمانهای دولتــی‪ ،‬نهادهــای غیردولتــی و اشــخاص‬ ‫صــورت می پذیــرد کــه استاندارخراســان شــمالی هــم بــه عنــوان‬ ‫اســتاندار برتــر در ســال ‪ ۹۹‬انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس امارهــای رســمی نــرخ باســوادی خراســان‬ ‫شــمالی کــه طبــق اســتاندارد از ســن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۹‬ســال اندازه گیــری‬ ‫می کنــد در ســال ‪ ۹۹‬بــه ‪۹۷‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫تشیع پیکر ‪2‬شهید گمنام‬ ‫دوران دفاع مقدس در دلند‬ ‫پیکــر مطهــر ‪ ۲‬شــهید گمنــام دوران دفــاع مقــدس همزمــان‬ ‫بــا ســالروز شــهادت امــام جــواد (ع) بــا حضــور اقشــار مختلــف‬ ‫مــردم‪ ،‬خانــواده معظــم شــاهد‪ ،‬مســووالن و نیروهــای‬ ‫نظامــی رامیــان واقــع در شــرق اســتان گلســتان بــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی در شــهر «دلنــد» از توابــع ایــن‬ ‫شهرســتان تشــییع و بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫مراســم تشــییع ایــن ‪ ۲‬شــهید واالمقــام امــروز یکشــنبه از‬ ‫مقابــل بانــک ملــی شــهر دلنــد اغــاز شــد و پــس از طی مســافتی‬ ‫کوتــاه بــه ســبب جلوگیــری از انتشــار ویــروس کرونــا در صحــن‬ ‫مصلــی نمازجمعــه ایــن شــهر در خــاک ارام گرفــت‪.‬‬ ‫براســاس اعــام روابــط عمومــی ســپاه نینــوا اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫یکــی از ایــن شــهدا ‪ ۲۲‬ســاله بــوده و ســال ‪ ۱۳۶۵‬در عملیــات‬ ‫کربــای پنــج در منطقــه عملیاتــی شــلمچه بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫دومیــن شــهید خوشــنام نیــز ‪ ۲۴‬ســاله اســت کــه ســال ‪۱۳۶۲‬‬ ‫در عملیــات والفجــر چهــار در منطقــه عملیاتــی پنجویــن بــه‬ ‫فیــض شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون پیکــر پــاک و مطهــر ‪ ۱۴۰‬تــن از شــهدای گمنــام در‬ ‫‪ ۵۴‬نقطــه اســتان گلســتان مدفــون اســت و بــرای ‪ ۳۱‬نقطــه‬ ‫یادمــان ســاخته شــده کــه ســه یادمــان نیــز ســال گذشــته بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫افزایش خشکسالی نیاز به ابرسانی سیار به عشایر خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال بــه علــت کاهــش بارندگــی و خشکســالی‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه ابرســانی ســیار بــرای عشــایر اســتان افزایــش یافتــه و در ایــن زمینــه بــا کمبــود تانکــر روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫محمدرضا قلی پور اظهار داشــت‪ :‬برای ابرســانی ســیار به عشــایر اســتان‪ ،‬دســت کم ‪ ۳۰‬میلیاردریال‬ ‫اعتبــار نیــاز داریــم امــا هنوز اعتباری ابالغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای ابرســانی ســیار بــه بیــش از ســه هــزار خانواده هــای عشــایر و‬ ‫دام هــا‪ ،‬حقــوق راننــده و تامیــن ســوخت مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬اکنــون ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار کوچــرو اســتان در میــان بندهــا و یــا مناطــق ییالقــی بــه‬ ‫صــورت ســیار ابرســانی مــی شــوند کــه پیــش از ایــن‪ ،‬تنهــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬خانــوار بــا تانکــر ابرســانی مــی شــدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خیلــی از منابــع ابــی عشــایر بویــژه چشــمه ها خشــک شــده و یــا دبــی اب بــه‬ ‫شــدت پاییــن امــده و غیرقابــل برداشــت اســت‪ ،‬اکنــون عشــایر در مناطقــی کــه قبــا ابرســانی ســیار‬ ‫انجــام نمی شــد امســال بــه ناچــار ابرســانی ســیار انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۳ :‬دســتگاه تانکــر بــه صــورت شــبانه روزی بــرای ابرســانی ســیار بــه عشــایر اســتان بــه کار‬ ‫گرفتــه می شــود امــا ایــن میــزان پاســخگو نیســت‪،‬‬ ‫دســت کــم بایــد پنــج دســتگاه تانکــر به ایــن تعداد‬ ‫افــزوده شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مشــکل در تامیــن اب‬ ‫ســبب اعتــراض عشــایر شــده اســت البتــه ایــن‬ ‫تولیدکننــدگان بیشــتر بــرای دام نگــران هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن زمینــه پیگیــر هســتیم تــا منابــع اعتبــاری‬ ‫الزم در اختیــار قــرار گیــرد امــا هنــوز محقــق نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار عشــایری خراســان شــمالی شــامل ‪ ۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫راس دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫اگهی های ثبتی ‪ /‬تحدید حدود‪ /‬فقدان سندمالکیت‪/‬اگهی موضوع ماده ‪3‬و‪ 13‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای‬ ‫شــماره‪۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰371‬و ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۰۳۷۰‬و هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۷۸‬و‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۹۷۷‬تقاضای ‪ -۱‬میثم ســاالری بشناســنامه‪ ۱۰۸۹‬کدملی ‪ ۲۱۲۱۹۴۸۲۵۲‬صادره از گرگان فرزند حبیب در ســه دانگ از ششــدانگ یک‬ ‫قطعه زمین که دران احداث بناشده است‪ -۲‬مجید ساالری بشناسنامه ‪ ۳۱۹۰۰‬کدملی‪ ۲۱۲۰۳۰۸۷۴۸‬صادره از گرگان فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث‬ ‫بنــا شــده اســت بمســاحت کل ششــدانگ‪ ۲۱۲‬متــر مربــع از پــاک ‪ -۳‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گرگان طبق رای صادره حکایــت از انتقال ازمالک رســمی دارد‪.‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خود را به مرجع ذی صالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۷۱۴۸‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/21:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان ‪-‬‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده‪ 3‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 140060312480002275‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰2264‬تقاضــای صدیقــه کردوالــش ابــادی بشناســنامه ‪ 246‬کدملــی ‪ 2120717796‬صــادره از گــرگان فرزنــد ابراهیــم در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه دران احــداث بناشــده اســت‬ ‫بمســاحت ‪ 86/86‬متــر مربــع از پــاک ‪ -112‬اصلــی واقــع دراراضــی والــش ابــاد بخــش ‪۳‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک دارد‪.‬لــذا به منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پـس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ ۷۱۴۸‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/21:‬حجت الله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان ‪-‬‬ ‫از طرف محمد امین صافی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪3‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانونــی تعییــن تکلیــف برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۰۸۰‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۱‬تقاضــای اقــای محمــد ســارانی بــه شــماره شناســنامه ‪ ۲۱۷۰‬وکدملــی ‪ ۲۱۲۱۶۲۶۶۰۳‬صــادره از گــرگان فرزنــد امیــر در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یــک بــاب ســاختمان بــه انضمــام چهــل و هفــت ســهم مشــاع ازچهــل و هشــت ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ســهام ان وقــف اســت بســماحت‪ ۱۲۶‬متــر مربــع از‬ ‫پــاک شــماره‪-۱۲۵‬اصلی واقــع در اراضــی تاریکــی بخــش دو حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی علی اصغــر دامغانــی بــه متقاضــی دارد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ‪،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫م الف ‪۷۱۶۸‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۰/۰۴/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۴/21:‬علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتاًصاف ‪ 34‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬مورد سرقت تجهیزات مخابراتی‬ ‫از ابتدای سال جاری‬ ‫‪ 2300‬مرحله ســرقت تجهیزات مخابراتی ازابتدای ســال جاری در اســتان گلســتان رخ داده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬حمیــد‬ ‫رضــا مســلمی بــا اشــاره بــه افزایــش ســرقت از تجهیــزات مخابراتــی ‪ ،‬گفــت ‪ :‬بالــغ بــر ‪ 2300‬مرحلــه‬ ‫ســرقت از ابتــدای ســال تاکنــون انجــام شــده و ایــن میــزان موجــب خســارت زیــادی بــه مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان شــده اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره حراســت مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬بــا اشــاره بــه ســرقت تجهیزاتــی همچــون‬ ‫کابل هــای کــم زوج و پــرزوج ‪ ،‬کلــه پســت ‪ ،‬باطــری ‪ ،‬درب حوضچــه ‪ ،‬لولــه پســت ‪ ،‬کولــر‪ ،‬ســیم‬ ‫گرانــد فیــدر ‪ ،‬فیبرنــوری ‪ ،‬قفــل کافوهــا ‪ ،‬تیــر فلــزی ‪ ،‬نبشــی دکل ‪ ،‬چمبــر و جعبــه تقســیم گفــت ‪:‬‬ ‫میــزان ســرقت در شهرســتان گنبــد کاووس بیــش از ســایر مناطــق اســتان بــوده و تاکیدکــرد ســامانه‬ ‫‪ ۳۱۴۴‬بصــورت شــبانه روزی فعــال و امــاده دریافــت گزارشــات مردمــی اســت تــا بــا ثبــت هرگونــه‬ ‫اطالعــات ‪ ،‬اخبــار تخلفــات و رفــت و امــد مشــکوک در مراکــز فنــی ‪ ،‬اداری وحســاس مخابــرات در‬ ‫جهــت دســتگیری ســارقان اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫حمیــد رضــا مســلمی گفــت ‪ :‬هــم اســتانی هــا توجــه داشــته باشــند تمامــی پیمانــکاران مخابــرات‬ ‫دارای لبــاس متحدالشــکل و کارت شناســایی در زمــان اجــرا و یــا اصــاح شــبکه ارتباطــی هســتند‬ ‫در غیــر اینصــورت بــا شــماره‪ ۳۱۴۴‬ســتاد خبــری حراســت اســتان و یــا بــا شــماره ‪ ۱۱۰‬فوریــت هــای‬ ‫پلیــس در میــان بگذارنــد همچنیــن بــه تمامــی کســبه و واحدهــای صنفــی توصیــه می شــود ‪ ،‬بــه‬ ‫منظــور حفــظ و پایــداری در انجــام تراکنشــهای بانکــی بــه هنــگام ســرقت ‪ ،‬از دســتگاه کارتخــوان‬ ‫ســیار اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از مدیریــت محتــرم مخابــرات منطقــه بــا توجــه بــه کمبــود نقدینگــی ‪ ،‬معاونــت‬ ‫شبکه‪،‬روســای ادارت مخابــرات شهرســتانها‪ ،‬معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری کل‬ ‫اســتان ‪ ،‬ماموریــن انتظامــی ‪ ،‬بســیج و ســپاه در ســطح اســتان ‪ ،‬پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید‬ ‫قنــدی مخابــرات منطقــه و پایــگاه هــای بســیج در ســطح ادارات مخابــرات شهرســتانها و تمامــی هــم‬ ‫اســتانیهایی کــه تــا بحــال بــه طــرق ممکــن در امــر پیشــگیری از ســرقت تجهیــزات مخابراتــی همــکاری‬ ‫داشــتند ‪ ،‬اقدامــات الزم جهــت پیشــگیری و کاهــش ســرقت را برشــمرد و گفــت ‪ :‬ایمــن و اســتحکام‬ ‫ســازی تعــدادی از کافــو هــای نــوری و مســی و ســایت هــای همــراه اول در نقــاط پرســرقت ‪ ،‬نصــب‬ ‫درب دوم حوضچــه هــای مخابراتــی در مســیر هــای حادثــه خیــز‪ ،‬اســفالت ‪ ،‬بتــن و جوشــکاری درب‬ ‫تعــدادی از حوضچــه هــای مخابراتــی ‪ ،‬نصــب سیســتم هشــدار دهنــده ضــد ســرقت در تعــدادی از‬ ‫کافوهــای نــوری و کابــل هــای پــرزوج روســتایی ‪ ،‬نصــب سیســتم اعــام ســرقت در کلیــه مراکــز کــم‬ ‫ظرفیــت روســتایی ‪ ،‬نصــب و تجهیــز ‪ 19‬مرکــز فنــی و ا داری در ســطح اســتان بــه دوربیــن مــدار بســته‬ ‫‪ ،‬تبدیــل پســت هــای الومینومــی بــه پالســتیکی ‪ ،‬تبدیــل برخــی از کابــل هــای پــرزوج بیــن روســتایی‬ ‫هوایــی بــه زمینــی در تعــدادی از روســتاها ‪ ،‬تبدیــل خطــوط تلفــن تعــدادی از روســتاهای ســرقت‬ ‫شــده بــه ســیم کارت هــای ‪ GSM‬بصــورت ‪ SWAP‬از طریــق شــبکه همــراه اول ‪ ،‬مشــارکت در طــرح‬ ‫گشــت تلفیقــی بــا نیــروی محتــرم انتظامــی ‪ ،‬تعامــل و همــکاری بــا بســیج بــه منظــور فعــال ســازی‬ ‫پایگاههــای مقاومــت و گشــت رضویــون در ســطح شهرســتان و روســتاها و اجــرای طــرح بازدیــد و‬ ‫پاکســازی از تمامــی ضایعــات فروشــی هــا در ســطح شهرســتانها بــه اتفــاق پلیــس اگاهــی ‪ ،‬رابــط‬ ‫حراســت و کارشــناس فنــی مخابــرات از جملــه ایــن اقدامــات اســت کــه امیــدوارم موجــب کاهــش‬ ‫ســرقت تجهیــزات مخابراتــی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫یک فوتی در اثر واژگونی‬ ‫خودرو پراید در اسفراین‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از واژگونــی یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو پرایــد در محــور روســتای بــام و کشــته شــدن یــک نفــر در‬ ‫ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور « در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت ‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای‏پلیســی‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫اعــام یــک فقــره تصــادف در محــور روســتای بــام نرســیده بــه بابــا‬ ‫قــدرت بالفاصلــه کارشناســان پلیـس راه به همراه‏عوامــل امدادی‬ ‫جهــت بررســی موضــوع بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از حضــور درصحنه مشــاهده کردند که‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو پرایــد بــه دالیــل نامعلومــی در جــاده واژگــون‬ ‫شــده‏اســت و مصــدوم حادثــه پــس از انتقــال بــه بیمارســتان بــه‬ ‫علــت شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان فــوت کــرده اســت ‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «یگانــه پــور» عنــوان کــرد‪ :‬برابــر اعــام نظریــه‬ ‫کارشناســان پلیــس راه ‪ ،‬عــدم توجــه بــه جلــو از جانــب راننــده‬ ‫خــودرو پرایــد علــت ایــن ‏حادثــه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان بابیــان اینکــه‬ ‫رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی از بــروز این گونــه‬ ‫حــوادث تلــخ‏پیشــگیری می کننــد از راننــدگان عزیــز خواســت تــا‬ ‫ایــن قوانیــن را بــا جدیــت تمــام موردتوجــه قــرار دهنــد‏‪.‬‬ ‫در حالــی حــدود ‪ ۱۵‬ســال از راه انــدازی کشــتارگاه صنعتــی شــهر‬ ‫بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی مــی گــذرد‪ ،‬کــه ایــن واحــد صنعتی‬ ‫همچنــان فاقــد تصفیــه خانــه اســت و خونابه ناشــی از کشــتار دام‬ ‫نیــز بــه اراضــی پاییــن دســت شــهر رهــا می شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود وعــده هــای چندیــن بــاره مســووالن کشــتارگاه صنعتــی‬ ‫بجنــورد مبنــی بــر راه انــدازی تصفیــه خانــه‪ ،‬تاکنــون هیــچ اقدامــی از‬ ‫ســوی هیچ یک از ســوی شــهرداری به عنوان مالک و یا مســتاجران‬ ‫گذشــته و فعلی ان نیز اقدام عملی حداقل برای کاهش مشــکالت‬ ‫زیســت محیطــی مــردم انجــام ندادنــد و بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه‬ ‫بــه اظهــارات مســتاجر فعلــی کــه مشــکل مالــی را دلیــل عــدم ایجــاد‬ ‫تصفیــه خانــه اعــام کــرد‪ ،‬بــاز هــم بایــد چندیــن ســال دیگــر منتظــر‬ ‫پاســکاری ایــن مشــکل بیــن شــهرداری و متصــدی باشــند‪.‬‬ ‫نیاز مالی ‪ ۳۰‬میلیارد ریالی‬ ‫پیمانکار ( راهبر) کشــتارگاه صنعتی شــهر بجنورد با تایید مشــکل‬ ‫زیســت محیطــی ناشــی از رهاســازی پســاب ( خونابــه ) کشــتار دام‬ ‫ســبک و ســنگین در اراضی پایین دســت این شــهر کمبود اعتبار را‬ ‫دلیــل تاخیــر ‪ ۱۵‬ســاله ایجــاد تصفیــه خانه دانســت‪.‬‬ ‫جعفــر فدایــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود ‪ :‬راه‬ ‫انــدازی تصفیه خانــه پســاب و خونابه هــای ایــن واحــد صنعتــی بــه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد کــه بــه دلیــل مشــکالت‬ ‫زیــاد تعطیــل شــده بــود بــه صــورت راهبــری از مجموعه شــهرداری‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــدون ایــن کــه مشــکل و معضــل تصفیــه خانــه رفــع‬ ‫شــود بــه شــرکت تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتانی فخــر‬ ‫بجنــورد واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫متصــدی کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬دســتگاه های‬ ‫نظارتــی از ایــن کشــتارگاه ‪ ۷۲‬مــورد ایــراد و اشــکال گرفتنــد کــه‬ ‫شــامل نبــود واحــد دفــع فضــوالت‪ ،‬دفــع ضایعــات‪ ،‬خرابــی کــف‬ ‫ســالن هــا و نفــوذ خونابــه هــا بــه زمیــن‪ ،‬ســختی و شــوری اب‪،‬‬ ‫مشــکالت بهداشــتی اب‪ ،‬نبود تصفیه خانه بود که بخشــی از انها‬ ‫رفــع شــود و بایــد نســبت بــه ایجــا تصفیــه خانــه نیــز اقــدام شــود‪.‬‬ ‫فدایــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬واحــد پخــت ضایعــات در ایــن واحــد‬ ‫صنعتــی در کشــتارگاه ایجــاد شــد تــا بتوانــد ضایعــات را بــه‬ ‫کمپوســت و یــا نهــاده طیــور تبدیــل کنــد کــه بــه دلیــل هزینــه بــاال‬ ‫تاکنــون تصفیــه خانــه مناســب و اســتانداردی ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫شهرداری متولی راه اندازی تصفیه خانه‬ ‫پیمانــکار کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد بــا بیــان اینکــه طبــق قــرار داد‬ ‫عملیــات اجرایــی و رفــع نواقــص کلــی ایــن واحــد تولیــدی بــر عهــده‬ ‫کشف ‪ 36‬تن خوراک دام غیر‬ ‫مجاز در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج از کشــف ‪ 36‬تــن خــوراک‬ ‫دام غیــر مجــاز خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «علیرضــا پوربــه»در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر ‏بارگیــری دو‬ ‫دســتگاه خــودرو تریلــی حامــل خــوراک دام از اســتان گلســتان‬ ‫بــه خراســان رضــوی مراتــب بررســی موضــوع در دســتور کار‬ ‫‏مامــوران انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مســئول انتظامــی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی بــا همــکاری پلیــس اطالعــات نســبت بــه کنتــرل‬ ‫خودروهــای عبــوری ‏اقــدام کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ پوربــه اظهــار داشــت ‪ :‬مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫پــس از روئیــت خودروهــا ان را متوقــف کــه در بازرســی از‬ ‫خودروهــا مقــدار ‏‏‪ 36‬تــن خــوراک دام فاقــد مجــوز کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج بــا اعــام دســتگیری ‪ 2‬نفــر متهــم در‬ ‫ایــن رابطــه‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ارزش ایــن محموله هــا مکشــوفه‬ ‫برابــر نظریــه‏کارشناســان ‪ 2‬میلیــارد و ‪520‬میلیــون ریــال بــراورد‬ ‫شــده کــه مراتــب پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫دستگیری فروشندگان‬ ‫سواالت تقلبی امتحانات‬ ‫نهایی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ‪2‬‬ ‫نفــر کاله بــردار اینترنتــی کــه اقــدام بــه فــروش ســواالت‏تقلبــی‬ ‫امتحانــات نهایــی مــی کردنــد خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســرهنگ «مهدی مهران فــر» در‬ ‫بیــان جزئیــات ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پــی‏رصــد فضــای مجــازی‬ ‫و کســب اطــاع از فــروش و انتشــار ســواالت امتحانــات نهایــی‬ ‫در فضــای مجــازی و شــبکه هــای‏اجتماعــی‪ ،‬پیگیــری موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و تحقیقــات گســترده از چنــد‬ ‫تــن از دانــش امــوزان و همچنیــن بررســی دقیــق شــبکه‏هــای‬ ‫اجتماعی ســطح شهرســتان دو متهم نوزده و پانزده ســاله در این‬ ‫شهرســتان شناســایی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی مانــه و ســملقان تصریــح کــرد‪ :‬پــس از جمــع‬ ‫اوری مــدارک و ادلــه جــرم و طــی هماهنگــی بــا مقــام‏قضائــی هــر‬ ‫دو متهــم در اشــخانه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر خاطــر نشــان کرد‪:‬متهمــان پــس از اعتــراف‏بــه‬ ‫کاله بــرداری از طریــق فــروش ســواالت امتحانــی در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی و فضــای مجــازی‪ ،‬جهــت رســیدگی‏قضایــی بــه دادســرا‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫شاید وقتی دیگر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪336‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان وام اشتغال به‬ ‫روستاییان خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی ســامانه «کارا» از ســال ‪ ۹۶‬تاکنــون‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی بــه‬ ‫کارافرینــان روســتایی در ایــن اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حســن نــوری در کارگــروه اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫ســرمایه گــذاری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت پنــج هــزار و ‪ ۳۶۷‬طــرح بــه‬ ‫اشــتغالزایی از ســوی بانــک هــا بــه متقاضیــان روســتایی‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای حــدود‬ ‫‪ ۹‬هــزار نفــر از بیــکاران اســتان خراســان شــمالی ایجــاد‬ ‫اشتغال شد‪.‬‬ ‫دبیرشــورای اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اظهارداشــت ‪ :‬ایــن تســهیالت در قالــب ســامانه‬ ‫کار بــا نــرخ ســود ‪ ۶‬درصــدی و بــا دوره تنفــس یــک ســاله‬ ‫و بازپرداخــت ‪ ۶‬ســاله در اختیــار کارافرینــان در ایــن‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫نــوری تصریــح کــرد‪ :‬بانــک کشــاورزی بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بیشــترین ســهم پرداختــی تســهیالت را‬ ‫در قالــب ســامانه کارا بــه خــود اختصــاص داد و مابقــی‬ ‫ایــن وام نثیــز از ســوی صنــدوق کارافرینــی امیــد ‪ ،‬بانــک‬ ‫توســعه تعــاون و پســت بانــک پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۷۷۰‬میلیارد ریال تسهیالت حمایتی کرونا‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا (‬ ‫از ســال ‪ )۹۸‬تاکنــون ‪ ۷۷۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫حمایتــی را بــه هشــت هــزار و ‪ ۱۴۰‬واحــد صنفــی خســارت‬ ‫دیــده ناشــی از کرونــا پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پرداخــت ایــن میــزان تســهیالت بــه‬ ‫کســب و کارهــای اســیب دیــده از کرونــا‪ ،‬زمینــه تثبیــت و‬ ‫ایجــاد اشــتغال بیــش از ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬نفــر در اســتان را‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫مبلــغ تســهیالت حمایتــی دولــت شــامل ‪ ۱۲۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــرای کســب و کارهــای اســیب دیــده ‪ ۱۶۰ ،‬میلیــون‬ ‫ریــال بــرای واحدهایــی کــه بــه دســتور ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫کرونــا تعطیــل شــدند مصــوب شــد و ‪ ۷۰‬درصــد ایــن‬ ‫مبلــغ بــرای پرداخــت هزینه هــای دســتمزد و ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫ان بــرای ســایر هزینه هــای عملیاتــی مرتبــط بــا کســب و‬ ‫کار در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬رســته شــغلی از جملــه مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهای‬ ‫امــاده‪ ،‬مراکــز گردشــگری‪ ،‬حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬تولیــد‬ ‫و توزیــع پوشــاک‪ ،‬مراکــز توزیــع اجیــل و خشــکبار‪،‬‬ ‫باشــگاه ها و مجتمع هــای ورزشــی و اموزشــگاه های‬ ‫رانندگــی مشــمول دریافــت تســهیالت حمایتــی در مقابــل‬ ‫اســیب های شــیوع ویــروس کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا اواخــر ســال ‪ ۹۸‬در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی هماننــد ســایر اســتان هــای کشــور شــیوع یافــت‬ ‫و ایــن اســتان تاکنــون چهــار مــوج همــه گیــری ایــن‬ ‫ویــروس را پشــت ســر گذاشــت و از ‪ ۱۹‬تیرمــاه ســال‬ ‫جــاری وارد مــوج پنجــم شــد و هــم اکنــون ‪ ۳۰۰‬بیمــار‬ ‫مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای ایــن اســتان‬ ‫بســتری هســتند و تاکنــون حــدود یکهــزار نفــر نیــز براثــر‬ ‫ایــن بیمــاری جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫لزوم اجرای طرح های‬ ‫مقابله با بیابان زایی‬ ‫در گلستان‬ ‫شــهرداری اســت اظهــار داشــت‪ :‬امــا متاســفانه بــه علــت کمبــود اعتبار‬ ‫ســال هــای ســال ایــن مشــکالت بــر روی هــم تلمبــار شــده اســت‪.‬‬ ‫فدایــی پروانــه بهــره بــرداری کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد را کشــتار‬ ‫روزانــه ‪ ۵۰‬راس دام ســنگین و ‪ ۵۰۰‬راس دام ســبک اعــام کــرد‬ ‫و اظهارداشــت ‪ :‬در شــرایط فعلــی ایــن کشــتارگاه پاییــن تــر از‬ ‫ظرفیــت خــود فعالیــت دارد و بــا اضافــه شــدن کشــتار دام عشــایر‬ ‫کــه بــه صــورت تضمیمــی از ســوی شــرکت پشــتیبانی امــور دام‬ ‫خریــداری مــی شــود‪ ،‬فعالیــت ایــن واحــد صنعتــی نیــز ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی دلیــل رهاســازی خونابــه ناشــی از کشــتاردام را در روزهــای‬ ‫گذشــته در اراضــی پاییــن دســت ناشــی از پــر شــدن اســتخر‬ ‫جمــع اوری دانســت و اظهارداشــت ‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی تــا‬ ‫زمانــی کــه تصفیــه خانــه کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد راه انــدازی‬ ‫شــود‪ ،‬خونابــه هــا در اســتخر جمــع اوری و پــس از پــر شــدن از‬ ‫طریــق تانکــر تخلیــه و بــه صــورت بهداشــتی دفــن مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســوول کشــتارگاه صنعتــی را بــه دلیــل تــک کاره بــودن‬ ‫( کشــتاردام ) زیــان ده اعــام کــرد و دلیــل اصلــی تاخیــر در راه‬ ‫انــدازی تصفیــه خانــه را نیــز زیــان ده بــودن ایــن واحــد صنعتــی‬ ‫اعــام کــرد و خواهــان حمایــت مالــی مســووالن اســتانی بــرای راه‬ ‫انــدازی تصفیــه خانــه شــد‪.‬‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی بجنــورد تنهــا کشــتارگاه نیمــه مــدرن خراســان‬ ‫شــمالی محســوب مــی شــود کــه در دهــه ‪ ۸۰‬در زمینــی بــه‬ ‫مســاحد ‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۴۷۳‬متــر مربــع بــه بهــره بــرداری رســید ‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۲‬هزار راس دام ســبک‬ ‫شــامل گوســفند و بــز‪ ۷۹ ،‬هــزار راس دام ســنگین از جملــه گاو و‬ ‫گوســاله‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر شــتر و هــزار راس اســب وجــود دارد‬ ‫کــه ســاالنه ‪ ۲۲۱‬هــزار و ‪ ۱۱۸‬تــن انــواع محصــول از جملــه گوشــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬شــیر‪ ،‬عســل و تخــم مــرغ تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫کم ابــی‪ ،‬گرمــا‪ ،‬کاهــش بارندگــی‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬گــرد و‬ ‫غبــار و ریزگــرد‪ ،‬مشــکالت زیســت محیطــی ســاله های اخیــر‬ ‫گلســتان اســت که تصور همگانی از سرســبزی این اســتان‬ ‫شــمالی و برخــوردار از هــزاران هکتــار جنــگل و مرتع را تغییر‬ ‫داده و ضــرورت اجــرای طــرح هــای بیابان زدایــی را بیشــتر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه پدیــده هــای طبیعــی کــه طــی ســال هــای اخیــر‬ ‫برخــی نشــانه هــای ان در گلســتان اشــکار شــده‪ ،‬ریزدگــرد‬ ‫اســت کــه طبــق بررســی کارشناســان از صحــرای قــره قــوم‬ ‫ترکمنســتان برخاســته امــا ارام ارام ایــن پدیــده بــه محــدوده‬ ‫جنگلــی منطقــه جنوبــی گلســتان نیــز رســیده اســت‪.‬‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی ســال هــای اخیــر‪ ،‬افزایــش دمــا‬ ‫کــه در برخــی روزهــا بــه حــدود ‪ ۵۰‬درجــه نیــز رســید و وزش‬ ‫بادهــای شــدید‪ ،‬امــکان مشــاهده ریزگــرد در برخــی مناطــق‬ ‫بــه خصــوص بخــش هــای شــمالی گلســتان را افزایــش داد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪336‬‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫سواد رسانه ای و فضای انبوه ارتباطی‬ ‫الهه زینالی‬ ‫انتقاد از خود چیست؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :335‬ایــن حسابرســی به نوعــی‬ ‫نقــد خودتــان محســوب می شــود کــه در جهــت رفــع‬ ‫اشــتباهات خود و تبدیل شــدن به بهترین نســخه خود‬ ‫انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫اگر حسابرسی انتقادی را در زندگی خود عملی کنید‪،‬‬ ‫ن کار کمکتــان می کند رفتارهای اشــتباه و رفتارهایی‬ ‫ایـ ‬ ‫را که در دستیابی به اهداف شما غیرموثرند بشناسید‬ ‫و نقشــه راه موفقیــت خــود را به خوبــی طراحــی کنیــد‬ ‫و در نهایــت امــر‪ ،‬بــه موفقیــت و زندگــی خــوب دســت‬ ‫پیــدا کنید‪.‬‬ ‫نحوه ایجاد تعادل‬ ‫به هنگام انتقاد از‬ ‫خود‬ ‫بهتریــن روش بــرای ایجــاد تعــادل به هنــگام نقــد‬ ‫خودتــان ایــن اســت کــه حتمــا تفکــرات مثبــت و‬ ‫ایجــاد انگیــزه را در خودتــان پــرورش دهیــد‪ .‬به طــور‬ ‫مــداوم‪ ،‬تمریــن مثبت اندیشــی را انجــام دهیــد و در‬ ‫مواقــع حسابرســی‪ ،‬زیــاد بــه خــود ســخت گیری نکنیــد‪.‬‬ ‫ایــن به معنــای ایــن نیســت کــه واقع بیــن نباشــید و‬ ‫فقــط جنبه هــای مثبــت را در نظــر بگیریــد‪ .‬منظــور مــا‬ ‫ایــن نیســت‪ .‬شــما بایــد به خاطــر عشــق بــه خودتــان‬ ‫و افزایــش انگیــزه و روحیــه‪ ،‬دســت از افــکار منفــی و‬ ‫ســخت گیری های بیش ازحــد برداریــد‪ .‬همــه جزئیــات‬ ‫زندگی تــان را مــرور کنیــد‪ .‬بــدون اینکــه حــال خــود را‬ ‫بــد کنیــد‪ ،‬کامــا روراســت همــه اشــتباه ها و ایــرادات‬ ‫رفتــاری خــود را بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫از دوســتان و خانواده تــان بخواهیــد نظر شــان را‬ ‫دربــاره شــما بیــان کننــد‪ .‬از انهــا خواهــش کنیــد‬ ‫انتقــادی ســازنده و منطقــی از شــما داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســپس بــا تجزیه وتحلیــل روی ایــن قضیــه و تطابــق‬ ‫ان انتقادهــا بــا انتقادهایــی کــه خودتــان از خــود‬ ‫داشــتید‪ ،‬شــروع بــه اصــاح رفتارهــای خــود و در‬ ‫نتیجــه اصــاح شــخصیت خــود و رســیدن بــه ارزوها و‬ ‫اهدافتــان کنیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه دوســتان و‬ ‫خانــواده شــما تاثیــر بســزایی در رفتارهــا و شــخصیت‬ ‫شــما ایفــا می کننــد‪ .‬هرقــدر اطرافیــان شــما باعــث‬ ‫پیشــرفت و بهترشــدن شــما شوند‪ ،‬شــما نیز روزبه روز‬ ‫بهتــر از قبــل خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ما میانگینی از پنج نفری‬ ‫هستیم که بیشتر با انها وقت‬ ‫می گذرانیم‪.‬‬ ‫انگیزشی‬ ‫جیم ران‪ ،‬کارافرین‪ ،‬نویسنده و سخن ران‬ ‫ِ‬ ‫امریکایی‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه یــک انتقــاد ســازنده از‬ ‫خودتــان باعــث تغییــر و تحــول اساســی در زندگــی‬ ‫شــما می شــود و می توانیــد پله هــای ترقــی را‬ ‫پشت ســرهم بــاال برویــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫انتقــاد از خــود باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی شــما‬ ‫می شــود و مســیر رســیدن بــه موفقیــت را همــوار‬ ‫می کنــد‪ .‬شــما اگــر به طــور متعــادل از خــود انتقــاد‬ ‫کنیــد‪ ،‬می توانیــد ایــرادات و اشــتباهات رفتــاری خــود‬ ‫را اصــاح کنیــد و بهتریــن فــرد بــرای خــود و اطرافیــان‬ ‫خــود شــوید‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه در ایــن راه نســبت‬ ‫بـ ه خودتــان بیش ازحــد ســخت گیری نکنیــد و اعتــدال را‬ ‫حتمــا رعایــت کنیــد‪ .‬اگــر مایل بــه تغییر شــرایط روحی‪،‬‬ ‫رســیدن بــه خودشناســی و کســب تجربیــات بهتــر در‬ ‫زندگــی هســتید‪ ،‬از همیــن امــروز انتقــاد از خودتــان را‬ ‫اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫شما هم از تجاربتان بگویید‬ ‫اگــر تجربـه ای دربــاره انتقــاد از خــود داریــد یــا می توانید‬ ‫از اطالعــات و راهکارهــای بیشــتری صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫حتمــا ان را بــا مــا در میــان بگذاریــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬اگــر‬ ‫نظــر‪ ،‬پیشــنهاد یــا انتقــادی داریــد‪ ،‬از نظــرات شــما بــرای‬ ‫بهبــود کیفیــت مطالــب بهــره خواهیــم بــرد‪ /.‬چطــور‬ ‫با ما همراه باشید‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬دکتری تخصصی زبان شناسی و مدرس مهارت های ارتباطی‏‬ ‫داشــتن ســواد‪،‬در طــول تاریــخ بشــر بــرای‬ ‫ادامــه حیــات اهمیــت بــه ســزایی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در تعریــف ســنتی‪ ،‬ســواد ‏توانایــی‬ ‫خوانــدن و نوشــتن اســت امــا در تعریــف‬ ‫امــروزی باســوادی مهــارت شــناخت‪ ،‬درک‪،‬‬ ‫تفســیر‪ ،‬ایجــاد و از همــه ‏مهمتــر برقــراری‬ ‫ارتبــاط اســت‪ .‬مطابــق شــاخص ســازمان‬ ‫یونســکو‪ ،‬باســواد کســی اســت کــه همزمــان‬ ‫عــاوه بــر تحصیــات ‏عالــی دانشــگاهی‪ ،‬بــا‬ ‫رایانــه اشــنا و بــه یــک زبــان بین المللــی مســلط‬ ‫باشــد و در عیــن حــال ســواد رســانه ای داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‏بدیهــی اســت تغییــرات بــه وجــود امــده‬ ‫در مفهــوم ســواد‪ ،‬ناشــی از تحــوالت گســترده‬ ‫وســایل ارتباطــی اســت کــه ‏بــه خصــوص در‬ ‫عصــر حاضــر ســرعت زیــادی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫توانایــی برقــراری ارتبــاط بامحیــط‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫تاثیرپذیــری ‏شــدید از رســانه ها و عملکــرد‬ ‫وســیع انهــا‪ ،‬مســتلزم مهارت هایــی اســت‬ ‫کــه تعریــف حوزه هــای ســواد را متنــوع کــرده‬ ‫ت‪‎.‬رســانه ها بــه عنــوان واســطه بــه جــای‬ ‫‏اس ‪‎‬‬ ‫اینکــه مــا را بــه طــور مســتقیم بــه جهــان متصل‬ ‫کننــد از طریــق مجموعــه ای‏وســیع از وســایل‬ ‫ارتبــاط جمعــی نوظهــور ماننــد تلویزیــون‪،‬‬ ‫ســینما‪ ،‬ویدئــو‪ ،‬رادیــو‪ ،‬عکــس‪ ،‬روزنامــه‪،‬‬ ‫مجــات‪ ،‬بازی هــای ‏رایانــه ای و اینترنــت‬ ‫مجراهایــی را فراهــم می کننــد تــا خواننــدگان‬ ‫بتواننــد تصاویــر برگرفتــه از جهــان را بــه صــورت‬ ‫‏غیرمســتقیم از طریــق ان مشــاهده نماینــد‪.‬‏‬ ‫در دنیــای امــروز بــه کســی می تــوان باســواد‬ ‫رســانه ای گفــت کــه شــاخص های ســواد‬ ‫رســانه ای را دارا باشــد و امروزه این‏شــاخص ها‬ ‫نــه تنهــا قــدرت تفکیــک و شناســایی رســانه ها‬ ‫و تولیــدات و خوراک هــای فکــری انهاســت؛‬ ‫بلکــه توانایــی‏تاثیرگــذاری متقابــل و خط دهــی‬ ‫و جهت دهــی بــه عنــوان یــک مخاطــب فعــال‬ ‫را نیــز شــامل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه بیــان شــیوا ســواد رســانه¬ای نوعــی درک‬ ‫متکــی بــر مهــارت اســت کــه می تــوان بــر‬ ‫اســاس ان انــواع رســانه ها را از‏یکدیگــر تمیــز‬ ‫داد و انــواع تولیــدات رســانه ای را از یکدیگــر‬ ‫تفکیــک و شناســایی کــرد‪ .‬ســواد رســانه ای‬ ‫ســعی دارد‏اگاهــی احــاد افــراد جامعــه را بــه‬ ‫شــکل های مختلــف پیــام‪ ،‬در زندگــی روزانــه‬ ‫افزایــش دهــد و بــه همــگان یــاری دهــد تــا‬ ‫‏بینش هــا و باورهــای مــردم را ارزیابــی کــرده‪،‬‬ ‫فراینــد شــکل گیری فرهنــگ عمومــی را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهــد‪.‬‏‬ ‫در زندگــی روزمــره مــا محتواهایــی کــه بــر‬ ‫اســاس تالش هــای پیــدا و پنهــان صاحبــان‬ ‫ثــروت و دارنــدگان منابــع قــدرت ‏به منظــور‬ ‫کســب فرصت هــای بیشــتر شــکل گرفتــه‬ ‫فــراوان اســت‪ .‬ایــن نهادهــا با در اختیــار گرفتن‬ ‫رســــانه های فراگیــر ‏و اســتفاده از توانایــی‬ ‫نفــوذ و قــدرت اقناعــی رســانه ها‪ ،‬ســعی دارنــد‬ ‫در مخاطبــان بــرای مصــرف بیشــتر و همســو‬ ‫کــردن‏نگــرش انهــا در مصــرف بــا منافــع خــود‪،‬‬ ‫نوعــی نیــاز کاذب ایجــاد کننــد‪ .‬بــا وجــود ایــن‬ ‫واقعیــت‪ ،‬ســواد رســانه ای می توانــد‏مخاطــب‬ ‫را بــه تحلیــل پیام هــای رســانه ای قــادر ســازد‬ ‫و انهــا را در برابــر ســیل تبلیغــات تــا حــدودی‬ ‫مصــون نگــه دارد‪.‬‏‬ ‫بــه اعتقــاد دکتــر محسنیان راد‪«،‬ســواد‬ ‫رســانه ای ســوادی اســت کــه در حالــت‬ ‫انبوه شــدن‪ ،‬در ســپهر ارتباطــی مخاطــب‏قــرار‬ ‫می گیــرد؛ اینکــه مخاطــب چگونــه بــه اســانی‬ ‫پیام هــای مــورد نیــاز خــود را پیــدا کنــد و بــه‬ ‫عبارتــی‪ ،‬توانایــی ‏تشــخیص پیام هاســت و‬ ‫اینکــه مخاطــب بدانــد‪ ،‬رســانه ها کــدام پیــام را‬ ‫بــا هــدف خبررســانی منتشــر می کننــد یــا قصــد‬ ‫‏تبلیغــات سیاســی دارنــد»‪.‬‏‬ ‫نتایــج تحقیقــات موجــود نشــان داده انــد کــه‬ ‫ایــن مهــارت اموختنــی بایــد از ســنین پاییــن‬ ‫اموزشــی‪ ،‬در مــدارس و‏همچنیــن دانشــگاهها‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬افــرادی کــه بــا ایــن‬ ‫گروه هــای ســنی جامعــه ســر و کار دارنــد‪ ،‬خــود‬ ‫لزومــا ً‏بایــد از ســواد رســانه ای کافــی برخــوردار‬ ‫باشــند تــا بتواننــد مهــارت فــوق را امــوزش‬ ‫دهنــد‪ .‬بدیهــی اســت ایــن موضــوع در‏مــورد‬ ‫خانواده هــا هــم کــه بیشــترین تمــاس و ارتبــاط‬ ‫را بــا فرزندانشــان دارنــد‪ ،‬صــدق می کنــد تــا بــا‬ ‫اموزش هــای ‏غیرمســتقیم‪ ،‬کــودکان را بــرای‬ ‫زندگــی در عصــر دیجیتــال و ارتباطــات نویــن‬ ‫توانمندتــر کننــد‪.‬‏‬ ‫رشــد ســواد رســانه ای بــه عنــوان یــک راهــکار‬ ‫فرهنگــی و مــورد قبــول صاحب نظــران‬ ‫می توانــد وحــدت نظــر خوبــی را در ‏میــان‬ ‫مســئوالن‪ ،‬نخبــگان و احــاد جامعــه بــه وجــود‬ ‫اورد و در اینده با رشــد ســواد رســانه ای شــاهد‬ ‫رشــد روحیــه‏منتقادانــه در جوانــان بــود تــا هــر‬ ‫محتوایــی بــه راحتــی بــر روی اعتقــادات و‬ ‫داشته هایشــان تاثیــر نگــذارد؛ امــا موفقیــت‬ ‫اکسیژناسیون غشایی برون پیکری (‪)ECMO‬‬ ‫درحال حاضــر در انگلســتان تعــداد بســیار کمــی از بیمــاران کــه‬ ‫حالشــان بســیار بــد اســت و ریه هــای انهــا به شــدت اســیب دیــده‬ ‫اســت‪ ،‬درصورتی کــه قبــل از ابتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬ســالم و ســرحال‬ ‫بوده انــد‪ ،‬بــا ‪ ECMO‬تحت درمــان قــرار می گیرنــد‪ .‬ایــن روش‬ ‫درمانــی بــه دســتگاهی بــا دو جــزء نیــاز دارد‪ :‬یــک پمــپ کــه خــون‬ ‫را بیــن بــدن و دســتگاه حرکــت می دهــد و یــک غشــا کــه به عنــوان‬ ‫ریــه مصنوعــی عمــل می کنــد‪ .‬ایــن دســتگاه باعــث می شــود کــه‬ ‫ریه هــای اصلــی بــدن اســتراحت کننــد و قــدرت کافــی بــرای بهبــودی‬ ‫بــه دســت اورنــد‪ .‬ایــن کار تنهــا در تعــداد کمــی از مراکــز تخصصــی‬ ‫در انگلســتان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫حمایت از سایر ارگان های بدن‬ ‫در بیمارانــی کــه وضعشــان بســیار وخیــم اســت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫ســایر اندام هــا ماننــد کلیه هــا و سیســتم قلبــی ـ عروقــی (شــامل‬ ‫قلــب و رگ هــای خونــی) نیــز تحت تاثیــر قرار بگیرنــد‪ .‬کلیه ها نقش‬ ‫اساســی در تصفیــه خــون و ازبین بــردن مــواد زائــد و دفــع مایعــات‬ ‫بــدن دارنــد‪ .‬در بعضــی مــوارد‪ ،‬اختــال در عملکــرد کلیه هــای بیمــار‬ ‫ان قــدر شــدید اســت کــه بــرای انجــام وظایــف کلیــه بایــد از دســتگاه‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن روش «درمــان جایگزینــی کلیــه» یــا «دیالیــز»‬ ‫نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬تعدادی از بیماران بســتری در بخش مراقبت های‬ ‫ویــژه فشــار خونشــان بســیار پاییــن اســت‪ .‬اگــر ایــن مشــکل رفــع‬ ‫نشــود‪ ،‬می توانــد به دلیــل کمبــود اکســیژن بــه همــه اندام هــا‬ ‫اســیب برســاند‪ .‬فشــار خــون را می تــوان بــا تزریــق داروهایــی ماننــد‬ ‫نورادرنالیــن کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫اگــر تــا حــاال کرونــا برایتــان فقــط یــک شــوخی بــود‪ ،‬رویــه خودتــان‬ ‫را عــوض کنیــد‬ ‫دوره بســتری بیمــار ممکــن اســت از یــک هفتــه تــا بیشــتر طــول‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‏‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫مطمئنــا شــما هــم تاکنــون مطالــب زیــادی دربــاره کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫و ویــروس کرونــا شــنیده و خوانده ایــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن بیمــاری‬ ‫کامــا جدیــد اســت‪ ،‬شــایعات و حدس وگمان هــای زیــادی‬ ‫دربــاره ان وجــود دارد کــه به ســختی می تــوان گفــت کدام یــک‬ ‫درســت و کدام یــک نادرســت هســتند‪ .‬بااین حــال دانشــمندان و‬ ‫پزشــکان همچنــان در جســت وجوی درمان هایــی هســتند کــه‬ ‫موثرتــر باشــند و بتواننــد جــان بیمــاران را نجــات دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب دربــاره رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬کــه در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده اند‪ ،‬صحبــت می کنیــم‪ .‬شــاید ازطریــق‬ ‫اشــنایی بــا ســختی های ابتــا بــه کرونــا و درمــان ان‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫قبــل‪ ،‬ان را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بیمــاری همه گیــری اســت کــه منشــا ان کروناویــروس‬ ‫جدیــد (‪ )2-SARS-CoV‬اســت‪ .‬ایــن بیمــاری ایــن روزهــا بــه‬ ‫خطــری جــدی بــرای جهــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عالئــم کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫شــامل تــب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬بــی اشــتهایی‪،‬‬ ‫اســهال و کاهــش حــس بویایــی و چشــایی اســت‪.....‬‬ ‫چگونه از بیماران مبتال به‬ ‫کرونا در بیمارستان مراقبت‬ ‫می کنند؟‬ ‫‏طرحهــای بــزرگ فرهنگــی در هــر جامعــه ای‬ ‫نیازمنــد هم افزایــی و مشــارکت همــه نهادهــا و‬ ‫بــه خصــوص پذیــرش ان از‏ســوی خانواده هــا‬ ‫بــه عنــوان اولیــن نهادهــا در شــکل گیری‬ ‫هویــت افــراد مطــرح اســتچراکه مــا نیــاز داریـــم‬ ‫بـــدانیم در‏چنیــن فضایــی چگونــه از رســانه ها‬ ‫و منابــع اطالعـــاتی انهـــا بهـــره بگیریــم‪ ،‬چـــه‬ ‫چیزهایــی را انتخــاب و چــه‏اطالعاتــی را پــس‬ ‫بزنیــم و در کل بـــه شــناختی از زنـــدگی در‬ ‫ایــن عصــر برســیم‪ .‬بــدون شــک ایــن فراینــد‬ ‫مســتلزم ‏دســتیابی بـــه ســطح معقولــی از‬ ‫مهارت هــا و دانــش اســت تــا بــر پایــه ان‬ ‫بتــوان ارتبــاط بـــا رســـانه ها را در پیــش گرفــت‬ ‫‏و از حالــت انفعالــی و یکســویه بــا رســانه های‬ ‫جدیــد خــارج شــد‪.‬‏‬ ‫بکشــد‪ .‬به گفتــه مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیماری هــا (‪،)CDC‬‬ ‫میانگیــن دوره بســتری بــرای بیمــاران حــدود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۳‬روز اســت‪.‬‬ ‫به ســختی می تــوان پیش بینــی کــرد کــه درطــی ایــن دوره چــه‬ ‫اتفاقــی بــرای بیمــار خواهــد افتــاد‪ .‬بنابرایــن اگــر تاحــاال همه چیــز‬ ‫برایتــان شــوخی بــود‪ ،‬از حــاال رویه تــان را عــوض کنیــد‪.‬‬ ‫کادر درمانــی تــاش می کننــد کــه بــا مشــاهدات دقیــق‪،‬‬ ‫درســت ترین اطالعــات را در اختیــار مــن و شــما قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬هنــوز دانســته هایمان از ایــن ویــروس بســیار کــم‬ ‫اســت‪ .‬کمتریــن کمکــی کــه می توانیــم هــم بــه خودمــان و هــم بــه‬ ‫کادر درمــان بکنیــم ایــن اســت کــه حتی االمــکان درخانــه بمانیــم‪،‬‬ ‫ماســک بزنیــم و بــه توصیه هــای بهداشــتی عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۴‬وسیله برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫ایــا شــما ایــن توصیه هــا را رعایــت می کنیــد؟ یــا ماننــد برخــی افــراد‬ ‫کرونــا را بــه شــوخی گرفته ایــد؟‬ ‫اگــر از کادر پزشــکی هســتید و اطالعــات دیگــری درمــورد رونــد‬ ‫مراقبــت و بهبــودی بیمــاران مبتال بــه کووید‪ ۱۹‬در بیمارســتان دارید‪،‬‬ ‫اطالعاتتــان را بــا مــا بــه اشــتراک بگذارید‪.‬پایــان‬ ‫ایا امکان ابتالی دوباره‬ ‫به کرونا وجود دارد؟‬ ‫یــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه ویــروس کرونــا وجــود دارد؟ در ادامــه‬ ‫مطلــب حاضــر‪ ،‬به دنبــال پاســخی بــرای این ســوال خواهیم بــود‪ .‬در‬ ‫ابتــدا‪ ،‬الزم اســت دربــاره چگونگــی مصونیــت بــدن در برابــر کرونــا و‬ ‫ویروس هــای دیگــر در بلندمــدت اطالعاتی داشــته باشــید‪ .‬این گونه‬ ‫می توانیــد درک بهتــری از توضیحــات بخش هــای اصلــی مطلــب‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬در بخش هــای ابتدایــی مطلــب‪ ،‬شــرح ایــن موضــوع‬ ‫را خواهیــد خوانــد و در ادامــه‪ ،‬بــا بررســی نظــر محققــان و اخریــن‬ ‫مطالعه هــای صورت گرفتــه‪ ،‬پاســخ ایــن ســوال را خواهیــم داد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫انچه محمدرضا عاشوری در این مقاله به شما خواهد اموخت‪:‬‬ ‫ایمنــی بــدن در مقابــل ویــروس کرونــا و دیگــر ویروس هــا | چه مدت‬ ‫در برابــر کرونــا مصــون می مانیــم؟ | ایــا امــکان ابتــای دوبــاره بــه کرونا‬ ‫وجــود دارد؟ | مــوارد ثبت شــده از ابتــای دوبــاره بــه کرونــا | مصونیــت‬ ‫در برابــر کرونــا‪ ،‬بعــد از ابتــای دوبــاره | ســرماخوردگی و مصونیــت در‬ ‫برابــر کرونــا | ایــا پادتن هــا مــا را در برابــر کرونــا مقــاوم می کننــد؟‬ ‫بدن ما چطور در برابر کرونا و ویروس های دیگر‪ ،‬ایمنی پیدا می کند؟‬ ‫مصونیــت بــدن در برابــر بیمــاری هــای ویروســی و بیمــاری هــای‬ ‫عفونی‪ ،‬طی فرایندهایی رخ می دهد که منشــا اصلی انها سیســتم‬ ‫ایمنــی اســت‪ .‬ایــن فرایندهــا در دو مرحلــه کلــی رخ می دهنــد‪:‬‬ ‫مرحلــه اول‪:‬دســتگاه ایمنــی بــدن همیشــه اماده بــه کار اســت‪.‬‬ ‫مرحلــه اول درســت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه عامــل بیمــاری زا‪،‬‬ ‫ویروس یا به طورکلی هر عامل مهاجمی در بدن شناســایی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مرحلــه بــا اصطــاح پاســخ ایمنــی غیراختصاصــی (طبیعــی‪/‬‬ ‫‪ )innate immune response‬شــناخته می شــود و شــامل التهاب‬ ‫و ازادســازی گلبول هــای ســفیدی اســت کــه بــه ســلول های الــوده ‬ ‫بــه ویــروس هجــوم می برنــد‪.‬‬ ‫ایــن مرحلــه صرفــا مختــص بــه کوویــد ‪ ۱۹‬نیســت؛ همچنیــن بــرای‬ ‫مصون ســازی بــدن در برابــر ایــن ویــروس‪ ،‬کافــی نیســت‪ .‬انچه برای‬ ‫مصون ســازی بــدن نیــاز داریــم‪ ،‬در مرحلــه دوم رخ می دهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم‪:‬مرحلــه دوم بــا اصطــاح پاســخ ایمنــی تطبیقــی‬ ‫(‪ )adaptive immune response‬شــناخته می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬ســلول ها پادتــن هایــی را تولیــد می کننــد کــه توانایــی‬ ‫چســبیدن بــه ویــروس را دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن پادتن هــا‪ ،‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬ســلول های‪ T‬هــم ســاخته می شــوند‪ .‬ســلول های ‪ T‬صرفــا‬ ‫بــه ســلول هایی حملـه ور می شــوند کــه الــوده بــه ویــروس هســتند‬ ‫(پاســخ ســلولی دســتگاه ایمنــی)‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه شــما بیاموزیــم کــه چطــور‬ ‫چگونــه شــما را بــا کرونــا اشــنا خواهــد کــرد‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ناگفته و ناشنیده پنجم (حقوقی)‏‪:‬‬ ‫علیــه خــود و بــه زیــان خویــش اقــدام نکنیــد‪.‬‬ ‫بدانیــد و اگاه باشــید کــه هرگونــه اظهــار نظــر‪،‬‬ ‫اعــم از ‏اظهارنامــه ‪ ،‬مکاتبــات ‪ ،‬بیانــات صوتــی و‬ ‫تصویــری و هــر امضایــی کــه ذیــل هــر نوشــته ای‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬باید ‏به ضرر و زیان شــما تفســیر‬ ‫گــردد و نــه بــه ســود شــما!!!! ‪.‬‬ ‫ـی ایــن قاعــده ‪ ،‬مــاده ‪ 1301‬قانــون‬ ‫دلیــل قانونـ ِ‬ ‫مدنــی‏اســت‪ .‬و دلیــل فقهــی ان ‪ ،‬قاعــده «البینــه‬ ‫مــن المدعــی و الیمیــن علــی انکــر» اســت‪ .‬دلیــل‬ ‫عقالنــی ان نیــز ؛ ‏ایــن اســت کــه هــر شــخصی‪،‬‬ ‫بطــور ذاتــی و غریــزی اظهــار خــود را بــر خیــر و‬ ‫صــاح و ســود خویــش اســتوار می کنــد‪.‬‬ ‫‏لــذا نتیجــه عملــی کــه از ایــن ناگفتــه می گیریــم‬ ‫ایــن اســت کــه بدانیــم و اگاه باشــیم ‪ ،‬هــرگاه‬ ‫در نوشــته هــا و‏اظهــارات خــود ‪ ،‬حقــی بــرای خــود‬ ‫ایجــاد کنیــم و یــا ســندی را امضــاء می کنیــم‪ .‬بــه‬ ‫اعتبــار امضــاء و بیــان خــود ؛ از‏حــق ایجــاد شــده‬ ‫ســودی نمی بریــم ‪.‬‬ ‫زیــرا چنیــن حــق متصــوره ای مســتلزم اثبــات‬ ‫اســت‪ .‬لیکــن طــرف مقابــل ‪ ،‬‏می توانــد برخــی‬ ‫ت اظهــارات شــما را اقــرار بــه‬ ‫از کلمــات و جمــا ِ‬ ‫وقــوعِ واقعــه ای تلقــی نمــوده و حســب قاعــده‬ ‫‏‏»اقــرار العقــاء علــی انفســهم جائــز» بــدون نیــاز‬ ‫بــه اثبــات ؛ علیــه شــما بــکار گیــرد‪ .‬پــس در‬ ‫نوشــته هــا و اظهــارات‏خــود بــه ســبب رضایتــی‬ ‫کــه بــرای خــود فراهــم نمــوده و بــدان دلخــوش‬ ‫شــده ایــد بایــد مواظــب باشــید در البــای‏ایــن‬ ‫دلخوشــی رضامندانــه ‪ ،‬خبــر از وقــوع واقع ـه ای‬ ‫ناخوشــایند داده نشــود‪.‬‬ ‫زیــرا اظهــارات شــما مشــخصا‏دارای دو جهــت‬ ‫هســتند‪ .‬جهتــی کــه ســودمند بــه حــال شــما‬ ‫اســت‪ .‬دلیــل محســوب نمیشــود‪ .‬زیــرا مســتلزم‬ ‫اثبــات‏اســت‪ .‬امــا جهتــی کــه ســودمند بــه حــال‬ ‫طــرف مقابــل شــما و مضــر بــه حالتانبــوده ‪ ،‬اقــرار‬ ‫محســوب شــده و حســب‏قاعــده «اقــرار العقــاء‬ ‫علــی انفســهم جائز»بــر شــما تحمیــل خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ناگفته و ناشنیده ششم (حقوقی) ‏‪:‬‬ ‫جهــات ماهــوی و شــکلی دعــاوی و اســتفاده‬ ‫از ریاضــی در ماهیــت دعــوا ‪:‬طــرح و اثبــات‬ ‫‏دعــوا در محاکــم‬ ‫قضایی‪ ،‬منحصرا‬ ‫حقوقــی نیســتند‪.‬‬ ‫هــر دعــوا دو‬ ‫قســمت متمایــز‬ ‫دارد‪ .‬قســمت‬ ‫شــکلی کــه تمامــا‬ ‫‏حقوقــی اســت‪.‬‬ ‫کــه حرفــه اصلــی‬ ‫وکالء اســت‪ .‬امــا‬ ‫قســمت ماهــوی‬ ‫امــری اســتداللی‬ ‫اســت کــه ســبک‬ ‫و ســیاق ‏ریاضــی‬ ‫دارد‪ .‬همچنانکــه در ریاضــی بــرای اســتخراج‬ ‫مجهــول ‪،‬یافتــن متغیرهــا و حــل معادلــه و توابــع‬ ‫الزم اســت‪ .‬‏در بخــش ماهــوی دعــوا نیــز بــرای‬ ‫دســتیابی بــه خواســته و اثبــات ان ‪ ،‬بایســتی‬ ‫داده هــای وقایــعِ منتــج از دعــوا ؛بــه ‏کمــک‬ ‫معــادالت حقوقــی هماننــد انالیــز در ریاضــی‬ ‫تجزیــه و تحلیــل شــده و پــس از تعییــن مصادیــق‬ ‫قانونــی ‪ ،‬‏نهایتــا دلیــل اثبــات خواســته ارائه گردد‪.‬‬ ‫فــی المثــل در ریاضــی ‪ ،‬موضوعــی از طریق برهان‬ ‫خلــف ثابــت میشــود‪ .‬‏درحقوق همــان روش‪ ،‬باید‬ ‫در اثبــات خواســته ‪ ،‬در قالــب اصــل « عــدم» و‬ ‫اصــل « نافــی را نفــی کافــی اســت»‏اثبــات کنیــم‪..‬‬ ‫و یــا در ریاضــی از طریــق مخــرج مشــترک ‪ ،‬عــددی‬ ‫را اســتخراج می کنیــم کــه بــا چندیــن عــدد دیگــر‬ ‫‏پیونــد دارد‪ .‬در حقــوق ؛ نظیــر ان حکمــی اســت‬ ‫کــه بــه کمــک قاعــده «الجمــع مهمــا امکــن اولــی‬ ‫مــن الطــرح»‏اســتخراج می شــود کــه ایــن حکــم‬ ‫بــا چنــد حکــم دیگــر پیونــد مشــترک می یابــد و بــه‬ ‫خواســته دعــوا منتــج می گــردد‪ .‬و یــا‏در ریاضــی بــه‬ ‫کمــک نامعــادالت و جــذر ‪ ،‬صحیــح نبــودن عــددی‬ ‫و مــردود بــودن قضیــه ای را اثبــات میکنیــم کــه‏در‬ ‫حقــوق نیــز حکمــی را از میــان چنــد حکــم دیگــر‬ ‫بــه کمــک قاعــده «اذا تعارضــا تســاقطا « و قواعــد‬ ‫امــره ‏مــردود می کنیــم‪ .‬مــن حیــث المجمــوع‬ ‫منطــق اســتدالل ریاضــی مــی بایســتی در اثبــات‬ ‫خواســته دعــوا بــکار گرفتــه‏شــود‪ .‬منتهــا در دعوا به‬ ‫جــای متغیرهــای عــددی ‪ ،‬متغیرهــا ‪ ،‬داده هــای‬ ‫ماهــوی وقایــع هســتند‪.‬‬ ‫و هوالمستعان‬ ‫نصب به روزرسانی های ویندوز‬ ‫‪ 11‬چه مدت طول می کشد؟‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬در حــال کار بــر روی یــک ویژگــی اســت‬ ‫کــه تخمینــی از مــدت زمــان نصــب یک به روزرســانی‬ ‫توســط ‪ Windows Update‬را نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت ایــن ویژگــی جدیــد را در‬ ‫یادداشـت های منتشــر شــده ‪Insider 11 Windows‬‬ ‫اعــام کــرد‪ ،‬امــا ســرانجام کاربــران شــروع بــه دیــدن‬ ‫بــراورد زمــان جدیــد کردنــد‪ .‬ایــن شــرکت افــزود‪« :‬مــا‬ ‫بــراورد می کنیــم کــه مــدت زمــان راه انــدازی مجــدد‬ ‫بروزرســانی ها بــه چــه مــدت انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه رایانــه شــما در انتظــار راه انــدازی مجــدد‬ ‫بــرای بــه روزرســانی بــا کیفیت اســت‪ ،‬شــما می توانید‬ ‫تخمین هــا را در منــوی ‪ power‬خــود در بخــش‬ ‫‪ ،Start‬در اعالن هــای راه انــدازی مجــدد‪ ،‬در صفحــه‬ ‫تنظیمــات ‪ Windows Update‬مشــاهده کنیــد‪ .‬و‬ ‫در داخــل نمــاد ‪ Windows Update‬کــه در پاییــن‬ ‫ســمت راســت ‪ Taskbar‬نشــان داده مــی شــود‪».‬‬ ‫طــی هفتــه گذشــته‪ ،‬ایــن ویژگــی در زیــر مجموعــه‬ ‫کوچکــی از ‪ Windows Insiders‬در کانــال ‹‪›Dev‬‬ ‫شــروع شــده اســت و بــه مــا امــکان می دهــد انچــه‬ ‫مایکروســافت بــرای ایــن ویژگــی جدیــد در نظــر‬ ‫دارد‪ ،‬نگاهــی بیندازیم‪.‬هنگامــی کــه بــه روزرســانی‬ ‫جدیــدی در دســترس اســت و امــاده نصــب در‬ ‫‪ Windows Update‬اســت‪ ،‬نمــادی بــا فلش هــای‬ ‫پیشــرفت دایــره ای و یــک نقطــه زرد در نــوار وظیفــه‬ ‫نمایــش داده می شــود تــا بــه شــما هشــدار دهــد که‬ ‫به روزرســانی ها برای نصب اماده هســتند‪.‬با کلیک‬ ‫بــر روی ان ایکــون‪ ،‬شــما را بــه ‪Windows Update‬‬ ‫مــی رســاند تــا بــه شــما بگویــد کــه بــه روزرســانی در‬ ‫دســترس اســت و مــدت زمــان تقریبــی نصــب را بایــد‬ ‫بدانید‪.‬متاســفانه‪ ،‬ایــن ویژگــی فقــط حالــت نمایشــی‬ ‫اســت زیــرا همــه کســانی کــه در ایــن ازمــون شــرکت‬ ‫می کننــد می گوینــد که ‪ Windows Update‬همیشــه‬ ‫یــک بــراورد پنــج دقیقــه ای را نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ایــن تخمیــن بــه شــدت نادرســت‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا کاربــران گــزارش مــی دهنــد کــه نصــب بــه‬ ‫روزرســانی موجــود بــر روی دســتگاه خــود بیش از پنج‬ ‫دقیقــه طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫فاطمه مقصودلو‬ ‫اهمیت کار و تاثیر ان‏‬ ‫در تمــام فرهنگهــا‪ ،‬اهمیــت ”کار“ بــه عناویــن‬ ‫مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬کار‬ ‫کــردن‪ ،‬از مهمتریــن شــیوه هایی اســت کــه‬ ‫انســانها بــا ان می تواننــد ‏ارزششــان را بــه‬ ‫جامعــه‪ ،‬خانــواده و خودشــان اثبــات کننــد‪.‬‬ ‫کار (در معنــای عــام) و شــغل (در معنــای‬ ‫خــاص) بــه فــرد کمــک می کنــد تــا خــودش‬ ‫را بــرای جامعــه تعریــف‏کنــد‪ .‬کار بــرای افــراد‬ ‫منزلــت اجتماعــی بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬کار‬ ‫کــردن‪ ،‬اگرچــه انســان را خســته می کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫در عیــن حــال بــه او شــادابی نیــز می بخشــد و‬ ‫او را از‏پیامدهــای ناخوشــایند رخــوت و سســتی‬ ‫محافظــت می کنــد‪ .‬افــراد ســاعی همــواره‬ ‫شوخی و سرگرمی‬ ‫در اینستاگرام با‬ ‫الفاظ نامناسب‬ ‫ممنوع‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬شــبکه هــای اجتماعــی جــای‬ ‫شــوخی و ســرگرمی نیســت و کســانی کــه بــا ایــن‬ ‫هــدف اقــدام بــه ایجــاد مزاحمت برای شــهروندان‬ ‫می کننــد ‪ ،‬برابــر قانــون برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ‬ ‫یادگارنــژاد در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬خانمــی‬ ‫خســتگی ناشــی از کار کــردن را بــه رخــوت و‬ ‫سســتی ناشــی از بیــکاری ترجیــح‏می دهنــد‪.‬‬ ‫کار‪ ،‬کیمیــا اســت و مــس وجــود انســان را بــه‬ ‫طــا تبدیــل می کنــد‪ .‬بــا کار کــردن‪ ،‬اســتعدادها‬ ‫و ظرفیتهــای وجــودی انســان شــکوفا می شــود‪.‬‬ ‫مایــکل امــوت‏‏(‪ )۱۹۸۰‬معتقــد اســت کــه لــذت‬ ‫بــردن حقیقــی انســان از زندگــی‪ ،‬از طریــق کار و‬ ‫کوشــش و کمــک کــردن بــه هم نوعــان حاصــل‬ ‫میشــود و ایــن امــر در شــکوفایی‏اســتعدادهای‬ ‫فــردی و توســعه اجتماعــی بســیار حایزاهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬افــرادی کــه کار خاصــی در زندگی شــان‬ ‫انجــام نمی دهنــد‪ ،‬بخــش مهمــی از ارتبــاط خود‬ ‫بــا جهــان‏پیرامــون را قطــع می کننــد و خــود را‬ ‫در موقعیت هایــی قــرار نمی دهنــد کــه بتواننــد‬ ‫از توانایی هــای جســمی‪ ،‬شــناختی و اجتماعــی‬ ‫خــود به طــور هدفمنــد اســتفاده کننــد‪.‬‏فطــرت‬ ‫انســانی بــا کار‪ ،‬کوشــش و کمــک کــردن بــه‬ ‫هم نوعــان عجیــن اســت‪ .‬حــال‪ ،‬اگــر ســبک‬ ‫زندگــی فــرد به گونــه ای باشــد کــه نیازهــای‬ ‫ـی شــاد و‬ ‫فطــری او را ســرکوب کنــد‪،‬‏قطعــا ًزندگـ ِ‬ ‫لذت بخشــی در انتظــار او نخواهــد بــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫هانــری میلــر معتقــد اســت کــه کار و زندگــی‪،‬‬ ‫م یکدیگرنــد‪ .‬شــعار او ایــن اســت‬ ‫الزم و ملــزو ‬ ‫کــه ”کار کــن بــرای زندگــی و زندگــی کــن بــرای‬ ‫کار“‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهــد ‏افــرادی کــه‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬هــر روز تجربــه و توانایی هــای‬ ‫بیشــتری کســب می کننــد‪ .‬ایــن افــراد‪ ،‬شــادتر از‬ ‫افــرادی هســتند کــه کار نمی کننــد‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫همیشــه کار‏می کننــد‪ ،‬شــاید متوجــه نباشــند‬ ‫کــه بــا کار کــردن‪ ،‬نیازهــای روانــی خــود را بــراورده‬ ‫می ســازند‪ .‬اگــر تنهــا چنــد روز‪ ،‬کار کــردن را‬ ‫از انهــا بگیریــم‪ ،‬به شــدت دچــار ‏افســردگی‬ ‫می شــوند و احســاس می کننــد زندگی شــان از‬ ‫رونــد طبیعــی خــود خــارج شــده اســت‪ .‬نتایــج‬ ‫بررسـی ها نیــز نشــان می دهــد کــه افــراد شــاغل‪،‬‬ ‫زمانی که در اســتانه‏از دســت دادن شــغل خود‬ ‫قــرار می گیرنــد یــا عمــا ًشغلشــان را از دســت‬ ‫می دهنــد‪ ،‬اهمیــت کار کــردن را بســیار بیشــتر از‬ ‫قبــل درک می کننــد‪ .‬ایــن واقعیــت به روشــنی‏در‬ ‫مصاحبه هــای انجام شــده بــا افــراد بیکار یــا از کار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اخــراج شــده مشــهود اس ـ ‪‎‬‬ ‫البتــه در اکثــر مواقــع‪ ،‬انســان ها بیــن کار کــردن‬ ‫و نکــردن‪ ،‬حــق انتخــاب ندارنــد‪ .‬یعنــی‪ ،‬انهــا‬ ‫مجبورنــد کــه بــرای ادامــه زندگــی خــود‪ ،‬کار کنند‪.‬‬ ‫نمی تــوان ایــن واقعیــت را‏کتمــان کــرد کــه اکثــر‬ ‫انســان ها بــه پــول نیاز دارند و برای پــول دراوردن‬ ‫بایــد کار کننــد‪ .‬امــا پدیــدۀ کار بســیار پیچیده تــر‬ ‫از ان اســت کــه بخواهیــم ان را تبــادل ســاده‬ ‫”وقــت‏و انــرژی“ بــا ”پــول“ محســوب کنیــم‪ .‬در‬ ‫بررســی مزایــای کار‪ ،‬تنهــا کســب ثــروت یا تامین‬ ‫بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه ایــن‬ ‫پلیــس مراجعــه و عنــوان داشــت شــخصی‬ ‫ناشناســی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‪،‬‬ ‫موجــب برهــم زدن ارامــش وی شــده اســت کــه‬ ‫پرونــده ای تشــکیل و در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی و‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫توانســتند متهــم را کــه بــا نوشــتن جمالتــی‬ ‫ناپســند و زشــت در زیر پســت های شــاکی اقدام‬ ‫نمــوده بــود‪ ،‬شناســایی و پــس از هماهنگــی هــای‬ ‫الزم بــه صــورت غافلگیرانــه دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یادگارنــژاد ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی وی منکــر هــر گونــه جــرم انتســابی شــد‬ ‫و بــا مواجــه شــدن مســتندات و ادلــه دیجیتــال‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪336‬‬ ‫مایحتــاج زندگــی مطــرح نیســت‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫گفتیــم‪ ،‬کار بــه انســان عــزت‏می دهــد و او را در‬ ‫ن محتــرم می ‏نمایــد‪ .‬بــه‬ ‫نظــر خــودش و دیگــرا ‏‬ ‫عبــارت دیگــر‪ ،‬کار کــردن اعتمــاد بــه نفــس فــرد‬ ‫را افزایــش می دهــد و باعــث می شــود کــه فــرد‬ ‫در‏نظــر خــود و دیگــران‪ ،‬احســاس ارزشــمندتری‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن احســاس قطعــا ًبســیار مهــم‬ ‫و حایزاهمیــت اســت‪‎.‬‬ ‫درســت اســت کــه کســب درامــد بســیار حایــز‬ ‫اهمیــت اســت و اگــر درامــد نباشــد ابعــاد‬ ‫مختلــف زندگــی عمــا ًبــه مشــکل برمی خــورد‪،‬‬ ‫امــا ارزش کار صرفــا ً در کســب درامــد ‏یــا‬ ‫شــکوفایی اقتصــادی خالصــه نمی شــود‪ .‬یکــی‬ ‫از نــکات جالــب دربــارۀ پدیــده کار ایــن اســت‬ ‫کــه اکثــر افــراد‪ ،‬حتــی زمانــی کــه نیــاز بــه کار‬ ‫ندارنــد‪ ،‬بــه کار کــردن ادامــه‏می دهنــد‪ .‬بدیــن‬ ‫معنــی کــه بســیاری از افــراد‪ ،‬در موقعیت هایــی‬ ‫کــه می تواننــد خــود را بازنشســته کننــد و از کار‬ ‫دســت بکشــند‪ ،‬ترجیــح می دهنــد بــه کار کــردن‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‏در تحقیــق جامعــی کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬روی گروه های مختلفی از افرادشــاغل در‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا انجــام شــد‪ ،‬بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد افــراد‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن‏ســوال کــه ”اگــر‬ ‫انقــدر پــول داشــته باشــید کــه بقیــه عمرتــان را‬ ‫انطــور کــه دلتــان می خواهــد زندگــی کنیــد‪ ،‬بــاز‬ ‫هــم بــه کار کــردن ادامــه خواهیــد داد؟“ ‪ ،‬اعــام‬ ‫کردنــد کــه در‏ایــن شــرایط نیز به کار کــردن ادامه‬ ‫خواهنــد داد‪ .‬ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه‬ ‫کار کــردن صرفــا ًیــک پدیــدۀ اقتصــادی نیســت و‬ ‫افــراد تنهــا به خاطــر پــول دراوردن‏کار نمی کننــد‪.‬‬ ‫ارزش غیرمــادی کار در تاثیــری کــه بــر انســانها‬ ‫می گــذارد و تحولــی کــه در شــخصیت انهــا ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬اشــکار می شــود‪ .‬انســان بــا کار کــردن‬ ‫اســت‏کــه خــود را می ازمایــد‪ ،‬بــه هم نوعانــش‬ ‫کمــک می کنــد و بــه توانایی هــای وجــودی خــود‬ ‫پــی می بــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫مرکزارامش و مشاوره پلیس گلستان‬ ‫لــب بــه ســخن گشــود و ضمــن اقــرار بــه جــرم‬ ‫خــود ‪،‬انگیــزه اش را تنهــا تفریــح و ســرگرمی‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رعایــت اخــاق در فضــای‬ ‫ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی یکــی‬ ‫از الزامــات فعالیــت در ایــن شــبکه ها اســت‪،‬‬ ‫گفت‪:‬فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی جــای شــوخی و ســرگرمی نیســت و‬ ‫بــا کســانی کــه بــا ایــن هــدف اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫مزاحمــت بــرای شــهروندان می کننــد برابــر قانــون‬ ‫برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد ‪ :‬طبق ماده ‪ ۶۴۱‬قانون مجازات‬ ‫اســامی هــرگاه کســی در فضــای مجــازی بــرای‬ ‫اشــخاص ایجــاد مزاحمــت کنــد بــه حبــس از یــک‬ ‫تــا شــش مــاه محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یادگارنــژاد در پایــان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در‬ ‫صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا‬ ‫جرائــم رایانــه ای می تواننــد‪.‬‬ ‫بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا از‬ ‫مشــاوره ها و راهنمایی هــای‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی‬ ‫اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫تماس هــای مردمــی درخواســت‬ ‫خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری‪ 170‬برنامه‬ ‫جعلی اندرویدی از‬ ‫عالقه مندان به رمزارزها‬ ‫تاکنــون توســعه دهنــدگان ایــن برنامه هــای جعلــی‬ ‫اندرویــدی موفــق بــه ســرقت از ‪ 93000‬کاربــر شــده و در‬ ‫حــدود ‪ 350،000‬دالر درامــد کســب کرده انــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی ازمایشــگاه ‪ Lookout Threat‬بیــش از‬ ‫‪ 170‬برنامــه جعلــی اندرویــد را شناســایی کرده انــد کــه ‪25‬‬ ‫مــورد از انهــا در ‪ Google Play‬در دســترس بودنــد و از‬ ‫افــراد عالقه منــد بــه ســرمایه گذاری در ارزهــای دیجیتــال‬ ‫کالهبــرداری می کردنــد‪.‬‬ ‫در مــورد برنامه هــا در ســایت هــای شــخص ثالــث ؛ اکثــر انهــا‬ ‫هنوز در ســطح جهان در دســترس هســتند و تعهد می دهند‬ ‫کــه «خدمــات اســتخراج رمــزارز ابــری را بــا پرداخــت هزینــه»‬ ‫ارائــه دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بررسـی های بعــدی نشــان داد کــه‬ ‫هیــچ فعالیــت ماینینگــی رخ نمی دهــد‪ .‬فــرض بــر ایــن اســت‬ ‫کــه ده هــا هــزار نفــر از عالقه منــدان بــه رمزنــگاری ممکــن‬ ‫اســت بهــای خدمــات موجــود را پرداخــت کــرده باشــند‪.‬‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد‪« :‬پــس از تجزیــه و تحلیــل کــد‬ ‫و ترافیــک شــبکه‪ ،‬مشــخص شــد کــه برنامه هــا تعــادل ســکه‬ ‫ســاختگی دارنــد و تعــداد ســکه های اســتخراج شــده را نشــان‬ ‫نمی دهنــد‪ ».‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه ‪ Google‬برنامه هــای‬ ‫مخــرب را از فروشــگاه ‪ Play‬حــذف کــرده اســت‪.‬‬ ‫برنامه ها به دو گروه جدا شده اند‬ ‫طبــق تحقیقــات محققــان ‪ ،Lookout Threat‬ایــن‬ ‫برنامه هــا در دو گــروه ‪ BitScam‬و ‪CloudScam‬‬ ‫دســته بنــدی شــده اند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــایان ذکــر اســت‬ ‫کــه برنامه هــا از مدل هــای تجــاری‪ ،‬کدگــذاری و طراحــی‬ ‫مشــابهی اســتفاده می کننــد‪ ،‬کــه نشــان می دهــد چندیــن‬ ‫عامــل تهدیــد در ارتبــاط بــا کاربــران هــدف کار می کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۳،۰۰۰‬کاربر تحت تاثیر قرار گرفته اند و‪ ۳۵۰،۰۰۰‬دالر‬ ‫کالهبرداری شده‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه تاکنــون ایــن توســعه‬ ‫دهنــدگان برنامه هــای جعلــی موفــق بــه ســرقت از ‪93‬‬ ‫هــزار نفــر شــده و در حــدود ‪ 350‬هــزار دالر پــول جمــع‬ ‫کرده انــد‪ ،‬کــه کاربــران بــی خبــر بــرای خریــد برنامه هــای‬ ‫جعلــی و بــه روزرســانی ها و خدمــات پــول پرداخــت‬ ‫می کننــد‪ .‬کالهبــرداران حــدود ‪ 300000‬دالر از فــروش‬ ‫برنامه هــای تقلبــی و بــرای خدمــات اضافــی ‪ 50،000‬دالر‬ ‫دیگــر از قربانیــان رمزنــگاری دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫کاربران چگونه به دام افتاده اند؟‬ ‫رونــد کالهبــرداری از کاربــران بــرای هــر دو دســته‬ ‫برنامه هــای جعلــی کــم و بیــش یکســان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫برنامه هــا بــه انهــا تعهــد دسترســی بــه ســرویس های‬ ‫اســتخراج رمــزارز را می دهنــد تــا بتواننــد ســود خوبــی‬ ‫بدســت اورنــد‪ .‬گفتــه می شــود کالهبــرداران هزینــه دانلــود‬ ‫برنام ـه ‪ ،‬بــه روزرســانی اشــتراک و ســخت افــزار مجــازی را‬ ‫کــه کاربــران انتظــار افزایــش نــرخ اســتخراج ســکه را دارنــد‪،‬‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫هزینــه ســخت افــزار مجــازی بیــن ‪ 12.99‬تــا ‪ 259.99‬دالر‬ ‫اســت‪ .‬کاربــران می تواننــد ان را از طریــق ‪ Google Pay‬یــا‬ ‫بــا انتقــال ‪ Bitcoin‬یــا ‪ Ethereum‬بــه کیــف پــول توســعه‬ ‫دهنــده خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬ســرمایه گذاری رمــز ارز می توانــد یــک‬ ‫تجــارت پرســود باشــد‪ ،‬بنابرایــن هوشــیار باشــید تــا درگیــر‬ ‫ایــن کالهبرداری هــا نشــوید‪.‬‬ ‫مترجم‪ :‬مهران بهنام نیا‬ ‫با ما همراه باشید‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا درد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫سالروز ازدواج حضرت علی (ع)‬ ‫و فاطمه زهرا(س)‬ ‫‪ 12‬جوالی ‪ 1 - 2021‬ذی الحجه ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 336‬صفحه‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬تیر ‪12-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی‬ ‫ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای‬ ‫معتــدل دارد‪ .‬شهرســتان‬ ‫در بخــش جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان واقــع شــده اســت‬ ‫ایــن شهرســتان از شــمال بــه‬ ‫شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و‬ ‫از جنــوب بــه اســتان ســمنان و از‬ ‫شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و‬ ‫از غــرب بــه شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای این شهرســتان در مناطق جنگلی بوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای‬ ‫تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی زیارت گرگان‬ ‫زیــارت روســتایی اســت بــا ارتفــاع هــزار متــر از ســطح دریــا کــه در مســیر‬ ‫یکــی از راه هــای قدیمــی و محــل اتصــال شــاهرود و فــات مرکــزی ایــران بــه‬ ‫دریــای خــزر واقــع شــده اســت‪ ،‬ایــن مســیر کــه اکنــون جــز بــرای کوهنــوردی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد یکــی از مســیر های پرتــردد گذشــته و مــورد‬ ‫اســتفاده افــراد محلــی و مســافران بــوده اســت‪.‬‬ ‫در شــمال روســتای زیــارت منطقــه نهارخــوران شــهر گــرگان و ارتفاعــات‬ ‫بندســر و خمــام شــهر و در جنــوب ان ابشــار زیــارت و ارتفاعــات پوشــیده از‬ ‫جنــگل و در اطــراف ان ارتفاعــات ادیــم‪ ،‬مازوکــش و کمرســر قــرار دارد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه محــل قــرار گرفتــن خــود روســتا کــه روی شــیب کــوه و در دره رود‬ ‫خاصــه رود بیــن دو دامنــه کوهســتانی و جنگلــی واقــع شــده اســت منظــره‬ ‫زیبایــی را پدیــد مـی اورد‪.‬‬ ‫زیــارت نــه نامــی برگرفتــه از امامــزاده عبداللــه واقــع در روســتای زیــارت در‬ ‫نزدیکــی شــهر گــرگان بلکــه بــه گــواه اثــار بــه دســت امــده از شــهر ســوخته‬ ‫و روایــات تاریخــی بــه دلیــل موقعیــت مکانــی ایــن روســتا و ســفر بودائیــان‬ ‫بــه ایــن منطقــه از گذشــته های دور بــرای زیــارت و عبــادت حاصــل امــده‬ ‫اســت‪ ،‬زیارتــی کــه پیــروان ایــن فرقــه بــا پــای پیــاده از نقــاط مختلــف اســیا‬ ‫در گذشــتهای بــه عمــق هــزاران ســال بــرای انجــام ان بــه ایــن منطقــه‬ ‫می امد ه انــد‪.‬‬ ‫شــاید عمــده مســافران گــرگان بــا نــام روســتای زیــارت اشــنایی چندانــی‬ ‫نداشــته باشــند امــا الحــق کــه ســفر بــه گــرگان بــدون دیــدن روســتای دنــج و‬ ‫زیبــای زیــارت چیــزی کــم دارد‪ ،‬روســتایی کــه خــود بــرای ســفری چنــد روزه‬ ‫جــا بــرای دیــدن و لــذت بــردن در فصــول مختلــف ســال دارد‪.‬‬ ‫شــاید بــا شــنیدن نــام روســتای زیــارت ایــن تصــور در ذهــن بســیاری از‬ ‫مســافران شــکل گیــرد کــه بــا مکانــی زیارتــی مواجــه هســتند کمــا ایــن کــه‬ ‫وجــود امامــزاده عبداللــه در قلــب بافــت روســتای زیــارت و در انتهــای جــاده‬ ‫اســفالته روســتا و قدمــت زیارتــی ایــن روســتا بــرای بودائیــان و وجــه تســمیه‬ ‫نامگــذاری ان همیــن ذهنیــت را بــرای هــر فــردی کــه ســفری بــه ان نداشــته‬ ‫باشــد متبــادر می کنــد‪ ،‬امــا بایــد دیــد و قضــاوت کــرد‪.‬‬ ‫زیــارت جــز خاصه هــای زیارتــی دارای مکان هــای بســیاری بــرای گــردش‬ ‫و ســیاحت اســت کــه خــود ســفری چنــد روزه را طلــب می کنــد‪ .‬در انتهــای‬ ‫جــاده ناهارخــوران شــهر گــرگان میدانــی قــرار دارد کــه پــس از رســیدن بــه‬ ‫ان تنهــا دو راه بــرای ادامــه مســیر وجــود دارد؛ برگشــت و ورود بــه جــاده‬ ‫ناهارخــوران بــه طــرف مرکــز گــرگان یــا ورود بــه جــاده روســتای زیــارت‪،‬‬ ‫جــاده ای جنگلــی‪ ،‬زیبــا‪ ،‬پیــچ در پیــچ و البتــه کمــی خطرنــاک بــه دلیــل‬ ‫پیچ هــای تنــد ان و رو بــه بــاال بــه طــول ‪ 7‬کیلومتــر کــه البتــه بــه دلیــل وجــود‬ ‫رســتورانها‪ ،‬کافه هــا و کیوســک های کنــار جــاده در دو طــرف ضمــن ایــن کــه‬ ‫مســافت کمتــر بــه نظــر می ایــد‪ ،‬دور شــدن از شــهر و رســیدن بــه روســتا‬ ‫نیــز زیــاد مشــهود نیســت بــه شــکلی کــه می تــوان روســتای زیــارت را جزیــی‬ ‫از حومــه شــهر در نظــر گرفــت بــا بافتــی متفــاوت‪ ،‬حتــی چنــدی پیــش نیــز‬ ‫شــورای شــهر گــرگان درخواســت الحــاق ایــن روســتا بــه بافــت شــهر را کــرده‬ ‫بــود کــه بنــا بــه دالیلــی مــورد موافقــت قــرار نگرفتــه و تصویــب نشــد‪.‬‬ ‫البتــه بســیاری از طبیعتدوســتان مســافت ایــن جــاده جنگلــی را بــا پــای‬ ‫پیــاده ســیر کــرده و از زیبایی هــای ان بهره منــد می شــوند امــا اگــر شــما‬ ‫قصــد طــی کــردن ایــن مســیر بــا پــای پیــاده را داشــته باشــید و از ســابقه‬ ‫کوهنــوردی یــا طــی کــردن مســیر های ســرباالیی برخــوردار نیســتید بهتــر‬ ‫اســت مســیر برگشــت را کــه دارای شــیب فــرود اســت بــرای ایــن کار انتخــاب‬ ‫کنیــد تــا فشــار ســرباالیی کمتــر باعــث ازارتــان شــود‪.‬‬ ‫پــس از طــی جــاده ‪ 7‬کیلومتــری و ورود بــه حریــم روســتا نخســتین منظــره‬ ‫مــورد توجــه در کنــار ویال هــای تازه ســاز و شــیک از مــا بهتــران‪ ،‬اتــش‬ ‫تنور هــای هیزمــی کنــار جــاده اســت کــه بانــوان محلــی بــا برپــا کــردن انهــا‬ ‫معمــوال ً در عمــده ســاعات روز بــه پخــت نــان محلــی کــه نانــی متفــاوت از‬ ‫نــان ســنتی گــرگان (ک ُلّ ج) اســت و فــروش ان بــه رهگــذران و مســافران‬ ‫اقــدام می کننــد‪ ،‬نانــی گــرم و ســفید کــه گــرد‪ ،‬کلفــت و فطیــر شــکل اســت‪.‬‬ ‫پــس از گــذر از ویال هــای نوســاز کنــار جــاده و چنــد پیــچ دیگــر‪ ،‬کفپــوش‬ ‫جــاده از اســفالت بــه ســنگفرش تغییــر شــکل داده و ایــن در واقــع زمانــی‬ ‫اســت کــه وارد روســتا می شــویم‪ ،‬روســتایی کــه در دو طــرف جــاده بــا‬ ‫پهنــای بیشــتر بــه طــرف رودخانــه کــه در ســمت چــپ و درون دره قــرار‬ ‫دارد گســترش یافتــه اســت‪ .‬شــکل معابــر و گســترش انهــا براســاس نیــاز‬ ‫روســتائیان بــوده و شــامل کوچه هــای پیــچ در پیــچ باریکــی اســت کــه فــرم و‬ ‫شــکل بیرونــی روســتا را پدیــد اورده انــد‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫زیارت‬ ‫معمــاری بنا هــای روســتا شــکل خاصــی داشــته و عمدتــا ً از‬ ‫مصالحــی همچــون ســنگ و چــوب در ترکیــب دیوار ها اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬دیوار هایــی کــه بــرای جلوگیــری از نفــوذ رطوبــت بــا‬ ‫کرســیچینی بنــا شــده و کــف خانه هــا در فاصلهــای نیــم متــری‬ ‫تــا یــک متــری از ســطح زمیــن قــرار دارد‪ .‬عمــده خانه هــای‬ ‫زیــارت دارای حیــاط مســتقل نبــوده و همچــون بنا هــای معــروف‬ ‫ماســوله حیــاط خانه هــا قســمتی از معابــر یــا بــام خانــه جلویــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا کمــی تامــل و گشــتن در روســتا می تــوان خانه هــای دوطبقه‬ ‫قدیمــی را نیــز مشــاهده کــرد‪ .‬شــاید یکــی از عمــده دالیــل‬ ‫نااشــنایی مســافران گرگان با این بافت زیبا عدم اطالع رســانی‬ ‫درســت درخصــوص ان باشــد کــه چنــد ســالی اســت البتــه بــا‬ ‫توجــه بیشــتر اهالــی و مســئوالن شــکل بهتــری بــه خــود گرفتــه‬ ‫امــا عمــده افــرادی کــه بــه ایــن منطقــه ســفر کردهانــد درحــد‬ ‫دیــدن ابشــار‪ ،‬امامــزاده عبداللــه و ابگــرم ایــن روســتا مشــغول‬ ‫بــوده و بــه بافــت ســنتی و زیبــای روســتا و منــازل قدیمــی ان‬ ‫توجهــی نکرده انــد در صورتــی کــه یکــی از جاذبه هــای روســتای‬ ‫زیــارت همانــا بافــت روســتا و منــازل قدیمــی ان اســت کــه‬ ‫بعضــا بــه دوران قاجــار و پهلــوی بر می گــردد‪ .‬ثبــت ســه محوطــه‬ ‫تاریخــی روســتا بــه نام هــای «کفترخوســه»‪« ،‬شــهربت» و‬ ‫«محوطــه پشــتالم» و تــاش بــرای ثبــت ‪ 40‬بنــای خــاص روســتا‬ ‫مربــوط بــه دوره قاجــار و پهلــوی در فهرســت اثــار ملــی از جملــه‬ ‫اقدام هــای مثبتــی اســت کــه در راســتای جلــب گردشــگر و‬ ‫شناســاندن پیشــینه تاریخــی زیــارت بــه مســافران انجــام گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عمــر بــاالی ســاکنان زیــارت کــه دلیــل عمــده ان بهره منــدی از‬ ‫مواهــب طبیعــی و هــوای پــاک و لطیــف منطقــه‪ ،‬میوه هــای‬ ‫روستای توریستی‬ ‫شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا ‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان روشــن ابــادودر‬ ‫فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهرگرگان قــرار دارد‬ ‫شموشــک علیــا ‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان روشــن ابــاد‬ ‫ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهرگرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت‬ ‫ان ‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا محصــوالت کشــاورزی همچــون‬ ‫شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک‬ ‫مــی باشــد و ســاالنه هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا‬ ‫ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن‬ ‫روســتا مــی تــوان بــه اســیاب خیلــی قدیمــی و‬ ‫تخــت میــرزا وشــاه نشــین تپــه و ابنــدان ان کــه‬ ‫در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای کــه دارای‬ ‫تعــداد ســه عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای‬ ‫قدیمــی و طبــخ غذاهــای محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا‬ ‫وجــود دارد البتــه ایــن راههــا بــرای پیــاده روی‬ ‫نســان بــوده نــه بــرای وســیله نقلیه‪.‬شموشــک در‬ ‫دهانــه جهانمــا قــرار دارد و ارتفــاع ان از ســطح‬ ‫دریــا نســبتا ًزیــاد اســت ‪.‬‬ ‫در اطــراف روســتا درخت هــای راش‪،‬انجیلــی‪،‬‬ ‫افرا‪،‬ســرخ دار کــه در جنــگل شموشــک می رویــد‬ ‫زیــر ســاخت های موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر‬ ‫ســاخت هــا تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫جنگلــی و محصــوالت دامــی کامــا ًطبیعــی‬ ‫اســت از جملــه دیگــر مــوارد جالــب توجــه‬ ‫ایــن روستاســت‪ .‬زیــارت بــا دارا بــودن‬ ‫تابســتان های خنــک و زمســتان های ســرد‬ ‫در دامنــه کــوه و جنگلــی کــه ان را همچــون‬ ‫کودکــی در اغــوش گرفتــه اســت دارای هوایــی‬ ‫بســیار مطبــوع اســت کــه بهره منــدی از مراتــع‬ ‫غنــی در اطــراف ان باعــث شــده بــه منطقـه ای‬ ‫بــرای چــرای دام در تابســتان و گــذران ییــاق‬ ‫عشــایر تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫اگر در روز های افتابی به زیارت سفر کنید از‬ ‫ابتــدای ورود بــه جــاده ایــن روســتا بــا پیرمردان‬ ‫و پیرزنــان کهنســالی روبــه رو می شــوید کــه‬ ‫کولـه ای قرمــز رنــگ بافتــه شــده از پشــم و دارای‬ ‫بافتی همچون گلیم را بر دوش داشته و در طول مسیر بسته‬ ‫بــه زمــان روز در حــال صعــود بــه ارتفــاع یا بازگشــت هســتند‪ ،‬در‬ ‫نــگاه اول شــاید این گونــه تصــور شــود کــه کوهنوردانــی محلــی‬ ‫مشــغول تفریــح و صعودنــد در صورتــی کــه عمــده اینــان افرادی‬ ‫هســتند کــه بــرای جمــع اوری گیاهــان خــاص یــا میوه هــای‬ ‫جنگلــی بــه جنگل هــای اطــراف رفتــه و ایــن کار را بــه صــورت‬ ‫روزانــه انجــام می دهنــد‪ ،‬میوه هایــی همچــون گالبــی جنگلــی‪،‬‬ ‫الــو جنگلــی‪ ،‬ولیــک‪ ،‬تــوت فرنگــی‪ ،‬زرشــک و‪ ...‬کــه در فصــول‬ ‫مختلــف در جنگل هــا و مراتــع اطــراف زیــارت بــه وفــور یافــت‬ ‫می شــوند‪ ،‬پائیــز فصــل جم ـع اوری ازگیــل جنگلــی یــا بــه زبــان‬ ‫محلــی کنــدوس و ولیــک نوعــی میــوه درختــی جنگلــی ســیاه‬ ‫رنــگ در منطقــه زیــارت اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه جــاده سنگفرشــی کــه طــول تقریبــی ‪ 1000‬متــر را‬ ‫داراســت بقعــه امامــزاده عبداللــه قــرار دارد کــه در اطــراف جــاده‬ ‫در ایــن محــل مغازه هــا واقــع شــده و بــه نوعــی مرکــز خریــد‬ ‫روســتا بــرای مســافران در ایــن محــل شــکل گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫اجنــاس موجــود در مغازه هــای روســتا در ایــن محــل جــز مــواد‬ ‫خوراکــی شــامل صنایــع دســتی ســاکنان محلــی‪ ،‬میوه هــای‬ ‫جنگلــی و محصــوالت دامــی محلــی نیــز می شــود‪.‬‬ ‫در هنــگام گــذر از ایــن محــل می تــوان برخــی از خانه هــا را‬ ‫نیــز مشــاهده کــرد کــه قســمتی از ان بــه عرضــه محصــوالت و‬ ‫صنایــع دســتی ســاکنان اختصــاص داده شــده اســت‪ ،‬عمــده‬ ‫ایــن محصــوالت شــامل تولیداتــی بــا بافتــی شــبیه بــه گلیــم و‬ ‫جاجیــم اســت کــه بــا هنرمنــدی بــه شــکل کولــه‪ ،‬کیــف دســتی‪،‬‬ ‫روفرشــی‪ ،‬روتختــی‪ ،‬رومیــزی و‪ ...‬دوختــه و بــه مســافران عرضه‬ ‫می شــود امــا جالب تــر از همــه در ایــن بیــن همانــا کوله هــای‬ ‫محلــی ای اســت کــه بــه وفــور خــود افــراد محلــی نیــز از ان‬ ‫اســتفاده می کننــد و عمدتــا ًبــا بافتــی بــه رنگ قرمــز در بین دیگر‬ ‫محصــوالت خودنمایــی می کنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!