روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 335 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 335

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 335

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 335

‫تولید؛ ابیتشپنی اه؛ مانع زدایی اه‬ ‫روزنامه‬ ‫یک شنبه‪ 20 -‬تیر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ /11‬جوالی‪2021/‬‬ ‫‪ /30‬ذی القعده‪1442/‬‬ ‫شماره‬ ‫دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور‬ ‫( حافظ )‬ ‫‪335‬‬ ‫با تبلیغات هدفمند‬ ‫بدرخشید‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫زیرپای رهگذران پیاده روهای فرش زرد تابستان‬ ‫‪09112739745‬‬ ‫مشموالن وظیفه توجه کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جذب مشتری وفادار‪ ،‬مستلزم وفاداری‬ ‫به استاندارد است‬ ‫‪3‬‬ ‫اولویت برنامه رییس جمهوری باید رفع‬ ‫مشکالت اقتصادی باشد‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونه از بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان‬ ‫مراقبتمی کنند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫تولید بیش از ‪ ۲‬میلیون قطعه‬ ‫تخم مرغ اجداد ارین‬ ‫شهر و روستا‬ ‫‪3‬‬ ‫ایده های پول ساز کسب و کارهای خانگی‬ ‫با درامد عالی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :334‬ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه‬ ‫انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کرده اســت تا جایی‬ ‫کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬هرکســی به دنبال راه اندازی کســب و کار اینترنتی‬ ‫خــودش اســت و بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی داشــت؟‬ ‫و چگونه درامد میلیونی داشــته باشــیم؟‬ ‫چنــد نکتــه بــرای موفقیــت و در نهایــت کســب درامــد‬ ‫از اینســتاگرام‪:‬‬ ‫در اینجــا بایــد موضــوع و هــدف خــود را کامــا و دقیــق‬ ‫مشــخص کنید‪.‬پیشــنهاد می شــود کــه صرفــا ًدر ارتبــاط‬ ‫بــا موضــوع خــود فعالیــت کنید‪.‬‬ ‫بدنبــال چالــش باشــید‪ ،‬و از ایــن طریــق فالوورهــا را‬ ‫غافل گیــر کنیــد‪.‬‬ ‫از ارائــه تبلیــغ زیــادی اجتنــاب کنیــد در ابتــدا بــه فکــر‬ ‫رضایــت دنبــال کننــده باشــید‪.‬‬ ‫از یــک نــام خــوب و عالــی بــرای برنــد یــا پیــج خودتــان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫حرفـه ای و خــاق باشــید‪ ،‬فقــط تکــرار کننــده کارهــای‬ ‫دیگــران نباشــید‪.‬‬ ‫از هشــتگ مناســب زیــر پســت هایتان اســتفاده‬ ‫کنیــد و روی عکس هایتــان واترمارکت(اســم برنــد) را‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫تبادل تبلیغات را با دیگر کانال ها انجام دهید‪.‬‬ ‫حتمــا و حتمــا اســتوری و الیــو اینســتاگرام فرامــوش‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫چنــد نکتــه مهــم بــرای موفقیــت و در نهایــت کســب‬ ‫درامــد از تلگــرام‪:‬‬ ‫به دنبال انتخاب یک موضوع باشید‪.‬‬ ‫یــک کانــال بــا اســم مناســب و مرتبــط بــا موضــوع‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫برای خود یک اصول نوشتاری داشته باشید‪.‬‬ ‫دقت کافی در انتخاب عکس ها داشته باشید‪.‬‬ ‫مواظب باشید مطالب تکراری قرار ندهید‪.‬‬ ‫به دنبال مطالب جدید باشید‪.‬‬ ‫از ویدئوهای جذاب بهره ببرید‪.‬‬ ‫شــیوه های کســب درامــد از اینترنــت و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد کانــال تلگــرام و اینســتاگرام بــه‬ ‫حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال دیجـی کاال یــک نمونــه از ســایت هایی‬ ‫اســت که قابلیت همکاری در فروش را دارد و قادرید‬ ‫بــا ثبت نــام در ایــن سیســتم‪ ،‬فــروش محصــوالت خود‬ ‫را اغــاز کنید‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫در اینجــا اینکــه شــما از ایــن طریــق چــه میــزان درامــد‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بســتگی بــه خودتــان دارد‪ .‬هــر میــزان‬ ‫ارجــاع دهنــده شــما بــه ســایت مقصــد بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫میــزان درامــد هــم افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬راه اندازی سایت محتوایی‬ ‫مناسب گروه اول و دوم‬ ‫شــما در حال مطالعه مطالبی هســتید که در ســایت‬ ‫محتوایی زوم الیف منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫شــما بــا تولیــد محتــوای خــوب و کاربــردی می توانیــد‬ ‫در نتایــج جتســجوی گــوگل رتبــه بگیریــد و هــر چقــدر‬ ‫در رتبه هــای باالتــر باشــید‪ ،‬بازدیــد بیشــتری هــم‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن را همیشــه در نظــر داشــته باشــید کــه محتــوا‬ ‫پادشــاه شــبکه های اجتماعــی اســت! ایــن جملــه کــه‬ ‫منتســب بــه بیــل گیتــس می باشــد و در برخــی جاهــا‬ ‫بــه دیویــد اگیلــوی هــم نســبت داده شــده اســت امــا‬ ‫یــک چیــز کــم دارد‪ .‬محتــوا پادشــاه نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫محتــوای بهینــه پادشــاه اســت‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت و کســب درامــد از طریــق ســایت‬ ‫پارامترهــای زیــادی را بایــد رعایــت کنیــد کــه مهم تریــن‬ ‫ان هــا محتــوای مفیــد و ســاختار بهینــه ســایت اســت‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫روش و میــزان درامدزایــی از طریــق وب ســایت دارای‬ ‫تنــوع بســیار زیــادی اســت‪ ،‬بــه طــور مثــال می توانیــد‬ ‫صفحــات تبلیغــات ســایت های مختلــف (صفحــه‬ ‫تبلیغــات زوم الیــف) را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــما در ســایت‬ ‫محتوایــی می توانیــد ویدئوهایــی تخصصــی تولید کنید و‬ ‫بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫با ما تماس بگیرید غات ه‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫در کانال های مرتبط با موضوع شما‪ ،‬تبلیغ دهید‪.‬‬ ‫در تــاش باشــید بــا کانال هــای مختلــف تبــادل‬ ‫اطالعــات داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از متن های ســاده در شــبکه های اجتماعی اســتفاده‬ ‫کنیــد چــرا کــه بایــد متن هایــی را انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫کاربــر را بــه فکــر فــرو نبــرد!‬ ‫اگــر بــر روی صفحــه خودتــان در اینســتاگرام بــه‬ ‫صــورت اصولــی کار کنیــد قطعــا ًدرامــد خوبــی برایتــان‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .7‬تدریس از راه دور‬ ‫مناسب گروه دوم‬ ‫در صورتیکــه تســلط کافــی بــر مباحــث و تدریــس‬ ‫برنامه نویســی داریــد‪ ،‬یــا قادریــد زبــان خارجــه تدریس‬ ‫کنیــد می توانیــد بــه صــورت انالیــن و بــا اســتفاده از‬ ‫وبینــار‪ ،‬توضیحــات خودتــان را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫وبینار چیست؟‬ ‫وبینار (‪ )Webinar‬از عبارت ‪Web-based seminar‬‬ ‫گرفتــه شــده و بــه کالس‪ ،‬دوره‪ ،‬ســمینار یــا هــر رویداد‬ ‫انالینــی گفتــه می شــود کــه در محیــط وب و در بســتر‬ ‫اینترنــت بصــورت کامــا انالیــن‪ ،‬زنــده‪ ،‬تعاملــی و دو‬ ‫طرفــه در یــک زمــان مشــخص برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــرای برگــزاری وبینــار می توانیــد از پلتفرم های داخلی‬ ‫زیر اســتفاده کنید‪:‬‬ ‫‪eseminar.tv‬‬ ‫‪webynar.ir‬‬ ‫‪weberno.com‬‬ ‫شــما می توانیــد زمــان برگــزاری وبینار را در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی منتشــر کنیــد‪ ،‬همچنیــن خواهیــد توانســت‬ ‫از پلتفرم هــای اطالع رســانی رویــداد مثــل ‪evand.‬‬ ‫‪ com‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬استفاده از سیستم همکاری در فروش (افیلیت‬ ‫مارکتینگ)‬ ‫مناسب گروه اول و دوم‬ ‫در سیســتم همــکاری در فــروش (‪Affiliate‬‬ ‫‪ )Marketing‬هرکســی می توانــد بــا عضویــت در ان‬ ‫و کمــک بــه فــروش کاالهــا‪ ،‬بــه ازای خریــد هــر کاربــر‪،‬‬ ‫پورســانت دریافــت کنــد‪ .‬ایــن روش از مهم تریــن‬ ‫‪7‬‬ ‫دف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫بدر‬ ‫خشید‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ادامــه شــماره‪ :334‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد‬ ‫کــه یــک کســب و کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود‬ ‫درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و‬ ‫کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته‬ ‫باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه‬ ‫خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫کسب درامد خانگی از سیستم همکاری در فروش دیجی کاال‬ ‫همانطــور کــه قبــا گفتیــم راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش یکــی از ایده هــای‬ ‫پولســاز و پردرامــد کســب و کار خانگــی اســت‪ .‬امــا بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در‬ ‫فــروش امــکان دارد برایتــان ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه قــرار اســت محصــوالت چــه کســانی‬ ‫را بفروشــیم؟ بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت شــما قصــد راه انــدازی ایــن مــدل کســب و کار‬ ‫خانگــی را داشــته باشــید ‪ ،‬بــه شــما توصیــه مــی شــود کــه بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری‬ ‫در فــروش و کســب درامــد از ایــن مــدل همــکاری در فــروش دیجــی کاال بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫قطعا همانطور که در جریان هســتید دیجی کاال بعنوان یکی از بزرگترین فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی در ایــران اســت کــه در تــو هــر زمینـه ای محصوالتی بــرای فــروش دارد‪ .‬از محصوالت‬ ‫لــوازم ارایــش گرفتــه تا لباس‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬محصــوالت دیجیتالی و…‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه ایــن فروشــگاه اینترنتــی بــه تازگی سیســتم همــکاری در فروشــش را راه‬ ‫انــدازی کــرده اســت‪ .‬یعنــی اگــر شــما قصــد کســب درامــد از ایــن مــدل را داریــد دیگــر جــای‬ ‫نگرانــی نیســت! چــرا کــه شــما مــی توانیــد بــا فــروش محصــوالت دیجــی کاال کســب درامــد‬ ‫کنیــد‪ .‬امــا در اینجــا بــاز ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه چگونــه می توانیــم‬ ‫بــا راه انــدازی سیســتم همــکاری در خانــه کســب درامــد کنیــم؟‬ ‫احتمــاال بــه ایــن فکــر خواهیــد کــرد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫دیجــی کاال ممکــن اســت کار بســیار پیچیــده و زمان گیــری باشــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه هیــچ‬ ‫وجــه ان گونــه کــه فکــر می کنیــد نیســت! شــما مثــل اب خــوردن در منــزل می توانیــد بــا‬ ‫فــروش محصــوالت دیگــران کســب درامــد کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه قــدم بــه قــدم بــا کســب درامــد‬ ‫از سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال اشــنا شویدســعی کرده ایــم ایــن موضــوع را بــه‬ ‫صــورت مرحلــه بــه مرحلــه بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬نخســتین قــدم ثبــت نــام در دیجــی کاال اســت بــرای ثبــت نــام در بخــش سیســتم‬ ‫همــکاری در فــروش دیجــی کاال وارد این لینــک بشــوید ‪./https://affiliate.digikala.com‬‬ ‫شــما بــا هــر شــرایطی قادریــد در ایــن سیســتم در کمتــر از چنــد دقیقه ثبت نام کنیــد‪ .‬پس از‬ ‫ایــن کــه احــراز هویــت شــدید و اکانتتــان تاییــد شــد تقریبــا ًکار تمــام شــده اســت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعــد از اینکــه در سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال ثبــت نــام کردیــد و حســابتان‬ ‫تاییــد شــد نوبــت بــه فــروش محصــوالت دیجــی کاال می رســد‪ .‬راه و روش هــای بســیاری بــرای‬ ‫فــروش محصــوالت دیجــی کاال وجــود دارد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از دیجــی کاال کســب درامــد‬ ‫کنیــد بایــد محصــوالت ان را بــا توجــه بــه لینــک اختصاصــی کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد‬ ‫را بفروشــید‪ .‬حــال اگــر کســی کــه از طریــق لینــک اختصاصــی کــه دیجــی کاال در اختیــار شــما‬ ‫قــرار داده اســت محصولــی را خریــداری کنــد شــما پورســانت خــود را دریافــت خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال راه و روش هــای بســیار زیــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه هیــچ گونــه ســرمایه ای بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی نداریــد‬ ‫توصیــه می کنیــم کــه بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال یــک ســایت معمولــی‬ ‫راه انــدازی کنیــد‪ .‬همانطــور کــه در مطالــب قبــل گفتیــم در صورتیکــه بخواهیــد یــک‬ ‫وبســایت کامــا حرفـه ای راه انــدازی کنیــد اصــا نیــازی نیســت کــه علم برنامه نویســی‬ ‫و کــد نویســی را یــاد بگیریــد‪ .‬شــما مثــل اب خــوردن در کمتــر از یک ســاعت می توانید‬ ‫یــک وب ســایت کامــا ًحرفــه ای بــا تمــام امکانــات راه انــدازی کنیــد و محصــوالت‬ ‫دیجــی کاال را بفروشــید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بنابرایــن اگــر می خواهیــد از طریــق سیســتم همــکاری در فــروش اینگونــه‬ ‫فروشــگاه های اینترنتــی کســب درامــد کنیــد شــما نیــاز بــه یــک فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫شــخصی داریــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد می شــود کــه هم اکنــون دســت بــه کار شــوید و خودتــان‬ ‫یــک فروشــگاه اینترنتــی بــرای خودتــان راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد با ما همچنان همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫شنبه ‪ 19‬تیر‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫قیمــت طــا در روز شــنبه ‪ 19‬تیــر هــر مثقــال طــا ‪ 46,010,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪10,634,000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی ‪ 104,810,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 107,820,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه‬ ‫‪ 56,700,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه ‪ 36,150,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪335‬‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫تصویب اعتبار ‪۴۵‬‬ ‫میلیاردریالی برای‬ ‫ی و حرفه ای بانوان‬ ‫فن ‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫سرپرســت مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای گنبــدکاووس‬ ‫از پیــش بینــی ‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات‬ ‫تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بــرای پــروژه نیمــه تمــام‬ ‫مرکــز فنــی حرفــه ای دولتــی بانــوان ایــن شهرســتان‬ ‫درســال جــاری خبــر داد و گفــت کــه تکمیــل ایــن مرکــز‬ ‫اموزشــی بــه ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال نیــاز دارد‪.‬‬ ‫محمــود نیــازی یــاداور شــد کــه عملیــات ســاخت مرکــز‬ ‫امــوزش فنــی و حرف ـه ای بانــوان گنبــدکاووس بــا پیــش‬ ‫بینــی کارگاه هــای متنــوع مطابــق بــا نیــاز روز جامعــه‬ ‫از ســال ‪ ۹۰‬اغــاز شــده و تاکنــون ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه تاکنــون بــرای ســاخت ایــن مرکــز ‪۱۰۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۹۱‬میلیون ریال هزینه شــده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه در صــورت تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات‬ ‫مــورد نیــاز تــا ‪ ۱۴۰۱‬تکمیــل و امــاده افتتــاح و بهره بــرداری‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نیــازی هــم اکنــون یــک مرکــز امــوزش فنــی‬ ‫و حرف ـه ای دولتــی ویــژه اقایــان و ‪ ۶۴‬اموزشــگاه بخــش‬ ‫خصوصــی در مناطــق شــهری و روســتایی گنبــدکاووس‬ ‫مشــغول مهــارت امــوزی بــه عالقمنــدان هســتند و‬ ‫بــه زودی ســه مرکــز فنــی و حرفــه ای ازاد بــا رویکــرد‬ ‫بهداشــت ایمنــی‪ ،‬گردشــگری و امــور مالــی درایــن‬ ‫شهرســتان افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای گنبــدکاووس‬ ‫بــا اشــاره بــه فعــال بودن هشــت کارگاه در مرکــز اموزش‬ ‫فنــی و حرف ـه ای دولتــی ایــن شهرســتان‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد تجهیــزات اموزشــی مســتقر در ایــن کارگاه هــا‬ ‫فرســوده و نیازمنــد نوســازی اســت کــه فرمانــدار و‬ ‫نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شــورای اســامی‬ ‫ل مســاعد بــرای نوســازی تجهیــزات داده انــد‪.‬‬ ‫قــو ‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی ســه مــاه نخســت امســال ‪ ۷۶‬دوره‬ ‫اموزشــی باحضــور ‪ ۵۱۴‬نفــر توســط مرکز فنــی و حرفه ای‬ ‫دولتــی گنبــدکاووس بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی‬ ‫بــرای دانشــجویان‪ ،‬افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی‪،‬‬ ‫معتــادان بهبودیافتــه‪ ،‬زندانیــان‪ ،‬افــراد ســاکن در‬ ‫ســکونتگاه های غیررســمی‪ ،‬ســربازان پــادگان‪ ،‬جامعــه‬ ‫عشــایری و محیــط کار واقعــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نیــازی‪ ،‬درســه مــاه نخســت امســال همچنین‬ ‫‪ ۳۴۸‬زن و ‪ ۱۳۱‬نفــر مــرد در کالس هــای برپایــی در‬ ‫اموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای بخــش خصوصــی‬ ‫گنبــدکاووس شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬باتوجــه به وضعیت قرمز گنبدکاووس‬ ‫از لحــاظ شــیوع کرونــا فعــا تــا بهتــر شــدن شــرایط‪،‬‬ ‫فعالیــت تمــام مراکــز فنــی و حرفـه ای دولتــی و ازاد ایــن‬ ‫شهرســتان تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫تنها راه در امان ماندن‬ ‫از کرونا بودن در خانه‬ ‫است‬ ‫از رها کردن اشیا شیشه ای‬ ‫در طبیعت اجتناب کنیم‬ ‫در روزهــای گــرم ســال بــرای جلوگیــری از هــر گونــه مشــکلی‬ ‫بایــد از روشــن کــردن اتــش در زیســتگاه هــای حیــات‬ ‫وحــش‪ ،‬جنــگل هــا و مراتــع اجتنــاب کــرده و ضمــن اطمینــان‬ ‫کامــل از مهــار اتــش قبــل از تــرک منطقــه از رهاســازی‬ ‫مــواد شیش ـه ای و اشــیاء مشــابه در مراتــع و گردشــگاه های‬ ‫طبیعــی خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫زیرپای رهگذران پیاده روهای فرش زرد تابستان‬ ‫کم ابــی‪ ،‬کاهــش محســوس بارندگــی فصــل‬ ‫بهــار و مشــکالت ناشــی از تنــش گرمایــی نــه‬ ‫فقــط شــهروندان گلســتانی بلکــه درختــان‬ ‫حاشــیه معابــر شــهری و بــرون شــهری‬ ‫ایــن اســتان را نیــز غافلگیــر کــرده و افتــادن‬ ‫دانــه دانــه برگ هــای زرد و طالیــی شــدن‬ ‫پیاده روهــای گــرگان نشــانه خــزان تابســتانی‬ ‫و شــاید مــرگ زودرس و خامــوش ایــن‬ ‫درختــان اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۲‬مــاه و نیــم مانــده بــه فصــل پاییــز‬ ‫ســقوط بــرگ بــرگ درختــان خیابــان هــای‬ ‫گــرگان مــردم را نســبت بــه چرایــی ایــن اتفــاق‬ ‫نگــران و رنــگ عــوض کــردن چنارهــا و خالــی‬ ‫شــدن شــاخه انــان از بــرگ در روزهایــی کــه‬ ‫بایــد بــا ســایه خــود اندکــی از گرمــای ســوزان‬ ‫گــرگان را کــم کننــد‪ ،‬رهگــذران را متعجــب‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر روح اللــه رســتمی اســتاد علــوم‬ ‫کشــاورزی دانشــگاه در ایــن زمینــه معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬ریــزش بــرگ درختــان در نیمــه‬ ‫تابســتان یــا بــه ســبب افــت زدگــی و یــا‬ ‫بــه ســبب حــرارت و تنــش دمایــی اتفــاق‬ ‫می ا فتــد ‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بررســی میدانــی از ســطح‬ ‫شــهر و برخــی معابــر منتهــی بــه گرگان نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه چنارهــای منطقه دچــار بیماری‬ ‫و افــت زدگــی نشــده و ایــن خــزان زودهنــگام‬ ‫بــه ســبب گرمــای شــدید هــوا اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد علــوم کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫هفتــه هــای گذشــته شــاید افزایــش ناگهانــی‬ ‫دمــای هــوا در بســیاری از شــهرهای گلســتان‬ ‫بودیــم به نحــوی کــه دمــای ‪ ۴۵‬درجــه در‬ ‫چندیــن شــهر بــه ثبت رســید که ایــن موضوع‬ ‫در کنــار رویــه ابیــاری نادرســت‪ ،‬ســبب خــزان‬ ‫زودهنــگام درختــان شــده اســت‪.‬‬ ‫رســتمی اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت اصــول‬ ‫صحیــح ابیــاری فضــای ســبز از جملــه زمــان‬ ‫و روش مناســب ابیــاری می توانــد بــا ایــن‬ ‫پدیــده مقابلــه کنــد و اثــر تنــش گرمــای هــوا‬ ‫بــر درختــان را خنثــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنگامــی کــه دمــای هــوا شــهر‬ ‫بــه ‪ ۴۵‬درجــه مــی رســد ‪ ،‬گرمــای تحمیلــی‬ ‫بــه درختــان بــه ســبب بازتــاب نــور خورشــید‬ ‫ناشــی از شیشــه اپارتمــان هــا و الودگــی‬ ‫محیطــی بــه مراتــب بیشــتر از ایــن مقــدار‬ ‫مــی شــود و در نتیجــه بــرگ درختــان شــروع‬ ‫بــه ریــزش کــرده و بــه اصطــاح درخــت خــود‬ ‫را ســبک مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن دمــا درخــت چنــار‬ ‫بــرای انکــه تعریــق و تبخیــر خــود را کاهــش‬ ‫دهــد ‪ ،‬فراینــد انتقــال اب از طریــق اوندهــا‬ ‫را بازبینــی کــرده و ابرســانی بــه ســاقه هــای‬ ‫دارای بــرگ زیــاد را قطــع می کنــد‪.‬‬ ‫فــرش زرد تابســتان زیرپــای رهگــذران‬ ‫پیاده روهــای گــرگان‬ ‫رســتمی افــزود‪ :‬بــا اختــال طبیعــی در امــر‬ ‫ابرســانی بــه ســاقه هــا و بــه طــور ویــژه بــرگ‬ ‫هــا‪ ،‬خــزان بــرگ هــا اغــاز شــده و در نتیجــه‬ ‫افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ‬ ‫در خراسان شمالی پنج کیلوگرم‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ در ایــن اســتان پنــج کیلوگــرم افزایــش یافــت‬ ‫و بــه ‪ ۳۱‬کیلوگــرم رســید‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق بــا بیــان اینکــه ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ اســتان در ســال ‪۲۶ ،۹۸‬‬ ‫کیلوگــرم بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬طبــق پیــش بینــی هــا ســرانه مصــرف گوشــت مــرغ تــا ‪۳۴‬‬ ‫کیلوگــرم نیــز خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫وی علــت افزایــش مصــرف گوشــت مــرغ در اســتان را تفــاوت قیمــت گوشــت مــرغ بــا‬ ‫علی متین فر‬ ‫بــا کاهــش تعــداد بــرگ هــای ســبز درخــت ‪،‬‬ ‫میــزان اب خــارج شــده از طریــق تبخیــر و‬ ‫تعــرق بــرگ هــا کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬برخــی‬ ‫فعالیــت هــای عمرانــی شــهری ماننــد‬ ‫موزاییــک بنــدی پیــاده روهــا و ایجــاد طوقــه‬ ‫پیرامــون ســاقه درختــان چنــار هــم بــر پروســه‬ ‫جــذب رطوبــت توســط درختــان اثــر گــذار‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در گذشــته مناطقــی ماننــد‬ ‫گــرگان دارای قنــات بودنــد و درختــان راحــت‬ ‫تــر بــه منابــع ابــی زیرســطحی دسترســی‬ ‫داشــته و در برابــر تنــش هــای دمایــی‬ ‫مقاومــت مــی کردنــد امــا بــا خشــک شــدن‬ ‫قنات هــا ایــن فرصــت از درختــان ســلب شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان فضــای ســبز و پــارک هــای‬ ‫شــهرداری گــرگان هــم بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از صــد هــزار اصلــه انــواع‬ ‫درخــت در گــرگان وجــود دارد کــه بخشــی از‬ ‫انهــا را درختــان چنــار تشــکیل می دهنــد ‪.‬‬ ‫یحیــی ســتوده نیــا اظهــار داشــت‪ :‬درختــان‬ ‫چنــار بــه طــور معمــول دو خــزان دارنــد بــه‬ ‫نحــوی کــه در خــزان زمســتانه کل بــرگ‬ ‫درخــت بــر زمیــن مــی ریــزد امــا در خــزان‬ ‫تابســتانه بخــش یــا نیمــی از بــرگ درخــت‬ ‫چنــار خــزان مــی کنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نارهــا معمــوال تــا محــدوده‬ ‫دمایــی ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۰‬درجــه در برابــر افزایــش‬ ‫دمــا مقاومــت مــی کننــد امــا وقتــی دمــا‬ ‫بیشــتر از ‪ ۴۰‬یا ‪ ۴۵‬می شــود خزان تابســتانه‬ ‫رقــم مــی خــورد ‪.‬‬ ‫امیــن وطــن دوســت کارشــناس ارشــد‬ ‫گیاهپزشــکی هــم بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫خــزان بــرگ چنــار در تنــش دمایــی‪ ،‬یــک‬ ‫مکانیســم دفاعــی طبیعــی بــرای اســتمرار‬ ‫حیــات محســوب مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در زبــان ســاده تــر درخــت بــا‬ ‫ســبک کــردن خــود تــاش مــی کنــد میــزان‬ ‫تبخیــر و تعــرق را متناســب بــا دمــا پاییــن‬ ‫بیــاورد و بــا کاهــش دمــا مجــددا شــروع بــه‬ ‫بازتولیــد برگ هــای جدیــد کنــد‪.‬‬ ‫وطــن دوســت تاکیــد کــرد ‪ :‬خــزان تابســتانه‬ ‫چنارهــا کــه معمــوال در دمــای بــاالی ‪۴۵‬‬ ‫درجــه رخ مــی دهــد نگــران کننــده نیســت‬ ‫و بــا فروکــش کــردن ســقف حرارتــی و پاییــن‬ ‫امــدن دمــا درخــت چنــار دوبــاره بــه حالــت‬ ‫اولیــه خــود بــاز مــی گــردد و رویــش بــرگ هــا‬ ‫رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫بــر مبنــای جمعیــت ‪ ۳۶۸‬هــزار نفــری‬ ‫گــرگان‪ ،‬ســرانه فضــای ســبز و پــارک هــای‬ ‫ایــن شــهر‪ ۷.۴۹ ،‬مترمربــع بــرای هــر فــرد‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫گوشــت قرمــز و ســایر مــواد پروتئینــی دانســت‪.‬‬ ‫تولیــد گوشــت مــرغ در ســال ‪ ۹۲‬در ایــن اســتان هفــت هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن بــوده اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــا ‪ ۲۳۶‬درصــدی بــه ‪ ۱۸‬هــزار تــن رســید‪.‬‬ ‫سه واحد مرغ داری غیرفعال وارد چرخه تولید می شود‬ ‫صــادق بــا بیــان اینکــه هــم اینــک ‪ ۹۲‬واحــد فعــال مــرغ داری در اســتان وجــود دارد اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۱۳ :‬واحــد مــرغ داری نیــز بــه دالیــل مشــکالت مختلــف غیــر فعــال شــده انــد و بــا‬ ‫تالش هــای صــورت گرفتــه بــزودی ســه واحــد وارد چرخــه تولیــد خواهنــد شــد کــه ظرفیــت‬ ‫هــر دوره ایــن ســه واحــد ‪ ۱۵۰‬هــزار قطعــه اســت‪.‬‬ ‫وی تولیــد گوشــت مــرغ در اســتان را بــا احتســاب مــرغ بومــی و ســایر ماکیــان ‪ ۲۱‬هــزار‬ ‫تــن اعــام کــرد و افــزود‪ :‬ســاالنه در ایــن اســتان ‪ ۲۹‬هــزار تــن گوشــت مــرغ بــه مصــرف‬ ‫مــی رســد کــه هشــت هــزار تــن کســری داریــم کــه از ســایر اســتان هــا تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫استان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است‪.‬‬ ‫مــن نقاشــیم افتضاحــه! ایــن متــداول تریــن جمله ای هســت که خیلی‬ ‫از مــا بــا دیــدن یــک نقاشــی یــا طراحــی زیبــا بــه خودمــون میگیــم‪ .‬تــا حــاال‬ ‫بــه ایــن فکــر کردیــد کــه شــما هــم مــی تونیــد ســاخته هــای ذهنــی خودتــون رو روی کاغــذ بــه‬ ‫تصویــر تبدیــل کنیــد؟ بــرای بســیاری از ادم هــا نقاشــی و طراحــی خیلــی هیجــان انگیزتــر از‬ ‫عکــس واقعــی بنظــر میرســه‪ .‬چــرا؟ چــون یــک خلــق هنرمندانه هســت‪ .‬حاال هم دیر نیســت‪.‬‬ ‫اگــه ایــن تجربــه رو نداریــد‪ ،‬حداقــل یــک بــار امتحانــش کنیــد‪ .‬پیشــنهاد مــی کنــم خونــدن ایــن‬ ‫‪ 11‬نکتــه کلیــدی از امــوزش طراحــی بــا مــداد رو از دســت ندیــد‪.‬‬ ‫اول‪ -‬مدادتــو بشــناس! ‪ :‬اگــه شــما جــزء اون دســته از افــرادی هســتید کــه وقــت خریدن مداد‬ ‫اصــا براتــون مهــم نیســت نــوک قلــم چه خصوصیاتــی داره‪ ،‬به این نکته دقت بیشــتری کنید‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع طراحــی بــا مــداد ‪ ،‬بایــد بدونیــم کــه بهتریــن مــداد بــرای طرحــی کــه میخوایــم‬ ‫بکشــیم چــی هســت؟ درجــه ســختی گرافیــت مــداد یــک نشــانگر محســوب میشــه‪ .‬مــی تونیــد‬ ‫اون رو بــر بدنــه مــداد پیــدا کنیــد‪ .‬مدادهــا بــه دو دســته کلــی ‪ B‬و ‪ H‬تقســیم میشــن‪ .‬مدادهای‬ ‫‪ B‬نرم تــر (پــر رنــگ) و مدادهــای ‪ H‬ســخت تر (کــم رنــگ) هســتند‪ .‬دســته دیگــری از مدادها هم‬ ‫هســتند کــه بیــن ایــن دو درجــه بنــدی قــرار می گیــرن کــه بــه مدادهــای ‪ HB‬می شناسیمشــون‪.‬‬ ‫بیــن مــداد ‪ 4H‬تــا ‪ 4B‬تفــاوت خیلــی زیــادی وجــود داره‪ .‬تجربــه خیلــی از طراحــان این رو به‬ ‫مــا یــاد داده کــه بــرای شــروع طراحــی از مــداد خانــواده ‪ H‬اســتفاده کنیــم‪ .‬بعــد بــرای کامــل‬ ‫کــردن طراحــی‪ ،‬از مدادهــای خانــواده ‪ B‬اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫اگــر در مرحلــه یادگیــری طراحــی بــا مــداد قــرار داریــد‪ ،‬مــی ارزه کــه برای شــروع بجــای مداد‬ ‫چوبــی از یــک مــداد نوکــی اســتفاده کنیــد‪ .‬چــرا؟ چــون معمــوال مدادهــای نوکــی بــرای طــرح‬ ‫طراحی با مداد‪ ،‬هنری ارام بخش‬ ‫ـی متــداول‪،‬‬ ‫هــای ظریــف و دقیــق بیشــتر مناســب هســتند‪ .‬در حالــی کــه مدادهــای چوبـ ِ‬ ‫بــرای طراحــی بافــت و تصویــر در اندازه هــای بزرگ تــر کاربــرد بیشــتری دارنــد‪ .‬یادتــون باشــه‬ ‫کــه اغلــب مدادهــای نوکــی بــا نــوک گرافیــت ‪ HB‬کار می کننــد؛ کــه بــه شــما فقــط امــکان‬ ‫طراحــی در حــد میانــه را می دهــد‪.‬‬ ‫دوم‪ -‬کنتــرل مــدادت رو بــه دســت بگیــر‪ :‬نکتــه خیلــی ســاده‪ ،‬ابتدایی ولی کلیدی هســت‪.‬‬ ‫کنتــرل مــداد شــما در اختیــار شماســت‪ .‬اگــر دســت ماهرتــون رو بــه قســمت های باالیــی‬ ‫مــداد (نزدیــک نــوک) نزدیــک کنیــد‪ ،‬کنتــرل بهتــری روی مــداد داریــد‪ .‬بــا ایــن کار مــی توانیــد‬ ‫روی ظرافت هــای طراحــی یــا نقاشــیتون مســلط تــر کار کنیــد‪ .‬ایــن تکنیــک باعــث میشــه‪،‬‬ ‫خطــوط پــر رنگ تــری بکشــید‪.‬‬ ‫برعکــس‪ ،‬هــر چــه قســمت هــای پائیــن تــر قلــم (یعنــی بــه ســمت بدنه و انتهــای مــداد) رو‬ ‫بــه دســت بگیریــد کنتــرل کمتــری روی مــداد و ظریــف کاری خواهید داشــت‪ .‬طبیعتا با این‬ ‫تکنیک میشــه خطوط کمـــرنگ تر و ســایه مانند رو به راحتی کشــید‪.‬‬ ‫سوم‪ -‬سرمشق های مختلف رو امتحان کن‬ ‫هــزاران هــزار تکنیــک طراحــی بــا مــداد وجــود داره کــه شــما رو بــرای طراحــی ســبک ها و‬ ‫افکت هــای مختلــف تمریــن و امــوزش میــده‪ .‬تصویــر نمونــه زیــر‪ ،‬یــک تمریــن هســت از‬ ‫راه هــای متفــاوت بــرای ایجــاد فــرم و عمــق‪ .‬مهــم ایــن هســت کــه تمریــن کنیــم و بهتریــن‬ ‫نتیجــه رو بــرای کارمــون اســتفاده کنیــم‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬هــم طراحیتــون تکمیــل میشــه و هــم‬ ‫برجســتگی کار نمــود پیــدا مــی کنــه‪ .‬ادامــه دارد‪....‬‬ صفحه 2 ‫پــر شــدن نیمــی از تخــت هــای بیمارســتانی بــر اثــر افزایــش بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در چنــد روز اخیــر در‬ ‫خراســان شــمالی باعــث ویــژه بیمــاران کرونایــی شــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر افزایــش بیمــاران کرونــادر خراسان شــمالی باعــث خیــز دوبــاره کرونا و تغییــر وضعیت الگوی‬ ‫رنــگ بنــدی از قرمــز بــه نارنجــی کرونایــی در ‪ ۶‬شهرســتان از هشــت شهرســتان ایــن اســتان شــد بــه طــوری کــه‬ ‫هــم اکنــون شهرســتان های شــیروان‪ ،‬اســفراین و بجنــورد در وضعیــت قرمــز‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬مانه و ســملقان و‬ ‫جاجــرم نارنجــی و شهرســتان هــای فــاروج و گرمــه نیــز در وضعیــت زرد قــرار دارد‪.‬‬ ‫تکمیلظرفیت‪۵۰‬‬ ‫درصد تخت های‬ ‫کرونایی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪1400‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪335‬‬ ‫پلیس‬ ‫مالباختگان به سامانه نما‬ ‫مراجعه کنند‏‬ ‫اغاز به کار نخستین واحد‬ ‫پرورش مرغ ارین سال‬ ‫گذشته در استان‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪‎:‬‬ ‫‪‎‬مالباختــگان بــرای شناســایی امــوال ســرقت شــده خــود بــه‬ ‫‏ســامانه نمــا مراجعــه کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ک کشــاورزی بعنــوان‬ ‫تمامــی دســتگاه های ذیربــط و بان ـ ‬ ‫بانــک عامــل ‪ ،‬موظفنــد واحدهــای تولیــد مــرغ الیــن‬ ‫ایرانــی را حمایــت کنند‪،‬نخســتین واحــد پــرورش مــرغ‬ ‫اجــداد نــژاد ایرانــی مــادر در خراســان شــمالی در ســال‬ ‫گذشــته بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۹‬هــزار قطعــه فعالیــت خــود‬ ‫را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۲‬میلیون قطعه تخم مرغ اجداد ارین‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبور عســل و کرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اولیــن بــار در ســال گذشــته‬ ‫پــرورش ‪ ۲۹‬هــزار قطعــه مــرغ اجــداد نــژاد‬ ‫اریــن در ایــن اســتان اجــرا شــد کــه تاکنــون در‬ ‫ایــن واحــد ‪۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار قطعــه تخــم‬ ‫مــرغ تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا صــادق در ایــن ارتبــاط اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای حمایــت از مــرغ اریــن بــا هــدف تولیــد‬ ‫داخلــی وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن‬ ‫راســتای بــا حمایــت از تولیــد کننده هــای ایــن‬ ‫طــرح اقــدام بــه عقــد قــرار داد تولیــد گوشــت و‬ ‫خریــد تضمینــی تــا ‪ ۲۸‬درصــد باالتــر از قیمــت‬ ‫مصــوب‪ ،‬پرداخــت تســهیالت ســرمایه در‬ ‫گــردش بــا نــرخ ‪ ۶‬درصــد و معافیــت ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫بیمــه‪ ،‬تامیــن نهــاده مــورد نیــاز بــا اعطــای‬ ‫تســهیالت مــدت دار‪ ،‬افزایــش جوجــه ریــزی‬ ‫گوشــتی تا ‪ ۳۰‬درصد بیشــتر از ظرفیت پروانه‬ ‫بهــره بــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دیگــر اقدامــات ایــن وزارتخانــه‬ ‫تســهیل ضوابــط فنــی و بهداشــتی بــا‬ ‫هماهنگــی اداره کل دامپزشــکی در راســتای‬ ‫حمایــت از تولیــدات داخلــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫صــادق در ادامــه گفــت‪ :‬البتــه یکســری‬ ‫ایــرادات در پــروش نــژاد اریــن ازســوی برخــی‬ ‫مرغــداران مطــرح شــده امــا بایــد در هر صورت‬ ‫بــه تولیــدات داخلــی متکــی باشــیم تــا در‬ ‫مواقعــی کــه بــا بحــران و تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫مواجــه می شــویم بــا امادگــی وکاهــش‬ ‫وابســتگی؛ از نظــر تولیــد دچــار مشــکل و‬ ‫چالــش نشــویم‪.‬‬ ‫وی عــدم وابســتگی بــه نــژاد خارجــی را از‬ ‫اهــداف دیگــر حمایــت از مــرغ ایرانــی الیــن‬ ‫اریــن دانســت و افــزود‪ :‬نبایــد بــه نــژاد خارجــی‬ ‫وابســته باشــیم چــرا کــه بــا هــر تحریمــی دچــار‬ ‫کمبــود شــدید مــرغ خواهیــم شــد‪ ،‬هــم اینــک‬ ‫باتوجــه بــه ایجــاد ظرفیــت هــای الزم بایــد از‬ ‫توانمنــدی و ظرفیــت داخلــی کشــور بــه نحــو‬ ‫مطلــوب اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫صــادق در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا‬ ‫بیــان اینکــه ایــرادات مــرغ الیــن ایرانــی را نیــز‬ ‫بایــد بــه مــرور برطــرف کنیــم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اینــک ‪ ۶‬کشــور در دنیــا تولیــد مــرغ‬ ‫الیــن دارنــد کــه ایــران جــزو ایــن کشــورها‬ ‫اســت و مــی تــوان ادعــا کــرد کــه بــا حمایــت‬ ‫و پشــتیبانی هــای الزم از ســویه اریــن قــادر‬ ‫خواهیــم بــود نــه تنهــا بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫نیــاز بــه تخــم مــرغ نطفــه دار و جوجه گوشــتی‬ ‫یــک روزه مــزارع کشــور را تامیــن کنیــم‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــا گســترش و توســعه مــزارع اجــداد و مــرغ‬ ‫مــادر‪ ،‬در زمینــه صــادرات جوجــه یــک روزه‬ ‫ســویه اریــن بــه ســایر کشــور هــا از جملــه‬ ‫کشــورهای همســایه و منطقــه مــی توانیــم‬ ‫گامهــای موثــری برداریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمامــی دســتگاه های‬ ‫ک کشــاورزی بعنــوان بانــک‬ ‫ذیربــط و بانــ ‬ ‫عامــل ‪ ،‬موظفنــد واحدهــای تولیــد مــرغ الین‬ ‫ایرانــی را حمایــت کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬نخســتین‬ ‫واحــد پــرورش مــرغ اجــداد نــژاد ایرانــی‬ ‫مــادر در خراســان شــمالی در ســال گذشــته‬ ‫بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۹‬هــزار قطعــه فعالیــت‬ ‫خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحــد توســط‬ ‫تعاونــی مصــرف اتــکا در شــهر «پیش قلعــه»‬ ‫در شهرســتان مانــه و ســملقان راه انــدازی‬ ‫شــده و تمامــی حمایــت هــای الزم از جملــه‬ ‫تامیــن نهــاده هــای مصرفــی مــورد نیــاز نیــز از‬ ‫ان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫صــادق بــا اشــاره بــه ویژگی هــای مــرغ اجــداد‬ ‫و مــادر ایرانــی افــزود‪ :‬از یــک مــرغ الیــن‬ ‫‪ ۴۵‬قطعــه مــرغ اجــداد؛ از هــر قطعــه مــرغ‬ ‫اجــداد ‪ ۵۰‬قطعــه مــرغ مــادر و ازهــر مــرغ‬ ‫مادرحداقــل ‪ ۱۳۵‬قطعــه مــرغ گوشــتی در‬ ‫ســال اســتحصال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــرای رســاندن کشــور بــه خودکفایی‬ ‫در تولیــد مــرغ مــادر گوشــتی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت تــا پــرورش مــرغ مادر‬ ‫گوشــتی نــژاد ایرانــی در خراســان شــمالی نیــز‬ ‫افزایــش یابــد تــا اســتان از لحــاظ گوشــت مرغ‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫«الیــن» بــه یــک جمعیــت خالــص از‬ ‫حیوانــات خــاص‪ ،‬اعــم از دام و طیــور اطــاق‬ ‫می شــود کــه متعلــق بــه یــک نــژاد مشــخص‬ ‫بــا ویژگی هــای ژنتیکــی کامــا ًمشــخص بــوده‬ ‫و صرفــا ًبــا حیوانــات خالــص و همنــژاد خــود‬ ‫امیــزش کــرده و قــادر بــه تولیــد حیواناتــی‬ ‫مشــابه خــود هســتند‪ .‬هــر یــک از حیوانــات‬ ‫گله هــای الیــن‪ ،‬دارای هویــت و شناســنامه‬ ‫کامــا ًشــناخته شــده بــوده و کلیــه اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه روابــط خویشــاوندی انهــا بــا دیگــر‬ ‫اعضــای فامیــل بــه ثبــت رســیده و قابــل‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫میــزان گوشــت مــرغ مصرفــی خراســان‬ ‫شــمالی ســاالنه ‪ ۲۹‬هــزار تــن اســت کــه ‪۲۱‬‬ ‫هــزار تــن ان در اســتان تولیــد شــده و مابقــی‬ ‫از ســایر اســتان ها تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫تعــداد کل واحدهــای مرغــداری گوشــتی‬ ‫اســتان ‪ ۱۰۵‬واحــد مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۹۲‬واحــد فعــال و ‪ ۱۳‬واحــد نیــز غیــر فعــال‬ ‫اســت کــه مقدمــات بازگشــت بــه تولیــد ســه‬ ‫واحدغیرفعــال بــه ظرفیــت ‪ ۱۵۰‬هــزار قطعــه‬ ‫فراهــم شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫مشموالن وظیفه توجه کنند‪ :‬غیبت در چه صورتی اعمال خواهد شد؟‏‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬برابــر مــاده (‪ )58‬قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی مشــمولین خدمــت وظیفــه‬ ‫عمومــی کــه بــرای‏رســیدگی و یــا اعــزام جهــت طــی دوره ضــرورت احضــار می شــوند چنانچــه در مهلــت یــا موعــد مقــرر‬ ‫خــود را معرفــی نکننــد و‏مشــمولینی کــه معافیــت موقــت داشــته اند و پــس از انقضــاء مــدت اعتبــار ظــرف یــک مــاه‬ ‫خــود را معرفــی نکننــد غایــب شــناخته‏شــده و پــس از معرفــی یــا دســتگیری در صورتــی کــه قــادر بــه خدمــت و بالمانــع‬ ‫تشــخیص داده شــوند بــه خدمــت اعــزام می‏گردنــد‪‎.‬‬ ‫شایان ذکر است با این دسته از مشموالن برابر قانون وظیفه عمومی به این ترتیب برخورد می شود‪:‬‏‬ ‫‏‪.1‬‏مشــموالنی کــه مــدت غیبــت اولیــه انهــا در زمــان صلــح تــا ســه مــاه و در زمــان جنــگ تــا ‪ 15‬روزباشــد ســه مــاه‬ ‫‏اضافــه خدمــت و چنانچــه بیشــتر باشــد بــه شــش مــاه اضافــه خدمــت تنبیــه می گــرد ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪.2‬‏مشــموالنی کــه مــدت غیبــت انهــا در زمــان صلــح از یــک ســال بیشــتر و در زمــان جنــگ از دو مــاه تجــاوز نمایــد‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫‏عــاوه بــر اعمــال اضافــه خدمــت مذکــور بنــد (‪ )1‬فــراری محســوب شــده و بــه مراجــع صالــح قضایــی معرفــی می ‏گردنـ ‪‎‬‬ ‫اموزش‬ ‫اموزش قدم به قدم مراحل طراحی لباس‬ ‫در ایــن مطلــب از روشــی میخواهیــم بــه طــور کامــل‪ ،‬مراحــل طراحــی لبــاس را بــا‬ ‫هــم بررســی کنیــم‪ .‬طراحــی لبــاس یکــی از رشــته هــا و تخصــص هــای بســیار جــذاب و‬ ‫ســوداور اســت کــه بــا یادگیــری اصــول ان‪ ،‬میتوانیــد نیازهــای مختلــف خــود را بــه طــور‬ ‫کامــل برطــرف کنیــد و توانایی هــای خــود را بهبــود دهیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا امــوزش طراحــی لبــاس بــه صــورت قــدم بــه قــدم و مصــور بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید…‬ ‫مرحله اول‪ :‬طراحی لباس خود را شروع کنید‬ ‫‪ – 1‬وسایل مورد نیاز را برای طراحی لباس اماده کنید‬ ‫بــرای کشــیدن عالمــت هــای ظریــف و ســطحی مــدادی بــا نــوک ســفت انتخــاب کنیــد‬ ‫(مدادهــای ‪ H‬بهتریــن هســتند) کــه بــه راحتــی پــاک میشــوند‪ .‬عالمــت هایــی کــه بــا ایــن‬ ‫مدادهــا کشــیده میشــوند در کاغــذ فرورفتگــی ایجــاد نمــی کننــد کــه بــرای رنــگ کــردن‬ ‫عکــس کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫پــاک کــن بــا کیفیــت و کاغــذ ضخیــم نیــز مــوارد مهمــی هســتند کــه اگــر میخواهیــد طــرح‬ ‫اولیه شــما حرفه ای به نظر برســد باید داشــته باشــید‪ .‬اگر مداد مناســبی نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫طــرح اولیــه شــما یــک طــرح درجــه دو اســت‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید بجــای اینکــه مــداد را‬ ‫ســفت روی کاغــذ فشــار دهیــد‪ ،‬عالمــت هــای بســیار کمرنــگ بکشــید‪.‬‬ ‫اســتفاده از خــودکار توصیــه نمیشــود‪ ،‬زیــرا نمــی توانیــد عالمــت هایــی کــه کشــیده ایــد را‬ ‫پــاک کنیــد همچنیــن ماژیــک هــای رنگــی‪ ،‬جوهــر و رنــگ بــرای طراحــی لبــاس تــان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ژستی برای مدل خود در نظر بگیرید‬ ‫مدلــی کــه بــرای طراحــی لبــاس خــود انتخــاب مــی کنیــد به فرانســوی کروکــی (انــگاره) نامیده‬ ‫می شــود کــه بایــد درحالتــی کشــیده شــود کــه تمــام مــوارد را بــه خوبــی بــه نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫می توانیــد مــدل را درحــال راه رفتــن‪ ،‬نشســته‪ ،‬خــم شــده و در هــر موقعیــت دیگــری بکشــید‪.‬‬ ‫بعنــوان یــک مبتــدی ‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد بــا موقعیــت هــای عادی(متــداول) شــروع کنید‬ ‫کــه طــرح ران وی (بانــد) مــی باشــد ‪ ،‬مدلــی در یــک بانــد ایســتاده یــا قــدم میزنــد‪.‬‬ ‫ایــن راحت تریــن مدلــی اســت کــه کشــیده می شــود و ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد کــه‬ ‫تمــام طرحتــان را در یــک نمــای کلــی نشــان دهیــد‪ .‬چــون می خواهیــد طــرح شــما بــه گونـه ای‬ ‫کشــیده شــودکه حرفــه ای و جــذاب بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫اهمیــت ایــن کار در ایــن اســت کــه انهــا را بــه شــکل کروکــی ای طراحــی کنیــد کــه خــوب‬ ‫تقســیم شــده و خوب کشــیده شــده اســت‪ .‬بســیاری از طراحان مد‪ ،‬کشــیدن صدها کروکی‬ ‫را تمریــن می کننــد تــا توانایــی خلــق موقعیت هــای مختلــف را در خودشــان پــرورش دهنــد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬روشهای متفاوتی را برای کشیدن یک کروکی در نظر بگیرید‬ ‫خیلــی خــوب اســت کــه بتوانیــد کروکــی خودتــان را بکشــید‪ .‬زیــرا ایــن امــکان را‬ ‫بــه شــما میدهــد تــا مدلــی خلــق کنیــد کــه نســبتهای دقیقــی کــه شــما میخواهید‬ ‫را داشــته باشــد‪ .‬اگرچــه ‪ ،‬اگــر شــما میخواهیــد یــک گام فراتــر گذاشــته و طــرح‬ ‫هــای لبــاس خودتــان را بکشــید‪.‬چندین میانبــر وجــود دارد کــه شــما میتوانیــد‬ ‫انتخــاب کنید‪/.‬روچــی‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید مطهــری‬ ‫زاده» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مالباختــگان بــرای شناســایی‏امــوال خــود بــه نیــروی انتظامی‬ ‫مراجعــه مــی کننــد کــه فعالیــت ایــن ســامانه عــاوه بــر عــدم‬ ‫حضــور بــه مقــر پلیــس‏دسترســی ســریع بــه اطالعــات اموال‬ ‫کشــف شــده خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه نمــا بســتری اســت بــرای ثبــت‬ ‫مشــخصات و شــماره ســریال کاالی مســروقه که به وســیله‬ ‫ان ‏مالباختــگان می تواننــد بــه صــورت مجــازی کاالهــای‬ ‫کشــف را رصــد کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن ســامانه قســمتی از شــماره ســریال امــوال کشــف شــده‬ ‫‏درســایت نمــا بــا عکــس کاالی کشــف شــده بارگــزاری شــده کــه‬ ‫کــه مالباختــگان مــی تواننــد بــرای بــرای ورود بــه ســامانه نمــا‏بــا‬ ‫وارد کــردن کــد ملــی و پــس از انتخــاب اســتان مــورد نظر ســریال‬ ‫کاالی ســرقت شــده را وارد تــا اصالــت کاال مشــخص‏شــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا راه انــدازی ایــن ســامانه تســهیل در‬ ‫شناســایی‏امــوال مســروقه و کشــف انهــا صــورت می گیــرد‪ ،‬از‬ ‫عمــوم مــردم بویــژه مالــکان و افــرادی که منزل ‪ ،‬خــودرو و محل‬ ‫کســب‏انــان مــورد ســرقت واقــع شــده جهــت شناســایی امــوال‬ ‫ســرقتی خــود کــه توســط نیــروی انتظامــی کشــف شــده ودر این‬ ‫‏نمایشــگاه مجازی بار گزاری شــده به این ســامانه مراجعه ودر‬ ‫صــورت شــناخت دقیــق وســایل و امــوال خــود‪ ،‬جهــت‏پیگیــری‬ ‫بعــدی بــه پلیــس اگاهــی اســتان مراجعــه کننــد‏‪.‬‬ ‫رهاسازی پساب کشتارگاه‬ ‫بجنورد قضایی شد‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی خبــر از قضایــی شــدن پرونــده کشــتاره‬ ‫صنعتــی بجنــورد داد و گفــت‪ :‬ایــن اداره کل بــه علت ســرازیر‬ ‫شــدن پســاب کشــتارگاه صنعتــی دام از شــهرداری بجنــورد‬ ‫شــکایت کــرده و پرونــده قضایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین هراتــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬سیســتم تصفیه‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی دام بــا مشــکل فنــی روبــه رو اســت و پیــش‬ ‫از ایــن نیــز نســبت بــه رفــع ایــن مشــکل تذکــرات الزم و در ایــن‬ ‫بیــن مهلــت داده شــده بــود امــا هیچگونــه اقدامــی بــرای رفــع ان‬ ‫تــا کنــون صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاریــخ اتمــام وقــت قانونــی بــرای رفــع ایــن‬ ‫مشــکل ‪ ۱۵‬تیرمــاه جــاری بــوده کــه بــا توجــه به عــدم هرگونه‬ ‫اقدامــی در ایــن زمینــه‪ ،‬پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانــون بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد گفــت‪ :‬راهبــر‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی دام در مرکــز اســتان بــه علــت رهاســازی‬ ‫پســاب ایــن واحــد تولیــدی در زمین هــای اطــراف‪ ،‬اخطــار‬ ‫زیســت محیطــی گرفــت‪.‬‬ ‫مجید شــادکام اظهار داشــت‪ :‬ســرازیر شــدن پســاب حاصل از‬ ‫فعالیــت کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد بــه زمین هــای اطــراف‬ ‫در چنــد روز گذشــته ســبب گالیــه مــردم و دوســتداران محیــط‬ ‫زیســت شــده اســت کــه در ایــن بــاره تذکــر و اخطــار الزم بــه‬ ‫راهبــر ایــن واحــد تولیــدی داده شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز‬ ‫یک شنبه‬ ‫‪ 20‬تیربجنورد‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 34‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف بیشینه ‪ 30‬سیلسیوس وزش باد شمال با سرعت ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫شماره ‪335‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش سه برابری سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی خراسان شمالی‬ ‫هرچنــد خراســان شــمالی بــه عنــوان اســتان کــم برخــوردار از زیرســاخت هــای ریلــی و جــاده ای اســت‬ ‫امــا در طــول هشــت ســال گذشــته براســاس امارهــای رســمی ســرمایه گــذاری در شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫ایــن خطــه ســه برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫گســترش بنگاه های خرد و متوســط به عنوان رمز توســعه اقتصادی کشــورها شــناخته می شــود و به‬ ‫همیــن منظــور گام هــای مهمــی در ایجــاد اشــتغال پایــدار و افزایــش درامــد صنایــع کوچــک در خراســان‬ ‫شــمالی برداشــته شــده است‪.‬‬ ‫اتخــاذ سیاســت هایــی تشــویقی دولــت در اســتان هــای محــروم بــه رشــد و توســعه ســرمایه گــذاری و‬ ‫ایجــاد اشــتغال در ایــن بخــش از موتــور محــرک اقتصــادی جامعــه ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫منجــر شــده بــه طــوری کــه هــم اکنــون میــزان ســرمایه گــذاری هــای صنعتــی و اشــتغال در ایــن اســتان‬ ‫از رشــد قابــل قبولــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ســو بــا توجــه بــه ایــن کــه صنایــع کوچــک در ایجــاد اشــتغال اســتانهای کمتــر توســعه یافتــه نقــش‬ ‫مهمــی دارنــد افزایــش ســرمایه گــذاری هــا در ایــن بخــش مــی توانــد بــه ایجــاد اشــتغال نیــز منجــر شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی بــا بیــان ایــن کــه صنایع کوچک و متوســط‬ ‫در رشــد و توســعه صنعتــی جایــگاه خاصــی دارنــد گفــت‪ :‬ایــن صنایــع در پیمایــش مســیر توســعه‬ ‫قطع برق و مافیای‬ ‫پریموس!‬ ‫نظــر بــه اهمیــت مقولــه بــرق و ســایر مخلفــات‬ ‫برقــی‪ ،‬کشــورهای توســعه یافتــه و نیافتــه و در‬ ‫حــال توســعه‪ ،‬روی ایــن داســتان خیلــی حســاس‬ ‫هســتند تــا جایــی کــه برخــی کشــورها از چــاک‬ ‫دیــوار هــم بــرق تولیــد مــی کننــد! منتهــی مــا در‬ ‫کشــورمان از انجایــی کــه بــه نوســتالژی عالقــه وافــر‬ ‫داریــم و از مقــوالت قدیــم خاطــره داریــم‪ ،‬فعــا ًبنــد‬ ‫کــرده ایــم بــه ســوخت هــای فســیلی و معــادن گــور‬ ‫بــه گــور شــده! یعنــی اگــر معــادن مــان را تــا خرتنــاق‬ ‫نکاویــم و مثــل معــدن زمســتان یــورت کشــت‬ ‫و کشــتار ایجــاد نکنیــم ول کــن شــان نیســتیم و‬ ‫فعــا ً بهتریــن گزینــه بــرای ســوخت نیــروگاه هــا‬ ‫همــان ســوخت هــای فســیلی اســت و اعتقــادی بــه‬ ‫ســوخت پــاک و خورشــیدی و ‪ ...‬نداریــم !‬ ‫البتــه اگــر از مســئوالن دلســوز نظــام دالیــل قطعی‬ ‫گســترده بــرق را جویــا شــویم قطعــا ً ارزانــی بــرق و‬ ‫مصــرف بــی رویــه را دلیــل اصلــی اعــام مــی کننــد‬ ‫و عــدم توســعه الزم در بخــش تولید‪ ،‬عدم توجــه‬ ‫دولــت بــه توســعه نیروگاه هــای اتمی‪،‬عدم تدبیــر‬ ‫در رفــع موانــع توســعه تجدیدپذیرها‪ ،‬عدم توســعه‬ ‫نیروگاه هــای کوچــک مقیاس‪ ،‬عدم توســعه‬ ‫ظرفیــت نیروگاه هــای برق ابــی‪ ،‬امــاده نبــودن‬ ‫ واحدهــای حرارتــی‪ ،‬ورود زودهنــگام چاه هــای‬ ‫کشــاورزی بــه مــدار خــارج کــردن برخــی نیروگاه هــا‬ ‫از مــدار تولیــد بــه دلیــل امضای هــای طالیــی‬ ‫معاهــدات ش ـب های پاریــس ببخشــید معاهــدات‬ ‫پاریــس‪ ،‬فرســوده بــودن شــبکه انتقــال بــرق‬ ‫کــه مثــل شــبکه ابرســانی نشــتی دارد‪ ،‬ماجــرای‬ ‫رمــز ارز و ماینرهایــی کــه مثــل کــف کــش بــرق‬ ‫را هاپولــی می کننــد و مصــرف شــان بــه بیــش‬ ‫از ‪ 2000‬مگاوات رســیده اســت و ‪...‬‬ ‫در قطــع بــرق چنــدان تاثیــر نــدارد و نقــدا ً افزایــش‬ ‫قیمــت را تنهــا چــاره کار مــی داننــد!‬ ‫البتــه در بســیاری از کشــورها بــرای افزایــش‬ ‫قیمت هــا از روشــی به نــام مــدل پلکانــی‬ ‫(ای بی تــی) اســتفاده می کننــد کــه در ایــن روش‬ ‫بــرق به طــور عمومــی گــران نمی شــود بلکــه‬ ‫افزایــش قیمــت بــه میــزان مصــرف بســتگی دارد‪.‬‬ ‫امــا در کشــور مــا بــه جهــت رعایــت حــال عزیــزان‬ ‫ماینــر ی کــه فقــط یکــی از ایــن بزرگــواران ‪ 4‬درصــد‬ ‫بــرق مملکــت را در چیتگــر هاپولــی مــی کــرد‪ ،‬اگــر‬ ‫افزایــش قیمتــی صــورت پذیــرد بــرای همــه اســت و‬ ‫عدالــت اقتصــادی در ایــن مــورد بــه خصــوص تمــام‬ ‫و کمــال رعایــت می شــود!‬ ‫علــی ای حــال همیــن کــه دوســتان مصــرف‬ ‫بی رویــه و فرســوده بــودن شــبکه انتقــال نیــرو را‬ ‫از دالیــل اصلــی قطعــی بــرق عنــوان مــی کننــد و‬ ‫دخالــت مافیــای چــراغ پریمــوس و گــرد ســوز را‬ ‫در قطعی هــای گســترده بــرق دخیــل نداســتند‪،‬‬ ‫جــای شــکرش باقــی اســت‪ ،‬چــون در ایــن صــورت‬ ‫مافیــای الــکل و مافیــای تلمبــه هــم ســهم خواهــی‬ ‫می کردنــد! هــر چنــد ایــن روزهــا پریمــوس نفتــی‪،‬‬ ‫کــوره ای‪ ،‬بنزینــی‪ ،‬گازی‪ ،‬دســتی ‪ ،‬فشــنگی هــم در‬ ‫بازار‪  ‬یافــت می شــود! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫سه مولفه مهم جامعه‬ ‫اسالمی تامین امنیت‪،‬‬ ‫عدالت اجتماعی و رفاه‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بــا اشــاره بــه ایاتــی از قــران کریــم و‬ ‫احدایثــی از ائمــه (ع) گفــت کــه امنیــت‪ ،‬عدالــت اجتماعــی و رفــاه‬ ‫ســه مولفــه مهــم و اساســی جامعــه اســامی اســت که تامیــن ان‬ ‫بایــد مــورد توجــه دولتمــردان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫حجت االلســام قربانعلــی برقــرار در خطبه هــای نمــاز جمعــه‬ ‫امــروز گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬نبایــد در یــک جامعــه اســامی‬ ‫ناامنــی‪ ،‬اضطــراب و دلهــره و ظلــم و تجــاوز بــه حقــوق عامــه وجود‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان همچنیــن گفــت که برای تعالی بشــر‬ ‫علــم و ایمــان بایــد بــا هــم وجود داشــته باشــد‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بااشــاره بــه دســتگیری چنــد نفــر از‬ ‫فعــاالن فضــای مجــازی گلســتان بــه دلیــل انتشــار شــایعه و اخبــار‬ ‫دروغ ادامــه داد‪ :‬یکــی از معضــات جامعــه مــا شــایعه پراکنــی‬ ‫اســت کــه در ایــن شــرایط مــردم نبایــد هــر چــه را مــی شــنوند بــاور‬ ‫کــرده و بــرای بقیــه بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام برقــرار در بخــش دیگــری از ســخنان خــود فــرا‬ ‫رســیدن ایام شــهادت امام جواد (ع) را تســلیت و ســالروز ازدواج‬ ‫امــام علــی (ع) و حضــرت فاطمــه (س) را تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مشکالت توتون کاران‬ ‫استان حل می شود‬ ‫مهنــدس ســنگدوینی در جلســه بررســی مشــکالت توتــون کاران‬ ‫اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬شــرکت دخانیــات اســتان بایــد مشــکالت‬ ‫توتــون کاران اســتان را حــل نمایــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪ ،‬مهنــدس رمضانعلــی‬ ‫ســنگدوینی در جلســه بررســی مشــکالت توتــون کاران اســتان‬ ‫گلســتان کــه بــا حضــور رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬مدیــر کل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان ‪ ،‬مدیر عامل شــرکت دخانیات اســتان و جمعی‬ ‫از توتــون کاران اســتان در محــل ســالن جلســات ســازمان صنعــت‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان گلســتان برگــزار گردیــد ‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن مشــکالت توتــون کاران اســتان ایــن اســت کــه دخانیــات‬ ‫بــه قــرارداد خــود بصــورت کامــل عمــل نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬شــرکت دخانیــات بایــد مطابــق قــرارداد خــود عمــل‬ ‫نمایــد و قیمــت خریــد تضمینــی توتــون نیز باید هر چه ســریعتر‬ ‫اعــام شــود ‪.‬‬ ‫ســنگدوینی افــزود ‪ :‬دخانیــات اگــر نمــی توانــد توتــون کشــاورزان را‬ ‫بــا قیمــت مناســب بخــرد بایــد بــه انهــا اجــازه دهــد تــا اگــر مشــتری‬ ‫دیگــری بــا شــرایط بهتــری داشــتند توتــون تولیــدی خــود را بفروشــند ‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت ‪ :‬یکــی از اقداماتــی کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ســوی ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام ره اســتان گلســتان برنامــه ریــزی شــد ســفر کاروان ســامت دام بــه ایــن منطقــه اســت‬ ‫کــه بجهــت تکمیــل زنجیــره دامــی و بــا هــدف افزایــش بهــره وری‪ ،‬جلوگیــری از تلفــات و‬ ‫خســارت هــای دامــی و در نتیجــه افزایــش درامــدی خانــوار صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام ره در پایــان اشــاره کــرد‪ :‬امدادرســانی در‬ ‫ســیل‪ ،‬توزیــع بســته هــای معیشــتی و بهداشــتی‪ ،‬لــوازم التحریــر‪ ،‬جهیزیه‪ ،‬ســاخت مدرســه‬ ‫و خانه هــای محــروم‪ ،‬تجهــز خانــه هــای ورزشــی و اعطــای امکانــات رایــگان بــه کلــزاکاران‬ ‫طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــا از جملــه اقداماتــی اســت کــه تاکنــون در گمیشــان انجــام‬ ‫شــد و بــا توجــه بــه شــرایط ایــن شهرســتان‪ ،‬خدمــات اجتماعــی دیگــری در برنامــه ســال جاری‬ ‫اســت کــه بــا هماهنگــی مســئولین شــهری و بــا بهــره گیــری از گروههــای جهــادی همــکار‬ ‫انشــاالله اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جذب مشتری وفادار‪ ،‬مستلزم وفاداری به استاندارد است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن گفــت‬ ‫کــه عالقه منــدان حیــات وحــش ‪ ۲‬قــاده تولــه گربــه جنگلــی‬ ‫کوچــک و ناتــوان را بــرای تیمــار و تغذیــه بــه محیط بانــان ایــن‬ ‫شهرســتان تحویــل دادنــد‪.‬‬ ‫علــی بیانــی اظهــار داشــت ‪ :‬ایــن بچــه گربــه هــای جنگلــی وحشــی‬ ‫توســط یکــی از اهالــی در حاشــیه شــهر در حالــی کــه به علــت ضعــف‬ ‫مفــرط بســیار کــم حــال بودنــد دیــده شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬اعــزام محیط بانــان بــه منطقــه و تــاش بــرای یافتــن‬ ‫مــادر ایــن تولــه هــا بــه ثمــر ننشســت و بــه اجبــار ایــن تولــه هــا بــرای‬ ‫تیمــار و تغذیــه بــه اداره کل محیــط زیســت منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫بیانــی گفــت کــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنون ‪ ۱۰‬بهله پرنده شــکاری‬ ‫مصــدوم از نــوع دلیجــه هــم بــه ایــن اداره تحویل شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده پرنــدگان و‬ ‫حیوانــات اســیب دیــده‪ ،‬موضــوع را بــا تلفــن ‪ ۱۵۴۰‬بــه محیــط‬ ‫زیســت اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫حــوزه اســتحفاظی محیــط زیســت شهرســتان هــای ترکمــن و‬ ‫گمیشــان واقع در غرب و شــمال غرب گلســتان به دلیل برخورداری‬ ‫از زیســتگاه های منحصر بفرد دشــتی و تاالبی در کریدور مهاجرت‬ ‫طیــف وســیعی از پرنــدگان شــکاری واقــع اســت‪.‬‬ ‫کمــک ‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه اشــتغال شهرســتان گمیشــان از ســوی بنیــاد برکــت‬ ‫ســلمان زاده مدیــرکل ســتاد اجرایــی فر مــان حضــرت امــام (ره) اســتان گلســتان امــروز‬ ‫در حاشــیه ســفر بــه گمیشــان و بــا حضــور در فرمانــداری در جمــع امامــان جمعــه ایــن‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬بــا برنامــه ریــزی کــه در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ره انجــام شــد در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۴۵۰‬فرصــت شــغلی در شهرســتان گمیشــان از طریــق تســهیالت بنیــاد برکــت‬ ‫ایجــاد مــی گــردد‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفــت‪ :‬مشــاغلی کــه در ایــن شهرســتان ایجــاد مــی شــود متتاســب بــا‬ ‫ظرفیت هــای منطقــه‪ ،‬ســاحلی بــودن و تخصــص متقاضیــان از جملــه پــرورش ماهــی‬ ‫در قفــس‪ ،‬پــرورش ماهــی در اســتخر‪ ،‬دام ســبک و ســنگین‪ ،‬خیاطــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه گفــت‪ :‬از اواســط ســال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنــون ایــن ســتاد توانســت قریــب بــه ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت کــم درصــد بــه تعــداد ‪ ۲۹۴‬متقاضــی گمیشــانی پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۲‬قالده گربه جنگلی به محیط بانان‬ ‫غرب گلستان تحویل شد‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۳۰‬میلیارد ریال زکات در خراسان شمالی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی ‪27‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال اســتان بســیار تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت گفــت‪ :‬بــا اهتمــام ویــژه دولــت در راســتای رشــد متــوازن اســتان هــا و ایجــاد امکانــات‬ ‫و زیرســاخت هایــی کــه منجــر بــه افزایــش ســرمایه گــذاری صنعتــی شــد ایــن اســتان نیــز رشــد بیــش از‬ ‫ســه برابــری قراردادهــای ســرمایه گــذاری در شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی در هشــت ســال‬ ‫گذشــته داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعــداد قراردادهــای ســرمایه گــذاری در شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان در هشــت‬ ‫ســال گذشــته از ‪ ۲۶۳‬قــرارداد بــه ‪ ۷۸۳‬قــرارداد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وحــدت بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در هشــت ســال گذشــته دررابطــه بــا افزایــش اشــتغال و‬ ‫ســرمایه گــذاری در صنایــع کوجــک و شــهرک هــای صنعتــی خراســا ن شــمالی نیــز گفــت‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫یکــی از مســیرهایی اســت کــه توانســته در افزایــش اشــتغال نقــش کلیــدی ایفــا کنــد بــه طــوری کــه در‬ ‫هشــت ســال اخیر میزان اشــتغال در حوزه صنایع کوچک مســتقر در شــهرک های صنعتی اســتان نیز‬ ‫بیــش از چهــار برابــر شــده اســت و از هــزار و ‪ ۷۰‬نفــر بــه چهــار هــزار و ‪ ۶۵۰‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی در اســتان نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬یکــی از مهمتریــن اقدامات هشــت‬ ‫ســال دولــت در خراســان شــمالی راه انــدازی منطقــه ویــژه اقتصــادی کــه امــکان ســرمایه گذاری خارجــی را نیز‬ ‫در ایــن اســتان فراهــم کــرد بــه طــوری کــه هــم اکنــون تنهــا ســرمایه گــذار خارجــی در ایــن منطقــه با مشــارکت‬ ‫بخــش خصوصــی واحــد فــراوری برنــج را بــا ‪ ۴۰۰‬هــزار یــورو ســرمایه گــذاری ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن شــهرک کارگاهــی‪ ،‬ناحیــه صنعتــی امیــر ابــاد و منطقــه ویــژه اقتصادی نیز بــه فیبر نوری‬ ‫مجهــز شــده و بــرای تامیــن فیبــر نــوری در دیگــر شــهرک هــا نیــز تفاهــم نامــه ای بــا شــرکت مخابــرات منعقــد‬ ‫شــده اســت کــه بــا تامیــن کابــل مــورد نیــاز‪ ،‬همــه شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی دارای فیبــر نــوری مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســرمایه گــذاری در حــوزه صنعــت نیــز از هــزار و ‪ ۱۳۸‬میلیــارد ریــال بــه ســه هــزار و‬ ‫‪ ۱۹۷‬میلیــارد ریــال و ‪ ۳‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد گلســتان در جمــع مســئولین واحدهــای‬ ‫تولیــدی مکســان و روغــن موتــور اســپو گفــت‪ :‬جذب مشــتری مانا‬ ‫و وفــادار‪ ،‬مســتلزم وفــاداری واحــد تولیــدی بــه استانداردهاســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا دهدشــتی زاده در جمــع‬ ‫مســئولین واحدهــای تولیــدی مکســان و روغــن موتــور اســپو‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬جــذب مشــتری مانــا و وفــادار‪ ،‬مســتلزم وفــاداری‬ ‫واحــد تولیــدی بــه استانداردهاســت‪.‬‬ ‫وی در بازدیــد از خــط تولیــد و ازمایشــگاه روغــن موتــور اســپو‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن بازدیدهــا را راهــی بــرای دیــدار چهــره بــه چهــره‬ ‫بــا فعــاالن تولیــد و اســتاندارد اســتان مــی دانــم تــا از نزدیــک‬ ‫شــنونده دغدغــه هــا و مســائل مبتــا بــه انهــا باشــم تــا ان دســته‬ ‫از مشــکالتی را کــه در حــدود اختیــارات اســتاندارد‪ ،‬قابــل شناســایی‪ ،‬عارضــه یابــی و حــل کــردن اســت‪ ،‬بــا اشــتراک مســاعی‬ ‫حــل کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد گلســتان در بازدیــد از ایــن واحــد تولیــدی و نیــز واحــد تولیــدی مکســان‪ ،‬تولیدکننــده محصــوالت‬ ‫شــیمیایی صنعــت ســاختمان گفــت‪ :‬تمامــی مســئولین و کارشناســان اســتاندارد مــی بایســت هــم و غــم خــود را بــرای برداشــتن‬ ‫بــاری از دوش تولیــد اســتان و مانــع زدایــی و تســهیل صــدور پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد بــه کار بندنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬فراینــد انتخــاب واحــد نمونــه ملــی و اســتانی در حــال انجــام اســت و تصریــح کــرد‪ :‬انتظــار داریــم واحدهــای‬ ‫تولیــدی گلســتان ضمــن حضــور فعــال در ایــن فراینــد ملــی و اســتانی‪ ،‬تــاش خــود را بــرای تدویــن اســتانداردهای کارخانــه ای‬ ‫و ورود بــه بازارهــای جهانــی بــه کار گیرنــد و نــام گلســتان بــر تــارک صنعــت ملــی‪ ،‬منطقــه ای و حتــی بیــن المللــی بدرخشــد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۱۶۵۰‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض کالســه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۴۴۶‬تقاضــای‬ ‫خانــم الهــام ســلمانی دنگالنــی بــه شناســنامه ‪ ۲۶۸۷۸‬وکــد‬ ‫ملــی ‪۲۱۲۰۲۶۸۴۹۵‬صــادره از گــرگان فرزنــد محمــد زمــان‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫شده اســت بمســاحت ‪۳۰۸‬مترمربــع از پــاک ‪ ۱۳۷۱‬فرعــی‬ ‫از ‪ -۱۲‬اصلــی واقــع در اراضــی قادرابــاد حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی اقــای‬ ‫محمــد فیــوج بــه متقاضــی دارد ‪ .‬لذابه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫ازایـن رو اشــخاصی کــه نســبت صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره‬ ‫پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫م الــف‪ ۷۲۷۹‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ ۱۴۰۰/۴/20 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم‪ ۱۴۰۰/۵/06:‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک گــرگان از طــرف رضــا باقــری‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 34‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری بیشینه ‪ 34‬سیلسیوس وزش باد غرب با سرعت ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪1400‬‬ ‫با حضور مجمع نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت ‪:‬‬ ‫بررسی مسائل و مشکالت تامین و توزیع اب شرب‬ ‫بــا حضــور مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان در مجلــس شــورای اســامی مســائل و مشــکالت اب‬ ‫شــرب در شــهر هــا و روســتاهای اســتان بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــوزش همگانــی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬جلســه ای بــا حضــور مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رییــس‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان‪ ،‬مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب و اب منطقــه ای برگــزار‬ ‫گردیــد کــه مســائل و مشــکالت مربــوط بــه اب شــرب اســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر منتظــری دبیــر مجمــع نماینــدگان گلســتان در راســتای تامیــن اب و‬ ‫مشــکالت ابرســانی اظهــار کــرد‪ :‬در نشســت مجمــع نماینــدگان اســتان تــاش داریــم مشــکالت اساســی‬ ‫ایــن حــوزه را برطــرف نمائیــم ودر ایــن راه نیازمندیــم ضمــن تــاش جهــادی از ظرفیــت و تــوان بخــش‬ ‫خصوصــی نیــز اســتفاده نمائیــم‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن جلســه عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬فرونشســت زمیــن در اســتان اغــاز شــده اســت و مــا در حــال برداشــت اب زیــر زمینــی‬ ‫هســتیم‪ 650 ،‬چــاه اب شــرب داریــم و مابقــی در بخــش صنعــت و کشــاورزی اســت و بســیاری از ایــن‬ ‫چاه هــا در معــرض خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت هرمــزی مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫علیرغــم تنگناهــای مالــی در اجــرای پروژه هــای ابرســانی پیشــگام هســتیم و ســعی نمودیــم بــا وجــود کمبود‬ ‫منابــع مالــی و عــدم تخصیــص بــه موقــع اعتبــار در اجــرای طــرح هــای ابرســانی اقدامــات موثــری داشــته‬ ‫باشــیم کــه در حــال حاضــر ‪۱۶۹‬پیمــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۲۵۰‬میلیــارد ریــال در دســت اجــرا داریــم ‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان گلســتان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بخشــی از ایــن پروژه هــا‬ ‫شــامل حفــر ‪ ۱۱‬حلقــه چــاه اب‬ ‫شــرب‪ ،‬تجهیــز ‪ ۱۹‬حلقــه چــاه‪،‬‬ ‫احــداث ‪ ۱۰‬بــاب ایســتگاه پمپــاژ‪،‬‬ ‫احــداث ‪ ۱۱‬بــاب مخــزن ذخیــره بــه‬ ‫حجــم ‪۱۱۴۰۰‬متــر مکعــب‪ ،‬اجــرای‬ ‫عملیــات خــط انتقــال بــه طــول‬ ‫‪۱/۵۸‬کیلومتــر‪ ،‬اجــرای عملیــات‬ ‫شــبکه توزیــع بــه طــول ‪ ۲/۸۶‬و‬ ‫اســتاندارد ســازی ‪ ۸۳۳۳‬فقــره‬ ‫انشــعاب مــی باشــد‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری هرمــزی‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بیــش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال مطالبــات مشــاوران‪ ،‬پیمانــکاران و فروشــندگان از ایــن شــرکت می باشــد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز بتوانیــم بــه تعهــدات ایجــاد شــده بــه موقــع عمــل کنیــم ‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان ایــن جلســه مجمــع نماینــدگان اســتان از زحمــات مدیــر عامــل و مجموعــه‬ ‫کارکنــان شــرکت اب و فاضــاب اســتان علیرغــم تنگناهــای مالــی و ریســک پذیــری بــاالی شــرکت جهــت‬ ‫اجــرا و تکمیــل نمــودن پــروژه هــای در دســت اقــدام در راســتای بر طرف شــدن مشــکل کمبود اب شــرب‬ ‫تقدیــر نمودنــد و دیگــر اعضــای مجمــع نماینــدگان اســتان نیــز در ایــن جلســه نظــرات و پیشــنهادهای‬ ‫خــود را در خصــوص مشــکالت اب در حــوزه انتخابیــه خــود بیــان نمودنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اختالف خانوادگی در جاجرم‬ ‫به قتل انجامید‏‬ ‫خراســان شــمالی‪ -‬جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم‬ ‫از وقــوع یــک مــورد قتــل در یکــی از خیابــان‏هــای ایــن شهرســتان‬ ‫و دســتگیری قاتــل کمتــر از نیــم ســاعت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ«مهدی عربــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫وقــوع یــک مــورد تیــر انــدازی بــا ســاح شــکاری بالفاصلــه عوامــل‬ ‫گشــت‏انتظامــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه محــض حضــور مامــوران در محــل‬ ‫مشــخص شــد کــه یــک مــرد حــدودا ‪ 67‬ســاله کــه ســوار بــر‏خــودروی‬ ‫کامیــون خــود بــود از ناحیــه ســمت چــپ بدنــش مــورد اصابــت گلولــه‬ ‫ســاح شــکاری قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‏همیــن رابطــه قاتــل‬ ‫کــه از بســتگان وی بــوده نیــز کمتــر از نیــم ســاعت بــا ســرعت عمــل‬ ‫مامــوران دســتگیر و بــه مقــر‏انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم بــا بیــان اینکــه‬ ‫جســد متوفــی توســط اورژانــس بــه ســردخانه بیمارســتان‏منتقــل‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده علــت این‬ ‫اقــدام را اختالفــات خانوادگــی اعــام کــرد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از‬ ‫‏شــهروندان خواســت تــا اســتانه صبــر و تحمــل خــود را بــاال بــرده تا‬ ‫شــاهد اینگونــه مــوارد نباشــیم‏‪.‬‬ ‫کشف ‪11‬فقره سرقت‬ ‫در کردکوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی از دســتگیری ‪4‬ســارق ســابقه‬ ‫دار و کشــف‪ 11‬فقــره ســرقت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «امیــر باقــری» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس بــا اعــام ایــن مطلــب‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬موضــوع ســرقت ها بــه منظــور شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارقان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی شهرســتان‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫اطالعاتــی خــود را در ایــن خصــوص اغــاز کردنــد و پــس از‬ ‫یکســری اقدامــات پلیســی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫‪ 4‬ســارق ســابقه دار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ باقــری ادامــه داد‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی بــه عمــل‬ ‫امــده از متهمــان ‪ 11‬فقــره انــواع ســرقت ها نیــز کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان‬ ‫بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدارها و‬ ‫اموزش هــای پلیــس را جــدی گرفتــه و در صــورت برخــورد بــا‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را ســریعا ً بــا پلیــس ‪ 110‬در‬ ‫میــان بگذارنــد و پلیــس را در تامیــن و حفــظ امنیــت پایــدار‬ ‫در جامعــه یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان به عنف و‬ ‫کشف اموال مسروقه در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان از دســتگیری ‪ 3‬ســارق بــه عنــف‬ ‫و کشــف امــوال مســروقه در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــد شــیرازی»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬برابــر اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫یــک مــورد ســرقت بــه عنــف در یکــی از خیابان هــای گــرگان‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪11‬‬ ‫امــام رضــا(ع) شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران بالفاصلــه در محــل وقــوع جــرم حاضــر‪،‬‬ ‫شــخصی بــا هویــت معلــوم مراجعــه و اعــام داشــته ‪ 3‬نفــر بــا‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو ســواری پرایــد بــه بنــده حملــه ور شــده و بــا‬ ‫اســتفاده از ســاح ســرد و زور اموالــم از جملــه کیــف پــول‪ ،‬مدارک‪،‬‬ ‫یــک عــدد زنجیــر طــا وگوشــی همــراه را بــه ســرقت بردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫موضــوع‪ ،‬بــا تشــکیل تیمــی ویــژه بــا اشــراف اطالعاتــی و تحقیقات‬ ‫تخصصــی پلیــس متهمــان شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی در عملیاتــی ضربتــی در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحویــل امــوال ســرقتی بــه مالباختــه‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان در یــگان انتظامــی بــه ســرقت اعتــراف کــه پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫اولویت برنامه رییس جمهوری باید رفع مشکالت اقتصادی باشد‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد گفــت‪ :‬بایــد در صــدر برنامه هــای‬ ‫دولــت اینــده رفــع مشــکالت اقتصــادی کــه مطالبه اصلی مــردم از‬ ‫رییــس جمهــوری منتخــب اســت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رحیــم مهــدوی پــور در خطبه هــای نمــاز جمعــه‬ ‫ایــن هفتــه بجنــورد ریشــه کنــی فقــر و بیــکاری از دیگــر مطالبــات‬ ‫مــردم از رییــس جمهــوری منتخــب خوانــد و رفــع این مشــکالت را‬ ‫در گــرو برنامه ریــزی دانســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب اســامی ریــل گــذاری‬ ‫اقتصــادی در کشــور را ترســیم کردنــد و دولت ســیزدهم نیــز قطعــا‬ ‫براســاس رهنمودهــای معظــم لــه طبــق اولویــت نســبت بــرای رفع‬ ‫مشــکالت اقتصــادی اقــدام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه بجنــورد ســاده زیســتی‪ ،‬توجــه بــه تولیــد را از‬ ‫دیگــر مطالبــات مــردم از دولــت اینــده و رییــس جمهوری منتخب‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مــردم در انتخابــات ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال جــاری‬ ‫بــا حضــور گســترده خــود‪ ،‬انتخــاب خوبــی داشــتند ‪ ،‬همچنــان کــه‬ ‫رییــس جمهــوری منتخــب در برابــر مــردم وظایفــی دارد‪ ،‬مــردم نیز‬ ‫بایــد دولــت اینــده را در اجــرای برنامه هایــش کمــک کننــد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در برق‬ ‫حجــت االســام مهــدوی پــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا‬ ‫اشــاره بــه افزایــش دمــا و رشــد مصــرف بــرق گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫فرارســیدن فصــل تابســتان‪ ،‬میــزان مصــرف بــرق در ســطح کشــور‬ ‫بــه طــور بــی ســابقه ای افزایــش یافــت و ایــن رونــد تامیــن بــرق‬ ‫کشــور را بــا مشــکل مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬اگرچــه مدیــران صنعت برق کشــور باید نســبت‬ ‫بــه برنامــه زمــان بنــدی بــرای خاموشــی تعییــن کننــد‪ ،‬مشــترکان‬ ‫بــرق نیــز بــا صرفــه جویــی و مصــرف بهینــه بــه کمــک صنعــت بــرق‬ ‫بیاینــد تــا خاموشــی هــا کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫ساماندهی مطب پزشکان‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد در بخــش دیگــری‬ ‫از خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه بجنــورد‬ ‫از عــادی انــگاری کرونایــی در مطــب پزشــکان در‬ ‫ســطح اســتان نیــز ابــراز نگرانــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در وضعیــت همــه گیری‬ ‫ویــروس کرونــا در مطــب پزشــکان بــه خوبــی‬ ‫رعایــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدوی پــور خاطرنشــان کــرد ‪:‬‬ ‫بایــد نظــارت بیشــتری بــر اجــرای پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی در مطــب هــای پزشــکان صــورت‬ ‫گیــرد و مطــب پزشــکان در ایــن بخــش نیــاز بــه‬ ‫ســاماندهی و نظــارت بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه احتمــال‬ ‫مراجعــه افــراد مشــکوک بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬به‬ ‫مطــب پزشــکان وجــود دارد‪ ،‬اگــر پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی بــه خوبــی در ایــن اماکــن رعایــت نشــود‪ ،‬امــکان انتقــال‬ ‫بیمــاری بــه ســایر افــراد نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین از عادی انگاری کرونایی از ســوی بخشــی از مردم‬ ‫جامعــه نیــز انتقــاد کــرد و کنتــرل و مدیریــت ویــروس کرونــا در‬ ‫اســتان را در گــرو همــکاری تمــام مــردم و رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت بجنــورد فخــر فروشــی و اختــاف طبقاتــی‬ ‫را از مشــکالت جامعــه امــروز دانســت و اظهارداشــت ‪ :‬عــده ای‬ ‫فکــر مــی کننــد‪ ،‬کــه ژن برتــر هســتند‪ ،‬خــون انهــا نیــز برتــر اســت‬ ‫و ایــن احســاس در انهــا ریشــه کــرد و فخــر فروشــی باعــث ایجــاد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪335‬‬ ‫زنده گیری یکهزار قطعه‬ ‫ماهی از رودخانه اترک‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنورد گفــت‪ :‬یکهزار قطعه‬ ‫ماهــی کــه بــه دلیــل کــم ابــی رودخانــه اتــرک در حــال تلــف‬ ‫شــدن بودنــد بــا کمــک نیروهــای حفاظــت محیــط زیســت و‬ ‫کمیتــه ماهیگیــری اســتان زنده گیــری و در رودخانــه باباامــان‬ ‫رهاســازی شــد‪.‬‬ ‫محمــد خالقــی گونه هــای ایــن ماهیــان را‪ ،‬ماهیــان‬ ‫رودخانـه ای‪ ،‬کپــور و زردپــر اعــام کــرد و دلیــل خشــک شــدن‬ ‫ایــن رودخانــه را ناشــی از برداشــت بــی رویــه اب از ســوی‬ ‫کشــاورزان و کاهــش ‪ ۴۰‬درصــدی میانگیــن اب گیــری ناشــی‬ ‫از خشکســالی دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کاهــش میــزان اب رودخانــه اتــرک بــه‬ ‫عنــوان بزرگتریــن رودخانــه خراســان شــمالی باعــث افــت‬ ‫اکســیژن و تلــف شــدن شــمار قابــل توجهــی ماهــی در ایــن‬ ‫رودخانــه شــد اضافــه کــرد ‪ :‬بــرای نجــات ماهیــان و ســایر‬ ‫زیســتمندان‪ ،‬باید حقابه ان از ســوی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اســتان داده شــود‪.‬‬ ‫مدیرحفاظــت محیــط زیســت بجنــورد گفــت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫روســتاهای نجــف ابــاد و حصارگرمخــان برداشــت زیــادی از‬ ‫رودخانــه اتــرک دارنــد و ایــن مصــارف زیــاد ســبب شــده تــا‬ ‫بســتر ایــن رود در محــدوده روســتای اخلــی دنــگل خالــی از‬ ‫اب و خشــک باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه شــرکت اب منطقــه ای اســتان حقابــه‬ ‫رودخانــه را نــداد گفــت‪ :‬انتظــار می رود حقابه زیســت محیطی‬ ‫رودخانــه داده شــود تــا اب در بســتر رودخانــه جــاری شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد افــزود‪ :‬وجــود اب در‬ ‫بســتر رودخانــه اتــرک در محــدوده اخلــی دنــگل در حــد اب‬ ‫گودال ها اســت و این کاهش اب ‪ ،‬زیســت ابزیان و ســایر‬ ‫زیســتمندان در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تایید کاهش حقابه زیست محیطی‬ ‫معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬ســال جــاری‬ ‫میــزان بارندگــی ‪ ۴۰‬درصــد نســبت به ســال گذشــته کاهش‬ ‫پیــدا کــرده از طرفــی دمــای هــوا هــم افزایــش قابل مالحظه‬ ‫ای داشــته اســت این موضوع ســبب شــده تا برداشــت اب‬ ‫بــرای مصــرف کشــاورزی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه در گفــت و گــو با خبرنگار ایرنــا درباره حقابه‬ ‫زیســت محیطــی رودخانــه اتــرک اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫هــای خشکســالی‪ ،‬کاهــش حقابــه هــا در همــه بخــش هــا‬ ‫از جملــه زیســت محیطــی اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برابــر قانــون نیــاز حقابه زیســت محیطی‬ ‫تــاالب هــا و رودخانــه هــا بایــد توســط حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت تعییــن و بــرای اجــرا بــه وزارت نیــرو ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫رودخانــه اتــرک از دامنه های جنوبی ارتفاعات هزارمســجد‬ ‫در حدفاصــل شهرســتان های قوچــان و چنــاران سرچشــمه‬ ‫می گیــرد و پــس از عبــور از محــدوده شهرســتان قوچــان در‬ ‫استان خراسان رضوی و بخش های میانی شهرستان های‬ ‫فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و مانــه و ســملقان در خراســان‬ ‫شــمالی به شــرق اســتان گلســتان وارد شــده و در نهایت به‬ ‫تاالب هــای حاشــیه دریــای خــزر (تــاالب االگل) می ریــزد‪.‬‬ ‫روخانــه اتــرک‪ ،‬پنجمیــن رود طوالنی کشــور اســت و حدود‬ ‫‪ ۲۱۱‬کیلومتــر از مســیر ‪ ۵۳۵‬کیلومتــری ایــن رودخانــه در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫هوای بارانی در راه گلستان‬ ‫فاصلــه طبقاتــی شــد‪.‬‬ ‫براســاس ارزیابــی ســامانه ماســک وابســته بــه وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان اســتان خراســان شــمالی هــم اکنــون در وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬نارنجــی و زرد گرونایــی قــرار دارد بــه طــوری کــه از هشــت‬ ‫شهرســتان ایــن اســتان ســه شهرســتان بجنــورد‪ ،‬شــیروان و‬ ‫اســفراین در وضعیت قرمز‪ ،‬مانه و ســملقان در وضعیت نارنجی‬ ‫و شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬راز و جــرگالن و فــاروج در‬ ‫وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد و طبــق اخریــن امــار هم اکنــون ‪۲۷۶‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان هــای اســتان بســتری‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مسئولین و مدیران شهری به حال جوانان و نوجوانان زباله گرد تفکری بیاندیشید‪...‬‬ ‫امیدها و ارزوهای به یغما رفته انها را نجات دهید‪...‬‬ ‫در سرنوشت و اینده این عزیزان مسئولید‪...‬‬ ‫مدیر کل هواشناســی گلســتان از اســتمرار فعالیت ســامانه‬ ‫پرفشــار و مرطــوب در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬در روزهــای‬ ‫اینــده هــوای گلســتان ابــری و مناطــق کوهپایـه ای ان شــاهد‬ ‫بارش هــای پراکنــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬تحلیــل داده هــای‬ ‫هواشناســی نشــان می دهــد‬ ‫رگبــار و رعــد و بــرق پراکنــده و وزش بــاد شــدید به خصــوص‬ ‫در نواحــی کوهســتانی و کوهپایــه ای از دیگــر اثــرات فعالیــت‬ ‫چنــد روزه ایــن ســامانه اســت کــه در نتیجــه ان ابگرفتگــی‬ ‫معابــر و افزایــش روانــاب نیــز محتمــل اســت‪.‬‬ ‫روز گذشــته اینچــه بــرون بــا ثبــت دمــای ‪ ۳۸‬درجه گرمترین‬ ‫شــهر کشــور و رامیــان بــا ‪ ۲۴‬درجــه خنــک تریــن شــهر‬ ‫گلســتان بــود‪.‬‬ ‫داداشــی افــزود ‪:‬پیش بینــی دریایــی هواشناســی گلســتان‬ ‫نشــان می دهــد کــه دریــا خــزر در ‪ ۲‬روز اینــده بــا مــوج کوتــاه‬ ‫و بــاد متوســط همــراه اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان با گســتره افزون بر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫و برخــورداری از هفــت اقلیــم اب و هوایــی‪ ۲۸ ،‬مرکــز بــاران‬ ‫ســنجی برخط و ‪ ۱۴۰‬مرکز ایســتگاه هواشناســی دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از جنــوب بــا ســمنان‪ ،‬از شــرق بــا خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران و از شــمال بــا ترکمنســتان‬ ‫همســایه اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئولین‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطالبات‬ ‫مردمی باشند!‬ ‫سال هفتم‬ ‫چرا گرگان با توجه به ظزفیت ها موجود فاقد سد ابی جهت ذخیره اب‬ ‫می باشداماشهرستانی چون علی اباد دارای این ویژگی میباشد؟‬ ‫ایا ضعف مدیریتی همچنان علت ضعف برزگ مرکز استان است؟‬ ‫شماره ‪335‬‬ ‫تناسب اندام پس از ‪ ۴۰‬سالگی‬ ‫رشد و توسعه فردی‬ ‫الهه زینالی‬ ‫انتقاد از خود چیست؟‬ ‫ادامه شــماره ‪ :333‬این حسابرســی به نوعی نقد خودتان‬ ‫محســوب می شــود کــه در جهــت رفــع اشــتباهات خــود و‬ ‫تبدیل شــدن بــه بهتریــن نســخه خــود انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫اگر حسابرســی انتقادی را در زندگی خود عملی کنید‪ ،‬ای ‬ ‫ن‬ ‫کار کمکتــان می کنــد رفتارهــای اشــتباه و رفتارهایــی را کــه در‬ ‫دســتیابی به اهداف شــما غیرموثرند بشناســید و نقشــه راه‬ ‫موفقیــت خــود را به خوبــی طراحــی کنیــد و در نهایــت امر‪ ،‬به‬ ‫موفقیــت و زندگــی خــوب دســت پیــدا کنید‪.‬‬ ‫از جوانــب مثبــت و مزایــای انتقــاد از خــود می تــوان بــه‬ ‫ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه چشــمان شــما بــه بهتریــن‬ ‫مواضــع زندگــی بازتــر می شــود‪ .‬یعنــی چــه؟ در زندگــی‪،‬‬ ‫شــما بایــد اولیــن طرفــدار‪ ،‬رفیــق‪ ،‬همــراه‪ ،‬همــدم و حتــی‬ ‫معشــوق بــرای خودتــان باشــید و هــر لحظــه بــا افــکار‬ ‫مثبــت و انتقادهــای ســازنده‪ ،‬عادالنــه و منطقــی‪ ،‬در خــود‬ ‫اعتمادبه نفــس ایجــاد کنیــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بــا مــرور زمــان‪،‬‬ ‫عزت نفــس خــود را طــوری افزایــش دهیــد کــه بــه همــه‬ ‫اطرافیــان خــود ثابــت کنیــد شــما بــدون چون وچــرا الیــق‬ ‫ن را بــدون‬ ‫زندگــی ای کــه هم اکنــون داریــد و خودتــان ا ‬ ‫کمــک کســی بــه دســت اورده ایــد هســتید‪.‬‬ ‫همــه مــا گاهــی حتمــا بایــد بــرای شناســایی کمبودهــای‬ ‫رفتــاری خــود بــه اینــه نــگاه کنیــم و به طــور صادقانــه همــه‬ ‫اشــتباهات خــود را بــه زبــان اوریــم‪.‬‬ ‫اهمیت جایگاه تفکر و استدالل‬ ‫اکثریــت مــردم زندگی شــان را به شــکلی ســپری می کننــد‬ ‫کــه اصــا جایــی بــرای تفکــر و اســتدالل فراهــم نمی کننــد‪.‬‬ ‫همیــن باعــث می شــود فرصت هــای اصلــی و واقعــی را از‬ ‫دســت بدهنــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بیشــتر مــردم از نداشــتن یــا‬ ‫کمبــود پــول در دوران بازنشســتگی گالیــه دارنــد و به جــای‬ ‫اینکــه ریشــه ایــن مشــکل را پیــدا کننــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد‬ ‫فقــط بــا افــکار منفــی زندگــی را بــه کام خــود و اطرافیــان‬ ‫خــود تلــخ کننــد‪ .‬بــاور کنیــد شناســایی ریشــه ایــن مشــکل‬ ‫اصــا ســخت نیســت‪.‬‬ ‫فقــط بایــد بودجه تــان را طــوری برنامه ریــزی کنیــد کــه‬ ‫درامــد شــما در برابــر خــرج و مخــارج شــما کــم نیــاورد‪.‬‬ ‫به قــول معــروف دخل وخــرج شــما باهــم یکســان باشــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه در دوران بازنشســتگی تان بــا کمبــود پــول‬ ‫مواجــه نشــوید‪ ،‬بهتــر اســت از همــان روزهــای اول زندگی‪،‬‬ ‫هــوش مالــی خــود را تقویــت کنیــد و ســرمایه و پس انــداز‬ ‫خوبــی بــرای دوران بازنشســتگی تان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫انتقــاد از خــود بــه شــما اجــازه می دهــد بــه پتانســیل های‬ ‫درونی تــان بیشــتر پــی ببریــد‪.‬‬ ‫اگــر شــروع بــه تجزیه وتحلیــل رفتارهایتــان در زمینه هــای‬ ‫مختلــف کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــا همــه توانایی هــا و پتانســیل‬ ‫خــود بــرای ســاختن زندگــی بهتــر و رســیدن بــه موفقیــت‬ ‫بیشــتر از قبــل تــاش کنیــد‪ .‬بــاور کنیــد مــا بیشــتر از چیزی‬ ‫کــه فکــر می کنیــم توانایــی انجــام ه ـ ر کاری را داریــم‪ .‬مــا‬ ‫انســان ها می توانیــم به راحتــی بــا هــر محیطــی ســازگار‬ ‫شــویم و به مــرور زمــان‪ ،‬بــا ان محیــط حتــی بــا وجــود‬ ‫ســختی ها‪ ،‬ســازش کنیــم‪.‬‬ ‫بــا اتخــاذ نگــرش انتقــادی نســبت بــه خــود‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫افزایــش اگاهــی‪ ،‬ســریع تر بــه جایــی کــه دوســت داریــد‬ ‫برســید می رســید‪.‬‬ ‫مزایای انتقاد از خود‬ ‫افزایش انگیزه؛‬ ‫افزایش اگاهی؛‬ ‫پیشرفت و موفقیت؛‬ ‫ساخت زندگی ایدئال؛‬ ‫افزایش امید به زندگی؛‬ ‫افزایش پتانسیل های درونی؛‬ ‫شناسایی کمبودهای رفتاری؛‬ ‫ساخت یک ذهنیت و منتقد مثبت؛‬ ‫تغییر نگرش شما نسبت به زندگی‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه اگــر مایــل بــه فرمانروایــی در قلمــرو‬ ‫زندگــی خــود هســتید‪ ،‬حتمــا خودشناســی را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫اولیــن گام بــرای خودشناســی انتقــاد از خــود و تغییــر و‬ ‫تحــوالت بــزرگ در رفتارهایمــان اســت‪.‬‬ ‫معایب انتقاد از خود‬ ‫انتقــاد بیش ازحــد و ســخت گیری بیش ازحــد نســبت بــه‬ ‫خــود ممکــن اســت باعــث ایجــاد ذهنیتــی منفــی در شــما‬ ‫شــود‪ .‬همــان طــور کــه می دانیــد‪ ،‬افــکار منفــی ممکــن‬ ‫اســت به مــرور زمــان موجــب افســردگی و حــال روحــی‬ ‫ناخوشــایندی در فــرد شــود‪ .‬شــما نبایــد انتقــادی از خــود‬ ‫کنیــد کــه حــس بی ارزش بــودن یــا کمبــود اعتمادبه نفــس‬ ‫در شــما ایجــاد کنــد‪ .‬همــان طــور کــه گفتیــم‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫به صــورت کامــا منطقــی و در عیــن حــال دلســوزانه از خود‬ ‫انتقــاد کنیــد‪.‬‬ ‫افــراط در انتقــاد از خــود ممکــن اســت باعــث ســاخت‬ ‫ذهنیــت منفــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ./‬ادامه دارد ‪...‬چطور‬ ‫حمیده کریمی‬ ‫ادامه شماره ‪:334‬‬ ‫‪ .۱۴‬در طول هفته فعال بمانید‬ ‫وقتــی بــه دهــه چهــارم زندگــی می رســید‪،‬‬ ‫مهــم اســت کــه در طــول هفتــه فعــال باشــید‬ ‫و تمرینــات ســبک ورزشــی را در روزهــای‬ ‫اخــر هفتــه کنــار نگذاریــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪،‬‬ ‫می توانیــد ‪ ۴‬روز در هفتــه را بــه تمرینــات‬ ‫هــوازی و ‪ ۲‬روز دیگــر را بــه تمرینــات قدرتــی‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬در روز اســتراحت هم فعال‬ ‫بمانیــد؛ مثــا ً‪ ۲۰‬دقیقــه راه برویــد و حــرکات‬ ‫کششــی ســاده انجــام دهیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬از‬ ‫هدفتــان فاصلــه نمی گیریــد و ادامــه دادن‬ ‫ورزش ســخت نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬قبل و بعد از ورزش چیزی بخورید‬ ‫بــدن بــرای انجــام فعالیت هــای روزانــه و‬ ‫ورزش بــه انــرژی نیــاز دارد‪ ۴۵ .‬تــا ‪ ۶۰‬دقیقــه‬ ‫قبــل از ورزش چیــزی بخوریــد کــه شــامل‬ ‫کربوهیــدرات پیچیــده و چربی هــای مفیــد‬ ‫باشــد‪ ،‬مثــا برنــج قهــوه ای یــا اووکادو‪ .‬ظــرف‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقــه بعــد از ورزش هــم شــیک های‬ ‫پروتئیــن نــوش جــان کنیــد تــا مواد مغــذی الزم‬ ‫بــرای عضــات را تامیــن کنیــد‪ .‬البتــه بــا توج ـه ‬ ‫بــه نــوع تمرینــات و نیــاز بدنتــان‪ ،‬می توانیــد‬ ‫درمــورد زمــان خــوردن غــذا و خــود غذایــی کــه‬ ‫می خوریــد تصمیــم بگیریــد‪ .‬در ایــن زمینــه‬ ‫بهتــر اســت کــه بــا متخصصــان رژیــم و تغذیــه‬ ‫مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬هوشمندانه میان وعده بخورید‬ ‫بــرای اینکــه ســطح قنــد خــون را ثابــت بمانــد‪،‬‬ ‫الزم اســت میان وعــده بخوریــد‪ .‬در انتخــاب‬ ‫میان وعــده دقــت کنیــد‪ .‬به جــای خــوردن‬ ‫غذاهــای ناســالمی کــه فقــط شــما را ســیر‬ ‫می کننــد‪ ،‬مغزهــا را جایگزیــن کنیــد‪ .‬مــواد‬ ‫غذایی ســالمی مثل ســبزی ها (خیار‪ ،‬کرفس‪،‬‬ ‫بروکلــی)‪ ،‬تخم مــرغ پختــه‪ ،‬حمــص‪ ،‬تکه هــای‬ ‫ســیب‪ ،‬و مقــداری کــره بــادام میان وعده هــای‬ ‫خوبی انــد کــه انــرژی بــدن را تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬مکمل مصرف کنید‬ ‫اگــر نمی توانیــد از طریــق رژیــم غذایــی نیازهــای‬ ‫بــدن بــه مــواد مغــذی را تامیــن کنیــد‪ ،‬از‬ ‫مکمل هــای غذایــی اســتفاده کنیــد‪ .‬البتــه قبــل‬ ‫از اســتفاده از هــر مکملــی بایــد بــا پزشــک خــود‬ ‫درهنــگام اســتفاده از ونتیالتــور‪ ،‬ســه نفــر بایــد کنــار تخــت هــر‬ ‫بیمــار باشــند‪:‬‬ ‫یــک متخصــص بیهوشــی یــا یــک متخصــص جراحــی بــرای‬ ‫لوله گــذاری؛‬ ‫یک متخصص درمان های تنفسی؛‬ ‫یک پرستار برای مدیریت داروها‪.‬‬ ‫ونتیالتور چگونه کار می کند؟‬ ‫در ایــن روش دســتگاه به جــای بیمــار عمــل تنفــس را انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬برخــی از بیمــاران به حالــت دمــر بهتــر می تواننــد از ایــن‬ ‫دســتگاه اســتفاده کننــد‪ ،‬چراکــه ایــن حالت باعــث می شــود راه ریه‬ ‫بازتــر شــود و ردوبدل شــدن گازهــای بیــن هــوا و جریــان خــون بهتــر‬ ‫انجــام شــود‪ .‬روش کار بــه ایــن صــورت اســت‪:‬‬ ‫ابتــدا ترکیبــی از داروهــای ارام بخــش و پارالیتیــک (فلج کننــده‬ ‫انــدام) را بــه بیمــار می دهنــد تــا فقــط بخوابــد و اســتراحت کنــد؛‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬پزشــک راه هوایــی بیمــار را بــا اســپکولوم گشــادتر‬ ‫می کنــد و لولــه تنفســی را از نــای بیمــار به ســمت ریــه می فرســتد؛‬ ‫هنگامی کــه ونتیالتــور شــروع بــه کار می کنــد‪ ،‬به ارامــی هــوای‬ ‫پُراکســیژن را بــا ســرعت ثابــت پمــپ کــرده و جریــان طبیعــی‬ ‫عملکــرد ریه هــا را شبیه ســازی می کنــد و اکســیژن را بــا فشــار بــه‬ ‫ریــه می فرســتد‪ .‬ازانجاکــه بیمــاران در ایــن وضعیــت نمی تواننــد غذا‬ ‫بخورنــد‪ ،‬پزشــکان یــک لولــه تغذیــه موقــت را در بینــی یــا دهــان و‬ ‫یــک ‪ IV‬حــاوی الکترولیــت و داروهــای ارام بخــش را در گلویــش قــرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬هم زمــان‪ ،‬تکنیســین ها بــرای بررســی اینکــه هــر دو لولــه‬ ‫در مســیر درســت خودشــان قــرار دارنــد یــا نــه‪ ،‬از پرتونگاری با اشــعه‬ ‫ایکــس اســتفاده می کننــد و بــرای اطمینــان از عملکــرد خــوب قلــب‬ ‫و ریــه بیمــار‪ ،‬همان جــا روی تختــش ســونوگرافی انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫در تمــام مــدت‪ ،‬پزشــکان فشــار و میــزان اکســیژن را از دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور کنتــرل می کننــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫مطمئنــا شــما هــم تاکنــون مطالــب زیــادی دربــاره کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫و ویــروس کرونــا شــنیده و خوانده ایــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن بیمــاری‬ ‫کامــا جدیــد اســت‪ ،‬شــایعات و حدس وگمان هــای زیــادی‬ ‫دربــاره ان وجــود دارد کــه به ســختی می تــوان گفــت کدام یــک‬ ‫درســت و کدام یــک نادرســت هســتند‪ .‬بااین حــال دانشــمندان و‬ ‫پزشــکان همچنــان در جســت وجوی درمان هایــی هســتند کــه‬ ‫موثرتــر باشــند و بتواننــد جــان بیمــاران را نجــات دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطلــب دربــاره رونــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬کــه در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده اند‪ ،‬صحبــت می کنیــم‪ .‬شــاید ازطریــق‬ ‫اشــنایی بــا ســختی های ابتــا بــه کرونــا و درمــان ان‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫قبــل‪ ،‬ان را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بیمــاری همه گیــری اســت کــه منشــا ان کروناویــروس‬ ‫جدیــد (‪ )2-SARS-CoV‬اســت‪ .‬ایــن بیمــاری ایــن روزهــا بــه‬ ‫خطــری جــدی بــرای جهــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عالئــم کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫شــامل تــب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬بــی اشــتهایی‪،‬‬ ‫اســهال و کاهــش حــس بویایــی و چشــایی اســت‪.....‬‬ ‫چگونه از بیماران مبتال به‬ ‫کرونا در بیمارستان مراقبت‬ ‫می کنند؟‬ ‫مشــورت کنیــد‪ .‬مکمل هــای رایــج عبارت انــد‬ ‫از مولتی ویتامین هــا‪ ،‬کلســیم‪ ،‬ویتامیــن‬ ‫‪ ،D‬منیزیــوم و روی‪ .‬پزشــک ممکــن اســت‬ ‫مکمل هــای دیگــری مثــل ویتامیــن ‪ 12-B‬را‬ ‫هــم توصیــه کنــد‪ ،‬به خصــوص اگــر وگان و‬ ‫گیاه خــوار باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬بــه فراینــد تناســب انــدام احتــرام‬ ‫بگذاریــد‬ ‫صبــور باشــید و بــه بدنتــان زمــان بدهیــد‬ ‫بــا ورزش هــا و فعالیــت فیزیکــی شــما‬ ‫هماهنــگ شــود و نشــانه هایی از تناســب‬ ‫انــدام را کم کــم نشــان دهــد‪ .‬انســان ذاتــا‬ ‫تمایــل دارد خیلــی زود نتیجــه بگیــرد و‬ ‫مشــکالت در کســری از ثانیــه حــل شــوند؛‬ ‫امــا تناســب انــدام فراینــدی طوالنی مــدت‬ ‫اســت و دیــدن نتایــج ان طــول می کشــد‪.‬‬ ‫ایــن فراینــد بــا افزایــش ســن طوالنی تــر هــم‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫رمــز موفقیــت ایــن اســت کــه پشــتکار‬ ‫داشــته باشــید و ادامــه دهیــد و تســلیم‬ ‫نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬بــه رابطــه ورزش و رژیــم غذایــی بیشــتر‬ ‫فکــر کنید‬ ‫بســیاری از افــراد به انــدازه ای که در باشــگاه‬ ‫وقــت می گذارنــد بــه رژیــم غذایــی خــود توجــه‬ ‫نمی کننــد‪ .‬در هــر ســنی کــه هســتید‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی و ورزش هــر دو در کنــار هــم باعــث‬ ‫تناســب انــدام می شــوند‪ .‬حذف کــردن وعده هــای‬ ‫غذایــی‪ ،‬خــوردن غــذای ناســالم و اســتفاده از‬ ‫نوشــیدنی های الکلــی معمــوال مانــع بزرگــی بــرای‬ ‫رســیدن بــه تناســب انــدام اســت‪ .‬ادامـه دادن بــه‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم معموال راحت تــر از تمرینات‬ ‫ســخت و دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ســعی نکنیــد عــادات غذایــی اشــتباهتان را بــا‬ ‫ورزش بیشــتر جبــران کنیــد‪.‬‬ ‫در اصــل‪ ،‬عمــل لوله گــذاری چنــد دقیقــه بیشــتر طــول نمی کشــد؛‬ ‫امــا دربــاره کروناویــروس‪ ،‬کادر درمانــی بایــد تجهیــزات زیــادی را‬ ‫امــاده کننــد و لباس هــای مخصــوص و ایمــن بپوشــند کــه همه این‬ ‫کارهــا ســرجمع دو ســاعت طــول می کشــد‪.‬‬ ‫بیمار زیر دستگاه چه وضعی خواهد داشت؟‬ ‫بیمــار تــا زمانی کــه بــه ونتیالتــور متصــل اســت‪ ،‬هوشــیاری نــدارد‬ ‫و تحت تاثیــر ارام بخــش اســت‪ .‬قــادر بــه صحبت کــردن نیســت و‬ ‫حتــی ممکــن اســت بعدهــا چیــزی دربــاره ایــن دوران بــه یــاد نیــاورد‪.‬‬ ‫معمــوال بــرای بیمارانــی کــه به دلیــل ســکته مغــزی یــا انفوالنــزا‬ ‫تحت درمــان بــا ونتیالتــور هســتند‪ ۴ ،‬تــا ‪ ۶‬روز کافــی اســت؛ امــا‬ ‫برخــی از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬حتــی به مــدت دو هفتــه زیــر‬ ‫دســتگاه قــرار داشــته اند‪.‬‬ ‫اســتفاده از ونتیالتــور کار ســاده ای نیســت کــه به ســرعت نتیجــه‬ ‫بدهــد‪ .‬درمــان بــا کمــک ونتیالتــور به طــور متوســط ‪ ۱۰‬روز ادامــه‬ ‫می یابــد و فقــط حــدود ‪ ۳۳‬درصــد از افــراد زنــده می ماننــد‪ .‬برخــی‬ ‫از مشــکالت ماننــد عفونت هــای باکتریایــی جــدی در قفسه ســینه‪،‬‬ ‫ادرار یــا جریــان خــون در درمــان در بخــش ‪ ICU‬رایــج اســت کــه‬ ‫احتمــال مرگ ومیــر را در بیمــار افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫ده ها ســال اســت که برای مشــکل تنفســی از این روش اســتفاده‬ ‫می شــود؛ امــا به خاطــر اســیبی کــه بــه بافــت ریــه می رســاند‪،‬‬ ‫پزشــکان در تــاش هســتند فقــط در مواقــع ضــروری از ان اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬برخــی از متخصصــان می گوینــد ونتیالتورهــا بــرای کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫چنــدان موثــر نیســتند؛ زیــرا اســیب های ناشــی از ایــن بیمــاری بــا‬ ‫اســیبی کــه ســایر بیماری هــای ریــوی بــه ایــن انــدام وارد می کننــد‪،‬‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫می دانیــم کــه دســتگاه ونتیالتــور چنــدان بی خطــر نیســت‪ .‬حتــی‬ ‫اســتفاده از ان ممکــن اســت اســیب ریــه را بدتــر کنــد‪ .‬درواقــع‬ ‫در ایــن فراینــد‪ ،‬بیــن دســتیابی بــه عالئــم حیاتــی بیمــار و اســیب‬ ‫احتمالــی ریــه بایــد تعــادل برقــرار باشــد‪.‬‬ ‫اگــر وضــع بیمــار بهبــود پیــدا کنــد‪ ،‬تیــم مراقبت هــای بهداشــتی‬ ‫به تدریــج ونتیالتــور را از بیمــار جــدا می کننــد‪ .‬بااین حــال حتــی در‬ ‫شــرایط عــادی هــم نتایــج ونتیالتــور ناامیدکننــده اســت‪ .‬بیشــتر از‬ ‫نیمــی از بیمــاران مبتــا بــه مشــکالت تنفســی حــاد‪ ،‬زیــر دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور جــان خودشــان را از دســت می دهنــد‪ .‬یــک مطالعه که در‬ ‫مــاه مــارس در مرکــز تحقیقــات و بازرســی مراقبت هــای ویــژه ملــی‬ ‫در لنــدن انجــام شــد‪ ،‬نشــان داد کــه فقــط یک ســوم بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه کوویــد‪ ۱۹-‬بــا ونتیالتــور زنــده مانده انــد‪.‬‬ ‫در نیویــورک‪ ،‬مقامــات رســمی میــزان مرگ ومیــر بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه کوویــد‪ ۱۹-‬را کــه از ونتیالتــور اســتفاده کرده انــد‪ ۸۰ ،‬درصــد‬ ‫اعــام کرده انــد‪.‬‬ ‫استفاده از ونتیالتور به معنای بهبودی نیست‬ ‫ونتیالتــور اخریــن راه حــل بــرای بیمــار اســت‪ .‬وقتــی کار بیمــار بــه‬ ‫ونتیالتــور می رســد‪ ،‬بایــد دربــاره احتمــال مــرگ او‪ ،‬توضیحــات الزم‬ ‫را بــه خانــواده اش داد‪ .‬اگــر کار بــه جایــی رســیده اســت کــه ایــن‬ ‫دســتگاه فقــط مــرگ بیمــار را کمــی بیشــتر عقــب می انــدازد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــا اعضــای خانــواده اش بــرای بیرون کشــیدن لوله تنفســی صحبت‬ ‫کــرد‪ .‬درصــورت اجــازه انهــا‪ ،‬بیمــار می توانــد خــودش بــا کمــک‬ ‫داروهــا تنفــس کنــد و بــدون رنج کشــیدن بیشــتر‪ ،‬در ارامــش از‬ ‫دنیــا بــرود‪ .‬پذیــرش ایــن مســئله بســیار دشــوار اســت‪ ،‬امــا گاهــی‬ ‫تنهــا انتخــاب اســت‪.‬‬ ‫بــرای درمــان تعــداد زیــادی از بیمــاران در بخش مراقبت هــای ویژه‪،‬‬ ‫باید ب ه منابع مهمی دسترســی داشــت‪ .‬تجهیزات پیچیده ای مانند‬ ‫ونتیالتــور‪ ،‬وجــود یــک پرســتار باتجربــه بــرای هــر بیمــار و ظرفیــت‬ ‫ای سـی یوها همگــی جــزء مــواردی هســتند کــه محــدود بودن شــان‬ ‫نگرانی هایــی ایجــاد می کنــد‪ .‬بنابرایــن بــا چنیــن محدودیت هایــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ونتیالتــور هرگــز بــه ایــن معنــا نیســت کــه بیمــار حتمــا‬ ‫بهبــود می یابــد‪.‬‬ ‫ چطور‪ /‬ادامه دارد‪......‬‬ صفحه 6 ‫چرا شبکه های فرسوده توزیع اب و برق در استان گلستان مرمت و باسازی نمیشوند؟‬ ‫در این ارتباط دو طرفه که یه سوی ان مردم و سوی دیگر مسئولین هستند‬ ‫چرا فقط مردم باید به وظیفه شهروندی خود که مصرف درست و بهینه است عمل‬ ‫کنند اما مسئولین فقط پشت میزهای خود نشسته و اب و باد خنک میخورند؟‬ ‫مسئولینپاسخگو‬ ‫مطالبات مردمی‬ ‫باشند!‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪1400‬‬ ‫ناگفته ها و ناشنیده های حقوقی‏‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫واحد اندازه گیری وقایع حقوقی چیست ؟ !!‬ ‫می دانیــم کــه ماخــذ ارزیابــی و اندازه گیــری‬ ‫هــر‏پدیــده ای‪ ،‬دیمانســیون نامیــده می شــود ‪.‬‬ ‫ـیون طــول «متــر» و حــرارت‬ ‫مثــل انکــه دیمانسـ ِ‬ ‫«کالــری» اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا‏کامــا واضــع اســت کــه مثــا دو متــر بــا‬ ‫دو کالری قابل جمع نیســتند ‪.‬‬ ‫و عــدد فرضــی ‪4‬؛ نامفهــوم و فاقــد‏موضوعیــت‬ ‫اســت‪ .‬وقایــع حقوقــی نیــز کــه مســتلزم ارزیابــی‬ ‫ارزش هســتند‪،‬مانند ســایر پدیده هــای قابــل اندازه‬ ‫‏گیــری ‪ ،‬دارای دیمانســیونی از جنــس حقــوق‬ ‫می باشــند‪.‬فی المثــل مبنــای ارزیابــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه «کار»‏اســت و مبنــای ارزیابــی ســرقفلی‬ ‫«پــول» اســت‪ .‬بنابرایــن ایــن دو واقعــه‪ ،‬مصــداق‬ ‫«قضیــه منفصلــه مانعــه الجمــع» ‏هســتند‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی مســتاجر یــا از حــق کســب و پیشــه‬ ‫برخــوردار اســت و یــا از حــق ســرقفلی‪ .‬جمــع‬ ‫ایــن دو؛‏فاقــد موضوعیــت اســت‪ .‬مثــل جمــع دو‬ ‫متــر بــا دو کیلــو اســت؟ در ناگفته هــای بعــدی‬ ‫در خصــوص ایــن دو‏واقعــه حقوقــی‪ ،‬ناگفتــه‬ ‫هــای بیشــتری بــه ســمع و نظــر قضــات‪ ،‬وکالء‪،‬‬ ‫کارشناســان رســمی ‪ ،‬حقوقدانــان و‏فرهیختــگان‬ ‫عالقه منــد خواهــد رســید‪ .‬‏‬ ‫دالیل خالف شرع بودن‬ ‫حق کسب و پیشه‪: 1‬‬ ‫حــق کســب و پیشــه مســتاجر بــه اســتناد مســاله‬ ‫‪2846‬‏رســاله توضیــح المســائل و فتــوای منــدرج‬ ‫در صفحــه ‪ 651‬جلــد دوم تحریرالوســیله حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره ‏خــاف شــرع اســت‪ .‬امــا بــا‬ ‫ایــن وصــف تمــام قراردادهــای اجــاره منعقــده‬ ‫از ســال ‪ 1339‬تــا ســال ‪ 1376‬طبــق ‏قانــون‪،‬‬ ‫حــق برخــورداری از حــق کســب و پیشــه دارنــد‪.‬‬ ‫قانون گــذار ســال‪ 1339‬بــا مالحظــه ایــن واقعــه کــه‬ ‫ک مالــک؛ اعــم از طویلــه و یــا اصطبــل ســابق‬ ‫‏ملـ ِ‬ ‫و یــا گوشــه ای از حیــاط خانــه مســکونی مخروبــه‬ ‫و یــا گوشــه ‏ای از داالن و کاروانســرا ‪ ،‬هنگامیکــه‬ ‫بــا بازســازی مختصــر ‪ ،‬بــه اجــاره کســبه اهــل فــن‬ ‫و حرفــه ؛ ماننــد عطــار ‪،‬‏بقــال‪ ،‬مســگر‪ ،‬اهنگــر و‬ ‫کفــاش و نانــوا و‪ ....‬در می ایــد‪ .‬مالحظــه می شــود‬ ‫کــه ایــن ملــک فــوق العــاده کــم‏ارزش‪ ،‬در مــدت‬ ‫کمتــر از یکســال‪ ،‬ارزش چنــد برابــری مــی یابــد‪.‬‬ ‫ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه‪ :‬ســزاوار نیســت‏کــه‬ ‫مالــک در انقضــای مــدت اجــاره ‪ ،‬قــرارداد اجــاره را‬ ‫فســخ و مســتاجر را خــارج و واحــد کســبی را در‬ ‫یــد‏خــود قــرار دهــد‪ .‬و فعالیــت کســبی ایجــاد شــده‬ ‫را بــه ســود خــود اســتمرار دهــد‪ .‬بــه همیــن ســبب‪،‬‬ ‫قانونگــذار ســال‏‏‪ 1339‬مالــک را ملــزم بــه پرداخــت‬ ‫ارزش افــزوده ملــک در حــق مســتاجر نمــود و‬ ‫نامــش را حــق کســب و پیشــه‏نهــاد‪ .‬امــا چــرا خالف‬ ‫شــرع ؟!!!!!!!! در ناگفته هــای بعــدی ‪،‬ناگفته هایی‬ ‫گفتــه خواهنــد شــد کــه مرتبــط بــر مبانــی‏عقالنــی‬ ‫و قانــون مدنــی بــوده و اســتواری فتــوای حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره و خــاف شــرع بــودن ایــن حــق‬ ‫‏تاسیســی را مســتدل خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫دالیل خالف شرع بودن حق کسب و پیشه ‪:2‬‏‬ ‫قانــون مدنــی کــه بیانگــر حقــوق طبیعــی افــراد‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬در مــاده ‪ 10‬بطــور اعــم و در‬ ‫مــواد ‪ 468‬و ‪ 494‬و‏‏‪ 474‬بطــور اخــص توافقــات‬ ‫اشــخاص در عقــد اجــاره را محتــرم شــمرده کــه‬ ‫از بدیهی تریــن حقــوق بشــر اســت‪ .‬‏امــا قانــون‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــا نقــض قوانیــن برشــمرده‪،‬‬ ‫موجــر را مجبــور و ملــزم کــرده که فقــط با پرداخت‬ ‫‏حــق کســب و پیشــه‪ ،‬بتوانــد قــرارداد اجــاره را‬ ‫فســخ کنــد‪ .‬در اینحالــت ‪ ،‬مســتاجر ضمــن نادیــده‬ ‫گرفتــن توافقــات‪،‬‏بــا قدرتــی کــه قانونگــذار بــه او‬ ‫اعطــاء کــرده‪ ،‬می توانــد عمــا زیــاده خواهــی و بــاج‬ ‫خواهــی کنــد‪ .‬بخصــوص کــه‏قانونگــذار میــزان این‬ ‫حــق را تصریــح ننمــوده و هیــچ راهکار عملــی برای‬ ‫ان وضــع نکــرده اســت‪ !!.‬همینکــه‏قانونگــذار‪،‬‬ ‫قانونــی را ضمــن نقــض قانــون دیگــر وضــع‬ ‫نمــوده و بــر ان ســوار می کنــد اعتبــار ماهــوی ایــن‬ ‫قانــون را‏نیــز ســاقط می کنــد‪ .‬مالــک و مســتاجر‬ ‫می بایســتی در بــدو قــرارداد هــر انچــه کــه خــود‬ ‫توافــق و تراضــی می کننــد‏محتــرم باشــد ‪ .‬نــه انکــه‬ ‫قانونگــذار حقــی انهــم بطــور مبهــم و نامشــخص‬ ‫فــی مابیــن انهــا ایجــاد کند‪ .‬مثال مالک و‏مســتاجر‬ ‫ســابق می توانســتند توافــق کننــد کــه اگر مســتاجر‬ ‫بــا فعالیــت کســبی‪ ،‬محــل کســب را ارزشــمندتر‬ ‫از روز‏وقــوع عقــد اجــاره نمایــد ‪ ،‬فــان مبلــغ و یــا‬ ‫فــان درصــد در ارزش افــزوده ان ســهیم اســت‪.‬‬ ‫اساســا احتــرام توافــق‏بــه این اســت که همــواره در‬ ‫وضعیتی محقق و مســلم می شــود که طرفین در‬ ‫اعمــال اراده خــود قــدرت یکســان‏دارنــد و از فشــار‬ ‫ثالــث ؛ ماننــد الــزام بالوجــه قانونگــذار وقــت بــه‬ ‫دورنــد‪ .‬پــس بــه وضــوح روشــن اســت کــه قانــون‬ ‫‏حــق کســب و پیشــه‪ ،‬ســالب اراده و ناقــض توافــق‬ ‫طرفیــن و موجــد دعــوا و اختــاف بیــن متعاقدیــن‬ ‫و منشــاء بــی‏عدالتــی محــض و اســتواری فتــوای‬ ‫خــاف شــرع بــودن حضــرت ایــت اللــه امــام‬ ‫خمینــی ره بــوده اســت‪ .‬متاســفانه‏ایــن قانــون‬ ‫بســیار دیرهنــگام در ســال ‪ 1376‬نقــض شــده و‬ ‫جایــش را ســرقفلی کــه امــری توافقــی بیــن مالــک‬ ‫و‏مســتاجر اســت گرفتــه اســت‪ .‬جالــب اســت کــه‬ ‫قانــون حــق کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫در زمــان حاکمیــت‬ ‫ِ‬ ‫مــردم بــرای فــرار از ‏ان ‪ ،‬عرفــا و شــرعا حــق‬ ‫ســرقفلی را ابــداع نمــوده و بیــن خــود بــه ان وفادار‬ ‫بودنــد‪ .‬لفــظ ســرقفلی از چندیــن دهــه‏قبــل رایــج‬ ‫بــوده امــا در ســال ‪ 1376‬مــورد پذیــرش و احتــرام‬ ‫قانونگــذار در امــد‪.‬‏‬ ‫کالهبرداری کالن‬ ‫با پول های خرد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری دو عامــل‬ ‫کالهبــرداری بــا ترفنــد جدیــد «کالهبــرداری کالن بــا‬ ‫پول هــای خــرد» در فضــای ســایبری خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جوادجهانشــیری درگفت وگو پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا عنــوان کــرد‪ :‬بــا رصــد و‬ ‫پایــش فضــای ســایبری و همچنیــن در پــی دریافت‬ ‫تعــدادی تمــاس تلفنــی بــا مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری پلیس فتا کارشناســان متوجه کالهبرداری‬ ‫بــا ارقــام پاییــن شــده کــه رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫در دســتور کارکارشناســان اداره مبــارزه بــا جرایــم‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از‬ ‫بررســی موضــوع متوجــه فــرد یــا افــراد کالهبــردار با‬ ‫درج اگهــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام از کاربــران‬ ‫می خواهنــد تــا بــا واریــز مبلــغ ‪380‬هــزار ریــال‬ ‫مشــخصات خــود را در دفتــر شــرکت ثبــت کننــد‬ ‫تــا پــس از انجــام کار مشــخص شــده ای از جملــه‬ ‫تایــپ در نــرم افــزار ‪ word‬بــا گوشــی و دعــوت افراد‬ ‫بــه پیــج و صفحــات شــبکه های اجتماعی؛حقوق و‬ ‫مزایــای خــود را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در بررسـی های انجــام شــده کارشناســان‬ ‫دریافتنــد کــه مبالــغ واریــزی بــه چندین حســاب دیگر‬ ‫انتقــال داده شــده و ســرانجام صــرف خریــد شــارژ و‬ ‫دیتــای تلفــن همــراه شــده اســت و پــس از انجــام‬ ‫یکســری فعالیت هــای فنــی و پلیســی دو تــن از افــراد‬ ‫مرتبــط بــا موضــوع شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا دســتگیری دو متهــم پــرده از‬ ‫راز«درامــد تایــپ کــن پــول دربیــار و فــروش‬ ‫شــارژهای ارزان قیمــت و زیــر فــی بــازار» برداشــته‬ ‫شــد‪ ،‬متهمیــن کــه یــک پســر جــوان و زنــی میانســال‬ ‫بــا رابطــه نســبی بودنــد پــس ازمواجــه بــا ادلــه فنــی؛‬ ‫جــرم خــود را پذیرفتــه و اعتــراف کردنــد بــا هــدف‬ ‫کســب منفعــت مالــی نســبت بــه درج اگهــی دعــوت‬ ‫بــه کار بــا مبالــغ کــم‪ ،‬کاربــران را فریــب داده و بــا‬ ‫خریــد شــارژ و فــروش ان زیــر فــی بــازار بــه دیگــر‬ ‫کاربــران فضــای ســایبری قصــد پنهــان کــردن هویــت‬ ‫خــود را داشــته انــد کــه بــا اظهــار پشــیمانی بــه همــراه‬ ‫پرونــده و مســتندات جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ناهید اکبری مقدم‬ ‫بخشش و شفقت در خیانت زناشویی‬ ‫ازردگــی شــدید و حــل نشــده کــه اغلــب بــا خشــم‬ ‫و عصبانیــت همــراه می شــود از لحــاظ هیجانــی و‬ ‫جســمانی اســیب زا اســت ‪.‬پژوهش هــای زیــادی‬ ‫نشــان می دهــد رنجــش و خشــم بلندمــدت بــه‬ ‫افســردگی ‪ ،‬مشــکالت خــواب ‪،‬اشــتها پرخــوری یــا‬ ‫کــم خــوری‪ ،‬تحریــک پذیــری ‪ ،‬کــج خلقــی در برابــر‬ ‫دوســتان و همــکاران‪ ،‬فشــارخون بــاال ‪ ،‬تنــش های‬ ‫عضالنــی‪ ،‬ســردرد ‪ ،‬کمــردرد و فرســودگی عاطفــی‬ ‫و جســمانی منجــر می شــود‪ .‬بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫پیامدهــا بعضی هــا بــه الــکل پنــاه می برنــد یــا‬ ‫وابســتگی انــان بــه مداخلــه هــای پزشــکی افزایــش‬ ‫می دهنــد‪ ..‬برخــی نیــز بــا احســاس رنجــش خــود‬ ‫دســت بــه گریبان انــد و گاهــی یــاد و خاطــره‬ ‫نرم افزارهای جعلی‬ ‫شگرد مجرمان‬ ‫سایبری برای سرقت‬ ‫اطالعات کاربران‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬از شــگردهای مجرمــان ســایبری‬ ‫جهــت ســرقت اطالعــات کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ‬ ‫مرتضــی عســگری‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫پیمان شــکنی برای شــان زنــده می شــود‬ ‫بخشودگی نه فراموشی‬ ‫همــه انســانها افــکار و باورهایییــوردن انهــا‬ ‫برایشــان ســخت و نشــدنی اســت‪ .‬گاهــی ایــن‬ ‫باورهــا ریشــه در تجربــه بخشــیده شــدن یــا‬ ‫بخشــیده نشــدن افراد در گذشــته دارد‪ .‬شــاید از‬ ‫درد و رنــج هایــی کــه والدیــن تان در ارتباط شــان‬ ‫داشــتند خاطــره روشــنی داریــد‪ ،‬یــا برخوردهایــی‬ ‫را بــه یــاد می اوریــد کــه وقتــی انهــا را مایــوس‬ ‫و ازرده می کردیــد بــا شــما داشــتند‪ .‬گاهــی‬ ‫افــکار و احساســی کــه دربــاره بخشــش داریــد‬ ‫متاثــر از نحــوه برخــورد شــما و همســرتان بــا‬ ‫دلخوری هایــی هســت کــه در گذشــته بیــن تــان‬ ‫پیــش می امــد‬ ‫بخشــیدن همســرتان بــرای شــما چــه معنایــی‬ ‫دارد ؟ ایــا مــی خواهیــد او را ببخشــید‪ .‬بایــد‬ ‫بفهمیــد بخشــودگی واقعــا ً چــه معنایــی بــرای‬ ‫شــما دارد‪،‬‬ ‫باورهایی راجع به بخشودگی‬ ‫شــکی نیســت که بخشــش مفهومی بنیادین و‬ ‫ژرف اســت پــس جــای شــگفتی نــدارد کــه اغلــب‬ ‫در هالــه ای از ســوء تفاهــم باشــد ‪ .‬بعضــی از‬ ‫باورهــای عمومــی کــه دربــاره پیمــان شــکنی‬ ‫وجــود دارد مانــع بهبــود رابطــه می شــود مثــا ً‬ ‫چــه بخواهــم و چــه نخواهــم بایــد کســی را کــه‬ ‫عذرخواهــی می کنــد ببخشــم‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی کاری را کــه انجــام‬ ‫دادنــد توجیــه کنیــم و بگوییــم اتفاقــی کــه افتاده‬ ‫اســت اهمیــت نــدارد‪.‬‬ ‫بــرای بــرای بخشــیدن رفتارهــا و اقدامــات‬ ‫ازاردهنــده و اشــتباهات دیگــران بایــد از‬ ‫ارزش هایــم دربــاره کار درســت کوتــاه بیایــم‪.‬‬ ‫بخشــی از رفتارهــا (مثــا ً پیمان شــکنی یــا‬ ‫خشــونت خانوادگــی) را نبایــد بخشــید‪.‬‬ ‫تــا یکــی تــاوان ندهــد و خطاهایــش را جبــران‬ ‫نکنــد از بخشــش خبــری نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی دیگــر نبایــد دربــاره‬ ‫انچــه انجــام داده انــد فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی دیگــر نبایــد از انچــه‬ ‫اتفــاق افتــاده دلخــور یــا خشــمگین باشــید‪.‬‬ ‫بخشــش دیگــران یعنــی بــا اغــوش بــاز ازار‬ ‫مجــدد را پذیــرا باشــیم‪.‬‬ ‫اگــر کســی را ببخشــم بایــد بــه ارتباطــم بــا او‬ ‫ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫ایــا شــما نیــز بــاوری شــبیه باورهــای بــاال داریــد یــا‬ ‫داشــته اید ؟ کدام یک از انها برای شــما برجســته‬ ‫تــر هســتند؟ ایــا می خواهیــد بــاور دیگــری را بــه‬ ‫انهــا اضافــه کنیــد؟ ســعی کنیــد بــا توجــه بــه انچــه‬ ‫تاکنــون گفتــه ایــم بــه ایــن باورهــا نــگاه کــرده و‬ ‫فکــر کنیــد ایــن باورهــا چقــدر و چگونــه بــه عبــور از‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از شــگردهای مجرمــان ســایبری‬ ‫جهــت ســرقت اطالعــات کاربــران فضــای‬ ‫مجــازی طراحــی و ســاخت نرم افزارهــای‬ ‫جعلــی می باشــد کــه بــا تبلیغــات جــذاب و‬ ‫اغواکننــده کاربــران فضــای مجــازی را مجــاب‬ ‫بــه نصــب ایــن برنامه هــا می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن نرم افزارهــای جعلــی‬ ‫بــه جمــع اوری اطالعــات خصوصــی کاربــران‬ ‫فضــای مجــازی می پــردازد‪ ،‬بــه شــهروندان‬ ‫توصیــه کــرد‪ :‬در صــورت نیــاز بــه نصــب‬ ‫اپلیکیشــن بــر روی تلفــن همــراه یــا رایانــه‬ ‫خــود ان را از ســایت ها شناخته شــده رســمی‬ ‫دریافــت و نصــب کننــد و حتمــا ً مراقــب‬ ‫نرم افزارهــای جعلــی باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رعایــت نــکات امنیتــی ماننــد‬ ‫ازردگــی هایتــان کمــک می کننــد؟ و چگونــه ممکن‬ ‫اســت دســت و پاگیرتــان شــوند؟‬ ‫باورهای جایگزین بخشودگی‬ ‫مــی توانیــد باورهــای زیــر را جایگزیــن باورهــای‬ ‫بخشــیدن همســرتان بــه معنــای تاییــد کارش‬ ‫نیســت‪ .‬صــرف نظــر از ایــن کــه چــه درکــی از‬ ‫عوامــل زمینه ســاز پیمان شــکنی همســرتان‬ ‫داریــد احتمــاال ًهیچــگاه بــاور نداشــتید کــه ایــن‬ ‫انتخــاب «درســت» یا«خــوب» بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه عــاوه بخشــیدن همســرتان بــا دلیــل تراشــی‬ ‫و توجیــه کار او برابــر نیســت‪ .‬شــاید شــما و‬ ‫همســرتان ســخت تــاش کرده ایــد‪ .‬از نحــوه وقــوع‬ ‫پیمان شــکنی و عواملــی کــه ازدواجتــان را اســیب‬ ‫پذیــر کــرده ســر در بیاوریــد ‪.‬امــا عوامــل زمینه ســاز‬ ‫عــذر و بهانــه نیســتند صرفــا ًتوضیــح و توصیف انــد‪،‬‬ ‫و پیمان شــکنی را توجیــه نمی کننــد‪.‬‬ ‫در نهایــت ایــن کــه بخشــیدن همســرتان بــه‬ ‫معنــای فراموشــی گنــاه و یــا توقف زجــر و رنجی که‬ ‫می کشــید‪ ،‬نیســت‪ .‬همچنیــن شــما و همســرتان‬ ‫زمان هایــی را تجربــه خواهیــد کــرد کــه پیمــان‬ ‫شــکنی بــه ذهنتــان خطــور مــی کنــد و در مــوردش‬ ‫فکــر مــی کنیــد و ان زمان هــا ممکــن اســت مملــو‬ ‫از رنــج ‪ ،‬خصومــت ‪ ،‬گنــاه‪ ،‬اضطــراب و انــدوه‬ ‫باشــد ‪.‬امــا پیشــروی بــه معنــای تــاش بــرای خلــق‬ ‫فرصت هایــی اســت کــه زندگــی شــاد و پــر بارتــر‬ ‫بیافرینید تا این دســته از افکار و احساســات شــما‬ ‫کاهــش یابنــد بــه خــودی خــود ایــن مســیر کمــک‬ ‫کننــده اســت امــا بــه نــدرت شــعله اتــش چنیــن‬ ‫هیجان هــای عمیقــی را فــرو می نشــاند و انهــا را‬ ‫التیــام می بخشــد پیشــروی رهــا کــردن و بخشــش‬ ‫نیازمنــد تعهــد بــه پیــروی از فراینــدی اســت کــه بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد بــه ایــن هــدف دســت یابیــد و‬ ‫فعاالنــه بــرای پیشــرفت قــدم برداریــد( اســنایدر ‪،‬‬ ‫باوکــوم ‪،‬گــوردون ‪.)1397،‬‬ ‫مجهــز نمــودن تلفــن همــراه خــود بــه نرم افــزار‬ ‫انتی ویــروس معتبــر و به روزرســانی مســتمر‬ ‫سیســتم عامل‪ ،‬مرورگــر وب‪ ،‬انتی ویــروس و‬ ‫ســایر نرم افزارهــای نصب شــده بــر روی تلفــن‬ ‫همــراه و توجــه مســتمر بــه فعال ســازی قفــل‬ ‫امنیتــی و عــدم ذخیــره اطالعــات مهــم ماننــد‬ ‫رمــز اول و دوم کارت هــا بــر روی گوشــی تلفـن ‪،‬‬ ‫موجــب بــاال بــردن ضریــب امنیتــی ان خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود برخــی از مخاطــرات‬ ‫در فضــای مجــازی بــرای کاربــران‪ ،‬به ویــژه‬ ‫بــرای افــرادی کــه از ســواد رســانه ای الزم‬ ‫بــرای حضــور در ایــن فضــا برخــوردار نیســتند‬ ‫از هموطنــان خواســت‪ :‬به هیچ وجــه بــه افــراد‬ ‫ناشــناس در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هفتم‬ ‫شمـاره ‪335‬‬ ‫دفاع مبتنی بر تهدید‬ ‫اکثــر ســازمان ها همچنــان از روش هــای ســنتی ماننــد‬ ‫محصــوالت امنیتــی تجــاری بــرای جلوگیــری از ســایت های‬ ‫نامناســب و نــرم افزارهــای مخــرب اســتفاده می کننــد و‬ ‫وصله هایــی را بــرای اصــاح اســیب پذیری هــا در نــرم افزارهای‬ ‫نصــب شــده اعمــال می کننــد‪ .‬امــا ایــن رویکردهــا نمی تواننــد‬ ‫حمــات پیشــرفته را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫درک تاکتیک هــا و تکنیک هــای یــک مهاجــم‪ ،‬کلیــد موفقیــت‬ ‫در دفــاع ســایبری اســت‪.‬‬ ‫اکثــر ســازمان ها همچنــان از روش هــای ســنتی ماننــد‬ ‫محصــوالت امنیتــی تجــاری بــرای جلوگیــری از ســایت های‬ ‫نامناســب و نــرم افزارهــای مخــرب اســتفاده می کننــد‬ ‫و وصله هایــی را بــرای اصــاح اســیب پذیری هــا در‬ ‫نرم افزارهــای نصــب شــده اعمــال می کننــد‪ .‬اگرچــه در برابــر‬ ‫برخــی تهدیدهــا موثــر اســت‪ ،‬امــا ایــن رویکردهــا نمی توانند‬ ‫حمــات پیشــرفته را متوقــف کننــد و هیــچ کــدام اطالعاتــی‬ ‫راجــع بــه انچــه کــه یــک حریــف وارد شــبکه می کنــد‪،‬‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬برخــی از ســازمان ها‪ ،‬از جملــه ‪ ،MITER‬بــرای‬ ‫بهبــود قابــل توجــه دفــاع ســایبری خــود‪ ،‬اســتراتژی دفاعــی‬ ‫مبتنــی بــر تهدیــد را در پیــش گرفته انــد‪ .‬دفــاع مبتنــی بــر‬ ‫تهدیــد از دانــش بــه دســت امــده از حمــات منفــرد‪ ،‬غالبــا ً‬ ‫متفــاوت و حــوادث مربــوط بــه ان اســتفاده می کنــد تــا‬ ‫احتمــال حمــات موفــق در اینــده را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫دفاع جامع مبتنی بر تهدید به سه عنصر بستگی دارد‪:‬‬ ‫• تجزیه و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری‪.‬‬ ‫• دفاع در ارتباط با خطر‪.‬‬ ‫• اشتراک و همکاری متمرکز‬ ‫ما هر یک را بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری‪ :‬این نوع تجزیه‬ ‫و تحلیــل اطالعــات عملــی و امضاهــای شناســایی تهدیــدات را‬ ‫ارائــه می دهــد کــه دوام بیشــتری نســبت بــه تعاریــف فعلــی‬ ‫ویــروس دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه اطالعــات را موشــکافی می کننــد‪،‬‬ ‫متخصصــان می تواننــد از انهــا بــرای ســخت کــردن دفــاع‬ ‫ســایبری و بهبود روش های پیش بینی‪ ،‬جلوگیری‪ ،‬شناســایی‬ ‫و پاســخ بــه حمــات ســایبری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از چرخــه حیــات حملــه ســایبری (کــه ابتــدا توســط‬ ‫الکهید مارتین به عنوان «زنجیره کشــتن» بیان شــد) و تجزیه‬ ‫و تحلیل کالســیک اطالعاتی‪ ،‬همانطور که در زیر نشــان داده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تحلیلگــران اطالعــات تهدیــد ســایبری چارچوبــی‬ ‫را بــرای درک بهتــر و پیش بینــی حرکــت دشــمنان ســایبری در‬ ‫هــر مرحلــه از حملــه ایجــاد کردنــد‪ MITER.‬ابــزاری نمونه اولیه‬ ‫عملیاتــی بــه نــام تحقیقــات همکار در زمینه تهدیدها یــا ‪CRIT‬‬ ‫ایجــاد کــرده اســت کــه جم ـع اوری و تجزی هو تحلیــل اطالعــات‬ ‫تهدیــدات ســایبری را تســهیل می کنــد ‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫• جمــع اوری و بایگانــی مصنوعــات حملــه‪ ،‬از جملــه حــوادث‪،‬‬ ‫تاکتیک هــا‪ ،‬داده هــای هــدف گیــری و ارزیابــی از دســت دادن‬ ‫• مرتبــط ســاختن مصنوعــات بایگانــی شــده بــا مراحــل چرخــه‬ ‫حیــات حملــه ســایبری‬ ‫• پیگیــری تاثیــرات زیســت محیطــی‪ ،‬از جملــه سیاســت‪،‬‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬اســیب پذیری هــا و بهره برداری هــا از هــر‬ ‫دو منبــع بــاز و حســاس‬ ‫• انجــام مهندســی معکــوس بدافــزار بــرای تجزیــه و تحلیــل‬ ‫امــاری و دینامیکــی خصوصیــات و رفتــار نــرم افزارهــای مخــرب‬ ‫• تجزیــه و تحلیــل داده هــای جمــع اوری شــده بــرای تولیــد‬ ‫فرضیه هــای دشــمنان‪ ،‬اهــداف انهــا و تاکتیک هــا‪ ،‬تکنیک هــا و‬ ‫روش هــای انهــا‬ ‫• بــا اســتفاده از همــه ایــن عناصــر بــرای شــکل دادن و اولویــت‬ ‫بنــدی دفــاع و واکنــش در برابــر حــوادث‬ ‫دفــاع در ارتبــاط بــا خطــر ‪ :‬ایــن مفهــوم بــرای جلوگیــری یــا‬ ‫شناســایی حمــات اینــده بســیار مهــم اســت‪ .‬در مراحــل اولیــه‬ ‫چرخــه حیــات‪ ،‬مدافعــان ایــن فرصــت را دارنــد کــه تهدیــدات را‬ ‫شناســایی کــرده و قبــل از ایجــاد جایــگاه بــرای یــک دشــمن‪ ،‬انهــا‬ ‫را کاهــش دهنــد‪ .‬در مراحــل بعــدی‪ ،‬واکنــش حادثــه و اقدامــات‬ ‫اطمینــان ماموریــت بــه طــور واکنــش پذیــر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مدافعــان ســایبری بایــد بــه طــور فعاالنــه بــه دنبــال شــاخص های‬ ‫یک حمله ســایبری معلق‪ ،‬فعال یا موفق باشــند‪ .‬عالئم گفتاری‬ ‫را می تــوان از طریــق تجزیــه و تحلیــل گذشــته نگر و همبســتگی‬ ‫ویژگی هــای تهدیــد مشــاهده شــده در طــول چرخــه حیــات‬ ‫حملــه ســایبری بــا گذشــت زمــان ایجــاد کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن‬ ‫رویکــرد «از گذشــته یــاد بگیریــم»‪ ،‬اگــر ســازمان ها عمــدا ًاصــاح‬ ‫مصالحه هــا را بــه تعویــق بیندازنــد‪ ،‬بــرای اگاهــی از اقدامــات یــک‬ ‫دشــمن ســایبری پــس از بهــره بــرداری‪ ،‬در معــرض خطــر زیــادی‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬یــک راه حــل ایجــاد محیــط مصنوعــی اســت‪.‬‬ ‫اشــتراک و همــکاری متمرکــز‪ :‬در میــان جوامــع مدافعــان‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬کار مشــارکتی اثــر چنــد برابــر را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن همکاری هــا می توانــد بــه نفــع تجزیــه و تحلیــل اطالعــات‬ ‫تهدیــدات ســایبری باشــد و دفــاع ســایبری را تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫از بــاز کــردن لینک هــای ناشــناس در فضــای‬ ‫مجــازی خــودداری نماینــد؛ هــم چنیــن در‬ ‫صــورت وقــوع هرگونــه مشــکل در فضــای‬ ‫مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بــا همــکاران‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یک عکس ‪ ،‬یک دنیا درد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪20‬تیر ماه سالروز ‪ 2‬عملیات غرورافرین‬ ‫قدس ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫‪ 11‬جوالی ‪ 30 - 2021‬ذی القعده ‪ 1442‬شماره ‪ 8 - 335‬صفحه‬ ‫یک شنبه ‪ 20‬تیر ‪11-- 1400‬‬ ‫همکاران ما در این شماره‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‪ ،‬اسیه کیانی پور‪ ،‬نرگس حسین زاده‪،‬‬ ‫هنگامهخاندوزی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫تلفن ‪017- 32288214 :‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫گرگان شهری با مقصد گردشگری‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتانهای اق قــا و ترکمــن و از جنــوب بــه‬ ‫اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه شهرســتان‬ ‫کردکــوی محــدود میشــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای این شهرســتان در مناطق جنگلی بوده و بخشــی در‬ ‫دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان ســاختمانهای تاریخــی‬ ‫وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافتهــای‬ ‫تاریخــی و بــا ارزش و دارای ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه‪:‬‬ ‫نام قدیم‪ :‬هیرکانا‪ ،‬ورکانه‪ ،‬جرجان‪ ،‬استراباد‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه‪ :‬نــام گــرگان صــورت فارســی شــده جرجــان اســت‪ .‬جرجــان‬ ‫برگرفتــه از نــام یونانــی «هیرکانــا» اســت‪ .‬بــه خاطــر وجــود درختــان هیرکانــی‬ ‫کــه از انــواع درخــت بلــوط در نواحــی جنــوب و جنوب شــرقی دریــای خــزر‬ ‫اســت؛ بــه ایــن منطقــه هیرکانــا گفته انــد‪.‬‬ ‫جمعیت ‪( 329,536 :‬نفر)‬ ‫مساحت ‪( 16,158 :‬کیلومترمربع)‬ ‫موزه باستان شناسی گرگان‬ ‫مــوزه باســتان شناســی گــرگان در ســال ‪ 1355‬خورشــیدی بــا عنــوان «مــوزه‬ ‫ســنگ مــزار» اغــاز و در بهمــن مــاه ســال ‪ 1367‬بــا افــزوده شــدن مجموعــه‬ ‫ارزشــمندی از اشــیاء باســتانی‪ ،‬بــا نــام مــوزه باســتان شناســی بــه کار خــود‬ ‫ادامــه داد‪ .‬ایــن مــوزه از ســال ‪ 1391‬تحــت مرمــت و بهســازی قــرار گرفــت و‬ ‫در نهایــت مــورخ ‪ 17‬خــرداد مــاه ‪ 1396‬خورشــیدی بــا فــرم و محتــوای جدیــد‪،‬‬ ‫فعالیــت نویــن خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫موزه امیرلطیفی گرگان ‪:‬‬ ‫بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی و هنــری و وجــود صنایــع دســتی و‬ ‫هنرهــای ســنتی گوناگــون در ســطح اســتان کــه دلیــل ان وجــود‬ ‫قومیــت هــای مختلــف در ایــن منطقــه اســت‪ ،‬لــذا کارشناســان‬ ‫ایــن ســازمان بــر ان شــدند تــا مــوزه ای بــا عنــوان مــوزه صنایــع‬ ‫دســتی و هنرهــای ســنتی در مرکــز اســتان و شهرســتان گــرگان‬ ‫راه انــدازی نماینــد و بــه همیــن ســبب ســاختمان امیــر لطیفــی‬ ‫جهــت ایــن امــر و بــا عنــوان مــوزه صنایــع دســتی انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه انــواع صنایــع دســتی از قبیــل‪ :‬قالــی بافــی‪ ،‬ســوزن دوزی‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬ابریشــم بافــی‪ ،‬خورجیــن دوزی‪ ،‬نواربافــی‪ ،‬چادرشــب‬ ‫بافــی‪ ،‬جاجیــم بافــی‪ ،‬گلیــم بافــی و‪ ...‬نیــز در فضاهــای موجــود در‬ ‫ایــن ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد ‪ .‬بــرای ایجــاد چنیــن‬ ‫مــوزه ای نیــاز بــه تعــدادی مجســمه وجــود دارد تــا هــر کــدام از ایــن حرف‬ ‫را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫کاخ موزه‪:‬‬ ‫کاخ شــهر گــرگان کــه یکــی از ‪ ۱۲‬کاخ خانــواده پهلــوی در کشــور و محــل‬ ‫اقامــت ایــن خانــواده در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬پــس از مرمــت بــه کاخ مــوزه‬ ‫گــرگان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ مــوزه اولیــن مــوزه شــمال‪ ،‬چهارمیــن‬ ‫ن شناســی و بیســت و چهارمیــن مــوزه کشــور‬ ‫مــوزه تخصصــی باســتا ‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در بنایــی تاریخــی مربــوط بــه دوره پهلــوی اول در محیطــی‬ ‫سرســبز واقــع در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخ مــوزه گــرگان شــامل دو بخــش همکــف و طبقــه باالســت کــه‬ ‫در طبقــه همکــف مــوزه ‪ ۳۰‬تــن از مشــاهیر اســتان گلســتان از قــرن‬ ‫ســوم تــا دوره پهلــوی معرفــی شــده انــد و در طبقــه بــاال ‪ ۱۰۰‬قلــم از‬ ‫لــوازم و اشــیای دوره پهلــوی‪ ،‬اســتراحتگاه خانــواده پهلــوی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده اند‪ .‬در حیــاط مــوزه ســنگ قبرهایــی از قــرن ‪ ۸‬تــا ‪۱۴‬‬ ‫قمــری بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت‪ .‬در ســالن باســتان شناســی ان‬ ‫نیــز زوایایــی از تاریــخ ســرزمین باســتانی گــرگان از ‪ ۵۰۰۰‬ســال پیــش تــا‬ ‫اواخــر دوره قاجاریــه بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬در بخــش دیگــر مــوزه‪،‬‬ ‫فضایــی تحــت عنــوان نمایشــگاه موقــت قــرار دارد کــه بــه نمایــش‬ ‫موضوعــات مختلــف تاریخــی و هنــری خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫موزه تخصصی سنگ و گوهر امتیست‬ ‫مــوزه زمیــن شناســی گــرگان در ابتــدا بــا نــام تجــاری مجموعــه ســنگ و گوهــر‬ ‫امتیســت از تیــر مــاه ســال ‪ 1389‬فعالیــت خــود را بــا هــدف ارتقــاء ســطح علــم‬ ‫زمیــن شناســی اغــاز نمــوده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه توانســته اســت بــا تــاش‬ ‫مــداوم در داخــل کشــور و ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر کشــورها‪ ،‬اقــدام بــه جمــع اوری‬ ‫نمونــه هــای نــادری از ســنگ هــا‪ ،‬گوهرهــا‪ ،‬کانــی هــا و فســیل های مختلــف‬ ‫نمایــد‪ .‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 150‬نــوع نمونــه بــی نظیــر و زیبــا از کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان در ایــن مــکان نگهــداری می گــردد‪.‬‬ ‫اماکن گردشگری مذهبی‬ ‫ امامــزاده نــور (امامــزاده اســحاق) گــرگان در محلــه سرچشــمه گــرگان در‬‫بخــش مرکــزی گــرگان واقــع اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده اســحاق بــن موســی بــن جعفــر یکــی از مفاخــر معنــوی و روحانــی‬ ‫شــهر گــرگان اســت کــه گفتــه می شــود بــرادر امــام رضــا بــوده اســت‪ ،‬مــردم‬ ‫ایــن شــهر از ســر ارادت‪ ،‬او را شــاهزاده اســحاق نامیــده و از قــرن ششــم‬ ‫هجــری قمــری مرقــدی زیبــا برایــش بنــا نهادنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده نــور کــه بــه شــکل کثیراالضــاع ســاخته شــده اســت دارای‬ ‫تزئینــات اجــری‪ ،‬محــراب گــچ بــری و دو لنگــه در قدیمــی و صنــدوق چوبــی‬ ‫نفیــس اســت کــه تاریــخ ‪ ۸۶۷‬ه‪.‬ق در روی ان حــک شــده اســت‪.‬‬ ‫روستاهای گردشگری گرگان‬ ‫روســتای توریســتی بــاغ گل بــن گــرگان بــاغ گلبــن‬ ‫‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد‬ ‫جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪۹۰۲‬‬ ‫نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب‬ ‫بــه روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب‬ ‫بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون‬ ‫توجــه قــرار گرفــت یکبــار در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی‬ ‫کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات‬ ‫اســب دوانــی بــا مقامــات اســتراباد برگــزار میشــد و دوم‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای‬ ‫دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره‬ ‫وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی وجــود‬ ‫داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده مــی کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانــی کــه از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند‬ ‫روســتای بــاغ گلبــن را بــه خاطــر فضای ســبز و زیبا جنگل‬ ‫انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و‬ ‫سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت‬ ‫کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد‬ ‫اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬وی در‬ ‫محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج می گفتند‬ ‫ســکونت گزیــد کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه‬ ‫بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان مــی شــد‬ ‫نان زنجبیلی‬ ‫(زنجفیلی )‬ ‫نــان زنجبیلی(زنجفیلــی)‪ ،‬یکــی از شــیرینی های‬ ‫ســنتی گــرگان مــی باشــد کــه جایــگاه خوبــی‬ ‫در مهمانــی هــای مــردم ایــن شــهر دارد‪ .‬نــان‬ ‫زنجبیلــی از ارد گنــدم‪ ،‬شــکر‪ ،‬روغــن و زنجبیــل‬ ‫تهیــه مــی شــود و عمومــا از نظــر شــکل ظاهــری‬ ‫لــوزی اســت‪ .‬ترکیــب زنجبیــل طعــم عالــی‬ ‫بــه ایــن شــیرینی مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫مصــرف شــیرینی زنجبیلــی‪ ،‬بدلیــل زنجبیــل‬ ‫موجــود خــواص درمانــی بســیاری دارد‪.‬کــه‬ ‫تعــدادی از ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬زنجبیل باعث گرمی بدن می شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬برای سرما خوردگی و سرفه مفید است‪.‬‬ ‫‪ .3‬زنجبیــل در درمــان گرفتگــی هــای عضــات‬ ‫هــم موثــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬برای بیماری های معده مفید می باشد‪.‬‬ ‫اگــر تاکنــون از ایــن شــیرینی هــای خوشــمزه‬ ‫نخــورده ایــد در ســفر بــه گــرگان ان را امتحــان‬ ‫کنیــد و همچنیــن بــه عنــوان ســوغاتی خوشــمزه‬ ‫گــرگان همــراه خــود ببریــد‬ ‫ســرغربیلی‪ :‬ســرغبیلی شــیرینی ســنتی دیگــر‪،‬‬ ‫مخصــوص شــهر گــرگان اســت کــه ارد‪ ،‬مایــه‬ ‫خمیــر‪ ،‬پــودر قنــد‪ ،‬شــیر و شــکر از مــواد اصلــی‬ ‫تهیــه ان اســت‪ .‬ســرغبیلی مــی توانــد ســوغات‬ ‫بســیار مناســبی باشــد زیــرا افــراد زیــادی بــا شــکل‬ ‫و طعــم ان اشــنا نیســتند و ایــن امــر باعــث شــده‬ ‫اســت بــر جذابیــت ایــن شــیرینی می افزایــد‪.‬‬ ‫بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ گل‬ ‫مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور‬ ‫زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ‬ ‫بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪.‬‬ ‫یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن‬ ‫روســتا کشــت میشــد توتــون‬ ‫بــود کــه اغــاز کشــت ان ســال‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایــی‬ ‫بــرای خشــک کــردن توتون هــا‬ ‫در روســتا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت های موجــوددر‬ ‫روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها‬ ‫تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪:‬‬ ‫ایــن روســتا در تمــام فصــول‬ ‫ســال قابلیــت جذب گردشــگران‬ ‫رادارد‪.‬‬ ‫روســتای توریســتی توسکســتان گــرگان توسکســتان‪،‬‬ ‫روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪15‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪.‬‬ ‫توسکســتان‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا دردهســتان اســتراباد جنوبــی و در ‪ 15‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهرگرگان قــراردارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ 220‬نفــر (‪ 58‬خانــوار) بوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ابتــدای جنــگل توسکســتان درشهرســتان‬ ‫گــرگان قراردارد‪.‬جــاده ای اســفالته از میــان ان می گــذرد‬ ‫کــه انتهــای ان شــاهرود مــی باشد‪.‬روســتای توسکســتان‬ ‫یکــی از روســتاهای شــهر گــرگان اســت کــه در دل جنــگل‬ ‫توسکســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون جمعیــت زیــادی در ایــن روســتا ســکونت‬ ‫نــدارد و تعــداد انــدک افــرادی کــه در ایــن روســتا ســاکن‬ ‫هســتند افــراد مســن هســتند و جوان ترهــا بــرای‬ ‫تحصیــل و کســب درامــد بــه گــرگان مهاجــرت کرده انــد‪.‬‬ ‫مســیر ایــن جــاده مناظــری خواهیــد دیــد کــه قابــل وصــف‬ ‫نیســت ! ایــن جــاده مســیری پرپیــچ و خــم را طــی مــی کنــد‬ ‫تــا ایــن کــه بــه بــاال تریــن نقطــه خــود ‪،‬یعنــی منطقــه جهــان‬ ‫نمــا برســد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

روزنامه بازار کسب و کار پارس 428

شماره : 428
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

روزنامه بازار کسب و کار پارس 427

شماره : 427
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

روزنامه بازار کسب و کار پارس 426

شماره : 426
تاریخ : 1400/09/03
روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

روزنامه بازار کسب و کار پارس 425

شماره : 425
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

روزنامه بازار کسب و کار پارس 424

شماره : 424
تاریخ : 1400/09/01
روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

روزنامه بازار کسب و کار پارس 423

شماره : 423
تاریخ : 1400/08/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!